JUGOSLOVENSKI STANDARD

JUS Z.S2.320 2004

Saobra}ajni znakovi na putevima Znakovi obave{tenja Kilometra`a puta — Grafi~ko predstavljanje

Road signs Informative signs Road kilometer signs — Design of sign

II izdanje

ZAVOD ZA INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE STANDARDIZACIJU 2008-12-15
Single-user licence only, copying and networking prohibited.

Referentna oznaka JUS Z.S2.320:2004

35-41-262 Telefaks: (011) 35-41-257 E-mail: jus1!jus.f.© JUS [tampa Zavod za standardizaciju. copying and networking prohibited. 135 ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 2008-12-15 Single-user licence only. Stevana Brakusa 2. p. INSTITUT lok. Beograd Zabranjeno pre{tampavanje (sve vrste umno`avanja) ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU 11030 Beograd.org. 2105 Tel.: 35-41-261.yu Prodaja standarda: 35-41-261. .

............ godine............................................................................................ 4 INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 2008-12-15 Single-user licence only..................................................................... 5/2-02-1/62 od 31.............................................................................................................................. 3 Visina slova i brojeva...............................................S2.. copying and networking prohibited................................ 1 ...... Ovaj standard je izradila Komisija za standarde iz oblasti vertikalne i horizontalne signalizacije na putevima........................................... 4 Boja ............................. Predgovor Ovaj standard nastao je revizijom standarda JUS Z....... Sadr`aj Strana 1 2 3 4 5 6 Predmet i podru~je primene ............................................... 3 Izvo|enja ..........................© JUS JUS Z....................................................................................................................................................... 3 Normativne reference ............................ maja 2004.320:2004 Saobra}ajni znakovi na putevima — Znakovi obave{tenja — Kilometra`a puta — Grafi~ko predstavljanje Ovaj standard doneo je direktor SZS Re{enjem br............................................................320 iz 1984............. godine............. 3 Mere za konstrukciju ........................S2................

. copying and networking prohibited.INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 2008-12-15 Single-user licence only.

[irina znaka odre|uje se prema znaku ve}e {irine. oba znaka moraju da budu iste {irine.202 i JUS U. Kada se navode datirane reference.S4. 2 Normativne reference Slede}i normativni dokumenti sadr`e odredbe koje.2 Kada se postavlja na isti stub sa znakom "broj puta". ne primenjuju se naknadne izmene i dopune ili revizije bilo koje od ovih publikacija. JUS U. 3 . JUS U. 1) Oznaka iz Pravilnika o saobra}ajnim na putevima.S4.320:2004 1 Predmet i podru~je primene Ovim standardom utvr|uju se oblik i mere znaka "kilometra`a puta" (III-17. H = 140 mm na putevima na kojima je dozvoljena brzina vozila ve}a od 80 km/h. SZS odr`ava registre trenutno va`e}ih jugoslovenskih standarda. u~esnici sporazuma koji se zasnivaju na ovom jugoslovenskom standardu pozivaju se da ispitaju mogu}nost primene najnovijih izdanja ni`e navedenih normativnih dokumenata.S4.1)1). copying and networking prohibited.1 Izvo|enja Brojevi punog kilometra izvode se uskim pismom (standardi JUS U. putem pozivanja u ovom tekstu.204:1989.© JUS JUS Z. ~ine odredbe ovog jugoslovenskog standarda. INSTITUTznakovima ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 2008-12-15 Single-user licence only. 4 Visina slova i brojeva Za ispisivanje kilometra`e koriste se slede}e visine brojeva: ! ! H = 105 mm na putevima na kojima je dozvoljena brzina vozila do 80 km/h. primenjuje se najnovije izdanje normativnog dokumenta na koji se poziva.204). Me|utim. Kada se navode nedatirane reference. Latini~no usko pismo za saobra}ajne znakove — Oblik i veli~ine ]irili~no usko pismo za saobra}ajne znakove — Oblik i veli~ine 3 3.202:1989.S4.S2. 3.

JUS Z.320:2004 © JUS 5 Mere za konstrukciju Mere za konstrukciju date su na slikama 1 i 2.S2. Slika 1 Slika 2 6 Boja Boja osnove znaka je bela. 4 INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 2008-12-15 Single-user licence only. copying and networking prohibited. .

. copying and networking prohibited.INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 2008-12-15 Single-user licence only.

design of sign Ukupno strana 4 INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 2008-12-15 Single-user licence only. road kilometre sign. grafi~ko predstavljanje Descriptors: road signs.30 Deskriptori: saobra}ajni znakovi. znakovi obave{tenja. kilometra`a puta. informative signs.080.ICS 93. . copying and networking prohibited.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful