BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BÌNH CHỊU ÁP LỰC - QUY TRÌNH KiÓm ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
QTKĐ 09 : 2008/BLĐTBXH

HÀ NỘI - 2008

o Quy/t 0ịnh "1 23456674%&0(%.m 5667< 2 .QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực do Cục An toàn lao độn bi!n "o#n$ %ộ &ao độn ' (h)*n binh +à .hội ban hành th.8 n ày 59 thán :5 n..

]iểm tra độ k_n ch` áp dụn đ1i +Mi các bình làm +iac +Mi các mKi chBt độc h#i$ db cháy ncQ [ục V<2 ' ]iểm tra +ận hànhQ [ục V<3 3 .o các b)Mc "au Q .n% (i/n hành H.]iểm tra hN "*Q [ục V<5 .$ Ti/u 0%u1n 234 2u50 )* +.]iểm tra kh^ n.n cG +ào =uy trình này$ c* =uan kiểm định áp dụn trực ti/p hoFc HIy dựn =uy trình cụ thể$ chi ti/t cho tJn d#n $ lo#i bình chịu áp lực nh)n khKn đ)Lc trái +Mi =uy định c?a =uy trình này< .nQuy trình này =uy định +> trình tự$ th? tục kiểm định kỹ thuật an toàn l@n đ@u$ định kA +à bBt th)Cn các bình chịu áp lực thuộc Danh mục các lo#i máy$ thi/t bị$ +ật t) cE y!u c@u n hi!m n Ft +> an toàn lao độn do %ộ &ao độn ' (h)*n binh +à .m H\t$ kiểm tra kỹ thuật an toàn th.]iểm tra b!n n oàiQ [ục V<V .]iểm tra b!n tron Q [ục V<X .ChuPn bị kiểm địnhQ [ục V<: ..n chịu áp lựcQ [ục V<U .hội ban hành< C.QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH QUY TRÌNH K !" ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC #$ P%&' (i )* +.n%ao Nm nhOn ti!u chuPn kỹ thuật =u1c ia +> an toàn "auQ R (CST 2:UVQ:992Q %ình chịu áp lực ' W!u c@u kỹ thuật an toàn +> thi/t k/$ k/t cBu$ ch/ t#o< R (CST 2:UXQ:992Q %ình chịu áp lực ' W!u c@u kỹ thuật an toàn +> thi/t k/$ k/t cBu$ ch/ t#o$ ph)*n pháp thY< R (CST 2:UUQ:992Q %ình chịu áp lực ' W!u c@u kỹ thuật an toàn +> lZp đFt$ "Y dụn $ "Ya chOa< R (CST 2:U2Q:922Q %ình chịu áp lực ' W!u c@u kỹ thuật an toàn +> lZp đFt$ "Y dụn $ "Ya chOa$ ph)*n pháp thY< R (CST 2667Q:99UQ (hi/t bị áp lực ' [1i hàn y!u c@u kỹ thuật +à ph)*n pháp kiểm tra< R (CST 3X35'566UQ (hi/t bị áp lực ' 8àn li!n k/t< 6$ C)0 2780 9i:' đ.

