DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE

Lect. univ. dr. Simeon MURGU Asist.univ. Narcisa Mihaela STOICU

1

Partea I Noţiunea. Teoria constituţiei. Teoria statului
Capitolul I Dreptul constituţional ca ştiinţ !n siste"ul ştiinţelor #uri$ice Secţiunea 1 Noţiunea de drept constituţional. Obiect şi metode de cercetare Conceptul noţiunii de drept constituţional, ca ramură de drept distinctă, studiază totalitatea normelor juridice, al căror obiect principal îl constituie reglementarea organizării politice a diferitelor state şi care se deosebesc de cele care aparţin altor ramuri de drept. Noţiunea de drept constituţional, este utilizată şi pentru a desemna o anumită disciplină ştiinţifică care cercetează prin metode proprii, normele dreptului constituţional. Aşadar, dreptul constituţional studiază norme juridice constituite într-o ramură distinctă a dreptului, raporturile juridice care se nasc în procesul de aplicare a acestor norme şi caută să stabilească legităţile obiective care stau la baza dezvoltării fenomenelor juridice care-i sunt specifice. n doctrina dreptului constituţional, specialiştii studiază aceste fenomene specifice funcţie de metoda exegetică, metoda analitico-sintetică şi metoda complexă. Secţiunea 2 Izvoarele dreptului constituţional !orma dreptului mai este denumită în ştiinţele juridice şi izvor de drept. "rincipalele forme sunt obiceiul juridic sau #

cutuma, practica judiciară sau precedentul judiciar şi actul normativ. § 1. Izvoare doctrinale Revoluţia burgheză din Franţa din 1 !" a determinat reglementări constituţionale viz$nd organizarea şi funcţionarea statului cu un profund caracter democratic, limit$nd puterea monar%ului şi garant$nd drepturile cetăţeneşti şi anumite libertăţi. Această concepţie a fost înscrisă în #eclaraţia $ranceză a drepturilor omului şi cetăţeanului de după &evoluţie, din 1'(1. Constituţiile ulterioare ale !ranţei au consacrat în mod e)pres, principiul separaţiei puterilor %n stat pentru definirea tipului de regim politic caracteristic acestei ţări. &n 'nglia, prima constituţie burg%eză a fost formată din obiceiuri şi anumite acte scrise, acte care puteau fi modificate prin legi ordinare. *a baza primei constituţii burg%eze din Anglia au stat lucrări de referinţă în istorie în general şi în ştiinţa dreptului constituţional comparat în special, cum sunt+ (agna )harta *ibertatum, +etiţia #repturilor, ,abeas )orpus şi -ill-ul drepturilor. &ezultat al unui îndelungat proces istoric, pe parcursul căruia instituţiile statului englez s-au dezvoltat în conte)tul unor confruntări de interese economice şi sociale înc%eiate în majoritatea cazurilor prin soluţii ec%ilibrate, Constituţia Angliei are prin e)celenţă, un caracter pragmatic, consacr$nd regimul politic parlamentar. &n .tatele /nite ale 'mericii, în anul 1',' a fost adoptată Constituţia de la "%iladelp%ia, în urma Confederaţiei formate din anumite state, în anul 1',1, constituţie care, întăreşte puterea e)ecutivă, sustrăg$nd-o controlului puterii legiuitoare. Acest sistem politic a intrat în istorie sub denumirea de regim politic prezidenţial. -

§ 2. Izvoarele legislative Analiz$nd izvoarele legislative ale dreptului constituţional este de precizat că, o normă de conduită socială nu devine normă juridică cu putere obligatorie, dec$t dacă este stabilită cu respectarea anumitor forme, întruc$t nu orice normă de conduită socială este sancţionată prin forţa de constr$ngere a statului, ci numai aceea pe care organele statului o consacră sau o sancţionează într-o formă anume. 1. Legea Ca izvor de drept, este actul normativ emis de puterea legislativă cu respectarea unor forme specifice de legiferare, av$nd ca obiect de reglementare relaţii sociale de cea mai mare importanţă. #in punct de vedere $ormal, legea este o manifestare de voinţă care emană de la acele organe ale statului, care au calitatea de organe legislative, în virtutea normelor constituţionale în vigoare, şi este adoptată cu respectarea procedurii înscrise în constituţie. &n sens material, prin lege sunt desemnate acele acte juridice care cuprind norme de conduită socială, obligatorii, generale, impersonale şi de aplicabilitate repetată, susceptibile de a fi sancţionate prin forţa de constr$ngere a statului. *egile iau forma legilor constitu ionale, forma legilor organice, şi legilor ordinare, adoptate în prelungirea şi dezvoltarea reglementărilor constituţionale pe segmente de relaţii sociale, precum şi a legilor e)cepţionale emise în împrejurării deosebite. !. Conven iile interna ionale. Convenţiile internaţionale reglementează raporturi sociale care formează obiectul dreptului constituţional, prezent$ndu-se sub următoarele categorii de tratate+ tratateconvenţii, tratate-izvoare de drept şi tratate care apar sub ambele $orme. ". Cutuma sau o#iceiul. .

doctrina clasică a 3 . politice şi spirituale a unei etape determinate şi să constituie o sursă de idei novatoare şi de direcţii creatoare pentru toate domeniile de activitate. al 01222-lea. Capitolul II Teoria constituţiei Secţiunea 1 Noţiunea de constituţie şi procedeele clasice de adoptare a constituţiilor § 1. Noţiunea de constituţie /in punct de vedere etimologic. Constituţia trebuie să dob$ndească semnificaţia unei carte ideologice. c$nd monar%iilor absolute li s-au substituit pe cale revoluţionară. pe o lungă durată de timp. care s-a format prin repetarea unei practici. ţin$nd seama de modul în care s-au produs astfel de sc%imbări. pentru toate raporturile sociale reglementate. organizarea. Atunci c$nd o cutumă constă în acţiunea repetată a unuia sau mai multor organe de drept public. republici sau monar%ii constituţionale.Cutuma este o regulă de conduită nescrisă. § 2. noţiunea de constituţie derivă din latinescul constitutio. şi au apărut constituţiile. ea constituie o uzanţă . sau starea unui lucru. în convingerea că se respectă o regulă de drept. care înseamnă aşezare cu temei. Procedeele clasice de adoptare a constituţiilor *a sf$rşitul sec.

constituţiile se mai clasifică în constituţii federale. fie sub forma constituţiilor rigide. care este diferită de la o categorie la alta de organe în limita distribuirii puterilor4 forţa juridică a fiecărui act normativ. care aparţin unor state federative şi constituţii unitare. depinde de competenţa organului care l-a emis4 fiecare act. care determină o ierar%izare a lor. Constituţiile scrise. 2storia mai păstrează şi clasificarea determinată de tipurile de regimuri politice în constituţii burg%eze şi constituţii comuniste.dreptului constituţional le-a împărţit în patru categorii+ carte concedate. av$nd o anumită forţă juridică. pacte. Secţiunea 2 Tipuri de constituţii n doctrina dreptului constituţional. 6 . statute şi convenţii. Constituţia referendum este forma contemporană cea mai democratică de stabilire a constituţiilor. § 3. duce la o ierar%ie a actelor normative4 datorită ierar%izării actelor normative. se prezintă fie sub forma constituţiilor suple ori $lexibile. precum şi în constituţii republicane adoptate în regimurile prezidenţiale şi constituţii monar%ice adoptate în regimurile parlamentare. un act emis de către un organ inferior trebuie să fie subordonat oricărui act emis de un organ superior. profesorul 5udor /răganu dezvoltă clasificarea constituţiilor în constituţii cutumiare şi constituţii scrise. /e asemenea. care aparţin unor state unitare. Constituţia şi ierarhia actelor normative !orţa juridică a actelor normative într-un stat are la bază c$teva principii. în sensul că+ organele statului au o competenţă concretizată în capacitatea de edictare a actelor normative.

7umai că. în realitate. fie pe cale revoluţionară propriu-zisă. procedură specială care derogă de la procedura legislativă obişnuită de adoptare a legilor. numai cu respectarea procedurii de revizuire prevăzută în cuprinsul ei. fie pe cale de lovitură de stat. ' . cum este îndeobşte admis ca normă supremă privind constituţia. Secţiunea " #$ectele %uridice ale suspend&rii constituţiilor prin revoluţii! lovituri de stat! ori alte evenimente e'cepţionale *egitimismul juridic. Iniţiativa revizuirii! procedura şi limitele revizuirii Constituţia &om$niei.Secţiunea 3 Revizuirea Constituţiei Rom niei. adeseori se modifică şi se înlocuiesc constituţii fără respectarea normelor de revizuire înscrise în constituţiile modificate ori înlocuite. impune ca aceasta să fie respectată. modificarea ei neput$nd să fie făcută dec$t în condiţiile stabilite în cuprins. 2niţiativa revizuirii constituţiei aparţine unor subiecţi prevăzuţi în mod e)pres şi limitativ. presupune mai înt$i întrunirea unei majorităţi calificate şi apoi organizarea unui referendum de aprobare. Adoptarea proiectului sau a propunerii de revizuire a Constituţiei. în Constituţie. 8c%imbările de regimuri constituţionale cunoscute în istorie au dus la modificări constituţionale cu nesocotirea procedurilor de revizuire înscrise în constituţiile respective. sau ca o consecinţă a unor situaţii e)cepţionale. poate să fie modificată.

Repunerea (n vigoare a Constituţiei din anul 1&23 § &. şeful statului păstr$nd doar puterea e)ecutivă şi încet$nd să mai fie judecătorul suprem. Convenţia de la Paris § . . guvernăm$ntul constituţional a luat naştere sub forma regimului politic parlamentar. Constituţia din anul 1&%# . Constituţia din anul 1$%% § %. Constituţia din anul 1&#2 § 11. !tatutul dezvolt"tor al Convenţiei de la Paris § #. Proclamaţia de la Izlaz § 3.Capitolul III E%oluţia siste"ului constituţional !n Ro"&nia 9uvernăm$ntul constituţional a apărut atunci c$nd puterile absolute ale monar%ului au fost limitate prin adoptarea unor norme de organizare şi funcţionare a statului considerate superioare ca forţă juridică legilor ordinare. n &om$nia. norme în temeiul cărora o adunare reprezentativă a naţiunii îşi putea asuma rolul de organ legislativ. Constituţia din anul 1&3$ § $. Constituţia din anul 1&23 § '. form$nduse o justiţie independentă de această putere. Regulamentele organice § 2. § 1. Constituţia din anul 1& $ § 1).

8tatul se deosebeşte de o instituţie obişnuită prin faptul că. care o e)ercită prin delegare. § 2. n doctrina dreptului constituţional comparat. 9uvernanţii îşi pot impune voinţa lor. n concluzie. care are în proprietate un teritoriu. Au e)istat însă şi teorii care au negat personalitatea juridică a statului. Noţiunea de stat n orice societate umană. juridic. Ca atare. apare ca fenomen inerent în dezvoltarea ei istorică. 7ici o constituţie în vigoare nu concepe suveranitatea ca un drept subiectiv al statului ci ca o prerogativă inalienabilă a naţiunii. pentru a explica personalitatea 0uridică a statului. statul apare ca o persoană juridică. pentru ca în raporturile ( . o diferenţiere între guvernanţi şi guvernaţi.Capitolul I' Teoria statului Secţiunea 1 Statul ca instituţie § 1. fiind înzestrată cu drepturi subiective. $uncţia executivă şi $uncţia 0urisdicţională . au fost formulate teoria $icţiunii. Personalitatea *uridic" a statului /in punct de vedere juridic. se impune a se face distincţie între dreptul subiectiv şi dreptul obiectiv. este un procedeu te%nic. acestea fiind grupate în limita funcţiilor sale. activităţile desfăşurate de el au o natură specifică. personalitatea juridică a statului. teoria personalităţii morale-realitate naturală şi teoria personalităţii morale-realitate 0uridică. guvernaţilor prin forţa de constr$ngere de care dispun. creat de lege. respectiv+ $uncţia legislativă.

că în stadiul actual al evoluţiei umanităţii. constituţionaliştii consideră că. a1 #ob2ndirea de drept a cetăţeniei rom2ne . completată şi modificată. 1.cu terţii colectivitatea care stă la baza statului să apară ca o unitate. § 1.1. 1. sau putere de stat sau suveranitate. statul trebuie sa aibă un teritoriu. suportul statului îl constituie naţiunea. 8e consideră în general. Secţiunea 2 #lementele statului Aproape în unanimitate. o populaţie şi o autoritate publică. de drept4 b. Populaţia 8tatul. Cet$ enia Cetăţenia rom$nă îşi găseşte reglementarea în Constituţia &om$niei şi în *egea cetăţeniei nr. #1:1((1 privind cetăţenia rom$nă.dobândirea cetăţeniei române ca efect al naşterii < ' dobândirea cetăţeniei române de către copilul născut pe teritoriul statului român din părinţi necunoscuţi ' dobândirea cetăţeniei române prin adopţie dobândirea cetăţeniei prin efectul schimbării cetăţeniei părinţilor 1= . prin e$ectul unui act 0uridic individual. %o#&ndirea cet$ eniei Cetăţenia rom$nă se dob$ndeşte prin două modalităţi+ a. ca o grupare umană instituţionalizată cunoaşte variate forme de organizare.

b1 #ob2ndirea cetăţeniei rom2ne prin e$ectul unui act 0uridic individual se realizează prin repatriere şi prin acordare la cerere. este concretizată într-un număr de drepturi şi obligaţii pe care le are numai cetăţeanul faţă de statul respectiv. %re*turile +i . 11 . &ndatoririle pe care le au numai cetăţenii rom2ni în virtutea apartenenţei lor la statul rom$n sunt+ 1. dreptul cetăţenilor rom$ni de a dob$ndi dreptul de proprietate asupra terenurilor în &om$nia. 1. dreptul cetăţenilor rom$ni la protecţie diplomatică4 6. (ierderea cet$ eniei rom&ne "ierderea cetăţeniei rom$ne survine prin două modalităţi+ a1 de drept3 b1 prin e$ectul unui act 0uridic individual. b..!. 1. Retragerea cet$ eniei rom&ne &etragerea cetăţeniei rom$ne spre deosebire de renunţarea la cetăţenie intervine cu titlu de sancţiune şi se pronunţă din oficiu faţă de persoana care se face vinovată de săv$rşirea vreuneia din faptele prevăzute de lege. obligaţia de fidelitate faţă de ţară4 #. dreptul cetăţenilor rom$ni de a nu fi e)trădaţi4 3. a1 #repturile pe care le au numai cetăţenii rom2ni în virtutea apartenenţei acestora la statul rom$n sunt+ 1. dreptul cetăţenilor rom$ni de a fi angajaţi în unele funcţii civile sau militare care implică e)erciţiul puterii de stat4 .ndatoririle s*eci-ice cet$ enilor rom&ni Apartenenţa unei persoane fizice la un anumit stat. dreptul cetăţenilor rom$ni de a locui pe teritoriul &om$niei şi de a-şi sc%imba în mod liber domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară4 -. 1.". dreptul cetăţenilor rom$ni de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale statului4 #. obligaţia de apărare a ţării.).

/ndatoririle -undamentale ale cet$ enilor "ornind de la ideea că nu pot să e)iste drepturi fără să e)iste obligaţii corelative şi că obligaţiile reprezintă o modalitate de a asigura e)ercitarea efectivă a drepturilor. 1# . cu certificatul de naştere. !. însoţit de cartea de identitate sau paşaportul oricăruia dintre părinţi ori cu paşaportul individual al copilului. pentru dezvoltarea materială şi culturală a cetăţenilor şi pentru participarea lor la viaţa politică. ani. %re*turile +i li#ert$ ile -undamentale ale cet$ enilor Ca şi concept. îndatorirea de a contribui. drepturile fundamentale reprezintă o categorie de drepturi subiective. /ovada cetăţeniei copiilor găsiţi se face. ele se clasifică în+ < libertăţi individuale4 < drepturi social-economice4 < drepturi politice4 < drepturi social-politice sau libertăţi publice. îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile statului. esenţiale pentru dezvoltarea materială şi intelectuală a cetăţenilor şi pentru participarea lor activă la conducerea statului.. ani dovada cetăţeniei se face cu certificatul de naştere. Constituţia &om$niei a prevăzut următoarele categorii de îndatoriri+ îndatorirea de fidelitate faţă de ţară.. n cazul copiilor. ". %ovada cet$ eniei rom&ne /ovada cetăţeniei rom$ne se face cu cartea de identitate sau după caz cu buletinul de identitate. p$nă la 1.1. cu paşaportul sau cu certificatul constatator al acordării cetăţeniei. acela de a stabilii garanţii c$t mai eficiente pentru apărarea persoanei umane şi a vieţii ei private. Av$nd în vedere scopul urmărit de constituţiile moderne prin reglementarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. p$nă la v$rsta de 1.

ca instituţie cu caracter democratic. Avocatul "oporului este numit pe o perioadă de cinci ani şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată. cu e)cepţia funcţiilor didactice din învăţăm$ntul superior. ). fie a unor guvernanţi av$nd în frunte un monar% absolut sau un grup limitat de persoane.lic". § 3. § 2.ca element al statului 5eritoriul şi populaţia sunt elemente e)terne care condiţionează e)istenţa statului. >rganizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului "oporului sunt stabilite prin lege organică. ca instrument complementar la controlul e)ercitat de către "arlament asupra e)ecutivului. asupra căreia statul îşi e)ercită suveranitatea. cărora. din Constituţia &om$niei din 1((1 prevede că. Cu privire la numirea şi rolul Avocatului "oporului articolul 3. subsolul. Noţiunea de teritoriu al statului "rin teritoriul statului se înţelege partea din globul păm$ntesc care cuprinde solul. apele şi coloana aeriană de deasupra solului şi a apelor.prin impozite şi ta)e la c%eltuielile publice şi îndatorirea de apărare a ţării.. Avocatul (o*orului 2nstituţia Avocatului "oporului a apărut pentru prima dată în 8uedia. însă elementul esenţial care duce la formarea statului îl constituie apariţia în cadrul unei colectivităţi umane aşezate pe un teritoriu determinat. "rin intermediul ei. au fost luate garanţii suplimentare pentru apărarea spiritului legilor şi protejarea drepturilor şi libertăţilor individuale. li se atribuie capacitatea de a lua. +utoritatea pu. fie a unui sistem de organe. pe calea unor manifestări de 1- .

patronate şi asociaţii pro$esionale. instituţii deliberative @"arlamentul.. doctrina constituţională contemporană distinge trei categorii de funcţii+ $uncţii 0uridice respectiv.. n literatura juridică şi politică. susceptibile de a fi impuse respectului general cu ajutorul forţei de constr$ngere care a fost instituită în acest scop. Secţiunea " (uncţiile statului! a)enţii statului şi actele prin care se *n$&ptuiesc § 1. ?le influenţează puterea politică şi condiţionează funcţionarea sistemului constituţional. pentru desemnarea acestui element al statului se utilizează fie termenul de putere de stat. instituţii e)ecutive @9uvernul. Aşadar. şi instituţii jurisdicţionale @instanţele de judecată. . fie termenul de autoritate publică. "luralismul instituţional se reflectă în instituţii populare @sufragiul şi referendumul.voinţă unilaterale şi în afara oricărei subordonări faţă de vreo autoritate superioară sau concurentă. funcţia 1.uncţiile statului n analiza funcţiilor statului urmează a fi identificate activităţile concrete a căror natură şi întindere variază de la o epocă la alta şi de la un sistem politic la altul. fiind concentrate în partide politice. . Secţiunea 3 (orţele politice "rin forţe politice se desemnează un ansamblu de fenomene politice şi sociologice care stabilesc raporturile dintre individ şi puterea politică.. sindicate. măsuri obligatorii.

actele agenţilor statului. 13 . +genţii statului 8tatul neav$nd voinţă proprie. "entru ca actele agenţilor statului să poată fi atribuite statului. distinctă de voinţa indivizilor care-l compun . Aceste persoane. trebuie să $ie emise cu respectarea competenţei care le-a $ost stabilită prin lege. § 2. se e)ercită de foarte multe ori şi prin intermediul unor $apte materiale-0uridice sau prin intermediul unor operaţii materiale-tehnice. nu îşi poate e)ercita funcţiile dec$t prin intermediul unor persoane fizice care constituie organele sale. funcţiile statului. +ctele prin care se (n/"ptuiesc /uncţiile statului Cele trei funcţii juridice ale statului se e)ercită prin intermediul unor acte 0uridice adică prin intermediul unor manifestări de voinţă care produc efecte juridice. implicarea în domenii sociale şi asigurarea progresului economico-social şi $uncţii sociologice viz$nd constr$ngerea socială şi activitatea de convingere a cetăţenilor în legătură cu compatibilitatea între interesele generale şi cele personale. /in perspectivă economică.agenţii statului trebuie să aibă o %nvestitură legală. !uncţia administrativă însă.legislativă. fapte materiale şi operaţiuni te%nice materiale. funcţia e)ecutivă şi funcţia jurisdicţională4 $uncţii politice care au în vedere menţinerea ordinii sociale interne şi apărarea teritoriului naţional. poartă denumirea de agenţi ai statului. care sunt competente să e)ercite prin acte juridice. doctrina vorbeşte despre $uncţia de alocare a resurselor şi $uncţia de stabilizare economică şi distribuirea echilibrată a venitului naţional. § 3. . este necesar a fi întrunite următoarele condiţii+ .

tatul prote0at 16 . !tate compuse 8tatele compuse se împart în asociaţii de state şi în ierar%ii de state. Ierarhiile de state 8unt cunoscute următoarele forme+ a1 . c2t şi pentru $uncţionarea organului competent. Secţiunea " (orme de stat § 1.actele 0uridice emise de către agenţii statului.. !tate unitare An stat este unitar atunci c$nd asupra populaţiei de pe teritoriul său determinat îşi e)ercită autoritatea un singur sistem de organe înzestrate cu suveranitate internă şi e)ternă. § 2. trebuie să $ie emise cu respectarea $ormelor procedurale prevăzute de lege at2t pentru constituirea.tatul vasal b1 . 1.tatul $ederal !. Asocia iile de state 8unt cunoscute următoarele forme de asociaţii de state+ a1 /niunea personală b1 /niunea reală c1 )on$ederaţiile de state d1 .

putere. conceptul provine de la cuv$ntul grecesc oligos care însemnează puţin numeroşi. care poate fi împărat. § 2. de o minoritate. provenită dintre cei mai buni. şi arche. § 1. e)ercitarea 1' . şi 5ratos. consul. 1ligarhia /in punct de vedere etimologic. care înseamnă autoritate. care înseamnă popor.c1 #ominioanele britanice d1 4eritorii sub mandat e1 . conceptul provine de la cuv$ntul grecesc demos. etc. 2emocraţia /in punct de vedere etimologic. care însemnează comandament. precum şi raporturile care se nasc între acestea în procesul e)ercitări atribuţiilor lor. /emocraţia presupune. >ligar%ia este o formă de guvernăm$nt oligar%ică în care autoritatea publică este deţinută de o categorie restr$nsă de persoane. § 3.tatele sub tutelă internaţională Secţiunea + (orme de )uvern&m nt !orma de guvernăm$nt e)primă modul în care se e)ercită puterea şi constituirea şi organizarea autorităţilor statale. preşedinte. 0onocraţia Aceasta este o formă de guvernăm$nt în care autoritatea publică este e)ercitată de o singură persoană. rege. prinţ.

partajarea prerogativelor autorităţilor publice. #. indirectă şi semidirectă. ?a reglementează două procedee de realizare a democraţiei semidirecte+ 1. asigurarea participării poporului la rezolvarea treburilor publice. %emocra ia semi'direct$ ca -orm$ de guvern$m&nt *rev$0ut$ de Constitu ia Rom&niei de la 1111 Constituţia &om$niei din 1((1 în art. Re$erendumul Secţiunea . 6niţiativa legislativă populară 7. colaborarea şi controlul reciproc între aceste autorităţi. sindical şi al altor corpuri intermediare. 1 alin. . prevede că forma de guvernăm$nt a statului este republica. în sensul că nici un organ al statului să nu poată e)ercita funcţia încredinţată celuilalt organ. printr-un sufragiu universal şi prin intermediul unui organ legislativ reprezentativ. -rincipiul separaţiei puterilor *n stat !orma de guvernăm$nt democratică are la bază ideea separaţiei puterilor în stat. ). aplicarea principiului majorităţii în activitatea deliberantă a organelor colegiale şi consacrarea precum şi garantarea constituţională a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. /emocraţia îmbracă forma directă. 8eparaţia puterilor în stat constituie un mijloc de înlăturare a ameninţărilor împotriva libertăţilor individuale prin atribuirea diferitelor funcţii ale statului unor organe distincte şi independente unele faţă de altele. 1. descentralizarea administrativă.suveranităţii de către naţiune. pluralismul politic.

sunt cunoscute în viaţa constituţională şi regimuri politice mi)te. a. Regimul politic semi-pre idenţial. şi nu colaborarea dintre ele. b) Regimul politic directorial este un regim politic %ibrid.Secţiunea . Acest tip de regim politic încearcă să apropie tendinţe ale regimului politic parlamentar cu accente ale guvernăm$ntului de adunare şi ale regimului politic prezidenţial cu un e)ecutiv foarte puternic. are la bază subordonarea puterii e)ecutive faţă de puterea legislativă. Secţiunea / Rom nia! stat naţional! suveran! independent! unitar! indivizibil şi democratic "rimul articol din Constituţia &om$niei din anul 1((1. într-o formulare sintetică. Cel mai frecvent regim politic mi)t înt$lnit în viaţa constituţională europeană este regimul politic semi-prezidenţial preluat de &om$nia prin Constituţia din 1((1 din Constituţia !ranţei de la 1(3. c) Regimul politic pre idenţial2 are la bază ideea separării organice a puterilor în stat. care nu poate fi încadrat în tipurile de regimuri politice clasice.. analizate mai sus. "e l$ngă tipurile de regimuri politice clasice. Re)imuri politice bazate pe principiul separaţiei puterilor *n stat a) Guvernământul de adunare. datorită particularităţilor care rezultă din raporturile e)istente între cele trei puteri ale statului. cum sunt regimul politic semi-prezidenţial şi regimul politic directorial. b) Regimul politic parlamentar are la bază ideea colaborării puterilor. reglementează. elementele definitorii 1( .

"arlamentul &om$niei este format din două Camere. camerele fiind alese prin vot #= . suveranitatea. Partea a II(a Autorit ţile pu)lice Capitolul I Parla"entul Secţiunea 1 Rolul şi structura -arlamentului Articolul 61 din Constituţia &om$niei. Camera /eputaţilor şi 8enatul. în c%iar art. este necesar ca puterea politică să nu se afle în m$inile celor ce deţin puterea economică. fundamentul societăţilor politice şi civile . mai ales în democraţiile liberale.tat social. în următoarele trei articole. statul rom$n este un stat unitar şi indivizibil. n prezent statul de drept a devenit. 1 alin 1 din Constituţie. "entru ca libertăţile individuale să se poată afirma. 8tatul rom$n este un stat suveran. pentru ca apoi .ale statului rom$n.tat de drept. 8ub aspectul structurii sale. ca stat naţional. independent şi democratic . teritoriul şi populaţia. într-o dezvoltare firească. să reglementeze. pe r$nd. 8tatul rom$n este definit. stabileşte rolul şi structura "arlamentului stipul$nd că+ B"arlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului rom$n şi unica autoritate legiuitoare a ţăriiB.

universal. egal direct secret şi liber e)primat. la convocarea "reşedintelui &om$niei. în raport cu ponderea acestora potrivit configuraţiei politice a Camerei. ?ste declarat ales preşedinte. cu buletine de vot. în termen de cel mult #= de zile de la alegeri. § 2. 4icepreşedinţii 8icepreşedinţii sunt aleşi. § 1. cu buletine de vot. !iecare grup parlamentar poate să facă o singură propunere pentru funcţia de preşedinte a Camerei. 1icepreşedinţii se aleg la începutul fiecărei sesiuni ordinare. prin vot secret. #1 . potrivit legii electorale. la propunerea grupurilor parlamentare. candidatul care a obţinut. votul a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor respectivei camere. în primul tur de scrutin. prin vot secret. Preşedintele Camerei +reşedintele )amerei este ales pe durata legislaturii dintre candidaţii propuşi de grupurile parlamentare. 3iroul permanent -iroul permanent al fiecărei Camere a "arlamentului este format prin alegere din r$ndul membrilor acesteia şi constituie organul de lucru al Camerei. § 3. Secţiunea 2 Or)anizarea intern& a -arlamentului "arlamentul nou ales se întruneşte potrivit dispoziţiilor constituţionale.

potrivit configuraţiei politice a fiecărei camere a "arlamentului.§ . § #. a vicepreşedinţilor § %. sunt adepţii aceloraşi idei sau subscriu aceluiaşi program de guvernare. Comisiile parlamentare sunt de două categorii. av$nd în vedere criteriul timpului pentru care sunt alese+ < )omisii permanente < )omisii temporare. Chestorii )hestorii sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Comisiile parlamentare )omisiile parlamentare sunt organe de lucru ale camerelor "arlamentului. după procedura prevăzută pentru alegerea preşedintelui.ecretarii sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni ordinare după o procedură identică cu cea stabilită pentru alegerea preşedinţilor. ## . ale aceleiaşi formaţiuni politice. fiind alcătuite din deputaţi şi senatori. alianţe politice sau alianţe electorale. § '. 5rupurile parlamentare 9rupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei /eputaţilor şi 8enatului fiind alcătuite din parlamentari care au candidat în alegeri pe listele aceluiaşi partid politic. !ecretarii .

prin ridicare de m$ini. § 2. !istemul de vot (n Parlament Camerele "arlamentului %otărăsc prin vot desc%is sau secret. § 3. ridicare în picioare. 1otul desc%is e)primă public. Cedinţele se desfăşoară . 1otul secret se e)primă prin buletine de vot . !esiunea Camerele "arlamentului îşi desfăşoară activitatea în cadrul sesiunilor parlamentare care sunt ordinare şi extraordinare. 6edinţele Acestea sunt formele permanente de lucru ale Camerelor. ele fiind şedinţe separate şi şedinţe comune. § .pentru votarea legilor sau a %otăr$rilor parlamentului.pentru numiri şi prin bile sau electronic .Secţiunea 3 (uncţionarea -arlamentului § 1. de regulă pe parcursul a patru zile din săptăm$nă. cea de-a cincia fiind rezervată activităţii în circumscripţiile electorale. 0andatul sau legislatura Constituţia &om$niei prevede că mandatul "arlamentului este de patru ani şi poate fi prelungit prin lege organică în caz de război sau de catastrofă. #- . apel nominal sau vot electronic.

acceptarea programului de guvernare.uncţia de in/ormare n raport de prevederile constituţionale. c1 6n$ormarea la iniţiativa )amerelor şi a organelor ei interne d1 6n$ormarea +arlamentului la iniţiativa 9uvernului § 2.§ #. din analiza te)telor constituţionale pot fi reţinute+ încunoştinţarea. a1 )u privire la in$ormarea +arlamentului la iniţiativa cetăţenilor b1 6n$ormarea la iniţiativa parlamentarilor. . Prote*area mandatului parlamentar "rotejarea mandatului parlamentar se realizează pe calea incompatibilităţilor şi a imunităţilor parlamentare. a1 &ncunoştinţarea +arlamentului printr-un mesa04 b1 )onsultarea prealabilă a +arlamentului3 c1 'probarea3 d1 6nterpelarea3 e1 'cceptarea programului de guvernare şi acordarea votului de %ncredere 9uvernului3 #. la iniţiativa parlamentarilor. . Secţiunea " (uncţiile -arlamentului § 1. interpelarea şi angajarea răspunderii. procedurile de informare răm$n la iniţiativa cetăţenilor. consultarea prealabilă. . la iniţiativa Camerelor şi a organelor ei interne şi la iniţiativa 9uvernului.uncţia de control şi sancţiunile controlului Ca proceduri de realizare a controlului parlamentar.

.$1 (oţiunea de cenzură3 h1 'nga0area răspunderii 9uvernului la iniţiativa sa3 i1 +rocedura suspendării din $uncţie a +reşedintelui Rom2niei3 01 +unerea sub acuzare a +reşedintelui Rom2niei3 51 /rmărirea penală a membrilor 9uvernului. Cumul$nd aceste faze distingem următoarele etape în adoptarea legii+ '.esizarea )amerelor. Actele 4uridice ale (arlamentului. %otăr$ri şi moţiuni. . depunerea şi dezbaterea lui în una sau mai multe comisii şi faza de dezbatere şi decizie în Camerele "arlamentului. F. 6niţiativa legislativă -. #ezbaterea generală şi pe articole a proiectului legislativ. . . § 3. 8otarea. #. "rocedura legislativă ordinară distinge o fază preliminară care constă în elaborarea proiectului. +romulgarea legii. :xaminarea %n comisia parlamentară. 'vizarea proiectului de lege de către )onsiliul :conomic şi . Camera /eputaţilor şi 8enatul în conformitate cu art. :.erativ" "arlamentul ca unică autoritate legiuitoare a ţării e)ercită funcţia deliberativă cu componenta ei funcţia legislativă 1.$icial al Rom2niei.uncţia deli. +ublicarea legii %n (onitorul . 9. #3 .ocial. "egea este actul juridic suprem în ierar%ia actelor normative structurată pe baza principiilor menţionate. 6' din Constituţie adoptă legi. 'vizarea proiectului de lege sau a propunerii legislative de către )onsiliul *egislativ ca organ consultativ de specialitate al +arlamentului.!. 6. ). !.

funcţie de împrejurări în ce măsură vor aplica legile statului de drept. organele abilitate pot lua măsurile necesare. reglementează două situaţii în care starea de asediu sau starea de urgenţă. (# alin. . § .%. !. (-. Ca proceduri legislative speciale. în cazul în care intervine o stare de necesitate organele statului pot să aprecieze. procedura revizuirii constituţiei. prin conţinut şi prin procedura de adoptare. procedura de urgenţă. mesaje şi altele. în funcţie de obiect. $otărârile Aceste se deosebesc de legi prin forţa lor juridică. n astfel de împrejurări e)cepţionale care ar pune în pericol însăţi e)istenţa statului. !tarea de necesitate (n condiţiile statului de drept "otrivit principiului formulat încă de romani Bsalvarea statului este legea supremă @salus rei publicae. apeluri.B. !. destinatar şi scopul urmărit. moţiuni.şi în art. ar justifica luarea unor astfel de măsuri. suprema le). &oţiunile Acestea sunt o varietate a %otăr$rilor şi prin ele se e)primă opinii asupra unei probleme determinate. Constituţia în art.#. sunt de amintit. ca stare de necesitate. !. duce la concluzia că. /upă reglementarea acestui principiu general.Ca o procedură legislativă complementară Constituţia prevede că "reşedintele se implică în procedura legislativă c$nd înainte de promulgare poate cere "arlamentului o singură dată ree)aminarea legii. #6 . Actele e5clusiv *olitice ale (arlamentului Acestea pot lua forma unor declaraţii. c%iar dacă în acest scop ar fi încălcată legea. 5ot ca procedură e)cepţională este reglementată în Constituţie delegarea legislativă.

+tri. fiecare av$nd atribuţii autonome. sistemul se apropie de cel prezidenţial prin modalitatea de alegere a "reşedintelui prin sufragiu universal. Rolul şi /uncţiile Preşedintelui Rom7niei n sistemul constituţional rom$nesc. Atri#u ii cu *rivire la legi-erare3 !. e)ecutivul este dualist.uţiile Preşedintelui Rom7niei "reşedintele &om$nie e)ercită următoarele atribuţii potrivit dispoziţiilor constituţionale+ 1. direct. de tipul de regim politic parlamentar şi de tipul de regim politic prezidenţial.= din Constituţie şi celelalte dispoziţii constituţionale. < n doctrină au fost conturate trei funcţii preşedinţiale. specific regimurilor politice parlamentare întruc$t funcţia e)ecutivă este încredinţată şefului statului şi organului colegial. egal. Adopt$nd un tip de regim politic semi-prezidenţial. Atri#u ii cu *rivire la organi0area +i -unc ionarea *uterilor *u#lice3 #' .4 $uncţia de garant şi $uncţia de mediere. respectiv+ $uncţia de reprezentare. § 2. dar se îndepărtează de acest sistem prin toate celelalte trăsături esenţiale. 9uvernul. raportat la dispoziţiile articolului .Capitolul II Preşe$intele Ro"&niei Secţiunea 1 Rolul şi atribuţiile -reşedintelui Rom niei § 1. secret şi liber e)primat.

