Universitatea TRANSILVANIA din Braşov SIMULARE ADMITERE 2011

Data:29.05.2011 Ora:1000 Domeniul de licenţă: Medicină (MD)

Proba are !a"#$# %# co$&#$e '( s)b#ec*e
ATE+,IE- 5u'iectele au o sin%ură !ariantă corectă. BIOLOGIE (clasa a XI-a)

B1 –

1. În condiţii de repaus: A) Neurilema este po iti!ă pe "aţa e#ternă $i ne%ati!ă pe "aţa internă &) Mem'rana neuronală este permea'ilă pentru Na( )) Di"erenţa de potenţial *ntre cele două "eţe ale mem'ranei este de +5 m, D) Mem'rana neuronală este po iti!ă pe "aţa internă $i ne%ati!ă pe "aţa e#ternă. 2. )are dintre următoarele structuri nu aparţin sistemului ner!os centralA) .mis"erele cere'rale &) Dience"alul )) &ul'ul ra/idian D) 0an%lionii spinali. +. Despre calea sensi'ilităţii tactile "ine $i !i'ratorii se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 1nclude "asciculul spinotalamic lateral &) Deutoneuronul căii se a"lă *n nucleii 0oll $i &urdac/ din 'ul'ul ra/idian )) 2re intă al treilea neuron *n metatalamus D) 2rimul neuron al căii se a"lă *n cornul posterior al mădu!ei spinării. 3. 4ransmiterea unidirecţională a in"lu#ului ner!os de la un neuron la altul se reali ea ă prin intermediul unor structuri speciali ate numite: A) 2ompe ionice &) )anale ionice )) 5inapse D) 5tran%ulaţii 6an!ier. 5. 6eo'a a repre intă: A) 4impul minim necesar unui stimul cu intensitatea pra% pentru a %enera un in"lu# ner!os &) )apacitatea neuronului de a răspunde la un anumit număr de stimuli pe unitatea de timp )) 1ntensitatea pra% a stimulilor D) 6apiditatea cu care acţionea ă stimulul. 7. Despre ner!ul spinal nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 2re intă ramura menin%eală8 ce conţine $i "i're !iscerosen iti!e &) 9i'rele ramurii !entrale se distri'uie $i la ni!elul mem'relor in"erioare )) 6amura sa comunicantă cenu$ie pre intă "i're pre%an%lionare mielinice D) 6amura sa dorsală se distri'uie $i la te%umentul ce"ei $i spatelui.

:.

)are dintre următoarele e"ecte apare prin stimularea parasimpaticuluiA) )ontracţia s"incterelor &) 6ela#area mu$c/iului !e ical )) Mio a ;mic$orarea pupilei) D) )re$terea secreţiei de adrenalină.

<. Nucleul 0oll $i nucleul &urdac/ se %ăsesc *n:

2a%. 1 din <

la acest ni!el se *nc/id re"le#ele ol"acti!oAsomatice 17. neuronii somatosen iti!i din cornul posterior ). prin dendrite cu e#teroceptorii $i proprioceptorii 15. D) 4alamus. neuronii somatosen iti!i din %an%lionul spinal &. aparţine metatalamusului &. 2 din < . Neuronii din coarnele anterioare ale mădu!ei spinării nu pot "ace sinapsă cu: A.ederea se corectea ă cu lentile cilindrice 19.e#terocepti!) este alcătuit din: A) 4erminaţiile ner!oase li'ere &) )orpusculii 2acini )) )ăile sensi'ilităţii tactile8 termice $i dureroase D) Discurile MerBel. "ace parte din dience"al ).. )are dintre următoarele a"irmaţii pri!ind corpul %eniculat lateral este "alsăA. este un centru sen iti! 1:. este staţie de releu a căii e#trapiramidale D. 13. )are dintre următorii ner!i cranieni este ner! motor: A) 9acial . neuronii din %irusul precentral 12. 1+. cu nucleii sen iti!i 0oll $i &urdac/ din 'ul' ). 11. 1<.111). neuronii cu ori%ine *n nucleul ro$u D.@11) )) Ol"acti! . este "ormat din su'stanţă cenu$ie %rupată *n nuclei &. Despre "asciculul corticostriat se poate a"irma: A) )onduce motilitatea !oluntară &) Are ori%inea *n coliculii c!adri%emeni superiori )) 5e a"lă *n cordonul posterior medular D) Are ultimul neuron *n corpii striaţi. Ner!ul !a% iner!ea ă: A) Motor8 mu$c/ii larin%elui $i "arin%elui )) 0ustati!8 2=+ anterioare ale lim'ii )) Me ence"al &) 0landa parotidă D) 2ropriocepti!8 mu$c/ii masticatori. Despre oc/iul emetrop se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 9ocali ea ă ra ele luminoase pe retină &) &) 9ocali ea ă ra ele luminoase *napoia retinei )) 9ocali ea ă ra ele luminoase *naintea retinei D) . este situat pe traiectul căii !i uale ). Neuronii din %an%lionul spinal reali ea ă următoarele cone#iuni8 cu o e#cepţie: A.11) &) ?ipo%los . prin a#oni cu neuronii somatosen iti!i din coarnele posterioare &. )are dintre următoarele structuri nu "ace parte dintre mediile re"rin%ente ale %lo'ului ocular: 2a%.. e"erenţele sale se proiectea ă *n lo'ul occipital D.A) &ul'ul ra/idian &) 2unte 9. 10. Ner!ii tri%emeni: A) 1ner!ea ă sen orial %ustati! lim'a &) 1ner!ea ă !isceromotor mucoasa na ală $i respiratorie )) 1ner!ea ă sen iti! %landele parotide D) 5unt ner!i mic$ti8 conţin>nd $i "i're !e%etati!e. 4alamusul are următoarele caracteristici8 cu o e#cepţie: A. 5e%mentul de conducere al anali atorului cutanat . cu neuronii somatomotori din coarnele anterioare D.1) D) AcusticoA!esti'ular .

Deutoneuronul căii auditi!e este situat *n: A) Or%anul lui )orti )) Nucleii co/leari 'ul'ari 22.111. . scăderea a'sor'ţiei lipidelor D. cre$terea permea'ilităţii pentru apă la ni!elul tu'ului distal $i colector ). 2:. Despre mecanismul ec/ili'rului nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 5timulul speci"ic al receptorilor !esti'ulari poate "i repre entat de sc/im'area de po iţie a capului &) 6eceptorii din utriculă $i saculă percep !ariaţiile acceleraţiei liniare )) .#citarea receptorilor !esti'ulari produce re"le#e statoc/inetice D) 6eceptorii din canalele semicirculare !erticale in"orme ă asupra po iţiei corpului din Durul a#ului !ertical. 23. Despre 54? . Despre mem'rana tectoria se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 5epară rampa timpanică de rampa !esti'ulară &) Acoperă canalul co/lear )) 5e a"lă *n canalul co/lear D) 5e a"lă *n rampa !esti'ulară. 25. 27. )are dintre următoarele acţiuni este comună pentru corti ol $i AD?A. Ner!ul optic este alcătuit din: A) Dendrite ale neuronilor 'ipolari )) Dendrite ale neuronilor multipolari 21. +0. + din < . &) 6ampa timpanică D) Crec/ea medie.ndolim"a se %ăse$te *n: A) 6ampa !esti'ulară )) )analele semicirculare mem'ranoase &) A#oni ai neuronilor 'ipolari D) A#oni ai neuronilor multipolari.unul in/i'itor $i unul stimulator) 2a%. nici un răspuns nu este corect 2<. )are dintre urătoarele a"irmaţii re"eritoare la anali atori este incorectă: A) 6eceptorii aparţin se%mentului peri"eric &) 5e%mentul de conducere este situat numai e#trane!ra#ial8 la ni!elul ner!ilor peri"erici )) )orpusculii Erause8 care recepţione ă sen aţia pentru rece8 aparţin se%mentului peri"eric al anali atorului cutanat D) Aria auditi!ă primară8 situată *n lo'ul temporal8 repre intă se%mentul central al anali atorului acustic. 20.somatotropina) se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) ?iposecreţia *n copilărie produce ca$e#ia /ipo"i ară &) 5ecreţia sa este controlată de /ipotalamus prin 2 neuro/ormoni . 29. )are dintre următorii /ormoni nu este /ormon trop: A) 45? &) 2rolactina )) A)4? D) F?. &) )olumelă D) Nucleii sen iti!i pontini ai ner!ului .Despre or%anele care secretă /ormoni nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 1nima secretă un /ormon ce acţione ă asupra rinic/ilor &) 1ntestinul su'ţire secretă colecistoc/inină )) 9icatul secretă eritropoietină D) ?ipotalamusul secretă neuro/ormoni ce coordone ă secreţia /ipo"i ei. 2+. Despre dispo iţia %landelor endocrine nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) ?ipo"i a este situată la 'a a creierului &) 2ancreasul este situat *n cur'ura duodenului )) 4iroida este situată *n partea anterioară a %>tului D)4esticulele situate *n pel!is. re%larea %licemiei &.A) )orneea &) Cmoarea apoasă )) )ristalinul D) 6etina.

secreţia sa este stimulată $i de /ormonii %lucocorticoi i ). +2. +5. )orticosuprarenala secretă: A) )orticotropină . stimularea cata'olismului lipidic &. 1nsulina produce: A. +:.. Despre "uncţia intestinului %ros se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 9uncţia de secreţie constă *n secreţia mucusului &) 9ermentaţia are loc numai la ni!elul cecului unde sunt de%radate proteinele )) 2utre"acţia are loc *n Dumătatea dreaptă a colonului $i constă *n de%radarea %lucidelor D) 9uncţia de a'sor'ţie nu implică a'sor'ţia apei. Dia'etul a/arat se caracteri ea ă prin: A) .)) ?iposecreţia la maturitate produce nanismul /ipo"i ar D) 1n/i'ă ceto%ene a $i scade %licemia. Crmătoarea a"irmaţie pri!ind "uncţiile tu'ului di%esti! nu este corectă: A) Fa ni!elul ca!ităţii 'ucale are loc masticaţia &) 9arin%ele are rol *n de%lutiţie )) Fa ni!elul stomaculu se a'soar'e alcoolul D) 9icatul are rol *n di%estia c/imică prin secreţia en imelor din 'ilă. %lico%eno%ene ă musculară ). Despre ?)l nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A. Despre pancreasul endocrin se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) ?ipersecreţia de insulină determină /ipo%licemie p>nă la instalarea comei &) 5ecretă insulină8 re%lată e#clusi! prin mecanism ner!os )) 0astrina in/i'ă secreţia de insulină D) Fa ni!elul "i'relor musculare insulina in/i'ă %lico%eno%ene a. acti!ea ă pepsino%enul &. stimularea cata'olismului proteic D.liminarea unor cantităţi scă ute de urină )) ?ipo%licemie &) Adrenalină D) Norepine"rină. &) ?iper%licemie D) .A)4?) )) 0lucocorticoi i +3. 3 din < . este secretat de %landele "orni#ului $i corpului %astric . +7. +9. )/ilomicronii sunt repre entaţi de comple#e "ormate din: A) 0lucide $i lipide &) 0lucide $i proteine )) 4ri%liceride8 "os"olipide8 colesterol $i o parte protidică D) 5ăruri minerale $i !itamine. +1. 0u$a endemică apare din cau a: A) Fipsei iodului din apa pota'ilă sau din alimentaţie &) ?ipersecreţiei /ormonilor tiroidieni )) ?ipersecreţiei de tireo%lo'ulină D) 1ntensi"icării cata'olismului proteinelor plasmatice. proteDea ă mucoasa %astrică de acţiunea pepsinei D.liminarea de lipide prin urină. 30. +<. nici un răspuns nu este corect ++. Despre de%lutiţie se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 4impul 'ucal este inte%ral in!oluntar &) În timpul eso"a%ian8 'olul alimentar aDun%e din eso"a% *n stomac 2a%.

pre intă a%lutinine A $i & *n plasmă D. 33.ne%ati!) )) &8 6/( .)) Fa calea a"erentă a re"le#ului de de%lutiţie participă "i'rele sen iti!e ale ner!ului /ipo%los .ste consecinţa directă a acti!ităţii electrice a inimii &) 5e produce *n timpul sistolei atriale )) 5e produce prin *nc/iderea !al!elor semilunare 2a%. 9i'rinoli a are loc su' acţiunea: A) 2lasminei &) 4rom'inei )) 4rom'oplastinei D) 4rom'ocitelor.po iti!) D) A&8 6/A .111)A) )onţin a%lutino%en A $i a%lutinină β &) )onţin a%lutino%en & $i a%lutinină α )) )onţin a%lutinine α $i β D) )onţin a%lutino%en A $i &. nu pre intă a%lutinine *n plasmă ).15G)8 deoarece %ena pentru 6/ ne%ati! este recesi!ă &) 9actorul 6/ este o a%lutinină ce se %ăse$te *n plasmă )) În ca ul "ătului cu 6/ po iti! $i mamei cu 6/ ne%ati! se poate na$te un copil cu maladia /emolitică a nouAnăscutului D) În sistemul 6/8 "actorul D se nume$te 6/8 $i este pre ent la <5G din populaţia umană. 39. 3<. pre intă a%lutino%en al"a $i 'eta pe supra"aţa /ematiilor &. 5ucul pancreatic nu conţine: A) Di a/arida e )) Amila ă pancreatică &) 4ripsină D) )/imiotripsină. 50. 0rupa san%!ina A& . 3+. )are dintre următoarele caracteristici aparţine persoanelor cu %rup san%uin & . 35.po iti!) &) &8 6/A . )oa%ularea s>n%elui are ca primă etapă: A) 9ormarea dopului plac/etar &) 9ormarea trom'inei acti!e )) 4rans"ormarea "i'rino%enului solu'il *n "i'rină insolu'ilă D) 9ormarea trom'oplastinei.H1): A) . 2epsino%enul este trans"ormat *n pepsină de către: A) 2eptida e &) ?)l )) Amila ă D) .@11) D) )entrii ner!o$i ai de%lutuţiei se a"lă la ni!el me ence"alic.ne%ati!). Fa ni!elul intestinului su'ţire8 %luco a se a'soar'e: A) 2rin mecanism pasi! &) Fa polul 'a al al enterocitelor printrAun mecanism acti! )) Fa polul luminal al enterocitelor printrAun mecanism acti! D) 2rin cuplarea cu un transportor care reali ea ă $i a'sor'ţia )a((. poate dona s>n%e tuturor %rupelor san%!ine 3:. 37. O persoană cu %rup san%!in &8 6/ ne%ati! poate primi s>n%e de la o persoană cu %rupa: A) 08 6/( .1. 32. 5 din < . 31.nteroBina ă.): A. H%omotul sistolic al inimii . Despre "actorul 6/ nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 2ersoanele cu 6/ ne%ati! sunt minoritare .

)are dintre a"irmaţiile pri!ind ciclul cardiac este "alsăA. !al!ele semilunare de la 'a a aortei $i arterei pulmonare se *nc/id după terminarea diastolei !entriculare ).!olum inspirator de re er!ă)8 . car'/emo%lo'ina este un compus sta'il D.!olum curent) $i . 59.olumul sistolic × presiunea arterială medie. 4ransportul %a elor *n s>n%e se "ace su' următoarea "ormă: A) )ar'amino/emo%lo'ina transportată *n plasmă &) )O2 di ol!at *n eritrocit )) O#i/emo%lo'ină .!olum e#pirator de re er!ă).6 .Iesutul nodal cardiac este alcătuit din: A) )elule miocardice modi"icate cu rol de %enerator cardiac de impulsuri .liminarea aerului din plăm>ni D) 5căderea !olumului cutiei toracice.ste mai mare la "emei "aţă de 'ăr'aţi D) 6epre intă suma !olumelor .9:85 G din cantitatea totală de O2) D) &icar'onat de E( *n plasmă. sistola !entriculară este plasată *ntre %omotul sistolic $i diastolic 52.ste mai mare *n repaus dec>t *n timpul e"ortului )) .D) 5e produce prin *nc/iderea !al!elor atrio!entriculare.16 . 5<. 51. Despre compu$ii /emo%lo'inei se poate "ace următoarea a"irmaţie: A. 57. )apacitatea !itală: A) 6epre intă !olumul de aer care răm>ne *n plăm>ni c/iar după o e#piraţie "orţată &) . 7 din < . În inspiraţie se produce următorul "enomen: A) )ontracţia dia"ra%mului &) 6ela#area dia"ra%mului )) . !al!ele tricuspidă $i 'icuspidă se desc/id *n timpul diastolei !entriculare &. din com'inaţia ?' cu )O2 re ultă un compus sta'il 5:.olumul curent repre intă 500 cm+ de aer 2a%.olumul de s>n%e e#pul at *n timpul unei sistole &) De'itul sistolic × "rec!enţa cardiacă )) Fucrul mecanic al inimii *n sistolă D) .. car'o#i/emo%lo'ina re ultă din com'inaţia ?' cu )O2 ). 55. 5+. o#i/emo%lo'ina re ultă din com'inaţia ?' cu O2 &.) . De'itul cardiac repre intă: A) . *n sistola atrială !al!ele atrio!entriculare sunt desc/ise $i !al!ele semilunare sunt *nc/ise D.pacemaBer) &) 9i're musculare striate )) )elule miocardice contractile de tip atrial D) )elule miocardice contractile de tip !entricular. 53. 5istola !entriculară: A) 2ropulsea ă 2=+ din !olumul de s>n%e pe care *l conţin !entriculele &) Determină desc/iderea !al!elor atrio!entriculare )) 6epre intă perioada de rela#are a miocardului !entricular D) Determină trecerea s>n%elui din atrii *n !entricule. Despre !olumele constituente ale capacităţii pulmonare nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) .

70. 6ea'sor'ţia tu'ulară: A) )onstă *n transportul su'stanţelor din s>n%e *n lumenul tu'ului urini"er &) )onstă *n transportul su'stanţelor din urina primară *napoi *n s>n%e )) 5e reali ea ă e#clusi! prin mecanisme acti!e D) 5e reali ea ă e#clusi! prin mecanisme pasi!e. 5electaţi traseul urmat de )O28 de la ni!elul ţesuturilor p>nă *n aerul atmos"eric: A.parasimpatici). 7<. !ene ca!e A atriu st>n% A !entricul st>n% ). 77. capilare !enose A !ene aparţin>nd circulaţiei pulmonare A atriu st>n% A !entricul st>n% A aortă 72. 75. 7+. 7:. !ene ca!e A atriu drept A atriu st>n% A !entricul st>n% A aortă &. centrul micţiunii este locali at *n mădu!a dorsoAlom'ară &. *n timpul micţiunii8 !e ica urinară se destinde 73.olumul re idual nu repre intă o componentă a capacităţii !itale.olumul inspirator de re er!ă poate "i introdus *n plăm>n *n cursul unei inspiraţii "orţate )) După un e#pir normal8 *n plăm>n răm>ne numai !olumul e#pirator de re er!ă D) . ?ormonii o!arieni: A) Determină modi"icări ale mucoasei uterine care se des"ă$oară pe parcursul a 2< de ile . )ea mai mare !ite ă de conducere a potenţialului de acţiune la ni!el miocardic se *nre%istrea ă *n: A) Nodul sinoAatrial &) )elulele miocardice )) 9i'rele 2urBinDe D) 1mpulsul are aceea$i !ite ă de conducere *n toate structurile de mai sus.ciclul menstrual) &) 5unt repre entaţi de 95?8 F?8 estro%eni $i pro%esteron )) 5unt secretaţi e#clusi! de corpul %al'en D) Nu se mai secretă *n cursul sarcinii. Ale%eţi a"irmaţia corectă cu pri!ire la micţiune: A. Despre ultra"iltrarea %lomerulară se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 5ensul "iltrării este dinspre capilarele %lomerulare *n capsula &oKmann &) )apilarele %lomerulare au permea'ilitate redusă )) În cadrul "iltrării8 plasma trece din tu'ii urini"eri *napoi *n s>n%e D) Cltra"iltratul %lomerular are o compo iţie asemănătoare plasmei8 dar cu un conţinut mai mare de proteine.&) . capilare !enoase A !ene aparţin>nd circulaţiei sistemice A atriu drept J !entricul drept A trunc/i pulmonar A artere pulmonare A plăm>ni D. Despre "ormarea urinii nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 6ea'sor'ţia tu'ulară se reali ea ă prin transport acti! pentru unele !itamine . Despre micţiune nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A) 5en aţia necesităţii imperioase de a urina are loc la o umplere !e icală de +00A300 ml &) )entrul ner!os simpatic al micţiunii se a"lă *n mădu!a lom'ară )) 5istemul ner!os simpatic declan$ea ă contracţiile peretelui !e icii urinare D) 6ela#area s"incterului uretral intern este iniţiată de acţiunea ner!ilor pel!ici . rela#area s"incterului e#tern se "ace su' control parasimpatic ). centrul micţiunii se a"lă su' controlul centrilor corticali D. : din < .&128 )) &) 6ea'sor'ţia tu'ulară se reali ea ă prin transport pasi! pentru acidul uric )) 6ata de "iltrare %lomerulară este de 1<0 l= i 2a%. )orpul %al'en secretă: A) 4estosteron &) F? )) 95? D) 2ro%esteron. 71.

este situată su' !e ica urinară &.ste "ormat e#clusi! din %ameţii masculini .D) 1onul de ?( $i amoniacul se secretă tu'ular. spermatidele &. Crmătoarele celule se#uale se di!id prin meio ă: A.spermato oi i) &) )onţine 1A3 tu'i semini"eri contorţi )) 1ntră *n alcătuirea mediastinului testiculului D) .ste o celulă diploidă &) De!ine8 prin maturaţie8 o!ul "ecunda'il )) 5e di!ide mitotic la ni!elul o!arului D) 2ro!ine din o!ocitul de ordinul 1. produsul ei de secreţie participă la "ormarea spermato oi ilor 2a%. "urni ea ă lic/id seminal D. "i'rino%enul &. al doilea %lo'ul polar D. 0landele ane#e ale sistemului reproducător masculin: A) 5ecretă /ormonii andro%eni &) 5ecretă un lic/id cu rol transportor $i de mediu nutriti! pentru spermato oi i )) 2roduc %ameţii masculini . 2reo!ulul: A) .#tremitatea sa in"erioară este repre entată de colul uterin. :2. Despre prostată nu se poate "ace următoarea a"irmaţie: A. :+. este situată *n Durul porţiunii iniţiale a uretrei ). ionii de Na( $i E( :0. o!ocitele de ordinul 1 ). o!o%oniile :5.ste *n!elit de o mem'rană "i'roasă numită al'u%inee. :3. Fo'ulul testicular: A) .spermato oi ii) D) 5unt alcătuite din tu'ii semini"eri. :1. acidul uric D. < din < . Cterul nu pre intă următoarea caracteristică: A) 5e continuă in"erior cu !a%inul &) 5e a"lă *napoia !e icii urinare )) 5e a"lă *napoia rectului $i anusului D) . %luco a ). 79. )are dintre următoarele su'stanţe lipsesc *n urina primarăA.