Evaluarea elevilor în alternativa educaţională Step by Step

Evaluarea şi responsabilitatea sunt scopuri ce merită să fie urmărite. Sarcina este de a crea un sistem care să evalueze în mod corect şi util lucrurile pe care le considerăm importante şi să nu distorsioneze procesul instructiv . Theodore Sizer Învăţarea şi dezvoltarea reprezintă procese în continuă evoluţie. În consecinţă, educatorii trebuie să aibă în vedere o evaluare continuă . Un prim program de dezvoltare a copilului trebuie să aibă în vedere perfecţionarea continuă a cunoştinţelor sale, înţelegerea tot mai aprofundată a lumii şi a propriei persoane . Evaluarea continuă ce are loc în cadrul activităţilor la clasă poate asigura o imagine clară, corectă şi reprezentativă a capacităţilor şi progresului copilului. În mod tradiţional, evaluarea aprecia performanţele elevului prin diferite forme, cum ar fi : lucrări scrise notate, extemporale săptăm nale şi teste standardizate . Învăţătorii aveau tendinţa de a evalua munca copiilor pentru a avea la dispoziţie, împreună cu părinţii şi conducerea şcolii, dovada cifrică a progresului copilului. !u toate acestea, tendinţele recente din educaţie au promovat metode alternative, elaborate de educatori, pentru evaluarea şi încura"area progresului copilului. #doptarea unei noi perspective în educaţie, bazată în întregime pe limba", în cadrul căreia elevii sunt implicaţi activ în procesul ascultării, vorbirii, citirii şi scrierii, a încura"at o nouă viziune asupra evaluării . #ceste aspecte au fost integrate pentru a duce la o evaluare mai corectă a copilului . Evaluarea autentică, spre deosebire de cea la cerere, este o formă de evaluare care are loc continuu, în contextul unui mediu propice învăţării şi dezvoltării copilului. Ea reflectă experienţele adevărate şi demne de reţinut din procesul învăţării, care pot fi documentate prin observaţii, întîmplări consemnate, "urnale, caiete de observaţie, mostre de lucru propriu $ zise, şedinţe, fişe ale elevilor, rezultatele în îndeplinirea unor sarcini şi alte metode . Evaluarea autentică e folositoare elevilor şi se desfăşoară în paralel cu procesul învăţării, fiind o condiţie primordială a dezvoltării elevului . #precierea individuală a dezvoltării şi progreselor în învăţare realizate de fiecare copil e un element crucial pentru elaborarea şi implementarea unor programe în conformitate cu gradul de dezvoltare a elevilor , afirma #sociaţia %aţională pentru Educarea !opiilor &ici. #numite metode alternative sunt mai potrivite pentru copiii mici dec t testele scrise. 'rientările recente privind evaluarea accentuează necesitatea de a descoperi ce ştiu şi pot face copiii, mai degrabă dec t să se detecteze ce nu ştiu şi nu pot face . (acă doresc cu adevărat să ştie de ce sunt capabili elevii lor, învăţătorii trebuie să observe cum îşi îndeplinesc ei sarcinile în situaţii obişnuite, unde au numeroase ocazii de a$şi demonstra cunoştinţele şi aptitudinile, mai degrabă dec t să se bazeze numai pe teste scrise. )erspectivele asupra evaluării trebuie corelate cu gradul de dezvoltare a copilului, pentru a furniza o imagine mai cuprinzătoare asupra capacităţilor şi realizărilor sale * rezultatele testelor nu sunt elocvente în acest sens.

reprezintă un alt obiectiv al evaluării. . Evaluarea corectă trebuie să asigure o interdependenţă activă între ceea ce se predă şi ceea ce se învaţă în cursul procesului de instruire . .* pentru părinţi $ să cunoască ce activităţi face copilul lui la şcoală şi să ştie cum să$l susţină în ceea ce are de învăţat * pentru copil în a$l a"uta să$şi autoevalueze munca şi să ştie să$şi precizeze direcţiile în care în viitor va avea să depună mai mult effort sau exerciţiu * să$şi dezvolte capacitatea de analiză. evaluarea trebuie să se bazeze pe următoarele premise : • • • • Evaluarea trebuie să stimuleze acumularea de cunoştinţe. Centrul de activitate . diferite de cele standard bazate pe alegeri multiple * ♦ implicarea totală a copilului * ♦ observaţii repetate * ♦ un proces continuu în timp * ♦ folosirea unei varietăţi de metode . de formare a g ndirii critice .Evaluarea este un mi"loc de adunare a informaţiei. +copul evaluării este :     pentru învăţător o modalitate de a ştii în ce fel va spri"ini învăţarea pentru fiecare copil pentru a a"unge la competenţele vizate de curicculum. priviţi individual şi să asigure succesul experienţelor tuturor. !riteriile de evaluare trebuie să includă : ♦ validitatea * ♦ mai multe modalităţi de evaluare a realizărilor. +copul principal al evaluării este să urmărească progresul copilului şi să stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare elev în parte. astfel înc t programa să vină în înt mpinarea nevoilor copiilor. !um se face evaluare în clasele +b+ / Evaluarea este permanentă şi se desfăşoară în mai multe moduri . înţelegerea şi încrederea copilului în sine * -rebuie să se axeze pe obiective importante şi să implice multiple surse de informaţii * Evaluarea trebuie să spri"ine şi să informeze asupra practicilor de instruire conforme gradului de dezvoltare a copilului * )ărinţii şi elevii sunt parteneri de bază în procesul de evaluare . #stfel : 1. ulterior folosită pentru a aprecia progresul elevului şi pentru a elabora programa de învăţăm nt.dentificarea copiilor cu nevoi speciale şi care ar putea necesita spri"in ori intervenţii suplimentare. +tep pentru învăţăm ntul primar. !onform modelului de )rogram +tep b.

#stfel acestea pot fi prezentate părinţilor. )rezentarea este urmată de analiză şi comentariile colegilor şi învăţătoarei . interacţionează cu alţii. ori sunt implicaţi în diferite activităţi. 5. ca şi altor persoane autorizate . fără folosirea calificativelor . Expunerea lucrărilor . specificul individual al nivelului de ac3iziţie. discută felul în care au rezolvat sarcina. 2. ce a învăţat copilul. Scaunul Autorului. care au posibilitatea de a urmări evoluţia copiilor lor. în ce direcţii are succes şi uşurinţă în rezolvare şi care sunt aspectele în care necesită încă a"utor la care părinţii trebuie să contribuie . 2iecare lucrare are înscrisă data c nd a fost efectuată . În clasele +b+ un instrument de evaluare este 0 Scaunul Autorului" . !. toţi copiii pot să examineze cum au lucrat şi să comenteze lucrările. 1ucrările elevilor sunt expuse în clasă. #ceste note scrise pot fi transmise săptăm nal sau lunar . Este instrumentul de evaluare care înlocuieşte tradiţionalul catalog. scriu. 3. )rin observarea copiilor în timp ce citesc. 4. căile diferite în care au lucrat şi corectitudinea soluţiilor . Evaluarea corectă a elevilor are un rol esenţial în adoptarea unor decizii competente asupra educaţiei lor . atunci c nd este cazul. împreună cu grupul de elevi. -ot ceea ce este prezent în portofoliu reprezintă munca elevului în procesualitatea sa şi reprezintă un document . #cest exerciţiu îi formează pe copii în direcţia înţelegerii raţionamentelor colegilor şi de a "udeca rezultatul muncii colegilor lui pe care îl va compara cu munca lui . pe care le încadrează într$un curriculum ce ţine . Învăţătoarea. învăţătorul adună informaţii despre fiecare elev în parte. Coresponden a scrisă pentru părin i Un mod de informare este cel prezentat mai sus. încă de la începutul anului şcolar. Portofoliul/mapa 2iecare elev are un portofoliu în care sunt adunate lucrările . )e scaunul autorului elevul prezintă colegilor tema efectuată de el sau a grupului de la centrul la care a lucrat . ritmul în care vor fi transmise aceste note de evaluare . să evalueze împreună munca lor şi s$o prezinte şi celor ce intră în clasă . !aietele de evaluare +b+ inventariază competenţele ac3iziţionate de elev şi la rubrica observaţii descrie.+e ştie că elevii lucrează pe centre de activităţi unde au de rezolvat sarcini specifice centrului respectiv. Este bine să fie stabilit de către învăţătoare şi părinţi. Învăţătoarea transmite părinţilor sinteze care să cuprindă ce şi$a propus să predea. Caietul de evaluare .

Înt mplările consemnate. )entru a obţine o imagine verosimilă. evaluarea trebuie să fie continuă. &odelul +tep b.cont de gradul de dezvoltare a copilului. ex3austivă şi efectuată în cursul tuturor activităţilor de la clasă . clară şi reprezentativă a fiecărui copil. listele de verificare. at t părinţilor c t şi altor persoane interesate . autoevaluarea elevului sunt procedee şi te3nici aflate în spri"inul învăţătorilor. a progreselor şi capacităţilor sale. . întrevederile învăţător $ elev. +tep pentru învăţăm ntul primar promovează o viziune asupra evaluării care încorporează te3nici variate şi permite cadrelor didactice să prezinte progresul copiilor. pentru a$şi evalua elevii mai precis şi pentru a fi mai eficienţi în comunicare . de o manieră semnificativă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful