You are on page 1of 575

Louis Berkhof

Rendszeres teolgia

Szigoran magnhasznlatra sznt kzirat

ELSZ...................................................................................................................................11 Isten tanttele............................................................................................................................12 ISTEN LNYE.........................................................................................................................13 I. Isten ltezse..........................................................................................................................13 A. Isten tanttelnek helye a dog at!k"#an..............................................................................13 $. Isten ltezsnek szent%&"s#el! #!zony%tka!.........................................................................1' (. Isten tagad"sa annak k)l*n#*z+ ,o& "!#an..........................................................................1.. Isten ltezsnek /gyne0ezett &a1!on"l!s #!zony%tka!.........................................................12 II. Isten eg!s e&het+sge.......................................................................................................21 A. Isten ,el,oghatatlan3 de g!s eg!s e&het+.......................................................................21 $. Isten !s e&etnek tagad"sa...................................................................................................22 (. Az *nk!4elents !nden !sten!s e&et el+,elttele.................................................................2III. Isten Lnynek s att&!#/t5 a!nak 0!szonya......................................................................31 A. Isten Lnye...........................................................................................................................31 $. Isten Lnye !s e&etnek lehetsgessge..............................................................................32 (. Istennek az att&!#/t5 a!#an k!4elentett Lnye......................................................................3' I6. Isten ne0e!...........................................................................................................................37 A. Isten ne0e! "ltal"noss"g#an..................................................................................................37 $. Az 8sz*0etsg! ne0ek s 4elents)k......................................................................................39 (. Az /4sz*0etsg! ne0ek s agya&"zat5k..............................................................................32 6. Isten att&!#/t5 a! "ltal"noss"g#an.......................................................................................': A. A haszn"lt ,ogal ak k!&tkelse.........................................................................................': $. Isten att&!#/t5 a! eg"lla;%t"s"nak 8dsze&e.....................................................................': (. Az att&!#/t5 ok 4a0asolt ,eloszt"sa.....................................................................................'2 6I. A k*z*lhetetlen att&!#/t5 ok.............................................................................................'A. Isten <n ag"#an 0al8 ltezse............................................................................................'$. Isten "lland8s"ga..................................................................................................................'7 (. Isten 0gtelensge.................................................................................................................'9 .. Isten egysge........................................................................................................................'2 6II. A k*z*lhet+ att&!#/t5 ok..................................................................................................-1 A. Isten lelk!sge.......................................................................................................................-2 $. Az !ntellekt5"l!s att&!#/t5 ok..............................................................................................-3 (. Az e&k*l1s! att&!#/t5 ok......................................................................................................-7 .. A sz50e&en!t"s att&!#/t5 a!..................................................................................................7: 6III. A Szenth"&o s"g.............................................................................................................7A. A Szenth"&o s"g tanttele a t*&tnele #en........................................................................7$. Isten3 !nt az egysg#en le0+ Szenth"&o s"g.....................................................................77 (. A h"&o sze ly k)l*n=k)l*n.............................................................................................91 ISTEN >?N@AI......................................................................................................................92 I. Az !sten! &endeletek "ltal"noss"g#an.....................................................................................92 A. A &endeletek tanttele a teol8g!"#an....................................................................................92 $. Az !sten! &endeletek #!#l!a! ne0e!.........................................................................................9B (. Az !sten! &endeletek te& szete............................................................................................9B .. Az !sten! &endelet 4elle z+!..................................................................................................21 E. Ellen0etsek a &endeletek tanttel0el sze #en...................................................................22 II. C&edeszt!n"1!8.......................................................................................................................2A. A ;&edeszt!n"1!8 tanttele a t*&tnele #en..........................................................................2$. A ;&edeszt!n"1!8 #!#l!a ,ogal a!..........................................................................................29 (. A ;&edeszt!n"1!8 sze&z+4e s t"&gya!....................................................................................22 .. A ;&edeszt!n"1!8 &sze!........................................................................................................2B

E. Sz5;&a= s !n,&ala;sza&!"n!z 5s...........................................................................................B2 III. A te&e ts "ltal"noss"g#an.................................................................................................BB A. A te&e ts tanttele a t*&tnele #en...................................................................................BB $. A te&e ts tanttelnek #!#l!a #!zony%tka.........................................................................1:: (. A te&e ts elk;zelse.......................................................................................................1:: .. A 0!l"g e&edet&e 0onatkoz8 k)l*n,le el letek..............................................................1:2 I6. A lelk! 0!l"g te&e tse......................................................................................................11: A. Az angyalok tanttele a t*&tnele #en..............................................................................11: $. Az angyalok ltezse..........................................................................................................111 (. Az angyalok te& szete......................................................................................................112 .. Az angyalok sz" a s sze&0ezete.......................................................................................113 E. Az angyalok szolg"lata.......................................................................................................11D. A gonosz angyalok..............................................................................................................116. Az anyag! 0!l"g te&e tse..................................................................................................119 A. A te&e ts #!#l!a! #esz" ol8!............................................................................................119 $. A EeFae e&on3 0agy!s az egyes na;ok 5nk"!.................................................................112 6I. A gond0!sels....................................................................................................................12B A. A gond0!sels "ltal"noss"g#an...........................................................................................12B $. Dennta&t"s...........................................................................................................................133 (. Egy)tt Gk*ds...................................................................................................................13' .. @o& "nyz"s........................................................................................................................139 E. Hendk%0)l! gond0!sels3 0agy 1sod"k.................................................................................132 Az e #e& tanttele az Istennel 0al8 0!szony"#an...................................................................1'1 AZ E>$EH AZ EHE.ETI ALLACITA$AN......................................................................1'2 I. Az e #e& e&edete.................................................................................................................1'2 A. Az e #e& tanttele a dog at!k"#an...................................................................................1'2 $. Az e #e& e&edetnek #!#l!a! #esz" ol84a..........................................................................1'2 (. Az e #e& e&edetnek e0ol/1!8s el lete...........................................................................1'' .. Az e #e& e&edete s a ,a4 egysge.....................................................................................1'2 II. Az e #e& alkat! te& szete................................................................................................1-1 A. Az e #e&! te& szet alkot8ele e!.....................................................................................1-1 $. A llek e&edete az egyn#en...............................................................................................1-7 III. Az e #e&3 !nt Isten k; "sa..........................................................................................172 A. Az e #e&#en le0+ !stenk; "s t*&tnel ! nzete!............................................................172 $. Az e #e&#en le0+ !stenk; "s&a 0onatkoz8 #!#l!a! adatok .............................................173 (. Az e #e&3 !nt Isten k; "sa...........................................................................................17.. Az e #e&nek3 !nt Isten k; "s"nak e&edet! "lla;ota......................................................172 I6. Az e #e& a 1selekedet! sz*0etsg#en...............................................................................191 A. A 1selekedet! sz*0etsg tanttele a t*&tnele #en............................................................191 $. A 1selekedet! sz*0etsg tanttelnek #!#l!a! ala;4a............................................................192 (. A 1selekedet! sz*0etsg ele e!..........................................................................................19' .. A 1selekedet! sz*0etsg 4elenleg! "lla;ota.........................................................................197 AZ E>$EH A $JN ALLACITA$AN.................................................................................192 I. A #Gn e&edete.......................................................................................................................192 A. A #Gn e&edet&e 0onatkoz8 t*&tnel ! nzetek..................................................................192 $. A #Gn e&edetnek #!#l!a! adata!..........................................................................................19B (. Az +s#Gn te& szete3 0agy az e #e& #5k"sa.....................................................................12: .. A k%s&ts "ltal okozott +s#Gn3 0agy #5k"s........................................................................121 E. A #Gn e&edetnek e0ol/1!8s agya&"zata...........................................................................123 D. Az +s#Gn e&ed nye!..........................................................................................................12'

II. A #Gn lnyeg! 4ellege..........................................................................................................127 A. A gonoszs"g te& szet&e 0onatkoz8 ,!loz8,!a! el letek................................................127 $. A #Gn #!#l!a! elk;zelse...................................................................................................12B (. A #Gn ;el"g!"n5s nzete.....................................................................................................1B1 .. A #Gn &8 a! katol!k5s nzete.............................................................................................1B3 III. A #Gn to0"##ad"sa............................................................................................................1BA. T*&tnet! "ttek!nts.............................................................................................................1B$. A #Gn egyete essge.........................................................................................................1B9 (. Ad" #Gnnek ka;1solata a ,a40al...................................................................................1B2 I6. A #Gn az e #e&! ,a4 let#en............................................................................................2:1 A. Az e&edend+ #Gn................................................................................................................2:1 $. A tnyleges #Gn..................................................................................................................2:9 6. A #Gn #)ntetse..................................................................................................................213 A. Te& szet! s ;oz!t%0 #)ntetsek.......................................................................................213 $. A #)ntets 1l4a s te& szete............................................................................................21' (. A #Gn tnyleges #)ntetse..................................................................................................217 AZ E>$EH A @EKYEL>I SZ<6ETSK$EN...................................................................221 I. A sz*0etsg ne0e s ,ogal a...............................................................................................221 A. A n0..................................................................................................................................221 $. A ,ogalo ...........................................................................................................................222 II. A eg0"lt"s sz*0etsge......................................................................................................22' A. @%0"natos ennek a k)l*n t"&gyal"sa...................................................................................22' $. A eg0"lt"s sz*0etsgnek #!#l!a! adata!..........................................................................22' (. A D!/ a eg0"lt"s sz*0etsg#en.......................................................................................22.. A eg0"lt"s sz*0etsgnek k*0etel nye! s %g&ete!......................................................222 E. E sz*0etsg ka;1solata a kegyel ! sz*0etsggel...............................................................23: III. A kegyel ! sz*0etsg te& szete.....................................................................................231 A. A kegyel ! sz*0etsg s a 1selekedet! sz*0etsg *sszehasonl%t"sa...................................231 $. A sze&z+d+ ,elek.................................................................................................................232 (. A kegyel ! sz*0etsg ta&tal a...........................................................................................237 .. A kegyel ! sz*0etsg 4elle z+!.........................................................................................239 E. @&!szt5s 0!szonya a kegyel ! sz*0etsggel........................................................................2'1 I6. A sz*0etsg kett+s as;ekt5sa............................................................................................2'3 A. @)ls+ s #els+ sz*0etsg....................................................................................................2'3 $. A sz*0etsg lnyege s ad !n!szt&"1!84a...........................................................................2'' (. Deltteles s a#szol/t sz*0etsg.........................................................................................2'' .. A sz*0etsg3 !nt t!szt"n 4og0!szony s letk*z*ssg.......................................................2'E. Tags"g a sz*0etsg#en3 !nt 4og0!szony#an......................................................................2'7 6. A sz*0etsg k)l*n#*z+ ko&szaka!......................................................................................2-: A. A k)l*n#*z+ ko&szakok helyes elk;zelse.......................................................................2-: $. Az sz*0etsg ko&szaka.....................................................................................................2-3 (. Az L4sz*0etsg ko&szaka....................................................................................................271 @HISZT?S SZE>LYNE@ s >?N@AMANA@ TANTTELE......................................27@HISZT?S SZE>LYE........................................................................................................277 I. @&!szt5s tanttele a t*&tnele #en.......................................................................................277 A. Az ant&o;ol8g!a s a k&!sztol8g!a k*z*tt! ka;1solat...........................................................277 $. @&!szt5s tanttele a &e,o& "1!8t egel+z+en.....................................................................279 (. @&!szt5s tanttele a &e,o& "1!8 5t"n...................................................................................27B II. @&!szt5s ne0e! s te& szete!.............................................................................................29A. @&!szt5s ne0e!.....................................................................................................................29-

'

$. @&!szt5s te& szete!...........................................................................................................223 III. @&!szt5s egysze lyGsge................................................................................................222 A. Az egyh"z nzetnek !s e&tetse @&!szt5s sze lyt !llet+en...........................................222 $. @&!szt5s egysze lyGsgnek #!#l!a! #!zony%tka! ...........................................................22B (. Az egy sze ly#en egyes)l+ kt te& szet hat"sa!...........................................................2B: .. @&!szt5s egysze lyGsge t!tok.........................................................................................2B1 E. Az att&!#/t5 ok k*zlsnek l5the&"n5s tanttele...............................................................2B1 D. A kenoz!s tanttel a k)l*n#*z+ ,o& "!#an.........................................................................2B2 K. A ,okozatos egtestes)ls el lete...................................................................................2B' @HISZT?S ALLACITAI......................................................................................................2B7 I. A egal"ztat"s "lla;ota.......................................................................................................2B7 A. $e0ezetsN @&!szt5s "lla;ota!nak tanttele "ltal"noss"g#an...............................................2B7 $. A egal"ztat"s "lla;ota......................................................................................................2B9 II. A ,el agasztaltat"s "lla;ota...............................................................................................3:7 A. Altal"nos eg4egyzsek a ,el agasztaltat"s "lla;ot"&8l...................................................3:7 $. A ,el agasztaltat"s "lla;ot"nak ,"z!sa!..............................................................................3:9 @HISZT?S TISZTSKEI......................................................................................................31I. $e0ezetsO A ;&8,ta! t!szt...................................................................................................31A. $e0ezet+ eg4egyzsek a t!sztsgekhez "ltal"noss"g#an..................................................31$. A ;&8,ta! t!sztsg...............................................................................................................317 II. A ;a;! t!szt..........................................................................................................................31B A. A ;a; #!#l!a! elk;zelse...................................................................................................31B $. @&!szt5s "ldozat! 5nk"4a..................................................................................................31B III. Az engesztels oka s sz)ksgessge................................................................................32' A. Az engesztels ozgat8&5g84a...........................................................................................32' $. Az engesztels sz)ksgessg0el ka;1solatos t*&tnel ! nzetek.....................................32(. Az engesztels sz)ksgessgnek #!zony%tka!..................................................................327 .. Ellen0etsek az engesztels a#szol/t sz)ksgessgnek tanttel0el sze #en.................329 I6. Az engesztels te& szete................................................................................................32B A. Az engesztels #)ntet+4og! helyettes%t+ tanttelnek !s e&tetse......................................32B $. Ellen0etsek az elgttellel3 0agy!s az engesztels #)ntet+4og! helyettes%t+ tanttel0el sze #en...................................................................................................................................336. Az engesztels sze&te"gaz8 el lete!.................................................................................332 A. A ko&a! egyh"z el lete!....................................................................................................332 $. Ansel elgttel! el lete Pa ke&eskedel ! el letQ.........................................................33B (. Az e&k*l1s! #e,oly"s el lete.............................................................................................33B .. A ;lda 5tat"s el lete....................................................................................................3': E. A ko& "nyzat! el let........................................................................................................3'1 D. A !szt!k5s el let............................................................................................................3'2 K. A helyettes%t+ egt&s el lete.......................................................................................3'3 6I. Az engesztels 1l4a s &tke........................................................................................3'A. Az engesztels 1l4a...........................................................................................................3'$. Az engesztels &tke......................................................................................................3'7 6II. @&!szt5s k*z#en4"&8! 5nk"4a.........................................................................................3-1 A. @&!szt5s k*z#en4"&8 5nk"4"nak #!#l!a! #!zony%tka!.......................................................3-1 $. @&!szt5s k*z#en4"&8! 5nk"4"nak te& szete....................................................................3-2 (. A sze lyek s a dolgok3 ak!k&t s a !k&t @&!szt5s k*z#en4"&......................................3-3 .. @*z#en4"&"s"nak 4elle z+!................................................................................................3-' 6III. A k!&"ly! t!szt..................................................................................................................3-7 A. @&!szt5s lelk! k!&"lys"ga.....................................................................................................3-7

$. @&!szt5snak a 0!l"gegyete ,elett! k!&"lys"ga....................................................................3-B A >EK6ALTAS >?N@AMA AL@AL>AZASANA@ TANTTELE................................371 I. A szote&!ol8g!a "ltal"noss"g#an..........................................................................................372 A. @a;1solat a szote&!ol8g!a s az el+z+ek#en t"&gyaltak k*z*tt...........................................372 $. Az I&do Sal5t!s P)d0&endQ.................................................................................................372 II. A Szentllek te0kenysge! "ltal"nosan.............................................................................37B A. At enet a Szentllek 5nk"4"hoz.....................................................................................37B $. A Szentllek "ltal"nos s k)l*nleges te0kenysge!..........................................................39: (. A Szentllek3 !nt Isten kegyel nek sztoszt84a............................................................391 III. Altal"nos kegyele ...........................................................................................................397 A. Az "ltal"nos kegyele ......................................................................................................397 $. Az "ltal"nos kegyele ne0e s ,ogal a.............................................................................392 (. Az "ltal"nos kegyele s @&!szt5s engesztel+ 5nk"4a....................................................32: .. A s;e1!"l!s s az "ltal"nos kegyele k*z*tt! 0!szony........................................................321 E. Eszk*z*k3 elyekkel az "ltal"nos kegyele Gk*d!k.......................................................323 D. Az "ltal"nos kegyele gy) *l1se!.....................................................................................32' K. Ellen0etsek az "ltal"nos kegyele &e,o& "t5s tanttel0el sze #en..............................327 I6. A t!tokzatos egysg...........................................................................................................32B A. A t!tokzatos egysg te& szete..........................................................................................32B $. A t!tokzatos egysg 4elle z+!.............................................................................................3B1 (. A t!tokzatos egysg h!#"s elk;zelse!..............................................................................3B2 .. A t!tokzatos egysg 4elent+sge.........................................................................................3B2 6. Altal"nos h%0"s s k)ls+ elh%0"s.........................................................................................3BA. Az ok3 ely !att az elh%0"st el+sz*& t"&gyal4"k...............................................................3B$. Altal"nos h%0"s...................................................................................................................3B9 (. A k)ls+ elh%0"s...................................................................................................................3BB 6I. L44"sz)lets s hatkony elh%0"s.......................................................................................':' A. Az /44"sz)lets #!#l!a! k!,e4ezse! s 4elent+sg)k.............................................................':' $. Az R/44"sz)letsS k!,e4ezs haszn"lata a teol8g!"#an.........................................................':' (. Az /44"sz)lets lnyeg! te& szete.....................................................................................':7 .. A hatkony elh%0"s a k)ls+ elh%0"ssal s az /44"sz)letssel 0al8 0!szony#an....................':9 E. Az /44"sz)lets sz)ksgessge............................................................................................':B D. Az /44"sz)lets k!0"lt8 oka.................................................................................................'1: K. Isten Ig4nek eszk*zknt 0al8 haszn"lata az /44"sz)lets so&"n.......................................'1: E. Az /44"sz)lets k)l*n#*z+ nzete!.....................................................................................'13 6II. >egt&s..........................................................................................................................'17 A. A egt&s #!#l!a! k!,e4ezse!............................................................................................'17 $. A egt&s #!#l!a! elk;zelse. >eghat"&oz"s...................................................................'12 (. A egt&s 4elle z+!..........................................................................................................'1B .. @)l*n#*z+ ele ek a egt&s#en.....................................................................................'2: E. A egt&s ;sz!1hol8g!"4a..................................................................................................'21 D. A egt&s sze&z+4e............................................................................................................'23 K. A egt&s sz)ksgessge.................................................................................................'2' E. A egt&s 0!szonya az )d0*z%t+ ,olya at "s szakasza!0al...........................................'26III. A h!t................................................................................................................................'29 A. A h!t #!#l!a! k!,e4ezse!......................................................................................................'29 $. A h!t te0kenysgnek le%&"s"&a haszn"latos 4elk;es k!,e4ezsek.....................................'22 (. A h!t tanttele a t*&tnele #en...........................................................................................'2B .. A h!t elk;zelse a Szent%&"s#an........................................................................................'31 E. A h!t "ltal"noss"g#an..........................................................................................................'33

D. A h!t 0all"sos &tele #en3 konk&tan az )d0*z%t+ h!t........................................................'33 K. E!t s #!zonyoss"g..............................................................................................................'39 E. A h!t &8 a! katol!k5s elk;zelse......................................................................................'3B IT. A eg!gaz5l"s...................................................................................................................''1 A. A eg!gaz5l"s #!#l!a! k!,e4ezse! s 4elents)k.................................................................''1 $. A eg!gaz5l"s tanttele a t*&tnele #en...........................................................................''2 (. A eg!gaz5l"s te& szete s 4elle z+!..............................................................................''3 .. A eg!gaz5l"s ele e!........................................................................................................''' E. A sz,&a3 ely#en a eg!gaz5l"s egt*&tn!k...................................................................''7 D. A eg!gaz5l"s !de4e............................................................................................................''7 K. A eg!gaz5l"s ala;4a.........................................................................................................'-1 E. A eg!gaz5l"s tanttel0el sze #en eg,ogal azott ellen0etsek..................................'-1 I. A eg!gaz5l"s k)l*n,le el lete!......................................................................................'-2 T. A egszentel+ds...............................................................................................................'-' A. A egszentel+ds s a szentsg #!#l!a! k!,e4ezse!............................................................'-' $. A egszentel+ds tanttele a t*&tnele #en......................................................................'-(. A szentsg s a egszentel+ds #!#l!a! elk;zelse...........................................................'-9 .. A egszentel+ds te& szete............................................................................................'-2 E. A egszentel+ds 4elle z+!...............................................................................................'-B D. A egszentel+ds sze&z+4e s eszk*ze!..............................................................................'7: K. A egszentel+ds 0!szonya az o&do sal5t!s egy# ,"z!sa!0al............................................'71 E. A egszentel+ds t*kletlen 4ellege a 4elen0al8 let#en...................................................'72 I. A egszentel+ds s a 481selekedetek.................................................................................'7' TI. A szentek "llhatatoss"ga...................................................................................................'72 A. A szentek "llhatatoss"g"nak tanttele a t*&tnele #en......................................................'72 $. A szentek "llhatatoss"ga tanttelnek eg,ogal az"sa.....................................................'72 (. Az "llhatatoss"g tanttelnek #!zony%tka..........................................................................'7B .. Ellen0etsek az "llhatatoss"g tanttel0el sze #en...........................................................'9: E. Ennek a tanttelnek a tagad"sa az )d0*ssget az e #e& aka&at"t8l ,)gg+0 tesz!.............'91 AZ EKYEAZ S A @EKYELE> ESZ@<ZEINE@ TANTTELEI....................................'92 AZ EKYEAZ..........................................................................................................................'93 $e0ezets................................................................................................................................'93 I. Az Egyh"z s az Egyh"z tanttelnek #!#l!a! ne0e! a t*&tnele #en..................................'9' A. Az Egyh"z #!#l!a! ne0e!.....................................................................................................'9' $. Az egyh"z tanttele a t*&tnele #en..................................................................................'97 II. Az Egyh"z te& szete........................................................................................................'2: A. Az Egyh"z lnyege.............................................................................................................'2: $. Az Egyh"z sokoldal/ 4ellege..............................................................................................'22 (. Az Egyh"z k)l*n#*z+ eghat"&oz"sa!...............................................................................'2' .. Az Egyh"z s Isten o&sz"ga................................................................................................'2' E. Az Egyh"z a k)l*n#*z+ ko&szakok#an...............................................................................'27 D. Az Egyh"z att&!#/t5 a!......................................................................................................'29 K. Az Egyh"z 4ele!..................................................................................................................'B: III. Az Egyh"z ko& "nyz"sa...................................................................................................'B3 A. Az Egyh"z ko& "nyz"sa&a 0onatkoz8 k)l*n,le el letek...............................................'B3 $. A &e,o& "t5s3 0agy ;&es#!te&!"n5s &endsze& ala;el0e!........................................................'B' (. Az Egyh"z t!sztsg0!sel+!...................................................................................................'B9 .. Az egyh"z! )lsek..............................................................................................................-:: I6. Az Egyh"z hatal a...........................................................................................................-:' A. Az egyh"z! hatalo ,o&&"sa................................................................................................-:'

$. E hatalo te& szete..........................................................................................................-:' (. Az egyh"z! hatalo k)l*n#*z+ ,a4t"!.................................................................................-:A @EKYELE> ESZ@<ZEI...................................................................................................-12 I. A kegyele eszk*ze! "ltal"nosan........................................................................................-12 A. A kegyele eszk*ze!nek elk;zelse................................................................................-12 $. Az Ige s a s"k&a ent5 ok3 !nt a kegyele eszk*ze!nek 4elle z+!...............................-12 (. A kegyele eszk*ze!&e 0onatkoz8 t*&tnel ! nzetek......................................................-13 .. A kegyele eszk*ze! &e,o& "t5s tanttelnek 4ellegzetes ele e!.....................................-1II. Az Ige3 !nt a kegyele eszk*ze.......................................................................................-17 A. Az RIsten Ig4eS k!,e4ezs 4elentse e##en a 0onatkoz"s#an..............................................-17 $. Az Ige s a Szentllek 0!szonya.........................................................................................-17 (. A kegyele eszk*znek tek!ntett Isten Ig4nek kt &sze................................................-19 .. A t*&0ny h"& as haszn"lata.............................................................................................-1B III. A s"k&a ent5 ok "ltal"noss"g#an...................................................................................-21 A. <ssze,)ggs az Ige s a s"k&a ent5 ok k*z*tt................................................................-21 $. A Rs"k&a ent5 S sz8 e&edete s 4elentse.........................................................................-21 (. A s"k&a ent5 ok alkot8&sze!..........................................................................................-22 .. A s"k&a ent5 ok sz)ksgessge......................................................................................-23 E. Az 8= s /4sz*0etsg! s"k&a ent5 ok *sszehasonl%t"sa....................................................-23 D. A s"k&a ent5 ok sz" a....................................................................................................-2' I6. A ke&esztyn ke&esztsg....................................................................................................-27 A. A ke&esztyn ke&esztsg anal8g!"!.....................................................................................-27 $. A ke&esztyn ke&esztsg egala;%t"sa................................................................................-29 (. A ke&esztsg tanttele a t*&tnele #en..............................................................................-2B .. A ke&esztels eg,elel+ 8d4a..........................................................................................-3: E. A ke&esztsg t*&0nyes k!szolg"ltat8!.................................................................................-33 D. A ke&esztsg eg,elel+ alanya!..........................................................................................-33 6. Az /&0a1so&a.......................................................................................................................-'3 A. Az /&0a1so&a anal8g!"! Iz&ael n;e k*z*tt.........................................................................-'3 $. Az /&0a1so&a tanttele a t*&tnele #en..............................................................................-'3 (. Az /&0a1so&a #!#l!a ne0e!...................................................................................................-'.. Az /&0a1so&a ala;%t"sa........................................................................................................-'E. Az /&0a1so&"#an 4elzett s el;e1stelt dolgok....................................................................-'9 D. A szak&a ent"l!s egysg3 0agy @&!szt5s 0al8s"gos 4elenltnek k&dse az /&0a1so&"#an .................................................................................................................................................-'B K. Az /&0a1so&a3 !nt a kegyele eszk*ze3 0agy!s annak hatkonys"ga...............................--1 E. A sze lyek3 ak!k sz" "&a az /&0a1so&a ala;%ttatott.........................................................--2 A 6KS .ILKI@ tanttele...............................................................................................--' I. $e0ezet+ ,e4ezet...................................................................................................................--A. Eszkatol8g!a a 0all"s#an s a ,!loz8,!"#an.........................................................................--$. Eszkatol8g!a a ke&esztyn egyh"z t*&tnet#en.................................................................--7 (. Az eszkatol8g!a s a dog at!ka t*##! &sznek ka;1solata...............................................--9 .. Az Reszkatol8g!aS n0........................................................................................................--2 E. Az eszkatol8g!a ta&tal aN "ltal"nos s egyn! eszkatol8g!a...............................................--B EKYNI ESZ@ATILKIA..................................................................................................-7: II. A ,!z!ka! hal"l.....................................................................................................................-7: A. A ,!z!ka! hal"l te& szete...................................................................................................-7: $. A #Gn s a hal"l ka;1solata................................................................................................-7: (. A hal"l 4elent+sge a h%0+k let#en..................................................................................-71 III. A llek halhatatlans"ga.....................................................................................................-73

A. A Rhalhatatlans"gS k!,e4ezs k)l*n,le 4elentse!..............................................................-73 $. Az "ltal"nos k!4elents #!zonys"gttele a llek halhatatlans"g"&8l....................................-7' (. A s;e1!"l!s k!4elents #!zonys"gttele a llek halhatatlans"g"&8l.......................................-7' .. A sze lyes halhatatlans"g tanttel0el sze #en eg,ogal azott ellen0etsek s a ode&n helyettes%tse!.............................................................................................................-77 I6. A k*z#ens+ "lla;ot............................................................................................................-7B A. A k*z#ens+ "lla;ot #!#l!a! nzete......................................................................................-7B $. A k*z#ens+ "lla;ot tanttele a t*&tnele #en....................................................................-9: (. A seol=h"dsz tanttelnek ode&n sze&kezete..................................................................-91 .. A lelkek hal"l 5t"n! ta&t8zkod"s! helynek &8 a! katol!k5s tanttele................................-9' E. A llek hal"l 5t"n! "lla;ota a t5datos ltezs "lla;ota........................................................-9D. A k*z#ens+ "lla;ot ne a to0"##! ;&8#"&a ttel helye.......................................................-9B ALTALANIS ESZ@ATILKIA.........................................................................................-21 I. @&!szt5s "sod!k el4*0etele.................................................................................................-21 A. A "sod!k el4*0etel egysze&! ese ny..............................................................................-21 $. A ;a&5os!a=t egel+z+ nagy ese nyek............................................................................-22 (. A ;a&o5s!a s aga a "sod!k el4*0etel............................................................................-29 II. >!llenn!5 ! nzetek...........................................................................................................-B1 A. A ;&e !llenn!z 5s.............................................................................................................-B1 $. A ;oszt !llenn!z 5s..........................................................................................................-B9 III. A halottak ,elt" ad"sa......................................................................................................7:: A. A ,elt" ad"s tanttele a t*&tnele #en.............................................................................7:: $. A ,elt" ad"s #!#l!a! #!zony%tka!.......................................................................................7:: (. A ,elt" ad"s te& szete.....................................................................................................7:1 .. A ,elt" ad"s !de4e..............................................................................................................7:3 I6. Az 5tols8 %tlet..................................................................................................................7:7 A. Az 5tols8 %tlet tanttele a t*&tnele #en..........................................................................7:7 $. Az 5tols8 %tlet te& szete.................................................................................................7:9 (. T0es nzetek az %tlet&+l...................................................................................................7:9 .. A $%&8 s segde!...............................................................................................................7:2 E. A eg%tlt 1so;o&tok..........................................................................................................7:B D. Az %tlet !de4e......................................................................................................................71: K. Az %tlet &14e................................................................................................................71: E. Az %tlet k)l*n#*z+ &sze!..................................................................................................71: 6. A 0gs+ "lla;ot...................................................................................................................712 A. A gonoszok 0gs+ "lla;ota.................................................................................................712 $. Az !gazak 0gs+ "lla;ota....................................................................................................713

ELSZ
>ost3 hogy a Rendszeres teolgia 1% G k*ny0e et !s t k!adt"k3 az El+sz8 lehet nagyon &*0!d. Ne sz)ksges t/l sokat ondan! a 5nka te& szet&+l3 !0el "& t*##3 !nt t!zen*t 0en "t 0olt a ny!l0"noss"g el+tt s szles k*&#en haszn"lt"k. >!nden oko eg0an a&&a3 hogy h"l"s legyek a ked0es ,ogadtat"s&t3 sok !&odalo k&!t!k5s ked0ez+ el#%&"l"s"&t3 s az&t a tny&t3 hogy ezt a k*ny0et ost o&sz"g5nk sok teol8g!a! sze !n"&!5 "n s #!#l!a!skol"4"#an tank*ny0knt haszn"l4"k3 s+t k)l,*ld&+l !s &keztek k&el ek3 hogy "s nyel0ek&e le,o&d%thass"k. Ezek olyan "ld"sok3 elyek&e ne sz" %totta 3 s elyek&t nagyon h"l"s 0agyok Istennek. Egyed)l <0 legyen !nden d!1s+sg. S ha a 5nka to0"##&a !s "ld"s a&adhat Mz5s @&!szt5s Egyh"z"#an3 az 1sak n*0el! Isten t/l"&ad8 kegyel e !&"nt! el!s e&se et. LI?IS $EH@EID Grand Rapids, Michigan 1B'B. a5g5szt5s 1.

1:

Els rsz

IS E! "! # ELE

11

ISTEN LNYE I. Isten ltezse


A. Isten tanttelnek helye a dogmatikban
A dog at!ka3 0agy &endsze&es teol8g!a G0e! "ltal"#an Isten tanttel0el kezd+dnek. Az 5&alkod8 nzet ezt !nd!g el,ogadta annak a leglog!k5sa## el4"&"snak3 a ! g !nd!g 5gyana##a az !&"ny#a 5tat. Sok eset#en g azok !s3 ak!knek ala;el0e!k l"tsz8lag "s so&&end!sget k*0etelnek3 ,olytat4"k a hagyo "nyos gyako&latot. M8 ok5nk 0an Isten tanttel0el kezden!3 ha azzal a ,elte0ssel l"t5nk a 5nk"nak3 hogy a teol8g!a annak az Istennek a &endsze&ezett !s e&ete3 Ak! "ltal3 s Ak!&e nz0e 0annak !ndenek. Ahelyett3 hogy egle;+dnnk azon3 hogy a dog at!ka az Isten=tannal kezd+d!k3 !nk"## 0"&hat45k3 hogy Isten tan5l "nyoz"sa lesz3 !nden "gazat"#an3 ele4t+l a 0g!g. Tnyk&ds3 hogy ;ontosan ez az3 a !nek lenn! sz"ndkoz!k3 48llehet 1sak az els+ &sz ,oglalkoz!k k*z0etlen)l Istennel3 az 5t"na k*0etkez+k azon#an 1sak k*z0etette##en &tekeznek H8la. A teol8g!a tan5l "nyoz"s"t kt el+,elte0ssel kezd4)k3 ne0ezetesen3 P1Q hogy Isten ltez!k3 P2Q hogy k!4elentette >ag"t az !sten! Ig4#en. S ezen ok#8l ne lehetetlen sz" 5nk&a Isten tan5l "nyoz"s"0al kezden!. Ida,o&d5lhat5nk az k!4elentshez3 hogy egtan5l45k3 !t 4elentett k! <n ag"&8l3 0ala !nt az te&e t nye!hez 0al8 0!szony"&8l. @o&"##an k)l*n#*z+ k%s&letek t*&tntek a&&a3 hogy a dog at!ka anyag"t /gy ossz"k ,el3 hogy 0!l"gosan egl"tsszk3 hogy ne 1sak egyetlen ,e4ezet#en3 hane egsz#en Istennel ,oglalkoz!k. Ezt tette a t&!n!t"&!5s 8dsze&3 a ely!k a dog at!ka anyag"t az al"##! h"&o ,+ &sz&e oszt4aN P1Q az Atya3 P2Q a D!/3 s P3Q a Szentllek. Ezt a 8dsze&t3 elyet egyes ko&"##! dog at!ka! 5nk"k#an alkal aztak3 Eegel 0ette /4&a el+ s g !nd!g l"that8 >a&tensen Keresztyn dogmatikjban. Easonl8an ;&8#"lkozott $&e1ken&!dge3 ak! a dog at!ka anyag"t ,elosztotta P1Q Az o#4ekt%0en "tgondolt !sten!s e&et&e3 s P2Q a sz5#4ekt%0en "tgondolt !sten!s e&et&e. Ezek egy!ke se ne0ezhet+ t/lont/l sze&en1ssnek. Egszen a t!zenk!len1ed!k sz"zad kezdet!g a gyako&lat ne 0olt "s3 !nt "ltal"#an Isten tanttel0el kezden! a dog at!ka tan5l "nyoz"s"t3 de S1hle!e& a1he& hat"sa alatt 0"ltoz"s "llt #e3 ak! eg;&8#"lta eg80n! a teol8g!a t5do "nyos 4ellegt egy /4 8dsze& #e0ezets0el. Az e #e& 0all"sos t5dat"0al helyettes%tettk Isten Ig4t3 !nt a teol8g!a ,o&&"s"t. A Szent%&"s#a3 !nt Isten h!teles Ig4#e 0etett h!tet ktsg#e 0ont"k3 s az e #e& sa4"t &zel !3 0agy &a1!on"l!s ,el,og8k;essgn ala;5l8 e #e&! lesl"t"s 0"lt a 0all"sos gondolkod"s &140. A 0all"s ,okozatosan "t0ette Isten helyt a teol8g!a t"&gyaknt. Az e #e& egszGnt /gy ,el,ogn! az !sten!s e&etet3 !nt adatottat a Szent%&"s#an3 s elkezdett azzal #)szklkedn! ag"nak3 hogy Isten ke&es+4e. Id+0el szok"soss" 0"lt Istennek az e #e& "ltal t*&tn+ ,el,edezs&+l #eszln! /gy3 !ntha az e #e& 0alaha !s ,el,edezte 0olna t3 s !nden egyes ,el,edezst3 a !t e##en a ,olya at#an tettek3 a Rk!4elentsS 1% k0el l"tt"k el. Isten a sz!llog!z 5s 0g&e ke&)l3 !nt 5tols8 sze a gondolkod"s l"n1"#an3 0agy !nt az e #e&! gondolkod"s z"&8k*0e. Ilyen k*&)l nyek k*z*tt te& szetes 0olt3 hogy #"&k! *sszeegyeztethetetlennek ta&tsa a dog at!k"t Isten tan5l "nyoz"s"0al kezden!. Ink"## egle;+3 hogy oly sokan da1"&a sz5#4ekt!0!z 5s5knak3 to0"##&a !s a hagyo "nyos so&&endhez ta&tott"k ag5kat. Egyesek azon#an &eztk az *sszeegyeztethetetlensget3 s h!&telen "s !&"ny#a !nd5ltak. S1hle!e& a1he& dog at!ka! 5nk"4a a 0all"sos t5dat3 0ala !nt az a##an ,oglalt tanttelek tan5l "nyoz"s"nak s ele zsnek 0an szentel0e. Ne ,oglalkoz!k Isten tanttel0el *ssze,)gg+en3 1sak &szlete!#en3 s 5nk"4"t a Szenth"&o s"g t"&gyal"s"0al ,e4ez! #e. @!!nd5l"s! ;ont4a !nk"## ant&o;ol8g!a!3 se !nt teol8g!a!. Egyes ed!t"l8 teol8g5sokat 12

S1hle!e& a1he& oly &tk#en #e,oly"solta3 hogy log!ka!lag dog at!ka! &tekezs)ket az e #e& tan5l "nyoz"s"0al kezdtk. Nha g ana;s"g !s k*0et!k ezt a so&&endet. Ennek sze #e*tl+ ;ld"4"t tal"l45k I. A. (5&t!s keresztyn hit 1% G 5nk"4"#an. Ez az e #e& tan5l "nyoz"s"0al kezd+d!k s az Isten tan5l "nyoz"s"0al 0gz+d!k. A &!ts1hl!"n5s teol8g!a l"tsz8lag g egy k!!nd5l"s! ;ont&t sz"ll s%k&a3 !0el Isten o#4ekt%0 k!4elentst ne a $!#l!"#an3 !nt az Isten "ltal !hletett Ig#en tal"l4a eg3 hane @&!szt5s#an3 !nt Isten o&sz"g"nak egala;%t84"#an3 s Isten o&sz"g"nak elk;zelst a teol8g!a k*z;ont! s !ndent ,el)gyel+ ,ogal "nak tek!nt!. A &!ts1hl!"n5s dog at!k5sok azon#an3 ;ld"5l Ee&& ann3 Eae&!ng s @a,tan3 legal"##!s ,o& "l!san a szok"sos so&&endet k*0et!k. ?gyanakko& 0an nh"ny teol8g5s3 ak!k a 5nk"!k#an a t5la4donk;;en! dog at!ka t"&gyal"s"t @&!szt5snak3 0agy az eg0"lt8! 5nk"4"nak tanttel0el kezd!k. T. $. St&ong k)l*n#sget tesz a teol8g!a s a ke&esztyn teol8g!a k*z*tt. ?t8##!t /gy hat"&ozza eg3 !nt RMz5s @&!szt5s egtestes)lsnek k!,e4ez+dst s ele zstS3 s !eolgiai kzik"ny#nek az ele4t+l a 0g!g a egtestes)lst tesz! 5&alkod8 ,ogalo ".

B. Isten ltezsnek szent sbeli bizonytkai


Sz" 5nk&a Isten ltezse a teol8g!a nagy el+,elte0se. N!n1s &tel e Isten !s e&et&+l #eszln! !ndadd!g3 a %g ne lehet ,elttelezn!3 hogy Isten ltez!k. A ke&esztyn teol8g!a el+,elte0se nagyon hat"&ozott t%;5s/. A ,elte0s ne ;5szt"n anny!3 hogy ltez!k 0ala !3 0ala !,le esz e3 0agy !de"l3 0ala !,le e&+3 0agy 1lzatos tenden1!a3 ely&e az Isten egne0ezs alkal azhat83 hane az3 hogy ltez!k egy *n"ll83 *nt5datos3 sze lyes Lny3 ak! !nden dolgok e&edete3 s ,el)l /l4a az egsz te&e tst3 de egy!de4Gleg ! anens 8don #enne !s &e4l!k annak !nden &sz#en. Del e&)lhet a k&ds3 hogy ez 0a4on ssze&G ,elte0s= e3 s ezt a k&dst eg lehet !genl+en 0"laszoln!. Ez azon#an ne 4elent! azt3 hogy Isten ltezst log!ka!lag k! lehet 5tatn! /gy3 hogy az ne hagy helyet a ktelynek3 de azt 4elent!3 hogy noha Isten ltezst h!ttel ,ogad45k el3 ez a h!t eg#%zhat8 !n,o& "1!8k&a ala;oz. $"& a &e,o& "t5s teol8g!a /gy kezel! Isten ltezst3 !nt tel4essggel ssze&G ,elte0st3 azt ne "ll%t4a3 hogy ezt k;es #e 5tatn! &a1!on"l!s &0els /t4"n. .&. @5y;e& az al"##!akat ond4a az ezzel ka;1solatos ;&8#"lkoz"sok&8lN RIsten ltezse #e#!zony%t"s"nak egk%s&lse 0agy haszontalan3 0agy s!ke&telen. Easzontalan3 ha a ;&8#"lkoz8 a##an h!sz3 hogy Isten eg45tal azza azokat3 ak!k t ke&es!k. S s!ke&telen3 ha ez a k%s&let a&&a !&"ny5l3 hogy &"knysze&%tse azt a sze ly3 ak!nek ez a pistis n!n1s eg3 az &0els eszk*ze!0el a log!ka! &tele #en 0al8 el,ogad"s&aS.1 A ke&esztyn Isten ltezsnek !gazs"g"t h!t "ltal ,ogad4a el. Ez a h!t azon#an ne 0akh!t3 hane #!zony%tkokon ala;5l8 h!t3 s a #!zony%tkokat els+so&#an a Szent%&"s#an3 !nt Isten !hletett Ig4#en tal"l45k3 "sodso&#an ;ed!g Istennek a te& szet#en adott k!4elents#en. A Szent%&"s #!zony%tka ezen a ;onton ne eF;l!1!t #e4elents3 g ke0s# log!ka! &0els ,o& "4"#an 4*n el hozz"nk. E##en az &tele #en a $!#l!a ne #!zony%t4a Isten ltezst. A legk*zele## a #e4elentshez a Zs!d11N7=#an2 45tN RUa k! Isten el 4"&5l3 h!nn!e kell3 hogy + ltez!k s eg45tal azza azokat3 a k!k +t ke&es!kS. Isten ltezst a $!#l!a "& a legels+ k!4elents#en el+,elttelez!N R@ezdet#en te&e t Isten az eget s a ,*ldetS. Ez ne 1sak /gy %&4a le Istent3 !nt !nden dolgok Te&e t+4t3 hane /gy !s3 !nt !nden te&e t nynek Dennta&t84"t3 s !nt egynek s ne zetek so&s"nak ?&alkod84"t. $!zonys"got tesz a&&8l a tny&+l3 hogy Isten 5nk"l !ndent az aka&ata tan"1s0gzsnek eg,elel+en3 s k!4elent! az eg0"lt"s&a 0onatkoz8 nagy 1l4"nak ,okozatos eg0al8s5l"s"t. Ennek a 5nk"nak az el+ksz%tse 0!l"gosan l"tsz!k az sz*0etsg#en3 k)l*n*sen Iz&ael 8sz*0etsg!
1 2

$ict% $ogm% $e $eo3 1. k*tet3 99. oldal Pa sa4"t ,o&d%t"so V L. $.Q Itt3 s a to0"##!ak#an a @"&ol!=,le #!#l!a,o&d%t"s sze&!nt! sz" oz"st haszn"l45k3 ez !d+nknt elt& a $e&kho, ;&o,esszo& "ltal haszn"lt angol 0"ltozatokt8l V a &ord.

13

n;nek k!0"laszt"s"#an s 0ezets#en3 a4d ennek kezdet! tet+;ont4a @&!szt5s Sze ly#en s 5nk"4"#an nagy 0!l"goss"ggal l; el+ az L4sz*0etsg la;4a!&8l. Isten a Szent%&"s a4dne !nden la;4"n egl"that83 a !nt sza0ak#an s tettek#en k!4elent! >ag"t. Istennek ez a k!4elentse az ala;4a az Isten ltezs#e 0etett h!t)nknek3 s tesz! azt tel4essggel ssze&G h!tt. >eg kell azon#an 4egyezn!3 hogy 1sak!s h!t "ltal ,ogad45k el Isten k!4elentst3 s nye&)nk 0al8d! #e;!llant"st annak ta&tal "#a. Mz5s ondtaN REa 0alak! 1selekedn! aka&4a az + aka&at"t3 eg!s e&het! e t5do "ny&8l3 0a44on Istent+l 0an=3 0agy n aga t8l sz8lokWS PMn9N19Q. Ez az a #ehat8 t5d"s3 ely az Istennel 0al8 #ens+sges k*z*ssg#+l ,akad s a ely&e E8se"s gondolt3 !ko& ezt ondtaN RIs e&4)k h"t el3 t*&eked4)nk eg!s e&n! az ?&atS PE8s3N7Q. A h!tetlennek n!n1sen 0al8s Ige!s e&ete. C"l a;ostol sza0a! nagyon !s !de!llenek e##en a 0onatkoz"s#anN REol a #*l1sW hol az %&"st5d8W hol e 0!l"gnak 0!t"z84aW Ne de ne #olonds"gg" tette= Isten e 0!l"gnak #*l1sesgtW >e&t !nek5t"na az Isten #*l1sesg#en ne !s e&te eg a 0!l"g a #*l1sesg "ltal az Istent3 tetszk az Istennek3 hogy az !geh!&dets #olonds"ga "ltal ta&tsa eg a h%0+ketS. P1@o&1N2:=21Q

!. Isten tagadsa annak k"l#nb#z$ %o miban


Az <sszehasonl%t8 6all"s d!"k4a! s a !ssz!on"&!5sok gyak&an tesznek #!zonys"got a&&8l a tny&+l3 hogy Isten esz 4e gyako&lat!lag egyete es az e #e&! ,a4#an. >egtal"lhat8 g a 0!l"g leg1!0!l!z"latlana## ne zete! s t*&zse! k*z*tt !s. Ez azon#an ne 4elent! azt3 hogy n!n1senek egynek3 ak!k !ndenest)l tagad4"k Isten ltezst3 s azt se 3 hogy n!n1senek a ke&esztyn te&)leteken sokan olyanok3 ak!k tagad4"k Isten ltezst /gy3 ahogy k!4elentette a Szent%&"s#an3 azaz *n"ll8 s *nt5datos3 0gtelen t*kletessgG Lnyknt3 ak! !nden dolgot egy el+&e eghat"&ozott te&0 ala;4"n 5nk"l. Itt k)l*n*sen az 5t8##! ,a4ta tagad"s&a gondol5nk. Ez a t*&tnele so&"n k)l*n#*z+ ,o& "kat *lthetett s *lt*tt !s. 1. ISTEN LTEZSNE@ A$SZILLT TAKA.ASA. >!nt e l%tett)k a ,ent!ek#en3 e&+tel4es #!zony%tka 0an Isten elk;zelse egyete es 4elenltnek az e #e&! el #en3 g a a t*&zsek k*z*tt !s3 ak!k 1!0!l!z"latlanok s ne &eztk eg a s;e1!"l!s k!4elents hat"s"t. Ennek a tnynek a ,ny#en egyesek od"!g el ennek3 hogy k!4elent!k3 n!n1senek Isten ltezst tagad8 e #e&ek3 0al8d! ate!st"k3 de ennek a tagad"snak a tnyek ellent ondanak. Szok"sos kt,le3 gyako&lat! s el let! ate!st"kat egk)l*n#*ztetn!. Az el+##!ek egysze&Gen !stentelen e #e&ek3 ak!k a gyako&lat! let)k so&"n ne sz" olnak Istennel3 hane /gy lnek3 !ntha Isten ne ltezne. ?t8##!ak &endsze&!nt !ntellekt5"l!sa##ak s tagad"s5kat egy gondolkod"s! ,olya at&a ala;ozz"k. >eg;&8#"l4"k #e#!zony%tan! azzal3 a !k sz" 5k&a ;e&d*nt+ &a1!on"l!s &0eknek tGnnek3 hogy n!n1s Isten. A !nden e #e&#e annak k*0etkezt#en #e)ltetett semen religionis sze sz*g#+l3 hogy Isten k; "s"&a te&e tetett3 #!zonyos dolog azt ,elttelezn!3 hogy senk! se sz)let!k ate!st"nak. 6gs+ so&on az ate!z 5s az e #e&ek elto&z5lt e&k*l1s! "lla;ot"nak s a##l! 0"gy5knak a k*0etkez nye3 hogy el enek)lhessenek Istent+l. Ez egy sz"ndkos 0aks"g s elnyo 4a az e #e& legala;0et+## *szt*nt3 lelknek leg lye## sz)ksglett3 az e #e&! szelle leg agasa## &endG t*&ek0st3 0ala !nt a sz%0 0"gy8d"s"t3 !ko& 0ala !,le agasa##&endG Ltezs ,el ta;ogat8z!k. A semen religionis Gk*dsnek e e gyako&lat!3 0agy !ntellekt5"l!s elnyo "sa gyak&an 0ezet hosszadal as s ,"4dal as k)zdel ekhez. @tsg se ,&het a gyako&lat! ate!st"k ltezshez3 !0el !nd a Szent%&"s3 !nd a gyako&lat #!zony%t4"k3 hogy 0annak. A Zsolt"&ok 1:N'# k!4elent! a gonosz&8l3 hogy Rsenk!t se t5dakozO n!n1s Isten3 ez !nden gondolat4aS. A Zsolt1'N1 sze&!ntN RAzt ond4a a #algatag az + sz%0#enN N!n1s Isten. >eg&o lottak3 /t"latoss"got 1selekedtekO n!n1s3 a k! 48t 1seleked4kS. S C"l e lkeztet! az e,z5s!akat a&&a3 hogy RIsten nlk)l 0al8k 0oltatok e 0!l"gonS PED2N12Q. A ta;asztalat sz!ntn &engeteg #!zonys"got tesz a ltezs)k&+l a 0!l"g#an. Ezek ne sz)ksgsze&Gen not8&!5san gonoszok az e #e&ek sze #en3 hane ta&tozhatnak az 1'

/gyne0ezett R!lledel es 0!l"g! e #e&ekhezS3 ak!k t!sztessgesen k*z* #*sek a lelk! dolgok 0onatkoz"s"#an. Ezek az e #e&ek gyako&ta nagyon !s t5dat"#an 0annak a tnynek3 hogy n!n1senek ha& 8n!"#an Istennel3 &ettegnek a 6ele 0al8 tal"lkoz"st8l s eg;&8#"l4"k t el,ele4ten!. L"tsz8lag t!tkos *&* *t okoz nek!3 ha ate!z 5s5kkal ;a&"dzhatnak3 !ko& s! "n ennek a dolgok3 de ! "#an t&d&e h5llnak3 !ko& let)k h!&telen 0eszly#e ke&)l. >ana;s"g ezeknek a gyako&lat! ate!st"knak az ez&e! ta&toznak az merikai teizm's (ejleszt !rsasghoz. Az el let! ate!st"k "sok. k &endsze&!nt !ntellekt5"l!sa## t%;5sok s &a1!on"l!s &0elssel ;&8#"l4"k eg !gazoln! azt az "ll%t"st3 hogy n!n1s Isten. Dl!nt ;&o,esszo& az el let! ate!z 5s h"&o ,a4t"4"t k)l*n#*ztet! eg3 ne0ezetesen a P1Q dogmatik's ateizm'st3 a ely ny%ltan tagad4a3 hogy ltez!k egy Isten! Lny3 P2Q a szkeptik's ateizm'st3 a ely ktelked!k az e #e&! el e a##l! k;essg#en3 hogy az eg t5dn" hat"&ozn!3 0an=e Isten3 0agy n!n1s3 0ala !nt a P3Q kritikai ateizm'st3 a ely azt 0all4a3 hogy Isten ltezsnek n!n1sen &0nyes #!zony%tka. Ezek gyak&an kz a kz#en 4"&nak3 de g k*z)l)k a leg &skelte## !s 0al84"#an azt h!&det!3 hogy az Isten#e 0etett h!t eg1salattat"s. 3 E##en a ,eloszt"s#an3 a !nt a4d egl"t45k3 az agnoszt!1!z 5s sz!ntn az ate!z 5s egy!k ,a4t"4aknt 4elen!k eg3 s ett+l sok agnoszt!k5s egs&t+d!k. Ne sza#ad azon#an eg,eledkezn)nk &8la3 hogy az agnoszt!1!z 5s 5gyan el!s e&! Isten ltezst3 de 1sak egenged! az 0al8s"g"nak lehetsgessgt3 s ezzel 5gyan/gy eg,oszt !nket a d!1s&et s az ! "dat t"&gy"t8l3 !nt a dog at!k5s ate!z 5s. A 0al8d! ate!sta azon#an a dogmatik's ateista3 az e #e&3 ak! azt a ;oz!t%0 "ll%t"st ,ogal azza eg3 hogy n!n1s Isten. Egy e,,le "ll%t"s kt dolgot 4elenthetN 0agy ne !s e& el se !,le !stent3 s ne "ll%t ,el ag"nak se !,le #"l0"nyt3 0agy ne !s e&! el a Szent%&"s Istent. Nos3 nagyon ke0s ate!sta ltez!k3 ak!k a gyako&lat! let#en ne alak%tanak k! 0ala !,le !stent *n ag5k sz" "&a. Sokkal t*##en 0annak3 ak! el let!leg tesznek ,l&e !nden,le s az *sszes !stent3 s g t*##en 0annak3 ak!k a Szent%&"s Isten0el szak%tanak. Az el let! ate!z 5s "ltal"#an 0ala !lyen t5do "nyos3 0agy ,!loz8,!a! el let#en gy*ke&ez!k. A ate&!al!sta on!z 5s a k)l*n#*z+ ,o& "!#an s az ate!z 5s &endsze&!nt kz a kz#en 4"&nak. Az a#szol/t sz5#4ekt%0 !deal!z 5s g eghagyhat4a nek)nk Isten elk;zelst3 de tagad4a3 hogy ltez!k #"& !lyen ennek eg,elel+ 0al8s"g. A ode&n h5 an!sta sz" "&a RIstenS egysze&Gen Ra h5 an!t"s szelle tS3 Ra tel4essg &zstS3 Ra Da4! (ltS3 s "s3 ehhez hasonl8 el0onts"gokat 4elent. >"s el letek ne 1sak hogy helyet hagynak Istennek3 hane !gnyl!k !s ltezsnek ,ennta&t"s"t3 de ;e&sze k!z"&4"k a te!z 5s Istent3 a 0!l"gegyete leg,els+## sze lyes Lnyt3 Te&e t+4t3 >eg+&z+4t s ?&alkod84"t3 Ak! k)l*n#*z!k a te&e tst+l3 de g!s !nden)tt 4elen 0an #enne. A ;ante!z 5s egy "s#a ol0aszt4a a te& szetest s a te& szet,elett!t3 a 0gest s a 0gtelent egyetlen sz5#sztan1!"#a. Kyak&an /gy #eszl Isten&+l3 !nt a ,eno en"l!s 0!l"g &e4tett ala;4"&8l3 de ne ,og4a t ,el sze lyknt3 k*0etkezsk;;en &tele el s aka&attal &endelkez+knt. $"t&an k!4elent!3 hogy Isten !nden3 s %gy #ele#o1s"tkoz!k a##a3 a !t $&!ght an RIsten k!te&4esztsnekS ne0ez3 %gy azt"n RIsten#+l t/l sokatS ka;5nk3 s l"tsz8lag a 0!l"g#an le0+ gonoszs"got !s ag"#an ,oglal4a. Ez k!z"&4a a Szent%&"s Istent3 s e##en a tek!ntet#en ny!l0"n0al8an ate!sta. S;!noz"t ne0ezhet4)k Raz Istent+l eg &gezettS e #e&nek3 de az + Istene te& szetesen ne az az Isten3 Ak!t a ke&esztynek d!1s&nek s ! "dnak. $!ztos h"t3 hogy ktsg se ,&het az el let! ate!st"k ltezshez a 0!l"g#an. >!ko& .a0!d E5 e ktsgt ,e4ezte k! a dog at!k5s ate!st"k ltezst !llet+en3 dXEol#a1h #"&8 %gy 0"laszoltN R@ed0es 5&a 3 e##en a ;!llanat#an t!zenht !lyen e #e&&el )l egy asztaln"lS. k3 ak!k agnoszt!k5sok Isten ltezst !llet+en3 k!ss k)l*n#*zhetnek a dog at!k5s ate!st"kt8l3 de az 5t8##!akhoz hasonl8an +k !s Isten nlk)l hagynak !nket. 2. NACMAIN@ EA>IS EL@CZELSEI ISTENHL3 $ELEHT6E AZ IKAZ ISTEN TAKA.ASAT IS. Ltez!k na;4a!nk#an nh"ny ha !s elk;zels Isten&+l3 a elyek
3

nti)theistic theories3 '. s to0"##! oldalak

1-

ag5k#an ,oglal4"k Isten te!sta elk;zelsnek tagad"s"t !s. Ezek a k*z)l a leg,ontosa##ak &*0!d ege l%tse elgsges lesz e##en a 0onatkoz"s#an. a. Egy immanens s szemlytelen *sten. A te!z 5s !nd!g olyan Isten#en h!tt3 ak! egysze&&e t&ansz1endens s ! anens. A de!z 5s k!0ette Istent a 0!l"g#8l3 s ! anen1!"4a k"&"&a &agaszkodott a t&ansz1enden1!"4"hoz. A ;ante!z 5s #e,oly"sa alatt 5gyanakko& az !nga "tlend)lt a "s!k oldal&a. A ;ante!z 5s azonos%totta Istent s a 0!l"got3 s ne ,ogta ,el az !sten! Lnyt k)l*n#*z+nek s 0gtelen)l agasa## &endGnek a te&e tsnl. S1hle!e& a1he&en ke&eszt)l az Istent a 0!l"g !ntegy ,olytat"s"0" te0+ tenden1!a eg0etette a l"#"t a teol8g!"#an. S1hle!e& a1he& tel4essggel ,!gyel en k%0)l hagy4a a t&ansz1endens Istent3 s 1sak azt az Istent ,ogad4a el3 ak! az e #e&! ta;asztalat "ltal !s e&het+ s /gy 4elent! k! ag"t a ke&esztyn t5dat#an3 !nt A#szol/t Iks"g3 elyhez az a#szol/t ,)gg+sg &zse t"&s5l. Az Istennek "ltal5nk t5la4don%tott 4elle 0on"sok ezzel a nzettel ;5szt"n sz! #ol!k5s k!,e4ez+dse! a ,)gg+sg e e &zse k)l*n#*z+ 8dozata!nak3 sz5#4ekt%0 elk;zelsek3 a hozz" ka;1sol8d8 0al8s"g nlk)l. @o&a! s ks+! Isten="#&"zol"sa! n !leg elt&nek3 s S1hle!e& a1he& agya&"z8! k)l*n#*znek a##an a k&ds#en3 hogy !k;;en kell ha& on!z"ln! ezeket a k!4elentseket. $&5nne& l"tsz8lag nagyon helyesen ond4a3 hogy 0ele a 0!l"gegyete 0esz! "t Isten helyt3 48llehet az 5t8##! ne0et haszn"l4a3 s hogy /gy ,og4a ,el Istent3 !nt ak! egysze&&e azonos a 0!l"gegyete el3 0ala !nt a *g*tte egh/z8d8 egysggel. Kyak&an /gy l"tsz!k3 !ntha Isten s a 0!l"g k*z*tt! e e egk)l*n#*ztets ;5szt"n !de"l!s 0olna3 ne0ezetesen a egk)l*n#*ztets a 0!l"g !nt egysg3 0ala !nt a 0!l"g k*z*tt annak sok,le eg4elens#en. Kyak&an /gy #eszl Isten&+l3 !nt R?n!0e&z5 &8lS3 0agy RYelt=AllS=&8l3 s Isten sze lyes !0olta ellen sz"ll s%k&a3 #"&3 k*0etkezetlen)l3 /gy !s #eszl H8la3 !ntha lehetne 6ele k*z*ssg)nk @&!szt5s#an. S1hle!e& a1he& e e nzete!3 elyek Istent a 0!l"g !ntegy ,olytat"s"0" tesz!k3 nagy ,ok#an 5&alkodtak a teol8g!"#an az el /lt 0sz"zad#an3 s ez az a nzet3 ellyel $a&th !s 0!askod!k3 Isten&e3 !nt Ra Tel4essggel >"s&aS helyez0n az e&+tel4es hangs/lyt. #. Egy #ges s szemlyes *sten. Ennek a 0ges !stennek3 0agy !steneknek az elk;zelse ne /43 hane olyan *&eg3 !nt a ;ol!te!z 5s3 0agy a henote!z 5s. Ez az elk;zels !lleszked!k a ;l5&al!z 5shoz3 de ne !lleszked!k a ,!loz8,!a! on!z 5shoz3 0agy teol8g!a! onote!z 5shoz. A te!z 5s !nd!g /gy tek!ntett Isten&e3 !nt 0gtelen t*kletessgG3 a#szol/t sze lyes Lny&e. A t!zenk!len1ed!k sz"zad so&"n3 !ko& a on!sta ,!loz8,!a ,ele elked+#en 0olt a4dhogyne szok"soss" 0"lt a teol8g!a Istent a ,!loz8,!a A#szol/t4"0al azonos%tan!. A sz"zad 0ge ,el halad0a azon#an az RA#szol/tS ,ogal a3 !nt Istennek egy!k elne0ezse3 kegy0esztett lett3 &sz#en agnoszt!k5s s ;ante!szt!k5s ! ;l!k"1!8!3 &sz#en a&&a !&"ny5l8 t*&ek0se !att3 hogy !nden eta,!z!k"t k!z"&4on a teol8g!"#8l. $&adley a ke&esztyn 0all"s Istent az A#szol/t &sznek ta&totta3 Ma es ;ed!g egy olyan !sten,ogal at &szes%tett el+ny#en3 a ely !nk"## az e #e&! ta;asztalattal3 se !nt a 0gtelen Isten elk;zels0el 0olt ha& 8n!"#an. El0esz! Istent+l az *n"ll8 ltezs3 0gtelensg s 0"ltozhatatlans"g eta,!z!ka! att&!#/t5 a!t' s az e&k*l1s! att&!#/t5 okat tesz! ,els+##&endGekk. Isten 5gyan/gy !d+#en ltez+ k*&nyezettel &endelkez!k3 s 5gyanolyan t*&tnel et 5nk"l k!3 !nt ! ag5nk. A 0!l"g#an l0+ gonoszs"g !att t5d"s#an3 hatalo #an3 0agy !ndkett+#en ko&l"tozottknt kell t elk;zeln)nk. A 0!l"g "lla;ota lehetetlenn tesz! a h!tet egy 48 Isten#en3 Ak! 0gtelen #*l1sessgG s hatal /. Egy nagyo## hatalo ltezse3 ely #a&"ts"ggal 0!seltet!k az e #e& !&"nt3 s a ellyel az e #e& #!zal asan t"&saloghat3 k!elg%t! a 0all"s !nden gyako&lat! sz)ksgt s gyako&lat"t. Ma es sze lyesknt ,ogta ,el ezt a hatal at3 de ne aka&ta ag"t azt !llet+en el"&5ln!3 hogy egy3 0agy t*## 0ges Isten#en h!tt=e. $e&gson hozz"tette Ma es e e elk;zelshez a n*0ek0+ s ha&1ol8 Isten elk;zelst3 Ak! ,olya atosan a k*&nyezett#+l e&%tett. >"sok k*z*tt3 ak!k a
'

Az att&!#/t5 sz8 4elentse !tt s a to0"##!ak#an ne egysze&Gen R4elle z+S3 hane sa4"toss"g3 4elle z+S3 ez&t sze&e;el az e&edet! ,o& "4"#an V a &ord%

!nk"## Rnek! t5la4don%tott

17

0ges Isten elk;zelst 0dtk3 #"& "s 8don3 ege l%thet+ Eo#ho5se3 S1h!lle&3 Ma es Ya&d3 Hashdall s E. K. Yells. 1. *sten, mint egy p'sztn el#ont elkpzels megszemlyes+tse. A ode&n l!#e&"l!s teol8g!"#an eglehet+sen d!0atoss" 0"lt az RIstenS ne0et ;5szta 4elk;nek tek!nten!3 a ! 1sak 0ala !,le koz !k5s ,olya atot3 0ala !,le egyete es aka&atot3 0agy e&+t3 0agy 0ala !,le ,ennk*lt s "t,og8 esz t 4elez. Kyak&an elhangzott az a k!4elents3 hogy ha Isten egyko& az e #e&t a sa4"t k; "s"&a te&e tette ost az e #e& azzal 0!szonozza a #8kot3 hogy Istent az + Pa sa4"tQ k; "s"&a alkot4a eg. Ea&&y El e& $a&nes&+l ondt"k3 hogy egysze& %gy sz8lt az egy!k la#o&at8&!5 ! 8&"4"nN R?&a! 3 ost Istent ,og5nk te&e ten!S. Ez egy eglehet+sen k*z!s e&t elk;zels nagyon #5ta k!,e4ezse 0olt. A legt*##en3 ak!k el0et!k Isten te!sta nzett3 g !nd!g eg0all4"k a h!t)ket Isten#en3 de a sa4"t k;zelet)k Istene. A ,o& a3 a !t #"& ely !d+;!llanat#an *lt3 Sha!le& >attheZs sze&!nt ,)gg annak a ko&nak a gondolkod"s! !nt"4"t8l. A h"#o&/ el+tt! !d+k#en az 5&alkod8 !nta egy sz50e&n zsa&nok 0olt3 ely a#szol/t engedel essget k*0etelt3 ost 0!szont egy de ok&at!k5s 5&alkod83 ak! al!g 0"&4a3 hogy szolg"lhasson alatt0al8!nak. (o te !de4&+l ,og0a k!alak5lt egy !&"nyzat3 ely egsze lyes%tette az e #e&!sg egsze szo1!"l!s &end4t3 a4d d!1s+%tette ezt a egsze lyes%tst. Az /gyne0ezett el!o&!st"k3 0agy szo1!"l!s teol8g5sok k!ny!latkoztattak egy !&"nyzatot3 ely Istent 0ala !k;;en a szo1!"l!s &enddel azonos%t4a. S az L4 Csz!1hol8g5sok a&&8l t"4koztatnak !nket3 hogy Isten elk;zelse az e #e&! el e k!0et%tse3 a ely ko&a! szakasza!#an ha4la os 0olt k;eket alkotn! a sa4"t ta;asztalat"#8l3 a4d ,el*lt*ztetn! azokat k0"z!=sze ly!sggel. Le5#a azon a 0le nyen 0an3 hogy Istennek ez az !ll/z!84a hasznos 1lt szolg"lt3 de el4*n az !d+3 !ko& Isten elk;zels&e t*## "& ne lesz sz)ksg. Nh"ny eghat"&oz"s eg 5tat4a a4d na;4a!nk t&end4t. RIsten a k*z*ssg ! anens lelkeS PKe&ald $!&ney S !thQ. RIsten a 0!szonyok tel4essge3 elyek a n*0ek0+ e #e&!sg szo1!"l!s &end4nek egszt alkot4"kS PE. S. A esQ. RAz X!stenX sz8 egy 4elk; az !de"l!s ,e4l+ds! k;essgG 0!l"gegyete le%&"s"&aS PK. $. Doste&Q. RIsten a ! ,ogal 5nk3 ely szo1!"l!s ta;asztalat#8l3 a koz !k5s k*&nyezet)nk sze ly!sg,e4leszt+ s sze lyesen ,elel+s ele e!#+l sz)letett3 elyekkel sze&0es ka;1solat#an "ll5nkS PSha!le& >attheZsQ. Al!gha kell ondan!3 hogy az %gy eghat"&ozott Isten ne sze lyes Isten s ne ,elel eg az e #e&! sz%0 leg lye## sz)ksglete!nek.

&. Isten ltezsnek 'gyne(ezett a)ionlis bizonytkai


Az !d+ /l"s"0al #!zonyos &a1!on"l!s &0ek alak5ltak k! Isten ltezs0el ka;1solatosan3 s 0etettk eg a l"#5kat a teol8g!"#an3 k)l*n*sen Yol,, #e,oly"sa alatt. Ezek k*z)l n ely!ket lnyeg#en "& Claton3 0agy A&!sztotelsz !s 4a0asolt"k3 "sokat ;ed!g a ode&n !d+k#en a 0all"s;sz!1hol8g!a d!"k4a! alkottak eg. Itt 1sak a leg!s e&te##eket e l%thet4)k eg ezek k*z)l az &0ek k*z)l. 1. AZ IS>EHETEL>LETI H6. Ezt 5tatta #e k)l*n#*z+ ,o& "k#an Ansel 3 .es1a&tes3 Sa 5el (la&ke s "sok. A legt*kletese## ,o& "#an Ansel 4elentette k!. azt "ll%t4a3 hogy az e #e&nl eg0an az a#szol/t t*kletes ltezs elk;zelseN ez a ltezs a t*kletessg egy!k att&!#/t5 a3 teh"t az a#szol/t t*kletes lnynek ltezn!e kell. Egszen ny!l0"n0al8 azon#an3 hogy ! ne k*0etkeztethet)nk az el0ont gondolkod"st8l a 0al8s ltezs&e. A tny3 hogy 0an elk;zels)nk Isten&+l3 g ne #!zony%t4a az o#4ekt%0 ltezst. S+t3 ez az "ll%t"s hallgat8lagosan ,elttelez! ag"nak Isten ltezsnek az !s e&ett3 !nt "& ltez+t az e #e&! el #en3 a !t log!ka! #!zony%t"s#8l 0ezetne le. @ant k!hangs/lyozta ennek az "ll%t"snak a ta&thatatlans"g"t3 de Eegel )d0*z*lte3 !nt Isten ltezsnek egy!k nagy &0t. Egyes ode&n !deal!st"k azt 4a0asol4"k3 hogy 4o## lenne 0ala !k;;en elt&+ ,o& "#a *nten!3 a !t Eo1k!ng Ra ta;asztalat #esz" ol84"nakS ne0ez.

19

Ennek &tel #en ondhatn"k3 hogy R0an elk;zelse Isten&+l3 teh"t egta;asztalta IstentS. 2. A @IZ>ILKIAI H6. Ez sz!ntn t*## k)l*n#*z+ ,o& "#an 4elent eg. Altal"noss"g#an a k*0etkez+k;;en sz8lN >!nden ltez+ dolognak a 0!l"g#an eg,elel+ ok"nak kell lenn!e3 s ha ez %gy 0an3 akko& a 0!l"gegyete nek !s eg,elel+ ok"nak kell lenn!e3 a ! egy 0gtelen)l nagy ok. Ez az &0els azon#an ne 0"ltott k! egyete es eggy+z+dst. E5 e ag"t az oks"g! t*&0nyt !s k&dsesnek ne0ezte3 s @ant &" 5tatott3 hogy ha !nden ltez+ dolognak kell lenn!e elegend+ ok"nak3 /gy ez Isten&e !s 0onatkoz!k3 s %gy egy 0gtelen l"n1olat#a ke&)l)nk. S+t3 ez az &0els ne tesz! sz)ksgsze&G03 hogy a 0!l"gegyete nek egysze&es oka 0olt3 egy sze lyes s a#szol/t oka V %gy ne ,elel eg Isten ltezse #!zony%tk"nak. Ez a nehzsg oda 0ezetett3 hogy az &0et k!ss "sknt ,ogal azt"k eg3 ;l. $. C. $oZne. Az anyag! 0!l"gegyete egy k*l1s*nhat"s#an "ll8 &endsze&nek tGn!k3 %gy teh"t egysgknt k)l*n#*z+ &szek#+l "ll. E##+l k!!nd5l0a lenn!e kell egy egysges !nd%t8oknak3 ak! *sszeka;1sol4a az egyes &szek k*l1s*nhat"s"t3 0agy ltezs)k d!na !k5s ala;4"t. 3. A TELEILKIAI H6. Ltez!k egy oks"g! &0 !s3 s ez 0al84"#an ne "s3 !nt az el+z+ k!te&4esztse. Ezt a k*0etkez+ ,o& "#an ,ogal azhat45k egN A 0!l"g !nden)tt &tel et3 &endet3 ha& 8n!"t s 1lt s5g"&oz3 ezzel se4tet egy &tel es s 1lt5datos lnyt3 ak! elegend+ egy e,,le 0!l"g lt&ehoz"s"hoz. @ant ezt az &0et a h"&o e l%tett k*z)l a leg4o##nak ta&t4a3 de azt "ll%t4a3 hogy ez ne #!zony%t4a Isten ltezst3 se egy Te&e t+t3 1sak egy hatal as ;%tszt3 ak! eg !nt"zta a 0!l"got. Ez 4o##3 !nt a koz ol8g!a! &03 e&t 0!l"goss" tesz! azt3 a ! 5t8##!#an n!n1s k!ny!latkoztat0a3 ne0ezetesen3 hogy a 0!l"g ta&tal azza az &tele s 1l #!zony%tka!t3 %gy el0ezet egy t5datos3 &tel es s 1lt5datos lny ltezshez. .e hogy ez a lny 0olt a Te&e t+3 az e##+l sz)ksgsze&Gen ne k*0etkez!k. RA teleol8g!a! #!zony%tkS3 ond4a Y&!ght3- R;5szt"n 1sak 4elz! egy El e 0al8sz%nG ltezst3 ak! legal"##!s 4elent+s &tk#en !&"ny%t4a a 0!l"g ,olya at"t V elegend+en ahhoz3 hogy sz" ot ad4on a #enne ,oglalt teleol8g!"&8lS. Eegel ezt az &0et &0nyesnek3 de als8##&endGnek ta&totta. Na;4a!nk Szo1!"l!s Teol8g5sa! el0et!k ezt egy)tt az *sszes t*##!0el3 de az L4 Te!st"k ,ennta&t4"k. '. AZ EH@<L(SI H6. Ahogyan a t*##! &0nek3 ennek !s 0an t*## ,o& "4a. @ant a k!!nd5l"s! ;ont4"t a katego&!k5s ! ;e&at%05sz#a helyezte3 a4d !nnen k*0etkeztetett 0alak!nek a ltezs&e3 ak! t*&0nyad8knt s #%&8knt a#szol/t 4ogos5lt az e #e& !&"ny%t"s"&a. Delttelezse sze&!nt ez az &0 sokkal 4o## a t*##!nl. Ez az3 a !&e 48&szt t" aszkod!k az Isten ltezsnek #e#!zony%t"s"&a tett ;&8#"lkoz"s"#an. Ez lehet az egy!k oka annak3 hogy "ltal"#an !&t !s e&!k ezt el 4o##an !nden "s &0nl3 48llehet ne !nd!g 5gyana##an a ,o& "#an 4elen!k eg. Egyesek az e #e&ek e&k*l1s! let0!tel#en s az e##en az let#en l0ezett gazdags"g5k#an gyak&an eg,!gyelhet+ k)l*n#sgek#+l k!!nd5l0a &0elnek3 s &z!k3 hogy ez a 4*0+#en k!egyenl%ts&e szo&5l3 a ! 0!szont egk*0etel! az !gaz #%&8t. A ode&n teol8g!a sz!ntn gyako&ta haszn"l4a ezt az &0et k)l*n*sen a##an a ,o& "#an3 hogy az3 hogy az e #e& el!s e&! a Leg,els+## M8t s ke&es! az e&k*l1s! !de"lt3 egk*0etel!3 s sz)ksgsze&G0 tesz! Isten ltezst3 a ! 0al8s"got ad ennek az !de"lnak. $"& ez az &0 &" 5tat egy szent s !gaz lny ltezs&e3 de ne knysze&%t! k! az Isten#e3 a Te&e t+#e3 0agy egy 0gtelen)l t*kletes lny#e 0etett h!tet. -. A T<HTNEL>I3 6AKY ETNILKIAI H6. D+leg a k*0etkez+ ,o& "#an 4elen!k egN A D*ld !nden n;e s t*&zse k*z*tt ltez!k az !sten&zet3 a ! k)ls+ k5lt5sz#an ny!l0"n5l eg. >!0el ez a 4elensg egyete es3 ag"hoz az e #e& te& szethez kell ta&tozn!a. S ha az e #e& te& szete te& szetes 8don 0ezet a 0all"sos d!1s&ethez3 ennek agya&"zata 1sak egy agasa##&endG Lny#en lehet3 ak! egalkotta az e #e& 0all"sos alkat"t. E&&e az &0&e 0"lasz5l azon#an eg4egyezhet+3 hogy ez az egyete es 4elensg e&edhetett egy h!#"#8l3 0agy ,l&e&ts#+l !s az e #e&! ,a4 0ala ely ko&a! +se eset#en s hogy
-

,t'dent-s .hilosophy o& Religion3 3'1. oldal

12

a h!0atkozott 0all"sos k5lt5sz a lege&+se## a ;&! !t%0 ,a4ok k*z*tt "ll ,enn3 s 1!0!l!z"l8d"s5k )te #en el !s hal0"ny5l. Ezeknek a &a1!on"l!s &0eknek a k!&tkelse so&"n el+sz*& !s a&&a kell &" 5tatn5nk3 hogy a h%0+knek n!n1s &"45k sz)ksg)k. Az + Isten ltezs0el ka;1solatos eggy+z+ds)k ne ezekt+l ,)gg3 hane Istennek a Szent%&"s#an adott *nk!4elentse h!ttel 0al8 el,ogad"s"t8l. Ea ana;s"g sokan aka&4"k az Isten ltezs0el ka;1solatos h!t)ket ege&+s%ten! e,,le &a1!on"l!s &0ekkel3 az nagy &et#en annak a tnynek a k*0etkez nye3 hogy el5tas%t4"k Isten Ig4nek a #!zonys"gttelt. S+t3 ha h!tetlenek eggy+zs&e haszn"l4"k ezeket az &0eket3 akko& 48 lesz3 ha sz#en ta&t4"k3 hogy ezek egy!ke se ondhat83 hogy a#szol/t eggy+z+dst ad. Senk! se tett t*##et ezek eg1",ol"sa 0gett @antn"l. Az + ko&a 8ta sok ,!loz8,5s s teol8g5s s*;*&te ezeket ,l&e3 !nd a 0gs+k!g haszontalanokat3 na;4a!nk#an azon#an eg!nt egy&e n+ az !&"nt5k &zett sz! ;"t!a s sz" 5k !s n*0eksz!k. S a tny3 hogy ana;s"g sokan tal"l4"k eg #enn)k Isten ltezsnek k!elg%t+ 4ele!t3 l"tsz8lag azt 4elz!3 hogy ne tel4esen &tktelenek. 6an 0ala ekko&a &tk)k ag5knak a h%0+knek a sz" "&a !s3 de !nk"## a testimonia3 se !nt az &0 n00el helyes !lletn! +ket. Dontosak Isten "ltal"nos k!4elentsnek &tel ezs#en3 0ala !nt az !sten! Lny ltezs#e 0etett h!t ssze&Gsgnek a #e 5tat"s"#an !s. S+t3 g az ellensggel 0al8 tal"lkoz"s so&"n !s ny/4thatnak n ! szolg"latot. M8llehet ne #!zony%t4"k Isten ltezst !nden ktsget k!z"&8an3 hogy k!knysze&%tenk a #elelegyezst3 de &tel ezhet+k /gy3 hogy egala;ozz"k az e&+s 0al8sz%nGsget3 s ezzel hallgat"s&a ksztessenek sok h!tetlent.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >!&t ha4l!k a ode&n teol8g!a a&&a3 hogy az e #e& ele zst helyezze el+t&#e Isten ele zs0el sze #en a teol8g!"#anW 6a4on a $!#l!a #!zony%t4a Isten ltezst3 0agy ne W Ea !gen3 ! 8don #!zony%t4aW >!nek t5dhat8 #e az e #e&#en le0+ egyete es sens's di#initatisW 6annak ne zetek s t*&zsek3 ak!k#+l ez tel4essggel h!"nyz!kW Dennta&that8=e az a nzet3 hogy n!n1senek ate!st"kW 6a4on na;4a!nk h5 an!st"!t az ate!st"k k*z kell so&oln5nkW >!lyen ellen0etseket tehet)nk az ellen3 hogy Istent a ,!loz8,!a A#szol/t4"0al azonos%t4"kW 6a4on egy 0ges Isten k!elg%t! a ke&esztyn let sz)ksglete!tW 6a4on a 0ges Isten elk;zelse a ;&ag at!st"k&a ko&l"toz8d!kW 6a4on Isten egsze lyes%tett elk;zelse !&t 1sak szegnyes helyettes%t+4e az l+ IstennekW >! 0olt @ant k&!t!k"4a az Isten ltezsnek s;ek5lat%0 &0e!0el sze #enW >!k;;en kell eg%tln)nk ezt a k&!t!k"tW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 -2=9'. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e $eo3 I. k*tet 99= 123. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol. I. k*tet 2:2=2'3. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol. I. k*tet 221=2'2. oldal3 .a#ney3 ,yst and .olem% !heol% -=27. oldal3 >a1!ntosh3 !heol% as an Empirical ,cience3 B:=BB. oldal3 @n5dson3 !he $octrine o& God3 2:3=2'1. oldal3 $eatt!e3 pologetics3 2-:='''. oldal3 $&!gth an3 !he .roblem o& God3 13B=17-. oldal3 Y&!ght3 ,t'dent-s .hil% /& Rel% 33B=3B:. oldalak3 EdZa&d3 !he .hilosophy o& Rel% 212=3:-. oldal3 $eekZ!th3 !he *dea o& God, 7'=11-. oldal3 Tho son3 0ristian *dea o& God 17:=12B. oldal3 Ho#!nson3 !he God o& the 1iberal 0hristian, 11'=1'B. oldal3 KalloZay3 !he .hil% o& Rel% 321=1B'. oldal.

1B

II. Isten megismerhetsge


A. Isten %el%oghatatlan* de mgis megisme het$
A ke&esztyn egyh"z egy&sz&+l eg0all4a3 hogy Isten a Del,oghatatlan 6alak!3 de "s&szt azt !s3 hogy eg!s e&het+3 s ez az !s e&et az )d0*ssg a#szol/t k*0etel nye. El!s e&! (8,"& k&dsnek e&e4tN R@e&esssel egtal"lhatod=e IstentW El45thatsz=e a >!ndenhat8nak a t*kletessg!gWS PM8#11N9Q S &z!3 hogy n!n1s 0"lasza zsa!"s k&ds&eN Rs k!hez hasonl%t4"tok az Istent3 s !n+ k;et ksz%tetek &8laWS Pzs':N12Q. Egy!de4Gleg azon#an t5dat"#an 0an Mz5s k!4elentsnek !s3 RAz ;ed!g az *&*k let3 hogy eg!s e&4enek tged3 az egyed)l !gaz Istent3 s a k!t elk)ldtl3 a Mz5s @&!szt5stS PMn19N3Q. <&)l a tnynek3 hogy R.e t5d45k azt !s3 hogy az Isten D!a el4*tt3 s &tel et adott nk)nk a&&a3 hogy eg!s e&4)k az !gazat3 s hogy ! az !gaz#an3 az + D!"#an3 a Mz5s @&!szt5s#an 0agy5nk. Ez az !gaz Isten s az *&*k letS P1Mn-N2:Q. Az ezek#en az !dzetek#en k!,e4ez+d+ kt elk;zelst a ke&esztyn egyh"z !nd!g !s egy "s ellett 0allotta. A ko&a! egyh"zaty"k /gy #eszltek a l"thatatlan Isten&+l3 !nt ne ne zett3 n0telen3 *&*kk0al83 ,el,oghatatlan3 0"ltozhatatlan Lny&+l. Nagyon ke0ss l;tk t/l azt a &g! g*&*g elk;zelst3 hogy az Isten! Ltezs egy a#szol/t att&!#/t5 ok nlk)l! ltezs. Egy!de4Gleg azt !s 0allott"k3 hogy Isten k!4elentette ag"t a Logosz#an3 s ez&t az )d0*ssghez eg!s e&het+. A negyed!k sz"zad#an E5n! os3 egy a&!"n5s az Isten egysze&Gsg#+l k!!nd5l0a &0elt azzal3 hogy se ! s!n1s Isten#en3 a !t az e #e&! &tele ne !s e&hetne s ,oghatna ,el t*kletesen3 de ezt a nzetet az egyh"z !nden el!s e&t 0ezet+4e el0etette. A skolaszt!k5sok k)l*n#sget tettek Isten 2'id)4a s 2'alis=a k*z*tt3 s azt "ll%tott"k3 hogy ! ne t5dhat45k3 !1soda Isten az lnyeg! ltezst tek!nt0e3 de t5dhat5nk 0ala !t az te& szet&+l3 a&&8l3 hogy !1soda a ! sz" 5nk&a3 ahogy k!4elent! ag"t az !sten! att&!#/t5 a!0al. ?gyanezeket az "ltal"nos elk;zelseket ,e4eztk k! a &e,o& "to&ok3 48llehet ne &tettek egyet a skolaszt!k5sokkal a##an3 hogy a seg%tsget ne ka;ott e #e&! gondolkod"s k;es 0al8d! !sten!s e&et #!&tok"#a 45tn! az "ltal"nos k!4elents#+l. L5the& t*##sz*& !s $e's bscondit's=knt P&e4tett IstenQ #eszl Isten&+l3 elk)l*n%t0e a $e's Re#elat's)t8l Pk!4elentett IstenQ. $!zonyos esetek#en g /gy !s #eszl a kijelentett Isten&+l3 !nt rejtettrl annak a tnynek a sze ;ont4"#8l3 hogy ne !s e&het4)k +t tel4essggel g az s;e1!"l!s k!4elentsn ke&eszt)l se . RLnyegeS3 ond4a R,el,oghatatlan3 ez&t Istensge k!ke&)l !nden e #e&! &zketS. A &e,o& "to&ok ne tagadt"k3 hogy az e #e& eg!s e&het 0ala !t Isten te& szet&+l az te&e ts#+l3 de ,ennta&tott"k3 hogy !gaz! t5d"shoz H8la 1sak az s;e1!"l!s k!4elents#+l 45that a Szentllek eg0!l"gos%t8 #e,oly"sa alatt. Az ! anen1!a Eegel s S1hle!e& a1he& "ltal !hletett ;ante!z"l8 teol8g!"4"nak hat"s"&a azon#an 0"ltoz"s "llott #e. Isten t&ansz1enden1!"4"t elto ;%tott"k3 ,!gyel en k%0)l hagyt"k3 0agy !ndenest)l tagadt"k. Istent lehozt"k a 0!l"g sz!nt4&e3 annak ,olytat"s"0" tettk3 teh"t ke0ss ,el,oghatatlanknt3 #"& g !nd!g t!tokzatoss"g#a #5&kol8z8knt kezeltk. A s;e1!"l!s k!4elentst az Isten s e #e& k*z*tt! k*z0etlen ko 5n!k"1!8 ,o& "4"#an tagadt"k. Isten&+l elgsges t5d"s sze&ezhet+ nlk)le !s3 !0el az e #e& k;es ,el,edezn! ag"nak Istent a sa4"t lnye lysge!#en3 az anyag! 0!l"gegyete #en3 s !ndenekel+tt Mz5s @&!szt5s#an3 e&t ezek !nd 1sak az ! anens Isten k)ls+ egny!l0"n5l"sa!. A teol8g!a e e !&"nyzat"0al sze #en e el! ,el sza0"t ost $a&th3 s &" 5tat3 hogy Istent ne lehet egtal"ln! se !,le te& szet#en3 t*&tnele #en3 0agy e #e&e! ta;asztalat#an3 hane 1sak a s;e1!"l!s k!4elents#en3 a ! a $!#l!"#an 45tott el hozz"nk. E&+tel4es3 a &e4tett Istennel ka;1solatos k!4elents#en !nk"## L5the&3 se !nt @"l0!n nyel0ezett haszn"l4a. A &e,o& "t5s teol8g!a azt ta&t4a3 hogy Isten !s e&het+3 de e #e& sz" "&a lehetetlen olyan t5d"ssal &endelkezn! H8la3 ely !nden 0onatkoz"s#an k! e&%t+ s t*kletes. Ilyen

2:

t5d"ssal &endelkezn! Isten&+l azt 4elenten3 hogy ,el,ogt5k t3 s e&&+l ne !s lehet k&dsN R(init'm non possit capere in&init'mS. S+t3 az e #e& ne k;es Isten eghat"&oz"s"t se egadn! a sz8 szo&os &tel #en3 1sak a &szleges le%&"s"t. Log!ka! eghat"&oz"s ne lehetsges3 e&t Isten ne ,oglalhat8 *ssze 0ala !,le agasa##&endG gen5s "ltal. Egy!de4Gleg azon#an azt !s 0all45k3 hogy az e #e& k;es olyan !sten!s e&etet sze&ezn!3 ely t*kletesen elegend+ az !sten! 1l eg0al8s5l"s"hoz az e #e& let#en. Azon#an az !gaz !sten!s e&et 1sak az !sten! *nk!4elents#+l sze&ezhet+3 s 1sak az az e #e& sze&ezhet! eg3 ak! gye& ek! h!ttel ,ogad4a azt. A 0all"s sz)ksgsze&Gen el+,elttelez egy e,,le !s e&etet. Ez a legszente## 0!szony az e #e& s az + Istene k*z*tt3 olyan ka;1solat3 ely#en az e #e& t5dat"#an 0an Istennek3 !nt leg,els+## &endG Lnynek az a#szol/t nagys"g"0al s ,ensg0el3 0ala !nt a sa4"t 0gtelen 4elentktelensg0el s al"0etettsg0el a D+ s Szent Egyetlennek. S ha ez !gaz3 a##8l k*0etkez!k3 hogy a 0all"s el+,elttelez! az !sten!s e&etet az e #e&#en. Ea az e #e& a#szol/t s*ttsg#en a&adna Isten lnyt !llet+en3 akko& lehetetlen lenne a sz" "&a 0all"sosan 0!selkedn!. Ne lehetne h8dolat3 kegyessg3 !sten,lele 3 ! "d8 szolg"lat.

B. Isten isme etnek tagadsa


Isten eg!s e&het+sgt k)l*n#*z+ ala;okon tagadt"k. Ez a tagad"s "ltal"nosan a eg!s e&s e #e&! k;essgnek ko&l"ta!n ala;sz!k3 #"& nh"ny egy "st8l elt&+ ,o& "#an 4elent eg. Az ala;"ll"s;ont az3 hogy az e #e&! el e ne k;es se !t eg!s e&n!3 a ! a te& szet t)ne nye ,elett s *g*tt "ll3 ez&t sz)ksgsze&Gen t5datlan az &zkek ,*l*tt! s !sten! dolgokat !llet+en. E5Fley 0olt az els+3 ak! az ezen az "ll"s;onton le0+k&e az Ragnoszt!k5sS ne0et haszn"lta. Ezek tel4essggel egy t"#o&#an 0annak az el /lt sz"zadok3 0ala !nt a g*&*g ,!loz8,!a szke;t!k5sa!0al. Altal"nos sza#"ly3 hogy az agnoszt!k5sok ne sze&et!k3 ha ate!st"knak ta&t4"k +ket3 !0el ne tagad4"k a#szol/t 8don3 hogy 0an Isten3 de k!4elent!k3 hogy ne t5d4"k3 ltez!k=e 3 0agy se 3 s ne #!zonyosak a##an3 hogy &endelkeznek=e H8la #"& !,le 0al8d! t5d"ssal3 s+t sok eset#en tagad4"k3 hogy &endelkezhetnek H8la #"& !,le 0al8s !s e&ettel. E5 e 0olt az3 ak!t a ode&n agnoszt!1!z 5s aty4"nak ne0eznek. ne tagadta Isten ltezst3 de azt "ll%totta3 hogy ne &endelkez)nk 0al8d! !s e&etekkel az att&!#/t5 a!&8l. >!nden 6ele ka;1solatos elk;zels)nk3 s ez ne !s lehet "sknt3 ant&o;o o&,. Ne lehet)nk a##an #!ztosak3 hogy 0an=e #"& !,le 0al8s"gala;4a az "ltal5nk Nek! t5la4don%tott 4elle 0on"soknak. Agnoszt!1!z 5sa a##8l az "ltal"nos ala;el0#+l sz"& azott3 hogy !nden t5d"s a ta;asztalaton ala;5l. Azon#an k)l*n*sen @ant 0olt az3 ak! se&kentette az agnoszt!k5s gondolkod"st3 !ko& az e #e&! &tele s gondolkod"s ko&l"ta!t k5tatta. Azt "ll%totta3 hogy az el let! gondolkod"s 1sak Xa t)ne nyeket !s e&!3 s sz)ksgsze&Gen t5datlan a t)ne nyeket al"t" aszt8 dolgot !llet+en3 V ag"t a dolgot3 *n ag"#an 00e. E##+l te& szetesen az k*0etkezett3 hogy sz" 5nk&a lehetetlensg Isten&+l #"& !,le el let! !s e&ettel &endelkezn!. Lotze azon#an "& &" 5tatott3 hogy a t)ne ny3 ak"& ,!z!ka!3 ak"& ent"l!s3 !nd!g ka;1sol8d!k 0ala !,le *g*tte egh/z8d8 sz5#sztan1!"hoz3 s hogy !s e&0n a t)ne nyeket3 !s e&4)k az ala;45kat k;ez+ sz5#sztan1!"t !s3 elynek ezek a egny!l0"n5l"sa!. S!& Y!ll!a Ea !lton sk8t ,!loz8,5s3 #"& ne &t tel4esen egyet @anttal3 g!s osztozott 5t8##! !ntellekt5"l!s agnoszt!1!z 5s"#an. Hagaszkod!k ahhoz3 hogy az e #e&! el e 1sak azt !s e&!3 a ! ,eltteles s k)l*n#*z+ ka;1solatok#an ltez+3 s hogy !0el az A#szol/t s a 6gtelen tel4esen nlk)l*znek !nden ka;1solatot3 azaz ne 0!szony#an lteznek3 %gy t5d"st se sze&ezhet)nk &8l5k. A %g tagad4a3 hogy a 6gtelent eg!s e&het4)k3 ne tagad4a annak ltezst. Ezt ond4aN RE!t "ltal &t4)k eg azt3 a ! eghalad4a t5d"s5nkatS. Nzete!t lnyeg!leg >ansel !s osztotta3 s n;sze&Gs%tette. Sz" "&a 0gtelen)l lehetetlen 0olt ,el,ogn! egy 0gtelen Lnyt3 48llehet + !s h!tt a ltezs#en. Ennek a 21

kt e #e&nek a gondolkod"sa ne ho&dozott eggy+z+dst3 !0el &ezn! lehetett3 hogy az A#szol/t3 0agy 6gtelen ne sz3ksgszer4en !nden 0!szonyon k%0)l ltez!k3 hane k)l*n#*z+ ka;1solatok#a l;hetnek3 s a tny3 hogy a dolgokat 1sak a 0!szonya!k#an !s e&4)k3 ne 4elent! azt3 hogy az !ly 8don egsze&zett t5d"s ;5szt"n 0!szonylagos3 0agy ne &e"l!s t5d"s. (o te3 a ;oz!t!0!z 5s aty4a sz!ntn agnoszt!k5s 0olt a 0all"s#an. Sze&!nte az e #e& se ! "st ne !s e&het3 1sak a ,!z!ka! t)ne nyeket s azok t*&0nye!t. &zke! a ,o&&"sa! !nden 0al8s gondolkod"s"nak s se !t se !s e&het azokon a t)ne nyeken k%0)l3 elyeket &zke! ,el,ognak3 0ala !nt ezeknek a t)ne nyeknek az egy "ssal 0al8 0!szonya!t. A ent"l!s t)ne nyek leegysze&Gs%thet+k anyag! t)ne nyek&e3 s a t5do "ny#an az e #e& ne l;het t/l ezeken. >g a k*z0etlen t5dat t)ne nye! !s k! 0annak z"&0a3 0ala !nt !nden3 a ! a t)ne nyek *g*tt 0an. A teol8g!a! s;ek5l"1!8 a gondolkod"st k;0!sel! annak 1se1se +ko&"#an. Egyetlen ;oz!t%0 "ll%t"s se ,ogal azhat8 eg Isten ltezsnek 0onatkoz"s"#an3 k*0etkezsk;;en !nd a te!z 5s3 !nd az ate!z 5s el%tltet!k. letnek ks+##! szakasz"#an (o te &ezte 0ala !,le 0all"s sz)ksgessgt3 ez&t #e0ezette Raz e #e&!sg 0all"s"tS. Ee&#e&t S;en1e& g (o tenl !s 4o##an el!s e&t a ode&n t5do "nyos agnoszt!1!z 5s k;0!sel+4eknt. t nagy &tk#en #e,oly"solta Ea !lton tanttele a t5d"s 0!szonylagoss"g"&8l s >ansel elk;zelse az A#szol/t&8l3 s ezeknek ,ny#en dolgozta k! tanttelt a >eg!s e&hetetlen&+l3 ely az + eghat"&oz"sa 0olt #"& !&+l3 a ! a#szol/t3 els+3 0agy 0gs+ lehet a 0!l"gegyete &end4#en3 Istent !s #ele&t0e. azzal a ,elte0ssel te0kenyked!k3 hogy 0an #!zonyos3 a t)ne nyek h"tte&#en eg#/08 0al8s"g3 de ,ennta&t4a3 hogy a 0ele ka;1solatos !nden el lkeds)nk ellent ond"s#a 0ezet. A 0gs+ 0al8s"g 0gtelen)l k!,)&kszhetetlen. $"& el kell ,ogadn5nk 0ala !,le 0gs+ Eatalo ltezst3 legyen az sze lyes 0agy sze lytelen3 ne 0agy5nk k;esek ,ogal at alkotn! &8la. Els alapel#ek 1% G 5nk"4"nak nagy &szt eglehet+s k*0etkezetlensggel a >eg!s e&hetetlen ;oz!t%0 ta&tal a k! 5nk"l"s"nak szentel!3 !ntha az 0al8#an 48l !s e&t 0olna. >"s agnoszt!k5sok3 ak!k&e hat"ssal 0olt3 ;ld"5l E5 e3 D!ske s (l!,,o&d. A ode&n h5 an!z 5s#an !s !s tl+d+en tal"lkoz5nk az agnoszt!1!z 5ssal. Ea&&y El e& $a&nes ond4aN RAz %&8 sz" "&a elg ny!l0"n0al8nak tGn!k hogy az agnoszt!k5s "ll"s;ont az egyetlen3 elyet #"& ely t5do "nyos el 4G s k&!t!k5s #e"ll%totts"g/ e #e& t" ogatn! k;es a t5d"s 4elenleg! sz!nt4nS.7 Az el+z+ek#en e l%tett ,o& "k ellett az agnoszt!k5s &0els *lt*tt g "s !lyeneket !s elyek k*z)l az al"##!ak a leg,ontosa##ak. P1Q z ember csak analgia alapjn ismer. (sak azt !s e&4)k3 a ! #!zonyos ,ok/ hasonl8s"got ho&doz te& szet)nkkel3 0agy ta;asztalat5nkkalN R,imilia similib's percipi'nt'rS. $"& !gaz3 hogy &engeteget tan5l5nk a hasonl8s"gok#8l3 tan5l5nk az ellenttek#+l !s. Sok eset#en a k)l*n#sgek azok3 a elyek eg&agad4"k ,!gyel )nket. A skolaszt!k5sok #eszltek e&&+l a #ia negationis)&8l3 ely "ltal gondolat#an elt*&*ltk Istent+l a te&e t ny t*kletlensge!t. S+t azt se sza#ad el,ele4ten)nk3 hogy az e #e& Isten k; "s"&a te&e tetett3 s ,ontos hasonl8s"gok 0annak az !sten! te& szet s az e #e& te& szete k*z*tt. P2Q z ember #aljban csak azt ismeri, amit kpes megragadni annak teljessgben. H*0!den *ssze,oglal0a3 ez az "ll"s;ont az3 hogy az e #e& ne k;es ,el,ogn! Istent3 Ak! 0gtelen3 ne &endelkezhet H8la k! e&%t+ t5d"ssal3 s ez&t ne !s e&het! t. Ez az "ll"s;ont azon#an a##8l az !ndokolatlan ,elte0s#+l e&ed3 hogy a &szleges t5d"s ne lehet 0al8s t5d"s3 s ez a ,elte0s &0nytelenn tesz! !nden t5d"s5nkat3 !0el t5d"s5nk !nd!g !s nagyon essze "ll a tel4essgt+l. Isten!s e&et)nk3 48llehet ne k! e&%t+3 g!s lehet nagyon 0al8s"gos3 s t*kletesen elegend+ a 4elenleg! sz)ksglete!nkhez. P3Q Minden ll+ts *stenrl tagad, +gy nem ad #alsgos t'dst. Ea !lton azt ond4a3 hogy az A#szol/t s a 6gtelen 1sak az elgondolhat8 tagad"saknt ,oghat8ak ,el3 a ! 0al84"#an azt 4elent!3 hogy se !,le ,ogal 5nk se lehet &8l5k. .e 48llehet !gaz3 hogy
7

!he !5ilight o& 0hristianity3 27:. oldal

22

sok !nden3 a !t Isten&+l "ll%t5nk3 a ,o& "4"t tek!nt0e tagad83 ez ne 4elent! azt3 hogy egy!de4Gleg ez ne hozhat ag"0al 0ala !,le ;oz!t%0 elk;zelst !s. Isten asze!t"sa9 ag"#an ,oglal4a a ,)ggetlensgnek s *n"ll8s"g"nak ;oz!t%0 elk;zelst. S+t3 az olyan ,ogal ak !s3 !nt a sze&etet3 lelk!sg3 s szentsg3 sz!ntn ;oz!t%0ak. P'Q Minden t'ds'nk a t'd alanyhoz kpest #iszonylagos% >ond4"k3 hogy !s e&4)k a t5d"s t"&gya!t3 de ne annak3 a !k azok 0al84"#an3 hane 1sak a !nt &zksze&0e!nkhez s k;essge!nkhez 0!szony5lnak. A eg!s e&s ,olya at"#an elto&z%t45k s elsz%nezz)k ezeket. $!zonyos &tele #en tel4esen !gaz3 hogy *sszes t5d"s5nk sz5#4ekt%0en ,eltteles3 de a 0!zsg"lt "ll%t"sok 4elentse l"tsz8lag az3 hogy a dolgokat 1sak &zksze&0e!nk s k;essge!nk k*z#en4"&"s"0al !s e&4)k3 de ne !s e&4)k azokat a ag5k 0al84"#an. Ez azon#an ne !gaz anny!#an3 hogy ha #"& !&+l 0al8s t5d"ssal &endelkez)nk3 az a t5d"s eg,elel az o#4ekt%0 0al8s"gnak. Az &zkels s a gondolkod"s t*&0nye! ne *nknyesek3 hane eg,elelnek a dolgok te& szetnek. E,,le eg,elels nlk)l ne 1sak az !sten!s e&et3 de #"& !,le 0al8s t5d"s a 0gletek!g lehetetlen 0olna. Egyesek ha4lanak a&&a3 hogy $a&th "ll"s;ont4"t egy,a4ta agnoszt!1!z 5snak tek!ntsk. Ze&#e azt ond4a3 hogy a gyako&lat! agnoszt!1!z 5s 5&alkod!k $a&th gondolkod"s"#an3 s a kant! ag"n0al8 dolog eg!s e&hetetlensgnek "ldozat"0" tesz!. Ez5t"n !dz! +tN RA Rma le#l az !s e&etlen Isten k!4elentse3 Isten 4*n el az e #e&hez3 ne az e #e& egy Istenhez. z ember mg a kijelents 'tn sem ismerheti az *stent3 e&t !nd!g !s az !s e&etlen Isten. <n ag"t k!4elent0e nek)nk essze##&e ke&)l t+l)nk3 !nt add!g #"& !ko& P-3. oldalQS. 2 Egy!de4Gleg /gy tal"l4a3 hogy $a&th agnoszt!1!z 5sa Ee&#e&t S;en1e& agnoszt!1!z 5s"hoz hasonl8an k*0etkezetlen. Ezt ond4aN REe&#e&t S;en1e&&+l ondt"k3 hogy nagyon sokat t5dott a X>eg!s e&hetetlen&+lXO 5gyanez a helyzet $a&thtal3 #"&k! el" 5lhat azon3 !lyen k*zel 45t az XIs e&etlen IstenhezXS.B .!1kle hasonl8 st%l5s#an #eszlN RA t&ansz1endens Isten&+l sz8l0a $a&th !d+nknt l"tsz8lag a&&8l az Isten&+l #eszl3 Ak!&+l soha ne t5dhat5nk eg se !tS.1: ?gyanakko& /gy tal"l4a3 hogy sz!ntn e##en a 0onatkoz"s#an 0g#e ent egy hangs/ly0"ltoz"s $a&thn"l. A %g tel4esen 0!l"gos3 hogy $a&th3 noha ne aka& agnoszt!k5s lenn!3 ne tagadhat4a3 hogy egyes k!4elentse! agya&"zhat8ak /gy3 !nt a elyeknek agnoszt!k5s %ze 0an. Eat"&ozottan k!hangs/lyozza a tnyt3 hogy Isten a &e4tett Isten3 Ak! ne !s e&het+ eg a te& szet#+l3 a t*&tnele #+l3 0agy a ta;asztalat#8l3 hane 1sak az @&!szt5s#an adott sa4"t k!4elents#+l3 !ko& tal"lkoz!k a h!t 0"lasz"0al. .e g e##en a k!4elents#en !s 1sak /gy 4elen!k eg Isten3 !nt a &e4tett Isten. Isten ;ontosan /gy 4elent! k! >ag"t3 !nt &e4tett Isten3 s az k!4elentse 4o##an a t5dat"&a #&eszt !nket a t"0ols"gnak3 a !t el0"laszt4a t az e #e&t+l3 !nt edd!g #"& !ko&. Ezt k*nnyen /gy lehet &ten!3 hogy a k!4elents "ltal 1sak anny!t tan5l5nk eg3 hogy Isten ne !s e&het+ eg3 ez&t 0gs+ so&on egy !s e&etlen Istennel ke&)l)nk sze #e. A !ndannak ,ny#en3 a !t $a&th %&t3 0!l"gos3 hogy ne ezt aka&4a ondan!. All%t"sa3 !sze&!nt a k!4elents ,ny#en Istent &e4tett Istennek l"t45k3 ne z"&4a k! annak elk;zelst3 hogy a k!4elents "ltal 48ko&a enny!sgG hasznos !s e&ethez 45t5nk Isten&+l3 a !nt ka;1solat#a l; az n;0el. >!ko& azt ond4a3 hogy g az k!4elents#en !s Isten sz" 5nk&a az ismeretlen *sten a&ad3 0al84"#an a &el&oghatatlan *stent &t! alatta. A k!4elent+ Isten a 1selek0+ Isten. A k!4elentse "ltal tan5l45k eg t !s e&n! a 1selekedete!#en3 de ne sze&z)nk 0al8s t5d"st a #els+ lny&+l. A k*0etkez+ !dzet z *sten *gjnek tanttele11 1% G G#+l g 0!l"gosa##" tesz! eztN REzen a sza#ads"gon PIsten sza#ads"g"nQ ny5gsz!k Isten &el&oghatatlansga3 a k!4elentett Isten !nden !s e&etnek elgtelensge. >g Isten h"&o az egy#en !0olta !s 1sak Isten 1selekedete!#en 4elentet!k k!
9

"szeitsN azt 4elent!3 hogy Isten *n ag"t8l Pa seQO *n ag"#8l s *n aga "ltal 0an3 ne ez&t #enne a ltezs P.ase!nQ s az %gy=lt PSose!nQ azonos Plttel4essgQ. 2 !he Karl 6arth !heology3 22. oldal B ?gyanott3 2'. oldal 1: Re#elation and Response3 129. oldal 11 '2-. oldal

0ala !

"son ala;5l3 s

23

nek)nk. @*0etkezsk;;en Istennek a h"&o az egy#en !0olta !s ,el,oghatatlan a sz" 5nk&a. S sz!ntn ez&t elgtelen !nden t5d"s5nk a h"&o s"g&8l az egy#en. Az elk;zelhet+sg3 ellyel eg4elent el+tt)nk3 els+so&#an a Szent%&"s#an3 "sodso&#an az egyh"znak a Szenth"&o s"g&8l alkotott tanttel#en3 te&e t ny! elk;zelhet+sg. Ahhoz az elk;zelhet+sghez 0!szony%t0a3 ely#en Isten ltez!k <n ag"nak3 ez ne 1sak 0!szonylagos3 hane a#szol/t el0"lasztott t+le. (sak a k!4elents !ngyenes kegyel t+l ,)gg3 hogy az el+##! elk;zelhet+sg3 a t"&gyt8l 0al8 a#szol/t el0"lasztotts"g"#an gse nlk)l*z! az !gazs"got. E##en az &tele #en Isten h"&o az egy#en !0olta3 a !k;;en Isten te0kenysg#+l !s e&4)k3 !gazs"gS.

!. Az #nki+elents minden istenisme et el$%elttele


1. ISTEN IS>EHETE@ET @<Z<L <N>AKAHL AZ E>$EHHEL. @5y;e& ,elh%04a a ,!gyel et a tny&e3 hogy a teol8g!a3 !nt !sten!s e&et egy ,ontos dolog#an k)l*n#*z!k !nden "s t5d"st8l. Az *sszes t*##! t5do "ny tan5l "nyoz"sa so&"n az e #e& a 0!zsg"l8d"s"nak t"&gya &"l helyez! ag"t3 s akt%0an de&%t! k! a sa4"t t5d"s"#8l k!!nd5l0a3 ely!k 8dsze& lehet a leg eg,elel+##. A teol8g!"#an 0!szont ne a t5d"s"nak a t"&gya ,*l*tt3 hane !nk"## alatta 0an. >"s sz80al3 az e #e& 1sak!s anny!&a !s e&het! eg Istent a enny!&e 5t8##! akt%0an !s e&tt tesz! >ag"t. Isten !ndenek el+tt a t5d"snak az e #e&&el 0al8 k*zlsnek alanya s 1sak akko& 0"lhat a tan5l "nyoz"s t"&gy"0" az e #e& sz" "&a3 ha 5t8##! hozz"!gazod!k a sz" "&a a k!4elents "ltal adott t5d"shoz s 0!sszat)k&*z! azt. @!4elents nlk)l az e #e& soha se !lyen t5d"st ne sze&ezhetne Isten&+l. S g !5t"n Isten k! !s 4elentette >ag"t o#4ekt%0 8don3 ne az e #e&! gondolkod"s ,edez! ,el Istent3 hane Isten az3 ak! ,elt"&4a >ag"t a h!t sze e! el+tt. Azon#an az Isten Ig4nek tan5l "nyoz"s"&a szentelt e #e&! gondolkod"s alkal az"s"0al az e #e& a Szentllek 0ezetse alatt k;es egy&e gya&a;od8 !s e&eteket sze&ezn! Isten&+l. $a&th azt a tnyt !s k!hangs/lyozza3 hogy az e #e& 1sak akko& !s e&het! Istent3 ha Isten a k!4elents 1selekedet0el el4*n hozz". Azt "ll%t4a3 n!n1sen /t az e #e&t+l Istenhez3 1sak Istent+l az e #e&hez3 s /4&a s /4&a k!hangs/lyozza3 hogy Isten !nd!g az alany3 soha ne a t"&gy. A k!4elents !nd!g 0ala ! t!szt"n sz5#4ekt%03 s soha ne k;es 0ala ! o#4ekt%00 0"ln!3 !nt a !lyen ;ld"5l Isten Ig4e s %gy a tan5l "nyoz"s t"&gy"0" lenn!. Ez egysze& s !ndenko&&a egadatott Mz5s @&!szt5s#an s $enne 45t el az e #e&ekhez let)k egy egz!szten1!"l!s ;!llanat"#an. M8llehet ,ellelhet+k az !gazs"g ele e! a##an3 a !t $a&th ond3 a k!4elents "ltala egalkotott tanttele !degen a &e,o& "t5s teol8g!a sz" "&a. Azt az "ll"s;ontot azon#an ,enn kell ta&tan!3 hogy a teol8g!a a 0gtelensg!g lehetetlenn 0"lna Isten *nk!4elentse nlk)l. S !ko& a k!4elents&+l #eszl)nk3 a ,ogal at a sz8 szGke## &tel #en 00e haszn"l45k. Ez ne 0ala !3 a !#en Isten ;assz%03 ;5szt"n 1sak R egny!l0"n5l8S3 hane 0ala !3 a !#en akt%0an !s e&tt tesz! >ag"t. Ez ne olyas !3 a !lyennek sok ode&n e #e& elk;zel!3 azaz egy lye## lelk! #e;!llant"s3 ely Isten egy&e n*0ek0+ ,el,edezshez 0ezet az e #e& &sz&+l3 hane az *nk*zlsnek egy te& szet,elett! 1selekedete3 egy 1l!&"nyos tett az l+ Isten &sz&+l. N!n1s se ! egle;+ a##an a tny#en3 hogy Isten 1sak akko& s anny!&a !s e&het+ eg3 ha s a enny!&e k!4elent! <n ag"t. Ez #!zonyos ,ok!g az e #e&&+l !s !gaz. >g !5t"n a ;sz!1hol8g!a el0gezte a aga az e #e&&el ka;1solatos a4dne k! e&%t+ 0!zsg"lat"t3 AleF!s (a&&ell g !nd!g k;es 0olt eg%&n! z ismeretlen ember 1% G nagyon eggy+z+ k*ny0t. R>e&t k!1soda t5d4a az e #e&ek k*z)lS3 k&d! C"l3 Raz e #e& dolga!t3 hane ha az e #e&nek lelke3 a ely + #enne 0anW Azonk;en az Isten dolga!t se !s e&! senk!3 hane ha az Istennek LelkeS P1@o&2N11Q. A Szentllek k5tat "t !ndent3 g Isten lysge!t !s s 4elent! k! azokat az e #e&nek. Isten +st%;5s/ !s e&ete ellett3 ely >ag"#an Isten#en tal"lhat83 ltez!k "solat! !s e&et !s H8la3 ely az e #e&nek a k!4elents#en adat!k. ?t8##! /gy 0!szony5l az el+##!hez3 !nt "solat az e&edet!hez3 s ez&t 2'

ne &endelkez!k 5gyanazzal a ,ok/ 0!l"goss"ggal s t*kletessggel. >!nden !sten!s e&et)nk az a te& szet#en s a Szent%&"s#an adott *nk!4elents#+l sz"& az!k. @*0etkezsk;;en !sten!s e&et)nk egy&szt "solat! s analog!k5s3 "s&szt 0!szont 0al8d! s ;ontos3 !0el az Isten#en egle0+ +st%;5s/ !sten!s e&et "solata. 2. 6ELE SZ[LETETT S ?TLAK SZEHZETT ISTENIS>EHET P(IKNITII INSITA S A(\?ISITAQ. Hendsze&!nt k)l*n#sget tesznek a 0ele sz)letett s 5t8lag sze&zett !sten!s e&et k*z*tt. Ez ne sz!go&/an log!ka! k)l*n#sgttel3 !0el 0gs+ so&on !nden e #e&! t5d"s 5t8lag sze&zett. A 0ele sz)letett esz k tanttele !nk"## ,!loz8,!a!3 se !nt teol8g!a!. Ennek ag0a!t "& egtal"l45k Clatonnak az esz kkel ka;1solatos tanttel#en3 %g (!1e&o .e Nat5&a .eo&5 1% G G0#en "& ,e4lette## ,o& "#an 4elen!k eg. A ode&n ,!loz8,!"#an !ndenekel+tt .es1a&tes tan%totta3 ak! Isten elk;zelst 0ele sz)letettnek ta&totta. Ne tek!ntette sz)ksgesnek /gy ,el,ogn!3 !nt 0ele sz)letettet3 a ! "& a kezdet#en #enne 0olt az e #e&! el #en3 hane 1sak a##an az &tele #en3 hogy az e #e&#en eg0an a ha4la a k!alak%t"s"&a3 ahogy az el e el&! a ,eln+ttko&t. A tanttel 0g)l olyan ,o& "t *lt*tt3 !sze&!nt lteznek #!zonyos esz k3 elyek k*z)l Isten elk;zelse a legsze #e*tl+##3 elyek 0ele sz)letettek3 azaz #enne &e4lenek az e #e&! t5dat#an a sz)lets ;!llanat"t8l ,og0a. Ez 0olt az a ,o& a3 ely#en Lo1ke 4oggal t" adta a 0ele sz)letet esz k tanttelt3 #"& ,!loz8,!a! e ;!&!z 5s"#an el ent egy "s!k szls+sg ,el. A &e,o& "t5s teol8g!a sz!ntn el5tas%totta ezt a tanttelt e##en a konk&t ,o& "#an. S %g egyes k;0!sel+! egta&tott"k a R0ele sz)letett esz kS ne0et3 de "s ,ogal ! ta&tal at adtak nek!3 "sok !nk"## a 1ogn!t!o .e! !ns!ta=&8l P#e0sett3 0agy #e)ltetett !sten!s e&et&+lQ sze&ettek #eszln!. Egy oldal&8l ez a 1ogn!t!o .e! !ns!ta ne ta&tal az se !,le elk;zelst3 0agy k!alak%tott ,ogal at3 elyek 4elen 0annak az e #e&#en a sz)letse ;!llanat"#an3 "s&szt 0!szont t*## !nt ;5szta k;essg3 ellyel az e #e& eg!s e&het! Istent. Melent egy t5d"st3 ely sz)ksgsze&Gen ad8d!k az e #e&! el e alkat"#8l3 a ! 1sak a##an az &tele #en 0ele sz)letett3 hogy s;ont"n 8don egsze&zett az e #e&#e az Isten k; "s"&a 0al8 te&e tse k*0etkezt#en #e)ltetett semen religionis hat"s"&a3 s ez ne a gondolkod"s s &0els dolgos ,olya at"0al egsze&zett t5d"s. Ez olyan t5d"s3 elyet az e #e&3 egalkottat0"n olyannak3 a !lyennek3 sz3ksgszer4sgbl sze&ez eg3 s !nt !lyen k)l*n#*z!k !nden "s3 az e #e& aka&at"t8l ,)gg+ t5d"st8l. A egsze&zett t5d"s "s&szt Isten k!4elentsnek tan5l "nyoz"s"0al sze&ezhet+ eg. Ez ne #5kkan ,el s;ont"n 8don az e #e&! el #en3 hane az !s e&et t5datos s k!ta&t8 )ld*zsnek e&ed nye. (sak!s a eg,!gyels s el lkeds3 gondolkod"s s &0els ,"&aszt8 ,olya at"n "t sze&ezhet+ eg. A hegel! !deal!z 5s s az e0ol/1!8 ode&n nzetnek hat"sa alatt a 0ele sz)letett !sten!s e&etet t/lhangs/lyozt"kO $a&th 0!szont tagad4a #"& ! e,,le t5d"s ltezst. 3. ALTALANIS S SCE(IALIS @IMELENTS. A $!#l!a #!zonys"got tesz Isten kett+s k!4elents&+lN a k!4elents&+l a !nket k*&)l0e0+ te& szet#en3 az e #e&! t5dat#an3 s a 0!l"g gond0!sel+ !gazgat"s"#an3 0ala !nt a $!#l!"#an3 !nt Isten Ig4#en egtestes)l+ k!4elents&+l. $!zonys"got az els+&+l az al"##!akhoz hasonl8 !geszakaszok#an teszN RAz egek #eszl!k Isten d!1s+sgt3 s keze!nek 5nk"4"t h!&det! az g#oltozat. Na; na;nak ond #eszdetO 4 4nek ad 4elentstS PZsolt1BN2=3Q. RM8llehet ne hagyta ag"t tan/#!zonys"g nlk)l3 e&t 48lte0+nk 0olt3 ad0"n enny#+l es+ket s te& + !d+ket nk)nk3 s #et*lt0n eledellel s *&* el a ! sz%0)nketS P(sel1'N19Q. R>e&t a ! az Isten ,el+l t5dhat8 ny!l0"n 0an + #enn*kO e&t az Isten eg4elentette nk!kN >e&t a ! Isten#en l"thatatlan3 t5dn!!ll!k az + *&*kk 0al8 hatal a s !stensge3 a 0!l"g te&e tst+l ,og0a az + alkot"sa!#8l eg&tet0n egl"ttat!kO /gy3 hogy +k enthetetlenekS PH 1N1B=2:Q. ?t8##!&8l #+sges #!zony%tkot szolg"ltatnak !nd az =3 !nd az L4sz*0etsg. Rs !ko& #!zonys"got tett az L& Iz&"el#en s M/d"#an !nden ;&8,t"4a s !nden l"tnoka "ltal3 ezt ond0"nN T&4etek eg a t! gonosz /ta!tok&8l3 s +&!zztek eg az n ;a&an1solata! at s &endelse! et3 az egsz t*&0ny sze&!nt3 a elyet ;a&an1solta a t! aty"!toknakO s a elyet t! hozz"tok k)ld*tte az n szolg"! 3 a

2-

;&8,t"k "ltalS P2@!&19N13Q. R>eg!s e&tette az + /ta!t >8zesselO Iz&"el ,!a!0al az + 1selekedete!tS PZsolt1:3N9Q. RAz Istent soha senk! ne l"ttaO az egysz)l*tt D!/3 a k! az Atya ke#el#en 0an3 az 4elentette k! +tS PMn1N12Q. R>!nek5t"na az Isten sok &end#en s sok,lek;en sz8lott ha4dan az aty"knak a ;&8,t"k "ltal3 ez 5tols8 !d+k#en sz8lott nk)nk D!a "ltalS PZs!d1N1Q. Ezeknek a #!#l!a! adatoknak az ala;4"n szok"ss" 0"lt #eszln! te& szet! s te& szet,elett! k!4elents&+l. A k!4elents elk;zels&e !ly 8don alkal azott egk)l*n#*ztets els+so&#an annak ala;4"n tett egk)l*n#*ztets3 ahogyan a k!4elents az e #e&hez el45t3 de a t*&tnele so&"n ez a t "4"n !s ala;5lt. A k!4elents 8d4a te& szet!3 !ko& a te& szeten3 azaz a l"that8 te&e tsen ke&eszt)l 45t el hozz"nk3 annak k*z*nsges t*&0nye!0el s e&+!0el. S te& szet,elett!3 !ko& egy ,els+##&endG3 te& szet,elett! e&+ seg%tsg0el 45t el az e #e&hez3 !nt !ko& Isten sz8l hozz" ak"& k*z0etlen)l3 ak"& te& szet,elett! 8don elk)ld*tt h%&0!0+k /t4"n. A k!4elents sz5#sztan1!"4"t te& szet!nek tek!ntettk3 ha a te& szet tan5l "nyoz"s"0al 0olt egsze&ezhet+ az e #e&! gondolkod"s seg%tsg0el3 %g te& szet,elett!nek3 !ko& ne 0olt eg!s e&het+ se a te& szet#+l3 se a seg%tsget ne ka;ott e #e&! gondolkod"s "ltal. A k*z;ko&#an ez&t eglehet+sen szok"soss" 0"lt sze #e"ll%tan! a gondolkod"st s a k!4elentst. A ;&otest"ns teol8g!"#an a te& szet! k!4elentst gyako&ta ne0eztk re#elatio realis=nak3 %g a te& szet,elett!t re#elatio #erbalis=nak3 5gyan!s el+##! a dolgok#an3 %g az 5t8##! a sza0ak#an testes)lt eg. Az !d+ ,olya "n azon#an a te& szet! s te& szet,elett! k!4elents k*z*tt! k)l*n#sgttelt egy&e kt&tel G##nek tal"lt"k3 !0el e&edett tek!nt0e !nden k!4elents te& szet,elett!3 s Isten k!4elentseknt a ta&tal "t tek!nt0e !s. EZald a Kijelents7 termszete s &eljegyzse89 1% G G0#en a te& szet#en adott k!4elents&+l /gy #eszl3 !nt k"z#etlen k!4elents&+l3 a Szent%&"s#an adott k!4elents&+l ;ed!g3 a !t egyed)l kezel /gy3 !nt a ! eg&de l! a Rk!4elentsS ne0et a sz8 tel4es &tel #en3 /gy #eszl3 !nt k"z#etett k!4elents&+l. Szok"sosa## egk)l*n#*ztets azon#an3 a ely ,okozatosan te&4edt el3 az ltalnos s specilis kijelents. .&. Ya&,!eld az al"##! 8don k)l*n#*ztet! eg a kett+tN RAz egy!k !nden !ntell!gens te&e t nynek "ltal"nosan sz8l3 %gy !nden e #e& sz" "&a hozz",&het+3 a "s!k a #Gn*s*k s;e1!"l!s oszt"ly"nak sz8l3 ak!k sz" "&a Isten !s e&tt tesz! az )d0*ssgt. Az els+ a te&e t nyek te& szetes sz)ksglete!nek k!elg%tst ta&t4a sze el+tt Isten)k eg!s e&se 0gett3 a "s!k a egt*&t s elto&z5lt #Gn*s*k eg ents&e szolg"l #Gn)kt+l s annak k*0etkez nye!t+lS.13 Az "ltal"nos k!4elents a te&e ts#en gy*ke&ez!k s az e #e&hez3 !nt e #e&hez3 konk&ta##an az e #e&! gondolkod"shoz sz8l s 1l4"t az + te&e tsnek 0g#en3 az !sten!s e&et#en s a 6ele 0al8 k*z*ssg l0ezet#en tal"l4a eg. A s;e1!"l!s k!4elents Isten eg0"lt8 te&0#en gy*ke&ez!k3 s az e #e&hez3 !nt #Gn*sh*z sz8l3 de 1sak h!t "ltal &thet+ eg helyesen s ,ogadhat8 el3 s annak a 0gk!,e4letnek a ege&+s%tst szolg"l4a3 a !&e az e #e& te&e tetett3 da1"&a a #Gn "ltal okozott za0a&nak. A eg0"lt"s *&*kk0al8 te&0nek ,ny#en azt kell ondan5nk3 hogy a s;e1!"l!s k!4elents ne 5t8lagos gondolatknt l;ett #e a k;#e3 hane a kezdetekt+l ,og0a #enne 0olt Isten el 4#en. Melent+s 0le nyk)l*n#sg 0olt e kt k!4elents 0!szony"t !llet+en. A skolaszt!ka sze&!nt a te& szet! k!4elents #!ztos%totta a sz)ksges adatokat a t5do "nyos te& szet! teol8g!a e #e&! gondolkod"s "ltal t*&tn+ egalkot"s"hoz. .e a %g lehet+0 tette az e #e&nek3 hogy t5do "nyos !s e&eteket sze&ezzen Isten&+l3 ne #!ztos%totta az olyan t!tkok !s e&ett3 !nt a Szenth"&o s"g3 a egtestes)ls3 s a eg0"lt"s. Ezt a t5d"st a s;e1!"l!s k!4elents szolg"ltat4a. Ez olyan t5d"s3 ely &a1!on"l!san ne #!zony%that83 1sak h!t "ltal. Egyes ko&a! skolaszt!k5sokat R(&edo 5t !ntell!ga S 4el ondat 0ezette3 s !5t"n el,ogadt"k h!t "ltal a s;e1!"l!s k!4elents !gazs"ga!t3 sz)ksgesnek ta&tott"k a h!t n*0elst e e !gazs"gok
12 13

-. s azt k*0et+ oldalak Re#elation and *nspiration3 7. oldal

27

&a1!on"l!s eg&ts!g3 0agy legal"##!s &a1!onal!t"s5k #e#!zony%t"s"!g. A]5!n8! Ta "s azon#an ezt lehetetlennek ta&totta3 k!00e a s;e1!"l!s k!4elents "ltal ta&tal azott a a !gazs"gokat3 elyeket az "ltal"nos k!4elents !s ta&tal azott. A te& szet,elett! k!4elents 0al8d! ta&tal "t alkot8 t!tkok&8l alkotott 0le ny#en ne engedett eg se ! log!ka! #!zony%t"st. Azt ta&totta azon#an3 hogy ne lehetsges ellent ond"s a te& szet! s a te& szet,elett! k!4elents !gazs"ga! k*z*tt. Ea l"tsz8lag g!s ,ell; ellent ond"s3 akko& az !llet+ ,!loz8,!"4"0al 0an 0ala ! #a4. >eg a&ad azon#an a tny3 hogy a te& szet,elett! k!4elents ala;4"n a h!t "ltal ,el;%tett sze&kezet ellett el!s e&te a te& szet! k!4elents ala;4"n ,el;%tett t5do "nyos teol8g!a &endsze&t !s. Az el+##!#en 0alak! az&t helyeselt 0ala !t3 e&t k!4elentetett3 az 5t8##!#an a te& szetes okok ,ny#en ,ogadta el !gaznak. A log!ka! #!zony%t"s3 ely&+l sz8 se lehet az els+#en3 a #!zony%t"s te& szetes 8dsze&e a "sod!k#an. A &e,o& "to&ok el0etettk a skolaszt!k5sok d5al!z 5s"t s Isten kt,le k!4elentsnek sz!ntz!se ,el 5tattak. Ne h!ttek a##an3 hogy az e #e&! gondolkod"s k;es t!szt"n s egysze&Gen a te& szet! k!4elents ala;4"n egalkotn! egy t5do "nyos teol8g!a&endsze&t. A dologgal ka;1solatos nzet)k k;0!selhet+ %gyN A #Gnnek a 0!l"g#a 0al8 #el;se !att Isten kz%&"sa a te& szet#en nagy &tk#en elto&z5lt3 s egyes leg,ontosa## dolgok#an ho "lyos s ol0ashatatlan. S+t3 az e #e&t a lelk! 0aks"g !s s/4t4a3 s %gy eg 0an ,oszt0a att8l a k;essgt+l3 hogy helyesen ol0assa el azt3 a !t Isten e&edet!leg 0!l"gosan #ele%&t a te&e ts 5nk"!#a. A dolog o&0osl"sa s az 1l4"nak egh!/s5l"sa egakad"lyoz"sa 0gett Isten kt dolgot tett eg. Te& szet,elett! k!4elents#en /4&a k*z*lte a te& szet! k!4elents !gazs"ga!t3 egt!szt%t0"n azokat a ,l&e&tel ezsekt+l3 eg agya&"z0"n azokat az e #e& 4elenleg! sz)ksglete!nek sze sz*g#+l k!!nd5l0a3 a4d #ele,oglalta ezeket a eg0"lt"s"nak te& szet,elett! )zenet#e. Ezenk%0)l o&0oss"got !s #!ztos%tott az e #e& lelk! 0aks"g"nak gy8gy%t"s"&a az /44"sz)lets s egszentels 5nk"4"#an3 #ele&t0e a lelk! eg0!l"gos%t"st !s3 ez"ltal lehet+0 tette az e #e&nek3 hogy g egysze& 0al8d! !sten!s e&et #!&tok"#a 45sson3 olyan#a3 a ely ag"0al hozza az *&*klet #!zonyoss"g"t !s. >!ko& a &a1!onal!z 5s h!deg szele! 0g!gs*;*&tek E5&8;"n3 a te& szet! k!4elentst ,el agasztalt"k a te& szet,elett! &o0"s"&a. Az e #e&t eg &gezte sa4"t k;essge!nek s 48s"g"nak &zete3 s el5tas%totta3 hogy al"0esse ag"t a Szent%&"s#an egsz8lal8 tek!ntly hang4"nak3 #!zal "t ;ed!g tel4es egsz#en az e #e&! gondolkod"s#a 0etette3 hogy az 0ezesse +t k! a t5datlans"g s h!#a la#!&!nt5s"#8l a 0al8d! t5d"s t!szta le0eg+4&e. Azok3 ak!k azt tan%tott"k3 hogy a te& szet! k!4elents tel4esen elgsges 0olt ahhoz3 hogy egtan%tson az e #e&nek !nden sz)ksges !gazs"got3 g azt !s el!s e&tk3 hogy ezeket ha a&a## k;es egtan5ln! a te& szet,elett! k!4elents seg%tsg0el. >"sok tagadt"k3 hogy a te& szet,elett! k!4elents tek!ntlye tel4es3 a %g ta&tal "t ne #!zony%tott"k gondolkod"s "ltal. 6g)l a de!z 5s egyes ,o& "!#an tagadta a te& szet,elett! k!4elentsnek ne 1sak a sz)ksgessgt3 de g a lehetsgessgt s a 0al8s"goss"g"t !s. S1hle!e& a1he&nl a hangs/ly eltol8d!k az o#4ekt%0&8l a sz5#4ekt%0&e3 a k!4elents&+l a 0all"s&a3 s !nden egk)l*n#*ztets nlk)l a te& szet! s a k!4elentett 0all"sok k*z*tt. A Rk!4elentsS ,ogal at g egta&tott"k3 de ,ennta&tott"k az e #e& a a lye## lelk! #e;!llant"s"nak le%&"s"&a3 ely ne 45t el hozz" anlk)l3 hogy + !s szo&gal asan ne ke&esn azt. A !t az egy!k sze ;ont#8l k!4elentsnek ne0eztek3 azt "s sze ;ont#8l ne0ezhet4)k e #e&! ,el,edezsnek. Ez a nzet eglehet+sen 4ellegzetess 0"lt a ode&n teol8g!"#an. @n5dson ond4aN REz a egk)l*n#*ztets a te& szet! s a k!4elentett teol8g!a k*z*tt "&a 48&szt haszn"laton k%0)l&e ke&)lt. A 4elenleg! tenden1!a az3 hogy ne h/zz5nk les hat"&0onalat a k!4elents s a te& szetes gondolkod"s k*z*tt3 hane tek!nts)k a gondolkod"s leg agasztosa## #e;!llant"sa!t3 !nt a !k ag5k az !sten! k!4elentsek. >!ndeneset&e ne ltez!k a k!4elentett !gazs"g k*t*tt t*&zse3 elyet a

29

tek!ntly ala;4"n ,ogadnak el3 s a ! sze #en "llna a gondolkod"s !gazs"ga!0al. >ana;s"g !nden !gazs"g az e #e&! el &e 0al8 h!0atkoz"s"nak e&e4n ala;sz!kS.1' A k!4elentsnek ez a nzete az3 a !t $a&th a lege&+tel4ese## k!,e4ezsekkel 0et el. t k)l*n*sen a k!4elents alanya &dekl!3 s 0!ssza aka&4a 0ezetn! az egyh"zat a sz5#4ekt%0t+l az o#4ekt%0hez3 a 0all"st8l a k!4elentshez. El+##!#en ,+leg az e #e& a&&a !&"ny5l8 e&+,esz%tse!t l"t4a3 hogy egtal"l4a Istent3 %g az 5t8##!#an RIsten e #e&ke&esstS Mz5s @&!szt5s#an. $a&th ne !s e& el se !,le k!4elentst a te& szet#en. A k!4elents soha ne ltez!k se !,le 0%zsz!ntes 0onal entn3 hane !nd!g e&+legesen ,el)l&+l &kez!k. A k!4elents !nd!g a 1selek0+ Isten3 a #eszl+ Isten3 a ! !nd!g hoz 0ala ! /4at az e #e&nek3 0ala !t3 a !&+l se !,le t5d"ssal se &endelkezett annakel+tte3 s a ! 1sak annak sz" "&a 0"l!k 0al8d! k!4elentss3 ak! az Isten "ltal adott h!ttel ,ogad4a a k!4elents t"&gy"t. Mz5s @&!szt5st Isten k!4elentse3 s 1sak ak! !s e&! Mz5s @&!szt5st3 az !s e& 0ala !t !s a k!4elents&+l. A k!4elents a kegyele 1selekedete3 ely "ltal az e #e& t5dat"&a #&ed #Gn*s "lla;ot"nak3 de egy!de4Gleg Isten !ngyenes3 eg ne &de elt s eg#o1s"t8 lee&eszkedse Mz5s @&!szt5s#an. $a&th g kibk3lsnek !s ne0ez!. >!0el Isten !nd!g sz50e&n s sza#ad az k!4elents#en3 ez soha ne 0ehet ,*l tnylegesen 4elen le0+3 o#4ekt%0 ,o& "t konk&t ko&l"tokkal3 elyhez az e #e& #"& ely ;!llanat#an oda,o&d5lhatna !nst&5k1!8k&t. Ez&t h!#a a $!#l!"t Isten k!4elentsnek ta&tan! #"& ! "s3 !nt "sodlagos &tele #en. Ez Isten k!4elentsnek tan/#!zonys"ga s 4ele. ?gyanez ondhat83 48llehet al"0etett &tele #en az e0angl!5 h!&dets&+l. .e #"& !lyen k*z0et%t+ /t4"n !s 45t el az Isten sza0a az e #e&hez3 az e #e& !nd!g /gy ,og4a ,el3 !nt k*z0etlen)l nek! sz8l8 sz8zatot3 a ! e&+legesen ,el)l&+l &kez!k hozz". Ez a k!4elents a Szentllek k)l*nleges te0kenysgnek a k*0etkez nye3 a !&t !s ne0ezhet+ a Szentllek egyn! #!zonys"gttelnek. Isten k!4elentse egyszer, s mindenkorra egadatott Mz5s @&!szt5s#an3 ne a t*&tnel ! eg4elens#en3 hane a sz5;e&=t*&tnel !#en3 ely#en az *&*kk0al8 0!l"g e&+! ny!l0"n0al80" 0"ltak3 !nt ;ld"5l a egtestes)ls3 hal"la s ,elt" ad"sa. S ha az k!4elentse sz!ntn ,olytonos =3 a !k;;en az !s =3 ez 1sak a##an az &tele #en 0an %gy3 hogy Isten to0"##&a !s sz8l a #Gn*s egyedekhez let)k egz!szten1!"l!s ;!llanat"#an3 a @&!szt5s#an adott k!4elentsen ke&eszt)l3 a !t a $!#l!a s az !geh!&dets k*z0et%tenek. Azaz3 nek)nk 1sak az egyneknek adott k!4elentsek 0!llan"sa! a&adtak3 elyekkel ka;1solat#an 1sak ezeknek az egyedeknek 0an a#szol/t eggy+z+ds)k3 ak!k a Mz5s @&!szt5s#an adott k!4elents t0edn! k;es #!zonys"ga!3 0agy 4ele! =3 eglehet+sen ktes ala; a teol8g!a sz" "&a. Ne 1soda3 hogy $a&th ktelked!k Isten tanttele ,el"ll%t"s"nak lehetsgessg#en. Az e #e&!sg n!n1s a #!&tok"#an Isten se !,le t0edhetetlen k!4elentsnek3 s a @&!szt5s#an adott egyed! k!4elents&+l3 0ala !nt annak a s;e1!"l!s k!4elents#en &e4l+ k!te&4eszts&+l3 a ! 1sak #!zonyos e #e&ekhez 45tott el3 !nd*ssze t0edn! k;es tan/#!zonys"gokon ke&eszt)l 0an t5do "sa.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >!lyen &tele #en #eszlhet)nk a &e4tett s !s e&etlen Isten&+l annak da1"&a3 hogy k!4elentette >ag"tW >!#en k)l*n#*ztek a skolaszt!k5sok s a &e,o& "to&ok e##en a dolog#anW >! a ode&n teol8g!a "ll"s;ont4aW >!&t sz)ksges a k!4elents a 0all"shozW >!k;;en k)l*n#*z!k el let!leg az agnoszt!1!z 5s az ate!z 5st8lW 6a4on az egy!k 0all"s el+ny*se## a "s!kn"lW >!k;;en t" ogatta @ant az agnoszt!1!z 5stW >! 0olt S!& Y!ll!a Ea !lton tanttele a t5d"s 0!szonylagoss"g"&8lW >!lyen ,o& "t *lt*tt az agnoszt!1!z 5s a ;oz!t!0!z 5s#anW >!&t #eszlnek egyesek $a&th&8l3 !nt agnoszt!k5s&8lW Eogyan kell ezt a 0"dat kezeln!W 6a4on a Rk!4elentsS akt%03 0agy ;assz%0 ,ogalo W Lehetsges a teol8g!a k!4elents nlk)lW Ea ne 3 !&t ne W 6a4on a 0ele sz)letett esz k tanttele 0dhet+W >!t 4elent a R1ogn!t!o .e! !ns!taSW >!#en k)l*n#*z!k a te& szet! s a te& szet,elett! k!4elentsW 6a4on az "ltal"nos s a s;e1!"l!s k!4elents k*z*tt! k)l*n#sg ;ontos ;"&h5za a az el+##!nekW >!lyen k)l*n#*z+ nzetek 0annak a kett+ k*z*tt! k)l*n#sget !llet+enW >!k;;en k)l*n#*z!k a k!4elents az e #e&! ,el,edezst+lW $a&th 0a4on h!sz az "ltal"nos k!4elents#enW Eogyan ,og4a + ,el a s;e1!"l!s k!4elentstW

1'

!he $octrine o& God3 193. oldal

22

IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 1=9'. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e $eo3 I. k*tet 1=97. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol. I. k*tet 1B1=2'1. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol% I. k*tet 1B-=22:. oldal3 Tho&nZell3 0ollected :orks, 1. k*tet3 9'=1'2. oldal3 .o&ne&3 ,ystem o& 0hr% $oct% 1. k*tet 9B=1-B. oldal3 Adeney3 !he 0hristian 0onception o& God, 1B=-9. oldal3 Steenst&a3 !he 6eing o& God as ;nity and !rinity, 1=2-. oldal3 Eend&y3 God the 0reator, K!lson3 Reason and Re#elation int he Middle ges3 $a!ll!e s >a&t!n3 Re#elation <szimpzi'm 'len, 6arth, 6'lgako&&, $- rcy, Eliot, =orton s !emple rsz#tel#el>3 Ya&,!eld3 Re#elation and *nspiration3 3='2. oldal I&&3 Re#elation and *nspiration3 1=77. oldal3 (a ,!eld3 Re#elation and the =oly ,pirit3 11=129. oldal3 .!1k!e3 Re#elation and Response3 Ya&,!eld3 0al#in and 0al#inism <Kl#in istenismeretrl szl tan+tsa>

2B

III. Isten Lnynek s attribtumainak viszonya


Egyes dog at!k5sok k)l*n ,e4ezetet szentelnek Isten Lnynek3 !el+tt &"t&nnek att&!#/t5 a!nak t"&gyal"s"&a. Ezt tesz! a 5nk"!#an ;ld"5l >ast&!1ht3 E#&a&d3 @5y;e& s Shedd. >"sok el+ny*se##nek ta&t4"k Isten Lnyt az att&!#/t5 a!0al egy)tt t"&gyaln! annak a tnynek a ,ny#en3 hogy ezek#en 4elentette k! >ag"t. Ez a szok"sosa## 8dsze&3 a !t a ,ynopsis .'riois !heologiae=#en3 0ala !nt T5&&et!n3 " >a&1k3 $&akel3 $a0!n1k3 Eodge s Eon!g k*0ettek. Ez a t"&gyal"s! k)l*n#sg ne 4elez se !,le ala;0et+ 0le nyk)l*n#sget k*z*tt)k. A##an 0ala enny!en egyet&tettek3 hogy az att&!#/t5 ok ne ;5szt"n ne0ek3 elyekhez se !,le 0al8s"gta&talo se ka;1sol8d!k3 s ne !s az *sszetett Isten k)l*n"ll8 &sze!3 hane lnyeg! !n+sgek3 elyek#en Isten Lnye k!4elentetett3 s a elyekkel azonos%that8. Az egyetlen k)l*n#sg l"tsz8lag az3 hogy egyesek eg;&8#"lnak "sokn"l 4o##an k)l*n#sget tenn! Isten Lnye s az att&!#/t5 a! k*z*tt.

A. Isten Lnye
Egszen ny!l0"n0al83 hogy Isten Lnye ne enged eg se !,le t5do "nyos eghat"&oz"st. Isten log!ka! eghat"&oz"s"nak egad"s"hoz nek)nk azzal kellene kezden)nk3 hogy 0ala !,le agasa##&endG ,ogal at ke&es)nk3 a ely alatt Isten *ssze0ethet+ lenne egy# ,ogal akkal3 a4d ez5t"n k! 5tatn"nk azokat a 4elle z+ket3 elyek 1sak Isten&e alkal azhat8k. E,,le ltalnos)szintetik's eghat"&oz"s ne adhat8 Isten&e3 !0el Isten ne az !stenek egy!k konk&t ,a4t"4a3 ak! #eso&olhat8 0olna egy adott gen5s#a. Leg,el4e## 1sak egy analitik's)le+r eghat"&oz"s lehetsges. Ez ;5szt"n egne0ez! a sze ly3 0agy a dolog 4elle z+!t3 de a lnyeg! ltezst agya&"zat nlk)l hagy4a. S g egy e,,le eghat"&oz"s se lehet tel4es3 1sak &szleges3 !0el lehetetlensg k! e&%t+ ;oz!t%0 P*sszehasonl%t0a a negat%00alQ eghat"&oz"s"t adn! Istennek. Ez ag"#an ,oglaln" Isten *sszes !s e&t att&!#/t5 "nak ,elso&ol"s"t3 s ezek nagy &sze 4elleg#en negat%0. A $!#l!a soha ne haszn"l4a Isten el0ont ,ogal "t3 hane !nd!g /gy %&4a t le3 !nt az l+ Istent3 ak! k)l*n#*z+ ka;1solatok#a l; a te&e t nye!0el3 olyanok#a3 elyek nh"ny k)l*n#*z+ 4elle 0on"s"t 4elz!k. @5y;e& $ictaten $ogmatiek1- 1% G G0#en azt ond4a3 hogy Isten3 ak! $*l1sessgknt 0an egsze lyes%t0e3 a sa4"t lnyegrl a Cld2N1'=#en #eszl3 ahol /gy %&4a le ag"t3 !nt t'shiyyach3 a !t holland&a a RZezenS sz80al ,o&d%tottak. Ez a ,o&d%t"s azon#an nagyon ktsges3 s az angol R1o5nselS17 &"szolg"l3 hogy el+ny#en &szes%ts)k. Azt !s k! 5tatt"k3 hogy a $!#l!a #eszl Isten termszetrl a 2Ct1N'=#en3 de ez al!gha 0onatkozhat Isten lnyeg! Ltezs&e3 e&t ! ne ttett)nk &szt0e0+!0 ennek az !sten! lnyegnek. >aga Isten lnyegnek 4elzse tal"lhat8 a Meho0a n0#en3 a !k;;en azt aga Isten &tel ez!N R6agyok3 ak! 0agyokS. Ennek az !geszakasznak az ala;4"n Isten lnyegt az *n ag"#an 0al8 ltezs#en3 egy el0ont ltezs#en tal"l45k. S ezt /gy &tel eztk3 !nt a ! *n ag"#an ltezst3 0agy *n ag"#an z"&t "lland8s"got3 0agy a#szol/t ,)ggetlensget 4elent. Egy "s!k sokszo& !dzett #!#l!a! !geszakasz3 ely Isten lnyegnek a 4elzst ta&tal azza3 s a legk*zele## "ll a eghat"&oz"shoz3 a Mn'N2'N RAz Isten llekN s a k!k +t ! "d4"k3 sz)ksg3 hogy llek#en s !gazs"g#an ! "d4"kS. @&!szt5snak ez a k!4elentse 0!l"gosan 4elz! Isten lelk!sgt. A kt !dzet ezek#+l az !geszakaszok#8l /4&a s /4&a ,el#5kkan a teol8g!"#an !nt Isten Lnynek a eg4el*lse. Egsz#en 00e el ondhat83 hogy a Szent%&"s ne agasztal4a ,el Isten 0ala ely!k att&!#/t5 "t a t*##! &o0"s"&a3 hane /gy 5tat4a #e +ket3 !nt a elyek t*kletes ha& 8n!"#an 0annak az Isten! Lny#en. Igaz lehet hogy !tt az egy!k3 ott eg a "s!k att&!#/t5 0an k!e el0e3 de a Szent%&"s 0!l"gosan
117

$e $eo3 1. k*tet 22.oldal MelentseN tan"1s3 tan"1s0gzs V a &ord%

3:

eg;&8#"l egyenl+ hangs/lyt adn! 0ala enny!nek. Isten Lnyt a ,el,og8k;essg)nket essze eghalad8 lysg3 tel4essg3 0"ltozatoss"g s d!1s+sg 4elle z!3 s a $!#l!a /gy 5tat4a ezt #e3 !nt d!1s+sges3 ha& on!k5s egszet3 !ndenne G *&*kl*tt ellent ond"s nlk)l. S az letnek ez a tel4essge sehogy "shogy ne 45t k!,e4ez+ds&e3 1sak Isten t*kletessg#en. A ko&a! egyh"zaty"k egy!ke= "s!ka 0!l"gosan a g*&*g ,!loz8,!a hat"sa alatt "llt Isten&+l alkotott tanttel)k tek!ntet#en3 s ahogyan See#e&g k!,e4ez!3 ne l;tek t/l Razon a ;5szt"n el0ont elk;zelsen3 hogy az Isten! Lny egy tel4esen att&!#/t5 ok nlk)l! LtezsS. Egy !d+#en a teol8g5sok !nk"## egyete esen a&&a ha4lottak3 hogy k!hangs/lyozz"k Isten t&ansz1enden1!"4"t3 s ,elttelezzk a lehetetlensgt az !sten! lnyeg&+l 0al8 #"& !,le elgsges t5d"s egsze&zsnek3 !llet0e a eghat"&oz"s"nak. A t&!n!t"&!5s 0!ta !de4n a egk)l*n#*ztetst az Istensg egyetlen lnyege s a h"&o sze lye k*z*tt e&+sen k!hangs/lyozt"k3 de a lnyeg&e "ltal"nosan /gy tek!ntettek3 !nt a ! eghalad4a az e #e&! ,el,og8k;essget. Naz!"nzosz! Ke&gely azon#an #"to&kod!k k! ondan!N RA enny!&e eg t5d45k k)l*n#*ztetn!3 a ho on s a ho theos 0ala !k;;en t*##ek3 !nt az P!sten!Q lnyeg ne0e!nek "s ,ogal a!3 s ezek k*z)l a ho on a k%0"natosa##S. Lgy tek!nt! ezt3 !nt egy a#szol/t ltezs le%&"s"t. Agostonnak Isten lnyeg&+l alkotott elk;zelse k*zel! &okona 0olt Ke&gelynek. A k*z;ko&#an sz!ntn ltezett egy tenden1!a3 ely 0agy tagadta3 hogy az e #e& #"& !,le t5d"ssal !s &endelkezne Isten lny&+l3 0agy le1s*kkentette ezt a t5d"st a !n! 5 &a. $!zonyos esetek#en Isten egy!k att&!#/t5 "t k)l*n0"lasztott"k3 !nt Isten lnyegt leg4o##an k!,e4ez+t. ^gy A]5!n8! Ta "s az asze!t"s"&8l3 0agy *n ag"#an 0al8 ltezs&+l #eszlt3 .5ns S1ot5s M"nos ;ed!g a 0gtelensg&+l. >eglehet+sen szok"soss" 0"lt Isten&+l3 !nt act's p'r's=&8l #eszln! az egysze&Gsgnek sze sz*g#+l. A &e,o& "to&ok s k*0et+!k sz!ntn ,el,oghatatlanknt e legettk Isten lnyegt3 de ne z"&tak k! !nden 0ele ka;1solatos t5d"st3 #"& L5the& nagyon ke ny nyel0ezetet haszn"lt ezen a ;onton. @!hangs/lyozt"k Isten egysgt3 egysze&Gsgt s lelk!sgt. A $elga E!t0all"s sza0a! nagyon 4ellegzetesekN RSz%00el h!ssz)k s sz"44al tesz)nk 0all"st a&&8l3 hogy ltez!k egy oszthatatlan szelle ! lnyeg3 Ak!t Istennek ne0ez)nkS.19 @s+## a ,!loz8,5sok s a teol8g5sok Isten lnyegt az el0ont ltezs#en3 az egyete es sz5#sztan1!"#an3 a t!szta gondolkod"s#an3 az a#szol/t oks"g#an3 a sze&etet#en s a ,ensges szentsg#en3 0agy a te& szet,elett! t!tokzatos#an tal"lt"k eg.

B. Isten Lnye isme etnek lehetsgessge


Az el+z+ek#+l "& l"tsz!k3 hogy a ! Isten !s e&etnek k&dst !llet! az lnyeg! ltezs#en3 ezzel az egyh"z leg4o## el ! ,oglalkoztak a legko&"##! 0sz"zadokt8l. S a 0le nyek "ltal"nosan egegyeztek a ko&a! egyh"z#an3 a k*z;ko&#an3 0ala !nt a &e,o& "1!8 !de4n3 hogy Isten az leg#ens+## Lny#en a Del,oghatatlan. $!zonyos esetek#en a haszn"lt nyel0ezet anny!&a e&+s3 hogy l"tsz8lag ak"&hogy legyen !s3 ne enged eg se !,le !s e&etet Isten Lny&+l. Egy!de4Gleg azon#an azok3 ak!k haszn"l4"k3 legal"##!s #!zonyos esetek#en3 l"tsz8lag ko oly t5d"ssal &endelkeznek Isten Lny&+l. Dl&e&ts k*nnyen ,ell;het annak k*0etkezt#en3 hogy ne &t!k eg a 0!zsg"lat alatt "ll8 ;ontos k&dst3 0ala !nt a !att3 hogy el 5lasztanak k)l*n#sget tenn! a Rt5dS s R,el,ogS sza0ak 4elentse! k*z*tt. A skolaszt!k5sok h"&o k&ds&+l #eszltek3 elyek&e !nden3 az Isten! Lnnyel ka;1solatos s;ek5l"1!8 leegysze&Gs%thet+3 ne0ezetesenN n sit $e's? @'id sit $e's? s @'alis sit $e's? Az els+ k&ds Isten ltezs&e 0onatkoz!k3 a "sod!k az te& szet&e3 0agy lnyeg&e3 a ha& ad!k ;ed!g az att&!#/t5 a!&a. E##en a ,e4ezet#en ,+leg a "sod!k k&dsnek szentel)nk ,!gyel et. A k&ds teh"t ezW >!1soda az IstenW >! az #els+ alkat"nak te& szeteW >! tesz! t azz"3 A !W Ahhoz3 hogy ezt a k&dst
19

1. 1!kkely3 1.

31

eg,elel+k;en eg0"laszol45k3 k;esnek kell lenn)nk ,el,ogn! Istent s k!elg%t+ agya&"zattal szolg"ln! az Isten! Lny&+l3 s ez a 0gtelensg!g lehetetlen. (8,"& k&ds#en R@e&esssel egtal"lhatod=e IstentW El45thatsz=e a >!ndenhat8nak a t*kletessg!gWS PM8#11N9Q eg0an az e&+s tagad"s e&e4e. S ha a "sod!k k&dst tel4essggel a ha& ad!kt8l elk)l*n%t0e kezel4)k3 tagad8 0"lasz5nk #ele&tette## 0"l!k. Istennek az att&!#/t5 a!#an adott k!4elentst+l eltek!nt0e3 se !,le t5d"ssal se &endelkez)nk Isten Lny&+l. .e !0el Isten k!4elent! ag"t az att&!#/t5 a!#an3 &endelkez)nk n ! !s e&etekkel az Isten! Lny&+l3 " t5d"s5nk g %gy !s al" 0an 0et0e az e #e&! ko&l"toknak. L5the& nh"ny nagyon ke ny k!,e4ezst haszn"l azzal ka;1solat#an3 hogy k;telenek 0agy5nk t5dn! 0ala !t !s Isten Lny&+l3 0agy lnyeg&+l. Egy&szt k)l*n#sget tesz a $e's abscondit's P&e4tett IstenQ s a $e's re#elat's Pk!4elentett IstenQ k*z*tt3 de "s&szt azt !s "ll%t4a3 hogy !s e&0n a $e's re#elat's=t3 1sak a &e4tettsg#en !s e&4)k t. Ezalatt azt &t!3 hogy g a k!4elents#en se 5tatta eg ag"t Isten tel4esen a Maga lnyegben3 hane a lnyegt g !nd!g k*&)l,og4a az "thatolhatatlan s*ttsg. (sak anny!&a !s e&4)k Istent3 a enny!&e ka;1solat#a l; 0el)nk. @"l0!n sz!ntn /gy #eszl az !sten! lnyeg&+l3 !nt ,el,oghatatlan&8l. Azt 0all4a3 hogy Isten az Lnynek lysge!#en t/l 0an a k!tal"lhat8s"gon. Isten 2'id=4"nak s 2'alis="nak !s e&et&+l sz8l0a azt ond4a3 hogy eglehet+sen haszontalan dolog s;ek5l"ln! az el+##!&+l3 %g gyako&lat! &dekl+ds)nk a "sod!k ,el !&"ny5l. Ezt ond4aN REz&t haszontalan esz kkel Gznek 4"tkot azok3 ak!k azt a k&dst tGz!k ag5k el3 hogy ! az IstenO !0el sokkal !nk"## &dek)nk#en 0an azt t5dn!3 hogy !lyen 3 s ! !ll!k a te& szethezS.12 $"& &z!3 hogy Isten ne !s e&het+ eg a t*kletessg!g3 ne tagad4a3 hogy t5dhat5nk 0ala !t a Lny&+l3 0agy a te& szet&+l. Ez a t5d"s azon#an ne sze&ezhet+ eg a priori 8dsze&ekkel3 1sak a posteriori 8don3 az att&!#/t5 a!n ke&eszt)l3 a !t + Isten te& szete 0al8d! eghat"&oz"sa!nak ta&t. Isten Lny0el ka;1solatos !s e&ete!nkkel ,oglalkoz0a te& szetesen el kell ke&)ln)nk (o5s!n "ll"s;ont4"t3 a ely tnyleg &!tka a ,!loz8,!a t*&tnet#en3 s a ely sze&!nt Isten az Lnynek lysge!#en egy"ltal"n ne ,el,oghatatlan3 hane lnyeg!leg eg&thet+O de 5gyan/gy nagy %0#en el kell ke&)ln)nk Ea !lton s >ansel agnoszt!1!z 5s"t3 ely sze&!nt egy"ltal"n se !,le t5d"ssal se &endelkezhet)nk Isten Lny&+l. >! ne ,oghat45k ,el Istent3 ne &endelkezhet)nk a#szol/t s k! e&%t+ t5d"ssal H8la3 de ktsgtelen)l lehetnek 0!szonylagos3 0agy &szleges !s e&ete!nk az Isten! Lny&+l. T*kletesen !gaz3 hogy Istennek ez az !s e&ete 1sak!s az&t lehetsges3 e&t #!zonyos ka;1solatok#a l;ett az e&k*l1s! te&e t nye!0el s k!4elentette >ag"t nek!k3 s hogy g ez a t5d"s !s e #e&! ,elttelekhez k*t*tt3 !ndazon"ltal 0al8s"gos s !gaz! t5d"s3 s legal"##!s Isten a#szol/t te& szetnek &szleges !s e&ete. @)l*n#sg 0an az a#szol/t t5d"s3 0ala !nt egy a#szol/t lny 0!szonylagos3 0agy &szleges !s e&ete k*z*tt. Egy"ltal"n ne eg,elel+ azt ondan!3 hogy az e #e& 1sak azokat a 0!szonyokat !s e&!3 elyek#en Isten "ll az te&e t nye!0el. >g 1sak helyes elk;zelsekkel se &endelkezhetnnk ezek&+l a 0!szonyok&8l anlk)l3 hogy ne t5dn"nk 0ala !t az Isten&+l s az e #e&&+l. Azt ondan!3 hogy ! se !t se t5dhat5nk Isten Lny&+l3 s 1sak 0!szonyokat !s e&het)nk3 egyen&tkG annak k! ond"s"0al3 egy"ltal"n ne !s e&het4)k t s ne tehet4)k a 0all"s5nk t"&gy"0". .&. I&& ond4aN RNe !s e&het4)k Istent az a#szol/t ltezsnek lysge!#en. Anny!&a azon#an !s e&het4)k t3 a enny!&e k!4elent! ag"t nek)nk a 0el)nk 0al8 0!szony"#an. A k&ds teh"t ne az Isten eg!s e&snek lehetsgessge az ltezsnek ,eneketlensg#en3 hane ezN Is e&het4)k=e Istent Agy, ahogyan kapcsolatba lp a 0!l"ggal s *n ag5nkkalW Isten ka;1solat#a l;ett 0el)nk az <n ag"&8l sz8l8 k!4elents#en3 s ,els+##&endG 8don Mz5s @&!szt5s#anO s !3 ke&esztynek3 al"zatosan "ll%t45k3 hogy az *nk!4elentsn ke&eszt)l az !gaz Istennek !s e&t)k eg Istent3 s 0al8d! !s e&etsg#e ke&)lt)nk az 4elle 0el s aka&at"0al. Azt se helyes
12

*nstitAci3 1. k*ny03 2N2

32

ondan!3 hogy a t5d"s3 ellyel Isten&+l &endelkez)nk3 1sak #iszonylagos t'ds. Ez &sz#en 5gyan/gy Isten abszolAt te& szetnek !s e&ete !sS.1B Az 5tols8 k!4elents 0al8sz%nGleg azt a 1lt szolg"lta3 hogy k!0d4e az elk;zelst3 ely sze&!nt *sszes !sten!s e&et)nk ;5szt"n az e #e&! el e tek!ntet#en 0!szonylagos3 %gy n!n1s #!zonyoss"g5nk a&&8l3 hogy eg,elel a 0al8s"gnak3 a !k;;en az Isten#en ,enn"ll.

!. Istennek az att ib't,maiban ki+elentett Lnye


Isten egysze&Gsg#+l k*0etkez!k3 hogy Isten s az att&!#/t5 a! egyek. Ezeket az att&!#/t5 okat ne lehet /gy ,el,ogn!3 !nt sok k!s &szt3 elyek Isten#en ke0e&ednek *ssze3 e&t Isten ne &szek#+l "ll *ssze3 !nt az e #e&ek. S /gy se lehet ezeket tek!nten!3 !nt 0ala !ket3 a !k hozz"ad8dnak Isten Lnyhez3 48llehet a n03 a ! az ad s trib'ere=#+l sz"& az!k3 e,el l"tsz!k 5tatn!3 5gyan!s soha se ! ;8tl8lagos se ad8dott hozz" Isten Lnyhez3 Ak! az *&*kk0al8s"gt8l ,og0a t*kletes. Altal"nosan ond4"k a teol8g!"#an3 hogy Isten att&!#/t5 a! Isten >aga3 a !k;;en k!4elentette >ag"t nek)nk. A skolaszt!k5sok k!hangs/lyozt"k a tnyt3 hogy Isten !nden3 a !t #!&tokol. Beki #an lete3 0!l"goss"ga3 #*l1sessge3 sze&etete3 !gazs"goss"ga3 s ondhat8 a Szent%&"s ala;4"n3 hogy az let3 0!l"goss"g3 #*l1sessg3 sze&etet3 !gazs"g. Ahhoz !s &agaszkodtak a skolaszt!k5sok3 hogy Isten egsz lnyege azonos att&!#/t5 a!nak !ndegy!k0el3 %gy Isten t5d"sa az Isten3 Isten aka&ata az Isten3 s %gy to0"##. Egyesek k*z)l)k g olyan essze !s el entek3 hogy azt ondt"k3 !ndegy!k att&!#/t5 azonos !ndegy!k "s!k att&!#/t5 al3 s n!n1senek log!ka! k)l*n#sgek Isten#en. Ez egy nagyon 0eszlyes szls+sg. Noha ondhat83 hogy ltez!k Isten att&!#/t5 a! k*z*tt egy egy "s#a hatol"s3 s hogy ezek egy ha& on!k5s egszet alkotnak3 a ;ante!z 5s !&"ny"#a ozd5l5nk el3 !ko& elt*&l)nk !nden k)l*n#sgttelt Isten#en s azt ond45k3 hogy *n"ll8 ltezse a 0gtelensge3 t5d"sa az aka&ata3 sze&etete az !gazs"goss"ga s 0!1e 0e&sa. A no !nal!st"k&a 0olt 4elle z+3 hogy elt*&*ltek !nden 0al8d! egk)l*n#*ztetst Isten#en. Att8l ,ltek3 hogy ha #"& !,le 0al8s k)l*n#sget ,eltteleznek #enne3 ely a Nek! t5la4don%tott att&!#/t5 oknak ,elel eg3 azzal 0eszly#e sodo&4"k Isten egysgt s egysze&Gsgt3 teh"t !nd%ttat"s5k 1l4a d!1s&etes 0olt. Sze&!nt)k az Isten Lnye t*kletessge! 1sak a ! el nk#en lteznek3 !nden,le3 az Isten Lny#en le0+3 ennek eg,elel+ 0al8s"gta&talo nlk)l. A "s!k oldalon a &eal!st"k &agaszkodtak az !sten! t*kletessgek 0al8s"g"hoz. >eg&tettk3 hogy a no !nal!st"k el lete3 ha k*0etkezetesen k!ta&tanak ellette3 a sze lyes Isten ;ante!sta tagad"s"hoz 0ezetne3 k*0etkezsk;;en &endk%0)l! ,ontoss"g/nak ta&tott"k Isten att&!#/t5 a! o#4ekt%0 &eal!t"s"nak ,ennta&t"s"t. Egy!de4Gleg azzal ;&8#"lt"k eg+&!zn! Isten egysgt s egysze&Gsgt3 hogy ,ennta&tott"kN az egsz lnyeg #enne ,oglaltat!k !nden egyes att&!#/t5 #an3 Isten a >!nden !nden#en3 >!nden !ndegy!k#en. A]5!n8! Ta "s 5gyanezt a 1lt ta&totta sze el+tt3 !ko& &agaszkodott hozz"3 hogy az att&!#/t5 ok ne 4elent!k k! Istent <n ag"#an3 az Lnynek lysge!#en3 hane 1sak a te&e t nye!0el 0al8 0!szony"#an. Te& szetesen 80akodn5nk kell att8l3 hogy el0"lassz5k az !sten! lnyeget s az !sten! att&!#/t5 okat3 0agy t*kletessgeket3 0ala !nt annak a 0!szonynak a ha !s elk;zelst+l !s3 ely#en ezek egy "ssal "llnak. Ezek az att&!#/t5 ok az Isten Lny 0al8d! eghat"&oz"sa!3 0agy "s sz80al !n+sge!3 elyek *&*kl*tten #enne 0annak Isten Lny#en. Shedd /gy #eszl &8l5k3 !nt Ra lnyeg anal!t!k5s s k*zele##! le%&"s"&8lS.2: $!zonyos &tele #en ezek azonosak3 %gy ondhat83 hogy Isten t*kletessge >aga Isten3 a !k;;en k!4elentette >ag"t nek)nk. >g to0"## !s ehet)nk s Sheddel egy)tt ondhat45kN RAz egsz lnyeg #enne 0an !ndegy!k att&!#/t5 #an s az att&!#/t5 a lnyeg#enS.21 S a szo&os ka;1solat !att3 ely#en
1B 2:

,ide)1ights on 0hristian $octrine3 11. oldal $ogm% !heol% 1. k*tet 33'. oldal 21 ?gyanott3 33'. oldal

33

ezek egy "ssal "llnak3 ondhat83 hogy az att&!#/t5 ok !s e&ete ag"0al hozza az Isten! Lnyeg !s e&ett. E!#a lenne /gy ,el,ogn! Isten lnyegt3 !nt *n ag"#an s az att&!#/t5 okat egel+z+en ltez+t3 0ala !nt az att&!#/t5 okat3 !nt az Isten! Lny hozz"ad8d8 s esetleges 0on"sa!t. Lteznek Istennek lnyeg! att&!#/t5 a!3 elyek *&*kl*tten #enne 0annak az Lny#en s 0ele egy)tt lteznek. Ezek a !n+sgek ne 0"ltoztathat8k eg Isten lnyegnek a eg0"ltoztat"s"0al. S !0el ezek lnyeg! !n+sgek3 ezek !ndegy!ke Isten 0ala ely!k as;ekt5s"t 5tat4a eg nek)nk.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >!k;;en t5d5nk k)l*n#sget tenn! Isten lnye3 te& szete s lnyege k*z*ttW >!k;;en k)l*n#*znek "ltal"nosan az Isten lnyeg! Lny0el ka;1solatos ,!loz8,!a! nzetek a teol8g!a! nzetekt+lW >! a helyzet azzal a tenden1!"0al3 hogy Isten lnyegt az a#szol/t#an3 a sze&etet#en3 0agy a sze ly!sg#en tal"l45k egW >!&e gondolt Itto3 !ko& /gy 4elle z! +t3 !nt Ra SzentS3 0agy Ra Te& szet,elett! t!tokzatosSW >!&t lehetetlen az e #e& sz" "&a ,el,ogn! IstentW 6a4on a #Gn #e,oly"solta #"& !k;;en az e #e& k;essge!t Isten eg!s e&s#enW 6an=e 0ala ! k)l*n#sg L5the&nek s $a&thnak a R&e4tett Isten&+lS alkotott ,ogal a k*z*ttW @"l0!n 0a4on k)l*n#*z!k t+l)k ezen a ;ontonW 6a4on L5the& osztotta I11a no !nal!sta nzett3 ak! egy#knt hat"ssal 0olt &" "s 0onatkoz"s#anW >!k;;en kezeltk a &e,o& "t5sok Isten ltezst3 elt&+en a skolaszt!k5sokt8lW Hendelkezhetnnk=e #"& !,le !s e&etekkel Isten&+l3 ha 1sak egy t!szt"n att&!#/t5 ok nlk)l! ltezs lenneW Az att&!#/t5 okkal ka;1solatos !lyen h!#"s nzeteket kell elke&)ln!W >! a helyes nzetW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 B1=113. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e $eo3 I. k*tet 12'= 1-2. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet 33-=39'. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol% I. k*tet 1-2=1B'. oldal3 Tho&nZell3 0ollected :orks3 1. k*tet3 1:'=192. oldal3 .o&ne&3 ,yst% /& 0hr% $oct% 1. k*tet 129=212. oldal3 I&&3 0hr% Cie5 o& God and the :orld3 9-=B3. oldal3 Itten3 Man'al o& the =ist% /& $ogmas, 1. k*tet 2-'=27:. oldal3 (la&ke3 !he 0hr% $oct% /& God3 -7=9:. oldal3 Steenst&a3 !he 6eing o& God as ;nity and !rinity3 1=22. oldal3 Tho son3 !he 0hristian *dea o& God3 119=1-B. oldal3 Eend&y3 God the 0reator P#a&th!"n5s "ll"s;ont#8lQ3 Ya&,!eld3 0al#in and 0al#inism <Kl#in istenismeretrl szl tan+tsa>%

3'

IV. Isten nevei


A. Isten ne(ei ltalnossgban
>!k*z#en a $!#l!a Isten t*## ne0t !s ,el4egyz!3 #eszl Isten ne#rl egyes sz" #an !s3 ;ld"5l az al"##! k!4elentsekkelN RAz L&nak a te Istenednek ne0t h!"#a ,el ne 0eddS P2>8z2:N9QO R !ly ,elsges a te ne0ed az egsz ,*ld*nS PZsolt2N2QO RA !lyen a ne0ed oh Isten3 olyan a te d!1s&etedS PZsolt'2N11QO Rnagy az + ne0e Iz&"el#enSO PZsolt97N2QO RE&+s to&ony az L&nak ne0e3 ahhoz ,olya od!k az !gaz3 s #"to&s"gos lszenS PCld12N1:Q. Ezek#en az esetek#en Ra n0S Isten tel4es eg4elenst 4elent! az n;0el3 0al8 0!szony"#an3 0agy egysze&Gen a sze lyt3 %gy &okon &tel G0 0"l!k Istennel. Ez a haszn"lat a##8l a tny#+l ,akad3 hogy a kelet! gondolkod"s#an a ne0et sohase tek!ntettk ;5szt"n 1sak sz8nak3 hane az "ltala eg4el*lt dolog te& szete k!,e4ezsnek !s. Is e&n! egy sze ly ne0t anny!t 4elentett3 !nt hatal at 0enn! ,*l*tte3 s a k)l*n#*z+ !stensgek ne0e!t a &"ol0as"sok so&"n a&&a haszn"lt"k3 hogy hatal at gyako&ol4anak ,elett)k. A sz8 leg"ltal"nosa## &tel #en Isten ne0e az *nk!4elentse. Ez az eg4el*lse3 de ne /gy3 ahogyan !sten! Lnynek lysge!#en ltez!k3 hane ahogyan k!4elent! >ag"t k)l*n*sen az e #e&&el 0al8 ka;1solata!#an. Sz" 5nk&a Isten egyetlen "ltal"nos ne0e sok n0&e "gaz!k szt3 elyek Isten sokoldal/ Lnyt ,e4ez!k k!. >!0el Isten k!4elentette >ag"t az ne0#en Pno en ed!t5 Q3 ! 1sak ez&t 4el*lhet4)k t annak a n0nek a k)l*n#*z+ ,o& "!0al Pno !na !nd!taQ. Isten ne0e! ne e #e&! k!gondol"sok3 hane !sten! e&edetGek3 48llehet az e #e&! nyel0#+l k*l1s*nz*ttek3 s e #e&! s ,*ld! ka;1solatok#8l lettek sz"& aztat0a. Ezek ant&o;o o&,ok s Istennek az e #e& !&"nt! lee&eszked+ egk*zel%tst 4el*l!k. Isten ne0e! nehzsget 4elentenek az e #e&! gondolkod"s sz" "&a. Isten a (el&oghatatlan3 0gtelen)l ,elette "ll !nden 5land8nak3 de ne0e!#en lee&eszked!k !ndahhoz3 a ! 0ges s az e #e&hez hasonl80" 0"l!k. >"s oldal&8l 0!szont ne ne0ezhet4)k eg t3 s "s oldal&8l sok ne0e 0an. Eogyan lehet ezt eg agya&"zn!W >!lyen ala;on alkal azz"k ezeket a ne0eket a 0gtelen s ,el,oghatatlan Isten&eW sz#en kell ta&tan!3 hogy ezek ne e #e& k!gondol"sa! s ne tan/skodnak a&&8l3 hogy #e;!llant"sa 0olna Istennek ag"#a a Lny#e. Ezeket >aga Isten adta azzal a #!ztos%tkkal3 hogy az Isten Lny k!4elentsnek egy &szt ta&tal azz"k. Ez a !att a tny !att 0"lt lehetsgess3 hogy a 0!l"g s annak !nden ka;1solata Isten k!4elentsnek 0olt s 0an sz"n0a. >!0el a Del,oghatatlan 4elentette k! >ag"t az te&e t nye!nek3 ez&t lehetsges az e #e& sz" "&a elne0ezn! t a te&e t ny !nt"4"&a. Ahhoz3 hogy !s e&tt tegye >ag"t az e #e& sz" "&a3 Istennek le kellett e&eszkedn!e az e #e& sz!nt4&e3 hogy hozz"!gaz%tsa >ag"t a ko&l"tozott s 0ges e #e&! t5dathoz3 s hogy e #e&! nyel0en #eszl4en. Ea Isten ant&o;o o&, ne0ekkel 0al8 elne0ezse ag"#an ,oglal4a Isten ko&l"toz"s"t3 a !nt ezt egyesek "ll%t4"k3 akko& ennek g !nk"## !gaznak kell lenn!e Istennek a te&e ts#en adott k!4elents&e. Akko& a 0!l"g ne k!4elent!3 hane !nk"## el&e4t! IstentO akko& az e #e& n!n1s ka;1solat#an Istennel3 hane 1sak egy 6ele sze #en! ant!tz!st alkotO s akko& #e 0agy5nk z"&0a a &e nytelen agnoszt!1!z 5s#a. A##8l3 a !t el ondt5nk Isten ne0&+l "ltal"noss"g#an3 az k*0etkez!k3 hogy Isten ne0e!#e ne 1sak azokat a k*zne0eket t5d45k #ele,oglaln!3 elyekkel 4el*l4)k t3 !nt ,)ggetlen3 sze lyes Lnyt3 s a elyekkel egsz8l%t45k3 hane Isten att&!#/t5 a!t !s3 s az5t"n ne 1sak az Isten! Lny att&!#/t5 a!t "ltal"noss"g#an3 hane azokat !s3 elyek elk)l*n%t!k a Szenth"&o s"g egyes Sze lye!t. .&. $a0!n1k Isten ne0e!nek "ltala t*&tn+ ,eloszt"s"t e&&e a t"g &tel G ,ogal 5k&a ala;ozza3 s k)l*n#sget tesz a no !na ;&o;&!a Pt5la4donk;;en! n0Q3 a no !na essent!ala Plnyeg! n03 0agy att&!#/t5 Q s a no !na ;e&sonal!a Psze lyn03

3-

;ld"5l Atya3 D!/ s SzentllekQ k*z*tt. A 4elen ,e4ezet#en az ele zst 1sak az els+ oszt"ly&a ko&l"tozz5k.

B. Az -sz#(etsgi ne(ek s +elents"k


1. L3 ELIEI> S ELIIN. A legegysze&G## n03 ellyel Istent az sz*0etsg !llet!3 az Dl3 a ! 0al8sz%nGleg az 'l=#8l sz"& azott3 a##an az &tele #en3 hogy els+nek lenn!3 /&nak lenn!3 0agy a##an3 hogy e&+snek s hatal asnak lenn!. Az Elohim n0 Pegyes sz" #an EloahQ 0al8sz%nGleg 5gyane##+l a gy*k&#+l sz"& az!k3 0agy az alah=#8l3 4elentse ,lele el elt*lten!3 teh"t /gy 5tat Isten&e3 !nt e&+s s hatal as 6alak!&e3 0agy !nt a ,lele t"&gy"&a. A n0 &!tk"n ,o&d5l el+ egyes sz" #an a k*ltszetet k!00e. A t*##es sz" ot /gy kell tek!nten!3 !nt !ntenz%0et3 k*0etkezsk;;en a hatalo tel4essgnek 4elzs&e szolg"l. Az Elion n0 0al8sz%nGleg az alah=#8l sz"& az!k3 4elentse ,el enn!3 ,ele eltetn!3 teh"t /gy %&4a le Istent3 !nt agass"gos s ,ensges 6alak!t3 1>8z1'N1B=2:3 '>8z2'N173 zs1'N1'. Ez ,+leg a k*ltszet#en ,o&d5l el+. Ezek a ne0ek g ne nomina propria a sz8 szo&os &tel #en3 !0el ezeket #"l0"nyok&a3 ZsoltB-N33 B7N-3 az e #e&ek&e3 1>8z33N1:3 2>8z9N1 s 5&alkod8k&a3 $%&-N23 2>8z21N73 22N2=1:3 Zsolt22N1 !s alkal azz"k. 2. A.INAM. Ez a n0 4elents#en az el+z+ekhez ka;1sol8d!k. 6agy a d'n Pd!nQ3 0agy az adan sz8#8l sz"& az!k3 !ndkett+ 4elentse #%&"skodn!3 5&alkodn!3 ezzel /gy 5tat Isten&e3 !nt !ndenhat8 ?&alkod8&a3 Ak!nek !nden al" 0an 0et0e3 s Ak!hez az e #e& szolgaknt 0!szony5l. @o&"##an ez 0olt az a szok"sos n03 ellyel Iz&ael n;e Istent !llette. @s+## ezt 48&szt tel4esen ,el0"ltotta a Meho0a PMah0eQ n0. >!nden edd!g e l%tett n0 /gy %&4a le Istent3 !nt agass"gost3 a t&ansz1endens Istent. A k*0etkez+ ne0ek 0!szont a&&a a tny&e 5tatnak &"3 hogy ez a ,el agasztalt Lny lee&eszkedett az te&e t nye!0el 0al8 ka;1solat#a. 3. SA..AM S L=SA..AM. A ,addj n0 a shadad sz8#8l sz"& az!k3 4elentse hatal asnak lenn!3 s /gy 5tat Isten&e3 !nt Ak! !nden hatalo ennyen s ,*ld*n. >"sok azon#an a shad sz8#8l sz"& aztat4"k3 4elentse /&. Ez egy lnyeges dolog#an k)l*n#*z!k az Eloh! 3 a te&e ts s te& szet Istent+l3 g;ed!g a##an3 hogy /gy sze ll! Istent3 !nt ak! a te& szet !nden e&e4t legy+z!3 azaz az !sten! kegyele szolg"lat"#a "ll%t4a. M8llehet k!hangs/lyozza Isten nagys"g"t3 gse tesz! t a ,lele s a te&&o& t"&gy"0"3 hane az "ld"s s 0!gasztal"s ,o&&"s"0". Ezen a n0en 4elent eg Isten A#&ah" nak3 a h%0+k aty4"nak3 2>8z7N2. '. MAE6E S MAE6E SE$AITE. @)l*n*sen a Mah0e n0#en3 ely ,okozatosan ,el0"ltotta a ko&"##! ne0eket3 4elentette k! >ag"t Isten a kegyele Isteneknt. Ezt !nd!g Isten legszente## s leg egk)l*n#*ztetette##3 a k*z*lhetetlen ne0nek tek!ntettk. A zs!d8k #a#on"s ,lele el ta&t8zkodtak a haszn"lat"t8l3 !0el %gy ol0ast"k a 3>8z2'N17=otN Rs a k! sz!dal azza Pbecsmrli> az L&nak ne0t3 hal"llal lakol4onS. Ez&t a Szent%&"st ol0as0a az Adon"43 0agy Eloh! ne0ekkel helyettes%tettk3 s a asszo&t"k3 &!ntetlen)l hagy0"n a "ssalhangz8kat3 hozz"ka;1solt"k az egy!k n03 &endsze&!nt az donj ag"nhangz8!t. A n0 0al8d! sz"& az"sa s e&edet! k!e4tse3 0ala !nt 4elentse t*##=ke0s# a ho "ly#a 0sz. >8zes *t k*ny0e a hayah h#e& sz80al k*t! *ssze3 4elentse lenn!3 2>8z3N13=1'. Ennek az !geszakasznak az &0nyessg#+l k!!nd5l0a ,elttelezhet4)k3 hogy ez a n0 !nden 0al8sz%nGsg sze&!nt az !ge a&1ha!k5s alak4"#8l sz"& az!k3 ne0ezetesen a ha5ah sz8#8l. A ! a ,o& "4"t !llet!3 tek!nthet+ ha& ad!k sze lyG el#eszl+ /ltnak 2al s hi&il !gealaknak. A leg0al8sz%nG##en azon#an az el+z+. A 4elentst a 2>8z3N13 agya&"zza3 elynek ,o&d%t"sa R6agyok3 ak! 0agyokS3 !llet0e RLeszek3 ak! leszekS. ^gy &tel ez0e a n0 Isten 37

0"ltozatlans"g"&a 5tal. Azon#an gse els+so&#an az lnyeg! Lnynek 0"ltozhatatlans"ga sze&e;el !tt3 hane az n;hez 0al8 0!szony"nak 0"ltozhatatlans"ga. A n0 ag"#an ,oglal4a azt a #!ztos%tkot3 hogy Isten az lesz >8zes ko&"nak n;hez3 a ! aty"!k3 A#&ah" 3 Izs"k s M"ko# sz" "&a 0olt. @!hangs/lyozza Isten sz*0etsg! hGsgt ez az + par eEcellence helyes ne0e3 2>8z1-N33 Zsolt23N1B3 E8s12.73 zs'2N23 teh"t senk! "s&a3 1sak!s Iz&ael Isten&e haszn"lt"k. A n0 k!z"&8lagos 4ellege eg 5tatkoz!k a##an a tny#en3 hogy soha ne haszn"latos t*##es sz" #an3 0agy toldalkkal. H*0!d%tett ,o& "! !s lteznek3 k)l*n*sen a Fah3 s Fah' ne0ek#en. A Fah#e ne0et gyako&ta ege&+s%tettk a sebaoth hozz"ad"s"0al. I&!gensz s Me&o os ezt &tel ez+ 4elz+nek tek!nt!k3 !0el a Fah#e ne enged eg #!&tokos sze&kezetet. Ez a agya&"zat azon#an n!n1s elegend+en al"t" aszt0a3 s al!gha szolg"ltat &tel es 4elentst. S+t3 !nk"## nehz eg"lla;%tan!3 hogy !&e 0onatkoz!k a sebaoth sz8. D+leg h"&o 0le ny 5&alkod!k ezzel ka;1solatosanN a. *zrael seregei. Ennek a nzetnek a helyessge 4ogosan egk&d+4elezhet+. A legt*##3 ennek az elk;zelsnek a t" ogat"s"&a !dzett !geszakasz ne #!zony%t4a ezt a ;ontot3 1sak h"&o k*z)l)k szolg"ltat 0ala !,le l"tszat#!zony%tkot3 ne0ezetesen az 1S" 'N'3 19N'-3 2S" 7N23 de az egy!k)k3 a 2@!&1BN31 !nk"## ked0ez+tlen ennek a nzetnek a sz" "&a. M8llehet a sebaoth t*##es sz" #an Iz&ael n;nek se&ege!t 4elent!3 a hadse&eget &endsze&!nt egyes sz" #an e leget!k. Ez ellent ond annak az elk;zelsnek3 ely *&*kl*tten #enne ,oglaltat!k e##en a nzet#en3 hogy a 0!zsg"lt n0#en Iz&ael hadse&eg&+l 0an sz8. S+t3 0!l"gos3 hogy a ;&8,t"kn"l a RSe&egek Meho0"4aS ne Meho0"&a3 !nt a h"#o&/ Isten&e 0onatkoz!k. S ha a n0 4elentse eg0"ltozott3 ! okozta a 0"ltoz"stW #. csillagok. Az g se&eg&+l sz8l0a a Szent%&"s azon#an !nd!g egyes sz" ot haszn"l3 soha ne a t*##es sz" ot. S+t3 %g a 1s!llagokat az g se&egnek ne0ez!k3 ezeket soha ne h%04"k Isten se&egnek. 1. z angyalok. Ez az &tel ezs &"szolg"l a&&a3 hogy el+ny#en &szes%ts)k. A Fah#e sebaoth n0 gyak&an ,o&d5l el+ olyan sz*0eg*ssze,)ggsek#en3 ahol az angyalok&8l 0an sz8N 1S" 'N'3 2S" 7N23 zs39N173 E8s12N'=-3 Zsolt2:N1='3 2BN7=2. Az angyalok sokszo& 4elennek eg /gy3 !nt Isten t&8n4"t k*&)l0e0+ se&eg. 1>8z22N123 32N23 M8zs-N1'3 1@!&22N1B3 Zsolt72N123 1:3N213 1'3N23 zs7N2. Igaz3 hogy e##en az eset#en "ltal"#an az egyes sz" a haszn"latos3 ez azon#an ne ko oly ellen0ets3 !0el a $!#l!a azt !s 4elz!3 hogy az angyaloknak t*## oszt"lya ltezett3 1>8z32N23 ->8z33N23 Zsolt72N19. S+t ez a agya&"zat ha& 8n!"#an 0an a n0 4elents0el3 elynek n!n1s katona! %ze3 hane Istennek3 !nt @!&"lynak a d!1s+sgt ,e4ez! k!3 ->8z33N23 1@!&22N1B3 Zsolt2'N2'N1:3 zs7N33 2'N233 Zak1'N17. A Se&egeknek ?&a teh"t az Isten3 a d!1s+sg @!&"lya3 Ak!t angyalse&egek 0esznek k*&)l3 s ak! 5&alkod!k ennyen s ,*ld*n az n;nek &dek#en3 s Ak! d!1s+sget ka; !nden te&e t nyt+l.

!. Az '+sz#(etsgi ne(ek s magya zat,k


1. TEEIS. Az L4sz*0etsg#en egtal"l45k az 8sz*0etsg! ne0ek ek0!0alenst. Az Dl3 Elohim3 Elyon ne0eknek a !heos ,elel eg3 a ! a leg"ltal"nosa##an haszn"lt n0 Isten&e. Ahogyan az Elohim !s3 ez !s 0onatkozhat ;og"ny !stenek&e3 #"& sz!go&/an sz8l0a a lnyeg! !stensget ,e4ez! k!. Az Elyon ,o&d%t"sa ='phistos !heos3 >k-N93 Lk1N3233-3973 (sel9N'23 17N193 Zs!d9N1. A ,addj s Dl)saddj ne0ek ,o&d%t"sa .antokrator s !heos .antokrator3 2@o&7N123 Mel1N23 'N2311N1931-N33 17N931'. Altal"nosa##an tal"l45k eg a !heos ne0et #!&tokos eset#en3 ;ld"5l3 !nt mo'3 so'3 hemon3 h'mon3 !0el @&!szt5s#an Isten tek!nthet+ 39

!ndegy!k s !nden egyes gye& eke Istennek. Az sz*0etsg ne zet! esz 4e helyet ksz%tett az egyn sz" "&a a 0all"s#an. 2. @[HIISZ. A Fah#e ne0et egyes esetek#en le%&8 4ellegG dolog 0"ltozata!0al ad4"k 0!ssza3 ;ld"5l Raz Al,a s az I egaS3 Rak! 0an3 ak! 0ala s ak! el4*0end+S3 Ra kezdet s a 0gS3 Raz Els+ s az ?tols8S3 Mel1N'323193 2N23 21N73 22N13. A t*##! eset#en azon#an az L4sz*0etsg a Se;tag5!nt"t k*0et!3 a ! az donj n00el helyettes%tette ezt s a K3riosz n00el ,o&d%totta3 ely a k3rosz3 hatalo sz8#8l sz"& az!k. Ennek a n0nek ne ;ontosan az a 4elentse3 !nt a Fah#e n03 de /gy %&4a le Istent3 !nt Eatal ast3 az ?&at3 a T5la4donost3 az ?&alkod8t3 Ak! a leg"l!s hatalo al s tek!ntllyel &endelkez!k. Ez a n0 ne 1sak Isten&e3 de @&!szt5s&a !s haszn"latos. 3. CATEH. Kyak&an ond4"k3 hogy az L4sz*0etsg #e0ezette Isten /4 ne0t3 a C"te& ne0et PAtyaQ. Ez azon#an al!gha 0an %gy. Az Atya ne0et az Istensg&e g a ;og"ny 0all"sok#an !s haszn"l4"k. Az sz*0etsg#en gyak&an Istennek az Iz&aelhez 0al8 0!szonya le%&"s"&a haszn"latos3 ->8z32N73 Zsolt1:3N133 zs73N173 7'N23 Me&3N'31B3 >al1N73 2N1:3 %g Iz&aelt Isten ,!"nak ne0ez!3 2>8z223 ->8z1'N13 32N1B3 zs1N23 Me&31N2:3 E8s1N1:3 11N1. Ezek#en az esetek#en a n0 annak a s;e1!"l!s teok&at!k5s 0!szonynak a k!,e4ezse3 ely#en Isten "ll Iz&aellel. A kezde nyez+ s te&e t+ "ltal"nos &tel #en az al"##! /4sz*0etsg! !geszakaszok#an haszn"latosN 1@o&2N73 E,3N1'3 Zs!d12NB3 Mak1N19. >!nden "s helyen a&&a a 1l&a szolg"l3 hogy k!,e4ezze 0agy azt a s;e1!"l!s ka;1solatot3 ely#en a Szenth"&o s"g els+ Sze lye "ll @&!szt5ssal3 !nt Isten D!"0al3 ak"& eta,!z!ka!3 ak"& k*z0et%t+! &tele #en3 0agy azt az e&k*l1s! 0!szonyt3 ely#en Isten "ll !nden h%0+0el3 !nt az lelk! gye& eke!0el.

32

V. Isten attribtumai ltalnossgban


A. A hasznlt %ogalmak ki tkelse
Az Ratt&!#/t5 okS n0 ne !de"l!s3 !0el azt az elk;zelst s5gall4a3 hogy 0ala !t hozz"ad5nk 0ala !hez3 0agy t5la4don%t5nk annak a 0ala !nek3 k*0etkezsk;;en ha4la os azt s5galln!3 hogy hozz"ad5nk 0ala !t az !sten! Lnyhez. @tsgtelen3 hogy a Rt5la4dons"gokS sz8 4o##3 !0el &" 5tatnak 0ala !&e3 a ! Isten s 1sak Isten t5la4dona. Te& szetesen3 a enny!&e az egyes att&!#/t5 ok k*z*lhet+k3 a ;&o;&!5 a#szol/t 4ellege eggyeng)l3 e&t edd!g a &tk!g az egyes att&!#/t5 ok ne eg,elel+k Isten&e a sz8 a#szol/t &tel #en. .e g ez a ,ogalo !s ta&tal azza a egk)l*n#*ztetsnek a s5gallat"t Isten lnyege3 0agy te& szete3 0ala !nt ak*z*tt3 a ! 4elle z+ &". Egsz#en 00e helyese## Isten Rt*kletessge!&+lS3 0agy Re&nye!&+lS #eszln!3 azzal a egk)l*n#*ztetett &tel ezssel azon#an3 hogy e##en az eset#en az Re&nyekS ,ogal at ne t!szt"n e&k*l1s! &tele #en haszn"l45k. ^gy 1seleked0e ! PaQ k*0et4)k a $!#l!a sz8haszn"lat"t3 ely az arete ,ogal at haszn"l4a3 a !nek 4elentse ernyek3 0agy kit4nsgek3 az 1Ct2NB=#en3 P#Q elke&)l4)k annak s5gallat"t3 hogy 0ala !t hozz"tesz)nk Isten Lnyhez. Az e&nye! ne ad8dnak hozz" az Lnyhez3 hane az Lnye az e&nye!nek pleromja s egny!l0"n5l azok#an. Ezeket eghat"&ozhat45k /gy3 !nt a t"kletessgeket, melyek prdikltak az *steni 1nyrl a ,zent+rsban, #agy amelyek lthatan gyakoroltattak Gltala a teremtsnek, gond#iselsnek s meg#ltsnak m'nkiban. Ea to0"##&a !s az Ratt&!#/t5 okS ne0et haszn"l45k3 ezt 1sak az&t tessz)k3 e&t szok"sosan ezt haszn"l4"k3 de k*z#en !nd!g sze el+tt ta&t45k3 hogy azt az elk;zelst3 !sze&!nt #"& !t !s hozz"tesz)nk Isten Lnyhez3 sz!go&/an k! kell z"&n!.

B. Isten att ib't,mai meglla.tsnak m-dsze e


A skolaszt!k5sok a te& szet! teol8g!a &endsze&nek ,el"ll%t"s"&a tett e&+,esz%tse!k#en h"&o 8dot 4el*ltek eg3 ellyel eg lehet hat"&ozn! Isten att&!#/t5 a!t. Ezeket a #ia cas'alitatis, #ia negationis, #ia eminantiae ne0ekkel !llettk. z oksgi mdszernl a##8l a hat"s#8l !nd5l5nk k!3 a !t a !nket k*&)l0e0+ 0!l"g#an l"t5nk3 s k*0etkeztet)nk az els+dleges Ik&aN a te&e ts&+l 0al8 el lkedst+l egy !ndenhat8 Te&e t+&e3 a 0!l"g e&k*l1s! !gazgat"s"nak eg,!gyels#+l egy hatal as s #*l1s ?&alkod8&a. tagads mdszernl ! k!t*&l)nk Isten elk;zels#+l !nd t*kletlensget3 a !t a te&e t nye!#en l"t5nk3 !nt a T*kletes Lny esz 40el *ssze ne egyeztethet+t3 s nek! t5la4don%t45k az ezekkel ellenttes t*kletessget. E##en az ala;el0#en #%z0a #eszl)nk Isten&+l3 !nt ,)ggetlen&+l3 0gtelen&+l3 testetlen&+l3 &hetetlen)l nagy&8l3 halhatatlan&8l s ,el,oghatatlan&8l. 6g)l3 a ki#lsg mdszer#el t5la4don%t45k Istennek a legkit4nbb &ormikban azokat a 0!szonylagos t*kletessgeket3 a !ket az e #e&#en ,edez)nk ,el3 annak az ala;el0nek eg,elel+en3 hogy a ! ltez!k egy okozat#an3 az el+zetesen ltez!k annak ok"#an !s3 s+t a lega#szol/ta## &tele #en Isten#en !s3 !nt a legt*kletese## Lny#en. Ez a 8dsze& tetszhet egyeseknek3 !0el az !s e&t#+l !nd5l el az !s e&etlen ,el3 de ne a dog at!k5s teol8g!a helyes 8dsze&e. @!!nd5l"s! ;ont4"t az e #e&#e helyez!3 s a&&a a k*0etkeztets&e 45t3 hogy a ! eg0an az e #e&#en3 az eg0an Isten#en !s. S !ly 8don az e #e&t tesz! eg Isten &140. Ez te& szetesen ne az el4"&"s teol8g!a! 8dsze&e. S+t3 !sten!s e&ett e #e&! k*0etkeztetsek&e ala;ozza ahelyett3 hogy Istenek az Ig4#en adott *nk!4elents&e ala;ozn". >%g ez a 8dsze& k*0ethet+ az /gyne0ezett te& szet! teol8g!"#an3 a k!4elents teol8g!"4a sz" "&a ne eg,elel+.

3B

?gyanez ondhat8 a k%s&let! teol8g!a ode&n k;0!sel+! "ltal 4a0asolt 8dsze&ek&e !s. Ennek t!;!k5s ;ld"4"t tal"lhat45k >a1!ntosh3 teolgia, mint empirik's t'domny22 1% G k*ny0#en. !s #eszl az el4"&"snak e&&+l a h"&o 8dsze&&+l. @ezdhet4)k az Isten 0al8s"g"0al ka;1solatos #enyo "sa!nkkal3 azokkal az "t ne gondolt #!zonyoss"gokkal3 elyek sz!l"&dan gy*ke&eznek a k*z0etlen ta;asztalat#an. Ezek egy!ke az3 hogy a 0all"sos ,)gg+sg)nk T"&gya a#szol/t elgsges a s)&get+ sz)ksglete!nk&e. @)l*n*sen Mz5s3 s a Rk&!szt5s!akS let#+l 0onhat5nk le k*0etkeztetseket. Del"ll%that45k a k!!nd5l"s! ;ont5nkat ne az e #e& #!zonyoss"ga!#an3 hane a sz)ksglete!#en. A gyako&lat!lag sz)ksges k*0etel ny az3 hogy Isten a#szol/t elgsges s a#szol/t eg#%zhat8 az e #e& 0all"sos sz)ksglete!t !llet+en. Ezen az ala;on az e #e& ,el;%thet! az Isten att&!#/t! a!0al ka;1solatos tanttelt. S 0g)l k*0ethet)nk egy ;&ag at!k5sa## 8dsze&t !s3 a ely azon az el0en ala;sz!k3 hogy #!zonyos ,ok!g eg!s e&het4)k3 !1sod"k a dolgok s a sze lyek azon t/l !s3 a !lyeneknek azonnal l"tszanak3 ha eg,!gyel4)k3 !t 1s!n"lnak. >a1!ntosh sz)ksgesnek ta&t4a !ndh"&o 8dsze& alkal az"s"t. H!ts1hl azzal az elk;zelssel aka&4a kezden!3 hogy Isten a sze&etet3 s eg sze&etne !nket k&dezn! a&&8l3 hogy ! ,oglaltat!k #enne e##en a leg4elle z+## gondolat#an Isten&+l. >!0el a sze&etet sze lyes3 ag"#an ,oglal4a Isten sze ly!sgt3 s ezzel ad nek)nk egy ala;el0et a 0!l"g s az e #e& lete agya&"zat"hoz. A gondolat az3 hogy Isten sze&etete ag"0al hozza azt a eggy+z+dst3 hogy k;es el&n! sze&etetnek 1l4"t3 azaz3 hogy az aka&ata sz5;e&=hatkony a 0!l"g#an. Ez egte& ! a !ndenhat8 Te&e t+ elk;zelst. S e e ala;0et+ gondolkod"s ala;4"n hat"&ozottan k!4elenthet4)k Isten *&*kk0al8s"g"t3 !0el az o&sz"ga eg0al8s%t"sa so&"n !nden dolgot ,el)gyel0e "& a kezdetekt+l ,og0a l"t4a a 0get. 6alahogy hasonl8 st%l5s#an ond4a .&. Y. A. $&oZnN RAz att&!#/t5 ok&8l az !s e&ete!nket /gy sze&ezz)k3 hogy ele ezz)k Isten elk;zelst3 a !t "& elnye&t)nk a @&!szt5s#an adott k!4elents#+l3 a4d oly 8don &endezz)k ezeket3 hogy a lehet+ legt!szt"## k!,e4ezs&e 45ttass"k ennek az elk;zelsnek a egk)l*n#*ztet+ 0on"sa!tS.23 >!ndh"&o 8dsze& a k!!nd5l"s! ;ont45kat az e #e&! ta;asztalat#a helyez! az Isten Ig4e helyett. Sz"ndkosan elhanyagol4"k Isten 0!l"gos *nk!4elentst a Szent%&"s#an s ,el agasztal4"k az Isten e #e& "ltal 0al8 ,el,edezsnek elk;zelst. Azok3 ak!k e,,le 8dsze&ek&e t" aszkodnak3 k!alak%tanak egy elt/lzott elk;zelst a&&8l3 hogy sa4"t k;essge!kkel egtal"l4"k Istent3 0ala !nt k;esek eghat"&ozn! Isten te& szett &"0ezet+en3 Rt5do "nyos 8dsze&ekS alkal az"s"0al. Egy!de4Gleg #e1s5k4"k a sze )ket az el+tt az /t el+tt3 elyen "t egyed)l sze&ezhetnek 0al8d! !s e&eteket Isten&+l3 azaz az s;e1!"l!s k!4elentsn ke&eszt)l3 ny!l0"n0al8an el,eledkez0e a tny&+l3 hogy 1sak Isten Lelke k;es "tk5tatn! s ,elt"&n! Isten lysge!t s k!4elenten! azokat nek)nk. >aga a 8dsze&)k knysze&%t! &" +ket3 hogy le0on4"k Istent az e #e& sz!nt4&e3 s a 0!l"g ,olytat"s"0" tegyk t. S a ! a ,!loz8,!"45k 0ge&ed nyt !llet!3 nos egalkott5k az Istent az e #e& k; "s"&a. Ma es !nden !ntellekt5al!z 5st el%tl a 0all"s#an3 azt 0all4a3 hogy a ,!loz8,!a a skolaszt!k5s teol8g!a ,o& "4"#an 5gyanolyan tel4essggel 1s+d*t ond Isten att&!#/t5 a!nak t5do "nyos 8dsze&ekkel t*&tn+ eghat"&oz"s"#an3 !nt a enny!&e 1s+d*t ond egala;ozn! az ltezst. A M8# k*ny0&e 0al8 h!0atkoz"s 5t"n ezt ond4aN RAz okoskod"s 0!szonylag ,elsz%nes s !&&e"l!s /t az !stensghezS. Ele zse!t ezekkel a lnyeges sza0akkal z"&4aN RTel4es +sz!ntesggel h!sze 3 hogy a k*z0etlen 0all"sos egta;asztal"sok el ond"sa! !gazs"gta&tal "nak t!szt"n !ntellekt5"l!s ,olya atokkal t*&tn+ agya&"zat"&a !&"ny5l8 2' k%s&let a#szol/t &e nytelenS. Nagyo## #!zal a 0an a ;&ag at!k5s 8dsze&#en3 ely olyan Istent ke&es3 Ak! eg,elel az e #e& gyako&lat! sz)ksglete!nek. Delttelezse sze&!nt elegend+ h!nn!3 hogy R !nden e #e& *g*tt s hozz" hasonl8 st%l5s#an ltez!k egy nagyo##
22 23

1-B. s azt k*0et+ oldalak 0hr% !heol% in /'tline3 1:1. oldal 2' Carieties o& Religio's EEperience3 '--. oldal

':

hatalo 3 ely #a&"ts"gos hozz" s esz !hez. A tnyek !nd*ssze anny!t k*0etelnek3 hogy a hatalo "s s nagyo## legyen3 !nt a sa4"t t5datos n4e!nk. >!nden nagyo## egtesz!3 ha elegend+en nagy ahhoz3 hogy eg#%zz5nk #enne a k*0etkez+ l;st !llet+en. Ne kell 0gtelennek lenn!e3 elg3 ha egy nagyo##3 s !stenese## n3 elynek a 4elenleg! n a eg1sonk%tott k!,e4ez+dse lehet3 s 0!l"gegyete ;ed!g elk;zelhet+en lehet e,,le3 k)l*n#*z+ &tkG s k!te&4edtsgG nek gyG4te nye3 a !#en egy"ltal"n ne &eal!z"l8d!k a#szol/t egysgS.2- Azaz3 egy 0ges Isten)nk 0an.27 Az egyetlen helyes /t4a a t*kletesen eg#%zhat8 t5d"s egsze&zsnek az !sten! att&!#/t5 ok&8l Isten *nk!4elentsnek tan5l "nyoz"sa a Szent%&"s#an. Igaz3 hogy *sszeszedhet)nk 0ala ekko&a t5d"st Isten nagys"g"&8l s hatal "&8l3 #*l1sessg&+l s 48s"g"&8l a te& szet tan5l "nyoz"s"n ke&eszt)l3 de a eg,elel+ ,ogal ak k!alak%t"s"hoz g e e att&!#/t5 ok eset#en !s sz)ksges lesz Isten Ig4hez ,o&d5ln5nk. A k!4elents teol8g!"4"#an eg;&8#"l5nk Isten Ig4#+l tan5ln!3 a ! az Isten! Lny att&!#/t5 a!t ta&tal azza. Az e #e& ne sze&ez t5d"st Isten&+l /gy3 ahogyan az !s e&etek "s t"&gya!t tan5l "nyoz0a sze&ez3 hane Isten sz"ll%t4a az <n ag"0al ka;1solatos t5d"st az e #e&nek3 a !t az e #e& 1sak el,ogadhat3 s ag"0" tehet. Ennek a k!4elentett t5d"snak a ag"0" ttelhez s eg&tshez te& szetesen a leg,ontosa## az3 hogy az e #e& Isten k; "s"&a te&e tetett3 s ez&t seg%tsg&e lesznek az anal8g!"k a sa4"t let#+l. A skolaszt!k5sok a priori 8dsze&t+l elt&+en3 ak!k a t*kletes Lny elk;zels#+l sz"& aztatt"k az att&!#/t5 okat3 ezt a 8dsze&t ne0ezhet4)k a posteriori 8dsze&nek3 !0el k!!nd5l"s! ;ont4"t ne egy el0ont t*kletes Lny#e3 hane az !sten! *nk!4elents tel4essg#e helyez!3 s ennek ,ny#en ;&8#"l4a eg eg!s e&n! az Isten! Lnyt.

!. Az att ib't,mok +a(asolt %elosztsa


Az !sten! att&!#/t5 ok oszt"lyoz"s"nak k&dse "& &g8ta ,elh%0ta ag"&a a teol8g5sok ,!gyel t. @)l*n#*z+ oszt"lyoz"sokat 4a0asoltak3 ezek k*z)l a legt*## kt ,+ oszt"ly k*z*tt tesz k)l*n#sget. Ezeket az oszt"lyokat k)l*n#*z+ ne0ekkel l"tt"k el s k)l*n#*z+ sze ;ontokat k;0!selnek3 de lnyeg#en 5gyanazok a k)l*n#*z+ ,eloszt"sok#an. A leg,ontosa##ak k*z)l)k az al"##!akN 1. Egyesek #eszlnek termszeti s erk"lcsi attribAt'mokrl. Az el+##!ek3 ;ld"5l az *n"ll8 ltezs3 az egysze&Gsg3 a 0gtelensg3 st#. Isten alkat! te& szethez ta&toznak az aka&at"t8l egk)l*n#*ztet0e. Az 5t8##!ak3 !nt ;ld"5l az !gazs"g3 a 48s"g3 a kegyele 3 az !gazs"goss"g3 a szentsg3 st#. e&k*l1s! lnyknt k)l*n#*ztet!k eg t. Az ellen0ets ezzel az oszt"lyoz"ssal sze #en az3 hogy az /gyne0ezett e&k*l1s! att&!#/t5 ok 5gyanolyan te& szet!ek Pazaz e&edet!ekQ Isten#en3 !nt a t*##!ek. .a#ney ezt a ,eloszt"st t" ogat4a3 de el!s e&! az ellen0etsek ,ny#en3 hogy ne sze&en1ss. Ez&t !nk"## e&k*l1s! s ne e&k*l1s! att&!#/t5 ok&8l #eszl. 2. >"sok az abszolAt s a #iszonylagos attribAt'mok k*z*tt tesznek k)l*n#sget. El+##!ek Istennek az <n ag"#an 0ett lnyeghez3 %g 5t8##!ak a te&e t nye!0el 0al8 0!szony"#an 0ett !sten! lnyeghez ta&toznak. Az els+ 1so;o&t#a ta&toznak ;ld"5l az *n"ll8 ltezs3 a 0gtelensg3 az *&*kk0al8s"g3 a "sod!k#a ;ld"5l a !nden)tt 4elenle0+sg s a !ndent5d"s. Ez a ,eloszt"s l"tsz8lag a##8l a ,elte0s#+l !nd5l k!3 hogy &endelkezhet)nk #!zonyos !s e&etekkel Isten&+l <n ag"#an !s3 tel4essggel elk)l*n%t0e azokt8l a 0!szonyokt8l3 elyek#en a te&e t nye!0el "ll. Ez azon#an n!n1s %gy3 k*0etkezsk;;en helyesen sz8l0a Isten !nden t*kletessge 0!szonylagos3 4elez0n3 hogy !1soda a 0!l"ghoz 0!szony%t0a. St&ong ny!l0"n0al8an ne ,ogad4a el ezt az ellen0etst s ezt a ,eloszt"st &szes%t! el+ny#en.
227

?gyanott3 -2-. oldal 6. *. $a!ll!e3 /'r Kno5ledge o& God3 2-1. s azt k*0et+ oldalak e&&+l a dolog&8l.

'1

3. >eg!nt "sok az !sten! t*kletessgeket immanens <benne rejl>, #agy intranzit+#, illet#e emanens, #agy tranzit+# 1so;o&t&a oszt4"k. St&ong *sszeko #!n"l4a ezt az el+z+ ,eloszt"ssal3 !ko& az abszolAt, #agy benne rejl3 s #iszonylagos, #agy tmen att&!#/t5 ok&8l #eszl. Az el+##!ek azok3 elyek ne l;nek k! az !sten! lnyeg#+l s ne Gk*dnek azon k%0)l3 hane #enne &e4l+k a&adnak3 ;ld"5l a 0gtelensg3 az egysze&Gsg3 az *&*kk0al8s"g3 st#.3 %g a "sod!k#a olyanok3 elyek k!l;nek s Istenhez 0!szony%t0a k)ls+ hat"sokat hoznak lt&e3 ;ld"5l a !ndenhat8s"g3 a 48!nd5lat3 az !gazs"goss"g3 st#. A ha az !sten! att&!#/t5 ok k*z)l nh"ny tnylegesen #enne &e4l+3 akko& l"tsz8lag !nden ezekkel ka;1solatos !s e&et k!z"&t. E. $. S !th eg4egyz!3 hogy ezek !ndegy!knek #enne &e4l+nek s k)ls+nek kell lenn!e. '. A leggyako&!## egk)l*n#*ztets a k"z"lhetetlen s k"z"lhet attribAt'mok. Az el+##!ek azok3 a elyekhez se ! se hasonl%that8 a te&e t nyek#en3 ;ld"5l az asze!t"s3 az egysze&Gsg3 a 0gtelensg3 st#.3 az 5t8##!ak azok3 elyeket !llet+en az e #e&! lleknek 0an #!zonyos hasonl8s"ga3 ;ld"5l a hatalo 3 a 48s"g3 a kegyele 3 az !gazs"goss"g3 st#. Ez a ,eloszt"s ne a&atott tetszst a l5the&"n5sok k*z*tt3 de !nd!g !s n;sze&G## 0olt a &e,o& "t5s k*&*k#en s olyan t" ogat8k&a tal"lt3 !nt >ast&!1ht s T5&&et!n leyden! ;&o,esszo&ok.29 A kezdetekt+l ,og0a &z+d*tt azon#an3 hogy ez a ,eloszt"s ta&thatatlan to0"##! k0al!,!k"1!8 nlk)l3 !0el #!zonyos sze ;ont#8l !nden att&!#/t5 ot ne0ezhet)nk k*z*lhet+nek. S az !sten! t*kletessgek k*z)l egy!k se k*z*lhet+ a aga 0gtelensg#en3 ahogyan Isten#en lteznek3 egy!de4Gleg azon#an eg0annak az e #e&#en g az /gyne0ezett k*z*lhetetlen att&!#/t5 oknak !s a hal0"ny nyo a!. Az /4a## keletG &e,o& "t5s teol8g5sok k*z*tt ltez!k egy tenden1!a ennek a egk)l*n#*ztetsnek az el0ets&e "s ,eloszt"sok 4a0"&a. .!1k3 Shedd s 6os ,ennta&t4"k &g! ,eloszt"st. @5y;e& k!,e4ez! ezzel ka;1solatos elgedetlensgt3 g!s le "sol4a a sa4"t #irt'es per antithesin=4#en3 s #irt'es per synthesin=4#en3 $a0!n1k ;ed!g3 !5t"n "s ,eloszt"st k*0etett .og at!k"4"nak els+ k!ad"s"#an3 0!sszat& ehhez a "sod!k#an. S 0g)l a Eodge=k3 E. $. S !th s Tho&nZell a Yest !nste&! @"t "ltal 4a0asolt ,eloszt"st k*0et!k. Azon#an az att&!#/t5 ok ,elso&ol"sa a t"&gyalt kt 1so;o&t&a 0al8 #ont"s#an 0al8#an #enne &e4l!k *&*kl*tten az *sszes t*##! ,eloszt"s#an !s3 ez&t 0ala enny!&e 0onatkoz!k az ellen0ets3 !sze&!nt ny!l0"n0al8an ,eloszt4"k kt &sz&e Isten Lnyt. Els+ Isten <n ag"#an3 azaz Isten3 !nt a#szol/t Lny3 ezt "& eg#eszlt)k3 a "sod!k ;ed!g Isten az te&e t nye!0el 0al8 0!szony"#an3 azaz Isten3 !nt sze lyes Lny. >ondhat45k3 hogy e,,le ,eloszt"s ne 0ezet az !sten! att&!#/t5 ok egysges s ha& on!k5s elk;zelshez. Ez a nehzsg azon#an elh"&%that83 ha eg&t4)k 0!l"gosan3 hogy az att&!#/t5 ok kt oszt"lya ne sz!go&/an egyen&ang/3 hane az els+ 1so;o&t#a ta&toz8k k0al!,!k"l4"k a "sod!k 1so;o&t#a ta&toz8 0ala enny! att&!#/t5 ot3 ez&t ondhat83 hogy Isten egy3 a#szol/t3 0"ltozhatatlan s 0gtelen az t5d"s"#an s #*l1sessg#en3 48s"g"#an s sze&etet#en3 kegyel #en s k*ny*&)letessg#en3 !gazs"goss"g"#an s szentsg#en. Ea !ndezt sz#en ta&t45k3 s a&&8l !s ege lkez)nk3 hogy Isten egyetlen att&!#/t5 a se k*z*lhetetlen a##an az &tele #en3 hogy n!n1s nyo 5k az e #e&#en3 s egy!k)k se k*z*lhet+ a##an az &tele #en3 hogy /gy tal"lhat8k eg az e #e&#en3 ahogyan Isten#en egtal"lhat8ak3 ne l"t45k ok"t3 hogy !&t kellene ,elhagyn5nk a &g! ,eloszt"ssal3 a ely olyanny!&a !s e&tt 0"lt a &e,o& "t5s teol8g!"#an. Kyako&lat! okok#8l k%0"natos ,ennta&tan!.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >!lyen ellen0etsek lteznek az Ratt&!#/t5 S ,ogalo Isten&e 0al8 alkal az"s"0al sze #enW 6a4on 5gyanazok az ellen0etsek &0nyesek a n et RE!gens1ha,tenS s a holland Re!gens1ha;;enS sza0ak&aW >!lyen ne0et haszn"l @"l0!n ezek&eW >!lyen ellen0etsek lteznek az att&!#/t5 ok3 !nt Isten &sze!3 0agy Isten lnynek k!egsz%tse! elk;zels0el sze #enW >!,le ha !s nzetek 0oltak az att&!#/t5 okkal ka;1solatosan a leggyako&!##ak a k*z;ko&#anW 6a4on a skolaszt!k5sok az att&!#/t5 ok k5tat"s"#an a priori3 0agy a posteriori3 k*0etkeztet+3 0agy &"0ezet+ 8dsze&t haszn"ltakW >!&t *&*kl*tten !degen a 8dsze&)k a k!4elents teol8g!"4a sz" "&aW Az att&!#/t5 ok
29

,ynopsis .'rioris !heologiae

'2

!,le "s ,eloszt"sa!t 4a0asolt"k a t"&gyaltak ellettW 6al84"#an !&t ne ,eloszt"st ad4on #"&k! !sW >!,le ,eloszt"st 4a0asolt a Yest !nste&! @"tW

lehet k&ds3 hogy h!#a entes

IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 1::=123. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e $eo3 I. k*tet 272=229. oldal3 Eon!g3 Gere&% $ogm% 122=12-. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet 372=397. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol% I. k*tet 33'=332. oldal3 Tho&nZell3 0ollected :orks3 1. k*tet3 1-2=192. oldal3 .a#ney3 1ect'res on !heol% 1'9=1-1. oldal3 C!;e&3 0hristl% $ogm. I. k*tet3 -2'=-37. oldal3 @a,tan3 $ogm% 172=121. oldal3 Co;e3 0hr% !heol% I. k*tet3 229=2B1. oldal3 Steenst&a3 !he 6eing o& God as ;nity and !rinity3 2B=111. oldal.

'3

VI. A kzlhetetlen attribtumok


PIsten3 !nt a#szol/t LnyQ

Nagyon !s szok"soss" 0"lt a teol8g!"#an /gy #eszln! Isten&+l3 !nt a#szol/t Lny&+l. ?gyanakko& az Ra#szol/tS ,ogalo !nk"## 4elle z+ a ,!loz8,!"&a3 !nt a teol8g!"&a. A eta,!z!k"#an Raz A#szol/tS ,ogalo !nden ltezs 0gs+ ala;4"nak a eg4el*lse3 s !0el a te!sta !s /gy #eszl Isten&+l3 !nt !nden ltezs 0gs+ ala;4"&8l3 !d+nknt /gy 0l!k3 hogy a ,!loz8,!a A#szol/t4a s a te!z 5s Istene egy s 5gyanaz. Ez azon#an n!n1s sz)ksgsze&Gen %gy. 6al84"#an az A#szol/t szok"sos ,ogal a lehetetlenn tesz!3 hogy egyenl+0 tegy)k a $!#l!a s a ke&esztyn teol8g!a Isten0el. Az RA#szol/tS k!,e4ezs a lat!n absol't's sz8#8l sz"& az!k3 ely az ab P=t8l3 =t+lQ s sol#ere Pk!oldozn!Q sza0ak#8l "ll *ssze3 %gy azt 4elent!3 hogy sza#ad a ,elttelekt+l3 0agy sza#ad a ko&l"tokt8l s a 0!ssza,og"st8l. Ezt az ala;gondolatot k)l*n#*z+ 8dokon dolgozt"k k!3 %gy az A#szol/tot /gy tek!ntettk3 !nt a ! sza#ad !nden ,elttelt+l P,elttelekt+l entes3 0agy *n"ll8Q3 !nden 0!szonyt8l Pk*t+ds entesQ3 !nden t*kletlensgt+l Pt*kletesQ3 0agy entes !nden ,eno en"l!s k)l*n#sgt+l s egk)l*n#*ztetst+l3 ;ld"5l anyag s llek3 ltezs s att&!#/t5 ok3 alany s t"&gy3 eg4elens s 0al8s"g Pa 0al8d!3 0agy 0gs+ 0al8s"gQ. A 0"lasz a k&ds&e3 hogy 0a4on a ,!loz8,!a a#szol/t4a azonos%that8=e a teol8g!a Isten0el att8l ,)gg3 hogy az !llet+ !lyen ,ogal at alkotott az A#szol/t&8l. Ea S;!noza /gy ,og4a ,el az A#szol/tot3 !nt egy *n ag"#an ltez+ lnyt3 a ely sz" "&a a dolgok ne "sok3 !nt "t enet! 1so 8;ontok3 ha %gy azonos%t4a Istent s a 0!l"got3 ne oszthat45k a nzett e&&+l az A#szol/t&8l s Isten&+l. >!ko& Eegel az A#szol/tot a gondolkod"s s a ltezs egysgnek l"t4a3 !nt !nden dolognak a tel4essgt3 ely ag"#an ,oglal !nden ka;1solatot3 s ely#en a 4elen !nden d!sszonan1!"4a egy t*kletes egysg#en old8d!k eg3 !s t 1sak ne t5d45k +t k*0etn! a##an3 hogy /gy tek!nts)nk e&&e az A#szol/t&a3 !nt Isten&e. S !ko& $&adley azt ond4a3 hogy az + A#szol/t4a se !hez se ka;1sol8d!k3 s ne lehet se !,le gyako&lat! ka;1solat k*z*tte s a 0ges aka&at k*z*tt3 egyet&t)nk 0ele a##an3 hogy ez az A#szol/t ne lehet a ke&esztynsg Istene3 e&t ez az Isten !gen!s ka;1solat#a l; a 0ges te&e t nyekkel. $&adley ne k;es ,el,ogn! a 0all"s Istent "snak3 !nt 0ges Istennek. A !ko& az A#szol/tot /gy hat"&ozz5k eg3 !nt !nden ltez+ dolog Els+dleges Ik"t3 0agy !nt !nden 0al8s"g 0gs+ ok"t3 0agy !nt egy *n ag"#an ltez+ Lnyt3 akko& tek!nthet+ azonosnak a teol8g!a Isten0el. a 6gtelen3 ak! ne ltez!k egyetlen sz3ksgszer4 ka;1solat#an se 3 !0el *n"ll83 de egy!de4Gleg k;es szabadon k)l*n#*z+ ka;1solatok#a l;n! az te&e tsnek egsz0el3 0ala !nt az te&e t nye!0el. >%g a k*z*lhetetlen att&!#/t5 ok Isten a#szol/t Lnyt hangs/lyozz"k k!3 a k*z*lhet+ att&!#/t5 ok azt a tnyt e el!k k!3 hogy k)l*n#*z+ ka;1solatok#a l; a te&e t nye!0el. A 4elen ,e4ezet#en Isten al"##! t*kletessge!t 0!zsg"l45kN

A. Isten /nmagban (al- ltezse


Isten *n"ll8an ltez+3 azaz ltezsnek ala;4a <n ag"#an 0an. Ezt az elk;zelst !d+nknt /gy ,e4ez!k k!3 hogy az ond4"k3 hogy a ca'sa s'i Pa sa4"t >aga okaQ3 " ez a eg,ogal az"s al!gha ;ontos3 5gyan!s Istennek n!n1s oka3 a sa4"t t5la4don Lnynek sz)ksg#+l3 teh"t sz)ksgsze&Gen ltez!k. Az e #e& 0!szont ne ltez!k sz)ksgsze&Gen3 s ltezsnek oka &a4ta k%0)l tal"lhat8. Isten *n ag"#an 0al8 ltezst "ltal"#an az aseitas ,ogalo al %&t"k le3 elynek 4elentse "nmagbl ered3 de a &e,o& "t5s teol8g5sok &endk%0)l gyak&an helyettes%tettk ezt az independentia P,)ggetlensgQ sz80al3 !nt a ! ne 1sak azt ,e4ez! k!3 hogy Isten ,)ggetlen a >aga Lny#en3 hane hogy !nden "s#an !s ''

,)ggetlenN t5la4dons"ga!#an3 1selekedete!#en3 5nk"!#an3 s %gy to0"##. >ondhat83 hogy t*kletessgnek hal0"ny nyo a! ,ellelhet+k a te&e t ny#en3 de ez 1sak azt 4elenthet!3 hogy a te&e t ny3 48llehet tel4es ,)gg+sg#en 0an3 g!s &endelkez!k a sa4"t k)l*n ltezs0el. Ez azon#an te& szetesen sokkal ke0ese##3 !nt az *n ag"#an 0al8 ltezs. Istennek ezt az att&!#/t5 "t "ltal"nosan el!s e&!k3 s #enne ,oglaltat!k a ;og"ny 0all"sok#an3 0ala !nt a ,!loz8,!a A#szol/t4"#an. >!ko& az A#szol/tot /gy ,og4"k ,el3 !nt *n ag"#an ltez+t3 s !nt !nden dolog 0gs+ ala;4"t3 a ! sz"ndkosan l; k)l*n#*z+ ka;1solatok#a "s lnyekkel3 akko& azonos%that8 a teol8g!a Isten0el. S !nt <n ag"#an ltez+ Isten ne 1sak ,)ggetlen <n ag"#an3 de !nden "st <n ag"t8l ,)gg+0 !s tesz. Istennek ez az <n ag"#an 0al8 ltezse 45t k!,e4ez+ds&e a Meho0a n0#en. (sak !nt <n ag"#an ltez+ s ,)ggetlen3 k;es Isten #!ztos%tan!3 hogy *&*kk0al8an 5gyanaz a&ad az n;0el 0al8 0!szony#an. Ennek to0"##! 4elzse!t tal"l45k a Mn-N27 k!4elents#enN R>e&t a !knt az Aty"nak lete 0an *n ag"#an3 akknt adta a D!/nak !s3 hogy lete legyen *n ag"#anS3 annak k!4elents#en3 hogy !nden dologt8l ,)ggetlen s !nden dolog 1sak Ha4ta ke&eszt)l ltez!k3 ZsoltB'N2= t8l3 zs':N12=t8l3 (sel9N2-3 0ala !nt az azt ag5k#an ,oglal8 k!4elentsek#en3 hogy ,)ggetlen az gondolkod"s"#an3 H 11N33=3' s aka&at"#an3 ."n'N323 H BN1B3 E,1N-3 Mel'N113 hatal "#an3 Zsolt11-N33 s tan"1s0gzs#en3 Zsolt33N11.

B. Isten lland-sga
Isten "llad8s"ga asze!t"s"nak sz)ksgsze&G 0ele4"&84a. Ez Istennek a a t*kletessge3 ely "ltal entes)l !nden 0"ltoz"st8l3 de ne 1sak Lny#en3 hane t*kletessge!#en3 0ala !nt 1l4a!#an s %g&ete!#en !s. Ennek az att&!#/t5 nak a k*0etkezt#en ,elette "ll !nden el4*0end+nek3 entes !nden n*0ekedst+l3 0agy 1s*kkenst+l3 !nden ,e4l+dst+l3 0agy &o l"st8l !nd Lny#en3 !nd t*kletessge!#en. T5d"sa s te&0e!3 e&k*l1s! ala;el0e! s aka&"sa *&*k&e 5gyanazok a&adnak. >g a gondolkod"s !s azt tan%t4a nek)nk3 hogy Isten#en ne lehetsges 0"ltoz"s3 !0el a 0"ltoz"s 0agy 4o##&a3 0agy &ossza##&a ,o&d5l"s. Isten#en azon#an3 !nt az a#szol/t T*kletessg#en !nd a ,e4leszts3 !nd a &ont"s egy,o& "n lehetetlenek. Istennek ezt az "lland8s"g"t 0!l"gosan tan%t4"k az al"##! !geszakaszokN 2>8z3N1'3 Zsolt1:2N27=223 zs'1N'3 '2N123 >al3N73 H 1N233 Zs!d1N11=123 Mak1N19. Egy!de4Gleg sok !gehely 0an a Szent%&"s#an3 elyek l"tsz8lag azt ,e4ez!k k!3 hogy 0"ltoz"st t5la4don%tanak Istennek. 6a4on ne /gy 0olt3 hogy 3 Ak! az *&*kk0al8s"g#an lakozott3 #ele0"gott a 0!l"g te&e ts#e3 a4d egtestes)lt @&!szt5s#an3 a4d a Szentllek#en lakoz"st 0ett az Egyh"z"#anW 6a4on ne /gy 0an #e 5tat0a3 !nt Ak! eg 5tat4a s el&e4t! >ag"t3 Ak! 4*n s egy3 !nt Ak! eg#"n 0ala !t s eg0"ltoztat4a sz"ndk"t3 s !nt Ak! "sknt #"n!k az e #e&&el az /44"sz)letse el+tt s 5t"nW 6. *. 2>8z32N1:=1'3 M8n3N1:3 Cld11N2:3 12N213 Zsolt12N27=29. Az e##en ,oglalt ellen0ets #!zonyos &tk#en ,l&e&tsen ala;sz!k. Az !sten! "lland8s"got ne sza#ad /gy &tel ezn!3 !nt a ! mozd'latlansgot !s ag"#an ,oglal3 !ntha ne lenne ozg"s Isten#en. >g szok"sos !s a teol8g!"#an /gy #eszln! Isten&+l3 !nt act's p'r's3 azaz Isten3 ak! !nd!g 1seleksz!k 0ala !t. A $!#l!a azt tan%t4a nek)nk3 hogy Isten 0"ltozatos ka;1solatok#a l; az e #e&ekkel3 ondhatn! egy)tt l! az let)ket 0el)k. 6"ltoz"s 0esz! t k*&)l3 0"ltoz"s 0an az e #e&ekkel 0al8 ka;1solata!#an3 de n!n1sen 0"ltoz"s a Lny#en3 att&!#/t5 a!#an3 1l4"#an3 1selekedete!nek !nd%ttat"s"#an3 0agy %g&ete!#en. A te&e ts 1l4a 6ele egy)tt *&*kk0al8 0olt3 s ne t*&tnhet #enne 0"ltoz"s3 !ko& ez a 1l egyetlen *&*kk0al8 1selekedete "ltal eg0al8s5lt. A egtestes)ls ne hozott 0"ltoz"st a Lny#en3 0agy a t*kletessge!#en3 e&t *&*kk0al8 48aka&ata 0olt az sze&etetnek D!"t elk)lden! a 0!l"g#a. S ha a Szent%&"s az eg#"n"s"&8l3 sz"ndk"nak eg0"ltoztat"s"&8l3 s a #Gn*s*kkel 0al8 0!szony"nak eg0"ltoztat"s"&8l #eszl3 ne sza#ad eg,eledkezn)nk a&&8l3 hogy ez 1sak ant&o;o;at!k5s #eszd 8d. A 0"ltoz"s 0al84"#an ne Isten#en 0an3 hane az e #e&#en s az e #e&nek az Istennel 0al8 0!szony"#an. Dontos '-

,ennta&tan! Isten "lland8s"g"t azzal a ;el"g!"n5s s a& !n!"n5s tanttellel sze #en3 hogy Isten 0"ltoz"snak 0an al"0et0e3 5gyan ne a Lny#en3 hane t5d"s"#an s aka&at"#an3 azaz d*ntse! nagy &tk#en az e #e&ek 1selekedete!nek ,)gg0nyeO azzal a ;ante!sta elk;zelssel3 hogy Isten *&*kk0al8an 0"l!k 0ala !0 ahelyett3 hogy a#szol/t Lny lenneO hogy az *nt5datlan A#szol/t ,okozatosan t5datos sze ly!sgg ,e4l+d!k az e #e&#enO !llet0e azzal a ko&t"&s tenden1!"0al sze #en !s3 elynek hat"s"&a egyesek a 0ges3 k)zd+ s ,okozatosan n*0eked+ Isten&+l #eszlnek.

!. Isten (gtelensge
Isten 0gtelensge Istennek az a t*kletessge3 ely "ltal sza#ad !nden ko&l"toz"st8l. A 0gtelensget Istennek t5la4don%t0a tagad45k3 hogy 0an3 0agy lehetne #"& !,le ko&l"t4a az !sten! Lnynek3 0agy att&!#/t5 a!nak. Ez ag"#an ,oglal4a3 hogy t se ! 8don ne ko&l"tozza a 0!l"gegyete 3 ez a t&=!d+ 0!l"g3 s n!n1s !s a##a #ez"&0a. Azonoss"g"t ne ,oglal4a ag"#an a ltez+ dolgok tel4es *sszessge3 s ne z"&4a k! a sz"& aztatott3 0agy 0ges dolgok ;"&h5za os ltezse3 a !0el ka;1solatokat ta&t ,enn. Isten 0gtelensgt !nk"## !ntenz%0nek3 se !nt eFtenz%0nek kell ,el,ogn5nk3 s ne sza#ad /gy elk;zeln)nk3 !nt hat"&talan k!te&4edst3 !ntha Isten sztte&4edt 0olna az egsz 0!l"gegyete #en3 egy!k &sze !tt3 a "s!k &sze ott3 e&t Istennek n!n1s teste3 k*0etkezsk;;en n!n1s k!te&4edse. S /gy se sza#ad tek!nten!3 !nt ;5szt"n negat%0 ,ogal at3 48llehet t*kletesen !gaz3 hogy ne 0agy5nk k;esek ;oz!t%0 elk;zelst alkotn! &8la. Ez olyan 0al8s"ga Istennek3 a !t 1sak k;es "t,og8 8don ,el,ogn!. Isten 0gtelensgnek k)l*n#*z+ *sszete0+!t k)l*n#*ztet4)k eg. 1. A$SZILLT T<@LETESSKE. Ez az Isten Lny <n ag"#an 0ett 0gtelensge. Ne enny!sg!3 hane !n+sg! &tele #en kell 0enn!3 ez k0al!,!k"l4a Isten *sszes k*z*lhet+ att&!#/t5 "t. A 0gtelen hatalo ne egy a#szol/t k0ant5 223 hane a hatalo k! e&%thetetlen ;oten1!"4aO s a 0gtelen szentsg se a szentsg hat"&talan k0ant5 4a3 hane olyan szentsg3 ely !n+sg!leg entes !nden ko&l"toz"st8l3 0agy h!#"t8l. ?gyanez ondhat8 el a 0gtelen t5d"s&8l s #*l1sessg&+l3 0ala !nt a 0gtelen sze&etet&+l s !gazs"goss"g&8l. .&. I&& ond4aN RTal"n ondhat45k3 hogy a 0gtelensg Isten#en a 0gs+k!g PaQ #els+leg s !n+sg!leg a h!"nya !nden ko&l"toz"snak s h!#"nak3 P#Q hat"&talan ;oten1!al!t"sS.2B E##en az eset#en Isten 0gtelensgnek sza0a egysze&Gen azonos az !sten! Lnynek t*kletessg0el. Ennek szent%&"s#el! #!zony%tka egtal"lhat8 az al"##! !gehelyekenN M8#11N9=1:3 Zsolt1'-N33 >t-N'2. 2. <H<@@6ALSAKA. Isten 0gtelensgt az !d+ 0onatkoz"s"#an az *&*kk0al8s"g"nak ne0ezz)k. A ,o& a3 a ely#en a $!#l!a elnk t"&4a Isten *&*kk0al8s"g"t egysze&Gen a ,olya atoss"g a 0gtelen ko&okon ke&eszt)l3 ZsoltB:N23 1:2N133 E,3N21. Ne sza#ad eg,eledkezn)nk azon#an a&&8l3 hogy a $!#l!a ezt k! ond0a ;o;5l"&!s3 s ne ,!loz8,!a! nyel0ezetet haszn"l. Altal"#an 5gyanazon 8don gondol5nk Isten *&*kk0al8s"g"&8l3 ne0ezetesen3 !nt !d+ta&ta &8l3 ely !nd a /lt3 !nd a 4*0+ !&"ny"#an 0gtelen)l k!te&4esztett. Ez azon#an 1sak a ;o;5l"&!s s 4elk;es #e 5tat"sa annak3 a ! 0al84"#an ,elette "ll az !d+nek s lnyeg!leg k)l*n#*z!k att8l. Az *&*kk0al8s"g a sz8 szGke## &tel #en annak t5la4don%tott3 a ! eghalad !nden !d+#el! ko&l"toz"st. S hogy ez e##en az &tele #en 0onatkoz!k Isten&e3 azt legal"##!s se4tet! a 2Ct3N2. RAz !d+S3 ond4a d&. I&&3 Rsz!go&/an az egy "s5t"n!s"g#an ltez+ t"&gyak 0!l"g"hoz ta&toz!k. Isten k!t*lt! az !d+t3 annak !nden &szt3 de *&*kk0al8s"ga g !nd!g ne ez a t5la4donk;;en! !d+#en! ltezs. Ez !nk"## az3 a !0el az !d+ ellenttet alkotS.3: Ltezs)nket a na;ok3 hetek h8na;ok3 s 0ek 4elz!k3 de Isten ltezs0el ez ne %gy 0an. A ! let)nk ,el 0an oszt0a /lt&a3 4elen&e
22 2B

IttN R eghat"&ozott3 #!zonyos enny!sgS &tele #en V a &ord% ,ide)1ights on 0hristian $octrine3 2-. oldal 3: ?gyanott3 27. oldal

'7

s 4*0+&e3 de Isten let#en n!n1senek !lyen szakaszok. az *&*kk0al8 R6agyokS. <&*kk0al8s"g"t eghat"&ozhat45k /gy3 !nt *stennek azt a t"kletessgt, mely ltal H &el3lemelkedik minden m'landsgi korlt s a pillanatok egyms'tnisga &"l, s egsz ltezst egyetlen lthatatlan jelenben birtokolja. Az *&*kk0al8s"g s az !d+ egy "shoz 0!szony%t"sa a ,!loz8,!a s a teol8g!a egy!k legneheze## ;&o#l "4a3 tal"n olyan3 elynek n!n1s !s egold"sa a 4elenleg! ,elttele!nk k*z*tt. 3. 6KTELEN NAKYSAKA. Isten 0gtelensgt sze llhet4)k a t&hez 0!szony%t0a !s3 s ekko& a 0gtelen nagys"g"nak ond45k. >eghat"&ozhat8 /gy3 !nt az *steni 1ny ama t"kletessge, mely ltal &el3lemelkedik minden trbeli korlt &"l, de mgis jelen #an a tr minden egyes pontjn 1nynek egsz#el. Ennek 0an negat%0 s ;oz!t%0 oldala3 ely tagad4a az *sszes t&#el! ko&l"toz"st az Isten Lnye 0onatkoz"s"#an3 de "ll%t4a3 hogy Isten a t& ,elett "ll s k!t*lt! annak !nden &szt az H egsz 1ny#el. Az 5t8##! sza0ak az&t lettek hozz"ad0a3 hogy elh"&%ts5k azt az elk;zelst3 !sze&!nt Isten /gy 4"&4a "t az egsz te&et3 hogy Lnynek egy!k &sze !tt 0an3 a "s!k eg a ott. A t&#el! 4elenlt h"&o 8dozat"t k)l*n#*ztet4)k eg. A testek hat"&0onalakkal 0annak a t&#en3 !0el az k*&)l0esz! +ketO a 0ges lelkek le%&"ssze&Gen3 !0el n!n1senek ott !ndenhol3 hane 1sak egy adott helyenO s !ndezekt+l k)l*n#*z+en Isten #et*lt+en3 !0el k!t*lt! az egsz te&et. Egy!k &sz#+l se h!"nyz!k3 s n!n1s 4elen egy!k &sz#en se 4o##an3 !nt a "s!k#an. $!zonyos esetek#en a R0gtelen nagys"gS s a R !nden)tt 4elen0al8s"gS Isten&e alkal az0a 5gyanazt 4elent!k3 teh"t egy "s sz!non! "!nak tek!nthet+k. 6an azon#an g!s egy k)l*n#sg3 elyet gondosan sz#en kell ta&tan5nk. A R0gtelen nagys"gS a&&a a tny&e 5tat &"3 hogy Isten ,elette "ll !nden t&nek s n!n1s al"0et0e annak ko&l"ta!nak3 %g a R !nden)tt 4elen0al8s"gS azt 4elz!3 hogy !ndazon"ltal g!s k!t*lt! a t& !nden &szt egsz Lny0el. El+##! a t&ansz1enden1!"t hangs/lyozza k!3 %g 5t8##! Isten ! anen1!"4"t. Isten ! anens !nden te&e t ny#en3 egsz te&e ts#en3 de se ! 8don n!n1s "ltala egk*t0e. Istennek a 0!l"ggal 0al8 0!szony"t !llet+en el kell ke&)ln)nk egy&szt a ;ante!z 5s h!#"4"t3 a ! oly nagy &tk#en 4elle z+ na;4a!nk gondolkod"s"&a az Isten t&ansz1enden1!"4"nak tagad"s"0al s azzal a ,elte0s0el egyete #en3 hogy Isten Lnye 0al84"#an !nden dolog sz5#sztan1!"4aO "s&szt azt a de!sta elk;zelst3 hogy Isten 0al8#an #enne 0an a te&e ts#en per potent'm Paz e&e40elQ3 de ne per essentiam et nat'ram P ag"0al a Lny0el s a te& szet0elQ3 s egy #!zonyos t"0ols"got ta&t0a 5nk"lkod!k a 0!l"ggal. M8llehet Isten k)l*n#*z!k a 0!l"gt8l3 s ne azonos%that8 azzal3 g!s 4elen 0an a te&e tsnek !nden egyes ;ont4"n ne 1sak per potentiam3 de per essentiam !s. Ez ne 4elent! azon#an azt3 hogy egy,o& "n s 5gyana##an az &tele #en 0an 4elen !nden te&e t ny#en. Az #enne lakoz"s"nak te& szete ha& 8n!"#an 0an a te&e t nye! te& szet0el. ne lakoz!k /gy a D*ld*n3 !nt a enny#en3 az "llatok#an /gy3 !nt az e #e&#en3 a sze&0etlen te&e ts#en /gy3 !nt a sze&0es#en3 a #Gn*s#en /gy3 !nt a kegyes#en3 s az Egyh"z#an /gy3 !nt @&!szt5s#an. 6gtelen 0"ltozatoss"ga 0an annak3 ahogyan ! anens az te&e t nye!#en3 s annak ,ok"#an3 ahogyan ezek k! 5tat4"k Istent azok sz" "&a3 ak!knek 0an sze )k a l"t"s&a. Isten !nden)tt 4elenle0+sge 0!l"gosan sze&e;el a Szent%&"s#an. A enny s a D*ld ne ,ogadhat4"k t #e. 1@!&2N293 zs77N13 (sel9N'2='B3 de 5gyanakko& #et*lt! !ndkett+t3 s egy#en a ellett)nk "ll8 Isten !s3 Zsolt13BN9=1:3 Me&23N23=2'3 (sel19N29=22.

&. Isten egysge


@)l*n#sget tesz)nk 'nitas sing'laritatis s 'nitas simplicitatis k*z*tt. 1. AZ ?NITAS SINK?LAHITATIS. Ez az att&!#/t5 k!hangs/lyozza Istennek !nd az egyetlensgt3 !nd k)l*nlegessgt3 a tnyt3 hogy sz" sze&Gen egy3 s !nt !lyen3 tel4essggel egyed!. >ag"#an ,oglal4a ez azt3 hogy 1sak egyetlen !sten! Lny 0an3 hogy az eset '9

te& szetnl ,og0a 1sak egyetlen lehet3 s hogy !nden "s lny 1sak T+le3 Ha4ta ke&eszt)l s Nek! ltez!k. A $!#l!a t*## !geszakasz#an tan%t !nket a&&a3 hogy 1sak egyetlen !gaz Isten 0an. Sala on az&t k*ny*&g*tt az Istennek3 hogy ta&tsa eg a n;t3 REogy eg!s e&4k a ,*ld*n !nden n;ek3 hogy 1sak az L& az Isten3 s hogy + k%0)l*tte n!n1sen "sS P1@!&2N7:Q. S C"l ezt %&4a a ko&!nth5s!aknakN R>!ndaz"ltal nek)nk egy Isten)nk 0an3 az Atya3 a k!t+l 0an a !ndensg3 ! !s + #enneO s egy ?&5nk3 a Mz5s @&!szt5s3 a k! "ltal 0an a !ndensg3 ! !s + "ltalaS P1@o&2N7Q. Easonl8k;;en %& T! 8te5snakN R>e&t egy az Isten3 egy a k*z#en4"&8 !s Isten s e #e&ek k*z*tt3 az e #e& @&!szt5s Mz5sS P1T! 2N-Q. >"s !geszakaszok ne hangs/lyozz"k k! Istennek ezt a sz" sze&G egyPetlenQsgt /gy3 !nt egyed!sgt. Ez a helyzet a 48l !s e&t ->8z7N'=#enN REalld Iz&"elN az L&3 a ! Isten)nk3 egy L&_S A h#e& echad sz8t3 elyet RegyS=knt ,o&d%tanak3 ,o&d%that5nk R1sak egyS=nek3 a ! a n et Re!n!gS3 0agy a holland Reen!gS eg,elel+4e. S ez l"tsz!k a 4o## ,o&d%t"snak. @e!l k!e el! azt a tnyt3 hogy ez az !geszakasz ne Isten sz" sze&G egysgt tan%t4a3 hane !nk"## azt3 hogy Meho0a az egyetlen Isten3 ak! a Meho0a n0&e 4ogos5lt. ?gyanez a 4elentse a Zak1'NB=#en sze&e;l+knek. S 5gyanez az elk;zels ,e4ez+d!k k! a 2>8z1-N11 sz8nok! k&ds#enN R@!1soda az !stenek k*zt olyan3 !nt te ?&a W @!1soda olyan3 !nt te3 szentsggel d!1s+3 ,lele el d%1s&end+ s 1s5dat0+WS Ez k!z"&4a az *sszes ;ol!te!sta elk;zelst Isten&+l. 2. AZ ?NITAS SI>CLI(ITATIS. >%g az el+z+ #ekezds#en t"&gyalt egysg Istent elk)l*n%t! a t*##! lnyt+l3 a ost 0!zsg"land8 t*kletessg az !sten! Lny #els+ s !n+sg! egysgt ,e4ez! k!. >!ko& Isten egysze&Gsg&+l #eszl)nk3 ezt a ,ogal at annak az egysze&Gsg "lla;ot"nak3 0agy !n+sgnek a le%&"s"&a haszn"l45k3 teh"t a&&a3 hogy entes a &szek&e osztotts"gt8l3 k*0etkezsk;;en &szek#+l 0al8 *sszetettsgt+l. Ez az 4elent!3 hogy Isten n!n1s *ssze&ak0a s ne k;es az oszt8d"s&a a sz8 se !,le &tel #en se . >"s egye#ek ellett ez azt ,oglal4a ag"#an3 hogy a h"&o Sze ly az Istensg#en ne 5gyanenny! &sz3 ely#+l az !sten! Lnyeg *ssze"ll3 hane hogy Isten Lnyege s t*kletessge! ne k)l*n"ll8ak3 s att&!#/t5 a! ne hozz"ad8dnak az Lnyeghez. >!0el ez a kett+ egy3 a $!#l!a #eszlhet Isten&+l3 !nt ,ny&+l s let&+l3 !nt !gazs"goss"g&8l s sze&etet&+l3 %gy azonos%t0"n t a t*kletessge!0el. Isten egysze&Gsge k*0etkez!k nh"ny "s t*kletessg#+lN <n ag"#an 0al8 ltezs#+l3 a ! k!z"&4a azt az elk;zelst3 hogy egyes dolgok egel+ztk t3 !nd az *sszetettsgek eset#en ez 0anO 0"ltozhatatlans"g"#8l3 a ! ne 0olna agya&"zhat8 a te& szet0el3 ha &szek#+l "llna. E&&+l a t*kletessg&+l a k*z;ko&#an 0!t"k d/ltak3 s a szo1!n!"n5sok s az a& !n!"n5sok tagadt"k. A Szent%&"s eF;l!1!t 8don ne ond4a k!3 de #ele&t! ott3 ahol Isten&+l3 !nt !gazs"goss"g&8l3 !gazs"g&8l3 #*l1sessg&+l3 ,ny&+l3 let&+l3 sze&etet&+l3 st#. #eszl3 s ezzel 4elz!3 hogy !ndezen 4elle z+k a#szol/t t*kletessg)k k*0etkezt#en azonosak az Lny0el. A ko&t"&s teol8g!a! 5nk"k#an Isten egysze&Gsgt &!tk"n e l%t!k. Sok teol8g5s ;oz!t%0 8don tagad4a3 0agy az&t e&t ;5szt"n eta,!z!ka! el0onts"gnak tek!nt!3 0agy az&t3 e&t ,elttelezse!k sze&!nt )tk*z!k a Szenth"&o s"g tanttel0el. .a#ney h!sz!3 hogy Isten sz5#sztan1!"4"#an n!n1s *sszetettsg3 de tagad4a3 hogy $enne a sz5#sztan1!a s az att&!#/t5 ok egy s 5gyanaz. Azt "ll%t4a3 hogy e##en a 0onatkoz"s#an Isten ne egysze&G##3 !nt a 0ges lelkek.31
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N Az A#szol/t !lyen k)l*n#*z+ elk;zelse!0el tal"lkoz5nk a ,!loz8,!"#anW A ,!loz8,!a A#szol/t4a !nd!g azonos%that8 a teol8g!a Isten0elW >!k;;en tesz k)l*n#sget $&adley a kett+ k*z*ttW Ma es3 S1h!lle&3 Ya&d3 Yells3 s "sok 0ges Istene !k;;en 0!szony5l az a#szol/thozW >!k;;en ka;1sol8dnak Isten k*z*lhetetlen att&!#/t5 a! az A#szol/thozW 6a4on Isten "lland8s"ga k!z"& !nden,le ozg"st Isten#enW >enny!&e z"&4a ez k! a tettek s ka;1solatok 0"ltoz"s"tW >!&t 5tat4a #e a $!#l!a Isten 0gtelensgt egy 0g nlk)l! ,olya atkntW Lehetsges ha& 8n!"#a hozn! Isten t&ansz1enden1!"4"t s ! anen1!"4"tW >!k;;en &tel ez!k gyako&ta a t&ansz1enden1!"t a ode&n teol8g!"#anW >! ,oglaltat!k #enne Isten egysze&Gsg#enW

31

,yst% and .olem% !heol% '31. oldal

'2

IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 131=191. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e $eo3 I. k*tet 229=312. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet 32:=3B3. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol% I. k*tet 332=3-3. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olem% !heol. 1-1=1-'. oldal3 Tho&nZell3 0ollected :orks3 1. k*tet3 12B=2:-. oldal3 St&ong3 ,yst% !heol% 2-'=27:. oldal3 C!;e&3 0hristl% $ogm% I. k*tet3 -37=-'3.3 -'9=-'B.oldal3 @n5dson3 !he $oct% o& God3 2'2= 22'. oldal3 Steenst&a3 God as ;nity and !rinity3 112=13B. oldal3 (ha&no1k3 EEistence and ttrib'tes o& God3 297= ':-. oldal

'B

VII. A kzlhet attribtumok


PIsten3 !nt sze lyes LlekQ

Ea az el+z+ ,e4ezet#en t"&gyalt att&!#/t5 ok Isten a#szol/t Lnyt hangs/lyozt"k k!3 akko& a g eg a&adtak3 a !ket eg kell 0!zsg"ln!3 az sze lyes te& szett h/zz"k al". A k*z*lhet+ att&!#/t5 ok#an "ll el+tt)nk Isten !nt t5datos3 &tel es3 sza#ad s e&k*l1s! Lny3 egy Lny3 Ak! a sz8 leg agasa## &tel #en sze lyes. A k&ds3 !sze&!nt a sze lyes ltezs *sszeegyeztethet+=e az a#szol/ts"ggal3 "& &g8ta ,elkeltette a ,!loz8,5sok ,!gyel t3 s g !nd!g a 0!ta t"&gy"t k;ez!. A 0"lasz e&&e a k&ds&e nagy &tk#en att8l ,)gg3 hogy 0alak! !lyen 4elentst t5la4don%t az Ra#szol/tS sz8nak. A sz8t ag"t h"&o k)l*n#*z+ &tele #en haszn"lt"k a ,!loz8,!"#an3 elyeket ne0ezhet)nk agnoszt!k5s3 log!ka! s oks"g! &tele nek. Az agnoszt!k5s sz" "&a az A#szol/t a ka;1solat#an ne "ll83 ely&+l se ! se t5dhat83 e&t a dolgokat 1sak az egy "ssal 0al8 0!szonya!k#an !s e&het4)k. S ha se !t se t5dhat5nk &8la3 akko& sze ly!sg se t5la4don%that8 nek!. S+t3 !0el a sze ly!sg elk;zelhetetlen ka;1solatok nlk)l3 ne azonos%that8 az A#szol/ttal3 a ! ag"#an a lnyeg#en a ka;1solat#an ne "ll8. A log!ka! A#szol/t#an az egyn al" 0an &endel0e az egyete esnek3 s a leg agasa## &endG egyete es a 0gs+ 0al8s"g. Ilyen S;!noza a#szol/t sz5#sztan1!"4a3 s Eegel a#szol/t lelke. @;es k!,e4ezn! ag"t a 0ges#en s a 0gesen ke&eszt)l3 de se !3 a ! 0ges3 ne k;es k!,e4ezn! lnyeg! te& szett. Ea sze ly!sget t5la4don%t5nk nek!3 az ko&l"tozn! ,og4a a ltezs egy!k 8d4"&a3 s ez egse !s%t! a#szol/ts"g"t. 6al84"#an egy e,,le a#szol/t3 0agy 0gs+ egy ;5szt"n el0ont s )&es ,ogalo 3 ely nlk)l*z #"& !,le ta&tal at. Az A#szol/t oks"g! /gy 5tat4a azt #e3 !nt !nden dolog 0gs+ ala;4"t. Ne ,)gg se !t+l *n ag"n k%0)l3 de k;es k)l*n#*z+ ka;1solatok#a l;n! a 0ges te&e t nyekkel. Az A#szol/tnak ez az elk;zelse ne *sszeegyeztethetetlen a sze ly!sg esz 40el. S+t3 azt !s sz#en kell ta&tan5nk3 hogy &0else!k#en a ,!loz8,5sok !nd!g /gy dolgoznak a sze ly!sg esz 40el3 !nt a ! az e #e&#en 0al8s5l eg3 s k!ke&)lt a l"t8te&)k#+l a tny3 hogy a sze ly!sg Isten#en lehet 0ala ! 0gtelen)l t*kletese##. Tnyk&ds3 hogy t*kletes sze ly!sg 1sak!s Isten#en tal"lhat83 s a !t az e #e&#en l"t5nk3 az 1sak 0ges "solata az e&edet!nek. S+t3 ltez!k Isten#en egy h"& as sze ly!sg3 elynek n!n1s eg,elel+4e az e #e&#en. $!zonyos te& szetes #!zony%tkokat3 nagyon hasonl8akat az Isten ltezse #!zony%t"s"&a ,elhozottakhoz3 eg,ogal aztak Isten sze ly!sgnek a #!zony%t"s"&a !s. P1Q Az e #e&! sze ly!sg sze lyes Istent k*0etel eg a sa4"t agya&"zatak;;en. Az e #e& ne *n ag"#an ltez+ s ne *&*kk0al83 hane 0ges lny3 ak!nek 0an kezdete s 0ge. A ,elttelezett oknak elgnek kell lenn!e ahhoz3 hogy az okozat egsz&+l sz" ot t5d4on adn!. >!0el az e #e& sze lyes te& k3 az +t lt&ehoz8 e&+nek !s sze lyesnek kell lenn!e. >"sk;;en 0an 0ala ! az okozat#an3 a ! ,elette "ll !ndennek3 a ! az ok#an tal"lhat83 s ez eglehet+sen lehetetlen. P2Q A 0!l"g "ltal"noss"g#an ag"n ho&dozza Isten sze ly!sgnek tan/#!zonys"g"t. Egsz elksz%ts#en s sze&kezet#en k! 5tat4a egy 0gtelen &tele nyo a!t3 a leg lye##3 leg agasa## s legl"gya## &zel eket3 s egy !ndenhat8 aka&atot. @*0etkezsk;;en &"knysze&)l)nk a&&a3 hogy a 0!l"g#8l k!!nd5l0a a 0!l"g Alkot84"t /gy k;zel4)k el3 !nt &tel es3 &z+ s aka&8 Lnyt3 azaz egy sze lyt. P3Q Az e #e& e&k*l1s! s 0all"sos te& szete sz!ntn Isten sze ly!sg&e 5tat. E&k*l1s! te& szete a k*telessg a a &zst knysze&%t! &"3 hogy azt tegye3 a ! 483 s ez sz)ksgsze&Gen ag"#an ,oglal4a egy ,els+##&endG T*&0nyad8 ltezst. S+t3 0all"sos te& szete "lland8an a&&a se&kent!3 hogy ke&esse a ka;1solatot egy ,els+##&endG Lnnyel3 s a 0all"s !nden ele e s te0kenysge egy sze lyes Istent k*0etel t"&gyknt s 0g1lknt. >g az /gyne0ezett ;ante!sta 0all"sok !s gyak&an tesznek t5datlan5l #!zonys"got egy sze lyes Isten#e 0etett h!t&+l. A tny3 hogy -:

!nden a,,le dolog3 !nt a #Gn#"nat3 h!t s engedel essg3 test0&!sg s sze&etet3 hGsg a szolg"lat#an s "ldozathozatal3 #!zalo az let#en s a hal"l#an &tel etlenek3 ha ne tal"l4"k eg eg,elel+ t"&gy5kat egy sze lyes Isten#en. M8llehet !ndezen eg,ontol"sok !gazak3 s 0an #!zonyos &tk)k testimonia=knt3 ne olyan #!zony%tkok3 elyek&e a teol8g!a ,)gg+0 tesz! az Isten sze ly!sg0el ka;1solatos tanttelt. Ehelyett Istennek a Szent%&"s#an adott *nk!4elentshez ,o&d5l. A Rsze lyS ,ogalo ne alkal azott Isten&e a $!#l!"#an3 #"& 0annak sza0ak3 ;ld"5l a h#e& pnim s a g*&*g prosopon3 a ely nagyon k*zel ke&)l ennek az elk;zelsnek a k!,e4ezshez. Egy!de4Gleg a Szent%&"s #!zonys"got tesz Isten sze ly!sg&+l t*## 8don !s. Isten 4elenlte3 ahogyan az = s L4sz*0etsg sze&z+! le%&4"k3 0!l"gosan sze lyes 4elenlt. S Istennek a Szent%&"s#an sze&e;l+ ant&o;o o&, s ant&o;o;at!k5s #e 5tat"sa!3 #"& /gy kell &tel ezn! ezeket3 !nt a elyek n!n1senek ellentt#en Isten t!szta lelk!sg0el s szentsg0el3 al!gha !gazolhat8ak "sknt3 1sak azzal a ,elte0ssel3 hogy a Lny3 Ak!&e 0onatkoznak 0al8d! sze ly!sg3 sze ly! att&!#/t5 okkal3 #"& e #e&! ko&l"toz"sok nlk)l. Isten !ndenest+l sze lyes Istenknt 0an #e 5tat0a3 Ak!0el az e #e&ek k;esek #eszln! s #eszlhetnek !s3 Ak!#en #%zhatnak3 Ak! ,ennta&t4a +ket a eg;&8#"ltat"s!ak so&"n3 s egt*lt! sz%0e!ket a sza#ad5l"s s gy+zele *&* 0el. S 0g)l3 Isten leg agasa## &endG k!4elentse3 ely ellett a $!#l!a #!zonys"got tesz3 sze lyes k!4elents. Mz5s @&!szt5s 4elent! k! az Aty"t olyan t*kletes 8don3 hogy ondhatta D)l*;nekN Ra k! enge l"tott3 l"tta az Aty"tS PMn1'NBQ. A k*z*lhet+ att&!#/t5 ok &szletese## #!zony%tka!t ad45k a so&on k*0etkez+ ele zsek#en.

A. Isten lelkisge
A $!#l!a ne ad4a eg nek)nk Isten eghat"&oz"s"t. Az ehhez legk*zele## "ll8 eghat"&oz"s @&!szt5snak a sa a&!t"n5s asszonyhoz !ntzett sza0a!#an tal"lhat8N RAz Isten llekS PMn'N2'Q. Ez legal"##!s olyan k!4elents3 a ! azt aka&4a nek)nk egy sz80al eg ondan!3 hogy Isten !1soda. Az L& ne 1sak azt ond4a3 hogy Isten egy llek3 hane 3 hogy a Llek. S e !att a 0!l"gos k!4elents !att a legkzen,ek0+##3 hogy el+sz*& Isten lelk!sgt t"&gyal45k. Isten lelk!sgnek tan%t"s"0al a teol8g!a k!hangs/lyozza a tnyt3 hogy Istennek 0an egy sz5#sztan1!"l!s Lnye3 a ! tel4esen a sa4"t4a s elk)l*n)l a 0!l"gt8l3 s ez a sz5#sztan1!"l!s Lny anyagtalan3 l"thatatlan3 *sszettel s k!te&4eszts nlk)l!. >ag"#an ,oglal4a a gondolatot3 !nden lnyeg! !n+sg3 elyek a Llek t*kletes elk;zelshez ta&toznak3 egtal"lhat8k $enne3 hogy *nt5datos s *n eghat"&oz8 Lny. >!0el Llek3 a sz8 lega#szol/ta##3 teh"t legt!szt"## &tel #en3 #enne n!n1senek &sz*sszete0+k. A lelk!sg elk;zelse sz)ksgsze&Gen k!z"&4a a test!sg t5la4don%t"s"t Istennek3 %gy eg%tl! a ko&a! gnoszt!k5sok s a k*z;ko&! !szt!k5sok k;zelgse!t3 0ala !nt na;4a!nk !nden szekt"s"t3 ak!k testet t5la4don%tanak Istennek. Igaz3 hogy a $!#l!a #eszl Isten keze!&+l s l"#a!&8l3 sze e!&+l s ,)le!t+l3 sz"4"&8l s o&&"&8l3 de ezt 1seleked0e ant&o;o o&,3 0agy ,!g5&at%0 8don #eszl H8la3 Ak! essze eghalad4a a ! e #e&! t5d"s5nkat3 s ak!&+l 1sak dadog0a #eszlhet)nk e #e&! 8don. Lelk!sget t5la4don%t0a Istennek azt !s k!4elent4)k3 hogy n!n1s $enne se !3 a ! az anyag! 0!l"ghoz ta&tozna3 s hogy ne 0ehet+ sz&e test! &zksze&0ekkel. C"l /gy #eszl H8la3 hogy Raz *&*kk0al8 k!&"lynak ;ed!g3 a halhatatlan3 l"thatatlan3 egyed)l #*l1s IstennekUS P1T! 1N19Q3 a4d eg!nt Ra k!&"lyoknak @!&"lya s az 5&aknak ?&a3 k! egyed)l a halhatatlans"g3 a k! hozz",&hetetlen 0!l"goss"g#an lakoz!kO a k!t az e #e&ek k*z)l senk! ne l"tott3 se ne l"thatN a k!nek t!sztessg s *&*kk 0al8 hatalo S P1T! 7N1-=17Q.

-1

B. Az intellekt,lis att ib't,mok


Istent a Szent%&"s /gy 5tat4a #e3 !nt Dnyt3 teh"t !nt !ntellekt5"l!s let#en t*kleteset. Ez a kateg8&!a kt !sten! t*kletessget ta&tal az3 ne0ezetesen Isten t5d"s"t s #*l1sessgt. 1. ISTEN T?.ASA. Isten t5d"s"t eghat"&ozhat45k /gy3 !nt azt a t*kletessget3 a ! "ltal tel4esen egyed! 8don !s e&! <n ag"t s !nden lehetsges s tnyleges dolgot egyetlen *&*kk0al8 s legegysze&G## 1selekedettel. A $!#l!a #+sgesen tesz #!zonys"got Isten t5d"s"&8l3 ;ld"5l az 1S" 2N33 M8#12N133 ZsoltB'NB3 1'9N'3 zs2BN1-3 ':N29=22. a. !ermszete. Isten t5d"sa nh"ny ,ontos dolog#an k)l*n#*z!k az e #e&t+l. Hst+p'sA3 a ! azt 4elent!3 hogy a 0!l"gegyete et /gy !s e&!3 ahogyan az *&*kk0al8 elk;zels#en sze&e;elt g !el+tt 0ges 0al8s"gg" 0"lt 0olna t&#en s !d+#en3 s t5d"s"t ne hozz"nk hasonl8an3 k%0)l&+l sze&ezte. Ez olyan t5d"s3 elyet az abszolAt t"kletessg 4elle ez. S !nt !lyen3 !nk"## int'it+#3 se !nt #!zony%t83 0agy ,ogalo &8l ,ogalo &a halad8. Cele sz3letett s k"z#etlen3 s ne a eg,!gyels3 0agy a gondolkod"s ,olya at"#8l sz"& az!k. T*kletesknt egyszerre #al3 s ne egymst k"#et3 %gy a dolgokat azonnal azok tel4essg#en l"t4a3 ne ;ed!g da&a#onknt3 egy "st k*0et+en. S+t3 ez a t5d"s teljes s teljesen t'datos3 %g az e #e& t5d"sa !nd!g &szleges3 gyak&an #!zonytalan3 s gyak&an el 5laszt ,ele elkedn! a t5datoss"g t!szta ,ny#e. Sz)ksges k)l*n#sget tenn! Isten sz3ksgszer4 s szabad t5d"sa k*z*tt. El+z+ az a t5d"s ellyel Isten <n ag"&8l s !nden lehetsges dolog&8l &endelkez!k3 olyan t5d"s3 ely az !ndenhat8s"g"nak t5datoss"g"n ala;sz!k. Az&t ne0eztk sz3ksgszer4 t'dsnak3 e&t ne az !sten! aka&at 0ala ely 1selekedete "ltal 0an eghat"&oz0a. Is e&t /gy !s3 !nt az egyszer4 rtelem t'dsa3 hogy ez t!szt"n az !sten! &tele egy 1selekedete az !sten! aka&at egy!de4G 1selekedete nlk)l. Isten szabad t'dsa az a t5d"s3 ellyel &endelkez!k !nden 0al8s dolog&8l3 teh"t azok&8l3 a elyek a /lt#an lteztek3 azok&8l3 a elyek a 4elen#en lteznek s azok&8l3 a elyek a 4*0+#en ,ognak ltezn!. Isten sa4"t3 !ndent ,el*lel+ s eg0"ltozhatatlan te&00el ka;1solatos 0gtelen t5d"s"n ala;sz!k3 !0el az aka&at egy!de4G 1selek0se hat"&ozza eg. Ne0ez!k scientia #isionis=nak3 a l"to "s t5d"s"nak. #. Mrtke. Isten t5d"sa ne 1sak ,a4t"4"#an t*kletes3 hane k!te&4edtsg#en32 !s. Ne0ez!k mindent'dsnak3 !0el !ndent ,el*lel. Eogy el+seg%ts)k a helyes elgondol"s"t3 &szletezhet4)k ekk;;enN Isten !s e&! <n ag"t3 s <n ag"#an !nden T+le sz"& az8 dolgot P#els+ t5d"sQ. Is e& !nden dolgot3 a !k;;en azok a4d tnylegesen eglesznek3 a /ltat3 a 4elent s a 4*0+t3 s !s e&! azokat a 0al8d! ka;1solata!k#an. Is e&! a dolgok &e4tett lnyegt3 aho0" az e #e& t5d"sa ne k;es elhatoln!. ne /gy l"t3 ahogyan az e #e&3 ak! 1sak az let k)ls+ egny!l0"n5l"sa!t l"t4a3 hane lehatol az e #e&! sz%0 ,enek!g. S+t3 t5d4a azt !s3 a ! lehetsges3 ne 1sak azt3 a ! tnylegesN !nden dolog3 a ! adott k*&)l nyek k*z*tt #ek*0etkezhet3 #enne 0an az el 4#en. Isten !ndent5d"s"t a $!#l!a sok !ge0e&se tan%t4a. t5d"s"#an t*kletes3 M8#39N173 azt nz!3 a ! a sz%0#en 0an3 1S" 17N93 1@&8n22NB3193 Zsolt13BN1='3 Me&19N1:3 ,!gyel! az e #e&ek /t4a!t3 ->8z2N93 M8#23N1:3 2'N233 Zsolt1N73 11BN1723 !s e&! ta&t8zkod"s! hely)ket3 Zsolt33N1:3 s let)k na;4a!t3 Zsolt39N12. Isten t5d"s"nak ezt a tanttelt ,enn kell ta&tan5nk !nden ;ante!sta tenden1!"0al sze #en3 ely /gy k;0!sel! Istent3 !nt a ,eno en"l!s 0!l"g *nt5datlan ala;4"t3 0ala !nt azokkal sze #en3 ak!k >a&1!onhoz3 So1!n5shoz s !ndenk! "shoz hasonl8an3 ak!k 0ges Isten#en h!sznek3 1sak ko&l"tozott t5d"st t5la4don%tanak Nek!. Egy k&ds azon#an s;e1!"l!s ,!gyel et kelt. Ezt Istennek az e #e&ek sza#ad 1selekedete!&e 0onatkoz8 el+&e t5d"s"&a 0onatkoz!k3 k*0etkezsk;;en teh"t a ,eltteles ese nyek&e. @;esek 0agy5nk eg&ten!3 !k;;en t5dhat el+&e Isten ott3 ahol a sz)ksg
32

A##an !s3 a !t

ag"#an ,oglal V a &ord%

-2

;a&an1sol3 de nehezen &t4)k eg az el+&e t5d"st azokat a 1selekedeteket !llet+en3 a !ket az e #e& sza#adon kezde nyez. Ennek a ;&o#l "nak a nehzsge egyeseket oda 0ezetett3 hogy tagadt"k a sza#ad 1selekedetek el+&e t5d"s"t3 "sok ;ed!g az e #e&! sza#ads"got. Tel4esen ny!l0"n0al83 hogy a $!#l!a tan%t4a az !sten! el+&e t5d"st a ,eltteles ese nyek 0onatkoz"s"#an3 1S" 23N1:=133 2@!&13N1B3 Zsolt21N1'=1-3 zs'2NB3 '2N123 Me&2N2=33 32N19= 2:3 Ezk3N93 >t11N21. S+t ezek az e #e& sza#ads"g"t !llet+en se hagynak !nket ktsg#en. Ez te& szetesen ne tesz! lehet+0 a ;&o#l a egy!k *sszete0+4nek a tagad"s"t se . Itt egy olyan ;&o#l "0al "ll5nk sze #en3 a !t ne 0agy5nk k;esek tel4esen egoldan!3 de lehetsges a egold"st egk*zel%ten!. Isten el&endelt !nden dolgot3 s azok oka!0al s ,elttele!0el egy)tt &endelte el azokat a #ek*0etkezs)k ;ontos so&&end4#en3 s el+&e t5d"sa a 4*0+ dolga!t8l g a ,eltteles ese nyeket !llet+en !s az &endelete!n ala;sz!k. Ez egold4a a ;&o#l "t3 a !t Isten el+&e t5d"s"t !llet!. Itt azon#an ,el e&)l a k&ds3 hogy 0a4on !nden dolog ele0e el&endelse *sszeegyeztethet+=e az e #e& sza#ad aka&at"0alW S a 0"lasz te& szetesen az3 hogy ne 3 ha az aka&atnak ezt a sza#ads"g"t indi&&erentia=knt P*nknyessgkntQ3 " ez az e #e& sza#ads"g"nak 4ogos5latlan ,el,og"sa. Az e #e& aka&ata ne 0ala ! tel4essggel eghat"&ozatlan3 0ala ! le0eg+#en l8g83 a ! #"& ely!k !&"ny#a k!lend)lhet. Ez !nk"## 0ala !3 a ! a te& szet)nk#en gy*ke&ez!k3 a ! ka;1sol8d!k leg lye## *szt*ne!nkhez s &zel e!nkhez3 a !t &tel ! eg,ontol"sa!nk3 s ag5nk a 4elle )nk hat"&oz eg. S ha az e #e&! sza#ads"g5nkat /gy ,og45k ,el3 !nt l'bentia rationalis=t Pssze&G *n eghat"&oz"sQ3 akko& n!n1s elegend+ #!ztos%tk5nk annak k!4elentshez3 hogy ez *sszeegyeztethetetlen az !sten! el+&e t5d"ssal. .&. I&& ond4aN RLtez!k egold"sa ennek a ;&o#l "nak3 48llehet el nk ne k;es azt eg&agadn!. Hsz#en 0al8sz%nGleg ne a sza#ads"g tagad"s"#an3 hane a sza#ads"g ,ogal "nak ,el)l0!zsg"lt ,ogal "#an &e4l!k. >e&t a sza#ads"g 0gs+ so&on ne *nknyessg. >!nden &a1!on"l!s 1selekedet#en #enne 0an a mirt 1seleksz)nk V az ok3 ely eld*nt! a 1selekedetet. A 0al8#an sza#ad e #e& ne a #!zonytalan3 k!sz" %thatatlan e #e&3 hane az az e #e&3 ak! megb+zhat. H*0!den3 a sza#ads"gnak eg0annak a aga t*&0nye! V lelk! t*&0nye! V3 s a !ndent5d8 El e t5d4a3 elyek ezek. El kell azon#an !s e&n!3 hogy g !nd!g #enne a&ad a t!tokzatoss"g ele e !sS.33 A 4ezs5!t"k3 a l5the&"n5sok s az a& !n!"n5sok az /gyne0ezett scientia media=t 4a0asolt"k a ;&o#l a egold"saknt. A n0 azt a tnyt 4elz!3 hogy ez ,l/ton helyezked!k el Isten sz)ksgsze&G s sza#ad t5d"sa k*z*tt. El+z+t+l a##an k)l*n#*z!k3 hogy trgya ne !nden lehetsges dolog3 hane a #aljban j"#beni dolgok egy specilis osztlya3 5t8##!t8l ;ed!g a##an3 hogy alapja ne Isten *&*kk0al8 1l4a3 hane a teremtmny p'sztn elre ltott szabad cselekedete.3' Az&t ne0ez!k mediate=nek3 ond4a .a#ney3 R e&t azt ,elttelez!k3 hogy Isten ne a sa4"t3 ezt #e,oly"sol8 1l4"t t5d0"n 45t el hozz"3 hane k*z0etetten3 az 0gtelen #e;!llant"s"0al a##a a dolog#a3 ely#en az esetleges "sodlagos ok ,og 1selekedn! #!zonyos k)ls+ k*&)l nyek k*z*tt3 elyeket Isten 0agy el+&e l"t3 0agy >aga te&e tS.3- Ez azon#an egy"ltal"n ne 4elent! a ;&o#l a egold"s"t. Ez egy t*&ek0s a&&a3 hogy *sszeegyeztessenek kt3 log!ka!lag egy "st k!z"&8 dolgot3 ne0ezetesen a 1selekedet sza#ads"g"t a sz8 ;el"g!"n5s &tel #en3 0ala !nt ennek a 1selekedetnek #!zonyos el+&e !s e&ett. A 1selekedetek3 a elyeket ne Isten hat"&oz eg3 se k*z0etlen)l3 se k*z0etetten3 hane egyed)l s k!z"&8lag az e #e& *nknyes aka&at"n ala;5lnak3 al!gha k;ezhet!k az !sten! el+&e t5d"s t"&gy"t. S+t3 ez a egold"s egk&d+4elezhet+3 !0el az !sten! t5d"st az e #e& 0"laszt"s"t8l tesz! ,)gg+03 s ez 0al84"#an elt*&l! a 4*0+#en! ese nyek !s e&etnek #!zonyoss"g"t3 ezzel k*z0etetten tagad4a Isten !ndent5d"s"t. Ezenk%0)l ellene ond a Szent%&"s olyan !gehelye!nek3 !nt ;ld"5l a (sel2N233 H BN173 E,1N113 D!l2N13.
33 3'

,ide)1ights on 0hr% $oct% 3:. oldal A. A. Eodge3 /'tlines o& !heol% 1'9. oldal 3,yst% and .olem% !heol% 1-7. oldal

-3

2. ISTEN $<L(SESSKE. Isten #*l1sessgt tek!nthet4)k az t5d"sa egy!k *sszete0+4nek. Tel4esen ny!l0"n0al83 hogy a t5d"s s a #*l1sessg ne 5gyanaz3 #"& szo&os ka;1solat#an "llnak. Ne !nd!g k*0et!k egy "st. Egy tan5latlan e #e& lehet sokkal #*l1se## egy tan%t8n"l. A t5d"st tan5l"s /t4"n sze&ezz)k3 a #*l1sessg azon#an a dolgok#a 0al8 !nt5!t%0 #e;!llant"s k*0etkez nye. Az el+##! el let!3 az 5t8##! gyako&lat!3 a ! a t5d"st #!zonyos konk&t 1lok szolg"lat"#a "ll%t4a. >!ndkett+ t*kletlen az e #e&#en3 de Isten#en az a#szol/t t*kletessg 4elle z! +ket. Isten #*l1sessge az !ntell!gen1!"4a3 a !nt k!,e4ez+d!k a 0gk!,e4lethez !llesztett eszk*z*k#en. H" 5tat a tny&e3 hogy !nd!g a leg4o## 0gk!,e4letet !gyeksz!k eg0al8s%tan! s a leg4o## eszk*z*ket 0"laszt4a 1l4a!nak eg0al8s%t"s"hoz. E. $. S !th /gy hat"&ozza eg az !sten! #*l1sessget3 !nt RIstennek azt az att&!#/t5 "t3 ely "ltal a lehetsges leg4o## e&ed nyeket &! el a lehetsges leg4o## eszk*z*kkelS. Lehet)nk egy k!ss konk&ta##ak s ne0ezhet4)k ezt *sten ama t"kletessgnek, mely ltal oly mdon alkalmazza a t'dst az H #gki&ejleteinek elrshez, ami a legjobban dics+ti Ht. Ez olyan 0gk!,e4letet ,oglal ag"#an3 elynek !nden "sodlagos 0g al" 0an 0et0e3 s ez a 0gk!,e4let a Szent%&"s sze&!nt Isten d!1s+sge3 H 11N333 1'N9=23 E,1N11=123 @ol1N17. A Szent%&"s sok !geszakasz#an 5tal Isten #*l1sessg&e3 s+t g egsze lyes%t0e !s #e 5tat4a a Clda#eszdek 2=#an. Isten #*l1sessge k)l*n*sen egl"tsz!k a te&e ts#en3 Zsolt1BN1=93 1:'N1=3'3 a gond0!sels#en3 Zsolt33N1:=113 H 2N22 s a eg0"lt"s#an3 H 11N333 1@o&2N93 E,3N1:. 3. ISTEN IKAZSAKPSZEHETETEQ. A Szent%&"s k)l*n#*z+ sza0akat haszn"l Isten !gazs"gsze&etetnek k!,e4ezs&e. Az sz*0etsg#en az meth, m'nah s men3 az L4sz*0etsg#en alethes PaletheiaQ3 alethinos s pistis. Ez "&!s &" 5tat a tny&e3 hogy k)l*n#*z+ elk;zelseket ,oglal ag"#an3 /gy !nt !gazs"g3 !gazs"goss"g s hGsg. >!ko& Istent ne0ez!k az !gazs"gnak3 ezt a leg"t,og8## &tele #en kell 0enn!. az !gazs"g !ndenekel+tt eta,!z!ka! &tele #en3 azaz $enne az Istensg esz 4e t*kletesen eg0al8s5lO !nden3 a !nek Istenknt lenn!e kell3 s !nt !lyen3 k)l*n#*z!k az /gyne0ezett !stenekt+l3 ak!ket h!"#a0al8s"goknak s haz5gs"goknak ne0eznek3 ZsoltB7N-3 B9N93 11-N'=23 zs''NB=1:. az !gazs"g erk"lcsi rtelemben !s3 s !nt !lyen annak 4elent! k! >ag"t3 a ! 0al84"#an3 %gy k!4elentse a#szol/t eg#%zhat83 '>8z23N1B3 H 3N'3 Zs!d7N12. 6g)l3 az !gazs"g a sz8 logikai rtelmben !s3 s ennek k*0etkezt#en !s e&! a dogokat /gy3 a !k 0al84"#an3 s /gy alkotta eg az e #e& el 4t3 hogy 5t8##! !s e&het! ne 1sak a dolgok eg4elenst3 hane azok 0al8s"g"t !s. sz#en kell azon#an ta&tan!3 hogy ez a h"&o ne "s3 !nt annak az !gazs"gnak a k)l*n#*z+ *sszete0+!3 a ! Isten#en egy. Az el+##!ek ,!gyele #e 0tel0el /gy hat"&ozhat45k eg Isten !gazs"gsze&etett3 !nt *stennek ama t"kletessgt, mely ltal H teljesen meg&elel az *stensg elkpzelsnek, t"kletesen megb+zhat a kijelentsben, s annak ltja a dolgokat, amik #aljban. E t*kletessge !att a ,o&&"sa !nden !gazs"gnak3 de ne 1sak az e&k*l1s! s 0all"s! sz,&"#an3 hane a t5do "nyos t*&ek0sek !nden te&)letn. A Szent%&"s nagyon hangs/lyos az Isten&e3 !nt !gazs"g&a 0al8 5tal"s#an3 2>8z3'N73 '>8z23N1B3 ->8z32N'3 Zsolt2-N1:3 31N73 zs7-N173 Me&1:N23 1:=113 Mn1'N73 19N33 T!t1N23 Zs!d7N123 1Mn-N2:=21. 6an ennek az !sten! t*kletessgnek g egy *sszete0+4e3 s ez az3 a !t !nd!g !s a leg,ontosa##nak ta&tottak. Altal"noss"g#an ezt az h4sgnek ne0ez!k3 ely "ltal !nd!g t*&+d!k a sz*0etsg0el s tel4es%t !nden %g&etet3 a !t n;nek tett. Isten e e hGsgnek &endk%0)l! gyako&lat! ,ontoss"ga 0an az n;e sz" "&a. Ez k;ez! tala4"t a eggy+z+ds)knek3 ala;4"t a &e ny)knek s ok"t az *&* )knek. Ez ent! eg +ket a ktsg#eesst+l3 a !hez a sa4"t hGtlensg)k 0ezethet3 #5zd%t"st ad nek!k3 hogy k5da&1a!k ellen&e ,olytass"k3 s egt*lt! sz%0)ket *&* tel! 0"&akoz"ssal g akko& !s3 !ko& lyen a t5dat"#an 0annak3 hogy el4"tszott"k Isten !nden "ld"s"t. '>8z23N1B3 ->8z9NB3 Zsolt2BN3'3 zs'BN93 1@o&1NB3 2T! 2N133 Zs!d7N19=123 1:N23.

-'

!. Az e k#l)si att ib't,mok


Isten e&k*l1s! att&!#/t5 a!t "ltal"#an /gy tek!nt!k3 !nt az !sten! t*kletessgek k*z)l a legd!1s+sgese##eket. Ne !ntha Isten 0ala ely!k att&!#/t5 a *n ag"#an t*kletese## s d!1s+sgese## 0olna a "s!kn"l3 de az e #e& sz" "&a 0!szonylagosan az e&k*l1s! att&!#/t5 ok t)nd*k*lnek a leg4o##an sa4"t ag5k#an. Ezeket "ltal"#an h"&o &sz&e oszt4"kN P1Q Isten 48s"gaO P2Q Isten szentsgeO s P3Q Isten !gazs"goss"ga. 1. ISTEN MSAKA. Ezt "ltal"#an /gy kezel!k3 !nt gyG4t+,ogal at3 ely k)l*n,le 0"ltozatokat ta&tal az3 a !ket a t"&gy5k ala;4"n k)l*n#*ztetnek eg. Isten 48s"g"t ne sza#ad *sszeke0e&n! a ked0essg0el3 a ! ko&l"tozotta## ,ogalo . >! akko& ond5nk 0ala !t 48nak3 !ko& az !nden &sz#en eg,elel az !de"lnak. Ez&t azon az ala;on t5la4don%t5nk 48s"got Istennek3 hogy !nden 0onatkoz"s#an olyan3 a !lyennek Istenknt lenn!e kell3 azaz t*kletesen eg,elel az RIstenS sz80al k!,e4ezett !de"lnak. 48 a sz8 eta,!z!ka! &tel #en3 a#szol/t t*kletessg s tel4es )d0*ssg <n ag"#an. E##en az &tele #en ondta Mz5s a gazdag !,4/nak3 hogy RSenk! se 48 az egy Istenen k%0)lS P>k1:N12Q. >!0el azon#an Isten 48 <n ag"#an3 48 a te&e t nye! sz" "&a !s3 s ez&t ne0ezhet+ &ons omni'm bonor'm)nak. !nden 48 ,o&&"sa3 s %gy 5tat4a #e k)l*n#*z+ 8dokon t a $!#l!a. A k*lt+ %gy #eszlN R>e&t n"lad 0an az let ,o&&"sa3 a te 0!l"goss"god "ltal l"t5nk 0!l"goss"gotS PZsolt37N1:Q. >!nden 48 dolog3 a !t a te&e t nyek a 4elen#en l0eznek s a 4*0+#en 0"&nak e##+l a k! e&%thetetlen ,o&&"s#8l * l!k ,el4)k. S ne 1sak ez3 de Isten egy#en a s'mm'n bon'm3 a legnagyo## 48 !nden te&e t nye sz" "&a3 48llehet k)l*n#*z+ &tk#en s annak eg,elel+en3 a enny!&e azok eg,elelnek a ltezs)k 1l4"nak. A 4elen 0onatkoz"s#an te& szetesen Isten e&k*l1s! 48s"g"t3 s annak k)l*n#*z+ *sszete0+!t hangs/lyozz5k k!3 !0el ezeket a t"&gya!k te& szete hat"&ozza eg. a. *stennek a teremtmnyei irnti jsga ltalnossgban. Ez eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *stennek az a t"kletessge, amely arra ind+tja Ht, hogy nagylelk4en s ked#esen bnjon minden teremtmny#el. Ez az a 48!nd5lat3 ellyel a Te&e t+ !nden &z+ te&e t nye !&"nt 0!seltet!k. A zsolt"&os a 48l !s e&t sza0akkal nekel e&&+lN RM8 az LH !ndenk!hez3 !&gal as !nden te&e t nyhezU >!ndenk! 0"&akoz0a nz &"d3 s te !de4#en adsz nek!k eledelt. @!ny!tod kezedet3 s k!elg%tesz !nden l+lnyt kegyel esenS PZsolt1'-3B31-=17Q. Istennek ez a 48!nd5lat/ &dekl+dse egny!l0"n5l a te&e t ny 48lt#en 0al8 gondoskod"s"#an3 s !lleszked!k a te&e t ny te& szethez s k*&)l nye!hez. Ez te& szetesen 0"ltoz!k a &tkt tek!nt0e a ked0ez nyezett ka;a1!t"s"nak eg,elel+en. S #"& ne ko&l"toz8d!k a h%0+k&e3 1sak +k 5tat4"k k! "ld"sa!nak eg,elel+ &tkelst3 a 0"gyat a ,elhaszn"l"s5k&a Isten)k szolg"lat"#an3 s %gy gazdaga## s tel4ese## &tk#en l0ez!k azokat. A $!#l!a sok !geszakasz#an 5tal Istennek e&&e a 48s"g"&a3 ;ld"5l Zsolt37N73 1:'N213 >t-N'-3 7N273 Lk7N3-3 (sel 1'N19. #. *sten szeretete. >!ko& Isten a 48s"g"t gyako&ol4a a &a1!on"l!s te&e t nye! !&"nt3 ez ,elttelez! a sze&etet agasa##&endG 4ellegt3 s ez a sze&etet !s t egk)l*n#*ztethet+ annak ala;4"n3 hogy k!k&e !&"ny5l. Altal"noss"g#an Isten 48s"g"t8l k)l*n#*z+en eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *stennek az a t"kletessge, mely ltal "r"kk#alan az "nk"zlsre ind+ttatik . >!0el Isten a#szol/t 48 <n ag"#an3 az sze&etete ne tal"lhat tel4es egelgedettsget se !#en3 a ! ne 5tat a#szol/t t*kletessget. Sa4"t >aga ked0&t sze&et! &a1!on"l!s te&e t nye!t3 0agy hogy "sknt ,e4ezz)k k!3 <n ag"t3 a sa4"t e&nye!t3 5nk"!t3 a4"ndka!t sze&et! #enn)k. >g a #Gn*st+l se 0on4a eg tel4esen a sze&etett3 !0el g a #Gn*s#en !s l"t4a sa4"t >aga k; "s=ho&doz84"t3 Mn3N173 >t-N''='-. Egy!de4Gleg k)l*nleges sze&etettel sze&et! a h%0+ket3 !0el /gy tek!nt! +ket3 !nt lelk! gye& eke!t @&!szt5s#an. 6el)k k*zl! <n ag"t a sz8 legtel4ese## s leggazdaga## &tel #en3 kegyel nek s k*ny*&)letnek tel4essg0el. Mn17N293 H -N23 1Mn3N1.

--

1. *sten kegyelme. A Rkegyele S nagy 4elent+sgG sza0a a h#e& chanan3 s a g*&*g kharisz sza0ak ,o&d%t"sa. A Szent%&"s sze&!nt ezt ne 1sak Isten gyako&ol4a3 hane az e #e&ek !s3 s azt a 48!nd5latot 4elent!3 a ellyel az egy!k e #e& 0!seltet!k a "s!k !&"nt3 1>8z33N231:31-3 3BN'3 '9N2-3 H5th2N23 1S" 1N123 17N22. Ezek az esetek ne sz)ksgsze&Gen ,oglal4"k ag5k#an3 hogy a kegyele &e ne szolg"ltak &". Altal"noss"g#an azon#an el ondhat83 hogy a kegyele a 48!nd5lat !ngyenes ado "nyoz"sa olyas0alak!nek3 ak! e&&e ne szolg"lt &". D+k;;en ez a helyzet akko&3 !ko& a sz8#an ,o&g8 kegyele Isten kegyel e. Az e #e& !&"nt! sze&etete !nd!g eg ne &de elt3 s !ko& a #Gn*s*k !&"nt ny!l0"n5l eg3 g el !s 4"tszott Pel !s 0esz%tettQ. A $!#l!a "ltal"#an ezt a sz8t haszn"l4a *sten meg nem rdemelt jsgra, #agy szeretetre azok irnt, akik eljtszottk azt, s termszet3knl &og#a a krhozat +tlete alatt #annak. Isten kegyel e a ,o&&"sa !nden lelk! "ld"snak3 a ! a #Gn*s*knek adat!k. ^gy ol0as5nk &8la az al"##! !geszakaszok#anN E,1N7=93 2N9=B3 T!t2N113 3N'= 9. >%g a $!#l!a sokszo& #eszl Isten kegyel &+l3 !nt )d0*z%t+ kegyele &+l3 e l%t! azt a sz8 t"ga## &tel #en !s3 zs27N1:3 Me&17N13. Isten kegyel nek a legnagyo## gyako&lat! 4elent+sge a #Gn*s e #e&ek sz" "&a 0an. E kegyele "ltal ny%lt eg sz" 5k&a a eg0"lt"s /t4a3 H 3N2'3 2@o&2NB3 s a eg0"lt"s )zenete k! ent a 0!l"g#a3 (sel1'N3. @egyele "ltal ka;4"k a #Gn*s*k Isten a4"ndk"t Mz5s @&!szt5s#an3 (sel12N293 E,2N2. @egyele "ltal !gaz5lnak eg3 H 3N2'3 T!t3N93 "ldatnak eg lelk! "ld"sokkal3 Mn1N173 2@o&2NB3 2Thessz2N173 s 0g)l *&*kl!k az )d0*ssget3 E,32N23 T!t2N11. L"t0"n3 hogy se !,le sa4"t &de )k s!n1s3 +k !ndenest)l Istennek a @&!szt5s#an adott kegyel t+l ,)ggnek. A ode&n teol8g!"#an3 annak az e #e& e&edend+ 48s"g"#a s a sa4"t aga egseg%tsnek k;essg#e 0etett h!t0el egy)tt a kegyele "ltal! )d0*ssg az R5tols8 akko&dd"S 0"lt3 s+t g a Rkegyele S sz8 !s el0esztette !nden lelk! 4elentst s k!ko;ott a 0all"s! #eszlgetsek#+l. (sak Rsz%0lyessgS &tele #en a&adt eg3 s ez eglehet+sen k)ls+dleges dolog. Sze&en1s&e 0annak #!zonyos 4ele! a #Gn /4#8l! k!hangs/lyoz"s"nak3 s az !sten! kegyele sz)ksgessge /4#8l #&edez+ ,el!s e&snek. d. *sten k"ny"r3lete. Isten 48s"g"nak s sze&etetnek "s!k ,ontos *sszete0+4e az k*ny*&)lete3 0agy gy*ngd sz"nal a. A leg"ltal"nosa##an ennek k!,e4ezs&e haszn"lt h#e& sz8 a chesed. 6an azon#an g egy sz83 ely a ly s gy*ngd sz"nal at ,e4ez! k!3 ne0ezetesen a racham3 a elyet gy*ny*&Gen Rgy*ngd k*ny*&)letnekS ,o&d%tanak a ! angol $!#l!"nk#an. A Se;tag5!nta s az L4sz*0etsg a g*&*g cleos sz80al %&4a le Isten k*ny*&)letessgt. Ea Isten kegyel e Isten el+tt! #Gn*sknt l"t4a az e #e&t3 ak! teh"t eg#o1s"t"s&a szo&5l3 Isten k*ny*&)lete /gy l"t4a +t3 !nt ak! ag"n ho&dozza a #Gn k*0etkez nye!t3 ak! sz"nal as k*&)l nyek k*z*tt 0an3 s ak!nek ez&t !sten! seg%tsg&e 0an sz)ksge. Isten k*ny*&)lete ez&t eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *sten jsga, #agy szeretete azok irnt, akik nyomorAsgban, #agy +nsgben #annak, &3ggetlen3l rdemeiktl. @*ny*&)let#en Isten /gy 4elent! k! >ag"t3 !nt &sz0ttel4es Istent3 Ak! sa4n"l4a azokat3 ak!k nyo o&/s"g#an 0annak s !nd!g kszen "ll a&&a3 hogy enyh%tsen %nsg)k*n. Ez a kegyele nagylelkG3 ->8z-N1:3 Zsolt-9N113 27NB3 s Iz&ael k*lt+! gy*ny*&k*dtek ennek3 !nt *&*kk ta&t8nak a egnekls#en3 1@&8n17N3'3 2@&8n9N73 Zsolt1373 Ezsd&3N11. Az L4sz*0etsg gyak&an e l%t! Isten kegyel 0el egy)tt3 k)l*n*sen az )d0*zlsek#en3 1T! 1N23 2T! 1N23 T!t1N'. T*##sz*& ege l%ttet!k nek)nk3 hogy az&t 0an nek!k eg 5tat0a3 hogy ,l4k az Istent3 2>8z2:N23 ->8z9NB3 Zsolt27NB3 Lk1N-:. Ez azon#an ne 4elent! azt3 hogy ez 1sak &"45k ko&l"toz8d!k3 #"& k)l*nleges &tk#en l0ez!k. Isten gyengd k*ny*&)lete !nden 5nk"4"&a k!te&4ed3 Zsolt1'-NB3 s g azok !s osztoznak #enne3 ak!k ne ,l!k t3 Ez12N23332 33N113 Lk7N3-= 37. Isten kegyel e ne 5tathat8 #e /gy3 !nt a ! sze #en "ll az !gazs"goss"g"0al. Ezt 1sak!s !gazs"goss"g"0al sz!go&/ ha& 8n!"#an gyako&ol4a Mz5s @&!szt5s &de e!&e 0al8 tek!ntettel. A $!#l!a "ltal a le%&"s"&a haszn"lt "s ,ogal ak a Rsa4n"latS3 Rsz"nalo S s Rsze&etettel4essgS.

-7

e. *sten hosszAt4rse. Isten hossz/tG&se g !nd!g az nagy 48s"g"nak s sze&etetnek /4a## *sszete0+4e. A h#e& az rek3 aph sza0akat haszn"l4a3 elyek sz8 sze&!nt! 4elentse Rhossz/ ny5gal /S3 0agy lass/ a ha&ag&a. A g*&*g 5gyanezt az elk;zelst a makroth'mia sz80al ,e4ez! k!. Ez *sten jsgnak, #agy szeretetnek ama "sszete#je, mely ltal elnz a makacsokkal s gonoszokkal szemben, dacra hosszan &olytatd engedetlensg3knek. Ennek az att&!#/t5 nak a gyako&l"sa k*z#en a #Gn*st g !nd!g a #Gn#en l+knt l"t4a3 a hozz" el45t8 !ntsek s ,!gyel eztetsek ellen&e. Ez a eg&de elt %tlet ksleltets#en ny!l0"n5l eg. A Szent%&"s e&&+l az al"##! !geszakaszok#an #eszlN 2>8z3'N73 Zssolt27N1- 3H 2N'3 1Ct3N2:3 2Ct3N1-. Egy!k3 k!ss elt&+ ta&tal / sz!non! "4a a Rt)&ele S PelnzsQ. 2. ISTEN SZENTSKE. A h#e& Rszentnek lenn!S 4elentsG sz8 a 2'adash33 a ! a 2ad gy*k&#+l sz"& az!k3 a !nek 0!szont a 4elentse el0"gn!3 0agy elk)l*n%ten!. Ez az egy!k legsze #etGn+## a 0all"sos sza0ak k*z*tt az sz*0etsg#en3 s els+so&#an Isten&e alkal azz"k. ?gyanezt az elk;zelst k*zl! 0el)nk az L4sz*0etsg !s a hagiazo s hagios sza0akkal. >"& e##+l !s k!tGn!k3 hogy a szentsg&+l ne helyes /gy gondolkodn!3 !nt els+so&#an e&k*l1s!3 0agy 0all"sos !n+sg&+l3 !nt azt "ltal"#an tesz!k. Ala;0et+ esz 4e az3 hogy ez egy helyzet3 0agy 0!szony3 ely Isten s 0ala !,le sze ly3 0agy dolog k*z*tt "ll ,enn. a. !ermszete. Isten szentsgnek #!#l!a! elk;zelse kett+s. E&edet! &tele #en azt 4elz!3 hogy a#szol/t k)l*n#*z!k a te&e t nye!t+l3 s 0gteles ,ensg#en 0an ,elett)k. ^gy &t0e Isten szentsge egy!ke t&ansz1endens att&!#/t5 a!nak3 s !d+nknt /gy #eszlnek &8la3 !nt k*z;ont!3 0agy ,els+##&endG t*kletessg&+l. Ne l"tsz!k azon#an helyesnek Isten egy!k att&!#/t5 "&8l /gy #eszln!3 !nt a ! k*z;ont!## s ,els+##&endG a t*##!nl3 " ha ez egengedhet+ 0olna3 a Szent%&"snak az Isten szentsg&e helyezett hangs/lya l"tsz8lag !gazol4a ezt a 0"laszt"st. Azon#an egszen ny!l0"n0al83 hogy a szentsg e##en az &tele #en 0al84"#an ne erk"lcsi att&!#/t5 3 a ! a t*##!3 ;ld"5l a sze&etet3 a kegyele s a k*ny*&)letessg ell &endelhet+3 hane 0ala !3 a ! azonos te&4edel G !ndennel3 a ! Isten&+l el ondhat8 s alkal azhat8 !nda&&a. szent !nden#en3 a ! k!4elent! t3 48s"g"#an s kegyel #en 5gyan/gy3 !nt !gazs"goss"g"#an s ha&ag4"#an. Ne0ezhet+ Isten R,elsg=szentsgnekS3 s az al"##! !geszakaszok P!sQ 5talnak &"N 2>8z1-N113 1S" 5el2N23 zs-9N1-3 E8s11NB. Istennek ez a szentsge az3 a !t Itto a $as =eilige37 1% G ,ontos 5nk"4"#an /gy tek!nt3 !nt a leglnyegese##et Isten#en3 s a !t /gy 4el*l3 !nt Ra legmagasztosabbatS. A ne &a1!on"l!s &sznek tek!nt! Isten#en3 a !&+l ,ogal !lag ne lehet gondolkodn!3 s a ! e,,le elk;zelseket ,oglal ag"#anN Ra#szol/t egk*zel%thetetlensgS s Ra#szol/t t/le&+#en le0+sgS3 0agy R,lel etes ,elsgS. Ez ,el#&eszt! az e #e&#en az a#szol/t se !sg &zst3 a Rte&e t nysg=t5datotS3 R0agy Rte&e t nysg=&zstS3 a ! az a#szol/t egal"zkod"shoz 0ezet. Isten szentsgnek azon#an 0an egy s;e1!,!k5san e&k*l1s! *sszete0+4e !s a Szent%&"s#an3 s ez az a #!zonyos *sszete0+3 a ellyel e##en a 0onatkoz"s#an k*z0etlene##)l ,oglalkoz5nk. Az !sten! szentsg e&k*l1s! esz 4e ne k)l*n%thet+ el Isten ,elsg= szentsgt+l. El+##! az 5t8##!#8l ,e4l+d*tt k!. Isten e&k*l1s! szentsgnek ala;elk;zelse sz!ntn az elk)l*n)ls3 de e##en az eset#en az e&k*l1s! 48 elk)l*n)lse a #Gnt+l3 M8#3'N1:3 Ea#1N13. E##en az &tele #en haszn"l0a a RszentsgS Isten ,elsges t!sztas"g"&a3 0agy e&k*l1s! ,ensg&e 5tat. A az e&k*l1s! t!sztas"g elk;zelse ne ;5szt"n negat%0 Pelk)l*n)ls a #Gnt+lQ3 hane ;oz!t%0 ta&tal a !s 0an3 ne0ezetesen az e&k*l1s! k!0"l8s"g3 0agy e&k*l1s! t*kletessg. Ea az e #e& &eag"l Isten ,elsg=szentsg&e a 0gtelen 4elentktelensg s ,lele &zs0el3 akko& az e&k*l1s! szentsg&e adott &eak1!84a a t!szt"talans"g3 a #Gn t5dat"nak &zs#en 4elen!k eg3 zs7N-. Itto el!s e&! ezt az ele et !s Isten szentsg#en3 #"& a "s!kat hangs/lyozza k! s a &" adott &eak1!8&8l ezt ond4aN RC5szt"n a ,lele 3 ;5szt"n
37

Angol ,o&d%t"s#anN !he *dea o& the =oly

-9

a Xhatal ass"gX el+l! enedk &zsnek sz)ksgessge t*lt! el az e #e&t3 hogy X;&o,"nX !0olt"#an ne mlt eg"lln! a Szent Isten 4elenlt#en3 s hogy egsz sze lyes ltatlans"ga #e o1skolhat4a g ag"t a szentsget !sS.39 Istennek ez az e&k*l1s! szentsge eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *stennek az a t"kletessge, mely ltal "r"kk#alan akarja s tartja &enn a sajt erk"lcsi ki#lsgt, gy4l"li a b4nt s k"#eteli meg a tisztasgot az erk"lcsi teremtmnyeiben. #. Megjelensben. Isten szentsge az e #e& sz%0#e )ltetett e&k*l1s! t*&0ny#en 4elen!k eg3 s lelk!!s e&etn ke&eszt)l sz8l hozz"3 konk&ta##an ;ed!g Isten s;e1!"l!s k!4elents#en. A legsze #etGn+##en az Iz&aelnek adott t*&0ny#en l;ett el+t&#e. Az a t*&0ny !nden *sszete0+40el egyete #en a&&a te&0eztetett3 hogy &"nyo 4a Iz&ael&e Isten szentsgnek elk;zelst3 s &"knysze&%tse az e #e&ek&e a szent let0ezets sz)ksgessgt. Ezt a 1lt szolg"lt"k az a,,le 4elk;ek3 !nt a szent ne zet3 a szent,*ld3 a szent 0"&os3 a szent hely s a szent ;a;s"g. S+t3 olyatnk;;en 4elentetett k!3 hogy Isten eg45tal azta a egta&t8!t3 s sz*&nyG #)ntetsekkel s/4totta a egszeg+!t. A leg agasa## &endG k!4elentse Mz5s @&!szt5s#an adatott3 ak! RSzentnek s IgaznakS h%0at!k3 (sel3N1'. az lete so&"n Isten t*kletes szentsgt 5tatta #e. 6g)l3 Isten szentsge az Egyh"z#an3 !nt @&!szt5s test#en !s eg4elen!k. Sze #etGn+ tny3 ely&e sG&Gn ,elh%04"k a ,!gyel et3 hogy a szentsget az sz*0etsg sokkalta gyak&a##an t5la4don%t4a Istennek3 !nt az L4sz*0etsg3 noha az 5t8##!#an !s el+,o&d5l3 Mn19N113 1Ct1N173 Mel'N23 7N1:. Ez 0al8sz%nGleg a !att 0an %gy3 e&t az L4sz*0etsg a ,ogal at leg!nk"## a Szenth"&o s"g ha& ad!k Sze lynek egk)l*n#*ztets&e haszn"l4a3 !nt Ak!nek a eg0"lt"s )d0&end4#en az a s;e1!"l!s ,eladat 45tott 3hogy k*z*l4e a szentsget az n;0el. 3. ISTEN IKAZSAKISSAKA. Ez az att&!#/t5 szo&osan ka;1sol8d!k Isten szentsghez. Shedd /gy #eszl Isten !gazs"goss"g"&8l3 !nt Rszentsgnek egy!k 8d4"&8lS3 St&ong ;ed!g egysze&Gen Rt&anz!t%0 szentsgnekS ne0ez!. Ezek a ,ogal ak azon#an 1sak a&&a 0onatkoznak3 a !t Isten #iszonylagos !gazs"goss"g"nak ne0eznek3 egk)l*n#*ztet0e az abszolAt !gazs"goss"g"t8l. a. z igazsgossg alapeszmje. Az !gazs"goss"g ala;esz 4e a t*&0nyhez 0al8 sz!go&/ &agaszkod"s. Az e #e&ek k*z*tt ez el+,elttelez! a t*&0ny ltezst3 elyhez !gazodn!5k kell. Nha ond4"k3 hogy ne #eszlhet)nk Isten !gazs"goss"g"&8l3 !0el n!n1s olyan t*&0ny3 elynek al" lenne 0et0e. .e 48llehet n!n1sen Isten ,elett "ll8 t*&0ny3 te& szetesen ltez!k t*&0ny Istennek ag"#an a te& szet#en3 s ez a lehet+ leg agasa## &endG &1e3 ellyel !nden "s t*&0ny eg%tltet!k. Altal"#an k)l*n#sget tesznek Isten a#szol/t s 0!szonylagos !gazs"goss"ga k*z*tt. El+##! az isteni termszet ama &eddhetetlensge, mely ltal *sten #gtelen3l igazsgos Inmagban, %g 5t8##! *stennek az a t"kletessge, mely ltal meg#ja Magt az H szentsgnek brminem4 megsrtstl, s minden #onatkozsban kim'tatja, hogy H a ,zent. Ez az !gazs"goss"g az3 a !&e az R!gazs"goss"gS ,ogal a !nk"## 0onatkoz!k. Az !gazs"goss"g k)l*n*sen a##an ,e4ez+d!k k!3 hogy !nden e #e& azt ka;4a3 a !t &de el3 a 1selekedete!nek eg,elel+en. Isten *&*kl*tt !gazs"goss"ga te& szetesen ala;0et+ ahhoz az !gazs"goss"ghoz3 a !t a te&e t nye!0el 0al8 #"n"s 8d4"#an 5tat k!3 s a !t Isten !gazs"g"nak !s ne0eznek3 !tt s;e1!"l!s ,!gyele &e lt8. Az R!gazs"gosS3 0agy R!gazs"goss"gS h#e& sza0a a tsaddik3 tsedhek3 s tsedhakah3 a eg,elel+ g*&*g sz8 ;ed!g a dikaios3 0agy dikaios'ne3 elyek !ndegy!ke ag"#an ,oglal4a a &1nek 0al8 eg,elelst. Ezt a t*kletessget a Szent%&"s /4&a s /4&a Istennek t5la4don%t4a3 Ezsd&BN1-3 NehBN23 Zsolt11BN1393 1'-N193 Me&12N13 Ms!&1N123 .anBN1'3 Mn19N2-3 2T! 'N23 1Mn2N2B3 3N93 Mel17N-. #. z *sten igazsgossg#al kapcsolatos megk3l"nb"ztetse. >!ndenekel+tt ott 0an Isten 'ralkodi igazsgossga. Ez az !gazs"goss"g3 ahogyan a ne0e !s 5tat4a3 az a #!zonyos egyenessg3 elyet Isten3 !nt !nd a 48k3 !nd a gonoszok ?&alkod84a tan/s%t. Ennek
39

!he *dea o& the =oly3 -7. oldal

-2

ala;4"n sze&0ezte eg a 0!l"g e&k*l1s! ko& "nyzat"t s knysze&%tett !gazs"gos t*&0nyt az e #e&&e3 a 45talo %g&et0el az engedel esnek3 0ala !nt a #)ntets ,enyegets0el a t*&0nyszeg+nek. Isten az sz*0etsg#en "ll sze #etGn+en el+tt)nk3 !nt Iz&ael T*&0nyad84a3 zs33N223 0ala !nt az e #e&ek "ltal"noss"g#an3 Mak'N123 s az t*&0nye! !gazs"gos t*&0nyek3 ->8z'N2. A $!#l!a 5tal Istennek e&&e az !gazgat"s! 5nk"4"&a a ZsoltBBN'=#en s a H 1N32=#en. Szo&os ka;1solat#an "ll az !gazgat"s!0al Isten PsztQoszt8 !gazs"ga. Ez a ,ogalo &endsze&!nt Istennek a t*&0ny 0g&eha4t"sa so&"n tan/s%tott egyenessge le%&"s"&a szolg"l3 s a 45tal ak s #)ntetsek sztoszt"s"&a 0onatkoz!k3 zs3N1:=113 H 2N73 1Ct1N19. Ez kt,leN P1Q F'talmaz igazsgossg3 ely a 45tal ak k!oszt"s"#an 5tatkoz!k eg !nd az e #e&ek3 !nd az angyalok 0onatkoz"s"#an3 ->8z9NB312=133 2@&8n7N1-3 Zsolt-2N123 >!k9N2:3 >t2-N2133'3 H 2N93 Zs!d11N27. Ez tnyleg az !sten! sze&etet k!,e4ezse3 ely ado "nya!t oszt4a k!3 de ne a sz!go&/an 0ett &de ek ala;4"n3 e&t a te&e t ny ne k;es a#szol/t &de eket sze&ezn! a Te&e t+4e el+tt3 hane az %g&et s az egyezsg ala;4"n3 Lk19N1:3 1@o&'N9. Isten 45tal a! kegyel !ek3 s a##8l a sz*0etsg! 0!szony#8l ,akadnak3 a !t "ll%tott ,el. P2Q 63ntet igazsgossg3 ely a #)ntetsek k!sza#"s"&a 0onatkoz!k. Ez az !sten! ha&ag k!,e4ezse. >%g a #Gn nlk)l! 0!l"g#an ne 0olna helye a gyako&l"s"nak3 sz)ksgsze&Gen nagyon ,ontos helye 0an a #Gnnel tel! 0!l"g#an. Egsz#en 00e a $!#l!a 4o##an k!hangs/lyozza az !gazak eg45tal az"s"t3 !nt a gonoszok #)ntetst3 de g az 5t8##! !s nagyon sze #e*tl+ a H 1N323 2NB3 12N1B3 2Thessz1N23 s g sok "s !geszakasz#an. >eg kell azon#an 4egyezn!3 hogy 48llehet az e #e& ne &de l! eg azt a 45tal at3 elyet ka;3 eg&de l! a #)ntetst3 a !t k!sza#nak &". Az !sten! !gazs"goss"g e&edet!leg s sz)ksgsze&Gen a gonosz eg#)ntets&e3 s ne a 48 eg45tal az"s"&a 0an3 Lk19N1:3 1@o&'N93M8#':N11. Sokan tagad4"k Isten sz!go&/ #)ntet+ !gazs"goss"g"t3 s azt "ll%t4"k3 hogy Isten az&t #)ntet! a #Gn*st3 hogy eg&e,o& "l4a +t3 s el&ettentsen "sokat a #Gnt+l3 de ezek az "ll"s;ontok ne ta&that8ak. A #Gn #)ntetsnek els+dleges 1l4a a 4og s !gazs"g ,ennta&t"sa. Te& szetesen esetenknt szolg"lhat3 s+t3 "sodlagosan !&"ny5lhat a #Gn*s*k eg&e,o& "l"s"&a s "soknak a #Gnt+l 0al8 0!sszata&t"s"&a.

&. A sz,(e enits att ib't,mai


Isten sz50e&en!t"s"t a Szent%&"s e&+tel4esen k!hangs/lyozza. Lgy 5tat4a #e t3 !nt Te&e t+t3 s az aka&at"t ;ed!g /gy3 !nt !ndennek az ok"t. Te&e t+ 5nk"4a k*0etkezt#en a enny s a D*ld3 0ala !nt azok#an !nden az t5la4don"t k;ez!. a#szol/t tek!ntlyt *lt*z*tt ,el a ennye! se&egek s a D*ld lak8! ,elett. ta&t ,enn !nden dolgot !ndenhat8 hatal "0al3 s eghat"&ozza a 0get3 elynek szolg"lat"&a &endeltettek. @!&"lyknt 5&alkod!k a sz8 lega#szol/ta## &tel #en3 s !nden dolog T+le ,)gg s Nek! 0an al"0et0e. Kazdag #!#l!a! #!zony%tk enny!sg "ll &endelkezs&e Isten sz50e&en!t"s"&8l3 de ost 1sak a leg,ontosa##ak&a ko&l"toz8d5nkN 1>8z1'N1B3 2>8z12N113 ->8z1:N1'3193 1@&8n2BN11=123 2@&8n2:N73 NehBN73 Zsolt22N223 '9N23339323 B-N3=-3 11-N33 13-N-=73 Me&29N-3 Lk1N-33 (sel19N2'=273 Mel1BN7. @t att&!#/t5 k*0etel !tt eg &szletes ele zst3 ne0ezetesen P1Q Isten sz50e&n aka&ata3 P2Q Isten sz50e&n hatal a.

1. ISTEN SZ?6EHN A@AHATA. a. *sten akarata ltalnossgban. A $!#l!a k)l*n#*z+ sza0akat alkal az Isten aka&at"nak le%&"s"&a3 ne0ezetesen a h#e& chaphets3 tsebh' s ratson3 0ala !nt a g*&*g bo'le s thelema sza0akat. Az !sten! aka&at ,ontoss"ga sok,lek;;en 4elen!k eg a Szent%&"s#an. Lgy 0an #e 5tat0a3 !nt a dolgok 0gs+ oka. >!nden e##+l sz"& az!k3 a te&e ts s a -B

,ennta&t"s3 Zsolt13-N73 Me&12N73 Mel'N113 az 5&alkod"s3 Cld21N13 ."n'N323 a k!0"laszt"s s az el0ettets3 H BN1-=173 E,1N11 @&!szt5s szen0edse!3 Lk22N'23 (sel2N233 az /44"sz)lets3 Mak1N123 a egszentel+ds3 D!l2N133 a h%0+k szen0edse!3 1Ct3N193 az e #e& lete s so&sa3 (sel12N213 H 1-N323 Mak'N1-3 s g az let lega;&8## dolga! !s3 >t1:N2B. Ez&t a ke&esztyn teol8g!a !nd!g a dolgok 0gs+ okaknt !s e&te el Isten aka&at"t3 #"& a ,!loz8,!a nha ha4land8s"got 5tatott a&&a3 hogy lye## okot ke&essen ag"nak az A#szol/tnak a Lny#en. Azon#an az a&&a !&"ny5l8 k%s&let3 hogy !ndent Isten Lny&e ala;ozz5nk3 "ltal"noss"g#an a ;ante!z 5shoz 0ezet. Az Raka&atS sz8 Isten&e alkal az0a ne !nd!g #%& 5gyanazzal a ,ogal ! ta&talo al a Szent%&"s#an. Mel*lhet! P1Q Isten egsz e&k*l1s! te& szett3 #ele&t0e olyan att&!#/t5 okat !s3 !nt sze&etet3 szentsg3 !gazs"goss"g3 st#.3 P2Q az *n eghat"&oz"s k;essgt3 azaz a hatal at a&&a3 hogy <n aga hat"&ozza eg a te0kenysg enett egy te&0et alkotand83 P3Q ennek a te0kenysgnek a te& kt3 azaz egy el+&e eghat"&ozott te&0et3 0agy 1lt3 P'Q a hatal at ennek a te&0nek k!0!telezs&e s ennek a 1lnak az el&s&e Pa 1selek0+t aka&atot3 0agy !ndenhat8s"gotQ3 s P-Q a &a1!on"l!s te&e t nyek sz" "&a le,ektetett letsza#"lyokat. Els+so&#an Isten aka&ata3 !nt az *n eghat"&oz"s k;essge az3 a !0el ost ,oglalkoz5nk. Ez eghat"&ozhat8 /gy3 !nt az H 1nynek ama t"kletessge, mely ltal H a legegyszer4bb cselekedettel Inmaga, mint a legnagyobb j, s a sajt ne#e ked#rt az H teremtmnyei &el eljr <azaz "r3l Inmagnak>, +gy ez kpezi alapjt a teremtmnyei lnynek s &olyamatos ltezsnek. A 0!l"gegyete s a #enne ,oglalt *sszes te&e tny 0onatkoz"s"#an ez te& szetesen ag"#an ,oglal4a az oks"g! 0!szonyt. #. z *sten akarat#al kapcsolatos megk3l"nb"ztetsek. @)l*n#*z+ egk)l*n#*ztetseket tettek Isten aka&at"0al ka;1solatosan. Ezek k*z)l egyeseket a &e,o& "t5s teol8g!a 1sak ke0ss t" ogatta3 !nt ;ld"5l Isten megelz s rk"#etkez aka&at"t3 0ala !nt Isten abszolAt s &eltteles aka&at"t. Ezek a egk)l*n#*ztetsek ne 1sak ,l&e&tseket okoztak3 de g egk&d+4elezhet+ 8don !s &tel eztk +ket. >"s egk)l*n#*ztetsek azon#an hasznosnak #!zony5ltak3 %gy "ltal"nosa##an el,ogadt"k ezeket. Az al"##!ak#an 1so;o&tos%that45k +ketN P1Q *sten elrendel <dekret+#> s megenged <precept+#> akarata. El+##! Istennek az az aka&ata3 ellyel 1l5l tGz k!3 0agy el&endel #"& !t3 a !nek eg kell lenn!e3 ak"& e,,ekt%0 8don Pokoz0"nQ aka&4a el&n! azt3 ak"& egenged! a #ek*0etkeztt &a1!on"l!s te&e t nye!nek ne ko&l"tozott k*z&e Gk*dsn ke&eszt)l. ?t8##! az letnek az a sza#"lya3 elyet Isten ,ektetett le az e&k*l1s! te&e t nye! sz" "&a3 4elez0n a &"45k k!sza#ott k*telezettsgeket. Az el+##! !nd!g egt*&tn!k3 %g az 5t8##!0al sze #en gyako&ta engedetlenkednek. P2Q z e'dokia akarata s az e'restia akarata. Ezt a ,eloszt"st ne k! ondottan a 1selek0s 1l4"0al ka;1solatosan3 hane !nk"## a egttel *&* t3 0agy a 0ala !t egtenn! 0"gy"st !llet+en tettk. Az el+z+ ,eloszt"snak a##an a tny#en ,elel eg3 hogy az e'dokia aka&ata az el&endel+ aka&athoz hasonl8an azt ,oglal4a ag"#an3 a !nek #!zonyosan eg kell lenn!e3 %g az e'restia aka&ata 1sak a 48&a 0onatkoz!k3 a &ossz&a ne 3 >t11N27. Al!gha helyes azt ondan!3 hogy a egelgedettsg3 0agy *&* ele e !nd!g eg0an #enne. P3Q beneplacit'm akarata s a sign'm akarata. El+##! Istennek az t!tkos tan"1s0gzs#en egtestes)l+ aka&at"t 4elz!3 %g !s e&tt ne tesz! azt 0ala !,le k!4elents3 0agy ag"nak az ese nynek az /t4"n. $"& !lyen !lyetnk;;en k!4elentett aka&at sign'm= " 0"l!k. Ezt a egk)l*n#*ztetst az Isten el&endel+ s egenged+ aka&ata k*z*tt tett egk)l*n#*ztetsnek eg,elel+0 aka&t"k tenn!3 de al!gha lehet ondan!3 hogy az !s lett. Isten 48tetszse k!,e4ezs&e 45t az egenged+ aka&at"#an !s3 s az el&endel+ aka&at sz!ntn sign'm "ltal 45t el a t5dat5nk!g. P'Q *sten titkos s kijelentett akarata. Ez a leggyako&!## egk)l*n#*ztets. El+##! az Isten el&endelse sze&!nt! aka&at3 ely 48&szt el 0an &e4t0e Isten#en3 %g a "s!k a sza#"lyoz"s aka&ata a ! k!4elentetett a t*&0ny#en s az e0angl!5 #an. A egk)l*n#*ztets ala;4a az ->8z2BN22. Isten t!tkos aka&at"t a Zsolt11-N33 ."n'N1'32232B3323 H BN12=1B3 11N33=3'3 E,1N-3B311 e l%t!3 %g

7:

k!4elentett aka&ata a >t9N213 12N-:3 Mn'N3'3 9N193 H 12N2 !geszakaszok#an sze&e;el. ?t8##! hozz",&het+ !ndenk! sz" "&a s n!n1s essze t+l)nk3 ->8z 3:N1'3 H 1:N2. Isten t!tkos aka&ata 0onatkoz!k !nden dolog&a3 a !ket 0agy 0g&e aka& ha4tan!3 0agy eg aka& engedn!3 s a elyek ez ok#8l a#szol/t k*t*ttek. A k!4elentett aka&at el+%&4a az e #e&ek k*telessge!t s k;0!sel! az 5tat3 elyen "t l0ezhet!k Isten "ld"sa!t. 1. *sten akaratnak szabadsga. Kyak&an 0!tat4"k a k&dst3 hogy Isten3 aka&at"nak gyako&l"sa k*z#en sz)ksgsze&Gen3 0agy sza#adon 1seleksz!k. A 0"lasz e&&e a k&ds&e gondos egk)l*n#*ztetst k*0etel eg. A !k;;en ltez!k scientia necessaria s scientia libera3 /gy ltez!k #ol'ntas necessaria Psz)ksgsze&G aka&atQ s #ol'ntas libera Psza#ad aka&atQ Isten#en. El+##!nek >aga !s o#4ekt5 a. sz3ksgszer4en aka&4a <n ag"t3 az szent te& szett s a sze lyes k)l*n#sgtteleket az Istensg#en. Ez azt 4elent!3 hogy sz)ksgsze&Gen sze&et! >ag"t s *&* t lel! a t*kletessge ,elett! el lkeds#en. >gs!n1s knysze& alatt3 hane Lnye t*&0nynek eg,elel+en 1seleksz!k3 s ez3 noha sz)ksges3 egy/ttal a leg agasa## &endG sza#ads"g !s. Egszen ny!l0"n0al83 hogy az oks"g! 0!szony !tt n!n1s 4elen3 s az *n ag"0al 0al8 elgedettsg3 0agy *nel,ogad"s gondolata ke&)l el+t&#e. Isten te&e t nye! 0!szont az + #ol'ntas libera=4"nak o#4ekt5 a!. Isten akarattal d*nt! el3 hogy !t s k!t ,og te&e ten!3 0ala !nt let)k !de4t3 helyt3 s k*&)l nye!t !s. 4el*l! k! !nden &a1!on"l!s te&e t nynek /t4"t3 hat"&ozza eg so&s5kat s haszn"l4a ,el +ket a sa4"t 1l4a!nak eg,elel+en. S #"& ,el&5h"zza +ket sza#ads"ggal3 g!s ellen+&z! a 1selekedete!ket. A $!#l!a Isten aka&at"nak e e sza#ads"g"&8l a lega#szol/ta## ,ogal ak#an #eszl3 M8#1N1:3 33N133 Zsolt11-N33 Cld21N13 zs1:N1-3 2BN173'-NB3 >t2:N1-3 H BN1-=1232:=213 1@o&12N113 Mel'N11. Az Egyh"z !nd!g 0dte ezt a sza#ads"got3 de k!hangs/lyozta azt a tnyt !s3 hogy ne tek!nthet+ a#szol/t k*z* #*ssgnek. .5ns S1ot5s az aka&at elk;zelst Isten&e se !lyen 8don se eghat"&ozottknt alkal azta3 " ennek az a#szol/t k*z* #*ssggel hat8 0ak aka&atnak az elk;zelst az Egyh"z el5tas%totta. Isten sza#ads"ga ne t!szta k*z* #*ssg3 hane &a1!on"l!s *n eghat"&oz"s. Istennek eg0an az oka a&&a3 hogy /gy aka&4on3 a !nt3 s ez &"0esz! +t3 hogy az egy!k 0get 0"lassza a "s!k helyett3 s az egy!k ,le eszk*z*ket az adott 0g el&shez a "s!kkal sze #en. >!ndegy!k eset#en ,enn"ll az az 5&alkod8 !nd%tk3 a ely a nek! leg4o##an tetsz+3 adott 0g3 0ala !nt eszk*z*k k!0"laszt"s"&a se&kent!3 #"& lehet3 hogy ne 0agy5nk k;esek eg"lla;%tan! ezt az !nd%tkot. Altal"noss"g#an ondhat83 hogy Isten ne aka&hat se !t3 a ! ellenttes az te& szet0el3 #*l1sessg0el3 0agy sze&etet0el3 !gazs"goss"g"0al3 0agy szentsg0el. .&. $a0!n1k k! 5tat4a3 hogy ! &!tk"n 0agy5nk k;esek eg"lla;%tan!3 hogy Isten !&t aka&t egy dolgot 4o##an3 !nt egy "s!kat3 s sz" 5nk&a ne lehetsges s ne !s sza#ad a dolgok Isten aka&at"n"l 0ala !,le lye## ala;4a 5t"n k5tatn!3 !0el !nden e&&e !&"ny5l8 k%s&let a&&a 0ezet3 hogy ala;ot ke&es a te&e t ny sz" "&a Istennek ag"#an a Lny#en3 s eg,oszt4a 0letlen 4ellegt+l3 0ala !nt sz)ksgsze&G03 *&*kk0al80"3 !sten!0 ttelt+l.32 d. *sten akarata a b4n #onatkozsban. Isten aka&at"nak tanttele gyak&an 0et ,el ko oly k&dseket. Ilyan ;&o#l "k e&)lnek !tt ,el3 elyek soha ne lettek egold0a3 s a elyeket az e #e& 0al8sz%nGleg soha ne !s k;es egoldan!. P1Q Az ond4"k3 hogy a enny!#en Isten el&endel+ aka&ata hat"&ozta eg a #Gnnek a 0!l"g#a 0al8 #el;st !s3 akko& ez"ltal Isten 0"l!k a #Gn sze&z+403 s 0al84"#an 0ala ! olyas !t aka&3 a ! ellenttes e&k*l1s! t*kletessge!0el. Az a& !n!"n5sok3 hogy elke&)l4k ezt a nehzsget3 azt ondt"k3 hogy Isten aka&ata az e #e& "ltal 0"lasztott /t el+&e !s e&et#en enged! eg a #Gnt. A &e,o& "t5s teol8g5sok3 !k*z#en a (sel2N233 3N23 st#. ala;4"n ,ennta&tott"k3 hogy Isten el&endel+ aka&ata ag"#an ,oglal4a az e #e&ek #Gn*s 1selekedete!t !s3 !nd!g gondosan k! 5tatt"k ezen a ;onton3 hogy ezt oly 8don kell ,el,ogn!3 a ! ne tesz! eg Istent a #Gn sze&z+40. k +sz!ntn el!s e&!k3 hogy ne k;esek egoldan! a ;&o#l "t3 egy!de4Gleg azon#an tesznek nh"ny hasznosnak #!zony5l83 &tkes
32

Gere&% $ogm. 2. k*tet 21. oldal

71

egk)l*n#*ztetst. A legt*##en ahhoz &agaszkodnak3 hogy Isten aka&ata a #Gnt !llet+en 1sak egenged+ aka&at3 de ne 1selek0+ aka&at /gy3 ahogyan az e&k*l1s! 48t tesz!. Ez a te& !nol8g!a te& szetesen egengedhet+3 ,elt0e3 ha helyesen &t!k. >"sok ,elh%04"k a ,!gyel et a&&a3 hogy #"& az Raka&atS3 0agy Raka&n!S ,ogal ak ag5k#an ,oglalhat4"k a egelgedettsget3 0agy *&* *t3 ezek !d+nknt 1sak az aka&at egysze&G elhat"&oz"s"&a 5tatnak3 k*0etkezsk;;en az3 hogy Isten aka&ata egenged! a #Gnt3 ne sz)ksgsze&Gen hozza ag"0al azt3 hogy *&* *t3 0agy sz8&akoz"st tal"l a #Gn#en. P2Q Kyak&an ond4"k azt !s3 hogy Isten el&endel+ s egenged+ aka&ata sokszo& ellent ond"s#an "llnak. El&endel+ aka&ata sok !ndent ,oglal ag"#an3 a !t egenged+ aka&at"0al egt!lt3 s sok dolgot k!z"&3 a !t egenged+ aka&at"0al eg;a&an1sol3 0. *. 1>8z223 2>8z'N21=233 2@!&2:N1=93 (sel2N23. >g!s &endk%0)l ,ontos ,ennta&tan! azt3 hogy noha !nd az el&endel+3 !nd a egenged+ aka&at3 egy "st8l elk)l*n)lteknek tGnnek3 ezek Isten#en ala;0et+en egy aka&atot k;eznek. S 48llehet a ;&o#l a tel4esen k!elg%t+ egold"sa 4elenleg ne lehetsges3 g!s lehet nh"ny egk*zel%tst tenn! a egold"s !&"ny"#an. >!ko& az el&endel+ s egenged+ aka&at&8l #eszl)nk3 az Raka&atS sz8t kt k)l*n#*z+ &tele #en haszn"l45k El+z+0el Isten azt hat"&ozta eg3 a !t 1selekedn! ,og3 0agy a !nek eg kell lenn!e3 5t8##!0al azt 4elent! k!3 a !t k*telessg)nk egtenn!.3B Egy!de4Gleg e lkezn)nk kell a&&a3 hogy az e&k*l1s! t*&0ny3 az let)nk sza#"lya #!zonyos &tele #en sz!ntn Isten aka&at"nak egtestes)lse. Ez k!,e4ez+dse az szent te& szetnek3 0ala !nt annak3 a !t te& szetes 8don egk*0etel !nden e&k*l1s! te&e t nyt+l. Ez&t g egy eg4egyzst kell hozz"tenn! az el+z+ekhez. Isten el&endel+ s egenged+ aka&ata n!n1s *ssze)tk*zs#en a##an az &tele #en3 hogy az el+z+0el ked0t lel! a #Gn#en3 %g az 5t8##!0al ne 3 s az 5t8##!nak eg,elel+en !nden egynnek pozit+# akarssal aka&4a az )d0*ssgt. >g el&endel+ aka&at"0al se lel! Isten a ked0t a #Gn#en3 s g a egenged+ aka&at"0al se aka&4a !nden egyn )d0*ssgt pozit+# akarssal. 2. ISTEN SZ?6EHN EATAL>A. Isten sz50e&en!t"sa ne 1sak az !sten! aka&at#an 45t k!,e4ez+ds&e3 hane a !ndenhat8s"g"#an !s3 azaz az aka&at"nak 0g&eha4t"sa k;essg#en !s. A hatal at Isten#en ne0ezhet4)k te& szete hatkony ene&g!"4"nak3 0agy annak a t"kletessgnek, mely ltal H az abszolAt s legmagasabb rend4 oksg. Szok"sos dolog k)l*n#sget tenn! a potentia $ei absol'ta PIsten a#szol/t hatal aQ s potentia $ei ordinata PIsten el&endelt hatal aQ k*z*tt. A &e,o& "t5s teol8g!a azon#an el5tas%t4a ezt a k)l*n#sgttelt /gy3 ahogyan a skolaszt!k5sok &tettk3 ak!k azt "ll%tott"k3 hogy Isten az a#szol/t hatal "nak k*0etkezt#en g ellent ond"sokat !s alkothat3 s+t 0tkezhet !s s ak"& <n ag"t !s egse !s%thet!. ?gyanakko& el,ogad4a ezt a egk)l*n#*ztetst3 !nt a 0al8d! !gazs"g k!,e4ez+4t3 #"& ne !nd!g 5gyanazon a 8don 5tat4a #e. Eodge s Shedd sze&!nt az a#szol/t hatalo az !sten! hatkonys"g3 ely "sodlagos okok k*z#ea0atkoz"sa nlk)l gyako&oltat!k3 %g az el&endelt hatalo Istennek a a hatkonys"ga3 ely el&endelt "sodlagos okok Gk*dsn ke&eszt)l gyako&oltat!k.': Az "ltal"nosa## nzetet (ha&no1k ,e4ezte k! az al"##!ak#anN RAz a#szol/t az a hatalo 3 ellyel Isten k;es egtenn! azt3 a !t ne ,og egtenn!3 de egtehet+3 az el&endelt hatalo az3 a !0el Isten egtette azt3 a ! el&endeltetett3 azaz3 a !nek 0g&eha4t"s"t el&endelte3 0agy k!4el*lte3 ezek azon#an ne elk)l*n)l+ hatal ak3 hane egy s 5gyanazon hatalo . El&endel+ hatal a &sze a#szol/t hatal "nak3 e&t ha ne 0olna hatal a egtenn! #"& !t3 a !t 1sak aka&hat3 ne lehetne hatal a egtenn! #"& !t3 a !t aka&tS.'1 A potentia ordinata eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *stennek az a t"kletessge, mellyel H, akarata p'szta gyakorls#al, kpes meg#als+tani
3B ':

6. *. $a0!n1k3 Gere&% $ogm. 2. k*tet 2'7. s azt k*0et+ oldalak3 .a#ney3 ,yst% and .olem% !heol% 122. oldal Shedd3 $ogm% !heol. 1. k*tet 371. s azt k*0et+ oldalak3 Eodge3 ,yst% !heol. 1. k*tet '1:. s azt k*0et+ oldalak '1 EEistence and ttrib'tes o& God, 2. k*tet 12. oldal. 6. *. gN $a0!n1k Ke&e,. .og . 2. k*tet 2-2. oldal3 @5y;e&3 $ict% $ogm% $e $eo3 1. k*tet '12. s azt k*0et+ oldalak

72

brmit, ami jelen #an akaratban, #agy tancs#gzsben. Isten hatal a tnyleges gyako&l"sa so&"n ko&l"tozza ag"t a&&a3 a ! #enne ,oglaltatott az *&*kk0al8 el&endels#en. Isten hatal "nak tnyleges gyako&l"sa azon#an ne 4elent! annak ko&l"ta!t. Isten ann"l t*##et !s tehetne3 ha /gy aka&n". E##en az &tele #en #eszlhet)nk a potentia absol'ta=&8l3 0agy!s Isten a#szol/t hatal "&8l. Ezt az "ll"s;ontot kell ,ennta&tan5nk azokkal sze #en3 ak!k S1hle!e& a1he&hez s St&a5sshoz hasonl8an azt 0all4"k3 hogy Isten hatal a a&&a ko&l"toz8d!k3 a !t 0al84"#an egtesz. Isten a#szol/t hatal "hoz 0al8 &agaszkod"s5nk ellett 80akodn5nk kell azon#an a t0es elk;zelsekt+l. A $!#l!a azt tan%t4a nek)nk3 hogy egy&szt Isten hatal a t/lny/l!k azon3 a ! 0al84"#an eg0al8s5l3 1>8z12N1'3 Me&32N293 Zak2N73 >t3NB3 27N-3. Ne ondhat45k teh"t3 hogy a !t Isten ne 0al8s%t eg3 az ne !s lehetsges a sz" "&a. >"s&szt 0!szont ez azt !s 4elz!3 hogy sok dolog 0an3 a !t Isten ne k;es egtenn!. Ne k;es haz5dn!3 0tkezn!3 eg0"ltozn!3 egtagadn! <n ag"t3 '>8z23N1B3 1S" 1-N2B3 2T! 2N133 Zs!d7N123 Mak1N13319. N!n1s olyan a#szol/t hatalo #enne3 ely k)l*n0"lna az t*kletessge!t+l3 s a ely "ltal k;es lenne #"& ! olyan dolgot egtenn!3 a ! *&*kl*tten ellent ond"sos. Isten !ndenhat8s"ga ,e4ez+d!k k! az El),addj n0#en3 s a $!#l!a ne #!zonytalan ,ogal ak#an #eszl &8la3 M8#BN123 Zsolt11-N33 Me&32N193 >t1BN273 Lk1N393 H 1N2:3 E,1N1B. Isten k!4elent! az hatal "t a te&e ts#en3 H 'N193 zs''N2'3 a gond0!sels 5nk"!#an3 Zs!d1N33 s a #Gn*s*k eg0"lt"s"#an3 1@o&1N2'3 H 1N17.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >!lyen k)l*n#*z+ 0onatkoz"sok#an #eszlhet)nk Isten el+&e t5d"s"&8lW Eogyan ,og4"k ,el az a& !n!"n5sok ezt az el+&e t5d"stW >!,le ellen0etseket tehet)nk a s1!ent!a ed!a 4ezs5!ta elk;zels0el sze #enW Eogyan kell eg%tln)nk Isten sze&etetnek ode&n k!hangs/lyoz"s"t Isten k*z;ont! s !ndent eghat"&oz8 att&!#/t5 akntW >! Itto elk;zelse a RSzent&+lS Isten#enW >!lyen ellen0etseket tehet)nk azzal az "ll"s;onttal sze #en3 hogy Isten #)ntetse! egysze&Gen 0agy 1sak a #Gn*s*k eg&e,o& "l"s"t 1lozz"k3 0agy "sok 0!sszata&t"s"t a #Gnt+lW >! a szo1!n!"n5s s a g&ot!"n5s elk;zels a #)ntet+ !gazs"goss"g&8l Isten#enW Eelyes azt ondan!3 hogy Isten !ndent k;es egtenn! !ndenhat8s"g"nak k*0etkez nyek;;enW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 191=2-B. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e $eo3 I. k*tet 3--='19. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet 3B3=''1. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol% I. k*tet 3-B=3B2. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olem% !heol. 1-'=19'. oldal3 Co;e3 0hr% !heol. 1. k*tet 3:9=3-2. oldal3 Yatson3 !heol% *nst. 2. &sz3 2. ,e4ezet3 Y!l e&s3 =andbook o& the 0hr% Religion3 191=121. oldal3 Ea&&!s3 God, 0reator and 1ord o& ll3 1. k*tet 122=2:B. oldal3 (ha&no1k3 !he EEistence and ttrib'tes o& God, III3 6II=IT3 $ates3 /n the ttrib'tes3 (la&ke3 !he 0hristian $octrine o& God3 -7=11-. oldal3 SnoZden3 !he .ersonality o& God3 Adeney3 !he 0hristian 0onception o& God3 27=1-2. oldal3 >a1!ntosh3 !heology as an Empirical ,cience3 1-B=1B'. oldal. St&ong3 ,yst% !heol. 222=3:3. oldal

73

VIII. A Szenthromsg
A. A Szenth omsg tanttele a t# tnelemben
A Szenth"&o s"g tanttele !nd!g !s he zsegett a nehzsgekt+l3 %gy h"t ne 1soda3 hogy az Egyh"z a eg,o& "l"s"&a tett e&+,esz%tse! so&"n /4&a s /4&a a##a a k%s&ts#e esett3 hogy &a1!onal!z"l4a azt3 s olyan sze&kezetet ad4on nek!3 ely 1s+d*t ondott a Szent%&"s adata!nak &0ny&e 45ttat"s"#an. 1. A HEDIH>A(I ELTTI I.SZA@. Mz5s ko&"nak zs!d8s"ga e&+tel4esen k!hangs/lyozta Isten egyed)l!sgt3 s ez a hangs/ly "tke&)lt a ke&esztyn egyh"z#a !s. Ennek e&ed nye az lett3 hogy egyesek !ndenest)l el0etettk az Istensgen #el)l! sze lyes egk)l*n#*ztetst3 %g "sok ne 0oltak k;esek &0ny&e 45ttatn! a Szenth"&o s"g "sod!k s ha& ad!k sze lynek lnyeg! !stensgt. Te&t5ll!an5s haszn"lta el+sz*& a RE"&o s"gS ,ogal "t3 s alkotta eg a tanttelt3 " ez a egsz*0egezs elgtelen 0olt3 !0el ag"#an ,oglalta a D!/ !ndokolatlan al"0ettetst az Aty"nak. I&!gensz g to0"## !s ent e##en az !&"ny#an s ;ontosan azt tan%totta3 hogy a D!/ al" 0an 0et0e az Aty"nak a lnyeg #onatkozsban3 s hogy a Szentllek g a D!/nak !s al" 0an 0et0e. @!0onta a lnyeg! !stensget az Istensg e e kt sze ly#+l3 s l;1s+,okot alkotott az a&!"n5soknak3 ak!k azzal tagadt"k a D!/ s a Szentllek !stensgt3 hogy a D!/t az Atya els+ te&e t nynek3 %g a Szentlelket a D!/ els+ te&e t nynek ta&tott"k. Ily 8don a D!/nak s a Szentlleknek az Aty"0al 0al8 egylnyegGsge ,el"ldoztatott annak &dek#en3 hogy eg+&!zzk az Isten egysgt3 s %gy az Istensg h"&o sze lyt &ang#an k)l*n#*z+knek tettk eg. Az a&!"n5sok g egta&tott"k az Istensg h"&o sze lye tanttelnek a l"tszat"t3 " ezt tel4esen ,el"ldozta a ona&1h!an!z 5s &sz#en az Isten egysgnek3 &sz#en a D!/ !stensgnek ,ennta&t"sa &dek#en. A d!na !k5s ona&1h!an!z 5s ne l"tott Mz5s#an "st3 !nt e #e&t3 a Szentllek#en ;ed!g ne "st3 !nt !sten! #e,oly"st3 %g a odal!sta ona&1h!an!z 5s az Aty"t3 a D!/t s a Szentlelket 1sak a egny!l0"n5l"s h"&o 8dozat"nak ta&totta3 elyeket az Istensg egy "s5t"n#an 0ett ,el. >"s&sz&+l 0oltak olyanok !s3 ak!k oly &tk#en el0esz%tettk az Isten egysgnek l"t"s"t3 hogy a T&!te!z 5sn"l k*t*ttek k!. Nh"ny ks+##! ono,!z!ta3 ;ld"5l Mohn As15nages s Mohn Ch!lo;on5s #eleestek e##e a h!#"#a. A k*z;ko&#an a no !nal!sta Hos1el!n5st 5gyanezzel a h!#"0al 0"dolt"k. Az Egyh"z a negyed!k sz"zad#an kezdte el k!alak%tan! a Szenth"&o s"g&a 0onatkoz8 tanttelt. A n!1ea! zs!nat a D!/t az Aty"0al egylnyegGnek ondta k! P!.sz. 32-.Q3 %g a konstant!n";oly! zs!nat P!.sz. 321.Q a Szentllek !stensghez &agaszkodott3 48llehet ne 5gyanazzal a ;ontoss"ggal. A ! a h"&o egy "ssal 0al8 ka;1solat"t !llet!3 h!0atalosan k!4elentettk3 hogy a D!/t az Atya ne zette3 %g a Szentllek az Aty"t8l s a D!/t8l sz"& az!k. @eleten a Szenth"&o s"g tanttelnek legtel4ese## k!4elentst .a aszk5sz! M"nos 5nk"!#an3 %g ny5gaton Agoston h%&es $e !rinitate 1% G G0#en tal"l45k. El+##! g !nd!g ta&tal azza az al"0etettsg ele t3 %g 5t8##! ezt tel4esen elt*&l!. 2. A HEDIH>A(I ?TANI I.SZA@. Ne ,e4l+d*tt to0"## a Szenth"&o s"g tanttele3 hane 1sak /4&a s /4&a sze #e tal"l45k ag5nkat a ko&"##! h!#"s konst&5k1!8kkal a &e,o& "1!8 5t"n. Az a& !n!"n5sok3 E;!s1o;5s3 (5&1ellae5s s L! #o&gh ,el/4%tott"k az al"0etettsg tanttelt3 sze l"to "st ,+leg a !att3 hogy ,ennta&ts"k az Istensg egysgt. $!zonyos ,els+##&endGsget t5la4don%tottak az Aty"nak a t*##! sze lyhez 0!szony%t0a rangban, mltsgban s hatalomban. Nagy4"#8l hasonl8 "ll"s;ont&a helyezkedett Angl!"#an Sa 5el (la&ke3 0ala !nt @ahn!s3 a l5the&"n5s teol8g5s. >"sok k*0ettk a Sa#ell5s "ltal k!4el*lt 5tat3 tan%t0"n a odal!z 5s ,a4t"!t3 ;ld"5l E an5el SZeden#o&g3 ak! azt 0allotta3 hogy az *&*kk0al8 Isten=e #e& a D!/#an lett testt3 s a Szentlelken "t te0kenykedettO 0agy 7'

Eegel3 ak! /gy #eszl az Aty"&8l3 !nt >ag"&8l Isten&+l3 a D!/&8l3 !nt az <n ag"t t"&gy!as%t8 Isten&+l3 s a Szentllek&+l3 !nt az <n ag"#a 0!sszat&+ Isten&+lO s S1hle!e& a1he&3 ak! a h"&o sze lyt egysze&Gen Isten h"&o *sszete0+4nek tek!nt!N az Atya az Isten3 !nt !nden dolgot al"t" aszt8 egysg3 a D!/ az Isten3 ak! t5datos sze ly!sgg 0"l!k az e #e&#en3 s a Szentllek az Isten3 ak! az Egyh"z#an lakoz!k. A &e,o& "1!8 ko&"nak szo1!n!"n5sa! az a&!"n5s 0onalak entn ozogtak3 de g t/l !s l;tk A&!5st3 @&!szt5st egysze&Gen e #e&nek3 a Szentlelket ;ed!g ;5szt"n e&+nek3 0agy hat"snak egt0e. k 0oltak az 5n!t"&!5sok3 0ala !nt a l!#e&"l!s teol8g5sok el+,5t"&a!3 ak!k /gy #eszlnek Mz5s&8l3 !nt !sten! tan%t8&8l s a Szentlelket az ! anens Istennel azonos%t4"k. 6g)l 0oltak olyanok3 ;l. >oses St5a&t3 Y. L. AleFande&3 s Y. A. $&oZn3 ak!k !0el a ltel let! Szenth"&o s"g tanttelnek k!4elentst &tel etlennek ta&tott"k3 gyo&san ,el aka&tak hagyn! azzal s eg aka&tak a&adn! az *kono !k5s Szenth"&o s"g tan%t"sa ellett. Ez az a Szenth"&o s"g3 ely eg4elen!k a eg0"lt"s 5nk"4"#an s az e #e&! ta;asztalat#an. Eossz/ !d+n "t a Szenth"&o s"g tanttele !&"nt! &dekl+ds hal0"ny a&adt3 s a teol8g!a! 0!t"k !nk"## Isten sze ly!sg&e !&"ny5ltak. $&5nne& s $a&th h%0t"k ,el !s t a ,!gyel et a ,ontoss"g"&a. ?t8##! nagyon !s az el+t&#e helyez!3 egy)tt t"&gyal4a a k!4elents tanttel0el s 22: oldalt szentel nek! a .og at!k"4"#an. Anyag"t tek!nt0e a tanttelt a Szent%&"s#8l 0ezet! le3 de ,o& "l!san s log!ka!lag /gy tal"l4a3 hogy ez #enne ,oglaltat!k a##an az egysze&G ondat#an3 hogy RIsten sz8lS. a @!4elent+ Paz AtyaQ3 a @!4elents Pa D!/Q s a @!4elentettsg Pa SzentllekQ. k!4elent! <n ag"t3 a @!4elents s a @!4elents ta&tal a !s. Istent azonos%t4a az k!4elents0el. Isten a&ad a sa4"t k!4elents#en !s3 a#szol/t sza#ad s sz50e&n. $a&thnak ez a nzete ne a sza#ell!an!z 5s egy!k ,a4t"4a3 !0el el!s e&! a h"&o sze lyt az Istensgen #el)l. S+t3 ne enged eg se !,le al"0etettsget se . Ezt ond4aN RAzaz3 5gyanaz az Isten3 ak! ;"&atlan egysg#en a @!4elent+3 a @!4elents s a @!4elentettsg3 sz!nt ;"&atlan 0"ltozatoss"g#an >ag"nak t5la4don%t4a a ltezsnek ;ontosan ezt a h"& as 8d4"tS.'2

B. Isten* mint az egysgben le($ Szenth omsg


A RSzenth"&o s"gS sz8 ne anny!&a k!,e4ez+3 !nt a holland R.&!eeenhe!dS3 e&t 4elenthet! a h"&o ltezst anlk)l3 hogy #"& !t ag"#an ,oglalna a h"&o egysgt !llet+en. >ondan! se kell3 hogy !ko& Isten Szenth"&o s"g"&8l #eszl)nk3 az egysg#en le0+ h"&o s"g&a3 0ala !nt a h"& as egysg&e 5tal5nk. 1. ISTEN SZE>LYISKE S A SZENTEAHI>SAK. A !nt "& ondt5k az el+z+ek#en3 Isten k*z*lhet+ 4elle z+! k!e el!k az sze ly!sgt3 !0el &a1!on"l!s s e&k*l1s! Lnyknt 5tat4"k #e t. Az lete 0!l"gosan "ll el+tt)nk a Szent%&"s#an3 e&t nlk)le ne lehetsges 0all"s a sz8 0al8d! &tel #en3 se ! a3 se sze lyes k*z*ssg3 se #!zalo 3 se #!ztos &e nysg. >!0el az e #e& Isten k; "s"&a te&e tetett3 Isten sze lyes let&+l /gy tan5l5nk eg 0ala !t3 hogy el lked)nk az e #e&#en eg!s e&t sze ly!sg&+l. 0akodn5nk kell azon#an att8l3 nehogy az e #e& sze ly!sgt "ll%ts5k &1nek3 ellyel Isten sze ly!sgt kell &n!. A sze ly!sg e&edet! ,o& "4a Isten#en 0an3 s ne az e #e&#en3 az <0 +st%;5s/3 %g az e #e& "solat. ?t8##! ne azonos az el+##!0el3 48llehet ta&tal azza a hozz" 0al8 hasonl8s"g hal0"ny nyo a!t. Ne sza#ad azt ondan5nk3 hogy az e #e& sze lyes3 Isten ;ed!g sz5;e&=sze lyes Pnagyon sze&en1stlen eg,ogal az"sQ3 e&t a ! sz5;e&=sze lyes3 az ne sze lyes3 hane !nk"## hogy a ! t*kletlennek tGn!k az e #e&#en3 az 0gtelen)l t*kletesen 0an eg Isten#en. Az egy!k sze #e*tl+ k)l*n#sg a kett+ k*z*tt a##an ny!l0"n5l eg3 hogy az e #e& egy sze ly#en ltez+3 %g Isten h"&o sze ly#en ltez+. S ez a h"&o sze ly#en 0al8 ltezs sz)ksgsze&Gsg az !sten! Lny#en3 s se !lyen &tele #en se Isten 0"laszt"s"nak az
'2

!he $octrine o& the :ord o& God3 3''. oldal

7-

e&ed nye. ne ltezhetne "sknt3 1sak!s e##en a h"&o sze ly#en 0al8 ltezs! ,o& "#an. E ellett k)l*n#*z+ 8dokon &0eltek. Hendk%0)l szok"sos e ellett &0eln! ag"#8l a sze ly!sg#+l k!!nd5l0a. Shedd "ll%t"s"t a h"& as Isten ltalnos *nt5datoss"g"&a ala;ozza3 egk)l*n#*ztet0e az Istensg Sze lye!nek k)l*n egyn! *nt5datoss"g"t8l3 e&t az *nt5datoss"g#an az alanynak o#4ekt5 knt kell !s e&n!e *n ag"t3 s azt !s ,el kell ,ogn!a3 a !t 1seleksz!k. Ez Isten#en az h"& as ltezse !att lehetsges. Azt ond4a3 hogy Isten ne lehetne <n ag"t sze ll+3 *n eg!s e&+3 s <n ag"0al #!zal asan tan"1skoz83 ha alkat"#an ne 0olna h"& as.'3 $a&tlett &dekes 8don 0ezet el+ egy so& eg,ontol"st annak #!zony%t"s"&a3 hogy Isten sz3ksgszer4en h"& as sze ly!sgG.'' A Sze ly!sg#+l k!!nd5l8 &0els3 ely legal"##!s az Isten#en le0+ sok,lesget #!zony%t4a az al"##! ,o& "#an ,ogal azhat8 eg. Az e #e&ek k*z*tt az ego 1sak a ne =ego0al 0al8 ka;1solat "ltal #&eszt! ,el a t5datot. A sze ly!sg ne ,e4l+d!k s ne !s ltez!k elsz!geteltsg#en3 hane 1sak "s sze ly!sgekkel egy)ttes t"&sas"g#an. Ez&t ne lehetsges ,el,ogn! a sze ly!sget Isten#en k)l*n az egyenl sze lyek sz*0etsgt+l. @a;1solata a te&e t nye!0el ne agya&"zn" eg 4o##an a sze ly!sgt3 !nt a enny!&e az e #e&nek az "llatokkal 0al8 ka;1solata agya&"zn" az e #e& sze ly!sgt. Isten h"&o sze ly#en 0al8 ltezse k*0etkezt#en eg0an $enne az !sten! let 0gtelen tel4essge. C"l #eszl az Istensg e e ;le&o "4"&8l Ptel4essg&+lQ az E,3N1B=#en s a @ol1NB s 2NB=#en. Annak a tnynek a ,ny#en3 hogy h"&o sze ly 0an az Isten#en3 4o## azt ondan! Isten&+l3 hogy sze lyes3 !nt azt3 hogy Sze ly. 2. A SZENTEAHI>SAK $I$LIAI $IZINY^T@AI. A Szenth"&o s"g tanttele nagyon hat"&ozottan a k!4elents tanttele. Igaz3 hogy az e #e&! gondolkod"s s5gallhat nh"ny3 a tanttelt helyettes%t+ gondolatot3 s hogy az e #e&ek !d+nknt t!szt"n ,!loz8,!a! ala;on el0etettk az Isten#en ,enn"ll8 t!szta egysg elk;zelst3 s #e0ezettk helyette az l+ ozg"s s *n= egk)l*n#*ztets elk;zelst. S az !s !gaz3 hogy a ke&esztyn ta;asztalat l"tsz8lag egk*0etel 0ala ! !lyes,le konst&5k1!8t Isten tanttelt !llet+en. Egy!de4Gleg azon#an ez a tanttel az3 a ely&+l ne t5dhatn"nk3 s ne !s lennnk k;esek ,ennta&tan! a eggy+z+ds #"& !lyen ,ok"n ;5szt"n a ta;asztalat ala;4"n3 e&t ez az3 a ! 1sak Isten s;e1!"l!s k!4elentse seg%tsg0el 45t el a t5dat5nk!g. Ez&t &endk%0)l ,ontos3 hogy *sszegyG4ts)k a 0ele ka;1solatos #!#l!a! #!zony%tkokat. a. Jsz"#etsgi bizony+tkok. Egyes ko&a! egyh"zaty"k3 0ala !nt egyes ks+##! teol8g5sok3 ,!gyel en k%0)l hagy0"n Isten k!4elentse!nek ;&og&essz%0 4ellegt3 azt a #enyo "st keltettk3 hogy a Szenth"&o s"g tanttele tel4es &tk#en k!4elentetett az sz*0etsg#en. >"s oldal&8l a szo1!n!"n5sok s a& !n!"n5sok azon az "ll"s;onton 0oltak3 hogy a##an egy"ltal"#an ne !s sze&e;elt. >!ndketten t0edtek. Az sz*0etsg ne ta&tal azza Isten h"& as ltezsnek a tel4es k!4elentst3 1sak annak nh"ny 4elzst. S ;ontosan ez az3 a ! 0"&hat8. A $!#l!a soha ne ,oglalkoz!k a Szenth"&o s"g tanttel0el /gy3 !nt el0ont !gazs"ggal3 hane #e 5tat4a a h"& as letet az l+ ta;asztalattal 0al8 !nden,le 0!szony"#an3 #!zonyos ,ok!g a te&e ts s gond0!sels 5nk"!0al3 de k)l*n*sen a eg0"lt"ssal 0al8 ka;1solat"#an. Legala;0et+## k!4elentse !nk"## a tnyek#en se !nt a sza0ak#an adott k!4elents. S ez a k!4elents oly &tk#en n*0eksz!k a eg&thet+sg#en3 ahogyan Isten eg0"lt8 5nk"4a egy&e 4o##an k!4elentet!k a D!/ egtestes)ls#en s a Szentllek k!t*ltets#en. S ahogyan egy&e d!1s+sgese##en 4*n el+ a Szenth"&o s"g a t*&tnele tnye!#en3 /gy 0"lnak egy&e 0!l"gosa##" a tanttel k!4elentse!. A Szenth"&o s"gnak az L4sz*0etsg#en 0al8 tel4ese## k!4elentse annak a tnynek k*sz*nhet+3 hogy az Ige testt lett3 s a Szentllek lakoz"st 0ett az Egyh"z"#an. A Szenth"&o s"g #!zony%tk"t !d+nknt a Meho0a s Eloh! egk)l*n#*ztets#en3 0ala !nt a t*##es sz" / Eloh! n0#en tal"lt"k eg3 " az el+##! tel4essggel !ndokolatlan3
'3 ''

$ogm% !heol% 1. k*tet 3B3. oldal3 2-1. s azt k*0et+3 192. s azt k*0et+ oldalak !he !ri'ne God3 "sod!k &sz

77

%g az 5t8##!3 ondhat45k3 legal"##!s ktsges3 48llehet Hotten#e&g g !nd!g ,ennta&t4a $e !riniteit in *sraels Godsbegrip'- 1% G G0#en. Sokkal 0al8sz%nG##nek tGn!k3 hogy azok#an az !geszakaszok#an3 ahol Isten <n ag"&8l #eszl3 1>8z1N27311N93 ez ta&tal azza a sze lyes egk)l*n#*ztets 4elzst az Istenen #el)l3 #"& g ezek se 5tatnak a h"&o s"g&a3 1sak a t*## !nt egy sze ly&e. Ezeknek a sze lyes egk)l*n#*ztetseknek g 0!l"gosa## 4elzse tal"lhat8 azok#an az !geszakaszok#an3 elyek Meho0a Angyal"&a 5talnak3 ak! egy&szt Meho0"0al 0an azonos%t0a3 "s&szt eg 0an T+le k)l*n#*ztet0e. 1>8z17N9=133 12N1=213 1BN1=223 >al3N13 0ala !nt azok#an az !geszakaszok#an !s3 ahol Isten Ig4e3 0agy $*l1sessge 0an egsze lyes%t0e3 Zsolt33N'373 Cld2N12=31. $!zonyos esetek#en t*## !nt egy sze ly 0an ege l%t0e3 Zsolt33N73 '-N7=9 P0. *. Zs!d1N2=BQ3 "shol ;ed!g >aga Isten a #eszl+ s e l%t! !nd a >ess!"st3 !nd a Lelket3 0agy a >ess!"s a #eszl+ s e l%t! !nd Istent3 !nd a Lelket3 zs'2N173 71N13 73NB=1:. Azaz3 az sz*0etsg 0!l"gos el+zetes elk;zelst ta&tal azza a Szenth"&o s"g L4sz*0etsg#en sze&e;l+ tanttelnek. #. Kjsz"#etsgi bizony+tkok. Az L4sz*0etsg az Istensgen #el)l! egk)l*n#*ztetsek 0!l"gosa## k!4elents0el ,olytat4a. Ea az sz*0etsg#en Meho0a sze&e;elt a n;e >eg0"lt84aknt s [d0*z%t+4eknt3 M8#1BN2-3 Zsolt1BN1-3 92N3-3 1:7N213 zs'1N1'3 '3N331131'3 '9N'3 'BN93273 7:N173 Me&1'N33 -:N1'3 E8s13N33 az L4sz*0etsg#en Isten D!a "ll el+tt)nk 0!l"gosan e##en a !n+sg#en3 >t1N213 Lk1N97=9B3 2N193 Mn'N'23 (sel-N33 Kal3N133 'N-3 D!l3N3:'73 T!t2N13=1'. S ha az sz*0etsg#en Meho0a az3 Ak! a n;e k*z*tt lakoz!k3 azok sz%0#en3 ak!k ,l!k t3 Zsolt9'N23 13-N213 zs2N123 -9N1-3 Ezk'3N9=B3 Moel3N193213 Zak2N1:= 113 az L4sz*0etsg#en a Szentllek az3 Ak! az Egyh"z#an lakoz!k3 (sel2N'3 H 2NB=113 1@o&3N173 Kal'N73 E,2N223 Mak'N-. Az L4sz*0etsg k%n"l4a annak 0!l"gos k!4elentst3 hogy Isten elk)ld! az D!"t a 0!l"g#a3 Mn3N173 Kal'N'3 Zs!d1N73 1Mn'NB3 s !nd az Atya3 !nd a D!/ k)ld!k a Lelket3 Mn1'N273 1-N273 17N93 Kal'N7. L"t45k3 a !nt az Atya egsz8l%t4a a D!/t3 >k1N113 Lk3N223 a D!/t3 a !nt #ens+sgesen t"&salog az Aty"0al3 >t11N2-=273 27N3B3 Mn11N'13 12N29=223 s a Szentlelket3 a !nt Istenhez ! "dkoz!k a h%0+k sz%0#en3 H 2N27. Azaz3 a Szenth"&o s"g Sze lye! nagyon 0!l"gosan "llnak el !nk el+tt. A D!/ egke&esztelkedseko& az Atya #eszl a enny#+l3 s a Szentllek lee&eszked!k H" gala # ,o& "4"#an3 >t3N17=19. A nagy k)ldets#en Mz5s >aga e l%t! a h"&o sze lytN RU egke&esztel0n +ket az Aty"nak3 a D!/nak s a Szent Lleknek ne0#enS3 >t22N1B. >"sko& !s eg 0annak e l%t0e egy "s ellett3 1@o&12N'=73 2@o&13N133 s 1Ct1N2. Az egyetlen !geszakasz3 ely a h"& as egysg&+l #eszl3 az 1Mn-N9 PA5th. 6e&.Q3 de ennek e&edet!sge k&dses3 %gy az L4sz*0etsg 5t8##! k&!t!ka! k!ad"sa!#8l k! !s hagyt"k. 3. A SZENT^HAS TANTTELNE@ NYILAT@IZATA. A Szenth"&o s"g tanttele a leg4o##an a k)l*n#*z+ 4a0aslatokkal ka;1solatosan t"&gyalhat83 ely !ntegy k!1s!ny%tett "s"t k;ez! az Egyh"z h!tnek e##en a dolog#an. a. *sten 1nyben csak egyetlen oszthatatlan lnyeg #an <o'sia, essentia> . Isten lnyeg! ltezs#en3 0agy alkat! te& szet#en egy. A ko&a! egyh"zaty"k k*z)l egyesek a Rs'bstantiaS ,ogal "t haszn"lt"k az Ressent!aS sz!non! "4aknt3 de a ks+##! sze&z+k elke&)ltk ennek haszn"lat"t annak a tnynek a ,ny#en3 hogy a lat!n egyh"z#an a Rs'bstantiaS sz8t !nd a Rh'postatisS3 !nd az Ro'siaS sza0ak ,o&d%t"s"&a haszn"lt"k3 %gy kt&tel G0 0"lt. Melenleg a kt ,ogal at3 a Rsz5#sztan1!"tS s a Rlnyeget Pesszen1!"tQS gyako&ta egy "ssal ,el1se&lhet+en haszn"l4"k. Ezzel sze #en n!n1s ellen0ets)nk3 ha sz#en ta&t45k3 hogy a ,ogal ! ta&tal 5k k!ss elt&+. Shedd %gy k)l*n#*ztet! eg +ketN RA lnyeg az esse sz8#8l sz"& az!k s ene&g!k5s ltezst 4elent. A sz5#sztan1!a sz8 gy*ke&e a s'bstare3 s a ltezs la;;ang8 lehetsgessgt 4el*l!U A lnyeg ,ogal a /gy %&4a le Istent3 !nt a 0gtelen t*kletessgek *sszessgt3 a sz5#sztan1!a ,ogal a ;ed!g !nt a 0gtelen te0kenysgek altala4"t. Az els+ 0!szonylagosan akt%0 sz83 %g a "s!k ;assz%0. Az els+ 0!szonylagosan lelk!3
''7

1. k*tet3 1B. s azt k*0et+ oldalak Ez ny!l0"n0al8 elg;els az e&edet! sz*0eg#en V a &ord.

79

a "sod!k anyag! ,ogalo . Ink"## anyag! sz5#sztan1!"&8l #eszl)nk3 !ntse anyag! lnyeg&+lS.'9 >!0el Isten egysg&+l "& 0olt sz8 az el+z+ek#en3 ne sz)ksges &szletesen !d+zn)nk ellette a ostan! *ssze,)ggs#en. Az Isten egysgt !llet+ e e ttel ala;sz!k olyan !geszakaszokon3 !nt az ->8z7N'3 Mak2N1B3 Isten *n ag"#an 0al8 ltezsn s eg0"ltozhatatlans"g"n3 0ala !nt azon a tnyen3 hogy a t*kletessge!0el 0an azonos%t0a3 a !ko& letnek3 ,nynek3 !gazs"gnak3 !gazs"goss"gnak3 st#. ne0ez!k. #. Ebben az egyetlen isteni 1nyben hrom ,zemly, #agy egyni sz'bszisztencia #an, az tya, a (iA s ,zentllek. Ezt #!zony%t4"k a k)l*n#*z+ !geszakaszok3 elyek&e3 !nt a Szenth"&o s"got al"t" aszt8k&a 5talt5nk. Ezeknek az Istensgen #el)l! k)l*n#sgeknek a 4el*ls&e a g*&*g sze&z+k "ltal"nosan a h'postasis3 %g a lat!n sze&z+k a persona3 !d+nknt a s'bstantia ,ogal at haszn"lt"k. >!0el az el+z+ ,l&e0ezet+3 a "sod!k kt&tel G 0olt3 a skolaszt!k5sok a s'bsistentia ellett tettk le a ga&ast. A haszn"lt ,ogal ak 0"ltozatoss"ga &" 5tat a&&a3 hogy elgtelensg)ket !nd!g !s &eztk. Altal"nosan el!s e&!k3 hogy a Rsze lyS sz8 ne "s3 !nt az elk;zels t*kletlen k!,e4ezse. Etk*zna;! nyel0en ez 4el*l! a k)l*n"ll8 &a1!on"l!s s e&k*l1s! egynt3 ak! &endelkez!k *nt5dattal3 s t5dat"#an 0an a sze lyazonoss"g"nak a 0"ltoz"sok k*ze;ette. A ta;asztalat azt tan%t4a3 hogy ahol egy sze llyel 0an dolg5nk3 ott egy/ttal 4elen 0an a k)l*n"ll8 egyn! lnyeg !s. >!nden sze ly *n"ll8 s egk)l*n#*ztetett egyn!sg3 ak!#en az e #e&! te& szet egyn! 4elleget *lt. Isten#en azon#an n!n1s h"&o egyn egy "s ellett s egy "st8l elk)l*n)lten3 hane 1sak sze ly! egk)l*n#*ztetsek az !sten! lnyegen #el)l3 a ! ne 1sak gene&!k5san3 hane n5 e&!k5san !s egy. @*0etkezsk;;en sokan !nk"## h"&o h!;oszt"z!s&8l #eszlnek Isten#en3 h"&o k)l*n#*z+ 8dozat&8l3 ne ;ed!g egny!latkoz"s&8l3 !nt Sa#ell!5s tan%totta3 hane ltezsrl, #agy sz'bszisztencirl. @"l0!n ezt ond4aN RSze lynek ne0eze teh"t azt a ltezs! ,o& "t Psz5#sz!szten1!"tQ Isten lnyeg#en3 a ely a t*##!ekhez 0!szony%t0a3 ezekt+l az + k!z"&8lagos sa4"t4"t k;ez+ t5la4dons"gokkal k)l*n#*z!kS.'2 Ez t*kletesen egengedhet+ s k;es egakad"lyozn! a ,l&e&tseket3 de ne sza#ad &"0enn!e !nket3 hogy sze el+l 0esz%ts)k a tnyt3 hogy az *n= egk)l*n#*ztets az !sten! ltezs#en ag"#an ,oglal egy RnS=t3 egy RTeS=t s egy RS=t az Isten Lny#en3 a ! sze lyes ka;1solatokat ,elttelez k*z*tt)k. >t3N173 'N13 Mn1N123 3N173 -N2:=223 1'N273 1-N273 17N13=1-. 1. *sten egsz osztatlan lnyege egy&ormn tartozik mind a hrom szemlyhez% Ez azt 4elent!3 hogy az !sten! Lny n!n1s eloszt0a a h"&o sze ly k*z*tt3 hane egsz#en3 !nden t*kletessg0el egyete #en eg0an !nd a h"&o sze ly#en3 %gy lnyeg)knek eg0an a n5 e&!k5s egysge. Az !sten! te& szet a##an k)l*n#*z!k az e #e&! te& szett+l3 hogy k;es ,enn"lln! egszen s oszthatatlan'l t*## !nt egy sze ly#en. >%g h"&o sze ly az e #e&ek k*z*tt a te& szetnek3 0agy a lnyegnek 1sak s;e1!,!k5s egysg0el &endelkezhet3 azaz3 osztozhat 5gyana##an a ,a4ta te& szet#en3 0agy lnyeg#en3 a sze lyek az Istensg#en &endelkeznek a lnyeg n'merik's egysg0el3 azaz3 a lnyeg)k azonos. Az e #e&! te& szet3 0agy lnyeg tek!nthet+ ,a4nak3 ely#en !nden egyes e #e&nek eg0an a aga &sze3 %gy ltez!k egy speci&ik's P,a4!Q egysg3 de az !sten! te& szet oszthatatlan3 teh"t azonos az Istensg !ndh"&o sze ly#en. Sz" sze&Gleg egy s 5gyanaz3 teh"t a lnyeg! egysg a sze lyek#en sz" sze&G egysg. E##+l k*0etkez!k3 hogy az !sten! lnyeg ne 0ala !,le ,)ggetlen ltezs a h"&o sze ly ellett. Ne ltez!k a h"&o sze lyen k%0)l s azokt8l elk)l*n)lten. Ea ltezne3 akko& ne 0al8d! egysg "llna ,enn3 hane egoszt"s3 a ! tet&ate!z 5shoz 0ezetne. A sze lyes egk)l*n#*ztets egy az !sten! lnyegen #el)l. Ez3 ahogyan &endsze&!nt eg,ogal azz"k3 a ltezs Psz5#sz!szten1!aQ h"&o 8dozata. A "s!k3 az el+z+ek#+l ad8d8 k*0etkeztets hogy ne ltezhet al"&endeltsg az Istensg egy!k sze lynek lnyegi ltezst !llet+en a "s!knak3 k*0etkezsk;;en n!n1s k)l*n#sg a sze lyes lt8s"g tek!ntet#en. Ezt ,enn kell ta&tan5nk az I&!gensz s "s ko&a!
'9 '2

$ogm% !heol. 1. k*tet 291. oldal Inst!t/1!83 1. k*tet 13N7

72

egyh"zaty"k3 az a& !n!"n5sok3 0ala !nt (la&ke s "s angl!k"n teol8g5sok "ltal hangoztatott al"&endeltsggel sze #en. Az egyetlen al"&endeltsg3 a ely&+l #eszlhet)nk3 az al"&endeltsg a so&&end s a 0!szony tek!ntet#en. @)l*n*sen !ko& a h"&o sze lynek az !sten! lnyeghez 0al8 0!szony"0al kezd)nk el ,oglalkozn!3 akko& hagy 1se&#en !nket !nden hasonlat s 4*0)nk &" a&&a3 hogy a Szenth"&o s"g a ! ,el,og8k;essg)nket essze eghalad8 t!tok. Ez az Istensg ,el,oghatatlan d!1s+sge. Ahogyan az e #e&! te& szet t/l gazdag s t/l tel4es ahhoz3 hogy egyetlen egyn#en testes)l4*n eg3 s kell+ k!,e4ez+ds&e 1sak az e #e&!sg egsz#en 45t3 /gy az !sten! Lny !s 1sak az Atya3 a D!/ s a Szentllek h"&o szo&os sz5#sz!szten1!"4"#an t"&4a ,el >ag"t a >aga tel4essg#en. d. z isteni 1ny hrom szemlynek sz'bszisztencijt s m4k"dst egy bizonyos meghatrozott sorrend jellemzi. Ltez!k #!zonyos so&&end a ltel let! Szenth"&o s"g#an. Sze lyes sz5#sz!szten1!"#an az Atya az els+3 a D!/ a "sod!k s a Szentllek a ha& ad!k. Al!gha kell ondan!3 hogy ez a so&&end ne 4elent se !,le els+##sget az !d+#en3 0agy a lnyeg! lt8s"g#an3 hane 1sak a sz"& aztat"s log!ka! so&&end4e. Az Atya ne ne zetett3 s ne sz"& az!k se ely!k "s!k sze lyt+l se 3 a D!/t *&*kk0al8an az Atya ne zette s a Llek az *&*kk0al8s"gt8l ,og0a az Aty"t8l3 s a D!/t8l sz"& az!k. A ne zs s az e&edet 0g#e egy az !sten! Lny#en3 s ag"#an ,oglal #!zonyos al"&endeltsget a sze lyes sz5#sz!szten1!"t !llet+en3 de n!n1s al"&endeltsg3 a ! az !sten! lnyeg egoszt"s"t !llet!. Ez a ltel let! Szenth"&o s"g s *&*kl*tt so&&end4e az ala;4a az *kono !k5s Szenth"&o s"gnak. Te& szetes teh"t3 hogy a lnyeg! Szenth"&o s"g#an ,enn"ll8 so&&endnek t)k&*z+dn!e kell az opera ad eEtrban3 a elyek konk&ta##an t5la4don%tottak a sze lyek !ndegy!knek. A Szent%&"s 0!l"gosan 4elz! ezt a so&&endet az /gyne0ezett praepositiones distinctionales=#en, az ek, dia s en=#en3 a elyeket annak az elk;zelsnek a k!,e4ezs&e haszn"l3 hogy !nden dolog az Aty"#8l sz"& az!k a D!/n ke&eszt)l s a Szentllek#en. e. Cannak bizonyos szemlyes jellemzk, melyek seg+tsg#el a hrom szemlyt megk3l"nb"ztetj3k. 6annak /gyne0ezett opera ad intra3 !0el ezek az !sten! Lnyen #el)l Gk*dnek3 s a elyek ne 0gz+dnek a te&e t nyeken. 6annak sze lyes te0kenysgek3 elyeket a h"&o sze ly ne egy)ttesen 0gez3 s a elyek egoszthatatlanok. A ne zs 1sak az Atya te0kenysge3 a lesz"& az"s k!z"&8lag a D!/hoz ta&toz!k3 a k!"&ad"s ;ed!g 1sak a Szentlleknek t5la4don%that8. /pera ad intra=knt ezek a te0kenysgek k)l*n#*znek az opera ad eEtra=t8l3 0agy azokt8l a te0kenysgekt+l s hat"sokt8l3 elyek "ltal a Szenth"&o s"g k)ls+leg egny!l0"n5l. Ezek soha ne egyetlen sze ly k!z"&8lagos 5nk"!3 hane !nd!g az !sten! Lny egsz. ?gyanakko& !gaz3 hogy Isten 5nk"!nak *kono !k5s so&&end4#en egyes opera ad eEtra konk&ta##an 0ala ely sze lynek 0annak t5la4don%t0a3 "sok ;ed!g a "s!knak. $"& !ndezek a h"&o sze ly k*z*s 5nk"4"t alkot4"k3 a te&e tst els+so&#an az Aty"nak3 a eg0"lt"st els+so&#an a D!/nak3 a egszentelst ;ed!g els+so&#an a Szentlleknek t5la4don%t4"k. Az !sten! te0kenysgek e e so&&end4e 0!ssza 5tat Isten lnyeg! so&&end4&e3 s egalkot4a annak ala;4"t3 a !t egyete esen *kono !k5s Szenth"&o s"gknt !s e&nek. ,. z Egyhz az ember &el&ogkpessgt meghalad titoknak tartja a ,zenthromsgot. A Szenth"&o s"g t!tok3 ne ;5szt"n a##an a #!#l!a! &tele #en3 hogy ez olyan !gazs"g3 ely ko&"##an el 0olt &e4t0e3 de ost k!4elentetett3 hane a##an az &tele #en3 hogy az e #e& ne k;es azt ,el,ogn! s &thet+0 tenn!. &thet+ egyes ka;1solata!#an s egny!l0"n5l"s! 8dozata!#an3 de lnyeg! te& szett !llet+en &thetetlen. A t!tok eg agya&"z"s"&a tett eganny! e&+,esz%ts !nk"## s;ek5lat%03 se !nt teol8g!a! 0olt. Ezek elke&)lhetetlen)l az Isten t&!te!sta3 0agy odal!sta elk;zelse!nek k!alak5l"s"hoz 0ezettek3 elyek 0agy a lnyeg! egysget tagadt"k3 0agy az egysgen #el)l! sze lyes egk)l*n#*ztetseket. A 0al8d! nehzsg !tt a##an a 0!szony#an &e4l!k3 ely#en az Istensg sze lye! "llnak az !sten! lnyeggel s egy "ssal3 s ez az a nehzsg3 elyet az Egyh"z ne k;es elt*&*ln!3 hane 1sak eg;&8#"lhat4a a helyes a&"ny"&a leegysze&Gs%ten! a ,ogal ak

7B

helyes eghat"&oz"s"0al. Az Egyh"z soha ne ;&8#"lta eg eg agya&"zn! a Szenth"&o s"got3 hane 1sak a Szenth"&o s"g tanttelnek ,el"ll%t"s"0al ;&8#"lkozott oly 8don3 hogy az azt 0eszlyeztet+ h!#"kat elh"&%totta. '. A @[L<N$<Z3 A T>AHA DNYT .EH^TENI EI6ATITT EASINLSAKI@. A ke&esztyn ko&szak kezdett+l ,og0a eg;&8#"ltak ,nyt de&%ten! Isten h"& as Lny&e3 az egysg#en le0+ h"&o s"g&a s a h"&o s"g#an l0+ egysg&e a k)l*n#*z+ ,o&&"sokt8l k*l1s*nz*tt hasonlatok seg%tsg0el. M8llehet ezek !ndegy!ke h!#"s3 azt gse tagadhat45k3 hogy 0olt 0ala ! &tk)k a t&!n!t"&!5s 0!t"#an. Ez k)l*n*sen azok&a 0onatkoz!k3 elyek az e #e& alkat! te& szet#+l3 0agy ;sz!1hol8g!"4"#8l sz"& aznak. Annak a tnynek a ,ny#en3 hogy az e #e& Isten k; "s"&a te&e tetett3 te& szetes azt ,elttelezn!3 hogy ha 0annak 0ala !,le nyo a! a t&!n!t"&!5s letnek a te&e t ny#en3 akko& ezeket a leg0!l"gosa##an az e #e&#en tal"l45k eg. a. A hasonl8s"g e e !ll5szt&"1!8!nak egy!kt V "s!k"t az lettelen te& szet#+l3 0agy a n*0nyek let#+l 0ettk3 !nt ;ld"5l a sz*k+k/t 0!ze3 a ;atak s a ,oly83 0agy a ,elsz"ll8 k*d s az es+3 0agy az es+ ,o& "4"#an a h8 s a 4g3 !llet0e a ,a a gy*ke&0el3 t*&zs0el s ko&on"4"0al. Ezek s az ezekhez hasonl8 !ll5szt&"1!8k nagyon t0esek. A sze ly!sg elk;zelse te& szetesen h!"nyz!k3 s %g ;ld"k5l szolg"lhatnak a k*z*nsges te& szet3 0agy sz5#sztan1!a sz" "&a3 ne ;ld"! egy k*z*s lnyegnek3 a ely ne 1sak &sz#en3 hane tel4essg#en eg0an !nden egyes alkot8ele #en3 0agy ,o& "4"#an. #. >"sok3 elyek nagyo## ,ontoss"ggal #%&nak3 az e #e& let#+l3 konk&ta##an az e #e&! el e alkat"#8l s ,olya ata!#8l sz"& aztak. Ezeknek k)l*nleges 4elent+sget t5la4don%tottak3 !0elhogy az e #e& Isten k; "s"nak ho&doz84a. E##e a 1so;o&t#a ta&toz!k az &tele ;sz!1hol8g!a! egysge3 a #enyo "sok3 s az aka&at PAgostonQO a tz!s3 ant!tz!s s sz!ntz!s log!ka! egysge PEegelQ3 0ala !nt a sz5#4ekt5 3 az o#4ekt5 s a sz5#4ekt5 = o#4ekt5 eta,!z!ka! egysge PIlsha5sen3 SheddQ. >!ndezek#en &endelkez)nk #!zonyos h"&o s"ggal az egysg#en3 de ne h"& as sze ly!sggel a sz5#sztan1!a egysg#en. 1. Delh%0t"k a ,!gyel et a sze&etet te& szet&e !s3 ely el+,elttelez egy sz5#4ekt5 ot s egy o#4ekt5 ot3 s egk%0"n4a a kett+ egysgt3 %gy teh"t !ko& a sze&etet t*kletes 5nk"t 0gez3 h"&o ele ,oglaltat!k e##en #enne. @*nnyG azon#an egl"tn!3 hogy ez a hasonlat h!#"s3 !0el kt sze lyt s egy ka;1solatot koo&d!n"l. S+t3 1sak a !n+sg&e 5tal s egy"ltal"#an ne az o#4ekt5 s a sz5#4ekt5 "ltal k*z*sen #!&tokolt sz5#sztan1!"&a.

!. A h om szemly k"l#n0k"l#n
1. AZ ATYA3 AZAZ A SZENTEAHI>SAK ELS SZE>LYE a. z *stenre alkalmazott L tyaM n#. Ezt a ne0et Isten&e a Szent%&"s ne !nd!g 5gyana##an az &tele #en haszn"l4a. P1Q Id+nknt a Szenth"&o s"g Isten&e3 !nt !nden dolgok e&edet&e 0onatkoz!k3 1@o&2N73 E,3N1-3 Zs!12NB3 Mak1N19. $"& ezek#en az esetek#en a n0 a h"& as Isten&e 0onatkoz!k3 konk&ta##an az els+ sze ly&e 5tal3 Ak!nek a te&e ts 5nk"4"t a Szent%&"s ,+k;;en t5la4don%t4a. P2Q A n0 /gy !s 0onatkoz!k a h"& as Isten&e3 hogy k!,e4ezze azt a teok&at!k5s 0!szonyt3 ely#en "ll Iz&aellel3 !nt az 8sz*0etsg! n;0el3 ->8z32N73 zs73N173 7'N23 Me&'N'3 >al1N73 2N1:. P3Q Az L4sz*0etsg#en a ne0et "ltal"#an a h"& as !stennek3 !nt !nden lelk! gye& eke Aty4"nak le%&"s"&a haszn"l4"k e&k*l1s! &tele #en3 >t-N'-3 7N7=1-3 H 2N173 1Mn3N1. P'Q Tel4esen "s &tele #en !s haszn"latos a n0 a Szenth"&o s"g els+ sze ly&e a "sod!k sze llyel 0al8 0!szony"#an3 Mn1N1'3123 -N19=273 2N-'3 1'N12=13. Az els+ sze ly a "sod!k Aty4a a sz8 eta,!z!ka! &tel #en. Ez Isten e&edet! atyas"ga3 elynek !nden ,*ld! atyas"g 1sak hal0"ny 0!sszat)k&*z+dse. #. z tya megk3l"nb"ztet t'lajdonsga. Negat%0an sz8l0a3 az Atya egk)l*n#*ztet+ t5la4dons"ga az ne ne zett3 0agy ne zetlen !0olta3 ;oz!t%0en sz8l0a ;ed!g a D!/ 9:

ne zse s a Szentllek s;!&"1!8. Igaz3 hogy a s;!&"1!8 a D!/ 5nk"4a !s3 de $enne ez ne ka;1sol8d!k *ssze a ne zssel. Sz!go&/an sz8l0a az egyetlen 5nka3 ely k!z"&8lagosan az Atya sa4"ts"ga3 az akt%0 ne zs. 1. z opera ad eEtra inkbb az tynak t'lajdon+tott. Isten !nden opera ad eEtra=4a a h"& as Isten 5nk"!3 de ezek k*z)l nh"ny eset#en az Atya ny!l0"n0al8an el+t&#e ke&)l3 ;ld"5lN P1Q a eg0"lt"s G0nek k!dolgoz"s"#an3 #ele&t0e a k!0"laszt"st3 elynek >aga a D!/ !s t"&gya 0olt3 Zsolt2N9=B3 ':N7=B3 zs-3N1:3 >t12N323 E,1N3=7. P2Q a te&e ts s gond0!sels 5nk"!#an3 k)l*n*sen azok kezdet! szakasz"#an3 1@o&2N73 E,2NB. P3Q A Szenth"&o s"g k;0!selet#en a >eg0"lt"s Tan"1s"#an szent s !gazs"gos Lnyknt3 Ak!nek a 4oga!t egs&tettk3 Zsolt2N9=B3 ':N7=B3 Mn7N39=323 19N'=9. 2. A DIL3 6AKY A >ASI.I@ SZE>LY A SZENTEAHI>SAK$AN a. msodik szemlyre alkalmazott L(iAM n#. A Szenth"&o s"g "sod!k sze lyt RD!/nakS3 0agy RIsten D!"nakS h%04"k a sz8 t*## &tel #en !s. P1Q Meta&izikai rtelemben. Ezt ,enn kell ta&tan! a szo1!n!"n5sokkal s 5n!t"&!5sokkal sze #en3 ak!k el5tas%t0"n a h"&o sze lyes Istensg elk;zelst3 Mz5s#an 1sak egy e #e&t l"tnak3 s az RIsten D!aS ne0et els+so&#an 1sak !nt t!sztelet#+l nek! ado "nyozottnak tek!nt!k. Egszen ny!l0"n0al83 hogy Mz5s @&!szt5s Isten D!aknt 0an #e 5tat0a a Szent%&"s#an3 ,)ggetlen)l az helyzett+l s k*z#en4"&8! 5nk"4"t8l. PaQ Sz8 0an H8la3 !nt Isten D!"&8l egtestes)ls el+tt! k!!nd5l"s! ;ont#8l3 ;ld"5l Mn1N1'3123 Kal'N'. P#Q t ne0ez!k Isten3 0agy az Atya Regysz)l*ttS D!"nak3 s ez olyan ,ogalo 3 elyet ne 0onatkoztatn"nak H"3 ha 1sak h!0atalos3 0agy e&k*l1s! &tele #en 0olna Isten D!a3 Mn1N1'3123 3N173123 1Mn'NB3 0. *. 2S" 9N1'3 M8#2N13 Zsolt2N93 Lk3N123 Mn1N12. P1Q Egyes !gehelyek#en els*;&+en ny!l0"n0al8 a sz*0eg*ssze,)ggs#+l3 hogy a n0 @&!szt5s !stensgt 4el*l!3 Mn-N12=2-3 Zs!d1. PdQ >!k*z#en Mz5s Isten&+l tan%t4a #eszln! a tan%t0"nya!t3 s /gy egsz8l%tan! +t3 !nt R ! Aty"nkS3 >aga /gy #eszl H8la3 s ne0ez! eg t3 !nt RAty"tS3 0agy Raz n Aty" atS3 eg 5tat0"n ezzel3 hogy t5dat"#an 0olt az Aty"0al 0al8 k)l*nleges ka;1solat"nak3 >t7NB3 9N213 Mn2:N19. PeQ A >"t 11N29 sze&!nt Mz5s egyed! t5d"st t5la4don%t >ag"nak az Aty"&8l3 olyan t5d"st3 ellyel senk! "s ne &endelkezhet!k. P,Q A zs!d8k te& szetesen &tettk3 hogy Mz5s eta,!z!ka! &tele #en "ll%t4a >ag"&8l3 hogy az Isten ,!a3 e&t azt a 8dot3 ahogyan Isten D!aknt #eszlt <n ag"&8l3 !stenk"&o l"snak tek!ntettk3 >t27N733 Mn-N123 1:N37. V P2Q =i#atalos, #agy messianisztik's rtelemben. Egyes !geszakaszok#an a n0 e e 4elentse *ssze 0an sz+0e az el+z+ek#en e l%tettel. A k*0etkez+ !gehelyek az RIsten D!aS ne0et @&!szt5s&a3 !nt @*z#en4"&8&a alkal azz"k3 >t2N2B3 27N73 Pahol ez a 4elents *ssze 0an sz+0e az el+z+0elQ3 29N':3 Mn1N'B3 11N29. Ez a >ess!"s=,!/s"g te& szetesen @&!szt5s e&edet! D!/s"g"0al "ll ka;1solat#an. (sak az&t ne0ezhettk >ess!"sknt Isten D!"nak3 e&t + 0olt Isten lnyeg! s *&*kk0al8 D!a. S ez a >ess!"s=,!/s"g 0!sszat)k&*z! @&!szt5s *&*kk0al8 D!/s"g"t. Ennek a >ess!"s=,!/s"gnak a sze ;ont4"#8l 0olt ne0ezhet+ Isten a D!/ Istennek3 2@o&11N313 E,1N33 s nha az L&t8l egk)l*n#*ztet0e !s e l%t!k Istenknt3 Mn19N33 1@o&2N73 E,'N-=7. V P3Q Bat+# rtelemben. Az RIsten D!aS n0 Mz5snak a##8l a sze ;ont#8l !s adatott3 hogy sz)letst Isten atyas"g"nak k*sz*nhette. E #e&! te& szete sze&!nt a Szentllek te& szet,elett! te0kenysgnek k*sz*nhet+en 0olt els+sz)l*tt3 s e##en az &tele #en Isten D!a. Ezt 0!l"gosan 4elz! a Lk1N3233- s 0al8sz%nGleg k!k*0etkeztethet+ a Mn1N13=#8l !s. #. (iA szemlyes sz'bszisztencija. A D!/ sze lyes sz5#sz!szten1!"4"t kell ,ennta&tan5nk !nden odal!st"0al sze #en3 ak!k %gy3 0agy /gy tagad4"k a szemlyes egk)l*n#*ztetst az Istensgen #el)l. A D!/ sze ly!sge az al"##!akkal t" aszthat8 al"N P1Q A 8d3 ahogyan a $!#l!a az Aty"&8l s a D!/&8l egy "s ellett #eszl3 se4tet!3 hogy az egy!k 5gyanolyan sze lyes3 !nt a "s!k3 s azt !s 4elz!3 hogy sze lyes ka;1solat "ll ,enn kett+4)k k*z*tt. P2Q Az Regysz)l*ttS s Rels+sz)l*ttS k*zne0ek haszn"lata se4tet!3 hogy az Atya s a D!/ k*z*tt! 0!szony3 #"& egyed!3 !ndazon"ltal k*&)l#el)l g!s #e 5tathat8 /gy3

91

!nt egy ne zs s sz)lets. Az Rels+sz)l*ttS ne0et egtal"l45k a @ol1N1-=#en s Zs!d1N7= #an3 s k!hangs/lyozza a D!/ *&*kk0al8 ne zsnek tnyt. Ez egysze&Gen azt 4elent!3 hogy !nden te&e ts el+tt ltezett. P3Q A RLogoszS ,ogal "nak egk)l*n#*ztet+ haszn"lata 5gyane##e az !&"ny#a 5tat. Ezt a ,ogal at a D!/&a ne els+so&#an a 0!l"ggal 0al8 0!szony"nak k!,e4ezs&e haszn"l4"k Pa ! 5gyan1sak "sodlagos dologQ3 hane hogy 4elezzk azt a #ens+sges ka;1solatot3 ely#en az Aty"0al "ll3 a ka;1solat3 ely olyan3 !nt #eszl+nek a sz8. A ,!loz8,!"t8l elt&+en a $!#l!a sze lyesknt 5tat4a #e a Logoszt3 s Isten D!"0al azonos%t4a t3 Mn1N1=1'3 1Mn1N1=3. P'Q A D!/ le%&"sa Isten k; "saknt3 !llet0e !nt >ag"nak az Istennek a k;eknt3 2@o&'N'3 (ol1N1-3 Zs!d1N3. Isten 0!l"gosan sze lyes Lnyknt "ll el+tt)nk a Szent%&"s#an. Ea Isten D!a >ag"nak Istennek a k;e3 akko& Nek! !s sze lynek kell lenn!. 1. (iA "r"kk#al nemzse. A D!/ sa4"t t5la4dons"ga hogy *&*kk0al8an ne zetett az Aty"t8l P&*0!den ezt ne0ez!k R,!l!"1!8nakSQ3 s osztoz!k az Aty"0al a Llek s;!&"1!84"#an. A D!/ ne zsnek tanttelt a Szenth"&o s"g els+ s "sod!k sze lynek #!#l!a! #e 5tat"sa s5gall4a3 a !k;;en egy "ssal az Atya s a D!/ 0!szony"#an "llnak. Ne 1sak az RAtyaS s a RD!/S ne0ek se4tet!k 5t8##! ne zst az el+##! "ltal3 hane a D!/ !s t*##sz*& Regysz)l*ttnekS ne0eztet!k3 Mn1N1'3123 3N173123 Zs!d11N193 Mn'NB. Egyes &szletek eg&de l!k a hangs/lyt a D!/ ne zst !llet+en. P1Q Ez *sten sz3ksgszer4 cselekedete. I&!gensz3 az els+k egy!ke3 ak! a D!/ ne zs&+l #eszlt3 /gy tek!ntette azt3 !nt a ! az Atya aka&at"t8l ,)gg3 teh"t sza#ad 1selekedetet. >"sko& "sok !s k!,e4eztk ezt a 0le nyt. Athanas!5s s "sok azon#an 0!l"gosan l"tt"k3 hogy az Atya o;1!on"l!s aka&at"t8l ,)gg+ ne zs a D!/ ltezst ,)gg+0 tenn3 ez"ltal eg,osztan" t az !stensgt+l. Akko& a D!/ ne lenne egyenl+ s homoo'sios az Aty"0al3 e&t az Atya sz)ksgsze&Gen ltez!k3 s ne ,oghat8 ,el ne ltez+knt. A D!/ ne zst Isten sz)ksgsze&G s t*kletesen te& szetes 1selekedetnek kell tek!nten)nk. Ez ne 4elent! azt3 hogy ne ,)gg *ssze az Atya aka&at"0al se !,le &tele #en. Ez az Atya aka&at"nak sz)ksgsze&G 1selekedete3 a ! egysze&Gen azt 4elent!3 hogy k%s&+ aka&ata t*kletes *&* *t tal"l #enne. P2Q Ez az tya "r"kk#al cselekedete. Ez te& szetesen k*0etkez!k az el+z+ek#+l. Ea a D!/ ne zse az Atya sz3ksgszer4 1selekedete3 teh"t lehetetlen ,el,ogn! t /gy3 !nt ak! ne ne z3 akko& a D!/ te& szetesen osztoz!k az Aty"0al az *&*kk0al8s"g"#an. Ez ne 4elent! azon#an azt3 hogy ez a 1selekedet 0ala !ko& a nagyon t"0ol! /lt#an t*&tnt3 hane !nk"## azt3 hogy ez egy !d+tlen 1selekedet3 az *&*kk0al8 4elen 1selekedete3 egy *&*kk ,olytat8d8 de g!s #e,e4ezett 1selekedet. <&*kk0al8s"ga ne 1sak Isten *&*kk0al8s"g"#8l k*0etkez!k3 hane az !sten! 0"ltozhatatlans"g#8l s a D!/ 0al8d! !stensg#+l !s. >!ndehhez to0"##! k*0etkeztetseket 0onhat5nk le azok#8l az !gehelyek#+l3 a elyek 0agy a D!/ ;&e V egz!szten1!"4"t tan%t4"k3 0agy az Aty"0al 0al8 egyenl+sgt3 >!k-N23 Mn1N1'3123 3N173 -N1931233:3373 (sel13N333 Mn17N-3 @ol1N173 Zs!d1N3. A Zsolt2N9=#en ,oglaltakat Rn ,!a 0agy teO n a ne zettelek tgedS "ltal"#an a D!/ ne zsnek #!zony%tkaknt !dz!k3 de egyesek sze&!nt !nk"## ktsges helyn0al8s"ggal3 0 .*. (sel13N333 Zs!d1N-. k azt ,elttelez!k3 hogy ezek a sza0ak Mz5snak3 !nt >ess!"s @!&"lynak a ,ele eltets&e3 0ala !nt az h!0atalos &tele #en Isten D!aknt 0al8 el!s e&s&e 0onatkoznak3 s !nk"## a 2S" 9N1'=#en ol0ashat8 %g&ethez kell ka;1soln!3 /gy3 ahogyan a Zs!d1N-=#en sze&e;el. P3Q Ez inkbb a (iA szemlyes sz'bszisztencijnak, semmint isteni lnyegnek a nemzse. Egyesek /gy #eszlnek3 !ntha az Atya ne zette 0olna a D!/ lnyegt3 de ez egyen&tkG annak k! ond"s"0al3 hogy >aga ne zette a sa4"t lnyegt3 !0el az Atya s a D!/ lnyege ;ontosan egy s 5gyanaz. Mo## azt ondan!3 hogy az Atya ne z! a D!/ sze lyes sz5#sz!szten1!"4"t3 de ez"ltal k*zl! 6ele az !sten! lnyeget !s annak egsz#en. Ekko& azon#an 80akodn5nk kell att8l az elk;zelst+l !s3 hogy az Atya el+sz*& ne zett egy "sod!k sze lyt3 a4d k*z*lte az !sten! lnyeget ezzel a sze llyel3 ez 5gyan!s ahhoz a 0gk*0etkeztetshez 0ezetne3 hogy a D!/ ne az !sten! lnyeg#+l3 hane a se !#+l ne zetett. A ne zs 5nk"4"#an #enne 0olt a lnyeg k*zlse3 ez egy oszthatatlan 1selekedet

92

0olt. S ennek a k*zlsnek a k*0etkezt#en a D!/nak !s 0an lete <n ag"#an. Ez *sszhang#an 0an Mz5s k!4elents0elN R>e&t a !knt az Aty"nak lete 0an *n ag"#an3 akknt adta a D!/nak !s3 hogy lete legyen *n ag"#anS3 Mn-N27. P'Q Ez egy nemzs, melyet mint lelkit s istenit kell &el&ogn'nk. Az a&!"n5sokkal sze #en ak!k ahhoz &agaszkodtak3 hogy a D!/ ne zse sz)ksgsze&Gen ag"#an ,oglalta az elk)l*n)lst3 0agy egoszt"st az !sten! Lny#en3 az egyh"zaty"k k!hangs/lyozt"k a tnyt3 hogy ezt a ne zst ne sza#ad ,el,ogn! ,!z!ka! s te&e t+ 8don3 hane lelk!nek s !sten!nek tek!ntend+3 k!z"&0"n a egoszt"s3 0agy 0"ltoz"s !ndenne G elk;zelst. Ez ag"0al hozza a distinctio=t s a distrib'tio=t3 de ne a di#ersitas=t s di#isio=t az !sten! Lny#en P$a0!n1kQ. A legsze #etGn+## ;ld"4a ennek az e #e& gondolkod"s"#an s #eszd4#en tal"lhat83 s a $!#l!a aga !s l"tsz8lag e&&e 5tat3 !ko& a D!/&8l3 !nt a Logosz&8l #eszl. P-Q Az al"##! eghat"&oz"st adhat45k a D!/ ne zs&eN Ez a ,zenthromsg els szemlynek "r"kk#al s sz3ksges cselekedete, mely ltal H az isteni 1nyen bel3l alapja a sajtjhoz hasonl msodik szemlyes sz'bszisztencinak, s ezt a msodik szemlyt az isteni lnyeg egsznek a birtokos# teszi mindennem4 megoszts, elidegen+ts, #agy #ltozs nlk3l. d. (iA istensge. A D!/ !stensgt a ko&a! egyh"z#an az e#!on!t"k s Alog!3 0ala !nt a d!na !k5s ona&1h!"n5sok s a&!"n5sok tagadt"k. A &e,o& "1!8 ko&"#an a szo1!n!"n5sok k*0ettk a ;ld"45kat3 s /gy #eszltek Mz5s&8l3 !nt ;5szt"n e #e&&+l. ?gyane&&e az "ll"s;ont&a helyezkedtek S1hle!e& a1he& s H!ts1hl !s a l!#e&"l!s tan%t8k nagy se&eg0el3 k)l*n*sen N eto&sz"g#an3 !llet0e az 5n!t"&!5sok s a ko&t"&s ode&n!st"k s h5 an!st"k. Ez a tagad"s 1sak akko& lehetsges3 ha 0alak! el0et! a $!#l!a tan%t"sa!t3 e&t a $!#l!a #+sges #!zony%tkot szolg"ltat @&!szt5s !stensg&+l.'B Lgy tal"l45k3 hogy a Szent%&"s P1Q eEplicit mdon hangsAlyozza ki a (iA istensgt az olyan !geszakaszok#an3 !nt Mn1N13 2:N223 H BN-3 D!l2N73 T!t2N133 1Mn-N2:O P2Q isteni ne#eket alkalmaz R3 zsBN73 ':N33 Me&23N-=73 Moel2N32 P0. *. (sel2N21Q3 1T! 3N17O P3Q isteni attribAt'mokat t'lajdon+t Beki3 ;ld"5l *&*kk0al8 ltezst3 zsBN73 Mn1N1=23 Mel1N23 22N133 !nden)tt 4elenle0+sget3 >t12N2:3 22N2:3 Mn3N133 !ndent5d"st3 Mn2N2'=2-3 21N193 Mel2N233 !ndenhat8s"got3 zsBN73 D!l3N213 Mel1N23 0"ltozhatatlans"got3 Zs!d1N1:=123 13N23 0ala !nt !nden3 az Aty"&a 0onatkoz8 att&!#/t5 ot3 @ol2NBO P'Q Agy beszl Rla, mint aki isteni m'nkkat #gez, ;ld"5l te&e tst3 Mn1N331:3 @ol1N173 Zs!d1N231:3 gond0!selst3 Lk1:N223 Mn3N3-3 19N23 E,1N223 @ol1N193 Zs!d1N33 a #Gn*k #o1s"nat"t3 >tBN2=93 >k2N9=1:3 @ol3N133 a ,elt" ad"st s az %tletet3 >t2-N31=323 Mn-N1B=2B3 (sel1:N'23 19N313 D!l3N213 2T! 'N13 a 0gs+ egse !s%tst s !ndenek /44"te&e tst3 Zs!d1N1:=123 D!l3N213 Mel21N-3 s P-Q isteni tiszteletet ad Beki3 Mn-N22=233 1'N13 1@o&1-N1B3 2@o&13N133 Zs!d1N73 >t22N1B. e. (iA helye az "konomik's ,zenthromsgban. >eg kell e l%ten!3 hogy a ltezs so&&end4e a lnyeg!3 0agy ltel let! Szenth"&o s"g#an 0!sszat)k&*z+d!k az *kono !k5s Szenth"&o s"g#an. A D!/ a "sod!k helyet ,oglal4a el az opera ad eEtra=#an. Ea !nden dolog az tybl sz"& az!k3 azok a ,!/n kereszt3l 0annak3 1@o&2N7. Ea az els+ /gy 0an #e 5tat0a3 !nt a dolgok a#szol/t oka3 5t8##! 0!l"gosan k*z0et%t+ okknt "ll el+tt)nk. Ez a te& szet! sz,&"&a 0onatkoz!k3 ahol !nden dolog a D!/n "t te&e tet!k s ta&ttat!k ,enn3 Mn1N331:3 Zs!d1N2=3. a 0!l"g#a el4*tt 0!l"goss"g3 ely eg0!l"g%t !nden e #e&t3 Mn1NB. 6onatkoz!k ez a eg0"lt"s 5nk"4"&a !s. A >eg0"lt"s Tan"1s"#an kezessget 0"llal az n;&t s el0"llal4a az Atya eg0"lt"s! te&0nek k!0!telezst3 Zsolt':N2=B. @onk&ta##an az a egtestes)lse3 hal"la s ,elt" ad"sa so&"n 5nk"l4a ezt k!3 E,1N3=1'. Deladat"0al ka;1solatosan Nek! t5la4don%ttatnak a #*l1sessg s a hatalo 3 1@o&1N2'3 Zs!d1N33 0ala !nt a k*ny*&)let s a kegyele att&!#/t5 a!3 2@o&13N133 E,-N232-. 3. A SZENTLLE@3 6AKY A SZENTEAHI>SAK EAH>A.I@ SZE>LYE
'B

Ezt &endk%0)l! szak&tele el ,oglal4"k *ssze olyan 5nk"k3 !nt L!ddon !he $i#inity o& /'r 1ord3 Ya&,!eld3 !he 1ord o& Glory3 s Y . (. Ho#!nson /'r 1ord 1% G 5nk"!.

93

a. ,zenthromsg harmadik szemlyre alkalmazott n#% $"& azt ol0ass5k a Mn'N2'= #en3 hogy az Isten Llek3 ez a n0 leg!nk"## a Szenth"&o s"g ha& ad!k sze ly&e 0onatkoz!k. Az t le%&8 h#e& sz8 a r'ach3 a g*&*g a pne'ma3 !ndkett+ lat!n eg,elel+4e a spirit's3 elyek !ndegy!ke gy*ke&nek 4elentse Rllegezn!S. Ez&t ezeket lehet RllegzetnekS !s ,o&d%tan!3 1>8z2N93 7N193 Ezk39N-=73 0agy RszlnekS3 1>8z2N13 1@!&1BN113 Mn3N2. Az sz*0etsg a RllekS ,ogal at "ltal"#an !nden,le egk*ts nlk)l haszn"l4a3 0agy RIsten Lelk&+lS3 !llet0e az RL& Lelk&+lS #eszl s a RSzentllekS ,ogal at 1sak a Zsolt-1N12=#en s az zs73N1:=11=#en haszn"l4a3 %g az L4sz*0etsg#en ez a Szenth"&o s"g ha& ad!k sze lynek sokkal szok"sosa## egne0ezs0 0"lt. Sze #e*tl+ tny3 hogy %g az sz*0etsg gyak&an ne0ez! Istent RIz&ael Szent4nekS3 Zolt91N223 2BN123 zs1:N2:3 '1N1'3 '3N33 '2N193 %g az L4sz*0etsg &!tk"n alkal azza a RszentS 4elz+t Isten&e3 de gyak&an haszn"l4a a Llek 4elle zs&e. Ez !nden 0al8sz%nGsg sze&!nt a !att a tny !att 0an %gy3 e&t ,+leg a Llek#en s az egszentel+ 5nk"4"#an 4elentette k! >ag"t Isten Szentknt. A Szentllek az3 Ak! lakoz"st 0esz a h%0+k sz%0#en3 s ez 0"laszt4a k)l*n +ket Isten sz" "&a s t!szt%t4a eg +ket a #Gne!kt+l. #. ,zentllek szemlyisge. Az RIsten LelkeS s a RSzentllekS ,ogal a ne se4tet! anny!&a a sze ly!sget3 !nt a RD!/S tesz!. S+t3 a Szentllek sze lye ne 4elent eg olyan 0!l"gosan egk)l*n#*ztethet+ sze lyes ,o& "#an3 !nt ahogyan Isten D!"nak sze lye. Ennek e&ed nyek;;en a Szentllek sze ly!sgt gyako&ta egk&d+4eleztk3 s ez k)l*nleges ,!gyel et &de el. A Llek sze ly!sgt a ko&a! Egyh"z#an a ona&1h!"n5sok s a ;ne5 ato a1h!"n5sok tagadt"k. E##en a tagad"s#an k*0ettk +ket a &e,o& "1!8 ko&"nak szo1!n!"n5sa!. >g ks+## S1hle!e& a1he&3 H!ts1hl3 az 5n!t"&!5sok3 a ko&t"&s ode&n!st"k s !nden ode&n sza#ell!"n5s tagad4"k a Szentllek sze ly!sgt. >ana;s"g gyak&an ond4"k3 hogy azok az !gehelyek3 elyek a Szentllek sze ly!sgt se4tet!k3 egysze&Gen 1sak egsze lyes%tst ta&tal aznak. A egsze lyes%ts azon#an te& szetesen &!tka az L4sz*0etsg ;&8za! %&"sa!#an3 s k*nnyedn ,el!s e&het+. S+t3 az e,,le &tel ezs 0!l"gosan egse !s%t! egyes !gehelyek 4elentst3 ;ld"5l Mn1'N273 17N9=113 H 2N27. A Szentllek sze ly!sgnek #!#l!a #!zony%tka! nagyon !s elgsgesekN P1Q szemlyisgnek meg&elel megjel"ls adatik Beki. $"& a pne'ma se legesne G3 g!s az ekeinos h% ne G n0 "s sze&e;el a Mn17N1'=#en3 az E,1N1'=#en ;ed!g a legnagyo## szaktek!ntlyek a hos h% ne G 0onatkoz8 n0 "st e el!k k!. S+t3 a Ca&akltosz ne0et ad4"k nek!3 Mn1'N273 1-N273 17N93 a !t ne lehet R0!gasztal"snakS ,o&d%tan!3 0agy #"& ely el0ont #e,oly"s egne0ezsnek tek!nten!. Az3 hogy sze ly&+l 0an sz83 4elz! a tny3 hogy a Szentllek 6!gasztal8knt @&!szt5s3 !nt !nd5ln! ksz)l+ 6!gasztal8 ell ke&)l3 Ak!&e 5gyanezt a ,ogal at alkal azz"k3 1Mn2N1. Igaz3 hogy ezt a ,ogal at a ho s a'to n0 "sok k*0et!k a Mn1'N17=123 de ez a !att a tny !att 0an3 hogy ott a ;ne5 a !s sze&e;el. P2Q Egy szemlyisg jellemzi #annak Beki t'lajdon+t#a3 ;ld"5l az !ntell!gen1!a3 Mn1'N273 1-N273 H 2N173 az aka&at3 (sel17N93 1@o&12N11 s &zel ek3 zs73N1:3 E,'N3:. S+t3 egy sze ly!sgnek eg,elel+ 1selekedeteket 0gez. @e&es3 #eszl3 #!zonys"got tesz3 eg;a&an1sol3 k!4elent3 t*&eksz!k3 te&e t3 k*z#en4"&3 ,elt" aszt a hal"l#8l3 st#. 1>8z1N23 7N33 Lk12N123 Mn1'N273 1-N273 17N23 (sel2N2B3 13N23 H 2N113 1@o&2N1:=11. >!ndezeket ne 0gezhet! ;5szt"n egy e&+3 0agy #e,oly"s3 hane 1sak egy sze ly. P3Q Kgy #an bem'tat#a, mint ki a sajt szemlyisgt sejtet kapcsolatokban ll ms szemlyekkel. Az a;ostolok ell ke&)l a (sel1-N22=#an3 @&!szt5s ell a Mn17N1'=#en s az Atya s a D!/ ell a >t22N1B=#en3 2@o&13N13=#an3 1Ct1N1=2=#en s a M/d2:=21=#en. Az ala;os eFegz!s ezek#en az !geszakaszok#an egk*0etel!3 hogy a Szentlelket sze lyknt kezel4)k. P'Q 1teznek igehelyek, melyek a ,zentlelket megk3l"nb"ztetik a sajt hatalmtl. Lk1N3-3 'N1'3 (sel1:N323 H 1-N133 1@o&2N'. Az e,,le !gehelyek sz8sza;o&%t8ak3 &tel etlenek3 s+t g a#sz5&dak !s lennnek3 ha azon az ala;on &tel eznk +ket3 hogy a Szentllek ;5szt"n 1sak e&+. Ez #el"that83 ha a RSzentllekS ne0et helyettes%t4)k az Re&+S3 0agy Rhat"sS sza0akkal.

9'

1. ,zentllek kapcsolata a ,zenthromsg t"bbi szemly#el. A ko&a! t&!n!t"&!5s ellent ond"s el0ezetett ahhoz a 0gk*0etkeztetshez3 hogy a Szentlleknek3 !nt ahogyan a D!/nak !s3 azonos a lnyege az Aty"0al3 teh"t egylnyegG 6ele. S a hosszadal asan ,oly8 0!t"t3 !sze&!nt a Szentllek egyed)l az Aty"t8l sz"& azott=e3 0agy a D!/t8l !s3 0g)l a Toled8! Zs!nat z"&ta le -2B=#en3 hozz"t0n a RD!l!o]5eS sz8t a @onstant!n";oly! E!t0all"s lat!n 0"ltozat"hozN R0redin's in ,pirit'm ,anct'm 2'i a .atre (ilio2'e proceditS PRE!sz)nk Szentllek#en3 Ak! az Aty"t8l s a D!/t8l sz"& az!kSQ. A Szentlleknek ezt a sz"& az"s"t ne0ez!k s;!&"1!8nak3 a ! az sze lyes t5la4dona. Sok !nden3 a !t el ondt5nk a D!/ sz"& az"s"&8l3 0onatkoz!k a Szentllek&e !s3 ez&t ne kell eg!s teln)nk. 6an azon#an nh"ny elt&+ dolog3 a elyeket ege l%thet)nk3 ne0ezetesenN P1Q A ne zs 1sak az Atya 5nk"4a3 a s;!&"1!8 !nd az Atya3 !nd a D!/ 5nk"4a. P2Q A ne zs "ltal a D!/ sz" "&a lehetsgess lett a s;!&"1!8 5nk"4"#an 0al8 &sz0tel3 de a Szentllek ne ka; !lyen hatal at. A log!ka! so&&end4#en a ne zs egel+z! a s;!&"1!8t. E lkezn! kell azon#an a&&a3 hogy !ndez ne 4elent! a Szentllek lnyeg! al"0etettsgt az Aty"nak s a D!/nak. A s;!&"1!8#an 5gyan/gy3 !nt a ne zs#en #enne ,oglaltat!k az !sten! lnyeg egsznek k*zlse3 %gy a Szentllek egyen&ang/ az Aty"0al s a D!/0al. A Szentlleknek az Aty"t8l s a D!/t8l 0al8 sz"& az"s"nak tanttele a Mn1-N27=on ala;sz!k3 0ala !nt azon a tnyen3 hogy a Lelket ne0ez!k @&!szt5s Lelknek3 !llet0e a D!/ Lelknek !s3 H 2NB3 Kal'N73 s @&!szt5s k)ldte t el a 0!l"g#a. A s;!&"1!8 teh"t eghat"&ozhat8 /gy3 !nt a ,zenthromsg els s msodik szemlynek ama "r"kk#al s sz3ksges cselekedete, mely ltal Hk, az isteni 1nyen bel3l alapj# #ltak a ,zentllek szemlye sz'bszisztencijnak, s a harmadik szemlyt az egsz isteni lnyeg birtokos# tettk mindennem4 megoszts, elidegen+ts, #agy #ltozs nlk3l% ,zentllek a lehet legszorosabb kapcsolatban ll a t"bbi szemllyel% Az Aty"t8l s a D!/t8l 0al8 sz"& az"sa k*0etkezt#en /gy 0an #e 5tat0a3 !nt Ak! a lehetsges legszo&osa## ka;1solat#an "ll a "s!k kt sze ly !ndegy!k0el. Az 1@o&2N1:=11=#+l ne a&&a k*0etkeztethet)nk3 hogy a Llek 5gyanaz3 !nt az Isten *nt5data3 hane hogy olyan k*zel "ll Istenhez3 az Aty"hoz3 !nt az e #e& lelke az e #e&hez. A 2@o&3N19=#en ezt ol0ass5kN RAz L& ;ed!g a LlekO s a hol az L&nak Lelke3 ott a sza#ads"gS. Itt az L& P@&!szt5sQ a Llekkel 0an azonos%t0a3 de ne a sze ly!sget3 hane a 5nk"t !llet+en. ?gyan!tt a Lelket a RL& LelknekS !s ne0ez! a $!#l!a. A 5nka3 a !&t a Szentllek elk)ldetett a 0!l"g#a C)nk*sdko&3 az Aty"0al s D!/0al 0al8 egysgn ala;5lt. Lgy 4*tt3 !nt Ca&akltosz3 hogy "t0egye @&!szt5s helyt3 s 0gezze az 5nk"4"t a ,*ld*n3 azazhogy tan%tson3 h!&dessen3 #!zonys"got tegyen3 st#.3 a !k;;en a D!/ !s 0gezte. A D!/ eset#en ez a k!4elent+ 5nka az Aty"0al 0al8 egysgn ala;5lt. S ;ontosan 5gyan%gy3 a Llek 5nk"4a az Aty"0al s D!/0al 0al8 egysgn ala;sz!k3 Mn17N1'=1-. D!gyel4)k eg Mz5s sza0a!t e##en a &sz#enN RAz enge d!1s+%t a4d3 e&t az eny #+l 0esz3 s eg4elent! nktek. >!ndaz3 a ! az Aty"3 az eny N az&t ond" 3 hogy az eny #+l 0esz3 s eg4elent! nktekS. d. ,zentllek istensge. A Szentllek !stensge al"t" aszthat8 a Szent%&"s#8l nagy4"#8l hasonl8 #!zony%t"s! 0onal entn3 !nt a !t a D!/ eset#en alkal azt5nkN P1Q *steni ne#ek adattak Beki3 2>8z19N9 P0. *. Zs!d3N9=BQ3 (sel-N3='3 1@o&3N173 2T! 3N17 P0. *. 2Ct1N21Q. *steni t"kletessgek t'lajdon+ttatnak Beki3 ;ld"5l !nden)tt 4elen0al8s"g3 Zsolt13BN9=1:3 !ndent5d"s3 zs':N3=1' P0. *. H 11N3'Q3 1@o&2N1:3113 !ndenhat8s"g3 1@o&12N113 H 1-N1B3 0ala !nt *&*kk0al8s"g3 Zs!dBN1' PWQ. P3Q Isten! 5nk"kat 0gez3 ;ld"5l a te&e tst3 1>8z1N23 M8#27N133 33N'3 a gond0!sel+ hely&e"ll%t"st3 Zsolt1:'N3:3 az /44"sz)lst3 Mn3N-=73 T!t3N- s a halottak ,elt" aszt"s"t3 H 2N11. P'Q *steni tiszteletben is rszes3l3 >t22N1B3 H BN13 2@o&13N13. e. ,zentllek m'nkja az isteni "konmiban. 6annak #!zonyos 5nk"k3 elyeket konk&ta##an a Szentlleknek t5la4don%tanak3 de ne 1sak Isten egyete es *kon8 !"4"#an3 hane a eg0"lt"s s;e1!"l!s *kon8 !"4"#an !s. Altal"noss"g#an ondhat83 hogy a Szentllek k)l*nleges ,eladata a dolgok #e,e4ezse a te&e t nyek&e3 !llet0e azok#an 0al8 k*z0etlen

9-

&"hat"ssal. A !k;;en >aga !s a Szenth"&o s"got #e,e4ez+ sze ly3 /gy az 5nk"4a !s a #e,e4ezse Istennek a te&e t nye!0el 0al8 ka;1solat"nak s Isten 5nk"4"nak a 1s/1s;ont4a !nden te&)leten. Cont /gy k*0et! a D!/ 5nk"4"t3 ahogyan a D!/ 5nk"4a !s k*0et! az Aty"t. Dontos ezt sz#en ta&tan5nk3 !0el ha a Szentllek 5nk"4"t el0"laszt45k a D!/ o#4ekt%0 5nk"4"t8l3 az elke&)lhetetlen)l a ha !s !szt!1!z 5shoz 0ezet. A Szentllek 5nk"4a az al"##!akat ,oglal4a ag"#an a te& szet! sz,&"#anN P1Q z let nemzse. Ahogyan a ltezs az Aty"#8l s a D!/n ke&eszt)l sz"& az!k3 /gy k*z0et%t! az letet a Szentllek3 1>8z3N13 M8#27N133 Zsolt33N7 PWQ3 Zsolt1:'N3:. E##en a 0onatkoz"s#an tesz! &" az !=&e a ;ontot a te&e ts so&"n. P2Q z emberek egyetemes ihletse s kpes+tse. A Szentllek !hlet! s k;es%t! az e #e&eket h!0atalos ,eladata!k&a3 a t5do "ny3 G0szetek3 st#. te&)letn 0gzend+ 5nk"&a3 2>8z32N33 21N2=3373 3-N3-3 1S" 11N73 17N13=1'. >g nagyo## ,ontoss"g/ a Szentllek 5nk"4a a eg0"lt"s te&)letn. Itt az al"##! ;ontokat e l%thet4)kN P1Q Kriszt's &elksz+tse s kpes+tse az H k"zbenjr m'nkjra. ksz%tette el @&!szt5st test#en s tette ezzel lehet+03 hogy a #Gn&t 0al8 "ldozat lehessen3 Lk1N3-3 Zs!d1:N-=9. A Rtestet alkott"l nke S sza0ak#an a Zs!d8 le0l %&84a a Se;tag5!nt"t k*0et!. Ennek 4elentseN A szent test egalkot"s"0al lehet+0 tetted sz" o &a3 hogy 0al8d! "ldozatt" lehessek. >egke&esztelkedseko& @&!szt5s a Szentllekkel kenetett ,el3 Lk3N223 s &tk nlk)l egka;ta a Szentllek k;es%t+ a4"ndka!t3 Mn3N3'. P2Q ,zent+rs ihletse. A Szentllek !hlette a Szent%&"st3 s hozta el ez"ltal az e #e&eknek Isten s;e1!"l!s k!4elentst3 1@o&2N133 2Ct1N213 a eg0"lt"s 5nk"4"nak !s e&ett3 a ! @&!szt5s Mz5s#an 0an. P3Q z Egyhz megalak+tsa s n"#else. A Szentllek ,o& "l4a s n*0el! az Egyh"zat3 Mz5s @&!szt5s !szt!k5s testt3 s #enne l3 !nt az /4 let ala;el0e3 E,1N22=233 2N223 1@o&3N173 12N' s azt k*0et+ 0e&sek. P'Q !an+tja s #ezeti az Egyhzat. A Szentllek tesz #!zonys"got @&!szt5s&8l s 0ezet! az Egyh"zat !nden !gazs"g#an. Ezt 1seleked0n k!ny!latkoztat4a Istennek s @&!szt5snak a d!1s+sgt3 n*0el! a >eg0"lt8 !s e&ett3 eg804a az Egyh"zat a t0edsekt+l3 s ,elksz%t! t *&*kk0al8 so&s"&a3 Mn1'N273 1-N273 17N13=1'3 (sel-N323 Zs!d1:N1-3 1Mn2N29.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N 6a4on a ;og"ny !&odalo ta&tal az=e #"& !,le hasonl8t a Szenth"&o s"g tanttelhezW 6a4on a Szenth"&o s"g tanttelnek ,e4l+dse a ltel let!3 0agy *kon8 !a! Szenth"&o s"gt8l !nd5lt elW &tel ezhet+=e az *kon8 !a! Szenth"&o s"g a ltel let!t+l ,)ggetlen)lW >!&t tek!nt!k egyesek a Szenth"&o s"g tanttelt a eg0"lt"s tanttele #e0ezet+4nekW >! a Szenth"&o s"g hegel! elk;zelseW Eogyan ,ogta ,el SZeden#o&gW Eol tal"l5nk sza#ell!an!z 5st a ode&n teol8g!"#anW >!&t k&dses azt 0allan!3 hogy a Szenth"&o s"g t!szt"n *kono !k5sW >!lyen ellen0etseket tehet)nk a Szenth"&o s"g ode&n h5 an!t"&!5s elk;zels0el sze #enW >!&t tek!nt! $a&th a Szenth"&o s"got a teol8g!a #e0ezet+4nekW >! a Szenth"&o s"g tanttelnek a gyako&lat! 4elent+sgeW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 27:=3'9. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e $eo3 I. k*tet 3= 2--. oldal3 6os3 Gere&% $ogm. 1. k*tet 37=21. oldal3 >ast&!1ht3 Godgeleerdheit3 1. k*tet -97=772. oldal3 T5&&et!n3 /pera, 1oc's !erti's3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet ''2=-3'. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olem% !heol. 19'=211. oldal3 (5&t!ss3 !he 0hr% (aith3 '23=-1:. oldal3 Ea&&!s3 God, 0reator and 1ord o& ll3 1. k*tet3 1B'=':9. oldal3 Ill!ngZo&th3 !he $octrine o& the !rinity3 Adeney3 !he 0hristian 0onception o& God3 21-=2'7. oldal3 Steenst&a3 !he 6eing o& God as ;nity and !rinity3 1-B=27B. oldal3 (la&ke3 !he 0hr% $oct% /& God3 229=2'2. oldal3 $a&tlett3 !he !ri'ne God3 L!ddon3 The $i#inity o& /'r 1ord3 >a1k!ntosh3 !he $octrine o& .erson /& Fes's 0hrist3 Ya&,!eld3 !he 1ord o& Glory3 5gyanott3 !he ,pirit o& God in the /ld !estament 3 s !he 6iblical $octrine o& the !rinity P !ndkett+ a 6iblical $octrines=#enQ3 1:1. s azt k*0et+ oldalak3 5gyanott3 0al#in-s $octrine o& the !rinity Pa 0al#in and 0al#inism=#anQ3 @5y;e&3 =et :erk #an der =eiligen Geest3 0. *. T"&gy 5tat83 IZen3 A $isco'rse 0oncerning the =oly ,pirit3 0. *. T"&gy 5tat83 S eaton3 !he $oct% /& the =oly ,pirit3 Cohle=C&e5ss3 !he $i#ine !rinity.

97

ISTEN 12N34I I. Az isteni rendeletek ltalnossgban


A. A endeletek tanttele a teol-giban
A &e,o& "t5s teol8g!a k!hangs/lyozza Isten sz50e&en!t"s"t3 elynek k*0etkezt#en az *&*kk0al8s"gt8l ,og0a eghat"&ozta !ndazt3 a !nek eg kell lenn!e3 s az egsz te&e ts#en3 !nd az anyag!#an3 !nd a lelk!#en ennek az el+&e eghat"&ozott te&0nek eg,elel+en 5nk"l4a sz50e&n aka&at"t. Ez tel4es *sszhang#an 0an C"l sza0a!0al3 !ko& azt ond4a az E,1N11=#en3 hogy Isten R !ndent az + aka&at4"nak tan"1s"#8l 1seleksz!kS. E !att te& szetes3 hogy "tt&0e Isten Lnynek t"&gyal"s"&8l Isten 5nk"!nak t"&gyal"s"&a3 az !sten! &endeletek tan5l "nyoz"s"0al kell kezden)nk. Ez az egyetlen helyes teol8g!a! 8dsze&. Isten 5nk"!nak teol8g!a! tan5l "nyoz"sa k!!nd5l8;ont4"nak Isten#en kell lenn!e3 g;ed!g !nd a te&e ts3 !nd a eg0"lt"s3 0agy /44"te&e ts 5nk"!#an. (sak e##+l k!!nd5l0a s Istenhez 0!szony%t0a 0essz)k ,!gyele #e Isten 5nk"!t a teol8g!a &szeknt. Ennek a tnynek ellen&e a &e,o& "t5s teol8g!a gyako&lat!lag egyed)l "ll a &endeletek&e helyezett hangs/ly"0al. A l5the&"n5s teol8g!a ke0ss teol8g!k5s s 4o##an ant&o;ol8g!k5s. @!!nd5l"s! ;ont4"t ne helyez! k*0etkezetesen Isten#e3 s ne tek!nt !ndent az Isten "ltal ele0e el&endeltnek3 hane eg4elen!k #enne egy tenden1!a a dolgok !nk"## al5l&8l3 se !nt ,el)l&+l 0al8 ,!gyele #e 0tel&e. S a ! az ele0e el&endels#e 0etett h!tt !llet!3 ha4la os ezt 0!l"g#an le0+ 48&a3 konk&ta##an a eg0"lt"s "ld"sa!&a ko&l"tozn!. Sze #e*tl+ tny3 hogy sok3 s+t tal"n !nden l5the&"n5s teol8g5s hallgat az !sten! &endeletek "ltal"noss"g#an 0al8 tan5l "nyoz"sa so&"n3 s 1sak a ;&edeszt!n"1!8 tanttelt t"&gyal4a3 de azt !s !nk"## &elttelesnek3 se !nt a#szol/tnak 0esz!k. A ;&edeszt!n"1!8 tanttelt !llet+en a l5the&an!z 5s e&+tel4es &okons"got 5tat az a& !n!an!z 5ssal. @&a5th Pa l5the&"n5s egyh"z #e,oly"sos 0ezet+4e o&sz"g5nk#anQ g azt !s k! ond4a3 hogy R>ag"nak A& !n!5snak a nzete! az *t ;ontot !llet+en l5the&"n5s #e,oly"s alatt sz)lettek3 s lnyeg#en ne k)l*n#*znek a l5the&"n5s egyh"z "ltal 0allottakt8l3 de a ost a& !n!an!z 5sknt !s e&t3 k!,e4lett &endsze& sok ;ont4"0al a l5the&"n5s egyh"z ne "ll se !,le &okons"g#an. Ezeken a ;ontokon !nk"## a k"l0!n!z 5ssal sz! ;at!z"l3 #"& soha ne h!tt a##an3 hogy a ;elag!"n!z 5st8l 0al8 eg enek)ls &dek#en sz)ksges az a#szol/t ;&edeszt!n"1!8 tan"hoz ,olya odn!. Az Agosta! E!t0all"s az *t ;ontot a4dne t!szt"n a gyako&lat! oldal"n &!nt!3 a4d ezeknek ala;4"n so&akoz!k ,el a k"l0!n!z 5s ellen !nk"## a a k*0etkez nyek tagad"s"0al3 elyek e##+l a &endsze&#+l sz"& aznak3 se !nt azzal3 hogy tagadn" az ala;el lett annak el0ont ,o& "4"#anS.-: >"& a enny!&e a l5the&"n5s teol8g5sok #e0on4"k a ;&edeszt!n"1!8 tanttelt a &endsze&)k#e3 "ltal"noss"g#an a szote&!ol8g!"0al *ssze,)ggs#en 0esz!k azt ,!gyele #e. Te& szetes3 hogy az a& !n!"n5s teol8g!a ne "ll%t4a a &endeletek tanttelt az el+t&#e. A &endeletek tanttelnek "ltal"#an a h!"nya a sze #etGn+. Co;e 1sak ,5t8lag e l%t! a ;&edeszt!n"1!8 tanttelt3 >!ley ;ed!g !nt 0!tatottat e l%t!. Hay ond 1sak a k!0"laszt"s tanttelt t"&gyal4a3 Yatson ;ed!g 4elent+s te&et az engesztels ele zsnl szentel nek!. >!ndegy!k)k el0et! azon#an az a#szol/t ;&edeszt!n"1!8t s a ,eltteles ;&edeszt!n"1!80al helyettes%t!k azt. A ode&n l!#e&"l!s teol8g!a ne t*&+d!k a ;&edeszt!n"1!8 tanttel0el3 !0el ala;0et+en ant&o;olog!k5s. A R0"ls"gteol8g!"#anS !s t el!s e&!k3 de olyan ,o& "#an3 ely se ne #!#l!k5s3 se ne t*&tnel !. .a1"&a a &e,o& "to&ok&a 0al8 h!0atkoz"snak3 !gen essze "llnak a ;&edeszt!n"1!8 tanttelt+l3 a !k;;en azt L5the& s @"l0!n tan%tott"k.
-:

!he 0onser#ati#e Re&ormation and *ts !heology3 129. s azt k*0et+ oldalak

99

B. Az isteni endeletek bibliai ne(ei


Isten t!szt"n ! anens 5nk"!t8l Popera ad intraQ eg kell k)l*n#*ztetn)nk azokat3 elyek k*z0etlen)l a te&e t nye!&e 0annak k!hat"ssal Popera ad eEtraQ. Egyes teol8g5sok annak &dek#en3 hogy elke&)l4k a ,l&e&tseket3 !nk"## opera ad immanentia=&8l s opera eEe'ntia=&8l #eszlnek3 s ,eloszt4"k az els+t opera immanentia per se=&e3 a ! az opera personalia Pne zs3 ,!l!"1!83 s;!&"1!8Q3 0ala !nt opera immanentia donec eEe'nt=&a3 a ! az opera essentialia. Ezek teh"t a h"& as Isten 5nk"!3 egk)l*n#*ztet0e az Istensg #"& ely sze lynek 5nk"!t8l3 teh"t ezek Isten#en ! anensek3 %g ne &eal!z"l8dnak a te&e ts3 gond0!sels s eg0"lt"s 5nk"!#an. Az !sten! &endeletek az !sten! 5nk"k e e oszt"ly"hoz ta&toznak. A Szent%&"s#an ne el0ontan 0annak le%&0a3 hane t*&tnel ! eg0al8s5l"s5k#an "llnak el+tt)nk. A Szent%&"s k)l*n#*z+ ,ogal akat haszn"l Isten *&*kk0al8 &endelete le%&"s"&a. 1. SZ<6ETSKI DIKAL>A@. 6annak ,ogal ak3 elyek az !ntellekt5"l!s ele et hangs/lyozz"k k! a &endelet#en. Cld"5l az -etsah a ya-ats=#8l3 4elentse tan"1soln!3 tan"1sot adn!3 M8#32N23 zs1'N273 '7N11O a sod a yasad)#8l3 4elentse gondolkod0a egy)tt )ln! Pn!,"lQ3 Me&23N12322O s a mezimmah a zamam=#8l3 4elentse latolgatn!3 ,o&gatn! az el #en3 te&0ezn!3 Me&'N223 -1N123 Cld3:N32. E ellett 0annak ,ogal ak3 elyek az aka&at! ele et e el!k k!3 ;ld"5l a chaphets3 4elentse ha4land8s"g3 aka&at3 48tetszs3 zs-3N1:O 0ala !nt a ratson3 4elentse *&* et okozn!3 *&)ln!3 azaz 4elezn! az *&* *t3 48tetszs3 0agy sz50e&n aka&at3 Zsolt-1N213 zs'BN2. 2. LMSZ<6ETSKI DIKAL>A@. Az L4sz*0etsg !s ta&tal az egy so& lnyeges ,ogal at. A leg"ltal"nosa## sz8 a bo'le3 ely a &endeletet 4elent! "ltal"nosan3 de &" 5tat a&&a a tny&e !s3 hogy Isten 1l4a a tan"1s0gzsen s a &legelsen ala;sz!k3 (sel2N233 'N223 Zs!d7N19. Egy "s!k "ltal"nosa## sz8 a thelema3 a ely !ko& Isten tan"1s0gzs&e 0onatkoz!k3 !nk"## az aka&at3 se !nt a eg,ontol"s ele t e el! k!3 E,1N11. Az e'dokia sz8 konk&ta##an k!hangs/lyozza Isten 1l4"nak a sza#ads"g"t3 0ala !nt az ezzel 4"&8 *&* *t3 #"& ez az elk;zels ne !nd!g 4elen!k eg3 >t11N273 Lk2N1'3 E,1N-3B. >"s sza0ak !nk"## /gy 0annak ,elhaszn"l0a3 hogy k!,e4ezzk az !sten! &endelet a a &szt3 a ely nagyon s;e1!"l!s &tele #en 0onatkoz!k Isten e&k*l1s! te&e t nye!&e3 s ez ;&edeszt!n"1!8 n0en !s e&etes. Ezeket a ,ogal akat az adott t a 4elentsnek ele zseko& ,og45k eg0!zsg"ln!.

!. Az isteni endeletek te mszete


Isten &endelete! eghat"&ozhat8k a Yest !nste&! @!sk"t0al egy)tt %gyN RIsten &endelete! az + sa4"t aka&ata s elhat"&oz"sa sze&!nt! *&*k sz"ndka!3 elyek "ltal !nden #ek*0etkez+t el+&e el&endelt sa4"t d!1s+sg&eS. 1. AZ ISTEN HEN.ELETE EKY. M8llehet Kyak&an #eszl)nk Isten &endelete!&+l t*##es sz" #an3 az !sten! &endelet sa4"t te& szet#en ne "s3 !nt Isten egysze&! 1selekedete. Ezt "& az a tny !s se4tet!3 hogy a $!#l!a prothesis=knt3 1lknt3 0agy tan"1s0gzsknt #eszl &8la. @*0etkez!k ez Istennek ag"#8l a te& szet#+l !s. Az t5d"sa !nd!g azonnal! s egy!de4G3 ne so&&end!3 !nt a !nk3 s az &" 0onatkoz8 ,el,og"sa !nd!g tel4es. S a &" ala;ozott &endelet !nd!g egysze&es3 !ndent ,el*lel+3 s egy!de4G 1selekedet. <&*kk0al8 s eg0"ltozhatatlan &endeletek eset#en ez ne !s lehet "sknt. N!n1sen teh"t Isten#en &endelet=so&ozat3 hane egysze&Gen 1sak egy3 !ndent ,el*lel+ te&03 a ! !nden&e k!te&4ed3 a !nek eg kell lenn!e. 6ges ,el,og"s5nk azon#an egg"tol !nket a k)l*n#sgttel#en3 s ez az oka annak a tnynek3 hogy gyak&an t*##es sz" #an #eszl)nk Isten &endelete!&+l. Ez a #eszd 8d t*kletesen egengedhet+3 ha ne t0eszt4)k sze el+l az !sten! &endelet egysgt s a k)l*n#*z+ &endeletek el0"laszthatatlan ka;1solat"t3 ahogyan ,el,og45k azokat. 92

2. ISTEN HEN.ELETNE@ S T?.ASANA@ 6ISZINYA. Isten &endelete a legszo&osa## ka;1solat#an "ll Isten t5d"s"0al. >!nt l"tt5k3 ltez!k Isten#en sz)ksgsze&G t5d"s3 ely ag"#an ,oglal !nden lehetsges okot s e&ed nyt. Ez a t5d"s szolg"ltat4a a nye&sanyagot a &endelethezN t*kletes ,o&&"sknt Isten e##+l 0onta k! a gondolatokat3 elyeket eg aka&t t"&gy!as%tan!. A !nden lehetsges dolog e e t5d"s"#8l 0"lasztotta k! t*kletes aka&at"nak 1selekedet0el3 #*l1s eg,ontol"sok "ltal 0ezet0e azt3 a !t eg0al8s%tan! aka&t3 s %gy alak%totta k! *&*kk0al8 1l4"t. Isten &endelete 0!szont az ala;4a az sza#ad t5d"s"nak3 0agy s1!ent!a l!#e&a=4"nak. Ez a dolgoknak a a !s e&ete3 a !k;;en azok eg0al8s5ltak a t*&tnele enet#en. >%g Isten sz)ksgsze&G t5d"sa log!ka!lag egel+z! a &endeletet3 az sza#ad t5d"sa log!ka!lag k*0et! azt. Ezt !ndazokkal sze #en ,enn kell ta&tan5nk3 ak!k a ,eltteles ;&edeszt!n"1!8#an h!sznek P;ld"5l a se !=;el"g!"n5sok s az a& !n!"n5sokQ3 !0el +k Isten el+zetes elhat"&oz"sa!t az el+&e t5d"s"t8l tesz!k ,)gg+0. Az !sten! &endelet eg4el*ls&e szolg"l8 egyes sza0ak a eg,ontol"s ele &e 5tatnak &" Isten 1l4"#an. E!#a lenne azon#an e##+l a&&a a k*0etkeztets&e 45tn!3 hogy Isten te&0e #"& !,le olyan eg,ontol"s e&ed nye3 ely ag"#an ,oglal n ! &*0!dl"t"st3 0agy 0onakod"st3 e&t ez egysze&Gen 1sak annak a tnynek a 4ele3 hogy n!n1sen 0ak d*nts Isten#en3 1sak !ntell!gens s eg,ontolt 1l. 3. A HEN.ELET ISTENHE S E>$EHHE EKYAHANT 6INAT@IZI@. A &endelet el+sz*& !s ta&tal az 5tal"st Isten 5nk"!&a. @o&l"toz0a 0an azon#an Isten opera ad eEtra3 0agy t&anz!t%0 1selekedete!&e3 s ne 0onatkoz!k Isten lnyeg! Lny&e3 se az Isten Lnyen #el)l! ! anenste0kenysgek&e3 a elyek a t&!n!t"&!5s egk)l*n#*ztets e&ed nye!. Isten ne &endelte el3 hogy szent s !gazs"gos legyen3 se azt3 hogy h"&o sze ly#en s egylnyegG 8don ltezzen3 0agy hogy ne zze a D!/t. Ezek a dolgok sz3ksgszer4en 0annak /gy3 ahogyan 0annak3 s ne ,)ggenek Isten o;1!on"l!s aka&at"t8l. Az3 a ! lnyeg! Isten #els+ Lnynek 0onatkoz"s"#an3 a &endelet ta&tal "nak se !,le &szt se k;ezhet!. Ez 1sak az opera ad eEtra=t3 0agy eEe'ntia=t ta&tal azza. >%g azon#an a &endelet els+so&#an Istennek >ag"nak a tette!&e 0onatkoz!k3 " ne ko&l"toz8d!k azok&a3 hane k!te&4ed te&e t nye!nek sza#ad 1selekedete!&e !s. S a tny3 hogy ezek !s #enne ,oglaltatnak a &endelet#en3 azokat a#szol/t #!zonyoss" tesz!3 48llehet ne 5gyanazon a 8don ,oganatos%ttatnak. $!zonyos Isten "ltal elhat"&ozott dolgok eset#en azok ne ;5szt"n 1sak egt*&tnnek3 hane >aga 0!sz! azokat 0g#e3 0agy k*z0etlen)l3 !nt ;ld"5l a te&e ts 5nk"4a so&"n3 0agy a "sodlagos okok k*z0et%ts0el3 elyeknek az e&e4e ad ene&g!"t. >aga 0"llal4a a ,elel+ssget az&t3 hogy !ndezek eglegyenek. 6annak azon#an "s dolgok3 elyeket Isten #ele,oglalt a &endelet#e3 ez"ltal #!zonyosak3 de ne >aga 0!sz! azokat 0g#e3 !nt ;ld"5l &a1!on"l!s te&e t nye!nek #Gn*s 1selekedete!t. A &endeletet3 a enny!#en ezek&e a 1selekedetek&e 0onatkoz!k3 Isten egenged+ &endeletnek ne0ez!k. Ez a n0 ne 4elent! azt3 hogy ezeknek a 1selekedeteknek a 4*0+#el! lehet+sge ne #!zonyos Isten#en3 hane 1sak azt3 hogy egenged! ezeknek #ek*0etkeztt &a1!on"l!s te&e t nye!nek sza#ad k*z&e Gk*dse "ltal. Isten se !k;;en se 0"llal4a a ,elel+ssget ezek&t a #Gn*s 1selekedetek&t. '. A (SELE@E.ET ELHEN.ELSE NE> >AKA A (SELE@E.ET. A &endeletek az !sten! att&!#/t5 ok #els+ egny!l0"n5l"sa! s gyako&l"sa3 elyek a dolgok 4*0+#en! lehet+sgt #!zonyoss" tesz!k3 " Isten !ntell!gens aka&"s"nak e e gyako&l"s"t ne sza#ad *sszeke0e&n! az o#4ekt5 a!nak a eg0al8s%t"s"0al a te&e ts#en3 a gond0!sels#en s a ag0"lt"s#an. A te&e ts el&endelse ne aga a te&e ts3 s a eg!gaz%t"s el&endelse se aga a eg!gaz%t"s. @)l*n#sget kell tenn)nk az el&endels s a 0g&eha4t"sa k*z*tt. Istennek a 0!l"gegyete &e 0onatkoz8 a a &endelete3 hogy az e #e& egy eghat"&ozott 1selek0s! enetet k*0essen3 eglehet+sen k)l*n#*z!k att8l3 !ko& eg;a&an1sol4a nek!3 hogy tegye !s eg !ndazt3 a ! el&endeltetett. A &endeletek ne az e #e&nek sz8lnak s ne %&ott 4og te& szetGek3 s ne 4elentenek se knysze&t3 se k*telezettsget az e #e& aka&ata sz" "&a.

9B

&. Az isteni endelet +ellemz$i


1. AZ ISTENI $<L(SESSKEN ALACSZI@. A Rtan"1sS sz83 ely az egy!k ,ogalo 3 a !0el a &endeletet 4el*l!k3 gondos eg,ontol"st s konz5lt"l"st se4tet. >g az Istensg h"&o sze lye k*z*tt! #!zal as &!ntkezst !s ag"#an ,oglalhat4a. Isten a a t!tk"nak k!4elents&+l #eszl0e3 ely el+z+leg el 0olt &e4t0e $enne3 C"l azt ond4a3 hogy RAz&t3 hogy eg!s e&tettessk ost a enny#el! ,e4edele sgekkel s hatal ass"gokkal az egyh"z "ltal az Istennek sok,le #*l1sessge3 a az *&*k ele0e=el0gezs sze&!nt3 a elyet eg1selekedett a @&!szt5s Mz5s#an3 a ! ?&5nk#anS PE,3N1:=11Q. A &endelet #*l1sessge k*0etkez!k az Isten *&*kk0al8 1l4a eg0al8s%t"s"#an eg 5tatkoz8 #*l1sessg#+l !s. A k*lt+ %gy nekel a Zsolt1:'N2'=#enN R>!ly sz" talanok a te G0e!d3 ?&a _ >!ndazokat #*l1sen alkottad eg3 s #etelt a ,*ld a te gazdags"goddalS. ?gyanez az elk;zels ,e4ez+d!k k! a Cld3N1B=#enN RAz L& #*l1sessggel ,5nd"lta a ,*ldet3 e&+s%tette az eget &tele elS. 6. *. g Me&1:N123 -1N1-. Isten tan"1s0gzsnek #*l1sessg&e k*0etkeztethet)nk g a##8l a tny#+l !s3 hogy !nd*&*kk eg!ngathatatlan5l eg"ll3 Zsolt33N113 Cld1BN21. A &endelet nagy&szt eghaladhat4a az e #e&! ,el,og8k;essget3 s lehet ,el,oghatatlan a 0ges el e sz" "&a3 de ne ta&tal az se !t3 a ! !&&a1!on"l!s3 0agy *nknyes lenne. Isten az elhat"&oz"s"t #*l1s #e;!llant"ssal s t5d"ssal alkotta eg. 2. <H<@@6AL. Az !sten! &endelet *&*kk0al8 a##an az &tele #en3 hogy tel4essggel az *&*kk0al8s"g#an 0an. $!zonyos &tele #en ondhat83 hogy Isten !nden 1selekedete *&*kk0al83 !0el az Isten! Lny#en ne ltez!k a ;!llanatok egy "s5t"n!s"ga. $!zonyos 1selekedete! azon#an #e0gz+dnek az !d+#en3 !nt ;ld"5l a te&e ts s a eg!gaz%t"s. A &endelet azon#an3 #"& Istenen k%0)l "ll8 dolgok&a 0onatkoz!k3 g!s eg a&ad az Isten! Lnyen #el)l! 1selekedetnek3 k*0etkezsk;;en *&*kk0al8 a sz8 legszo&osa## &tel #en. @*0etkezsk;;en teh"t &szt 0esz az egy!de4Gsg#en s az egy "s5t"n!s"g#an !s3 (sel1-N123 E,1N'3 2T! 1NB. A &endelet *&*kk0al8s"ga ag"#an ,oglal4a azt !s3 hogy a so&&end3 ely#en a k)l*n#*z+ ele e! "llnak egy "shoz 0!szony%t0a3 ne tek!nthet+ !d+&end!nek3 1sak log!ka!nak. Ltez!k egy 0al8d! !d+&end! so&&end a 0onatkoz8 ese nyek#en3 de ne az ezeket el&endel+ &endelet#en. 3. EAT@INY. Ez ne azt 4elent!3 hogy /gy &endelte3 hogy >aga 0!telez k! !nden dolgot a sa4"t e&e40el3 a ! 1sak sze&e;el az &endelet#en3 hane 1sak anny!t3 hogy az3 a !t el&endelt3 egszen #!zonyosan eg0al8s5l3 hogy se ! se k;es egh!/s%tan! az 1l4a!t. .&. A. A. Eodge ond4aN R>aga a &endelet #!ztos%t4a3 hogy az ese ny !nden egyes eset#en leza4l!k olyan okok k*0etkezt#en3 elyek t*kletes *sszhang#an hatnak a k&dses ese ny te& szet0el. Azaz3 egy e&k*l1s! 1selek0+ sze ly !nden egyes sza#ad 1selekedete esetn a &endelet #!ztos%t4a3 hogy V PaQ A 1selek0+ sze ly sza#ad 1selek0+ sze ly legyen. P#Q Eogy az + el+z nye!3 0ala !nt a 1selekedet !nden el+z nye azok legyenek3 a !k. P1Q Eogy a 1selekedet !nden adott &elttele az legyen3 a !. PdQ Eogy a 1selekedet t*kletesen s;ont"n s sza#ad legyen a 1selek0+ sze ly &sz&+l. PeQ Eogy ez te& szetesen a 4*0+ legyen3 Zsolt33N113 Cld1BN213 zs'7N1:S.-1 '. >EK6ALTIZEATATLAN. Az e #e&ek gyako&ta eg0"ltoztathat4"k te&0e!ket k)l*n#*z+ okok k*0etkezt#en3 s eg !s tesz!k ezt. T*&tnhet ez az&t3 e&t a te&0 ne &endelkezett ko oly 1llal3 0agy e&t az e #e& ne tel4esen ,ogta ,el3 !t ,oglal ag"#an a te&03 0agy e&t h!"nyz!k nek! a k!0!telezshez sz)ksges e&+. Isten#en azon#an se ! !lyes ! ne k;zelhet+ el. ne szGk*lk*d!k a t5d"s#an3 !gaz ond"s#an3 0agy e&+#en. @*0etkezsk;;en Nek! ne kell eg0"ltoztatn! a &endelett a h!"nyos !s e&etek h!"nya !att3 0agy !0el ne k;es azt ke&eszt)l0!nn!. S ne !s ,og4a azt eg0"ltoztatn!3 !0el a 0"ltozhatatlan Isten3 s !0el hGsges s !gaz3 M8#23N13=1'3 Zsolt33N113 zs'7N1:3 Lk22N223 (sel2N23.
-1

/'tlines o& !heology3 2:3. oldal

2:

-. DELTTLEN3 6AKY A$SZILLT. Ez azt 4elent!3 hogy ne ,)gg se !,le &szlegessgt+l3 0agy #"& !t+l3 a ! ne k;ez! ag"nak a &endeletnek lnyeges &szt. A &endeleten #el)l! k)l*n#*z+ ele ek tnyleg egy "st8l ,)ggenek3 de a te&0 se !t+l se ,)gg3 a ! n!n1s #enne a &endelet#en. A te&0 k!0!telezse egk*0etelhet eszk*z*ket3 0agy ,)gghet #!zonyos ,elttelekt+l3 de ezek az eszk*z*k3 0agy ,elttelek sz!ntn eghat"&ozottak a &endelet "ltal. Isten ne ;5szt"n 1sak eld*nt!3 hogy eg ent! a #Gn*s*ket anlk)l3 hogy ne hat"&ozn" eg a &endelet k!0!telezshez sz)ksges eszk*z*ket !s. Az eszk*z*k3 elyek egy el+&e eld*nt*tt 0g ,el 0ezetnek3 sz!ntn el&endeltettek3 (sel2N233 E,2N23 1Ct1N2. A &endelet a#szol/t 4ellege k*0etkez!k annak *&*kk0al8s"g"#8l3 eg0"ltoztathatatlans"g"#8l3 s k!z"&8lagosan az Isten 48tetszst+l 0al8 ,)gg+sgt+l. Ezt !nden se !=;el"g!"n5s s a& !n!"n5s tagad4a. 7. EKYETE>ES S >IN.ENHE @ITEHME.. A &endelet ta&tal azza !ndazt3 a !knek eg kell lenn!e a 0!l"g#an3 legyen az a ,!z!ka!3 0agy az e&k*l1s! #!&odalo 3 s legyen az 483 0agy gonosz3 E,1N11. >ag"#an ,oglal4aN PaQ az e #e&ek 481selekedete!t3 E,2N1:3 P#Q #Gn*s 1selekedete!ket3 Cld17N'3 (sel2N233 'N29=223 P1Q a lehetsges ese nyeket3 1>8z'-NP23 -:N2:3 Cld17N333 PdQ !nd az eszk*z*ket3 !nd a 0gk!,e4leteket3 Zsolt11BN=2B=B13 2Thessz2N133 E,1N'3 PeQ az e #e& letnek hossz"t3 M8#1'N-3 Zsolt3BN-3 0ala !nt a lak8helyt3 (sel19N27. 9. A $JN 6INAT@IZASA$AN >EKENKE.. Szok"sos dolog /gy #eszln! Isten &endelet&+l az e&k*l1s! gonoszs"got !llet+en3 !nt egenged+&+l. Hendelet0el Isten az e #e&ek #Gn*s 1selekedete!t tel4esen #!zonyoss" tette anlk)l3 hogy ,oganatos%ttatta 0olna azokat a 0ges aka&at&a 0al8 k*z0etlen &"hat"ssal. Ez azt 4elent!3 hogy Isten ne 5nk"l4a k! ;oz!t%0 8don az e #e&#en R !nd az aka&"st3 !nd a 1selek0stS3 !ko& az e #e& sze #esz"ll az k!4elentett aka&at"0al. Kondosan eg kell 4egyezn! azon#an3 hogy ez a egenged+ &endelet ne ,oglal ag"#an ;assz%0 engedlyezst 0ala !nek3 a ! n!n1s az !sten! aka&at !&"ny%t"sa alatt. Ez a &endelet a#szol/t #!zonyoss" tesz! a 4*0+#en! #Gn*s 1selekedeteket3 de #enne Isten eld*nt!3 hogy PaQ ne g"tol4a a 0ges aka&at #Gn*s *n&endelkezst3 P#Q sza#"lyozza s ellen+&z! ennek a #Gn*s *n&endelkezsnek az e&ed nye!t. Zsolt92N2B3 1:7N1-3 (sel1'N173 19N3:.

E. Ellen(etsek a endeletek tanttel(el szemben


A !nt "& ko&"##an e l%tett)k3 1sak a &e,o& "t5s teol8g!a 45ttat4a tel4esen &0ny&e a &endeletek tanttelt. A l5the&"n5s teol8g5sok &endsze&!nt ne teol8g!a!lag3 hane szote&!ol8g!a!lag &tel ez!k azzal a 1llal3 hogy eg 5tass"k3 !k;;en nye&hetnek a h%0+k 0!gasztal"st #el+le. A ;el"g!"n5sok s a szo1!n!"n5sok el0et!k3 !nt #!#l!aelleneset3 a se != ;el"g!"n5sok s a& !n!"n5sok 1sekly haszn"t 5tat4"k k!N egyesek !ndenest)l el0et!k3 "sok 1sak az&t 0et!k ,el3 hogy ha&1#a sz"ll4anak 0ele3 eg!nt "sok 1sak az Isten el+&e t5d"s"t8l ,)gg+en ,eltteles &endeletet 0allanak. A tanttellel sze #en eg,ogal azott ellen0etsek ala;4"#an 00e !nd!g 5gyanazok. 1. NE> EKYEZTETEET <SSZE AZ E>$EH EH@<L(SI SZA$A.SAKA6AL. Az e #e& sza#adon 1selek0+ sze ly3 &endelkez!k a &a1!on"l!s *n eghat"&oz"s hatal "0al. @;es &eag"ln!3 &tel es 8don #!zonyos 0gk! eneteleket k!0"lasztan!3 s k;es egsza#n! a 0el)k ka;1solatos tette!t. Isten &endelete azon#an a sz)ksgsze&Gsget hozza ag"0al. Isten 0agy el&endelte !nden dolog eg0al8s5l"s"t3 0agy ha azt ne !s &endelte el3 legal"##!s azt el&endelte3 hogy azoknak eg kell t*&tnn!)k. >egsza#ta az e #e& letnek le,oly"s"t az + sz" "&a.-2 6"lasz5l e&&e az ellen0ets&e el ondhat45k3 hogy a $!#l!a te& szetesen ne azzal a ,elte0s#+l !nd5l k!3 hogy az !sten! &endelet *sszeegyeztethetetlen az e #e& sza#ad
-2

6. *. Yatson3 !heological *nstit'tion, 2. &sz3 TT6III. ,e4ezet3 >!ley3 ,ystematic !heology3 2. k*tet3 291. s azt k*0et+ oldalak

21

aka&at"0al. 6!l"gosan k!4elent!3 hogy Isten el&endelte az e #e&ek sza#ad 1selekedete!t3 de azt !s egy/ttal3 hogy a 1selek0+k ennek ellen&e sza#adok3 teh"t ,elel+sek a tette!k&t3 1>8z-:N1B=2:3 (sel2N233 'N29=22. El&endeltetett3 hogy a zs!d8k ,esz%tsk ke&eszt&e Mz5st3 g!s tel4esen sza#adok 0oltak #Gn*s 1selekedete!k so&ozat"#an3 s a ,elel+ssg &"45k h"&5lt ez&t a #Gn1selek ny&t. A Szent%&"s#an egyetlen egy 4ele s!n1s annak3 hogy az !hletett sze&z+! t5dat"#an lennnek ellent ond"snak ezeknek a dolgoknak a 0onatkoz"s"#an. Soha ne ;&8#"lt"k eg a kett+t ha& 8n!"#a hozn!. Ez 4oggal ta&that !nket 0!ssza att8l3 hogy ellent ond"st ttelezz)nk !tt ,el3 g akko& se 3 ha ne agy5nk k;esek *sszeegyeztetn! !ndkt !gazs"got. S+t3 azt !s sz#en kell ta&tan5nk3 hogy Isten ne &endelte el azt3 hogy a sajt k"z#etlen cselekedet#el ,oganatos%ttassk !ndaz3 a !nek eg kell lenn!e. Az !sten! &endelet 1sak #!zonyoss"got 0!sz #ele az ese nyek#e3 de ez ne ,oglal4a ag"#an azt3 hogy Isten akt%0an ,og4a !ndezt ,oganatos%tan!3 %gy az a k&ds t5la4donk;;en !tt old8d!k eg3 hogy 0a4on a egel+z+ #!zonyoss"g *sszeegyeztethet+=e a sza#ad 1selek0ssel. S a ta;asztalat !s azt tan%t4a nek)nk3 hogy lehet)nk ssze&Gen #!zonyosak a##an3 hogy adott 4elle G e #e& !k;;en ,og 0!selkedn! #!zonyos k*&)l nyek k*z*tt anlk)l3 hogy a leg1seklye## 8don !s egs&tennk a sza#ads"g"t. Me&e !"s ;&8,ta eg4*0end*lte3 hogy a k"lde5sok #e0esz!k Me&5zs"le et. T5dta3 hogy a k*zelg+ ese ny #!zonyos3 de a k"lde5sok g!s sza#adon k*0ettk sa4"t 0"gya!kat a ;&8,1!a #et*ltse so&"n. Az e,,le #!zonyoss"g tnyleg *sszeegyeztethetetlen a k*z* #*ssg ;el"g!"n5s sza#ads"g"0al3 a elynek eg,elel+en az e #e& aka&ata se !,le 8don se eghat"&ozott3 hane tel4essggel eghat"&ozatlan3 %gy !nden aka&at"#an k;es az ellenkez+4e ellett d*nten! ne 1sak !nden k)ls+ !nd%tk3 de az *sszes #els+ eg,ontol"s s %tlet3 ha4la s 0"gy3 s+t az egsz 4elle s az e #e& #els+ "lla;ota ellen&e !s. >ostan"#an azon#an "ltal"nosan el!s e&!k3 hogy az aka&atnak ez a sza#ads"ga ;5szt"n ;sz!1hol8g!a! ,!k1!8. A &endelet azon#an ne *sszeegyeztethetetlen az e #e&! sza#ads"ggal a &a1!on"l!s *n eghat"&oz"s &tel #en3 elynek eg,elel+en az e #e&3 ha& 8n!"#an egel+z+ gondolata!0al s %tlete!0el3 ha4la a!0al s 0"gya!0al3 s+t egsz 4elle 0el3 sza#adon 1seleksz!k. Ennek a sza#ads"gnak eg0annak a aga t*&0nye!3 s !nl 4o##an eg!s e&ked)nk ezekkel3 ann"l #!ztosa##ak lehet)nk a##an3 hogy a sza#adon 1selek0+ sze ly !t ,og tenn! adott k*&)l nyek k*z*tt. Te& szetesen 80akodn5nk kell !nden,le dete& !n!z 5st8l3 legyen az ate&!al!sta3 ;ante!sta s &a1!onal!sta a sza#ads"g&8l alkotott ,ogal 5nkkal a &a1!on"l!s *n eghat"&oz"s &tel #en. A &endelet ne *sszeegyeztethetetlene## a sza#adon 1selek0+ sze llyel3 !nt a enny!&e az el+&e t5d"s az3 g!s azon#an az ellen,elek3 ak!k 48&szt se !=;el"g!"n5sok3 0agy a& !n!"n5sok3 az !sten! el+&e t5d"s#an h!sznek. El+&e t5d"s"0al Isten ismeri az *&*kk0al8s"gt8l ,og0a !nden ese ny bizonyos j"#beni lehetsgt. Ele0e=el&endelse ala;4"n hat"&ozta eg 4*0+4)ket #!zonyoss"ggal. Az a& !n!"n5s te& szetesen azt ,og4a ondan!3 hogy + ne h!sz a##an az el+&e t5d"s#an3 a ! azon a &endeleten ala;sz!k3 ely #!zonyoss" tesz! a dolgokat3 hane 1sak a tnyek s ese nyek olyan el+&e !s e&et#en3 a ely az e #e& sza#ad aka&at"t8l ,)gg3 k*0etkezsk;;en eghat"&ozatlan. Nos3 az e #e& sza#ad 1selekedete!nek e,,le el+&e t5d"sa lehetsges lehet3 ha az e #e& g a sza#ads"g"#an !s az Isten "ltal egsza#ott t*&0nyekkel ha& 8n!"#an te0kenyked!kO " lehetetlennek tGn!k el+&e !s e&n! ese nyeket3 elyek tel4essggel egy el0ekt+l entes aka&at 0letlen d*ntse!t+l ,)ggenek3 a ely a llek "lla;ot"t8l3 a ,enn"ll8 ,elttelekt+l s az el e sz" "&a eg4elen+ !nd%tkokt8l ,)ggetlen)l #"& ely!k ;!llanat#an k;es #"& ely!k !&"ny#a ,o&d5ln!. E,,le ese nyek 1sak ;5szta 0letlenknt !s e&het+k el+&e. 2. EZ EL6ESZ >IN.EN SEH@ENT TNYEZT AZ E>$EHI EHDESZ^TSTL. Ez az ellen0ets %gy sz8lN az e #e&ek te& szetes 8don azt ond4"k a4d3 hogy ha !nden dolognak /gy kell egt*&tnn!e3 ahogyan Isten el&endelte3 akko& ne kell agg8dn!5k a 4*0+&+l3 s ne kell se ! e&+,esz%tst se k!,e4ten!)k az )d0*ssg

22

egsze&zs&e. Ez azon#an al!gha ko&&ekt. Az e,,lek;;en #eszl+ e #e&ek eset#en ez &endsze&!nt a hanyags"g s az engedetlensg entegetse. Az !sten! &endeletek ne 1selek0s! sza#"lyknt 0annak az e #e&eknek 1% ez0e3 s ne !s k;ezhetnek e,,le sza#"lyt3 !0el ta&tal 5k 1sak a eg0al8s5l"s5kon ke&eszt)l3 teh"t 5t"na 0"l!k !s e&tt. 6an azon#an 1selek0s! sza#"ly3 ely a t*&0ny#en s az e0angl!5 #an testes)l eg3 s ez ,elel+ss tesz! az e #e&eket3 hogy az Isten "ltal el&endelt eszk*z*ket haszn"l4"k. Ez az ellen0ets ,!gyel en k%0)l hagy4a az Isten &endelete "ltal egsza#ott log!ka! 0!szonyt az eszk*z*k s az el&n! k%0"nt 0gk!,e4let k*z*tt. A &endelet ne 1sak az e #e&! let k)l*n#*z+ dolga!t ,oglal4a ag"#an3 hane a sza#ad e #e&! tetteket !s3 elyek log!ka!lag egel+z!k ezeket3 s a elyek a k%0"nt e&ed nyt el&end+ &endeltettek el. A#szol/t #!ztos 0olt3 hogy !ndazok3 ak!k C"l a;ostollal egy)tt 5taztak a ha48#an P(sel29Q3 eg ,ognak enek)ln!3 de 5gyan!lyen #!zonyos 0olt az !s3 hogy e e 0gk!,e4let #!ztos%t"sa &dek#en !nden tenge&sznek a ha48n kellett a&adn!a. S !0el a &endelet ,el"ll%t egy k*l1s*n*s ka;1solatot az eszk*z*k s a 0gk!,e4letek k*z*tt3 s a 0gk!,e4letek 1sak !nt az eszk*z*k e&ed nye! &endeltetnek el3 ez !nk"## a t*&ek0s&e #5zd%t ahelyett3 hogy el#"to&talan%tana. A #"to& s "llhatatos e&+,esz%tsek !nd%tka az e&+tel4es h!t a##an a tny#en3 hogy az !sten! &endeleteknek eg,elel+en s!ke& ko&on"zza a4d a ,"&aszt8 5nk"t. A Hendelet ala;4"n a Szent%&"s a&&a #!ztat !nket3 hogy szo&gal asan haszn"l45k a k!4el*lt eszk*z*ket3 D!l3N133 E,2N1:. 3. EZ ISTENT TESZI >EK A $JN SZEHZM6. Ez3 ha !gaz3 te& szetesen legy+zhetetlen ellen0etst 4elent3 !0el Isten ne lehet a #Gn sze&z+4e. Ez egy,o& "n k*0etkez!k a Szent%&"s#8l3 ZsoltB2N173 C&d9N2B3 Mak1N133 1Mn1N-3 Isten t*&0ny#+l3 ely egt!lt !nden #Gnt3 0ala !nt Isten szentsg#+l. A 0"d azon#an ne !gazN a &endelet Istent 1sak a a sza#ad e&k*l1s! lnyek sze&z+40 tesz! eg3 ak!k 0!szont a #Gn sze&z+!. Isten el&endel! sza#ad aka&at5k ,ennta&t"s"t3 letk*&)l nye!k sza#"lyoz"s"t s annak engedlyezst3 hogy ez a sza#ad aka&at &engeteg 1selek0s#en te0kenykedhessen3 elyek k*z)l n elyek #Gn*sek. M8 s szent okok#8l #!ztosnak &endel! e e #Gn*s 1selekedeteket3 de ne &endel! el a gonosz 0"gyak3 0agy 0"laszt"sok 5nk"4"t hathat8san az e #e&#en. A #Gn&e 0onatkoz8 &endelet ne hathat8s3 hane egenged+3 0agy!s engedlyez+ &endelet3 ne ;ed!g a #Gnt az !sten! hathat8ss"ggal lt&ehoz8 &endelet. Se !,le nehzsg ne ka;1sol8d!k ehhez a &endelethez3 a ! ne ka;1sol4a egy p'sztn ;assz%0 &endelethez azt !s3 a !t nagyon !s egakad"lyozhatna3 a !nt azt az a& !n!"n5sok3 ak!k "ltal"#an ,el0et!k ezt a k!,og"st3 0l!k. >ondhat45k azon#an3 hogy noha az #Gnt egenged+ &endelete #!zonyoss" tesz! a #Gn #el;st a 0!l"g#a3 e##en azon#an ne tal"l *&* *t3 hane 1sak a sa4"t *n=k!4elentsnek 1l4"#8l %tlte sz)ksgesnek az e&k*l1s! gonoszs"g engedlyezst3 #"& !lyen 5t"latos !s legyen az az te& szete sz" "&a.

23

II. redesztin!i"
Az !sten! &endelet t"&gyal"s"&8l &"t&0e a ;&edeszt!n"1!8&a3 g !nd!g 5gyanazzal a t "0al ,oglalkoz5nk3 de "tt&)nk az egyete es&+l a &szleges&e. A R;&edeszt!n"1!8S sz8t ne !nd!g haszn"lt"k 5gyana##an az &tele #en. Id+nknt 1sak az "ltal"nos R&endeletS sz8 sz!non! "4aknt sze&e;el. >"s esetek#en Isten 1l4"t 4el*l! !nden e&k*l1s! te&e t nye 0onatkoz"s"#an. A leggyak&a##an azon#an RIsten tan"1s0gzst 4elent! a #5kott e #e&ekkel ka;1solatosan3 #ele&t0e egyesek sz50e&n k!0"laszt"s"t s a t*##!ek !gazs"gos el0ettetstS. A 4elen ele zs#en els+so&#an e##en az 5t8##! &tele #en haszn"l45k3 #"& ne tel4esen z"&45k k! a "sod!knak e l%tett 4elentst se .

A. A . edesztin)i- tanttele a t# tnelemben


A ;&edeszt!n"1!8 a t*&tnele #en egszen Agoston!g ne 0olt ,ontos t a. A ko&a! egyh"zaty"k 5taltak &"3 de g ne l"tsz!k3 hogy t/l 0!l"gos ,ogal at alkottak 0olna &8la. Egsz#en 00e /gy tek!ntettk3 !nt Isten el+&et5d"s"t az e #e&! 1selekedetek&+l3 a !nek ala;4"n hat"&ozza eg az + 4*0+#en! so&s5kat. Ez&t 0olt lehetsges Cel"g!5s sz" "&a3 hogy a ko&a! egyh"zaty"k egy!k&e= "s!k"&a h!0atkozzon. RCel"g!5s sze&!ntS3 ond4a Y!gge&s3 Raz ele0e el&endels az )d0*ssg&e3 0agy a k"&hozat&a az el+&e t5d"son ala;sz!k. @*0etkezsk;;en ne !s e&te el az Xa#szol/t ;&edeszt!n"1!8tX3 hane 1sak a !nden tek!ntet#en X,eltteles ;&edeszt!n"1!8tXS.-3 El+sz*& Agoston aga !s e&&e az nzet&e ha4lott3 " az Isten 48tetszse sz50e&n 4ellegnek lye## tan5l "nyoz"sa el0ezette +t annak egl"t"s"&a3 hogy a ;&edeszt!n"1!8 se !k;;en se Istennek az e #e&! 1selekedetekkel ka;1solatos el+&e t5d"s"t8l ,)gg3 hane !nk"## ala;4a 0olt az !sten! el+&e t5d"snak. Az el0ettets "ltala t*&tn+ k;0!selete ne anny!&a egy&tel G3 !nt a !lyen lehetne. Egyes k!4elentse! a&&a 0onatkoznak3 hogy a ;&edeszt!n"1!8#an Isten t5d4a3 hogy >aga !t ,og 1selekedn!3 s azt !s k;es t5dn!3 hogy !t ne ,og 1selekedn!3 !nt ;ld"5l az *sszes #Gnt3 s /gy #eszl a 0"lasztottak&8l3 !nt a ;&edeszt!n"1!8 alanya!&8l3 %g az el0etettek&+l3 !nt az !sten! el+&e t5d"s alanya!&8l.-' >"s helyeken azon#an az el0etettek&+l !s a ;&edeszt!n"1!8 alanya!knt #eszl3 ne lehet teh"t ktsges3 hogy a kett+s ;&edeszt!n"1!8t tan%totta. Del!s e&te azon#an a k)l*n#sg)ket3 &agaszkod0"n ahhoz3 hogy Isten ne ;&edeszt!n"lt a k"&hozat&a3 s a hozz" 0ezet+ eszk*z*ket se ;&edeszt!n"lta /gy3 !nt az )d0*ssg eset#en3 s hogy a ;&edeszt!n"1!8 az let&e t!szt"n sz50e&n3 %g a ;&edeszt!n"1!8 az *&*k hal"l&a egy/ttal %tletes !s s ,!gyele #e 0esz! az e #e& #Gne!t.-Agoston nzete hatal as ellen"ll"s#a )tk*z*tt k)l*n*sen D&an1!ao&sz"g#an3 ahol a se !=;el"g!"n5sok3 !k*z#en el!s e&tk az !sten! kegyele sz)ksgessgt az )d0*ssghez3 eg!s teltk az el+&e t5d"son ala;5l8 ;&edeszt!n"1!8 tanttelt. S azok3 ak!k ,el0"llalt"k Agoston 0del t3 knysze&%t0e &eztk ag5kat3 hogy #!zonyos lnyeges ;ontokon enged nyeket tegyenek. Ne 0oltak k;esek &0ny&e 45ttatn! a kett+s ;&edeszt!n"1!8 tanttelt. (sak Kotts1halk s nh"ny #a&"t4a 0allott"k ezt3 " ha a&osan elhallgattattak3 s a se !=;el"g!"n5sok ke&ekedtek ,el)l3 legal"##!s az egyh"z! 0ezet+k k*&e!#en. A k*z;ko& 0ge ,el tel4esen ny!l0"n0al80" 0"lt3 hogy a &8 a! katol!k5s egyh"z sza#ad kezet ad a ;&edeszt!n"1!8 tanttel#en. >!ndadd!g3 a %g tan%t8! azt 0allott"k3 hogy Isten !nden e #e& )d0*ssgt aka&ta3 ne 1sak a 0"lasztottakt3 A]5!n8! Ta "ssal egy)tt haladhattak az "goston!z 5s !&"ny"#an a ;&edeszt!n"1!8 tanttel#en3 0agy >oll!n"0al egy)tt 4"&hatt"k a
-3 -'

'g'stinism and .elagianism3 2-2. oldal 6. *3 Y!gge&s3 5gyanott3 23B. oldal3 .!4k3 /m-t Ee'5ig :elbehagen3 3B. s azt k*0et+ oldalak3 Col an3 $e .raedestinatieleer #an 'g'stin's, !homas #an 2'ino, en 0al#ijn3 1'B. s azt k*0et+ oldalak. -6. *. .yk3 5gyanott3 ':. oldal3 Col an3 5gyanott3 1-2. oldal

2'

se !=;elag!"n!z 5s /t4"t3 a !nt 4o##nak l"tt"k. Ez azt 4elent!3 hogy g azok !s3 ak!k A]5!n8! Ta "shoz hasonl8an h!ttek az a#szol/t s kett+s ;&edeszt!n"1!8#an3 ezt a tanttelt ne 0oltak k;esek k*0etkezetesen &0ny&e 45ttatn! s eghat"&oz80" tenn! a teol8g!"45k t*##! &sze sz" "&a. A T6I. sz"zad &e,o& "to&a! k*z)l !ndenk! a ;&edeszt!n"1!8 legsz!go&/## tanttelt t" ogatta. Ez g >elan1hton eset#en !s !gaz az + ko&a! !d+szak"#an. L5the& el,ogadta az a#szol/t ;&edeszt!n"1!8 tanttelt3 48llehet a eggy+z+ds3 !sze&!nt Isten !ndenk!t )d0*z%ten! aka&t3 letnek n !leg ks+##! szakasz"#an to ;%totta a ;&edeszt!n"1!8 tanttelt. Ez a tanttel ,okozatosan k!ko;ott a l5the&an!z 5s#8l3 ely ost tel4esen3 0agy &sz#en Pel0ettetsQ ,elttelesnek tek!nt! azt. @"l0!n sz!go&/an ,ennta&totta az "goston! kett+s ;&edeszt!n"1!8 tan"t. Egy!de4Gleg a sa4"t tanttel#en C!gh!5s ellen k!hangs/lyozta azt a tnyt !s3 hogy a #Gnnek a 0!l"g#a 0al8 #el;s&e 0onatkoz8 &endelet egenged+ &endelet 0olt3 s hogy az el0ettets &endelett /gy kell eg,ogal azn!3 hogy Istent se ne tegye a #Gn sze&z+403 se ne tegye #"& ! 8don ,elel+ss az&t. A &e,o& "t5s h!t0all"sok k!e elked+en k*0etkezetesek 0oltak ennek a tanttelnek a eg,ogal az"s"#an3 48llehet ezek ne !ndegy!ke ,e4t! azt k! egy,o& a tel4essggel s ;ontoss"ggal. A tanttellel sze #en! a& !n!"n5s t" ad"s !att a do&d&e1ht! k"nonok a tanttel 0!l"gos s &szletes eg,ogal az"s"t ta&tal azz"k. Az a& !n!"n5s t%;5s/ egyh"zak#an az a#szol/t ;&edeszt!n"1!8 tanttelt ,el0"ltott"k a ,eltteles ;&edeszt!n"1!8 tanttel0el. S1hle!e& a1he& na;4a!t8l kezd+d+en a ;&edeszt!n"1!8 tanttelt egszen "s ,o& "#a *nt*ttk. A 0all"st /gy tek!ntettk3 !nt az a#szol/t ,)gg+sg &zst3 a =inneig'ng z'm :eltall=t3 a 0gs+ ,)gg+sg &zst az okozat! 0!szonyt8l3 a ! 4elle z+ a te& szet &end4&e annak !nden eg0"ltoztathatatlan t*&0ny0el s "sodlagos ok"0al3 elyek 0!szont eghat"&oz8ak !nden e #e&! elhat"&oz"s s 1selekedet sz" "&a. S a ;&edeszt!n"1!8t ezzel a te& szet "ltal 0al8 el+&e eghat"&ozotts"ggal3 0agy!s a 0!l"g#an 0al8 az egyete es okozat! ka;1solatokkal azonos%tott"k. Itto 1s%;+s eg#lyegzse ne t/l ko olyN RNe lehetne a teol8g!a! s;ek5l"1!8nak h!#"sa## te& ke3 a 0all"sos elk;zelseknek ala;0et+## egha !s%t"sa n"la3 s ez te& szetesen ne az ellen sz8l3 hogy a &a1!onal!st"k antagon!szt!k5snak &z!k3 !0el ez aga !s a sz!l"&d &a1!onal!z 5s egy da&a#4a3 egy/ttal azon#an a X;&edeszt!n"1!8X tnyleges 0all"sos elk;zelsnek tel4es el0etseS.-7 A ode&n l!#e&"l!s teol8g!"#an a ;&edeszt!n"1!8 tanttele ke0s tetszst a&at. K. $. Doste& a dete& !n!z 5s kateg8&!"4"#a so&ol4a3 >a1!ntosh /gy k;0!sel!3 !nt az "sszes ember ;&edeszt!n"1!84"t Mz5s @&!szt5s k; "s"hoz hasonl80" 0"l"s&a3 "sok ;ed!g #!zonyos h!0atalok3 0agy el+4ogok ;&edeszt!n"1!84"&a egysze&Gs%t!k azt le. Na;4a!nk#an $a&th ,o&d%tott !s t ,!gyel et a ;&edeszt!n"1!8&a3 de olyan ,el;%t nyt adott nek!3 a ely g t"0ol&8l se ka;1solhat8 Agostonhoz3 0agy @"l0!nhoz. A &e,o& "to&okkal egy)tt 0all4a Isten sz50e&n sza#ads"g"t a k!0"laszt"s#an3 a k!4elents#en3 elh%0"s#an3 st#.-9 ?gyanakko& 0!szont ne l"t4a a ;&edeszt!n"1!8#an az e #e&ek el+&e el&endelt elk)l*n%tst3 s ne &tel ez! a k!0"laszt"st @"l0!nhoz hasonl8an &szleges k!0"laszt"snak. Ez ny!l0"n0al8 a##8l3 a !t R"merbrie& 1% G 5nk"4"nak 332. oldal"n ond. (a ,!eld ez&t ond4a a Re#elation and the =oly ,pirit-2 1% G3 a #a&th!"n5s teol8g!"0al ka;1solatos essz4#enN R@! kell hangs/lyozn!3 hogy a ;&edeszt!n"1!8 ne 4elent! az e #e&ek egy!k &sznek k!0"laszt"s"t az )d0*ssg&e3 %g a t*##!eket a k"&hozat&a 0ala !,le !s e&etlen s eg!s e&hetetlen hatalo elhat"&oz"s"nak eg,elel+en. Ez az elk;zels ne ta&toz!k a 0al8d! ;&edeszt!n"1!8hozS. A ;&edeszt!n"1!8 0"ls"g#a sodo&4a az e #e&t a k!4elents s elhat"&oz"s ;!llanat"#an. El%tl! +t a##an a 0!szony#an3 ely#en Istennel "ll a te& szett+l ,og0a3 s e##en a 0!szony#an el0et! +t3 " k!0"laszt4a a##an a 0!szony#an3 a ely#en
-7 -9

!he *dea o& the =oly3 B:. oldal !he $octrine o& the :ord o& God3 172. oldal3 R"merbrie&3 P2. k!ad"sQ3 332. -2 B2. oldal

2-

@&!szt5s#an h%0at!k el3 s a ely&e &endeltetett a te&e ts so&"n. Ea az e #e& h!ttel 0"laszol az Isten k!4elents&e3 akko& az3 a !0 Isten aka&4a3 hogy 0"l4on3 azaz k!0"lasztott3 ha azon#an ne 0"laszol3 eg a&ad el0etettnek. >!0el azon#an az e #e& !nd!g 0"ls"g#an 0an3 a ,elttel nlk)l! eg#o1s"t"s s a tel4es el0ettets !ndenk!&e egy,o& "n 0onatkoz!k. zsa5 0"lhat M"ko##"3 de M"ko# !s 0"lhat g egysze& zsa50". >1(onna1h!e ond4aN R$a&th3 0ala !nt ahogyan + h!sz!3 szent C"l sz" "&a az egyn ne a k!0"laszt"s3 0agy el0ettets alanya3 hane !nk"## a k!0"laszt"s3 0agy el0ettets a&n"4a. A kt 0"laszt"s 5gyana##an az egyn#en tal"lkoznak3 de oly 8don3 hogy az e #e&! oldal&8l nz0e az e #e& !nd!g el0etett3 %g az !sten! oldal&8l nz0e az e #e& !nd!g k!0"lasztottU A k!0"laszt"s ala;4a a h!t. Az el0ettets ala;4a a h!t h!"nya. .e k! az3 ak! h!szW S k! a h!tetlenW A h!t s a h!tetlensg Istenen ala;sz!k. Egy t!tok ka;54"#an "ll5nkS.-B

B. A . edesztin)i- biblia %ogalmai


A k*0etkez+ ,ogal akat 0essz)k !tt ,!gyele #eN 1. A E$EH N $ -3 6ALA>INT A K<H<K G*B/,KE*B, .R/G*B/,KE*B S .R/GB/,*, SZA6A@. A yada- sz8 4elenthet! egysze&Gen azt3 hogy Rt5dn!S3 0agy Rt5do "s5l 0enn!S 0alak!t3 0agy 0ala !t3 de haszn"lhat8 a R0alak!t sze&et+ gondoskod"ssal eg!s e&n!S3 0agy R0alak!t a sze&et+ gondoskod"s t"&gy"0" tenn!S #+0e## &tele #en !s. E##en az &tele #en a k!0"laszt"s elk;zelst szolg"l4a3 1>8z12N1B3 A 3N23 E8s13N-. A proginoskein s a prognosis sza0ak 4elentst az L4sz*0etsg#en ne a yada- klassz!k5s3 hane s;e1!"l!s 4elentsnek haszn"lata hat"&ozza eg. Ezek ne egysze&G !ntellekt5"l!s el+&e l"t"st3 0agy el+&e t5d"st 4elentenek3 ;5szta t5d"ssze&zs 0ala !&+l el+zetesen3 hane !nk"## szelekt%0 t5d"s3 a ely 0alak!t el+ny#en &szes%t s az !llet+t a sze&etet t"&gy"0" tesz! s %gy k*zel%t! eg az ele0e el&endels elk;zelst3 (sel2N233 P0. *. 'N22Q3 H32N2B3 11N23 1Ct1N2. Ezek az !gehelyek egysze&Gen el0esz%t!k 4elents)ket3 ha a sza0akat a##an az &tele #en 0essz)k3 hogy !nd*ssze el+&e eg!s e&n! 0alak!t3 e&t e##en az &tele #en Isten !ndenk!t el+&e !s e&. >g az a& !n!"n5sok !s knysze&%t0e &eztk ag5kat3 hogy hat"&ozotta## 4elentst t5la4don%tsanak ezeknek a sza0aknak3 ne0ezetesen hogy a#szol/t #!zonyoss"ggal el+&e !s e&n! 0alak!t #!zonyos "lla;ot#an3 0agy k*&)l nyek k*z*tt. Ez ag"#an ,oglal4a az a#szol/t #!zonyoss"got e&&+l a 4*0+#en! "lla;ot&8l3 s ;ont e e ok !att 45t nagyon k*zel a ;&edeszt!n"1!8 elk;zelshez. S ne 1sak ezek a sza0ak3 de g az egysze&G ginoskein !s #%& ezzel a 4elentssel egyes esetek#en3 1@o&2N33 Kal'NB3 2T! 2N1B.7: 2. A E$EH 6 0= R S A K<H<K EK1EGE,!= * S EK1/GE SZA6A@. Ezek a sza0ak k!hangs/lyozz"k a 0"laszt"s3 0agy k!0"laszt"s ele t Isten &endelet#en3 ely a #Gn*s*k *&*kk0al8 so&s"&a 0onatkoz!k3 g;ed!g a 48tetszssel t"&s5l8 0"laszt"st. Ezek annak a tnynek a 4elzs&e szolg"lnak3 hogy Isten k!0"laszt egy #!zonyos sz" / egyedet az e #e&! ,a4#8l3 s s;e1!"l!s 0!szony#a helyez! +ket <n ag"0al. Id+nknt ag5k#an ,oglal4"k a #!zonyos k!0"lts"g&a 0al8 elh%0"s3 0agy az )d0*ssg&e 0al8 elh%0"s elk;zelst3 h!#a azon#an azt gondoln!3 !nt tesz!k azt egyesek3 hogy ez k! e&%t! 4elents)ket. T*kletesen ny!l0"n0al83 hogy ezek egyete esen egy egel+z+ s *&*kk0al8 k!0"laszt"s&a 0onatkoznak3 H BN113 11N-3 E,1N'3 2Thessz2N13. 3. A K<H<K .R//R*OE*B S .R//R*,M/, SZA6A@. Ezek a sza0ak !nd!g az a#szol/t ;&edeszt!n"1!8&a 0onatkoznak. Elt&+en "s sza0akt8l ezek tnyleg egk*0etel!k a k!egsz%tst. Te& szetes 8don e&)l ,el a k&dsN ele0e el&endel0e !&eW Ezek a sza0ak !nd!g az e #e&ek 0ala !,le 0g&e 0al8 ele0e el&endeltets&e 5talnak s a $!#l!"#8l ny!l0"n0al83 hogy a 0g lehet 483 0agy &ossz3 (sel'N123 E,1N-. A 0g azon#an3 a !&e 5talnak3
-B 7:

!he ,igni&icance o& Karl 6arth3 2':. s azt k*0et+ oldalak 6. *. (. Y. Eodge R(orekno5, (orekno5ledgeS 1% G 1!kk0el az *nternational ,tandard 6ible Encyclopaedia=#an

27

ne sz)ksgsze&Gen a 0gs+ 0g3 hane gyak&a##an 0ala !,le 0g az !d+#en3 a ely 0!szont 1sak "t enet a 0gs+ 0g ,el3 (sel'N223 H 2N2B3 1@o&2N93 E,1N-311. '. A K<H<K .R/!*!=EB * S .R/!=E,*, SZA6A@. Ezeken a sza0ak#an a ,!gyele a&&a a tny&e !&"ny5l3 hogy Isten hat"&ozott te&0et "ll%t >aga el3 a elyhez &end)letlen)l &agaszkod!k. Ezek hat"&ozottan 5talnak Isten a a 1l4"&a3 hogy )d0*ssg&e ;&edeszt!n"l4a az e #e&eket3 H 2N2B3 BN113 E,1NB3 113 2T! 1NB.

!. A . edesztin)i- sze z$+e s t gyai


1. A SZEHZ. A ;&edeszt!n"1!8 &endelete !nden &sz#en ktsget k!z"&8an a Szenth"&o s"g !ndegy!k sze lynek egy)ttes 1selekedete3 Ak!k egyek a tan"1s0gzs)k#en s aka&at5k#an. Az )d0*kon8 !"#an azon#an3 a !nt azt a Szent%&"s k!4elent!3 a ;&edeszt!n"1!8 sz50e&n 1selekedete !nk"## az Aty"nak t5la4don%ttat!k3 Mn19N73B3 H 2N2B3 E,1N'3 1Ct1N2. 2. A CHE.ESZTINA(I TAHKYAI. Altal"noss"g#an Isten &endelett+l elt&+en a ;&edeszt!n"1!8 1sak Isten &a1!on"l!s te&e t nye!&e 0onatkoz!k. A leggyak&a##an a #5kott e #e&ekkel ka;1solatos. Azon#an szlese## &tele #en !s haszn"latos s !tt egy "t,og8## &tele #en haszn"l45k3 hogy a ;&edeszt!n"1!8 !nden t"&gy"t ag"#an ,oglal4a. ^gy ag"#an ,oglal4a Isten !nden &a1!on"l!s te&e t nyt3 azazN a. Minden embert, jkat s gonoszakat egyarnt. Ezeket ne 1sak 1so;o&tokknt3 hane egynekknt !s ag"#an ,oglal4a3 (sel'N223 H 2N2B=3:3 BN11=133 E,1N-311. #. z angyalokat, jkat s gonoszokat egyarnt. A $!#l!a ne 1sak szent angyalok&8l #eszl3 >k2N323 LkBN273 hane gonosz angyalok&8l !s3 ak!k ne ta&tott"k eg ,e4edele sg)ket3 2Ct2N'3 M/d73 de 0!l"gosan ege l%t! a k!0"lasztott angyalokat !s3 5tal0a ezzel a&&a3 hogy 0oltak ne k!0"lasztott angyalok !s. Te& szetes 8don e&)l ,el a k&dsN !k;;en ,og45k ,el az angyalok ;&edeszt!n"1!84"t. Egyesek sze&!nt ez 1sak anny!t 4elent3 hogy Isten egyete esen elhat"&ozta3 hogy a szentnek eg a&adt angyalok ege&+s%ttetnek az )d0*ssg "lla;ot"#an3 %g a t*##!ek el0esznek. Ez azon#an egy"ltal"#an n!n1s ha& 8n!"#an a ;&edeszt!n"1!8 #!#l!a! elk;zels0el. Ez !nk"## azt 4elent!3 hogy Isten3 <n ag"nak elgsges ok#8l3 el&endelte3 hogy egyes angyaloknak egad4a a te&e ts "ltal nek!k adott kegyele ellett3 a ! ag"#an ,oglalta az ahhoz elgsges e&+t3 hogy szentek a&ad4anak3 az "llhatatoss"g s;e1!"l!s kegyel t3 a !t 0!szont "sokt8l eg0ont. Az angyalok s az e #e&ek ;&edeszt!n"1!84a k*z*tt 0annak k)l*n#sgekN P1Q Az e #e&ek ;&edeszt!n"1!84a ,el,oghat8 !n,&ala;sz"&!5sknt !s3 az angyalok ;&edeszt!n"1!84a azon#an 1sak sz5;&ala;sz"&!5sknt &tel ezhet+. Isten ne 0"lasztott k! #!zonyos sz" /t a #5kott angyalok t* eg#+l. P2Q Az angyalok ne lettek k!0"laszt0a3 0agy ;&edeszt!n"l0a @&!szt5s#an3 !nd @*z#en4"&8#an3 hane 1sak @&!szt5s#an3 !nt De4#en3 azazhogy szolg"lat! 0!szony#an "ll4anak 6ele. 1. Kriszt'st, mint K"zbenjrt. @&!szt5s 0olt a ;&edeszt!n"1!8 t"&gya a##an az &tele #en3 hogy P1Q az Atya szok"sos sze&etett+l k)l*n#*z+ s;e1!"l!s sze&etete az *&*kk0al8s"gt8l ,og0a a D!/n ny5godott3 1Ct1N2:3 2N'3 P2Q k*z#en4"&8! !n+sg#en Isten 48tetszsnek t"&gy"t !s k;ezte3 1Ct2N'3 P3Q !nt @*z#en4"&83 Isten s;e1!"l!s k; "s"0al lett ,elkes%t0e3 a !&e a h%0+knek el kell 0"ltozn!5k3 H 2N2B3 s P'Q a k!&"lys"g !nden d!1s+sg0el egyete #en3 0ala !nt a #!&tok#a 0telhez 0ezet+ eszk*z*k a sz" "&a &endeltettek3 hogy ezeket to0"##adhassa a h%0+knek3 Lk22N2B.

29

&. A . edesztin)i- szei


A ;&edeszt!n"1!8 kt &sz#+l "ll3 ne0ezetesen a k!0"laszt"s#8l s az el0ettets#+l3 !nd a 48k3 !nd a gonoszok 0gs+ 0gnek ele0e el&endels#+l3 0ala !nt #!zonyos k*z#ens+ 0gek el&endels#+l !s3 a elyek eszk*zknt szolg"lnak a 0gs+ so&s5k #etel4es%tshez. 1. A @I6ALASZTAS. a. ki#laszts biblia elkpzelse. A $!#l!a t*## &tele #en #eszl a k!0"laszt"s&8l. Ltez!k P1Q Iz&aelnek3 !nt n;nek a k!0"laszt"sa s;e1!"l!s el+4ogok&a s s;e1!"l!s szolg"lat&a3 ->8z'N393 9N7=23 1:N1-3 E8s13N-. P2Q Egynek k!0"laszt"sa #!zonyos h!0atal&a3 0agy 0ala !,le s;e1!"l!s szolg"lat ell"t"s"&a3 !nt ;ld"5l >8zes3 2>8z33 0agy a ;a;ok3 ->8z12N-3 a k!&"lyok 1S" 1:N2'3 Zsolt92N9:3 a ;&8,t"k3 Me&1:N-3 s az a;ostolok Mn7N9:3 (selBN1- eset#en. P3Q Egynek k!0"laszt"sa3 hogy Isten gye& eke! legyenek s *&*k*se! az *&*k d!1s+sgnek3 >t22N1'3 H 11N-3 1@o&1N29=223 E,1N'3 1Thessz1N'3 1Ct1N23 2Ct1N1:. Az 5t8##! az a k!0"laszt"s3 a ellyel !tt a ;&edeszt!n"1!8 &szeknt ,oglalkoz5nk. >eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *sten "r"kk#al cselekedete, mely ltal H, sz'#ern jtetszsbl, s nem #alami&le benn3k elre ltott rdemek alapjn ki#laszt egy bizonyos szmA embert, hogy megajndkozottjai legyenek a specilis kegyelemnek s az "r"k 3d#"ssgnek. H*0!de##en azt !s ondhat45k3 hogy Isten *&*kk0al8 1l4a az e #e&! ,a4 #!zonyos &sznek )d0*z%tse Mz5s @&!szt5s#an s Altala. #. ki#laszts jellemzi. A k!0"laszt"s 4elle z+! azonosak "ltal"noss"g#an a &endeletek 4elle z+!0el. A k!0"laszt"s el&endelseN P1Q *sten sz'#ern akaratnak, az H jtetszsnek ki&ejezdse. Ez egye#ek ellett azt 4elent!3 hogy @&!szt5s3 a @*z#en4"&8 ne a k!0"laszt"s ha4t83 ozgat83 0agy &de d/s oka ag"nak a k!0"laszt"snak. Ez lehetetlen3 !0el >aga !s a k!0"laszt"s egy!k t"&gya3 s !0el !ko& >ag"&a 0"llalta a k*z#en4"&8! 5nk"4"t a >eg0"lt"s Tan"1s"#an3 "& k! 0olt 4el*l0e a nek! adott ,!F ltsz" . A k!0"laszt"s log!ka!lag egel+z! a $kessg Tan"1s"t. Isten k!0"laszt8 sze&etete egel+z! a D!/ elk)ldst3 Mn3N173 H -N23 2T! 1NB3 1Mn'NB. Azt k! ond0a3 hogy a k!0"laszt"s el&endelse az !sten! 48tetszs#+l e&ed k!z"&4a azt az elk;zelst3 hogy #"& ! e #e&#en tal"lhat8 hat"&ozza azt eg3 ;ld"5l el+&e l"tott h!t3 0agy 481selekedetek3 H BN113 2T! 1NB. P2Q Meg#ltoztathatatlan, k"#etkezskppen a ki#lasztottak 3d#"ssgt bizonyoss teszi. Isten a k!0"laszt"s el&endelst sa4"t tel4es%t+k;essg0el 0al8s%t4a eg azzal az )d0*z%t+ 5nk"0al3 a !t Mz5s @&!szt5s#an 0gez el. Az 1l4a az3 hogy egyesek h!ggyenek3 s 0g!g k!ta&tsanak3 s ezt az e&ed nyt @&!szt5s o#4ekt%0 5nk"4"0al s a Szentllek sz5#4ekt%0 te0kenysg0el #!ztos%t4a3 H 2N2B= 3:3 11N2B3 2T! 2N1B. Ez az a sz!l"&d ala;3 R elynek ;e1st4e ezN Is e&! az L& az *0!tS. S !nt !lyen3 a gazdag 0!gasztal"s ,o&&"sa !nden h%0+ sz" "&a. 6gs+ )d0*ssg)k ne az + #!zonytalan engedel essg)kt+l ,)gg3 hane Isten 0"ltozhatatlan 1l4a a ga&an1!"4a. P3Q Ir"kk#al, azaz az "r"kk#alsgtl &og#a &ennll. Ezt az !sten! k!0"laszt"st soha ne sza#ad azonos%tan! se !,le idszakos k!0"laszt"ssal3 t*&tn4en az Isten s;e1!"l!s kegyel nek l0ezete 0gett e##en az let#en3 0agy s;e1!"l!s k!0"lts"gok s ,elel+s szolg"latok 0gett3 !llet0e a d!1s+sg ett+l kezd+d+ *&*klse 1l4"#8l3 hane *&*kk0al8nak kell tek!nten!3 H 2N2B=3:3 E,1N'=-. P'Q (elttel nlk3li. A k!0"laszt"s se ! 8don se ,)gg az e #e& el+&e l"tott h!tt+l3 0agy 481selekedete!t+l3 a !nt az a& !n!"n5sok tan%t4"k3 hane k!z"&8lag 1sak Isten sz50e&n 48tetszst+l3 Ak! a h!t s s 481selekedetek sze&z+4e !s3 H BN113 (sel 13N'23 2T! 1NB3 1Ct1N2. >!0el !nden e #e& #Gn*s s el4"tszotta Isten "ld"sa!t3 n!n1s ala;4a e,,le egk)l*n#*ztetsnek #enn)k3 s !0el g a h%0+k h!te s 481selekedete! !s Isten kegyel nek a gy) *l1se!3 E,2N2=1:3 2T! 2N213 g ezek se szolg"ltathatnak e,,le ala;ot3 h!"#a l"t4a ezeket el+&e Isten. P-Q Ellenllhatatlan. Ez ne 4elent! azt3 hogy az e #e& ne ellenezhet! #!zonyos ,ok!g a 0g&eha4t"s"t3 de azt 4elent!3 hogy ez az ellen"ll"s ne 0ezet s!ke&&e. Azt se 4elent!3 hogy Isten az &endeletnek 0g&eha4t"sa so&"n /gy gy+z! le az 22

e #e&! aka&atot3 a ! ne egyeztethet+ *ssze az e #e& sza#ad 1selek0s! k;essg0el. Azt azon#an 4elent!3 hogy Isten k;es olyan #e,oly"st gyako&oln! az e #e&! llek&e3 hogy az aka&4a a k!0"laszt"st3 s gyako&ol !s3 Zsolt11:N33 D!l2N13. P7Q Bem #dolhat igazsgtalansggal. A tny3 hogy Isten el+ny#en &szes%t egyeseket3 "sokat ;ed!g ne 3 ne 4elent! azt3 hogy !gazs"gtalans"ggal lenne 0"dolhat8. Igazs"gtalans"g&8l 1sak akko& #eszlhet)nk3 ha az egy!k ,lnek k*0etelse 0an a "s!kkal sze #en. Ea Isten ta&tozna a #Gn#o1s"nattal s az *&*klettel !nden e #e& sz" "&a3 akko& 0"dolhatn"nk !gazs"gtalans"ggal3 ha 1sak ko&l"tozott sz" / e #e&t )d0*z%tene. A a #Gn*snek a#szol/t se ! 4oga s!n1s k*0eteln! azokat az "ld"sokat3 elyek az !sten! k!0"laszt"s ,olya od0"nya!. Ne 1sak hogy n!n1s 4og5nk k&d+&e 0onn! Istent egyesek k!0"laszt"s"&t s "sok el0ets&t3 hane el kell !s e&n)nk3 hogy akko& !s t*kletesen !gaz 0olna3 ha senk!t se )d0*z%tene3 >t2:N1'=1-3 H BN1'.1-. 1. ki#laszts clja. Ennek az *&*kk0al8 k!0"laszt"snak a 1l4a kett+sN P1Q K"z#etett cl a #lasztottak 3d#"ssge. Az3 hogy az e #e&ek az )d0*ssg&e 0"lasztattak3 0!l"gosan tan%t4a Isten Ig4e3 H 11N9=113 2Thessz2N13. P2Q #gs cl *sten dicssge. >g az e #e&ek )d0*ssge !s ennek 0an al"0et0e. Az3 hogy az Isten d!1s+sge a k!0"laszt8 kegyele leg agasa## &endG 1l4a3 nagyon hangs/lyosan sze&e;el az E,1N731231'=#en. Na;4a!nk szo1!"l!s e0angl!5 a sze&et! k!hangs/lyozn! a tnyt3 hogy e #e&ek 0"lasztattak k! a szolg"lat&a. A enny!#en ez sz"ndkos tagad"sa aka& lenn! az e #e&ek )d0*ssg&e s Isten d!1s+sg&e 0al8 k!0"laszt"s"nak3 ny!l0"n0al8an #!#l!aellenes. <n ag"#an 00e azon#an az elk;zels3 !sze&!nt a 0"lasztottak szolg"lat&a3 0agy 481selekedetek&e ;&edeszt!n"ltak3 tel4essggel #!#l!k5s. E,2N1:3 2T! 2N213 ez a 0g1l azon#an al" 0an &endel0e a "& e l%tett 0g1loknak. 2. AZ EL6ETTETS. E!t0all"s! !&ata!nk ne 1sak a k!0"laszt"s&8l3 hane az el0ettets&+l !s #eszlnek.71 Agoston 5gyan/gy tan%totta az el0ettets tanttelt3 !nt a k!0"laszt"st3 de ez a Rke ny tan%t"sS nagyon sok ellenkezs#e )tk*z*tt. A &8 a! katol!k5sok3 a l5the&"n5sok els*;&+ t*##sge3 az a& !n!"n5sok3 s a etod!st"k "ltal"#an el0et!k azt a tanttelt az a#szol/t ,o& "4"#an. Ea g #eszlnek !s el0ettets&+l3 ez 1sak az el+&e t5d"s ala;4"n t*&tn+ el0ettets. Az3 hogy @"l0!n lysgesen a t5dat"#an 0olt e tanttel ko olys"g"nak3 t*kletesen ny!l0"n0al8 a tny#+l3 hogy /gy #eszl &8la3 !nt Rdecret'm horribileS=&+l P&ettenetes 0gzs&+lQ.72 >gse tagadta sza#adon azt3 a !t ,ontos #!#l!a! !gazs"gnak ta&tott. Na;4a!nk#an egyes tan%t8k3 ak!k azt "ll%t4"k3 hogy &e,o& "t5sok3 sze #esz"llnak ezzel a tanttellel. $a&th olyan el0ettetst tan%t3 a ely azon ala;sz!k3 hogy az e #e& el0et! Istennek a @&!szt5s#an adott k!4elentst. $&5nne&nek $a&thn"l l"tsz8lag #!#l!k5sa## az elk;zelse a k!0"laszt"s&8l3 de tel4essggel el5tas%t4a az el0ettetst. El!s e&!3 hogy ez log!ka!lag k*0etkez!k a k!0"laszt"s tanttel#+l3 de 80 az e #e&! log!ka 0ezetst+l e&&e az eset&e nz0e3 !0el az el0ettets tanttelt a Szent%&"s ne tan%t4a.73 a. tanttel meg&ogalmazsa. Az el0ettets eg,ogal azhat8 /gy3 !nt *stennek ama "r"kk#al rendelete, mellyel eld"nt"tte, hogy bizonyos embereket kihagy specilis kegyelmnek m4k"dsbl s megb3nteti ket a b4neikrt az H igazsgossgnak kim'tatsa #gett. A k*0etkez+ ;ontok k)l*nleges hangs/lyt &de elnekN P1Q Ez kt elemet tartalmaz. A legszok"sosa## !s e&tetsnek eg,elel+en a &e,o& "t5s teol8g!"#an az el0ettets tanttele kt ele et ta&tal az3 ne0ezetesen a mellzst3 0agy!s annak elhat"&oz"s"t3 hogy egyes e #e&ek k! a&adnak3 0ala !nt az el+tlst Pnha elzetes el+tlsnek ne0ez!kQ3 0agy!s annak elhat"&oz"s"t3 hogy a k! a&adottak eg lesznek #)ntet0e a #Gne!k&t. ^gy kett+s 1lt 0"lt 0al8&aN PaQ egyesek k!hagy"s"t a eg/4%t8 s )d0*z%t+ kegyele ado "nyoz"s"#8l3 s P#Q a szgyennek s Isten %tletnek k!4el*lst a sz" 5k&a a #Gne!k&t. A $elga E!t0all"s 1sak az
71 72

0on&% 6elg. T6I. 1!kkely3 0anons o& $ordt3 I31-. *nstitAci3 III. 23N9 73 /'r (aith3 32. s azt k*0et+ oldalak

2B

el+z+t e l%t!3 de a .o&d&e1ht! @"nonok #eszlnek az 5t8##!&8l !s. Egyes &e,o& "t5s teol8g5sok elhagy4"k a "sod!k ele et az el0ettets tanttel#+l. .a#ney 4o##an ked0el! a #Gn*s*k k"&hozat"t %tlet)k el+&e l"tott s sz"ndkolt e&ed nynek tek!nten!3 eg,oszt0"n ezzel az el0ettetst ;oz!t%0 4ellegt+l3 .!1k ;ed!g azon a 0le nyen 0an3 hogy az %tlet &endelett k)l*n &endeletnek kellene tek!nten!3 ne ;ed!g az el0ettets &endeletnek &szeknt kezeln!. Sz" 5nk&a azon#an /gy tGn!k3 hogy n!n1s 4og5nk k!z"&n! a "sod!k ele et az el0ettets &endelet#+l3 0agy k)l*n &endeletnek tek!nten! azt. Az el0ettets ;oz!t%0 oldal"t a Szent%&"s oly 0!l"gosan tan%t4a a k!0"laszt"s ellentteknt3 hogy ne tek!nthet4)k azt ;5szt"n 1sak negat%0 0ala !nek3 H BN21=223 M/d'. ?gyanakko& eg kell e l%ten)nk nh"ny k)l*n#sget az el0ettets tanttelnek kt ele e k*z*ttN PaQ A ell+zs Isten sz50e&n 1selekedete3 ;5szt"n az 48tetszsnek 1selekedete3 ely#en az e #e& 0tke! n!n1senek ,!gyele #e 00e3 %g az el+zetes el%tls egy 4og! 1selekedet3 a ! #)ntetssel s/4t4a a #Gnt. >g a sz5;&ala;sz"&!5sok !s ha4land8k el!s e&n!3 hogy a k"&hozat#an a #Gn ,!gyele #e 0an 00e. P#Q A ell+zs oka ne !s e&etes az e #e& sz" "&a. Ne lehet a #Gn3 !0el !nden e #e& #Gn*s. (sak anny!t ondhat5nk3 hogy Isten egyeseket 48 s #*l1s3 <n ag"nak elgsges okok#8l ell+z*tt. >"s oldal&8l 0!szont a k"&hozat oka !s e&tN ez a #Gn. P1Q A ell+zs t!szt"n ;assz%03 egysze&Gen k!hagy"s az e #e& #"& !ne G 1selekedete nlk)l3 a k"&hozat azon#an hatkony s ;oz!t%0. Azok3 ak!k ell+z*ttek3 a #Gne!k !att 45tnak k"&hozat&a. P2Q 0akodn5nk kell azon#an az elk;zelst+l3 hogy !0el !nd a k!0"laszt"s3 !nd az el0ettets a#szol/t #!zonyoss"ggal eghat"&ozz"k a 0get3 ely&e az e #e& ;&edeszt!n"lt3 0ala !nt az eszk*z*ket3 elyekkel ez a 0g eg0al8s5l3 ez&t a k!0"laszt"shoz hasonl8an az el0ettets eset#en !s Isten az sa4"t k*z0etlen hatkonys"g"0al 0!telez! azt k!3 a !t el&endelt. Ez azt 4elent!3 hogy %g ondhat83 hogy Isten a sze&z+4e a 0"lasztottak /44"sz)letsnek3 elh%0"s"nak3 h!tnek3 eg!gaz5l"s"nak3 s egszentel+dsnek3 %gy 0el)k ka;1solatos k*z0etlen 1selek0s0el 0al8s%t4a eg a k!0"laszt"s5kat3 az ne ondhat83 hogy a ,elel+s sze&z+4e 5gyan/gy a #5k"snak3 az !gazs"gtalan k*&)l nyeknek3 s az el0etettek #Gn*s 1selekedete!nek a 0el)k ka;1solatos k*z0etlen 1selek0s0el3 ez"ltal el0etettsg)k 0al8&a 0"lt"s"0al. Isten &endelete ktsgtelen)l egsza#ta a #Gnnek a 0!l"g#a 0al8 #el;st3 " ne ;&edeszt!n"lt egyeseket a #Gn&e /gy3 !nt "sokat a szentsg&e. S !nthogy a szent Isten3 ne lehet a #Gn sze&z+4e. Az "ll"s;ontot3 ely&e @"l0!n helyezked!k az Inst!t/1!84"#an3 0!l"gosan 4elz!k az al"##! !dzetek a 0al#in-s rticles on .redestination=#8lN RM8llehet Isten aka&ata a leg,els+## &endG s els+dleges oka !nden dolognak s Isten a gonoszt s !nden !stentelent az aka&ata #e,oly"sa alatt ta&t4a3 Isten !ndazon"ltal ne ne0ezhet+ a #Gn ok"nak3 se a gonoszs"g sze&z+4nek3 s ne !s tehet+ k! se !,le sze &eh"ny"snakS. RM8llehet a gonosz s az el0etettek Isten szolg"! s eszk*ze! az t!tkos d*ntse!nek k!0!telezs#en3 !ndazon"ltal Isten ,el,oghatatlan 8don /gy 5nk"lkod!k #enn)k3 s &a4t5k ke&eszt)l3 hogy ne szennyez+d!k #e a 0tke!kkel3 !0el &ossz!nd5lat5kat ;"&tatlan s !gazs"gos 8don a 48 0gk!,e4let el&shez haszn"l4a ,el3 48llehet ennek 8dsze&e gyak&an &e4t0e a&ad el+tt)nkS. RT5datlan5l s &"gal az8 8don 4"&nak el azok3 ak!k azt ond4"k3 hogy Isten a #Gn sze&z+4e3 ha !nden dolog az aka&ata s el&endelse sze&!nt t*&tn!k3 !0el ne tesznek k)l*n#sget az e #e&ek &o lotts"ga s Isten &e4tett &endelse! k*z*ttS.7' P3Q >eg kell 4egyezn!3 hogy az3 a !#+l Isten egyeseket ell+zn! hat"&ozott3 az ne az "ltal"nos3 hane az )d0*z%t+ kegyel e3 az a kegyele 3 ely a #Gn*s*ket szentekk 0"ltoztat4a. E!#a azt gondoln!3 hogy e##en az let#en az el0etettek tel4esen eg 0annak ,oszt0a Isten 48!nd5lat"t8l. Isten ne ko&l"tozza az te& szet! a4"ndka!nak sztoszt"s"t a k!0"laszt"s 1l4"0al. g 1sak azt se enged! eg3 hogy a k!0"laszt"s s az el0ettets eghat"&ozza e e a4"ndkok &tkt. Az el0etettek gyako&ta nagyo## &tk#en l0ez!k az
7'

Ya&,!eld !dzete! a ,t'dies in !heology=#8l3 1B'. oldal

B:

let te& szet! "ld"sa!t3 !nt a 0"lasztottak. A ! hatkonyan egk)l*n#*ztet! 5t8##!akat az el+##!ekt+l az3 hogy +k ttettek Isten /44"sz)l+ s )d0*z%t+ kegyel nek ega4"ndkozotta!0". #. z el#ettets tanttelnek bizony+tka% Az el0ettets tanttele te& szetes 8don k*0etkez!k a helyzet log!k"4"#8l. A k!0"laszt"s &tke elke&)lhetetlen)l aga 5t"n 0on4a az el0ettets &tkt. Ea a leg#*l1se## Isten3 Ak! 0gtelen t5d"ssal &endelkez!k3 *&*kk0al8an )d0*z%ten! aka&t egyeseket3 akko& ipso &acto ne aka&t )d0*z%ten! "sokat. Ea egyeseket k!4el*lt3 0agy k!0"lasztott3 akko& e e tnnyel egy)tt "sokat el0etett. $&5nne& 80 ett+l az "ll%t"st8l3 !0el a $!#l!a egy sz80al se tan%t4a az !sten! ;&edeszt!n"1!8t az el0ettets&e. >! azon#an /gy l"t45k3 hogy a $!#l!a ne ond ellent a k&dses log!k"nak3 hane !gazol4a azt. >!0el a $!#l!a els+so&#an a eg0"lt"s k!4elentse3 te& szetes3 hogy n!n1s anny! ondan!0al84a az el0ettets&+l3 !nt a k!0"laszt"s&8l. A a !t ond3 az nagyon !s elgsges3 0. *. >t11N2-=273 H BN13319=123 21=223 11N93 M/d'3 1Ct2N2.

E. Sz,. a0 s in% ala.sza inizm,s


A ;&edeszt!n"1!8 tanttelt ne !nd!g ;ontosan 5gyana##an a ,o& "#an 0ezettk el+. @)l*n*sen a &e,o& "1!8 na;4a! 8ta ,okozatosan kt k)l*n#*z+ elk;zelse alak5lt k!3 elyeket az a& !n!"n5s 0!ta !de4n elne0eztek sz5;&a= s !n,&ala;sza&!"n!z 5snak. A "& ltez+ k)l*n#sgeket lese##en eghat"&ozt"k3 s e&+tel4ese##en k!hangs/lyozt"k az akko&! teol8g!a! 0!t"k k*0etkez nyek;;en. .&. .!4k sze&!nt a kt 0!zsg"lt nzet e&edet! ,o& "4"#an !nd*ssze a&&a a k&ds&e 0onatkoz8 0le nyk)l*n#sg 0olt3 hogy 0a4on az e #e& els+ #Gne3 ely a #5k"s"t okozta3 ;&edeszt!n"l0a 0olt=e3 0agy 1sak az !sten! el+&e t5d"s t"&gy"t k;ezteW E&edet! ,o& "4"#an a sz5;&ala;sza&!"n!z 5s az el+z+t3 %g az !n,&ala;sza&!"n!z 5s az 5t8##!t 0allotta. A sz8nak e e &tel #en @"l0!n t!szt"n sz5;&ala;sz"&!5s 0olt. A k)l*n#sgek to0"##,e4l+dse $ez"0al3 @"l0!n gen,! 5t8d4"0al kezd+d*tt. E##en az e&edet!leg 0!tatott ;ont ,okozatosan a h"tt&#e szo&5lt s "s elt&sek ke&)ltek el+t&#e3 elyek n ely!k&+l k!de&)lt3 hogy 1sak hangs/ly#el! k)l*n#sgek. A ks+##! !n,&ala;sz"&!5sok3 ;ld"5l H!0et3 Yalae5s3 >ast&!1ht3 T5&&et!n3 " >a&k s de >oo& !ndegy!ke 0all4a3 hogy az e #e& #5k"sa #enne ,oglaltatott a &endelet#en3 %g a ks+##! sz5;&ala;sz"&!5sok3 ;ld"5l $eza3 Ko a&5s3 "&t%& Cte&3 Zan1h!5s3 ?&s!n5s3 Ce&k!ns3 TZ!sse3 T&!gland3 6oet!5s3 $5& ann5s3 Y!ts!5s s (o &!e k*z)l legal"##!s nh"nyan 0all4"k3 hogy az el0ettets &endelet#en Isten 0ala !k;;en ,!gyele #e 0ette a #Gnt. Az !n,&a= s sz5;&ala;sza&!"n!z 5ssal ost a ,e4lette## ,o& "45k#an ,oglalkoz5nk. 1. A CINTIS ELTHSI CINTI@. Nagyon lnyeges3 hogy helyesen l"ss5k a kett+ k*z*tt! elt&s ;ont4"t3 0agy ;ont4a!t. a. Begat+#an, nincs k3l"nbsgN P1Q z eltr nzetekben az isteni rendeletek idrendi sorrendjre #onatkozan. >!nden)tt el!s e&!k3 hogy Isten &endelete egy s !nden &sz#en egy,o& "n *&*kk0al83 ez&t lehetetlen #"& !,le !d+&end! so&&end!sget &endeln! a #enne sze&e;l+ ele ekhez. P2Q 6rmi&le lnyegi k3l"nbsgben annak #onatkozsban, hogy az ember b'ksa elrendeltetett)e, #agy csak az isteni elre t'ds trgyt kpezte. Ez lehetett3 !nt d&. .!4k ond4a3 az e&edet!leg elt&+ ;ont3 de #!zonyos3 hogy #"&k!&+l3 ak! &agaszkod!k hozz"3 hogy a #5k"st Isten ne &endelte el3 1sak el+&e l"tta3 ost azt ondan"k3 hogy !nk"## a& !n!"n5s3 se !nt &e,o& "t5s 0onalak entn ozog. >!nd a sz5;&a=3 !nd az !n,&ala;sza&!an!z 5s el!s e&!3 hogy a #5k"s #enne ,oglaltatott az !sten! &endelet#en3 s hogy a ell+zs Isten sz50e&n aka&at"nak a 1selekedete. P3Q 6rmilyen lnyegi k3l"nbsgben azt a krdst illeten, hogy a b4nt illet rendelet megenged. Ltez!k #!zonyos k)l*n#sg a !n+s%t+ ellkn0&e helyezett hangs/ly#an. A sz5;&ala;sz"&!5sok Pnh"ny k!0tellelQ B1

ha4land8k el!s e&n!3 hogy a #Gnnel ka;1solatos &endelet egenged+3 de gyo&san hozz"tesz!k3 hogy !ndazon"ltal g!s #!ztoss" tesz! a #Gnnek a 0!l"g#a 0al8 #el;st. Az !n,&ala;sz"&!5sok ;ed!g Pnh"ny k!0tellelQ el!s e&!k3 hogy a #Gn #enne ,oglaltat!k Isten &endelet#en3 de gyo&san hozz"tesz!k3 hogy ez a &endelet3 a enny!&e a #Gn&e 0onatkoz!k3 !nk"## egenged+3 se !nt ;oz!t%0. Az el+##! !d+nknt t/lhangs/lyozza a ;oz!t%0 ele et a #Gn&e 0onatkoz8 &endelet#en3 s ezzel k!tesz! ag"t a 0"dnak3 hogy Istent tesz! eg a #Gn sze&z+4nek. ?t8##! !d+nknt t/lhangs/lyozza a &endelet egenged+ 4ellegt3 leegysze&Gs%t0n azt a ;5szta engedly&e3 s ezzel k!tesz! ag"t az a& !n!an!z 5s 0"d4"nak. Egsz#en 00e a sz5;&ala;sz"&!5sok #5zg8n el0et!k a &endelet #"& !,le &tel ezst3 ely Istent tenn eg a #Gn sze&z+4nek3 az !n,&ala;sz"&!5sok gondosan &" 5tatnak3 hogy Istennek a #Gn&e 0onatkoz8 egenged+ aka&ata a #Gnt a #!zonyos 4*0+0 tesz!. P'Q 6rmely lnyegi k3l"nbsgben azt a krdst illeten, hogy #ajon az el#ettetsre #onatkoz rendelet szm+tsba #eszi)e a b4nt% Nha /gy 0ezet!k ezt ,el3 !ntha Isten egyes e #e&eket az *&*k ;5szt5l"s&a %tlt 0olna ;5szt"n sz50e&n aka&ata 1selekedet0el anlk)l3 hogy ,!gyele #e 0enn az + #Gne!ketN !ntha egy zsa&nokhoz hasonl8an egysze&Gen /gy hat"&ozna3 hogy &a1!on"l!s te&e t nye!nek nagy &szt ;5szt"n az d!1s+sges e&nye! k! 5tat"sa 0gett egse !s%t!. A sz5;&ala;sz"&!5sok azon#an !&t8znak a zsa&nok! Isten elk;zelst+l3 s k*z)l)k legal"##!s nh"nyan hat"&ozottan k! ond4"k3 hogy %g a ell+zs Isten aka&at"nak sz50e&n 1selekedete3 az el0ettets "sod!k ele e3 ne0ezetesen az %tlet3 a 4og 1selekedete s te& szetesen ,!gyele #e 0esz! a #Gnt. Ez azon a ,elte0sen ala;sz!k3 hogy log!ka!lag a ell+zs egel+z! a te&e ts&e s a #5k"s engedlyezs&e 0onatkoz8 &endeletet3 %g az %tlet k*0et! azt. Ennek az "ll"s;ontnak a log!k"4a egk&d+4elezhet+3 de legal"##!s eg 5tat4a3 hogy a sz5;&ala;sz"&!5s3 ak! ,elttelez!3 azt tan%t4a3 hogy Isten ,!gyele #e 0esz! a #Gnt az el0ettets &endelet#en. #. .ozit+#en, a k3l"nbsg #onatkozik7 P1Q predesztinci mrtkre% A sz5;&ala;sz"&!5sok #ele,oglal4"k a te&e ts&e s a #5k"s engedlyezs&e 0onatkoz8 &endeletet a ;&edeszt!n"1!8 &endelet#e3 %g az !n,&ala;sz"&!5sok Isten &endelethez so&ol4"k azt egyete essg#en3 s k!z"&4"k a ;&edeszt!n"1!8 s;e1!"l!s el&endels#+l. Az el+z+ sze&!nt az e #e& ne /gy 4elen!k eg a ;&edeszt!n"1!8 &endelet#en3 mint teremtett s b'kott3 hane !nt #!zonyosan megteremtend s elb'k3 %g a "s!k sze&!nt /gy 4elen!k eg a##an3 !nt "& egte&e tett s el#5kott. P2Q rendeletek logikai sorrendje. A k&ds az3 hogy 0a4on a te&e ts! s a #5k"st engedlyez+ &endeletek eszk*ze! 0oltak=e a eg0"lt"s &endeletnek. A sz5;&ala;sz"&!5sok azzal a ,elttelezssel ltek3 hogy a te&0ezs so&"n a &a1!on"l!s el e a 0gk!,e4lett+l halad 0!ssza,el az eszk*z*k !&"ny"#an3 %gy a ! az els+ a te&0ezs#en3 5tols8 a eg0al8s5l"s#an. Ez&t a k*0etkez+ so&&endet "ll%tott"k ,elN PaQ Isten &endelete <n aga egd!1s+%ts&e s k)l*n*sen kegyel nek s !gazs"goss"g"nak agasztal"s"&a egyes &a1!on"l!s te&e t nyek )d0*z%ts#en s a t*##!ek elk"&hoz"s"#an3 elyek az !sten! el #en g !nd!g 1sak lehet+sgknt lteznek. P#Q Az !lyetnk;;en k!0"lasztand8k s el0etend+k egte&e tsnek &endelete. P1Q A 0"lasztottak eg!gaz%t"s"nak s az el0etettek el%tltetsnek &endelete. >"s&sz&+l az !n,&ala;sz"&!5sok egy3 a t*&tnele hez 4o##an !lleszked+ so&&endet 4a0asoltakN PaQ Az e #e& szentsg#en s "ldotts"g#an 0al8 egte&e tsnek &endelete. P#Q Az e #e&nek az + sa4"t aka&ata *n&endelkezsnek k*0etkezt#en #ek*0etkez+ #Gn#eesst egenged+ &endelet. P1Q Az egyesek eg ents&e 0onatkoz8 &endelet e##+l a #Gn*s t* eg#+l. PdQ A t*##!ek eghagy"s"nak &endelete *n&endelkezs)k k*0etkezt#en a #Gn#en3 s al"0ettets)k annak az !gazs"gos #)ntetsnek3 a !&e a #Gn)kkel &"szolg"lnak. P3Q predesztinci szemlyes elemnek kiterjesztsre a teremtst elrendel s a b4nbeesst megenged rendeletekre. A sz5;&ala;sz"&!5sok sze&!nt Isten g a te&e tst el&endel+ s a #Gn#eesst engedlyez+ &endeletek#en !s &a4ta ta&totta a sze t az 0"lasztotta!n3 %gy soha egyetlen ;!llanat se 0olt az !sten! &endelet#en3 a !ko& ne "lltak 0olna s;e1!"l!s ka;1solat#an Istennel3 !nt az sze&etett4e!. Az !n,&ala;sz"&!5sok

B2

0!szont azt 0all4"k3 hogy ez a sze lyes ele ne 4elent eg &endelet#en egszen a te&e tst el&endel+ s a #Gn#eesst engedlyez+ &endelet 5t"n!g. >ag5k#an ezek#en a &endeletek#en a 0"lasztottak 1sak az e #e&!sg egsz t* egnek &szeknt 4elennek eg s ne k;ez!k Isten s;e1!"l!s sze&etetnek t"&gy"t. 2. A SZ?CHALACSZAHI?S ALLASCINT a. mellette szl r#ekN P1Q E!0atkoz!k a Szent%&"s !nda a 0e&se!&e3 a elyek k!hangs/lyozz"k Isten a#szol/t sz50e&en!t"s"t3 s k)l*n*sen az sz50e&en!t"s"t a #Gnnel 0al8 0!szony#an3 ;ld"5l Zsolt 11-N33 Cld17N'3 zs1:N1-3 '-NB3 Me&12N73 >t11N2-=273 2:N1-3 H BN1931B=21. @)l*n*s hangs/ly 0an a ,azekas alak4"n3 a ely az e l%tett 0e&sek#en ne 1sak egysze& sze&e;el. >ond4"k3 hogy ez az alak ne 1sak Isten sz50e&en!t"s"t hangs/lyozza k! "ltal"noss"g#an3 hane Isten sz50e&en!t"s"t a##an3 hogy "& a te&e tsko& eghat"&ozza az ednyek !n+sgt. Ez azt 4elent!3 hogy C"l a H B=#en egy te&e ts el+tt! k!!nd5l"s! ;ont#8l #eszl3 s ezt az elk;zelst al"t" aszt4a PaQ a tny3 !sze&!nt a ,azekas 5nk"4"t a Szent%&"s gyako&ta a te&e ts ;ld"4aknt e leget!O P#Q a tny3 !sze&!nt a ,azekas !nden ednyt konk&t 1l&a ksz%t3 s az ennek eg,elel+ !n+sget ad4a nek!3 a ! okozhat4a3 hogy az edny3 noha se ! 4oga s!n1s &"3 ,eltegye a k&dstN >!&t 1s!n"lt"l enge %gyW P2Q D!gyel et &de l+ a tny3 hogy a Szent%&"s egyes !geszakasza! azt se4tet!k3 hogy a te& szet3 0agy a te&e ts 5nk"4a "ltal"noss"g#an /gy lett el&endez0e3 hogy "& ta&tal azza a eg0"lt"s 5nk"4"nak !ll5szt&"1!8!t. Mz5s gyak&an sz"& aztat4a ;ld"zata!t a lelk! dolgok eg0!l"g%t"sa 0gett a te& szet#+l3 s a >t13N3-=#en azt ol0ass5k3 hogy ez a ;&8,ta sza0a!nak #etel4esedse 0olt3 R>egny!to az n sz" at ;ld"zatok&aO s k!t"&o 3 a !k e 0!l"g ala;%t"sa 8ta &e4t0e 0al"nakS3 0. *. Zsolt92N2. Ezalatt azt &t!k3 hogy el #oltak rejt#e a termszetben3 de Mz5s ;lda#eszde! nyo "n na;0!l"g&a 4*ttek. Az E,3NB=et sz!ntn a a elk;zels k!,e4ez+dsnek tek!nt!k3 hogy Isten te&0e a 0!l"g te&e ts#en az #*l1sessgnek k!ny!l0"n%t"s"&a !&"ny5lt3 a ! a eg0"lt"s /4sz*0etsg! 5nk"4"#an 4elent eg. A a h!0atkoz"s e&&e az !geszakasz&a3 l"tsz8lag legal"##!s3 eglehet+sen ktsges. P3Q A &endeletek so&&end4t3 ahogyan a sz5;&ala;sz"&!5sok el,ogad4"k3 !de"l!sa##nak3 log!k5sa##nak s a kett+t egyes%t+nek ta&t4"k. 6!l"gosan #e 5tat4a a &a1!on"l!s so&&endet3 ely a 0gs+ 0g s a k*z#ens+ eszk*z*k k*z*tt ,enn"ll. ^gy a sz5;&ala;sz"&!5sok k;esek3 az !n,&ala;sz"&!5sok 0!szont ne k;esek konk&t 0"laszt adn! a&&a a k&ds&e3 hogy Isten !&t &endelte el a 0!l"g te&e tst s a #5k"s egengedst. k tel4es &tk#en &0ny&e 45ttat4"k Isten sz50e&en!t"s"t3 s ta&t8zkodnak !nden,le osto#a e #e&! ;&8#"lkoz"st8l3 hogy e #e&! sze sz*g#+l !gazol4"k Istent3 %g az !n,&ala;sz"&!5sok h/z8doznak3 eg;&8#"l4"k #!zony%tan! Isten el4"&"s"nak 4ogoss"g"t3 de 0g)l g!s 5gyanazok&a a k*0etkeztetsek&e kell 45tn!5k3 !nt a sz5;&ala;sz"&!5soknak3 ne0ezetesen hogy 0gs+ so&on a #5k"st engedlyez+ &endelet agya&"zata 1sak!s Isten sz50e&n 48tetszs#en &e4l!k.7- P'Q Az angyalok ;&edeszt!n"1!84"nak hasonl8s"ga l"tsz8lag a sz5;&ala;sz"&!5s "ll"s;ontot e&+s%t!3 e&t 1sak!s sz5;&ala;sz"&!5sknt ,oghat8 ,el. Isten <n ag"nak elgsges okok#8l el&endelte3 hogy egyes angyaloknak egad4a az "llhatatoss"g kegyel t3 %g "sokt8l azt eg0on4a3 s hogy !gazs"gosan *sszeka;1sol4a ezt az el+z+ek eset#en a d!1s+sg#en 0al8 ege&+s%tssel3 %g 5t8##!ak eset#en az *&*kk0al8 k"&hozattal. Ez teh"t azt 4elent!3 hogy az angyalok #5k"s"&a 0onatkoz8 &endelet &sze az + ;&edeszt!n"1!845knak. S lehetetlennek l"tsz!k #"& !lyen "s 8don ,el,ogn! azt. #. #ele szemben meg&ogalmazott ellen#etsek7 P1Q .a1"&a l"tsz8lagos e&+,esz%tse!nek3 ne ad egold"st a #Gn ;&o#l "4"&a. >egtenn3 ha k! e&n ondan!3 hogy Isten el&endelte a #Gn #ehozatal"t a 0!l"g#a a sajt k"z#etlen hathatssga ltal. Igaz3 hogy egyes sz5;&ala;sz"&!5sok a &endeletet a #Gn hathat8s okaknt 5tat4"k #e3 de gse aka&4"k egy /gy &tel ezn!3 hogy Isten 0"l4k a #Gn sze&z+40. A t*##sg)k ne t*&+d!k azzal3 ha t/ll; a k!4elentsen3 !sze&!nt Isten eg aka&ta engedn! a #Gnt. Nos3 ez ne
7-

$a0!n1k3 Gere&% $ogm. II. k*tet3 '::. oldal

B3

ellen0ets a sz5;&ala;sz"&!5s sz" "&a az !n,&ala;sz"&!5st8l elt&+en3 !0el egy!k)k se old4a eg a ;&o#l "t. Az egyetlen k)l*n#sg3 hogy az el+##! nagyo## e&+,esz%tseket tesz ennek &dek#en3 !nt az 5t8##!. P2Q A ,elt)ntetsnek eg,elel+en az e #e& el+sz*& /gy 4elen!k eg az !sten! &endelet#en3 !nt creabilis et labilis P#!ztosan egte&e tend+ s el#5k8Q. A &endelet t"&gya! !ndenekel+tt a ;5szta lehetsgessgnek3 ne ltez+ ent!t"soknak tek!ntett e #e&ek. Egy e,,le &endelet azon#an sz)ksgsze&Gen "t enet! 4ellegG3 s egy "s!k &endeletnek kell k*0etn!e. E e lehetsges e #e&ek k!0"laszt"sa s el0ettetse 5t"n k*0etkez!k a egte&e ts)k&e 0onatkoz8 s a #5k"s5kat engedlyez+ &endelet3 s ezt !s t egy /4a## &endeletnek kell k*0etn!e ezeket az e #e&eket !llet+en3 ak!knek a te&e tse s #5k"sa ost "& #!zonyosan el&endeltetett3 ne0ezetesen az egyesek k!0"laszt"s"nak s a t*##!ek el0ettetsnek a &endelete azok k*z*tt3 ak!k "& 0al8s"gos e #e&ekknt 0annak 4elen az !sten! 1l#an. A sz5;&ala;sz"&!5sok azt "ll%t4"k3 hogy ez ne egd*nthetetlen ellen0ets3 !0el !gaz3 hogy az + "ll"s;ont45kkal az e #e&ek tnyleges ltezse g ne &endeltetett el3 !ko& "& k!0"lasztattak3 0agy el0ettettek3 " +k g!s lteznek az !sten! elk;zels#en. P3Q >ond4"k3 hogy a sz5;&ala;sza&!"n!z 5s az el0etettek *&*kk0al8 #)ntetst Isten aka&at"nak t"&gy"0" tesz! 5gyana##an az &tele #en s 5gyanolyan 8don3 !nt a 0"lasztottak *&*k )d0*ssgt. Ez 0!szont az *&*k hal"l#a 0ezet+ #Gnt tesz! eg 5gyanolyan 8don s 5gyanolyan &tele #en az ehhez a 0g1lhoz 0ezet+ eszk*znek3 !nt ahogyan a eg0"lt"s @&!szt5s#an az eszk*z az *&*k )d0*ssghez. Ea ezt k*0etkezetesen 0g!g0!ssz)k3 az Istent tesz! eg a #Gn sze&z+4nek. >eg kell azon#an 4egyezn!3 hogy a sz5;&ala;sz"&!5s &endsze&!nt ne %gy 5tat4a #e a &endeletet3 s hat"&ozottan k!4elent!3 hogy a &endelet ne &tel ezhet+ /gy3 hogy az Istent tegye eg a #Gn sze&z+40. $eszl a Mz5s @&!szt5s#an 0al8 ;&edeszt!n"1!8&8l Isten kegyel &e3 de ne #eszl a ;&edeszt!n"1!8&8l a #Gn&e. P'Q Azt !s ellen0et!k3 hogy a sz5;&ala;sza&!"n!z 5s az el0ettets &endelett 5gyanolyan a#szol/tt" tesz!3 !nt a k!0"laszt"st. >"s sza0akkal ez azt 4elent!3 hogy az el0ettetst !s t!szt"n Isten sz50e&n 48tetszse 1selekedetnek tek!nt!3 ne ;ed!g a #)ntet+ !gazs"gszolg"ltat"s 1selekedetnek. A ,elt)ntetsnek eg,elel+en a #Gn ne 0olt ,!gyele #e 00e az el0ettets &endelet#en. Ez azon#an al!gha helyes3 #"& !gaz lehet egyes sz5;&ala;sz"&!5sok eset#en. Altal"noss"g#an azon#an ondhat83 hogy a %g a ell+zst Isten sz50e&n 48tetszse 1selekedetnek tek!nt!k3 az el+&e el%tlst az !sten! !gazs"gszolg"ltat"s 1selekedeteknt ta&t4"k sz" on3 a ! !gen!s ,!gyele #e 0esz! a #Gnt. S az !n,&ala;sz"&!5s aga se k;es ,ennta&tan! azt az elk;zelst3 hogy az el0ettets egy t!szta s egysze&G 4og! 1selekedet3 az e #e& #Gnnek a k*0etkez nye. 6gs+ so&on nek! !s k! kell 4elenten!3 hogy ez Isten sz50e&n 48tetszsnek 1selekedete3 ha el aka&4a ke&)ln! az a& !n!"n5s t"#o&t. P-Q 6g)l3 ond4"k azt !s3 hogy ne lehetsges a sz5;&ala;sz"&!5s &endsze& ala;4"n k!alak%tan! a kegyele sz*0etsgnek s a sz*0etsg @*z#en4"&84"nak haszn"lhat8 tanttelt. >!nd a sz*0etsg3 !nd a sz*0etsg @*z#en4"&84a 1sak !n,&ala;sz"&!5sknt ,oghat8 ,el. Ezt egyes sz5;&ala;sz"&!5sok +sz!ntn el!s e&!k. Log!k5san a @*z#en4"&8 1sak a #Gn #el;se 5t"n 4elen!k eg az !sten! &endelet#en3 s ez az egyetlen nz+;ont3 elyt+l a kegyele sz*0etsge egalkothat8. Ennek te& szetesen nagy 4elent+sge lesz az Ige szolg"lat"&a. 3. AZ INDHALACSZAHI?S ALLASCINT. a. mellette szl r#ek7 P1Q Az !n,&ala;sz"&!5sok ,+k;;en azok&a az !geszakaszok&a h!0atkoznak3 elyek#en a k!0"laszt"s t"&gya! a #Gnt+l te&helten3 @&!szt5ssal szo&os egysg#en s Isten k*ny*&)letnek s kegyel nek t"&gya!knt 4elennek eg3 ;ld"5l >t11N2-=273 Mn1-N1B3 H 2N22=3:3 BN1-=173 E,1N'=123 2T! 1NB. Ezek az !geszakaszok azt se4tet!k3 hogy Isten gondolkod"s"#an az e #e&ek #5k"sa egel+zte egyesek k!0"laszt"s"t. P2Q Ez ,elh%04a a ,!gyel et a&&a a tny&e !s3 hogy %gy ,elt)ntet0e az !sten! &endeletek ke0s# ,!lozo,!k5sak s te& szetese##ek3 !nt a sz5;&ala;sz"&!5sok "ltal 4a0asoltak. Ez ha& 8n!"#an 0an az !sten! &endeletek 0g&eha4t"s"nak t*&tnel ! so&&end40el3 a ! sze l"to "s t)k&*z! az Isten

B'

*&*kk0al8 tan"1s0gzs#en ,enn"ll8 so&&endet. Ahogyan a 0g&eha4t"s#an3 /gy az el&endels#en !s ltez!k egy okozat! so&&end. >&skelte## dolog ta&tan5nk ag5nkat ehhez a so&&endhez ;ontosan azon ok#8l3 hogy ez 0!sszat)k&*z! a Szent%&"s#an k!4elentett t*&tnel ! so&&endet3 s ne tenn! /gy3 !ntha egoldan"nk Istennek a #Gnnel 0al8 0!szonya ;&o#l "4"t. Ezt a dolog ,el0ezetst !llet+en ke0ss t" ad8nak s a gyako&lat! let k*0etel nye!0el sokkal !nk"## ha& 8n!"#an "ll8nak tek!nt!k.77 P3B >%g a sz5;&ala;sz"&!5sok azt "ll%t4"k3 hogy a &endeletek tanttelnek "ltal5k t*&tn+ egalkot"sa a kt "ll"s;ont k*z)l a log!k5sa##3 az !n,&ala;sz"&!5sok 5gyanezt "ll%t4"k. .a#ney ond4aN SA sz5;&ala;sz"&!5s P&endsze&Q a nagyo## sz! et&!a le;le alatt 0al84"#an a kett+ k*z)l a log!k"tlana##S. 79 @! 5tatt5k3 hogy a sz5;&ala;sz"&!5s &endsze& a##an log!k"tlan3 hogy a k!0"laszt"s s a ell+zs tanttelt ne ltez+ ent!t"sok&a 0onatkoztat4a3 azaz olyan e #e&ek&e3 ak!k 1sak !nt ;5szta lehet+sg lteznek g Isten el 4#en !s3 ak!k g ne lteznek az !sten! &endelet#en ez&t ne tek!nthet+k te&e tetteknek3 1sak egte&e tend+knek. Azt !s ond4"k3 hogy a sz5;&ala;sz"&!5s konst&5k1!8 a##an !s log!k"tlan3 hogy sz)ksgsze&Gen szt0"laszt4a a kt ele et az el0ettets#en3 a ell+zst a #5k"s el3 %g az %tletet a #5k"s 5t"n&a helyez0e. P'Q 6g)l ,elh%04"k a ,!gyel et a&&a !s3 hogy a &e,o& "t5s gy)lekezetek a h!0atalos h!t0all"s!ak#an !nd!g az !n,&ala;sz"&!5s "ll"s;ontot tettk ag5k0"3 de soha ne %tltk el a "s!k nzetet3 hane tole&"lt"k azt. A .o&dt! Zs!nat s a Yest !nste&! KyGls k*z*tt 0oltak nagy t!szteletnek *&0end+ sz5;&ala;sz"&!5sok Paz eln*kl+ t!szt0!sel+ !ndkt eset#en k*z4)k ta&tozottQ3 de !nd a .o&dt! @"nonok#an3 !nd a Yest !nste&! E!t0all"s#an az !n,&ala;sz"&!5s nzet 45t k!,e4ez+ds&e. #. #ele szemben meg&ogalmazott ellen#etsek7 Az al"##!ak a leg,ontosa##3 az !n,&ala;sza&!an!z 5ssal sze #en eg,ogal azott ellen0etsek. P1Q Ne ad3 s ne !s "ll%t4a3 hogy adna egold"st a #Gn ;&o#l "4"&a. ?gyan/gy !gaz azon#an a "s!k nzet&e !s3 %gy ne nagyon tek!nthet+ 0al8d! ellen0etsnek3 48llehet nha hangoztat4"k. Isten s a #Gn 0!szony"nak ;&o#l "4a 5gyan/gy egoldhatatlannak #!zony5lt az egy!k3 !nt a "s!k nzet sz" "&a. P2Q $"& az !n,&ala;sza&!"n!z 5st ha4that4a az a d!1s&etes 0"gy3 hogy 80akod4on Isten egttelt+l a #Gn sze&z+4nek3 !nd!g a##an a 0eszly#en 0an3 hogy t/ll+ a 1lon3 a !nt azt egyes k;0!sel+! egtettk. Idegenkedtek annak k!4elentst+l3 hogy Isten aka&ta a #Gnt3 s azzal az "ll%t"ssal helyettes%tettk ezt3 hogy megengedte azt. A akko& ,el e&)l a k&ds3 hogy !t !s 4elent ez ;ontosanW Azt 4elent!=e ez3 hogy Isten ;5szt"n t5do "s5l 0ette a #Gn #el;st anlk)l3 hogy #"& ! 8don akad"lyozta 0olna3 teh"t a 0al8s"g#an a #5k"s az + te&0nek 1s+d4e 0oltW A##an a ;!llanat#an3 hogy az !n,&ala;sz"&!5s helyesel0e 0"laszol4a eg ezt a k&dst3 #el; az a& !n!"n5sok so&a!#a. 6oltak 5gyan nh"nyan3 ak!k e&&e az "ll"s;ont&a helyezkedtek3 de a t*##sg &ezte3 hogy k*0etkezetesen ne 0"llalhat4"k ezt ,el3 hane 0alahogyan #ele kell ,oglaln!5k a #5k"st az !sten! &endelet#e. Ez&t /gy #eszlnek a &endelet&+l a #Gn 0onatkoz"s"#an3 !nt megenged rendeletrl3 de azzal a egk)l*n#*ztet+ &tel ezssel3 hogy a &endelet #!zonyoss" tette a #Gn #el;st a 0!l"g#a. S ha ,el e&)l a k&ds3 hogy !&t &endelte el Isten a #Gn engedlyezst3 s tette azt ez"ltal #!zonyoss"3 1sak az !sten! 48tetszs&e t5dnak &" 5tatn!3 ez"ltal tel4es egyet&ts#e ke&)lnek a sz5;&ala;sz"&!5sokkal. P3Q Az Isten eg0ds&e !&"ny5l8 5gyanezen tenden1!a "s 8don !s eg4elen!k s k!tesz #"&k!t hasonl8 0eszlynek. Az !n,&ala;sza&!"n!z 5s az el0ettetst 0al84"#an Isten !gazs"gszolg"ltat"sa 1selekedeteknt aka&4a agya&"zn!. Ea4la os a&&a3 hogy k*z0etlen)l3 0agy k*z0et0e tagad4a3 hogy ez az Isten ;5szta 48tetszsnek 1selekedete. Ez 0al84"#an az el0ettets &endelett ,eltteles &endelett tesz!3 a ! az a& !n!"n5s t"#o&#a 0ezet. Az !n,&ala;sz"&!5sok egsz#en 00e azon#an gse aka&nak ,eltteles &endeletet tan%tan!3 s ta&t8zkod8an ,e4ez!k k! ag5kat e##en a dolog#an. Egyesek k*z)l)k el!s e&!k3 hogy h!#a /gy tek!nten! az el0ettetst3 !ntha az 1sak az !sten! !gazs"gszolg"ltat"s 1selekedete lenne. S
77 79

6. *. EdZa&ds3 :orks3 II. k*tet -'3. oldal ,yst% and .olem% !heol. 233. oldal

B-

ez t*kletesen helyes. A #Gn ne 4o##an az el0ettets 0gs+ oka3 !nt a enny!&e a h!t s a 481selekedetek a k!0"laszt"s3 !0el !nden e #e& halott a #Gne!#en s 0tke!#en. >!ko& az el0ettets ;&o#l "4"0al sze #es)l3 az !n,&ala;sza&!"n!z 5s sz!ntn 1sak az Isten 48tetszs#en tal"l4a eg a 0"laszt. Nyel0ezet)k tGnhet l"gya##nak3 !nt a sz5;&ala;sz"&!5sok3 de ha4la osa## !s a&&a3 hogy ,l&e&tsk3 s 0gs+ so&on 5gyana&&a az elk;zels&e ly5kad k!. P'Q Az !n,&ala;sz"&!5s "ll"s;ont ne 45ttat4a &0ny&e az !sten! &endelet egysgt3 hane k)l*n#*z+ tag4a!t t/ls"gosan /gy 5tat4a #e3 !nt egy "ssal ka;1solat#an ne "ll8 &szeket. El+sz*& Isten el&endel! a 0!l"g te&e tst a sa4"t ne0nek d!1s+sg&e3 a ! "s egye#ek ellett azt 4elent!3 hogy eld*nt*tte3 hogy te&e t nye! a sz%0)k#e )ltetet !sten! t*&0nynek eg,elel+en k*telesek ln!3 s d!1s&n!)k kell Alkot845kat. Azt"n el&endel! a #Gn engedlyezst3 a ! "ltal a #Gn #el; a 0!l"g#a. Ez az e&edet! te&0 egh!/s5l"s"nak l"tsz!k3 0agy legal"##!s ,ontos eg0"ltoztat"s"nak3 !0el Isten t*## "& ne &endel! <n aga d!1s+%tst az "sszes &a1!on"l!s te&e t nye sz"ndkos engedel essge "ltal. 6g)l 4*n a k!0"laszt"s s az el0ettets el&endelse3 a ! az e&edet! te&0nek 1sak &szleges k!0!telezst 4elent!. '. >!nda##8l3 a !t el ondt5nk3 k*0etkez!k3 hogy ne tek!nthet4)k a sz5;&a= s !n,&ala;sza&!"n!z 5st egy "ssal a#szol/t sze #en"ll8knak. ?gyanazzal a t!tokkal ,oglalkoznak k)l*n#*z+ sze sz*g#+l nz0e3 az egy!k a ,!gyel t a &endeletek !de"l!s3 0agy teleol8g!a!3 a "s!k a t*&tnel ! so&&end4&e !&"ny%t4a. $!zonyos &tk!g k;esek kz a kz#en egy)tt haladn! s ezt !s kell tenn!)k. >!ndkett+ a Szent%&"s#an tal"l t" ogat"st3 a sz5;&ala;sza&!"n!z 5s azok#an az !geszakaszok#an3 elyek Isten sz50e&en!t"s"t hangs/lyozz"k k!3 %g az !n,&ala;sza&!"n!z 5s azok#an3 elyek a k!0"laszt"ssal s az el0ettetssel ka;1solatosan Isten k*ny*&)let&e s kegyel &e helyez!k a hangs/lyt. >!ndegy!knek 0an 0ala ! el+nyeN az els+nek az3 hogy ne ;&8#"l4a eg Istent !gazoln!3 hane egysze&Gen Isten sz50e&n s szent 48tetszs&e ala;oz3 a "sod!knak az3 hogy &skelte## s l"gya##3 s sz" ol a gyako&lat! let k*0etel nye!0el s sz)ksglete!0el. >!ndkett+ sz)ksgsze&Gen k*0etkezetlenN az els+ az&t3 e&t ne k;es a #Gnt el+&ehalad"sknt kezeln!3 hane a te&e ts egza0a&"saknt kell azt kezeln!e3 s ez&t megenged &endelet&+l #eszl3 %g a "s!k 0gs+ so&on sz!ntn knytelen egy egenged+ rendelethez ,olya odn!3 a ! a #Gnt #!zonyoss"gg" tesz!. >!ndegy!k)k azon#an k!hangs/lyozza az !gazs"g 0ala ely ele t. Az !gazs"g ele e a sz5;&ala;sza&!"n!z 5s#an annak k!hangs/lyoz"s"#an &e4l!k3 hogyN Isten &endelete egy egysget k;ez3 hogy Istennek egyetlen 0g1l4a 0an3 hogy #!zonyos &tele #en aka&ta a #Gnt3 s hogy a te&e ts 5nk"4a azonnal alkal azkodott Isten eg/4%t8 te0kenysghez. S az !gazs"g ele e az !n,&ala;sza&!"n!z 5s#an a##an &e4l!k3 hogyN 0an #!zonyos &tkG sztta&t"s Isten &endelete!#en3 hogy a te&e ts s a #5k"s ne tek!nthet+k ;5szt"n a 0g1lhoz 0ezet+ eszk*z*knek3 hane nagy ,)ggetlen 4elent+sggel !s #%&nak3 s hogy a #Gn ne tek!nthet+ a ,e4l+ds egy!k ele nek3 hane !nk"## a egza0a&"s ele nek kell azt tek!nten! a 0!l"g#an. Ennek a lysges t "nak a tan5l "nyoz"sa so&"n /gy tal"l45k3 hogy &tel )nk ko&l"tozott3 s ,el,og45k3 hogy 1sak az !gazs"g sz!l"nk4a!t 0agy5nk k;esek eg&agadn!. E!t0all"s! !&ata!nk az !n,&ala;sz"&!5s "ll"s;ontot testes%t!k eg3 de ne %tl!k el a sz5;&ala;sza&!"n!z 5st. Lgy &eztk3 hogy ez a nzet ne sz)ksgsze&Gen *sszeegyeztethetetlen a &e,o& "t5s teol8g!"0al. S ?t&e1ht 0gk*0etkeztetse!3 elyeket egyh"z5nk 1B:2=#an ,ogadott el3 k!4elent!k3 hogy noha ne engedhet+ eg a sz5;&ala;sz"&!5s nzet olyatnk;;en 0al8 #e 5tat"sa3 !ntha az 0olna a holland &e,o& "t5s egyh"zak tanttele3 5gyanolyan ke0ss engedhet+ eg #"&k! oleszt"l"sa3 ak! ezt a nzetet 0all4a.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N Lehetsges Isten#en az ese nyek olyan el+&e t5d"sa3 ely ne a &endeleten ala;sz!kW >! az elke&)lhetetlen 0ge&ed nye annak3 ha Isten &endelett az el+&e t5d"s"&a ala;ozz5k3 ne ;ed!g #ice #ersa3 az el+&e t5d"s"t az &endelet&eW Eogyan k)l*n#*z!k a &endeletek tanttele a ,atal!z 5st8l s a dete& !n!z 5st8lW 6a4on a ;&edeszt!n"1!8 &endelete

B7

sz)ksgsze&Gen k!z"&4a az )d0*ssg egyete es ,elk%n"l"s"nak lehet+sgtW 6a4on a k!0"laszt"s s az el0ettets &endelete! egy,o& "n a#szol/tok s ,elttlenek3 0agy se W 6a4on ezek !s okok3 ely#+l az e #e&! 1selekedetek3 !nt okozatok sz"& aznakW >!k;;en 0!szony5l a ;&edeszt!n"1!8 tanttele az !sten! sz50e&en!t"s tanttelhez3 a tel4es &o lotts"g tanttelhez3 az engesztels tanttelhez3 a szentek "llhatatoss"g"nak tanttelhezW Tan%t4"k=e a &e,o& "t5sok a ;&edeszt!n"1!8t a #Gn&eW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 3'9='2-. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e $eo3 III. k*tet 2:=2-2. oldal3 6os3 Gere&% $ogm. 1. k*tet 21=19:. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet -3-=-'B. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol% I. k*tet 3B3='72. oldal3 >ast&!1ht3 Godgeleerdheit3 I. k*tet3 79:=9-9. oldal3 (o &!e en Eolt!5s3 EEamen #an het /nt5erp #an !olerantie ,amenspraken3 6I s 6II. k*tetek3 .a#ney3 ,yst% and .olem% !heol% 211=2'7. oldal3 >!ley3 ,yst% !heol. II. k*tet 2'-=277. oldal3 (5nn!ngha 3 =ist% !heol. II. k*tet '71='2B. oldal3 Y!gge&s3 'g'stianism and .elagianism3 239=2-'. oldal3 K!&a&dea53 0al#inism and E#angelical rminianism, 1'='12. oldal3 5gyan+3 !he :ill in its !heological Relations3 Ya&,!eld3 6iblical $octrines3 3=79. oldal3 5gyan+3 ,t'dies in !heology3 119=231. oldal3 (ole3 0al#in-s 0al#inism3 2-=2:7. oldal3 @"l0!n3 *nstitAci3 II. k*ny0 TTI= TTI6. De4ezetek3 .!4k3 $e ,trijd o#er *n&ra)en ,'pralapsarisme in de Gere&ormeerde Kerken #on Bederland3 5gyan+3 /m-t Ee'5ig :elbehagen3 De&nho5t3 $e 1eer der ;it5erkiezing3 Col an3 $e .raedetinatieleer #an 'g'stin's, !homas #an 2'ino en 0al#ijn.

B9

III. A teremts ltalnossgban


A &endeletek ele zse te& szetes 8don 0ezet a 0g&eha4t"s5k 0!zsg"lat"hoz3 s ez a te&e ts 5nk"4"0al 0esz! kezdett. Ez ne 1sak !d+&end! so&&end#en az els+3 hane a log!ka! kezdet !s. Ez a kezdete s ala;4a !nden !sten! k!4elentsnek3 k*0etkezsk;;en az ala;4a !nden e&k*l1s! s 0all"sos letnek !s. A te&e ts tanttele ne /gy sze&e;el a Szent%&"s#an3 !nt a 0!l"g ;&o#l "4"nak ,!loz8,!a! egold"sa3 hane e&k*l1s! s 0all"sos 4elent+sg#en3 !nt az e #e&nek az Isten0el 0al8 0!szony"nak k!4elentse. @!hangs/lyozza a tnyt3 hogy Isten !nden dolognak a kezdete3 s !nden dolog az t5la4don"t k;ez!3 s Nek! 0an al"0et0e. Ennek !s e&ete k!z"&8lag a Szent%&"s#8l sz"& az!k s h!t "ltal ,ogadhat8 el PZs!d11N3Q3 #"& a &8 a! katol!k5sok 0all4"k3 hogy *sszeszedhet+ a te& szet#+l !s.

A. A te emts tanttele a t# tnelemben


>%g a g*&*g ,!loz8,!a a 0!l"g agya&"zat"t az anyag *&*kk0al8s"g"t ag"#an ,oglal8 d5al!z 5s#an3 0agy a 0!l"got az Isten k)ls+ eg4elens! ,o& "4"0" te0+ k!s5g"&z"s ,olya at"#an ke&este3 a ke&esztyn egyh"z a kezdetekt+l tan%totta a te&e ts eE nihilo s Isten szabad aka&at"#8l 0al8 tanttelt. Ezt a tanttelt egyed)l"ll8 egyhang/s"ggal ,ogadt"k el a kezdetekt+l ,og0a. >egtal"lhat8 M5szt!nosz "&t%&n"l3 I&enae5sn"l3 Te&t5ll!an5sn"l3 AleFand&!a! @ele ennl s "sokn"l. Theo;h!l5s 0olt az els+ egyh"zatya3 ak! k!hangs/lyozta a tnyt3 hogy a te&e ts na;4a! sz8 sze&!nt 0ett na;ok 0oltak. L"tsz8lag ezen a nzeten 0olt I&enae5s3 0ala !nt Te&t5ll!an5s !s3 s !nden 0al8sz%nGsg sze&!nt ez 0olt az "ltal"nos nzet az egyh"z#an. @ele en s I&!gensz /gy 0lekedtek3 hogy a te&e ts egyetlen oszthatatlan pillanatban za4lott le3 s /gy ,ogt"k ,el a nh"ny na;&a k!te&4ed+ le%&"s"t3 !nt ;5szt"n !&odal ! eszk*zt a dolgok e&edetnek le%&"s"&a &tk)k3 0agy log!ka! ka;1solat5k so&&end4#en. Az *&*kk0al8 te&e ts elk;zelst3 ahogyan I&!gensz tan%totta3 "ltal"nosan el0etettk. Egy!de4Gleg egyes egyh"zaty"k k!,e4eztk azt az elk;zelst3 hogy Isten !nd!g Te&e t+ 0olt3 48llehet a te&e tett 0!l"gegyete nek 0olt !d+#en! kezdete. A t&!n!t"&!5s 0!ta !de4n egyesek k!hangs/lyozt"k a tnyt3 hogy a D!/ ne zst+l elt&+en3 ely az Atya sz3ksgszer4 1selekedete 0olt3 a 0!l"g te&e tse a h"& as Isten szabad 1selekedete. Agoston "sokn"l &szletese##en ,oglalkozott a te&e ts 5nk"0al. azt "ll%t4a3 hogy a te&e ts *&*kk0al8an Isten aka&ata 0olt3 %gy ne 0ezetett 0"ltoz"shoz $enne. A te&e ts el+tt ne ltezett !d+3 !0el a 0!l"g ne az idben3 hane !nk"## az id#el egy3tt 4*tt lt&e. A k&ds3 !sze&!nt !t 1s!n"lt Isten a te&e tst egel+z+ ko&ok#an3 az *&*kk0al8s"g t0es elk;zelsn ala;sz!k. $"& egyete esen az egyh"z g !nd!g azt 0allotta3 hogy a te&e ts hat k*z*nsges na; alatt za4lott le3 Agoston n !leg "s nzetet 4a0asolt. E&+tel4esen 0dte a creatio eE nihilo elk;zelst3 de egk)l*n#*ztette a te&e ts kt ;!llanat"tN az anyag s a lelkek se !#+l 0al8 egte&e tst s az anyag! 0!l"gegyete egsze&0ezst. Nehznek tal"lta eg ondan!3 !,le na;ok&8l 0an sz8 a Kenez!s#en3 de ny!l0"n0al8an ha4lott a&&a a gondolat&a3 hogy Isten !nden dolgot az !d+ egy konk&t ;!llanat"#an te&e tett eg3 s a na;ok gondolata ;5szt"n 1sak a 0ges &tele egseg%tse 1l4"#8l ke&)lt #e0ezets&e. A skolaszt!k5sok sokat 0!tatt"k az *&*kk0al8 te&e ts lehet+sgt3 egyesek3 !nt ;ld"5l Eales! S"ndo&3 $ona0ent5&a3 Al#e&t5s >agn5s3 Khent! Een&!k3 s a skolaszt!k5sok els*;&+ t*##sge tagadt"k ezt3 %g "sok3 ;ld"5l A]5!n8! Ta "s3 .5ns S1ot5s3 .5&and5s3 $!el3 s "sok &agaszkodtak hozz". >g!s az !d+#en! te&e ts elk;zelse gy+z*tt. E&!gena s E1kha&t k!0telek 0oltak azzal a tan%t"ssal3 hogy a 0!l"g k!s5g"&z"s#8l e&ed. A te&e ts na;4a!t l"tsz8lag k*z*nsges na;oknak ta&tott"k3 48llehet Ansel azt 4a0asolta3 hogy sz)ksges lehet a ! na;4a!nkt8l elt&+eknek ,el,ogn! ezeket. A &e,o& "to&ok sz!go&/an ta&tott"k ag5kat az Isten sza#ad 1selekedete "ltal a se !#+l 0al8 te&e ts tanttelhez az !d+#en3 0agy az B2

!d+0el3 s /gy tek!ntettk a te&e ts na;4a!t3 !nt hat sz8 sze&!nt 0ett na;ot. Ezt a nzetet "ltal"nosan t" ogatta a &e,o& "1!8 5t"n!3 t!zenhatod!k s t!zenheted!k sz"zad! !&odalo !s3 #"& nh"ny teol8g5s P;ld"5l >a&es!5sQ nha a &olyamatos teremtsrl #eszl. A t!zennyol1ad!k sz"zad#an azon#an a ;ante!z 5s s ate&!al!z 5s 5&alkod8 #e,oly"sa alatt a t5do "ny t" ad"st !nd%tott az egyh"znak a te&e ts&+l sz8l8 tanttele ellen. Az !sten! &endelet "ltal 0al8 a#szol/t e&edet elk;zelst helyettes%tette az e0ol/1!83 0agy ,e4l+ds elk;zels0el. A 0!l"got gyako&ta /gy 5tatt"k #e3 !nt az A#szol/t sz)ksges egny!l0"n5l"s"t. E&edett 0!ssza0!ttk a sok eze&3 s+t sok !ll!8 0es !s e&etlen /lt#a. S a teol8g5sok ha a&osan #ele0etettk ag5kat a k)l*n#*z+ ;&8#"lkoz"sok#a3 hogy ha& 8n!"#a hozz"k a te&e ts tanttelt a t5do "ny s a ,!loz8,!a tan%t"sa!0al. Egyesek azt 4a0asolt"k3 hogy a Kenez!s els+ nh"ny ,e4ezett allego&!k5san3 0agy !t!k5san kell &tel ezn!3 "sok azt3 hogy nagyon hossz/ !d+szak telt el a Kenez!s 1N1=2 els+ te&e tse3 0ala !nt az azt k*0et+ 0e&sek#en sze&e;l+ "sod!k te&e ts k*z*tt3 eg!nt "sok azt3 hogy a te&e ts na;4a! 0al84"#an nagyon hossz/ !d+szakok 0oltak.

B. A te emts tanttelnek biblia bizonytka


A te&e ts tanttelnek #!#l!a! #!zony%tka ne a $!#l!a egyetlen s ko&l"tozott &sz#en 0an3 hane !nden)tt egtal"lhat8 Isten Ig4#en. Ne 1sak nh"ny ktesen agya&"zhat8 !geszakaszt ta&tal az3 hane nagysz" / 0!l"gos s ,l&e&thetetlen k!4elentst3 elyek a 0!l"g te&e ts&+l /gy #eszlnek3 !nt t*&tnel ! tny&+l. El+sz*& !s ott 0an a te&e ts k!te&4edt el#eszlse a Kenez!s els+ h"&o ,e4ezet#en3 a elyet a4d &szletesen "tnz)nk3 !ko& az anyag! 0!l"g te&e tst ele ezz)k. Ezek a ,e4ezetek egy el+%tletekt+l entes ol0as8 sz" "&a te& szetesen t*&tnel ! el#eszlsnek3 0ala !nt a t*&tnel ! tnyek ,el4egyzsnek tGnnek. S a $!#l!"#an !nden)tt egtal"lhat8 ke&eszth!0atkoz"sok ne !s kezel!k sehogyan "sknt. Ezek !ndegy!ke a t*&tnele tnyeknt 5tal a te&e ts&e. A k)l*n#*z+ !geszakaszok3 elyek#en ez egtal"lhat8 az al"##!ak sze&!nt 1so;o&tos%that8akN P1Q Igeszakaszok3 elyek Isten !ndenhat8s"g"t hangs/lyozz"k k! a te&e ts#en3 zs':N273 223 A 'N13. P2Q Igeszakaszok3 elyek az 3 !nt hatal as s 0gtelen Istennek a te& szet ,elett "ll8 agasztoss"g"&a 5tatnak3 ZsoltB:N23 1:2N27=293 (sel19N2'. P3Q Igeszakaszok3 elyek Istennek a te&e ts#en egny!l0"n5l8 #*l1sessg&e 5talnak3 zs':N12=1'3 Me&1:N12= 173 Mn1N3. P'Q Igeszakaszok3 elyek a te&e tst Isten sz50e&en!t"sa s a te&e ts#en egny!l0"n5l8 1l4a sze sz*g#+l kezel!k3 zs'3N93 H 1N2-. P-Q Igeszakaszok3 elyek Isten ala;0et+ 5nk"4aknt #eszlnek a te&e ts&+l3 1@o&11NB3 @ol1N17. Az egy!k legtel4ese## s legsze## k!4elents a NehBN7=#an tal"lhat8N RTe 0agy egyed)l az L&_ Te te&e tetted az eget3 az egeknek ege!t s !nden se&eg*ket3 a ,*ldet s !ndent3 a ! &a4ta 0an3 a tenge&eket !nden #enn*k 0al8kkal egy)ttO s te adsz letet !ndny"4oknak3 s az gnek se&ege el+tted #o&5l leS. Ez az !geszakasz t!;!k5s "s3 ke0s# k!te&4edt3 a $!#l!"#an tal"lhat8 !geszakaszokkal egy)tt3 elyek k!hangs/lyozz"k3 hogy Meho0a a 0!l"gegyete te&e t+4e3 zs'2N-3 '-N123 @ol1N173 Mel'N113 1:N7.

!. A te emts elk.zelse
Az egyh"znak a te&e ts#e 0etett h!te k!,e4ez+d!k az A;ostol! E!t0all"s legels+ ondat"#anN RE!szek egy !sten#en3 >!ndenhat8 Aty"#an3 ennynek s ,*ldnek a Te&e t+4#enS. Ez a ko&a! egyh"z h!tnek k!,e4ez+dse3 !sze&!nt Isten az !ndenhat8 e&e40el a se !#+l alkotta eg a 0!l"got. A R ennynek s ,*ldnek a Te&e t+4eS sza0ak ne 0oltak #enne a h!t0all"s e&edet! ,o& "4"#an3 hane ks+## tettk hozz". Ez az Aty"nak3 azaz a Szenth"&o s"g els+ sze lynek t5la4don%t !nden dolog e&edett. Ez *sszhang#an 0an az L4sz*0etsggel3 a ! sze&!nt !nden dolog az Aty" a D!/n ke&eszt)l a Szentllek#en. A BB

RTe&e t+S sz8 a poieten ,o&d%t"sa3 a ! az A;ostol! E!t0all"s g*&*g ,o& "4"#an sze&e;el3 a lat!n ,o&d%t"s#an !tt a creatorem "ll. Ny!l0"n0al83 hogy ezt a R@&e"to& PTe&e t+QS sz!non! "4aknt kell ,el,ogn!. A Rte&e ten!S !gt a ko&a! egyh"z#an a sz8 szo&os &tel #en /gy 0ettk3 !nt Rel+hozn! 0ala !t a se !#+lS. >eg kell 4egyezn!3 hogy a Szent%&"s ne !nd!g a h#e& bar s a g*&*g ktizein sz8t haszn"l4a e##en az a#szol/t &tele #en. Easzn"l4a ezeket a ,ogal akat a "sodlagos te&e ts le%&"s"&a !s3 ely#en Isten ,elhaszn"lta a "& ltez+ anyagot3 a ! ag"t8l ne lett 0olna k;es lt&ehozn! a k%0"nt e&ed nyt3 1>8z213293 -N13 zs'-N93123 -'N173 A 'N133 1@o&11NB3 Mel1:N7. >g annak le%&"s"&a !s haszn"l4a3 a ! Isten gond0!sel+ !&"ny%t"sa alatt 4*n lt&e3 Zsolt1:'N3:3 zs'-N9=23 7-N123 1T! 'N'. @t "s!k ,ogalo !s haszn"latos a Rte&e ten!S sz!non! "4aknt3 ne0ezetesen a Rksz%ten!S Ph#e&)l sah3 g*&*g)l poienQ3 0ala !nt a R,o& "ln!S Ph#e&)l yatsar3 g*&*g)l plassoQ. Az el+##! 0!l"gosan haszn"latos az el+##!ek#en e l%tett !ndh"&o 4elents#enN az els+dleges te&e tssel ka;1solatosan3 1>8z2N'3 Cld17N'3 (sel19N3'3 gyak&a##an a "sodlagos te&e tssel ka;1solatosan3 1>8z1N93173273 2N223 Zsolt2BN'23 0ala !nt a gond0!sels 5nk"4"0al ka;1solat#an3 Zsolt9'N19. ?t8##! sz!ntn haszn"latos az els+dleges te&e tssel ka;1solat#an3 ZsoltB:N2 Ptal"n ez az egyetlen alkalo 3 a !ko& e&&e 0onatkoz8lag haszn"ltQ3 a "sodlagos te&e tssel ka;1solatosan3 1>8z2N931B3 Zsolt1:'N273 A 'N133 Zak12N13 0ala !nt a gond0!sels 5nk"4"0al ka;1solat#an3 ->8z32N123 zs'3N1393213 '-N9. >!ndh"&o sz8 egy)ttesen sze&e;el az zs'-N9=#en. A te&e ts a sz8 szGke## &tel #en eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *sten szabad cselekedete, mely ltal H a sajt sz'#ern akaratnak meg&elelen s a sajt dicssgre kezdetben elhozta az egsz lthat s lthatatlan #ilgegyetemet elzetesen ltez <pre)egzisztens> anyag &elhasznlsa nlk3l, s +gy adott annak ltezst, mely k3l"nb"zik az H sajt ltezstl, m mgis mindig &3gg attl . Az el+z+ek#en 4elzett #!#l!a adatok ,ny#en azon#an egszen ny!l0"n0al83 hogy ez a eghat"&oz"s 1sak az els+dleges3 0agy k*z0etlen3 azaz az 1>8z1N1=#en le%&t te&e ts&e 0onatkoz!k. A $!#l!a azon#an 0!l"gosan haszn"l4a a Rte&e ten!S sz8t azok#an az esetek#en !s3 ahol Isten a "& el+zetesen ltez+ anyagokat haszn"lta ,el3 ;ld"5l a Na;3 a Eold s a 1s!llagok3 0ala !nt az "llatok s az e #e& egte&e tseko&. Ez&t sok teol8g5s hozz"tesz egy ele et a te&e ts eghat"&oz"s"hoz. ^gy ;ld"5l Yolle#!5s %gy hat"&ozza egN R teremts az a cselekedet, mely ltal *sten ltrehozza a #ilgot s mindent, ami abban #an, rszben a semmibl, rszben pedig a termszetnl &og#a erre alkalmatlan anyagbl, az H hatalma, b"lcsessge s jsga dicssgnek kinyil#n+tsa #gettS. A eghat"&oz"s azon#an g %gy se ,ed! le azokat az eseteket3 elyek sz!ntn te&e ts! 5nkaknt 0annak ege l%t0e a Szent%&"s#an3 s a elyek#en Isten a "sodlagos okokon ke&eszt)l te0kenyked!k3 Zsolt1:'N3:3 zs'-N9=23 Me&31N223 A 'N133 s olyan e&ed nyeket hoz lt&e3 elyeket 1sak!s k;es lt&ehozn!. A egadott eghat"&oz"s ta&tal az nh"ny ele et3 elyek to0"##! ,!gyel et &de elnek. 1. A TEHE>TS A EAH>AS ISTEN (SELE@E.ETE. A Szent%&"s azt tan%t4a nek)nk3 hogy a h"& as Isten a te&e ts sze&z+4e3 1>8z1N13 zs':N123 ''N2'3 '-N123 s ez egk)l*n#*ztet! t a #"l0"nyokt8l3 ZsoltB7N-3 zs39N173 Me&1:N11=12. M8llehet az Atya "ll a te&e ts 5nk"4"nak el+te&#en3 1@o&2N73 azt 0!l"gosan a D!/ s a Szentllek 5nk"4"nak !s tek!nt! a Szent%&"s. A D!/ &sz0telt 4elz! a Mn1N33 1@o&2N73 @ol1N1-=193 a Szentllek te0kenysge ;ed!g az 1>8z1N23 M8#27N133 33N'3 Zsolt1:'N3:3 zs':N12=13 !gehelyeken ,e4ez+d!k k!. A "sod!k s ha& ad!k sze ly ne ;5szt"n ,)gg+ e&+k3 0agy k*z0et%t+k3 hane az Aty"0al egy)tt ,)ggetlen sze&z+k. A 5nka ne oszlott szt a h"&o sze ly k*z*tt3 hane az egsz 5nka t5la4don%ttatott3 48llehet k)l*n#*z+ as;ekt5sok#8l3 a h"&o sze ly !ndegy!knek. >!nden dolog azonnal az tybl sz"& az!k a D!/n kereszt3l s a ,zentllekben. Altal"noss"g#an ondhat83 hogy a ltezs az Aty"#8l3 a gondolat3 0agy az elkpzels a D!/#8l3 %g az let a Szentllek#+l sz"& az!k. >!0el az Atya kezde nyez a te&e ts 5nk"4"#an3 ez&t t5la4don%t4"k azt Nek! *kon8 !a!lag.

1::

2. A TEHE>TS ISTEN SZA$A. (SELE@E.ETE. A te&e tst !d+nknt /gy t)ntet!k ,el3 !ntha az Isten sz)ksgsze&G3 ne ;ed!g sz50e&n aka&at"nak sza#ad 1selekedete lenne. A k!s5g"&z"s &g! el lete!3 0ala !nt ko&t"&s 0"ltozata!k3 a ;ante!sta el letek te& szetesen ne tesz!k "ss" a 0!l"got3 !nt az !sten! e0ol/1!8 ,olya ata PS;!noza3 EegelQ ;5szt"n egy ;!llanat"0"3 s ez&t /gy tek!nt!k azt3 !nt Isten sz)ksgsze&G 1selekedett. S az "ltal5k elgondolt sz)ksgsze&Gsg ne 0!szonylagos sz)ksgsze&Gsg3 ely az !sten! &endelet e&ed nye3 hane a#szol/t sz)ksgsze&Gsg3 a ! Istennek ag"nak a te& szet#+l3 !ndenhat8s"g"#8l PI&!genszQ3 0agy sze&etet#+l PHotheQ k*0etkez!k. Ez azon#an ne #!#l!k5s "ll"s;ont. Istennek 1sak azok a 5nk"! *&*kl*tten sz)ksgsze&Gek3 elyek sz)ksgsze&Gsge ag"#8l az te& szet#+l e&ed3 az opera ad intra3 az Isten Lnyn #el)l! sze lyek 5nk"!N a ne zs3 a lesz"& az"s s az e&edet.72 Azt ondan!3 hogy a te&e ts Isten sz)ksgsze&G 1selekedete annak k! ond"s"t !s 4elent!3 hogy 5gyanolyan *&*kk0al83 !nt Istennek a ,ent!ek#en e l%tett 5nk"!. $"& !,le sz)ksgsze&Gsget !s t5la4don%that5nk Isten opera ad eEtra=!nak3 az a sz)ksgsze&Gsg 1sak az !sten! &endelett+l s az ennek e&ed nyek;;en el+"ll8 ,elttelekt+l ,)gg+ lehet. 3. A TEHE>TS ISTEN I.$ELI >?N@AMA. a. ,zent+rs tan+tsa errl a dologrl. A $!#l!a egy nagyon egysze&G k!4elentssel kezd+d!kN R@ezdet#en te&e t Isten az eget s a ,*ldetS3 1>8z1N1. >!0el az e #e&ek !nden,le 1so;o&t4"nak sz8l3 a na;! let k*z*nsges nyel0ezett haszn"l4a3 ne ;ed!g a ,!loz8,!a te1hn!ka! nyel0ezett. A h#e& b"rsit sz8 Psz8 sze&!nt! 4elentse Rkezdet#enSQ *n ag"#an hat"&ozatlan3 s te& szetesen ,el0et! a k&dstN >!nek a kezdet#enW L"tsz8lag a leg4o## a k!,e4ezst a#szol/t &tele #en 0enn!3 !nt a ! !nden !d+#el! dolognak a kezdett 4elz!3 de @e!l azon a 0le nyen 0an3 hogy ez a te&e ts kezdet&e 5tal. Te1hn!ka!lag sz8l0a ne helyes azt ,elttelezn!3 hogy az !d+ "& ltezett3 !ko& Isten egte&e tette a 0!l"got3 s hogy a ltez+ !d+ egy ;ont4"n3 elyet RkezdetnekS ne0eznek3 el+hozta a 0!l"gegyete et. Az !d+ 1sak a te&e tett ltezs egy!k ,o& "4a3 ez&t ne ltezhetett a te&e tst egel+z+en. Ezen ok#8l Agoston /gy gondolta3 helyese## lesz azt ondan!3 hogy a 0!l"g c'm tempore P!d+0elQ te&e tetett3 se !nt ahhoz &agaszkodn!3 hogy in tempore P!d+#enQ. A $!#l!a ny!t8 eg4egyzsnek hatal as ,ontoss"ga a##an a tan%t"s"#an &e4l!k3 hogy 0!l"gnak 0olt kezdete. A Szent%&"s e&&+l a kezdet&+l "s helyeken !s #eszl3 >t1BN'=23 >k1:N73 Mn1N1=23 Zs!d1N1:. Az3 hogy a 0!l"gnak 0olt kezdete3 0!l"gosan k!de&)l az al"##! !geszakaszok#8l !sN R>!nekel+tte hegyek lettek s ,*ld s 0!l"g ,o& "ltatk3 *&*kt+l ,og0a !nd*&*kk te 0agy IstenS ZsoltB:N23 s R Hgente ,5nd"ltad a ,*ldet3 s az egek !s a te kezednek 5nk"4aS Zsolt1:2N27. #. tan+tst terhel nehzsgek. Az 1>8z1N1=#en e l%tett kezdetet egel+z+en k! kell k*tn)nk egy kezdettelen *&*kk0al8s"got3 ely#en 1sak Isten ltezett. Eogyan kell k!t*lten)nk ezeket az )&es ko&okat Isten *&*kk0al8 let#enW >!t 1s!n"lt Isten a 0!l"g te&e tst egel+z+enW Anny!&a ke0ss lehetsges /gy elk;zeln! t3 !nt $e's otios's=t Pegy ne akt%0 IstentQ3 hogy &endsze&!nt act's p'r's=knt Pt!szta 1selekedetkntQ ,og4"k ,el. A Szent%&"s /gy 5tat4a t #e3 !nt Ak! !nd!g 5nk"lkod!k3 Mn-N19. 6a4on ondhat45k3 hogy "t ent az !nakt!0!t"s "lla;ot"#8l a 1selek0s#eW S+t3 !k;;en lehetne *sszeegyeztetn! a ne te&e t+ "lla;ot#8l a te&e t+ "lla;ot#a 0al8 "t enetelt az 0"ltozhatatlans"g"0alW S ha *&*kk0al8 1l4a 0olt a te&e ts3 !&t ne 0!telezte k! azt azonnalW >!&t hagyta3 hogy egy *&*kk0al8s"g /l4k el3 !el+tt a te&0t elkezdte 0olna k!0!telezn!W S+t3 !&t ;ont azt a konk&t ;!llanatot 0"lasztotta k! te&e t+ 5nk"4a kezdetnekW 1. problma ja#asolt megoldsai. P1Q z "r"kk#al teremts elmlete. Egyesek3 ;ld"5l I&!gensz3 S1ot5s E&!gena3 Hothe3 .o&ne& s C,le!de&e& sze&!nt Isten az *&*kk0al8s"gt8l ,og0a te&e t3 %gy a 0!l"g3 48llehet te&e tett s ,)gg+3 g!s 5gyanolyan *&*kk0al83 !nt Isten >aga. E ellett Isten !ndenhat8s"g"0al3 !d+tlensg0el3
72

Kene&"1!83 ,!l!"1!8 s ;&o1essz!8 V a &ord.

1:1

0"ltozhatatlans"g"0al s sze&etet0el &0eltek3 de ezek egy!ke se ,oglal4a ag"#an3 !llet0e ne 4"& 0ele. Ez az el let ne 1sak a Szent%&"snak ond ellen3 de a log!k"nak !s3 !0el PaQ a te&e ts az *&*kk0al8s"gt8l ,og0a ,ogal ! ellent ond"s3 P#Q az *&*kk0al8 te&e ts elk;zelse a 4elenleg! 0!l"g&a alkal az0a3 ely al" 0an 0et0e az !d+ t*&0nynek3 az !d+ s *&*kk0al8s"g azonos%t"s"n ala;sz!k3 " ez a kett+ lnyeg!leg k)l*n#*znek. P2Q z id s "r"kk#alsg sz'bjekti#itsnak elmlete. Egyes s;ek5lat%0 ,!loz8,5sok3 !nt S;!noza3 Eegel s K&een azt "ll%t4"k3 hogy az !d+ s az *&*kk0al8s"g egk)l*n#*ztetse t!szt"n sz5#4ekt%0 s 0ges helyzet)nk k*0etkez nye. Ez&t ,el kell e eln!)k !nket egy 4o## k!l"t"st ny/4t8 ;ont&a s s'b specie aeternitatis Paz *&*kk0al8s"g nz+;ont4"#8lQ kell a dolgokat sze lln!. A ! a ! t5dat5nk sz" "&a !d+#en! ,e4l+dsknt 4elen!k eg3 az !sten! t5dat sz" "&a az 1sak !nt *&*kk0al8an tel4es egsz ltez!k. A ez az el let 5gyan/gy ellent ond a Szent%&"snak3 !nt az el+z+3 1>8z1N13 ZsoltB:N23 1:2N273 Mn1N3. Azonk%0)l "t0"ltoztat4a az o#4ekt%0 0al8s"gokat a t5dat sz5#4ekt%0 ,o& "!0"3 s az egsz t*&tnel et egy !ll/z!8&a egysze&Gs%t! le. 6g)l !s az !d+ el+&ehalad"sa 0al8s"g3 t5datos let)nk#en3 0ala !nt a !nket k*&)l0e0+ te& szet let#en ltez!k egy so&&end!sg. A tegna; t*&tnt dolgok ne a a t*&tn+ dolgok.7B d. z irny, melyben a megoldst keresni kell. A 0!zsg"lt ;&o#l "0al ka;1solatosan .&. I&& helyesen 4egyz! egN RA egold"snak az *&*kk0al8s"g s az !d+ 0!szonya helyes elk;zelsnek k!alak%t"s"#an kell &e4len!eS. Eozz"tesz!3 hogy a enny!&e l"tn! k;es3 ezt g egny5gtat8 8don ne s!ke&)lt el0gezn!. A &engeteg ;&o#l a3 a !0el !tt sze #etal"lkoz5nk3 ktsgtelen)l a##8l a tny#+l ,akad3 hogy 48&szt /gy gondolkod5nk az *&*kk0al8s"g&8l3 !nt az !d+ 0gtelen k!te&4eszts&+l3 !nt !ko& ;ld"5l #eszl)nk a 0!szonylagos !nakt!0!t"s ko&szaka!&8l Isten#en a 0!l"g te&e tse el+tt. Isten *&*kk0al8s"ga ne 0gtelen)l k!te&4esztett !d+3 hane 0ala !3 a ! lnyeg!leg "s3 a !&+l ne 0agy5nk k;esek ,ogal at alkotn!. Az +s! /lt s a legt"0ola##! 4*0+ egya&"nt 4elen 0annak $enne. !nden 5nk"4"#an3 teh"t a te&e ts#en !s /gy 1seleksz!k3 !nt az <&*kk0al83 s n!n1s 4og5nk a&&a3 hogy a te&e tst3 mint *sten cselekedett le0on45k a 5land8 sz,&"#a. $!zonyos &tele #en ondhat8 *&*kk0al8 1selekedetnek3 de 1sak!s a##an az &tele #en3 ely#en Isten !nden 1selekedete *&*kk0al8. Ezek3 mint *sten cselekedetei3 az *&*kk0al8s"g#an el0gzett 5nk"k. Azon#an ne *&*kk0al8ak 5gyana##an az &tele #en3 !nt a D!/ ne zse3 e&t az Istennek egy ! anens 1selekedete a sz8 a#szol/t &tel #en3 %g a te&e ts a 5land8 ltezst e&ed nyez!3 teh"t 0get & az !d+#en.9: A teol8g5sok &endsze&!nt k)l*n#sget tesznek az akt%0 s ;assz%0 te&e ts k*z*tt3 az el+##! a te&e tst3 !nt Isten egy 1selekedett 4elent!3 5t8##! ;ed!g az e&ed nyt3 a egte&e tett 0!l"got. Az el+##!t ne 3 de az 5t8##!t 4elle z! az !d+&end! egy "s5t"n!s"g3 s ez az !d+&end! egy "s5t"n!s"g t)k&*z! az Isten &endelet#en egsza#ott so&&endet. A ! az ellen0etst !llet!3 !sze&!nt a te&e ts az !d+#en ag"#an ,oglal4a a 0"ltoz"st Isten#en3 Yolle#!5s eg4egyz!3 hogy Ra te&e ts ne a Te&e t+3 hane a te&e t ny "t enete a lehetsgessg#+l a 0al8s"goss"g#aS.91 '. A TEHE>TS EKY (SELE@E.ET3 >ELY ALTAL 6ALA>I @ELET@EZI@ A SE>>I$L. a. teremts tanttele abszolAt egyedi. Eatal as enny!sgG s;ek5l"1!8 hal oz8dott ,el a 0!l"g e&edet0el ka;1solat#an s k)l*n#*z+ elk;zelseket 4a0asoltak. Egyesek *&*kk0al8nak ny!l0"n%tott"k a 0!l"got3 "sok e##en az antagon!szt!k5s llek 5nk"4"t l"tt"k Pgnoszt!k5sokQ. Egyesek azt ta&tott"k ,enn3 hogy a 0!l"g el+zetesen ltez+ anyag#8l keletkezett3 a !t Isten *nt*tt ,o& "#a PClatonQ3 "sok azt 0allott"k3 hogy az !sten! sz5#sztan1!"#8l 0al8 k!s5g"&z"s /t4"n 4*tt lt&e Pa sz%&!a! gnoszt!k5sok3 SZeden#o&gQ. >eg!nt "sok /gy tek!ntettek &"3 !nt az A#szol/t ,eno en"l!s egny!l0"n5l"s"&a3 !nden dolog
7B 9:

6. *. I&&3 Cie5 o& God and the :orld3 13:. oldal $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet '-2. oldal 91 0al#in and 0al#inism3 2B'. oldal3 Ya&,!eld !dz!

1:2

&e4tett ala;4"&a P;ante!z 5sQ. Az e #e&ek !nde e h!"#a0al8 s;ek5l"1!8!0al sze #en a Szent%&"s tanttele hatal as ,ensgessg#en "ll el+tt)nkN R@ezdet#en te&e t Isten az eget s a ,*ldetS. #. 6ibliai &ogalmak LteremteniM jelentssel. A te&e ts t*&tnet#en3 !nt "& az el+z+ek#en e l%tett)k3 h"&o !ge sze&e;el3 ne0ezetesen a bar3 sah s yatsar3 s ezeket a Szent%&"s 0"ltogat0a haszn"l4a3 1>8z27=293 2N9. Az els+ sz8 a leg,ontosa##. Ennek e&edet! 4elentse szthas+tani, kett#gni, sz"& azkosa## &tele #en ltrehozni, megalkotni s megAj+tani% >aga a sz8 ne sz"ll%t4a a 0ala !nt a se !#+l el+hozn! elk;zelst3 e&t g a gond0!sels 5nk"!nak le%&"s"&a !s haszn"latos3 zs'-N93 Me&31N223 A 'N13. >g!s 0an egk)l*n#*ztet+ 4ellegeN !nd!g az !sten! s soha ne az e #e&! alkot"s&a haszn"latos3 s soha n!n1s az anyag t"&gyeset0el3 s ;ontosan ezen okok !att szolg"l !sten 5nk"4a nagys"g"nak k!hangs/lyoz"s"&a. Az sah sz8 "ltal"nosa##3 4elentse csinlni, ksz+teni, elll+tani, 0agy ki&ormlni% A yatsar sz8 egk)l*n#*ztetette## 4elentse a ki&ormlni az elzetesen ltez anyagbl3 ez&t a ,azekas "ltal az agyag#8l 0al8 ednyek k!alak%t"s"&a haszn"latos. Az /4sz*0etsg! sza0ak a ktizein3 >k13N1B3 poiein3 >t1BN'3 themelio'n3 Zs!d1N1:3 katartizein3 H BN223 kataske5aze!n3 Zs!d3N' s ;lasse!n3 H BN2:. <n ag"#an ezek k*z)l egy!k se ,e4ez! k! a se !#+l 0al8 te&e ts elk;zelst. 1. Lsemmibl #al teremtsM ki&ejezs jelentse. A Rte&e ten!3 0agy el+hozn! a se !#+lS k!,e4ezs ne tal"lhat8 eg a Szent%&"s#an. Ez az a;ok&!, !&atok#8l sz"& az!k3 ne0ezetesen a 2>akk9N22=#8l. Az eE nihilo k!,e4ezst ,l&e !s &tettk s k&!t!z"lt"k !s. Egyesek g a nihil'm Pse !Q sz8t !s #!zonyos anyag le%&"s"nak tek!ntettk3 ely#+l a 0!l"g egte&e tetett3 egy !n+sgek s ,o& a nlk)l! anyag#8l. Ez azon#an t/ls"gosan egy)gyG3 se hogy ko oly eg,ontol"s t"&gy"t k;ezhetn. >"sok /gy 0ltk3 hogy a Rte&e ts a se !#+lS azt 4elent!3 hogy a 0!l"g ok nlk)l 4*tt lt&e3 s azzal ,olytatt"k3 hogy egk&!t!z"lt"k3 !nt 0ala !t3 a ! ellentt#en "ll az aF!o at!k5s !gazs"ggal3 !sze&!nt eE nihilo nihil &it Pa se !#+l se ! se leszQ. Ez a k&!t!ka azon#an tel4essggel 4ogtalan. Azt ondan!3 hogy Isten a 0!l"got a se !#+l te&e tette3 ne egyen&tkG annak k! ond"s"0al3 hogy a 0!l"g ok nlk)l 4*tt lt&e. Isten >aga3 0agy konk&ta##an Isten aka&ata a 0!l"g oka. >a&tensen aga ,e4ez! ezt k! az al"##! sza0akkalN RA se !3 a !#+l Isten egte&e t! a 0!l"got az aka&at"nak *&*kk0al8 lehet+sge!3 elyek a 0!l"g !nden akt5al!t"s"nak a ,o&&"sa!S.92 Ea a lat!n ReE nihilo nihil &itS k!,e4ezst /gy &tel ezz)k3 hogy egyetlen okozat se lehet ok nlk)l3 ennek !gazs"gta&tal a el!s e&het+3 de ne tek!nthet+ &0nyes ellen0etsnek a se !#+l 0al8 te&e ts tanttel0el sze #en. Ea azon#an /gy &tel ezz)k3 hogy se ! se e&edhet3 1sak!s az el+zetesen ltez+ anyag#8l3 azt te& szetesen ne lehet ag"t8l &tet+d+ !gazs"gnak tek!nten!. Akko& ez !nk"## egy t!szt"n *nknyes elk;zels3 a !3 !nt a&&a Shedd &" 5tat3 g az e #e& gondolata! s aka&ata 0onatkoz"s"#an se "ll eg3 elyek sz!ntn eE nihilo 0annak.93 A g ha ez a k!,e4ezs k! !s ,e4ez! az "ltal"nos ta;asztalat !gazs"g"t az e #e& 5nk"!t !llet+en3 az ne #!zony%t4a !gazs"g"t Isten !ndenhat8 hatal a 5nk"!nak 0onatkoz"s"#an. Annak a tnynek a ,ny#en azon#an3 hogy a Rte&e ts a se !#+lS k!,e4ezs ha4la os a ,l&e&ts&e3 s gyako&ta ,l&e !s &tettk3 4o## az el+zetesen ltez+ anyag haszn"lata nlk)l! te&e ts&+l #eszln!. d. semmibl #al teremts bibliai bizony+tkai. Az 1>8z1N1 ,el4egyz! a te&e ts 5nk"4"nak kezdett3 s te& szetesen ne /gy 5tat4a #e Istent3 !nt Ak! el+zetesen ltez+ anyag#8l hozza lt&e a 0!l"got. Ez a se !#+l 0al8 te&e ts 0olt3 te&e ts a sz8 szo&os &tel #en3 k*0etkezsk;;en az 1>8z 1sak a 5nka egy &szt 4egyz! ,el3 ely&e @"l0!n alkal azta a k!,e4ezst. .e Isten g a ,e4ezet h"t&ale0+ &sz#en !s /gy 0an #e 5tat0a3 !nt ak! !nden dolgot az hatal "nak sza0"0al3 egy egysze&G !sten! ;a&an1s "ltal sz8l%t el+. ?gyanezt az !gazs"got tan%t4"k az a,,le !gehelyek3 !nt a Zsolt33N73B s a 1'2N-. A
92 93

0hristian $ogmatics3 117. oldal $ogm% !heol. I. k*tet3 '79. oldal

1:3

lege&+tel4ese## !gehely a Zs!d11N3N RE!t "ltal &t4)k eg3 hogy a 0!l"g Isten #eszde "ltal te&e tetett3 hogy a ! l"that83 a l"thatatlan#8l "llott el+S. A te&e ts !tt olyan tnyknt 0an #e 5tat0a3 a elyet 1sak h!t "ltal 0esz)nk sz&e. E!t "ltal &t4)k eg P&zkel4)k3 ne ,el,og45kQ3 hogy a 0!l"g Isten sza0"&a alkottatott3 0agy ,o& "l8dott3 Isten hatal "nak sza0"&a3 az !sten! ;a&an1s&a3 %gy azok a dolgok3 a !ket l"t5nk3 e 0!l"g l"that8 dolga! ne olyan dolgok#8l lettek3 elyek eg4elennek3 elyek l"that8ak3 s a elyek legal"## !d+nknt egl"tszanak. Ennek az !geszakasznak eg,elel+en a 0!l"g te& szetesen ne lett se !3 az &zksze&0e!nk sz" "&a ,el,oghat8 dolog#8l. A "s!k !gehely3 ely !dzhet+ e##en a 0onatkoz"s#an3 a H 'N193 a ely a&&8l az Isten&+l #eszl3 Ak! Razokat3 a elyek n!n1senek3 el+sz8l%t4a !nt egle0+ketS. P>o,,att sze&!ntN Ra halottakat egele0en%t!3 s ltezs&e sz8l%t4a a ne ltez+tS.Q Igaz3 az a;ostol ne a 0!l"g te&e ts&+l #eszl e##en a 0onatkoz"s#an3 hane A#&ah" &e nysg&+l3 hogy lesz ,!a. 6!szont az Isten&+l !tt adott le%&"s "ltal"nos3 k*0etkezsk;;en "ltal"nosan ,el !s haszn"lhat8. Isten te& szethez ta&toz!k3 hogy k;es ltezs&e h%0n! a ne ltez+t s ltezs&e !s sz8l%t4a azt. -. A TEHE>TS A 6ILAKNA@ @[L<NALL3 .E >IN.IK D[KK LTEZST A.. a. #ilg ltezse k3l"nll. Ez azt 4elent!3 hogy a 0!l"g ne Isten s ne !s Isten 0ala ely &sze3 s Istent+l ne 1sak &tk#en3 hane lnyeg! 4elle z+!#en !s k)l*n#*z!k. A te&e ts tanttele ag"#an ,oglal4a3 hogy %g Isten *n ag"#an ltez+ s *n"ll83 0gtelen s *&*kk0al83 a 0!l"g ,)gg+3 0ges s 5land8. Az egy!k soha ne alak5lhat "t a "s!kk". Ez a tanttel a#szol/t akad"ly !nd az 8ko&! k!s5g"&z"s! elk;zelssel3 !nd az *sszes ;ante!sta el lettel sze #en. A 0!l"gegyete ne Isten ltezs! ,o& "4a3 ne !s az A#szol/t ,eno en"l!s eg4elense3 s Isten ne 1sak egysze&Gen az let3 0agy a llek3 0agy a 0!l"g #els+ t*&0nye3 hane a 0!l"gt8l a#szol/t ,)ggetlensg#en l0ez! az *&*kk0al83 tel4es lett. a t&ansz1endens Istent3 d!1s+sges a szentsg#en3 ,lel etes a d!1s&et#en3 1sodate0+. Ezt a tanttelt al"t" aszt4"k a Szent%&"s a a !gehelye!3 elyek P1Q #!zonys"got tesznek a 0!l"g k)l*n"ll8 ltezs&+l3 zs'2N-3 (sel19N2'3 P2Q Isten 0"ltozhatatlans"g"&8l #eszlnek3 Zsolt1:2N293 >al3N73 Mak1N193 P3Q *sszehasonl%t4"k Istent s a te&e t nyt3 PZsoltB:N23 1:2N2-=293 1:3N1-=193 zs2N213 22N193 st#.3 s P'Q /gy #eszlnek a 0!l"g&8l3 !nt #Gn#en leledz+&+l3 0agy #Gn*s&+l3 H 1N12.323 1Mn2N1-.193 st#. #. #ilg mindig *stentl &3gg. $"& Isten a 0!l"gnak a sa4"t4"t8l k)l*n#*z+ ltezst adott3 ne 0on5lt 0!ssza a 0!l"gt8l a egte&e tse 5t"n3 hane a leg#ens+sgese## ka;1solat#an a&adt 0ele. A 0!l"gegyete ne olyan3 !nt egy 8&a3 a elyet Isten ,elh/zott3 s ost sza#adon ,5that !nden to0"##! !sten! #ea0atkoz"st8l entesen. A te&e tsnek ez a de!sta elk;zelse se ne #!#l!k5s3 se ne t5do "nyos. Isten ne 1sak a t&ansz1endens Isten3 Ak! 0gtelen)l ,elette "ll a te&e t nye!nek3 egy/ttal az ! anens Isten !s3 Ak! 4elen 0an a te&e tsnek !nden egyes &sz#en3 s Ak!nek Lelke az egsz 0!l"gon Gk*d!k. lnyegileg3 s ne 1sak per potentiam 0an 4elen !nden te&e t ny#en3 de ne 5gyan/gy 0an 4elen !ndegy!k)k#en. Az + ! anen1!"4"t ne sza#ad se hat"&talan k!te&4edsknt &tel ezn! a 0!l"gegyete egsz te&#en3 se &szleges 4elenltknt3 azaz /gy3 hogy &sz#en !tt3 &sz#en eg a ott 0an 4elen. Isten llek3 s ;ontosan az&t3 e&t Llek3 !nden)tt egszben 0an 4elen. Isten #et*lt! az eget s a ,*ldet3 Zsolt13BN9=1:3 Me&23N2'3 alkot4a a sz,&"t3 ely#en l)nk s ozg5nk3 (sel19N223 Lelk0el eg/4%t4a a ,*ldnek sz%nt3 Zsolt1:'N3:3 a egt*&t sz%0Gekkel lakoz!k3 Zsolt-1N133 zs-9N1-3 0ala !nt az Egyh"z#an3 !nt az te ;lo "#an3 1@o&3N173 7N1B3 E,2N22. >!nd a t&ansz1enden1!a3 !nd az ! anen1!a egyetlen #!#l!a! !gehely#en 45t k!,e4ez+ds&e3 ne0ezetesen az E,'N7=#an3 ahol az a;ostol azt ond4a3 hogy REgy az Isten s !ndeneknek Aty4a3 a k! mindeneknek &elette 0an s mindenek ltal s mindnyjatokban 5nk"lkod!kS. Az !sten! ! anen1!a tanttele a ode&n teol8g!a 48 &sz#en a ;ante!z 5s!g ny/lt. A 0!l"got3 s k)l*n*sen az e #e&t az Isten ,eno en"l!s egny!l0"n5l"s"nak ta&tott"k. Na;4a!nk#an e&+tel4es &eak1!8 ta;asztalhat8 eg

1:'

e&&e az "ll"s;ont&a az /gyne0ezett R0"ls"g=teol8g!"#anS. Nha /gy 0l!k3 hogy ez a teol8g!a az !d+ s az *&*kk0al8s"g k*z*tt! R0gtelen !n+sg! k)l*n#sg&eS3 az Isten&e3 !nt Rtel4esen "s&aS s a &e4t+zk*d+ Isten&e3 0ala !nt az e #e& s Isten k*z*tt! t"0ols"g&a helyezett hangs/ly"0al egyete #en te& szetes 8don &ekeszt! k! Isten ! anen1!"4"t. $&5nne& azon#an azt "ll%t4a3 hogy ez n!n1sen %gy. Ezt ond4aN RSok k;telensget ho&dtak *ssze a X#a&th!"n5s teol8g!"&8lX3 ely 1sak Isten t&ansz1enden1!"4"t ,og4a ,el3 de ! anen1!"4"t ne . >!ntha ! ag5nk !s ne lennnk annak t5dat"#an3 hogy Isten3 a Te&e t+ ta&t ,enn !nden dolgot az e&e40el3 hogy )t*tte &" !stensgnek a ;e1st4t a 0!l"g&a3 s te&e tette az e #e&t a sa4"t k; "s"&aS.9' S $a&th azt ond4a3 hogy RIsten >aga !s halott lenne3 ha 1sak k%0)l&+l ozgatn" a 0!l"g"t3 ha !s 1sak Xegy dolog lenne <n ag"#anX3 ne ;ed!g az <&*kk0al8 !nden#en3 a l"that8 s l"thatatlan dolgok Te&e t+4e3 a kezdet s a 0gS.9- Ezek az e #e&ek ellenz!k az !sten! ! anen1!a ode&n ;ante!sta elk;zelst3 0ala !nt azt az esz t3 hogy ennek az ! anen1!"nak k*0etkezt#en a 0!l"g Isten ,nyes k!4elentse. 7. ISTEN 6K(LMA A TEHE>TS$EN. Isten 0g1l4"nak k&dst a te&e ts 5nk"4"#an gyak&an 0!tatt"k. A t*&tnele ,olya "n a k&ds&e sa4"ts"gosan kett+s 0"laszt adtak. a. z ember, #agy az emberisg boldogsga. Egyes ko&a! ,!loz8,5sok3 ;ld"5l Claton3 Ch!lo3 s Sene1a azt "ll%tott"k3 hogy Isten 48s"ga 0!tte &" t a 0!l"g te&e ts&e. 6"gyott &"3 hogy k*z*l4e >ag"t a te&e t nye!0el3 az #oldogs"g5k le#egett 0g1lknt el+tte. $"& nh"ny ke&esztyn teol8g5s egy h/&on ;end)lt ezzel az elk;zelssel3 5&alkod80" k)l*n*sen a &e,o& "1!8 !d+szak"nak h5 an!z 5s"n s a t!zennyol1ad!k sz"zad &a1!onal!z 5s"n ke&eszt)l 0"lt. Ezt az el letet gyako&ta nagyon ,elsz%nes 8don t"lalt"k. A leg4o## ,o& a3 ely#en eg4elent3 az3 hogy Isten ne tehette >ag"t a te&e ts 0g1l4"nak3 !0el elegend+ <n aga sz" "&a s n!n1s sz)ksge se !&e. S ha ne tehette eg <n ag"t a 0g1lnak3 akko& ez a 0g1l 1sak!s a te&e t ny#en tal"lhat8 eg3 s 0gs+ so&on az + t/l"&ad8 #oldogs"g5k#an. A teleol8g!a! nzet3 ely az e #e&3 0agy az e #e&!sg 48ltt3 0agy #oldogs"g"t tesz! eg a te&e ts 0g1l4"nak3 4elle z+ 0olt az olyan #e,oly"sos e #e&ek gondolkod"s"&a3 !nt ;l. @ant3 S1hle!e& a1he& s H!ts1hl3 #"& egy"ltal"n ne 5gyanazon a 8don t"lalt"k. Ez az el let azon#an ne k!elg%t+ az al"##! okok !attN P1Q $"& Isten ktsgtelen)l k!4elent! az 48s"g"t a te&e ts#en3 ne helyes azt ondan!3 hogy az 48s"ga3 0agy sze&etete ne t5dn" ag"t k!,e4ezn!3 ha ne 0olna 0!l"g. A h"& as Istenen #el)l! sze lyes ka;1solatok #!ztos%tottak !ndent3 a ! a sze&etet tel4es s *&*kk0al8 lethez sz)ksgeltet!k. P2Q Tel4essggel ny!l0"n0al83 hogy ne az Isten ltez!k az e #e& ked0&t3 hane az e #e& az Isten&t. (sak Isten a Te&e t+ s a ,els+##&endG Isten3 %g az e #e& ne "s3 !nt te&e t ny3 ak! ;ontosan e e ok#8l ne lehet a te&e ts 0g1l4a. A 5land8 a 0gt az *&*kk0al8#an tal"l4a eg3 az e #e&! az !sten!#en3 s ne ,o&d%t0a. P3Q Az el let ne !lleszked!k a tnyekhez. Lehetetlen !ndent3 a !t a te&e ts#en tal"lt5nk3 al"0etn! ennek a 0g1lnak3 a4d !ndent az e #e&! #oldogs"g 0!szony"#an agya&"zn!. Ez t*kletesen ny!l0"n0al8 !ndazon szen0edsek#+l3 elyek a 0!l"g#an tal"ltatnak. #. *sten d+sz+t dicssge. Mz5s @&!szt5s Egyh"za a te&e ts !gaz! 0g1l4"t ne Istenen k%0)l #"& !#en3 hane >ag"#an Isten#en3 konk&ta##an az *&*kl*tt k!0"l8s"g"nak k)ls+ egny!l0"n5l"s"#an. Ez ne azt 4elent!3 hogy Isten "sokt8l 0al8 d!1s+sgsze&zse a 0g1l. A d!1s+sgsze&zs az e&k*l1s! te&e t nye!nek a d!1s&ete!#+l egy 1l3 ely #enne ,oglaltat!k a leg,+## 1l#an3 de ne ez aga a 0g1l. Isten els+so&#an ne az&t te&e tett3 hogy d!1s+sget sze&ezzen3 hane az&t3 hogy k! 5tassa s eg4elen%tse az d!1s+sgt. Isten d!1s+sges t*kletessge! k!,e4ez+dnek az egsz te&e ts#en3 s ez a k!,e4ez+ds ne 1sak egy )&es shoZ= Gso& aka& lenn!3 egy3 a te&e t nyek "ltal #" 5land8 k!"ll%t"s3 hane el+ aka&4a seg%ten! az + 48lt)ket s #oldogs"g5kat !s. S+t3 eg;&8#"l4a &"hangoln!
9' 9-

!he :ord and the :orld3 9. oldal !he :ord o& God and the :ord o& Man3 2B1. oldal

1:-

sz%0e!ket a Te&e t+ d!1s&et&e s k!1saln! a lelk)k#+l a h"l"45kat3 sze&etet)ket s ! "dat5kat. Isten 0g1l4a a te&e ts#en3 az d!1s+sgnek k! 5tat"sa teh"t ag"#an ,oglal !nden "sodlagos 1lt3 te&e t nye!nek a #oldogs"g"t s )d0*ssgt3 0ala !nt a d!1s&et 0telt a h"l"s s ! "d8 sz%0ekt+l. Ez a tanttel az al"##! eg,ontol"sokon ala;sz!kN P1Q A Szent%&"s #!zonys"gttel&e ;)l3 zs'3N93 7:N213 71N33 Ez37N21=223 3BN93 Lk2N1'3 H BN193 11N373 1@o&1-N223 E,1N-=73B31231'3 3NB=1:3 @ol1N17. P2Q A 0gtelen Isten al!gha 0"lasztana a te&e ts 0g1l4"5l #"& !t a leg agasztosa##n"l3 s ez a 0g1l 1sak <n ag"#an tal"lhat8 eg. Ea a ne zetek Eozz" hasonl%t0a 1sak olyanok3 !nt 0%z1se;; a 0*d*&#en3 0agy egy ;o&sze a &legse&;eny+#en3 akko& #!zonyos3 hogy d%sz%t+ d!1s+sge 0al8s"ggal sokkalta nagyo## &tkG3 !nt a te&e t nye!nek 48lte3 zs':N1-=17. P3Q Isten d!1s+sge az egyetlen 0g1l3 a ! *ssze,& az ,)ggetlensg0el s sz50e&en!t"s"0al. $"&k! att8l ,)gg3 ak!3 0agy a ! egsza#4a az !llet+ 0g1l4"t. Ea Isten a te&e t ny#en le0+ 0ala !t 0"laszt4a 0g1lknt3 ez add!g a &tk!g a te&e t nyt+l tesz! t ,)gg+0. P'Q >"s 0g1l ne 0olna elgsgesen "t,og8 ahhoz3 hogy tnyleges 0g1l4a legyen Istennek a te&e tssel ka;1solatos /t4a! s 5nk"! 0onatkoz"s"#an. Ennek eg0an az az el+nye3 hogy al"&endeltsg#en ta&tal az nh"ny "s 1lt. P-Q Ez az egyetlen 0g1l3 a ely 0al8#an s t*kletesen el&het+ a 0!l"gegyete #en. Ne t5d45k elk;zeln!3 hogy a #*l1s s !ndenhat8 Isten olyan 0g1lt 0"laszt3 ely &sz#en3 0agy egsz#en k5da&1&a &endeltetett3 M8#23N13. Sok te&e t nye azon#an gse 45t el soha a t*kletes #oldogs"g&a. 1. Ellen#etsek a tanttellel kapcsolatban, mely szerint *sten dicssge a teremts #gclja. Ezek k*z)l a leg,ontosa##ak a k*0etkez+kN P1Q #ilgegyetem smjt "nz sm# teszi. @)l*n#sget kell azon#an tenn)nk az *nzs s az ssze&G *n#e1s)ls3 0agy *nsze&etet k*z*tt. El+##! egy !ndokolatlan3 0agy k!z"&8lagos gondoskod"s 0alak! sa4"t knyel &+l3 0agy sz8&akoz"s"&8l3 "sok #oldogs"g"&a3 0agy 4oga!&a 0al8 tek!ntet nlk)l3 az 5t8##! !ndokolt gondoskod"s 0alak! #oldogs"g"&8l s 48lt&+l3 ely t*kletesen *sszeegyeztethet+ a "sok !&"nt! !gazs"ggal3 ne eslelkGsggel3 s 48aka&attal. Sa4"t ne0e d!1s+sge *nk!,e4ezsnek ke&esse k*z#en Isten ne hagyta ,!gyel en k%0)l "sok 48ltt3 a sz" 5k&a legnagyo## 48t3 hane t" ogatta azt. S+t3 ez az ellen0ets le0on4a a 0gtelen Istent a 0ges3 s+t #Gn*s e #e& sz!nt4&e s e #e&! &10el %tl! eg t3 a ! a#szol/t ala;talan. Istennel n!n1sen egyen&ang/3 s senk! se k*0etelhet 6ele sze #en se !,le 4ogot. .%sz%t+ d!1s+sgnek egttel0el a te&e ts 0g1l4aknt a leg agasztosa## 0g1lt 0"lasztotta k!3 " a !ko& az e #e& ag"t tesz! eg !nden 5nk"4a 0g1l4aknt3 + ne a leg agasztosa## 0g1lt 0"laszt4a. Akko& e elkedne agasa## sz!nt&e3 ha az e #e&!sg 48ltt s Isten d!1s+sgt tenn eg let1l4aknt. 6g)l3 ezt az ellen0etst els+so&#an annak a tnynek a ,ny#en ,ogal azz"k eg3 hogy a 0!l"g tele 0an szen0edssel3 s Isten egyes &a1!on"l!s te&e t nye! *&*kk0al8 k"&hozat&a %tltettek. Ez azon#an ne Isten te&e t+ 5nk"4"nak3 hane az e #e& #Gnnek a k*0etkez nye3 a ely ke&esztezte Isten te&e t+ 5nk"4"t. A tny3 hogy az e #e& szen0ed a #Gn s a l"zad"s k*0etkezt#en ne ad 4ogot senk!nek a&&a3 hogy Istent *nzssel 0"dol4a. Az !llet+ 5gyan/gy a ko& "nyt !s 0"dolhatn" *nzssel3 a !&t ,ennta&t4a lt8s"g"t s a t*&0ny ,ensgt a sz"ndkosan #Gnt elk*0et+kkel sze #en. P2Q Ez ellenttben ll *sten "nllsg#al s &3ggetlensg#el. Ily 8don ke&es0n a t!szteletet3 Isten azt 5tat4a k!3 hogy sz)ksge 0an a te&e t ny&e. A 0!l"g Isten d!1s+%ts&e3 azaz az Isten d!1s+sghez 0al8 hozz"ttel 0gett 4*tt lt&e. Ny!l0"n0al83 hogy %gy az t*kletessge #!zonyos 0onatkoz"s#an h!"nyos3 a te&e ts 5nk"4a ;8tol4a a h!"nyt s hozz"4"&5l az !sten! t*kletessghez. Ez a eg4elen%ts azon#an ne helyes. A tny3 hogy Isten a 0!l"got a sa4"t d!1s+sg&e te&e tette3 ne 4elent! azt3 hogy Nek! sz)ksge 0olt a 0!l"g&a. Az se "ll eg egyete esen az e #e&ek k*z*tt3 hogy az a 5nka3 a !t ne 0geznek el "sok sz" "&a3 0ala ! h!"ny #et*ltshez sz)ksges. Ez !gaz lehet 0ala ely k*z*nsges 5nk"s esetn3 ak! a na;! kenye&&t 5nk"lkod!k3 de al!gha !gaz egy a&t!st"&a3 ak! a sa4"t gn!5sz"nak s;ont"n ! ;5lz5s"t k*0et!. Easonl8k;;en ltez!k Isten 48tetszse3

1:7

a ! sokkal ,elette "ll a h!"nynak s a knysze&nek3 s a ! G0sz! 8don testes%t! eg az gondolata!t a te&e ts#en3 s *&* et lel azok#an. S+t3 az se !gaz3 hogy !ko& Isten a te&e ts 0g1l4aknt az d%sz%t+ d!1s+sgt tesz! eg3 akko& se els+dlegesen az a 1l4a3 hogy ka;4on 0ala !t. A leg agasztosa## 1l3 a !t >aga el tGz*tt3 ne a d!1s+sg ka;"sa3 hane az *&*kl*tt d!1s+sgnek k!ny!l0"n%t"sa az keznek 5nk"!#an. Igaz3 hogy ezt 1seleked0e az egeket !s az d!1s+sgnek k!,e4ezs&e3 az g#oltot az keze 5nk"4"nak eg 5tat"s"&a3 az g ada&a!t s a ez+ "llata!t az agasztal"s"&a3 az e #e&nek ,!a!t az d!1s&ete!nek nekls&e ksztet!. A te&e t nyek azon#an3 d!1s+%t0n a Te&e t+t3 ne tesznek hozz" se !t az lnynek t*kletessge!hez3 hane 1sak el!s e&!k az nagys"g"t3 s Nek! t5la4don%t4"k azt a d!1s+sget3 a ! 4ogosan eg!llet! t.

&. A (ilg e edet e (onatkoz- k"l#n%le elmletek


A #!#l!a! tanttel ne a 0!l"g e&edet0el ka;1solatos egyetlen. E"&o "s!k3 k!dolgozott el let !s eg&de el egy &*0!d "ttek!ntst a t "#an. 1. A .?ALISTA EL>LET. A d5al!z 5s ne !nd!g 5gyana##an a ,o& "#an 4elent eg3 de a legszok"sosa## ,o& "4"#an kt *n"ll8 ala;el0et ta&tal azN Istent s az anyagot3 a elyek egy "st8l k)l*n#*znek3 de egy,o& "n *&*kk0al8k. Az e&edet! anyagot azon#an ne tek!ntettk "snak3 !nt negat%0 s t*kletlen sz5#sztan1!"nak P!d+nknt g gonosznak !sQ3 a ! al" 0an 0et0e Istennek s aka&at"nak eszk*z0 ttetett PClaton3 A&!sztotelsz3 a gnoszt!k5sok s a an!1he"n5sokQ. Ennek az el letnek eg,elel+en Isten ne a Te&e t+3 hane 1sak a 0!l"g te&0ez+4e s k!0!telez+4e. Ez a nzet t*## ok#8l !s egk&d+4elezhet+. PaQ Hossz annak az ala;elk;zelsnek a tek!ntet#en3 hogy lenn!e kell 0ala !,le sz5#sztan1!"nak3 ely#+l a 0!l"g egte&e tetett3 !0el eE nihilo nihil &it. Ez a sz"ll8!ge 1sak annak a k!,e4ez+dsek;;en !gaz3 hogy egyetlen ese ny se 4*n lt&e ok nlk)l3 de ha !s3 ha azt aka&4a k!,e4ezn!3 hogy soha se ! ne 4*het lt&e3 1sak el+zetesen ltez+ P;&e= egz!sztensQ anyag#8l. A te&e ts tanttele n!n1s ok nlk)l3 hane a 0!l"g !nden&e elgsges ok"t Isten aka&at"#an tal"l4a eg. P#Q Az anyagnak3 !nt *&*kk0al8nak az el let "ltal t*&tnt #e 5tat"sa ala;0et+en !ngatag. Ea az anyag *&*kk0al83 akko& annak 0gtelennek !s kell lenn!e3 !0el ne lehet egy 8don P!d+ta&ta #anQ 0gtelen3 de "s 0onatkoz"s#an 0ges. Lehetetlen azon#an3 hogy kt 0gtelen3 0agy a#szol/t ltezzen egy "s ellett. Az a#szol/t s a 0!szonylagos ltezhet egy)ttesen3 " 1sak egyetlen a#szol/t s *n"ll8 ltezs lehetsges. P1Q Ne ,!lozo,!k5s kt *&*kk0al8 sz5#sztan1!"t ala;5l tek!nten!3 !ko& egyetlen *n ag"#an ltez+ ok t*kletesen elegend+ a sz" ad"s&a !nden tny&+l. Ezen ok#8l a ,!loz8,!a ne elgsz!k eg a 0!l"g d5al!sta agya&"zat"0al3 hane eg;&8#"l4a egadn! a 0!l"gegyete on!sta agya&"zat"t. PdQ Ea az el let ,elttelez! V a !nt azt eg !s tesz! egyes ,o& "!#an3 V a gonosz *&*kk0al8 ala;el0nek ltezst3 akko& a#szol/t n!n1s se ! ga&an1!a a&&a3 hogy a 48 gy+zedel eskedn! ,og a gonosz ,elett a 0!l"g#an. Lgy l"tsz!k3 hogy a ! *&*kk0al8an sz)ksges3 az knytelen ,ennta&tan! *n ag"t3 s soha ne se !s)lhet eg. 2. A @IS?KAHZASI PE>ANA(ISQ EL>LET A @[L<N$<Z DIH>AI$AN. Ez az el let azt ond4a k!3 hogy a 0!l"g egy sz)ksges k!s5g"&z"s az !sten! lny#+l. Ennek eg,elel+en Isten s a 0!l"g lnyeg!leg egyek3 5t8##! az el+##!nek ,eno en"l!s egny!l0"n5l"sa. A k!s5g"&z"s el lete 4elle z+ az *sszes ;ante!sta el let&e3 #"& ne !nd!g 5gyana##an a ,o& "#an 4elen!k eg. Itt !s t ege l%t)nk nh"ny ellen0etstN PaQ A 0!l"g e&edetnek ez a nzete tagad4a Isten 0gtelensgt s t&ansz1enden1!"4"t azzal3 hogy az e0ol/1!83 a n*0ekeds s az el+&e halad"s P;&og&essz!8Q ,olya at"t alkal azza H"3 a ! ;ed!g 1sak a 0gest s t*kletlent 4elle z!3 to0"##" azonos%t4a t a 0!l"ggal. >!nden l"that8 t"&gy %gy ne egy## 0"l!k3 !nt az *n ag"#an ltez+3 *nt5datlan s sze lytelen lnyeg t!sza0!&"g letG 8dos5l"sa!0"3 a !t ne0ezhet)nk Istennek3 te& szetnek3 0agy A#szol/tnak. 1:9

P#Q Ez eg&a#ol4a Isten sz50e&en!t"s"t3 leta&ol0"n H8la az *n eghat"&oz"s hatal "t a 0!l"g 0onatkoz"s"#an. %gy leegysze&Gs*d!k a&&a a &e4tett ala;&a3 ely#+l a te&e t nyek sz)ksgsze&Gen k!s5g"&z8dnak3 s a ely!k eghat"&ozza a ozg"ste&)ket a te& szet &5gal atlan sz)ksgsze&Gsge "ltal. Egy!de4Gleg !nden &a1!on"l!s te&e t nyt eg,oszt 0!szonylagos ,)ggetlensg)kt+l3 sza#ads"g5kt8l s e&k*l1s! 4elleg)kt+l. P1Q Nagyon ko olyan ko ;&o !tt"l4a Isten szentsgt !s. Delel+ss tesz! Istent !ndaz&t3 a ! a 0!l"g#an t*&tn!k3 a gonosz&t 5gyan/gy3 !nt a 48&t. Ez te& szetesen nagyon ko oly k*0etkez nye az el letnek3 a ! el+l a ;ante!st"k soha ne 0oltak k;esek el enek)ln!. 3. AZ E6ILL(I EL>LETE. Az e0ol/1!8 el let&+l olyko& /gy #eszlnek3 !ntha ,el0"lthatn" a te&e ts tanttelt. Ez azon#an 0!l"gosan h!#a. Te& szetesen ne lehet a te&e ts helyettes%t+4e az a#szol/t e&edet &tel #en3 !0el ,elttelez 0ala !t3 a ! ,e4l+d!k3 s ennek 0gs+ so&on 0agy *&*kk0al8nak3 0agy te&e tettnek kell lenn!e3 %gy teh"t az e0ol51!on!st"nak 0g)l 0"lasztan!a kell az anyag *&*kk0al8s"g"nak el lete s a te&e ts tanttele k*z*tt. Leg,el4e## azt 0"lhatn" ,el3 a !t "sodlagos te&e tsnek ne0eznek3 ely "ltal egy "s ltez+ sz5#sztan1!a hat"&ozott ,o& "t nye&. PaQ Egyes e0ol51!on!st"k3 ;ld"5l Eae1kel3 h!sznek az anyag *&*kk0al8s"g"#an3 s az let e&edett a s;ont"n ne zsnek t5la4don%t4"k. Az anyag *&*kk0al8s"g"#an 0al8 h!t azon#an ne 1sak sz"ndkosan ke&esztyn=ellenes3 s+t ate!sta3 hane egyete esen h!telt !s 0esztett. Az elk;zels3 !sze&!nt az anyag az e&+0el3 !nt egyete es s el0"laszthatatlan 4elle z+40el elgsges a 0!l"g agya&"zat"&a3 ana;s"g ke0s t" ogatotts"got l0ez t5do "nyos k*&*k#en. &z!k3 hogy az anyag! 0!l"gegyete 3 ely &szek#+l "ll *ssze Pato ok3 elekt&onok3 st#.Q *n ag"#an ne lehet 0gtelen3 s hogy a ! az "lland8 0"ltoz"snak 0an al"0et0e3 ne lehet *&*kk0al8. S+t3 egy&e 0!l"gosa##" 0"lt3 hogy a 0ak anyag s az ene&g!a e&e4e ne adhat sz" ot az let&+l s a sze ly!sg&+l3 az &tele &+l s a sza#ad aka&at&8l. S a s;ont"n ne zs elk;zelse t!szt"n 1sak ,elttelezs3 ne 1sak hogy ne ellen+&z*tt3 de gyako&lat!lag szt&o##antott. A te& szet egyete es t*&0nye l"tsz8lag az Romne #i#'m e #i#oS3 0agy ReE #i#oS. P#Q >"s e0ol51!on!sta sz8sz8l8k az /gyne0ezett te!sta e0ol/1!8t t" ogat4"k. Ez te& szetesnek ta&t4a Isten ltezst a 0!l"gegyete h"tte&#en3 Ak! 5nk"lkod!k3 &endsze&!nt 1sak a te& szet eg0"ltoztathatatlan t*&0nye!0el s ,!z!ka! e&+kkel3 de egyes esetek#en k*z0etlen 1sod"s #ea0atkoz"s /t4"n !s3 !nt ;ld"5l az a#szol/t kezdet3 az let kezdete s a &a1!on"l!s s e&k*l1s! ltezs kezdete esete!#en. Ezt !d+nknt g/nyosan a Rsto;=ga;S P&s=sto;Q el letnek ne0eztk. Ez tnyleg a zG&za0a& gye& eke3 a ely ;e&!od!k5san ,elsz8l%t4a Istent3 hogy seg%tse a te& szetet a l"#a! el+tt t"tong8 szakadkon "t45tn!. Ez se ne a te&e ts #!#l!a! el lete3 se ne az e0ol/1!8 k*0etkezetes el lete3 e&t az e0ol/1!8t /gy hat"&ozz"k eg3 !nt R,okozatos3 ;&og&essz%0 0"ltoz"sok so&ozat"t3 amit rezidens erk #ltanak kiS PLe (onteQ. A te!sta e0ol/1!8 0al84"#an ,ogal ! ellent ond"s. Ez 5gyanolyan &o #ol8 a te&e ts #!#l!a! tanttel0el sze #en3 !nt a nat5&al!sta e0ol/1!8N #eh%04a Isten te&e t+ te0kenysg#e az !d+t3 s egse !s%t! az e0ol/1!8s h!;otz!st. E kt nzet ellett ege l%thet4)k $e&gson te&e t+ e0ol/1!84"t P(&eat!0e e0ol5t!onQ s >o&gan lt&e4*0+ e0ol/1!84"t PE e&gent e0ol5t!onQ. El+##! egy #5zg8 ;ante!sta3 ak!nek el lete ag"#an ,oglal4a Isten sze ly!sgnek tagad"s"t3 5t8##! 0g)l a&&a a k*0etkeztets&e 45t3 hogy ne k;es eg agya&"zn! az /gyne0ezett h!&telen eg4elense!t anlk)l3 hogy ne &*gz%tene 0ala !,le 0gs+ tnyez+t3 elyet ne0ezhet)nk RIstennekS.

1:2

IV. A lelki vilg teremtse


A. Az angyalok tanttele a t# tnelemben
Lteznek 0!l"gos #!zony%tka! az angyalok ltezs#e 0etett h!tnek a ke&esztyn ko&szak legele4t+l ,og0a. Egyeseket k*z)l)k 48knak "sokat gonoszaknak ta&tottak. El+##!eket nagy&a #e1s)ltk3 !nt a agasztos &end sze lyes lnye!t3 ak!k eg"ldat0"n e&k*l1s! sza#ads"ggal Isten *&* tel! szolg"lat"0al 0annak el,oglal0a3 s ak!ket Isten az e #e&ek 48ltnek szolg"lat"#a "ll%tott. Egyes ko&a! egyh"zaty"k sze&!nt ,!no te&! test)k 0olt. Az "ltal"nos eggy+z+ds sze&!nt !nden angyal 48nak te&e tetett3 de egyesek k*z)l)k 0!sszaltek a sza#ads"g5kkal s elt"0olodtak Istent+l. S"t"nt tek!ntettk ezek ,e4nek3 ak! e&edet!leg ,+ lt8s"g/ angyal 0olt. $5k"s"nak oka a #)szkesg#en s a #Gn*s a #%1!8k#an &e4lett3 %g al"&endelt4e!nek #5k"s"t az e #e& l"nya! 5t"n! 0"gyakoz"s5knak t5dt"k #e. Ezt a nzetet a&&a ala;ozt"k3 a ! akko&t"4t az 1>8z7N2 "ltal"nos agya&"zat"nak sz" %tott. Az "ltal"nos elk;zels ellett3 ely sze&!nt a 48 angyalok a h%0+ sz)ksglete!nek s 48ltnek szolg"lat"#an "lltak3 az egyes gy)lekezetek s egyes e #e&ek 0d+angyala!nak k)l*nleges ,ogal "t !s t";l"lt"k egyesek. A k)l*n,le 1sa;"sokat3 ;ld"5l #etegsgeket3 #aleseteket s 0esztesgeket gyako&ta a gonosz lelkek k"&tkony #e,oly"s"nak t5la4don%tott"k. Ekko& "& eg4elent PAleFand&!a! @ele enQ az angyalok h!e&a&1h!"4"nak gondolata3 de ne tek!ntettk helyn0al8nak egyetlen angyal ! "dat"t se . Ahogyan /lt az !d+3 az angyalokat to0"##&a !s "ldott lelkeknek tek!ntettk3 ak!k t5d"s#an ,elette "llnak az e #e&nek s sza#adok az anyag! test te&ht+l. >%g egyesek g !nd!g ,!no te&! testet t5la4don%tottak nek!k3 eg4elent egy "lland8an ,okoz8d8 #!zonytalans"g3 hogy 0a4on 0an=e 0ala !,le test)k egy"ltal"n. Azok3 ak!k g !nd!g &agaszkodtak ahhoz az elk;zelshez3 hogy testtel #%&8k3 ezt /gy l"tsz!k3 annak az !gazs"gnak az &dek#en tettk3 hogy al" 0annak 0et0e t&#el! ko&l"toz"soknak. Az ae&o;ag!ta .nes h"&o oszt"ly#a so&olta az angyalokatN els+ 0olt a t&8nszkek3 ke&5#ok s sze&",ok3 a "sod!k a hatal ak3 5&al ak s hatal ass"gok3 ha& ad!k a ,e4edele sgek3 a&kangyalok s angyalok. Az els+ oszt"ly l0ez! az Istennel 0al8 legszo&osa## k*z*ssget3 a "sod!kat az els+3 %g a ha& ad!kat a "sod!k oszt"ly 0!l"gos%t4a eg. Ezt a ,eloszt"st nh"ny ks+##! sze&z+ !s el,ogadta. Agoston k!hangs/lyozta a tnyt3 hogy a 48 angyalok engedel essgnek 45tal a az "llhatatoss"g 0olt3 a ellyel egy)tt 4"&t a #!zonyoss"g3 hogy soha ne ,ognak el#5kn!. A #)szkesget g !nd!g a S"t"n #5k"s"nak okaknt ta&tott"k sz" on3 de az elk;zels3 hogy az angyalok t*##! &sze az e #e&ek l"nya! 5t"n! 0"gyakoz"s k*0etkezt#en #5kott el3 48llehet egyesek g !nd!g 0allott"k3 ,okozatosan eltGnt az 1>8z7N2 4o## eFegz!se hat"s"nak k*0etkezt#en. M8tkony hat"st t5la4don%tottak az el ne #5kott angyaloknak3 %g a gonosz angyalok&a /gy tek!ntettek3 !nt ak!k eg&ont4"k az e #e& sz%0t3 el+seg%t0n az e&etneksget s el+!dz0n a #etegsgeket s 1sa;"sokat. A ke&esztynsg&e t&tek 4elent+s &sznek ;ol!te!sta ha4la a! el+seg%tettk az angyalok ! "d"s"t. Ezt a ,a4ta ! "d"st a negyed!k sz"zad#an Laod!1e"#an )lsez+ kon0ent ,o& "l!san el%tlte. A k*z;ko& !de4n g !nd!g lteztek egyesek3 ak!k ,eltteleztk3 hogy az angyaloknak te&! test)k 0an3 de az 5&alkod8 nzet ekko& "& az 0olt3 hogy +k testetlenek. Az angyal! 4elenseket azzal a ,elttelezssel agya&"zt"k3 hogy ezek#en az esetek#en az angyalok !d+legesen test! ,o& "t *lt*ttek az&t3 hogy k!4elentsenek 0ala !t. A skolaszt!k5sok k*z*tt nh"ny dolog a 0!ta t"&gy"t k;ezte. Az angyalok te&e tsnek !de4t !llet+en az 5&alkod8 0le ny sze&!nt az anyag! 0!l"gegyete el egy !d+#en te&e tettek. >%g egyesek azt ta&tott"k3 hogy az angyalok a kegyele "lla;ot"#an te&e tettek3 a k*z*nsgese## 0le ny az 0olt3 hogy te&e ts)k 1sak a te& szetes t*kletessg "lla;ot"#an t*&tnt. @e0s 0le nyk)l*n#sg 0olt azt !llet+en3 hogy 0a4on ondhat8=e3 hogy az angyalok egy adott 1:B

helyen 0annak. A szok"sos 0"lasz e&&e !genl+ 0olt3 48llehet &" 5tattak3 hogy 4elenlt)k a t&#en ne k*&)lhat"&olt3 hane hat"&ozott3 !0el 1sak a testek lehetnek 4elen a t&#en k*&)lhat"&oltan. >%g az *sszes skolaszt!k5s egyet&tett a##an3 hogy az angyalok t5d"sa ko&l"tozott3 a ta "s!ak s a s1ot!st"k 4elent+sen elt&ek egy "st8l ennek a t5d"snak a te& szett !llet+en. >!ndegy!k)k el!s e&te3 hogy az angyalok #el4)k t*lt*tt t5d"st ka;tak a te&e ts)k ;!llanat"#an3 de A]5!n8! Ta "s tagadta3 %g .5ns S1ot5s el!s e&te3 hogy k;esek /4 !s e&etekhez 45tn! a sa4"t &tel ! te0kenysg)k*n ke&eszt)l. El+##! azt ta&totta3 hogy az angyalok t5d"sa t!szt"n !nt5!t%03 %g 5t8##! sze&!nt lehet k*0etkeztet+ Pd!szk5&z%0Q !s. A 0d+angyalok elk;zelse nagy t" ogatotts"gnak *&0endett a k*z;ko& sz"zada!#an. A &e,o& "1!8 ko&a ne hozott se ! /4at az angyalok tanttel#e. >!nd L5the&nek3 !nd @"l0!nnak lnk elk;zelse! 0oltak a szolg"lat5k&8l3 s k)l*n*sen a S"t"n 4elenlt&+l s hatal "&8l. ?t8##! k!hangs/lyozza a tnyt3 hogy !sten! ellen+&zs alatt "ll3 s hogy #"& nha az Isten eszk*ze3 1sak!s a sz" "&a el+%&t hat"&okon #el)l te0kenykedhet. A ;&otest"ns teol8g5sok "ltal"#an t!szt"n lelk! lnyeknek tek!ntettk az angyalokat3 #"& Zan1h!5s s K&ot!5s g !nd!g /gy #eszlnek &8l5k3 !nt ak!knek te&! test)k 0an. A ! ;ed!g a 48 angyalok 5nk"4"t !llet!3 az "ltal"nos 0le ny sze&!nt s;e1!"l!s ,eladat5k szolg"ln! az )d0*ssg *&*k*se!nek. Ne 0olt azon#an "ltal"nos egyet&ts a 0d+angyalokat !llet+en. Egyesek t" ogatt"k ezt a nzetet3 %g "sok elleneztk3 eg!nt "sok ;ed!g el0etettk3 hogy e##en a dolog#an 0ala ely!k oldal&a "ll4anak. $elga E!t0all"s5nk az al"##!akat ond4a a TII. ,e4ezet#enN RTe&e tette to0"##" az angyalokat3 +ket ;ed!g 48knak3 hogy k*0ete! legyenek s 0"lasztott4a!t szolg"l4"k3 ezek k*z)l n elyek a a k!0"l8 "lla;ot#8l3 ely#en Isten +ket te&e tette3 az *&*k ;5szt5l"s#a s)llyedtek3 a t*##!ek !sten! kegyele #+l 0"ltozatlan5l k!ta&tottak s eg a&adtak kezdet! "lla;ot5k#an. Az *&d*g*k s a gonosz lelkek ;ed!g anny!&a eg&o lottak3 hogy Istennek s !nden 48nak ellensge!3 s !nt 0ala ! gonoszte0+k3 ,esz)lt ,!gyele el leselkednek az Anyaszentegyh"z&a s annak !nden tag4"&a3 hogy 1sal"&ds"g5kkal !ndent szt&o #ol4anak s el;5szt%tsanak. Ez&t t5la4don gonoszs"g5k !att *&*k k"&hozat&a %tltetnek3 !ndenna; 0"&0"n &ettenetes k%noztat"s5katS. Egszen ostan"!g a &8 a! katol!k5s egyh"z t!szt"n lelkeknek tek!ntette az angyalokat3 %g egyes ;&otest"nsok3 ;ld"5l E ons3 E#&a&d3 @5&tz3 .el!tzs1h s "sok g !nd!g t5la4don%tanak nek!k 0ala !,le s;e1!"l!s testet. A g az 5t8##!ak els*;&+ t*##sge !s az ezzel ellenttes "ll"s;ont&a helyezked!k. SZeden#o&g azt ta&t4a3 hogy !nden angyal e&edet!leg e #e& 0olt3 s test! ,o& "#an lteztek. Az angyal0!l"g#an el,oglalt ;oz%1!845k e0!l"g! let)kt+l ,)gg. A t!zennyol1ad!k sz"zad! &a1!onal!z 5s e&szen tagadta az angyalok ltezst s azt3 a !t a $!#l!a ond &8l5k3 /gy agya&"zta3 !nt az alkal azkod"s ,a4a!t. Egyes ode&n l!#e&"l!s teol8g5sok &de esnek tal"l4"k ,ennta&tan! az angyalok tanttel#en k!,e4ezett ala;0et+ elk;zelst. E##en tal"l4"k eg Isten 0d+ gond0!selsnek s seg%t+kszsgnek sz! #ol!k5s "#&"zol"s"t.

B. Az angyalok ltezse
>!nden 0all"s el!s e&! a lelk! 0!l"g ltezst. >!tol8g!"!k #eszlnek !stenek&+l3 ,l!stenek&+l3 szelle ek&+l3 d onok&8l3 dzs!nnek&+l3 h+s*k&+l3 st#. D+leg a ;e&zs"k k*z*tt ,e4l+d*tt az angyalok tanttele s sok k&!t!k5s t5d8s "ll%t4a3 hogy a zs!d8k angelol8g!"45kat 97 a ;e&zs"kt8l 0ettk "t. Ez azon#an ne #!zony%tott s legal"##!s nagyon ktsges el let. Te& szetesen ne hozhat8 *sszhang#a Isten Ig40el3 ely#en az angyalok a kezdetekt+l ,og0a eg4elennek. S+t3 egyes nagy t5d8sok3 ak!k s;e1!"l!san ,oglalkoztak a t "0al3 a&&a a k*0etkeztets&e 45tottak3 hogy a ;e&zsa angelol8g!a a zs!d8k k*z*tt k*zhaszn"lat/#8l sz"& azott. A ke&esztyn egyh"z !nd!g h!tt az angyalok ltezs#en3 de a ode&n l!#e&"l!s teol8g!a ezt a h!tet el0etette3 #"& g !nd!g hasznosnak ta&t4a az angyal=elk;zelst3 !0el
97

Az angyalok&a 0onatkoz8 tan V a &ord%

11:

&"nk nyo 4a a #lyegt RIsten l+ hatal "nak3 a pro#identia specialissima=nak az n;e sz" "&a3 k)l*n*sen a Xk!1s!k&tX a eg0"lt"s t*&tnet#enS.99 $"& olyan e #e&ek3 !nt Le!#n!z s Yol,,3 @ant s S1hle!e& a1he& el!s e&tk az angyal0!l"g ltezst3 s+t egyesek k*z)l)k g eg !s ;&8#"lt"k #e#!zony%tan! azt &a1!on"l!s &0elssel3 egszen ny!l0"n0al83 hogy a ,!loz8,!a ne k;es se #e#!zony%tan!3 se 1",oln! az angyalok ltezst. A ,!loz8,!"t8l teh"t a Szent%&"shoz ,o&d5l5nk3 a ely ne ;&8#"l4a eg sz"ndkosan #e#!zony%tan! az angyalok ltezst3 de az ele4t+l a 0g!g ,elttelez! ezt s t*&tnet! k*ny0e!#en /4&a3 s /4&a #e 5tat4a +ket 5nk"lkod"s5k k*z#en. Senk!3 ak! ,e4et ha4t a Szent%&"s tek!ntlye el+tt3 ne ktelkedhet az angyalok ltezs#en.

!. Az angyalok te mszete
E##en a szakasz#an t*## dolog &de el ,!gyel et. 1. ISTENTL ELTHEN @ TEHE>TETT LNYE@. Az angyalok te&e tst nha tagadt"k3 de a Szent%&"s 0!l"gosan tan%t4a. Ne #!ztos3 hogy azok az !gehelyek3 elyek az g se&ege!nek te&e ts&+l #eszlnek P1>8z2N13 Zsolt33N73 NehBN7Q !nk"## angyalok3 se !nt a 1s!llagok se&ege!nek te&e ts&+l sz8lnak3 de a Zsolt 1'2N23- s a @ol1N17 0!l"gosan #eszlnek az angyalok te&e ts&+l P0. *. 1@!&22N1B3 Zsolt1:3N2:=21Q. Te&e ts)k !de4e ne k*thet+ k! hat"&ozottan. Egyesek 0le nye a M8#32N9 ala;4"n3 hogy !nden dologn"l el+## te&e tettetek3 0al84"#an ne tal"l t" ogat"s&a a Szent%&"s#an. A enny!&e sz" 5nk&a !s e&etes3 az g s ,*ld te&e tst ne el+zte eg te&e t+ 5nka. M8# k*ny0nek e l%tett 0e&se P32N9Q 0al84"#an k*lt+! 0n"0al azt tan%t4a3 hogy a 1s!llagokhoz hasonl8an 4elen 0oltak a 0!l"g egala;%t"sako&3 de azt ne 3 hogy lteztek az g s a ,*ld els+dleges te&e tse el+tt. Az elk;zels3 ely sze&!nt az g egte&e tse #e,e4ez+d*tt az els+ na;on3 s hogy az angyalok te&e tse egysze&Gen annak a na;nak az egy!k &szte0kenysge 0olt3 sz!ntn #!zony%tatlan ,elttelezs3 #"& a tny3 hogy az 1>8z1N2 1sak a ,*ld&e 0onatkoz!k3 1sak t" ogatn! l"tsz!k ezt. Az egyed)l! #!ztosnak l"tsz8 k!4elents az3 hogy a heted!k na; el+tt lettek egte&e t0e. Ez legal"##!s k*0etkez!k olyan !gehelyek#+l3 !nt 1>8z2N13 2>8z2:N113 M8#32N93 NehBN7. 2. @ LEL@I S TESTETLEN LNYE@. Ezt !nd!g !s 0!tatt"k. A zs!d8k s sok ko&a! egyh"zatya lg!es3 0agy t)zes testet t5la4don%tottak nek!k3 " a k*z;ko&! egyh"z a&&a a k*0etkeztets&e 45tott3 hogy +k ;5szt"n lelk! lnyek. Ezek 5t"n g!s egyes &8 a! katol!k5s3 a& !n!"n5s3 s+t g l5the&"n5s s &e,o& "t5s teol8g5s t5la4don%tott nek!k #!zonyos test!sget3 a legt!tokzatosa##at s legt!szt"##at. Lgy kezeltk a t!szta lelk! s testetlen te& szet elk;zelst3 !nt eta,!z!ka!lag ,el,oghatatlant3 a ! a te&e t ny elk;zels0el se egyeztethet+ *ssze. E!0atkoztak a&&a a tny&e !s3 hogy al" 0annak 0et0e t&#el! ko&l"toz"soknak3 hely&+l hely&e ennek3 s !d+nknt l"t4"k +ket az e #e&ek. Ezeket az elk;zelseket azon#an t*##3 !nt k!egyenl%t!k azok az !geszakaszok3 elyek a&&8l #eszlnek3 hogy az angyalok pne'mata3 >t2N173 12N'-3 Lk9N213 2N23 11N273 (sel1BN123 E,7N123 Zs!d1N1'. N!n1sen h/s5k s 1sont45k3 Lk2'N3B3 ne h"zasodnak3 >t22N3:3 nagy sz" #an k;esek 4elen lenn! egy nagyon ko&l"tozott t&#en3 Lk2N3:3 s l"thatatlanok3 @ol1N17. Az a,,le !gehelyek3 !nt a Zsolt1:'N'92 P0. *. Zs!d1N9Q3 >t22N3: s 1@o&11N1: ne #!zony%t4"k az angyalok test!sgt. S ne #!zony%t4"k ezt a 4elk;es le%&"sok se Ezk!el k*ny0#+l3 se a Melensek k*ny0#+l3 se ;ed!g a test! eg4elense!k3 #"& nehz eg ondan!3 hogy 0a4on a testek3 elyeket ,el0ettek #!zonyos alkal akko&3 0al8s"gosak3 0agy l"tsz8lagosak. 6!l"gos azon#an3 hogy +k te&e t nyek3 teh"t 0gesek s ko&l"tozottak3 48llehet sza#ada## 0!szony#an "llnak az !d+0el s a t&&el3 !nt az e #e&. Ne t5la4don%that5nk nek!k 'bi repleti#'m=ot3 se 'bi
99 92

Doste&3 0hristianity in its Modern EEpression3 11'. oldal A @!ng Ma es #!#l!a,o&d%t"s sze&!ntN RYho aketh h!s angels s;!&!tsO h!s angyala!t szelle ekk tesz!3 szolg"l8!t l"ngol8 tGzzS V a &ord.

!n!ste&s a ,la !ng ,!&eS3 azaz RAk!

111

circ'mscripti#'m=ot3 1sak 'bi de&initi#'m=ot. Ne lehetnek kett+3 0agy t*## helyen egysze&&e. 3. HA(IINALIS3 EH@<L(SI S EALEATATLAN LNYE@. Ez azt 4elent!3 hogy &tele el s aka&attal ,el&5h"zott sze lyes lnyek. A tny3 hogy &tel es lnyek3 azonnal egl"tsz!k a tny#+l3 hogy lelkek3 de a Szent%&"s !s konk&tan tan%t4a3 2S" 1'N2:3 >t2'N373 E,3N1:3 1Ct1N123 2Ct2N11. $"& ne !ndent5d8k3 de t5d"s5k tek!ntet#en ,elette "llnak az e #e&nek3 >t2'N37. S+t3 e&k*l1s! te& szettel !s &endelkeznek3 %gy e&k*l1s! ,elel+ssg alatt "llnakN engedel essg)k&t 45tal at3 %g engedetlensg)k&t #)ntetst ka;nak. A $!#l!a #eszl angyalok&8l3 ak!k hGek a&adtak Rszent angyalokkntS3 >t2-N313 >k2N323 LkBN273 (sel1:N223 Mel1'N1:3 s le,est! azokat3 ak!k el#5ktak3 !nt haz5gok s 0tkez+k3 Mn2N''3 1Mn3N2=1:. A 48 angyalok halhatatlanok !s a##an az &tele #en3 hogy n!n1senek al"0et0e a hal"lnak. E##en a 0onatkoz"s#an ol0ass5k a ennyek#en le0+ szentek&+l3 hogy hozz"45k hasonlatosak3 Lk2:N3-=37. >!nde ellett g nagy hatalo !s t5la4don%ttat!k nek!k. k alkot4"k Isten hadse&egt3 a hatal as h+s*k 1sa;at"t3 ak!k !nd!g kszen "llnak Isten ;a&an1sa!nak tel4es%ts&e3 Zsolt1:3N2:3 @ol1N173 E,1N213 3N1:3 Zs!d1N1'3 a gonosz angyalok ;ed!g a S"t"n hadse&egt3 ak!k az L& 5nk"4"nak &o #ol"s"&a ha4lanak3 Lk11N213 2Thessz2NB3 1Ct-N2. '. @ HSZ$EN M@3 HSZ$EN KINISZI@. A $!#l!a nagyon ke0s !n,o& "1!8t szolg"ltat az angyalok kezdet! "lla;ot"&8l. Azt ol0ass5k azon#an3 hogy te&e ts! 5nk"4"nak 0gn Isten l"tta3 hogy !nden3 a !t el0gzett3 % e3 nagyon 48. S+t3 a Mn2N''3 a 2Ct2N' s a M/d7 el+,elttelez!k az *sszes angyal e&edet!leg 48 "lla;ot"t. A 48 angyalokat k!0"lasztott angyaloknak ne0ez! az Ige az 1T! -N21=#en. Ezek a kegyele ellett3 ellyel !nden angyal ,el&5h"ztatott3 s a ely elegend+ 0olt sz" 5k&a ;oz%1!845k egta&t"s"hoz3 ny!l0"n0al8an egka;t"k a k!ta&t"shoz sz)ksges s;e1!"l!s kegyel et !s3 ely "ltal ;oz%1!845k#an ege&+s%ttettek. Eatal as enny!sgG haszontalan s;ek5l"1!8 keletkezett az angyalok #5k"s"nak !de40el s 4elleg0el ka;1solatosan. A ;&otest"ns teol8g!a azon#an "ltal"#an egelgedett annak !s e&et0el3 hogy a 48 angyalok egta&tott"k e&edet! "lla;ot5kat3 s ege&+s%tst nye&tek a ;oz%1!845k#an3 s ost ne k;esek 0tkezn!. Ezeket ne 1sak szent angyaloknak3 de a 0!l"goss"g angyala!nak !s ne0ez!k 2@o&11N1'. k !nd!g l"t4"k Isten a&1"t3 >t12N1:3 ;ldak;e!nk Isten aka&at"nak tel4es%ts#en3 >t7N1:3 s *&*klet)k 0an3 Lk2:N37.

&. Az angyalok szma s sze (ezete


1. SZA>?@. A $!#l!a ne ta&tal az hat"&ozott !n,o& "1!8t az angyalok sz" "t !llet+en3 de nagyon 0!l"gosan 4elz!3 hogy hatal as se&eget alkotnak. Sokszo& ne0ez! +ket az g se&egnek3 0agy Isten se&egnek3 s ez a ,ogalo "& aga !s nagy sz" ot se4tet. Az ->8z33N2=#en ol0ass5k3 hogy RAz L& a S!na! hegy&+l 4*ttU t%zeze& szent k*z)l 4elent egS3 a4d a Zsolt72N12=#an RAz Isten szeke&e h/szeze&3 eze& eg eze&O az L& k*z*tt)k 0an3 !nt a S!na! hegyen az + szent ha4lk"#anS. Mz5s k&ds&e a t!szt"talan llek azt a 0"laszt adta3 hogy RLg!8 a ne0e 3 e&t sokan 0agy5nkS P>k-NB31-Q. A &8 a! lg!8 ne !nd!g 0olt 5gyanakko&a3 hane a k)l*n#*z+ !d+szakok#an 3::: s 7::: k*z*tt 0"ltozott a ltsz" a. A Ke1se "n ke&t#en Mz5s ezt ondta az t el,ogn! 4*tt 1sa;atnakN RA0agy azt gondolod=3 hogy ne k&hetn ost az n Aty" at3 hogy ad4on !de ell t*##et t!zenkt se&eg angyaln"lWS P>t27N-3Q. 6g)l a Mel-N11=#en ezt ol0ass5kN Rs l"t" 3 s hall" a k!&"ly!szk3 a lelkes "llatok3 s a 6nek k*&)l sok angyalnak sza0"tO s az + sz" 5k t%zeze&sze& t%zeze& s eze&sze& eze& 0alaS. >!nde e adatoknak a ,ny#en t*kletesen #!ztons"gos azt ondan!3 hogy az angyalok 1sa;ata egsz" l"lhatatlan3 se&eg)k hatal as. Ne alkotnak az e #e&!sghez hasonl8 sze&0ezetet3 !0el +k lelkek3 %gy ne h"zasodnak s n!n1senek egy "st8l 5t8da!k. Tel4es ltsz" 5k egte&e tetett a kezdet#en3 s az8ta sz" 5k ne n+tt.

112

3. HEN.MEI@. $"& az angyalok ne alkotnak sze&0ezetet3 0ala !k;;en ny!l0"n0al8an sze&0ezettek. Ez k*0etkez!k a##8l a tny#+l3 hogy az "ltal"nos RangyalS n0 ellett a $!#l!a "s konk&t ne0eket !s haszn"l az angyalok k)l*n,le oszt"lya!nak 4elzs&e. Az RangyalS n03 ellyel a agasa##&endG lelkeket "ltal"noss"g#an 4el*l4)k3 a Szent%&"s#an ne nomen nat'rae3 hane nomen o&&icii. A h#e& malk sz8 egysze&Gen h%&n*k*t 4elent s az e #e&ek3 M8#131'3 1S" 11N33 0agy Isten k)ld*ttnek le%&"s"&a haszn"latos3 Agg1N133 >al2N93 3N1. A g*&*g angelos sz8t sz!ntn gyak&an alkal azz"k e #e&ek&e3 >t11N2:3 >k1N23 Lk9N2'3 BN-23 Kal'N1'. N!n1s "ltal"nos egk)l*n#*ztet+ n0 !nden lelk! lny sz" "&a a Szent%&"s#an. Ezeket ne0ez!k az Isten ,!a!nak3 M8#1N73 2N13 Zsolt2BN13 2BN73 lelkeknek3 Zs!d1N1'3 szenteknek3 Zsolt2BN-393 Zak1'N-3 ."n2N133 +&"ll8knak3 ."n'N1:31'32:. 6annak azon#an egyes k)l*nleges ne0ek3 elyek az angyalok k)l*n#*z+ oszt"lya!&a 5tatnak. a. Ker'bok. A ke&5#okat a Szent%&"s t*##sz*& !s e l%t!. k +&!ztk a Ca&ad!1so #e4"&at"t3 1>8z3N2'3 ak!k a kegyele t&8n4"&a nznek3 2>8z2-N123 Zsolt2:N13 BBN13 zs39N173 Zs!dBN-3 s azt a szeke&et alkot4"k3 elyen Isten e&eszked!k le a enny#+l3 2S" 22N223 Zsolt12N11. Az Ez1=#en s a Mel'=#en k)l*n#*z+ ,o& "4/ l+lnyekknt 4elennek eg. Ezek a 4elk;es "#&"zol"sok 1sak &endk%0)l! hatal 5kat s ,ensg)ket h!0atott k!e eln!. >"s te&e t nyeknl 4o##an 0oltak a&&a sz"n0a3 hogy k! 5tass"k Isten hatal "t3 ,ensgt s d!1s+sgt3 0ala !nt hogy +&!zzk az szentsgt az den ke&t4#en3 a szent s"to&#an s a te ;lo #an3 0ala !nt Istennek a D*ld&e e&eszkeds#en. #. ,zer&ok. Az angyalok egy &okon! oszt"lya3 elyet 1sak az zs7N237 e l%t. Ezek sz!ntn 4elk;esen 0annak e #e&! ,o& "#an "#&"zol0a3 de hat sz"&nnyal3 elyek k*z)l kett+ az a&15kat ,ed! #e3 kett+ a l"#a!kat s kett+ szolg"l Isten ;a&an1sa!nak gyo&s 0g&eha4t"s"&a. A ke&5#okt8l elt&+en +k szolg"kknt "llnak a ennye! @!&"ly t&8n4a k*&)l3 nekl!k az d!1s&ett3 s "lland8an kszen "llnak 5tas%t"sa!nak 0g&eha4t"s"&a. >%g a ke&5#ok a nagy e&e4Gek3 ezeket ne0ezhet4)k ne eseknek az angyalok k*z*tt. >%g az el+##!ek Isten szentsgt +&z!k3 ezek az engesztels 1l4"t szolg"l4"k3 s %gy ksz%t!k ,el az e #e&eket Isten helyes egk*zel%ts&e. 1. (ejedelemsgek, hatalmassgok, trnok s 'rasgok. Az el+z+ek ellett a $!#l!a #eszl az angyalok egy# oszt"lya!&8l3 ak!k k)l*n#*z+ helyeket ,oglalnak el az angyal0!l"g hat8s"ga!#an3 ;ld"5l archai s eEo'siai P,e4edele sgek s hatal ass"gokQ3 E,3N1:3 @ol2N1:3 thronoi Pt&8nokQ3 @ol1N173 k'reotetoi P5&as"gokQ3 E,1N213 @ol1N173 s d'nameis Pe&+kQ3 E,1N213 1Ct3N22. Ezek az elne0ezsek ne k)l*n#*z+ ,a4t"4/ angyalok&a3 hane a k*z*tt)k ,enn"ll8 &ang#el! s lt8s"g#el! k)l*n#sgek&e 5tatnak. d. Gbriel s Mihly. >!nden "s angyalt8l elt&+en ez a kett+ n0 sze&!nt 0an ege l%t0e. K"#&!el a ."n2N17=#an3 BN21=#en3 Lk1N1B327=#an sze&e;el. Az !ge agya&"z8k els*;&+ t*##sge te&e tett angyalnak tek!nt! +t3 de egyesek tagad4"k3 hogy a K"#&!el n0 a helyes ne0e s /gy nznek &"3 !nt k*zn0&e3 elynek 4elentse Isten e #e&e3 az angyal sz8 sz!non! "4a. Ez azon#an ta&thatatlan "ll"s;ont.9B Egyes ko&a! s ks+! !ge agya&"z8k egy ne te&e tett lnyt l"tnak #enne3 egyesek g azt !s se4tet!k3 hogy + lehet a Szenth"&o s"g ha& ad!k sze lye3 %g >!h"ly a "sod!k. A a k&dses !geszakasz egysze&G elol0as"sa eg 5tat4a ennek a agya&"zatnak a lehetetlensgt. lehet az egy!ke a a ht angyalnak3 ak!k Isten el+tt "llnak a Mel2N2=#en P0. *. Lk1N1BQ. L"tsz8lag az + k)l*nleges ,eladata a k*z0et%ts s a ennye! 4elensek agya&"z"sa. >!h"ly ne0t Psz8 sze&!nt! 4elentse R@!1soda olyan3 !nt IstenWSQ /gy &tel eztk3 hogy a Szenth"&o s"g "sod!k sze ly&e 0onatkoz!k. Ez azon#an ne ta&that8 4o##an3 !nt K"#&!el azonos%t"sa a Szentllekkel. >!h"ly a ."n1:N13321=#en3 M/dB=#en3 s a Mel12N9= #en sze&e;el. A tny#+l3 hogy a M/dB Ra&kangyalnakS ne0ez!3 0ala !nt a Mel12N9=#en ol0ashat8 k!,e4ezs#+l a&&a k*0etkeztethet)nk3 hogy ,ontos helyet ,oglal el az angyalok k*z*tt. ."n!el k*ny0nek 0e&se! !s azt 4elz!k3 hogy + egy he&1eg k*z*tt)k. L"t45k #enne a
9B

6. *. k)l*n*sen @5y;e&3 $e Engelen Gods, 19-. oldal

113

#"to& ha&1ost3 a !nt Meho0a ha&1a!t 0%04a Iz&ael ellensge! s a lelk! 0!l"g gonosz e&+! ellen. Ne lehetetlen3 hogy az Ra&kangyalS t!t5l5s K"#&!el&e s nh"ny "s angyal&a !s 0onatkoz!k.

E. Az angyalok szolglata
@)l*n#sget tehet)nk az angyalok k*z*nsges s &endk%0)l! szolg"lata k*z*tt. 1. @<Z<NSKES SZILKALAT?@. Ez els+so&#an Isten d!1s&ett ,oglal4a ag"#an 44el s na;;al3 M8#32N93 zs73 Zsolt1:3N2:3 1'2N23 Mel-N11. A Szent%&"s azt se4tet!3 hogy ezt hangos sz80al tesz!k3 !nt @&!szt5s sz)letseko&3 #"& ne 0agy5nk k;esek ,ogal at alkotn! az angyaloknak e e #eszd4&+l s nek&+l. A #Gnnek a 0!l"g#a 0al8 #el;se 8ta +k elk)ldettek az )d0*ssg *&*k*se!nek szolg"lat"&a3 Zs!d1N1'. k *&0endeznek egy #Gn*s egt&snek3 Lk1-N1:3 +&z!k a h%0+ket3 Zsolt3'N23 B1N113 804"k a k!1s!nyeket3 >t12N1:3 4elen 0annak az egyh"z#an3 1@o&11N1:3 1T! -N213 eg!s e&0n t+le az Isten kegyel nek ,elsges gazdags"g"t3 E,3N1:3 1Ct1N123 s A#&ah" ke#el#e 0!sz!k a h%0+ket3 Lk17N22. Az elk;zelst3 ely sze&!nt egyesek az egyn! h%0+k 0d+angyala!knt szolg"lnak3 a Szent%&"s ne t" aszt4a al". A >t12N1: k!4elentse t/lont/l "ltal"nos ahhoz3 hogyse #!zony%tan" ezt3 #"& azt l"tsz!k 4elezn!3 hogy ltez!k az angyaloknak egy 1so;o&t4a3 ely ,+leg a k!sdedek 0del 0el 0an el,oglal0a. S ne #!zony%t4a ezt a (sel12N1- se 3 e&t ez az !geszakasz ;5szt"n 1sak anny!t aka& eg 5tatn!3 hogy g a legko&"##! tan%t0"nyok k*z*tt !s 0oltak olyanok3 ak!k h!ttek a 0d+angyalok ltezs#en. 2. HEN.@^6[LI SZILKALAT?@. Az angyalok &endk%0)l! szolg"lat"t az e #e& #5k"sa tette sz)ksgess3 s ,ontos ele et alkot Isten s;e1!"l!s k!4elents#en. Kyako&ta k*z0et%t!k Isten s;e1!"l!s k!4elentse!t3 45ttat4"k el "ld"sa!t az n;hez3 s ha4t4"k 0g&e az %tleteket az ellensge!n. Te0kenysg)k a legsze #etGn+## az )d0*kon8 !a nagy ,o&d5l8;ont4a!n3 !nt a ;"t&!"&k"k na;4a!#an3 a t*&0nyad"s !de4n3 a #a#!lon! ,ogs"g s a hely&e"ll%t"s ko&"#an3 0ala !nt az L& sz)letsnl3 ,elt" ad"s"n"l s ,ele eltetsnl. >!ko& Isten s;e1!"l!s k!4elentsnek !d+szaka lez"&5lt3 az angyalok &endk%0)l! szolg"lata ,el,)ggesztetett s a4d 1sak az L& "sod!k el4*0eteleko& ,olytat8d!k.

5. A gonosz angyalok
1. EHE.ET[@. A 48 angyalok ellett 0annak gonosz angyalok !s3 ak!k *&* )ket lel!k az Istennek 0al8 ellenszeg)ls#en s 5nk"!nak akad"lyoz"s"#an. M8llehet +k !s te&e t nyek3 ne gonosz angyalokknt lettek egte&e t0e. Isten l"tta3 hogy !nden3 a ! te&e tett3 !gen 483 1>8z1N31. @t !gehely 0an a Szent%&"s#an3 elyek 0!l"gosan sz8lnak a&&8l3 hogy egyes angyalok ne ta&tott"k eg e&edet! hely)ket3 hane k!estek a te&e tsko&! "lla;ot5k#8l3 2Ct2N'3 M/d7. Ezeknek az angyaloknak a konk&t #Gne n!n1s k!4elent0e3 de "ltal"nos 0lekeds3 hogy eg;&8#"lt"k ag5kat Isten ,*l e eln! s ,els+##&endG hatalo &a sze&t tenn!. Ea ez az a #%1!8 4"tszott ,ontos sze&e;et a S"t"n let#en s 0ezetett a #5k"s"hoz3 az azonnal eg agya&"zza3 hogy !&t k%s&tette az e #e&t e##en a konk&t dolog#an s ;&8#"lta eg +t #ele1saln! a &o l"s"#a az e #e&#en le0+ lehetsges hasonl8 a #%1!8k&a h!0atkoz0a. Egyes ko&a! egyh"zaty"k k)l*n#sget tettek a S"t"n s az al"&endelt d onok k*z*tt a #5k"s5k ok"nak agya&"zat"#an. Azt ondt"k3 hogy a S"t"n #5k"s"nak oka a #)szkesg3 de az angyal0!l"g "ltal"nosa## #5k"s"nak oka a test! 0"gyakoz"s3 1>8z7N2. Ez a agya&"zatot azon#an ,okozatosan el0etettk a k*z;ko& !de4n. Ennek sze ;ont4"#8l egle;+3 hogy egyes ko&t"&s !ge agya&"z8k /4&a !dz!k a 2Ct2N' s a M/d7 agya&"zata so&"n3 ;ld"5l >eye&3 Al,o&d3 >aye&3 Yohlen#e&g. Ez a agya&"zat azon#an ellenkez!k az angyalok lelk! te& szet0el s a >t22N3: "ltal el ondottakkal3 ely sze&!nt n!n1s szeF5"l!s let az angyalok k*z*tt. S+t3 ezzel a agya&"zattal d5;la #5k"st kell ,elttelezn)nk az angyal0!l"g#an3 els+ a S"t"n #5k"sa3 a4d 5t"na3 480al ks+## a #5k"s azon angyalok 11'

se&eg#en3 ak!k ost a S"t"nt szolg"l4"k. Sokkal 0al8sz%nG##3 hogy a S"t"n !nd4"&t ag"0al &"ntotta a t*##!eket !s a sa4"t #5k"s"#a. 2. A 6EZETM[@. A S"t"n /gy 4elen!k eg a Szent%&"s#an3 !nt a #5kott angyalok el!s e&t 0ezet+4e. E&edet!leg l"tsz8lag az angyal0!l"g egy!k legnagyo## hatal / he&1ege 0olt3 s a 0ezet+40 0"lt azoknak3 ak!k ,ell"zadtak s elszakadtak Istent+l. A RS"t"nS n0 RellensgkntS 5tat &"3 de ne els+so&#an az e #e&&el3 hane Istennel sze #en. T" ad4a Ad" ot3 !nt Isten 5nk"4"nak a ko&on"4"t3 5nk"l4a a &o #ol"st3 e !att A;oll!onnak PHo #ol8nakQ ne0ez!k3 s t" ad4a Mz5st3 !ko& ,el0"llal4a a hely&e"ll%t"s 5nk"4"t. A #Gn #el;se 5t"n .!a#olossz" P6"dl80"Q 0"l!k3 ak! ,olytonosan 0"dol4a Isten n;t3 Mel12N1:.A Szent%&"s a #Gn sze&z+4eknt 5tat4a +t #e3 1>8z1N331'3 Mn2N''3 2@o&11N33 1Mn3N23 Mel12NB3 2:N231:3 s /gy 4elen!k eg3 !nt el!s e&t ,e4e azoknak3 ak!k el#5ktak3 >t2-N'13 BN3'3 E,2.2. a&ad a a angyalse&egek 0ezet+4e3 ak!k 0ele ta&tanak a #5k"s#a3 s #e0et! +ket a @&!szt5ssal s az o&sz"g"0al sze #en! ktsg#eesett ellen"ll"s#a. Kyako&ta ne0ez! a Szent%&"s Re 0!l"g Pde ne a 0!l"gQ ,e4edel nekS3 Mn12N313 1'N3:3 17N113 s+t g Re 0!l"g !stennekS !s3 2@o&'N'. Ez ne azt 4elent!3 hogy + !&"ny%t4a a 0!l"got3 e&t azt Isten tesz! s !nden hatal at @&!szt5snak adott3 de azt 4elent!3 hogy + 5&al4a ezt a gonosz 0!l"got anny!&a3 a enny!&e az e&k*l1s!leg elszakadt az Istent+l. Ezt 0!l"gosan 4elz! az E,2N23 a ely /gy 4elen%t! eg3 !nt Ra le0eg+#el! hatal ass"g ,e4edel e sze&!nt3 a a llek sze&!nt3 ely ost az engedetlensg ,!a!#an 5nk"lkod!kS. e #e&,elett!3 de ne !sten!3 8&!"s! hatal a 0an3 de ne !ndenhat83 hatal as3 de ko&l"tozott #e,oly"sa 0an3 >t12N2B3 Mel2:N2 s 0gs+ so&sa a ,eneketlen lysg3 Mel2:N1:. 3. TE6@ENYSK[@. A 48 angyalokhoz hasonl8an a #5kott angyalok !s e #e&,elett! hatalo al #%&nak3 de ennek haszn"lata nagyon sze #en "ll a 48 angyalok0al. >%g 5t8##!ak "lland8an d!1s&!k az Istent3 ha&1ol4"k a ha&1a!t3 s hGsgesen szolg"l4"k t3 ezek a s*ttsg e&+!knt "tkozz"k Istent3 ha&1olnak Ellene s az Delkent4e ellen3 eg;&8#"l4"k el0ak%tan! s ,l&e0ezetn! g a 0"lasztottakat !s3 s #5zd%t4"k a #Gn*s*ket a gonoszs"g&a. Ezek azon#an el0eszett s &e nytelen lelkek. >"& ost a ;okolhoz s a s*ttsg #5gy&a!hoz 0annak l"n1ol0a3 s #"& n!n1senek egyetlen helyhez k*t0e3 !nt @"l0!n ond4a3 ag5k 5t"n h/zz"k a l"n1a!kat3 #"&ho0" !s ennek3 2Ct2N'3 M/d7.

11-

V. Az anyagi vilg teremtse


A. A te emts bibliai beszmol-i
A zs!d8khoz hasonl8an "s ne zeteknek !s eg0annak az anyag! 0!l"gegyete e&edet&e3 0ala !nt annak 8d4"&a 0onatkoz8 #esz" ol8!3 ely "ltal az e&edet! k"osz "t0"ltozott koz ossz"3 0agy lakhat8 0!l"gg". E e #esz" ol8k n ely!ke a hasonl8s"g nyo a!t 5tat4a a #!#l!a! ,el4egyzsekkel3 " g sze #etGn+## elt&seket !s ta&tal aznak. Ezeket &endsze&!nt d5al!sta3 0agy ;ol!te!sta ele ek 4elle z!k3 elyek /gy 5tat4"k #e a 4elen0al8 0!l"got3 !nt az !stenek k*z*tt d/l8 he0es 1sata e&ed nyt3 s nagyon t"0ol "llnak a #!#l!a! #esz" ol8 egysze&Gsgt+l s 48zans"g"t8l. Tan"1sos lehet a &szlete!nek ele zst nh"ny "ltal"nos eg4egyzssel kezden!. 1. A NZCINT3 AEINNAN A $I$LIA A TEHE>TS >?N@AMAT SZE>LLI. Melent+s dolog3 hogy a te&e tst*&tnet3 #"& ege l%t! az g#olt te&e tst3 a to0"##!ak#an ne ,o&d%t t*## ,!gyel et a lelk! 0!l"g&a. (sak az anyag! 0!l"ggal ,oglalkoz!k3 s ezt els+so&#an /gy 5tat4a #e3 !nt az e #e& lakhelyt s te0kenysgnek sz%nte&t. Ne ,oglakoz!k l"thatatlan 0al8s"gokkal3 hane 1sak a l"that8 dolgokkal. S !0el ezek a dolgok ,el,oghat8k az e #e&! &zksze&0ek sz" "&a3 ne 1sak a teol8g!"#an3 de "s t5do "ny"gak#an s a ,!loz8,!"#an !s eg0!tat"s&a ke&)lnek. >%g azon#an a ,!loz8,!a !nden dolog e&edetnek s te& szetnek a eg&tst a gondolkod"s ,nye "ltal ke&es!3 a teol8g!a Isten#e helyez! a k!!nd5l8;ont4"t s enged!3 hogy az s;e1!"l!s k!4elentse 0ezesse a te&e ts 5nk"4"t !llet+en s !ndent a 6ele 0al8 0!szony#an ele ez. A te&e tst*&tnet Isten *nk!4elentsnek kezdete3 s eg!s e&tet !nket azzal az ala;0et+ 0!szonnyal3 ely#en !nden3 az e #e&t !s #ele&t0e3 "ll 6ele. @!hangs/lyozza az e #e& e&edet! helyzett a0gett3 hogy az e #e&ek !nden ko&#an helyesen &tel ezhessk a Szent%&"st a eg0"lt"s k!4elentseknt. $"& ne sz"ndkoz!k tel4es ,!loz8,!a! koz og8n!"t adn! nek)nk3 ,ontos ele eket ta&tal az a helyes koz og8n!a egalkot"s"hoz. 2. A TEHE>TST<HTNET EHE.ETE. A te&e tst*&tnet e&edet&e 0onatkoz8 k&dst sokszo& ,el0etettk3 s az !&"nta 0al8 &dekl+dst ,el/4%totta a #a#!lon! te&e tst*&tnet. Ez a t*&tnet3 ahogyan sz" 5nk&a !s e&t3 $a#!lon 0"&os"#an alak5lt k!. $eszl k)l*n#*z+ !stenek ne zs&+l3 ak!k k*z)l >a&d5k a leg,+##. 0olt egyed)l elegend+en e&+s az +s! T!a at s"&k"ny legy+zshez s %gy 0"lt a 0!l"g te&e t+403 ak!t az e #e&ek ! "dnak. 6an nh"ny hasonl8 ;ont a Kenez!s te&e tst*&tnete s a #a#!lon! t*&tnet k*z*tt. >!ndkett+ #eszl az +sk"osz&8l3 a 0!zek szt0"laszt"s"&8l az g#olt alatt s ,elett. A Kenez!s ht na;&8l #eszl3 a #a#!lon! #esz" ol8 ;ed!g ht t"#l"&a oszl!k. >!ndkt #esz" ol8 a ennyet a te&e ts negyed!k3 %g az e #e&t a hatod!k ko&szak"0al ka;1sol4a *ssze. A zs!d8 so&&end sok#an k)l*n#*z!k a #a#!lon!t8l. A legnagyo## k)l*n#sg azon#an a kett+ 0all"sos ,el,og"s"#an &e4l!k. A #a#!lon! t*&tnet a #!#l!a!t8l elt&+en !t!k5s s ;ol!te!sta. Az !stenek ne "llnak agas sz!nten3 hane ,ondo&kodnak3 *sszeesk)0st sz+nek s ha&1olnak. S >a&d5k 1sak hosszas3 az e&e4t !gny#e 0e0+ ha&1 5t"n gy+zedel esked!k a gonosz e&+k legy+zs#en s a k"osznak a &enddel 0al8 ,el0"lt"s"#an. A Kenez!s#en 0!szont a legne ese## onote!z 5ssal 0an dolg5nk3 s l"t45k3 hogy Isten a 0!l"gegyete et s !nden dolgot a hatal "nak egyetlen sza0"0al sz8l%t el+. >!ko& a #a#!lon! #esz" ol8t ,el,edeztk3 sok tan%t8 nagy s!et0e azt ,elttelezte3 hogy a #!#l!a! t*&tnet #a#!lon! ,o&&"s#8l sz"& azott3 eg,eledkez0e legal"## kt "s!k lehet+sg&+l3 ne0ezetesenN PaQ hogy a #a#!lon! t*&tnet a #!#l!a! te&e tst*&tnet elto&z5lt 0"ltozata3 P#Q hogy !ndkett+ k*z*s3 s a leg;&! !t%0e## ,o&&"s#8l sz"& az!k. A ak"&hogyan !s 0"laszol45k eg ezt a k&dst3 az ne old4a eg a t*&tnet e&edetnek ;&o#l "4"t. >!k;;en 4*tt lt&e az e&edet!3 %&ott3 0agy sz8#el! t*&tnetW Egyesek egysze&Gen /gy tek!nt!k3 hogy ez az e #e& elgondol"sa a dolgok e&edet&+l. Ez a 117

agya&"zat azon#an &endk%0)l 0al8sz%nGtlen az al"##! tnyek ,ny#enN PaQ a te&e ts elk;zelse ,el,oghatatlan3 P#Q a t5do "ny s a ,!loz8,!a egy,o& "n tagad4"k a se !#+l 0al8 te&e ts tanttelt3 s P1Q 1sak!s h!ttel &thet4)k eg3 hogy a 0!l"got Isten sza0a alkotta3 Zs!d11N3. A&&a a k*0etkeztets&e 45t5nk teh"t3 hogy a te&e tst*&tnet k!4elentetett >8zesnek3 0agy 0ala ely!k "s!k ko&a! ;"t&!"&k"nak. Ea ez a k!4elents >8zes el+tt! 0olt3 akko& a hagyo "ny /t4"n te&4edt Psz8#an3 0agy %&"s#anQ gene&"1!8&8l gene&"1!8&a3 s 0al8sz%nGleg el0esz%tett 0ala !t e&edet! t!sztas"g"#8l3 a4d 0g)l t!szta ,o& "#a *ntetett a Szentllek 0ezetse alatt a $!#l!a els+ k*ny0#en. 3. AZ 1>Z1N1=2 >AKYAHAZATA. Egyesek /gy tek!nt!k az 1>8z1N1=et !nt az egsz te&e tst*&tnet ,e4l1t. Ez azon#an h"&o ok#8l !s egk&d+4elezhet+N PaQ !0el a k*0etkez+ t*&tnet az els+ 0e&ssel a h#e& ## k*t+sz80al P4elentseN sQ 0an *sszek*t0e3 a ! ne %gy 0olna3 ha az els+ !ge0e&s ,e4l1 lenne3 P#Q !0el ezzel a ,elttelezssel ne lenne se !,le ,ontoss"ga az e&edet! s k*z0etlen te&e tsnek3 P1Q s !0el a so&on k*0etkez+ !ge0e&sek ne ta&tal aznak se !,le #esz" ol8t a ennyo&sz"g te&e ts&+l. Az 1>8z1N1 "ltal"nosa##an el,ogadott agya&"zata az3 hogy ez a 0!l"gegyete e&edet! s k*z0etlen te&e tst 4egyz! ,el3 a !t h#e&)l Rgnek s ,*ldnekS ne0eznek. E##en a k!,e4ezs#en az RgS a dolgoknak a&&a a l"thatatlan &end4&e 0onatkoz!k3 ely#en Isten d!1s+sge a legt*kletese## 8don 4elent! k! ag"t. Ne tek!nthet4)k a koz !k5s egek&e 0onatkoz8 k!,e4ezsnek3 legyenek azok a ,elh+k3 0agy a 1s!llagok3 e&t ezek a te&e t+ ht "sod!k s negyed!k na;4"n lettek egalkot0a. Az5t"n a "sod!k 0e&s#en a sze&z+ a D*ld e&edet! "lla;ot"t %&4a le P0. *. Zsolt1:'N-=7Q. 6!tathat8 k&ds3 hogy az anyag e&edet! te&e tse &szt k;ezte=e az els+ na; 5nk"4"nak3 0agy elk)l*n)lt ett+l egy hossza##=&*0!de## !d+szakkal. Azok3 ak!k hossz/ !d+szakot tteleznek ,el a kett+ k*z*tt3 egyesek azt 0all4"k3 hogy a 0!l"g e&edet!leg az angyalok lak8helye 0olt3 de egse !s)lt az angyal0!l"g #5k"s"nak k*0etkezt#en3 a4d hely&e"ll%ttatott s az e #e&ek sz" "&a alkal as lak8helly ttetett. >"s 0onatkoz"s#an g 0!sszat&)nk a4d e&&e a &est!t/1!8s Phely&e"ll%t"s!Q el let&e.

B. A 6e7aeme on89* (agyis az egyes na.ok m,nki


A 0!l"gegyete nek a se !#+l 0al8 egte&e tse 5t"n az !d+nek az egy!k ;!llanat"#an a ltez+ k"osz ,okozatosan koz ossz"3 lakhat8 0!l"gg" 0"lt hat egy "st k*0et+ na;on ke&eszt)l. >!el+tt az egyes na;ok 5nk"!t 4eleznnk3 a te&e ts na;4a! hossz"nak k&dse !s eg&de el egy &*0!d ele zst. 1. EL>LET3 >ELY SZEHINT EZE@ EISSZL I.SZA@I@ 6ILTA@. Egyes tan%t8k ,elttelez!k3 hogy a Kenez!s 1 na;4a! hossz/ !d+szakok 0oltak annak &dek#en3 hogy *sszeegyeztethessk ezeket a geol8g!a! ko&szakokkal. A 0le ny3 !sze&!nt ezek a na;ok ne k*z*nsges3 h5szonngy 8&"s na;ok 0oltak3 ne 0olt tel4esen !degen a ko&a! ke&esztyn teol8g!a sz" "&a3 !nt azt E. (. >essenge& &szletesen eg 5tat4a az E#ol'tion and !heology 1% G t5do "nyos 5nk"4"#an. A egyes egyh"zaty"k3 ak!k k*z*ltk3 hogy ezeket a na;okat ne k*z*nsges na;oknak kell tek!nten)nk3 azon a 0le nyen 0oltak3 hogy a te&e ts egsz 5nk"4a egy adott !d+;!llanat#an za4lott le3 s hogy a na;ok ;5szt"n egy 4elk;es ke&etet alkottak3 ely a te&e ts 5nk"4"nak annak so&&end4#en 0al8 le%&"s"&a haszn"latos3 hogy a 0ges el k sz" "&a &thet+## legyen a dolog. A 0le ny3 !sze&!nt a te&e ts na;4a! hossz/ !d+szakok 0oltak3 /4&a el+t&#e ke&)lt az el /lt 0ek so&"n3 ost azon#an ne az eFeget!ka! tan5l "nyok e&ed nyek;;en3 hane a t5do "nyos ,el,edezsek hat"s"&a. A t!zenk!len1ed!k sz"zad el+tt a te&e ts na;4a!t a leg"ltal"nosa##an k*z*nsges na;oknak tek!ntettk. Te& szetesen azon#an az e #e&! agya&"zat ne t0edhetetlen3 s ,el)l0!zsg"lhat8 a ks+##! ,el,edezsek ,ny#en. Ea a hagyo "nyos eFegz!s ne ;5szt"n a t5do "nyos el letekkel ke&)l *sszetGzs#e V elyek ag5k !s
2:

a.

. hatna;!

5nka3 k)l*n*sen a te&e ts t*&tnete V a &ord%

119

agya&"zatok V3 hane a 48l egala;ozott tnyekkel !s3 az /4&agondol"s s az /4&a agya&"z"s te& szetesen helyn0al8. Al!gha ta&that8 ,enn azon#an3 hogy a ,elttelezett geol8g!a! !d+szakok ,&ont"l!s 0"ltoztat"sokat tesznek sz)ksgess3 !0el ezeket g t5do "nyos k*&*k#en se ,ogad4"k el "ltal"nosan 48l egala;ozott tnyekknt. Egyes ke&esztyn tan%t8k3 ;ld"5l Ea&&!s3 >!ley3 $etteF3 s Kees!nk azt ,elttelez!k3 hogy a Kenez!s na;4a! geol8g!a! na;ok3 s !nd Shedd3 !nd Eodge ,elh%04"k a ,!gyel et a&&a a a&k"ns *sszhang&a3 ely a te&e ts t*&tnete s a sz!kl"k tan/#!zonys"ga k*z*tt ,enn"ll3 s ha4lanak a Kenez!s na;4a!t geol8g!a! ko&szakokknt kezeln!. Del e&)l a k&ds3 hogy 0a4on lehetsges=e eFeget!ka!lag k! 5tatn!3 hogy a Kenez!s na;4a! hossz/ !d+szakok 0oltak. S el kell !s e&n!3 hogy a h#e& jom sz8 ne !nd!g h5szonngy 8&"s !d+szakot 4el*l a Szent%&"s#an3 s ne !s !nd!g 5gyana##an az &tele #en haszn"latos g a te&e tst*&tnet#en se . Melenthet na;,nyt a s*ttsgt+l k)l*n#*z+en3 1>8z1N-3173123 na;0!l"got s s*ttsget egy)ttesen3 1>8z1N-323133 a hat na;ot egy)tt00e3 1>8z2N'3 s egy eghat"&ozatlan !d+szak tel4es hossz/s"g"t3 0ala ely 4ellegzetessg0el3 ;ld"5l a sz)ksggel3 Zsolt2:N13 a ha&aggal3 M8#2:N223 a 48 sze&en1s0el3 C&d9N1'3 0agy az )d0*ssggel3 2@o&7N2. Nos3 egyesek sze&!nt a $!#l!a t" ogat4a azt az elk;zelst3 ely sze&!nt a te&e ts na;4a! eghat"&ozatlan hossz/s"g/ !d+szakok 0oltak3 s ,elh%04"k a ,!gyel et az al"##! tnyek&eN PaQ A Na; 1sak a negyed!k na;on te&e tetett3 %gy az el+z+ na;ok hossza ne hat"&ozhat8 eg a D*ldnek s a Na;nak a 0!szony"0al. Ez t*kletesen !gaz3 " a dolgot ne #!zony%t4a. Isten ny!l0"n0al8an3 "& a negyed!k na;ot egel+z+en egsza#ta a 0!l"goss"g s a s*ttsg )te es 0"ltakoz"s"t3 s n!n1s ala;4a annak a ,elte0snek3 hogy az %gy egsza#ott na;ok hossza##ak 0oltak3 !nt a ks+##!ek. >!&t kellene ,elttelezn)nk !s Isten hatal asan egn*0elte a D*ld ,o&g"s! se#essgt3 !5t"n a 0!l"goss"g a Na;#an kon1ent&"l8dottW P#Q A h!0atkozott na;ok Isten na;4a!3 az +st%;5s na;4a!3 elyeknek az e #e&ek na;4a! 1sak "solata!3 s Istennek eze& esztend+ olyan3 !nt egy na;3 ZsoltB:N'3 2Ct3N2. Ez az "ll%t"s azon#an az !d+ s az *&*kk0al8s"g *sszet0esztsn ala;sz!k. Istennek ad intra n!n1senek na;4a!3 hane az *&*kk0al8s"g#an l3 a ! essze ,*l*tte "ll !nden,le !d+ &snek. Ezt az elk;zelst sz"ll%t4a a ZsoltB:N' s a 2Ct3N2 !s. Az Isten "ltal !s e&t tnyleges na;ok 1sak!s ennek a t&=!d+ 0!l"gnak a na;4a!. Eogyan k*0etkez!k a tny#+l3 hogy Isten ,elette "ll az !d+ ko&l"ta!nak e##en a 0!l"g#an3 ahol az !d+t na;ok#an3 hetek#en3 h8na;ok#an s 0ek#en &!k3 hogy egy na; 5gyan/gy lehet 1::3::: 03 !nt 2' 8&aW P1Q A heted!k na;&8l3 elyen Isten eg;!hent !nden 5nk"4"t8l3 ond4"k3 hogy egszen ostan"!g ta&t3 %gy t*## eze& 0es !d+szaknak tek!ntend+. Ez Isten szo #at4a3 s a szo #atnak soha ne lesz 0ge. Ez az "ll%t"s hasonl8 t0edsen ala;sz!k. Az egsz elk;zels3 !sze&!nt Isten elkezdte a te&e tst az !d+ egy ;!llanat"#an3 a4d hat na; /l0a #e,e4ezte3 ne 0onatkoz!k /gy Isten&e3 Ak! <n ag"#an3 hane 1sak a te&e t+ te0kenysgnek !d+#el! e&ed nye!&e. ko&&8l ko&&a 0"ltozhatatlan5l egy s 5gyanaz. Az + szo #at4a ne egy 0gtelen)l eghossza##%tott !d+szakasz3 hane *&*kk0al8. >"s&szt a te&e ts hetnek szo #at4a 5gyanolyan hossz/s"g/ 0olt3 !nt a t*##! na;. Isten ne 1sak eg;!hent azon a na;on3 de eg"ldotta s egszentelte azt3 s elk)l*n%tette ;!hen+na;nak az e #e& sz" "&a3 2>8z2:N12. Ez al!gha 0onatkoz!k az egsz3 a te&e ts !de4t+l na;4a!nk!g ta&t8 !d+szak&a. 2. NZET3 >ELY SZEHINT EZE@ SZ SZEHINT HTEN. NACI@ 6ILTA@. Az 5&alkod8 nzet !nd!g !s az 0olt3 hogy a Kenez!s 1 na;4a! sz8 sze&!nt! na;okknt &tend+k. A ko&a! egyh"zaty"k egy!ke= "s!ka ne tek!ntettk ezeket az !d+ 0al8s"gos 4elzsnek3 ely alatt a te&e ts 5nk"4a el0geztetett3 hane !nk"## !&odal ! ,o& "nak3 ely#en a Kenez!s %&84a *sszegz! a te&e tst*&tnetet V a ! 0al84"#an egy ;!llanat alatt leza4lott V az e #e&! &tele sz" "&a &endsze&ezett 8don. (sak !5t"n a geol8g!a s a ;aleontol8g!a 0!szonylagosan /4 t5do "nya! sz%n&e l;tek el lete!kkel a D*ld &ettent+en agas ko&"t !llet+en3 akko& kezdtek a teol8g5sok ha4land8s"got 5tatn! a te&e ts na;4a!nak hossz/ geol8g!a! ko&szakokkal 0al8 azonos%t"s"&a. >ana;s"g k*z)l)k nh"nyan #!zony%tott tnynek

112

0esz!k3 hogy a Kenez!s 1 na;4a! hossz/ geol8g!a! !d+szakok3 "sok n !k;; ha4lanak ennek az "ll"s;ontnak az el,ogad"s"&a3 de 4elent+sen 0onakodnak !s att8l. Eodge3 Sheldon3 6an Ioste&zee s .a#ney nh"ny azok k*z)l3 ak!k ne tel4esen !degenkednek ett+l a nzett+l3 de 0ala enny!en egyet&tenek a##an3 hogy a na;oknak ez az &tel ezse eFeget!ka!lag ktsges3 ha 5gyan ne lehetetlen. @5y;e& s $a0!n1k azt 0all4"k3 hogy #"& az els+ h"&o na; lehetnek k)l*n#*z+ hossz/s"g/ak3 az 5tols8 h"&o te& szetesen k*z*nsges na;ok 0oltak. Te& szetesen g az els+ h"&o na;ot se tek!nt!k geol8g!a! ko&szakoknak. 6os a Gere&ormeerde $ogmatiek 1% G G0#en azt az "ll"s;ontot 0d!3 hogy a te&e ts na;4a! k*z*nsges na;ok 0oltak. Ee;; 5gyane&&e az "ll"s;ont&a helyezked!k 0al#inism and the .hilosophy o& Bat're 1% G G0#en.21 Noo&tz!4 a Gods :oord en der Ee'5en Get'igenis 1% G k*ny0#en22 azt "ll%t4a3 hogy a h#e& jom Pna;Q sz8 a Kenez!s 1=#en ne 4el*lhet "st3 !nt k*z*nsges na;ot3 de 0all4a3 hogy a Kenez!s %&84a ne t5la4don%tott se !,le ,ontoss"got a Rna;S=nak3 hane 1sak a te&e tst*&tnet ke&eteknt 0ezette azt #e3 ne a t*&tnel ! so&&end!sg 4elzs&e3 hane a te&e t nyek d!1s+sgnek k!"#&"zol"s"&a Isten hatal as eg0"lt8! 1l4a ,ny#en. Ennl,og0a a szo #at a nagy 1s/1s;ont3 ely#en az e #e& el&! 0al8d! so&s"t. Ez a nzet !nk"## e&+sen egyes ko&a! egyh"zaty"k "ll"s;ont4"&a e lkeztet !nket. A ellette ,elso&akoztatott &0ek ne t/l eggy+z+ek3 a !nt azt Aalde&s k! 5tatta a $e Eerste $rie =oo&dst'kken #an Genesis 1% G G0#en.23 Ez az 8sz*0etsg! tan%t8 azt ta&t4a az 1>8z1N- ala;4"n3 hogy a jom ,ogalo a Kenez!s 1=#en egysze&Gen a 0!l"goss"g ;e&!8d5s"t 4elent! a s*ttsgt+l 0al8 egk)l*n#*ztets#enN de ez a nzet l"tsz8lag ag"#an ,oglal4a az !nk"## te& szetellenes agya&"zat"t az !s tl+d+ Rs l+n este s l+n &eggelS k!,e4ezsnek. Ezt akko& /gy kell &tel ezn!3 hogy 0olt egy este3 elyet egel+z*tt egy &eggel. .&. Aalde&s sze&!nt a Szent%&"s te& szetesen t" ogat4a az elk;zelst3 !sze&!nt a te&e ts na;4a! k*z*nsges na;ok 0oltak3 #"& ne #!ztos3 hogy eg lehet hat"&ozn! ;ontos hossz/s"g5kat3 s az els+ h"&o na; n !k;;en k)l*n#*zhetett a "sod!k h"&o t8l. A Rna;S ,ogalo sz8 sze&!nt! &tel ezst a Kenez!s 1=#en az al"##! eg,ontol"sok t" aszt4"k al"N PaQ a jom sz8 els+dleges 4elentse te& szetes na;ot 4elent3 s az 48 sza#"ly az eFegz!s#en3 hogy ne t"0olod45nk el a sz8 els+dleges 4elentst+l3 ha ezt a sz*0eg*ssze,)ggs ne k*0etel! eg. .&. Noo&tz!4 k!e el! a tnyt3 !sze&!nt ez a sz8 egysze&Gen ne 4elent "st3 !nt Rna;otS3 olyat3 a !lyet a D*ld*n l+ e #e& !s e&. P#Q A Kenez!s sze&z+4e /gy l"tsz!k a#szol/t a sz8 sze&!nt! &tel ezshez k*t !nket3 !ko& !nden na;hoz hozz"tesz! az Rs l+n este s l+n &eggelS sza0akat. >!nden egyes e l%tett na;nak 1sak egyetlen est4e s egyetlen &eggele 0an3 0ala !3 a ! al!gha 0onatkozna egy t*## eze& 0es !d+szak&a. S ha azt kell ondan5nk3 hogy a te&e ts !d+szaka! &endk%0)l! na;ok 0oltak3 elyek !ndegy!ke egyetlen hossz/ na;ot s egyetlen hossz/ 4szak"t ta&tal azott3 /gy te& szetes 8don e&)l ,el a k&dsN >!0 0"lt 0olna !nden n*0ny egy hossz/=hossz/ 4szak"nW P1Q A 2>8z2:NB= 11=#en Iz&aelnek eg;a&an1soltat!k3 hogy hat na;on "t 5nk"lkod4anak3 a4d a heted!ken ny5god4anak3 !0el Meho0a a ennyet s a D*ldet hat na; alatt te&e tette3 a4d a heted!ken eg;!hent. A sz!go&/ eFegz!s egk*0etel!3 hogy a Rna;S sz8t !ndkt eset#en 5gyana##an az &tele #en 0egy)k. Azonk%0)l a ;!hens&e k!4el*lt szo #at te& szetesen sz8 sze&!nt! na; 0olt3 s a ,elttelezs az3 hogy a t*##! !s 5gyan!lyen. PdQ Az 5tols8 h"&o na; te& szetesen k*z*nsges na;ok 0oltak3 e&t ezeket "& a Na; hat"&ozta eg a szok"sos 8don. $"& ne lehet)nk a#szol/t #!ztosak a##an3 hogy az el+z+ na;ok egy"ltal"n ne k)l*n#*ztek ezekt+l hossz/s"g#an3 nagyon 0al8sz%nGtlen3 hogy /gy k)l*n#*ztek 0olna3 ahogyan a t*## eze& 0es ;e&!8d5sok k)l*n#*znek a k*z*nsges na;okt8l. Az a k&ds !s ,eltehet+3 hogy !&t lett 0olna sz)ksg !lyen hossz/ !d+szak&a ;ld"5l a 0!l"goss"g s a s*ttsg szt0"laszt"s"hoz.

21 22

21-. oldal 9B. s azt k*0et+ oldalak 23 232=2':. oldalak

11B

3. A @[L<N$<Z NACI@ >?N@AI. sz&e0esz)nk egy hat"&ozott l;1s+zetessget a te&e ts 5nk"4"#anN !nden na; el0ezet a k*0etkez+ na; 5nk"4"hoz s el+ksz%t! azt3 s az egsz az e #e& te&e tse so&"n 45t a 1s/1s;ont&a3 ak! Isten keze 5nk"4"nak a ko&on"4a3 ak! azt a ,ontos ,eladatot ka;ta3 hogy az egsz te&e tst "ll%tsa Isten d!1s+sgnek szolg"lat"#a. a. z els nap. A 0!l"goss"g az els+ na;on te&e tetett3 s a 0!l"goss"g s a s*ttsg szt0"laszt"s"0al lt&e4*tt a na;;al s az 4szaka. A ,nynek ezt a te&e tst k!ne0ettk annak a tnynek a sze ;ont4"#8l3 hogy a Na; 1sak a negyed!k na;on te&e tetett3 de azt"n aga a t5do "ny 1sendes%tette le a g/nyol8d"st annak #e#!zony%t"s"0al3 hogy a ,ny ne a Na;#8l k!s5g"&z8 sz5#sztan1!a3 hane ene&g!z"lt elekt&onok "ltal ge&4esztett te&! h5ll" ok#8l "ll. Megyezz)k !tt eg azt !s3 hogy a Kenez!s ne #eszl a Na;&8l /gy3 !nt ,ny&+l PorQ3 0agy ,ny=ho&doz8&8l Pma-orQ3 s ez ;ontosan az3 a !t a t5do "ny ,el,edezett. Annak a tnynek a ,ny#en3 hogy a 0!l"goss"g !nden let ,elttele3 te& szetes 0olt3 hogy ezt kellett el+sz*& egte&e ten!. Isten azonnal #e0ezette a 0!l"goss"g s a s*ttsg 0"ltakoz"s"nak &endelett !s3 na;;alnak ne0ez0e a 0!l"goss"got s 4szak"nak a s*ttsget. N!n1s azon#an k*z*l0e 0el)nk3 hogy !k;;en 0!telezte k! ezt a 0"ltakoz"st. >!nden egyes na; #esz" ol84a az Rs l+n este s l+n &eggelS sza0akkal z"&5l. A na;okat ne estt+l est!g sz" %t4a3 hane &eggelt+l &eggel!g. T!zenkt 8&a eltelt0el este 0olt s "s!k t!zenkt 8&a eltelt0el &eggel. #. msodik nap% A "sod!k na; 5nk"4a !s a szt0"laszt"s 5nk"4a 0oltN ,el"ll%ttatott az g#olt3 ely el0"lasztotta a ,elette le0+ 0!zeket az alatta le0+ 0!zekt+l. A ,elette le0+ 0!zek a ,elh+k3 ne ;ed!g az )0egtenge&3 Mel'N73 1-N23 0agy az let ,oly84a3 Mel22N13 !nt azt egyesek ,elttelez!k. Egyesek el0etettk a 8zes! #esz" ol8t3 azzal a ,elte0ssel3 hogy ezt az g#oltot sz!l"&d #oltha4t"sknt "#&"zol4a3 " ez tel4essggel ala;talan3 !0el a h#e& ra2ia sz8 egy"ltal"n ne sz!l"&d #olt%0et 4elent3 hane egegyez!k az Rg#oltS 2' sza05nkkal. 1. harmadik nap. Az elk)l*n%ts to0"## ,olytat8d!k a tenge& s a sz"&az,*ld elk)l*n%ts0el3 0. *. Zsolt1:'N2. E ellett eg4elen!k a #ok&ok s ,"k n*0ny! #!&odal a. E"&o nagy oszt"ly5k 0an !tt ege l%t0e3 ne0ezetesen a desh3 a ! a 0!&"gtalan n*0nyek3 elyek ne a szok"sos 8don te& kenyt!k eg egy "st3 az sebh3 ely ag"#an ,oglal4a a gyenge ,)0et s aghoz8 ,)0et3 0ala !n az ts peri3 0agy!s gy) *l1ste& + ,"k3 elyek a ,a4t"45knak eg,elel+ gy) *l1s*ket hoznak. >eg kell !tt e l%ten!3 hogy P1Q Az3 hogy Isten azt ondta3 REa4tson a ,*ld gyenge ,)0etS3 st#.3 ne egyen&tkG annak k! ond"s"0al3 hogy RDe4l+d4*n a sze&0etlen anyag sajt bels eri ltal n"#nyi lettS. Az3 hogy ez te&e t+ sz8 0olt3 ny!l0"n0al8 az 1>8z2NB=#+l. P2Q A k!4elents3 !sze&!nt REa4ta teh"t a ,*ld gyenge ,G0et3 aghoz8 ,)0et az + ne e sze&!nt3 s gy) *l1ste& + ,"t3 a elynek gy) *l1s#en ag 0an az + ne e sze&!ntS P12. 0e&sQ3 egk)l*n#*ztetetten al"t" aszt4a azt az elk;zelst3 hogy a n*0nyek k)l*n#*z+ ,a4a!t Isten te&e tette3 s ne egy "s#8l ,e4l+dtek k!. >!ndegy!k a sa4"t ne e sze&!nt! agot te&e te eg3 teh"t 1sak *n ag"t 0olt k;es &e;&od5k"ln!. Az e0ol/1!8 tanttele te& szetesen !ndkt "ll%t"st tagad4a3 " sz#en kell ta&tan!3 hogy !nd a s;ont"n ne zs3 !nd a ,a4ok egy "s#8l t*&tn+ k!,e4l+dse #!zony%tatlan3 s ostan&a nagy&szt el0etett ,elte0sek.2d. negyedik nap. A Na;3 a Eold s a 1s!llagok te&e tettek eg ,ny,o&&"sokknt3 elyek k)l*n#*z+ 1lokat szolg"lnakN P1Q kettoszt4"k a na;ot s az 4szak"t3 P2Q 4elekknt szolg"lnak3 azaz 4elz!k a sa&kalatos ;ontokat3 az !d+4"&"s=0"ltoz"sok el+4ele!knt3 0ala !nt 4elzsekknt a ,ontos 4*0+#en! ese nyekhez s el4*0end+ %tletekhez3 P3Q 0szakokhoz3 na;okhoz s 0ekhez3 azazhogy szolg"l4anak az 0szak0"ltoz"sok3 az 0ek egy "s5t"n!s"ga3 0ala !nt #!zonyos )nne;na;ok 4elzs&e3 s P'Q szolg"l4anak 0!l"g%t8 testekknt a D*ld sz" "&a3 %gy tegyk lehet+0 a D*ld*n a sze&0es let ,e4l+dst.
2' 2-

Angol#an ReEpanseS3 a ! n0el+0el g#oltot3 anlk)l k!te&4edst3 k!te&4esztst 4elent V a &ord% 6. *. IXToole3 !he 0ase gainst E#ol'tion3 22. oldal

12:

e. z "t"dik nap. Ez a na; hozza ag"0al a ada&ak s halak3 a le0eg+ s a 0!zek lak8!nak egte&e tst. A ada&ak s halak *sszeta&toznak3 !0el sze&0ezet! ,el;%ts)ket tek!nt0e sok hasonl8s"got 5tatnak. S+t3 !nsta#!l!t"s s ozgkonys"g 4elle z! +ket3 ely azt az ele et !s 4elle z!3 ely#en ozognak3 a sz!l"&d tala4t8l elt&+en. Sza;o&od"s5kat tek!nt0e !s hasonl8ak. 6egy)k sz&e3 hogy +k !s ne )k sze&!nt3 azaz ,a4onknt lettek egte&e t0e. ,. hatodik nap. Ez a na; hozza ag"0al a te&e ts! 5nka 1s/1s;ont4"t3 Az "llatok te&e ts0el ka;1solatosan !s t ol0ass5k a k!4elentstN REozzon a ,*ldS3 s ezt eg!nt 1sak /gy kell &tel ezn!3 !nt a 1. ;ont#an el ondottakn"l. Az "llatok ne te& szetes /ton ,e4l+dtek k! a ,*ld#+l3 hane Isten te&e t+ sza0"&a 4elentek eg. A 2-. 0e&s#en konk&tan ol0ass5k3 hogy Isten ne )k sze&!nt teremtette a ,*ld! s a ,*ld*n 1s/sz8= "sz8 "llatokat. A ha a k!,e4ezs g a te& szet! ,e4l+ds&e 0onatkozna !s3 akko& se lenne ha& 8n!"#an az e0ol/1!80al3 !0el ne tan%t4a3 hogy az "llatok k*z0etlen)l az "s0"ny0!l"g#8l ,e4l+dtek k!. Az e #e& te&e tse eg 0an k)l*n#*ztet0e azzal az )nne;lyes tan"1s0gzssel3 ely azt egel+z!N RTe&e ts)nk e #e&t a ! k;)nk&e s hasonlatoss"g5nk&aS3 s ez ne 1soda3 e&t !nden edd!g! el+z+ 1sak az e #e&3 Isten 5nk"4a ko&on"4"nak3 a te&e ts 5nk"4a k!&"lya &kezsnek el+ksz%tse 0olt3 s az&t3 e&t az e #e& Isten k; "s"nak lenn! &endeltetett. A tselem s dem'th sza0ak ne ;ontosan 5gyanazt 4elent!k3 !ndazon"ltal g!s ,el0"lt0a haszn"latosak. >!ko& azt ond4"k3 hogy az e #e& Isten k; "s"&a te&e tetett3 ez azt 4elent!3 hogy Isten az +st%;5s s az e #e& a "solat3 s !ko& hozz"tesz!k3 hogy Isten hasonlatoss"g"&a te&e tetett3 ez ;5szt"n azt az elk;zelst e&+s%t!3 hogy a "solat !nden tek!ntet#en olyan3 !nt az e&edet!. Az e #e& egsz lny#en Isten k; "sa. >!el+tt &"t&nnk a heted!k na;&a3 helyes lehet ,elh%0n! a ,!gyel et a te&e ts 5nk"4"nak els+ s "sod!k h"&o na;4a k*z*tt ,enn"ll8 sze #etGn+ ;"&h5za ok&a. 1. A ,ny te&e tse. 2. Az g#olt te&e tse s a 0!zek szt0"laszt"sa. 3. A 0!zek s a sz"&az,*ld szt0"laszt"sa3 s a D*ld el+ksz%tse az e #e& s az "llatok lak8helyeknt. '. A ,ny,o&&"sok te&e tse. -. A le0eg+ ada&a!nak s a tenge&ek hala!nak egte&e tse. 7. A sz"&az,*ld! "llatok s 1s/sz8= "sz8k3 0ala !nt az e #e& egte&e tse.

g. hetedik nap. Isten eg;!hense a heted!k na;on !ndenekel+tt egy negat%0 ele et ta&tal az. Isten egszGnt a te&e t+ 5nk"4"t 0gezn!. Ehhez azon#an hozz" kell tenn)nk egy ;oz!t%0 ele et3 ne0ezetesen3 hogy *&* t lelte el0gzett 5nk"4"#an. >eg;!hense egy G0sz eg;!hense 0olt3 ak! !5t"n #e,e4ezte &e ek G0t3 s ost lysges 1sod"lattal s *&* el sze ll! azt3 s t*kletes *&* t lel! a G0nek sze lls#en. Rs l"t" Isten3 hogy !nden a !t te&e tett 0ala3 % !gen 48S. El&te Isten 1l4"t3 s eg,elelt az !sten! !de"lnak. Az&t *&)l Isten a te&e tsnek3 e&t ,el!s e&! #enne d!1s+sges t*kletessge!nek 0!sszat)k&*z+dst. Hagyog8 a&1a 0!l"g%t &" s "ld"sz";o&t te&e . '. NIN(S >ASI.I@ TEHE>TST<HTNET A KENEZIS 2=$EN. >eglehet+sen szok"sos a ,e4lette## #!#l!ak&!t!ka te&n annak ,elttelezse3 hogy a Kenez!s 2. ,e4ezete egy "sod!k3 s ,)ggetlen te&e tst*&tnetet ta&tal az. Az els+ t*&tnetet tek!nt!k az Eloh!st"k3 %g a "sod!kat a Meho0!st"k t*&tnetnek. A kett+3 ond4"k3 n!n1s *sszhang#an3 hane egyes ;ontokon elt&nek. A "sod!k t*&tnet#en az els+t+l elt&+en a ,*ld sz"&az a n*0nyek te&e tse el+tt3 az e #e& az "llatok el+tt te&e tet!k3 s 1sak egyed)l3 ne !nt ,&! s n+3 s

121

Isten ez5t"n te&e tette eg az "llatokat3 hogy egl"ssa3 alkal as t"&sas"g lesznek=e az e #e& sz" "&a3 de !5t"n l"t4a3 hogy e##en a 0onatkoz"s#an 1s+d*t ondanak3 egte&e t! az asszonyt az e #e& seg%t+t"&s"5l3 s 0g)l #elehelyez! az e #e&t a sz" "&a ksz%tett ke&t#e. A ez ny!l0"n0al8an a tel4es ,l&e&tse a "sod!k ,e4ezetnek. A Kenez!s 2 ne te&e tst*&tnet3 s ne !s aka& az lenn!. Az leh toledoth k!,e4ezs3 a ely t%zsze& tal"lhat8 eg a Kenez!s#en3 soha ne a dolgok e&edetnek sz)lets&e3 hane !nd!g a dolgok sz)lets&e 0onatkoz!k azoknak a ks+##! t*&tnet#en. A k!,e4ezs a##8l az !d+#+l sz"& az!k3 a !ko& a t*&tnele g a gene&"1!8k le%&"s"#8l "llt. A Kenez!s "sod!k ,e4ezete az e #e& t*&tnetnek le%&"s"0al kezd+d!k3 el&endez! a 1lnak eg,elel+ anyagokat3 s 1sak azt !s tl! eg #+0e##en3 a ! az el+z+ ,e4ezet#en !ndenne G k&onol8g!a! so&&end nlk)l hangzott el3 a !k;;en az a sze&z+ 1l4"hoz sz)ksges. -. @^SHLETE@ A TEHE>TST<HTNET S A T?.I>ANY DELDE.EZSEI EAH>NIA$A EIZATALAHA. a. z idelis, #agy allegorik's magyarzat. Ez !nk"## az elk;zelst3 se !nt a t*&tnet %&ott k*zlst hangs/lyozza. Lgy tek!nt! a Kenez!s 1=et3 !nt Isten te&e t+ 5nk"4"nak k*lt+! le%&"s"t3 a ! azt k)l*n#*z+ sze ;ontok ala;4"n 5tat4a #e. Azon#an P1Q tel4esen ny!l0"n0al83 hogy a t*&tnet t*&tnel ! ,el4egyzsnek tek!ntend+ s a Szent%&"s !s %gy kezel!3 0. *. 2>8z2:N113 NehBN73 Zsolt33N73B3 1'-N2=73 P2Q a Kenez!s ny!t8 ,e4ezete Rnlk)l*z! az !s e&t h#e& k*ltszet a4dne !nden ele tS PSt&ongQ3 s P3Q ez a t*&tnet el0"laszthatatlan5l *sszeka;1sol8d!k az 5t"na k*0etkez+ t*&tnele el3 s ez&t a legte& szetese## dolog3 hogy ag"t a t*&tnetet !s t*&tnel !nek kell tek!nten!. #. modern &iloz&ia mitik's elmlete. A ode&n ,!loz8,!a t/l !s l;ett az el+##! "ll"s;onton. Ne 1sak a te&e ts t*&tnel ! t*&tnett 0et! el3 de ag"t a te&e ts elk;zelst !s3 s a Kenez!s 1. ,e4ezett %tosznak tek!nt!3 ely egy 0all"sos le1kt testes%t eg. Itt n!n1s sz"ndkos alleg8&!a3 ond4"k3 1sak 0all"sos aggal3 0agy k*z;;onttal ell"tott na!0 !szt!k5s #e 5tat"s. Ez te& szetesen ellenttes a tnnyel3 hogy a Kenez!s 1 t*&tnel ! t*&tnetknt 4*n el hozz"nk3 s a ,ent!ek#en e l%tett ke&eszth!0atkoz"sok#an n!n1s %tosznak tek!nt0e. 1. helyrell+ts elmlete% Egyes teol8g5sok azzal ;&8#"lt"k eg *ssze#k%ten! a te&e tst*&tnetet a t5do "nynak a D*ld tan5l "nyoz"s"#an tett ,el,edezse!0el3 hogy el,ogadt"k a hely&e"ll%t"s el lett. Ezt t" ogatta (hal e&s3 $51kland3 Y!se ann s .el!tzs1h3 s ez az el let ,elttelez!3 hogy hossz/ !d+szak telt el az 1>8z1N1=#en e l%tett els+dleges te&e ts3 0ala !nt az 1>8z1N3=31=#en le%&t "sodlagos te&e ts k*z*tt. Ezt a hossz/ !d+szakot nh"ny kataszt&o,"l!s 0"ltoz"s 4elle ezte3 ely azt a ;5szt5l"st okozta3 a ! a Rk!etlen s ;5sztaS sza0akkal 0an ,elttelezetten 4elez0e. Ez&t a "sod!k 0e&set %gy kell ol0asn!N RA ,*ld ;ed!g k!etlen s ;5szta lettS. Ezt a &o #ol"st a hely&e"ll%t"s k*0ette3 elynek so&"n Isten a k"oszt koz ossz" 0"ltoztatta3 az e #e& lakhely0. Ez az el let adhat n ! agya&"zatot az egyes k+zet&tegek&e de ne agya&"zza eg a k+zetek#en le0+ ,ossz%l!"kat3 ha1sak ne ,elttelezz)k3 hogy ltezett az "llatoknak nh"ny egy "st k*0et+ te&e tse3 a !t t* eges ;5szt5l"s k*0etett. Ezt az el letet t5do "nyos k*&*k#en soha ne t" ogatt"k. A $!#l!a ne azt ond4a3 hogy a ,*ld k!etlen s ;5szta lett3 hane hogy az #olt. .e g ha a h#e& hayetha sz8 ,o&d%that8 !s 0olna /gy3 hogy R0"l!kS3 a Rk!etlen s ;5sztaS sza0ak egy ,o& "tlan "lla;otot 4el*lnek3 ne ;ed!g egy ;5szt%t"s 5t"n! "lla;otot. .el!tzs1h *sszeko #!n"lta ezt az el letet azzal az elk;zelssel3 hogy a D*ldet e&edet!leg az angyalok lakt"k3 a4d az angyal0!l"g #5k"sa lett a ;5szt5l"s oka3 ely a 2. 0e&s#en e l%tett k"oszhoz 0ezetett. $!zonyos okok#8l ez a nzet 4elent+s n;sze&Gsgnek *&0end a ko&t"&s d!sz;enz"1!onal!st"k k*&#en3 ak!k t" ogat"st 0lnek ,el,edezn! olyan !ge0e&sek#en3 !nt az zs2'N13 Me&'N23=273 M8#BN'=93 2Ct2N'. A e e !gehelyek gondos elol0as"sa !s elgsges ahhoz3 hogy eggy+zz*n 0alak!tN egy"ltal"n ne #!zony%t4"k a k&dses dolgot. S+t3 a $!#l!a 0!l"gosan a&&a tan%t !nket3 hogy Isten hat na; alatt te&e tette az eget s a ,*ldet Rs azoknak !nden se&egtS3 1>8z2N13 2>8z2:N11.

122

d. konkordisztik's elmlet. Ez eg;&8#"l4a *sszeegyeztetn! a Szent%&"st s a t5do "nyt azzal a ,elttelezssel3 hogy a te&e ts na;4a! t*## eze& 0es !d+szakok 0oltak. A ellett3 a !t "& el ondt5nk e&&+l a te&e ts na;4a!nak ele zseko&3 ost hozz"tehet4)k3 hogy az elk;zels3 !sze&!nt a ,*ld k+zete! ;oz!t%0 8don 5tatnak e&edet)k t*&tnet#en hossz/ s egy "st k*0et+ ,e4l+ds! !d+szakok&a3 egysze&Gen a geol8g5sok el lete3 egy#en olyan el let3 ely ala;talan "ltal"nos%t"sokon ala;sz!k. Delh%045k a ,!gyel et az al"##! eg,ontol"sok&aN P1Q A geol8g!a t5do "nya ne 1sak ,!atal3 de g !nd!g a s;ek5lat%0 gondolkod"s &a#szolg"4a. Ne tek!nthet+ &"0ezet+ t5do "nynak3 !0el nagy &tk#en az a priori3 0agy k*0etkeztet+ gondolkod"s te& ke. S;en1e& Rlog!k"tlan geol8g!"nakS ne0ezte s ne0etsgess tette a 8dsze&e!t3 %g E5Fley /gy #eszl nagy ,elte0se!&+l3 !nt a elyek Rne #!zony%tottak s ne !s lehet +ket #!zony%tan!S.27 P2Q Egszen ostan"!g al!g t*&tnt t*##3 !nt a ,*ld,elsz%n ka&1olgat"sa3 s az !s 1sak nagyon ko&l"tozott sz" / helysz%nen. Ennek e&ed nyek;;en a k*0etkeztetsek gyako&ta "ltal"nos%tottak3 s elgtelen adatokon ala;5lnak. Az egyes helyeken eg,!gyelt tnyek ellent ondanak a "s helyeken eg,!gyelt tnyeknek. P3Q >g ha nagy te&)leteken !s t"&n"nak ,el a ,*ldgoly8 eganny! ;ont4"n3 az !s 1sak a D*ld 4elenleg! "lla;ot"&a 0onatkoz8 !s e&ete!nket n*0eln3 " soha ne lenne k;es t*kletesen eg#%zhat8 !n,o& "1!8t szolg"ltatn! a /lt#l! t*&tnett !llet+en. Senk! ne %&hat4a eg egy ne zet t*&tnett a 4elenko&! "lla;ot"#an s let#en ,enn"ll8 tnyek eg,!gyelse ala;4"n. P'Q A geol8g5sok egyko& azzal a ,elte0ssel ltek3 hogy a k+zet&tegek a D*ld*n !nden)tt 5gyana##an a so&&end#en k*0ettk egy "st3 s hogy egsa11ol0"n az egyes &tegek k!alak5l"s"hoz sz)ksges !d+t3 k!sz" %that8 a D*ld ko&a. A PaQ k!de&)lt3 hogy a k+zet&tegek so&&end4e az egyes helysz%neken 0"ltoz!k3 P#Q a k%s&letek3 elyek annak eg"lla;%t"s"&a !&"ny5ltak3 hogy enny! !d+ 0olt sz)ksges az adott k+zet&teg k!alak5l"s"hoz3 &endk%0)l elt&+ e&ed nyek&e 0ezettek3 s P1Q Lyell hasonlatoss"g=el lete3 ely sze&!nt na;4a!nk ,!z!ka! s k !a! ,olya ata! eg#%zhat8ak annak ,el#e1s)lshez3 hogy ezek &gen !lyenek 0oltak3 t0esnek #!zony5lt.29 P-Q >!ko& a k+zet&tegek3 0agy k+zetek ko&"nak eg"lla;%t"s"&a tett k%s&letek az "s0"ny!3 0agy e1han!ka! 4elle z+!k ala;4"n 1s+d*t ondtak3 a geol8g5sok a ,ossz%l!"kat tettk eg eghat"&oz8 tnyez+nek. A ;aleontol8g!a 0"lt a 0al8#an ,ontos t "0"3 s Lyell hasonlatoss"g=el letnek #e,oly"sa alatt az e0ol/1!8 egy!k ,ontos #!zony%tk"0" ,e4l+d*tt. Egysze&Gen 1sak ,eltteleztk3 hogy #!zonyos ,ossz%l!"k &ge##!ek "sokn"l3 s ha egk&deztk3 hogy !lyen ala;on t*&tnt ez a ,elttelezs3 a 0"lasz az 0olt3 hogy !d+se## k+zetek#en tal"lt"k azokat. A k+zetek ko&"t a #enne tal"lhat8 ,ossz%l!"k ala;4"n "lla;%tott"k eg3 a ,ossz%l!"k ko&"t ;ed!g azoknak a k+zeteknek az ala;4"n3 elyek#en egtal"lt"k ezeket. A ,ossz%l!"kat azon#an ne !nd!g 5gyana##an a so&&end#en tal"lt"k eg !nden)ttN a so&&end !d+nknt ,el#o&5lt. P7Q A ,ossz%l!"k so&&end4e3 ahogyan ost a geol8g!a eghat"&ozza3 ne ,elel eg annak a so&&endnek3 a !t a te&e tst*&tnet ala;4"n 0"&hatn"nk3 %gy g a geol8g!a! el let el,ogad"sa se szolg"ln" a Szent%&"s s a t5do "ny ha& on!z"l"s"nak 1l4"t. 7. A TEHE>TS TANTTELE S AZ E6ILL(I EL>LETE. Te& szetes 8don 0et+d!k ,el a k&ds na;4a!nk#anN !k;;en #e,oly"sol4a az e0ol/1!8 el lete a te&e tst*&tnetetW a. z e#olAci elmlete nem kpes t#enni a teremts tanttelnek helyt. Egyesek /gy #eszlnek3 !ntha az e0ol/1!8 h!;otz!se agya&"zatot k%n"lna a 0!l"g e&edet&e3 ez azon#an 0!l"gosan h!#a3 e&t se ! !lyes !t se tesz. Az e0ol/1!8 ,e4l+ds3 s !nden ,e4l+ds el+,elttelez egy ent!t"s3 ala;el03 0agy e&+ el+zetes ltezst3 ely#+l 0ala ! k!,e4l+d!k. A ne ltez+ k;telen ltezs&e &ejldni. Az anyag s az e&+ ne ,e4l+dhettek k! a se !#+l. Szok"soss" 0"lt az e0ol51!on!st"k sz" "&a 0!sszat&n! a k*dh!;otz!shez a Na;&endsze& e&edetnek eg agya&"z"sa 0gett3 #"& na;4a!nk t5do "ny"#an ezt k!szo&%t4a a hely&+l a
27 29

C&!1e3 !he ('ndamentals o& Geology3 2B3 32. oldalak 6. *. >o&e3 !he $ogma o& E#ol'tion3 1'2. oldal

123

#olyg81s%&a=el let.22 Ezek azok#an 1sak egy l;ssel h"t&## 0!sz!k a ;&o#l "t3 de ne old4"k azt eg. Az e0ol51!on!st"nak 0agy az anyag *&*kk0al8s"g"nak el lethez kell ,olya odn!a3 0agy el kell ,ogadn!a a te&e tst*&tnetet. #. nat'ralista e#olAci elmlete nincs "sszhangban a teremtst"rtnettel. Ea az e0ol/1!8 ne !s ad agya&"zatot a 0!l"g e&edet&e3 de 0a4on ne ad legal"## &a1!on"l!s agya&"zatot a dolgok k!,e4l+ds&e az +sanyag#8l3 s ne agya&"zza=e eg !ly 8don a ostan! n*0ny=3 s "llat,a4ok e&edett P#ele&t0e az e #e&t !sQ3 0ala !nt az let k)l*n#*z+ t)ne ny!t3 ;ld"5l az &zel eket3 az &tel et3 az e&k*l1s*t s a 0all"stW 6a4on sz)ksgsze&Gen )tk*z!k a te&e tst*&tnettelW Nos3 tel4esen ny!l0"n0al83 hogy a nat5&al!sta e0ol/1!8 *ssze)tk*zs#en 0an a #!#l!a! #esz" ol80al. A $!#l!a azt tan%t4a3 hogy a n*0nyek3 az "llatok s az e #e& a >!ndenhat8 te&e t+ sza0"&a 4elentek eg sz%nen3 de az e0ol/1!8s h!;otz!s azt "ll%t4a3 hogy te& szetes /ton a sze&0etlen 0!l"g#8l ,e4l+dtek k!. A $!#l!a /gy 5tat4a #e Istent3 !nt Ak! ne )knek eg,elel+en te&e t! eg a n*0nyeket s "llatokat3 elyek ne )k sze&!nt te&e nek agot3 azaz a sa4"t ,a45kat &e;&od5k"l4"k3 de az e0ol/1!8 a te& szet#en &e4l+ te& szet! e&+k&e 5tat3 elyek az egy!k ,a4nak a "s!k#8l 0al8 k!,e4l+dshez 0ezetnek. A te&e tst*&tnet sze&!nt a n*0nyek3 az "llatok s az e #e& #!&odal a egy ht alatt "llott el+3 az e0ol/1!8 azon#an az 0 !ll!8kon ke&eszt)l ta&t8 ,okozatos ,e4l+ds te& knek tek!nt! !ndezt. A Szent%&"s /gy ,est! le az e #e&t3 !nt ak! a ka&&!e&4nek kezdetn "llt a leg agasa## ,okon3 a4d ,okozatosan s)llyedt le,el a #Gn &o #ol8 hat"s"nak k*0etkezt#en3 az e0ol/1!8 el lete 0!szont /gy 5tat4a #e az e #e&t3 !nt ak! a kezdet#en al!g k)l*n#*z*tt a 0ad"llatokt8l3 s azt "ll%t4a3 hogy az e #e&! ,a4 a sa4"t #els+ e&+!n ke&eszt)l e elked!k a ltezs egy&e agasa## sz!nt4&e. 1. nat'ralista e#olAci nincs jl megalapoz#a s kptelen szmot adni a tnyekrl. A kon,l!kt5s3 ely&e az el+z+ek#en 5talt5nk3 ko oly dolog lenne3 ha az e0ol/1!8 egy 48l egala;ozott tny lenne. Egyesek ezt %gy gondol4"k3 s eggy+z+dssel #eszlnek az e0ol/1!8 dogmjrl. >"sok azon#an helyesen ,!gyel eztetnek !nket a tny&e3 hogy az e0ol/1!8 egyel+&e g !nd!g 1sak h!;otz!s. >g egy olyan nagy t5d8s !s3 !nt A #&ose Dle !ng !s azt ond4a3 hogy Raz e0ol/1!8 ,ogal "hoz ka;1sol8d8 elk;zelsek ala;osa## ele zse eg 5tat4a3 hogy ezek elgtelennek #!zony5lnak a 0al8s"g s a ltezs ,!loz8,!a! s t5do "nyos ;&o#l "!nak egold"sa!kntS.2B >aga a #!zonytalans"g3 ely el5&alkodott az e0ol51!on!st"k t"#o&"#an3 annak a #!zony%tka3 hogy az e0ol/1!8 !nd*ssze h!;otz!s. S+t3 ana;s"g sokan +sz!ntn el!s e&!k3 ak!k g !nd!g &agaszkodnak az e0ol/1!8 ala;el0hez3 hogy ne &t!k3 !k;;en Gk*d!k. Egy !d+#en /gy gondolt"k3 hogy .a&Z!n egadta a k5l1sot az egsz ;&o#l "hoz3 " ost ezt a k5l1sot !nk"## "ltal"nosan el0et!k. Az ala;;!ll&eket3 ely&e a da&Z!n! sze&kezetet ,el;%tettk3 ;ld"5l a hasznoss"g s a haszontalans"g ala;el0t3 a ltezs&t ,olytatott k)zdel et3 a te& szetes k!0"laszt8d"st3 0ala !nt a egsze&zett 4elle z+k to0"##ad"s"t egy "s 5t"n t*&*ltk el. Ilyan e0ol51!on!st"k3 !nt Ye!ss ann3 .e 6&!es3 >endel3 s $ateson !nd= !nd hozz"4"&5ltak a da&Z!n! ,el;%t ny *sszeo l"s"hoz. No&delsk!oeld a =istory o& 6iology 1% G G0#en #e,e4ezett tnyknt #eszl Ra da&Z!n!z 5s ,eloszl"s"&8lS. .enne&t a da&Z!n!z 5s hal"los "gy"hoz h%0 !nket s IXToole azt ond4a3 hogy Ra da&Z!n!z 5s halott3 s a gy"szol8k szo o&/s"ga ne k;es ,elt" asztan! a testetS. >o&ton Raz e0ol/1!8 1s+d4&+lS3 C&!1e ;ed!g Ra sze&0es e0ol/1!8 k%s&tet&+lS #eszl. A da&Z!n!z 5s teh"t el!s e&ten 1s+d*t ondott a ,a4ok e&edetnek agya&"zat"0al3 s az e0ol51!on!st"k ne 0oltak k;esek 4o## agya&"zatot szolg"ltatn!. >endel t*&0nye sz" ot ad a 0"ltozatok&8l3 de ne ad sz" ot az /4 ,a4ok e&edet&+l. 6al84"#an el 5tat az /4 ,a4ok k!,e4l+dst+l a te& szet! ,olya atok "ltal. Egyesek azon a 0le nyen 0annak3 hogy .e 6&!es el lete a 5t"1!8k&8l s Lloyd >o&gan el lete a h!&telen eg4elen+ e0ol/1!8s ;ontok&8l k!4el*l! az 5tat3 " ezek egy!ke se #!zony5lt a ,a4ok e&edete s!ke&es
22 2B

Angol eg,elel+4eN Clanetes! al Theo&y V a &ord% E#ol'tion or 0reation3 2B. oldal

12'

agya&"zat"nak s ne tek!nthet+ az /4 ,a4ok kezdetnek. >ostan"#an "& el!s e&!k3 hogy .e 6&!es 5t"nsa! !nk"## 0"ltozatosak3 se !nt ,a4lagosak3 s ne tek!nthet+k az /4 ,a4ok kezdetnek. S >o&gan knysze&%t0e &z! ag"t annak el!s e&s&e3 hogy ne k;es eg agya&"zn! a h!&telen eg4elense!t anlk)l3 hogy ne t&ne 0!ssza 0ala !,le te&e t+ e&+h*z3 a !t lehet ne0ezn! Istennek !s. >o&ton ond4aN RTny3 hogy a te&e ts ellett ana;s"g egyetlen el let se "ll egS.B: Az e0ol/1!8 h!;otz!se k)l*n#*z+ ;ontokon #5k!k eg. Ne k;es eg agya&"zn! az let e&edett. Az e0ol51!on!st"k ennek agya&"zat"t a s;ont"n lt&e4*0etel#en ke&estk3 egy egala;ozatlan ,elte0s#en3 a !t "&a el0etettek. T5do "nyosan 48l egala;ozott tny3 hogy let 1sak egel+z+ let#+l sz"& azhat. S+t3 az e0ol/1!8 tel4es 1s+d*t ondott egyetlen ;ld"nak a ,el 5tat"s"#an !s3 a !ko& egy ,a4 Psze&0es3 elt&+en a 0"ltozatokt8lQ egy egk)l*n#*ztetetten "s ,a4t hozott lt&e. $ateson ondta 1B21=#enN RNe 0agy5nk k;esek egl"tn!3 !k;;en 4*ttek lt&e a szt0"l"sok a ,a4ok#an. Sok,le 0"ltozatoss"got3 nha nagyon 4elent+seket !s3 na;onta l"t5nk3 de ne l"t5nk ,a4! e&edetetU >!k*z#en az e0ol/1!8#a 0etett h!t)nk sz!l"&dan "ll3 n!n1s el,ogadhat8 #esz" ol8nk a ,a4ok e&edet&+lS. B1 S az e0ol/1!8 ne 0olt k;es s!ke&&el sze #esz"lln! az e #e& e&edet0el ka;1solatos ;&o#l "kkal se . >g az e #e&nek az "llat0!l"g#8l 0al8 lesz"& az"s"t se t5dta #e#!zony%tan!. M. A. Tho son3 a !he /'tline o& ,cience sze&z+4e3 s 0ezet+ e0ol51!on!sta azt 0all4a3 hogy az e #e& sohase 0olt "llat3 egy 0ad"llat! k)ls+0el eg"ldott te&e t ny3 hane az els+ e #e& a ,+e l+s*k k*z)l egyetlen hatal as 5g&"ssal 0"lt e #e&&. >g ke0s# k;es agya&"zn! az e #e& letnek ,!z!ka! oldal"t. Az e #e&! llek3 ,el&5h"z0a &tele el3 *nt5dattal3 sza#ads"ggal3 lelk!!s e&ettel s 0all"sos t*&ek0sekkel egoldatlan tal"ny a&ad a sz" "&a. d. teista e#olAci nem tarthat a ,zent+rs &nyben. Egyes ke&esztyn t5d8sok s teol8g5sok eg;&8#"l4"k a Szent%&"s "ltal tan%tott te&e tst*&tnetet *sszehangoln! az e0ol/1!80al annak el,ogad"s"0al3 a !t te!sta e0ol/1!8nak ne0eznek. Ez t!ltakoz"s Isten k!&ekesztsnek k%s&lete ellen3 a ! /gy hat"&ozza eg t3 !nt !ndenhat8 5nk"st3 Ak! a ,e4l+ds ,olya ata *g*tt "ll. Az e0ol/1!8t egysze&Gen Isten 5nka 8dsze&nek ta&t4"k a te& szet ,e4l+ds#en. A te!sta e0ol/1!8 0al84"#an azt 0all4a3 hogy Isten te&e tette a 0!l"got Pa koz osztQ3 az e0ol/1!8 ,olya at"0al3 azaz a te& szetes ,e4l+ds ,olya at"0al3 ely#e 1sod"latos 8don ne a0atkoz!k #e !ndadd!g3 a %g ez ne 0"l!k ,elttlen)l sz)ksgess. El aka&4a !s e&n!3 hogy a 0!l"g a#szol/t kezdete 1sak!s Isten k*z0etlen te&e t+ te0kenysgnek a k*0etkez nye lehet3 s ha ne tal"l &" te& szetes agya&"zatot3 el!s e&! Isten k*z0etlen #ea0atkoz"s"t !s az let s az e #e& e&edet#en. Ezt /gy k*sz*nt*ttk3 !nt ke&esztyn e0ol/1!8t3 #"& ne sz)ksgsze&Gen 0an #enne 0ala ! #"& ! ke&esztyn!. Sokan3 ak!k k)l*n#en ellenz!k az e0ol/1!8 el lett3 ezt )d0*z*ltk3 !0el el!s e&! Istent a ,olya at"#an s ,elttelezetten *sszeegyeztethet+ a te&e ts #!#l!a! tan%t"s"0al. Ez&t azt"n sza#adon tan%t4"k a gy)lekezetek#en s a 0as"&na;! !skol"k#an. Tnyk&ds azon#an3 hogy ez egy &endk%0)l 0eszlyes h!#&!d. A ne0e ,ogal ! ellent ond"s3 !0el se ne te!z 5s3 se ne nat5&al!z 5s3 se ne te&e ts3 se ne e0ol/1!8 a sza0ak el,ogadott &tel #en. S ne kell nagyon #ele enn!3 hogy egl"ss5k3 .&. Da!&h5&st eggy+z+dse helyn0al83 !sze&!nt Ra te!sta e0ol/1!8 5gyanolyan hatkonyan se !s%t! eg a $!#l!"t3 !nt a tek!ntly !hletett k*ny0t3 !nt ahogyan az ate!sta e0ol/1!8S.B2 A nat5&al!sta e0ol/1!8hoz hasonl8an ez !s azt tan%t4a3 hogy 0 !ll!8k&a 0olt sz)ksg a 4elenleg! lakott 0!l"g k!alak5l"s"hoz3 s hogy ne Isten te&e tette a n*0nyek s az "llatok k)l*n#*z+ ,a4a!t3 hane ag5k hozt"k lt&e a sa4"t ,a4t"!kat3 s hogy az e #e&3 legal"##!s a ! a ,!z!ka! oldal"t !llet!3 az "llat0!l"g lesz"& azott4a3 teh"t nagyon ala1sony sz!nten kezdte a ka&&!e&4t. Ne 0olt a sz8 #!#l!a! &tel #en 0ett el#5k"s3 a #Gn 1sak gyengesg3 a ely az e #e& "llat! *szt*ne!nek s 0"gya!nak e&ed nye3 de
B: B1

!he 6ankr'ptcy o& E#ol'tion3 122. oldal ,cience3 1B22. 4an5"& 2:. B2 !heistic E#ol'tion3 9. oldal

12-

ne tesz! +t #Gn*ss3 s hogy a eg0"lt"s az e #e&#en 4elen le0+ agasa## &endG ele nek az ala1sonya## &endG ha4la ok&a gyako&olt ,olya atosan n*0ek0+ hat"sa "ltal k*0etkez!k #e3 teh"t az /44"sz)lets3 egt&s s egszentel+ds egysze&Gen te& szetes ;sz!1hol8g!a! 0"ltoz"sok3 s %gy to0"##. Egysz80al3 ez az el let tel4essggel al"akn"zza a Szent%&"s !gazs"g"t. Na;4a!nk egyes ke&esztyn tan%t8! /gy &z!k3 hogy $e&gson 0reati#e E#ol'tion <teremt e#olAci> el lete )d0*zl! azokat3 ak!k ne aka&4"k k!hagyn! Istent a sz" %t"s#8l. Ez a ,&an1!a ,!loz8,5s ,elttelez egy lan #ital=t3 egy let! ;5lz5st a 0!l"g#an3 !nt !nden let ala;4"t s ozgat8&5g84"t. Ez az let! ;5lz5s ne az anyag#8l ;attan k!3 hane !nk"## az anyag e&edend+ oka. Ez 5&alkod!k az anyagon3 legy+z! !ne&1!"4"t s ellen"ll"s"t l+e&+knt 0al8 Gk*dssel azon3 a ! lnyeg!leg haldokl!k3 s "lland8an te&e t3 de ne /4 anyagot3 hane /4 ozg"sokat3 elyek a sa4"t 0g)kh*z !llesztettek3 s %gy nagyon hasonl8an te&e t ahhoz3 a !k;;en egy G0sz 0ala !t lt&ehoz. Ez !&"ny%t8 s 1lzatos3 s #"& t5datos3 ne egy el+zetesen egalkotott te&0 ala;4"n Gk*d!k3 48llehet ez !s lehetsges. Ez az *&*kk te&e t+ let3 R elynek !nden egyed s !nden ,a4 egy=egy k%s&leteS3 $e&gson Istene3 egy 0ges Isten3 ak!nek hatal a ko&l"tozott3 s ak! l"tsz8lag sze lytelen3 #"& Ee& ann azt ond4a3 hogy Rtal"n ne egy)nk t/l essz!&e a &ossz !&"ny#a3 ha azt h!ssz)k3 hogy + Xa dolgok !de"l!s tenden1!"4aX3 ak! sze lyess ttetettS.B3 Eaas /gy #eszl $e&gson&8l3 !nt 0!tal!sta ;ante!st"&8l3 se !nt te!st"&8l. >!ndeneset&e az + Istene olyan Isten3 ak! tel4essggel #enne ,oglaltat!k e##en a 0!l"g#an. Ez a nzet k)l*n*sen tetszhet egy ode&n l!#e&"l!s teol8g5snak3 de g ke0s# 0an ha& 8n!"#an a te&e tst*&tnettel3 !nt a te!sta e0ol/1!8.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >! a &e"l!s alte&nat%0"4a a te&e tst*&tnetnekW >!#en &e4l!k a te&e tst*&tnet ,ontoss"gaW >egengedhet+=e3 hogy a Kenez!s els+ nh"ny ,e4ezetnek #"& !lyen #e,oly"sa legyen a dolgok e&edetnek t5do "nyos 0!zsg"lat"&aW >eghat"&ozza=e a $!#l!a #"& ! 8don a 0!l"g te&e tsnek !d+;ont4"tW >!,le szls+sgeket kell elke&)ln! Istent3 a 0!l"got3 0ala !nt a kett+4)k 0!szony"t !llet+enW A $!#l!"t 0a4on !nd!g a szles k*&#en el,ogadott t5do "nyos el letekkel *sszhang#an kell &tel ezn!W >! az e0ol/1!8 h!;otz!snek helyzete ana;s"g a 0!l"g#anW >! a da&Z!n! e0ol/1!8s el let 4ellegzetes ele eW Eogyan agya&"zz5k szles k*&G el,ogadotts"g"t na;4a!nk#anW >!k;;en #e,oly"sol4a $e&gson te&e t+ e0ol/1!84a3 0agy Eans .&!es1h neo=0!tal!z 5sa a 0!l"gegyete e1han!szt!k5s nzettW >!lyen 0onatkoz"s#an 4elent to0"##l;st a te!sta e0ol/1!8 a nat5&al!sta e0ol/1!80al sze #enW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 '27=-'3. oldal3 5gyan+N ,chepping o& /nt5ikkelling3 @5y;e&3 $ict $ogm $e 0reatione3 3=129. oldal3 $e 0reat'ris3 A. 3=-'. oldal3 $. 3='2. oldal3 5gyan+N E#ol'tie3 6os3 Gere&% $ogm. 1. k*tet3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet --:=-9'. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol% I. k*tet '73=-27. oldal3 >1Che&son3 0hr% $ogm. 173=19'. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olemic !heol.3 2'9=29'. oldal3 Ea&&!s3 God, 0reator and 1ord o& ll3 1. k*tet '73=-12. oldal3 Ee;;3 0al#inism and the .hilosophy o& Bat're3 6. ,e4ezet3 Eon!g3 Gere&% $ogm. 221=32'. oldal3 Noo&dtz!43 God-s :oord en der Ee'5en Get'igenis3 99=B2. oldal3 Aalde&s3 $e Goddelijke /penbaring in de Eerste $rie =oo&dst'kken #an Genesis3 Kees!nk3 Can-s =eeren /rdinantien3 .a&Z!n3 Yalla1e3 Ye!ss ann3 Is#o&ne3 S;en1e&3 Eae1kel3 Tho son s "sok k)l*n#*z+3 az e0ol/1!80al ka;1solatos 5nk"!3 .enne&t3 !he $eathbed o& $ar5inism3 .aZson3 !he 6ible 0on&irmed by ,cience3 Dle !ng3 E#ol'tion and 0reation3 Ea !lton3 !he 6asis o& E#ol'tionary (aith3 Mohnson3 0an the 0hristian Bo5 6elie#e in E#ol'tion? >o&ton3 !he 6ankr'ptcy o& E#ol'tion3 >1(&ady3 Reason and Re#elation3 >o&e3 !he $ogma o& E#ol'tion3 C&!1e3 !he ('ndamentals o& Geology3 5gyan+N !he .hantom o& /rganic E#ol'tion3 >essenge&3 E#ol'tion and !heology3 H! e&3 !he !heory o& E#ol'tion and the (acts o& ,cience.

B3

E'cken and 6ergson3 173. oldal

127

VI. A gondvisels
A ke&esztyn te!z 5s ellenz! !nd Isten de!sta el0"laszt"s"t a 0!l"gt8l3 !nd Isten ;ante!sta *sszeke0e&st a 0!l"ggal. Ez&t a te&e ts tanttelt !nd4"&t a gond0!sels tanttele k*0et!3 ely#en Istennek a 0!l"ggal 0al8 0!szonya #!#l!k5s nzett ;ontosan eghat"&ozz5k. $"& a Rgond0!selsS ,ogalo ne tal"lhat8 eg a Szent%&"s#an3 a gond0!sels tanttele a legtel4ese##en #!#l!k5s. A sz8 a lat!n pro#identia sz8#8l e&ed3 a ! eg,elel a g*&*g proncia sz8nak. Ezek a sza0ak els+dlegesen el+&e t5d"st3 0agy el+&e l"t"st 4elentenek3 " ,okozatosan *sszeszedtek "s 4elentseket !s. Az el+&e l"t"s egy&szt a 4*0+&e 0onatkoz8 te&0ekhez3 "s&szt e e te&0ek tnyleges eg0al8s%t"s"hoz t"&s5l. ^gy a Rgond0!selsS sz8 elkezdte Isten a a gondoskod"s"t 4elenten!3 a !0el Isten a &endelete!nek 0g#e enetelt3 0ala !nt a te&e t nye! ,ennta&t"s"t s ko& "nyz"s"t #!ztos%t4a. E##en az &tele #en haszn"latos ana;s"g "ltal"#an a teol8g!"#an3 de ne ez az egyetlen &tele 3 a ely#en a teol8g5sok ,elhaszn"lt"k. T5&&et!n a ,ogal at a legszlese## &tel #en hat"&ozza eg3 !nt a ! 4el*l P1Q el+&e t5d"st3 P2Q el+&e el&endelst3 P3Q az el&endelt dolgok k!0!telezsnek hathat8s !&"ny%t"s"t. Altal"nosan azon#an a leg5tols8 ;ont sze&!nt! &tele #en 0al8 haszn"lat&a ko&l"toz8d!k.

A. A gond(isels ltalnossgban
1. A KIN.6ISELS TANTTELNE@ T<HTNETE. A gond0!sels&+l sz8l8 tanttel0el az egyh"z sze #ehelyezkedett !nd azzal az e;!k5&e"n5s elk;zelssel3 hogy a 0!l"got a 0letlen !&"ny%t4a3 !nd azzal a szto!k5s nzettel3 hogy a 0gzet ko& "nyozza. A kezdet kezdett+l ,og0a a teol8g5sok a&&a az "ll"s;ont&a helyezkedtek3 hogy Isten ta&t4a ,enn s ko& "nyozza a 0!l"got. Azon#an ne !nd!g &endelkeztek egy,o& "n a#szol/t elgondol"ssal !nden dolog !sten! ,el)gyelet&+l. A kett+ k*z*tt! szo&os ka;1solat !att a gond0!sels tanttelnek t*&tnete ,+## 0onalak#an k*0et! a ;&edeszt!n"1!8 tanttelt. A ko&a! egyh"zaty"k ne 5tatnak hat"&ozott nzeteket a t "#an. A szto!k5soknak a 0gzet&e 0onatkoz8 tanttel0el sze #en s Isten szentsgnek eg80"s"&a !&"ny5l8 sz"ndka!k k*0etkezt#en !d+nknt t/lhangs/lyozt"k az e #e& sza#ad aka&at"t3 s edd!g a &tk!g ha4lottak Isten a#szol/t gond0!sel+ 5&al "nak a tagad"s"&a a #Gn*s 1selekedetek 0onatkoz"s"#an. Agoston 0olt az /tt*&+ ezen az /ton ennek a tanttelnek a k!,e4leszts#en. A 0gzet s a 0letlen tanttele!0el sze #en k!e elte a tnyt3 hogy !nden dolgot Isten sz50e&n3 #*l1s s 48te0+ aka&ata ta&t ,enn s !&"ny%t. ne k*t*tt k! ,ennta&t"sokat Isten gond0!sels0el ka;1solatosan3 hane azt 0allotta3 hogy Isten 5&al a egy,o& a a 0!l"g#an le0+ 48 s gonosz ,elett. A "sodlagos okok 0al8s"g"nak eg0ds0el eg80ta Isten szentsgt s ,ennta&totta az e #e& ,elel+ssgt. A k*z;ko& so&"n ke0s 0!ta 0olt az !sten! gond0!sels t "4"#an. Egyetlen zs!nat se ny!l0"n%tott 0le nyt ezzel a tanttellel ka;1solatosan. Agoston nzete 0olt az 5&alkod83 a ! !nden al"0etett Isten aka&at"nak. Ez ne 4elent! azon#an azt3 hogy ne lettek 0olna elt&+ nzetek. A ;elag!"n!z 5s a gond0!selst a te& szetes let&e ko&l"tozta3 s k!z"&ta az e&k*l1s! letet. S a se !=;el"g!"n5sok 5gyane##en az !&"ny#an haladtak3 #"& ne 5gyanolyan essz!&e entek el. Egyes skolaszt!k5sok Isten ,ennta&t"s"t te&e t+ te0kenysge ,olytat8d"s"nak tek!ntettk3 %g "sok tnyleges k)l*n#sget tettek a kett+ k*z*tt. A]5!n8! Ta "s tanttele az !sten! gond0!sels&+l nagy 0onalak#an k*0et! Agostont3 s azt 0all4a3 hogy Isten aka&ata3 a !k;;en t*kletessge! eghat"&ozz"k azt3 ,ennta&t s ko& "nyoz !nden dolgot3 %g .5ns S1ot5s s az olyan no !nal!st"k3 !nt $!el s I11a !ndent Isten *nknyes aka&at"t8l tettek ,)gg+0. Ez a 0letlen 5&al "nak t5la4donk;;en! #e0ezetse 0olt. A &e,o& "to&ok egsz#en 00e az !sten! gond0!sels "goston! tanttele ellett sz"lltak s%k&a3 48llehet a &szletek#en n !leg elt&tek egy "st8l. >%g L5the& h!tt az egyete es gond0!sels#en3 ne hangs/lyozza k! a 0!l"gnak Isten "ltal t*&tn+ ,ennta&t"s"t s 129

ko& "nyz"s"t oly &tk#en3 !nt tesz! ezt @"l0!n. a tanttelt els+so&#an szote&!ol8g!a! 0onatkoz"sa!#an 0esz! ,!gyele #e. A szo1!n!"n5sok s az a& !n!"n5sok3 48llehet ne azonos &tk#en3 ko&l"tozt"k Isten gond0!selst az e #e& ,)ggetlen tel4es%t+k;essgnek hangoztat"s"0al a 1selek0sek kezde nyezs&e3 a ! "ltal k;es !&"ny%tan! az lett. A 0!l"g !&"ny%t"s"t tnylegesen k!0ettk Isten kez#+l s #eletettk az e #e& kez#e. A t!zennyol1ad!k s t!zenk!len1ed!k sz"zadok#an a gond0!sels tanttelt gyako&lat!lag k!&ekesztette a de!z 5s3 a ! /gy 5tatta #e Istent3 !nt Ak! k!0onta >ag"t a 0!l"g#8l a te&e ts 5nk"4"nak #e,e4ezt0elO 0ala !nt a ;ante!z 5s3 a ! azonos%totta Istent a 0!l"ggal3 elt*&*lte a egk)l*n#*ztetst a te&e ts s a gond0!sels k*z*tt3 s tagadta a "sodlagos okok 0al8s"goss"g"t. S #"& a de!z 5st a "& a /lt egy!k ele nek tek!nthet4)k3 a 0!l"g ko& "nyz"s"0al ka;1solatos nzete ,enn a&adt a te& szett5do "nyok a a "ll"s;ont4"#an3 hogy a 0!l"got egy k+#e 0sett t*&0ny&endsze& !&"ny%t4a. S a ode&n l!#e&"l!s teol8g!a3 Isten ! anen1!"4"nak ;ante!sta ,el,og"s"0al sz!ntn ha4la os k!&ekeszten! az !sten! gond0!sels tanttelt. 2. A KIN.6ISELS ESZ>ME. A gond0!sels eghat"&ozhat8 /gy3 !nt az isteni energinak az a &olyamatos gyakorlsa, mely ltal a !eremt &enntartja minden teremtmnyt, ami a #ilgon mindenben m'nklkodik, amiknek meg kell lenni3k, s mindent a kijel"lt #ge &el irny+t% Ez a eghat"&oz"s 4elz!3 hogy a gond0!selsnek h"&o ele e 0an3 ne0ezetesen a ,ennta&t"s Pconser#atio, s'stentatioQ3 az egy)tt Gk*ds3 0agy koo;e&"1!8 Pconc'rs's, co) operatioQ3 0ala !nt a ko& "nyz"s Pg'bernatioQ. @"l0!n3 a Ee!del#e&g! @"t3 0ala !nt az /4a## dog at!k5sok P.a#ney3 a Eodge=k3 Shedd3 >1Che&sonQ 1sak kt ele &+l #eszlnek3 ne0ezetesen a ,ennta&t"s&8l s a ko& "nyz"s&8l. Ez azon#an ne 4elent! azt3 hogy k! aka&4"k z"&n! az egy)tt Gk*ds ele t3 hane 1sak azt3 hogy /gy kezel!k3 !nt a ! #enne ,oglaltat!k a "s!k kett+#en3 4elez0n a 8d4"t3 ahogyan Isten ,ennta&t4a s ko& "nyozza a 0!l"got. >1Che&son l"tsz8lag /gy 0l!3 hogy 1sak egyes nagy l5the&"n5s teol8g5sok ,ogadt"k el a h"& as egoszt"st3 e##en azon#an t0ed3 !0el ez nagyon !s szok"sos a d"n dog at!k5sok 5nk"!#an a t!zenheted!k sz"zadt8l kezd+d+en P>ast&!1ht3 " >a&1k3 .e >oo&3 $&akel3 D&an1ken3 @5y;e&3 $a0!n1k3 6os3 Eon!gQ. k elt"0olodtak a &g! ,eloszt"st8l3 !0el 4o##an k! aka&t"k e eln! az egy)tt Gk*ds ele t annak &dek#en3 hogy 80akod4anak !nd a de!z 5st8l3 !nd a ;ante!z 5st8l. >%g azon#an k)l*n#sget tesz)nk a gond0!sels h"&o ele e k*z*tt3 ne sza#ad el,eledkezn)nk a&&8l3 hogy a h"&o soha ne k)l*n)l el Isten 5nk"4"#an. $"& a ,ennta&t"s a ltezsre3 az egy)tt Gk*ds a te#kenysgre3 a ko& "nyz"s ;ed!g !nden dolog irny+tsra 0onatkoz!k3 ezt soha ne sza#ad k!z"&8lagos &tele #en 0enn!. A ,ennta&t"s#an #enne 0an a ko& "nyz"s ele e3 a ko& "nyz"s#an #enne 0an az egy)tt Gk*ds ele e3 s az egy)tt Gk*ds#en #enne 0an a ,ennta&t"s ele e. A ;ante!z 5s ne tesz k)l*n#sget a te&e ts s a gond0!sels k*z*tt3 de a te!z 5s &agaszkod!k a kett+s k)l*n#sgttelhezN PaQ A te&e ts azokat sz8l%t4a ltezs&e3 elyek el+z+leg ne lteztek3 %g a gond0!sels ,olytat4a !ndazokat3 a !k "& lteznek3 !llet0e okozza azok ,olytat8d"s"t. P#Q El+##!#en ne lehetsges az egy)tt Gk*ds a te&e t ny s a Te&e t+ k*z*tt3 5t8##!#an azon#an eg0al8s5l az egy)tt Gk*ds az els+dleges Ik s a "sodlagos okok k*z*tt. A Szent%&"s#an ez a kett+ !nd!g elk)l*n)lten sze&e;el. 3. A KIN.6ISELS TEH>SZET6EL @AC(SILATIS T6ES NZETE@. a. Bzet, mely az elre t'dsra #agy az elret'dsra pl'sz ele#e elrendelsre korltozza azt. Ezt a ko&l"toz"st l"t45k egyes ko&a! egyh"zaty"kn"l. A tny azon#an az3 hogy !ko& Isten gond0!sels&+l #eszl)nk3 "ltal"#an ne az el+&e t5d"s"&a3 0agy az ele0e el&endels&e gondol5nk3 hane ;5szt"n az ,olytat8d83 te&0nek eg0al8s%t"s"&a !&"ny5l8 te0kenysg&e a 0!l"g#an. Del,og45k3 hogy az ne 0"laszthat8 k)l*n az *&*kk0al8 &endelett+l3 de &ezz)k3 hogy a kett+ egk)l*n#*ztethet+ s eg !s kell k)l*n#*ztetn!. A kett+t gyak&an ! anens s "t enet! gond0!selsknt k)l*n#*ztet!k eg.

122

#. z isteni gond#isels deista &el&ogsa. A de!z 5s sze&!nt Istennek a 0!l"g&8l 0al8 gondoskod"sa ne egyete es3 s;e1!"l!s s *&*k*s3 hane 1sak "ltal"nos te& szetG. A te&e ts !de4n #e)ltetett !nden te&e t ny#e #!zonyos el!degen%thetetlen 4elle z+ket3 al"0etette +ket #!zonyos eg0"ltoztathatatlan t*&0nyeknek3 s ag5k&a hagyta +ket3 hogy 5nk"l4"k k! a sa4"t so&s5kat a sa4"t #els+ k;essge!k seg%tsg0el. Id+k*z#en 1sak "ltal"nos ,el)gyeletet gyako&ol3 ne s;e1!,!k5s3 a sz%nen eg4elen+ 1selek0+ sze lyekkel3 hane az Altala egsza#ott egyete es t*&0nyekkel. A 0!l"g egysze&Gen egy g;ezet3 elyet Isten ozg"s#a hozott3 de egy"ltal"n ne 4"& G3 elyet na;onta 0ezet. Ez a de!sta elk;zels 4elle z+ a ;elag!"n!z 5s&a3 egyes &8 a! katol!k5s teol8g5sok !s el,ogadt"k3 s a szo1!n!"n!z 5s !s t" ogat4a3 to0"##" az a& !n!an!z 5s egy!k ala;0et+ h!#"4"t !s k;ezte. Ezt ,!lozo,!k5s &5h"#a *lt*ztettk a t!zennyol1ad!k sz"zad de!st"!3 s /4 ,o& "#an 4elent eg a t!zenk!len1ed!k sz"zad#an az e0ol/1!8 el letnek s a te& szett5do "nyoknak a #e,oly"sa alatt3 a te& szetnek a k+#e 0sett t*&0nyek &5gal atlan &endsze&e "ltal !&"ny%tott te& szet&e helyezett e&+tel4es hangs/llyal. 1. z isteni gond#isels panteista nzete. A ;ante!z 5s ne !s e&! el a k)l*n#sget Isten s a 0!l"g k*z*tt. 6agy !deal!szt!k5san elnyelet! a 0!l"got Istennel3 0agy ate&!al!szt!k5san elnyelet! Istent a 0!l"ggal. Egy!k eset#en se hagy helyet a te&e tsnek s elt*&l! a sz8 helyes &tel #en 0ett gond0!selst !s. Igaz3 hogy a ;ante!st"k #eszlnek a gond0!sels&+l3 de az + /gyne0ezett gond0!sels)k egysze&Gen azonos a te& szet enet0el3 s ez ne "s3 !nt Isten *nk!4elentse3 olyan *nk!4elents3 ely ne hagy helyet a "sodlagos okok ,)ggetlen Gk*dse sz" "&a a sz8 se !lyen &tel #en se . E##+l a nz+;ont#8l a te& szet,elett! lehetetlensg3 0agy !nk"## a te& szetes s a te& szet,elett! azonosak3 a sza#ad sze lyes *n eghat"&oz"s t5data az e #e&#en !ll/z!83 az e&k*l1s! ,elel+ssg a k;zelet sz)l*tte3 s az ! a s a d!1s&et 0all"sos #a#on"k. A teol8g!a !nd!g 80atosan k!0dte a ;ante!z 5s e e 1sa;d"!t3 de az 5tols8 0sz"zad#anB' ennek a h!#"nak s!ke&)lt eg0etn!e a l"#"t a ode&n l!#e&"l!s teol8g!"#an Isten ! anen1!"4a tanttelnek "l&5h"4"#an. '. AZ ISTENI KIN.6ISELS I$ME@T?>AI. a. ,zent+rs ezzel kapcsolatos tan+tsai. A $!#l!a 0!l"gosan tan%t4a Isten gond0!sel+ !&"ny%t"s"t P1Q a 0!l"gegyete ,elett "ltal"#an3 Zsolt1:3N1B3 ."n-N3-3 E,1N113 P2Q a ,!z!ka! 0!l"g ,elett3 M8#39N-31:3 Zsolt1:'N1'3 13-373 >t-N'-3 P3Q az "llat! te&e ts ,elett Zsolt1:'3213223 >t7N273 1:N2B3 P'Q a ne zetek *sszetGzse! ,elett3 M8#12N233 Zsolt22N223 77N93 (sel19N273 P-Q az e #e& sz)letse s so&sa ,elett3 1S" 17N13 Zsolt13BN173 zs'-N-3 Kal1N1-=1-3 P7Q az e #e& letnek k)ls+ s!ke&e! s #5k"sa! ,elett3 Zsolt9-N9=23 Lk1N-23 P9Q a l"tsz8lag 0letlen s lnyegtelen dolgok ,elett3 Cld17N333 >t1:N3:3 P2Q az !gazak 0del e ,elett3 Zsolt'NB3 -N133 73NB3 121N33 H 2N223 PBQ Isten n;e sz)ksglete!nek #et*ltse ,elett3 1>8z22N231'3 ->8z2N33 D!l'N1B3 P1:Q az ! "&a adott 0"laszok ,elett3 1S" 1N1B3 zs2:N-=73 2@&8n33N133 Zsolt7-N33 >t9N93 Lk12N9=23 s P11Q a #Gn*s*k el%tlse s eg#)ntetse ,elett3 Zsolt9N13=1'3 11N7. #. Gltalnos s specilis gond#isels. A teol8g5sok "ltal"#an k)l*n#sget tesznek az "ltal"nos s a s;e1!"l!s gond0!sels k*z*tt3 az els+ alatt Istennek a 0!l"gegyete egszt &!nt+ !&"ny%t"s"t3 %g a "sod!k alatt annak az egszhez 0!szony%tott egyes &sze!&+l 0al8 gondoskod"s"t &t!k. Ez ne kt,le gond0!sels3 hane 5gyanaz a gond0!sels3 ely kt k)l*n"ll8 0!szony#an gyako&oltat!k. A Rs;e1!"l!s gond0!selsS k!,e4ezs azon#an #%&hat s;e1!,!k5sa## 4elentssel3 s egyes esetek#en Istennek a &a1!on"l!s te&e t nye!&+l 0al8 gondoskod"s"&a 5tal. Egyesek g nagyon s;e1!"l!s gond0!sels&+l !s #eszlnek Ppro#identia specialissimaQ3 5tal0"n azok&a3 ak!k a s;e1!"l!s gye& ek! 0!szony#an "llnak Istennel. A s;e1!"l!s gond0!selsek az ese nyek so&&end4nek s;e1!"l!s ko #!n"1!8!3 ;ld"5l az ! "&a adott 0"lasz3 a egsza#ad5l"s a #a4ok#8l3 s !nden egyes eset3 !ko& a kegyele s a seg%tsg #!zonyos k&!t!k5s k*&)l nyek k*z*tt &kez!k.
B'

Tek!ntettel a k*ny0 e&edet!

eg4elensnek !de4&e3 ezalatt a TIT. sz"zadot kell &ten! V a &ord.

12B

1. specilis gond#isels tagadsa. 6annak3 ak!k ha4land8ak el!s e&n! az "ltal"nos gond0!selst3 a 0!l"g !&"ny%t"s"t az egyete es t*&0nyek ,!F &endsze&e alatt3 de tagad4"k3 hogy ltezne a s;e1!"l!s gond0!sels !s3 ely#en Isten a t*&tnele &szlete!0el3 az e #e&! let t*&tnse!0el3 s k)l*n*sen az !gazak egta;asztal"sa!0al ,oglalkoz!k. Egyesek azt gondol4"k3 hogy Isten t/ls"gosan hatal as ahhoz3 hogy az let a;&8=1se;&+ dolga!0al ,oglalkozzon3 "sok 0!szont /gy 0l!k3 hogy ezt ne !s t5d4a egtenn!3 !0el a te& szet t*&0nye! az kezt !s egk*t!k3 e !att azt"n 4elent+sgtel4esen osolyognak3 !ko& azt hall4"k3 hogy Isten eg0"laszol4a az e #e&ek ! "!t. Nos3 ne sz)ksges tagadn!3 hogy a s;e1!"l!s gond0!sels s a te& szet egyete es t*&0nye!nek 0!szonya ;&o#l "t 4elent. Egy!de4Gleg eg kell ondan!3 hogy Isten nagyon szegnyes3 ,elsz%nes3 s #!#l!aellenes nzett 4elent! azt ondan!3 hogy ne ,oglalkoz!k az let &szlete!0el s ne !s k;es e&&e3 ne k;es eg0"laszoln! az ! "kat3 sza#ad%t"st adn! a 0eszly#+l3 0agy 1sod"latos 8don #ea0atkozn! az e #e& let#e. Az 5&alkod83 ak! 1sak nh"ny "ltal"nos ala;el0et ,ektetett le3 de ne ,o&d%tott ,!gyel et a &szletek&e3 0agy az )zlete #e&3 ak! el 5lasztotta az )zlet enete &szlete!0el 0al8 ,oglalkoz"st3 ha a&osan #a4#a 45t. A $!#l!a azt tan%t4a3 hogy g az let lega;&8## &szlete! !s !sten! el&endezs#en za4lanak. Azzal a k&dssel ka;1solat#an3 hogy 0a4on k;esek 0agy5nk=e ha& 8n!"#a hozn! a te& szet egyete es t*&0nye!t s a s;e1!"l!s gond0!selst3 az al"##!ak&a 5tathat5nk &"N P1Q A te& szet t*&0nye!t ne sza#ad /gy #e 5tatn!3 !nt a te& szet a a e&+!t3 elyek !nden t)ne nyt s Gk*dst ,el)gyelnek. Ezek 0al84"#an ne t*##ek3 !nt az e #e&nek a sza#"lysze&Gsg&e 0onatkoz83 gyak&an h!"nyos le%&"sa! a te& szet e&+! Gk*ds! 8dozata!nak ,el,edezett 0"ltozatoss"g"#an. P2Q A te& szet t*&0nye!nek ate&!al!sta elk;zelse egy z"&t &endsze&3 ely Istent+l ,)ggetlen)l Gk*d!k3 s lehetetlenn tesz! Sz" "&a3 hogy #ea0atkozzon a 0!l"g enet#e3 " ez a#szol/t &ossz. A 0!l"gegyete nek 0an sze lyes ala;4a s a te& szet sza#"lysze&Gsge egysze&Gen a sze lyes 1selek0+ "ltal el&endelt 8dsze&. P3Q A te& szet /gyne0ezett t*&0nye! 1sak akko& hozz"k lt&e 5gyanazokat az e&ed nyeket3 ha a ,elttelek !nd azonosak. A hat"sok &endsze&!nt ne egyetlen e&+nek az e&ed nye!3 hane a te& szet! e&+k ko #!n"1!8!. >g egyetlen e #e& !s k;es eg0"ltoztatn! a hat"sokat a te& szet egy!k e&e4nek "s!k e&e4e3 0agy e&+! ko #!n"l"s"0al3 48llehet e e e&+k !ndegy!ke a sa4"t t*&0ny0el sz!go&/ *sszhang#an Gk*d!k. S ha ez lehetsges az e #e& sz" "&a3 akko& 0gtelen)l 4o##an lehetsges az Isten sz" "&a. >!nden,le ko #!n"1!8kkal k;es a leg0"ltozatosa## e&ed nyeket el+!dzn!.

B. 5ennta ts
1. ALAC A DENNTAHTAS TANTTELEEZ. A ,ennta&t"s tanttelt !nd k*z0etlen3 !nd k*z0etett #!zony%tkok al"t" aszt4"k. a. K"z#etlen bizony+tkok. Az *sszes dolog !sten! ,ennta&t"s"t a Szent%&"s k)l*n#*z+ !gehelye! 0!l"gosan s k!e elten tan%t4"k. A k*0etkez+ !gehelyek 1sak nh"ny a a sok k*z)l3 elyeket ege l%thet)nkN ->8z22N1232-=223 1S" 2NB3 NehBN73 Zsolt1:9NB3 129N13 1'-N1'=1-3 >t1:`2B3 (sel19N223 @ol1N193 Zs!d1N3. Nagyon sok !gehely #eszl az L&&8l3 !nt az n;nek eg+&!z+4&+l3 ;ld"5l 1>8z22N1-3 'BN2'3 2>8z1'N2B=3:3 ->8z1N3:=313 2@&8n2:N1-3193 M8#1N1:3 37N93 Zsolt 31N213 32N73 3'N1731232:3 39N1-31931B=2:3 B1N1333'393B31:31'3 121N3='39=23 12-N1323 zs':N113 '3N23 73NB3 Me&3:N9=2311 Ez3'N11=1231-=173 ."n12N13 Zak2N-3 Lk21N123 1@o&1:N133 1Ct3N123 Mel3N1:. #. 1e#ezetett <ded'kt+#> bizony+tkok. Az !sten! ,ennta&t"s k*0etkez!k Isten sz50e&en!t"s"nak tanttel#+l. Ezt 1sak a#szol/tknt lehet ,el,ogn!3 de ne 0olna a#szol/t3 ha #"& ! ltezne3 0agy el+,o&d5lhatna az aka&at"t8l ,)ggetlen)l. Ezt 1sak azzal a ,elttellel lehet ,ennta&tan!3 hogy az egsz 0!l"gegyete s !nden3 a ! #enne 0an3 !nd lny#en3 !nd te0kenysg#en tel4es &tk#en Istent+l ,)gg. A te&e t ny ,)gg+ 4elleg#+l !s k*0etkez!k. >!ndegy!k)k&e 4elle z+3 hogy te&e t nyek3 hogy ne k;esek ,olytatn! a ltezs)ket sa4"t 13:

#els+ k;essge!k seg%tsg0el. Te&e t+4nek aka&at"#an 0an ltezsnek ala;4a s ,olytat8d"sa. (sak Ak! a sza0"nak hatal "0al te&e tette a 0!l"got3 az k;es azt ,ennta&tan! azt a !ndenhat8s"g"0al. 2. AZ ISTENI DENNTAHTAS EELYES EL@CZELSE. A ,ennta&t"s tanttele a&&a a ,elte0s&e ala;oz3 hogy !nden te&e tett sz5#sztan1!a3 legyen az anyag!3 0agy lelk!3 0al8s s "lland8 ltezssel #%&3 ely Isten ltezst+l k)l*n#*z!k3 s 1sak olyan akt%0 s ;assz%0 4elle z+kkel &endelkez!k3 elyek Istent+l sz"& aznak3 s hogy akt%0 k;essge!k 0al8s3 ne ;5szt"n 1sak l"tsz8lagos hatkonys"ggal 0annak eg"ld0a3 !nt "sodlagos okok3 %gy k;esek a nek!k eg,elel+ hat"s k!,e4ts&e. Ez eg80 a ;ante!z 5st8l annak a ,olytonos te&e ts&+l alkotott elk;zels0el egyete #en3 a ! 0al84"#an3 ha 5gyan ne ny%ltan tagad4a a 0!l"g k)l*n"ll8 ltezst3 s Istent tesz! a 0!l"gegyete egyetlen 1selek0+ sze ly0. Azon#an ne tek!nt! ezeket a te&e tett sz5#sztan1!"kat *n ag5k#an 0al8knak3 !0el az *n ag"#an 0al8 ltezs Isten k!z"&8lagos t5la4dons"ga3 s !nden te&e t ny ,olytat8lagos ltezsnek ala;4a $enne &e4l!k3 ne a te&e t nyek#en. E##+l k*0etkez!k3 hogy ltezs)ket ne Isten ;5szt"n negat%0 1selekedete k*0etkezt#en ,olytat4"k3 hane az !sten! hatalo ;oz!t%0 s ,olytat8lagos gyako&l"sa k*0etkez nyek;;en. Istennek a !nden dolgok ,ennta&t"s"#an ,el#5kkan8 hatal a 5gyanolyan ;oz!t%03 !nt a !lyen a te&e ts#en gyako&olt 0olt. >5nk"4"nak ;ontos te& szete az *sszes dolog ,ennta&t"sa so&"n ltezs#en s te0kenysg#en t!tok3 #"& ondhat83 hogy gond0!sel+ 1selekedete!#en hozz"!gaz%t4a >ag"t te&e t nye!nek te& szethez. Sheddel egy)tt ! !s ond45kN SAz anyag! 0!l"g#an Isten k*z0etlen)l az anyag! t5la4dons"gok#an s t*&0nyek#en3 0ala !nt azokon ke&eszt)l 5nk"lkod!k. A ent"l!s 0!l"g#an Isten k*z0etlen)l az el e t5la4dons"ga!#an s azokon ke&eszt)l te0kenyked!k. A gond0!sels soha ne helyezked!k sze #e a te&e tssel. Isten ne s&t! eg a gond0!sels0el azt3 a !t a te&e tssel ala;ozott egS.B- A ,ennta&t"s eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *stennek az a &olytatlagos m'nkja, mely ltal &enntartja az Gltala teremtett dolgokat mindazokkal a t'lajdonsgokkal s kpessgekkel egyetemben, melyekkel &elr'hzta ket. 3. AZ ISTENI DENNTAHTAS EELYTELEN EL@CZELSEI. Isten e e 5nk"4"nak a te& szett ne !nd!g &tettk eg helyesen. @t nzet 0an ezzel ka;1solatosan3 elyek elke&)lend+kN PaQ =ogy ez tisztn negat+#. A de!z 5s sze&!nt az !sten! ,ennta&t"s a##an ,oglaltat!k3 hogy Isten ne se !s%t! eg a keze 5nk"4"t. A te&e ts k*0etkezt#en Isten ,el&5h"zta az anyagot k)l*n#*z+ 4elle z+kkel3 al"0etette azt eg0"ltoztathatatlan t*&0nyeknek3 a4d hagyta3 hogy a sa4"t l"#"n 4"&4on3 ,)ggetlen)l #"& !,le k)ls+ t" ogat"s3 0agy !&"ny%t"s nlk)l. Ez ssze&Gtlen3 !0el ag"#an ,oglal4a3 hogy Isten *n=sz5#sz!szten1!"t k*z*lt a te&e t nnyel3 azon#an az *n=sz5#sz!szten1!a s az *n,ennta&t"s k*z*lhetetlen t5la4dons"gok3 elyek 1sak a Te&e t+t 4elle z!k. A te&e t ny soha ne lehet *n,ennta&t83 hane na;&8l=na;&a a Te&e t+ !ndenhat8 e&e4nek kell +t ,ennta&tan!a. Ez&t azt"n Isten &sz&+l ne k*0etel eg ;oz!t%0 1selek0st a te&e t nye!nek egse !s%tse. Egysze&Gen a t" ogat"s eg0on"s"nak te& szetes e&ed nye lesz a ;5szt5l"s. V Ez a k*z*ssg 6ele gyako&lat! lehetetlensgg 0"l!k. A t*&tnele 0!l"gosan a&&8l a tny&+l tan/skod!k3 hogy ez egy*ntetGen hal"lt hoz a 0all"s&a. V Ez #!#l!aellenes !s3 !0el Istent tel4essggel k%0)l helyez! a te&e tsn3 %g a $!#l!a 0!l"gosan tan%t4a3 hogy ne 1sak t&ansz1endens3 de ! anens !s a keznek 5nk"!#an. P#Q =ogy ez egy &olyamatos teremts. A ;ante!z 5s /gy 5tat4a #e a ,ennta&t"st3 !nt ,olya atos te&e tst3 %gy a te&e t nyeket3 0agy "sodlagos okokat /gy ,og4a ,el3 hogy n!n1s 0al8d!3 0agy ,olya atos ltezs)k3 1sak k!s5g"&z8dnak !nden egyes egy "st k*0et+ ;!llanat#an a##8l a t!tokzatos A#szol/t#8l3 ely !nden dolog &e4tett ala;4a. Egyesek3 ak!k ne 0oltak ;ante!st"k3 hasonl8 nzeteket 0allottak. .es1a&tes ,ektette le az ala;4a!t az !lyetnk;;en 0al8 elk;zelsnek3 s >ale#&an1he a leg0gs+k!g a te!z 5ssal *sszeegyeztethet+knt szo&gal azta. >g Monathan EdZa&ds !s tan%totta ellkesen az e&edend+ #Gnnel ,oglalkoz8 5nk"4"#an.3 s %gy 0eszlyesen k*zel ke&)lt ahhoz3 hogy a
B-

$ogm% !heol. I. k*tet3 -22. oldal

131

;ante!z 5st tan%tsa. A gond0!sels e,,le nzete ne hagy helyet a "sodlagos okok sz" "&a3 k*0etkezsk;;en sz)ksgsze&Gen 0ezet a ;ante!z 5shoz. Ellentt#en "ll e&edet! s sz)ksgsze&G *szt*n*s eg&zse!nkkel3 elyek a&&8l #!ztos%tanak #enn)nket3 hogy a 1selekedetek 0al8s"gos3 *n&endelkez+ oka! 0agy5nk3 k*0etkezsk;;en e&k*l1s! 1selek0+ sze lyek. S+t3 ez ag"&a a sza#ad te0kenysgnek3 az e&k*l1s! ,elel+ssg&e 0onhat8s"gnak3 az e&k*l1s! !&"ny%t"snak3 k*0etkezsk;en ag"nak a 0all"snak a gy*ke&&e s/4t le. Egyes &e,o& "t5s teol8g5sok sz!ntn haszn"l4"k a R,olytonos te&e tsSB7 k!,e4ezst3 ez azon#an ne 4elent! azt3 hogy a ost 0!zsg"lt tanttelt tan%t4"k. k egysze&Gen 1sak sze&etnk k!hangs/lyozn! a tnyt3 hogy a 0!l"got 5gyanaz a hatalo ta&t4a ,enn3 a ely egte&e tette. Tek!ntettel a&&a azon#an3 hogy a k!,e4ezst sokan ha4la osak ,l&e&ten!3 4o## elke&)ln! a haszn"lat"t.

!. Egy"ttm:k#ds
1. AZ ISTENI EKY[TT>J@<.S ESZ>ME S $I$LIAI $IZINY^T@AI. a. Meghatrozs s magyarzat% Az egy)tt Gk*ds eghat"&ozhat8 /gy3 !nt az isteni hatalom egy3tt m'nklkodsa minden alsbbrend4 hatalommal az azok m4k"dst szablyoz, elzetesen megszabott t"r#nyeknek meg&elelen, ami azt okozza, hogy cselekedjenek, s pontosan Agy cselekedjenek, amint teszik% Egyesek ha4lanak &"3 hogy ko&l"tozz"k a Gk*dst k!z"&8lag azok&a az e #e&! 1selekedetek&e3 elyek e&k*l1s!leg 48k3 teh"t d!1s&etesek3 "sok3 log!k5sa##an3 k!te&4eszt!k !nden,le 1selekedet&e. >!nd4"&t az ele4n eg kell 4egyezn!3 hogy ez a tanttel kt dolgot ,oglal ag"#aN P1Q Eogy a te& szet e&+! ne *n ag5kt8l ,og0a Gk*dnek3 azaz ;5szt"n a sa4"t #enne &e4l+ hatal 5k "ltal3 hane hogy az Isten k*z0etlen)l te0keny a te&e t ny !nden egyes 1selekedet#en. Ezt ,enn kell ta&tan5nk a de!sta "ll"s;onttal sze #en. P2Q Eogy a "sodlagos okok 0al8s"gosak3 s ne sza#ad +ket egysze&Gen Isten 5nk"lkod8 e&e4nek tek!nten!. (sak azzal a ,elttellel3 hogy a "sodlagos okok 0al8s"gosak3 #eszlhet)nk 4oggal az Els+dleges Ik s a "sodlagos okok egy)tt Gk*ds&+l3 0agy koo;e&"1!84"&8l. Ezt ,enn kell ta&tan5nk azzal a ;ante!sta elk;zelssel sze #en3 hogy Isten az egyetlen 1selek0+ sze ly a 0!l"g#an. #. z isteni egy3ttm4k"ds bibliai bizony+tkai. A $!#l!a 0!l"gosan tan%t4a3 hogy Isten gond0!selse ne 1sak a te&e t ny ltezs&e3 hane 1selekedete!&e3 0agy Gk*ds&e !s k!te&4ed. Az egyete es !gazs"g az3 hogy az e #e&ek ne te0kenykednek ,)ggetlen)l3 hane Isten aka&ata "ltal !&"ny%tottan3 a Szent%&"s t*## !geszakasz"#an !s eg4elen!k. M8zse, ond4a az 1>8z'-N-=#en3 hogy ne a test0&e!3 hane Isten k)ldte +t Egy!;to #a. A 2>8z'N11=12=#en az L& azt ond4a3 hogy >8zes sz"4"0al lesz s egtan%t4a3 !t kell ondan!a3 s a M8zs11N7=#an #!ztos%t4a M8zs5t3 hogy ,og4a el;5szt%tan! Iz&ael ellensge!t. A Cld21N1 azt tan%t4a3 hogy RU olyan a k!&"lynak sz%0e az L&nak kez#en3 0alaho0" aka&4a3 oda ha4t4a azt_S3 s az Ezsd7N22 ;ed!g3 hogy R eg0!d" %totta 0ala +ket az L&3 hozz"4ok ha4t0"n az Ass!&!a#el! k!&"ly sz%0tS. Az ->8z2N12 Iz&aelt a&&a e lkeztet!3 hogy Meho0a 0olt az3 ak! az e&+t adta a gazdags"g egsze&zs&e. @onk&ta##an3 az !s ny!l0"n0al8 a Szent%&"s#8l3 hogy ltez!k 0ala !,le !sten! egy)tt Gk*ds a##an !s3 a ! gonosz. A 2S" 17N11 sze&!nt Isten ondta S e!nek3 hogy sz!dal azza ."0!dot. Az L& az assz%&!a!t Rha&ago #ot4"nakS ne0ez!3 R e&t ;"l1a az + kez#en az n #/s5l"so S3 zs1:N-. S+t3 adott haz5g lelket Akh"# ;&8,t"!nak sz"4"#a3 1@!&22N2:=23. 2. EI$A@3 >ELYE@ET EL @ELL @EH[LNI. 6an nh"ny h!#a3 elyekt+l 80akodn5nk kell a tanttellel ka;1solatosan. a. =ogy ez csak az er egyetemes tadst jelenti, anlk3l, hogy brmi mdon megszabn a konkrt cselekedeteket% A 4ezs5!t"k3 a szo1!n!"n5sok s az a& !n!"n5sok azt 0all4"k3 hogy az !sten! egy)tt Gk*ds 1sak "ltal"nos s se leges egy)tt Gk*ds3 %gy a "sodlagos ok az3 a ! a 1selekedetet a konk&t 0ge ,el te&el!. >!nden ok esetn k*z*s3 hogy 1selek0s&e se&kent! azokat3 de oly 8don3 a ! tel4essggel hat"&ozatlan. $"& se&kent! a
B7

$a0!n1k3 Gere&% $ogm. II. k*tet3 7-'. oldal3 Ee;;e3 $ogm. 1B:. oldal3 >1Che&son3 0hr. $ogm. 199. oldal

132

"sodlagos okot3 hagy4a3 hogy eghat"&ozza 1selek0snek konk&t ,a4t"4"t s 8dozat"t. Ea azon#an ez lenne a helyzet3 akko& az e #e& hatal "#an "llna Isten te&0nek a egh!/s%t"sa3 s az Els+dleges Ik a "sodlagosnak al"0ettetne. Az e #e& lenne az !&"ny%t83 s %gy ne 0olna !sten! gond0!sels. #. =ogy ez olyan termszet4, hogy rszben az ember, rszben pedig az *sten #gzi el a m'nkt% Isten s e #e& egy)tt Gk*dst !d+nknt /gy 5tat4"k #e3 !ntha ez egy 1sa;at l8 0ala !,le k*z*s e&+,esz%tse lenne3 elynek so&"n !ndegy!k tesz! a aga &szt. Ez a 5nka egoszt"s"nak t0es nzete. Tnyk&ds3 hogy !ndegy!k 1selekedet tel4essggel !nd Isten3 !nd a te&e t ny 1selekedete. Isten 1selekedete anny!#an3 hogy n!n1s #enne se !3 a ! ,)ggetlen az !sten! aka&att8l3 s anny!#an3 hogy ;!llanat&8l ;!llanat&a Isten aka&ata hat"&ozza eg. S az e #e& 1selekedete anny!#an3 hogy Isten a te&e t ny *n"ll8 te0kenysgn "t 0al8s%t4a azt eg. Itt ltez!k "t,eds3 de n!n1s k*l1s*n*s ko&l"toz"s. 1. =ogy *sten m'nkja s a teremtmny m'nkja az egy3ttm4k"dsben egyenrangA% Ezt "& k!z"&t"k az el+z+ek#en ondottak. Isten 5nk"4a az els+dleges !nd!g3 e&t az e #e& Istent+l ,)gg !nda##an3 a !t 1sak 1seleksz!k. A Szent%&"s k!4elentse3 !sze&!nt RN"la nlk)l se !t se 1selekedhettekS a te0kenysg !nden te&)let&e 0onatkoz!k. A kett+ ;ontos 0!szonya a leg4o##an az !sten! egy)tt Gk*ds al"##! 4elle z+!#en t)k&*z+d!k. 3. AZ ISTENI EKY[TT>J@<.S MELLE>ZI. a. Elzetes s elre meghatroz nem idbeni, hanem logikai rtelemben% A te&e t ny#en ne ltez!k az *nte0kenysg ala;el0e3 elyhez Isten 1sak hozz"1satol4a a sa4"t te0kenysgt. Lenn!e kell az !sten! ene&g!a #e,oly"s"nak3 !el+tt a te&e ts k;es lenne 5nk"lkodn!. @)l*n*sen azt kell ege l%ten!3 hogy ez a #e,oly"s ne a te&e t ny te0kenysgn3 hane ag"n a te&e t nyen & 0get. Isten okozza a te& szet#en !ndennek a Gk*dst3 s a halad"s"t egy el+&e eghat"&ozott 0gk!,e4let ,el. ^gy Isten enged! eg &a1!on"l!s te&e t nye!nek s 0esz! &" +ket3 !nt "sodlagos okokat3 hogy Gk*d4enek3 s ne 1sak /gy3 hogy egyete esen ell"t4a +ket ene&g!"0al3 hane st! 5l"l4a +ket #!zonyos konk&t 1selekedetek&e. 1seleksz!k !ndent !ndenek#en3 1@o&12N73 de 1seleksz!k !ndent az aka&at"nak tan"1s"#8l !s3 E,1N11. adott Iz&aelnek e&+t a gazdags"g egsze&zs&e3 s 5nk"l4a a h%0+k#en !nd az aka&"st3 !nd a 5nk"l"st 48 ked0#+l3 D!l2N13. A !nden,le ;el"g!"n5sok s a se !=;el"g!"n5sok "ltal"noss"g#an ha4land8k el!s e&n!3 hogy a te&e t ny ne k;es 1selekedn! az !sten! e&+ #e,oly"sa nlk)l3 de ,ennta&t4"k3 hogy ez ne anny!&a konk&t3 hogy #"& ! 8don eghat"&ozn" a te0kenysg 4ellegt. #. Ez egyben egyidej4 egy3ttm4k"ds. >!5t"n a te&e t ny 1selekedete egkezd+d*tt3 Isten hatkony aka&at"nak kell k%s&n!e azt !nden ;!llanat#an3 ha annak ,olytat8dn!a kell. Ne ltez!k egyetlen ;!llanat se 3 a !ko& a te&e t ny Isten aka&at"t8l s hatal "t8l ,)ggetlen)l 5nk"lkodnk. #enne l)nk3 ozg5nk s 0agy5nk3 (sel19N22. Ez az !sten! te0kenysg k%s&! az e #e& 1selek0st !nden ;onton3 de anlk)l3 hogy #"& ! 8don eg&a#oln" az e #e& sza#ads"g"t. A 1selekedet az e #e& sza#ad 1selekedete a&ad3 %gy teh"t az e #e& ,elel+ssge !s eg a&ad. Ez az egy!de4G egy)tt Gk*ds ne e&ed nyez! a ca'sa prima s a ca'sa sec'nda azonoss"g"t. Az e #e& a 1selek0s 0al8d! alanya s az !s a&ad. $a0!n1k ezt azzal sze lltet!3 hogy &" 5tatN azt3 hogy a ,a g3 1sak Isten okozza3 de ,o& "l!san ez az gs ne t5la4don%that8 Istennek3 1sak a ,"nak3 !nt alanynak. Ny!l0"n0al83 hogy ez az egy!de4G 1selekedet ne 0"laszthat8 el a egel+z+ s el+&e eghat"&oz8 egy)tt Gk*dst+l3 de eg kell att8l k)l*n#*ztetn!. Sz!go&/an sz8l0a ez3 az el+zetes egy)tt Gk*dst+l k)l*n#*z+en ne a te&e t nyen3 hane a 1selekedeten 0gz+d!k. S !0el ne a te&e t nyen 0gz+d!k3 el0ontan &tel ezhet+ /gy3 !nt a ! ne ho&doz ag"0al e&k*l1s! k*0etkez nyeket. Ez eg agya&"zza3 hogy a 4ezs5!t"k !&t tan%tott"k3 hogy az !sten! egy)tt Gk*ds 1sak!s egy!de4G3 s ne el+zetes s el+zetesen eghat"&oz83 s hogy egyes &e,o& "t5s teol8g5sok !&t

133

ko&l"tozt"k az el+zetes egy)tt Gk*dst az e #e& 48 1selekedete!&e3 s a t*##!t !llet+en !&t elgedtek eg ;5szt"n az egy!de4G egy)tt Gk*ds tan%t"s"0al. 1. Ez, #gs soron, k"z#etlen egy3ttm4k"ds. A 0!l"g !&"ny%t"sa so&"n Isten !nden,le eszk*zt !gny#e 0esz a 0g1l4"nak el&se &dek#en3 " ne %gy tesz az egy)tt Gk*ds so&"n. >!ko& 0"&osokat se !s%t eg tGzzel3 ez az !sten! ko& "nyz"s"nak egy 1selekedete3 ely#en eszk*z*ket haszn"l. Egy!de4Gleg azon#an ez az k*z0etlen egy)tt Gk*dse !s3 elynek so&"n egenged! a tGznek3 hogy al"essen3 ,elgessen s egse !s%tsen. ^gy Isten az e #e&#en !s Gk*d!k3 ,el&5h"z0"n +t hatalo al3 eghat"&oz0"n a 1selekedete!t s enged0n a tette!t egszen a 0g!g. '. AZ ISTENI EKY[TT>J@<.S S A $JN. A ;el"g!"n5sok3 s se !=;el"g!"n5sok s az a& !n!"n5sok ko oly ellen0etseket ,ogal aznak eg a gond0!selsnek e e tanttel0el sze #en. k azt 0all4"k3 hogy az elzetes egy)tt Gk*ds3 ely ne 1sak egyete es3 de ele#e elrendeli az embert bizonyos cselekedetek el#gzsre3 Istent tesz! eg a #Gn sze&z+4nek. A &e,o& "t5s teol8g5sok a t5dat"#an 0annak az !tt ,el e&)l+ nehzsgnek3 de ne &z!k3 hogy sza#adon k!ke&)lhetnk Isten a#szol/t !&"ny%t"s"nak tagad"s"0al a &a1!on"l!s te&e t nye!nek sza#ad 1selekedete ,elett3 !0el ezt a Szent%&"s 0!l"gosan tan%t4a3 1>8z'-N-3 -:N1B=2:3 2>8z1:N132:3 2S" 17N1:=113 zs1:N-=93 (sel2N233 'N29=22. @nysze&%t0e &eztk ag5kat3 hogy tan%ts"kN PaQ azt3 hogy a #Gn*s 1selekedetek !sten! ellen+&zs alatt "llnak3 s Isten ele0e el&endelsnek s 1l4"nak eg,elel+en k*0etkeznek #e3 " 1sak!s !sten! engedllyel3 azaz hatkonyan ne oka annak3 hogy az e #e&ek 0tkeznek3 1>8z'-N-3 -:N2:3 2>8z1'N193 zs77N'3 H BN223 2Thessz2N113 P#Q hogy Isten gyako&ta ko&l"tozza a #Gn*s e #e& #Gn*s 1selekedete!t3 1>8z3N73 M8#1N123 2N73 Zsolt97N113 zs1:N1-3 (sel9N-13 s P1Q3 hogy Isten a sa4"t 1l4"nak eg,elel+en 48&a ,o&d%t4a a gonoszt3 1>8z-:N2:3 Zsolt97N113 (sel3N13. Ez ne 4elent! azon#an azt3 hogy 0ala enny!en egyet&tenek annak a k&dsnek a eg0"laszol"s"#an3 hogy 0a4on ltez!k=e a te&e t ny akt%0 e&e4nek k*z0etlen3 azonnal! s ,!z!ka! st! 5l"l"sa3 ely hatkonyan k!4el*l!3 s ele0e el&endel! +t az adott 1selekedet el0gzs&e3 s lehet+0 !s tesz! sz" "&a ezt a 1selekedetet. .a#ney ;ld"5l #"& el!s e& e,,le ,!z!ka! egy)tt Gk*dst a te&e ts ala1sonya## sz!nt4n3 tagad4a a sza#adon 1selek0+ sze lyekkel ka;1solatosan. A nagy t*##sg azon#an ,ennta&t4a a sza#ad e&k*l1s! lnyek eset#en !s. >g .a#ney !s egyet&t azzal3 hogy Isten ellen+&zse a te&e t nye! !nden 1selekedett !llet+en #!zonyos3 sz50e&n s hatkony3 ez&t knytelen3 "sokkal egyete #en sze #es)ln! Istennek a #Gnnel ka;1solatos ,elel+ssge k&ds0el. 6gs+ k*0etkeztetst az al"##! sza0ak#a *nt!N REz h"t az "ltala alkotott k; Isten 1l4"nak gond0!sel+ k!#ontakoz"s"&8l a #Gn*s 1selekedeteket !llet+enN /gy &endez! s 1so;o&tos%t4a a k*&)l nyeket s a t"&gyakat a sza#adon 1selek0+k k*&nyezet#en az + sok&tG #*l1sessg0el s hatal "0al3 hogy !nden lelket !nden egyes l;snl olyan k*&)l nyek k*z 45ttasson3 a elyek&+l t5d4a3 hogy elgsges o#4ekt%0 !nd%ttat"st ,ognak 4elenten! a llek sz" "&a3 hogy egtegye a sa4"t 0ele sz)letett3 sza#ad 1selekedet0el azt a dolgot3 a !t Isten te&0e el+%&. Azaz3 a 1selek0s egyed)l az e #e& &sz&+l 0al83 #"& 0g#e enetelt Isten hatkonyan #!ztos%totta. S a #Gn 1sak az e #e&. Isten dolga e##en szent3 els+so&#an az&t3 e&t az sze lyes te0kenysge a k*&)l nyek el&endezs#en szent3 "sodso&#an ;ed!g az&t3 e&t az 0gk! enetele3 0agy 1l4a szent. Isten ne aka&4a a 1selekedet #Gnt annak #Gn*ssge ked0&t3 hane 1sak a 0ge&ed nyt aka&4a3 elynek a 1selekedet az egy!k eszk*ze3 s a ely az szentsghez lt8 0ge&ed nyS.B9 A &e,o& "t5s teol8g5sok els*;&+ t*##sge azon#an ,ennta&t4a az egyet&tst a k&ds#en s a ;&o#l a egold"s"t a #Gn*s 1selekedet materia)4a s &orma=4a k*z*tt3 0ala !nt 5t8##!nak k!z"&8lag az e #e&nek t5la4don%t"s"#an ke&es!. Az !sten! egyet&ts st! 5l"l4a az e #e&t3 s hatkonyan eghat"&ozza +t egy adott 1selekedet el0gzs&e3 " az e #e& az3 ak! ennek a 1selekedetnek egad4a a ,o& "l!s !n+sgt3 %gy + az teh"t3 ak! ,elel+s
B9

,yst% and .olem% !heol% 222. oldal

13'

annak #Gn*s 4elleg&t. E e egold"sok egy!ke se egold"st ad3 %gy Istennek s a #Gnnek a 0!szonya t!tok

ondhat83 hogy tel4essggel k!elg%t+ a&ad.

&. 3o mnyzs
1. AZ ISTENI @IH>ANYZAS TEH>SZETE. Az !sten! ko& "nyz"s eghat"&ozhat8 /gy3 !nt *stennek az a &olytatlagos te#kenysge mely ltal minden dolgot teleologik'san irny+t oly mdon, hogy biztos+tsa az isteni cl meg#als'lst. Ez a ko& "nyz"s ne egysze&Gen 1sak az !sten! gond0!sels &sze3 hane a !nt a ,ennta&t"s s az egy)tt Gk*ds !s3 az egsze3 ost azon#an annak a 0gnek sze ;ont4"#8l 0!zsg"l45k3 ely ,el Isten !nden dolgot 0ezet a te&e tsen3 ne0ezetesen az ne0nek egd!1s+)lshez. a. Ez *stennek, mint a #ilgegyetem Kirlynak a kormnyzsa. Na;4a!nk#an sokan tek!nt!k Istennek3 !nt @!&"lynak az elk;zelst ela05lt 8sz*0etsg! ,ogalo nak3 s helyettes%tenk azt Istennek3 !nt Aty"nak az /4sz*0etsg! ,ogal "0al. Az !sten! sz50e&en!t"snak helyet kell 1s!n"ln!a az !sten! sze&etet elk;zelse sz" "&a. Ezt ha& 8n!"#an le0+nek gondol4"k Isten ;&og&essz%0 elk;zels0el a Szent%&"s#an. T0eds azon#an azt gondoln!3 hogy az !sten! k!4elents3 a !nt egy&e agasa## sz!nt&e 45t ,okozatosan el aka& 0"lasztan! !nket Istennek3 !nt @!&"lynak az elk;zelst+l s helyettes%ten! aka&4a azt Istennek3 !nt Aty"nak az elk;zels0el. Ennek "&!s ellent ond Isten o&sz"g"nak Pk!&"lys"g"nakQ az esz 4e Mz5s tan%t"sa!#an. S ha azt ond4"k3 hogy ez !nd*ssze Isten s;e1!"l!s s ko&l"tozott k!&"lys"g"&a 0onatkoz!k3 akko& azzal 0"laszolhat5nk3 hogy Isten atyas"ga az e0angl!5 ok#an 5gyanezeknek a egk*tseknek s ko&l"toz"soknak 0an al"0et0e. Mz5s ne tan%t4a Isten egyete es atyas"g"t. S+t3 az L4sz*0etsg !s tan%t4a Isten egyete es k!&"lys"g"t3 ;ld"5l az al"##! !geszakaszok#anN >t11N2-3 (sel19N2'3 1T! 1N193 7N1-3 Mel1N73 1BN7. egysze&&e @!&"ly s Atya3 s !nden tek!ntly ,o&&"sa ennyen s ,*ld*n3 a k!&"lyok @!&"lya s az 5&aknak ?&a. #. Ez a kormnyzs hozz #an igaz+t#a a teremtmnyei termszethez, akiket kormnyoz. A ,!z!ka! 0!l"g#an egsza#ta a te& szet t*&0nye!t3 s e e t*&0nyek eszk*ze!0el ko& "nyozza a ,!z!ka! 0!l"got. A ent"l!s 0!l"got egy&szt az el e t5la4dons"ga!n s t*&0nye!n ke&eszt)l ko& "nyozza3 "s&szt a Szentllek k*z0etlen Gk*ds0el. Az e&k*l1s! 1selek0+ sze lyek eset#en !nden,le e&k*l1s! #e,oly"st haszn"l3 !nt ;ld"5l a k*&)l nyeket3 az !nd%tkokat3 az 5tas%t"st3 a &"#eszlst3 a ;ld"zatot3 de 5nk"lkod!k k*z0etlen)l !s a Szentllek sze lyes Gk*ds0el az &tele 3 az aka&at s a sz%0 ,elett. 2. A @IH>ANYZAS @ITEHME.SE. A Szent%&"s hat"&ozottan egyete esnek 4elent! ezt az !sten! ko& "nyz"st3 Zsolt22N2B=3:3 1:3N19=1B3 ."n'N31=323 1T! 7N1-. Ez 0al8#an az *&*kk0al8 1l4"nak a 0g&eha4t"sa3 ely ,el*lel! !nden 5nk"4"t a kezdetekt+l ,og0a3 s !ndent3 a ! 0olt3 0agy 0alaha !s lesz. A !k*z#en egyete es3 k!te&4ed a &szletek&e !s. A leglnyegtelene## dolgok3 >t1:N2B=3:3 a l"tsz8lag 0letlen ese nyek3 Cld17N333 az e #e&ek 481selekedete!3 D!l2N133 0ala !nt a gonosz 1selekedete!k3 (sel1'N173 V !nd az !sten! ko& "nyz"s hat"lya alatt "llnak. Isten Iz&ael @!&"lya3 zs33N223 de a ne zetek k*z*tt !s 5&alkod!k3 Zsolt'9NB. Se ! se 0onhat8 k! az ko& "nyz"s"nak hat"lya al8l.

E. ;endk("li gond(isels* (agy )sodk


1. A (SI.A@ TEH>SZETE. Hendsze&!nt k)l*n#sget tesznek a pro#identia ordinaria s a pro#identia eEtraordinaria k*z*tt. El+##!#en Isten a "sodlagos okokon ke&eszt)l 5nk"lkod!k a te& szet t*&0nye!0el 0al8 sz!go&/ *sszhang#an3 #"& k)l*n#*z+ ko #!n"1!8kkal 0"ltogathat4a a 0ge&ed nyt. ?t8##!#an azon#an k*z0etlen)l3 a szok"sosan Gk*d+ "sodlagos okok k*z#en4"&"sa nlk)l te0kenyked!k. >1Che&son ond4aN RA 1soda olyas0ala !3 a ! a lt&ehoz"s k*z*nsges eszk*ze!hez 0al8 ,olya od"s nlk)l 0geztet!k el3 13-

e&ed ny3 elyet az els+dleges ok k*z0etlen)l sz8l%t el+3 a "sodlagos okok legal"##!s a szok"sos 8dokon t*&tn+ k*z#e!ktat"sa nlk)lS.B2 A egk)l*n#*ztet+ dolog a 1soda 1selekedet#en az3 hogy Isten te& szet,elett! hatal a gyako&l"s"nak e&ed nye. S ez te& szetesen azt 4elent!3 hogy ne a te& szet! t*&0nyekkel *sszhang#an Gk*d+ "sodlagos okok "ltal egy 0g#e. Ea %gy lenne3 akko& ne lenne termszet&eletti Pa te& szetes ,elett "ll8Q3 azaz3 ne lenne 1soda. Ea Isten a 1sod"k 0ghez0!tel#en nha ,el !s haszn"lt a te& szet#en egle0+ e&+ket3 azt ne k*z*nsges 8don tette3 hogy a 0"&atlan e&ed nyek lt&e4*44enek3 s ;ontosan ez 0olt az3 a ! a 1sod"t alkotta. BB >!nden 1soda a te& szet egsza#ott &end4e ,elett "ll3 de k)l*n#sget tehet)nk a 1sod"k ,a4t"! Pne a ,okozata!Q k*z*tt. 6annak 1sod"k3 elyek !ndenest+l a te& szet ,elett "ll8ak3 elyek se !,le 8don se ka;1sol8dnak se !lyen eszk*zh*z. 6annak azon#an 1sod"k3 elyek contra media3 ely#en t*&tn!k eszk*z*k alkal az"sa3 de oly 8don3 elynek e&ed nye! nagyon !s k)l*n#*znek e e eszk*z*k haszn"lat"nak szok"sos e&ed nye!t+l. 2. A (SI.A@ LEEETSKESSKE. A 1sod"kat els+so&#an azon az ala;on tagad4"k3 hogy azok ag5k#an ,oglal4"k a te& szet t*&0nye!nek egs&tst. Egyesek Agostonnal egy)tt azzal ;&8#"l4"k eg elke&)ln! a nehzsget3 hogy ezek ;5szt"n k!0telek a te& szet#en ahhoz k;est3 ahogyan mi ismerj3k a te& szetet3 s ha 4o##an !s e&nnk3 k;esek lennnk tel4esen te& szetes 8don eg agya&"zn! azokat. Ez azon#an ta&thatatlan "ll"s;ont3 !0el a te& szet kt &end4t ,elttelez!3 a elyek egy "ssal ellentt#en "llnak. Az egy!k sze&!nt az ola4 a ko&s8#an 1s*kkenn! ,og3 a "s!k sze&!nt azon#an ne 1s*kken3 az egy!k sze&!nt a kenye&ek ,ogyn! ,ognak3 a "s!k sze&!nt 0!szont egsokszo&oz8dnak S+t3 g azt !s ,el kell ttelezn!3 hogy az egy!k &endsze& a "s!k ,elett "ll3 " ha ez %gy lenne3 akko& az ala1sonya##&endG &endsze& ,okozatosan legy+zetne s eltGnne. S+t3 ez eg&a#ol4a a 1sod"k &endk%0)l! 4ellegt3 48llehet a 1sod"k &endk%0)l! ese nyekknt "llnak el+tt)nk a Szent%&"s la;4a!n. @tsgtelen)l ltez!k 0ala !,le egysgessg a te& szet#en3 lteznek t*&0nyek3 elyek a "sodlagos okok Gk*dst ,el)gyel!k a ,!z!ka! 0!l"g#an. .e 45sson esz)nk#e3 hogy ezek 1sak Isten szoksos 5nk"lkod"s! 8d4"t k;0!sel!k a te& szet#en. a sa4"t 48tetszs#+l 5nk"lkod!k sza#"lyos 8don s a "sodlagos okokon ke&eszt)l. Ez azon#an ne 4elent! azt3 hogy ne t"0olodhat el a ,el"ll%tott &endt+l3 s ne hozhat lt&e ;5szt"n aka&at#8l &endk%0)l! hat"st3 ely a te& szetes okok#8l ne 4*n lt&e3 ha a konk&t 0gk! enetelt sze el+tt ta&t0a ezt k%0"natosnak %tl!. Ez azt 4elent!3 hogy a 1sod"k a te& szet &elett "llnak. 6a4on azt !s ond45k3 hogy a te& szettel ellenttesekW A ko&"##! &e,o& "t5s teol8g5sok ne 0onakodtak azt k! ondan!3 hogy ezek a te& szet t*&0nye!nek egszegse!3 0agy egs&tse!. Nha azt ondt"k3 hogy a 1soda eset#en a te& szet &end4e "t enet!leg ,el,)ggeszts&e ke&)lt. .&. $&5!n azt 0all4a3 hogy ez a nzet a helyes a =et 0hristelijk Geloo& en de 6eo&ening der Bat''r)5etenschap 1% G G0#en3 s k!0telt tesz Yolt4e&3 .enne&t s $a0!n1k nzet0el. A ennek a &g! teol8g!"nak a ko&&ekt !0olt"t 4oggal egk&d+4elezhet4)k. >!ko& a 1soda 0g#e egy3 a te& szet t*&0nye! ne s&)lnek3 hane adott ;onton Isten aka&at"nak agasa## &endG k!,e4ez+dse ,el)l#%&"l4a azokat. A te& szet e&+! ne se !s)lnek eg3 s ne ke&)lnek ,el,)ggeszts&e3 hane !nd*ssze az adott ;onton sze #eke&)lnek a te& szet e&+!nl nagyo## e&+0el. 3. A (SI.A@ (LMA A SZENT^HAS$AN. Delttelezhet+3 hogy a Szent%&"s 1sod"! ne *nknyesen3 hane hat"&ozott 1llal entek 0g#e. Ezek ne ;5szt"n 1sod"k3 az e&+ egny!l0"n5l"sa!3 elyek #" 5latot sz"ndkoznak k!0"ltan!3 hane k!4elentssze&G 4elent+sg)k 0an. A #Gnnek a 0!l"g#a 0al8 #el;se sz)ksgess tesz! Isten te& szet,elett! #ea0atkoz"s"t az ese nyek enet#e a #Gn egse !s%tse s a te&e ts eg/4%t"sa 0gett. (soda "ltal adta nek)nk Isten !nd a s;e1!"l!s sz8#el! k!4elentst a Szent%&"s#an3 !nd a leg,els+## &endG tnysze&G k!4elentst Mz5s @&!szt5s#an. A 1sod"k ka;1sol8dnak a eg0"lt"s
B2 BB

0hr% $ogm.3 123. oldal. 6. *. Eodge3 /'tllines o& !heol.3 29-. oldal 6. *. >ead3 ,'pernat'ral Re#elation3 11:. oldal

137

*kon8 !"4"hoz3 ahhoz a eg0"lt"shoz3 elyet gyako&ta el+&e k!"#&"zolnak s 4elk;eznek. Ne Isten te&e t+ 5nk"4"nak a egs&tse3 hane !nk"## a hely&e"ll%t"sa a 1l45k. Ez&t l"t5nk 1soda=k*&*ket ka;1sol8dn! a eg0"lt"s t*&tnetnek adott !d+szaka!hoz3 k)l*n*sen @&!szt5s ny!l0"nos szolg"lata s az Egyh"z egala;%t"sa !de4n. Ezek a 1sod"k g ne e&ed nyeztk a ,!z!ka! 0!l"gegyete hely&e"ll%t"s"t. A az !d+ 0gn egy /4a## 1sodaso&ozat k*0etkez!k3 ely a te& szet eg/45l"s"hoz 0ezet a4d Isten d!1s+sg&e V Isten o&sz"g"nak 0gs+ egala;%t"s"hoz az /4 gen s az /4 ,*ld*n.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N 6a4on az !sten! gond0!sels tanttele artic'l's p'r's3 0agy artic'l's miEt'sW @! 0olt az els+ az egyh"zaty"k k*z)l3 ak! k!,e4lesztette ezt a tantteltW Eogyan k)l*n#*znek L5the& s @"l0!n az !sten! gond0!sels&+l alkotott elk;zels)ket !llet+enW >! ad sz" ot a tny&+l3 hogy az a& !n!"n5sok el,ogad4"k a szo1!"n5sok "ll"s;ont4"t ezen a ;ontonW Eogyan kell eg%tln)nk egyes &e,o& "t5s teol8g5sok a&&a 0onatkoz8 "ll%t"s"t3 hogy Isten az egyetlen !gaz! oka a 0!l"gnakW >!k a "sodlagos okok s !&t ,ontos ,ennta&tan! azt3 hogy ezek 0al8s"gos okokW 6a4on az !sten! egy)tt Gk*ds tanttele *ssze)tk*zs#en 0an=e az e #e& sza#ad 1selekedete!0elW >! 0olt Agoston elk;zelse a 1sod"k&8lW >!&t ,ontos ,ennta&tan! a 1sod"latostW >egenged!k=e a 1sod"k a te& szetes agya&"zatotW 6a4on ag5k#an ,oglal4"k a te& szet! t*&0nyek ,el,)ggesztstW >! a $!#l!a 1sod"!nak s;e1!"l!s 4elent+sgeW T*&tnnek=e g a !s ezekW >! a helyzet a &8 a! katol!k5s egyh"z 1sod"!0alW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 73-=79:. oldal3 @5y;e&3 $ict $ogm $e .ro#identia3 3= 2'2. oldal3 6os3 Gere&% $ogm. 1. k*tet3 $e Coorzienigheid3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet -9-=737. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol% I. k*tet -29=-'-. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olemic !heol.3 297=2B1. oldal3 >1Che&son3 0hr% $ogm. 19'=12'. oldal3 .&5 ond3 ,t'dies in 0hr% $oct. 129=2:2. oldal3 Co;e3 0hr. !heol.3 1. k*tet3 '39='-7. oldal Hay ond3 ,yst% !heol. 1. k*tet 'B9=-29. oldal3 6alent!ne3 (h&. Theol. 373=322. oldal3 C!;e&3 0hristl% $ogm. I. k*tet -29=7::. oldal3 S1h !dt3 $oct% !heol% o& the E#% 1'th% 0h'rch3 19B=2:1. oldal3 .!4k3 $e Coorzienigheid Gods3 >ozley3 /n Miracles, Tho son3 !he 0hristian Miracles and the 0oncl'sion o& ,cience 3 >ead3 ,'pernat'ral Re#elation3 Ea&&!s3 God, 0reator and 1ord o& ll3 1. k*tet -1B=-9B. oldal3 $&5!n3 =et 0hristelijke Geloo& en de 6eoe&enig der Bat''r)5etenschap3 1:2=132. oldal.

139

Msodik rsz

"Z E$BER "! # ELE "Z IS E!!EL %"L %ISZ&!'(B"!

132

A< E1BE; A< E;E&ETI 4LLA=>T4BAN I. Az ember eredete


A. Az embe tanttele a dogmatikban
A teol8g!"#8l az ant&o;ol8g!"#a3 azaz az Isten tan5l "nyoz"s"t8l az e #e& tan5l "nyoz"s"hoz 0al8 "t enet te& szetes. Az e #e& ne 1sak a te&e ts ko&on"4a3 de Isten k)l*nleges gondoskod"s"nak !s t"&gya. S Istennek a Szent%&"s#an adott k!4elentse olyan k!4elents3 ely ne 1sak adatott az e #e&nek3 hane a ely#en az e #e& lnyeg#e0"g8an &!ntett. Ne Isten k!4elentse az el0ont#an3 hane Isten k!4elentse a te&e t nye!0el3 s k)l*n*sen az e #e&&el 0al8 0!szony"#an. Ez Istennek az e #e&! ,a44al 0al8 ,oglalkoz"sa ,el4egyzse3 s k)l*n*sen a eg0"lt"s k!4elentse3 a !t Isten ksz%tett el+3 s a ely&e eg;&8#"l4a ,elksz%ten! az e #e&t. Ez sz" ot ad a tny&+l3 hogy az e #e& !&t ,oglal el k*z;ont! helyet a ,ontoss"g sze ;ont4"#8l a Szent%&"s#an3 s az e #e& !s e&ete az Istennel 0al8 0!szony"#an !&t lnyeges a helyes agya&"zat"hoz. Az e #e& tanttelnek !nd4"&t Isten tanttele 5t"n kell k*0etkezn!e3 !0el ennek !s e&ett el+,elttelezz)k a dog at!ka *sszes t*##! te&)letn. Ne sza#ad *sszeke0e&n)nk a 4elen tan5l "nyoz"s5nk t "4"t az "ltal"nos ant&o;ol8g!"0al3 0agy az e #e&!sg t5do "ny"0al3 a ! ag"#an ,oglal4a !ndazokat a t5do "ny"gakat3 elyeknek az e #e& a t"&gy5k. Ezek a t5do "ny"gak az e #e& e&edet0el s t*&tnet0el3 az e #e& ,!z!ol8g!a! sze&kezet0el s ;sz!1h!ka! 4elle z+!0el "ltal"noss"g#an s az e #e&!sg ,a4t"0al &szlete!#en3 azaz etnol8g!a!3 nyel0! k5lt5&"l!s s 0all"s! ,e4l+ds)kkel3 st#. ,oglalkoznak. A teol8g!a! ant&o;ol8g!a 1sak azzal ,oglalkoz!k3 a !t a $!#l!a ond az e #e&&+l s az Istennel 0al8 0!szony"&8l3 ely#en az e #e& "ll3 s a ely#en "lln!a kell. A Szent%&"st 1sak a ,o&&"s"nak tek!nt!3 s az e #e&! ta;asztalat tan%t"sa!t a Szent%&"s ,ny#en sze ll!.

B. Az embe e edetnek bibliai beszmol-+a


A Szent%&"s kett+s #esz" ol8t k%n"l nek)nk az e #e& te&e ts&+l3 egy!ket az 1>8z1N27=29=#en3 a "s!kat az1>8z2N9321=23=#an. A #!#l!ak&!t!ka azon a 0le nyen 0an3 hogy a Kenez!s %&84a kt te&e tst*&tnetet sz+tt egy#e3 az els+ az 1>8z1N2=3=#an3 %g a "sod!k az 1>8z2N'=2-=#en tal"lhat83 s hogy ez a kt t*&tnet egy "st8l ,)ggetlen s egy "snak ellent ondanak. La!dlaZ a !he 6ible $octrine o& Man1:: 1% G G0#en ha4land8 el!s e&n!3 hogy a Kenez!s sze&z+4e kt ,o&&"st haszn"l3 de ne !s e&! el3 hogy !tt a te&e tst+l sz8l8 kt k)l*n#*z+ #esz" ol80al "ll5nk sze #en. nagyon helyesen tagad4a3 hogy a "sod!k ,e4ezet#en Ra te&e ts&+l sz8l8 "s!k #esz" ol80al "lln"nk sze #en azon egysze&G okn"l ,og0a3 hogy ez ne ta&tal az a te&e ts egsz&+l #esz" ol8tS. 6al84"#an a t*&tnetnek az 1>8z2N2=#an le0+ #e0ezet+ sza0a!N REz az gnek s a ,*ldnek e&edete3 a !ko& te&e tettekS3 annak ,ny#en ol0as0a3 hogy az Rez az gnek s a ,*ldnek az e&edeteS sza0ak t*##sz*& sze&e;elnek a Kenez!s#en3 &" 5tatnak a tny&e3 hogy !tt 0ala ! egszen "ssal 0an dolg5nk. A k!,e4ezs sohase a egne0ezett dolgok e&edet&e3 0agy kezdet&e 5tat3 hane sz"& az"s5k t*&tnet&e. Az els+ t*&tnet ta&tal azza az *sszes dolog te&e ts&+l sz8l8 #esz" ol8t a##an a so&&end#en3 ahogyan egt*&tntek3 %g a "sod!k 1so;o&tos%t4a a dolgokat az e #e&&el 0al8 0!szony5k#an anlk)l3 hogy #"& !t ag"#an ,oglalna az e #e&nek az Isten te&e t+ 5nk"4"#an 0al8 eg4elense k&onolog!k5s so&&end4t !llet+en3 s 0!l"gosan 4elz!3 hogy !nden3 a ! ezt egel+zte3 a&&a szolg"lt3 hogy alkal as lak8helyet ksz%tsen az e #e&nek3 !nt a te&e ts ko&on"4"nak. >eg 5tat4a nek)nk3 !k;;en helyezkedett el az e #e& Isten te&e ts#en3 k*&)l00e a n*0ny= s "llat0!l"ggal3 s hogyan kezdte eg a sa4"t t*&tnel t.
1::

2-. s azt k*0et+ oldalak sza0ak

13B

6an nh"ny &szlet3 elyek#en az e #e& te&e tse k!e elked!k a t*##! l+lny egte&e tshez 0!szony%t0aN 1. AZ E>$EH TEHE>TST EKY [NNECLYES ISTENI TANA(S@IZAS ELZTE >EK. >!el+tt az !hletett sze&z+ ,el4egyz! az e #e& te&e tst3 0!ssza0ezet #enn)nket !ntegy az Isten tan"1s"hoz3 eg!s e&tet0n 0el)nk az !sten! &endeletet az al"##! sza0ak#anN RTe&e ts)nk e #e&t a ! k;)nk&e s hasonlatoss"g5nk&aS3 1>8z1N27. Az egyh"z a t*##es sz" ot "ltal"#an az Isten h"& as ltezsnek ala;4"n agya&"zta. Egyes tan%t8k azon#an a ,e4edel ! t*##es sz" nak ta&t4"k3 "sok ;ed!g a ko 5n!k"1!8 t*##es sz" "nak3 ely#e Isten >ag"0al egy)tt az angyalokat !s #ele,oglal4a3 s eg!nt "sok az *n#5zd%t"s t*##es sz" "nak tek!nt!k. E h"&o 4a0aslat#8l az els+ nagyon 0al8sz%nGtlen3 !0el a ,elsges t*##es sz" sokkal ks+##! !d+k#+l sz"& az!k3 a "sod!k lehetetlen3 5gyan!s ag"#an ,oglaln"3 hogy az angyalok Istennel egy)tt t"&ste&e t+k 0oltak3 a ha& ad!k ;ed!g egy tel4essggel !ndokolatlan ,elte0s3 elynek ne t5la4don%that8 ok. >!&t kellene az *n#5zd%t"snak t*##es sz" #an sze&e;eln!3 ha1sak n!n1s t*##es sz" >ag"#an Isten#enW 2. AZ E>$EH TEHE>TSE A SZ LEKSZIHISA$$ HTEL>$EN ISTEN @<Z6ETLEN (SELE@E.ETE 6ILT. A te&e tst*&tnet#en az e #e& te&e tst egel+z+en egyes haszn"lt k!,e4ezsek k*z0etett te&e tst 4eleznek a sz8 #!zonyos &tel #en. D!gyel4)k eg a k*0etkez+ k!,e4ezseketN REa4tson a ,*ld gyenge ,)0et3 aghoz8 ,)0et3 gy) *l1s,"t3 a ely gy) *l1s*t hozzon az + ne e sze&!ntS3 RCezsd)l4enek a 0!zek l+ "llatok ny)zsgst+lS s REozzon a ,*ld l+ "llatokat ne *k sze&!ntS s 0ess)k *ssze az al"##! egysze&G k!,e4ezsselN RTe&e t teh"t az Isten az e #e&tS. $"& !,le k*z0etettsget !s 4eleznek a te&e ts 5nk"4"#an az el+z+ k!,e4ezsek3 az tel4essggel h!"nyz!k a leg5tols8#8l. Ny!l0"n0al83 hogy Isten 5nk"4a az e #e& te&e ts#en a sz8 se !lyen &tel #en se 0olt k*z0etett. Delhaszn"lta az el+zetesen ltez+ anyagot az e #e& testnek eg,o& "l"s"&a3 de g ez !s k! 0olt z"&0a a llek te&e ts#en. 3. AZ ALA(SINYA$$HEN.J TEHE>T>NYE@@EL ELLENTT$EN AZ E>$EH ISTEN @C>ASAHA TEHE>TETETT. A halak3 ada&ak s "llatok eset#en azt ol0ass5k3 hogy Isten a nem3k szerint te&e tette +ket3 a sa4"t t!;!k5s ,o& "45knak eg,elel+en. Az e #e& azon#an ne %gy te&e tetett3 g ke0s# 0ala !,le k*z#)ls+ te&e t ny k; "s"&a. 6ele ka;1solat#an Isten ezt ond4aN RTe&e ts)nk e #e&t a mi kp3nkre s hasonlatossg'nkraS. L"tn! ,og45k3 hogy !t ,oglal ez ag"#an3 !ko& az e #e& e&edet! "lla;ot"t t"&gyal45k3 !tt ;5szt"n 1sak a&&a a tny&e h%045k ,el a ,!gyel et3 hogy a te&e tst*&tnet#en az e #e& te&e tse a t*##! dologt8l k)l*n#*z+en "ll el+tt)nk. '. AZ E>$EHI TEH>SZET @T @[L<N$<Z ELE>E 6ILAKISAN EL@[L<N[LNE@. Az 1>8z2N9=#en 0!l"gos k)l*n#sgttel t*&tn!k a test s a llek e&edete k*z*tt. A test a ,*ld ;o&"#8l ,o& "ltatott3 egalkot"sa so&"n Isten ,elhaszn"lta az el+zetesen ltez+ anyagot. A llek te&e tse so&"n azon#an ne el+zetesen ltez+ anyag ,elhaszn"l"sa t*&tnt3 hane /4 sz5#sztan1!a te&e tse. Az e #e& lelke Isten /4 alkot"sa 0olt a sz8 szo&os &tel #en. Meho0a Rlehellett 0ala az + o&&"#a letnek lehellett. ^gy l+n az e #e& l+ llekkS. Ezek#en az egysze&G sza0ak#an az e #e& kett+s te& szete 0!l"gosan k! 0an 4elent0e3 s tan%t"s5k *ssze1seng a Szent%&"s egy# !gehelye!0el3 ;ld"5l C&d12NB3 >t1:N223 Lk2N--3 2@o&-N1=23 D!l1N22=233 Zs!d12NB. A kt alkot8ele a test s az Isten "ltal #ele lehelt let lelke3 s a kett+ ko #!n"1!84"0al 0"lt az e #e& l+ llekkS3 ely e##en a 4elents#en egysze&Gen anny!t 4elent3 hogy Rl+lnnyS. -. AZ E>$EH AZINNAL DEL>AKASZTALT EELYZET$E @EH[LT. Az e #e& /gy 0an #e 5tat0a3 !nt ak! !nden te&e tett &end 1s/1s"n "ll. >egko&on"ztatott3 !nt az ala1sonya## &endG te&e ts k!&"lya s hatal at ka;ott !nden ala1sonya## &endG te&e t ny ,elett. @*telessge s k!0"lts"ga lett a hatal "#a ke&)lt egsz te& szetet s !nden te&e tett lnyt al"0etn! aka&at"nak s 1l4"nak annak &dek#en3 hogy + s egsz d!1s+sges #!&odal a agasztalhassa a 0!l"gegyete !ndenhat8 Te&e t+4t s ?&"t3 1>8z1N223 Zsolt2N'=B.

1':

!. Az embe e edetnek e(ol')i-s elmlete


Az e #e& e&edetnek agya&"zat"0al ,oglalkoz8 k)l*n#*z+ el letek k*z*tt az e0ol/1!8 el lete ta&t4a a a ;oz%1!84"t3 ez&t eg&de l!3 hogy &*0!den ,oglalkozz5nk 0ele. 1. AZ EL>LET IS>EHTETSE. Az e0ol/1!8 el lett ne !nd!g 5gyana##an a ,o& "#an tesz!k k*zz. Id+nknt /gy 4elen!k eg3 !ntha az e #e& a a ltez+ egyes e #e&sza#"s/ a4o ,a4t"k lesz"& azott4a lenne3 "sko& eg /gy3 !ntha az e #e&nek s az e #e&sza#"s/ a4 oknak k*z*s +s)k 0olna. $"& !lyen 0le nyk)l*n#sg !s legyen e##en a dolog#an3 az #!zonyos3 hogy esze&!nt a tel4essggel nat5&al!sta e0ol/1!8 sze&!nt az e #e& az ala1sonya##&endG "llatokt8l sz"& azott test#en s llek#en egy t*kletesen te& szetes ,olya at "ltal3 elyet tel4essggel a #enne &e4l+ e&+k !&"ny%tanak. Az el let egy!k ,+ ala;el0e az3 hogy sz!go&/ ,olytonoss"g "ll ,enn az "llat0!l"g s az e #e& k*z*tt. Ne enged eg szakad"st a 0onal ents sehol3 e&t !nden szakad"s 0gzetes lenne az el let sz" "&a. Se ! a#szol/t /4 s el+&e eg ne 48solhat8 se 4elenhet eg a ,olya at#an. A ! /4 az e #e&#en3 annak ;oten1!"l!san eg kell lenn!e az e&edet! #akt&!5 #an !s3 ely#+l !nden dolog k!,e4l+d*tt. S g!s3 az egsz ,olya atot *&*kl*tt e&+knek kell !&"ny%tan! az ele4t+l a 0g!g. A te!sta e0ol/1!83 ely el,ogadhat8##nak l"tsz!k sok teol8g5s sz" "&a3 az e0ol/1!8t egysze&Gen Isten 5nka 8dsze&nek ta&t4a. Ez nha olyan ,o& "#an 4elen!k eg3 ely#en Istent 1sak a sze&0etlen s a sze&0es3 az !&&a1!on"l!s s &a1!on"l!s te&e ts k*z*tt! szakadk "th!dal"s"&a h%04"k #e a k;#e. A a !lyen &tk#en ,elttelez!k Isten k)l*nleges te0kenysgt3 oly &tk#en !s e&!k el a a szakadkok ltezst3 elyeket az e0ol/1!8 k;telen "th!daln!3 %gy 0ala ! /4 sz8l%ttat!k ltezs&e. Nha azt ta&t4"k3 hogy 1sak az e #e& teste sz"& az!k az e0ol/1!8 ,olya at"#an az ala1sonya##&endG "llatokt8l3 s hogy Isten &5h"zta ,el ezt a testet &a1!on"l!s llekkel. Ez a nzet nagy tetszst a&at a &8 a! katol!k5s k*&*k#en. 2. AZ EL>LETTEL SZE>$ENI ELLEN6ETSE@. >eg,ogal azhat5nk nh"ny ellen0etst az e #e&nek az ala1sonya##&endG "llatokt8l 0al8 sz"& az"sa e0ol/1!8s el let0el sze #en. a. A teol8g5s sze ;ont4"#8l a legnagyo## ellen0ets ezzel az el lettel sze #en te& szetesen az3 hogy ellent ond Isten Ig4e 0!l"gos tan%t"s"nak. A $!#l!a al!gha tan%thatn" 0!l"gosa##an3 a !t tan%t3 hogy az e #e& Isten k*z0etlen s k)l*nleges te&e ts! akt5s"nak a k*0etkez nye3 ne ;ed!g az e #e&sza#"s/ a4 ok#8l k!!nd5l8 ,e4l+ds e&ed nye. Azt "ll%t4a3 hogy Isten az e #e&t a ,*ld ;o&"#8l ,o& "lta3 1>8z2N9. Egyes teol8g5sok a Szent%&"s tan%t"sa!nak az e0ol/1!8 el let0el 0al8 ha& on!z"l"s"&a k!,e4tett !gyekezet)k#en azt 4a0asol4"k3 hogy ez &tel ezhet+ /gy !s3 hogy Isten az e #e& testt az "llat test#+l ,o& "lta3 ely #gs soron szintn nem ms, mint por. Ennek azon#an se ! ala;4a n!n1s3 !0el se ! agya&"zat s!n1s a&&a3 hogy a R,*ldnek ;o&"#8lS k!,e4ezs !&t haszn"latos az5t"n3 hogy a sze&z+ "& le%&ta az "llatok te&e tst3 k*0etkezsk;;en lehetne sokkal konk&ta## !s. S+t3 ezt a agya&"zatot k!z"&4a az 1>8z3N1B !s3 ely sze&!nt R I&1"d 0e&%tk0el egyed a te kenye&edet3 %glen 0!sszat&sz a ,*ld#e3 e&t a##8l 0tettlN e&t ;o& 0agy te s !s t ;o&&" leszeszS. Ez te& szetesen ne azt 4elent!3 hogy az e #e&nek 0!ssza kell t&n!e a egel+z+ "llat! "lla;ot"#a. Az "llatok s az e #e& egya&"nt a ;o&#a t&nek 0!ssza3 C&d3N1B=2:. 6g)l 0!l"gosan eg 0an %&0a az 1@o&1-N3B=#en3 hogy RNe !nden test azon egy test3 hane "s az e #e&eknek teste3 "s a #a& oknak teste3 "s a halak3 "s a ada&akS. A ! az e #e& lelkt !llet!3 a $!#l!a 0!l"gosan tan%t4a3 hogy ez k*z0etlen)l Istent+l sz"& az!k3 1>8z2N93 k*0etkezsk;;en ne tek!nthet+ 0ala ely el+z+leg ltez+ sz5#sztan1!a te& szetes to0"##,e4l+dsnek. Ezzel t*kletes *sszhang#an ond4a El!h53 hogy Raz Istennek lelke te&e tett enge 3 s a >!ndenhat8nak lehelete adott nke letetS3 M8#33N'. S+t3 a Szent%&"s azt !s tan%t4a3 hogy az e #e& egyko& el 0olt 0"laszt0a az ala1sonya##&endG te&e tst+l egy hatal as szakadkkal. Egyko& agas &tel !3 e&k*l1s! s 0all"sos sz!nten "llt3 !ko& egte&e tetett Isten k; "s"&a3 s 5&al at ka;ott az ala1sonya##&endG te&e ts ,elett3 1>8z1N27=293313 2N1B=23 Zsolt2N-=2. A 1'1

#Gn#en 0al8 el#5k"sa so&"n azon#an le#5kott agas lt8s"g"#8l s a degene&"1!8 ,olya at"nak 0ettetett al"3 ely nha a #est!al!t"s!g z)lleszt!. Ez 5gyan1sak az ellentett4e annak3 a !t az e0ol/1!8 h!;otz!se tan%t nek)nk. Annak eg,elel+en az e #e& egyko& a legala1sonya## sz!nten "llt a ka&&!e&4e kezdetn3 de ,okozatosan ,ele elkedett a 0ad"llat! sz!nt&+l s az8ta !s 1sak ,olya atosan ,el,el e elked!k. #. A "sod!k nagy ellen0ets az3 hogy az e0ol/1!8 el letnek n!n1s k!elg%t+ ala;4a a 48l egala;ozott tnyek tek!ntet#en. sz#en kell ta&tan5nk3 hogy a !nt "& ko&"##an &" 5tatt5nk3 az e0ol/1!8 el lete "ltal"noss"g#an3 48llehet gyak&an /gy 5tat4"k #e3 !nt !gazolt tanttelt3 ne t*##3 !nt !gazolatlan 5nkah!;otz!s3 s olyan h!;otz!s3 ely egszen ostan"!g ne ke1segtetett t/l sok %g&ettel azt !llet+en3 hogy 0alaha !s !gazol4a az "ll%t"sa!t. Sokan a leglen4"&8## e0ol51!on!st"k k*z)l +sz!ntn el!s e&!k el let)k h!;otet!k5s 4ellegt. El!s e&!k3 hogy sz!l"&dan h!sznek a lesz"& az"s el let#en3 de ne 0onakodnak k! ondan!3 hogy ne k;esek #"& !,le eggy+z+dssel #eszln! a Gk*ds! 8d4"&8l. >!ko& .a&Z!n eg4elentette a 5nk"4"t3 azt h!ttk3 hogy 0g&e egtal"lt"k a ,olya at k5l1s"t3 de az !d+ /l"s"0al k!de&)lt3 hogy a k5l1s ne !ll!k a z"&#a. .a&Z!n +sz!ntn ondta3 hogy egsz el lete tel4essggel a egsze&zett 4elle z+k "t*&*k%tsnek lehetsgessgn /l!k3 s ha a&osan Ye!s ann #!ol8g!a! el letnek egy!k sa&okk*00 0"lt3 hogy a egsze&zett 4elle z+k ne *&*kl+dnek. 6le nye #+sges ege&+s%tst nye&t a genet!ka ks+##! tan5l "nyoz"sa so&"n. A egsze&zett 4elle z+k ,elttelezett "t*&*k%tsnek ala;4"n #eszlt .a&Z!n ly eggy+z+dssel a ,a4ok "talak5l"s"&8l s h/zott eg egy ,olya atos ,e4l+ds! 0onalat az +s! se4tekt+l az e #e&!g. .e 6&!es3 >endel s "sok k%s&lete! azon#an 1",oln! l"tszottak a nzete!t. .a&Z!n ,okozatos s sz&e0ehetetlen 0"ltoz"sa! helyet 1s!n"ltak .e 6&!es h!&telen s 0"&atlan 0"ltoz"sa!nak. >%g .a&Z!n 0gtelen sz" / 0a&!"1!8t ,elttelezett k)l*n#*z+ !&"nyok#an3 >endel k! 5tatta3 hogy a 0a&!"1!8k3 0agy 5t"1!8k soha ne 0!sz!k k! a sze&0ezetet a ,a4 hat"&a!n k%0)l&e s hat"&ozott t*&0nynek 0annak al"0et0e. S a ode&n 1!tol8g!a a se4t3 0ala !nt annak gn4e! s k&o osz8 "!3 !nt az *&*kl*tt 4elle z+k ho&doz8! tan5l "nyoz"sa so&"n ege&+s%tettk ezt az elk;zelst. Az e0ol51!on!st"k /gyne0ezett /4 ,a4a! egy"ltal"n ne /4 ,a4oknak #!zony5ltak3 hane 1sak ,a4ta0"ltozatoknak3 azaz a ,a4on #el)l! 0"ltozatoknak. No&densk!oeld a =istory o& 6iology 1% G G0#en /gy !dz! az al"##! ondatot az *&*kl+ds=k5tat"s egy!k n;sze&G #esz" ol84"#8l3 !nt a ! t)k&*z! a dolgok 0al8d! "ll"s"tN RContosan a ode&n *&*kl+ds=k5tat"s "ltal na;0!l"g&a hozott nagysz" / tny !att 4elenleg k"osz 5&alkod!k a ,a4ok k!alak5l"s"nak nzete!t !llet+enS3 713. oldal. A 0ezet+ e0ol51!on!st"k ost +sz!ntn el!s e&!k3 hogy a ,a4ok e&edete sz" 5k&a tel4es t!tok. S !ndadd!g3 a %g ez a helyzet3 ne sok lehet+sg)k 0an az e #e& e&edetnek eg agya&"z"s"&a. .a&Z!n az a&&a !&"ny5l8 e&+,esz%tse! so&"n3 hogy #e#!zony%tsa az e #e&nek az e #e&sza#"s/ a4 okt8l 0al8 sz"& az"s"t3 az al"##!ak&a hagyatkozottN P1Q a sze&kezet! hasonl8s"ggal ka;1solatos "ll%t"s&a az e #e& s a agasa## &endG "llatok k*z*tt3 P2Q az e #&!ol8g!a! "ll%t"s&a3 s P3Q a 1s*ke0nyes sze&0ek&+l sz8l8 "ll%t"s&a. Ehhez a h"&o hoz ks+## hozz"tette a P'Q 0&tesztek#+l le0ezetett "ll%t"st s a P-Q ;aleontol8g!a! "ll%t"st. A e e "ll%t"sok egy!ke a sze&kezet! hasonl8s"ggal ka;1solatos "ll%t"s eg ne !ndokolhat8 8don azt ,elttelez!3 hogy a hasonl8s"g 1sak egyetlen 8don agya&"zhat8. Azon#an nagyon 48l sz" ot adhat5nk &8la azzal a ,elte0ssel3 hogy Isten az "llat0!l"g te&e tseko& #!zonyos ,o& "kat tel4esen t!;!k5ss" tett3 hogy legyen egysg a 0"ltozatoss"g#an ;ontosan /gy3 ahogyan egy nagy zenesze&z+ a hatal as ko ;oz%1!84"t egy t "&a ;%t! ,el3 a ! 48 nh"nyszo& eg!s tl+d!k3 de !nden egyes !s tl+ds /4 0a&!"1!8kkal !s egy)tt 4"&. Az ele0e egalkototts"g P;&e,o& "1!8Q ala;el0e k!elg%t+ agya&"zattal szolg"l a 0!zsg"lt hasonl8s"gok&8l. Az e #&!ol8g!a! hasonl8s"g 5gyan/gy eg agya&"zhat8 5gyanezzel az ala;el00el. S+t a ko&t"&s #!ol8g!a! tan5l "nyok azt l"tszanak 4elezn!3 hogy se !,le sze&kezet! hasonl8s"g3 hane 1sak a genet!ka! &okons"g k;es !gazoln! a &okons"got3 0agy lesz"& az"st. A ! ;ed!g a 1s*ke0nyes sze&0eket !llet!3 t*## t5d8s !s k!,e4ezte ktelyt ezek

1'2

1s*ke0nyes 4ellegt !llet+en. Ahelyett3 hogy haszontalan a&ad0"nya! lennnek "llat! sze&0eknek3 nagyon !s lehetsges3 hogy hat"&ozott 1lt szolg"lnak az e #e&! sze&0ezet#en. S #"& a 0&tesztek az e&edet! ,o& "45k#an 5tatnak #!zonyos hasonl8s"got az "llatok s az e #e& 0&e k*z*tt3 de ne #!zony%t4"k a genet!ka! &okons"got3 !0el ezek a tesztek 1sak a 0& egy &szt3 a ste&!l sz&5 ot 0!zsg"lt"k3 a ! ne ta&tal azott l+ anyagot3 s #!zony%tott tny3 hogy a 0& sz!l"&d alkot8ele e!3 a 0*&*s s a ,eh& 0&testek az *&*kl+ds! tnyez+k ho&doz8!. A ks+##! tesztek3 elyek so&"n alkal azt"k a s;ekt&oszk8;ot !s3 s az egsz 0&t 0!zsg"lt"k3 d*nt+ #!zony%tkot szolg"ltattak a&&a nz0e3 hogy lnyeg! k)l*n#sg 0an az "llatok s az e #e& 0&e k*z*tt. A ;aleontol8g!a! &0 /gysz!ntn ne eggy+z+. Ea az e #e& 0al8#an az e #e&sza#"s/ a4 okt8l sz"& azott3 0"&hat83 hogy lteznek 0alahol k*z#ens+ ,o& "k. .a&Z!n azon#an k;telen 0olt egtal"ln! ezt a h!"nyz8 l"n1sze et3 0ala !nt a h!"nyz8 l"n1sze ek ez&e!t az "llatok k)l*n#*z+ ,a4a! k*z*tt. Azt ondt"k3 nek)nk3 hogy az e #e& ko&a! +ssz)le! "& &ges=&g k!haltak. .e ha "& %gy 0an3 g !nd!g lehetsges3 hogy egtal"l45k +ket a ,ossz!l!s a&ad0"nyok k*z*tt. S a ko&t"&s t5d8sok tnyleg azt "ll%t4"k3 hogy egtal"lt"k nh"ny +se #e& 1sont4a!t. Hekonst&5"lt"k ezeket az e #e&eket nek)nk3 s ost *&* el sze llhet4)k a k;zelet#el! ,ot8kat a 4"0a! el+e #e&&+l P.ithecantrop's erect'sQ3 a he!del#e&g! +se #e&&+l P=omo =eidelbergensisQ3 a Neande&=0*lgy! +se #e&&+l P=omo BeanderthalensisQ3 a 1&o= agnon!3 a ;!ltdoZn! st#. +se #e&ek&+l. Ezeket a &ekonst&5k1!8kat egyesek ko olyan 0esz!k3 0al84"#an azon#an &endk%0)l 1sekly &tk)k 0an. >!0el !ndegy!knek 1sak nh"ny 1sont4"t tal"lt"k eg3 s egyes esetek#en g ezek !s szt 0oltak sz8&8d0a3 az se #!ztos3 hogy 5gyanahhoz a testhez ta&toztak3 %gy 1sak!s a &ekonst&5"l8 t5d8s tal"lkonys"g"t #!zony%t4"k. $!zonyos esetek#en a t5d8sok sehogyan se k;esek egegyezn!3 hogy a tal"lt 1sontok "llat3 0agy e #e& 0oltak. .&. Yood3 a London! Egyete anat8 !a=;&o,esszo&a ond4a az ncestry o& Man 1% G ,)zet#enN RNe tal"lok h!"#a0al8## el,oglalts"got az ant&o;ol8g!a t5do "ny"#an3 !nt ezt a d!0at4a /lt ,oglalatoskod"st3 elynek so&"n odellez!k3 eg,est!k3 0agy le&a4zol4"k a k;zelet e e sz*&nyG k;e!t3 a4d a ,olya at#an a ny!l0"n0al8 0al8s"g 0gtelen)l ha !s &tkt t5la4don%t4"k azoknakS.1:1 Dle !ng3 az egy!k legnagyo## ko&t"&s t5d8s ond4aN RA 0ge&ed nye !nd*ssze anny!3 hogy k;telenek 0agy5nk az *sszes !s e&t Xe #e&!X ,ossz!l!"t ,okozatosan el+&e halad8 egyenes "g#a &endezn! #"& ely e #e&sza#"s/3 0agy egy# a4o t%;5sa3 !llet0e az !gaz! e #e& ode&n s a ltez+ t%;5sa! eset#en. $"& !,le ,elttelezs3 0agy ny!latkozat3 hogy ez egtehet+ s %gy 0an3 te& szetesen helytelen. Te& szetesen ,l&e0ezet+ s k! ondhatatlan5l k"&os3 !ko& a gye& ekek "ltal ol0asott n;sze&G agaz!nok#an3 0agy egy# k!ad0"nyok#an eg4elennek a go&!ll"k3 0agy 1s! ;"nzok ,nyk;e! azzal a ,el!&attal3 hogy XAz e #e& 5nokatest0&e!X3 0agy XAz e #e& legk*zele##! &okona!X3 !llet0e a X4"0a! e #e&nekX3 !nt a ode&n e #e& +snek "llat! a&1k!,e4ezsG3 k!z"&8lag a k;zelet "ltal sz)lt s g&oteszk k;e3 a !k;;en ez nha egt*&tn!k. Azok3 ak!k ezt egtesz!k3 0tkesek a t5datlans"g#an3 0agy a sz"ndkos ,l&e&tel ezs#en. S a gy)lekezet! ;&d!k"to&ok eset#en se !gazolhat83 ha a sz8szk&+l k!4elent!k3 hogy a t5d8sok k*z*tt egyete es a egegyezs annak tek!ntet#en3 hogy az e #e& e0ol/1!8s e&edete egy "llatt8l kezd+d!kS.1:2 Ne az e #e& teste azon#an az3 a ! a legnagyo## ;&o#l "kat okozza az e0ol51!on!st"nak. Ezek az e #e& lelk! *sszete0+4nek 0!zsg"latako& #5kkannak a ,elsz%n&e3 a !t &endsze&!nt Raz el e e&edetnekS ne0eznek. >enthetetlensge ezen a ;onton 0"l!k a leg,"4dal asa##an ny!l0"n0al80". .a1"&a !nden e&+,esz%tsnek3 ,eltGn+en 1s+d*t ondott az e #e&! el e3 0agy &tele Phalad8 gondolkod"sQ3 a nyel03 a lelk!!s e&et s a 0all"s e&edete ssze&G agya&"zat"nak egad"s"#an. Ezt eg lehet 5tatn! &szletesen !s3 de ne ta&t45k sz)ksgesnek. Sokan 0annak3 ak!k .enne&thez s $at!sonhoz hasonl8an g !nd!g h!sznek a lesz"& az"s tanttel#en3 de el0et!k az e0ol/1!8 da&Z!n! 8dsze&t s a4dhogyne tel4es t0edsnek tek!nt!k azt. >gse !s e&nek "s 8dot3 ely egt*&tnhetne. Ez azt 4elent!3
1:1 1:2

Idzet Allent+l3 E#ol'tion in the 6alances3 11:. oldal !he /rigin o& Mankind3 9-. oldal

1'3

hogy az e0ol/1!8 a sz" 5k&a egszGnt t5do "nynak lenn!3 s ;5szt"n egy ,!loz8,!a! el lett 0"lt. $at!son ond4aN RLgy ol0ass5k a.a&Z!nb e0ol/1!8s el lett3 ahogyan L51&et!5st3 0agy La a&1ktU Nagy4"#8l ott 0agy5nk3 ahol $oyle 0olt a t!zenheted!k sz"zad#anS. .&. .. E. S1ott #!zonys"gttele nagyon hasonl8. A $&!t T5do "ny,e4leszt+ T"&sas"g eln*ksg! gyGlsn ondta a k*0etkez+ketN R>!nden !s t ol0aszt8tgely#en 0anU 6a4on az e0ol/1!8 ne t5do "nyosan egala;ozott tnyW Egy"ltal"n ne U Ez 1sak a h!t 1selekedete V !0el n!n1s alte&nat%0"4aS. A te&e ts&+l ez ;e&sze el se k;zelhet+. >a4d azt !s ondta3 hogy a te& szett5do "nyok#an eg,!gyelhet+ a 0!sszat&s Ra .a&Z!n el+tt! k"oszhozS. .&. Dle!s1h ann o, E&langen %&taN RA da&Z!n! el letnek n!n1s egyetlen al"t" aszt8 tnye se U ;5szt"n a k;zelet sz)l*tteS. >g e&+se## .&. $. @!dd "ll%t"saN RA da&Z!n!z 5s a egle;+ 0lel ek s a ;"&atlan t5datlans"g ke0e&keS.1:3 Ilyan t5d8sok3 !nt Dle !ng3 .aZson3 @elly s C&!1e ne 0onakodnak el0etn! az e0ol/1!8t s el,ogadn! helyette a te&e ts tanttelt. Az e #e& e&edet0el ka;1solatosan ond4a S!& Y!ll!a .aZsonN RSe !t se t5dok az e #e& e&edet&+l3 1sak a !t a Szent%&"s#an ol0asok &8la V hogy Isten te&e tette. Se ! t*##et se t5dok ennl3 s ne !s e&ek senk!t3 ak! t*##et t5dnaS. 1:' Dle !ng ond4aN A t5do "ny 4elenleg !nd*ssze anny!t ondhat a ktsgtelen)l ellen+&z*tt s ko&l"tozott e #e&! t5d"s ,ny#en3 hogy ne t5d4a3 s ne &endelkez!k ktsgtelen #!zony%tkkal a&&8l3 hogy !k;;en3 hol s !ko& e&edt az e #e&. Ea #"& !,le 0al8s t5d"s el !s 45t a4d hozz"nk e&&+l3 annak "s ,o&&"s#8l kell sz"& azn!a3 se !nt ko&t"&s ode&n ant&o;ol8g!"#8lS.1:-

&. Az embe e edete s a %a+ egysge


1. A SZENT^HAS $IZINYSAKTTELE A DAM EKYSKHL. A Szent%&"s azt tan%t4a3 hogy az egsz e #e&! ,a4 egyetlen e #e&;"&t8l sz"& az!k. Ez a ny!l0"n0al8 &tel ezse a Kenez!s ny!t8 ,e4ezete!nek. Isten te&e tette Ad" ot s 0"t az e #e&! ,a4 kezdetn s eg;a&an1solta nek!k3 hogy sokasod4anak s sza;o&od4anak s t*ltsk #e a ,*ldet. S+t a Kenez!s ezt k*0et+ t*&tnete 0!l"gosan eg 5tat4a3 hogy a k*0etkez+ gene&"1!8k az *z*n0%z kezdet!g t*&etlen genet!ka! 0!szony#an "lltak az els+ e #e&;"&&al3 %gy teh"t az e #e& ,a4 ne 1sak s;e1!,!k5s egysget alkot a##an az &tele #en3 hogy !nden e #e&! egyed 5gyana##an az e #e&! te& szet#en osztoz!k3 hane genet!ka!3 0agy geneal8g!a! egysget !s alkotnak. Ezt C"l !s tan%t4a a (sel19N27=#anN Rs az egsz e #e&! ne zetsget egy 0&#+l te&e tette3 hogy lakozzanak a ,*ldnek egsz sz%nnS. ?gyanez az !gazs"g ala;0et+ az e #e&! ,a4 o&gan!k5s egysg&e az els+ #Gneset#en s a ,a4 )d0*ssg&+l 0al8 gondoskod"s&a !s @&!szt5s#an3 H -N1231B3 1@o&1-N21=22. A ,a4nak ezt az egysgt ne &eal!szt!k5san kell &tel ezn!3 ahogyan Shedd k;0!sel!3 !ko& ezt ond4aN RAz e #e&! te& szet egy s;e1!,!k5s3 0agy "ltal"nos sz5#sztan1!a3 ely az e #e&! ,a4 els+ egyede!#en3 !llet0e azokkal egy)tt te&e tetett3 a ! g ne !nd!0!d5al!z"l8dott3 hane a k*z*nsges ne zs /t4"n &szek&e oszt8dott3 s ezek a &szek alak5ltak a ,a4 k)l*n#*z+ s elk)l*n)l+ egyede!0. Az egyetlen s;e1!,!k5s sz5#sztan1!a sza;o&od"s "ltal "talak5lt sok !ll!8 egyn! sz5#sztan1!"0"3 0agy sze lly. Egy egyn a k*z*s t* eg#+l k!0"lt e #e&! te& szet da&a#k"4a3 ely a konk&t sze lyt alkotta3 s a elynek eg0an az e #e&! te& szet !nden lnyeges 4elle z+4eS.1:7 @s+## a4d "s 0onatkoz"s#an #e 5tat45k az ezzel a nzettel sze #en! ellen0etseket. 2. A T?.I>ANY $IZINYSAKTTELE A DAM EKYSKHL. A t5do "ny k)l*n#*z+ 8dokon e&+s%t! eg a Szent%&"snak az e #e&! ,a4 egysg&+l sz8l8 #!zonys"gttelt. A t5d8sok ne !nd!g h!ttek e##en. Az 8ko&! g*&*g*knek eg0olt a ag5k
1:3 1:'

Ze&#e !dzete a 0hristianity and (alse E#ol'tion=#8l3 291. s azt k*0et+ oldalak Y. $ell .aZson !dzete a !he 6ible 0on&irmed by ,cience=#+l3 1'7. oldal. 6. *. azzal !s3 a !t .aZson ks+## a 6III. ,e4ezet#en 1:!he /rigin o& Mankind3 97. oldal 1:7 $ogm% !heol. II. k*tet 92. oldal

ond

1''

el lete az +shonoss"g&8l3 ely sze&!nt az e #e& egy,a4ta s;ont"n gene&"1!8 /t4"n 4*tt lt&e. Ennek az el letnek azon#an soha ne 0olt sz!l"&d ala;4a3 !0el a s;ont"n gene&"1!8t soha ne e&+s%tettk eg3 hane !nk"## 1",olt"k. Agass!z a ko="d" !t"k el lett 4a0asolta3 ely azt ,elttelezte3 hogy t*## te&e ts! k*z;ont ltezett. Cey&e&!5s "& 17--=#en k!,e4lesztette a ;&e="d" !t"k el lett3 ely azzal a ,elte0ssel kezd!3 hogy lteztek e #e&ek Ad" te&e tse el+tt. Ezt az el letet lesztette ,el Y!n1hell3 ak! ne tagadta a ,a4 egysgt3 de Ad" ot a zs!d8k els+ +sa;4"nak tek!ntette3 ne ;ed!g az egsz e #e&!sg ,e4nek. S az 5t8##! 0ek#en Dle !ng3 anlk)l hogy dog at!k5s lenne a dolog#an3 azt ond4a3 hogy 48 ok5nk 0an ,elttelezn!3 hogy lteztek az e #e& ala1sonya## &endG ,a4a! Ad" eg4elense el+tt3 /gy !. e. --:: k*&)l. $"& ala1sonya## &endGek 0oltak3 !nt az "d" !t"k3 "& &endelkeztek olyan k;essgekkel3 elyek egk)l*n#*ztettk +ket az "llatokt8l. A ks+##! "d" ! e #e& nagyo## s ne ese## k;essgekkel &5h"ztatott ,el s 0al8sz%nGleg /gy 0olt el&endel0e3 hogy az *sszes t*##! ltez+ e #e&!sget el45ttassa a Te&e t+nek 0al8 engedel essg&e. .e el 5lasztotta eg+&!zn! a sa4"t3 Te&e t+4e !&"nt! engedel essgt3 ez&t Isten #!ztos%tott egy lesz"& azottat3 ak! noha e #e& 0olt3 g!s sokkal t*## !s 0olt ann"l3 annak &dek#en3 hogy #e,e4ezhesse azt3 a !t az "d" ! e #e&ek el 5lasztottak egtenn!. A nzet3 a !nek ,ennta&t"s"&a Dle !ng el45tott3 ne "s3 !nt Ra ktsgtelen)l ka5k"z5s! ,a4ta egyed)l az3 a ely!k az *z*n0!zet t/ll+ "d" ! ,a4#8l no& "l ne zs /t4"n sz"& az!k V No3 a ,!a! s a l"nya!S.1:9 Ezek az el letek azon#an k!0tel nlk)l ne lelnek t" ogat"s&a a Szent%&"s#an s ellenttesek a (sel19N27=tal3 0ala !nt !ndazzal3 a !t a $!#l!a az e #e& h!tehagy"s"&8l s egsza#ad5l"s"&8l tan%t. S+t3 a t5do "ny ,el 5tat nh"ny3 az e #e&! ,a4 egysge ellett! &0et !sN a. t"rtnelmi r#% Az e #e&ek ,a4"nak hagyo "nya! hat"&ozottan egy k*z*s kezdet&e s k*z;="zs!a! +s*k&e 5tatnak. A n;0"ndo&l"sok t*&tnete azt l"tsz!k 5tatn!3 hogy egyetlen k*z;ont#8l t*&tnt a k!"&a l"s. #. &ilolgiai r#% Az e #e&!sg nyel0e!nek tan5l "nyoz"sa sz!ntn k*z*s e&edetet 4elez. Az !ndoge& "n nyel0ek egy k*z*s ;&! !t%0 nyel0hez 0ezetnek 0!ssza3 egy &g! a&ad0"nyhoz3 ely g !nd!g ltez!k a szanszk&!t nyel0#en. S+t ltez!k #!zony%tk3 ely azt l"tsz!k !gazoln!3 hogy az 8ko&! egy!;to ! az *sszek*t+ ka;o1s az !ndoe5&8;a! s a s !ta nyel0ek k*z*tt. 1. pszicholgiai r#. A llek az e #e& alkat! te& szetnek leg,ontosa## alkot8ele e3 s a ;sz!1hol8g!a 0!l"gosan k! 5tat4a a tnyt3 hogy !nden e #e& lelke3 ta&tozzanak #"& !lyen t*&zsh*z3 0agy ne zethez3 lnyeg#en egy s 5gyanaz. @*z*sen &endelkeznek 5gyanazokkal az "llat! 0"gyakkal3 *szt*n*kkel s szen0edlyekkel3 5gyanazokkal a ha4la okkal s k;essgekkel3 s !ndenek,elett 5gyanazokkal a agasa## &endG !n+sgekkel3 ent"l!s s e&k*l1s! 4elle z+kkel3 elyek 1sak az e #e&hez ta&toznak. d. termszett'domnyos, #agy &iziolgiai r#. >ana;s"g az *sszehasonl%t8 ,!z!ol8g5sok "ltal"nos 0le nye az3 hogy az e #e&! ,a4 1sak egyetlen ,a4#8l "ll. Az e #e&!sg k)l*n#*z+ 1sal"d4a! k*z*tt ,enn"ll8 k)l*n#sgeket !nd*ssze ezen az egyetlen ,a4on #el)l! 0"ltozatoknak tek!nt!k. A t5do "ny ne "ll%t4a azt ;oz!t%0 8don3 hogy az e #e&!sg egyetlen e #e&;"&t8l sz"& azott3 de !ndazon"ltal #e 5tat4a3 hogy ez lehetett a helyzet3 s+t 0al8sz%nGleg ez !s 0olt.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >!t lehet el ondan! azzal a nzettel sze #en3 ely sze&!nt a Kenez!s els+ s "sod!k ,e4ezet#en kt k)l*n#*z+3 s egy "snak t*##=ke0s# ellent ond8 te&e tst*&tnettel "ll5nk sze #enW ssze&Gnek tGn!k=e azt gondoln!3 hogy a 0!l"g "& 0 !ll!8kkal azel+tt ltezett3 !el+tt az e #e& eg4elent 0olna a sz%nenW 6a4on a te!sta e0ol/1!8 h!;otz!se *sszhang#an "ll az e #e& e&edetnek #!#l!a! #esz" ol84"0alW 6a4on a nzet3 ely sze&!nt legal"##!s az e #e& teste "llatokt8l sz"& az!k3 ta&that8 a Szent%&"s ,ny#enW 6a4on az e0ol/1!8 #!zony%totta ezzel ka;1solatos "ll"s;ont4"tW >!t #!zony%tott az e #e&! llekkel ka;1solatos essze #onyol5lta## k&ds 0onatkoz"s"#anW >!0 0"lt a #Gneset tanttele az e0ol/1!8 el let#enW >! a teol8g!a! 4elent+sge az e #e&! ,a4 egysge elk;zelsnekW
1:9

6. *. !he /rigin o& Mankind3 6I. s 6II. ,e4ezetek

1'-

IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 -'3=-7-. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% II. k*tet 3='1. oldal3 L!tton *ntrod% to $ogm% !heol% 1:9=113. oldal3 >!ley3 ,yst% !heol% I. k*tet 377=3B2. oldal3 AleFande&3 ,yst% o& 6ibl% !heol% I. k*tet 1-7=179. oldal3 La!dlaZ3 !he 6ible $oct% o& Man3 2'='7. oldal3 .a&Z!n3 $escent o& Man, .&5 ond3 !he scent o& Man, Dle !ng3 !he /rigin o& Mankind, IXToole3 !he 0ase gainst E#ol'tion3 II. &sz3 II. s III. ,e4ezet3 6. *. g az el+z+ ,e4ezet 0gn e l%tett3 az e0ol/1!80al ,oglalkoz8 5nk"kkal !s.

1'7

II. Az ember alkati termszete


Az el+z+ ,e4ezet t*##=ke0s# #e0ezet+ 4ellegG3 s sz!go&/an sz8l0a3 ne k;ez! az e #e& dog at!ka! tanttele sz!szte at!k5s #e 5tat"s"nak sze&0es &szt. Ez eg agya&"zza3 hogy a &endsze&es teol8g!"0al ka;1solatos &tekezsek !&t 5lasztanak el k)l*n ,e4ezetet szenteln! az e #e& e&edetnek. >g!s k%0"natosnak tGnt !de #esz/&n!3 !0el ez sz!l"&d ala;ot ad !ndahhoz3 a ! ezek 5t"n k*0etkez!k. A 4elen ,e4ezet#en eg0!zsg"l45k az e #e&! te& szet lnyeg! alkot8ele e!t s a llek e&edetnek k&dst azok#an az egynek#en3 ak!k a ,a4t alkot4"k.

A. Az embe i te mszet alkot-elemei


1. A T<HTNELE> SIHAN ELTEHME.T NZETE@N A .I(EIT>IA S A THI(EIT>IA. @)l*n*sen a ke&esztyn k*&*k#en szok"sos /gy ,el,ogn! az e #e&t3 !nt a ! kt s 1sak kett+ k)l*n"ll8 &sz#+l "ll3 ne0ezetesen test#+l s llek#+l. Te1hn!ka!lag ezt a nzetet ne0ez!k dichotminak. E ellett azon#an egy "s!k nzet !s ,el)t*tte a ,e4t3 ely sze&!nt az e #e&! te& szet h"&o &sz#+l "llN test#+l3 llek#+l s szelle #+l. Ezt %&4a le a trichotmia k!,e4ezs. Az e #e& h"& as *sszettelnek elk;zelse a g*&*g ,!loz8,!"#8l sz"& az!k3 a ely a test s llek egy "shoz 0al8 0!szony"t az anyag! 0!l"gegyete s Isten k*l1s*n*s 0!szony"hoz hasonl8nak ,ogta ,el. Lgy gondolt"k3 hogy a !nt az 5t8##!ak 1sak egy ha& ad!k sz5#sztan1!a 0agy k*ztes lny /t4"n 0oltak k;esek k*z*ssg&e l;n!3 /gy az el+##!ek !s 1sak egy ha& ad!k3 0agy k*z#ens+ ele 3 ne0ezetesen a llek seg%tsg0el k;esek k*l1s*n*s3 l+ ka;1solat#a l;n!. A lelket egy&szt anyagtalannak3 "s&szt a testhez !lleszked+nek ta&tott"k. A !lyen &tk#en a no's=hoz3 0agy ;ne5 "hoz ka;1sol8dott3 halhatatlannak tek!ntettk3 " a !lyen &tk#en a testhez3 test!nek s haland8nak. A leg!s e&te##3 de g!s legkezdetlegese## ,o& "4a a t&!1hot8 !"nak az3 !ko& a testet az e #e& anyag! &sznek3 a lelket az "llat! let ala;el0nek3 %g a szelle et az Istenhez ka;1sol8d8 s halhatatlan &sznek tek!nt!k az e #e&#en. Az e #e& t&!1hoto !k5s elk;zelse 4elent+s t" ogat"st ka;ott a g*&*g s az aleFand&!a! egyh"zaty"k &sz&+l a ke&esztynsg ko&a! 0sz"zada!#an. >egtal"lhat83 #"& ne !nd!g 5gyana##an a ,o& "#an AleFand&!a! @ele ennl3 I&!gensznl3 0ala !nt N!ssza! Ke&gelynl. >!5t"n azon#an A;oll!na&!s oly 8don alkal azta3 ely *ssze)tk*zs#e ke&)lt Mz5s t*kletes e #e&sg0el3 ,okozatosan h!teltelenn 0"lt. Egyes g*&*g egyh"zaty"k g !nd!g &agaszkodtak hozz"3 #"& Athanas!5s s Theodo&et 0!l"gosan el5tas%tott"k. A lat!n egyh"z#an a 0ezet+ teol8g5sok egk)l*n#*ztetetten az e #e&! te& szet kett+s ,eloszt"s"hoz &agaszkodtak. @)l*n*sen Agoston ;sz!1hol8g!"4"#an nye&t te&et ez a nzet. A k*z;ko& so&"n "ltal"nos h!tt 0"lt. A &e,o& "1!8 ne hozott 0"ltoz"st e##en a 0onatkoz"s#an3 #"& nh"ny k!se## ,nys5g"& 0et+d*tt a t&!1hoto !k5s el let&e !s. A &8 a! katol!1!z 5s a skolaszt!ka 0e&d!kt4hez &agaszkodott3 de ;&otest"ns k*&*k#en "s hangok hallatszottak. A t!zenk!len1ed!k sz"zad so&"n a t&!1hot8 !"t ,ellesztettk egyes n et s angol teol8g5sok3 ;ld"5l Hoos3 Ilsha5sen3 $e1k3 .el!tzs1h3 A5#e&len3 Iehle&3 Yh!te s Eea&d3 de ne tal"lt t/l nagy t" ogat"s&a a teol8g!a 0!l"g"#an. Ennek az el letnek a ko&t"&s sz8sz8l8! k*z*tt n!n1s egyet&ts a psz3kh te& szetnek3 0ala !nt annak a 0!szonynak a 0onatkoz"s"#an3 ely#en az e #e& te& szetnek "s!k kt ele 0el "ll. .el!tzs1h /gy ,og4a ,el3 !nt a pne'ma k!"&ad"s"t3 %g $e1k3 Iehle& s Eea&d az egyes)ls ;ont4"nak tek!nt!k test s szelle k*z*tt. .el!tzs1h ne tel4esen k*0etkezetes s !d+nknt !ngadozn! l"tsz!k3 s $e1k s Iehle& el!s e&!k3 hogy az e #e& #!#l!a! #e 5tat"sa ala;0et+en d!1hot8 !k5s. A #!#l!a! t&!1hot8 !a "ltal5k k!alak%tott 0del &+l al!gha ondhat8 el3 hogy ag"#an ,oglaln" a h"&o k)l*n"ll8 ele ltezst az e #e&#en. E kt teol8g!a! nzet ellett ,+leg az 5tols8 0sz"zad#an

1'9

eg4elentek az a#szol/t ate&!al!z 5s s az a#szol/t !deal!z 5s ,!loz8,!a! nzete! !s. El+##! ,el"ldozta a lelket a test olt"&"n3 %g 5t8##! a testet a llek olt"&"n. 2. A SZENT^HAS TAN^TASA AZ E>$EH TEH>SZETNE@ AL@ITELE>EI TE@INTET$EN. Az e #e& te& szetnek 5&alkod8 #e 5tat"sa a Szent%&"s#an 0!l"gosan d!1hot8 !k5s. A $!#l!a egy oldal&8l az e #e& te& szete3 !nt egysg3 ne ;ed!g !nt kt ele et ta&tal az8 kett+ssg nzet&+l tan%t !nket3 elyek !ndegy!ke ;"&h5za os 0onalak entn ozogna3 de ne alkotna egyetlen sze&0ezetet. A g*&*g ,!loz8,!"#an s nh"ny ks+##! ,!loz8,5s 5nk"!#an egtal"lhat8 ;5szta ;"&h5za oss"g el0e tel4esen !degen a Szent%&"st8l. $"& a Szent%&"s el!s e&! az e #e& *sszetett te& szett3 azt soha ne /gy 5tat4a #e3 !nt az e #e&#en le0+ kt alany e&ed nyt. Az e #e& !nden 1selekedett /gy tek!nt!3 !nt az egsz e #e& 1selekedett. Ne a llek3 hane az e #e& es!k #Gn#eO ne a test3 hane az e #e& hal egO s ne 1sak a lelket3 hane az e #e&t3 a testet s a lelket 0"ltotta eg @&!szt5s. Ez az egysg k!,e4ez+ds&e 45t az sz*0etsg klassz!k5s !geszakasz"#an V az els+#en3 ely 4elz! az e #e& ko ;leF te& szett V ne0ezetesen az 1>8z2N9=#enN Rs ,o& "lta 0ala az L& Isten az e #e&t a ,*ldnek ;o&"#8l3 s lehellett 0ala az + o&&"#a letnek lehellett. ^gy l+n az e #e& l+ llekkS. Az egsz !ge0e&s az e #e&&el ,oglalkoz!kN Rs ,o& "lta 0ala az L& Isten az e #e&tU ^gy l+n az e #e& l+ llekkS. Istennek ezt a 5nk"4"t ne sza#ad e1han!szt!k5s ,olya atknt &tel ezn!3 !ntha el+sz*& eg,o& "lta 0olna a testet a ,*ld ;o&"#8l3 a4d 5t"na tett 0olna lelket #ele. >!ko& Isten egalkotta a testet3 azt /gy alkotta eg3 hogy az Lelknek lehelet0el az e #e& azonnal l+ llekk 0"lt. M8#33N'3 32N2. A RllekS sz8nak e##en a szakasz#an ne az az &tel e3 a !t &endsze&!nt t5la4don%t5nk nek!3 V a ! 0gs+ so&on !degen az sz*0etsg sz" "&a3 V hane l+lnyt 4el*l3 s az e #e& egsznek a le%&"s"&a szolg"l. ?gyanaz a h#e& sz83 a ne&esh chayyah3 Pl+ llek3 0agy lnyQ az "llatok&a !s haszn"latos az 1>8z1N2132'33:=#an. ^gy teh"t ez az !ge0e&s3 !k*z#en 4elz!3 hogy kt *sszete0+ 0an az e #e&#en3 g!s k!hangs/lyozza az e #e& sze&0es egysgt. S ez az egsz $!#l!"n "t el!s e&t. Egy!de4Gleg ta&tal az #!zony%tkokat az e #e& te& szetnek kett+s *sszettel&+l !s. 0atosaknak kell azon#an lenn)nk s ne sza#ad ks+## k)l*n#sgttelt 0"&n5nk az e #e&! te& szet#en a test3 !nt anyag! &sz s llek3 !nt szelle ! &sz k*z*tt az sz*0etsg#en. Ez a egk)l*n#*ztets ks+##3 a g*&*g ,!loz8,!a hat"s"&a alak5lt k!. Az ant!tz!s V test s llek V g az /4sz*0etsg! &tel #en se tal"lhat8 eg az sz*0etsg#en. Az e #e&! te& szet kt *sszete0+4nek 8sz*0etsg! egk)l*n#*ztetse "s dolog. La!dlaZ %&4a a !he 6ible $octrine o& Man1:2 1% G k*ny0#enN RAz ant!tz!s 0!l"gosan az ala1sonya## s a agasa## &endG3 a ,*ld! s a ennye!3 az "llat! s az !sten!. Ez ne anny!&a kt *sszete0+3 hane !nk"## kt tnyez+3 elyek egyetlen s ha& on!k5s e&ed ny#en V X%gy lett az e #e& l+ llekkX V egyes)lnekS. Egszen ny!l0"n0al83 hogy ez a 4elentse az 1>8z2N9=nek. L"sd g M8#29N33 32N23 33N'3 C&d12NB. Az sz*0etsg#en az e #e& ala1sonya##&endG ele nek3 0agy &sznek eg4el*ls&e k)l*n#*z+ sza0akat haszn"lnak3 ;ld"5l RtestS3 R;o&S3 R1sontokS3 R#els+ &szekS3 R0eskS3 0ala !nt a Rs"&h"zS eta,o&!k5s k!,e4ezs3 M8#'N1B. S 0annak sza0ak a agasa## &endG ele 4el*ls&e3 ;ld"5l Rszelle S3 RllekS3 Rsz%0S s Rel eS. A !nt "tl;)nk az sz*0etsg#+l az L4sz*0etsg#e3 azonnal sze #etal"lkoz5nk a Rtest s llekS3 Rah/sbtest s szelle S ant!tet!k5s k!,e4ezssel. A eg,elel+ g*&*g sza0akat ktsgtelen)l a g*&*g ,!loz8,!a! gondolkod"s ,o& "lta eg3 de a Se;tag5!nt"n ke&eszt)l ke&)ltek #e az L4sz*0etsg#e3 %gy teh"t egta&tott"k 8sz*0etsg! #e,oly"s5kat. Egy!de4Gleg azon#an hozz"45k ka;1sol8d!k az anyag! s ne anyag! ant!tet!k5s elk;zelse !s. A t&!1hoto !st"k a##an a tny#en ke&esnek t" ogat"st3 hogy a $!#l!a3 ahogyan +k l"t4"k3 az ala1sonya## &endG3 0agy anyag! ele ellett g kt to0"##! *sszete0+ &szt !s e& el az e #e&! te& szet#en3 ne0ezetesen a lelket Ph#e&)l ne&esz3 g*&*g)l psz3khQ3 0ala !nt a szelle et Ph#e&)l r'ach3 g*&*g)l pne'maQ. Az a tny azon#an3 hogy ezeket a sza0akat a Szent%&"s nagy gyako&!s"ggal haszn"l4a3 ne t" aszt4a al" azt a k*0etkeztetst3 hogy ezek az
1:2

7:. oldal

1'2

e #e&! te& szet ne k)l*n#*z+ as;ekt5sa!t3 hane *sszete0+ &sze!t 4elent!k. A Szent%&"s gondos 0!zsg"lata eg 5tat4a3 hogy ezeket a sza0akat a Szent%&"s ,el0"lt0a haszn"l4a. >!ndkett+ az e #e&#en le0+ agasa## &endG3 0agy lelk! ele et 4elent!3 de k)l*n#*z+ nz+;ont#8l sze ll! azt. H" kell 5tatn! azon#an azonnal3 hogy a kett+ #!#l!a! egk)l*n#*ztetse ne egyez!k eg azzal3 a ! !nk"## szok"sos a ,!loz8,!"#an3 ely sze&!nt a llek a s;!&!t5"l!s ele az e #e&#en az "llat0!l"ggal 0al8 0!szony#an3 %g a szelle 5gyanaz az ele a ,els+##&endG lelk! 0!l"ggal s Istennel 0al8 0!szony#an. A k*0etkez+ tnyek sz8lnak e e ,!loz8,!a! egk)l*n#*ztets ellenN A r'ach P pne'ma3 0ala !nt a ne&esz P psz3kh a nye&s te&e ts&e haszn"latos3 C&d3N213 Mel17N3. A psz3kh sz8 g Meho0"0al ka;1solatosan !s haszn"latos zs'2N13 Me&BNB3 A 7N2 Ph#e&Q3 Zs!d1:N32. A testetlen halottakat psz'khai=nak ne0ez! az Ige3 Mel7NB3 2:N'. A leg agasa## 0all"sgyako&latot a psz3kh=nek t5la4don%t4a >k12N3:3 Lk1N'73 Zs!d7N12=1B3 Mak1N21. El0eszten! a psz3kh=t !ndennek az el0esztst 4elent!. T*kletesen ny!l0"n0al83 hogy a $!#l!a a kt sz8t ,el0"lt0a haszn"l4a. 6egy)k sz&e a ;"&h5za ot a L5k"1s 1N'7='9=#enN RAkko& onda >"&!aN >agasztal4a az n lelke a psz3khb az ?&at3 s *&0endez az n lelke apne'mab az n egta&t8 Istene #enS. A #!#l!a! ,o& 5la az e #e& sz" "&a egyes helyeken Rtest s llekS3 >t7N2-3 1:N223 "s helyeken ;ed!g Rtest s szelle S3 C&d12NB3 1@o&-N33-. A hal"l !d+nknt /gy 0an le%&0a3 !nt a llek 0!sszaad"sa3 1>8z3-N123 1@!&19N213 (sel1-N273 "shol ;ed!g !nt a szelle 0!sszaad"sa.3 Zsolt31N73 Lk23N'73 (sel9N-B. S+t3 !nd a RllekS3 !nd a Rszelle S a halottak ! ate&!"l!s ele nek le%&"s"&a szolg"lnak3 1Ct3N1B3 Zs!d12N233 Mel7NB3 2:N'. A ,+ #!#l!a! egk)l*n#*ztets a k*0etkez+N a Rszelle S apne'mab sz8 az e #e&#en le0+ lelk! Ps;!&!t5"l!sQ ele et /gy %&4a le3 !nt a testet !&"ny%t8 let s te0kenysg ala;el0tO %g a RllekS apsz3khb sz8 5gyanezt az ele et /gy %&4a le3 !nt a 1selekedet alany"t az e #e&#en3 k*0etkezsk;;en gyako&ta haszn"latos sze lyes n0 "sknt az sz*0etsg#en3 Zsolt1:N1=23 1:'N13 1'7N13 zs'2N13 0. *. g Lk12N1B. $!zonyos esetek#en konk&ta##an a #els+ letet %&4a le3 !nt a sze&etet )l+szkt. >!ndez egszen ha& 8n!"#an 0an az 1>8z2N9=tel3 !sze&!nt Rs ,o& "lta 0ala az L& Isten az e #e&t a ,*ldnek ;o&"#8l3 s lehellett 0ala az + o&&"#a letnek lehellett. ^gy l+n az e #e& l+ llekkS. Azaz ondhat45k3 hogy az e #e&nek #an szelle e3 de maga llek. A $!#l!a teh"t kett+ s 1sak kett+ alkot8ele &e 5tat &" az e #e& te& szet#en3 ne0ezetesen a test&e s a szelle &e3 0agy llek&e. Ez a #!#l!a! "#&"zol"s *sszhang#an 0an az e #e& *nt5datoss"g"0al !s. >%g az e #e& t5dat"#an 0an annak3 hogy anyag! s lelk! ele ek#+l "ll3 senk! s!n1s t5dat"#an annak3 hogy a llekt+l egk)l*n#*ztetetten &endelkez!k szelle el !s. 6an kt !gehely azon#an3 elyek l"tsz8lagos ellent ond"s#an "llnak a Szent%&"s szok"sos d!1hot8 !k5s "#&"zol"s"0al3 ne0ezetesen az 1Thessz-N233 R>aga ;ed!g a #kessgnek Istene szentel4en eg t!teket !ndenest+lO s a t! egsz 0al8tok apne'mab3 !nd lelketek apsz3khb3 !nd testetek ,eddhetetlen)l +&!ztessk eg a ! ?&5nk Mz5s @&!szt5s el4*0etel&eS. A "s!k a Zs!d'N123 R>e&t az Istennek #eszde l+ s hat83 s lese## !nden ktlG ,egy0e&nl3 s elhat a sz%0nek apne'mab s lleknek apsz3khb3 az %zeknek s a 0el+knek egoszl"s"!g3 s eg%tl! a gondolatokat s a sz%0nek !nd5lata!tS. >eg kell azon#an 4egyezn!3 hogyN PaQ sz!l"&d sza#"ly az eFegz!s#en3 hogy a k!0teles k!4elentseket az analogia ,cript'ra3 a Szent%&"s szok"sos "#&"zol"s"nak ,ny#en kell &tel ezn!. Tek!ntettel e&&e a tny&e a t&!1hot8 !a egyes 0del ez+! el!s e&!k3 hogy ezek az !gehelyek ne ,elttlen)l az + "ll"s;ont45kat !gazol4"k. P#Q A szelle s a llek egy "s ellett! ;5szta e l%tse a Szent%&"s sze&!nt se !0el se #!zony%t4a 4o##an azt3 hogy ez kt k)l*n"ll8 sz5#sztan1!a3 !nt a enny!&e a >t22N39 #!zony%t4a3 hogy Mz5s a sz%0et3 a lelket s az el t h"&o k)l*n"ll8 sz5#sztan1!"nak tek!ntette. P1Q Az 1Thessz-N23=#an az a;ostol egysze&Gen 1sak e&+s%ten! aka&4a a k!4elentst R>aga ;ed!g a #kessgnek Istene szentel4en eg t!teket !ndenest+lS egy e;eF!get!ka! k!4elentssel Pd%sz)l3 0agy 0!l"gosa##" ttel 1l4"5l szolg"l8 &tel ezsQ3 ely#en az e #e& ltezsnek k)l*n#*z+ as;ekt5sa! 0annak *ssze,oglal0a3 s ely#en t*kletesen sza#adnak &z! ag"t a&&a3 hogy a szelle et s a lelket egy "s ellett e l%tse3 !0el a $!#l!a

1'B

k)l*n#sget tesz a kett+ k*z*tt. Al!gha gondolhatott !tt &"45k /gy3 !nt kt k)l*n"ll8 sz5#sztan1!"&a3 !0el "shol /gy #eszl az e #e&&+l3 !nt ak! kt &sz#+l "ll3 H 2N1:3 1@o&3N-3 9N3'3 2@o&9N13 E,2N33 @ol2N-. PdQ A Zs!d'N12=t ne sza#ad /gy &tel ezn!3 hogy Isten Ig4e3 #ehatol0"n az e #e&#e3 el0"laszt4a egy "st8l a lelkt s a szelle t3 a ! te& szetesen azt hozn" ag"0al3 hogy ez a kett+ kt k)l*n"ll8 sz5#sztan1!a3 hane /gy kell &ten)nk3 hogy egysze&Gen k!4elent!N el0"laszt"st hoz lt&e !ndkett+#en a gondolatok s a sz%0 sz"ndka! k*z*tt.1:B 3. A TEST S A LLE@ EKY>ASSAL 6AL 6ISZINYA. A testnek s a lleknek az egy "ssal 0al8 ;ontos 0!szony"t k)l*n#*z+ 8dokon "#&"zolt"k 5gyan3 " g!s 48&szt t!tok a&ad. Az al"##!ak a dologgal ka;1solatos leg,ontosa## el letekN a. Monista. 6annak el letek3 elyek a##8l a ,elte0s#+l !nd5lnak k!3 hogy a test s a llek 5gyanaz a ;&! !t%0 sz5#sztan1!a. A ate&!al!z 5s sze&!nt ez a ;&! !t%0 sz5#sztan1!a az anyag3 s a szelle az anyag te& ke. Az a#szol/t !deal!z 5s3 0agy s;!&!t5al!z 5s sze&!nt a ;&! !t%0 sz5#sztan1!a a szelle 3 ez *n aga sz" "&a o#4ekt%00 0"l!k3 s ezt ne0ezz)k anyagnak. Az ellen0ets ezzel a on!sta "ll"s;onttal sze #en az3 hogy a test s a llek egy "st8l olyanny!&a k)l*n#*z+ dolgok3 hogy egy!k se sz"& aztathat8 a "s!k#8l. #. $'alista. Egyes el letek a##8l a ,elte0s#+l !nd5lnak k!3 hogy ltez!k az anyag s a szelle lnyeg! kett+ssge3 s k*l1s*n*s ka;1solat5kat k)l*n#*z+ 8dokon 5tat4"k #eN P1Q /kkazionalizm's, alkalmisg. Esze&!nt az el let sze&!nt3 elyet (a&tes!5s 4a0asolt3 !nd az anyag3 !nd a szelle az *n aga sa4"ts"gos t*&0nye! ala;4"n Gk*dnek3 s ezek a t*&0nyek anny!&a k)l*n#*znek egy "st8l3 hogy n!n1s lehet+sg egy)ttes Gk*ds&e. A ! g!s ennek tGn!k3 az 1sak azzal az ala;el00el agya&"zhat83 hogy az egy!k te0kenysgnek alkal a so&"n Isten az k*z0etlen #ea0atkoz"s"0al lt&ehozza a eg,elel+ te0kenysget a "s!k#an. P2Q .arallelizm's. Le!#n!z 4a0asolta az el+&e ,el"ll%tott ha& 8n!a el lett. Ez sz!ntn a&&a a ,elte0s&e ;)l3 hogy n!n1s k*z0etlen egy)tt Gk*ds az anyag! s a szelle ! k*z*tt3 de ne ,elttelez!3 hogy Isten hozza lt&e a l"tsz8lag egy)ttes 1selekedeteket ,olya atos #ea0atkoz"ssal. Ehelyett azt 0all4a3 hogy Isten /gy alkotta eg a testet s a lelket3 hogy az egy!k t*kletesen eg,elel a "s!knak. >!ko& egy ozd5latot tesz a test3 a llek#en !s eg0an a eg,elel+ ozd5lat az el+zetesen ,el"ll%tott ha& 8n!a t*&0nynek eg,elel+en. P3Q Realista $'alizm's. Az egysze&G tnyek3 elyekhez !nd!g 0!ssza kell t&n)nk3 s a elyek egtestes)lnek a &eal!sta d5al!z 5s el let#en3 a k*0etkez+kN a test s a llek k)l*n#*z+ sz5#sztan1!"k3 a elyek !gen!s k*l1s*nhat"s#an "llnak3 #"& a k*l1s*nhat"s5k 8d4a ,elette "ll az e #e&! k5tat"snak s t!tok a&ad sz" 5nk&a. A kett+ k*z*tt! egysget ne0ezhet4)k az let egysgnekO a kett+ sze&0esen *ssze,)ggN a llek hat a test&e s a test hat a llek&e. A test #!zonyos 1selekedete! a llek t'datos te0kenysgt+l ,)ggnek3 %g "sok ne . A llek Gk*dse a testhez3 !nt eszk*zh*z ka;1sol8d!k e##en az let#en3 de a lleknek a hal"l 5t"n! ,olya atos ltezs#+l s te0kenysg#+l /gy tGn!k3 hogy k;es a test nlk)l !s te0kenykedn!. Ez a nzet te& szetesen ha& 8n!"#an 0an azzal3 ahogyan a Szent%&"s "#&"zol4a ezt a dolgot. Na;4a!nk ;sz!1hol8g!"4"nak nagy &sze hat"&ozottan a ate&!al!z 5s !&"ny"#a ozd5l el. Legszls+sgese## ,o& "4a a #eha0!o&!z 5s#an l"that8 a llek3 az el e3 s+t a t5dat tagad"s"0al. >!nd*ssze az e #e&! 0!selkedst hagyta eg a k5tat"s t"&gy"nak.

B. A llek e edete az egynben


1. A LLE@ EHE.ETHE 6INAT@IZ T<HTNEL>I NZETE@. A g*&*g ,!loz8,!a 4elent+s ,!gyel et szentelt az e #e&! llek ;&o#l "4"nak s ne !s 5lasztotta el k!,e4ten! a hat"s"t a ke&esztyn teol8g!"&a. A llek te& szete3 e&edete s ,olya atos ltezse
1:B

6. *. a $!#l!a ;sz!1hol8g!"4"nak ele zs0el ,+legN $a0!n1k3 6ijbelshe en Religionize .sychologie3 La!dlaZ3 !he 6ible $octrine o& Man3 'B=132. oldal3 E. Yheele& Ho#!nson3 !he 0hristian $octrine o& Man3 '=1-:. oldal3 .el!tzs1h3 ,ystem o& 6iblical .sychology3 .!1kson3 ,t% .a'l-s 'se o& !erms (lesh and ,pirit.

1-:

!nd= !nd 0!t"k t"&gya!t k;eztk. Claton h!tt a llek el+zetes ltezs#en s a llek0"ndo&l"s#an. A ko&a! egyh"z#an a llek el+zetes ltezsnek tanttele gyako&lat!lag az aleFand&!a! !skol"&a ko&l"toz8dott. I&!gensz 0olt a ,+ k;0!sel+4e ennek a nzetnek3 s *sszeko #!n"lta az !d+ el+tt! P;&e=te ;o&"l!sQ #Gn#eess elk;zels0el. Azonnal eg4elent kt "s!k nzet s sokkal nagyo## n;sze&Gsg&e tettek sze&t ke&esztyn k*&*k#en. A k&e"1!on!z 5s el lete azt ta&t4a3 hogy Isten /4 lelket te&e t !nden egyes egyn sz)letseko&. Ez 0olt az 5&alkod8 el let a kelet! egyh"z#an3 de a ny5gat!#an !s 0olt nh"ny sz8sz8l84a. Me&o os s C!1ta0!5 E!la&y 0oltak a legk!e elked+## k;0!sel+!. A ny5gat! egyh"z#an a t&ad51!"n!z 5s el lete nye&t ,okozatosan te&et. Esze&!nt a nzet sze&!nt !nd az e #e& lelke3 !nd az e #e& teste a sza;o&od"s#8l e&ed. Hendsze&!nt aka1s5l &agaszkod!k ahhoz a &eal!sta el lethez3 hogy az e #e& te& szett a aga tel4essg#en Isten te&e tette3 s "lland8an n*0ek0+ &tk#en *lt egyn! 4elleget3 ahogyan az e #e&! ,a4 sza;o&od!k. Te&t5ll!an5s 0olt az els+3 ak! eg,ogal azta a t&ad51!"n!z 5s e e el lett3 s az + #e,oly"sa alatt nye&t egy&e nagyo## te&et az szak=a,&!ka! s a ny5gat! egyh"z#an. L"tsz8lag ez !lleszkedett a leg4o##an a #Gn to0"##ad"s"nak el lethez3 a ! az ezek#en a k*&*k#en 0olt 5&alkod8. Nagy Le8 ezt a katol!k5s h!t tan%t"s"nak ne0ezte. @eleten azon#an ne tal"lt ked0ez+ ,ogadtat"s&a. Agoston 0onakodott 0"lasztan! a kt nzet k*z*tt. Egyes ko&a! skolaszt!k5sok n !k;; hat"&ozatlanok 0oltak3 #"& a k&e"1!on!z 5st ta&tott"k a kett+ k*z)l a 0al8sz%nG##nekO !d+0el azon#an nzetazonoss"g alak5lt k! a skolaszt!k5sok k*z*tt a&&8l3 hogy az egyn! lelkek te&e tettek. Lo #a&d!a! Cte& ond4aN RAz egyh"z azt tan%t4a3 hogy a lelkek a testek#e 0al8 !n,/z!845k so&"n te&e tettekS. A]5!n8! Ta "s g to0"## ent3 s k!4elentetteN RE&etneksg azt "ll%tan!3 hogy az !ntellekt5"l!s llek a ne zs /t4"n ke&)l "tad"s&aS. Ez a&adt az 5&alkod8 nzet a &8 a! katol!k5s egyh"z#an. A He,o& "1!8 kezdet! na;4a!t8l 0le nyk)l*n#sg 0olt a ;&otest"nsok k*z*tt. L5the& aga a t&ad51!"n!z 5s ellett sz"llt s%k&a3 s ez lett az 5&alkod8 nzet a l5the&"n5s egyh"z#an. @"l0!n 0!szont hat"&ozottan a k&e"1!on!z 5st t" ogatta. Ezt ond4a az 1>8z3N17=hoz %&t ko ent"&4"#anN RN!n1s sz)ksg #!zonyos sze&z+k a a 8ko&! kohol "ny"hoz ,olya odn!3 !sze&!nt a lelkek lesz"& az"s /t4"n az +ssz)le!nkt+l sz"& aznakS. A He,o& "1!8 na;4a!t8l kezd+d+en ez 0olt az "ltal"nos nzet &e,o& "t5s k*&*k#en. Ez ne azt 4elent!3 hogy ne 0oltak sza#"lyt e&+s%t+ k!0telek. Monathan EdZa&ds s Eo;k!ns az /4=angl!a! teol8g!"#an a t&ad51!"n!z 5st t" ogatt"k. M5l!5s >)lle& a !he 0hristian $octrine o& ,in 1% G 5nk"4"#an !s t ,elhozott egy &0et a llek el+zetes ltezse ellett az !d+ el+tt! #Gn#eesssel *sszet"&s%t0a3 a #Gn e&edetnek eg agya&"z"sa 0gett. 2. CHE=EKZISZTEN(IALIZ>?S. Egyes s;ek5lat%0 teol8g5sok3 ak!k k*z*tt I&!gensz3 S1ot5s E&!gena s M5l!5s >)lle& a leg,ontosa##ak3 azt az el letet t" ogatt"k3 ely sze&!nt az e #e&ek lelke! egy el+zetes "lla;ot#an lteztek3 s #!zonyos ese nyek e##en az el+zetes "lla;ot#an agya&"zz"k azt a helyzetet3 ely#en ezek a lelkek ost tal"ltatnak. I&!gensz /gy tek!ntett az e #e& 4elenleg! anyag! ltezs&e3 annak !nden egyenl+tlensg0el s sza#"lytalans"g"0al3 ,!z!ka!0al s e&k*l1s!0el3 !nt az el+z+ ltezs#en elk*0etett #Gn*k #)ntets&e. S1ot5s E&!gena sz!ntn azt 0all4a3 hogy a #Gn #el;se az !d+ el+tt! "lla;ot#an t*&tnt3 k*0etkezsk;;en ez&t kezd! az e #e& a ,*ld! ;"lya,5t"s"t #Gn*sknt. S M5l!5s >)lle& ehhez az el lethez ,o&d5lt seg%tsg&t annak &dek#en3 hogy *ssze#k%tse a #Gn egyete essgnek s az egyn! #Gn*ssgnek a tanttele!t. Sze&!nte !nden egyes e #e&nek e##en az !d+ el+tt! "lla;ot"#an kellett 0tkezn!e. Ez az el let ny!tott #!zonyos ellen0etsek&e. PaQ A#szol/t nlk)l*z !nden #!#l!a! s ,!loz8,!a! ala;ot3 s legal"##!s #!zonyos ,o& "!#an az anyag s a szelle kett+ssgn ala;sz!k /gy3 ahogyan a ;og"ny ,!loz8,!a tan%t4a3 a llek #)ntetst a testhez ka;1sol8d80" t0e. P#Q 6al84"#an 0ala !,le 0letlen dologg" tesz! a testet. A llek el+sz*& test nlk)l! 0olt3 a4d ks+## ka;ott testet. Az e #e& tel4es 0olt test nlk)l !s. Ez gyako&lat!lag elt*&l! a k)l*n#sget az e #e& s az angyalok k*z*tt. P1Q >egse !s%t! az e #e&! ,a4 egysgt3 !0el ,elttelez!3

1-1

hogy !nden egyes egyn! llek "& sokkal azel+tt ltezett3 hogy #el;tek 0olna a ,*ld! let#e. Ne alkotnak egy ,a4t. PdQ Ne tal"l t" ogat"s&a az e #e& t5dat"#an. Az e #e&nek se ! t5datoss"ga s!n1s egy e,,le egel+z+ ltezs&+l3 s ne !s &z! a testt #*&t*nnek3 0agy lelke #)ntetse helynek. 6al84"#an /gy &etteg a test s llek k)l*n0"laszt"s"t8l3 !nt 0ala !,le te& szetellenest+l. 3. THA.?(IANIZ>?S. A t&ad51!"n!z 5s sze&!nt az e #e&ek lelke! a ne zsko& sza;o&odnak egy)tt a testekkel3 k*0etkezsk;;en a gye& ekek a sz)le!kt+l ka;4"k a lelk)ket. A ko&a! egyh"z#an Te&t5ll!an5s3 H5,!n5s3 A;oll!na&5s3 s N!ssza! Ke&gely 0oltak t&ad51!"n5sok. L5the& na;4a!t8l kezd+d+en a t&ad51!"n!z 5s 0olt az 5&alkod8 nzet a l5the&"n5s egyh"z#an. A He,o& "to&ok k*z*tt E. H. S !th s Shedd t" ogatt"k. A. E. St&ong sz!ntn el+ny#en &szes%tette. a. Dr#ek a trad'cinizm's mellett. @)l*n#*z+ &0eket hoztak ,el e ellett az el let ellett. P1Q Azt ond4"k3 a #!#l!a! "#&"zol"s t" ogat4a3 hogy PaQ Isten 1sak egysze& lehelte #ele az e #e& o&&"#a az letet3 a4d az e #e&&e hagyta3 hogy sza;o&%tsa a ,a4t3 1>8z1N223 2N9. P#Q Eogy 0a lelknek te&e tst Ad" !dzte el+3 !0el az Rasszony a ,&,!#8l 0anS3 1@o&11N23 s a te&e tst*&tnet se !t se ond az asszony lelknek te&e ts&+l3 1>8z2N23. P1Q3 Eogy Isten #e,e4ezte a te&e ts 5nk"4"t3 !5t"n egte&e tette az e #e&t3 1>8z2N2. PdQ Eogy az 5t8dokat a $!#l!a az aty"k "gyk"#an le0+knek ne0ez! 1>8z'7N273 Zs!d9NB=1:. 6. *. g az olyan !gehelyekkel3 !nt a Mn3N73 1N133 H 1N33 (sel19N27. Ezt t" ogat4a a n*0ny! s "llat! let hasonl8s"ga !s3 ely#en a sz" sze&G n*0ekedst ne a k*z0etlen te&e ts3 hane az /4 egyedeknek a sz)l+k "ltal t*&tn+ te& szetes ne zse #!ztos%t4a. 6. *. azon#an Zsolt1:'N3:. P3Q >eg;&8#"l t" ogat"st sze&ezn! az el e#el! sa4"toss"gok s 1sal"d! 4elle 0on"sok *&*kl+ds#+l !s3 a ely oly gyako&ta 5gyanolyan sz&e0ehet+3 !nt a ,!z!ka! hasonl8s"gok3 s a elyek ne t5la4don%that8k a ne0elsnek3 0agy ;lda 5tat"snak3 !0el 0annak esetek3 !ko& a sz)l+k ne &!k eg a gye& eke!k ,elne0elkedst. P'Q 6g)l3 l"tsz8lag a leg4o## ala;4"t te&e t! eg az e&k*l1s! s szelle ! &o lotts"g *&*kl+dse agya&"zat"nak3 a ! !nk"## a llek3 se !nt a test dolga. >eglehet+sen szok"sos dolog3 *sszeko #!n"ln! a t&ad51!"n!z 5st a &eal!sta el lettel az e&edend+ #Gn eg agya&"z"sa 0gett. #. Ellen#etsek a trad'cinizm'ssal szemben. >eg,ogal azhat8 nh"ny ellen0ets ezzel az el lettel sze #en. P1Q Ellent ond a llek egysze&Gsge ,!loz8,!a! tanttelnek. A llek egy t!szt"n s;!&!t5"l!s sz5#sztan1!a3 ely ne enged! eg a egoszt"st. A llek sza;o&od"sa l"tsz8lag azt ,oglal4a ag"#an3 hogy a gye& ek lelke 0ala !k;;en a sz)l+k lelkt+l 0"l!k el. S+t3 ,el e&)l az a nehz k&ds !s3 hogy 0a4on az a;a3 0agy az anya lelkt+l e&edW 6agy !ndkett+t+l3 " e##en az eset#en 0a4on ne *sszetettW P2Q Az ! nt e l%tett nehzsget elke&)lend+ az al"##! h"&o el let 0ala ely!khez kell ,olya odn!aN PaQ hogy a gye& ek lelke el+z+leg "& ltezett 0ala !,le el+zetes ltezs#en3 P#Q hogy a llek ;oten1!"l!san 4elen 0an a ,&,!3 0agy a n+ ag4"#an3 0agy !ndkett+#en3 a ! 0!szont ate&!al!z 5s3 P1Q hogy a lelket a sz)l+k hozz"k el+3 azaz te&e t!k 0ala !,lek;;en3 s ez #!zonyos &tele #en te&e t+kk tesz! +ket. P3Q A##8l a ,elte0s#+l !nd5l k!3 hogy az e&edet! te&e ts 5t"n Isten 1sak k*z0etetten 5nk"lkod!k. A te&e ts hat na;4a 5t"n az te&e t+ te0kenysge egszGnt. A lelkek ,olya atos te&e tse3 ond4a .el!tzs1h3 ne egyeztethet+ *ssze Istennek a 0!l"ggal 0al8 0!szony"0al. A ,el e&)l a k&ds3 ! a helyzet az /44"sz)lets tanttel0el3 elyet "sodlagos okok ne &!ntenek. P'Q Ez "ltal"#an *sszeh"zasod!k a &eal!z 5s el let0el3 !0el ez az egyetlen 8d4a annak3 hogy sz" ot adhasson az e&edend+ #Gn&+l. Ezt 1seleked0n hat"&ozottan &agaszkod!k az *sszes e #e&! llek sz5#sztan1!"4"nak sz" sze&G egysghez3 ez ;ed!g ta&thatatlan "ll"s;ont3 de ne k;es k!elg%t+ 0"laszt adn! a&&a a k&ds&e se 3 hogy az e #e&ek !&t 1sak Ad" els+ #Gn&t ,elel+sek3 s !&t ne !nden el+d4)k *sszes #Gn&t. P-Q 6g)l3 az ! nt 0"zolt ,o& "4"#an egoldhatatlan nehzsgekhez 0ezet a k&!sztol8g!"#an. Ea Ad" #an az e #e& te& szet egsze 0tkezett3 akko& ne

1-2

ke&)lhet+ el az a k*0etkeztets3 hogy @&!szt5s e #e& te& szete sz!ntn #Gn*s s 0tkes 0olt !0el 0al84"#an az !s 0tkezett Ad" #an. '. @HEA(IINIZ>?S. Ez a nzet gyako&lat!lag az3 hogy !nden egyes lelket Isten k*z0etlen te&e tsnek kell tek!nten!3 ely e&edett a k*z0etlen te&e t+ 1selekedetnek k*sz*nhet!3 a !nek !de4e ne hat"&ozhat8 eg ;ontosan. A lelket t!szt"n te&e tettnek k;zel!3 ely egy eg&o lott testtel egyes)l. Ennek ne sz)ksgsze&Gen kell azt 4elenten!e3 hogy a llek elsz"r a testtl elk3l"n+t#e teremtetik3 a4d akko& szennyez+d!k #e3 !ko& ka;1solat#a ke&)l a testtel3 a ! azt l"tszana ,elttelezn!3 hogy a #Gn 0ala !,le ,!z!ka! dolog. Ez 4elenthet! egysze&Gen azt3 hogy a llek3 #"& Isten te&e t+ 1selekedete hozza azt ltezs&e3 g!s el+,o& "lt a h agzat ,!z!ka! let#en3 azaz a sz)l+k let#en3 %gy lett ne a a #Gn ko ;leF5 "hoz 0!szony%tottan ,el)l&+l s k%0)l&+l ka;4a3 elynek te&he alatt ny*g az egsz e #e&!sg3 hane alatta s #enne.11: a. Dr#ek a krecionizm's mellett. A leg,ontosa##3 e e el letet t" ogat8 eg,ontol"sok az al"##!akN P1Q Mo##an *sszhang#an "ll a Szent%&"s 5&alkod8 "#&"zol"s 8d4"0al3 !nt a t&ad51!"n!z 5s. A te&e ts e&edet! #esz" ol84a hat"&ozottan elk)l*n%t! a lleknek s a testnek a te&e tst. Az egy!k a ,*ld#+l 0tet!k3 %g a "s!k k*z0etlen)l Istent+l sz"& az!k. Ez a egk)l*n#*ztets 0g!g0on5l a $!#l!"n3 ely#en a test s a llek ne 1sak k)l*n#*z+ sz5#sztan1!"kknt 0annak #e 5tat0a3 de k)l*n#*z+ e&edetGekknt !s3 C&d12NB3 sz'2N-3 Zak12N13 Zs!d12NB. 6. *. '>8z17N22. A Zs!d8 le0l#+l 0ett !geszakasz&8l g .el!tzs1h !s3 ak! ;ed!g t&ad51!"n5s3 ezt ond4aN RAl!gha lehet a k&e"1!on!z 5snak klassz!k5sa## #!zony%tk=sz*0egeS.111 P2Q Sokkal 4o##an *sszhang#an "ll az e #e&! llek te& szet0el3 !nt a t&ad51!"n!z 5s. Az e #e& lelke te& szetnek anyagtalan s s;!&!t5"l!s3 azaz oszthatatlan &szt3 a !nt azt !nden ke&esztyn "ltal"nosan #el"t4a3 0!l"gosan el!s e&! a k&e"1!on!z 5s. A t&ad51!"n5s el let 0!szont3 sz"& az"st t5la4don%t a lnyegnek3 a !3 !k;;en ezt "ltal"nosan el,ogad4"k3 a lnyeg elk)l*n%tst3 0agy egoszt"s"t ,oglal4a ag"#an. P3Q Elke&)l! a t&ad51!"n!z 5s 1sa;d"!t a k&!sztol8g!"#an s 4o##an &0ny&e 45ttat4a @&!szt5s sze lynek Szent%&"s#el! "#&"zol"s"t. tnylegesen e #e& 0olt3 &endelkezett e #e&! te& szettel3 0al8d! testtel s &a1!on"l!s llekkel3 asszonyt8l sz)letett3 s !nden#en hozz"nk hasonlatoss" 0"lt3 V k!00e a #Gnt. A t*##! e #e&&el egyete #en ne osztozott Ad" 0tknek #Gn#en s szennyezs#en. Ez az&t 0olt lehetsges3 e&t ne 5gyana##an a sz" sze&G lnyeg#en osztozott3 a ! Ad" #an 0tkezett. #. Ellen#etsek a krecionizm'ssal szemben. A k&e"1!on!z 5s ny!tott az al"##! ellen0etsekkel sze #enN P1Q A legko olya## ellen0etst St&ong az al"##! sza0akkal kezd!N REz az el let3 ha egenged!3 hogy a llek e&edet!leg eg&o lott ha4la okkal #%&t3 Istent tesz! eg az e&k*l1s! gonosz k*z0etlen sze&z+4nek. Ea 0!szont azt ta&t4a3 hogy a llek t!szt"nak te&e tetett3 akko& k*z0etetten tesz! eg Istent az e&k*l1s! gonosz sze&z+4nek azt "ll%t0"n3 hogy a t!szta lelket egy olyan test#e helyezte3 ely elke&)lhetetlen)l eg ,og4a azt &ontan!S. Ez ktsgtelen)l ko oly nehzsg3 s "ltal"nosan /gy tek!ntenek &"3 !nt a k&e"1!on!z 5s ellen! d*nt+ &0&e. >"& Agoston ,elh%0ta a ,!gyel et a&&a3 hogy a k&e"1!on!st"knak eg kell ;&8#"ln!5k elke&)ln! ezt a 1sa;d"t. A sz#en kell ta&tan!3 hogy a k&e"1!on!sta a t&ad51!"n5shoz hasonl8an ne tek!nt! az e&edend+ #Gnt tel4essggel az *&*kl+ds dolg"nak. Ad" lesz"& azotta! #Gn*s*k3 de ne annak e&ed nyek;;en3 hogy a #Gn*s testtel ka;1solat#a ke&)ltek3 hane a !att a tny !att3 hogy Isten nek!k !s t5la4don%t4a Ad" e&edet! engedetlensgt. S ez az oka annak3 hogy Isten 0!sszata&t4a t+l)k az e&edet! !gaz !0oltot3 s ennek te& szetes k*0etkez nye a #Gn "ltal! #eszennyez+ds. P2Q Lgy tek!nt! a ,*ld! a;"t3 !nt ak! 1sak a gye& eknek a testt ne z!3 V a ! te& szetesen ne a gye& ek leg,ontosa## &sze3 V k*0etkezsk;;en ne ad sz" ot a sz)l+k ent"l!s s e&k*l1s! sa4"toss"ga!nak /4#8l!
11: 111

6. *. $a0!n1k3 Gere&% $ogm3 II. k*tet 73:. s azt k*0et+ oldalak. 6ibl% .sych. 139. oldal

1-3

eg4elens&+l a gye& ek#en. S+t3 e&&e az "ll"s;ont&a helyezked0e az "llatnak ne ese## sza;o&od"s! k;essgeket t5la4don%t3 !nt az e #e&nek3 e&t az "llat a ne e sze&!nt sza;o&od!k. ?t8##! eg,ontol"snak n!n1s t/l nagy 4elent+sge. S a ! a sz)l+k s a gye& ekek ent"l!s s e&k*l1s! hasonl8s"ga!t !llet!3 ne sz)ksgsze&Gen kell azt ,elttelezn!3 hogy ezek&+l 1sak az *&*kl+ds ala;4"n lehet sz" ot adn!. A llekkel ka;1solatos !s e&ete!nk g !nd!g nagyon h!"nyosak3 se hogy a#szol/t #!zonyoss"ggal #eszlhetnnk e##en a dolog#an. A ez a hasonl8s"g agya&"zat&a lelhet &sz#en a sz)l+k ;ld"4"#an3 &sz#en a testnek a llek&e 0al8 hat"s"#an3 s &sz#en a##an a tny#en3 hogy Isten ne 5gyan/gy te&e t !nden lelket3 hane !nden egyes eset#en olyat alkot ely !ll!k ahhoz a testhez3 ellyel a4d egyes)ln! ,og3 to0"##" ahhoz az *sszetett ka;1solathoz3 ely#e a4d #eleke&)l. P3Q N!n1s ha& 8n!"#an Istennek a 0!l"ghoz 0al8 ;!llanatny! 0!szony"0al3 0ala !nt azzal a 8dsze&&el3 ahogyan te0kenyked!k a 0!l"g#an3 5gyan!s Isten k*z0etlen te&e ts! te0kenysgt tan%t4a3 !ly 8don ,!gyel en k%0)l hagy4a a tnyt3 hogy Isten ost a "sodlagos okokon ke&eszt)l 5nk"lkod!k s egszGnt a k*z0etlen te&e t+ te0kenysgt ,olytatn!. Ez ne t/l ko oly ellen0ets azok sz" "&a3 ak!k ne a 0!l"g de!sta elk;zels0el &endelkeznek. Az 1sak egy !ndokolatlan elk;zels3 hogy Isten !nden te&e t+ te0kenysge egszGnt a 0!l"g#an. -. ZAH >EKMEKYZSE@. a. J#atosan kell beszln3nk a tm#al kapcsolatosan. El kell !s e&n!3 hogy az &0ek !ndkt oldalon 48l k!egyenl%tettek. Ennek a tnynek a tek!ntet#en ne egle;+3 hogy Agoston nehznek tal"lta a kett+ k*z*tt! 0"laszt"st. A $!#l!a ne tesz k*z0etlen k!4elentst az e #e& lelknek e&edet&+l Ad" k!0tel0el. A nh"ny #!#l!a! !gehely3 elyeket ,elhoznak az egy!k el let t" ogat"s"&a a "s!kkal sze #en3 al!gha ne0ezhet+ d*nt+nek #"& ely!k oldalon. S !0el ne "ll &endelkezs)nk&e 0!l"gos #!#l!a! tan%t"s a k&dses t "#an3 80atosan sz)ksges #eszln! a dolog&8l. Ne sza#ad ,el4e## #*l1selkedn)nk ann"l3 a ! eg 0an %&0a. Egyes teol8g5sok azon a 0le nyen 0annak3 hogy az !gazs"g ele e! egtal"lhat8ak !ndkt el let#en3 s ezeket el kell !s e&n!.112 .o&ne& g azt az elk;zelst !s 4a0asol4a3 hogy a h"&o ost t"&gyalt el let az !gazs"g egy=egy *sszete0+4eN RA t&ad51!"n!z 5s a ,a4! t5dat3 a ;&e= egz!szten1!al!z 5s az *nt5dat3 0agy a sze ly!sg &dekl+dse k)l*n"ll8 *&*kk0al8 !sten! gondolatknt3 a k&e"1!on!z 5s az Isten=t5datS.113 #. krecionizm's egyes &ormi rszolglnak arra, hogy elnyben rszes+ts3k ket. Lgy l"t45k3 a k&e"1!on!z 5s eg&de l! az els+##sget3 !0el P1Q ne tal"lkoz!k azzal a egoldhatatlan ,!loz8,!a! nehzsggel3 ellyel a t&ad51!"n!z 5s te&helt. P2Q Elke&)l! azokat a k&!sztol8g!a! h!#"kat3 elyek#e a t&ad51!"n!z 5s #eleke0e&ed!k. P3Q Ez 0an leg!nk"## ha& 8n!"#an a sz*0etsg! elk;zelse!nkkel. ?gyanakko& eg 0agy5nk a&&8l gy+z+d0e3 hogy Isten te&e t+ te0kenysgt az e #e&! lelkek e&edet#en /gy kell ,el,ogn!3 !nt a ! a legszo&osa## ka;1solat#an 0an az /4 egynek ne zsnek te& szetes ,olya at"0al. A k&e"1!on!z 5s ne "ll%t4a3 hogy k;es lenne !nden nehzsget egsz)ntetn!3 de 5gyanakko& ,!gyel eztetsk;;en Gk*d!k a k*0etkez+ h!#"kkal sze #enN P1Q hogy a llek oszthat83 P2Q hogy !nden e #e& sz" sze&Gleg 5gyanaz a sz5#sztan1!a3 P3Q hogy @&!szt5s 5gyanazt a sz" sze&G te& szetet 0ette >ag"&a3 a ! Ad" #an el#5kott.11'

112

6. *. S !th3 0hr% !heol3 17B. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olemic !heol% 32:. s azt k*0et+ oldalak3 >a&tensen3 0hr% $ogm% 1'1. oldal3 $a0!n1k3 Gere&% $ogm. II. k*tet 73:. oldal3 Hay ond3 ,yst% !heol. II. k*tet 3-. s azt k*0et+ oldalak 113 ,yst% o& 0hr% $oct. II. k*tet3 B'. oldal 11' A t a to0"##! tan5l "nyoz"s"hoz ,+leg .&. Eon!g 0reatianisme en !rad'cianisme 1% G 5nk"4"t a4"nl45k

1-'

III. Az ember# mint Isten k$msa


A. Az embe ben le($ istenk.ms t# tnelmi nzetei
A Szent%&"s sze&!nt az e #e& Isten k; "s"&a te&e tetett3 teh"t Istennel &okon. Ennek az !gazs"gnak a nyo a! g a ;og"ny !&odalo #an !s egtal"lhat8ak. C"l &" 5tatott az athn!aknak3 hogy a sa4"t k*lt+!k k*z)l nh"nyan /gy #eszltek az e #e&&+l3 !nt az Istent+l sz"& azott&8l3 (sel19N22. A ko&a! egyh"zaty"k tel4esen egyet&tettek a##an3 hogy Isten k; "sa az e #e&#en els+so&#an a &a1!on"l!s s e&k*l1s! 4elle 0on"sa!#an &e4l!k3 0ala !nt a szentsg&e 0al8 k;essg#enO egyesek azon#an a&&a !s ha4lottak3 hogy a test! 4elle 0on"sokat !s !de so&ol4"k. I&enae5s s Te&t5ll!an5s k)l*n#sget tettek Isten Rk; "saS s Rhasonlatoss"gaS k*z*tt3 el+##!t a test! 4elle 0on"sok#an3 5t8##!t az e #e& lelk! te& szet#en tal"l0a eg. AleFand&!a! @ele en s I&!gensz azon#an el0etettk !nden test! hasonl8s"g elk;zelst3 s azt 0allott"k3 hogy a Rk; "sS sz8 az e #e& 4elle z+!t3 !nt e #e&t h!0atott le%&n!3 %g a Rhasonlatoss"gS sz8 azt !n+s%t!3 a ! ne lnyeg! az e #e& sz" "&a3 hane 1sak elsa4"t%that83 0agy el0eszthet+. Ezzel a nzettel tal"lkoz5nk Athanas!5s3 E!la&!5s3 A #&os!5s3 Agoston s .a aszk5sz! M"nos eset#en. Cel"g!5s s k*0et+! sze&!nt a k; "s 1sak!s a##an &e4lett3 hogy az e #e& ,el lett &5h"z0a a gondolkod"ssal3 %gy k;es lett Isten eg!s e&s&eO sza#ad aka&attal3 azaz k;es 0olt a 48t 0"lasztan! s tenn!O 0ala !nt a sz)ksges hatalo al az ala1sonya##&endG te&e ts ,elett 0al8 5&alkod"shoz. A k; "s s a hasonlatoss"g k*z*tt a ko&a! egyh"zaty"k "ltal tett k)l*n#sget a skolaszt!k5sok !s ,ennta&tott"k3 48llehet ne !nd!g 5gyanazon a 8don ,e4ez+d*tt k!. El+##!t /gy ,ogt"k ,el3 !nt a ! a gondolkod"s s a sza#ads"g !ntellekt5"l!s e&+!t ,oglal4a ag"#an3 %g 5t8##!t /gy3 !nt a ! az e&edet! !gazs"goss"got P!gaz !0oltotQ ta&tal azza. Ehhez hozz"tettek g egy egk)l*n#*ztets! ;ontot3 ne0ezetesen az !stenk; "s3 !nt az e #e&nek adott te& szet! a4"ndk3 azaz 0ala !3 a ! az e #e& e #e&! te& szethez ta&toz!k3 s az Istennel 0al8 hasonl8s"g3 0agy e&edet! !gazs"goss"g3 !nt az e #e& als8##&endG te& szett ko&d"#an ta&t8 te& szet,elett! a4"ndk k*z*tt!t. Ltezett 0le nyk)l*n#sg azzal ka;1solat#an3 hogy az e #e& a te&e tsko& azonnal ,el 0olt=e &5h"z0a ezzel az e&edet! !gazs"goss"ggal3 0agy 1sak ks+## nye&te el az !d+k*z#en tan/s%tott engedel essge 45tal "5l. Ez 0olt az e&edet! !gazs"goss"g3 ely lehet+0 tette az e #e& sz" "&a az *&*klet k!&de lst. A &e,o& "to&ok el0etettk a k)l*n#sgttelt a k; "s s a hasonl8s"g k*z*tt3 s /gy tek!ntettek az e&edet! !gazs"goss"g&a3 !nt a ! #enne ,oglaltat!k az !stenk; "s#an s hozz"ta&toz!k az e #e&nek ag"hoz a te& szethez az e #e& e&edet! "lla;ot"#an. Ltezett azon#an 0le nyk)l*n#sg L5the& s @"l0!n k*z*tt. El+##! ne ke&este az !stenk; "st az e #e& egy!k te& szetes k;essg#en3 ;ld"5l &a1!on"l!s s e&k*l1s! k;essge!#en se 3 teh"t /gy tek!ntette3 !nt a ! tel4es &tk#en el0eszett a #Gn !att. @"l0!n 0!szont %gy ,e4ez! k! ag"t3 !5t"n k!4elentette3 hogy az !stenk; "s k!te&4ed !nden&e3 a !#en az e #e& te& szete eghalad4a az "llatoktN REz&t az *sten kpe k!,e4ezs 4elent! a &o latlans"got3 Ad" nak azt a t*kletes "lla;ot"t3 ellyel ,el&5h"ztatott3 !d+n g &tel e !gaz 0olt3 !nd5lata! a 48zan sz sza0"0al egegyeztek3 *sszes &zse! helyes hat"&ok k*z*tt a&adtak3 s 0al8#an k!0"l8 ado "nya!0al 5tatta eg alkot84"nak k!0"l8s"g"t. S #"& Isten k;nek els+&endG szkhelye el 4#en s sz%0#en3 0agy lelk#en s annak tehetsge!#en 0olt3 g!s egszen teste 5tols8 ;o&1!k"4"!g ne 0olt olyan &sze1sk4e3 ely#en Isten d!1s+sgnek legal"## 0ala ! k!s sz!k&"4a ne ,nylett 0olnaS.11- Ez ag"#an ,oglalta !nd a te& szetes k;essgeket3 !nd azokat a lelk! !n+sgeket3 a !t e&edet! !gazs"goss"gknt 4el*lnek3 azaz a 0al8d! t5d"st3 !gaz !0oltot s szentsget. Az egsz k; "st eg&ontotta a #Gn3 de 1sak ezek a lelk! !n+sgek 0esztek el tel4essggel. A szo1!n!"n5sok s egyes ko&a! a& !n!"n5sok azt tan%tott"k3 hogy Isten k; "sa 1sak az e #e&nek az ala1sonya## &endG te&e ts ,elett!
11-

*nstitAci3 I. k*tet 1-N3

1--

5&alkod"s"#8l "llt. S1hle!e& a1he& el0etette az e&edet! s&tetlensg elk;zelst3 0ala !nt az e&edet! !gazs"goss"got !s3 !nt sz)ksgsze&G tanttelt. >!0elhogy3 + %gy 0l!3 az e&k*l1s! t*kletessg3 0agy !gaz !0olt s a szentsg 1sak ,e4l+ds e&ed nyek;;en "llhat el+3 /gy tek!nt!3 hogy ,ogal ! ellent ond"s a&&8l #eszln!3 hogy az e #e& az !gazs"goss"g s a szentsg "lla;ot"#an te&e tetett. Ez&t az e #e&#en le0+ !stenk; "s 1sak az !sten! #!zonyos #e,ogad8k;essge lehet3 k;essg a 0"laszad"s&a az !sten! !de"lnak s #elen*0ekeds az Istennel 0al8 hasonlatoss"g#a. Az olyan ode&n teol8g5sok3 !nt >a&tensen3 0agy @a,tan3 nagyon !s egyet&tenek ezzel az elk;zelssel.

B. Az embe ben le($ istenk.ms a (onatkoz- bibliai adatok


Az e #e&#en le0+ !stenk; "s&a 0onatkoz8 #!#l!a! tan%t"sok sza0atol4"k az al"##! k!4elentseketN 1. A Rk; "sS s Rhasonlatoss"gS sza0ak sz!non! aknt s ,el0"lt0a haszn"latosak3 k*0etkezsk;;en ne kt k)l*n#*z+ dolog&a 0onatkoznak. Az 1>8z1N27=#an !ndkt sz8 haszn"latos3 de a h5szonheted!k 0e&s#en 1sak az els+. Ez ny!l0"n0al8an az egsz elk;zels k!,e4ezs&e elegend+nek tek!ntett. Az 1>8z-N1=#en 1sak a Rhasonlatoss"gS sz8 ,o&d5l el+3 de ennek a ,e4ezetnek a ha& ad!k 0e&s#en !s t !ndkt sz8 ,el#5kkan. Az 1>8z BN7 1sak a Rk; "sS sz8t ta&tal azza az elk;zels tel4es k!,e4ezseknt. Az L4sz*0etsg#en a Rk;S s Rd!1s+sgS sza0akat tal"l45k az 1@o&11N9=#en3 egyed)l a Rk; "stS a @ol3N1:=#en3 a4d a Rhasonlatoss"gotS a Mak3NB=#en. Ny!l0"n0al83 hogy a kt sz8t a Szent%&"s ,el0"lt0a haszn"l4a. Ez te& szetesen azt 0on4a aga 5t"n3 hogy az e #e& Isten hasonlatossgra te&e tetett3 s ez a hasonlatoss"g ne olyas0ala !3 ellyel ks+## lett ,el&5h"z0a. A szok"sos 0le ny az3 hogy a Rhasonlatoss"gS az&t lett hozz"ad0a a Rk; "shozS3 hogy k!,e4ezze azt az elk;zelst3 !sze&!nt a k; "s nagyon hasonl83 egy t*kletes k; "s 0olt. Az elk;zels az3 hogy a te&e ts "ltal az3 a ! +st%;5s/ 0olt Isten#en "solatt" lett az e #e&#en. Isten 0olt az e&edet!3 a !&+l az e #e&3 !nt "solat ksz)lt. Ezt te& szetesen azt 4elent!3 hogy az e #e& ne 1sak ho&dozza Isten k; "s"t3 hane hogy + aga az Isten k; "sa. Ezt 0!l"gosan k!4elent! az 1@o&11N93 de ne 4elent! azt3 hogy ne ondhat8 egy/ttal az !s3 hogy ho&dozza Isten k; "s"t3 0. *. 1@o&1-N'B. Egyesek az el*l4"&8 0"ltoz"s"t az 1>8z1N27=#en ,ontosnak ta&tott"k a Rk;)nkre3 hozz"nk hasonl8vS k!,e4ezs#en P&e,. ,o&d%t"sQ. $*hl g azt az elk;zelst !s e&&e ;%tette3 hogy k; "s&a3 !nt sz,&"&a lett)nk te&e t0e3 de ez tel4esen egala;ozatlan. >%g az !tt sze&e;l+ h#e& b" el*l4"&8sz8 els+dleges 4elentse P!tt re=nek ,o&d%t0aQ ktsgtelen)l R=#an3 =#enS3 g!s #%&hat 5gyanazzal a 4elentssel3 !nt a l" el*l4"&8sz8 P!tt v=nak ,o&d%t0aQ3 s ny!l0"n0al8an 5gyanazt !s 4elent!. D!gyel4)k eg3 hogy a @ol3N1:=#en azt ol0ass5k3 hogy a Te&e t+ k; "s"ra /45l5nk eg P&e,. ,o&d%t"sQ3 to0"##" hogy az 1>8z27=#an sze&e;l+ el*l4"&8sza0ak Pa agya&#an &agokQ eg,o&d5lnak az 1>8z-N3=#an. 2. Az Isten k; "sa3 ely&e az e #e& te&e tetett3 te& szetesen ag"#an ,oglal4a azt a !t "ltal"nosan Re&edet! !gazs"goss"gnakS3 azaz konk&ta##an 0al8d! t5d"snak3 !gaz !0oltnak s szentsgnek ne0eznek. >eg 0an %&0a3 hogy Isten az e #e&t R!gen 48nakS3 1>8z1N313 0ala !nt R!gaznakS3 C&d9N2B te&e tette. Az L4sz*0etsg nagyon k!e elten 4elz! az e #e& e&edet! "lla;ot"t3 !ko& /gy #eszl az e #e&&+l3 !nt @&!szt5s#an eg/45lt&8l3 azaz !nt 0!ssza"ll%tott&8l a ko&"##! "lla;ot#a. Az "lla;ot3 ely#e 0!ssza"ll%ttat!k @&!szt5s#an 0!l"gosan ne a se legessg3 ahol se ne 483 se ne &ossz3 ahol az aka&at a t*kletes egyens/ly "lla;ot"#an 0an3 hane a 0al8d! t5d"s3 @ol3N1:3 az !gaz !0olt s a szentsg "lla;ota3 E,'N2'. Ez a h"&o ele alkot4a az e&edet! !gazs"goss"got3 a ! el0eszett a #Gn#en3 de 0!ssza lett nye&0e @&!szt5s#an. Ne0ezhet4)k ezt az Isten e&k*l1s! k; "s"nak3 0agy az Isten k; "s"nak a sz8 szo&osa## &tel #en. Az e #e& te&e tse e&&e az e&k*l1s! k; "s&a ag"#an ,oglal4a3 hogy az e #e& e&edet! "lla;ota a ;oz!t%0 szentsg "lla;ota 0olt3 ne ;ed!g az "&tatlans"g3 0agy az e&k*l1s! se legessg. 1-7

3. Az Isten k; "s"t azon#an ne sza#ad ko&l"tozn! az e&edet! t5d"s&a3 !gaz !0olt&a3 s szentsg&e3 a ! a #Gn "ltal el0eszett3 e&t ag"#an ,oglal olyan ele eket !s3 elyek az e #e& te& szetes alkat"hoz ta&toznak. Ezek azok az ele ek3 elyek az e #e&t e #e&& tesz!k3 ;ld"5l az !ntellekt5"l!s k;essgek3 a te& szetes Ptest!Q t5la4dons"gok s az e&k*l1s! sza#ads"g. Az Isten k; "s"&a te&e tett e #e& &endelkez!k &a1!on"l!s s e&k*l1s! te& szettel3 elyet ne 0esz%tett el a #Gn !att3 s a elyet ne 0esz%thetne el anlk)l3 hogy egszGnne e #e&nek lenn!. Isten k; "s"nak ezt a &szt tnylegesen eg&ontotta a #Gn3 de eg a&ad az e #e&#en a #Gn#eess 5t"n !s. D!gyel4)k eg3 hogy az e #e& g a #Gn#eess 5t"n !s3 ,)ggetlen)l a lelk! "lla;ot"t8l3 /gy 0an #e 5tat0a3 !nt Isten k; "sa3 1>8zBN73 1@o&11N93 Mak3NB. A gy!lkoss"g #Gn1selek nye az&t gazs"g3 e&t Isten k; "s"t t" ad4a. A ,ent! !gehelyek ,!gyele #e 0tel0el egala;ozatlan azt "ll%tan!3 hogy az e #e& tel4essggel el0eszette Isten k; "s"t. '. Az Isten k; "s"#a &endsze&!nt #ele,oglalt "s!k ele a lelk!sg. Isten Llek3 s tel4esen te& szetesen el0"&hat83 hogy a lelk!sgnek ez az ele e sz!ntn k!,e4ez+ds&e 45t az e #e&#en3 !nt Isten k; "s"#an. S hogy az %gy 0an3 azt "& az e #e& te&e tsnek t*&tnete !s 4elz!. Isten Rlehellett 0ala az + o&&"#a letnek lehellett. ^gy l+n az e #e& l+ llekkS3 1>8z2N9. Az Rlet leheleteS az letnek k/t,e4e3 s az Rl+ llekS az e #e&nek aga a lnye. A llek egyes%tett a testtel s hozz" !llesztett3 de ha a sz)ksg /gy hozza3 ltezhet test nlk)l !s. Ennek tek!ntet#en #eszlhet)nk az e #e&&+l3 !nt lelk! lny&+l3 0ala !nt e##en a 0onatkoz"s#an /gy !s3 !nt Isten k; "s"&8l. Ezzel ka;1solat#an ,el0et+dhet a k&ds3 hogy 0a4on a test sz!ntn &szt k;ez!=e a k; "snak. S /gy tGn!k3 e&&e a k&ds&e !gennel kell 0"laszoln!. A $!#l!a azt ond4a3 hogy az e #e& V ne ;5szt"n 1sak az e #e& lelke V te&e tetett Isten k; "s"&a3 s az e #e&3 !nt Rl+ llekS ne tel4es test nlk)l. S+t3 #"& a $!#l!a /gy 5tat4a #e a gy!lkoss"got3 !nt a test egse !s%tst3 >t1:N223 de /gy !s3 !nt Isten k; "s"nak egse !s%tst !s3 1>8zBN7. Ne kell a test anyag! sz5#sztan1!"4"#an ke&esn)nk a k; "stN ez !nk"## a test#en3 !nt a llek *nk!,e4ezse sz" "&a alkal as eszk*z#en &e4l!k. S a test a&&a &endeltetett3 hogy 0g)l lelk! testt 0"l4on3 olyan testt3 elyet tel4essggel a llek !&"ny%t3 azaz a llek t*kletes eszk*z0. -. Az !stenk; "s to0"##! ele e a halhatatlans"g. A $!#l!a azt ond4a3 hogy 1sak Isten &endelkez!k halhatatlans"ggal3 1T! 7N173 s ez l"tsz8lag k!z"&4a az e #e&! halhatatlans"g elk;zelst. A t*kletesen ny!l0"n0al8 a Szent%&"s#8l3 hogy az e #e& a sz8 #!zonyos &tel #en sz!ntn halhatatlan. Ennek az a 4elentse3 hogy egyed)l Isten &endelkez!k halhatatlans"ggal3 !nt lnyeg! !n+sggel <n ag"#an3 %g az e #e& halhatatlans"ga egy &"&5h"zott3 Istent+l sz"& az8 dolog. Az e #e& ne 1sak a##an az &tele #en te&e tetett halhatatlannak3 hogy a lelke ,el&5h"ztatott a 0get ne &+ ltezssel3 hane a##an !s3 hogy ne ho&dozta ag"#an a ,!z!ka! hal"l ag0"t3 s e&edet! "lla;ot"#an ne 0olt al"0et0e a hal"l t*&0nynek. A hal"l a #Gn #)ntetsnek ,enyegetse 0olt3 1>8z2N193 s hogy az ag"#an ,oglalta a test!3 0agy ,!z!ka! hal"lt3 az ny!l0"n0al8 az 1>8z3N1B=#+l. C"l azt ond4a nek)nk3 hogy a #Gn hozta #e a hal"lt a 0!l"g#a3 H -N123 1@o&1-N2:=213 s hogy a hal"lt a #Gn zsold4"nak kell tek!nten!3 H 7N23. 7. Melent+s 0le nyk)l*n#sg 0an azzal ka;1solatosan3 hogy 0a4on az e #e& 5&alkod"sa az ala1sonya##&endG te&e tsen sz!ntn &sze 0olt=e az !stenk; "snak. Ez ne egle;+ annak a tnynek a ,!gyele #e 0tel0el3 hogy a Szent%&"s ne ,e4ez! k! ag"t ;ontosan e##en a dolog#an. Egyesek a k&dses 5&alkod"st egysze&Gen 1sak az e #e&&e &5h"zott h!0atalnak tek!nt!k3 ne ;ed!g a k; "s &sznek. D!gyel4)k azon#an eg3 hogy Isten egyetlen ondat#an e l%t! az e #e&nek az !sten! k; "s&a 0al8 te&e tst s az ala1sonya##&endG te&e ts ,elett! 5&al "t3 1>8z1N27. Ez annak a d!1s+sgnek s t!szteletnek a 4ele3 ellyel az e #e& egko&on"ztatott3 Zsolt2N7=9.

1-9

!. Az embe * mint Isten k.msa


A Szent%&"s sze&!nt az e #e& lnyege a##an &e4l!k3 hogy + Isten k; "sa. E##en k)l*n#*z!k !nden "s te&e t nyt+l3 s ,e4knt s ko&onaknt "ll az egsz te&e ts ,elett. A Szent%&"s k!e el!3 hogy az e #e& Isten k; "s"&a s hasonlatoss"g"&a te&e tetett3 1>8z1N27= 293 BN73 Mak3NB s /gy #eszl az e #e&&+l3 !nt Isten k; "s"&8l s az !stenk; "s ho&doz84"&8l3 1@o&11N93 1-N'B. A Rk; "sS s Rhasonlatoss"gS ,ogal akat k)l*n#*z+ 8dokon k)l*n#*ztettk eg. Egyesek a&&a az "ll"s;ont&a helyezkedtek3 hogy a Rk; "sS a test&e3 %g a Rhasonlatoss"gS a llek&e 0onatkoz!k. Agoston /gy 0lte3 hogy el+##! a llek !ntellekt5"l!s3 %g 5t8##! az e&k*l1s! k;essge!&e 0onatkoz!k. $ella& !n a Rk; "stS az e #e& te& szet! a4"ndka! eg4el*lsnek tek!ntette3 %g a Rhasonlatoss"gotS a a dolgok le%&"s"nak3 a ! te& szet,elett! 8don adatott hozz" az e #e&hez. Is t "sok ahhoz &agaszkodtak3 hogy a Rk; "sS a 0elesz)letett3 %g a Rhasonlatoss"gS az 5t8lag egsze&zett3 Istenhez 0al8 hasonl8s"g. Sokkal 0al8sz%nG## azon#an3 a !nt a&&a "& az el+z+ek#en &" 5tatt5nk3 hogy !ndkt sz8 5gyana&&a az elk;zels&e 0onatkoz!k3 s a Rhasonlatoss"gS ;5szt"n egy e;eFeget!ka! k!egsz%tse a k; "snak annak 4el*ls&e3 hogy nagyon hasonl8. A kt sz8 "ltal k!,e4ezett elk;zels azt 4elent!3 hogy pontosan az *sten kpmsa. Az e #e&#en le0+ !stenk; "s tanttele a legnagyo## ,ontoss"g/ a teol8g!"#an3 !0el ez a k; "s annak k!,e4ez+dse3 a ! a leg!nk"## egk)l*n#*ztet+ az e #e&#en s az Istennel 0al8 0!szony"#an. A tny3 hogy az e #e& Isten k; "sa3 egk)l*n#*ztet! +t az "llatt8l3 0ala !nt az *sszes t*##! te&e t nyt+l. A enny!&e a Szent%&"s#8l eg!s e&het4)k3 g az angyalok se osztoznak 0ele e##en a t!sztessg#en3 #"& !d+nknt /gy l"tsz!k3 !ntha osztozn"nak. @"l0!n od"!g egy3 hogy azt ond4a3 hogy Rne kell tagadn!3 hogy az angyalok Isten k;&e 0annak te&e t0e3 !0el a ! leg,+## t*kletessg)nk az lesz @&!szt5s tan/s"ga sze&!nt3 hogy ! hozz"45k hasonl8k lesz)nk P>t22N3:QS.117 E##en a k!4elents#en azon#an a nagy &e,o& "to& ne a Mz5s ondat"#an le0+ *sszehasonl%t"snak ad8z!k t!sztelettel. Sok eset#en az a ,elte0s3 ely sze&!nt az angyalok !s Isten k; "s"&a te&e tettek3 az e&k*l1s! s !ntellekt5"l!s t5la4dons"ga!nk&a ko&l"toz8d8 k; "s elk;zelsnek e&ed nye. Az angyalok soha ne 4elennek eg a te&e ts 5&a!knt3 hane szolg"l8 lelkekknt3 ak!k azok szolg"lat"&a k)ldettek3 ak!k a4d *&*k*ln! ,og4"k az )d0*ssget. A k*0etkez+k a leg,ontosa##ak az Istennek az e #e&#en le0+ k; "s"&8l alkotott elgondol"sok k*z)lN 1. A HEDIH>AT?S EL@CZELS. A &e,o& "t5s egyh"zak @"l0!n l"#nyo a!#an l;ked0e Isten k; "s"nak sokkal "t,og8## elk;zels0el &endelkeznek3 !nt ak"& a l5the&"n5sok3 ak"& a &8 a! katol!k5sok. .e g +k se &tenek !nden#en tel4esen egyet a ta&tal at !llet+en. .a#ney ;ld"5l azt ta&t4a3 hogy ez ne ta&tal az se !t3 a ! a#szol/t sz)ksges az e #e& te& szete sz" "&a3 h!szen e##en az eset#en az el0esztse az e #e& te& szetnek egse !s)lst 4elenten3 hane 1sak ;5szt"n jr'lkos t'lajdonsgokat.119 >1Che&son 0!szont azt "ll%t4a3 hogy ez az e #e& lnyeg! te& szethez ta&toz!k3 s ezt ond4aN RA ;&otest"ns teol8g!a elke&)lhetne sok ,l&e&tst3 s sok sz)ksgtelen s ne eggy+z+ dokt&%n"l!s ,!no %t"st3 ha ne te&heln eg ag"t azzal az elk;zelssel3 hogy k*teles a #Gnt /gy eghat"&ozn!3 !nt 0agy a k; "snak3 0agy 0ala !nek az el0esztst3 a ! a k; "shoz ta&toz!k. Ea a k; "s el0eszne3 az e #e& egszGnne e #e&nek lenn!S.112 Ez a kett+ teh"t l"tsz8lag &e nytelen)l had!l"#on "llnak. >"s k)l*n#sgek sz!ntn l"that8ak a &e,o& "t5s teol8g!"#an. Egyesek ko&l"tozz"k a k; "st az !gazs"goss"g s szentsg e&k*l1s! !n+sge!&e3 elyekkel az e #e& te&e tetett3 %g "sok hozz"tesz!k a testet !s. @"l0!n azt ond4a3 hogy Isten k; "s"nak helyes )l+szke a llek#en 0an3 #"& d!1s+sgnek egyes s5ga&a! a test#en !s 0!l"g%tanak. Lgy 0l!3 hogy a ,+leg az e #e& te& szetnek e&edet! ;sg#en &e4lett a a
117 119

*nstitAci3 I. k*tet 1-N3 ,yst% and .olem% !heol% 2B3. oldal 112 0hr% $ogm. 2:3. oldal

1-2

k; "s 0eszett el a #Gn "ltal3 ely az !gaz! t5d"s#an3 !gaz !0olt#an s szentsg#en 4elen!k eg. ?gyanakko& azon#an hozz"tesz!N R*sten kpe a&&a az egsz k!0"l8s"g&a 0onatkoz!k3 a ellyel az e #e&! te& szet !nden "llat! ,a4 ,*l e elked!kS.11B Isten k; "s"nak ez a t"ga## elk;zelse 0"lt 5&alkod80" a &e,o& "t5s teol8g!"#an. Ez&t ond4a Y!ts!5sN RIsten k; "sa antecendenter <elzmnyileg> az e #e& lelk! s halhatatlan te& szet#enO &ormaliter <&ormailag> a szentsg#en3 conse2'enter <k"#etkezmnyileg> 5&alkod"s"#an 0anS.12: Nagyon hasonl8 0le nyt ,e4ez k! T5&&et!n.121 <ssze,oglal"sk;;en ondhat45k3 hogy a k; "s az al"##!ak#an 0anN PaQ Az e #e& lelk#en3 0agy szelle #en3 azaz az egysze&Gsg3 lelk!sg3 l"thatatlans"g s halhatatlans"g !n+sge!#en. P#Q Az e #e&3 !nt &a1!on"l!s s e&k*l1s! lny ,!z!ka! t5la4dons"ga!#an3 0agy k;essge!#en3 ne0ezetesen az &tele #en s az aka&at#an azok ,5nk1!8!0al egyete #en. P1Q Az e #e& te& szetnek !ntellekt5"l!s s e&k*l1s! !nteg&!t"s"#an3 ely az !gaz! t5d"s#an3 az !gazs"goss"g#an s a szentsg#en 4elen!k eg3 E,'N2'3 @ol3N1:. PdQ A test#en3 de ne !nt anyag! sz5#sztan1!"#an3 hane !nt a llek sz" "&a alkal as sze&0#en3 ely osztoz!k annak halhatatlans"g"#an3 0ala !nt eszk*z#en3 ellyel az e #e& k;es az ala1sonya##&endG te&e ts ,elett! hatal "t gyako&oln!. PeQ Az e #e&nek a D*ld ,elett 0al8 5&al "#an. A szo1!n!"n5sokkal sze #en egyes &e,o& "t5s tan%t8k t/l essz!&e entek az ellenkez+ !&"ny#an3 !ko& /gy tek!ntettek e&&e az 5&alo &a3 !nt a ! egy"ltal"n ne ta&tozott a k; "shoz3 hane Istennek 0ala !,le s;e1!"l!s &endelkezse lett 0olna. Azzal a k&dssel ka;1solat#an3 hogy 0a4on az Isten k; "sa hozz"ta&toz!k=e az e #e& lnyeghez3 a &e,o& "t5s teol8g!a ne 0onakod!k k! ondan!3 hogy ez alkotja az e #e& lnyegt. @)l*n#sget tesz azon#an az !stenk; "s a a ele e! k*z*tt3 elyek el0eszts0el az e #e& egszGnne e #e&nek lenn!3 elyek #enne ,oglaltatnak az e #e&! llek lnyeg! !n+sge!#en s 4elle z+!#en3 0ala !nt a a ele e! k*z*tt3 elyek el0eszts0el az e #e& g !nd!g eg a&ad e #e&nek3 ne0ezetesen a llek 48 e&k*l1s! !n+sge! s 4elle z+! k*z*tt. Isten k; "sa e##en a szGke##en 0ett &tele #en azonos azzal3 a !t e&edet! !gazs"goss"gnak ne0ez)nk. Ez a k; "s e&k*l1s! t*kletessge3 ely el0eszhetett s el !s 0eszett a #Gn !att. 2. A L?TEEHAN?S EL@CZELS. Az 5&alkod8 l5the&"n5s elk;zels Isten k; "s"&8l lnyegesen k)l*n#*z!k a &e,o& "t5st8l. L5the& nha aga !s /gy #eszlt3 !ntha "t,og8 elk;zelse lenne &8la3 0al84"#an azon#an 1sak ko&l"tozott nzettel &endelkezett.122 M8llehet 0oltak a t!zenheted!k sz"zad#an3 s+t a !s 0annak olyan l5the&"n5s teol8g5sok3 ak!k "t,og8## elk;zelssel &endelkeznek Isten k; "s"&8l3 a do !n"ns t*##sg ko&l"tozza azt azok&a a lelk! 4elle z+k&e3 ellyel az e #e& e&edet!leg ,el&5h"ztatott3 azaz a&&a3 a !t e&edet! !gazs"goss"gnak ne0eznek. Ezt 1seleked0e ne ,og4"k ,el kell+k;;en az e #e&nek az egy!k oldal&8l az angyalokt8l3 a "s!k oldal&8l az "llatokt8l k)l*n#*z+ lnyeg! te& szett. Ennek a k; "snak a #!&tokl"s"0al az e #e&ek hasonlatosak az angyalokhoz3 ak!k sz!ntn &endelkeznek 0ele3 s *ssze0et0n azzal3 a !0el !ndkt oldal &endelkez!k3 a k)l*n#sgek ne t/l lnyegesek. Az e #e& tel4essggel el0esztette az Isten k; "s"t a #Gn#en3 s a ! ost egk)l*n#*ztet! az "llatt8l3 annak nagyon 1sekly 0all"s!3 0agy teol8g!a! 4elent+sge 0an. A nagy k)l*n#sg a kett+ k*z*tt Isten k; "s"#an &e4l!k3 s ezt az e #e& tel4essggel el0esztette. Ennek ,ny#en az !s te& szetes3 hogy a l5the&"n5soknak el kell ,ogadn!5k a t&ad51!"n!z 5st3 s azt kell tan%tan!5k3 hogy az e #e& lelke az "llathoz hasonl8an sza;o&od!k3 azaz ne zs /t4"n. Ez ad sz" ot a&&8l a tny&+l !s3 hogy a l5the&"n5sok al!g !s e&!k el az e #e&! ,a4 e&k*l1s! egysgt ehelyett k!hangs/lyozz"k a ,!z!ka! egysgt s a #Gn te&4edsnek k!z"&8lagosan ,!z!ka! /t4"t. $a&th k*zele## egy a l5the&"n5s3 !nt a &e,o& "t5s "ll"s;onthoz3 !ko& az !stenk; "st az Isten s e #e& k*z*tt! Rka;1sol8d"s! ;ont#anS3 #!zonyos Istennel 0al8 hasonl8s"g#an ke&es!3 a4d azt ond4a3 hogy ez ne 1sak le&o #oltatott3 de tel4essggel eg !s se !s)lt a #Gn#en.123
11B 12:

*nstitAci3 I. k*tet 1-N3 /n the 0o#enants3 I. k*tet 2. 11. 121 /pera, $e 0reatione, @'aestio T. 122 @oestl!n3 !he !heology o& 1'ther3 II. k*tet 33B=3'2. oldal 123 !he $octrine o& the :ord o& God3 293. oldal

1-B

3. A H>AI @ATILI@?S NZET. A &8 a! katol!k5sok egy"ltal"n ne &tenek egyet az Isten k; "s"&8l alkotott nzete!ket !llet+en. Itt 1sak az + 5&alkod8 nzet)k ,el0"zol"s"&a szo&%tkoz5nk. k azt 0all4"k3 hogy Isten a te&e tsko& ,el&5h"zta az e #e&t #!zonyos te& szetes a4"ndkokkal3 ;ld"5l a llek s;!&!t5al!t"s"0al3 az aka&at sza#ads"g"0al3 s a test halhatatlans"g"0al. A s;!&!t5al!t"s3 a sza#ads"g s a halhatatlans"g a termszeti adottsgok3 elyek Isten termszetes k; "s"t alkot4"k. S+t3 Isten R*sszehangoltaS P#esza#"lyoztaQ az e #e& te& szetes k;essge!t3 al"0et0n az ala1sonya## &endGt a agasa## &endGnek. Az !ly 8don lt&e4*tt ha& 8n!"t ne0ez!k j'stitia=nak V te& szetes !gazs"goss"gnak. A g %gy !s a&ad az e #e&#en egy3 az ala1sonya##&endG 0"gyak s szen0edlyek !&"nt! te& szetes ha4la 3 hogy l"zad4on a gondolkod"s s a t5dat agasa## &endG k;essge!0el sze #en. Ez az &zk! 0"gynak ne0ezett ha4la *n ag"#an ne #Gn3 1sak akko& 0"l!k azz"3 !ko& az aka&at hozz"4"&5l"s"0al sz"ndkos 1selekedet#e egy "t. Ahhoz3 hogy lehet+0 tegye az e #e& sz" "&a az 5&alkod"st az ala1sonya##&endG te& szete ,elett3 Isten a dona nat'ralia ell hozz"tette a dona s'pernat'ralia=t. Ezek ag5k#an ,oglalt"k a don'm s'peraddit'm=ot3 az e&edet! !gazs"goss"got Pa te& szet,elett! hasonlatoss"got IstennelQ3 ely k)ls+ a4"ndkknt adatott hozz" az e #e& alkat"hoz3 0agy azonnal a te&e ts ;!llanat"#an3 0agy egy ks+##! !d+;ont#an3 a te& szetes k;essgek helyes haszn"lat"nak 45tal aknt. Ezek a te& szet,elett! a4"ndkok3 k*zt)k az e&edet! !gazs"goss"g don'm s'peraddit'm=a3 el0eszett a #Gn#en3 " el0eszts)k ne &o #olta le az e #e& lnyeg! te& szett. '. AZ ISTEN@C>ASSAL @AC(SILATIS EKY$ NZETE@. A szo1!n!"n5sok s egyes ko&a! a& !n!"n5sok sze&!nt Isten k; "sa az e #e&#en az + ala1sonya##&endG te&e ts ,elett! 5&alkod"s"t ,oglal4a ag"#an s 1sak!s azt. Az ana#a;t!st"k azt 0allott"k3 hogy az els+ e #e&3 !nt 0ges s ,*ld! te&e t ny3 g ne 0olt az Isten k; "sa3 s azz" 1sak az /44"sz)lets "ltal 0"lhatott. A ;el"g!"n5sok3 a legt*## a& !n!"n5s s !nden &a1!onal!sta k!se## elt&sekkel #"&3 de Isten k; "s"t 1sak az e #e& sza#ad sze ly!sg#en3 e&k*l1s!=0all"sos #e"ll%totts"g"#an s az a&&a 0al8 &endeltets#en tal"l4"k eg3 hogy k*z*ssg#en l4en Istennel.

&. Az embe nek* mint Isten k.msnak e edeti lla.ota


Nagyon szo&os ka;1solat "ll ,enn az Isten k; "sa s az e #e& e&edet! "lla;ota k*z*tt3 k*0etkezsk;;en a kett+t "ltal"#an egysze&&e 0!zsg"l4"k. Itt !s t k)l*n#sget kell a4d tenn)nk az e #e& e&edet! "lla;ot"&a 0onatkoz8 t*&tnel ! nzetek k*z*tt. 1. A CHITESTANS NZET. A ;&otest"nsok azt tan%t4"k3 hogy az e #e& a 0!szonylagos t*kletessg3 az !gazs"goss"g s szentsg "lla;ot"#an te&e tetett. Ez ne azt 4elent!3 hogy "& el&te 0olna a k!0"l8s"g leg agasa## sz!nt4t3 ely&e k;es 0olt. Altal"nosan ,elttelez!k3 hogy a&&a 0olt sz"n0a3 hogy a t*kletessg agasa## ,okozat"t az engedel essg /t4"n &4e el. Ilyas0ala ! 0olt3 !nt egy gye& ek3 &sze!#en "& t*kletes3 de &tkt tek!nt0e g ne . Alla;ota egy egel+z+ s !d+szakos "lla;ot 0olt3 ely 0agy a nagyo## t*kletessghez s d!1s+sghez 0ezet a4d3 0agy a #5k"s#an & 0get. a termszetnl &og#a 0olt ,el&5h"z0a azzal az e&edet! !gazs"goss"ggal3 ely Isten k; "s"nak egko&on"z8 d!1s+sge3 k*0etkezsk;;en a ;oz!t%0 szentsg "lla;ot"#an lt. Ennek az !gaz !0oltnak az el0esztse olyas0ala ! el0esztst 4elentette3 a ! ag"hoz az e #e& te& szethez ta&tozott az + !de"l!s "lla;ot"#an. Az e #e& el0eszthette ezt /gy3 hogy k*z#en g !nd!g e #e& a&adt3 de ne 0eszthette el /gy3 hogy g !nd!g e #e& a&adt 0olna a sz8 !de"l!s &tel #en. >"s sz80al ennek az el0esztse 0al8#an az e #e&! te& szet eg&o l"s"t s legyeng)lst 4elent!. S+t3 az e #e& halhatatlannak te&e tetett. Ez ne 1sak a llek&e 0onatkoz!k3 hane az e #e& egsz sze ly!sg&e !s3 k*0etkezsk;;en ne 1sak azt 4elent!3 hogy a llek 0olt a ,olytat8lagos ltezs&e sz"n0a. Azt se 4elent!3 hogy az e #e& ,*l e eltetett annak a lehet+sgnek3 hogy a hal"l ;&d"4"0" 0"l4on3 ez 1sak az angyalok&8l s a ennyek#en le0+ 17:

szentek&+l ondhat8 el. Azt azon#an 4elent!3 hogy az e #e&3 a !k;;en Isten egte&e tette3 ne ho&dozta ag"#an a hal"l ag0a!t3 s ne kellett 0olna sz3ksgszer4en eghaln!a te& szetnek e&edet! alkata k*0etkezt#en. $"& annak lehet+sge ne 0olt k!z"&0a3 hogy a hal"l "ldozat"0" 0"lhasson3 !ndadd!g ne 0olt hal"l&a %tl0e3 %g ne 0tkezett. [gyeln)nk kell &"3 hogy az e #e& e&edet! halhatatlans"ga ne 0ala !,le t!szt"n negat%0 s ,!z!ka! dolog 0olt3 hane 5gyan/gy ;oz!t%0 s lelk! !s. Ez az Istennel 0al8 k*z*ssg#en eglt letet 4elentette3 0ala !nt a Leg,elsgese## kegynek l0ezett. Ez az let ala;0et+ elk;zelse a Szent%&"s#an3 a hal"l ;ed!g els+dlegesen az Istent+l 0al8 el0"lasztotts"g s az ha&ag4a al" ke&)ls. Ennek a lelk! letnek az el0esztse 4elent! a hal"lt s ,og4a a4d okozn! a ,!z!ka! hal"lt !s. 2. A H>AI @ATILI@?S NZET. A &8 a! katol!k5soknak te& szetesen k!ss "s az e #e& e&edet! "lla;ot"0al ka;1solatos nzet)k. Sze&!nt)k az e&edet! !gazs"goss"g ne ta&tozott az e #e& te& szethez a 1so&#%tatlans"ga so&"n3 hane te& szet,elett! 8don adatott ahhoz. A te&e tseko& az e #e& egysze&Gen 1sak az e #e&! te& szet te& szetes k;essge!0el &5h"ztatott ,el3 s a j'stitia nat'ralis "ltal ezek a k;essgek gy*ny*&Gen egy "shoz !gaz%ttattak. $Gn nlk)l! 0olt s a t*kletes "&tatlans"g "lla;ot"#an lt. A dolgok te& szet#en azon#an #enne &e4lett az ala1sonya##&endG 0"gyak s szen0edlyek !&"nt! te& szetes ha4la 3 hogy l"zad4on a gondolkod"s s a t5dat agasa## &endG k;essge!0el sze #en. Ez az &zk! 0"gynak ne0ezett ha4la *n ag"#an ne 0olt #Gn3 de k*nnyen 0"lhatott a #Gn el+!dz+40 s )ze anyag"0". P.e 0. *. H 9N23 @ol3N-3 1Thessz'N-.Q Az e #e& teh"t3 a !k;;en e&edet!leg egalkottatott3 te& szetnl ,og0a ne &endelkezett a ;oz!t%0 szentsggel3 hane egte&heltetett egy olyan ha4la al3 ely k*nnyen #Gn&e 0!tte. Ekko& azon#an Isten hozz"adta az e #e& te& szetes alkat"hoz az e&edet! !gazs"goss"g te& szet,elett! a4"ndk"t3 ely "ltal k;es 0olt az ala1sonya##&endG ha4land8s"gokat s 0"gyakat ko&d"#an ta&tan!. >!ko& az e #e& el#5kott3 el0esz%tette ezt az e&edet! !gaz !0olt"t3 de az e #e&! te& szet e&edet! alkata &!ntetlen a&adt. A te& szet! e #e& ost ;ontosan ott 0an3 ahol Ad" 0olt3 !el+tt ,el&5h"ztatott 0olna az e&edet! !gazs"goss"ggal3 #"& n !leg 4o##an 0onz8d!k a gonoszhoz. 3. HA(IINALIZAL NZETE@. A ;el"g!"n5sok3 a szo1!n!"n5sok3 az a& !n!"n5sok3 a &a1!onal!st"k s az e0ol51!on!st"k k*z)l senk! se sz" ol egy"ltal"#an a ;&! !t%0 szentsg elk;zels0el. Az els+ ngy egyet&tenek a##an3 hogy az e #e& az "&tatlans"g3 az e&k*l1s! s 0all"sos se legessg "lla;ot"#an te&e tetett3 " ,el&5h"ztatott a sza#ad aka&attal3 %gy k;es 0olt #"& ely!k !&"ny#a ,o&d5ln!. Az e0ol51!on!st"k azt "ll%t4"k3 hogy az e #e& a #a&#"&s"g "lla;ot"#an kezdte a ;"lya,5t"s"t3 ely#en al!g "llt ,el4e## a 0ad"llatokn"l. A sok,le &a1!onal!sta ;ed!g azt h!sz! !nd3 hogy az egy)tt te&e tett !gazs"goss"g s szentsg ,ogal ! ellent ond"s. Az e #e& a sa4"t 0"laszt"s"0al hat"&ozza eg a 4elle t3 a szentsg ;ed!g 1sak a gonoszs"ggal ,olytatott ha&1#8l 0al8 gy+ztes k!ke&)ls /t4"n &het+ el. Az eset te& szetnl ,og0a teh"t Ad" ne te&e tethetett a szentsg "lla;ot"#an. S+t3 a ;el"g!"n5sok3 a szo1!n!"n5sok3 s a &a1!onal!st"k azt ta&t4"k3 hogy az e #e& haland8nak te&e tetett. A hal"l ne a #Gn 0!l"g#a 0al8 #e4*0etelnek e&ed nye3 hane egysze&Gen 1sak az e #e&! te& szet te& szetes 0get &se3 e&t az %gy alkottatott eg. Ad" nak a te& szete e&edet! alkata k*0etkezt#en kellett eghaln!a.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >! a ;ontos egk)l*n#*ztets3 a !t .el!tzs1h tesz a az e #e&#en le0+ llek s szelle k*z*ttW Eogyan haszn"l4a ,el Eea&d az e #e& h"& as elk;zelst ez e&edend+ #G3 a egt&s s a egszentel+ds agya&"zat"&aW >! okozza a tnyt3 hogy a l5the&"n5sok t/lnyo 8 t*##sge t&ad51!"n5s3 a &e,o& "t5sok t/lnyo 8 t*##sge ;ed!g k&e"1!on!staW >! a helyzet azzal az ellen0etssel3 hogy a k&e"1!on!z 5s gyako&lat!lag egse !s%t! az e #e&! ,a4 egysgtW >!lyen ellen0etsek ,ogal azhat8ak eg a &eal!z 5ssal3 0ala !nt az e #e&! te& szet sz" sze&G egysg&e 0onatkoz8 ,elte0s0el ka;1solatosanW >!lyen k&!t!k"t lehet eg,ogal azn! .o&ne& azzal ka;1solatos nzet0el sze #en3 hogy a ;&e=egz!szten1!al!z 5s3 a t&ad51!"n!z 5s s a k&e"1!on!z 5s 1sak a llek e&edet&e 0onatkoz8 !gazs"g h"&o k)l*n#*z+ *sszete0+4eW >!k;;en tesznek k)l*n#sget "ltal"#an a &8 a! katol!k5sok Isten Rk; "saS s

171

Rhasonlatoss"gaS k*z*ttW E!sz!k=e azt3 hogy az e #e& el0esz%tette a j'stitia=t3 0agy te& szetes !gazs"goss"g"t a #Gneset so&"n3 0agy se W >!k;;en agya&"zz"k azok a l5the&"n5sok az 1>8zBN7=ot s a Mak3NB=et3 ak!k az Isten k; "s"t az e #e& e&edet! !gaz !0olt"&a ko&l"tozz"kW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 -77=73-. oldal3 @5y;e&3 $ict% $ogm $e 0reat'ris 0. 3= 131. oldal3 6os3 Ke&e,. .og . II. k*tet3 1=21. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% I. k*tet3 '2=117. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olem% !heol. 2B2=3:2. oldal3 Shedd3 $ogm% !heol. II. k*tet3 '=11'. oldal3 L!tton3 *ntrod% to $ogm, !heol% 1:9= 122. oldal3 .o&ne&3 ,yst% o& 0hr% $oct. II k*tet3 72=B7. oldal3 S1h !dt3 $oct% !heol% o& E#% 1'th% 0h'rch3 22-=232. oldal3 >a&tensen3 0hr% $ogm. 137=1'2. oldal3 C!;e&3 0hr% $ogm. I. k*tet3 719=73:. oldal3 6alent!ne3 0hr% !heol% I. k*tet3 323='1-. oldal3 Co;e3 0hr% !heol. I. k*tet3 '21='3-. oldal3 Hay ond3 ,yst% !heol. II. k*tet3 9='B. oldal3 Y!l e&s3 =andbook o& the 0hr% Rel. 21B=233. oldal3 I&&3 God-s *mage in Man3 3=1B3. oldal3 !,4. @5y;e&3 =et 6eeld Gods3 2=1'3. oldal3 Tal a3 $e nthropologie #an 0al#ijn3 2B=72. oldal3 Eea&d3 !he !ri)partite Bat're o& Man3 .!1kson3 ,t% .a'l-s ;se o& the !erms (lesh and ,pirit3 6=TI. ,e4ezetek3 .el!tzs1h3 ,yst% o& 6ibl% .sych% 1:3= 1''. oldal3 La!dlaZ3 !he 6ibl% $oct% o& Man3 'B=1:2. oldal3 E. Y. Ho#!nson3 !he 0hr% $oct% o& Man3 '=1-:. oldal.

172

IV. Az ember a !selekedeti szvetsgben


Az e #e& e&edet! "lla;ot"nak3 a stat's integritatis=nak az ele zse ne 0olna tel4es anlk)l3 hogy ne 0!zsg"ln"nk eg az Isten s e #e& k*z*tt! k*l1s*n*s 0!szonyt3 s k)l*n*sen az e #e& 0all"sos letnek e&edett s te& szett. Ez az let egy sz*0etsg#en gy*ke&ezett 5gyan/gy3 ahogyan a a ke&esztyn let !s3 s ezt a sz*0etsget t*##,le n00el !s 4el*l!k3 /gy !nt te& szet! sz*0etsg3 az let sz*0etsge3 az den! sz*0etsg3 0ala !nt a 1selekedet! sz*0etsg. Az els+ n03 ely el+sz*& tal"n a leg"ltal"nosa## 0olt3 ,okozatosan k!ko;ott a haszn"lat#8l3 !0el azt a #enyo "st s5gallta3 hogy ez a sz*0etsg ;5szt"n 1sak annak a te& szetes ka;1solatnak a &sze 0olt3 ely#en az e #e& "llt Istennel. A "sod!k s ha& ad!k n0 ne elegend+en s;e1!,!k5sak3 !0el !ndkett+ alkal azhat8 a kegyel ! sz*0etsg&e !s3 a ! te& szetesen az let sz*0etsge3 s a ! az den#en kezd+d*tt3 1>8z3N1-. @*0etkeztsk;;en a R1selekedet! sz*0etsgS n0 szolg"l &" a&&a3 hogy el+ny#en &szes%ts)k.

A. A )selekedeti sz#(etsg tanttele a t# tnelemben


A 1selekedet! sz*0etsg tanttelnek t*&tnete 0!szonylag &*0!d. A ko&a! egyh"zaty"kn"l a sz*0etsg elk;zelse &!tk"n l"t na;0!l"got3 #"& az ele eket3 elyeket ag"#an ,oglal3 ne0ezetesen a ;&8#"&a te0+ ;a&an1sot3 a 0"laszt"s sza#ads"g"t3 s a #Gn s a hal"l lehetsgessgt !nd ege l%t!k. Agoston a de 0i#itates $ei 1% G 5nk"4"#an /gy #eszl a&&8l a 0!szony&8l3 ely#en Ad" "llt Istennel3 !nt sz*0etsg&+l Ptesta ent5 3 ;akt5 Q3 %g "sok k*0etkeztettek az e&edet! sz*0etsg! ka;1solat&a a 48l !s e&t E8s7N9=#+l. A skolaszt!k5s !&odalo #an3 de a &e,o& "to&ok %&"sa!#an !s3 az *sszes ele 3 elyek ks+## #eke&)ltek a 1selekedet! sz*0etsg tanttelnek *ssze"ll%t"s"#a3 "& eg4elentek3 #"& aga a tanttel g ne 0olt k!alak%t0a. $"& ta&tal aznak nh"ny k!,e4ezst3 elyek &" 5tatnak a&&a3 hogy Ad" #Gne a lesz"& azotta!nak !s t5la4don%ttat!k3 0!l"gos3 hogy a #Gn egsz "tad"s"t !nk"## &eal!szt!k5san3 se !nt sz*0etsg!leg k;zeltk el. Tho&nZell ond4a @"l0!n *nstitAcij#al ka;1solatos ele zs#enN RNe a sz*0etsg! k;0!seletet &agadt"k eg /gy3 ahogyan kellett 0olna3 hane helyette egy,a4ta !szt!k5s &eal!z 5stS. 12' A kegyel ! sz*0etsg tanttele egel+zte a 1selekedet! sz*0etsg tanttelt s k!k*0ezte annak az /t4"t. >!ko& "& 0!l"gosan l"tt"k3 hogy a Szent%&"s egy olyan sz*0etsg ,o& "4"#an 5tat4a #e az )d0*ssg /t4"t3 elynek ;"&h5za "t C"l &a4zol4a ,el a H8 a -=#en Ad" s @&!szt5s k*z*tt3 ez ha a&osan okot szolg"ltatott &"3 hogy a 1so&#%tatlans"g "lla;ot"&8l !s sz*0etsgknt gondolkod4anak. Ee;;e sze&!nt az els+ 5nka3 ely ta&tal azta az )d0*ssg /t4"nak sz*0etsg! #e 5tat"s"t3 $5ll!nge& 0ompendi'm o& the 0hristian Religion PA ke&esztyn 0all"s t* *& *ssze,oglal"saQ 1% G 5nk"4a3 s Ile0!an5s 0olt a 0al8d! egala;%t84a a 48l k!,e4lesztett sz*0etsg! teol8g!"nak3 ely#en a sz*0etsg ,ogal a el+sz*& 0"lt az egsz &endsze& alkot8 s eghat"&oz8 0ez&el00.12- S0do&sz"g s N eto&sz"g &e,o& "t5s egyh"za!t8l a sz*0etsg! teol8g!a "tke&)lt Eolland!"#a s a #&!t sz!getek&e3 k)l*n*sen Sk81!"#a. @o&a! k;0!sel+ Eolland!"#an Ko a&5s3 T&el1at!5s3 Ha0ens;e&ge&3 s k)l*n*sen (lo;;en#5&g. ?t8##!t (o11e45s el+,5t"&"nak tek!nt!k3 ak!t gyako&ta h!#"san Ra sz*0etsg! teol8g!a aty4"nakS !s ne0eznek. (o11e45s 0al8d! k!tGn+sge3 legal"##!s &sz#en a##an a tny#en &e4l!k3 hogy eg;&8#"lta a teol8g!a tan5l "nyoz"s"nak szok"sos skolaszt!k5s 8dsze&t3 ely az + ko&"#an nagyon "ltal"nos 0olt3 az "ltala #!#l!k5sa##nak ta&tott 8dsze&&el helyettes%ten!. E##en a 0onatkoz"s#an k*0ette $5& ann5st s Y!ts!5st. (o11e45s s k*0et+! azon#an ne az egyetlenek 0oltak3 ak!k ,elka&olt"k a 1selekedet! sz*0etsg tanttelt. Ezt "sok !s egtettk3 ;ld"5l 6oet!5s3
12' 12-

Isszegy4jt"tt m4#ek3 I. k*tet 71B. oldal. 6. *. @"l0!n3 *nstitAci3 II. k*ny0 1. 6. *. Ee;;e Geschichte des .ietism's 1% G G0e &tkes ,e4ezet0el3 elynek 1% e $ie ("deraltheologie der Re&ormierten Kirche3 2:'=1':. oldal

173

>ast&!1ht3 " >a&1k3 s .e >oo&. Y;e!4 s .e& o5t &" 5tatnak3 hogy azok#an a na;ok#an a 1selekedet! sz*0etsg tagad"s"t e&etneksgnek !n+s%tettk.127 A szo1!n!"n5sok !ndenest+l el0etettk ezt a tanttelt3 !0el ne h!ttek a##an3 hogy Ad" #Gne a lesz"& azotta!nak !s t5la4don%ttat!k3 egyes a& !n!"n5sok ;ed!g3 ;ld"5l E;!s1o;5s3 L! #o&gh3 6ene a s M. Alt!ng3 ak!k e #e&! tan%t"snak ne0eztk3 egyet&tettek ezzel. Nagy4"#8l a t!zennyol1ad!k sz"zad k*ze;n3 !ko& a sz*0etsg tanttele Eolland!"#an "& a4dne ,eleds#e e&)lt3 (o &!e s Eolt!5s EEamen #an het /nt5erp #an !olerantie 1% G G0e !s t ,elh%0t"k &" az egyh"z ,!gyel t. Sk81!"#an nh"ny ,ontos 5nk"t %&tak a sz*0etsgek&+l3 #ele&t0e a 1selekedet! sz*0etsget3 ;ld"5l D!she& PMarro5 o& Modern $i#inityQ3 $all3 $lake3 K!#3 s $oston. Yalke& ond4aN RA sk81!a! &g! teol8g!a hangs/lyosan ne0ezhet+ sz"#etsgi teolginakS.129 A tanttelt h!0atalosan el!s e&te a Yest !nste&! E!t0all"s3 0ala !nt a (orm'la 0onsens's =el#etica. Lnyeges3 hogy a 1selekedetek tanttele nagyon ke0s 0"lasz&eak1!8t 0"ltott k! a &8 a! katol!k5s s a l5the&"n5s teol8g!"#an. Ennek agya&"zata Ad" #Gnnek a lesz"& azotta!nak 0al8 k"z#etlen t'lajdon+tsnak tanttel0el ka;1solatos 0!selkeds)k#en &e4l!k. A &a1!onal!z 5s s Cla1ae5snak a k"z#etett t5la4don%t"s&8l alkotott el lete hat"s"&a3 a ! az /4= angl!a! teol8g!"#an !s el,ogad"s&a tal"lt3 a sz*0etsg tanttele ,okozatosan hanyatlan! kezdett. >g olyan konze&0at%0 tan%t8k !s3 !nt a holland .oedes s 6an Ioste&ze el5tas%tott"k3 s az /4= angl!a! teol8g!"#an !s 1sak &*0!d letG 0olt. Sk81!"#an se sokkal 4o## a helyzet. E5gh >a&t!n "& %&ta a !he tonement PAz engesztelsQ 1% G 5nk"4"#an3 P1229=#an 4elent egQN RAtt8l ,l)nk #ek*0etkezett a sz*0etsg! teol8g!a #!zonyos ,ok/ elhanyagol"sa3 s ez ne t/l 48 4el az egyh"z k*z0etlen 4*0+4&e nz0e k*z*tt)nkS.122 S %g o&sz"g5nk#an az olyan ;&es#!te&!"n5s teol8g5sok3 !nt Eodge=k3 Tho&nZell3 $&e1ken&!dge s .a#ney eg,elel+ 8don sz" %t"s#a 0ettk a tanttelt teol8g!a! 5nk"!k#an3 az egyh"zak#an3 elyek ezt k;0!sel!k3 a4dne tel4esen el0esz%tette lete&e4t. Eolland!"#an @5y;e& s $a0!n1k #e,oly"sa alatt #ek*0etkezett a sz*0etsg! teol8g!a /4&aledse3 s Isten kegyel n "t to0"##&a !s l+ 0al8s"g az e #e&ek sz%0#en s el 4#en.

B. A )selekedeti sz#(etsg tanttelnek bibliai ala.+a


A 1selekedet! sz*0etsg szles k*&G tagad"sa sz)ksgess tesz!3 hogy #!#l!a! ala;4a!t gondosan eg0!zsg"l45k. 1. A SZ<6ETSK ELE>EI MELEN 6ANNA@ AZ ST<HTNET$EN. El kell !s e&n!3 hogy a Rsz*0etsgS sz8 ne ,o&d5l el+ a Kenez!s els+ h"&o ,e4ezet#en3 de ez ne egyen&tkG annak k! ond"s"0al3 hogy ezek ne ta&tal azz"k a sz)ksges adatokat a sz*0etsg tanttelnek ,el"ll%t"s"hoz. 6al8sz%nGleg senk! se k*0etkeztetne a##8l a tny#+l3 hogy a Rh"&o s"gS sz8 ne sze&e;el a $!#l!"#an a&&a3 hogy a Szenth"&o s"g tanttelt ne lehet egtal"ln! a $!#l!"#an. A sz*0etsg !ndh"&o ele e egtal"lhat8 a Szent%&"s#an3 s ha az ele ek eg0annak3 akko& ne 1sak 4oggal ka;1sol45k ezeket *ssze3 de a tanttel &endsze&es tan5l "nyoz"sa so&"n k*telessg)nk ezt eg !s tenn!3 s az %gy egalkotott tanttelnek a eg,elel+ ne0et egadn!. A 0!zsg"lt eset#en a kt ,l egne0eztet!k3 a ,elttel k! 0an sza#0a3 az engedel essg 45tal "nak %g&ete 0!l"gosan 4elez0e 0an s a egszegs #)ntetsnek ,enyegetse !s sze&e;el. >g !nd!g eg,ogal azhat8 azon#an az ellen0ets hogy ne ol0ass5k3 hogy a kt ,l egyet&ts&e 45tna3 s Ad" &8l se azt3 hogy el,ogadn" a k!sza#ott ,eltteleket3 ez azon#an ne egy lek)zdhetetlen ellen&0. Ne ol0as5nk e,,le konk&t egyezsget s el,ogad"st az e #e& &sz&+l se No3 se A#&ah" eset#en. Isten s e #e& azon#an ne egyen&ang/ ,elekknt 4elennek eg e e sz*0etsgek egy!k#en se . Isten a#szol/t sz50e&n az e #e&ekkel 0al8 #"n"s 8d4"t !llet+en3 s t*kletes 4oga 0an ,eltteleket
127 129

Geschiedenis der Bed% =er#% Kerk% anteekeningen3 I=II. k*tet3 31-. oldal ,cottish !heology and !heologians3 93. oldal 122 2-. oldal

17'

sza#n!3 elyet a "s!k ,lnek tel4es%ten!e kell annak &dek#en3 hogy l0ezhesse az 48!nd5lat"t. S+t3 Ad" a te& szetes ka;1solat"nak ala;4"n k*teles 0olt engedel eskedn! Istennek3 s !ko& a sz*0etsg! 0!szony lt&e4*tt3 ez az engedel essg egy#en *n&dekk !s 0"lt. >!ko& Isten sz*0etsg! ka;1solat#a l; az e #e&ekkel3 !nd!g az3 Ak! egsza#4a a ,eltteleket3 s ezek nagyon engedkeny ,elttelek3 %gy e##+l a sze ;ont#8l nz0e !s t*kletes 4oga 0an el0"&n!3 hogy az e #e& ezeket el,ogad4a. A 0!zsg"lt eset#en Istennek ne kellett "st tenn!e3 1sak k!h!&detn!e a sz*0etsget3 s a t*kletes "lla;ot3 ely#en Ad" lt3 elegend+ ga&an1!"nak #!zony5lt a&&a nz0e3 hogy el ,og4a ,ogadn!. 2. $ENNE 6ILT AZ <H<@LET ^KHETE. Egyesek tagad4"k3 hogy lenne #"& !,le #!#l!a! #!zony%tka egy e,,le %g&etnek. Nos3 az t*kletesen !gaz3 hogy e,,le %g&et n!n1s konk&tan le%&0a3 de alte&nat%0aknt 0!l"gosan #enne ,oglaltat!k a hal"l#an3 a ! az engedetlensg k*0etkezt#en l; ,el. A #)ntets ,enyegetsnek ny!l0"n0al8 ,eltteles k*0etkeztse az3 hogy a##an az eset#en3 ha az e #e& engedel esked!k3 a hal"l ne ,og ,ell;n!3 s ez ne 4elent "st3 !nt hogy az let ,olytat8d!k. Ellen0etettk3 hogy ez 1sak Ad" te& szetes letnek ,olytat8d"s"t 4elent!3 ne ;ed!g azt3 a !t a Szent%&"s *&*kletnek ne0ez. A az let #!#l!a! elk;zelse az Istennel 0al8 k*z*ssg3 s ez az let az3 a elyet Ad" #!&tokolt3 #"& az + eset#en ez g el0esz%thet+ 0olt. Ea Ad" k!"llta 0olna a ;&8#"t3 ez az let ne 1sak eg a&adt 0olna3 hane egszGnt 0olna el0esz%thet+nek lenn!3 teh"t ,ele elkedett 0olna egy agasa## s%k&a. C"l ;ontosan azt ond4a nek)nk a H8 a 9N1:=#en3 hogy a ;a&an1solat3 azaz a t*&0ny3 az let&e 0al8. Eodge ond4aN RA t*&0ny az let 0del &e lett k!alak%t0a s ahhoz lett !gaz%t0a3 de 0al84"#an a hal"l okoz84"0" 0"ltS. Ezt ny!l0"n0al8an 4elz!k az olyan !gehelyek !s3 !nt a H 1:N-3 Kal3N13. Nos3 "ltal"nosan el!s e&!k3 hogy a 0get ne &+ lettel ka;1solatos e e d!1s+sges %g&et se !k;;en se a&&a a te& szetes 0!szony&a 0onatkozott3 ely#en Ad" "llt Istennel3 hane "s 0olt az ala;4a. Azt ondan! azon#an3 hogy !tt 0ala ! ;oz!t%0 dolog 0an3 Isten s;e1!"l!s lee&eszkedse3 ne "s3 !nt a sz*0etsg! ala;el0 el,ogad"sa. Lehetnek g ktelyek a R1selekedet! sz*0etsgS n0 helyessgt !llet+en3 de ne lehet &0nyes &0et eg,ogal azn! a sz*0etsg elk;zels0el sze #en. 3. ALACMA$AN 66E A @EKYEL>I SZ<6ETSK EKYSZEHJEN A @HISZT?SSAL3 >INT A >I @EZES[N@@EL @<T<TT EHE.ETI EKYEZSK 6KHEEAMTASA. sza#adon 0"llalta el Isten aka&at"nak k!0!telezst. a t*&0ny al" helyezte >ag"t3 hogy eg0"lthassa a t*&0ny alatt le0+ket3 ak!k t*## "& ne 0oltak a##an a helyzet#en3 hogy letet sze&ezhettek 0olna az"ltal3 hogy sa4"t ag5k t*lt!k #e a t*&0nyt. el4*tt egtenn! azt3 a !t Ad" el 5lasztott egtenn!3 s tette azt a sz*0etsg! egyez ny 4og1% n. S ha ez %gy 0an3 s ha a kegyel ! sz*0etsg3 a ! @&!szt5st !llet!3 egysze&Gen 1sak az e&edet! egyezsg k!0!telezse3 e##+l az k*0etkez!k3 hogy 5t8##!nak kellett lenn!e a sz*0etsg te& szetnek !s. S !0el @&!szt5s tel4es%tette a 1selekedet! sz*0etsg ,elttele!t3 az e #e&ek ost lea&athat4"k az e&edet! egyezsg gy) *l1st a Mz5s @&!szt5s#a 0etett h!t "ltal. >ost az lethez kt /t 0ezet3 elyek *n ag5k#an az lethez 0ezet+ 5tak. Az egy!k a t*&0ny /t4aN R>8zes a t*&0ny#+l 0al8 !gazs"g&8l azt %&4a3 hogy a k! azokat 1selekesz!3 l azok "ltalS3 de ez az az /t3 a elyen az e #e& t*## ne k;es egtal"ln! az letet. A "s!k ;ed!g a##a a Mz5s @&!szt5s#a 0etett h!t /t4a3 ak! eleget tett a t*&0ny k*0etel nye!nek3 s ost k;es sztosztan! az *&*klet "ld"sa!t. '. A CAHE?ZA> A.A> S @HISZT?S @<Z<TT. A ;"&h5za 3 a !t C"l 0on Ad" s @&!szt5s k*z*tt a H8 a -N12=21=#en a eg!gaz5l"s tanttel0el ka;1solatosan 1sak azzal a ,elte0ssel agya&"zhat83 hogy @&!szt5shoz hasonl8an Ad" !s a sz*0etsg ,e4e 0olt. C"l sze&!nt a eg!gaz5l"s lnyeg! ele e a##an ,oglaltat!k3 hogy @&!szt5s !gazs"ga nek)nk t5la4don%ttat!k !nden,le sze lyes te0kenysg nlk)l a ! &sz)nk&+l3 ellyel k!&de elhetnnk azt. S ezt /gy tek!nt!3 !nt t*kletes ;"&h5za ot azzal3 ahogyan Ad" #Gne nek)nk !s t5la4don%ttat!k. Ez te& szetes 8don 0ezet ahhoz a k*0etkeztetshez3 hogy Ad" sz!ntn sz*0etsg! ka;1solat#an "llt a lesz"& azotta!0al.

17-

-. A ES7N9 IKE6EHS. A E8s7N9=#en ezt ol0ass5kN R.e +k3 !nt Ad" 3 "th"gt"k a sz*0etsgetO ott 1selekedtek hGtlen)l ellene S. @%s&leteztek3 hogy ktsgeket #&esszenek ezzel az !gehellyel ka;1solatosan. Egyesek azt 4a0asolt"k3 hogy ol0ass5nk RAd" n"lS=t3 a ! azt 4elenten3 hogy #!zonyos 48l !s e&t 0tkek k*0etkeztek #e az Ad" nak ne0ezett helysz%nen. Az el*l4"&8sz8 azon#an k!z"&4a ezt az &tel ezst. S+t3 a $!#l!a sehol se e l%t se !,le 48l !s e&t t*&tnel ! 0tket Ad" n"l. Az angol A5tho&!zed 6e&s!on R !nt az e #e&ekS k!,e4ezssel ,o&d%t4a3 a ! azt 4elenten3 hogy e #e&! 8don. Ezzel sze #en ,el0ethet+3 hogy az e&edet! sz*0eg#en n!n1s t*##es sz" 3 to0"## egy e,,le k!4elents !nk"## egy)gyG lenne3 !0el az e #e& al!gha 0tkezhetne "sknt3 !nt e #e&! 8don. A R !nt Ad" S &tel ezs 0g)l a leg4o##nak #!zony5l. Ezt t" ogat4a a M8#31N33 ;"&h5za os !gehelye s azt ,ogadta el az A e&!1an He0!sed 6e&s!on #!#l!a,o&d%t"s !s.

!. A )selekedeti sz#(etsg elemei


A k*0etkez+ ele eket kell egk)l*n#*ztetn)nkN 1. A SZEHZ. DELE@. Egy!k oldalon 0olt a h"& as Isten3 a Te&e t+ s L&3 "s!k oldalon Ad" 3 a T+le ,)gg+ te&e t ny. @ett+4)k k*z*tt kett+s 0!szonyt kell egk)l*n#*ztetn!N a. termszetes kapcsolatot% >!ko& Isten egte&e tette az e #e&t3 ag"0al ezzel a tnnyel egy te& szetes ka;1solatot ltes%tett <n aga s az e #e& k*z*tt. Ez olyas,a4ta ka;1solat 0olt3 !nt a ,azekas s az agyag k*z*tt!3 egy a#szol/t sz50e&n s egy #"& !,le k*0etelst+l eg,osztott alany k*z*tt!. 6al84"#an a kett+4)k k*z*tt! t"0ols"g olyan hatal as 0olt3 hogy ezek a 4elk;ek ne !s elgsgesek a le%&"s"&a. Lgy alak5lt3 hogy az egy "ssal k*z*ssg#en 0al8 let l"tsz8lag ne !s 0olt k&dses. Isten te&e t nyeknt az e #e& te& szetesen a t*&0ny alatt "llt3 s k*teles 0olt azt egta&tan!. S #"& a t*&0ny egszegse #)ntetssel s/4totta +t3 a t*&0ny egta&t"sa ne ta&tal azott *&*kl*tt 4ogot a eg45tal az"s&a. >g ha !ndent eg !s tett3 a !t eg kellett tenn!e3 akko& !s 1sak azt ondhatta3 hogy haszontalan szolga 0agyok3 e&t 1sak azt tette eg3 a ! a k*telessge 0olt. E##en a t!szt"n te& szetes ka;1solat#an az e #e& ne &de elhetett k! se !t. S #"& a 0gtelen)l nagy t"0ols"g Isten s e #e& k*z*tt l"tsz8lag k!z"&t #"& !,le k*z*s letet3 az e #e& ;ontosan e,,le k*z*ssg&e te&e tetett s ennek lehet+sge "& #enne &e4lett az Isten k; "s"&a 0al8 te&e ts#en. E##en a te& szetes ka;1solat#an Ad" lett az e #e&! ,a4 aty4a. #. sz"#etsgi kapcsolatot. A kezdet kezdett+l ,og0a azon#an Isten ne 1sak /gy 4elentette k! >ag"t3 !nt a#szol/t Sz50e&n s T*&0nyad83 hane !nt sze&et+ Atya !s3 ak! a T+le ,)gg+ te&e t ny 48ltt s #oldogs"g"t ke&es!. Lee&eszkedett az e #e& sz!nt4&e3 hogy #a&"tknt 4elentse k! >ag"t3 s lehet+0 tegye az e #e& sz" "&a "lla;ot"nak to0"##,e4lesztst az engedel essg /t4"n. Egy ;oz!t%0 t*&0nyhoz"ssal kegyel esen ,el"ll%tott egy sz*0etsg! 0!szonyt. Mog! sze&z+dst k*t*tt az e #e&&el3 ely ta&tal az !nden k*0etel nyt s k*telessget3 ely #enne ,oglaltat!k az e #e& te&e tettsg#en3 de 5gyanakko& nh"ny /4 ele et !s hozz"tett. P1Q Ad" k!4el*ltetett az e #e&! ,a4 k;0!sel+ ,e403 %gy 1selekedhetett !nden lesz"& azott4"nak ne0#en !s. P2Q Id+leges ;&8#"&a ttetett annak &dek#en3 hogy egny!l0"n5l4on3 0a4on sz"ndkosan al" aka&4a=e 0etn! az aka&at"t Isten aka&at"nak. P3Q >egadatott nek! az *&*klet %g&ete3 ha engedel esked!k3 s %gy az Isten kegyel es el&endelse k*0etkezt#en sze&t tett #!zonyos ,eltteles 4ogok&a. Ez a sz*0etsg lehet+0 tette Ad" sz" "&a az *&*klet egsze&zst *n aga s lesz"& azotta! sz" "&a az engedel essg seg%tsg0el. 2. A SZ<6ETSK ^KHETE. A 1selekedet! sz*0etsg hatal as %g&ete az *&*klet %g&ete 0olt. Azok3 ak!k tagad4"k a 1selekedet! sz*0etsget3 tagad"s5kat "ltal"#an a&&a ala;ozz"k3 hogy a $!#l!"#an n!n1s ,el4egyez0e ez az %g&et. S t*kletesen !gaz3 hogy a Szent%&"s ne ta&tal azza az *&*klet Ad" nak adott konk&t %g&ett. A ,enyeget+ #)ntets azon#an 177

0!l"gosan ag"#an ,oglal4a ezt az %g&etet. >!ko& az L& azt ond4a3 hogy Ra ely na;on e4ndel a&&8l3 #!zony eghalszS3 ez a k!4elents 0!l"gosan ag"#an ,oglal4a azt3 hogy ha Ad" egta&t8ztat4a ag"t az e0st+l3 ne ,og eghaln!3 hane a eghal"s lehetsgessge ,*l e eltet!k. Az %gy #enne ,oglalt %g&et te& szetesen ne 4elenthet! azt3 hogy ha Ad" engedel esked!k3 akko& egengedtet!k nek!3 hogy a szok"sos 8don l4en3 azazhogy ,olytassa a k*z*nsges te& szet! letet3 !0el az a te&e ts ,olyt"n "& az *0 0olt3 k*0etkezsk;;en ne lehetett az engedel essg 45tal a. A #enne ,oglalt %g&et ny!l0"n0al8an a&&a 0onatkozott3 hogy az let a leg,els+## ,ok"&a e eltet!k3 az *&*kk0al8 #oldogs"g#a s d!1s+sg#e. Ad" tnylegesen a ;oz!t%0 szentsg "lla;ot"#an te&e tetett3 s halhatatlan 0olt a##an az &tele #en3 hogy ne 0olt al"0et0e a hal"l t*&0nynek. A g 1sak ;"lya,5t"sa ele4n "llt s ne &endelkezett azokkal a leg agasa## &endG k!0"lts"gokkal3 elyek el+ 0oltak ksz%t0e az e #e& sz" "&a. >g ne e eltetett a h!#"z"s3 a 0tkezs s a eghal"s lehetsgessge ,*l. >g ne 0olt #!&tok"#an a leg agasa## &endG szentsgnek3 s g ne l0ezte az letet annak tel4essg#en. Istennek az e #e&#en le0+ k; "sa g ko&l"toz0a 0olt az e #e& Isten ellen 0al8 0tkezsnek lehetsgessge "ltal3 a ! 48#8l &ossz" tehette +t s al"0ethette a hal"l t*&0nynek. Az let %g&ete a 1selekedet! sz*0etsg#en a&&a 0onatkoz8 %g&et 0olt3 hogy elt*&*ltet!k az letnek !nden ko&l"toz"sa3 elynek Ad" g al" 0olt 0et0e s ,ele eltet!k ez az let a t*kletessg leg agasa## sz!nt4&e. >!ko& C"l azt ond4a a H8 a 9N1:=#en3 hogy a ;a&an1solat az let&e 0al83 + az letet a sz8 legtel4ese## &tel #en &t!. A 1selekedet! sz*0etsg ala;el0e ez 0oltN ha az e #e& egtesz! ezt s ezt3 akko& ln! ,og3 s ezt az ala;el0et a Szent%&"s /4&a s /4&a ege l%t!3 3>8z12N-3 Ezk2:N113 133 213 H 1:N-3 Kal3N12. 3. A SZ<6ETSK DELTTELE. A 1selekedet! sz*0etsg %g&ete ne 0olt ,elttel nlk)l!. Delttel 0olt a ;ontos s t*kletes engedel essg. Az !sten! t*&0ny ne k*0etelhet ke0ese##et ennl3 s a 48 s gonosz t5d"s"nak ,"4"&8l 0al8 e0s ;oz!t%0 t!lal a egy *n ag"#an k*z* #*s dolog&a 5tal0a 0!l"gosan a t!szta engedel essg ;&8#"4a 0olt a sz8 a#szol/t &tel #en. Az e #e& te& szetesen sz!ntn al" 0olt 0et0e az Isten e&k*l1s! t*&0nynek3 a ! a sz%0nek h/st"#l"!&a 0olt ,el%&0a. Te& szet#+l ad8d8an !s e&te azt %gy ne kellett te& szet,elett! 8don k!4elentetn!e annak3 !nt a s;e1!"l!s ;&8#atttel eset#en ez egt*&tnt. Az e&k*l1s! t*&0ny lnyeg#en3 ahogyan Ad" !s e&te3 ktsgtelen)l a T%z;a&an1solat 0olt3 de "s ,o& "#an. Melenleg! ,o& "4"#an az e&k*l1s! t*&0ny el+,elttelez! a #Gnt3 k*0etkezsk;;en els+dlegesen negat%03 Ad" sz%0#en azon#an ;oz!t%0 4ellegGnek kellett lenn!e. A ;ontosan az&t3 e&t ;oz!t%0 0olt3 ne 45ttatta el a t5dat"!g a #Gn lehetsgessgt. E !att egy negat%0 ;a&an1solat !s hozz"adatott. S+t3 annak &dek#en3 hogy Ad" ;&8#"&a ttele a t!szta engedel essg ;&8#attele lehessen3 Isten sz)ksgesnek ta&totta hozz"tenn! azokhoz a ;a&an1solatokhoz3 elyeknek Ad" ,el,ogta a te& szetessgt s ssze&Gsgt3 egy ;a&an1solatot3 ely #!zonyos &tele #en *nknyes s k*z* #*s 0olt. Azaz3 a t*&0ny k*0etel nye!3 /gy ond3 egyetlen dolog&a *ssz;ontos5ltak. A nagy egoldand8 k&ds az 0olt3 hogy az e #e& engedel esked!k=e Istennek ,ennta&t"s nlk)l3 0agy k*0et! a sa4"t eg%tlst. .&. $a0!n1k ond4aN REet ;&oe,ge#od #el!1haa de 0oo& he PAda Q het d!le aN Kod o, the ens1h3 Z!4n gezag o, e!gen !nz!1ht3 onZoo&Za&del!4ke gehoo&zaa he!d od sel,stand!ng onde&zoek3 geloo, o, tZ!4,elS.12B '. A SZ<6ETSK $[NTETSE. A ,enyeget+ #)ntets a hal"l 0olt3 s hogy az !t 4elent3 azt a leg4o##an a ,ogalo "ltal"nos 4elents#+l &thet4)k eg3 a !k;;en a Szent%&"s haszn"l4a3 0ala !nt a##8l a gonosz#8l3 a ! a 0tkest &te a #)ntets 0g&eha4t"sa so&"n. Ny!l0"n0al83 hogy a hal"l a sz8 legszlese## k*&G &tel #en sze&e;el3 az ag"#an ,oglal4a !nd a ,!z!ka!3 !nd az *&*k hal"lt. A Szent%&"s ala;0et+ elk;zelse a hal"l&8l ne a ltezs k!olt"sa3 hane az let ,o&&"s"t8l 0al8 el0"gattat"s3 s az ennek k*0etkezt#en ,ell;+ ;5szt5l"s3 0agy nyo o&/s"g s szen0eds. Ala;0et+en ez a lleknek az Istent+l 0al8 el0"lasztotts"g"t 4elent!3 a ! lelk! nyo o&/s"g#an ny!l0"n5l eg3 a4d az *&*k hal"l#an & 0get. @tsgtelen3
12B

Gere&% $ogm% II. k*tet 712. oldal

179

hogy a #)ntets 0g&eha4t"sa azonnal egkezd+d*tt az els+ 0tek 5t"n. A lelk! hal"l azonnal #ek*0etkezett s a hal"l ag0a! elkezdtek Gk*dn! a test#en !s. Az %tlet tel4es 0g&eha4t"sa azon#an ne k*0etkezett #e azonnal3 hane ,elta&t8ztattatott3 !0el Isten azonnal #e0ezette a kegyele s hely&e"ll%t"s *kon8 !"4"t. -. A SZ<6ETSK SA@HA>ENT?>AI. N!n1s hat"&ozott !n,o& "1!8nk a Szent%&"s#an ennek a sz*0etsgnek PaQ a s"k&a ent5 "&8l3 0agy P#Q a z"log"&8l. Ez&t a 0le nyek &endk%0)l! 0"ltozatoss"g"0al "ll5nk sze #en e k&dst !llet+en. Egyesek ngy dolog&8l #eszlnekN az let ,"4"&8l3 a 48 s gonosz t5d"s ,"4"&8l3 a Ca&ad!1so &8l s a szo #at&8l3 "sok h"&o &8lN a kt ,"&8l s a Ca&ad!1so &8l3 eg!nt "sok 1sak kett+&+lN az let ,"4"&8l s a Ca&ad!1so &8l3 0g)l 0annak3 ak!k egy&+lN az let ,"4"&8l. Az 5tols8 0le ny a legelte&4edte##3 s l"tsz8lag ez az egyetlen3 ely 0ala !,le t" ogat"st ka;hat a Szent%&"s#8l. Ennek a ,"nak a gy) *l1s&+l ne sza#ad /gy gondolkodn5nk3 !nt a ! 0a&"zslatosan3 0agy ed!ka!lag 5nk"l4a k! a halhatatlans"got Ad" sze&0ezet#en. 6ala !k;;en g!s ka;1sol8dott az let a4"ndk"hoz. >!nden 0al8sz%nGsg sze&!nt /gy kell ,el,ogn5nk3 !nt az let k!4el*lt 4elk;t3 0agy ;e1st4t. @*0etkezsk;;en !ko& Ad" el0esz%tette az %g&etet3 elz"&atott ett+l a 4elt+l. ^gy ,el,og0"n a dolgot3 az 1>8z3N22 sza0a!t s"k&a ent"l!san kell &ten)nk.

&. A )selekedeti sz#(etsg +elenlegi lla.ota


A k&dst !llet+leg3 !sze&!nt a 1selekedet! sz*0etsg g !nd!g &0ny#en 0an=e3 0agy Ad" #Gneko& hat"lyon k%0)l ke&)lt3 4elent+s 0le nyk)l*n#sg "ll ,enn az a& !n!"n5s s a &e,o& "t5s teol8g5sok k*z*tt. 1. AZ AH>INIAN?S NZET. Az a& !n!"n5sok azt "ll%t4"k3 hogy ez a 4og! sz*0etsg tel4essggel hat"ly"t 0esztette Ad" #5k"sako&3 s e ellett a k*0etkez+k;;en &0elnekN PaQ Az %g&et 0!ssza0onatott s az egyezsg elt*&*ltetett3 s ahol n!n1s egyezsg3 ne "ll ,enn k*telezettsg. P#Q Isten ne k*0etelhette to0"## az e #e& tel4es engedel essgt3 !ko& az k;telenn 0"lt a&&a3 hogy ell"ssa a sz)ksges szolg"latot. P1Q >ltatlan lenne Isten #*l1sessghez3 szentsghez s ,ensghez a eg&o lott te&e t nyt a szent s osztatlan sze&etet szolg"lat"&a h%0n!. k azt 0all4"k3 hogy Isten /4 sz*0etsget ala;%tott3 s /4 t*&0nyt h!&detett k!3 a h!t s az e0angl!5 ! engedel essg t*&0nyt3 elyet az e #e&3 da1"&a le1s*kkent k;essge!nek3 k;es egta&tan!3 ha egka;4a hozz" az "ltal"nos3 0agy elgsges kegyele t" ogat8 seg%tsgt. A k*0etkez+ eg,ontol"sok azon#an e e nzet ellen sz8lnakN PaQ Az e #e&nek az Istennel sze #en! k*telezettsge sohase 1sak a sz*0etsg! k*0etel nyek#en gy*ke&ezett3 hane ala;4"#an 00e a##an a te& szetes ka;1solat#an !s3 ely#en Istennel "llt. Ez a te& szetes 0!szony #eleol0adt a sz*0etsg! 0!szony#a. P#Q Az e #e& a k;telensgt sa4"t aga okozta3 k*0etkezsk;;en e !att ne entes)l ett+l az !gaz k*0etel nyt+l. Az *n ag"nak okozott ko&l"tok3 #Gn*s s *nkntes ellensgessge Istennel sze #en ne ,oszt4"k eg a 0!l"gegyete sz50e&n ?&"t att8l a 4og"t8l3 hogy egk*0etel4e >ag"nak azt a sz%0#el! s sze&et+ szolg"latot3 a ! Nek! 4"&. P1Q Az a& !n!"n5s nzet red'ctio ad abs'rd'm)a a##an &e4l!k3 hogy a #Gn*s k;es tel4es ,elsza#ad5l"st nye&n! a 4ogos k*0etels al8l azzal3 hogy 0tkez!k. >!nl t*##et 0tkez!k az e #e&3 ann"l !nk"## a #Gn &a#szolg"4"0" 0"l!k3 s k;telen tenn! a 48t3 s !nl lye##en s)llyed #ele e##e a &a#szolgas"g#a3 ely eg,oszt4a +t a 48 1selek0snek k;essgt+l3 s ann"l ke0s# ,elel+ss 0"l!k. Ea elg sokat 0tkezett3 a 0gn entes)l !nden e&k*l1s! ,elel+ssg al8l. 2. A HEDIH>AT?S NZET. >g nh"ny &e,o& "t5s teol8g5s !s #eszl a 4og! sz*0etsg egszGns&+l s ennek #!zony%tk"t olyan !gehelyek#en ke&es!3 !nt a Zs!d2N13. Ez te& szetesen azt a k&dst 0etette ,el3 hogy 0a4on a 1selekedet! sz*0etsg tek!nthet+=e a /lt dolg"nak3 s ha !gen3 !lyen &tk#en3 !llet0e g !nd!g &0ny#en le0+nek kell=e tek!nten!3 s ha !gen3 !lyen &tk#en. Altal"nosan egyet&tenek a##an3 hogy az e #e& 4og! helyzetnek 172

se !,le eg0"ltoz"sa se k;es elt*&*ln! a t*&0ny tek!ntlytO s az Isten "ltal a te&e t nye!t+l egk*0etelt engedel essg ne &t 0get az + #5k"s5kkal s az ezzel 4"&8 k;telenn 0"l"ssalO a #Gn zsold4a g !nd!g a hal"lO s az *&*klet k!&de lshez !nd!g !s a t*kletes engedel essg k*0eteltetett eg. Ez a 0!zsg"lt k&dssel ka;1solatosan az al"##!akat 4elent!N a. =ogy a cselekedeti sz"#etsg nem sz4nt meg7 P1Q a ! az e #e&nek az Istennel 0al83 #eleol0adt te& szetes 0!szony"t !llet!3 !0el az e #e& !nd!g !s t*kletes engedel essggel ta&toz!k IstennekO P2Q a ! azoknak az "tk"t s #)ntetst !llet!3 ak!k to0"##&a !s ,olytat4"k a 0tkezstO s P3Q a ! a ,eltteles %g&etet !llet!. Isten 0!ssza0onhatta 0olna ez az %g&etet3 de ne tette3 3>8z12N-3 H 1:N-3 Kal3N12. Ny!l0"n0al8 azon#an3 hogy a #5k"s 5t"n senk! se k;es eleget tenn! a ,elttelnek. #. =ogy a cselekedeti sz"#etsg megsz4ntN P1Q a ! az /43 ;oz!t%0 ele eket !llet! azok eset#en3 ak!k a kegyele sz*0etsg#en 0annak. Ez ne azt 4elent!3 hogy egysze&Gen ,l&ettetett s ,!gyel en k%0)l&e ke&)lt3 hane azt3 hogy k*0etel nye!t a @*z#en4"&8 k!elg%tette az n;e sz" "&aO s P2Q !nt az *&*klet el&snek k!4el*lt eszk*ze3 !0el a #Gneset 5t"n e##en a sze&e;#en hat"stalan.

17B

A< E1BE; A B?N 4LLA=>T4BAN


I. A b%n eredete
A gonosz e&edetnek ;&o#l "4"t a 0!l"g#an !nd!g !s a ,!loz8,!a s a teol8g!a egy!k legnagyo## ;&o#l "nak tek!ntettk. Ez olyan ;&o#l a3 a ! te& szetes 8don knysze&%t! ag"&a az e #e& ,!gyel t3 !0el a gonosz hatal a 8&!"s! s egyete es3 s *&*k*s &ozsdaknt ott 0an az leten !nden egny!l0"n5l"s"#an3 !nden e #e& let#en na;! ta;asztalatknt. A ,!loz8,5soknak sze #e kellett nzn! a ;&o#l "0al s 0"laszt kellett ke&esn!)k az *sszes gonoszs"g e&edetnek k&ds&e3 s k)l*n*sen az e&k*l1s! gonoszs"g&a3 a ! a 0!l"g#an 0an. Egyesek sz" "&a ez olyanny!&a az let &sznek tGnt3 hogy a egold"s"t a dolgok te& szetes alkat"#an ke&estk. >"sok azon#an eg 0oltak a&&8l gy+z+d0e3 hogy sz"ndkos e&edete 0an3 azazhogy az e #e& sza#ad 0"laszt"s"#8l ,akad 0agy a 4elenleg!3 0agy 0ala ely!k el+z+ ltezs#en. Ezek sokkal k*zele## "llnak az Isten Ig4#en k!4elentett !gazs"ghoz.

A. A b:n e edet e (onatkoz- t# tnelmi nzetek


A legko&"##! egyh"zaty"k ne #eszltek nagyon hat"&ozottan a #Gn e&edet&+l3 #"& az elk;zels !sze&!nt Ad" sz"ndkos 0tk#+l s #5k"s"#8l e&ed3 "& I&enae5s %&"sa!#an egtal"lhat8. Ea a&osan ez 0"lt az 5&alkod8 nzett az egyh"z#an3 k)l*n*sen a gnoszt!1!z 5ssal sze #en3 a ely a gonoszt az anyag#an *&*kl*tten #enne le0+nek3 .e !5&gosz ,+!sten te& knek ta&totta. Az e #e&! lleknek az anyaggal 0al8 &!ntkezse azonnal gonossz" tette azt. Ez az el let te& szetesen el&a#olta a #Gn sz"ndkos s e&k*l1s! 4ellegt. I&!gensz ezt az + ;&e=egz!szten1!al!sta el let0el ;&8#"lta eg ,ennta&tan!. Sze&!nte az e #e&ek lelke! a egel+z+ ltezs)k so&"n 0tkeztek3 %gy 0ala enny!en #Gn*sknt l;nek #e e##e a 0!l"g#a. Ez a ;laton!sta nzet t/l sok ;&o#l "0al 0olt knytelen sze #enzn! ahhoz3 hogy szles k*&#en el,ogad"s&a tal"l4on. A t!zennyol1ad!k s t!zenk!len1ed!k sz"zad so&"n 0!szont t" ogat"s&a tal"lt >)lle& s H)1ke&t3 0ala !nt olyan ,!loz8,5sok &sz&+l3 !nt Less!ng3 S1hell!ng s M. E. D!1hte. Altal"noss"g#an a ha& ad!k s negyed!k sz"zad! g*&*g egyh"zaty"k tan%tott"k egy&e n*0ek0+ 0!l"goss"ggal3 hogy az e #e& 4elenleg! #Gn*s "lla;ot"nak agya&"zata Ad" nak a Ca&ad!1so #an elk*0etett els+ 0tk#en &e4l!k. A kelet! egyh"z tan%t"sa! 0g)l a ;elag!"n!z 5s#an 45tottak a 1s/1s;ont&a3 a ely tagadta3 hogy #"& !,le l+ ka;1solat "llna ,enn a kett+ k*z*tt3 %g a ny5gat! egyh"z az "goston!z 5s#an 45tott a 1s/1s&a3 a ely azt hangs/lyozta k!3 hogy Ad" #an egysze&&e 0agy5nk #Gn*s*k s #eszennyezettek. A se !=;elag!"n!z 5s el,ogadta az "d" ! ka;1solatot3 de azt 0allotta3 hogy 1sak a #Gn szennyez+ hat"s"&t ,elel+s. A k*z;ko&#an a ka;1solatot "ltal"nosan el!s e&tk. Id+nknt "goston!3 de gyak&a##an se !=;el"g!"n5s 8don &tel eztk. A &e,o& "to&ok Agoston nzett osztott"k3 a szo1!n!"n5sok ;ed!g Cel"g!5st3 az a& !n!"n5sok 0!szont a se !=;elag!"n!z 5s !&"ny"#a ozd5ltak el. A &a1!onal!z 5s s az e0ol/1!8s ,!loz8,!a hat"sa alatt az e #e& #5k"s"t s annak az e #e& ,a4&a gyako&olt 0gzetes hat"s"t ,okozatosan el0etettk. A #Gn elk;zelst ,el0"ltotta a gonoszs"g elk;zelse3 s ezt a gonoszs"got k)l*n#*z+k;;en agya&"zt"k. @ant /gy tek!ntett &"3 !nt a ! az &zkeken t/l! 0!l"ghoz ta&toz!k3 a !t ne t5dott agya&"zn!. Le!#n!z sz" "&a ez a 0!l"gegyete ko&l"ta!nak sz)ksgsze&G k*0etkez nye 0olt. S1hle!e& a1he& az e #e& &zk! te& szet#en3 H!ts1hl az e #e&! t5datlans"g#an3 tal"lta eg az e&edett3 az e0ol51!on!st"k ;ed!g a ,okozatosan k!,e4l+d+ e&k*l1s! t5dattal sze #en "ll8 ala1sonya##&endG ha4la oknak t5la4don%t4"k. $a&th a #Gn e&edet&+l a ;&edeszt!n"1!8 t!tkaknt #eszl. A #Gn a #5k"s#8l e&edt3 de a #5k"s ne 0olt t*&tnel ! ese ny3 hane az +st*&tnethez P?&ges1h!1hteQ ta&toz!k. Ad" 0al8#an az els+ #Gn*s 0olt3 " engedetlensgt ne lehet a #Gn ok"nak tek!nten! a 0!l"g#an. Az e #e& #Gne 0ala !,lek;;en a te&e t nysg0el ,)gg 19:

*ssze. A Ca&ad!1so t*&tnete azt a #"to&%t8 !n,o& "1!8t szolg"ltat4a3 hogy ne kell #Gn*snek lenn!e.

sz)ksgesen

B. A b:n e edetnek bibliai adatai


A Szent%&"s#an az e&k*l1s! gonoszs"g3 a ! a 0!l"g#an ny!l0"n0al8an #Gnknt 4elen!k eg3 az Isten t*&0nynek a egszegse. Az e #e& a te& szetnl ,og0a !nd!g #Gn*sknt 4elen!k eg3 s ag"t8l &tet+d+en ,el e&)l a k&dsN honnan sze&ezte #e ezt a te& szetetW >!t ond a $!#l!a e&&+l a dolog&8lW 1. ISTEN NE> LEEET A $JN SZEHZME. Isten *&*kk0al8 0gzse te& szetesen #!ztoss" tette a #Gn #e4*0etelt a 0!l"g#a3 de ez ne &tel ezhet+ /gy3 hogy ezzel Isten 0"lt a #Gn ok"0" a##an az &tele #en3 hogy lenne a ,elel+s sze&z+4e. Ezt az elk;zelst a Szent%&"s 0!l"gosan k!z"&4a. RT"0ol legyen Istent+l a gonoszs"g3 s a >!ndenhat8t8l az "lnoks"g_S M8#3'N1:. a szent Isten3 zs7N33 s a#szol/t n!n1s $enne !gazs"gtalans"g3 ->8z32N'3 ZsoltB2N17. ne k%s&thet+ gonoszs"ggal3 >aga ;ed!g senk!t se k%s&t azzal3 Mak1N13. >!ko& egte&e tette az e #e&t3 48nak te&e tette eg a sa4"t k; "s"&a. ;oz!t%0 8don gyGl*l! a #Gnt3 ->8z2-N173 Zsolt-N-3 11N-3 Zak2N193 Lk17N1-3 s @&!szt5s#an gondoskodott az e #e&nek a #Gn#+l 0al8 eg0"lt"s"&8l. >!ndennek ,ny#en !stenk"&o l"s lenne Isten&+l3 !nt a #Gn sze&z+4&+l #eszln!. S ezen ok#8l !nden dete& !n!sta nzet3 ely /gy 5tat4a #e a #Gnt3 !nt a dolgok te& szetnek sz)ksgsze&G 0ele4"&84"t3 el0etend+. Ezek ne 1sak k*z0et0e Istent tesz!k eg a #Gn sze&z+4nek3 de ellenttesek !s ne 1sak a $!#l!"0al3 hane az e #e& lelk!!s e&etnek hang4"0al !s3 a ! #!zonys"got tesz az e #e& ,elel+ssg&+l. 2. A $JN AZ ANKYAL6ILAK$L EHE.. A $!#l!a azt tan%t4a3 hogy ha eg;&8#"l45k 0!sszak*0etn! a #Gn e&edett3 0!ssza kell enn)nk az e #e& #5k"s"!g3 a ! a Kenez!s 3. ,e4ezet#en sze&e;el s ,!gyel )nket az angyal0!l"g#an t*&tntek&e kell !&"ny%tan!. Isten te&e tett angyalse&egeket !s s 0ala enny!en 48k 0oltak3 !ko& Te&e t+4)k kez#+l k!ke&)ltek3 1>8z1N31. Azon#an 0g#e ent egy el#5k"s e##en az angyal0!l"g#an3 elynek so&"n angyalok lg!8! szakadtak el Istent+l. Ennek a #5k"snak a ;ontos !de4t ne !s e&4)k3 de a Mn2N''.#en Mz5s /gy #eszl a Konosz&8l3 !nt ak! kezdett+l ,og0a e #e&*l+ 0olt P katarchesQ3 to0"##" M"nos azt ond4a az 1Mn3N2=#an3 hogy kezdett+l ,og0a #Gn#en 0an. Az 5&alkod8 nzet sze&!nt ez a kat- arches azt 4elent!3 hogy az e #e&!sg t*&tnetnek kezdett+l ,og0a. Nagyon ke0eset t5d5nk az angyalok #5k"s"t okoz8 #Gn&+l. A##8l3 hogy C"l a&&a ,!gyel eztet! T! 8te5st3 hogy egyetlen /4 e #e&t se sza#ad ;)s;*kk tenn!3 Rnehogy ,el,50alkod0"n3 az *&d*g k"&hozat"#a esskS3 1T! 3N173 !nden 0al8sz%nGsg sze&!nt a&&a k*0etkeztethet)nk3 hogy ez a #)szkesg #Gne 0olt3 az a&&a 0"gy8d"s3 hogy Istenhez hasonl8k legyenek hatalo #an s tek!ntly#en. S ezt az elk;zelst l"tsz!k al"t" asztan! a M/d73 ahol azt ol0ass5k3 hogy a #5kott angyalok Rne ta&tott"k eg ,e4edele sg*ket3 hane elhagyt"k az + lak8hely*ketS. Ne 0oltak elgedettek a sa4"t oszt"ly&sz)kkel3 a &"45k #%zott ,e4edele sggel s hatalo al. Ea az Istenhez 0al8 hasonl8s"g 0olt az + sa4"ts"gos egk%s&tets)k3 az eg agya&"zza azt !s3 hogy !&t ezzel a dologgal k%s&tettk eg az e #e&t !s. 3. A $JN EHE.ETE AZ E>$EHI DAM$AN. A #Gnnek az e #e&!sg t*&tnel n #el)l! e&edet0el ka;1solat#an a $!#l!a azt tan%t4a3 hogy ez Ad" nak a ;a&ad!1so #el! 0tk0el kezd+d*tt3 k*0etkezsk;;en t*kletesen sz"ndkos 1selekedet 0olt az e #e& &sz&+l. A k%s&t+ a lelk! 0!l"g#8l 4*tt az e #e&hez azzal a 4a0aslattal3 hogy ha az e #e& sze #ehelyezked!k Istennel3 akko& Eozz" hasonl80" 0"lhat. Ad" engedett a k%s&tsnek s elk*0ette az +s#Gnt azzal3 hogy e0ett a t!ltott gy) *l1s#+l. A dolog azon#an !tt ne "llt eg3 e&t az +s#Gn "ltal Ad" a #Gn &a#szolg"4"0" 0"lt. Ez a #Gn "lland8 szennyezssel 4"&t egy)tt3 olyan szennyezssel3 ely az e #e&! ,a4 egy)0 ta&toz"sa k*0etkezt#en ne 1sak Ad" &a 0an hat"ssal3 hane !nden lesz"& azott4"&a !s. Az +satya el#5k"sa k*0etkezt#en a ,a4 1sak &o lott te& szetet t5dott "tadn! az 5t8doknak. E##+l a szentsgtelen ,o&&"s#8l a #Gn szennyes 191

"&adatknt z/d5l az e #e&ek 0ala enny! gene&"1!84"&a3 #eszennyez0n !ndenk!t s !ndent3 a !0el 1sak ka;1solat#a ke&)l. E##+l a sze sz*g#+l nz0e anny!&a tal"l8 M8# k&dseN R@! adhat t!szt"t a t!szt"talan#8lW Senk!.S3 M8#'N1'. .e g ez se !nden. Ad" ne 1sak az e #e&! ,a4 +saty4aknt 0tkezett3 hane !nd !nden lesz"& azott4"t k;0!sel+ ,e4knt !sO k*0etkezsk;;en az "ltala elk*0etett #Gn 0ala enny!)knek t5la4don%ttat!k3 %gy 0ala enny!en &"szolg"ltak a hal"los #)ntets&e. Ezt tan%t4a nek)nk C"l a H8 a -N12=#enN RAnnakok"&t3 !k;en egy e #e& "ltal 4*tt #e a 0!l"g&a a #Gn s a #Gn "ltal a hal"l3 s akk;en a hal"l !nden e #e&&e elhatott3 !0elhogy !ndenek 0tkeztekS. Az 5tols8 sza0ak 1sak azt 4elenthet!k3 hogy !ndanny!an 0tkeztek Ad" #an3 s oly 8don 0tkeztek3 a ! lt80" tesz! +ket a hal"los #)ntets&e. Ez ne 1sak ;5szt"n #eszennyez+dsnek tek!ntett #Gn3 hane a 0tkezs #Gne3 ely ag"0al ho&dozza a #)ntetst. Isten !nden e #e&t /gy %tl eg #Gn*snek Ad" #an3 !nt ahogyan !nden h%0+t !gaznak %tl Mz5s @&!szt5s#an. E&&e gondol C"l3 !ko& ezt ond4aN R$!zony"&a az&t3 !k;en egynek #Gnesete "ltal !nden e #e&&e elhatott a k"&hozatN azonk;en egynek !gazs"ga "ltal !nden e #e&&e elhatott az letnek eg!gaz5l"sa. >e&t !k;en egy e #e&nek engedetlensge "ltal sokan #Gn*s*kk lettekN azonk;en egynek engedel essge "ltal sokan !gazakk" lesznekS3 H -N12=1B.