". egal. . +legerea Preşedintelui Rom7niei n conformitate cu dispoziţiile art. n cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate se organizează al 22lea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţii în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur de scrutin. majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale. 0andatul Preşedintelui Rom7niei Constituţia &om$niei prevede în art. secret şi liber e)primat.. Atri#u ii . Atri#u ii . Atri#u ii cu *rivire la alegerea avi0area2 numirea sau revocarea unor autorit$ i *u#lice3 ). "reşedintele &om$niei este ales prin vot universal. fiind declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Secţiunea 2 0le)erea şi mandatul -reşedintelui Rom niei § 1.n domeniul a*$r$rii $rii +i asigur$rii ordinii *u#lice3 . 7ici o persoană nu poate îndeplini funcţia de "reşedinte al &om$niei. care pot să fie şi succesive. în două tururi de scrutin.1 din Constituţie.că. ?ste declarat ales candidatul care a întrunit în primul tur de scrutin. prin scrutin uninominal direct. . . mandatul "reşedintelui &om$niei este de cinci ani şi se e)ercită de la #.. § 2. dec$t pentru cel mult două mandate.n domeniul *oliticii e5terne.

însă e)ecută şi $apte materiale şi operaţiuni materiale tehnice în cadrul Administraţiei "reşedinţiale. Constituţia cuprinde dispoziţii care privesc imunitatea. de deces şi de imposibilitate de$initivă a exercitării atribuţiilor. § 2.data depunerii jurăm$ntului p$nă la depunerea jurăm$ntului de către preşedintele nou ales. +ctele Preşedintelui Rom7niei n e)ercitarea atribuţiilor sale înscrise în Constituţie dar şi în legea organică. (' din Constituţie. nepublicarea atrăg$nd ine)istenţa acestora. răspunderea politică şi răspunderea penală. demitere.. #( . R"spunderea Preşedintelui Rom7niei Cu privire la răspunderea "reşedintelui &om$niei. emite şi acte cu caracter exclusiv politic. Dandatul "reşedintelui &om$niei ia sf$rşit la e)pirarea duratei acestuia dacă nu apar situaţii care să determine încetarea mandatului şi survenirea vacanţei funcţiei @art. n e)ercitarea atribuţiilor prevăzute în Constituţie. 1acanţa funcţiei prezidenţiale intervine în caz de demisie. "reşedintele &om$niei. "reşedintele &om$niei. emite decrete care se publică în Donitorul >ficial al &om$niei. Secţiunea 3 0ctele -reşedintelui Rom niei şi r&spunderea acestuia § 1.

pe baza legii. "ot fi membri ai 9uvernului persoanele care au cetăţenia rom$nă în e)clusivitate şi domiciliul în ţară. se bucură de e)erciţiul drepturilor electorale.uţiile 5uvernului 1. ?a se e)ercită în primul r$nd. intervine în relaţiile sociale. Componenţa şi atri. miniştri şi membri stabiliţi prin legea organică. asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice şi emiterea de acte normative şi individuale sau efectuarea unor operaţiuni materiale prin care. care asigură realizarea politicii interne şi e)terne a ţării şi e)ercită conducerea generală a administraţiei publice. Com*onen a Guvernului /in guvern fac parte primul-ministru. funcţia de membru al 9uvernului fiind incompatibilă cu e)ercitarea altei funcţii de reprezentare profesională. § 2. salarizate în cadrul organizaţilor cu scop comercial. nu au fost condamnate penal. !.Capitolul III *u%ernul Ro"&niei Secţiunea 1 Or)anizarea şi $uncţionarea 1uvernului § 1. Alte incompatibilităţi au fost stabilite prin legea organică. Rolul şi /uncţiile 5uvernului "uterea e)ecutivă are ca scop organizarea aplicării legilor. Atri#u iile Guvernului -= . prin intermediul 9uvernului.

n e)ercitarea atribuţiilor sale 9uvernul adoptă hot$r&ri +i ordonan e. precum şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor4 < aduce la îndeplinire măsurile adoptate pentru apărarea ţării4 < asigură realizarea politicii e)terne a ţării prin negocierea tratatelor. -1 .uncţionarea 5uvernului şi actele prin care (şi realizeaz" atri. § 3. . potrivit normelor constituţionale şi ale legii organice.uţiile 9uvernul îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor conduse de primul ministru. a.n realizarea funcţiilor sale. acordurilor şi convenţiilor care angajează statul rom$n4 < conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa4 < asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului4 < acordă şi retrage cetăţenia rom$nă4 s. în care se dezbat probleme de politică internă şi e)ternă a ţării. 9uvernul îndeplineşte următoarele atribuţii principale+ < e)ercită conducerea generală a administraţiei publice4 < iniţiază proiecte de lege pe care le supune spre adoptare "arlamentului4 < emite %otăr$ri pentru organizarea aplicării legilor4 < aprobă strategiile şi programul de dezvoltare economică a ţării4 < asigură realizarea politicii în domeniul social conform "rogramului de guvernare4 < asigură apărarea ordinii de drept. precum şi probleme viz$nd conducerea generală a administraţiei publice.

Autoritatea legislativă adoptă actele normative pe care puterea e)ecutivă le aduce la îndeplinire. "arlamentul aprobă delegarea legislativă . Implicarea e8ecutivului (n activitatea legislativului n raporturile dintre cele două puteri.Secţiunea 2 Raporturile -arlamentului cu 1uvernul § 1. al promulgării legilor şi al referendumului. "arlamentul controlează activitatea 9uvernului prin întrebări.. e)ecutivul intervine în activitatea legislativului cu prilejul iniţiativei legislative. Capitolul I' Autoritatea #u$ec toreasc Secţiunea 1 1aranţiile constituţionale ale *n$&ptuirii %ustiţiei "entru ca justiţia să fie independentă este necesar a fi constituit un sistem de organe care să înfăptuiască activitatea jurisdicţională fără influenţe din partea puterii legislative şi a puterii e)ecutive. interpelări şi moţiuni simple. Implicarea legislativului (n activitatea e8ecutivului 1. "arlamentul aprobă programul 9uvernului. Acestei autorităţi judecătoreşti îi revin -# . şi prin moţiuni de cenzură. § 2. -. #. acord$ndui în acelaşi timp şi un vot de încredere.

