Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – SIRS – Development a.s., ul. Framborská č.

12, 010 01 Žilina
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) týmto mesto Trenčín oznamuje, že dňa 17.01.2014 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na ul. Železničná (autobusová zastávka – zelené ostrovčeky) v k.ú. Trenčín, 10 ks tuja, 1 ks smrek pichľavý, 8 ks krušpán vždyzelený, 6 ks tis obyčajný, parc.č.3316/210, z dôvodu realizácie stavebného objektu SO 31.37.11 ŽST Trenčín, Rekonštrukcia kanalizácie na ulici Železničnej a Sadovej, a s tým súvisiacim zabezpečením plynulej prevádzky pre SAD, MHD a PAD presunutím nástupísk. žiadateľ: SIRS – Development a.s., ul. Framborská č. 12, 010 01 Žilina V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods. 3 zákona, v začatom správnom konaní je do 29.01.2014 Kontakt: ingrid.kulhova@trencin.sk Zverejnené: 21.01.2014

1