You are on page 1of 76

Dezvoltare Durabilã

Raport 2013 (an financiar 2012-2013)

A subsidiary of SABMiller plc

rezultate

Rezultate
1.283.000.0001 16.340.000 2 lei lei
cifra de afaceri
(creştere anuală de 15,8%)

Viitorul pe care ni-l dorim
Documentul final al Conferinței ONU Rio+20, paragraful 47:

profitul anual din exploatare

1.400
de angajaþi

peste 6.200
de ore de formare profesionalã

42 de ani
cea mai lungã activitate profesionalã în cadrul companiei noastre

1718
anul în care a început sã funcþioneze fabrica noastrã de bere din Timißoara

70 la sută
din orzul pe care îl folosim este procurat de pe piaþa localã

97,97 la sută
din berea pe care o vindem este produsã în România

83 la sută
din totalul energiei pe care o utilizãm este regenerabilã

100 la sută
rata de respectare a normelor legale în România în baza licenþelor de operare

Recunoaştem importanţa raportării indicatorilor de dezvoltare durabilă ai corporaţiilor şi încurajăm firmele, în special pe cele listate la bursă sau companiile multinaţionale, ca atunci când este posibil să includă în rapoartele lor anuale şi informaţii referitoare la dezvoltarea durabilă. Încurajăm mediul privat, guvernele, precum şi alte grupuri cointeresate care se bucură de sprijinul Naţiunilor Unite să elaboreze, pe cât posibil, modele de bune practici şi să înlesnească integrarea datelor de dezvoltare durabilă în ciclul de raportare, luând în considerare experienţa de lucru cu standardele de raportare existente şi acordând o atenţie sporită nevoilor statelor în curs de dezvoltare, inclusiv prin întărirea capacităţii instituţionale.

Zero
sancþiuni şi penalitãþi

La data de 31.12.2012, indicator raportat în conformitate cu legislaţia fiscală din România. Idem. 3 Cifrele nu includ combustibilul necesar transportului întrucât nu deţinem informaţii care pot fi verificate.
2

1

02 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

cuprins

Cuprins
Despre acest raport Introducere
Cuvânt înainte din partea Preşedintelui companiei Scurtă descriere a pieţei pentru care producem Compania noastră Buna guvernare Modul în care abordăm dezvoltarea durabilă Modul în care ne consultăm cu partenerii noştri Afilieri

4 7
8 10 12 15 17 21 22

Berea, afacerea noastrã
Priorităţile noastre de dezvoltare durabilă Aspecte cheie Priorităţile transpuse în fapte

23
24 26 29

Elementul uman
Priorităţile noastre de dezvoltare durabilă Aspecte cheie Priorităţile transpuse în fapte

30
31 32 33

Poveşti care ne inspirã Elementele de mediu
Priorităţile noastre de dezvoltare durabilă Aspecte cheie Priorităţile transpuse în fapte

36 39
40 42 43

Poveşti pe care le-am însufleþit Responsabilitatea noastrã
Priorităţile noastre de dezvoltare durabilă Aspecte cheie Priorităţile transpuse în fapte

46 49
50 52 53

Paharul meu de bere Anexe
Anexa 1 – Declaraţia de verificare a Denkstatt Anexa 2 – Indicatorii Global Reporting Initiative Anexa 3 – Indicatorii UN Global Compact Index şi suprapunerea acestora cu indicatorii Global Reporting Initiative

57 59
60 63 72

Lista de abrevieri

73

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 03

despre acest raport

Despre acest raport
În aceastã secþiune:
Ariile de aplicabilitate ale acestui raport Perioada de raportare Scopul acestui raport Normele de referinþã Principiile de raportare Verificare Definiþii: RSC şi sustenabilitate Pactul Global al Naþiunilor Unite (UN Global Compact) Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (UN Millennium Development Goals) Strategia noastrã de dezvoltare durabilã Mulþumiri Date de contact pentru sugestii şi observaþii

Înainte de toate, trebuie să fii cinstit cu tine însuţi. Nu poţi schimba nimic într-o societate dacă nu te schimbi întâi pe tine.

Nelson Mandela

04 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

despre acest raport

Ariile de aplicabilitate ale acestui raport
Prezentul raport descrie performanţele companiei Ursus Breweries SA de pe teritoriul României atât din unităţile de producţie (Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Buzău), cât şi din sediul său central din Bucureşti. Termenul 'unităţi de producţie' se referă la fabricile noastre de bere. Dacă nu se specifică altfel, informaţiile incluse în acest raport au acoperire naţională. Atunci când este cazul, menţionăm că cifrele referitoare la unele dintre operaţiunile noastre nu sunt disponibile. Două dintre serviciile externalizate (salarizarea şi flota comercială) nu intră sub incidenţa acestui raport.

obiectivul nostru este acela de a ne califica pentru nivelul avansat de raportare.

Principiile de raportare
Acest raport a fost întocmit în acord cu principiile de definire a conţinutului unui astfel de document aşa sunt ele enunţate în Protocolul Tehnic elaborat de Iniţiativa Globală de Raportare (GRI): Materialitate – raportul include teme şi indicatori care reflectă impactul nostru economic, de mediu şi social, precum şi nevoile partenerilor noştri; Incluziunea grupurilor cointeresate – Consultarea grupurilor cointeresate este parte integrantă a modului în care ne derulăm activitatea, iar acest raport răspunde atât intereselor, cât şi aşteptărilor partenerilor noştri. Chiar dacă dialogul nostru cu partenerii este permanent, am încercat ca împreună cu consultantul nostru, care are competenţele necesare în domeniu (definite în standardul privind implicarea grupurilor cointeresate AA1000 SES), să răspundem cât mai bine prin acest raport nevoii de informare a partenerilor noştri; Contextul dezvoltării durabile - acest raport prezintă performanţele noastre în contextul larg al dezvoltării durabile; şi Complexitatea – raportul oferă elemente care reflectă impactul nostru de tip economic, social şi de mediu şi ajută grupurile cointeresate care doresc s ă ne evalueze performanţa. Raportul nostru de dezvoltare durabilă are şi rolul de raport privind evoluţia activităţii noastre (Comunicare privind Progresul) aşa cum este specificat în Pactul Global al Naţiunilor Unite (UN Global Compact).

Perioada de raportare

Cifrele din raportul de faţă reflectă situaţia existentă în cursul anului financiar 2013 (1 aprilie 2012 – 31 martie 2013), mai puţin atunci când se specifică altfel. În plus, am inclus şi informaţii relevante din prima jumătate a anului 2013.

Scopul acestui raport

Acesta este cel de-al doilea raport de dezvoltare durabilă al URSUS Breweries SA, după cel publicat în 2012, însă primul întocmit conform normelor de raportare elaborate de GRI. Documentul reflectă activităţile URSUS Breweries SA din România şi prezintă amprentele noastre de tip economic, social şi de mediu. Raportul descrie modul în care abordăm noi dezvoltarea durabilă şi măsurile pe care le-am luat în cursul anului financiar 2013 (F13) pentru a introduce noi practici responsabile şi credibile în activitatea noastră. Intenţionăm să publicăm un astfel de raport în fiecare an, însă de anul viitor dorim să utilizăm noul cadru de raportare (G4) adoptat de GRI în mai 2013.

Verificare

Normele de referinþã

Iniţiativa Globală de Raportare (GRI) Raportul a fost produs în conformitate cu instrucţiunile şi normele Global Reporting Initiative G.3.1 şi întruneşte toate condiţiile pentru nivelul de conformitate B. Detaliile despre nivelurile de conformitate sunt incluse în tabelul de indicatori GRI de la finalul acestui document.

Din punctul nostru de vedere, procesul de verificare adaugă o valoare suplimentară acestui raport. De aceea, toţi indicatorii din acest raport au fost verificaţi, iar procesul de elaborare a fost validat, respectând cele trei principii enun ţ ate în standardul AA1000AS (materialitate, incluziune şi disponibilitate) de către Denkstatt, o companie independent ă . Declara ţ ia de verificare ş i detalii suplimentare despre procesul de validare sunt disponibile la pagina 60 a acestui raport. În plus, pe parcursul procesului de colectare a informaţiilor, consultantul nostru extern a vizitat majoritatea locaţiilor în care ne desfăşurăm activitatea (Bucureşti, Timişoara, ClujNapoca ş i Buz ă u), intervievând reprezentan ţ i ai autorităţilor locale, ai mediului academic, lideri ai unor organiza ţ ii neguvernamentale, furnizori, asocia ţ ii profesionale şi parteneri de afaceri şi având discuţii unu-la-

Pactul Global al Naþiunilor Unite (UNGC)

Ca divizie subsidiară a companiei SABMiller, URSUS Breweries aderă la cele zece principii ale Pactului Global al Naţiunilor Unite. Prin datele conţinute în acest raport,

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 05

despre acest raport

unu cu membrii Consiliului Director şi cu reprezentantul sindicatului. Parte dintre opiniile acestora sunt incluse în raport.

bazată pe o suită de politici, norme, cursuri de pregătire şi instrumente care întregesc capacitatea noastr ă organizaţională. Sustainable Development Way conţine 10 priorităţi globale care ne ajută să abordăm eficient riscurile şi să identificăm oportunităţile reale atât pentru activitatea noastră, cât şi a comunităţilor de care performanţele noastre sunt strâns legate. Cele 10 priorităţi adoptate de SABMiller la nivel mondial ne permit nouă, celor din URSUS Breweries SA, să operăm cu un cadru clar şi elocvent în domeniul dezvoltării durabile. Pe plan local, ne concentrăm activitatea în trei domenii care sunt materiale operaţiunilor noastre din România – descurajarea consumului excesiv de alcool; încurajarea dezvoltării antreprenoriatului în lanţul nostru valoric; şi sprijinirea comunităţilor. Aşa cum prevede politica SABMiller, performanţa din domeniul dezvoltării durabile este o componentă a pachetului de obiective profesionale, respectiv a pachetului de recompense financiare a managerilor noştri.

Definiþii: RSC şi sustenabilitate

În strategia UE 2011-2014 pentru Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC), Comisia Europeană a elaborat o nouă defini ţ ie pentru RSC, la care noi am aderat: “responsabilitatea întreprinderilor faţă de impactul lor în societate.” Respectul faţă de aplicarea legii şi faţă de acordurile colective dintre partenerii sociali este o cerinţă de bază în asumarea acestei responsabilităţi. Ne-am asumat, totodat ă , ş i defini ţ ia termenului sustenabilitate, aşa cum a fost enunţat în Raportul Comisiei Brundtland a Naţiunilor Unite: "acoperirea nevoilor de astăzi ale societăţii, simultan cu respectarea nevoilor generaţiilor viitoare." Definiţia noastră este întărită de activitatea noastră alături de UN Global Compact, Global Reporting Initiative şi de alte organisme care definesc sustenabilitatea ca pe un complex de iniţiative menite a ne uni în jurul respectului faţă de mediu, de succesul economic şi de responsabilitatea socială. Aceşti trei piloni sunt redaţi în amănunt în temele acoperite de acest raport.

Mulþumiri

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs)

Ca divizie subsidiară a companiei SABMiller, URSUS Breweries susţine Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi încearcă să contribuie la îndeplinirea lor în comunităţile româneşti în care ne desfăşurăm activitatea.

Acest raport a fost produs de echipa de conducere a companiei URSUS Breweries SA cu sprijinul unui consultant independent specializat în CSR ş i Sustenabilitate, Cristina Bălan. Dorim să mulţumim tuturor celor care au contribuit atât la performanţa de ansamblu a companiei URSUS Breweries din ultimii ani, cât şi la acest raport.

Date de contact pentru sugestii şi observaþii

Strategia noastrã de dezvoltare durabilã
Dorim să cunoaştem opiniile tuturor celor care sunt interesaţi de activitatea noastră. Pentru aceasta, vă rugăm să luaţi legătura cu persoana desemnată a se ocupa de dezvoltarea durabilă, dra Andreea Pâslaru. Email: andreea.paslaru@ro.sabmiller.com. Tel: 021.314.04.20. Fax: 021.315.98.04.

Sustainable Development Way este nucleul modului în care înţelegem noi dezvoltarea durabilă (SD). Această platformă se constituie într-un cadru consistent şi transparent pentru corelarea activităţilor din sfera SD la nivelul operaţiunilor SABMiller din întreaga lume şi este

06 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

introducere

Introducere
În aceastã secþiune:
Cuvânt înainte din partea Preşedintelui companiei Scurtã descriere a pieþei pentru care producem Compania noastrã Buna guvernare Modul în care abordãm dezvoltarea durabilã Modul în care ne consultãm cu partenerii noßtri Afilieri

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 07

introducere

Cuvânt înainte din partea Preßedintelui Ursus Breweries
Parcurgând acest raport, veţi descoperi că avem o viziune clară – aceea de a fi cea mai admirată companie din industria românească de bere – dar şi o obligaţie – aceea de a crea o afacere sustenabilă, contribuind astfel la creşterea economică şi generând profit pentru acţionarii noştri. Avem totodată o strategie, cunoscută în compania noastră mamă, SABMiller Plc, ca şi SD Way (Modul de Dezvoltare Durabilă), care conţine zece priorităţi de acţiune la nivel mondial:
Ÿ descurajarea consumului iresponsabil de alcool; Ÿ producerea unei cantităţi mai mare de bere folosind o

cantitate redusă de apă;
Ÿ reducerea consumului de energie şi a amprentei de

carbon;
Ÿ refolosirea şi reciclarea ambalajelor; Ÿ obiectiv zero-deşeuri rezultate din activităţile noastre; Ÿ susţinerea antreprenoriatului în lanţul nostru valoric; Ÿ furnizarea de beneficii în comunităţi; Ÿ reducerea infecţiilor cu HIV /SIDA; Ÿ respectarea drepturilor omului; Ÿ transparenţă şi etică.

Sunt onorat sã vã prezint cel de-al doilea raport de dezvoltare durabilã al companiei Ursus Breweries, dar primul întocmit pe baza cadrului de raportare 3.1 elaborat de Iniþiativa Globalã de Raportare (Global Reporting Initiative) ßi a principiilor enunþate în Pactul Global al Naþiunilor Unite (UN Global Compact).
Andrew Highcock, Preßedinte Ursus Breweries

Dintre acestea, trei sunt din punctul nostru de vedere materiale sau relevante pentru piaţa din România: promovarea consumului responsabil de alcool; încurajarea dezvoltării antreprenoriatului; şi generarea de beneficii pentru comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea. Performanţele noastre pe fiecare dintre aceste paliere sunt evaluate periodic şi ne asumăm răspunderea în faţa grupurilor interesate pentru fiecare succes sau eşec.

În cursul anului 2012 (mã refer aici la anul calendaristic, aßa cum prevede legislaþia din România), am înregistrat o creßtere economicã solidã: cifra de afaceri a companiei noastre a crescut cu 15,8 la sutã. Acest lucru ne-a permis, pe de o parte, sã oferim mai multe locuri de muncã, iar pe de altã parte sã investim mai mult în formarea profesionalã a angajaþilor noßtri ßi sã contribuim mai mult la economia ßi la societatea româneascã.

