TCXDVN 296-2004 Bé x©y dùng Sè 01 / 2004/ Q§-BXD céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc

lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi , ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr|ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 296: 2004 '' Dµn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toµn '' Bé tr|ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngµy 04 / 04 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø biªn b¶n sè 56 / BXD - H§KHKT ngµy 10 / 4 / 2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn ''Dµn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toµn '' - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ViÖn tr|ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 296: 2004 '' Dµn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toµn '' §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o . §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ , ViÖn tr|ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vµ Thñ tr|ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. N¬i nhËn :
- Nh| ®iÒu 3 - Tæng Côc TC§LCL - L|u VP&Vô KHCN

KT/bé tr|ëng bé x©y dùng

Thø tr|ëng

NguyÔn V¨n Liªn

TCXDVN 296-2004 Dµn gi¸o - c¸c yªu cÇu vÒ an toµn
Scaffolding - Safety Requirements (b¾t buéc ¸p dông)

1 . Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ an toµn khi l¾p dùng, sö dông, b¶o tr×, th¸o dì dµn gi¸o trong x©y dùng, söa ch÷a, ph¸ dì nhµ vµ c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c hÖ dµn gi¸o treo th|êng xuyªn hoÆc c¸c sµn c«ng t¸c treo tù do trong kh«ng gian. 2.Tiªu chuÈn viÖn dÉn - Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam, ch|¬ng 17 - TCVN 5308- 1991. Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng - TCVN 6052-1995. Dµn gi¸o thÐp. 3. C¸c thuËt ng÷ - kh¸i niÖm
3.1. Bµn gi¸o chÕ t¹o s½n: §¬n vÞ sµn c«ng t¸c d¹ng mÆt bµn chÕ t¹o s½n, cã c¸c

mãc neo chÆt víi c¸c thanh ngang cña dµn gi¸o. 3.2. Dµn gi¸o: Mét hÖ thèng kÕt cÊu t¹m thêi ®Æt trªn nÒn v÷ng hoÆc cã thÓ treo hoÆc neo, tùa vµo c«ng tr×nh ®Ó t¹o ra n¬i lµm viÖc cho c«ng nh©n t¹i c¸c vÞ trÝ cao so víi mÆt ®Êt hay mÆt sµn cè ®Þnh.
3.3. Dµn gi¸o trô vµ gi¸ ®ì c«ng son di ®éng: HÖ dµn gi¸o cã c¸c trô ®øng, v¸n sµn

vµ gi¸ ®ì sµn c«ng t¸c cã thÓ di chuyÓn trªn trô ®øng.
3.4. Dµn gi¸o dÇm c«ng son : Dµn gi¸o cã sµn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c thanh dÇm

c«ng son tõ trong t|êng hoÆc trªn mÆt nhµ. §Çu phÝa bªn trong ®îc neo chÆt vµo c«ng tr×nh hay kÕt cÊu.
3.5. Dµn gi¸o dÇm treo: Sµn c«ng t¸c ®Æt trªn hai thanh dÇm, ®îc treo b»ng c¸c d©y c¸p. 3.6. Dµn gi¸o ch©n vu«ng : Dµn gi¸o cã ch©n ®ì lµ c¸c khung gç d¹ng h×nh vu«ng,

trªn ®ì sµn c«ng t¸c chÞu t¶i träng nhÑ vµ trung b×nh .
3.7. Dµn gi¸o cét chèng ®éc lËp: Dµn gi¸o ®Æt trªn nÒn b»ng nhiÒu khung hµng cét

chèng. Lo¹i gi¸o nµy ®øng ®éc lËp, kh«ng tùa vµo c«ng tr×nh bao gåm c¸c cét ®ì, dÇm däc, dÇm ngang vµ c¸c thanh gi»ng chÐo.
3.8. Dµn gi¸o cét chèng ®¬n: Sµn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c dÇm ngang cã ®Çu phÝa

ngoµi ®Æt trªn c¸c dÇm däc liªn kÕt víi hµng cét hay thanh ®øng ®¬n. §Çu bªn

21. 3. ®Æt trªn cïng mét hÖ ®ì. vËn hµnh khi n©ng hoÆc h¹ sµn c«ng t¸c tíi c¸c vÞ trÝ yªu cÇu. Dµn gi¸o kiÓu ch©n ngùa: Dµn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ hoÆc trung b×nh.22.12. Dµn gi¸o hÖ khung ®ì kiÓu thíc thî: Dµn gi¸o gåm c¸c khung gç hoÆc kim lo¹i ®ì sµn c«ng t¸c. sµn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c dÇm c«ng son liªn kÕt víi c¸c thang ®éc lËp hoÆc nèi dµi. §¬n vÞ sµn c«ng t¸c: Mét sµn c«ng t¸c nhá nhÊt cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp hoÆc l¾p ghÐp thµnh mét sµn c«ng t¸c lín h¬n.15. 3.10. 3. D©y an toµn: D©y mÒm buéc vµo ®ai ngang lng ngêi hoÆc dông cô lao ®éng. ®Çu gi÷ buéc vµo ®iÓm cè ®Þnh hoÆc d©y b¶o hé. D©y b¶o hé (d©y tho¸t hiÓm. 3.14. c¸c thanh ngang.18. 3. Lan can: HÖ thanh ch¾n ®îc l¾p däc theo c¸c mÆt hë vµ phÇn cuèi cña sµn .TCXDVN 296-2004 trong cña dÇm ngang ®Æt neo vµo trong hoÆc lªn t|êng nhµ.20. Dµn gi¸o treo nhiÒu tÇng: Dµn gi¸o cã c¸c sµn c«ng t¸c ë c¸c cèt cao ®é kh¸c nhau. c¸c ®Çu d©y liªn kÕt chÆt víi c«ng tr×nh.9. 3. dïng ®Ó treo hoÆc mãc c¸c d©y an toµn. bµn gi¸o hoÆc sµn chÕ t¹o s½n b»ng kim lo¹i.: D©y th¼ng ®øng tõ mét mãc neo cè ®Þnh ®éc lËp víi sµn c«ng t¸c vµ c¸c d©y neo. 3. 3.11. dïng ®Ó treo gi÷ hoÆc tho¸t hiÓm cho c«ng nh©n khi ®ang lµm viÖc hoÆc ë trong vïng nguy hiÓm. D©y ®ai ngang lng: Dông cô ®Æc biÖt ®eo vµo ngêi. Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm: Dµn gi¸o ®îc ®ì bëi nhiÒu d©y c¸p treo tõ c¸c vËt ®ì phÝa trªn vµ ®îc l¾p ®Æt. 3. 3. 3. d©y cøu n¹n). HÖ thèng nµy cã thÓ treo bëi hai hay nhiÒu ®iÓm. Dµn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n: HÖ c¸c khung b»ng èng kim lo¹i (ch©n gi¸o).13.17. l¾p r¸p víi nhau nhê c¸c thanh gi»ng.19. cã tÊm ®ì ch©n c¸c thanh trô vµ c¸c bé nèi ®Æc biÖt ®Ó nèi c¸c thanh trô vµ liªn kÕt c¸c thanh kh¸c. §¬n vÞ sµn c«ng t¸c cã thÓ lµ c¸c tÊm gç v¸n ®Æc biÖt. Dµn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son : Dµn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ. gåm c¸c ch©n mÔ ®ì sµn c«ng t¸c. däc dµn gi¸o vµ c¸c thanh gi»ng . 3. 3. Dµn gi¸o treo mãc nèi tiÕp : Sµn c«ng t¸c ®|îc ®Æt vµ mãc vµo hai d©y c¸p thÐp treo song song theo ph¬ng ngang.16. Dµn gi¸o vµ tæ hîp dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi: HÖ dµn gi¸o ®|îc cÊu t¹o tõ c¸c thanh thÐp èng nh thanh trô ®øng. 3. Dµn gi¸o di ®éng ®Èy tay: Dµn gi¸o ®îc ®Æt trªn c¸c b¸nh xe vµ chØ di chuyÓn khi ®Èy hoÆc kÐo.

cÊu t¹o. ThiÕt bÞ n©ng: ThiÕt bÞ dïng ®Ó n©ng hay h¹ mét hÖ gi¸o treo. dông cô. 4.TCXDVN 296-2004 c«ng t¸c. l¾p dùng.24. 4. kim lo¹i hoÆc vËt liÖu míi ë d¹ng ®Æc hoÆc cã lç. Yªu cÇu chung cho c¸c lo¹i dµn gi¸o 4. kÝch thíc vµ träng lîng.1. Kh«ng ®îc l¾p dùng. NÒn ®Æt gi¸o: NÒn mÆt ®Êt hoÆc nÒn sµn v÷ng cña c¸c tÇng nhµ vµ c«ng tr×nh. C¸c bé phËn dïng ®Ó l¾p ®Æt dµn gi¸o ph¶i phï hîp víi hå s¬ kü thuËt vµ nh÷ng qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.2. Kh«ng ®îc sö dông dµn gi¸o trong c¸c trêng hîp sau: a) Kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn an toµn lao ®éng qui ®Þnh trong hå s¬ thiÕt kÕ hoÆc trong hé chiÕu cña nhµ chÕ t¹o. ®îc cÊu t¹o tõ mét hay nhiÒu ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c. 3. 3.30. Neo sau: Liªn kÕt tõ c«ng tr×nh hoÆc kÕt cÊu víi mét thiÕt bÞ n©ng. ®Ó ng¨n dông cô lao ®éng hoÆc vËt liÖu kh«ng r¬i khái dµn gi¸o. T¶i träng c«ng t¸c : T¶i träng gåm ngêi. Neo: Bé phËn liªn kÕt gi÷a dµn gi¸o víi c«ng tr×nh hoÆc kÕt cÊu. Thanh gi»ng: Bé phËn gi÷ cè ®Þnh cho dµn gi¸o. 4. T¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt: Tæng t¶i träng cña b¶n th©n dµn gi¸o. 3. C«ng nh©n l¾p dùng vµ th¸o dì dµn gi¸o ph¶i qua ®µo t¹o vµ ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña quy tr×nh vµ ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng.1.25. 3. Sµn c«ng t¸c: Sµn cho c«ng nh©n ®øng vµ xÕp vËt liÖu t¹i c¸c vÞ trÝ yªu cÇu. PhÇn chung 4. 3. 3. Dµn gi¸o ph¶i ®îc thiÕt kÕ vµ l¾p dùng ®ñ chÞu lùc an toµn theo t¶i träng thiÕt kÕ. Mµn ch¾n an toµn: Mét tÊm mµn ch¾n ®Æt gi÷a tay vÞn vµ thanh ch¾n ch©n. .1. Nã cã thÓ ho¹t ®éng b»ng tay hoÆc b»ng ®éng c¬ (m¸y). V¸n hoÆc sµn chÕ t¹o s½n: MÆt ph¼ng lµm viÖc ®îc t¹o ra tõ c¸c kÕt cÊu gç.32. vËn hµnh.26.23. thanh gi÷a vµ c¸c trô ®ì. thiÕt bÞ. 3. th¸o dì ghi trong hå s¬ kü thuËt vµ hé chiÕu cña nhµ chÕ t¹o. vËt liÖu vµ c¸c t¸c ®éng kh¸c lªn dµn gi¸o. 3. 3.1.3.4.29.1. C¸c lo¹i dµn gi¸o sö dông trong x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ.28. vËt liÖu vµ thiÕt bÞ trªn dµn gi¸o. 4. b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ cêng ®é. ®Ó t¨ng cêng æn ®Þnh hai ph¬ng cho dµn gi¸o. liªn hÖ víi c¸c bé phËn kh¸c.27. gåm cã thanh trªn (tay vÞn). 3. sö dông hoÆc th¸o dì lo¹i dµn gi¸o kh«ng ®ñ c¸c tµi liÖu nªu trªn.1. ngêi.31.

mßn rØ . trêi tèi. Khi l¾p dùng. gi¸ ®ì tíi mÐp biªn liÒn kÒ cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhá h¬n 0.7. g¹ch vôn hoÆc c¸c khèi tù do. . Kh«ng ®îc xÕp t¶i lªn dµn gi¸o vît qu¸ t¶i träng rÝnh to¸n. C¸c cét chèng. 4... biÓn cÊm ngêi vµ ph¬ng tiÖn qua l¹i.1. trõ c¸c dµn gi¸o ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó sö dông cho yªu cÇu trªn. Kh«ng ®îc l¾p dùng.2.2. 4. Dµn gi¸o vµ phô kiÖn kh«ng ®îc dïng ë nh÷ng n¬i cã ho¸ chÊt ¨n mßn vµ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp cho dµn gi¸o kh«ng bÞ huû ho¹i theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o.TCXDVN 296-2004 b) Kh«ng ®óng chøc n¨ng theo tõng lo¹i c«ng viÖc. giã m¹nh tõ cÊp 5 trë lªn.1. th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o khi thêi tiÕt xÊu nh cã gi«ng tè.5.2.C¸c bé phËn vµ liªn kÕt ®· th¸o rêi ph¶i h¹ xuèng an toµn. khung ®ì. kÕt cÊu vµ cho cét dµn gi¸o. 4. Ch©n cña c¸c dµn gi¸o ph¶i v÷ng ch¾c vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu ®îc t¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt. ma to.1.) cã kh¶ n¨ng trît lë hoÆc ®Æt trªn nh÷ng bé phËn hay kÕt cÊu nhµ kh«ng ®îc tÝnh to¸n ®¶m b¶o chÞu lùc æn ®Þnh cho chÝnh bé phËn. e) C¸c cét hoÆc khung ch©n gi¸o ®Æt trªn nÒn kÐm æn ®Þnh (nÒn ®Êt yÕu..6.1. hép c¸c-t«ng. Ph¶i duy tr× sù æn ®Þnh cña phÇn dµn gi¸o cha th¸o dì cho ®Õn khi th¸o xong. C¸c ®å vËt kh«ng bÒn nh thïng gç.60m. kh«ng ®Ó r¬i tù do. kÓ c¶ ®êng d©y h¹ thÕ) cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÒ ®iÖn cho c«ng nh©n vµ ph¶i ®îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lý ®iÖn vµ ®êng d©y (ng¾t ®iÖn khi dùng l¾p.1.2. kh«ng ®îc dïng lµm ch©n ®Õ ®ì gi¸o. Kh«ng th¸o dì dµn gi¸o b»ng c¸ch giËt ®æ. ch©n gi¸o hay thanh ®øng cña dµn gi¸o ph¶i b¶o ®¶m ®Æt th¼ng ®øng còng nh ®îc gi»ng. 4. r¹n nøt.Trong khu vùc ®ang th¸o dì.1. 4.8. ph¶i cã rµo ng¨n. HÖ ®ì dµn gi¸o 4. líi che ch¾n. c) C¸c bé phËn cña dµn gi¸o cã biÕn d¹ng. tho¸t níc kÐm. 4.. Th¸o dì dµn gi¸o ph¶i tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ hoÆc nhµ chÕ t¹o vµ b¾t ®Çu tõ ®Ønh dµn gi¸o: . sö dông hay th¸o dì dµn gi¸o ë gÇn ®êng d©y t¶i ®iÖn (díi 5m.) 4.1. liªn kÕt chÆt víi nÒn ®Ó chèng xoay vµ dÞch chuyÓn. lón qu¸ giíi h¹n cho phÐp cña thiÕt kÕ.11.10. d) Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn giíi h¹n c«ng t¸c cña dµn gi¸o. 4. NÕu sö dông dµn gi¸o chÕ t¹o s½n ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. . Kh«ng cho phÐp dµn gi¸o di chuyÓn ngang hoÆc thay ®æi kÕt cÊu hÖ dµn gi¸o trong khi ®ang sö dông.

C¸c yªu cÇu vÒ t¶i träng ph©n bè: mçi ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c t¹i vÞ trÝ thÝch hîp. ph¶i thiÕt kÕ vµ l¾p dùng mang t¶i träng ph©n bè xen kÏ víi t¶i träng do ngêi theo .TCXDVN 296-2004 4. trong ®ã100 Kg ®Æt c¸ch 0. Khi dïng d©y thõng. Dµn gi¸o ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mµ kh«ng bÞ ph¸ ho¹i bëi t¶i träng b¶n th©n vµ Ýt nhÊt bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n. 4.45 m vÒ phÝa tr¸i.3. c¸p treo vµ c¸c cÊu kiÖn gç ®îc ¸p dông theo yªu cÇu riªng. cïng vËt liÖu ®Æt trªn sµn c«ng t¸c.3.3. 4. Ph©n lo¹i t¶i träng ®èi víi ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c 4. Møc t¶i träng: C¸c t¶i träng lín nhÊt ®îc ph©n lo¹i nh sau: -T¶i träng nÆng: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 375Kg/m2 dïng cho x©y g¹ch. 4. Riªng ®èi víi hÖ thèng lan can an toµn. b) Sµn c«ng t¸c dïng cho hai ngêi ®îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc t¶i träng lµm viÖc 200 Kg.45 m vÒ phÝa ph¶i cña ®êng th¼ng ë gi÷a sµn c«ng t¸c.3. 100 Kg ®Æt ë chÝnh gi÷a vµ 100 Kg ®Æt c¸ch 0. -T¶i träng nhÑ: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 125Kg/m2 dïng cho ngêi vµ dông cô lao ®éng.3.Yªu cÇu vÒ t¶i träng do ngêi: T¶i träng thiÕt kÕ cho sµn c«ng t¸c ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ së mét hay nhiÒu h¬n mét ngêi cã träng lîng 75 Kg vµ 25Kg dông cô cho mçi ngêi . -T¶i träng trung b×nh: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 250Kg/m2 dïng cho ngêi vµ v÷a x©y tr¸t.1. 4. d©y tæng hîp hay c¸p thÐp trong c¸c c«ng viÖc cã ho¸ chÊt ¨n mßn hay kh«ng khÝ ¨n mßn.2. 4. c) Sµn c«ng t¸c dïng cho ba ngêi ®îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc t¶i träng lµm viÖc 300 Kg.3.45 m vÒ phÝa ph¶i cña ®êng th¼ng ë gi÷a sµn c«ng t¸c. 4. C¸c yªu cÇu vÒ t¶i träng.4. trong ®ã100 Kg ®Æt c¸ch 0.2.3.1.3. ®¸.3. Mçi ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc Ýt nhÊt mét ngêi theo qui ®Þnh sau: a) Sµn c«ng t¸c dïng cho mét ngêi ®îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc t¶i träng 100 Kg ®Æt t¹i gi÷a sµn. -T¶i träng ®Æc biÖt: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng ®Æc biÖt cïng vËt liÖu kÌm theo. cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó chèng l¹i sù ph¸ huû cña c¸c chÊt nãi trªn. TÊt c¶ c¸c lo¹i d©y c¸p dïng ®Ó treo dµn gi¸o ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu lùc Ýt nhÊt gÊp s¸u lÇn t¶i träng thiÕt kÕ.3.2.2.45 m vÒ phÝa tr¸i vµ 100 Kg ®Æt c¸ch 0.

Bµn gi¸o.4.3. B¶ng 1. ®¸p øng c¸c yªu cÇu thùc tÕ.1.5m. ChiÒu dµi vµ chiÒu réng cña c¸c v¸n vµ sµn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n theo quy ®Þnh ë b¶ng 1.90 0.3 0.2 9.0 0. VËt liÖu ®- îc lùa chän lµm sµn ph¶i cã ®ñ cêng ®é.t¶i träng tÝnh to¸n cña v¸n vµ sµn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n S¶n phÈm chÕ t¹o s½n T¶i träng tÝnh to¸n (Kg) ChiÒu dµi lín nhÊt (m) ChiÒu réng lín nhÊt (m) ChiÒu réng nhá nhÊt (m) V¸n gç cã khung V¸n gi¸o V¸n cã dÇm Sµn dÇm ®Þnh 110 220 220 330 7.5 0. b¶o ®¶m chÞu ®îc t¶i träng tÝnh to¸n.4.a) ph¶i kÓ ®Õn ®é Èm cña gç.6 12. 4.4.75 0.15m vµ kh«ng lín h¬n 0.3. NÕu v¸n sö dông cßn t¬i hoÆc trong ®iÒu kiÖn Èm th× viÖc tÝnh to¸n øng suÊt vµ kiÓm tra theo 4. phô lôc B) 4.0 m.4. V¸n gç: a) C¸c v¸n gç ph¶i ®îc thiÕt kÕ sao cho ®é vâng ë gi÷a nhÞp theo t¶i träng tÝnh to¸n kh«ng vît qu¸ 1/60 nhÞp dµn gi¸o.1.3 0.4.5 . chiÒu dµi tiªu chuÈn tõ 1.5 0. c) V¸n gç cÇn dïng ë nh÷ng n¬i cao r¸o vµ lu th«ng kh«ng khÝ tèt. v¸n vµ sµn chÕ t¹o s½n. v¸n gç cã khung.8m ®Õn 3.5 0.2. v¸n cã dÇm vµ sµn dÇm ®Þnh h×nh. Quy c¸ch. Sµn c«ng t¸c (trõ khi ®ù¬c gi»ng hoÆc neo chÆt) ph¶i ®ñ ®é dµi vît qua thanh ®ì ngang ë c¶ hai ®Çu mét ®o¹n kh«ng nhá h¬n 0. b) NhÞp lín nhÊt cña v¸n gç ®îc qui ®Þnh theo thiÕt kÕ vµ nhµ s¶n xuÊt trªn c¬ së tÝnh to¸n ®é tin cËy ®èi víi v¸n sµn gç.4.2. 4.3.3. v¸n chÕ t¹o s½n.0 12. 4. Bµn gi¸o chÕ t¹o s½n: ChiÒu réng nhá nhÊt cña bµn gi¸o kh«ng nhá h¬n 0. Chó thÝch : C¸c v¸n vµ sµn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n bao gåm c¸c v¸n khung gç.TCXDVN 296-2004 4.4.3 m.4. T¶i träng ph©n bè vµ t¶i träng do ngêi kh«ng tÝnh to¸n t¸c dông ®ång thêi mµ cÇn dïng tæ hîp h¹n chÕ tèi ®a ®Ó thiÕt kÕ sµn c«ng t¸c phï hîp.1. C¸c yªu cÇu vÒ sµn c«ng t¸c ( H×nh 1-7.4. 4. Sµn c«ng t¸c ph¶i ch¾c ch¾n. 4. kh«ng bÞ ¨n mßn ho¸ häc vµ chèng ®îc x©m thùc cña khÝ quyÓn.4. 4. c¸c v¸n gi¸o vµ sµn dÇm ®Þnh h×nh. bao gåm c¸c lo¹i: bµn gi¸o chÕ t¹o s½n.4.

15 m so víi mÆt sµn.3.1m.5. d) Khi sö dông c¸c kiÓu thang ®øng tù do ®ì dµn gi¸o. 4. 4. b) BÒ mÆt bµn gi¸o: cã thÓ ®Æt thÊp h¬n mÆt trªn cña thanh ch¾n biªn. C¸c thanh ch¾n ch©n ph¶i ®îc l¾p cïng víi hÖ lan can ë tÊt c¶ c¸c mÆt hë vµ phÇn cuèi dµn gi¸o t¹i nh÷ng n¬i cã ngêi lµm viÖc hoÆc ®i l¹i phÝa díi. MÆt bµn gi¸o ph¶i ®îc gi÷ chÆt víi c¸c thanh ch¾n biªn hay c¸c thanh ngang chÐo nhau.9m ®Õn 1. Yªu cÇu vÒ lan can an toµn 4.75 m tÝnh tõ mÆt sµn c«ng t¸c.Tay vÞn lan can ph¶i cã chiÒu cao tõ 0. kh«ng cã mÆt hë hoÆc c¸c lç sµn thñng nh thang m¸y hay thang bé. Ph¶i l¾p ®Æt hÖ thèng lan can b¶o vÖ t¹i tÊt c¶ mÆt hë vµ phÇn cuèi cña c¸c sµn c«ng t¸c cao h¬n 3. ph¶i bè trÝ mµn ch¾n an toµn gi÷a thanh ch¾n ch©n vµ tay vÞn. 4.5.4.4.6. ®Æt kÐo dµi phÝa trªn c¸ch mÆt sµn 0. MÆt bµn gi¸o kim lo¹i ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m chèng tr¬n trît.2.5.1.5.5m vµ kh«ng qu¸ 0. C¸c trô ®ì hÖ lan can ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 3. C¸c mãc neo b¶o ®¶m gi÷ chÆt cho bµn gi¸o kh«ng bÞ nhÊc lªn.5. ghÕ ngåi treo. Thanh ch¾n ch©n ®îc lµm tõ gç xÎ hay t¬ng ®¬ng kÝch thíc 0. a) §é hë bµn gi¸o: §é hë lín nhÊt gi÷a bµn gi¸o víi mçi thanh ch¾n biªn vµ gi÷a c¸c tÊm v¸n kh«ng qu¸ 1 cm.5. 4. Thanh gi»ng chÐo nhau cã thÓ dïng thay thÕ cho thanh gi÷a hÖ lan can khi giao ®iÓm hai thanh ë vÞ trÝ Ýt nhÊt 0. t¹i ®ã toµn bé diÖn tÝch nÒn ®Æt dµn gi¸o ®îc bao têng xung quanh.5.04m.6.5. c) Khi sö dông c¸c d©y b¶o hé vµ d©y an toµn cho ngêi ®èi víi gi¸o dÇm treo.0 m so víi mÆt ®Êt hoÆc sµn nhµ.TCXDVN 296-2004 h×nh Chó thÝch: B¶ng 1 kh«ng ¸p dông ®èi víi bµn gi¸o. dµn gi¸o kiÓu thang. NÕu dïng líi . Mçi bµn gi¸o chÕ t¹o s½n ph¶i cã c¸c mãc neo ®ì vµ cho phÐp bµn gi¸o ®Æt khíp vµo c¸c bé phËn ®ì cña gi¸o.0 m. 4. Khi vËt liÖu chÊt ®èng cao h¬n thanh ch¾n ch©n ë n¬i cã ngêi lµm viÖc phÝa díi. 4. trõ c¸c trêng hîp sau: a) Trong khi l¾p dùng hoÆc th¸o dì dµn gi¸o. 4. b) Khi dµn gi¸o ®Æt trong nhµ.4. C¸c kiÓu bµn gi¸o: cã thÓ lµ lo¹i ®Æc. lo¹i thanh hay lo¹i cã m¾t líi tho¸ng.5.025m x 0. 4.

gi»ng.2. Ngêi lªn xuèng thang ph¶i dïng hai tay ®Ó b¸m chÆt vµo kÕt cÊu vµ kh«ng ®Ó dÇu mì hay bïn ®Êt dÝnh vµo tay. Ph¶i t¹o lèi ®i an toµn ®Õn sµn c«ng t¸c cña c¸c kiÓu dµn gi¸o theo mét trong nh÷ng c¸ch sau.6. . . chÊt dÎo ®îc chÕ t¹o s½n hoÆc ¸p dông theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. 5. N¬i cã ngêi hoÆc ph¬ng tiÖn qua l¹i.1. dïng rµo ch¾n hoÆc c¨ng d©y giíi h¹n khu vùc dµn gi¸o. 5. giÇy dÐp. kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c bËc cña khung kh«ng qu¸ 0.25 m. 4. 5.2.4.6. lèi ®i l¹i. kh«ng cho dµn gi¸o bÞ di chuyÓn hoÆc biÕn h×nh. C¸c cét ph¶i ®Æt th¼ng ®øng. kh«ng lµm xª dÞch gi¸o.1. C¸c lèi ®i l¹i díi dµn gi¸o ph¶i cã che ch¾n vµ b¶o vÖ phÝa trªn ®Çu ngêi. thanh däc.6.TCXDVN 296-2004 thÐp lµm mµn ch¾n.6.1.6. Nhãm dµn gi¸o ®Æt trªn mÆt ®Êt.1. 4. 4.1. Trêng hîp dµn gi¸o cao díi 12m th× cã thÓ dïng thang tùa hay thang d©y.1.3. 5. Kh«ng ®îc sö dông c¸c thanh gi»ng xiªn lµm ph¬ng tiÖn lªn xuèng dµn gi¸o. Thang.Sö dông c¸c bËc thang liªn kÕt víi ch©n khung gi¸o. C¸c bé phËn cña hÖ dµn gi¸o.3. thanh ngang.Sö dông thang cã mãc hay thang kim lo¹i l¾p ghÐp víi kiÓu dµn gi¸o ®îc thiÕt kÕ phï hîp.6. C¸c cét chèng ph¶i ®Æt trªn nÒn ®¹t yªu cÇu vÒ cêng ®é b¶o ®¶m chèng lón.1. 4.1.Sö dông thang gç. 4.1. §é dèc cÇu thang kh«ng ®îc lín h¬n 600.1. cã thÓ bá thanh ch¾n gi÷a. Khi dµn gi¸o cao trªn 12 m ph¶i lµm cÇu thang trong khoang dµn gi¸o.1. PhÇn chung 5. trõ khi ®ang l¾p dùng hoÆc th¸o dì: .4m. mèi nèi vµ lèi ®i l¹i. Thanh gi»ng xiªn dïng ®Ó chèng. ph¶i cã biÓn b¸o hiÖu râ rµng. ®é dµi cña bËc kh«ng nhá h¬n 0.3.5.Thang ph¶i ®îc ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n. . ®îc thiÕt kÕ chÞu t¶i träng theo 4. 5. kim lo¹i. biÓn b¸o 4.Cöa ra vµo trùc tiÕp tõ kÕt cÊu bªn c¹nh hoÆc tõ thiÕt bÞ n©ng. .1. Yªu cÇu ®èi víi c¸c nhãm dµn gi¸o. bao gåm c¸c thanh ®øng.

Khi chuyÓn sµn c«ng t¸c tíi cao ®é tiÕp theo. 5. 5.1.1. Dµn gi¸o ch©n vu«ng (h×nh2-Phô lôc C). Ph¶i cã biÖn ph¸p phßng. 5. Thanh däc ®îc gia cè b»ng c¸c tÊm kª liªn kÕt chÆt víi cét chèng t¹o thµnh vËt ®ì c¸c thanh ngang. 5.5. . 5.1.1.2.1.3.1. 5.2.2.1.4 vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng t¸c dông trªn sµn.1.tïy ®iÒu kiÖn n¬i ®Æt gi¸o.1.1.6. Mµn ch¾n vµ líi thÐp ph¶i phï hîp víi 4. 4. Kh«ng ®îc nèi thanh däc trong kho¶ng hai cét. 5.7.6. cã cïng chiÒu réng vµ tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n tiÕt diÖn thanh cét chèng. cÇn bè trÝ s¸t víi têng nhµ vµ c«ng tr×nh.1. 5.5 m.1. Ph¶i l¾p dùng c¸c gi»ng chÐo nhau ®Ó ng¨n c¶n c¸c cét kh«ng dÞch chuyÓn theo ph¬ng song song víi mÆt nhµ. vâng.1. 5. 5.2.2. NÕu tÊm nèi b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c.2 m.7. C¸c thanh hay dÇm ngang ph¶i ®Æt c¹nh lín h¬n cña tiÕt diÖn ngang theo chiÒu ®øng vµ ®ñ dµi ®Ó vît qua c¸c thanh däc cña c¸c hµng cét trong vµ ngoµi Ýt nhÊt lµ 0.3.075m vÒ mçi phÝa. Dµn gi¸o cét chèng gç (h×nh1 -Phô lôc C). C¸c tÊm gç dïng ®Ó nèi ®îc ®Æt ë hai mÆt s¸t liÒn kÒ nhau. N¬i cã chiÒu cao vît qu¸ 7. vµo dµn gi¸o l¾p ®Æt nh quy ®Þnh cña ®iÒu 4.1.1.8.2.1. chèng ch¸y ®èi víi dµn gi¸o cét chèng gç.1. c«ng tr×nh hoÆc bÞ cong.4.2. C¸c mÆt hë cuèi cña dµn gi¸o còng ph¶i ®îc gi»ng chÐo nhau.1.TCXDVN 296-2004 5.4.1. cã chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n 1.4.5 m theo chiÒu ®øng vµ chiÒu ngang. l¾p ®Æt theo quy ®Þnh á môc 4.1.2. dµn gi¸o ph¶i ®îc gi»ng t¹i c¸c vÞ trÝ theo thiÕt kÕ nhng kh«ng c¸ch nhau qu¸ 7. T¹i chç nèi cét.2.1. Dµn gi¸o cét chèng gç.5.4.1.2.1.1. 5. 5.2. 5. Dµn gi¸o cét ph¶i liªn kÕt chÆt víi nhµ hoÆc kÕt cÊu.1.5. Cöa vµ lèi ®i ra.2.2.1.1.1.6. HÖ lan can b¶o vÖ vµ thanh ch¾n ch©n. sµn c«ng t¸c cò ph¶i gi÷ nguyªn ®Õn khi l¾p ®Æt xong c¸c thanh hay dÇm ngang míi ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn sµn c«ng t¸c míi. Thanh gi»ng chÐo nhau ph¶i ®Æt ë gi÷a c¸c cét trong vµ ngoµi cña hÖ gi¸o cét ®éc lËp. Mét sè lo¹i dµn gi¸o ®Æt trªn mÆt ®Êt 5. NhÞp lín nhÊt cho phÐp cña v¸n sµn ph¶i phï hîp víi 4. c¸c ®Çu cét ph¶i ph¼ng vµ cã tiÕt diÖn ®Òu nhau. C¸c thanh däc ph¶i ®ñ dµi ®Ó vît qua kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét. ph¶i cã cêng ®é t¬ng ®¬ng .1.5.1.1. Thanh gi»ng chÐo nhau chØ ®îc nèi t¹i cét .6.

2.1. C¸c ®Çu v¸n sµn ph¶i ®Æt kÐo dµi qua c¸c thanh ®ì cña ch©n vu«ng. Khi xÕp tÇng.4.1 C¸c dµn gi¸o ch©n ngùa kh«ng ®Æt lªn nhau nhiÒu h¬n hai tÇng. 5.2.3. MÆt sµn c«ng t¸c ph¶i ngang b»ng vµ liªn kÕt ch¾c ch¾n. mçi ch©n ngùa ph¶i ®Æt trùc tiÕp lªn ch©n phÝa díi. Cã thÓ sö dông v¸n chÕ t¹o s½n.2. B¶ng 3.1.1.2.025m x 0.025m x 0. KÝch thíc tiÕt diÖn nhá nhÊt cña c¸c bé phËn dµn gi¸o ch©n vu«ng bé phËn kÝch thíc (m) C¸c dÇm ®ì hay thanh ngang Ch©n ®ì C¸c gi»ng gãc C¸c gi»ng chÐo cña khung gi÷a 0.20 5.2. C¸c ch©n gi¸o ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1.2.2.025 x 0.3.4m víi t¶i träng nhÑ .1. 5.2.05 x 0.TCXDVN 296-2004 5.2.2 KÝch thíc c¸c bé phËn cÊu t¹o ch©n ngùa kh«ng ®îc nhá h¬n quy ®Þnh ë b¶ng 3.1.1.1. 5. 5. ph¶i ®Æt trùc tiÕp mét ch©n vu«ng trªn mét ch©n vu«ng kh¸c.15 0. B¶ng 2.3. hoÆc kh«ng cao h¬n 3m.10 .5m víi t¶i träng võa vµ kh«ng qu¸ 2. Ph¶i gia cè t¹i c¸c gãc c¶ hai phÝa mçi ch©n vu«ng b»ng c¸c thanh ®Öm (gi»ng gãc) cã kÝch thíc 0.075 x 0.1.025 x 0. 5. KÝch thíc tiÕt diÖn nhá nhÊt c¸c bé phËn Ch©n ngùa bé phËn kÝch thíc (m) C¸c dÇm hay thanh ngang 0. 5.3.5m. Dµn gi¸o ch©n ngùa (h×nh 3-Phô lôc C) 5. 5.3. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ch©n gç cña dµn gi¸o d¹ng h×nh vu«ng kh«ng qu¸ 1.1.20m nèi tõ ®¸y mét ch©n vu«ng ®Õn ®Ønh cña ch©n vu«ng liÒn kÒ ë c¶ hai mÆt cña gi¸o.1.2.2.5m vµ chiÒu cao kh«ng qu¸ 1.6. C¸c ch©n ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1.3.15 m.5.5 m ®èi víi dµn gi¸o chÞu t¶i träng trung b×nh vµ kh«ng qu¸ 2.1. Kh«ng ®îc l¾p dùng qu¸ ba tÇng gi¸o vµ khi xÕp tÇng.2.15 0.4.3.4 m ®èi víi dµn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ.2. Mçi tÊm v¸n ®îc ®Æt trªn Ýt nhÊt ba ch©n vu«ng.2.15 0.1.2. Ph¶i bè trÝ c¸c thanh gi»ng 0. C¸c bé phËn kh¸c cã kÝch thíc kh«ng nhá h¬n qui ®Þnh trong b¶ng 2.2.2.2.05 x 0. 5.