m H\t các hN "* "auQ a$ (r)Cn hLp "Ya chOaQ hN "* thi/t k/ "Ya chOa$ bi!n b^n n hiam thu "au "Ya chOa cE hàn +à thay th/ các bộ phận chịu áp lực< b$ (r)Cn hLp thay đci +ị tr_ lZp đFtQ c@n H.m H\t các hN "* "auQ a$ &d lịch$ bi!n b^n kiểm định +à phi/u k/t =u^ kiểm định l@n tr)Mc< b$ 8N "* +> =u^n ld "Y dụn $ +ận hành$ b^o d)in f bi!n b^n thanh tra$ kiểm tra gn/u cEh< V<5<:<V ]hi kiểm định bBt th)Cn ph^i H.QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH &)u dQ Các b)Mc kiểm tra ti/p th.o ch` đ)Lc ti/n hành khi k/t =u^ kiểm tra e b)Mc tr)Mc đE đ.m H\t các hN "* "auQ a$ &d lịch c?a bình g NmQ các ch` ti!u +> kim lo#i ch/ t#o$ kim lo#i hànf t_nh toán "Gc b>n các ph@n tY chịu áp lựcf b^n +j cBu t#o hi đ? các k_ch th)Mc ch_nhf h)Mn dkn +ận hành b^o d)in "Ya chOalh< b$ 8N "* HuBt H)en c?a bình g NmQcác chGn ch` +> kim lo#i ch/ t#o$ kim lo#i hànf k/t =u^ kiểm tra chBt l)Ln m1i hànf bi!n b^n n hiam thY HuBt H)en lh< c$ Các bi!n b^n kiểm định thi/t bị đo l)Cn f bi!n b^n kiểm tra ti/p địa$ ch1n "\t$ thi/t bị b^o +a gn/u cEh< d$ 8N "* lZp đFtQ ch` áp dụn +Mi bình c1 định V<5<:<5 ]hi kiểm định định kA ph^i H.ác định +à th1n nhBt bian pháp an toàn +Mi c* "e tr)Mc khi thực hian kiểm định<ChuPn bị đ@y đ? dụn cụ$ ph)*n tian$ thi/t bị kiểm tra cho =uá trình kiểm định< 6$.m H\t +> hN "* c?a bình< V<5<:<: ]hi kiểm định l@n đ@u ph^i H.m H\t bc "un hN "* lZp đFt< 4 .n% V<:<:< (hKn báo cho c* "e +> k/ ho#ch +à các y!u c@u tr)Mc khi đ)a bình +ào kiểm định< V<:<5< . 9i:' đ.n cG +ào ch/ độ kiểm định để kiểm tra$ H.$ Ki:' 4<= %> ?@ V<5<:< C.đ#t y!u c@u< (r)Mc khi thực hian +iac khám H\tQ Các bian pháp an toàn ph^i đ)Lc thực hian$ bình áp lực ph^i đ)Lc +a "inhf các cYa kiểm tra$ cYa n )Ci chui gn/u cEh ph^i đ)Lc tháo rCi$ khi n hi n C tình tr#n kỹ thuật các bộ phận chịu áp lực c?a bình c@n tháo i một ph@n hoFc toàn bộ lMp cách nhiat đ^m b^o cho +iac khám H\t tron n oàif c* "e ph^i cY n )Ci chGn ki/n khám n hiam 6$#$ C%u1n 2.

m H\t hN "* nh) kiểm định định kA< L7u AB 01i +Mi nhOn bình áp lực rm HuBt HG nh)n khKn đ@y đ? thì ph^i ti/n hành lập bc "un < hN "* kỹ thuật 6$6$ Ki:' 4<= 2/n n-CDiE2/n 4<Cn]iểm tra b!n n oài$b!n tron th.o<<<f ha th1n ti/p địa$ ch1n "\t gn/u cEh< V<V<V< ]iểm tra "1 l)Ln +à tình tr#n làm +iac c?a các thi/t bị phụ trL< V<V<X< 01i +Mi bình làm +iac cE mKi chBt độc h#i$ db cháy nc ph^i thực hian bian pháp khY kh_ tr)Mc khi ti/n hành cKn +iac kiểm tra$ n )Ci trực ti/p kiểm tra ph^i nZm +On =uy trình HY ld "ự c1 th)Cn Fp< V<V<U< (r)Cn hLp bình cE 1n chqm$n/u thBy n hi n C +> tình tr#n kỹ thuật tron khu +ực 1n chqm thi ph^i y!u c@u tháo tJn ph@n hoFc toàn bộ 1n chqm ra< &)u dQ ]hi khKn cE kh^ n.QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH c$ (r)Cn hLp "au khi thi/t bị khKn làm +iac tJ :5 thán tre l!n H.o tài liau kỹ thuật c?a nhà ch/ t#o<(ron tài liau ph^i hi rmQ kh1i l)Ln c@n kiểm tra$ ph)*n pháp +à trình tự kiểm tra< V<V<5< ]iểm tra +ị tr_ lZp đFt thi/t bịQ ha th1n chi/u "án f "àn$ c@u than $ iá tr.n mpn thành kim lo#i các bộ phận< ' (ình tr#n kỹ thuật c?a phụ kian$ dụn cụ đo kiểm +à an toàn< ' (ình tr#n kỹ thuật c?a lMp cách nhiat< ' ]iểm tra độ bZt chFt c?a các chi ti/t h\p n1i< ' 01i +Mi nhOn +ị tr_ khKn thể ti/n hành khám H\t b!n tron khi kiểm định thì +iac kiểm tra tình tr#n kỹ thuật ph^i đ)Lc thực hian th.u )* IJ0 KT%L 4%uM IJ0N (hY th?y lực nhrm mục đ_ch kiểm tra độ b>n +à độ k_n c?a bình< V<U<:< T/u bình cE k/t cBu nhi>u ph@n làm +iac e cBp áp "uBt khác nhau cE thể tách +à thY thus lực cho tJn ph@n$ 5 .0%.o trình tự các b)Mc "auQ V<V<:< ]hi khám H\t b!n n oài +à b!n tron bình áp lực$ c@n chn d phát hian nhOn thi/u "Et "auQ ' Các +/t nGt$ r#n$ +/t mEp$ cho phNn ph_a tron +à ph_a n oài thành bình áp lựcf dBu +/t rp r` h*i t#i các m1i hàn$ m1i tán đinh$ m1i nnc 1n < ' (ình tr#n cáu cFn$ han `$ .n ti/n hành khám H\t b!n tron do đFc điểm k/t cBu c?a bình$ cho ph\p thay th/ +iac khám H\t b!n tron brn thY th?y lực +Mi áp "uBt thY =uy định +à khám H\t nhOn bộ phận cE thể khám H\t đ)Lc< 6$F Ki:' 4<= 9%G nHn.

