Subiectele pentru examenul DREPT PRIVAT ROMAN 1. Noţiunea dreptului privat roman. 1.1.

Descrieţi concepţiile romanilor privind definirea dreptului. 1.2. Comparaţi dreptul privat roman cu dreptul public roman. 1.3. Argumentaţi influenţa dreptului privat roman asupra dezvoltării sistemelor de drept ale ţărilor Europei continentale prin recepţionarea acestuia. 2. Sistemele de bază ale dreptului privat roman. 2.1. Definiţi sistemele de drept: ius civile, ius praetorium, ius gentium. 2.2. Comparaţi ius civile şi ius gentium. 2.3. Argumentaţi influenţa reciprocă dintre ius civile, ius praetorium şi ius gentium prin prisma perioadelor istorice de dezvoltare ale dreptului privat roman. 3. Izvoarele dreptului privat roman. 3.1. Enumeraţi izvoarele formale ale dreptului privat roman. 3.2. Comparaţi obiceiul şi legea ca izvoare ale dreptului privat roman. 3.3. Argumentaţi rolul edictelor pretoriene în dezvoltarea dreptului privat roman. 4. Jurisprudenţa – izvor al dreptului privat roman. 4.1. Descrieţi activităţile jurisconsulţilor romani. 4.2. Comparaţi concepţiile juridice ale reprezentanţilor şcolii sabiniene şi proculiene. 4.3. Argumentaţi specificul jurisprudenţei în dependenţă de perioada istorică de dezvoltare a dreptului privat roman. 5. Noţiunea de persoană şi capacitatea juridică a persoanei. 5.1. Expuneţi noţiunea şi conţinutul capacităţii juridice depline a persoanelor în dreptul privat roman. 5.2. Comparaţi capacitatea juridică deplină şi capacitatea juridică limitată a persoanelor. 5.3. Argumentaţi influenţa vîrstei asupra capacităţii de exerciţiu a persoanelor în dreptul privat roman. 6. Statutul juridic al cetăţenilor romani. 6.1. Caracterizaţi modurile de dobîndire a cetăţeniei romane. 6.2. Comparaţi statutul juridic al cetăţenilor romani cu cel al latinilor şi peregrinilor. 6.3. Speţă 7. Condiţia juridică a sclavilor. 7.1. Caracterizaţi izvoarele sclaviei. 7.2. Comparaţi statutul juridic al sclavilor cu cel al dezrobiţilor. 7.3. Argumentaţi evoluţia condiţiei juridice a sclavilor în istoria dreptului privat roman. 8. Familia romană. 8.1. Expuneţi trăsăturile caracteristice ale familiei romane. 8.2. Comparaţi rudenia agnată cu rudenia cognată. 8.3. Argumentaţi evoluţia relaţiilor dintre pater familias şi copiii săi la diferite perioade istorice de dezvoltare a dreptului privat roman. 9. Căsătoria în dreptul privat roman. 9.1. Caracterizaţi condiţiile de fond ale încheierii căsătoriei. 9.2. Comparaţi relaţiile nepatrimoniale între soţi în cadrul casătoriei cum manu şi sine manu. 9.3. Argumentaţi schimbarea regimului juridic al dos (zestrei) în căsătoria sine manu faţă de căsătoria cum manu.

10. Noţiunea şi clasificarea bunurilor. 10.1. Expuneţi esenţa clasificării bunurilor în: „bunuri principale” şi „bunuri accesorii”; „bunuri generice” şi „bunuri individual determinate”; „bunuri mobile” şi „buniri imobile”. 10.2. Comparaţi „res in commercium” şi „res extra commercium”. 10.3.Speță. 11. Dreptul de posesie. 11.1. Definiţi elementele posesiei. 11.2. Comparaţi interdictele retinendae possessionis causa şi recuperandae possessionis causa. 11.3. Argumentaţi gradul diferit de răspundere a posesorilor de bună şi de rea credinţă în cazul revendicării bunului. 12. Dreptul de proprietate. 12.1. Definiţi dreptul de proprietate în sens obiectiv şi subiectiv. 12.2. Comparaţi modurile de apărare a dreptului de proprietate. 12.3. Argumentaţi cauzele care au determinat apariţia şi evoluţia diferitor categorii de proprietate în istoria dreptului privat roman. 13. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate. 13.1. Caracterizaţi ocupatio, usucapio şi in iure cessio – ca moduri primare de dobîndire a dreptului de proprietate. 13.2. Comparaţi mancipaţiunea şi tradiţiunea ca moduri de dobîndire a dreptului de proprietate. 13.3. Speță. 14. Servituţiile prediale şi personale. 14.1. Caracterizaţi servituţiile prediale. 14.2. Comparaţi servituţiile prediale şi cele personale 14.3. Speță 15. Superficia şi emfiteoza. 15.1. Caracterizaţi superficia ca drept real asupra bunului altei persoane. 15.2. Determinaţi asemănările şi deosebirile dintre superficie şi emfiteoză. 15.3. Speță. 16. Noţiunea şi clasificarea obligaţiilor. 16.1. Caracterizaţi elementele obligaţiei. 16.2. Comparaţi obligaţiile civile şi cele naturale. 16.3. Argumentaţi specificul executării obligaţiilor solidare şi obligaţiilor pe cote-părţi. 17. Executarea şi stingerea obligaţiilor. 17.1 . Caracterizaţi condiţiile executării cuvenite a obligaţiilor. 17.2 . Comparaţi modurile voluntare cu cele involuntare de stingere a obligaţiilor. 17.3 Argumentaţi specificul executării obligaţiilor prin moduri voluntare şi moduri involuntare. 18. Noţiunea şi condiţiile de valabilitate ale contractelor. 18.1 . Caracterizaţi condiţiile de valabilitate ale contractului. 18.2 . Comparaţi viciile de consimţămînt la încheierea contractelor. 18.3 . Speță. 0