Ca subsidiară a SABMiller, companie listată la Bursa din

08 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

introducere

Londra, Ursus Breweries trebuie să respecte Codul de Bună Guvernare al Marii Britanii. Codul nostru de Conduită şi Etică în Afaceri (denumit “Codul”) este pus la dispoziţia tuturor angajaţilor noştri şi este disponibil publicului larg pe website-ul www.sabmiller.com. (http://www.sabmiller.com/files/pdf/code_of_business_ conduct_and_ethics.pdf) Acest document este un angajament clar, consistent şi personal de a proceda în cel mai corect mod cu putinţă. Angajaţii noştri trebuie să adere la principiile de conduită şi etică în afaceri aşa cum sunt ele detaliate în Codul nostru. Onestitatea, integritatea şi corectitudinea sunt manifestate în fiecare aspect al operaţiunilor derulate de noi. Una dintre principalele noastre responsabilităţi ţine de consumul de alcool. Descurajarea consumului iresponsabil de alcool este principala noastră prioritate în domeniul dezvoltării durabile. Deciziile pe care le luăm zilnic sunt bazate pe cele şase principii în domeniul alcoolului cu care operăm. Politica de Comunicare Comercială stabileşte limitele cadrului în care funcţionăm şi defineşte standardele pentru comunicarea de marketing şi vânzări. Pentru a pune la dispoziţia consumatorilor adulţi o serie de informaţii corecte şi echilibrate despre consumul de alcool, am dezvoltat o platformă online, www.desprealcool.ro, dar şi un număr de aplicaţii conexe. Toţi angajaţii noştri – aproximativ 1.400 la număr, din care aproximativ o treime sunt femei – au salarii ce depăşesc salariul mediu din economia românească. În plus, ei beneficiază de pregătire profesională, de servicii medicale excelente, de şansa de a-şi construi o carieră şi sunt liberi să se alăture oricărui sindicat din cele trei care funcţionează în firma noastră. Ideile inovatoare sunt încurajate şi premiate, astfel încât angajaţii noştri să se regăsească în misiunea, viziunea şi valorile companiei în care lucrează. Faptul că doar 1,5 la sută dintre angajaţii noştri au părăsit anul trecut compania sau că avem salariaţi care lucrează la noi de peste patruzeci de ani sunt elemente care ne fac să credem că suntem un angajator bun şi corect. Suntem mândri că, prin ideile noastre, am reuşit să conducem în clasamentul celor care contribuie cu diferite iniţiative la dezvoltarea durabilă din România. În acest sens, ne-am asumat un obiectiv ambiţios: vrem ca până în anul 2015 să reducem consumul de apă la numai 3,5 litri pentru fiecare litru de bere pe care îl producem. Suntem foarte aproape de a îndeplini acest obiectiv: rezultatele din anul financiar F13 ne arată că am utilizat 3,53 litri de apă pentru fiecare litru de bere pe care l-am produs. Produsele naturale derivate din procesul nostru de producţie au fost aproape complet reciclate. Am investit aproape două milioane de euro în proiecte de eficientizare energetică, iar în ultimii doi ani am economisit 9,500,000 kWh. Un alt obiectiv a fost acela de a folosi o cantitate sporită de energie regenerabilă în procesul nostru de producţie. Cantitatea de biogas pe care am obţinut-o din staţia noastră

de tratare a apelor uzate a crescut în F13 cu 35,7 la sută. Ştim că nu suntem perfecţi şi că mai avem multe lucruri de pus la punct. Un astfel de exemplu ţine de ambalaje, domeniu în care suntem hotărâţi să găsim alternative inovatoare pentru a reduce cantitatea de PET pe care o folosim prin reducerea greutăţii acestor ambalaje. O altă zonă pe care trebuie să o rafinăm ţine de procesul de consultare a grupurilor interesate. Suntem convinşi că acest raport va servi drept un punct de pornire în dialogul cu partenerii noştri şi dorim să includem punctele lor de vedere sau comentariile lor în următorul nostru raport. Nu în ultimul rând, avem de raportat un incident legat de încălcarea politicii anti-corupţie din compania noastră. Acest caz a fost tratat cu toate seriozitatea (contractul de muncă a fost desfăcut imediat), iar consecinţele constau în introducerea unor măsuri suplimentare şi a unei politici de toleranţă-zero în domeniu.

Ca o companie pe deplin responsabilã, suntem prima firmã din industria de bere din România care a elaborat un raport pe baza cadrului GRI ßi intenþionãm sã creßtem gradul de transparenþã.
În calitate de sponsor principal al echipei naţionale de fotbal a României şi de sponsor al echipei naţionale de rugby, facem tot ce ne stă în putere pentru a opera cu fair play şi onestitate. Astfel vom reuşi să obţinem rezultate şi mai bune în comunitate, iar clienţii noştri ne vor percepe ca pe o companie pe deplin responsabilă şi implicată. Suntem hotărâţi să contribuim la progresul României prin crearea de noi oportunităţi, sprijinind atât afacerile, cât şi oamenii din jurul lor să prospere. Îi ajutăm pe furnizorii locali pentru a ne asigura că şi comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea participă la creşterea şi dezvoltarea noastră. Operaţiunile noastre au generat anul trecut la nivelul întregii ţări peste 1.400 de locuri de muncă directe şi peste 13.000 indirecte. De asemenea, aproape 80 la sută din valoarea totală a producţiei noastre a fost alocată unor bunuri şi servicii, având astfel un impact semnificativ asupra furnizorilor şi distribuitorilor noştri. Sper că timpul alocat pentru a descoperi cât de performanţi suntem şi în ce măsură am reuşit să ne îndeplinim angajamentele pe fiecare dintre cele 10 priorităţi de dezvoltare durabilă a fost investit într-o direcţie bună. De asemenea, aşteptăm cum interes comentariile şi sugestiile dumneavoastră. Mulţumesc.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 09

introducere

Scurtã descriere a pieþei pentru care producem
21,39
populaþia României (milioane)

17.8821
Piaþa totală de bere (mii hl)

84L2
Consumul de bere pe locuitor

Sectorul agricol reprezintă 7% din PIB, peste 8% din totalul exporturilor şi 30% din totalul locurilor de muncă din România. Producţia totală de cereale a scăzut în 2012 cu 40% faţă de anul anterior, reprezentând al doilea cel mai mare declin din ultimii 25 de ani. Acesta a fost finalul unui şir întreg de fenomene extreme după inundaţiile din 2005, 2006 şi 2010, dar şi după seceta severă din 2007 care a afectat întreaga ţară. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite3, fenomenele meteo extreme au avut cel mai mare impact asupra productivităţii României, în special asupra agriculturii, care este un sector vulnerabil. Aceste fenomene au slăbit şi mai mult contribuţia sectorului agricol la formarea PIB, rezultând într-o creştere masivă a importurilor şi, în continuare, la o creştere a vulnerabilităţii ţării faţă de pieţele externe. Consiliul Investitorilor Străini4 arată că volumul intrărilor de investiţii străine directe în România a scăzut cu 25% în 2012. Cererea internă a scăzut pe fondul încrederii scăzute a consumatorilor, a incertitudinilor privind viitorul reformelor şi a limitării creditării. Tendinţa negativă a consumului s-a simţit şi la nivelul industriei de bere5, producţia scăzând la nivelul întregii pieţe UE, inclusiv în România.

Estimare pentru anul 2012 conform Plato Logic, martie 2013. Idem. 3 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – România, 2010. Un raport comun al Organizaţiei Naţiunilor Unite în România şi al Guvernului României. 4 Cartea Albă 2013, Viitorul începe acum. Un raport al Consiliului Investitorilor Străini în România. 5 Statistici privind berea, ediţia 2012, Berarii Europei.
2

1

10 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

introducere

Tabelul 1: Producþia de bere (000 hl)

An 2009 2010 2011

EU-27 388018 384827 377512

România 17600 16920 16900

Prognoza B ă ncii Europene pentru Reconstruc ţ ie ş i Dezvoltare din ianuarie 2013 indica o creştere de numai 1,4% a Produsului Intern Brut al României. Cu o putere de cumpărare ajustată la PIB de sub jumătate din media europeană, arată Consiliul Investitorilor Străini în România, că potenţialul de convergenţă a economiei româneşti pe termen mediu este relativ ridicat. Fluctuaţia cursului de schimb valutar rămâne în continuare un risc semnificativ mai ales că lucrăm cu un număr de furnizori externi şi că importăm o parte a produselor, facturile fiind emise în euro în timp ce noi operăm în lei. Am reuşit să remediem din acest risc pe de o parte printr-o serie de măsuri propuse de Comitetul de Risc al Creditării care analizează atent riscul general la nivelul zonei euro, iar pe de altă parte prin încheierea contractelor în moneda naţională (leu). Cu 351 Mtoe (milioane tone echivalent petrol) energie consumată anual (2% din energia totală consumată în Europa), România este una dintre ţările cele mai puţin consumatoare de energie din lume.

Adoptarea de către Guvernul României a planului pe termen mediu de liberalizare a preţurilor la energie şi a celui de-al treilea pachet UE de liberalizare a pieţelor de gaz şi electricitate s-a tradus prin creşteri ale preţurilor de achiziţie a energiei (electricitate, petrol, gaze şi căldură). Conform ediţiei 2013 a raportului “Doing Business” al Băncii Mondiale, România se situează pe locul 72 din 185 de ţări în clasamentul gradului de dificultate în derularea afacerilor. România ocupă locul 82 dintr-un total de 148 de state în clasamentul Indicatorilor Globali de Competitivitate ai Forumului Economic Mondial. Indicele Transparency International de percepţie a corupţiei plasează România între cele mai corupte state din Uniunea Europeană (locul 66 din 176 de ţări). România înregistrează cele mai mici rate ale şomajului din zona emergentă a Europei, arată Consiliul Investitorilor Străini – 6,7% la finele anului 2012 faţă de 7,3% în anul precedent – chiar dacă ratele de participare a forţei de muncă sunt relativ mici în comparaţie cu majoritatea statelor din Uniunea Europeană.

1

Anuarul Statistic al Energiei la nivel mondial 2013, Enerdata.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 11

introducere

Compania noastrã
1996
anul primei noastre investiþii în România

3
numãrul fabricilor de bere

5.0611
volumul de bere (mii hl)
Ursus Breweries SA, parte a companiei SABMiller Plc (care deţine 98,66% din acţiunile firmei noastre), este unul dintre principalii producători de bere din România. În prezent, activitatea noastră se desfăşoară în trei fabrici mari de bere (Braşov, Buzău şi Timişoara) şi într-o minicapacitate de producţie în ClujNapoca. Obiectul nostru de activitate include şi îmbutelierea, ambalarea şi vânzarea engross a berii.

Viziunea noastrã

Să fim cea mai admirată companie din industria de bere din România.

Misiunea noastrã

Să creăm o cultură vibrantă a berii în România şi să-i inspirăm pe oameni astfel încât aceştia să-şi petreacă timpul împreună.

Valorile noastre

Ÿ Iniţiativă: Gândim şi acţionăm cu simţ de răspundere! Ÿ Creativitate: Suntem curioşi şi creativi! Ÿ Curaj: Gândim şi facem lucruri măreţe! Ÿ Echipă: Uniţi ca apa, malţul şi hameiul! Ÿ Agilitate: Suntem sprinteni ca berea proaspăt turnată-n pahar! Ÿ Focus: Mergem până la capăt în bătăliile care contează!

Prioritãþile noastre strategice

Ÿ crearea unei afaceri echilibrate şi atractive pe plan local; Ÿ dezvoltarea unui portofoliu complex şi relevant, care să fie recunoscut pe piaţa locală; Ÿ creşterea constantă şi sustenabilă a ratei de profitabilitate a afacerilor locale; Ÿ creşterea competenţelor şi a ariei de acoperire locală.

1

SABMiller, rezultate preliminarii ale anului financiar încheiat la 31 martie 2013.

12 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

introducere

Portofoliul nostru de produse

Portofoliul nostru de produse include următoarele mărci: Ursus, Timişoreana, Ciucaş, Grolsch, Peroni Nastro Azzurro, Redd's, Pilsner Urquell, Azuga şi Stejar. Faptul că aproape o treime dintre consumatorii români preferă o bere produsă de URSUS Breweries SA este o dovadă de apreciere faţă de calitatea produselor noastre şi de performanţele companiei noastre.

Mãrci produse cu mãiestrie

Valori / anul producþiei / ambalare

URSUS, cunoscută şi ca Regele Berii în România, recunoaşte şi promovează adevăratele valori româneşti. Ursus crede în excelenţa personală şi în ambiţia fiecărei persoane de a se autodepăşi. 1878 Sticlă nereturnabilă 0,33l, sticlă returnabilă 0,5l, doză 0,33l şi 0,5L, sticlă PET 1l, butoi 30l şi 50l.

Timişoreana preţuieşte: simţul practic, onestitatea, sârguinţa şi integritatea. Orice persoană care respectă aceste valori va avea o viaţă plină de satisfacţii. Cea mai bună dovadă în acest sens este tradiţia noastră. 1718 Sticlă returnabilă 0,5l, doză 0,5l, sticlă PET 1l, 2l, 2,2l şi 2,5l. Exclusiv în Timişoara: butoi 50l, butoi de bere nefiltrată 30l, tanc de bere nepasteurizată.

Ciucaş crede în dezvoltarea perpetuă şi a fost dedicată acestui crez acum mai bine de un secol. Această bere promovează: originalitatea, relaxarea şi iubirea faţă de munte. 1892 Sticlă returnabilă 0,5l, sticlă PET 2l, doză 0,5l, butoi de 50l.

Grolsch este cunoscută drept “berea oficială a artei contemporane” în Europa. Această bere promovează: pasiunea şi curajul de a face lucrurile într-un mod personal, creativitatea, originalitatea şi libertatea de expresie. În România din 2010 Sticlă SwingTop 0,45l; butoi 30l, doză 0,5l.

Peroni crede în stilul purtat cu naturaleţe. Promovează: pasiunea, calitatea şi imaginea personală, perfecţiunea formelor şi a conţinutului. În România din 2005 Sticlă nereturbanilă 0,33l, sticlă returnabilă 0,5l, doză 0,5l, butoi 30l.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 13

introducere
Mãrci produse cu mãiestrie Valori / anul producþiei / ambalare
Redd's nu este doar deschizător de drumuri şi lider în categoria berilor cu arome, ci şi prima marcă de bere dedicată femeilor. Este un 'taste-imonial' exprimat de femei într-o lume a berii dominată de bărbaţi. Promovează: atenţia faţă de detaliu şi exigenţa. În România din 2008 Sticlă nereturnabilă 0,4l, doză 0,5l.

Pilsner Urquell este o referinţă în industria berii şi continuă să fie produsă după reţeta originală. Promovează: încrederea în sine, transparenţa, lucrurile cu adevărat importante în viaţă. 1842 Sticlă nereturnabilă 0,33l, butoi 30l.

Azuga adună la aceeaşi masă oameni diferiţi care au de împărtăşit o poveste de viaţă. Promovează: prietenia, familia şi momentele de bucurie şi este mereu aproape de tine. 1899 Sticlă returnabilă 0,5l, sticlă PET 2l.

Stejar înseamnă experienţa unui gust intens, rafinat, care nu lasă loc de compromis. Promovează: puterea, spiritul de echipă, fair play-ul, curajul, principiile de viaţă şi codul de onoare. 2005 Sticlă returnabilă 0,5l, doză 0,5l, sticlă PET 2l, butoi 50l.

14 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

introducere

Buna guvernare
Ursus Breweries este o societate pe acţiuni administrată în sistem dual, având sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 145 et. 4-5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/20456/2005 la 06.12.2005 şi CUI 199095. Capitalul subscris şi vărsat al Ursus Breweries SA este de 26.568.425,70 lei.

Ca parte a SABMiller Plc, companie listată la Bursele din Londra şi din Johannesburg, şi constituent al indicelui bursier FTSE 100 (care include cele mai capitalizate companii de la bursa londoneză), Ursus Breweries a respectat pe tot parcursul anului 2012 Codul de guvernare corporativă al Marii Britanii. Vă invităm să intraţi pe www.sabmiller.com şi să citiţi Raportul anual 2013 al grupului SABMiller pentru detalii referitoare la modul în care am pus în aplicare prevederile Codului de guvernare corporativă al Marii Britanii.

Codul de Conduită şi Etică în Afaceri al grupului din care facem parte (prescurtat “Codul”), distribuit fiecărui angajat şi disponibil publicului larg pe website-ul companiei www.sabmiller.com, este un angajament clar, deliberat şi personal de a ne comporta corect (http://www.sabmiller.com/files/pdf/code_of_business_conduct_and_ethics.pdf ). Toţi angajaţii noştri trebuie să adere la principiile de bază privind conduita şi etica în afaceri aşa cum sunt ele stipulate în Cod. Onestitatea, integritatea şi corectitudinea sunt cerinţe obligatorii în toate aspectele care ţin de activitatea noastră. Codul este structurat în patru capitole (Etica în afaceri şi conformarea; Angajaţii noştri şi mediul de lucru; Clienţii, consumatorii şi societatea; Dezvoltarea durabilă) şi stabileşte standardele noastre în materie de etică şi conformare, inclusiv politicile legate de protejarea bunurilor şi intereselor companiei, relaţiile cu partenerii de afaceri, cu clienţii, furnizorii/distribuitorii şi competitorii noştri, modul de lucru cu instituţiile statului, respectul faţă de colegi şi faţă de comunitate şi protecţia datelor. Totodată, Codul explică responsabilitatea angajaţilor noştri de a sesiza abaterile de la norme.

Codul este întărit de o serie de politici intrate deja în vigoare. Angajaţii pot intra în secţiunea Resurse umane a website-ului SABMiller website, unde pot găsi atât versiunea integrală a Codului, cât şi politicile aplicabile la nivel de grup. De asemenea, angajaţii pot face recomandări direct membrilor Consiliului de Conducere. Citiţi mai mult despre guvernarea corporativă din compania noastră. http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=90

Balanţele financiare ale URSUS Breweries sunt incluse în balanţele financiare ale companiei-mamă şi sunt elaborate conform Standardelor de Raportare Financiară Internaţională. Citiţi mai mult despre sistemul nostru de raportare. http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=75

3 3
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 15

introducere
Figura 1: Structura de conducere a Ursus Breweries

1. Andrew Mark Highcock Preşedinte 2. Tiarnan Ó hAimhirgin Vice Preşedinte S&D 3. Mihai Barsan Vice Preşedinte Marketing 4. Cristian Popescu Vice Preşedinte Resurse Umane 5. Simon Fearnhead Vice Preşedinte Financiar 6. Alan Sikora Vice Preşedinte Tehnic 7. Diana Klusch Director Afaceri Corporative

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

16 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

introducere

Modul în care abordãm dezvoltarea durabilã: 10 prioritãþi. Un singur viitor.
Cele 10 priorităţi de dezvoltare durabilă elaborate la nivelul grupului SABMiller, din care facem parte, ne ajută să ne orientăm către aspectele importante atât la nivel global, cât şi local, şi să transpunem dezvoltarea durabilă în planificarea şi dezvoltarea operaţiunilor noastre. Aceste priorităţi constituie un cadru coerent de control al aspectelor semnificative de ordin social, economic şi de mediu. Ele sunt eficiente în identificarea oportunităţilor şi a riscurilor ce pot afecta activitatea noastră şi comunităţile în care ne derulăm afacerile.

Figura 2: Matricea SABMiller de dezvoltare durabilã: 10 prioritãþi. Un singur viitor.
O abordare centrată pe managementul dezvoltării durabile
Viziunea noastră Să fim cea mai admirată companie din industria berii la nivel global Dezvoltarea Consum antreprenoriatului Apă responsabil în lanţurile de alcool noastre valorice Energie/Carbon HIV/Sida Investiţii sociale corporative

Zone de interes global Zone de interes regional Îmbunătăţire continuă

Drepturile Omului

Deşeuri

Transparenţă şi etică

Ambalaje

Descurajãm consumul iresponsabil de alcool
Făcând parte dintr-una din cele mai mari companii producătoare de bere din lume, credem că pentru majoritatea covârşitoare a consumatorilor noştri, care beau în mod responsabil, berea noastră este una din bucuriile vieţii. Cu toate acestea, nu rămânem indiferenţi la efectele nocive pe care consumul iresponsabil de alcool le are asupra indivizilor si societăţii.

Reducem consumul de apã
În anumite părţi ale lumii, calitatea şi disponibilitatea apei sunt ameninţate. Ne propunem să fim eficienţi în folosirea apei, să evaluăm corespunzător resursele noastre de apă şi să ne consultăm cu furnizorii noştri. Acest demers va micşora costurile, va reduce riscurile şi va aduce beneficii comunităţilor locale.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 17

introducere

Reducem amprenta de carbon ßi de energie
Începem să înţelegem care verigi din lanţul nostru de distribuţie generează cele mai mari emisii, ceea ce ne ajută în structurarea corectă a programelor noastre de eficientizare. Consumăm energie atunci când ne producem şi ne transportăm produsele. Trebuie să devenim mai eficienţi, să ţinem sub control amprenta de carbon şi să căutăm permanent surse de energie mai puţin poluante. Astfel vom economisi bani şi resurse şi vom reduce emisiile noastre de gaze cu efect de seră.

Refolosim ßi reciclãm ambalajele
Ambalajele protejează produsele noastre, însă au un impact mare asupra mediului. Reducem greutatea ambalajelor noastre, refolosim sticlele şi încurajăm reciclarea. Economisim astfel bani şi materii prime şi reducem presiunea asupra serviciilor locale de reciclare a deşeurilor.

Obiectiv zero-deßeuri în activitãþile noastre
Derularea activităţii fără a produce deşeuri a devenit un lucru posibil. O mare parte din cantitatea de deşeuri poate fi o resursă valoroasă pentru fermieri şi producătorii din industria alimentară, dar poate deveni şi o sursă potenţială de energie. Obiectivul nostru este reducerea masivă a cantităţii de deşeuri pe care o trimitem la groapa de gunoi, economisind astfel sume de bani şi reducând impactul asupra mediului.

Susþinem antreprenoriatul în lanþul nostru creator de valoare
Suntem conştienţi de faptul că influenţa noastră se extinde dincolo de operaţiunile noastre imediate, deci şi asupra activităţii partenerilor din lanţul nostru de valoare – de exemplu, furnizorii de materii prime şi distribuitorii produselor noastre. Încurajarea dezvoltării societăţilor din lanţul nostru de valoare este unul din sectoarele de interes global pentru noi.

Furnizãm beneficii comunitãþilor
Prosperitatea comunităţilor în care activăm şi în care ne derulăm operaţiunile sunt interdependente. Investiţiile noastre sociale corporatiste (ISC) au ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor locale, sprijin pentru construirea unor relaţii solide cu furnizorii, consumatorii şi angajaţii noştri.

Respectãm drepturile omului
Ne administrăm afacerile respectând culturile naţionale şi diferitele legi, norme şi tradiţii locale. Promovăm valorile comunităţii internaţionale, în special Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Transparenþã ßi eticã
Ne-am angajat să raportăm transparent evoluţia noastră în domeniul dezvoltării durabile şi să operăm cu standarde etice de nivel înalt. Grupurile interesate din afara companiei noastre au acces facil la informaţii care le permit să evalueze performanţa noastră comparativ cu valorile declarate, iar pe baza acestora pot emite opinii informate cu privire la afacerea noastră. Pentru a răspunde şi mai bine la nevoile grupurilor interesate, ne vom îmbunătăţi procesul de raportare.

Contribuim la reducerea infecþiilor cu HIV/SIDA
Facem eforturi pentru a contribui la reducerea numărului de infecţii cu HIV/SIDA din sfera noastră de influenţă. Pandemia HIV/SIDA are o relevanţă aparte pentru operaţiunile noastre din Africa, dar suntem conştienţi că numărul de noi infecţii cu HIV au crescut anul trecut şi în România cu 311 la sută. În cadrul companiei am pus la punct programe dedicate angajaţilor noştri, familiilor lor, comunităţilor locale şi furnizorilor/distribuitorilor, pe care suntem gata să le punem la dispoziţia celor interesaţi.
1

Date conform ARAS (Asociaţia Română Anti-SIDA), www.arasnet.ro.

18 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

introducere

Dintre cele zece prioritãþi de mai sus, trei au, din punctul nostru de vedere, o importanþã deosebitã pentru România – promovarea unui consum responsabil de alcool; încurajararea antreprenoriatului ßi furnizarea de beneficii comunitãþilor pe care le deservim.

Rezultate monitorizate constant

Creată de SABMiller pentru a analiza modul în care evoluează performanţele noastre de business pe toate cele zece priorităţi din domeniul dezvoltării durabile, Matricea de Evaluare a Sustenabilităţii (SAM) ne ajută să monitorizăm rezultatele activităţilor derulate la nivel local. Pentru fiecare prioritate există o scală cu cinci scoruri de performanţă (tabelul 2). Sistemul de raportare SAM ne indică gradul de performanţă al fiecărei operaţiuni în parte conform scalei amintite. În plus faţă de evaluarea amintită şi de scorurile descrise în cele ce urmează, colectăm o gamă largă de indicatori suplimentari de performanţă.

Tabelul 2: Niveluri de performanþã

5 4 3 2 1

Nivel de vârf

Exprimă o performanţă de vârf la nivel mondial în domeniul respectiv. Exprimă atingerea unui nivel de performanţă considerat bună practică la nivel mondial în domeniul respectiv. Exprimă abordarea complexă a problematicii, inclusiv introducerea unor inovaţii şi consultarea pe scară largă. Exprimă consecvenţă în obţinerea unor performanţe constante în domeniul respectiv. Toate operaţiunile noastre trebuie să funcţioneze la acest nivel sau să pună la punct un plan pentru a obţine acest rezultat. Aceasta este o metodă de management al riscului în domeniul dezvoltării durabile.

Bună practică

Direcţie corectă

Progres

Standard minim

Tabelul 3: Dezvoltarea durabilã: obiectivele ßi rezultatele noastre
Prioritatea din domeniul dezvoltării durabile / tema materială Alcool Apă Energie şi amprentă de carbon Ambalaje şi deşeuri din ambalaje Deşeuri1 Încurajarea antreprenoriatului în lanţul de valoare Investiţii sociale corporatiste Drepturile omului Transparenţă şi etică HIV/SIDA F12 rezultate 4.65 2.80 3.60 3.04 2.60 1.58 4.30 3.50 3.50 3.00 F13 rezultate 5.00 2.80 3.33 2.41 2.60 1.91 4.60 3.50 4.30 3.00 F14 obiective 5.00 3.40 3.33 2.41 2.60 2.50 4.60 3.50 5.00 3.00

1

Indicator raportat ca deşeuri reciclate / refolosite sau vândute (exclusiv deşeurile periculoase).

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 19

introducere

Majoritatea creşterilor înregistrate de noi se datorează investiţiilor în pregătirea angajaţilor noştri şi derulării unor programe cum ar fi: introducerea unor politici în domeniul alcoolului (comunicare comercială responsabilă, comportamentul angajaţilor, consum responsabil), calcularea impactului Investiţiilor Sociale Corporatiste făcute de compania noastră în comunităţi şi în politici de mediu, elaborării primului nostru raport de dezvoltare durabilă (publicat în F12). Măsurile care au vizat reducerea impactului negativ asupra mediului au contribuit şi ele la creşterea performanţelor noastre: am redus emisiile de CO2 per hectolitru de bere şi căutăm soluţii pentru a reduce greutatea ambalajelor.

Figura 3: Evoluþia scorurilor în domeniul dezvoltãrii durabile (F10 – F13 ßi obiective pentru F14)
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

F10

F11

F12

F13

F14 (obiective)

20 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

introducere

Modul în care ne consultãm cu partenerii noştri
Noi, cei din Ursus Breweries SA, construim o credibilitate pe termen lung prin abordarea pro-activă a viitorului afacerii noastre. Dorim să obţinem rezultate sustenabile în domeniul reglementărilor şi să deţinem poziţia de lider pe industrie în iniţiativele care vizează consumul responsabil de alcool.

Provocãri

Schimbările şi provocările care au impact asupra valorii acţiunilor noastre se împart astfel:
Ÿ Modul în care societatea percepe produsul nostru şi pe noi, ca producător şi comerciant de bere; Ÿ Creşterea numărului de reglementări în domeniul comercializarii şi marketingului produselor din alcool; Ÿ Structura şi nivelul taxelor şi accizelor pe produsele din alcool şi volumul de vânzări al produselor din

alcool.

O abordare în patru paßi
Strategia noastră include activităţi de sprijin precum elaborarea unor ghiduri, studii de caz, norme, documente cadru sau de referinţă derivate din resursele noastre interne sau externe. Ceea ce ne dorim este să obţinem o acceptare largă a operaţiunilor pe care le derulăm. Pasul 1: Context strategic şi impact – Acesta este momentul în care începem să identificăm temele care ne interesează şi partenerii cu care dorim să le dezbatem. Începem prin a identifica, înţelege şi organiza în funcţie de priorităţi diferite aspecte, de la licenţe pentru producerea de alcool până la riscuri şi oportunităţi comerciale. În paralel, identificăm acele grupuri interesate asupra cărora activitatea noastră are un impact sau ar putea avea un impact în viitor. Pasul 2: Scenarii şi priorităţi – Odată ce am identificat priorităţile strategice, continuăm demersurile pentru obţinerea licenţelor comerciale şi pentru producerea de alcool. Evaluăm scenarii multiple şi modul în care ar putea funcţiona acestea în piaţă. Paşii următori sunt derulaţi în exerciţii de grup. Pasul 3: Iniţiative strategice /Planuri de acţiune – Stabilim un plan şi comunicăm acţiuni. Pasul 4: Monitorizăm rezultatele şi descoperim zonele de îmbunătăţire – Performanţele noastre sunt evaluate pe baza cerinţelor specifice din planul de acţiune, urmărind ca indicatorii de performanţă să fie atinşi sau, dacă nu este posibil, să fie ajustaţi. Procesul nostru de consultare a grupurilor interesate face parte dintr-un cadru larg de consultare, organizat periodic de reprezentanţii industriei de bere din România, astfel încât să ajungem la un cadru legal prin care să fie recunoscut locul de drept al berii în societate şi să fie încurajată concurenţa loială, având la bază principiile transparenţei şi ale responsabilităţii comune. În ansamblu, procesul de consultare se desfăşoară pe următoarele direcţii: 1. Consum responsabil de alcool; 2. Fiscalitate; 3. Mediu/ambalaje;

4. Comercializare. Consumul responsabil de alcool Asociaţia Berarii României, secondată de Ursus Breweries, a organizat întâlniri periodice (de obicei anuale) cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Institutului Naţional de Sănătate Publică, Inspectoratului Poliţiei Rutiere şi Consiliului Naţional al Audiovizualului. În 2012, principalele teme de discuţie au fost cele legate de programele de responsabilitate în domeniul alcoolului derulate fie de Berarii României, fie de Ursus Breweries. O altă temă de interes pentru industrie a fost Codul de Comunicare Comercială. Conceput în parteneriat cu Consiliul Român pentru Publicitate, acest document este un exemplu de bună practică a industriei de bere şi un exemplu de responsabilitate faţă de societate. Fiscalitate Am organizat, cu sprijinul Asociaţiei Berarii României, întâlniri trimestriale sau semestriale cu reprezentanţi ai Guvernului României (Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei) şi cu reprezentanţi ai unor comisii parlamentare. Principala temă de discuţie a fost interesul major al industriei de bere faţă de nivelul accizei la alcool, iar demersul a fost coordonat în comun. În mod natural, din cauza creşterii accizei în ianuarie 2013, frecvenţa întâlnirilor noastre cu partenerii din Guvern şi din Parlament a crescut considerabil. Mediu / Ambalaje Ursus Breweries colaborează cu Asociaţia Berarii României, cu ECOROM (organizaţie înfiinţată de reprezentanţi ai industriei pentru a administra proiectele din domeniul reciclării şi refolosirii deşeurilor provenite din ambalaje) şi cu Asociaţia Română pentru Ambalaje şi Mediu (ARAM). În 2012, discuţiile noastre cu reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi ai altor agenţii guvernamentale au vizat stadiul obiectivelor legate de reciclare şi modul în care poate fi îmbunătăţit procesul de colectare a deşeurilor. Celelalte activităţi de consultare a grupurilor interesate au fost derulate în cadrul asociaţiilor profesionale din care face parte Ursus Breweries.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 21

introducere

Afilieri
Suntem membri ai următoarelor asociaţii profesionale:
Ÿ AmCham România (Camera de Comerţ Americană în RoŸ Consiliul Român de Publicitate (RAC), un organism de

mânia), organiza ţ ie nonprofit ş i non-politic ă ce promovează interesele comerciale şi economice ale Statelor Unite ale Americii în România, dar şi pe cele ale comunităţii de afaceri locală şi internaţională. www.amcham.ro
Ÿ ARAM (Asociaţia Română pentru Ambalaje şi Mediu),

autoreglementare în domeniul publicităţii, a cărui activitate are la bază un Cod de Practică în Publicitate. Acesta conţine un set de norme etice la care aderă toţi cei care activează în industria de publicitate şi care este respectat în toate tipurile de comunicare comercială. www.rac.ro/EN/

asociaţie nonprofit a producătorilor şi importatorilor de ambalaje şi produse ambalate din România, care implementează un sistem integrat de management al deşeurilor de ambalaje, transparent, bazat pe costuri minime, eficient şi eficace şi care sprijin ă soluţiile rezonabile pentru reducerea impactului ambalajelor asupra mediului. www.aram.org.ro
Ÿ BR (Asociaţia Berarii României), lider în domeniu, care

reprezintă 90 la sută din ceea ce înseamnă industria de bere din România, un partener de încredere pentru autorităţile statului, care educă publicul şi promovează consumul responsabil de bere. Toate companiile membre ale Asociaţiei Berarii României susţin şi derulează un cadru legislativ care să promoveze concurenţa corectă şi etica în afaceri. www.berariiromaniei.ro/en/
Ÿ BRCC (Camera de Comerţ Româno-Britanică), organizaţie

non-profit deţinută, condusă şi administrată complet de membrii săi, având misiunea de a uza de bunele sale oficii şi de a organiza activităţi menite a spori investiţiile în România şi numărul de companii româno-britanice. www.brcconline.eu/
Ÿ ECOROM Ambalaje, o organizaţie care are rolul de

interfaţă şi a cărei misiune este în folosul publicului larg: protejarea mediului prin monitorizarea angajamentelor membrilor săi şi prin îndeplinirea obiectivelor, anume refolosirea şi reciclarea deşeurilor din ambalaje. www.ecoromambalaje.ro/en/
Ÿ Consiliul Investitorilor Străini (CIS), cel mai influent

organism format din reprezentanţi ai companiilor străine care funcţionează pe piaţa românească, având ca misiune stimularea dezvoltării economice a României. Ursus Breweries deţine poziţia de membru în Consiliul Director al FIC. www.fic.ro