n áp "uBt tJ tJ để tránh hian t)Ln d-n ne đột n ột làm hun thi/t bị duy trì áp "uBt thY tron thCi ian U phnt +à n hi!m cBm +iac m bna<(h.o =uy định c?a (CST +> kỹ thuật an toàn hian hành thì ph^i hi rm ld do tron bi!n b^n kiểm định +à đ_nh kxm các bi!n b^n n hiam thu th?y lực HuBt H)en c?a c* "e ch/ t#o$bi!n b^n n hiam thu lZp đFt gn/u cEh< 6$O Ki:' 4<= đ5 9Pn KT%L 9PnNB Ch` áp dụn khi cKn n ha đpi hui hoFc các bình làm +iac +Mi các mKi chBt độc h#i$ db cháy nc< V<2<:< wY dụn mKi chBt thY là kh_ tr* hoFc kh_ n\n để n#p đ/n áp "uBt làm +iac cho ph\p< V<2<5< thát hian các rp r`f đ> HuBt các bian pháp để c* "e khZc phục$ HY ld +à kiểm tra l#i< V<2<V< 0ánh iá k/t =u^ thYQ %ình đ)Lc coi là đ#t y!u c@u e b)Mc thY này khi khKn phát hian rp r` kh_< 6$Q Ki:' 4<= (Rn %Dn% KT%L (Rn %Dn%N$ V<3<:< ]iểm tra đ@y đ? các đi>u kian để bình cE thể +ận hành bình th)Cn < V<3<5< C.QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH V<U<5< th^i cE bian pháp kh1n ch/ "ự tác độn c?a =uá trình thY th?y lực đ/n các thi/t bị b^o +a tự độn $đo kiểm +à đ^m b^o các thi/t bị này khKn bị phá hun tron =uá trình thY< (ron tr)Cn hLp khKn thực hian đ)Lc thì cK lập hoFc đ)Lc tháo ra thY ri!n < V<U<V< [Ki chBt +à nhiat độ mKi chBt thY$ áp "uBt thY$ thCi ian duy trì áp "uBt th.o =uy định t#i mục V<:: c?a (CST 2:U2Q:992 n/u nhà ch/ t#o cE =uy định áp "uBt thY cao h*n thì th.o dmi$ phát hian các hian t)Ln Q bi/n d#n $nGt<<< tron =uá trình thY th?y lực< V<U<2< vi^m áp "uBt tJ tJ +> áp "uBt làm +iac định mGc$ iO n uy!n áp "uBt này tron "u1t =uá trình khám H\t<wY dụn bna kiểm tra m +ào các +ị tr_ cE n hi n C "au đE i^m áp "uBt +> g6hf khZc phục các tNn t#i gn/u cEh +à kiểm tra l#i k/t =u^ đ.o =uy định t#i mục V<X<U (CST 2:UXQ:992< V<U<7< (ron tr)Cn hLp bình đ)Lc mibn thY thus lực th.o =uy định c?a nhà ch/ t#o< V<U<X< (r)Cn hLp khKn cE đi>u kian thY th?y lực do Gn "uBt tr!n ba mEn $ tr!n "àn ác hoFc khE H^ n)Mcf do cE lMp lEt b!n tron n .khZc phục đ)Lc< V<U<3< 0ánh iá k/t =u^ thYQ (1i thiểu đ#t k/t =u^ th.n c^n +iac cho n)Mc +ào$ cho ph\p thay th/ brn thY áp lực kh_ gkhKn kh_ hay kh_ tr*h +à ti/n hành kiểm tra độ k_n brn dun dịch Hà phpn hoFc brn các bian pháp khác$tron =uá trình thY ph^i áp dụn các bian pháp an toàn =uy định t#i V<:2 (CST 2:U2Q:992 V<U<U< T#p mKi chBt thY +à ti/n hành t.n cG +ào =uy trình$ ph1i hLp +Mi c* "e đ)a bình +ào làm 6 .

n% U<:< ]hám H\t b!n n oài +à b!n tron Q ba n.áp dụn tron =uá trình kiểm định< X<:<5< vhi tEm tZt k/t =u^ kiểm định +ào ld lịch c?a bình g hi rm hz t!n kiểm định +i!n$ n ày thán n.o bi!n b^n n!u t#i mục V<U<7 c?a =uy trình này$ hi đ@y đ? các nội dun c?a bi!n b^n< vhi rm ti!u chuPn đ.o mku =uy định gban hành kxm th.m một l@n< U<5< ]hám H\t b!n n oài$b!n tron +à thY th?y lựcQ "áu n.m một l@n< 7 .QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH +iac$ H.m kiểm địnhh< X<5< (hKn =ua bi!n b^n kiểm định (hành ph@n tham ia thKn =ua bi!n b^n kiểm định bZt buộc t1i thiểu ph^i cE các thành +i!n "auQ R Ch? c* "e hoFc n )Ci đ)Lc ch? c* "e ?y =uy>n< R T )Ci đ)Lc iao tham ia +à chGn ki/n kiểm định< ]hi bi!n b^n đ)Lc thKn =ua$kiểm định +i!n$n )Ci tham ia chGn ki/n kiểm định$ ch? c* "e cqn kdf ch? c* "e đEn dBu +ào bi!n b^n< X<V< ]hi bình đ#t đ)Lc các y!u c@u =uy định t#i [ục V l-nh đ#o c* =uan kiểm định cBp phi/u k/t =u^ kiểm định "au khi bi!n b^n kiểm định đ)Lc cKn b1 t#i c* "e tron thCi h#n U n ày< X<X< ]hi bình khKn đ#t các y!u c@u =uy định t#i [ục V thì thực hian các b)Mc X<: +à X<5 +à ch` cBp cho c* "e bi!n b^n kiểm định$ cE n!u rm ld do bình khKn đ#t y!u c@u kiểm định< F$ C%u 9W 9i:' đ.n% X<:< &ập bi!n b^n kiểm định< X<:<:< &ập bi!n b^n kiểm định th.o =uy trình nàyh<]hi mibn thY thus lực kxm th.of "ự làm +iac c?a các thi/t bị đo l)Cn $ b^o +a< V<3<V< ]hi bình làm +iac cn định$ ti/n hành nIn áp "uBt để kiểm tra +à hiau ch`nh áp "uBt làm +iac c?a +an an toàn g(rJ bình chGa mKi chBt độc h#i$ db cháy nch thực hian ni!m chì +an an toàn< San an toàn cE thể hiau ch`nh +à ni!m chì khKn cqn =uá trình thY +ận hành< viá trị hiau ch`nh +an an toàn Q R 6$6U [ta ' khi áp "uBt làm +iac cho ph\p đ/n 6$V [taf R :Uy p ' khi áp "uBt làm +iac cho ph\p tr!n 6$V [ta đ/n 2 [taf R :6y p ' khi áp "uBt làm +iac cho ph\p tr!n 2 [ta< S$ TL IA 9U4 VuG 9i:' đ.m H\t tình tr#n làm +iac c?a bình +à các phụ kian kxm th.

m một l@n< U<U<Các Hit\c +à thqn chGa propan'butan +à chGa các mKi chBt thKn dụn thCi h#n khám n hiam định kA khKn _t h*n b1n n.o =uy định c?a nhà ch/ t#o< U<3< ]hi rnt n Zn chu kA kiểm định$ kiểm định +i!n ph^i n!u rm ld do tron bi!n b^n kiểm định< U<7< ThOn tr)Cn hLp ph^i đ)Lc khám n hiam bBt th)Cn Q a$ ]hi "Y dụn l#i các bình đ.QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH U<V< ]iểm tra +ận hành bình Q một n.m một l@n< U<X< Các Hit\c +à thqn chGa mKi chBt .n Jn "Y dụn tJ :5 thán tre l!n< b$ ]hi bình đ)Lc c^i t#o hoFc chuyển đ/n lZp đFt e +ị tr_ mMi< c$ ]hi nZn l#i các cho phNn $ mEp$ hoFc "Ya chOa cE "Y dụn ph)*n pháp hàn t#i các bộ phận ch? y/u c?a bình< d$ ]hi n hi n C +> tình tr#n kỹ thuật c?a bình< Các n uy!n nhIn dkn đ/n khám n hiam bBt th)Cn ph^i hi rm +ào l_ lịch c?a bình< 8 .m một l@n< U<2< (r)Cn hLp nhà ch/ t#o =uy định thCi h#n khám n hiam n Zn h*n thì th.n mpn kim lo#i gclo$ "ul{ua$ hidrolh thCi h#n khám n hiam định kA khKn _t h*n hai n.

TJ +C ...hiauQ …p "uBt thi/t k/Q [pa w1 ch/ t#oQ …p "uBt làm +iacQ [pa T..n kdQ T ày kiểm định @n nhBt Q Do c* =uanQ ~~< C8† 0‡ ]~ˆ[ 0‰T8 g&@n đ@u$ định kA$ bBt th)Cn h ~~~< T‡~ D|Tv ]~ˆ[ 0‰T8 #$ H> ?@ R Thận H\tQ .ti/n hành kiểm địnhQ C?aQ g hi rm t!n c* "eh 0ịa ch`Q gtrụ "e ch_nh c?a c* "eh 0ịa ch` lZp đFt bìnhQ (i!u chuPn áp dụn Q CE "ự chGn ki/n c?aQ ~' (8•Tv w€ C• %‚T CƒA %„T8 &o#i$ m..H&n% *%_0 .$ Ki:' 4<= 9 w1 thG tựQ &_t 6 C ..n kd t#i c* =uanQ T ày chuyển hN "* đ....QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH g%ộ$ |%TD<<< h g(!n c* =uan ]0h CXNY HOÀ TZ HX CH[ NYH\A ] ^T NA" Đ50 IR* .... Ngày tháng năm B `N BaN K !" ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC w1<<<<<<<<<<<<<< Chnn tKiQ g hi hz +à t!n$ chGc danh +à "1 th} kiểm định +i!n n/u cEh (huộcQ 0....m ch/ t#oQ Dun t_chQ T*i ch/ t#oQ [Ki chBt làm +iacQ CKn dụn c?a bìnhQ Thiat độ làm +iacQ 0.

đ)Lc thKn =ua n ày thán 10 n.QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH 5<:<Các thi/t bị li!n =uan Q R Sị tr_ lZp đFtQ R wàn$ c@u than Q R Ch1n "\t$ n1i trun t_nh b^o +aQ R Chi/u "án +ận hànhQ 0ánh iá k/t =u^Q 0#t ]hKn đ#t 5<5<%ình chịu áp lực Q R Các bộ phận chịu áp lực gtình tr#n b> mFt kim lo#i +à m1i hànhQ R Các thi/t bị phụ$ bộ phận phụ trLQ R Các thi/t bị đo l)Cn $ b^o +a$ an toàn +à tự độn Q 0ánh iá k/t =u^Q 0#t ]hKn đ#t 6$ T%L n-%ib' T‡~ D|Tv (8Š (hY th?y lực (hY k_n (hY +ận hành San an toàn kiểm tra đ)Lc hiau ch`nh +à ni!m chì e áp "uBtQ Thận H\t Q 0ánh iá k/t =u^Q 0#t ]hKn đ#t ~S< ]†( &|•T SŽ ]~†T Tv8‰ :< %ình đ)Lc kiểm định cE k/t =u^Q 0#t  5< …p "uBt làm +iac định mGc cho ph\pQ V< Thiat độ làm +iac định mGc cho ph\pQ X< …p "uBt làm +iac c?a +an an toànQ U< Các ki/n n hịQ (hCi h#n thực hian ki/n n hịQ ]hKn đ#t  [ta 6 C [ta [•~ C8‹( (8Š …p "uBt làm +iac g[tah …t w|‹( (8Š g [tah (8Œ~ v~AT (8Š gthnth S< C8| ]• ]~ˆ[ 0‰T8 ]iểm định định kAQ (hán n.m &d do rnt n Zn thCi h#n kiểm định gn/u cEhQ %i!n b^n đ.m .

QTKĐ: 09-2008/BLĐTBXH (#iQ %i!n b^n đ)Lc lập thànhl< b^n$ moi b!n iOl b^n< Chnn tKi$ nhOn kiểm định +i!n thực hian kiểm định bình áp lực này hoàn toàn chịu trách nhiam +> t_nh ch_nh Hác đ1i +Mi k/t =u^ kiểm định hi tron bi!n b^n<4< 0•T S‰ wŠ D•Tv gkd t!n +à đEn dBuh Tv‘Œ~ C8’Tv ]~†T gkd$ hi rm hz$ t!nh ]~ˆ[ 0‰T8 S~“T gkd$ hi rm hz$ t!nh 11 .