2. NÕu thanh trªn vµ thanh gi÷a cña hÖ lan can dïng thanh thÐp èng th× chóng ®- .2.1.8m theo ph¬ng ngang vµ 2.1.TCXDVN 296-2004 Ch©n ®ì 0.5 mm). 5.4. Dµn gi¸o thanh thÐp èng vµ bé nèi chÞu t¶i träng trung b×nh cã c¸c thanh ®øng. . 5. thanh däc vµ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng ®êng kÝnh ngoµi 64mm (trong 60mm) víi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1.1.0m 5. c¸c thanh däc vµ ngang dµn gi¸o vµ c¸c thanh gi»ng. C¸c ch©n ph¶i ®îc ®ãng ®inh víi v¸n sµn ®Ó chèng chuyÓn vÞ hoÆc x« ®Èy vµ mçi ch©n ph¶i ®îc gi÷ chÆt b»ng c¸c thanh gi»ng chÐo.5 mm). 5.15 C¸c gi»ng ke gãc ë ®Ønh ch©n ®ì 0.2. thanh ngang.Khi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1.4. Dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi ®îc cÊu t¹o tõ c¸c thanh ®øng.2 m theo chiÒu ngang vµ 3.4m theo ph¬ng däc dµn gi¸o ph¶i cã c¸c thanh ngang b»ng thÐp èng ®êng kÝnh ngoµi 64mm (trong 60mm).3. 5.025 x 0.5m theo ph¬ng ngang vµ 1. Dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi chÞu t¶i träng nhÑ cã c¸c thanh ®øng.4.1.2.2.10 Gi»ng däc c¸c ch©n ®ì 0.4.4.0 m theo ph¬ng ngang vµ 2. C¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1.03x 0.2.1.1. C¸c kÕt cÊu kim ko¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t¬ng ®¬ng. C¸c kÕt cÊu kim ko¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t¬ng ®¬ng.10 * C¸c kÝch thíc trªn ®îc tÝnh víi chiÒu dµi lín nhÊt lµ 3. C¸c thanh däc ®îc l¾p däc theo chiÒu dµi cña dµn gi¸o t¹i c¸c cao ®é x¸c ®Þnh. 5.2.4.0 m däc theo chiÒu dµi cña gi¸o.2.5m theo ph¬ng däc cña dµn gi¸o. thanh däc vµ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng cã ®êng kÝnh ngoµi lµ 50mm (®êng kÝnh trong lµ 47.025 x 0.20 C¸c gi»ng chÐo 0.4 m theo ph¬ng däc dµn gi¸o ph¶i cã c¸c thanh ngang b»ng thÐp èng ®êng kÝnh ngoµi 50mm (trong 47.5.03 x 0. Dµn gi¸o thanh thÐp èng vµ bé nèi chÞu t¶i träng nÆng cã c¸c thanh ®øng. dµn gi¸o vµ tæ hîp dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi a.5mm). C¸c kÕt cÊu kim lo¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t¬ng ®¬ng.5. thanh ngang. thanh däc vµ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng cã ®êng kÝnh ngoµi 50mm (®êng kÝnh trong lµ 47.4.1.Dµn gi¸o ®¬n (h×nh 4-Phô lôc C) 5.3. .1.Khi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1.

C¸c thanh ngang ®Æt theo ph¬ng ngang gi÷a c¸c thanh ®øng vµ g¾n chÆt víi c¸c thanh ®øng b»ng c¸c bé nèi n»m trªn bé nèi thanh däc.2.8 m theo chiÒu ®øng tÝnh tõ ®iÓm gi÷a. 5. 5. TÊt c¶ c¸c bé phËn cña hÖ dµn gi¸o gåm thanh ®øng. Thanh gi»ng chÐo theo ph¬ng däc gi¸o ph¶i ®Æt ë hµng thanh ®øng phÝa ngoµi cã gãc nghiªng tõ 400 ®Õn 500 b¾t ®Çu tõ ®iÓm s¸t nÒn cña thanh ®øng ®Çu tiªn hoÆc cuèi cïng híng lªn gi÷a ®Ønh cña dµn gi¸o. Thanh neo ®øng ®Çu tiªn vµ thanh neo chÐo däc gi¸o ph¶i b¾t ®Çu cïng mét ®iÓm.25 m. NÕu dµn gi¸o qu¸ dµi. Thanh gi»ng chÐo ®îc nèi tõ thanh ®øng hay thanh däc cña mét tÇng híng lªn víi thanh ®øng hay thanh däc cña tÇng tiÕp theo. Thanh gi»ng chÐo theo ph¬ng ngang cña gi¸o ®Æt ë c¸c ®Çu håi gi¸o Ýt nhÊt ph¶i ®îc ®Æt t¹i tÇng thø t theo ph¬ng ®øng vµ lÆp l¹i ë mçi hµng thø ba theo ph¬ng däc gi¸o. ph¶i bè trÝ thanh gi»ng tiÕp theo nh ®· quy ®Þnh.2.TCXDVN 296-2004 îc dïng ®Ó thay cho c¸c thanh däc.1.2. Khi dùng dµn gi¸o thÐp èng cao trªn 4m ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt trõ trêng hîp dµn gi¸o ®îc l¾p dùng trong ph¹m vi b¶o vÖ cña hÖ thèng chèng sÐt ®· cã. thanh däc. C¸c thanh däc díi cïng cÇn ®Æt s¸t víi mÆt nÒn. 5.2. C¸c thanh neo däc ®Æt t¹i c¸c ®iÓm cuèi vµ c¸c vÞ trÝ c¸ch nhau kh«ng qu¸ 9.4. trõ khi cã thanh chèng chÐo. Thanh neo ®Ønh ®Æt t¹i chç kh«ng thÊp h¬n bèn lÇn kÝch thíc nhá nhÊt ch©n gi¸o tÝnh tõ ®Ønh cña dµn gi¸o.1. b.10.6.4. ®ñ ®Ó l¾p bé nèi vµ ®Ó t¹o thµnh tay ®ì cho sµn gi¸o cã t¶i träng nhÑ vµ võa nhng kh«ng vît qu¸ hai thanh v¸n réng 0. b¶o ®¶m kh«ng cho dµn gi¸o bÞ xoay hay bÞ t¸ch khái têng nhµ hoÆc kÕt cÊu.8.5m.1.4.2.7.1.9. bé nèi ®ai èc. 5. Khi di chuyÓn hÖ lan can tíi cao ®é kh¸c.Tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp èng nèi (h×nh 5-Phô lôc C) 5. 5.2.4. thanh gi»ng vµ cöa ®i l¹i ph¶i ®îc tÝnh to¸n ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mµ kh«ng bÞ ph¸ ho¹i bëi t¶i träng b¶n th©n vµ tèi thiÓu ph¶i b»ng . C¸c thanh ngang ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1. cÇn bæ sung c¸c thanh däc ®Ó thay thÕ. Thanh neo ®øng ®îc ®Æt tiÕp theo t¹i c¸c vÞ trÝ c¸ch nhau kh«ng qu¸ 7.1.8 m theo chiÒu ®øng tÝnh tõ ®iÓm gi÷a. thanh dµn. ChiÒu dµi c¸c thanh ngang ph¶i vît qu¸ thanh ®øng theo chiÒu réng cña gi¸o mét ®o¹n cÇn thiÕt. 5.1.2. thanh ngang.1.4.4.0 m. C¸c thanh däc ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1.4.12. Dµn gi¸o thanh thÐp èng khi ho¹t ®éng ph¶i ®îc liªn kÕt chÆt víi tßng hoÆc kÕt cÊu khi cã chiÒu cao lín h¬n bèn lÇn kÝch thíc nhá nhÊt ch©n gi¸o.11.

ph¶i sö dông bé nèi t¹o cho c¸c ch©n khung th¼ng ®øng.5.1. C¸c ch©n khung s¸t nÒn ph¶i l¾p c¸c ch©n ®Õ cã ®iÒu chØnh vµ ®Æt trªn c¸c tÊm ®ì chèng lón ®Ó cã thÓ chÞu ®îc t¶i träng tèi ®a cña hÖ. Khi th¸o dì hÖ dµn gi¸o.4.9.4.5. 5. 5. CÇn sao chôp l¹i b¶n vÏ vµ c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt t¹i chç phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra.14.1.2.1.1.2.4.2.2.5. Khi tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp èng nèi. NhÞp gi÷a c¸c thanh ®øng vµ thanh däc ph¶i phï hîp víi t¶i träng yªu cÇu theo qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o ®Ó kh«ng lµm qu¸ t¶i trªn thanh ngang.5.1.5. 5.5. Nhµ chÕ t¹o ph¶i cã chØ dÉn vÒ t¶i träng cho phÐp. c¸c bé phËn phÝa trªn mçi thanh neo ph¶i ®îc th¸o dì tríc khi th¸o dì thanh neo.4. 5. dµn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n (h×nh 6-Phô lôc C). 5.1. Khung vµ c¸c bé phËn do c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau chÕ t¹o kh«ng ®îc l¾p lÉn.5. TÊt c¶ liªn kÕt trªn mét tÇng cña dµn gi¸o ph¶i ®îc lµm ch¾c ch¾n tríc khi l¾p dùng mét tÇng gi¸o tiÕp theo.2. 5.5.1.TCXDVN 296-2004 bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt.5.2. 5.4. N¬i dÔ bÞ nhæ lªn.2.5 m ®Æt trªn ch©n ®Õ cã ®iÒu chØnh ph¶i do c¸c chuyªn gia kü thuËt thiÕt kÕ.1. côm c¸c thanh ®øng ph¶i ®îc kho¸ cïng nhau theo chiÒu ®øng b»ng c¸c chèt hoÆc biÖn ph¸p t¬ng ®¬ng.1.13. Khi sö dông dµn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña ®iÒu 5. 5.4.1. C¸c thanh neo ph¶i theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5. Tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp èng nèi cã chiÒu cao vît qu¸ 37. c¸c khung ph¶i ®îc kho¸ chÆt víi nhau theo chiÒu ®øng b»ng c¸c chèt hoÆc biÖn ph¸p t¬ng ®¬ng.2.6.2.4. 5.1. trõ c¸c bé phËn cã c¸c th«ng sè t¬ng ®¬ng. .2.18. 5. 5.2. C¸c bé phËn dµn gi¸o do c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau chÕ t¹o kh«ng ®îc l¾p vµo cïng mét hÖ gi¸o. 5.1.1. N¬i dÔ bÞ nhæ lªn.5. 5.2.1.3. C¸c gi»ng chÐo ngang hoÆc c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®îc dïng t¹o cho dµn gi¸o vu«ng gãc víi mÆt nÒn vµ t¹o ra c¸c ®iÓm neo cøng theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o.4.15.2. kiÓu gi»ng vµ c¸c bé nèi.2. Khi ®Æt mét khung trªn mét khung kh¸c.2. c¸c bé phËn ph¶i g¾n chÆt víi c¸c thanh gi»ng chÐo ®øng ®Ó t¹o ra mét khèi cè ®Þnh.17. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khung ph¶i thÝch hîp víi t¶i träng t¸c ®éng.16.2.1.1.

b»ng ®Þnh vÞ sµn c«ng t¸c hoÆc c¸c biÖn ph¸p t¬ng tù ®Ó liªn kÕt c¸c thanh ®øng liÒn kÒ nhau.1.2.7.10.1. .1m. tæng chiÒu réng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trªn.9. C¸c b¸nh xe ph¶i liªn kÕt chÆt víi ch©n dµn gi¸o hoÆc víi bé nèi b¶o ®¶m c¸c b¸nh xe kh«ng bÞ bËt ra khái liªn kÕt trong bÊt kú trêng hîp nµo.6. 5. a. Trªn ®êng di chuyÓn ph¶i kh«ng cã vËt c¶n trë.6.8.®é Cao lµm viÖc 5. C¸c b¸nh xe ph¶i cã vßng ®Öm nèi vµ bé phËn h·m hoÆc kho¸ ®Ó chèng dÞch chuyÓn vµ chèng xoay khi dµn gi¸o ®øng.6. 5.1.6. 5. Ph¶i bÞ kho¸ chÆt c¸c b¸nh xe khi kh«ng sö dông .5.5 cm .1.6. 5. C«ng t¸c b¶o tr× ph¶i ®îc tiÕn hµnh tríc khi sö dông. Ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh th¸p trong khi di chuyÓn dµn gi¸o di ®éng.1.6.6.2.6.1. C¸c khung më réng ®îc tÝnh vµo phÇn kÝch thíc nhá nhÊt ch©n gi¸o.2. C¸c dµn gi¸o ph¶i ®îc gi»ng chÆt b»ng c¸c gi»ng ch÷ thËp. 5. ChiÒu cao cña th¸p dµn gi¸o di ®éng khi ®øng ®éc lËp kh«ng ®îc lín h¬n bèn lÇn kÝch thíc nhá nhÊt ch©n gi¸o.6.5. b.1. gi»ng ngang hay gi»ng xiªn.2.TCXDVN 296-2004 5.1.4.2.b¸nh xe 5. NÕu dïng v¸n hay sµn ghÐp.2. Nh÷ng bé phËn h háng hay bÞ mßn. b¶o ®¶m vu«ng gãc vµ th¼ng hµng.2. 5.1.2. 5. Ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú khung vµ phô kiÖn cña dµn gi¸o èng thÐp chÕ t¹o s½n. Sµn c«ng t¸c ph¶i ®îc ®Þnh vÞ chÆt. 5. chèng ®îc sù chuyÓn dÞch theo c¸c ph¬ng.1.9-Phô lôc C). C¸c b¸nh xe ®îc thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o chÞu ®îc bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n. ChiÒu réng nhá nhÊt cña sµn c«ng t¸c trªn c¸c tÇng kh«ng ®îc nhá h¬n 0.8.6.1. trõ khi cã yªu cÇu thiÕt kÕ ®Æc biÖt b»ng vËt liÖu kh¸c.1. ph¶i ®îc thay thÕ. (ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn kh«ng ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nµy). c.3.1.2.5 m.Sö dông dµn gi¸o di ®éng.2. Khe hë gi÷a c¸c v¸n sµn liÒn kÒ kh«ng lín h¬n 2.6.7. C¸c b¸nh xe ph¶i cã líp cao su hoÆc líp ®µn håi víi vßng ®Öm cã ®êng kÝnh nhá nhÊt lµ 0.2.2. 5.2. dµn gi¸o di ®éng®iÒu khiÓn tay ( h×nh 7.6.

11.2. thang ch÷ A më réng cã thÓ ®îc dïng ®Ó ®ì c¸c v¸n hay sµn c«ng t¸c.11.12.TCXDVN 296-2004 5.1.45m nÕu lµ v¸n gç. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c ch©n ®Õ khi dµn gi¸o ph¶i di chuyÓn. chØ dïng cho mét ngêi trªn v¸n sµn. 5. dông cô cÇm tay hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c lªn sµn c«ng t¸c khi dµn gi¸o ®ang di chuyÓn.5. vËt liÖu.7. C¸c thang ®¬n hoÆc thang kÐo dµi cã l¾p c«ng son.2.1. §é cao lín nhÊt cña sµn c«ng t¸c ®èi víi dµn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son kh«ng ®îc vît qu¸ 6m tÝnh tõ mÆt nÒn ®Æt thang.2.2. 5. 5. ®¶m b¶o ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ t¶i träng theo tiªu chuÈn nµy. dµn gi¸o kiÓu thang (h×nh 10.2. 5. Tæng träng lîng cña c«ng nh©n. e) ChiÒu réng nhá nhÊt cña sµn c«ng t¸c b»ng 0. MÆt nÒn ®ì ch©n thang ph¶i ®îc lµm s¹ch.2.1. .1.6. 0.7. Kh«ng ®îc ®Ó vËt liÖu rêi hay chÊt liÖu tr¬n lµm trît ch©n thang. §èi víi thang ch÷ A: Sµn c«ng t¸c kh«ng ®Æt cao h¬n bËc thø hai tõ trªn xuèng.7. b) C¸c c«ng son ph¶i ®îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi thang.4.3. thang ch÷ A.1. d) C¸c ®Çu cuèi trªn vµ díi cña thang ph¶i liªn kÕt ch¾c ch¾n vµo kÕt cÊu ngay tõ khi l¾p dùng vµ tríc khi sö dông.2.2. NÕu lµ v¸n chÕ t¹o s½n.7.7.2. Ýt nhÊt ph¶i b»ng mét nöa chiÒu cao dµn gi¸o.6.7. v¸n sµn. 5. neo hoÆc gi»ng.2. sö dông kh«ng qu¸ hai ngêi trªn v¸n sµn. 5.1. c) C¸c thang khi ®øng ph¶i ®Æt nghiªng kho¶ng 750 so víi ph¬ng ngang.1.1. 5.30m nÕu lµ v¸n chÕ t¹o s½n. Thang cã l¾p c«ng son: a) Thang l¾p c«ng son dïng víi v¸n gç hay v¸n gç cã khung.1. nhng mçi ngêi ph¶i ®øng trªn mçi nöa nhÞp v¸n sµn.1. hÖ ®ì vµ vËt liÖu trªn sµn c«ng t¸c kh«ng ®îc vît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña thang.12-Phô lôc C). §é cao lín nhÊt cña sµn c«ng t¸c ®èi víi dµn gi¸o kiÓu thang kh«ng l¾p c«ng son kh«ng ®îc vît qu¸ bèn lÇn chiÒu réng ®Æt ch©n phÝa ngoµi cña thang trõ khi dµn gi¸o ®îc liªn kÕt chÆt b»ng buéc d©y. C¸c khung më réng cã l¾p b¸nh xe ®îc tÝnh lµ mét phÇn cña kho¶ng c¸ch c¸c ch©n ®Õ khi c¸c b¸nh xe lu«n tiÕp xóc víi mÆt nÒn trong khi di chuyÓn.5. Kh«ng cho phÐp ngêi. f) Mçi c«ng nh©n trªn dµn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son ph¶i sö dông d©y b¶o hiÓm. 5.7.

0m so víi mÆt sµn c«ng t¸c. TÊt c¶ vËt t.2. ph¶i cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña chuyªn gia kü thuËt.v. Dµn gi¸o trô.1. 5.8.2. C¸c trô ®øng ph¶i liªn kÕt chÆt víi c«ng tr×nh b»ng c¸c gi»ng neo h×nh tam gi¸c hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i ch©n. 5. 5.1.2.1.2.8. 5.. Ph¶i b¶o ®¶m an toµn chèng r¬i ng· víi yªu cÇu Ýt nhÊt lµ mét d©y treo cè ®Þnh mãc vµo ngêi hay d©y th¾t lng mçi c«ng nh©n vµ d©y dông cô.1.0 m vµ kh«ng ®îc ®Æt qu¸ mét gi¸ ®ì di ®éng trªn mét trô. dµn gi¸o trô vµ gi¸ ®ì c«ng son di ®éng (h×nh 13-Phô lôc C). C¸c thanh trô ®îc chÕ t¹o s½n b»ng gç hoÆc kim lo¹i. C¸c thanh trô ph¶i b¶o ®¶m cã chiÒu dµi liªn tôc vµ cïng lo¹i phï hîp. §èi víi trô b»ng gç. kh«ng ®îc nèi ®Ó t¨ng chiÒu dµi thanh.2 Nh÷ng n¬i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt thêng nh: ®êng d©y ®iÖn.2. Mçi gi¸ ®ì ph¶i ®îc ®Þnh vÞ b»ng hai ®iÓm liªn kÕt ®Ó chèng bÞ biÕn d¹ng hay trît.0 m.5.2.1.2. ChØ cho phÐp nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o vÒ vËn hµnh.1.1.3. 5. Khi dïng bµn phô cao kho¶ng 1.2.8.2. thÐp gãc.5. 5.8. c¸c v¸n ®îc liªn kÕt chÆt vµ chÞu ®îc t¶i träng 90 Kg theo mäi ph¬ng. l¾p dùng vµ di chuyÓn c¸c dµn gi¸o treo. C¸c tÇng gi¸o (sµn c«ng t¸c) dïng víi dµn gi¸o treo.8.1. 5. cÊu kiÖn vµ thiÕt bÞ dïng ®Ó l¾p ®Æt dµn gi¸o treo ph¶i phï hîp víi néi dung cña tiªu chuÈn nµy vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®îc chÊp nhËn.1. PhÇn chung 5. Gi¸ ®ì c«ng son di ®éng.1.2. C¸c trô ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2.8.1.2. v. gi¸ ®ì di ®éng ®îc thiÕt kÕ víi t¶i träng 200 Kg vµ kh«ng ®îc qu¸ hai ngêi ®ång thêi trªn gi¸o.3.2.8. ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ë phÇn 4 vÒ sµn c«ng t¸c. cã thÓ kh«ng dïng lan can an toµn nÕu mÆt bµn phô l¸t kÝn.4.6.2. .7.4. ChiÒu réng cña sµn c«ng t¸c kh«ng nhá h¬n 0. ThiÕt kÕ.TCXDVN 296-2004 5. 5.1 m theo tim trô. 5. 5.. vËt c¶n trë gi¸o di chuyÓn hoÆc thiÕt bÞ kh¸c ho¹t ®éng gÇn dµn gi¸o treo. chiÒu cao trô kh«ng vît qu¸ 9.2.2.Nhãm dµn gi¸o treo 5. cÇn ®Æt biÓn c¶nh b¸o hay hµng rµo b¶o vÖ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ngêi sö dông. 5.1.1.45 m .1.8.1. 5. sö dông vµ kiÓm tra dµn gi¸o treo ®îc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng dµn gi¸o treo. ®Ønh vµ c¸c ®iÓm cÇn thiÕt kh¸c sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm gi»ng theo ph¬ng ®øng kh«ng vît qu¸ 3.1. gi»ng vµ c¸c phô kiÖn ®îc chÕ t¹o s½n b»ng c¸c tÊm kim lo¹i.2.

1.2.15.6. ph¶i t¾t m¸y hµn. 5. cÇn cã c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa sau: . Khi sö dông dµn gi¸o hai ®iÓm treo.2.2m phÝa trªn m¸y n©ng. c¸p thÐp .Mçi m¸y n©ng ph¶i ®îc phñ kÝn mét líp b¶o vÖ b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn.8.2. 5. ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o ng¨n che kh«ng ®Ó chóng r¬i ra khái sµn c«ng t¸c.2.1. .NÕu d©y nèi ®Êt bÞ ®øt.9.1.12.10. Ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m thiÓu sù xoay t¹i mÆt b»ng c«ng t¸c hoÆc hÖ lan can b¶o vÖ ph¶i rµo kÝn quanh sµn c«ng t¸c. 5. 5.2.1.2.2. . a.Dïng èng c¸ch ®iÖn bäc tõng d©y c¸p t¹i chç treo (nh mãc neo gãc hay dÇm c«ng son). Khi sö dông hÖ rßng räc ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng mang t¶i. TÊt c¶ c¸c bé phËn cña dµn gi¸o nh chèt. C¸c thanh neo sau ph¶i t¬ng ®¬ng víi d©y c¸p treo vÒ ®é bÒn chÞu lùc. C¸c ®o¹n c¸p thõa vµ bÊt kú d©y ®éc lËp bæ sung ph¶i c¸ch ly víi ®Êt.14. ®é nghiªng gi÷a hai ®Çu sµn c«ng t¸c ph¶i giíi h¹n trong ph¹m vi 1 / 12 theo chiÒu dµi . 5. 5. hÖ thèng treo ph¶i ®îc thiÕt kÕ chÞu ®îc bèn lÇn møc t¶i träng thiÕt bÞ n©ng. 5. dÇm ch×a vµ liªn kÕt ph¶i ®îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt.1.2. C¸c thanh gi»ng phÝa sau (neo sau) ph¶i ®Æt vu«ng gãc víi mÆt nhµ vµ liªn kÕt chÆt víi phÇn kÕt cÊu ch¾c ch¾n cña nhµ.TCXDVN 296-2004 5. .1. nguyªn d¹ng vµ ph¶i kiÓm tra tríc mçi khi l¾p dùng vµ ®Þnh kú sau ®ã. 5. nh©n víi sè lîng c¸c d©y c¸p chñ ®éng. nèi c¸c d©y ®éc lËp liªn kÕt víi dµn gi¸o treo ph¶i ®îc thö nghiÖm khi dõng vµ gi÷ Ýt nhÊt b»ng 125 % t¶i träng treo. D©y bæ sung ph¶i liªn kÕt víi bé phËn kÕt cÊu kh¸c víi hÖ treo chÝnh vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu toµn bé t¶i träng ®îc treo. phô kiÖn.1. ®ai. §Ó gi¶m kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn dßng ®iÖn hµn mét chiÒu truyÒn qua d©y c¸p treo khi hµn trªn gi¸o. Dông cô chèng r¬i ng· vµ tho¸t hiÓm kh«ng ®îc sö dông ®Ó ®ì ngêi vµ vËt liÖu khi lµm viÖc b×nh thêng.C¸c ®o¹n d©y ë díi m¸y n©ng còng ph¶i c¸ch ®iÖn ®Ó chèng tiÕp xóc víi sµn c«ng t¸c vµ chèng nèi ®Êt.C¸p treo ph¶i ®îc bäc c¸ch ®iÖn mét ®o¹n Ýt nhÊt 1.13.7. . Sµn nhiÒu tÇng hay sµn treo cã b¶o hiÓm phÝa trªn ®Çu ngßi ph¶i bæ sung c¸c d©y ®éc lËp cã ®é bÒn t¬ng ®¬ng d©y c¸p treo ®Ó cã thÓ ®ì c¸c bé phËn dµn gi¸o nÕu hÖ treo chÝnh bÞ háng. . Toµn bé phô kiÖn kÑp. Dông cô vµ vËt liÖu ®Æt trªn dµn gi¸o.2.1.11.1. 5.L¾p dùng dµn gi¸o treo.2.1.

2. b. .Nh÷ng quy ®Þnh kü thuËt cña c¸p sîi thÐp.Tªn nhµ s¶n xuÊt. .2.2. 5.D©y ®ai ngang lng vµ d©y b¶o hé. D©y b¶o hé ph¶i liªn kÕt chÆt víi mét mãc neo cè ®Þnh.1. Tèc ®é chuyÓn ®éng lín nhÊt theo ph¬ng ®øng cña mét dµn gi¸o treo ch¹y m¸y kh«ng ®îc lín h¬n 10.ThiÕt bÞ n©ng ch¹y m¸y (m¸y n©ng).D©y dÉn vµ thiÕt bÞ ®iÖn. C¸c d©y ®éc lËp bæ sung cã ®é bÒn chÞu lùc t¬ng ®¬ng víi c¸c c¸p treo.TCXDVN 296-2004 . Mçi ngêi trªn dµn gi¸o treo hai ®iÓm hay ®iÓm ®¬n ph¶i sö dông d©y ®ai ngang lng hoÆc d©y ®eo dông cô vµ mét d©y neo mÒm nèi víi d©y b¶o hé. C¸c d©y nµy ph¶i liªn kÕt chÆt víi c¸c mãc neo cè ®Þnh kh¸c kh«ng thuéc hÖ ®ì dµn gi¸o.2. ®éc lËp víi hÖ ®ì dµn gi¸o vµ sµn c«ng t¸c.1. NÕu b¶ng ®iÒu khiÓn kiÓu cè ®Þnh. D©y b¶o hé vµ mãc neo ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng ®ì mét träng lîng tÜnh Ýt nhÊt lµ 2500 Kg.23.Sè chøng chØ x¸c nhËn.1. th× ¸p lùc bÊm ph¶i kh«ng ®æi. 5.Trong mäi trêng hîp.T¶i träng tèi ®a. TÊt c¶ c¸c d©y dÉn vµ b¶ng ®iÖn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. ®Ó phßng ngõa tai n¹n x¶y ra.2.24.17.18. 5.1. . . cã thÓ dïng thay cho d©y r¬i. d. c.1. Chó thÝch: C¸c ®êng èng cè ®Þnh vµ èng th«ng h¬i kh«ng ®îc dïng ®Ó lµm bé phËn neo.16.21.1. Ph¶i cã biÖn ph¸p hoÆc l¾p thiÕt bÞ gi¶m lùc kÐo c¨ng ®Ó tr¸nh cho d©y c¸p bÞ kÐo ®øt t¹i c¸c mèi nèi c¸p khi dµn gi¸o ho¹t ®éng hoÆc khi di chuyÓn tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c. NÕu b¶ng ®iÒu khiÓn kiÓu nót bÊm. 5. Mçi m¸y n©ng ph¶i cã b¶ng ®iÒu khiÓn riªng.2.19. th× ph¶i ®îc ®Æt tríc chÕ ®é khãa tù ®éng khi ë vÞ trÝ "Ng¾t". 5. 5. kh«ng ®îc phÐp ®Ó d©y hµn kh«ng ®îc c¸ch ®iÖn hoÆc que hµn chñ ®éng tiÕp xóc víi dµn gi¸o hoÆc hÖ thèng treo. 5.5 m /phót.1.2.1.2. Mçi m¸y n©ng ®Òu ph¶i ®îc ghi nh·n víi c¸c néi dung sau : .2.22. 5.1. TÊt c¶ m¸y n©ng ®Òu ph¶i l¾p bé h·m chÝnh vµ h·m phô . 5. Mäi ®iÓm nèi kim lo¹i ®Òu ph¶i cã d©y tiÕp ®Êt.20. D©y c¸p cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã mét d©y riªng ®Ó nèi ®Êt cho thiÕt bÞ n©ng.

CÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p øng phã víi t×nh huèng mÊt an toµn x¶y ra bÊt ngê trong khi ®ang lµm viÖc. e) Nh÷ng h h¹i do bÞ ®èt nãng v× nhiÖt hay do tiÕp xóc hoÆc bÞ chËp ®iÖn. D©y an toµn.2. 5.26.2.29. 5. . TÊt c¶ c¸c trèng cuén têi ph¶i bè trÝ mét chèt l¸i vµ mét chèt kho¸ ®îc cµi tù ®éng ®Ó kho¸ trèng bÊt kÓ khi nµo chèt l¸i nh¶ ra.2.32.1. PhÇn liªn kÕt nµy ®ñ kh¶ n¨ng chÞu Ýt nhÊt bèn lÇn møc n©ng cña thiÕt bÞ n©ng.2. ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 6. hoÆc bÊt kú lý do nµo lµm gi¶m ®êng kÝnh ban ®Çu cña c¸c sîi thÐp. Trªn sîi c¸p thÐp ph¶i cã nh·n ghi thêi gian s¶n xuÊt. 6. 5.28. 5.1.2.2.1. §èi víi dµn gi¸o cã thiÕt bÞ b¶o vÖ hay cã vËt c¶n phÝa trªn ®Çu ngêi lµm viÖc.2.1.TCXDVN 296-2004 5.1.5.27.31.2. e.34. 5.ThiÕt bÞ n©ng ®iÒu khiÓn b»ng tay.1. c) Khi cã c¸c sîi nhá bÞ ®øt g·y trong mét d©y c¸p. 5.1. D©y c¸p thÐp treo ph¶i ®îc b¶o tr× theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o vµ ph¶i ®îc thay thÕ khi cã c¸c hiÖn tîng sau: a) Nh÷ng h háng vÒ vËt lý lµm cho ®Æc tÝnh vµ cêng ®é cña d©y c¸p suy gi¶m.D©y c¸p treo 5. Mçi trèng cuén têi ph¶i cã mét thiÕt bÞ liªn kÕt chÆt víi d©y c¸p treo.2.2. Mçi thiÕt bÞ n©ng ph¶i tu©n theo c¸c híng dÉn cña nhµ chÕ t¹o vÒ vËn hµnh vµ b¶o dìng.1.25. 5.1. d©y cè ®Þnh vµ c¸c mãc neo kh¸c ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu mét träng lîng tÜnh Ýt nhÊt lµ 1800 Kg.1. 5. Mçi trèng cuén têi ph¶i cã kh«ng Ýt h¬n bèn vßng d©y c¸p t¹i vÞ trÝ thÊp nhÊt cña hµnh tr×nh n©ng. 5.1. 5.5.2. 6. Mçi d©y c¸p dïng cho dµn gi¸o treo ph¶i chÞu ®îc Ýt nhÊt s¸u lÇn møc n©ng cña thiÕt bÞ n©ng. bÞ ¨n mßn ho¸ häc.2. d) BÞ mßn vÑt.4.35.2.33.36.2.30.1. tr¸nh cho c¸p bÞ th¾t nót vµ xo¾n do bÞ dån d©y c¸p treo khi trôc têi kÐo. D©y c¸p thõa ph¶i ®îc cuén l¹i. Kh«ng ®îc söa ch÷a l¹i d©y c¸p treo khi bÞ khuyÕt tËt. x©y x¸t. b) C¸c ®iÓm d©y bÞ xo¾n cã thÓ lµm nguy h¹i cho qu¸ tr×nh nh¶ hay cuén d©y vµo trèng hoÆc qua rßng räc. f. D©y c¸p ph¶i ®ñ dµi ®Ó cã thÓ h¹ ®é cao lµm viÖc tíi ®iÓm thÊp nhÊt mµ kh«ng hÕt c¸p. bÞ bÑp hoÆc bÞ bóa ®Ëp lâm. hoÆc khi sö dông c¸c dµn gi¸o treo nhiÒu tÇng.2.

10 ®Õn 5. mãc neo. c¸p sîi tæng hîp. Mäi bé phËn cña hÖ dµn gi¸o ph¶i ®îc b¶o tr× vµ sö dông ®óng quy tr×nh theo híng dÉn cña nhµ chÕ t¹o.2. Mét sè lo¹i dµn gi¸o treo 5. 5.2. .2.15. 5. Bé ®iÒu chØnh vµ phanh phô ®îc kiÓm tra theo c¸c néi dung sau: .32 ®Õn 5.2. 5. C¸c sîi c¸p treo ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 5.TCXDVN 296-2004 g.. ®Òu ph¶i ®îc kiÓm tra tríc mçi lÇn l¾p dùng.3.2.2. C¸c dÇm c«ng son ®îc ®Æt trªn mét khèi kª b»ng gç .2.37.2.2.2. Trong thêi gian ®a thiÕt bÞ nµy ®i thö nghiÖm. Dµn gi¸o ph¶i ®îc l¾p dùng ®ång bé. ViÖc kiÓm tra toµn bé hÖ thèng ph¶i ®îc thùc hiÖn tríc khi ®a vµo sö dông.1. 5.1. 5. 5.2.1.1. c¸c liªn kÕt. Dµn gi¸o ph¶i ®îc ®ì b»ng hÖ khung. BÊt kú mét bé phËn cã dÊu hiÖu háng hãc hoÆc trôc trÆc ®Òu ph¶i thay thÕ.5.1. Tríc khi ho¹t ®éng ph¶i ®îc kiÓm tra t¹i hiÖn trêng. sµn c«ng t¸c.2. ng· vµ c¸c ®iÓm neo. ph¶i bè trÝ ë ®Çu mót mçi dÇm c«ng son treo c¸p.C«ng t¸c kiÓm tra.NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn thö nghiÖm t¹i hiÖn trêng.1.39. ph¶i chuyÓn thiÕt bÞ khëi ®éng hoÆc m¸y n©ng ®Õn c¬ së thö nghiÖm chuÈn ®Ó kiÓm tra.1.2.2.2.2.2. b¶o tr× 5. Ngêi lµm viÖc trªn dµn gi¸o ph¶i ®îc trang bÞ d©y ®eo th¾t lng.1.1. Trªn sµn c«ng t¸c ph¶i ®îc l¾p ®Æt lan can b¶o vÖ theo 4.2.36 vµ ph¶i ®îc l¾p dùng nh quy ®Þnh tõ ®iÒu 5. kh«ng ®îc phÐp sö dông dµn gi¸o.2. èc h·m hay chèt kho¸.Tr×nh tù theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o nhng kh«ng qu¸ mét n¨m.1.2.2. 5. TÊt c¶ c¸c c¸p sîi thÐp. dông cô.§¶m b¶o r»ng thiÕt bÞ khëi ®éng vµ phanh phô ho¹t ®éng tèt. ViÖc l¾p dùng ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ phï hîp víi híng dÉn cña nhµ chÕ t¹o. .2. c¸c thiÕt bÞ chèng r¬i. .2. c¸c thiÕt bÞ n©ng. 5.2. c¸c thanh ngang. 5. c¸c mãc treo.1.1.40. 5.2. Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm (h×nh14 ®Õn h×nh 21-Phô lôc C).1.2.2.2.2.2. Dµn gi¸o ph¶i chÞu ®îc mét t¶i träng c«ng t¸c lµ 250Kg/m2 vµ kh«ng ®îc chÊt t¶i vît qu¸ t¶i träng tÝnh to¸n.1. Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm cã ®iÒu chØnh (h×nh15 -Phô lôc C).38. 5.2.2. thanh däc vµ c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c phï hîp víi ®iÒu 5.1.2.3.

