UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

DISCIPLINA

CONTROL, AUDIT INTERN ŞI GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

TEMA

OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN ŞI NORMELE CARE GHIDEAZĂ ACTIVITATEA AUDITORILOR INTERNI

Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Gheorghe Sandu

Absolvent: Păduraru Simona Alexandra

Bucureşti !"#

CUPRINS

$ntroducere%%%%%%%%%...%%%%%%%%%%%..%%.%%%%.%......%.# Ca&itolul " Obi !"i# $ %&'i"&$ i(" )(*********************************************************************************+ 1.1. 'efiniţia şi ti&ologia auditului intern...................................................................( 1.2. Aria de a&licabilitate şi obiectivele auditului intern.............................................) 1.3. Cadrul de referinţă al &racticilor &rofesionale...................................................."" Ca&itolul N,)- $ !%) ./i' %01 %!"i#i"%" % %&'i",)i$,) i(" )(i*********************************23

.". Structura organi*atorică şi funcţională.%%%%%....%%%%...%%%......"# . . +ormele şi metodologia de lucru a com&artimentului de audit intern......%.... # Ca&itolul # A&'i"&$ ' !,(4,)-i"%" 5( !%')&$ S*I*F* M,$',#% S*A********************************36 #.". Scurtă &re*entare a societăţii S$, -oldiva S.A.................................................#. #. . Proceduri &rivind cadrul de desfăşurare a misiunii de audit de conformitate....#) Bibliografie............................................................................................................................(

I("),'&! )
-otivaţia alegerii acestei teme este /ustificată &e de o &arte de fa&tul că funcţia de audit intern cunoaşte o a&reciere tot mai mare0 ceea ce duce la necesitatea creşterii numărului de s&ecialişti 1n audit intern0 şi &e de altă &arte mediul tot mai com&lex cu care se confruntă managerii 1n conducerea entităţilor0 ceea ce duce la caracterul indis&ensabil al unui serviciu de audit intern 1n cadrul entităţilor. 2ntităţile sunt 1n &ermanentă confruntare cu 1mbunătăţirea &erformanţelor lor 1ntr3 un mediu care să le aducă toate garanţiile. Această 1mbunătăţire este din ce 1n ce mai căutată &rin intermediul unei descentrali*ări a luării deci*iei &entru a se asigura &ertinenţa şi im&lementarea ra&idă. 4n aceste condiţii managerul entităţii 1şi va &une 1n mod normal 1ntrebări &rivind bunul control asu&ra funcţionării entităţii0 exercitat de către el 1nsuşi şi de către colaboratorii săi. +ecesitatea auditului re*ultă tocmai din dorinţa managerilor &recum şi a &ublicului larg de a desco&eri realitatea informaţiilor &e care le &rimesc şi a cau*elor care determină a&ariţia fenomenului asu&ra căruia sunt aceştia informaţi. 5n exem&lu 1n acest sens sunt societăţi comerciale care nu fac faţă concurenţei im&use de economia de &iaţă datorită nemulţumirilor a&ărute 1n r6ndul consumatorilor şi im&licit &ierderea clientelei ca urmare a serviciilor de &roastă calitate. 7i 1n această situaţie0 1ntrebarea care a&are este aceea referitoare la desco&erirea unei greşeli0 a unei erori0 iar 1n alte situaţii0 mai grave0 1ntrebarea ar fi cine se face vinovat de fraudă. Pentru a clarifica această situaţie0 &entru a desco&eri unde este greşeala avem nevoie de &ersoane com&etente care să ne ofere o o&inie avi*ată0 iar acea &ersoană nu este alta dec6t auditorul0 &rin activitatea sa de audit intern. Privind dintr3o altă &ers&ectivă0 auditul intern este o funcţie de asistenţă a managementului com&aniei ce aduce &lusvaloare acesteia. $dentific6nd diferenţele de de*voltare0 &riorităţile sau cultura managerială a de&artamentelor sau com&aniei 1n anasamblu0 &recum şi modul 1n care sunt im&lementate şi res&ctate &rocedurile0 auditul intern 1n ca*ul com&aniilor deschise re&re*intă o certitudine şi nu res&ectarea unei cerinţe &revă*ute de legea societăţilor comerciale. ,ie că este vorba de un gru& de firme sau de o firmă individuală0 o com&anie investeşte 1n valorile sale0 1n imagine0 1n &roceduri şi oameni şi0 de aceea 1şi doreşte să obţină o asigurare asu&ra a&licării acestora.

#

A... C $ ' %$ '..8ucrarea este structurată 1n trei ca&itole: P)i-&$ !%7i".$.$. 4n cadrul !%7i".i$ !%7i".$&$&i %$ ") i$ % este cu&rins studiu de ca* referitor la auditul de conformitate 1n cadrul S. -oldova S. 9 .. -oldova S.$ al lucrării cu&rinde normele care ghidea*ă activitatea auditorilor interni 1n cadrul caruia am &unctat as&ecte &rivind structura organi*atorică şi funcţională0 normele şi metodologia de lucru a com&artimentului de audit intern din cadrul societăţii S.$ al lucrării intitulat „Obiectivele auditului intern” cu&rinde as&ectele &rivind definiţia şi ti&ologia auditului intern0 aria de a&licabilitate şi obiectivele acestuia &recum şi cadrul de referinţă al &racticilor &rofesionale.A.

Auditul intern este o &rofesie care se ba*ea*ă &e un cadru de referinţă recunoscut 1n lumea 1ntreagă0 chiar dacă0 datorită varietăţii mediilor 1n care este &racticat0 acesta trebuie să se ada&te*e &entru a lua 1n calcul &articularităţile legislative şi de reglementare ale fiecarei ţări0 regulile s&ecifice care guvernea*ă anumite sectoare de activitate <sectorul bancar0 de exem&lu= sau &ur şi sim&lu marimea şi cultura entităţilor. P6nă 1n anul !!!0 la noi 1n ţară nu exista nici o reglementare cu &rivire la auditul intern0 această activitate nefăc6nd &arte din cultura organi*aţională şi nici din cerinţele &ro&rietarilor de entităţi.i% %&'i"&$&i i(" )( 'enumirea de audit &rovine de la latinescul :audio0 audire. >dată cu trecerea la a&licarea Standardelor $nternaţionale de Contabilitate şi auditarea situaţiilor financiare0 &rin a&licarea directivelor euro&ene0 1n anul !!!0 &rintr3un ordin al ministrului finanţelor0 s3au introdus reglementări minimale referitoare la auditul intern. Conform versiunii france*e a definiţiei internaţionale0 a&robată de Consiliul de Administraţie al $. Auditul intern re&re*intă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice 1n sco&ul furni*ării unei evaluări inde&endente a managementului riscului0 controlului şi &roceselor de conducere a acestuia".$.inanciari0 organism de utilitate &ublică fără sco& lucrativ0 iar res&onsabilii &entru organi*area activităţii de audit intern0 coordonarea lucrărilor@anga/amentelor şi semnarea ra&oartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar. (A) din august !!#0 cu modificările şi com&letările ulterioare ( . 'eseori se confunda conce&tul de audit intern cu ceea ce se &ractică0 adică un control intern şi acela obligatoriu numai &entru entităţile cu ca&ital de stat sau ma/oritar de stat. 'in anul !!#0 1n ?om6nia auditul intern este reglementat şi monitori*at de Camera Auditorilor . care 1nseamnă a asculta0 a audia0 iar verbul engle*esc :to audit.Ca&itolul " Obi !"i# $ %&'i"&$&i i(" )( 2*2 D 4i(i8i% 9i "i7.0 de &rovenienţă anglo3saxonă are0 1n esenţă0 aceeaşi conotaţie ca termenii de revi*ie contabilă0 verificare contabilă sau control..AC$ la " martie !!!0 definiţia oficială a auditului intern este următoarea: " Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. este tradus &rin a controla0 a verifica0 a ins&ecta. 'e fa&t0 termenul :audit. 75/ 1999 privind activitatea de audit financiar 0 re&ublicată 1n -onitorul >ficial nr.

%& ' !. Audit financiar !!!0 Standarde0 Codul &rivind conduita etică şi &rofesioanală0 2ditura 2conomică0 Bucureşti0 !!!0 &ag. A&'i"&$ ' ) .")%" .%& %$ 7 )4. 4n funcţie de natura auditului sau de obiective s3au indentificat mai multe categorii de audit0 dintre care tradiţionale sunt cele de ) . C .%& %$ 7 )4. Auditul de regularitate &resu&une şi auditul controlului intern şi a funcţiilor acestuia0 a onestităţii şi a caracterului adecvat0 a deci*iilor administrative luate 1n cadrul firmei auditate.Auditul intern e te o activitate independentă !i obiectivă care dă unei organi"aţii o a igurare #n ceea ce prive!te gradul de control deţinut a upra operaţiunilor$ o #ndru%ă pentru a&i #%bunătăţi operaţiunile$ !i contribuie la adăugarea unui plu de valoare. Cu siguranţă0 este un audit intern al &erformanţei 1n urma căruia conducerea gru&ului &oate face o anali*ă a rentabilităţii obţinute 1n ba*a &rocedurilor comune agreate şi &oate dis&une luarea de noi deci*ii.&$%)i"%" :. 'in &unct de vedere istoric0 acest ti& de audit este cel tradiţional deoarece la 1nce&uturi auditorul verifica doar dacă regulile şi &rocedurile sunt bine a&licate0 dacă se res&ectă organigramele0 sistemele de informaţii etc. A&'i"&$ ' 4i!%!i"%" :.%& ' !.-i"%" < şi de 4i!%!i"%" :. 4n alte ca*uri eficacitatea &oate de&inde de modul 1n care &rocedurile au fost a&licate.)-%(8 i< şi ulterior s3au de*voltat %&'i"&$ ' -%(%. 4n legislaţia rom6nească auditul intern este definit astfel: Auditul intern re&re*intă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice 1n sco&ul furni*ării unei evaluări inde&endente a managementului riscului0 controlului şi &roceselor de conducere a acestuia.(" şi %&'i"&$ ' .)-i"%" < are rolul de a stabili dacă s3au res&ectat anumite criterii stabilite de către o autoritate com&etentă. Activitatea de audit intern se exercită 1n cadrul entităţii de către &ersoane din interiorul sau exteriorul acesteia. Auditul intern a'ută acea tă organi"aţie ă #!i atingă obiectivele evalu(nd$ printr&o abordare i te%ică !i %etodică$ proce ele ale de %anage%ent al ri curilor$ de control$ !i de conducere a #ntreprinderii$ făc(nd propuneri pentru a le con olida eficacitatea). .(4.i . .&$%)i"%" :.0 &e ba*a unui sistem de referinţă ce 1i &ermitea at6t emiterea de conclu*ii şi recomandări0 c6t şi semnalarea distorsiunilor şi inter&retărilor greşite.(4.)-%(8 i< se regăseşte &e o trea&ta su&erioară 1n cadrul auditului internB se referă la calitate şi nu la un sistem de referinţă &redefinit. ?es&ectivele criterii sunt 1n general s&ecifice unor entităţi sau unor sectoare de activitate. > a&licare defectuoasă &oate afecta &erformanţa &rocesului 1n sine.

A&'i"&$ ' -%(%. . . . 5n audit de management bine făcut arată cum stă com&ania 1n &iaţă faţă de concurenţă0 care &ractici de management crea*ă &lusvaloare şi trebuie menţinute şi care trebuie imbunatăţite0 dacă modelul de afaceri este sănătos si sustenabil &e termen lung0 iar resursele organi*aţiei0 materiale0 financiare şi umane sunt folosite 1n mod o&tim. Criteriile nu mai sunt fixe0 acestea modific6ndu3se 1n funcţie de raţionamentul auditorilor.i 0 aflat &e trea&ta su&erioară a evoluţiei auditului intern0 re&re*intă o confruntare 1ntre toate &oliticile şi strategiile entităţii cu mediul 1n care aceasta se află &entru verificarea coerenţei globale. 2ste evident că &entru acest audit este nevoie de auditori cu 1naltă calificare0 cu com&etenţe &rofesionale serioase. ?olul auditului de management vine 1n com&letarea altor forme de auditare şi se referă la modul cum diferitele arii de management creea*ă &lusvaloare 1n organi*aţie.(" sau auditul de conducere se &oate a&recia din mai multe &ers&ective dre&t &entru care &utem utili*a trei abordări: • &ractica dominată0 ceea ce 1nseamnă că res&onsabilul sectorului auditat 1i &re*intă auditorului intern &olitica &e care trebuie să o a&liceB auditorul intern se va asigura că există o &olitică şi 1n ce măsură aceasta este ex&rimată cu claritate de cel care o are 1n res&onsabilitateB • a&licarea &oliticii 1n cadrul entităţii0 iar auditorul intern se va asigura că &e teren0 &olitica este cunoscută0 1nţeleasă şi0 evident a&licată0 auditorul intern av6nd rolul de a&reciator al controlului internB • elaborarea strategiei0 care trebuie să fie un &roces formali*at &rin care să se reali*e*e armoni*area &ro&unerilor şi a&robarea de către direcţia generală0 av6nd ca efect existenţa unei strategii definite şi a&robate şi care se a&lică. A&'i"&$ ' .")%" .Auditul de eficacitate se aseamănă cu auditul de regularitate &rin fa&tul că ambele fac com&araţii0 dar 1n acest ca*0 ba*a de com&araţii şi criteriile sunt diferite. Aceştia anali*ea*ă care sunt soluţiile o&time 1n funcţie de contextul intern şi extern şi de restricţiile care trebuie res&ectate &recum şi de informaţiile dis&onibile.

 +.a%inarea ituaţiilor financiare$ &e care conducerea entităţii le certifică 1n faţa acţionarilor sau asociaţilor0 a altor beneficiari externi. 4n ca*ul entităţiilor mari 1n care activităţiile sunt com&lexe0 auditului intern 1i sunt atribuite de către conducere res&onsabilităţile curente s&ecifice0 referitoare la verificarea acestor sisteme0 urmărirea o&eraţiunilor din cadrul acestora şi ex&rimarea de recomandări 1n vederea 1mbunătăţirii lor. 'e regulă0 activităţile de audit intern 1şi &ro&un unul sau mai multe dintre elementele urmatoare:  *erificarea i te%elor contabil !i de control intern . Conducerea societăţii este res&onsabilă &entru stabilirea unor sisteme adecvate de contabilitate şi de control intern.terne entităţii$ &recum şi cu &oliticile şi directivele manageriale şi alte cerinţe interne.  *erificarea confor%ităţii cu regle%entări$ legi !i alte cerinţe e. >biectivele funcţiei de audit intern varia*ă şi de&ind 1n mare măsură de mărimea şi structura entităţii.bi !"i# $ %&'i"&$&i i(" )( Aria de a&licabilitate şi obiectivele auditului intern de&ind de mărimea0 structura şi s&ecificul entităţii şi de cerinţele conducerii şi ale adminitratorilor acesteia.  -evi"uirea econo%iei !i eficienţei operaţiunilor sistemului de control intern0 inclusiv a controalelor non3financiare asu&ra entităţii. Princi&alul obiectiv al auditului este re&re*entat de calitate0 deci auditul calităţii tuturor com&artimentelor entităţii0 nu doar a com&atimentului financiar3contabil. 2xaminarea acestor situaţii financiare &resu&une verificarea metodelor şi mi/loacelor utili*ate &entru identificarea0 clasificarea şi ra&ortarea acestor informaţii0 &recum şi studierea unor &robleme s&ecifice acestora. ) .2*=* A)i% ' %7$i!%bi$i"%" 9i . Activităţile de audit intern &ot fi extinse de la verificarea sistemelor contabil şi de control intern0 la examinarea informaţiilor financiare şi o&eraţionale0 la revi*uirea unor o&eraţiuni0 inclusiv a controalelor nonfinanciare0 la verificarea res&ectării legilor0 reglementărilor şi altor cerinţe externe entităţii0 la res&ectarea &oliticilor şi directivelor manageriale şi a altor cerinţe interne. Acest fa&t este necesar0 deoarece societăţile aflate 1n sectorul &rivat0 s&re deosebire de sectorul &ublic0 acţionea*ă &e o &iaţă unde guvernea*ă libera concurenţă şi nu mono&olul de stat. 2ntităţile 1şi organi*ea*ă auditul intern &entru monitori*area sistemul de control intern0 urmărind &rin acesta să contribuie la 1mbunătăţirea activităţii entităţii.

?olul &rinci&al al auditului intern este acela de a oferi conducerii asigurarea că &oliticile şi &rocedurile entităţii sunt a&licate0 iar controalele efectuate 1n sco&ul evitării erorilor umane şi combaterii fraudelor sau acţiunilor greşite0 acţionea*ă eficient#.Auditul intern aco&eră toate activităţile entităţii0 inclusiv cele ale sediilor secundare din ţară şi din străinătate. 4n acest sens0 auditul detectea*ă gestiunea defectuoasă &recum şi fraudele &ro&un6nd metode de &revenire a fraudelor şi risi&ei de orice fel.$. Obi !"i# $ %&'i"&$&i i(" )( sunt următoarele: • • • • • • • • evaluarea sistemului de control internB verificarea conformităţii activităţilor entităţii economice auditate cu &oliticile0 strategiile şi managementului acesteia 1n conformitate cu &revederile legaleB evaluarea gradului de a&licare al controalelor financiare şi nefinanciare dis&use res&ectarea deci*iilor0 strategiilor şi &oliticilor conducerii entităţiiB managementul riscului D identificarea şi evaluarea ex&unerilor semnificative la evaluarea relevanţei informaţiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii şi efectuate de către conducerea entităţii0 1n sco&ul creşterii eficienţei activităţii acesteiaB risc şi 1mbunătăţirea managementului riscului şi a sistemelor de control internB &entru cunoaşterea realităţiiB evaluarea &rocesului de guvernanţă@conducere 1n ceea ce &riveşte 1nde&linirea utili*area /udicioasă şi eficientă &recum şi &rote/area resurselor materiale0 obiectivelor cu &rivire la etică şi valori0 &erformanţă şi răs&undere0 eficienţa comunicăriiB financiare şi umane.a"ele auditului financiar$ 2ditura 'areco0 Bucureşti !!#0 &g. Evaluarea sistemului de control intern Auditul intern vi*ea*ă &ertinenţa şi eficacitatea sistemului de control intern din cadrul entităţii0 &recum şi calitatea 1nde&linirii atribuţiilor de serviciu.") A .A &reci*ea*ă ca şi &rinci&ale atribuţii ale auditorilor interni: • examinarea fiabilităţii !i integralităţii infor%aţiilor financiare şi a celor des&re ex&loatare0 &recum şi %i'loacele folo ite &entru culegerea0 cuantificarea0 clasificarea şi 1nregistrarea acestor informaţiiB • revi*ia i te%elor şi co%parti%entelor cu atribuţii 1n su&ravegherea &oliticilor0 &lanurilor0 &rocedurilor0 legilor şi reglementărilor care afectea*ă activităţile entităţii$ &recum şi determinarea măsurii 1n care entitatea se comformea*ă acestoraB # Gheorghe Sandu0 . Av6nd 1n vedere aceste as&ecte0 $.

• • • revi*ia %etodelor &rin care se asigură &rotecţia bunurilor şi0 atunci c6nd este evaluarea economicităţii şi eficienţei 1n utili*area resurselorB revi*ia o&eraţiilor executate sau a &rogramelor 1nde&linite cu sco&ul de a ca*ul0 verificarea existenţei acestor bunuriB verifica dacă re*ultatele sunt 1n conformitate cu obiectivele şi sco&urile entităţii şi dacă activităţile sunt executate 1n comformitate cu cerinţele conducerii. Auditul intern trebuie să su&raveghe*e şi să evalue*e eficacitatea acestui sistem. Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utili*area unor criterii adecvate. 4n cursul misiunilor0 auditorii interni vor identifica toate riscurile0 inclusiv cele care exced &erimetrul misiunii0 1n ca*ul 1n care acestea sunt semnificative. Evaluarea managementului riscurilor Auditul intern trebuie să s&ri/ine conducătorul entităţii 1n identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative contribuind la 1mbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. "! . Auditul intern trebuie să evalue*e riscurile aferente o&eraţiilor şi sistemelor informatice ale societăţii0 &rivind: • • • • fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi o&eraţionaleB eficacitatea şi eficienţa o&eraţiilorB &rote/area &atrimoniuluiB res&ectarea legilor0 reglementărilor şi contractelor. Auditorii interni trebuie să determine măsura 1n care conducătorul entităţii a definit criterii adecvate de a&reciere şi dacă obiectivele au fost reali*ate. Auditorii interni trebuie să anali*e*e o&eraţiile şi activităţile şi să determine măsura 1n care re*ultatele cores&und obiectivelor stabilite şi dacă o&eraţiile@activităţile sunt a&licate sau reali*ate conform &revederilor.

(%$ &entru &ractica auditului intern care 1i ghidea*ă &e &ermit să3şi oriente*e &ractica &rofesională 1n funcţie de contextul lor s&ecificB auditorii interni 1n vederea 1nde&linirii misiunii lor şi 1n gestionarea activităţii lorB -.(%$ Auditul intern este o &rofesie care se ba*ea*ă &e un cadru de referinţă recunoscut de lumea 1ntreagă0 chiar dacă0 datorită varietăţii mediilor 1n care este &racticat0 acesta trebuie să se ada&te*e &entru a lua 1n calcul &articularităţile legislative şi de reglementare ale fiecărei ţări0 regulile s&ecifice care guvernea*ă anumite sectoare de activitate <sectorul bancar0 de exem&lu= sau &ur şi sim&lu mărimea şi cultura entităţilor>.)%" 9i 7&b$i!%" ' I(.inanciari din ?om6nia0 ca norme naţionale de audit internB • P).i!.. C%')&$ ' ) 4 )i(81 %$ 7)%!"i!i$.i. C%')&$ ' ) 4 )i(81 cu&rinde(: • ' 4i(i8i% %&'i"&$&i i(" )( <ado&tată 1n luna iunie a anului "AAA de Consiliul de Administraţie al $$A=0 care &reci*ea*ă că auditul intern efectuea*ă misiuni de asigurare şi de consiliere0 că domeniile sale de res&onsabilitate sunt riscul0 controlul intern şi guvernarea entităţii şi că finalitatea sa este aceea de a aduce un &lus de valoare entităţilorB • • • • !.! '&)i 7)i#i(' !%')&$ ."i"&"&$ A&'i".3.) ' %&'i" Gheorghe Sandu0 Auditul intern$ 2ditura Cartea Studenţească0 Bucureşti0 !"".4 . $%b.1.) 7).i.4 .)i$.(%$10 constituit 1n &rinci&al din lucrări şi articole de doctrină0 din documente ale colocviilor şi conferinţelor0 &recum şi ale seminariilor. N. Standardele de calificare &re*intă caracteristicile organi*aţiilor şi &ărţilor ce derulea*ă activităţi de audit intern.(".) I(" )(i <$nstitute of $nternal Auditors D $$A 3 autoritate internaţională de de*voltare a celor mai bune &ractici 1n domeniu=0 asimilate de Camera Auditorilor . "" .$ 7).$.419&)%) % -i. Standardele constau 1n standardele de calificare0 de &erformanţă şi standarde de im&lementare.). ( )%$ ' i(" )(. Standardele de &erformanţă descriu natura activităţilor de audit intern şi furni*ea*ă criterii de calitate &e ba*a cărora să &oată fi evaluată 9 ( ' .4 .$"%) % 7).7)i?i(&$ 7 (")& ' 0#. CC ibidem0 &g.$ ' %&'i" i(" )( se com&un din: • S"%('%)' $ ' %&'i" i(" )(.'&$ ' .'%$i"18i$ 7)%!"i! ' %7$i!%) care comentea*ă şi ex&lică normele şi recomandă cele mai bune &racticiB .i&(i$.i. &g. care furni*ea*ă auditorilor interni &rinci&iile şi valorile ce le (. C.).

: • să conture*e &rinci&iile de ba*ă care re&re*intă &ractica de audit internB • să furni*e*e un cadru general de reali*are şi sustinere a unei game largi de activităţi de audit intern care generea*ă o valoare adăugatăB • să funcţione*e ca un cadru de referinţă &e ba*a caruia se evaluea*ă re*ultatele auditului internB • să stimule*e 1mbunătăţirea &roceselor şi o&eraţiunilor organi*aţiei.&erformanţa acestor servicii. !" " . C /otăr(rea 0r.&h&F o&tionGcomHcontentIvieEGarticleIidG" !I$temidG" "0 consultat la "!.aair." . Cunoasterea şi a&licarea acestui cadru de referinţă oferă o asigurare &rivind nivelul de &rofesionalism al auditorilor interni. Sco&ul standardelor este. Standardele sunt &arte com&onentă a cadrului conce&tual &entru &ractici &rofesionale. Sco&ul standardelor0 htt&:@@EEE. 4n tim& ce standardele de calificare şi de &erformanţă se a&lică tuturor serviciilor de audit intern0 standardele de im&lementare se a&lică ti&urilor s&ecifice de misiuni. 11 din 19 aprilie )227 pentru aprobarea 0or%elor de audit intern 0 &ublicată 1n -onitorul >ficial din " iunie !!. Cadrul conce&tual &entru &ractici &rofesionale include definiţia auditului intern0 Codul etic0 standardele şi alte ghiduri. .ro@index. Standardele de im&lementare au fost elaborate &entru activităţi de asigurare şi consultanţă. 2xistă un singur set de standarde de calificare şi de &erformanţă şi există seturi multi&le de standarde de im&lementare: un set &entru fiecare ti& &rinci&al de activitate de audit intern. Ghidul referitor la modul 1n care &ot fi a&licate standardele este inclus 1n recomandările &ractice emise de Comitetul &entru as&ecte &rofesionaleC.

!! şi >rdonanţa Guvernului nr.). 955 din 28 noiembrie 2006 "# .$ -i(i-%$ ' %&'i" i(" )(C.)i$. Partea I nr."!. 4n ceea ce &riveşte obligaţia organi*ării auditului intern la societăţile comerciale există >rdinul -.@ A.(@"AAA0 &rivind activitatea de audit financiar0 modificată şi com&letată &rin legea nr. 9)! din ! .). A9@ !!" care stabileşte obligativitatea organi*ării auditului intern &rin 1nde&linirea a din următoarele # criterii de mărime: cifra de afaceri0 valoarea activelor şi numărul de salariaţi. A 4ege nr.%(i0%".")&$&i 4i(%(8 $.!). 1)37 din )1. 99"@ !!CA0 care modifică şi com&letea*ă legea nr. !!!. Conform documentului citat0 auditul intern era obligatoriu 1nce&6nd cu exerciţiul financiar al anului !!"0 &entru următoarele entităţi ale căror situaţii financiare erau su&use auditului financiar: • • • • • • • com&anii şi societăţi naţionaleB regii autonomeB societăţi comercialeB bănciB societăţi de asigurare şi reasigurareB societăţi de valori mobiliareB alte societăţi care o&erea*ă &e &iaţa de ca&ital.!#./i' %01 %!"i#i"%" % %&'i". .Ca&itolul N. 61/1992 privind ocietăţile co%erciale$ republicată$ !i a 4egii nr.) i(" )(i =*2* S")&!"&)% . #"@"AA! &rivind societăţile comerciale0 &reia şi ea obligativitatea auditul intern &entru societăţile comerciale ale căror situaţii financiare anuale sunt su&use auditului financiar0 fie ca urmare a legii sau deci*iei acţionarilor.).(%$1 Ob$i. > altă normă legislativă care &riveşte auditul intern este >5G nr.$ !%) . "##@"A.%(i0%) % %&'i"&$&i i(" )( >dată cu a&licarea Standardelor $nternaţionale de Contabilitate şi auditarea situaţiilor financiare0 &rin a&licarea directivelor euro&ene0 auditul intern a fost reglementat &entru &rima dată du&ă anul "A)A0 &rin O)'i(&$ -i(i.)222 pentru aprobarea 0or%elor %ini%ale de audit intern0 &ublicat 1n -onitorul >ficial nr. publicată în Monitorul Oficial. !! . )3/1992 privind regi trul co%erţului$ republicata .)i!1 9i 4&(!8i.%8i% ' . ) Ordinul %ini trului finanţelor nr.) ()* 2=@6A=BBB0 care a&robă N. 8egea nr.29.P nr. C.). 551/)223 pentru %odificarea !i co%pletarea 4egii nr.

$.. -oldova este administrată 1n ba*a unui sistem unitar0 sistem s&ecific organismelor de &lasament colectiv reglementate de C+J-0 1n concordanţă cu &revederile actului constitutiv..A.. -oldova este următoarea"!: Structura organizatorică • • • • Adunarea Generală a Acţionarilor <A.$. care este şi directorul general al societăţiiB Jice&reşedintele C.&df0 consultat la #.A. -oldova este organi*ată &e de&artamente0 com&artimente şi servicii conform organigramei de funcţionare a&robată de Consiliul de Administraţie: • • • • • • • • • Com&artiment de audit internB Com&artiment control internB 'e&artament investiţiiB 'e&artament economicB Serviciul managementului risculuiB Serviciul relaţia cu investitorii şi guvernanţa cor&orativă Serviciul /uridic şi monitori*are societăţiB Activitatea: tehnologia informaţieiB Activitatea: securitatea şi sănătatea 1n muncăB > com&onentă im&ortantă a sistemelor &ro&rii de control intern0 im&usă la nivel global 1n ultimele decenii de regulile de guvernanţă cor&orativă este auditul intern.A. D care este ales 1n acelaşi condiţii reglementate 1n actul constitutiv&entru &reşedintele CA0 şi care 1n li&sa motivată a &reşedintelui va exercita atribuţiile acestuiaB • 'irectorii@conducători ai societăţii sunt desemnaţi de C.G.sifm.= care cu&rinde administratorii aleşi din r6ndul acţionarilor sau din afara societăţiiB Preşedintele C.A. Structura organi*atorică şi funcţională 1n cadrul S.A.$.=B Consiliul de Administraţie <C. &rin delegarea unei &ărţi din atribuţiile de conducere a societăţii astfel:  'irector general este şi administrator  'irector general ad/unct Structura funcţională S.S.!". "! ?egulamentul de guvernanţă cor&orativă0 htt&:@@EEE.. !"# "9 ..ro@aga@aga K ! !""@?egulamentHguvernanta..

Organizarea muncii auditorilor:  Carta audituluiB  Planul de audit internB  -anualul de audit internB  'osarele de audit şi documentele de lucruB  'ocumentareaB C. &g. . >rgani*area auditului intern se referă la următoarele com&onente"": A. 4n general sunt două criterii im&ortante şi acce&tate unanim de literature de s&ecialitate 1n ceea ce &riveşte organi*area com&artimentului de audit intern: • • dimensiunea entităţii <organi*aţiei= şi ado&tarea unui audit centrali*at ori a unuia descentrali*at Di.Pentru ca informaţiile obţinute 1n urma unei misiuni de audit intern să a/ute managerii 1n administrarea c6t mai bună a activităţilor entităţii trebuie avut 1n vedere la organi*area acestei misiuni de audit at6t organi*area com&artimentului de audit intern0 c6t şi organi*area muncii şi gestionarea com&etenţelor şi resurselor necesare &entru efectuarea auditului intern. A.i&( % ("i"18ii :. Organizarea compartimentului de audit intern A. Organizarea compartimentului de audit intern:  Structuri &osibileB  Com&etenţele auditorilorB B. D. Structuri posi!ile Ado&tarea unei forme de organi*are a com&artimentului de audit de&inde de cultura organi*aţională0 de &o*iţionarea funcţiei de audit intern şi de criteriile &e care le3au avut 1n vedere managerii entităţilor.(. "" Gheorghe Sandu0 Auditul intern$ 2ditura Cartea Studenţească0 Bucureşti0 !"". 'acă la o entitate mică şi mi/locie se &oate constitui un com&artiment de audit intern com&us din " &6nă la # &ersoane0 la o mare com&anie naţională sau multinaţională numărul auditorilor interni &oate varia 1ntre ! şi "!! de auditori interni.).%(i0%8i i< este foarte im&ortantă la stabilirea numărului de auditori interni care să răs&undă necesităţilor entităţii. Comitetul de audit. Eficacitatea organizării compartimentului. "C(3"CC "( .

"C) "C . Auditorii ar trebui să aibă %7"i"&'i(i 7 ). Această com&etenţă se ba*ea*ă &e demonstrarea: • • a&titudinilor &ersonale şi ca&acităţii de a a&lica cunoştinţele şi abilităţile acumulate &rin studii0 de a utili*a ex&erienţa &rofesională0 de a se instrui 1n mod continuu0 de a valorifica ex&erienţa acumulată şi 1m&ărtăşită de ceilalţi auditori" . 5n auditor ar trebui: a= să se com&orte etic0 de exem&lu: să fie cinstit0 de 1ncredere0 sincer0 onest şi discretB b= să fie rece&tiv0 de exem&lu: să fie dornic să ia 1n considerare idei sau &uncte de vedere alternativeB c= să fie di&lomat0 de exem&lu: să aibă tact 1n lucrul cu oameniiB d= să aibă s&irit de observaţie0 de exem&lu: să aibă o stare activă de conştienti*are a ambientului fi*ic şi a activităţilor &racticeB e= să fie &erce&tiv0 de exem&lu: stare de conştienti*are instinctivă a situaţiilor şi ca&abil să 1nţeleagă situaţiileB " Gheorghe Sandu0 Auditul intern$ 2ditura Cartea Studenţească0 Bucureşti0 !"". &g. > entitate care doreşte să beneficie*e de re*ultatele unui audit intern eficient0 trebuie să organi*e*e un com&artiment de audit intern com&us din cel &uţin trei &ersoane0 ceea ce ar &ermite s&eciali*area muncii0 creşterea com&etenţei şi obţinerea de re*ultate folositoare entităţii. > entitate 1şi &oate gru&a toţi auditorii interni la sediul social al acesteia 1ntr3o singură echi&ă sau auditorii interni &ot fi gru&aţi 1n at6tea echi&e c6te unităţi autonome are entitatea. Competenţele auditorilor Profesia de auditor intern a devenit o &rofesie reglementată0 1n cadrul celei de auditor financiar şi &oate fi exercitată numai cu res&ectarea cadrului legal &rivind accesul şi exercitarea &rofesiei. 8a entităţiile de dimensiune medie auditul intern &oate fi organi*at sub forma unui com&artiment sau funcţia este exercitată de un singur auditor intern0 acesta fiind direct subordonat conducătorului entităţii.(%$ care să le &ermită să acţione*e 1n concordanţă cu &rinci&iile du&ă care se desfăşoară activităţile de audit.".A&'i"&$ ! (")%$i0%" . 4ncrederea 1n &rocesul de audit de&inde de com&etenţa celor care desfăşoară auditul.! (")%$i0%" re&re*intă o o&ţiune &rivind modul 1n care sunt locali*ate şi utili*ate echi&ele de auditori interni.%& ' . A..

Auditorii ar trebui să aibă !&(. • 9i te%e de %anage%ent !i docu%ente de referinţă0 care să &ermită auditorului să 1nţeleagă domeniul auditului şi să a&lice criteriile de audit. Organizarea muncii auditorilor B. 5n auditor ar trebui să fie ca&abil să: a&lice &rinci&iile0 &rocedurile şi tehnicile de auditB să &lanifice şi să organi*e*e activitatea 1n mod eficaceB să colecte*e informaţii 1n mod eficaceB verifice exactitatea informaţiilor colectateB să confirme că dove*ile de audit sunt suficiente şi adecvate &entru a susţine constatările şi conclu*iile audituluiB &regătească ra&oartele de auditB menţină confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor etc. Carta auditului intern Carta de audit este documentul constitutiv al funcţiei de audit intern0 care are rolul de &re*entare şi cunoaştere &entru celelate com&artimente şi funcţii ale entităţii. Cunoştinţele şi abilităţile 1n acest domeniu ar trebui să cu&rindă: modul de a&licare a sistemelor de management diverselor entităţiB standardele sistemelor de management0 &rocedurile a&licabile sau alte documente ale sistemului de management utili*ate sub formă de criterii de audit etc. B.f= să fie flexibil0 de exem&lu: se ada&tea*ă &rom&t la situaţii diferiteB g= să fie tenace0 de exem&lu: &erseverent0 concentrat &e 1nde&linirea obiectivelorB h= să fie hotar6t de exem&lu: să a/ungă la conclu*ii 1n tim& util0 ba*6ndu3se &e anali*e şi raţionamente logiceB i= să aibă siguranţă de sine0 de exexem&lu: să acţionea*e şi să se manifeste inde&endent0 1n tim& ce interacţionea*ă cu ceilalţi. • 9ituaţii organi"aţionale0 care să &ermită auditorilor să 1nteleagă contextul o&eraţional al entităţii. Cunoştinţele şi abilităţile 1n acest domeniu ar trebui să cu&rindă: coduri0 legi şi reglementări locale0 regionale şi naţionaleB contracte şi acorduriB tratate şi convenţii internaţionale şi alte cerinţe la care entitatea subscrie. ". • 8egile$ regle%entările !i alte cerinţe relevante aplicabile di ciplinei : care &ermit auditorului să cunoască cerinţele care se a&lică entităţii auditate şi să lucre*e 1n limitele acestor cerinţe. Cunoştintele şi abilităţile 1n acest domeniu ar trebui să cu&rindă: mărimea0 structura0 funcţiile şi relaţiile entităţiiB &rocesele generale ale activităţii şi terminologia conexăB obiceiurile culturale şi sociale ale auditatului.9"i(8 9i %bi$i"18i 1n urmatoarele domenii: • 7rincipii$ proceduri !i te8nici de audit: care să &ermită auditorului să le a&lice &e cele cores&un*atoare situaţiilor concrete şi să se asigure că auditurile sunt desfăşurate 1ntr3o manieră consecventă şi sistematică. . .

B. Planul de audit intern se actuali*ea*ă anual sau atunci c6nd a&ar modificări semnificative care trebuie o&erate şi care sunt solicitate şi a&robate de conducerea entităţii.$. #lanul de audit Planul de audit este obligatoriu &otrivit +ormei de funcţionare !"! D Planificarea0 care &revede: L?es&onsabilul auditului intern trebuie să reali*e*e o &lanificare ba*ată &e riscuri 1n sco&ul definirii &riorităţilor 1n accord sau 1n coerenţă cu obiectivele organi*aţiei. 2laborarea &lanului de audit va avea 1n vedere următoarele cinci eta&e obligatorii: • • • • • audit.")&!"&)% 7) ' " )-i(%"1 a &lanului de audit intern 1nseamnă că acesta va &lanificarea &e mai mulţi ani <de la trei la cinci ani=B avea o formă unitară de &re*entare0 un format standard.".!&)i$. &g. "# reali*area sau actuali*area unei liste com&lete a misiunilor de audit internB calcularea sau actuali*area coeficientului de risc al fiecărei misuni de audit intern0 dre&t urmare stabilirea &eriodicităţii misiunilor de audit internB redactarea &roiectului de &lanB a/ustarea &roiectului 1n funcţie de resursele dis&onibile şi de solicitările managementuluiB a&robarea &lanului de audit intern de către conducerea entităţii sau comitetul de Gheorghe Sandu0 Auditul intern$ 2ditura Cartea Studenţească0 Bucureşti0 !"".Carta auditului intern0 are ca sco&: • • • stabilirea &o*iţiei serviciului de audit intern 1n cadrul organi*aţieiB autori*area accesului la documente0 &ersoane şi bunuriB definirea sferei de activitate a auditului intern"#. ". Carta auditului intern0 este difu*ată s&re cunoaştere la nivelul entităţii0 com&artimentelor care vor fi auditate."i#0 ceea ce 1nseamnă că &lanul de audit este necesar să cu&rindă toate temele0 funcţiile0 &rocesele şi serviciile care &ot fi auditate0 dar care trebuie auditate la un anumit momentB • • 7$%(i4i!%) % -&$"i%(&%$1 9i %(%$i0% . Planul de audit are c6teva caracteristici0 din care cele mai im&ortante sunt: • !..! ") .(8i(&" D/%&.) &entru a res&ecta . Acest document dă legitimitate activităţii de audit intern şi contribuie la reuşita auditului intern 1n cadrul entităţii. Carta de audit intern trebuie elaborată 1n formă scrisă şi a&robată de Consiliul de Administraţie.b%$1 % )i.

)&$&i ' b&"%(" se va face &rin &unerea la dis&o*iţia acestuia a manualului şi se va &roceda la facilitarea 1nţelegerii regulilor cu&rinse 1n manual.B normele de calitate a activităţilor de audit intern." . Sunt &re*entate fişele de &ost &entru toţi auditorii interni0 astfel 1nc6t aceştia să cunoască sarcinile &e care le au de 1nde&linit0 com&etenţele &e care trebuie să le afirme şi res&onsabilităţile cărora să le facă faţă.B. -anualul de audit intern trebuie să aibă o &re*entare sim&lă0 ideile să fie uşor de 1nţeles şi a&licat0 astfel 1nc6t să devenă un ghid 1n activitatea auditorilor.$.1"i)iiAi(" .&.i. Dosarele de audit 'i documentele de lucru >rice misiune de audit intern trebuie să se 1ncheie cu 1ntocmirea unui dosar0 "A . D 4i(i) % !%')&$&i ' $&!)& 1nseamnă descrierea organigramei com&artimentului de audit intern0 &recum şi &o*iţionarea acestuia 1n entitate. -anualul de audit trebuie să contribuie la: • definirea 1n mod &recis a cadrului de lucruB • s&ri/inirea &regătirii@integrării auditorului intern debutantB • utili*area ca sistem de referinţă.' ) 4 )i(81 &resu&une cunoaşterea normelor &rofesionale 1n materie0 dar şi cu&rinderea normelor s&ecifice com&artimentului de audit intern0 cu trimiteri la: • reguli de anga/are şi de desfăşurare a activităţii auditorilor interni &otrivit normelor &rofesionale0 &reci*ări referitoare la 1ncetarea ra&orturilor de muncă sau de colaborare etc.B • • • &lanul de audit0 care trebuie să aibă norme de elaborare0 revi*uire şi a&robare0 normele referitoare la culegere a &robelor0 măsurarea riscurilor0 1ntocmirea descrise corect şi cunoscute de toţi auditorii interniB documentelor şi a ra&ortului de audit etc. B. S7)i?i(i) % 7) . %anualul de audit intern -anualul de audit intern &re*intă sistemul de organi*are0 regulile de com&artiment şi com&etenţele auditorilor0 obiective minimale ale auditului intern. -anualul &re*intă modul de re&arti*are a sarcinilor0 modul de elaborare şi reali*are a &lanului de lucru0 de soluţionare a divergenţelor cu &artea auditată0 condiţii materiale de desfăşurare a activităţii etc. U"i$i0%) % !% .)1)ii %&'i".

!&. D.("%) % anali*e etc. 'ocumentele de lucru au o caracteristică generală: trebuie &re*entate 1n formă scrisă şi să aibă un format standard &redefinitB toate documentele de lucru trebuie să aibă referinţe &entru identificarea numerelor din ra&ortul de audit0 cores&ondenţa cu numărul de misiune din &lanul de audit intern0 anul0 secvenţa din cadrul misiunii etc. G/i'&)i$ ' %&'i" se 1ntocmesc &e ba*a chestionarului de audit intern şi a &rogramului de audit.("%) % i(" )(1 se reali*ea*ă folosind informaţii din surse interne aflate la dis&o*iţia com&artimetului de audit intern. 'osarele de audit cu&rind0 1n general0 două categorii de documente: • • documente cu caracter descri&tiv: anali*e de &osturi0 organigrame0 tabele de riscuri0 diagrame de relaţii0 circuit de documente etc. 'e regulă0 cele mai im&ortante sunt Ghidurile &rofesionale &e misiuni0 care stau la ba*a activităţii auditorilor interni.!&. Pentru fiecare element &ro&us s&re verificare 1n chestionar şi@sau D" )(1 se reali*ea*ă a&el6ndu3se la lucrări şi reviste de s&ecialitate de audit intern0 documente ale organismului &rofesional0 ra&oarte0 studii0 ! . Pentru a 1nde&lini condiţiile cerute de normele referitoare la calitatea auditului0 documentele de lucru trebuie să fie: normali*ate0 datate şi semnate0 inteligibile0 adecvate0 sim&le şi necostisitoare0 com&lete. Documentarea 'ocumentarea &oate avea surse externe sau@şi interne.(. B. documente cu caracter ex&licativ: foi de lucru &recum interviurile0 chestionare0 tabele com&arative0 fişe de calcul0 determinarea re*ultatului testelor etc. D.com&us din documentele de lucru semnificative. +ecesitatea dosarului de audit este determinată de: • • viitorB • utili*area informaţiilor din dosarul de audit &entru &regătirea &rofesională a &re*entarea &robelor /ustificative &entru susţinerea afirmaţiilor &re*entate 1n utili*area tuturor informaţiilor din dosarul de audit anterior0 elimin6ndu3se ?a&ortul de audit internB &ierderile ne/ustificate de tim&0 aceste dosare asigur6nd o bună ba*ă de informaţii &entru auditorilor debutanţi.

Programul de asigurare şi 1mbunătăţire a calităţii cu&rinde misiuni de evaluare internă şi externă a calităţii &rocesului de organi*are a auditului. M 'i&$ ' !. 'ocumentaţia internă mai cu&rinde: metode şi &roceduri aflate 1n vigoare0 organigrame folosite0 convenţii colective etc.&rogramul de audit intern0 trebuie identificate instrumentele şi mi/loacele s&ecifice de auditare0 astfel 1nc6t să &oată fi identificate şi evaluate riscurile asociate. $ntervenţiile şefului misiunii sunt relevante şi s&ecifice 1nainte de 1nce&erea misiunii0 1n tim&ul acesteia şi du&ă terminarea misiunii. E#%$&1)i$ D" )( se reali*ea*ă &rin revi*ii de audit0 &rin care se examinea*ă0 cu &re&onderenţă: &rofilul şi com&etenţa auditorilor0 exhaustivitatea &lanului de audit şi res&ectarea acestuia0 a&licarea standardelor de audit intern0 metodologia0 calitatea " . Eficacitatea organizării compartimentului de audit intern 2ficacitatea se referă la două as&ecte im&ortante: integrarea 1n entitate şi organi*area com&artimentului. 2ste im&ortantă definirea rolului şefului misiunii de audit0 care &reia &rin delegare sarcini de la res&onsabilul com&artimentului de audit. $ntegrarea 1n entitate a com&artimentului de audit intern este eficace atunci c6nd sunt 1ntrunite condiţii culturale şi materiale.$ include funcţiile de guvernanţă şi de management0 &recum şi atitudinile0 conştienti*area şi acţiunile celor 1nsărcinaţi cu guvernanţa şi managementul entităţii referitoare la auditul intern şi im&ortanţa acestuia 1n entitate. Χ. Ghidurile sunt necesare din mai multe motive: • • • re&re*intă un a/utor im&ortant &entru toate categoriile de auditoriB constituie o cale semnificativă de formare a tinerilor auditoriB activea*ă funcţia de revi*uire &eriodică0 corectare şi actuali*are.-&(i!%) % trebuie să se reali*e*e &e ba*a unui &lan bine 1ntocmit0 care să ducă la 1nţelegerea şi cunoaşterea funcţiei de audit şi să acţionea*e &entru 1mbunătăţirea mediului de control. C. E#%$&1)i$ i(" )( sunt 1n res&onsabilitatea şefului com&artimentului de audit intern0 care efectuea*ă o&eraţiunea de su&ervi*are vi*6nd com&etenţa auditorilor0 calitatea comunicării0 res&ectarea metodologiei de audit şi o alegere raţională a instrumentelor de investigare0 calitatea şi &ertinenţa constatărilor şi a observaţiilor0 calitatea ra&ortului de audit şi res&ectarea termenelor0 realismul recomandărilor0 a&licabilitatea şi eficacitatea lor.(").

. 4n general0 rolul comitetului de audit este de a oferi asistenţă Consiliului de Administraţie.P'. Comitetul de audit este format dintr3un număr de cel &uţin membri aleşi dintre administratorii neexecutivi. Comitetul de audit re&re*intă o &unte de legătură 1ntre conducerea entităţii şi acţionarii acesteia. !"# "( ?eglementări interne0 htt&:@@EEE.ra&oartelor de audit şi a&licarea recomandărilor0 calitatea manualului de audit intern şi a ghidurilor de audit0 a&reciarea auditului intern de către management. Comitetul de audit asistă Consiliul de Administraţie 1n 1nde&linirea res&onsabilităţilor sale 1n domeniul ra&ortării financiare0 al controlului intern şi al administrării riscurilor.$.sifm.. !"# !"#. Comitetul de audit are următoarele atribuţii"(: a= monitori*ea*ă &rocesul de ra&ortare financiarăB b= monitori*ea*ă eficacitatea sistemelor de control intern şi de administrare a riscurilor 1n cadrul S.!#. Com&onenţa comitetului de audit este stabilită de Consiliul de Administraţie"9. Comitetul de audit 4n ţara noastră0 obligativitatea existenţei unui comitet de audit este introdusă de legea 99" din .!#. ∆. 2valuarea externă se &oate reali*a de auditori din com&artimentul &ro&riu de audit sau de auditori externi.ro@diverse@?eglementariK !$nterneK !"(! "(.sifm. Cel &uţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină com&etenţa 1n contabilitate şi@sau audit. Princi&alele atribuţii ale comitetului de audit se referă la ra&ortarea finanicară0 managementul riscului0 sistemul de control intern0 coordonarea şi su&ervi*area auditului intern0 relaţia cu auditul extern0 &robleme de conformitate0 regularitate şi etică. -oldovaB c= se asigură că anali*ele de audit efectuate şi ra&oartele de audit elaborate sunt conforme cu &lanul de audit a&robat de Consiliul de AdministraţieB d= monitori*ea*ă auditul situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidateB e= monitori*ea*ă credibilitatea şi integritatea informaţiei financiare furni*ată de "9 ?eglementări interne0 htt&:@@EEE.P'. Comitetul de audit este un comitet &ermanent0 inde&endent de conducerea S. -embrii comitetului de audit trebuie să aibă o ex&erienţă cores&un*ătoare atribuţiilor ce le revin 1n cadrul comitetului...$.ro@diverse@?eglementariK !$nterneK !"(! "(. -oldova0 subordonat Consiliului de Administraţie. noiembrie !!C.0 consultat la !"#.0 consultat la .

@ A. 99"@ !!C &entru modificarea şi com&letarea legii nr.@ !!9 din #" ianuarie !!9B • >rdinul ministrului finanţelor &ublice nr. din ". . " ) din " februarie !!9B • 8egea nr. -oldova S.? nr. )(@ !. "##@"A.P nr. #"@"AA! &rivind societăţile comerciale0 re&ublicată şi a legii nr. C. !!! &entru a&robarea normelor minimale de audit internB >rdinul -.. ( @ !!9 &entru a&robarea codului &rivind conduita etică a auditorului intern0 &ublicat 1n -onitorul >ficial al ?om6niei nr.!#. !! B • >rdonanţa Guvernului nr. A" . " C. re&ublicatăB • Motăr6rea CA. # @ !!C &rivind serviciile de investiţii financiare +ormele a&licabile com&artimentului de audit intern şi auditorilor interni se re*umă la următoarele: N.! .$.i% ' $&!)& % !.' !%$i4i!%) # C@"AA! &rivind registrul comerţului0 &entru modificarea şi com&letarea reglementărilor &rivind auditul intern0 &ublicată 1n -onitorul >ficial al ?om6niei nr.-7%)"i.$ 9i .societate0 1n s&ecial &rin revi*uirea relevanţei şi consistenţei standardelor contabile a&licate de aceastaB f= face recomandări Consiliului de Administraţie &rivind selectarea0 numirea0 re3 numirea şi 1nlocuirea auditorului financiar0 &recum şi termenii şi condiţiile remunerării acestuiaB g= verifică şi monitori*ea*ă inde&endenţa şi obiectivitatea auditorului extern şi0 1n s&ecial0 &restarea de servicii su&limentare. nr.!A. !!"B • >5G nr.".). #.-.'.).J.A. =*=* N.!). )) din "A a&rilie !!.(@"AAA0 &rivind activitatea de audit financiar0 modificată şi com&letată &rin legea nr.+. A9@ !!"0 &rivind a&robarea reglementărilor contabile armoni*ate cu directiva a $J3a a Comunităţii 2conomice 2uro&ene şi cu Standardele $nternaţionale de Contabilitate0 -> nr. &entru a&robarea normelor de audit internB • ?egulamentul C.("&$&i ' %&'i" i(" )( Activitatea de audit intern 1n cadrul societăţii S$. !! şi >rdonanţa Guvernului nr. se exercită &e ba*a următoarelor acte normative: • • >rdinul ministrului finanţelor nr.

-oldovaB • efectuea*ă evaluarea controalelor folosind criterii stabilite de management şi colaborea*ă cu managementul &entru elaborarea unor criterii cores&un*ătoare de evaluare0 1n ca*ul 1n care acestea nu sunt adecvateB • elaborea*ă &oliticile şi &rocedurile &entru exercitarea activităţii de audit intern0 &recum şi orice modificare a acestoraB • efectuea*ă evaluarea riscurilor activităţilor desfaşurate de S. Carta auditului intern este elaboreată de către şeful com&artimentului de audit intern şi a&robată de către Consiliul de Administraţie...$.0 consultat la "(.P'.sifm..!#.$. Atri!uţiile compartimentului de audit intern Auditul intern se exercită asu&ra tuturor de&artamentelor din cadrul S..ro@diverse@?eglementariK !$nterne K !"(! !"#.. -oldova cel &uţin anualB • elaborea*ă &lanul anula de audit intern0 &e ba*a evaluării riscului asociat diferitelor structuri0 activităţi0 &rograme@&roiecte sau o&eraţiuni0 &recum şi &rin &reluarea sugestiilor Consiliului de Administraţie sau managementului de la cel mai 1nalt nivel0 &rin consultare cu comitetul de auditB "C Atribuţiile com&artimentului de audit intern0 htt&:@@EEE. Princi&alele atribuţii şi res&onsabilităţi ale com&artimentului de audit intern fără a fi limitative sunt"C: • asistă societatea 1n gestionarea riscurilor0 &rin indentificarea şi evaluarea ex&unerilor semnificative la riscuriB • contribuie la 1mbunătăţirea sistemelor de management şi control al riscurilorB • evaluea*ă adecvarea şi eficacitatea controalelor &rivind guvernanţa0 o&eraţiunile şi sistemele de informare ale S. !"# 9 .:arta auditorului intern Carta de audit intern reglementea*ă rolul şi obiectivele auditului intern0 statutul com&artimentului de audit intern0 &rinci&iile a&licabile com&artimentului de audit intern şi auditorilor interni şi metodologia şi regulile de conduită care guvernea*ă activitatea de audit intern.$.. -oldova0 iar com&artimentul de audit intern este subordonat direct Consiliului de Administraţie. Carta auditului intern fixea*ă dre&turile şi obligaţiile auditorilor interni şi urmăreşte să informea*e des&re obiectivele şi metodele de auditB să clarifice misiunea de audit0 să fixe*e regulile de lucru 1ntre auditor şi auditat0 să &romove*e regulile de conduită.

• comunică comitetului de audit şi Consiliului de Administraţie &lanul &rivind activitatea de audit intern şi resursele necesare0 inclusiv0 modificările intermediare semnificativeB • efectuea*ă misiunile cu&rinse 1n &lanul anualB • 1nregistrea*ă orice informaţie relevantă care să susţină conclu*iile şi re*ultatele anga/amentuluiB • 1şi coordonea*ă activitatea cu auditorul financiar0 &entru a asigura 1nde&linirea cores&un*ătoare a obiectivelor de audit şi &entru a minimi*a su&ra&unereaB • ra&ortea*ă &eriodic comitetului de audit şi Consiliului de Administraţie des&re sco&ul activităţii de audit0 autoritatea0 res&onsabilitatea şi funcţionarea activităţii de audit intern0 1n ra&ort cu &lanul stabilitB • verifică dacă managementul a acce&tat un nivel al riscului re*idual care &oate fi inacce&tabil &entru S.. -oldova şi comunică Consiliului de Administraţie situaţiile 1n care nu s3a luat o deci*ie cu &rivire la riscul re*idual0 1n vederea soluţionării acestei situaţii. . Activitatea de audit intern nu trebuie să fie su&usă intervenţiilor externe 1nce&6nd de la stabilirea obiectivelor auditabile0 reali*area efectivă a lucrărilor şi &6nă la comunicarea re*ultatelor acestora.)i!1 Com&artimentul de audit intern funcţionea*ă 1n subordinea directă a Consiliului de Administraţie0 exercit6nd o funcţie distinctă şi inde&endentă de activităţile societăţii.ndependenţa !i obiectivitatea17 I(' 7 (' (8% . :odul privind conduita etică a auditorilor interni Codul &rivind conduita etică a auditului intern re&re*intă un ansamblu de &rinci&ii şi reguli de conduită care trebuie să guverne*e activitatea auditorilor interni şi cu&rinde regulile &e care auditorii interni trebuie să le res&ecte 1n exercitarea atribuţiilor.aair.!". Auditorii interni trebuie să 1şi 1nde&linească atribuţiile 1n mod obiectiv şi inde&endent0 cu &rofesionalism şi integritate0 conform &revederilor legale 1n vigoare0 &rivind auditul intern şi cu res&ectarea &revederilor codului &rivind conduita etică a auditorului intern.%(i0%". !"# ( .).&h&F o&tionGcomHcontentIvieEGarticleIidG" (K#A"#(3standarde3cu3introducere3si3 glosarIcatidG !K#Anorme3obligatoriiI$temidG" (IlangGro0 consultat la "(. ".ro@index..$. Standardele de calificare0 htt&:@@EEE. Prin atribuţiunile sale0 com&artimentul de audit intern nu trebuie să fie im&licat 1n elaborarea &rocedurilor de control intern.

ro@index. !"# C .i.(%$1 Auditorul intern trebuie să de&ună toate eforturile 1n decursul executării funcţiei sale şi să ia 1n considerare următoarele elemente: • • • ") &erioada de lucru necesară &entru atingerea obiectivelor misiunii de auditB com&lexitatea şi im&ortanţa domeniilor auditateB &ertinenţa şi eficacitatea &rocesului de gestiune a riscurilor de controlB Standardele de calificare0 htt&:@@EEE.(9"ii(8% 7).4 .&h&F o&tionGcomHcontentIvieEGarticleIidG" (K#A"#(3standarde3cu3introducere3si3 glosarIcatidG !K#Anorme3obligatoriiI$temidG" (IlangGro0 consultat la "(. Com&artimentul de audit intern trebuie să dis&ună de metodologii şi sisteme informatice moderne0 metode de anali*ă analitică0 eşantioane statistice şi instrumente de control a sistemelor informatice. :o%petenţa !i con!tiinţa profe ională11 C.-7 " (81 Pregătirea şi ex&erienţa auditorilor interni re&re*intă un element im&ortant 1n atingerea eficacităţii activităţii de audit. 'e asemenea trebuie să3şi 1nde&linească atribuţiile 1n mod obiectiv şi inde&endent0 cu &rofesionalism şi integritate &otrivit normelor şi &rocedurilor s&ecifice activităţii de audit intern.Obi !"i#i"%" % i('i#i'&%$1 Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine im&arţială0 să nu aibă &re/udecăţi şi să evite conflictele de interese. Auditorii interni trebuie să &osede cunoştinţe0 1ndem6nare şi alte com&etenţe necesare &entru a3şi exercita res&onsabilităţile individuale0 cum sunt: • • • • • com&etenţe 1n vederea a&licării normelor0 &rocedurilor şi tehnicilor de auditB com&etenţe 1n ceea ce &riveşte normele şi tehnicile contabileB cunoaşterea &rinci&iilor de ba*ă 1n economie0 1n domeniul /uridic şi 1n domeniilor tehnologiilor informaticeB cunoştinţe suficiente &entru a identifica elementele de iregularitate şi frauda0 nefiind 1n sarcina auditorilor interni investigarea acestoraB ca&acitatea de a comunica oral şi 1n scris0 de a &utea ex&une clar şi eficient obiectivele0 constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit intern.!". C.aair. Com&artimentul de audit intern trebuie să dis&ună 1n mod colectiv de toată com&etenţa şi ex&erienţa necesară 1n reali*area misiunilor de audit.

-oldova se va organi*a şi desfăşura &e ba*a &lanului anual de audit intern elaborat de către com&artimentul de audit intern &e ba*a evaluării riscului asociat diferitelor structuri0 activităţi0 &rograme@&roiecte sau o&eraţiuni0 &recum şi &rin &reluarea sugestiilor Consiliului de Administraţie sau managementului de la cel mai 1nalt nivel0 &rin consultare cu comitetul de audit astfel 1nc6t să se asigure resursele necesare 1nde&linirii misiunilor &ro&use..(%$1 !. P) .i% ' $&!)& % !. Cerinţe privind funcţionarea compartimentului de audit intern 'i planul de audit intern Com&artimentul de audit intern este res&onsabil &entru organi*area şi desfăşurarea activităţii de audit intern. 7rogra%ul de a igurare !i #%bunătăţire a calităţii Conducătorul activităţii de audit intern trebuie să elabore*e şi să 1ntreţină un &rogram de asigurare şi 1mbunătăţire a calităţii care să aco&ere toate as&ectele legate de activitatea de audit intern şi să monitori*e*e &ermanent eficacitatea acestuia..".-7%)"i..'.$.). Planul de audit intern se 1ntocmeşte anual de către com&artimentul de audit intern şi este a&robat de Consiliul de Administraţie al S.$.$.("&$&i ' %&'i" i(" )(< A. -oldova 1m&reună cu resursele necesare reali*ării auditului. Auditorul0 fiind conştient că &rocedurile de audit intern nu &ot garanta că toate riscurile semnificative au fost detectate0 acesta trebuie să dea dovadă de o vigilenţă s&orită 1n ceea ce &riveşte riscurile semnificative susce&tibile să afecte*e obiectivele0 activităţile şi resursele societăţii. N. .. Activitatea de audit intern din cadrul S.4 .1"i) % 7). .("i(&1 Auditorii interni trebuie să3şi 1mbunătăţească cunoştinţele şi &ractica &rofesională &rintr3o &regătire continuă..(%) % %&'i"&$&i i(" )( :.• • &robabilitatea execuţiei erorilor0 iregularităţilor şi a unor disfuncţionalităţi semnificativeB costurile im&lementării unor controale su&limentare 1n ra&ort cu avanta/ele &reconi*ate.i.$ ' 4&(!8i. Acest &rogram va include evaluări interne şi externe ale calităţii şi monitori*are internă &ermanentă.

7eful com&artimentului de audit intern este res&onsabil &entru organi*area şi desfăşurarea activităţilor de audit intern şi trebuie să asigure resursele necesare 1nde&linirii &lanului de audit intern.. Pentru a stabili resursele necesare reali*ării misiunii0 este im&ortant să evaluăm următoarele &uncte: • ex&erienţăB • • • intern.olosind &lanului de audit se reali*ea*ă documentarea &e ba*ă de metode şi tehnici de audit adecvate0 astfel 1nc6t informaţiile obţinute să &oată fi folosite 1n ex&rimarea o&iniei. necesităţile echi&ei de audit trebuie să se ba*e*e &e o evaluare a naturii şi a cunoştinţele0 abilităţile şi celelalte com&etenţe ale auditorilor interni trebuie necesităţile 1n ceea ce &riveşte numărul de auditori interni şi nivelul de com&lexităţii misiunii 1ncredinţate0 &e limitele de tim& şi resursele dis&onibileB luate 1n calcul &entru re&arti*area auditorilor 1n cadrul fiecărei misiuni de auditB necesităţile de formare a auditorilor trebuie luate 1n calcul &entru fiecare misiune0 &ornind de la acest lucru se constituie ba*a cerinţelor necesare activităţii de audit ) . Planul de audit intern are urmatoarea structură:  sco&ul acţiunii de auditareB  obiectivele acţiunii de auditareB  identificarea@descrierea activităţii@o&eraţiunii su&use auditului internB  identificarea@descrierea structurii auditateB  durata acţiunii de auditareB  &erioada su&usă audităriiB  numărul de auditori &ro&rii antrenaţi 1n acţiunea de auditareB  &reci*area elementelor ce &resu&un utili*area unor cunoştinţe de s&ecialitate0 &recum şi a numarului de s&ecialişti cu care urmea*ă să se incheie contracte de servicii <dacă este ca*ul=B 4n cursul anului se &oate &roceda la actuali*area &lanului anual de audit intern 1n ca*ul 1n care au loc modificări legislative sau organi*atorice0 care schimbă gradul de semnificaţie a auditării anumitor o&eraţiuni0 activităţi sau acţiuni ale sistemului0 &rin 1ntocmirea unui referat de modificare.

Pentru 1nde&linirea misiunii de audit intern se reali*ea*ă programul de audit intern ca document intern de lucru al com&artimentului de audit intern0 1ntocmit 1n ba*a tematicii detaliate şi cu&rinde &e fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului0 &recum şi re&arti*area acestora &e fiecare auditor intern. Această declaraţie de inde&endenţă este verificată şi semnată de şeful com&artimentului de audit intern din cadrul S. Auditorii interni vor 1ntocmi programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului şi &re*intă 1n mod detaliat lucrările &e care 1şi &ro&un să le efectue*e0 res&ectiv studiile0 testele0 validarea acestora cu materiale &robante şi &erioadele 1n care se reali*ea*ă aceste verificări la faţa locului. -oldova. 4nainte cu "( *ile de a se declanşa misiunea de audit intern0 com&artimentul de audit intern notifică entitatea*structura auditată des&re sco&ul0 &rinci&alele obiective0 durata acesteia0 şi fa&tul că &e &arcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului al căror &rogram va fi stabilit ulterior de comun acord.• utili*area resurselor externe trebuie avută 1n vedere 1n ca*ul 1n care sunt necesare cunoştinţe0 abilităţi sau com&etenţe su&limentare.$. Pentru elaborarea &rogramului de audit intern se va &roceda astfel: Auditorii interni:  Pregătesc programul de audit0 inclu*6nd următoarele elmente: • • • obiectivele audituluiB testările care se vor efectuaB alte &roceduri de audit şi teste0 du&a ca*B  Pregătesc o notă cu următoarele anexe: • • dre&t sco&uri: • să identifice &ericolele din entitatea@structura auditatăB A colectarea şi &relucrarea datelorB tabelul :&uncte tari şi &uncte slabe. B. Pentru reali*area misiunii de audit intern0 fiecare auditor intern din echi&a de audit nominali*ată 1n ordinul de serviciu va 1ntocmi declaraţia de independenţă..B A(%$i0% )i..!&$&i re&re*intă o eta&ă ma/oră 1n &rocesul de audit intern0 care are . %etodele 'i instrumentele utilizate )n derularea unei misiuni de audit intern Pe ba*a &lanului anual de audit intern0 se 1ntocmeşte ordinul de serviciu şi re&arti*ea*ă sarcinile de serviciu auditorilor interni0 astfel 1nc6t aceştia să &oată demara misiunea de audit .

Pentru reali*area măsurării riscurilor se utili*ea*ă dre&t instrumente de măsurare0 criteriile de a&reciere. %ăsurarea riscurilor de&inde de pro!a!ilitatea de apariţie a riscului şi de gravitatea consecinţelor evenimentului. b= Aprecierea controlului intern A&recierea controlului intern se face &e ba*a unei anali*e a calităţii controlului intern al entităţii0 &e trei nivele: • control intern corespunzător dacă conducerea şi &ersonalul demonstrea*ă o atitudine constructivă0 exist6nd &reocu&area de a antici&a şi 1nlătura &roblemeleB auditurile anterioare şi studiile &reliminare nu au desco&erit &robleme semnificativeB anali*a arată că sunt 1n funcţiune tehnici de control intern eficienteB &rocedurile sunt bine susţinute de documenteB • control intern insuficient dacă conducerea şi &ersonalul demonstrea*ă o atitudine coo&erantă cu &rivire la conformitate0 &ăstrarea dosarelor şi revi*iilor externeB #! .• să evalue*e dinamica mediului de control intern al entităţii@structurii audiate şi să identifice dacă controalele interne sau &rocedurile entităţii@structurii auditate &ot &reveni0 elimina sau minimi*a &ericoleleB • să asigure0 &rintr3o abordare ştiinţifică0 identificarea0 &rioriti*area şi selectarea obiectelor@activităţilor@o&eraţiunilor de auditat. Criteriile utilizate pentru măsurarea pro!a!ilităţii de apariţie a riscului sunt: a= Aprecierea vulnerabilităţii entităţii Pentru a efectua a&recierea vulnerabilităţii entităţii0 auditorul va examina toţi factorii cu incidenţă asu&ra vulnerabilităţii domeniului auditabil0 cum ar fi: resursele umaneB com&lexitatea o&eraţiilorB mi/loacele tehnice existente. Julnerabilitatea se ex&rimă &e trei nivele: • vulnerabilitate redusă <nivel "= 3 acest &uncta/ va fi acordat 1n ca*ul 1n care resursele umane ar fi suficiente0 com&lexitatea o&eraţiunilor ar fi redusă0 iar mi/loacele tehnice existente necesare desfăşurării activităţii sunt suficienteB • vulnerabilitate medie <nivel = 3 acest &uncta/ va fi acordat 1n ca*ul 1n care resursele umane nu ar fi suficiente0 ori com&lexitatea o&eraţiunilor ar fi ridicată0 ori mi/loacele tehnice existente necesare desfăşurării activităţii sunt insuficienteB • vulnerabilitate mare <nivel #= 3 acest &uncta/ va fi acordat 1n ca*ul 1n care resursele umane nu ar fi suficiente0 com&lexitatea o&eraţiunilor ar fi ridicată şi mi/loacele tehnice existente necesare desfăşurării activităţii sunt insuficiente.

Probabilitatea de a&ariţie a riscului varia*ă de la im&osibilitate la certitudine şi este ex&rimată &e o scară de valori &e trei nivele: • &robabilitate micăB • &robabilitate medieB • &robabilitate mare. 0ivelul i%pactului re&re*intă efectele riscului 1n ca*ul &roducerii sale şi se &oate ex&rima &e o scară valorică &e trei nivele: im&act scă*uB im&act moderatB im&act ridicat. Anali*a riscurilor se efectuea*a &rin &arcurgerea următorilor &aşi0 &ornind de la obiectivele structurii auditate: a= identificarea <listarea= o&eraţiilor@activităţilor auditabile0 res&ectiv a obiectelor auditabileB b= identificarea ameninţărilor0 riscurilor inerente0 asociate acestor o&eraţiuni@activităţi şi determinarea eventualului im&act financiar al acestoraB c= stabilirea criteriilor de a&reciere a riscului <a&recierea controlului intern0 a&recierea cantitativă şi a&recierea calitativă=B d= stabilirea nivelului riscului &entru fiecare criteriu0 &rin utili*area unei scări de valori &e trei nivele0 astfel: • &entru a&recierea controlului intern: control intern core pun"ător D nivel "B control intern in uficient D nivel B control intern cu lip uri grave D nivel #B • &entru a&recierea cantitativă: i%pact financiar lab D nivel "B i%pact financiar potrivit D nivel B i%pact financiar puternic D nivel #B • &entru a&recierea calitativă: vulnerabilitate redu ă D nivel "B vulnerabilitate %edie D nivel B vulnerabilitate %are D nivel #.auditurile anterioare sau studiile &reliminare au desco&erit anumite &robleme0 dar conducerea a luat măsuri de remediere şi a răs&uns satisfăcător la recomandările audituluiB anali*a arată că sunt 1n funcţiune tehnici de control insuficienteB • control intern cu lipsuri grave dacă conducerea şi@sau &ersonalul demonstrea*ă o atitudine necoo&erantă şi ne&ăsătoare cu &rivire la conformitate0 &ăstrarea dosarelor0 sau revi*iile externeB auditurile anterioare sau studiile &reliminare au desco&erit &robleme deosebite0 iar conducerea nu a luat măsuri de remediere şi nu a răs&uns satisfăcător la recomandările audituluiB anali*a de*văluie că nu sunt 1n funcţiune tehnici de control adecvate şi suficienteB &rocedurile de control intern li&sesc sau nu sunt utili*ate. #" .

Produsul acestor doi factori dă &uncta/ul &entru criteriul res&ectiv0 iar suma &uncta/elor &entru o anumită o&eraţie@activitate auditabilă conduce la determinarea &uncta/ului total al riscului o&eraţiei@activităţii res&ective.. Se atribuie un factor de greutate şi un nivel de risc fiecărui criteriu. Nabelul &unctelor tari şi &unctelor slabe &re*intă sintetic re*ultatul evaluării fiecărei activităţi@o&eraţiuni@teme anali*ate şi &ermite ierarhi*area riscurilor 1n sco&ul orientării activităţii de audit intern0 res&ectiv stabilirea tematicii 1n detaliu. Auditorii interni> 1ndosaria*ă &rogramul de audit şi utili*ea*ă &rogramul de audit 1n efectuarea misiunii. +tapele intervenţiei la faţa locului sunt: # . #rogramul preliminar al intervenţiilor la faţa locului =eful co%parti%entului de audit intern> organi*ea*ă şedinţa de anali*ă0 verifică +ota şi anexele acesteia0 anali*ea*ă şi modifică du&ă ca* documentele &re*entate şi a&robă +ota şi anexele. 5rmătoarea &rocedură este 'edinţa de desc+idere a intervenţiei la faţa locului care se derulea*ă la unitatea auditată0 cu &artici&area auditorilor interni şi a &ersonalului entităţii structurii auditate.e= sabilirea &uncta/ului total al criteriului utili*at <N=.ntervenţia la faţa locului constă 1n colectarea documentelor <informaţiilor=0 anali*a şi evaluarea acestora. Puncta/ul total al riscului se obţine utili*6nd formulele: < = ∑ 7i × 0 i i =" n 5nde: 7 i G &onderea riscului &entru fiecare criteriuB 0 i G nivelul riscurilor &entru fiecare criteriu utili*atB f= clasarea riscurilor0 &e ba*a &uncta/elor totale obţinute anterior0 1n: risc mare0 risc mediu0 risc micB g= ierarhi*area o&eraţiunilor@activităţilor ce urmea*ă a fi auditate0 res&ectiv elaborarea tabelului :&uncte tari şi &uncte slabe. . 7edinţa de deschidere serveşte ca 1nt6lnire de 1nce&ut a misiunii de audit0 iar ordinea de *i va cu&rinde: &re*entarea auditorilor interniB &re*entarea obiectivelor misiunii de audit internB stabilirea termenelor de ra&ortare a studiului verificărilorB &re*entarea tematicii 1n detaliuB acce&tarea calendarului 1nt6lnirilorBasigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit intern.

:8e tionarul cu&rinde 1ntrebările &e care le formulea*ă auditorii interni. 7rincipalele in tru%entele de audit intern sunt: ". cunoaşterea activităţii@sistemului@&rocesului su&us verificării şi studierea &rocedurilor aferenteB  intervievarea &ersonalului auditatB  verificarea 1nregistrărilor contabileB  anali*a datelor şi informaţiilorB  evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interneB  reali*area de testăriB  verificarea modului de reali*are a corectării acţiunilor menţionate 1n auditările &recedente <verificarea reali*ării corectării=.nterviul se reali*ea*ă de către auditorii interni &rin intervievarea &ersoanelor auditate@im&licate@interesate. . 7rincipalele te8nici de audit intern unt> "."% ' # )i4i!%) <C8J= D este utili*at &entru stabilirea condiţiilor &e care trebuie să le 1nde&linească fiecare domeniu auditabil.9"i(81 <C8C= şi cu&rinde 1ntrebări referitoare la contextul socio3economic0 organi*area internă0 funcţionarea entităţii@structurii auditateB b= C/ ."i. Ob ervarea fi"ică re&re*intă modul &rin care auditorii interni 1şi formea*ă o &ărere &ro&rie. Chestionarul &oate fi: a= C/ . 9.(%) ' $&%) $% !&(.(%)&$ ' !. *erificarea D asigură validarea0 confirmarea0 acurateţea 1nregistrărilor0 documentelor0 declaraţiilor0 concordanţa cu legile şi regulamentele0 &recum şi eficacitatea controalelor interne.(")."i. #. <abloul de pre"entare a circuitului auditului <&ista de audit= care &ermite:  stabilirea fluxurilor informaţiilor0 atribuţiilor şi res&onsabilităţilor referitoare la acesteaB  stabilirea documentaţiei /ustificative com&leteB ## . $nformaţiile trebuie confirmate cu documente. .(%)&$E$i. ."i.$ i(" )( <CC$= D ghidea*ă auditorii interni 1n activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiilor şi cau*elor reale ale acestor disfuncţiiB c= C/ . Anali"a constă descom&unerea unei entităţi 1n elemente0 care &ot fi i*olate0 identificate0 cuantificate şi măsurate distinct.

. ?or%ularele con tatărilor de audit intern D se utili*ea*ă &entru &re*entare fundamentată a constatărilor auditului intern."%"%) 9i )%7.&$%)i"18i$. -ransmiterea rezultatelor Constatările şi recomandările sunt aduse la cunoştinţa societăţii auditate &e măsura obţinerii acestora0 dacă ele &re*intă im&ortanţă. Se transmite imediat şefului com&artimentului de audit intern0 care va informa 1n termen de # *ile conducătorul entităţii. Auditorii interni <echi&a de auditare= vor 1ntocmi &roiectul de ?a&ort de audit intern care se transmite la entitatea@structura auditată0 care 1n termen de maximum "( *ile de la &rimirea acestuia transmite &unctele sale de vedere0 care vor fi anali*ate de către auditorii interni.) <.)-&$%)&$ ' !.$AP= care se 1ntocmeşte &entru fiecare disfuncţionalitate constatată0 &re*intă re*umatul acesteia0 cau*ele şi consecinţele0 &recum şi recomandările &entru re*olvare. 4n termen de "! *ile de la &rimirea &unctelor de vedere0 structura de audit intern #9 . Acestea sunt:  Fi9% ' i' ("i4i!%) 9i %(%$i0% 7). #. 7ă trarea !i ar8ivarea do arelor de audit intern D sunt confidenţiale şi sunt &ăstrate &6nă la 1nde&linirea recomandărilor din ra&ortul de audit intern0 a&oi se arhivea*ă conform reglementărilor legale &rivind arhivarea.)"%) % i) .iecare misiune se finali*ea*ă &rin şedinţa de 1nchidere <&re*entată mai sus= care constă 1n informarea res&onsabililor societăţii auditate asu&ra observaţiilor &rinci&ale relevante0 validarea acestor observaţii şi a&licarea &rimelor măsuri corective de către cei interesaţi. =edinţa de #nc8idere a intervenţiei la faţa locului D are dre&t sco& &re*entarea o&iniei auditorilor interni0 a recomandărilor finale din &roiectul ?a&ortului de audit intern şi a calendarului de im&lementare a recomandărilor. Acest formular trebuie a&robat de către coordonatorul misiunii0 confirmată de re&re*entanţii entităţii@structurii auditate şi su&ervi*ate de şeful com&artimentului de audit intern <sau de 1nlocuitorul acestuia=.  F.) <.C?$=3 se 1ntocmeşte 1n ca*ul 1n care auditorii interni constată existenţa sau &osibilitatea &roducerii unor iregularităţi.$.(. reconstituirea o&eraţiunilor de la suma totală &6nă la detalii individuale şi invers. -evi"uirea D se efectuea*ă de către auditori0 1nainte de 1ntocmirea &roiectului de audit intern0 &entru a se asigura că documentele de lucru sunt &regătite 1n mod cores&un*ător.b$ .

organi*ea*ă reuniunea de conciliere cu structura auditată0 1n cadrul căreia se anali*ea*ă constatările şi conclu*iile 1n vederea acce&tării recomandărilor formulate şi se 1ntocmeşte o :minuta a reuniunii de conciliere. 7eful com&artimentului de audit intern trimite ra&ortul de audit intern0 finali*at0 1m&reună cu re*ultatele concilierii0 Consiliului de Administraţie0 &entru anali*ă şi avi*are. 'u&ă reuniunea de conciliere0 auditorii interni vor &roceda la elaborarea ?a&ortului de audit intern care trebuie să includă modificările discutate şi convenite din cadrul reuniunii. ?a&ortul este semnat de fiecare membru al echi&ei de auditori0 &e fiecare &agină a acestuia0 iar &e ultima &agină semnea*ă şi şeful com&artimentului de audit intern. Constatările şi recomandările auditului re&re*intă &artea finală a ra&ortului. >biectivele de audit &re*entate 1n ?a&ort coincid cu cele din &rogramul de audit.$AP=: ma/ore0 medii şi minore. 'u&ă avi*are0 se transmit recomandările cu&rinse 1n ra&ortul de audit0 finali*at0 structurii auditate. ?ecomandările vor fi clare0 concise0 1n funcţie de fiecare deficienţă constatate şi vor fi &re*entate 1n funcţie de nivelul de &rioritate stabilit 1n fişa de identificare şi anali*ă a &roblemelor <.. Se vor &re*enta distinct constatările cu caracter &o*itiv de cele cu caracter negativ0 1n sco&ul generali*ării as&ectelor &o*itive &e de o &arte0 şi al identificării căilor de eliminare a deficienţelor stabilite0 &e de altă &arteB • conclu*iile echi&ei de auditare au la ba*ă constatările făcute0 au caracter fundamentat0 sunt &ertinente0 &ro&orţionate 1n funcţie de constatările &e care se ba*ea*ă. #( . Aceasta va cu&rinde: • • • eventualele modificări stabilite 1n reuniunea de conciliere &recum şi cele auditorul trebuie să se &ronunţe asu&ra obiectivelor de audit 1n ordinea 1n care &ro&use de şeful com&artimentului de audit internB au fost stabilite 1n Programul de auditB constatările se vor &re*enta sintetic0 cu trimitere ex&licită la anexele la ra&ort. Asigurarea că obiectivele misiunii de audit intern au fost atinse 1n condiţii de calitate se dă de către şeful com&artimentului de audit intern0 care este res&onsabil cu upervi"area. Stabilirea metodologiei se face &rin ex&licarea tehnicilor şi instrumentelor de audit intern folosite &entru 1nde&linirea obiectivelor misiunii de audit intern.

#C .rmărirea misiunilor de audit Această eta&ă asigură că recomandările menţionate 1n ?a&ortul de audit intern sunt a&licate 1ntocmai0 1n termenele stabilite şi eficace. . $nformea*ă &eriodic0 auditorii0 1n &rivinţa modului de im&lementare şi reali*are a recomandărilor &recum şi evaluarea re*ultatelor obţinute. Conducerea entităţii@structurii auditate du&ă evaluarea riscului de nea&licare a recomandărilor0 &ro&une &lanul de acţiune 1nsoţit de un calendar de im&lementare.$AP3urileB verifică dacă redactarea ?a&ortului de audit intern este exactă0 clară0 concisăB verifică dacă ?a&ortul de audit intern este elaborat la termenul fixat.Acesta0 du&ă ce auditorii 1i &re*intă documentele din dosarul &ermanent al misiunii de audit intern0 va &roceda: • • • • • • oferă instrucţiunile necesare misiunii de audit internB verifică executarea corectă a &rogramului de audit internB verifică existenţa elementelor &robanteB su&ervi*ea*ă .

ca Lalt organism de &lasament colectiv L <A>PC=0 cu o &olitică de investiţii diversificată0 organi*ată sub forma unei societăţi de investiţii de ti& 1nchis0 res&ective ca societate de investiţii financiare autoadministrată. #. "##@"AAC.$'. A9C0 /udeţul Bacău.A.$'." .inanciare -oldova S. Societatea a fost auditată 1n &erioada !(. A. a fost 1nfiinţată ca &ersoană /uridică de dre&t &rivat0 organi*ată ca societate comercială &e acţiuni şi funcţionea*ă 1n ba*a Statutului0 legii nr.@ !!9 cu modificările şi com&letările ulterioare şi reglementărilor Comisiei +aţionale a Jalorilor -obiliare <C+J-=. .ondului Pro&rietăţii &rivate $$ L->8'>JA L0 reorgani*ată şi transformată 1n conformitate cu &revederile 8egii nr.)-i"%" 5( !%')&$ S*I*F M. !" . &rin informaţiile conţinute 1n dosarele de audit intern0 se asigură legătura 1ntre sarcina de audit0 intervenţia la faţa locului şi ra&ortul de audit intern. Societatea este un organism de &lasament colectiv0 1ncadrată conform reglementărilor C+J.#% S*A* 3*2* S!&)"1 7) 0 ("%) % SIF M. Pictor Aman nr."". !" D "9.#% S*A* Societatea de $nvestiţii . 4n urma efectuării misiunii de audit de conformitate . Societatea este succesoarea . #"@"AA! re&ublicată cu modificările şi com&letările ulterioare0 legii nr. Sediul social al societăţii0 care este şi sediul central0 este situat 1n ?om6nia0 munici&iul Bacău0 str.(4.Ca&itolul # A&'i"&$ ' !.

("&$ ' %&'i" i(" )( +r.3*=* P). :onducerea activităţii financiare." . !" ORDIN DE SERVICIU 4n conformitate cu Planul de audit intern &entru anul !" 0 se va efectua -i."". Sco&ul misiunii de audit este de a da asigurări asu&ra modului de desfăşurare a activităţii financiar3contabile0 1n conformitate cu cadrul legislativ şi normativ0 iar obiectivele acestuia au 1n vedere: 1."".)-i"%" ' .(4.! '&)i 7)i#i(' !%')&$ ' !.!& R%$&!% #) . 1n &erioada !(.419&)%) % -i.i&(ii ' %&'i" ' SIF MOLDOVA S*A* C.i&( % ' %&'i" i(" )( 7)i#i(' A!"i#i"%" % 4i(%(!i%)F!. !" D "9. 2chi&a de auditori interni este formată din următorii auditori: • • Păduraru Simona0 auditor su&erior0 coordonator $on -ihaela0 auditor su&erior 'irector Com&artiment de audit intern0 C) 8&$ . " @!". -enţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organi*are a sistemului &rivind activitatea financiar3contabilă.("%bi$1. !" .-7%)"i.

i&( % ' %&'i": Activitatea financiar&contabilă .9i 7) (&. de a lucra !i a face rapoartele de audit i%parţiale$ notificaţi !eful 9erviciului de audit intern de urgenţă@ 'ata: !".!& R%$&!% #A .-7%)"i.SIF MOLDOVA S*A* C.(% 'irector Com&artiment de audit intern0 C) 8&$ ."".: P1'&)%)& Si-.ternă au organi"aţională care ar putea ă vă afecte"e abilitatea dv .("&$ ' %&'i" i(" )( DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ N&. !" DA & & & & & & & & /.ncompati!ilităţi )n legătură cu entitatea*structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială$ financiară au per onală cu cineva care ar putea ă vă li%ite"e %ă ura #n care puteţi ă vă intere aţi$ ă de coperiţi au ă con tataţi lăbiciuni de audit #n orice fel@ Aveţi idei preconcepute faţă de per oane$ grupuri$ organi"aţii au obiective care ar putea ă vă influenţe"e #n %i iunea de audit@ Aţi avut/aveţi funcţii au aţi fo t/ unteţi i%plicatBăC #n ulti%ii 6 ani #ntr&un alt %od #n activitatea entităţii/ tructurii ce va fi auditată@ Aţi fo t i%plicat #n elaborarea !i i%ple%entarea i te%elor de control ale entităţii/ tructurii ce ur%ea"ă a fi auditată@ 9unteţi oţ/ oţie$ rudă au afin p(nă la gradul al patrulea inclu iv cu conducătorul entităţii/ tructurii ce va fi auditată au cu %e%brii organului de conducere colectivă@ Aţi aprobat #nainte facturi$ ordine de plată !i alte in tru%ente de plată pentru entitatea/ tructura ce va fi auditată@ Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/ tructura ce va fi auditată@ Aveţi vreun intere direct au unul de fond financiar indirect la entitatea/ tructura ce va fi auditată@ Dacă #n ti%pul %i iunii de audit$ apare orice inco%patibilitate per onală$ e. A A A A A A A A A & Auditor intern0 P1'&)%)& Si-.(% Mi.

SIF MOLDOVA S*A* C.("&$ ' %&'i" i(" )( +r. !" D"9." .!".): Ei iunea de audit intern Activitatea financiar0conta!ilă S"i-%" : domnule $on -arinescu 4n conformitate cu 7lanul de audit intern pe anul )21)0 urmea*ă ca 1n &erioada !(. !" Jă rugăm0 de asemenea0 să desemnaţi o &ersoană de contact &entru a ne a/uta 1n tim&ul derulării misiunii de audit intern0 urm6nd a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere0 av6nd &e ordinea de *i următoarele: •&re*entarea auditorilorB •&re*entarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit internB •discutarea &rogramului intervenţiei la faţa loculuiB •stabilirea &ersoanelor de legătură 1n cadrul com&artimentelor auditateB •alte as&ecte organi*atorice necesare desfăşurării misiunii. Pentru o mai bună documentare a echi&ei de audit intern referitoare la activitatea entităţii0 vă rugăm sa ne &uneţi la dis&o*iţie următoarea documentaţie necesară: • • cadrul legal si de reglementare a&licabil domeniului financiar3contabilB organigrama da&artamentului de contabilitate B 9! . Perioada su&usă evaluării este !". !" să efectuăm o misiune de audit intern av6nd ca temă A!"i#i"%" % 4i(%(!i%)F!.-7%)"i.!C. !""3#!."".("%bi$1* Sco&ul misiunii de audit intern este acela de a furni*a o asigurare inde&endentă conducerii 1n ceea ce &riveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări &entru 1mbunătăţirea acestuia."". !" NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN C1") : 'e&artamentul de contabilitate D $%: Com&artimentul de audit intern R 4 )i". #( @ !".

• • • • • ?egulamentul de organi*are şi funcţionareB fişele &osturilorB &rocedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară 1n cadrul entităţiiB ra&oartele de audit intern anterioareB alte ra&oarte0 note0 dosare anterioare care se referă la aceasta temă.!& R%$&!% 9" . Cu deosebită consideraţie0 'irector Com&artiment de audit intern0 C) 8&$ . Pentru eventualele 1ntrebări &rivind aceasta acţiune0 vă rugăm să contactaţi &e doamna Păduraru Simona0 auditor intern0 coordonatorul misiunii sau &e şeful com&artimentului de audit intern.

-7%)"i."".("&$ ' %&'i" i(" )( COLECTAREA INFORMAŢIILOR Mi.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă G(". !" COLECTAREA INFORMATIILOR 'A $dentificarea legilor si regulamentelor a&licabile structurii auditate >bţinerea organigramei >bţinerea ?egulamentului de organi*are si funcţionare >bţinerea fiselor &osturilor >bţinerea &rocedurilor scrise si formali*ate $dentificarea &ersonalului res&onsabil >bţinerea ?a&ortului de audit intern anterior ?a&oarte elaborate de alte instituţii O 3 O O O O 3 O 3 +5 3 3 3 3 O 3 O Anterior nu au fost reali*ate misiuni de audit intern 2xista doar &arţial >BS2?JAN$$ 9 ."".!-i":Păduraru Simona@$on -ihaela A#i0%":Creţulescu ?aluca 'ata: !C.SIF MOLDOVA S*A* C. !" 'ata: !A.

(.""."".i. nr. nr. "!"@ !!)B 3 >-.SIF MOLDOVA S*A C. )#%8ii C%')&$ $ .23.-7%)"i. 8ista centrali*atoare a obiectelor auditabile re&re*intă &rimul document care se elaborea*ă 1n cadrul &rocedurii Anali*a riscurilor şi cu&rinde " obiectiv auditabil care vor fi evaluat 1n continuare &entru obţinerea Nematicii 1n detaliu a misiunii de audit intern. .21.$%"i# %!"&%$i0%" 3 >-2. !" 'ata: !A.B 3 >PA+A..!-i": Păduraru Simona@$on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca N)* !)"* ".2. Activitatea de &lată@1ncasare a datoriilor0 res&ectiv creanţelor .$%"i# 3 8egea nr.( @ !!(. Activitatea de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului # Activitatea de reali*are a veniturilor extrabugetare C%')&$ $ . !" Ob. 5.("&$ ' %&'i" i(" )( LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE2H Mi. 9CA@ !! B 3 8egea nr. "A 9# .%'% %&'i"%"1: 21.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar&contabilă P )i.CA1E Obi !" %&'i"%bi$ ".)21) G(".-34."@ !!#B 3 8egea nr.i. Obi !"i# CO/D.P nr. ". "A@ !!!B 3 8egea nr. A# @ !!./A/.CE1EA AC-.C@ !! B 'ata: !..)211&62.

!".CE1EA AC-. Activitatea de stabilire şi C. +edesemnarea &ersoanelor res&onsabile cu urmărirea o&erativă a datoriilor şi creanţelor #. 5.SIF MOLDOVA S*A* C. Obi !"i# CO/D. $nexistenţa unor &roceduri scrise@monografii &rivind ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor activitatea de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor 'ata: "9.("&$ ' %&'i" i(" )( IDENTIFICAREA RISCURILOR Mi. )#%8ii 99 .i&( % ' %&'i": Activitatea financiar&contabilă P )i. !"" D #!. !" 'ata: "9.-7%)"i. +etransmiterea către debitori a 1nştiinţărilor de &lată &rivind sumele datorate 1n vederea evitării &rescrierii sumelor (. $nexistenţa unor &roceduri scrise@monografii &rivind activitatea de &lată@1ncasare a datoriilor res&ectiv creanţelor .. $nexistenţa unui sistem de valorificare o&erativă a situaţiilor re*ultate din activitatea de &lată@1ncasare a datoriilor res&ectiv creanţelor .%'% %&'i"%"1: !". !" G(". !" Ob.!-i": Păduraru Simona@$on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca N)* !)"* ".A1E Obi !" %&'i"%bi$ ".-34. -(i4i!%"i# ".!C./A/C."".2. Activitatea de &lată@1ncasare a datoriilor0 res&ectiv creanţelor Ri. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 9.!&)i ."".

dentificarea riscurilor e te al doilea docu%ent care e elaborea"ă #n cadrul procedurii Analiza riscurilor !i pre upune a ocierea ri curilor e%nificative la operaţiile tabilite #n 7ista centralizatoare a o!iectelor audita!ile . ! 9( . De regulă$ e a ocia"ă unul au %ai %ulte ri curi teoretice$ deter%inate de auditorii interni din docu%entele colectate au din ri curile practice reie!ite din propria e.!&)i . $nexistenţa unor &roceduri scrise@monografii &rivind activitatea de reali*are a veniturilor extrabugetare "". )#%8ii . Activitatea de reali*are a veniturilor extrabugetare "!. -(i4i!%"i# Ob.N)* !)"* Obi !"i# Obi !" %&'i"%bi$ datorate statului datorate statului Ri.. Fn ace t tudiu de ca" au fo t identificate 6 obiecte auditabile cărora le&au fo t ata!ate 11 ri curi. Calculul eronat al sumelor datorate statului A. Fn ituaţia #n care la operaţiile auditabile e ata!ea"ă %ai %ulte ri curi$ anali"a ace tora e va putea reali"a pentru fiecare ri c #n parte au pe total operaţie/obiect auditabilă. 4nt6r*ieri 1n &lata im&o*itelor şi taxelor datorate statului #.perienţă. +edesemnarea &ersoanelor res&onsabile cu activitatea de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului ). $nexistenţa evidenţei reali*ării veniturilor extrabugetare "6 .

)i$. !" Ni# $&$ ' %7) !i ) %$ )i.) ' )i." -&$&i !. Fn funcţie de i%portanţa !i greutatea factorilor de ri c$ e tabile c ponderile !i nivelurile de apreciere ale ri curilor.SIF MOLDOVA S*A* C.("&$ ' %&'i" i(" )( STABILIREA FACTORILOR DE RISC. !" G(".)i ' )i."". !"" 3 #!."".$&$&i i(" )( E F2 A7) !i ) % i(4$& (" i !.! :Pi< P2 E +BI 'ata: "9.('&! )ii F F= A7) !i ) % . " 9C . A PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCURILOR Mi.!&$&i :Ni< N2 2xistă &roceduri şi se a&lică $m&act financiar scă*ut Julnerabilitate mică N= 2xistă &roceduri0 sunt cunoscute0 dar nu se a&lică $m&act financiar normal Julnerabilitate medie N3 +u există &roceduri P= E 3BI $m&act financiar ridicat Julnerabilitate mare P3 E =BI :ei trei factori de ri c din ace t docu%ent unt tabiliţi prin nor%ele generale !i unt acoperitori pentru entitate$ #n ă dacă dori% ă evidenţie% !i alţi factori de ri c$ cu nivelurile de apreciere core pun"ătoare$ e reco%anda a ave% #n vedere ca u%a ponderilor factorilor de ri c ă fie de a e%enea 122. !" 'ata: "9.!C.!".i&( % ' %&'i": Activitatea financiar&contabilă P )i.! :Fi<=2 A7) !i ) % !.i.(").-7%)"i.("%bi$ E F3 P.(' ) % 4%!".!-i": Păduraru Simona@$on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca F%!".%'% %&'i"%"1: !".

C.('&! ) % %!"i#i"18ii 4i(%(!i%) 3 există un sistem de &roceduri care să reglemente*e organi*area activităţii financiareF 3 &rocedurile de lucru aco&eră toate domeniileF 3 &rocedurile de lucru existente sunt scrise şi formali*ateF 3 atribuţiile cu&rinse 1n &rocedurile de lucru se găsesc 1n fişele &osturilorF 3 la nivelul entităţii există un res&onsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilorF 3 la nivelul există un res&onsabil &rivind activitatea de constituire şi reglementare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului 3 la nivelul entităţii există o &ersoană res&onsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetareF 3 există un &rogram anual de formare &rofesionalăF 3 acest &rogram aco&eră toate domeniileF X X X X DA 'ata: "(.5 %O7DO2A S.i tenta i funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii."".!-i": Păduraru Simona@$on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca ACTIVITATEA DE AUDIT C. !" 'ata: "(.!". 9.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar&contabilă P )i. .!C.("&$ ' %&'i" i(" )( CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ F CLC== Mi. !""3#!.-7%)"i.S.%'% %&'i"%"1: !". !" NU OBS :adrul nor%ativ X <e tare X <e tare X X X C+estionarul de luare la cuno'tinţă e adre ea"ă nivelului general de %anage%ent i %anage%entului de linie$ in vederea aprecierii ri curilor operaţiilor upu e auditării$ cu copul de a evalua prin #ntrebările for%ulate i ră pun urile pri%ite e. !" G("."".A.

) A7) !i ) A7) !i ) % % !. 4nt6r*ieri 1n &lata im&o*itelor şi taxelor datorate statului 9) !0( !0( !0( # 0( "0) 0# . 5.7.1EA /.!". -O-A7 A7 1.7.7.. Mi. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora #.!-i": Păduraru Simona@$on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca 'ata: "C."". !" 'ata: "C./C-A9.$&$&i i(4$& (" i i(" )( :F2< !.(").2E7.2.A1E ".!C.("%bi$ ?&$ ".7." -&$ P&(!"%F !."%$ :F3< P3 =BI !0 !0 !0 " " N)* !)"* Obi !"i# Obi !" %&'i"%bi$ Ri.7./A/C.-7%)"i..-34. !" G(".("&$ ' %&'i" i(" )( S-AB. !""D#!.SC.SIF MOLDOVA S*A* C.!&)i . Activitatea de &lată@ 1ncasare a datoriilor0 res&ectiv creanţelor ". !" C)i" )ii ' %(%$i01 % )i.('&! )i i :F=< P2 +BI Ni P= 3BI !0# !0# # !0# Ni A7) !i ) % . -(i4i!%"i# Ni 2* CO/D..i.."".SC. Activitatea de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului . 1.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.. A #. +edesemnarea &ersoanelor res&onsabile cu urmărirea o&erativă a datoriilor şi creanţelor . 8.CE1EA AC-.%'% %&'i"%"1: !".!&)i$.

A1E Obi !" %&'i"%bi$ ". 5.2.!C. !" 'ata: "C. 4nt6r*ieri 1n &lata im&o*itelor şi taxelor datorate statului 'ata: "C. Activitatea de &lată@ 1ncasare a datoriilor0 res&ectiv creanţelor Ri."".("&$ ' %&'i" i(" )( CLASAREA OPERAŢIILOR GN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI=3 Mi.CE1EA AC-. !" P&(!"%? "..!&)i . -(i4i!%"i# "."".SIF MOLDOVA S*A* C.%) OBS* -are -ediu -are Fn docu%entul Clasarea operaţiilor )n funcţie de analiza riscurilor e reali"ea"ă #%părţirea celor 11 ri curi$ grupate pe cele 6 obiecte auditabile$ #n 6 categorii de ri curi$ %ici$ %edii !i %ari$ tabilite #n fa"ele anterioare ale procedurii Anali"a ri curilor. Activitatea de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului #.%'% %&'i"%"1: !". !" G(". !"" 3#!. +edesemnarea &ersoanelor res&onsabile cu urmărirea o&erativă a datoriilor şi creanţelor .i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.-34. # 9A ."%$ 0( "0) 0# C$%. CO/D.-7%)"i. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora ./A/C.!-i": Păduraru Simona@$on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca N)* Obi !"i# !)"* ".!". Fn continuare$ ri curile %ici vor fi eli%inate din auditare$ iar ri curile %ari !i %edii$ con iderate ri curi e%nificative$ #n nu%ăr de 6$ vor intra #n fa"a de ierar8i"are a ri curilor !i vor fi preluate #n -a!elul puncte tari 'i puncte sla!e.

CE1EA AC-. A&ariţia unor datorii viitoare re&re*ent6nd &enalităţi de 1nt6r*iere ?idicat +5 Scă*ut (! .(.!-i": Păduraru Simona @ $on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca C.-34."".("). !i(8% 4&(!8i. !" G(".(1)iiF ( 4&(!8i. !" G)%' ' 5(!) ' ) %$ %&'i". Activitatea de &lată@ 1ncasare a datoriilor res&ectiv creanţelor +edesemnarea &ersoanelor res&onsabile cu urmărirea o&erativă a datoriilor şi creanţelor Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 4nt6r*ieri la &lata im&o*itelor şi taxelor datorate statului S N .$&$&i i(" )( 'ata: !. C.A1E ".-7%)"i. 5.!C. Activitatea de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului S A&ariţia unor datorii viitoare re&re*ent6nd &enalităţi de 1nt6r*iere $nexistenţa unor necorelaţii 1ntre evidenţa analitică şi sintetică a creditorilor.)&$&i i(" )( 5( !.. !""3#!./A/C. -(i4i!%"i# TAS ". !" 'ata: !.!&)i .("&$ ' %&'i" i(" )( TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE Mi.S.$&$ i(" )( Scă*ut OBS* N)* !)"* P&(!" Obi !"i# Obi !" %&'i"%bi$ Ri.2.A.!".(1)ii !. CO/D.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.%'% %&'i"%"1: !"."".(").5 %O7DO2A S.

$+A+C$A?2 Obi !" %&'i"%bi$ . !" 'ata: #."". $ !"%" ". !"" G(".%'% %&'i"%"1: !".i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.!"3#".) 'i( RAI II*2*2* II*2*=* N)* !)" 2* Obi !"i# C>+'5C2?2A ACN$J$NPQ$$ .-7%)"i.dentificarea riscurilor: prin care &au ata!at 11 ri curi la ace te obiecte auditabile !i &a finali"at cu -ematica )n detaliu a misiunii de audit intern #n ur%a căreia au fo t electate #n vederea auditării a unui obiectiv$ ) obiecte auditabile !i ) ri curi a ociate ace tora. Activitatea de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului Anali"a ri curilor a pornit de la docu%entele 7ista centralizatoare a o!iectelor audita!ile: care a cuprin un obiectiv tructurat pe 6 obiecte auditabile !i .("&$ ' %&'i" i(" )( TEMATICA IN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN=> Mi." .)%4&$ !.&uri$ acolo unde e te ca"ul$ !i #n final vor fi tran ferate !i co%entate #n -aportul de audit intern$ #n ordinea din -ematica )n detaliu a misiunii de audit intern. 9 (" .) .7&(01". !" P%)%."". Fn continuare$ cele ) ri curi au fo t #nlocuite cu obiectele auditabile electate Boperaţii / activităţi / funcţii progra%e / do%eniiC core pun"ătoare ri curilor e%nificative$ #n vederea efectuării te tărilor$ pe ba"a #rogramului intervenţiei la faţa locului: !i care e vor %ateriali"a #n ?.!-i": Păduraru Simona@ $on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca 'ata: #.A7&uri !i ?:-.SIF MOLDOVA S*A* C. Activitatea de &lată@ 1ncasare a datoriilor res&ectiv creanţelor .

%'% %&'i"%"1: !"."". !""3#!.1"i) % -i.!C. 4ntocmirea Programului de audit intern ). !" 'ata: #.!-i": Păduraru Simona @ $on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca OBIECTIVELE AUDITULUI T -% . ( )%$1: Activitatea financiar3contabilă 2* P) . Pregătirea şi transmiterea +otificării &rivind declanşarea misiunii de audit intern către &ărţile interesate 9.i&(ii ' %&'i" ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE =3@ 6> ".("&$ ' %&'i" i(" )( PROGRAMUL DE AUDIT INTERN Mi. Ni&arirea şi &rocesarea 'eclaraţiei de inde&endenţa #.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.!". Ni&ărirea şi &rocesarea >rdinului de serviciu .-7%)"i. 2laborarea Nabelului &uncte tari şi &uncte slabe . 4ntocmirea 8istei centrali*atoare a obiectelor auditabile C. !" G(". Colectarea şi &relucrarea informaţiilor (.$ntocmirea +otei şi a Programului intervenţiei la faţa locului ( 9 ) ) ) ) ) Paduraru Simona Paduraru Simona $on -ihaela Paduraru Simona $on -ihaela Paduraru Simona $on -ihaela Paduraru Simona $on -ihaela Paduraru Simona $on -ihaela Paduraru Simona $on -ihaela Paduraru Simona $on -ihaela CA$ CA$ CA$ CA$ A5'$NAN CA$ CA$ CA$ CA$ DURATA :H< PERSOANELE IMPLICATE 'ata: #..SIF MOLDOVA S*A* C. !" LOCUL DESFĂŞURĂRII ."".

# 2laborarea . ?edactarea -inutei şedinţei de deschidere. DURATA :H< "! PERSOANELE IMPLICATE Păduraru Simona $on -ihaela Creţulescu ?aluca Păduraru Simona $on -ihaela Creţulescu ?aluca Păduraru Simona $on -ihaela Creţulescu ?aluca LOCUL DESFĂŞURĂRII CA$ CA$ A5'$NAN A5'$NAN =* I(" )# (8i% $% 4%8% $. Conclu*ii 3> " " C Păduraru Simona $on -ihaela Creţulescu ?aluca A5'$NAN 9 9 9 22= 9 Păduraru Simona $on -ihaela Nomescu Jiorel Stănescu $oana Cristescu Gabriel Cristescu Gabriel Nomescu Jiorel Stănescu $oana Păduraru Simona $on -ihaela A5'$NAN A5'$NAN CA$ CA$ 3* 1aportul de audit intern "(.$AP 3 urilor ". 'iscutarea constatărilor cu directorul Com&artimentului de Audit $ntern ".!&$&i Obi !"i#&$ Conducerea activităţii financiare ". >bţinerea a&robării +otei şi a anexelor acesteia: Colectarea şi &relucrarea datelor0 :Nabelul 3 Puncte tari şi &uncte slabeL şi Programul intervenţiei la faţa locului. "!.( ?evi*uirea documentelor de lucru din &unct de vedere al conţinutului şi al formei şi 1ntocmirea +otei centrali*atoare a documentelor de lucru " . Planificarea si organi*area Sedintei de inchidere "#. Planificarea şi organi*area 7edinţei de deschidere cu 'e&artamnetul de contabilitate "". ?edactarea &roiectului de ?a&ort de audit intern (# . >bţinerea numelui &ersoanelor de contact şi stabilirea unui loc &entru desfăşurarea activităţii de audit.9 Colectarea dove*ilor ". 'iscutarea constatărilor cu 'e&artamentul de Contabilitate "9." 2fectuarea testărilor ".OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE A.

Nransmiterea recomandărilor a&robate către auditat 9. ?evi*uirea ?a&ortului de audit intern ". $ncluderea 1n ?a&ortul de audit intern a as&ectelor reţinute din &unct de vedere al auditatului ".rmărirea recomandărilor (9 . >bţinerea ?a&ortului de audit intern a&robat de conducerea instituţiei #. Planificarea şi organi*area ?euniunii de conciliere0 dacă este ca*ul !. $ntocmirea .isei de urmarire a recomandarilor DURATA :H< 9 ) ) ) ) "C ) ) 2@ PERSOANELE IMPLICATE Păduraru Simona $on -ihaela Păduraru Simona Creţulescu ?aluca Păduraru Simona Păduraru Simona $on -ihaela Creţulescu ?aluca Păduraru Simona $on -ihaela Păduraru Simona $on -ihaela Paduraru Simona Păduraru Simona Păduraru Simona LOCUL DESFĂŞURĂRII CA$ CA$ CA$ A5'$NAN CA$ CA$ CA$ CA$ CA$ >* .OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE "C. >bţinerea &roiectului de ?a&ort de audit intern a&robat de conducere "). Nransmiterea &roiectului de ?a&ort de audit intern la auditat şi solicitarea de răs&uns 1n "( *ile "A.inali*area ?a&ortului de audit intern . ..

!" 'ata: #.!& R%$&!% (( .*.i&( % ' %&'i": Auditarea sistemului financiar3contabil P )i. ?. .<GH." Nest ".%'% %&'i"%"1: !".("&$ ' %&'i" i(" )( PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCUL Mi. ". !" G(".!-i": Păduraru Simona@ $on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca Obiectivul :O0DU:+-+A A:<.SIF MOLDOVA S*A* C. !"" 3 #!.!C. !" +r.( Mi/% $% Su&ervi*or0 C) 8&$ . crt. >B$2CN2 A5'$NAB$82 Activitatea de &lată@1ncasare a datoriilor res&ectiv creanţelor Activitatea de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului N$P58 N2SNP?$$ Anali*a activităţii de 1ncasare@&lată a datoriilor res&ectiv creanţeşor Anali*a activităţii de stabilire şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate statului 8ocul 'C 'C 'urata <h= 9 ) +r."".(% I.-7%)"i.#. lista verificare 8J " 8J " Auditori Păduraru Simona Păduraru Simona Auditori interni0 P1'&)%)& Si-.A-+ +r.0A0:." 'ata: #.!"."".. . test Nest ".

= 3 Convenirea asu&ra unor as&ecte &rocedurale0 res&ectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare 1n cursul derulării misiunii de audit0 informarea sistematică asu&ra constatărilor efectuate ş."% 7%)"i!i7%(8i$.SIF MOLDOVA S*A* C.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.!"."". Auditori interni0 Auditaţi0 . 4n acelaşi tim&0 a fost cerută &ărerea auditaţilor cu &rivire la acest obiectiv0 unde s3au făcut remarci că acesta 1n general re&re*intă *ona cu riscB 3 Pre*entarea 7rogra%ului intervenţiei la faţa locului0 res&ectiv modul de abordare &e teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate0 du&ă anali*a de risc efectuată.)%-% 9 'i(8 i 4n cadrul şedinţei de deschidere s3a &rocedat la: 3 Pre*entarea echi&ei de auditori care urmea*ă să efectue*e misiunea de audit internB 3 Pre*entarea şi discutarea obiectivului general al auditului intern cu &rivire la :onducerea activităţii financiare0 semnificaţia acestuia.-7%)"i. 3 Stabilirea =edinţei de #nc8idere0 inclusiv a &artici&anţilor la aceastaB 3 Stabilirea modalităţii de redactare a ?a&ortului de audit intern <c6nd0 cum şi cui va fi distribuit=.( EF-%i$ S -(1"&)% 'ata: #. !""3#!. 3 2x&licarea modului cum vor fi discutate şi anali*ate recomandările formulate0 ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate0 inclusiv 7lanul de acţiune reali*at de entitatea auditată şi :alendarul i%ple%entării acestora0 cu termene şi &ersoane res&onsabile.%'% %&'i"%"1: !". 3 Stabilirea &ersoanelor &e care auditorii interni le &ot contacta 1n vederea colectării informaţiilor0 efectuării de teste şi asu&ra modului de obţinere a interviurilor. !" 'ata: #.!-i":Păduraru Simona@$on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca A* Li.a.."". 'e asemenea0 a fost stabilit &rogramul 1nt6lnirilor şi tim&ul necesar &entru reali*area acestor &roceduriB 3 Stabilirea condiţiilor minime &e care auditatul trebuie să le asigure 1n vederea reali*ării misiunii de audit <s&aţiu de lucru0 calculatoare0 &osibilitate de editare etc.$ Creţulescu ?aluca Păduraru Simona $on -ihaela -arinescu $on -anolescu +icolae F&(!8i% 'irector Auditor intern Auditor intern 'irector Consilier Di) !8i%A S )#i!i&$ CA$ CA$ CA$ 'C 'C N)* " $ 4.): N&.!C. !" B* S" (. !" G(".("&$ ' %&'i" i(" )( MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Mi.

. ?.i tenţei re pon abilităţilor pe fa"e de #ntoc%ire$ avi"are$ aprobare !i pe nivele de e. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 DA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 NU 3 3 OBS* .LISTA DE VERIFICARE NR* 2 Obiectivul :O0DU:+-+A A:<.ecuţie • Aplicarea principiului dublei e%nături • Aprobarea de către per oanele co%petente • A igurarea prelucrării datelor #n i te% infor%ati"at • Eodalitatea ar8ivarii docu%entelor • +.*.A-+ N)* !)"* 2*2* ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • *erificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru pecifice 3 examinarea listei activităţilor &entru reali*area obiectivului 3 identificarea activităţilor care nu au la ba*ă &roceduri de lucru 3 garantarea cu&rinderii 1n &rocedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ0 a&licabile fiecărei activităţi 3 examinarea modelelor de formulare s&ecifice 3 examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de com&letare a formularelor 3 existenţa exem&lelor 1n acest sens 3 examinarea sistemului de ra&ortare al activităţii • :onfir%area e.i tenţa co%ponentei de actuali"are a procedurilor de lucru • :o%pararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fi!ele po turilor • *erificarea cunoa!terii procedurilor de către per oanele cu re pon abilităţi #n reali"area activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către per onalul care le utili"ea"ă> 3 a&ar disfuncţionalităţi 1n tim&ul a&licării &ractice a &rocedurilorF 3 aveţi &ro&uneri de &erfecţionare a &rocedurilorF (.<GH.i tenţei activităţilor de control intern in punctele c8eie ale procedurii de lucru • Ur%ărirea e.0A0:.

urmărirea concordanţei 1ntre instrumentele de &lată utili*ate cu cele &revă*ute 1n contracte@anga/amente0 d.(% X X TEST ()* 2*=*2* Li. com&ararea sumelor re&re*ent6nd contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de 7oma/ datorate de asiguraţi0 ra&ortate cu cele din evidenţa financiar3contabilăB e. com&ararea sumelor re&re*ent6nd contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi0 ra&ortate cu cele din evidenţa financiar3contabilăB d. com&ararea sumelor re&re*ent6nd im&o*itul &e venitul din salarii ra&ortate cu cele din evidenţa financiar3contabilăB c.("). com&ararea sumelor re&re*ent6nd contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi0 ra&ortate cu cele din evidenţa financiar3contabilăB f.("). urmărirea organi*ării evidenţei obligaţiilor de &lată &e scadenţe &otrivit contractelorB b. 'ata: C. examinarea modului de calcul şi ra&ortare a im&o*itelor şi taxelor datorate bugetului local.$ ()*2*3*2* FIAP ()* 2*3*2* X X X F F F F Su&ervi*or0 C) 8&$ . examinarea calculului sumelor re&re*ent6nd im&o*itul &e venitul din salariiB b. anali*a 1nregistrărilor 1n contabilitate.$ ()* 2*=*2* FIAP ()* 2*=*2* X X X X X TEST ()* 2*3*2* F.%i ' $&!)& ()* 2*3*2* Li.!& R%$&!% () . examinarea sti&ulării instrumentelor de &lată care vor fi utili*ate 1n sco&ul achitării datoriilorB c.""."% ' !. examinarea modului de calcul a &enalităţilor stabilite &entru ne&lata la termen a datoriilor e.elor datorate statului a.N)* !)"* ACTIVITATEA DE AUDIT DA 3 NU 3 OBS* 3 &rocedurile de lucru sunt cores&un*ătoareF 2*=* Analiza activităţii de )ncasare*plată a datoriilor respectiv creanţelor a."1 ' !. 2*3* Analiza activităţii de sta!ilire 'i raportare a impozitelor 'i ta. !" Auditor intern0 P1'&)%)& Si-. urmărirea virării reţinerilor din salarii 1n cuantumul stabilit şi la termenele legaleB g.

).!(."". ur%ărirea concordanţei #ntre in tru%entele de plată utili"ate cu cele prevă"ute #n contracte/anga'a%ente$ d.a%inarea %odului de calcul a penalităţilor tabilite pentru neplata la ter%en a datoriilor e. ". !" P1'&)%)& Si-. :O0:4UJ.!& R%$&!% (A . ?edac Automobile S.+:<U4 <+9<U4U. • Nestarea a urmărit anali*a modului de organi*are a obligaţiilor de &lată &e scadenţe &otrivit contractelor0 &e ba*a elementelor stabilite 1n 4i ta de verificare nr.$AP3ul nr. am constatat următoarele: • 8a nivelul entităţii nu există organi*ată o evidenţă a &lăţilor &e scadenţe conform contractelor de achi*iţie &ublicăB • 2xistă contracte 1n care nu sunt s&ecificate &enalităţile &entru neres&ectarea clau*elor contractuale0 res&ectiv contractele de achi*iţie &ublică nr. Nestarea s3a concreti*at 1n elaborarea 4i tei de control nr. !" 1ncheiat de entitate cu S.C. !""0 1ncheiat cu S. . 1 po"iţia nr. 1.) astfel: a.> 4n ba*a acestui test s3a elaborat .A.! . ")".+-+A <+9<U4U.".SIF MOLDOVA S*A* C. e. anali"a #nregi trărilor #n contabilitate.C -obila +ova S.1. şi nr.(% C) 8&$ . • 2şantionul va fi constituit din totalitatea &o&ulaţiei0 adică "!!K0 av6nd 1n vedere că aceasta re&re*intă un volum redus de documente. "#")A din !#.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.?.!C.*U4 <+9<U4U.8..!". !" O..: • Po&ulaţia &entru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achi*iţie &ublică0 1ncheiate de entitate0 1n sco&ul achi*iţiei de imobili*ări0 1n număr de ".%'% %&'i"%"1: !". 1. e. 'ata: Auditor intern0 Su&ervi*or0 C.("&$ ' %&'i" i(" )( TESTUL NR* 2*=*2* Mi.).: Conducerea activităţii financiare O..( din ! . ur%ărirea organi"ării evidenţei obligaţiilor de plată pe cadenţe potrivit contractelorI b.: Anali*a activităţii de 1ncasare@&lată a datoriilor res&ectiv creanţelor D+9:-.: 'in anali*a 4i tei de control nr.-7%)"i. :O09<A<G-.1 privind Organi"area evidenţei plăţilor pe cadenţe$ potrivit contractelor #nc8eiate. 1. !"" 3 #!.a%inarea tipulării in tru%entelor de plată care vor fi utili"ate #n copul ac8itării datoriilorI c.+:<.

15139 din )7.:.)211 #nc8eiat cu 9. :ontract nr.)211 #nc8eiat cu 9.A7 ?.A. 5 5.4.A7 ?. 7.: 7roco%puter 9. :ontract nr.A7 ?. A cen orul 9.A7 +.:.)211 #nc8eiat cu 9. 6AE 9.-. Ur%ărirea organi"ării evidenţei obligaţiilor de plată pe cadenţe potrivit contractelor ?.-.4. 3. Eobila 0ova 9. -elbo 9.-.A7 ?. +le%ente te tate 1.16115 din 61.26.:.4.17191 din 25.A7 ?.26.:.21.A.:.A7 A A A A A Anali"a #nregi trărilor #n contabilitate A A A A A A A .2). :ontract nr.<ec8no:o% erv 9. ).25.:. :ontract nr.)21) #nc8eiat cu 9.a%inarea tipulării in tru%entelor de plată care vor fi utili"ate #n copul ac8itării datoriilor A A A A A A A Ur%ărirea concordanţei #ntre in tru%entele de plată utili"ate cu cele prevă"ute #n contracte/anga'a%ente A A A A A A A +.21.1)115 din 15.a%inarea %odului de calcul a penalităţilor tabilite pentru neplata la ter%en a datoriilor A ?.13159 din 15.A :ontract nr.-.)21) #nc8eiat cu 9.4. KorL -o%(nia 9. crt. :ontract nr. 6.A7 ?.)21) #nc8eiat cu 9.16119 din 26.LISTA DE CONTROL NR* 2*=*2* &rivind Organi"area plăţilor pe cadenţe$ potrivit contractelor #nc8eiate +le%ente e!antionate 0r. :ontract nr.135)1 din )1.2).)211 #nc8eiat cu 9.

23.A7 ?. -edac Auto%obile 9. 16.A..:. :ontract nr.)21) #nc8eiat cu 9.A :ontract nr.A7 +.A7 ?.25.A.25.)21) 1ncheiat cu S.23. :ontract nr. 9i%ode 9.)21) 1ncheiat cu S. :ontract nr.91377 din )7.A7 ?.)21) #nc8eiat cu 9. A&rimad S..:. !" Ur%ărirea organi"ării evidenţei obligaţiilor de plată pe cadenţe potrivit contractelor ?.A7 A A A A A Anali"a #nregi trărilor #n contabilitate A A A A A A A Auditor intern P1'&)%)& Si-. 1).)21) #nc8eiat cu 9."". 12.:.)21) #nc8eiat cu 9.+le%ente e!antionate 0r.?.(% 4n &re*enţa0 M%)i( . 7rocon ulting 9.19132 din )7.)21) #nc8eiat cu 9.C.A :ontract nr.A7 ?.( 'e&artamentul contabilitate C" . :ontract nr.8. Eedia <e8nic 9. 9. :ontract nr.11175 din 2).A7 ?.C.a%inarea tipulării in tru%entelor de plată care vor fi utili"ate #n copul ac8itării datoriilor A A A A A A A Ur%ărirea concordanţei #ntre in tru%entele de plată utili"ate cu cele prevă"ute #n contracte/anga'a%ente A A A A A A A +.19137 din )5. +le%ente te tate 1.23.25.19)21 din 11.62156 din 62.A. 15. Autote8nica 9.25. 'ata: C. 11.55131 din 2). 2lectrocom&rid S.a%inarea %odului de calcul a penalităţilor tabilite pentru neplata la ter%en a datoriilor A ?.:.!& I. crt.A.A7 ?.:.

-obila +ova S. . CAUZE R $nexistenţa &rocedurilor de lucru scrise şi formali*ateB R 8i&sa unor res&onsabilităţi clare0 stabilite &rin fişa &ostului0 referitoare la organi*area evidenţei obligaţiilor de &lată0 &e scadenţe0 1n conformitate cu contractele 1ncheiateB R 8i&sa unui &rogram de &regătire &rofesională organi*at la nivelul 'e&artamentului de Contabilitate.%'% %&'i"%"1: !". !"" 3 #!.-7%)"i. !" PROBLEMA +edesemnarea &ersoanelor res&onsabile cu urmărire o&erativă a furni*orilor.?.SIF MOLDOVA S*A* C.!C.!".C ?edac Automobile S. CONSECINŢE R 2xistă riscul a&ariţiei unor datorii viitoare re&re*ent6nd &enalităţi de 1nt6r*iere.ixarea unor atribuţii concrete0 coroborate cu &rocedurile şi fişa &ostului &entru &ersonalul im&licat 1n aceste activităţiB R ?eali*area unui &rogram de &regătire &rofesională &entru &ersonalul 'e&artamentului de ContabilitateB R 2fectuarea unei anali*e &e &erioada auditată a &lăţilor aferente contractelor 1ncheiate 1n sco&ul verificării efectuării &lăţilor scadente din contracteB R Anali*a tuturor contractelor comerciale 1ncheiate de entitate 1n &erioada auditată0 1n sco&ul identificării contractelor 1ncheiate fără res&ectarea cadrului normativ şi com&letarea acestor contracte cu elemente obligatorii0 care au fost omise.("&$ ' %&'i" i(" )( FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR* 2*=*2* Mi. CONSTATARE R 2chi&a de auditori interni a constatat că entitatea nu are organi*ată evidenţa &lăţilor &e scadenţe conform contractelor 1ncheiate. 4n aceste condiţii0 entitatea nu a organi*at evidenţa datoriilor 1n conformitate cu 4egea nr. R Auditorii interni au constatat inexistenţa clau*elor referitoare la &enalităţile de 1nt6r*iere datorate de &ărţi0 1n contractele de achi*iţie &ublică 1ncheiate cu S. R 2fectuarea unor &lăţi la date care nu sunt 1n conformitate cu contractele de achi*iţiiB R 'e asemenea0 li&sa unor &reocu&ări 1n acest domeniu a condus la 1ntocmirea unor contracte de achi*iţie &ublică care nu sunt 1n conformitate cu reglementările legale 1n vigoare.C.i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.A. RECOMANDĂRI R 2laborarea şi formali*area unui sistem de &roceduri de lucru &rivind obligaţiile de &lată către creditorii entităţiiB R Stabilirea unui res&onsabil cu elaborarea şi actuali*area acestor &roceduriB R .8.. şi cu S. 539/)22) privind unele %ă uri pentru #ntărirea di ciplinei contractuale.

(% Su&ervi*or0 Pentru conformitate0 C) 8&$ .'ata: C.!& R%$&!% C# . !" Auditor intern0 P1'&)%)& Si-."".

%'% %&'i"%"1: !". Constatarea • • 8a nivelul 'C sistemul de control este 1n subordinea conducătorului acestei structuri 8a nivelul 'C activităţile de control intern nu sunt formali*ate sub forma unor &roceduri scrise detaliate.SIF MOLDOVA S*A* C.( Mi/% $% 'ata: ). nr. • .!-i": Păduraru Simona @ $on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca O!.3ul Serviciului E..istă Da /u O . ".!". • O O C9 .işa &ostului .Contracte comerciale O #."". !" G(".?>. !" 'ata: ).("&$ ' %&'i" i(" )( NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU Mi.!C..i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i.>rdinele de &lată . >rdinele de &lată utili*ate de entitate &entru achitarea datoriilor către terţi nu conţin date ex&licite referitoare la documentele /ustificative care au generat aceste obligaţii +eres&ectarea cadrului normativ &rivind evidenţa datoriilor Auditori interni0 P1'&)%)& Si-.(% I."". !" Document <ustificativ . !""3#!.işele &osturilor .-7%)"i.

SIF MOLDOVA S*A* C,-7%)"i- ("&$ ' %&'i" i(" )(

MINUTA ŞEDINŢEI DE GNCHIDERE
A* M (8i&(i . ( )%$ : Mi;i&( % ' %&'i": Activitatea financiar3contabilă P )i,%'% %&'i"%"1: !".!". !"" 3 #!.!C. !" G(",!-i": Păduraru Simona @ $on -ihaela A#i0%": Creţulescu ?aluca 7ista participanţilor: N&- $ Creţulescu ?aluca Păduraru Simona $on -ihaela -arinescu $on -anolescu +icolae B. Concluzii: • 4n cadrul şedinţei au fost &re*entate obiectivele auditate şi constatările &entru fiecare obiect auditat. 'e asemenea0 au fost discutate constatările0 au fost anali*ate cau*ele care au contribuit la reali*area disfuncţionalităţilor0 eventualelor consecinţe0 şi au fost comentate recomandările care urmea*ă a fi im&lementate &entru eliminarea acestora. • • • 4n cadrul =edinţei de #nc8idere structura auditata şi3a 1nsuşit 1n totalitate constatarile şi G( !,(; !i(81, proiectul 1aportului de audit intern ' #i( 1aport de audit intern F&(!8i% 'irector Auditor intern Auditor intern 'irector general Consilier Di) !8i%A S )#i!i&$ CA$ CA$ CA$ 'C 'C N)* " $ 4,( EF-%i$ S -(1"&)%

'ata: C."". !" 'ata: C."". !"

recomandările formulate de echi&a de auditori. final: !%) #% 4i 7) .1"i" 7 (")& %7),b%) 9i 'i4&0%) ;")&!"&)ii %&'i"%" * Structura auditată se anga/ea*ă să com&lete*e 7lanul de acţiune !i :alendarul

i%ple%entării reco%andărilor0 cu termenele de reali*are şi &ersoanele res&onsabile cu im&lementarea acestora0 &e care le vor discuta cu echi&a de auditori interni. N,"1: Datorită acceptării integrale a con tatărilor !i reco%andărilor for%ulate de ec8ipa de auditori interni$ 1euniunea de conciliere nu e va %ai organi"a.

C(

SIF MOLDOVA S*A* C,-7%)"i- ("&$ ' %&'i" i(" )(

PLANUL DE ACŢIUNE ŞI CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR
OBIECTE AUDITABILE A!"i#i"%" % ' 7$%"1A5(!%;%) % '%",)ii$,) ) ;7 !"i# !) %(8 $,)

RECOMANDĂRI

ACŢIUNI A MĂSURI

TERMENE

RESPONSABILI

Obi !"i#&$: C,('&! ) % %!"i#i"18ii 4i(%(!i%) ". 2laborarea şi formali*area unui sistem de 2laborarea &rocedurilor &rivind activitatea de &lată@1ncasare a datoriilor res&ectiv &roceduri de lucru &rivind obligaţiile de &lată creanţelor către creditorii entităţii . Stabilirea unui res&onsabil cu elaborarea şi Stabilirea res&onsabilului cu elaborarea şi actuali*area &rocedurilor actuali*area acestor &roceduri #. ,ixarea unor atribuţii concrete0 coroborate cu Actuali*area ?>,3ului cu fişele &osturilor &rocedurile şi fişa &ostului &entru &ersonalul im&licat 1n aceste activităţi 9. ?eali*area unui &rogram de &regătire 2laborarea unui &rogram de &regătire &rofesională 1n conformitate cu &olitica &rofesională &entru &ersonalul 'C entităţii

#".!#. !"# ).! . !"# #".!". !"# ).! . !"#

-anagementul de linie ?es&onsabil &rocedură -anagementul de linie 'irector 'C 7ef serviciu ?5

OBIECTE AUDITABILE

RECOMANDĂRI (. 2fectuarea unei anali*e &e &erioada auditată a &lăţilor aferente contractelor 1ncheiate 1n sco&ul verificării efectuării &lăţilor scadente din contracte C. Anali*a tuturor contractelor comerciale 1ncheiate de entitate 1n &erioada auditată0 1n sco&ul identificării contractelor 1ncheiate fără res&ectarea cadrului normativ şi com&letarea acestor contracte cu elemente obligatorii0 care au fost omise

ACŢIUNI A MĂSURI Stabilirea &rin deci*ie a echi&ei de efectuare a anali*eiB Anali*a &ro&riu3*isă Pre*entarea conclu*iilor Stabilirea &rin deci*ie a echi&ei de efectuare a anali*eiB Anali*a &ro&riu3*isă Pre*entarea conclu*iilor

TERMENE "9." . !" ).! . !"# ).! . !"# "9." . !" ).! . !"# ).! . !"#

RESPONSABILI 'irector 'C 7ef echi&ă 7ef echi&ă 'irector 'C 7ef echi&ă 7ef echi&ă

'irector 'e&artament contabilitate0 M%)i( ;!& I,(

C.

SIF MOLDOVA S*A* COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN RAPORT DE AUDIT INTERN -$S$5+2A '2 A5'$N $+N2?+ AC-./A/C.-A-EA 5.A10CO/-AB.2.73 BUCUREŞTI =B2= .

CA .

i&(ii ' %&'i": !(. !" 3"9. !""3#!.%$ %$ %!8i&(ii ' %&'i"%) $F% ) 7) 0 ("%": .? nr." .SIF MOLDOVA S*A* C. :onducerea activităţii financiare Ti7&$ ' %&'i"%) F audit de conformitate@regularitate.e.!".asigurarea res&ectării &rinci&iilor generale ale contabilităţiiB .punerea de acord: &entru reali*area &rocesului de &otrivire a doua categorii diferite de 1nregistrăriB . Obi !"i#&$ %!8i&(ii ' %&'i"%) a urmărit: 1. &entru a&robarea normelor de audit intern D&)%"% -i."".asigurarea res&ectării reglementărilor contabile 1n conformitate cu directivele euro&ene.co%paraţia: &entru confirmarea identităţii unor informaţii0 du&ă obţinerea lor din două sau mai multe surse diferiteB . )#i!i& ()* 2= 'i( B2*22*=B2= C%')&$ $ . !" .!C.Planul de audit intern &e anul !" 0 a&robat de conducerea entităţiiB .8egea contabilitatii nr ) @"AA"0 re&ublicataB .asigurarea res&ectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de &asivB . #"@"AA! re&ublicata si modificata &rivind societatile comercialeB .Motăr6rea CA.8egea nr. P )i. !" S!. T /(i!i$ ' %&'i" i(" )( &"i$i0%" : • verificarea se reali*ea*ă 1n vederea asigurării validităţii0 realităţii şi acurateţei 1nregistrărilor 1n contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele 1n vigoare0 &recum şi a eficacităţii controlului intern &rin următoarele te8nici de verificare> .a%inarea: &entru detectarea erorilor şi@sau iregularităţilorB .asigurarea com&letitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitateB .i&( % .("&$ ' %&'i" i(" )( RAPORT DE AUDIT INTERN I* INTRODUCERE E!/i7% ' %&'i"%) a fost constituită din: 3Paduraru Simona0 auditor intern0 coordonator al misiunii 3$on -ihaela0 auditor intern Mi. )) din "A a&rilie !!.recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematiceB .! .-7%)"i.%'% %&'i"%"1: !".asigurarea a&licării corecte a normelor metodologice &rivind elaborarea bilanţului contabilB .F% 4 !"&%" 5( b%0% O)'i(&$&i ' .7&$ %!8i&(ii ' %&'i"%) constă 1n: .

(" $ $%b.&(": .)%" 7 "i-7&$ %&'i"1)ii %!"i#i"18ii." .(" $ D%-i(%" 5( !%')&$ D 7%)"%.(" $ ' %&'i" i(" )( care s3au utili*at: • C+estionarul de luare la cuno'tinţă 0 C7C: &entru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio3economic0 organi*are internă0 funcţionarea entităţii@structurii auditateB • C+estionarul de control intern 0 CC.tabelele &unctelor tari şi slabeB .statele de salariiB .anali*a riscurilorB . A$" " /(i!i ' %&'i": • o!servarea fizică: 1n vederea formării unei &ăreri &ro&rii &rivind modul de 1ntocmire şi emitere a documentelorB • interviul: note de relaţii: se reali*ea*ă de către auditorii interni &rin intervievarea &ersoanelor auditate0 im&licate şi interesate şi informaţiile &rimite0 care trebuie să fie susţinute de documente. Cu&rinde un set de o&eraţii ce trebuie &arcurse de auditor &entru a anali*a activităţile de control intern 1ncor&orate 1n &roceduri0 existenţa res&onsabilităţilor &entru efectuarea acestora şi &ermite stabilirea testelor de conformitate atunci c6nd sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi.!&.anga/amentele bugetare legaleB .tematica 1n detaliu a misiunii de auditB .- confir%area: &entru solicitarea informaţiilor din mai multe surse inde&endente cu sco&ul validării acestoraB garantarea> &entru verificarea realităţii tran*acţiilor 1nregistrate &ornind de la examinarea 1nregistrărilor s&re documentele /ustificativeB ur%ărirea: &entru verificarea &rocedurilor de la documentele /ustificative s&re articolul 1nregistrat 1n vederea stabilirii realităţii 1nregistrării 1n totalitate a tran*acţiilor. Pentru eventualele ex&licaţii su&limentare se solicită note re relaţii scrise.situaţiile financiare anualeB D. D.registrele de contabilitateB .("%bi$i"%" D DC &rivind activitatea financiar3contabilă au vi*at documentaţia aferentă &erioadei auditate0 res&ectiv: .("&$&i ' C.: orientea*ă auditorii interni 1n activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cau*elor reale ale acestoraB • 7istă de verificare 0 72: utili*ată &entru stabilirea condiţiilor de regularitate &e care trebuie să le 1nde&linească fiecare domeniu auditabil. • analiza: constă 1n descom&unerea unei entităţi 1n elemente0 care &ot fi i*olate0 identificate0 cuantificate şi măsurate distinct. 5( 7)i(!i7%$ .documentele /ustificative care stau la ba*a 1nregistrărilor o&eraţiilor 1n contabilitateB .balanţele de verificare 1ntocmite &eriodicB .")&. I(.!&.declaraţiile de im&unere de&use de entitate la organele abilitate0 .&rogramul de audit internB .

$AP3urile şi .organi*area arhivării documentelor.conducerea activităţii financiareB .organi*area şi efectuarea controlului financiar &reventivB .C?$3uriB ra&ortul &reliminar de audit internB minutele şedinţelor de deschidere0 de 1nchidere şi de conciliereB ra&ortul final de audit internB &lanul de acţiune şi calendarul de im&lementare a recomandărilorB fişa de urmărire a im&lementărilor recomandărilor.C?$3urile 1ntocmite 1n +tapa .ntervenţiei la faţa locului$ 1n vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care &ot să a&ară 1n &erioada imediat următoare0 urmare a acestor constatări.fiabilitatea sistemului informaticB . II* CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI 4n acest ca&itol0 &re*entăm &rinci&alele constatări ale echi&ei de auditori interni0 cau*ele0 consecinţele şi recomandările formulate0 obţinute 1n urma testărilor efectuate şi concreti*ate 1n .organi*area sistemului de ra&ortareB .organi*area registrelor de contabilitateB . O). .('&! ) % %!"i#i"18ii 4i(%(!i%) .elaborarea bilanţului contabilB . II* 2* C.elaborarea contului de execuţie bugetarăB .%(i0%) % Departamentului de Conta!ilitate : 'e&artamentul a funcţionat 1n &erioada su&usă auditării cu un număr de # salariaţi0 din care # au re&re*entat &osturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi ?egulamentului de organi*are şi funcţionare.- &rogramul intervenţiei la faţa loculuiB liste de verificare structurate &e obiectiveB foi de lucru &entru stabilirea eşantioanelorB chestionare de control internB testeB liste de controlB fişe de identificare şi anali*ă a &rinci&alelor &robleme constatate 3 . Pentru toţi salariaţii există fişe ale &osturilor &rin care s3au stabilit atribuţiile de serviciu0 relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele &ersoane@com&artimente. Princi&alele activităţi desfăşurate 1n cadrul 'C sunt următoarele: .conducerea contabilităţiiB .$AP3uriB formulare de constatare şi ra&ortare a iregularităţilor 3 . 'e asemenea0 vom &re*enta şi comenta &osibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de de*voltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate0 cu sco&ul facilitării atingerii obiectivelor &restabilite de managementul general.

C.?. II. • 4n aceste condiţii0 entitatea nu a organi*at evidenţa datoriilor 1n conformitate cu 4egea nr.8.". 539/)22) privind unele %ă uri pentru #ntărirea di ciplinei contractuale.) Nestarea &e teren de către echi&a de auditori a activităţii de &lată a furni*orilor a condus la constatarea unor disfuncţiuni &re*entate 1n continuare.%) % '%". 0ede e%narea per oanelor re pon abile cu ur%ărire operativă a furni"orilor pentru care &a elaborat ?. -obila +ova S.C.)ii$. • Auditorii interni au constatat inexistenţa clau*elor referitoare la &enalităţile de 1nt6r*iere datorate de &ărţi0 1n contractele de achi*iţie &ublică 1ncheiate cu S.-%('1)i: • 2laborarea şi formali*area unui sistem de &roceduri de lucru &rivind obligaţiile de &lată către creditorii entităţiiB • Stabilirea unui res&onsabil cu elaborarea şi actuali*area acestor &roceduriB ."%"%) : • 2chi&a de auditori interni a constatat că entitatea nu are organi*ată evidenţa &lăţilor &e scadenţe conform contractelor 1ncheiate.1.2*2* A!"i#i"%" % ' 7$%"1A5(!%.A. !i(8 : • 2xistă riscul a&ariţiei unor datorii viitoare re&re*ent6nd &enalităţi de 1nt6r*iere.A7&ul. R !.1 C. C%&0 : • $nexistenţa &rocedurilor de lucru scrise şi formali*ateB • 8i&sa unor res&onsabilităţi clare0 stabilite &rin fişa &ostului0 referitoare la organi*area evidenţei obligaţiilor de &lată0 &e scadenţe0 1n conformitate cu contractele 1ncheiateB • 8i&sa unui &rogram de &regătire &rofesională organi*at la nivelul 'e&artamentului de Contabilitate. • 2fectuarea unor &lăţi la date care nu sunt 1n conformitate cu contractele de achi*iţiiB • 8i&sa unor &reocu&ări 1n acest domeniu a condus la 1ntocmirea unor contracte de achi*iţie &ublică care nu sunt 1n conformitate cu reglementările legale 1n vigoare.". $$. nr.C ?edac Automobile S.# .'in evaluările efectuate de echi&a de auditori interni a re*ultat că sistemul de control al activităţii de &lată şi 1ncasare este organi*at şi funcţionea*ă.(. ".7 !"i# !) %(8 $.(. şi cu S.) ) .).

).) şi să ra&orte*e &eriodic echi&ei de auditori stadiul im&lementării acestora. #.ixarea unor atribuţii concrete0 coroborate cu &rocedurile şi fişa &ostului &entru &ersonalul im&licat 1n aceste activităţiB • ?eali*area unui &rogram de &regătire &rofesională &entru &ersonalul 'e&artamentul de ContabilitateB • 2fectuarea unei anali*e &e &erioada auditată a &lăţilor aferente contractelor 1ncheiate 1n sco&ul verificării efectuării &lăţilor scadente din contracteB • Anali*a tuturor contractelor comerciale 1ncheiate de entitate 1n &erioada auditată0 1n sco&ul identificării contractelor 1ncheiate fără res&ectarea cadrului normativ şi com&letarea acestor contracte cu elemente obligatorii0 care au fost omise. . <oate con tatările efectuate au la ba"ă probe de audit reali"ate prin te te$ foi de lucru$ interviuri$ li te de control$ note de relaţii i #n ur%a anali"ei !i interpretării ace tora &au elaborat ?.&uri care au condu la reco%andările !i conclu"iile cuprin e #n 1aportul de audit intern. (. A. APRECIERE FUNCŢIONAL DE GMBUNĂTĂŢIT O O O O O O O O O . 2chi&a de auditori interni0 &e ba*a anali*elor şi evaluărilor efectuate a&recia*ă A!"i#i"%" % 4i(%(!i%)F!..iabilitatea sistemului informatic financiar3 contabil >rgani*area şi efectuarea arhivării documentelor financiar3contabile ..("1)ii ) !. conform grilei &re*entate 1n continuare. Structura auditată are obligaţia să 1ntocmească P). .-%('1)i$.A7&uri !i ?:-. III* CONCLUZII 7re"entul proiect de -aport de audit intern a fo t #ntoc%it #n ba"a -ematicii in detaliu a misiunii de audit !i a #rogramului intervenţiei la faţa locului$ a con tatărilor efectuate #n etapa de colectării !i prelucrării infor%aţiilor !i #n ti%pul intervenţiei la fata locului. 9. C. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare 2laborarea bilanţului contabil 2laborarea contului de execuţie bugetară >rgani*area sistemului de ra&ortare a datelor financiar contabile către management >rgani*area şi efectuarea controlului financiar &reventiv .)%-&$ ' %!8i&( 9i C%$ ('%)&$ i-7$ .("%bi$1. N)* !)"* ".• .9 CRITIC OBIECTIVUL >rgani*area registrelor de contabilitate.

)21) Auditorii$ Păduraru Simona0 $on -ihaela 9upervi"or$ Creţulescu ?aluca /otă: 7reci"ă% că #n practica$ 1aportul de audit intern e te e%nat pe fiecare pagina de ec8ipa de auditori interni$ iar pe ulti%a pagină$ at(t de auditorii interni$ c(t !i de upervi"orul %i iunii.("%bi$1 se 1nscriu 1n &arametrii normali &entru această &erioadă de im&lementare a funcţiei de audit intern 1n entităţile &ublice. 'e asemenea0 considerăm că re*ultatele evaluării auditorilor interni &rivind A!"i#i"%" % 4i(%(!i%)F!.1). Data> 25.2valuarea are la ba*ă discuţiile care au avut loc0 cu &rivire la recomandările auditorilor interni0 1n şedinţele de 1nchidere şi conciliere al misiunii de audit intern0 a&reciate de către &artici&anţi0 ca fiind realiste şi &osibil de im&lementat 1n &ractică.( . Structura auditată are obligaţia să res&ecte 7rogra%ul de acţiune şi :alendarul de i%ple%entare a reco%andărilor0 cu sco&ul im&lementării recomandărilor la termenele stabilite şi să ra&orte*e echi&ei de auditori interni0 &eriodic0 stadiul im&lementării acestora. .

("&$ ' %&'i" i(" )( FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR .SIF MOLDOVA S*A* C.-7%)"i.

('&! ) % %!"i#i"18ii 4i(%(!i%) 2laborarea şi formali*area unui sistem de &roceduri de lucru &rivind O obligaţiile de &lată către creditorii entităţii Stabilirea unui res&onsabil cu elaborarea şi actuali*area acestor &roceduri O . Ghiţă0 Auditul intern0 2ditura 2conomică0 Bucureşti0 !!AB 9.A10CO/-A P%)8i%$ R !.. Ghiţă0 2./A/C.("%" Obi !"i#&$: C.2.) 5( 'i"&)i ". -anta0 '.-%('%) % I-7$ . . -.N)* !)"* ".niţiere #n auditul ituaţiilor financiare ale unei entităţi$ 2d. Joinea0 Guvernanţa corporativă !i auditul . G. DAPI -isiunea de audit &ublic intern: DIRECŢIA DE BUGET ŞI CONTABILITATE INTERNĂ AC-.)%4i C1)8i 9i $&!)1)i ' %&". C2CCA?0 Bucureşti0 !!(B C.ntern0 2d.")& 1. Gheorghe Sandu0 Auditul intern$ 2ditura Cartea Studenţească0 Bucureşti0 !""B #. 5niversitaria0 Craiova0 !!AB (. C.("%" N i-7$ i-7$ .ntroduceţi data planificată pentru i%ple%entare #n -aportul de audit !i data i%ple%entării 'e&artamentul ENTITATEA PUBLICĂ 'ata şi semnătur %arine 'ata şi semnătura P1'&)%)& Si-. Suciu0 . Stoian0 Audit intern !i guvernanţă corporativă0 2ditura 5niversitară0 Bucureşti0 !""B . #. . . 9. *erificaţi coloana core pun"ătoare> i%ple%entat$ parţial i%ple%entat$ nei%ple%entat 6.")&!8i&(i E("i"%" %A. -.. Noma0 . (. .a"ele auditului financiar$ 2ditura 'areco0 Bucureşti !!#B .ixarea unor atribuţii concrete0 coroborate cu &rocedurile şi fişa &ostului O &entru &ersonalul im&licat 1n aceste activităţi ?eali*area unui &rogram de &regătire &rofesională &entru &ersonalul 'BC$ O 2fectuarea unei anali*e &e &erioada auditată a &lăţilor aferente contractelor O 1ncheiate 1n sco&ul verificării efectuării &lăţilor scadente din contracte Anali*a tuturor contractelor comerciale 1ncheiate de entitate 1n &erioada auditată0 1n sco&ul identificării contractelor 1ncheiate fără res&ectarea O cadrului normativ şi com&letarea acestor contracte cu elemente obligatorii0 care au fost omise I(.-A-EA 5. -.. -orariu Ana0 Gh.ntroduceţi reco%andările de audit după cu% unt pre"entate #n raportul de audit ). Bib$i. Ghiţă0 A. Gheorghe Sandu0 .

aair. republicată în Monitorul Oficial nr. )5)/)225 pentru aprobarea :odului privind conduita etică a auditorului intern0 &ublicat 1n -onitorul >ficial al ?om6niei nr.inanciari din ?om6nia0 EEE.ro ".29.)22) şi Ordonanţa Guvernului nr.0. -egula%entul :.200".&). republicată.08. Ordinul %ini trului finanţelor publice nr. publicată în Monitorul Oficial. nr.)22)B "9."!. !!!B " . 598 din 22.B A. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/)225 pentru %odificarea !i co%pletarea regle%entărilor privind auditul intern0 &ublicată 1n -onitorul >ficial al ?om6niei nr. "C. 1)37 din )1. 75/1999 privind activitatea de audit financiar .. ))@"A a&rilie !!. Codul etic al $$A0 EEE.cafr. " ) din " februarie !!9B "#. 11 din 19 aprilie )227 pentru aprobarea nor%elor de audit intern 0 &ublicată 1n -onitorul >ficial din " iunie !!. Crăciun0 Auditul intern0 2d. 955 din 28 noiembrie 2006. modificată şi com&letată &rin 4egea nr. Standarde de audit intern !!(0 EEE. 066 din !. Partea I nr. A" din #" ianuarie !!9B "(..26.) . /otăr(rea 0r. republicată în Monitorul Oficial nr. republicata.$%8i ).i.)222 pentru aprobarea 0or%elor %ini%ale de audit intern0 &ublicat 1n -onitorul >ficial nr. Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările #i completările ulterioare $%ec&iunea a I'( A$" . a) "". 6)/)223 privind erviciile de inve tiţii financiare . 37/)9.cafr.*. şi a legii nr.200*. 26/1990 privind registrul comerţului. 4egea 61/1992 privind ocietăţile co%erciale . 551/)223 pentru %odificarea !i co%pletarea legii nr.ro ").. "!.21. 166/19. Ordinul %ini trului finanţelor nr. 4ege nr.E. 9)! din ! .ro . +ormele &rofesionale ale auditului intern a&robate0 &rin Motăr6rea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. 2conomică0 Bucureşti0 !!CB L .0 a Consiliului Camerei Auditorilor . 7t.

roI )2. N G8iduri practice ". U:AA7. EEE.aair.%finante.ro .ntern$ ===.nternaţionale pentru 7ractica 7rofe ională a Auditului .ro.2H* Standardele . MMM.sifm.A .