!. Az $sb:n te mszete* (agy az embe b,ksa


1. DIH>ALIS MELLEKE. >ondhat83 hogy ;5szt"n ,o& "l!s sze sz*g#+l az e #e& +s#Gne a##an "llt3 hogy e0ett a 48 s gonosz t5d"s"nak ,"4"&8l. >! ne t5d45k3 !,le ,a 0olt ez. Lehetett datolya3 0agy ,)ge,a3 0agy #"& !lyen "s gy) *l1s,a. Se ! "&tal as ne 0olt a ,"nak ag"#an a gy) *l1s#en. A #el+le 0al8 e0s ne 0olt per se P*n ag"#anQ #Gn*s 1selekedet3 e&t ne szegte eg az e&k*l1s! t*&0nyt. Ez azt 4elent!3 hogy ne lett 0olna #Gn*s 1selekedet3 ha Isten ne ondta 0olna3 hogy Ra 48 s gonosz t5d"s"nak ,"4"&8l3 a&&8l ne egylS. N!n1s egyhang/ 0le ny a&&8l3 hogy !&t ne0eztetett a ,a a 48 s gonosz t5d"sa ,"4"nak. A szok"sosa## nzet az3 hogy a ,"nak az&t 0olt ez a ne0e3 e&t a &8la 0al8 e0s egadta a 48 s a gonosz gyakorlati !s e&ett3 " ez al!gha egyeztethet+ *ssze a #!#l!a! #e 5tat"ssal3 !sze&!nt az e #e& a &8la 0al8 e0ssel hasonlatos lesz Istenhez a 48 s a gonosz !s e&et#en3 !0el Isten ne k*0et el gonoszs"got3 %gy n!n1s &8la gyakorlati t5d"sa se . Sokkal 0al8sz%nG## az3 hogy a ,"t az&t h%0t"k %gy3 e&t annak k!4elents&e &endeltetett3 hogy PaQ az e #e& 4*0+4e 48 lesz=e3 0agy gonosz3 s P#Q hogy az e #e& egenged!=e Istennek3 hogy hat"&ozza eg a nek!3 hogy ! a 48 s ! a gonosz3 0agy aga aka&4a ezt egtenn! *n aga sz" "&a. $"& !,le agya&"zatot !s ad4anak a n0&e3 az Isten "ltal k!adott ;a&an1s3 hogy az e #e& ne egyen a ,"&8l3 egysze&Gen 1sak az e #e& engedel essgnek ;&8#"4a. Ez a t!szta engedel essg ;&8#"4a 0olt3 !0el Isten se !lyen 8don se ;&8#"lta eg !gazoln!3 0agy eg agya&"zn! a t!lt"st. Ad" nak eg kellett 5tatn! a##l! sz"ndk"t3 hogy aka&at"t ,ennta&t"s nlk)l! engedel essggel al" aka&4a=e 0etn! Isten aka&at"nak. 2. LNYEKI S ANYAKI MELLEKE. Az e #e& +s#Gne t!;!k5s #Gn 0olt3 azaz olyan3 ely#en a #Gn 0al8d! lnyege 0!l"gosan eg 5tatkoz!k. Ennek a #Gnnek a lnyege a##an a tny#en &e4l!k3 hogy Ad" sze #ehelyezkedett Istennel3 hogy el5tas%totta3 hogy aka&at"t al"0esse Isten aka&at"nak3 s akt%0an eg;&8#"lta k!0enn! az !&"ny%t"st Isten kez#+l s sa4"t aga sz" "&a eghat"&ozn! a 4*0+t. Az e #e&3 ak!nek a#szol/t se ! k*0etelse s!n1s Istennel sze #en3 s ak! 1sak a 1selekedet! sz*0etsg k*0etel nye!nek #et*lts0el t" aszthatott 0olna k*0etelseket3 el0"gta ag"t Istent+l s /gy 0!selkedett3 !ntha lettek 0olna #!zonyos 4oga! Istennel sze #en. Az elk;zels3 ely sze&!nt Isten ;a&an1sa 0al84"#an az e #e& 4oga!nak egs&tse3 l"tsz8lag "& 0a el 4#en !s #enne 0olt3 !ko& a S"t"n k&ds&e 0"laszol0a g azt !s hozz"tette3 hogy R eg se !llesstekS3 1>8z3N3. Ny!l0"n0al8an k! aka&ta hangs/lyozn! a tnyt3 hogy a ;a&an1s k!ss ssze&Gtlen. Azzal az el+,elte0ssel3 hogy &endelkez!k #!zonyos 4ogokkal Istennel sze #en3 az e #e& az *n ag"#an tal"lt /4 k*z;ontnak 192

egengedte3 hogy Alkot84"0al sze #en Gk*d4*n. Ez eg agya&"zza a&&a !&"ny5l8 0"gy"t3 hogy Istenhez legyen hasonl83 s ktsgt azzal ka;1solatosan3 hogy Isten 48 sz"ndkkal adta ezt a ;a&an1sot. Te& szetesen egk)l*n#*ztethet)nk k)l*n,le ele eket e##en az +s#Gn#en. Az &tele #en /gy 4elent eg3 !nt h!tetlensg s #)szkesg3 az aka&at#an !nt az Istenhez hasonl80" 0"l"s 5t"n! 0"gy3 s az &zel ek#en !nt a t!ltott gy) *l1s#+l 0al8 e0s#+l sz"& az8 szentsgtelen k!elg)ls.

&. A ks ts ltal okozott $sb:n* (agy b,ks


1. A @^SHT ELMAHASA. Az e #e& el#5k"s"t a k%gy8 k%s&tse okozta3 a ! el)ltette az e #e& el 4#en a #!zal atlans"g s h!tetlensg ag0a!t. $"& ktsgtelen)l az 0olt a k%s&t+ sz"ndka3 hogy Ad" 3 a sz*0etsg ,e4e #5k4on el3 g!s 0"t 0ette 1l#a 0al8sz%nGleg az&t3 e&t PaQ ne + 0olt a sz*0etsg ,e4e3 %gy ne 0olt 5gyanakko&a ,elel+ssg&zete3 P#Q ne k*z0etlen)l3 1sak k*z0etetten ka;ta a ;a&an1sot Istent+l3 k*0etkezsk;;en ,ogkonya## 0olt az okoskod"s&a s ktelkeds&e3 s P1Q ktsgtelen)l + #!zony5lt a leghatkonya## )gyn*knek Ad" sz%0e el&shez. A k%s&t+ "ltal 4"&t /t eglehet+sen 0!l"gos. El+sz*& el)ltet! a ktelkeds ag0a!t azzal3 hogy egk&d+4elez! Isten 48sz"ndk"t s azt s5gall4a3 hogy az ;a&an1sa az e #e& sza#ads"g"nak s 4oga!nak 1so&#%t"s"t 4elent!. >!ko& sz&e0esz! 0a 0"lasz"#8l3 hogy a ag gy*ke&et e&esztett3 hozz"tesz! a h!tetlensg s #)szkesg ag0a!t3 tagad0"n3 hogy a 0tek hal"lt e&ed nyezne3 s 0!l"gosan 1lozgat0a &"3 hogy a ;a&an1s a##8l az *nz+ 1l#8l hangzott el3 hogy az e #e&t al"0etettsg#en ta&tsa. Azt "ll%t4a3 hogy a ,"&8l e0s 5t"n az e #e& hasonl80" 0"l!k Istenhez. Az %gy okozott agas&*;tG el0"&"sok !att 0a egy&e "that8## ;!llant"sokkal &egette a ,"t3 s !nl to0"## nzegette3 ann"l 4o##nak l"tszott sz" "&a a gy) *l1s. 6g)l a k%0"ns"g a 1s/1s"&a 45tott3 e0ett3 a4d adott a ,&4nek !s s az !s e0ett. 2. A @^SHTS >AKYAHAZATA. Kyak&an k%s&leteztek azzal3 s+t g a !s k%s&leteznek3 hogy k! agya&"zz"k a #Gneset t*&tnel ! 4ellegt. Egyesek /gy tek!ntenek az 1>8z3 egsz&e3 !nt alleg8&!"&a3 ely az e #e& sa4"t eg&o l"s"t ,est! le ,!g5&at%0 8don. $a&th s $&5nne& az e #e& e&edet! "lla;ot"t s a #Gnesetet %tosznak 0l!k. A te&e ts s a #Gneset egy!ke se a t*&tnele hez3 hane a sz5;e&=t*&tnele hez ta&toznak P?&ges1h!1hteQ3 k*0etkezsk;;en !ndkett+ egy,o& "n ,el,oghatatlan. A Kenez!s t*&tnete !nd*ssze azt tan%t4a nek)nk3 hogy 48llehet ost az e #e& k;telen #"& ! 48t 1selekedn! s al" 0an 0et0e a hal"lnak3 ennek gse kell sz)ksgsze&Gen %gy lenn!e. Az e #e& sz" "&a lehetsges a #Gnt+l s a hal"lt8l 0al8 egsza#ad5l"s az Istennel 0al8 k*z*s let "ltal. Ez a let 0an le,est0e nek)nk a ;a&ad!1so ! t*&tnet#en3 s ez el+&e eg 5tat4a nek)nk azt az letet3 elyet $enne ka;5nk eg3 Ak!nek Ad" az el+k;e 0olt3 ne0ezetesen @&!szt5s#an. A Ca&ad!1so ne konk&t hely3 ely&e &" 5tathat5nk3 hane ott 0an3 ahol Isten az L& s az e #e& s !nden "s te&e t ny sz"ndkosan az al"&endelt4e!. A /lt Ca&ad!1so a t/l 0an az e #e&! t*&tnele hat"&"n. $a&th ond4aN R>!ko& az e #e& t*&tnel e elkezd+d*tt3 !ko& az e #e& !de4e a kezdett 0ette3 !ko& az !d+ s a t*&tnele elkezd+dtek ott3 ahol az e #e& 0olt az els+ s az 5tols8 sz83 a Ca&ad!1so eltGntS.13: $&5nne& hasonl8 st%l5s#an #eszl3 !ko& ezt ond4a. RAhogyan a te&e ts 0onatkoz"s"#an !s h!"#a k&dezz)kN Eol3 s !ko& t*&tnt3 /gy a #5k"s eset#en se "s a helyzet. A te&e ts s a #5k"s egya&"nt a l"that8 t*&tnel ! 0al8s"gon t/l 0annakS.131 >"sok3 ak!k ne tagad4"k a Kenez!s#en sze&e;l+ t*&tnet t*&tnet! 4ellegt3 azt 0all4"k3 hogy a k%gy8t legal"##!s ne sz8 sze&!nt 0ett "llatnak kell &ten!3 hane 1sak egy n0nek3 0agy az &zk! 0"gy3 a szeF5"l!s 0"gy3 a t0elyg+ gondolkod"s3 0agy a S"t"n 4elk;nek. Is t "sok azt "ll%t4"k3 hogy legal"##!s a k%gy8 sza0a!t "t0!tt &tele #en kell 0enn!. >!ndezek s a hasonl8 agya&"zatok azon#an ta&thatatlanok a Szent%&"s ,ny#en. Az 1>8z3N1=9=ez
13: 131

God-s ,earch &or Man3 B2. oldal Man in Re#olt3 1'2. oldal

193

egel+z+ s az azt k*0et+ 0e&seket ny!l0"n0al8an t!szt"n t*&tnel ! #esz" ol8nak sz"nt"k. S hogy ezeket a $!#l!a sze&z+! %gy &tettk3 0!l"gosan #!zony%that8 a &engeteg ke&eszth!0atkoz"s#8l3 ;ld"5l M8#31N333 C&d9N2B3 zs'3N293 E8s7N93 H -N12312=1B3 2@o&-N213 2@o&11N33 1T! 2N1'3 k*0etkezsk;;en n!n1s 4og5nk azt ta&tan!3 hogy ezeket a 0e&seket3 elyek a t*&tnet sze&0es &szt k;ez!k3 "t0!tt &tele #en kellene &tel ezn!. S+t3 a k%gy8 te& szetesen sze&e;el az "llatok k*z*tt az 1>8z3N1=#en3 s ne lenne sok &tel e a Rk%gy8S sz8t a RS"t"nS sz80al helyettes%ten!. Az 1>8z3N1'=1- #)ntetse sz8 sze&!nt 0ett k%gy8t el+,elttelez3 s C"l se ,og4a ,el "sknt a k%gy8t a 2@o&11N3=#an. S #"& ,el lehet ,ogn! a k%gy8t /gy3 !nt a ! 4elk;esen #eszl a ,o&tlyos 1selekedetek eszk*ze!0el3 ne l"tsz!k lehetsgesnek /gy elgondoln!3 !nt a ! ezen a 8don ,olytat4a le a #eszlgetst az 1>8z3=#an. A Szent%&"s 0!l"gosan 4elz!3 hogy a k%gy8 ne 0olt "s3 !nt a S"t"n eszk*ze3 s hogy S"t"n 0olt a tnyleges k%s&t+3 ak! a k%gy8#an s a k%gy8n ke&eszt)l 5nk"lkodott ;ontosan /gy ahogyan az5t"n e #e&eken s d!szn8kon ke&eszt)l !s tette3 Mn2N''3 H 17N2:3 1@o&11N33 Mel12NB. A k%gy8 alkal as eszk*ze 0olt a S"t"nnak3 e&t + a #Gn egsze lyes%tse s a k%gy8 4elk;ez! a #Gnt3 PaQ annak ,o&tlyos s ,l&e0ezet+ te& szet0el3 s P#Q &ges a&"s"0al3 ellyel eg*l! az e #e&t. 3. EL$?@AS A @^SHTS ALTAL S AZ E>$EH >EK>ENTEETSKE. Azt ond4"k3 a tny3 hogy az e #e& #5k"s"t k%0)l&+l 4*tt k%s&ts okozta3 lehet az egy!k oka annak3 hogy az e #e& eg enthet+ a #5kott angyalokkal ellentt#en3 ak!k ne 0oltak k!t0e k)ls+ k%s&tsnek3 hane a sa4"t #els+ te& szet)k *szt*nzse ,olyt"n #5ktak el. ?gyanakko& se ! #!zonyosat se ondhat5nk e&&+l. $"& ! !s legyen a k%s&ts 4elent+sge e##en a 0onatkoz"s#an3 az te& szetesen ne elgsges annak eg agya&"z"s"&a3 hogy egy olyan szent lny3 !nt Ad" 3 !k;;en #5khatott el a #Gn#en. Sz" 5nk&a lehetetlensg azt eg ondan!3 hogy !k;;en tal"lhatott a k%s&ts ka;1sol8d"s! ;ontot egy szent sze ly#en. S g neheze## eg agya&"zn! a #Gn e&edett az angyal0!l"g#an.

E. A b:n e edetnek e(ol')i-s magya zata


Te& szetes3 hogy az e0ol/1!8 k*0etkezetes el lete ne !s e&het! el a #5k"s tanttelt3 s egy so& l!#e&"l!s teol8g5s !s el0etette azt3 !nt az e0ol/1!8 el let0el *ssze ne egyeztethet+t. Igaz3 0an nh"ny !nk"## konze&0at%0 teol8g5s3 ;ld"5l .enney3 Ko&e s I&&3 ak!k ,ennta&t"sokkal #"&3 de el,ogad4"k az e #e& e&edetnek e0ol51!on!sta #esz" ol84"t3 s /gy &z!k3 hogy ez #!zonyos &tele #en hagy 0ala enny! helyet a #5k"s t*&tnetnek. Lnyeges azon#an3 hogy +k !ndanny!an /gy ,og4"k ,el a #5k"s t*&tnett3 !nt 0ala ely e&k*l1s! egta;asztal"s3 0agy 0ala ely tnyleges3 a t*&tnele kezdetn #ek*0etkezett3 szen0edst s hal"lt e&ed nyez+ e&k*l1s! kataszt&8,a !t!k5s3 0agy allego&!k5s le%&"s"t. Ez azt 4elent!3 hogy ne ,ogad4"k el a #Gneset t*&tnett 0al8s"gos t*&tnel ! #esz" ol8nak3 a ! az den ke&t4#en za4lott le. Tennant a E5lsean Le1t5&es on !he /rigin and .ropagation o& ,in132 1% G anyag"#an3 0ala enny!&e &szletes s &dekes #esz" ol84"t adta a #Gn e&edetnek az e0ol/1!8s sze ;ont#8l. El!s e&!3 hogy az e #e& ne !gaz"n sz"& aztathat4a a #Gnt "llat! +se!t+l3 !0el azok#an ne 0olt #Gn. Ez azt 4elent!3 hogy az *szt*n*k3 ha4la ok3 0"gyak s !n+sgek3 elyeket az e #e& az "llatokt8l *&*k*lt3 *n ag5k#an ne ne0ezhet+k #Gnnek. Delttelezse sze&!nt ezek 1sak a #Gn alapanyagt alkot4"k3 s ne 0"lnak tnyleges #Gn*kk !ndadd!g3 %g az e&k*l1s! t5dat ,el ne #&ed az e #e&#en3 s ezek eg a&adnak az e #e&ek 1selekedete!t eghat"&oz8 !&"ny%t8 sze&e;#en3 sze #esz"ll0a a lelk!!s e&et hang4"0al s az e&k*l1s! szank1!8kkal. Azt 0all4a3 hogy ,e4l+dse so&"n az e #e& ,okozatosan 0"lt e&k*l1s! lnny hat"&ozatlan aka&attal3 de ne agya&"zza eg3 hogy !k;;en lehetsges e,,le aka&at ott3 ahol az e0ol/1!8 t*&0nye 5&alkod!k3 s !&t tek!nt! ezt az aka&atot a #Gn egyetlen ok"nak. Lgy hat"&ozza eg a #Gnt3 !nt Raz aka&at 1selekedett3 ely a gondolatok#an3 sza0ak#an3 0agy
132

IIIN ,e4ezet

19'

tettek#en ,e4ez+d!k k! az !llet+ lelk!!s e&et0el3 a 48&8l s a gonosz&8l alkotott ,ogal "0al3 e&k*l1s! t*&0ny!s e&et0el s Isten aka&at"0al sze #enS.133 Az e #e&! ,a4 ,e4l+dse so&"n az e&k*l1s! no& "k egy&e sz!go&/##akk" 0"ltak3 s a #Gn sz*&nyGsge n*0ekedett. A #Gn*s k*&nyezet 1sak ,okozza a #Gnt+l 0al8 ta&t8zkod"s nehzsge!t. Tennant e e nzete ne hagy helyet az e #e& #5k"sa sz" "&a a sz8 "ltal"nosan el,ogadott &tel #en. Tennant ny%ltan el0et! a #Gneset tanttelt3 a !t az egyh"z !nden nagy h!t0all"sa el,ogadott. Y. E. Mohnson ond4aN RTennant k&!t!k5sa! egyet&tenek a##an3 hogy el lete ne hagy helyet a #Gn#"n8 sz%0 k!"lt"s"nak3 ely ne 1sak eg0all4a az egyes #Gn*s 1selekedeteket3 de k! !s 4elent!N 6tek#en ,o& "ltatta O a hal"l t*&0nye 0an a tag4a! #anS.13'

5. Az $sb:n e edmnyei
Az e #e& els+ 0tke a k*0etkez+ e&ed nyekkel 4"&tN 1. Az +s#Gn azonnal! 0ele4"&84a3 k*0etkezsk;;en ne !gaz"n az e&ed nye a sz8 szo&os &tel #en az e #e&! te& szet tel4es &o lotts"ga lett. $Gnnek ,e&t+zse azonnal szt"&adt az egsz e #e&#en3 te& szetnek egyetlen ;ont4"t se hagyta &!ntetlen)l3 s eg&ontotta a test s a llek !nden k;essgt s adotts"g"t. Az e #e& e e legtel4ese## eg&o l"s"t 0!l"gosan tan%t4a a Szent%&"s3 1>8z7N--3 Zsolt1'N33 H 9N12. A tel4es &o lotts"g !tt ne azt 4elent!3 hogy az e #e&! te& szet azonnal anny!&a &o lott" 0"lt3 a enny!&e 1sak 0"lhatott. Az aka&at#an ez a &o lotts"g a lelk! tehetetlensg#en ny!l0"n5lt eg. 2. Az el+z+ekhez azonnal ka;1sol8d8 dolog 0olt az Istennel a Szentlelken "t ,enn"ll8 k*z*ssg el0esztse. Ez ne "s3 !nt az el+z+ #ekezds#en e l%tett tel4es &o l"s "s!k oldala. A kett+ *sszeko #!n"lhat8 egyetlen k!4elentss3 ely sze&!nt az e #e& el0esz%tette Isten k; "s"t az e&edet! !gazs"goss"g 0onatkoz"s"#an. Elszakadt az let s "ldotts"g 0al8d! ,o&&"s"t8l3 s ennek e&ed nye a lelk! hal"l lett3 E,2N13-313123 'N12. 3. A 0"ltoz"s az e #e& tnyleges "lla;ot"#an eg 5tatkozott a t5dat"#an !s. El+sz*& !s ,ell;ett a #eszennyezettsg t5data3 a ! a szgyen &zs#en ny!l0"n5lt eg3 0ala !nt +ssz)le!nk eset#en a ez%telensg)k eltaka&"s"&a tett e&+,esz%tsek#en !s. >"sodszo& ,ell;ett a #Gnt5dat3 a ely a 0"dol8 lelk!!s e&et#en ,e4ez+d*tt k!3 0ala !nt az Istent+l 0al8 ,lele #en3 a !t s5gallt. '. Ne 1sak a lelk!3 de a ,!z!ka! hal"l !s az e #e& +s#Gnnek k*0etkez nye lett. A posse non mori "lla;ot"#8l les)llyedt a non posse non mori "lla;ot"#a. 6tkez0n a&&a %tltetett3 hogy 0!sszat&4en a ;o&#a3 ely#+l 0tetett3 1>8z3N1B. C"l azt ond4a3 hogy egy e #e& "ltal 4*tt #e a hal"l a 0!l"g#a s !ndenk!&e elhatott3 H -N123 s hogy a #Gn zsold4a a hal"l3 H 7N23. -. A 0"ltoz"s a lak8hely sz)ksgsze&G eg0"ltoz"s"t !s e&ed nyezte. Az e #e& k!Gzetett a Ca&ad!1so #8l3 !0el az a hely az Istennel 0al8 k*z*ssget3 s az e #e& tel4ese## lett s a nagyo## "ldotts"g"t 4elk;ezte3 ha t*&etlen)l ,olytatta 0olna az /t4"t. El 0olt z"&0a az let ,"4"t8l3 !0el ez 4elk;ezte a 1selekedet! sz*0etsg#en eg%g&t letet.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N >!lyen k)l*n,le el letek lteznek a #Gn e&edet&+lW >!lyen #!#l!a! #!zony%tka! 0annak annak3 hogy a #Gn az angyal0!l"g#8l e&edW 6a4on a #Gneset t*&tnetnek allego&!k5s &tel ezse ,ennta&that8 a Szent%&"s ,ny#enW 6an=e #"& ! helye a #5k"snak az e0ol/1!8 el let#enW Aka&ta=e Isten az e #e& #5k"s"t3 0agy 1sak egysze&Gen egengedte aztW He,o& "t5s tan%t"s5nk egtesz!=e Istent a #Gn sze&z+4nekW >!,le ellen0etsek tehet+k azzal az elk;zelssel sze #en3 hogy az e #e&ek lelke! egy egel+z+ ltezs so&"n 0tkeztekW 6a4on !gazs"gosan 4"&t el Isten3 !ko& az e #e&!sg lelk! "lla;ot"t az els+ e #e& engedel essgt+l3 0agy engedetlensgt+l tette ,)gg+0W >!t &t $a&th s $&5nne& alatta3 !ko& /gy #eszlnek az e #e& #5k"s"&8l3 !nt sz5;e&=t*&tnel ! ese ny&+lW >!&t 0an az3 hogy a 1selekedet! sz*0etsg tanttele oly 1sekly &tkG el,ogad"s&a tal"l a &e,o& "t5s k*&*k*n k%0)lW >! okozza ennek a tanttelnek a szles k*&#en eg,!gyelhet+ elhanyagol"s"t ana;s"gW >!&t ,ontos ,ennta&tan! ezt a tantteltW
133 13'

173. oldal 0an the 0hristian Bo5 6elie#e in E#ol'tion? 137. oldal

19-

IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% II. k*tet3 7:-=72'. oldal3 @5y;e&3 $ict% $ogm $e (oeders 23=119. oldal3 $e .eccato, 19=27. oldal3 6os3 Gere&. $ogm. II. k*tet 32=-'. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% 119=12B. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olem% !heol. 332=33B. oldal3 AleFande&3 ,yst% o& 6ibl% !heol% I. k*tet3 123=1B7. oldal3 S1h !dt3 $oct% !heol% o& E#% 1'th% 0h'rch3 23B=2'2. oldal3 6alent!ne3 0hr% !heol% I. k*tet3 '17='2:. oldal3 L!tton3 *ntrod% to $ogm, !heol% 133=137. oldal3 Co;e3 0hr% !heol. II. k*tet 3=22. oldal3 II. k*tet3 1:2. oldal3 Hay ond3 ,yst% !heol. II. k*tet -:=73. BB. 111. oldal3 >a1!ntosh3 !heol% as an Empirical ,cience3 217=22B. oldal3 >1Che&son3 0hr% $ogm. 22:=2'2. oldal3 I&&3 God-s *mage in Man3 1B9=2':. oldal3 (andl!sh3 !he 6ibl% $octrine o& ,in3 22=2B. oldal3 Tal a3 $e nthropologie #an 0al#ijn3 2B=72. oldal3 @5y;e&3 ;it het :oord, $e 1eer der Cerbonden3 3=221. oldal3 Tennant3 !he /rigin and .ropagation o& ,in3 5gyan+3 !he 0oncept o& ,in.

197

II. A b%n lnyegi &ellege


A #Gn az egy!k legszo o&/##3 de egy/ttal a leg egszokotta## t)ne nye az e #e&! letnek. Hsze az e #e&!sg k*z*s ta;asztalat"nak3 k*0etkezsk;;en ,elh%04a ag"&a !ndazok ,!gyel t3 ak!k ne 1s5k4"k #e sz"ndkosan a sze )ket az e #e&! let &eal!t"sa! el+tt. Egyesek egy !de!g "l odozhatnak az e #e& lnyeg! 48s"g"&8l s sz8lhatnak eg#o1s"t8 sza0akkal azok&8l a konk&t sza0ak&8l s tettek&+l3 elyek ne )t!k eg egy 48 t"&sadalo e&k*l1s! &14t oly 8don3 !ntha azok 1sak gya&l8s"gok s gyengesgek lennnek3 elyek&t az e #e& ne ,elel+s3 s a elyek kszen "llnak a ko&&ek1!8s eg,ontol"soknak 0al8 al"0ettets&e. A ahogy /l!k az !d+3 a k)ls+ &e,o& eszk*ze! so&&a 1s+d*t ondanak3 s az egy!k gonoszs"g elnyo "sa ;5szt"n a "s!k sza#ad4"&a engedst szolg"l4a3 %gy ezek a sze lyek elke&)lhetetlen)l k!"#&"nd5lnak. T5dat"&a #&ednek a tnynek3 hogy 1sak 0ala !,le lyen eg#/08 #etegsg t)nete!t gy8gy%tgatt"k3 s hogy ne 1sak a 0tkek ;&o#l "4"0al "llnak sze #en3 azaz3 az egyes #Gn*s 1selekedetek0el3 hane ag"nak a #Gnnek sokkal nagyo## s lye## ;&o#l "4"0al3 az e #e&! te& szet#en *&*kl*tten #enne &e4l+ gonoszs"ggal. >ana;s"g sok ode&n!sta ne 0onakod!k k! ondan!3 hogy Ho5ssea5 tanttele az e #e& *&*kl*tt 48s"g"&8l a ,el0!l"gosod"s egy!k legk"&tkonya## el letnek #!zony5lt3 s ost a #Gn el!s e&s#en a &eal!z 5s agasa## ,ok"&a 0al8 ,ell;s&e sz8l%tanak ,el. ^gy Yalte& Eo&ton3 ak! a &eal!sta teol8g!a ellett sz"ll s%k&a3 s /gy 0l!3 ez a&&a sz8l%t ,el3 hogy ,ogad45nk el egyes a&F!sta ala;el0eket3 ezt ond4aN RE!sze 3 hogy az o&todoF ke&esztynsg sz!l"&d #e;!llant"st ad az egsz e #e&! nyo o&/s"g#a. E!sze 3 hogy az ala;0et+ e #e&! nehzsg az aka&at eg&o l"sa3 az !sten! #!zalo el"&5l"sa3 a !t #Gnnek ne0ez)nk3 s h!sze 3 hogy a #Gn e##en az &tele #en az egsz ,a4 #etegsge3 ely gene&"1!8&8l gene&"1!8&a adat!k to0"##. Ezeket a dolgokat k!4elent0e az egyh"zaty"k s a ;&otest"ns &e,o& "to&ok /gy #eszltek3 !nt &eal!st"k3 s k;esek 0oltak az e ;!&!k5s #!zony%tkok t* egt *sszeszedn! a nzet)k al"t" aszt"s"&aS.13- Annak a tnynek a ,ny#en3 hogy a #Gn 0al8s"gos s egyetlen e #e& se k;es egsza#ad5ln! t+le e##en az let#en3 ne 1soda3 hogy !nd a ,!loz8,5sok3 !nd a teol8g5sok ,el0"llalt"k a #Gn ;&o#l "4"0al 0al8 eg0%0"st3 #"& a ,!loz8,!"#an a dolog !nk"## a gonosz"g3 se !nt a #Gnt ;&o#l "4aknt !s e&etes. H*0!den eg0!zsg"l5nk nh"nyat a gonoszs"g leg,ontosa## ,!loz8,!a! el lete! k*z)l3 !el+tt eg,ogal azn"nk a #Gn #!#l!a! tanttelt.

A. A gonoszsg te mszet e (onatkoz- %iloz-%iai elmletek


1. A .?ALISTA EL>LET. Ez a g*&*g ,!loz8,!"#an egle0+ el letek egy!ke. A gnoszt!1!z 5s ,o& "4"#an #eke&)lt a ko&a! egyh"z#a !s. Deltelez! a gonosz *&*kk0al8 e&edett3 s azt 0all4a3 hogy az e #e&#en a llek k;0!sel! a 48 ala;el0t3 %g a test a gonoszt. @)l*n#*z+ okok !att k&d+4elezhet+ egN PaQ Az "ll"s;ont ,!loz8,!a!lag ta&thatatlan3 !0el %gy 0an 0ala ! Istenen k%0)l3 a ! *&*kk0al8 s ,)ggetlen az aka&at"t8l. P#Q Ez az "ll"s;ont eg,oszt4a a #Gnt e&k*l1s! 4ellegt+l azzal3 hogy t!szt"n ,!z!ka! 0ala !0 s az e #e&! aka&att8l ,)ggetlenn tesz!3 ez"ltal tnylegesen le&o #ol4a a #Gn elk;zelst. P1Q El0et! az e #e& ,elel+ssgt !s azzal3 hogy a #Gnt ,!z!ka! sz)ksgsze&Gsgnek t)ntet! ,el. A #Gn el+l 0al8 egyetlen enek)ls a test#+l 0al8 k!sza#ad5l"st 4elent!. 2. EL>LET3 >ELY SZEHINT A $JN C?SZTAN EIANY. Le!#n!z sze&!nt a 4elen0al8 0!l"g a lehetsges leg4o##. A #Gn ltezst #enne elke&)lhetetlennek kell tek!nten!. Ne 0onatkoztathat8 Isten te0kenysg&e3 k*0etkezsk;;en egysze&G tagad"snak3 0agy h!"nynak kell tek!nten!3 elynek n!n1s k!0"lt8 oka. A te&e t ny ko&l"ta! elke&)lhetetlenn tesz!k. Ez az el let a #Gnt egtesz! a sz)ksgsze&G gonosznak3 !0el a te&e t nyek
13-

Realistic !heology3 -7. oldal

199

sz)ksgsze&Gen ko&l"tozottak3 s a #Gn ennek a ko&l"tozott !0oltnak az elke&)lhetetlen k*0etkez nye. A&&a !&"ny5l8 e&+,esz%tse!3 hogy ne Istent tegye eg a #Gn sze&z+4nek3 k5da&1ot 0allanak3 e&t g akko& !s3 ha a #Gn ;5szta tagad"s3 elynek n!n1s k!0"lt8 oka3 Isten a sze&z+4e azoknak a ko&l"toz"soknak3 ely#+l e&ed. S+t3 ha4la os elt*&*ln! a egk)l*n#*ztetst az e&k*l1s! s a ,!z!ka! gonoszs"g k*z*tt3 !0el /gy 5tat4a #e a #Gnt3 !nt a ! al!g t*## az e #e&t &t sze&en1stlensgnl. @*0etkezsk;;en ha4l!k &"3 hogy elto ;%tsa az e #e&nek a gonoszs"g3 0agy a #Gn szennyezse !&"nt! &zkt3 egse !s%tse a #Gnt5datot3 s hat"lyon k%0)l helyezze az e #e& e&k*l1s! ,elel+ssgt. 3. EL>LET3 >ELY SZEHINT A $JN ILLLZI. S;!noza sz" "&a Le!#n!zhez hasonl8an a #Gn 1sak ,ogyatkoss"g3 ko&l"toz"s3 elynek az e #e& t5dat"#an 0an3 de %g Le!#n!z a gonoszs"g ,ogal "t e##+l a ko&l"toz"s#8l sz)ksgsze&Gen e&ed+nek tek!nt!3 add!g S;!noza azt ta&t4a3 hogy az e&ed nyek;;en ,ell;+ #Gnt5dat egysze&Gen 1sak az e #e& t5d"s"nak h!"nyoss"ga3 ely k;telen !ndent s'b specie aeternitatis l"tn!3 azaz egysg#en Isten *&*kk0al8 s 0gtelen lnyeg0el. Ea az e #e& t5d"sa elgsges lenne3 azaz !ndent l"tna Isten#en3 /gy ne lenne #Gn,ogal a3 az egysze&Gen ne ltezne a sz" "&a. Ez az el let azon#an3 ely a #Gnt t!szt"n negat%0 0ala !nek t)ntet! ,el3 ne ad sz" ot annak #o&zal as ;oz!t%0 k*0etkez nye!&+l3 ely&+l az e #e&!sg egyete es ta;asztalata a leg eggy+z+## 8don tesz #!zonys"got. Ea k*0etkezetesen ke&eszt)l0!ssz)k3 hat"lyon k%0)l helyez !nden e&k*l1s! egk)l*n#*ztetst s az a,,le ,ogal akat3 !nt az Re&k*l1s! 4ellegS3 s az Re&k*l1s! !&"ny%t"sS )&es ,&"z!sokk" s!l"ny%t4a. 6al84"#an az e #e& egsz lett ;5szta !ll/z!80" egysze&Gs%t! leN t5d"sa3 ta;asztalata3 lelk!!s e&etnek #!zonys"gttele3 st#. !nd= !nd elgtelen. S+t3 ellent ond az e #e&!sg a a ta;asztalat"nak3 hogy a legnagyo## ko;ony"k gyako&ta a leg#Gn*se##ek3 elyek k*z)l S"t"n a legnagyo##. '. EL>LET3 >ELY SZEHINT A $JN AZ ISTEN=T?.AT EIANYA AZ E>$EH HZ@I TEH>SZETNE@ @<6ET@EZT$EN. Ez 0olt S1hle!e& a1he& nzete. Sze&!nte az e #e& #Gnt5data az !sten=t5dat"t8l ,)gg. >!ko& az !sten&zet ,el#&ed az e #e&#en3 + azonnal t5dat"&a #&ed az + 0ele sze #en "ll8 ala1sonya##&endG te& szetnek. Ez a sze #en"ll"s lnynek ag"#8l az alkat"#8l sz"& az!k3 az + &zk! te& szet#+l3 lelknek a ,!z!ka! sze&0ezettel 0al8 ka;1solat"#8l. Ez teh"t egy *&*kl*tt t*kletlensg3 de olyan3 elyet az e #e& #Gnnek s 0teknek &ez. 6!szont ez gse tesz! eg Istent a #Gn sze&z+4nek3 !0el az e #e& h!#"san ,og4a ,el a sa4"t t*kletlensgt #Gnnek. A #Gnnek n!n1s o#4ekt%0 ltezse3 hane 1sak az e #e& t5dat"#an ltez!k. Ez az el let azon#an az e #e&t alkat!lag gonossz" tesz!. A gonoszs"g #enne 0olt az e #e&#en g e&edet! "lla;ot"#an !s3 !ko& az !sten=t5dat ne 0olt elegend+en e&+s ahhoz3 hogy 5&alkod4on az e #e& &zk! te& szetn. Ez k!&%08an ellenttes a Szent%&"ssal3 !ko& azt 0all4a3 hogy az e #e& h!#"san hat"&ozza eg ezt a gonoszs"got #Gnnek3 s %gy a #Gnt s 0tket t!szt"n sz5#4ekt%00 tesz!. S #"& S1hle!e& a1he& !gyeksz!k elke&)ln! ezt a k*0etkeztetst3 g!s egtesz! Istent a #Gn ,elel+s sze&z+403 e&t az e #e& &zk! te& szetnek Alkot84a. Egy/ttal a tnyek #e ne ,e4ezett "ltal"nos%t"s"n !s ala;sz!k3 !0el ne k;es sz" ot adn! a&&8l a tny&+l3 hogy az e #e& leg5ndo&%t8## #Gne! k*z)l sok ne a ,!z!ka!3 hane a lelk! te& szethez ta&toznak3 ;ld"5l a ka;zs!s"g3 az !&!gysg3 a #)szkesg3 a &osszaka&at s "sok. S+t3 el0ezet ahhoz a lega#sz5&da## k*0etkeztetshez ;ld"5l3 hogy az aszkt!z 5s az &zk! te& szet gyeng%ts0el sz)ksgsze&Gen gyeng%t! a #Gn hatal "t3 hogy az e #e& egy&e ke0ss #Gn*s3 a !nt a ko&"nak el+&e haladt"0al az &zksze&0e! gyeng)lnek3 hogy a hal"l az egyed)l! eg0"lt"s3 s hogy a test)kt+l eg,osztott lelkeknek3 #ele&t0e ag"t a Konoszt !s3 n!n1sen #Gn)k. -. EL>LET3 >ELY SZEHINT A $JN AZ ISTENNEL SZE>$ENI $IZALI> EIANYA S AZ IHSZAKA6AL 6AL3 A T?.ATLANSAK$L DA@A. SZE>$ENALLAS. S1hle!e& a1he&hez hasonl8an H!ts1hl !s k!hangs/lyozza a tnyt3 hogy a #Gnt 1sak a ke&esztyn t5dat sze sz*g#+l lehet eg&ten!. Ak!k a ke&esztyn 0all"s hat"&a!n k%0)l "llnak3 s ak!k g !nd!g ne !s e&!k a eg0"lt"s egta;asztal"s"t3 azok ne !s e&!k a

192

#Gnt. Isten eg0"lt8 5nk"4"nak hat"s"&a az e #e& t5dat"&a #&ed az Istennel sze #en! #!zal a h!"ny"nak s az Isten o&sz"g"0al 0al8 sze #en"ll"s"nak3 a ! a legnagyo## 48. A #Gnt ne az e #e&nek az Isten t*&0nye !&"nt! 0!selkedse hat"&ozza eg3 hane az Istennek az o&sz"g"nak ,el"ll%t"s"&a !&"ny5l8 1l4"hoz 0al8 0!szonya. Az e #e& ezt a h!#"4"t3 hogy ne tesz! eg sa4"t 1l4"nak Isten 1l4"t3 #Gnnek t5la4don%t4a3 de Isten 1sak t5datlans"gnak tek!nt!3 s !0el t5datlans"g3 eg#o1s"that8. H!ts1hl e e nzete e lkeztet annak a g*&*g sz8l"s ond"snak az ellentt&e3 ely sze&!nt a t5d"s e&ny. Ez tel4esen k;telen &0ny&e 45ttatn! azt a #!#l!a! "ll"s;ontot3 hogy a #Gn els+so&#an Isten t*&0nynek a egszegse3 s ez&t tesz! az e #e&t #Gn*ss Isten sze #en s lt80" az %tlet&e. S+t3 az elk;zels3 ely sze&!nt a #Gn t5datlans"g3 ellent ond a ke&esztyn ta;asztalat hang4"nak. Az e #e&3 ak!t #Gnt5dat te&hel3 te& szetesen ne ezt &z! &8la. h"l"s hogy ne 1sak a t5datlans"g#8l elk*0etett #Gne! #o1s"ttattak eg3 hane !nden "s #Gne !s3 a Szentllek k"&o l"sa #Gnnek k!0tel0el. 7. EL>LET3 >ELY SZEHINT A $JN <NZS. E&&e az "ll"s;ont&a helyezkedett "sok ellett >. >)lle& s A. E. St&ong !s. Egyesek3 ak!k e&&e az "ll"s;ont&a helyezkedtek az *nzst ;5szt"n az *nzetlensg s 48!nd5lat ellenttnek tek!nt!k3 "sok /gy &tel ez!k3 !nt !nk"## az n3 se !nt Isten k!0"laszt"s"t a sze&etet leg,+## t"&gyaknt. Nos3 ez az el let3 k)l*n*sen !ko& /gy ,og4a ,el az *nzst3 !nt az nnek az Isten hely&e "ll%t"s"t3 essze a leg4o## az *sszes k*z*tt. >g!s3 al!gha ne0ezhet+ k!elg%t+nek. $"& !nden *nzs #Gn3 s !nden #Gn#en #enne 0an az *nzs ele e3 gse ondhat83 hogy az *nzs a #Gn lnyege. A #Gnt 1sak az Isten t*&0nyhez 0!szony%t0a lehet helyesen eghat"&ozn!3 s ez a 0!szony%t"s tel4essggel h!"nyz!k a 0!zsg"lt eghat"&oz"s#8l. S+t3 4elent+s enny!sgG #Gn ltez!k3 ely#en az *nzs egy"ltal"n ne az 5&alkod8 el0. >!ko& egy szegnysgt+l s/4tott a;a l"t4a a ,elesgt s gye& eke!t az hsgt+l seny0edn!3 s 0g)l ktsg#eesett seg%ten! 0"gy"s"#an lo;"s&a 0ete ed!k3 az al!gha ne0ezhet+ t!szta *nzsnek. >g az !s lehet3 hogy az n gondolata tel4essggel h!"nyz!k #el+le. Az ellensgeskeds Istennel3 a sz%0 ke nysge3 a eg"talkodotts"g s a h!tetlensg !nd !szonyatos #Gn*k3 de ne so&olhat8k egysze&Gen az *nzs kateg8&!"4"#a. S te& szetesen a nzet3 !sze&!nt !nden e&ny *nzetlensg3 0agy 48!nd5lat3 a ! l"tsz8lag a 0!zsg"lt el let sz)ksgsze&G k*0etkez nye3 legal"##!s az egy!k ,o& "4"#an3 ne "ll eg. Egy 1selekedet ne szGn!k eg e&nyesnek lenn!3 !ko& 0ghez0!tele eleget tesz te& szet)nk #!zonyos k*0etel nynek s k!elg%t! azt. S+t3 az !gazs"goss"g3 a hGsg3 az al"zatoss"g3 a t)&ele 3 a #ketG&s s "s e&nyek k!,e4leszthet+k3 0agy gyako&olhat8k ne 1sak !nt a 48!nd5lat ,o& "!3 hane *&*kl*tten k!tGn+ e&nyek3 ne ;5szt"n 1sak "sok #oldogs"g"t t" ogatand8k3 hane az&t3 a !k *n ag5k#an. 9. EL>LET3 >ELY SZEHINT A $JN $ENNE DIKLALTATI@ AZ E>$EH TEH>SZETE ALA(SINYA$$HEN.J EAMLA>AINA@ A DI@IZATISAN @IDEML. EH@<L(SI T?.ATTAL 6AL SZE>$ENALLASA$AN. Ezt a nzetet3 a !nt az el+z+ek#en &" 5tatt5nk3 Tennant ,e4lesztette k! E5lsean Le1t5&es 1% G 5nk"4"#an. A #Gnnek e e tanttele az e0ol/1!8el letnek eg,elel+en lett egalkot0a. A te& szetes ! ;5lz5sok s az *&*kl*tt !n+sgek3 elyek a 0ad"llatokt8l sz"& aztak3 alkott"k a #Gn nye&sanyag"t3 " ezek 0al84"#an !ndadd!g ne 0"ltak #Gnn3 %g ne sz"lltak sze #e az e #e&!sg ,okozatosan ,el#&ed+ e&k*l1s! &zk0el. >1.oZall s D!ske el lete! hasonl8 0onalak entn ozognak. A Tennant "ltal 0"zolt el let eg"ll 0alahol ,l/ton az e #e& #!#l!a! nzete s az e0ol/1!8s nzete k*z*tt3 hol !de3 hol oda #!llen0e. Delttelez!3 hogy az e #e&nek sza#ad aka&ata 0olt az e&k*l1s! t5dat ,el#&edse el+tt3 %gy k;es 0olt 0"lasztan!3 !ko& egy e&k*l1s! !de"l el "ll%tott"k3 de ne agya&"zza eg3 !k;;en 0agy5nk k;esek ,el,ogn! a sza#ad s hat"&ozatlan aka&atot az e0ol/1!8 ,olya at"#an. A #Gnt az e&k*l1s! t*&0ny egs&ts&e ko&l"tozza3 a !t az e&k*l1s! !de"l 0!l"gos t5dat"#an k*0ettek el3 s a !t k*0etkezsk;;en a t5dat gonoszs"gnak %tlt. Tnyk&ds3 hogy ez ;5szt"n a #Gn &g! ;el"g!"n5s nzete3 elyet #ele!llesztettek az e0ol/1!8 el let#e3 %gy ny!t0a "ll !nden ellen0ets el+tt3 elyek a ;elag!"n!z 5st te&hel!k.

19B

A &ad!k"l!s h!#a !ndezen el letek#en az3 hogy /gy ;&8#"l4"k eg eghat"&ozn! a #Gnt3 hogy k*z#en ne 0esz!k ,!gyele #e3 hogy a #Gn lnyeg#en az Istent+l 0al8 elszakad"s3 az Istennel 0al8 sze #en"ll"s3 s Isten t*&0nynek a egszegse. A #Gnt !nd!g az e #e&nek az Istennel s az aka&at"0al 0al8 0!szonya ,ogal a!0al kell eghat"&ozn!3 a !k;;en az k!,e4ez+d!k az e&k*l1s! t*&0ny#en.

B. A b:n bibliai elk.zelse


A #Gn #!#l!a! esz 4nek egad"s"hoz sz)ksges nh"ny &szlet&e &"!&"ny%tan5nk a ,!gyel )nket. 1. A $JN A KINISZSAK SCE(IDI@?S DAMTAMA. Melenleg nagyon sokat hall5nk a gonoszs"g&8l3 de 0!szonylag ke0eset a #Gn&+l3 s ez k!ss ,l&e0ezet+. Ne !nden gonoszs"g #Gn. A #Gnt ne sza#ad *sszeke0e&n! a ,!z!ka! gonoszs"ggal3 azzal3 a ! "&tal as3 0agy 0gzetes. Ne 1sak a #Gn&+l3 hane a #etegsg&+l !s #eszlhet)nk gonoszs"gknt3 s e##en az eset#en a Rgonoszs"gS sz8t kt tel4esen k)l*n#*z+ &tele #en haszn"l45k. A ,!z!ka! ,elett 0an az e&k*l1s! sz,&a3 ely&e az e&k*l1s! 48 s gonosz k*z*tt! ellentt 0onatkoz!k3 s 1sak e##en a sz,&"#an #eszlhet)nk a #Gn&+l. .e g e##en a sz,&"#an se k%0"natos a Rgonoszs"gS sz8t a R#GnnelS helyettes%ten! !nden to0"##! ko&l"toz"s nlk)l3 !0el 5t8##! s;e1!,!k5sa## az el+z+nl. A #Gn e&k*l1s! gonoszs"g. A Szent%&"s "ltal a #Gn le%&"s"&a haszn"lt legt*## n0 annak e&k*l1s! 4elleg&e 5tat &". A chatta-th /gy h%04a ,el &" a ,!gyel et3 !nt 1selekedet&e3 ely el0t! a 1lt s a helyes !&"nyt8l 0al8 elt&s#+l "ll. Az -a#el s az -a#on azt 4elz!k3 hogy ez az ;sg s egyenessg h!"nya3 elt&s a k!4el*lt /tt8l. A pesha- /gy 5tal &"3 !nt l"zad"s&a3 0agy a 4ogos tek!ntlynek 0al8 al"0ettets el5tas%t"s"&a3 a t*&0ny ;oz!t%0 egszegs&e3 s a sz*0etsg egszegs&e. S a resha- /gy 5tat &"3 !nt a t*&0nyt+l 0al8 0tkes s #Gn*s elt"0olod"s&a. To0"##"3 az asham- 0tekknt3 a ma-al h!tetlensgknt s "&5l"sknt3 az -a#en h!"#a0al8s"gknt3 az -a#ah ;ed!g a te& szet to&z5l"saknt Pel0ete )ltsgkntQ %&4a le. A eg,elel+ /4sz*0etsg! sza0ak a hamartia, adikia, parabasis, paraptoma, anomia, paranomia, s "sok3 5gyane&&e az elk;zels&e 5tatnak. E e sza0ak haszn"lat"nak3 0ala !nt annak a 8dnak a ,ny#en3 ahogyan a $!#l!a &endsze&!nt a #Gn&+l #eszl3 ktsg se ,&het annak e&k*l1s! 4elleghez. Ez ne olyan sze&en1stlensg3 ely 0letlen)l szakadt &" az e #e&&e3 &gezte eg az lett s d*nt*tte &o #a a #oldogs"g"t3 hane egy gonosz /t3 elyet az e #e& sz"ndkosan 0"lasztott3 s a ! k! ondhatatlan nyo o&/s"ggal 4"& egy)tt. Ala;0et+en ez ne 0ala ! ;assz%0 dolog3 !nt a gyengesg3 0agy a t*kletlensg3 a ely&t ne lehet !nket ,elel+ssg&e 0onn!3 hane akt%0 sze #en"ll"s Istennel3 s az t*&0nynek ;oz!t%0 egszegse3 ely a #Gn*ssget alkot4a. A #Gn az e #e& sza#ad3 de gonosz 0"laszt"sa. Ez Isten Ig4nek ny!l0"n0al8 tan%t"sa3 1>8z3N1=73 zs'2N23 H 1N12=323 1Mn3N'. Az e0ol/1!8s ,!loz8,!a alkal az"sa az sz*0etsg tan5l "nyoz"s"&a egyes tan%t8kat a&&a a eggy+z+ds&e 45ttatott3 hogy a #Gn e&k*l1s! esz 4e a ;&8,t"k ko&"!g ne ,e4l+d*tt k!3 " ezt a nzetet ne !gazol4a az a 8d3 ahogyan a Szent%&"s legko&"##! k*ny0e! #eszlnek a #Gn&+l. 2. A $JNNE@ A$SZILLT MELLEKE 6AN. Az e&k*l1s! sz,&"#an az ellentt a 48 s a &ossz k*z*tt a#szol/t. N!n1sen se leges ka;1solat a kett+ k*z*tt. $"& !ndkett+n #el)l lteznek ,okozatok3 a kett+ k*z*tt ,okozatok n!n1senek. Az "t enet az egy!k#+l a "s!k#a ne enny!sg!3 hane !n+sg! 4ellegG. Egy 48 e&k*l1s! lny ne 0"l!k gonossz" egysze&Gen az"ltal3 hogy el,ogy a 48s"ga3 hane 1sak egy &ad!k"l!s !n+sg! 0"ltoz"ssal3 a #Gnh*z ,o&d5l0a. A #Gn ne a k!se## ,ok/ 48s"g3 hane a ;oz!t%0 gonoszs"g. Ezt a $!#l!a 0!l"gosan tan%t4a. Az3 ak! ne sze&et! Istent3 ez"ltal ondat!k gonosznak. A Szent%&"s ne !s e&! a se legessg ;oz%1!84"t. A&&a #5zd%t4a a gonoszt3 hogy t&4en eg az !gazs"goss"ghoz3 !d+nknt ;ed!g /gy #eszl a 48&8l3 !nt ak! gonoszs"g#a es!k3 de egyetlen eset#en se 4elz!3 hogy az egy!k3 0agy a "s!k se leges te&)leten landolna. Az e #e& 0agy a 483 0agy a &ossz oldalon "ll3 >t1:N32=333 12N3:3 Lk11N233 Mak2N1:. 12:

3. A $JNNE@ >IN.IK 6AN @AC(SILATA ISTENNEL S AZ A@AHATA6AL. A ko&"##! dog at!k5sok eg&tettk3 hogy lehetetlensg k!alak%tan! a #Gn helyes ,ogal "t anlk)l3 hogy Istennel s az aka&at"0al 0al8 0!szony#an 0!zsg"ln"nk3 k*0etkezsk;;en k!hangs/lyozt"k ezt az *sszete0+4t s /gy #eszltek a #Gn&+l3 !nt Raz Isten t*&0nynek 0al8 eg ne ,elels&+lS. Ez ktsgtelen)l a #Gn helyes &ormlis eghat"&oz"sa. .e ,el e&)l a k&dsN >! !s a ;ontos ate&!"l!s ta&tal a a t*&0nynekW >!t k*0etelW Ea ezt a k&dst eg0"laszol45k3 lehetsgess 0"l!k annak eghat"&oz"sa3 hogy !1soda a #Gn materilis rtelemben. Nos3 ktsgtelen3 hogy a t*&0ny hatal as k*z;ont! k*0etelse az *sten szeretete. S ha ate&!"l!s nz+;ont#8l az e&k*l1s! 48s"g Isten sze&etett 4elent!3 akko& az e&k*l1s! gonoszs"gnak az ellenkez+4t kell 4elenten!e. Ez az Istent+l 0al8 elk)l*n)ls3 az Istennel 0al8 sze #en"ll"s3 Isten gyGl*lete3 s ez Isten t*&0nynek ,olya atos egs&ts#en ny!l0"n5l eg gondolat#an3 sz8#an s tett#en. A k*0etkez+ !ge0e&sek 0!l"gosan eg 5tat4"k3 hogy !k;;en ,og4a ,el a Szent%&"s a #Gnt Istennel s az t*&0ny0el 0al8 ka;1solat#an3 legyen az ak"& a sz%0ek h/st"#l"!&a %&0a3 ak"& >8zes "ltal egad0a3 H 1N323 2N12=1'3 'N1-3 Mak2NB3 1Mn3N'. '. A $JN >AKA$AN DIKLALMA >IN. A 6T@EZST3 >IN. A $ESZENNYEZ.ST. A 0tkessg a #)ntetst &de l+ "lla;ot3 0agy a #)ntet+ ,elel+ssg a t*&0ny3 0agy egy e&k*l1s! k*0etel ny egszegs&t. @!,e4ez! azt a 0!szonyt3 a ely#en a #Gn az !gazs"gszolg"ltat"ssal3 0agy a t*&0ny #)ntets0el "ll. A a sz8nak g %gy !s kett+s &tel e 0an. Melenthet! a #Gn*s *&*kl*tt !n+sgt3 ne0ezetesen a ltatlans"g"t3 &de telensgt3 0agy #Gn*s !0olt"t3 ely #)ntets&e lt80" tesz! +t. .a#ney e&&+l R;oten1!"l!s #Gn*ssgkntS #eszl. Ez el0"laszthatatlan a #Gnt+l3 soha ne tal"lhat8 eg 0alak!#en3 ak! sze lyesen ne #Gn*s3 to0"##" "lland83 azaz ha egysze& lt&e4*tt3 #o1s"nattal ne lehet elt*&*ln!. .e 4elenthet! az !gazs"goss"g k!elg%tsnek k*telezettsgt !s3 a #Gn #)ntetsnek eg,!zetst3 a Rtnyleges #Gn*ssgetS3 ahogyan .a#ney ne0ez!.137 Ez n!n1s *&*kl*tten #enne az e #e&#en3 hane annak a t*&0nyad8nak a #)ntet+ &endelete3 ak! k!sza#4a #Gn*s #)ntetst. Ez 1sak a t*&0ny 4ogos k*0etelse!nek k!elg%ts0el t*&*lhet+ el3 ak"& sze lyesen3 ak"& helyettes%ts /t4"n. M8llehet sokan tagad4"k3 hogy a #Gn ag"#an ,oglal4a a #Gn*ssget3 ez n!n1s *sszhang#an azzal a tnnyel3 hogy a #Gn #)ntetssel ,enyegettetett eg s tnylegesen k! !s sza#atott &" a #)ntets3 s 0!l"gosan ellent ond a Szent%&"s 0!l"gos k!4elentse!nek3 >t7N123 H 3N1B3 -N123 E,2N3. A #eszennyez+ds alatt ! azt az *&*kl*tt &o lotts"got &t4)k3 elynek !nden #Gn*s al" 0an 0et0e. Ez !nden egyn let#en &eal!t"s. Ez ne ,oghat8 ,el #Gn*ssg nlk)l3 #"& a #)ntet+4og! ka;1solat#an ,oglalt #Gn*ssg ,el,oghat8 k*z0etlen beszennyezds nlk)l !s. >g!s3 !nd!g k*0et! a #eszennyez+ds. >!ndenk!3 ak! Ad" #an #Gn*s3 ennek e&ed nyek;;en &o lott te& szettel sz)let!k. A #Gn szennyezst 0!l"gosan tan%t4a a Szent%&"s az olyan !gehelyek#en3 !nt M8#1'N'3 Me&19NB3 >t9N1-=2:3 H 2N-= 23 E,'N19N1B. -. A $JNNE@ THN?SA 6AN A SZ^6$EN. A #Gn ne a llek 0ala ely 4elle z+4#en3 hane a sz%0#en ,szkel3 ely a #!#l!a! ;sz!1hol8g!"#an a llek k*z;ont! sze&0e3 ely#+l az letnek dolga! sz"& aznak. S e##+l a k*z;;ont#8l a #e,oly"s s a te0kenysg k!te&4ed az &tele &e3 az aka&at&a3 a ,!z!ka! t5la4dons"gok&a3 &*0!den3 az egsz e #e&&e3 #ele&t0e a testt !s. $Gn*s "lla;ot"#an az egsz e #e& Isten ne tetszsnek a t"&gya. $!zonyos &tele #en ondhat83 hogy a #Gn az e #e& aka&at"#8l e&edt3 de e##en az eset#en az aka&at ne 0ala !,le konk&t aka&"st3 hane !nk"## az e #e& aka&at! te& szett 4elent!. >!ko& a #Gn #el;ett a 0!l"g#a3 ltezett a sz%0 ha4la oss"ga a tnyleges aka&at alatt. Ez a nzet tel4es ha& 8n!"#an "ll a Szent%&"snak az al"##! !gehelyeken ol0ashat8 tan%t"s"0alN Cld'N233 Me&19NB3 >t1-N1B=2:3 Lk7N'-3 Zs!d3N12. 7. A $JN NE> >IN.IK SZHE6EEET (SELE@E.ETE@$EN NYIL6AN?L >EK. A #Gn ne 1sak a l"that8 tettek#en 4elen!k eg3 hane a #Gn*s szok"sok#an s a llek
137

0hrist /'r .enal ,'bstit'te3 1:. s azt k*0et+ oldalak

121

#Gn*s "lla;ot"#an !s. Ez a h"&o az al"##! 8don ka;1sol8dnak egy "shozN A #Gn*s "lla;ot az ala;4a a #Gn*s szok"soknak3 s ezek a #Gn*s 1selekedetek#en ny!l0"n5lnak eg. Az !s !gaz azon#an3 hogy a #Gn*s 1selekedetek !s telgetse #Gn*s szok"sok k!alak5l"s"hoz 0ezet. Az e #e& #Gn*s 1selekedete! s ha4la a! a &o lott te& szet&e 0ezetend+k 0!ssza s a agya&"zat5kat ott kell ke&esn!. Az el+z+ #ekezds#en !dzett !gehelyek al"t" aszt4"k ezt a nzetet3 e&t 0!l"gosan #!zony%t4"k3 hogy az e #e& helyzete3 0agy "lla;ota tel4essggel &o lott. S ha g !nd!g ,el kell tenn! a k&dst3 hogy 0a4on a Szent%&"s "ltal RtestnekS ne0ezett te& szet! e #e& gondolata!t s ,!z!ka! t5la4dons"ga!t /gy kell=e tek!nten)nk3 !nt a !k ta&tal azz"k a #Gnt3 ezt eg0"laszolhat45k az al"##! !gehelyek&e 5tat0aN >t-N223223 H 9N93 Kal-N1932' s "sok. Z"&"sk;;en el ondhat45k3 hogy a #Gn eghat"&ozhat8 /gy3 !nt az *sten t"r#nynek #al meg nem &elels akr tettben, akr hajlamban, akr llapotban.

!. A b:n .elgin,s nzete


A #Gn ;el"g!"n5s nzete nagyon elt&+ az ! nt ,el0"zoltt8l. Az egyetlen hasonl8s"g! ;ont a##an &e4l!k3 hogy a ;el"g!"n5s !s az Isten t*&0ny0el 0al8 0!szony"#an sze ll! a #Gnt3 s /gy tek!nt &"3 !nt a t*&0ny egszegs&e. >!nden "s &szlet#en azon#an 4elent+sen k)l*n#*z!k a #!#l!a! s az "goston! nzetekt+l. 1. A CELAKIAN?S NZET >EKDIKAL>AZASA. Celag!5s az e #e& te& szetes k;essg#+l !nd5l k!. Ala;0et+ ttele ezN Isten eg;a&an1solta az e #e&nek3 hogy 1seleked4e a 48t3 ez&t az e #e&nek &endelkezn!e kell az ehhez sz)ksges k;essggel. Ez azt 4elent!3 hogy az e #e&nek sza#ad aka&ata 0an a sz8 a#szol/t &tel #en3 teh"t k;es d*nten! a 48 ellett3 0agy ellene3 s k;es tenn! a 48t !s 5gyan/gy3 ahogyan a gonoszt. Az e&k*l1s ne ,)gg se !,le e&k*l1s! 4ellegt+l az e #e&#en3 e&t az aka&at tel4essggel hat"&ozatlan. E##+l te& szetesen k*0etkez!k3 hogy ne ltez!k olyas !3 !nt az egyn e&k*l1s! ,e4l+dse. A 48 s a gonosz az e #e& k)l*n 1selekedete!#en &e4t+znek. E##+l az ala;0et+ "ll"s;ont#8l Cel"g!5s dokt&%n"l!s tan%t"sa te& szetesen k*0etkez!k. A #Gn 1sak az aka&at egyes 1selekedete!#en ,oglaltat!k #enne. Ne ltez!k #Gn*s te& szet3 se #Gn*s ha4la ok. A #Gn !nd!g a gonoszs"g sz"ndkos 0"laszt"sa azzal az aka&attal3 ely t*kletesen sza#ad3 s egy,o& "n k;es !nd a 48t3 !nd a gonoszat 0"lasztan!. A ha ez %gy 0an3 a##8l elke&)lhetetlen a k*0etkeztets3 hogy Ad" ne a ;oz!t%0 szentsg3 hane az e&k*l1s! egyens/ly "lla;ot"#an te&e tetett. Alla;ota az e&k*l1s! se legessg "lla;ota 0olt. Ne 0olt se 483 se &ossz3 %gy teh"t ne 0olt e&k*l1s! 4elle e3 hane k!0"lasztotta a gonoszt s %gy 0"lt #Gn*ss. S !nthogy a #Gn 1sak az aka&at egyes 1selekedete!#en 0an #enne3 a ne zs /t4"n 0al8 te&4edsnek elk;zelse a#sz5&d5 . A #Gn*s te& szet3 ha egy"ltal"n 0an !lyen3 sz"llhat aty"&8l ,!/&a3 de a #Gn*s 1selekedetek %gy ne te&4edhetnek. Ez az eset te& szetnl ,og0a lehetetlensg. Ad" 0olt az els+ #Gn*s3 de #Gne se !lyen &tele #en se sz"llt "t 5t8da!&a. N!n1s e&edend+ #Gn. A gye& ekek a se legessg "lla;ot"#an sz)letnek3 ;ontosan ott kezd0n a ;"lya,5t"s5kat3 ahol Ad" kezdte3 k!00e3 hogy h"t&"ltat4a +ket az a sok gonosz ;lda3 a !t ag5k k*&)l l"tnak. M*0+#en! /t45kat sa4"t sza#ad 0"laszt"s5knak kell eghat"&ozn!a. A #Gn egyete essgt el!s e&!k3 !0el !nden ta;asztalat e&&+l tesz #!zonys"got. Az 5t"nz"s s a 0tkezs szok"sa !att ,o& "l8d!k k! ,okozatosan. Sz!go&/an sz8l0a3 a ;el"g!"n5s "ll"s;onttal n!n1senek #Gn*s*k3 1sak k)l*n"ll8 #Gn*s 1selekedetek. Ez a ,a4 t*&tnel nek 0all"s! kon1e;1!84"t a 0gtelensg!g lehetetlenn tesz!. 2. ELLEN6ETSE@ A CELAKIAN?S NZETTEL SZE>$EN. 6an nh"ny s/lyos ellen&0 a #Gn ;el"g!"n5s nzet0el sze #en3 elyek k*z)l az al"##!ak a leg,ontosa##akN a. Az ala;0et+ "ll"s;ont3 ely sze&!nt az e #e& 1sak az&t ,elel+s Istennek3 a !t k;es elk*0etn!3 a#szol/t ellent ond a lelk!!s e&etnek s Isten Ig4nek. Tagadhatatlan tny3 hogy ahogyan n*0eksz!k az e #e& a #Gn#en3 /gy 1s*kken a k;essge a 48 1selek0s&e. Egy&e nagyo## &tk#en 0"l!k a #Gn &a#szolg"4"0". A ost 0!zsg"lt el let sze&!nt ez ag"#an 122

,oglal4a a ,elel+ssg 1s*kkenst !s. Ez azon#an egyen&tkG annak k! ond"s"0al3 hogy a #Gn aga eg0"lt4a "ldozata!t azzal3 hogy le0esz! &8l5k a ,elel+ssget. >!nl #Gn*se## egy e #e&3 ann"l ke0s# ,elel+s. Ezzel a nzettel sze #en a lelk!!s e&et hangosan t!ltakoz!k. C"l ne ond4a3 hogy a egke nyedett #Gn*s*k3 ak!ket a H 1N12=32=#en %& le3 0al84"#an entes)ltek a ,elel+ssg al8l3 hane a hal"l&a lt8knak tek!nt! +ket. Mz5s azt ondta a #Gn*s zs!d8knak3 ak!k d!1s+%tettk a sza#ads"g5kat3 de &endk%0)l! #Gn*ssget 5tattak azzal3 hogy eg;&8#"lt"k t eg*ln!3 hogy +k a #Gn &a#szolg"!3 s az&t ne &tettk eg az #eszdt3 e&t ne hallgatt"k az sza0"t3 ez&t a #Gne!k#en ,ognak eghaln!3 Mn2N21=223 3'3 '3. $"& a #Gn &a#szolg"! 0oltak3 egy#en ,elel+sek !s. #. Tagadn!3 hogy az e #e& a te& szetnl ,og0a &endelkez!k e&k*l1s! 4elle el3 ne 4elent "st3 !nt le0onn! +t az "llat sz!nt4&e. E nzet sze&!nt az e #e& let#en !nden3 a ! ne az aka&at t5datos 0"laszt"sa3 entes !nden e&k*l1s! !n+sgt+l. Az e #e&ek t5data azon#an egyete esen #!zonys"got tesz a&&8l a tny&+l3 hogy a 48 s a &ossz k*z*tt! ellentt 0onatkoz!k az e #e& ha4la a!&a3 0"gya!&a3 hang5lat"&a3 s lelk!"lla;ot"&a3 s ezeknek !s 0an e&k*l1s! 4elleg)k. A ;elag!"n!z 5s#an a #Gn s az e&ny leegysze&Gs*dnek az e #e& ,elsz%nes ta&tozka!0" s se ! 8don se ka;1sol8dnak a #els+ lethez. S az3 hogy a Szent%&"s egszen "sknt l"t4a ezt3 ny!l0"n0al8 az al"##! !gehelyek#+lN Me&19NB3 Zsolt-1N23123 >t1-N1B3 Mak'N1=2. 1. Az aka&at 0"laszt"sa3 elyet az e #e& 4ellege se ! 8don se hat"&oz eg3 ne 1sak ;sz!1hol8g!a!lag elk;zelhetetlen3 hane e&k*l1s!leg !s &tktelen. Ea az e #e& 48 1selekedete 1sak /gy 0letlen)l t*&tn!k /gy3 ahogyan t*&tn!k3 s ne lehet ok"t adn! annak3 hogy !&t ne az ellenkez+4e t*&tnt3 "s sza0akkal3 ha a 1selekedet ne az e #e& 4elle nek k!,e4ez+dse3 akko& az !nden e&k*l1s! &tket nlk)l*z. A 1selekedetnek 1sak a 4elle k!,e4ez+dseknt 0an eg 0al8#an a nek! t5la4don%tott e&k*l1s! &tke. d. A ;el"g!"n5s el let ne ad k!elg%t+ agya&"zatot a #Gn egyete essg&e. A sz)l+k s nagysz)l+k &ossz ;ld"4a ne ad e&&e 0al8d! agya&"zatot. Annak a ;5szt"n el0ont lehetsgessge3 hogy az e #e& 0tkez!k3 s g t" ogat"st !s ka; ehhez a gonosz ;ld"k#8l3 ne agya&"zza eg3 hogy !k;;en t*&tn!k az3 hogy !nden e #e& 0tkez!k. >! a agya&"zata annak3 hogy az aka&at !nd!g a #Gn !&"ny"#an ,o&d5l3 soha ne az ellenkez+#eW Sokkal te& szetese## dolog a #Gn egyete es d!sz;oz%1!84"&8l #eszln!.

&. A b:n -mai katolik,s nzete


$"& a T&!dent! Zs!nat k"non4a! s &endelete! k!ss kt&tel Gek a #Gn tanttel0el ka;1solat#an3 az 5&alkod8 &8 a! katol!k5s "ll"s;ont a #Gn&+l az al"##!ak sze&!nt ,ogal azhat8 egN A 0al8d! #Gn !nd!g ag"#an ,oglal4a az aka&at t5datos 1selekedett. Igaz3 hogy azok a ha4la ok s szok"sok3 elyek n!n1senek *sszhang#an Isten aka&at"0al3 #Gn*s 4ellegGek3 " gse ne0ezhet+k #Gn*knek s sz8 szo&os &tel #en. A #enn)nk lakoz8 &zk! 0"gy P&zk!sgQ3 a ! a #Gn h"tte&#en "ll3 s a ! ,el)lke&ekedett az e #e&#en a ;a&ad!1so #an3 s k!0"lt0"n %gy az e&edet! !gazs"goss"g don'm s'peraddit'm="nak el0esztst3 ne tek!nthet+ #Gnnek3 1sak a #Gn &omes="nak3 0agy gy/4t8anyag"nak. Ad" lesz"& azotta!nak #Gn*ssge els+so&#an 1sak negat%0 "lla;ot3 ely annak a 0ala !nek a h!"ny"#an &e4l!k3 a !nek eg kellene lenn!e3 ne0ezetesen az e&edet! !gazs"goss"g#an3 a ! ne lnyeg! az e #e&! te& szet sz" "&a. 6ala ! lnyeg! 1sak akko& h!"nyz!k3 0all4"k egyesek3 ha a j'stitia nat'ralis sz!ntn el0eszett. Az ellen0etsek ezzel a nzettel sze #en t*kletesen ag5kt8l &tet+d+ek a##8l3 a !t a ;el"g!"n5s el lettel ka;1solatosan ondt5nk. A ;5szta ,ele legets)k #+0en elegend+nek tGn!k. >!0el ez a nzet azt 0all4a3 hogy a 0al8d! #Gn 1sak az aka&at sz"ndkos 1selek0s#en s az sz&e0ehet+ tettek#en ny!l0"n5l eg3 a ;el"g!"n!z 5ssal sze #en eg,ogal azott &0ek !tt !s eg"ll4"k a hely)ket. Az elk;zels3 !sze&!nt az e&edet! !gazs"goss"g te& szet,elett! 123

8don adatott hozz" az e #e& te& szetes alkat"hoz3 s hogy ennek el0esz%tse ne 0ett el se !t az e #e&! te& szet#+l3 #!#l!aellenes elk;zels3 a !nt a&&a az e #e&#en le0+ !stenk; "s ele zse so&"n &" 5tatt5nk. A $!#l!a sze&!nt az &zk!sg #Gn3 0al8d! #Gn3 s a gy*ke&e sok #Gn*s 1selekedetnek. Ez a ,elsz%n&e ke&)lt3 !ko& a #Gn #!#l!a! nzett t"&gyalt5k.
TI6A$$I TAN?L>ANYIZASHA AMANLITT @H.SE@N 6a4on a ,!loz8,!a s!ke&&el agya&"zta a #Gn e&edettW 6a4on a Szent%&"s !gazol4a azt a nzetet3 hogy a #Gnnek n!n1s e&k*l1s! 4ellegeW >!lyen ellen0etst lehet eg,ogal azn! azzal az "ll%t"ssal sze #en3 hogy a #Gn 1sak h!"nyW Sz5#sztan1!aknt kell=e a #Gnt ,el,ogn5nkW @!knek a ne0e!0el lehet ezt a nzetet t"&s%tan!W 6a4on ltez!k a #Gn a #Gn*st+l elk)l*n%t0e !sW Eogyan t5d45k #!zony%tan!3 hogy a #Gnt !nd!g Isten t*&0ny0el kell eg%tln!W 6a4on C"l a &g! g*&*g d5al!z 5st &szes%tette el+ny#en3 !ko& Ra #Gn test&+lS #eszlt s s Rh/stestS ,ogal at haszn"lta az e #e& #Gn*s te& szetnek le%&"s"&aW Eelyeselhet+=e a 4elenleg! tenden1!a3 ely !nk"## a Rgonosz&8lS3 !ntse a R#Gn&+lS #eszlW >!t 4elent a #Gn szo1!"l!s &tel ezseW 6a4on ez ala;0et+en annak ,og4a ,el a #Gnt3 a ! 0al84"#anW IHI.ALI>N $a0!n1k3 Gere&% $ogm% III. k*tet3 121=1-2. oldal3 @5y;e&3 $ict% $ogm $e .eccato 29=3-. oldal3 Eodge3 ,yst% !heol% II. k*tet 13:=1B2. oldal3 6os3 Gere&. $ogm. II. k*tet 21=32. oldal3 .a#ney3 ,yst% and .olem% !heol. 3:7=319. oldal3 >1Che&son3 0hr% $ogm. 2-9=27'. oldal3 Co;e3 0hr% !heol. II. k*tet 2B='2. oldal3 I&1hand3 Modern !heories o& ,in3 >oFon3 !he $octrine o& ,in, leEander3 ,yst% o& 6ibl% !heol% I. k*tet3 232=27-. oldal3 I&&3 God-s *mage in Man3 1B9=2'7. oldal3 >a1k!ntosh3 0hristianity and ,in3 0. *. *ndeE3 (andl!sh3 !he 6ibl% $octrine o& ,in3 31=''. oldal3 Tal a3 $e nthropologie #an 0al#ijn3 B2=119. oldal3 Tennant3 !he 0oncept o& ,in.

12'

III. A b%n tovbbadsa


A Szent%&"s s a ta;asztalat egya&"nt a&&8l tan%tanak3 hogy a #Gn egyete es3 s a $!#l!a sze&!nt ennek az egyete essgnek a agya&"zata Ad" #5k"s"#an &e4l!k. Ezt a kt dolgot3 a #Gn egyete essgt s Ad" #Gnnek az e #e&!sg #Gn0el 0al8 egyete es ka;1solat"t 0essz)k ost g8&1s+ al". M8llehet a #Gn egyete essgt !llet+en nagy4"#8l "ltal"nos az egyet&ts3 Ad" s lesz"& azotta! #Gnnek ka;1solat"&8l "& k)l*n#*z+ elk;zelsek sz)lettek.

A. T# tneti ttekints
1. A HEDIH>A(I ELTT. Az a;ologt"k %&"sa! se ! hat"&ozottat se ta&tal aznak az e&edend+ #Gnnel ka;1solatosan3 %g I&enae5s s Te&t5ll!an5s G0e!#en 0!l"gosan sze&e;el3 hogy #Gn*s "lla;ot5nk Ad" #5k"s"nak a k*0etkez nye. A Ad" #Gnnek a lesz"& azotta!nak 0al8 k*z0etlen t5la4don%t"s"nak elk;zelse g sz" 5k&a !s !degen. Te&t5ll!an5snak &eal!szt!k5s ,ogal a! 0oltak az e #e&!sg&+l. Az egsz e #e&! ,a4 ;oten1!"l!san s sz" sze&Gen 4elen 0an Ad" #an3 %gy 0ele egy)tt !ndenk! 0tkezett3 s 0ele egy)tt !ndenk! eg&o lott. Az e #e&! te& szet egsze 0tkezett Ad" #an3 k*0etkezsk;;en ennek a te& szetnek !nden egsze lyes%tse sz!ntn #Gn*s. I&!gensz3 ak!t ala;osan #e,oly"solt a g*&*g ,!loz8,!a3 "sknt nzett a dolog&a3 s /gysz8l0"n egy"ltal"#an ne !s e&t el se !,le ka;1solatot Ad" nak s a lesz"& azotta!nak a #Gne k*z*tt. az e #e&! ,a4#an ,ellelhet+ #Gn*ssg agya&"zat"t els+so&#an !nden lleknek a ,*ld! ltezse el+tt! P;&e=te ;o&"l!sQ ltezse so&"n elk*0etett sze lyes #Gn*k#en tal"lta eg3 #"& e l%t! a ne zs #!zonyos t!tokzatoss"g"t !s. Agoston osztotta Te&t5ll!an5s &eal!sta elk;zelst. M8llehet #eszlt a Rt5la4don%t"s&8lS3 g ne Ad" #Gnnek az 5t8da!nak 0al8 k*z0etlen3 0agy azonnal! t5la4don%t"s"&a gondolt. Az e&edend+ #Gnnel ka;1solatos tanttele ne tel4esen 0!l"gos. Ez lehet annak a tnynek a k*0etkez nye3 hogy 0onakodott 0"lasztan! a t&ad51!"n!z 5s s a k&e"1!on!z 5s k*z*tt. $"& k!hangs/lyozza a tnyt3 hogy agknt !nden e #e& 4elen 0olt Ad" #an3 s tnylegesen 0tkeztek 0ele egy)tt3 nagyon k*zel 45t ahhoz az elk;zelshez !s3 hogy Ad" #an3 !nt az + k;0!sel+4)k#en 0tkeztek. A ,+ hangs/lyt azon#an a b4n rombolsnak to0"##ad"s"&a helyezte. A #Gn ne zs /t4"n te&4edt3 s Ad" #Gnnek ez a ne zs /t4"n 0al8 to0ate&4edse egy/ttal a #)ntetse !s. Y!gge&s nagyon &*0!den %gy ,oglal4a *ssze ezt az elk;zelstN RAz e #e&! te& szet &o lotts"ga az egsz ,a4#an az els+ e #e& 0tknek 4ogos #)ntetse 0olt3 ak!#en az *sszes e #e& "& ltezettS.139 Agoston nagy ellen,ele3 Cel"g!5s tagadta a ka;1solatot Ad" #Gne s a lesz"& azotta! k*z*tt. /gy l"tta3 hogy a #Gnnek a ne zs "ltal 0al8 te&4edse3 a !k;;en azt a llek e&edetnek t&ad51!"n5s el lete ,oglalta ag"#an3 V a !t e&etnek h!#"nak tek!ntett3 V 0ala !nt Ad" #Gnnek #"&k! "snak t5la4don%t"sa *ssze)tk*zs#e ke&)lne az !sten! #e1s)letessggel. A ;el"g!"n5s nzetet az egyh"z3 0ala !nt "ltal"noss"g#an a skolaszt!ka3 ely az Agoston "ltal k!4el*lt 0onalak entn gondolkodott3 el0etettk3 !k*z#en a hangs/ly egsz !d+ alatt !nk"## Ad" #Gnnek szennyezsn 0olt3 se !nt ag"n a #Gnn. Szt. 6!kto&=! E5g8 s lo #a&d!a! Cte& azt ta&tott"k3 hogy a tnyleges &zk!sg #eszennyez! a s;e& "t a ne zs akt5sa so&"n3 s ez a szennyezs 0ala !k;;en #e;!szk%t4a a lelket !s a testtel 0al8 egysg#en. Ansel 5s3 Eales! S"ndo& s $ona0ent/&a az Ad" s a lesz"& azotta! k*z*tt! ka;1solat &eal!sta elk;zelse ellett t*&tek l"ndzs"t. Az egsz e #e&! ,a4 4elen 0olt agknt Ad" #an3 k*0etkezsk;;en 0ele egy)tt 0tkeztek. Az + engedetlensge az egsz e #e&! ,a4 engedetlensge 0olt. Egy!de4Gleg azon#an a ne zst /gy tek!ntettk3 !nt a #Gn*s te& szet to0"##ad"s"nak sine 2'a non=4"t. $ona0ent/&"n"l s 5t"na "sokn"l az e&edend+ #Gn s az
139

'g'stinism and .elagianism3 22. oldal

12-

e&edet! #eszennyez+ds k*z*tt! k)l*n#sg 0!l"gosa##an k!,e4ez+d*tt. Az 0olt az ala;0et+ elk;zels3 hogy Ad" #Gne #esz" %ttatott !nden egyes lesz"& azott4"nak. Ad" elszen0edte az e&edet! !gazs"goss"g el0esztst3 ezzel ag"&a z/d%totta az !sten! ne tetszst. Ennek e&ed nyek;;en !nden lesz"& azott4a !s eg,osztatott az e&edet! !gaz !0olt"t8l3 s az !sten! ha&ag 1l;ont4a!0" 0"ltak. S+t3 Ad" #Gnnek szennyezse !s "tad8dott 0ala !k;;en a lesz"& azotta!nak3 " ennek a to0"##ad8d"snak a 8d4a a 0!ta t"&gy"t k;ezte a skolaszt!k5sok k*z*tt. >!0el ne 0oltak t&ad51!"n5sok3 teh"t ne ondhatt"k3 hogy a llek3 a ! 0gs+ so&on a gonoszs"g ,szke3 a ne zs /t4"n ke&)lt az aty"kt8l a ,!akhoz3 &eztk3 hogy k!ss t*##et kellene ondan! az *&*kl*tt gonoszs"g to0"##ad"s"&8l. Egyesek azt ondt"k3 hogy ez a testen "t adat!k to0"##3 a ! azonnal eg,e&t+z! a lelket3 a !nt az ka;1solat#a ke&)l 0ele. >"sok3 &ez0n ennek a agya&"zatnak a 0eszlye!t3 a dolgot a##an a ;5szta tny#en ke&estk3 hogy ost !nden e #e& a##an az "lla;ot#an sz)let!k3 ely#en Ad" 0olt3 !el+tt ,el&5h"ztatott az e&edet! !gazs"goss"ggal3 ez&t al" 0an 0et0e a ko&d"#an ne ta&tott test s a llek ha&1"nak. A]5!n8! Ta "sn"l a &eal!sta ,esz)ltsg g e&+se##en a ,elsz%n&e ke&)l3 48llehet &skelt ,o& "#an. H" 5tatott3 hogy az e #e&! ,a4 egy sze&0ezetet alkot3 s az3 ;ontosan oly 8don3 ahogyan egyetlen test&sz V ond45k3 a kz V 1selekedete3 sz!ntn egy sze ly 1selekedetnek !n+s)l3 %gy az e #e&!sg sze&0ezete egy!k tag4"nak a #Gne az egsz sze&0ezetnek t5la4don%ttat!k. 2. A HEDIH>A(I ?TAN. $"& a &e,o& "t5sok ne &tettek egyet a skolaszt!k5sokkal az e&edend+ #Gn te& szetnek 0onatkoz"s"#an3 nzet)k annak to0"##ad"s"&8l ne ta&tal azott egyetlen /4 ele et se . Ad" nak3 !nt az e #e&! ,a4 k;0!sel+4nek3 0ala !nt #Gnnek a lesz"& azotta!nak 0al8 Rk*z0etlenS t5la4don%t"s"nak elk;zelse! g ne ,e4ez+dnek k! 0!l"gosan a 5nk"!k#an. L5the& sze&!nt ! az Ad" t8l *&*k*lt3 #enn)nk lakoz8 #Gn !att sz" %t5nk #Gn*s*knek Isten el+tt. @"l0!n hasonl8k;;en #eszlt. azt 0all4a3 hogy !0el Ad" ne 1sak 1sak +sa;4a3 de a gy*ke&e !s 0olt e #e&! ,a4nak az %gy !nden lesz"& azott4a #Gn*s te& szettel sz)let!k3 %gy !nd Ad" #Gnnek 0tke3 !nd a sa4"t 0el)k sz)letett &o lott te& szet)k #Gn)l t5la4don%ttat!k nek!k. A sz*0etsg! teol8g!a ,e4l+dse el+t&#e hozta Ad" nak3 !nt az e #e&! ,a4 k;0!sel+4nek az elk;zelst3 s el0ezetett a 0!l"gosa## egk)l*n#*ztetshez Ad" #Gne 0tknek to0"##ad"sa s szennyezse k*z*tt. Anlk)l3 hogy tagadn"3 hogy 0el)nk sz)letett te& szet)nk sz!ntn #Gnt k;ez Isten sze #en3 a sz*0etsg! teol8g!a k!hangs/lyozta a tnyt3 hogy ltez!k Ad" #Gnnek Rk*z0etlenS t5la4don%t"sa azoknak3 ak!ket a sz*0etsg ,e4eknt k;0!selt. A szo1!n!"n5sok s az a& !n!"n5sok egya&"nt el0etettk Ad" #Gnnek a lesz"& azotta!nak 0al8 t5la4don%t"s"t. Cla1e5s3 Sa5 5& !skol"4"#8l a Rk*z0etettS t5la4don%t"s elk;zelst t" ogatta. Tagad0"n !nden k*z0etlen t5la4don%t"st3 azt 0allotta3 hogy !0el #Gn*s te& szetet *&*k*lt)nk Ad" t8l3 &"szolg"lt5nk a&&a3 hogy 5gyan/gy #"n4anak 0el)nk3 !ntha ! ag5nk k*0ett)k 0olna el az e&edend+ 0tket. Ez /4dons"g 0olt a &e,o& "t5s teol8g!"#an3 s H!0et k*nnyen #e#!zony%totta ezt a #!zonys"gttelek hossz/ so&"nak *sszegyG4ts0el. 6!ta &o##ant k!3 elynek so&"n a Rk*z0etlenS s Rk*z0etettS t5la4don%t"st egy "st k*l1s*n*sen k!z"&8 tantteleknek ta&tott"k3 elyek#en /gy tGnt3 !ntha a 0al8d! k&ds az lenne3 hogy 0a4on az e #e& az Isten sze #en ;5szt"n Ad" nak a nek! t5la4don%tott #Gne !att #Gn*s3 0agy egysze&Gen 1sak az "ltala *&*kl*tt #Gn !att. Az el+##! ne 0olt a &e,o& "t5s egyh"zak tanttele3 5t8##!t ;ed!g Cla1e5s !de4e el+tt ne tan%tott"k. ?t8##! t" ogat"s&a lelt az /4=angl!a! teol8g!"#an3 s k)l*n*sen az L4 Iskola PNeZ Ea0enQ teol8g!"4"&a 0"lt 4elle z+0. A ode&n l!#e&"l!s teol8g!"#an Ad" #Gnnek a lesz"& azotta!&a 0al8 to0"##ad"s"nak tanttelt tel4essggel el0etettk. A 0!l"g#an ,ellelhet+ gonoszs"g agya&"zat"t !nk"## az "llat! *&*ksg#en ke&es!k3 a ! *n ag"#an ne #Gn*s. D5&1sa3 /gy ond3 hogy g $a&th s $&5nne& !s3 #"& he0esen ellenz!k a l!#e&"l!s teol8g!"t3 gse tek!nt!k az e #e&! ,a4 egyete es #Gn*ssgt Ad" #Gne e&ed nynek. A t*&tnele #en Ad" 1sak els+ 0tkesknt ,oglal el k)l*nleges helyet.

127

B. A b:n egyetemessge
Nagyon ke0esen ha4lanak a&&a3 hogy tagad4"k az e #e& sz%0#en a gonoszs"g 4elenltt3 de sok#an k)l*n#*znek ennek a gonoszs"gnak a te& szet&+l s az e&edet&+l alkotott elk;zelse!ket !llet+en. >g a ;el"g!"n5sok s a szo1!n!"n5sok !s el!s e&!k3 hogy a #Gn egyete es. Ez az a tny3 ely aga !s ,elkelt! !ndenk! ,!gyel t. 1. A 6ALLASI@ S A DILIZDIA T<HTNETE $IZINYSAKIT TESZNE@ HLA. A 0all"sok t*&tnete #!zonys"got tesz a #Gn egyete essg&+l. M8# k&dse3 !sze&!nt Rhogy=hogy lehetne !gaz a haland8 Isten el+ttWS olyan k&ds3 ely ne 1sak a s;e1!"l!s k!4elents #!&odal "#an hangzott el3 hane azon k%0)l3 a ;og"ny 0!l"g#an !s. A ;og"ny 0all"sok #!zonys"got tesznek az egyete es #Gnt5dat&8l3 s Dels+##&endG Lnnyel 0al8 k!#k)ls sz)ksgessg&+l. Ltez!k egy "ltal"nos &zs3 ely sze&!nt az !steneket egs&tettk3 s 0ala !k;;en k! kell azokat engeszteln!. Ltez!k a lelk!!s e&et egyete es hang4a3 ely #!zonys"got tesz a tny&+l3 hogy az e #e& ne )t! eg az !de"l &tkt s #!zonyos agasa##&endG Eatalo sze #en ez&t el%tltet!k. Az olt"&ok #Gzlenek az "ldozatok 0&t+l3 nha a sa4"t des gye& eke!ket !s ,el"ldozz"k3 s az !s telgetett #Gn0all"sok s a gonoszt8l 0al8 egsza#ad5l"s&t el ondott ! "k V !nd a #Gnt5dat&a 5tatnak. A !ssz!on"&!5sok ezzel tal"lkoznak3 ak"&ho0" !s ennek. A ,!loz8,!a t*&tnete 5gyanezt a dolgot 4elz!. A ko&a! g*&*g ,!loz8,5sok "& k)zd*ttek az e&k*l1s! gonosz ;&o#l "4"0al3 s az + ko&5kt8l ,og0a n!n1s olyan ne0es ,!loz8,5s3 ak! ,!gyel en k%0)l hagyhatta 0olna azt. >!ndegy!k)k knytelen 0olt el!s e&n! az egyete essgt annak a tnynek ellen&e3 hogy ne 0oltak k;esek a 4elensget eg agya&"zn!. Igaz3 ltezett ,elsz%nes o;t! !z 5s a t!zennyol1ad!k sz"zad#an3 ely az e #e& e&edend+ 48s"g"&8l "l odozott3 de osto#as"g"#an sze #esz"llt a tnyekkel s @ant lesen eg&8tta. Sok l!#e&"l!s teol8g5s &"knysze&)lt3 hogy e0angl!5 ! !gazs"gknt h!ggyen az e #e& e&edend+ 48s"g"#an s ;&d!k"l4a azt3 de ana;s"g a legt*##4)k a /lt egy!k leg"&tal asa## t0elygsnek !n+s%t!. $!zonyos3 hogy az let ne t" aszt al" e,,le o;t! !z 5st. 2. A $I$LIA 6ILAKISAN TAN^TMA. 6annak a $!#l!"#an k*z0etlen3 az e #e&ek egyete es #Gn*ssg&e 5tat8 !gehelyek3 ;ld"5l az 1@!&2N'73 Zsolt1'3N23 Cld2:NB3 C&d9N2:3 H 3N1=123 1B=2:3 233 Kal3N223 Mak3N23 1Mn1N231:. $!zonyos !gehelyek azt tan%t4"k3 hogy a #Gn az e #e& *&*ksge sz)letst+l ,og0a3 k*0etkezsk;;en "& olyan ko&"n 4elen 0an az e #e& te& szet#en3 hogy ne tek!nthet+ az 5t"nz"s e&ed nynek3 Zsolt-1N93 M8#1'N13 Mn3N7. Az E,2N3=#an C"l azt ond4a az e,z5s!aknak3 hogy Rtermszet szerint ha&agnak ,!a!S 0oltak E##en az !geszakasz#an a Rte& szet sze&!ntS k!,e4ezs 0ala ! 0elesz)letett&e s e&edend+&e 5tat &"3 egk)l*n#*ztet0n att8l3 a !t ks+## szedtek *ssze. A #Gn teh"t 0ala ! e&edend+ dolog3 ely#en !nden e #e& &szt 0esz3 s a ! !ndanny!5kat #Gn*ss tesz! Isten el+tt. S+t3 a Szent%&"s sze&!nt a hal"l azok&a !s elhatott3 ak!k soha ne 0tkeztek Ad" hoz hasonl8an3 sze lyes s t5datos 1selekedettel3 H -N12=1'. Ez a szakasz azt 4elz!3 hogy a #Gn "& ltez!k a 1se1se +k#en azok e&k*l1s! t5dat"t egel+z+en !s. >!0el 1se1se +k !s eghalnak3 k*0etkezsk;;en a #Gn hat"sa az + eset)k#en !s &0nyes)l3 tel4esen te& szetes dolog azt ,elttelezn!3 hogy ennek oka !s 4elen 0an. 6g)l3 a Szent%&"s azt !s tan%t4a3 hogy !nden e #e& %tlet alatt "ll3 ez&t Mz5s @&!szt5s eg0"lt"sa sz)ksges a sz" "&a. A gye& ekkel ka;1solat#an soha ne tesz a $!#l!a k!0telt3 0. *. az el+z+leg ,elso&olt !gehelyekkel3 0ala !nt a Mn3N3=-=tel s az 1Mn-N12=0el. Ez ne ond ellent azoknak az !gehelyeknek3 elyek #!zonyos !gazs"goss"got t5la4don%tanak az e #e&nek3 ;ld"5l >tBN11=123 (sel1:N3-3 H 2N1'3 D!l3N73 1@o&1N3:3 e&t ez lehet 0agy ;olg"&! !gazs"goss"g3 1e&e on!"l!s3 0agy sz*0etsg! !gazs"goss"g3 a t*&0ny sze&!nt! !gazs"goss"g3 0agy a a !gazs"goss"g3 ely Mz5s @&!szt5s#an 0an.

129

!. 4dm b:nnek ka.)solata a %a+(al


1. ENNE@ A @AC(SILATNA@ A TAKA.ASA. Egyesek tagad4"k az oks"g! 0!szonyt Ad" #Gne s az e #e&! ,a4 #Gn*ssge k*z*tt ak"& egsz#en3 ak"& &sz#en. a. A ;el"g!"n5sok s a szo1!n!"n5sok a#szol/t tagad4"k3 hogy lenne #"& !,le sz)ksgsze&G ka;1solat a ! #Gn)nk s Ad" #Gne k*z*tt. Az els+ #Gn egyed)l Ad" #Gne 0olt s se !k;;en se &!nt! a lesz"& azotta!t. Leg,el4e## anny!t !s e&nek el3 hogy Ad" gonosz ;ld"4a az 5t"nz"shoz 0ezetett. #. A se !=;el"g!"n5sok s a ko&a! a& !n!"n5sok azt tan%t4"k3 hogy az e #e& te& szetes tehetetlensget *&*k*lt Ad" t8l3 de ne ,elel+s ez&t a tehetetlensg&t3 %gy ehhez #Gn ne ka;1sol8d!k3 s+t g az !s ondhat83 hogy Isten #!zonyos &tele #en ,elel+s a eggy8gy%t"s"&t. A Zesley! a& !n!"n5s el!s e&!3 hogy ez a 0ele sz)letett &o lotts"g a #Gnt !s ag"#an ,oglal4a. 1. Az L4 Iskola PNeZ Ea0enQ el let azt tan%t4a3 hogy az e #e& *&*kl*tt #Gn*s ha4la al sz)let!k3 elynek k*0etkezt#en e&k*l1s!leg elke&)lhetetlen)l a &osszat &szes%t! el+ny#en3 ez a ha4la *n ag"#an azon#an ne ne0ezhet+ #Gnnek3 !0el a #Gn !nd!g ag"#an ,oglal4a a t*&0ny t5datos s sz"ndkos egszegst. d. A 0"ls"gteol8g!a k!hangs/lyozza a #Gn egyete legessgt az e #e&! ,a4#an3 de tagad4a3 hogy a #Gn Ad" nak a Ca&ad!1so #an elk*0etett 1selekedet#+l e&ed. A #5k"s az +st*&tnethez ta&toz!k3 s "& a /lt )gye3 !ko& a t*&tnel ! Ad" sz%n&e l;. Ez Isten ;&edeszt!n"1!84"nak t!tka. A #5k"s t*&tnete %tosz. Ad" @&!szt5s el+k;eknt 4elen!k eg anny!#an3 a enny!#en egl"that8 #enne3 hogy a #Gn nlk)l! let lehetsges az Istennel 0al8 k*z*ssg#en. $&5nne& ond4aN RAd" #an !ndenk! 0tkezett V ez egy #!#l!a! k!4elents3 de hogyanW Ezt a $!#l!a ne ond4a eg nek)nk. Az e&edend+ #Gn tanttele 0an e##e 132 #eleol0as0aS. 2. A @AC(SILATIT >AKYAHAZ @[L<N$<Z EL>LETE@. a. realista elmlet% Az Ad" #Gne s !nden lesz"& azott4"nak #Gne s #eszennyez+dse k*z*tt! ka;1solatot legko&"##an a &eal!sta el let agya&"zta. Ez az el let a&&8l sz8l3 hogy az e #e&!sg ne 1sak ,a4!lag3 de sz" sze&Gleg !s egy egysget alkot. Ad" &endelkezett a tel4es e #e&! te& szettel3 s #enne ez a te& szet eg&ontotta ag"t a sa4"t3 Ad" #an leza4lott sz"ndkos3 sz*0etsgszeg+ 1selekedet0el. Az egyes e #e&ek ne k)l*n"ll8 sz5#sztan1!"k3 hane 5gyanannak az egyete es sz5#sztan1!"nak a k!,e4ez+dse!N sz" sze&Gleg egyek. Ez az egyete es e #e&! te& szet 0"lt &o lott" s #Gn*ss Ad" #an3 s k*0etkezsk;;en ennek !nden egyn!es%tse Ad" lesz"& azotta!#an sz!ntn &o lott s #Gn*s a ltezsnek legele4t+l ,og0a. Ez azt 4elent!3 hogy !nden e #e& tnylegesen 0tkezett Ad" #an3 g !el+tt az e #e&! te& szet egyn!es%tse egkezd+d*tt 0olna. Ezt az el letek el,ogadt"k egyes ko&a! egyh"zaty"k3 0ala !nt egyes skolaszt!k5sok3 s ostan"#an .&. Shedd 0d!. Azon#an ny!t0a "ll nh"ny ellen0ets el+ttN P1Q Ea az e #e&ek lelke!t annak az egyete es lelk! sz5#sztan1!a egyn!es%tse!nek tek!nt4)k3 ely eg0olt Ad" #an3 ez l"tsz8lag azt !s ag"#an ,oglal4a3 hogy a llek sz5#sztan1!"4a anyag! te& szetG3 s ezzel elke&)lhetetlen)l 0ala !,le ate&!al!z 5s#an landol5nk. P2Q Ellent ond a t5datnak3 s ne elegend+en 0d! az e #e&e! sze ly!sg &deke!t. >!nden e #e& a t5dat"#an 0an3 hogy k)l*n"ll8 sze lyknt ltez!k3 k*0etkezsk;;en sokkal t*##3 !nt ;5szt"n to0atGn+ h5ll" a ltezs egyete es 81e"n4"n. P3Q Ne agya&"zza eg3 hogy Ad" lesz"& azotta! !&t 1sak az + els+ #Gn&t ,elel+sek3 ne ;ed!g a ks+##! #Gne!&t3 0agy !ndazon +sa;"k gene&"1!8!nak #Gne!&t3 ak!k Ad" 5t"n k*0etkeztek. P'Q Ne ad 0"laszt olyan ,ontos k&dsek&e se 3 hogy !&t ne 0olt @&!szt5s ,elel+s a #Gn tnyleges elk*0ets&t Ad" #an3 e&t ny!l0"n0al8an 5gyana##an az e #e&! te& szet#en osztozott3 a ! tnylegesen 0tkezett Ad" #an.
132

Man in Re#olt, 1'2. oldal

122

#. cselekedeti sz"#etsg tanttele. Ez azt ,oglal4a ag"#an3 hogy Ad" kett+s 0!szony#an 0olt a lesz"& azotta!0al3 ne0ezetesen egy&szt az egsz e #e&!sg termszetes ,e4e3 "s&szt az egsz e #e&! ,a4 kp#isel ,e4e 0olt a 1selekedet sz*0etsg#en. P1Q termszetes #iszony. Te& szetes 0!szony"#an Ad" 0olt az a;4a az egsz e #e&!sgnek. Ahogyan Isten egte&e tette3 al" 0olt 0et0e a 0"ltoz"snak s ne 0olt 4oga egy 0"ltozhatatlan "lla;otot k*0eteln!. @*telessge 0olt engedel eskedn! Istennek3 s ez az engedel essge ne 4ogos%totta ,el se !,le 45talo &a. >"s&szt 0!szont3 ha 0tkezett3 alany"0" 0"lt a &o l"snak s a #)ntetsnek3 de a #Gn 1sak az + sa4"t4a lett3 s ne 0olt %&hat8 a lesz"& azotta!nak sz" l"4"&a !s. .a#ney azt 0all4a3 hogy a ne zs t*&0nyhez hasonl8an Ad" &o lotts"ga !s "tsz"llt a lesz"& azotta!&a. $"&hogyan !s legyen ez azon#an V s t5la4donk;;en haszontalan dolog e&&+l s;ek5l"ln! V +k te& szetesen ne 0onhat8k ,elel+ssg&e ez&t a &o lotts"g&t. k ne tek!nthet+k #Gn*snek ;5szt"n annak a te& szetes ka;1solatnak az ala;4"n3 ely#en Ad" a ,a44al "llt. A szok"sos &e,o& "t5s "#&"zol"s ett+l elt&+. P2Q sz"#etsgi kapcsolat. A te& szetes ka;1solat ell3 ely#en Ad" "llt a lesz"& azotta!0al3 Isten kegyel esen hozz"tette a sz*0etsg! ka;1solatot3 ely nh"ny ;oz!t%0 ele et ,oglalt ag"#anN PaQ kp#iseleti elem. Isten el&endelte3 hogy e##en a sz*0etsg#en Ad" ne 1sak *n ag"t k;0!sel4e3 hane !nden lesz"& azott4"t !s. @*0etkezsk;;en + 0olt a ,a4 ,e4e ne 1sak sz)l+!3 hane sz*0etsg! &tele #en !s. P#Q prbra ttel eleme% >%g ezen a sz*0etsgen k%0)l Ad" s lesz"& azotta! a ,olya atos ;&8#attel "lla;ot"#an lennnek3 a #Gn elk*0etsnek "lland8 0eszly0el3 ez a sz*0etsg ga&ant"lta3 hogy egy ,!F !d+ta&ta /3 "llhatatos k!ta&t"s elhozza az e #e& sz" "&a a szentsg s #oldogs"g "lland8 "lla;ota lt&e4*ttnek 45tal "t. P1Q j'talom, #agy b3ntets eleme. A sz*0etsg ,elttele!nek eg,elel+en Ad" 4ogos k*0etelst t" aszthat az *&*klet&e3 ha eleget tesz a sz*0etsg k*0etel nye!nek. S ne 1sak3 +3 hane a lesz"& azotta! !s osztozn! ,ognak az + "ld"s"#an. No& "l!s Gk*dse so&"n teh"t a sz*0etsg! el&endezs ,el#e1s)lhetetlen el+ny*kkel 4"&t 0olna az e #e&!sg sz" "&a. >eg0olt azon#an annak a lehet+sge3 hogy az e #e& engedetlen lesz3 eg,o&d%t0"n ezzel a sz*0etsg Gk*dst3 s e##en az eset#en az e&ed ny te& szetesen ennek eg,elel+en kataszt&o,"l!s lesz. A sz*0etsg ;a&an1solat"nak egszegse hal"lt 0on aga 5t"n. Ad" az engedetlensg /t4"t 0"lasztotta3 eg&ontotta ag"t a #Gnnel3 #Gn*ss 0"lt Isten sze #en s %gy a hal"l#)ntets alany"0" 0"lt. S !0el + 0olt a ,a4 sz*0etsg! k;0!sel+4e3 engedetlensge k!hatott !nden egyes lesz"& azott4"&a. Mogos %tlete so&"n Isten az els+ #Gnt3 elyet a sz*0etsg ,e4e k*0etett el3 az *sszes3 0ele sz*0etsg! ka;1solat#an "ll8nak !s t5la4don%t4a. Ennek e&ed nyek;;en sz)letnek +k &o lottan s #Gn*s "lla;ot#an3 s ez az *&*kl*tt &o lotts"g ag"#an ,oglal4a a #Gnt !s. Ez a tanttel eg agya&"zza3 !&t 1sak Ad" els+ #Gne t5la4don%ttat!k nek)nk3 s az +3 0ala !nt el+de!nk to0"##! #Gne! !&t ne 3 to0"##" #!ztos%t4a Mz5s #Gntelensgt3 !0el ne e #e&! sze ly 0olt3 %gy ne 0olt tag4a a 1selekedete! sz*0etsgnek. 1. k"z#etett t'lajdon+ts elmlete. Ez az el let tagad4a3 hogy Ad" #Gne k"z#etlen3l t5la4don%ttat!k a lesz"& azotta!nak s az al"##!ak sze&!nt 0"zol4a a dolgotN Ad" lesz"& azotta! a 0el)k sz)letett &o lotts"g5kat a te& szetes ne zs /t4"n ka;4"k t+le3 s 1sak az *&*kl*tt &o lotts"g ala;4"n3 ely#en osztoznak 0ele3 sz" %ttatnak #Gn*snek az + h!tehagy"s"#an. Ne az&t sz)letnek #Gn*sknt3 e&t #Gn*sek Ad" #an3 hane az&t sz" %ttatnak #Gn*s*knek3 e&t &o lottak. Ne "lla;ot5k ala;sz!k a 4og! helyzet)k*n3 hane a 4og! helyzet)k az "lla;ot5kon. Ezt az el letet3 elyet el+sz*& Cla1e5s t" ogatott3 el,ogadt"k az !,4a## 6&!t!nga s 6ene a3 egyes /4=angl!a! teol8g5sok3 !llet0e egyes teol8g5sok az L4 Iskol"#8l a ;&es#!te&!"n5s egyh"z#an. Ez az el let egk&d+4elezend+ t*## ok#8l !sN P1Q Egy dolog ne k*z0et%thet+ a k*0etkez nye! "ltal. Az *&*kl*tt &o lotts"g3 ellyel Ad" lesz"& azotta! sz)letnek3 "& Ad" #Gnnek az e&ed nye3 %gy ne tek!nthet+ /gy3 a !nek ala;4"n +k Ad" 0tknek #Gn*se!. P2Q Ne ad o#4ekt%0 ala;ot Ad" #Gnnek s &o lotts"g"nak az *sszes lesz"& azotta!&a 0al8 to0"##ad"s"hoz. Ehhez 0!szont kell lenn!e 0ala !,le o#4ekt%0

12B

4ogala;nak. P3Q Ea ez az el let k*0etkezetes lenne3 akko& tan%tan!a kellene az *sszes el+z+ gene&"1!8 #Gne!nek k*z0etett t5la4don%t"s"t az 5t"n5k k*0etkez+knek3 %gy k*z*s3 *sszes%tett &o lotts"g5k sz"llna gene&"1!8&8l gene&"1!8&a. P'Q A##8l a ,elte0s#+l !s k!!nd5l3 hogy lehetsges olyan e&k*l1s! &o lotts"g3 ely egy!de4Gleg ne #Gn3 &o lotts"g3 ely *n ag"#an senk!t se tesz #)ntet+4og!lag ,elel+ss. P-Q S 0g)l3 ha az *&*kl*tt &o lotts"g3 ely 4elen 0an Ad" lesz"& azotta!#an3 tek!nthet+ a jogalapnak 0ala ! "s eg agya&"z"s"hoz3 akko& se ! to0"##! sz)ksg s!n1s a k*z0etett t5la4don%t"s&a.

1B:

IV. A b%n az emberi 'a& letben


A. Az e edend$ b:n
A #Gn*s st"t5szt s "lla;otot3 ely#e az e #e&ek #elesz)letnek3 a teol8g!a a peccat'm originale n00el %&4a le3 a ! sz8 sze&!nt! ,o&d%t"s#an e&edend+ #Gnt 4elent. Ez a ,ogalo 4o##3 !nt a holland Re&,zondeS3 !0el 5t8##!3 sz!go&/an sz8l0a ne ,ed le !ndent3 a ! az e&edend+ #Gnh*z ta&toz!k. Ez ne 48 egne0ezse az e&edend+ #Gnnek3 !0el ez ne *&*kl*tt3 hane nek)nk t5la4don%tott. Ezt a #Gnt Re&edend+ #GnnekS ne0ezz)k3 P1Q !0el az e #e&! ,a4 e&edet! gy*ke&t+l sz"& az!k3 P2Q !0el 4elen 0an !nden egyn let#en a sz)letst+l ,og0a3 %gy ne tek!nthet+ az 5t"nz"s e&ed nynek3 P3Q !0el ez !nden tnyleges #Gn #els+ gy*ke&e3 a ! 1sak #eszennyez! az e #e& lett. 0akodn5nk kell att8l a gondolatt8l3 hogy a ,ogalo "ltal le%&t #Gn #"& ! 8don &szt k;ez! az e #e&! te& szet e&edet! alkat"nak3 a ! azt 4elenten3 hogy Isten az e #e&t #Gn*sknt te&e tette. 1. T<HTNEL>I ATTE@INTS. A ko&a! egyh"zaty"k ne t/l sok konk&t5 ot ondtak az e&edend+ #Gn&+l. A g*&*g egyh"zaty"k sze&!nt ltez!k ,!z!ka! &o l"s az e #e&! ,a4#an3 a ! Ad" t8l e&ed3 de ez ne #Gn s ne ,oglal ag"#an 0tkezst. Az aka&at sza#ads"g"t a #Gneset k*z0etlen)l ne 3 1sak az *&*kl*tt ,!z!ka! &o l"s #e,oly"solta k*z0etetten. A g*&*g egyh"z#an egny!l0"n5l8 !&"ny0onal 0g)l a ;elag!"n!z 5s#an 45tott a 1s/1s;ont4"&a3 a ! ny%ltan tagadott !nden e&edend+ #Gnt. A lat!n egyh"z#an "s tenden1!a ny!l0"n5lt eg3 k)l*n*sen Te&t5ll!an5sn"l3 ak! sze&!nt a llek sza;o&od"sa egy/ttal a #Gn sza;o&od"s"t !s 4elent!. az e&edend+ #Gnt *&*kl+d+ #Gn*s #eszennyez+dsnek3 0agy &o l"snak ta&totta3 a ! ne z"&ta k! #!zonyos ,ok/ 48 4elenltt az e #e&#en. A #&os!5s g Te&t5ll!"n5son t/l !s ent /gy tek!nt0n az e&edend+ #Gn&e3 !nt "lla;ot&a3 s k)l*n#sget t0e a 0ele sz)letett &o l"s s az e #e& ennek e&ed nyek;;en ,ell;+ #Gn*ssge k*z*tt. Az e #e& sza#ad aka&at"t a #Gneset eggyeng%tette. @)l*n*sen Agostonn"l kezd az e&edend+ #Gn tanttele tel4ese##en k!,e4l+dn!. sze&!nte az e #e& te& szete3 !nd a ,!z!ka!3 !nd az e&k*l1s!3 tel4essggel eg&o lottak Ad" #Gnnek k*0etkezt#en3 ez&t az e #e& "st ne !s tehet3 1sak 0tkezhet. Ez az *&*kl*tt &o l"s3 0agy e&edend+ #Gn Ad" #Gnnek e&k*l1s! #)ntetse. Ez az e #e& te& szetnek a a !n+sge3 ely az + te& szetes "lla;ot"#an 1sak gonoszat k;es tenn! s 1sak azt !s tesz. El0esz%tette az aka&at ate&!"l!s sza#ads"g"t3 s k)l*n*sen e##en a 0onatkoz"s#an k;ez az e&edend+ #Gn #)ntetst. Ennek a #Gnnek a k*0etkezt#en az e #e& "&!s %tlet alatt 0an. Ez ne ;5szt"n &o l"s3 hane 0tek !s. A se != ;elag!"n!z 5s ,ell;ett Agoston nzetnek a#szol/ts"g"0al sze #en. El!s e&tk3 hogy az egsz e #e&! ,a4 #eleke0e&edett Ad" #5k"s"#a3 hogy az e #e&! te& szetet #eszennyezte az *&*kl*tt #Gn3 s hogy te& szetnl ,og0a !nden e #e& a gonosz&a ha4l!k s ne k;es Isten kegyel e nlk)l #"& ! 48t eg1selekedn!3 de tagadt"k az e #e& teljes &o lotts"g"t3 az e&edend+ #Gn #Gn*ssgt s az aka&at sza#ads"g"nak el0esztst. Ez 0"lt az 5&alkod8 nzett a k*z;ko& so&"n #"& ltezett nh"ny 0ezet+ skolaszt!k5s3 ak!k tel4es &tk#en "goston! nzeteket 0allottak az e&edend+ #Gnt !llet+en. Ansel nek az e&edend+ #Gnnel ka;1solatos nzete tel4es ha& 8n!"#an 0olt Agoston0al. Ez /gy 5tat4a #e az e&edend+ #Gnt3 !nt a ! ta&tal azza a te& szet Paz egsz e #e&! ,a4 te& szetnekQ #Gn*ssgt Ad" egyetlen 1selekedetnek k*0etkezt#en3 0ala !nt az e #e&! te& szet ennek e&ed nyek;;en ,ell;+ *&*kl*tt &o lotts"g"t3 a ! to0"##ad8d!k a lesz"& azottak&a s a #Gn elk*0etsnek ha4la "#an 5tatkoz!k eg. Ez a #Gn ag"#an ,oglal4a a szentsg !&"ny"#an 0al8 *n eghat"&oz"s k;essgnek el0esz%tst !s Paz aka&at ate&!"l!s sza#ads"g"tQ s az e #e&t a #Gn &a#szolg"4"0" tesz!. Az 5&alkod8 nzet a skolaszt!k5sok k*z*tt az 0olt3 hogy az e&edend+ #Gn ne 0ala ! ;oz!t%0 dolog3 hane !nk"## 0ala !nek a h!"nya3 a !nek eg kellene lenn!e3 ,+knt az e&edet! !gazs"goss"g h!"nya3 #"& egyesek hozz"tettek egy ;oz!t%0 ele et !s3 a 1B1

gonosz&a 0al8 ha4la ot. A]5!n8! Ta "s azt 0allotta3 hogy az e&edend+ #Gn anyag! ele t tek!nt0e az &zk!sg3 de ,o& "l!s ele t tek!nt0e az e&edet! !gaz !0olt h!"nya. Denn"ll a ha& 8n!a egse !s)lse3 ely#en az e&edet! !gazs"goss"g #enne ,oglaltatott3 s e##en az &tele #en az e&edend+ #Gn ne0ezhet+ a te& szet t5nyas"g"nak. Altal"noss"g#an sz8l0a a &e,o& "to&ok Agostonnal &tettek egyet3 #"& @"l0!n k)l*n*sen kt ;onton k)l*n#*z*tt t+leN k!hangs/lyozta a tnyt3 hogy az e&edend+ #Gn ne 0ala ! ;5szt"n negat%0 dolog3 s ne ko&l"toz8d!k az e #e& &zk! te& szet&e. A &e,o& "1!8 !de4n a szo1!n!"n5sok k*0ettk a ;el"g!"n5sokat az e&edend+ #Gn tagad"s"0al3 a t!zenheted!k sz"zad#an ;ed!g az a& !n!"n5sok szak%tottak a &e,o& "t5s h!ttel3 s el,ogadt"k az e&edend+ #Gn se !=;el"g!"n5s nzett. Att8l ,og0a k)l*n,le 0le ny="&nyalatokat t" ogattak a ;&otest"ns egyh"zak#an !nd E5&8;a=3 !nd A e&!ka=sze&te. 2. AZ EHE.EN. $JN @T ELE>E. Az e&edend+ #Gn#en az al"##! kt ele et kell egk)l*n#*ztetn!N a. z eredeti b4n"ssg. A R#Gn*ssgS sz8 azt a 0!szonyt ,e4ez! k!3 ely#en a #Gn az !gazs"gszolg"ltat"ssal "ll3 0agy ahogyan a ko&"##! teol8g5sok ondt"k3 a t*&0ny #)ntets0el. Az3 ak! #Gn*s3 #)ntet+ 0!szony#an "ll a t*&0nnyel. @ett+s &tele #en #eszlhet)nk a #Gn*ssg&+l3 ne0ezetesen reat's c'lpae s reat's poenae &tele #en. Az el+##!3 a !t T5&&et!n R;oten1!"l!s #Gn*ssgnekS ne0ez3 a 1selekedetnek3 0agy "lla;otnak a #els+ e&k*l1s! #)ntets&e lt8 0olta. Ez a #Gn esszen1!"4a s a #Gn*ssgnek elk)l*n%thetetlen &sze. Ez 1sak azok&a 0onatkoz!k3 ak!k ag5k k*0ettek el #Gn*s 1selekedeteket3 s a&adand8an 0onatkoz!k &"45k. Ez ne sz)ntethet+ eg elengedssel3 ne szGn!k eg a Mz5s @&!szt5s &de e! ala;4"n t*&tn+ eg!gaz5l"ssal3 g ke0s# egysze&G eg#o1s"t"ssal. Az e #e& #Gne! *&*kl*tten #)ntets&e lt8ak g az5t"n !s3 hogy az !llet+ eg!gaz5lt. A #Gn*ssg e##en az &tele #en ne sz"llhat "t az egy!k e #e&&+l a "s!k&a. A szok"sos &tele azon#an3 ely#en a teol8g!"#an a #Gn*ssg&+l #eszl)nk3 a reat's poenae. Ezalatt a eg&de elt #)ntetst3 0agy az Isten !gazs"g"nak 0al8 elgttelt &t4)k a t*&0ny sz"ndkos egs&ts&t. A #Gn*ssg e##en az &tele #en ne a #Gn esszen1!"4a3 hane !nk"## a t*&0ny #)ntet+ szank1!84"0al 0al8 0!szony. Ea ne lenne szank1!8 az e&k*l1s! ka;1solatok "th"g"s"&t3 a t*&0nyt+l 0al8 !nden elt"0olod"s #Gn lenne3 de ne 0onna aga 5t"n #)ntet+4og! ,elel+ssget. A #Gn*ssg e##en az &tele #en egsz)ntethet+ az !gazs"gnak 0al8 elgttellel ak"& sze lyesen3 ak"& k*z#en4"&8 /t4"n. Ez "tsz"llhat egy!k sze ly&+l a "s!k&a3 0agy 0alak! "t0"llalhat4a egy "s!k sze lyt+l. Ez a eg!gaz5l"s "ltal a h%0+k eset#en egszGn!k3 %gy #"& #Gne!k *&*kl*tten #)ntets&e lt8ak3 ne tesz!k +ket #)ntet+4og!lag ,elel+ss. A se !=;el"g!"n5sok s a ko&"##! a& !n!"n5sok3 0agy &e onst&"nsok tagad4"k3 hogy az e&edend+ #Gn ag"#an ,oglal4a a #Gn*ssget. Ad" #Gnnek #Gn*ssge3 a !t + k*0etett el az e #e&! ,a4 sz*0etsg! 0ezet+4eknt3 !nden lesz"& azott4"nak !s t5la4don%ttat!k. Ez ny!l0"n0al8 a##8l a tny#+l3 hogy a !nt a $!#l!a !s tan%t4a3 a hal"l3 !nt a #Gn #)ntetse Ad" t8l sz"ll a lesz"& azotta!&a3 H -N12=1B3 E,2N33 1@o&1-N22. #. z eredeti beszennyezds% Az e&edet! #eszennyez+ds kt dolgot ,oglal ag"#an3 ne0ezetesen az e&edet! !gazs"goss"g h!"ny"t s a ;oz!t%0 gonoszs"g 4elenltt. >eg kell 4egyezn!3 P1Q Eogy az e&edet! #eszennyez+ds ne ;5szt"n ,e&t+zs3 a !nt azt egyes g*&*g egyh"zaty"k s az a& !n!"n5sok k;0!sel!k3 hane #Gn a sz8 0al8s"gos &tel #en. $Gn*ssg ka;1sol8d!k hozz"N az3 ak! ezt tagad4a3 ne &endelkez!k az e&edet! eg&o l"s #!#l!a! elk;zels0el. P2Q Eogy ezt a #eszennyez+dst ne sza#ad se az e #e&! llek#e t*lt*tt sz5#sztan1!aknt elk;zeln!3 se ;ed!g sz5#sztan1!a=0"ltoz"sknt a sz8 a eta,!z!ka! &tel #en. Ez 0olt a h!#"4a a an!1haean5soknak s a &e,o& "1!8 ko&"#an Dla1!5s Illy&!15snak. Ea a llek sz5#sztan1!"4a #Gn*s lenne3 /gy /4 sz5#sztan1!"0al kellene azt k!1se&ln! az /44"sz)lets so&"n3 ez azon#an ne k*0etkez!k #e. P3Q Eogy ez ne ;5szt"n 1sak h!"ny. A an!1hae"n5sokkal ,olytatott 0!t"4"#an Agoston ne 1sak azt tagadta3 hogy a #Gn sz5#sztan1!a3 hane ahhoz !s &agaszkodott3 hogy ;5szt"n h!"nyoss"g. Ezt pri#atio boni=nak

1B2

ne0ezte. Az e&edend+ #Gn ne ;5szt"n negat%03 ez egy#en az *&*kl*tt3 a #Gn !&"nt! ;oz!t%0 ha4la . Ezt az e&edet! #eszennyez+dst t*## sze ;ont#8l !s 0!zsg"lhat45k3 ne0ezetesen a tel4es &o lotts"g s a tel4es tehetetlensg sze ;ont4"#8l. 1. !eljes romlottsg. >!ndent "that8 4ellege sze sz*g#+l az *&*kl*tt #eszennyez+dst tel4es &o lotts"gnak ne0ezz)k. Ezt a k!,e4ezst gyako&ta ,l&e&t!k3 k*0etkezsk;;en gondos egk)l*n#*ztetst !gnyel. Negat%0an ne ,oglal4a ag"#anN P1Q hogy !nden e #e& anny!&a &o lott3 a enny!&e 1sak &o lott" 0"lhat3 P2Q hogy a #Gn*s ne &endelkez!k 0ele sz)letett t5d"ssal Isten aka&at"&8l3 0ala !nt lelk!!s e&ettel3 a ! k)l*n#sget tesz 48 s &ossz k*z*tt3 P3Q hogy a #Gn*s e #e& ne #" 5l4a eg gyak&an "sok e&nyes 4elle t s tette!t3 0agy k;telen ;"&tatlan 48!nd5lat&a3 0agy tettek&e az e #e&t"&sa!0al 0al8 0!szony"#an3 0agy P'Q hogy !nden /44" ne sz)letett e #e& *&*kl*tt #Gn*ssgnek k*0etkezt#en &szt 0esz a #Gn !nden,le ,o& "4"#anN gyako&ta el+,o&d5l3 hogy az egy!k k!z"&4a a "s!kat. Coz!t%0an 4elz!3 P1Q hogy az *&*kl*tt &o l"s elhat az e #e& te& szetnek !nden &sz&e3 !nd a llek3 !nd a test !nden egyes adotts"g"&a s k;essg&e3 s P2Q hogy egy"ltal"n n!n1sen lelk! 483 azaz 48 az Istennel 0al8 0!szony#an a #Gn*s#en3 hane 1sak z)ll*ttsg. Ezt a tel4es &o lotts"got tagadt"k a ;el"g!"n5sok3 a szo1!n!"n5sok3 " a Szent%&"s 0!l"gosan tan%t4a. Mn-N'23 H 9N123233 E,'N123 2T! 3N2='3 T!t1N1-3 Zs!d3N12. d. !eljes tehetetlensg. Az e #e& lelk! k;essge!&e gyako&olt hat"s"t tek!nt0e aaz e&edet! #eszennyez+dstb tel4es tehetetlensgnek ne0ezz)k. Itt sz!ntn ,ontos k)l*n#sget tenn!. Tel4es tehetetlensget t5la4don%t0a a te& szet! e #e&nek3 ezzel ne azt aka&45k ondan!3 hogy sz" "&a lehetetlensg 48t 1selekedn! a sz8 #"& ely!k &tel #en. A &e,o& "t5s teol8g5sok "ltal"nosan azt ond4"k3 hogy g !nd!ng k;es 1selekedn! P1Q a te& szetes 48t3 P2Q a ;olg"&! 48t s ;olg"&! !gazs"goss"got3 P3Q k)ls+legesen a 0all"sos 48t. El!s e&!k3 hogy g az /44" ne sz)letettek !s &endelkeznek 0ala !,le e&nyekkel3 elyek a szo1!"l!s let 0!szonya!#an 5tatkoznak eg3 sok 1selekedet#en s &zele #en3 elyek &"szolg"lnak a&&a3 hogy e #e&t"&sa!k +sz!nte el!s e&ssel s h"l"0al ,ogad4"k azokat3 s+t3 g Isten el+tt !s #!zonyos &tkG el,ogad"s&a tal"l4anak. ?gyanakko& azt !s ,ennta&t4"k3 hogy 5gyanezen 1selekedetek s &zsek3 ha az Istennel 0al8 0!szony#an sze ll4)k3 &ad!k"l!san t*kletlenek. 6gzetes ,ogyatkoss"g5k az3 hogy ne az Isten !&"nt! sze&etet !nd%ttat"s"#8l3 0agy az Isten aka&at"nak #"& !,le ,!gyele #e 0tel#+l e&ednek3 a !nt kellene. >!ko& az e #e& tel4es &o lotts"g"&8l tel4es tehetetlensgknt #eszl)nk3 ezalatt kt dolgot &ten)nkN P1Q hogy az /44" ne sz)letett e #e& k;telen egtenn! #"& !t3 g a leg4elentktelene##et !s3 a ! alap#eten tal"lkoznk Isten egyet&ts0el s eg,elelne Isten szent t*&0nye k*0etel nye!nek3 s P2Q hogy k;telen eg0"ltoztatn! ezt a #Gn s az *nsze&etet !&"nt! ala;0et+ #e"ll%totts"got az Isten sze&etete !&"nt!&a3 s+t g 1sak eg se k;es k*zel%ten! egy e,,le 0"ltoz"st. Els*;&+ enny!sgG #!#l!a! !gazol"sa 0an ennek a tanttelnekN Mn1N133 3N-. 7N''3 2N3'3 1-N'=-3 H 9N1232'3 2N9=23 1@o&2N1'3 2@o&3N-3 E,2N132=1:3 Zs!d11N7. A ;el"g!"n5sok azon#an h!sznek az e #e& a#szol/t k;essge!#en s tagad4"k3 hogy e&k*l1s! k;essge!t eg&ontotta a #Gn. Az a& !n!"n5sok a kegyes k;essg&+l #eszlnek3 !0el a##an h!sznek3 hogy Isten !ndenk!t &szes%t az + "ltal"nos kegyel #+l3 a ! "ltal #"&k! k;es Istenhez ,o&d5ln! s h!nn!. Az L4 Iskola teol8g5sa! az e #e&nek az e&k*l1s!ekt+l egk)l*n#*ztetett te& szetes k;essgeket t5la4don%tanak az EdZa&d /n the :ill 1% G nagy 5nk"4"t8l k*l1s*nz*tt egk)l*n#*ztetssel. Tan%t"s5k lnyege a##an &e4l!k3 hogy az e #e& a #5kott "lla;ot"#an g !nd!g &endelkez!k !nden te& szetes k;essggel3 ely sz)ksges a lelk! 48 egttelhez P&tele 3 aka&at3 st#.Q3 de nlk)l*z! az e&k*l1s! k;essget3 azaz azt a k;essget3 ellyel helyes3 "& !nt az Istennek tetsz+ !&"ny#a te&eln a te& szetes k;essge!t. A 0!zsg"lt egk)l*n#*ztetssel az&t "lltak el+3 hogy k!hangs/lyozz"k a tnyt3 hogy az e #e& szndkosan b4n"s3 s ezt helyes k!hangs/lyozn!. Az L4 Iskola teol8g5sa! azon#an azt "ll%t4"k3 hogy az e #e& k;es lenne 48t 1selekedn!3 ha aka&n". Ezt azt 4elent!3 hogy a Rte& szetes k;essgS3 ely&+l #eszlnek3 0gs+

1B3

so&on a tnyleges lelk! 48 egttelnek a k;essge.13B Egsz#en 00e el ondhat83 hogy ez a egk)l*n#*ztets a te& szetes s e&k*l1s! k;essg k*z*tt ne k%0"natos3 !0el P1Q ne t" ogat4a a Szent%&"s3 a ely "lland8an azt tan%t4a3 hogy az e #e& ne k;es egtenn! azt3 a ! egk*0eteltet!k t+le3 P2Q lnyeg#en kt&tel G s ,l&e0ezet+N a lelk! 48 egttel&e 0al8 sz)ksges k*0etel nyek eglte g ne ta&tal azza a lelk! 48 egttel&e 0al8 k;essget !s3 P3Q a Rte& szetesS ne a eg,elel+ ellentt;"&4a az Re&k*l1s!nekS3 !0el egy dolog lehet egy!de4Gleg !ndkett+3 s az e #e& tehetetlensge te& szetes !s #!zonyos ,ontos &tele #en3 konk&tan3 hogy te& szetnek 0ele4"&84a a 4elenleg! "lla;ot"#an3 a !k;;en te& szetesen sza;o&od!k3 0g)l P'Q a nyel0ezet ne ,e4ez! k! ;ontosan a sz"ndkolt ,ontos egk)l*n#*ztetst3 a ! azt 4elent!3 hogy ez e&k*l1s!3 ne ;ed!g ,!z!ka!3 0agy alkat!3 hogy ennek az ala;4a ne az aka&at#an3 0agy #"& ely "s k;essg#en &e4l!k3 hane a k;essgek eg&o lott e&k*l1s! "lla;ot"#an3 s a sz%0 #e"ll%totts"g"#an. 3. AZ EHE.EN. $JN S AZ E>$EHI SZA$A.SAK. Az e #e& tel4es tehetetlensgnek tanttel0el ka;1solatosan te& szetes 8don ,el e&)l a k&ds3 hogy 0a4on az e&edend+ #Gn ag"#an ,oglal4a=e a sza#ads"g el0esztst3 0agy azt3 a !t "ltal"nosan liber'm arbitri'm=nak3 sza#ad aka&atnak ne0eznek. Ezt a k&dst 48zan %tl+k;essggel kell eg0"laszoln!3 !0el3 ,ogal azz5nk "ltal"noss"g#an3 eg0"laszolhat8 !nd tagad83 !nd helyesl+ 8don. $!zonyos &tele #en az e #e& ne 0esz%tette el a sza#ads"g"t3 "s &tele #en 0!szont !gen. 6an #!zonyos sza#ads"g3 ely el!degen%thetetlen)l a #!&tok"#an 0an egy sza#adon 1selek0+nek3 ne0ezetesen3 hogy tetszse sze&!nt sza#adon 0"lasszon3 tel4es *sszhang#an lelknek 5&alkod8 #e"ll%totts"g"0al s ha4la a!0al. Az e #e& ne 0esz%tette el egyetlen alkat! k;essgt se 3 elyek ahhoz sz)ksgesek3 hogy ,elel+s 1selek0+ sze lynek lehessen +t tek!nten!. >g !nd!g 0an &tel e3 lelk!!s e&ete s 0"laszt"s! sza#ads"ga. >eg0an a k;essge a t5d"s egsze&zs&e3 s a&&a3 hogy &ezze s ,el,og4a az e&k*l1s! k)l*n#sgeket s k*telezettsgeket3 s 48!nd5lata3 ha4la a! s 1selekedete! s;ont"nok3 azaz k!0"laszt3 0agy el0et3 ahogyan 48nak l"t4a. S+t3 &endelkez!k a k;essggel3 hogy sok 48 s sze&etet&e lt83 48tkony s !gazs"gos dolgot 1seleked4en eg az e #e&t"&sa!0al ,ennta&tott ka;1solata!#an. Az e #e& azon#an el0esztette ate&!"l!s sza#ads"g"t3 azaz a &a1!on"l!s k;essgt a legnagyo## 48 ,el 0ezet+ /t eghat"&oz"s"&a3 ha& 8n!"#an te& szetnek e&edet! e&k*l1s! alkat"0al. Az e #e& a te& szetnl ,og0a ellen"llhatatlan 0onzal at &ez a gonosz !&"nt. Ne k;es egl"tn! s sze&etn! a lelk! k!0"l8s"got3 ke&esn! s tenn! a lelk! dolgokat3 Isten dolga!t3 elyek az )d0*ssghez ta&toznak. Ez az "ll"s;ont3 ely "goston! s k"l0!n!3 ny%ltan sze #esz"ll a ;el"g!"n!z 5ssal s szo1!n!"n!z 5ssal3 s &sz#en a se !=;el"g!"n!z 5ssal s az a& !n!an!z 5ssal !s. A ode&n l!#e&al!z 5s3 ely lnyeg#en ;el"g!"n5s3 te& szetesen &endk%0)l s&t+nek tal"l4a ezt a tanttelt3 ely sze&!nt az e #e& el0esztette a##l! k;essgt3 hogy lett a 0al8d! !gazs"goss"g s szentsg ,el te&el4e3 s d!1s+s%t! az e #e& a##l! k;essgt3 hogy 0"lassza s tegye az !gazat s 48t. >"s&sz&+l a d!alekt!k5s teol8g!a Pa #a&th!an!z 5sQ hat"&ozottan k!e el! az e #e& tel4es tehetetlensgt3 hogy a legk!se## l;st !s egtegye az Istensg !&"ny"#an. A #Gn*s a #Gn &a#szolg"4a s k;telen az ellenkez+ !&"ny#a ,o&d5ln!. '. A 6ALSAKTEILKIA S AZ EHE.EN.J $JN. Eelyes lehet3 ha !tt s ost &*0!den eghat"&ozz5k a 0"ls"gteol8g!a3 0agy a #a&th!an!z 5s "ll"s;ont4"t az e&edend+ #Gnt !llet+en. Yalte& Lo0&!e helyesen ond4aN R$a&thnak sok ondan!0al84a 0an a #5k"s&8l V de se ! ondan!0al84a s!n1s az Xe&edend+ #Gn&+lX. Az3 hogy az e #e& b'kott3 0!l"gosan l"t45k3 de a #5k"s ne egy "ltal5nk t*&tnel !nek tek!nthet+ ese ny3 hane hat"&ozottan az +st*&tnethez3 az ;rgeschichte=hez ta&toz!k eta,!z!ka! &tele #enS.1': $&5nne& ond 0ala !t ezzel ka;1solat#an ostan!3 Man in Re#olt1'1 1% G 5nk"4"#an. ne ,ogad4a el az e&edend+
13B 1':

6. *. Eodge3 ,yst% !heol. II. k*tet3 277. oldal /'r 0oncern 5ith the !heology o& 0risis3 129. oldal 1'1 7. ,e4ezet

1B'

#Gn tanttelt a sz8 hagyo "nyos s egyh"z! &tel #en. Ad" els+ #Gne ne %&atott s ne !s %&athatott a lesz"& azotta!nak sz" l"4"&a3 s ne !s e&ed nyezte a #Gn*s "lla;otot3 a ely "tsz"ll az 5t8dok&a3 s a ely ost !nden tnyleges #Gn gy) *l1s*z+ gy*ke&e. RA #Gn sohase "lla;ot3 hane !nd!g 1selekedet. >g a #Gn*s !0olt se "lla;ot3 hane 1selekedet3 !0el sze ly&+l 0an sz8S. $&5nne& eg%tlse sze&!nt a hagyo "nyos nzet#en #enne &e4l!k a dete& !n!z 5s ne k%0"natos ele e3 s ne elgsgesen #!ztos%t4a az e #e& ,elel+ssgt. Az e&edet! #Gn tanttelnek e e el0etse azon#an ne 4elent! azt3 hogy se ! !gazs"got se l"t #enne. Moggal hangs/lyozza a #Gn egyete essgt az e #e&! ,a4#an3 s a Rlelk! te& szet3 a X4elle XS "tad"s"t Ra sz)l+kt+l a gye& ekeknekS. ?gyanakko& a #Gn egyete essgnek a agya&"zat"t 0ala ! "s#an ke&es!3 ne az Re&edend+ #Gn#enS. Az Isten "ltal te&e tett e #e& ne 1sak egy e #e& 0olt3 hane a "sokkal 0al8 k*z*ssg#en s a k*z*ssg&t te&e tett ,elel+s sze ly. Az elsz!getelt egyn ne "s3 !nt a#szt&ak1!8. RA te&e ts#en ! egyn!es%tett3 tagolt3 egyetlen test 0agy5nk3 sok taggalS. Ea az egy!k tag szen0ed3 az *sszes t*##! tag !s 0ele egy)tt szen0ednek. >a4d %gy ,olytat4aN REa ez a ! e&edet)nk3 akko& sze #esz"ll"s5nk ezzel az e&edettel ne lehet az egynnek3 !nt egynnek a ta;asztalata3 1selekedeteU Te& szetesen !nden egyn #Gn*s egynknt3 de egy!de4Gleg az egsz3 egyes)lt egyete essg#en3 a test3 a tnyleges e #e&!sg tel4essge !sS. 6olt teh"t egyete essg a 0tkezs#en3 s az e #e&! ,a4 elszakadt Istent+l3 de ag"nak a #Gnnek a te& szethez ta&toz!k ennek a #Gn#en 0al8 egyete essgnek "ltal5nk t*&tn+ tagad"sa. Ennek a kezdet! #Gnnek az e&ed nye az3 hogy az e #e& ost #Gn*s3 " a tnyt3 hogy ost az e #e& #Gn*s3 ne sza#ad az + egyn! #Gn*s 1selekedete! ok"nak tek!nten!. E,,le oks"g! ka;1solat ne !s e&het+ el3 !0el !nden #Gn3 a !t az e #e& elk*0et3 ,&!ss Istennel sze #en! d*nts. A k!4elents3 !sze&!nt az e #e& #Gn*s3 ne 4elent! azt3 hogy + a #Gn helyzet#en3 0agy "lla;ot"#an 0an3 hane hogy tnylegesen &szt 0ett az Isten ellen 0al8 l"zad"s#an. Ahogyan Ad" 3 ! !s el,o&d5lt5nk Istent+l s Raz3 ak! elk*0et! ezt a h!tehagy"st ne tehet "st 1sak ,olya atosan !s telgethet!3 de ne az&t3 e&t szok"s"0" 0"lt3 hane e&t ez ennek a 1selekedetnek a egk)l*n#*ztet+ 4ellegeS. Az e #e& k;telen 0!ssza,o&d5ln!3 s 0g!g a #Gn*s 5tat 4"&4a. A $!#l!a soha ne #eszl a #Gn&+l "sknt3 !nt az Istent+l 0al8 el,o&d5l"s 1selekedet&+l. RA ag"#an a X#Gn*snek lenn!X ,ogal "#an ez a 1selekedet /gy 0an ,el,og0a3 !nt a ! eghat"&ozza az e #e& egsz ltezstS. E##en az "#&"zol"s#an sok !nden 0an3 a ! e lkeztet A]5!n8! Ta "s &eal!sta "#&"zol"s"&a. -. A TELMES HI>LITTSAK S A TELMES TEEETETLENSK TANTTEL6EL SZE>$EN >EKDIKAL>AZITT ELLEN6ETSE@. a. Bem egyeztethet "ssze az erk"lcsi k"telezettsggel. A tel4es &o lotts"g s a tel4es tehetetlensg tanttel0el sze #en! leg0al8sz%nG##nek tGn+ ellen0ets az3 hogy ne egyeztethet+ *ssze az e&k*l1s! k*telezettsggel. Azt ond4"k3 hogy az e #e& ne 0onhat8 4ogosan ,elel+ssg&e se !&t3 a !hez ne &endelkez!k a eg,elel+ k;essgekkel. Ennek az ala;el0nek az "ltal"nos ,eltteles k*0etkeztetse azon#an t0esz e. Ez !gaz lehet azok#an az esetek#en3 !ko& az Isten "ltal az e #e& te& szet&e k!sza#ott ko&l"toz"sok k*0etkezt#en "ll #e az alkal atlans"g3 de te& szetesen ne "ll eg az e&k*l1s s a 0all"s sz,&"4"#an3 a !nt azt ko&"##an "& k! 5tatt5k. Ne sza#ad el,ele4ten)nk3 hogy a 0!zsg"lt alkal atlans"g *nkntes3 annak e&k*l1s! e&edete 0an3 s ne #"& !,le3 az Isten "ltal az e #e& lny&e k!sza#ott ko&l"toz"s !att "llt el+. Az e #e& az Ad" #an tett t0es 0"laszt"sa k*0etkezt#en tehetetlen. #. Megsz3ntet minden ind+ttatst az er&esz+tsre. A "sod!k ellen0ets az3 hogy ez a tanttel elt*&*l !nden !nd%tkot az e&+,esz%ts&e s egse !s%t !nden &a1!on"l!s ala;ot a kegyele eszk*ze!nek haszn"lat"