2.3. Sµn c«ng t¸c ph¶i ®îc liªn kÕt chÆt víi c¸c thanh treo hoÆc thanh dµn ngang b»ng c¸c mãc treo hay c¸c ®ai phï hîp víi c¸c qui ®Þnh ë phÇn l¾p dùng vµ phÇn d©y c¸p treo. ®Ó liªn kÕt c¸c d©y c¸p thÐp víi c¸c dÇm c«ng son di ®éng. 5.7 m tÝnh tõ mÆt sµn.3.4. ViÖc thiÕt kÕ lèi ®i qua thanh treo ®ßi hái cã riªng hÖ lan can b¶o vÖ. Thanh treo gi÷a m¸y n©ng vµ sµn c«ng t¸c ®îc coi lµ mét mÆt bªn cña hÖ lan can nÕu vÞ trÝ ®ã c¸ch mÐp sµn c«ng t¸c kh«ng lín h¬n 0.3. 4.1. 5.19.1.2.9m vµ phï hîp víi 4.3.5. 5. 5.1. 5.3m nhng b¶o ®¶m phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña 4.3.7.4. Sµn c«ng t¸c phï hîp víi c¸c qui ®Þnh ë phÇn 4. Mçi ngêi trªn dµn gi¸o treo ®Òu ph¶i mang d©y an toµn nh qui ®Þnh ë phÇn d©y ®ai ngang lng vµ d©y b¶o hé. .2.20 -Phô lôc C).2. 4.2.2.1. HÖ lan can b¶o vÖ l¾p ®Æt theo qui ®Þnh cña 4.2.2. Dµn gi¸o treo nhiÒu tÇng (h×nh 20 -Phô lôc C). Sµn dµn gi¸o treo hai ®iÓm cã chiÒu réng kh«ng ®îc nhá h¬n 0. Chó thÝch: N¬i cã kho¶ng c¸ch chËt hÑp.2.16 ®Õn 5.27 ®Õn 5.4.2. c) Buéc chÆt dµn gi¸o t¹i c¸c vÞ trÝ lµm viÖc.3m.2.4.2. Rßng räc dïng cho c¸p sîi phÝp hay sîi tæng hîp ph¶i cã kÝch thíc phï hîp víi kÝch thíc d©y c¸p sö dông.19 hoÆc tõ 5.2.2. Líi thÐp ®Æt theo 4.5. Sµn c«ng t¸c cã thÓ nèi víi nhau t¹i bÒ mÆt cïng cao tr×nh.6.4.TCXDVN 296-2004 5.5.2.4.3. 5. ®Æc biÖt khi hÖ gi¸o treo ë vÞ trÝ cao: a) Bè trÝ hÖ d©y treo gãc ®îc kÐo víi mét lùc Ýt nhÊt 5 Kg theo ph¬ng ngang tùa vµo c«ng tr×nh.3.2.2.2. Lèi ®i tõ sµn nµy sang sµn bªn c¹nh qua c¸c thanh treo chØ ®îc l¾p ®Æt vµ sö dông khi cã thiÕt kÕ cô thÓ.5.4.31.2.18.1.2. C¸c chèt kho¸ thÐp hay kÑp kho¸. Dµn gi¸o treo hai ®iÓm (h×nh 16.3.4. cã thÓ dïng sµn víi chiÒu réng 0.3.2.2.2.2. Rßng räc ph¶i cã c¸c mãc treo an toµn.4.1.2. b) Sö dông c¸c ®iÓm neo gi÷ nèi tiÕp nhau.4.3. 5.2.2.6.1. 5.5m vµ kh«ng lín h¬n 0. ®é xoay cña dµn gi¸o b»ng mét trong c¸c biÖn ph¸p sau. Khi c«ng nh©n lµm viÖc trªn gi¸o vµ cã nguy hiÓm tõ phÝa trªn ph¶i l¾p ®Æt hÖ b¶o vÖ trªn ®Çu cho c«ng nh©n víi chiÒu cao kh«ng qu¸ 2.2. 5. M¸y n©ng (®iÒu khiÓn tay hay ®éng c¬) ph¶i ®îc thiÕt kÕ vµ thö nghiÖm theo quy ®Þnh tõ 5.2. n¬i dµn gi¸o ®îc n©ng lªn. 5.3. ph¶i ®îc ®Æt trùc tiÕp trªn m¸y n©ng dµn gi¸o.17. Toµn bé hÖ ®ì sµn c«ng t¸c ph¶i liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau vµ víi mÆt trªn thanh ®ì.2. 5. Ph¶i lµm gi¶m ®é dao ®éng.2.2.

Kh¶ n¨ng chÞu t¶i däc theo c¸p ph¶i ®¹t 900 Kg.2. 5.5m ®Ó gi¶m ®é vâng d©y c¸p treo ngang.26. 5.3. 5.2. Trªn dµn gi¸o kh«ng ®îc chÊt ®èng ®Êt ®¸ hay vËt liÖu kh¸c.2.2. M¸y n©ng (®iÒu khiÓn tay hay ®éng c¬) vµ kÕt cÊu ®ì ph¶i ®îc thiÕt kÕ vµ thö nghiÖm theo quy ®Þnh tõ 5.1.2.2.8.7.2.2. D©y c¸p thÐp ph¶i liªn tôc.2.7.2. 5.2.3. Dµn gi¸o treo mét ®iÓm (h×nh22. GhÕ ngåi treo (h×nh24 -Phô lôc C).2.2.23 ®Õn 5. MÆt ghÕ ngåi lµm b»ng gç ph¶i ®îc ®ãng nÑp gi»ng ë mÆt díi ghÕ ®Ó chèng vì.5. 5.2. khi ®ã ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh cña 5. chóng kh«ng ®îc sö dông ®Ó lµm cÇu nèi tõ dµn gi¸o nµy sang dµn gi¸o kh¸c.2.1. 5.5.8.3.2. V¸n sµn ®Þnh h×nh ph¶i réng Ýt nhÊt 0.4. nhng cã thÓ duy tr× sù æn ®Þnh ë mçi cao ®é víi c¸c sµn gi¸o liÒn kÒ.2.2.2.1.1. 5.5.6.2.23 -Phô lôc C).2. Kh«ng ®îc ®Æt nhiÒu h¬n mét ®¬n vÞ sµn gi÷a c¸c d©y treo ®øng.27 ®Õn 5.2.2. d©y c¸p sîi tæng hîp. C¸c ph¬ng ph¸p treo ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña phÇn 5. 5.1.2. 5.1. §êng kÝnh nhá nhÊt cña c¸p thÐp lµ 12 mm vµ ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc gÊp s¸u lÇn t¶i träng thiÕt kÕ.16 ®Õn 5. d©y c¸p sîi .8.5. 5.2.2.8.6.8. Dµn gi¸o ph¶i chÞu ®îc t¶i träng c«ng t¸c lµ 125Kg/m2 vµ kh«ng ®îc vît t¶i.4. C¸c d©y c¸p thÐp kh«ng ®îc kÐo qu¸ c¨ng lµm gi¶m kh¶ n¨ng mang t¶i trªn d©y. 5.Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm ®iÒu chØnh b»ng cÇn g¹t (h×nh21 -Phô lôc C). 5.1.1. kh«ng ®îc nèi c¸p gi÷a c¸c ®iÓm neo. vµ kh«ng ®Æt nhiÒu h¬n 2 ®¬n vÞ sµn trªn mét dµn gi¸o treo mãc nèi tiÕp.2.2. nøt v¸n gç vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu mét t¶i träng 120 Kg. C¸c d©y treo ®øng cã thÓ lµ d©y thõng.2.6.2.2. 5. 5. Sµn c«ng t¸c ph¶i cã mãc cè ®Þnh ë mçi ®Çu ®Ó kh«ng cho v¸n bÞ trît vµ tuét khái d©y c¸p hoÆc kh«ng bÞ r¬i khi mét trong c¸c d©y c¸p bÞ ®øt.2. Sµn c«ng t¸c ®îc thiÕt kÕ víi t¶i träng c«ng t¸c lµ 200Kg vµ kh«ng ®îc qóa 2 ngêi lµm viÖc trªn mét ®¬n vÞ sµn.2.2.5 m.2.2. dµn gi¸o treo mãc nèi tiÕp (h×nh25 -Phô lôc C).2. C¸c d©y treo ®øng ph¶i ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1.1.2.1.1.19 hoÆc tõ 5. C«ng nh©n trªn mét tÇng gi¸o kh«ng ®îc trÌo lªn hoÆc xuèng mét tÇng gi¸o kh¸c khi lµm viÖc trªn dµn gi¸o ®ang treo.7.2.2. Khi hai hay nhiÒu dµn gi¸o liÒn kÒ dïng cho mét c«ng tr×nh hay kÕt cÊu. 5.TCXDVN 296-2004 5.2.2.2.2.8. trõ khi sö dông d©y b¶o hiÓm. Cã thÓ kÕt hîp thµnh dµn gi¸o treo hai ®iÓm tõ hai dµn gi¸o treo mét ®iÓm.5.31.2.2.2. Ph¶i cã d©y an toµn cho mçi c«ng nh©n trªn ghÕ treo theo c¸c ®iÒu tõ 5. 5.2.

Mäi dông cô kh«ng cã d©y neo.2. 5.3. .3.9.2. 5. Líi thÐp ph¶i phï hîp víi ®iÒu 4. 5. phô tïng rêi dïng trªn dµn gi¸o dÇm treo.0m trªn mÆt ®Êt hay sµn nhµ. Khi sµn gi¸o cao trªn 3.1.1.1 vµ cã tiÕt diÖn mÆt c¾t ngang kh«ng nhá h¬n 0.4.0m ®èi víi dÇm gç 0. 5. D©y neo hoÆc d©y dông cô chèng ng· ph¶i ®îc liªn kÕt víi bé phËn c«ng tr×nh ngoµi dµn gi¸o. 5. NhÞp gi÷a c¸c dÇm treo kh«ng ®îc vît qu¸ 2. 5.27.9.9. Mét sè lo¹i dµn gi¸o neo tùa vµo c«ng tr×nh 5.2.2.2.2.9.8m. ChiÒu dµi phÇn thõa ë mçi ®Çu v¸n sµn kh«ng nhá h¬n 0. dµn gi¸o dÇm treo ( h×nh 26 -Phô lôc C). 5. 4.15m vµ kh«ng lín h¬n 0.2. sµn c«ng t¸c ph¶i ®îc thiÕt kÕ theo trêng hîp nhÞp ®Æc biÖt.9. §èi víi nhÞp lín h¬n 2. 5.05m. Nhãm dµn gi¸o neo.1. 5.3. Mçi ®Çu dÇm treo ph¶i ®ì ®îc mét phÇn kÕt cÊu phï hîp víi 4.23 .5.27.3. 5.3.3.3.6.2.2.1.2.2. mçi c«ng nh©n ph¶i sö dông d©y an toµn víi d©y neo hoÆc d©y dông cô ®Ó chèng ng· giíi h¹n trong ph¹m vi 1.6.2.1.2. NÕu mét dÇm treo cao h¬n dÇm kia hoÆc khi sµn kh«ng ngang ph¼ng.16 m.2.5.1 NhÞp cho phÐp lín nhÊt cña sµn c«ng t¸c ph¶i tu©n theo ®iÒu 4.2. C¸c dÇm gç ph¶i phï hîp víi 4.3.9.16m.3m. Dµn gi¸o dÇm c«ng s¬n (gi¸o bÉy) ( h×nh27 -Phô lôc C). lµm viÖc hoÆc th¸o dì mét dÇm dµn gi¸o cao h¬n 3. Khi l¾p dùng.2. tùa vµo c«ng tr×nh 5.2. c«ng nh©n ph¶i mang d©y an toµn liªn kÕt chÆt víi bé phËn kÕt cÊu ngoµi dµn gi¸o hoÆc dïng líi ch¾n an toµn.1. Cã thÓ sö dông c¸c dÇm kim lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng phï hîp víi qui ®Þnh trªn.2. ph¶i ®îc gi÷ trong hép ®å nghÒ phï hîp.4m.10m x 0. 5. HÖ lan can vµ thanh ch¾n ch©n tu©n theo quy ®Þnh ë ®iÒu 4.9.2.4m nÕu dïng v¸n sµn c«ng t¸c dÇy 0. sµn c«ng t¸c ph¶i ®îc neo gi÷ chÆt ®Ó chèng bÞ trît.3. 5. PhÇn chung . C¸c d©y treo hoÆc ®iÓm treo lµ ®iÓm ®ì cña dµn gi¸o.24 vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng mang t¶i cña sµn.10m x 0.5. C¹nh cã kÝch thíc lín ®Æt theo ph¬ng ®øng.TCXDVN 296-2004 thÐp vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu ®îc t¶i träng thiÕt kÕ.2.0m so víi ®Êt hay sµn nhµ. NhÞp gi÷a c¸c ®iÓm ®ì dÇm kh«ng ®îc vît qu¸ 3.2. 5.9.2.8.