Dinisterul "ublic reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 9aranţiile constituţionale ale înfăptuirii justiţiei constau în+ a1 &n$ăptuirea 0ustiţiei %n numele legii b1 6ndependenţa şi inamovibilitatea 0udecătorului c1 :galitatea %n $aţa legii d1 Folosirea limbii materne şi a interpretului %n 0ustiţie e1 #reptul la apărare $1 +rezumţia de nevinovăţie Secţiunea 2 Instanţele %udec&toreşti Autoritatea judecătorească se realizează prin intermediul instanţelor judecătoreşti. e)ercit$ndu-şi -- . <urisdicţia constituţională Secţiunea 3 2inisterul -ublic n activitatea judiciară.atribuţii esenţiale pentru garantarea celorlalte mecanisme juridice de înfăptuire a statului de drept. "revederile constituţionale av$nd ca obiect reglementarea activităţii jurisdicţionale organizează următoarele forme de jurisdicţie+ a1 <urisdicţia de drept comun b1 <urisdicţia politică c. Dinisterului "ublic şi Consiliului 8uperior al Dagistraturii cu atribuţiile prevăzute în Constituţie şi în legea specială.

Secţiunea " Consiliul Superior al 2a)istraturii Consiliul 8uperior al Dagistraturii e)ercită în concret atribuţia de a propune "reşedintelui &om$niei numirea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor. la un moment dat. cu e)cepţia celor stagiari fiind şi colegiul de disciplină al magistraţilor. -. . Consiliul 8uperior al Dagistraturii este garantul independenţei justiţiei . Capitolul ' +ecanis"ele #uri$ice $e reali.atribuţiile prin procurori. în concret sunt stabilite potrivit legii. Secţiunea 1 1eneralitatea le)ii &eglementării prin lege îi este supusă toată sfera raporturilor sociale din societate. mecanismele juridice de realizare a statului de drept se circumscriu la + generalitatea legii4 reglementarea prin lege a principalelor raporturi sociale4 sancţiunea supremaţiei constituţiei4 controlul legalităţii în administraţia publică şi independenţa justiţiei. Atribuţiile Dinisterului "ublic. constituiţi în parc%ete în condiţiile legi.are a statului $e $rept n acceptarea unanimă a opiniilor formulate în literatura de specialitate a dreptului constituţional.

special şi specializat. ca urmare a faptului că ea poate să le modifice oric$nd dar nu poate să fie modificată de acestea. este faptul că ea este învestită cu o forţă juridică superioară acestora. § 1.*egea este adoptată de organele care reprezintă voinţa generală şi ca atare are poziţia cea mai înaltă în ierar%ia actelor normative aplicabile pe teritoriul unui stat. controlul constituţionalităţii legilor. ci doar o modificare a ei. o lege nouă care conţine dispoziţii contrare constituţiei. ele trebuind să i se conformeze. în unele state cu constituţii rigide. a fost încredinţat unui organ jurisdicţional distinct de -3 . § 2. Controlul constituţionalit"ţii legilor (n ţ"rile cu constituţii /le8i. /ar. Controlul constituţionalit"ţii legilor (n ţ"rile cu constituţii rigide Constituţia rigidă fiind înzestrată cu o forţă juridică superioară legilor ordinare. nu constituie o încălcare a acesteia. şi alte organe ale statului cum sunt cele ale puterii e)ecutive pot să emită norme juridice. deoarece. Secţiunea 2 Controlul constituţionalit&ţii le)ilor 8ancţiunea supremaţiei constituţiei se realizează în practică prin+ controlul e)ercitat de opinia publică4 controlul prin referendum4 controlul judecătoresc4 controlul printr-un organ unic.ile Controlul constituţionalităţii legilor în cadrul unui astfel de sistem nu se poate realiza. Ceea ce caracterizează legea în raport cu actele normative ale puterii e)ecutive.

Controlul constituţionalit"ţii proiectelor de legi Adoptarea legilor presupune o procedură comple)ă . iar trei judecători sunt numiţi de către "reşedintele &om$niei. acesta poate să fie+ a. Av$ndu-se în vedere momentul în care poate să intervină controlul de constituţionalitate al legilor. mandat care nu poate fi prelungit sau înnoit. unele fiind anterioare adoptării legilor de către parlament. Secţiunea 3 Controlul constituţionalit&ţii le)ilor consacrat de Constituţia Rom niei § 1. control de constituţionalitate asupra proiectelor de legi4 b. -6 . care cuprinde mai multe faze. control de constituţionalitate posterior intrării lor %n vigoare. trei dintre judecători sunt aleşi de către 8enat. aleşi sau numiţi pentru un mandat de nouă ani. 1rganizarea Curţii Constituţionale Curtea Constituţională a fost structurată după modelul Consiliului Constituţional din !ranţa fiind alcătuită din nouă judecători.parlament. control de constituţionalitate anterior sancţionării sau promulgării legilor şi c. altele fiind ulterioare adoptării acestora. înzestrat cu competenţa de a verifica conformitatea legilor ordinare cu constituţia § 3. 5rei dintre judecătorii Curţii Constituţionale sunt aleşi de către Camera /eputaţilor.

.hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele.constată existenţa %mpre0urărilor care 0usti$ică interimatul %n exercitarea $uncţiei de +reşedinte al Rom2niei şi comunică cele constatate +arlamentului şi 9uvernului =1>? alin 1 lit.soluţionează con$lictele de natură constituţională dintre autorităţile publice =art.se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale. @dA din )onstituţie13 . 1>? alin 1 lit. 1>? alin. ridicate %n $aţa instanţelor 0udecătoreşti sau de arbitra0 comercial3 excepţia de neconstituţionalitate poate $i ridicată şi direct de 'vocatul +oporului=art. 1 lit.exercită un control al constituţionalităţii legilor. @aAdin )onstituţie13.se pronunţă din o$iciu asupra constituţionalităţii iniţiativelor de revizuire a )onstituţiei=art. 1>? alin. @eA din )onstituţie13 . @gA din )onstituţie13 -' . a unui număr de cel puţin BC de deputaţi sau de cel puţin 7B de senatori =1>? alin 1 lit. @cA din )onstituţie13 . @aA din )onstituţie13 . 1 lit. la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două )amere.se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor +arlamentului.§ 2. Curtea Constituţională are următoarele atribuţii+ . 1>? alin. 1 lit. +tri. 1>? alin 1 lit.uţiile Curţii Constituţionale "otrivit dispoziţiilor constituţionale. la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două )amere. a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin BC de deputaţi sau de cel puţin 7B de senatori =1>? alin 1 lit. @$A din )onstituţie13 . @bA din )onstituţie13 .veghează la respectarea procedurii pentru alegerea +reşedintelui Rom2niei şi con$irmă rezultatele su$ragiului =art. %nainte de promulgarea acestora =art.

acesta nu mai poate să fie ratificat de către "arlament. 1 lit. @iA din )onstituţie13 . @5A din )onstituţie13 . § 3. +ctele Curţii Constituţionale Curtea Constituţională.. după cum sunt e)ercitate+ a. în cadrul unui control al legalităţii organizat în structura ierar%izată a administraţiei publice sau b.%ndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a )urţii )onstituţionale =art.dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din $uncţie a +reşedintelui Rom2niei =1>? alin 1 lit. @hA din )onstituţie13 . Secţiunea " Controlul le)alit&ţii actelor administrative Dodalităţile prin care se asigură respectarea legilor în activitatea e)ecutivă a statului se grupează în două categorii principale. @lA din )onstituţie1. 1>? alin.veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi des$ăşurarea re$erendumului şi con$irmă rezultatele acestuia =1>? alin 1 lit.veri$ică %ndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni =1>? alin 1 lit. @0A din )onstituţie13 . . în e)ercitarea atribuţiilor prevăzute în Constituţie se pronunţă prin decizii hotăr2ri şi avize neconstituţionalitatea unui tratat sau a unui acord internaţional. -.hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic =1>? alin 1 lit. într-un cadru specializat.

