You are on page 1of 302

LEGE Nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedur civil EMITENT: PARLAMENT L R!

M"NIEI

P #LICAT$ %N: M!NIT!R L !&ICIAL NR. 4'( din 1( iulie 2010

P)rl)*en+ul Ro*,niei )dop+ pre-en+) le.e.

TITL L PRELIMINAR /o*eniul de re.le*en+)re )l Codului de procedur civil 0i principiile 1und)*en+)le )le proce2ului civil

CAPIT!L L I /o*eniul de re.le*en+)re )l Codului de procedur civil

ART. 1 !3iec+ul 0i 2copul Codului de procedur civil 415 Codul de procedur civil6 denu*i+ 7n con+inu)re codul6 2+)3ile0+e re.ulile de co*pe+en8 0i de 9udec)re ) c)u-elor civile6 precu* 0i cele de e:ecu+)re ) ;o+r,rilor in2+)n8elor 0i ) )l+or +i+luri e:ecu+orii6 7n 2copul 7n1p+uirii 9u2+i8iei 7n *)+erie civil. 425 %n 7n1p+uire) 9u2+i8iei6 in2+)n8ele 9udec+ore0+i 7ndepline2c un 2erviciu de in+ere2 pu3lic6 )2i.ur,nd re2pec+)re) ordinii de drep+6 ) li3er+8ilor 1und)*en+)le6 ) drep+urilor 0i in+ere2elor le.i+i*e )le per2o)nelor 1i-ice 0i per2o)nelor 9uridice6 )plic)re) le.ii 0i .)r)n+)re) 2upre*)8iei )ce2+ei). ART. 2 Aplic)3ili+)+e) .ener)l ) Codului de procedur civil 415 /i2po-i8iile pre-en+ului cod con2+i+uie procedur) de drep+ co*un 7n *)+erie civil. <425 /e )2e*ene)6 di2po-i8iile pre-en+ului cod 2e )plic 0i 7n )l+e *)+erii6 7n *2ur) 7n c)re le.ile c)re le re.le*en+e)- nu cuprind di2po-i8ii con+r)re.= 2. Aline)+ul 435 )l )r+icolului 2 2e )3ro.

ART. 3 Aplic)re) priori+)r ) +r)+)+elor in+ern)8ion)le privi+o)re l) drep+urile o*ului 415 %n *)+eriile re.le*en+)+e de pre-en+ul cod6 di2po-i8iile privind drep+urile 0i li3er+8ile per2o)nelor vor 1i in+erpre+)+e 0i )plic)+e 7n concord)n8 cu Con2+i+u8i)6 /ecl)r)8i) niver2)l ) /rep+urilor !*ului6 cu p)c+ele 0i cu celel)l+e +r)+)+e l) c)re Ro*,ni) e2+e p)r+e. 425 /)c e:i2+ neconcord)n8e 7n+re p)c+ele 0i +r)+)+ele privi+o)re l) drep+urile 1und)*en+)le )le o*ului6 l) c)re Ro*,ni) e2+e p)r+e6 0i pre-en+ul cod6 )u priori+)+e re.le*en+rile in+ern)8ion)le6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re pre-en+ul cod con8ine di2po-i8ii *)i 1)vor)3ile. ART. 4 Aplic)re) priori+)r ) drep+ului niunii Europene

%n *)+eriile re.le*en+)+e de pre-en+ul cod6 nor*ele o3li.)+orii )le drep+ului niunii Europene 2e )plic 7n *od priori+)r6 indi1eren+ de c)li+)+e) 2)u de 2+)+u+ul pr8ilor.= CAPIT!L L II Principiile 1und)*en+)le )le proce2ului civil

>ART. ( %nd)+oriri privind pri*ire) 0i 2olu8ion)re) cererilor 415 ?udec+orii )u 7nd)+orire) 2 pri*e)2c 0i 2 2olu8ione-e orice cerere de co*pe+en8) in2+)n8elor 9udec+ore0+i6 po+rivi+ le.ii. 425 Niciun 9udec+or nu po)+e re1u-) 2 9udece pe *o+iv c le.e) nu prevede6 e2+e necl)r 2)u inco*ple+. 435 %n c)-ul 7n c)re o pricin nu po)+e 1i 2olu8ion)+ nici 7n 3)-) le.ii6 nici ) u-)n8elor6 i)r 7n lip2) )ce2+or) din ur*6 nici 7n 3)-) di2po-i8iilor le.)le privi+o)re l) 2i+u)8ii )2e*n+o)re6 e) v) +re3ui 9udec)+ 7n 3)-) principiilor .ener)le )le drep+ului6 )v,nd 7n vedere +o)+e circu*2+)n8ele )ce2+ei) 0i 8in,nd 2e)*) de cerin8ele ec;i+8ii. 445 E2+e in+er-i2 9udec+orului 2 2+)3ile)2c di2po-i8ii .ener)l o3li.)+orii prin ;o+r,rile pe c)re le pronun8 7n c)u-ele ce 7i 2un+ 2upu2e 9udec8ii.> ART. @ /rep+ul l) un proce2 ec;i+)3il6 7n +er*en op+i* 0i previ-i3il

415 !rice per2o)n )re drep+ul l) 9udec)re) c)u-ei 2)le 7n *od ec;i+)3il6 7n +er*en op+i* 0i previ-i3il6 de c+re o in2+)n8 independen+6 i*p)r8i)l 0i 2+)3ili+ de le.e. %n )ce2+ 2cop6 in2+)n8) e2+e d)+o)re 2 di2pun +o)+e *2urile per*i2e de le.e 0i 2 )2i.ure de210ur)re) cu celeri+)+e ) 9udec8ii. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n 1)-) e:ecu+rii 2ili+e. ART. A Le.)li+)+e) 415 Proce2ul civil 2e de210o)r 7n con1or*i+)+e cu di2po-i8iile le.ii. 425 ?udec+orul )re 7nd)+orire) de ) )2i.ur) re2pec+)re) di2po-i8iilor le.ii privind re)li-)re) drep+urilor 0i 7ndeplinire) o3li.)8iilor pr8ilor din proce2. ART. ' E.)li+)+e) %n proce2ul civil pr8ilor le e2+e .)r)n+)+ e:erci+)re) drep+urilor proce2u)le6 7n *od e.)l 0i 1r di2cri*inri. ART. B /rep+ul de di2po-i8ie )l pr8ilor 415 Proce2ul civil po)+e 1i porni+ l) cerere) celui in+ere2)+ 2)u6 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e6 l) cerere) )l+ei per2o)ne6 or.)ni-)8ii ori ) unei )u+ori+8i 2)u in2+i+u8ii pu3lice ori de in+ere2 pu3lic. 425 !3iec+ul 0i li*i+ele proce2ului 2un+ 2+)3ili+e prin cererile 0i )prrile pr8ilor. 435 %n condi8iile le.ii6 p)r+e) po)+e6 dup c)-6 renun8) l) 9udec)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ 2)u l) 7n2u0i drep+ul pre+in26 po)+e recuno)0+e pre+en8iile pr8ii )dver2e6 2e po)+e 7nvoi cu )ce)2+) pen+ru ) pune c)p+6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 proce2ului6 po)+e renun8) l) e:erci+)re) cilor de )+)c ori l) e:ecu+)re) unei ;o+r,ri. /e )2e*ene)6 p)r+e) po)+e di2pune de drep+urile 2)le 7n orice )l+ *od per*i2 de le.e. ART. 10 !3li.)8iile pr8ilor 7n de210ur)re) proce2ului 415 Pr8ile )u o3li.)8i) 2 7ndepline)2c )c+ele de procedur 7n condi8iile6 ordine) 0i +er*enele 2+)3ili+e de le.e 2)u de 9udec+or6 2 70i pro3e-e pre+en8iile 0i )prrile6 2 con+ri3uie l) de210ur)re) 1r 7n+,r-iere ) proce2ului6 ur*rind6 +o+ )2+1el6 1in)li-)re) )ce2+ui).

425 /)c o p)r+e de8ine un *i9loc de pro36 9udec+orul po)+e6 l) cerere) celeil)l+e pr8i 2)u din o1iciu6 2 di2pun 7n18i0)re) )ce2+ui)6 2u3 2)nc8iune) pl8ii unei )*en-i 9udici)re. ART. 11 !3li.)8iile +er8ilor 7n de210ur)re) proce2ului !rice per2o)n e2+e o3li.)+6 7n condi8iile le.ii6 2 2pri9ine re)li-)re) 9u2+i8iei. Cel c)re6 1r *o+iv le.i+i*6 2e 2u2+r).e de l) 7ndeplinire) )ce2+ei o3li.)8ii po)+e 1i con2+r,n2 2 o e:ecu+e 2u3 2)nc8iune) pl8ii unei )*en-i 9udici)re 0i6 d)c e2+e c)-ul6 ) unor d)uneCin+ere2e. ART. 12 #un)Ccredin8 415 /rep+urile proce2u)le +re3uie e:erci+)+e cu 3unCcredin86 po+rivi+ 2copului 7n vedere) crui) )u 1o2+ recuno2cu+e de le.e 0i 1r ) 2e 7nclc) drep+urile proce2u)le )le )l+ei pr8i. 425 P)r+e) c)re 70i e:erci+ drep+urile proce2u)le 7n *od )3u-iv r2punde pen+ru pre9udiciile *)+eri)le 0i *or)le c)u-)+e. E) v) pu+e) 1i o3li.)+6 po+rivi+ le.ii6 0i l) pl)+) unei )*en-i 9udici)re. 435 /e )2e*ene)6 p)r+e) c)re nu 70i 7ndepline0+e cu 3unCcredin8 o3li.)8iile proce2u)le r2punde po+rivi+ )lin. 425. ART. 13 /rep+ul l) )pr)re 415 /rep+ul l) )pr)re e2+e .)r)n+)+. 425 Pr8ile )u drep+ul6 7n +o+ cur2ul proce2ului6 de ) 1i repre-en+)+e 2)u6 dup c)-6 )2i2+)+e 7n condi8iile le.ii. %n recur26 cererile 0i conclu-iile pr8ilor nu po+ 1i 1or*ul)+e 0i 2u28inu+e dec,+ prin )voc)+ 2)u6 dup c)-6 con2ilier 9uridic6 cu e:cep8i) 2i+u)8iei 7n c)re p)r+e) 2)u *)nd)+)rul )ce2+ei)6 2o8 ori rud p,n l) .r)dul )l doile) inclu2iv6 e2+e licen8i)+ 7n drep+. 435 Pr8ilor li 2e )2i.ur po2i3ili+)+e) de ) p)r+icip) l) +o)+e 1)-ele de de210ur)re ) proce2ului. Ele po+ 2 i) cuno0+in8 de cuprin2ul do2)rului6 2 propun pro3e6 2 70i 1)c )prri6 2 70i pre-in+e 2u28inerile 7n 2cri2 0i or)l 0i 2 e:erci+e cile le.)le de )+)c6 cu re2pec+)re) condi8iilor prev-u+e de le.e. 445 In2+)n8) po)+e di2pune 7n18i0)re) 7n per2o)n ) pr8ilor6 c;i)r )+unci c,nd )ce2+e) 2un+ repre-en+)+e. ART. 14

Con+r)dic+ori)li+)+e) 415 In2+)n8) nu po)+e ;o+r7 )2upr) unei cereri dec,+ dup ci+)re) 2)u 7n18i0)re) pr8ilor6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 425 Pr8ile +re3uie 2 70i 1)c cuno2cu+e reciproc 0i 7n +i*p u+il6 direc+ 2)u prin in+er*ediul in2+)n8ei6 dup c)-6 *o+ivele de 1)p+ 0i de drep+ pe c)re 70i 7n+e*ei)- pre+en8iile 0i )prrile6 precu* 0i *i9lo)cele de pro3 de c)re 7n8ele. 2 2e 1olo2e)2c6 )2+1el 7nc,+ 1iec)re din+re ele 2 70i po)+ or.)ni-) )pr)re). 435 Pr8ile )u o3li.)8i) de ) e:pune 2i+u)8i) de 1)p+ l) c)re 2e re1er pre+en8iile 0i )prrile lor 7n *od corec+ 0i co*ple+6 1r ) den)+ur) 2)u o*i+e 1)p+ele c)re le 2un+ cuno2cu+e. Pr8ile )u o3li.)8i) de ) e:pune un punc+ de vedere propriu 1)8 de )1ir*)8iile pr8ii )dver2e cu privire l) 7*pre9urri de 1)p+ relev)n+e 7n c)u-. 445 Pr8ile )u drep+ul de ) di2cu+) 0i )r.u*en+) orice c;e2+iune de 1)p+ 2)u de drep+ invoc)+ 7n cur2ul proce2ului de c+re orice p)r+icip)n+ l) proce26 inclu2iv de c+re in2+)n8 din o1iciu. 4(5 In2+)n8) e2+e o3li.)+6 7n orice proce26 2 2upun di2cu8iei pr8ilor +o)+e cererile6 e:cep8iile 0i 7*pre9urrile de 1)p+ 2)u de drep+ invoc)+e. 4@5 In2+)n8) 70i v) 7n+e*ei) ;o+r,re) nu*)i pe *o+ive de 1)p+ 0i de drep+6 pe e:plic)8ii 2)u pe *i9lo)ce de pro3 c)re )u 1o2+ 2upu2e6 7n pre)l)3il6 de-3)+erii con+r)dic+orii. ART. 1( !r)li+)+e) Proce2ele 2e de-3)+ or)l6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re le.e) di2pune )l+1el 2)u c,nd pr8ile 2olici+ e:pre2 in2+)n8ei c) 9udec)+) 2 2e 1)c nu*)i pe 3)-) )c+elor depu2e l) do2)r. ART. 1@ Ne*i9locire) Pro3ele 2e )d*ini2+re)- de c+re in2+)n8) c)re 9udec proce2ul6 cu e:cep8i) c)-urilor 7n c)re le.e) 2+)3ile0+e )l+1el. ART. 1A Pu3lici+)+e) Dedin8ele de 9udec)+ 2un+ pu3lice6 7n )1)r de c)-urile prev-u+e de le.e. ART. 1' Li*3) de210urrii proce2ului

415 Proce2ul civil 2e de210o)r 7n li*3) ro*,n. 425 Ce+8enii ro*,ni )p)r8in,nd *inori+8ilor n)8ion)le )u drep+ul 2 2e e:pri*e 7n li*3) *)+ern 7n 1)8) in2+)n8elor de 9udec)+6 7n condi8iile le.ii. <435 Ce+8enii 2+rini 0i )p)+ri-ii c)re nu 7n8ele. 2)u nu vor3e2c li*3) ro*,n )u drep+ul de ) lu) cuno0+in8 de +o)+e )c+ele 0i lucrrile do2)rului6 de ) vor3i 7n in2+)n8 0i de ) pune conclu-ii6 prin +r)duc+or )u+ori-)+6 d)c le.e) nu prevede )l+1el.= 445 Cererile 0i )c+ele procedur)le 2e 7n+oc*e2c nu*)i 7n li*3) ro*,n. ART. 1B Con+inui+)+e) ?udec+orul 7nve2+i+ cu 2olu8ion)re) c)u-ei nu po)+e 1i 7nlocui+ pe dur)+) proce2ului dec,+ pen+ru *o+ive +e*einice6 7n condi8iile le.ii. ART. 20 Re2pec+)re) principiilor 1und)*en+)le ?udec+orul )re 7nd)+orire) 2 )2i.ure re2pec+)re) 0i 2 re2pec+e el 7n2u0i principiile 1und)*en+)le )le proce2ului civil6 2u3 2)nc8iunile prev-u+e de le.e. ART. 21 %ncerc)re) de 7*pc)re ) pr8ilor 415 ?udec+orul v) reco*)nd) pr8ilor 2olu8ion)re) )*i)3il ) li+i.iului prin *ediere6 po+rivi+ le.ii 2peci)le. 425 %n +o+ cur2ul proce2ului6 9udec+orul v) 7ncerc) 7*pc)re) pr8ilor6 d,nduCle 7ndru*rile nece2)re6 po+rivi+ le.ii. ART. 22 Rolul 9udec+orului 7n )1l)re) )devrului 415 ?udec+orul 2olu8ione)- li+i.iul con1or* re.ulilor de drep+ c)re 7i 2un+ )plic)3ile. 425 ?udec+orul )re 7nd)+orire) 2 2+ruie6 prin +o)+e *i9lo)cele le.)le6 pen+ru ) preveni orice .re0e)l privind )1l)re) )devrului 7n c)u-6 pe 3)-) 2+)3ilirii 1)p+elor 0i prin )plic)re) corec+ ) le.ii6 7n 2copul pronun8rii unei ;o+r,ri +e*einice 0i le.)le. %n )ce2+ 2cop6 cu privire l) 2i+u)8i) de 1)p+ 0i *o+iv)re) 7n drep+ pe c)re pr8ile le invoc6 9udec+orul e2+e 7n drep+ 2 le ce)r 2 pre-in+e e:plic)8ii6 or)l 2)u 7n 2cri26 2 pun 7n de-3)+ere) )ce2+or) orice 7*pre9urri de 1)p+ 2)u de drep+6 c;i)r d)c nu 2un+ *en8ion)+e 7n cerere 2)u 7n 7n+,*pin)re6 2 di2pun )d*ini2+r)re) pro3elor pe c)re

le con2ider nece2)re6 precu* 0i )l+e *2uri prev-u+e de le.e6 c;i)r d)c pr8ile 2e 7*po+rive2c. 435 ?udec+orul po)+e di2pune in+roducere) 7n c)u- ) )l+or per2o)ne6 7n condi8iile le.ii. Per2o)nele )2+1el in+rodu2e 7n c)u- vor )ve) po2i3ili+)+e)6 dup c)-6 de ) renun8) l) 9udec)+ 2)u l) drep+ul pre+in26 de ) )c;ie2) l) pre+en8iile recl)*)n+ului ori de ) pune c)p+ proce2ului prin+rCo +r)n-)c8ie. 445 ?udec+orul d 2)u re2+)3ile0+e c)li1ic)re) 9uridic ) )c+elor 0i 1)p+elor dedu2e 9udec8ii6 c;i)r d)c pr8ile leC)u d)+ o )l+ denu*ire. %n )ce2+ c)- 9udec+orul e2+e o3li.)+ 2 pun 7n di2cu8i) pr8ilor c)li1ic)re) 9uridic e:)c+. 4(5 Cu +o)+e )ce2+e)6 9udec+orul nu po)+e 2c;i*3) denu*ire) 2)u +e*eiul 9uridic 7n c)-ul 7n c)re pr8ile6 7n vir+u+e) unui )cord e:pre2 privind drep+uri de c)re6 po+rivi+ le.ii6 po+ di2pune6 )u 2+)3ili+ c)li1ic)re) 9uridic 0i *o+ivele de drep+ )2upr) cror) )u 7n8ele2 2 li*i+e-e de-3)+erile6 d)c )2+1el nu 2e 7nc)lc drep+urile 2)u in+ere2ele le.i+i*e )le )l+or). 4@5 ?udec+orul +re3uie 2 2e pronun8e )2upr) ) +o+ cee) ce 2C) ceru+6 1r 7n2 ) dep0i li*i+ele 7nve2+irii6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re le.e) )r di2pune )l+1el. >4A5 !ri de c,+e ori le.e) 7i re-erv 9udec+orului pu+ere) de )preciere 2)u 7i cere 2 8in 2e)*) de +o)+e circu*2+)n8ele c)u-ei6 9udec+orul v) 8ine 2e)*)6 7n+re )l+ele6 de principiile .ener)le )le drep+ului6 de cerin8ele ec;i+8ii 0i de 3un)Ccredin8.> ART. 23 Re2pec+ul cuveni+ 9u2+i8iei 415 Cei pre-en8i l) 0edin8) de 9udec)+ 2un+ d)+ori 2 *)ni1e2+e re2pec+ul cuveni+ 1)8 de in2+)n8 0i 2 nu +ul3ure 3un) de210ur)re ) 0edin8ei de 9udec)+. 425 Pre0edin+ele ve.;e)- c) ordine) 0i 2ole*ni+)+e) 0edin8ei 2 1ie re2pec+)+e6 pu+,nd lu) 7n )ce2+ 2cop orice *2ur prev-u+ de le.e.

CAPIT!L L III Aplic)re) le.ii de procedur civil

ART. 24 Le.e) )plic)3il proce2elor noi /i2po-i8iile le.ii noi de procedur 2e )plic nu*)i proce2elor 0i e:ecu+rilor 2ili+e 7ncepu+e dup in+r)re) )ce2+ei) 7n vi.o)re.

ART. 2( Le.e) )plic)3il proce2elor 7n cur2 415 Proce2ele 7n cur2 de 9udec)+6 precu* 0i e:ecu+rile 2ili+e 7ncepu+e 2u3 le.e) vec;e r*,n 2upu2e )celei le.i. 425 Proce2ele 7n cur2 de 9udec)+ l) d)+) 2c;i*3rii co*pe+en8ei in2+)n8elor le.)l 7nve2+i+e vor con+inu) 2 1ie 9udec)+e de )cele in2+)n8e6 po+rivi+ le.ii 2u3 c)re )u 7ncepu+. %n c)- de +ri*i+ere 2pre re9udec)re6 di2po-i8iile le.)le privi+o)re l) co*pe+en86 7n vi.o)re l) d)+) c,nd ) 7ncepu+ proce2ul6 r*,n )plic)3ile. 435 %n c)-ul 7n c)re in2+)n8) 7nve2+i+ e2+e de21iin8)+6 do2)rele 2e vor +ri*i+e din o1iciu in2+)n8ei co*pe+en+e po+rivi+ le.ii noi. /i2po-i8iile )lin. 415 r*,n )plic)3ile. ART. 2@ Le.e) )plic)3il *i9lo)celor de pro3 415 Le.e) c)re .uverne)- condi8iile de )d*i2i3ili+)+e 0i pu+ere) dovedi+o)re ) pro3elor precon2+i+ui+e 0i ) pre-u*8iilor le.)le e2+e ce) 7n vi.o)re l) d)+) producerii ori6 dup c)-6 ) 2v,r0irii 1)p+elor 9uridice c)re 1)c o3iec+ul pro3)8iunii.> 425 Ad*ini2+r)re) pro3elor 2e 1)ce po+rivi+ le.ii 7n vi.o)re l) d)+) )d*ini2+rrii lor. ART. 2A Le.e) )plic)3il ;o+r,rilor Eo+r,rile r*,n 2upu2e cilor de )+)c6 *o+ivelor 0i +er*enelor prev-u+e de le.e) 2u3 c)re ) 7ncepu+ proce2ul. ART. 2' Teri+ori)li+)+e) le.ii de procedur 415 /i2po-i8iile le.ii de procedur 2e )plic +u+uror proce2elor c)re 2e 9udec de c+re in2+)n8ele ro*,ne6 2u3 re-erv) unor di2po-i8ii le.)le con+r)re.> 425 %n c)-ul r)por+urilor proce2u)le cu ele*en+ de e:+r)nei+)+e6 de+er*in)re) le.ii de procedur )plic)3ile 2e 1)ce po+rivi+ nor*elor cuprin2e 7n c)r+e) ) FIIC).

CARTEA I /i2po-i8ii .ener)le

TITL L I

Ac8iune) civil

ART. 2B No8iune) Ac8iune) civil e2+e )n2)*3lul *i9lo)celor proce2u)le prev-u+e de le.e pen+ru pro+ec8i) drep+ului 2u3iec+iv pre+in2 de c+re un) din+re pr8i 2)u ) unei )l+e 2i+u)8ii 9uridice6 precu* 0i pen+ru )2i.ur)re) )prrii pr8ilor 7n proce2. ART. 30 Cererile 7n 9u2+i8ie 415 !ricine )re o pre+en8ie 7*po+riv) unei )l+e per2o)ne ori ur*re0+e 2olu8ion)re) 7n 9u2+i8ie ) unei 2i+u)8ii 9uridice )re drep+ul 2 1)c o cerere 7n)in+e) in2+)n8ei co*pe+en+e. 425 Cererile 7n 9u2+i8ie 2un+ princip)le6 )cce2orii6 )di8ion)le 0i inciden+)le. 435 Cerere) princip)l e2+e cerere) in+roduc+iv de in2+)n8. E) po)+e cuprinde )+,+ c)pe+e de cerere princip)le6 c,+ 0i c)pe+e de cerere )cce2orii. 445 Cererile )cce2orii 2un+ )cele cereri ) cror 2olu8ion)re depinde de 2olu8i) d)+ unui c)p+ de cerere princip)l. 4(5 Con2+i+uie cerere )di8ion)l )ce) cerere prin c)re o p)r+e *odi1ic pre+en8iile 2)le )n+erio)re. 4@5 Cererile inciden+)le 2un+ cererile 1or*ul)+e 7n c)drul unui proce2 )1l)+ 7n cur2 de de210ur)re. ART. 31 Aprrile Aprrile 1or*ul)+e 7n 9u2+i8ie po+ 1i de 1ond 2)u procedur)le. ART. 32 Condi8iile de e:erci+)re ) )c8iunii civile 415 !rice cerere po)+e 1i 1or*ul)+ 0i 2u28inu+ nu*)i d)c )u+orul )ce2+ei): >)5 )re c)p)ci+)+e proce2u)l6 7n condi8iile le.iiG>. 35 )re c)li+)+e proce2u)lG c5 1or*ule)- o pre+en8ieG

d5 9u2+i1ic un in+ere2. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul )prrilor. ART. 33 In+ere2ul de ) )c8ion) In+ere2ul +re3uie 2 1ie de+er*in)+6 le.i+i*6 per2on)l6 n2cu+ 0i )c+u)l. Cu +o)+e )ce2+e)6 c;i)r d)c in+ere2ul nu e2+e n2cu+ 0i )c+u)l6 2e po)+e 1or*ul) o cerere cu 2copul de ) preveni 7nclc)re) unui drep+ 2u3iec+iv )*enin8)+ 2)u pen+ru ) pre7n+,*pin) producere) unei p).u3e i*inen+e 0i c)re nu 2C)r pu+e) rep)r). ART. 34 Re)li-)re) drep+urilor )1ec+)+e de un +er*en 415 Cerere) pen+ru pred)re) unui 3un l) 7*plinire) +er*enului con+r)c+u)l po)+e 1i 1cu+ c;i)r 7n)in+e de 7*plinire) )ce2+ui +er*en. 425 He po)+e6 de )2e*ene)6 cere6 7n)in+e de +er*en6 e:ecu+)re) l) +er*en ) o3li.)8iei de 7n+re8inere 2)u ) )l+ei pre2+)8ii periodice. 435 Po+ 1i 7ncuviin8)+e6 7n)in+e de 7*plinire) +er*enului6 0i )l+e cereri pen+ru e:ecu+)re) l) +er*en ) unor o3li.)8ii6 ori de c,+e ori 2e v) con2+)+) c )ce2+e) po+ pre7n+,*pin) o p).u3 7n2e*n)+ pe c)re recl)*)n+ul )r 7ncerc)Co d)c )r )0+ep+) 7*plinire) +er*enului. ART. 3( Con2+)+)re) e:i2+en8ei 2)u ine:i2+en8ei unui drep+ Cel c)re )re in+ere2 po)+e 2 ce)r con2+)+)re) e:i2+en8ei 2)u ine:i2+en8ei unui drep+. Cerere) nu po)+e 1i pri*i+ d)c p)r+e) po)+e cere re)li-)re) drep+ului pe orice )l+ c)le prev-u+ de le.e. C)li+)+e) proce2u)l C)li+)+e) proce2u)l re-ul+ din iden+i+)+e) din+re pr8i 0i 2u3iec+ele r)por+ului 9uridic li+i.io26 )2+1el cu* )ce2+) e2+e dedu2 9udec8ii. E:i2+en8) 2)u ine:i2+en8) drep+urilor 0i ) o3li.)8iilor )1ir*)+e con2+i+uie o c;e2+iune de 1ond.> ART. 3@ Le.i+i*)re) proce2u)l ) )l+or per2o)ne %n c)-urile 0i condi8iile prev-u+e e:clu2iv prin le.e6 2e po+ in+roduce cereri 2)u 2e po+ 1or*ul) )prri 0i de per2o)ne6 or.)ni-)8ii6 in2+i+u8ii 2)u )u+ori+8i6 c)re6 1r ) 9u2+i1ic) un in+ere2 per2on)l6 )c8ione)- pen+ru )pr)re) drep+urilor ori in+ere2elor

le.i+i*e )le unor per2o)ne )1l)+e 7n 2i+u)8ii 2peci)le 2)u6 dup c)-6 7n 2copul ocro+irii unui in+ere2 de .rup ori .ener)l. ART. 3A Tr)n2*i+ere) c)li+8ii proce2u)le C)li+)+e) de p)r+e 2e po)+e +r)n2*i+e le.)l 2)u conven8ion)l6 c) ur*)re ) +r)n2*i2iunii6 7n condi8iile le.ii6 ) drep+urilor ori 2i+u)8iilor 9uridice dedu2e 9udec8ii. ART. 3' Hi+u)8i) proce2u)l ) 7n2+rin+orului 0i ) 2ucce2orilor 2i 415 /)c 7n cur2ul proce2ului drep+ul li+i.io2 e2+e +r)n2*i2 prin )c+e 7n+re vii cu +i+lu p)r+icul)r6 9udec)+) v) con+inu) 7n+re pr8ile ini8i)le. /)c 7n2 +r)n21erul e2+e 1cu+6 7n condi8iile le.ii6 prin )c+e cu +i+lu p)r+icul)r pen+ru c)u- de *o)r+e6 9udec)+) v) con+inu) cu 2ucce2orul univer2)l ori cu +i+lu univer2)l )l )u+orului6 dup c)-. 425 %n +o)+e c)-urile6 2ucce2orul cu +i+lu p)r+icul)r e2+e o3li.)+ 2 in+ervin 7n c)u-6 d)c )re cuno0+in8 de e:i2+en8) proce2ului6 2)u po)+e 2 1ie in+rodu2 7n c)u-6 l) cerere ori din o1iciu. %n )ce2+ c)-6 in2+)n8) v) decide6 dup 7*pre9urri 0i 8in,nd 2e)*) de po-i8i) celorl)l+e pr8i6 d)c 7n2+rin+orul 2)u 2ucce2orul univer2)l ori cu +i+lu univer2)l )l )ce2+ui) v) r*,ne 2)u6 dup c)-6 v) 1i 2co2 din proce2. /)c 7n2+rin+orul 2)u6 dup c)-6 2ucce2orul univer2)l ori cu +i+lu univer2)l )l )ce2+ui) e2+e 2co2 din proce26 9udec)+) v) con+inu) nu*)i cu 2ucce2orul cu +i+lu p)r+icul)r c)re v) lu) procedur) 7n 2+)re) 7n c)re 2e )1l l) *o*en+ul l) c)re )ce2+) ) in+erveni+ 2)u ) 1o2+ in+rodu2 7n c)u-. 435 Eo+r,re) pronun8)+ con+r) 7n2+rin+orului 2)u 2ucce2orului univer2)l ori cu +i+lu univer2)l )l )ce2+ui)6 dup c)-6 v) produce de drep+ e1ec+e 0i con+r) 2ucce2orului cu +i+lu p)r+icul)r 0i v) 1i 7n+o+de)un) opo-)3il )ce2+ui) din ur*6 cu e:cep8i) c)-urilor 7n c)re ) do3,ndi+ drep+ul cu 3unCcredin8 0i nu *)i po)+e 1i evin26 po+rivi+ le.ii6 de c+re )devr)+ul +i+ul)r. ART. 3B H)nc8iune) 7nclcrii condi8iilor de e:erci+)re ) )c8iunii civile 415 Cererile 1cu+e de o per2o)n c)re nu )re c)p)ci+)+e proce2u)l 2un+ nule 2)u6 dup c)-6 )nul)3ile. /e )2e*ene)6 7n c)-ul lip2ei c)li+8ii proce2u)le 2)u ) in+ere2ului6 in2+)n8) v) re2pin.e cerere) ori )pr)re) 1or*ul)+ c) 1iind 1cu+ de o per2o)n 2)u 7*po+riv) unei per2o)ne 1r c)li+)+e ori c) lip2i+ de in+ere26 dup c)-. 425 %nclc)re) di2po-i8iilor pre-en+ului +i+lu po)+e6 de )2e*ene)6 )+r).e )plic)re) 0i ) )l+or 2)nc8iuni prev-u+e de le.e6 i)r cel c)re ) 2u1eri+ un pre9udiciu )re drep+ul de ) 1i de2p.u3i+6 po+rivi+ drep+ului co*un.

TITL L II P)r+icip)n8ii l) proce2ul civil

CAPIT!L L I ?udec+orul. Inco*p)+i3ili+)+e)

ART. 40 C)-urile de inco*p)+i3ili+)+e 415 ?udec+orul c)re ) pronun8)+ o 7nc;eiere in+erlocu+orie 2)u o ;o+r,re prin c)re 2C) 2olu8ion)+ c)u-) nu po)+e 9udec) )cee)0i pricin 7n )pel6 recur26 con+e2+)8ie 7n )nul)re 2)u revi-uire 0i nici dup +ri*i+ere) 2pre re9udec)re. 425 /e )2e*ene)6 nu po)+e lu) p)r+e l) 9udec)+ cel c)re ) 1o2+ *)r+or6 e:per+6 )r3i+ru6 procuror6 )voc)+6 )2i2+en+ 9udici)r6 *).i2+r)+C)2i2+en+ 2)u *edi)+or 7n )cee)0i c)u-. 3 )3ro.)+

ART. 41 Al+e c)-uri de inco*p)+i3ili+)+e 415 ?udec+orul e2+e6 de )2e*ene)6 inco*p)+i3il de ) 9udec) 7n ur*+o)rele 2i+u)8ii: >1. c,nd 0iC) e:pri*)+ )n+erior prere) cu privire l) 2olu8ie 7n c)u-) pe c)re ) 1o2+ de2e*n)+ 2 o 9udece. Punere) 7n di2cu8i) pr8ilor6 din o1iciu6 ) unor c;e2+iuni de 1)p+ 2)u de drep+6 po+rivi+ )r+. 14 )lin. 445 0i 4(56 nu 7l 1)ce pe 9udec+or inco*p)+i3ilG>. >1I1. c,nd e:i2+ 7*pre9urri c)re 1)c 9u2+i1ic)+ +e*ere) c el6 2o8ul 2u6 )2cenden8ii ori de2cenden8ii lor 2)u )1inii lor6 dup c)-6 )u un in+ere2 7n le.+ur cu pricin) c)re 2e 9udecG>. 2. c,nd e2+e 2o86 rud 2)u )1in p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv cu )voc)+ul ori repre-en+)n+ul unei pr8i 2)u d)c e2+e c2+ori+ cu 1r)+ele ori cu 2or) 2o8ului unei) din+re )ce2+e per2o)neG 3. c,nd 2o8ul 2)u 1o2+ul 2u 2o8 e2+e rud ori )1in p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv cu vreun) din+re pr8iG

4. d)c el6 2o8ul 2)u rudele lor p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv ori )1inii lor6 dup c)-6 2un+ pr8i 7n+rCun proce2 c)re 2e 9udec l) in2+)n8) l) c)re un) din+re pr8i e2+e 9udec+orG (. d)c 7n+re el6 2o8ul 2u ori rudele lor p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv 2)u )1inii lor6 dup c)-6 0i un) din+re pr8i ) e:i2+)+ un proce2 pen)l cu cel *ul+ ( )ni 7n)in+e de ) 1i de2e*n)+ 2 9udece pricin). %n c)-ul pl,n.erilor pen)le 1or*ul)+e de pr8i 7n cur2ul proce2ului6 9udec+orul devine inco*p)+i3il nu*)i 7n 2i+u)8i) punerii 7n *i0c)re ) )c8iunii pen)le 7*po+riv) 2)G @. d)c e2+e +u+ore 2)u cur)+or )l unei) din+re pr8iG A. d)c el6 2o8ul 2u6 )2cenden8ii ori de2cenden8ii lor )u pri*i+ d)ruri 2)u pro*i2iuni de d)ruri ori )l+e )v)n+)9e de l) un) din+re pr8iG '. d)c el6 2o8ul 2u ori un) din+re rudele lor p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv 2)u )1inii lor6 dup c)-6 2e )1l 7n rel)8ii de du0*nie cu un) din+re pr8i6 2o8ul ori rudele )ce2+ei) p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2ivG B. d)c6 )+unci c,nd e2+e 7nve2+i+ cu 2olu8ion)re) unei ci de )+)c6 2o8ul 2)u o rud ) 2) p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv ) p)r+icip)+6 c) 9udec+or 2)u procuror6 l) 9udec)re) )celei)0i pricini 7n)in+e) )l+ei in2+)n8eG 10. d)c e2+e 2o8 2)u rud p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv 2)u )1in6 dup c)-6 cu un )l+ *e*3ru )l co*ple+ului de 9udec)+G 11. d)c 2o8ul6 o rud ori un )1in )l 2u p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv ) repre-en+)+ 2)u )2i2+)+ p)r+e) 7n )cee)0i pricin 7n)in+e) )l+ei in2+)n8eG 12. )+unci c,nd e:i2+ )l+e ele*en+e c)re n)2c 7n *od 7n+e*ei)+ 7ndoieli cu privire l) i*p)r8i)li+)+e) 2). 425 /i2po-i8iile )lin. 415 privi+o)re l) 2o8 2e )plic 0i 7n c)-ul concu3inilor. ART. 42 A38inere) >ART. 42 415 %n)in+e de pri*ul +er*en de 9udec)+ .re1ierul de 0edin8 v) veri1ic)6 pe 3)-) do2)rului c)u-ei6 d)c 9udec+orul )ce2+ei) 2e )1l 7n vreunul din+re c)-urile de inco*p)+i3ili+)+e prev-u+e l) )r+. 40 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 v) 7n+oc*i un re1er)+ core2pun-+or.> 425 ?udec+orul c)re 0+ie c e:i2+ un *o+iv de inco*p)+i3ili+)+e 7n privin8) 2) e2+e o3li.)+ 2 2e )38in de l) 9udec)re) pricinii.

435 /ecl)r)8i) de )38inere 2e 1)ce 7n 2cri2 de 7nd)+ ce 9udec+orul ) cuno2cu+ e:i2+en8) c)-ului de inco*p)+i3ili+)+e 2)u ver3)l 7n 0edin86 1iind con2e*n)+ 7n 7nc;eiere. ART. 43 Recu-)re) 415 ?udec+orul )1l)+ 7n+rCo 2i+u)8ie de inco*p)+i3ili+)+e po)+e 1i recu-)+ de oric)re din+re pr8i 7n)in+e de 7ncepere) oricrei de-3)+eri. 425 C,nd *o+ivele de inco*p)+i3ili+)+e 2C)u ivi+ ori )u 1o2+ cuno2cu+e de p)r+e do)r dup 7ncepere) de-3)+erilor6 )ce)2+) +re3uie 2 2olici+e recu-)re) de 7nd)+ ce )ce2+e) 7i 2un+ cuno2cu+e. >ART. 44 Invoc)re) inco*p)+i3ili+8ii )32olu+e %n c)-urile prev-u+e l) )r+. 406 9udec+orul nu po)+e p)r+icip) l) 9udec)+6 c;i)r d)c nu 2C) )38inu+ ori nu ) 1o2+ recu-)+. Nere.ul)ri+)+e) po)+e 1i invoc)+ 7n orice 2+)re ) pricinii.> ART. 4( ?udec+orii c)re po+ 1i recu-)8i Po+ 1i recu-)8i nu*)i 9udec+orii c)re 1)c p)r+e din co*ple+ul de 9udec)+ crui) pricin) iC) 1o2+ rep)r+i-)+ pen+ru 2olu8ion)re. ART. 4@ Cerere) de recu-)re. Condi8ii 415 Cerere) de recu-)re 2e po)+e 1)ce ver3)l 7n 0edin8 2)u 7n 2cri2 pen+ru 1iec)re 9udec+or 7n p)r+e6 )r+,nduC2e c)-ul de inco*p)+i3ili+)+e 0i pro3ele de c)re p)r+e) 7n8ele.e 2 2e 1olo2e)2c. 425 E2+e in)d*i2i3il cerere) 7n c)re 2e invoc )l+e *o+ive dec,+ cele prev-u+e l) )r+. 40 0i 41. 435 Hun+6 de )2e*ene)6 in)d*i2i3ile cerere) de recu-)re privi+o)re l) )l8i 9udec+ori dec,+ cei prev-u8i l) )r+. 4(6 precu* 0i cerere) 7ndrep+)+ 7*po+riv) )celui)0i 9udec+or pen+ru )cel)0i *o+iv de inco*p)+i3ili+)+e. 445 Nere2pec+)re) condi8iilor pre-en+ului )r+icol )+r).e in)d*i2i3ili+)+e) cererii de recu-)re. %n )ce2+ c)-6 in)d*i2i3ili+)+e) 2e con2+)+ c;i)r de co*ple+ul 7n 1)8) crui) 2C) 1or*ul)+ cerere) de recu-)re6 cu p)r+icip)re) 9udec+orului recu-)+. ART. 4A

A38inere) 9udec+orului recu-)+ 415 ?udec+orul 7*po+riv) crui) e2+e 1or*ul)+ o cerere de recu-)re po)+e decl)r) c 2e )38ine. 425 /ecl)r)8i) de )38inere 2e 2olu8ione)- cu priori+)+e. 435 %n c)- de )d*i+ere ) decl)r)8iei de )38inere6 cerere) de recu-)re6 indi1eren+ de *o+ivul )ce2+ei)6 v) 1i re2pin26 prin )cee)0i 7nc;eiere6 c) r*)2 1r o3iec+. 445 %n c)-ul 7n c)re decl)r)8i) de )38inere 2e re2pin.e6 prin )cee)0i 7nc;eiere in2+)n8) 2e v) pronun8) 0i )2upr) cererii de recu-)re. ART. 4' H+)re) c)u-ei p,n l) 2olu8ion)re) cererii 415 P,n l) 2olu8ion)re) decl)r)8iei de )38inere nu 2e v) 1)ce niciun )c+ de procedur 7n c)u-. 425 &or*ul)re) unei cereri de recu-)re nu de+er*in 2u2pend)re) 9udec8ii. Cu +o)+e )ce2+e)6 pronun8)re) 2olu8iei 7n c)u- nu po)+e )ve) loc dec,+ dup 2olu8ion)re) cererii de recu-)re. ART. 4B Co*punere) co*ple+ului de 9udec)+ 415 A38inere) 2)u recu-)re) 2e 2olu8ione)- de un )l+ co*ple+ )l in2+)n8ei re2pec+ive6 7n co*punere) crui) nu po)+e in+r) 9udec+orul recu-)+ 2)u c)re ) decl)r)+ c 2e )38ine. /i2po-i8iile )r+. 4@ )lin. 445 r*,n )plic)3ile. 425 C,nd6 din pricin) )38inerii 2)u recu-rii6 nu 2e po)+e )lc+ui co*ple+ul de 9udec)+6 cerere) 2e 9udec de in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r. ART. (0 Procedur) de 2olu8ion)re ) )38inerii 2)u ) recu-rii 415 In2+)n8) ;o+r0+e de 7nd)+6 7n c)*er) de con2iliu6 1r pre-en8) pr8ilor 0i )2cul+,nduCl pe 9udec+orul recu-)+ 2)u c)re ) decl)r)+ c 2e )38ine6 nu*)i d)c )preci)- c e2+e nece2)r. %n )cele)0i condi8ii6 in2+)n8) v) pu+e) )2cul+) 0i pr8ile. 425 %n c)-ul 7n c)re l) )cel)0i +er*en 2C)u 1or*ul)+ cereri de recu-)re 0i de )38inere pen+ru *o+ive di1eri+e6 )ce2+e) vor 1i 9udec)+e 7*preun. 435 Nu 2e )d*i+e in+ero.)+oriul c) *i9loc de dov)d ) *o+ivelor de recu-)re.

445 %n c)-ul )d*i+erii )38inerii 2)u recu-rii 7n+e*ei)+e pe di2po-i8iile )r+. 41 )lin. 415 pc+. 106 in2+)n8) v) 2+)3ili c)re din+re 9udec+ori nu v) lu) p)r+e l) 9udec)re) pricinii. 4(5 A38inere) 2)u recu-)re) 2e 2olu8ione)- prin+rCo 7nc;eiere c)re 2e pronun8 7n 0edin8 pu3lic. 4@5 /)c )38inere) 2)u6 dup c)-6 recu-)re) ) 1o2+ )d*i26 9udec+orul 2e v) re+r).e de l) 9udec)re) pricinii. %n )ce2+ c)-6 7nc;eiere) v) )r+) 7n ce *2ur )c+ele 7ndeplini+e de 9udec+or ur*e)- 2 1ie p2+r)+e. ART. (1 Procedur) de 2olu8ion)re de c+re in2+)n8) 2uperio)r 415 In2+)n8) 2uperio)r 7nve2+i+ cu 9udec)re) )38inerii 2)u recu-rii 7n 2i+u)8i) prev-u+ l) )r+. 4B )lin. 425 v) di2pune6 7n c)- de )d*i+ere ) cererii6 +ri*i+ere) pricinii l) o )l+ in2+)n8 de )cel)0i .r)d din circu*2crip8i) 2). 425 /)c cerere) e2+e re2pin26 pricin) 2e 7n)poi)- in2+)n8ei in1erio)re. ART. (2 Cile de )+)c 415 %nc;eiere) prin c)re 2C) re2pin2 recu-)re) po)+e 1i )+)c)+ nu*)i de pr8i6 od)+ cu ;o+r,re) prin c)re 2C) 2olu8ion)+ c)u-). C,nd )ce)2+ din ur* ;o+r,re e2+e de1ini+iv6 7nc;eiere) v) pu+e) 1i )+)c)+ cu recur26 l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r6 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re) )ce2+ei ;o+r,ri. 425 %nc;eiere) prin c)re 2C) 7ncuviin8)+ 2)u 2C) re2pin2 )38inere)6 ce) prin c)re 2C) 7ncuviin8)+ recu-)re)6 precu* 0i 7nc;eiere) prin c)re 2C) re2pin2 recu-)re) 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. 4A )lin. 435 nu 2un+ 2upu2e niciunei ci de )+)c. 435 %n c)-ul prev-u+ l) )lin. 4156 d)c in2+)n8) de )pel con2+)+ c recu-)re) ) 1o2+ 7n *od .re0i+ re2pin26 re1)ce +o)+e )c+ele de procedur 0i6 d)c )preci)- c e2+e nece2)r6 dove-ile )d*ini2+r)+e l) pri*) in2+)n8. C,nd in2+)n8) de recur2 con2+)+ c recu-)re) ) 1o2+ .re0i+ re2pin26 e) v) c)2) ;o+r,re)6 di2pun,nd +ri*i+ere) c)u-ei 2pre re9udec)re l) in2+)n8) de )pel 2)u6 )+unci c,nd c)le) de )+)c ) )pelului e2+e 2upri*)+6 l) pri*) in2+)n8. ART. (3 Inco*p)+i3ili+)+e) )l+or p)r+icip)n8i /i2po-i8iile pre-en+ului c)pi+ol 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i procurorilor6 *).i2+r)8ilorC)2i2+en8i6 )2i2+en8ilor 9udici)ri 0i .re1ierilor.

CAPIT!L L II Pr8ile

ART. (4 Enu*er)re) Hun+ pr8i recl)*)n+ul 0i p,r,+ul6 precu* 0i6 7n condi8iile le.ii6 +er8ele per2o)ne c)re in+ervin volun+)r 2)u 1or8)+ 7n proce2.

HECJI NEA 1 &olo2in8) 0i e:erci8iul drep+urilor procedur)le

ART. (( C)p)ci+)+e) proce2u)l de 1olo2in8 415 Po)+e 1i p)r+e 7n 9udec)+ orice per2o)n c)re )re 1olo2in8) drep+urilor civile. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 po+ 2+) 7n 9udec)+ )2oci)8iile6 2ocie+8ile 2)u )l+e en+i+8i 1r per2on)li+)+e 9uridic6 d)c 2un+ con2+i+ui+e po+rivi+ le.ii. 435 Lip2) c)p)ci+8ii proce2u)le de 1olo2in8 po)+e 1i invoc)+ 7n orice 2+)re ) proce2ului. Ac+ele de procedur 7ndeplini+e de cel c)re nu )re c)p)ci+)+e de 1olo2in8 2un+ lovi+e de nuli+)+e )32olu+. ART. (@ C)p)ci+)+e) proce2u)l de e:erci8iu 415 Cel c)re )re c)li+)+e) de p)r+e 70i po)+e e:erci+) drep+urile procedur)le 7n nu*e propriu 2)u prin repre-en+)n+6 cu e:cep8i) c)-urilor 7n c)re le.e) prevede )l+1el. 425 P)r+e) c)re nu )re e:erci8iul drep+urilor procedur)le nu po)+e 2+) 7n 9udec)+ dec,+ d)c e2+e repre-en+)+6 )2i2+)+ ori )u+ori-)+ 7n condi8iile prev-u+e de le.ile 2)u6 dup c)-6 de 2+)+u+ele c)re 7i re.le*en+e)- c)p)ci+)+e) ori *odul de or.)ni-)re. 435 Lip2) c)p)ci+8ii de e:erci8iu ) drep+urilor procedur)le po)+e 1i invoc)+ 7n orice 2+)re ) proce2ului.

445 Ac+ele de procedur 7ndeplini+e de cel c)re nu )re e:erci8iul drep+urilor procedur)le 2un+ )nul)3ile. Repre-en+)n+ul 2)u ocro+i+orul le.)l )l )ce2+ui) v) pu+e) 7n2 con1ir*) +o)+e 2)u nu*)i o p)r+e din )ce2+e )c+e. 4(5 C,nd in2+)n8) con2+)+ c )c+ul de procedur ) 1o2+ 7ndeplini+ de o p)r+e lip2i+ de c)p)ci+)+e de e:erci8iu v) )cord) un +er*en pen+ru con1ir*)re) lui. /)c )c+ul nu e2+e con1ir*)+6 2e v) di2pune )nul)re) lui. 4@5 /i2po-i8iile )lin. 4(5 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i per2o)nelor cu c)p)ci+)+e de e:erci8iu re2+r,n2. ART. (A Cur)+el) 2peci)l 415 %n c)- de ur.en86 d)c per2o)n) 1i-ic lip2i+ de c)p)ci+)+e) de e:erci8iu ) drep+urilor civile nu )re repre-en+)n+ le.)l6 in2+)n8)6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 v) nu*i un cur)+or 2peci)l6 c)re 2 o repre-in+e p,n l) nu*ire) repre-en+)n+ului le.)l6 po+rivi+ le.ii. /e )2e*ene)6 in2+)n8) v) nu*i un cur)+or 2peci)l 7n c)- de con1lic+ de in+ere2e 7n+re repre-en+)n+ul le.)l 0i cel repre-en+)+ 2)u c,nd o per2o)n 9uridic ori o en+i+)+e din+re cele prev-u+e l) )r+. (( )lin. 4256 c;e*)+ 2 2+e) 7n 9udec)+6 nu )re repre-en+)n+. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i per2o)nelor cu c)p)ci+)+e de e:erci8iu re2+r,n2. 435 Nu*ire) )ce2+or cur)+ori 2e v) 1)ce de in2+)n8) c)re 9udec proce2ul6 din+re )voc)8ii )nu*e de2e*n)8i 7n )ce2+ 2cop de 3)rou pen+ru 1iec)re in2+)n8 9udec+ore)2c. Cur)+orul 2peci)l )re +o)+e drep+urile 0i o3li.)8iile prev-u+e de le.e pen+ru repre-en+)n+ul le.)l. 445 Re*uner)re) provi-orie ) cur)+orului )2+1el nu*i+ 2e 1i:e)- de in2+)n86 prin 7nc;eiere6 2+)3ilinduC2e +o+od)+ 0i *od)li+)+e) de pl)+. L) cerere) cur)+orului6 od)+ cu 7nce+)re) c)li+8ii 2)le6 8in,nduC2e 2e)*) de )c+ivi+)+e) de210ur)+6 re*uner)8i) v) pu+e) 1i *)9or)+.

HECJI NEA ) 2C) Per2o)nele c)re 2un+ 7*preun recl)*)n+e 2)u p,r,+e

ART. (' Condi8iile de e:i2+en8

M)i *ul+e per2o)ne po+ 1i 7*preun recl)*)n+e 2)u p,r,+e d)c o3iec+ul proce2ului e2+e un drep+ ori o o3li.)8ie co*un6 d)c drep+urile 2)u o3li.)8iile lor )u )cee)0i c)u- ori d)c 7n+re ele e:i2+ o 2+r,n2 le.+ur. ART. (B Re.i*ul 9uridic )l cop)r+iciprii proce2u)le 415 Ac+ele de procedur6 )prrile 0i conclu-iile unui) din+re recl)*)n8i 2)u p,r,8i nu le po+ pro1i+) celorl)l8i 0i nici nu 7i po+ pre9udici). 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 d)c prin n)+ur) r)por+ului 9uridic 2)u 7n +e*eiul unei di2po-i8ii ) le.ii6 e1ec+ele ;o+r,rii 2e 7n+ind )2upr) +u+uror recl)*)n8ilor ori p,r,8ilor6 )c+ele de procedur 7ndeplini+e nu*)i de unii din+re ei 2)u +er*enele 7ncuviin8)+e nu*)i unor) din+re ei pen+ru 7ndeplinire) )c+elor de procedur pro1i+ 0i celorl)l8i. C,nd )c+ele de procedur )le unor) 2un+ po+rivnice celor 1cu+e de ceil)l8i6 2e v) 8ine 2e)*) de )c+ele cele *)i 1)vor)3ile. 435 Recl)*)n8ii 2)u p,r,8ii c)re nu 2C)u 7n18i0)+ ori nu )u 7ndeplini+ un )c+ de procedur 7n +er*en vor con+inu) +o+u0i 2 1ie ci+)8i6 d)c6 po+rivi+ le.ii6 nu )u +er*enul 7n cuno0+in8. /i2po-i8iile )r+. 1BA 2un+ )plic)3ile.

HECJI NEA ) 3C) Al+e per2o)ne c)re po+ lu) p)r+e l) 9udec)+

K 1. In+erven8i) volun+)r

ART. @0 &or*ele 415 !ricine )re in+ere2 po)+e in+erveni 7n+rCun proce2 c)re 2e 9udec 7n+re pr8ile ori.in)re. 425 In+erven8i) e2+e princip)l6 c,nd in+ervenien+ul pre+inde pen+ru 2ine6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 drep+ul dedu2 9udec8ii 2)u un drep+ 2+r,n2 le.)+ de )ce2+). 435 In+erven8i) e2+e )cce2orie6 c,nd 2pri9in nu*)i )pr)re) unei) din+re pr8i. ART. @1 In+erven8i) princip)l

415 Cerere) de in+erven8ie princip)l v) 1i 1cu+ 7n 1or*) prev-u+ pen+ru cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+. 425 Cerere) po)+e 1i 1cu+ nu*)i 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e6 7n)in+e de 7nc;idere) de-3)+erilor 7n 1ond. 435 Cu )cordul e:pre2 )l pr8ilor6 in+erven8i) princip)l 2e po)+e 1)ce 0i 7n in2+)n8) de )pel. ART. @2 In+erven8i) )cce2orie 415 Cerere) de in+erven8ie )cce2orie v) 1i 1cu+ 7n 2cri2 0i v) cuprinde ele*en+ele prev-u+e l) )r+. 143 )lin. 4156 c)re 2e v) )plic) 7n *od core2pun-+or. 425 In+erven8i) )cce2orie po)+e 1i 1cu+ p,n l) 7nc;idere) de-3)+erilor6 7n +o+ cur2ul 9udec8ii6 c;i)r 0i 7n cile e:+r)ordin)re de )+)c. ART. @3 Procedur) de 9udec)+. Cile de )+)c 415 In2+)n8) v) co*unic) pr8ilor cerere) de in+erven8ie 0i copii de pe 7n2cri2urile c)re o 7n2o8e2c. 425 /up )2cul+)re) in+ervenien+ului 0i ) pr8ilor6 in2+)n8) 2e v) pronun8) )2upr) )d*i2i3ili+8ii 7n principiu ) in+erven8iei6 prin+rCo 7nc;eiere *o+iv)+. 435 %nc;eiere) de )d*i+ere 7n principiu nu 2e po)+e )+)c) dec,+ od)+ cu 1ondul. >445 %nc;eiere) de re2pin.ere c) in)d*i2i3il ) cererii de in+erven8ie po)+e 1i )+)c)+ 7n +er*en de ( -ile6 c)re cur.e de l) pronun8)re pen+ru p)r+e) pre-en+6 re2pec+iv de l) co*unic)re pen+ru p)r+e) lip2. C)le) de )+)c e2+e nu*)i )pelul6 d)c 7nc;eiere) ) 1o2+ d)+ 7n pri*) in2+)n86 re2pec+iv nu*)i recur2ul l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r6 7n c)-ul 7n c)re 7nc;eiere) ) 1o2+ pronun8)+ 7n )pel. /o2)rul 2e 7n)in+e)-6 7n copie cer+i1ic)+ pen+ru con1or*i+)+e cu ori.in)lul6 in2+)n8ei co*pe+en+e 2 2olu8ione-e c)le) de )+)c 7n 24 de ore de l) e:pir)re) +er*enului. %n+,*pin)re) nu e2+e o3li.)+orie. Apelul 2)u6 dup c)-6 recur2ul 2e 9udec 7n +er*en de cel *ul+ 10 -ile de l) 7nre.i2+r)re. ?udec)re) cererii princip)le 2e 2u2pend p,n l) 2olu8ion)re) cii de )+)c e:erci+)+e 7*po+riv) 7nc;eierii de re2pin.ere c) in)d*i2i3il ) cererii de in+erven8ie.> ART. @4 Hi+u)8i) in+ervenien+ului 415 In+ervenien+ul devine p)r+e 7n proce2 nu*)i dup )d*i+ere) 7n principiu ) cererii 2)le.

>425 In+ervenien+ul v) prelu) procedur) 7n 2+)re) 7n c)re 2e )1l 7n *o*en+ul )d*i+erii in+erven8iei6 d)r v) pu+e) 2olici+) )d*ini2+r)re) de pro3e prin cerere) de in+erven8ie 2)u cel *)i +,r-iu p,n l) pri*ul +er*en de 9udec)+ ul+erior )d*i+erii cererii de in+erven8ie. Ac+ele de procedur ul+erio)re vor 1i 7ndeplini+e 0i 1)8 de el.> 435 %n c)-ul in+erven8iei princip)le6 dup )d*i+ere) 7n principiu6 in2+)n8) v) 2+)3ili un +er*en 7n c)re +re3uie depu2 7n+,*pin)re). ART. @( ?udec)re) cererii de in+erven8ie princip)l 415 In+erven8i) princip)l 2e 9udec od)+ cu cerere) princip)l. 425 C,nd 9udec)re) cererii princip)le )r 1i 7n+,r-i)+ prin cerere) de in+erven8ie6 in2+)n8) po)+e di2pune di29un.ere) ei pen+ru ) 1i 9udec)+ 2ep)r)+6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re in+ervenien+ul pre+inde pen+ru 2ine6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 7n2u0i drep+ul dedu2 9udec8ii. %n c)- de di29un.ere6 in2+)n8) r*,ne 7n +o)+e c)-urile co*pe+en+ 2 2olu8ione-e cerere) de in+erven8ie. 435 Nu 2e v) di2pune di29un.ere) nici )+unci c,nd 9udec)re) cererii de in+erven8ie )r 1i 7n+,r-i)+ de cerere) princip)l. 445 In+erven8i) princip)l v) 1i 9udec)+ c;i)r d)c 9udec)re) cererii princip)le 2C) 2+in2 prin unul din+re *odurile prev-u+e de le.e. ART. @@ ?udec)re) cererii de in+erven8ie )cce2orie 415 ?udec)re) cererii de in+erven8ie )cce2orie nu po)+e 1i di29un2 de 9udec)re) cererii princip)le6 i)r in2+)n8) e2+e o3li.)+ 2 2e pronun8e )2upr) )ce2+ei) prin )cee)0i ;o+r,re6 od)+ cu 1ondul. 425 In+ervenien+ul )cce2oriu po)+e 2 2v,r0e)2c nu*)i )c+ele de procedur c)re nu con+r)vin in+ere2ului pr8ii 7n 1)vo)re) crei) ) in+erveni+. 435 /up )d*i+ere) 7n principiu6 in+ervenien+ul )cce2oriu po)+e 2 renun8e l) 9udec)re) cererii de in+erven8ie do)r cu )cordul pr8ii pen+ru c)re ) in+erveni+. 445 C)le) de )+)c e:erci+)+ de in+ervenien+ul )cce2oriu 2e 2oco+e0+e ne)veni+ d)c p)r+e) pen+ru c)re ) in+erveni+ nu ) e:erci+)+ c)le) de )+)c6 ) renun8)+ l) c)le) de )+)c e:erci+)+ ori )ce)2+) ) 1o2+ )nul)+6 peri*)+ 2)u re2pin2 1r ) 1i cerce+)+ 7n 1ond.

K 2. In+erven8i) 1or8)+

I. C;e*)re) 7n 9udec)+ ) )l+ei per2o)ne

ART. @A &or*ul)re) cererii. Ter*enele 415 !ric)re din+re pr8i po)+e 2 c;e*e 7n 9udec)+ o )l+ per2o)n c)re )r pu+e) 2 pre+ind6 pe c)le) unei cereri 2ep)r)+e6 )cele)0i drep+uri c) 0i recl)*)n+ul. 425 Cerere) 1cu+ de recl)*)n+ 2)u de in+ervenien+ul princip)l 2e v) depune cel *)i +,r-iu p,n l) +er*in)re) cerce+rii proce2ului 7n)in+e) pri*ei in2+)n8e. 435 Cerere) 1cu+ de p,r,+ 2e v) depune 7n +er*enul prev-u+ pen+ru depunere) 7n+,*pinrii 7n)in+e) pri*ei in2+)n8e6 i)r d)c 7n+,*pin)re) nu e2+e o3li.)+orie6 cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+. ART. @' Co*unic)re) cererii 415 Cerere) v) 1i *o+iv)+ 0i6 7*preun cu 7n2cri2urile c)re o 7n2o8e2c6 2e v) co*unic) )+,+ celui c;e*)+ 7n 9udec)+6 c,+ 0i pr8ii po+rivnice. 425 L) e:e*pl)rul cererii de2+in)+ +er8ului 2e vor )l+ur) copii de pe cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 7n+,*pin)re 0i de pe 7n2cri2urile de l) do2)r. 435 /i2po-i8iile )r+. @3 0i @4 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. @B Po-i8i) +er8ului 7n proce2 Cel c;e*)+ 7n 9udec)+ do3,nde0+e po-i8i) proce2u)l de recl)*)n+6 i)r ;o+r,re) 70i produce e1ec+ele 0i 7n privin8) 2). ART. A0 Hco)+ere) p,r,+ului din proce2 415 %n c)-ul prev-u+ l) )r+. @B6 c,nd p,r,+ul6 c;e*)+ 7n 9udec)+ pen+ru o d)+orie 3ne)2c6 recuno)0+e d)+ori) 0i decl)r c vre) 2 o e:ecu+e 1)8 de cel crui) 7i v) 1i 2+)3ili+ drep+ul pe c)le 9udec+ore)2c6 el v) 1i 2co2 din proce26 d)c ) con2e*n)+ l) di2po-i8i) in2+)n8ei 2u*) d)+or)+. 425 To+ )2+1el6 p,r,+ul6 c;e*)+ 7n 9udec)+ pen+ru pred)re) unui 3un 2)u ) 1olo2in8ei )ce2+ui)6 v) 1i 2co2 din proce2 d)c decl)r c v) pred) 3unul celui )l crui drep+ v) 1i 2+)3ili+ prin ;o+r,re 9udec+ore)2c. #unul 7n li+i.iu v) 1i pu2 2u3

2ec;e2+ru 9udici)r de c+re in2+)n8) 7nve2+i+ cu 9udec)re) c)u-ei6 di2po-i8iile )r+. B(B 0i ur*+o)rele 1iind )plic)3ile. 435 %n )ce2+e c)-uri6 9udec)+) v) con+inu) nu*)i 7n+re recl)*)n+ 0i +er8ul c;e*)+ 7n 9udec)+. Eo+r,re) 2e v) co*unic) 0i p,r,+ului6 crui) 7i e2+e opo-)3il.

II. C;e*)re) 7n .)r)n8ie

ART. A1 Condi8iile 415 P)r+e) in+ere2)+ po)+e 2 c;e*e 7n .)r)n8ie o +er8 per2o)n6 7*po+riv) crei) )r pu+e) 2 2e 7ndrep+e cu o cerere 2ep)r)+ 7n .)r)n8ie 2)u 7n de2p.u3iri. 425 %n )cele)0i condi8ii6 cel c;e*)+ 7n .)r)n8ie po)+e 2 c;e*e 7n .)r)n8ie o )l+ per2o)n. ART. A2 &or*ul)re) cererii. Ter*enele 415 Cerere) v) 1i 1cu+ 7n 1or*) prev-u+ pen+ru cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+. 425 Cerere) 1cu+ de recl)*)n+ 2)u de in+ervenien+ul princip)l 2e v) depune cel *)i +,r-iu p,n l) +er*in)re) cerce+rii proce2ului 7n)in+e) pri*ei in2+)n8e. 435 Cerere) 1cu+ de p,r,+ 2e v) depune 7n +er*enul prev-u+ pen+ru depunere) 7n+,*pinrii 7n)in+e) pri*ei in2+)n8e6 i)r d)c 7n+,*pin)re) nu e2+e o3li.)+orie6 cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+. ART. A3 Procedur) de 9udec)+ 415 In2+)n8) v) co*unic) celui c;e*)+ 7n .)r)n8ie cerere) 0i copii de pe 7n2cri2urile ce o 7n2o8e2c6 precu* 0i copii de pe cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 7n+,*pin)re 0i de pe 7n2cri2urile de l) do2)r.> 425 /i2po-i8iile )r+. @3 0i )r+. @4 )lin. 415 0i 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 435 %n +er*enul 2+)3ili+ po+rivi+ )r+. @4 )lin. 4356 cel c;e*)+ 7n .)r)n8ie +re3uie 2 depun 7n+,*pin)re 0i po)+e 2 1or*ule-e cerere) prev-u+ l) )r+. A1 )lin. 425. 445 Cerere) de c;e*)re 7n .)r)n8ie 2e 9udec od)+ cu cerere) princip)l. Cu +o)+e )ce2+e)6 d)c 9udec)re) cererii princip)le )r 1i 7n+,r-i)+ prin cerere) de c;e*)re 7n .)r)n8ie6 in2+)n8) po)+e di2pune di29un.ere) ei pen+ru ) o 9udec)

2ep)r)+. %n )ce2+ din ur* c)-6 9udec)re) cererii de c;e*)re 7n .)r)n8ie v) 1i 2u2pend)+ p,n l) 2olu8ion)re) cererii princip)le.

III. Ar+)re) +i+ul)rului drep+ului

ART. A4 Condi8iile P,r,+ul c)re de8ine un 3un pen+ru )l+ul 2)u c)re e:erci+ 7n nu*ele )l+ui) un drep+ )2upr) unui lucru v) pu+e) )r+) pe )cel) 7n nu*ele crui) de8ine lucrul 2)u e:erci+ drep+ul6 d)c ) 1o2+ c;e*)+ 7n 9udec)+ de o per2o)n c)re pre+inde un drep+ re)l )2upr) lucrului. ART. A( &or*ul)re) cererii. Ter*enul Cerere) v) 1i *o+iv)+ 0i 2e v) depune 7n)in+e) pri*ei in2+)n8e 7n +er*enul prev-u+ de le.e pen+ru depunere) 7n+,*pinrii. /)c 7n+,*pin)re) nu e2+e o3li.)+orie6 cerere) 2e po)+e 1)ce cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+. ART. A@ Procedur) de 9udec)+ 415 Cerere)6 7*preun cu 7n2cri2urile c)re o 7n2o8e2c 0i o copie de pe cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 de pe 7n+,*pin)re 0i de pe 7n2cri2urile de l) do2)r6 v) 1i co*unic)+ celui )r+)+ c) +i+ul)r )l drep+ului.> 425 /i2po-i8iile )r+. @3 0i @4 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 435 /)c )cel) )r+)+ c) +i+ul)r )l drep+ului recuno)0+e 2u28inerile p,r,+ului 0i recl)*)n+ul con2i*+e6 el v) lu) locul p,r,+ului6 c)re v) 1i 2co2 din proce2. 445 /)c recl)*)n+ul nu e2+e de )cord cu 7nlocuire) 2)u c,nd cel )r+)+ c) +i+ul)r nu 2e 7n18i0e)- 2)u con+e2+ cele 2u28inu+e de p,r,+6 +er8ul do3,nde0+e c)li+)+e) de in+ervenien+ princip)l6 di2po-i8iile )r+. @1 0i )r+. @3 C @( )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or.

IF. In+roducere) 1or8)+ 7n c)u-6 din o1iciu6 ) )l+or per2o)ne

ART. AA

Condi8iile. Ter*enul 415 %n c)-urile e:pre2 prev-u+e de le.e6 precu* 0i 7n procedur) necon+encio)26 9udec+orul v) di2pune din o1iciu in+roducere) 7n c)u- ) )l+or per2o)ne6 c;i)r d)c pr8ile 2e 7*po+rive2c. 425 %n *)+erie con+encio)26 c,nd r)por+ul 9uridic dedu2 9udec8ii o i*pune6 9udec+orul v) pune 7n di2cu8i) pr8ilor nece2i+)+e) in+roducerii 7n c)u- ) )l+or per2o)ne. /)c niciun) din+re pr8i nu 2olici+ in+roducere) 7n c)u- ) +er8ului6 i)r 9udec+orul )preci)- c pricin) nu po)+e 1i 2olu8ion)+ 1r p)r+icip)re) +er8ului6 v) re2pin.e cerere)6 1r ) 2e pronun8) pe 1ond. 435 In+roducere) 7n c)u- v) 1i di2pu26 prin 7nc;eiere6 p,n l) +er*in)re) cerce+rii proce2ului 7n)in+e) pri*ei in2+)n8e. 445 C,nd nece2i+)+e) in+roducerii 7n c)u- ) )l+or per2o)ne e2+e con2+)+)+ cu oc)-i) deli3errii6 in2+)n8) v) repune c)u-) pe rol6 di2pun,nd ci+)re) pr8ilor. 4(5 Eo+r,re) prin c)re cerere) ) 1o2+ re2pin2 7n condi8iile )lin. 425 e2+e 2upu2 nu*)i )pelului. ART. A' Procedur) de 9udec)+ 415 Cel in+rodu2 7n proce2 v) 1i ci+)+6 od)+ cu ci+)8i) co*unic,nduCiC2e6 7n copie6 0i 7nc;eiere) prev-u+ l) )r+. AA )lin. 4356 cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 7n+,*pin)re)6 precu* 0i 7n2cri2urile )ne:)+e )ce2+or). Prin ci+)8ie i 2e v) co*unic) 0i +er*enul p,n l) c)re v) pu+e) 2 )r)+e e:cep8iile6 dove-ile 0i celel)l+e *i9lo)ce de )pr)re de c)re 7n8ele.e 2 2e 1olo2e)2cG +er*enul nu v) pu+e) 1i *)i lun. dec,+ +er*enul de 9udec)+ )cord)+ 7n c)u-.> 425 El v) lu) procedur) 7n 2+)re) 7n c)re 2e )1l 7n *o*en+ul in+roducerii 7n proce2. In2+)n8)6 l) cerere) celui in+rodu2 7n proce26 v) pu+e) di2pune re)d*ini2+r)re) pro3elor 2)u )d*ini2+r)re) de noi pro3e. Ac+ele de procedur ul+erio)re vor 1i 7ndeplini+e 0i 1)8 de )ce2+).

HECJI NEA ) 4C) Repre-en+)re) pr8ilor 7n 9udec)+

K 1. /i2po-i8ii .ener)le

ART. AB

&or*ele repre-en+rii 415 Pr8ile po+ 2 e:erci+e drep+urile procedur)le per2on)l 2)u prin repre-en+)n+. Repre-en+)re) po)+e 1i le.)l6 conven8ion)l 2)u 9udici)r. 425 Per2o)nele 1i-ice lip2i+e de c)p)ci+)+e de e:erci8iu vor 2+) 7n 9udec)+ prin repre-en+)n+ le.)l. 435 Pr8ile po+ 2 2+e) 7n 9udec)+ prin+rCun repre-en+)n+ )le26 7n condi8iile le.ii6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re le.e) i*pune pre-en8) lor per2on)l 7n 1)8) in2+)n8ei. 445 C,nd le.e) prevede 2)u c,nd circu*2+)n8ele c)u-ei o i*pun pen+ru ) 2e )2i.ur) drep+ul l) un proce2 ec;i+)3il6 9udec+orul po)+e nu*i pen+ru oric)re p)r+e din proce2 un repre-en+)n+ 7n condi8iile )r+. (A )lin. 4356 )r+,nd 7n 7nc;eiere li*i+ele 0i dur)+) repre-en+rii. 4(5 C,nd drep+ul de repre-en+)re i-vor0+e din le.e 2)u din+rCo ;o+r,re 9udec+ore)2c6 )2i2+)re) repre-en+)n+ului de c+re un )voc)+ nu e2+e o3li.)+orie. /i2po-i8iile )r+. '2 )lin. 435 0i )r+. '3 )lin. 425 2un+ )plic)3ile. ART. '0 Li*i+ele repre-en+rii. Con+inu)re) 9udecrii proce2ului 415 Renun8)re) l) 9udec)+ 2)u l) drep+ul dedu2 9udec8ii6 )c;ie2)re) l) ;o+r,re) pronun8)+6 7nc;eiere) unei +r)n-)c8ii6 precu* 0i orice )l+e )c+e procedur)le de di2po-i8ie nu 2e po+ 1)ce de repre-en+)n+ dec,+ 7n 3)-) unui *)nd)+ 2peci)l ori cu 7ncuviin8)re) pre)l)3il ) in2+)n8ei 2)u ) )u+ori+8ii )d*ini2+r)+ive co*pe+en+e. 425 Ac+ele procedur)le de di2po-i8ie prev-u+e l) )lin. 4156 1cu+e 7n orice proce2 de repre-en+)n8ii *inorilor6 )i per2o)nelor pu2e 2u3 in+erdic8ie 0i )i di2pru8ilor6 nu vor 7*piedic) 9udec)re) c)u-ei6 d)c in2+)n8) )preci)- c ele nu 2un+ 7n in+ere2ul )ce2+or per2o)ne. ART. '1 Lip2) dove-ii c)li+8ii de repre-en+)n+ 415 C,nd in2+)n8) con2+)+ lip2) dove-ii c)li+8ii de repre-en+)n+ ) celui c)re ) )c8ion)+ 7n nu*ele pr8ii6 v) d) un +er*en 2cur+ pen+ru )coperire) lip2urilor. /)c )ce2+e) nu 2e )coper6 cerere) v) 1i )nul)+. 425 E:cep8i) lip2ei dove-ii c)li+8ii de repre-en+)n+ 7n)in+e) pri*ei in2+)n8e nu po)+e 1i invoc)+ pen+ru pri*) o)r 7n c)le) de )+)c.

K 2. /i2po-i8ii 2peci)le privind repre-en+)re) conven8ion)l

ART. '2 Repre-en+)re) conven8ion)l ) per2o)nelor 1i-ice 415 %n 1)8) pri*ei in2+)n8e6 precu* 0i 7n )pel6 per2o)nele 1i-ice po+ 1i repre-en+)+e de c+re )voc)+ 2)u )l+ *)nd)+)r. /)c *)nd)+ul e2+e d)+ unei )l+e per2o)ne dec,+ unui )voc)+6 *)nd)+)rul nu po)+e pune conclu-ii )2upr) e:cep8iilor proce2u)le 0i )2upr) 1ondului dec,+ prin )voc)+6 )+,+ 7n e+)p) cerce+rii proce2ului6 c,+ 0i 7n e+)p) de-3)+erilor. 425 %n c)-ul 7n c)re *)nd)+)rul per2o)nei 1i-ice e2+e 2o8 2)u o rud p,n l) .r)dul )l doile) inclu2iv6 )ce2+) po)+e pune conclu-ii 7n 1)8) oricrei in2+)n8e6 1r 2 1ie )2i2+)+ de )voc)+6 d)c e2+e licen8i)+ 7n drep+. 435 L) red)c+)re) cererii 0i ) *o+ivelor de recur26 precu* 0i 7n e:erci+)re) 0i 2u28inere) recur2ului6 per2o)nele 1i-ice vor 1i )2i2+)+e 0i6 dup c)-6 repre-en+)+e6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 nu*)i de c+re un )voc)+6 7n condi8iile le.ii6 cu e:cep8i) c)-urilor prev-u+e l) )r+. 13 )lin. 425. 445 %n c)-ul con+e2+)8iei 7n )nul)re 0i )l revi-uirii6 di2po-i8iile pre-en+ului )r+icol 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. '3 Repre-en+)re) conven8ion)l ) per2o)nelor 9uridice 415 Per2o)nele 9uridice po+ 1i repre-en+)+e conven8ion)l 7n 1)8) in2+)n8elor de 9udec)+ nu*)i prin con2ilier 9uridic 2)u )voc)+6 7n condi8iile le.ii. 425 L) red)c+)re) cererii 0i ) *o+ivelor de recur26 precu* 0i 7n e:erci+)re) 0i 2u28inere) recur2ului6 per2o)nele 9uridice vor 1i )2i2+)+e 0i6 dup c)-6 repre-en+)+e6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 nu*)i de c+re un )voc)+ 2)u con2ilier 9uridic6 7n condi8iile le.ii. 435 /i2po-i8iile )lin. 415 0i 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i en+i+8ilor )r+)+e l) )r+. (( )lin. 425. ART. '4 &or*) *)nd)+ului 415 %*pu+ernicire) de ) repre-en+) o per2o)n 1i-ic d)+ *)nd)+)rului c)re nu )re c)li+)+e) de )voc)+ 2e dovede0+e prin 7n2cri2 )u+en+ic. 425 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 4156 drep+ul de repre-en+)re *)i po)+e 1i d)+ 0i prin decl)r)8ie ver3)l6 1cu+ 7n in2+)n8 0i con2e*n)+ 7n 7nc;eiere) de 0edin86 cu )r+)re) li*i+elor 0i ) dur)+ei repre-en+rii.

435 %*pu+ernicire) de ) repre-en+) o per2o)n 1i-ic 2)u o per2o)n 9uridic d)+ unui )voc)+ ori con2ilier 9uridic 2e dovede0+e prin 7n2cri26 po+rivi+ le.ilor de or.)ni-)re 0i e:erci+)re ) pro1e2iei. ART. '( M)nd)+ul .ener)l M)nd)+)rul cu procur .ener)l po)+e 2 7l repre-in+e 7n 9udec)+ pe *)nd)n+6 nu*)i d)c )ce2+ drep+ iC) 1o2+ d)+ )nu*e. /)c cel c)re ) d)+ procur .ener)l nu )re do*iciliu 0i nici re0edin8 7n 8)r 2)u d)c procur) e2+e d)+ unui prepu26 drep+ul de repre-en+)re 7n 9udec)+ 2e pre2upune d)+. ART. '@ Con8inu+ul *)nd)+ului 415 M)nd)+ul e2+e pre2upu2 d)+ pen+ru +o)+e )c+ele proce2u)le 7ndeplini+e 7n 1)8) )celei)0i in2+)n8eG el po)+e 1i 7n2 re2+r,n26 7n *od e:pre26 l) )nu*i+e )c+e. 425 Avoc)+ul c)re ) repre-en+)+ 2)u )2i2+)+ p)r+e) l) 9udec)re) proce2ului po)+e 1)ce6 c;i)r 1r *)nd)+6 orice )c+e pen+ru p2+r)re) drep+urilor 2upu2e unui +er*en 0i c)re 2C)r pierde prin nee:erci+)re) lor l) +i*p 0i po)+e6 de )2e*ene)6 2 in+roduc orice c)le de )+)c 7*po+riv) ;o+r,rii pronun8)+e. %n )ce2+e c)-uri6 +o)+e )c+ele de procedur 2e vor 7ndeplini nu*)i 1)8 de p)r+e. Hu28inere) cii de )+)c 2e po)+e 1)ce nu*)i 7n +e*eiul unei noi 7*pu+erniciri. ART. 'A %nce+)re) *)nd)+ului M)nd)+ul nu 7nce+e)- prin *o)r+e) celui c)re lC) d)+ 0i nici d)c )ce2+) ) deveni+ inc)p)3il. M)nd)+ul dinuie0+e p,n l) re+r).ere) lui de c+re *o0+eni+ori 2)u de c+re repre-en+)n+ul le.)l )l inc)p)3ilului. ART. '' Renun8)re) l) *)nd)+ 0i revoc)re) *)nd)+ului 415 Renun8)re) l) *)nd)+ 2)u revoc)re) )ce2+ui) nu po)+e 1i opu2 celeil)l+e pr8i dec,+ de l) co*unic)re6 )1)r nu*)i d)c ) 1o2+ 1cu+ 7n 0edin8) de 9udec)+ 0i 7n pre-en8) ei. 425 M)nd)+)rul c)re renun8 l) 7*pu+ernicire e2+e 8inu+ 2 7n0+iin8e-e )+,+ pe cel c)re iC) d)+ *)nd)+ul6 c,+ 0i in2+)n8)6 cu cel pu8in 1( -ile 7n)in+e de +er*enul i*edi)+ ur*+or renun8rii. M)nd)+)rul nu po)+e renun8) l) *)nd)+ 7n cur2ul +er*enului de e:erci+)re ) cilor de )+)c.

HECJI NEA ) (C) A2i2+en8) 9udici)r

ART. 'B Condi8iile de )cord)re 415 Cel c)re nu e2+e 7n 2+)re 2 1)c 1)8 c;el+uielilor pe c)re le pre2upune decl)n0)re) 0i 2u28inere) unui proce2 civil6 1r ) pri*e9dui propri) 2) 7n+re8inere 2)u ) 1)*iliei 2)le6 po)+e 3ene1ici) de )2i2+en8 9udici)r6 7n condi8iile le.ii 2peci)le privind )9u+orul pu3lic 9udici)r. 425 A2i2+en8) 9udici)r cuprinde: )5 )cord)re) de 2cu+iri6 reduceri6 e0)lonri 2)u )*,nri pen+ru pl)+) +):elor 9udici)re prev-u+e de le.eG 35 )pr)re) 0i )2i2+en8) .r)+ui+ prin+rCun )voc)+ de2e*n)+ de 3)rouG c5 orice )l+e *od)li+8i prev-u+e de le.e. 435 A2i2+en8) 9udici)r po)+e 1i )cord)+ oric,nd 7n cur2ul proce2ului6 7n +o+ 2)u nu*)i 7n p)r+e. >445 Per2o)nele 9uridice po+ 3ene1ici) de 1)cili+8i 2u3 1or* de reduceri6 e0)lonri 2)u )*,nri pen+ru pl)+) +):elor 9udici)re de +i*3ru d)+or)+e pen+ru )c8iuni 0i cereri in+rodu2e l) in2+)n8ele 9udec+ore0+i6 7n condi8iile le.ii 2peci)le.> >ART. 'BI1 /i2po-i8ii 2peci)le /i2po-i8iile cuprin2e 7n le.i 2peci)le privind 2cu+ire) de +):e6 +)ri1e6 co*i2io)ne 2)u c)u8iuni pen+ru cererile6 )c8iunile 0i orice )l+e *2uri lu)+e 7n vedere) )d*ini2+rrii cre)n8elor 1i2c)le r*,n )plic)3ile.>

CAPIT!L L III P)r+icip)re) Mini2+erului Pu3lic 7n proce2ul civil

ART. B0 Mod)li+8ile de p)r+icip)re

415 Procurorul po)+e porni orice )c8iune civil6 ori de c,+e ori e2+e nece2)r pen+ru )pr)re) drep+urilor 0i in+ere2elor le.i+i*e )le *inorilor6 )le per2o)nelor pu2e 2u3 in+erdic8ie 0i )le di2pru8ilor6 precu* 0i 7n )l+e c)-uri e:pre2 prev-u+e de le.e. 425 Procurorul po)+e 2 pun conclu-ii 7n orice proce2 civil6 7n oric)re 1)- ) )ce2+ui)6 d)c )preci)- c e2+e nece2)r pen+ru )pr)re) ordinii de drep+6 ) drep+urilor 0i in+ere2elor ce+8enilor. 435 %n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e6 p)r+icip)re) 0i punere) conclu-iilor de c+re procuror 2un+ o3li.)+orii6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii )32olu+e ) ;o+r,rii. 445 Procurorul po)+e 2 e:erci+e cile de )+)c 7*po+riv) ;o+r,rilor pronun8)+e 7n c)-urile prev-u+e l) )lin. 4156 c;i)r d)c nu ) porni+ )c8iune) civil6 precu* 0i )+unci c,nd ) p)r+icip)+ l) 9udec)+6 7n condi8iile le.ii. 4(5 Procurorul po)+e 2 ce)r punere) 7n e:ecu+)re ) oricror +i+luri e:ecu+orii e*i2e 7n 1)vo)re) per2o)nelor prev-u+e l) )lin. 415. 4@5 %n +o)+e c)-urile6 Mini2+erul Pu3lic nu d)+ore)- +):e de +i*3ru 0i nici c)u8iune. ART. B1 E1ec+ele 1)8 de +i+ul)rul drep+ului %n c)-urile prev-u+e l) )r+. B0 )lin. 4156 +i+ul)rul drep+ului v) 1i in+rodu2 7n proce2 0i 2e v) pu+e) prev)l) de di2po-i8iile )r+. 4006 4026 403 0i 432 C 4346 i)r d)c procurorul 70i v) re+r).e cerere)6 v) pu+e) cere con+inu)re) 9udec8ii 2)u ) e:ecu+rii 2ili+e.

TITL L III Co*pe+en8) in2+)n8elor 9udec+ore0+i

CAPIT!L L I Co*pe+en8) *)+eri)l

HECJI NEA 1 Co*pe+en8) dup *)+erie 0i v)lo)re

ART. B2 ?udec+ori)

?udec+oriile 9udec: 1. 7n pri* in2+)n86 ur*+o)rele cereri )l cror o3iec+ e2+e ev)lu)3il 2)u6 dup c)-6 neev)lu)3il 7n 3)ni: >)5 cererile d)+e de Codul civil 7n co*pe+en8) in2+)n8ei de +u+el 0i de 1)*ilie6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re prin le.e 2e prevede 7n *od e:pre2 )l+1elG>. # )3ro.)+ C )3ro.)+ d5 cererile re1eri+o)re l) 7nre.i2+rrile 7n re.i2+rele de 2+)re civil6 po+rivi+ le.iiG e5 cererile )v,nd c) o3iec+ )d*ini2+r)re) cldirilor cu *)i *ul+e e+)9e6 )p)r+)*en+e 2)u 2p)8ii )1l)+e 7n proprie+)+e) e:clu2iv ) unor per2o)ne di1eri+e6 precu* 0i cele privind r)por+urile 9uridice 2+)3ili+e de )2oci)8iile de proprie+)ri cu )l+e per2o)ne 1i-ice 2)u per2o)ne 9uridice6 dup c)-G 15 cererile de ev)cu)reG >.5 cererile re1eri+o)re l) -idurile 0i 0)n8urile co*une6 di2+)n8) con2+ruc8iilor 0i pl)n+)8iilor6 drep+ul de +recere6 precu* 0i l) orice 2ervi+u8i 2)u )l+e li*i+ri )le drep+ului de proprie+)+e prev-u+e de le.e6 2+)3ili+e de pr8i ori in2+i+ui+e pe c)le 9udec+ore)2c ;5 cererile privi+o)re l) 2+r*u+)re) de ;o+)re 0i cererile 7n .rni8uireG i5 cererile po2e2oriiG 95 cererile privind o3li.)8iile de ) 1)ce 2)u de ) nu 1)ce neev)lu)3ile 7n 3)ni6 indi1eren+ de i-vorul lor con+r)c+u)l 2)u e:+r)con+r)c+u)l6 cu e:cep8i) celor d)+e de le.e 7n co*pe+en8) )l+or in2+)n8eG L5 cererile de 7*pr8e)l 9udici)r6 indi1eren+ de v)lo)reG l5 orice )l+e cereri ev)lu)3ile 7n 3)ni 7n v)lo)re de p,n l) 200.000 lei inclu2iv6 indi1eren+ de c)li+)+e) pr8ilor6 pro1e2ioni0+i 2)u nepro1e2ioni0+iG>. >1I1. 7n pri* 0i ul+i* in2+)n86 cererile privind cre)n8e )v,nd c) o3iec+ pl)+) unei 2u*e de 3)ni de p,n l) 2.000 lei inclu2ivG>. 2. cile de )+)c 7*po+riv) ;o+r,rilor )u+ori+8ilor )d*ini2+r)8iei pu3lice cu )c+ivi+)+e 9uri2dic8ion)l 0i )le )l+or or.)ne cu )2+1el de )c+ivi+)+e6 7n c)-urile prev-u+e de le.eG 3. orice )l+e cereri d)+e prin le.e 7n co*pe+en8) lor. ART. B3 Tri3un)lul Tri3un)lele 9udec:

>1. 7n pri* in2+)n86 +o)+e cererile c)re nu 2un+ d)+e prin le.e 7n co*pe+en8) )l+or in2+)n8eG>. )5 cererile ev)lu)3ile 7n 3)ni 7n v)lo)re *)i *)re de 100.000 lei6 indi1eren+ de c)li+)+e) pr8ilor6 pro1e2ioni0+i 2)u nepro1e2ioni0+iG 35 cererile privind n)vi.)8i) civil 0i )c+ivi+)+e) 7n por+uriG c5 cererile 7n *)+erie de con+encio2 )d*ini2+r)+iv6 7n )1)r de cele d)+e 7n co*pe+en8) cur8ilor de )pelG d5 cererile 7n *)+erie de proprie+)+e in+elec+u)lG e5 con1lic+ele de *unc6 cu e:cep8i) celor d)+e 7n co*pe+en8) )l+or in2+)n8eG 15 cererile 7n *)+erie de )2i.urri 2oci)leG .5 cererile 7n *)+erie de e:propriereG ;5 cererile pen+ru recuno)0+ere)6 precu* 0i cele pen+ru 7ncuviin8)re) e:ecu+rii 2ili+e6 po+rivi+ le.ii6 ) ;o+r,rilor 9udec+ore0+i 0i ) )l+or +i+luri e:ecu+orii pronun8)+e ori6 dup c)-6 e*i2e 7n )l+ 8)rG i5 cererile pen+ru rep)r)re) pre9udiciilor c)u-)+e prin erori 9udici)reG 95 orice )l+e cereri c)re nu 2un+ d)+e prin le.e 7n co*pe+en8) )l+or in2+)n8eG 2. c) in2+)n8e de )pel6 )pelurile decl)r)+e 7*po+riv) ;o+r,rilor pronun8)+e de 9udec+orii 7n pri* in2+)n8G 3. c) in2+)n8e de recur26 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.eG 4. orice )l+e cereri d)+e prin le.e 7n co*pe+en8) lor. ART. B4 Cur+e) de )pel Cur8ile de )pel 9udec: >1. 7n pri* in2+)n86 cererile 7n *)+erie de con+encio2 )d*ini2+r)+iv 0i 1i2c)l6 po+rivi+ le.ii 2peci)leG>. 2. c) in2+)n8e de )pel6 )pelurile decl)r)+e 7*po+riv) ;o+r,rilor pronun8)+e de +ri3un)le 7n pri* in2+)n8G 3. c) in2+)n8e de recur26 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.eG 4. orice )l+e cereri d)+e prin le.e 7n co*pe+en8) lor. ART. B(

%n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 9udec: 1. recur2urile decl)r)+e 7*po+riv) ;o+r,rilor cur8ilor de )pel6 precu* 0i ) )l+or ;o+r,ri6 7n c)-urile prev-u+e de le.eG 2. recur2urile 7n in+ere2ul le.iiG 3. cererile 7n vedere) pronun8rii unei ;o+r,ri pre)l)3ile pen+ru de-le.)re) unor pro3le*e de drep+G 4. orice )l+e cereri d)+e prin le.e 7n co*pe+en8) 2).

HECJI NEA ) 2C) /e+er*in)re) co*pe+en8ei dup v)lo)re) o3iec+ului cererii in+roduc+ive de in2+)n8

ART. B@ Re.ulile .ener)le 415 Co*pe+en8) 2e de+er*in dup v)lo)re) o3iec+ului cererii )r+)+ 7n c)p+ul princip)l de cerere. >425 Pen+ru 2+)3ilire) v)lorii6 nu 2e vor )ve) 7n vedere )cce2oriile pre+en8iei princip)le6 precu* do3,n-ile6 pen)li+8ile6 1ruc+ele6 c;el+uielile 2)u )l+ele )2e*ene)6 indi1eren+ de d)+) 2c)den8ei6 0i nici pre2+)8iile periodice )9un2e l) 2c)den8 7n cur2ul 9udec8ii.> 435 %n c)- de con+e2+)8ie6 v)lo)re) 2e 2+)3ile0+e dup 7n2cri2urile pre-en+)+e 0i e:plic)8iile d)+e de pr8i. ART. BA C)-ul *)i *ul+or c)pe+e princip)le de cerere 415 C,nd recl)*)n+ul ) 2e2i-)+ in2+)n8) cu *)i *ul+e c)pe+e princip)le de cerere 7n+e*ei)+e pe 1)p+e ori c)u-e di1eri+e6 co*pe+en8) 2e 2+)3ile0+e 7n r)por+ cu v)lo)re) 2)u6 dup c)-6 cu n)+ur) ori o3iec+ul 1iecrei pre+en8ii 7n p)r+e. /)c unul din+re c)pe+ele de cerere e2+e de co*pe+en8) )l+ei in2+)n8e6 in2+)n8) 2e2i-)+ v) di2pune di29un.ere) 0i 70i v) declin) 7n *od core2pun-+or co*pe+en8). 425 %n c)-ul 7n c)re *)i *ul+e c)pe+e princip)le de cerere 7n+e*ei)+e pe un +i+lu co*un ori )v,nd )cee)0i c)u- 2)u c;i)r c)u-e di1eri+e6 d)r )1l)+e 7n 2+r,n2 le.+ur6 )u 1o2+ dedu2e 9udec8ii prin+rCo unic cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6

in2+)n8) co*pe+en+ 2 le 2olu8ione-e 2e de+er*in 8in,nduC2e 2e)*) de )ce) pre+en8ie c)re )+r).e co*pe+en8) unei in2+)n8e de .r)d *)i 7n)l+. ART. B' Cerere) 1or*ul)+ de *)i *ul8i recl)*)n8i 415 /)c *)i *ul8i recl)*)n8i6 prin )cee)0i cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6 1or*ule)- pre+en8ii proprii 7*po+riv) )celui)0i p,r,+6 invoc,nd r)por+uri 9uridice di2+inc+e 0i ne)1l)+e 7n+rCo le.+ur c)re 2 1)c nece2)r 9udec)re) lor 7*preun6 de+er*in)re) in2+)n8ei co*pe+en+e 2e 1)ce cu o32erv)re) v)lorii 2)u6 dup c)-6 ) n)+urii ori o3iec+ului 1iecrei pre+en8ii 7n p)r+e. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 2un+ )plic)3ile 0i )+unci c,nd unul 2)u *)i *ul8i recl)*)n8i 1or*ule)-6 prin )cee)0i cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6 pre+en8ii 7*po+riv) *)i *ul+or p,r,8i6 invoc,nd r)por+uri 9uridice di2+inc+e 0i 1r le.+ur 7n+re ele. ART. BB F)lo)re) cererii 7n c)-uri 2peci)le 415 %n cererile privi+o)re l) e:ecu+)re) unui con+r)c+ ori ) unui )l+ )c+ 9uridic6 pen+ru 2+)3ilire) co*pe+en8ei in2+)n8ei 2e v) 8ine 2e)*) de v)lo)re) o3iec+ului )ce2+ui) 2)u6 dup c)-6 de )cee) ) pr8ii din o3iec+ul dedu2 9udec8ii. 425 Acee)0i v)lo)re v) 1i )vu+ 7n vedere 0i 7n cererile privind con2+)+)re) nuli+8ii )32olu+e6 )nul)re)6 re-olu8iune) 2)u re-iliere) )c+ului 9uridic6 c;i)r d)c nu 2e 2olici+ 0i repunere) pr8ilor 7n 2i+u)8i) )n+erio)r6 precu* 0i 7n cererile privind con2+)+)re) e:i2+en8ei 2)u ine:i2+en8ei unui drep+. 435 %n cererile de )cee)0i n)+ur6 privi+o)re l) con+r)c+e de loc)8iune ori de le)2in.6 precu* 0i 7n )cele) privi+o)re l) pred)re) 2)u re2+i+uire) 3unului 7nc;iri)+ ori )rend)+6 v)lo)re) cererii 2e 2oco+e0+e dup c;iri) 2)u )rend) )nu)l. ART. 100 Cerere) de pl)+ p)r8i)l C,nd prin )c8iune 2e cere pl)+) unei pr8i din+rCo cre)n86 v)lo)re) cererii 2e 2oco+e0+e dup p)r+e) pre+in2 de recl)*)n+ c) 1iind e:i.i3il. ART. 101 Cerere) privind pre2+)8ii 2ucce2ive %n cererile c)re )u c) o3iec+ un drep+ l) pre2+)8ii 2ucce2ive6 d)c dur)+) e:i2+en8ei drep+ului e2+e nede+er*in)+6 v)lo)re) lor 2e 2oco+e0+e dup v)lo)re) pre2+)8iei )nu)le d)+or)+e. ART. 102

Cererile 7n *)+erie i*o3ili)r 415 %n cererile )v,nd c) o3iec+ un drep+ de proprie+)+e 2)u )l+e drep+uri re)le )2upr) unui i*o3il6 v)lo)re) lor 2e de+er*in 7n 1unc8ie de v)lo)re) i*po-)3il6 2+)3ili+ po+rivi+ le.i2l)8iei 1i2c)le. 425 %n c)-ul 7n c)re v)lo)re) i*po-)3il nu e2+e 2+)3ili+6 2un+ )plic)3ile di2po-i8iile )r+. B@. ART. 103 Cererile 7n *)+erie de *o0+enire %n *)+erie de *o0+enire6 co*pe+en8) dup v)lo)re 2e de+er*in 1r 2cdere) 2)rcinilor 2)u d)+oriilor *o0+enirii. ART. 104 /i2po-i8iile 2peci)le 415 In2+)n8) le.)l 7nve2+i+ po+rivi+ di2po-i8iilor re1eri+o)re l) co*pe+en8 dup v)lo)re) o3iec+ului cererii r*,ne co*pe+en+ 2 9udece c;i)r d)c6 ul+erior 7nve2+irii6 in+ervin *odi1icri 7n cee) ce prive0+e cu)n+u*ul v)lorii )celui)0i o3iec+. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 2un+ )plic)3ile 0i l) 9udec)re) cilor de )+)c.

CAPIT!L L II Co*pe+en8) +eri+ori)l

ART. 10( Re.ul) .ener)l 415 Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 2e in+roduce l) in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie do*icili)- 2)u 70i )re 2ediul p,r,+ul6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 425 In2+)n8) r*,ne co*pe+en+ 2 9udece proce2ul c;i)r d)c6 ul+erior 2e2i-rii6 p,r,+ul 70i 2c;i*3 do*iciliul 2)u 2ediul. ART. 10@ >ART. 10@ C)-ul p,r,+ului cu do*iciliul 2)u 2ediul necuno2cu+ /)c do*iciliul 2)u6 dup c)-6 2ediul p,r,+ului e2+e necuno2cu+6 cerere) 2e in+roduce l) in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie 2e )1l re0edin8) 2)u repre-en+)n8)

)ce2+ui)6 i)r d)c nu )re nici re0edin8) ori repre-en+)n8) cuno2cu+6 l) in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie recl)*)n+ul 70i )re do*iciliul6 2ediul6 re0edin8) ori repre-en+)n8)6 dup c)-.> ART. 10A C)-ul per2o)nei 9uridice c)re )re de-*e*3r*in+e Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 7*po+riv) unei per2o)ne 9uridice de drep+ priv)+ 2e po)+e 1)ce 0i l) in2+)n8) locului unde e) )re un de-*e*3r*,n+ 1r per2on)li+)+e 9uridic6 pen+ru o3li.)8iile ce ur*e)- ) 1i e:ecu+)+e 7n )cel loc 2)u c)re i-vor2c din )c+e 7nc;ei)+e prin repre-en+)n+ul de-*e*3r*,n+ului ori din 1)p+e 2v,r0i+e de )ce2+). ART. 10' Cererile 7ndrep+)+e 7*po+riv) unei en+i+8i 1r per2on)li+)+e 9uridic Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 7*po+riv) unei )2oci)8ii6 2ocie+8i 2)u )l+ei en+i+8i 1r per2on)li+)+e 9uridic6 con2+i+ui+ po+rivi+ le.ii6 2e po)+e in+roduce l) in2+)n8) co*pe+en+ pen+ru per2o)n) crei)6 po+rivi+ 7n8ele.erii din+re *e*3ri6 i 2C) 7ncredin8)+ conducere) 2)u )d*ini2+r)re) )ce2+ei). %n c)-ul lip2ei unei )2e*ene) per2o)ne6 cerere) 2e v) pu+e) in+roduce l) in2+)n8) co*pe+en+ pen+ru oric)re din+re *e*3rii en+i+8ii re2pec+ive. >ART. 10B Cereri 7ndrep+)+e 7*po+riv) per2o)nelor 9uridice de drep+ pu3lic Cererile 7ndrep+)+e 7*po+riv) 2+)+ului6 )u+ori+8ilor 0i in2+i+u8iilor cen+r)le 2)u loc)le6 precu* 0i ) )l+or per2o)ne 9uridice de drep+ pu3lic po+ 1i in+rodu2e l) in2+)n8) de l) do*iciliul 2)u 2ediul recl)*)n+ului ori l) in2+)n8) de l) 2ediul p,r,+ului.>
Art. 110

Pluralitatea de pri 415 Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ ) *)i *ul+or p,r,8i po)+e 1i in+rodu2 l) in2+)n8) co*pe+en+ pen+ru oric)re din+re )ce0+i)G 7n c)-ul 7n c)re prin+re p,r,8i 2un+ 0i o3li.)8i )cce2oriu6 cerere) 2e in+roduce l) in2+)n8) co*pe+en+ pen+ru oric)re din+re de3i+orii princip)li. >425 /)c un p,r,+ ) 1o2+ c;e*)+ 7n 9udec)+ nu*)i 7n 2copul 2e2i-rii in2+)n8ei co*pe+en+e pen+ru el6 oric)re din+re p,r,8i po)+e invoc) neco*pe+en8) l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e.> ART. 111 Co*pe+en8) +eri+ori)l )l+ern)+iv

415 %n )1)r de in2+)n8ele prev-u+e l) )r+. 10( C 1106 *)i 2un+ co*pe+en+e: 1. in2+)n8) do*iciliului recl)*)n+ului6 7n cererile privi+o)re l) 2+)3ilire) 1ili)8ieiG 2. in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie do*icili)- credi+orul recl)*)n+6 7n cererile re1eri+o)re l) o3li.)8i) de 7n+re8inere6 inclu2iv cele privind )loc)8iile de 2+)+ pen+ru copiiG >3. in2+)n8) locului prev-u+ 7n con+r)c+ pen+ru e:ecu+)re)6 1ie c;i)r 7n p)r+e6 ) o3li.)8iei6 7n c)-ul cererilor privind e:ecu+)re)6 )nul)re)6 re-olu8iune) 2)u re-iliere) unui con+r)c+G>. 4. in2+)n8) locului unde 2e )1l i*o3ilul6 pen+ru cererile ce i-vor2c din+rCun r)por+ de loc)8iune ) i*o3iluluiG (. in2+)n8) locului unde 2e )1l i*o3ilul6 pen+ru cererile 7n pre2+)8ie +)3ul)r6 7n 9u2+i1ic)re +)3ul)r 2)u 7n rec+i1ic)re +)3ul)rG @. in2+)n8) locului de plec)re 2)u de 2o2ire6 pen+ru cererile ce i-vor2c din+rCun con+r)c+ de +r)n2por+G A. in2+)n8) locului de pl)+6 7n cererile privi+o)re l) o3li.)8iile ce i-vor2c din+rCo c)*3ie6 cec6 3ile+ l) ordin 2)u din+rCun )l+ +i+lu de v)lo)reG '. in2+)n8) do*iciliului con2u*)+orului6 7n cererile )v,nd c) o3iec+ e:ecu+)re)6 con2+)+)re) nuli+8ii )32olu+e6 )nul)re)6 re-olu8iune)6 re-iliere) 2)u denun8)re) unil)+er)l ) con+r)c+ului 7nc;ei)+ cu un 7n+reprin-+or ori )l+ pro1e2ioni2+ 2)u 7n cererile )v,nd c) o3iec+ rep)r)re) p).u3elor produ2e con2u*)+orilorG B. in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie 2C) 2v,r0i+ 1)p+) ilici+ 2)u 2C) produ2 pre9udiciul6 pen+ru cererile privind o3li.)8iile i-vor,+e din+rCo )2e*ene) 1)p+. 425 C,nd p,r,+ul e:erci+ 7n *od 2+)+ornic6 7n )1)r) do*iciliului 2u6 o )c+ivi+)+e pro1e2ion)l ori o )c+ivi+)+e ).ricol6 co*erci)l6 indu2+ri)l 2)u )l+ele )2e*ene)6 cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 2e po)+e in+roduce 0i l) in2+)n8) 7n circu*2crip8i) crei) 2e )1l locul )c+ivi+8ii re2pec+ive6 pen+ru o3li.)8iile p)+ri*oni)le n2cu+e 2)u c)re ur*e)- 2 2e e:ecu+e 7n )cel loc. >ART. 111I1 Cereri 7n *)+erie de +u+el 0i 1)*ilie 415 /)c le.e) nu prevede )l+1el6 cererile privind ocro+ire) per2o)nei 1i-ice d)+e de Codul civil 7n co*pe+en8) in2+)n8ei de +u+el 0i de 1)*ilie 2e 2olu8ione)- de in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie +eri+ori)l 70i )re do*iciliul 2)u re0edin8) per2o)n) ocro+i+. 425 %n c)-ul cererilor privind )u+ori-)re) de c+re in2+)n8) de +u+el 0i de 1)*ilie ) 7nc;eierii unor )c+e 9uridice6 c,nd )c+ul 9uridic ) crui )u+ori-)re 2e 2olici+ prive0+e un i*o3il6 e2+e6 de )2e*ene)6 co*pe+en+ 0i in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie +eri+ori)l

e2+e 2i+u)+ i*o3ilul. %n )ce2+ c)-6 in2+)n8) de +u+el 0i de 1)*ilie c)re ) pronun8)+ ;o+r,re) v) co*unic) de 7nd)+ o copie ) )ce2+ei) in2+)n8ei de +u+el 0i de 1)*ilie 7n ) crei circu*2crip8ie +eri+ori)l 70i )re do*iciliul 2)u re0edin8) cel ocro+i+.> ART. 112 Cererile 7n *)+erie de )2i.urri 415 %n *)+erie de )2i.ur)re6 cerere) privi+o)re l) de2p.u3iri 2e v) pu+e) 1)ce 0i l) in2+)n8) 7n circu*2crip8i) crei) 2e )1l: >1. do*iciliul 2)u 2ediul )2i.ur)+uluiG>. 2. 3unurile )2i.ur)+eG 3. locul unde 2C) produ2 ri2cul )2i.ur)+. 425 Ale.ere) co*pe+en8ei prin conven8ie e2+e con2ider)+ c) ne2cri2 d)c ) 1o2+ 1cu+ 7n)in+e de n)0+ere) drep+ului l) de2p.u3ire. >42I15 %n *)+eri) )2i.urrii o3li.)+orii de r2pundere civil6 +er8ul pre9udici)+ po)+e in+roduce )c8iune direc+ 0i l) in2+)n8) do*iciliului 2)u6 dup c)-6 ) 2ediului 2u.>

435 /i2po-i8iile )lin. 415 0i 425 nu 2e )plic 7n2 7n *)+erie de )2i.urri *)ri+i*e6 1luvi)le 0i )eriene. ART. 113 Ale.ere) in2+)n8ei Recl)*)n+ul )re )le.ere) 7n+re *)i *ul+e in2+)n8e deopo+riv co*pe+en+e. ART. 114 Cererile privi+o)re l) i*o3ile 415 Cererile privi+o)re l) drep+urile re)le i*o3ili)re 2e in+roduc nu*)i l) in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie e2+e 2i+u)+ i*o3ilul. 425 C,nd i*o3ilul e2+e 2i+u)+ 7n circu*2crip8iile *)i *ul+or in2+)n8e6 cerere) 2e v) 1)ce l) in2+)n8) do*iciliului 2)u re0edin8ei p,r,+ului6 d)c )ce)2+) 2e )1l 7n vreun) din+re )ce2+e circu*2crip8ii6 i)r 7n c)- con+r)r6 l) oric)re din+re in2+)n8ele 7n circu*2crip8iile cror) 2e )1l i*o3ilul. 435 /i2po-i8iile )lin. 415 0i 425 2e )plic6 prin )2e*n)re6 0i 7n c)-ul )c8iunilor po2e2orii6 )c8iunilor 7n .rni8uire6 )c8iunilor privi+o)re l) 7n.rdirile drep+ului de proprie+)+e i*o3ili)r6 precu* 0i 7n c)-ul celor de 7*pr8e)l 9udici)r ) unui i*o3il6 c,nd indivi-iune) nu re-ul+ din 2ucce2iune.

ART. 11( Cererile privi+o)re l) *o0+enire %n *)+erie de *o0+enire6 p,n l) ie0ire) din indivi-iune6 2un+ de co*pe+en8) e:clu2iv ) in2+)n8ei celui din ur* do*iciliu )l de1unc+ului: 1. cererile privi+o)re l) v)lidi+)+e) 2)u e:ecu+)re) di2po-i8iilor +e2+)*en+)reG 2. cererile privi+o)re l) *o0+enire 0i l) 2)rcinile )ce2+ei)6 precu* 0i cele privi+o)re l) pre+en8iile pe c)re *o0+eni+orii leC)r )ve) unul 7*po+riv) )l+ui)G 3. cererile le.)+)rilor 2)u )le credi+orilor de1unc+ului 7*po+riv) vreunui) din+re *o0+eni+ori 2)u 7*po+riv) e:ecu+orului +e2+)*en+)r. >425 Cererile 1or*ul)+e po+rivi+ )lin. 415 c)re prive2c *)i *ul+e *o0+eniri de2c;i2e 2ucce2iv 2un+ de co*pe+en8) e:clu2iv ) in2+)n8ei ul+i*ului do*iciliu )l oricrui) din+re de1unc8i.> >ART. 11@ Cereri privi+o)re l) 2ocie+8i Cererile 7n *)+erie de 2ocie+)+e6 p,n l) 21,r0i+ul lic;idrii 2)u6 dup c)-6 p,n l) r)diere) 2ocie+8ii6 2un+ de co*pe+en8) e:clu2iv ) in2+)n8ei 7n circu*2crip8i) crei) 2ocie+)+e) 70i )re 2ediul princip)l.> ART. 11A Cererile privi+o)re l) in2olven8 2)u concord)+ul preven+iv Cererile 7n *)+eri) in2olven8ei 2)u concord)+ului preven+iv 2un+ de co*pe+en8) e:clu2iv ) +ri3un)lului 7n ) crui circu*2crip8ie 70i )re 2ediul de3i+orul. ART. 11' Cererile 7*po+riv) unui con2u*)+or Cererile 1or*ul)+e de un 7n+reprin-+or 2)u )l+ pro1e2ioni2+ 7*po+riv) unui con2u*)+or po+ 1i in+rodu2e nu*)i l) in2+)n8) do*iciliului con2u*)+orului. /i2po-i8iile )r+. 122 )lin. 425 r*,n )plic)3ile. >ART. 11'I1 Re.i*ul re.ulilor de co*pe+en8 Re.uli noi de co*pe+en8 po+ 1i 2+)3ili+e nu*)i prin *odi1ic)re) nor*elor pre-en+ului cod.>

CAPIT!L L III /i2po-i8ii 2peci)le

ART. 11B Cererile )cce2orii6 )di8ion)le 0i inciden+)le 415 Cererile )cce2orii6 )di8ion)le6 precu* 0i cele inciden+)le 2e 9udec de in2+)n8) co*pe+en+ pen+ru cerere) princip)l6 c;i)r d)c )r 1i de co*pe+en8) *)+eri)l 2)u +eri+ori)l ) )l+ei in2+)n8e 9udec+ore0+i6 cu e:cep8i) cererilor prev-u+e l) )r+. 11A. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 2e )plic 0i )+unci c,nd co*pe+en8) de 2olu8ion)re ) cererii princip)le e2+e 2+)3ili+ de le.e 7n 1)vo)re) unei 2ec8ii 2peci)li-)+e 2)u ) unui co*ple+ 2peci)li-)+. 435 C,nd in2+)n8) e2+e e:clu2iv co*pe+en+ pen+ru un) din+re pr8i6 e) v) 1i e:clu2iv co*pe+en+ pen+ru +o)+e pr8ile. ART. 120 Aprrile 0i inciden+ele procedur)le 415 In2+)n8) co*pe+en+ 2 9udece cerere) princip)l 2e v) pronun8) 0i )2upr) )prrilor 0i e:cep8iilor6 7n )1)r) celor c)re con2+i+uie c;e2+iuni pre9udici)le 0i c)re6 po+rivi+ le.ii6 2un+ de co*pe+en8) e:clu2iv ) )l+ei in2+)n8e. 425 Inciden+ele procedur)le 2un+ 2olu8ion)+e de in2+)n8) 7n 1)8) crei) 2e invoc6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re le.e) prevede 7n *od e:pre2 )l+1el. ART. 121 Cerere) 7n con2+)+)re %n cererile pen+ru con2+)+)re) e:i2+en8ei 2)u ine:i2+en8ei unui drep+6 co*pe+en8) in2+)n8ei 2e de+er*in dup re.ulile prev-u+e pen+ru cererile )v,nd c) o3iec+ re)li-)re) drep+ului. ART. 122 Ale.ere) de co*pe+en8 415 Pr8ile po+ conveni 7n 2cri2 2)u6 7n c)-ul li+i.iilor n2cu+e6 0i prin decl)r)8ie ver3)l 7n 1)8) in2+)n8ei c) proce2ele privi+o)re l) 3unuri 0i l) )l+e drep+uri de c)re )ce2+e) po+ 2 di2pun 2 1ie 9udec)+e de )l+e in2+)n8e dec,+ )cele) c)re6 po+rivi+

le.ii6 )r 1i co*pe+en+e +eri+ori)l 2 le 9udece6 7n )1)r de c)-ul c,nd )ce)2+ co*pe+en8 e2+e e:clu2iv. 425 %n li+i.iile din *)+eri) pro+ec8iei drep+urilor con2u*)+orilor6 precu* 0i 7n )l+e c)-uri prev-u+e de le.e6 pr8ile po+ conveni )le.ere) in2+)n8ei co*pe+en+e6 7n condi8iile prev-u+e l) )lin. 4156 nu*)i dup n)0+ere) drep+ului l) de2p.u3ire. !rice conven8ie con+r)r e2+e con2ider)+ c) ne2cri2. ART. 123 Co*pe+en8) 1)cul+)+iv 415 /)c un 9udec+or )re c)li+)+e) de recl)*)n+ 7n+rCo cerere de co*pe+en8) in2+)n8ei l) c)re 70i de210o)r )c+ivi+)+e)6 v) 2e2i-) un) din+re in2+)n8ele 9udec+ore0+i de )cel)0i .r)d )1l)+e 7n circu*2crip8i) oricrei) din+re cur8ile de )pel 7nvecin)+e cu cur+e) de )pel 7n ) crei circu*2crip8ie 2e )1l in2+)n8) l) c)re 70i de210o)r )c+ivi+)+e). 425 %n c)-ul 7n c)re cerere) 2e in+roduce 7*po+riv) unui 9udec+or c)re 70i de210o)r )c+ivi+)+e) l) in2+)n8) co*pe+en+ 2 9udece c)u-)6 recl)*)n+ul po)+e 2e2i-) un) din+re in2+)n8ele 9udec+ore0+i de )cel)0i .r)d )1l)+e 7n circu*2crip8i) oricrei) din+re cur8ile de )pel 7nvecin)+e cu cur+e) de )pel 7n ) crei circu*2crip8ie 2e )1l in2+)n8) c)re )r 1i 1o2+ co*pe+en+6 po+rivi+ le.ii.> 435 /i2po-i8iile )lin. 415 0i 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul procurorilor6 )2i2+en8ilor 9udici)ri 0i .re1ierilor. ART. 124 Inciden+ele privind )r3i+r)9ul Co*pe+en8) ce revine in2+)n8elor 9udec+ore0+i 7n le.+ur cu inciden+ele privind )r3i+r)9ul re.le*en+)+ de pre-en+ul cod )p)r8ine 7n +o)+e c)-urile +ri3un)lului 7n circu*2crip8i) crui) )re loc )r3i+r)9ul.

CAPIT!L L IF Inciden+e procedur)le privi+o)re l) co*pe+en8) in2+)n8ei

HECJI NEA 1 Neco*pe+en8) 0i con1lic+ele de co*pe+en8

ART. 12(

E:cep8i) de neco*pe+en8 415 Neco*pe+en8) e2+e de ordine pu3lic 2)u priv)+. 425 Neco*pe+en8) e2+e de ordine pu3lic: 1. 7n c)-ul 7nclcrii co*pe+en8ei .ener)le6 c,nd proce2ul nu e2+e de co*pe+en8) in2+)n8elor 9udec+ore0+iG 2. 7n c)-ul 7nclcrii co*pe+en8ei *)+eri)le6 c,nd proce2ul e2+e de co*pe+en8) unei in2+)n8e de )l+ .r)dG 3. 7n c)-ul 7nclcrii co*pe+en8ei +eri+ori)le e:clu2ive6 c,nd proce2ul e2+e de co*pe+en8) unei )l+e in2+)n8e de )cel)0i .r)d 0i pr8ile nu o po+ 7nl+ur). 435 %n +o)+e celel)l+e c)-uri6 neco*pe+en8) e2+e de ordine priv)+. ART. 12@ Invoc)re) e:cep8iei 415 Neco*pe+en8) .ener)l ) in2+)n8elor 9udec+ore0+i po)+e 1i invoc)+ de pr8i ori de c+re 9udec+or 7n orice 2+)re ) pricinii. 425 Neco*pe+en8) *)+eri)l 0i +eri+ori)l de ordine pu3lic +re3uie invoc)+ de pr8i ori de c+re 9udec+or l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e. 435 Neco*pe+en8) de ordine priv)+ po)+e 1i invoc)+ do)r de c+re p,r,+ prin 7n+,*pin)re 2)u6 d)c 7n+,*pin)re) nu e2+e o3li.)+orie6 cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e.> 445 /)c neco*pe+en8) nu e2+e de ordine pu3lic6 p)r+e) c)re ) 1cu+ cerere) l) o in2+)n8 neco*pe+en+ nu v) pu+e) cere decl)r)re) neco*pe+en8ei. >ART. 12@I1 Feri1ic)re) co*pe+en8ei 415 L) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e6 9udec+orul e2+e o3li.)+6 din o1iciu6 2 veri1ice 0i 2 2+)3ile)2c d)c in2+)n8) 2e2i-)+ e2+e co*pe+en+ .ener)l6 *)+eri)l 0i +eri+ori)l 2 9udece pricin)6 con2e*n,nd 7n cuprin2ul 7nc;eierii de 0edin8 +e*eiurile de drep+ pen+ru c)re con2+)+ co*pe+en8) in2+)n8ei 2e2i-)+e. %nc;eiere) )re c)r)c+er in+erlocu+oriu. 425 %n *od e:cep8ion)l6 7n c)-ul 7n c)re pen+ru 2+)3ilire) co*pe+en8ei 2un+ nece2)re l*uriri ori pro3e 2upli*en+)re6 9udec+orul v) pune )ce)2+ c;e2+iune 7n di2cu8i) pr8ilor 0i v) )cord) un 2in.ur +er*en 7n )ce2+ 2cop.> ART. 12A

Holu8ion)re) e:cep8iei 415 C,nd 7n 1)8) in2+)n8ei de 9udec)+ 2e pune 7n di2cu8ie co*pe+en8) )ce2+ei)6 din o1iciu 2)u l) cerere) pr8ilor6 e) e2+e o3li.)+ 2 2+)3ile)2c in2+)n8) 9udec+ore)2c co*pe+en+ ori6 d)c e2+e c)-ul6 un )l+ or.)n cu )c+ivi+)+e 9uri2dic8ion)l co*pe+en+.> 425 /)c in2+)n8) 2e decl)r co*pe+en+6 v) +rece l) 9udec)re) pricinii. %nc;eiere) po)+e 1i )+)c)+ nu*)i od)+ cu ;o+r,re) pronun8)+ 7n c)u-. 435 /)c in2+)n8) 2e decl)r neco*pe+en+6 ;o+r,re) nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c6 do2)rul 1iind +ri*i2 de 7nd)+ in2+)n8ei 9udec+ore0+i co*pe+en+e 2)u6 dup c)-6 )l+ui or.)n cu )c+ivi+)+e 9uri2dic8ion)l co*pe+en+. >445 /)c in2+)n8) 2e decl)r neco*pe+en+ 0i re2pin.e cerere) c) in)d*i2i3il 7n+ruc,+ e2+e de co*pe+en8) unui or.)n 1r )c+ivi+)+e 9uri2dic8ion)l 2)u c) ne1iind de co*pe+en8) in2+)n8elor ro*,ne6 ;o+r,re) e2+e 2upu2 nu*)i recur2ului l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r.> ART. 12' Con1lic+ul de co*pe+en8. C)-urile E:i2+ con1lic+ de co*pe+en8: 1. c,nd dou 2)u *)i *ul+e in2+)n8e 2e decl)r deopo+riv co*pe+en+e 2 9udece )cel)0i proce2G 2. c,nd dou 2)u *)i *ul+e in2+)n8e 0iC)u declin)+ reciproc co*pe+en8) de ) 9udec) )cel)0i proce2 2)u6 7n c)-ul declinrilor 2ucce2ive6 d)c ul+i*) in2+)n8 7nve2+i+ 70i declin l) r,ndul 2u co*pe+en8) 7n 1)vo)re) unei) din+re in2+)n8ele c)re )n+erior 2C)u decl)r)+ neco*pe+en+e. ART. 12B Hu2pend)re) proce2ului In2+)n8) 7n)in+e) crei) 2C) ivi+ con1lic+ul de co*pe+en8 v) 2u2pend) din o1iciu 9udec)+) c)u-ei 0i v) 7n)in+) do2)rul in2+)n8ei co*pe+en+e 2 2olu8ione-e con1lic+ul. ART. 130 Holu8ion)re) con1lic+ului de co*pe+en8 415 Con1lic+ul de co*pe+en8 ivi+ 7n+re dou in2+)n8e 9udec+ore0+i 2e 2olu8ione)- de in2+)n8) i*edi)+ 2uperio)r 0i co*un in2+)n8elor )1l)+e 7n con1lic+. 4>425 Nu 2e po)+e cre) con1lic+ de co*pe+en8 cu %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie. Eo+r,re) de declin)re ) co*pe+en8ei 2)u de 2+)3ilire ) co*pe+en8ei pronun8)+ de %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie e2+e o3li.)+orie pen+ru in2+)n8) de +ri*i+ere.

435 Con1lic+ul de co*pe+en8 ivi+ 7n+re o in2+)n8 9udec+ore)2c 0i un )l+ or.)n cu )c+ivi+)+e 9uri2dic8ion)l 2e re-olv de in2+)n8) 9udec+ore)2c ier)r;ic 2uperio)r in2+)n8ei 7n con1lic+. 445 In2+)n8) co*pe+en+ 2 9udece con1lic+ul v) ;o+r76 7n c)*er) de con2iliu6 1r ci+)re) pr8ilor6 prin+rCo ;o+r,re de1ini+iv.> ART. 131 /i2po-i8iile 2peci)le 415 /i2po-i8iile pre-en+ei 2ec8iuni privi+o)re l) e:cep8i) de neco*pe+en8 0i l) con1lic+ul de co*pe+en8 2e )plic prin )2e*n)re 0i 7n c)-ul 2ec8iilor 2peci)li-)+e )le )celei)0i in2+)n8e 9udec+ore0+i. 425 Con1lic+ul 2e v) 2olu8ion) de 2ec8i) in2+)n8ei 2+)3ili+e po+rivi+ )r+. 130 core2pun-+o)re 2ec8iei 7n)in+e) crei) 2C) ivi+ con1lic+ul. >435 Con1lic+ul din+re dou 2ec8ii )le %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 2e 2olu8ione)- de Co*ple+ul de ( 9udec+ori.>. 445 /i2po-i8iile )lin. 415 C 435 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul co*ple+elor 2peci)li-)+e. ART. 132 Pro3ele )d*ini2+r)+e 7n 1)8) in2+)n8ei neco*pe+en+e %n c)-ul decl)rrii neco*pe+en8ei6 dove-ile )d*ini2+r)+e 7n 1)8) in2+)n8ei neco*pe+en+e r*,n c,0+i.)+e 9udec8ii 0i in2+)n8) co*pe+en+ 7nve2+i+ cu 2olu8ion)re) c)u-ei nu v) di2pune re1)cere) lor dec,+ pen+ru *o+ive +e*einice.

HECJI NEA ) 2C) Li+i2penden8) 0i cone:i+)+e)

ART. 133 E:cep8i) li+i2penden8ei 415 Ni*eni nu po)+e 1i c;e*)+ 7n 9udec)+ pen+ru )cee)0i c)u-6 )cel)0i o3iec+ 0i de )cee)0i p)r+e6 7n)in+e) *)i *ul+or in2+)n8e co*pe+en+e 2)u c;i)r 7n)in+e) )celei)0i in2+)n8e6 prin cereri di2+inc+e. 425 E:cep8i) li+i2penden8ei po)+e 1i invoc)+ de pr8i 2)u de in2+)n8 din o1iciu 7n orice 2+)re ) proce2ului 7n 1)8) in2+)n8elor de 1ond.

435 C,nd in2+)n8ele 2un+ de )cel)0i .r)d6 e:cep8i) 2e invoc 7n)in+e) in2+)n8ei 2e2i-)+e ul+erior. /)c e:cep8i) 2e )d*i+e6 do2)rul v) 1i +ri*i2 de 7nd)+ pri*ei in2+)n8e 7nve2+i+e. 445 C,nd in2+)n8ele 2un+ de .r)d di1eri+6 e:cep8i) 2e invoc 7n)in+e) in2+)n8ei de .r)d in1erior. /)c e:cep8i) 2e )d*i+e6 do2)rul v) 1i +ri*i2 de 7nd)+ in2+)n8ei de 1ond *)i 7n)l+e 7n .r)d. 4(5 %nc;eiere) prin c)re 2C) 2olu8ion)+ e:cep8i) po)+e 1i )+)c)+ nu*)i od)+ cu 1ondul. 4@5 C,nd unul din+re proce2e 2e 9udec 7n recur26 i)r cell)l+ 7n)in+e) in2+)n8elor de 1ond6 )ce2+e) din ur* 2un+ o3li.)+e 2 2u2pende 9udec)+) p,n l) 2olu8ion)re) recur2ului. 4A5 /i2po-i8iile )lin. 4256 435 0i 4(5 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i )+unci c,nd proce2ele iden+ice 2e )1l pe rolul )celei)0i in2+)n8e. ART. 134 E:cep8i) cone:i+8ii 415 Pen+ru )2i.ur)re) unei 3une 9udec8i6 7n pri* in2+)n8 e2+e po2i3il cone:)re) *)i *ul+or proce2e 7n c)re 2un+ )cele)0i pr8i 2)u c;i)r 7*preun cu )l+e pr8i 0i )l cror o3iec+ 0i c)u- )u 7n+re ele o 2+r,n2 le.+ur. 425 E:cep8i) cone:i+8ii po)+e 1i invoc)+ de pr8i 2)u din o1iciu cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+ 7n)in+e) in2+)n8ei ul+erior 2e2i-)+e6 c)re6 prin 7nc;eiere6 2e v) pronun8) )2upr) e:cep8iei. %nc;eiere) po)+e 1i )+)c)+ nu*)i od)+ cu 1ondul. 435 /o2)rul v) 1i +ri*i2 in2+)n8ei *)i 7n+,i 7nve2+i+e6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re recl)*)n+ul 0i p,r,+ul cer +ri*i+ere) lui l) un) din+re celel)l+e in2+)n8e. 445 C,nd un) din+re cereri e2+e de co*pe+en8) e:clu2iv ) unei in2+)n8e6 cone:)re) 2e v) 1)ce l) )ce) in2+)n8. 4(5 %n orice 2+)re ) 9udec8ii proce2ele cone:)+e po+ 1i di29un2e 0i 9udec)+e 2ep)r)+6 d)c nu*)i unul din+re ele e2+e 7n 2+)re de 9udec)+.

HECJI NEA ) 3C) H+r*u+)re) proce2elor. /ele.)re) in2+)n8ei

ART. 13( Te*eiul 2+r*u+rii

415 H+r*u+)re) proce2ului po)+e 1i ceru+ pen+ru *o+ive de 3nui)l le.i+i* 2)u de 2i.ur)n8 pu3lic. 425 #nui)l) 2e con2ider le.i+i* 7n c)-urile 7n c)re e:i2+ 7ndoi)l cu privire l) i*p)r8i)li+)+e) 9udec+orilor din c)u-) circu*2+)n8elor proce2ului6 c)li+8ii pr8ilor ori unor rel)8ii con1lic+u)le loc)le. 435 Con2+i+uie *o+iv de 2i.ur)n8 pu3lic 7*pre9urrile e:cep8ion)le c)re pre2upun c 9udec)+) proce2ului l) in2+)n8) co*pe+en+ )r pu+e) conduce l) +ul3ur)re) ordinii pu3lice. ART. 13@ Cerere) de 2+r*u+)re 415 H+r*u+)re) pen+ru *o+iv de 3nui)l le.i+i* 2)u de 2i.ur)n8 pu3lic 2e po)+e cere 7n orice 1)- ) proce2ului. 425 H+r*u+)re) pen+ru *o+iv de 3nui)l le.i+i* po)+e 1i ceru+ de c+re p)r+e) in+ere2)+6 i)r ce) 7n+e*ei)+ pe *o+iv de 2i.ur)n8 pu3lic6 nu*)i de c+re procurorul .ener)l de l) P)rc;e+ul de pe l,n. %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie. ART. 13A In2+)n8) co*pe+en+ 415 Cerere) de 2+r*u+)re 7n+e*ei)+ pe *o+iv de 3nui)l le.i+i* e2+e de co*pe+en8) cur8ii de )pel6 d)c in2+)n8) de l) c)re 2e cere 2+r*u+)re) e2+e o 9udec+orie 2)u un +ri3un)l din circu*2crip8i) )ce2+ei). /)c 2+r*u+)re) 2e cere de l) cur+e) de )pel6 co*pe+en8) de 2olu8ion)re revine %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie. Cerere) de 2+r*u+)re 2e depune l) in2+)n8) co*pe+en+ 2 o 2olu8ione-e6 c)re v) 7n0+iin8) de 7nd)+ in2+)n8) de l) c)re 2C) ceru+ 2+r*u+)re) de2pre 1or*ul)re) cererii de 2+r*u+)re.> 425 Cerere) de 2+r*u+)re 7n+e*ei)+ pe *o+ive de 2i.ur)n8 pu3lic e2+e de co*pe+en8) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 c)re v) 7n0+iin8)6 de 7nd)+6 de2pre depunere) cererii in2+)n8) de l) c)re 2e cere 2+r*u+)re). 435 L) pri*ire) cererii de 2+r*u+)re6 in2+)n8) co*pe+en+ 2 o 2olu8ione-e v) pu+e) 2 2olici+e do2)rul c)u-ei. ART. 13' Hu2pend)re) 9udecrii proce2ului 415 L) 2olici+)re) celui in+ere2)+6 co*ple+ul de 9udec)+ po)+e di2pune6 d)c e2+e c)-ul6 2u2pend)re) 9udecrii proce2ului6 cu d)re) unei c)u8iuni 7n cu)n+u* de 1.000 lei. Pen+ru *o+ive +e*einice6 2u2pend)re) po)+e 1i di2pu2 7n )cele)0i condi8ii6 1r ci+)re) pr8ilor6 c;i)r 7n)in+e de pri*ul +er*en de 9udec)+.

425 %nc;eiere) )2upr) 2u2pendrii nu 2e *o+ive)- 0i nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. 435 M2ur) 2u2pendrii 9udecrii proce2ului v) 1i co*unic)+ de ur.en8 in2+)n8ei de l) c)re 2C) ceru+ 2+r*u+)re). ART. 13B ?udec)re) cererii 415 Cerere) de 2+r*u+)re 2e 9udec de ur.en86 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) pr8ilor din proce2. 425 Eo+r,re) )2upr) 2+r*u+rii 2e d 1r *o+iv)re 0i e2+e de1ini+iv. 435 In2+)n8) de l) c)re 2C) ceru+ 2+r*u+)re) v) 1i 7ncuno0+in8)+6 de 7nd)+6 de2pre )d*i+ere) 2)u re2pin.ere) cererii de 2+r*u+)re. ART. 140 E1ec+ele )d*i+erii cererii 415 %n c)- de )d*i+ere ) cererii de 2+r*u+)re6 cur+e) de )pel +ri*i+e proce2ul 2pre 9udec)+ unei )l+e in2+)n8e de )cel)0i .r)d din circu*2crip8i) 2). %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie v) 2+r*u+) 9udec)re) c)u-ei l) un) din+re in2+)n8ele 9udec+ore0+i de )cel)0i .r)d )1l)+e 7n circu*2crip8i) oricrei) din+re cur8ile de )pel 7nvecin)+e cu cur+e) de )pel 7n ) crei circu*2crip8ie 2e )1l in2+)n8) de l) c)re 2e cere 2+r*u+)re). 425 Eo+r,re) v) )r+) 7n ce *2ur )c+ele 7ndeplini+e de in2+)n8 7n)in+e de 2+r*u+)re ur*e)- 2 1ie p2+r)+e. %n c)-ul 7n c)re in2+)n8) de l) c)re 2C) di2pu2 2+r*u+)re) ) proced)+ 7n+re +i*p l) 9udec)re) proce2ului6 ;o+r,re) pronun8)+ e2+e de21iin8)+ de drep+ prin e1ec+ul )d*i+erii cererii de 2+r*u+)re.> 435 Apelul 2)u6 dup c)-6 recur2ul 7*po+riv) ;o+r,rii d)+e de in2+)n8) l) c)re 2C) 2+r*u+)+ proce2ul 2un+ de co*pe+en8) in2+)n8elor ier)r;ic 2uperio)re )ce2+ei). %n c)- de )d*i+ere ) )pelului 2)u recur2ului6 +ri*i+ere) 2pre re9udec)re6 )+unci c,nd le.e) o prevede6 2e v) 1)ce l) o in2+)n8 din circu*2crip8i) celei c)re ) 2olu8ion)+ c)le) de )+)c. >ART. 141 &or*ul)re) unei noi cereri de 2+r*u+)re 415 H+r*u+)re) proce2ului nu po)+e 1i ceru+ din nou6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re nou) cerere 2e 7n+e*ei)- pe 7*pre9urri necuno2cu+e l) d)+) 2olu8ionrii cererii )n+erio)re 2)u ivi+e dup 2olu8ion)re) )ce2+ei).

425 Cerere) de 2+r*u+)re ) c)u-ei in+rodu2 cu nere2pec+)re) prevederilor )lin. 415 e2+e in)d*i2i3il d)c pricin) 2e )1l pe rolul )celei)0i in2+)n8e.> ART. 142 /ele.)re) in2+)n8ei C,nd6 din c)u-) unor 7*pre9urri e:cep8ion)le6 in2+)n8) co*pe+en+ e2+e 7*piedic)+ un +i*p *)i 7ndelun.)+ 2 1unc8ione-e6 %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 v) de2e*n) o )l+ in2+)n8 de )cel)0i .r)d c)re 2 9udece proce2ul.

TITL L IF Ac+ele de procedur

CAPIT!L L I &or*) cererilor

ART. 143 Condi8iile .ener)le 415 !rice cerere )dre2)+ in2+)n8elor 9udec+ore0+i +re3uie 2 1ie 1or*ul)+ 7n 2cri2 0i 2 cuprind indic)re) in2+)n8ei crei) 7i e2+e )dre2)+6 nu*ele6 prenu*ele6 do*iciliul 2)u re0edin8) pr8ilor ori6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul lor6 nu*ele 0i prenu*ele6 do*iciliul 2)u re0edin8) repre-en+)n8ilor lor6 d)c e2+e c)-ul6 o3iec+ul6 v)lo)re) pre+en8iei6 d)c e2+e c)-ul6 *o+ivele cererii6 precu* 0i 2e*n+ur). /e )2e*ene)6 cerere) v) cuprinde6 d)c e2+e c)-ul6 0i )dre2) elec+ronic 2)u coordon)+ele c)re )u 1o2+ indic)+e 7n )ce2+ 2cop de pr8i6 precu* nu*rul de +ele1on6 nu*rul de 1): ori )l+ele )2e*ene).> >41I15 Cererile )dre2)+e6 per2on)l 2)u prin repre-en+)n+6 in2+)n8elor 9udec+ore0+i po+ 1i 1or*ul)+e 0i prin 7n2cri2 7n 1or* elec+ronic6 d)c 2un+ 7ndeplini+e condi8iile prev-u+e de le.e. 41I25 /i2po-i8iile )lin. 41I15 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul 7n c)re pre-en+ul cod prevede condi8i) 1or*ei 2cri2e ) 2u28inerilor6 )prrilor 2)u ) conclu-iilor pr8ilor ori ) )l+or )c+e de procedur )dre2)+e in2+)n8elor 9udec+ore0+i.> 425 %n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e6 cererile 1cu+e 7n 0edin86 l) orice in2+)n86 2e po+ 1or*ul) 0i or)l6 1c,nduC2e *en8iune de2pre )ce)2+) 7n 7nc;eiere.

435 /)c6 din orice *o+ive6 cerere) nu po)+e 1i 2e*n)+ l) +er*enul c,nd ) 1o2+ depu2 2)u6 dup c)-6 l) pri*ul +er*en ce ur*e)-6 9udec+orul v) 2+)3ili iden+i+)+e) pr8ii prin unul din+re *i9lo)cele prev-u+e de le.e6 7i v) ci+i con8inu+ul cererii 0i 7i v) lu) con2i*8*,n+ul cu privire l) )ce)2+). /e2pre +o)+e )ce2+e) 2e v) 1)ce *en8iune 7n 7nc;eiere. 445 Cererile )dre2)+e in2+)n8elor 9udec+ore0+i 2e +i*3re)-6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. ART. 144 Nu*rul de e:e*pl)re 415 C,nd cerere) ur*e)- ) 1i co*unic)+6 e) 2e v) 1)ce 7n )+,+e) e:e*pl)re c,+e 2un+ nece2)re pen+ru co*unic)re6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re pr8ile )u un repre-en+)n+ co*un 2)u p)r+e) 1i.ure)- 7n *)i *ul+e c)li+8i 9uridice6 c,nd 2e v) 1)ce 7n+rCun 2in.ur e:e*pl)r. %n +o)+e c)-urile e2+e nece2)r 0i un e:e*pl)r pen+ru in2+)n8. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. 143 )lin. 4256 .re1ierul de 0edin8 1iind 8inu+ 2 7n+oc*e)2c din o1iciu copiile de pe 7nc;eiere nece2)re pen+ru co*unic)re. >435 /)c o3li.)8i) prev-u+ l) )lin. 415 nu e2+e 7ndeplini+6 in2+)n8) v) pu+e) 7ndeplini din o1iciu 2)u v) pu+e) pune 7n 2)rcin) oricrei) din+re pr8i 7ndeplinire) )ce2+ei o3li.)8ii6 pe c;el+ui)l) pr8ii c)re )ve) )ce)2+ o3li.)8ie. 445 %n c)-ul 7n c)re cerere) ) 1o2+ co*unic)+6 po+rivi+ le.ii6 prin 1): 2)u prin po0+ elec+ronic6 .re1ierul de 0edin8 e2+e 8inu+ 2 7n+oc*e)2c din o1iciu copii de pe cerere6 pe c;el+ui)l) pr8ii c)re )ve) )ce)2+ o3li.)8ie. /i2po-i8iile )r+. 14B )lin. 4@5 r*,n )plic)3ile ART. 14( %n2cri2urile )ne:)+e 415 L) 1iec)re e:e*pl)r )l cererii 2e vor )l+ur) copii de pe 7n2cri2urile de c)re p)r+e) 7n8ele.e ) 2e 1olo2i 7n proce2. 425 Copiile vor 1i cer+i1ic)+e de p)r+e pen+ru con1or*i+)+e cu ori.in)lul. 435 He vor pu+e) depune 7n copie nu*)i pr8ile din 7n2cri2 re1eri+o)re l) proce26 ur*,nd c) in2+)n8) 2 ordone6 d)c v) 1i nevoie6 7n18i0)re) 7n2cri2ului 7n 7n+re.i*e. 445 C,nd 7n2cri2urile 2un+ red)c+)+e 7n+rCo li*3 2+rin6 ele 2e depun 7n copie cer+i1ic)+6 7n2o8i+e de +r)ducere) le.)li-)+ e1ec+u)+ de un +r)duc+or )u+ori-)+. %n c)-ul 7n c)re nu e:i2+ un +r)duc+or )u+ori-)+ pen+ru li*3) 7n c)re 2un+ red)c+)+e 7n2cri2urile 7n c)u-6 2e po+ 1olo2i +r)ducerile re)li-)+e de per2o)ne de 7ncredere cuno2c+o)re )le re2pec+ivei li*3i6 7n condi8iile le.ii 2peci)le.

4(5 /i2po-i8iile )r+. 144 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. 14@ Cerere) 1or*ul)+ prin repre-en+)n+ 415 C,nd cerere) e2+e 1cu+ prin *)nd)+)r6 2e v) )l+ur) procur) 7n ori.in)l 2)u 7n copie le.)li-)+. 425 Avoc)+ul 0i con2ilierul 9uridic vor depune 7*pu+ernicire) lor6 po+rivi+ le.ii. 435 Repre-en+)n+ul le.)l v) )l+ur) o copie le.)li-)+ de pe 7n2cri2ul dovedi+or )l c)li+8ii 2)le. 445 Repre-en+)n8ii per2o)nelor 9uridice de drep+ priv)+ vor depune6 7n copie6 un e:+r)2 din re.i2+rul pu3lic 7n c)re e2+e *en8ion)+ 7*pu+ernicire) lor. 4(5 !r.)nul de conducere 2)u6 dup c)-6 repre-en+)n+ul de2e*n)+ )l unei )2oci)8ii6 2ocie+8i ori )l+ei en+i+8i 1r per2on)li+)+e 9uridic6 7n1iin8)+ po+rivi+ le.ii6 v) )ne:)6 7n copie le.)li-)+6 e:+r)2ul din )c+ul c)re )+e2+ drep+ul 2u de repre-en+)re 7n 9u2+i8ie. ART. 14A Cerere) .re0i+ denu*i+ Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 2)u pen+ru e:erci+)re) unei ci de )+)c e2+e v)l)3il 1cu+ c;i)r d)c po)r+ o denu*ire .re0i+.

CAPIT!L L II Ci+)re) 0i co*unic)re) )c+elor de procedur

ART. 14' !3li.)8i) de ) ci+) pr8ile 415 In2+)n8) po)+e ;o+r7 )2upr) unei cereri nu*)i d)c pr8ile )u 1o2+ ci+)+e ori 2C )u pre-en+)+6 per2on)l 2)u prin repre-en+)n+6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re prin le.e 2e di2pune )l+1el. 425 In2+)n8) v) )*,n) 9udec)re) 0i v) di2pune 2 2e 1)c ci+)re) ori de c,+e ori con2+)+ c p)r+e) c)re lip2e0+e nu ) 1o2+ ci+)+ cu re2pec+)re) cerin8elor prev-u+e de le.e6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. ART. 14B

!r.)nele co*pe+en+e 0i *od)li+8ile de co*unic)re 415 Co*unic)re) ci+)8iilor 0i ) +u+uror )c+elor de procedur 2e v) 1)ce6 din o1iciu6 prin ).en8ii procedur)li )i in2+)n8ei 2)u prin orice )l+ 2)l)ri)+ )l )ce2+ei)6 precu* 0i prin ).en8i ori 2)l)ri)8i )i )l+or in2+)n8e6 7n )le cror circu*2crip8ii 2e )1l cel crui) i 2e co*unic )c+ul. 425 Co*unic)re) 2e 1)ce 7n plic 7nc;i26 l) c)re 2e )l+ur dov)d) de 7n*,n)reMproce2ulCver3)l 0i 7n0+iin8)re) prev-u+e l) )r+. 1('. Plicul v) pur+) *en8iune) >PENTR ? HTIJIE. A HE %NM"NA C PRI!RITATE>. 435 In2+)n8) 2olici+)+6 c,nd i 2e cere 2 7ndepline)2c procedur) de co*unic)re pen+ru )l+ in2+)n86 e2+e o3li.)+ 2 i) de 7nd)+ *2urile nece2)re6 po+rivi+ le.ii6 0i 2 +ri*i+ in2+)n8ei 2olici+)n+e dove-ile de 7ndeplinire ) procedurii. >445 %n c)-ul 7n c)re co*unic)re) po+rivi+ )lin. 415 nu e2+e po2i3il6 )ce)2+) 2e v) 1)ce prin po0+6 cu 2cri2o)re reco*)nd)+6 cu con8inu+ decl)r)+ 0i con1ir*)re de pri*ire6 7n plic 7nc;i26 l) c)re 2e )+)0e)- dov)d) de pri*ireMproce2ulCver3)l 0i 7n0+iin8)re) prev-u+e l) )r+. 1('.> 4(5 L) cerere) pr8ii in+ere2)+e 0i pe c;el+ui)l) 2)6 co*unic)re) )c+elor de procedur 2e v) pu+e) 1)ce 7n *od ne*i9loci+ prin e:ecu+ori 9udec+ore0+i6 c)re vor 1i 8inu8i 2 7ndepline)2c 1or*)li+8ile procedur)le prev-u+e 7n pre-en+ul c)pi+ol6 2)u prin 2ervicii de curier)+ r)pid6 7n )ce2+ din ur* c)- di2po-i8iile )lin. 445 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. 4@5 Co*unic)re) ci+)8iilor 0i ) )l+or )c+e de procedur 2e po)+e 1)ce de .re1) in2+)n8ei 0i prin +ele1):6 po0+ elec+ronic 2)u prin )l+e *i9lo)ce ce )2i.ur +r)n2*i+ere) +e:+ului )c+ului 0i con1ir*)re) pri*irii )ce2+ui)6 d)c p)r+e) ) indic)+ in2+)n8ei d)+ele core2pun-+o)re 7n )ce2+ 2cop. %n vedere) con1ir*rii6 in2+)n8)6 od)+ cu )c+ul de procedur6 v) co*unic) un 1or*ul)r c)re v) con8ine: denu*ire) in2+)n8ei6 d)+) co*unicrii6 nu*ele .re1ierului c)re )2i.ur co*unic)re) 0i indic)re) )c+elor co*unic)+eG 1or*ul)rul v) 1i co*ple+)+ de c+re de2+in)+)r cu d)+) pri*irii6 nu*ele 7n cl)r 0i 2e*n+ur) per2o)nei 7n2rcin)+e cu pri*ire) core2ponden8ei 0i v) 1i e:pedi)+ in2+)n8ei prin +ele1):6 po0+ elec+ronic 2)u prin )l+e *i9lo)ce. 4A5 In2+)n8) v) veri1ic) e1ec+u)re) procedurilor de ci+)re 0i co*unic)re di2pu2e pen+ru 1iec)re +er*en 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 v) lu) *2uri de re1)cere ) )ce2+or proceduri6 precu* 0i pen+ru 1olo2ire) )l+or *i9lo)ce ce po+ )2i.ur) 7n0+iin8)re) pr8ilor pen+ru 7n18i0)re) l) +er*en. >4'5 %n 2copul o38inerii d)+elor 0i in1or*)8iilor nece2)re re)li-rii procedurii de co*unic)re ) ci+)8iilor6 ) )l+or )c+e de procedur6 precu* 0i 7ndeplinirii oricrei )+ri3u8ii proprii )c+ivi+8ii de 9udec)+6 in2+)n8ele )u drep+ de )cce2 direc+ l) 3)-ele de d)+e elec+ronice 2)u l) )l+e 2i2+e*e de in1or*)re de8inu+e de )u+ori+8i 0i in2+i+u8ii pu3lice. Ace2+e) )u o3li.)8i) de ) lu) *2urile nece2)re 7n vedere) )2i.urrii

)cce2ului direc+ )l in2+)n8elor l) 3)-ele de d)+e elec+ronice 0i 2i2+e*ele de in1or*)re de8inu+e.> ART. 1(0 Locul ci+rii 415 For 1i ci+)8i: 1. 2+)+ul6 prin Mini2+erul &in)n8elor Pu3lice 2)u )l+e or.)ne )nu*e de2e*n)+e 7n )ce2+ 2cop de le.e6 l) 2ediul )ce2+or)G 2. uni+8ile )d*ini2+r)+ivC+eri+ori)le 0i celel)l+e per2o)ne 9uridice de drep+ pu3lic6 prin cei 7n2rcin)8i 2 le repre-in+e 7n 9u2+i8ie6 l) 2ediul )ce2+or)G 3. per2o)nele 9uridice de drep+ priv)+6 prin repre-en+)n8ii lor6 l) 2ediul princip)l 2)u6 )+unci c,nd e2+e c)-ul6 l) 2ediul de-*e*3r*,n+ului lorG 4. )2oci)8iile6 2ocie+8ile 0i )l+e en+i+8i 1r per2on)li+)+e 9uridic con2+i+ui+e po+rivi+ le.ii6 prin repre-en+)n+ul de2e*n)+6 l) 2ediul 2)u do*iciliul )ce2+ui)G (. cei 2upu0i procedurii in2olven8ei6 precu* 0i credi+orii )ce2+or)6 l) do*iciliul 2)u6 dup c)-6 2ediul )ce2+or)G dup de2c;idere) procedurii6 ci+)re) v) 1i e1ec+u)+ po+rivi+ le.ii 2peci)leG @. per2o)nele 1i-ice6 l) do*iciliul lorG 7n c)-ul 7n c)re nu locuie2c l) do*iciliu6 ci+)re) 2e v) 1)ce l) re0edin8) cuno2cu+ ori l) locul )le2 de eleG 7n lip2) )ce2+or)6 ci+)re) po)+e 1i 1cu+ l) locul cuno2cu+ unde 70i de210o)r per*)nen+ )c+ivi+)+e) curen+G A. inc)p)3ilii 2)u cei cu c)p)ci+)+e de e:erci8iu re2+r,n26 prin repre-en+)n8ii 2)u ocro+i+orii lor le.)li6 l) do*iciliul ori 2ediul )ce2+or)6 dup c)-G 7n c)- de nu*ire ) unui cur)+or 2peci)l6 po+rivi+ )r+. (A6 ci+)re) 2e v) 1)ce prin )ce2+ cur)+or6 l) 2ediul 2u pro1e2ion)lG '. 3oln)vii in+ern)8i 7n uni+8i 2)ni+)re6 l) )d*ini2+r)8i) )ce2+or)G B. *ili+)rii 7nc)-)r*)8i6 l) uni+)+e) din c)re 1)c p)r+e6 prin co*)nd)*en+ul )ce2+ei)G 10. cei c)re 1)c p)r+e din ec;ip)9ul unei n)ve *)ri+i*e 2)u 1luvi)le6 )l+) dec,+ *ili+)r6 d)c nu )u do*iciliul cuno2cu+6 l) cpi+ni) por+ului unde e2+e 7nre.i2+r)+ n)v)G 11. de8inu8ii6 l) )d*ini2+r)8i) locului de de8inereG 12. per2on)lul *i2iunilor diplo*)+ice6 )l o1iciilor con2ul)re 0i ce+8enii ro*,ni +ri*i0i 2 lucre-e 7n c)drul per2on)lului or.)ni-)8iilor in+ern)8ion)le6 precu* 0i *e*3rii de 1)*ilie c)re locuie2c cu ei6 c,+ +i*p 2e )1l 7n 2+rin+)+e6 prin Mini2+erul

A1)cerilor E:+erneG )l8i ce+8eni ro*,ni6 )1l)8i 7n 2+rin+)+e 7n in+ere2 de 2erviciu6 inclu2iv *e*3rii 1)*iliilor c)re 7i 7n2o8e2c6 prin or.)nele cen+r)le c)re iC)u +ri*i2 2)u 7n 2u3ordine) cror) 2e )1l uni+)+e) c)re iC) +ri*i2 7n 2+rin+)+eG 13. per2o)nele c)re 2e )1l 7n 2+rin+)+e6 )l+ele dec,+ cele prev-u+e l) pc+. 126 d)c )u do*iciliul 2)u re0edin8) cuno2cu+6 prin+rCo ci+)8ie 2cri2 +ri*i2 cu 2cri2o)re reco*)nd)+ cu con8inu+ decl)r)+ 0i con1ir*)re de pri*ire6 recipi2) de pred)re ) 2cri2orii l) po0+) ro*,n6 7n cuprin2ul crei) vor 1i *en8ion)+e )c+ele ce 2e e:pedi)-6 8in,nd loc de dov)d ) 7ndeplinirii procedurii6 d)c prin +r)+)+e 2)u conven8ii in+ern)8ion)le l) c)re e2+e p)r+e Ro*,ni) ori prin )c+e nor*)+ive 2peci)le nu 2e prevede )l+1el. /)c do*iciliul 2)u re0edin8) celor )1l)8i 7n 2+rin+)+e nu e2+e cuno2cu+Mcuno2cu+6 ci+)re) 2e 1)ce po+rivi+ )r+. 1@2. %n +o)+e c)-urile6 d)c cei )1l)8i 7n 2+rin+)+e )u *)nd)+)r cuno2cu+ 7n 8)r6 v) 1i ci+)+ nu*)i )ce2+) din ur*G 14. cei cu do*iciliul 2)u re0edin8) necuno2cu+6 po+rivi+ )r+. 1@2G 1(. *o0+eni+orii6 p,n l) in+ervenire) lor 7n proce26 prin+rCun cur)+or 2peci)l nu*i+ de in2+)n86 l) do*iciliul )ce2+ui). 425 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 415 pc+. 1 0i 26 2+)+ul6 prin Mini2+erul &in)n8elor Pu3lice6 uni+8ile )d*ini2+r)+ivC+eri+ori)le6 precu* 0i celel)l+e per2o)ne 9uridice de drep+ pu3lic 70i po+ )le.e un 2ediu proce2u)l l) c)re vor 1i co*unic)+e +o)+e )c+ele de procedur. ART. 1(1 !3li.)8i) )le.erii locului ci+rii Per2o)nele c)re 2e )1l 7n 2+rin+)+e6 ci+)+e po+rivi+ )r+. 1(0 )lin. 415 pc+. 12 0i 136 pen+ru pri*ul +er*en de 9udec)+6 vor 1i 7n0+iin8)+e prin ci+)8ie c )u o3li.)8i) de )C0i )le.e un do*iciliu 7n Ro*,ni) unde ur*e)- 2 li 2e 1)c +o)+e co*unicrile privind proce2ul. %n c)-ul 7n c)re )ce2+e) nu 2e con1or*e)-6 co*unicrile li 2e vor 1)ce prin 2cri2o)re reco*)nd)+6 recipi2) de pred)re l) po0+) ro*,n ) 2cri2orii6 7n cuprin2ul crei) vor 1i *en8ion)+e )c+ele ce 2e e:pedi)-6 8in,nd loc de dov)d de 7ndeplinire ) procedurii. ART. 1(2 Cuprin2ul ci+)8iei 415 Ci+)8i) v) cuprinde: )5 denu*ire) in2+)n8ei6 2ediul ei 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 )l+ loc dec,+ 2ediul in2+)n8ei unde ur*e)- 2 2e de210o)re 9udec)re) proce2uluiG 35 d)+) e*i+erii ci+)8ieiG c5 nu*rul do2)ruluiG

d5 )nul6 lun)6 -iu) 0i or) 7n18i0riiG e5 nu*ele 0i prenu*ele 2)u denu*ire)6 dup c)-6 )leM) celui ci+)+6 precu* 0i locul unde 2e ci+e)-G >15 c)li+)+e) celui ci+)+G>. .5 nu*ele 0i prenu*ele 2)u denu*ire)6 dup c)-6 )leM) pr8ii po+rivnice 0i o3iec+ul cereriiG ;5 indic)re)6 d)c e2+e c)-ul6 ) +):ei 9udici)re de +i*3ru 0i ) +i*3rului 9udici)r d)+or)+e de cel ci+)+G >;I15 *en8iune) c6 prin 7n*,n)re) ci+)8iei6 2u3 2e*n+ur de pri*ire6 per2on)l ori prin repre-en+)n+ le.)l 2)u conven8ion)l ori prin 1unc8ion)rul 2)u per2o)n) 7n2rcin)+ cu pri*ire) core2ponden8ei pen+ru un +er*en de 9udec)+6 cel ci+)+ e2+e con2ider)+ c )re 7n cuno0+in8 0i +er*enele de 9udec)+ ul+erio)re )celui) pen+ru c)re ci+)8i) iC) 1o2+ 7n*,n)+ i5 )l+e *en8iuni prev-u+e de le.e 2)u 2+)3ili+e de in2+)n8G 95 0+)*pil) in2+)n8ei 0i 2e*n+ur) .re1ierului. >425 %n ci+)8ie 2e *en8ione)-6 c,nd e2+e c)-ul6 orice d)+e nece2)re pen+ru 2+)3ilire) )dre2ei celui ci+)+6 precu* 0i d)c ci+)re) 2e 1)ce cu c;e*)re) l) in+ero.)+oriu 2)u d)c cel ci+)+ e2+e o3li.)+ 2 pre-in+e )nu*i+e 7n2cri2uri ori d)c i 2e co*unic od)+ cu ci+)8i) )l+e )c+e de procedur. %n c)-urile 7n c)re 7n+,*pin)re) nu e2+e o3li.)+orie6 7n ci+)8ie 2e v) *en8ion) o3li.)8i) p,r,+ului de )C0i pre.+i )pr)re) pen+ru pri*ul +er*en de 9udec)+6 propun,nd pro3ele de c)re 7n8ele.e 2 2e 1olo2e)2c6 2u3 2)nc8iune) prev-u+ de le.e6 c)re v) 1i indic)+ e:pre2.> 435 Cerin8ele de l) )lin. 415 li+. )56 c56 d56 e5 0i 95 2un+ prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. ART. 1(3 Ale.ere) locului ci+rii 0i )l co*unicrii )l+or )c+e de procedur 415 %n c)- de )le.ere de do*iciliu 2)u6 dup c)-6 de 2ediu6 d)c p)r+e) ) )r+)+ 0i per2o)n) 7n2rcin)+ cu pri*ire) )c+elor de procedur6 co*unic)re) )ce2+or) 2e v) 1)ce l) )ce) per2o)n6 i)r 7n lip2) unei )2e*ene) *en8iuni6 co*unic)re) 2e v) 1)ce6 dup c)-6 po+rivi+ )r+. 1(0 2)u 1(1. 425 P)r+e) po)+e )le.e c) +o)+e )c+ele de procedur 2 7i 1ie co*unic)+e l) c2u8) po0+)l. ART. 1(4 Ter*enul pen+ru 7n*,n)re) ci+)8iei

Ci+)8i) 0i celel)l+e )c+e de procedur6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 vor 1i 7n*,n)+e pr8ii cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e) +er*enului de 9udec)+. %n c)-uri ur.en+e 2)u )+unci c,nd le.e) prevede 7n *od e:pre26 9udec+orul po)+e di2pune 2cur+)re) +er*enului de 7n*,n)re ) ci+)8iei ori )c+ului de procedur6 de2pre )ce)2+) 1c,nduC2e *en8iune 7n ci+)8ie 2)u 7n )c+ul de procedur ART. 1(( Invoc)re) 0i 7nl+ur)re) nere.ul)ri+8ilor privind ci+)re) 415 /)c p)r+e) pre-en+ 7n in2+)n86 per2on)l 2)u prin repre-en+)n+6 nu ) pri*i+ ci+)8i) 2)u ) pri*i+Co 7n+rCun +er*en *)i 2cur+ dec,+ cel prev-u+ l) )r+. 1(4 ori e:i2+ o )l+ c)u- de nuli+)+e privind ci+)8i) 2)u procedur) de 7n*,n)re ) )ce2+ei)6 proce2ul 2e )*,n6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e. 425 !rice nere.ul)ri+)+e cu privire l) ci+)re nu v) *)i 1i lu)+ 7n con2ider)re 7n c)-ul 7n c)re6 po+rivi+ )lin. 4156 nu 2C) ceru+ )*,n)re) proce2ului6 precu* 0i 7n c)-ul 7n c)re p)r+e) lip2 l) +er*enul l) c)re 2C) produ2 nere.ul)ri+)+e) nu ) invoc)+Co l) +er*enul ur*+or producerii ei6 d)c l) )ce2+ +er*en e) ) 1o2+ pre-en+ 2)u le.)l ci+)+. 435 %n lip2) pr8ii nele.)l ci+)+e6 nere.ul)ri+)+e) privind procedur) de ci+)re ) )ce2+ei) po)+e 1i invoc)+ 0i de celel)l+e pr8i ori din o1iciu6 7n2 nu*)i l) +er*enul l) c)re e) 2C) produ2. ART. 1(@ %n*,n)re) 1cu+ per2on)l celui ci+)+ 415 %n*,n)re) ci+)8iei 0i ) +u+uror )c+elor de procedur 2e 1)ce per2on)l celui ci+)+6 l) locul ci+rii 2+)3ili+ po+rivi+ )r+. 1(0 )lin. 415 pc+. @. 425 %n*,n)re) 2e po)+e 1)ce oriunde 2e )1l cel ci+)+. 435 Pen+ru cei c)re locuie2c 7n ;o+el 2)u c*in6 ci+)8i) 2e pred6 7n lip2) lor6 )d*ini2+r)+orului ;o+elului ori )0e-*,n+ului6 i)r6 7n lip2) )ce2+ui)6 por+)rului ori celui c)re 7n *od o3i0nui+ 7l 7nlocuie0+e. 445 Pen+ru cei c)re 2e .2e2c 2u3 )r*e6 ci+)8i) 2e 7n*,ne)- l) uni+)+e) din c)re 1)c p)r+e. 4(5 Celor c)re )lc+uie2c ec;ip)9ul unei n)ve *)ri+i*e 2)u 1luvi)le6 7n lip2) unui do*iciliu cuno2cu+6 7n*,n)re) 2e 1)ce l) cpi+ni) por+ului unde 2e .2e0+e 7nre.i2+r)+ n)v). 4@5 Pen+ru de8inu8i6 7n*,n)re) 2e 1)ce l) )d*ini2+r)8i) 7nc;i2orii. 4A5 Pen+ru 3oln)vii )1l)8i 7n 2pi+)le6 2)n)+orii 2)u )l+e )2e*ene) )0e-*in+e de )2i2+en8 *edic)l ori 2oci)l6 7n*,n)re) 2e 1)ce l) )d*ini2+r)8i) )ce2+or).

>ART. 1(A %n*,n)re) 1cu+ )l+or per2o)ne 415 %n*,n)re) ci+)8iilor 0i ) +u+uror )c+elor de procedur 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. 1(0 )lin. 415 pc+. 1 C ( 0i pc+. 12 2)u )+unci c,nd )c+ul ur*e)- 2 1ie 7n*,n)+ unui )voc)+6 no+)r pu3lic ori e:ecu+or 9udec+ore2c 2e po)+e 1)ce 1unc8ion)rului 2)u per2o)nei 7n2rcin)+e cu pri*ire) core2ponden8ei6 c)re v) 2e*n) dov)d). %n lip2) )ce2+or)6 7n*,n)re) ci+)8iei 2)u ) )c+elor de procedur 2e v) 1)ce )d*ini2+r)+orului cldirii6 i)r6 7n lip26 p)-nicului 2)u ).en+ului de p)-6 c)re v) 2e*n) proce2ulCver3)l 7n+oc*i+ 7n )ce2+ 2cop de c+re ).en+6 dup ce )ce2+) din ur* ) cer+i1ic)+ 7n pre)l)3il iden+i+)+e) 0i c)li+)+e) 2). 425 %n c)-urile prev-u+e l) )r+. 1(@ )lin. 445 C 4A56 uni+)+e) unde 2e )1l cel ci+)+ 7i v) 7n*,n) de 7nd)+ )ce2+ui) ci+)8i) ori6 dup c)-6 )c+ul de procedur co*unic)+ 2u3 lu)re de dov)d6 cer+i1ic,nduCi 2e*n+ur) 2)u )r+,nd *o+ivul pen+ru c)re nu 2C) pu+u+ o38ine 2e*n+ur) lui. %n )ce2+ din ur* c)- 2e v) proced) po+rivi+ )lin. 415. /ov)d) 2e v) pred) ).en+ului ori v) 1i +ri*i2 direc+ in2+)n8ei6 d)c 7n*,n)re) ci+)8iei nu 2C) pu+u+ 1)ce de 7nd)+.> ART. 1(' Procedur) de co*unic)re 415 Co*unic)re) ci+)8iei 2e v) 1)ce per2o)nei 7n drep+ 2 o pri*e)2c6 c)re v) 2e*n) dov)d) de 7n*,n)re cer+i1ic)+ de ).en+ul 7n2rcin)+ cu 7n*,n)re). 425 /)c de2+in)+)rul pri*e0+e ci+)8i)6 d)r re1u- 2 2e*ne-e dov)d) de 7n*,n)re ori6 din *o+ive 7n+e*ei)+e6 nu o po)+e 2e*n)6 ).en+ul v) 7n+oc*i un proce2Cver3)l 7n c)re v) )r+) )ce2+e 7*pre9urri. >435 /)c de2+in)+)rul re1u- 2 pri*e)2c ci+)8i)6 ).en+ul o v) depune 7n cu+i) po0+)l. %n lip2) cu+iei po0+)le6 v) )1i0) pe u0) locuin8ei de2+in)+)rului o 7n0+iin8)re c)re +re3uie 2 cuprind )5 )nul6 lun)6 -iu) 0i or) c,nd depunere) 2)u6 dup c)-6 )1i0)re) ) 1o2+ 1cu+G 35 nu*ele 0i prenu*ele celui c)re ) 1cu+ depunere) 2)u6 dup c)-6 )1i0)re) 0i 1unc8i) )ce2+ui)G c5 nu*ele6 prenu*ele 0i do*iciliul 2)u6 dup c)-6 re0edin8)6 re2pec+iv 2ediul celui 7n0+iin8)+G d5 nu*rul do2)rului 7n le.+ur cu c)re 2e 1)ce 7n0+iin8)re) 0i denu*ire) in2+)n8ei pe rolul crei) 2e )1l do2)rul6 cu indic)re) 2ediului )ce2+ei)G e5 )r+)re) )c+elor de procedur de2pre ) cror co*unic)re e2+e vor3)G

15 *en8iune) c dup o -i6 d)r nu *)i +,r-iu de A -ile de l) )1i0)re) 7n0+iin8rii ori6 c,nd e:i2+ ur.en86 nu *)i +,r-iu de 3 -ile6 de2+in)+)rul e2+e 7n drep+ 2 2e pre-in+e l) 2ediul in2+)n8ei de 9udec)+ pen+ru ) i 2e co*unic) ci+)8i). C,nd do*iciliul 2)u re0edin8) ori6 dup c)-6 2ediul )ce2+ui) nu 2e )1l 7n loc)li+)+e) unde in2+)n8) de 9udec)+ 70i )re 2ediul6 7n0+iin8)re) v) cuprinde *en8iune) c pen+ru ) i 2e co*unic) ci+)8i) de2+in)+)rul e2+e 7n drep+ 2 2e pre-in+e l) 2ediul pri*riei 7n ) crei r)- +eri+ori)l locuie0+e 2)u 70i )re 2ediul .5 *en8iune) c6 7n c)-ul 7n c)re6 1r *o+ive +e*einice6 de2+in)+)rul nu 2e pre-in+ pen+ru co*unic)re) ci+)8iei 7n in+eriorul +er*enului de A -ile 2)u6 dup c)-6 )l +er*enului de 3 -ile prev-u+ l) li+. 156 ci+)8i) 2e con2ider co*unic)+ l) 7*plinire) )ce2+ui +er*enG ;5 2e*n+ur) celui c)re ) depu2 2)u )1i0)+ 7n0+iin8)re). 445 Men8iunile de l) )lin. 435 li+. c5 C .5 2e co*ple+e)- de c+re .re1) in2+)n8ei. Ter*enele prev-u+e l) )lin. 435 li+. 15 0i .5 2e c)lcule)- -i cu -i. 4(5 /e2pre 7*pre9urrile )r+)+e l) )lin. 435 ).en+ul v) 7n+oc*i un proce2Cver3)l6 c)re v) cuprinde *en8iunile )r+)+e l) )r+. 1(B6 )ce2+) 1c,nd dov)d) p,n l) 7n2criere) 7n 1)l2 cu privire l) 1)p+ele con2+)+)+e per2on)l de cel c)re lC) 7nc;ei)+. 4@5 /)c de2+in)+)rul nu e2+e .2i+ l) do*iciliu ori re0edin8 2)u6 dup c)-6 2ediu6 ).en+ul 7i v) 7n*,n) ci+)8i) unei per2o)ne *)9ore din 1)*ilie 2)u6 7n lip26 oricrei )l+e per2o)ne *)9ore c)re locuie0+e cu de2+in)+)rul ori c)re6 7n *od o3i0nui+6 7i pri*e0+e core2ponden8). 4A5 C,nd de2+in)+)rul locuie0+e 7n+rCun ;o+el 2)u 7n+rCo cldire co*pu2 din *)i *ul+e )p)r+)*en+e 0i nu e2+e .2i+ l) )ce)2+ locuin8 ) 2)6 ).en+ul 7i v) co*unic) ci+)8i) )d*ini2+r)+orului6 por+)rului 2)u celui c)re6 7n *od o3i0nui+6 7l 7nlocuie0+e. %n )ce2+e c)-uri6 per2o)n) c)re pri*e0+e ci+)8i) v) 2e*n) dov)d) de pri*ire6 ).en+ul cer+i1ic,nduCi iden+i+)+e) 0i 2e*n+ur) 0i 7nc;eind un proce2Cver3)l cu privire l) )ce2+e 7*pre9urri. /i2po-i8iile )lin. 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 4'5 %n c)-ul 7n c)re lip2e2c per2o)nele prev-u+e l) )lin. 4@5 0i 4A56 precu* 0i )+unci c,nd )ce2+e)6 de0i pre-en+e6 re1u- 2 pri*e)2c )c+ul6 2un+ )plic)3ile di2po-i8iile )lin. 435 C 4(5. 4B5 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 435 0i 4'56 ).en+ul )re o3li.)8i) c)6 7n +er*en de cel *ul+ 24 de ore de l) depunere) 2)u )1i0)re) 7n0+iin8rii6 2 depun ci+)8i)6 precu* 0i proce2ulCver3)l prev-u+ l) )lin. 4(56 l) 2ediul in2+)n8ei de 9udec)+ c)re ) e*i2 ci+)8i) ori6 dup c)-6 l) cel )l pri*riei 7n r)-) crei) de2+in)+)rul locuie0+e 2)u 70i )re 2ediul6 ur*,nd c) )ce2+e) 2 co*unice ci+)8i). 4105 C,nd pr8ii 2)u repre-en+)n+ului ei i 2C) 7n*,n)+ ci+)8i) de c+re 1unc8ion)rul )nu*e de2e*n)+ 7n c)drul pri*riei6 )ce2+) )re o3li.)8i) c)6 7n +er*en de cel *ul+ 24 de ore de l) 7n*,n)re6 2 7n)in+e-e in2+)n8ei de 9udec)+ dov)d) de 7n*,n)re prev-u+ l) )lin. 4156 precu* 0i proce2ulCver3)l prev-u+ l) )lin. 4(5.

4115 C,nd +er*enul prev-u+ l) )lin. 435 li+. 15 2C) 7*plini+ 1r c) p)r+e) 2)u un repre-en+)n+ )l ei 2 2e pre-in+e l) pri*rie pen+ru ) i 2e 7n*,n) ci+)8i)6 1unc8ion)rul )nu*e 7n2rcin)+ din c)drul pri*riei v) 7n)in+) in2+)n8ei de 9udec)+6 de 7nd)+6 ci+)8i) ce +re3ui) co*unic)+6 precu* 0i proce2ulCver3)l prev-u+ l) )lin. 4(5. 4125 /i2po-i8iile pre-en+ului )r+icol 2e )plic 0i l) co*unic)re) 2)u no+i1ic)re) oricrui )l+ )c+ de procedur. ART. 1(B Cuprin2ul dove-ii de 7n*,n)re 0i )l proce2uluiCver3)l 415 /ov)d) de 7n*,n)re ) ci+)8iei 2)u ) )l+ui )c+ de procedur ori6 dup c)-6 proce2ulCver3)l v) cuprinde: )5 )nul6 lun)6 -iu) 0i or) c,nd dov)d) ) 1o2+ lu)+ 2)u proce2ulCver3)l ) 1o2+ 7n+oc*i+G 35 nu*ele6 prenu*ele 0i 1unc8i) ).en+ului6 precu* 0i6 d)c e2+e c)-ul6 )le 1unc8ion)rului de l) pri*rieG c5 nu*ele 0i prenu*ele 2)u denu*ire)6 dup c)-6 0i do*iciliul ori 2ediul de2+in)+)rului6 cu )r+)re) nu*rului e+)9ului6 )p)r+)*en+ului 2)u c)*erei6 d)c cel ci+)+ locuie0+e 7n+rCo cldire cu *)i *ul+e e+)9e ori )p)r+)*en+e 2)u 7n ;o+el6 precu* 0i d)c )c+ul de procedur ) 1o2+ 7n*,n)+ l) locuin8) 2)6 depu2 7n cu+i) po0+)l ori )1i0)+ pe u0) locuin8ei. /)c )c+ul de procedur ) 1o2+ 7n*,n)+ 7n )l+ loc6 2e v) 1)ce *en8iune de2pre )ce)2+)G d5 nu*ele6 prenu*ele 0i c)li+)+e) celui crui) i 2C) 1cu+ 7n*,n)re)6 7n c)-ul 7n c)re )c+ul de procedur ) 1o2+ 7n*,n)+ )l+ei per2o)ne dec,+ de2+in)+)ruluiG e5 denu*ire) in2+)n8ei de l) c)re e*)n ci+)8i) ori )l+ )c+ de procedur 0i nu*rul do2)ruluiG 15 2e*n+ur) celui c)re ) pri*i+ ci+)8i) 2)u )l+ )c+ de procedur6 precu* 0i 2e*n+ur) ).en+ului 2)u6 dup c)-6 1unc8ion)rului de l) pri*rie c)re o cer+i1ic6 i)r 7n c)-ul 7n c)re 2e 7n+oc*e0+e proce2Cver3)l6 2e*n+ur) ).en+ului6 re2pec+iv ) 1unc8ion)rului pri*riei. 425 Proce2ulCver3)l v) cuprinde6 de )2e*ene)6 0i )r+)re) *o+ivelor pen+ru c)re ) 1o2+ 7n+oc*i+. 435 Cerin8ele de l) )lin. 415 li+. )56 c56 d56 e5 0i 15 2un+ prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. 445 Men8iunile din proce2ulCver3)l privi+o)re l) 1)p+ele con2+)+)+e per2on)l de cel c)re lC) 7n+oc*i+ nu po+ 1i co*3+u+e dec,+ prin procedur) 7n2crierii 7n 1)l2. >ART. 1@0

/)+) 7ndeplinirii procedurii Procedur) 2e 2oco+e0+e 7ndeplini+: 1. l) d)+) 2e*nrii dove-ii de 7n*,n)re ori6 dup c)-6 ) 7nc;eierii proce2uluiC ver3)l prev-u+ l) )r+. 1(B6 indi1eren+ d)c p)r+e) ) pri*i+ 2)u nu ci+)8i) ori )l+ )c+ de procedur per2on)lG 2. 7n c)-ul ci+rii ori co*unicrii )l+ui )c+ de procedur e1ec+u)+e prin po0+ 2)u curier)+ r)pid6 po+rivi+ )r+. 14B )lin. 445 0i 4(56 procedur) 2e 2oco+e0+e 7ndeplini+ l) d)+) 2e*nrii de c+re p)r+e ) con1ir*rii de pri*ire ori ) con2e*nrii6 po+rivi+ )r+. 1('6 de c+re 1unc8ion)rul po0+)l 2)u de c+re curier ) re1u-ului )ce2+ei) de ) pri*i core2ponden8)G 3. 7n c)-ul ci+rii 2)u co*unicrii )l+ui )c+ de procedur e1ec+u)+e po+rivi+ )r+. 14B )lin. 4@56 procedur) 2e 2oco+e0+e 7ndeplini+ l) d)+) )r+)+ pe copi) i*pri*)+ ) con1ir*rii e:pedierii6 cer+i1ic)+ de .re1ierul c)re ) 1cu+ +r)n2*i2iune).> ART. 1@1 I*po2i3ili+)+e) de ) co*unic) )c+ul de procedur C,nd co*unic)re) )c+elor de procedur nu 2e po)+e 1)ce deo)rece i*o3ilul ) 1o2+ de*ol)+6 ) deveni+ nelocui3il 2)u de ne7n+re3uin8)+ ori de2+in)+)rul )c+ului nu *)i locuie0+e 7n i*o3ilul re2pec+iv 2)u )+unci c,nd co*unic)re) nu po)+e 1i 1cu+ din )l+e *o+ive )2e*n+o)re6 ).en+ul v) r)por+) c)-ul .re1ei in2+)n8ei 2pre ) 7n0+iin8) din +i*p p)r+e) c)re ) ceru+ co*unic)re) de2pre )ce)2+ 7*pre9ur)re 0i )Ci pune 7n vedere 2 1)c de*er2uri pen+ru ) o38ine nou) )dre2 unde ur*e)- ) 2e 1)ce co*unic)re). ART. 1@2 Ci+)re) prin pu3lici+)+e 415 C,nd recl)*)n+ul 7nvedere)-6 *o+iv)+6 c6 de0i ) 1cu+ +o+ ce iC) 2+)+ 7n pu+in86 nu ) reu0i+ 2 )1le do*iciliul p,r,+ului 2)u un )l+ loc unde )r pu+e) 1i ci+)+ po+rivi+ le.ii6 in2+)n8) v) pu+e) 7ncuviin8) ci+)re) )ce2+ui) prin pu3lici+)+e. 425 Ci+)re) prin pu3lici+)+e 2e 1)ce )1i0,nduC2e ci+)8i) l) u0) in2+)n8ei6 pe por+)lul in2+)n8ei de 9udec)+ co*pe+en+e 0i l) ul+i*ul do*iciliu cuno2cu+ )l celui ci+)+. %n c)-urile 7n c)re )preci)- c e2+e nece2)r6 in2+)n8) v) di2pune 0i pu3lic)re) ci+)8iei 7n Moni+orul !1ici)l )l Ro*,niei 2)u 7n+rCun -i)r cen+r)l de l)r. r2p,ndire. 435 !d)+ cu 7ncuviin8)re) ci+rii prin pu3lici+)+e6 in2+)n8) v) nu*i un cur)+or din+re )voc)8ii 3)roului6 po+rivi+ )r+. (A6 c)re v) 1i ci+)+ l) de-3)+eri pen+ru repre-en+)re) in+ere2elor p,r,+ului. 445 Procedur) 2e 2oco+e0+e 7ndeplini+ 7n ) 1(C) -i de l) pu3lic)re) ci+)8iei6 po+rivi+ di2po-i8iilor )lin. 425.

4(5 /)c cel ci+)+ 2e 7n18i0e)- 0i dovede0+e c ) 1o2+ ci+)+ prin pu3lici+)+e cu re)C credin86 +o)+e )c+ele de procedur ce )u ur*)+ 7ncuviin8rii )ce2+ei ci+ri vor 1i )nul)+e6 i)r recl)*)n+ul c)re ) ceru+ ci+)re) prin pu3lici+)+e v) 1i 2)nc8ion)+ po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. 1'2 )lin. 415 pc+. 1 li+. c5. ART. 1@3 A1i0)re) C,nd le.e) 2)u in2+)n8) di2pune c) ci+)re) pr8ilor 2)u co*unic)re) )nu*i+or )c+e de procedur 2 2e 1)c prin )1i0)re6 )ce)2+ )1i0)re 2e v) 1)ce l) in2+)n8 de c+re .re1ier6 i)r 7n )1)r) in2+)n8ei6 de ).en8ii 7n2rcin)8i cu co*unic)re) )c+elor de procedur6 7nc;einduC2e un proce2Cver3)l6 po+rivi+ )r+. 1(B6 ce 2e v) depune l) do2)r. ART. 1@4 Co*unic)re) 7n+re )voc)8i 2)u con2ilieri 9uridici /up 2e2i-)re) in2+)n8ei6 d)c pr8ile )u )voc)+ 2)u con2ilier 9uridic6 cererile6 7n+,*pinrile ori )l+e )c+e 2e po+ co*unic) direc+ 7n+re )ce0+i). %n )ce2+ c)-6 cel c)re pri*e0+e cerere) v) )+e2+) pri*ire) pe 7n2u0i e:e*pl)rul c)re ur*e)- ) 1i depu2 l) in2+)n8 2)u6 dup c)-6 prin orice )l+e *i9lo)ce c)re )2i.ur 7ndeplinire) )ce2+ei proceduri. ART. 1@( Co*unic)re) 7n in2+)n8 415 P)r+e) pre-en+ 7n in2+)n8 per2on)l6 prin )voc)+ 2)u prin )l+ repre-en+)n+ e2+e o3li.)+ 2 pri*e)2c )c+ele de procedur 0i orice 7n2cri2 1olo2i+ 7n proce26 c)re i 2e co*unic 7n 0edin8. /)c 2e re1u- pri*ire)6 )c+ele 0i 7n2cri2urile 2e con2ider co*unic)+e prin depunere) lor l) do2)r6 de unde6 l) cerere6 p)r+e) le po)+e pri*i 2u3 2e*n+ur. 425 P)r+e) )re drep+ul 2 ridice 0i 7n+re +er*ene6 2u3 2e*n+ur6 )c+ele de procedur 0i 7n2cri2urile prev-u+e l) )lin. 415. ART. 1@@ Nilele de co*unic)re C,nd co*unic)re) )c+elor de procedur 2e 1)ce prin ).en8i procedur)li6 ei nu vor pu+e) in2+ru*en+) dec,+ 7n -ilele lucr+o)re 7n+re orele A600 C 206006 i)r 7n c)-uri ur.en+e6 0i 7n -ilele nelucr+o)re 2)u de 2r3+ori le.)le6 d)r nu*)i cu 7ncuviin8)re) pre0edin+elui in2+)n8ei. ART. 1@A Hc;i*3)re) locului ci+rii

/)c 7n cur2ul proce2ului un) din+re pr8i 0iC) 2c;i*3)+ locul unde ) 1o2+ ci+)+6 e) e2+e o3li.)+ 2 7ncuno0+in8e-e in2+)n8)6 indic,nd locul unde v) 1i ci+)+ l) +er*enele ur*+o)re6 precu* 0i p)r+e) )dver2 prin 2cri2o)re reco*)nd)+6 ) crei recipi2 de pred)re 2e v) depune l) do2)r od)+ cu cerere) prin c)re 2e 7n0+iin8e)- in2+)n8) de2pre 2c;i*3)re) locului ci+rii. %n c)-ul 7n c)re p)r+e) nu 1)ce )ce)2+ 7ncuno0+in8)re6 procedur) de ci+)re pen+ru )cee)0i in2+)n8 e2+e v)l)3il 7ndeplini+ l) vec;iul loc de ci+)re. ART. 1@' Co*unic)re) c+re )l8i p)r+icip)n8i Ci+)re) *)r+orilor6 e:per8ilor6 +r)duc+orilor6 in+erpre8ilor ori ) )l+or p)r+icip)n8i 7n proce26 precu* 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 co*unic)re) )c+elor de procedur )dre2)+e )ce2+or) 2un+ 2upu2e di2po-i8iilor pre-en+ului c)pi+ol6 c)re 2e )plic 7n *od core2pun-+or.

CAPIT!L L III Nuli+)+e) )c+elor de procedur

ART. 1@B No8iune) 0i cl)2i1ic)re) 415 Nuli+)+e) e2+e 2)nc8iune) c)re lip2e0+e +o+)l 2)u p)r8i)l de e1ec+e )c+ul de procedur e1ec+u)+ cu nere2pec+)re) cerin8elor le.)le6 de 1ond 2)u de 1or*. 425 Nuli+)+e) e2+e )32olu+ )+unci c,nd cerin8) nere2pec+)+ e2+e in2+i+ui+ prin+rCo nor* c)re ocro+e0+e un in+ere2 pu3lic. 435 Nuli+)+e) e2+e rel)+iv 7n c)-ul 7n c)re cerin8) nere2pec+)+ e2+e in2+i+ui+ prin+rC o nor* c)re ocro+e0+e un in+ere2 priv)+. ART. 1A0 Nuli+)+e) condi8ion)+ 415 Ac+ul de procedur e2+e lovi+ de nuli+)+e d)c prin nere2pec+)re) cerin8ei le.)le 2C) )du2 pr8ii o v+*)re c)re nu po)+e 1i 7nl+ur)+ dec,+ prin de21iin8)re) )ce2+ui). 425 %n c)-ul nuli+8ilor e:pre2 prev-u+e de le.e6 v+*)re) e2+e pre-u*)+6 p)r+e) in+ere2)+ pu+,nd 1)ce dov)d) con+r)r. ART. 1A1

Nuli+)+e) necondi8ion)+ Nuli+)+e) nu e2+e condi8ion)+ de e:i2+en8) unei v+*ri 7n c)-ul 7nclcrii di2po-i8iilor le.)le re1eri+o)re l): 1. c)p)ci+)+e) proce2u)lG 2. repre-en+)re) proce2u)lG 3. co*pe+en8) in2+)n8eiG 4. co*punere) 2)u con2+i+uire) in2+)n8eiG (. pu3lici+)+e) 0edin8ei de 9udec)+G @. )l+e cerin8e le.)le e:+rin2eci )c+ului de procedur6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. ART. 1A2 %ndrep+)re) nere.ul)ri+8ilor )c+ului de procedur 415 !ri de c,+e ori e2+e po2i3il 7nl+ur)re) v+*rii 1r )nul)re) )c+ului6 9udec+orul v) di2pune 7ndrep+)re) nere.ul)ri+8ilor )c+ului de procedur. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 nuli+)+e) nu po)+e 1i )coperi+ d)c ) in+erveni+ decdere) ori o )l+ 2)nc8iune procedur)l 2)u d)c 2e produce ori 2u3-i2+ o v+*)re. 435 Ac+ul de procedur nu v) 1i )nul)+ d)c p,n l) *o*en+ul pronun8rii )2upr) e:cep8iei de nuli+)+e ) di2pru+ c)u-) )ce2+ei). ART. 1A3 Invoc)re) nuli+8ii 415 Nuli+)+e) )32olu+ po)+e 1i invoc)+ de orice p)r+e din proce26 de 9udec+or 2)u6 dup c)-6 de procuror6 7n orice 2+)re ) 9udec8ii c)u-ei6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 425 Nuli+)+e) rel)+iv po)+e 1i invoc)+ nu*)i de p)r+e) in+ere2)+ 0i nu*)i d)c nere.ul)ri+)+e) nu ) 1o2+ c)u-)+ prin propri) 1)p+. 435 /)c le.e) nu prevede )l+1el6 nuli+)+e) rel)+iv +re3uie invoc)+: )5 pen+ru nere.ul)ri+8ile 2v,r0i+e p,n l) 7ncepere) 9udec8ii6 prin 7n+,*pin)re 2)u6 d)c 7n+,*pin)re) nu e2+e o3li.)+orie6 l) pri*ul +er*en de 9udec)+G 35 pen+ru nere.ul)ri+8ile 2v,r0i+e 7n cur2ul 9udec8ii6 l) +er*enul l) c)re 2C) 2v,r0i+ nere.ul)ri+)+e) 2)u6 d)c p)r+e) nu e2+e pre-en+6 l) +er*enul de 9udec)+ i*edi)+ ur*+or 0i 7n)in+e de ) pune conclu-ii pe 1ond. 445 P)r+e) in+ere2)+ po)+e renun8)6 e:pre2 2)u +)ci+6 l) drep+ul de ) invoc) nuli+)+e) rel)+iv.

4(5 To)+e c)u-ele de nuli+)+e ) )c+elor de procedur de9) e1ec+u)+e +re3uie invoc)+e deod)+6 2u3 2)nc8iune) decderii pr8ii din drep+ul de ) le *)i invoc). ART. 1A4 E1ec+ele nuli+8ii 415 Ac+ul de procedur nul 2)u )nul)3il e2+e de21iin8)+6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 de l) d)+) 7ndeplinirii lui.> 425 /)c e2+e c)-ul6 in2+)n8) di2pune re1)cere) )c+ului de procedur6 cu re2pec+)re) +u+uror condi8iilor de v)lidi+)+e. 435 /e21iin8)re) unui )c+ de procedur )+r).e 0i de21iin8)re) )c+elor de procedur ur*+o)re6 d)c )ce2+e) nu po+ )ve) o e:i2+en8 de 2ine 2+++o)re. 445 Nuli+)+e) unui )c+ de procedur nu 7*piedic 1)p+ul c) )ce2+) 2 produc )l+e e1ec+e 9uridice dec,+ cele c)re decur. din n)+ur) lui proprie.

TITL L F Ter*enele procedur)le

ART. 1A( H+)3ilire) +er*enelor 415 Ter*enele procedur)le 2un+ 2+)3ili+e de le.e ori de in2+)n8 0i repre-in+ in+erv)lul de +i*p 7n c)re po)+e 1i 7ndeplini+ un )c+ de procedur 2)u 7n c)re e2+e in+er-i2 2 2e 7ndepline)2c un )c+ de procedur. 425 %n c)-urile prev-u+e de le.e6 +er*enul e2+e repre-en+)+ de d)+) l) c)re 2e 7ndepline0+e un )nu*i+ )c+ de procedur. 435 %n c)-urile 7n c)re le.e) nu 2+)3ile0+e e) 7n20i +er*enele pen+ru 7ndeplinire) unor )c+e de procedur6 1i:)re) lor 2e 1)ce de in2+)n8. L) 1i:)re) +er*enului6 )ce)2+) v) 8ine 2e)*) 0i de n)+ur) ur.en+ ) proce2ului. ART. 1A@ C)lculul +er*enelor 415 Ter*enele6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re le.e) di2pune )l+1el6 2e c)lcule)- dup cu* ur*e)-: 1. c,nd +er*enul 2e 2oco+e0+e pe ore6 )ce2+) 7ncepe 2 cur. de l) or) -ero ) -ilei ur*+o)reG

2. c,nd +er*enul 2e 2oco+e0+e pe -ile6 nu in+r 7n c)lcul -iu) de l) c)re 7ncepe 2 cur. +er*enul6 nici -iu) c,nd )ce2+) 2e 7*pline0+eG 3. c,nd +er*enul 2e 2oco+e0+e pe 2p+*,ni6 luni 2)u )ni6 el 2e 7*pline0+e 7n -iu) core2pun-+o)re din ul+i*) 2p+*,n ori lun 2)u din ul+i*ul )n. /)c ul+i*) lun nu )re -i core2pun-+o)re celei 7n c)re +er*enul ) 7ncepu+ 2 cur.6 +er*enul 2e 7*pline0+e 7n ul+i*) -i ) )ce2+ei luni. 425 C,nd ul+i*) -i ) unui +er*en c)de 7n+rCo -i nelucr+o)re6 +er*enul 2e prelun.e0+e p,n 7n pri*) -i lucr+o)re c)re ur*e)-. ART. 1AA %*plinire) +er*enului 415 Ter*enul c)re 2e 2oco+e0+e pe -ile6 2p+*,ni6 luni 2)u )ni 2e 7*pline0+e l) or) 24600 ) ul+i*ei -ile 7n c)re 2e po)+e 7ndeplini )c+ul de procedur. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 d)c e2+e vor3) de un )c+ ce +re3uie depu2 l) in2+)n8 2)u 7n+rCun )l+ loc6 +er*enul 2e v) 7*plini l) or) l) c)re )c+ivi+)+e) 7nce+e)- 7n )cel loc 7n *od le.)l6 di2po-i8iile )r+. 1A' 1iind )plic)3ile. >ART. 1A' Ac+ele depu2e l) po0+6 2ervicii 2peci)li-)+e de curier)+6 uni+8i *ili+)re 2)u locuri de de8inere 415 Ac+ul de procedur depu2 7nun+rul +er*enului prev-u+ de le.e prin 2cri2o)re reco*)nd)+ l) o1iciul po0+)l 2)u depu2 l) un 2erviciu de curier)+ r)pid ori l) un 2erviciu 2peci)li-)+ de co*unic)re e2+e 2oco+i+ ) 1i 1cu+ 7n +er*en. 425 Ac+ul depu2 de p)r+e) in+ere2)+ 7nun+rul +er*enului prev-u+ de le.e l) uni+)+e) *ili+)r ori l) )d*ini2+r)8i) locului de de8inere unde 2e )1l )ce)2+ p)r+e e2+e6 de )2e*ene)6 con2ider)+ c) 1cu+ 7n +er*en. 435 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 415 0i 4256 recipi2) o1iciului po0+)l6 precu* 0i 7nre.i2+r)re) ori )+e2+)re) 1cu+6 dup c)-6 de 2erviciul de curier)+ r)pid6 de 2erviciul 2peci)li-)+ de co*unic)re6 de uni+)+e) *ili+)r 2)u de )d*ini2+r)8i) locului de de8inere6 pe )c+ul depu26 2erve2c c) dov)d ) d)+ei depunerii )c+ului de c+re p)r+e) in+ere2)+.> ART. 1AB Cur.ere) +er*enului. Prelun.ire) )ce2+ui) 415 Ter*enele 7ncep 2 cur. de l) d)+) co*unicrii )c+elor de procedur6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el.

425 He con2ider c )c+ul ) 1o2+ co*unic)+ pr8ii 0i 7n c)-ul 7n c)re )ce)2+) ) pri*i+ 2u3 2e*n+ur copie de pe )c+6 precu* 0i 7n c)-ul 7n c)re e) ) ceru+ co*unic)re) )c+ului unei )l+e pr8i. 435 Ter*enul procedur)l nu 7ncepe 2 cur.6 i)r d)c ) 7ncepu+ 2 cur. *)i 7n)in+e6 2e 7n+rerupe 1)8 de cel lip2i+ de c)p)ci+)+e de e:erci8iu ori cu c)p)ci+)+e de e:erci8iu re2+r,n26 c,+ +i*p nu ) 1o2+ de2e*n)+ o per2o)n c)re6 dup c)-6 2 7l repre-in+e 2)u 2 7l )2i2+e. 445 Ter*enul procedur)l 2e 7n+rerupe 0i un nou +er*en 7ncepe 2 cur. de l) d)+) noii co*unicri 7n ur*+o)rele c)-uri: 1. c,nd ) in+erveni+ *o)r+e) unei) din+re pr8iG 7n )ce2+ c)-6 2e 1)ce din nou o 2in.ur co*unic)re l) ul+i*ul do*iciliu )l pr8ii deced)+e6 pe nu*ele *o0+enirii6 1r 2 2e )r)+e nu*ele 0i c)li+)+e) 1iecrui *o0+eni+orG 2. c,nd ) in+erveni+ *o)r+e) repre-en+)n+ului pr8iiG 7n )ce2+ c)-6 2e 1)ce din nou o 2in.ur co*unic)re pr8ii. ART. 1'0 Nere2pec+)re) +er*enului. H)nc8iunile 415 C,nd un drep+ proce2u)l +re3uie e:erci+)+ 7n+rCun )nu*i+ +er*en6 nere2pec+)re) )ce2+ui) )+r).e decdere) din e:erci+)re) drep+ului6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re le.e) di2pune )l+1el. Ac+ul de procedur 1cu+ pe2+e +er*en e2+e lovi+ de nuli+)+e. 425 %n c)-ul 7n c)re le.e) opre0+e 7ndeplinire) unui )c+ de procedur 7nun+rul unui +er*en6 )c+ul 1cu+ 7n)in+e) 7*plinirii +er*enului po)+e 1i )nul)+ l) cerere) celui in+ere2)+. ART. 1'1 Repunere) 7n +er*en 415 P)r+e) c)re ) pierdu+ un +er*en procedur)l v) 1i repu2 7n +er*en nu*)i d)c dovede0+e c 7n+,r-iere) 2e d)+ore)- unor *o+ive +e*einic 9u2+i1ic)+e. 425 %n )ce2+ 2cop6 p)r+e) v) 7ndeplini )c+ul de procedur 7n cel *ul+ 1( -ile de l) 7nce+)re) 7*piedicrii6 cer,nd +o+od)+ repunere) 2) 7n +er*en. %n c)-ul e:erci+rii cilor de )+)c6 )ce)2+ dur)+ e2+e )cee)0i cu ce) prev-u+ pen+ru e:erci+)re) cii de )+)c. 435 Cerere) de repunere 7n +er*en v) 1i re-olv)+ de in2+)n8) co*pe+en+ 2 2olu8ione-e cerere) privi+o)re l) drep+ul nee:erci+)+ 7n +er*en.

TITL L FI

A*en-i 9udici)re 0i de2p.u3iri

ART. 1'2 %nclc)re) o3li.)8iilor privind de210ur)re) proce2ului. H)nc8iunile 415 /)c le.e) nu prevede )l+1el6 in2+)n8)6 po+rivi+ di2po-i8iilor pre-en+ului )r+icol6 v) pu+e) 2)nc8ion) ur*+o)rele 1)p+e 2v,r0i+e 7n le.+ur cu proce2ul6 )2+1el: 1. cu )*end 9udici)r de l) 100 lei l) 1.000 lei: )5 in+roducere)6 cu re)Ccredin86 ) unor cereri princip)le6 )cce2orii6 )di8ion)le 2)u inciden+)le6 precu* 0i pen+ru e:erci+)re) unei ci de )+)c6 vdi+ ne+e*einiceG 35 1or*ul)re)6 cu re)Ccredin86 ) unei cereri de recu-)re 2)u de 2+r*u+)reG c5 o38inere)6 cu re)Ccredin86 ) ci+rii prin pu3lici+)+e ) oricrei pr8iG d5 o38inere)6 cu re)Ccredin86 de c+re recl)*)n+ul crui) i 2C) re2pin2 cerere) ) unor *2uri )2i.ur+orii prin c)re p,r,+ul ) 1o2+ p.u3i+G e5 con+e2+)re)6 cu re)Ccredin86 de c+re )u+orul ei ) 2crierii 2)u 2e*n+urii unui 7n2cri2 ori ) )u+en+ici+8ii unei 7nre.i2+rri )udio 2)u videoG >15 re1u-ul pr8ii de ) 2e pre-en+) l) 0edin8) de in1or*)re cu privire l) )v)n+)9ele *edierii6 7n 2i+u)8iile 7n c)re ) )ccep+)+6 po+rivi+ le.iiG>. 2. cu )*end 9udici)r de l) (0 lei l) A00 lei: )5 nepre-en+)re) *)r+orului le.)l ci+)+ 2)u re1u-ul )ce2+ui) de ) depune *r+urie c,nd e2+e pre-en+ 7n in2+)n86 7n )1)r de c)-ul 7n c)re )ce2+) e2+e *inorG 35 ne)ducere)6 l) +er*enul 1i:)+ de in2+)n86 ) *)r+orului 7ncuviin8)+6 de c+re p)r+e) c)re6 din *o+ive i*pu+)3ile6 nu 0iC) 7ndeplini+ )ce)2+ o3li.)8ieG c5 nepre-en+)re) )voc)+ului6 c)re nu 0iC) )2i.ur)+ 2u32+i+uire) 2) de c+re un )l+ )voc)+6 ) repre-en+)n+ului 2)u ) celui c)re )2i2+ p)r+e) ori nere2pec+)re) de c+re )ce0+i) ) 7nd)+oririlor 2+)3ili+e de le.e 2)u de c+re in2+)n86 d)c 7n )ce2+ *od 2C) c)u-)+ )*,n)re) 9udecrii proce2uluiG d5 re1u-ul e:per+ului de ) pri*i lucr)re) 2)u nedepunere) lucrrii 7n *od ne9u2+i1ic)+ l) +er*enul 1i:)+ ori re1u-ul de ) d) l*uririle ceru+eG e5 nelu)re) de c+re conduc+orul uni+8ii 7n c)drul crei) ur*e)- ) 2e e1ec+u) o e:per+i- ) *2urilor nece2)re pen+ru e1ec+u)re) )ce2+ei) 2)u pen+ru e1ec+u)re) l) +i*p ) e:per+i-ei6 precu* 0i 7*piedic)re) de c+re orice per2o)n ) e1ec+urii e:per+i-ei 7n condi8iile le.iiG

15 nepre-en+)re) unui 7n2cri2 2)u ) unui 3un de c+re cel c)re 7l de8ine6 l) +er*enul 1i:)+ 7n )ce2+ 2cop de in2+)n8G .5 re1u-ul 2)u o*i2iune) unei )u+ori+8i ori ) )l+ei per2o)ne de ) co*unic)6 din *o+ive i*pu+)3ile ei6 l) cerere) in2+)n8ei 0i l) +er*enul 1i:)+ 7n )ce2+ 2cop6 d)+ele c)re re-ul+ din )c+ele 0i eviden8ele eiG ;5 c)u-)re) )*,nrii 9udecrii 2)u e:ecu+rii 2ili+e de c+re cel 7n2rcin)+ cu 7ndeplinire) )c+elor de procedurG i5 7*piedic)re) 7n orice *od ) e:erci+rii6 7n le.+ur cu proce2ul6 ) )+ri3u8iilor ce revin 9udec+orilor6 e:per8ilor de2e*n)8i de in2+)n8 7n condi8iile le.ii6 ).en8ilor procedur)li6 precu* 0i )l+or 2)l)ri)8i )i in2+)n8ei. 425 A*end) nu 2e v) )plic) per2o)nelor l) c)re 2e re1er )lin. 415 pc+. 26 d)c *o+ive +e*einice leC)u 7*piedic)+ 2 )duc l) 7ndeplinire o3li.)8iile ce le revin. ART. 1'3 Al+e c)-uri de 2)nc8ion)re 415 Nere2pec+)re) de c+re oric)re din+re pr8i 2)u de c+re )l+e per2o)ne ) *2urilor lu)+e de c+re in2+)n8 pen+ru )2i.ur)re) ordinii 0i 2ole*ni+8ii 0edin8ei de 9udec)+ 2e 2)nc8ione)- cu )*end 9udici)r de l) 100 lei l) 1.000 lei. 425 Nere2pec+)re) de c+re orice per2o)n ) di2po-i8iilor privind de210ur)re) nor*)l ) e:ecu+rii 2ili+e 2e 2)nc8ione)- de c+re pre0edin+ele in2+)n8ei de e:ecu+)re6 l) cerere) e:ecu+orului6 cu )*end 9udici)r de l) 100 lei l) 1.000 lei. ART. 1'4 /e2p.u3irile pen+ru )*,n)re) proce2ului Cel c)re6 cu in+en8ie 2)u din culp6 ) pricinui+ )*,n)re) 9udecrii 2)u ) e:ecu+rii 2ili+e6 prin un) din+re 1)p+ele prev-u+e l) )r+. 1'2 2)u 1'36 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 v) pu+e) 1i o3li.)+ de c+re in2+)n8) de 9udec)+ ori6 dup c)-6 de c+re pre0edin+ele in2+)n8ei de e:ecu+)re l) pl)+) unei de2p.u3iri pen+ru pre9udiciul *)+eri)l 2)u *or)l c)u-)+ prin )*,n)re. ART. 1'( H+)3ilire) )*en-ii 0i de2p.u3irii A3)+ere) 2v,r0i+6 )*end) 0i de2p.u3ire) 2e 2+)3ile2c de c+re in2+)n8) 7n 1)8) crei) 2C) 2v,r0i+ 1)p+) 2)u6 dup c)-6 de c+re pre0edin+ele in2+)n8ei de e:ecu+)re6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 c)re 2e co*unic celui o3li.)+6 d)c *2ur) ) 1o2+ lu)+ 7n lip2) )ce2+ui). A+unci c,nd 1)p+) con2+ 7n 1or*ul)re) unei cereri cu re)Ccredin86 )*end) 0i de2p.u3ire) po+ 1i 2+)3ili+e 1ie de in2+)n8) 7n 1)8) crei) cerere) ) 1o2+ 1or*ul)+6 1ie de c+re in2+)n8) c)re ) 2olu8ion)+Co6 )+unci c,nd )ce2+e) 2un+ di1eri+e.

ART. 1'@ Cerere) de ree:)*in)re 415 %*po+riv) 7nc;eierii prev-u+e l) )r+. 1'(6 cel o3li.)+ l) )*end 2)u de2p.u3ire v) pu+e) 1)ce nu*)i cerere de ree:)*in)re6 2olici+,nd6 *o+iv)+6 2 2e revin )2upr) )*en-ii ori de2p.u3irii 2)u 2 2e di2pun reducere) )ce2+ei). 425 Cerere) 2e 1)ce 7n +er*en de 1( -ile6 dup c)-6 de l) d)+) l) c)re ) 1o2+ lu)+ *2ur) 2)u de l) d)+) co*unicrii 7nc;eierii. 435 %n +o)+e c)-urile6 cerere) 2e 2olu8ione)-6 cu ci+)re) pr8ilor6 prin 7nc;eiere6 d)+ 7n c)*er) de con2iliu6 de c+re un )l+ co*ple+ dec,+ cel c)re ) 2+)3ili+ )*end) 2)u de2p.u3ire). 445 %nc;eiere) prev-u+ l) )lin. 435 e2+e de1ini+iv.

CARTEA ) IIC) Procedur) con+encio)2

TITL L I Procedur) 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e

CAPIT!L L I He2i-)re) in2+)n8ei de 9udec)+

HECJI NEA 1 /i2po-i8ii .ener)le

ART. 1'A /rep+ul de ) 2e2i-) in2+)n8) 415 Pen+ru )pr)re) drep+urilor 0i in+ere2elor 2)le le.i+i*e6 orice per2o)n 2e po)+e )dre2) 9u2+i8iei prin 2e2i-)re) in2+)n8ei co*pe+en+e cu o cerere de c;e*)re 7n 9udec)+. %n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e6 2e2i-)re) in2+)n8ei po)+e 1i 1cu+ 0i de )l+e per2o)ne 2)u or.)ne.

>41I15 Proce2ul 7ncepe prin 7nre.i2+r)re) cererii l) in2+)n86 7n condi8iile le.ii.> 425 Cel c)re 1or*ule)- cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 2e nu*e0+e recl)*)n+6 i)r cel c;e*)+ 7n 9udec)+ 2e nu*e0+e p,r,+. ART. 1'' Procedur) pre)l)3il 415 He2i-)re) in2+)n8ei 2e po)+e 1)ce nu*)i dup 7ndeplinire) unei proceduri pre)l)3ile6 d)c le.e) prevede 7n *od e:pre2 )ce)2+). /ov)d) 7ndeplinirii procedurii pre)l)3ile 2e v) )ne:) l) cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+. 425 Ne7ndeplinire) procedurii pre)l)3ile nu po)+e 1i invoc)+ dec,+ de c+re p,r,+ prin 7n+,*pin)re6 2u3 2)nc8iune) decderii. >435 L) 2e2i-)re) in2+)n8ei cu de-3)+ere) procedurii 2ucce2or)le6 recl)*)n+ul v) depune o 7nc;eiere e*i2 de no+)rul pu3lic cu privire l) veri1ic)re) eviden8elor 2ucce2or)le prev-u+e de Codul civil. %n )ce2+ c)-6 ne7ndeplinire) procedurii pre)l)3ile v) 1i invoc)+ de c+re in2+)n86 din o1iciu6 2)u de c+re p,r,+.>

HECJI NEA ) 2C) Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+

ART. 1'B Cuprin2ul cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ v) cuprinde: >)5 nu*ele 0i prenu*ele6 do*iciliul 2)u re0edin8) pr8ilor ori6 pen+ru per2o)ne 9uridice6 denu*ire) 0i 2ediul lor. /e )2e*ene)6 cerere) v) cuprinde 0i codul nu*eric per2on)l 2)u6 dup c)-6 codul unic de 7nre.i2+r)re ori codul de iden+i1ic)re 1i2c)l6 nu*rul de 7n*)+ricul)re 7n re.i2+rul co*er8ului 2)u de 7n2criere 7n re.i2+rul per2o)nelor 9uridice 0i con+ul 3)nc)r )le recl)*)n+ului6 precu* 0i )le p,r,+ului6 d)c pr8ile po2ed ori li 2C)u )+ri3ui+ )ce2+e ele*en+e de iden+i1ic)re po+rivi+ le.ii6 7n *2ur) 7n c)re )ce2+e) 2un+ cuno2cu+e de recl)*)n+. /i2po-i8iile )r+. 143 )lin. 415 +e-) ) IIC) 2un+ )plic)3ile. /)c recl)*)n+ul locuie0+e 7n 2+rin+)+e6 v) )r+) 0i do*iciliul )le2 7n Ro*,ni) unde ur*e)- 2 i 2e 1)c +o)+e co*unicrile privind proce2ulG 35 nu*ele6 prenu*ele 0i c)li+)+e) celui c)re repre-in+ p)r+e) 7n proce26 i)r 7n c)-ul repre-en+rii prin )voc)+6 nu*ele6 prenu*ele )ce2+ui) 0i 2ediul pro1e2ion)l.

/i2po-i8iile )r+. 143 )lin. 415 +e-) ) IIC) 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. /ov)d) c)li+8ii de repre-en+)n+6 7n 1or*) prev-u+ l) )r+. 14@6 2e v) )l+ur) cereriiG c5 o3iec+ul cererii 0i v)lo)re) lui6 dup pre8uire) recl)*)n+ului6 )+unci c,nd )ce2+) e2+e ev)lu)3il 7n 3)ni6 precu* 0i *odul de c)lcul prin c)re 2C) )9un2 l) de+er*in)re) )ce2+ei v)lori6 cu indic)re) 7n2cri2urilor core2pun-+o)re. Pen+ru i*o3ile6 2e )plic 7n *od core2pun-+or di2po-i8iile )r+. 102. Pen+ru iden+i1ic)re) i*o3ilelor 2e vor )r+) loc)li+)+e) 0i 9ude8ul6 2+r)d) 0i nu*rul6 i)r 7n lip26 vecin+8ile6 e+)9ul 0i )p)r+)*en+ul6 precu* 0i6 c,nd i*o3ilul e2+e 7n2cri2 7n c)r+e) 1unci)r6 nu*rul de c)r+e 1unci)r 0i nu*rul c)d)2+r)l 2)u +opo.r)1ic6 dup c)-. L) cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 2e v) )ne:) e:+r)2ul de c)r+e 1unci)r6 cu )r+)re) +i+ul)rului 7n2cri2 7n c)r+e) 1unci)r6 eli3er)+ de 3iroul de c)d)2+ru 0i pu3lici+)+e i*o3ili)r 7n r)-) crui) e2+e 2i+u)+ i*o3ilul6 i)r 7n c)-ul 7n c)re i*o3ilul nu e2+e 7n2cri2 7n c)r+e) 1unci)r6 2e v) )ne:) un cer+i1ic)+ e*i2 de )cel)0i 3irou6 c)re )+e2+ )ce2+ 1)p+G d5 )r+)re) *o+ivelor de 1)p+ 0i de drep+ pe c)re 2e 7n+e*ei)- cerere)G e5 )r+)re) dove-ilor pe c)re 2e 2pri9in 1iec)re c)p+ de cerere. C,nd dov)d) 2e 1)ce prin 7n2cri2uri6 2e vor )plic)6 7n *od core2pun-+or6 di2po-i8iile )r+. 14(. C,nd recl)*)n+ul dore0+e 2 70i dovede)2c cerere) 2)u vreunul din+re c)pe+ele )ce2+ei) prin in+ero.)+oriul p,r,+ului6 v) cere 7n18i0)re) 7n per2o)n ) )ce2+ui)6 d)c p,r,+ul e2+e o per2o)n 1i-ic. %n c)-urile 7n c)re le.e) prevede c p,r,+ul v) r2punde 7n 2cri2 l) in+ero.)+oriu6 )ce2+) v) 1i )+)0)+ cererii de c;e*)re 7n 9udec)+. C,nd 2e v) cere dov)d) cu *)r+ori6 2e vor )r+) nu*ele6 prenu*ele 0i )dre2) *)r+orilor6 di2po-i8iile )r+. 143 )lin. 415 +e-) ) IIC) 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+orG>. 15 2e*n+ur). ART. 1B0 Nu*rul de e:e*pl)re Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 2e v) 1)ce 7n nu*rul de e:e*pl)re 2+)3ili+ l) )r+. 144 )lin. 415. ART. 1B1 Nuli+)+e) cererii 415 Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ c)re nu cuprinde nu*ele 0i prenu*ele 2)u6 dup c)-6 denu*ire) oricrei) din+re pr8i6 o3iec+ul cererii6 *o+ivele de 1)p+ )le )ce2+ei) ori 2e*n+ur) pr8ii 2)u ) repre-en+)n+ului )ce2+ei) e2+e nul. /i2po-i8iile )r+. 1B( 2un+ )plic)3ile. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 lip2) 2e*n+urii 2e po)+e )coperi 7n +o+ cur2ul 9udec8ii 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e. /)c 2e invoc lip2) de 2e*n+ur6 recl)*)n+ul c)re lip2e0+e l) )cel +er*en v) +re3ui 2 2e*ne-e cerere) cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en ur*+or6

1iind 7n0+iin8)+ 7n )ce2+ 2en2 prin ci+)8ie. %n c)-ul 7n c)re recl)*)n+ul e2+e pre-en+ 7n in2+)n86 )ce2+) v) 2e*n) c;i)r 7n 0edin8) 7n c)re ) 1o2+ invoc)+ nuli+)+e). 435 !rice )l+ nere.ul)ri+)+e 7n le.+ur cu 2e*n)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ v) 1i 7ndrep+)+ de recl)*)n+ 7n condi8iile prev-u+e l) )lin. 425. ART. 1B2 Ti*3r)re) cererii %n c)-ul 7n c)re cerere) e2+e 2upu2 +i*3rrii6 dov)d) )c;i+rii +):elor d)+or)+e 2e )+)0e)- cererii. Ne+i*3r)re) 2)u +i*3r)re) in2u1icien+ )+r).e )nul)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+6 7n condi8iile le.ii. ART. 1B3 Cu*ulul de cereri Prin )cee)0i cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6 recl)*)n+ul po)+e 1or*ul) *)i *ul+e c)pe+e princip)le de cerere 7*po+riv) )celei)0i per2o)ne6 7n condi8iile )r+. BA )lin. 425. >ART. 1B4 %nre.i2+r)re) cererii 415 Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 depu2 per2on)l 2)u prin repre-en+)n+6 2o2i+ prin po0+6 curier6 1): 2)u 2c)n)+ 0i +r)n2*i2 prin po0+ elec+ronic ori prin 7n2cri2 7n 1or* elec+ronic6 2e 7nre.i2+re)- 0i pri*e0+e d)+ cer+ prin )plic)re) 0+)*pilei de in+r)re. 425 /up 7nre.i2+r)re6 cerere) 0i 7n2cri2urile c)re o 7n2o8e2c6 l) c)re 2un+ )+)0)+e6 c,nd e2+e c)-ul6 dove-ile privind *odul 7n c)re )ce2+e) )u 1o2+ +r)n2*i2e c+re in2+)n86 2e pred)u pre0edin+elui in2+)n8ei 2)u per2o)nei de2e*n)+e de )ce2+)6 c)re v) lu) de 7nd)+ *2uri 7n vedere) 2+)3ilirii 7n *od )le)+oriu ) co*ple+ului de 9udec)+6 po+rivi+ le.ii.> ART. 1B( Feri1ic)re) cererii 0i re.ul)ri-)re) )ce2+ei) 415 Co*ple+ul crui) i 2C) rep)r+i-)+ )le)+oriu c)u-) veri1ic6 de 7nd)+6 d)c cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 7ndepline0+e cerin8ele prev-u+e l) )r+. 1'B C 1B2. 425 C,nd cerere) nu 7ndepline0+e )ce2+e cerin8e6 recl)*)n+ului i 2e vor co*unic) 7n 2cri2 lip2urile6 cu *en8iune) c6 7n +er*en de cel *ul+ 10 -ile de l) pri*ire) co*unicrii6 +re3uie 2 1)c co*ple+rile 2)u *odi1icrile di2pu2e6 2u3 2)nc8iune) )nulrii cererii. He e:cep+e)- de l) )ce)2+ 2)nc8iune o3li.)8i) de ) 2e de2e*n) un repre-en+)n+ co*un6 c)- 7n c)re 2un+ )plic)3ile di2po-i8iile )r+. 1BA )lin. 435.

435 /)c o3li.)8iile privind co*ple+)re) 2)u *odi1ic)re) cererii nu 2un+ 7ndeplini+e 7n +er*enul prev-u+ l) )lin. 4256 prin 7nc;eiere6 d)+ 7n c)*er) de con2iliu6 2e di2pune )nul)re) cererii. 445 %*po+riv) 7nc;eierii de )nul)re6 recl)*)n+ul v) pu+e) 1)ce nu*)i cerere de ree:)*in)re6 2olici+,nd *o+iv)+ 2 2e revin )2upr) *2urii )nulrii. 4(5 Cerere) de ree:)*in)re 2e 1)ce 7n +er*en de 1( -ile de l) d)+) co*unicrii 7nc;eierii. 4@5 Cerere) 2e 2olu8ione)- prin 7nc;eiere de1ini+iv d)+ 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) recl)*)n+ului6 de c+re un )l+ co*ple+ )l in2+)n8ei re2pec+ive6 de2e*n)+ prin rep)r+i-)re )le)+orie6 c)re v) pu+e) reveni )2upr) *2urii )nulrii d)c )ce)2+) ) 1o2+ di2pu2 eron)+ 2)u d)c nere.ul)ri+8ile )u 1o2+ 7nl+ur)+e 7n +er*enul )cord)+ po+rivi+ )lin. 425. 4A5 %n c)- de )d*i+ere6 c)u-) 2e re+ri*i+e co*ple+ului ini8i)l 7nve2+i+. ART. 1B@ &i:)re) pri*ului +er*en de 9udec)+ >ART. 1B@ 415 ?udec+orul6 de 7nd)+ ce con2+)+ c 2un+ 7ndeplini+e condi8iile prev-u+e de le.e pen+ru cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 di2pune6 prin re-olu8ie6 co*unic)re) )ce2+ei) c+re p,r,+6 pun,nduCiC2e 7n vedere c )re o3li.)8i) de ) depune 7n+,*pin)re6 2u3 2)nc8iune) prev-u+ de le.e6 c)re v) 1i indic)+ e:pre26 7n +er*en de 2( de -ile de l) co*unic)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+6 7n condi8iile )r+. 1@0.

425 %n+,*pin)re) 2e co*unic de 7nd)+ recl)*)n+ului6 c)re e2+e o3li.)+ 2 depun r2pun2 l) 7n+,*pin)re 7n +er*en de 10 -ile de l) co*unic)re. P,r,+ul v) lu) cuno0+in8 de r2pun2ul l) 7n+,*pin)re de l) do2)rul c)u-ei. 435 %n +er*en de 3 -ile de l) d)+) depunerii r2pun2ului l) 7n+,*pin)re6 9udec+orul 1i:e)- prin re-olu8ie pri*ul +er*en de 9udec)+6 c)re v) 1i de cel *ul+ @0 de -ile de l) d)+) re-olu8iei6 di2pun,nd ci+)re) pr8ilor. 445 %n c)-ul 7n c)re p,r,+ul nu ) depu2 7n+,*pin)re 7n +er*enul prev-u+ l) )lin. 415 2)u6 dup c)-6 recl)*)n+ul nu ) co*unic)+ r2pun2 l) 7n+,*pin)re 7n +er*enul prev-u+ l) )lin. 4256 l) d)+) e:pirrii +er*enului core2pun-+or6 9udec+orul 1i:e)- prin re-olu8ie pri*ul +er*en de 9udec)+6 c)re v) 1i de cel *ul+ @0 de -ile de l) d)+) re-olu8iei6 di2pun,nd ci+)re) pr8ilor. 4(5 %n proce2ele ur.en+e6 +er*enele prev-u+e l) )lin. 415 C 445 po+ 1i redu2e de 9udec+or 7n 1unc8ie de circu*2+)n8ele c)u-ei.

4@5 %n c)-ul 7n c)re p,r,+ul do*icili)- 7n 2+rin+)+e6 9udec+orul v) 1i:) un +er*en *)i 7ndelun.)+6 re-on)3il6 7n r)por+ cu 7*pre9urrile c)u-ei. Ci+)re) 2e v) 1)ce cu re2pec+)re) di2po-i8iilor )r+. 1(1.> ART. 1BA Repre-en+)re) 9udici)r ) pr8ilor 7n c)- de cop)r+icip)re proce2u)l 415 %n proce2ele 7n c)re6 7n condi8iile )r+. ('6 2un+ *)i *ul8i recl)*)n8i 2)u p,r,8i6 9udec+orul6 8in,nd con+ de nu*rul 1o)r+e *)re )l )ce2+or)6 de nece2i+)+e) de ) 2e )2i.ur) de210ur)re) nor*)l ) )c+ivi+8ii de 9udec)+6 cu re2pec+)re) drep+urilor 0i in+ere2elor le.i+i*e )le pr8ilor6 v) pu+e) di2pune6 prin re-olu8ie6 repre-en+)re) lor prin *)nd)+)r 0i 7ndeplinire) procedurii de co*unic)re ) )c+elor de procedur nu*)i pe nu*ele *)nd)+)rului6 l) do*iciliul 2)u 2ediul )ce2+ui). 425 Repre-en+)re) 2e v) 1)ce6 dup c)-6 prin unul 2)u *)i *ul8i *)nd)+)ri6 per2o)ne 1i-ice ori per2o)ne 9uridice6 cu re2pec+)re) di2po-i8iilor privind repre-en+)re) 9udici)r. 435 /ov)d) *)nd)+ului v) 1i depu2 de c+re recl)*)n8i 7n +er*enul prev-u+ l) )r+. 1B( )lin. 4256 i)r de c+re p,r,8i6 od)+ cu 7n+,*pin)re). /)c pr8ile nu 70i )le. un *)nd)+)r 2)u nu 2e 7n8ele. )2upr) per2o)nei *)nd)+)rului6 9udec+orul v) nu*i6 prin 7nc;eiere6 un cur)+or 2peci)l6 7n condi8iile )r+. (A )lin. 4356 c)re v) )2i.ur) repre-en+)re) recl)*)n8ilor 2)u6 dup c)-6 ) p,r,8ilor 0i crui) i 2e vor co*unic) )c+ele de procedur. M2ur) nu*irii cur)+orului 2e co*unic pr8ilor6 c)re vor 2upor+) c;el+uielile privind re*uner)re) )ce2+ui). ART. 1B' M2urile pen+ru pre.+ire) 9udec8ii 415 ?udec+orul6 2u3 re-erv) de-3)+erii l) pri*ul +er*en de 9udec)+6 d)c 2C) 2olici+)+ prin cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 v) pu+e) di2pune ci+)re) p,r,+ului l) in+ero.)+oriu6 )l+e *2uri pen+ru )d*ini2+r)re) pro3elor6 precu* 0i orice )l+e *2uri nece2)re pen+ru de210ur)re) proce2ului po+rivi+ le.ii. 425 %n condi8iile le.ii6 2e vor pu+e) 7ncuviin8)6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 *2uri )2i.ur+orii6 precu* 0i *2uri pen+ru )2i.ur)re) pro3elor. ART. 1BB Modi1ic)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ 415 Recl)*)n+ul po)+e 2 70i *odi1ice cerere) 0i 2 propun noi dove-i6 2u3 2)nc8iune) decderii6 nu*)i p,n l) pri*ul +er*en l) c)re )ce2+) e2+e le.)l ci+)+. %n )ce2+ c)-6 in2+)n8) di2pune )*,n)re) pricinii 0i co*unic)re) cererii *odi1ic)+e p,r,+ului6 7n vedere) 1or*ulrii 7n+,*pinrii6 c)re6 2u3 2)nc8iune)

decderii6 v) 1i depu2 cu cel pu8in 10 -ile 7n)in+e) +er*enului 1i:)+6 ur*,nd ) 1i cerce+)+ de recl)*)n+ l) do2)rul c)u-ei. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 nu 2e v) d) +er*en6 ci 2e vor +rece 7n 7nc;eiere) de 0edin8 decl)r)8iile ver3)le 1cu+e 7n in2+)n8 c,nd: 1. 2e 7ndre)p+ .re0elile *)+eri)le din cuprin2ul cereriiG 2. recl)*)n+ul *re0+e 2)u *ic0ore)- cu)n+u*ul o3iec+ului cereriiG 3. 2e 2olici+ con+r)v)lo)re) o3iec+ului cererii6 pierdu+ 2)u pieri+ 7n cur2ul proce2uluiG 4. 2e 7nlocuie0+e o cerere 7n con2+)+)re prin+rCo cerere 7n re)li-)re) drep+ului 2)u inver26 )+unci c,nd cerere) 7n con2+)+)re e2+e )d*i2i3il. >435 Modi1ic)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ pe2+e +er*enul prev-u+ l) )lin. 415 po)+e )ve) loc nu*)i cu )cordul e:pre2 )l +u+uror pr8ilor.>

HECJI NEA ) 3C) %n+,*pin)re)

ART. 200 Hcopul 0i cuprin2ul 7n+,*pinrii 415 %n+,*pin)re) e2+e )c+ul de procedur prin c)re p,r,+ul 2e )pr6 7n 1)p+ 0i 7n drep+6 1)8 de cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+. 425 %n+,*pin)re) v) cuprinde: >)5 nu*ele 0i prenu*ele6 codul nu*eric per2on)l6 do*iciliul 2)u re0edin8) p,r,+ului ori6 pen+ru per2o)nele 9uridice6 denu*ire) 0i 2ediul6 precu* 0i6 dup c)-6 codul unic de 7nre.i2+r)re 2)u codul de iden+i1ic)re 1i2c)l6 nu*rul de 7n*)+ricul)re 7n re.i2+rul co*er8ului ori de 7n2criere 7n re.i2+rul per2o)nelor 9uridice 0i con+ul 3)nc)r6 d)c recl)*)n+ul nu leC) *en8ion)+ 7n cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+. /i2po-i8iile )r+. 143 )lin. 415 +e-) ) IIC) 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. /)c p,r,+ul locuie0+e 7n 2+rin+)+e6 v) )r+) 0i do*iciliul )le2 7n Ro*,ni)6 unde ur*e)- 2 i 2e 1)c +o)+e co*unicrile privind proce2ulG>. 35 e:cep8iile proce2u)le pe c)re p,r,+ul le invoc 1)8 de cerere) recl)*)n+uluiG c5 r2pun2ul l) +o)+e pre+en8iile 0i *o+ivele de 1)p+ 0i de drep+ )le cereriiG

d5 dove-ile cu c)re 2e )pr 7*po+riv) 1iecrui c)p+ din cerere6 di2po-i8iile )r+. 1'B li+. e5 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+orG e5 2e*n+ur). ART. 201 Co*unic)re) 7n+,*pinrii 415 %n+,*pin)re) 2e co*unic recl)*)n+ului6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. >425 L) 7n+,*pin)re 2e v) )l+ur) )cel)0i nu*r de copii cer+i1ic)+e de pe 7n2cri2urile pe c)re 2e 2pri9in6 precu* 0i un r,nd de copii pen+ru in2+)n8. /i2po-i8iile )r+. 144 )lin. 4156 435 0i 445 0i )le )r+. 14( 2un+ )plic)3ile.> ART. 202 %n+,*pin)re) co*un C,nd 2un+ *)i *ul8i p,r,8i6 )ce0+i) po+ r2punde 7*preun6 +o8i 2)u nu*)i o p)r+e din ei6 prin+rCo 2in.ur 7n+,*pin)re. ART. 203 H)nc8iune) nedepunerii 7n+,*pinrii 415 %n+,*pin)re) e2+e o3li.)+orie6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re le.e) prevede 7n *od e:pre2 )l+1el. 425 Nedepunere) 7n+,*pinrii 7n +er*enul prev-u+ de le.e )+r).e decdere) p,r,+ului din drep+ul de ) *)i propune pro3e 0i de ) invoc) e:cep8ii6 7n )1)r) celor de ordine pu3lic6 d)c le.e) nu prevede )l+1el.

HECJI NEA ) 4C) Cerere) reconven8ion)l

ART. 204 No8iune) 0i condi8iile 415 /)c p,r,+ul )re6 7n le.+ur cu cerere) recl)*)n+ului6 pre+en8ii deriv,nd din )cel)0i r)por+ 9uridic 2)u 2+r,n2 le.)+e de )ce)2+)6 po)+e 2 1or*ule-e cerere reconven8ion)l. 425 %n c)-ul 7n c)re pre+en8iile 1or*ul)+e prin cerere reconven8ion)l prive2c 0i )l+e per2o)ne dec,+ recl)*)n+ul6 )ce2+e) vor pu+e) 1i c;e*)+e 7n 9udec)+ c) p,r,8i.

435 Cerere) +re3uie 2 7ndepline)2c condi8iile prev-u+e pen+ru cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+. 445 Cerere) reconven8ion)l 2e depune6 2u3 2)nc8iune) decderii6 od)+ cu 7n+,*pin)re) 2)u6 d)c p,r,+ul nu e2+e o3li.)+ l) 7n+,*pin)re6 cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+. 4(5 Cerere) reconven8ion)l 2e co*unic recl)*)n+ului 0i6 dup c)-6 per2o)nelor prev-u+e l) )lin. 425 pen+ru ) 1or*ul) 7n+,*pin)re. /i2po-i8iile )r+. 1B@ 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 4@5 C,nd recl)*)n+ul 0iC) *odi1ic)+ cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 cerere) reconven8ion)l 2e v) depune cel *)i +,r-iu p,n l) +er*enul ce 2e v) 7ncuviin8) p,r,+ului 7n )ce2+ 2cop6 di2po-i8iile )lin. 4(5 1iind )plic)3ile. 4A5 Recl)*)n+ul nu po)+e 1or*ul) cerere reconven8ion)l l) cerere) reconven8ion)l ) p,r,+ului ini8i)l. ART. 20( /i29un.ere) cererii reconven8ion)le 415 Cerere) reconven8ion)l 2e 9udec od)+ cu cerere) princip)l. 425 /)c nu*)i cerere) princip)l e2+e 7n 2+)re de ) 1i 9udec)+6 in2+)n8) po)+e di2pune 9udec)re) 2ep)r)+ ) cererii reconven8ion)le. Cu +o)+e )ce2+e)6 di29un.ere) nu po)+e 1i di2pu2 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e 2)u d)c 9udec)re) )*3elor cereri 2e i*pune pen+ru 2olu8ion)re) uni+)r ) proce2ului.

CAPIT!L L II ?udec)+)

HECJI NEA 1 /i2po-i8ii .ener)le

ART. 20@ Hcopul 9udecrii proce2ului Co*ple+ul de 9udec)+6 con2+i+ui+ po+rivi+ le.ii6 e1ec+ue)- )c+ivi+)+e) de cerce+)re 0i de-3)+ere) 1ondului proce2ului6 cu re2pec+)re) +u+uror principiilor 0i .)r)n8iilor proce2u)le6 7n vedere) 2olu8ionrii le.)le 0i +e*einice ) )ce2+ui).

ART. 20A Locul 9udecrii proce2ului ?udec)re) proce2ului )re loc l) 2ediul in2+)n8ei6 d)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el. ART. 20' /e210ur)re) proce2ului 1r pre-en8) pu3licului 415 %n 1)8) pri*ei in2+)n8e cerce+)re) proce2ului 2e de210o)r 7n c)*er) de con2iliu6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 425 /e )2e*ene)6 7n c)-urile 7n c)re de-3)+ere) 1ondului 7n 0edin8 pu3lic )r )duce )+in.ere *or)li+8ii6 ordinii pu3lice6 in+ere2elor *inorilor6 vie8ii priv)+e ) pr8ilor ori in+ere2elor 9u2+i8iei6 dup c)-6 in2+)n8)6 l) cerere 2)u din o1iciu6 po)+e di2pune c) )ce)2+) 2 2e de210o)re 7n 7n+re.i*e 2)u 7n p)r+e 1r pre-en8) pu3licului. 435 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 415 0i 4256 )u )cce2 7n c)*er) de con2iliu ori 7n 2)l) de 0edin8 pr8ile6 repre-en+)n8ii lor6 cei c)re 7i )2i2+ pe *inori6 )pr+orii pr8ilor6 *)r+orii6 e:per8ii6 +r)duc+orii6 in+erpre8ii6 precu* 0i )l+e per2o)ne cror) in2+)n8)6 pen+ru *o+ive +e*einice6 le )d*i+e 2 )2i2+e l) proce2. ART. 20B Con+inui+)+e) in2+)n8ei 415 Me*3rii co*ple+ului c)re 9udec proce2ul +re3uie 2 r*,n )cei)0i 7n +o+ cur2ul 9udec8ii. 425 %n c)-urile 7n c)re6 pen+ru *o+ive +e*einice6 un 9udec+or e2+e 7*piedic)+ 2 p)r+icipe l) 2olu8ion)re) c)u-ei6 )ce2+) v) 1i 7nlocui+ 7n condi8iile le.ii. 435 /)c 7nlocuire) prev-u+ l) )lin. 425 ) )vu+ loc dup ce 2C) d)+ cuv,n+ul 7n 1ond pr8ilor6 c)u-) 2e repune pe rol. ART. 210 !rdine) 9udecrii proce2elor 415 Pen+ru 1iec)re 0edin8 de 9udec)+ 2e v) 7n+oc*i o li2+ cu proce2ele ce 2e de-3)+ 7n )ce) -i6 c)re v) 1i )1i0)+ pe por+)lul in2+)n8ei 0i l) u0) 2lii de 0edin8 cu cel pu8in o or 7n)in+e de 7ncepere) )ce2+ei). Li2+) v) cuprinde 0i in+erv)lele or)re orien+)+ive 1i:)+e pen+ru 2+ri.)re) c)u-elor. /i2po-i8iile )r+. 21( 2un+ )plic)3ile.> 425 Proce2ele decl)r)+e ur.en+e6 cele r*)2e 7n diver.en8 0i cele c)re )u pri*i+ +er*en 7n con+inu)re 2e vor de-3)+e 7n)in+e) celorl)l+e.

435 Proce2ele 7n c)re p)r+e) 2)u pr8ile 2un+ repre-en+)+e ori )2i2+)+e de )voc)+6 re2pec+iv con2ilier 9uridic 2e vor de-3)+e cu priori+)+e. 445 L) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 pen+ru *o+ive +e*einice6 9udec+orul po)+e 2c;i*3) ordine) de pe li2+. ART. 211 A+ri3u8iile pre0edin+elui co*ple+ului de 9udec)+ 415 Pre0edin+ele co*ple+ului conduce 0edin8) de 9udec)+. El de2c;ide6 2u2pend 0i ridic 0edin8). 425 Pre0edin+ele d cuv,n+ul *)i 7n+,i recl)*)n+ului6 )poi p,r,+ului6 precu* 0i celorl)l+e pr8i din proce26 7n 1unc8ie de po-i8i) lor proce2u)l. Repre-en+)n+ul Mini2+erului Pu3lic v) vor3i cel din ur*6 7n )1)r de c)-ul c,nd ) porni+ )c8iune). Al+or per2o)ne 2)u or.)ne c)re p)r+icip l) proce2 li 2e v) d) cuv,n+ul 7n li*i+) drep+urilor pe c)re le )u 7n proce2. 435 %n c)-ul 7n c)re e2+e nece2)r6 pre0edin+ele po)+e d) cuv,n+ul pr8ilor 0i celorl)l8i p)r+icip)n8i6 7n )cee)0i ordine6 de *)i *ul+e ori. 445 Pre0edin+ele po)+e 2 li*i+e-e 7n +i*p in+erven8i) 1iecrei pr8i. %n )ce2+ c)-6 el +re3uie 2 pun 7n vedere pr8ii6 7n)in+e de )Ci d) cuv,n+ul6 +i*pul pe c)re 7l )re l) di2po-i8ie. 4(5 ?udec+orii 2)u pr8ile po+ pune 7n+re3ri celorl)l8i p)r+icip)n8i l) proce2 nu*)i prin *i9locire) pre0edin+elui6 c)re po)+e 7n2 7ncuviin8) c) )ce0+i) 2 pun 7n+re3rile direc+. !rdine) 7n c)re 2e pun 7n+re3rile 2e 2+)3ile0+e de c+re pre0edin+e. ART. 212 Poli8i) 0edin8ei de 9udec)+ 415 Pre0edin+ele co*ple+ului de 9udec)+ e:erci+ poli8i) 0edin8ei6 pu+,nd lu) *2uri pen+ru p2+r)re) ordinii 0i ) 3uneiCcuviin8e6 precu* 0i ) 2ole*ni+8ii 0edin8ei de 9udec)+. 425 /)c nu *)i e2+e loc 7n 2)l) de 0edin86 pre0edin+ele le po)+e cere celor c)re )r veni *)i +,r-iu 2)u c)re dep0e2c nu*rul locurilor e:i2+en+e 2 pr2e)2c 2)l). 435 Ni*eni nu po)+e 1i l2)+ 2 in+re cu )r*e 7n 2)l) de 0edin86 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re le po)r+ 7n e:erci+)re) 2erviciului pe c)re 7l 7ndepline0+e 7n 1)8) in2+)n8ei. 445 Per2o)nele c)re i)u p)r+e l) 0edin8 2un+ o3li.)+e 2 )i3 o pur+)re 0i o 8inu+ cuviincio)2e.

4(5 Cei c)re 2e )dre2e)- in2+)n8ei 7n 0edin8 pu3lic +re3uie 2 2+e) 7n picio)re6 7n2 pre0edin+ele po)+e 7ncuviin8)6 )+unci c,nd )preci)- c e2+e nece2)r6 e:cep8ii de l) )ce)2+ 7nd)+orire. 4@5 Pre0edin+ele )+r).e )+en8i) pr8ii 2)u oricrei )l+e per2o)ne c)re +ul3ur 0edin8) ori ne2oco+e0+e *2urile lu)+e 2 re2pec+e ordine) 0i 3un)Ccuviin86 i)r 7n c)de nevoie di2pune 7ndepr+)re) ei. 4A5 Po+ 1i6 de )2e*ene)6 7ndepr+)8i din 2)l *inorii6 precu* 0i per2o)nele c)re 2C )r 7n18i0) 7n+rCo 8inu+ necuviincio)2. 4'5 /)c 7n)in+e de 7nc;idere) de-3)+erilor un) din+re pr8i ) 1o2+ 7ndepr+)+ din 2)l6 )ce)2+) v) 1i c;e*)+ 7n 2)l pen+ru ) i 2e pune 7n vedere )c+ele e2en8i)le e1ec+u)+e 7n lip2) ei. Ace2+e di2po-i8ii nu 2e )plic 7n c)-ul 7n c)re p)r+e) 7ndepr+)+ e2+e )2i2+)+ de un )pr+or c)re ) r*)2 7n 2)l. 4B5 C,nd cel c)re +ul3ur lini0+e) 0edin8ei e2+e 7n2u0i )pr+orul pr8ii6 pre0edin+ele 7l v) c;e*) l) ordine 0i6 d)c6 din c)u-) )+i+udinii lui6 con+inu)re) de-3)+erilor nu *)i e2+e cu pu+in86 proce2ul 2e v) )*,n)6 )plic,nduC2e )*end) 9udici)r prev-u+ l) )r+. 1'2 )lin. 415 pc+. 26 i)r c;el+uielile oc)-ion)+e de )*,n)re vor 1i +recu+e 7n 2)rcin) 2)6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 di2po-i8iile )r+. 1'@ 1iind )plic)3ile. ART. 213 In1r)c8iunile de )udien8 415 /)c 7n cur2ul 0edin8ei 2e 2v,r0e0+e o in1r)c8iune6 pre0edin+ele o con2+)+ 0i 7l iden+i1ic pe 1p+ui+or. Proce2ulCver3)l 7n+oc*i+ 2e +ri*i+e procurorului. 425 In2+)n8) po)+e6 7n condi8iile le.ii pen)le6 2 di2pun 0i re8inere) 1p+ui+orului. ART. 214 Feri1icrile privind pre-en+)re) pr8ilor 415 In2+)n8) veri1ic iden+i+)+e) pr8ilor6 i)r d)c ele 2un+ repre-en+)+e ori )2i2+)+e6 veri1ic 0i 7*pu+ernicire) 2)u c)li+)+e) celor c)re le repre-in+ ori le )2i2+. 425 %n c)-ul 7n c)re pr8ile nu r2pund l) )pel6 in2+)n8) v) veri1ic) d)c procedur) de ci+)re ) 1o2+ 7ndeplini+ 0i6 dup c)-6 v) proced)6 7n condi8iile le.ii6 l) )*,n)re)6 2u2pend)re) ori l) 9udec)re) proce2ului. ART. 21( A*,n)re) c)u-ei c,nd nu e2+e 7n 2+)re de 9udec)+ Pr8ile po+ cere in2+)n8ei6 l) 7ncepu+ul 0edin8ei6 )*,n)re) c)u-elor c)re nu 2un+ 7n 2+)re de 9udec)+6 d)c )ce2+e cereri nu provo)c de-3)+eri. C,nd co*ple+ul de

9udec)+ e2+e )lc+ui+ din *)i *ul8i 9udec+ori6 )ce)2+ )*,n)re 2e po)+e 1)ce 0i de un 2in.ur 9udec+or. ART. 21@ A*,n)re) 9udec8ii prin 7nvoi)l) pr8ilor 415 A*,n)re) 9udec8ii 7n +e*eiul 7nvoielii pr8ilor nu 2e po)+e 7ncuviin8) dec,+ o 2in.ur d)+ 7n cur2ul proce2ului. 425 /up o )2e*ene) )*,n)re6 d)c pr8ile nu 2+ruie2c 7n 9udec)+6 )ce)2+) v) 1i 2u2pend)+ 0i c)u-) v) 1i repu2 pe rol nu*)i dup pl)+) +):elor de +i*3ru6 po+rivi+ le.ii. 435 In2+)n8) e2+e o3li.)+ 2 cerce+e-e d)c )*,n)re) ceru+ de pr8i pen+ru un *o+iv )nu*i+ nu +inde l) o )*,n)re prin 7nvoi)l) pr8ilorG e2+e 2oco+i+ c) )+)re cerere) de )*,n)re l) c)re ce)l)l+ p)r+e 2C)r pu+e) 7*po+rivi. ART. 21A A*,n)re) 9udec8ii pen+ru lip2 de )pr)re 415 A*,n)re) 9udec8ii pen+ru lip2 de )pr)re po)+e 1i di2pu26 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 nu*)i 7n *od e:cep8ion)l6 pen+ru *o+ive +e*einice 0i c)re nu 2un+ i*pu+)3ile pr8ii 2)u repre-en+)n+ului ei. 425 C,nd in2+)n8) re1u- )*,n)re) 9udec8ii pen+ru )ce2+ *o+iv6 v) )*,n)6 l) cerere) pr8ii6 pronun8)re) 7n vedere) depunerii de conclu-ii 2cri2e. ART. 21' ?udec)re) c)u-ei 7n lip2) pr8ii le.)l ci+)+e 415 Lip2) pr8ii le.)l ci+)+e nu po)+e 7*piedic) 9udec)re) c)u-ei6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. 425 /)c l) orice +er*en 1i:)+ pen+ru 9udec)+ 2e 7n18i0e)- nu*)i un) din+re pr8i6 in2+)n8)6 dup ce v) cerce+) +o)+e lucrrile din do2)r 0i v) )2cul+) 2u28inerile pr8ii pre-en+e6 2e v) pronun8) pe +e*eiul dove-ilor )d*ini2+r)+e6 e:)*in,nd 0i e:cep8iile 0i )prrile pr8ii c)re lip2e0+e. 435 /i2po-i8iile )lin. 415 0i 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul 7n c)re lip2e2c )*3ele pr8i6 de0i )u 1o2+ le.)l ci+)+e6 d)c cel pu8in un) din+re ele ) ceru+ 7n 2cri2 9udec)re) c)u-ei 7n lip2. ART. 21B /i2cu+)re) cererilor 0i e:cep8iilor

In2+)n8) e2+e o3li.)+6 7n orice proce26 2 pun 7n di2cu8i) pr8ilor +o)+e cererile6 e:cep8iile6 7*pre9urrile de 1)p+ 2)u +e*eiurile de drep+ pre-en+)+e de ele6 po+rivi+ le.ii6 2)u invoc)+e din o1iciu. ART. 220 &olo2ire) +r)duc+orului 0i in+erpre+ului 415 C,nd un) din+re pr8i 2)u din+re per2o)nele c)re ur*e)- 2 1ie )2cul+)+e nu cuno)0+e li*3) ro*,n6 in2+)n8) v) 1olo2i un +r)duc+or )u+ori-)+. /)c pr8ile 2un+ de )cord6 9udec+orul 2)u .re1ierul po)+e 1)ce o1iciul de +r)duc+or. %n 2i+u)8i) 7n c)re nu po)+e 1i )2i.ur)+ pre-en8) unui +r)duc+or )u+ori-)+6 2e vor )plic) prevederile )r+. 14( )lin. 445. 425 %n c)-ul 7n c)re un) din+re per2o)nele prev-u+e l) )lin. 415 e2+e *u+6 2urd 2)u 2urdoC*u+ ori6 din orice )l+ c)u-6 nu 2e po)+e e:pri*)6 co*unic)re) cu e) 2e v) 1)ce 7n 2cri26 i)r d)c nu po)+e ci+i 2)u 2crie6 2e v) 1olo2i un in+erpre+. 435 /i2po-i8iile privi+o)re l) e:per8i 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i +r)duc+orilor 0i in+erpre8ilor. ART. 221 A2cul+)re) *inorilor %n c)-ul 7n c)re6 po+rivi+ le.ii6 ur*e)- 2 1ie )2cul+)+ un *inor6 )2cul+)re) 2e v) 1)ce 7n c)*er) de con2iliu. Jin,nd 2e)*) de 7*pre9urrile proce2ului6 in2+)n8) ;o+r0+e d)c prin8ii6 +u+orele 2)u )l+e per2o)ne vor 1i de 1)8 l) )2cul+)re) *inorului. >ART. 222 Pre-en8) per2on)l ) pr8ilor 7n vedere) 2olu8ionrii )*i)3ile ) li+i.iului 415 %n +o+ cur2ul proce2ului6 9udec+orul v) 7ncerc) 7*pc)re) pr8ilor6 d,nduCle 7ndru*rile nece2)re6 po+rivi+ le.ii. %n )ce2+ 2cop6 el v) 2olici+) 7n18i0)re) per2on)l ) pr8ilor6 c;i)r d)c )ce2+e) 2un+ repre-en+)+e. /i2po-i8iile )r+. 23@ )lin. 435 2un+ )plic)3ile. 425 %n li+i.iile c)re6 po+rivi+ le.ii6 po+ 1)ce o3iec+ul procedurii de *ediere6 9udec+orul po)+e invi+) pr8ile 2 p)r+icipe l) o 0edin8 de in1or*)re cu privire l) )v)n+)9ele 1olo2irii )ce2+ei proceduri. C,nd con2ider nece2)r6 8in,nd 2e)*) de circu*2+)n8ele c)u-ei6 9udec+orul v) reco*)nd) pr8ilor 2 recur. l) *ediere6 7n vedere) 2olu8ionrii li+i.iului pe c)le )*i)3il6 7n orice 1)- ) 9udec8ii. Mediere) nu e2+e o3li.)+orie pen+ru pr8i. 435 %n c)-ul 7n c)re 9udec+orul reco*)nd *ediere)6 pr8ile 2e vor pre-en+) l) *edi)+or6 7n vedere) in1or*rii lor cu privire l) )v)n+)9ele *edierii. /up in1or*)re6 pr8ile decid d)c )ccep+ 2)u nu 2olu8ion)re) li+i.iului prin *ediere. P,n l)

+er*enul 1i:)+ de in2+)n86 c)re nu po)+e 1i *)i 2cur+ de 1( -ile6 pr8ile depun proce2ulCver3)l 7n+oc*i+ de *edi)+or cu privire l) re-ul+)+ul 0edin8ei de in1or*)re. 445 Prevederile )lin. 435 nu 2un+ )plic)3ile 7n c)-ul 7n c)re pr8ile )u 7ncerc)+ 2olu8ion)re) li+i.iului prin *ediere )n+erior in+roducerii )c8iunii. 4(5 /)c6 7n condi8iile )lin. 415 2)u 4256 pr8ile 2e 7*p)c6 9udec+orul v) con2+)+) 7nvoi)l) lor 7n cuprin2ul ;o+r,rii pe c)re o v) d). /i2po-i8iile )r+. 434 2un+ )plic)3ile.> ART. 223 I*po2i3ili+)+e) 0i re1u-ul de ) 2e*n) C,nd cel o3li.)+ 2 2e*ne-e un )c+ de procedur nu po)+e 2)u re1u- 2 2e*ne-e6 2e 1)ce *en8iune) core2pun-+o)re 7n )cel )c+6 2u3 2e*n+ur) pre0edin+elui 0i ) .re1ierului. ART. 224 Ter*enul 7n cuno0+in8 415 P)r+e) c)re ) depu2 cerere) per2on)l 2)u prin *)nd)+)r 0i ) lu)+ +er*enul 7n cuno0+in86 precu* 0i p)r+e) c)re ) 1o2+ pre-en+ l) un +er*en de 9udec)+6 per2on)l 2)u prin+rCun repre-en+)n+ le.)l ori conven8ion)l6 c;i)r ne7*pu+ernici+ cu drep+ul de ) cuno)0+e +er*enul6 nu v) 1i ci+)+ 7n +o+ cur2ul 9udecrii l) )ce) in2+)n86 con2ider,nduC2e c e) cuno)0+e +er*enele de 9udec)+ ul+erio)re. Ace2+e di2po-i8ii 7i 2un+ )plic)3ile 0i pr8ii crei)6 per2on)l ori prin repre-en+)n+ le.)l 2)u conven8ion)l ori prin 1unc8ion)rul 2)u per2o)n) 7n2rcin)+ cu pri*ire) core2ponden8ei6 i 2C) 7n*,n)+ ci+)8i) pen+ru un +er*en de 9udec)+6 con2ider,nduC2e c6 7n )ce2+ c)-6 e) cuno)0+e 0i +er*enele de 9udec)+ ul+erio)re )celui) pen+ru c)re ci+)8i) iC) 1o2+ 7n*,n)+.> 425 /i2po-i8iile )lin. 415 nu 2e )plic: 1. 7n c)-ul relurii 9udec8ii6 dup ce ) 1o2+ 2u2pend)+G 2. 7n c)-ul c,nd proce2ul 2e repune pe rolG 3. c,nd p)r+e) e2+e c;e*)+ l) in+ero.)+oriu6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re ) 1o2+ pre-en+ l) 7ncuviin8)re) lui6 c,nd 2C) 2+)3ili+ 0i +er*enul pen+ru lu)re) )ce2+ui)G 4. c,nd6 pen+ru *o+ive +e*einice6 in2+)n8) ) di2pu2 c) p)r+e) 2 1ie ci+)+ l) 1iec)re +er*enG (. 7n c)-ul 7n c)re in2+)n8) de )pel 2)u de recur2 1i:e)- +er*en pen+ru re9udec)re) 1ondului proce2ului dup )nul)re) ;o+r,rii pri*ei in2+)n8e 2)u dup c)2)re) cu re8inere. 435 Mili+)rii 7nc)-)r*)8i 2un+ ci+)8i l) 1iec)re +er*en.

445 /e8inu8ii 2un+ ci+)8i6 de )2e*ene)6 l) 1iec)re +er*en. >ART. 22( Pre2c;i*3)re) +er*enului Ter*enul de 9udec)+ nu po)+e 1i pre2c;i*3)+ dec,+ pen+ru *o+ive +e*einice6 din o1iciu 2)u l) cerere) oricrei) din+re pr8i. Co*ple+ul de 9udec)+ 7nve2+i+ cu 9udec)re) c)u-ei ;o+r0+e 7n c)*er) de con2iliu6 1r ci+)re) pr8ilor. Pr8ile vor 1i ci+)+e de 7nd)+ pen+ru noul +er*en 1i:)+. /i2po-i8iile )r+. 23@ )lin. 435 2un+ )plic)3ile.> ART. 22@ No+ele de 0edin8. %nre.i2+r)re) 0edin8ei 415 Gre1ierul c)re p)r+icip l) 0edin8 e2+e o3li.)+ 2 i) no+e 7n le.+ur cu de210ur)re) proce2ului6 c)re vor 1i vi-)+e de c+re pre0edin+e. Pr8ile po+ cere ci+ire) no+elor 0i6 d)c e2+e c)-ul6 corec+)re) lor. 425 In2+)n8) v) 7nre.i2+r) 0edin8ele de 9udec)+. %nre.i2+r)re) v) pu+e) 1i ul+erior +r)n2cri2 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 7n condi8iile le.ii. Tr)n2crierile 7nre.i2+rrilor vor 1i 2e*n)+e de pre0edin+e 0i de .re1ier 0i vor )ve) pu+ere) dovedi+o)re ) 7nc;eierilor de 0edin8. ART. 22A Red)c+)re) 7nc;eierii de 0edin8 415 Pe 3)-) no+elor de 0edin86 i)r d)c e2+e c)-ul 0i ) 7nre.i2+rrilor e1ec+u)+e6 .re1ierul red)c+e)- 7nc;eiere) de 0edin8. 425 %nc;eiere) 2e red)c+e)- de .re1ier 7n cel *ul+ 3 -ile de l) d)+) 0edin8ei de 9udec)+. ART. 22' Cuprin2ul 7nc;eierii de 0edin8 415 Pen+ru 1iec)re 0edin8 ) in2+)n8ei 2e 7n+oc*e0+e o 7nc;eiere c)re v) cuprinde ur*+o)rele: )5 denu*ire) in2+)n8ei 0i nu*rul do2)ruluiG 35 d)+) 0edin8ei de 9udec)+G c5 nu*ele6 prenu*ele 0i c)li+)+e) *e*3rilor co*ple+ului de 9udec)+6 precu* 0i nu*ele 0i prenu*ele .re1ieruluiG d5 nu*ele 0i prenu*ele 2)u6 dup c)-6 denu*ire) pr8ilor6 nu*ele 0i prenu*ele per2o)nelor c)re le repre-in+ 2)u le )2i2+6 )le )pr+orilor 0i celorl)l+e per2o)ne

c;e*)+e l) proce26 cu )r+)re) c)li+8ii lor6 precu* 0i d)c )u 1o2+ pre-en+e ori )u lip2i+G e5 nu*ele6 prenu*ele procurorului 0i p)rc;e+ul de c)re )p)r8ine6 d)c ) p)r+icip)+ l) 0edin8G 15 d)c procedur) de ci+)re ) 1o2+ le.)l 7ndeplini+G .5 o3iec+ul proce2uluiG ;5 pro3ele c)re )u 1o2+ )d*ini2+r)+eG i5 cererile6 decl)r)8iile 0i pre-en+)re) pe 2cur+ ) 2u28inerilor pr8ilor6 precu* 0i ) conclu-iilor procurorului6 d)c )ce2+) ) p)r+icip)+ l) 0edin8G 95 2olu8i) d)+ 0i *2urile lu)+e de in2+)n86 cu )r+)re) *o+ivelor6 7n 1)p+ 0i 7n drep+G L5 c)le) de )+)c 0i +er*enul de e:erci+)re ) )ce2+ei)6 )+unci c,nd6 po+rivi+ le.ii6 7nc;eiere) po)+e 1i )+)c)+ 2ep)r)+G l5 d)c 9udec)re) ) )vu+ loc 7n 0edin8 pu3lic6 1r pre-en8) pu3licului ori 7n c)*er) de con2iliuG *5 2e*n+ur) *e*3rilor co*ple+ului 0i ) .re1ierului. 425 %nc;eiere) +re3uie 2 )r)+e cu* 2C) de210ur)+ 0edin8)6 cuprin-,nd6 d)c e2+e c)-ul6 *en8iuni de2pre cee) ce 2C) con2e*n)+ 7n proce2eCver3)le 2ep)r)+e. 435 %n c)-ul 7n c)re ;o+r,re) 2e pronun8 7n -iu) 7n c)re )u )vu+ loc de-3)+erile6 nu 2e 7n+oc*e0+e 7nc;eiere) de 0edin86 *en8iunile prev-u+e l) )lin. 415 0i 425 1c,nduC2e 7n p)r+e) in+roduc+iv ) ;o+r,rii. ART. 22B Re.ulile )plic)3ile 415 /i2po-i8iile privi+o)re l) deli3er)re6 opinie 2ep)r)+6 precu* 0i orice )l+e di2po-i8ii re1eri+o)re l) ;o+r,rile prin c)re in2+)n8) 2e de-7nve2+e0+e de 9udec)re) 1ondului cererii 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7nc;eierilor. 425 %n c)-ul 7n c)re 7nc;eierile pronun8)+e de in2+)n8 pe p)rcur2ul 9udec8ii 2un+ 2upu2e )pelului 2)u6 dup c)-6 recur2ului 2ep)r)+ de ;o+r,re) de 1ond6 do2)rul 2e 7n)in+e)- in2+)n8ei 2uperio)re 7n copie cer+i1ic)+ de .re1) in2+)n8ei ) crei 7nc;eiere 2e )+)c. >435 %n c)-ul 7n c)re 2e decl)r )pel 2)u6 dup c)-6 recur2 7*po+riv) unei 7nc;eieri cu privire l) c)re e:i2+ o c;e2+iune li+i.io)2 )2upr) )d*i2i3ili+8ii )+)crii pe c)le 2ep)r)+ ) 7nc;eierii6 cerere) de e:erci+)re ) cii de )+)c 2e 7n)in+e)- in2+)n8ei 2uperio)re 7*preun cu o copie de pe 7nc;eiere) )+)c)+6 cer+i1ic)+ de .re1)

in2+)n8ei. /)c in2+)n8) de con+rol 9udici)r con2+)+ )d*i2i3ili+)+e) cii de )+)c6 v) cere in2+)n8ei c)re ) pronun8)+ 7nc;eiere) )+)c)+ 2 7n)in+e-e do2)rul c)u-ei6 7n condi8iile )lin. 425.> ART. 230 %nc;eierile prep)r)+orii 0i in+erlocu+orii In2+)n8) nu e2+e le.)+ de 7nc;eierile pre*er.+o)re cu c)r)c+er prep)r)+oriu6 ci nu*)i de cele in+erlocu+orii. Hun+ 7nc;eieri in+erlocu+orii )cele) prin c)re6 1r ) 2e ;o+r7 7n +o+ul )2upr) proce2ului6 2e 2olu8ione)- e:cep8ii proce2u)le6 inciden+e procedur)le ori )l+e c;e2+iuni li+i.io)2e. ART. 231 /o*eniul de )plic)re /i2po-i8iile pre-en+ei 2ec8iuni 2e )plic )+,+ l) cerce+)re) proce2ului6 c,+ 0i l) de-3)+ere) 7n 1ond ) c)u-ei.

HECJI NEA ) 2C) Cerce+)re) proce2ului

H #HECJI NEA 1 /i2po-i8ii co*une

ART. 232 Hcopul 0i con8inu+ul cerce+rii proce2ului 415 %n e+)p) de cerce+)re ) proce2ului 2e 7ndepline2c6 7n condi8iile le.ii6 )c+e de procedur l) cerere) pr8ilor ori din o1iciu6 pen+ru pre.+ire) de-3)+erii 7n 1ond ) proce2ului6 d)c e2+e c)-ul. 425 %n vedere) re)li-rii 2copului prev-u+ l) )lin. 4156 in2+)n8): 1. v) re-olv) e:cep8iile ce 2e invoc ori pe c)re le po)+e ridic) din o1iciuG 2. v) e:)*in) cererile de in+erven8ie 1or*ul)+e de pr8i 2)u de +er8e per2o)ne6 7n condi8iile le.iiG

3. v) e:)*in) 1iec)re pre+en8ie 0i )pr)re 7n p)r+e6 pe 3)-) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+6 ) 7n+,*pinrii6 ) r2pun2ului l) 7n+,*pin)re 0i ) e:plic)8iilor pr8ilor6 d)c e2+e c)-ulG 4. v) con2+)+) c)re din+re pre+en8ii 2un+ recuno2cu+e 0i c)re 2un+ con+e2+)+eG (. l) cerere6 v) di2pune6 7n condi8iile le.ii6 *2uri )2i.ur+orii6 *2uri pen+ru )2i.ur)re) dove-ilor ori pen+ru con2+)+)re) unei 2i+u)8ii de 1)p+6 7n c)-ul 7n c)re )ce2+e *2uri nu )u 1o2+ lu)+e6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 po+rivi+ )r+. 1B'G @. v) lu) )c+ de renun8)re) recl)*)n+ului6 de )c;ie2)re) p,r,+ului 2)u de +r)n-)c8i) pr8ilorG A. v) 7ncuviin8) pro3ele 2olici+)+e de pr8i6 pe c)re le .2e0+e concluden+e6 precu* 0i pe cele pe c)re6 din o1iciu6 le con2ider nece2)re pen+ru 9udec)re) proce2ului 0i le v) )d*ini2+r) 7n condi8iile le.iiG '. v) decide 7n le.+ur cu orice )l+e cereri c)re 2e po+ 1or*ul) l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+eG B. v) di2pune c) pr8ile 2 pre-in+e dov)d) e1ec+urii veri1icrilor 7n re.i2+rele de eviden8 ori pu3lici+)+e prev-u+e de Codul civil 2)u de le.i 2peci)leG 10. v) 7ndeplini orice )l+ )c+ de procedur nece2)r 2olu8ionrii c)u-ei6 inclu2iv veri1icri 7n re.i2+rele prev-u+e de le.i 2peci)le. ART. 233 E2+i*)re) dur)+ei cerce+rii proce2ului 415 L) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e6 9udec+orul6 dup )2cul+)re) pr8ilor6 v) e2+i*) dur)+) nece2)r pen+ru cerce+)re) proce2ului6 8in,nd con+ de 7*pre9urrile c)u-ei6 )2+1el 7nc,+ proce2ul 2 1ie 2olu8ion)+ 7n+rCun +er*en op+i* 0i previ-i3il. /ur)+) )2+1el e2+i*)+ v) 1i con2e*n)+ 7n 7nc;eiere. 425 Pen+ru *o+ive +e*einice6 )2cul+,nd pr8ile6 9udec+orul v) pu+e) recon2ider) dur)+) prev-u+ l) )lin. 415. ART. 234 Ale.ere) procedurii de )d*ini2+r)re ) pro3elor ?udec+orul6 l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e6 pune 7n vedere )ce2+or)6 d)c 2un+ repre-en+)+e 2)u )2i2+)+e de )voc)+6 c po+ 2 convin c) pro3ele 2 1ie )d*ini2+r)+e de c+re )voc)8ii lor6 7n condi8iile )r+. 3@0 C 3'2. /i2po-i8iile )r+. 233 2un+ )plic)3ile. ART. 23( Locul cerce+rii proce2ului

415 Cerce+)re) proce2ului )re loc 7n 1)8) 9udec+orului6 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) pr8ilor. /i2po-i8iile )r+. 14B 2un+ )plic)3ile. 425 %n cile de )+)c cerce+)re) proce2ului6 d)c e2+e nece2)r6 2e 1)ce 7n 0edin8 pu3lic. ART. 23@ A2i.ur)re) celeri+8ii 415 Pen+ru cerce+)re) proce2ului6 9udec+orul 1i:e)- +er*ene 2cur+e6 c;i)r de l) o -i l) )l+). /i2po-i8iile )r+. 224 2un+ )plic)3ile. 425 /)c e:i2+ *o+ive +e*einice6 2e po+ )cord) 0i +er*ene *)i 7ndelun.)+e dec,+ cele prev-u+e l) )lin. 415. >42I15 ?udec+orii vor di2pune veri1ic)re) e1ec+urii procedurilor de ci+)re 0i co*unic)re di2pu2e pen+ru 1iec)re +er*en. C,nd e2+e c)-ul6 in2+)n8) v) ordon) lu)re) *2urilor de re1)cere ) )ce2+or proceduri. %n )1)r de )ce2+e *2uri6 in2+)n8) v) pu+e) di2pune c) 7ncuno0+in8)re) pr8ilor 2 2e 1)c 0i +ele1onic6 +ele.r)1ic6 prin 1):6 po0+ elec+ronic 2)u prin orice )l+ *i9loc de co*unic)re ce )2i.ur6 dup c)-6 +r)n2*i+ere) +e:+ului )c+ului 2upu2 co*unicrii ori 7n0+iin8)re) pen+ru pre-en+)re) l) +er*en6 precu* 0i con1ir*)re) pri*irii )c+ului6 re2pec+iv ) 7n0+iin8rii6 d)c pr8ile )u indic)+ in2+)n8ei d)+ele core2pun-+o)re 7n )ce2+ 2cop. /)c 7ncuno0+in8)re) 2C) 1cu+ +ele1onic6 .re1ierul v) 7n+oc*i un re1er)+ 7n c)re v) )r+) *od)li+)+e) de 7ncuno0+in8)re 0i o3iec+ul )ce2+ei).> 435 ?udec+orul po)+e 2+)3ili pen+ru pr8i6 precu* 0i pen+ru )l8i p)r+icip)n8i 7n proce2 7nd)+oriri 7n cee) ce prive0+e pre-en+)re) dove-ilor cu 7n2cri2uri6 rel)8ii 2cri2e6 r2pun2ul 2cri2 l) in+ero.)+oriul co*unic)+ po+rivi+ )r+. 34B6 )2i2+)re) 0i concur2ul l) e1ec+u)re) 7n +er*en ) e:per+i-elor6 precu* 0i orice )l+e de*er2uri nece2)re 2olu8ionrii c)u-ei. >445 C,nd e2+e nece2)r pen+ru 7ndeplinire) 7nd)+oririlor prev-u+e l) )lin. 4356 pr8ile6 e:per8ii6 +r)duc+orii6 in+erpre8ii6 *)r+orii 0i orice )l8i p)r+icip)n8i 7n proce2 po+ 1i 7ncuno0+in8)8i po+rivi+ )lin. 42I15.> >ART. 23@I1 Hu2pend)re) 9udec8ii c)u-ei 415 C,nd con2+)+ c de210ur)re) nor*)l ) proce2ului e2+e 7*piedic)+ din vin) recl)*)n+ului6 prin ne7ndeplinire) o3li.)8iilor 2+)3ili+e 7n cur2ul 9udec8ii6 po+rivi+ le.ii6 9udec+orul po)+e 2u2pend) 9udec)+)6 )r+,nd 7n 7nc;eiere c)re )nu*e o3li.)8ii nu )u 1o2+ re2pec+)+e. /i2po-i8iile )r+. 1'4 2un+ )plic)3ile. 425 L) cerere) pr8ii6 9udec)+) v) 1i relu)+ d)c o3li.)8iile l) c)re 2e re1er )lin. 415 )u 1o2+ 7ndeplini+e 0i6 po+rivi+ le.ii6 )ce)2+) po)+e con+inu).>

ART. 23A %*pre9urrile c)re pun c)p+ proce2ului %n c)-ul 7n c)re6 7n cur2ul cerce+rii proce2ului6 recl)*)n+ul renun8 l) 9udec)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ ori l) drep+ul pre+in26 in+ervine 7nvoi)l) pr8ilor 2)u 2un+ )d*i2e cereri ori e:cep8ii c)re pun c)p+ 7n 7n+re.i*e proce2ului6 1r ) *)i 1i nece2)r de-3)+ere) )2upr) 1ondului 7n c)*er) de con2iliu 2)u 7n 0edin8 pu3lic6 9udec+orul 2e v) pronun8) )2upr) c)u-ei prin ;o+r,re. ART. 23' Ter*in)re) cerce+rii proce2ului 415 C,nd 9udec+orul 2e 2oco+e0+e l*uri+6 prin 7nc;eiere6 decl)r cerce+)re) proce2ului 7nc;ei)+ 0i 1i:e)- +er*en pen+ru de-3)+ere) 1ondului 7n 0edin8 pu3lic. 425 Pen+ru de-3)+ere) 1ondului6 9udec+orul pune 7n vedere pr8ilor 2 red)c+e-e no+e privind 2u28inerile lor 0i 2 le depun l) do2)r cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e de +er*enul 2+)3ili+ po+rivi+ )lin. 4156 1r ) )duce )+in.ere drep+ului )ce2+or) de ) 1or*ul) conclu-ii or)le. 435 Pr8ile po+ 1i de )cord c) de-3)+ere) 1ondului 2 ur*e-e 7n c)*er) de con2iliu6 7n )cee)0i -i 2)u l) un )l+ +er*en. 445 Cerere) de 9udec)+ 7n lip2 pre2upune c p)r+e) c)re ) 1or*ul)+Co ) 1o2+ de )cord 0i c) de-3)+ere) 1ondului 2 )i3 loc 7n c)*er) de con2iliu6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re p)r+e) ) 2olici+)+ e:pre2 c) )ce)2+) 2 )i3 loc 7n 0edin8 pu3lic.

H #HECJI NEA ) 2C) E:cep8iile proce2u)le

ART. 23B No8iune) E:cep8i) proce2u)l e2+e *i9locul prin c)re6 7n condi8iile le.ii6 p)r+e) in+ere2)+6 procurorul 2)u in2+)n8) invoc6 1r 2 pun 7n di2cu8ie 1ondul drep+ului6 nere.ul)ri+8i procedur)le privi+o)re l) co*punere) co*ple+ului 2)u con2+i+uire) in2+)n8ei6 co*pe+en8) in2+)n8ei ori l) procedur) de 9udec)+ 2)u lip2uri re1eri+o)re l) drep+ul l) )c8iune6 ur*rind6 dup c)-6 declin)re) co*pe+en8ei6 )*,n)re) 9udec8ii6 re1)cere) unor )c+e ori )nul)re)6 re2pin.ere) 2)u peri*)re) cererii. ART. 240

E:cep8iile )32olu+e 0i rel)+ive 415 E:cep8iile )32olu+e 2un+ cele prin c)re 2e invoc 7nclc)re) unor nor*e de ordine pu3lic. 425 E:cep8iile rel)+ive 2un+ cele prin c)re 2e invoc 7nclc)re) unor nor*e c)re ocro+e2c cu precdere in+ere2ele pr8ilor. ART. 241 Invoc)re) 415 E:cep8iile )32olu+e po+ 1i invoc)+e de p)r+e 2)u de in2+)n8 7n orice 2+)re ) proce2ului6 d)c prin le.e nu 2e prevede )l+1el. Ele po+ 1i ridic)+e 7n)in+e) in2+)n8ei de recur2 nu*)i d)c6 pen+ru 2olu8ion)re6 nu e2+e nece2)r )d*ini2+r)re) )l+or dove-i 7n )1)r) 7n2cri2urilor noi. 425 E:cep8iile rel)+ive po+ 1i invoc)+e de p)r+e) c)re 9u2+i1ic un in+ere26 cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+ dup 2v,r0ire) nere.ul)ri+8ii procedur)le6 7n e+)p) cerce+rii proce2ului 0i 7n)in+e de ) 2e pune conclu-ii 7n 1ond. 435 Cu +o)+e )ce2+e)6 pr8ile 2un+ o3li.)+e 2 invoce +o)+e *i9lo)cele de )pr)re 0i +o)+e e:cep8iile proce2u)le de 7nd)+ ce le 2un+ cuno2cu+e. %n c)- con+r)r6 ele vor r2punde pen+ru p).u3ele pricinui+e pr8ii )dver2e6 di2po-i8iile )r+. 1'4 C 1'@ 1iind )plic)3ile. ART. 242 Procedur) de 2olu8ion)re 415 In2+)n8) 2e v) pronun8) *)i 7n+,i )2upr) e:cep8iilor de procedur6 precu* 0i )2upr) celor de 1ond c)re 1)c inu+il6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 )d*ini2+r)re) de pro3e ori6 dup c)-6 cerce+)re) 7n 1ond ) c)u-ei. 425 %n c)-ul 7n c)re 2C)u invoc)+ 2i*ul+)n *)i *ul+e e:cep8ii6 in2+)n8) v) de+er*in) ordine) de 2olu8ion)re 7n 1unc8ie de e1ec+ele pe c)re )ce2+e) le produc. 435 /)c in2+)n8) nu 2e po)+e pronun8) de 7nd)+ )2upr) e:cep8iei invoc)+e6 v) )*,n) 9udec)+) 0i v) 2+)3ili un +er*en 2cur+ 7n vedere) 2olu8ionrii e:cep8iei. 445 E:cep8iile vor pu+e) 1i uni+e cu )d*ini2+r)re) pro3elor6 re2pec+iv cu 1ondul c)u-ei nu*)i d)c pen+ru 9udec)re) lor e2+e nece2)r 2 2e )d*ini2+re-e )cele)0i dove-i c) 0i pen+ru 1in)li-)re) e+)pei cerce+rii proce2ului 2)u6 dup c)-6 pen+ru 2olu8ion)re) 1ondului. 4(5 %nc;eiere) prin c)re 2C) re2pin2 e:cep8i)6 precu* 0i ce) prin c)re6 dup )d*i+ere) e:cep8iei6 in2+)n8) ) r*)2 7n con+inu)re 7nve2+i+ po+ 1i )+)c)+e nu*)i od)+ cu 1ondul6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el.

H #HECJI NEA ) 3C) Pro3ele

K 1. /i2po-i8ii .ener)le

ART. 243 H)rcin) pro3ei Cel c)re 1)ce o 2u28inere 7n cur2ul proce2ului +re3uie 2 o dovede)2c6 7n )1)r de c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e. ART. 244 !3iec+ul pro3ei 0i *i9lo)cele de pro3 /ov)d) unui )c+ 9uridic 2)u ) unui 1)p+ 2e po)+e 1)ce prin 7n2cri2uri6 *)r+ori6 pre-u*8ii6 *r+uri2ire) unei) din+re pr8i6 1cu+ din proprie ini8i)+iv 2)u o38inu+ l) in+ero.)+oriu6 prin e:per+i-6 prin *i9lo)cele *)+eri)le de pro36 prin cerce+)re) l) 1)8) locului 2)u prin orice )l+e *i9lo)ce prev-u+e de le.e. >ART. 24( Lip2) 7nd)+oririi de ) pro3) Ni*eni nu e2+e 8inu+ de ) pro3) cee) ce in2+)n8) e2+e 8inu+ 2 i) cuno0+in8 din o1iciu.> ART. 24@ !3li.)+ivi+)+e) cuno)0+erii din o1iciu 415 In2+)n8) de 9udec)+ +re3uie 2 i) cuno0+in8 din o1iciu de drep+ul 7n vi.o)re 7n Ro*,ni). >425 Te:+ele c)re nu 2un+ pu3lic)+e 7n Moni+orul !1ici)l )l Ro*,niei 2)u 7n+rCo )l+ *od)li+)+e )nu*e prev-u+ de le.e6 conven8iile6 +r)+)+ele 0i )cordurile in+ern)8ion)le )plic)3ile 7n Ro*,ni)6 c)re nu 2un+ in+e.r)+e 7n+rCun +e:+ de le.e6 precu* 0i drep+ul in+ern)8ion)l cu+u*i)r +re3uie dovedi+e de p)r+e) in+ere2)+.> >ART. 24A Po2i3ili+)+e) cuno)0+erii din o1iciu

In2+)n8) de 9udec)+ po)+e lu) cuno0+in8 din o1iciu de drep+ul unui 2+)+ 2+rin6 cu condi8i) c) )ce2+) 2 1ie invoc)+. Pro3) le.ii 2+rine 2e 1)ce con1or* di2po-i8iilor Codului civil re1eri+o)re l) con8inu+ul le.ii 2+rine.> ART. 24' Propunere) pro3elor. Rolul in2+)n8ei 415 Pro3ele 2e propun6 2u3 2)nc8iune) decderii6 de c+re recl)*)n+ prin cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+6 i)r de c+re p,r,+ prin 7n+,*pin)re6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. Ele po+ 1i propu2e 0i or)l6 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e. 425 /ove-ile c)re nu )u 1o2+ propu2e 7n condi8iile )lin. 415 nu vor *)i pu+e) 1i ceru+e 0i 7ncuviin8)+e 7n cur2ul proce2ului6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re: 1. nece2i+)+e) pro3ei re-ul+ din *odi1ic)re) cereriiG 2. nevoi) )d*ini2+rrii pro3ei reie2e din cerce+)re) 9udec+ore)2c 0i p)r+e) nu o pu+e) prevede)G 3. p)r+e) 7nvedere)- in2+)n8ei c6 din *o+ive +e*einic 9u2+i1ic)+e6 nu ) pu+u+ propune 7n +er*en pro3ele ceru+eG 4. )d*ini2+r)re) pro3ei nu duce l) )*,n)re) 9udec8iiG (. e:i2+ )cordul e:pre2 )l +u+uror pr8ilor. 435 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 4256 p)r+e) )dver2 )re drep+ul l) pro3) con+r)r nu*)i )2upr) )celui)0i )2pec+ pen+ru c)re 2C) 7ncuviin8)+ pro3) invoc)+. >445 %n c)-ul )*,nrii6 pen+ru *o+ivele prev-u+e l) )lin. 4256 p)r+e) e2+e o3li.)+6 2u3 2)nc8iune) decderii din drep+ul de ) )d*ini2+r) pro3) 7ncuviin8)+: )5 2 depun li2+) *)r+orilor 7n +er*en de ( -ile de l) 7ncuviin8)re) pro3ei6 c,nd 2e cere pro3) cu *)r+oriG 35 2 depun copii cer+i1ic)+e de pe 7n2cri2urile invoc)+e cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e de +er*enul 1i:)+ pen+ru 9udec)+6 d)c 2C) 7ncuviin8)+ pro3) cu 7n2cri2uriG c5 2 depun in+ero.)+oriul 7n +er*en de ( -ile de l) 7ncuviin8)re) )ce2+ei pro3e6 7n c)-urile 7n c)re in+ero.)+oriul +re3uie co*unic)+6 po+rivi+ le.iiG d5 2 depun dov)d) pl8ii c;el+uielilor nece2)re e1ec+urii e:per+i-ei6 7n +er*en de ( -ile de l) nu*ire) e:per+ului 2)u 7n +er*enul 2+)3ili+ de in2+)n8 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. 32( )lin. 4256 d)c 2C) 7ncuviin8)+ pro3) e:per+i-ei.> 4(5 /)c pro3ele propu2e nu 2un+ 7nde2+ul+o)re pen+ru l*urire) 7n 7n+re.i*e ) proce2ului6 in2+)n8) v) di2pune c) pr8ile 2 co*ple+e-e pro3ele. /e )2e*ene)6 9udec+orul po)+e6 din o1iciu6 2 pun 7n di2cu8i) pr8ilor nece2i+)+e) )d*ini2+rrii )l+or pro3e6 pe c)re le po)+e ordon) c;i)r d)c pr8ile 2e 7*po+rive2c.

4@5 Cu +o)+e )ce2+e)6 pr8ile nu po+ invoc) 7n cile de )+)c o*i2iune) in2+)n8ei de ) ordon) din o1iciu pro3e pe c)re ele nu leC)u propu2 0i )d*ini2+r)+ 7n condi8iile le.ii. ART. 24B Ad*i2i3ili+)+e) pro3elor 415 Pro3ele +re3uie 2 1ie )d*i2i3ile po+rivi+ le.ii 0i 2 duc l) 2olu8ion)re) proce2ului. 425 /)c un )nu*i+ 1)p+ e2+e de no+orie+)+e pu3lic ori necon+e2+)+6 in2+)n8) v) pu+e) decide6 8in,nd 2e)*) de circu*2+)n8ele c)u-ei6 c nu *)i e2+e nece2)r dovedire) lui. >435 -)n8ele6 re.ulile deon+olo.ice 0i pr)c+icile 2+)+ornici+e 7n+re pr8i +re3uie pro3)+e6 7n condi8iile le.ii6 de c+re cel c)re le invoc. Re.ul)*en+ele 0i re.le*en+rile loc)le +re3uie dovedi+e de c+re cel c)re le invoc nu*)i l) cerere) in2+)n8ei.> 445 L) cerere) in2+)n8ei6 )u+ori+8ile co*pe+en+e 2un+ o3li.)+e 2 7i co*unice6 7n +er*enul 2+)3ili+6 +o)+e in1or*)8iile6 7n2cri2urile ori re.le*en+rile 2olici+)+e. ART. 2(0 Conven8iile )2upr) pro3elor Conven8iile )2upr) )d*i2i3ili+8ii6 o3iec+ului 2)u 2)rcinii pro3elor 2un+ v)l)3ile6 cu e:cep8i) celor c)re prive2c drep+uri de c)re pr8ile nu po+ di2pune6 ) celor c)re 1)c i*po2i3il ori di1icil dov)d) )c+elor 2)u 1)p+elor 9uridice ori6 dup c)-6 con+r)vin ordinii pu3lice 2)u 3unelor *or)vuri. ART. 2(1 Renun8)re) l) pro3 415 C,nd o p)r+e renun8 l) pro3ele propu2e6 ce)l)l+ p)r+e po)+e 2 0i le 7n2u0e)2c. 425 In2+)n8) po)+e di2pune )d*ini2+r)re) din o1iciu ) pro3ei l) c)re 2C) renun8)+. ART. 2(2 %ncuviin8)re) pro3elor 415 Pro3ele 2e po+ 7ncuviin8) nu*)i d)c 2un+ 7n+runi+e cerin8ele prev-u+e l) )r+. 24B6 7n )1)r de c)-ul c,nd )r e:i2+) pericolul c) ele 2 2e pi)rd prin 7n+,r-iere. 425 %nc;eiere) prin c)re 2e 7ncuviin8e)- pro3ele v) )r+) 1)p+ele ce vor +re3ui dovedi+e6 *i9lo)cele de pro3 7ncuviin8)+e6 precu* 0i o3li.)8iile ce revin pr8ilor 7n le.+ur cu )d*ini2+r)re) )ce2+or).

435 In2+)n8) v) pu+e) li*i+) nu*rul *)r+orilor propu0i. ART. 2(3 Revenire) )2upr) pro3elor 7ncuviin8)+e In2+)n8) po)+e reveni )2upr) unor pro3e 7ncuviin8)+e d)c6 dup )d*ini2+r)re) )l+or pro3e6 )preci)- c )d*ini2+r)re) vreunei) nu *)i e2+e nece2)r. In2+)n8) e2+e 7n2 o3li.)+ 2 pun )ce)2+ 7*pre9ur)re 7n di2cu8i) pr8ilor. ART. 2(4 Ad*ini2+r)re) pro3elor 415 Ad*ini2+r)re) pro3elor 2e v) 1)ce 7n ordine) 2+)3ili+ de in2+)n8. 425 Pro3ele 2e vor )d*ini2+r)6 c,nd e2+e po2i3il6 c;i)r 7n 0edin8) 7n c)re )u 1o2+ 7ncuviin8)+e. Pen+ru )d*ini2+r)re) celorl)l+e pro3e 2e v) 1i:) +er*en6 lu,nduC2e +o+od)+ *2urile ce 2e i*pun pen+ru pre-en+)re) *)r+orilor6 e1ec+u)re) e:per+i-elor6 )ducere) 7n2cri2urilor 0i ) oricror )l+e *i9lo)ce de pro3. 435 Pro3ele vor 1i )d*ini2+r)+e 7n)in+e de 7ncepere) de-3)+erilor )2upr) 1ondului6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 445 /ov)d) 0i dov)d) con+r)r vor 1i )d*ini2+r)+e6 )+unci c,nd e2+e po2i3il6 7n )cee)0i 0edin8. 4(5 /)c 2C) di2pu2 o cerce+)re l) 1)8) locului6 )ce)2+) 2e v) e1ec+u)6 c,nd e2+e c)-ul6 *)i 7n)in+e de )d*ini2+r)re) celorl)l+e pro3e. 4@5 C,nd pro3) cu *)r+ori ) 1o2+ 7ncuviin8)+ 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. 24' )lin. 4256 dov)d) con+r)r v) 1i ceru+6 2u3 2)nc8iune) decderii6 7n )cee)0i 0edin86 d)c )*,ndou pr8ile 2un+ de 1)8. 4A5 P)r+e) c)re ) lip2i+ l) 7ncuviin8)re) dove-ii e2+e o3li.)+ 2 ce)r pro3) con+r)r l) 0edin8) ur*+o)re6 i)r 7n c)- de 7*piedic)re6 l) pri*ul +er*en c,nd 2e 7n18i0e)-. ART. 2(( Locul )d*ini2+rrii pro3elor 415 Ad*ini2+r)re) pro3elor 2e 1)ce 7n 1)8) in2+)n8ei de 9udec)+ 2e2i-)+e6 7n c)*er) de con2iliu6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. 425 /)c6 din *o+ive o3iec+ive6 )d*ini2+r)re) pro3elor nu 2e po)+e 1)ce dec,+ 7n )1)r) loc)li+8ii de re0edin8 ) in2+)n8ei6 )ce)2+) 2e v) pu+e) e1ec+u) prin co*i2ie ro.)+orie6 de c+re o in2+)n8 de )cel)0i .r)d 2)u c;i)r *)i *ic 7n .r)d6 d)c 7n )ce) loc)li+)+e nu e:i2+ o in2+)n8 de )cel)0i .r)d. %n c)-ul 7n c)re 1elul dove-ii

7n.duie 0i pr8ile 2e 7nvoie2c6 in2+)n8) c)re )d*ini2+re)- pro3) po)+e 1i 2cu+i+ de ci+)re) pr8ilor. 435 C,nd in2+)n8) c)re ) pri*i+ co*i2i) ro.)+orie con2+)+ c )d*ini2+r)re) pro3ei ur*e)- ) 2e 1)ce 7n circu*2crip8i) )l+ei in2+)n8e6 v) 7n)in+)6 pe c)le )d*ini2+r)+iv6 cerere) de co*i2ie ro.)+orie in2+)n8ei co*pe+en+e6 co*unic,nd )ce)2+) in2+)n8ei de l) c)re ) pri*i+ 7n2rcin)re). 445 In2+)n8) 7n2rcin)+ prin co*i2ie ro.)+orie v) proced) l) )d*ini2+r)re) pro3elor 7n pre-en8) pr8ilor 2)u6 c;i)r 7n lip26 d)c )u 1o2+ le.)l ci+)+e6 )v,nd )cele)0i )+ri3u8ii c) 0i in2+)n8) 2e2i-)+6 7n cee) ce prive0+e procedur) de ur*)+. 4(5 /up ce 2C) e1ec+u)+ )d*ini2+r)re) pro3elor prin co*i2ie ro.)+orie6 in2+)n8) 2e2i-)+6 d)c e2+e c)-ul6 v) 1i:)6 din o1iciu6 +er*en pen+ru con+inu)re) cerce+rii proce2ului 2)u6 dup c)-6 pen+ru de-3)+ere) 1ondului. ART. 2(@ C;el+uielile nece2)re )d*ini2+rrii pro3elor 415 C,nd )d*ini2+r)re) pro3ei 7ncuviin8)+e nece2i+ c;el+uieli6 in2+)n8) v) pune 7n vedere pr8ii c)re ) ceru+Co 2 depun l) .re16 de 7nd)+ 2)u 7n +er*enul 1i:)+ de in2+)n86 dov)d) )c;i+rii 2u*ei 2+)3ili+e pen+ru )coperire) lor. 425 %n c)-urile 7n c)re pro3) ) 1o2+ di2pu2 din o1iciu 2)u l) cerere) procurorului 7n proce2ul porni+ de )ce2+) 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. B0 )lin. 4156 in2+)n8) v) 2+)3ili6 prin 7nc;eiere6 c;el+uielile de )d*ini2+r)re ) pro3ei 0i p)r+e) c)re +re3uie 2 le pl+e)2c6 pu+,nduCle pune 0i 7n 2)rcin) )*3elor pr8i. 435 Nedepunere) 2u*ei prev-u+e l) )lin. 415 7n +er*enul 1i:)+ )+r).e decdere) pr8ii din drep+ul de ) )d*ini2+r) dov)d) 7ncuviin8)+ 7n 1)8) )celei in2+)n8e. 445 /epunere) 2u*ei prev-u+e l) )lin. 415 2e v) pu+e) 7n2 1)ce 0i dup 7*plinire) +er*enului6 d)c prin )ce)2+) nu 2e )*,n 9udec)+). 4(5 /i2po-i8iile )lin. 415 C 445 2e )plic 0i 7n c)-ul 7n c)re )d*ini2+r)re) pro3ei 2e 1)ce prin co*i2ie ro.)+orie. ART. 2(A Hi+u)8i) pr8ii dec-u+e P)r+e) dec-u+ din drep+ul de ) )d*ini2+r) o pro3 v) pu+e) +o+u0i 2 2e )pere6 di2cu+,nd 7n 1)p+ 0i 7n drep+ +e*einici) 2u28inerilor 0i ) dove-ilor pr8ii po+rivnice. ART. 2(' Apreciere) pro3elor

415 In2+)n8) v) e:)*in) pro3ele )d*ini2+r)+e6 pe 1iec)re 7n p)r+e 0i pe +o)+e 7n )n2)*3lul lor. 425 %n vedere) 2+)3ilirii e:i2+en8ei 2)u ine:i2+en8ei 1)p+elor pen+ru ) cror dovedire pro3ele )u 1o2+ 7ncuviin8)+e6 9udec+orul le )preci)- 7n *od li3er6 po+rivi+ convin.erii 2)le6 7n )1)r de c)-ul c,nd le.e) 2+)3ile0+e pu+ere) lor dovedi+o)re.

K 2. /ov)d) cu 7n2cri2uri

I. /i2po-i8ii .ener)le

ART. 2(B No8iune) %n2cri2ul e2+e orice 2criere 2)u )l+ con2e*n)re c)re cuprinde d)+e de2pre un )c+ 2)u 1)p+ 9uridic6 indi1eren+ de 2upor+ul ei *)+eri)l ori de *od)li+)+e) de con2erv)re 0i 2+oc)re. ART. 2@0 %n2cri2urile pe 2upor+ in1or*)+ic %n2cri2ul pe 2upor+ in1or*)+ic e2+e )d*i2 c) pro3 7n )cele)0i condi8ii c) 7n2cri2ul pe 2upor+ ;,r+ie6 d)c 7ndepline0+e condi8iile prev-u+e de le.e. ART. 2@1 %n2cri2urile 7n 1or* elec+ronic %n2cri2urile 1cu+e 7n 1or* elec+ronic 2un+ 2upu2e di2po-i8iilor le.ii 2peci)le. ART. 2@2 Rolul 2e*n+urii 415 He*n+ur) unui 7n2cri2 1)ce deplin credin86 p,n l) pro3) con+r)r6 de2pre e:i2+en8) con2i*8*,n+ului pr8ii c)re lC) 2e*n)+ cu privire l) con8inu+ul )ce2+ui). /)c 2e*n+ur) )p)r8ine unui 1unc8ion)r pu3lic6 e) con1er )u+en+ici+)+e )celui 7n2cri26 7n condi8iile le.ii. 425 C,nd 2e*n+ur) e2+e elec+ronic6 )ce)2+) nu e2+e v)l)3il dec,+ d)c e2+e reprodu2 7n condi8iile prev-u+e de le.e.

II. %n2cri2ul )u+en+ic

ART. 2@3 No8iune) 415 %n2cri2ul )u+en+ic e2+e 7n2cri2ul 7n+oc*i+ 2)u6 dup c)-6 pri*i+ 0i )u+en+i1ic)+ de o )u+ori+)+e pu3lic6 de no+)rul pu3lic 2)u de c+re o )l+ per2o)n 7nve2+i+ de 2+)+ cu )u+ori+)+e pu3lic6 7n 1or*) 0i condi8iile 2+)3ili+e de le.e. Au+en+ici+)+e) 7n2cri2ului 2e re1er l) 2+)3ilire) iden+i+8ii pr8ilor6 e:pri*)re) con2i*8*,n+ului )ce2+or) cu privire l) con8inu+6 2e*n+ur) )ce2+or) 0i d)+) 7n2cri2ului. 425 E2+e6 de )2e*ene)6 )u+en+ic orice )l+ 7n2cri2 e*i2 de c+re o )u+ori+)+e pu3lic 0i crui) le.e) 7i con1er )ce2+ c)r)c+er. ART. 2@4 Pu+ere) dovedi+o)re 415 %n2cri2ul )u+en+ic 1)ce deplin dov)d6 1)8 de orice per2o)n6 p,n l) decl)r)re) 2) c) 1)l26 cu privire l) con2+)+rile 1cu+e per2on)l de c+re cel c)re ) )u+en+i1ic)+ 7n2cri2ul6 7n condi8iile le.ii. 425 /ecl)r)8iile pr8ilor cuprin2e 7n 7n2cri2ul )u+en+ic 1)c dov)d6 p,n l) pro3) con+r)r6 )+,+ 7n+re pr8i6 c,+ 0i 1)8 de oric)re )l+e per2o)ne. 435 /i2po-i8iile )lin. 425 2un+ )plic)3ile 0i 7n c)-ul *en8iunilor din 7n2cri2 c)re 2un+ 7n direc+ le.+ur cu r)por+ul 9uridic )l pr8ilor6 1r ) con2+i+ui o3iec+ul princip)l )l )c+ului. Celel)l+e *en8iuni con2+i+uie6 7n+re pr8i6 un 7ncepu+ de dov)d 2cri2. ART. 2@( Nuli+)+e) 0i conver2iune) 7n2cri2ului )u+en+ic 415 %n2cri2ul )u+en+ic 7n+oc*i+ 1r re2pec+)re) 1or*elor prev-u+e pen+ru 7nc;eiere) 2) v)l)3il ori de o per2o)n inco*p)+i3il6 neco*pe+en+ 2)u cu dep0ire) co*pe+en8ei e2+e lovi+ de nuli+)+e )32olu+6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. 425 %n2cri2ul prev-u+ l) )lin. 415 1)ce 7n2 deplin dov)d c) 7n2cri2 2u3 2e*n+ur priv)+6 d)c e2+e 2e*n)+ de pr8i6 i)r d)c nu e2+e 2e*n)+6 con2+i+uie6 7n+re )ce2+e)6 do)r un 7ncepu+ de dov)d 2cri2.

III. %n2cri2ul 2u3 2e*n+ur priv)+

ART. 2@@ No8iune) %n2cri2ul 2u3 2e*n+ur priv)+ e2+e )cel) c)re po)r+ 2e*n+ur) pr8ilor6 indi1eren+ de 2upor+ul 2u *)+eri)l. El nu e2+e 2upu2 niciunei )l+e 1or*)li+8i6 7n )1)r) e:cep8iilor )nu*e prev-u+e de le.e. ART. 2@A Pu+ere) dovedi+o)re 415 %n2cri2ul 2u3 2e*n+ur priv)+6 recuno2cu+ de cel crui) 7i e2+e opu2 2)u6 dup c)-6 2oco+i+ de le.e c) recuno2cu+6 1)ce dov)d 7n+re pr8i p,n l) pro3) con+r)r. 425 Men8iunile din 7n2cri2 c)re 2un+ 7n direc+ le.+ur cu r)por+ul 9uridic )l pr8ilor 1)c6 de )2e*ene)6 dov)d p,n l) pro3) con+r)r6 i)r celel)l+e *en8iuni6 2+rine de cuprin2ul )ce2+ui r)por+6 po+ 2ervi do)r c) 7ncepu+ de dov)d 2cri2. ART. 2@' Plur)li+)+e) de e:e*pl)re 415 %n2cri2ul 2u3 2e*n+ur priv)+6 c)re con2+)+ un con+r)c+ 2in)l).*)+ic6 )re pu+ere dovedi+o)re nu*)i d)c ) 1o2+ 1cu+ 7n )+,+e) e:e*pl)re ori.in)le c,+e pr8i cu in+ere2e con+r)re 2un+. 425 n 2in.ur e:e*pl)r ori.in)l e2+e 2u1icien+ pen+ru +o)+e per2o)nele )v,nd )cel)0i in+ere2. 435 &iec)re e:e*pl)r ori.in)l +re3uie 2 1)c *en8iune de2pre nu*rul ori.in)lelor ce )u 1o2+ 1cu+e. Lip2) )ce2+ei *en8iuni nu po)+e 1i opu2 7n2 de cel c)re ) e:ecu+)+6 7n cee) ce 7l prive0+e6 o3li.)8i) con2+)+)+ 7n )cel 7n2cri2. 445 Plur)li+)+e) e:e*pl)relor ori.in)le nu e2+e ceru+ c,nd pr8ile6 de co*un )cord6 )u depu2 2in.urul ori.in)l l) un +er8 )le2 de ele. ART. 2@B &or*)li+)+e) >3un 0i )pro3)+> 415 %n2cri2ul 2u3 2e*n+ur priv)+6 prin c)re o 2in.ur p)r+e 2e o3li. c+re o )l+) 2 7i pl+e)2c o 2u* de 3)ni 2)u o c)n+i+)+e de 3unuri 1un.i3ile6 +re3uie 2 1ie 7n 7n+re.i*e 2cri2 cu *,n) celui c)re 7l 2u32crie 2)u cel pu8in c)6 7n )1)r de 2e*n+ur6 2 1ie 2cri2 cu *,n) 2) >3un 0i )pro3)+ pen+ru ...>6 cu )r+)re) 7n li+ere ) 2u*ei 2)u ) c)n+i+8ii d)+or)+e. 425 C,nd 2u*) )r+)+ 7n cuprin2ul 7n2cri2ului e2+e di1eri+ de ce) )r+)+ 7n 1or*ul) >3un 0i )pro3)+>6 2e pre-u* c o3li.)8i) nu e:i2+ dec,+ pen+ru 2u*) ce)

*)i *ic6 c;i)r d)c 7n2cri2ul 0i 1or*ul) >3un 0i )pro3)+> 2un+ 2cri2e 7n 7n+re.i*e cu *,n) 2) de cel o3li.)+6 )1)r nu*)i d)c 2e dovede0+e 7n c)re p)r+e e2+e .re0e)l 2)u d)c prin le.e 2e prevede )l+1el. ART. 2A0C A#R!GAT ART. 2A1 H)nc8ion)re) nere2pec+rii 1or*)li+8ilor 2peci)le %n2cri2urile 2u3 2e*n+ur priv)+ pen+ru c)re nu 2C)u 7ndeplini+ cerin8ele prev-u+e l) )r+. 2@' 0i 2@B vor pu+e) 1i 2oco+i+e c) 7ncepu+ de dov)d 2cri2. >ART. 2A1I1 %n2cri2urile 7n+oc*i+e de pro1e2ioni0+i 415 /i2po-i8iile )r+. 2@' 0i 2@B nu 2e )plic 7n r)por+urile din+re pro1e2ioni0+i. 425 %n2cri2ul ne2e*n)+6 d)r u+ili-)+ 7n *od o3i0nui+ 7n e:erci8iul )c+ivi+8ii unei 7n+reprinderi pen+ru ) con2+)+) un )c+ 9uridic6 1)ce dov)d) cuprin2ului 2u6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re le.e) i*pune 1or*) 2cri2 pen+ru 7n20i dovedire) )c+ului 9uridic. 435 %n2cri2ul 2u3 2e*n+ur priv)+ 7n+oc*i+ 7n e:erci8iul )c+ivi+8ii unei 7n+reprinderi e2+e pre-u*)+ ) 1i 1o2+ 1cu+ l) d)+) con2e*n)+ 7n cuprin2ul 2u. %n )ce2+ c)-6 d)+) 7n2cri2ului 2u3 2e*n+ur priv)+ po)+e 1i co*3+u+ cu orice *i9loc de pro3. 445 /)c 7n2cri2ul prev-u+ l) )lin. 435 nu con8ine nicio d)+6 )ce)2+) po)+e 1i 2+)3ili+ 7n r)por+urile din+re pr8i cu orice *i9loc de pro3.> ART. 2A2 /)+) cer+ ) 7n2cri2ului 2u3 2e*n+ur priv)+ 415 /)+) 7n2cri2urilor 2u3 2e*n+ur priv)+ e2+e opo-)3il )l+or per2o)ne dec,+ celor c)re leC)u 7n+oc*i+6 nu*)i din -iu) 7n c)re ) deveni+ cer+6 prin un) din+re *od)li+8ile prev-u+e de le.e6 re2pec+iv: 1. din -iu) 7n c)re )u 1o2+ pre-en+)+e 2pre ) 2e con1eri d)+ cer+ de c+re no+)rul pu3lic6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 2)u )l+ 1unc8ion)r co*pe+en+ 7n )ce)2+ privin8G 2. din -iu) c,nd )u 1o2+ 7n18i0)+e l) o )u+ori+)+e 2)u in2+i+u8ie pu3lic6 1c,nduC2e de2pre )ce)2+) *en8iune pe 7n2cri2uriG 3. din -iu) c,nd )u 1o2+ 7nre.i2+r)+e 7n+rCun re.i2+ru 2)u )l+ docu*en+ pu3licG 4. din -iu) *or8ii ori din -iu) c,nd ) 2urveni+ nepu+in8) 1i-ic de ) 2crie ) celui c)re lC) 7n+oc*i+ 2)u ) unui) din+re cei c)re lC)u 2u32cri26 dup c)-G

(. din -iu) 7n c)re cuprin2ul lor e2+e reprodu26 c;i)r 0i pe 2cur+6 7n 7n2cri2uri )u+en+ice 7n+oc*i+e 7n condi8iile )r+. 2@36 precu* 7nc;eieri6 proce2eCver3)le pen+ru punere) de 2i.ilii 2)u pen+ru 1)cere de inven+)rG @. din -iu) 7n c)re 2C) pe+recu+ un )l+ 1)p+ de )cee)0i n)+ur c)re dovede0+e 7n c;ip ne7ndoielnic )n+eriori+)+e) 7n2cri2ului. 425 Hu3 re-erv) unor di2po-i8ii le.)le con+r)re6 in2+)n8)6 8in,nd 2e)*) de 7*pre9urri6 po)+e 2 7nl+ure )plic)re)6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 ) di2po-i8iilor )lin. 415 7n privin8) c;i+)n8elor li3er)+orii. ART. 2A3 Re.i2+rele 0i ;,r+iile do*e2+ice Re.i2+rele 0i ;,r+iile do*e2+ice nu 1)c dov)d pen+ru cel c)re leC) 2cri2. Ele 1)c dov)d 7*po+riv) lui: 1. 7n +o)+e c)-urile 7n c)re )+e2+ ne7ndoielnic o pl)+ pri*i+G 2. c,nd cuprind *en8iune) e:pre2 c 7n2e*n)re) ) 1o2+ 1cu+ 7n 1olo2ul celui )r+)+ drep+ credi+or6 pen+ru ) 8ine loc de +i+lu. ART. 2A4 Re.i2+rele 7n+reprin-+orilor 0i )le )l+or pro1e2ioni0+i 415 Re.i2+rele 7n+reprin-+orilor 0i )le )l+or pro1e2ioni0+i6 7n+oc*i+e 0i 8inu+e cu re2pec+)re) di2po-i8iilor le.)le6 po+ 1)ce 7n+re )ce0+i) deplin dov)d 7n 9u2+i8ie6 pen+ru 1)p+ele 0i c;e2+iunile le.)+e de )c+ivi+)+e) lor pro1e2ion)l. 425 Re.i2+rele prev-u+e l) )lin. 4156 c;i)r ne8inu+e cu re2pec+)re) di2po-i8iilor le.)le6 1)c dov)d con+r) celor c)re leC)u 8inu+. Cu +o)+e )ce2+e)6 p)r+e) c)re 2e prev)le)- de ele nu po)+e 2cind) con8inu+ul lor. 435 %n +o)+e c)-urile6 in2+)n8) e2+e 7n drep+ ) )preci) d)c 2e po)+e )+ri3ui con8inu+ului re.i2+relor unui 7n+reprin-+or 2)u )l+ui pro1e2ioni2+ o )l+ pu+ere dovedi+o)re6 d)c +re3uie 2 2e renun8e l) )ce)2+ pro3 7n c)-ul 7n c)re re.i2+rele pr8ilor nu concord 2)u d)c +re3uie 2 )+ri3uie o credi3ili+)+e *)i *)re re.i2+relor unei) din+re pr8i. ART. 2A( Men8iunile 1cu+e de credi+or !rice *en8iune 1cu+ de credi+or 7n 9o2ul6 pe *)r.ine) 2)u pe do2ul unui +i+lu c)re ) r*)2 ne7n+rerup+ 7n po2e2i) 2) 1)ce dov)d)6 cu +o)+e c nu e2+e nici 2e*n)+6 nici d)+)+ de el6 c,nd +inde ) 2+)3ili li3er)8iune) de3i+orului. Acee)0i pu+ere dovedi+o)re o )re *en8iune) 1cu+ de credi+or 7n 9o2ul6 pe *)r.ine) 2)u pe do2ul duplic)+ului

unui 7n2cri2 2)u )l unei c;i+)n8e6 d)c duplic)+ul 2)u c;i+)n8) e2+e 7n *,inile de3i+orului.

IF. %n2cri2urile pe 2upor+ in1or*)+ic

ART. 2A@ No8iune) 415 C,nd d)+ele unui )c+ 9uridic 2un+ red)+e pe un 2upor+ in1or*)+ic6 docu*en+ul c)re reproduce )ce2+e d)+e con2+i+uie in2+ru*en+ul pro3)+or )l )c+ului6 d)c e2+e in+eli.i3il 0i pre-in+ .)r)n8ii 2u1icien+ de 2erio)2e pen+ru ) 1)ce deplin credin8 7n privin8) con8inu+ului )ce2+ui) 0i ) iden+i+8ii per2o)nei de l) c)re )ce2+) e*)n. 425 Pen+ru ) )preci) c)li+)+e) docu*en+ului6 in2+)n8) +re3uie 2 8in 2e)*) de circu*2+)n8ele 7n c)re d)+ele )u 1o2+ 7n2cri2e 0i docu*en+ul c)re leC) reprodu2. ART. 2AA Pre-u*8i) de v)lidi+)+e ) 7n2crierii %n2criere) d)+elor unui )c+ 9uridic pe 2upor+ in1or*)+ic e2+e pre-u*)+ ) pre-en+) .)r)n8ii 2u1icien+ de 2erio)2e pen+ru ) 1)ce deplin credin8 7n c)-ul 7n c)re e) e2+e 1cu+ 7n *od 2i2+e*)+ic 0i 1r l)cune 0i c,nd d)+ele 7n2cri2e 2un+ pro+e9)+e con+r) )l+errilor 0i con+r)1)cerilor )2+1el 7nc,+ in+e.ri+)+e) docu*en+ului e2+e deplin )2i.ur)+. ! )2+1el de pre-u*8ie e:i2+ 0i 7n 1)vo)re) +er8ilor din 2i*plul 1)p+ c 7n2criere) e2+e e1ec+u)+ de c+re un pro1e2ioni2+. ART. 2A' Pu+ere) dovedi+o)re 415 /)c prin le.e nu 2e prevede )l+1el6 docu*en+ul c)re reproduce d)+ele unui )c+6 7n2cri2e pe un 2upor+ in1or*)+ic6 1)ce deplin dov)d 7n+re pr8i6 p,n l) pro3) con+r)r. 425 /)c 2upor+ul 2)u +e;nolo.i) u+ili-)+ pen+ru red)c+)re nu .)r)n+e)- in+e.ri+)+e) docu*en+ului6 )ce2+) po)+e 2ervi6 dup circu*2+)n8e6 c) *i9loc *)+eri)l de pro3 2)u c) 7ncepu+ de dov)d 2cri2.

F. /uplic)+ele 0i copiile de pe 7n2cri2urile )u+en+ice 2)u 2u3 2e*n+ur priv)+

ART. 2AB Re.i*ul duplic)+elor /uplic)+ele de pe 7n2cri2urile no+)ri)le 2)u )l+e 7n2cri2uri )u+en+ice6 eli3er)+e 7n condi8iile prev-u+e de le.e6 7nlocuie2c ori.in)lul 0i )u )cee)0i pu+ere dovedi+o)re c) 0i )ce2+). ART. 2'0 Re.i*ul copiilor 415 Copi)6 c;i)r le.)li-)+6 de pe orice 7n2cri2 )u+en+ic 2)u 2u3 2e*n+ur priv)+ nu po)+e 1)ce dov)d dec,+ de2pre cee) ce e2+e cuprin2 7n 7n2cri2ul ori.in)l. 425 Pr8ile po+ 2 ce)r con1run+)re) copiei cu ori.in)lul6 pre-en+)re) )ce2+ui) din ur* pu+,nd 1i 7n+o+de)un) ordon)+ de in2+)n86 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. 2'@ )lin. 425. 435 /)c e2+e i*po2i3il 2 1ie pre-en+)+ ori.in)lul 2)u duplic)+ul 7n2cri2ului )u+en+ic ori ori.in)lul 7n2cri2ului 2u3 2e*n+ur priv)+6 copi) le.)li-)+ de pe )ce2+e) con2+i+uie un 7ncepu+ de dov)d 2cri2. 445 Copiile de pe copii nu )u nicio pu+ere dovedi+o)re. 4(5 E:+r)2ele 2)u copiile p)r8i)le 1)c dov)d) c) 0i copiile in+e.r)le 2)u copiile )2i*il)+e )ce2+or)6 7n2 nu*)i pen+ru p)r+e) din 7n2cri2ul ori.in)l pe c)re o reproducG 7n c)-ul 7n c)re 2un+ con+e2+)+e6 i)r ori.in)lul e2+e i*po2i3il 2 1ie pre-en+)+6 in2+)n8) )re drep+ul 2 )precie-e6 7n li*i+ele prev-u+e l) )lin. 435 0i 4456 7n ce *2ur p)r+e) din ori.in)l6 reprodu2 7n e:+r)26 po)+e 1i 2oco+i+ c) )v,nd pu+ere dovedi+o)re6 independen+ de pr8ile din ori.in)l c)re nu )u 1o2+ reprodu2e. ART. 2'1 Copiile 1cu+e pe *icro1il*e 2)u pe 2upor+uri in1or*)+ice /)+ele din 7n2cri2urile )u+en+ice 2)u 2u3 2e*n+ur priv)+ red)+e pe *icro1il*e 0i )l+e 2upor+uri )cce2i3ile de prelucr)re elec+ronic ) d)+elor6 1cu+e cu re2pec+)re) di2po-i8iilor le.)le6 )u )cee)0i pu+ere dovedi+o)re c) 0i 7n2cri2urile 7n 3)-) cror) )u 1o2+ red)+e.

FI. %n2cri2urile reco.ni+ive 2)u re7nnoi+o)re

ART. 2'2 Pu+ere) dovedi+o)re

%n2cri2ul de recuno)0+ere 2)u de re7nnoire ) unei d)+orii pree:i2+en+e 1)ce dov)d 7*po+riv) de3i+orului6 *o0+eni+orilor 2)u 2ucce2orilor 2i 7n drep+uri6 d)c )ce0+i) nu dovede2c6 prin )ducere) docu*en+ului ori.in)r6 c recuno)0+ere) e2+e eron)+ 2)u ine:)c+.

FII. Re.i*ul )l+or 7n2cri2uri

ART. 2'3 Al+e c)+e.orii de 7n2cri2uri 415 Con+r)c+ele 7nc;ei)+e pe 1or*ul)re +ipi-)+e 2)u 2+)nd)rdi-)+e ori 7ncorpor,nd condi8ii .ener)le +ip6 dup c)-6 2un+ con2ider)+e 7n2cri2uri 2u3 2e*n+ur priv)+6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 425 /)c le.e) nu di2pune )l+1el6 3ile+ele6 +ic;e+ele 0i )l+e )2e*ene) docu*en+e6 u+ili-)+e cu oc)-i) 7nc;eierii unor )c+e 9uridice 2)u c)re 7ncorpore)- drep+ul l) )nu*i+e pre2+)8ii6 )u 1or8) pro3)n+ ) 7n2cri2urilor 2u3 2e*n+ur priv)+6 c;i)r d)c nu 2un+ 2e*n)+e. 435 Tele:ul6 precu* 0i +ele.r)*) )le cror ori.in)le6 depu2e l) o1iciul po0+)l6 )u 1o2+ 2e*n)+e de e:pedi+or6 1)c )cee)0i dov)d c) 0i 7n2cri2ul 2u3 2e*n+ur priv)+. ART. 2'4 Ane:ele Pl)nurile6 2c;i8ele6 ;,r+iile6 1o+o.r)1iile 0i orice )l+e docu*en+e )ne:)+e )u )cee)0i pu+ere dovedi+o)re c) 0i 7n2cri2urile l) c)re 2un+ )l+ur)+e6 d)c )u le.+ur direc+ cu 7n2cri2ul 0i po)r+ 2e*n+ur)6 dup c)-6 ) pr8ii 2)u ) per2o)nei co*pe+en+e c)re ) 7n+oc*i+ 7n2cri2ul. ART. 2'( Modi1icrile 7n2cri2ului D+er2+urile6 r)dierile6 corec+urile 0i orice )l+e *odi1icri6 *en8iuni 2)u )du.iri6 1cu+e 7n+rCun 7n2cri26 nu vor 1i lu)+e 7n con2ider)re dec,+ d)c )u 1o2+ con2+)+)+e 2u3 2e*n+ur de cel co*pe+en+ 2 7l 7n+oc*e)2c 2)u de p)r+e) de l) c)re e*)n 7n2cri2ul6 dup c)-.

FIII. Ad*ini2+r)re) pro3ei cu 7n2cri2uri

ART. 2'@ /epunere) 7n2cri2urilor 415 /)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el6 1iec)re p)r+e )re drep+ul 2 depun 7n2cri2urile de c)re 7n8ele.e 2 2e 1olo2e)2c6 7n copie cer+i1ic)+ pen+ru con1or*i+)+e. 425 /)c 7n2cri2ul e2+e depu2 7n copie6 p)r+e) c)re lC) depu2 e2+e o3li.)+ 2 )i3 )2upr) 2) ori.in)lul 0i6 l) cerere6 2 7l pre-in+e in2+)n8ei6 2u3 2)nc8iune) de ) nu 2e 8ine 2e)*) de 7n2cri2. 435 /)c p)r+e) )dver2 nu po)+e 2 70i de) 2e)*) de e:)c+i+)+e) copiei 1)8 cu ori.in)lul 7n18i0)+ 7n 0edin86 9udec+orul v) pu+e) )cord) un +er*en 2cur+6 o3li.,nd p)r+e) 2 depun ori.in)lul 7n p2+r)re) .re1ei. 445 %n2cri2urile depu2e 7n ori.in)l nu vor pu+e) 1i re+r)2e dec,+ dup ce 2e vor l2) copii le.)li-)+e de .re1ierul in2+)n8ei unde )u 1o2+ depu2e. 4(5 %n2cri2urile 7n+oc*i+e 7n )l+ li*3 dec,+ ce) 1olo2i+ 7n 1)8) in2+)n8ei +re3uie 7n2o8i+e de +r)duceri le.)li-)+e. 4@5 %n2cri2urile depu2e 7n copie l) do2)r nu po+ 1i re+r)2e de pr8i. ART. 2'A !3li.)8i) pr8ii )dver2e de ) pre-en+) 7n2cri2ul 415 C,nd p)r+e) 7nvedere)- c p)r+e) )dver2 de8ine un 7n2cri2 pro3)+oriu6 re1eri+or l) proce26 in2+)n8) po)+e ordon) 7n18i0)re) lui. 425 Cerere) de 7n18i0)re v) 1i )d*i26 d)c 7n2cri2ul e2+e co*un pr8ilor din proce26 d)c 7n20i p)r+e) )dver2 2C) re1eri+ 7n proce2 l) )ce2+ 7n2cri2 2)u d)c6 dup le.e6 e) e2+e o3li.)+ 2 7n18i0e-e 7n2cri2ul. ART. 2'' C)-urile de re2pin.ere ) cererii de pre-en+)re ) 7n2cri2ului 415 ?udec+orul v) re2pin.e *o+iv)+ cerere) de depunere l) do2)r ) 7n2cri2ului6 7n 7n+re.i*e 2)u 7n p)r+e6 c,nd: 1. con8inu+ul 7n2cri2ului 2e re1er l) c;e2+iuni 2+ric+ per2on)le privind de*ni+)+e) 2)u vi)8) priv)+ ) unei per2o)neG 2. depunere) 7n2cri2ului )r 7nclc) 7nd)+orire) le.)l de p2+r)re ) 2ecre+uluiG 3. depunere) 7n2cri2ului )r )+r).e ur*rire) pen)l ) pr8ii6 ) 2o8ului 2)u ) unei rude ori )1in p,n l) .r)dul )l +reile) inclu2iv.

425 /)c le.e) nu di2pune )l+1el6 inciden8) vreunui) din+re c)-urile de *)i 2u2 v) 1i veri1ic)+ de 9udec+or6 prin cerce+)re) con8inu+ului 7n2cri2ului. %n 7nc;eiere) de 0edin8 2e v) 1)ce o *en8iune core2pun-+o)re. ART. 2'B Re1u-ul de ) pre-en+) 7n2cri2ul /)c p)r+e) re1u- 2 r2pund l) in+ero.)+oriul ce 2C) propu2 7n dovedire) de8inerii 2)u e:i2+en8ei 7n2cri2ului6 d)c reie2e din dove-ile )d*ini2+r)+e c ) )2cun2 7n2cri2ul ori lC) di2+ru2 2)u d)c6 dup ce 2C) dovedi+ de8inere) 7n2cri2ului6 nu 2e con1or*e)- ordinului d)+ de in2+)n8 de )Cl 7n18i0)6 in2+)n8) v) pu+e) 2oco+i c) dovedi+e )1ir*)8iile 1cu+e cu privire l) con8inu+ul )celui 7n2cri2 de p)r+e) c)re ) ceru+ 7n18i0)re). ART. 2B0 Cerce+)re) 7n2cri2ului prin 9udec+orul dele.)+ 415 C,nd un 7n2cri26 nece2)r de-le.rii proce2ului6 2e .2e0+e l) un) din+re pr8i 0i nu po)+e 1i pre-en+)+ 1iindc )ducere) )r 1i pre) co2+i2i+o)re 2)u c,nd 7n2cri2urile 2un+ pre) volu*ino)2e ori nu*ero)2e6 2e v) pu+e) dele.) un 9udec+or 7n pre-en8) crui) pr8ile vor cerce+) 7n2cri2urile l) locul unde 2e .2e2c. 425 Prin e:cep8ie de l) di2po-i8iile )lin. 4156 in2+)n8)6 8in,nd 2e)*) de 7*pre9urri6 po)+e 2 ce)r do)r pre-en+)re) unor e:+r)2e 2)u copii de pe 7n2cri2urile 2olici+)+e6 cer+i1ic)+e de per2o)n) c)re le de8ine. %n )2e*ene) c)-uri6 d)c e2+e nece2)r6 in2+)n8) po)+e di2pune veri1ic)re) con1or*i+8ii e:+r)2ului 2)u copiei cu ori.in)lul. ART. 2B1 !3li.)8i) +er8ului de ) pre-en+) 7n2cri2ul 415 C,nd 2e )r)+ c un 7n2cri2 nece2)r 2olu8ionrii proce2ului 2e )1l 7n po2e2i) unui +er86 )ce2+) v) pu+e) 1i ci+)+ c) *)r+or6 pun,nduCiC2e 7n vedere 2 )duc 7n2cri2ul 7n in2+)n8. 425 C,nd de8in+orul 7n2cri2ului e2+e o per2o)n 9uridic6 repre-en+)n8ii ei vor pu+e) 1i ci+)8i c) *)r+ori. 435 Ter8ul po)+e re1u-) 7n18i0)re) 7n2cri2ului 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. 2''. ART. 2B2 !3li.)8i) )u+ori+8ii 2)u in2+i+u8iei pu3lice de ) pre-en+) 7n2cri2ul 415 /)c 7n2cri2ul 2e .2e0+e 7n p2+r)re) unei )u+ori+8i 2)u in2+i+u8ii pu3lice6 in2+)n8) v) lu) *2uri6 l) cerere) unei) din+re pr8i 2)u din o1iciu6 pen+ru )ducere)

lui6 7n +er*enul 1i:)+ 7n )ce2+ 2cop6 pun,nd 7n vedere conduc+orului )u+ori+8ii 2)u in2+i+u8iei pu3lice de8in+o)re *2urile ce 2e po+ di2pune 7n c)- de necon1or*)re. >425 Au+ori+)+e) 2)u in2+i+u8i) pu3lic de8in+o)re e2+e 7n drep+ 2 re1u-e +ri*i+ere) 7n2cri2ului c,nd )ce2+) 2e re1er l) )pr)re) n)8ion)l6 2i.ur)n8) pu3lic 2)u rel)8iile diplo*)+ice. E:+r)2e p)r8i)le vor pu+e) 1i +ri*i2e d)c niciunul din+re )ce2+e *o+ive nu 2e opune. /i2po-i8iile )r+. 24@ )lin. 435 2e )plic 7n *od core2pun-+or.> ART. 2B3 %n2cri2urile c)re nu po+ 1i +ri*i2e in2+)n8ei 415 In2+)n8) nu v) pu+e) cere +ri*i+ere) 7n ori.in)l ) cr8ilor 1unci)re 0i ) pl)nurilor6 ) re.i2+relor )u+ori+8ilor 2)u in2+i+u8iilor pu3lice6 ) +e2+)*en+elor depu2e l) in2+)n8e6 no+)ri pu3lici 2)u )voc)8i6 precu* 0i ) )l+or 7n2cri2uri ori.in)le ce 2e .2e2c 7n )r;ivele )ce2+or). He vor pu+e) 7n2 cere copii cer+i1ic)+e )le )ce2+or). 425 Cerce+)re) )ce2+or 7n2cri2uri6 d)c e2+e nece2)r6 2e v) 1)ce6 cu ci+)re) pr8ilor6 de un 9udec+or dele.)+ 2)u6 d)c 7n2cri2ul 2e .2e0+e 7n )l+ loc)li+)+e6 prin co*i2ie ro.)+orie6 de c+re in2+)n8) re2pec+iv. 435 Prin e:cep8ie de l) prevederile )lin. 415 0i 4256 c,nd procedur) veri1icrilor 7n2cri2urilor o i*pune6 in2+)n8) v) pu+e) ordon) pre-en+)re) +e2+)*en+elor ori.in)le 2)u ) )l+or 7n2cri2uri ori.in)le6 depu2e l) in2+)n8e6 no+)ri pu3lici 2)u )voc)8i6 pen+ru e1ec+u)re) e:per+i-ei .r)1o2copice 7n l)3or)+o)rele de 2peci)li+)+e d)c e:per+i-) )c+ului nu 2e po)+e e1ec+u) l) 2ediul )r;ivei. ART. 2B4 Pre-en+)re) re.i2+relor 7n+reprin-+orilor 415 L) cerere) unei) din+re pr8i 2)u c;i)r din o1iciu6 in2+)n8) v) pu+e) ordon) 7n18i0)re) re.i2+relor 7n+reprin-+orilor 0i )le )l+or pro1e2ioni0+i 2)u co*unic)re) lor. 425 C,nd 7n2cri2urile 2)u re.i2+rele prev-u+e l) )lin. 415 ce ur*e)- ) 1i cerce+)+e 2e )1l 7n )l+ circu*2crip8ie 9udec+ore)2c6 cerce+)re) lor 2e v) 1)ce prin co*i2ie ro.)+orie.

IO. Feri1ic)re) 7n2cri2urilor

ART. 2B( Recuno)0+ere) 2)u con+e2+)re) 7n2cri2ului 2u3 2e*n+ur priv)+ 415 Acel) crui) i 2e opune un 7n2cri2 2u3 2e*n+ur priv)+ e2+e d)+or 1ie 2 recuno)2c6 1ie 2 con+e2+e 2criere) ori 2e*n+ur). Con+e2+)re) 2crierii 2)u

2e*n+urii po)+e 1i 1cu+6 l) pri*ul +er*en dup depunere) 7n2cri2ului6 2u3 2)nc8iune) decderii. 425 Mo0+eni+orii 2)u 2ucce2orii 7n drep+uri )i )celui) de l) c)re 2e pre+inde ) 1i 7n2cri2ul po+ decl)r) c nu cuno2c 2cri2ul 2)u 2e*n+ur) )u+orului lor. ART. 2B@ !3li.)8i) de veri1ic)re ) 7n2cri2ului 415 C,nd un) din+re per2o)nele *en8ion)+e l) )r+. 2B( con+e2+ 2criere) 2)u 2e*n+ur) ori decl)r c nu le cuno)0+e6 in2+)n8) v) proced) l) veri1ic)re) 7n2cri2ului prin: 1. co*p)r)re) 2crierii 0i 2e*n+urii de pe 7n2cri2 cu 2criere) 0i 2e*n+ur) din )l+e 7n2cri2uri necon+e2+)+eG 2. e:per+i-G 3. orice )l+e *i9lo)ce de pro3 )d*i2e de le.e. 425 %n )ce2+ 2cop6 pre0edin+ele co*ple+ului de 9udec)+ v) o3li.) p)r+e) crei) i 2e )+ri3uie 2criere) 2)u 2e*n+ur) 2 2crie 0i 2 2e*ne-e 2u3 dic+)re) 2) pr8i din 7n2cri2. Re1u-ul de ) 2crie ori de ) 2e*n) v) pu+e) 1i con2ider)+ c) o recuno)0+ere ) 2crierii 2)u 2e*n+urii. ART. 2BA Procedur) de veri1ic)re 415 ?udec+orul6 dup co*p)r)re) 7n2cri2ului cu 2criere) 2)u 2e*n+ur) 1cu+ 7n 1)8) 2) ori6 d)c e2+e c)-ul6 0i cu )l+e 7n2cri2uri6 2e po)+e l*uri )2upr) 7n2cri2ului. 425 /)c 7n26 din co*p)r)re) 2crierilor6 9udec+orul nu e2+e l*uri+6 v) ordon) c) veri1ic)re) 2 2e 1)c prin e:per+i-6 o3li.,nd pr8ile 2)u )l+e per2o)ne 2 depun de 7nd)+ 7n2cri2uri de co*p)r)8ie. 435 He pri*e2c c) 7n2cri2uri de co*p)r)8ie: 1. 7n2cri2urile )u+en+iceG 2. 7n2cri2urile 2)u )l+e 2crieri priv)+e necon+e2+)+e de pr8iG 3. p)r+e) din 7n2cri2 c)re nu e2+e con+e2+)+G 4. 2cri2ul 2)u 2e*n+ur) 1cu+M1cu+ 7n)in+e) in2+)n8ei. 445 %n2cri2urile depu2e pen+ru veri1ic)re vor 1i 2e*n)+e de pre0edin+e6 .re1ier 0i pr8i. 4(5 Pr8ile i)u cuno0+in8 de 7n2cri2uri 7n 0edin8.

ART. 2B' /enun8)re) 7n2cri2ului c) 1)l2 415 /)c cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en dup pre-en+)re) unui 7n2cri2 1olo2i+ 7n proce2 un) din+re pr8i decl)r c )ce2+) e2+e 1)l2 prin 1)l2i1ic)re) 2crierii 2)u 2e*n+urii6 e) e2+e o3li.)+ 2 )r)+e *o+ivele pe c)re 2e 2pri9in. 425 /)c p)r+e) c)re 1olo2e0+e 7n2cri2ul nu e2+e pre-en+6 in2+)n8) v) ordon) c) )ce)2+) 2 2e pre-in+e per2on)l pen+ru ) lu) cuno0+in8 de denun8)re) 7n2cri2ului c) 1)l26 2 depun ori.in)lul 0i 2 de) e:plic)8iile nece2)re. 435 ?udec+orul po)+e ordon) pre-en+)re) pr8ilor c;i)r 0i 7n)in+e de pri*ul +er*en de 9udec)+6 d)c p)r+e) decl)r6 prin 7n+,*pin)re6 c 2criere) 2)u 2e*n+ur) 2) e2+e 1)l2i1ic)+. 445 %n c)-uri +e*einic 9u2+i1ic)+e6 pr8ile po+ 1i repre-en+)+e prin *)nd)+)ri cu procur 2peci)l. ART. 2BB Feri1ic)re) 2+rii 7n2cri2ului denun8)+ c) 1)l2 415 ?udec+orul v) con2+)+) de 7nd)+6 prin proce2Cver3)l6 2+)re) *)+eri)l ) 7n2cri2ului denun8)+ c) 1)l26 d)c e:i2+ pe el 0+er2+uri6 )du.iri 2)u corec+uri6 )poi 7l v) 2e*n)6 2pre ne2c;i*3)re6 0i 7l v) 7ncredin8) .re1ei6 dup ce v) 1i con+r)2e*n)+ de .re1ier 0i de pr8i. 425 /)c pr8ile nu vor 2)u nu po+ 2 2e*ne-e6 2e v) 1)ce *en8iune de2pre +o)+e )ce2+e) 7n proce2ulCver3)l. ART. 300 A2cul+)re) pr8ilor 415 L) )cel)0i +er*en 7n c)re 7n2cri2ul ) 1o2+ denun8)+ c) 1)l2 2)u6 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. 2B' )lin. 4256 l) +er*enul ur*+or6 9udec+orul 7n+re)3 p)r+e) c)re ) produ2 7n2cri2ul6 d)c 7n8ele.e 2 2e 1olo2e)2c de el. 425 /)c p)r+e) c)re ) 1olo2i+ 7n2cri2ul lip2e0+e6 re1u- 2 r2pund 2)u decl)r c nu 2e *)i 2erve0+e de 7n2cri26 )ce2+) v) 1i 7nl+ur)+6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 dup c)-. 435 /)c p)r+e) c)re ) denun8)+ 7n2cri2ul c) 1)l2 lip2e0+e6 re1u- 2 r2pund 2)u 70i re+r).e decl)r)8i) de denun8)re6 7n2cri2ul v) 1i con2ider)+ c) recuno2cu+. ART. 301 Hu2pend)re) proce2ului 0i 2e2i-)re) p)rc;e+ului

/)c p)r+e) c)re ) pre-en+)+ 7n2cri2ul 2+ruie 2 2e 1olo2e)2c de )ce2+)6 de0i denun8)re) c) 1)l2 ) )ce2+ui) nu ) 1o2+ re+r)26 in2+)n8)6 d)c e2+e indic)+ )u+orul 1)l2ului 2)u co*plicele )ce2+ui)6 po)+e 2u2pend) 9udec)+) proce2ului6 7n)in+,nd de 7nd)+ 7n2cri2ul denun8)+ c) 1)l2 p)rc;e+ului co*pe+en+6 pen+ru cerce+)re) 1)l2ului6 7*preun cu proce2ulCver3)l ce 2e v) 7nc;ei) 7n )ce2+ 2cop. ART. 302 Cerce+)re) 1)l2ului de c+re in2+)n8) civil %n c)-ul 7n c)re6 po+rivi+ le.ii6 )c8iune) pen)l nu po)+e 1i pu2 7n *i0c)re ori nu po)+e con+inu)6 cerce+)re) 1)l2ului 2e v) 1)ce de c+re in2+)n8) civil6 prin orice *i9lo)ce de pro3.

K 3. Pro3) cu *)r+ori

I. Ad*i2i3ili+)+e) pro3ei cu *)r+ori

ART. 303 Ad*i2i3ili+)+e) pro3ei 415 Pro3) cu *)r+ori e2+e )d*i2i3il 7n +o)+e c)-urile 7n c)re le.e) nu di2pune )l+1el. 425 Niciun )c+ 9uridic nu po)+e 1i dovedi+ cu *)r+ori6 d)c v)lo)re) o3iec+ului 2u e2+e *)i *)re de 2(0 lei. Cu +o)+e )ce2+e)6 2e po)+e 1)ce dov)d) cu *)r+ori6 con+r) unui 7n+reprin-+or 2)u )l+ui pro1e2ioni2+6 ) oricrui )c+ 9uridic6 indi1eren+ de v)lo)re) lui6 d)c ) 1o2+ 1cu+ de )ce2+) 7n e:erci8iul )c+ivi+8ii 2)le pro1e2ion)le6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re le.e) 2peci)l cere pro3 2cri2. 435 %n c)-ul 7n c)re le.e) cere 1or*) 2cri2 pen+ru v)lidi+)+e) unui )c+ 9uridic6 )ce2+) nu po)+e 1i dovedi+ cu *)r+ori. 445 /e )2e*ene)6 e2+e in)d*i2i3il pro3) cu *)r+ori d)c pen+ru dovedire) unui )c+ 9uridic le.e) cere 1or*) 2cri26 7n )1)r de c)-urile 7n c)re: 1. p)r+e) 2C) )1l)+ 7n i*po2i3ili+)+e *)+eri)l 2)u *or)l de )C0i 7n+oc*i un 7n2cri2 pen+ru dovedire) )c+ului 9uridicG 2. e:i2+ un 7ncepu+ de dov)d 2cri26 po+rivi+ prevederilor )r+. 304G 3. p)r+e) ) pierdu+ 7n2cri2ul dovedi+or din pricin) unui c)- 1or+ui+ 2)u de 1or8 *)9orG

4. pr8ile convin6 1ie 0i +)ci+6 2 1olo2e)2c )ce)2+ pro36 7n2 nu*)i privi+or l) drep+urile de c)re ele po+ 2 di2punG >(. )c+ul 9uridic e2+e )+)c)+ pen+ru 1r)ud6 ero)re6 dol6 violen8 ori e2+e lovi+ de nuli+)+e )32olu+ pen+ru c)u- ilici+ 2)u i*or)l6 dup c)-G>. @. 2e cere l*urire) cl)u-elor )c+ului 9uridic. 4(5 Pro3) cu *)r+ori nu 2e )d*i+e niciod)+ 7*po+riv) 2)u pe2+e cee) ce cuprinde un 7n2cri2 0i nici de2pre cee) ce 2C)r pre+inde c 2C)r 1i -i2 7n)in+e6 7n +i*pul 2)u 7n ur*) 7n+oc*irii lui6 c;i)r d)c le.e) nu cere 1or*) 2cri2 pen+ru dovedire) )c+ului 9uridic re2pec+iv6 cu e:cep8i) c)-urilor prev-u+e l) )lin. 445. ART. 304 %ncepu+ul de dov)d 2cri2 415 He 2oco+e0+e 7ncepu+ de dov)d 2cri2 orice 2criere6 c;i)r ne2e*n)+ 0i ned)+)+6 c)re provine de l) o per2o)n crei) )ce) 2criere i 2e opune ori de l) cel )l crui 2ucce2or 7n drep+uri e2+e )ce) per2o)n6 d)c 2criere) 1)ce credi3il 1)p+ul pre+in2. 425 Con2+i+uie 7ncepu+ de dov)d 2cri2 0i 7n2cri2ul6 c;i)r ne2e*n)+ de per2o)n) crei) )ce2+) i 2e opune6 d)c ) 1o2+ 7n+oc*i+ 7n 1)8) unui 1unc8ion)r co*pe+en+ c)re )+e2+ c decl)r)8iile cuprin2e 7n 7n2cri2 2un+ con1or*e celor 1cu+e de )ce) per2o)n. 435 %ncepu+ul de dov)d 2cri2 po)+e 1)ce dov)d) 7n+re pr8i nu*)i d)c e2+e co*ple+)+ prin )l+e *i9lo)ce de pro36 inclu2iv prin pro3) cu *)r+ori ori prin pre-u*8ii.

II. Ad*ini2+r)re) pro3ei cu *)r+ori

ART. 30( A2cul+)re) 0i 7nlocuire) *)r+orilor 415 C,nd in2+)n8) ) 7ncuviin8)+ dov)d) cu *)r+ori6 e) v) di2pune ci+)re) 0i )2cul+)re) )ce2+or). 425 %nlocuire) *)r+orilor nu 2e v) 7ncuviin8) dec,+ 7n c)- de *o)r+e6 di2p)ri8ie 2)u *o+ive 3ine 7n+e*ei)+e6 c)- 7n c)re li2+) 2e v) depune 2u3 2)nc8iune) decderii6 7n +er*en de ( -ile de l) 7ncuviin8)re. 435 &iec)re p)r+e v) pu+e) 2 2e 7*po+rive)2c l) )2cul+)re) unui *)r+or c)re nu e2+e 7n2cri2 7n li2+ 2)u nu e2+e iden+i1ic)+ 7n *od l*uri+.

445 /ecdere) din drep+ul de ) )d*ini2+r) dov)d) cu *)r+ori pen+ru ne7ndeplinire) o3li.)8iilor prev-u+e l) )r+. 2(@ 2e )coper d)c )ce0+i) 2e 7n18i0e)- l) +er*enul 1i:)+ pen+ru )2cul+)re) lor. ART. 30@ A2cul+)re) *)r+orilor neci+)8i 415 M)r+orii po+ 1i )2cul+)8i c;i)r l) +er*enul l) c)re pro3) ) 1o2+ 7ncuviin8)+. 425 L) +er*enul 1i:)+ pen+ru )d*ini2+r)re) pro3ei6 p)r+e) v) pu+e) )duce *)r+orii 7ncuviin8)8i c;i)r 1r ) 1i ci+)8i. 435 /)c p)r+e) 2e o3li. 2 pre-in+e *)r+orul l) +er*enul de 9udec)+6 1r ) 1i ci+)+6 7n2 din *o+ive i*pu+)3ile )ce)2+) nu 70i 7ndepline0+e o3li.)8i)6 in2+)n8) v) di2pune ci+)re) *)r+orului pen+ru un nou +er*en. /i2po-i8iile )r+. 30A 2un+ )plic)3ile. ART. 30A Re1u-ul *)r+orului de ) 2e pre-en+) 415 %*po+riv) *)r+orului c)re lip2e0+e l) pri*) ci+)re6 in2+)n8) po)+e e*i+e *)nd)+ de )ducere. 425 %n pricinile ur.en+e6 2e po)+e di2pune )ducere) *)r+orilor cu *)nd)+ c;i)r l) pri*ul +er*en. 435 /)c6 dup e*i+ere) *)nd)+ului de )ducere6 *)r+orul nu po)+e 1i .2i+ 2)u nu 2e 7n18i0e)-6 in2+)n8) v) pu+e) proced) l) 9udec)+. ART. 30' I*po2i3ili+)+e) de pre-en+)re M)r+orul c)re6 din c)u- de 3o)l 2)u )l+ 7*piedic)re .r)v6 nu po)+e veni 7n in2+)n8 v) pu+e) 1i )2cul+)+ l) locul unde 2e )1l6 cu ci+)re) pr8ilor. ART. 30B Per2o)nele c)re nu po+ 1i )2cul+)+e c) *)r+ori 415 Nu po+ 1i *)r+ori: 1. rudele 0i )1inii p,n l) .r)dul )l +reile) inclu2ivG 2. 2o8ul6 1o2+ul 2o86 lo.odnicul ori concu3inulG 3. cei )1l)8i 7n du0*nie 2)u 7n le.+uri de in+ere2e cu vreun) din+re pr8iG 4. per2o)nele pu2e 2u3 in+erdic8ie 9udec+ore)2cG (. cei cond)*n)8i pen+ru *r+urie *incino)2.

425 Pr8ile po+ conveni6 e:pre2 2)u +)ci+6 2 1ie )2cul+)+e c) *)r+ori 0i per2o)nele prev-u+e l) )lin. 415 pc+. 1 C 3. ART. 310 A2cul+)re) rudelor 0i )1inilor %n proce2ele privi+o)re l) 1ili)8ie6 divor8 0i )l+e r)por+uri de 1)*ilie 2e vor pu+e) )2cul+) rudele 0i )1inii prev-u8i l) )r+. 30B6 7n )1)r de de2cenden8i. ART. 311 Per2o)nele 2cu+i+e de ) depune *r+urie 415 Hun+ 2cu+i8i de ) 1i *)r+ori: 1. 2lu9i+orii cul+elor6 *edicii6 1)r*)ci0+ii6 )voc)8ii6 no+)rii pu3lici6 e:ecu+orii 9udec+ore0+i6 *edi)+orii6 *o)0ele 0i )2i2+en8ii *edic)li 0i orice )l8i pro1e2ioni0+i cror) le.e) le i*pune 2 p2+re-e 2ecre+ul de 2erviciu 2)u 2ecre+ul pro1e2ion)l cu privire l) 1)p+ele de c)re )u lu)+ cuno0+in8 7n c)drul 2erviciului ori 7n e:erci+)re) pro1e2iei lor6 c;i)r 0i dup 7nce+)re) )c+ivi+8ii lorG 2. 9udec+orii6 procurorii 0i 1unc8ion)rii pu3lici6 c;i)r 0i dup 7nce+)re) 1unc8iei lor6 )2upr) 7*pre9urrilor 2ecre+e de c)re )u )vu+ cuno0+in8 7n )ce)2+ c)li+)+eG 3. cei c)re prin r2pun2urile lor 2C)r e:pune pe ei 7n0i0i 2)u )r e:pune pe vreun) din+re per2o)nele )r+)+e l) )r+. 30B )lin. 415 pc+. 1 0i 2 l) o pede)p2 pen)l 2)u l) di2pre8ul pu3lic. 425 Per2o)nele prev-u+e l) )lin. 415 pc+. 16 cu e:cep8i) 2lu9i+orilor cul+elor6 vor pu+e) +o+u0i depune *r+urie6 d)c )u 1o2+ de-le.)+e de 2ecre+ul de 2erviciu ori pro1e2ion)l de p)r+e) in+ere2)+ l) p2+r)re) 2ecre+ului6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re prin le.e 2e di2pune )l+1el. 435 For pu+e)6 de )2e*ene)6 depune *r+urie 0i per2o)nele prev-u+e l) )lin. 415 pc+. 26 d)c )u+ori+)+e) 2)u in2+i+u8i) pe l,n. c)re 1unc8ione)- ori )u 1unc8ion)+6 dup c)-6 le d 7ncuviin8)re). ART. 312 Iden+i1ic)re) *)r+orului 415 Pre0edin+ele6 7n)in+e de ) lu) decl)r)8i)6 v) cere *)r+orului 2 )r)+e: )5 nu*ele6 prenu*ele6 pro1e2i)6 do*iciliul 0i v,r2+)G 35 d)c e2+e rud 2)u )1in cu un) din+re pr8i 0i 7n ce .r)dG c5 d)c 2e )1l 7n 2erviciul unei) din+re pr8i.

425 Pre0edin+ele v) pune )poi 7n vedere *)r+orului 7nd)+orire) de ) 9ur) 0i 2e*ni1ic)8i) 9ur*,n+ului. ART. 313 /epunere) 9ur*,n+ului 415 %n)in+e de ) 1i )2cul+)+6 *)r+orul depune ur*+orul 9ur*,n+: >?ur c voi 2pune )devrul 0i c nu voi )2cunde ni*ic din cee) ce 0+iu. A0) 2C*i )9u+e /u*ne-euP>. 425 %n +i*pul depunerii 9ur*,n+ului6 *)r+orul 8ine *,n) pe cruce 2)u pe #i3lie. 435 Re1erire) l) divini+)+e din 1or*ul) 9ur*,n+ului 2e 2c;i*3 po+rivi+ credin8ei reli.io)2e ) *)r+orului. 445 M)r+orului de )l+ reli.ie dec,+ ce) cre0+in nu 7i 2un+ )plic)3ile prevederile )lin. 425. 4(5 M)r+orul 1r con1e2iune v) depune ur*+orul 9ur*,n+: >?ur pe ono)re 0i con0+iin8 c voi 2pune )devrul 0i c nu voi )2cunde ni*ic din cee) ce 0+iu.> 4@5 M)r+orii c)re din *o+ive de con0+iin8 2)u con1e2iune nu depun 9ur*,n+ul vor ro2+i 7n 1)8) in2+)n8ei ur*+o)re) 1or*ul: >M o3li. c voi 2pune )devrul 0i c nu voi )2cunde ni*ic din cee) ce 0+iu.> 4A5 Per2o)nele *u+e 0i 2urdoC*u+e 0+iu+o)re de c)r+e vor depune 9ur*,n+ul +r)n2criind 1or*ul) )ce2+ui) 0i 2e*n,ndCoG per2o)nele ;ipo)cu-ice vor ro2+i 9ur*,n+ul6 i)r cele c)re nu 0+iu 2 2crie vor 9ur) prin 2e*ne cu )9u+orul unui in+erpre+. 4'5 Hi+u)8iile l) c)re 2e re1er )lin. 435 C 4A5 2e re8in de c+re in2+)n8 pe 3)-) )1ir*)8iilor 1cu+e de *)r+or. 4B5 /up depunere) 9ur*,n+ului6 pre0edin+ele v) pune 7n vedere *)r+orului c6 d)c nu v) 2pune )devrul6 2v,r0e0+e in1r)c8iune) de *r+urie *incino)2. 4105 /e2pre +o)+e )ce2+e) 2e 1)ce *en8iune 7n decl)r)8i) 2cri2. ART. 314 Hcu+ire) de 9ur*,n+ Copiii c)re nu )u 7*plini+ v,r2+) de 14 )ni 0i cei c)re 2un+ lip2i8i de di2cern*,n+ 7n *o*en+ul )udierii6 1r ) 1i pu0i 2u3 in+erdic8ie6 po+ 1i )2cul+)8i6 1r 9ur*,n+6 7n2 in2+)n8) le v) )+r).e )+en8i) 2 2pun )devrul 0i v) 8ine 2e)*)6 l) )preciere) depo-i8iei lor6 de 2i+u)8i) lor 2peci)l. ART. 31( A2cul+)re) *)r+orului

415 &iec)re *)r+or v) 1i )2cul+)+ 2ep)r)+6 cei ne)2cul+)8i 7nc nepu+,nd 1i de 1)8. 425 !rdine) )2cul+rii *)r+orilor v) 1i 1i:)+ de pre0edin+e6 8in,nd 2e)*) 0i de cerere) pr8ilor. 435 M)r+orul v) r2punde *)i 7n+,i l) 7n+re3rile pu2e de pre0edin+e6 i)r )poi 0i l) 7n+re3rile pu2e6 cu 7ncuviin8)re) )ce2+ui)6 de c+re p)r+e) c)re lC) propu26 precu* 0i de c+re p)r+e) )dver2. 445 /up )2cul+)re6 *)r+orul r*,ne 7n 2)l) de 0edin8 p,n l) 21,r0i+ul cerce+rii6 )1)r nu*)i d)c in2+)n8) ;o+r0+e )l+1el. 4(5 Cu oc)-i) )udierii6 *)r+orul v) 1i l2)+ 2 70i 1)c li3er depo-i8i)6 1r 2 )i3 voie 2 ci+e)2c un r2pun2 2cri2 de *)i 7n)in+eG el 2e po)+e 2ervi 7n2 de 7n2e*nri6 cu 7ncuviin8)re) pre0edin+elui6 d)r nu*)i pen+ru ) preci-) ci1re 2)u denu*iri. ART. 31@ Re)2cul+)re) 0i con1run+)re) *)r+orilor 415 M)r+orii po+ 1i din nou 7n+re3)8i6 d)c in2+)n8) .2e0+e de cuviin8. 425 M)r+orii )le cror decl)r)8ii nu 2e po+rive2c po+ 1i con1run+)8i. 435 /)c in2+)n8) .2e0+e c 7n+re3)re) pu2 de p)r+e nu po)+e 2 duc l) de-le.)re) proce2ului6 e2+e 9i.ni+o)re 2)u +inde ) pro3) un 1)p+ ) crui dovedire e opri+ de le.e6 nu o v) 7ncuviin8). In2+)n8)6 l) cerere) pr8ii6 v) +rece 7n 7nc;eiere) de 0edin8 )+,+ 7n+re3)re) 1or*ul)+6 c,+ 0i *o+ivul pen+ru c)re nu ) 1o2+ 7ncuviin8)+. ART. 31A Con2e*n)re) decl)r)8iei *)r+orului 415 Mr+uri) 2e v) 2crie de .re1ier6 dup dic+)re) pre0edin+elui 2)u ) 9udec+orului dele.)+6 0i v) 1i 2e*n)+ pe 1iec)re p).in 0i l) 21,r0i+ul ei de 9udec+or6 .re1ier 0i *)r+or6 dup ce )ce2+) ) lu)+ cuno0+in8 de cuprin2. /)c *)r+orul re1u- 2)u nu po)+e 2 2e*ne-e6 2e v) 1)ce *en8iune de2pre )ce)2+) 7n 7nc;eiere) de 0edin8. 425 !rice )du.iri6 0+er2+uri 2)u 2c;i*3ri 7n cuprin2ul *r+uriei +re3uie 7ncuviin8)+e 0i 2e*n)+e de 9udec+or6 de .re1ier 0i *)r+or6 2u3 2)nc8iune) de ) nu 1i lu)+e 7n con2ider)re. 435 Locurile ne2cri2e din decl)r)8ie +re3uie 3)r)+e cu linii6 )2+1el 7nc,+ 2 nu 2e po)+ 1)ce )du.iri. 445 /i2po-i8iile )r+. 22@ )lin. 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. 31' Apreciere) pro3ei cu *)r+ori

%n )preciere) decl)r)8iilor *)r+orilor6 in2+)n8) v) 8ine 2e)*) de 2inceri+)+e) )ce2+or) 0i de 7*pre9urrile 7n c)re )u lu)+ cuno0+in8 de 1)p+ele ce 1)c o3iec+ul decl)r)8iei re2pec+ive. >ART. 31B #nui)l) de *r+urie *incino)2 /)c6 din cerce+)re6 reie2 3nuieli de *r+urie *incino)2 2)u de *i+uire ) *)r+orului6 in2+)n8) v) 7nc;ei) un proce2Cver3)l 0i v) 2e2i-) or.)nul de ur*rire pen)l co*pe+en+.> ART. 320 /rep+urile 3ne0+i )le *)r+orului 415 M)r+orul )re drep+ul l) r)*3ur2)re) c;el+uielilor de +r)n2por+6 c)-)re 0i *)2 d)c e2+e din )l+ loc)li+)+e6 precu* 0i drep+ul l) de2p.u3iri pen+ru )coperire) veni+urilor pe c)re leC)r 1i o38inu+ d)c 0iC)r 1i e:erci+)+ pro1e2i) pe dur)+) lip2ei de l) locul de *unc6 prile9ui+ de c;e*)re) 2) 7n vedere) )2cul+rii c) *)r+or6 2+)3ili+e 7n r)por+ cu 2+)re) 2)u pro1e2i) pe c)re o e:erci+6 precu* 0i cu +i*pul e1ec+iv pierdu+. 425 /rep+urile 3ne0+i 2e )2i.ur de p)r+e) c)re ) propu2 *)r+orul 0i 2e 2+)3ile2c6 l) cerere6 de c+re in2+)n86 prin 7nc;eiere e:ecu+orie.

K 4. Pre-u*8iile

ART. 321 No8iune) Pre-u*8iile 2un+ con2ecin8ele pe c)re le.e) 2)u 9udec+orul le +r).e din+rCun 1)p+ cuno2cu+ 2pre ) 2+)3ili un 1)p+ necuno2cu+. ART. 322 Pre-u*8iile le.)le 415 Pre-u*8i) le.)l 2cu+e0+e de dov)d pe )cel) 7n 1olo2ul crui) e2+e 2+)3ili+ 7n +o+ cee) ce prive0+e 1)p+ele con2ider)+e de le.e c) 1iind dovedi+e. Cu +o)+e )ce2+e)6 p)r+e) crei) 7i pro1i+ pre-u*8i) +re3uie 2 dovede)2c 1)p+ul cuno2cu+6 vecin 0i cone:6 pe c)re 2e 7n+e*ei)- )ce)2+). 425 Pre-u*8i) le.)l po)+e 1i 7nl+ur)+ prin pro3) con+r)r6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el.

ART. 323 Pre-u*8iile 9udici)re %n c)-ul pre-u*8iilor l2)+e l) lu*inile 0i 7n8elepciune) 9udec+orului6 )ce2+) 2e po)+e 7n+e*ei) pe ele nu*)i d)c )u .reu+)+e 0i pu+ere) de ) n)0+e pro3)3ili+)+e) 1)p+ului pre+in2G ele6 7n26 po+ 1i pri*i+e nu*)i 7n c)-urile 7n c)re le.e) )d*i+e dov)d) cu *)r+ori.

K (. E:per+i-)

ART. 324 %ncuviin8)re) e:per+i-ei 415 C,nd6 pen+ru l*urire) unor 7*pre9urri de 1)p+6 in2+)n8) con2ider nece2)r 2 cuno)2c prere) unor 2peci)li0+i6 v) nu*i6 l) cerere) pr8ilor ori din o1iciu6 unul 2)u 3 e:per8i. Ter*enul v) 1i 2+)3ili+ )2+1el 7nc,+ depunere) r)por+ului de e:per+i- l) in2+)n8 2 )i3 loc con1or* di2po-i8iilor )r+. 330. 425 C,nd e2+e nece2)r6 in2+)n8) v) 2olici+) e1ec+u)re) e:per+i-ei unui l)3or)+or 2)u unui in2+i+u+ de 2peci)li+)+e. 435 %n do*eniile 2+ric+ 2peci)li-)+e6 7n c)re nu e:i2+ e:per8i )u+ori-)8i6 din o1iciu 2)u l) cerere) oricrei) din+re pr8i6 9udec+orul po)+e 2olici+) punc+ul de vedere )l unei) 2)u *)i *ul+or per2on)li+8i ori 2peci)li0+i din do*eniul re2pec+iv. 445 /i2po-i8iile re1eri+o)re l) e:per+i-6 cu e:cep8i) celor privind )ducere) cu *)nd)+6 2)nc8ion)re) cu )*end 9udici)r 0i o3li.)re) l) pl)+) de de2p.u3iri6 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or 7n c)-urile prev-u+e l) )lin. 425 0i 435. 4(5 L) e1ec+u)re) e:per+i-ei 7n condi8iile prev-u+e l) )lin. 415 0i 425 po+ p)r+icip) e:per8i )le0i de pr8i 0i 7ncuviin8)8i de in2+)n86 )v,nd c)li+)+e) de con2ilieri )i pr8ilor6 d)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el. %n )ce2+ c)-6 ei po+ 2 de) rel)8ii6 2 1or*ule-e 7n+re3ri 0i o32erv)8ii 0i6 d)c e2+e c)-ul6 2 7n+oc*e)2c un r)por+ 2ep)r)+ cu privire l) o3iec+ivele e:per+i-ei. ART. 32( Nu*ire) e:per+ului 415 /)c pr8ile nu 2e 7nvoie2c )2upr) nu*irii e:per8ilor6 ei 2e vor nu*i de c+re in2+)n86 prin +r).ere l) 2or8i6 de pe li2+) 7n+oc*i+ 0i co*unic)+ de c+re 3iroul loc)l de e:per+i-6 cuprin-,nd per2o)nele 7n2cri2e 7n eviden8) 2) 0i )u+ori-)+e6 po+rivi+ le.ii6 2 e1ec+ue-e e:per+i-e 9udici)re.

>425 %nc;eiere) de nu*ire ) e:per+ului v) 2+)3ili o3iec+ivele )2upr) cror) )ce2+) ur*e)- 2 2e pronun8e6 +er*enul 7n c)re +re3uie 2 e1ec+ue-e e:per+i-)6 onor)riul provi-oriu )l e:per+ului 0i6 d)c e2+e c)-ul6 )v)n2ul pen+ru c;el+uielile de depl)2)re. %n )ce2+ 2cop6 in2+)n8) po)+e 1i:) o )udiere 7n c)*er) de con2iliu6 7n c)drul crei) v) 2olici+) e:per+ului 2 e2+i*e-e co2+ul lucrrii ce ur*e)- ) 1i e1ec+u)+6 c,+ 0i +er*enul nece2)r e1ec+urii e:per+i-ei. To+ )2+1el6 in2+)n8) po)+e 1i:) un +er*en 2cur+ pen+ru c,nd v) 2olici+) e:per+ului 2 e2+i*e-e 7n 2cri2 co2+ul lucrrii ce ur*e)- ) 1i e1ec+u)+6 c,+ 0i +er*enul nece2)r e1ec+urii e:per+i-ei. Po-i8i) pr8ilor v) 1i con2e*n)+ 7n 7nc;eiere. %n 1unc8ie de po-i8i) e:per+ului 0i ) pr8ilor6 in2+)n8) v) 1i:) +er*enul de depunere ) r)por+ului de e:per+i- 0i condi8iile de pl)+ ) co2+urilor nece2)re e1ec+urii e:per+i-ei. 435 /ov)d) pl8ii onor)riului 2e depune l) .re1) in2+)n8ei de p)r+e) c)re ) 1o2+ o3li.)+ prin 7nc;eiere6 7n +er*en de ( -ile de l) nu*ire 2)u 7n +er*enul 2+)3ili+ de in2+)n8 po+rivi+ )lin. 425. !nor)riul po)+e 1i *)9or)+6 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. 333 )lin. 425.> ART. 32@ Recu-)re) e:per+ului 415 E:per8ii po+ 1i recu-)8i pen+ru )cele)0i *o+ive c) 0i 9udec+orii. 425 Recu-)re) +re3uie 2 1ie ceru+ 7n +er*en de ( -ile de l) nu*ire) e:per+ului6 d)c *o+ivul ei e:i2+ l) )ce)2+ d)+G 7n celel)l+e c)-uri +er*enul v) cur.e de l) d)+) c,nd 2C) ivi+ *o+ivul de recu-)re. 435 Recu-rile 2e 9udec cu ci+)re) pr8ilor 0i ) e:per+ului. ART. 32A %n0+iin8)re) 0i 7nlocuire) e:per+ului 415 /i2po-i8iile privi+o)re l) ci+)re6 )ducere) cu *)nd)+ 0i 2)nc8ion)re) *)r+orilor c)re lip2e2c 2un+ deopo+riv )plic)3ile e:per8ilor. 425 /)c e:per+ul nu 2e 7n18i0e)-6 in2+)n8) po)+e di2pune 7nlocuire) lui. ART. 32' A2cul+)re) e:per+ului /)c e:per8ii po+ 2 70i e:pri*e de 7nd)+ opini)6 )ce0+i) vor 1i )2cul+)8i c;i)r 7n 0edin86 i)r prere) lor 2e v) con2e*n) 7n+rCun proce2Cver3)l6 di2po-i8iile )r+. 31A )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. ART. 32B Ci+)re) pr8ilor

415 /)c pen+ru e:per+i- e2+e nevoie de o lucr)re l) 1)8) locului 2)u 2un+ nece2)re e:plic)8iile pr8ilor6 e) nu po)+e 1i 1cu+ dec,+ dup ci+)re) pr8ilor prin 2cri2o)re reco*)nd)+ cu con8inu+ decl)r)+ 0i con1ir*)re de pri*ire6 7n c)re li 2e vor indic) -iu)6 or) 0i locul unde 2e v) 1)ce lucr)re). Ci+)8i)6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 +re3uie co*unic)+ pr8ii cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e) +er*enului de e1ec+u)re ) lucrrii. Con1ir*)re) de pri*ire v) 1i )l+ur)+ r)por+ului de e:per+i-. 425 Pr8ile 2un+ o3li.)+e 2 de) e:per+ului orice l*uriri 7n le.+ur cu o3iec+ul lucrrii. >435 %n c)-ul 7n c)re un) din+re pr8i opune re-i2+en8 2)u 7*piedic 7n orice )l+ *od e1ec+u)re) lucrrii6 in2+)n8) v) pu+e) 2oco+i c) dovedi+e )1ir*)8iile 1cu+e de p)r+e) )dver2 cu privire l) 7*pre9ur)re) de 1)p+ ce 1)ce o3iec+ul lucrrii6 7n con+e:+ul )d*ini2+rrii +u+uror celorl)l+e pro3e. 445 C;el+uielile e1ec+u)+e cu e:per+i-) p,n l) d)+) re1u-ului vor 1i 2upor+)+e de p)r+e) c)re 2C) opu2 e1ec+urii e:per+i-ei. 4(5 %n *od e:cep8ion)l6 c,nd )1l)re) )devrului 7n c)u- e2+e indi2olu3il le.)+ de e1ec+u)re) pro3ei cu e:per+i- +e;nic6 in2+)n8) v) )u+ori-) 1olo2ire) 1or8ei pu3lice 7n 2copul e1ec+urii e:per+i-ei6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie pronun8)+ 7n c)*er) de con2iliu6 dup )2cul+)re) pr8ilor.> ART. 330 R)por+ul de e:per+i- 415 Con2+)+rile 0i conclu-iile *o+iv)+e )le e:per+ului 2)u )le l)3or)+orului ori )le in2+i+u+ului 2peci)li-)+ crui) i 2C) ceru+ e1ec+u)re) e:per+i-ei vor 1i con2e*n)+e 7n+rC un r)por+ 2cri26 c)re v) 1i depu2 cu cel pu8in 10 -ile 7n)in+e de +er*enul 1i:)+ pen+ru 9udec)+. %n c)-uri ur.en+e +er*enul pen+ru depunere) r)por+ului de e:per+i- po)+e 1i *ic0or)+. 425 C,nd 2un+ *)i *ul8i e:per8i cu preri deo2e3i+e lucr)re) +re3uie 2 cuprind prere) *o+iv)+ ) 1iecrui). 435 %n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e6 depunere) r)por+ului 2e v) 1)ce nu*)i dup o38inere) )vi-elor +e;nice nece2)re ce 2e eli3ere)- nu*)i de or.)ni2*ele de 2peci)li+)+e co*pe+en+e. ART. 331 L*urire) 2)u co*ple+)re) r)por+ului /)c e2+e nevoie de l*urire) 2)u co*ple+)re) r)por+ului de e:per+i- ori d)c e:i2+ o con+r)dic8ie 7n+re prerile e:per8ilor6 in2+)n8)6 din o1iciu 2)u l) cerere) pr8ilor6 po)+e 2olici+) e:per8ilor6 l) pri*ul +er*en dup depunere) r)por+ului6 2 7l l*ure)2c 2)u 2 7l co*ple+e-e.

ART. 332 E1ec+u)re) unei noi e:per+i-e 415 Pen+ru *o+ive +e*einice6 in2+)n8) po)+e di2pune6 l) cerere 2)u din o1iciu6 e1ec+u)re) unei noi e:per+i-e de c+re )l+ e:per+. 425 ! nou e:per+i- v) +re3ui ceru+ *o+iv)+6 2u3 2)nc8iune) decderii6 l) pri*ul +er*en dup depunere) r)por+ului6 i)r d)c 2C)u 1or*ul)+ o3iec8iuni6 l) +er*enul i*edi)+ ur*+or depunerii r2pun2ului l) o3iec8iuni ori6 dup c)-6 ) r)por+ului 2upli*en+)r. ART. 333 /rep+urile 3ne0+i )le e:per+ului 415 &)p+) e:per8ilor de ) cere 2)u de ) pri*i o 2u* *)i *)re dec,+ onor)riul 1i:)+ de in2+)n8 2e pedep2e0+e po+rivi+ le.ii pen)le. 425 L) cerere) *o+iv)+ ) e:per8ilor6 8in,nduC2e 2e)*) de lucr)re) e1ec+u)+6 in2+)n8) v) pu+e) *)9or) onor)riul cuveni+ )ce2+or)6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 d)+ cu ci+)re) pr8ilor6 7n2 nu*)i dup depunere) r)por+ului6 ) r2pun2ului l) even+u)lele o3iec8iuni 2)u ) r)por+ului 2upli*en+)r6 dup c)-. 435 E:per+ul )re )cele)0i drep+uri c) 0i *)r+orul 7n cee) ce prive0+e c;el+uielile de +r)n2por+6 c)-)re 0i *)2. ART. 334 Co*i2i) ro.)+orie /)c e:per+i-) 2e 1)ce l) o )l+ in2+)n86 prin co*i2ie ro.)+orie6 nu*ire) e:per8ilor 0i 2+)3ilire) 2u*elor cuveni+e vor 1i l2)+e 7n 2)rcin) )ce2+ei din ur* in2+)n8e.

K @. Mi9lo)cele *)+eri)le de pro3

ART. 33( Lucrurile c) *i9lo)ce de pro3 415 Hun+ *i9lo)ce *)+eri)le de pro3 lucrurile c)re prin 7n2u0irile lor6 prin )2pec+ul lor ori 2e*nele 2)u ur*ele pe c)re le p2+re)- 2erve2c l) 2+)3ilire) unui 1)p+ c)re po)+e duce l) 2olu8ion)re) proce2ului.

425 Hun+6 de )2e*ene)6 *i9lo)ce *)+eri)le de pro3 0i 1o+o.r)1iile6 1o+ocopiile6 1il*ele6 di2curile6 3en-ile de 7nre.i2+r)re ) 2une+ului6 precu* 0i )l+e )2e*ene) *i9lo)ce +e;nice6 d)c nu )u 1o2+ o38inu+e prin 7nclc)re) le.ii ori ) 3unelor *or)vuri. ART. 33@ P2+r)re) 415 Mi9lo)cele *)+eri)le de pro3 pu2e l) di2po-i8i) in2+)n8ei vor 1i p2+r)+e p,n l) 2olu8ion)re) de1ini+iv ) proce2ului. 425 /)c )ducere) l) in2+)n8 ) *i9lo)celor *)+eri)le de pro3 pre-in+ .reu+8i d)+ori+ nu*rului6 volu*ului 2)u )l+or 7n2u0iri )le lor ori locului unde 2e )1l6 )ce2+e) vor 1i l2)+e 7n cu2+odi) de8in+orului 2)u ) )l+ei per2o)ne. ART. 33A Feri1ic)re) 415 Mi9lo)cele *)+eri)le de pro36 )1l)+e 7n p2+r)re) in2+)n8ei6 2e )duc 7n 0edin8) de 9udec)+.

425 /)c *i9lo)cele *)+eri)le de pro3 nu 2e )1l 7n p2+r)re) in2+)n8ei6 )ce)2+) po)+e ordon)6 dup c)-6 1ie )ducere) lor6 1ie veri1ic)re) l) 1)8) locului6 di2po-i8iile )r+. 2'A C 2B4 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. 435 %n 7nc;eiere) 2)u 7n proce2ulCver3)l6 dup c)-6 con8in,nd con2+)+rile in2+)n8ei6 2e v) 1)ce *en8iune 0i de2pre 2+)re) 0i 2e*nele c)r)c+eri2+ice )le *i9lo)celor *)+eri)le de pro3 veri1ic)+e. ART. 33' Re2+i+uire). Trecere) 7n proprie+)+e) uni+8ii )d*ini2+r)+ivC+eri+ori)le %n c)-ul 7n c)re in2+)n8) ) di2pu2 re2+i+uire) 3unurilor c)re )u 2ervi+ c) *i9lo)ce *)+eri)le de pro3 0i cei 7n drep+ ) le pri*i nu le ridic 7n +er*en de @ luni de l) d)+) c,nd )u 1o2+ 7ncuno0+in8)8i 7n )ce2+ 2cop6 in2+)n8)6 7n c)*er) de con2iliu6 ci+,nd pr8ile in+ere2)+e 0i or.)nul 1in)nci)r loc)l co*pe+en+6 v) d) o 7nc;eiere prin c)re )ce2+e lucruri vor 1i con2ider)+e c) )3)ndon)+e 0i +recu+e 7n proprie+)+e) priv)+ ) uni+8ii )d*ini2+r)+ivC+eri+ori)le unde 70i )re 2ediul in2+)n8). %nc;eiere) po)+e 1i )+)c)+ nu*)i cu )pel l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r.

K A. Cerce+)re) l) 1)8) locului

ART. 33B %ncuviin8)re) cerce+rii l) 1)8) locului 415 Cerce+)re) l) 1)8) locului 2e po)+e 1)ce6 l) cerere 2)u din o1iciu6 c,nd in2+)n8) )preci)- c e) e2+e nece2)r pen+ru l*urire) proce2ului. 425 %nc;eiere) prin c)re 2e )d*i+e cerce+)re) v) de+er*in) 7*pre9urrile de 1)p+ ce ur*e)- 2 1ie l*uri+e l) 1)8) locului. ART. 340 E1ec+u)re) cerce+rii l) 1)8) locului 415 Cerce+)re) l) 1)8) locului 2e 1)ce6 cu ci+)re) pr8ilor6 de c+re 9udec+orul dele.)+ 2)u de c+re 7n+re.ul co*ple+ de 9udec)+. Pre-en8) procurorului e2+e o3li.)+orie c,nd p)r+icip)re) )ce2+ui) l) 9udec)+ e2+e ceru+ de le.e. 425 In2+)n8) po)+e6 de )2e*ene)6 7ncuviin8) c) )2cul+)re) *)r+orilor6 e:per8ilor 0i pr8ilor 2 2e 1)c l) 1)8) locului. ART. 341 Con2e*n)re) re-ul+)+ului cerce+rii 415 /e2pre cele con2+)+)+e 0i *2urile lu)+e l) 1)8) locului6 in2+)n8) v) 7n+oc*i un proce2Cver3)l6 7n c)re 2e vor con2e*n) 0i 2u28inerile ori o3iec8iunile pr8ilor6 c)re v) 1i 2e*n)+ de c+re cei pre-en8i. 425 /e2enele6 pl)nurile6 2c;i8ele 2)u 1o+o.r)1iile 1cu+e l) 1)8) locului vor 1i )l+ur)+e proce2uluiCver3)l 0i vor 1i 2e*n)+e de c+re 9udec+or 0i de pr8ile pre-en+e l) cerce+)re.

K '. Mr+uri2ire)

I. Ad*i2i3ili+)+e) pro3ei

ART. 342 No8iune) 0i 1elurile 415 Con2+i+uie *r+uri2ire recuno)0+ere) de c+re un) din+re pr8i6 din proprie ini8i)+iv 2)u 7n c)drul procedurii in+ero.)+oriului6 ) unui 1)p+ pe c)re p)r+e) )dver2 70i 7n+e*ei)- pre+en8i) 2)u6 dup c)-6 )pr)re).

425 Mr+uri2ire) e2+e 9udici)r 2)u e:+r)9udici)r. ART. 343 Mr+uri2ire) 9udici)r 415 Mr+uri2ire) 9udici)r 1)ce deplin dov)d 7*po+riv) )celui) c)re ) 1cu+Co6 1ie per2on)l6 1ie prin *)nd)+)r cu procur 2peci)l. 425 Mr+uri2ire) 9udici)r nu po)+e 1i divi-)+ 7*po+riv) )u+orului dec,+ 7n c)-urile c,nd cuprinde 1)p+e di2+inc+e 0i c)re nu )u le.+ur 7n+re ele. 435 /e )2e*ene)6 *r+uri2ire) 9udici)r nu po)+e 1i nici revoc)+6 )1)r nu*)i d)c 2e 1)ce dov)d) c ) 1o2+ ur*)re) unei erori de 1)p+ 2cu-)3ile. 445 Mr+uri2ire) 9udici)r nu produce e1ec+e d)c ) 1o2+ 1cu+ de o per2o)n lip2i+ de di2cern*,n+ 2)u d)c duce l) pierdere) unui drep+ de c)re cel c)re 1)ce recuno)0+ere) nu po)+e di2pune. ART. 344 Mr+uri2ire) e:+r)9udici)r 415 Mr+uri2ire) 1cu+ 7n )1)r) proce2ului e2+e un 1)p+ 2upu2 )precierii 9udec+orului6 po+rivi+ re.ulilor .ener)le de pro3)8iune. 425 Mr+uri2ire) e:+r)9udici)r ver3)l nu po)+e 1i invoc)+ 7n c)-urile 7n c)re pro3) cu *)r+ori nu e2+e )d*i2.

II. In+ero.)+oriul

ART. 34( %ncuviin8)re) in+ero.)+oriului In2+)n8) po)+e 7ncuviin8)6 l) cerere 2)u din o1iciu6 c;e*)re) l) in+ero.)+oriu ) oricrei) din+re pr8i6 cu privire l) 1)p+e per2on)le6 c)re 2un+ de n)+ur 2 duc l) 2olu8ion)re) proce2ului. ART. 34@ Lu)re) in+ero.)+oriului per2o)nelor 1i-ice 415 Cel c;e*)+ 7n per2o)n v) 1i 7n+re3)+ de c+re pre0edin+e )2upr) 1iecrui 1)p+ 7n p)r+e.

425 Cu 7ncuviin8)re) pre0edin+elui6 1iec)re din+re 9udec+ori6 procurorul6 c,nd p)r+icip l) 9udec)+6 precu* 0i p)r+e) )dver2 po+ pune direc+ 7n+re3ri celui c;e*)+ l) in+ero.)+oriu. 435 P)r+e) v) r2punde 1r 2 po)+ ci+i un proiec+ de r2pun2 2cri2 7n pre)l)3il. E) 2e po)+e 1olo2i 7n2 de 7n2e*nri6 cu 7ncuviin8)re) pre0edin+elui6 d)r nu*)i cu privire l) ci1re 2)u denu*iri. 445 /)c p)r+e) decl)r c pen+ru ) r2punde +re3uie 2 cerce+e-e 7n2cri2uri6 re.i2+re 2)u do2)re6 2e v) pu+e) 1i:) un nou +er*en pen+ru in+ero.)+oriu. 4(5 C,nd )*3ele pr8i 2un+ de 1)8 l) lu)re) in+ero.)+oriului6 ele po+ 1i con1run+)+e. ART. 34A Lu)re) in+ero.)+oriului repre-en+)n+ului le.)l Repre-en+)n+ul le.)l )l unei per2o)ne lip2i+e de c)p)ci+)+e de e:erci8iu 2)u cel c)re )2i2+ per2o)n) cu c)p)ci+)+e de e:erci8iu re2+r,n2 po)+e 1i c;e*)+ per2on)l l) in+ero.)+oriu nu*)i 7n le.+ur cu )c+ele 7nc;ei)+e 0i 1)p+ele 2v,r0i+e 7n )ce)2+ c)li+)+e. ART. 34' Con2e*n)re) r2pun2urilor l) in+ero.)+oriu 415 R2pun2urile l) in+ero.)+oriu vor 1i +recu+e pe )cee)0i 1o)ie cu 7n+re3rile. In+ero.)+oriul v) 1i 2e*n)+ pe 1iec)re p).in de pre0edin+e6 .re1ier6 de cel c)re lC) propu26 precu* 0i de p)r+e) c)re ) r2pun2 dup ce ) lu)+ cuno0+in8 de cuprin2. To+ )2+1el vor 1i 2e*n)+e )du.irile6 0+er2+urile 2)u 2c;i*3rile )du2e6 2u3 2)nc8iune) de ) nu 1i 8inu+e 7n 2e)*. 425 /)c p)r+e) in+ero.)+ 2)u ce)l)l+ p)r+e nu voie0+e ori nu po)+e 2 2e*ne-e6 2e v) con2e*n) 7n 9o2ul in+ero.)+oriului. 435 %n c)-ul 7n c)re in+ero.)+oriul ) 1o2+ di2pu2 din o1iciu6 precu* 0i 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. 34@ )lin. 4256 vor 1i con2e*n)+e 7n 7nc;eiere) de 0edin8 )+,+ 7n+re3rile6 c,+ 0i r2pun2urile. ART. 34B Lu)re) in+ero.)+oriului per2o)nelor 9uridice 415 H+)+ul 0i celel)l+e per2o)ne 9uridice de drep+ pu3lic6 precu* 0i per2o)nele 9uridice de drep+ priv)+ vor r2punde 7n 2cri2 l) in+ero.)+oriul ce li 2e v) co*unic) 7n pre)l)3il6 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. 1'B li+. e5. 425 He e:cep+e)- 2ocie+8ile de per2o)ne6 )i cror )2oci)8i cu drep+ de repre-en+)re vor 1i ci+)8i per2on)l l) in+ero.)+oriu.

ART. 3(0 Lu)re) in+ero.)+oriului pr8ii )1l)+e 7n 2+rin+)+e 415 /)c prin +r)+)+e 2)u conven8ii in+ern)8ion)le l) c)re Ro*,ni) e2+e p)r+e ori prin )c+e nor*)+ive 2peci)le nu 2e prevede )l+1el6 p)r+e) c)re 2e )1l 7n 2+rin+)+e 0i e2+e repre-en+)+ 7n proce2 prin+rCun *)nd)+)r v) pu+e) 1i in+ero.)+ prin )ce2+).> 425 %n )ce2+ c)-6 in+ero.)+oriul v) 1i co*unic)+ 7n 2cri2 *)nd)+)rului6 c)re v) depune r2pun2ul pr8ii d)+ 7n cuprin2ul unei procuri 2peci)le 0i )u+en+ice. /)c *)nd)+)rul e2+e )voc)+6 procur) 2peci)l cer+i1ic)+ de )ce2+) e2+e 2u1icien+. ART. 3(1 Lu)re) in+ero.)+oriului prin 9udec+or dele.)+ 2)u co*i2ie ro.)+orie 415 In2+)n8) po)+e 7ncuviin8) lu)re) in+ero.)+oriului l) locuin8) celui c;e*)+ l) in+ero.)+oriu6 prin+rCun 9udec+or dele.)+6 d)c p)r+e)6 din *o+ive +e*einice6 e2+e 7*piedic)+ de ) veni 7n 1)8) in2+)n8ei. %n )ce2+ c)-6 r2pun2urile l) 7n+re3ri 2e vor con2e*n) 7n pre-en8) pr8ii )dver2e 2)u 7n lip26 d)c )ce)2+) ) 1o2+ ci+)+ 0i nu 2C) pre-en+)+. 425 P)r+e) c)re locuie0+e 7n circu*2crip8i) )l+ei in2+)n8e6 7n c)-urile prev-u+e l) )lin. 4156 2e v) )2cul+) prin co*i2ie ro.)+orie. ART. 3(2 Nepre-en+)re) l) in+ero.)+oriu 0i re1u-ul de ) r2punde /)c p)r+e)6 1r *o+ive +e*einice6 re1u- 2 r2pund l) in+ero.)+oriu 2)u nu 2e 7n18i0e)-6 in2+)n8) po)+e 2oco+i )ce2+e 7*pre9urri c) o *r+uri2ire deplin ori nu*)i c) un 7ncepu+ de dov)d 7n 1olo2ul )celui) c)re ) propu2 in+ero.)+oriul. %n )ce2+ din ur* c)-6 )+,+ dov)d) cu *)r+ori6 c,+ 0i )l+e pro3e6 inclu2iv pre-u*8iile6 po+ 1i )d*i2e pen+ru co*ple+)re) pro3)+oriului.

K B. A2i.ur)re) pro3elor

ART. 3(3 Condi8iile de )d*i2i3ili+)+e 415 !ricine )re in+ere2 2 con2+)+e de ur.en8 *r+uri) unei per2o)ne6 prere) unui e:per+6 2+)re) unor 3unuri6 *o3ile 2)u i*o3ile ori 2 o38in recuno)0+ere) unui 7n2cri26 ) unui 1)p+ 2)u ) unui drep+6 d)c e2+e pericol c) pro3) 2 di2p)r ori 2 1ie .reu de )d*ini2+r)+ 7n vii+or6 v) pu+e) cere6 )+,+ 7n)in+e6 c,+ 0i 7n +i*pul proce2ului6 )d*ini2+r)re) )ce2+or pro3e.

425 %n c)-ul 7n c)re p)r+e) )dver2 70i d )cordul6 cerere) po)+e 1i 1cu+6 c;i)r d)c nu e:i2+ ur.en8. ART. 3(4 Holu8ion)re) cererii 415 Cerere) 2e v) 7ndrep+)6 7n)in+e de 9udec)+6 l) 9udec+ori) 7n circu*2crip8i) crei) 2e )1l *)r+orul 2)u o3iec+ul con2+)+rii6 i)r 7n +i*pul 9udec8ii6 l) in2+)n8) c)re 9udec proce2ul 7n pri*) in2+)n8. 425 P)r+e) v) )r+) 7n cerere pro3ele ) cror )d*ini2+r)re o pre+inde6 1)p+ele pe c)re vre) 2 le dovede)2c6 precu* 0i *o+ivele c)re 1)c nece2)r )2i.ur)re) )ce2+or) 2)u6 dup c)-6 )cordul pr8ii )dver2e. 435 In2+)n8) v) di2pune ci+)re) pr8ilor 0i v) co*unic) pr8ii )dver2e copie de pe cerere. Ace)2+) nu e2+e o3li.)+ 2 depun 7n+,*pin)re. 445 In2+)n8) v) 2olu8ion) cerere) 7n c)*er) de con2iliu6 prin 7nc;eiere. 4(5 %n c)- de pericol 7n 7n+,r-iere6 in2+)n8)6 )preciind 7*pre9urrile6 v) pu+e) 7ncuviin8) cerere) 0i 1r ci+)re) pr8ilor. ART. 3(( Re.i*ul cilor de )+)c 415 %nc;eiere) de )d*i+ere ) cererii de )2i.ur)re e2+e e:ecu+orie 0i nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. 425 %nc;eiere) de re2pin.ere po)+e 1i )+)c)+ 2ep)r)+ nu*)i cu )pel 7n +er*en de ( -ile de l) pronun8)re6 d)c 2C) d)+ cu ci+)re) pr8ilor6 0i de l) co*unic)re6 d)c 2C) d)+ 1r ci+)re) lor. ART. 3(@ Ad*ini2+r)re) pro3elor )2i.ur)+e 415 Ad*ini2+r)re) pro3ei ce +re3uie )2i.ur)+ v) pu+e) 1i 1cu+ de 7nd)+ 2)u l) +er*enul ce 2e v) 1i:) 7n )ce2+ 2cop. 425 Ad*ini2+r)re) pro3elor )2i.ur)+e 2e con2+)+ prin+rCo 7nc;eiere6 c)re nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. ART. 3(A Pu+ere) dovedi+o)re 415 Pro3ele )2i.ur)+e 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. 3(@ vor 1i cerce+)+e de in2+)n86 l) 9udec)re) proce2ului6 2u3 r)por+ul )d*i2i3ili+8ii 0i concluden8ei lor. %n c)-ul 7n c)re

.2e0+e nece2)r6 in2+)n8) v) proced)6 d)c e2+e cu pu+in86 l) o nou )d*ini2+r)re ) pro3elor )2i.ur)+e. 425 Pro3ele )2i.ur)+e po+ 2 1ie 1olo2i+e 0i de p)r+e) c)re nu ) ceru+ )d*ini2+r)re) lor. 435 C;el+uielile 1cu+e cu )d*ini2+r)re) pro3elor vor 1i 8inu+e 7n 2e)* de in2+)n8) c)re 9udec pricin) 7n 1ond. ART. 3(' Con2+)+)re) de ur.en8 ) unei 2+ri de 1)p+ 415 L) cerere) oricrei per2o)ne c)re )re in+ere2ul 2 con2+)+e de ur.en8 o )nu*i+ 2+)re de 1)p+ c)re )r pu+e) 2 7nce+e-e ori 2 2e 2c;i*3e p,n l) )d*ini2+r)re) pro3elor6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 7n circu*2crip8i) crui) ur*e)- 2 2e 1)c con2+)+)re) v) pu+e) con2+)+) l) 1)8) locului )ce)2+ 2+)re de 1)p+. 425 %n c)-ul 7n c)re e1ec+u)re) con2+)+rii prev-u+e l) )lin. 415 nece2i+ concur2ul pr8ii )dver2e 2)u )l unei )l+e per2o)ne6 con2+)+)re) nu po)+e 1i 1cu+ dec,+ cu )cordul )ce2+ei). 435 %n lip2) )cordului prev-u+ l) )lin. 4256 p)r+e) in+ere2)+ v) pu+e) cere in2+)n8ei 2 7ncuviin8e-e e1ec+u)re) con2+)+rii. In2+)n8) po)+e 7ncuviin8) e1ec+u)re) con2+)+rii 1r ci+)re) )celui) 7*po+riv) crui) 2e cere. /i2po-i8iile )r+. 3(4 C 3(A 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 445 Proce2ulCver3)l de con2+)+)re v) 1i co*unic)+ 7n copie celui 7*po+riv) crui) 2C ) 1cu+ con2+)+)re)6 d)c nu ) 1o2+ de 1)86 0i )re pu+ere) dovedi+o)re ) 7n2cri2ului )u+en+ic. ART. 3(B /i2po-i8iile 2peci)le %n c)- de pericol 7n 7n+,r-iere6 )2i.ur)re) dove-ii 0i con2+)+)re) unei 2+ri de 1)p+ 2e vor pu+e) 1)ce 0i 7n -ilele nelucr+o)re 0i c;i)r 7n )1)r) orelor le.)le6 7n2 nu*)i cu 7ncuviin8)re) e:pre2 ) in2+)n8ei.

H #HECJI NEA ) 4C) Ad*ini2+r)re) pro3elor de c+re )voc)8i 2)u con2ilieri 9uridici

ART. 3@0 /o*eniul de )plic)re

/i2po-i8iile pre-en+ei 2ec8iuni 2un+ )plic)3ile +u+uror li+i.iilor6 cu e:cep8i) celor ce prive2c 2+)re) civil 0i c)p)ci+)+e) per2o)nelor6 rel)8iile de 1)*ilie6 precu* 0i orice )l+e drep+uri )2upr) cror) le.e) nu per*i+e ) 2e 1)ce +r)n-)c8ie. ART. 3@1 !3li.)8i) in2+)n8ei L) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile )u 1o2+ le.)l ci+)+e 0i d)c )ce2+e) 2un+ pre-en+e 2)u repre-en+)+e6 in2+)n8) le v) 7n+re3) d)c 2un+ de )cord c) pro3ele 2 1ie )d*ini2+r)+e po+rivi+ di2po-i8iilor din pre-en+) 2u32ec8iune. ART. 3@2 Conven8i) pr8ilor 415 L) +er*enul prev-u+ l) )r+. 3@1 pr8ile6 pre-en+e per2on)l 2)u repre-en+)+e6 po+ conveni c) )voc)8ii c)re le )2i2+ 0i le repre-in+ 2 )d*ini2+re-e pro3ele 7n c)u-6 po+rivi+ di2po-i8iilor pre-en+ei 2u32ec8iuni. 425 Con2i*8*,n+ul pen+ru )d*ini2+r)re) pro3elor6 prev-u+ l) )lin. 4156 2e v) d) de c+re pr8i6 per2on)l 2)u prin *)nd)+)r cu 7*pu+ernicire 2peci)l6 7n 1)8) in2+)n8ei6 lu,nduC2e )c+ de2pre )ce)2+) 7n 7nc;eiere6 2)u prin 7n2cri2 7n+oc*i+ 7n 1)8) )voc)+ului6 c)re e2+e o3li.)+ 2 cer+i1ice con2i*8*,n+ul 0i 2e*n+ur) pr8ii pe c)re o )2i2+ ori o repre-in+. /)c 2un+ *)i *ul+e pr8i )2i2+)+e de )cel)0i )voc)+6 con2i*8*,n+ul 2e v) d) de 1iec)re din+re ele 2ep)r)+. 435 To+od)+6 1iec)re p)r+e e2+e o3li.)+ 2 decl)re c pen+ru procedur) din pre-en+) 2u32ec8iune 70i )le.e do*iciliul l) )voc)+ul c)re o repre-in+. 445 Con2i*8*,n+ul d)+ po+rivi+ )lin. 425 nu po)+e 1i revoc)+ de c+re un) din+re pr8i. ART. 3@3 /e210ur)re) 0edin8ei de 9udec)+ Pe p)rcur2ul )d*ini2+rrii pro3elor de c+re )voc)8i6 0edin8ele de 9udec)+6 )+unci c,nd )ce2+e) 2un+ nece2)re6 2e de210o)r po+rivi+ )r+. 23(6 cu p)r+icip)re) o3li.)+orie ) )voc)8ilor. ART. 3@4 M2urile lu)+e de in2+)n8 415 /up con2+)+)re) v)l)3ili+8ii con2i*8*,n+ului d)+ con1or* )r+. 3@26 in2+)n8) v) lu) *2urile prev-u+e l) )r+. 232 )lin. 425. /i2po-i8iile )r+. 24B6 2(06 )r+. 2(1 )lin. 4156 )r+. 2(2 0i 2(4 2un+ )plic)3ile.

425 C,nd6 po+rivi+ le.ii6 cererile prev-u+e l) )lin. 415 po+ 1i 1or*ul)+e 0i ul+erior pri*ului +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e6 in2+)n8) po)+e )cord) 7n )ce2+ 2cop un +er*en 2cur+6 d)+ 7n cuno0+in8 pr8ilor repre-en+)+e prin )voc)+. 435 /i2po-i8iile )r+. 222 0i )le )r+. 24' )lin. 425 C 445 2un+ )plic)3ile. 445 P)r+e) c)re lip2e0+e ne9u2+i1ic)+ l) +er*enul de 7ncuviin8)re ) pro3elor v) 1i dec-u+ din drep+ul de ) *)i propune 0i )d*ini2+r) orice pro36 cu e:cep8i) celei cu 7n2cri2uri6 d)r v) pu+e) p)r+icip) l) )d*ini2+r)re) pro3elor de c+re ce)l)l+ p)r+e 0i v) pu+e) co*3)+e )ce2+e pro3e. ART. 3@( Ter*enul )d*ini2+rrii pro3elor 415 Pen+ru )d*ini2+r)re) pro3elor de c+re )voc)8i in2+)n8) v) 2+)3ili un +er*en de p,n l) @ luni6 8in,nd 2e)*) de volu*ul 0i co*ple:i+)+e) )ce2+or). 425 Ter*enul prev-u+ l) )lin. 415 v) pu+e) 1i prelun.i+ d)c 7n cur2ul )d*ini2+rrii pro3elor: 1. 2e invoc o e:cep8ie 2)u un inciden+ procedur)l )2upr) crui)6 po+rivi+ le.ii6 in2+)n8) +re3uie 2 2e pronun8eG 7n )ce2+ c)-6 +er*enul 2e prelun.e0+e cu +i*pul nece2)r 2olu8ionrii e:cep8iei 2)u inciden+uluiG 2. ) 7nce+)+6 din orice c)u-6 con+r)c+ul de )2i2+en8 9uridic din+re un) din+re pr8i 0i )voc)+ul 2uG 7n )ce2+ c)-6 +er*enul 2e prelun.e0+e cu cel *ul+ o lun pen+ru )n.)9)re) )l+ui )voc)+G 3. un) din+re pr8i ) deced)+G 7n )ce2+ c)-6 +er*enul 2e prelun.e0+e cu +i*pul 7n c)re proce2ul e2+e 2u2pend)+ po+rivi+ )r+. 40@ )lin. 415 pc+. 1 2)u cu +er*enul )cord)+ pr8ii in+ere2)+e pen+ru in+roducere) 7n proce2 ) *o0+eni+orilorG 4. 7n orice )l+e c)-uri 7n c)re le.e) prevede 2u2pend)re) proce2ului6 +er*enul 2e prelun.e0+e cu perio)d) 2u2pendrii6 di2po-i8iile )r+. 40( )lin. 415 pc+. 2 ne1iind 7n2 )plic)3ile. ART. 3@@ Pro.r)*ul )d*ini2+rrii pro3elor 415 %n cel *ul+ ( -ile de l) 7ncuviin8)re) pro3elor6 )voc)8ii pr8ilor vor pre-en+) in2+)n8ei pro.r)*ul de )d*ini2+r)re ) )ce2+or)6 pur+,nd 2e*n+ur) )voc)8ilor6 7n c)re 2e vor )r+) locul 0i d)+) )d*ini2+rrii 1iecrei pro3e. Pro.r)*ul 2e 7ncuviin8e)- de in2+)n86 7n c)*er) de con2iliu6 0i e2+e o3li.)+oriu pen+ru pr8i 0i )voc)8ii lor. 425 %n proce2ele prev-u+e l) )r+. B0 )lin. 425 0i 435 pro.r)*ul 7ncuviin8)+ po+rivi+ )lin. 415 v) 1i co*unic)+ de 7nd)+ procurorului6 7n condi8iile )r+. 3AA.

435 Pro3ele po+ 1i )d*ini2+r)+e 7n c)3ine+ul unui) din+re )voc)8i 2)u 7n orice )l+ loc conveni+6 d)c n)+ur) pro3ei i*pune )ce)2+). Pr8ile6 prin )voc)8i6 2un+ o3li.)+e 2 70i co*unice 7n2cri2urile 0i orice )l+e )c+e6 prin 2cri2o)re reco*)nd)+ cu con1ir*)re de pri*ire 2)u 7n *od direc+6 2u3 lu)re de 2e*n+ur. >43I15 /)+) conveni+ pen+ru )d*ini2+r)re) pro3elor po+rivi+ )lin. 415 po)+e 1i *odi1ic)+6 cu )cordul +u+uror pr8ilor. 43I25 %n c)-ul 7n c)re )d*ini2+r)re) pro3ei nu e2+e po2i3il din *o+ive o3iec+ive6 v) 1i 2+)3ili+ un nou +er*en6 di2po-i8iile )lin. 43I15 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. /)c pr8ile nu 2e 7n8ele.6 v) 1i 2e2i-)+ in2+)n8)6 po+rivi+ )r+. 3@A.> 445 Nere2pec+)re) ne9u2+i1ic)+ ) pro.r)*ului prev-u+ l) )lin. 415 )+r).e decdere) pr8ii din drep+ul de ) *)i )d*ini2+r) pro3) re2pec+iv. 4(5 /i2po-i8iile )r+. 2(@ 2un+ )plic)3ile. ART. 3@A Holu8ion)re) inciden+elor /)c 7n cur2ul )d*ini2+rrii pro3elor un) din+re pr8i 1or*ule)- o cerere6 invoc o e:cep8ie6 in)d*i2i3ili+)+e) vreunei pro3e 2)u orice )l+ inciden+ privind )d*ini2+r)re) pro3elor6 e) v) 2e2i-) in2+)n8) c)re6 cu ci+)re) celeil)l+e pr8i6 prin 7nc;eiere d)+ 7n c)*er) de con2iliu6 2e v) pronun8) de 7nd)+6 i)r c,nd e2+e nece2)r6 7n cel *ul+ 1( -ile de l) d)+) l) c)re ) 1o2+ 2e2i-)+. %nc;eiere) po)+e 1i )+)c)+ nu*)i od)+ cu 1ondul proce2ului. ART. 3@' %n2cri2urile de8inu+e de +er8i %n c)-ul 7n c)re 2e di2pune 7n18i0)re) unui 7n2cri2 de8inu+ de o )u+ori+)+e 2)u de o )l+ per2o)n6 in2+)n8)6 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. 2B26 v) di2pune 2olici+)re) 7n2cri2ului 0i6 7nd)+ ce )ce2+) e2+e depu2 l) in2+)n86 co*unic)re) lui 7n copie 1iecrui )voc)+. ART. 3@B Feri1ic)re) 7n2cri2urilor /)c un) din+re pr8i nu recuno)0+e 2cri2ul 2)u 2e*n+ur) din+rCun 7n2cri26 )voc)+ul pr8ii in+ere2)+e6 po+rivi+ )r+. 3@A6 v) 2olici+) in2+)n8ei 2 procede-e l) veri1ic)re) 7n2cri2urilor. ART. 3A0 A2cul+)re) *)r+orilor 415 M)r+orii vor 1i )2cul+)8i6 l) locul 0i d)+) prev-u+e 7n pro.r)*ul 7ncuviin8)+ de in2+)n86 de c+re )voc)8ii pr8ilor6 7n condi8iile )r+. 312 )lin. 415 0i )r+. 31( )lin. 4156

4256 445 0i 4(56 c)re 2e )plic 7n *od core2pun-+or. A2cul+)re) *)r+orilor 2e 1)ce 1r pre2+)re de 9ur*,n+6 pun,nduCliC2e 7n2 7n vedere c d)c nu vor 2pune )devrul 2v,r0e2c in1r)c8iune) de *r+urie *incino)2. /e2pre +o)+e )ce2+e) 2e 1)ce *en8iune 7n decl)r)8i) 2cri2. 425 M)r+orii prev-u8i l) )r+. 314 vor 1i )2cul+)8i nu*)i de c+re in2+)n8. ART. 3A1 Con2e*n)re) *r+uriei 415 Mr+uri) 2e v) con2e*n) 7n+oc*)i de c+re o per2o)n conveni+ de pr8i 0i 2e v) 2e*n)6 pe 1iec)re p).in 0i l) 21,r0i+ul ei6 de c+re )voc)8ii pr8ilor6 de cel ce ) con2e*n)+Co 0i de *)r+or6 dup ce )ce2+) ) lu)+ cuno0+in8 de cuprin2ul con2e*nrii. 425 !rice )du.iri6 0+er2+uri 2)u 2c;i*3ri 7n cuprin2ul *r+uriei +re3uie 7ncuviin8)+e prin 2e*n+ur) celor *en8ion)8i l) )lin. 4156 2u3 2)nc8iune) de ) nu 1i lu)+e 7n 2e)*. 435 /)c *r+uri) ) 1o2+ 2+eno.r)1i)+6 )ce)2+) v) 1i +r)n2cri2. A+,+ 2+eno.r)*)6 c,+ 0i +r)n2criere) ei vor 1i 2e*n)+e po+rivi+ )lin. 415 0i depu2e l) do2)r. 445 /)c *r+uri) ) 1o2+ 7nre.i2+r)+ cu *i9lo)ce )udiovi-u)le6 )ce)2+) v) pu+e) 1i ul+erior +r)n2cri2 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 7n condi8iile le.ii. Tr)n2criere) 7nre.i2+rrilor v) 1i 2e*n)+ po+rivi+ )lin. 415 0i depu2 l) do2)r. ART. 3A2 Au+en+i1ic)re) *r+uriei Pr8ile po+ conveni c) decl)r)8iile *)r+orilor 2 1ie con2e*n)+e 0i )u+en+i1ic)+e de un no+)r pu3lic. /i2po-i8iile )r+. 3A0 2un+ )plic)3ile. ART. 3A3 E:per+i-) 415 %n c)-ul 7n c)re e2+e 7ncuviin8)+ o e:per+i-6 7n pro.r)*ul )d*ini2+rrii pro3elor pr8ile vor +rece nu*ele e:per+ului pe c)re 7l vor )le.e prin 7nvoi)l) lor6 precu* 0i nu*ele con2ilierilor 1iecrei) din+re ele. 425 /)c pr8ile nu 2e 7nvoie2c )2upr) )le.erii e:per+ului6 ele vor cere in2+)n8ei6 l) +er*enul c,nd 7ncuviin8e)- pro3ele po+rivi+ )r+. 3@46 2 procede-e l) de2e*n)re) )ce2+ui)6 po+rivi+ )r+. 32( )lin. 415 0i 425. 435 E:per+ul e2+e o3li.)+ 2 e1ec+ue-e e:per+i-) 0i 2 o prede) )voc)8ilor pr8ilor6 2u3 2e*n+ur de pri*ire6 cu cel pu8in 30 de -ile 7n)in+e de +er*enul 1i:)+ de in2+)n8 po+rivi+ )r+. 3@(. /e )2e*ene)6 el )re 7nd)+orire) 2 de) e:plic)8ii )voc)8ilor 0i

pr8ilor6 i)r dup 1i:)re) +er*enului de 9udec)+6 2 2e con1or*e-e di2po-i8iilor )r+. 331 C 333. ART. 3A4 Cerce+)re) l) 1)8) locului /)c 2C) di2pu2 o cerce+)re l) 1)8) locului6 )ce)2+) 2e v) 1)ce de c+re in2+)n8 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. 33B C 341. Proce2ulCver3)l prev-u+ l) )r+. 341 )lin. 415 v) 1i 7n+oc*i+ 7n )+,+e) e:e*pl)re c,+e pr8i 2un+ 0i v) 1i 7n*,n)+ )voc)8ilor )ce2+or) 7n cel *ul+ ( -ile de l) e1ec+u)re) cerce+rii. ART. 3A( In+ero.)+oriul C,nd 2C) 7ncuviin8)+ c;e*)re) l) in+ero.)+oriu6 in2+)n8) v) ci+) pr8ile6 l) +er*enul 2+)3ili+6 7n c)*er) de con2iliu. Copii de pe in+ero.)+oriul )2+1el lu)+6 precu* 0i de pe cel di2pu2 0i pri*i+ po+rivi+ )r+. 34B )lin. 415 vor 1i 7n*,n)+e de 7nd)+ )voc)8ilor pr8ilor. ART. 3A@ Inciden+ele privind pro3ele 415 In2+)n8)6 7n condi8iile )r+. 3@A6 v) ;o+r7 )2upr) cererii de 7nlocuire ) *)r+orilor6 de )2cul+)re din nou 2)u de con1run+)re ) )ce2+or). 425 /e )2e*ene)6 7n condi8iile )r+)+e l) )lin. 4156 in2+)n8) 2e v) pronun8) cu privire l) cerere) de ) 2e )d*i+e noi *)r+ori 2)u )l+e pro3e ce 2e dovede2c nece2)re 0i c)re nu pu+e)u 1i prev-u+e pen+ru ) 1i 2olici+)+e po+rivi+ )r+. 232 )lin. 425 pc+. A. ART. 3AA Conclu-iile 2cri2e 415 /up )d*ini2+r)re) +u+uror pro3elor 7ncuviin8)+e de in2+)n8 recl)*)n+ul6 prin )voc)+ul 2u6 v) red)c+) conclu-iile 2cri2e privind 2u28inere) pre+en8iilor 2)le6 pe c)re le v) +ri*i+e6 prin 2cri2o)re reco*)nd)+ cu con1ir*)re de pri*ire6 2)u le v) 7n*,n) 7n *od direc+6 2u3 lu)re de 2e*n+ur6 celorl)l+e pr8i din proce2 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 Mini2+erului Pu3lic. 425 /up pri*ire) conclu-iilor 2cri2e )le recl)*)n+ului 1iec)re p)r+e6 prin )voc)+ul 2u6 v) red)c+) propriile conclu-ii 2cri2e6 pe c)re le v) co*unic)6 po+rivi+ )lin. 4156 recl)*)n+ului6 celorl)l+e pr8i6 precu* 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 Mini2+erului Pu3lic. ART. 3A' Alc+uire) do2)rului

415 Avoc)8ii pr8ilor vor )lc+ui pen+ru 1iec)re p)r+e c,+e un do2)r 0i unul pen+ru in2+)n86 7n c)re vor depune c,+e un e:e*pl)r )l +u+uror 7n2cri2urilor prin c)re6 po+rivi+ le.ii6 2e con2+)+ )d*ini2+r)re) 1iecrei pro3e. 425 /o2)rele prev-u+e l) )lin. 415 vor 1i nu*ero+)+e6 0nurui+e 0i vor pur+) 2e*n+ur) )voc)8ilor pr8ilor pe 1iec)re p).in. ART. 3AB /epunere) do2)rului l) in2+)n8 L) e:pir)re) +er*enului 2+)3ili+ de in2+)n86 po+rivi+ )r+. 3@(6 )voc)8ii pr8ilor vor pre-en+) 7*preun in2+)n8ei do2)rul c)u-ei6 7n+oc*i+ po+rivi+ )r+. 3A'. ART. 3'0 ?udec)re) c)u-ei 415 Pri*ind do2)rul6 in2+)n8) v) 1i:) +er*enul de 9udec)+6 d)+ 7n cuno0+in8 pr8ilor6 c)re nu v) pu+e) 1i *)i lun. de 1( -ile de l) d)+) pri*irii do2)rului. 425 L) )ce2+ +er*en6 in2+)n8) v) pu+e) ;o+r76 pen+ru *o+ive +e*einice 0i dup )2cul+)re) pr8ilor6 2 2e )d*ini2+re-e noi pro3e 2)u 2 2e )d*ini2+re-e ne*i9loci+ 7n 1)8) 2) unele din+re pro3ele )d*ini2+r)+e de )voc)8i. 435 %n )ce2+ 2cop6 in2+)n8) v) 2+)3ili +er*ene 2cur+e6 7n con+inu)re6 d)+e 7n cuno0+in8 pr8ilor. Pen+ru pre-en+)re) 7n 1)8) in2+)n8ei *)r+orii vor 1i ci+)8i6 de )2e*ene)6 7n +er*en 2cur+6 c)u-ele 1iind con2ider)+e ur.en+e. /i2po-i8iile )r+. 1(4 0i )le )r+. 30A )lin. 425 2un+ )plic)3ile. 445 /)c6 l) +er*enul prev-u+ l) )lin. 4156 in2+)n8) 2oco+e0+e c nu e2+e nece2)r )d*ini2+r)re) de noi pro3e 2)u ) unor) din+re cele )d*ini2+r)+e de )voc)8i6 v) proced) l) 9udec)re) 7n 1ond ) proce2ului6 )cord,nd pr8ilor cuv,n+ul pen+ru ) pune conclu-ii prin )voc)+. ART. 3'1 /i2po-i8iile )plic)3ile 415 /i2po-i8iile 2u32ec8iunii ) 3C) >Pro3ele> ) 2ec8iunii ) 2C) ) c)pi+olului II 2un+ )plic)3ile6 d)c 7n pre-en+) 2u32ec8iune nu 2e prevede )l+1el. 425 L) cerere) )voc)+ului 2)u ) pr8ii in+ere2)+e in2+)n8) po)+e lu) *2ur) )*en-ii 9udici)re 0i o3li.rii l) pl)+) de de2p.u3iri6 7n c)-urile 0i condi8iile prev-u+e de di2po-i8iile )r+. 1'2 C 1'(. ART. 3'2 Con2ilierii 9uridici

/i2po-i8iile pre-en+ei 2u32ec8iuni 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or 0i con2ilierilor 9uridici c)re6 po+rivi+ le.ii6 repre-in+ p)r+e).

HECJI NEA ) 3C) /e-3)+ere) 7n 1ond ) proce2ului

ART. 3'3 !3iec+ul de-3)+erilor /e-3)+erile proce2ului po)r+ )2upr) 7*pre9urrilor de 1)p+ 0i +e*eiurilor de drep+6 invoc)+e de pr8i 7n cererile lor 2)u6 dup c)-6 ridic)+e de c+re in2+)n8 din o1iciu. ART. 3'4 C;e2+iunile pre)l)3ile de-3)+erilor 7n 1ond %n)in+e de ) 2e +rece l) de-3)+ere) 1ondului c)u-ei6 in2+)n8)6 din o1iciu 2)u l) 2olici+)re) pr8ilor6 pune 7n di2cu8i) )ce2+or) cererile6 e:cep8iile proce2u)le 0i )prrile c)re nu )u 1o2+ 2olu8ion)+e 7n cur2ul cerce+rii proce2ului6 precu* 0i cele c)re6 po+rivi+ le.ii6 po+ 1i invoc)+e 7n orice 2+)re ) proce2ului. ART. 3'( Co*ple+)re) 2)u re1)cere) unor pro3e In2+)n8) po)+e proced) l) co*ple+)re) ori re1)cere) unor pro3e6 7n c)-ul 7n c)re6 din de-3)+eri6 re-ul+ nece2i+)+e) )ce2+ei *2uri. ART. 3'@ /e2c;idere) de-3)+erilor 7n 1ond /)c pr8ile decl)r c nu *)i )u cereri de 1or*ul)+ 0i nu *)i 2un+ )l+e inciden+e de 2olu8ion)+6 pre0edin+ele de2c;ide de-3)+erile )2upr) 1ondului c)u-ei6 d,nd cuv,n+ul pr8ilor6 7n ordine) 0i condi8iile prev-u+e l) )r+. 2116 pen+ru c) 1iec)re 2 70i 2u28in cererile 0i )prrile 1or*ul)+e 7n proce2. ART. 3'A Con+inu)re) de-3)+erilor 7n 1ond /e-3)+erile 7ncepu+e vor 1i con+inu)+e l) )cel)0i +er*en p,n l) 7nc;idere) lor6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re6 pen+ru *o+ive +e*einice6 2un+ l2)+e 7n con+inu)re pen+ru o )l+ -i6 c;i)r 7n )1)r) orelor 1i:)+e pen+ru 9udec)re) pricinilor.

ART. 3'' %nc;idere) de-3)+erilor 7n 1ond 415 C,nd con2ider c )u 1o2+ l*uri+e +o)+e 7*pre9urrile de 1)p+ 0i +e*eiurile de drep+ )le c)u-ei6 pre0edin+ele 7nc;ide de-3)+erile. 425 /)c v) con2ider) nece2)r6 in2+)n8) po)+e cere pr8ilor6 l) 7nc;idere) de-3)+erilor6 2 depun co*ple+ri l) no+ele 7n+oc*i+e po+rivi+ )r+. 23'. Pr8ile po+ depune )ce2+e co*ple+ri 0i 7n c)-ul 7n c)re )ce2+e) nu )u 1o2+ ceru+e de in2+)n8. 435 /up 7nc;idere) de-3)+erilor6 pr8ile nu *)i po+ depune niciun 7n2cri2 l) do2)rul c)u-ei6 2u3 2)nc8iune) de ) nu 1i lu)+ 7n 2e)*.

HECJI NEA ) 4C) /eli3er)re) 0i pronun8)re) ;o+r,rii

ART. 3'B /eli3er)re) 415 /up 7nc;idere) de-3)+erilor6 co*ple+ul de 9udec)+ deli3ere)- 7n 2ecre+ )2upr) ;o+r,rii ce ur*e)- 2 pronun8e. 425 L) deli3er)re i)u p)r+e nu*)i *e*3rii co*ple+ului 7n 1)8) cror) )u )vu+ loc de-3)+erile. &iec)re din+re *e*3rii co*ple+ului de 9udec)+ )re 7nd)+orire) 2 70i e:pri*e opini)6 7ncep,nd cu cel *)i nou 7n 1unc8ie. Pre0edin+ele 70i e:pri* opini) cel din ur*. 435 ?udec+orul c)re ) lu)+ p)r+e l) 9udec)+ e2+e 8inu+ 2 2e pronun8e c;i)r d)c nu *)i e2+e 9udec+or )l in2+)n8ei re2pec+ive6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re6 7n condi8iile le.ii6 iC) 7nce+)+ c)li+)+e) de 9udec+or 2)u e2+e 2u2pend)+ din 1unc8ie. %n )ce)2+ 2i+u)8ie6 proce2ul 2e repune pe rol6 cu ci+)re) pr8ilor6 pen+ru c) ele 2 pun din nou conclu-ii 7n 1)8) co*ple+ului de 9udec)+ le.)l con2+i+ui+. ART. 3B0 A*,n)re) pronun8rii 415 %n c)-uri 9u2+i1ic)+e6 d)c in2+)n8) nu i) ;o+r,re) de 7nd)+6 pronun8)re) )ce2+ei) po)+e 1i )*,n)+ pen+ru un +er*en c)re nu po)+e dep0i 1( -ile. 425 %n c)-ul )*,nrii prev-u+e l) )lin. 4156 pre0edin+ele6 od)+ cu )nun8)re) +er*enului l) c)re ) 1o2+ )*,n)+ pronun8)re)6 po)+e 2+)3ili c pronun8)re) ;o+r,rii 2e v) 1)ce prin punere) 2olu8iei l) di2po-i8i) pr8ilor prin *i9locire) .re1ei in2+)n8ei.

435 /)c pronun8)re) ) 1o2+ )*,n)+6 ;o+r,re) nu po)+e 1i pronun8)+ *)i 7n)in+e de d)+) 1i:)+ 7n )ce2+ 2cop. ART. 3B1 Holu8ion)re) c)u-ei 415 In2+)n8) e2+e o3li.)+ 2 2e pronun8e )2upr) +u+uror cererilor dedu2e 9udec8ii. E) nu po)+e )cord) *)i *ul+ 2)u )l+cev) dec,+ 2C) ceru+6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 425 /)c cerere) )re c) o3iec+ pre+en8ii privi+o)re l) o3li.)8i) de 7n+re8inere6 )loc)8i) pen+ru copii6 c;irie6 )rend6 pl)+) 2)l)riului6 r)+e din pre8ul v,n-rii 2)u )l+e 2u*e d)+or)+e periodic6 in2+)n8) 7l v) o3li.) pe p,r,+6 l) cerere) recl)*)n+ului6 dup )c;i+)re) +):elor de +i*3ru6 po+rivi+ le.ii6 0i l) pl)+) 2u*elor deveni+e e:i.i3ile dup in+roducere) cererii. >435 %n c)-urile 7n c)re in2+)n8) po)+e d) +er*en pen+ru e:ecu+)re) ;o+r,rii6 e) v) 1)ce )ce)2+) prin c;i)r ;o+r,re) c)re de-le). pricin)6 )r+,nd 0i *o+ivele pen+ru c)re ) )cord)+ +er*enul. /e3i+orul nu v) pu+e) cere +er*en de pl)+6 d)c de3i+orului i 2C) )cord)+ un +er*en re-on)3il de pl)+ de c+re credi+or ori ) )vu+ po2i3ili+)+e) 2 e:ecu+e 7n+rCun +er*en re-on)3il6 c)lcul)+ de l) d)+) co*unicrii cererii de c;e*)re 7n 9udec)+6 7n con1or*i+)+e cu prevederile )r+. 1.(22 din Codul civil 0i nici d)c l) d)+) pronun8rii 2u3-i2+ vreunul din+re *o+ivele prev-u+e l) )r+. @@( )lin. 415.> ART. 3B2 Lu)re) ;o+r,rii 415 Eo+r,re) +re3uie 2 1ie re-ul+)+ul )cordului *e*3rilor co*ple+ului de 9udec)+ 0i 2e d 7n nu*ele le.ii. 425 C,nd un)ni*i+)+e) nu po)+e 1i re)li-)+6 ;o+r,re) 2e i) cu *)9ori+)+e) *e*3rilor co*ple+ului de 9udec)+. /)c din deli3er)re re-ul+ *)i *ul+ de dou opinii6 9udec+orii )le cror preri 2e )propie *)i *ul+ 2un+ d)+ori 2 2e une)2c 7n+rCo 2in.ur opinie. 435 %n c)-ul 7n c)re *)9ori+)+e) nu po)+e 1i re)li-)+6 proce2ul 2e 9udec 7n co*ple+ de diver.en86 con2+i+ui+ prin includere) 7n co*ple+ul ini8i)l 0i ) pre0edin+elui in2+)n8ei 2)u ) vicepre0edin+elui6 ) pre0edin+elui de 2ec8ie ori ) unui 9udec+or de2e*n)+ de pre0edin+e. ART. 3B3 ?udec)+) 7n co*ple+ de diver.en8 415 %n 2i+u)8i) prev-u+ l) )r+. 3B2 )lin. 4356 diver.en8) 2e 9udec 7n )cee)0i -i 2)u6 d)c nu e2+e po2i3il6 7n+rCun +er*en c)re nu po)+e dep0i 20 de -ile de l) ivire)

diver.en8ei6 cu ci+)re) pr8ilor. %n pricinile con2ider)+e ur.en+e )ce2+ +er*en nu po)+e 1i *)i *)re de A -ile. 425 /e-3)+erile vor 1i relu)+e )2upr) c;e2+iunilor r*)2e 7n diver.en8 0i c)re 2e )nun8 pr8ilor 7n 0edin86 in2+)n8) 1iind 7ndrep+8i+6 )+unci c,nd )preci)- c e2+e nece2)r6 2 )d*ini2+re-e noi dove-i 0i 2 ordone orice )l+e *2uri 7n.dui+e de le.e. 435 Pr8ile vor pune din nou conclu-ii )2upr) c;e2+iunilor )1l)+e 7n diver.en8. 445 /i2po-i8iile )r+. 3B2 )lin. 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or6 9udec+orii )v,nd drep+ul de ) reveni )2upr) prerii lor c)re ) provoc)+ diver.en8). 4(5 C,nd diver.en8) nu prive0+e 2olu8i) ce +re3uie d)+ 7n+re.ii c)u-e6 dup 9udec)re) c;e2+iunilor r*)2e 7n diver.en86 co*ple+ul c)re ) 9udec)+ 7n)in+e de ivire) ei v) pu+e) con+inu) 9udec)re) c)u-ei. ART. 3B4 Repunere) pe rol /)c 7n +i*pul deli3errii in2+)n8) .2e0+e c 2un+ nece2)re pro3e 2)u l*uriri noi6 v) di2pune repunere) pe rol ) c)u-ei6 cu ci+)re) pr8ilor. ART. 3B( %n+oc*ire) *inu+ei 415 /up ce ) 1o2+ lu)+ ;o+r,re)6 2e v) 7n+oc*i de 7nd)+ o *inu+ c)re v) cuprinde 2olu8i) 0i 7n c)re 2e v) )r+)6 c,nd e2+e c)-ul6 opini) 2ep)r)+ ) 9udec+orilor )1l)8i 7n *inori+)+e. 425 Minu+)6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii ;o+r,rii6 2e v) 2e*n) pe 1iec)re p).in de c+re 9udec+ori6 dup c)re 2e v) +rece 7n+rCun re.i2+ru 2peci)l6 8inu+ l) .re1) in2+)n8ei. >425 Minu+)6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii ;o+r,rii6 2e v) 2e*n) pe 1iec)re p).in de c+re 9udec+ori 0i6 dup c)-6 de *).i2+r)+ulC)2i2+en+6 dup c)re 2e v) con2e*n) 7n+rC un re.i2+ru 2peci)l6 8inu+ l) .re1) in2+)n8ei. Ace2+ re.i2+ru po)+e 1i 8inu+ 0i 7n 1or*)+ elec+ronic.> ART. 3B@ Pronun8)re) ;o+r,rii Hu3 re-erv) di2po-i8iilor )r+. 3B0 )lin. 4256 ;o+r,re) 2e v) pronun8) 7n 0edin8 pu3lic6 l) locul unde 2C)u de210ur)+ de-3)+erile6 de c+re pre0edin+e 2)u de c+re un 9udec+or6 *e*3ru )l co*ple+ului de 9udec)+6 c)re v) ci+i *inu+)6 indic,nd 0i c)le) de )+)c ce po)+e 1i 1olo2i+ 7*po+riv) ;o+r,rii. ART. 3BA

/)+) ;o+r,rii /)+) ;o+r,rii e2+e )cee) l) c)re *inu+) e2+e pronun8)+ po+rivi+ le.ii. ART. 3B' Renun8)re) l) c)le) de )+)c 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e 415 P)r+e) pre-en+ l) pronun8)re) ;o+r,rii po)+e renun8)6 7n condi8iile le.ii6 l) c)le) de )+)c6 1c,nduC2e *en8iune de2pre )ce)2+) 7n+rCun proce2Cver3)l 2e*n)+ de pre0edin+e 0i de .re1ier. >425 Renun8)re) 2e po)+e 1)ce 0i ul+erior pronun8rii6 c;i)r 0i dup decl)r)re) cii de )+)c6 prin pre-en+)re) pr8ii 7n)in+e) pre0edin+elui in2+)n8ei 2)u ) per2o)nei de2e*n)+e de )ce2+) ori6 dup c)-6 prin 7n2cri2 )u+en+ic c)re 2e v) depune l) .re1) in2+)n8ei6 )+,+ +i*p c,+ do2)rul nu ) 1o2+ 7n)in+)+ l) in2+)n8) co*pe+en+6 di2po-i8iile )lin. 415 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or.> ART. 3BB Nuli+)+e) ;o+r,rii Nuli+)+e) unei ;o+r,ri nu po)+e 1i ceru+ dec,+ prin cile de )+)c prev-u+e de le.e6 7n )1)r de c)-ul c,nd le.e) prevede 7n *od e:pre2 )l+1el.

CAPIT!L L III nele inciden+e procedur)le

HECJI NEA 1 Renun8)re) l) 9udec)+

ART. 400 Condi8iile 415 Recl)*)n+ul po)+e 2 renun8e oric,nd l) 9udec)+6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 1ie ver3)l 7n 0edin8 de 9udec)+6 1ie prin cerere 2cri2. 425 Cerere) 2e 1)ce per2on)l 2)u prin *)nd)+)r cu procur 2peci)l. 435 /)c renun8)re) 2C) 1cu+ dup co*unic)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+6 in2+)n8)6 l) cerere) p,r,+ului6 7l v) o3li.) pe recl)*)n+ l) c;el+uielile de 9udec)+ pe c)re p,r,+ul leC) 1cu+.

445 /)c recl)*)n+ul renun8 l) 9udec)+ l) pri*ul +er*en l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e 2)u ul+erior )ce2+ui *o*en+6 renun8)re) nu 2e po)+e 1)ce dec,+ cu )cordul e:pre2 2)u +)ci+ )l celeil)l+e pr8i. /)c p,r,+ul nu e2+e pre-en+ l) +er*enul l) c)re recl)*)n+ul decl)r c renun8 l) 9udec)+6 in2+)n8) v) )cord) p,r,+ului un +er*en p,n l) c)re 2 70i e:pri*e po-i8i) 1)8 de cerere) de renun8)re. Lip2) unui r2pun2 p,n l) +er*enul )cord)+ 2e con2ider )cord +)ci+ l) renun8)re. 4(5 C,nd renun8)re) l) 9udec)+ 2e 1)ce 7n )pel 2)u 7n cile e:+r)ordin)re de )+)c6 in2+)n8) v) lu) )c+ de renun8)re 0i v) di2pune 0i )nul)re)6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 ) ;o+r,rii 2)u6 dup c)-6 ) ;o+r,rilor pronun8)+e 7n c)u-. >4@5 Renun8)re) l) 9udec)+ 2e con2+)+ prin ;o+r,re 2upu2 recur2ului6 c)re v) 1i 9udec)+ de in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r celei c)re ) lu)+ )c+ de renun8)re. C,nd renun8)re) )re loc 7n 1)8) unei 2ec8ii ) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 ;o+r,re) e2+e de1ini+iv.> ART. 401 E1ec+ele renun8rii 415 Renun8)re) l) 9udec)+ ) unui) din+re recl)*)n8i nu e2+e opo-)3il celorl)l8i recl)*)n8i. 425 Renun8)re) produce e1ec+e nu*)i 1)8 de pr8ile 7n privin8) cror) ) 1o2+ 1cu+ 0i nu )1ec+e)- cererile inciden+)le c)re )u c)r)c+er de 2ine 2+++or.

HECJI NEA ) 2C) Renun8)re) l) drep+ul pre+in2

ART. 402 Renun8)re) 7n pri*) in2+)n8 415 Recl)*)n+ul po)+e6 7n +o+ cur2ul proce2ului6 2 renun8e l) 7n2u0i drep+ul pre+in26 d)c po)+e di2pune de )ce2+)6 1r ) 1i nece2)r )cordul p,r,+ului. 425 %n c)- de renun8)re l) drep+ul pre+in26 in2+)n8) pronun8 o ;o+r,re prin c)re v) re2pin.e cerere) 7n 1ond6 di2pun,nd 0i )2upr) c;el+uielilor de 9udec)+. 435 Renun8)re) 2e po)+e 1)ce )+,+ ver3)l 7n 0edin86 con2e*n,nduC2e 7n 7nc;eiere6 c,+ 0i prin 7n2cri2 )u+en+ic. ART. 403 Renun8)re) 7n cile de )+)c

415 C,nd renun8)re) e2+e 1cu+ 7n in2+)n8) de )pel6 ;o+r,re) pri*ei in2+)n8e v) 1i )nul)+ 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 7n *2ur) renun8rii6 di2po-i8iile )r+. 402 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. 425 C,nd renun8)re) e2+e 1cu+ 7n cile e:+r)ordin)re de )+)c6 vor 1i )nul)+e ;o+r,rile pronun8)+e 7n c)u-6 di2po-i8iile )r+. 402 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. >ART. 404 Ci de )+)c Eo+r,re) e2+e 2upu2 recur2ului6 c)re 2e 9udec de in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r celei c)re ) lu)+ )c+ de renun8)re) l) drep+ul pre+in2. C,nd renun8)re) )re loc 7n 1)8) unei 2ec8ii ) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 recur2ul 2e 9udec de Co*ple+ul de ( 9udec+ori.> HECJI NEA ) 3C) Hu2pend)re) proce2ului

ART. 40( Hu2pend)re) volun+)r 415 ?udec+orul v) 2u2pend) 9udec)+): 1. c,nd )*,ndou pr8ile o cerG 2. c,nd niciun) din+re pr8i6 le.)l ci+)+e6 nu 2e 7n18i0e)- l) 2+ri.)re) c)u-ei. Cu +o)+e )ce2+e)6 c)u-) 2e 9udec d)c recl)*)n+ul 2)u p,r,+ul ) ceru+ 7n 2cri2 9udec)re) 7n lip2. 425 Cerere) de 9udec)+ 7n lip2 produce e1ec+e nu*)i l) in2+)n8) 7n 1)8) crei) ) 1o2+ 1or*ul)+. ART. 40@ Hu2pend)re) de drep+ 415 ?udec)re) c)u-elor 2e 2u2pend de drep+: 1. prin dece2ul unei) din+re pr8i6 p,n l) in+roducere) 7n c)u- ) *o0+eni+orilor6 7n )1)r de c)-ul c,nd p)r+e) in+ere2)+ cere +er*en pen+ru in+roducere) 7n 9udec)+ ) )ce2+or)G 2. prin in+erdic8i) 9udec+ore)2c 2)u punere) 2u3 cur)+el ) unei pr8i6 p,n l) nu*ire) +u+orelui 2)u cur)+oruluiG

3. prin dece2ul repre-en+)n+ului 2)u )l *)nd)+)rului unei) din+re pr8i6 2urveni+ cu *)i pu8in de 1( -ile 7n)in+e de -iu) 7n18i0rii6 p,n l) nu*ire) unui nou repre-en+)n+ 2)u *)nd)+)rG 4. prin 7nce+)re) 1unc8iei +u+orelui 2)u cur)+orului6 p,n l) nu*ire) unui nou +u+ore 2)u cur)+orG (. c,nd per2o)n) 9uridic e2+e di-olv)+6 p,n l) de2e*n)re) lic;id)+oruluiG @. prin de2c;idere) procedurii in2olven8ei6 7n +e*eiul unei ;o+r,ri 9udec+ore0+i de1ini+ive6 d)c de3i+orul +re3uie repre-en+)+6 p,n l) nu*ire) )d*ini2+r)+orului ori lic;id)+orului 9udici)rG A. 7n c)-ul 7n c)re in2+)n8) 1or*ule)- o cerere de pronun8)re ) unei ;o+r,ri preli*in)re )dre2)+ Cur8ii de ?u2+i8ie ) niunii Europene6 po+rivi+ prevederilor +r)+)+elor pe c)re 2e 7n+e*ei)- niune) Europe)nG '. 7n )l+e c)-uri prev-u+e de le.e. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 1)p+ele prev-u+e l) )lin. 415 nu 7*piedic pronun8)re) ;o+r,rii6 d)c ele )u 2urveni+ dup 7nc;idere) de-3)+erilor. ART. 40A Hu2pend)re) 1)cul+)+iv 415 In2+)n8) po)+e 2u2pend) 9udec)+): 1. c,nd de-le.)re) c)u-ei depinde6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 de e:i2+en8) 2)u ine:i2+en8) unui drep+ c)re 1)ce o3iec+ul unei )l+e 9udec8iG 2. c,nd 2C) 7ncepu+ ur*rire) pen)l pen+ru o in1r)c8iune c)re )r )ve) o 7nr,urire ;o+r,+o)re )2upr) ;o+r,rii ce ur*e)- 2 2e de)6 d)c le.e) nu prevede )l+1elG 3. 7n )l+e c)-uri prev-u+e de le.e. 425 Hu2pend)re) v) dur) p,n c,nd ;o+r,re) pronun8)+ 7n c)u-) c)re ) provoc)+ 2u2pend)re) ) deveni+ de1ini+iv. 435 Cu +o)+e )ce2+e)6 in2+)n8) po)+e reveni *o+iv)+ )2upr) 2u2pendrii6 d)c 2e con2+)+ c p)r+e) c)re ) ceru+Co nu )re un co*por+)*en+ dili.en+ 7n c)drul proce2ului c)re ) de+er*in)+ 2u2pend)re)6 +er.iver2,nd 2olu8ion)re) )ce2+ui)6 ori d)c ur*rire) pen)l c)re ) de+er*in)+ 2u2pend)re) dure)- *)i *ul+ de un )n de l) d)+) l) c)re ) in+erveni+ 2u2pend)re)6 1r ) 2e di2pune o 2olu8ie 7n )ce) c)u-. ART. 40' Eo+r,re) de 2u2pend)re

415 A2upr) 2u2pendrii 9udecrii proce2ului in2+)n8) 2e v) pronun8) prin 7nc;eiere6 c)re po)+e 1i )+)c)+ cu recur26 7n *od 2ep)r)+6 l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r. C,nd 2u2pend)re) ) 1o2+ di2pu2 de %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 ;o+r,re) e2+e de1ini+iv.> 425 Recur2ul 2e po)+e decl)r) c,+ +i*p dure)- 2u2pend)re) cur2ului 9udecrii proce2ului6 )+,+ 7*po+riv) 7nc;eierii prin c)re 2C) di2pu2 2u2pend)re)6 c,+ 0i 7*po+riv) 7nc;eierii prin c)re 2C) di2pu2 re2pin.ere) cererii de repunere pe rol ) proce2ului. ART. 40B Relu)re) 9udecrii proce2ului ?udec)+) c)u-ei 2u2pend)+e 2e rei): 1. prin cerere) de rede2c;idere 1cu+ de un) din+re pr8i6 c,nd 2u2pend)re) 2C) di2pu2 prin 7nvoire) pr8ilor 2)u din c)u-) lip2ei lorG 2. prin cerere) de rede2c;idere ) proce2ului6 1cu+ cu )r+)re) *o0+eni+orilor6 +u+orelui 2)u cur)+orului6 ) celui repre-en+)+ de *)nd)+)rul de1unc+6 ) noului *)nd)+)r 2)u6 dup c)-6 ) pr8ii in+ere2)+e6 ) lic;id)+orului6 ) )d*ini2+r)+orului 9udici)r ori ) lic;id)+orului 9udici)r6 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. 40@ )lin. 415 pc+. 1 C @G 3. 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. 40@ )lin. 415 pc+. A6 dup pronun8)re) ;o+r,rii de c+re Cur+e) de ?u2+i8ie ) niunii EuropeneG 4. prin )l+e *od)li+8i prev-u+e de le.e.

HECJI NEA ) 4C) Peri*)re) cererii

ART. 410 Cererile 2upu2e peri*rii 415 !rice cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6 con+e2+)8ie6 )pel6 recur26 revi-uire 0i orice )l+ cerere de re1or*)re 2)u de re+r)c+)re 2e peri* de drep+6 c;i)r 7*po+riv) inc)p)3ililor6 d)c ) r*)2 7n nelucr)re din *o+ive i*pu+)3ile pr8ii6 +i*p de @ luni. 425 Ter*enul de peri*)re cur.e de l) ul+i*ul )c+ de procedur 7ndeplini+ de pr8i 2)u de in2+)n8.

435 Nu con2+i+uie c)u-e de peri*)re c)-urile c,nd )c+ul de procedur +re3ui) e1ec+u)+ din o1iciu6 precu* 0i cele c,nd6 din *o+ive c)re nu 2un+ i*pu+)3ile pr8ii6 cerere) nC) )9un2 l) in2+)n8) co*pe+en+ 2)u nu 2e po)+e 1i:) +er*en de 9udec)+. ART. 411 %n+rerupere) cur2ului peri*rii Peri*)re) 2e 7n+rerupe prin 7ndeplinire) unui )c+ de procedur 1cu+ 7n vedere) 9udecrii proce2ului de c+re p)r+e) c)re 9u2+i1ic un in+ere2. ART. 412 Hu2pend)re) cur2ului peri*rii 415 Cur2ul peri*rii e2+e 2u2pend)+ c,+ +i*p dure)- 2u2pend)re) 9udec8ii6 pronun8)+ de in2+)n8 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. 40A6 precu* 0i 7n )l+e c)-uri 2+)3ili+e de le.e6 d)c 2u2pend)re) nu e2+e c)u-)+ de lip2) de 2+ruin8 ) pr8ilor 7n 9udec)+. 425 %n c)-urile prev-u+e l) )r+. 40@6 cur2ul peri*rii e2+e 2u2pend)+ +i*p de o lun de l) d)+) c,nd 2C)u pe+recu+ 1)p+ele c)re )u de+er*in)+ 2u2pend)re) 9udec8ii6 d)c )ce2+e 1)p+e 2C)u pe+recu+ 7n cele din ur* 3 luni )le +er*enului de peri*)re. 435 Peri*)re) 2e 2u2pend6 de )2e*ene)6 pe +i*pul c,+ p)r+e) e2+e 7*piedic)+ de ) 2+rui 7n 9udec)+ din c)u-) unor *o+ive +e*einic 9u2+i1ic)+e6 precu* 0i 7n )l+e c)-uri e:pre2 prev-u+e de le.e. ART. 413 E1ec+ele cererii )2upr) cop)r+icip)n8ilor %n c)-ul 7n c)re 2un+ *)i *ul8i recl)*)n8i 2)u p,r,8i 7*preun6 cerere) de peri*)re ori )c+ul de procedur 7n+rerup+or de peri*)re )l unui) 1olo2e0+e 0i celorl)l8i. ART. 414 Procedur) peri*rii 415 Peri*)re) 2e con2+)+ din o1iciu 2)u l) cerere) pr8ii in+ere2)+e. ?udec+orul v) ci+) de ur.en8 pr8ile 0i v) di2pune .re1ierului 2 7n+oc*e)2c un re1er)+ )2upr) )c+elor de procedur 7n le.+ur cu peri*)re). >425 Eo+r,re) c)re con2+)+ peri*)re) e2+e 2upu2 recur2ului6 l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r6 7n +er*en de ( -ile de l) pronun8)re. C,nd peri*)re) 2e con2+)+ de o 2ec8ie ) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 recur2ul 2e 9udec de Co*ple+ul de ( 9udec+ori.>

435 Peri*)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ nu po)+e 1i ridic)+ pen+ru pri*) o)r 7n in2+)n8) de )pel. ART. 41( Eo+r,re) de peri*)re 415 /)c in2+)n8) con2+)+ c peri*)re) nu ) in+erveni+6 pronun8 o 7nc;eiere c)re po)+e 1i )+)c)+ od)+ cu 1ondul proce2ului. 425 Eo+r,re) c)re con2+)+ peri*)re) e2+e 2upu2 recur2ului6 l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r6 7n +er*en de ( -ile de l) pronun8)re. C,nd peri*)re) 2e con2+)+ de o 2ec8ie ) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 recur2ul 2e 9udec de Co*ple+ul de B 9udec+ori. ART. 41@ E1ec+ele peri*rii 415 Peri*)re) lip2e0+e de e1ec+ +o)+e )c+ele de procedur 1cu+e 7n )ce) in2+)n8. 425 C,nd 7n2 2e 1)ce o nou cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6 pr8ile po+ 1olo2i dove-ile )d*ini2+r)+e 7n cur2ul 9udecrii cererii peri*)+e6 7n *2ur) 7n c)re nou) in2+)n8 2oco+e0+e c nu e2+e nece2)r re1)cere) lor. ART. 41A Peri*)re) in2+)n8ei !rice cerere )dre2)+ unei in2+)n8e 0i c)re ) r*)2 7n nelucr)re +i*p de 10 )ni 2e peri* de drep+6 c;i)r 7n lip2) unor *o+ive i*pu+)3ile pr8ii. /i2po-i8iile )r+. 414 2e )plic 7n *od core2pun-+or.

CAPIT!L L IF Eo+r,rile 9udec+ore0+i

HECJI NEA 1 /i2po-i8ii .ener)le

K 1. /enu*ire)6 7n+oc*ire) 0i co*unic)re) ;o+r,rii

ART. 41'

/enu*ire) ;o+r,rilor 415 Eo+r,re) prin c)re c)u-) e2+e 2olu8ion)+ de pri*) in2+)n8 2)u prin c)re )ce)2+) 2e de-7nve2+e0+e 1r ) 2olu8ion) c)u-) 2e nu*e0+e 2en+in8. 425 >41I15 Eo+r,re) prin c)re 9udec+ori) 2olu8ione)- cile de )+)c 7*po+riv) ;o+r,rilor )u+ori+8ilor )d*ini2+r)8iei pu3lice cu )c+ivi+)+e 9uri2dic8ion)l 0i )le )l+or or.)ne cu )2+1el de )c+ivi+)+e6 7n c)-urile prev-u+e de le.e6 2e nu*e0+e 2en+in8.>

425 Eo+r,re) prin c)re in2+)n8) 2e pronun8 )2upr) )pelului6 recur2ului 0i recur2ului 7n in+ere2ul le.ii6 precu* 0i ;o+r,re) pronun8)+ c) ur*)re ) )nulrii 7n )pel ) ;o+r,rii pri*ei in2+)n8e 0i re8inerii c)u-ei 2pre 9udec)re ori c) ur*)re ) re9udecrii c)u-ei 7n 1ond dup c)2)re) cu re8inere 7n recur26 2e nu*e0+e deci-ie. 435 Eo+r,re) prin c)re in2+)n8) 2e pronun8 )2upr) con+e2+)8iei 7n )nul)re 2)u )2upr) revi-uirii 2e nu*e0+e6 dup c)-6 2en+in8 2)u deci-ie. 445 To)+e celel)l+e ;o+r,ri d)+e de in2+)n8 2e nu*e2c 7nc;eieri6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. ART. 41B Con8inu+ul ;o+r,rii 415 Eo+r,re) v) cuprinde: )5 p)r+e) in+roduc+iv6 7n c)re 2e vor 1)ce *en8iunile prev-u+e l) )r+. 22' )lin. 415 0i 425. C,nd de-3)+erile )u 1o2+ con2e*n)+e 7n+rCo 7nc;eiere de 0edin86 p)r+e) in+roduc+iv ) ;o+r,rii v) cuprinde nu*)i denu*ire) in2+)n8ei6 nu*rul do2)rului6 d)+)6 nu*ele6 prenu*ele 0i c)li+)+e) *e*3rilor co*ple+ului de 9udec)+6 nu*ele 0i prenu*ele .re1ierului6 nu*ele 0i prenu*ele procurorului6 d)c ) p)r+icip)+ l) 9udec)+6 precu* 0i *en8iune) c celel)l+e d)+e 2un+ )r+)+e 7n 7nc;eiereG 35 con2ideren+ele6 7n c)re 2e vor )r+) o3iec+ul cererii 0i 2u28inerile pe 2cur+ )le pr8ilor6 e:punere) 2i+u)8iei de 1)p+ re8inu+ de in2+)n8 pe 3)-) pro3elor )d*ini2+r)+e6 *o+ivele de 1)p+ 0i de drep+ pe c)re 2e 7n+e*ei)- 2olu8i)6 )r+,nduC2e )+,+ *o+ivele pen+ru c)re 2C)u )d*i26 c,+ 0i cele pen+ru c)re 2C)u 7nl+ur)+ cererile pr8ilorG c5 di2po-i+ivul6 7n c)re 2e vor )r+) nu*ele6 prenu*ele6 codul nu*eric per2on)l 0i do*iciliul 2)u re0edin8) pr8ilor ori6 dup c)-6 denu*ire)6 2ediul6 codul unic de 7nre.i2+r)re 2)u codul de iden+i1ic)re 1i2c)l6 nu*rul de 7n*)+ricul)re 7n re.i2+rul co*er8ului ori de 7n2criere 7n re.i2+rul per2o)nelor 9uridice 0i con+ul 3)nc)r6 2olu8i) d)+ +u+uror cererilor dedu2e 9udec8ii 0i cu)n+u*ul c;el+uielilor de 9udec)+ )cord)+e. 425 /)c ;o+r,re) 2C) d)+ 7n 1olo2ul *)i *ul+or recl)*)n8i 2)u 7*po+riv) *)i *ul+or p,r,8i6 2e v) )r+) cee) ce 2e cuvine 1iecrui recl)*)n+ 0i l) ce e2+e o3li.)+

1iec)re p,r,+ ori6 c,nd e2+e c)-ul6 d)c drep+urile 0i o3li.)8iile pr8ilor 2un+ 2olid)re 2)u indivi-i3ile. 4>435 %n p)r+e) 1in)l ) di2po-i+ivului 2e vor )r+) d)c ;o+r,re) e2+e e:ecu+orie6 e2+e 2upu2 unei ci de )+)c ori e2+e de1ini+iv6 d)+) pronun8rii ei6 *en8iune) c 2C) pronun8)+ 7n 0edin8 pu3lic 2)u 7n+rCo )l+ *od)li+)+e prev-u+ de le.e6 precu* 0i 2e*n+urile *e*3rilor co*ple+ului de 9udec)+. C,nd ;o+r,re) e2+e 2upu2 )pelului 2)u recur2ului 2e v) )r+) 0i in2+)n8) l) c)re 2e depune cerere) pen+ru e:erci+)re) cii de )+)c.> ART. 420 415 Eo+r,re) 2e red)c+e)- de 9udec+orul c)re ) 2olu8ion)+ proce2ul. C,nd 7n co*punere) co*ple+ului de 9udec)+ in+r 0i )2i2+en8i 9udici)ri6 pre0edin+ele 7l v) pu+e) de2e*n) pe unul din+re )ce0+i) 2 red)c+e-e ;o+r,re). 425 %n c)-ul 7n c)re unul din+re 9udec+ori 2)u )2i2+en8ii 9udici)ri ) r*)2 7n *inori+)+e l) deli3er)re6 el 70i v) red)c+) opini) 2ep)r)+6 c)re v) cuprinde e:punere) con2ideren+elor6 2olu8i) pe c)re ) propu2Co 0i 2e*n+ur) )ce2+ui). /e )2e*ene)6 9udec+orul c)re e2+e de )cord cu 2olu8i)6 d)r pen+ru con2ideren+e di1eri+e6 v) red)c+) 2ep)r)+ opini) concuren+. 435 Eo+r,re) v) 1i 2e*n)+ de *e*3rii co*ple+ului de 9udec)+ 0i de c+re .re1ier.> 445 /)c vreunul din+re 9udec+ori e2+e 7*piedic)+ 2 2e*ne-e ;o+r,re)6 e) v) 1i 2e*n)+ 7n locul 2u de pre0edin+ele co*ple+ului6 i)r d)c 0i )ce2+) ori 9udec+orul unic 2e )1l 7n+rCo )2+1el de 2i+u)8ie6 ;o+r,re) 2e v) 2e*n) de c+re pre0edin+ele in2+)n8ei. C,nd 7*piedic)re) prive0+e pe .re1ier6 ;o+r,re) 2e v) 2e*n) de .re1ierulC 0e1. %n +o)+e c)-urile 2e 1)ce *en8iune pe ;o+r,re de2pre c)u-) c)re ) de+er*in)+ 7*piedic)re). 4(5 Eo+r,re) 2e v) red)c+) 0i 2e v) 2e*n) 7n cel *ul+ 30 de -ile de l) pronun8)re. !pini) 2ep)r)+ ) 9udec+orului r*)2 7n *inori+)+e6 precu* 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 opini) concuren+ 2e red)c+e)- 0i 2e 2e*ne)- 7n )cel)0i +er*en. 4@5 Eo+r,re) 2e v) 7n+oc*i 7n dou e:e*pl)re ori.in)le6 din+re c)re unul 2e )+)0e)- l) do2)rul c)u-ei6 i)r cell)l+ 2e v) depune 2pre con2erv)re l) do2)rul de ;o+r,ri )l in2+)n8ei. ART. 421 Co*unic)re) ;o+r,rii 415 Eo+r,re) 2e v) co*unic) din o1iciu pr8ilor6 7n copie6 c;i)r d)c e2+e de1ini+iv. Co*unic)re) 2e v) 1)ce de 7nd)+ ce ;o+r,re) ) 1o2+ red)c+)+ 0i 2e*n)+ 7n condi8iile le.ii.

425 Eo+r,rile de1ini+ive prin c)re 2C) di2pu2 e1ec+u)re) unei 7n2crieri 7n c)r+e) 1unci)r 2)u6 dup c)-6 7n )l+e re.i2+re pu3lice 2e vor co*unic) din o1iciu 0i in2+i+u8iei 2)u )u+ori+8ii c)re 8ine )cele re.i2+re. >435 Eo+r,rile de1ini+ive prin c)re 2C) di2pu2 )nul)re)6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 ) unui )c+ no+)ri)l 2e co*unic din o1iciu de 7nd)+ no+)rului pu3lic in2+ru*en+)+or6 direc+ ori prin in+er*ediul c)*erei no+)rilor pu3lici 7n circu*2crip8i) crei) 1unc8ione)-.> 445 /e )2e*ene)6 ;o+r,rile prin c)re in2+)n8) 2e pronun8 7n le.+ur cu prevederi cuprin2e 7n Tr)+)+ul privind 1unc8ion)re) niunii Europene 0i 7n )l+e )c+e 9uridice )le niunii Europene 2e co*unic6 din o1iciu6 c;i)r d)c nu 2un+ de1ini+ive6 0i )u+ori+8ii 2)u in2+i+u8iei n)8ion)le cu )+ri3u8ii de re.le*en+)re 7n *)+erie. ART. 422 Adu.irile6 2c;i*3rile 2)u corec+urile Adu.irile6 2c;i*3rile 2)u corec+urile 7n cuprin2ul ;o+r,rii vor +re3ui 2e*n)+e de 9udec+ori6 2u3 2)nc8iune) nelurii lor 7n 2e)*.

K 2. E1ec+ele ;o+r,rii 9udec+ore0+i

ART. 423 /e-7nve2+ire) in2+)n8ei /up pronun8)re) ;o+r,rii in2+)n8) 2e de-7nve2+e0+e 0i niciun 9udec+or nu po)+e reveni )2upr) prerii 2)le. ART. 424 Au+ori+)+e) de lucru 9udec)+ 415 Eo+r,re) 9udec+ore)2c ce 2olu8ione)-6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 1ondul proce2ului 2)u 2+)+ue)- )2upr) unei e:cep8ii proce2u)le ori )2upr) oricrui )l+ inciden+ )re6 de l) pronun8)re6 )u+ori+)+e de lucru 9udec)+ cu privire l) c;e2+iune) +r)n0)+. 425 Au+ori+)+e) de lucru 9udec)+ prive0+e di2po-i+ivul6 precu* 0i con2ideren+ele pe c)re )ce2+) 2e 2pri9in6 inclu2iv cele prin c)re 2C) re-olv)+ o c;e2+iune li+i.io)2. 435 Eo+r,re) 9udec+ore)2c prin c)re 2e i) o *2ur provi-orie nu )re )u+ori+)+e de lucru 9udec)+ )2upr) 1ondului. 445 C,nd ;o+r,re) e2+e 2upu2 )pelului 2)u recur2ului6 )u+ori+)+e) de lucru 9udec)+ e2+e provi-orie.

4(5 Eo+r,re) )+)c)+ cu con+e2+)8i) 7n )nul)re 2)u revi-uire 70i p2+re)- )u+ori+)+e) de lucru 9udec)+ p,n ce v) 1i 7nlocui+ cu o )l+ ;o+r,re. ART. 42( E1ec+ele lucrului 9udec)+ 415 Ni*eni nu po)+e 1i c;e*)+ 7n 9udec)+ de dou ori 7n )cee)0i c)li+)+e6 7n +e*eiul )celei)0i c)u-e 0i pen+ru )cel)0i o3iec+. 425 !ric)re din+re pr8i po)+e opune lucrul )n+erior 9udec)+ 7n+rCun )l+ li+i.iu6 d)c )re le.+ur cu 2olu8ion)re) )ce2+ui) din ur*. ART. 42@ E:cep8i) )u+ori+8ii de lucru 9udec)+ E:cep8i) )u+ori+8ii de lucru 9udec)+ po)+e 1i invoc)+ de in2+)n8 2)u de pr8i 7n orice 2+)re ) proce2ului6 c;i)r 7n)in+e) in2+)n8ei de recur2. C) e1ec+ )l )d*i+erii e:cep8iei6 pr8ii i 2e po)+e cre) 7n propri) c)le de )+)c o 2i+u)8ie *)i re) dec,+ )cee) din ;o+r,re) )+)c)+. ART. 42A Pu+ere) e:ecu+orie Eo+r,re) 9udec+ore)2c )re pu+ere e:ecu+orie6 7n condi8iile prev-u+e de le.e. >ART. 42' &or8) pro3)n+ Eo+r,re) 9udec+ore)2c )re 1or8) pro3)n+ ) unui 7n2cri2 )u+en+ic.> ART. 42B !3li.)+ivi+)+e) 0i opo-)3ili+)+e) ;o+r,rii 415 Eo+r,re) 9udec+ore)2c e2+e o3li.)+orie 0i produce e1ec+e nu*)i 7n+re pr8i 0i 2ucce2orii )ce2+or). 425 Eo+r,re) e2+e opo-)3il oricrei +er8e per2o)ne )+,+ +i*p c,+ )ce)2+) din ur* nu 1)ce6 7n condi8iile le.ii6 dov)d) con+r)r.

HECJI NEA ) 2C) Eo+r,rile d)+e 7n 3)-) recuno)0+erii pre+en8iilor

ART. 430 C)-urile 415 C,nd p,r,+ul ) recuno2cu+ 7n +o+ 2)u 7n p)r+e pre+en8iile recl)*)n+ului6 in2+)n8)6 l) cerere) )ce2+ui) din ur*6 v) d) o ;o+r,re 7n *2ur) recuno)0+erii. 425 /)c recuno)0+ere) e2+e p)r8i)l6 9udec)+) v) con+inu) cu privire l) pre+en8iile r*)2e nerecuno2cu+e6 in2+)n8) ur*,nd ) pronun8) o nou ;o+r,re )2upr) )ce2+or). ART. 431 C)le) de )+)c 415 Eo+r,re) prev-u+ l) )r+. 430 po)+e 1i )+)c)+ nu*)i cu recur2 l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r. 425 C,nd recuno)0+ere) pre+en8iilor ) 1o2+ 1cu+ 7n)in+e) in2+)n8ei de )pel6 ;o+r,re) pri*ei in2+)n8e v) 1i )nul)+ 7n *2ur) recuno)0+erii6 di2pun,nduC2e )d*i+ere)6 7n *od core2pun-+or6 ) cererii. /i2po-i8iile )r+. 430 )lin. 425 r*,n )plic)3ile.

HECJI NEA ) 3C) Eo+r,re) prin c)re 2e 7ncuviin8e)- 7nvoi)l) pr8ilor

ART. 432 Condi8iile 7n c)re 2e po)+e lu) )c+ de +r)n-)c8ie 415 Pr8ile 2e po+ 7n18i0) oric,nd 7n cur2ul 9udec8ii6 c;i)r 1r 2 1i 1o2+ ci+)+e6 pen+ru ) cere 2 2e de) o ;o+r,re c)re 2 con21in8e)2c +r)n-)c8i) lor. 425 /)c pr8ile 2e 7n18i0e)- l) -iu) 2+)3ili+ pen+ru 9udec)+6 cerere) pen+ru d)re) ;o+r,rii v) pu+e) 1i pri*i+ c;i)r de un 2in.ur 9udec+or. 435 /)c pr8ile 2e 7n18i0e)- 7n+rCo )l+ -i6 in2+)n8) v) d) ;o+r,re) 7n c)*er) de con2iliu. ART. 433 &or*) +r)n-)c8iei Tr)n-)c8i) v) 1i 7nc;ei)+ 7n 1or* 2cri2 0i v) )lc+ui di2po-i+ivul ;o+r,rii. ART. 434

C)le) de )+)c Eo+r,re) c)re con21in8e0+e +r)n-)c8i) in+erveni+ 7n+re pr8i po)+e 1i )+)c)+6 pen+ru *o+ive procedur)le6 nu*)i cu recur2 l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r. >ART. 43( /o*eniu de )plic)re /i2po-i8iile pre-en+ei 2ec8iuni 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul 7n c)re 7nvoi)l) pr8ilor e2+e ur*)re) procedurii de *ediere.>

HECJI NEA ) 4C) %ndrep+)re)6 l*urire) 0i co*ple+)re) ;o+r,rii

ART. 43@ %ndrep+)re) ;o+r,rii 415 Erorile 2)u o*i2iunile cu privire l) nu*ele6 c)li+)+e) 0i 2u28inerile pr8ilor 2)u cele de c)lcul6 precu* 0i orice )l+e erori *)+eri)le cuprin2e 7n ;o+r,ri 2)u 7nc;eieri po+ 1i 7ndrep+)+e din o1iciu ori l) cerere. 425 In2+)n8) 2e pronun8 prin 7nc;eiere d)+ 7n c)*er) de con2iliu. Pr8ile vor 1i ci+)+e nu*)i d)c in2+)n8) 2oco+e0+e c e2+e nece2)r c) ele 2 de) )nu*i+e l*uriri. 435 %n c)-ul ;o+r,rilor6 7ndrep+)re) 2e v) 1)ce 7n )*3ele e:e*pl)re )le ;o+r,rii. ART. 43A L*urire) ;o+r,rii 0i 7nl+ur)re) di2po-i8iilor con+r)dic+orii 415 %n c)-ul 7n c)re 2un+ nece2)re l*uriri cu privire l) 7n8ele2ul6 7n+indere) 2)u )plic)re) di2po-i+ivului ;o+r,rii ori d)c )ce2+) cuprinde di2po-i8ii con+r)dic+orii6 pr8ile po+ cere in2+)n8ei c)re ) pronun8)+ ;o+r,re) 2 l*ure)2c di2po-i+ivul 2)u 2 7nl+ure di2po-i8iile po+rivnice. 425 In2+)n8) v) re-olv) cerere) de ur.en86 prin 7nc;eiere d)+ 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) pr8ilor. 435 %nc;eiere) 2e v) )+)0) l) ;o+r,re6 )+,+ 7n do2)rul c)u-ei6 c,+ 0i 7n do2)rul de ;o+r,ri )l in2+)n8ei. ART. 43' Co*ple+)re) ;o+r,rii

415 /)c prin ;o+r,re) d)+ in2+)n8) ) o*i2 2 2e pronun8e )2upr) unui c)p+ de cerere princip)l 2)u )cce2oriu ori )2upr) unei cereri cone:e 2)u inciden+)le6 2e po)+e cere co*ple+)re) ;o+r,rii 7n )cel)0i +er*en 7n c)re 2e po)+e decl)r)6 dup c)-6 )pel 2)u recur2 7*po+riv) )celei ;o+r,ri6 i)r 7n c)-ul ;o+r,rilor d)+e 7n cile e:+r)ordin)re de )+)c 2)u 7n 1ond dup c)2)re) cu re8inere6 7n +er*en de 1( -ile de l) pronun8)re.> 425 Cerere) 2e 2olu8ione)- de ur.en86 cu ci+)re) pr8ilor6 prin ;o+r,re 2ep)r)+. Prevederile )r+. 43A )lin. 435 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 435 /i2po-i8iile pre-en+ului )r+icol 2e )plic 0i 7n c)-ul c,nd in2+)n8) ) o*i2 2 2e pronun8e )2upr) cererilor *)r+orilor6 e:per8ilor6 +r)duc+orilor6 in+erpre8ilor 2)u )pr+orilor6 cu privire l) drep+urile lor. ART. 43B !3li.)+ivi+)+e) procedurii %ndrep+)re)6 l*urire)6 7nl+ur)re) di2po-i8iilor con+r)dic+orii ori co*ple+)re) ;o+r,rii nu po)+e 1i ceru+ pe c)le) )pelului 2)u recur2ului6 ci nu*)i 7n condi8iile )r+. 43@ C 43'. ART. 440 Cile de )+)c %nc;eierile pronun8)+e 7n +e*eiul )r+. 43@ 0i 43A6 precu* 0i ;o+r,re) pronun8)+ po+rivi+ )r+. 43' 2un+ 2upu2e )celor)0i ci de )+)c c) 0i ;o+r,rile 7n le.+ur cu c)re 2C) 2olici+)+6 dup c)-6 7ndrep+)re)6 l*urire) 2)u 7nl+ur)re) di2po-i8iilor con+r)dic+orii ori co*ple+)re). ART. 441 Hupor+)re) c;el+uielilor de 9udec)+ %n c)-ul 7n c)re cerere) de 7ndrep+)re6 de l*urire 2)u de co*ple+)re ) ;o+r,rii ) 1o2+ )d*i26 c;el+uielile 1cu+e de p)r+e 7n )ce2+e cereri vor 1i 2upor+)+e de 2+)+6 din 1ondul con2+i+ui+ po+rivi+ le.ii. C,nd cerere) ) 1o2+ re2pin26 c;el+uielile vor 1i 2upor+)+e de p)r+e po+rivi+ drep+ului co*un.

HECJI NEA ) (C) E:ecu+)re) provi-orie

ART. 442

E:ecu+)re) provi-orie de drep+ 415 Eo+r,rile pri*ei in2+)n8e 2un+ e:ecu+orii de drep+ c,nd )u c) o3iec+: 1. 2+)3ilire) *odului de e:erci+)re ) )u+ori+8ii prin+e0+i6 2+)3ilire) locuin8ei *inorului6 precu* 0i *odul de e:erci+)re ) drep+ului de ) )ve) le.+uri per2on)le cu *inorulG 2. pl)+) 2)l)riilor 2)u ) )l+or drep+uri i-vor,+e din r)por+urile 9uridice de *unc6 precu* 0i ) 2u*elor cuveni+e6 po+rivi+ le.ii6 0o*erilorG 3. de2p.u3iri pen+ru )cciden+e de *uncG 4. ren+e ori 2u*e d)+or)+e cu +i+lu de o3li.)8ie de 7n+re8inere 2)u )loc)8ie pen+ru copii6 precu* 0i pen2ii )cord)+e 7n c)drul )2i.urrilor 2oci)leG (. de2p.u3iri 7n c)- de *o)r+e 2)u v+*)re ) in+e.ri+8ii corpor)le ori 2n+8ii6 d)c de2p.u3irile 2C)u )cord)+ 2u3 1or* de pre2+)8ii 3ne0+i periodiceG @. rep)r)8ii .r)3niceG A. punere) 2)u ridic)re) 2i.iliului ori 1)cere) inven+)ruluiG '. cereri privi+o)re l) po2e2ie6 nu*)i 7n cee) ce prive0+e po2e2i)G B. ;o+r,rile pronun8)+e 7n +e*eiul recuno)0+erii de c+re p,r,+ ) pre+en8iilor recl)*)n+ului6 pronun8)+e 7n condi8iile )r+. 430G 10. 7n orice )l+e c)-uri 7n c)re le.e) prevede c ;o+r,re) e2+e e:ecu+orie. 425 E:ecu+)re) ;o+r,rilor prev-u+e l) )lin. 415 )re c)r)c+er provi-oriu. ART. 443 E:ecu+)re) provi-orie 9udec+ore)2c 415 In2+)n8) po)+e 7ncuviin8) e:ecu+)re) provi-orie ) ;o+r,rilor privi+o)re l) 3unuri ori de c,+e ori v) con2ider) c *2ur) e2+e nece2)r 7n r)por+ cu +e*einici) vdi+ ) drep+ului ori cu 2+)re) de in2olv)3ili+)+e ) de3i+orului6 precu* 0i )+unci c,nd )r )preci) c nelu)re) de 7nd)+ ) )ce2+ei *2uri e2+e vdi+ pre9udici)3il pen+ru credi+or. %n )ce2+e c)-uri6 in2+)n8) 7l v) pu+e) o3li.) pe credi+or l) pl)+) unei c)u8iuni6 7n condi8iile )r+. A0' )lin. 425 0i 435. 425 E:ecu+)re) provi-orie nu 2e po)+e 7ncuviin8): 1. 7n *)+erie de 2+r*u+)re de ;o+)re6 de21iin8)re de con2+ruc8ii6 pl)n+)8ii 2)u ) oricror lucrri )v,nd o )0e-)re 1i:G 2. c,nd prin ;o+r,re 2e di2pune in+)3ul)re) unui drep+ 2)u r)diere) lui din c)r+e) 1unci)r.

435 Cerere) de e:ecu+)re provi-orie 2e v) pu+e) 1)ce 7n 2cri26 precu* 0i ver3)l 7n in2+)n8 p,n l) 7nc;idere) de-3)+erilor. 445 /)c cerere) ) 1o2+ re2pin2 de pri*) in2+)n86 e) po)+e 1i 1cu+ din nou 7n )pel. ART. 444 Hu2pend)re) e:ecu+rii provi-orii 415 Hu2pend)re) e:ecu+rii provi-orii v) pu+e) 1i 2olici+)+ 1ie prin cerere) de )pel6 1ie di2+inc+ 7n +o+ cur2ul 9udec8ii 7n )pel. 425 Cerere) 2e v) depune l) pri*) in2+)n8 2)u6 dup c)-6 l) in2+)n8) de )pel. %n )ce)2+ din ur* 2i+u)8ie6 l) cerere 2e v) )l+ur) o copie le.)li-)+ ) di2po-i+ivului ;o+r,rii. 435 Cerere) de 2u2pend)re 2e v) 9udec) de c+re in2+)n8) de )pel. /i2po-i8iile )r+. A0' )lin. 4@5 2un+ )plic)3ile. 445 Hu2pend)re) v) pu+e) 1i 7ncuviin8)+ nu*)i cu pl)+) unei c)u8iuni )l crei cu)n+u* v) 1i 2+)3ili+ de in2+)n8 7n condi8iile )r+. A0' )lin. 425 0i 435. 4(5 P,n l) 2olu8ion)re) cererii de 2u2pend)re6 )ce)2+) v) pu+e) 1i 7ncuviin8)+ provi-oriu6 prin ordon)n8 pre0edin8i)l6 c;i)r 7n)in+e de 2o2ire) do2)rului6 cu re2pec+)re) cerin8ei prev-u+e l) )lin. 445.

HECJI NEA ) @C) C;el+uielile de 9udec)+

ART. 44( Cu)n+u*ul c;el+uielilor de 9udec)+ 415 C;el+uielile de 9udec)+ con2+)u 7n +):ele 9udici)re de +i*3ru 0i +i*3rul 9udici)r6 onor)riile )voc)8ilor6 )le e:per8ilor 0i )le 2peci)li0+ilor nu*i8i 7n condi8iile )r+. 324 )lin. 4356 2u*ele cuveni+e *)r+orilor pen+ru depl)2)re 0i pierderile c)u-)+e de nece2i+)+e) pre-en8ei l) proce26 c;el+uielile de +r)n2por+ 0i6 d)c e2+e c)-ul6 de c)-)re6 precu* 0i orice )l+e c;el+uieli nece2)re pen+ru 3un) de210ur)re ) proce2ului. 425 In2+)n8) po)+e6 c;i)r 0i din o1iciu6 2 reduc *o+iv)+ p)r+e) din c;el+uielile de 9udec)+ repre-en+,nd onor)riul )voc)8ilor6 )+unci c,nd )ce2+) e2+e vdi+ di2propor8ion)+ 7n r)por+ cu v)lo)re) 2)u co*ple:i+)+e) c)u-ei ori cu )c+ivi+)+e) de210ur)+ de )voc)+6 8in,nd 2e)*) 0i de circu*2+)n8ele c)u-ei. M2ur) lu)+ de in2+)n8 nu v) )ve) niciun e1ec+ )2upr) r)por+urilor din+re )voc)+ 0i clien+ul 2u.

435 /i2po-i8iile )lin. 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or l) pl)+) e:per8ilor 9udici)ri 0i ) 2peci)li0+ilor nu*i8i 7n condi8iile )r+. 324 )lin. 435. 445 Nu vor pu+e) 1i 7n2 *ic0or)+e c;el+uielile de 9udec)+ )v,nd c) o3iec+ pl)+) +):ei 9udici)re de +i*3ru 0i ) +i*3rului 9udici)r6 precu* 0i pl)+) 2u*elor cuveni+e *)r+orilor po+rivi+ )lin. 415. ART. 44@ /ov)d) c;el+uielilor de 9udec)+ P)r+e) c)re pre+inde c;el+uieli de 9udec)+ +re3uie 2 1)c6 7n condi8iile le.ii6 dov)d) e:i2+en8ei 0i 7n+inderii lor6 cel *)i +,r-iu l) d)+) 7nc;iderii de-3)+erilor )2upr) 1ondului c)u-ei. ART. 44A Acord)re) c;el+uielilor de 9udec)+ 415 P)r+e) c)re pierde proce2ul v) 1i o3li.)+6 l) cerere) pr8ii c)re ) c,0+i.)+6 2 7i pl+e)2c )ce2+ei) c;el+uieli de 9udec)+. 425 C,nd cerere) ) 1o2+ )d*i2 nu*)i 7n p)r+e6 9udec+orii vor 2+)3ili *2ur) 7n c)re 1iec)re din+re pr8i po)+e 1i o3li.)+ l) pl)+) c;el+uielilor de 9udec)+. /)c e2+e c)-ul6 9udec+orii vor pu+e) di2pune co*pen2)re) c;el+uielilor de 9udec)+. ART. 44' >ART. 44' E:oner)re) p,r,+ului de l) pl)+ P,r,+ul c)re ) recuno2cu+6 l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile 2un+ le.)l ci+)+e6 pre+en8iile recl)*)n+ului nu v) pu+e) 1i o3li.)+ l) pl)+) c;el+uielilor de 9udec)+6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re6 pre)l)3il pornirii proce2ului6 ) 1o2+ pu2 7n 7n+,r-iere de c+re recl)*)n+ 2)u 2e )1l) de drep+ 7n 7n+,r-iere. /i2po-i8iile )r+. 1.(22 )lin. 4(5 din Codul civil r*,n )plic)3ile.> ART. 44B Hi+u)8i) *)i *ul+or recl)*)n8i 2)u p,r,8i /)c 7n c)u- 2un+ *)i *ul8i recl)*)n8i 2)u *)i *ul8i p,r,8i6 ei vor pu+e) 1i o3li.)8i 2 pl+e)2c c;el+uielile de 9udec)+ 7n *od e.)l6 propor8ion)l 2)u 2olid)r6 po+rivi+ cu po-i8i) lor 7n proce2 ori cu n)+ur) r)por+ului 9uridic e:i2+en+ 7n+re ei.

TITL L II

Cile de )+)c

CAPIT!L L I /i2po-i8ii .ener)le

ART. 4(0 Enu*er)re) C)le) ordin)r de )+)c e2+e )pelul6 i)r cile e:+r)ordin)re de )+)c 2un+ recur2ul6 con+e2+)8i) 7n )nul)re 0i revi-uire). ART. 4(1 Le.)li+)+e) cii de )+)c 415 Eo+r,re) 9udec+ore)2c e2+e 2upu2 nu*)i cilor de )+)c prev-u+e de le.e6 7n condi8iile 0i +er*enele 2+)3ili+e de )ce)2+)6 indi1eren+ de *en8iunile din di2po-i+ivul ei. 425 Men8iune) ine:)c+ din cuprin2ul ;o+r,rii cu privire l) c)le) de )+)c de2c;i2 con+r) )ce2+ei) nu )re niciun e1ec+ )2upr) drep+ului de ) e:erci+) c)le) de )+)c prev-u+ de le.e. >435 /)c in2+)n8) re2pin.e c) in)d*i2i3il c)le) de )+)c neprev-u+ de le.e6 e:erci+)+ de p)r+e) in+ere2)+ 7n con2ider)re) *en8iunii ine:)c+e din cuprin2ul ;o+r,rii cu privire l) c)le) de )+)c6 ;o+r,re) pronun8)+ de in2+)n8) de con+rol 9udici)r v) 1i co*unic)+6 din o1iciu6 +u+uror pr8ilor c)re )u lu)+ p)r+e l) 9udec)+) 7n c)re 2C) pronun8)+ ;o+r,re) )+)c)+. /e l) d)+) co*unicrii 7ncepe 2 cur.6 d)c e2+e c)-ul6 +er*enul pen+ru e:erci+)re) cii de )+)c prev-u+e de le.e.> ART. 4(2 Hu3iec+ele cilor de )+)c Cile de )+)c po+ 1i e:erci+)+e nu*)i de pr8ile )1l)+e 7n proce2 c)re 9u2+i1ic un in+ere26 7n )1)r de c)-ul 7n c)re6 po+rivi+ le.ii6 )ce2+ drep+ 7l )u 0i )l+e or.)ne 2)u per2o)ne. ART. 4(3 !rdine) e:erci+rii cilor de )+)c 415 Cile e:+r)ordin)re de )+)c nu po+ 1i e:erci+)+e )+,+ +i*p c,+ e2+e de2c;i2 c)le) de )+)c ) )pelului.

>425 %n c)-ul ;o+r,rilor 2u2cep+i3ile de )pel6 d)c )ce2+) nu ) 1o2+ e:erci+)+6 recur2ul e2+e in)d*i2i3il. Cu +o)+e )ce2+e)6 o ;o+r,re 2u2cep+i3il de )pel 0i de recur2 po)+e 1i )+)c)+6 7nun+rul +er*enului de )pel6 direc+ cu recur26 l) in2+)n8) c)re )r 1i 1o2+ co*pe+en+ 2 9udece recur2ul 7*po+riv) ;o+r,rii d)+e 7n )pel6 d)c pr8ile con2i*+ e:pre26 prin 7n2cri2 )u+en+ic 2)u prin decl)r)8ie ver3)l6 d)+ 7n 1)8) in2+)n8ei ) crei ;o+r,re 2e )+)c 0i con2e*n)+ 7n+rCun proce2Cver3)l. %n )ce2+ c)-6 recur2ul po)+e 1i e:erci+)+ nu*)i pen+ru 7nclc)re) 2)u )plic)re) .re0i+ ) nor*elor de drep+ *)+eri)l. 435 Cile e:+r)ordin)re de )+)c po+ 1i e:erci+)+e 0i conco*i+en+6 7n condi8iile le.ii. Recur2ul 2e 9udec cu priori+)+e.> . ART. 4(4 nici+)+e) cii de )+)c 415 ! c)le de )+)c po)+e 1i e:erci+)+ 7*po+riv) unei ;o+r,ri nu*)i o 2in.ur d)+6 d)c le.e) prevede )cel)0i +er*en de e:erci+)re pen+ru +o)+e *o+ivele e:i2+en+e l) d)+) decl)rrii )celei ci de )+)c. 425 /)c prin )cee)0i ;o+r,re )u 1o2+ 2olu8ion)+e 0i cereri )cce2orii6 ;o+r,re) e2+e 2upu2 7n 7n+re.ul ei cii de )+)c prev-u+e de le.e pen+ru cerere) princip)l. 435 %n c)-ul 7n c)re prin )cee)0i ;o+r,re )u 1o2+ 2olu8ion)+e *)i *ul+e cereri princip)le 2)u inciden+)le6 din+re c)re unele 2un+ 2upu2e )pelului6 i)r )l+ele recur2ului6 ;o+r,re) 7n 7n+re.ul ei e2+e 2upu2 )pelului. Eo+r,re) d)+ 7n )pel e2+e 2upu2 recur2ului. 445 /)c ;o+r,re) cu privire l) o cerere princip)l 2)u inciden+)l nu e2+e 2upu2 nici )pelului 0i nici recur2ului6 2olu8i) cu privire l) celel)l+e cereri e2+e 2upu2 cilor de )+)c 7n condi8iile le.ii. 4(5 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 425 C 4456 +er*enul de )pel 2)u6 dup c)-6 de recur2 e2+e cel de drep+ co*un6 c;i)r d)c prin le.i 2peci)le 2e prevede )l+1el. ART. 4(( P)r+e) din ;o+r,re c)re po)+e 1i )+)c)+ 415 C)le) de )+)c 2e 7ndre)p+ 7*po+riv) 2olu8iei cuprin2e 7n di2po-i+ivul ;o+r,rii. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 7n c)-ul 7n c)re c)le) de )+)c vi-e)- nu*)i con2ideren+ele ;o+r,rii prin c)re 2C)u d)+ de-le.ri unor pro3le*e de drep+ ce nu )u le.+ur cu 9udec)+) )celui proce2 2)u c)re 2un+ .re0i+e ori cuprind con2+)+ri de 1)p+ ce pre9udici)- p)r+e)6 in2+)n8)6 )d*i8,nd c)le) de )+)c6 v) 7nl+ur) )cele con2ideren+e 0i le v) 7nlocui cu propriile con2ideren+e6 *en8in,nd 2olu8i) cuprin2 7n di2po-i+ivul ;o+r,rii )+)c)+e.

ART. 4(@ %n8ele.ere) pr8ilor 7n cile de )+)c Pr8ile po+ 2olici+) in2+)n8ei le.)l 7nve2+i+e cu 2olu8ion)re) unei ci de )+)c 2 i) )c+ de 7n8ele.ere) lor cu privire l) 2olu8ion)re) li+i.iului. /i2po-i8iile )r+. 432 C 43( 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. 4(A Ac;ie2)re) l) ;o+r,re 415 Ac;ie2)re) l) ;o+r,re repre-in+ renun8)re) unei pr8i l) c)le) de )+)c pe c)re o pu+e) 1olo2i ori pe c)re ) e:erci+)+Co de9) 7*po+riv) +u+uror 2)u ) )nu*i+or 2olu8ii din re2pec+iv) ;o+r,re. 425 Ac;ie2)re)6 )+unci c,nd e2+e condi8ion)+6 nu produce e1ec+e dec,+ d)c e2+e )ccep+)+ e:pre2 de p)r+e) )dver2. 435 /i2po-i8iile )r+. 3B' r*,n )plic)3ile. ART. 4(' &elurile )c;ie2rii 415 Ac;ie2)re) po)+e 1i e:pre2 2)u +)ci+6 +o+)l ori p)r8i)l. 425 Ac;ie2)re) e:pre2 2e 1)ce de p)r+e prin )c+ )u+en+ic 2)u prin decl)r)8ie ver3)l 7n 1)8) in2+)n8ei ori de *)nd)+)rul 2u 7n +e*eiul unei procuri 2peci)le. 435 Ac;ie2)re) +)ci+ po)+e 1i dedu2 nu*)i din )c+e 2)u 1)p+e preci2e 0i concord)n+e c)re e:pri* in+en8i) cer+ ) pr8ii de )C0i d) )de-iune) l) ;o+r,re. 445 Ac;ie2)re) po)+e 1i +o+)l6 d)c prive0+e ;o+r,re) 7n 7n+re.ul ei6 2)u6 dup c)-6 p)r8i)l6 d)c prive0+e nu*)i o p)r+e din ;o+r,re) re2pec+iv. ART. 4(B M2urile de )d*ini2+r)re 9udici)r M2urile de )d*ini2+r)re 9udici)r nu po+ 1)ce o3iec+ul niciunei ci de )+)c.

CAPIT!L L II Apelul

ART. 4@0

Apelul princip)l. !3iec+ul 415 Eo+r,rile pronun8)+e 7n pri* in2+)n8 po+ 1i )+)c)+e cu )pel6 d)c le.e) nu prevede 7n *od e:pre2 )l+1el. 425 Hun+ 2upu2e )pelului 0i ;o+r,rile d)+e 7n ul+i* in2+)n8 d)c6 po+rivi+ le.ii6 in2+)n8) nu pu+e) 2 9udece dec,+ 7n pri* in2+)n8. 435 Eo+r,rile d)+e 7n ul+i* in2+)n8 r*,n ne)pel)3ile6 c;i)r d)c 7n ;o+r,re 2C) )r+)+ c )u 1o2+ pronun8)+e 7n pri* in2+)n8. 445 %*po+riv) 7nc;eierilor pre*er.+o)re nu 2e po)+e 1)ce )pel dec,+ od)+ cu 1ondul6 )1)r de c)-ul c,nd le.e) di2pune )l+1el. ART. 4@1 Hi+u)8iile 7n c)re p)r+e) nu po)+e 1)ce )pel princip)l 415 P)r+e) c)re ) renun8)+ e:pre2 l) )pel cu privire l) o ;o+r,re nu *)i )re drep+ul de ) 1)ce )pel princip)l. 425 P)r+e) c)re ) e:ecu+)+ p)r8i)l ;o+r,re) de pri* in2+)n86 de0i )ce)2+) nu er) 2u2cep+i3il de e:ecu+)re provi-orie6 nu *)i )re drep+ul de ) 1)ce )pel princip)l cu privire l) di2po-i8iile e:ecu+)+e. ART. 4@2 Ter*enul de )pel 415 Ter*enul de )pel e2+e de 30 de -ile de l) co*unic)re) ;o+r,rii6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. 425 Ter*enul de )pel prev-u+ l) )lin. 415 cur.e de l) co*unic)re) ;o+r,rii6 c;i)r )+unci c,nd )ce)2+) ) 1o2+ 1cu+ od)+ cu 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2ili+e. 435 /)c o p)r+e 1)ce )pel 7n)in+e de co*unic)re) ;o+r,rii6 )ce)2+) 2e 2oco+e0+e co*unic)+ l) d)+) depunerii cererii de )pel. 445 Pen+ru procuror6 +er*enul de )pel cur.e de l) pronun8)re) ;o+r,rii6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re procurorul ) p)r+icip)+ l) 9udec)re) c)u-ei6 c,nd +er*enul de )pel cur.e de l) co*unic)re) ;o+r,rii. 4(5 Ter*enul de )pel 2u2pend e:ecu+)re) ;o+r,rii de pri* in2+)n86 cu e:cep8i) c)-urilor )nu*e prev-u+e de le.e. %n )cele)0i condi8ii6 e:ecu+)re) 2e 2u2pend d)c )pelul ) 1o2+ e:erci+)+ 7n +er*en. ART. 4@3 %n+rerupere) +er*enului de )pel

415 Ter*enul de )pel 2e 7n+rerupe prin *o)r+e) pr8ii c)re )re in+ere2 2 1)c )pel. %n )ce2+ c)- 2e 1)ce din nou o 2in.ur co*unic)re ) ;o+r,rii6 l) cel din ur* do*iciliu )l pr8ii6 pe nu*ele *o0+enirii6 1r 2 2e )r)+e nu*ele 0i c)li+)+e) 1iecrui *o0+eni+or. 425 Ter*enul de )pel v) 7ncepe 2 cur. din nou de l) d)+) co*unicrii prev-u+e l) )lin. 415. Pen+ru *o0+eni+orii inc)p)3ili6 cei cu c)p)ci+)+e re2+r,n2 2)u di2pru8i ori 7n c)- de *o0+enire v)c)n+6 +er*enul v) cur.e din -iu) 7n c)re 2e v) nu*i +u+orele6 cur)+orul 2)u )d*ini2+r)+orul provi-oriu6 dup c)-. 435 Apelul nu con2+i+uie prin el 7n2u0i un )c+ de )ccep+)re ) *o0+enirii. 445 Ter*enul de )pel 2e 7n+rerupe 0i prin *o)r+e) *)nd)+)rului crui) i 2C) 1cu+ co*unic)re). %n )ce2+ c)- 2e v) 1)ce o nou co*unic)re pr8ii6 l) do*iciliul ei6 i)r +er*enul de )pel v) 7ncepe 2 cur. din nou de l) )ce)2+ d)+. ART. 4@4 Cerere) de )pel 415 Cerere) de )pel v) cuprinde: )5 nu*ele 0i prenu*ele6 codul nu*eric per2on)l6 do*iciliul 2)u re0edin8) pr8ilor ori6 pen+ru per2o)nele 9uridice6 denu*ire) 0i 2ediul lor6 precu* 0i6 dup c)-6 codul unic de 7nre.i2+r)re 2)u codul de iden+i1ic)re 1i2c)l6 nu*rul de 7n*)+ricul)re 7n re.i2+rul co*er8ului ori de 7n2criere 7n re.i2+rul per2o)nelor 9uridice 0i con+ul 3)nc)r. /)c )pel)n+ul locuie0+e 7n 2+rin+)+e6 v) )r+) 0i do*iciliul )le2 7n Ro*,ni)6 unde ur*e)- 2 i 2e 1)c +o)+e co*unicrile privind proce2ulG 35 indic)re) ;o+r,rii )+)c)+eG c5 *o+ivele de 1)p+ 0i de drep+ pe c)re 2e 7n+e*ei)- )pelulG d5 pro3ele invoc)+e 7n 2u28inere) )peluluiG e5 2e*n+ur). 425 L) cerere) de )pel 2e v) )+)0) dov)d) )c;i+rii +):elor de +i*3ru. >435 Cerin8ele de l) )lin. 415 li+. 35 0i e5 0i ce) de l) )lin. 425 2un+ prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 i)r cele de l) )lin. 415 li+. c5 0i d56 2u3 2)nc8iune) decderii. Lip2) 2e*n+urii po)+e 1i 7*plini+ 7n condi8iile )r+. 1B1 )lin. 4256 i)r lip2) dove-ii )c;i+rii +):ei de +i*3ru po)+e 1i co*plini+ p,n l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re p)r+e) ) 1o2+ le.)l ci+)+ 7n )pel.> 445 C,nd dove-ile propu2e 2un+ *)r+ori 2)u 7n2cri2uri ne)r+)+e l) pri*) in2+)n86 2e vor )plic) 7n *od core2pun-+or di2po-i8iile )r+. 1'B li+. e5.

4(5 %n c)-ul 7n c)re +er*enul pen+ru e:erci+)re) )pelului cur.e de l) un )l+ *o*en+ dec,+ co*unic)re) ;o+r,rii6 *o+iv)re) )pelului 2e v) 1)ce 7n+rCun +er*en de )cee)0i dur)+6 c)re cur.e6 7n26 de l) d)+) co*unicrii ;o+r,rii. ART. 4@( /epunere) cererii de )pel 415 Apelul 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 *o+ivele de )pel 2e depun l) in2+)n8) ) crei ;o+r,re 2e )+)c6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. 425 /i2po-i8iile )r+. 1B0 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. >435 %n c)-ul 7n c)re cerere) de )pel nu 7ndepline0+e condi8iile prev-u+e de le.e6 pre0edin+ele in2+)n8ei 2)u per2o)n) de2e*n)+ de )ce2+) c)re pri*e0+e cerere) de )pel v) 2+)3ili lip2urile 0i 7i v) cere )pel)n+ului 2 co*ple+e-e 2)u 2 *odi1ice cerere) de 7nd)+6 d)c e2+e pre-en+ 0i e2+e po2i3il6 ori 7n 2cri26 d)c )pelul ) 1o2+ +ri*i2 prin po0+6 1):6 po0+ elec+ronic 2)u curier. Co*ple+)re) 2)u *odi1ic)re) cererii 2e v) 1)ce 7nun+rul +er*enului de )pel. /)c pre0edin+ele 2)u per2o)n) de2e*n)+ de )ce2+) )preci)- c in+erv)lul r*)2 p,n l) e:pir)re) +er*enului de )pel nu e2+e 2u1icien+6 v) )cord) un +er*en 2cur+6 de cel *ul+ ( -ile de l) e:pir)re) +er*enului de )pel6 7n c)re 2 2e depun co*ple+)re) 2)u *odi1ic)re) cererii. 445 /i2po-i8iile )lin. 435 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul 7n c)re *o+ivele de )pel 2e depun 2ep)r)+ de cerere. 4(5 /up pri*ire) cererii de )pel6 re2pec+iv ) *o+ivelor de )pel6 pre0edin+ele in2+)n8ei c)re ) pronun8)+ ;o+r,re) )+)c)+ v) di2pune co*unic)re) lor in+i*)+ului6 7*preun cu copiile cer+i1ic)+e de pe 7n2cri2urile )l+ur)+e 0i c)re nu )u 1o2+ 7n18i0)+e l) pri*) in2+)n86 pun,nduCiC2e 7n vedere o3li.)8i) de ) depune l) do2)r 7n+,*pin)re 7n +er*en de cel *ul+ 1( -ile de l) d)+) co*unicrii. 4@5 In2+)n8) l) c)re 2C) depu2 7n+,*pin)re) o co*unic de 7nd)+ )pel)n+ului6 pun,nduCiC2e 7n vedere o3li.)8i) de ) depune l) do2)r r2pun2ul l) 7n+,*pin)re 7n +er*en de cel *ul+ 10 -ile de l) d)+) co*unicrii. In+i*)+ul v) lu) cuno0+in8 de r2pun2ul l) 7n+,*pin)re din do2)rul c)u-ei. 4A5 Pre0edin+ele 2)u per2o)n) de2e*n)+ de )ce2+)6 dup 7*plinire) +er*enului de )pel pen+ru +o)+e pr8ile6 precu* 0i ) +er*enelor prev-u+e l) )lin. 4(5 0i 4@56 v) 7n)in+) in2+)n8ei de )pel do2)rul6 7*preun cu )pelurile 1cu+e6 7n+,*pin)re)6 r2pun2ul l) 7n+,*pin)re 0i dove-ile de co*unic)re ) )ce2+or )c+e6 po+rivi+ )lin. 4(5 0i 4@5.> 4'5 /)c 2C)u 1or*ul)+ )+,+ )pel6 c,+ 0i cereri po+rivi+ )r+. 43@ C 43'6 do2)rul nu v) 1i +ri*i2 in2+)n8ei de )pel dec,+ dup 7*plinire) +er*enului de )pel privind ;o+r,rile d)+e )2upr) )ce2+or din ur* cereri. /i2po-i8iile )lin. 4(5 C 4A5 2e )plic 7n *od core2pun-+or.

ART. 4@@ Apelul inciden+ 415 In+i*)+ul e2+e 7n drep+6 dup 7*plinire) +er*enului de )pel6 2 1or*ule-e )pel 7n 2cri26 7n c)drul proce2ului 7n c)re 2e 9udec )pelul 1cu+ de p)r+e) po+rivnic6 prin+rCo cerere proprie c)re 2 +ind l) 2c;i*3)re) ;o+r,rii pri*ei in2+)n8e. 425 /)c )pel)n+ul princip)l 70i re+r).e )pelul 2)u d)c )ce2+) e2+e re2pin2 c) +)rdiv6 c) in)d*i2i3il ori pen+ru )l+e *o+ive c)re nu i*plic cerce+)re) 1ondului6 )pelul inciden+ prev-u+ l) )lin. 415 r*,ne 1r e1ec+. ART. 4@A Apelul provoc)+ %n c)- de cop)r+icip)re proce2u)l6 precu* 0i )+unci c,nd l) pri*) in2+)n8 )u in+erveni+ +er8e per2o)ne 7n proce26 in+i*)+ul e2+e 7n drep+6 dup 7*plinire) +er*enului de )pel6 2 decl)re 7n 2cri2 )pel 7*po+riv) )l+ui in+i*)+ 2)u ) unei per2o)ne c)re ) 1i.ur)+ 7n pri* in2+)n8 0i c)re nu e2+e p)r+e 7n )pelul princip)l6 d)c )ce2+) din ur* )r 1i de n)+ur 2 produc con2ecin8e )2upr) 2i+u)8iei 2)le 9uridice 7n proce2. /i2po-i8iile )r+. 4@@ )lin. 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. 4@' /epunere) )pelului inciden+ 0i ) celui provoc)+ 415 Apelul inciden+ 0i )pelul provoc)+ 2e depun de c+re in+i*)+ od)+ cu 7n+,*pin)re) l) )pelul princip)l6 1iind )plic)3ile prevederile )r+. 4@( )lin. 4@5. 425 Apelul provoc)+ 2e co*unic 0i in+i*)+ului din )ce2+ )pel6 prev-u+ l) )r+. 4@A6 )ce2+) 1iind d)+or 2 depun 7n+,*pin)re 7n +er*enul prev-u+ l) )r+. 4@( )lin. 4@56 c)re 2e )plic 7n *od core2pun-+or. Cel c)re ) e:erci+)+ )pelul provoc)+ v) lu) cuno0+in8 de 7n+,*pin)re de l) do2)rul c)u-ei. ART. 4@B Pre.+ire) 9udec8ii )pelului 4415 Pre0edin+ele in2+)n8ei de )pel 2)u per2o)n) de2e*n)+ de )ce2+)6 7nd)+ ce pri*e0+e do2)rul6 v) lu)6 prin re-olu8ie6 *2uri 7n vedere) rep)r+i-rii )le)+orii l) un co*ple+ de 9udec)+. 425 Pre0edin+ele co*ple+ului de 9udec)+ 2+)3ile0+e pri*ul +er*en de 9udec)+6 c)re v) 1i de cel *ul+ @0 de -ile de l) d)+) re-olu8iei pre0edin+elui in2+)n8ei de )pel6 di2pun,nd ci+)re) pr8ilor. /i2po-i8iile )r+. 1B@ )lin. 4(5 0i 4@5 2e )plic 7n *od core2pun-+or.>

435 Apelurile princip)le6 inciden+e 0i provoc)+e 1cu+e 7*po+riv) )celei)0i ;o+r,ri vor 1i rep)r+i-)+e l) )cel)0i co*ple+ de 9udec)+. C,nd )pelurile )u 1o2+ rep)r+i-)+e l) co*ple+e di1eri+e6 ul+i*ul co*ple+ 7nve2+i+ v) di2pune pe c)le )d*ini2+r)+iv +ri*i+ere) )pelului l) co*ple+ul cel din+,i 7nve2+i+. ART. 4A0 E1ec+ul devolu+iv )l )pelului 415 Apelul e:erci+)+ 7n +er*en provo)c o nou 9udec)+ )2upr) 1ondului6 in2+)n8) de )pel 2+)+u,nd )+,+ 7n 1)p+6 c,+ 0i 7n drep+. 425 %n c)-ul 7n c)re )pelul nu 2e *o+ive)- ori *o+iv)re) )pelului 2)u 7n+,*pin)re) nu cuprinde *o+ive6 *i9lo)ce de )pr)re 2)u dove-i noi6 in2+)n8) de )pel 2e v) pronun8)6 7n 1ond6 nu*)i pe 3)-) celor invoc)+e l) pri*) in2+)n8. 435 Prin )pel e2+e po2i3il 2 nu 2e 2olici+e 9udec)+) 7n 1ond 2)u re9udec)re)6 ci )nul)re) ;o+r,rii de pri* in2+)n8 0i re2pin.ere) ori )nul)re) cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ c) ur*)re ) invocrii unei e:cep8ii 2)u +ri*i+ere) do2)rului l) in2+)n8) co*pe+en+. ART. 4A1 Li*i+ele e1ec+ului devolu+iv de+er*in)+e de cee) ce 2C) )pel)+ 415 In2+)n8) de )pel v) proced) l) re9udec)re) 1ondului 7n li*i+ele 2+)3ili+e6 e:pre2 2)u i*plici+6 de c+re )pel)n+6 precu* 0i cu privire l) 2olu8iile c)re 2un+ dependen+e de p)r+e) din ;o+r,re c)re ) 1o2+ )+)c)+. 425 /evolu8iune) v) oper) cu privire l) 7n+re).) c)u- )+unci c,nd )pelul nu e2+e li*i+)+ l) )nu*i+e 2olu8ii din di2po-i+iv ori )+unci c,nd 2e +inde l) )nul)re) ;o+r,rii 2)u d)c o3iec+ul li+i.iului e2+e indivi-i3il. ART. 4A2 Li*i+ele e1ec+ului devolu+iv de+er*in)+e de cee) ce 2C) 2upu2 9udec8ii l) pri*) in2+)n8 415 Prin )pel nu 2e po)+e 2c;i*3) c)drul proce2u)l 2+)3ili+ 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e. 425 Pr8ile nu 2e vor pu+e) 1olo2i 7n)in+e) in2+)n8ei de )pel de )l+e *o+ive6 *i9lo)ce de )pr)re 0i dove-i dec,+ cele invoc)+e l) pri*) in2+)n8 2)u )r+)+e 7n *o+iv)re) )pelului ori 7n 7n+,*pin)re. In2+)n8) de )pel po)+e 7ncuviin8) 0i )d*ini2+r)re) pro3elor ) cror nece2i+)+e re-ul+ din de-3)+eri. 435 %n )pel nu 2e po)+e 2c;i*3) c)li+)+e) pr8ilor6 c)u-) 2)u o3iec+ul cererii de c;e*)re 7n 9udec)+ 0i nici nu 2e po+ 1or*ul) pre+en8ii noi.

445 Pr8ile po+ 7n2 2 e:plici+e-e pre+en8iile c)re )u 1o2+ cuprin2e i*plici+ 7n cererile 2)u )prrile )dre2)+e pri*ei in2+)n8e. 4(5 He vor pu+e) cere6 de )2e*ene)6 do3,n-i6 r)+e6 veni+uri )9un2e l) +er*en 0i orice )l+e de2p.u3iri ivi+e dup d)re) ;o+r,rii pri*ei in2+)n8e 0i v) pu+e) 1i invoc)+ co*pen2)8i) le.)l. ART. 4A3 /i2po-i8iile 2peci)le privind 9udec)+) 415 In2+)n8) de )pel v) veri1ic)6 7n li*i+ele cererii de )pel6 2+)3ilire) 2i+u)8iei de 1)p+ 0i )plic)re) le.ii de c+re pri*) in2+)n8. Mo+ivele de ordine pu3lic po+ 1i invoc)+e 0i din o1iciu. 425 In2+)n8) de )pel v) pu+e) di2pune re1)cere) 2)u co*ple+)re) pro3elor )d*ini2+r)+e l) pri*) in2+)n86 7n c)-ul 7n c)re con2ider c 2un+ nece2)re pen+ru 2olu8ion)re) c)u-ei6 precu* 0i )d*ini2+r)re) pro3elor noi propu2e 7n condi8iile )r+. 4A2 )lin. 425. ART. 4A4 Holu8iile pe c)re le pronun8 in2+)n8) de )pel 415 In2+)n8) de )pel po)+e p2+r) ;o+r,re) )+)c)+6 2i+u)8ie 7n c)re6 dup c)-6 v) re2pin.e6 v) )nul) )pelul ori v) con2+)+) peri*)re) lui. 425 %n c)- de )d*i+ere ) )pelului6 in2+)n8) po)+e )nul) ori6 dup c)-6 2c;i*3) 7n +o+ 2)u 7n p)r+e ;o+r,re) )pel)+. 435 %n c)-ul 7n c)re 2e con2+)+ c6 7n *od .re0i+6 pri*) in2+)n8 ) 2olu8ion)+ proce2ul 1r ) in+r) 7n 9udec)+) 1ondului ori 9udec)+) 2C) 1cu+ 7n lip2) pr8ii c)re nu ) 1o2+ le.)l ci+)+6 in2+)n8) de )pel v) )nul) ;o+r,re) )+)c)+ 0i v) 9udec) proce2ul6 evoc,nd 1ondul. Cu +o)+e )ce2+e)6 in2+)n8) de )pel v) )nul) ;o+r,re) )+)c)+ 0i v) +ri*i+e c)u-) 2pre re9udec)re pri*ei in2+)n8e 2)u )l+ei in2+)n8e e.)le 7n .r)d cu )ce)2+) din )cee)0i circu*2crip8ie6 7n c)-ul 7n c)re pr8ile )u 2olici+)+ 7n *od e:pre2 lu)re) )ce2+ei *2uri prin cerere) de )pel ori prin 7n+,*pin)reG +ri*i+ere) 2pre re9udec)re po)+e 1i di2pu2 o 2in.ur d)+ 7n cur2ul proce2ului. /e-le.)re) d)+ pro3le*elor de drep+ de c+re in2+)n8) de )pel6 precu* 0i nece2i+)+e) )d*ini2+rrii unor pro3e 2un+ o3li.)+orii pen+ru 9udec+orii 1ondului. >445 /)c in2+)n8) de )pel 2+)3ile0+e c pri*) in2+)n8 ) 1o2+ neco*pe+en+6 i)r neco*pe+en8) ) 1o2+ invoc)+ 7n condi8iile le.ii6 v) )nul) ;o+r,re) )+)c)+ 0i v) +ri*i+e c)u-) 2pre 9udec)re in2+)n8ei co*pe+en+e 2)u )l+ui or.)n cu )c+ivi+)+e 9uri2dic8ion)l co*pe+en+ ori6 dup c)-6 v) re2pin.e cerere) c) in)d*i2i3il.>

4(5 %n c)-ul 7n c)re in2+)n8) de )pel con2+)+ c e) )re co*pe+en8) 2 9udece 7n pri* in2+)n86 v) )nul) ;o+r,re) )+)c)+ 0i v) 9udec) 7n 1ond6 pronun8,nd o ;o+r,re 2u2cep+i3il6 dup c)-6 de )pel 2)u recur2. 4@5 C,nd 2e con2+)+ c e:i2+ un )l+ *o+iv de nuli+)+e dec,+ cel prev-u+ l) )lin. 4(56 i)r pri*) in2+)n8 ) 9udec)+ 7n 1ond6 in2+)n8) de )pel )nul,nd 7n +o+ 2)u 7n p)r+e procedur) ur*)+ 7n 1)8) pri*ei in2+)n8e 0i ;o+r,re) )+)c)+6 v) re8ine proce2ul 2pre 9udec)re6 pronun8,nd o ;o+r,re 2u2cep+i3il de recur26 d)c e2+e c)-ul. >ART. 4A( Ne7nru+8ire) 2i+u)8iei 7n propri) c)le de )+)c Apel)n+ului nu i 2e po)+e cre) 7n propri) c)le de )+)c o 2i+u)8ie *)i re) dec,+ )cee) din ;o+r,re) )+)c)+6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re el con2i*+e e:pre2 l) )ce)2+) 2)u 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e.> ART. 4A@ Co*ple+)re) cu )l+e nor*e /i2po-i8iile de procedur privind 9udec)+) 7n pri* in2+)n8 2e )plic 0i 7n in2+)n8) de )pel6 7n *2ur) 7n c)re nu 2un+ po+rivnice celor cuprin2e 7n pre-en+ul c)pi+ol.

CAPIT!L L III Cile e:+r)ordin)re de )+)c

HECJI NEA 1 Recur2ul

ART. 4AA !3iec+ul 0i 2copul recur2ului. In2+)n8) co*pe+en+ 415 Eo+r,rile d)+e 7n )pel6 cele d)+e6 po+rivi+ le.ii6 1r drep+ de )pel6 precu* 0i )l+e ;o+r,ri 7n c)-urile e:pre2 prev-u+e de le.e 2un+ 2upu2e recur2ului. >425 Nu 2un+ 2upu2e recur2ului ;o+r,rile pronun8)+e 7n cererile prev-u+e l) )r+. B2 pc+. 1 li+. )5 C L56 7n cele privind n)vi.)8i) civil 0i )c+ivi+)+e) 7n por+uri6 con1lic+ele de *unc 0i de )2i.urri 2oci)le6 7n *)+erie de e:propriere6 7n cererile privind rep)r)re) pre9udiciilor c)u-)+e prin erori 9udici)re6 precu* 0i 7n )l+e cereri ev)lu)3ile 7n 3)ni 7n v)lo)re de p,n l) (00.000 lei inclu2iv. /e )2e*ene)6 nu 2un+ 2upu2e recur2ului

;o+r,rile d)+e de in2+)n8ele de )pel 7n c)-urile 7n c)re le.e) prevede c ;o+r,rile de pri* in2+)n8 2un+ 2upu2e nu*)i )pelului.> 435 Recur2ul ur*re0+e 2 2upun %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie e:)*in)re)6 7n condi8iile le.ii6 ) con1or*i+8ii ;o+r,rii )+)c)+e cu re.ulile de drep+ )plic)3ile. 445 %n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e6 recur2ul 2e 2olu8ione)- de c+re in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r celei c)re ) pronun8)+ ;o+r,re) )+)c)+. /i2po-i8iile )lin. 435 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. 4A' Hu2pend)re) e:ecu+rii 415 Recur2ul 2u2pend de drep+ e:ecu+)re) ;o+r,rii 7n c)u-ele privi+o)re l) 2+r*u+)re) de ;o+)re6 de21iin8)re) de con2+ruc8ii6 pl)n+)8ii 2)u ) oricror lucrri )v,nd o )0e-)re 1i:6 precu* 0i 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e. 425 L) cerere) recuren+ului 1or*ul)+ 7n condi8iile )r+. '2 )lin. 425 0i 4356 in2+)n8) 2e2i-)+ cu 9udec)re) recur2ului po)+e di2pune6 *o+iv)+6 2u2pend)re) ;o+r,rii )+)c)+e cu recur2 7n )l+e c)-uri dec,+ cele l) c)re 2e re1er )lin. 415. Cerere) 2e depune direc+ l) in2+)n8) de recur26 )l+ur,nduC2e o copie cer+i1ic)+ de pe cerere) de recur2 0i dov)d) depunerii c)u8iunii prev-u+e l) )r+. A0'. %n c)-ul 7n c)re cerere) 2e 1)ce 7n)in+e de ) )9un.e do2)rul l) in2+)n8) de recur26 2e v) )l+ur) 0i o copie le.)li-)+ de pe di2po-i+ivul ;o+r,rii )+)c)+e cu recur2. 435 Cerere) 2e 9udec 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) pr8ilor prin+rCun ).en+ procedur)l )l in2+)n8ei 2)u prin )l+ 2)l)ri)+ )l )ce2+ei) ori prin *od)li+8ile prev-u+e l) )r+. 14B )lin. 445 0i 4(56 dup cu* ur*e)-: 1. de un co*ple+ )nu*e con2+i+ui+6 1or*)+ din 3 9udec+ori6 7n condi8iile le.ii6 7n c)-ul 7n c)re cerere) 2C) depu2 7n)in+e de )9un.ere) do2)rului l) in2+)n8) de recur2G 2. de co*ple+ul de 1il+ru6 dup ce )ce2+) ) 1o2+ de2e*n)+6 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. 4'AG 3. de co*ple+ul c)re 9udec recur2ul pe 1ond6 7n c)-ul 7n c)re 2C) 1i:)+ +er*en 7n 0edin8 pu3lic. 445 Ter*enul de 9udec)+6 pen+ru c)re 2e 1)ce ci+)re)6 2e 2+)3ile0+e )2+1el 7nc,+ 2 nu +re)c *)i *ul+ de 10 -ile de l) pri*ire) cererii de 2u2pend)re. >4(5 Co*ple+ul 2e pronun86 7n cel *ul+ 4' de ore de l) 9udec)+6 prin+rCo 7nc;eiere *o+iv)+6 c)re e2+e de1ini+iv.> 4@5 A#R!GAT >4A5 L) 9udec)+) cererii de 2u2pend)re pr8ile +re3uie 2 1ie repre-en+)+e de )voc)+ 2)u6 c,nd e2+e c)-ul6 de con2ilierul 9uridic.

4'5 Pen+ru *o+ive +e*einice6 in2+)n8) de recur2 po)+e reveni )2upr) 2u2pendrii )cord)+e6 di2po-i8iile )lin. 435 C 4(5 0i 4A5 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or.> ART. 4AB Ter*enul de recur2 415 Ter*enul de recur2 e2+e de 30 de -ile de l) co*unic)re) ;o+r,rii6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. /i2po-i8iile )r+. 4@2 )lin. 425 C 4456 precu* 0i cele )le )r+. 4@3 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 425 /)c in+i*)+ul nu ) invoc)+ prin 7n+,*pin)re 2)u din do2)r nu reie2e c recur2ul ) 1o2+ depu2 pe2+e +er*en6 el 2e v) 2oco+i 7n +er*en. ART. 4'0 Cerere) de recur2 415 Cerere) de recur2 v) cuprinde ur*+o)rele *en8iuni: )5 nu*ele 0i prenu*ele6 do*iciliul 2)u re0edin8) pr8ii 7n 1)vo)re) crei) 2e e:erci+ recur2ul6 nu*ele6 prenu*ele 0i do*iciliul pro1e2ion)l )l )voc)+ului c)re 1or*ule)- cerere) ori6 pen+ru per2o)nele 9uridice6 denu*ire) 0i 2ediul lor6 precu* 0i nu*ele 0i prenu*ele con2ilierului 9uridic c)re 7n+oc*e0+e cerere). Pre-en+ele di2po-i8ii 2e )plic 0i 7n c)-ul 7n c)re recuren+ul locuie0+e 7n 2+rin+)+eG 35 nu*ele 0i prenu*ele6 do*iciliul 2)u re0edin8) ori6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul in+i*)+uluiG c5 indic)re) ;o+r,rii c)re 2e )+)cG d5 *o+ivele de nele.)li+)+e pe c)re 2e 7n+e*ei)- recur2ul 0i de-vol+)re) lor 2)u6 dup c)-6 *en8iune) c *o+ivele vor 1i depu2e prin+rCun *e*oriu 2ep)r)+G e5 2e*n+ur) pr8ii 2)u ) *)nd)+)rului pr8ii 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. 13 )lin. 4256 ) )voc)+ului 2)u6 dup c)-6 ) con2ilierului 9uridic. 425 L) cerere) de recur2 2e vor )+)0) dov)d) )c;i+rii +):ei de +i*3ru6 con1or* le.ii6 precu* 0i 7*pu+ernicire) )voc)8i)l 2)u6 dup c)-6 dele.)8i) con2ilierului 9uridic. >435 Men8iunile prev-u+e l) )lin. 415 li+. )5 0i c5 C e56 precu* 0i cerin8ele *en8ion)+e l) )lin. 425 2un+ prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. /i2po-i8iile )r+. '1 )lin. 4156 )r+. '2 )lin. 435 0i )le )r+. '@ )lin. 425 r*,n )plic)3ile.> ART. 4'1 Mo+iv)re) recur2ului

415 Recur2ul 2e v) *o+iv) prin 7n20i cerere) de recur26 7n )1)r de c)-urile prev-u+e l) )r+. 4@4 )lin. 4(56 )plic)3ile 0i 7n recur2. 425 %n c)-urile 7n c)re Mini2+erul Pu3lic ) p)r+icip)+ 7n proce26 2e v) depune o copie de pe *o+ivele de c)2)re pen+ru procuror. ART. 4'2 Mo+ivele de c)2)re 415 C)2)re) unor ;o+r,ri 2e po)+e cere nu*)i pen+ru ur*+o)rele *o+ive de nele.)li+)+e: 1. c,nd in2+)n8) nu ) 1o2+ )lc+ui+ po+rivi+ di2po-i8iilor le.)leG >2. d)c ;o+r,re) ) 1o2+ pronun8)+ de )l+ 9udec+or dec,+ cel c)re ) lu)+ p)r+e l) de-3)+ere) pe 1ond ) proce2ului 2)u de un )l+ co*ple+ de 9udec)+ dec,+ cel 2+)3ili+ )le)+oriu pen+ru 2olu8ion)re) c)u-ei ori ) crui co*punere ) 1o2+ 2c;i*3)+6 cu 7nclc)re) le.iiG 3. c,nd ;o+r,re) ) 1o2+ d)+ cu 7nclc)re) co*pe+en8ei de ordine pu3lic ) )l+ei in2+)n8e6 invoc)+ 7n condi8iile le.iiG>. 4. c,nd in2+)n8) ) dep0i+ )+ri3u8iile pu+erii 9udec+ore0+iG (. c,nd6 prin ;o+r,re) d)+6 in2+)n8) ) 7nclc)+ re.ulile de procedur ) cror nere2pec+)re )+r).e 2)nc8iune) nuli+8iiG @. c,nd ;o+r,re) nu cuprinde *o+ivele pe c)re 2e 7n+e*ei)- 2)u c,nd cuprinde *o+ive con+r)dic+orii ori nu*)i *o+ive 2+rine de n)+ur) c)u-eiG A. c,nd 2C) 7nclc)+ )u+ori+)+e) de lucru 9udec)+G '. c,nd ;o+r,re) ) 1o2+ d)+ cu 7nclc)re) 2)u )plic)re) .re0i+ ) nor*elor de drep+ *)+eri)l. 425 Mo+ivele prev-u+e l) )lin. 415 nu po+ 1i pri*i+e dec,+ d)c ele nu )u pu+u+ 1i invoc)+e pe c)le) )pelului 2)u 7n cur2ul 9udecrii )pelului ori6 de0i )u 1o2+ invoc)+e 7n +er*en6 )u 1o2+ re2pin2e 2)u in2+)n8) ) o*i2 2 2e pronun8e )2upr) lor. ART. 4'3 H)nc8iune) ne*o+ivrii recur2ului 415 Recur2ul e2+e nul d)c nu ) 1o2+ *o+iv)+ 7n +er*enul le.)l6 cu e:cep8i) c)-ului prev-u+ l) )lin. 435. 425 Acee)0i 2)nc8iune in+ervine 7n c)-ul 7n c)re *o+ivele invoc)+e nu 2e 7nc)dre)- 7n *o+ivele de c)2)re prev-u+e l) )r+. 4'2.

435 /)c le.e) nu di2pune )l+1el6 *o+ivele de c)2)re c)re 2un+ de ordine pu3lic po+ 1i ridic)+e din o1iciu de c+re in2+)n86 c;i)r dup 7*plinire) +er*enului de *o+iv)re ) recur2ului6 1ie 7n procedur) de 1il+r)re6 1ie 7n 0edin8 pu3lic. ART. 4'4 /epunere) recur2ului 415 Recur2ul 0i6 d)c e2+e c)-ul6 *o+ivele de c)2)re 2e depun l) in2+)n8) ) crei ;o+r,re 2e )+)c6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. '2 )lin. 435 0i )r+. '3. 425 /i2po-i8iile )r+. 4@( 2e )plic 7n *od core2pun-+or. Ter*enul prev-u+ l) )r+. 4@( )lin. 4(5 2e du3le)- 7n c)-ul recur2ului. %n+,*pin)re) +re3uie red)c+)+ 0i 2e*n)+ de )voc)+ul 2)u con2ilierul 9uridic )l in+i*)+ului6 i)r r2pun2ul l) 7n+,*pin)re de )voc)+ul 2)u con2ilierul 9uridic )l recuren+ului. Prin )ce2+e )c+e de procedur 2e v) *en8ion) d)c recuren+ul6 re2pec+iv in+i*)+ul e2+e de )cord c) recur2ul6 )+unci c,nd e2+e )d*i2i3il 7n principiu6 2 1ie 2olu8ion)+ de c+re co*ple+ul de 1il+ru prev-u+ l) )r+. 4'A. ART. 4'( Recur2ul inciden+ 0i recur2ul provoc)+ 415 Recur2ul inciden+ 0i recur2ul provoc)+ 2e po+ e:erci+)6 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. 4@@ 0i 4@A6 c)re 2e )plic 7n *od core2pun-+or. /i2po-i8iile )r+. 4'2 r*,n )plic)3ile. 425 Prevederile )r+. 4@' 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. 4'@ Pro3e noi 7n recur2 415 %n in2+)n8) de recur2 nu 2e po+ produce noi pro3e6 cu e:cep8i) 7n2cri2urilor noi6 c)re po+ 1i depu2e6 2u3 2)nc8iune) decderii6 od)+ cu cerere) de recur26 re2pec+iv od)+ cu 7n+,*pin)re). 425 %n c)-ul 7n c)re recur2ul ur*e)- 2 1ie 2olu8ion)+ 7n 0edin8 pu3lic6 po+ 1i depu2e 0i )l+e 7n2cri2uri noi p,n l) pri*ul +er*en de 9udec)+. ART. 4'A Procedur) de 1il+r)re ) recur2urilor 15 C,nd recur2ul e2+e de co*pe+en8) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 pre0edin+ele in2+)n8ei 2)u pre0edin+ele de 2ec8ie ori6 dup c)-6 per2o)n) de2e*n)+ de )ce0+i)6 pri*ind do2)rul de l) in2+)n8) ) crei ;o+r,re 2e )+)c6 v) lu)6 prin re-olu8ie6 *2uri pen+ru 2+)3ilire) )le)+orie ) unui co*ple+ 1or*)+ din 3 9udec+ori6

c)re v) decide )2upr) )d*i2i3ili+8ii 7n principiu ) recur2ului. /i2po-i8iile )r+. 4@B )lin. 435 2un+ )plic)3ile. 425 Pe 3)-) recur2ului6 7n+,*pinrii6 ) r2pun2ului l) 7n+,*pin)re 0i ) 7n2cri2urilor noi6 pre0edin+ele co*ple+ului v) 7n+oc*i un r)por+ )2upr) )d*i2i3ili+8ii 7n principiu ) recur2ului 2)u v) de2e*n) un )l+ *e*3ru )l co*ple+ului ori *).i2+r)+ulC)2i2+en+ 7n )ce2+ 2cop. R)por+ul +re3uie 7n+oc*i+ 7n cel *ul+ 30 de -ile de l) rep)r+i-)re) do2)rului. R)por+orul nu devine inco*p)+i3il. 435 R)por+ul v) veri1ic) d)c recur2ul 7ndepline0+e cerin8ele de 1or* prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 d)c *o+ivele invoc)+e 2e 7nc)dre)- 7n cele prev-u+e l) )r+. 4'26 d)c e:i2+ *o+ive de ordine pu3lic ce po+ 1i invoc)+e 7n condi8iile )r+. 4'3 )lin. 435 ori d)c e2+e vdi+ ne1ond)+. /e )2e*ene)6 v) )r+)6 d)c e2+e c)-ul6 9uri2pruden8) Cur8ii Con2+i+u8ion)le6 ) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 ) Cur8ii Europene ) /rep+urilor !*ului 0i ) Cur8ii de ?u2+i8ie ) niunii Europene6 precu* 0i po-i8i) doc+rinei 7n pro3le*ele de drep+ vi-,nd de-le.)re) d)+ prin ;o+r,re) )+)c)+. 445 /up )n)li-) r)por+ului 7n co*ple+ul de 1il+ru6 )ce2+) 2e co*unic de 7nd)+ pr8ilor6 c)re po+ 1or*ul) 7n 2cri2 un punc+ de vedere )2upr) r)por+ului6 7n +er*en de 10 -ile de l) co*unic)re. %n lip2) dove-ii de co*unic)re ) r)por+ului 0i 7n)in+e de e:pir)re) unui +er*en de 30 de -ile de l) co*unic)re6 co*ple+ul nu v) pu+e) +rece l) e:)*in)re) recur2ului6 po+rivi+ )lin. 4(5 0i 4@5. 4(5 %n c)-ul 7n c)re co*ple+ul e2+e 7n un)ni*i+)+e de )cord c recur2ul nu 7ndepline0+e cerin8ele de 1or*6 c *o+ivele de c)2)re invoc)+e 0i de-vol+)re) lor nu 2e 7nc)dre)- 7n cele prev-u+e l) )r+. 4'2 2)u c recur2ul e2+e vdi+ ne1ond)+6 )nule)- 2)u6 dup c)-6 re2pin.e recur2ul prin+rCo deci-ie *o+iv)+6 pronun8)+6 1r ci+)re) pr8ilor6 c)re nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. /eci-i) 2e co*unic pr8ilor. 4@5 /)c r)por+ul )preci)- c recur2ul e2+e )d*i2i3il 0i +o8i *e*3rii 2un+ de )cord6 i)r pro3le*) de drep+ c)re 2e pune 7n recur2 nu e2+e con+rover2)+ 2)u 1)ce o3iec+ul unei 9uri2pruden8e con2+)n+e ) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 co*ple+ul 2e po)+e pronun8) )2upr) 1ondului recur2ului6 1r ci+)re) pr8ilor6 prin+rCo deci-ie de1ini+iv6 c)re 2e co*unic pr8ilor. %n 2olu8ion)re) recur2ului in2+)n8) v) 8ine 2e)*) de punc+ele de vedere )le pr8ilor 1or*ul)+e po+rivi+ )lin. 445. 4A5 %n c)-ul 7n c)re recur2ul nu po)+e 1i 2olu8ion)+ po+rivi+ )lin. 4(5 2)u 4@56 co*ple+ul v) pronun8)6 1r ci+)re) pr8ilor6 o 7nc;eiere de )d*i+ere 7n principiu ) recur2ului 0i v) 1i:) +er*enul de 9udec)+ pe 1ond ) recur2ului6 cu ci+)re) pr8ilor.> 4'5 A#R!GAT. ART. 4'' Re.ulile privind 9udec)+)

/i2po-i8iile de procedur privind 9udec)+) 7n pri* in2+)n8 0i 7n )pel 2e )plic 0i 7n in2+)n8) de recur26 7n *2ur) 7n c)re nu 2un+ po+rivnice celor cuprin2e 7n pre-en+) 2ec8iune. ART. 4'B !rdine) cuv,n+ului 7n 0edin8 415 Pre0edin+ele v) d) *)i 7n+,i cuv,n+ul recuren+ului6 i)r )poi in+i*)+ului. 425 Procurorul vor3e0+e cel din ur*6 7n )1)r de c)-ul c,nd e2+e recuren+. /)c procurorul ) porni+ )c8iune) civil 7n c)re 2C) pronun8)+ ;o+r,re) )+)c)+ cu recur26 procurorului i 2e v) d) cuv,n+ul dup recuren+. ART. 4B0 Holu8iile pe c)re le po)+e pronun8) in2+)n8) de recur2 415 %n c)-ul 7n c)re recur2ul ) 1o2+ decl)r)+ )d*i2i3il 7n principiu6 in2+)n8)6 veri1ic,nd +o)+e *o+ivele invoc)+e 0i 9udec,nd recur2ul6 7l po)+e )d*i+e6 7l po)+e re2pin.e 2)u )nul) ori po)+e con2+)+) peri*)re) lui. 425 %n c)- de )d*i+ere ) recur2ului6 ;o+r,re) )+)c)+ po)+e 1i c)2)+6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e. ART. 4B1 Holu8iile pe c)re le po)+e pronun8) %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 7n c)- de c)2)re6 +ri*i+e c)u-) 2pre o nou 9udec)+ in2+)n8ei de )pel c)re ) pronun8)+ ;o+r,re) c)2)+ ori6 )+unci c,nd e2+e c)-ul 0i 2un+ 7ndeplini+e condi8iile prev-u+e l) )r+. 4A4 )lin. 4356 pri*ei in2+)n8e6 ) crei ;o+r,re e2+e6 de )2e*ene)6 c)2)+. A+unci c,nd in+ere2ele 3unei )d*ini2+rri ) 9u2+i8iei o cer6 c)u-) v) pu+e) 1i +ri*i2 oricrei )l+e in2+)n8e de )cel)0i .r)d6 cu e:cep8i) c)-ului c)2rii pen+ru lip2 de co*pe+en86 c,nd c)u-) v) 1i +ri*i2 in2+)n8ei co*pe+en+e 2)u )l+ui or.)n cu )c+ivi+)+e 9uri2dic8ion)l co*pe+en+ po+rivi+ le.ii. %n c)-ul 7n c)re c)2)re) 2C) 1cu+ pen+ru c in2+)n8) ) dep0i+ )+ri3u8iile pu+erii 9udec+ore0+i 2)u c,nd 2C) 7nclc)+ )u+ori+)+e) de lucru 9udec)+6 cerere) 2e re2pin.e c) in)d*i2i3il. ART. 4B2 Holu8iile pe c)re le po+ pronun8) )l+e in2+)n8e de recur2 415 %n c)-ul 7n c)re co*pe+en8) de 2olu8ion)re ) recur2ului )p)r8ine +ri3un)lului 2)u cur8ii de )pel 0i 2C) c)2)+ ;o+r,re) )+)c)+6 re9udec)re) proce2ului 7n 1ond 2e v) 1)ce de c+re in2+)n8) de recur26 1ie l) +er*enul l) c)re ) )vu+ loc )d*i+ere) recur2ului6 2i+u)8ie 7n c)re 2e pronun8 o 2in.ur deci-ie6 1ie l) un )l+ +er*en 2+)3ili+ 7n )ce2+ 2cop.

>425 In2+)n8ele prev-u+e l) )lin. 415 vor c)2) cu +ri*i+ere6 o 2in.ur d)+ 7n cur2ul proce2ului6 7n c)-ul 7n c)re in2+)n8) ) crei ;o+r,re e2+e )+)c)+ cu recur2 ) 2olu8ion)+ proce2ul 1r ) in+r) 7n 9udec)+) 1ondului 2)u 9udec)+) 2C) 1cu+ 7n lip2) pr8ii c)re ) 1o2+ nele.)l ci+)+6 )+,+ l) )d*ini2+r)re) pro3elor6 c,+ 0i l) de-3)+ere) 1ondului. %n vedere) re9udecrii6 c)u-) 2e +ri*i+e l) in2+)n8) c)re ) pronun8)+ ;o+r,re) c)2)+ ori l) )l+ in2+)n8 de )cel)0i .r)d cu )ce)2+)6 din )cee)0i circu*2crip8ie. /i2po-i8iile )r+. 4B1 2e )plic 7n *od core2pun-+or 7n c)- de neco*pe+en86 de dep0ire ) )+ri3u8iilor pu+erii 9udec+ore0+i 0i de 7nclc)re ) )u+ori+8ii de lucru 9udec)+.> ART. 4B3 Mo+iv)re) ;o+r,rii Prin dero.)re de l) prevederile )r+. 41B )lin. 415 li+. 356 ;o+r,re) in2+)n8ei de recur2 v) cuprinde 7n con2ideren+e nu*)i *o+ivele de c)2)re invoc)+e 0i )n)li-) )ce2+or)6 )r+,nduC2e de ce 2C)u )d*i2 ori6 dup c)-6 2C)u re2pin2. %n c)-ul 7n c)re recur2ul 2e re2pin.e 1r ) 1i cerce+)+ 7n 1ond ori 2e )nule)- 2)u 2e con2+)+ peri*)re) lui6 ;o+r,re) de recur2 v) cuprinde nu*)i *o+iv)re) 2olu8iei 1r ) 2e evoc) 0i )n)li-) *o+ivelor de c)2)re. ART. 4B4 E1ec+ele c)2rii 415 Eo+r,re) c)2)+ nu )re nicio pu+ere. 425 Ac+ele de e:ecu+)re 2)u de )2i.ur)re 1cu+e 7n +e*eiul unei )2e*ene) ;o+r,ri 2un+ de21iin8)+e de drep+6 d)c in2+)n8) de recur2 nu di2pune )l+1el. In2+)n8) v) con2+)+) )ce)2+)6 din o1iciu6 prin di2po-i+ivul ;o+r,rii de c)2)re. ART. 4B( ?udec)+) 7n 1ond dup c)2)re 415 %n c)- de c)2)re6 ;o+r,rile in2+)n8ei de recur2 )2upr) pro3le*elor de drep+ de-le.)+e 2un+ o3li.)+orii pen+ru in2+)n8) c)re 9udec 1ondul. 425 C,nd ;o+r,re) ) 1o2+ c)2)+ pen+ru 7nclc)re) re.ulilor de procedur6 9udec)+) v) re7ncepe de l) )c+ul )nul)+. 435 /up c)2)re6 in2+)n8) de 1ond v) 9udec) din nou6 7n li*i+ele c)2rii 0i 8in,nd 2e)*) de +o)+e *o+ivele invoc)+e 7n)in+e) in2+)n8ei ) crei ;o+r,re ) 1o2+ c)2)+. 445 %n c)-ul re9udecrii dup c)2)re6 cu re8inere 2)u cu +ri*i+ere6 2un+ )d*i2i3ile orice pro3e prev-u+e de le.e. ART. 4B@

Ne7nru+8ire) 2i+u)8iei 7n propri) c)le de )+)c L) 9udec)re) recur2ului6 precu* 0i l) re9udec)re) proce2ului dup c)2)re) ;o+r,rii de c+re in2+)n8) de recur26 di2po-i8iile )r+. 4A( 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or.

HECJI NEA ) 2C) Con+e2+)8i) 7n )nul)re

ART. 4BA !3iec+ul 0i *o+ivele con+e2+)8iei 7n )nul)re 415 Eo+r,rile de1ini+ive po+ 1i )+)c)+e cu con+e2+)8ie 7n )nul)re )+unci c,nd con+e2+)+orul nu ) 1o2+ le.)l ci+)+ 0i nici nu ) 1o2+ pre-en+ l) +er*enul c,nd ) )vu+ loc 9udec)+). 425 Eo+r,rile in2+)n8elor de recur2 *)i po+ 1i )+)c)+e cu con+e2+)8ie 7n )nul)re )+unci c,nd: >1. ;o+r,re) d)+ 7n recur2 ) 1o2+ pronun8)+ de o in2+)n8 neco*pe+en+ )32olu+ 2)u cu 7nclc)re) nor*elor re1eri+o)re l) )lc+uire) in2+)n8ei 0i6 de0i 2e invoc)2e e:cep8i) core2pun-+o)re6 in2+)n8) de recur2 ) o*i2 2 2e pronun8e )2upr) )ce2+ei)G>. 2. de-le.)re) d)+ recur2ului e2+e re-ul+)+ul unei erori *)+eri)leG 3. in2+)n8) de recur26 re2pin.,nd recur2ul 2)u )d*i8,nduCl 7n p)r+e6 ) o*i2 2 cerce+e-e vreunul din+re *o+ivele de c)2)re invoc)+e de recuren+ 7n +er*enG 4. in2+)n8) de recur2 nu 2C) pronun8)+ )2upr) unui) din+re recur2urile decl)r)+e 7n c)u-. 435 /i2po-i8iile )lin. 425 pc+. 16 2 0i 4 2e )plic 7n *od core2pun-+or ;o+r,rilor in2+)n8elor de )pel c)re6 po+rivi+ le.ii6 nu po+ 1i )+)c)+e cu recur2. ART. 4B' Condi8iile de )d*i2i3ili+)+e 415 Con+e2+)8i) 7n )nul)re e2+e in)d*i2i3il d)c *o+ivul prev-u+ l) )r+. 4BA )lin. 415 pu+e) 1i invoc)+ pe c)le) )pelului 2)u ) recur2ului. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 con+e2+)8i) po)+e 1i pri*i+ 7n c)-ul 7n c)re *o+ivul ) 1o2+ invoc)+ prin cerere) de recur26 d)r in2+)n8) lC) re2pin2 pen+ru c )ve) nevoie de

veri1icri de 1)p+ inco*p)+i3ile cu recur2ul 2)u d)c recur2ul6 1r vin) pr8ii6 ) 1o2+ re2pin2 1r ) 1i cerce+)+ 7n 1ond. 435 ! ;o+r,re 7*po+riv) crei) 2C) e:erci+)+ con+e2+)8i) 7n )nul)re nu *)i po)+e 1i )+)c)+ de )cee)0i p)r+e cu o nou con+e2+)8ie 7n )nul)re6 c;i)r d)c 2e invoc )l+e *o+ive. ART. 4BB In2+)n8) co*pe+en+ 415 Con+e2+)8i) 7n )nul)re 2e in+roduce l) in2+)n8) ) crei ;o+r,re 2e )+)c. 425 %n c)-ul 7n c)re 2e invoc *o+ive c)re )+r). co*pe+en8e di1eri+e6 nu opere)- proro.)re) co*pe+en8ei. ART. (00 Ter*enul de e:erci+)re 415 Con+e2+)8i) 7n )nul)re po)+e 1i in+rodu2 7n +er*en de 1( -ile de l) d)+) co*unicrii ;o+r,rii6 d)r nu *)i +,r-iu de un )n de l) d)+) c,nd ;o+r,re) ) r*)2 de1ini+iv.> 425 Con+e2+)8i) 2e *o+ive)- 7n +er*enul de 1( -ile prev-u+ l) )lin. 4156 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii )ce2+ei). ART. (01 Hu2pend)re) e:ecu+rii In2+)n8) po)+e 2u2pend) e:ecu+)re) ;o+r,rii ) crei )nul)re 2e cere6 2u3 condi8i) drii unei c)u8iuni. /i2po-i8iile )r+. 4A' 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. (02 Procedur) de 9udec)+ 415 Con+e2+)8i) 7n )nul)re 2e 2olu8ione)- de ur.en8 0i cu precdere6 po+rivi+ di2po-i8iilor procedur)le )plic)3ile 9udec8ii 1in)li-)+e cu ;o+r,re) )+)c)+. 425 %n+,*pin)re) e2+e o3li.)+orie 0i 2e depune l) do2)r cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e) pri*ului +er*en de 9udec)+. Con+e2+)+orul v) lu) cuno0+in8 de con8inu+ul )ce2+ei) de l) do2)rul c)u-ei. 435 /)c *o+ivul de con+e2+)8ie e2+e 7n+e*ei)+6 in2+)n8) v) pronun8) o 2in.ur ;o+r,re prin c)re v) )nul) ;o+r,re) )+)c)+ 0i v) 2olu8ion) c)u-). /)c 2olu8ion)re) c)u-ei l) )cel)0i +er*en nu e2+e po2i3il6 in2+)n8) v) pronun8) o ;o+r,re de )nul)re ) ;o+r,rii )+)c)+e 0i v) 1i:) +er*en 7n vedere) 2olu8ionrii

c)u-ei prin+rCo nou ;o+r,re. %n )ce2+ ul+i* c)-6 ;o+r,re) de )nul)re nu po)+e 1i )+)c)+ 2ep)r)+. 445 Eo+r,re) d)+ 7n con+e2+)8ie 7n )nul)re e2+e 2upu2 )celor)0i ci de )+)c c) 0i ;o+r,re) )+)c)+.

HECJI NEA ) 3C) Revi-uire)

ART. (03 !3iec+ul 0i *o+ivele revi-uirii 415 Revi-uire) unei ;o+r,ri pronun8)+e )2upr) 1ondului 2)u c)re evoc 1ondul po)+e 1i ceru+ d)c: 1. 2C) pronun8)+ )2upr) unor lucruri c)re nu 2C)u ceru+ 2)u nu 2C) pronun8)+ )2upr) unui lucru ceru+ ori 2C) d)+ *)i *ul+ dec,+ 2C) ceru+G 2. o3iec+ul pricinii nu 2e )1l 7n 1iin8G 3. un 9udec+or6 *)r+or 2)u e:per+6 c)re ) lu)+ p)r+e l) 9udec)+6 ) 1o2+ cond)*n)+ de1ini+iv pen+ru o in1r)c8iune privi+o)re l) pricin 2)u d)c ;o+r,re) 2C) d)+ 7n +e*eiul unui 7n2cri2 decl)r)+ 1)l2 7n cur2ul ori 7n ur*) 9udec8ii6 c,nd )ce2+e 7*pre9urri )u in1luen8)+ 2olu8i) pronun8)+ 7n c)u-. %n c)-ul 7n c)re con2+)+)re) in1r)c8iunii nu 2e *)i po)+e 1)ce prin+rCo ;o+r,re pen)l6 in2+)n8) de revi-uire 2e v) pronun8) *)i 7n+,i6 pe c)le inciden+)l6 )2upr) e:i2+en8ei 2)u ine:i2+en8ei in1r)c8iunii invoc)+e. %n )ce2+ ul+i* c)-6 l) 9udec)re) cererii v) 1i ci+)+ 0i cel 7nvinui+ de 2v,r0ire) in1r)c8iuniiG 4. un 9udec+or ) 1o2+ 2)nc8ion)+ di2ciplin)r de1ini+iv pen+ru e:erci+)re) 1unc8iei cu re)Ccredin8 2)u .r)v ne.li9en86 d)c )ce2+e 7*pre9urri )u in1luen8)+ 2olu8i) pronun8)+ 7n c)u-G (. dup d)re) ;o+r,rii6 2C)u de2coperi+ 7n2cri2uri dovedi+o)re6 re8inu+e de p)r+e) po+rivnic 2)u c)re nu )u pu+u+ 1i 7n18i0)+e din+rCo 7*pre9ur)re *)i pre2u2 de voin8) pr8ilorG @. 2C) c)2)+6 2C) )nul)+ ori 2C) 2c;i*3)+ ;o+r,re) unei in2+)n8e pe c)re 2C) 7n+e*ei)+ ;o+r,re) ) crei revi-uire 2e cereG A. 2+)+ul ori )l+e per2o)ne 9uridice de drep+ pu3lic6 *inorii 0i cei pu0i 2u3 in+erdic8ie 9udec+ore)2c ori cei pu0i 2u3 cur)+el nu )u 1o2+ )pr)8i deloc 2)u )u 1o2+ )pr)8i cu viclenie de cei 7n2rcin)8i 2 7i )pereG

'. e:i2+ ;o+r,ri de1ini+ive po+rivnice6 d)+e de in2+)n8e de )cel)0i .r)d 2)u de .r)de di1eri+e6 c)re 7nc)lc )u+ori+)+e) de lucru 9udec)+ ) pri*ei ;o+r,riG B. p)r+e) ) 1o2+ 7*piedic)+ 2 2e 7n18i0e-e l) 9udec)+ 0i 2 7n0+iin8e-e in2+)n8) de2pre )ce)2+)6 din+rCo 7*pre9ur)re *)i pre2u2 de voin8) 2)G 10. Cur+e) Europe)n ) /rep+urilor !*ului ) con2+)+)+ o 7nclc)re ) drep+urilor 2)u li3er+8ilor 1und)*en+)le d)+or)+ unei ;o+r,ri 9udec+ore0+i6 i)r con2ecin8ele .r)ve )le )ce2+ei 7nclcri con+inu 2 2e producG 11. dup ce ;o+r,re) ) deveni+ de1ini+iv6 Cur+e) Con2+i+u8ion)l 2C) pronun8)+ )2upr) e:cep8iei invoc)+e 7n )ce) c)u-6 decl)r,nd necon2+i+u8ion)l prevedere) c)re ) 1cu+ o3iec+ul )celei e:cep8ii. 425 Pen+ru *o+ivele de revi-uire prev-u+e l) )lin. 415 pc+. 36 d)r nu*)i 7n ipo+e-) 9udec+orului6 pc+. 46 pc+. A C 10 2un+ 2upu2e revi-uirii 0i ;o+r,rile c)re nu evoc 1ondul. ART. (04 In2+)n8) co*pe+en+ 415 Cerere) de revi-uire 2e 7ndre)p+ l) in2+)n8) c)re ) pronun8)+ ;o+r,re) ) crei revi-uire 2e cere. 425 %n c)-ul di2po-i8iilor )r+. (03 )lin. 415 pc+. '6 cerere) de revi-uire 2e v) 7ndrep+) l) in2+)n8) *)i *)re 7n .r)d 1)8 de in2+)n8) c)re ) d)+ pri*) ;o+r,re. /)c un) din+re in2+)n8ele de recur2 l) c)re 2e re1er )ce2+e di2po-i8ii e2+e %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 cerere) de revi-uire 2e v) 9udec) de )ce)2+ in2+)n8. 435 %n c)-ul 7n c)re 2e invoc *o+ive c)re )+r). co*pe+en8e di1eri+e6 nu v) oper) proro.)re) co*pe+en8ei. ART. (0( Ter*enul de e:erci+)re 415 Ter*enul de revi-uire e2+e de o lun 0i 2e v) 2oco+i: >1. 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. 16 de l) co*unic)re) ;o+r,riiG>. 2. 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. 26 de l) cel din ur* )c+ de e:ecu+)reG 3. 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. 36 din -iu) 7n c)re p)r+e) ) lu)+ cuno0+in8 de ;o+r,re) in2+)n8ei pen)le de cond)*n)re ) 9udec+orului6 *)r+orului 2)u e:per+ului ori de ;o+r,re) c)re ) decl)r)+ 1)l2 7n2cri2ul6 d)r nu *)i +,r-iu de un )n de l) d)+) r*,nerii de1ini+ive ) ;o+r,rii pen)le. %n lip2) unei )2+1el de ;o+r,ri6 +er*enul cur.e de l) d)+) c,nd p)r+e) ) lu)+ cuno0+in8 de 7*pre9urrile pen+ru c)re

con2+)+)re) in1r)c8iunii nu 2e *)i po)+e 1)ce prin+rCo ;o+r,re pen)l6 d)r nu *)i +,r-iu de 3 )ni de l) d)+) producerii )ce2+or)G 4. 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. 46 din -iu) 7n c)re p)r+e) ) lu)+ cuno0+in8 de ;o+r,re) prin c)re ) 1o2+ 2)nc8ion)+ di2ciplin)r de1ini+iv 9udec+orul6 d)r nu *)i +,r-iu de un )n de l) d)+) r*,nerii de1ini+ive ) ;o+r,rii de 2)nc8ion)re di2ciplin)rG (. 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. (6 din -iu) 7n c)re 2C)u de2coperi+ 7n2cri2urile ce 2e invocG @. 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. @6 din -iu) 7n c)re p)r+e) ) lu)+ cuno0+in8 de c)2)re)6 )nul)re) 2)u 2c;i*3)re) ;o+r,rii pe c)re 2C) 7n+e*ei)+ ;o+r,re) ) crei revi-uire 2e cere6 d)r nu *)i +,r-iu de un )n de l) d)+) r*,nerii de1ini+ive ) ;o+r,rii de c)2)re6 )nul)re 2)u 2c;i*3)reG A. 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. A6 din -iu) 7n c)re 2+)+ul ori )l+ per2o)n de drep+ pu3lic ) lu)+ cuno0+in8 de ;o+r,re6 d)r nu *)i +,r-iu de un )n de l) d)+) r*,nerii de1ini+ive ) )ce2+ei)G 7n c)-ul *inorilor6 per2o)nelor pu2e 2u3 in+erdic8ie 9udec+ore)2c 2)u 2u3 cur)+el +er*enul de revi-uire e2+e de @ luni de l) d)+) l) c)re cel in+ere2)+ ) lu)+ cuno0+in8 de ;o+r,re6 d)r nu *)i +,r-iu de un )n de l) do3,ndire) c)p)ci+8ii depline de e:erci8iu 2)u6 dup c)-6 de l) 7nlocuire) +u+orelui per2o)nei pu2e 2u3 in+erdic8ie6 de l) 7nce+)re) cur)+elei ori 7nlocuire) cur)+oruluiG '. 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. '6 de l) d)+) r*,nerii de1ini+ive ) ul+i*ei ;o+r,ri. 425 %n c)-ul prev-u+ l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. B6 +er*enul de revi-uire e2+e de 1( -ile 0i 2e 2oco+e0+e de l) 7nce+)re) 7*piedicrii. 435 Pen+ru *o+ivele prev-u+e l) )r+. (03 )lin. 415 pc+. 10 0i 116 +er*enul e2+e de 3 luni de l) d)+) pu3licrii ;o+r,rii Cur8ii Europene ) /rep+urilor !*ului6 re2pec+iv ) deci-iei Cur8ii Con2+i+u8ion)le 7n Moni+orul !1ici)l )l Ro*,niei6 P)r+e) I. 445 Revi-uire) 2e *o+ive)- prin 7n20i cerere) de decl)r)re ) cii de )+)c 2)u 7nun+rul +er*enului de e:erci+)re ) )ce2+ei)6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. 4(5 /)c prin )cee)0i cerere 2e invoc *o+ive di1eri+e de revi-uire6 prevederile )lin. 445 2e )plic 7n *od core2pun-+or pen+ru 1iec)re *o+iv 7n p)r+e. ART. (0@ Hu2pend)re) e:ecu+rii In2+)n8) po)+e 2u2pend) e:ecu+)re) ;o+r,rii ) crei revi-uire 2e cere6 2u3 condi8i) drii unei c)u8iuni. /i2po-i8iile )r+. 4A' 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. (0A

Procedur) de 9udec)+ 415 Cerere) de revi-uire 2e 2olu8ione)- po+rivi+ di2po-i8iilor procedur)le )plic)3ile 9udec8ii 1in)li-)+e cu ;o+r,re) )+)c)+. 425 %n+,*pin)re) e2+e o3li.)+orie 0i 2e depune l) do2)r cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e) pri*ului +er*en de 9udec)+. Revi-uen+ul v) lu) cuno0+in8 de con8inu+ul 7n+,*pinrii de l) do2)rul c)u-ei. 435 /e-3)+erile 2un+ li*i+)+e l) )d*i2i3ili+)+e) revi-uirii 0i l) 1)p+ele pe c)re 2e 7n+e*ei)-. 445 /)c in2+)n8) 7ncuviin8e)- cerere) de revi-uire6 e) v) 2c;i*3)6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 ;o+r,re) )+)c)+6 i)r 7n c)-ul ;o+r,rilor de1ini+ive po+rivnice6 e) v) )nul) ce) din ur* ;o+r,re. He v) 1)ce )r+)re de ;o+r,re) d)+ 7n revi-uire6 7n 9o2ul ori.in)lului ;o+r,rii revi-ui+e. 4(5 Eo+r,re) d)+ )2upr) revi-uirii e2+e 2upu2 cilor de )+)c prev-u+e de le.e pen+ru ;o+r,re) revi-ui+. >4@5 /)c revi-uire) 2C) ceru+ pen+ru ;o+r,ri po+rivnice6 c)le) de )+)c e2+e recur2ul. %n c)-ul 7n c)re revi-uire) ) 1o2+ 2olu8ion)+ de un) din+re 2ec8iile %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 recur2ul e2+e de co*pe+en8) Co*ple+ului de ( 9udec+ori.>

TITL L III /i2po-i8ii privind )2i.ur)re) unei pr)c+ici 9udici)re uni+)re

CAPIT!L L I Recur2ul 7n in+ere2ul le.ii

>ART. (0' C)li+)+e proce2u)l Pen+ru ) 2e )2i.ur) in+erpre+)re) 0i )plic)re) uni+)r ) le.ii de c+re +o)+e in2+)n8ele 9udec+ore0+i6 procurorul .ener)l )l P)rc;e+ului de pe l,n. %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 din o1iciu 2)u l) cerere) *ini2+rului 9u2+i8iei6 Cole.iul de conducere )l %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 cole.iile de conducere )le cur8ilor de )pel6 precu* 0i Avoc)+ul Poporului )u 7nd)+orire) 2 ce)r %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 2 2e pronun8e )2upr) pro3le*elor de drep+ c)re )u 1o2+ 2olu8ion)+e di1eri+ de in2+)n8ele 9udec+ore0+i.>

ART. (0B Condi8iile de )d*i2i3ili+)+e Recur2ul 7n in+ere2ul le.ii e2+e )d*i2i3il nu*)i d)c 2e 1)ce dov)d) c pro3le*ele de drep+ c)re 1or*e)- o3iec+ul 9udec8ii )u 1o2+ 2olu8ion)+e 7n *od di1eri+ prin ;o+r,ri 9udec+ore0+i de1ini+ive6 c)re 2e )ne:e)- cererii. ART. (10 ?udec)re) recur2ului 7n in+ere2ul le.ii 415 Recur2ul 7n in+ere2ul le.ii 2e 9udec de un co*ple+ 1or*)+ din pre0edin+ele 2)u6 7n lip2) )ce2+ui)6 unul din+re vicepre0edin8ii %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 pre0edin8ii de 2ec8ii din c)drul )ce2+ei)6 precu* 0i 20 de 9udec+ori6 din c)re 14 9udec+ori din 2ec8i)M2ec8iile 7n ) creiMcror co*pe+en8 in+r pro3le*) de drep+ c)re ) 1o2+ 2olu8ion)+ di1eri+ de in2+)n8ele 9udec+ore0+i 0i c,+e 2 9udec+ori din c)drul celorl)l+e 2ec8ii. Pre0edin+ele %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 re2pec+iv unul din+re vicepre0edin8ii )ce2+ei) e2+e pre0edin+e )l co*ple+ului. 425 %n c)-ul 7n c)re pro3le*) de drep+ pre-in+ in+ere2 pen+ru dou 2)u *)i *ul+e 2ec8ii6 pre0edin+ele 2)u6 dup c)-6 unul din+re vicepre0edin8ii %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie v) 2+)3ili nu*rul 9udec+orilor din 2ec8iile in+ere2)+e c)re vor in+r) 7n co*punere) co*ple+ului prev-u+ l) )lin. 4156 celel)l+e 2ec8ii ur*,nd ) 1i repre-en+)+e po+rivi+ di2po-i8iilor )celui)0i )line)+.> >42I15 A+unci c,nd pro3le*) de drep+ nu in+r 7n co*pe+en8) niciunei 2ec8ii ) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 pre0edin+ele 2)u6 dup c)-6 unul din+re vicepre0edin8ii %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie v) de2e*n) c,+e ( 9udec+ori din c)drul 1iecrei 2ec8ii. Pen+ru 7n+oc*ire) r)por+ului6 pre0edin+ele co*ple+ului v) de2e*n) c,+e un 9udec+or din c)drul 1iecrei 2ec8ii.> >435 /up 2e2i-)re) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 pre0edin+ele 2)u6 dup c)-6 unul din+re vicepre0edin8ii )ce2+ei) v) lu) *2urile nece2)re pen+ru de2e*n)re) )le)+orie ) 9udec+orilor din c)drul 2ec8iei 7n ) crei co*pe+en8 in+r pro3le*) de drep+ c)re ) 1o2+ 2olu8ion)+ di1eri+ de in2+)n8ele 9udec+ore0+i6 precu* 0i ) 9udec+orilor din celel)l+e 2ec8ii ce in+r 7n )lc+uire) co*ple+ului prev-u+ l) )lin. 415. 445 /up )lc+uire) co*ple+ului po+rivi+ )lin. 4356 pre0edin+ele )ce2+ui) v) de2e*n) din+re *e*3rii co*ple+ului 3 9udec+ori pen+ru ) 7n+oc*i un r)por+ )2upr) recur2ului 7n in+ere2ul le.ii. R)por+orii nu 2un+ inco*p)+i3ili. 4(5 %n vedere) 7n+oc*irii r)por+ului6 pre0edin+ele co*ple+ului v) pu+e) 2olici+) unor 2peci)li0+i recuno2cu8i opini) 2cri2 )2upr) pro3le*elor de drep+ 2olu8ion)+e di1eri+.> 4@5 R)por+ul v) cuprinde 2olu8iile di1eri+e d)+e pro3le*ei de drep+ 0i )r.u*en+ele pe c)re 2e 1und)*en+e)-6 9uri2pruden8) relev)n+ ) Cur8ii Con2+i+u8ion)le6 ) Cur8ii Europene ) /rep+urilor !*ului 2)u ) Cur8ii de ?u2+i8ie ) niunii Europene6 d)c e2+e

c)-ul6 doc+rin) 7n *)+erie6 precu* 0i opini) 2peci)li0+ilor con2ul+)8i. To+od)+6 9udec+orii r)por+ori vor 7n+oc*i 0i vor *o+iv) proiec+ul 2olu8iei ce 2e propune ) 1i d)+ recur2ului 7n in+ere2ul le.ii. 4A5 Dedin8) co*ple+ului 2e convo)c de pre0edin+ele )ce2+ui)6 cu cel pu8in 20 de -ile 7n)in+e de de210ur)re) )ce2+ei). !d)+ cu convoc)re)6 1iec)re 9udec+or v) pri*i o copie ) r)por+ului 0i ) 2olu8iei propu2e. 4'5 L) 0edin8 p)r+icip +o8i 9udec+orii co*ple+ului. /)c e:i2+ *o+ive o3iec+ive6 )ce0+i) vor 1i 7nlocui8i cu re2pec+)re) re.ulilor prev-u+e l) )lin. 435. 4B5 Recur2ul 7n in+ere2ul le.ii 2e 2u28ine 7n 1)8) co*ple+ului6 dup c)-6 de procurorul .ener)l )l P)rc;e+ului de pe l,n. %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 2)u de procurorul de2e*n)+ de )ce2+)6 de 9udec+orul de2e*n)+ de cole.iul de conducere )l %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 re2pec+iv )l cur8ii de )pel ori de Avoc)+ul Poporului 2)u de un repre-en+)n+ )l )ce2+ui). 4105 Recur2ul 7n in+ere2ul le.ii 2e 9udec 7n cel *ul+ 3 luni de l) d)+) 2e2i-rii in2+)n8ei6 i)r 2olu8i) 2e )dop+ cu cel pu8in dou +rei*i din nu*rul 9udec+orilor co*ple+ului. Nu 2e )d*i+ )38ineri de l) vo+. ART. (11 Con8inu+ul ;o+r,rii 0i e1ec+ele ei 415 A2upr) cererii6 co*ple+ul %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 2e pronun8 prin deci-ie. 425 /eci-i) 2e pronun8 nu*)i 7n in+ere2ul le.ii 0i nu )re e1ec+e )2upr) ;o+r,rilor 9udec+ore0+i e:)*in)+e 0i nici cu privire l) 2i+u)8i) pr8ilor din )cele proce2e. 435 /eci-i) 2e *o+ive)- 7n +er*en de cel *ul+ 30 de -ile de l) pronun8)re 0i 2e pu3lic 7n cel *ul+ 1( -ile de l) *o+iv)re 7n Moni+orul !1ici)l )l Ro*,niei6 P)r+e) I. 445 /e-le.)re) d)+ pro3le*elor de drep+ 9udec)+e e2+e o3li.)+orie pen+ru in2+)n8e de l) d)+) pu3licrii deci-iei 7n Moni+orul !1ici)l )l Ro*,niei6 P)r+e) I. >ART. (11I1 %nce+)re) e1ec+elor deci-iei /eci-i) 7n in+ere2ul le.ii 70i 7nce+e)- )plic)3ili+)+e) l) d)+) *odi1icrii6 )3ro.rii 2)u con2+)+rii necon2+i+u8ion)li+8ii di2po-i8iei le.)le c)re ) 1cu+ o3iec+ul in+erpre+rii.>

CAPIT!L L II

He2i-)re) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 7n vedere) pronun8rii unei ;o+r,ri pre)l)3ile pen+ru de-le.)re) unor c;e2+iuni de drep+>

>ART. (12 !3iec+ul 2e2i-rii /)c6 7n cur2ul 9udec8ii6 un co*ple+ de 9udec)+ )l %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 )l cur8ii de )pel 2)u )l +ri3un)lului6 7nve2+i+ cu 2olu8ion)re) c)u-ei 7n ul+i* in2+)n86 con2+)+,nd c o c;e2+iune de drep+6 de ) crei l*urire depinde 2olu8ion)re) pe 1ond ) c)u-ei re2pec+ive6 e2+e nou 0i )2upr) )ce2+ei) %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie nu ) 2+)+u)+ 0i nici nu 1)ce o3iec+ul unui recur2 7n in+ere2ul le.ii 7n cur2 de 2olu8ion)re6 v) pu+e) 2olici+) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 2 pronun8e o ;o+r,re prin c)re 2 2e de) re-olv)re de principiu c;e2+iunii de drep+ cu c)re ) 1o2+ 2e2i-)+.> >ART. (13 Procedur) de 9udec)+ 415 He2i-)re) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 2e 1)ce de c+re co*ple+ul de 9udec)+ dup de-3)+eri con+r)dic+orii6 d)c 2un+ 7ndeplini+e condi8iile prev-u+e l) )r+. (126 prin 7nc;eiere c)re nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. /)c prin 7nc;eiere 2e di2pune 2e2i-)re)6 )ce)2+) v) cuprinde *o+ivele c)re 2u28in )d*i2i3ili+)+e) 2e2i-rii po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. (126 punc+ul de vedere )l co*ple+ului de 9udec)+ 0i )l pr8ilor. 425 Prin 7nc;eiere) prev-u+ l) )lin. 4156 c)u-) v) 1i 2u2pend)+ p,n l) pronun8)re) ;o+r,rii pre)l)3ile pen+ru de-le.)re) c;e2+iunii de drep+. 435 /up 7nre.i2+r)re) c)u-ei l) %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 7nc;eiere) de 2e2i-)re 2e pu3lic pe p).in) de in+erne+ ) )ce2+ei in2+)n8e. 445 C)u-ele 2i*il)re6 )1l)+e pe rolul in2+)n8elor 9udec+ore0+i6 po+ 1i 2u2pend)+e p,n l) 2olu8ion)re) 2e2i-rii. 4(5 Rep)r+i-)re) 2e2i-rii e2+e 1cu+ de pre0edin+ele 2)u6 7n lip2) )ce2+ui)6 de unul din+re vicepre0edin8ii %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie ori de per2o)n) de2e*n)+ de )ce0+i). 4@5 He2i-)re) 2e 9udec de un co*ple+ 1or*)+ din pre0edin+ele 2ec8iei core2pun-+o)re ) %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 2)u de un 9udec+or de2e*n)+ de )ce2+) 0i 12 9udec+ori din c)drul 2ec8iei re2pec+ive. Pre0edin+ele 2ec8iei 2)u6 7n c)- de i*po2i3ili+)+e6 9udec+orul de2e*n)+ de )ce2+) e2+e pre0edin+ele de co*ple+ 0i v) lu) *2urile nece2)re pen+ru de2e*n)re) )le)+orie ) 9udec+orilor.

4A5 /up )lc+uire) co*ple+ului po+rivi+ )lin. 4@56 pre0edin+ele )ce2+ui) v) de2e*n) un 9udec+or pen+ru ) 7n+oc*i un r)por+ )2upr) c;e2+iunii de drep+ 2upu2e 9udec8ii. ?udec+orul de2e*n)+ r)por+or nu devine inco*p)+i3il. 4'5 A+unci c,nd c;e2+iune) de drep+ prive0+e )c+ivi+)+e) *)i *ul+or 2ec8ii )le %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 pre0edin+ele 2)u6 7n lip2) )ce2+ui)6 unul din+re vicepre0edin8ii %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie v) +r)n2*i+e 2e2i-)re) pre0edin8ilor 2ec8iilor in+ere2)+e 7n 2olu8ion)re) c;e2+iunii de drep+. %n )ce2+ c)-6 co*ple+ul v) 1i )lc+ui+ din pre0edin+ele 2)u6 7n lip2) )ce2+ui)6 din vicepre0edin+ele %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 c)re v) pre-id) co*ple+ul6 din pre0edin8ii 2ec8iilor in+ere2)+e 7n 2olu8ion)re) c;e2+iunii de drep+6 precu* 0i c,+e ( 9udec+ori din c)drul 2ec8iilor re2pec+ive de2e*n)8i )le)+oriu de pre0edin+ele co*ple+ului. /up )lc+uire) co*ple+ului6 pen+ru 7n+oc*ire) r)por+ului pre0edin+ele co*ple+ului v) de2e*n) c,+e un 9udec+or din c)drul 1iecrei 2ec8ii. R)por+orii nu 2un+ inco*p)+i3ili. 4B5 /)c l) %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie nu e:i2+ o 2ec8ie core2pun-+o)re )celei) l) c)re 2C) con2+)+)+ c c;e2+iune) de drep+ nu ) 1o2+ de-le.)+ uni+)r 7n pr)c+ic) in2+)n8elor6 2e )plic 7n *od core2pun-+or di2po-i8iile )lin. 4'5. 4105 R)por+ul v) 1i co*unic)+ pr8ilor6 c)re6 7n +er*en de cel *ul+ 1( -ile de l) co*unic)re6 po+ depune6 7n 2cri26 prin )voc)+ 2)u6 dup c)-6 prin con2ilier 9uridic6 punc+ele lor de vedere privind c;e2+iune) de drep+ 2upu2 9udec8ii. 4115 /i2po-i8iile )r+. (10 )lin. 4(5 C 4'5 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 4125 He2i-)re) 2e 9udec 1r ci+)re) pr8ilor6 7n cel *ul+ 3 luni de l) d)+) 7nve2+irii6 i)r 2olu8i) 2e )dop+ cu cel pu8in dou +rei*i din nu*rul 9udec+orilor co*ple+ului. Nu 2e )d*i+ )38ineri de l) vo+. 4135 Procedur) prev-u+ 7n pre-en+ul c)pi+ol e2+e 2cu+i+ de +): 9udici)r de +i*3ru 0i +i*3ru 9udici)r.> ART. (14 Con8inu+ul 0i e1ec+ele ;o+r,rii >ART. (14 415 A2upr) 2e2i-rii6 Co*ple+ul pen+ru de-le.)re) unor c;e2+iuni de drep+ 2e pronun8 prin deci-ie6 nu*)i cu privire l) c;e2+iune) de drep+ 2upu2 de-le.rii. 425 /i2po-i8iile )r+. (11 )lin. 435 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 435 /e-le.)re) d)+ c;e2+iunilor de drep+ e2+e o3li.)+orie pen+ru in2+)n8) c)re ) 2olici+)+ de-le.)re) de l) d)+) pronun8rii deci-iei6 i)r pen+ru celel)l+e in2+)n8e6 de l) d)+) pu3licrii deci-iei 7n Moni+orul !1ici)l )l Ro*,niei6 P)r+e) I.> >445 /i2po-i8iile )r+. (11I1 2e )plic 7n *od core2pun-+or.>

TITL L IF Con+e2+)8i) privind +er.iver2)re) proce2ului

ART. (1( Hu3iec+ele con+e2+)8iei 0i *o+ivele ei 415 !ric)re din+re pr8i6 precu* 0i procurorul c)re p)r+icip l) 9udec)+ po+ 1)ce con+e2+)8ie prin c)re6 invoc,nd 7nclc)re) drep+ului l) 2olu8ion)re) proce2ului 7n+rCun +er*en op+i* 0i previ-i3il6 2 2olici+e lu)re) *2urilor le.)le pen+ru c) )ce)2+ 2i+u)8ie 2 1ie 7nl+ur)+. 425 Con+e2+)8i) *en8ion)+ l) )lin. 415 2e po)+e 1)ce 7n ur*+o)rele c)-uri: 1. c,nd le.e) 2+)3ile0+e un +er*en de 1in)li-)re ) unei proceduri6 de pronun8)re ori de *o+iv)re ) unei ;o+r,ri6 7n2 )ce2+ +er*en 2C) 7*plini+ 1r re-ul+)+G 2. c,nd in2+)n8) ) 2+)3ili+ un +er*en 7n c)re un p)r+icip)n+ l) proce2 +re3ui) 2 7ndepline)2c un )c+ de procedur6 i)r )ce2+ +er*en 2C) 7*plini+6 7n2 in2+)n8) nu ) lu)+6 1)8 de cel c)re nu 0iC) 7ndeplini+ o3li.)8i)6 *2urile prev-u+e de le.eG 3. c,nd o per2o)n ori o )u+ori+)+e c)re nu )re c)li+)+e) de p)r+e ) 1o2+ o3li.)+ 2 co*unice in2+)n8ei6 7n+rCun )nu*i+ +er*en6 un 7n2cri2 2)u d)+e ori )l+e in1or*)8ii re-ul+)+e din eviden8ele ei 0i c)re er)u nece2)re 2olu8ionrii proce2ului6 i)r )ce2+ +er*en 2C) 7*plini+6 7n2 in2+)n8) nu ) lu)+6 1)8 de cel c)re nu 0iC) 7ndeplini+ o3li.)8i)6 *2urile prev-u+e de le.eG 4. c,nd in2+)n8) 0iC) ne2oco+i+ o3li.)8i) de ) 2olu8ion) c)u-) 7n+rCun +er*en op+i* 0i previ-i3il prin nelu)re) *2urilor 2+)3ili+e de le.e 2)u prin ne7ndeplinire) din o1iciu6 )+unci c,nd le.e) o i*pune6 ) unui )c+ de procedur nece2)r 2olu8ionrii c)u-ei6 de0i +i*pul 2cur2 de l) ul+i*ul 2u )c+ de procedur )r 1i 1o2+ 2u1icien+ pen+ru lu)re) *2urii 2)u 7ndeplinire) )c+ului. ART. (1@ Re+r).ere) con+e2+)8iei Con+e2+)8i) po)+e 1i re+r)2 oric,nd p,n l) 2olu8ion)re) ei. !d)+ re+r)26 con+e2+)8i) nu po)+e 1i rei+er)+. ART. (1A &or*) con+e2+)8iei. Procedur) 7n)in+e) in2+)n8ei c)re 9udec proce2ul

415 Con+e2+)8i) 2e 1or*ule)- 7n 2cri2 0i 2e depune l) in2+)n8) 7nve2+i+ cu 2olu8ion)re) proce2ului 7n le.+ur cu c)re 2e invoc +er.iver2)re) 9udec8ii. Con+e2+)8i) 2e po)+e 1)ce 0i ver3)l 7n 0edin86 c)- 7n c)re v) 1i con2e*n)+6 7*preun cu *o+ivele )r+)+e de p)r+e6 7n 7nc;eiere) de 0edin8. 425 Con+e2+)8i) nu 2u2pend 2olu8ion)re) c)u-ei. 435 Con+e2+)8i) 2e 2olu8ione)- de c+re co*ple+ul 7nve2+i+ cu 9udec)re) c)u-ei de 7nd)+ 2)u 7n +er*en de cel *ul+ ( -ile6 1r ci+)re) pr8ilor. 445 C,nd )preci)- con+e2+)8i) c) 1iind 7n+e*ei)+6 co*ple+ul de 9udec)+ pronun8 o 7nc;eiere ne2upu2 niciunei ci de )+)c6 prin c)re i) de 7nd)+ *2urile nece2)re 7nl+urrii 2i+u)8iei c)re ) provoc)+ +er.iver2)re) 9udec8ii. %n )ce2+ c)-6 con+e2+)+orului 7i v) 1i co*unic)+6 pen+ru in1or*)re6 o copie ) 7nc;eierii. >4(5 C,nd )preci)- con+e2+)8i) c) ne7n+e*ei)+6 co*ple+ul de 9udec)+ o v) re2pin.e prin 7nc;eiere. %*po+riv) )ce2+ei 7nc;eieri con+e2+)+orul po)+e 1)ce pl,n.ere 7n +er*en de 3 -ile de l) co*unic)re. Pl,n.ere) 2e depune l) in2+)n8) c)re ) pronun8)+ 7nc;eiere)6 c)re o v) 7n)in+) de 7nd)+ pen+ru 2olu8ion)re6 7*preun cu o copie cer+i1ic)+ de pe do2)rul c)u-ei6 in2+)n8ei ier)r;ic 2uperio)re. C,nd proce2ul 2e 9udec l) %n)l+) Cur+e de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 pl,n.ere) 2e 2olu8ione)- de un )l+ co*ple+ )l )celei)0i 2ec8ii. &or*ul)re) pl,n.erii nu 2u2pend 9udec)+).> >4@5 %nc;eierile prev-u+e l) )lin. 445 0i 4(5 2e *o+ive)- 7n +er*en de ( -ile de l) pronun8)re.> ART. (1' Procedur) de 2olu8ion)re ) pl,n.erii 415 In2+)n8) v) 2olu8ion) pl,n.ere) 7n +er*en de 10 -ile de l) pri*ire) do2)rului6 7n co*ple+ 1or*)+ din 3 9udec+ori. ?udec)+) 2e 1)ce 1r ci+)re) pr8ilor6 prin+rCo ;o+r,re c)re nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c6 ce +re3uie *o+iv)+ 7n +er*en de ( -ile de l) pronun8)re. 425 /)c in2+)n8) .2e0+e pl,n.ere) 7n+e*ei)+6 v) di2pune c) in2+)n8) c)re 9udec proce2ul 2 7ndepline)2c )c+ul de procedur 2)u 2 i) *2urile le.)le nece2)re6 )r+,nd c)re 2un+ )ce2+e) 0i 2+)3ilind6 c,nd e2+e c)-ul6 un +er*en pen+ru 7ndeplinire) lor. 435 %n +o)+e c)-urile6 in2+)n8) c)re 2olu8ione)- pl,n.ere) nu v) pu+e) d) 7ndru*ri 0i nici nu v) pu+e) o1eri de-le.ri )2upr) unor pro3le*e de 1)p+ 2)u de drep+ c)re 2 )n+icipe-e *odul de 2olu8ion)re ) pricinii ori c)re 2 )duc )+in.ere li3er+8ii 9udec+orului c)u-ei de ) ;o+r76 con1or* le.ii6 cu privire l) 2olu8i) ce +re3uie d)+ proce2ului. ART. (1B

H)nc8ion)re) con+e2+)+orului de re)Ccredin8 415 A+unci c,nd con+e2+)8i) 2)u pl,n.ere) ) 1o2+ 1cu+ cu re)Ccredin86 )u+orul )ce2+ei) po)+e 1i o3li.)+ l) pl)+) unei )*en-i 9udici)re de l) (00 lei l) 2.000 lei6 precu* 0i6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 l) pl)+) de de2p.u3iri pen+ru rep)r)re) pre9udiciului c)u-)+ prin in+roducere) con+e2+)8iei 2)u pl,n.erii. 425 Re)u)Ccredin8 re-ul+ din c)r)c+erul vdi+ ne1ond)+ )l con+e2+)8iei ori )l pl,n.erii6 precu* 0i din orice )l+e 7*pre9urri c)re 7ndrep+8e2c con2+)+)re) c e:erci+)re) )ce2+ei) 2C) 1cu+ 7n )l+ 2cop dec,+ )cel) pen+ru c)re le.e) o recuno)0+e.

CARTEA ) IIIC) Procedur) necon+encio)2 9udici)r

TITL L I /i2po-i8ii .ener)le

ART. (20 /o*eniul de )plic)re Cererile pen+ru 2olu8ion)re) cror) e2+e nevoie de in+erven8i) in2+)n8ei6 1r 7n2 ) 2e ur*ri 2+)3ilire) unui drep+ po+rivnic 1)8 de o )l+ per2o)n6 precu* 2un+ cele privi+o)re l) d)re) )u+ori-)8iilor 9udec+ore0+i 2)u l) lu)re) unor *2uri le.)le de 2upr)ve.;ere6 ocro+ire ori )2i.ur)re6 2un+ 2upu2e di2po-i8iilor pre-en+ei cr8i. ART. (21 Co*pe+en8) 415 Cererile necon+encio)2e c)re 2un+ 7n le.+ur cu o c)u- 7n cur2 de 2olu8ion)re 2)u 2olu8ion)+ de9) de o in2+)n8 ori c)re )u c) o3iec+ eli3er)re) unor 7n2cri2uri6 +i+luri 2)u v)lori )1l)+e 7n depo-i+ul unei in2+)n8e 2e vor 7ndrep+) l) )ce) in2+)n8. 425 %n celel)l+e c)-uri6 co*pe+en8) in2+)n8ei 0i 2olu8ion)re) inciden+elor privind co*pe+en8) 2un+ 2upu2e re.ulilor prev-u+e pen+ru cererile con+encio)2e. >435 %n c)-ul 7n c)re co*pe+en8) +eri+ori)l nu po)+e 1i 2+)3ili+ po+rivi+ di2po-i8iilor )lin. 4256 cererile necon+encio)2e 2e vor 7ndrep+) l) in2+)n8) 7n ) crei circu*2crip8ie pe+en+ul 70i )re6 dup c)-6 do*iciliul6 re0edin8)6 2ediul ori repre-en+)n8)6 i)r6 d)c niciun) din+re )ce2+e) nu 2e )1l pe +eri+oriul Ro*,niei6 cererile 2e vor 7ndrep+)6

ur*,nd re.ulile de co*pe+en8 *)+eri)l6 l) ?udec+ori) Hec+orului 1 )l *unicipiului #ucure0+i 2)u6 dup c)-6 l) Tri3un)lul #ucure0+i.> ART. (22 Feri1ic)re) co*pe+en8ei 415 In2+)n8) 70i veri1ic din o1iciu co*pe+en8)6 c;i)r d)c e2+e de ordine priv)+6 pu+,nd cere pr8ii l*uririle nece2)re. 425 /)c in2+)n8) 2e decl)r neco*pe+en+ v) +ri*i+e do2)rul in2+)n8ei co*pe+en+e. ART. (23 Cuprin2ul cererii 415 Cerere) v) cuprinde nu*ele6 prenu*ele 0i do*iciliul 2)u6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul celui c)re o 1)ce 0i6 dup 7*pre9urri6 )le per2o)nelor pe c)re )ce2+) cere 2 1ie c;e*)+e 7n)in+e) in2+)n8ei6 o3iec+ul6 *o+iv)re) )ce2+ei) 0i 2e*n+ur). 425 E) v) 1i 7n2o8i+ de 7n2cri2urile pe c)re 2e 2pri9in. ART. (24 C)r)c+erul con+encio2 /)c cerere)6 prin 7n2u0i cuprin2ul ei ori prin o3iec8iile ridic)+e de per2o)nele ci+)+e 2)u c)re in+ervin6 pre-in+ c)r)c+er con+encio26 in2+)n8) o v) re2pin.e. ART. (2( Procedur) 415 Cerere) 2e 9udec 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) pe+en+ului 0i ) per2o)nelor )r+)+e 7n cerere6 d)c le.e) o i*pune. %n c)- con+r)r6 9udec)+) 2e 1)ce cu 2)u 1r ci+)re6 l) )preciere) in2+)n8ei. 425 In2+)n8) po)+e di2pune6 c;i)r din o1iciu6 orice *2uri u+ile c)u-ei. E) )re drep+ul 2 )2cul+e orice per2o)n c)re po)+e )duce l*uriri 7n c)u-6 precu* 0i pe )cele) )le cror in+ere2e )r pu+e) 1i )1ec+)+e de ;o+r,re. ART. (2@ Holu8ion)re) cererii In2+)n8) 2e pronun8 prin 7nc;eiere6 7n r)por+ cu +o)+e 7*pre9urrile de 1)p+ 0i de drep+ )le c)u-ei6 c;i)r d)c nu )u 1o2+ invoc)+e 7n cerere 2)u pe p)rcur2ul procedurii. ART. (2A

C)le) de )+)c 415 %nc;eiere) prin c)re 2e 7ncuviin8e)- cerere) e2+e e:ecu+orie. 425 %nc;eiere) prev-u+ l) )lin. 415 e2+e 2upu2 nu*)i )pelului6 cu e:cep8i) celei pronun8)+e de un co*ple+ )l %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie6 c)re e2+e de1ini+iv. 435 Ter*enul de )pel v) cur.e de l) pronun8)re6 pen+ru cei c)re )u 1o2+ pre-en8i l) ul+i*) 0edin8 de 9udec)+6 0i de l) co*unic)re6 pen+ru cei c)re )u lip2i+. 445 Apelul po)+e 1i 1cu+ de orice per2o)n in+ere2)+6 c;i)r d)c nu ) 1o2+ ci+)+ l) 2olu8ion)re) cererii6 +er*enul de )pel cur.,nd de l) d)+) l) c)re ) lu)+ cuno0+in8 de 7nc;eiere6 d)r nu *)i +,r-iu de un )n de l) d)+) pronun8rii. 4(5 Apelul 2e 9udec 7n c)*er) de con2iliu. ART. (2' E1ec+ele ;o+r,rii %nc;eierile pronun8)+e 7n procedur) necon+encio)2 nu )u )u+ori+)+e) lucrului 9udec)+. ART. (2B Re.ulile )plic)3ile 415 /i2po-i8iile )r+. (20 C (2' re1eri+o)re l) procedur) necon+encio)2 2e co*ple+e)- cu di2po-i8iile de procedur con+encio)26 7n *2ur) 7n c)re )ce2+e) din ur* 2un+ co*p)+i3ile cu n)+ur) necon+encio)2 ) cererii. 425 M)+eriile necon+encio)2e cu privire l) c)re le.e) prevede o procedur 2peci)l r*,n 2upu2e )celor di2po-i8ii6 c)re 2e vor co*ple+) cu cele )le pre-en+ei cr8i. ART. (30 M2urile lu)+e de pre0edin+ele in2+)n8ei 415 Procedur) necon+encio)2 2e )plic 0i 7n c)-urile 7n c)re le.e) d 7n co*pe+en8) pre0edin+elui in2+)n8ei lu)re) unor *2uri cu c)r)c+er necon+encio2. 425 %n )ce2+e c)-uri6 pre0edin+ele +re3uie 2 pronun8e 7nc;eiere) 7n +er*en de cel *ul+ ( -ile de l) pri*ire) cererii. 435 Apelul 7*po+riv) 7nc;eierii d)+e de pre0edin+ele 9udec+oriei 2e 9udec de +ri3un)l6 i)r )pelul 7*po+riv) 7nc;eierii d)+e de pre0edin+ele +ri3un)lului 2)u cur8ii de )pel 2e 9udec de un co*ple+ )l in2+)n8ei re2pec+ive. 445 %nc;eierile d)+e de pre0edin8ii 2ec8iilor %n)l+ei Cur8i de C)2)8ie 0i ?u2+i8ie 2un+ de1ini+ive.

TITL L II /i2po-i8ii 2peci)le

ART. (31 Eli3er)re) de copii de pe ;o+r,ri 0i de pe )l+e 7n2cri2uri 415 L) cerere6 .re1) in2+)n8ei v) eli3er) copii de pe 7nc;eiere) de 0edin86 de pe ;o+r,re 2)u di2po-i+iv 2)u de pe celel)l+e 7n2cri2uri )1l)+e l) do2)r. 425 Copiile de pe 7nc;eierile de 0edin86 de pe ;o+r,re 2)u de pe di2po-i+iv 2e vor pu+e) eli3er) nu*)i dup ce )ce2+e) )u 1o2+ 2e*n)+e de +o8i 9udec+orii6 2u3 2)nc8iune) )plic)3il .re1ierilor pen+ru in1r)c8iune) de 1)l2. 435 %n c)-ul 7n c)re de-3)+erile nu 2C)u de210ur)+ 7n 0edin8 pu3lic6 )l+e per2o)ne dec,+ pr8ile nu po+ do3,ndi copii de pe 7nc;eieri6 e:per+i-e6 7n2cri2uri 2)u decl)r)8ii de *)r+ori dec,+ cu 7ncuviin8)re) pre0edin+elui. /i2po-i8iile )r+. (30 )lin. 425 C 445 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. (32 %nc;eierile pen+ru eli3er)re) unor 3unuri 415 Cerere) de eli3er)re privind 2u*ele de 3)ni 2)u )l+e v)lori ori +i+luri6 con2e*n)+e6 precu* 0i orice )l+e 3unuri6 p2+r)+e l) in2+)n8 ori )1l)+e 7n cu2+odi) )l+ui)6 dup c)-6 7n le.+ur cu un proce26 2e in+roduce6 de per2o)n) 7ndrep+8i+6 l) in2+)n8) c)re ) di2pu2 )ce) *2ur. 425 Cerere) 2e v) 2olu8ion) prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 d)+ 7n c)*er) de con2iliu. Pr8ile vor 1i ci+)+e d)c in2+)n8) con2ider nece2)r. 435 %n 7nc;eiere) de eli3er)re 2e v) )r+) de8in+orul o3li.)+ l) eli3er)re) 3unurilor6 precu* 0i per2o)n) 7ndrep+8i+ 2 le pri*e)2c. 445 %nc;eiere) prev-u+ l) )lin. 435 e2+e 2upu2 )celor)0i ci de )+)c c) 0i ;o+r,re) pe 3)-) crei) 2C) ceru+ eli3er)re) 3unului. >ART. (32I1 Inven+)riere) 3unurilor *inorului 415 %n vedere) inven+)rierii 3unurilor *inorului pu2 2u3 +u+el6 in2+)n8) de +u+el de2e*ne)- de 7nd)+ un dele.)+ 0i di2pune ci+)re) +u+orelui 0i ) *e*3rilor con2iliului de 1)*ilie6 precu* 0i ) *inorului c)re ) 7*plini+ v,r2+) de 14 )ni.

425 Inven+)rul v) cuprinde d)+ele de iden+i1ic)re ) 3unurilor *o3ile 2)u i*o3ile6 de2criere) lor 2u*)r6 inclu2iv *en8iuni privind 2+)re) 3unurilor 0i v)lo)re) e2+i*)+ ) )ce2+or)6 precu* 0i indic)re) 7n2cri2urilor e:i2+en+e cu privire l) 3unuri. /e )2e*ene)6 inven+)rul v) cuprinde *en8iuni privind cre)n8ele6 d)+oriile 2)u )l+e pre+en8ii decl)r)+e de +u+ore 2)u de *e*3rii con2iliului de 1)*ilie.>

CARTEA ) IFC) /e2pre )r3i+r)9

TITL L I /i2po-i8ii .ener)le

ART. (33 No8iune) 415 Ar3i+r)9ul e2+e o 9uri2dic8ie )l+ern)+iv )v,nd c)r)c+er priv)+. 425 %n )d*ini2+r)re) )ce2+ei 9uri2dic8ii6 pr8ile li+i.)n+e 0i +ri3un)lul )r3i+r)l co*pe+en+ po+ 2+)3ili re.uli de procedur dero.)+orii de l) drep+ul co*un6 cu condi8i) c) re.ulile re2pec+ive 2 nu 1ie con+r)re ordinii pu3lice 0i di2po-i8iilor i*per)+ive )le le.ii. ART. (34 !3iec+ul )r3i+r)9ului 415 Per2o)nele c)re )u c)p)ci+)+e deplin de e:erci8iu po+ conveni 2 2olu8ione-e pe c)le) )r3i+r)9ului li+i.iile din+re ele6 7n )1)r de )cele) c)re prive2c 2+)re) civil6 c)p)ci+)+e) per2o)nelor6 de-3)+ere) 2ucce2or)l6 rel)8iile de 1)*ilie6 precu* 0i drep+urile )2upr) cror) pr8ile nu po+ 2 di2pun. 425 H+)+ul 0i )u+ori+8ile pu3lice )u 1)cul+)+e) de ) 7nc;ei) conven8ii )r3i+r)le nu*)i d)c 2un+ )u+ori-)+e prin le.e 2)u prin conven8ii in+ern)8ion)le l) c)re Ro*,ni) e2+e p)r+e. 435 Per2o)nele 9uridice de drep+ pu3lic c)re )u 7n o3iec+ul lor de )c+ivi+)+e 0i )c+ivi+8i econo*ice )u 1)cul+)+e) de ) 7nc;ei) conven8ii )r3i+r)le6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re le.e) ori )c+ul lor de 7n1iin8)re 2)u de or.)ni-)re prevede )l+1el.

ART. (3( Tri3un)lul )r3i+r)l Ar3i+r)9ul po)+e 1i 7ncredin8)+6 prin conven8i) )r3i+r)l6 unei) 2)u *)i *ul+or per2o)ne6 7nve2+i+e de pr8i 2)u 7n con1or*i+)+e cu )ce) conven8ie 2 9udece li+i.iul 0i 2 pronun8e o ;o+r,re de1ini+iv 0i o3li.)+orie pen+ru ele. Ar3i+rul unic 2)u6 dup c)-6 )r3i+rii 7nve2+i8i con2+i+uie6 7n 2en2ul di2po-i8iilor pre-en+ei cr8i6 +ri3un)lul )r3i+r)l. ART. (3@ !r.)ni-)re) )r3i+r)9ului de c+re pr8i 415 Ar3i+r)9ul 2e or.)ni-e)- 0i 2e de210o)r po+rivi+ conven8iei )r3i+r)le6 7nc;ei)+ con1or* di2po-i8iilor +i+lului II din pre-en+) c)r+e. 425 Hu3 re-erv) re2pec+rii ordinii pu3lice 0i ) 3unelor *or)vuri6 precu* 0i ) di2po-i8iilor i*per)+ive )le le.ii6 pr8ile po+ 2+)3ili prin conven8i) )r3i+r)l 2)u prin )c+ 2cri2 7nc;ei)+ ul+erior6 cel *)i +,r-iu od)+ cu con2+i+uire) +ri3un)lului )r3i+r)l6 1ie direc+6 1ie prin re1erire l) o )nu*i+ re.le*en+)re )v,nd c) o3iec+ )r3i+r)9ul6 nor*ele privind con2+i+uire) +ri3un)lului )r3i+r)l6 nu*ire)6 revoc)re) 0i 7nlocuire) )r3i+rilor6 +er*enul 0i locul )r3i+r)9ului6 nor*ele de procedur pe c)re +ri3un)lul )r3i+r)l +re3uie 2 le ur*e-e 7n 9udec)re) li+i.iului6 inclu2iv procedur) unei even+u)le concilieri pre)l)3ile6 rep)r+i-)re) 7n+re pr8i ) c;el+uielilor )r3i+r)le 0i6 7n .ener)l6 orice )l+e nor*e privind 3un) de210ur)re ) )r3i+r)9ului. 435 %n lip2) re.ulilor prev-u+e l) )lin. 4256 +ri3un)lul )r3i+r)l v) pu+e) 2+)3ili procedur) de ur*)+ )0) cu* v) 2oco+i *)i po+rivi+. 445 /)c nici +ri3un)lul )r3i+r)l nu ) 2+)3ili+ )ce2+e nor*e6 2e vor )plic) di2po-i8iile ce ur*e)-. ART. (3A !r.)ni-)re) )r3i+r)9ului de un +er8 Pr8ile po+ conveni c) )r3i+r)9ul 2 1ie or.)ni-)+ de o in2+i+u8ie per*)nen+ de )r3i+r)96 po+rivi+ +i+lului FII din pre-en+) c)r+e6 2)u de o )l+ en+i+)+e ori de o per2o)n 1i-ic. %n )ce2+e c)-uri6 2olu8ion)re) li+i.iului e2+e 7ncredin8)+ unor )r3i+ri6 nu*i8i ori )ccep+)8i de pr8i po+rivi+ conven8iei )r3i+r)le 2)u re.ulilor in2+i+u8iei per*)nen+e de )r3i+r)9. ART. (3' Repre-en+)re) pr8ilor 415 %n li+i.iile )r3i+r)le6 pr8ile po+ 1or*ul) cereri 0i 70i po+ e:erci+) drep+urile proce2u)le per2on)l 2)u prin repre-en+)n+. Ace0+i) po+ 1i )2i2+)8i de )l8i 2peci)li0+i.

425 %n procedur) )r3i+r)l6 7*pu+ernicire) d)+ )voc)8ilor6 po+rivi+ le.ii6 v)lore)- )le.ere) do*iciliului 2)u6 dup c)-6 ) 2ediului proce2u)l l) )voc)+6 d)c 7n cuprin2ul )ce2+ei) nu 2e prevede )l+1el6 0i cuprinde drep+ul )voc)+ului de ) e:erci+) op8iunile cu privire l) c)duci+)+e) )r3i+r)9ului po+rivi+ )r+. (@06 precu* 0i de ) 2olici+) ori de ) )ccep+) prelun.ire) +er*enului )r3i+r)9ului6 prev-u+ l) )r+. ((B. 435 /i2po-i8iile )lin. 415 0i 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul repre-en+rii pr8ii prin con2ilier 9uridic. ART. (3B In+erven8i) in2+)n8ei 415 Pen+ru 7nl+ur)re) piedicilor ce 2C)r ivi 7n or.)ni-)re) 0i de210ur)re) )r3i+r)9ului6 precu* 0i pen+ru 7ndeplinire) )l+or )+ri3u8ii ce revin in2+)n8ei 9udec+ore0+i 7n )r3i+r)96 p)r+e) in+ere2)+ po)+e 2e2i-) +ri3un)lul 7n circu*2crip8i) crui) )re loc )r3i+r)9ul. Tri3un)lul v) 2olu8ion) c)u-) 7n co*ple+ul prev-u+ de le.e pen+ru 9udec)+) 7n pri* in2+)n8. 425 In2+)n8) v) 2olu8ion) )ce2+e cereri de ur.en8 0i cu precdere6 prin procedur) ordon)n8ei pre0edin8i)le6 ;o+r,re) ne1iind 2upu2 niciunei ci de )+)c.

TITL L II Conven8i) )r3i+r)l

ART. (40 &or*) 2cri2 415 Conven8i) )r3i+r)l 2e 7nc;eie 7n 2cri26 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. Condi8i) 1or*ei 2cri2e 2e con2ider 7ndeplini+ )+unci c,nd recur.ere) l) )r3i+r)9 ) 1o2+ conveni+ prin 2c;i*3 de core2ponden86 indi1eren+ de 1or*) )ce2+ei)6 2)u 2c;i*3 de )c+e procedur)le ori c,nd e:i2+en8) ei ) 1o2+ pre+in2 7n 2cri2 de un) din+re pr8i 0i nu ) 1o2+ con+e2+)+ de ce)l)l+. 425 %n c)-ul 7n c)re conven8i) )r3i+r)l 2e re1er l) un li+i.iu le.)+ de +r)n21erul drep+ului de proprie+)+e 0iM2)u con2+i+uire) )l+ui drep+ re)l )2upr) unui 3un i*o3il6 conven8i) +re3uie 7nc;ei)+ 7n 1or* )u+en+ic no+)ri)l6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii )32olu+e. ART. (41 &elurile conven8iei )r3i+r)le

415 Conven8i) )r3i+r)l 2e po)+e 7nc;ei) 1ie 2u3 1or*) unei cl)u-e co*pro*i2orii6 7n2cri2 7n con+r)c+ul princip)l ori 2+)3ili+ 7n+rCo conven8ie 2ep)r)+6 l) c)re con+r)c+ul princip)l 1)ce +ri*i+ere6 1ie 2u3 1or*) co*pro*i2ului. 425 E:i2+en8) conven8iei )r3i+r)le 2e pre-u* d)c recl)*)n+ul 1or*ule)- o cerere de )r3i+r)re6 i)r p,r,+ul nu ridic6 l) pri*ul +er*en l) c)re ) 1o2+ le.)l ci+)+6 o3iec8iuni cu privire l) )ce)2+). ART. (42 Cl)u-) co*pro*i2orie 415 Prin cl)u-) co*pro*i2orie pr8ile convin c) li+i.iile ce 2e vor n)0+e din con+r)c+ul 7n c)re e2+e 2+ipul)+ 2)u 7n le.+ur cu )ce2+) 2 1ie 2olu8ion)+e pe c)le) )r3i+r)9ului6 )r+,nduC2e6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 nu*ele )r3i+rilor 2)u *od)li+)+e) de nu*ire ) lor. %n c)-ul )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+ e2+e 2u1icien+ re1erire) l) re.ulile de procedur )le in2+i+u8iei c)re or.)ni-e)- )r3i+r)9ul. 425 F)lidi+)+e) cl)u-ei co*pro*i2orii e2+e independen+ de v)l)3ili+)+e) con+r)c+ului 7n c)re ) 1o2+ 7n2cri2. 435 %n c)- de 7ndoi)l6 cl)u-) co*pro*i2orie 2e in+erpre+e)- 7n 2en2ul c 2e )plic +u+uror ne7n8ele.erilor c)re deriv din con+r)c+ul 2)u din r)por+ul 9uridic l) c)re e) 2e re1er. ART. (43 Co*pro*i2ul 415 Prin co*pro*i2 pr8ile convin c) un li+i.iu in+erveni+ 7n+re ele 2 1ie 2olu8ion)+ pe c)le) )r3i+r)9ului6 )r+,nduC2e6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 o3iec+ul li+i.iului 0i nu*ele )r3i+rilor 2)u *od)li+)+e) de nu*ire ) lor. 425 Co*pro*i2ul 2e po)+e 7nc;ei) c;i)r d)c li+i.iul in+erveni+ 7n+re pr8i e2+e de9) pe rolul unei )l+e in2+)n8e. ART. (44 E1ic)ci+)+e) cl)u-ei co*pro*i2orii %nc;eiere) procedurii )r3i+r)le cu 2)u 1r pronun8)re) unei ;o+r,ri )2upr) 1ondului c)u-ei nu )duce )+in.ere e1ic)ci+8ii conven8iei )r3i+r)le6 2u3 1or*) cl)u-ei co*pro*i2orii. Ace)2+) v) r*,ne v)l)3il 0i v) 2ervi drep+ +e*ei pen+ru orice nou procedur )r3i+r)l c)re )r 1i decl)n0)+ 7n +e*eiul )ce2+ei) pen+ru 2olu8ion)re) oricrui li+i.iu )pru+ 7n+re pr8i deriv,nd din con+r)c+ul princip)l. ART. (4( E:cludere) co*pe+en8ei in2+)n8ei

%nc;eiere) conven8iei )r3i+r)le e:clude6 pen+ru li+i.iul c)re 1)ce o3iec+ul ei6 co*pe+en8) in2+)n8elor 9udec+ore0+i. ART. (4@ Feri1ic)re) co*pe+en8ei in2+)n8ei 415 In2+)n8) 9udec+ore)2c6 2e2i-)+ cu o c)u- cu privire l) c)re 2C) 7nc;ei)+ o conven8ie )r3i+r)l6 70i v) veri1ic) propri) co*pe+en8 0i 2e v) decl)r) neco*pe+en+ nu*)i d)c pr8ile 2)u un) din+re ele 2olici+ )ce)2+)6 invoc,nd conven8i) )r3i+r)l. 425 In2+)n8) v) re8ine 2pre 2olu8ion)re proce2ul d)c: )5 p,r,+ul 0iC) 1or*ul)+ )prrile 7n 1ond6 1r nicio re-erv 7n+e*ei)+ pe conven8i) )r3i+r)lG 35 conven8i) )r3i+r)l e2+e lovi+ de nuli+)+e ori e2+e inoper)n+G c5 +ri3un)lul )r3i+r)l nu po)+e 1i con2+i+ui+ din c)u-e vdi+ i*pu+)3ile p,r,+ului 7n )r3i+r)9. 435 Con1lic+ul de co*pe+en8 din+re +ri3un)lul )r3i+r)l 0i o in2+)n8 9udec+ore)2c e2+e 2olu8ion)+ de in2+)n8) 9udec+ore)2c ier)r;ic 2uperio)r celei )1l)+e 7n con1lic+.

TITL L III Tri3un)lul )r3i+r)l

ART. (4A Ar3i+rii Po)+e 1i )r3i+ru orice per2o)n 1i-ic d)c )re c)p)ci+)+e deplin de e:erci8iu. ART. (4' Nu*rul )r3i+rilor 415 Pr8ile 2+)3ile2c d)c li+i.iul 2e 9udec de un )r3i+ru unic 2)u de *)i *ul8i )r3i+ri6 c)re +re3uie 2 1ie 7n+o+de)un) 7n nu*r i*p)r. 425 /)c pr8ile nu )u 2+)3ili+ nu*rul )r3i+rilor6 li+i.iul 2e 9udec de 3 )r3i+ri6 c,+e unul nu*i+ de 1iec)re din+re pr8i6 i)r )l +reile) C 2upr))r3i+rul C de2e*n)+ de cei 2 )r3i+ri. 435 /)c e:i2+ *)i *ul8i recl)*)n8i 2)u *)i *ul8i p,r,8i6 pr8ile c)re )u in+ere2e co*une vor nu*i un 2in.ur )r3i+ru.

ART. (4B Nuli+)+e) E2+e nul cl)u-) din conven8i) )r3i+r)l c)re prevede drep+ul unei) din+re pr8i de ) nu*i )r3i+ru 7n locul celeil)l+e pr8i 2)u de ) )ve) *)i *ul8i )r3i+ri dec,+ ce)l)l+ p)r+e. ART. ((0 Nu*ire) )r3i+rilor 415 Ar3i+rii 2un+ nu*i8i6 revoc)8i 2)u 7nlocui8i con1or* conven8iei )r3i+r)le. 425 C,nd )r3i+rul unic 2)u6 dup c)-6 )r3i+rii nu )u 1o2+ nu*i8i prin conven8i) )r3i+r)l 0i nici nu 2C) prev-u+ *od)li+)+e) de nu*ire6 p)r+e) c)re vre) 2 recur. l) )r3i+r)9 v) co*unic) celeil)l+e pr8i6 7n 2cri26 2 procede-e l) nu*ire) lor po+rivi+ )r+. (4' )lin. 425 0i 435. 435 %n co*unic)re 2e )r)+ nu*ele6 do*iciliul 0i6 pe c,+ po2i3il6 d)+ele per2on)le 0i pro1e2ion)le )le )r3i+rului unic propu2 2)u )le )r3i+rului de2e*n)+ de p)r+e) c)re vre) 2 recur. l) )r3i+r)96 precu* 0i enun8)re) 2uccin+ ) pre+en8iilor 0i ) +e*eiului lor. 445 P)r+e) crei) i 2C) 1cu+ co*unic)re) +re3uie 2 +r)n2*i+6 l) r,ndul 2u6 7n +er*en de 10 -ile de l) pri*ire) )ce2+ei)6 r2pun2ul l) propunere) de nu*ire ) )r3i+rului unic 2)u6 dup c)-6 nu*ele6 prenu*ele6 do*iciliul 0i6 pe c,+ po2i3il6 d)+ele per2on)le 0i pro1e2ion)le )le )r3i+rului de2e*n)+ de )ce)2+). 4(5 C,nd propun )r3i+rii6 1ie prin conven8i) )r3i+r)l6 1ie 7n condi8iile )lin. 425 C 4456 pr8ile vor propune 0i c,+e un 2uple)n+6 pen+ru c)-ul 7n c)re )r3i+rul princip)l )r 1i 2)u )r )9un.e 7n 2i+u)8i) 2 nu 70i po)+ 7ndeplini 7n2rcin)re). ART. ((1 Accep+)re) 2)rcinii de )r3i+ru Accep+)re) 7n2rcinrii de )r3i+ru +re3uie 2 1ie 1cu+ 7n 2cri2 0i v) 1i co*unic)+ pr8ilor6 7n +er*en de ( -ile de l) d)+) pri*irii propunerii de nu*ire6 prin po0+6 +ele1):6 po0+ elec+ronic 2)u prin )l+e *i9lo)ce ce )2i.ur +r)n2*i+ere) +e:+ului )c+ului 0i con1ir*)re) pri*irii )ce2+ui). ART. ((2 Nu*ire) 2upr))r3i+rului Cei 2 )r3i+ri vor proced) l) nu*ire) 2upr))r3i+rului 0i ) unui 2uple)n+ )l )ce2+ui)6 7n +er*en de 10 -ile de l) ul+i*) )ccep+)re. Hupr))r3i+rul 2e v) con1or*) prevederilor )r+. ((1.

ART. ((3 Nu*ire) )r3i+rilor de c+re in2+)n8 415 %n c)- de ne7n8ele.ere 7n+re pr8i cu privire l) nu*ire) )r3i+rului unic 2)u d)c o p)r+e nu nu*e0+e )r3i+rul ori d)c cei 2 )r3i+ri nu c)d de )cord )2upr) per2o)nei 2upr))r3i+rului6 p)r+e) c)re vre) 2 recur. l) )r3i+r)9 po)+e cere +ri3un)lului prev-u+ l) )r+. (3B )lin. 415 2 procede-e l) nu*ire) )r3i+rului ori6 dup c)-6 ) 2upr))r3i+rului. 425 Tri3un)lul 2e pronun8 7n +er*en de 10 -ile de l) 2e2i-)re6 cu ci+)re) pr8ilor6 prin 7nc;eiere c)re nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. ART. ((4 Inco*p)+i3ili+)+e) )r3i+rilor 415 %n )1)r de c)-urile de inco*p)+i3ili+)+e prev-u+e pen+ru 9udec+ori6 )r3i+rul po)+e 1i recu-)+ 0i pen+ru ur*+o)rele *o+ive6 c)re pun l) 7ndoi)l independen8) 0i i*p)r8i)li+)+e) 2): )5 ne7ndeplinire) condi8iilor de c)li1ic)re 2)u ) )l+or condi8ii privi+o)re l) )r3i+ri6 prev-u+e 7n conven8i) )r3i+r)lG 35 c,nd o per2o)n 9uridic )l crei )2oci)+ e2+e 2)u 7n )le crei or.)ne de conducere 2e )1l )r3i+rul )re un in+ere2 7n c)u-G c5 d)c )r3i+rul )re r)por+uri de *unc ori de 2erviciu6 dup c)-6 2)u le.+uri co*erci)le direc+e cu un) din+re pr8i6 cu o 2ocie+)+e con+rol)+ de un) din+re pr8i 2)u )1l)+ 2u3 un con+rol co*un cu )ce)2+)G d5 d)c )r3i+rul ) pre2+)+ con2ul+)n8 unei) din+re pr8i6 ) )2i2+)+ 2)u ) repre-en+)+ un) din+re pr8i ori ) depu2 *r+urie 7n un) din+re 1)-ele preceden+e )le li+i.iului. 425 ! p)r+e nu po)+e recu-) )r3i+rul nu*i+ de e) dec,+ pen+ru c)u-e 2urveni+e 2)u de c)re ) lu)+ cuno0+in8 dup nu*ire. 435 Per2o)n) c)re 0+ie c 7n privin8) 2) e:i2+ o c)u- de recu-)re e2+e o3li.)+ 2 7n0+iin8e-e pr8ile 0i pe ceil)l8i )r3i+ri *)i 7n)in+e de ) 1i )ccep+)+ 7n2rcin)re) de )r3i+ru6 i)r d)c )2e*ene) c)u-e 2urvin dup )ccep+)re6 de 7nd)+ ce leC) cuno2cu+. 445 Ace)2+ per2o)n nu po)+e p)r+icip) l) 9udec)re) li+i.iului dec,+ d)c pr8ile6 7n0+iin8)+e po+rivi+ )lin. 4356 co*unic 7n 2cri2 c 7n8ele. 2 nu ce)r recu-)re). C;i)r 7n )ce2+ c)-6 e) )re drep+ul 2 2e )38in de l) 9udec)re) li+i.iului6 1r c) )38inere) 2 7n2e*ne recuno)0+ere) c)u-ei de recu-)re. 4(5 A38inere) produce e1ec+e pe d)+) 1or*ulrii ei6 1r nicio )l+ 1or*)li+)+e. ART. (((

Cerere) de recu-)re 415 Recu-)re) +re3uie 2 1ie ceru+6 2u3 2)nc8iune) decderii6 7n +er*en de 10 -ile de l) d)+) c,nd p)r+e) ) lu)+ cuno0+in8 de nu*ire) )r3i+rului 2)u6 dup c)-6 de l) 2urvenire) c)u-ei de recu-)re. 425 Cerere) de recu-)re 2e 2olu8ione)- de +ri3un)lul prev-u+ l) )r+. (3B )lin. 415 prin 7nc;eiere6 pronun8)+ cu ci+)re) pr8ilor 0i ) )r3i+rului recu-)+6 7n +er*en de 10 -ile de l) 2e2i-)re. %nc;eiere) nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. 435 /i2po-i8iile pre-en+ului cod privind recu-)re) 9udec+orilor 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. ((@ %nlocuire) )r3i+rilor %n c)- de recu-)re6 revoc)re6 )38inere6 renun8)re6 dece26 precu* 0i 7n orice )l+ c)7n c)re )r3i+rul e2+e 7*piedic)+ 2 70i 7ndepline)2c 2)rcin) 0i d)c 2uple)n+ul6 l) r,ndul 2u6 e2+e 7*piedic)+ 2 70i e:erci+e 7n2rcin)re)6 2e v) proced) l) 7nlocuire) )r3i+rului po+rivi+ di2po-i8iilor 2+)3ili+e pen+ru nu*ire) lui. ART. ((A R2pundere) )r3i+rilor Ar3i+rii r2pund6 7n condi8iile le.ii6 pen+ru pre9udiciul c)u-)+6 d)c: )5 dup )ccep+)re6 renun8 7n *od ne9u2+i1ic)+ l) 7n2rcin)re) lorG 35 1r *o+iv 9u2+i1ic)+6 nu p)r+icip l) 9udec)re) li+i.iului ori nu pronun8 ;o+r,re) 7n +er*enul 2+)3ili+ de conven8i) )r3i+r)l 2)u de le.eG c5 nu re2pec+ c)r)c+erul con1iden8i)l )l )r3i+r)9ului6 pu3lic,nd 2)u divul.,nd d)+e de c)re i)u cuno0+in8 7n c)li+)+e de )r3i+ri6 1r ) )ve) )u+ori-)re) pr8ilorG d5 7nc)lc cu re)Ccredin8 2)u .r)v ne.li9en8 )l+e 7nd)+oriri ce le revin. ART. ((' Con2+i+uire) +ri3un)lului )r3i+r)l 415 Tri3un)lul )r3i+r)l 2e con2ider con2+i+ui+ l) d)+) )ccep+rii 7n2rcinrii de )r3i+ru unic 2)u6 dup c)-6 ) ul+i*ei )ccep+ri ) 7n2rcinrii de )r3i+ru ori de 2upr))r3i+ru. 425 /)+) )ccep+rii e2+e ce) ) e:pedierii co*unicrii prev-u+e l) )r+. ((1. ART. ((B Ter*enul )r3i+r)9ului

415 /)c pr8ile nu )u prev-u+ )l+1el6 +ri3un)lul )r3i+r)l +re3uie 2 pronun8e ;o+r,re) 7n +er*en de cel *ul+ @ luni de l) d)+) con2+i+uirii 2)le6 2u3 2)nc8iune) c)duci+8ii )r3i+r)9ului. 425 Ter*enul 2e 2u2pend pe +i*pul 9udecrii unei cereri de recu-)re 2)u ) oricrei )l+e cereri inciden+e )dre2)+e +ri3un)lului prev-u+ l) )r+. (3B. 435 %n c)drul +er*enului prev-u+ l) )lin. 4156 pr8ile po+ con2i*8i 7n 2cri2 l) prelun.ire) +er*enului )r3i+r)9ului. 445 Tri3un)lul )r3i+r)l po)+e di2pune6 pen+ru *o+ive +e*einice6 prelun.ire) +er*enului6 o 2in.ur d)+6 cu cel *ul+ 3 luni. 4(5 Ter*enul 2e prelun.e0+e de drep+ cu 3 luni 7n c)-ul dece2ului unei) din+re pr8i. ART. (@0 C)duci+)+e) )r3i+r)9ului 415 L) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re )u 1o2+ le.)l ci+)+e6 pr8ile 2un+ o3li.)+e 2 decl)re 7n 2cri26 2u3 2)nc8iune) decderii6 d)c 7n8ele. 2 invoce c)duci+)+e) )r3i+r)9ului. 425 C,nd cel pu8in un) din+re pr8i ) 1or*ul)+ decl)r)8i) prev-u+ l) )lin. 4156 +ri3un)lul )r3i+r)l6 l) e:pir)re) +er*enului prev-u+ l) )r+. ((B6 v) pronun8) o ;o+r,re prin c)re v) con2+)+) c )r3i+r)9ul ) deveni+ c)duc6 cu e:cep8i) 2i+u)8iei 7n c)re pr8ile decl)r 7n *od e:pre2 c renun8 l) c)duci+)+e6 c)- 7n c)re v) con+inu) 9udec)+). 435 Pro3ele )d*ini2+r)+e 7n c)drul procedurii deveni+e c)duc vor pu+e) 1i u+ili-)+e6 d)c e2+e c)-ul6 7n+rCun nou )r3i+r)96 7n *2ur) 7n c)re 2e 2oco+e0+e c nu e2+e nece2)r re1)cere) lor. ART. (@1 Locul )r3i+r)9ului Pr8ile 2+)3ile2c locul )r3i+r)9ului. %n lip2) unei )2e*ene) prevederi6 locul )r3i+r)9ului 2e 2+)3ile0+e de +ri3un)lul )r3i+r)l. ART. (@2 Li*3) )r3i+r)9ului 415 /e-3)+ere) li+i.iului 7n 1)8) +ri3un)lului )r3i+r)l 2e 1)ce 7n li*3) 2+)3ili+ prin conven8i) )r3i+r)l 2)u6 d)c nu 2C) prev-u+ ni*ic 7n )ce)2+ privin8 ori nu ) in+erveni+ o 7n8ele.ere ul+erio)r6 7n li*3) con+r)c+ului din c)re 2C) n2cu+ li+i.iul ori 7n+rCo li*3 de circul)8ie in+ern)8ion)l 2+)3ili+ de +ri3un)lul )r3i+r)l.

425 /)c o p)r+e nu cuno)0+e li*3) 7n c)re 2e de210o)r de-3)+ere)6 l) cerere) 0i pe c;el+ui)l) ei6 +ri3un)lul )r3i+r)l 7i )2i.ur 2erviciile unui +r)duc+or. 435 Pr8ile po+ 2 p)r+icipe l) de-3)+eri cu +r)duc+orul lor.

TITL L IF Procedur) )r3i+r)l

CAPIT!L L I He2i-)re) +ri3un)lului )r3i+r)l

ART. (@3 Cerere) de )r3i+r)re 415 Tri3un)lul )r3i+r)l e2+e 2e2i-)+ de recl)*)n+ prin+rCo cerere 2cri26 c)re v) cuprinde: )5 nu*ele 0i prenu*ele6 do*iciliul 2)u re0edin8) pr8ilor ori6 pen+ru per2o)nele 9uridice6 denu*ire) 0i 2ediul lor. /e )2e*ene)6 cerere) v) cuprinde 0i codul nu*eric per2on)l 2)u6 dup c)-6 codul unic de 7nre.i2+r)re 2)u codul de iden+i1ic)re 1i2c)l6 nu*rul de 7n*)+ricul)re 7n re.i2+rul co*er8ului ori de 7n2criere 7n re.i2+rul per2o)nelor 9uridice 0i con+ul 3)nc)r )le recl)*)n+ului6 precu* 0i )le p,r,+ului6 d)c 2un+ cuno2cu+e de recl)*)n+. /)c recl)*)n+ul locuie0+e 7n 2+rin+)+e6 v) )r+) 0i do*iciliul )le2 7n Ro*,ni)6 unde ur*e)- 2 i 2e 1)c +o)+e co*unicrile privind proce2ulG 35 nu*ele6 prenu*ele 0i c)li+)+e) celui c)re repre-in+ p)r+e) 7n li+i.iu6 c,nd e2+e c)-ul )ne:,nduC2e dov)d) c)li+8iiG c5 *en8ion)re) conven8iei )r3i+r)le6 )ne:,nduC2e copie de pe con+r)c+ul 7n c)re e2+e in2er)+6 i)r d)c ) 1o2+ con2e*n)+ 7n+rCun 7n2cri2 2ep)r)+ ori 2C) 7nc;ei)+ un co*pro*i26 copie de pe )ce2+)G d5 o3iec+ul 0i v)lo)re) cererii6 precu* 0i c)lculul prin c)re 2C) )9un2 l) de+er*in)re) )ce2+ei v)loriG e5 *o+ivele de 1)p+ 0i de drep+6 precu* 0i pro3ele pe c)re 2e 7n+e*ei)- cerere)G 15 nu*ele6 prenu*ele 0i do*iciliul *e*3rilor +ri3un)lului )r3i+r)lG .5 2e*n+ur) pr8ii.

425 Cerere) 2e po)+e 1)ce prin+rCun proce2Cver3)l 7nc;ei)+ 7n 1)8) +ri3un)lului )r3i+r)l 0i 2e*n)+ de pr8i 2)u nu*)i de recl)*)n+6 precu* 0i de )r3i+ri. ART. (@4 Co*unic)re) cererii )r3i+r)le Recl)*)n+ul v) co*unic) p,r,+ului6 precu* 0i 1iecrui )r3i+ru copie de pe cerere) de )r3i+r)re 0i de pe 7n2cri2urile )ne:)+e. ART. (@( %n+,*pin)re) 415 %n +er*en de 30 de -ile de l) pri*ire) copiei de pe cerere) de )r3i+r)re6 p,r,+ul v) 1)ce 7n+,*pin)re cuprin-,nd e:cep8iile privind cerere) recl)*)n+ului6 r2pun2ul 7n 1)p+ 0i 7n drep+ l) )ce)2+ cerere6 pro3ele propu2e 7n )pr)re6 precu* 0i6 7n *od core2pun-+or6 celel)l+e *en8iuni prev-u+e l) )r+. (@3 pen+ru cerere) de )r3i+r)re. 425 E:cep8iile 0i )l+e *i9lo)ce de )pr)re6 c)re nu )u 1o2+ )r+)+e prin 7n+,*pin)re6 +re3uie invoc)+e6 2u3 2)nc8iune) decderii6 cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re p)r+e) ) 1o2+ le.)l ci+)+. 435 /)c +ri3un)lul )r3i+r)l )preci)- c nedepunere) 7n+,*pinrii 9u2+i1ic )*,n)re) 2olu8ionrii li+i.iului6 p,r,+ul v) pu+e) 1i o3li.)+ l) pl)+) c;el+uielilor de )r3i+r)re c)u-)+e prin )*,n)re. 445 /i2po-i8iile )r+. (@4 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. (@@ Cerere) reconven8ion)l 415 /)c p,r,+ul )re pre+en8ii 7*po+riv) recl)*)n+ului6 deriv,nd din )cel)0i r)por+ 9uridic6 el po)+e 1)ce cerere reconven8ion)l. 425 Cerere) reconven8ion)l v) 1i in+rodu2 7n c)drul +er*enului pen+ru depunere) 7n+,*pinrii 2)u cel *)i +,r-iu p,n l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re p,r,+ul ) 1o2+ le.)l ci+)+ 0i +re3uie 2 7ndepline)2c )cele)0i condi8ii c) 0i cerere) princip)l.

CAPIT!L L II ?udec)+)

ART. (@A /i2po-i8iile .ener)le

415 ?udec)+) )r3i+r)l 2e de210o)r po+rivi+ re.ulilor procedur)le 2+)3ili+e l) )r+. (@'. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 principiile 1und)*en+)le )le proce2ului civil prev-u+e l) )r+. ( )lin. 415 +e-) ) IIC)6 )r+. ' C 106 )r+. 12 C 1@6 )r+. 1B C 216 )r+. 22 )lin. 4156 4256 4456 4(5 0i 4@5 0i l) )r+. 23 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or 0i 7n procedur) )r3i+r)l. ART. (@' Re.ulile de procedur )plic)3ile 415 Pr8ile po+ 2+)3ili6 7n conven8i) )r3i+r)l6 re.ulile de procedur )plic)3ile )r3i+r)9ului 2)u 7i po+ 7*pu+ernici pe )r3i+ri 2 2+)3ile)2c )ce2+e re.uli. Ace2+e re.uli 2e co*ple+e)-6 d)c e2+e c)-ul6 cu prevederile pre-en+ei cr8i. 425 C,nd pr8ile recur. l) )r3i+r)9ul in2+i+u8ion)li-)+6 2e )plic di2po-i8iile )r+. @0' )lin. 435. 435 %n +o)+e celel)l+e c)-uri6 procedur) )r3i+r)l e2+e ce) 2+)3ili+ de pre-en+) c)r+e. ART. (@B Co*unic)re) )c+elor de procedur 415 Co*unic)re) 7n+re pr8i 2)u c+re pr8i ) 7n2cri2urilor li+i.iului6 ) ci+)8iilor6 ;o+r,rilor )r3i+r)le 0i 7nc;eierilor de 0edin8 2e 1)ce prin 2cri2o)re reco*)nd)+ cu con8inu+ decl)r)+ 0i con1ir*)re de pri*ire. %n0+iin8)re) pr8ilor cu privire l) )l+e *2uri lu)+e de +ri3un)lul )r3i+r)l po)+e 1i 1cu+ 0i prin +ele1):6 po0+ elec+ronic 2)u prin )l+e *i9lo)ce ce )2i.ur +r)n2*i+ere) +e:+ului )c+ului 0i con1ir*)re) pri*irii )ce2+ui). 425 %n2cri2urile po+ 1i 7n*,n)+e 0i per2on)l pr8ii6 2u3 2e*n+ur. 435 /ove-ile de co*unic)re 2e depun l) do2)r. ART. (A0 Feri1ic)re) do2)rului 415 %nd)+ dup e:pir)re) +er*enului pen+ru depunere) 7n+,*pinrii6 +ri3un)lul )r3i+r)l veri1ic 2+)diul pre.+irii li+i.iului pen+ru de-3)+ere 0i6 d)c v) 2oco+i nece2)r6 v) di2pune *2urile core2pun-+o)re pen+ru co*ple+)re) do2)rului. 425 /up )ce)2+ veri1ic)re 0i6 d)c e2+e c)-ul6 dup co*ple+)re) do2)rului6 +ri3un)lul )r3i+r)l 1i:e)- +er*en de de-3)+ere ) li+i.iului 0i di2pune ci+)re) pr8ilor. ART. (A1 Feri1ic)re) co*pe+en8ei

415 L) pri*ul +er*en de 9udec)+ cu procedur) le.)l 7ndeplini+6 +ri3un)lul )r3i+r)l 70i veri1ic propri) 2) co*pe+en8 de ) 2olu8ion) li+i.iul. 425 /)c +ri3un)lul )r3i+r)l ;o+r0+e c e2+e co*pe+en+6 con2e*ne)- )ce2+ lucru 7n+rCo 7nc;eiere6 c)re 2e po)+e de21iin8) nu*)i prin )c8iune) 7n )nul)re in+rodu2 7*po+riv) ;o+r,rii )r3i+r)le6 con1or* )r+. (BB. 435 /)c +ri3un)lul )r3i+r)l ;o+r0+e c nu e2+e co*pe+en+ 2 2olu8ione-e li+i.iul cu c)re ) 1o2+ 2e2i-)+6 70i declin co*pe+en8) prin+rCo ;o+r,re6 7*po+riv) crei) nu 2e po)+e 1or*ul) )c8iune) 7n )nul)re6 prev-u+ l) )r+. (BB. ART. (A2 Ter*enul de ci+)re %n+re d)+) pri*irii ci+)8iei 0i +er*enul de de-3)+ere +re3uie 2 e:i2+e un in+erv)l de +i*p de cel pu8in 1( -ile. ART. (A3 P)r+icip)re) +er8ilor 415 Ter8ii po+ p)r+icip) l) procedur) )r3i+r)l 7n condi8iile )r+. @0 C A@6 d)r nu*)i cu )cordul lor 0i )l +u+uror pr8ilor. Cu +o)+e )ce2+e)6 in+erven8i) )cce2orie e2+e )d*i2i3il 0i 1r 7ndeplinire) )ce2+ei condi8ii. 425 /i2po-i8iile )r+. (A2 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. (A4 A32en8) unei pr8i Nepre-en+)re) pr8ii le.)l ci+)+e nu 7*piedic de-3)+ere) li+i.iului6 )1)r nu*)i d)c p)r+e) lip2 nu v) cere6 cel *)i +,r-iu cu 3 -ile 7n)in+e de d)+) pen+ru c)re ) 1o2+ 2+)3ili+ de-3)+ere)6 )*,n)re) )ce2+ei) pen+ru *o+ive +e*einice6 7ncuno0+in8,nd 7n )cel)0i +er*en 0i ce)l)l+ p)r+e6 precu* 0i )r3i+rii. Apreciere) +e*einiciei *o+ivelor )32en8ei unei) din+re pr8i6 precu* 0i ) *o+ivelor pen+ru c)re )32en8) 9u2+i1ic )*,n)re) de-3)+erii e2+e de co*pe+en8) e:clu2iv ) +ri3un)lului )r3i+r)l6 ;o+r,re) )ce2+ui) ne1iind 2upu2 niciunei ci de )+)c. ART. (A( Holici+)re) 9udecrii 7n lip2 !ric)re din+re pr8i po)+e cere 7n 2cri2 c) 2olu8ion)re) li+i.iului 2 2e 1)c 7n lip2) 2)6 pe 3)-) pro3elor )1l)+e l) do2)r. /i2po-i8iile )r+. (A2 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. (A@

A32en8) )*3elor pr8i 415 /)c )*3ele pr8i6 de0i le.)l ci+)+e6 nu 2e pre-in+ l) +er*en6 +ri3un)lul )r3i+r)l v) 2olu8ion) li+i.iul6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re 2C) ceru+ )*,n)re) pen+ru *o+ive +e*einice. Apreciere) +e*einiciei *o+ivelor )*,nrii e2+e de co*pe+en8) e:clu2iv ) +ri3un)lului )r3i+r)l6 ;o+r,re) )ce2+ui) ne1iind 2upu2 niciunei ci de )+)c. 425 C;i)r d)c pr8ile nu 2olici+ )*,n)re) 2olu8ionrii li+i.iului6 +ri3un)lul )r3i+r)l po)+e 2 )*,ne 9udec)re) )ce2+ui)6 ci+,nd pr8ile6 d)c )preci)- c pre-en8) lor l) de-3)+ere e2+e nece2)r6 2)u )cord,nd un +er*en pen+ru c) pr8ile 2 70i po)+ 1or*ul) conclu-iile 7n 2cri2. ART. (AA M2urile )2i.ur+orii 415 %n)in+e) 2)u 7n cur2ul )r3i+r)9ului6 oric)re din+re pr8i po)+e cere +ri3un)lului prev-u+ l) )r+. (3B 2 7ncuviin8e-e *2uri )2i.ur+orii 0i *2uri provi-orii cu privire l) o3iec+ul li+i.iului 2)u 2 con2+)+e )nu*i+e 7*pre9urri de 1)p+. 425 L) )ce)2+ cerere 2e vor )ne:)6 7n copie6 cerere) de )r3i+r)re 2)u6 7n lip26 dov)d) co*unicrii prev-u+e l) )r+. ((0 )lin. 4256 precu* 0i conven8i) )r3i+r)l. 435 %ncuviin8)re) )ce2+or *2uri v) 1i )du2 l) cuno0+in8) +ri3un)lului )r3i+r)l de c+re p)r+e) c)re leC) ceru+. 445 %n cur2ul )r3i+r)9ului6 *2urile )2i.ur+orii 0i *2urile provi-orii6 precu* 0i con2+)+)re) )nu*i+or 7*pre9urri de 1)p+ po+ 1i 7ncuviin8)+e 0i de +ri3un)lul )r3i+r)l. %n c)- de 7*po+rivire6 e:ecu+)re) )ce2+or *2uri 2e di2pune de c+re in2+)n8) 9udec+ore)2c6 po+rivi+ prevederilor )lin. 415. ART. (A' H)rcin) pro3ei 415 &iec)re din+re pr8i )re 2)rcin) 2 dovede)2c 1)p+ele pe c)re 70i 7n+e*ei)- 7n li+i.iu pre+en8i) 2)u )pr)re). 425 %n vedere) 2olu8ionrii li+i.iului6 +ri3un)lul )r3i+r)l po)+e cere pr8ilor e:plic)8ii 2cri2e cu privire l) o3iec+ul cererii 0i 1)p+ele li+i.iului 0i po)+e di2pune )d*ini2+r)re) oricror pro3e prev-u+e de le.e. ART. (AB Propunere) pro3elor 415 Pro3ele c)re nu )u 1o2+ ceru+e prin cerere) de )r3i+r)re 2)u prin 7n+,*pin)re nu vor *)i pu+e) 1i invoc)+e 7n cur2ul )r3i+r)9ului6 7n )1)r de c)-urile prev-u+e l) )r+. 24' )lin. 425.

425 Tri3un)lul )r3i+r)l )re co*pe+en8) e:clu2iv de ) decide )2upr) u+ili+8ii6 per+inen8ei 0i concluden8ei pro3elor propu2e de pr8i. Cu con2ul+)re) pr8ilor6 +ri3un)lul )r3i+r)l po)+e 1i:) +er*eneCli*i+ pen+ru )d*ini2+r)re) pro3elor 7ncuviin8)+e. /up e:pir)re) )ce2+or +er*ene6 )d*ini2+r)re) pro3ei nu *)i po)+e )ve) loc dec,+ d)c +ri3un)lul )r3i+r)l )preci)- c )ce)2+) e2+e e2en8i)l pen+ru 2olu8ion)re) corec+ ) li+i.iului. ART. ('0 Ad*ini2+r)re) pro3elor 415 Ad*ini2+r)re) pro3elor 2e e1ec+ue)- 7n 0edin8) +ri3un)lului )r3i+r)l. Ace2+) po)+e di2pune c) )d*ini2+r)re) pro3elor 2 1ie e1ec+u)+ 7n 1)8) 2upr))r3i+rului 2)u6 cu )cordul pr8ilor6 7n 1)8) unui )r3i+ru din co*punere) +ri3un)lului )r3i+r)l. 425 /)c un) din+re pr8i de8ine un *i9loc de pro36 +ri3un)lul )r3i+r)l po)+e ordon) 7n18i0)re) lui. ART. ('1 Audiere) *)r+orilor 0i ) e:per8ilor 415 M)r+orii 0i e:per8ii 2un+ )udi)8i 1r pre2+)re de 9ur*,n+. 425 Audiere) *)r+orilor 0i ) e:per8ilor po)+e 1i 1cu+6 l) cerere) 2)u cu con2i*8*,n+ul )ce2+or)6 0i l) locuin8) ori l) locul unde 70i de210o)r )c+ivi+)+e). /e )2e*ene)6 +ri3un)lul )r3i+r)l le cere 2 r2pund 7n 2cri2 7n+re3rilor pu2e6 )cord,nd un +er*en 7n )ce2+ 2cop. 435 Tri3un)lul )r3i+r)l nu po)+e 2 recur. l) *i9lo)ce de con2+r,n.ere 0i nici 2 )plice 2)nc8iuni *)r+orilor 2)u e:per8ilor. Pen+ru lu)re) )ce2+or *2uri pr8ile 2e po+ )dre2) +ri3un)lului prev-u+ l) )r+. (3B. ART. ('2 In1or*)8iile de8inu+e de )u+ori+8ile pu3lice 415 Tri3un)lul )r3i+r)l po)+e 2olici+) in1or*)8ii 2cri2e )u+ori+8ilor pu3lice 7n le.+ur cu )c+ele 0i )c8iunile )ce2+or)6 c)re 2un+ nece2)re pen+ru 2olu8ion)re) c)u-ei. 425 /)c )u+ori+)+e) pu3lic re1u- +r)n2*i+ere) in1or*)8iilor6 de0i nu 2un+ 7ndeplini+e condi8iile )r+. 2B2 )lin. 4256 pr8ile 2)u )r3i+rii po+ 2e2i-) +ri3un)lul prev-u+ l) )r+. (3B6 c)re v) lu) *2urile prev-u+e l) )r+. 2B2 )lin. 415. ART. ('3 Apreciere) pro3elor Apreciere) pro3elor 2e 1)ce de c+re )r3i+ri po+rivi+ in+i*ei lor convin.eri.

ART. ('4 Cererile 0i e:cep8iile 415 !rice e:cep8ie privind e:i2+en8) 0i v)lidi+)+e) conven8iei )r3i+r)le6 con2+i+uire) +ri3un)lului )r3i+r)l6 li*i+ele 7n2rcinrii )r3i+rilor 0i de210ur)re) procedurii p,n l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re p)r+e) ) 1o2+ le.)l ci+)+ +re3uie ridic)+6 2u3 2)nc8iune) decderii6 cel *)i +,r-iu l) )ce2+ +er*en6 d)c nu 2C) 2+)3ili+ un +er*en *)i 2cur+. 425 !rice cereri 0i orice 7n2cri2uri vor 1i depu2e cel *)i +,r-iu p,n l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile )u 1o2+ le.)l ci+)+e. /i2po-i8iile )r+. (AB 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 435 Nere.ul)ri+)+e) )c+elor de procedur 2e )coper d)c nu ) 1o2+ invoc)+ de cel in+ere2)+ l) +er*enul l) c)re 2C) produ2 ori6 d)c ) lip2i+ l) )cel +er*en6 l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re ) 1o2+ pre-en+ ori le.)l ci+)+ dup producere) nere.ul)ri+8ii 0i 7n)in+e de ) 2e pune conclu-ii 7n 1ond. ART. ('( %nc;eiere) de 0edin8 415 /e-3)+erile )r3i+r)le vor 1i con2e*n)+e 7n 7nc;eiere) de 0edin8. 425 !rice di2po-i8ie ) +ri3un)lului )r3i+r)l v) 1i con2e*n)+ 7n 7nc;eiere 0i v) 1i *o+iv)+. 435 %nc;eiere) de 0edin8 v) cuprinde6 pe l,n. *en8iunile prev-u+e l) )r+. (B4 )lin. 415 li+. )5 0i 356 0i ur*+o)rele *en8iuni: )5 o 2cur+ de2criere ) de210urrii 0edin8eiG 35 cererile 0i 2u28inerile pr8ilorG c5 *o+ivele pe c)re 2e 2pri9in *2urile di2pu2eG d5 di2po-i+ivulG e5 2e*n+urile )r3i+rilor6 cu o32erv)re) prevederilor )r+. (B3 )lin. 435. 445 /i2po-i8iile )r+. (B4 )lin. 435 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 4(5 Pr8ile )u drep+ul 2 i) cuno0+in8 de con8inu+ul 7nc;eierilor 0i de )c+ele do2)rului. L) cerere) pr8ilor 2)u din o1iciu6 +ri3un)lul )r3i+r)l po)+e 7ndrep+) 2)u co*ple+) 7nc;eiere) de 0edin8 prin+rCo )l+ 7nc;eiere. Pr8ilor li 2e co*unic6 l) cerere6 copie de pe 7nc;eiere) de 0edin8.

CAPIT!L L III C;el+uielile )r3i+r)le

ART. ('@ C;el+uielile )r3i+r)le 415 C;el+uielile pen+ru or.)ni-)re) 0i de210ur)re) )r3i+r)9ului6 precu* 0i onor)riile )r3i+rilor6 c;el+uielile de )d*ini2+r)re ) pro3elor6 c;el+uielile de depl)2)re ) pr8ilor6 )r3i+rilor6 e:per8ilor6 *)r+orilor 2e 2upor+ po+rivi+ 7n8ele.erii din+re pr8i. 425 %n lip2) unei )2e*ene) 7n8ele.eri6 c;el+uielile )r3i+r)le 2e 2upor+ de p)r+e) c)re ) pierdu+ li+i.iul6 in+e.r)l6 d)c cerere) de )r3i+r)re e2+e )d*i2 7n +o+)li+)+e6 2)u propor8ion)l cu cee) ce 2C) )cord)+6 d)c cerere) e2+e )d*i2 7n p)r+e. ART. ('A !nor)riul )r3i+rilor 415 Tri3un)lul )r3i+r)l po)+e ev)lu)6 7n *od provi-oriu6 cu)n+u*ul onor)riilor )r3i+rilor 0i po)+e o3li.) pr8ile 2 con2e*ne-e6 po+rivi+ di2po-i8iilor 2)le6 2u*) re2pec+iv prin con+ri3u8ie e.)l. 425 Pr8ile po+ 1i o3li.)+e 2olid)r l) pl)+. 435 /)c p,r,+ul nu 70i 7ndepline0+e o3li.)8i) c)re 7i revine po+rivi+ )lin. 4156 7n +er*enul 2+)3ili+ de +ri3un)lul )r3i+r)l6 recl)*)n+ul v) con2e*n) 7n+re).) 2u*6 ur*,nd c) prin ;o+r,re) )r3i+r)l 2 2e 2+)3ile)2c cu)n+u*ul 1in)l )l onor)riilor cuveni+e )r3i+rilor6 precu* 0i *odul de 2upor+)re de c+re pr8i. ART. ('' Pl)+) )n+icip)+ ) c;el+uielilor 415 Tri3un)lul )r3i+r)l po)+e o3li.) pr8ile 2)u pe 1iec)re din+re ele l) )v)n2)re) oricror c;el+uieli nece2)re pen+ru or.)ni-)re) 0i de210ur)re) )r3i+r)9ului. 425 Tri3un)lul )r3i+r)l po)+e 2 nu de) cur2 )r3i+r)9ului p,n l) con2e*n)re)6 )v)n2)re) 2)u pl)+) 2u*elor prev-u+e 7n pre-en+ul c)pi+ol. ART. ('B Feri1ic)re) c;el+uielilor L) cerere) oricrei) din+re pr8i6 +ri3un)lul prev-u+ l) )r+. (3B v) e:)*in) +e*einici) *2urilor di2pu2e de +ri3un)lul )r3i+r)l 0i v) 2+)3ili6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie 0i c)re nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c6 cu)n+u*ul onor)riilor )r3i+rilor

0i )l celorl)l+e c;el+uieli )r3i+r)le6 precu* 0i *od)li+8ile de con2e*n)re6 de )v)n2)re 2)u de pl)+. ART. (B0 Pl)+) onor)riilor 415 Pl)+) onor)riilor )r3i+rilor 2e v) 1)ce dup co*unic)re) c+re pr8i ) ;o+r,rii )r3i+r)le. 425 /)c )r3i+r)9ul 2e 7n+rerupe 1r ) 2e pronun8) o ;o+r,re6 onor)riile )r3i+rilor pen+ru )c+ivi+)+e) depu2 2e reduc 7n *od core2pun-+or. ART. (B1 Re.ul)ri-)re) c;el+uielilor !rice di1eren8 7n plu2 2)u 7n *inu2 de c;el+uieli )r3i+r)le 2e re.ul)ri-e)- cel *)i +,r-iu prin ;o+r,re) )r3i+r)l 0i 2e pl+e0+e p,n l) co*unic)re) ;o+r,rii c+re pr8i. Eo+r,re) nu 2e v) co*unic)6 d)c e2+e c)-ul6 p,n l) pl)+) di1eren8ei.

CAPIT!L L IF Eo+r,re) )r3i+r)l

ART. (B2 Holu8ion)re) li+i.iului 415 Tri3un)lul )r3i+r)l 2olu8ione)- li+i.iul 7n +e*eiul con+r)c+ului princip)l 0i )l nor*elor de drep+ )plic)3ile6 8in,nd 2e)*)6 c,nd e2+e c)-ul6 0i de u-)n8e 2)u re.uli pro1e2ion)le. 425 Pe 3)-) )cordului e:pre2 )l pr8ilor6 +ri3un)lul )r3i+r)l po)+e 2olu8ion) li+i.iul 7n ec;i+)+e. ART. (B3 /eli3er)re) 0i pronun8)re) 415 %n +o)+e c)-urile6 pronun8)re) +re3uie 2 1ie preced)+ de deli3er)re) 7n 2ecre+ ) )r3i+rilor6 7n *od)li+)+e) 2+)3ili+ de conven8i) )r3i+r)l 2)u6 7n lip26 de +ri3un)lul )r3i+r)l. 425 Pronun8)re) po)+e 1i )*,n)+ cu cel *ul+ 21 de -ile6 2u3 condi8i) 7nc)drrii 7n +er*enul )r3i+r)9ului6 2+)3ili+ po+rivi+ )r+. ((B.

435 Eo+r,re) 2e i) cu *)9ori+)+e) de vo+uri. 445 /up deli3er)re6 2e v) 7n+oc*i o *inu+6 c)re v) cuprinde pe 2cur+ con8inu+ul di2po-i+ivului ;o+r,rii 0i 7n c)re 2e v) )r+)6 c,nd e2+e c)-ul6 opini) *inori+)r. ART. (B4 Eo+r,re) )r3i+r)l 415 Eo+r,re) )r3i+r)l 2e red)c+e)- 7n 2cri2 0i +re3uie 2 cuprind: )5 co*ponen8) no*in)l ) +ri3un)lului )r3i+r)l6 locul 0i d)+) pronun8rii ;o+r,riiG 35 nu*ele 0i prenu*ele pr8ilor6 do*iciliul ori re0edin8) lor 2)u6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul6 nu*ele 0i prenu*ele repre-en+)n8ilor pr8ilor6 precu* 0i )le celorl)l+e per2o)ne c)re )u p)r+icip)+ l) de-3)+ere) li+i.iuluiG c5 *en8ion)re) conven8iei )r3i+r)le 7n +e*eiul crei) 2C) proced)+ l) )r3i+r)9G d5 o3iec+ul li+i.iului 0i 2u28inerile pe 2cur+ )le pr8ilorG e5 *o+ivele de 1)p+ 0i de drep+ )le ;o+r,rii6 i)r 7n c)-ul )r3i+r)9ului 7n ec;i+)+e6 *o+ivele c)re6 2u3 )ce2+ )2pec+6 7n+e*ei)- 2olu8i)G 15 di2po-i+ivulG .5 2e*n+urile +u+uror )r3i+rilor6 2u3 re-erv) )r+. (B3 )lin. 4356 0i6 d)c e2+e c)-ul6 2e*n+ur) )2i2+en+ului )r3i+r)l. 425 %n c)-ul 7n c)re ;o+r,re) )r3i+r)l 2e re1er l) un li+i.iu le.)+ de +r)n21erul drep+ului de proprie+)+e 0iM2)u de con2+i+uire) )l+ui drep+ re)l )2upr) unui 3un i*o3il6 ;o+r,re) )r3i+r)l 2e v) pre-en+) in2+)n8ei 2)u no+)rului pu3lic pen+ru ) o38ine6 dup c)-6 7nve2+ire) cu +i+lul e:ecu+oriu 2)u un )c+ )u+en+ic no+)ri)l6 7n 3)-) crui)6 dup veri1icrile i*pu2e de le.e6 e1ec+u)+e de c+re in2+)n8) de 9udec)+ 2)u de c+re no+)rul pu3lic6 0i dup )c;i+)re) de c+re pr8i ) i*po-i+ului privind +r)n21erul drep+ului de proprie+)+e6 2e v) proced) l) 7nre.i2+r)re) 7n c)r+e) 1unci)r 0i 2e v) re)li-) +r)n21erul de proprie+)+e 0iM2)u con2+i+uire) )l+ui drep+ re)l )2upr) 3unului i*o3il 7n c)u-. 435 Ar3i+rul c)re ) )vu+ o )l+ prere v) red)c+) 0i v) 2e*n) opini) 2ep)r)+6 cu )r+)re) con2ideren+elor pe c)re )ce)2+) 2e 2pri9in. Ace)2+ re.ul 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul 7n c)re e:i2+ opinie concuren+. ART. (B( L*urire)6 co*ple+)re) 0i 7ndrep+)re) ;o+r,rii 415 %n c)-ul 7n c)re 2un+ nece2)re l*uriri cu privire l) 7n8ele2ul6 7n+indere) 2)u )plic)re) di2po-i+ivului ;o+r,rii ori )ce2+) cuprinde di2po-i8ii po+rivnice6 oric)re din+re

pr8i po)+e cere +ri3un)lului )r3i+r)l 2 l*ure)2c di2po-i+ivul 2)u 2 7nl+ure di2po-i8iile po+rivnice. 425 /)c prin ;o+r,re) pronun8)+ +ri3un)lul )r3i+r)l ) o*i2 2 2e pronun8e )2upr) unui c)p+ de cerere6 )2upr) unei cereri cone:e 2)u inciden+)le6 oric)re din+re pr8i po)+e 2olici+) co*ple+)re) ei. 435 Cerere) de l*urire 2)u de co*ple+)re 2e 1or*ule)-6 po+rivi+ )lin. 4156 re2pec+iv )lin. 4256 7n +er*en de 10 -ile de l) d)+) pri*irii ;o+r,rii 0i 2e 2olu8ione)- de +ri3un)lul )r3i+r)l6 prin ;o+r,re 2ep)r)+6 cu ci+)re) pr8ilor. 445 Gre0elile *)+eri)le din +e:+ul ;o+r,rii )r3i+r)le 2)u )l+e .re0eli eviden+e c)re nu 2c;i*3 1ondul 2olu8iei6 precu* 0i .re0elile de c)lcul po+ 1i 7ndrep+)+e6 prin 7nc;eiere6 l) cerere) oricrei) din+re pr8i6 1or*ul)+ 7n +er*enul prev-u+ l) )lin. 4356 2)u din o1iciu. Pr8ile vor 1i ci+)+e d)c +ri3un)lul )r3i+r)l )preci)- c e2+e nece2)r. 4(5 Eo+r,re) de l*urire 2)u de co*ple+)re ori 7nc;eiere) de 7ndrep+)re 2e pronun8 de 7nd)+ 0i 1)ce p)r+e in+e.r)n+ din ;o+r,re) )r3i+r)l. 4@5 Pr8ile nu po+ 1i o3li.)+e l) pl)+) c;el+uielilor le.)+e de l*urire)6 co*ple+)re) 2)u 7ndrep+)re) ;o+r,rii. ART. (B@ Co*unic)re) ;o+r,rii 415 Eo+r,re) )r3i+r)l v) 1i co*unic)+ pr8ilor 7n +er*en de cel *ul+ o lun de l) d)+) pronun8rii ei. 425 L) cerere) oricrei) din+re pr8i6 +ri3un)lul )r3i+r)l 7i v) eli3er) o dov)d privind co*unic)re) ;o+r,rii6 7n condi8iile )lin. 415. ART. (BA E1ec+ele ;o+r,rii )r3i+r)le Eo+r,re) )r3i+r)l co*unic)+ pr8ilor e2+e de1ini+iv 0i o3li.)+orie. ART. (B' P2+r)re) do2)rului %n +er*en de 30 de -ile de l) d)+) co*unicrii ;o+r,rii 2)u de l) d)+) l*uririi6 co*ple+rii ori 7ndrep+rii ei6 po+rivi+ )r+. (B(6 +ri3un)lul )r3i+r)l v) depune do2)rul li+i.iului l) +ri3un)lul prev-u+ l) )r+. (3B6 )+)0,nd 0i dove-ile de co*unic)re ) ;o+r,rii )r3i+r)le.

TITL L F

/e21iin8)re) ;o+r,rii )r3i+r)le

ART. (BB Ac8iune) 7n )nul)re 415 Eo+r,re) )r3i+r)l po)+e 1i de21iin8)+ nu*)i prin )c8iune 7n )nul)re pen+ru unul din+re ur*+o)rele *o+ive: )5 li+i.iul nu er) 2u2cep+i3il de 2olu8ion)re pe c)le) )r3i+r)9uluiG 35 +ri3un)lul )r3i+r)l ) 2olu8ion)+ li+i.iul 1r 2 e:i2+e o conven8ie )r3i+r)l 2)u 7n +e*eiul unei conven8ii nule ori inoper)n+eG c5 +ri3un)lul )r3i+r)l nu ) 1o2+ con2+i+ui+ 7n con1or*i+)+e cu conven8i) )r3i+r)lG d5 p)r+e) ) lip2i+ l) +er*enul l) c)re )u )vu+ loc de-3)+erile 0i procedur) de ci+)re nu ) 1o2+ le.)l 7ndeplini+G e5 ;o+r,re) ) 1o2+ pronun8)+ dup e:pir)re) +er*enului )r3i+r)9ului prev-u+ l) )r+. ((B6 de0i cel pu8in un) din+re pr8i ) decl)r)+ c 7n8ele.e 2 invoce c)duci+)+e)6 i)r pr8ile nu )u 1o2+ de )cord cu con+inu)re) 9udec8ii6 po+rivi+ )r+. (@0 )lin. 415 0i 425G 15 +ri3un)lul )r3i+r)l 2C) pronun8)+ )2upr) unor lucruri c)re nu 2C)u ceru+ ori ) d)+ *)i *ul+ dec,+ 2C) ceru+G .5 ;o+r,re) )r3i+r)l nu cuprinde di2po-i+ivul 0i *o+ivele6 nu )r)+ d)+) 0i locul pronun8rii ori nu e2+e 2e*n)+ de )r3i+riG ;5 ;o+r,re) )r3i+r)l 7nc)lc ordine) pu3lic6 3unele *or)vuri ori di2po-i8ii i*per)+ive )le le.ii. 425 Nu *)i po+ 1i invoc)+e c) *o+ive pen+ru )nul)re) ;o+r,rii )r3i+r)le nere.ul)ri+8ile c)re nu )u 1o2+ ridic)+e po+rivi+ )r+. ('4 )lin. 415 0i 435 2)u c)re po+ 1i re*edi)+e pe c)le) prev-u+ l) )r+. (B(. 435 Pen+ru dovedire) *o+ivelor de )nul)re nu po+ 1i )du2e c) pro3e noi dec,+ 7n2cri2uri. ART. @00 Renun8)re) l) )c8iune) 7n )nul)re 415 Pr8ile nu po+ renun8) prin conven8i) )r3i+r)l l) drep+ul de ) in+roduce )c8iune) 7n )nul)re 7*po+riv) ;o+r,rii )r3i+r)le. 425 Renun8)re) l) )ce2+ drep+ 2e po)+e 1)ce nu*)i dup pronun8)re) ;o+r,rii )r3i+r)le.

ART. @01 In2+)n8) co*pe+en+ Co*pe+en8) de ) 9udec) )c8iune) 7n )nul)re revine cur8ii de )pel 7n circu*2crip8i) crei) ) )vu+ loc )r3i+r)9ul. ART. @02 Ter*enul de e:erci+)re Ac8iune) 7n )nul)re v) 1i in+rodu2 l) cur+e) de )pel 7n +er*en de o lun de l) d)+) co*unicrii ;o+r,rii )r3i+r)le. /)c 2C) 1or*ul)+ o cerere po+rivi+ )r+. (B(6 +er*enul cur.e de l) d)+) co*unicrii ;o+r,rii 2)u6 dup c)-6 ) 7nc;eierii prin c)re ) 1o2+ 2olu8ion)+ cerere). ART. @03 Hu2pend)re) e:ecu+rii Cur+e) de )pel v) pu+e) 2u2pend) e:ecu+)re) ;o+r,rii )r3i+r)le 7*po+riv) crei) ) 1o2+ in+rodu2 )c8iune) 7n )nul)re. /i2po-i8iile )r+. 4A' )lin. 425 C 4@5 0i 4'5 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. @04 ?udec)re) )c8iunii 7n )nul)re 415 Cur+e) de )pel v) 9udec) )c8iune) 7n )nul)re 7n co*ple+ul prev-u+ de le.e pen+ru 9udec)re) recur2ului. 425 %n+,*pin)re) e2+e o3li.)+orie. /i2po-i8iile )r+. 200 C 203 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. 435 Ad*i8,nd )c8iune)6 cur+e) de )pel v) )nul) ;o+r,re) )r3i+r)l 0i: )5 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. (BB )lin. 415 li+. )56 35 0i e56 v) +ri*i+e c)u-) 2pre 9udec)+ in2+)n8ei co*pe+en+e 2 o 2olu8ione-e6 po+rivi+ le.iiG 35 7n celel)l+e c)-uri prev-u+e l) )r+. (BB )lin. 4156 d)c li+i.iul e2+e 7n 2+)re de 9udec)+6 2e v) pronun8) 7n 1ond6 7n li*i+ele conven8iei )r3i+r)le. /)c 7n26 pen+ru ) ;o+r7 7n 1ond6 e2+e nevoie de noi pro3e6 cur+e) 2e v) pronun8) 7n 1ond dup )d*ini2+r)re) lor. %n )ce2+ din ur* c)-6 cur+e) v) pronun8) *)i 7n+,i ;o+r,re) de )nul)re 0i6 dup )d*ini2+r)re) pro3elor6 ;o+r,re) )2upr) 1ondului. 445 Eo+r,rile cur8ii de )pel6 pronun8)+e po+rivi+ )lin. 4356 2un+ de1ini+ive.

TITL L FI

E:ecu+)re) ;o+r,rii )r3i+r)le

ART. @0( E:ecu+)re) de 3unvoie Eo+r,re) )r3i+r)l 2e )duce l) 7ndeplinire de 3unvoie de c+re p)r+e) 7*po+riv) crei) 2C) pronun8)+6 de 7nd)+ 2)u 7n +er*enul )r+)+ 7n cuprin2ul )ce2+ei). ART. @0@ E:ecu+)re) 2ili+ 415 Pen+ru ) 1i e:ecu+)+ 2ili+6 ;o+r,re) )r3i+r)l 2e 7nve2+e0+e cu 1or*ul e:ecu+orie. 425 Cerere) de 7nve2+ire 2e v) 2olu8ion) de +ri3un)lul prev-u+ l) )r+. (3B6 po+rivi+ le.ii. /)c e:i2+ 7ndoieli cu privire l) re.ul)ri+)+e) ;o+r,rii )r3i+r)le6 pr8ile vor 1i ci+)+e. 435 Eo+r,re) )r3i+r)l 7nve2+i+ cu 1or*ul e:ecu+orie con2+i+uie +i+lu e:ecu+oriu 0i 2e e:ecu+ 2ili+ 7n+oc*)i c) 0i o ;o+r,re 9udec+ore)2c.

TITL L FII Ar3i+r)9ul in2+i+u8ion)li-)+

ART. @0A No8iune) 415 Ar3i+r)9ul in2+i+u8ion)li-)+ e2+e )ce) 1or* de 9uri2dic8ie )r3i+r)l c)re 2e con2+i+uie 0i 1unc8ione)- 7n *od per*)nen+ pe l,n. o or.)ni-)8ie 2)u o in2+i+u8ie in+ern ori in+ern)8ion)l 2)u c) or.)ni-)8ie ne.uvern)*en+)l de in+ere2 pu3lic de 2ine 2+++o)re6 7n condi8iile le.ii6 pe 3)-) unui re.ul)*en+ propriu )plic)3il 7n c)-ul +u+uror li+i.iilor 2upu2e ei 2pre 2olu8ion)re po+rivi+ unei conven8ii )r3i+r)le. Ac+ivi+)+e) )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+ nu )re c)r)c+er econo*ic 0i nu ur*re0+e o38inere) de pro1i+. 425 %n re.le*en+)re) 0i de210ur)re) )c+ivi+8ii 9uri2dic8ion)le6 )r3i+r)9ul in2+i+u8ion)li-)+ e2+e )u+ono* 7n r)por+ cu in2+i+u8i) c)re lC) 7n1iin8)+. Ace)2+) v) 2+)3ili *2urile nece2)re pen+ru .)r)n+)re) )u+ono*iei. ART. @0'

Ale.ere) )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+ 415 Pr8ile6 prin conven8i) )r3i+r)l6 po+ 2upune 2olu8ion)re) li+i.iilor din+re ele unei )nu*i+e in2+)n8e )r3i+r)le )p)r8in,nd )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+. 425 %n c)- de con+r)rie+)+e 7n+re conven8i) )r3i+r)l 0i re.ul)*en+ul )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+ l) c)re )ce)2+) +ri*i+e6 v) prev)l) conven8i) )r3i+r)l. 435 /)c pr8ile nu )u conveni+ )l+1el6 2e vor )plic) re.ulile de procedur )le )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+ 7n vi.o)re l) *o*en+ul 2e2i-rii )ce2+ui). ART. @0B Ar3i+rii 415 Ar3i+r)9ul in2+i+u8ion)li-)+ po)+e 7n+oc*i li2+e 1)cul+)+ive cu per2o)ne c)re po+ 1i )r3i+ri 2)u 2upr))r3i+ri. Ace2+e li2+e nu )u c)r)c+er o3li.)+oriu. 425 %n c)-ul 7n c)re pr8ile nu 2e 7n8ele. )2upr) )r3i+rului unic ori c,nd o p)r+e nu nu*e0+e )r3i+rul 2)u c,nd cei 2 )r3i+ri nu c)d de )cord )2upr) per2o)nei 2upr))r3i+rului6 )u+ori+)+e) de de2e*n)re e2+e pre0edin+ele )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+6 )1)r nu*)i d)c re.ulile de procedur )le )ce2+ui) 2)u pr8ile 7n2ele nu di2pun )l+1el. 435 !r.)ni-)8iile cu c)r)c+er )2oci)+iv 2)u cele con2+i+ui+e pen+ru )pr)re) in+ere2elor unei c)+e.orii pro1e2ion)le nu po+ 2 nu*e)2c )r3i+ri din+re *e*3rii lor6 7n c)-urile 7n c)re )ce2+e) 2un+ 7n li+i.iu cu +er8ii. ART. @10 Re.ulile )r3i+r)le 415 Re.ulile de procedur )le )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+ 2e )dop+ de c+re conducere) )ce2+ui) po+rivi+ nor*elor 2)le de 1unc8ion)re 2+)3ili+e prin )c+ul de 7n1iin8)re. 425 Prin de2e*n)re) unui )nu*i+ )r3i+r)9 in2+i+u8ion)li-)+ c) 1iind co*pe+en+ 7n 2olu8ion)re) unui )nu*i+ li+i.iu 2)u +ip de li+i.ii6 pr8ile op+e)- )u+o*)+ pen+ru )plic)re) re.ulilor 2)le de procedur. !rice dero.)re de l) )ce)2+ prevedere e2+e nul6 )1)r nu*)i d)c6 8in,nd 2e)*) de condi8iile 2pe8ei 0i de con8inu+ul re.ulilor de procedur indic)+e de pr8i c) 1iind )plic)3ile6 conducere) )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+ co*pe+en+ decide c po+ 1i )plic)+e 0i re.ulile )le2e de pr8i6 2+)3ilind d)c )plic)re) )ce2+or) din ur* e2+e e1ec+iv 2)u prin )n)lo.ie. 435 /)c pr8ile nu )u conveni+ )l+1el6 2e vor )plic) re.ulile de procedur )le )r3i+r)9ului in2+i+u8ion)li-)+ 7n vi.o)re l) *o*en+ul 2e2i-rii )ce2+ui). 445 /rep+ul l) )pr)re )l pr8ilor 7n li+i.iu 0i con+r)dic+ori)li+)+e) de-3)+erilor 2un+ .)r)n+)+e.

4(5 %n c)-ul )r3i+r)9ului or.)ni-)+ de o in2+i+u8ie per*)nen+6 do2)rul 2e p2+re)- l) )ce) in2+i+u8ie. ART. @11 C;el+uielile )r3i+r)le %n c)-ul )r3i+r)9ului or.)ni-)+ de o in2+i+u8ie per*)nen+6 +):ele pen+ru or.)ni-)re) )r3i+r)9ului6 onor)riile )r3i+rilor6 precu* 0i celel)l+e c;el+uieli )r3i+r)le 2e 2+)3ile2c 0i 2e pl+e2c con1or* re.ul)*en+ului )celei in2+i+u8ii. ART. @12 Re1u-ul 2olu8ionrii li+i.iului /)c or.)ni-)8i) 2)u in2+i+u8i) prev-u+ l) )r+. @0A re1u- 2 or.)ni-e-e )r3i+r)9ul6 conven8i) )r3i+r)l r*,ne v)l)3il6 i)r li+i.iul din+re pr8i v) 1i 2olu8ion)+ po+rivi+ prevederilor pre-en+ei cr8i.

CARTEA ) FC) /e2pre e:ecu+)re) 2ili+

TITL L I /i2po-i8ii .ener)le

CAPIT!L L I Hcopul 0i o3iec+ul e:ecu+rii 2ili+e

ART. @13 %ndeplinire) o3li.)8iilor prev-u+e 7n +i+lul e:ecu+oriu 415 !3li.)8i) 2+)3ili+ prin ;o+r,re) unei in2+)n8e 2)u prin+rCun )l+ +i+lu e:ecu+oriu 2e )duce l) 7ndeplinire de 3unvoie. 425 %n c)-ul 7n c)re de3i+orul nu e:ecu+ de 3unvoie o3li.)8i) 2)6 )ce)2+) 2e )duce l) 7ndeplinire prin e:ecu+)re 2ili+6 c)re 7ncepe od)+ cu 2e2i-)re) or.)nului de e:ecu+)re6 po+rivi+ di2po-i8iilor pre-en+ei cr8i6 d)c prin le.e 2peci)l nu 2e prevede )l+1el.

435 E:ecu+)re) 2ili+ )re loc 7n oric)re din+re 1or*ele prev-u+e de le.e6 2i*ul+)n 2)u 2ucce2iv6 p,n l) re)li-)re) drep+ului recuno2cu+ prin +i+lul e:ecu+oriu6 )c;i+)re) do3,n-ilor6 pen)li+8ilor 2)u ) )l+or 2u*e )cord)+e po+rivi+ le.ii prin +i+lu6 precu* 0i ) c;el+uielilor de e:ecu+)re. ART. @14 !r.)nul de e:ecu+)re E:ecu+)re) 2ili+ ) oricrui +i+lu e:ecu+oriu6 cu e:cep8i) celor c)re )u c) o3iec+ veni+uri d)+or)+e 3u.e+ului .ener)l con2olid)+ 2)u 3u.e+ului niunii Europene 0i 3u.e+ului Co*uni+8ii Europene ) Ener.iei A+o*ice6 2e re)li-e)- nu*)i de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c6 c;i)r d)c prin le.i 2peci)le 2e di2pune )l+1el. ART. @1( Mod)li+8ile de e:ecu+)re 415 E:ecu+)re) 2ili+ 2e e1ec+ue)- prin: 1. ur*rire) 3unurilor *o3ile 0i i*o3ile )le de3i+orului 2)u )p)r8in,nd +er8ilor 8inu8i 2 r2pund6 7n condi8iile le.ii6 pen+ru o3li.)8iile de3i+orului6 7n 2copul 7nde2+ulrii credi+orilorG 2. pred)re) c+re credi+or ) 3unurilor prev-u+e 7n +i+lul e:ecu+oriu6 ce 2un+ de8inu+e 1r drep+ de de3i+orG 3. )l+e *2uri prev-u+e de le.e. 425 E:ecu+)re) unor o3li.)8ii de ) 1)ce6 precu* 7n2criere) 2)u r)diere) unui drep+6 )c+ 2)u 1)p+ din+rCun re.i2+ru pu3lic6 e*i+ere) unei )u+ori-)8ii6 eli3er)re) unui cer+i1ic)+ 2)u pred)re) unui 7n2cri2 0i )l+ele )2e*ene)6 2e o38ine l) 2i*pl) cerere ) per2o)nei 7ndrep+8i+e6 1cu+ 7n +e*eiul unui +i+lu e:ecu+oriu6 1r ) 1i nece2)r in+erven8i) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 d)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el. ART. @1@ Le.)li+)+e) e:ecu+rii 2ili+e 415 E:ecu+)re) 2ili+ 2e 1)ce cu re2pec+)re) di2po-i8iilor le.ii6 ) drep+urilor pr8ilor 0i )le )l+or per2o)ne in+ere2)+e. 425 E2+e in+er-i2 e1ec+u)re) de )c+e de e:ecu+)re de c+re )l+e per2o)ne 2)u or.)ne dec,+ cele prev-u+e l) )r+. @14. ART. @1A Rolul 2+)+ului 7n e:ecu+)re) 2ili+

H+)+ul e2+e o3li.)+ 2 )2i.ure6 prin ).en8ii 2i6 e:ecu+)re) 7n *od pro*p+ 0i e1ec+iv ) ;o+r,rilor 9udec+ore0+i 0i ) )l+or +i+luri e:ecu+orii6 i)r6 7n c)- de re1u-6 cei v+*)8i )u drep+ul l) rep)r)re) in+e.r)l ) pre9udiciului 2u1eri+. ART. @1' Rolul )c+iv )l e:ecu+orului 9udec+ore2c 415 %n +o+ cur2ul e:ecu+rii6 e:ecu+orul 9udec+ore2c e2+e o3li.)+ 2 )i3 rol )c+iv6 2+ruind6 prin +o)+e *i9lo)cele )d*i2e de le.e6 pen+ru re)li-)re) in+e.r)l 0i cu celeri+)+e ) o3li.)8iei prev-u+e 7n +i+lul e:ecu+oriu6 cu re2pec+)re) di2po-i8iilor le.ii6 ) drep+urilor pr8ilor 0i )le )l+or per2o)ne in+ere2)+e. 425 /)c 2oco+e0+e c e2+e 7n in+ere2ul e:ecu+rii6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 7i v) cere de3i+orului6 7n condi8iile le.ii6 l*uriri 7n 2cri2 7n le.+ur cu veni+urile 0i 3unurile 2)le6 inclu2iv cele )1l)+e 7n proprie+)+e co*un pe co+eCpr8i 2)u 7n devl*0ie6 )2upr) cror) 2e po)+e e1ec+u) e:ecu+)re)6 cu )r+)re) locului unde 2e )1l )ce2+e)6 precu* 0i pen+ru )Cl de+er*in) 2 e:ecu+e de 3unvoie o3li.)8i) 2)6 )r+,nduCi con2ecin8ele l) c)re 2C)r e:pune 7n c)-ul con+inurii e:ecu+rii 2ili+e. %n +o)+e c)-urile6 de3i+orul v) 1i in1or*)+ cu privire l) cu)n+u*ul e2+i*)+iv )l c;el+uielilor de e:ecu+)re. 435 Re1u-ul ne9u2+i1ic)+ )l de3i+orului de ) 2e pre-en+) ori de ) d) l*uririle nece2)re6 precu* 0i d)re) cu re)Ccredin8 de in1or*)8ii inco*ple+e )+r). r2pundere) )ce2+ui) pen+ru +o)+e pre9udiciile c)u-)+e6 precu* 0i )plic)re) 2)nc8iunii prev-u+e l) )r+. 1'3 )lin. 425. ART. @1B !3li.)8iile 2u2cep+i3ile de e:ecu+)re 2ili+ 415 Po+ 1i e:ecu+)+e 2ili+ o3li.)8iile )l cror o3iec+ con2+ 7n pl)+) unei 2u*e de 3)ni6 pred)re) unui 3un ori ) 1olo2in8ei )ce2+ui)6 de21iin8)re) unei con2+ruc8ii6 ) unei pl)n+)8ii ori ) )l+ei lucrri6 7ncredin8)re) *inorului6 2+)3ilire) locuin8ei 0i vi-i+)re) )ce2+ui) 2)u 7n lu)re) unei )l+e *2uri 2+)3ili+e prin +i+lul e:ecu+oriu. 425 %n c)-ul 7n c)re prin +i+lul e:ecu+oriu )u 1o2+ )cord)+e do3,n-i6 pen)li+8i 2)u )l+e 2u*e6 1r 2 1i 1o2+ 2+)3ili+ cu)n+u*ul )ce2+or)6 ele vor 1i c)lcul)+e de e:ecu+orul 9udec+ore2c6 po+rivi+ le.ii. 435 /)c prin +i+lul e:ecu+oriu )u 1o2+ )cord)+e do3,n-i6 pen)li+8i 2)u )l+e )2e*ene) 2u*e c)re 2 po)+ 1i 2+)3ili+e po+rivi+ )lin. 4256 e:ecu+orul 9udec+ore2c po)+e )c+u)li-) v)lo)re) o3li.)8iei princip)le 2+)3ili+e 7n 3)ni6 indi1eren+ de i-vorul ei6 0i 2e v) proced)6 l) cerere) credi+orului6 l) )c+u)li-)re) )ce2+ei 2u*e. %n c)-ul 7n c)re +i+lul e:ecu+oriu nu con8ine niciun )2e*ene) cri+eriu6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) proced)6 l) cerere) credi+orului6 l) )c+u)li-)re 7n 1unc8ie de r)+) in1l)8iei6 c)lcul)+ de l) d)+) c,nd ;o+r,re) 9udec+ore)2c ) deveni+ e:ecu+orie 2)u6 7n c)-ul celorl)l+e

+i+luri e:ecu+orii6 de l) d)+) c,nd cre)n8) ) deveni+ e:i.i3il 0i p,n l) d)+) pl8ii e1ec+ive ) o3li.)8iei cuprin2e 7n oric)re din+re )ce2+e +i+luri. 445 Pen+ru 2u*ele 2+)3ili+e po+rivi+ pre-en+ului )r+icol6 7nc;eiere) e:ecu+orului 9udec+ore2c e2+e +i+lu e:ecu+oriu. ART. @20 Feni+urile 0i 3unurile 2upu2e e:ecu+rii 415 Feni+urile 0i 3unurile de3i+orului po+ 1i 2upu2e e:ecu+rii 2ili+e d)c6 po+rivi+ le.ii6 2un+ ur*ri3ile 0i nu*)i 7n *2ur) nece2)r pen+ru re)li-)re) drep+urilor credi+orilor. 425 #unurile 2upu2e unui re.i* 2peci)l de circul)8ie po+ 1i ur*ri+e nu*)i cu re2pec+)re) condi8iilor prev-u+e de le.e. ART. @21 %n8ele.erile privind e1ec+u)re) e:ecu+rii %n +o+ cur2ul e:ecu+rii 2ili+e6 2u3 2upr)ve.;ere) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 credi+orul 0i de3i+orul po+ conveni c) )ce)2+) 2 2e e1ec+ue-e6 7n +o+)l 2)u 7n p)r+e6 nu*)i )2upr) veni+urilor 3ne0+i 2)u )l+or 3unuri )le de3i+orului6 c) v,n-)re) 3unurilor 2upu2e ur*ririi 2 2e 1)c prin 3un 7nvoi)l 2)u c) pl)+) o3li.)8iei 2 2e 1)c 7n )l+ *od )d*i2 de le.e. ART. @22 /o*eniul de )plic)re 415 E:ecu+)re) 2ili+ po)+e 1i porni+ 7*po+riv) oricrei per2o)ne 1i-ice 2)u per2o)ne 9uridice6 de drep+ pu3lic 2)u de drep+ priv)+6 cu e:cep8i) )celor) c)re 3ene1ici)-6 7n condi8iile le.ii6 de i*uni+)+e de e:ecu+)re. 425 /i2po-i8iile pre-en+ei cr8i con2+i+uie drep+ul co*un 7n *)+erie de e:ecu+)re 2ili+6 indi1eren+ de i-vorul 2)u de n)+ur) o3li.)8iilor cuprin2e 7n +i+lul e:ecu+oriu ori de c)li+)+e) 9uridic ) pr8ilor.

CAPIT!L L II Ti+lul e:ecu+oriu

ART. @23 Te*eiul e:ecu+rii 2ili+e

415 E:ecu+)re) 2ili+ 2e po)+e e1ec+u) nu*)i 7n +e*eiul unei ;o+r,ri 9udec+ore0+i ori )l unui )l+ 7n2cri2 c)re6 po+rivi+ le.ii6 con2+i+uie +i+lu e:ecu+oriu. 425 Pen+ru ) con2+i+ui +i+luri e:ecu+orii6 ;o+r,rile 9udec+ore0+i 0i )l+e 7n2cri2uri cror) le.e) le recuno)0+e pu+ere e:ecu+orie +re3uie 7nve2+i+e cu 1or*ul e:ecu+orie6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re prin le.e 2e di2pune )l+1el. ART. @24 Eo+r,rile e:ecu+orii Hun+ ;o+r,ri e:ecu+orii: 1. ;o+r,rile de1ini+iveG 2. ;o+r,rile d)+e 7n )pel6 d)c prin le.e nu 2e prevede )l+1elG 3. ;o+r,rile d)+e 7n pri* in2+)n86 1r drep+ de )pel6 ori cele 7n le.+ur cu c)re pr8ile )u conveni+ 2 e:erci+e direc+ recur2ul6 po+rivi+ )r+. 4(3 )lin. 425G 4. orice )l+e ;o+r,ri cu privire l) c)re le.e) prevede c 2un+ e:ecu+orii. ART. @2( Eo+r,rile de1ini+ive 415 Hun+ ;o+r,ri de1ini+ive: 1. ;o+r,rile c)re nu 2un+ 2upu2e )pelului 0i nici recur2uluiG 2. ;o+r,rile d)+e 7n pri* in2+)n86 1r drep+ de )pel6 ne)+)c)+e cu recur2G 3. ;o+r,rile d)+e 7n pri* in2+)n86 c)re nu )u 1o2+ )+)c)+e cu )pelG 4. ;o+r,rile d)+e 7n )pel6 1r drep+ de recur26 precu* 0i cele ne)+)c)+e cu recur2G (. ;o+r,rile d)+e 7n recur26 c;i)r d)c prin )ce2+e) 2C) 2olu8ion)+ 1ondul priciniiG @. orice )l+e ;o+r,ri c)re6 po+rivi+ le.ii6 nu *)i po+ 1i )+)c)+e cu recur2. 425 Eo+r,rile prev-u+e l) )lin. 415 devin de1ini+ive l) d)+) e:pirrii +er*enului de e:erci+)re ) )pelului ori recur2ului 2)u6 dup c)-6 l) d)+) pronun8rii. ART. @2@ Eo+r,rile 9udec+ore0+i 0i )l+e 7n2cri2uri c)re 2e 7nve2+e2c cu 1or*ul e:ecu+orie Hun+ 2upu2e 7nve2+irii cu 1or*ul e:ecu+orie: 1. ;o+r,rile e:ecu+orii )le in2+)n8elor 9udec+ore0+i6 7n )1)r) celor prev-u+e l) )r+. @2A pc+. 1 0i 2G

2. ;o+r,rile )r3i+r)leG 3. 7n2cri2urile )u+en+ice6 cu e:cep8i) )c+elor )u+en+ice no+)ri)le c)re con2+i+uie +i+luri e:ecu+orii po+rivi+ le.iiG 4. +i+lurile de credi+ 2)u )l+e 7n2cri2uri cror) le.e) le recuno)0+e pu+ere e:ecu+orie. ART. @2A Eo+r,rile 9udec+ore0+i 0i )l+e 7n2cri2uri c)re nu 2e 2upun 7nve2+irii cu 1or*ul e:ecu+orie Nu 2e 7nve2+e2c cu 1or*ul e:ecu+orie: 1. ;o+r,rile 9udec+ore0+i d)+e 7n pri* in2+)n8 cu e:ecu+)re provi-orieG 2. ordon)n8ele 0i 7nc;eierile pronun8)+e de in2+)n8 0i decl)r)+e de le.e e:ecu+oriiG 3. +i+lurile e:ecu+orii europene pen+ru cre)n8e necon+e2+)+eG 4. 7nc;eierile 0i proce2eleCver3)le 7n+oc*i+e de e:ecu+orii 9udec+ore0+i c)re6 po+rivi+ le.ii6 con2+i+uie +i+luri e:ecu+oriiG (. )c+ele )u+en+ice no+)ri)le c)re6 po+rivi+ le.ii6 con2+i+uie +i+luri e:ecu+orii. ART. @2' E:ecu+)re) ;o+r,rilor 2upu2e con+rolului 9udici)r Punere) 7n e:ecu+)re ) unei ;o+r,ri 9udec+ore0+i e:ecu+orii c)re po)+e 1i 7n2 )+)c)+ cu )pel 2)u recur2 2e 1)ce nu*)i pe ri2cul credi+orului c)re6 d)c +i+lul e2+e ul+erior *odi1ic)+ 2)u de21iin8)+6 v) 1i 8inu+6 7n condi8iile le.ii6 2 7l repun pe de3i+or 7n drep+urile 2)le6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 dup c)-. ART. @2B In2+)n8) co*pe+en+ pen+ru 7nve2+ire 415 Hun+ co*pe+en+e ) 7nve2+i cu 1or*ul e:ecu+orie: 1. pen+ru ;o+r,rile 9udec+ore0+i e:ecu+orii6 pri*) in2+)n8G 2. pen+ru ;o+r,rile )r3i+r)le6 +ri3un)lul 7n circu*2crip8i) crui) ) )vu+ loc )r3i+r)9ulG 3. pen+ru 7n2cri2urile )u+en+i1ic)+e de un no+)r pu3lic6 )l+ele dec,+ cele c)re6 po+rivi+ le.ii6 con2+i+uie +i+luri e:ecu+orii6 9udec+ori) 7n ) crei circu*2crip8ie 1unc8ione)- no+)rul pu3licG 4. pen+ru 7n2cri2urile )u+en+i1ic)+e de )u+ori+8ile diplo*)+ice 2)u con2ul)re ro*,ne 7n 2+rin+)+e6 +ri3un)lul locului unde ur*e)- ) 2e 1)ce e:ecu+)re)G

(. pen+ru +i+lurile de credi+ 2)u )l+e 7n2cri2uri cror) le.e) le recuno)0+e pu+ere e:ecu+orie6 9udec+ori) de l) locul pl8ii. 425 /)c 2e re1u- e*i+ere) +i+lului e:ecu+oriu de c+re )l+e or.)ne co*pe+en+e po+rivi+ le.ii 0i d)c le.e) 2peci)l nu prevede )l+1el6 credi+orul po)+e 1)ce pl,n.ere l) 9udec+ori) 7n circu*2crip8i) crei) 2e )1l or.)nul c)re +re3ui) 2 e*i+ +i+lul e:ecu+oriu6 7n +er*en de 1( -ile de l) d)+) c,nd ) lu)+ cuno0+in8 de re1u-. ART. @30 %nve2+ire) cu 1or*ul e:ecu+orie 415 Cerere) credi+orului de 7nve2+ire cu 1or*ul e:ecu+orie 2e v) 2olu8ion) de c+re in2+)n8) co*pe+en+6 7n c)*er) de con2iliu6 prin+rCo 7nc;eiere d)+ 1r ci+)re) pr8ilor. 425 In2+)n8) v) veri1ic): )5 d)c 7n2cri2ul e2+e 2u2cep+i3il de 7nve2+ire6 po+rivi+ )r+. @2@G 35 d)c 7n2cri2ul6 din+re cele prev-u+e l) )r+. @2@6 )l+ul dec,+ o ;o+r,re 9udec+ore)2c6 7n+rune0+e +o)+e condi8iile de 1ond 0i de 1or* ceru+e de le.e pen+ru v)lidi+)+e) )c+ului 9uridic 2)u ) drep+ului pe c)re 7l con2+)+. 435 %nc;eiere) prin c)re in2+)n8) )d*i+e cerere) de 7nve2+ire cu 1or*ul e:ecu+orie nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c6 cu e:cep8i) con+e2+)8iei l) e:ecu+)re. 445 /)c in2+)n8) re2pin.e cerere) de 7nve2+ire6 7nc;eiere) po)+e 1i )+)c)+ cu recur2 nu*)i de c+re credi+or6 l) in2+)n8) ier)r;ic 2uperio)r6 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re. 4(5 Prin cerere) de 7nve2+ire cu 1or*ul e:ecu+orie 2e v) pu+e) 2olici+) 0i 7ncuviin8)re) e:ecu+rii 2ili+e6 d)c )*3ele cereri 2un+ de co*pe+en8) )celei)0i in2+)n8e. %n )ce2+ c)-6 in2+)n8) 2e v) pronun8) prin )cee)0i 7nc;eiere )2upr) )*3elor c)pe+e de cerere6 di2po-i8iile )lin. 415 C 445 0i cele )le )r+. @(4 C @(@ )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. ART. @31 &or*ul) e:ecu+orie 415 &or*ul) e:ecu+orie 2e )plic pe ori.in)lul +i+lului6 c,nd )ce2+) 2e )1l 7n po2e2i) pr8ii6 i)r 7n celel)l+e c)-uri6 pe o copie le.)li-)+6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 425 E) )re ur*+orul cuprin2: >Noi6 Pre0edin+ele Ro*,niei> 4Aici ur*e)- cuprin2ul ;o+r,rii 2)u6 dup c)-6 )l 7n2cri2ului.5

>/* 7*pu+ernicire 0i ordon* e:ecu+orilor 9udec+ore0+i 2 pun 7n e:ecu+)re pre-en+ul +i+lu. !rdon* ).en8ilor 1or8ei pu3lice 2 2pri9ine 7ndeplinire) pro*p+ 0i e1ec+iv ) +u+uror )c+elor de e:ecu+)re 2ili+6 i)r procurorilor 2 2+ruie pen+ru ducere) l) 7ndeplinire ) +i+lului e:ecu+oriu6 7n condi8iile le.ii. Hpre credin86 pre-en+ul +i+lu 2C) 2e*n)+ de ...........> 4 r*e)- 2e*n+ur) pre0edin+elui in2+)n8ei 0i ) .re1ierului.5 ART. @32 Eli3er)re) +i+lului e:ecu+oriu 415 %n vedere) e:ecu+rii 2ili+e6 +i+lul 2e 7nve2+e0+e o 2in.ur d)+ cu 1or*ul e:ecu+orie. 425 Ti+lul 2e eli3ere)- pr8ii c)re ) ceru+ 7nve2+ire) 2)u repre-en+)n+ului 2u )r+)+ 7n cerere) de 7nve2+ire. 435 Nu 2e vor eli3er) )celor)0i pr8i *)i *ul+e e:e*pl)re )le +i+lurilor 7nve2+i+e cu 1or*ul e:ecu+orie dec,+ cu 7ncuviin8)re) in2+)n8ei 9udec+ore0+i 0i nu*)i d)c )ce2+e) 9u2+i1ic un in+ere2 le.i+i*6 re2pec+iv d)c e:ecu+)re) +re3uie 2 2e e1ec+ue-e 7n di1eri+e locuri 2)u ;o+r,re) 2C) d)+ 7n 1olo2ul *)i *ul+or credi+ori 0i )l+ele )2e*ene). 445 Gre1ierul v) *en8ion) nu*ele per2o)nei crei) i 2C) eli3er)+ e:e*pl)rul 7nve2+i+ cu 1or*ul) e:ecu+orie6 )+,+ pe e:e*pl)rul pred)+6 c,+ 0i pe ori.in)lul ;o+r,rii6 i)r 7n c)-ul )l+or +i+luri6 pe copi) +i+lului r*)2 l) do2)r. ART. @33 /e21iin8)re) +i+lului e:ecu+oriu /)c 2C) de21iin8)+ +i+lul e:ecu+oriu6 +o)+e )c+ele de e:ecu+)re e1ec+u)+e 7n 3)-) )ce2+ui) 2un+ de21iin8)+e de drep+6 d)c prin le.e nu 2e prevede )l+1el. %n )ce2+ c)-6 2un+ )plic)3ile di2po-i8iile privi+o)re l) 7n+o)rcere) e:ecu+rii.

CAPIT!L L III P)r+icip)n8ii l) e:ecu+)re) 2ili+

ART. @34 Enu*er)re) 415 P)r+icip)n8ii l) e:ecu+)re) 2ili+ 2un+: 1. pr8ileG

2. +er8ii .)r)n8iG 3. credi+orii in+ervenien8iG 4. in2+)n8) de e:ecu+)reG (. e:ecu+orul 9udec+ore2cG @. Mini2+erul Pu3licG A. ).en8ii 1or8ei pu3liceG '. *)r+orii )2i2+en8i6 e:per8ii6 in+erpre8ii 0i )l8i p)r+icip)n8i6 7n condi8iile )nu*e prev-u+e de le.e. 425 /i2po-i8iile )r+. 40 0i ur*+o)rele 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i p)r+icip)n8ilor l) procedur) de e:ecu+)re 2ili+. ART. @3( Pr8ile 415 Hun+ pr8i 7n procedur) de e:ecu+)re 2ili+ credi+orul 0i de3i+orul. 425 C)li+)+e) de credi+or 2)u de de3i+or 2e po)+e +r)n2*i+e oric,nd 7n cur2ul e:ecu+rii 2ili+e6 po+rivi+ drep+ului co*un. %n )ce2+ c)-6 )c+ele de e:ecu+)re e1ec+u)+e p,n l) d)+) +r)n2*i+erii c)li+8ii proce2u)le 2un+ opo-)3ile6 7n condi8iile le.ii6 2ucce2orilor 7n drep+uri )i credi+orului 2)u )i de3i+orului6 dup c)-. ART. @3@ /rep+urile pr8ilor 415 Credi+orul 0i de3i+orul )u drep+ul 2 )2i2+e6 per2on)l 2)u prin repre-en+)n8ii lor6 l) e1ec+u)re) +u+uror )c+elor de e:ecu+)re6 2 i) cuno0+in8 de )c+ele do2)rului de e:ecu+)re 0i 2 o38in )deverin8e 0i copii de pe )ce2+e )c+e6 cer+i1ic)+e de e:ecu+orul 9udec+ore2c6 pe c;el+ui)l) pr8ii in+ere2)+e6 i)r )+unci c,nd 2e con2ider v+*)8i 7n drep+urile ori in+ere2ele lor le.i+i*e6 po+ con+e2+) )c+ele de e:ecu+)re 2)u e:ecu+)re) 2ili+ 7n20i6 7n +er*enele 0i condi8iile prev-u+e de le.e. Ace2+ drep+ 7l )u 0i )l+e per2o)ne c)re 9u2+i1ic un in+ere2 ocro+i+ de le.e. 425 L) cerere) de3i+orului6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) )plic)6 7n condi8iile le.ii6 co*pen2)8i) le.)l din+re cre)n8) prev-u+ 7n +i+lul ) crui e:ecu+)re 2C) ceru+ 7*po+riv) 2) 0i cre)n8) pe c)re el o opune pe 3)-) unui )l+ +i+lu e:ecu+oriu. ART. @3A !3li.)8iile pr8ilor

415 Credi+orul e2+e o3li.)+ 2 )corde e:ecu+orului 9udec+ore2c6 l) cerere) )ce2+ui)6 2pri9in e1ec+iv pen+ru )ducere) l) 7ndeplinire6 7n 3une condi8ii6 ) e:ecu+rii 2ili+e6 pun,nduCi l) di2po-i8ie 0i *i9lo)cele nece2)re 7n )ce2+ 2cop. El e2+e o3li.)+ 2 )v)n2e-e c;el+uielile nece2)re 7ndeplinirii )c+elor de e:ecu+)re6 po+rivi+ di2po-i8iilor lu)+e de e:ecu+or. 425 /e3i+orul e2+e o3li.)+6 2u3 2)nc8iunile prev-u+e l) )r+. 1'3 )lin. 4256 2 decl)re6 l) cerere) e:ecu+orului6 +o)+e 3unurile 2)le6 *o3ile 0i i*o3ile6 inclu2iv cele )1l)+e 7n proprie+)+e co*un pe co+eCpr8i 2)u 7n devl*0ie6 cu )r+)re) locului 7n c)re )ce2+e) 2e )1l6 precu* 0i +o)+e veni+urile 2)le6 curen+e 2)u periodice. 435 /e3i+orul )le crui 3unuri )u 1o2+ de9) 2ec;e2+r)+e e2+e 8inu+ 2 )duc l) cuno0+in8) e:ecu+orului c)re 2ec;e2+re)- )cele)0i 3unuri e:i2+en8) 2ec;e2+rului )n+erior 0i iden+i+)+e) or.)nului de e:ecu+)re c)re lC) )plic)+6 pred,nd e:ecu+orului o copie ) proce2uluiCver3)l de 2ec;e2+ru. ART. @3' Ter8ii .)r)n8i 415 Credi+orul6 7n condi8iile le.ii6 po)+e ur*ri6 7n li*i+) cre)n8ei 0i ) )cce2oriilor )ce2+ei)6 conco*i+en+ 2)u6 dup c)-6 2ep)r)+6 0i 3unurile +er8ilor c)re )u .)r)n+)+ pl)+) d)+oriilor de3i+orului. %n )ce2+ c)-6 di2po-i8iile privi+o)re l) drep+urile 0i o3li.)8iile de3i+orului 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i +er8ilor .)r)n8i6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re prin le.e 2e di2pune )l+1el. 425 C,nd 2e ur*re0+e nu*)i +er8ul 1ide9u2or ori .)r)n+ ipo+ec)r6 +o)+e )c+ele de e:ecu+)re vor 1i co*unic)+e 7n )cel)0i +i*p 0i de3i+orului princip)l6 c)re v) 1i in+rodu2 din o1iciu 7n procedur) de ur*rire 2ili+. ART. @3B Credi+orii in+ervenien8i !rice credi+or )l de3i+orului po)+e6 7n condi8iile )r+. @'0 0i ur*+o)rele6 2 in+ervin 7n procedur) de e:ecu+)re 2ili+ )1l)+ 7n cur2 p,n l) d)+) 1i:rii de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c ) +er*enului pen+ru v)lori1ic)re) 3unurilor ur*ri3ile6 i)r dup depunere) 2)u con2e*n)re) 2u*elor re)li-)+e din ur*rire6 po)+e 2 p)r+icipe l) di2+ri3uire) )ce2+or 2u*e6 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. '(3 0i ur*+o)rele. ART. @40 Ter8ii !rice +er8 per2o)n v+*)+ prin+rCun )c+ de e:ecu+)re 2ili+ po)+e 2olici+) de21iin8)re) )ce2+ui) 2)u6 dup c)-6 7nce+)re) e:ecu+rii 2ili+e 7n2e0i6 nu*)i pe c)le) con+e2+)8iei l) e:ecu+)re6 d)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el. ART. @41

In2+)n8) de e:ecu+)re 415 In2+)n8) de e:ecu+)re e2+e 9udec+ori) 7n circu*2crip8i) crei) 2e )1l 3iroul e:ecu+orului 9udec+ore2c c)re 1)ce e:ecu+)re)6 7n )1)r) c)-urilor 7n c)re le.e) di2pune )l+1el. 425 In2+)n8) de e:ecu+)re 2olu8ione)- cererile de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2ili+e6 9udec con+e2+)8iile l) e:ecu+)re6 precu* 0i orice )l+e inciden+e )pru+e 7n cur2ul e:ecu+rii 2ili+e6 cu e:cep8i) celor d)+e de le.e 7n co*pe+en8) )l+or in2+)n8e 2)u or.)ne. 435 Eo+r,rile pronun8)+e de in2+)n8) de e:ecu+)re 2un+ e:ecu+orii 0i po+ 1i )+)c)+e nu*)i cu )pel6 7n +er*en de 10 -ile de l) co*unic)re6 d)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el. ART. @42 E:ecu+orul 9udec+ore2c 415 /)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el6 ;o+r,rile 9udec+ore0+i 0i celel)l+e +i+luri e:ecu+orii 2e e:ecu+ de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c din circu*2crip8i) cur8ii de )pel6 dup cu* ur*e)-: )5 7n c)-ul ur*ririi 2ili+e ) 3unurilor i*o3ile6 )l ur*ririi 2ili+e ) 1ruc+elor prin2e de rdcini 0i )l e:ecu+rii 2ili+e direc+e i*o3ili)re6 e:ecu+orul 9udec+ore2c din circu*2crip8i) cur8ii de )pel unde 2e )1l i*o3ilulG 35 7n c)-ul ur*ririi 2ili+e ) 3unurilor *o3ile 0i )l e:ecu+rii 2ili+e direc+e *o3ili)re6 e:ecu+orul 9udec+ore2c din circu*2crip8i) cur8ii de )pel unde 2e )1l do*iciliul 2)u6 dup c)-6 2ediul de3i+oruluiG c5 7n c)-ul e:ecu+rii 2ili+e ) o3li.)8iilor de ) 1)ce 0i ) o3li.)8iilor de ) nu 1)ce6 e:ecu+orul 9udec+ore2c din circu*2crip8i) cur8ii de )pel unde ur*e)- 2 2e 1)c e:ecu+)re). 425 /)c 3unurile ur*ri3ile6 *o3ile 2)u i*o3ile6 2e )1l 7n circu*2crip8iile *)i *ul+or cur8i de )pel6 e2+e co*pe+en+ oric)re din+re e:ecu+orii 9udec+ore0+i c)re 1unc8ione)- pe l,n. un) din+re )ce2+e). 435 /)c 3unul *o3il c)re 1)ce o3iec+ul ur*ririi 2ili+e ori )l e:ecu+rii 2ili+e direc+e ) 1o2+ *u+)+ 7n +i*pul procedurii de e:ecu+)re6 co*pe+en+ +eri+ori)l e2+e e:ecu+orul 9udec+ore2c c)re ) 7ncepu+ procedur) de e:ecu+)re 2)u e:ecu+orul 9udec+ore2c din circu*2crip8i) cur8ii de )pel unde ) 1o2+ depl)2)+ 3unul. /ov)d) depl)2rii 3unului 2e po)+e 1)ce prin orice *i9loc de pro3. Ac+ele de e:ecu+)re 2ili+6 precu* 0i orice )c+e 0i lucrri e1ec+u)+e )n+erior depl)2rii 3unului r*,n v)l)3ile. 445 Nere2pec+)re) di2po-i8iilor pre-en+ului )r+icol )+r).e nuli+)+e) necondi8ion)+ ) )c+elor de procedur e1ec+u)+e.

ART. @43 Recu-)re) e:ecu+orilor 9udec+ore0+i E:ecu+orii 9udec+ore0+i po+ 1i recu-)8i nu*)i 7n c)-urile 0i 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. 41 0i ur*+o)rele din pre-en+ul cod. Cerere) de recu-)re nu 2u2pend de drep+ e:ecu+)re). Cu +o)+e )ce2+e)6 in2+)n8) de e:ecu+)re po)+e di2pune6 *o+iv)+6 2u2pend)re) e:ecu+rii p,n l) 2olu8ion)re) cererii de recu-)re6 prin 7nc;eiere c)re nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. ART. @44 Co*pe+en8). Cone:)re) e:ecu+rilor 415 C,nd6 privi+or l) )cele)0i 3unuri6 2e e1ec+ue)- *)i *ul+e e:ecu+ri 2ili+e de c+re e:ecu+ori 9udec+ore0+i di1eri8i6 in2+)n8) de e:ecu+)re 7n circu*2crip8i) crei) ) 7ncepu+ pri*) e:ecu+)re6 l) cerere) per2o)nei in+ere2)+e 2)u ) oricrui) din+re e:ecu+ori6 le v) cone:)6 di2pun,nd 2 2e 1)c o 2in.ur e:ecu+)re de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c c)re ) 7ndeplini+ )c+ul de e:ecu+)re cel *)i 7n)in+)+6 i)r d)c e:ecu+rile 2un+ 7n )cel)0i 2+)diu6 de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c c)re ) 7ncepu+ cel din+,i e:ecu+)re). 425 /)c )u 1o2+ porni+e e:ecu+ri 2ili+e de c+re un e:ecu+or 9udec+ore2c 0i un e:ecu+or 1i2c)l )2upr) )celor)0i 3unuri )le de3i+orului6 in2+)n8) v) di2pune cone:)re) 7n 1)vo)re) e:ecu+orului 9udec+ore2c. 435 %n c)-ul 7n c)re di2pune cone:)re) e:ecu+rilor6 in2+)n8)6 prin 7nc;eiere6 2e v) pronun8) 0i )2upr) c;el+uielilor de e:ecu+)re e1ec+u)+e p,n 7n *o*en+ul cone:rii. To+od)+6 in2+)n8) v) di2pune +ri*i+ere) do2)relor cone:)+e l) e:ecu+orul de2e*n)+ po+rivi+ )lin. 415 2)u 425. 445 /up cone:)re6 procedur) de e:ecu+)re v) con+inu) de l) )c+ul de ur*rire cel *)i 7n)in+)+. 4(5 /e2i2+)re)6 dup cone:)re6 ) oricrui) din+re credi+orii ur*ri+ori nu v) pu+e) 2 7*piedice con+inu)re) e:ecu+rii de l) )c+ul de e:ecu+)re cel *)i 7n)in+)+. 4@5 %n c)-ul e:ecu+rilor 2ili+e )1l)+e pe rolul )celui)0i e:ecu+or6 cone:)re) 2e v) di2pune de e:ecu+or6 prin 7nc;eiere d)+ cu ci+)re) pr8ilor6 di2po-i8iile )lin. 435 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. ART. @4( Concur2ul din+re e:ecu+)re) 2ili+ 0i e:ecu+)re) porni+ de un credi+or /i2po-i8iile )r+. @44 r*,n )plic)3ile 0i )+unci c,nd6 privi+or l) )cele)0i 3unuri6 2e e1ec+ue)- *)i *ul+e e:ecu+ri6 unele porni+e de e:ecu+orul 9udec+ore2c6 l) cerere) unui credi+or6 i)r )l+ele direc+ de c+re )l8i credi+ori6 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e. %n )2+1el de c)-uri6 +o)+e )c+ele de e:ecu+)re vor 1i e1ec+u)+e de c+re e:ecu+orul

9udec+ore2c co*pe+en+ 7n 1)vo)re) crui) 2C) di2pu2 cone:)re)6 po+rivi+ re.ulilor prev-u+e de pre-en+ul cod6 d)c prin le.e 2peci)l nu 2e prevede )l+1el. ART. @4@ Ac+ele e:ecu+orului 9udec+ore2c 415 %n 7ndeplinire) )+ri3u8iilor 0i 7nd)+oririlor 2)le le.)+e de punere) 7n e:ecu+)re ) +i+lurilor e:ecu+orii6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 7n+oc*i 7nc;eieri6 proce2eCver3)le 0i )l+e )c+e de procedur cu 1or*ele 0i 7n +er*enele prev-u+e de le.e. 425 Erorile *)+eri)le 2v,r0i+e cu prile9ul 7n+oc*irii )c+elor )r+)+e l) )lin. 415 2e po+ 7ndrep+)6 din o1iciu 2)u l) cerere6 cu re2pec+)re) di2po-i8iilor le.)le prev-u+e pen+ru 7n+oc*ire) lor. ART. @4A %nc;eierile e:ecu+orului 9udec+ore2c 415 A*,n)re)6 2u2pend)re) 0i 7nce+)re) e:ecu+rii 2ili+e6 eli3er)re) 2)u di2+ri3uire) 2u*elor o38inu+e din e:ecu+)re6 precu* 0i )l+e *2uri )nu*e prev-u+e de le.e 2e di2pun de e:ecu+orul 9udec+ore2c prin 7nc;eiere6 c)re +re3uie 2 cuprind: )5 denu*ire) 0i 2ediul or.)nului de e:ecu+)reG 35 d)+) 0i locul 7n+oc*irii 7nc;eierii 0i nu*rul do2)rului de e:ecu+)reG c5 +i+lul e:ecu+oriu 7n +e*eiul crui) 2e e1ec+ue)- procedur) de e:ecu+)reG d5 nu*ele 0i do*iciliul ori6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul credi+orului 0i )le de3i+oruluiG e5 procedur) de e:ecu+)re c)re 1)ce o3iec+ul 7nc;eieriiG 15 c;e2+iune) )2upr) crei) 2e )dop+ 7nc;eiere)G .5 *o+ivele 7n 1)p+ 0i 7n drep+ c)re )u de+er*in)+ d)re) 7nc;eieriiG ;5 di2po-i8i) lu)+ de e:ecu+orG i5 c)le) 0i +er*enul de )+)c )l 7nc;eieriiG 95 2e*n+ur) 0i 0+)*pil) e:ecu+orului 9udec+ore2c. 425 Men8iunile de l) )lin. 415 li+. )5 C ;5 0i 95 2un+ prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. 435 /)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el6 7nc;eierile 2e d)u 1r ci+)re) pr8ilor6 2un+ e:ecu+orii de drep+ 0i po+ 1i )+)c)+e nu*)i cu con+e2+)8ie l) e:ecu+)re. ART. @4'

Mini2+erul Pu3lic Mini2+erul Pu3lic 2pri9in6 7n condi8iile le.ii6 e:ecu+)re) ;o+r,rilor 9udec+ore0+i 0i ) )l+or +i+luri e:ecu+orii. %n c)-urile )nu*e prev-u+e de le.e6 Mini2+erul Pu3lic e2+e o3li.)+ 2 ce)r punere) 7n e:ecu+)re ) ;o+r,rilor 9udec+ore0+i. ART. @4B A.en8ii 1or8ei pu3lice 415 %n c)-urile prev-u+e de le.e6 precu* 0i c,nd e:ecu+orul 9udec+ore2c con2ider nece2)r6 or.)nele de poli8ie6 9)nd)r*erie 2)u )l8i ).en8i )i 1or8ei pu3lice6 dup c)-6 2un+ o3li.)8i 2 2pri9ine 7ndeplinire) pro*p+ 0i e1ec+iv ) +u+uror )c+elor de e:ecu+)re 2ili+6 1r ) condi8ion) 7ndeplinire) )ce2+ei o3li.)8ii de pl)+) unor 2u*e de 3)ni 2)u de e1ec+u)re) unei )l+e con+r)pre2+)8ii. 425 %n )ce2+ 2cop6 e:ecu+orul 2e v) )dre2) )u+ori+8ii co*pe+en+e pen+ru ) )2i.ur) concur2ul 1or8ei pu3lice6 c)re v) +re3ui 2 i) *2uri de ur.en8 pen+ru ) 2e evi+) +er.iver2)re) 2)u 7*piedic)re) e:ecu+rii. ART. @(0 %nd)+orire) +er8ilor de ) d) in1or*)8ii 415 L) cerere) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 cei c)re d)+ore)- 2u*e de 3)ni de3i+orului ur*ri+ ori de8in 3unuri )le )ce2+ui) 2upu2e ur*ririi po+rivi+ le.ii )u d)+ori) 2 de) +o)+e in1or*)8iile nece2)re pen+ru e1ec+u)re) e:ecu+rii. Ei 2un+ 8inu8i 2 decl)re 7n+indere) o3li.)8iilor lor 1)8 de de3i+orul ur*ri+6 even+u)lele *od)li+8i c)re leC)r pu+e) )1ec+)6 precu* 0i ce2iunile de cre)n86 dele.)8iile 2)u 2ec;e2+rele )n+erio)re6 d)c e2+e c)-ul. 425 /e )2e*ene)6 l) cerere) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 or.)nele 1i2c)le6 in2+i+u8iile pu3lice6 in2+i+u8iile de credi+ 0i orice )l+e per2o)ne 2un+ o3li.)+e 2 7i co*unice6 de 7nd)+6 7n 2cri26 d)+ele 0i in1or*)8iile nece2)re re)li-rii e:ecu+rii 2ili+e6 c;i)r d)c prin le.i 2peci)le 2e di2pune )l+1el. L) cerere) e:ecu+orului 2)u ) pr8ii in+ere2)+e6 in2+)n8) de e:ecu+)re po)+e lu) *2urile prev-u+e l) )r+. 1'2 )lin. 415 pc+. 2 li+. 15 0i l) )r+. 1'4. 435 /)c cei 2e2i-)8i nu di2pun de in1or*)8iile 2olici+)+e 2)u6 dup c)-6 re1u- 2 le de)6 Mini2+erul Pu3lic v) 7n+reprinde6 l) cerere) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 dili.en8ele nece2)re pen+ru )1l)re) in1or*)8iilor ceru+e6 7n 2peci)l pen+ru iden+i1ic)re) en+i+8ilor pu3lice 2)u priv)+e l) c)re de3i+orul )re de2c;i2e con+uri 2)u depo-i+e 3)nc)re6 pl)2)*en+e de v)lori *o3ili)re6 e2+e )c8ion)r ori )2oci)+ 2)u6 dup c)-6 de8ine +i+luri de 2+)+6 3onuri de +e-)ur 0i )l+e +i+luri de v)lo)re 2u2cep+i3ile de ur*rire 2ili+. 445 E:ecu+orul 9udec+ore2c e2+e o3li.)+ 2 )2i.ure 2ecre+ul in1or*)8iilor pri*i+e6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. Ace2+e in1or*)8ii nu po+ 1i u+ili-)+e dec,+ 7n 2copul pen+ru c)re )u 1o2+ ceru+e6 1iind in+er-i2 cu de2v,r0ire6 2u3 2)nc8iunile prev-u+e

de le.e6 divul.)re) lor c+re +er8e per2o)ne 2)u u+ili-)re) lor pen+ru cre)re) unei 3)-e de d)+e per2on)le. 4(5 %n vedere) o38inerii in1or*)8iilor nece2)re e:ecu+rii6 e:ecu+orul 9udec+ore2c )re )cce2 li3er 0i .r)+ui+ l) c)r+e) 1unci)r6 l) re.i2+rul co*er8ului 0i l) )l+e re.i2+re pu3lice c)re con8in d)+e de2pre 3unurile de3i+orului 2u2cep+i3ile de ur*rire 2ili+6 d)c 2e 1)ce dov)d) 7nceperii e:ecu+rii 2ili+e. 4@5 Pen+ru in1or*)8iile de8inu+e 0i )cord)+e de +er8i6 7n condi8iile pre-en+ului )r+icol6 )ce0+i) nu po+ percepe 0i nici condi8ion) +r)n2*i+ere) )ce2+or) de pl)+) vreunei 2u*e 2)u ) unei )l+e pre2+)8ii ec;iv)len+e. ART. @(1 M)r+orii )2i2+en8i 415 %n c)-urile 0i 7n condi8iile )nu*e prev-u+e de le.e6 pre-en8) *)r+orilor )2i2+en8i e2+e o3li.)+orie l) p+rundere) 7n+rCo locuin86 7n loc)luri6 depo-i+e 2)u )l+e 7ncperi6 l) cerce+)re) )ce2+or)6 precu* 0i l) 2ec;e2+r)re) 0i ridic)re) 3unurilor de3i+orului. 425 L) )preciere) e:ecu+orului 9udec+ore2c 2)u l) cerere) pr8ilor6 *)r+orii )2i2+en8i po+ 1i invi+)8i 0i 7n )l+e c)-uri. 435 Po+ 1i *)r+ori )2i2+en8i per2o)nele cu c)p)ci+)+e de e:erci8iu deplin c)re nu 2un+ in+ere2)+e de 2v,r0ire) )c+elor de e:ecu+)re 0i c)re nu 2e )1l cu p)r+icip)n8ii l) procedur) de e:ecu+)re 7n le.+ur de rudenie p,n l) .r)dul )l p)+rule) inclu2iv 2)u de )1ini+)+e p,n l) .r)dul )l doile) ori de 2u3ordon)re. 445 /)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el6 nu*rul *)r+orilor )2i2+en8i +re3uie 2 1ie de cel pu8in 2. ART. @(2 /rep+urile 0i 7nd)+oririle *)r+orilor )2i2+en8i 415 M)r+orul )2i2+en+6 prin 2e*n)re) proce2uluiCver3)l6 )+e2+ 1)p+ele l) c)re ) )2i2+)+. 425 El e2+e 7ndrep+8i+ 2 ce)r in1or*)8ii de2pre )c+ele de e:ecu+)re l) c)re e2+e invi+)+ 0i 2 1)c o32erv)8ii 7n le.+ur cu 7ndeplinire) lor. !32erv)8iile *)r+orului )2i2+en+6 c,nd e2+e c)-ul6 vor 1i con2e*n)+e de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c 7n proce2Cver3)l. 435 %n)in+e de ) 7ncepe e1ec+u)re) )c+elor de e:ecu+)re l) c)re ur*e)- 2 p)r+icipe6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) e:plic) *)r+orilor )2i2+en8i drep+urile 0i 7nd)+oririle lor.

445 Pen+ru 2erviciul pre2+)+6 *)r+orul )2i2+en+ )re drep+ul l) 2u*ele prev-u+e l) )r+. 3206 c)re 2e )plic 7n *od core2pun-+or.

CAPIT!L L IF E1ec+u)re) e:ecu+rii 2ili+e

HECJI NEA 1 He2i-)re) or.)nului de e:ecu+)re

ART. @(3 Cre)n8) cer+6 lic;id 0i e:i.i3il 415 E:ecu+)re) 2ili+ nu 2e po)+e 1)ce dec,+ d)c cre)n8) e2+e cer+6 lic;id 0i e:i.i3il. 425 Cre)n8) e2+e cer+ c,nd e:i2+en8) ei ne7ndoielnic re-ul+ din 7n2u0i +i+lul e:ecu+oriu. 435 Cre)n8) e2+e lic;id )+unci c,nd o3iec+ul ei e2+e de+er*in)+ 2)u c,nd +i+lul e:ecu+oriu con8ine ele*en+ele c)re per*i+ 2+)3ilire) lui. 445 Cre)n8) e2+e e:i.i3il d)c o3li.)8i) de3i+orului e2+e )9un2 l) 2c)den8 2)u )ce2+) e2+e dec-u+ din 3ene1iciul +er*enului de pl)+. 4(5 Cre)n8ele cu +er*en 0i cele condi8ion)le nu po+ 1i pu2e 7n e:ecu+)re6 7n2 ele po+ p)r+icip)6 7n condi8iile le.ii6 l) di2+ri3uire) 2u*elor re-ul+)+e din ur*rire) 2ili+ ) 3unurilor )p)r8in,nd de3i+orului. ART. @(4 Cerere) de e:ecu+)re 2ili+ 415 E:ecu+)re) 2ili+ po)+e porni nu*)i l) cerere) credi+orului6 d)c prin le.e nu 2e prevede )l+1el. 425 Cerere) de e:ecu+)re 2ili+ 2e depune6 per2on)l 2)u prin repre-en+)n+ le.)l ori conven8ion)l6 l) 3iroul e:ecu+orului 9udec+ore2c co*pe+en+ ori 2e +r)n2*i+e )ce2+ui) prin po0+6 curier6 +ele1):6 po0+ elec+ronic 2)u prin )l+e *i9lo)ce ce )2i.ur +r)n2*i+ere) +e:+ului 0i con1ir*)re) pri*irii cererii de e:ecu+)re cu +o)+e docu*en+ele 9u2+i1ic)+ive.

435 Cerere) de e:ecu+)re 2ili+6 7n )1)r) *en8iunilor prev-u+e l) )r+. 1436 v) cuprinde: )5 nu*ele6 prenu*ele 0i do*iciliul 2)u6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul credi+orului 0i de3i+oruluiG 35 3unul 2)u6 dup c)-6 1elul pre2+)8iei d)+or)+eG c5 *od)li+)+e) de e:ecu+)re 2olici+)+ de credi+or. 445 L) cerere 2e vor )+)0) +i+lul e:ecu+oriu 7n ori.in)l 0i dov)d) )c;i+rii +):elor de +i*3ru6 inclu2iv +i*3rul 9udici)r6 precu* 0i6 d)c e2+e c)-ul6 7n2cri2urile )nu*e prev-u+e de le.e. /)c 2un+ 2e2i-)8i *)i *ul8i e:ecu+ori 9udec+ore0+i6 l) cerere) de e:ecu+)re 2e v) )+)0) copie le.)li-)+ de pe +i+lul e:ecu+oriu6 *en8ion,nduC2e 3iroul e:ecu+orului 9udec+ore2c unde ) 1o2+ depu2 +i+lul ori.in)l. ART. @(( %nre.i2+r)re) cererii de e:ecu+)re 415 /e 7nd)+ ce pri*e0+e cerere) de e:ecu+)re6 e:ecu+orul 9udec+ore2c6 prin 7nc;eiere6 v) di2pune 7nre.i2+r)re) )ce2+ei) 0i de2c;idere) do2)rului de e:ecu+)re 2)u6 dup c)-6 v) re1u-) *o+iv)+ de2c;idere) procedurii de e:ecu+)re. 425 %nc;eiere) prev-u+ de )lin. 415 2e co*unic de 7nd)+ credi+orului. %n c)-ul 7n c)re e:ecu+orul re1u- de2c;idere) procedurii de e:ecu+)re6 credi+orul po)+e 1)ce pl,n.ere 7n +er*en de 1( -ile de l) d)+) co*unicrii 7nc;eierii prev-u+e l) )lin. 415 l) 9udec+ori) 7n ) crei circu*2crip8ie 70i )re 3iroul e:ecu+orul 9udec+ore2c. ART. @(@ %ncuviin8)re) e:ecu+rii 2ili+e 415 %n +er*en de *):i*u* 3 -ile de l) 7nre.i2+r)re) cererii6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 2olici+) 2 2e di2pun 7ncuviin8)re) e:ecu+rii de c+re in2+)n8) de e:ecu+)re6 crei) 7i v) 7n)in+)6 7n copie cer+i1ic)+ de e:ecu+or pen+ru con1or*i+)+e cu ori.in)lul6 cerere) credi+orului6 +i+lul e:ecu+oriu6 7nc;eiere) prev-u+ l) )r+. @(( )lin. 415 0i dov)d) +):ei de +i*3ru. 425 Cerere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2ili+e 2e 2olu8ione)- de in2+)n8 7n +er*en de *):i*u* 3 -ile de l) 7nre.i2+r)re) )ce2+ei) l) 9udec+orie6 prin 7nc;eiere d)+ 7n c)*er) de con2iliu6 1r ci+)re) pr8ilor. 435 %nc;eiere) v) cuprinde6 7n )1)r) *en8iunilor )r+)+e l) )r+. 22' )lin. 4156 )r+)re) +i+lului e:ecu+oriu pe 3)-) crui) 2e v) 1)ce e:ecu+)re)6 2u*)6 cu +o)+e )cce2oriile pen+ru c)re 2C) 7ncuviin8)+ ur*rire)6 c,nd 2C) 7ncuviin8)+ ur*rire) 2ili+ ) 3unurilor de3i+orului6 *od)li+)+e) concre+ de e:ecu+)re 2ili+6 )+unci c,nd 2C) 2olici+)+ e:pre2 )ce)2+)6 0i )u+ori-)re) credi+orului 2 +re)c l) e:ecu+)re) 2ili+ ) o3li.)8iei cuprin2e 7n +i+lul e:ecu+oriu.

445 %ncuviin8)re) e:ecu+rii 2ili+e per*i+e credi+orului 2 ce)r e:ecu+orului 9udec+ore2c c)re ) 2olici+)+ 7ncuviin8)re) 2 recur.6 2i*ul+)n ori 2ucce2iv6 l) +o)+e *od)li+8ile de e:ecu+)re prev-u+e de le.e6 7n vedere) re)li-rii drep+urilor 2)le6 inclu2iv ) c;el+uielilor de e:ecu+)re. /e )2e*ene)6 7ncuviin8)re) e:ecu+rii 2ili+e e2+e de drep+ v)l)3il 0i pen+ru +i+lurile e:ecu+orii c)re 2e vor e*i+e de e:ecu+orul 9udec+ore2c 7n c)drul procedurii de e:ecu+)re 2ili+ 7ncuviin8)+e. 4(5 %n *unicipiul #ucure0+i6 7ncuviin8)re) e:ecu+rii 2ili+e per*i+e credi+orului 2 ce)r e:ecu+orului 9udec+ore2c 2 1)c )c+e de e:ecu+)re pe +o+ cuprin2ul *unicipiului. 4@5 In2+)n8) po)+e re2pin.e cerere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2ili+e nu*)i d)c: 1. cerere) de e:ecu+)re 2ili+ e2+e de co*pe+en8) )l+ui or.)n de e:ecu+)re dec,+ cel 2e2i-)+G 2. +i+lul nu ) 1o2+ 7nve2+i+ cu 1or*ul e:ecu+orie6 d)c6 po+rivi+ le.ii6 )ce)2+ cerin8 e2+e nece2)r pen+ru pornire) e:ecu+rii 2ili+eG 3. +i+lul6 )l+ul dec,+ o ;o+r,re 9udec+ore)2c6 nu 7n+rune0+e +o)+e condi8iile de 1ond 0i de 1or* ceru+e de le.e pen+ru v)lidi+)+e) )c+ului 9uridic 2)u ) drep+ului pe c)re 7l con2+)+G 4. cre)n8) nu e2+e cer+6 lic;id 0i e:i.i3ilG (. de3i+orul 2e 3ucur de i*uni+)+e de e:ecu+)reG @. +i+lul cuprinde di2po-i8ii c)re nu 2e po+ )duce l) 7ndeplinire prin e:ecu+)re 2ili+G A. e:i2+ )l+e i*pedi*en+e prev-u+e de le.e. 4A5 %nc;eiere) prin c)re in2+)n8) )d*i+e cerere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2ili+e nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. %nc;eiere) prin c)re 2e re2pin.e cerere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2ili+e po)+e 1i )+)c)+ e:clu2iv cu )pel nu*)i de credi+or6 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re. ART. @(A %n0+iin8)re) de3i+orului 415 /)c cerere) de e:ecu+)re ) 1o2+ 7ncuviin8)+6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) co*unic) de3i+orului o copie de pe 7nc;eiere) d)+ 7n condi8iile )r+. @(@6 7*preun cu o copie6 cer+i1ic)+ de e:ecu+or pen+ru con1or*i+)+e cu ori.in)lul6 ) +i+lului e:ecu+oriu 0i6 d)c le.e) nu prevede )l+1el6 o 2o*)8ie. 425 Co*unic)re) +i+lului e:ecu+oriu 0i ) 2o*)8iei6 cu e:cep8i) c)-urilor )nu*e prev-u+e de le.e6 e2+e prev-u+ 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii e:ecu+rii. ART. @('

Ho*)8i) /e3i+orul v) 1i 2o*)+ 2 70i 7ndepline)2c o3li.)8i)6 de 7nd)+ 2)u 7n +er*enul )cord)+ de le.e6 cu )r+)re) c6 7n c)- con+r)r6 2e v) proced) l) con+inu)re) e:ecu+rii 2ili+e. ART. @(B E:cep8iile de l) co*unic)re Nu e2+e nece2)r co*unic)re) +i+lului e:ecu+oriu 0i ) 2o*)8iei: 1. 7n c)-urile prev-u+e l) )r+. @@(G 2. 7n c)-ul 7n c)re e:ecu+)re) 2e 1)ce 7n +e*eiul +i+lurilor e:ecu+orii prev-u+e l) )r+. @2A pc+. 2. ART. @@0 C;el+uielile de e:ecu+)re 415 P)r+e) c)re 2olici+ 7ndeplinire) unui )c+ 2)u ) )l+ei )c+ivi+8i c)re in+ere2e)- e:ecu+)re) 2ili+ e2+e o3li.)+ 2 )v)n2e-e c;el+uielile nece2)re 7n )ce2+ 2cop. Pen+ru )c+ele 2)u )c+ivi+8ile di2pu2e din o1iciu6 c;el+uielile 2e )v)n2e)- de c+re credi+or. 425 C;el+uielile oc)-ion)+e de e1ec+u)re) e:ecu+rii 2ili+e 2un+ 7n 2)rcin) de3i+orului ur*ri+6 7n )1)r de c)-ul c,nd credi+orul ) renun8)+ l) e:ecu+)re6 2i+u)8ie 7n c)re vor 1i 2upor+)+e de )ce2+)6 2)u d)c prin le.e 2e prevede )l+1el. /e )2e*ene)6 de3i+orul v) 1i 8inu+ 2 2upor+e c;el+uielile de e:ecu+)re 2+)3ili+e 2)u6 dup c)-6 e1ec+u)+e dup 7nre.i2+r)re) cererii de e:ecu+)re 0i p,n l) d)+) re)li-rii o3li.)8iei 2+)3ili+e 7n +i+lul e:ecu+oriu6 c;i)r d)c el ) e:ecu+)+Co de 3unvoie. Cu +o)+e )ce2+e)6 7n c)-ul 7n c)re de3i+orul6 2o*)+ po+rivi+ )r+. @('6 ) e:ecu+)+ o3li.)8i) de 7nd)+ 2)u 7n +er*enul )cord)+ de le.e6 el nu v) 1i 8inu+ 2 2upor+e dec,+ c;el+uielile pen+ru )c+ele de e:ecu+)re e1ec+iv 7ndeplini+e6 precu* 0i onor)riul e:ecu+orului 9udec+ore2c 0i6 d)c e2+e c)-ul6 )l )voc)+ului credi+orului6 propor8ion)l cu )c+ivi+)+e) depu2 de )ce0+i). 435 Hun+ c;el+uieli de e:ecu+)re: 1. +):ele de +i*3ru nece2)re decl)n0rii e:ecu+rii 2ili+eG 2. onor)riul e:ecu+orului 9udec+ore2c6 2+)3ili+ po+rivi+ le.iiG 3. onor)riul )voc)+ului 7n 1)-) de e:ecu+)re 2ili+G 4. onor)riul e:per+ului 0i )l in+erpre+uluiG (. c;el+uielile e1ec+u)+e cu oc)-i) pu3lici+8ii procedurii de e:ecu+)re 2ili+ 0i cu e1ec+u)re) )l+or )c+e de e:ecu+)re 2ili+G

@. c;el+uielile de +r)n2por+G A. )l+e c;el+uieli prev-u+e de le.e ori nece2)re de210urrii e:ecu+rii 2ili+e. 445 Hu*ele d)+or)+e ce ur*e)- 2 1ie pl+i+e 2e 2+)3ile2c de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c6 prin 7nc;eiere6 pe 3)-) dove-ilor pre-en+)+e de p)r+e) in+ere2)+6 7n condi8iile le.ii. Ace2+e 2u*e po+ 1i cen-ur)+e de in2+)n8) de e:ecu+)re6 pe c)le) con+e2+)8iei l) e:ecu+)re 1or*ul)+e de p)r+e) in+ere2)+ 0i 8in,nd 2e)*) de pro3ele )d*ini2+r)+e de )ce)2+). /i2po-i8iile )r+. 44( )lin. 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 4(5 %n c)-ul 7n c)re 2u*ele 2+)3ili+e po+rivi+ )lin. 445 nu po+ 1i recuper)+e de l) de3i+or6 din lip2) 3unurilor ur*ri3ile 2)u din )l+e c)u-e6 ele vor 1i pl+i+e de credi+or6 c)re le v) pu+e) recuper) de l) de3i+or c,nd 2+)re) p)+ri*oni)l ) )ce2+ui) o v) per*i+e6 7nun+rul +er*enului de pre2crip8ie. 4@5 Pen+ru 2u*ele 2+)3ili+e po+rivi+ pre-en+ului )r+icol6 7nc;eiere) con2+i+uie +i+lu e:ecu+oriu )+,+ pen+ru credi+or6 c,+ 0i pen+ru e:ecu+orul 9udec+ore2c. ART. @@1 /epunere) 0i con2e*n)re) de c)u8iuni 2)u )l+e 2u*e 415 /epunere) 2)u con2e*n)re) oricrei 2u*e 7n 2copul p)r+iciprii l) de210ur)re)6 po+rivi+ le.ii6 ) e:ecu+rii 2ili+e ori )l o38inerii 2u2pendrii e:ecu+rii 2ili+e6 depunere) 2u*elor cu )1ec+)8iune 2peci)l6 precu* 0i depunere) 2)u con2e*n)re) 2u*elor repre-en+,nd veni+urile 3unurilor ur*ri+e ori pre8ul re-ul+)+ din v,n-)re) )ce2+or 3unuri 2e 1)c l) CEC #)nL C H.A.6 Tre-oreri) H+)+ului 2)u l) orice )l+ in2+i+u8ie de credi+ c)re )re 7n o3iec+ul de )c+ivi+)+e oper)8iuni de con2e*n)re l) di2po-i8i) in2+)n8ei de e:ecu+)re 2)u ) e:ecu+orului 9udec+ore2c. 425 /ov)d) depunerii 2)u con2e*nrii )ce2+or 2u*e 2e po)+e 1)ce cu recipi2) de con2e*n)re 2)u cu orice )l+ 7n2cri2 )d*i2 de le.e. 435 Eli3er)re) )ce2+or 2u*e 2e 1)ce per2o)nelor 7ndrep+8i+e 2)u repre-en+)n8ilor )ce2+or) nu*)i pe 3)-) di2po-i8iei e:ecu+orului 9udec+ore2c ori ) in2+)n8ei de e:ecu+)re6 dup c)-. 445 /i2po-i8iile )r+. 1.042 0i ur*+o)rele privi+o)re l) c)u8iune) 9udici)r 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. @@2 Co*unic)re) )c+elor de procedur Co*unic)re) )c+elor de procedur 7n c)drul e:ecu+rii 2ili+e 2e po)+e 1)ce de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c 1ie per2on)l6 1ie prin in+er*ediul ).en+ului 2u procedur)l. /ov)d) co*unicrii prin ).en+ procedur)l )re )cee)0i 1or8 pro3)n+ cu dov)d) co*unicrii e1ec+u)+e de c+re e:ecu+or 7n2u0i.

HECJI NEA ) 2C) E1ec+u)re) )c+elor de e:ecu+)re 2ili+

ART. @@3 Trecere) l) e:ecu+)re) 2ili+ %n )1)r de c)-ul 7n c)re le.e) prevede )l+1el6 e:ecu+)re) 2ili+ e1ec+iv nu po)+e )ve) loc dec,+ dup e:pir)re) +er*enului )r+)+ 7n 2o*)8ie 2)u6 7n lip2) )ce2+ei)6 7n cel prev-u+ 7n 7nc;eiere) prin c)re 2C) 7ncuviin8)+ e:ecu+)re). ART. @@4 E:i2+en8) unui +er*en de pl)+ C,nd prin +i+lul e:ecu+oriu 2C) 2+)3ili+ un +er*en de pl)+6 e:ecu+)re) nu 2e po)+e 1)ce *)i 7n)in+e de 7*plinire) )celui +er*en. ART. @@( /ecdere) de3i+orului din 3ene1iciul +er*enului de pl)+ 415 /e3i+orul c)re 3ene1ici)- de un +er*en de pl)+ v) 1i dec-u+6 l) cerere) credi+orului6 din 3ene1iciul )ce2+ui +er*en6 d)c: 1. de3i+orul 2e 2u2+r).e de l) 7ndeplinire) o3li.)8iilor c)re 7i revin po+rivi+ le.ii 7n 2copul re)li-rii e:ecu+rii 2ili+eG 2. de3i+orul ri2ipe0+e )vere) 2)G 3. de3i+orul e2+e 7n 2+)re de in2olv)3ili+)+e 7ndeo30+e cuno2cu+ 2)u6 d)c prin 1)p+) 2)6 2v,r0i+ cu in+en8ie 2)u din+rCo culp .r)v6 ) *ic0or)+ .)r)n8iile d)+e credi+orului 2u ori nu leC) d)+ pe cele pro*i2e 2)u6 dup c)-6 7ncuviin8)+eG 4. )l8i credi+ori 1)c e:ecu+ri )2upr) )verii lui. 425 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 4156 in2+)n8) de e:ecu+)re v) ;o+r7 de ur.en86 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) pr8ilor6 7n +er*en 2cur+. %n 2i+u)8i) 7n c)re de3i+orul nu *)i )re do*iciliul 2)u 2ediul cuno2cu+6 v) 1i ci+)+ l) ul+i*ul 2u do*iciliu ori 2ediu. 435 /i2po-i8iile )lin. 415 nu 2e )plic )+unci c,nd de3i+or e2+e 2+)+ul 2)u o uni+)+e )d*ini2+r)+ivC+eri+ori)l. ART. @@@ C)-ul o3li.)8iilor )l+ern)+ive

415 C,nd +i+lul e:ecu+oriu cuprinde o o3li.)8ie )l+ern)+iv6 1r 2 2e )r)+e +er*enul de )le.ere6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) no+i1ic) de3i+orului 2 70i e:erci+e )ce2+ drep+ 7n +er*en de 10 -ile de l) co*unic)re) 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii6 2u3 2)nc8iune) decderii. 425 Ale.ere) pre2+)8iei v) 1i 1cu+ prin )c+ 2cri2 c)re v) 1i no+i1ic)+ e:ecu+orului 9udec+ore2c6 i)r )ce2+) 7l v) 7n0+iin8) de 7nd)+ pe credi+or de2pre )le.ere) 1cu+. 435 /up e:pir)re) +er*enului prev-u+ l) )lin. 4156 drep+ul de )le.ere +rece )2upr) credi+orului. %n )ce2+ c)-6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 7l v) 2o*) pe de3i+or6 pun,nduCi 7n vedere 2 e:ecu+e pre2+)8i) )le)2 de credi+or. ART. @@A E:ecu+)re) pre2+)8iilor reciproce C,nd e:ecu+)re) depinde de o con+r)pre2+)8ie6 ce re-ul+ din )cel)0i +i+lu e:ecu+oriu 0i ur*e)- 2 1ie 1cu+ de credi+or 7n )cel)0i +i*p cu pre2+)8i) de3i+orului6 e:ecu+)re) v) pu+e) 1i 1cu+ nu*)i dup ce credi+orul ) o1eri+ de3i+orului propri) pre2+)8ie 2)u dup ce ) 1cu+ dov)d) cu 7n2cri2 c de3i+orul ) pri*i+Co ori e2+e 7n 7n+,r-iere cu pri*ire) ei. ART. @@' E:i2+en8) unei c)u8iuni Eo+r,rile ce 2e e:ecu+ provi-oriu cu d)re de c)u8iune nu 2e vor e:ecu+) *)i 7n)in+e de ) 2e depune c)u8iune). ART. @@B Con2+)+)re) )c+elor de e:ecu+)re 415 /)c prin le.e nu 2e prevede )l+1el6 pen+ru +o)+e )c+ele e1ec+u)+e 7n cur2ul e:ecu+rii6 e:ecu+orul 9udec+ore2c e2+e o3li.)+ 2 7nc;eie proce2eCver3)le c)re vor cuprinde ur*+o)rele *en8iuni: )5 denu*ire) 0i 2ediul or.)nului de e:ecu+)reG 35 nu*ele 0i c)li+)+e) celui c)re 7nc;eie proce2ulCver3)lG c5 d)+) 7n+oc*irii proce2uluiCver3)l 0i nu*rul do2)rului de e:ecu+)reG d5 +i+lul e:ecu+oriu 7n +e*eiul crui) 2e e1ec+ue)- )c+ul de e:ecu+)reG e5 nu*ele 0i do*iciliul ori6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul de3i+orului 0i credi+oruluiG 15 locul6 d)+) 0i or) e1ec+urii )c+ului de e:ecu+)reG .5 *2urile lu)+e de e:ecu+or 2)u con2+)+rile )ce2+ui)G

;5 con2e*n)re) e:plic)8iilor6 opo-i8iilor 0i o3iec8iunilor p)r+icip)n8ilor l) e:ecu+)reG i5 )l+e *en8iuni ceru+e de le.e 2)u con2ider)+e de e:ecu+or c) 1iind nece2)reG 95 *en8ion)re)6 c,nd e2+e c)-ul6 ) lip2ei credi+orului 2)u de3i+orului ori ) re1u-ului 2)u ) 7*piedicrii de ) 2e*n) proce2ulCver3)lG L5 *en8ion)re) nu*rului de e:e*pl)re 7n c)re 2C) 7n+oc*i+ proce2ulCver3)l6 precu* 0i ) per2o)nelor cror) li 2C) 7n*,n)+ )ce2+)G l5 2e*n+ur) e:ecu+orului6 precu* 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 ) )l+or per2o)ne in+ere2)+e 7n e:ecu+)re 2)u c)re )2i2+ l) e1ec+u)re) )c+ului de e:ecu+)reG *5 0+)*pil) e:ecu+orului 9udec+ore2c. 425 Men8iunile de l) )lin. 415 li+. )5 C .56 l5 0i *5 2un+ prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. ART. @A0 Acce2ul l) 3unurile de3i+orului 415 %n vedere) e:ecu+rii unei ;o+r,ri 9udec+ore0+i6 e:ecu+orul 9udec+ore2c po)+e in+r) 7n 7ncperile ce repre-in+ do*iciliul6 re0edin8) 2)u 2ediul unei per2o)ne6 precu* 0i 7n orice )l+e locuri6 cu con2i*8*,n+ul )ce2+ei)6 i)r 7n c)- de re1u-6 cu concur2ul 1or8ei pu3lice. 425 %n c)-ul )l+or +i+luri e:ecu+orii dec,+ ;o+r,rile 9udec+ore0+i6 l) cerere) credi+orului 2)u ) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 depu2 od)+ cu cerere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2ili+e ori pe c)le 2ep)r)+6 in2+)n8) co*pe+en+ v) )u+ori-) in+r)re) 7n locurile *en8ion)+e l) )lin. 415. In2+)n8) 2e pronun86 de ur.en86 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) +er8ului c)re de8ine 3unul6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie c)re nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. ART. @A1 Iden+i1ic)re) 3unurilor ur*ri3ile 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c )re drep+ul 2 iden+i1ice 3unurile ur*ri3ile )le de3i+orului 0i6 l) locul unde ele 2e .2e2c6 2 7ndepline)2c )2upr) lor )c+e de e:ecu+)re6 7n pre-en8) de3i+orului 2)u ) unui) din+re *e*3rii *)9ori )i 1)*iliei 2)le ori ) unei )l+e per2o)ne *)9ore c)re 2e )1l 7n )cel loc6 i)r 7n lip2) )ce2+or)6 7n pre-en8) unui ).en+ )l 1or8ei pu3lice 2)u6 7n c)-urile 0i condi8iile prev-u+e de le.e6 ) 2 *)r+ori )2i2+en8i. 425 Iden+i1ic)re) 3unurilor ur*ri3ile 0i e1ec+u)re) )c+elor de e:ecu+)re l) do*iciliul 2)u l) 2ediul )l+ei per2o)ne dec,+ cel )l de3i+orului 2e po+ 1)ce6 7n lip2) )cordului per2o)nei re2pec+ive6 nu*)i cu )u+ori-)re) pre)l)3il ) in2+)n8ei de e:ecu+)re6 d)+ po+rivi+ )r+. @A0 )lin. 425.

ART. @A2 M2urile 7n c)-ul opunerii l) e:ecu+)re 415 %n c)-ul 7n c)re e:ecu+orul 9udec+ore2c 7n+,*pin opunere l) e1ec+u)re) unui )c+ de e:ecu+)re6 l) cerere) )ce2+ui)6 1cu+ 7n condi8iile )r+. @4B )lin. 4256 or.)nele de poli8ie6 9)nd)r*erie 0i )l8i ).en8i )i 1or8ei pu3lice 2un+ o3li.)8i 2 )2i.ure 7ndeplinire) e1ec+iv ) )c+ivi+8ii de e:ecu+)re 2ili+6 inclu2iv prin 7ndepr+)re) de l) locul e:ecu+rii6 l) cerere) e:ecu+orului6 ) de3i+orului 2)u ) oricrei )l+e per2o)ne. 425 /)c opunere) l) e:ecu+)re 7n+rune0+e ele*en+ele con2+i+u+ive )le unei 1)p+e prev-u+e de le.e) pen)l6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 7nc;eie un proce2Cver3)l6 pe c)re 7l v) +ri*i+e de 7nd)+ p)rc;e+ului de pe l,n. in2+)n8) de e:ecu+)re. He2i-)re) p)rc;e+ului nu 7*piedic con+inu)re) e:ecu+rii 2ili+e. ART. @A3 Locul e:ecu+rii E:ecu+)re) 2ili+ 2e e1ec+ue)-6 dup c)-6 l) locul unde de3i+orul re)li-e)- veni+uri 2)u l) locul unde 2e .2e2c )l+e veni+uri ori 3unuri )le 2)le 2upu2e ur*ririi6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. ART. @A4 Ti*pul 7n c)re 2e e1ec+ue)- e:ecu+)re) 415 Niciun )c+ de e:ecu+)re nu 2e v) pu+e) 1)ce 7n)in+e de or) @600 0i nici dup or) 20600. 425 E:ecu+)re) 2ili+ nu 2e v) pu+e) 1)ce l) )l+e ore dec,+ cele *en8ion)+e 0i nici 7n -ilele nelucr+o)re6 2+)3ili+e po+rivi+ le.ii6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re 2e di2pune )l+1el prin c;i)r ;o+r,re) 9udec+ore)2c pu2 7n e:ecu+)re 2)u de c)-urile ur.en+e 7n c)re e:ecu+)re) po)+e 1i 7ncuviin8)+ de in2+)n8) de e:ecu+)re6 prin 7nc;eiere d)+ 7n condi8iile )r+. @A0 )lin. 425. 435 Cu +i+lu de e:cep8ie6 e:ecu+)re) 7ncepu+ v) pu+e) con+inu) 7n )cee)0i -i6 d)r nu *)i +,r-iu de or) 226006 i)r 7n -ilele ur*+o)re6 7n condi8iile prev-u+e l) )lin. 415. ART. @A( E:ecu+)re) 7n lip2) pr8ilor Ac+ele de e:ecu+)re 7ndeplini+e 7n lip2) pr8ilor6 c,nd pre-en8) lor nu e2+e e:pre2 ceru+ de le.e6 2un+ v)l)3ile6 d)c 2un+ 1cu+e cu re2pec+)re) di2po-i8iilor le.)le. ART. @A@ H)nc8iune)

%nclc)re) di2po-i8iilor )r+. @@46 @@' 0i @A4 )+r).e )nul)re) e:ecu+rii.

HECJI NEA ) 3C) E:ecu+)re) 7*po+riv) *o0+eni+orilor

ART. @AA In+er-icere) e:ecu+rii 2ili+e 415 /)c de3i+orul *o)re 7n)in+e de 2e2i-)re) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 nicio e:ecu+)re 2ili+ nu po)+e 1i porni+6 i)r d)c *o)re dup ce )ce)2+) ) 1o2+ porni+6 e) nu po)+e 1i con+inu)+ c,+ +i*p *o0+enire) nu ) 1o2+ )ccep+)+ de c+re cei c;e*)8i l) *o0+enire 2)u6 7n lip26 c,+ +i*p nu ) 1o2+ nu*i+6 7n condi8iile le.ii6 un cur)+or )l 2ucce2iunii ori6 dup c)-6 un cur)+or 2peci)l pen+ru e:ecu+)re6 7n condi8iile )r+. (A. 425 %n c)-ul 7n c)re credi+orul 2)u e:ecu+orul 9udec+ore2c i) cuno0+in86 7n orice *od6 de 1)p+ul c de3i+orul ) deced)+6 )ce2+) e2+e o3li.)+ 2 2olici+e de 7nd)+ c)*erei no+)rilor pu3lici 7n ) crei circu*2crip8ie ) )vu+ ul+i*ul do*iciliu de1unc+ul 2 1)c *en8iune 7n re.i2+rul 2peci)l prev-u+ de le.e de2pre 7ncepere) e:ecu+rii 2ili+e 0i 2 7i eli3ere-e un cer+i1ic)+ din c)re 2 re-ul+e d)c *o0+enire) de3i+orului ) 1o2+ 2)u nu de-3+u+6 i)r 7n c)- )1ir*)+iv6 c)re 2un+ per2o)nele c)re )u c)li+)+e) de *o0+eni+ori6 precu* 0i 1)p+ul d)c p,n l) )ccep+)re) *o0+enirii de c+re cel pu8in unul din+re 2ucce2i3ili ) 1o2+ 2)u nu nu*i+ un cur)+or )l 2ucce2iunii. 435 %n c)-ul 7n c)re 2e con2+)+ c *o0+enire) nu ) 1o2+ de-3+u+ 2)u6 dup c)-6 )ccep+)+6 credi+orul 2)u e:ecu+orul 9udec+ore2c po)+e cere c)*erei no+)rilor pu3lici 7n ) crei circu*2crip8ie ) )vu+ ul+i*ul do*iciliu de1unc+ul 2)u6 dup c)-6 no+)rului pu3lic de9) 2e2i-)+ 7n+oc*ire) inven+)rului 2ucce2iunii 2)u de2e*n)re) unei per2o)ne 7n )ce2+ 2cop. ART. @A' %ncepere) e:ecu+rii con+r) *o0+eni+orilor 415 /)c de3i+orul *o)re 7n)in+e de 7ncepere) e:ecu+rii 2ili+e 0i 2e con2+)+ c nu e:i2+ niciun *o0+eni+or )ccep+)n+ 0i nici nu e2+e nu*i+ un cur)+or )l 2ucce2iunii6 l) cerere) credi+orului ori ) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 in2+)n8) de e:ecu+)re v) nu*i de 7nd)+ un cur)+or 2peci)l6 p,n c,nd v) 1i nu*i+6 7n condi8iile le.ii6 cur)+orul 2ucce2iunii6 di2po-i8iile )r+. (A )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. 425 %n c)-ul 7n c)re *o0+enire) ) 1o2+ )ccep+)+ 0i e:i2+ nu*)i *o0+eni+ori *)9ori6 e:ecu+)re) 2ili+ v) 1i porni+ 7*po+riv) +u+uror6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re nu*)i unii din+re )ce0+i) 2un+ c;e*)8i6 de le.e ori po+rivi+ voin8ei de1unc+ului6 2 r2pund pen+ru )nu*i+e d)+orii )le de1unc+ului. /)c e:ecu+)re) 2ili+ e2+e porni+ con+r)

+u+uror *o0+eni+orilor6 )ce0+i) vor 1i ci+)8i6 prin+rCo 7n0+iin8)re colec+iv6 1cu+ l) locul de2c;iderii *o0+enirii6 pe nu*ele )ce2+ei)6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re )u )le26 cu oc)-i) de-3)+erii 2ucce2or)le ori c;i)r ul+erior6 un )l+ do*iciliu 7n vedere) ci+rii 2)u un repre-en+)n+ )l )ce2+or)6 dup c)-. 435 /)c 7n+re *o0+eni+ori 2un+ 0i *inori 2)u per2o)ne pu2e 2u3 in+erdic8ie 9udec+ore)2c6 e:ecu+)re) 2ili+ nu v) pu+e) 1i porni+ dec,+ dup nu*ire) repre-en+)n8ilor 2)u ) ocro+i+orilor le.)li. /)c 7n2 dup o lun de l) *o)r+e) de3i+orului 2)u de l) punere) 2u3 in+erdic8ie 9udec+ore)2c nu ) 1o2+ nu*i+ repre-en+)n+ul 2)u ) ocro+i+orul le.)l6 credi+orul 2)u e:ecu+orul 9udec+ore2c v) pu+e) cere in2+)n8ei de e:ecu+)re nu*ire) unui cur)+or 2peci)l6 p,n l) nu*ire) lor6 di2po-i8iile )r+. (A )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. ART. @AB Con+inu)re) e:ecu+rii con+r) *o0+eni+orilor /)c l) *o)r+e) de3i+orului e:ecu+)re) er) 7ncepu+6 e) 2e 2u2pend 0i nu v) 1i relu)+ 7*po+riv) 2ucce2i3ililor )ccep+)n8i dec,+ dup 10 -ile de l) d)+) c,nd )ce0+i) )u 1o2+ 7ncuno0+in8)8i de2pre con+inu)re) e:ecu+rii 2ili+e6 di2po-i8iile )r+. @A' )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or.

HECJI NEA ) 4C) In+erven8i) )l+or credi+ori

ART. @'0 /rep+ul de in+erven8ie 415 !rice credi+or po)+e in+erveni 7n cur2ul e:ecu+rii 2ili+e porni+e de un )l+ credi+or6 7n2 nu*)i 7n condi8iile 0i li*i+ele prev-u+e l) )lin. 425. 425 Po+ in+erveni 7n e:ecu+)re) 2ili+: 1. credi+orii c)re )u de9) un +i+lu e:ecu+oriu con+r) de3i+oruluiG 2. credi+orii c)re )u lu)+ *2uri )2i.ur+orii )2upr) 3unurilor )ce2+ui)G 3. credi+orii c)re )u un drep+ re)l de .)r)n8ie 2)u6 dup c)-6 un drep+ de pre1erin8 )2upr) 3unului ur*ri+6 con2erv)+ 7n condi8iile prev-u+e de le.eG 4. credi+orii c;iro.r)1)ri +i+ul)ri )i unor cre)n8e 3ne0+i re-ul+)+e din 7n2cri2uri cu d)+ cer+ ori din re.i2+re 8inu+e cu re2pec+)re) condi8iilor prev-u+e de le.e. ART. @'1

Ter*enul de in+erven8ie 415 /)c prin le.e nu 2e di2pune )l+1el6 in+erven8i) po)+e 1i 1cu+6 2u3 2)nc8iune) prev-u+ l) )r+. @'@6 p,n l) +er*enul 2+)3ili+ de c+re e:ecu+or pen+ru v)lori1ic)re)6 7n oric)re din+re *od)li+8ile prev-u+e de le.e ori conveni+e de pr8i6 ) 3unurilor *o3ile 2)u i*o3ile ur*ri+e. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 credi+orii c)re )u un drep+ re)l de .)r)n8ie )2upr) 3unurilor ur*ri+e 0i c)re e2+e con2erv)+ 7n condi8iile prev-u+e de le.e6 credi+orii c)re )u cre)n8e )v,nd c) o3iec+ veni+uri d)+or)+e 3u.e+ului .ener)l con2olid)+ 2)u 3u.e+ului niunii Europene6 precu* 0i )l8i credi+ori privile.i)8i c)re in+ervin 7n cur2ul ur*ririi 2ili+e )u drep+ul 2 p)r+icipe l) di2+ri3uire dup r)n.ul con1eri+ de drep+ul lor de pre1erin86 c;i)r d)c cerere) de in+erven8ie ) 1o2+ 1cu+ dup e:pir)re) +er*enului 2+)3ili+ po+rivi+ )lin. 4156 d)c 0iC)u depu2 +i+lurile de cre)n8 7n +er*enul prev-u+ l) )r+. '(' )lin. 4256 7n vedere) 7n+oc*irii proiec+ului de di2+ri3uire ) 2u*ei re-ul+)+e din ur*rire. /i2po-i8iile )r+. '(( r*,n )plic)3ile. ART. @'2 Procedur) 415 Cerere) de in+erven8ie +re3uie 2 1ie 1cu+ cu re2pec+)re) cerin8elor prev-u+e l) )r+. @(46 indic,nduC2e 7n *od e:pre2 d)c cre)n8) e2+e cer+6 lic;id 0i e:i.i3il6 precu* 0i d)c e2+e .)r)n+)+ 2)u ne.)r)n+)+6 7n +o+ ori 7n p)r+e6 privile.i)+ 2)u c;iro.r)1)r6 dup c)-. %n c)-ul 7n c)re credi+orul ) ceru+ 2)u ) o38inu+ lu)re) unor *2uri )2i.ur+orii )2upr) 3unurilor de3i+orului6 2e v) 1)ce *en8iune 0i de2pre )ce2+ lucru6 indic,nduC2e 3unurile pen+ru c)re 2C) ceru+ lu)re) )ce2+or *2uri. 425 Cerere) 2e depune l) e:ecu+orul 9udec+ore2c6 7*preun cu copii cer+i1ic)+e de pe docu*en+ele 9u2+i1ic)+ive6 precu* 0i de pe proce2ulCver3)l de con2+)+)re ) )plicrii *2urii )2i.ur+orii6 d)c e2+e c)-ul. %n 2i+u)8i) 7n c)re 2e recl)* cre)n8e 3ne0+i re-ul+)+e din 7n2crierile con+)3ile 1cu+e 7n re.i2+re 8inu+e cu re2pec+)re) condi8iilor prev-u+e de le.e6 cerere) v) 1i 7n2o8i+6 2u3 2)nc8iune) in)d*i2i3ili+8ii6 de un e:+r)2 de pe 7n2crierile c)re cuprind )ce2+e 2u*e6 le.)li-)+e de un no+)r pu3lic. 435 /up 7nre.i2+r)re) cererii6 e:ecu+orul 9udec+ore2c o v) 7n)in+) de 7nd)+ in2+)n8ei de e:ecu+)re co*pe+en+e6 7*preun cu +o)+e docu*en+ele 9u2+i1ic)+ive6 di2po-i8iile )r+. @(( 0i @(@ )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. P,n l) 2olu8ion)re) cererii de in+erven8ie6 orice eli3er)re 2)u di2+ri3uire de 2u*e o38inu+e din v)lori1ic)re) 3unurilor de3i+orului 2e 2u2pend de drep+. 445 In2+)n8) 2olu8ione)- cerere) 7n c)*er) de con2iliu6 1r ci+)re) pr8ilor6 di2po-i8iile )r+. @(@ )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. /)c credi+orii c)re )u 1or*ul)+ cerere de in+erven8ie nu )u +i+lu e:ecu+oriu6 in2+)n8) v) convoc) 7n c)*er) de con2iliu6 de ur.en8 0i 7n +er*en 2cur+6 de3i+orul 0i credi+orii c)re nu )u +i+lu e:ecu+oriu6 pen+ru recuno)0+ere) de c+re de3i+or ) cre)n8elor6 di2pun,nd +o+od)+

co*unic)re) c+re de3i+or ) copiilor de pe cererile de in+erven8ie 0i de pe docu*en+ele 9u2+i1ic)+ive. 4(5 L) +er*enul 1i:)+ de in2+)n86 de3i+orul +re3uie 2 decl)re d)c 7n8ele.e 2 recuno)2c6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 cre)n8ele pen+ru c)re ) )vu+ loc in+erven8i). /)c de3i+orul nu 2e 7n18i0e)-6 2e con2ider c recuno)0+e +o)+e cre)n8ele recl)*)+e prin cererile de in+erven8ie. 4@5 /)c de3i+orul con+e2+6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 cre)n8ele recl)*)+e6 credi+orii in+ervenien8i )le cror cre)n8e )u 1o2+ con+e2+)+e )u drep+ul 2 2olici+e in2+)n8ei 2 di2pun e:ecu+orului 9udec+ore2c c) 2u*ele recl)*)+e 2 1ie pu2e deop)r+e6 d)c6 7n +er*en de 1( -ile de l) d)+) c,nd ) )vu+ loc convoc)re) prev-u+ l) )lin. 4456 )ce0+i) vor 1)ce dov)d) c )u in+rodu2 )c8iune 7n 9u2+i8ie 7n 2copul o38inerii +i+lului e:ecu+oriu. P,n l) e:pir)re) )ce2+ui +er*en6 eli3er)re) 2)u di2+ri3uire) )ce2+or 2u*e6 d)c e2+e c)-ul6 2e 2u2pend de drep+. %n c)-ul 7n c)re ) 1o2+ in+rodu2 )c8iune) 7n 9u2+i8ie6 )ce2+e 2u*e vor 1i con2e*n)+e p,n l) 2olu8ion)re) li+i.iului prin+rCo ;o+r,re de1ini+iv6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re )r 1i pre+in2e de )l8i credi+ori 7n r)n. u+il. ART. @'3 %n0+iin8)re) credi+orului ur*ri+or 0i ) de3i+orului 415 !d)+ cu 2e2i-)re) in2+)n8ei de e:ecu+)re6 po+rivi+ )r+. @'2 )lin. 4356 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) co*unic) o copie de pe cerere) de in+erven8ie 0i de pe docu*en+ele 9u2+i1ic)+ive credi+orului ur*ri+or6 i)r dup 2olu8ion)re) cererii de in+erven8ie6 0i o copie cer+i1ic)+ de pe 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) )ce2+ei). 425 /)c cerere) de in+erven8ie ) 1o2+ 7ncuviin8)+6 e:ecu+orul 7l v) 7n0+iin8) 0i pe de3i+or6 di2po-i8iile )r+. @(A )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. ART. @'4 /rep+urile credi+orului ur*ri+or 415 %n c)-ul credi+orilor c;iro.r)1)ri c)re )u in+erveni+ 7n cur2ul ur*ririi 2ili+e 0i )le cror cre)n8e )u 1o2+ recuno2cu+e de de3i+or6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 credi+orul ur*ri+or )re drep+ul de ) le indic) )ce2+or)6 prin+rCo no+i1ic)re6 1cu+ 7n +er*en de 10 -ile de l) d)+) co*unicrii de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c ) copiei cer+i1ic)+e ) 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) cererii de in+erven8ie6 e:i2+en8) 0i ) )l+or 3unuri )le de3i+orului6 c)re po+ 1i ur*ri+e 7n *od u+il6 invi+,nduCi 2 ce)r e:+indere) ur*ririi 0i )2upr) )ce2+or 3unuri6 d)c )u +i+lu e:ecu+oriu6 0i 2 )v)n2e-e6 7n +o)+e c)-urile6 c;el+uielile nece2)re pen+ru e:+indere. 425 /)c 7n2 credi+orii in+ervenien8i nu 2olici+ e:+indere) ur*ririi 0i l) 3unurile indic)+e de credi+orul ur*ri+or 2)u6 dup c)-6 nu )v)n2e)- c;el+uielile nece2)re e:+inderii6 7n +er*en de 10 -ile de l) d)+) no+i1icrii prev-u+e l) )lin. 4156 credi+orul

ur*ri+or )re drep+ul de ) 1i pre1er)+ )ce2+or) l) di2+ri3uire) 2u*ei re-ul+)+e din ur*rire. 435 Credi+orii ur*ri+ori nu 2e po+ opune cererilor de in+erven8ie 1cu+e de )l8i credi+ori6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re ei 1)c dov)d) c )ce0+i) )u )c8ion)+ 7n 1r)ud) drep+urilor lor. Ei po+ 7n2 con+e2+)6 7n +er*enul prev-u+ de le.e6 rep)r+i-)re) cre)n8elor po+rivi+ proiec+ului de di2+ri3uire ) 2u*elor re-ul+)+e din ur*rire 7n+oc*i+ de c+re e:ecu+or. ART. @'( E1ec+ele in+erven8iei 415 Credi+orii in+ervenien8i 0i cei )le cror cre)n8e )u 1o2+ recuno2cu+e de c+re de3i+or6 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. @'26 po+ 2 p)r+icipe l) di2+ri3uire) 2u*ei re-ul+)+e din ur*rire6 7n li*i+) 2u*elor recl)*)+e 2)u6 dup c)-6 recuno2cu+e6 0i6 d)c )u +i+luri e:ecu+orii6 2 p)r+icipe6 7n condi8iile le.ii6 l) ur*rire) 3unurilor de3i+orului 0i 2 2olici+e e1ec+u)re) unor )c+e de e:ecu+)re 2ili+6 d)c e2+e c)-ul. 425 Credi+orii in+ervenien8i )le cror cre)n8e )u 1o2+ con+e2+)+e6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 de c+re de3i+or 0i c)re )u ceru+ in2+)n8ei c) 2u*ele recl)*)+e 2 1ie pu2e deop)r+e po+ p)r+icip) nu*)i l) di2+ri3uire) 2u*elor con2e*n)+e 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. @'2 )lin. 4@56 7n )1)r de c)-ul 7n c)re )r 1i pre+in2e de )l8i credi+ori 7n r)n. u+il. ART. @'@ In+erven8i) +)rdiv Credi+orii c;iro.r)1)ri c)re )u in+erveni+ dup e:pir)re) +er*enului prev-u+ l) )r+. @'1 )lin. 4156 d)r 7n)in+e de e:pir)re) +er*enului pen+ru depunere) +i+lurilor de cre)n86 7n vedere) 7n+oc*irii proiec+ului de di2+ri3uire ) 2u*ei re-ul+)+e din ur*rire6 )u drep+ul 2 p)r+icipe l) di2+ri3uire) pr8ii din 2u*) r*)2 dup 7nde2+ul)re) drep+urilor credi+orilor ur*ri+ori6 ) credi+orilor .)r)n+)8i 2)u privile.i)8i 0i ) celor c)re )u in+erveni+ 7n +i*p u+il. /i2po-i8iile )r+. @'2 )lin. 445 C 4@5 r*,n )plic)3ile.

HECJI NEA ) (C) Peri*)re) e:ecu+rii 2ili+e

ART. @'A Ter*enul de peri*)re

415 %n c)-ul 7n c)re credi+orul6 din culp) 2)6 ) l2)+ 2 +re)c @ luni 1r 2 7ndepline)2c un )c+ nece2)r e:ecu+rii 2ili+e6 ceru+6 7n 2cri26 de e:ecu+orul 9udec+ore2c6 orice e:ecu+)re 2e peri* de drep+6 indi1eren+ de o3iec+ul ei. 425 %n c)- de 2u2pend)re ) e:ecu+rii6 +er*enul de peri*)re cur.e de l) 7nce+)re) 2u2pendrii. Ter*enul de peri*)re nu 2e 2u2pend pe +i*pul c,+ e:ecu+)re) 2ili+ e2+e 2u2pend)+ l) cerere) credi+orului. ART. @'' Con2+)+)re) peri*rii. E1ec+ele 415 Peri*)re) 2e con2+)+ de c+re in2+)n8) de e:ecu+)re6 l) cerere) e:ecu+orului 9udec+ore2c 2)u ) pr8ii in+ere2)+e6 prin 7nc;eiere d)+ cu ci+)re) 7n +er*en 2cur+ ) pr8ilor. 425 Peri*)re) e:ecu+rii )+r).e de21iin8)re) +u+uror )c+elor de e:ecu+)re6 cu e:cep8i) celor c)re )u du2 l) re)li-)re)6 7n p)r+e6 ) cre)n8ei cuprin2e 7n +i+lul e:ecu+oriu 0i ) )cce2oriilor. ART. @'B Re7nnoire) cererii de e:ecu+)re 415 %n c)- de peri*)re ) e:ecu+rii6 2e v) pu+e) 1)ce6 7nun+rul +er*enului de pre2crip8ie6 o nou cerere de e:ecu+)re 2ili+6 di2po-i8iile )r+. @(( 0i @(@ 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. 425 /up 7ncuviin8)re) e:ecu+rii 2ili+e6 e:ecu+orul v) co*unic) de3i+orului 7nc;eiere) in2+)n8ei6 precu* 0i o nou 2o*)8ie6 l) c)re nu 2e v) *)i )l+ur) +i+lul ce 2e e:ecu+.

HECJI NEA ) @C) A*,n)re)6 2u2pend)re) 0i re2+r,n.ere) e:ecu+rii

ART. @B0 A*,n)re) e:ecu+rii 415 %n )1)r) )l+or c)-uri prev-u+e de le.e6 e:ecu+orul 9udec+ore2c nu po)+e )*,n) e:ecu+)re) dec,+ d)c procedur) de ci+)re 2)u de 7n+oc*ire ) )nun8urilor 0i pu3lic)8iilor de v,n-)re nu ) 1o2+ 7ndeplini+ 2)u d)c6 l) +er*enul 2+)3ili+6 e:ecu+)re) nu po)+e 1i e1ec+u)+ d)+ori+ ne7ndeplinirii de c+re credi+or ) o3li.)8iilor prev-u+e l) )r+. @3A )lin. 415.

425 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 4156 )*,n)re) 2e di2pune de e:ecu+orul 9udec+ore2c prin 7nc;eiere. ART. @B1 Hu2pend)re) e:ecu+rii 415 E:ecu+)re) 2ili+ 2e 2u2pend 7n c)-urile 7n c)re )ce)2+) e2+e prev-u+ de le.e ori ) 1o2+ di2pu2 de in2+)n8. 425 L) cerere) credi+orului ur*ri+or6 e:ecu+)re) v) 1i 2u2pend)+ de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c. 435 Pe perio)d) 2u2pendrii e:ecu+rii6 )c+ele de e:ecu+)re e1ec+u)+e )n+erior6 *2urile de e:ecu+)re di2pu2e de in2+)n8) de e:ecu+)re 2)u de e:ecu+or6 inclu2iv cele de indi2poni3ili-)re ) 3unurilor6 veni+urilor 0i con+urilor 3)nc)re6 r*,n 7n 1iin86 7n )1)r de c)-ul 7n c)re prin le.e 2)u prin ;o+r,re 9udec+ore)2c 2e di2pune )l+1el. 445 /up 7nce+)re) 2u2pendrii6 e:ecu+orul6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 v) di2pune con+inu)re) e:ecu+rii6 7n *2ur) 7n c)re )c+ele de e:ecu+)re 2)u e:ecu+)re) 2ili+ 7n20i nu )u 1o2+ de21iin8)+e de in2+)n8) de 9udec)+ ori )ce2+e) nu )u 7nce+)+ prin e1ec+ul le.ii. ART. @B2 Re2+r,n.ere) e:ecu+rii 415 C,nd credi+orul ur*re0+e 7n )cel)0i +i*p *)i *ul+e 3unuri *o3ile 2)u i*o3ile ) cror v)lo)re e2+e vdi+ e:ce2iv 7n r)por+ cu cre)n8) ce ur*e)- ) 1i 2)+i21cu+6 in2+)n8) de e:ecu+)re6 l) cerere) de3i+orului 0i dup ci+)re) credi+orului6 po)+e 2 re2+r,n. e:ecu+)re) l) )nu*i+e 3unuri. 425 %n )ce2+ c)-6 in2+)n8) co*pe+en+ 2 2olu8ione-e o )2+1el de cerere e2+e )cee) l) c)re ) 7ncepu+ e:ecu+)re) )celui 3un )l de3i+orului6 c)re )p)re c) 7nde2+ul+or pen+ru )coperire) cre)n8elor +u+uror credi+orilor ur*ri+ori. 435 /)c cerere) e2+e )d*i26 in2+)n8) v) 2u2pend) e:ecu+)re) celorl)l+e 3unuri6 i)r 7n c)- de e:ecu+ri porni+e 7n circu*2crip8iile *)i *ul+or in2+)n8e de e:ecu+)re6 de3i+orul6 pe 3)-) 2i*plei 7n18i0ri ) 7nc;eierii prin c)re 2C) 7ncuviin8)+ re2+r,n.ere)6 po)+e cere )ce2+or din ur* in2+)n8e 2u2pend)re) )celor e:ecu+ri. P,n l) 2olu8ion)re) )ce2+or cereri6 e:ecu+)re) e2+e 2u2pend)+ de drep+. 445 E:ecu+rile 2u2pend)+e nu vor pu+e) 1i relu)+e dec,+ dup r*,nere) de1ini+iv ) proiec+ului de di2+ri3uire ) 2u*elor re-ul+)+e din e:ecu+)re) e1ec+u)+.

HECJI NEA ) AC)

%nce+)re) e:ecu+rii 2ili+e

ART. @B3 C)-urile E:ecu+)re) 2ili+ 7nce+e)- d)c: 1. 2C) re)li-)+ in+e.r)l o3li.)8i) prev-u+ 7n +i+lul e:ecu+oriu6 2C)u )c;i+)+ c;el+uielile de e:ecu+)re6 precu* 0i )l+e 2u*e d)+or)+e po+rivi+ le.iiG 7n )ce2+ c)-6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 7i v) pred) credi+orului +i+lul e:ecu+oriu6 *en8ion,nd pe )ce2+) 2+in.ere) +o+)l ) o3li.)8iei6 0i 7i v) re*i+e de3i+orului un cer+i1ic)+ con2+)+)+or )l 7ndeplinirii in+e.r)le ) o3li.)8iilor *)i 2u2 *en8ion)+eG 2. nu *)i po)+e 1i e1ec+u)+ ori con+inu)+ din c)u-) lip2ei de 3unuri ur*ri3ile ori ) i*po2i3ili+8ii de v)lori1ic)re ) unor )2+1el de 3unuriG 7n )ce2+e c)-uri6 e:ecu+orul 7i v) re*i+e per2on)l credi+orului 2)u repre-en+)n+ului 2u +i+lul e:ecu+oriu6 *en8ion,nd pe )ce2+) c)u-) re2+i+uirii 0i p)r+e) de o3li.)8ie ce ) 1o2+ e:ecu+)+6 precu* 0i6 c,nd e2+e c)-ul6 7i v) re*i+e de3i+orului un cer+i1ic)+ con2+)+)+or )l pr8ii din o3li.)8ie ce ) 1o2+ e:ecu+)+G 3. credi+orul ) renun8)+ l) e:ecu+)reG 4. ) 1o2+ de21iin8)+ +i+lul e:ecu+oriuG (. ) 1o2+ )nul)+ e:ecu+)re). ART. @B4 Nuli+)+e) e:ecu+rii 2ili+e Nere2pec+)re) di2po-i8iilor privi+o)re l) e:ecu+)re) 2ili+ 7n20i 2)u l) e1ec+u)re) oricrui )c+ de e:ecu+)re )+r).e nuli+)+e) )c+ului nele.)l6 precu* 0i ) )c+elor de e:ecu+)re 2u32ecven+e6 di2po-i8iile )r+. 1@B 0i ur*+o)rele 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. ART. @B( Relu)re) e:ecu+rii 415 %n c)-urile prev-u+e l) )r+. @B3 pc+. 2 2e po)+e cere relu)re) e:ecu+rii 2ili+e6 7nun+rul +er*enului de pre2crip8ie ) drep+ului de ) o38ine e:ecu+)re) 2ili+. 425 Relu)re) e:ecu+rii 2ili+e po)+e 1i ceru+ 0i )2upr) )celui)0i 3un. /)c )ce2+) e2+e un i*o3il6 )+,+ +i*p c,+6 po+rivi+ le.ii6 po)+e )ve) loc relu)re) e:ecu+rii 2ili+e6 nu 2e v) pu+e) 2olici+) de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c r)diere) ur*ririi 7n2cri2e po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. '11.

CAPIT!L L F Pre2crip8i) drep+ului de ) o38ine e:ecu+)re) 2ili+

ART. @B@ Ter*enul de pre2crip8ie 0i e1ec+ele )ce2+ei) 415 /rep+ul de ) o38ine e:ecu+)re) 2ili+ 2e pre2crie 7n +er*en de 3 )ni6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. %n c)-ul +i+lurilor e*i2e 7n *)+eri) drep+urilor re)le6 +er*enul de pre2crip8ie e2+e de 10 )ni. 425 Ter*enul de pre2crip8ie 7ncepe 2 cur. de l) d)+) c,nd 2e n)0+e drep+ul de ) o38ine e:ecu+)re) 2ili+. %n c)-ul ;o+r,rilor 9udec+ore0+i 0i )r3i+r)le6 +er*enul de pre2crip8ie 7ncepe 2 cur. de l) d)+) r*,nerii lor de1ini+ive. 435 Prin 7*plinire) +er*enului de pre2crip8ie 2e 2+in.e drep+ul de ) o38ine e:ecu+)re) 2ili+ 0i orice +i+lu e:ecu+oriu 70i pierde pu+ere) e:ecu+orie. %n c)-ul ;o+r,rilor 9udec+ore0+i 0i )r3i+r)le6 d)c drep+ul de ) o38ine o3li.)re) p,r,+ului e2+e i*pre2crip+i3il 2)u6 dup c)-6 nu 2C) pre2cri26 credi+orul po)+e o38ine un nou +i+lu e:ecu+oriu6 pe c)le) unui nou proce26 1r ) i 2e pu+e) opune e:cep8i) )u+ori+8ii de lucru 9udec)+. ART. @BA Hu2pend)re) pre2crip8iei 415 Cur2ul pre2crip8iei 2e 2u2pend: 1. 7n c)-urile 2+)3ili+e de le.e pen+ru 2u2pend)re) +er*enului de pre2crip8ie ) drep+ului de ) o38ine o3li.)re) p,r,+uluiG 2. pe +i*pul c,+ 2u2pend)re) e:ecu+rii 2ili+e e2+e prev-u+ de le.e ori ) 1o2+ 2+)3ili+ de in2+)n8 2)u de )l+ or.)n 9uri2dic8ion)l co*pe+en+G 3. c,+ +i*p de3i+orul nu )re 3unuri ur*ri3ile 2)u c)re nu )u pu+u+ 1i v)lori1ic)+e ori 70i 2u2+r).e veni+urile 0i 3unurile de l) ur*rireG 4. 7n )l+e c)-uri prev-u+e de le.e. 425 /up 7nce+)re) 2u2pendrii6 pre2crip8i) 70i rei) cur2ul6 2oco+induC2e 0i +i*pul 2cur2 7n)in+e de 2u2pend)re. 435 Pre2crip8i) nu 2e 2u2pend pe +i*pul c,+ e:ecu+)re) 2ili+ e2+e 2u2pend)+ l) cerere) credi+orului ur*ri+or.

ART. @B' %n+rerupere) pre2crip8iei 415 Cur2ul pre2crip8iei 2e 7n+rerupe: 1. pe d)+) 7ndeplinirii de c+re de3i+or6 7n)in+e de 7ncepere) e:ecu+rii 2ili+e 2)u 7n cur2ul )ce2+ei)6 ) unui )c+ volun+)r de e:ecu+)re ) o3li.)8iei prev-u+e 7n +i+lul e:ecu+oriu ori ) recuno)0+erii6 7n orice )l+ *od6 ) d)+orieiG 2. pe d)+) depunerii cererii de e:ecu+)re6 7n2o8i+ de +i+lul e:ecu+oriu6 c;i)r d)c ) 1o2+ )dre2)+ unui or.)n de e:ecu+)re neco*pe+en+G 3. pe d)+) depunerii cererii de in+erven8ie 7n c)drul ur*ririi 2ili+e porni+e de )l8i credi+oriG 4. pe d)+) 7ndeplinirii 7n cur2ul e:ecu+rii 2ili+e ) unui )c+ de e:ecu+)reG (. pe d)+) depunerii cererii de relu)re ) e:ecu+riiG @. 7n )l+e c)-uri prev-u+e de le.e. 425 /up 7n+rerupere6 7ncepe 2 cur. un nou +er*en de pre2crip8ie. 435 Pre2crip8i) nu e2+e 7n+rerup+ d)c e:ecu+)re) 2ili+ ) 1o2+ re2pin26 )nul)+ 2)u d)c 2C) peri*)+ ori d)c cel c)re ) 1cu+Co ) renun8)+ l) e). ART. @BB Repunere) 7n +er*enul de pre2crip8ie 415 /up 7*plinire) +er*enului de pre2crip8ie6 credi+orul po)+e cere repunere) 7n )ce2+ +er*en nu*)i d)c ) 1o2+ 7*piedic)+ 2 ce)r e:ecu+)re) d)+ori+ unor *o+ive +e*einice. 425 Cerere) de repunere 7n +er*en 2e in+roduce l) in2+)n8) de e:ecu+)re co*pe+en+6 7n +er*en de 1( -ile de l) 7nce+)re) 7*piedicrii. ?udec)+) cererii 2e 1)ce cu ci+)re) pr8ilor6 prin ;o+r,re 2upu2 nu*)i )pelului6 po+rivi+ drep+ului co*un. 435 /)c cerere) de repunere 7n +er*en ) 1o2+ )d*i26 credi+orul po)+e 1or*ul) cerere de e:ecu+)re 2ili+ 7n +er*en de 30 de -ile de l) d)+) r*,nerii de1ini+ive ) ;o+r,rii. ART. A00 Al+e di2po-i8ii )plic)3ile Prevederile pre-en+ului c)pi+ol 2e co*ple+e)- cu di2po-i8iile Codului civil privi+o)re l) pre2crip8i) e:+inc+iv.

CAPIT!L L FI Con+e2+)8i) l) e:ecu+)re

ART. A01 !3iec+ul con+e2+)8iei 415 %*po+riv) e:ecu+rii 2ili+e6 ) 7nc;eierilor d)+e de e:ecu+orul 9udec+ore2c6 precu* 0i 7*po+riv) oricrui )c+ de e:ecu+)re 2e po)+e 1)ce con+e2+)8ie de c+re cei in+ere2)8i 2)u v+*)8i prin e:ecu+)re. /e )2e*ene)6 2e po)+e 1)ce con+e2+)8ie l) e:ecu+)re 0i 7n c)-ul 7n c)re e:ecu+orul 9udec+ore2c re1u- 2 7ndepline)2c un )c+ de e:ecu+)re 2ili+ 7n condi8iile le.ii. 425 /)c nu 2C) u+ili-)+ procedur) prev-u+ l) )r+. 43A6 2e po)+e 1)ce con+e2+)8ie 0i 7n c)-ul 7n c)re 2un+ nece2)re l*uriri cu privire l) 7n8ele2ul6 7n+indere) 2)u )plic)re) +i+lului e:ecu+oriu. 435 /e )2e*ene)6 2e po)+e 1)ce con+e2+)8ie 7*po+riv) .re0i+ei 7nve2+iri cu 1or*ul e:ecu+orie ) ;o+r,rii 2)u ) unui )l+ 7n2cri26 dup c)-. 445 %*pr8ire) 3unurilor proprie+)+e co*un pe co+eCpr8i 2)u 7n devl*0ie po)+e 1i ;o+r,+6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 0i 7n c)drul 9udecrii con+e2+)8iei l) e:ecu+)re. ART. A02 Condi8iile de )d*i2i3ili+)+e 415 /)c e:ecu+)re) 2ili+ 2e 1)ce 7n +e*eiul unei ;o+r,ri 9udec+ore0+i 2)u )r3i+r)le6 de3i+orul nu v) pu+e) invoc) pe c)le de con+e2+)8ie *o+ive de 1)p+ 2)u de drep+ pe c)re leC)r 1i pu+u+ opune 7n cur2ul 9udec8ii 7n pri* in2+)n8 2)u 7n+rCo c)le de )+)c ce iC) 1o2+ de2c;i2. 425 %n c)-ul 7n c)re e:ecu+)re) 2ili+ 2e 1)ce 7n +e*eiul unui )l+ +i+lu e:ecu+oriu dec,+ o ;o+r,re 9udec+ore)2c 2)u )r3i+r)l6 2e po+ invoc) 7n con+e2+)8i) l) e:ecu+)re 0i *o+ive de 1)p+ 2)u de drep+ privi+o)re l) 1ondul drep+ului cuprin2 7n +i+lul e:ecu+oriu6 nu*)i d)c le.e) nu prevede 7n )ce2+ 2cop o )l+ c)le de )+)c. 435 Nu 2e po)+e 1)ce o nou con+e2+)8ie de c+re )cee)0i p)r+e pen+ru *o+ive c)re )u e:i2+)+ l) d)+) pri*ei con+e2+)8ii. 445 Credi+orii neur*ri+ori )u drep+ul de ) in+erveni 7n e:ecu+)re) e1ec+u)+ de )l8i credi+ori6 pen+ru ) lu) p)r+e l) e:ecu+)re 2)u l) di2+ri3uire) 2u*elor o38inu+e din ur*rire) 2ili+ ) 3unurilor de3i+orului. 4(5 %n c)-ul procedurii ur*ririi 2ili+e *o3ili)re 2)u i*o3ili)re ori ) predrii 2ili+e ) 3unului i*o3il 2)u *o3il6 con+e2+)8i) l) e:ecu+)re po)+e 1i in+rodu2 0i de o +er8

per2o)n6 7n2 nu*)i d)c )ce)2+) pre+inde un drep+ de proprie+)+e ori un )l+ drep+ re)l cu privire l) 3unul re2pec+iv. ART. A03 In2+)n8) co*pe+en+ 415 Con+e2+)8i) 2e in+roduce l) in2+)n8) de e:ecu+)re. 425 Con+e2+)8i) privind l*urire) 7n8ele2ului6 7n+inderii 2)u )plicrii +i+lului e:ecu+oriu ori privind .re0i+) 7nve2+ire cu 1or*ul e:ecu+orie ) unui 7n2cri2 2e in+roduce l) in2+)n8) c)re ) pronun8)+ ;o+r,re) ce 2e e:ecu+ 2)u6 dup c)-6 l) in2+)n8) c)re ) 7nve2+i+ cu 1or*ul e:ecu+orie 7n2cri2ul ce 2e e:ecu+. /)c o )2e*ene) con+e2+)8ie vi-e)- un +i+lu e:ecu+oriu ce nu e*)n de l) un or.)n de 9uri2dic8ie6 co*pe+en8) de 2olu8ion)re )p)r8ine in2+)n8ei de e:ecu+)re. ART. A04 Ter*enele 415 /)c prin le.e nu 2e prevede )l+1el6 con+e2+)8i) privi+o)re l) e:ecu+)re) 2ili+ propriuC-i2 2e po)+e 1)ce 7n +er*en de 1( -ile de l) d)+) c,nd: 1. con+e2+)+orul ) lu)+ cuno0+in8 de )c+ul de e:ecu+)re pe c)re 7l con+e2+G 2. cel in+ere2)+ ) pri*i+ co*unic)re) ori6 dup c)-6 7n0+iin8)re) privind 7n1iin8)re) popririi. /)c poprire) e2+e 7n1iin8)+ )2upr) unor veni+uri periodice6 +er*enul de con+e2+)8ie pen+ru de3i+or 7ncepe cel *)i +,r-iu l) d)+) e1ec+urii pri*ei re8ineri din )ce2+e veni+uri de c+re +er8ul popri+G 3. de3i+orul c)re con+e2+ e:ecu+)re) 7n20i ) pri*i+ 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2)u 2o*)8i) ori de l) d)+) c,nd ) lu)+ cuno0+in8 de pri*ul )c+ de e:ecu+)re6 7n c)-urile 7n c)re nu ) pri*i+ 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 0i nici 2o*)8i) 2)u e:ecu+)re) 2e 1)ce 1r 2o*)8ie. 425 Con+e2+)8i) 7*po+riv) 7nc;eierilor e:ecu+orului 9udec+ore2c6 7n c)-urile 7n c)re )ce2+e) nu 2un+6 po+rivi+ le.ii6 de1ini+ive6 2e po)+e 1)ce 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re. 435 Con+e2+)8i) privind l*urire) 7n8ele2ului6 7n+inderii 2)u )plicrii +i+lului e:ecu+oriu ori ce) c)re 2e re1er l) .re0i+) 7nve2+ire cu 1or*ul e:ecu+orie ) unei ;o+r,ri 2)u ) unui )l+ 7n2cri2 2e po)+e 1)ce oric,nd 7nun+rul +er*enului de pre2crip8ie ) drep+ului de ) o38ine e:ecu+)re) 2ili+. 445 /)c prin le.e nu 2e prevede )l+1el6 con+e2+)8i) prin c)re o +er8 per2o)n pre+inde c )re un drep+ de proprie+)+e 2)u un )l+ drep+ re)l )2upr) 3unului ur*ri+ po)+e 1i in+rodu2 7n +o+ cur2ul e:ecu+rii 2ili+e6 d)r nu *)i +,r-iu de 1( -ile de l) e1ec+u)re) v,n-rii ori de l) d)+) predrii 2ili+e ) 3unului.

4(5 Nein+roducere) con+e2+)8iei 7n +er*enul prev-u+ l) )lin. 445 nu 7l 7*piedic pe cel deC)l +reile) 2 70i re)li-e-e drep+ul pe c)le) unei cereri 2ep)r)+e6 7n condi8iile le.ii6 2u3 re-erv) drep+urilor de1ini+iv do3,ndi+e de c+re +er8ii )d9udec)+)ri 7n c)drul v,n-rii 2ili+e ) 3unurilor ur*ri+e. ART. A0( Condi8iile de 1or* 415 Con+e2+)8iile 2e 1)c cu re2pec+)re) cerin8elor de 1or* prev-u+e pen+ru cererile de c;e*)re 7n 9udec)+. 425 Con+e2+)+orul c)re nu locuie0+e 2)u nu )re 2ediul 7n loc)li+)+e) de re0edin8 ) in2+)n8ei po)+e6 prin c;i)r cerere) 2)6 2 70i )le). do*iciliul 2)u 2ediul proce2u)l 7n )ce)2+ loc)li+)+e6 )r+,nd per2o)n) crei) ur*e)- 2 i 2e 1)c co*unicrile. 435 %n+,*pin)re) e2+e o3li.)+orie. ART. A0@ Procedur) de 9udec)+ 415 Con+e2+)8i) l) e:ecu+)re 2e 9udec cu procedur) prev-u+ de pre-en+ul cod pen+ru 9udec)+) 7n pri* in2+)n86 c)re 2e )plic 7n *od core2pun-+or. 425 In2+)n8) 2e2i-)+ v) 2olici+) de 7nd)+ e:ecu+orului 9udec+ore2c 2 7i +r)n2*i+6 7n +er*enul 1i:)+6 copii cer+i1ic)+e de )ce2+) de pe )c+ele do2)rului de e:ecu+)re con+e2+)+e6 di2po-i8iile )r+. 2'0 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or6 0i 7i v) pune 7n vedere pr8ii in+ere2)+e 2 )c;i+e c;el+uielile oc)-ion)+e de )ce2+e). 435 Pr8ile vor 1i ci+)+e 7n +er*en 2cur+6 i)r 9udec)re) con+e2+)8iei 2e 1)ce de ur.en8 0i cu precdere. 445 L) cerere) pr8ilor 2)u )+unci c,nd )preci)- c e2+e nece2)r6 in2+)n8) v) pu+e) 2olici+) rel)8ii 0i e:plic)8ii 2cri2e de l) e:ecu+orul 9udec+ore2c. ART. A0A Cile de )+)c 415 Eo+r,re) pronun8)+ cu privire l) con+e2+)8ie po)+e 1i )+)c)+ nu*)i cu )pel6 cu e:cep8i) ;o+r,rilor pronun8)+e 7n +e*eiul )r+. A01 )lin. 445 0i )r+. A04 )lin. 4456 c)re po+ 1i )+)c)+e 7n condi8iile drep+ului co*un. 425 Eo+r,re) prin c)re 2C) 2olu8ion)+ con+e2+)8i) privind 7n8ele2ul6 7n+indere) 2)u )plic)re) +i+lului e:ecu+oriu e2+e 2upu2 )celor)0i ci de )+)c c) 0i ;o+r,re) ce 2e e:ecu+. /)c prin con+e2+)8ie 2C) ceru+ l*urire) 7n8ele2ului6 7n+inderii ori )plicrii unui +i+lu c)re nu con2+i+uie ;o+r,re ) unui or.)n de 9uri2dic8ie6 ;o+r,re) prin c)re 2C

) 2olu8ion)+ con+e2+)8i) v) pu+e) 1i )+)c)+ nu*)i cu )pel6 di2po-i8iile )lin. 415 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. ART. A0' Hu2pend)re) e:ecu+rii 415 P,n l) 2olu8ion)re) con+e2+)8iei l) e:ecu+)re 2)u ) )l+ei cereri privind e:ecu+)re) 2ili+6 l) 2olici+)re) pr8ii in+ere2)+e 0i nu*)i pen+ru *o+ive +e*einice6 in2+)n8) co*pe+en+ po)+e 2u2pend) e:ecu+)re). Hu2pend)re) 2e po)+e 2olici+) od)+ cu con+e2+)8i) l) e:ecu+)re 2)u prin cerere 2ep)r)+. 425 Pen+ru ) 2e di2pune 2u2pend)re)6 cel c)re o 2olici+ +re3uie 2 de) 7n pre)l)3il o c)u8iune6 c)lcul)+ l) v)lo)re) o3iec+ului con+e2+)8iei6 dup cu* ur*e)-: )5 de 10Q6 d)c )ce)2+ v)lo)re e2+e p,n l) 10.000 leiG 35 de 1.000 lei plu2 (Q pen+ru cee) ce dep0e0+e 10.000 leiG c5 de (.(00 lei plu2 1Q pen+ru cee) ce dep0e0+e 100.000 leiG d5 de 14.(00 lei plu2 061Q pen+ru cee) ce dep0e0+e 1.000.000 lei. 435 /)c o3iec+ul con+e2+)8iei nu e2+e ev)lu)3il 7n 3)ni6 c)u8iune) v) 1i de 1.000 lei6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re le.e) di2pune )l+1el. 445 Hu2pend)re) e:ecu+rii e2+e o3li.)+orie 0i c)u8iune) nu e2+e nece2)r d)c: 1. ;o+r,re) 2)u 7n2cri2ul c)re 2e e:ecu+ nu e2+e6 po+rivi+ le.ii6 e:ecu+oriuG 2. 7n2cri2ul c)re 2e e:ecu+ ) 1o2+ decl)r)+ 1)l2 prin+rCo ;o+r,re 9udec+ore)2c d)+ 7n pri* in2+)n8G 3. de3i+orul 1)ce dov)d) cu 7n2cri2 )u+en+ic c ) o38inu+ de l) credi+or o )*,n)re ori6 dup c)-6 3ene1ici)- de un +er*en de pl)+. 4(5 /)c 3unurile ur*ri+e 2un+ 2upu2e pieirii6 de.r)drii6 )l+errii 2)u deprecierii6 2e v) 2u2pend) nu*)i di2+ri3uire) pre8ului o38inu+ din v)lori1ic)re) )ce2+or 3unuri. 4@5 A2upr) cererii de 2u2pend)re in2+)n8)6 7n +o)+e c)-urile6 2e pronun8 prin 7nc;eiere6 c;i)r 0i 7n)in+e) +er*enului 1i:)+ pen+ru 9udec)re) con+e2+)8iei. Pr8ile vor 1i 7n+o+de)un) ci+)+e6 i)r 7nc;eiere) po)+e 1i )+)c)+ nu*)i cu )pel6 7n *od 2ep)r)+6 7n +er*en de ( -ile de l) pronun8)re pen+ru p)r+e) pre-en+6 re2pec+iv de l) co*unic)re pen+ru ce) lip2. 4A5 %n c)-uri ur.en+e 0i d)c 2C) pl+i+ c)u8iune) prev-u+ l) )lin. 4256 in2+)n8) po)+e di2pune6 prin 7nc;eiere 0i 1r ci+)re) pr8ilor6 2u2pend)re) provi-orie ) e:ecu+rii p,n l) 2olu8ion)re) cererii de 2u2pend)re. %nc;eiere) nu e2+e 2upu2 niciunei ci de )+)c. C)u8iune) depu2 po+rivi+ pre-en+ului )line)+ e2+e deduc+i3il din c)u8iune) 1in)l 2+)3ili+ de in2+)n86 d)c e2+e c)-ul.

4'5 %nc;eiere) prin c)re 2C) di2pu2 2u2pend)re) e:ecu+rii 2ili+e 2e co*unic din o1iciu 0i de 7nd)+ e:ecu+orului 9udec+ore2c. ART. A0B E1ec+ele 2olu8ionrii con+e2+)8iei 415 /)c )d*i+e con+e2+)8i) l) e:ecu+)re6 in2+)n8)6 8in,nd 2e)*) de o3iec+ul )ce2+ei)6 dup c)-6 v) 7ndrep+) ori )nul) )c+ul de e:ecu+)re con+e2+)+6 v) di2pune )nul)re) ori 7nce+)re) e:ecu+rii 7n2e0i6 v) )nul) ori l*uri +i+lul e:ecu+oriu 2)u6 c,nd )ce2+) ) 1o2+ .re0i+ 7nve2+i+6 v) )nul) 7nc;eiere) de 7nve2+ire cu 1or*ul e:ecu+orie. 425 /e )2e*ene)6 d)c prin con+e2+)8i) l) e:ecu+)re 2C) ceru+ de c+re p)r+e) in+ere2)+ 7*pr8ire) 3unurilor proprie+)+e co*un6 in2+)n8) v) ;o+r7 0i )2upr) 7*pr8elii )ce2+or)6 po+rivi+ le.ii. 435 %n c)-ul re2pin.erii con+e2+)8iei6 con+e2+)+orul po)+e 1i o3li.)+6 l) cerere6 l) de2p.u3iri pen+ru p).u3ele c)u-)+e prin 7n+,r-iere) e:ecu+rii6 i)r c,nd con+e2+)8i) ) 1o2+ e:erci+)+ cu re)Ccredin86 el v) 1i o3li.)+ 0i l) pl)+) unei )*en-i 9udici)re de l) 1.000 lei l) A.000 lei. 445 Eo+r,re) de )d*i+ere 2)u de re2pin.ere ) con+e2+)8iei6 r*)2 de1ini+iv6 v) 1i co*unic)+6 din o1iciu 0i de 7nd)+6 0i e:ecu+orului 9udec+ore2c. 4(5 /)c con+e2+)8i) e2+e )d*i26 e:ecu+orul 9udec+ore2c e2+e o3li.)+ 2 2e con1or*e-e *2urilor lu)+e 2)u di2pu2e de in2+)n8. 4@5 A+unci c,nd con+e2+)8i) ) 1o2+ re2pin26 2u*) repre-en+,nd c)u8iune) depu2 r*,ne indi2poni3ili-)+6 ur*,nd ) 2ervi l) )coperire) cre)n8elor )r+)+e l) )lin. 435 2)u ) celor 2+)3ili+e prin +i+lul e:ecu+oriu6 dup c)-6 2i+u)8ie 7n c)re 2e v) co*unic) e:ecu+orului 0i recipi2) de con2e*n)re ) )ce2+ei 2u*e. 4A5 %n c)-ul 7n c)re con2+)+ re1u-ul ne9u2+i1ic)+ )l e:ecu+orului de ) pri*i ori de ) 7nre.i2+r) cerere) de e:ecu+)re 2ili+ 2)u de ) 7ndeplini un )c+ de e:ecu+)re 2ili+ ori de ) lu) orice )l+ *2ur prev-u+ de le.e6 in2+)n8) de e:ecu+)re v) pu+e) o3li.) e:ecu+orul6 prin )cee)0i ;o+r,re6 l) pl)+) unei )*en-i 9udici)re de l) 1.000 lei l) A.000 lei6 precu* 0i6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 l) pl)+) de de2p.u3iri pen+ru p).u3) )2+1el c)u-)+. 4'5 %n 2i+u)8i) prev-u+ l) )lin. 4A56 in2+)n8) v) 2olici+) 7nc;eiere) prev-u+ l) )r+. @(( )lin. 415 2)u6 dup c)-6 )c+ul c)re con2+)+ re1u-ul e:ecu+orului 9udec+ore2c de ) 7ndeplini un )c+ de e:ecu+)re 2ili+ ori de ) lu) )l+ *2ur prev-u+ de le.e.

CAPIT!L L FII /epunere) cu )1ec+)8iune 2peci)l

ART. A10 Condi8iile 415 P,n l) r*,nere) de1ini+iv ) )d9udecrii 3unurilor 2co)2e l) v,n-)re 2ili+6 de3i+orul 2)u +er8ul .)r)n+ po)+e o38ine de21iin8)re) *2urilor )2i.ur+orii ori de e:ecu+)re6 con2e*n,nd l) uni+)+e) prev-u+ de le.e6 l) di2po-i8i) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 7n+re).) v)lo)re ) cre)n8ei6 cu +o)+e )cce2oriile 0i c;el+uielile de e:ecu+)re6 0i depun,nd dov)d) de con2e*n)re l) e:ecu+orul 9udec+ore2c. 425 A2upr) cererii de3i+orului 2)u ) +er8ului .)r)n+ e:ecu+orul 9udec+ore2c 2e v) pronun8) de ur.en86 prin 7nc;eiere6 d)+ cu ci+)re) pr8ilor6 ce v) 1i co*unic)+ de 7nd)+ pr8ilor. 435 /)c cerere) e2+e )d*i2 0i de3i+orul 2)u +er8ul .)r)n+ nu 2e opune6 e:ecu+orul 9udec+ore2c6 od)+ cu de21iin8)re) *2urilor6 v) di2pune 0i eli3er)re) 2u*ei 7n *,inile credi+orului. 445 /)c 7n2 de3i+orul 2)u +er8ul .)r)n+ v) dovedi c ) 1cu+ con+e2+)8ie 7n +er*en 0i 2e v) opune l) eli3er)re6 e:ecu+)re) e2+e 2u2pend)+ de drep+6 i)r e:ecu+orul 9udec+ore2c 2e v) pronun8) )2upr) eli3errii 2u*ei nu*)i dup ce in2+)n8) ) d)+ o ;o+r,re de1ini+iv )2upr) con+e2+)8iei re2pec+ive. ART. A11 E1ec+ele Hu*) con2e*n)+ de de3i+or 2)u de +er8ul .)r)n+6 po+rivi+ )r+. A106 v) 2ervi e:clu2iv l) pl)+) credi+orului pe 2e)*) crui) 2C) 1cu+ con2e*n)re)6 precu* 0i l) )coperire) c;el+uielilor de e:ecu+)re6 cu e:cep8i) c)-ului 7n c)re 2un+ *)i *ul8i credi+ori ur*ri+ori 2)u in+ervenien8i6 c,nd 2e v) proced) l) di2+ri3uire6 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. '(3 0i ur*+o)rele.

CAPIT!L L FIII %n+o)rcere) e:ecu+rii

ART. A12 /rep+ul l) 7n+o)rcere) e:ecu+rii 415 %n +o)+e c)-urile 7n c)re 2e de21iin8e)- +i+lul e:ecu+oriu 2)u 7n20i e:ecu+)re) 2ili+6 cel in+ere2)+ )re drep+ul l) 7n+o)rcere) e:ecu+rii6 prin re2+)3ilire) 2i+u)8iei

)n+erio)re )ce2+ei). C;el+uielile de e:ecu+)re pen+ru )c+ele e1ec+u)+e r*,n 7n 2)rcin) credi+orului. 425 #unurile )2upr) cror) 2C) 1cu+ e:ecu+)re) 2e vor re2+i+ui celui 7ndrep+8i+6 1r 7n2 ) 2e )duce )+in.ere drep+urilor de1ini+iv do3,ndi+e de +er8ii de 3unCcredin8. 435 %n c)-ul 7n c)re e:ecu+)re) 2ili+ 2C) 1cu+ prin v,n-)re) unor 3unuri *o3ile6 7n+o)rcere) e:ecu+rii 2e v) 1)ce prin re2+i+uire) de c+re credi+or ) 2u*ei re-ul+)+e din v,n-)re6 )c+u)li-)+ 7n 1unc8ie de r)+) in1l)8iei6 cu e:cep8i) 2i+u)8iei c,nd 2e )plic )r+. A@@. ART. A13 Mod)li+)+e) de re2+)3ilire 415 %n c)-ul 7n c)re in2+)n8) 9udec+ore)2c ) de21iin8)+ +i+lul e:ecu+oriu 2)u 7n20i e:ecu+)re) 2ili+6 l) cerere) celui in+ere2)+6 v) di2pune6 prin )cee)0i ;o+r,re6 0i )2upr) re2+)3ilirii 2i+u)8iei )n+erio)re e:ecu+rii. %n c)-ul 7n c)re 3unul 2upu2 e:ecu+rii 2ili+e e2+e un 3un i*o3il6 in2+)n8) v) di2pune )2upr) e1ec+urii oper)8iunilor de c)r+e 1unci)r nece2)re6 1r 7n2 ) 2e )duce )+in.ere drep+urilor de1ini+iv do3,ndi+e de +er8ii de 3unCcredin86 po+rivi+ re.ulilor de c)r+e 1unci)r. 425 /)c in2+)n8) c)re ) de21iin8)+ ;o+r,re) e:ecu+)+ ) di2pu2 re9udec)re) 7n 1ond ) proce2ului 0i nu ) lu)+ *2ur) re2+)3ilirii 2i+u)8iei )n+erio)re e:ecu+rii6 )ce)2+ *2ur 2e v) pu+e) di2pune de in2+)n8) c)re re9udec 1ondul. 435 /)c nu 2C) di2pu2 re2+)3ilire) 2i+u)8iei )n+erio)re e:ecu+rii 7n condi8iile )lin. 415 0i 4256 cel 7ndrep+8i+ o v) pu+e) cere6 pe c)le 2ep)r)+6 in2+)n8ei de e:ecu+)re. ?udec)+) 2e v) 1)ce de ur.en8 0i cu precdere6 ;o+r,re) 1iind 2upu2 nu*)i )pelului. ART. A14 C)-urile 2peci)le /)c +i+lul e:ecu+oriu e*i2 de un )l+ or.)n dec,+ o in2+)n8 9udec+ore)2c ) 1o2+ de21iin8)+ de )cel or.)n 2)u de un )l+ or.)n din )1)r) 2i2+e*ului in2+)n8elor 9udec+ore0+i6 i)r *od)li+)+e) re2+)3ilirii 2i+u)8iei )n+erio)re e:ecu+rii nu e2+e prev-u+ de le.e ori6 de0i e2+e prev-u+6 nu 2C) lu)+ )ce)2+ *2ur6 e) 2e v) pu+e) o38ine pe c)le) unei cereri in+rodu2e l) in2+)n8) prev-u+ l) )r+. A13 )lin. 435. ART. A1( E:ecu+)re) provi-orie Eo+r,re) de pri* in2+)n8 prin c)re 2C) di2pu2 re2+)3ilire) 2i+u)8iei )n+erio)re e:ecu+rii po)+e 1i d)+ cu e:ecu+)re provi-orie6 di2po-i8iile )r+. 443 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or.

TITL L II r*rire) 2ili+ )2upr) 3unurilor de3i+orului

CAPIT!L L I r*rire) *o3ili)r

HECJI NEA 1 #unurile *o3ile c)re nu 2e po+ ur*ri

ART. A1@ #unurile neur*ri3ile Nu 2un+ 2upu2e ur*ririi 2ili+e: )5 3unurile de u- per2on)l 2)u c)2nic indi2pen2)3ile +r)iului de3i+orului 0i 1)*iliei 2)le 0i o3iec+ele de cul+6 d)c nu 2un+ *)i *ul+e de )cel)0i 1elG 35 o3iec+ele indi2pen2)3ile per2o)nelor cu ;)ndic)p 0i cele de2+in)+e 7n.ri9irii 3oln)vilorG c5 )li*en+ele nece2)re de3i+orului 0i 1)*iliei 2)le pe +i*p de 3 luni6 i)r d)c de3i+orul 2e ocup e:clu2iv cu ).ricul+ur)6 )li*en+ele nece2)re p,n l) nou) recol+6 )ni*)lele de2+in)+e o38inerii *i9lo)celor de 2u3-i2+en8 0i 1ur)9ele nece2)re pen+ru )ce2+e )ni*)le p,n l) nou) recol+G d5 co*3u2+i3ilul nece2)r de3i+orului 0i 1)*iliei 2)le 2oco+i+ pen+ru 3 luni de i)rnG e5 2cri2orile6 1o+o.r)1iile 0i +)3lourile per2on)le 2)u de 1)*ilie 0i )l+ele )2e*ene)G 15 3unurile decl)r)+e neur*ri3ile 7n c)-urile 0i 7n condi8iile prev-u+e de le.e. ART. A1A #unurile de2+in)+e e:erci+rii ocup)8iei 2)u pro1e2iei de3i+orului 415 #unurile c)re 2erve2c l) e:erci+)re) ocup)8iei 2)u pro1e2iei de3i+orului6 per2o)n 1i-ic6 nu po+ 1i 2upu2e ur*ririi 2ili+e dec,+ 7n lip2 de )l+e 3unuri ur*ri3ile 0i nu*)i pen+ru o3li.)8ii de 7n+re8inere6 c;irii6 )ren-i 2)u )l+e cre)n8e privile.i)+e )2upr) *o3ilelor.

425 /)c de3i+orul 2e ocup cu ).ricul+ur)6 nu vor 1i ur*ri+e6 7n *2ur) nece2)r con+inurii lucrrilor 7n ).ricul+ur6 inven+)rul ).ricol6 inclu2iv )ni*)lele de *unc6 1ur)9ele pen+ru )ce2+e )ni*)le 0i 2e*in8ele pen+ru cul+ur) p*,n+ului6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re )2upr) )ce2+or 3unuri e:i2+ un drep+ re)l de .)r)n8ie 2)u un privile.iu pen+ru .)r)n+)re) cre)n8ei. ART. A1' Li*i+ele ur*ririi veni+urilor 3ne0+i 415 H)l)riile 0i )l+e veni+uri periodice6 pen2iile )cord)+e 7n c)drul )2i.urrilor 2oci)le6 precu* 0i )l+e 2u*e ce 2e pl+e2c periodic de3i+orului 0i 2un+ de2+in)+e )2i.urrii *i9lo)celor de e:i2+en8 )le )ce2+ui) po+ 1i ur*ri+e: )5 p,n l) 9u*+)+e din veni+ul lun)r ne+6 pen+ru 2u*ele d)+or)+e cu +i+lu de o3li.)8ie de 7n+re8inere 2)u )loc)8ie pen+ru copiiG 35 p,n l) o +rei*e din veni+ul lun)r ne+6 pen+ru orice )l+e d)+orii. 425 /)c 2un+ *)i *ul+e ur*riri )2upr) )celei)0i 2u*e6 ur*rire) nu po)+e dep0i 9u*+)+e din veni+ul lun)r ne+ )l de3i+orului6 indi1eren+ de n)+ur) cre)n8elor6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re le.e) prevede )l+1el. 435 Feni+urile din *unc 2)u orice )l+e 2u*e ce 2e pl+e2c periodic de3i+orului 0i 2un+ de2+in)+e )2i.urrii *i9lo)celor de e:i2+en8 )le )ce2+ui)6 7n c)-ul 7n c)re 2un+ *)i *ici dec,+ cu)n+u*ul 2)l)riului *ini* ne+ pe econo*ie6 po+ 1i ur*ri+e nu*)i )2upr) pr8ii ce dep0e0+e 9u*+)+e din )ce2+ cu)n+u*. 445 A9u+o)rele pen+ru inc)p)ci+)+e +e*por)r de *unc6 co*pen2)8i) )cord)+ 2)l)ri)8ilor 7n c)- de de21)cere ) con+r)c+ului individu)l de *unc pe 3)-) oricror di2po-i8ii le.)le6 precu* 0i 2u*ele cuveni+e 0o*erilor6 po+rivi+ le.ii6 nu po+ 1i ur*ri+e dec,+ pen+ru 2u*e d)+or)+e cu +i+lu de o3li.)8ie de 7n+re8inere 0i de2p.u3iri pen+ru rep)r)re) d)unelor c)u-)+e prin *o)r+e 2)u prin v+*ri corpor)le6 d)c le.e) nu di2pune )l+1el. 4(5 r*rire) drep+urilor prev-u+e l) )lin. 445 2e v) pu+e) 1)ce 7n li*i+) ) 9u*+)+e din cu)n+u*ul )ce2+or). 4@5 Hu*ele re8inu+e po+rivi+ prevederilor )lin. 415 C 445 2e eli3ere)- 2)u 2e di2+ri3uie po+rivi+ )r+. '(3 0i ur*+o)rele. 4A5 Aloc)8iile de 2+)+ 0i inde*ni-)8iile pen+ru copii6 )9u+o)rele pen+ru 7n.ri9ire) copilului 3oln)v6 )9u+o)rele de *)+erni+)+e6 cele )cord)+e 7n c)- de dece26 3ur2ele de 2+udii )cord)+e de 2+)+6 diurnele6 precu* 0i orice )l+e )2e*ene) inde*ni-)8ii cu de2+in)8ie 2peci)l6 2+)3ili+e po+rivi+ le.ii6 nu po+ 1i ur*ri+e pen+ru niciun 1el de d)+orii. ART. A1B H)nc8iune)

Renun8)re) l) 3ene1iciul di2po-i8iilor prev-u+e 7n )r+icolele din pre-en+) 2ec8iune6 precu* 0i ur*rire) ori ce2iune) 1cu+ cu 7nclc)re) )ce2+or di2po-i8ii 2un+ nule de drep+.

HECJI NEA ) 2C) Procedur) ur*ririi *o3ili)re

K 1. Hec;e2+r)re) 3unurilor *o3ile

ART. A20 Indic)re) 3unurilor )2upr) cror) 2 2e 1)c e:ecu+)re) Pen+ru re)li-)re) cre)n8elor 2)le6 credi+orul v) pu+e) ur*ri 3unurile *o3ile )le de3i+orului6 )1l)+e l) )ce2+) 2)u l) )l+e per2o)ne. Credi+orul po)+e indic) 3unurile *o3ile )2upr) cror) )r voi 2 2e 1)c e:ecu+)re). /)c e:ecu+orul 9udec+ore2c )preci)- c prin v)lori1ic)re) )ce2+or 3unuri nu 2e )2i.ur re)li-)re) drep+urilor credi+orului6 el v) ur*ri 0i )l+e 3unuri. ART. A21 Aplic)re) 2ec;e2+rului )2upr) 3unurilor de3i+orului 415 /)c 7n +er*en de o -i de l) co*unic)re) 2o*)8iei 7n2o8i+e de 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii de3i+orul nu pl+e0+e 2u*) d)+or)+6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) proced) l) 2ec;e2+r)re) 3unurilor *o3ile ur*ri3ile )le de3i+orului6 7n vedere) v)lori1icrii lor6 c;i)r d)c )ce2+e) 2un+ de8inu+e de un +er8. 425 %n c)-ul 7n c)re e:i2+ pericol eviden+ de 2u2+r).ere ) 3unurilor de l) ur*rire6 l) 2olici+)re) credi+orului 1cu+ 7n cuprin2ul cererii de e:ecu+)re6 in2+)n8)6 prin 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii6 v) di2pune 2ec;e2+r)re) 3unurilor ur*ri3ile od)+ cu co*unic)re) 2o*)8iei c+re de3i+or. %n )ce2+ c)-6 2e v) 1)ce *en8iune) core2pun-+o)re 7n c;i)r 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii. 435 Pen+ru 3unurile 2ec;e2+r)+e )2i.ur+or nu e2+e nece2)r o nou 2ec;e2+r)re6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 1iind 7n2 o3li.)+ 2 veri1ice d)c 3unurile re2pec+ive 2e .2e2c l) locul )plicrii 2ec;e2+rului 0i d)c nu )u 1o2+ 2u32+i+ui+e 2)u de.r)d)+e6 precu* 0i 2 2ec;e2+re-e )l+e 3unuri )le de3i+orului6 7n c)-ul 7n c)re cele .2i+e l) veri1ic)re nu 2un+ 2u1icien+e pen+ru re)li-)re) cre)n8ei.

445 %n c)-ul 7n c)re 2e )1ir* c unele 3unuri )p)r8in )l+ei per2o)ne6 d)r drep+urile )ce2+ei) nu 2un+ eviden+e6 e:ecu+orul v) 2ec;e2+r) 3unurile6 7n2 v) 1)ce *en8iune 7n proce2ulCver3)l de 2ec;e2+ru de2pre drep+urile pre+in2e. ART. A22 Hec;e2+r)re) 3unurilor )1l)+e 7n *,inile +er8ilor 415 Hec;e2+rul 2e v) pu+e) )plic) 0i )2upr) 3unurilor )p)r8in,nd de3i+orului6 d)r de8inu+e de un +er86 )1)r nu*)i d)c )ce2+) din ur* nu recuno)0+e c 3unurile )p)r8in de3i+orului ur*ri+. /)c +er8ul recuno)0+e c 3unurile )p)r8in de3i+orului6 e2+e o3li.)+ 2 decl)re d)c le de8ine 7n +e*eiul vreunui +i+lu 0i 2 7n*,ne-e e:ecu+orului o copie cer+i1ic)+ ) )ce2+ui)6 d)c e2+e c)-ul. 425 /)c +er8ul de8in+or nu recuno)0+e c 3unurile )p)r8in de3i+orului6 d)r credi+orul pre+inde 0i 1)ce dov)d) c 3unurile re2pec+ive 2un+ )le )ce2+ui)6 in2+)n8) de e:ecu+)re v) pu+e)6 prin 7nc;eiere de1ini+iv6 d)+ cu ci+)re) 7n +er*en 2cur+ ) pr8ilor6 2 7l )u+ori-e-e pe e:ecu+or 2 con+inue )plic)re) 2ec;e2+rului. 435 Ter8ul de8in+or c)re )re un drep+ de 1olo2in8 )2upr) 3unului 2ec;e2+r)+ po)+e 2 ce)r in2+)n8ei de e:ecu+)re 2 1ie )u+ori-)+ 2 1olo2e)2c 7n con+inu)re 3unul6 d)c pen+ru )ce2+) e:i2+ o )2i.ur)re 1)cul+)+iv con+r) d)unelor ori ur*e)- 2 1ie con+r)c+)+6 7n +er*enul 1i:)+ de in2+)n86 dup c)-. %n +o)+e c)-urile6 )cordul credi+orului ur*ri+or 7n )ce2+ 2en2 2upline0+e )u+ori-)8i) in2+)n8ei de e:ecu+)re. ART. A23 Concur2ul 1or8ei pu3lice 415 Pre-en8) unui ).en+ de poli8ie6 unui 9)nd)r* 2)u ) )l+or ).en8i )i 1or8ei pu3lice v) 1i nece2)r6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 7n ur*+o)rele 2i+u)8ii: 1. d)c u0ile i*o3ilului de3i+orului 2)u )l +er8ului de8in+or 2un+ 7ncui)+e 0i )ce2+) re1u- 2 le de2c;idG 2. d)c ei re1u- 2 de2c;id c)*erele 2)u *o3ileleG 3. d)c de3i+orul 2)u +er8ul de8in+or lip2e0+e 0i 7n i*o3il nu 2e .2e0+e nicio per2o)n *)9or 2)u ni*eni nu d cur2 2olici+rii e:ecu+orului de de2c;idere ) u0ilor i*o3ilului. 425 /up de2c;idere) u0ilor 2)u *o3ilelor6 pre-en8) celor *en8ion)8i l) )lin. 415 v) pu+e) 1i 2uplini+ prin 2 *)r+ori )2i2+en8i. 435 %n )1)r) 2i+u)8iilor prev-u+e l) )lin. 4156 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) pu+e) de )2e*ene)6 cere concur2ul 1or8ei pu3lice6 1ie pen+ru ) 7nl+ur) 7*po+rivire) l) 2ec;e2+ru6 1ie pen+ru p2+r)re) ordinii 7n +i*pul 2ec;e2+rrii. ART. A24

/e2c;idere) 7ncperilor 0i *o3ilelor %n +o)+e c)-urile6 7ncperile 0i *o3ilele 2e vor de2c;ide +rep+)+6 pe *2ur ce 3unurile 2ec;e2+r)+e 2e vor +rece 7n proce2ulCver3)l de 2ec;e2+ru. ART. A2( P)r+icip)re) 2peci)li0+ilor E:ecu+orul 9udec+ore2c v) pu+e) recur.e6 d)c e2+e c)-ul6 0i l) 2erviciile unor 2peci)li0+i6 pen+ru de2c;idere) loc)lului6 7ncperilor6 c)2elor de 1ier 0i ) oricror )l+e *o3ile 7n c)re 2e )1l 3unurile ce ur*e)- ) 1i 2ec;e2+r)+e6 pen+ru iden+i1ic)re) )ce2+or) ori pen+ru ) )2i.ur) +r)n2por+ul lor6 dup c)-. ART. A2@ Hec;e2+rul )2upr) 3unurilor )1l)+e 7n c)2e+e 7nc;iri)+e /i2po-i8iile )r+. A23 C A2( 2un+ )plic)3ile 7n *od core2pun-+or 0i 7n c)-ul c,nd 2ec;e2+rul 2e 7n1iin8e)- )2upr) con8inu+ului c)2e+elor 7nc;iri)+e de de3i+or l) in2+i+u8ii de credi+ 2)u l) )l+e uni+8i 2peci)li-)+e. ART. A2A Iden+i1ic)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c e2+e o3li.)+ 2 iden+i1ice 3unurile 2ec;e2+r)+e prin+rCun 2e*n di2+inc+iv6 pu+,nd 0i 1o+o.r)1i) 2)u 1il*) 3unurile 2ec;e2+r)+e. 425 /)c de3i+orul cere c) 3unurile 2 1ie )0e-)+e 7n+rCo 7ncpere cu in+rri 2i.il)+e6 )ce2+ 2e*n nu 2e v) )plic). ART. A2' Hec;e2+rul )2upr) 3unurilor de9) iden+i1ic)+e 415 /)c )ni*)lele 2)u o3iec+ele 2ec;e2+r)+e 2un+ iden+i1ic)+e6 po+rivi+ unor di2po-i8ii le.)le6 prin 7n2cri2uri eli3er)+e ori cer+i1ic)+e de o )u+ori+)+e 2)u in2+i+u8ie pu3lic6 2e v) 1)ce *en8iune de2pre )plic)re) 2ec;e2+rului pe )ce2+e 7n2cri2uri. 425 %n c)-ul 7n c)re de3i+orul nu )re 2)u re1u- 2 7n18i0e-e 7n2cri2urile re2pec+ive6 e:ecu+orul v) proced) l) )plic)re) unui 2e*n di2+inc+iv )2upr) )ce2+or 3unuri6 d)c )ce2+ lucru e2+e po2i3il6 2)u6 l) cerere) credi+orului6 l) ridic)re) 0i 7ncredin8)re) lor unui cu2+ode de2e*n)+ de credi+or6 pe r2pundere) )ce2+ui). To)+e c;el+uielile e1ec+u)+e cu )plic)re) )ce2+or *2uri vor 1i )v)n2)+e de credi+or 0i 2upor+)+e de de3i+or 7n c)drul c;el+uielilor de e:ecu+)re. ART. A2B Hec;e2+r)re) )u+ove;iculelor

415 %n c)drul procedurii de ur*rire ) unui )u+ove;icul6 proprie+)+e) de3i+orului6 e:ecu+orul 9udec+ore2c po)+e di2pune 2ec;e2+r)re) )celui 3un6 1c,nd *en8iune) )ce2+ei *2uri 0i pe cer+i1ic)+ul de 7n*)+ricul)re6 precu* 0i pe c)r+e) de iden+i+)+e ) )u+ove;iculului re2pec+iv. /)c )ce)2+ din ur* *2ur nu po)+e 1i )plic)+ din di1eri+e *o+ive6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) *en8ion) )ce2+ )2pec+ 7n proce2ulCver3)l de 2ec;e2+ru6 precu* 0i c)u-ele c)re )u du2 l) cre)re) )ce2+ei 2i+u)8ii. 425 Au+ove;iculul v) 1i 2ec;e2+r)+ prin )plic)re) de 2i.ilii 2)u d)+ 7n cu2+odi) unei per2o)ne )le2e cu precdere de c+re credi+or. n e:e*pl)r )l proce2uluiCver3)l de ur*rire ) )celui )u+ove;icul v) 1i co*unic)+ )+,+ or.)nelor de poli8ie ru+ier6 c,+ 0i or.)nelor 1i2c)le 7n r)-) cror) ) 1o2+ 7n*)+ricul)+ )cel 3un6 pen+ru ) no+) )ce)2+ *2ur 7n eviden8ele proprii. /)c indi2poni3ili-)re) )u+ove;iculului 0i ) docu*en+elor preci-)+e l) )lin. 415 nu po)+e 1i re)li-)+ l) +er*enul l) c)re e:ecu+orul 9udec+ore2c ) di2pu2 )plic)re) *2urii 2ec;e2+rului6 proce2ulCver3)l v) 1i co*unic)+ 2erviciului de poli8ie ru+ier6 c)re v) pu+e) opri 7n +r)1ic )u+ove;iculul ur*ri+6 indi1eren+ de locul 7n c)re )ce2+) 2e )1l. 435 !r.)nul de poli8ie ru+ier v) pu+e) opri 7n +r)1ic )u+ove;iculul 2ec;e2+r)+ 0i v) proced) l) ridic)re) cer+i1ic)+ului de 7n*)+ricul)re6 ) cr8ii de iden+i+)+e6 pun,nd 7n vedere conduc+orului )u+ove;iculului c 3unul e2+e 2ec;e2+r)+ 0i 2 2e pre-in+e 7n+rC un +er*en re-on)3il l) e:ecu+orul 9udec+ore2c. To+od)+ v) )nun8)6 de 7nd)+6 e:ecu+orul 9udec+ore2c c)re ) )plic)+ *2ur) prev-u+ l) )lin. 415. Ace)2+ oper)8iune v) 1i con2e*n)+ de c+re or.)nul de poli8ie 7n+rCun proce2Cver3)l6 7n c)re 2e v) 1)ce 0i o de2criere 2u*)r ) )u+ove;iculului 2ec;e2+r)+6 o copie ) )ce2+ui) 1iind re*i2 conduc+orului )u+ove;iculului. A+,+ docu*en+ele6 c,+ 0i o copie ) proce2uluiC ver3)l vor 1i +ri*i2e e:ecu+orului 9udec+ore2c c)re ) )plic)+ *2ur) 2ec;e2+rului )2upr) )celui )u+ove;icul. 445 E:ecu+orul 9udec+ore2c po)+e )plic)6 de )2e*ene)6 *2ur) 2ec;e2+rului )2upr) unui )u+ove;icul 7n 3)-) d)+elor o38inu+e de l) 2erviciul pu3lic co*uni+)r re.i* per*i2e de conducere 0i 7n*)+ricul)re ) ve;iculelor6 d)c de3i+orul 7n c)u- e2+e proprie+)rul 7nre.i2+r)+ )l )celui 3un6 poli8i) ru+ier6 7n 3)-) proce2uluiCver3)l co*unic)+ de e:ecu+orul 9udec+ore2c6 ur*,nd ) proced) po+rivi+ )lin. 425 0i 435. 4(5 Au+ove;iculul 2upu2 2ec;e2+rului po+rivi+ di2po-i8iilor pre-en+ului )r+icol v) pu+e) 1i 1olo2i+ de c+re de3i+or p,n l) v)lori1ic)re6 d)c )ce2+) depune 2)u re*i+e e:ecu+orului 9udec+ore2c o poli8 de )2i.ur)re ne.oci)3il6 l) o 2u* )2i.ur)+ cel pu8in e.)l cu v)lo)re) de )2i.ur)re ) )u+ove;iculului. ART. A30 Hec;e2+rul 3unurilor )1ec+)+e unor .)r)n8ii re)le 415 /)c )2upr) 3unului ce 2e 2ec;e2+re)- e:i2+ un drep+ re)l de .)r)n8ie con2+i+ui+ 7n 1)vo)re) unei +er8e per2o)ne6 e:ecu+orul 9udec+ore2c6 lu,nd cuno0+in8

de2pre )ce2+ drep+6 v) 7n0+iin8) )ce) per2o)n de2pre )plic)re) 2ec;e2+rului 0i o v) ci+) l) +o)+e +er*enele 1i:)+e pen+ru v,n-)re) 3unului re2pec+iv. 425 /e2pre )plic)re) 2ec;e2+rului 2e v) 1)ce *en8iune 7n Ar;iv) Elec+ronic de G)r)n8ii Re)le Mo3ili)re 2)u 7n )l+e re.i2+re de pu3lici+)+e6 dup c)-. ART. A31 Pu3lici+)+e) 2ec;e2+rului /e2pre )plic)re) 2ec;e2+rului 2e v) 1)ce *en8iune6 l) cerere) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 7n Ar;iv) Elec+ronic de G)r)n8ii Re)le Mo3ili)re6 7n re.i2+rul 2ucce2or)l 8inu+ de c)*er) no+)rilor pu3lici 2)u 7n )l+e re.i2+re de pu3lici+)+e6 dup c)-. ART. A32 Hec;e2+rul )2upr) 3unurilor )n+erior 2ec;e2+r)+e 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c c)re6 pre-en+,nduC2e l) do*iciliul ori l) 2ediul de3i+orului6 +er8ului de8in+or 2)u )l cu2+odelui6 v) .2i 7n1iin8)+ o )l+ ur*rire6 dup ce v) lu) o copie de pe proce2ulCver3)l re2pec+iv6 )1l)+ 7n *,n) de3i+orului6 +er8ului de8in+or 2)u )l cu2+odelui ori l) do*iciliul 2)u 2ediul )ce2+ui)6 v) 7nc;ei) un proce2C ver3)l 7n c)re v) )r+) nu*ele 0i c)li+)+e) celui c)re ) 1cu+ ur*rire) )n+erio)r 0i v) decl)r) )cele)0i 3unuri 2ec;e2+r)+e 0i de el. 425 E:ecu+orul v) pu+e)6 7n )cel)0i +i*p6 2 2ec;e2+re-e 0i )l+e 3unuri c)re nu )u 1o2+ ur*ri+e )n+erior. 435 ! copie cer+i1ic)+ ) proce2uluiCver3)l de 2ec;e2+ru v) 1i co*unic)+ or.)nului de e:ecu+)re c)re ) 7ncepu+ *)i 7n+,i ur*rire). 445 %n )ce2+ c)-6 ur*ririle 2e 2oco+e2c cone:)+e6 1iind )plic)3ile di2po-i8iile )r+. @446 i)r credi+orul pen+ru c)re 2C) 7n1iin8)+ 2ec;e2+rul v) pu+e) con+inu) ur*rire) c;i)r d)c pri*ul credi+or ur*ri+or 2C) de2i2+)+ de l) ur*rire. ART. A33 Proce2ulCver3)l de 2ec;e2+ru 415 E1ec+u)re) 2ec;e2+rului 2e v) con2+)+) de 7nd)+ 7n+rCun proce2Cver3)l c)re v) prevede)6 7n )1)r) d)+elor 0i *en8iunilor prev-u+e l) )r+. @@B )lin. 4156 ur*+o)rele: )5 2o*)8i) de pl)+ 1cu+ ver3)l de3i+orului 0i r2pun2ul lui6 d)c ) 1o2+ pre-en+G 35 enu*er)re)6 de2criere) 0i ev)lu)re)6 dup )preciere) e:ecu+orului6 d)c e2+e po2i3il6 ) 1iecrui 3un *o3il 2ec;e2+r)+G c5 indic)re) 3unurilor c)re6 1iind e:cep+)+e de l) ur*rire6 nu )u 1o2+ 2ec;e2+r)+e6 7n c)-ul 7n c)re 3unurile 2ec;e2+r)+e nu )coper cre)n8)G

d5 *en8ion)re) drep+urilor pre+in2e de )l+e per2o)ne )2upr) 3unurilor 2ec;e2+r)+eG e5 )r+)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e )2upr) cror) e:i2+ un drep+ re)l de .)r)n8ie con2+i+ui+ 7n 1)vo)re) unei +er8e per2o)neG 15 )r+)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e c)re )u 1o2+ 2i.il)+e 2)u ridic)+eG .5 )r+)re) per2o)nei crei) i 2e l)2 7n cu2+odie 3unurile 2ec;e2+r)+e. 425 Proce2ulCver3)l 2e v) 2e*n) de e:ecu+or 0i de per2o)nele c)re6 po+rivi+ le.ii6 )u )2i2+)+ l) )plic)re) 2ec;e2+rului. /)c ele nu po+ ori re1u- 2 2e*ne-e6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) *en8ion) )ce)2+ 7*pre9ur)re 7n proce2ulCver3)l. 435 C,+e un e:e*pl)r )l proce2uluiCver3)l de 2ec;e2+ru 2e v) pred) de3i+orului 2)u6 dup c)-6 +er8ului de8in+or 0i cu2+odelui6 )ce2+) din ur* 2e*n,nd cu *en8iune) de pri*ire ) 3unurilor 7n p2+r)re. /)c )ce2+e per2o)ne nu 2un+ pre-en+e ori re1u- 2 pri*e)2c un e:e*pl)r )l proce2uluiCver3)l6 2e v) proced) po+rivi+ di2po-i8iilor privi+o)re l) co*unic)re) 0i 7n*,n)re) ci+)8iilor. ART. A34 Indi2poni3ili-)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e /in *o*en+ul 2ec;e2+rrii 3unurilor6 de3i+orul nu *)i po)+e di2pune de ele pe +i*pul c,+ dure)- e:ecu+)re)6 2u3 2)nc8iune) unei )*en-i 9udici)re de l) 2.000 lei l) 10.000 lei6 d)c 1)p+) nu con2+i+uie in1r)c8iune. /i2po-i8iile )r+. 1'4 C 1'@ 2un+ )plic)3ile. ART. A3( P2+r)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e 415 #unurile 2ec;e2+r)+e 2e l)26 cu )cordul credi+orului6 7n cu2+odi) de3i+orului 2)u ) +er8ului de8in+or ori po+ 1i lu)+e 7n cu2+odie de credi+or6 d)c de3i+orul nu 2e opune. 425 /)c e:i2+ pericolul c) de3i+orul 2)u +er8ul de8in+or 2 7n2+rine-e6 2 2u32+i+uie ori 2 de+eriore-e 3unurile 2ec;e2+r)+e6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) proced) l) 2i.il)re) 2)u l) ridic)re) lor. 435 /)c de3i+orul 2)u +er8ul de8in+or re1u- 2 pri*e)2c 7n cu2+odie 3unurile 2)u nu e2+e pre-en+ l) )plic)re) 2ec;e2+rului6 precu* 0i 7n c)-ul ridicrii 3unurilor6 e:ecu+orul 9udec+ore2c d 7n p2+r)re 3unurile 2ec;e2+r)+e unui cu2+ode6 nu*i+ cu precdere din+re per2o)nele de2e*n)+e de credi+or. Cu2+odele +re3uie 2 1ie *)9or 0i 7ndeo30+e cuno2cu+ c) 1iind 2olv)3il. El po)+e 1i o3li.)+ de in2+)n86 l) cerere) credi+orului 2)u ) e:ecu+orului6 0i l) d)re) unei c)u8iuni. Ho8ul6 rudele 2)u )1inii de3i+orului6 p,n l) )l p)+rule) .r)d inclu2iv6 ori per2o)nele )1l)+e 7n 2erviciul lui nu vor pu+e) 1i de2e*n)8i cu2+o-i dec,+ cu )cordul credi+orului.

445 Hu*ele 7n lei 2)u 7n v)lu+6 +i+lurile de v)lo)re6 o3iec+ele din *e+)le pre8io)2e 0i pie+rele pre8io)2e 2e ridic 0i 2e pred)u de e:ecu+or6 pe 3)- de proce2Cver3)l6 7n cu2+odi) unor in2+i+u8ii de credi+ 2)u ) unei )l+e en+i+8i )u+ori-)+e 7n )ce2+ 2cop. 4(5 !3iec+ele de )r+6 colec8iile de v)lo)re6 o3iec+ele de *u-eu 0i )l+ele )2e*ene) 2e ridic 0i 2e pred)u de e:ecu+or6 pe 3)- de proce2Cver3)l6 7n cu2+odi) *u-eelor 2)u ) unei )l+e en+i+8i )u+ori-)+e pen+ru depo-i+)re) )ce2+or). 4@5 /)c en+i+8ile )r+)+e l) )lin. 445 0i 4(5 re1u- 2 i) 7n cu2+odie 3unurile 2ec;e2+r)+e6 2e )plic di2po-i8iile )lin. 415 C 435. 4A5 %n +o)+e c)-urile6 e:ecu+orul 9udec+ore2c p2+re)- dov)d) depunerii v)lorilor re2pec+ive6 i)r 7n c)-ul +i+lurilor de v)lo)re6 cu* 2un+ )c8iunile 2)u o3li.)8iunile no*in)+ive ori l) pur++or6 v) 2e2i-) de 7nd)+ in2+)n8) de e:ecu+)re pen+ru ) lu) *2urile nece2)re pen+ru con2erv)re) 0i )d*ini2+r)re) +i+lurilor 0i nu*ire)6 d)c e2+e c)-ul6 ) unui cur)+or 2peci)l6 c)re 2 e:erci+e drep+urile )1eren+e )ce2+or). 4'5 %n c)-ul +i+lurilor de credi+ +r)n2*i2i3ile prin .ir6 e:ecu+orul v) 1)ce *en8iune pe +i+luri de2pre )plic)re) 2ec;e2+rului6 cu preci-)re) d)+ei c,nd ) 1o2+ 1cu+ *en8iune). /up 1)cere) *en8iunii6 +i+lurile 2ec;e2+r)+e nu vor *)i pu+e) 1i .ir)+e6 i)r de3i+orul *en8ion)+ 7n +i+lul de credi+ nu 2e v) *)i pu+e) li3er) v)l)3il dec,+ con2e*n,nd 2u*) l) en+i+)+e) prev-u+ de le.e 0i depun,nd recipi2) l) e:ecu+or. 4B5 Hec;e2+r)re) +i+lurilor no*in)+ive 2e v) no+i1ic) 2ocie+8ii 2)u in2+i+u8iei e*i+en+e6 precu* 0i 2ocie+8ii ori )l+ei per2o)ne crei) iC)u 1o2+ d)+e 7n p2+r)re 2)u )d*ini2+r)re6 2pre ) 2e 1)ce *en8iune de2pre 2ec;e2+ru 7n re.i2+rul re2pec+iv. ART. A3@ H+r*u+)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e Nici cu2+odele6 nici de3i+orul 2)u +er8ul de8in+or nu vor pu+e) +r)n2por+) 3unurile 2ec;e2+r)+e din locul unde )u 1o2+ )u+ori-)8i 2 le p2+re-e6 dec,+ cu 7ncuviin8)re) e:ecu+orului 9udec+ore2c. %n )ce2+ din ur* c)-6 c;el+uielile de +r)n2por+ vor 1i )v)n2)+e de p)r+e) in+ere2)+. ART. A3A Re*uner)8i) cu2+odelui 415 %n c)-ul 7n c)re cu2+ode e2+e o )l+ per2o)n dec,+ de3i+orul 2)u +er8ul de8in+or6 )ce2+) v) )ve) drep+ul l) o re*uner)8ie6 ce 2e v) 1i:) de e:ecu+or6 prin 7nc;eiere6 8in,nd 2e)*) de )c+ivi+)+e) depu26 i)r 7n c)-ul uni+8ilor 2peci)li-)+e6 de +)ri1ele 2)u pre8urile pr)c+ic)+e de )ce2+e) pen+ru 2ervicii 2i*il)re. Re*uner)8i) 0i c;el+uielile cu2+odelui vor pu+e) 1i pl+i+e cu )n+icip)8ie de c+re credi+orul ur*ri+or c)re le v) prelu) cu precdere din pre8ul 3unurilor ur*ri+e. 425 %nc;eiere) prin c)re e2+e 1i:)+ re*uner)8i) cu2+odelui 2e d cu ci+)re) pr8ilor.

ART. A3' R2pundere) cu2+odelui Cu2+odele6 precu* 0i orice )l+e per2o)ne 7n2rcin)+e cu p)-) 3unurilor 2ec;e2+r)+e vor r2punde pen+ru orice p).u3 )du2 credi+orului 2)u de3i+orului din c)u-) ne.li9en8ei lor 0i vor 1i 7nlocui8i6 po+rivi+ di2po-i8iilor re1eri+o)re l) nu*ire) cu2+o-ilor6 pu+,nd 1i cond)*n)8i6 d)c e2+e c)-ul6 0i l) pedep2ele prev-u+e de le.e) pen)l. ART. A3B Li3er)re) +er8ului de8in+or 415 Ter8ul de8in+or 2e v) pu+e) li3er)6 7n cur2ul 2ec;e2+rului6 de 3unurile de3i+orului ur*ri+6 d)c o3li.)8i) lui de re2+i+uire e2+e )9un2 l) 2c)den8. 425 %n )ce2+ 2cop6 el v) pu+e) cere e:ecu+orului 9udec+ore2c 7ncuviin8)re) de ) depune 3unurile 2ec;e2+r)+e l) el6 7n *,inile unei )l+e per2o)ne. E:ecu+orul 2e v) pronun8) de ur.en86 prin 7nc;eiere6 d)+ cu ci+)re) +er8ului de8in+or6 ) de3i+orului 0i ) credi+orului ur*ri+or6 )2upr) per2o)nei crei) 3unurile ur*e)- 2 1ie 7ncredin8)+e. Credi+orul ur*ri+or 0i de3i+orul vor pu+e) conveni c) ele 2 1ie 7ncredin8)+e c;i)r de3i+orului. 435 /)c credi+orul ur*ri+or 0i de3i+orul nu vor cde) de )cord6 e:ecu+orul v) 7ncredin8) 3unurile 2ec;e2+r)+e unei per2o)ne de2e*n)+e de credi+or. 445 %ncredin8)re) 3unurilor 7n *,inile per2o)nei )ccep+)+e 2)u de2e*n)+e6 po+rivi+ )lin. 425 0i 4356 v) 1i con2+)+)+ prin+rCun proce2Cver3)l 2e*n)+ de e:ecu+or 0i cu2+ode. ART. A40 !prire) ur*ririi 415 /e3i+orul v) pu+e) 7*piedic) )plic)re) 2ec;e2+rului 2)u6 dup c)-6 v) pu+e) o38ine ridic)re) lui nu*)i d)c: 1. pl+e0+e cre)n8)6 inclu2iv )cce2oriile 0i c;el+uielile de e:ecu+)re6 7n *,inile credi+orului 2)u repre-en+)n+ului 2u )v,nd procur 2peci)l. %n )ce2+ c)-6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 7n+oc*i un proce2Cver3)l con2+)+,nd )c;i+)re) in+e.r)l ) d)+oriei 0i v) pred) credi+orului +i+lul e:ecu+oriu6 *en8ion,nd pe )ce2+) 2+in.ere) +o+)l ) o3li.)8iei6 i)r de3i+orului6 un cer+i1ic)+ con2+)+)+or )l 7ndeplinirii in+e.r)le ) o3li.)8iilor de *)i 2u2G 2. 1)ce depunere) cu )1ec+)8iune) 2peci)l prev-u+ l) )r+. A10 )lin. 415 0i pred e:ecu+orului recipi2) de con2e*n)re. %n )ce2+ c)-6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) eli3er) de3i+orului o dov)d de pri*ire ) recipi2ei6 v) 7nc;ei) un proce2Cver3)l 7n c)re v) 1)ce )ce)2+ con2+)+)re 0i6 d)c de3i+orul nu ) 1cu+ 0i con+e2+)8ie 7n condi8iile )lin. 4256 v) opri ur*rire) 2)u6 dup c)-6 v) di2pune ridic)re) 2ec;e2+rului.

%n c)- con+r)r6 d)c de3i+orul ) 1cu+ con+e2+)8ie6 e:ecu+orul v) depune de 7nd)+ proce2ulCver3)l con2+)+)+or od)+ cu recipi2)6 l) in2+)n8) de e:ecu+)re6 c)re 2e v) pronun8) de ur.en86 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. A0@. P,n l) 2olu8ion)re) con+e2+)8iei6 ur*rire) e2+e 2u2pend)+ de drep+. 425 %n c)-ul prev-u+ l) )lin. 415 pc+. 26 d)c de3i+orul 1)ce con+e2+)8ie 0i 2e opune eli3errii 2u*ei con2e*n)+e6 el o v) pu+e) depune c;i)r 7n *,n) e:ecu+orului6 od)+ cu recipi2) de con2e*n)re ) 2u*ei6 2u3 lu)re de dov)d6 2)u o v) pu+e) in+roduce direc+ l) in2+)n8) co*pe+en+6 7n +er*en de ( -ile de l) d)+) proce2uluiCver3)l 7n+oc*i+ de e:ecu+or6 c)- 7n c)re o copie de pe con+e2+)8ie v) 1i 7n*,n)+ 0i e:ecu+orului. 435 Con+e2+)8i) 2e v) 1)ce cu re2pec+)re) condi8iilor de 1or* prev-u+e l) )r+. A0(. 445 /)c +er*enul prev-u+ l) )lin. 425 ) e:pir)+ 1r c) de3i+orul 2 1i depu2 ori in+rodu2 con+e2+)8ie6 depunere) cu )1ec+)8iune 2peci)l 2e v) 2oco+i drep+ pl)+ 1cu+ credi+orului6 i)r )ce2+) v) pu+e) 2 ridice 2u*) con2e*n)+6 7n +e*eiul unei 7nc;eieri ) e:ecu+orului 9udec+ore2c d)+e de ur.en86 cu ci+)re) pr8ilor. ART. A41 Con+inu)re) ur*ririi 415 %n orice )l+e c)-uri dec,+ cele prev-u+e l) )r+. A406 de3i+orul 2)u o )l+ per2o)n in+ere2)+ nu po)+e opri v,n-)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e6 d)r po)+e con+e2+) e:ecu+)re)6 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. A01 0i ur*+o)rele. 425 Ter8ul c)re con+e2+ e:ecu+)re) nu v) pu+e) dovedi cu *)r+ori drep+ul 2u de proprie+)+e )2upr) 3unurilor *o3ile 2ec;e2+r)+e 7n locuin8) 2)u 7n+reprindere) de3i+orului ur*ri+6 7n )1)r de c)-ul c,nd6 1)8 de pro1e2i) 2)u co*er8ul con+e2+)+orului ori de3i+orului6 o )2e*ene) dov)d devine )d*i2i3il. 435 Ho8ul con+e2+)+or c)re locuie0+e cu 2o8ul de3i+or 0i c)re nu e:erci+ o pro1e2ie 0i nici nu e:plo)+e)- o 7n+reprindere nu v) pu+e) dovedi drep+ul 2u de proprie+)+e )2upr) 3unurilor *o3ile 2ec;e2+r)+e dec,+ cu conven8i) *)+ri*oni)l 2)u cu )l+e 7n2cri2uri cu d)+ cer+6 din c)re 2 re-ul+e c )ce2+e) iC)u )p)r8inu+ 0i 7n)in+e de c2+orie ori c leC) do3,ndi+ ul+erior prin don)8ie 2)u *o0+enire ori6 d)c l) d)+) do3,ndirii )ve) 3unuri proprii6 c leC) do3,ndi+ prin cu*pr)re ori 7n )l+ *od. Ace)2+ di2po-i8ie nu 2e )plic 7n2 7n privin8) 3unurilor c)re6 7n *od vdi+ 2)u prin de2+in)8i) lor6 )p)r8in 2o8ului de3i+orului ur*ri+.

K 2. F)lori1ic)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e

ART. A42 Mod)li+8ile de v)lori1ic)re 415 /)c 7n +er*en de 1( -ile de l) )plic)re) 2ec;e2+rului nu )u 1o2+ pl+i+e 2u*) d)+or)+6 +o)+e )cce2oriile 0i c;el+uielile de e:ecu+)re6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) proced) l) v)lori1ic)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e prin v,n-)re l) lici+)8ie pu3lic6 v,n-)re direc+ 2)u prin )l+e *od)li+8i )d*i2e de le.e. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 v,n-)re) 2e v) pu+e) 1)ce de 7nd)+ ce 3unurile )u 1o2+ 2ec;e2+r)+e6 d)c )ce2+e) 2un+ 2upu2e pieirii6 de.r)drii6 )l+errii 2)u deprecierii ori d)c p2+r)re) lor )r prile9ui c;el+uieli di2propor8ion)+ de *)ri 7n r)por+ cu v)lo)re) lor. ART. A43 F,n-)re) )*i)3il 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c6 cu )cordul credi+orului6 po)+e 2 7i 7ncuviin8e-e de3i+orului 2 procede-e el 7n2u0i l) v)lori1ic)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e. %n )ce2+ c)-6 de3i+orul e2+e o3li.)+ 2 7l in1or*e-e 7n 2cri2 pe e:ecu+or de2pre o1er+ele pri*i+e6 indic,nd6 dup c)-6 nu*ele 2)u denu*ire) 0i )dre2) po+en8i)lului cu*pr+or6 precu* 0i +er*enul 7n c)re )ce2+) din ur* 2e )n.)9e)- 2 con2e*ne-e pre8ul propu2. 425 /)c p,n l) 7*plinire) +er*enului prev-u+ l) )lin. 415 +er8ul cu*pr+or nu con2e*ne)- pre8ul o1eri+ l) di2po-i8i) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 2e v) 1i:) +er*en pen+ru v,n-)re l) lici+)8ie pu3lic6 po+rivi+ )r+. A4A. ART. A44 F,n-)re) direc+ 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c po)+e6 de )2e*ene)6 proced)6 cu )cordul )*3elor pr8i6 l) v)lori1ic)re) 3unurilor ur*ri+e prin v,n-)re direc+ cu*pr+orului c)re o1er cel pu8in pre8ul 2+)3ili+ po+rivi+ )r+. A4A. 425 Ter*enul pen+ru v,n-)re) direc+ v) 1i 2+)3ili+ prin )cordul pr8ilor. /e3i+orul 0i credi+orul vor 1i 7n0+iin8)8i de2pre -iu)6 or) 0i locul v,n-rii6 precu* 0i de2pre o1er+) de pre8 depu2 de po+en8i)lul cu*pr+or. 435 L) d)+) v,n-rii6 e:ecu+orul v) 7n+oc*i proce2ulCver3)l prev-u+ l) )r+. A@26 di2po-i8iile )ce2+ui )r+icol 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. /)c vreun) din+re pr8i lip2e0+e l) e1ec+u)re) v,n-rii6 e:ecu+orul 7i v) co*unic) o copie cer+i1ic)+ de pe proce2ulCver3)l privind v,n-)re). ART. A4( F,n-)re) 2ili+

%n lip2) )cordului pr8ilor 2)u d)c v,n-)re) direc+ ori )*i)3il nu 2e re)li-e)-6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) proced) l) v,n-)re) prin lici+)8ie pu3lic ) 3unurilor 2ec;e2+r)+e. ART. A4@ F,n-)re) +i+lurilor de v)lo)re 0i ) unor 3unuri cu re.i* de circul)8ie 2peci)l 415 Ti+lurile de credi+ 0i orice )l+e v)lori 2)u *r1uri ne.oci)3ile l) 3ur2ele de v)lori6 3ur2ele de *r1uri ori pe )l+e pie8e 2e vor pu+e) vinde prin in+er*ediul 3ur2ei celei *)i )propi)+e6 re2pec+iv prin 2i2+e*ul )l+ern)+iv de +r)n-)c8ion)re6 cu 1or*ele 0i condi8iile prev-u+e de le.e) 2peci)l. 425 !3iec+ele din *e+)le pre8io)2e 0i pie+rele pre8io)2e6 *i9lo)cele de pl)+ 2+rine 0i )l+e +i+luri de v)lo)re dec,+ cele )r+)+e l) )lin. 415 vor 1i v)lori1ic)+e6 7n condi8iile le.ii6 prin en+i+8i )u+ori-)+e6 dup c)-6 i)r o3iec+ele de )r+6 colec8iile de v)lo)re 0i o3iec+ele de *u-eu6 prin or.)nele 0i 7n condi8iile prev-u+e de le.e. Hu*ele o38inu+e din v,n-)re 2e vor con2e*n) l) en+i+)+e) indic)+ de e:ecu+orul 9udec+ore2c. 435 F,n-)re) )c8iunilor l) 2ocie+8ile 7nc;i2e 0i ) pr8ilor 2oci)le 2e 1)ce 7n *od )*i)3il6 po+rivi+ )r+. A436 i)r 7n lip26 de c+re e:ecu+or6 prin lici+)8ie pu3lic6 d)c le.e) nu prevede un 2i2+e* 2peci)l privind circul)8i) )ce2+or). 445 /)c v,n-)re) 3unurilor prev-u+e l) )lin. 435 2e 1)ce de c+re e:ecu+or 2)u de c+re un ).en+ 2peci)li-)+6 )ce2+) v) 7n+oc*i un c)ie+ de 2)rcini c)re6 7n )1)r) )l+or *en8iuni prev-u+e de le.e6 v) cuprinde6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii v,n-rii6 )c+ul con2+i+u+iv )l 2ocie+8ii6 nu*rul 0i 1elul )c8iunilor 2)u pr8ilor 2oci)le 2upu2e v,n-rii6 .)r)n8iile con2+i+ui+e )2upr) lor6 cl)u-ele 2peci)le privind v,n-)re) 2)u ce2iune) )ce2+or) 0i drep+urile de pre1erin8 )cord)+e )2oci)8ilor6 2i+u)8i) 1in)nci)r )nu)l pe ul+i*ele dou e:erci8ii 1in)nci)re6 precu* 0i orice docu*en+e nece2)re pen+ru )preciere) con2i2+en8ei 0i v)lorii drep+urilor 2ocie+)re )1eren+e )c8iunilor 2)u pr8ilor 2oci)le 2co)2e l) v,n-)re. 4(5 C)ie+ul de 2)rcini v) 1i co*unic)+ de3i+orului6 credi+orului6 2ocie+8ii e*i+en+e 0i celorl)l8i )2oci)8i6 pen+ru ) 1or*ul) even+u)le o3iec8iuni6 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re6 2u3 2)nc8iune) decderii. E:ecu+orul 9udec+ore2c v) 2olu8ion) o3iec8iunile6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 d)+ cu ci+)re) pr8ilor. /)c nu 2e 1or*ule)- o3iec8iuni 2)u )ce2+e) 2un+ re2pin2e6 i)r 7nc;eiere) nu e2+e )+)c)+ de c+re cei in+ere2)8i6 ur*rire) v) con+inu)6 po+rivi+ le.ii. 4@5 Re.ulile 2peci)le privind v,n-)re) +i+lurilor de v)lo)re prev-u+e 7n pre-en+ul )r+icol r*,n )plic)3ile.

K 3. F,n-)re) l) lici+)8ie pu3lic

ART. A4A Ev)lu)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e 415 Cu oc)-i) )plicrii 2ec;e2+rului6 e:ecu+orul 9udec+ore2c e2+e o3li.)+ 2 iden+i1ice 0i 2 ev)lue-e 3unurile 2ec;e2+r)+e6 7n )1)r de c)-urile 7n c)re )ce)2+) nu e2+e cu pu+in8. #unurile vor 1i ev)lu)+e l) v)lo)re) lor de circul)8ie6 r)por+)+ l) pre8urile *edii de pi)8 din loc)li+)+e) re2pec+iv. 425 Hep)r)+ de pre8ul 3unurilor 2e v) de+er*in) 0i v)lo)re) drep+urilor re)le de 1olo2in86 po+rivi+ cri+eriilor )r+)+e l) )lin. 4156 i)r d)c )ce)2+) nu e2+e cu pu+in86 2e v) )pel) l) un e:per+. 435 L) cerere) pr8ilor in+ere2)+e 2)u 7n c)-ul 7n c)re nu po)+e proced) el 7n2u0i l) ev)lu)re6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) nu*i un e:per+ c)re 2 1i:e-e pre8ul pen+ru v,n-)re) 3unurilor 2ec;e2+r)+e. 445 E:ecu+orul v) di2pune c) e:per+ul 2 1i:e-e pre8ul6 prin+rCun r)por+ 2cri26 c)re v) 1i pred)+ cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e de -iu) 1i:)+ pen+ru v,n-)re. 4(5 Cerere) de e:per+i- v) 1i 1cu+ de pr8i6 7n *od ver3)l6 l) d)+) 2ec;e2+rrii 3unurilor6 1iind con2e*n)+ 7n proce2ulCver3)l de 2ec;e2+ru6 2)u 7n 2cri26 7n +er*en de ( -ile de l) d)+) co*unicrii proce2uluiCver3)l de 2ec;e2+ru6 2u3 2)nc8iune) decderii. 4@5 E:ecu+orul 2e v) pronun8) de ur.en86 1r ci+)re) pr8ilor6 )2upr) cererii de e:per+i-6 prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 c)re v) cuprinde 2+)3ilire) onor)riului provi-oriu ce 2e cuvine e:per+ului 0i +er*enul 7n c)re +re3uie depu2 r)por+ul con1or* )lin. 445. 4A5 !nor)riul provi-oriu v) 1i depu2 de p)r+e) in+ere2)+6 2u3 2)nc8iune) decderii6 7n cel *ul+ ( -ile de l) co*unic)re) )d*i+erii cererii de e:per+i-. 4'5 E:per+ul v) ci+) pr8ile. Ace2+e) po+ de2e*n) e:per8i con2ilieri6 di2po-i8iile )r+. 324 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. 4B5 /)c e:per+ul nu v) depune r)por+ul 7n +er*enul 1i:)+ ori d)c din c)u-) nere2pec+rii +er*enului ) c)u-)+ )*,n)re) v,n-rii6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 in2+)n8) de e:ecu+)re po)+e lu) 7*po+riv) )ce2+ui) *2urile prev-u+e l) )r+. 1'2 )lin. 415 pc+. 2 li+. d5 0i l) )r+. 1'4. ART. A4' &i:)re) +er*enului de lici+)8ie 415 /)c v)lori1ic)re) 3unurilor ur*e)- 2 2e 1)c prin v,n-)re l) lici+)8ie pu3lic6 e:ecu+orul 9udec+ore2c6 7n +er*en de cel *ul+ o -i de l) e:pir)re) +er*enelor prev-u+e l) )r+. A42 )lin. 415 2)u l) )r+. A436 i)r6 7n c)-ul 3unurilor )r+)+e l) )r+. A42 )lin. 4256 de l) d)+) proce2uluiCver3)l de 2ec;e2+ru6 v) 1i:)6 prin 7nc;eiere de1ini+iv6 d)+ cu ci+)re) 7n +er*en 2cur+ ) pr8ilor6 -iu)6 or) 0i locul lici+)8iei.

425 F,n-)re) nu 2e v) pu+e) 1)ce 7n *)i pu8in de dou 2p+*,ni6 nici 7n *)i *ul+ de 4 2p+*,ni de l) d)+) e:pirrii +er*enelor prev-u+e l) )r+. A42 )lin. 415 2)u l) )r+. A436 i)r6 7n c)-ul 3unurilor prev-u+e l) )r+. A42 )lin. 4256 de l) d)+) proce2uluiC ver3)l de 2ec;e2+ru. 435 Ter*enul 2e v) pu+e) 2cur+) 2)u prelun.i6 d)c )+,+ credi+orul6 c,+ 0i de3i+orul o vor cere. ART. A4B Locul lici+)8iei 415 F,n-)re) l) lici+)8ie 2e v) 1)ce l) locul unde 2e )1l 3unurile 2ec;e2+r)+e 2)u6 d)c e:i2+ *o+ive +e*einice6 7n )l+ loc. 425 %n c)-ul c,nd 7n loc)li+)+e e:i2+ +,r.uri o1ici)le recuno2cu+e 0i 8inu+e 7n *od o3i0nui+ cel pu8in o d)+ pe 2p+*,n6 v,n-)re) vi+elor 2e v) 1)ce o3li.)+oriu 7n )cele +,r.uri6 7n -ilele 0i orele de +,r.6 c;i)r d)c +,r.urile )r cde) 7n -ilele nelucr+o)re 2)u de 2r3+o)re le.)l6 1r ) 1i nece2)r 7ncuviin8)re) in2+)n8ei de e:ecu+)re. 435 /e )2e*ene)6 d)c 7n loc)li+)+e e:i2+ 3ur2e de *r1uri 2)u cere)le6 +o)+e *r1urile 2)u cere)lele c)re 2un+ co+)+e l) )ce2+e 3ur2e 2e vor vinde6 l) cerere) credi+orului 2)u ) de3i+orului6 prin in+er*ediul lor. ART. A(0 %n0+iin8)re) pr8ilor 0i ) +er8ului de8in+or 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c 7i v) 7n0+iin8) pe credi+or6 de3i+or 0i +er8ul de8in+or )l 3unurilor 2ec;e2+r)+e de2pre -iu)6 or) 0i locul v,n-rii l) lici+)8ie6 po+rivi+ di2po-i8iilor privi+o)re l) co*unic)re) 0i 7n*,n)re) ci+)8iilor6 cu cel pu8in 4' de ore 7n)in+e de +er*enul 1i:)+ pen+ru v,n-)re. /)c 7n2 credi+orul6 de3i+orul 0i +er8ul de8in+or )u 1o2+ pre-en8i 7n -iu) c,nd 2C) 1i:)+ d)+) lici+)8iei 0i )u lu)+ cuno0+in8 7n 2cri2 de )ce2+ +er*en6 ei nu vor *)i 1i 7n0+iin8)8i. 425 /)c 2e v,nd +i+luri de v)lo)re c)re nu 2un+ ne.oci)+e l) 3ur2) de v)lori 2)u 7n+rCun 2i2+e* )l+ern)+iv de +r)n-)c8ion)re6 7n condi8iile )r+. A4@ )lin. 4356 vor 1i 7n0+iin8)8i 2ocie+)+e) e*i+en+ ) +i+lului 2)u +er8ul crui) )ce2+e) iC)u 1o2+ 7ncredin8)+e 2pre p2+r)re ori )d*ini2+r)re6 precu* 0i ceil)l8i )2oci)8i ori *o0+eni+orii )ce2+or)6 d)c )u drep+uri de pre1erin8 l) v,n-)re. ART. A(1 Pu3lici+)+e) v,n-rii 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) 7n+oc*i )nun8urile de v,n-)re6 pe c)re le v) )1i0) cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e de 8inere) lici+)8iei l) locul lici+)8iei6 l) 2ediul e:ecu+orului 9udec+ore2c6 )l pri*riei de l) locul v,n-rii 3unurilor 0i )l in2+)n8ei de e:ecu+)re6

precu* 0i 7n )l+e locuri pu3lice6 unde conduc+orii )ce2+or) )u o3li.)8i) crerii condi8iilor nece2)re )1i0rii pu3lic)8iilor de v,n-)re6 1r ) i*pune +):e 2)u con+r)pre2+)8ii. /e )2e*ene)6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 7n+oc*i 0i pu3lic)8ii de v,n-)re pe c)re le v) )duce l) cuno0+in8) pu3licului prin unul din+re -i)rele loc)le 2)u6 7n lip26 din+re cele de circul)8ie n)8ion)l6 prin -i)re6 revi2+e 2)u )l+e pu3lic)8ii e:i2+en+e ce 2un+ de2+in)+e co*erci)li-rii unor 3unuri de n)+ur) celor 2co)2e l) v,n-)re6 precu* 0i pe p).ini de in+erne+ de2c;i2e 7n )cel)0i 2cop. 425 Pu3lic)8iile 0i )nun8urile de v,n-)re vor cuprinde: )5 denu*ire) 0i 2ediul or.)nului de e:ecu+)reG 35 nu*rul do2)rului de e:ecu+)reG c5 nu*ele e:ecu+orului 9udec+ore2cG d5 nu*ele6 prenu*ele 0i do*iciliul 2)u6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul de3i+orului 0i credi+oruluiG e5 -iu)6 or) 0i locul lici+)8ieiG 15 indic)re) 0i de2criere) 2u*)r ) 3unurilor ce vor 1i v,ndu+e l) lici+)8ie pu3lic6 cu )r+)re) pen+ru 1iec)re ) pre8ului de 7ncepere ) lici+)8iei6 c)re e2+e pre8ul prev-u+ 7n proce2ulCver3)l de 2ec;e2+ru 2)u6 dup c)-6 cel 2+)3ili+ prin e:per+i-G 7n c)-ul +i+lurilor de v)lo)re nene.oci)3ile6 2e v) indic) 0i locul de l) c)re po)+e 1i procur)+6 pe c;el+ui)l) 2olici+)n+ului6 c)ie+ul de 2)rcini prev-u+ l) )r+. A4@ )lin. 445G .5 *en8iune)6 d)c v) 1i c)-ul6 c 3unurile 2e v,nd .rev)+e de drep+urile re)le de 1olo2in86 do3,ndi+e ul+erior 7n2crierii vreunei ipo+eci 0i c6 7n c)-ul 7n c)re cre)n8ele credi+orilor ur*ri+ori nu )r 1i )coperi+e l) pri*) lici+)8ie6 2e v) proced)6 7n )cee)0i -i6 l) o nou lici+)8ie pen+ru v,n-)re) 3unurilor li3ere de )cele drep+uri. Pre8ul de l) c)re vor 7ncepe )ce2+e lici+)8ii v) 1i cel prev-u+ l) )r+. A(' )lin. 4@5 0i 4A5G ;5 locul 0i d)+) )1i0rii6 7n c)-ul )nun8urilor de v,n-)reG i5 2e*n+ur) 0i 0+)*pil) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 7n c)-ul )nun8urilor de v,n-)re. 435 %ndeplinire) )ce2+or 1or*)li+8i 2e v) con2+)+) prin proce2eCver3)le 7nc;ei)+e de e:ecu+orul 9udec+ore2c. 445 C;el+uielile de )1i0)re 0i pu3lic)re vor 1i )v)n2)+e de c+re credi+orul ur*ri+or6 c)re le v) prelu) din pre8ul 3unurilor ur*ri+e. 4(5 %n c)-ul nere2pec+rii di2po-i8iilor pre-en+ului )r+icol6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 in2+)n8) de e:ecu+)re po)+e lu) 7*po+riv) e:ecu+orului 9udec+ore2c *2urile prev-u+e l) )r+. 1'2 )lin. 415 pc+. 2 li+. ;5 0i l) )r+. 1'4. 4@5 Men8iunile de l) )lin. 425 li+. )5 0i c5 C i5 2un+ prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii.

ART. A(2 Re2+r,n.ere) 1or*)li+8ilor de pu3lici+)+e 415 Prin e:cep8ie de l) di2po-i8iile )r+. A(16 7n c)-ul 7n c)re e:ecu+)re) 2e 1)ce 7n +e*eiul unui +i+lu e:ecu+oriu privi+or l) o cre)n8 ) crei v)lo)re nu dep0e0+e (.000 lei 2)u )+unci c,nd 3unurile 2un+ 2upu2e pieirii6 de.r)drii6 )l+errii ori deprecierii6 oric)re )r 1i v)lo)re) +i+lului e:ecu+oriu6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) pu+e) 2 re2+r,n. 1or*)li+8ile de pu3lici+)+e nu*)i l) )1i0)re 0i 2 2cur+e-e )+,+ +er*enul de 7n0+iin8)re ) de3i+orului 0i ) +er8ului de8in+or6 c,+ 0i +er*enul de )1i0)re6 7n *2ur) 7n c)re )ce)2+) )r 1i 2u1icien+ pen+ru 7n0+iin8)re) celor in+ere2)8i. 425 Credi+orul6 de3i+orul 0i +er8ul de8in+or vor pu+e) 1i 7ncuno0+in8)8i prin +ele.r)*6 +ele1): 2)u prin )l+e *i9lo)ce c)re )2i.ur +r)n2*i+ere) +e:+ului )c+ului 0i con1ir*)re) pri*irii lui. ART. A(3 Re1)cere) 1or*)li+8ilor de pu3lici+)+e 415 /)c din orice c)u- v,n-)re) 2e )*,n6 7ncuno0+in8)re) celor in+ere2)8i 0i 1or*)li+8ile de pu3lici+)+e 2e vor 7ndeplini 0i pen+ru noul +er*en6 c)re nu v) pu+e) 1i *)i 2cur+ de o 2p+*,n 0i nici *)i lun. de dou 2p+*,ni. 425 /)c v,n-)re) nu 2e po)+e +er*in) 7n )cee)0i -i6 e) v) con+inu) 7n -iu) ur*+o)re6 i)r e:ecu+orul 9udec+ore2c v) )duce ver3)l l) cuno0+in8) celor pre-en8i6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re )*3ele pr8i 2un+ de )cord cu )*,n)re) lici+)8iei. %n )ce2+ din ur* c)-6 co2+ul 1or*)li+8ilor de pu3lici+)+e v) 1i 2upor+)+ 7n *od e.)l de )*3ele pr8i6 di2po-i8iile )r+. A(1 )lin. 445 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. ART. A(4 Pre.+ire) lici+)8iei 415 %n -iu) 1i:)+ pen+ru v,n-)re6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 2e v) duce l) locul unde 2e )1l 3unurile 2ec;e2+r)+e6 v) ridic) 2i.iliile 2)u v) pri*i 3unurile de l) per2o)n) crei) iC)u 1o2+ 7ncredin8)+e6 eli3er,nduCi c;i+)n8 de pri*ire. 425 E:ecu+orul v) veri1ic)6 dup proce2ulCver3)l de 2ec;e2+ru6 nu*rul 0i 2+)re) 3unurilor 0i v) con2+)+) +o)+e )ce2+e)6 precu* 0i lip2urile .2i+e6 7n proce2ulCver3)l de lici+)8ie. 435 /)c v,n-)re) 2e v) 1)ce 7n )l+ loc dec,+ )cel) unde 2e .2e2c 3unurile ce ur*e)- 2 1ie v,ndu+e6 ele vor 1i du2e 7n )cel loc6 pe c;el+ui)l) credi+orului6 7n condi8iile )r+. A(1 )lin. 445. ART. A(( A*,n)re) lici+)8iei

415 L) cerere) pr8ii in+ere2)+e 1cu+6 2u3 2)nc8iune) decderii6 7n)in+e de 7ncepere) lici+)8iei6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) )*,n) v,n-)re) 7n c)-ul nere2pec+rii +er*enelor de 7n0+iin8)re ) credi+orului6 de3i+orului 2)u +er8ului de8in+or ori6 dup c)-6 ) +er*enelor de )1i0)re 2)u pu3lic)re ) v,n-rii. L) )ce2+ +er*en6 c)re nu po)+e 1i *)i lun. de 20 de -ile de l) d)+) 1i:)+ pen+ru pri*) v,n-)re6 2e vor re1)ce 1or*)li+8ile de pu3lici+)+e 7nclc)+e6 cu re2pec+)re) di2po-i8iilor )r+. A(1. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 nu 2un+ )plic)3ile l) v,n-)re) 3unurilor 2upu2e pieirii6 de.r)drii6 )l+errii 2)u deprecierii6 c)- 7n c)re p)r+e) in+ere2)+ v) pu+e) 2olici+) nu*)i lu)re) *2urilor prev-u+e l) )r+. A(2. ART. A(@ P)r+icip)n8ii l) lici+)8ie 415 Po)+e p)r+icip) l) lici+)8ie orice per2o)n c)re )re c)p)ci+)+e deplin de e:erci8iu6 precu* 0i c)p)ci+)+e) de ) do3,ndi 3unurile 2co)2e l) lici+)8ie6 d)c nu e2+e 7ndeo30+e cuno2cu+ c) 1iind in2olv)3il. 425 /e3i+orul ur*ri+ nu v) pu+e) 1i )d9udec)+)r6 nici per2on)l6 nici prin per2o)n in+erpu2. 435 Credi+orii ur*ri+ori 2)u in+ervenien8i nu po+6 nici per2on)l6 nici prin per2o)ne in+erpu2e6 2 )d9udece 3unurile o1eri+e 2pre v,n-)re l) un pre8 *)i *ic de A(Q din pre8ul 2+)3ili+ po+rivi+ )r+. A4A )lin. 415 2)u 435. ART. A(A G)r)n8i) de p)r+icip)re 415 P)r+icip)n8ii l) lici+)8ie +re3uie 2 con2e*ne-e6 cel *)i +,r-iu p,n l) 7ncepere) lici+)8iei6 l) di2po-i8i) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 cel pu8in 10Q din pre8ul de 7ncepere ) lici+)8iei pen+ru 3unurile pe c)re in+en8ione)- 2 le cu*pere. 425 Credi+orii ur*ri+ori 2)u in+ervenien8i nu )u o3li.)8i) de ) depune .)r)n8i) prev-u+ l) )lin. 415. 435 /)c 7n loc)li+)+e) unde )re loc lici+)8i) nu 1unc8ione)- nicio uni+)+e din+re cele prev-u+e de le.e pen+ru ) 1)ce )2+1el de oper)8iuni 2)u d)c lici+)8i) 2e de210o)r 7n locuri i-ol)+e6 .)r)n8i) po)+e 1i depu2 0i l) e:ecu+orul 9udec+ore2c6 pe 3)- de c;i+)n8 de pri*ire6 1c,nduC2e *en8iune de2pre )ce)2+) 7n proce2ulCver3)l de lici+)8ie. ART. A(' E1ec+u)re) lici+)8iei 415 F,n-)re) l) lici+)8ie 2e v) 1)ce 7n *od pu3lic de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c6 c)re v) o1eri 3unurile 2pre v,n-)re prin 3 2+ri.ri 2ucce2ive.

425 Pre8ul de l) c)re 7ncepe lici+)8i) e2+e cel prev-u+ 7n pu3lic)8ii 2)u )nun8uri6 po+rivi+ )r+. A(1 )lin. 425. 435 %n r)por+ cu n)+ur) 2)u cu de2+in)8i) lor6 3unurile 2e vor vinde 1iec)re 7n p)r+e 2)u *)i *ul+e 7*preun6 8in,nduC2e 2e)*) 7n +o)+e c)-urile c) prin *odul de v,n-)re )ce2+e) 2 nu 2e deprecie-e. 445 %n c)-ul c,nd de l) de3i+or 2C)u ridic)+ 0i 2u*e de 3)ni6 v,n-)re) celorl)l+e 3unuri nu 2e v) pu+e) 1)ce dec,+ 7n *2ur) 7n c)re )cele 2u*e nu )coper cre)n8) credi+orului ur*ri+or 0i )cce2oriile )ce2+ei)6 7*preun cu c;el+uielile de e:ecu+)re. 4(5 #unul 2e )d9udec celui c)re6 dup 3 2+ri.ri 2ucce2ive6 1cu+e l) in+erv)le de +i*p c)re 2 per*i+ op8iuni 0i 2upr)lici+ri6 o1er pre8ul cel *)i *)re6 i)r )+unci c,nd e:i2+ un 2in.ur concuren+6 )ce2+) ) o1eri+ pre8ul de 7ncepere ) lici+)8iei. 4@5 /)c 3unul e2+e .rev)+ de vreun drep+ re)l de 1olo2in86 do3,ndi+ ul+erior 7n2crierii vreunei ipo+eci6 l) pri*ul +er*en de v,n-)re 2+ri.rile vor 7ncepe de l) pre8ul cel *)i *)re o1eri+ 2)u6 7n lip26 de l) cel 1i:)+ 7n pu3lic)8ie6 di*inu)+ cu v)lo)re) )ce2+or drep+uri 2oco+i+ po+rivi+ )r+. A4A )lin. 425. 4A5 /)c din c)u-) e:i2+en8ei drep+urilor )r+)+e l) )lin. 4@5 nu 2C) pu+u+ o38ine un pre8 2u1icien+ pen+ru )coperire) cre)n8elor ipo+ec)re 7n2cri2e )n+erior6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) relu) 7n )cee)0i -i lici+)8i) pen+ru v,n-)re) 3unului li3er de )cele drep+uriG 7n )ce2+ c)-6 2+ri.rile vor 7ncepe de l) pre8ul *en8ion)+ 7n pu3lic)8i) de v,n-)re6 1r 2cdere) )r+)+ l) )lin. 4@5. 4'5 /)c nu 2e o38ine pre8ul de 7ncepere ) lici+)8iei6 l) )cel)0i +er*en 3unul v) 1i din nou 2co2 l) v,n-)re6 c)- 7n c)re lici+)8i) v) 7ncepe de l) pre8ul de A(Q din cel prev-u+ 7n pu3lic)8ii 2)u )nun8uri6 i)r 3unul v) 1i v,ndu+ celui c)re v) o1eri pre8ul cel *)i *)re. 4B5 /)c nu 2e o1er nici pre8ul *ini* prev-u+ l) )lin. 4'56 lici+)8i) 2e v) )*,n) l) un )l+ +er*en6 pen+ru c)re 2e vor 7ndeplini din nou 1or*)li+8ile de pu3lici+)+e prev-u+e l) )r+. A(1. L) )ce2+ +er*en6 c)re nu po)+e 1i *)i lun. de 20 de -ile de l) d)+) pri*ei lici+)8ii6 lici+)8i) v) 7ncepe de l) (0Q din pre8ul ini8i)l prev-u+ 7n pu3lic)8ii 2)u )nun8uri. /)c nu 2e v) o38ine nici )ce2+ pre86 3unurile vor 1i v,ndu+e6 l) )cel)0i +er*en6 l) cel *)i *)re pre8 o1eri+6 c;i)r 0i )+unci c,nd l) lici+)8ie 2C) pre-en+)+ un 2in.ur o1er+)n+. 4105 %n +o)+e c)-urile6 l) pre8 e.)l6 v) 1i pre1er)+ cel c)re )re un drep+ de pree*p8iune )2upr) 3unului ur*ri+. 4115 /i2po-i8iile )lin. 4'5 0i 4B5 nu 2un+ )plic)3ile l) v,n-)re) 3unurilor 2upu2e pieirii6 de.r)drii6 )l+errii 2)u deprecierii. %n )ce2+e c)-uri6 v,n-)re) 2e v) 1)ce l) orice pre8 0i oric)re )r 1i nu*rul concuren8ilor6 c;i)r l) pri*ul +er*en. 4125 E:ecu+orul v) 8ine o li2+ cu 3unurile v,ndu+e 0i pre8ul cu c)re 2C)u v,ndu+.

ART. A(B E:erci+)re) drep+ului de pree*p8iune /)c nu ) p)r+icip)+ l) lici+)8ie6 7n +er*en de ( -ile de l) )d9udec)re) 3unului6 cel c)re e2+e +i+ul)rul unui drep+ de pree*p8iune v) pu+e) 2 70i e:erci+e drep+ul6 prin+rCo decl)r)8ie 2cri2 )dre2)+ e:ecu+orului 9udec+ore2c6 0i 2 con2e*ne-e pre8ul l) c)re )ce2+) ) 1o2+ )d9udec)+6 2u3 2)nc8iune) decderii. %n )ce2+ din ur* c)-6 +i+ul)rul drep+ului de pree*p8iune v) 1i 2oco+i+ )d9udec)+)r 0i v) 1i 8inu+ de pl)+) pre8ului 7n condi8iile )r+. A@0. ART. A@0 /epunere) 0i con2e*n)re) pre8ului 415 /up )d9udec)re) 3unului6 )d9udec)+)rul e2+e o3li.)+ 2 depun de 7nd)+ 7n+re.ul pre86 7n nu*er)r ori cu ordin de pl)+ 2)u orice )l+ in2+ru*en+ le.)l de pl)+G l) cerere) 2)6 )ccep+)+ de credi+or 2)u de repre-en+)n+ul 2u6 pre8ul 2e v) pu+e) depune 0i ul+erior6 7n cel *ul+ ( -ile de l) d)+) lici+)8iei. 425 %n c)-ul 7n c)re )d9udec)+)r e2+e 7n2u0i credi+orul ur*ri+or 0i nu p)r+icip )l8i credi+ori l) ur*rire 2)u6 de0i p)r+icip6 )ce0+i) 2e )1l 7n+rCun r)n. de pre1erin8 in1erior credi+orului )d9udec)+)r6 el v) pu+e) depune 7n con+ul pre8ului cre)n8) 2)6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e. /)c pre8ul 3unului e2+e *)i *)re dec,+ v)lo)re) cre)n8ei6 credi+orul v) pu+e) depune 7n con+ul pre8ului cre)n8) 2) nu*)i d)c depune6 de 7nd)+ 2)u 7n cel *ul+ ( -ile de l) d)+) lici+)8iei6 di1eren8) din+re pre8ul de )d9udec)re 0i v)lo)re) cre)n8ei. 435 /)c pre8ul 2)u6 dup c)-6 di1eren8) de pre8 nu 2e v) depune po+rivi+ )lin. 415 2)u 4256 2e v) relu) lici+)8i) ori6 dup c)-6 o )l+ *od)li+)+e de v)lori1ic)re ) 3unului6 l) )cel)0i +er*en 2)u l) un )l+ +er*en6 pen+ru c)re 2e vor 7*plini 1or*)li+8ile de pu3lici+)+e prev-u+e l) )r+. A(16 i)r pri*ul )d9udec)+)r v) 1i r2pun-+or )+,+ de 2cdere) pre8ului o38inu+ l) ) dou) v,n-)re6 c,+ 0i de c;el+uielile 1cu+e pen+ru )ce)2+)G )ce2+e 2u*e 2e vor 2+)3ili de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c prin proce2C ver3)l c)re con2+i+uie +i+lu e:ecu+oriu 0i 2e vor re8ine cu precdere din 2u*) depu2 con1or* )r+. A(A. 445 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) con2e*n) de 7nd)+ 2u*ele de 3)ni 7nc)2)+e6 p2+r,nd dov)d) con2e*nrii. /e2pre )ce)2+) el v) 1)ce *en8iune 0i 7n proce2ulC ver3)l de lici+)8ie. ART. A@1 %nc;idere) lici+)8iei 415 Lici+)8i) 2e v) 7nc;ide de 7nd)+ ce din 2u*ele o38inu+e 2e po+ )coperi +o)+e cre)n8ele ce 2e ur*re2c6 precu* 0i +o)+e c;el+uielile de e:ecu+)re.

425 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) decl)r) 7nc;i2 lici+)8i) 0i 7n c)-ul 7n c)re 7n +i*pul )ce2+ei) 2urvine vreun) din+re 2i+u)8iile prev-u+e l) )r+. @B3 2)u6 dup c)-6 l) )r+. A40. ART. A@2 Proce2ulCver3)l de lici+)8ie 415 /up 7nc;idere) lici+)8iei6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 7n+oc*i un proce2Cver3)l de2pre de210ur)re) 0i re-ul+)+ul )ce2+ei). Ace2+ proce2Cver3)l v) cuprinde6 7n )1)r) d)+elor 0i *en8iunilor prev-u+e l) )r+. @@B6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii: )5 )r+)re) locului6 d)+ei 0i orei c,nd lici+)8i) ) 7ncepu+ 0i 2C) +er*in)+G 35 indic)re) proce2uluiCver3)l de 2ec;e2+ru 0i con2+)+rile prev-u+e l) )r+. A(4 )lin. 425G c5 )r+)re) 3unurilor v,ndu+e6 pre8ul re-ul+)+ din v,n-)re) lor6 precu* 0i nu*ele 2)u denu*ire) 1iecrui )d9udec)+)r. 425 Proce2ulCver3)l v) 1i 2e*n)+ de e:ecu+or6 de de3i+or 0i de credi+orul ur*ri+or6 d)c )u 1o2+ de 1)86 precu* 0i de )d9udec)+)r. /)c vreun) din+re )ce2+e per2o)ne nu po)+e 2)u re1u- 2 2e*ne-e6 2e v) 1)ce *en8iune de2pre )ce)2+) 7n proce2ulC ver3)l. 435 Li2+) prev-u+ l) )r+. A(' )lin. 4125 0i r)por+ul de e:per+i-6 d)c v) 1i c)-ul6 2e )ne:e)- l) proce2ulCver3)l 0i 2e p2+re)- 7*preun cu proce2ulCver3)l de lici+)8ie l) do2)rul de e:ecu+)re. ART. A@3 Eli3er)re) +i+lului de proprie+)+e 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c 7i v) eli3er)6 2u3 2e*n+ur) 2)6 1iecrui )d9udec)+)r 7n p)r+e un cer+i1ic)+ de )d9udec)re6 c)re v) cuprinde d)+) 0i locul lici+)8iei6 nu*ele )d9udec)+)rului6 indic)re) 3unului )d9udec)+ 0i6 dup c)-6 ) pre8ului pl+i+ 2)u c)re ur*e)- 2 1ie pl+i+. 425 Cer+i1ic)+ul eli3er)+ 1iecrui )d9udec)+)r con2+i+uie dov)d) drep+ului de proprie+)+e )2upr) 3unurilor v,ndu+eG 7n c)-ul +i+lurilor de v)lo)re no*in)+ive6 )d9udec)+)rul v) pu+e) o38ine +r)n21erul )ce2+or) pe nu*ele 2u6 7n +e*eiul cer+i1ic)+ului de )d9udec)re. /)c e*i+en+ul +i+lurilor re1u- 7n *od ne9u2+i1ic)+ +r)n21erul6 in2+)n8) de e:ecu+)re6 l) cerere) )d9udec)+)rului6 v) d) o 7nc;eiere c)re v) con2+)+) +r)n21erul in+erveni+ 0i c)re v) 2ervi )d9udec)+)rului l) e1ec+u)re) 7nre.i2+rrilor prev-u+e de le.e. To+od)+6 prin )cee)0i ;o+r,re6 in2+)n8) v) di2pune o3li.)re) e*i+en+ului l) pl)+) unei )*en-i 9udici)re de l) 1.000 lei l) A.000 lei6 precu* 0i o3li.)re) 2)6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 l) pl)+) de de2p.u3iri pen+ru p).u3) )2+1el c)u-)+.

435 %n +o)+e c)-urile6 pred)re) 3unului 2e v) 1)ce dup )c;i+)re) in+e.r)l ) pre8uluiG p,n l) pred)re6 de3i+orul 2upor+ ri2cul pieirii 3unului )d9udec)+. 445 /up pred)re6 e:ecu+orul v) di2pune6 din o1iciu6 d)c e2+e c)-ul6 r)diere) din re.i2+rele de pu3lici+)+e ) drep+urilor 0i 2)rcinilor 2+in2e prin )d9udec)re c)re .rev)u )n+erior 3unul )d9udec)+. ART. A@4 E1ec+ele )d9udecrii Prin )d9udec)re6 cu*pr+orul devine6 de l) d)+) predrii6 proprie+)rul 3unului )d9udec)+6 li3er de orice 2)rcini6 c)re 2e 2+r*u+ de drep+ )2upr) pre8ului pl+i+6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re )d9udec)+)rul )r 1i de )cord 2 1ie *en8inu+e 2)u v,n-)re) 2C) 1cu+ 7n condi8iile )r+. A(' )lin. 4@5. ART. A@( Ficiile )2cun2e %n c)-ul v,n-rii 2ili+e l) lici+)8ie pu3lic nu e:i2+ .)r)n8ie con+r) viciilor )2cun2e )le 3unului v,ndu+. ART. A@@ In)d*i2i3ili+)+e) de21iin8rii v,n-rii. E:cep8ii 415 %n c)-ul v,n-rilor l) lici+)8ie pu3lic 1cu+e 7n condi8iile pre-en+ei 2ec8iuni nu e2+e )d*i2i3il nicio cerere de de21iin8)re ) v,n-rii 7*po+riv) +er8ului )d9udec)+)r c)re ) pl+i+ pre8ul6 7n )1)r de c)-ul 7n c)re ) e:i2+)+ 1r)ud din p)r+e) )ce2+ui). A2e*ene) cerere nu po)+e 1i 1cu+ dec,+ pe c)le de )c8iune princip)l. 425 C,nd )d9udec)+)r ) 1o2+ credi+orul6 v,n-)re) v) pu+e) 1i de21iin8)+ d)c e:i2+ +e*ei de nuli+)+e6 po+rivi+ drep+ului co*un. ART. A@A Men8inere) 2)u 7nce+)re) unor con+r)c+e 415 Loc)8iunile 0i celel)l+e )c+e 9uridice privi+o)re l) 3unul )d9udec)+ r*,n 7n 1iin8 2)u6 dup c)-6 7nce+e)- po+rivi+ le.ii. %n +o)+e c)-urile6 )d9udec)+)rul nu e2+e 8inu+ 2 re2pec+e loc)8iune) 2)u un )l+ )c+ 9uridic )+unci c,nd pre8ul conveni+ e2+e *)i *ic cu o +rei*e 1)8 de pre8ul pie8ei ori in1erior celui re-ul+)+ din loc)8iunile 2)u )c+ele 9uridice preceden+e. 425 Pl8ile 1cu+e 7n)in+e de 2c)den8 de c+re loc)+)r 2)u )l+e per2o)ne in+ere2)+e nu po+ 1i opu2e )d9udec)+)rului dec,+ d)c 2un+ 7n2cri2e 7n Ar;iv) Elec+ronic de G)r)n8ii Re)le Mo3ili)re 2)u 7n )l+e re.i2+re pu3lice. /i2po-i8iile )lin. 415 r*,n )plic)3ile.

K 4. /i2po-i8ii 2peci)le

ART. A@' Prelu)re) 3unului 7n con+ul cre)n8ei 415 %n c)-ul 7n c)re 3unul 2ec;e2+r)+ nu 2C) pu+u+ vinde 7n condi8iile pre-en+ei 2ec8iuni6 orice credi+or c)re6 po+rivi+ le.ii6 pu+e) cere e:ecu+)re) 2ili+ )2upr) 3unurilor *o3ile )le de3i+orului 7l po)+e prelu) 7n con+ul cre)n8ei 2)le l) pre8ul 2+)3ili+ 7n pu3lic)8iile 2)u )nun8urile de v,n-)re pen+ru ul+i*ul +er*en de lici+)8ie. /)c )ce2+ pre8 e2+e *)i *)re dec,+ v)lo)re) cre)n8ei6 credi+orul po)+e prelu) 3unul nu*)i d)c depune6 7n condi8iile )r+. A@0 )lin. 4156 2u*) de 3)ni ce repre-in+ di1eren8) din+re pre8 0i v)lo)re) cre)n8ei. 425 /)c *)i *ul8i credi+ori vor 2 prei) 3unul 7n condi8iile )lin. 4156 )ce2+) v) 1i )+ri3ui+ po+rivi+ ordinii de pre1erin8 2+)3ili+e l) )r+. '(4 0i '(@. %n c)-ul credi+orilor de r)n. e.)l6 )ce0+i) vor prelu) 3unul 7n coproprie+)+e propor8ion)l cu v)lo)re) cre)n8ei 1iecrui). ART. A@B Re2+i+uire) 2)u pred)re) unor 3unuri 415 #unurile 2ec;e2+r)+e c)re nu )u pu+u+ 1i v)lori1ic)+e 7n condi8iile pre-en+ei 2ec8iuni r*,n indi2poni3ili-)+e cel *ul+ un )n de l) d)+) )plicrii 2ec;e2+rului. %n cur2ul )ce2+ui +er*en6 e:ecu+orul 9udec+ore2c po)+e proced) din nou l) v)lori1ic)re) )ce2+or 3unuri. /)c nici dup e:pir)re) )ce2+ui +er*en 3unurile nu po+ 1i v)lori1ic)+e6 i)r credi+orul re1u- 2 le prei) 7n con+ul cre)n8ei6 ele 2e re2+i+uie din o1iciu de3i+orului 2)u unui repre-en+)n+ )l 2u. 425 %n c)-ul 7n c)re de3i+orul crui) )r ur*) 2 i 2e re2+i+uie 3unurile po+rivi+ )lin. 415 nu 2e *)i )1l l) do*iciliul cuno2cu+ 0i nici nu )r pu+e) 1i iden+i1ic)+ 7n )l+ loc6 i)r 3unurile re2pec+ive )r ur*) 2 +re)c6 po+rivi+ le.ii6 7n proprie+)+e) priv)+ ) uni+8ii )d*ini2+r)+ivC+eri+ori)le unde e:ecu+orul 9udec+ore2c 70i )re 2ediul6 )ce2+) le v) pred) or.)nului co*pe+en+. 435 /e2pre pred)re) 3unurilor prev-u+e l) )lin. 425 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 7nc;ei) un proce2Cver3)l6 ce v) 1i 2e*n)+ de el 0i de or.)nul crui) i 2C) 1cu+ pred)re).

HECJI NEA ) 3C) Poprire)

ART. AA0 !3iec+ul popririi 415 Hun+ 2upu2e ur*ririi 2ili+e prin poprire 2u*ele de 3)ni6 +i+lurile de v)lo)re 2)u )l+e 3unuri *o3ile incorpor)le ur*ri3ile d)+or)+e de3i+orului ori de8inu+e 7n nu*ele 2u de o ) +rei) per2o)n 2)u pe c)re )ce)2+) din ur* i le v) d)+or) 7n vii+or6 7n +e*eiul unor r)por+uri 9uridice e:i2+en+e. /e )2e*ene)6 7n condi8iile )r+. A22 )lin. 4156 po+ 1i popri+e 0i 3unurile *o3ile corpor)le )le de3i+orului de8inu+e de un +er8 7n nu*ele 2u. 425 %n c)-ul popririi 2u*elor de 3)ni din con+urile 3)nc)re6 po+ 1)ce o3iec+ul ur*ririi 2ili+e prin poprire )+,+ 2oldul credi+or )l )ce2+or con+uri6 c,+ 0i 7nc)2rile vii+o)re6 cu re2pec+)re) li*i+elor prev-u+e l) )r+. A1'6 d)c e2+e c)-ul. 435 Poprire) 2e po)+e 7n1iin8) 0i )2upr) 2u*elor 2)u 3unurilor *o3ile incorpor)le pe c)re credi+orul le d)+ore)- de3i+orului6 d)c )*3ele cre)n8e 2un+ cer+e 0i lic;ide. 445 He v) pu+e) popri 0i cre)n8) cu +er*en ori 2u3 condi8ie. %n )ce2+ c)-6 poprire) nu v) pu+e) 1i e:ecu+)+ dec,+ dup )9un.ere) l) +er*en ori de l) d)+) 7ndeplinirii condi8iei. 4(5 Nu 2un+ 2upu2e e:ecu+rii 2ili+e prin poprire: )5 2u*ele c)re 2un+ de2+in)+e unei )1ec+)8iuni 2peci)le prev-u+e de le.e 0i )2upr) cror) de3i+orul e2+e lip2i+ de drep+ul de di2po-i8ieG 35 2u*ele repre-en+,nd credi+e ner)*3ur2)3ile ori 1in)n8ri pri*i+e de l) in2+i+u8ii 2)u or.)ni-)8ii n)8ion)le 0i in+ern)8ion)le pen+ru derul)re) unor pro.r)*e ori proiec+eG c5 2u*ele )1eren+e pl8ii drep+urilor 2)l)ri)le vii+o)re6 pe o perio)d de 3 luni de l) d)+) 7n1iin8rii popririi. A+unci c,nd )2upr) )celui)0i con+ 2un+ 7n1iin8)+e *)i *ul+e popriri6 +er*enul de 3 luni 7n c)re 2e po+ e1ec+u) pl8i )1eren+e drep+urilor 2)l)ri)le vii+o)re 2e c)lcule)- o 2in.ur d)+ de l) *o*en+ul 7n1iin8rii pri*ei popriri. ART. AA1 Cerere) de poprire. Co*pe+en8) 415 Poprire) 2e 7n1iin8e)- l) cerere) credi+orului de c+re un e:ecu+or 9udec+ore2c )l crui 3irou 2e )1l 7n circu*2crip8i) cur8ii de )pel unde 70i )re do*iciliul 2)u 2ediul de3i+orul ori +er8ul popri+. 425 %n c)-ul popririi pe con+urile unei per2o)ne 1i-ice 2)u 9uridice6 co*pe+en8) )p)r8ine e:ecu+orului 9udec+ore2c )l crui 3irou 2e )1l 7n circu*2crip8i) cur8ii de )pel de l) do*iciliul 2)u 2ediul de3i+orului ori6 dup c)-6 de l) 2ediul princip)l 2)u6

dup c)-6 de l) 2ediile 2ecund)re )le in2+i+u8iei de credi+ unde de3i+orul 0iC) de2c;i2 con+ul. /)c de3i+orul )re *)i *ul+e con+uri de2c;i2e6 co*pe+en8) )p)r8ine e:ecu+orului 9udec+ore2c de l) oric)re din locurile unde )ce2+e) )u 1o2+ de2c;i2e. 435 /i2po-i8iile )r+. @42 )lin. 445 2un+ )plic)3ile. ART. AA2 %n1iin8)re) popririi 415 Poprire) 2e 7n1iin8e)- 1r 2o*)8ie6 7n 3)-) 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii6 prin )dre2 7n c)re 2e v) preci-) 0i +i+lul e:ecu+oriu 7n +e*eiul crui) 2C) 7n1iin8)+ poprire)6 ce v) 1i co*unic)+ celei deC) +rei) per2o)ne )r+)+e l) )r+. AA0 )lin. 4156 7*preun cu o copie cer+i1ic)+ de pe 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii. /e2pre *2ur) lu)+ v) 1i 7n0+iin8)+ 0i de3i+orul6 crui) i 2e v) co*unic)6 7n copie6 )dre2) de 7n1iin8)re ) popririi6 l) c)re 2e vor )+)0) 0i copii cer+i1ic)+e de pe 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii6 0i +i+lul e:ecu+oriu6 7n c)-ul 7n c)re )ce2+e) din ur* nu iC )u 1o2+ )n+erior co*unic)+e. 425 %n )dre2) de 7n1iin8)re ) popririi i 2e v) pune 7n vedere celei deC) +rei) per2o)ne6 c)re devine6 po+rivi+ )lin. 4156 +er8 popri+6 in+erdic8i) de ) pl+i de3i+orului 2u*ele de 3)ni 2)u 3unurile *o3ile pe c)re i le d)+ore)- ori pe c)re i le v) d)+or)6 decl)r,nduCle popri+e 7n *2ur) nece2)r pen+ru re)li-)re) o3li.)8iei ce 2e e:ecu+ 2ili+. 435 Adre2) de 7n1iin8)re ) popririi v) cuprinde nu*ele 0i do*iciliul de3i+orului per2o)n 1i-ic ori6 pen+ru per2o)nele 9uridice6 denu*ire) 0i 2ediul lor6 precu* 0i codul nu*eric per2on)l 2)u6 dup c)-6 codul unic de 7nre.i2+r)re ori codul de iden+i1ic)re 1i2c)l6 d)c 2un+ cuno2cu+e. 445 %n c)-ul 7n c)re 2e 2olici+ 7n1iin8)re) popririi pen+ru +o)+e con+urile unei per2o)ne 1i-ice 2)u 9uridice6 inclu2iv pen+ru con+urile 2u3uni+8ilor 1r per2on)li+)+e 9uridic )le )ce2+ei) din ur*6 2e vor indic)6 d)c 2un+ cuno2cu+e6 ele*en+ele de iden+i1ic)re pen+ru 1iec)re con+ 7n p)r+e6 re2pec+iv pen+ru 1iec)re 2u3uni+)+e 1r per2on)li+)+e 9uridic ) de3i+orului per2o)n 9uridic. 4(5 %n c)-ul 7n c)re )dre2) de 7n1iin8)re ) popririi 2e +r)n2*i+e unei uni+8i oper)8ion)le ) unei in2+i+u8ii de credi+6 poprire) v) 1i 7n1iin8)+ nu*)i )2upr) con+urilor pe c)re de3i+orul ur*ri+ le )re de2c;i2e l) )ce) uni+)+e. /)c de3i+orul nu )re con+ de2c;i2 l) uni+)+e) in2+i+u8iei de credi+ 2e2i-)+e6 )ce)2+) v) in1or*) e:ecu+orul cu privire l) con+urile de2c;i2e de de3i+or l) )l+e uni+8i oper)8ion)le. 4@5 /i2po-i8iile )lin. 425 2un+ )plic)3ile 0i 7n c)-urile 7n c)re poprire) 2e 7n1iin8e)- )2upr) +i+lurilor de v)lo)re 2)u ) )l+or 3unuri *o3ile incorpor)le ur*ri3ile ce 2e )1l 7n p2+r)re l) uni+8i 2peci)li-)+e.

4A5 %n c)-ul 7n c)re poprire) ) 1o2+ 7n1iin8)+ c) *2ur de )2i.ur)re 0i nu ) 1o2+ de21iin8)+ p,n l) o38inere) +i+lului e:ecu+oriu6 2e v) co*unic) +er8ului popri+ o copie cer+i1ic)+ de pe +i+lul e:ecu+oriu 7n vedere) 7ndeplinirii o3li.)8iilor prev-u+e l) )r+. AA@. Ti+lul e:ecu+oriu v) 1i 7n2o8i+ de o )dre2 c)re v) cuprinde nu*ele 0i do*iciliul de3i+orului per2o)n 1i-ic ori6 pen+ru per2o)nele 9uridice6 denu*ire) 0i 2ediul6 precu* 0i codul nu*eric per2on)l 2)u6 dup c)-6 codul unic de 7nre.i2+r)re ori codul de iden+i1ic)re 1i2c)l6 d)c 2un+ cuno2cu+e6 nu*rul 0i d)+) )dre2ei 7n 3)-) crei) 2C ) 7n1iin8)+ poprire) )2i.ur+orie6 nu*rul do2)rului de e:ecu+)re 0i d)+ele de iden+i1ic)re ) con+ului 7n c)re ) 1o2+ con2e*n)+ 2u*) popri+ )2i.ur+oriu. 4'5 /up 7n1iin8)re) popririi6 orice )l+ credi+or )l de3i+orului popri+ v) pu+e) 2 popre)2c )cee)0i cre)n8 p,n l) eli3er)re) 2)u di2+ri3uire) 2u*elor re-ul+)+e din poprire6 cu re2pec+)re) di2po-i8iilor )r+. AA@. ART. AA3 E1ec+ul 7n1iin8rii popririi 415 L) d)+) co*unicrii )dre2ei de 7n1iin8)re ) popririi c+re +er8ul popri+ 2un+ indi2poni3ili-)+e +o)+e 2u*ele 0i 3unurile popri+e. /in *o*en+ul indi2poni3ili-rii 0i p,n l) )c;i+)re) in+e.r)l ) o3li.)8iilor prev-u+e 7n +i+lul e:ecu+oriu6 inclu2iv pe perio)d) 2u2pendrii ur*ririi 2ili+e prin poprire6 +er8ul popri+ nu v) 1)ce nicio )l+ pl)+ 2)u )l+ oper)8iune c)re )r pu+e) di*inu) 3unurile indi2poni3ili-)+e6 d)c le.e) nu prevede )l+1el. 425 C,nd 2e popre2c 2u*e cu 2c)den8e 2ucce2ive6 indi2poni3ili-)re) 2e 7n+inde nu nu*)i )2upr) 2u*elor )9un2e l) 2c)den86 ci 0i )2upr) celor e:i.i3ile 7n vii+or. 435 Indi2poni3ili-)re) 2e 7n+inde 0i )2upr) 1ruc+elor civile )le cre)n8ei popri+e6 precu* 0i )2upr) oricror )l+e )cce2orii n2cu+e c;i)r dup 7n1iin8)re) popririi. 445 Prin e1ec+ul indi2poni3ili-rii6 pl)+) 2)u ce2iune) cre)n8ei popri+e nu v) 1i opo-)3il credi+orului popri+or. /e )2e*ene)6 nu po+ 1i opu2e credi+orului popri+or )c+ele de di2po-i8ie de orice 1el 1cu+e ul+erior 7n1iin8rii popririi de de3i+orul popri+ )2upr) 3unurilor popri+e. 4(5 Poprire) 7n+rerupe pre2crip8i) nu nu*)i cu privire l) cre)n8) popri+6 d)r 0i 7n cee) ce prive0+e cre)n8) pen+ru )coperire) crei) e) ) 1o2+ 7n1iin8)+. 4@5 Indi2poni3ili-)re) 2u*elor de 3)ni 2)u ) 3unurilor *o3ile popri+e nu v) 7nce+) dec,+ d)c de3i+orul con2e*ne)-6 cu )1ec+)8iune 2peci)l6 +o)+e 2u*ele pen+ru )coperire) cror) ) 1o2+ 7n1iin8)+ poprire)6 l) di2po-i8i) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. A10. /e3i+orul v) 7n*,n) recipi2) de con2e*n)re e:ecu+orului 9udec+ore2c6 c)re 7l v) 7n0+iin8) de 7nd)+ pe +er8ul popri+. 4A5 %n c)-ul 2u*elor ur*ri3ile repre-en+,nd veni+uri 0i di2poni3ili+8i 7n v)lu+6 in2+i+u8iile de credi+ 2un+ )u+ori-)+e 2 e1ec+ue-e conver+ire) 7n lei ) 2u*elor 7n v)lu+6

1r con2i*8*,n+ul +i+ul)rului de con+6 l) cur2ul de 2c;i*3 co*unic)+ de #)nc) N)8ion)l ) Ro*,niei pen+ru -iu) re2pec+iv6 7n vedere) con2e*nrii )ce2+or) po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. AA@. ART. AA4 Pu3lici+)+e) popririi 415 %n c)-ul c,nd cre)n8) popri+ e2+e .)r)n+)+ cu ipo+ec 2)u cu )l+ .)r)n8ie re)l6 credi+orul popri+or v) 1i 7n drep+ 2 ce)r6 pe 3)-) unei copii cer+i1ic)+e de e:ecu+orul 9udec+ore2c de pe )dre2) de 7n1iin8)re ) popririi6 c) poprire) 2 1ie 7n2cri2 7n c)r+e) 1unci)r 2)u 7n )l+e re.i2+re de pu3lici+)+e6 dup c)-. 425 /)c .)r)n8i) ipo+ec)r e2+e )r+)+ 7n cerere) de poprire6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 2olici+) din o1iciu 7n2criere) 7n c)r+e) 1unci)r 2)u 7n )l+e re.i2+re de pu3lici+)+e6 dup c)-. 435 R)diere) )ce2+ei 7n2crieri nu 2e v) pu+e) di2pune dec,+ cu ci+)re) credi+orului l) cerere) crui) )ce)2+) ) 1o2+ 1cu+. ART. AA( Con+inu)re) popririi 415 Poprire) r*,ne 7n 1iin8 0i )+unci c,nd de3i+orul 70i 2c;i*3 locul de *unc 2)u e2+e pen2ion)+. %n )ce2+e c)-uri6 +er8ul popri+ v) +ri*i+e )c+ele prin c)re 2C) 7n1iin8)+ poprire) uni+8ii l) c)re 2e )1l noul loc de *unc )l de3i+orului 2)u or.)nului de )2i.urri 2oci)le co*pe+en+6 c)re6 de l) d)+) pri*irii )ce2+or )c+e6 devine +er8 popri+. 425 /)c de3i+orul pr2e0+e uni+)+e) 1r c) )ce)2+) 2 cuno)2c noul loc de *unc6 e) 7l v) 7ncuno0+in8) pe credi+or de2pre )ce)2+ 7*pre9ur)re. /up )1l)re) noului loc de *unc )l de3i+orului6 credi+orul 7l v) )duce l) cuno0+in8) uni+8ii de l) c)re de3i+orul ) plec)+6 pen+ru ) 2e proced) po+rivi+ )lin. 415. ART. AA@ !3li.)8iile +er8ului popri+ 415 %n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re) popririi6 i)r 7n c)-ul 2u*elor de 3)ni d)+or)+e 7n vii+or6 de l) 2c)den8) )ce2+or)6 +er8ul popri+ e2+e o3li.)+: 1. 2 con2e*ne-e 2u*) de 3)ni6 d)c cre)n8) popri+ e2+e e:i.i3il6 2)u6 dup c)-6 2 indi2poni3ili-e-e 3unurile *o3ile incorpor)le popri+e 0i 2 +ri*i+ dov)d) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 7n c)-ul popririi 7n1iin8)+e pen+ru re)li-)re) )l+or cre)n8e dec,+ cele )r+)+e l) pc+. 2G 2. 2 pl+e)2c direc+ credi+orului 2u*) re8inu+ 0i cuveni+ )ce2+ui)6 7n c)-ul 2u*elor d)+or)+e cu +i+lu de o3li.)8ie de 7n+re8inere 2)u de )loc)8ie pen+ru copii6

precu* 0i 7n c)-ul 2u*elor d)+or)+e cu +i+lu de de2p.u3iri pen+ru rep)r)re) p).u3elor c)u-)+e prin *o)r+e6 v+*)re) in+e.ri+8ii corpor)le 2)u ) 2n+8ii. L) cerere) credi+orului6 2u*) 7i v) 1i +ri*i2 l) do*iciliul indic)+ 2)u6 d)c e2+e c)-ul6 l) re0edin8) indic)+6 c;el+uielile de +ri*i+ere 1iind 7n 2)rcin) de3i+orului. 425 /)c 2un+ 7n1iin8)+e *)i *ul+e popriri6 +er8ul popri+ v) proced) po+rivi+ )lin. 4156 co*unic,nd6 dup c)-6 e:ecu+orului ori credi+orilor )r+)8i l) pc+. 1 0i 2 din )cel)0i )line)+ nu*ele 0i )dre2) celorl)l8i credi+ori6 precu* 0i 2u*ele popri+e de 1iec)re 7n p)r+e. 435 Ter8ul 7n *,inile crui) 2e )1l 3unurile *o3ile incorpor)le popri+e e2+e 2upu2 +u+uror 7nd)+oririlor 0i 2)nc8iunilor prev-u+e de le.e pen+ru cu2+o-ii de 3unuri 2ec;e2+r)+e. 445 %n c)-ul c,nd poprire) 2C) 1cu+ )2upr) unor 3unuri *o3ile incorpor)le 0i +er*enul de re2+i+uire e2+e 2c)den+6 +er8ul po)+e cere e:ecu+orului 2 le 7ncredin8e-e unui cu2+ode. 4(5 Ter8ul popri+ nu v) pu+e) 1)ce con+e2+)8ie 7*po+riv) popririi. El 70i v) 1or*ul) )prrile 7n in2+)n8) de v)lid)re. ART. AAA Eli3er)re) 0i di2+ri3uire) 2u*ei con2e*n)+e 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) proced) l) eli3er)re) 2)u di2+ri3uire) 2u*ei de 3)ni con2e*n)+e6 7n condi8iile di2po-i8iilor )r+. AA@ )lin. 415 pc+. 1 0i )le )r+. '(3 0i ur*+o)rele. 425 %n c)-ul credi+orilor c)re nu locuie2c 2)u nu 70i )u 2ediul 7n loc)li+)+e) unde 1unc8ione)- e:ecu+orul6 2u*ele con2e*n)+e de +er8ul popri+ vor 1i +ri*i2e )ce2+or) l) )dre2) indic)+ 7n cerere) de 7n1iin8)re ) popririi ori vor 1i vir)+e 7n con+ul indic)+ de )ce0+i)6 pe c;el+ui)l) de3i+orului. ART. AA' C)-ul popririlor ce dep0e2c cu)n+u*ul 2u*ei ur*ri3ile 415 %n c)-ul 7n c)re 2un+ 7n1iin8)+e *)i *ul+e popriri 0i 2u*ele pen+ru c)re 2C) di2pu2 7n1iin8)re) popririi dep0e2c 2u*) ur*ri3il din veni+urile de3i+orului6 +er8ul popri+6 7n +er*enul prev-u+ l) )r+. AA@ )lin. 4156 v) re8ine 0i v) con2e*n) 2u*) ur*ri3il6 7n0+iin8,nduCi pe e:ecu+orii 9udec+ore0+i c)re )u 7n1iin8)+ popririle6 di2po-i8iile )r+. @44 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. 425 /i2+ri3uire) 2e v) 1)ce de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c co*pe+en+6 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. '(3 0i ur*+o)rele. ART. AAB

F)lid)re) popririi 415 /)c +er8ul popri+ nu 70i 7ndepline0+e o3li.)8iile ce 7i revin pen+ru e1ec+u)re) popririi6 inclu2iv 7n c)-ul 7n c)re6 7n loc 2 con2e*ne-e 2u*) ur*ri3il6 ) li3er)+Co de3i+orului popri+6 credi+orul ur*ri+or6 de3i+orul 2)u e:ecu+orul 9udec+ore2c6 7n +er*en de cel *ul+ o lun de l) d)+) c,nd +er8ul popri+ +re3ui) 2 con2e*ne-e 2)u 2 pl+e)2c 2u*) ur*ri3il6 po)+e 2e2i-) in2+)n8) de e:ecu+)re6 7n vedere) v)lidrii popririi. 425 %n c)-ul c,nd )2upr) )celei)0i 2u*e d)+or)+e de +er8ul popri+ e:i2+ *)i *ul+e popriri6 c)re nu )u 1o2+ e:ecu+)+e de c+re )ce2+)6 v)lid)re) lor 2e v) pu+e) 9udec) prin+rCo 2in.ur ;o+r,re. 435 In2+)n8) 7i v) ci+) pe credi+orul ur*ri+or 0i pe cei in+ervenien8i6 d)c e2+e c)-ul6 precu* 0i pe de3i+orul 0i +er8ul popri+ 0i6 l) +er*enul 1i:)+ pen+ru 9udec)re) cererii de v)lid)re6 v) pu+e) di2pune )d*ini2+r)re) oricrei pro3e nece2)re 2olu8ionrii )ce2+ei)6 c)re e2+e )d*i2i3il po+rivi+ nor*elor de drep+ co*un. %n in2+)n8) de v)lid)re6 +er8ul popri+ po)+e opune credi+orului ur*ri+or +o)+e e:cep8iile 0i *i9lo)cele de )pr)re pe c)re leC)r pu+e) opune de3i+orului6 7n *2ur) 7n c)re ele 2e 7n+e*ei)- pe o c)u- )n+erio)r popririi. 445 /)c din pro3ele )d*ini2+r)+e re-ul+ c +er8ul popri+ 7i d)+ore)- 2u*e de 3)ni de3i+orului6 in2+)n8) v) d) o ;o+r,re de v)lid)re ) popririi6 prin c)re 7l v) o3li.) pe +er8ul popri+ 2 7i pl+e)2c credi+orului6 7n li*i+) cre)n8ei6 2u*) d)+or)+ de3i+orului6 i)r6 7n c)- con+r)r6 v) ;o+r7 de21iin8)re) popririi. 4(5 Poprire) 7n1iin8)+ )2upr) unei cre)n8e cu +er*en 2)u 2u3 condi8ie v) pu+e) 1i v)lid)+6 d)r ;o+r,re) nu v) pu+e) 1i e:ecu+)+ dec,+ dup )9un.ere) cre)n8ei l) +er*en 2)u6 dup c)-6 l) d)+) 7ndeplinirii condi8iei. 4@5 /)c 2u*ele 2un+ d)+or)+e periodic6 poprire) 2e v)lide)- )+,+ pen+ru 2u*ele )9un2e l) 2c)den86 c,+ 0i pen+ru cele c)re vor 1i 2c)den+e 7n vii+or6 7n )ce2+ ul+i* c)v)lid)re) produc,nduC0i e1ec+ele nu*)i l) d)+) c,nd 2u*ele devin 2c)den+e. %n c)-ul popririi 2u*elor de 3)ni din con+urile 3)nc)re6 pen+ru 2u*ele vii+o)re6 in2+)n8) v) di2pune *en8inere) popririi p,n l) re)li-)re) in+e.r)l ) cre)n8ei. 4A5 /)c poprire) ) 1o2+ 7n1iin8)+ )2upr) unor 3unuri *o3ile incorpor)le c)re 2e )1l)u6 l) d)+) 7n1iin8rii ei6 7n *,inile +er8ului popri+6 in2+)n8) v) ;o+r7 v,n-)re) lor. 4'5 /)c poprire) ) 1o2+ 7n1iin8)+ )2upr) unor 3unuri *o3ile incorpor)le d)+or)+e de3i+orului6 d)r c)re6 l) d)+) v)lidrii6 nu 2e *)i )1l)u 7n po2e2i) +er8ului6 )ce2+) v) 1i o3li.)+6 prin ;o+r,re) de v)lid)re6 l) pl)+) con+r)v)lorii )ce2+or 3unuri6 c)- 7n c)re v) 1i ur*ri+ direc+ de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c. 4B5 Ter8ul popri+ c)re6 cu re)Ccredin86 ) re1u-)+ 2 70i 7ndepline)2c o3li.)8iile privind e1ec+u)re) popririi v) pu+e) 1i )*end)+6 prin )cee)0i ;o+r,re de v)lid)re6 cu o 2u* cuprin2 7n+re 2.000 lei 0i 10.000 lei.

ART. A'0 Cile de )+)c Eo+r,re) d)+ cu privire l) v)lid)re) popririi e2+e 2upu2 nu*)i )pelului6 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re. ART. A'1 E1ec+ele v)lidrii popririi 415 Eo+r,re) de v)lid)re r*)2 de1ini+iv )re e1ec+ul unei ce2iuni de cre)n8 0i con2+i+uie +i+lu e:ecu+oriu 7*po+riv) +er8ului popri+6 p,n l) concuren8) 2u*elor pen+ru c)re 2C) 1cu+ v)lid)re). 425 /up v)lid)re) popririi6 +er8ul popri+ v) proced)6 dup c)-6 l) con2e*n)re) 2)u pl)+) prev-u+ l) )r+. AA@6 7n li*i+) 2u*ei de+er*in)+e e:pre2 7n ;o+r,re) de v)lid)re. %n c)- de nere2pec+)re ) )ce2+or o3li.)8ii6 e:ecu+)re) 2ili+ 2e v) 1)ce 7*po+riv) +er8ului popri+6 pe 3)-) ;o+r,rii de v)lid)re6 7n li*i+) 2u*ei ce +re3ui) con2e*n)+ 2)u pl+i+. 435 Credi+orul popri+or6 7n *2ur) 7n c)re cre)n8) 2) nu v) pu+e) 1i )coperi+ prin e:ecu+)re) ;o+r,rii de v)lid)re6 2e v) pu+e) 7n+o)rce cu )l+e ur*riri 2ili+e 7*po+riv) de3i+orului popri+. 445 %n c)-ul 7n c)re cre)n8) de3i+orului popri+ e2+e .)r)n+)+ cu ipo+ec6 dup ce ;o+r,re) de v)lid)re ) deveni+ de1ini+iv6 2e v) in+)3ul) 7n c)r+e) 1unci)r 2+r*u+)re) drep+ului de ipo+ec 7n 1)vo)re) +u+uror credi+orilor c)re )u o38inu+ v)lid)re). ART. A'2 F,n-)re) 3unurilor popri+e /)c poprire) ) 1o2+ 7n1iin8)+ )2upr) unor +i+luri de v)lo)re 2)u )2upr) )l+or 3unuri *o3ile incorpor)le6 e:ecu+orul v) proced) l) v)lori1ic)re) lor po+rivi+ di2po-i8iilor prev-u+e pen+ru ur*rire) *o3ili)r propriuC-i26 8in,nd 2e)*) 0i de re.le*en+rile 2peci)le re1eri+o)re l) )ce2+e 3unuri6 precu* 0i l) eli3er)re) 2)u di2+ri3uire) 2u*elor o38inu+e po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. '(3 0i ur*+o)rele. ART. A'3 /e21iin8)re) popririi 415 /)c dup 7n1iin8)re) popririi c)u-) 7n +e*eiul crei) 2C) 7n1iin8)+ )ce)2+) ) 7nce+)+ 2 *)i e:i2+e6 e:ecu+orul 9udec+ore2c6 din o1iciu 2)u l) cerere) de3i+orului popri+6 v) di2pune de21iin8)re) popririi prin+rCo )dre2 c+re +er8ul popri+. A+unci c,nd poprire) ) 1o2+ v)lid)+6 de21iin8)re) )ce2+ei) 2e v) 1)ce de in2+)n8) de e:ecu+)re prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 d)+ cu ci+)re) pr8ilor.

425 C,nd cre)n8) de3i+orului popri+ e2+e .)r)n+)+ cu ipo+ec6 )ce2+) v) pu+e) cere6 7n +e*eiul )ce2+ei )dre2e 2)u6 dup c)-6 )l 7nc;eierii r*)2e de1ini+iv6 r)diere) no+rii popririi 2)u ) in+)3ulrii 2+r*u+rii drep+ului de ipo+ec 7n c)r+e) 1unci)r. 435 /i2po-i8iile )lin. 425 2e )plic 7n *od core2pun-+or 7n c)-ul r)dierii popririi )2upr) unor cre)n8e 2)u )l+or 3unuri *o3ile incorpor)le6 7n2cri2e 7n )l+e re.i2+re de pu3lici+)+e dec,+ c)r+e) 1unci)r.

HECJI NEA ) 4C) r*rire) 1ruc+elor 0i ) veni+urilor i*o3ilelor

K 1. r*rire) 2ili+ ) 1ruc+elor necule2e 0i ) recol+elor prin2e de rdcini

ART. A'4 !3iec+ul ur*ririi &ruc+ele necule2e 0i recol+ele prin2e de rdcini )p)r8in,nd de3i+orului nu 2e po+ ur*ri dec,+ pe 3)- de +i+luri e:ecu+oriiG ele 2e po+ 7n2 2ec;e2+r)6 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. B3B 0i ur*+o)rele. ART. A'( %ncepere) 0i e1ec+u)re) ur*ririi r*rire) 1ruc+elor necule2e 0i ) recol+elor prin2e de rdcini nu 2e v) pu+e) 1)ce dec,+ 7n cele @ 2p+*,ni din)in+e) co)cerii lor 0i v) 1i preced)+ de o 2o*)8ie cu dou -ile 7n)in+e) ur*ririi. Hec;e2+r)re) 7n2 2e v) pu+e) 1)ce 7n orice +i*p. ART. A'@ %n1iin8)re) 2ec;e2+rului 415 r*rire) )ce2+or 1ruc+e 2e v) 1)ce prin *i9locire) unui e:ecu+or 9udec+ore2c6 c)re v) proced) l) 2ec;e2+r)re) )ce2+or) 0i l) nu*ire) unui cu2+ode6 )le2 po+rivi+ re.ulilor )plic)3ile ur*ririi *o3ili)re propriuC-i2e. 425 Cu )ce2+ prile96 e:ecu+orul v) 7nc;ei) un proce2Cver3)l 2e*n)+ de )ce2+) 0i de per2o)nele c)re6 po+rivi+ le.ii6 )u )2i2+)+ l) )plic)re) 2ec;e2+rului. C,+e un e:e*pl)r )l proce2uluiCver3)l 2e v) pred) credi+orului6 de3i+orului 0i cu2+odelui6 i)r unul 2e v) l2) l) pri*ri) 7n r)-) crei) 2e )1l 3unurile 2ec;e2+r)+e.

435 /e )2e*ene)6 e:ecu+orul v) +ri*i+e de 7nd)+6 din o1iciu6 un e:e*pl)r )l proce2uluiCver3)l de 2ec;e2+ru6 pen+ru ) 1i no+)+ ur*rire) 7n c)r+e) 1unci)r. Prin e1ec+ul )ce2+ei no+ri6 ur*rire) v) 1i opo-)3il +u+uror celor c)re do3,nde2c vreun drep+ )2upr) i*o3ilului ori )2upr) 1ruc+elor 2)u recol+elor 2ec;e2+r)+e. 445 /i2po-i8iile )r+. A33 C A3( 2e )plic 7n *od core2pun-+or. ART. A'A !3li.)8iile cu2+odelui 415 Cu2+odele v) )ve) 7nd)+orire) de ) p2+r)6 de ) cule.e 0i de ) depo-i+) 1ruc+ele 2)u recol+ele6 c;el+uielile nece2)re 1iind )v)n2)+e de credi+orul ur*ri+or6 po+rivi+ )r+. A(1 )lin. 445. 425 /i2po-i8iile )r+. A3A 0i A3' 2e vor )plic)6 prin )2e*n)re6 )ce2+ui cu2+ode. ART. A'' F,n-)re) 1ruc+elor 0i recol+elor 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) ;o+r76 dup c)-6 v,n-)re) 1ruc+elor 2)u ) recol+elor )0) cu* 2un+ prin2e de rdcini 2)u dup ce vor 1i cule2e. 425 F,n-)re) v) 1i )nun8)+6 cu cel pu8in ( -ile 7n)in+e de +er*en6 l) pri*ri) co*unei re2pec+ive6 l) do*iciliul de3i+orului 0i locul unde 2e 1)ce v,n-)re)6 precu* 0i 7n )l+e locuri pu3lice. 435 E) 2e v) 1)ce 7n -ilele6 l) orele 0i 7n locul ;o+r,+e de e:ecu+or6 cu pre1erin8 7n -ilele nelucr+o)re 0i 7n -ilele de +,r. 2)u 3,lci6 1ie l) 1)8) locului6 1ie 7n +,r. 2)u 3,lci. 445 F,n-)re) 2e v) 1)ce prin lici+)8ie pu3lic 0i6 de pre1erin86 pe 3)ni .)+)6 7n pre-en8) unui ).en+ )l poli8iei 2)u ) unui repre-en+)n+ )l 9)nd)r*eriei ori6 7n lip26 ) pri*)rului 2)u ) unui dele.)+ )l pri*riei 0i ) de3i+orului 2)u c;i)r 7n lip2) )ce2+ui)6 d)c ) 1o2+ le.)l ci+)+. %n c)-ul 1ruc+elor 2)u recol+elor prin2e de rdcini6 pre8ul 2e v) pu+e) depune6 cu )cordul credi+orului 2)u )l repre-en+)n+ului 2u6 0i ul+erior6 7n cel *ul+ ( -ile de l) d)+) lici+)8iei. %n +o)+e c)-urile6 in+r)re) 7n po2e2i) 3unurilor )d9udec)+e 2e v) 1)ce nu*)i dup pl)+) in+e.r)l ) pre8ului. 4(5 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) pu+e) 7ncuviin8) c) v,n-)re) 2 2e 1)c de c+re cu2+ode6 c;i)r prin 3un 7nvoi)l6 pe pre8ul curen+6 1r c) )ce2+) 2 *)i 1ie 8inu+ de depo-i+)re6 7n c)-urile c,nd: 1. 1ruc+ele 2)u recol+) 2un+ 2upu2e pieirii6 de.r)drii6 )l+errii 2)u deprecierii 0i v,n-)re) +re3uie 1cu+ de ur.en8G 2. depo-i+)re) nu e2+e cu pu+in8 2)u d loc l) c;el+uieli di2propor8ion)+e 7n r)por+ cu v)lo)re) 1ruc+elor 2)u recol+elor.

4@5 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 4(56 v,n-)re) 2e v) 1)ce cu 7ncuno0+in8)re) credi+orului 0i ) de3i+orului. 4A5 Hu*ele re-ul+)+e din v,n-)re) 1cu+ de cu2+ode vor 1i con2e*n)+e de )ce2+) l) en+i+)+e) 2peci)li-)+ prev-u+ de le.e6 7n 24 de ore de l) 7nc)2)re6 i)r recipi2) de con2e*n)re v) 1i depu2 de 7nd)+ l) e:ecu+or6 7*preun cu o li2+ c)re v) 1i 2e*n)+ de cu2+ode 0i de cu*pr+ori 0i 7n c)re 2e vor )r+) 1ruc+ele 2)u recol+) v,ndu+ 0i pre8ul de v,n-)re. 4'5 /i2po-i8iile )r+. A42 C A@B6 precu* 0i cele )le )r+. '(3 C 'A@ 2e )plic 7n *od core2pun-+or.

K 2. r*rire) veni+urilor .ener)le )le i*o3ilelor

ART. A'B !3iec+ul ur*ririi 415 He po+ ur*ri +o)+e veni+urile pre-en+e 0i vii+o)re )le i*o3ilelor ce 2un+ proprie+)+e) de3i+orului 2)u )2upr) cror) el )re un drep+ de u-u1ruc+. 425 /e )2e*ene)6 2e po+ ur*ri 0i veni+urile de3i+orului )rend)0 2)u c;iri)0 proveni+e din e:plo)+)re) i*o3ilelor )rend)+e 2)u 7nc;iri)+e. 435 r*rire) veni+urilor unui i*o3il nu v) pu+e) 1i 7ncuviin8)+ d)c e:i2+ o ur*rire i*o3ili)r )2upr) )celui)0i i*o3il. ART. AB0 %ncuviin8)re) ur*ririi 415 Cerere) de ur*rire e2+e de co*pe+en8) in2+)n8ei de e:ecu+)re 7n circu*2crip8i) crei) 2e )1l i*o3ilul )le crui veni+uri 2e ur*re2c 0i v) cuprinde6 7n )1)r de *en8iunile )r+)+e l) )r+. @(46 indic)re) i*o3ilului )le crui veni+uri 2e ur*re2c. 425 /up 7nre.i2+r)re) cererii e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 2olici+) de 7nd)+ in2+)n8ei 7ncuviin8)re) ur*ririi6 di2po-i8iile )r+. @(( 0i @(@ )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. 435 /up 7ncuviin8)re) ur*ririi veni+urilor .ener)le )le i*o3ilului6 l) cerere) credi+orului 2)u6 7n lip26 )+unci c,nd )preci)- c e2+e nece2)r6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) nu*i6 prin 7nc;eiere6 d)+ cu ci+)re) 7n +er*en 2cur+ ) pr8ilor6 un )d*ini2+r)+orC2ec;e2+ru6 pen+ru )d*ini2+r)re) veni+urilor i*o3ilului. ART. AB1

Ad*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru 415 Po)+e 1i nu*i+ )d*ini2+r)+orC2ec;e2+ru credi+orul6 de3i+orul 2)u o )l+ per2o)n 1i-ic ori per2o)n 9uridic. 425 C,nd )d*ini2+r)+orC2ec;e2+ru e2+e nu*i+ o )l+ per2o)n dec,+ de3i+orul6 e:ecu+orul 7i v) 1i:) drep+ re*uner)8ie o 2u*6 8in,nd 2e)*) de )c+ivi+)+e) depu26 2+)3ilind +o+od)+ 0i *od)li+)+e) de pl)+. 435 Ad*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru )c8ione)- 7n c)li+)+e de )d*ini2+r)+or 7n2rcin)+ cu 2i*pl) )d*ini2+r)re ) 3unurilor )l+ui)6 di2po-i8iile Codului civil privi+o)re l) )d*ini2+r)re) 3unurilor )l+ui) )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. 445 %n c)-ul ne7ndeplinirii o3li.)8iilor 2+)3ili+e 7n 2)rcin) 2)6 )d*ini2+r)+orulC 2ec;e2+ru6 l) cerere) oricrei per2o)ne in+ere2)+e6 po)+e 1i revoc)+ de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c 0i 7nlocui+ cu )l+ per2o)n. 4(5 /e )2e*ene)6 l) cerere) oricrei per2o)ne in+ere2)+e6 )d*ini2+r)+orulC 2ec;e2+ru po)+e 1i o3li.)+ l) de2p.u3iri de c+re in2+)n8) de e:ecu+)re. ART. AB2 /rep+urile 0i o3li.)8iile )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru 415 Ad*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru e2+e 7nd)+or)+ 2 i) *2uri de con2erv)re 0i de 7n+re8inere 7n 3un 2+)re ) i*o3ilului6 2 1)c 7n2*,n8ri 2)u pl)n+)8ii po*icole ori vi+icole 0i 2 7nc)2e-e c;iriile 0i )ren-ile 2)u )l+e veni+uri )le i*o3ilului6 2 pl+e)2c i*po-i+ele 0i +):ele loc)le6 do3,n-ile cre)n8elor ipo+ec)re6 pri*ele de )2i.ur)re 0i6 7n .ener)l6 orice )l+e pre2+)8ii cu 2c)den8e 2ucce2ive 7n le.+ur cu )cel i*o3il. 425 El e2+e )u+ori-)+ 2 re8in6 pen+ru c;el+uielile de )d*ini2+r)re6 cel *ul+ 10Q din 2u*ele 7nc)2)+e6 1iind o3li.)+ 2 con2e*ne-e re2+ul6 7n 24 de ore de l) 7nc)2)re6 l) en+i+)+e) indic)+ de e:ecu+or 0i 2 re*i+ recipi2ele de 7nd)+ e:ecu+orului 9udec+ore2c. 435 Ad*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru e2+e 7n drep+ 2 denun8e con+r)c+ele de loc)8iune e:i2+en+e6 po+rivi+ cl)u-elor con+r)c+u)le6 2 ce)r ev)cu)re) loc)+)rilor6 cu 7ncuviin8)re) in2+)n8ei de e:ecu+)re6 0i 2 2ec;e2+re-e6 7n nu*ele proprie+)rului6 3unurile *o3ile )le )ce2+or) )1l)+e 7n i*o3il. 445 %n c)- de pericol de 7n+,r-iere6 el v) pu+e) lu) *2urile de con2erv)re 2)u de )2i.ur)re pe c)re le recl)* o 3un )d*ini2+r)re. 4(5 Ad*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru nu v) pu+e) 7n2 7nc;ei) con+r)c+e de 7nc;iriere 2)u de )rend)re dec,+ pe +er*en de cel *ul+ 2 )ni 0i nu*)i cu 7ncuviin8)re) in2+)n8ei de e:ecu+)re6 prin 7nc;eiere de1ini+iv6 d)+ 7n c)*er) de con2iliu6 cu ci+)re) pr8ilor. 4@5 %n )1)r de c)-ul de ev)cu)re prev-u+ l) )lin. 4356 7ncuviin8)re) in2+)n8ei de e:ecu+)re e2+e nece2)r 0i pen+ru in+en+)re) )c8iunilor.

ART. AB3 Concur2ul de ur*riri %n c)-ul c,nd )2upr) )celui)0i i*o3il 2C)u 7ncuviin8)+ ur*riri .ener)le de veni+uri l) cerere) *)i *ul+or credi+ori6 ele vor 1i cone:)+e6 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. @446 de2e*n,nduC2e +o+od)+ un 2in.ur )d*ini2+r)+orC2ec;e2+ru 7n per2o)n) celui din+,i nu*i+ 2)u ) )celui) c)re )r pre-en+) *)i *ul+e .)r)n8ii. ART. AB4 Pu3lici+)+e) ur*ririi 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) )1i0) de 7nd)+ copii cer+i1ic)+e )le 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) ur*ririi l) 2ediul or.)nului de e:ecu+)re6 l) in2+)n8) de e:ecu+)re 0i l) 2ediul pri*riei 7n r)-) crei) 2e )1l i*o3ilul. /e )2e*ene)6 7nc;eiere) v) 1i pu3lic)+ 0i 7n+rCun -i)r loc)l6 d)c e:i2+. 425 n e:e*pl)r )l 7nc;eierii6 7n copie cer+i1ic)+ de e:ecu+or6 2e v) +ri*i+e din o1iciu6 pen+ru ) 2e 1)ce no+)re) ur*ririi 7n c)r+e) 1unci)r. ART. AB( Pred)re) i*o3ilului 415 /up 7ncuviin8)re) ur*ririi6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 2e v) depl)2) l) 1)8) locului6 7n2o8i+ de )d*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru6 crui) 7i v) pred)6 pe 3)- de inven+)r6 3unurile )le cror veni+uri 2un+ ur*ri+e. /)c de3i+orul re1u- 2 per*i+ )cce2ul 7n i*o3il6 lip2e0+e ori re1u- 2 prede) 3unurile )le cror veni+uri 2un+ ur*ri+e6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) recur.e l) concur2ul 1or8ei pu3lice6 di2po-i8iile )r+. A23 0i ur*+o)rele )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. 425 To+od)+6 e:ecu+orul 7i v) no+i1ic)6 prin+rCo 7n0+iin8)re 2cri26 pe c;iri)0i6 pe )rend)0i 2)u pe cei c)re )u )l+e con+r)c+e de e:plo)+)re ) i*o3ilului c +o)+e veni+urile )ce2+ui) 2un+ 2ec;e2+r)+e 0i c 2un+ 7nd)+or)8i c) 7n vii+or 2 pl+e)2c c;iriile6 )ren-ile 2)u )l+e veni+uri re-ul+)+e din con+r)c+ele de e:plo)+)re ) i*o3ilului direc+ )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru ori 2 le con2e*ne-e l) uni+)+e) prev-u+ de le.e6 depun,nd recipi2ele l) )d*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru. 435 E:ecu+orul v) 7nc;ei) un proce2Cver3)l prin c)re v) con2+)+) )ducere) l) 7ndeplinire ) celor de *)i 2u2 0i c)re v) 1i 2e*n)+ de el 0i de )d*ini2+r)+orulC 2ec;e2+ru. 445 Proce2ulCver3)l v) 1i 7nc;ei)+ 7n 3 e:e*pl)re6 din+re c)re unul v) 1i pred)+ )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru6 )l+ul v) 1i co*unic)+ de3i+orului6 7*preun cu 7nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) ur*ririi6 7n condi8iile )r+. @(A 0i ur*+o)rele6 i)r )l +reile) v) 1i )+)0)+ l) do2)rul de e:ecu+)re6 7*preun cu dove-ile de co*unic)re ) 7n0+iin8rilor 1cu+e c;iri)0ilor 0i )rend)0ilor.

4(5 E:ecu+orul v) pu+e) 2ec;e2+r) veni+urile6 7n condi8iile )lin. 415 C 4456 c;i)r 7n lip2) )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru6 ur*,nd c) )ce2+ui) 2 i 2e prede) 3unurile ul+erior. 4@5 Ad*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru c)re nu ) ceru+ pred)re) 3unurilor 7n +er*en de 10 -ile de l) co*unic)re) nu*irii v) 1i con2ider)+ c nu )ccep+ )ce)2+ 7n2rcin)re. Ace2+) 0i cel c)re re1u- 7n *od e:pre2 7n2rcin)re) vor 1i 7nlocui8i de 7nd)+ cu )l+ per2o)n prin 7nc;eiere d)+ de e:ecu+or 1r ci+)re) pr8ilor. ART. AB@ E1ec+ele ur*ririi 415 /e l) d)+) no+rii ur*ririi 7n c)r+e) 1unci)r6 )ce)2+) v) 1i opo-)3il +u+uror do3,ndi+orilor de drep+uri )2upr) i*o3ilului. 425 /e l) )cee)0i d)+6 ce2iunile de veni+uri6 con+r)c+ele de 7nc;iriere6 de )rend)re 2)u de e:plo)+)re ) i*o3ilului6 inclu2iv ce2iunile de drep+uri re-ul+,nd din )ce2+e con+r)c+e6 nu vor 1i opo-)3ile credi+orului ur*ri+or. 435 /e l) d)+) no+i1icrii 2ec;e2+rului per2o)nelor )r+)+e l) )r+. AB( )lin. 4256 pl)+) c;iriilor6 )ren-ilor 2)u )l+or veni+uri )le i*o3ilului 1cu+ de3i+orului v) 1i6 de )2e*ene)6 inopo-)3il credi+orului ur*ri+or. 445 Pl)+) 2u*elor prev-u+e l) )lin. 4356 1cu+ de3i+orului 7n)in+e de d)+) no+i1icrii 0i de +er*enul 1i:)+ 7n con+r)c+ul re2pec+iv6 v) 1i opo-)3il credi+orului ur*ri+or nu*)i d)c e2+e con2+)+)+ prin+rCun 7n2cri2 cu d)+ cer+. ART. ABA Ev)cu)re) de3i+orului %n c)-ul 7n c)re de3i+orul ocup el 7n2u0i i*o3ilul )le crui veni+uri 2un+ ur*ri+e6 l) cerere) credi+orului6 in2+)n8) de e:ecu+)re v) pu+e)6 dup 7*pre9urri6 2 ordone ev)cu)re)6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 ) i*o3ilului 1ie de 7nd)+6 1ie 7n+rCun )nu*i+ +er*en6 7n 2copul )2i.urrii unei *)i 3une e:plo)+ri ) )ce2+ui). ART. AB' Hu*ele nece2)re 7n+re8inerii de3i+orului /)c de3i+orul nu )re )l+e *i9lo)ce de 2u3-i2+en86 l) cerere) 2)6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) di2pune c) o p)r+e din veni+uri 2 2erve)2c pen+ru 7n+re8inere) re-on)3il ) lui 0i ) 1)*iliei 2)le6 pe +o)+ dur)+) ur*ririi6 di2po-i8iile )r+. '22 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. ART. ABB /e2crc)re) )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru

415 L) 21,r0i+ul 1iecrei perio)de de @ luni6 2oco+i+e de l) d)+) predrii i*o3ilului 2)u de l) d)+) 1i:)+ de e:ecu+or6 precu* 0i l) 21,r0i+ul .e2+iunii6 )d*ini2+r)+orulC 2ec;e2+ru e2+e d)+or 2 pre-in+e o d)re de 2e)*6 7n 1)8) e:ecu+orului 0i ) pr8ilor in+ere2)+e6 cu privire l) veni+urile 7nc)2)+e 0i c;el+uielile e1ec+u)+e6 pe 3)- de docu*en+e 9u2+i1ic)+ive. 425 E:ecu+orul v) veri1ic) 2oco+elile 0i6 d)c )ce2+e) 2un+ re.ul)+ 7n+oc*i+e 0i core2pund re)li+8ii6 v) d) de2crc)re )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru6 prin 7nc;eiere6 d)+ 1r ci+)re) pr8ilor. %n c)- con+r)r6 l) cerere) pr8ii in+ere2)+e 2)u din o1iciu6 e:ecu+orul v) di2pune6 prin 7nc;eiere6 revoc)re) din 1unc8ie ) )d*ini2+r)+oruluiC 2ec;e2+ru 0i nu*ire) )l+ei per2o)ne. 435 Re*uner)8i) )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru v) 1i pl+i+ nu*)i d)c 2oco+elile )u 1o2+ d)+e 0i )pro3)+e6 pri*ind de2crc)re de l) e:ecu+or. Hu*) re*uner)8iei 2e i*pu+ )2upr) veni+urilor re)li-)+e din )d*ini2+r)re) i*o3ilului. ART. '00 Eli3er)re) 0i di2+ri3uire) veni+urilor 415 /up 1iec)re depunere de 2oco+eli6 2u*ele re-ul+)+e din ur*rire vor 1i eli3er)+e 2)u6 dup c)-6 di2+ri3ui+e 7n+re credi+ori6 po+rivi+ di2po-i8iilor )r+. '(3 0i ur*+o)rele. 425 %n c)- de concur2 7n+re ur*rire) .ener)l de veni+uri 0i o ur*rire i*o3ili)r6 7n1iin8)+ ul+erior de un credi+or ipo+ec)r 7n r)n. priori+)r6 )ce2+) din ur* v) )ve) drep+ de pre1erin8 )2upr) veni+urilor nedi2+ri3ui+e. ART. '01 %nce+)re) ur*ririi r*rire) veni+urilor 7nce+e)-: 1. prin renun8)re l) ur*rire6 1cu+ de +o8i credi+orii ur*ri+ori 0i in+ervenien8iG 2. prin pl)+) cre)n8elor )ce2+or)6 inclu2iv ) do3,n-ilor 0i ) c;el+uielilor de 9udec)+ 0i de e:ecu+)reG 3. prin depunere)6 cu )1ec+)8iune 2peci)l6 ) 2u*elor pen+ru c)re 2C) 1cu+ ur*rire)6 7n condi8iile )r+. A10G 4. prin )d9udec)re) 2ili+ ) i*o3iluluiG (. prin +recere) unui +er*en de ( )ni de l) 7n1iin8)re) ei6 c;i)r d)c credi+orul ur*ri+or nu ) 1o2+ 7nde2+ul)+. He e:cep+e)- c)-ul c,nd 2e ur*re2c veni+urile unui u-u1ruc+ )2upr) unui i*o3il.

CAPIT!L L II r*rire) i*o3ili)r

HECJI NEA 1 #unurile i*o3ile c)re po+ 1i ur*ri+e

ART. '02 !3iec+ul ur*ririi 415 Hun+ 2upu2e ur*ririi 2ili+e i*o3ili)re 3unurile i*o3ile. 425 Po+ 1or*) o3iec+ul ur*ririi 2ili+e i*o3ili)re 0i drep+ul de u-u1ruc+ )2upr) unui i*o3il6 precu* 0i drep+ul de 2uper1icie. 435 /rep+ul de 2ervi+u+e po)+e 1i ur*ri+ 2ili+ nu*)i od)+ cu 1ondul do*in)n+ crui) 7i pro1i+. 445 Nu 2un+ 2upu2e ur*ririi 2ili+e i*o3ilele decl)r)+e neur*ri3ile 7n c)-urile 0i 7n condi8iile prev-u+e de le.e. 4(5 %n c)-ul +i+lurilor e:ecu+orii privi+o)re l) cre)n8e ) cror v)lo)re nu dep0e0+e (.000 lei inclu2iv6 ur*rire) 3unurilor i*o3ile )le de3i+orului po)+e 1i 1cu+ nu*)i d)c )ce2+) nu )re )l+e 3unuri ur*ri3ile 2)u d)c )re 3unuri ur*ri3ile6 d)r nu po+ 1i v)lori1ic)+e. ART. '03 r*rire) i*o3ilelor 7n2cri2e 7n c)r+e) 1unci)r 415 r*rire) i*o3ilelor 7n2cri2e 7n c)r+e) 1unci)r 2e 1)ce pe i*o3ile 7n 7n+re.i*e) lor. 425 He po+ ur*ri 7n *od 2ep)r)+ con2+ruc8iile ce 1or*e)- o proprie+)+e di2+inc+ de 2ol6 drep+urile privi+o)re l) proprie+)+e) pe +ron2o)ne6 pe e+)9e 2)u pe )p)r+)*en+e6 precu* 0i orice )l+e drep+uri privi+o)re l) 3unuri pe c)re le.e) le decl)r i*o3ile. ART. '04 %n+indere) ur*ririi 415 r*rire) 2ili+ i*o3ili)r 2e 7n+inde de plin drep+ 0i )2upr) 3unurilor )cce2orii i*o3ilului6 prev-u+e de Codul civil6 precu* 0i )2upr) 1ruc+elor 0i veni+urilor )ce2+ui).

425 #unurile )cce2orii nu po+ 1i ur*ri+e dec,+ od)+ cu i*o3ilul. ART. '0( I*o3ilele *inorilor 0i in+er-i0ilor 415 I*o3ilul unui *inor 2)u )l unei per2o)ne pu2e 2u3 in+erdic8ie 9udec+ore)2c nu po)+e 1i ur*ri+ 2ili+ 7n)in+e) ur*ririi *o3ilelor 2)le. 425 /i2po-i8iile )lin. 415 nu 7*piedic ur*rire) 2ili+ )2upr) unui i*o3il )1l)+ 7n proprie+)+e) co*un ) *inorului 2)u ) per2o)nei pu2e 2u3 in+erdic8ie 9udec+ore)2c 0i ) unei per2o)ne cu c)p)ci+)+e deplin de e:erci8iu6 d)c o3li.)8i) prev-u+ 7n +i+lul e:ecu+oriu e2+e co*un. ART. '0@ r*rire) i*o3ilelor ipo+ec)+e 415 Credi+orii c)re )u ipo+ec 7n2cri2 )2upr) unui i*o3il 7l po+ ur*ri 7n orice *,ini )r +rece 0i po+ cere v,n-)re) lui pen+ru ) 2e 7nde2+ul) din pre8ul re-ul+)+. 425 Cu +o)+e )ce2+e)6 7n c)-ul 7n c)re 2e ur*re0+e un i*o3il ipo+ec)+ c)re ) 1o2+ ul+erior 7n2+rin)+6 do3,ndi+orul6 c)re nu e2+e per2on)l o3li.)+ pen+ru cre)n8) ipo+ec)r6 po)+e 2 2e opun v,n-rii i*o3ilului ipo+ec)+6 d)c )u r*)2 )l+e i*o3ile ipo+ec)+e 7n po2e2i) de3i+orului princip)l6 0i 2 ce)r in2+)n8ei de e:ecu+)re ur*rire) pre)l)3il ) )ce2+or) din ur*6 dup re.ulile prev-u+e de Codul civil 7n *)+erie de 1ide9u2iune. Pe dur)+) ur*ririi )ce2+or 3unuri6 ur*rire) i*o3ilului )p)r8in,nd +er8ului do3,ndi+or e2+e 2u2pend)+. 435 Con+e2+)8i) prin c)re +er8ul do3,ndi+or 2e opune 2co)+erii l) v,n-)re 2e v) pu+e) 1)ce6 2u3 2)nc8iune) decderii6 7n +er*en de 10 -ile de l) co*unic)re) 7nc;eierii prin c)re 2C) di2pu2 no+)re) 7n c)r+e) 1unci)r ) 7nceperii ur*ririi 2ili+e. 445 Credi+orii ipo+ec)ri nu po+ ur*ri 7n )cel)0i +i*p 0i 3unurile neipo+ec)+e )le de3i+orului lor dec,+ 7n c)-ul 7n c)re 3unurile ipo+ec)+e nu 2un+ 2u1icien+e pen+ru pl)+) cre)n8elor. ART. '0A r*rire) i*o3ilelor proprie+)+e co*un 415 Credi+orii per2on)li )i unui de3i+or coproprie+)r 2)u codevl*)0 nu vor pu+e) 2 ur*re)2c p)r+e) )ce2+ui) din i*o3ilele )1l)+e 7n proprie+)+e co*un6 ci vor +re3ui 2 ce)r *)i 7n+,i p)r+)9ul )ce2+or). L) cerere) credi+orului6 )c8iune) 7n 7*pr8e)l po)+e 1i no+)+ 7n c)r+e) 1unci)r. 425 P,n l) 2olu8ion)re) p)r+)9ului6 prin ;o+r,re r*)2 de1ini+iv6 ur*rire) i*o3ilului e2+e de drep+ 2u2pend)+. /)c nu 2C) 1cu+ dec,+ cerere de p)r+)96 p,n

l) 2olu8ion)re) )ce2+ei)6 prin ;o+r,re r*)2 de1ini+iv6 2e 2u2pend pre2crip8i) drep+ului l) )c8iune con+r) de3i+orului coproprie+)r 2)u devl*)0. 435 Credi+orii per2on)li po+ ur*ri 7n2 co+)Cp)r+e de+er*in)+ ) de3i+orului lor din drep+ul de proprie+)+e )2upr) i*o3ilului6 1r ) *)i 1i nece2)r 2 ce)r p)r+)9ul6 d)c e) e2+e ne7ndoielnic 2+)3ili+ 0i l*uri+ 0i e2+e 7n2cri26 prin )r+)re) unei 1r)c8iuni6 7n c)r+e) 1unci)r. %n )ce2+ c)-6 coproprie+)rii vor pu+e) cere punere) 7n v,n-)re ) 7n+re.ului i*o3il )1l)+ 7n coproprie+)+e 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. '12.

HECJI NEA ) 2C) %ncuviin8)re) ur*ririi i*o3ili)re

ART. '0' Cerere) de ur*rire 415 Cerere) de ur*rire6 7n2o8i+ de +i+lul e:ecu+oriu6 de e:+r)2ul de c)r+e 1unci)r ) i*o3ilelor ur*ri+e 0i de dov)d) )c;i+rii +):elor de +i*3ru6 2e v) 7ndrep+) l) e:ecu+orul 9udec+ore2c 7n ) crui r)- +eri+ori)l 2e )1l i*o3ilul )p)r8in,nd de3i+orului ur*ri+ 2)u unei )l+e per2o)ne6 d)c 2e ur*re0+e un i*o3il ipo+ec)+. 425 /)c 2e ur*re0+e un i*o3il c)re 2e 7n+inde 7n2 7n di1eri+e circu*2crip8ii6 cerere) 2e v) pu+e) 1)ce l) oric)re din+re e:ecu+orii 9udec+ore0+i co*pe+en8i 2 1)c e:ecu+)re) 2ili+6 dup )le.ere) credi+orului. 435 C,nd 2e ur*re2c *)i *ul+e i*o3ile6 7n2cri2e l) )cel)0i 3irou 2)u l) 3irouri de c)d)2+ru 0i pu3lici+)+e i*o3ili)r di1eri+e6 pen+ru o cre)n8 .)r)n+)+ cu ipo+ec colec+iv6 cerere) 2e v) 7ndrep+) l) e:ecu+orul 9udec+ore2c 7n ) crui r)- +eri+ori)l e2+e 7n2cri2 ipo+ec) princip)l. 445 Cerere) de ur*rire6 7n )1)r de *en8iunile )r+)+e l) )r+. @(46 v) *)i +re3ui 2 cuprind: )5 nu*ele6 prenu*ele 0i do*iciliul 2)u6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul +er8ului do3,ndi+or6 d)c 2e ur*re0+e un i*o3il ipo+ec)+ c)re ) 1o2+ 7n2+rin)+ )ce2+ui)6 ori pe cele )le coproprie+)rilor6 d)c 2e ur*re0+e o p)r+e indivi-G 35 3unurile ce 2e ur*re2c 0i d)+ele nece2)re iden+i1icrii lor6 precu* 9ude8ul6 or)0ul 2)u co*un)6 2+r)d)6 nu*rul6 vecin+8ile6 2upr)1)8)6 1elul cul+urii 2)u con2+ruc8iile. I*o3ilele 7n2cri2e 7n c)r+e) 1unci)r 2e vor iden+i1ic) prin )r+)re) loc)li+8ii6 ) nu*rului cr8ii 1unci)re 0i ) nu*erelor c)d)2+r)le 2)u6 dup c)-6 +opo.r)1iceG

c5 v)lo)re) 1iecrui i*o3il6 r)por+)+ l) pre8urile *edii de pi)8 din loc)li+)+e) re2pec+iv6 7n )1)r de c)-ul c,nd pre8uire) nu e2+e po2i3il6 1iind nece2)r opini) unui e:per+. ART. '0B %nre.i2+r)re) cererii de ur*rire /up 7nre.i2+r)re) cererii6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 2olici+) de 7nd)+ in2+)n8ei de e:ecu+)re 7n circu*2crip8i) crei) 2e )1l i*o3ilul 7ncuviin8)re) ur*ririi lui 2ili+e6 di2po-i8iile )r+. @(( 0i @(@ )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. ART. '10 %ncuviin8)re) ur*ririi 415 In2+)n8) v) 7ncuviin8) cerere) de ur*rire i*o3ili)r6 prin 7nc;eiere6 c)re v) cuprinde6 7n )1)r) *en8iunilor prev-u+e l) )r+. @(@ )lin. 435: )5 nu*ele6 prenu*ele 0i do*iciliul 2)u6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul +er8ului do3,ndi+or6 d)c e2+e c)-ulG 35 de2criere) i*o3ilului6 )0) cu* e2+e individu)li-)+ 7n cerereG c5 )r+)re) v)lorii de circul)8ie ) i*o3ilului6 d)c ) 1o2+ indic)+ de credi+or6 po+rivi+ )r+. '0' )lin. 445 li+. c5. 425 %nc;eiere) de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii 2e v) co*unic)6 7n copie cer+i1ic)+ de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c6 de3i+orului 0i +er8ului do3,ndi+or6 d)c e2+e c)-ul6 7n2o8i+ de +i+lul e:ecu+oriu 0i de 2o*)8ie6 pun,nduCliC2e 7n vedere c) 7n +er*en de 1( -ile de l) pri*ire) )ce2+ei) 2 pl+e)2c 7n+re).) d)+orie6 inclu2iv do3,n-ile 0i c;el+uielile de e:ecu+)re. 435 /)c 2C) 7ncuviin8)+ ur*rire) nu*)i pen+ru co+)Cp)r+e din drep+ul de coproprie+)+e )p)r8in,nd de3i+orului 7n i*o3ilul )1l)+ 7n proprie+)+e co*un pe co+eC pr8i6 copii cer+i1ic)+e )le 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii vor 1i co*unic)+e 0i coproprie+)rilor6 cu invi+)8i) de )C0i e:erci+) drep+ul ce le e2+e recuno2cu+ prin )r+. '12. ART. '11 Pu3lici+)+e) ur*ririi 415 !d)+ cu )ce)2+ co*unic)re6 e:ecu+orul v) 2olici+) 3iroului +eri+ori)l de c)d)2+ru 0i pu3lici+)+e i*o3ili)r 2 di2pun6 7n 3)-) 7nc;eierii prev-u+e l) )r+. '106 no+)re) ur*ririi i*o3ilului 7n c)r+e) 1unci)r6 cu )r+)re) credi+orului ur*ri+or 0i ) 2u*ei pen+ru c)re 2e 1)ce ur*rire).

425 C,nd 2e ur*re2c *)i *ul+e i*o3ile6 7n2cri2e l) )cel)0i 3irou 2)u l) 3irouri +eri+ori)le de c)d)2+ru 0i pu3lici+)+e i*o3ili)r di1eri+e6 pen+ru o cre)n8 .)r)n+)+ cu ipo+ec colec+iv6 cerere) de no+)re ) ur*ririi 2e v) 7n)in+) 3iroului +eri+ori)l l) c)re e2+e 7n2cri2 ipo+ec) princip)l6 c)re6 dup ce v) 2v,r0i no+rile prev-u+e de le.e6 v) +ri*i+e din o1iciu o copie de pe 7nc;eierile 2)le 3iroului de c)d)2+ru 0i pu3lici+)+e i*o3ili)r unde e2+e 7n2cri2 ipo+ec) 2ecund)r. 435 C,nd drep+ul de proprie+)+e e2+e 7n2cri2 nu*)i provi-oriu 7n 1)vo)re) de3i+orului6 no+)re) 2e v) 1)ce 2u3 condi8i) 9u2+i1icrii 7n2crierii provi-orii. %n )ce2+ c)-6 credi+orul ur*ri+or v) 1i 7n drep+ 2 e:erci+e6 7n nu*ele de3i+orului6 )c8iune) pen+ru 9u2+i1ic)re) drep+ului de proprie+)+e. 445 C,nd cerere) de no+)re nu po)+e 1i )d*i2 din c)u-) unui i*pedi*en+ de c)r+e 1unci)r6 po+rivi+ le.ii6 2e v) no+) re2pin.ere) )ce2+ei). 4(5 %nc;eiere) de )d*i+ere 2)u re2pin.ere ) no+rii pronun8)+e de re.i2+r)+orul de c)r+e 1unci)r 2e v) co*unic)6 7n )1)r) credi+orului ur*ri+or6 e:ecu+orului 9udec+ore2c6 precu* 0i per2o)nelor c)re6 po+rivi+ *en8iunilor din c)r+e) 1unci)r6 2un+ in+ere2)+e. ART. '12 F,n-)re) 7n 7n+re.i*e ) i*o3ilului )1l)+ 7n coproprie+)+e 415 Coproprie+)rii i*o3ilului ur*ri+ pen+ru o p)r+e indivi- vor pu+e) e:erci+) drep+ul de ) cere 2co)+ere) l) v,n-)re ) 7n+re.ului i*o3il )1l)+ 7n indivi-iune6 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re) 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) ur*ririi ori6 7n lip26 de l) d)+) co*unicrii 7nc;eierii de no+)re ) )ce2+ei) 7n c)r+e) 1unci)r. 425 Cerere) nu v) 1i )d*i2 dec,+ d)c v) 1i 2e*n)+ de +o8i coproprie+)rii 0i d)c v) 1i depu2 per2on)l ori6 7n lip26 prin *)nd)+)r )v,nd procur 2peci)l. /)c cerere) )ce2+or) ) 1o2+ le.)li-)+ de no+)rul pu3lic 2)u cer+i1ic)+ de )voc)+6 e) v) pu+e) 1i depu2 de oric)re din+re coproprie+)ri6 per2on)l 2)u prin repre-en+)n+6 ori v) pu+e) 1i6 de )2e*ene)6 +r)n2*i2 prin po0+6 dup c)-. 435 E:ecu+orul6 pri*ind cerere)6 v) di2pune 2co)+ere) l) v,n-)re ) 7n+re.ului i*o3il6 prin 7nc;eiere6 d)+ 1r ci+)re) pr8ilor6 c)re 2e v) co*unic) credi+orului ur*ri+or. ART. '13 Hu2pend)re) ur*ririi l) cerere) de3i+orului 415 /up pri*ire) 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) ur*ririi6 de3i+orul po)+e cere in2+)n8ei de e:ecu+)re6 7n +er*en de 10 -ile de l) co*unic)re6 2Ci 7ncuviin8e-e c) pl)+) in+e.r)l ) d)+oriei6 inclu2iv do3,n-ile 0i c;el+uielile de e:ecu+)re6 2 2e 1)c din veni+urile ne+e )le i*o3ilelor 2)le6 c;i)r neur*ri+e6 2)u din )l+e veni+uri )le 2)le6 pe +i*p de @ luni.

425 In2+)n8) 2e2i-)+ po+rivi+ )lin. 415 v) ci+) pr8ile 7n c)*er) de con2iliu 0i 2e v) pronun8) de 7nd)+ prin 7nc;eiere de1ini+iv. %n c)- de )d*i+ere ) cererii de3i+orului6 in2+)n8) v) di2pune 2u2pend)re) ur*ririi 2ili+e i*o3ili)re6 7nc;eiere) 1iind co*unic)+ 0i e:ecu+orului. 435 Hu2pend)re) ur*ririi 2e v) co*unic)6 prin .ri9) e:ecu+orului6 c;iri)0ilor 0i )rend)0ilor 2)u )l+or de3i+ori c)re6 de l) d)+) co*unicrii6 vor con2e*n) +o)+e 2u*ele 2c)den+e 7n vii+or l) uni+)+e) prev-u+ de le.e 0i vor depune recipi2) de con2e*n)re l) e:ecu+orul 9udec+ore2c. 445 Feni+ul )1ec+)+ v) 2ervi 7n *od e:clu2iv pen+ru )coperire) cre)n8ei credi+orului ur*ri+or. 4(5 Pen+ru *o+ive +e*einice6 credi+orul po)+e 2olici+) in2+)n8ei relu)re) ur*ririi 7n)in+e de e:pir)re) +er*enului de @ luni6 di2po-i8iile )lin. 425 1iind )plic)3ile 7n *od core2pun-+or. ART. '14 Concur2ul de ur*riri i*o3ili)re %n c)-ul c,nd *)i *ul8i credi+ori )u 7ncepu+ ur*riri )2upr) )celui)0i i*o3il6 ele 2e vor cone:) de c+re in2+)n86 l) cerere) oricrui) din+re ei 2)u ) oricrui) din+re e:ecu+orii 9udec+ore0+i6 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. @44. ART. '1( Mod)li+8ile de v)lori1ic)re I*o3ilele ur*ri+e 2ili+ 2e v)lori1ic prin *od)li+8ile de v,n-)re prev-u+e l) )r+. A43 C A4@6 c)re 2e )plic 7n *od core2pun-+or.

HECJI NEA ) 3C) E1ec+ele ur*ririi

ART. '1@ Inopo-)3ili+)+e) unor drep+uri re)le /rep+urile re)le 7n2cri2e dup no+)re) ur*ririi i*o3ilului 7n c)r+e) 1unci)r nu vor pu+e) 1i opu2e credi+orului ur*ri+or 0i )d9udec)+)rului6 7n )1)r de c)-urile e:pre2 prev-u+e de le.e ori de c)-ul 7n c)re credi+orul 2)u )d9udec)+)rul 2C) decl)r)+ de )cord cu )cel drep+ ori de3i+orul 2)u +er8ul do3,ndi+or ) con2e*n)+ 2u*ele nece2)re )coperirii cre)n8elor ce 2e ur*re2c6 inclu2iv do3,n-ile 0i c;el+uielile de e:ecu+)re.

ART. '1A Loc)8iune) 0i ce2iune) de veni+uri 415 %nc;irierile 2)u )rendrile6 precu* 0i ce2iunile de veni+uri 1cu+e de de3i+or 2)u +er8ul do3,ndi+or dup d)+) no+rii ur*ririi nu vor 1i opo-)3ile credi+orului ur*ri+or 0i )d9udec)+)rului. 425 %nc;irierile 2)u )rendrile )n+erio)re no+rii 2un+ opo-)3ile6 7n condi8iile le.ii6 )+,+ credi+orilor ur*ri+ori6 c,+ 0i )d9udec)+)rului. Cu +o)+e )ce2+e)6 )d9udec)+)rul nu e2+e 8inu+ 2 re2pec+e loc)8iune) )+unci c,nd pre8ul conveni+ e2+e *)i *ic cu o +rei*e dec,+ pre8ul pie8ei 2)u *)i *ic 1)8 de cel re-ul+)+ din loc)8iunile preceden+e. 435 Pl8ile de c;irii 2)u )ren-i e1ec+u)+e de3i+orului ur*ri+ 7n)in+e de 2c)den8 nu po+ 1i 7n2 opu2e credi+orilor ur*ri+ori 0i )d9udec)+)rului dec,+ d)c 2un+ no+)+e 7n c)r+e) 1unci)r. /i2po-i8iile )lin. 425 +e-) ) dou) r*,n )plic)3ile.

HECJI NEA ) 4C) F,n-)re) l) lici+)8ie pu3lic

K 1. &or*)li+8ile pre*er.+o)re v,n-rii

ART. '1' Proce2ulCver3)l de 2i+u)8ie 415 /up co*unic)re) 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii6 7n vedere) iden+i1icrii i*o3ilului ur*ri+ 0i ) pre8uirii lui6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 2e v) depl)2) de 7nd)+ l) locul unde e2+e 2i+u)+ )ce2+) 0i v) 7nc;ei) un proce2Cver3)l de 2i+u)8ie. Proce2ulC ver3)l v) cuprinde6 pe l,n. *en8iunile prev-u+e l) )r+. '2' )lin. 415 li+. )5 C c56 e5 0i *56 de2criere) i*o3ilului ur*ri+6 precu* 0i6 d)c e2+e c)-ul6 o3li.)8iile 1i2c)le cu privire l) i*o3il 0i 2u*ele d)+or)+e cu +i+lu de co+ de con+ri3u8ie l) c;el+uielile )2oci)8iei de proprie+)ri. %n c)-ul 7n c)re 2e re1u- )cce2ul 7n i*o3il ori de3i+orul lip2e0+e 0i nu 2e .2e0+e nicio per2o)n c)re 7l po)+e repre-en+)6 e:ecu+orul v) pu+e) )pel) l) concur2ul 1or8ei pu3lice6 di2po-i8iile )r+. A23 C A2( )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. 425 %n c)-ul 7n c)re i*o3ilul 2upu2 ur*ririi nu e2+e 7n2cri2 7n c)r+e) 1unci)r6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 2olici+) 3iroului de c)d)2+ru 0i pu3lici+)+e i*o3ili)r6 7n nu*ele de3i+orului6 de2c;idere) cr8ii 1unci)re6 7n 3)-) unei docu*en+)8ii c)d)2+r)le 7n+oc*i+e de o per2o)n )u+ori-)+ 0i ) +i+lurilor de proprie+)+e o38inu+e6 c,nd e2+e c)-ul6 7n condi8iile )r+. @(0.

ART. '1B Ev)cu)re) de3i+orului %n c)-ul 7n c)re de3i+orul 2)u +er8ul do3,ndi+or ocup el 7n2u0i i*o3ilul ur*ri+6 l) cerere) credi+orului 2)u ) e:ecu+orului6 in2+)n8) de e:ecu+)re v) pu+e)6 dup 7*pre9urri6 2 ordone ev)cu)re) 2) din i*o3il6 7n +o+ 2)u 7n p)r+e6 1ie de 7nd)+6 1ie 7n+rCun )nu*i+ +er*en. ART. '20 Ad*ini2+r)re) i*o3ilului ur*ri+ 415 Pe d)+) co*unicrii 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii6 de3i+orul 2)u6 dup c)-6 +er8ul do3,ndi+or e2+e dec-u+ din drep+ul de ) e1ec+u) )c+e de )d*ini2+r)re )2upr) i*o3ilului ur*ri+. 425 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) nu*i un )d*ini2+r)+orC2ec;e2+ru c)re 2 )2i.ure )d*ini2+r)re) i*o3ilului6 7nc)2)re) veni+urilor6 e1ec+u)re) c;el+uielilor nece2)re 0i )pr)re) 7n li+i.iile privi+o)re l) )ce2+ 3un. 435 C,nd de3i+orul 7n2u0i 2)u +er8ul do3,ndi+or e2+e )d*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru )l i*o3ilului ur*ri+6 e:ecu+orul 9udec+ore2c 7i v) pred) i*o3ilul cu )ce2+ +i+lu. ART. '21 /rep+urile 0i o3li.)8iile )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru 415 Ad*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru e2+e o3li.)+: )5 2 p2+re-e 0i 2 7n+re8in i*o3ilul ur*ri+6 cu +o)+e )cce2oriile luiG 35 2 7nc)2e-e c;iriile6 )ren-ile 0i )l+e veni+uriG c5 2 pl+e)2c pri*ele de )2i.ur)re6 i*po-i+ele 0i +):ele loc)leG d5 2 denun8e con+r)c+ele de loc)8iune e:i2+en+e6 cu re2pec+)re) cl)u-elor con+r)c+u)le6 0i 2 ce)r ev)cu)re) loc)+)rilorG e5 2 7nc;eie6 cu 7ncuviin8)re) in2+)n8ei de e:ecu+)re6 d)+ prin 7nc;eiere6 cu ci+)re) pr8ilor6 con+r)c+e de loc)8iune pe +er*en de cel *ul+ 2 )niG 15 2 cule). 1ruc+ele 0i recol+ele 0i 2 le v,nd6 7n condi8iile prev-u+e l) )r+. A''. 425 /i2po-i8iile )r+. AB1 0i ur*+o)rele 2e )plic 7n *od core2pun-+or 0i )d*ini2+r)+oruluiC2ec;e2+ru nu*i+ 7n c)drul )ce2+ei proceduri. ART. '22 Hu*ele nece2)re 7n+re8inerii de3i+orului

415 /)c de3i+orul 2)u +er8ul do3,ndi+or nu )re )l+ *i9loc de 2u3-i2+en8 dec,+ veni+urile i*o3ilului ur*ri+6 l) cerere) )ce2+ui)6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 1i:) prin proce2Cver3)l o co+ de cel *ul+ 20Q din )ce2+e veni+uri pen+ru 7n+re8inere) re-on)3il ) lui 0i ) 1)*iliei 2)le6 pe +o)+ dur)+) ur*ririi. 425 %*po+riv) *2urii lu)+e de c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c6 cei in+ere2)8i 2e po+ )dre2) in2+)n8ei de e:ecu+)re. In2+)n8) v) ci+) pr8ile 7n +er*en 2cur+6 7n c)*er) de con2iliu6 0i v) ;o+r7 prin 7nc;eiere de1ini+iv. ART. '23 /i2+ri3uire) veni+urilor i*o3ilului Hu*ele 7nc)2)+e de )d*ini2+r)+orulC2ec;e2+ru 2e vor di2+ri3ui credi+orilor6 od)+ cu pre8ul re-ul+)+ din v,n-)re) i*o3ilului ur*ri+.

K 2. Hco)+ere) 7n v,n-)re ) i*o3ilului

ART. '24 /ecl)n0)re) procedurii de v,n-)re 415 /)c 7n +er*en de 1( -ile de l) pri*ire) 7nc;eierii de 7ncuviin8)re ) e:ecu+rii de3i+orul nu pl+e0+e d)+ori)6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) 7ncepe procedur) de v,n-)re. 425 %n c)-ul 7n c)re o3iec+ul e:ecu+rii 2ili+e 7l 1or*e)- *)i *ul+e 3unuri i*o3ile di2+inc+e )le de3i+orului6 procedur) de v,n-)re prin lici+)8ie pu3lic 2e v) 7ndeplini pen+ru 1iec)re 3un 7n p)r+e. ART. '2( Ev)lu)re) i*o3ilului ur*ri+ 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) 2+)3ili de 7nd)+ v)lo)re) de circul)8ie ) i*o3ilului6 lu,nd 7n con2ider)re v)lo)re) )r+)+ de credi+or 7n cerere) de ur*rire6 i)r d)c de3i+orul e2+e ne*ul8u*i+ de )ce)2+ v)lo)re 2)u ev)lu)re) de c+re credi+or nu ) 1o2+ cu pu+in86 ce) 2+)3ili+ de c+re e:per+6 7n condi8iile pre-en+ului )r+icol. 425 To+od)+6 e:ecu+orul v) cere 3iroului de c)d)2+ru 0i pu3lici+)+e i*o3ili)r 2 7i co*unice drep+urile re)le 0i )l+e 2)rcini c)re .reve)- i*o3ilul ur*ri+6 precu* 0i even+u)lele drep+uri de pre1erin8 7n2cri2e 7n 1olo2ul )l+or per2o)ne. Ti+ul)rii )ce2+or drep+uri vor 1i 7n0+iin8)8i de2pre e:ecu+)re 0i vor 1i ci+)8i l) +er*enele 1i:)+e pen+ru v,n-)re) i*o3ilului.

435 /e3i+orul ne*ul8u*i+ de ev)lu)re) i*o3ilului6 )r+)+ 7n cerere) de e:ecu+)re6 po)+e 2olici+) e1ec+u)re) unei e:per+i-e6 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re) 7nc;eierii prin c)re 2C) 7ncuviin8)+ e:ecu+)re)6 2u3 2)nc8iune) decderii. 445 E:per+i-) po)+e 1i ceru+ 0i de +er8ul do3,ndi+or6 de coproprie+)ri6 7n c)-ul prev-u+ l) )r+. '126 precu* 0i de credi+orii in+ervenien8i6 7n +er*enul )r+)+ l) )lin. 425. 4(5 L) cerere 2e vor )l+ur) +o)+e 7n2cri2urile c)re po+ 2ervi pen+ru ev)lu)re) i*o3ilului. 4@5 E:per+ul v) 1i nu*i+ de c+re e:ecu+or prin 7nc;eiere e:ecu+orie6 c)re v) )r+) 0i +er*enul de depunere ) r)por+ului de e:per+i-6 di2po-i8iile )r+. A4A )lin. 4(5 C 4'5 )plic,nduC2e 7n *od core2pun-+or. %nc;eiere) 2e co*unic pr8ilor 0i e:per+ului. Credi+orul po)+e depune l) do2)r 7n2cri2uri 7n vedere) ev)lurii i*o3ilului6 d)c e2+e c)-ul. 4A5 ! )l+ e:per+i- nu e2+e )d*i2i3il6 d)r pr8ile po+ conveni o )l+ v)lo)re. ART. '2@ H+)3ilire) pre8ului i*o3ilului 0i ) v)lorii )l+or drep+uri 415 E:ecu+orul v) 1i:) pre8ul i*o3ilului6 c)re v) 1i pre8ul de pornire ) lici+)8iei6 l) v)lo)re) 2+)3ili+ con1or* )r+. '2(6 prin 7nc;eiere de1ini+iv6 d)+ 1r ci+)re) pr8ilor. 425 Hep)r)+ de pre8ul i*o3ilului 2e v) de+er*in) 0i v)lo)re) drep+urilor de u-u1ruc+6 u-6 )3i+)8ie 2)u 2ervi+u+e6 d)c )ce2+e drep+uri )u 1o2+ in+)3ul)+e ul+erior 7n2crierii vreunei ipo+eciG 7n c)-ul i*o3ilelor 7n2cri2e 7n c)r+e) 1unci)r 2e v) )ve) 7n vedere v)lo)re) )ce2+or drep+uri *en8ion)+ 7n c)r+e) 1unci)r6 i)r d)c nu e2+e 7n2cri26 e) 2e v) 2+)3ili6 c,nd e2+e c)-ul6 prin e:per+i-6 7n condi8iile )r+)+e l) )r+. '2(. ART. '2A Punere) 7n v,n-)re 415 %n +er*en de ( -ile de l) 2+)3ilire) pre8ului i*o3ilului6 e:ecu+orul v) 1i:)6 prin 7nc;eiere de1ini+iv6 d)+ cu ci+)re) 7n +er*en 2cur+ ) pr8ilor6 +er*enul pen+ru v,n-)re) i*o3ilului ce v) 1i )du2 l) cuno0+in8) pu3lic prin pu3lic)8ii de v,n-)re. 425 Ter*enul 2+)3ili+ pen+ru v,n-)re nu v) 1i *)i 2cur+ de 20 de -ile 0i nici *)i lun. de 40 de -ile de l) )1i0)re) pu3lic)8iei de v,n-)re l) locul unde v) )ve) loc lici+)8i). 435 C,nd 2e ur*re0+e un i*o3il 7n2cri2 7n c)r+e) 1unci)r6 )2upr) crui) e:i2+ o 7n2criere provi-orie cu privire l) drep+ul de proprie+)+e6 7n 1)vo)re) unui +er86 +er*enul de v,n-)re nu 2e v) pu+e) 1i:) dec,+ dup r)diere) 7n2crierii provi-orii. ART. '2'

Pu3lici+)+e) v,n-rii 415 Pu3lic)8iile de v,n-)re vor cuprinde ur*+o)rele *en8iuni: )5 denu*ire) 0i 2ediul or.)nului de e:ecu+)reG 35 nu*rul do2)rului de e:ecu+)reG c5 nu*ele e:ecu+orului 9udec+ore2cG d5 nu*ele 0i do*iciliul ori6 dup c)-6 denu*ire) 0i 2ediul de3i+orului6 )le +er8ului do3,ndi+or6 d)c v) 1i c)-ul6 0i )le credi+oruluiG e5 +i+lul e:ecu+oriu 7n +e*eiul crui) 2e 1)ce ur*rire) i*o3ili)rG 15 iden+i1ic)re) i*o3ilului cu )r+)re) nu*rului c)d)2+r)l 2)u +opo.r)1ic 0i ) nu*rului de c)r+e 1unci)r6 precu* 0i de2criere) lui 2u*)rG .5 pre8ul l) c)re ) 1o2+ ev)lu)+ i*o3ilulG ;5 *en8iune)6 d)c v) 1i c)-ul6 c i*o3ilul 2e vinde .rev)+ de drep+urile de u-u1ruc+6 u-6 )3i+)8ie 2)u 2ervi+u+e6 in+)3ul)+e ul+erior 7n2crierii vreunei ipo+eci6 0i c6 7n c)-ul 7n c)re cre)n8ele credi+orilor ur*ri+ori nu )r 1i )coperi+e l) pri*) lici+)8ie6 2e v) proced) 7n )cee)0i -i l) o nou lici+)8ie pen+ru v,n-)re) i*o3ilului li3er de )cele drep+uri. Pre8ul de l) c)re vor 7ncepe )ce2+e lici+)8ii v) 1i cel prev-u+ l) )r+. '3( )lin. 4@5 0i 4A5G i5 -iu)6 or) 0i locul v,n-rii l) lici+)8ieG 95 2o*)8i) pen+ru +o8i cei c)re pre+ind vreun drep+ )2upr) i*o3ilului 2 7l )nun8e e:ecu+orului 7n)in+e de d)+) 2+)3ili+ pen+ru v,n-)re6 7n +er*enele 0i 2u3 2)nc8iunile prev-u+e de le.eG L5 2o*)8i) c+re +o8i cei c)re vor 2 cu*pere i*o3ilul 2 2e pre-in+e l) +er*enul de v,n-)re6 l) locul 1i:)+ 7n )ce2+ 2cop6 0i p,n l) )cel +er*en 2 pre-in+e o1er+e de cu*pr)reG l5 *en8iune) c o1er+)n8ii 2un+ o3li.)8i 2 depun6 p,n l) +er*enul de v,n-)re6 o .)r)n8ie repre-en+,nd 10Q din pre8ul de pornire ) lici+)8ieiG *5 2e*n+ur) 0i 0+)*pil) e:ecu+orului 9udec+ore2c. 425 Men8iunile )r+)+e l) )lin. 415 li+. )5 0i c5 C *5 2un+ prev-u+e 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii. 435 Pu3lic)8i) de v,n-)re 2e v) )1i0) l) 2ediul or.)nului de e:ecu+)re 0i )l in2+)n8ei de e:ecu+)re6 l) locul unde 2e )1l i*o3ilul ur*ri+6 l) 2ediul pri*riei 7n ) crei r)- +eri+ori)l e2+e 2i+u)+ i*o3ilul6 precu* 0i l) locul unde 2e de210o)r lici+)8i)6 d)c )ce2+) e2+e )l+ul dec,+ locul unde e2+e 2i+u)+ i*o3ilul.

445 Pu3lic)8ii 7n e:+r)26 cuprin-,nd *en8iunile prev-u+e l) )lin. 415 li+. )5 0i c5 C *56 2e vor 1)ce6 2u3 2)nc8iune) nuli+8ii6 7n+rCun -i)r de circul)8ie n)8ion)l6 d)c v)lo)re) i*o3ilului dep0e0+e 2u*) de 2(0.000 lei6 2)u 7n+rCun -i)r loc)l6 d)c nu +rece pe2+e )ce)2+ 2u*6 precu* 0i 7n -i)re6 revi2+e 0i )l+e pu3lic)8ii e:i2+en+e c)re 2un+ de2+in)+e v,n-rii unor i*o3ile de n)+ur) celui 2co2 l) lici+)8ie6 inclu2iv pe p).ini de in+erne+ de2c;i2e 7n )cel)0i 2cop. 4(5 C;el+uielile de )1i0)re 0i pu3lic)re vor 1i )v)n2)+e de c+re credi+orul ur*ri+or 0i vor 1i prelu)+e din pre8ul 3unurilor ur*ri+e. 4@5 %ndeplinire) )ce2+or 1or*)li+8i 2e v) con2+)+) prin proce2eCver3)le 7nc;ei)+e de e:ecu+orul 9udec+ore2c. ART. '2B Co*unic)re) pu3lic)8iilor de v,n-)re 415 C,+e un e:e*pl)r din pu3lic)8i) de v,n-)re 2e v) co*unic)6 po+rivi+ di2po-i8iilor pen+ru co*unic)re) 0i 7n*,n)re) ci+)8iilor: )5 credi+orului ur*ri+or6 de3i+orului 2)u +er8ului do3,ndi+or6 precu* 0i coproprie+)rilor6 d)c v) 1i c)-ulG 35 credi+orilor ipo+ec)ri 7n2cri0i 7n c)r+e) 1unci)r6 precu* 0i celor c)re )u 7n2crieri provi-orii 2)u no+ri 7n le.+ur cu vreun drep+ re)l6 d)c 7n2crierile 2)u no+rile 2un+ )n+erio)re no+rii ur*ririi. Co*unic)re) 2e v) 1)ce6 pen+ru credi+orii ipo+ec)ri6 l) do*iciliul )le2 7n )c+ul prin c)re 2C) con2+i+ui+ drep+ul de ipo+ec6 i)r 7n lip26 l) do*iciliul 2)u 2ediul re)lG c5 or.)nelor 1i2c)le loc)le. 425 %n c)-ul 7n c)re 2e ur*re0+e i*o3ilul unui *inor 2)u )l unei per2o)ne pu2e 2u3 in+erdic8ie 9udec+ore)2c6 o copie de pe pu3lic)8i) de v,n-)re ) i*o3ilului 2e co*unic 0i l) p)rc;e+ul de pe l,n. in2+)n8) de e:ecu+)re. ART. '30 Hi+u)8i) v,n-+orului i*o3ilului ur*ri+ 415 F,n-+orul i*o3ilului ur*ri+6 c)re )re6 7n condi8iile le.ii6 ipo+ec le.)l6 precu* 0i drep+ul de ) cere 2)u de ) decl)r) re-olu8iune) pen+ru nepl)+) pre8ului6 v) 1i 2o*)+ prin pu3lic)8ie 2 op+e-e6 7n 2cri26 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re) pu3lic)8iei6 pen+ru v)lori1ic)re) unui) din+re )ce2+e drep+uri. 425 /)c nu ) op+)+ 7n +er*enul prev-u+ l) )lin. 415 pen+ru drep+ul de ) o38ine re-olu8iune)6 v,n-+orul 2e con2ider dec-u+ din )ce2+ drep+ 0i nu *)i po)+e recl)*) dec,+ cre)n8) .)r)n+)+ cu ipo+ec.

435 %n c)-ul 7n c)re ) op+)+ pen+ru re-olu8iune6 )c8iune) 7n re-olu8iune ) v,n-rii 2e 1)ce 7n c)drul con+e2+)8iei l) e:ecu+)re6 7n +er*en de 1( -ile de l) e:pediere) op8iunii c+re e:ecu+orul 9udec+ore2c. %n )cel)0i +er*en +re3uie 1cu+ 0i decl)r)8i) unil)+er)l de re-olu8iune ) v,n-rii. 445 Ac8iune) 7n re-olu8iune pen+ru nepl)+) pre8ului6 in+rodu2 po+rivi+ )lin. 4356 2)u6 dup c)-6 decl)r)8i) unil)+er)l de re-olu8iune 2u2pend ur*rire) 2ili+ ) i*o3ilului. 4(5 r*rire) 2ili+ ) i*o3ilului e2+e de )2e*ene) 2u2pend)+ 0i )+unci c,nd )c8iune) 7n re-olu8iune pen+ru nepl)+) pre8ului ) 1o2+ in+rodu2 )n+erior 7nceperii ur*ririi 2ili+e6 cu condi8i) c) )ce)2+) 2 1i 1o2+ no+)+ 7n c)r+e) 1unci)r. /)c )c8iune) 7n re-olu8iune in+rodu2 )n+erior 7nceperii ur*ririi 2ili+e nu ) 1o2+ no+)+ 7n c)r+e) 1unci)r6 v,n-+orul po)+e6 7n +er*enul prev-u+ l) )lin. 4156 2 70i e:pri*e 7n 2cri2 op8iune) de ) con+inu) ori nu 9udec)+) 0i 2 no+e-e )c8iune) 7n c)r+e) 1unci)r6 d)c e2+e c)-ul. Ace2+e di2po-i8ii 2e )plic6 7n *od core2pun-+or6 0i decl)r)8iei unil)+er)le de re-olu8iune ) v,n-rii 1cu+e 7n)in+e de 7ncepere) ur*ririi 2ili+e. 4@5 /i2po-i8iile pre-en+ului )r+icol 2e )plic 0i co2c;i*3)0ului6 precu* 0i oricrui )l+ 7n2+rin+or c)re e2+e +i+ul)rul unei ipo+eci le.)le )2upr) i*o3ilului c)re 1)ce o3iec+ul ur*ririi 2ili+e.

K 3. Lici+)8i) 0i )d9udec)re) i*o3ilului

ART. '31 Locul lici+)8iei F,n-)re) 2e 1)ce l) 2ediul or.)nului de e:ecu+)re 2)u )l in2+)n8ei de e:ecu+)re ori l) locul unde e2+e 2i+u)+ i*o3ilul 2)u 7n orice )l+ loc6 d)c 2e con2ider c e2+e *)i po+rivi+ pen+ru 3un) v)lori1ic)re ) )ce2+ui). F,n-)re) 2e po)+e e1ec+u) 0i l) 2ediul pri*riei 7n r)-) crei) e2+e 2i+u)+ i*o3ilul. ART. '32 P)r+icip)n8ii l) lici+)8ie 415 Po)+e p)r+icip) l) lici+)8ie orice per2o)n c)re e2+e 7ndeo30+e cuno2cu+ c) 1iind 2olv)3il6 )re c)p)ci+)+e deplin de e:erci8iu6 precu* 0i c)p)ci+)+e) 2 do3,nde)2c 3unul ce 2e vinde. 425 /e3i+orul nu po)+e lici+) nici per2on)l6 nici prin per2o)ne in+erpu2e. 435 Holv)3ili+)+e)6 c)p)ci+)+e) 0i in+erpunere) 2un+ l2)+e l) )preciere) 2u*)r 0i i*edi)+ ) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 c)re po)+e re1u-) 1c,nd *en8iune de2pre )ce)2+) 7n proce2ulCver3)l de lici+)8ie.

445 M)nd)+)rul v) +re3ui 2 pre-in+e o procur 2peci)l )u+en+ic6 c)re 2e v) p2+r) l) do2)rul e:ecu+rii. 4(5 Credi+orii ur*ri+ori 2)u in+ervenien8i nu po+ 2 )d9udece 3unurile o1eri+e 2pre v,n-)re l) o v)lo)re *)i *ic de A(Q din pre8ul de pornire ) pri*ei lici+)8ii. ART. '33 G)r)n8i) de p)r+icip)re 415 Per2o)nele c)re vor 2 cu*pere i*o3ilul l) lici+)8ie 2un+ o3li.)+e 2 depun l) uni+)+e) prev-u+ de le.e6 l) di2po-i8i) e:ecu+orului 9udec+ore2c6 p,n l) +er*enul 2+)3ili+ pen+ru v,n-)re6 o .)r)n8ie repre-en+,nd 10Q din pre8ul de 7ncepere ) lici+)8iei pen+ru +er*enul re2pec+iv. /ov)d) con2e*nrii v) 1i )+)0)+ o1er+ei de cu*pr)re. 425 Credi+orii ur*ri+ori 2)u in+ervenien8i nu )u o3li.)8i) de ) depune .)r)n8i) prev-u+ l) )lin. 415. 435 /e )2e*ene)6 2un+ di2pen2)+e de .)r)n8i) prev-u+ l) )lin. 415 per2o)nele c)re6 7*preun cu de3i+orul6 )u )2upr) i*o3ilului ur*ri+ un drep+ de proprie+)+e co*un pe co+eCpr8i 2)u 2un+ +i+ul)rii unui drep+ de pree*p8iune6 dup c)-. 445 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 425 0i 4356 d)c v)lo)re) cre)n8ei ipo+ec)re 2)u v)lo)re) co+eiCpr8i ) proprie+)rului nu )coper cu)n+u*ul .)r)n8iei prev-u+e 7n )lin. 4156 2e v) co*ple+) di1eren8). ART. '34 A*,n)re) lici+)8iei 415 E:ecu+orul 9udec+ore2c v) )*,n) v,n-)re)6 din o1iciu 2)u l) cerere) pr8ii in+ere2)+e6 d)c 2e con2+)+ c nu )u 1o2+ re2pec+)+e +er*enele de 7n0+iin8)re ) de3i+orului 2)u ) +er8ului do3,ndi+or ori6 dup c)-6 cele de e1ec+u)re ) pu3lici+8ii v,n-rii. Pen+ru noul +er*en6 c)re nu po)+e 1i *)i lun. de 20 de -ile de l) d)+) 1i:)+ pen+ru pri*) v,n-)re6 2e vor re1)ce 1or*)li+8ile de pu3lici+)+e 7nclc)+e6 po+rivi+ )r+. '2'. 425 %n +o)+e c)-urile6 p)r+e) in+ere2)+6 d)c ) 1o2+ pre-en+6 po)+e 2olici+) )*,n)re) v,n-rii prin cerere 2cri2 1cu+ 7n)in+e de 7ncepere) lici+)8iei6 2u3 2)nc8iune) decderii. ART. '3( E1ec+u)re) lici+)8iei 415 F,n-)re) l) lici+)8ie 2e 1)ce 7n *od pu3lic. E) 7ncepe prin ci+ire) de c+re e:ecu+or ) pu3lic)8iei de v,n-)re 0i ) o1er+elor pri*i+e p,n l) )ce) d)+. 425 Lici+)8i) 2e v) 8ine 2ep)r)+ pen+ru 1iec)re i*o3il.

435 /)c *)i *ul+e i*o3ile 7n2cri2e 7n di1eri+e cr8i 1unci)re 2un+ .rev)+e cu )cee)0i ipo+ec 2)u i*o3ilul e2+e co*pu2 din *)i *ul+e p)rcele6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) pu+e) di2pune6 l) cerere) de3i+orului 2)u ) credi+orului ur*ri+or6 c) v,n-)re) 2 2e 1)c 7n )cel)0i +i*p pen+ru *)i *ul+e i*o3ile 2)u 2ep)r)+ pen+ru 1iec)re p)rcel 7n p)r+e. E:ecu+orul 9udec+ore2c v) pu+e) di2pune c) v,n-)re) 2 2e 1)c 2ep)r)+ pen+ru o p)r+e de+er*in)+ din i*o3il6 dup e1ec+u)re) oper)8iunii de de-*e*3r)re ) i*o3ilului 7n c)r+e) 1unci)r6 d)c )ce)2+ p)r+e nu e2+e 2u1icien+ individu)li-)+. 445 %n c)-ul c,nd i*o3ilele 2)u p)rcelele 2e v,nd 2ep)r)+6 ordine) v,n-rii lor v) 1i )r+)+ de de3i+or6 i)r 7n lip2) unei )2e*ene) *en8iuni6 v) 1i 2+)3ili+ de e:ecu+or. 4(5 E:ecu+orul v) o1eri )poi 2pre v,n-)re i*o3ilul6 prin 3 2+ri.ri 2ucce2ive6 l) in+erv)le de +i*p c)re 2 per*i+ op8iuni 0i 2upr)lici+ri6 pornind de l) pre8ul o1eri+ c)re e2+e *)i *)re dec,+ cel l) c)re 2C) 1cu+ ev)lu)re)6 po+rivi+ )r+. '2( )lin. 415 2)u6 7n lip2) unei )2e*ene) o1er+e6 c;i)r de l) )ce2+ pre8. 4@5 /)c i*o3ilul e2+e .rev)+ de vreun drep+ de u-u1ruc+6 u-6 )3i+)8ie 2)u 2ervi+u+e in+)3ul)+e ul+erior 7n2crierii vreunei ipo+eci6 l) pri*ul +er*en de v,n-)re 2+ri.rile vor 7ncepe de l) pre8ul cel *)i *)re o1eri+ 2)u6 7n lip26 de l) cel 1i:)+ 7n pu3lic)8ie6 2c-u+ cu v)lo)re) )ce2+or drep+uri 2oco+i+ po+rivi+ )r+. '2@ )lin. 425. 4A5 /)c din c)u-) e:i2+en8ei drep+urilor )r+)+e l) )lin. 4@5 nu 2C) pu+u+ o38ine un pre8 2u1icien+ pen+ru )coperire) cre)n8elor ipo+ec)re 7n2cri2e )n+erior6 2oco+i+e dup d)+ele din c)r+e) 1unci)r6 e:ecu+orul 9udec+ore2c v) relu) 7n )cee)0i -i lici+)8i) pen+ru v,n-)re) i*o3ilului li3er de )cele drep+uriG 7n )ce2+ c)-6 2+ri.rile vor 7ncepe de l) pre8ul *en8ion)+ 7n pu3lic)8i) de v,n-)re6 1r 2cdere) )r+)+ l) )lin. 4@5. 4'5 %n c)-ul 7n c)re nu e2+e o1eri+ nici pre8ul l) c)re i*o3ilul ) 1o2+ ev)lu)+6 v,n-)re) 2e v) )*,n) l) un )l+ +er*en6 de cel *ul+ 30 de -ile6 pen+ru c)re 2e v) 1)ce o nou pu3lic)8ie 7n condi8iile )r+. '2'. L) )ce2+ +er*en6 lici+)8i) v) 7ncepe de l) pre8ul de A(Q din pre8ul de pornire ) pri*ei lici+)8ii. /)c nu 2e o38ine pre8ul de 7ncepere ) lici+)8iei6 l) )cel)0i +er*en 3unul v) 1i v,ndu+ l) cel *)i *)re pre8 o1eri+6 d)r nu *)i pu8in de 30Q din pre8ul de pornire ) pri*ei lici+)8ii. F,n-)re) 2e v) pu+e) 1)ce c;i)r