5 lÇn chiÒu dµi ®Çu phÝa ngoµi.15 1.30 -Phô lôc C). C¸c dÇm c«ng s¬n kh«ng ®îc nh« ra khái mÆt nhµ qu¸ 1. §iÓm tùa cña dÇm ph¶i kª trªn miÕng ®Öm kÝch thíc tèi thiÓu 0. a. Kh«ng bè trÝ qu¸ hai ngêi trong ph¹m vi 2. kh«ng nhá h¬n 1. tÝnh tõ gèi tùa ®Õn ®iÓm cuèi cña vËt ®ì.4 m theo tim vµ ph¶i lµm tõ gç ®Æc.05 x 0. 5. C¸c ®Çu trong cña dÇm.15 0.2.6. tu©n theo b¶ng 4.4 (tõ tim ®Õn tim) . Toµn bé kÕt cÊu ®ì ph¶i ®îc gi»ng c¶ hai híng ®Ó ng¨n chuyÓn vÞ ngang.3.2. DÇm ph¶i ®Æt æn ®Þnh.2. nh«m cã ®é bÒn t¬ng ®¬ng vµ ph¶i ®îc thiÕt kÕ chÞu t¶i träng nhá nhÊt 125 Kg/m2.3.5.2. 5.015 m ®ãng ®inh vµo hai mÆt ®èi diÖn cña thanh ®ì ®øng.10 hoÆc 0. kÐo dµi qua dÇm ngang Ýt nhÊt 0.3.3.3. t¶i träng125 kg/m2 c¸c Bé phËn KÝch thíc(m) KÝch thíc tiÕt diÖn: -Thanh ®øng -Thanh ngang (hai) -Thanh chèng chÐo (hai) ChiÒu dµi lín nhÊt cña thanh ngang NhÞp c¸c thanh ®øng 0.0 (kh«ng trô ®ì) 2. 5.1.2.2. DÇm ®ì gåm 2 thanh ngang kÝch thíc 0.3.2. 5.2. B¶ng 4.4.1.1.Dµn gi¸o h×nh sè 4 (h×nh28 -Phô lôc C). Sµn c«ng t¸c gåm hai hoÆc nhiÒu v¸n sµn ®ñ ®é dµi.025 x 0.2.30m. 5.4 m theo chiÒu dµi dµn gi¸o trong mäi trêng hîp. Dµn gi¸o ®îc lµm tõ gç hoÆc c¸c vËt liÖu thÝch hîp kh¸c nh thÐp.15m theo hai ph¬ng n»m ngang.2. ph¶i ®îc gi÷ chÆt b»ng c¸c thanh chèng tùa vµo bËu cöa vµ tú lªn dÇm trÇn hoÆc trÇn nhµ.2. C¸c th«ng sè thiÕt kÕ nhá nhÊt. C¸c khung dÇm h×nh sè 4 ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2.2.3.TCXDVN 296-2004 5.2. Th«ng sè nhá nhÊt cho dµn gi¸o hÖ khung ®ì sè 4.15 0.025m x 0.2.2.8 m.025 x 0.2.0 m tÝnh tõ mÐp ngoµi thanh ®ì ®øng vµ ph¶i ®îc gi»ng chÆt chèng xoay vµ lËt. 5. §Çu phÝa trong cña dÇm.3.05 x 0.015 m trõ khi v¸n ®îc liªn kÕt chÆt víi dÇm ngang vµ kh«ng ®îc qu¸ 0. DÇm nµy kh«ng dµi qu¸ 1. 5.1. Dông cô vµ vËt liÖu kh«ng vît qu¸ 35 Kg cïng ngêi t¹i vÞ trÝ lµm viÖc.2.2. Dµn gi¸o hÖ khung ®ì kiÓu thíc thî (h×nh28.3. chèng sù chuyÓn dÞch vµ ®îc gi»ng chÆt t¹i ®iÓm tùa chèng lËt. 5.29. nÕu kh«ng ®îc ®ì phÝa díi.3.

Th«ng sè nhá nhÊt cho dµn gi¸o hÖ khung ®ì kim lo¹it¶i träng125 kg/m2 Bé phËn KÝch thíc(m) KÝch thíc tiÕt diÖn: -Trô lan can -Tay vÞn -Thanh ch¾n gi÷a -Thanh ch¾n ch©n ChiÒu cao lan can NhÞp c¸c dÇm kim lo¹i (phï hîp víi thiÕt kÕ cña nhµ chÕ t¹o) 0.05 x 0. Hai ®Çu cña v¸n sµn ph¶i ®Þnh vÞ bu l«ng hoÆc kÐo dµi qua khung ®ì Ýt nhÊt 0.2.3.2.7.4.2.05 x 0. V¸n sµn ph¶i ®îc ®ãng ®inh vµo c¸c thanh däc vµ thanh ngang cña dµn gi¸o. 5.10. B¶ng 6. V¸n sµn ph¶i kÐo dµi qua c¸c thanh ngang cuèi Ýt nhÊt mét ®o¹n 0.3.025 x 0.2.3.2.10 hoÆc 0.3.3.9.15 0.3.9 ®Õn 1.4 m tÝnh theo tim.2.4.2.11. C¸c bé phËn kim lo¹i cña dµn gi¸o ph¶i ®îc liªn kÕt bu l«ng hoÆc hµn vµo khung ®ì dµn gi¸o.2.Dµn gi¸o hÖ khung ®ì kim lo¹i ( h×nh29-Phô lôc C vµ b¶ng 5). C¸c khung ®ì kim lo¹i ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2.2.15 0.Dµn gi¸o hÖ khung ®ì gç ( h×nh 30 -Phô lôc C).025 x 0.13.TCXDVN 296-2004 b.025 x0. 5. Th«ng sè nhá nhÊt cho dµn gi¸o hÖ khung ®ì gç.3m nÕu kh«ng cã thanh ®ì bæ sung.15m vµ kh«ng qu¸ 0.10 0. Th«ng sè thiÕt kÕ nhá nhÊt qui ®Þnh trong b¶ng 6. 5.20 2.15 0. t¶i träng125 kg/m2 C¸c bé phËn kÝch thíc (m) KÝch thíc tiÕt diÖn: -C¸c thanh chèng ®øng -C¸c thanh ngang -C¸c thanh gi»ng -Trô lan can 0. NhÞp cho phÐp lín nhÊt ®èi víi v¸n sµn ph¶i phï hîp víi 4.3.12.2. 5.15m vµ kh«ng vît qu¸ 0.05 x 0. B¶ng 5.4 c. 5.2.2. Dµn gi¸o hÖ khung ®ì gç ®îc cÊu t¹o tõ c¸c khung gç h×nh tam gi¸c lµ phÇn chÝnh cña kÕt cÊu tæng thÓ.10 .3m nÕu kh«ng cã thanh ®ì. 5.05 x 0. 5.4.10 0.15 0.2.05x 0.8.2.3.05 x 0.15 0. 4. C¸c khung ®ì kiÓu gÊp ph¶i dïng bu l«ng hoÆc chèt khãa an toµn khi më ra sö dông.

. Kh«ng ®îc dïng dÇm neo ®Ó ®ì c¸c v¸n nèi tõ cöa sæ nµy sang cöa sæ kh¸c hoÆc c¸c bé phËn cña dµn gi¸o.2.025 x 0.2.3.3.2.4.1. 5.5 trõ khi sö dông d©y an toµn.2.0 2. dµn gi¸o neo vµo cöa sæ ( h×nh 31 -Phô lôc C).3.15 0.2. C¸c dµn gi¸o neo cöa sæ ph¶i l¾p lan can an toµn thÝch hîp theo 4.3. --------------------------------- .TCXDVN 296-2004 -Thanh ch¾n gi÷a -Thanh ch¾n ch©n ChiÒu cao lan can ChiÒu réng khung ®ì lín nhÊt NhÞp gi÷a c¸c thanh ®øng 0.2.9 ®Õn 1.3.4m (tõ tim ®Õn tim) 5.3.0 1.3. Dµn gi¸o neo vµo cöa sæ chØ ®îc dïng khi lµm viÖc ë lç cöa sæ cã chç mãc liªn kÕt. 5. DÇm neo ®îc thiÕt kÕ. 5. l¾p dùng ph¶i t¹o ra bé phËn kÑp ®Ó liªn kÕt chÆt vµo lç cöa sæ vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng thiÕt kÕ.2.025 x 0. 5.2.2.2.15 0.

®Ó tr¸nh ïn t¾c. d) B¶o vÖ c¸c lç sµn lç m¸i (nh÷ng lç hæng kh«ng cã m¸i che) e) ChiÕu s¸ng (c¶ ®Ìn b¶o vÖ vµ ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng t¸c .. a) N¬i ®Æt c¸c c«ng tr×nh t¹m b) VÞ trÝ vµ biÓn b¸o chØ dÉn c¸c ®êng d©y cao thÕ (chØ dÉn b»ng ®Ìn hiÖu. a) Mò b¶o hiÓm. C«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i bao gåm c¸c b|íc sau : (1) Lèi ®i l¹i vµ di chuyÓn an toµn. g¨ng tay. chØ dÉn trªn c¸c ®êng ®i cña xe cé d) B¶o dìng vµ söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn. thiÕt bÞ (3) Sö dông vµ dÞch vô.. d©y neo vµ d©y ®eo th¾t lng an toµn. lèi ®i cña c¸c ph|¬ng tiÖn xe cé vµ ®êng ray cÇn trôc v. kÝnh b¶o hé. chång chÐo (s¬ ®å PERT) . kÕ ho¹ch tõng môc c«ng viÖc theo tiÕn ®é thêi gian. biÓn b¸o hoÆc l¾p c¸c barie ng¨n chÆn tiÕp xóc. b) LËp s¬ ®å. c) C¸c khu vÖ sinh vµ n¬i uèng níc (4) KÕ ho¹ch c«ng t¸c an toµn. C¸c c¸n bé kü thuËt cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn c«ng tr|êng ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng nguy c¬ mÊt an toµn cã thÓ gÆp khi l¾p dùng vµ th¸o dì dµn gi¸o. khã cã thÓ lo¹i trõ b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn m¸y mãc th× ph¶i kiÓm travµ ph¶i hÕt søc cÈn thËn trong thao t¸c.ban ®ªm) (2) C¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng : a) §êng s¸ : -Kh«ng gian quay xe -Kh«ng gian b·i ®ç xe b) B·i kho vËt liÖu vµ b·i ®æ vËt t (kho b·i vµ b·i ®æ vËt t) c) C¸c biÓn b¸o. a) DiÖn tÝch lµm viÖc b) Lèi ®i bé. c) C¸c cÇu thang leo. c¸c quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng. thang bé vµ c¸c thiÕt bÞ n©ng..TCXDVN 296-2004 Phô lôc A Kh¶o s¸t hiÖn tr|êng (Tham kh¶o) Tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸ dì trong c¸c ®iÒu kiÖn cã nguy c¬ mÊt an toµn cao.v. ñng vµ nh÷ng ph¬ng tiÖn kh¸c.

xe t¶i. (6) C¸c dông cô . . c¸c yÕt thÞ . s¬ ®å thµnh tÝch. a) Kh«ng gian b) ThiÕt bÞ nh cÇn cÈu. b¶o dìng vµ kiÓm tra gi¸m s¸t b) KiÓm tra c) Cung øng c¸c dông cô cho tõng c«ng viÖc (7) C«ng nh©n vµ ®éi trëng a) Ký hîp ®ång c«ng viÖc b) TËp huÊn vµ gi¸m s¸t c) Sè lîng c«ng nh©n d) C¸c tµi liÖu híng dÉn duy tr× sù an toµn + T¹p chÝ. söa ®æi l¹i c¸c ®iÒu kiÖn vµ ho¹t ®éng mÊt an toµn f) Xö lý cÊp cøu vµ y tÕ. e) LËp c¸c quy ®Þnh. m¸y vËn th¨ng.th«ng b¸o + C¸c cam kÕt cña nhãm thî hay c¸ nh©n + §iÒu tra (thanh tra) vµ b¸o c¸o tai n¹n + Phæ biÕn kiÕn thøc vÒ an toµn + C¸c cuéc häp vÒ an toµn + C¸c tµi liÖu híng dÉn quy ®Þnh vÒ an toµn cho c¸c nh©n viªn míi. c) C¸c thiÕt bÞ d©y neo. thiÕt bÞ n©ng.thiÕt bÞ a) Söa ch÷a. cÈu trôc. líi an toµn vµ giµn gi¸o t¹m thêi ë n¬i cÇn thiÕt (5) C¸c ph¬ng tiÖn lµm viÖc.TCXDVN 296-2004 c) L¾p dùng sµn t¹m.