2aşi. instanţele judecătoreşti competente sunt ţinute să soluţioneze litigiile cu care au fost sesizate. adică a unui sistem de organe c%emat să înfăptuiască activitatea jurisdicţională. Eucureşti #===4 #. întemeindu-se e)clusiv pe normele juridice în vigoare. ?ditura !undaţiei C%emarea. Tudor %r$ganu2 #rept constituţional şi instituţii politice. Secţiunea + Independenţa %ustiţiei n aplicarea principiului separaţiei puterilor în stat. fără ca instanţele judecătoreşti superioare sau organele aparţin$nd puterii legiuitoare sau e)ecutive să le poată influenţa în activitatea lor prin ordine. -i)lio. 1 şi 7. ?ditura *umina *e). Controlul legalităţii %n$ăptuit structura ierarhizată a administraţiei publice îmbracă două forme+ recursul graţios şi recursul ierarhic. 1((#4 -( . distinct de puterea legiuitoare şi de cea e)ecutivă şi sustras oricărei influenţe a acestora.a. b1 )ontrolul 0urisdicţionalizat al legalităţii actelor administrative este reglementat în mod diferit după cum este vorba despre acte administrative normative sau individuale. vol. instrucţiuni. îndrumări sau sugestii. "otrivit principiului independenţei justiţiei.ra/ie . Tudor %r$ganu2 #rept constituţional şi instituţii politice partea a 66 a.eneral 1. deosebit de importantă pentru realizarea ţelurilor statului de drept este e)istenţa unei justiţii independente.

?ditura *umina *e). ?ditura *umina *e). ?ditura Ani. Ion %eleanu2 6nstituţii şi proceduri constituţionale. Eucureşti. Cantemir!ac. 1((64 (. tratat vol.4 11. ?ditura /acia.. Ion %eleanu2 #rept constituţional şi instituţii politice. 66. Eucureşti. ?ditura 8ervo8at. Ion %eleanu2 #repturile subiective şi abuzul de drept. de /rept-5$rgu Dureş 1((-4 . ?ditura &.%n dreptul rom2n şi %n dreptul comparat. Eucureşti. Arad. ?ditura /acia. 1((. ?ditura ?uropa 7ova.= . ?ditura Ani. de /rept-5$rgu Dureş 1((34 3. Tudor %r$ganu2 #rept constituţional şi instituţii politice vol. 1((#4 1#. ?ditura Actami.%n dreptul rom2n şi %n dreptul comparat.. Cluj-7apoca. Mihai Constantinescu2 Ion %eleanu2 Antonie Iorgovan2 Ioan Muraru2 6lorin 7asilescu2 Ion 7ida2 )onstituţia Rom2niei. 6. Cluj-7apoca. Ion %eleanu2 <ustiţia constituţională. ?ditura C. 6nstituţii şi proceduri constituţionale. Donitorul >ficial. 1((. EecG. Tudor %r$ganu2 #rept constituţional şi instituţii politice vol. #==64 '. 1((#4 6.4 1-. ?ditura *umina *e).-. Ion %eleanu. Ioan Muraru2 Simina T$n$sescu2 #rept constituţional şi instituţii politice. Cantemir-!ac. ?cologică /..F. 1 şi 7. #==#4 1. Ioan Muraru2 Mihai Constantinescu2 Simina T$n$sescu3 Marian 8nache2 Gheorghe Iancu2 6nterpretarea )onstituţiei D doctrină şi practică. Eucureşti. Tudor %r$ganu2 6ntroducere %n teoria şi practica statului de drept. Eucureşti. comentată şi adnotată. #==-4 . Eucureşti. Ioan Muraru.A. #==#4 . 1((34 1=. #rept constituţional şi instituţii politice. Eucureşti. ?cologică /.

#==-4 . 1((14 16. 1(((4 1. ?ditura *umina *e). vol. Eucureşti #==64 #-. ?ditura All EecG. 1((..4 1'. 1 şi 7. #==# #'. Cristian Ionescu2 4ratat de drept constituţional contemporan. EecG. Mihai Constantinescu2 Ioan Muraru2 #rept parlamentar rom2nesc. Ion Rusu2 #rept constituţional şi instituţii politice. Tudor %r$ganu2 &nceputurile şi dezvoltarea regimului parlamentar %n Rom2nia p2nă la 1"1?. 7ictor %uculescu2 Georgeta %uculescu2 Revizuirea constituţiei.1 . Tudor %r$ganu2 #eclaraţiile de drepturi ale omului şi repercusiunile lor %n dreptul internaţional public. ?ditura All EecG.. %an Cio#anu2 7ictor %uculescu2 #rept constituţional rom2n. Eucureşti. Cristian Ionescu2 Regimuri politice contemporane. Eucureşti. Eucureşti. Eucureşti. 9erceanu2 2storia constituţională a &om$niei în conte)t internaţional. ?ditura /acia. Cristian Ionescu2 #rept constituţional şi instituţii politice. 9ar#u 9. ?ditura Cansa. #==-4 #1. Cristian Ionescu2 . 7ictor %uculescu2 Constan a C$linoiu2 Georgeta %uculescu2 #rept constituţional comparat.4 #6. ?ditura Aniv.13. Gheorghe Iancu2 #rept constituţional şi instituţii politice. Eucureşti.F. #==#4 ##. ?ditura *umina *e). ?ditura *umina *e). vol. ?ditura *umina *e). Eucureşti.4 #. ?ditura C. Eucureşti. ?ditura &osetti. Cluj-7apoca. #==34 #=. ?ditura Cerna. #==# 1(. 1 şi 7. ?ditura *umina *e). Eucureşti. Fiperion-!ac de /rept. Eucureşti. 1((-4 #3.isteme politice contemporane. Eucureşti 1((. Eucureşti. 1((.

"aris. Georges 9urdeau2 #roit constitutionnel et institutions politiEues. 1('34 -6..rdonanţa guvernamentală. Eucureşti. "aris 1('#4 -3. Leon %uguit2 4raite de droit constitutionnel. Cujas. Cristian Ionescu2 +rincipii $undamentale ale democraţiei constituţionale. ?ditura *umina *e). 1((64 -#. Eucureşti. 8ditura *umina *e).9. Eucureşti.. ?ditura *umina *e). (ierre (actet2 6nstitutions politiEues. 1(('4 -1.!. Maurice %uverger2 6nstitutions politiEues et droit constitutionnel.. 1((34 #(. Ion Rusu2 +reşedintele Rom2niei. 1((#4 -'. 8ireH.. 3 vol. ?ditura Albatros. Eucureşti./.A. *. Ioan Muraru2 Mihai Constantinescu2 )urtea )onstituţională a Rom2niei.# .I. Ion Rusu2 Forma de guvernăm2nt. .. "aris. #roit constitutionnel. Eucureşti. 1(('4 -=. 7irgiliu (o*2 'vocatul +oporului-6nstituţie $undamentală a statului de drept2 ?ditura "erenia. Dasson. #rept constituţional. 5imişoara. "aris. 1(. #octrină şi 0urisprudenţă. #===4 -. ".#. "aris. ?ditura *umina *e). 1(('4 --. Ioan Muraru2 Mihai Constantinescu2 . 1(#1-1(#3 reeditat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful