Menadzment u sportu

1. 2. NABROJ I OBJASNI OSNOVNE ELEMENTE SPORTA ? >Takmičenje >Postizanje maksimalnog sportskog rezultata >Intenzivno psihofizičko opterećenje KARAKTERISTIKE SPORTA ? >Takmičenje >Rezultat >Spe ijaliza ija >!tilitarnost >"ru#tveni karakter >Sportska aktivnost$ Svojevrsno ponasanje poje%ina a &ak ioni element' >Sportska %elatnost$ Pose(na i značajna kategorija osnovnih %elatnosti %ru#tva KLASIFIKACIJA SPORTOVA ? >Takmičarski sport &amaterski sport*neprofesionalni sport vrhunskih %ometa* profesionalni sport' >+kolski sport >Rekreativni sport >,ineziterapija o !mp!"s#a # as!$!#a%!"a >-tletski sportovi &.imnastički sportovi &/orilački sportovi &Sportske igre >0autički sportovi >1imski sportovi &,onjički sportovi &2az%uhoplovni sportovi '3iklični sportovi (TA JE SPORTSKA OR)ANI*ACIJA? S5 su institu ionalizovane kroz sportske klu(ove i oni su u%ru6enja li a koja su se organizovala ra%i fizičkog ve6(anja*treniranja I takmičenja kao zaje%ničkog ilja SPORTSKA OR)ANI*ACIJA KAO SISTEM? SO kao sistem ima svoju o%govarajuću organiza ijsku strukturu koja se o%nosi na fizičke elemente I informa ione veze I spoj ova %va %ela o%govoran je za njeno funk ionisanje I proizvo%i njeno pona#anje. (TA PO+RA*,MEVA F,NKCIONISANJE SPORTSKO) KL,BA KAO OPERATIVNO) SISTEMA? 9unk ionisanje klu(a kao operativnog sistema u realnom okru6enju pokreće pitanje njegove efikasnosti &maksimalni efekti uz minimalan utro#ak resursa' I efektivnosti &omogućavanje svrsisho%no kori#ćenja svih resursa koji su na raspolaganju njenom mena%6mentu' KOJE S, OSNOVNE F,NKCIJE SPORTSKO) KL,BA? >Sportska funk ija &sportsko$funk ionalni po%sistem; trening*takmičenje...' >Poslovna funk ija &poslovni po%sistem; marketing*finansije*ka%rovi...' (TA JE SPORTSKI MENA+-MENT? Sportski mena%6ment je pro es ra%ne aktivnosti koju poje%ina ostvaruje uz pomoć I sara%nju sa %rugim lju%ima*ra%i efektivnog ostvarenja organiza ionih iljeva*uz efikasno kori#ćenje ograničenih resursa u uslovima promenljivog okru6enja (TA JE OSNOVNI *A+ATAK I CILJ SPORTSKO) MENA+-MENTA ? Povećanja sportske pro%uktivnosti* uz uva6avanje svih humanihaspekata stvaranja novih lju%skih vre%nosti (TA OB,.VATA STR,KT,R, SPORTSKO) MENA+-MENTA ? >pre%vi?anje kretanja I ten%en ija sportskog razvoja >planiranje op#tih uslova za razvoj selektiranja I pripremanja sportista >organizovanje resursa* funk ija i pro esa >razvoj lju%skih resursa >o(ez(e?ivanje komunika ije i kor%ina ije svih %elova sistema organiza ije i okru6enja >kontrola funk ionisanja svih resursa organiza ijera%i ostvarivanja utvr?enih

).

4.

7.

8.

:.

<.

=.

1>.

on eptualne sposo(nosti >interpersonalne sposo(nosti >tehničke sposo(nosti &%o(ro poznavanje sportske %elatnosti I sposo(nost analitike' >kreativnost I o%lučnost >fleksi(ilnost >ini ijativnost >lična organizovanost >pre%uzemljivost >sno#enje rizika (TA OB. 12. 1=.J. SPORT. 1<.ontrolisanje (TA S. >Svaki tim ima svoj i%entitet koji ga razlikuje o% %rugih timova >Tim kao 3elina tre(a %a ima je%an primaran ilj >Struktura tima tre(a %a je fleksi(ilna*#to znači %a se u mena%6erski tim mogu uključivati I poje%ini članovi tima prema zahtevima o%re?enog pro(lema ili situa ije >.iljeva 11. SPORT.? 1). 1:. .LO)A0 .a%rovanje >Rukovo?enje >. NEOP.VATA POJAM 6TIM7 .? .. SPORTSKO) MENA+-MENT. NABROJ OSNOVNE F.? &Na"1!2! n!1o3top menad4er! &imaju ulogu planiranja*ka%rovske politike i kontrole i i moraju %a pose%uju najvi#a kon eptualna znanja >Sredn"! n!1o3$un#%!ona n! menad4er! &(avi se najvećim %elom organizovanjem i rukovo?enjem I mora %a ima najvi#a tehnička znanja >N!4! menad4ers#! n!1o3operat!1n! menad4er! &operativni izvr#io i planova rukovo?enja %elom i organizovanja i kontrole*a moraju pose%ovati o%re?eni nivo tehničkih znanja i poznavanje me?ulju%skih o%nosa TIPOVI MENA+-ERA? >staro1reme2n! M &njihove zasluge su neosporne ali postaju kočničari sportskog prosperiteta' >sun%o#ret M&nisu samostalni I nemaju visoke sposo(nosti već se okreću kako vetar %uva' >m ade a"#u e &me%6u njima je %osta njih sa malim poznavanjem sportate realizuju i%eje %a je I u sportu sve nova ' >s!tne r!5e uglavnom su to samozvani MI netraju %ugo na sportskom prostoru ali mogu naneti mnogo #tete' KOJE SPOSOBNOSTI TREBA +A POSE+. MENA+-ERSKI.? Razvijanje sporta I očuvanje misije I %uha sporta >za%ovoljenje iljeva vi#estruke javnosti>razvoj kreativnosti>%e entraliza ija I %elegiranje autoriteta>integralna primena I razvoj svih funk ija mena%6menta>razvijanje sta(ilne pozi ije sportske organiza ije I njena konkurentnost OBJASNI PO+EL. SPORT.O+NE *A .NKCIJE SPORTSKO) MENA+-MENTA ? >Pre%vi?anje >Planiranje >5rganizovanje >.arakteristike grupe su %efinisane #irim organiza ionim sistemom*ali i karakteristikama sportske organiza ije >5%nos izme?u članova tima karakteri#e kooperativnost >Alanovi mena%6erskog tima moraju %a imaju o%re?ena znanja i sposo(nosti NABROJ OSOBINE KOJE S. MENA+-ERI? @ena%6eri su pokretači ak ija koje su usmerene u prav u ostvarivanja postavljenih iljeva. 17. SPORT. TIMOVA . 14. 5ve ak ije o(uhvataju sve lju%e u organiza iji tako %a mena%6eri pore% vizionarskog I strate#kog za%atka često imaju I ulogu praktičnog operativ a. 18. NIVOA /. SPORT. MENA+-ERI .SPE(AN RA+ MENA+-ERSKO) TIMA . NABROJ OSNOVNE KARAKTERISTIKE MENA+-ERSKI.? Tim je grupa čiji članovi imaju komplementarne ve#tine i okupljeni su oko zaje%ničke svrhe o%nosno ra%nih iljeva za čije ispunjenje su svi po%je%nako o%govorni. SA+R-AJ MENA+-ERSKO) POSLA .ontrola$članovi grupe o%re?uju nivoe o%govornosti i iljeve %elova tima >0agra?ivanje grupe uključuje unutra#nje spolja#nje i a%ministrativne vi%ove >.

NKCIJE . MENA+-ERSKE F.a%rovanje >Rukovo%jenje >. KOJE S. +EFINI(. 27.>I%entifika ija sa osnovnim za%atkom >5tvorenost komunika ije >Poverenje >!zajamna po%r#ka >!pravljanje in%ivi%ualnim različitostima >Selektivni ra% tima >5%govarajuće sposo(nosti članova tima >2o?stvo 2>. 24.! najsirem zna enju pojam pre%vi%janja nalazi se o enjivanje eksternih*o(jektivnih uslova poslovanja o%re%jene organiza ije u vremenski uokvirenom nastupaje em perio%u. . 2). KOJE S. (TA KARAKTERI(E PRE+VI:ANJE KAO *ASEBN.pre%vi%janje je kontinuiran pro ess*pre%vi%janje je kontinuirana aktivnost mena%zera*pre%vi%janje je interaktivna funk ija*pre%vi%janje je pose(na nau na %e iplina. .NKCIJ. OR)ANI*ACIJI? >moraju %a pred1!8a"u razvoj o%re?enog sporta* rezultata* konkuren ije >vr#e re%ovno p an!ran"e razvoja sportista* ekipe* elokupne %elatnosti sportske organiza ije >planovi mogu (iti realizovani samo ako je or9an!zo1an"e na potre(nom nivou >ru#o1ode najznačajnijim resursom sportistima i vr#e #adro1s#u po !t!#u na% njima >o(avljaju funk iju #ontro e koja je naročito izra6ena u trena6nom pro esu.NKCIJE @ena%zment funk ije se mogu %efinisati kao skup aktivnosti koje su neopho%ne za uspesno funk ionisanje je%ne organiza ione eline. SPORT.omplementarne ve#tine >1aje%nički ilj >Spe ifični iljevi >1aje%nički pristup >1aje%nička o%govornost 21. OSNOVNE KARAKTERISTIKE EFIKASNO) MENA+-ERSKO) TIMA >@ala veličina >. SPORT. PRE+POSTAVKE *A PRE+VI:ANJE . OSNOVNE MENA+-ERSKE F. 27. . (TA S. PO*ICIJ.? > Pre%vi%janje >Planiranje >5rganizovanje >. F.vantitivne &(azirane na matematičko statističkim mo%elima' B Ckstrapola ija tren%a B Regresiona analiza 22.? >Razvoju elokupnog sporta i sportske organiza ije u %rustvenoj elini &Razvoju konkretne sportske grane >Razvoju stru nih znanja i nau ne tehnologije >Razvoju konkurentske sposo(nosti u o%nosu na spoljno okruzenje 27. KOJE S. OBJASNI KARAKTERISTIKE TRENERA KOJE M. KOJE METO+E PRE+VI:ANJA PO*NAJE(? @e%ju poznatim meto%ama pre%vi%janja *koje izrazavaju njegovu kvalitativnu i kvantitivnu osnovu*iz%vajaju se. MENA+-ERSK.ontrola (TA JE PRE+VI:ANJE? Pre%vi%janje je pro ena (u%u ih %oga%jaja koji su zna ajni za razvoj sportske organiza ije.Pre%vi%janje kao funk ija mena%zmenta tre(a %a o(ez(e%i potporu organiza iji za pro enu verovatnosti %oga%jaja koji sle%i*te smanje rizik I neizvesnost koji %onosi nastupaju e vreme. SPORTSKO) MENA+-MENTA? Pre%vi%janje kao samostalnu funk iju sportskog menaz%menta karakterise.

= = S. >. !tvr%jivanje 2izije i @isije> Postavljanje iljeva> Iz(or i razvoj strategije> 9unk ionalno planiranje>5perativne mere>Sporovo%jenje i kontrola.valitativna &(azirana na mi#ljenju eksperata* stručnjaka I mena%6era' B @eto%aD"elfiD B /rejstorming meto%a B @eto%a s enarija B @o%el meto%a 2<.JE STRATE)IJSKE I OPERATIVNE PLANOVE? . >A= (TA RA*LIK. "emokrati nost %onosenja o%luka> "o(it o% planiranja>Pririotetnost> Realnost planiranjaECfikasnost planiranja> Integralnost planiranaj>@arketing planiranaj Faze p an!ran"a.<= OSNOVNA OBELE-JA PLANIRANJA .? Planiranje je je%na o% najvaznijih funk ija mena%zmenta u sportskoj organiza iji. SPORTSKOM MENA+-MENT.? 5snovna o(elezija koja %efinisu planiranje kao. SPORTSKOM MENA+-MENT.(TINA STRATE)IJSKO) PLANIRANJA? Sustina strategiskog planiranja je u sistematskoj i%entifika iji sansi I pretnji koje leze u (u%u nosti.Planiranje kao fun%ementalnim pro esom sportska organiza ija se orjenti#e ka (u%ućnosti*čiju osnovu čine. . KARAKTERISTIKE I FA*E PLANIRANJA . Operat!1no p an!ran"e je za%uzeno za realiza iju strategiskog planiranja I ono sa%r6i po%atke kako %a se u pro esu svako%nevnog poslovanja sportske organiza ije realizuje strate#ki plan. >>= S.analitičko sagle%avanje pretho%nog planskog perio%a*trenutna pozi ija organiza ije u realnom okruzenju I pre%vi%janje stanja u %u%u nosti. >?= KOJE S. >@= VRSTE PLANIRANJA .? Kara#ter!st!#e p an!ran"a.5no pre%stavlja fun%imenalan faktor svakog upravlja kog mehanizma u sportskoj organiza iji.Sanse I pretnje*u kom(ina iji sa %rugim po%a ima sportske organiza ije*pre%stavljaju osnovu za %onosenje a%ekvatnih o%luka kojima se iskoris avaju sanse*a iz(egavaju pretnje.Sustina plana ini pisani %o ument u kome se %efinisu zeljena (u%u a stanja sportske organiza ije. (TA JE PLANIRANJE . 0ajva6nija funk ija mena%zmenta> Pro es jasnog utvr?ivanja za%atka>Sistem razvijanja programa ak ija>sistem sa me?uso(no integrisanim iljevima strategijama I programima> Pro es %ono#enja o%luke> 2estina*sposo(nost i praksa koja je (azirana na znanju i intui iji.B Istrazivanje trzista . SPORTSKIM OR)ANI*ACIJAMA? Strate9!s#o p an!ran"e se o%nosi na sportsku organiza iju u elini*a karakterise ga planiranje na %uzi rok I ono po%razumeva o%re?ivanje najznačajnijih iljeva organiza ije. SPORT.5snovu operativnog planiranja u sportu ine aktivnosti mena%zmenta na postavljanu I realiza iji razvojnih iljeva* iji je sastavni %eo I izra%a %okumenata kojima se konkretizuju osnovni elementi operativnog plana.(TINA OPERATIVNO) PLANIRANJA? 5perativno planiranje pre%stavlja konkretizovanje aktivnosti na realiza iji utvr%jenih strategiskih o%luka sportske oganiza ije.

9unk ionalna organiza ija je najlogi nija I temeljni o(lik za po%elu na sektore*jer o(ez(e%juje visoku efikasnost*s o(zirom %a olaksava aktivnosti na%gle%anja unutar sektora ra%a*kao I laku mo(iliza iju lju%i usmerene kvalifika ije I njihovo upu ivanje na usko grlo aktivnosti organiza ije. >C= OSNOVNI ELEMENTI PLANIRANJA? B Strate9!s#o. Svrha organizovanja lju%i se ogle%a u omogućavanju vr#enja o%re?enih poslova koji se u organizovanoj grupi mogu efikasnije I elisho%nije realizovati. F Matr!%n! mode *koji se naziva I FsGstem visestruke koman%eDpre%stavlja kom(ina iju pre%nosti I %o(rih stana pretho%no izlozenih mo%ela*s o(zirom na to %a se primenom ovog mo%ela mogu iz(e i njihovi ne%osta i.5(uhvata vremenski perio% %o 7 go%.Rukovo%jenje u najopstijem smislu*pre%stavlja aloka iju I usmeravanje ponasanja lju%i u organiza iji koji su neposre%no o%govorni za pro ess %ostizanja %efinisanih . B 2remenskim rokovima B 5(uhvatnos u B 5(imom zahteva %etalja >B= KAKVO PLANIRANJE MO-E BITI . A?= (TA JE R. F +!1!z!on! mode *okuplja u je%nu ra%nu je%ini u sve one koji su uklju eni u proizvo%nju I marketing o%re%jenog proizvo%a ili grupe sro%nih proizvo%a*koji se nalaze na o%re%jenom po%ru iju ili sve koji ra%e s o%re%jenom vrstom klijenata.Prilikom kreiranja I sporovo%jenja aktivnosti planiranja mena%zmenta u sportskim organiza ijama tre(a imati u vi%u %a se strateski I operativni planovi razlikuju na (itna na ina. >D= (TA JE OR)ANI*OVANJE? 5rganizovanje je*u osnovi*po% ingeren ijom mena%zera pri emu se uspostavljaju o%re%jeni o%nosi izme%ju aktivnosti I lju%i u svrhu pri(avljanja I koris enja organiza ionih resursa. NA VREMENSKI FAKTOR? B +u9oro%no planiranje pre%stavlja pro es glo(alnog orjentisanja sportske organiza ije.planovi>programi>pro e%ure>(u%6eti.@atri ni mo%el je slozeniji o% %rugih organiza ionih struktura.' B Sredn"oro%no planiranje je posle%i a %ugoro nog planiranja*o%nosno njegov logi an sle%. B Krat#opro%no planiranje ima za%atak %a razra%i skup konkretnih aktivnosti koje su pre izirane sre%njoro nim planovima*o%nosno pre%vi%ja pre izne %etalje neposre%nih ak ija.! ovoj organiza ionoj shemi istovremeno egzistiraju %ve vrste stru ture*o%nosno %va lan a komaan%ovanja.Prvi lana je prema %elatnosti I on ini vertikalnu vezu*%rugi lana je prema %elatvornosti I on ini horizontalnu vezu.&7$2> go%.vizija i misija> iljevi>strategija>taktika B Operat!1no.@oze se re i %a je to funk ija koja pokre e organiza iju.KOVO:ENJE? Rukovo%jenje kao mena%zment funk ija svoju utemeljenost zasniva na o%nosima poje%ina a I grupa unutar organiza ije. ><= KOJI JE OSNOVNI CILJ OR)ANI*OVANJA? 5snovni ilj organizovanja jeste stvaranja efikasne organiza ije koja je struktuirana o% autoriteta*o%govornosti i komunika iskih veza neopho%nih za realiza iju organiza iskih iljeva. >E= NAVE+I NAJMANJE +VA OR)ANI*ACIONA MO+ELA? B Fun#%!ona n! mode u o%re%jenom sektoru spaja sve one koji se (ave je%nom vrstom aktivnosti ili nekoliko sro%nih aktivnosti. O+NOS.

iljeva.5snovni za%atak funk ije ka%rovanja u sportskoj organiza iji je utvr?ivanje kriterijuma I merila za o(ez(e?ivanje &selektiranje' sportskog poten ijala. SPORTSKOM MENA+-MENT.? ..KOVO:ENJA? B . Rzvojem lju%skih resursa su o(uhvaćeni.omunika ija B @otiva ija B 2o?stvo &li%erstvo' A. SPORT.5na je vazna za uspesno ostvarivanje svih funk ija rukovo%jenja*a u sportu za uspesno vo%jenje sportskog pro esa*kao I za uspesno rukovo%jenje sportskom organiza ijom u elini.NKCIJE R.@otiva ija je I ukupnost pro esa koji nas pokre u na o%re%jene aktivnosti I ponasanja u prav u postizanja postavljenih iljeva.NIKACIJE . KOMPONENTE F.RSA . AB= KOJI S.a%rovska orjenta ijaH B Trening ka%rovaH B Razvoj ka%rovaH . A@= KOJE S. A>= NAVE+I OSNOVNE TIPOVE KOM. razvoj lju%skih poten ijala>razvoj pro esa upravljanja>postizanje nivoa kori#ćenja znanja> razvoj komunika ija izme?u poje%ina a* organiza ionog znanja I tehnologija sa sistemom upravljanja A<= KOJI S.mot!1*kao %ispozi ija li nosti*a#t!1nost*koju pokre e I o%rzava taj motiv*%! "*prema kome je usmerena aktivnost izazvana motivom. OSNOVNI ELEMENTI MOTIVACIJE? Pro esom motiva ije %ominiraju tri fun%amentalna elementa. SPORTSKIM OR)ANI*ACIJAMA? B Iz(or i o(ez(e?enje ka%rovaH B .LO)A KOM. AD= (TA OB. OSNOVNI PRAVCI KA+ROVANJA .+SKI.VATA MENA+-MENT F. 0a ovaj način se ka%rovi pomeraju prema 6eljenom nivou stručnosti* vrsti posla* profesiji ili statusu u sportskoj organiza iji. RES.NIKACIJE .omunika ija prema %ole &silazna'H B .NKCIJA KA+ROVANJE? @ena%zment funk ija koja se naziva ka%rovanje pre%stavlja aktivnost upravljanja I razvijanja lju%skog resursa neopho%nog za uspesno funk ionisanje organiza ije..omunika ija u organiza iji pre%stavlja sre%stvo povezivanja lju%i na ostvarivanje zaje%ni kog ilja.? B .VATA RA*VOJ LJ.? Razvoj lju%skih resursa pre%stavljen je kroz njihovo napre%ovanje u organiza ionoj %inami i kao aktivnog ka%rovskog pro esa unutar organiza ijskog sistema.omunika ija prema gore &uzlazna'H B /očna komunika ija &horizontalno$%ijagonalna'H AA= (TA JE MOTIVACIJA? @otiva ija je pro es.= =KOJA JE . AC= (TA OB. pokretanja aktivnosti oveka*njenog usmeravanja na o%re%jene o(jekte I regulisanje te aktivnosti ra%i postizanja o%re%jenih iljeva. SPORT.

ontrola pre%stavlja pro es kojim se utvr%juju*mere I upre%juju rezultati organiza ije sa postavljenim poslovnim parametrima u planskim %okumentima organiza ije.? Postavljanje sistema izvestavanja> !tvr%jivanje i razvoj stan%ar%a > @erenje i analiza rezultata> Pre%uzimanje neopho%nih ak ija> vre%novanje B>= Sa aspe#ta 1remens#e o5uH1atnost! #ontro a mo4e 5!t!? Permanentna> Perio%i na> .9inalni pro%u t u sportu jeste ostvareni sportski rezultat*o%nosno on je proizvo% sportskog stvaralastva.? 0jena u o9a je*izme%ju ostalog*u paramentnom proveravanju I uskla%jivanju harmoni nosti izme%ju ostvarenih I planiranih rezultata. .VATA POJAM KONTROLE KAO MENA+-MENT F. SPORT.= =KOJE S. OSNOVNE FA*E MENA+-MENTSKO) PROCESA KONTROLE .RSIMA .NKCIJE .? Po(olj#anje koor%ina ije I jačanje intenziteta sinergije svih lju%skih poten ijala u sportskoj organiza iji ra%i ostvarivanja postavljenih iljeva. SPORT. B@= (TA JE .PRAVLJANJA LJ.LO)AG A (TA SMISAO KONTROLE SPORTSKOM MENA+-MENT..Sm!sao kontrole se o%nosi na aktivnost mena%zmenta koji na osnovu %o(ijenih rezultata moze %oneti o%luka o pre%uzimanju o%re%jenih aktivnosti*o%nosno pokrenuti o%govaraju e ak ije u organiza iji. B.o%isnja ili polugo%isnja BA= KAKO SE OBAVLJA KONTROLA TRENA-NO) PROCESA .ontrolom se*u sustini*o(ez(e%juju efikasna realiza ija iljeva organiza ije*o%nosno uskla%jenost izme%ju njene stvarne I planirane aktivnosti. SPORT. SPORT. Ta#m!%en"a$pre%stavlja naji%ealnije sre%stvo kontrole efikasnosti trenaznog pro esa.? .AE= NAVE+ITE OSNOVNE CILJEVE .Stoga je I sam trenazni pro ess usmeren ka sportskom takmi enju. B?= (TA OB.? Pra%en"a tren!n9a$upore%jivanje planiranih trenaznih aktivnosti sa rezultatom realizovanih ostvarenih na samom treningu*%o(ija se informa ija o trenutnom stanju sportske forme. Od9o1ara"u%!H testo1a$kao najkoris eniji o(lik kontrole u sportskom treningu ilj im je %avanje informa ija o stanju pripremljenosti sportista.+SKIM RES..