22 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

afacerea noastrã

Berea, afacerea noastrã
În aceastã secþiune:
Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã Aspecte cheie Prioritãþile transpuse în fapte

1 din 3
români1 consumã o bere produsã de Ursus Breweries

70 la sută
din orzul folosit în procesul de producþie provine din România

3
fabrici de bere

9
mãrci

10
prioritãþi în domeniul dezvoltãrii durabile

295 de ani
tradiþie în producerea de bere

1

Estimare, persoane cu vârsta peste 18 ani, conform legislaţiei româneşti.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 23

afacerea noastrã

Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã
Încurajarea antreprenoriatului în lanþul nostru valoric este una dintre cele zece prioritãþi fundamentale ale noastre în domeniul dezvoltãrii durabile.
Pentru că producem şi vindem bere consumatorilor din România, suntem o companie producătoare de bunuri de larg consum. Afacerea noastră depinde de comunitatea din România şi susţine dezvoltarea sa. În fiecare zi, luăm decizii legate de provenienţa materiilor prime, a echipamentelor şi a serviciilor. Atunci când hotărâm că vom cumpăra mai multe produse de pe piaţa locală şi că vom angaja mai mulţi români, au de câştigat şi afacerile locale. Suntem conştienţi că folosind mai mult din resursele locale, vom reduce şi din impactul nostru negativ asupra mediului. Totodată, considerăm şi că România ar avea un potenţial uriaş de creştere economică în contextul în care şi companiile contribuie la întărirea climatului economic. Crearea de alternative de natură economică pentru micile afaceri din jurul fabricilor noastre de bere sau formarea profesională a furnizorilor/distribuitorilor noştri sau achiziţiile sporite de pe piaţa locală ajută nu doar comunităţile locale, ci ne ajută şi pe noi, ca afacere. În felul acesta nu mai trebuie să plătim taxe de import, avem acces direct şi constant la lanţul de distribuţie, putând achiziţiona astfel servicii de calitate şi asigurându-ne accesul facil la inovaţie. Considerăm că sprijinind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii vom ajuta economia locală să crească, îmbunătăţind astfel serviciile publice (inclusiv educaţia şi accesul la servicii medicale) şi creând locuri de muncă. F12 1.58 F13 1.91 Obiectiv F14 2.50

Aceste scoruri sunt susţinute de acţiunile noastre de a îmbunătăţi înţelegerea partenerilor din lanţul de valoare a priorităţilor de dezvoltare durabilă şi prin continuarea proiectelor cu partenerii din zona de supply chain.

Modul în care ne conducem afacerile sau ne dezvoltăm brandurile pe plan local nu exclude politica la nivel de grup, aplicat ă la nivel interna ţ ional, în ceea ce prive ş te eficientizarea activităţii astfel încât să obţinem profit şi să avem avantaje competitive. Evaluăm, reînnoim şi adaptăm standardele şi bunele practici de la nivel global în mod constant, fie că este vorba de standarde de ordin ethnic, de procesul de distribuţie, de marketing, vânzări, aspectele financiare sau politica de resurse umane. Investiţiile în unităţile noastre de producţie, capacităţile comerciale sau de distribuţie corelate de o creştere a pieţei berii în 2012 şi de eficientizarea operaţiunilor ne-au ajutat să obţinem o creştere substanţială a marjei de profit. În compania noastră, valoarea este generată prin menţinerea unei poziţii de top pe piaţa din România şi prin oferirea de şanse de dezvoltare economică pe termen lung, introducând pe piaţă şi menţinând apoi în gama noastră de produse mărci locale de succes. Afacerea noastră devine din ce în ce mai eficientă prin intermediul lanţului de distribuţie, al comunităţilor în care ne derulăm operaţiunile, participând astfel la creşterea noastră economică şi la dezvoltarea noastră.

Figura 4: Riscuri ßi oportunitãþi

Riscuri

Oportunităţi

Ÿ Costul pe hl al materiilor prime

Ÿ Dezvoltarea continuă a portofoliului de

(cereale, hamei) se preconizează că va creşte;
Ÿ Preţurile mai mari la combustibili

mărci de bere;
Ÿ Performanţe crescute pe linia inovaţiilor şi

a canalelor de creaţie;
Ÿ Control sporit al eficienţei costurilor; Ÿ Generarea de lichidităţi va rămâne

vor spori şi costurile de distribuţie;
Ÿ Preţul energiei şi nivelul accizei ar

prioritară;
Ÿ Beneficii operaţionale nete rezultate din

putea creşte semnificativ.

programele de achiziţii.

24 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

afacerea noastrã

Capacitatea noastră de a construi parteneriate pe termen lung şi de a le menţine active este unul din punctele tari ale afacerii noastre. Suntem angajaţi în proiecte comune cu o serie de instituţii, de distribuitori, de comercianţi, dar şi cu comunitatea extinsă tocmai pentru a putea sprijini dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor în care ne desfăşurăm activitatea.

Industria berii din România înseamnă un sector cu zero evaziune fiscală, un sector în care consumul este acoperit în proporţie de 98,4 la sută din producţia internă. Înseamnă un sector naţional care generează 80.000 de locuri de muncă create de producători importanţi care au intrat pe o piaţă pe care vor să rămână şi să o dezvolte. Investiţiile membrilor Asociaţiei până în momentul de faţă depăşesc 1,2 miliarde de euro. Anual, valoarea investiţiilor lor este de aproximativ 80 de milioane de euro. Sectorul berii este unul dintre puţinele sectoare în care avem patru jucători de talie mondială şi doi de talie naţională. Este un sector concurenţial care s-a dezvoltat foarte mult în ultimele două decenii şi care şi-a dublat piaţa tocmai pentru că know-how-ul şi gradul de competitivitate au dus la creşterea calităţii produselor şi la o atracţie sporită din partea consumatorilor.

Constantin Bratu, Director General, Asociaþia Berarii României

O primă decizie ţine de procurarea materiilor prime, pe cât posibil, din România pentru că suntem o afacere românească. Avem un departament de achiziţii globale, care are sediul în Elveţia, dar încercăm să achiziţionăm orzul pe plan local, nu să-l importăm. Aceasta din două motive: mai întâi, este mai eficient din punct de vedere costuri. Apoi, una dintre priorităţile noastre de dezvoltare durabilă este încurajarea antreprenoriatului local. Obiectivul nostru este să cumpărăm 70% din orz de pe piaţa locală. Poate nu-l atingem în fiecare an, calitatea culturii fiind diferită de la un an la altul, dar culturile de orz din 2013 au avut o calitate excelentă. Un alt aspect important pentru noi este mixul de ambalare. Vindem produse în sticle PET care au impact asupra mediului şi depunem eforturi uriaşe ca să promovăm cumpărarea produselor în sticle returnabile, al căror impact este mult mai mic. Al treilea obiectiv ţine de etică şi integritate, iar pe de altă parte de conformare. Suntem o companie listată la Bursa din Londra, motiv pentru care trebuie să respectăm prevederile legislaţiei anticorupţie din Marea Britanie, dar şi legislaţia relevantă din România. Chiar dacă eforturile noastre pe linia politicii de etică, conformare şi anticorupţie sunt substanţiale, am înregistrat un incident de încălcare a acestei politici. Dorinţa noastră este de a ne conduce afacerile din România într-o manieră etică, respectând nu numai legislaţia internaţională (cum ar fi Legea Anticorupţie din Marea Britanie), dar şi pe cea românească. Obiectivele noastre Obiectivele financiare au fost agreate şi aprobate intern, fiind foarte precise. În ceea ce priveşte achiziţiile, vrem să ne asigurăm că avem la dispoziţie materiii prime de calitate, că avem furnizori/distribuitori pe care ne putem baza astfel încât să nu întrerupem activitatea. Obiectivele pentru următorii ani sunt ambiţioase. În permanenţă ne punem următoarele întrebări – ce putem face pentru a fi mai competitivi şi mai eficienţi în România? Cum putem oferi produse mai bune, într-o formă cât mai atrăgătoare pentru consumatorii noştri?

Simon Fearnhead, Vicepreßedinte, Financiar, Juridic, IT şi Achiziþii URSUS Breweries

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 25

afacerea noastrã

Aspecte cheie
Politica noastrã în domeniul achiziþiilor
Atât cât este posibil, colaborăm cu furnizorii locali (companii înregistate şi având sediul în România) şi depunem toate eforturile pentru a-i alege pe acei furnizori care aderă la valorile şi angajamentele noastre, care ţin la fel de mult ca noi la calitatea produselor şi la pasiunea pentru satisfacerea gustului consumatorilor noştri. Programul nostru riguros de selecţie a furnizorilor include o evaluare a modului în care furnizorii respectă standardele de ordin etic, de bună guvernare, de stabilitate financiară şi, pe cât posibil, de conformare tehnică. Divizia de achiziţii a Ursus Breweries va încheia contracte doar cu furnizorii care se ridică la nivelul standardelor noastre globale. Furnizorii care intră în procesul nostru de acreditare trebuie să fie transparenţi faţă de modul în care îşi derulează afacerile şi faţă de practicile sustenabile, trebuie să urmeze politicile şi procesele noastre şi să treacă printr-un chestionar de autoevaluare, iar apoi printr-un eventual audit tehnic şi etic al nostru la sediul lor. Construim relaţii pe termen lung cu furnizorii importanţi şi colaborăm cu ei pentru a ne asigura că standardele noastre la nivel mondial sunt respectate permanent. Derulăm iniţiative complexe împreună cu furnizorii noştri, iar atunci când este nevoie, îi sprijinim în construirea sau întărirea capacităţilor. Obligaţiile companiei Ursus Breweries faţă de domeniul dezvoltării durabile sunt o componentă de bază a modului în care ne derulăm afacerile. Noi credem că avem de jucat un rol activ în a transmite principii solide de ordin economic, social sau de mediu în lanţul nostru de distribuţie şi, de ce nu, de a aduce îmbunătăţiri la nivelul întregii societăţi. Ştim că dezvoltarea susţinută şi pe termen lung a furnizorilor şi distribuitorilor noştri este un element critic pentru ca fiecare dintre noi să înregistreze rezultate bune. În dorinţa de a construi rela ţ ii apropiate, solide ş i echitabile cu furnizorii/distribuitorii noştri, dar şi pentru a-i selecta şi încuraja pe cei care aderă la valorile noastre şi la standardele noastre etice, am elaborat un Cod de conduită şi Standarde de dezvoltare durabilă pentru furnizori. (http://www.sabmiller.com/files/pdf/Supplier_Code_of_ Conduct_and_Sustainable_Development_Standards.pdf ). Aceste standarde acoperă teme precum drepturile omului şi standarde ocupaţionale, etică şi transparenţă în afaceri, precum şi prevederi legate de reducerea impactului asupra mediului.

Figura 5: Originea produselor ßi serviciilor achiziþionate de Ursus Breweries SA în 20121

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Produse agricole Transport şi depozitare Echipamente şi alte activităţi industriale Media şi marketing Alte bunuri şi servicii Ambalaje Utilităţi

România % Străinătate % Total %

1

Date din analiza 2013 Regioplan Policy Research and Ernst & Young study privind contribuţia companiei SABMiller la economia europeană.

26 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

afacerea noastrã
Investind aproape 801 la sută din valoarea totală a producţiei pe bunuri şi servicii, compania noastră are un impact economic important asupra furnizorilor locali. Marea majoritate a cheltuielilor noastre la nivel local se îndreaptă către reprezentanţi ai sectorului de bunuri şi servicii, marketing şi agricultură.

Figura 6: Achiziþii locale2

A B C
A Agricultură B Utilităţi C Ambalaje D Echipamente E Transport F Marketing G Servicii şi alte bunuri 14 % 4% 11.11 % 3% 7.5 % 17.7 % 43.25 %

D E G F

Achiziþii ßi combaterea corupþiei în lanþul valoric
Ne aşteptăm ca şi furnizorii noştri să se asigure că standardele noastre anticorupţie sunt permanent respectate. La nivel de grup, avem o politică de combatere a riscului de corupţie la nivelul lanţului de distribuţie şi le cerem tuturor furnizorilor atât să respecte standardele de ordin etic şi legal în domeniu, cât şi să se angajeze că la rândul lor vor lua măsuri pentru a combate corupţia sub orice formă, inclusiv mita, foloasele necuvenite, escrocarea, spălarea de bani sau oferirea de alte stimulente ilegale sau imorale.

mediu, aşa cum este prevăzut în Codul de conduită şi de dezvoltare durabilă al furnizorilor noştri. Acest document include prevederi din sfera mediului înconjurător, dar şi a drepturilor omului, standardelor sociale, principiilor de transparenţă şi de etică în afaceri. Îi implicăm permanent pe furnizorii noştri în stadiile incipiente ale proceselor de achiziţii tocmai pentru a ne asigura că acest Cod al furnizorilor este corect aplicat. În anii care vor urma, le vom solicita furnizorilor noştri să se înregistreze în Sedex (Sistemul de schimb de date şi principii etice referitoare la furnizori) şi să completeze un chestionar referitor la modul în care urmăresc riscul de natură socială şi etică în propriile capacităţi de producţie. Furnizorii cu care lucrăm deja vor fi nevoiţi să-şi actualizeze periodic aceste date. În afara faptului că ne sprijinim partenerii din lanţul de distribuţie în tot ce ţine de înţegelerea modului în care aceştia trebuie să respecte standardele sociale, etice şi de mediu, am planificat o mai bună comunicare a priorităţilor noastre de dezvoltare durabilă şi a Normelor de achiziţie responsabilă la nivel de grup în rândul furnizorilor noştri. Prevederile acestor documente urmează a fi incluse atât în contractele pe care le vom încheia în viitor, cât şi în simulările de risc de segmentare a furnizorilor. Vom continua seria de proiecte comune derulate de Ursus Breweries împreună cu furnizorii, le vom compara cu proiecte similare existente pe piaţă şi vom comunica modul în care am evoluat în această direcţie. Acest demers ne va ajuta să ne îmbunătăţim scorurile obţinute pe axa prioritară Încurajarea antreprenoriatului în lanţul nostru valoric.

Achiziþii menite a reduce impactul asupra mediului
Ne-am angajat să reducem impactul tuturor fabricilor noastre de bere asupra mediului. Sperăm, de asemenea, ca şi furnizorii noştri să îşi ia angajamente similare, devenind mai responsabili şi mai eficienţi în modul în care-şi derulează activitatea şi depunând mai multe eforturi pentru a reduce efectele adverse ale activităţii lor asupra mediului. În plus, îi încurajăm pe toţi furnizorii noştri să participe activ în proiectele care vizează Priorităţile noastre de Dezvoltare durabilă astfel încât împreună să schimbăm în bine mediul înconjurător.

Managementul lanþului de distribuþie
Îi încurajăm pe furnizorii noştri să adere la aceleaşi standarde înalte care ne caracterizează comportamentul, imprimînd astfel valorile Ursus Breweries în lanţul de distribuţie. Furnizorii trebuie să respecte legislaţia, să includă şi să promoveze bunele noastre practici în operaţiunile lor, să-şi trateze angajaţii cu respect şi să arate acelaşi respect faţă de

1 2

Date din analiza Ernst & Young The contribution made by SABMiller to the Romanian Economy, 2013. Date din analiza Ernst & Young The contribution made by SABMiller to the Romanian Economy, 2013.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 27

afacerea noastrã

Figura 7: Dezvoltarea durabilã în lanþul nostru valoric

Dezvoltarea durabilã în lanþul nostru valoric
Când vorbim despre lanţul nostru valoric ne referim la furnizorii şi partenerii noştri de afaceri care contribuie la succesul nostru pe pieţele unde ne desfăşurăm operaţiunile.

Berea este un produs local care este fabricat, vândut şi consumat în cadrul aceleiaşi comunitãþi. Cãutãm oportunitãþi pentru a avea creştere economicã şi a stimula dezvoltarea socialã în aceste comunitãþi folosind resursele naturale cât mai eficient.

Cele mai multe dintre deşeurile rezultate din procesul de fabricare a berii sunt de natură organică: cerealele uzate şi drojdia sunt adesea folosite ca hrană pentru animalele de la fermele din apropiere. Pe unele pieţe, inclusiv India, vom folosi deşeuri agricole - cum ar fi pleavă de orez – drept carburant pentru cazanele din berăriile noastre.

Procesul de fabricare
Reţeta de bază şi procesul de fabricare al berii datează de 6000 de ani: tehnologia s-a schimbat de atunci, îmbunătăţind calitatea şi permiţându-ne să utilizăm mai eficient resursele energetice şi apa.

Berea creează locuri de muncă în cadrul comunităţilor locale: în Africa de Sud şi Africa, angajăm peste 24 000 de persoane şi indirect contribuim la crearea a peste un milion de locuri de muncă, prin intermediul lanţului nostru de aprovizionare, al distribuţiei şi al vânzării cu amănuntul a berilor noastre.

Agriculturã
Lucrăm îndeaproape atât cu micile ferme cât şi cu cele comerciale, căutând să ne aprovizionăm local oriunde este posibil.

Marketing, cumpãrare şi savurare
Colaborăm atât cu retaileri cât şi cu ontrade astfel că produsele noastre pot fi consumate responsabil în pub-uri, baruri, restaurante şi acasă.

Ambalare
Mai mult de jumătate din berile noastre sunt vândute în ambalaje returnabile şi keg-uri.

Includem mesaje de responsabilitate pe etichetele produselor noastre referitoare la consumul de alcool de către minori şi femeile însărcinate şi oferim informaţii despre sănătate pe www.TalkingAlcohol.com

28 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

afacerea noastrã

Prioritãþile transpuse în fapte
Evolutio – un program route-to-market
Evolutio este un program multianual prin care furnizăm partenerilor noştri din lanţul de distribuţie expertiză în domeniul marketingului şi managementului. Acesta a fost conceput ca un parteneriat de tip câştig reciproc încheiat de Ursus Breweries cu distribuitorii săi. Discuţiile despre planificarea afacerilor, procesele de optimizare sau buna guvernare ridică întotdeauna probleme pentru micii comercianţi. Mulţi dintre ei au nevoie de ajutorul nostru pentru a-şi dezvolta abilităţile de vânzări sau pentru a înţelege care sunt obligaţiile ce le revin dintr-un contract. De aceea, am decis că trebuie să punem la punct un program care să-i ajute pe distribuitori să-şi sporească profitul şi să atragă mai mulţi clienţi. Acest program are trei componente majore (transparenţă, onestitate şi comunicare) şi vizează cinci domenii principale: abilităţi comerciale, aşteptări ale clienţilor, management general, planificare financiară şi managementul lanţului de distribuţie. Evolutio a început în 2011 cu 648 de agenţi de vânzări pentru care am organizat 175 de sesiuni de pregătire. Programul a înregistrat o creştere semnificativă în ultimul an, astfel încât am ajuns ca, pe parcursul a 1.180 de ore de pregătire, să transferăm din cunoştinţele noastre unui număr total de 1.400 de persoane. Noi considerăm că trebuie să-i ajutăm permanent pe distribuitorii noştri să-şi îmbunătăţească abilităţile, aptitudinile şi nivelul de cunoştinţe, să-şi monitorizeze rezultatele şi să măsurăm an de an ce impact au aceştia în lanţul de distribuţie.

Dezvoltarea întreprinderilor în lanþul nostru valoric

Leaders Academy / Leaders School Fundaţia Leaders a creat o serie de programe educaţionale prin intermediul cărora dezvoltă potenţialul de leadership al tinerilor cu vârsta între 18 şi 25 de ani, respectiv 25-35 de ani. Conceptul include schimbul de experienţă, cunoştinţe şi idei şi face uz de metodologii moderne şi de teme ajustate fiecărui candidat interesat de leadership, indiferent de vârsta sau experienţa acestuia. Anul trecut, Ursus Breweries a sponsorizat participarea unui număr de şase angajaţi în acest program. Aceştia au avut şansa de a interacţiona cu lideri tineri de excepţie, de a învăţa de la formatori deosebit de bine pregătiţi şi de a se întâlni oameni de afaceri cunoscuţi. Atunci când li s-a cerut să evalueze programul, toţi participanţii noştri au apreciat că a fost foarte util pentru ei să întâlnească oameni talentaţi, să-şi exerseze spiritul de echipă, să se întâlnească cu lideri de vârf şi să înveţe din experienţa acestora. Nu în ultimul rând, participanţii au apreciat tehnicile neconvenţionale de predare a leadershipului, considerându-le utile în dezvoltarea lor profesională.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 29

elementul uman

Elementul uman
În aceastã secþiune:
Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã Aspecte cheie Prioritãþile transpuse în fapte

98,5 la sută
retenþia angajaþilor în compania noastrã

25 la sută
dintre angajaþii noßtri au studii superioare

31,42 la sută
dintre angajaþii noßtri sunt femei

35,56 la sută
dintre angajaþii noßtri sunt membri de sindicat

30 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementul uman

Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã
Respectarea drepturilor omului ßi Transparenþã ßi eticã sunt douã dintre cele zece prioritãþi ale noastre de dezvoltare durabilã.
Drepturile omului influenţează fiecare aspect al vieţii angajaţilor noştri la locul de muncă, dar şi în comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea. Ele sunt legate direct de accesul la servicii de sănătate, la educaţie, la locuinşe şi la întărirea comunităţilor. Ştim că în România locuiesc şi trăiesc oameni care provin din culturi diferite şi preţuim valoarea fiecărei tradiţii din această ţară. Politicile noastre de resurse umane au fost aliniate la standardele internaţionale în domeniul muncii şi suntem decişi să respectăm drepturile tuturor angajaţilor noştri atât la serviciu, cât şi în comunităţile în care ne derulăm afacerile. Ca filială a companiei SABMiller, suntem semnatari ai Pactului Global al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ne-am angajat să ne conducem afacerile respectând principiile enunţate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Declaraţia Tripartită de Principii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii care se referă la Politicile Sociale şi Corporaţiile Multinaţionale, precum şi Principiile ONU privind Sectorul Privat şi Drepturile Omului. Setul intern de principii în domeniul drepturilor omului se referă la teme cum ar fi: libertatea de asociere şi negocierile colective, mediul de lucru sigur şi sănătos, salarii şi beneficii decente şi competitive, intoleranţă faţă de discriminare. În plus, ne-am angajat ca aceleaşi drepturi să fie respectate şi de-a lungul lanţului nostru de distribuţie, iar acest aspect este prevăzut în Principiile pentru Furnizori Responsabili elaborate la nivel de grup.

F12 3.50

F13 3.50

Obiectiv F14 3.50

Aceste scoruri sunt susţinute de acţiunile noastre în zona drepturilor omului respectiv drepturile angajaţilor, trainingurile dedicate dezvoltării personale şi profesionale, dar şi sănătatea şi siguranţa la muncă a angajaţilor noştri.

Transparenţa şi etica există în toate demersurile noastre din domeniul dezvoltării durabile şi în cadrul complex în care funcţionăm. Clienţii noştri vor să ştie dacă berea noastră este una de calitate şi dacă o pot consuma în siguranţă. Angajaţii noştri vor să lucreze pentru o companie despre care ştiu că este onestă şi care încearcă să se comporte responsabil pe piaţă. Furnizorii noştri vor să fie trataţi corect, iar comunităţile locale vor să ştie că încercăm să nu poluăm mediul sau că nu le afectăm calitatea vieţii. Atât autorităţile, cât şi organizaţiile neguvernamentale cu care colaborăm au încredere în noi, motiv pentru care, la rândul nostru, trebuie să fim transparenţi în tot ceea ce facem, în special atunci când publicăm informaţii despre activitatea noastră.

F12 3.50

F13 4.30

Obiectiv F14 5.00

Aceste scoruri sunt susţinute de o strategie de dezvoltare durabilă pentru următorii 3 ani şi o planificare a rapoartelor de dezvoltare durabilă.

Iată în cele ce urmează câteva exemple care ilustrează modul în care înţelegem noi să tratăm aceste două priorităţi de dezvoltare durabilă.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 31

elementul uman

Aspecte cheie
Ursus Breweries are, la nivel naţional, aproximativ 1.400 de angajaţi. La fiecare succes al nostru contribuie fiecare angajat în parte, iar noi cunoaştem şi recunoaştem avantajele unei forţe de muncă diversificată, care are abilităţile potrivite, care este motivată şi devotată. În cadrul companiei noastre există o gamă largă de opţiuni de dezvoltare a carierei. Am pus la punct un proces de încurajare a talentului prin care salariaţii noştri au acces la poziţii atât în interiorul companiei, cât şi la nivelul grupului din care facem parte. Toţi angajaţii noştri, indiferent de gen, beneficiază de o evaluare periodică a activităţii profesionale şi de îndrumare în carieră. Fiecare membru al Consiliului Director este evaluat de două ori pe an (evaluare 3600) pentru a i se urmări performanţa la nivel de business în domenii cum ar fi strategia şi planificarea, sustenabilitatea, managementul riscului, atitudinea faţă de auditul intern, măsurarea şi monitorizarea performanţei angajaţilor, evaluarea de management, compensaţii şi planificarea resurselor, transparenţă şi dinamică în Consiliul Director. Fiecare manager de top are un plan individual de dezvoltare şi primeşte de două ori pe an feedback de tip 3600 vis-à-vis de performanţa sa şi de aptitudinile de leadership. Toţi ceilalţi angajaţi trec printr-un proces anual de evaluare a performanţei profesionale şi li se oferă feedback. Îi încurajăm pe toţi angajaţii noştri să-şi dezvolte competenţele în zona lor de expertiză, putând astfel să candideze la concursuri pentru poziţii superioare în companie. Programele de pregătire profesională sunt aliniate la strategia noastră de business şi sunt revizuite permanent astfel încât fiecare salariat să aibă şanse sporite de angajare în viitor. Ne mândrim cu o rată retenţie de 98,5%. Încercăm să-i tratăm pe toţi angajaţii noştri şi pe cei cu care avem legături contractuale într-un mod echitabil, cu respect, asigurând un mediu de lucru sigur. Îi răsplătim întro manieră corectă, acordându-le o serie de beneficii (atât angajaţii permanenţi, cât şi cei cu normă parţială de lucru au acces la acelaşi sistem de retribuire) şi şansa de a-şi atinge potenţialul profesional şi de a se bucura de o carieră îndelungată, plină de satisfacţii, în compania noastră.

Viitorul pe care ni-l dorim
Documentul final al Conferinței ONU Rio+20, Paragraful 51:

Figura 8: Evoluþia numãrului de angajaþi

Subliniem importanţa participării lucrătorilor şi sindicatelor la promovarea dezvoltării durabile. Ţinând cont de faptul că reprezintă interesele salariaţilor, sindicatele sunt parteneri importanţi în asigurarea unei dezvoltări durabile, în special pe dimensiunea socială. Informarea, educarea şi pregătirea la toate nivelurile, inclusiv la locul de muncă, sunt componente majore în procesul de întărire a capacităţii lucrătorilor şi a sindicatelor în susţinerea dezvoltării durabile.

1500 1000 1344 1440 1315 1415 500 0 2011 2012 Decembrie 2013 Media anuală 1499

Ştim că oamenii care provin din medii educaţionale diferite contribuie la un schimb bogat de idei: 25 la sută din personalul nostru are studii universitare, iar 27 la sută din angajaţii noştri au absolvit studii medii. Toţi salariaţii noştri au la dispoziţie instrumentele şi resursele necesare care le garantează faptul că drepturile lor sunt atât respectate, cât şi protejate prin conduita noastră la locul de muncă. Am formulat o serie de politici şi reglementări şi ne asigurăm că aceste politici sunt aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor noştri, sunt respectate şi sunt aplicate în activitatea de zi cu zi.

32 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementul uman

Prioritãþile transpuse în fapte
Diversitate / non-discriminare
Femeile sunt adesea mai afectate de şomaj decât bărbaţii. Datele la nivelul Uniunii Europene1 arată că situaţia din România este diferită. În 2007, rata şomajului în rândul femeilor din România era de 5,4 la sută, în timp ce în rândul bărbaţilor valoarea era de aproape 8 la sută (7,6%). Diferenţa de gen s-a redus până în anul 2012, când aceste rate au fost de 7,6 la sută pentru bărbaţi şi 6,4 la sută pentru femei. Cel mai afectat grup a fost cel al adulţilor tineri (sub 25 de ani), rata şomajului în rândul acestora crescând exponenţial în 2012 şi atingând un vârf de 22,7 la sută, faţă de o rată a şomajului de numai 5,6 la sută în rândul celor cu vârsta între 25 şi 54 de ani. La angajare, oferim şanse egale tuturor candidaţilor, fără a face discriminare în funcţie de rasă, religie, gen sau de alte criterii. De asemenea, tratăm pe toată lumea cu respect. În 2012, din totalul angajaţilor noştri, femeile reprezentau în medie 32 la sută. În ceea ce priveşte poziţiile de conducere, 30 la sută dintre acestea erau deţinute de femei, iar printre membrii Consiliului Director ai companiei noastre se află şi o femeie. Ne dorim ca aceste procente să fie mai mari în anii care vor urma şi să atingem ţintele stabilite la nivel mondial. În cifre absolute, numărul total al femeilor din Ursus Breweries a fost de 471. Dacă analizăm structura angajaţilor noştri în funcţie de gen, femeile reprezintă 49,7 la sută dintre angajaţii cu vârsta de sub 30 de ani, 43,47 la sută dintre cei cu vărsta între 30 şi 50 de ani şi 54,2 la sută dintre cei de peste 50 de ani. Funcţiile din management sunt deţinute în proporţie de 47 la sută de femei, în timp ce 26,7 la sută dintre celelalte funcţii sunt ocupate de femei. Din numărul total de angajaţi (13) care şi-au terminat concediul pentru creşterea copilului în F13, 100 la sută erau femei. Nouă dintre acestea (69 la sută) şi-au reluat activitatea în compania noastră la finalul acestui concediu, iar restul au decis să părăsească firma. În afară de acestea, alţi patru angajaţi au intrat în concediu pentru creşterea copilului în F13, 75 la sută dintre aceştia fiind femei.

Direcþia noastrã:
Ÿ Managemen Ÿ Managemen

tul performanţei

;

tul talentelor;

Ÿ Un mediu de

prietenos.

lucru

1

Eurostat, Statistici privind şomajul.

Conform unui studiu efecuat de Ernst&Young în 2013, Ursus Breweries a generat indirect 13.300 de locuri de muncă şi aproximativ 1400 directe. Cele 80 de procente din valoarea totală a producţiei noastre care sunt investite în bunuri şi servicii au un impact puternic asupra furnizorilor şi distribuitorilor noştri. Astfel, 1.400 de locuri de muncă create direct sunt efectul activităţilor noastre de producţie şi comercializare asupra sectorului agricol.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 33

elementul uman

Salarii ßi program de lucru
Politica noastră şi procedurile de resurse umane prevăd că salariile din companie nu pot fi mai mici decât prevede legislaţia, iar nivelul acestora trebuie să se situeze în limita celor practicate la nivel de industrie de profil. În fiecare an, salariul mediu brut din Ursus Breweries a fost cu 150 la sută peste salariul mediu pe economie. Dacă angajăm personal temporar, beneficiile pe care le acordăm sunt calculate în funcţie de perioada petrecută în firmă. Mai mult, răsplătim loialitatea angajaţilor noştri. Astfel, fiecare persoană care a împlinit 5, 10, 15 sau mai mulţi ani la noi în firmă, primeşte un bonus corespunzător. Avem, totodată, şi mecanisme prin care recompensăm performanţa excepţională, aceasta fiind răsplătită prin intermediul unor programe dedicate.

Braşov, Timişoara şi Buzău). Până în prezent, 533 dintre angajaţii noştri (35,56 la sută) au decis să se înscrie în sindicat.

Transparenþã ßi eticã
Pentru a ne uşura modul în care vom identifica şi vom monitoriza priorităţile de dezvoltare durabilă în următorii trei ani, am decis să iniţiem procesul de raportare conform normelor GRI. Odată încheiat acest proces, dorim să invităm un grup independent de reprezentanţi ai grupurilor interesate să citească acest raport şi să-şi exprime punctul de vedere faţă de informaţiile cuprinse în document. În afara Politicii de Etică în Afaceri, Ursus Breweries a introdus în aprilie 2012 în practica curentă o Politică Anticorupţie. Cele două proceduri fac parte acum din procesul de pregătire şi acomodare cu noul loc de muncă prin care trec toţi proaspeţii angajaţi în toate unităţile noastre de lucru. Mai mult, tot personalul nostru trebuie să semneze un document conform căruia se angajează să comunice orice informaţie legată de un posibil conflict de interese. Orice salariat care se dovedeşte că a încălcat aceste reguli suportă consecinţele disciplinare, inclusiv încheierea contractului de muncă. Absolut toţi angajaţii noştri (100 la sută) au semnat o declaraţie privind politica anticorupţie în urma unui incident care ne-a fost adus la cunoştinţă în cursul perioadei de raportare. Conducerea companiei a tratat incidentul respectiv cu toată fermitatea şi a decis să înceteze relaţiile de muncă cu acel angajat. În perioada următoare, vom elabora o serie de cursuri în domeniul anticorupţie la care vor participa toţi angajaţii (în special cei din zona de marketing, vânzări şi achiziţii). Având în vedere că în ultimul an nu am efectuat nicio analiză de evaluare a riscului de corupţie, am planificat să introducem o procedură de acest gen în toate unităţile noastre de lucru.

Muncã forþatã
Munca forţată sau obligatorie este interzisă în compania noastră. Angajaţii nu trebuie obligaţi să muncească, iar coerciţia la locul de muncă este intolerabilă. Intimidarea, sub orice formă, sau hărţuirea sunt de neacceptat atât în compania noastră, cât şi în lanţul de distribuţie.

Exploatarea copiilor
În activitatea noastră, respectăm atât legislaţia românească în domeniu, precum şi convenţiile relevante elaborate de Organizaţia Internaţională a Muncii.

Libertatea de asociere / sindicate
Dialogul dintre echipa de conducere şi sindicatele din compania noastră este unul constant şi constructiv. Angajaţii noştri sunt liberi să devină membrii oricărui sindicat din cele trei care le reprezintă interesele (acestea funcţionând în

privind Analiza ea, misiun ile a, valor viziune aniei comp

Pentru a răspunde mai bine nevoilor pieţei, ne-am redefinit misiunea şi setul de valori locale. În august 2012, atunci când s-a încheiat acest proces, i-am invitat pe toţi angajaţii noştri să participe la o analiză privind misiunea, viziunea şi valorile companiei. Din totalul celor 850 de angajaţi care au dat curs apelului nostru, 89 la sută au răspuns că se identifică cu noua misiune, viziune şi cu noile valori (MVV) ale companiei, iar 92 la sută au fost de părere că MVV actuale sunt potrivite pentru Ursus Breweries. În ceea ce priveşte recunoaşterea performanţelor, aproape 60 la sută dintre repondenţi consideră că managerul lor evaluează şi apreciază corect rezultatele excepţionale. De asemenea, aproape jumătate dintre participanţi consideră că munca lor este recunoscută şi răsplătită corect de companie. Cu toate acestea, analiza ne-a arătat că nivelul de cunoaştere a MVV este relativ scăzut în special în rândul angajaţilor din zona tehnică şi S&D (vânzări şi dezvoltare), cauza fiind accesul lor limitat la activităţile derulate pentru cunoaşterea MVV. Ţinând cont de aceste rezultate, dar şi de comentariile primite, am decis să îmbunătăţim procesul de comunicare internă, explicând mai clar şi repetat care sunt valorile companiei, dezvoltarea acestei secţiuni pe Intranet (vom include o secţiune dedicată exclusiv MVV) şi repetarea analizei MVV în primul semestru al anului 2013.

34 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementul uman

Condiþii de lucru
Procedurile şi politicile noastre în domeniul sănătăţii ocupaţionale şi siguranţei excedează normele legale din România. Consumul de alcool la locul de muncă este absolut interzis. În ceea ce ne priveşte, asigurăm echipamente de protecţie adecvate pentru a proteja integritatea fizică a personalului nostru şi pentru a asigura un loc de muncă sigur din toate punctele de vedere. Cu toate acestea, în 2012 am înregistrat un număr de patru incidente care au rezultat în 112 zile de absenteism (concediu medical). În urma analizării acestor evenimente, am introdus un curs de pregătire în domeniul protecţiei muncii personalizat, adresat angajaţilor din departamentele cu risc ridicat de accidentare (depozite, personalul din vânzări şi agenţii care transportă diferite produse).

Training
Fiecare angajat al companiei participă la un Program Personalizat de Dezvoltare (IDP), acesta fiind instrumentul prin care analizăm nevoile de pregătire şi planificăm participarea la cursuri. IDP identifică oportunităţile de recunoaştere a performanţei şi de promovare a angajatului şi analizează abilităţile. În 2012, am alocat un număr de 6.240 de ore de pregătire (o medie de 4,16 ore pentru fiecare angajat, care au inclus participarea la cursuri, seminarii, instruire unu-la-unu şi rambursarea unor costuri legate de alte programe de pregătire), toate menite a dezvolta capacitatea şi potenţialul de dezvoltare a angajaţilor noştri.

Figura 9: Training

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012

Număr unităţi (ore)

Sprijin ßi apreciere
Pentru a permite angajaţilor noştri să îşi onoreze într-o manieră echilibrată atât angajamentele personale, cât şi pe cele profesionale, dar şi pentru a eficientiza fluxul de lucru în departamentele noastre, dorim să introducem o schemă flexibilă a timpului de lucru. Aceasta le va permite angajaţilor noştri, în nişte limite agreate de comun acord, ca ei să decidă când încep şi când termină programul de muncă, putându-şi astfel acoperi nevoile casnice sau de altă natură.

Innovation Club
Este un proces prin care încurajăm inovaţia şi dezvoltarea şi a

fost introdus în fabricile noastre de bere din Buzău, Braşov şi Timişoara. În Ursus Breweries, INOVATORII sunt încurajaţi să-şi transforme visele şi dorinţele în realitate pentru că ele aduc valoare în compania noastră. Ideile lor ne ajută pe noi să ne atingem obiectivele individuale şi de grup, iar angajaţii care propun idei sau soluţii viabile se bucură de prestigiu şi recunoaştere. Innovation Club crează, de asemenea, un cadru oficial în care ideile inovatorilor sunt recunoscute după ce au fost analizate, evaluate şi apoi aplicate în fabricile în care s-au născut. Graţie buletinelor informative şi a secţiunii speciale dedicată Departamentului Tehnic, inovaţiile ajung la fiecare coleg din companie. Astfel reuşim să promovăm iniţiativele bune în toate fabricile noastre deodată.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 35

poveßti care ne inspirã

Poveßti care ne inspirã
În aceastã secþiune:
Poveßti care ne inspirã

36 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

poveßti care ne inspirã

Poveßti care ne inspirã
Florin Moroßanu, Director Executiv, Asociaþia Cluj – Capitalã Europeană 2021
Acţiunile pe care le întreprinde Ursus Breweries reuşesc să mai atenueze din impactul negativ al despărţirii de Cluj. Cel puţin la nivelul clujenilor se simte că Ursus compensează plecarea. Clujenii au auzit despre candidatura oraşului lor la titlul de capitală europeană în 2021 într-o proporţie de 90%, ceea ce este foarte mult. Susţin demersul în proporţie de 80%. Este singurul proiect care reuşeşte să atragă un grad de simpatie şi de încredere atât de mare, iar Ursus este partener strategic al proiectului. Le-aş sugera celor de la Ursus să constituie un fond pentru proiecte sociale sau culturale şi să invite ONG-urile să concureze pentru ele. Prin ideile pe care le generează în acele proiecte, ONG-urile pot avea un impact social mai mare şi pe termen lung.

Simona Şerban, Director Executiv, Fundaþia Comunitarã Cluj

La nivel de implicare în comunitate, percepţia noastră a fost că există un interes din partea Ursus Breweries spre zona de antreprenoriat social, în special în rândul tinerilor. Relaţia este una foarte bună: pleacă o afacere locală, este încurajat acest spirit antreprenorial. Nevoi există în direcţia încurajării antreprenoriatului pentru că există şi interes din partea tinerilor. De exemplu, în Cluj există potenţial şi merită investit în IT. De asemenea, Ursus s-a putea implica în promovarea marketingului social, în proiectele de creativitate şi antreprenoriat. Gândindu-mă la contextul mai larg al Clujului, în momentul de faţă se conturează strategia oraşului pentru următorii şapte ani şi cred că este un moment bun pentru Ursus să-şi alinieze planul de acţiune la priorităţile identificate de autorităţi prin această strategie.

Mihai Petre, Lider de Sindicat, Braßov

Din punctul nostru de vedere, priorităţile sunt ca această companie să aibă o stabilitate economică, să prezinte un viitor sigur, să asigure un loc sigur de muncă angajaţilor. Sugestiile noastre ţin de creşterea cotei de piaţă, de diversificarea gamei de branduri, de menţinerea calităţii produselor la un nivel înalt tocmai pentru a oferi siguranţă angajaţilor. Dacă distrugi calitatea înseamnă că pierzi cota de piaţă şi atunci e nevoie de investiţii pe termen lung. Planurile de investiţii sunt deja elaborate pentru toate cele trei fabrici şi aşteptăm aprobarea bugetului.

Ovidiu Câmpean, Director de Comunicare, Primãria Municipiului Cluj-Napoca

Înainte de a renunţa la decizia de a produce bere în Cluj-Napoca, Ursus Breweries a însemnat pentru oraş şi locuri de muncă, şi unul dintre cele mai importante branduri ale oraşului. Clujenii erau ataşaţi de brand şi s-a simţit o oarecare tristeţe atunci când a fost închisă fabrica de bere. Dar, odată cu investiţiile făcute în ce a mai rămas din această fabrică, amprenta a devenit perpetuă.Clujul este un centru universitar cu reputaţie şi cred că o investiţie în cercetare şi dezvoltare – în proiecte care vizează apa sau energia regenerabilă – ar aduce un beneficiu întregii comunităţi.

Prof. univ. dr. Mihaela Luþaß, Prorector, Universitatea Babeß Bolyai Cluj-Napoca

Bursele Ursus sunt incluse în categoria burselor private şi este extraordinar că Ursus Breweries s-a adresat UBB şi că, alături de Universitate, Ursus Breweries a participat la selecţia candidaţilor şi a celor care au primit aceste burse. Criteriile de selecţie au fost astfel dezvoltate încât să încurajeze şi să răsplătească studenţii care înţeleg că există şi altceva în afara bibliotecii: voluntariatul şi activităţile în folosul comunităţii. Eu cred că studenţii noştri ar putea fi atraşi de Ursus Breweries în mici proiecte de cercetare, de marketing, în studii de piaţă, în programe de internship, pentru că numărul de studenţi implicaţi ar putea fi astfel mai mare.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 37

poveßti care ne inspirã

Constantin Boßcodealã, Primar al Municipiului Buzãu

Ursus Breweries este cel mai mare investitor la nivelul Municipiului Buzău. Din 1996 am avizat şi autorizat, ca primar, fiecare investiţie pe care a realizat-o SABMiller la fabrica noastră de bere. Ursus Breweries este un contributor important la bugetul local prin taxele şi impozitele locale pe care le plăteşte în fiecare an, fără niciun fel de întârziere. Pe de altă parte, garanţia locurilor de muncă pentru cei angajaţi aici face ca şomajul la nivelul Municipiului Buzău să se menţină sub 2 la sută. Ursus este un brand cunoscut la nivel naţional şi internaţional; mă bucur că este cel mai mare investitor al nostru şi mă bucur că asigură în Buzău garanţia unei dezvoltări durabile.

Dan Diaconu, Viceprimar al Municipiului Timißoara

Din punct de vedere economic, prezenţa fabricii de bere este un element important pentru Timişoara. Are şi un profit serios, dar şi creează locuri de muncă pentru timişoreni, ceea ce înseamnă un impact pozitiv social şi un impact pozitiv asupra veniturilor bugetului local, care apoi se transformă în investiţii sau lucrări în Timişoara. Ca experienţă personală pe care am avut-o prin vizitarea fabricii, aceasta este una cu standarde ridicate în domeniul protecţiei mediului. Din acest punct de vedere, fabrica de bere este un exemplu pozitiv pentru celelalte companii din Timişoara. Într-un fel, fabrica ne defineşte, pentru că face parte din istoria acestui oraş. Este cea mai veche fabrică de bere din România, începe să devină un obiectiv turistic şi reprezintă parte din identitatea acestui oraş.

Ioana Szatmari, Director de program, Asociaþia pentru Relaþii Comunitare (ARC România)

Este de apreciat că Ursus Breweries investeşte în continuare în comunitate. Pe termen lung, compania şi-ar putea diversifica mecanismele de implicare comunitară cu soluţii precum marketingul social, voluntariatul sau donaţiile salariale din partea angajaţilor. De asemenea, compania ar trebui să-şi facă mai vizibilă implicarea în comunitate.

38 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementele de mediu

Elementele de mediu
În aceastã secþiune:
Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã Aspecte cheie Prioritãþile transpuse în fapte

35,7 la sută
creßtere a utilizãrii energiei regenerabile faþã de anul anterior

3,53
litri de apã consumaþi pentru fiecare litru de bere produs de noi

99,95 la sută
rata de reciclare a produselor derivate din procesul de producere a berii

100 la sută
din deßeurile periculoase au fost tratate în siguranþã

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 39

our environment elementele de mediu

Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã
Apa, energia/amprenta de carbon, deßeurile ßi ambalajele reprezintã pilonul de mediu al celor 10 prioritãþi de dezvoltare durabilã ale companiei noastre.

Apa este folosită în procesul de producere a berii, dar şi înainte de acesta, atunci când sunt crescute culturile de care avem nevoie. Când apa devine greu accesibilă, costurile captării şi furnizării ei cresc, iar efectul este resimţit de noi toţi. Utilizarea eficientă a apei este una dintre principalele măsuri pe care le luăm pentru a proteja habitatele locale şi comunităţile din jurul fabricilor noastre. Ne-am stabilit un obiectiv ambiţios şi anume ca până în anul 2015 să folosim doar 3,5 litri de apă pentru fiecare litru de bere pe care îl producem.

F12 2.80

F13 2.80

Obiectiv F14 3.40

Aceste scoruri reprezintă media eforturilor făcute în toate zonele reprezentative şi anume gestionarea apelor uzate, utilizarea eficientă a apei, evaluarea alimentară cu apă, şi amprenta apei.

Energia este consumată zilnic de fiecare dintre noi, fie la locul de muncă, fie în timpul liber. De aceea, este important să înţelegem valoarea energiei şi să folosim cât de mult posibil alternative curate. Astfel vom reduce consumul de energie, costurile aferente şi vom transforma afacerea noastră într-una mai sustenabilă. Utilizarea eficientă a energiei, investiţiile în surse regenerabile sau generarea propriei energii sunt principalele modalităţi care ne pot ajuta să protejăm mediul înconjurător. Procedând astfel nu vom economisi doar bani şi resurse, ci vom scădea şi emisiile de gaze cu efect de seră şi ne vom reduce amprenta de carbon. Ne-am evaluat amprenta de carbon şi am început să înţelegem care sunt verigile din lanţul nostru valoric care generează cele mai multe emisii. Ne-am stabilit apoi obiectivul de a înjumătăţi, până în anul 2020, nivelul emisiilor care provin din arderea combustibililor pe care-i folosim în procesul de producţie pentru fiecare litru de bere produs de noi. Totodată, colaborăm cu furnizorii şi distribuitorii noştri pentru a îmbunătăţi aceste valori pe întregul lanţ de valoare.

F12 3.60

F13 3.33

Obiectiv F14 3.33

Aceste scoruri reprezintă media eforturilor făcute în toate zonele reprezentative din zona energiei şi anume consumul total de energie (electrică + termică), energia regenerabilă, amprenta de carbon, emisiile de CO2 şi alte emisii.

40 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementele de mediu

Creşterea economică a atras după sine şi o creştere a volumului de deşeuri produse în România. Impactul deşeurilor este un subiect tot mai cunoscut în rândul consumatorilor şi amplu dezbătut de producători, autorităţi locale şi organizaţii neguvernamentale. Modul în care tratăm deşeurile a devenit o temă critică. Metodele tradiţionale, de ardere sau de depozitare, au avut consecinţe semnificative asupra mediului. Motivele financiare care ne obligă să consumăm mai eficient resursele sunt suficient de solide ca să ne determine, pe de o parte, să reducem volumul de deşeuri pe care-l producem, iar pe de altă parte să găsim soluţii prin care să protejăm mediul înconjurător.

F12 2.60

F13 2.60

Obiectiv F14 2.60

Aceste scoruri reprezintă media eforturilor făcute în toate zonele reprezentative din zona deşeurilor şi anume generarea şi eliminarea deşeurilor şi minimizarea acestora.

Ambalajele au efecte asupra mediului pe întreaga lor durată de viaţă. Pe măsură ce cresc costurile materiilor prime, suntem obligaţi să avem în vedere soluţii şi alternative sustenabile pentru ambalajele tradiţionale. Dacă reducem greutatea ambalajelor, dacă refolosim sticlele şi dacă încurajăm reciclarea, putem economisi resurse financiare şi putem reduce presiunea asupra serviciilor locale de salubritate. Noua strategie privind energia şi amprenta de carbon a grupului SABMiller, din care facem parte, urmăreşte folosirea pe scară largă a ambalajelor şi accesul la materiale cu o amprentă de carbon redusă.

F12 3.04

F13 2.41

Obiectiv F14 2.41

Aceste scoruri reprezintă media eforturilor făcute în toate zonele reprezentative ambalajelor şi anume analiza impactului asupra mediului şi reciclare.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 41

elementele de mediu

Aspecte cheie

Ursus Breweries a investit peste douã milioane de euro în proiecte de eficientizare energeticã

Suntem pe deplin conştienţi că activitatea noastră are impact asupra mediului pentru că utilizăm resurse naturale (energie şi apă) şi generăm deşeuri. De aceea, urmând liniile trasate de strategia noastră la nivel mondial, suntem hotărâţi ca până în anul 2020 să reducem la jumătate nivelul de CO2, să reducem impactul negativ total şi să ne îmbunătăţim permanent performanţele în domeniu. Procesul de management al riscului din compania noastră prevede ca aspectele de mediu să fie evaluate şi reduse cât de mult este posibil. Tehnologia noastră respectă standardul ISO 14001, dar noi considerăm că este obligaţia noastră să transformăm fabricile în unităţi nepoluante şi, din acest punct de vedere, suntem pe deplin conformi cu legislaţia locală şi îndeplinim standardele europene. În 2012, am respectat complet cerinţele legislaţiei din România în materie de mediu, aşa cum prevăd licenţele de operare, şi nu am primit nicio sancţiune sau amendă în acest sens. Strategia noastră în domeniul schimbărilor climatice vizează următoarele aspecte: eficienţa energetică, trecerea la combustibili curaţi, energie regenerabilă şi tranzacţionarea emisiilor de carbon provenite direct din activitatea noastră, refrigerarea şi producerea de ambalaje. Noi colectăm date de

la fabricile noastre şi le comunicăm de două ori pe an, în funcţie de obiectivele stabilite, în sistemul nostru global (SAM). Înainte de transmiterea datelor, acestea sunt verificate pentru acurateţe şi deplinătate. Toate investiţiile noastre din ultimii doi ani au fost aliniate la politica noastră de mediu şi au vizat diminuarea impactului nostru direct prin limitarea utilizării resurselor şi prin utilizarea eficientă a tehnologiilor sustenabile. Obiectivul nostru este ca, până în anul 2020, să reducem emisiile care provin din utilizarea combustibililor în procesul nostru de producţie cu până la 50 la sută pentru fiecare litru de bere produs. Ursus Breweries a investit peste două milioane de euro în proiecte de eficientizare energetică, toate având acelaşi scop major: reducerea consumului de apă şi de energie. Majoritatea cheltuielilor noastre au fost alocate achiziţiei de compresoare de aer, dimension ă rii echipamentelor frigorifice la cerinţele proceselor noastre de producţie, izolaţiilor termice, controlului tehnologic al consumului de energie, precum şi sistemelor de ventilare şi răcire ale echipamentelor noastre de producţie.

42 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementele de mediu

Prioritãþile transpuse în fapte
Energie
Cantitatea de energie folosită în procesul de producţie a berii este însemnată, la fel cum se consumă multă energie şi în fabricarea sticlelor, şi în răcirea produsului finit. Una dintre principalele noastre priorităţi este să ne atingem obiectivele legate de economisirea energiei. Din acest motiv, am investit substanţial în anii financiari 2012 şi 2013, iar efectele au fost un consum redus de electricitate şi de căldură. Consumul total indirect de energie s-a ridicat la 81.999.370,8 MJ, din care 57 la sută (46.739.641 MJ) a fost acoperit din surse regenerabile. Energia economisită datorită eficientizării energetice în anul financiar 2012 a însumat 6.000.000 kWh (electricitate), iar în anul financiar 2013 am economisit 3.500.000 kWh (electricitate), respectiv 24.800.000 MJ (căldură). Principalele măsuri luate în vederea reducerii cantităţilor de electricitate şi căldură consumate de noi au constat în investiţii de capital şi îmbunătăţiri ale proceselor. Câteva dintre investiţiile noastre de capital care au avut drept obiectiv economisirea de electricitate şi energie termică au fost îndreptate către zona de refrigerare din fabrici, după cum urmează: Electricitate:
Ÿ Sisteme de uscare a amoniacului; Ÿ Sisteme automate pentru purjarea aerului din circuitul de glycol; Ÿ Sisteme de ventilaţie naturală.

Economii la căldură:
Ÿ Modernizarea sistemului de recuperare a energiei termice; Ÿ Izolaţii termice; Ÿ Schimbătoare de căldură cu randament înalt.

Tabelul 4: Evoluþia nivelului de emisii pe categorii
Anul financiar 2012 (tone) Anul financiar 2013 (tone) Varianţie an la an (%)

Tipul de emisii

Emisii de CO2 (directe, indirecte, cifre agregate energie termică plus energie electrică) NOx + SOx

35.841

34.967

-2,44

16,19

20,09

+24,1

O altă prioritate este creşterea cantităţii de energie care provine din surse regenerabile. Volumul de biogaz care provine din staţiile de tratare a apelor uzate şi pe care noi îl folosim drept combustibil auxiliar în procesul de fabricare a berii a crescut cu 35,7 procente (de la 33.445.012 MJ în F12 la 45.405.665 MJ în F13).

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 43

elementele de mediu

Apã

Apa este un element de o importanţă capitală în industria de bere şi suntem conştienţi că apa este o resursă epuizabilă. Una dintre marile noastre preocupari este cum să facem economii de apă şi cum să folosim cât mai eficient apa de care dispunem în procesul de producţie. Strategia noastră în domeniul apei a fost elaborată ţinând cont de ciclul complet al apei în procesul nostru de fabricaţie. La nivel de grup, obiectivul nostru pentru anul 2015 este să nu folosim mai mult de 3,5 litri de apă pentru fiecare litru de bere pe care îl producem. Fabricile noastre sunt construite astfel încât să fie redus la minim consumul de apă, iar una dintre opţiunile pe care le-am pus în practică a fost recircularea apelor cascadate în echipamentele de răcire.

Tabelul 5: Consumul anual de apã
Evoluţie către obiectivul final Obiectivul pentru anul financiar F14

Anul

Anul financiar F12

Anul financiar F13

Hl de apă / hl de bere

4,18

3,53

+15%

3,49

Odată cu reducerea consumului de apă, avem grijă şi de apele uzate pe care le evacuăm (după ce au fost, în prealabil, pre-tratate) în sistemele de canalizare şi în staţiile municipale de tratare a apelor uzate de pe lângă oraşele în care sunt situate fabricile noastre de bere. Apele noastre uzate sunt evacuate prin organisme terţe şi există documentaţie care atestă că aceste ape sunt tratate la nivelul standardelor acceptate (COD ≤125 mg/l). Indirect, proiectele noastre care au vizat reducerea consumului de apă ne-au ajutat să reducem şi consumul de electricitate şi de energie termică. Eficientizarea proceselor au contribuit semnificativ la reducerea consumului de apă şi energie, iar atenţia noastră s-a îndreptat şi către optimizarea consumului în funcţie de nevoi, igienizarea instalaţiilor fiind o prioritate. De asemenea, am avut grijă să folosim parţial apele cascadate fie în echipamentele de răcire, cum ar fi turnurile de răcire, fie pentru spălări de pavimente.

Deßeuri

Cele două surse din care rezultă deşeurile noastre sunt procesul de producţie şi ambalarea produselor. De aceea, atenţia noastră se îndreaptă în trei direcţii: separarea produselor derivate pentru a le refolosi sau recicla, reducerea volumului de deşeuri pe care le trimitem la depozitele de deşeuri şi reducerea impactului pe care îl au asupra mediului deşeurile pe care le eliminăm. Avem, de asemenea, soluţii sustenabile şi pentru designul, utilizarea şi eliminarea ambalajelor. Ambiţia noastră pe termen lung este de a reduce amprenta de mediu a acvitităţii noastre prin crearea unui proces de fabricare din care să rezulte zero deşeuri. Am reuşit să valorificăm sub-produsul organic în hrană pentru animale. Anul trecut, procentul sub-produselor din procesul de producţie care au fost valorificate s-a ridicat la 99,95 la sută. La nivelul tuturor fabricilor noastre, deşeurile periculoase au fost eliminate integral (100 la sută) prin incinerare.

Ambalaje

Ambalajele au, de-a lungul întregii lor existenţe, impact asupra mediului înconjurător, de la faza de materie primă până la eliminarea totală. Reglementările tot mai aspre impuse asupra ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje prin directiva Uniunii Europene în domeniu şi costurile din ce în ce mai mari asociate procesului de conformare au un impact direct asupra afacerii noastre. Totuşi, ambalajele sunt cele care protejează şi care asigură calitatea produselor noastre, oferind plăcere consumatorilor, iar nouă posibilitatea de a ne promova identitatea şi mărcile. Reducerea impactului pe care îl au ambalajele este o măsură importantă prin care putem proteja mediul. Reducând greutatea ambalajelor noastre, refolosind sticlele şi încurajând reciclarea economisim bani şi materii prime şi reducem presiunea asupra serviciilor publice de colectare a deşeurilor.

44 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementele de mediu

ropeanã: Comisia Eu le în 2020 rate “Dacã pânã 0 7 ar atinge de reciclare nii ivelul Uniu la sutã, la n r putea fi Europene a 00 de locuri create 162.0 de muncã.”

Ca filială a companiei SABMiller, avem pusă la punct o strategie amplă prin care ne asigurăm că toate materialele folosite ca ambalaje respectă normele de calitate şi pe cele de mediu. De asemenea, pe baza strategiei noastre care se referă la energie şi la amprenta de carbon, dorim să extindem utilizarea materialelor cu amprentă redusă de carbon. Încercăm să refolosim materialele de ambalare atunci când putem şi acolo unde putem, după cum încercăm şi să extindem programele de cumpărare a produselor ambalate în sticle returnabile sau consumul de bere la butoi la nivelul întregii ţări. Pe parcursul anului trecut, am continuat să introducem şi să aplicăm prevederile strategiei noastre de dezvoltare durabilă, care conţine inclusiv măsuri menite a promova designul sustenabil, o siguranţă mai mare a ambalajelor şi asigurarea că ele sunt folosite în scopul în care au fost create, găsirea de alternative pentru a elimina sau reduce ambalajele. Toate urmează să ne conducă la îndeplinirea unui obiectiv: acela de a reduce consumul de ap ă şi amprenta de carbon. Aceste măsuri au contribuit la o creştere a cererii pentru produsele ambalate în sticle returnabile cu 4,11 la sută, în doze de aluminiu cu 23,55 la sută, în sticle nereturnabile cu 24,12 la sută şi în butoi cu 25,26 la sută. Ştim că cererea pentru produsele ambalate în sticle PET a crescut în ultimii ani, dar avem proiecte care vizează reducerea greutăţii ambalajelor din PET şi, astfel, scăderea volumului de PET în general.

1

Date calculate ca raport între anii financiari 2013 şi 2012.

Pe baza rezultatelor unor cercetãri îndelungate, SABMiller a elaborat o strategie privind ambalajele. Aceasta urmeazã sã fie anunþatã public în cursul anului 2014.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 45

poveßti pe care le-am însufleþit

Poveßti pe care le-am însufleþit
În aceastã secþiune: Poveßti pe care le-am însufleþit

46 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

poveßti pe care le-am însufleþit

Poveßti pe care le-am însufleþit
Aprilie
Cea mai frumoasă dovadă de dragoste faţă de berea Timişoreana a ajuns la fabrica noastră din Timişoara anul trecut, în luna aprilie. Câţiva dintre consumatorii noştri mai în vârstă ne-au trimis trei scrisori prin care participau la promoţia noastră. Au ales această metodă pentru că, neavând un telefon mobil, nu puteau să ne trimită SMS. Mai mult, nici nu îşi puteau înregistra codurile promoţiei pe site-ul nostru pentru că nu ştiau cum s-o facă. Nimic nu i-a oprit, însă, să laude berea noastră Timişoreana, aşa că ne-au trimis capacele şi etichetele de la sticlele de bere în cel mai tradiţional mod cu putinţă: prin poşta normală. Pentru noi, cei din Ursus Breweries, dar şi pentru Timişoreana, scrisorile lor au fost cea mai frumoasă dovadă de iubire.

Grolsch a creat Experience Hotel, un spaţiu în care nu există timp, nu există limite. Paisprezece experimentalişti au fost invitaţi să-şi testeze creativitatea timp de patru zile într-un experiment prin intermediul căruia a fost evaluată relaţia dintre timp şi creativitate. Experimentul nostru a fost inspirat de studiul lui Michel Siffre, cunoscut ca fiind investatorul cronobiologiei umane. Cea mai importantă descoperire a lui Siffre a fost că oamenii sunt creatorii propriului ceas biologic, care funcţionează independent de ciclul de rotaţie terestră. Citiţi mai multe detalii despre experimentul nostru şi rezultatele lui (http://www.grolsch.ro/).

Mai

Angajaţii noştri s-au strâns sâmbătă, 12 mai, în echipe şi s-au alăturat mişcării Let's Do It, Romania!, cel mai mare eveniment de ecologizare la nivel naţional. Aproape 300 de angajaţi ai Ursus Breweries au investit din timpul şi din energia lor, adunând 1.226 de saci de gunoi şi curăţând cinci zone: Făget (judeţul Cluj), Cariera (judeţul Braşov), Ghiroda (judeţul Timiş), Haleş (judeţul Buzău) şi Ciofliceni (lângă Bucureşti).

Iunie

Ursus a fost sponsorul oficial şi brandul care a susţinut TIFF (Festivalul Internaţional de Film Transilvania). Evenimentul a atras, pe parcursul anilor, zeci de mii de profesionişti din industria filmului şi de iubitori ai acestei arte fără vârstă. TIFF este modul nostru de a-i inspira pe cei care fac parte din comunitatea iubitorilor de film şi ocazia de a-I cunoaşte pe locuitorii oraşului Cluj-Napoca, locul în care bate inima Ursus. Păstrând tradiţia, Ursus a oferit din nou premiul pentru cel mai bun debut al ediţiei 2012 a TIFF, recunoscând astfel talentul unui povestitor în imagini aflat la începutul carierei.

Stejar Strong, berea rugby-ului românesc, a susţinut pentru al şaselea an consecutiv Cupa Naţiunilor IRB, cea mai pretigioasă competiţie de rugby organizată pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti. Stejar Strong s-a aflat pe stadion alături de toţi suporterii din tribune, susţinând echipa naţională de rugby a României. Tot atunci am lansat şi o campanie de promovare a rugbyului ca sport, competiţie, dar şi ca relaţie între berea Stejar şi câştigătoarea Cupei Naţiunilor IRB 2012, echipa naţională de rugby a României.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 47

poveßti pe care le-am însufleþit

Septembrie

Timişoreana, cea mai iubită bere din România, a dus mai departe povestea fotbalului românesc, aflându-se în cel de-al treilea an alături de echipa naţională de fotbal a României în calitate de sponsor principal. Timişoreana este în continuare sponsorul Cupei Naţionale de Fotbal, competiţie care a crescut an de an şi care înseamnă mai mult decât lupta pentru un trofeu. Istoria de 90 de ani a echipei naţionale de fotbal a României, cu momentele sale de mândrie şi de pasiune, s-au transmit din generaţie în generaţie, exact ca berea Timişoreana.

Ciucaş, berea preferată a naturii, şi-a sărbătorit cea de-a 120-a aniversare. Originea poveştii acestei mărci este în Braşov, tărâmul preferat al naturii. Ciucaş, o bere produsă din ingrediente naturale şi binecuvântată de blândeţea naturii, se consumă cel mai bine în mijlocul naturii. Fabrica noastră de bere din Braşov şi-a deschis porţile, iar spiritul aniversar a fost împărtăşit cu cele 450 de persoane – consumatori, familii şi prieteni ai angajaţilor noştri.

Noiembrie

Ursus Breweries a fost câştigătorul secţiunii "Utilizarea resurselor” (sectorul industrie / producţie) a competiţiei Green Business Index 2012. Green Business Index este un proiect care evaluează şi răsplăteşte responsabilitatea companiilor din România faţă de mediu. În clasamentul general, Ursus Breweries s-a situat pe locul III în rândul companiilor considerate prietenoase cu mediul înconjurător. Ursus Breweries a primit distincţii şi în cadrul secţiunilor "Managementul deşeurilor", "Impactul asupra mediului" şi "Dezvoltare durabilă".

Decembrie

Decembrie ne-a adus nouă, celor din Ursus, veşti minunate şi un cadou: un nou design al ambalajelor. Regele Berii din România a punctat finalul unei poveşti de optsprezece luni şi a dobândit o sticlă nouă. În tot acest timp, peste cincizeci de oameni au lucrat cot la cot, petrecând aproape 2.300 de ore pentru a transforma noua sticlă din poveste în realitate şi în principala alegere a consumatorilor noştri.

Ianuarie

Aceasta a fost luna în care am tras linie într-un proiect-pilot de un an de zile, Green Corners. Graţie angajaţilor noştri din birourile din Bucureşti (sediul central şi Frumoasa), am colectat 30 de kilograme de baterii uzate şi acumulatori şi 20 de kilograme de aparate electrice de mici dimensiuni. Deşeurile au fost predate partenerilor de la Recolamp pentru reciclare. Pentru compania noastră, dar şi pentru noi, ca oameni, este extrem de important să ştim cât gunoi producem şi ce tip de gunoi producem la locul de muncă şi să încercăm, atât cât putem, să ne reducem amprenta de carbon. Primul pas spre reuşită este reciclarea.

48 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

responsibilitatea noastrã

Responsabilitatea noastrã
În aceastã secþiune:
Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã Aspecte cheie Prioritãþile transpuse în fapte

100.000 de vizitatori noi
au accesat platforma noastrã online www.desprealcool.ro

6
principii despre alcool sunt integral aplicate

1 studiu având ca subiecți
1.005 de tineri adulþi (18 – 25 de ani)

23 la sută
din angajaþii noßtri au participat în proiecte sociale

de 7 ori
a crescut numãrul persoanelor asistate social de ONG-urile care ne sunt parteneri

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 49

responsabilitatea noastrã

Prioritãþile noastre
Descurajarea consumului iresponsabil de alcool, furnizarea de beneficii în comunitate ßi HIV/SIDA fac parte din cele zece prioritãþi de dezvoltare durabilã ale companiei noastre.
Consumul excesiv de alcool nu serveşte intereselor noastre. Poate avea efecte nocive asupra consumatorilor şi asupra societăţii, dăunează reputaţiei noastre şi poate conduce la consecinţe grave. Nu oricine poate să consume alcool, iar aici intră categorii precum minorii, femeile gravide, şoferii sau cei cu afecţiuni medicale. Pentru cei care nu au contraindicaţii, alcoolul poate fi parte a unui stil de viaţă sănătos, dacă este consumat cu măsură. Consumul excesiv, însă, afectează coordonarea şi gândirea, poate încetini timpii de reacţie, poate accelera pulsul şi poate deshidrata organismul. Toate acestea prezintă riscul de accidentare şi vătămare.

Principiile directoare privind sectorul privat ßi drepturile omului:
Aplicarea normelor ONU “Protejare, Respectare şi Remediere”

Descurajarea consumului iresponsabil de alcool este una dintre priorităţile noastre în domeniul dezvoltării durabile căreia îi acordăm o atenţie sporită. Am elaborat un set de şase principii privind alcoolul (detaliate în paginile care urmează), iar acestea ne îndrumă în activitatea zilnică, atunci când luăm decizii privind afacerile şi atunci când ne gândim cum să promovăm consumul raţional de alcool pe piaţa din România. F12 4.65 F13 5.00 Obiectiv F14 5.00

Companiile private trebuie să respecte drepturile omului. Aceasta înseamnă că firmele trebuie să evite violarea drepturilor altor persoane şi trebuie să rezolve cazurile de încălcare a drepturilor celor asupra cărora activitatea lor are impact. Responsabilitatea de a respecta drepturile omului presupune că firmele: (a) vor evita să provoace sau să contribuie la încălcarea drepturilor omului prin activităţile derulate şi să remedieze impactul negativ atunci când apar incidente de această natură; (b) vor încerca să prevină sau să remedieze efectele negative asupra drepturilor omului care sunt direct legate de operaţiunile desfăşurate de acestea, de produsele sau de serviciile lor, chiar dacă nu au contribuit direct la producerea acelor efecte negative.”

Luăm toate măsurile astfel încât informaţiile despre alcool pe care le furnizăm să fie corecte şi echilibrate. Pentru aceasta, colaborăm cu experţi independenţi, iar ei ne ţin la curent şi pe noi, şi comunitatea în ansamblu cu date, termeni şi teme relevante. În derularea operaţiunilor noastre respectăm prevederile Politicii de Comunicare Comercială care defineşte standardele noastre de marketing şi de comunicare comercială. Ca subsidiară a companiei SABMiller, participăm la Forumul Comisiei Europene pentru Alcool şi Sănătate (EAHF) şi avem obiective similare cu cele ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în reducerea consumului iresponsabil de alcool.

Furnizăm beneficii comunităţilor: Ştim foarte bine ce greutăţi întâmpină consumatorii noştri, salariaţii şi comunităţile pe care le formează, la fel cum ştim că fabricile noastre de bere şi comunităţile din jurul lor depind unele de celelalte. Tocmai de aceea dorinţa noastră este de a întări aceste comunităţi. F12 4.30 F13 4.60 Obiectiv F14 4.60

Deciziile noastre privind achiziţiile au şi ele un impact social şi unul de mediu. Noi uzăm de puterea noastră de cumpărare pentru a dezvolta spiritul antreprenorial şi comunităţile locale. Crearea de oportunităţi economice pentru micile afaceri de pe lângă fabricile noastre de bere sau aducerea comunităţile laolaltă, în jurul unui eveniment organizat sau sponsorizat de noi, nu sunt doar în beneficiul comunităţilor, ci şi al nostru. Noi sprijinim în mod constant comunităţile noastre locale pentru că simţim ce potenţial uriaş de creştere a afacerii poate exista într-un mediu economic puternic. Investiţiile noastre sociale corporative (CSI) sunt destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii

50 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

responsibilitatea noastrã

acelor locuitori, sprijinirii lor în legarea unor relaţii mai bune cu furnizorii, cu consumatorii sau chiar cu angajaţii noştri. Atenţia noastră se îndreaptă înspre investiţiile în comunităţile locale, iar câteva exemple în acest sens sunt detaliate în paginile care urmează. Ursus Breweries a investit mai mult de un milion de euro în fiecare an pentru a sponsoriza sportul românesc. Avem parteneriate cu Federaţia Română de Fotbal şi suntem sponsorul oficial al echipei naţionale de fotbal a României şi a Cupei României la fotbal (Cupa României Timişoreana). De asemenea, suntem parteneri ai Federaţiei Naţionale de Rugby a României. Încercăm să facem din România o atracţie turistică şi în acest sens investim în spaţii aflate în apropierea fabricilor noastre de bere, organizând în mod regulat evenimente de tipul 'uşi deschise'. Anul trecut, fabricile noastre din Braşov şi din Timişoara şi-au deschis porţile pentru cei dornici să vadă cum producem berea lor favorită.

Contribuim la reducerea infecţiilor de HIV/SIDA: Aceasta este o temă cu o importanţă aparte pentru grupul nostru, SABMiller, care are activităţi importante în Africa. HIV/SIDA poate afecta atât forţa noastră de muncă, dar şi comunităţile în care noi ne derulăm activitatea. F12 3.00 F13 3.00 Obiectiv F14 3.00

De aceea, contribuim la prevenirea cazurilor de infectare cu virusul HIV şi a SIDA pentru a ne asigura că protejăm bunăstarea angajaţilor noştri şi stabilitatea forţei noastre de muncă. Avem acelaşi tip de abordare la nivel de grup şi suntem suficient de flexibili în a permite unităţilor noastre de producţie să se adapteze şi să răspundă la condiţiile locale. Din acest motiv, analizăm procentul de apariţie a noilor infecţii aşa cum sunt ele reflectate în Raportul mondial al UNAIDS, particularitatea infecţiilor din România şi factorii coexistenţi care ar putea influenţa apariţia unor cazuri noi de infecţii.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 51

responsabilitatea noastrã

Aspecte cheie

Fiecare al treilea român consumă cu plăcere o bere produsă de Ursus Breweries. Deşi marea lor majoritate beau cu măsură, ştim că mai există consumatori care beau peste măsură, punându-se şi pe ei, şi pe cei din jurul lor, în pericol. Consumul excesiv de alcool asociat cu obiceiuri sociale precum violenţa, condusul sub influenţa alcoolului sau consumul de alcool în rândul minorilor sunt teme de îngrijorare atât în România, cât şi în lume. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii1, jumătate dintre cele 2,3 milioane de decese înregistrate anual care sunt cauzate de bolile netransmisibile se datorează efectelor dăunătoare ale alcoolului.

România este una dintre cele doar patru state membre ale Uniunii Europene în care legislaţia prevede ca limita de alcool în aerul expirat, în cazul şoferilor, să fie zero la nivelul tuturor grupurilor de populaţie (populaţie generală, conducători tineri sau începători şi şoferi profesionişti). De asemenea, România este una din cele două ţări membre UE în care conţinutul de alcool pur în procente din volum trebuie menţionat obligatoriu pe ambalajele băuturilor.
Fişa bolilor netransmisibile, martie 2013, Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
1

52 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

responsibilitatea noastrã

Prioritãþile transpuse în fapte
Responsabilitatea faþã de consumul de alcool
Descurajarea consumului iresponsabil de alcool este una dintre cele mai importante priorităţi ale noastre în materie de dezvoltare durabilă. Ştim că numai 101 la sută dintre cei care prezintă riscul ca alcoolul să devină o problemă majoră pentru ei sau dintre dependenţii de alcool sunt depistaţi la timp. De aceea, am elaborat un program solid şi permanent – www.desprealcool.ro - prin care consumatorii au acces la toate informaţiile necesare astfel încât să ia decizii legate de alcool în cunoştinţă de cauză. Platforma oferă vizitatorilor informaţii verificate şi echilibrate despre diferitele aspecte ale consumului de alcool şi este o sursă de informare pentru toate grupurile interesate de problematica descurajării consumului iresponsabil de alcool. Sunt prezentate campaniile de informare şi educare, iniţiative de promovare a sănătăţii, chestionare pentru autoevaluare, sugestii pentru mecanisme de control şi aplicaţii mobile care pot fi utilizate în planificarea unei petreceri responsabile. În ceea ce priveşte eficienţa acestui demers, peste 100.000 de vizitatori noi au accesat în ultimul an www.desprealcool.ro, reprezentând o creştere de 35 la sută faţă de anul anterior. De asemenea, aplicaţia noastră mobilă zero-la-mie a fost descărcată de 10.076 de utilizatori.

Figura 10: Cele ßase principii privind alcoolul
Deciziile noastre zilnice au la bază următoarele şase principii privind alcoolul:

Ÿ Berea noastră poate aduce un plus de satisfacţie în viaţa majorităţii consumatorilor noştri; Ÿ Ne interesează care sunt efectele consumului iresponsabil de alcool; Ÿ Ne consultăm cu grupurile interesate şi colaborăm cu acestea pentru a rezolva problema

consumului iresponsabil de alcool;
Ÿ Consumul de alcool este destinat numai adulţilor şi ţine de responsabilitatea şi decizia

personală;
Ÿ Informaţiile despre alcool pe care le furnizăm consumatorilor noştri trebuie să fie corecte şi

echilibrate;
Ÿ Vrem ca şi angajaţii noştri să aspire la un nivel înalt de conduită în relaţia lor cu alcoolul.

Control Generation
Proiectul nostru lansat în octombrie 2012, a avut ca punct de pornire rezultatele unui studiu în rândul a 1.005 de tineri adulţi (18 – 25 de ani). Acesta a arătat că 41 la sută dintre cei intervievaţi au spus că deţin un grad de control asupra colegilor şi prietenilor lor care consumă alcool, însă 25 la sută au spus că ei nu consideră necesar să-i oprească pe cei de seama lor atunci când aceştia consumă excesiv alcool. Conform aceluiaşi studiu, tinerii adulţi sunt deosebit de atenţi la imaginea lor din mediul online, 20 la sută dintre ei spunând că reţelele de socializare au un impact substanţial asupra vieţii lor. Totodată, ei au recunoscut că profilul lor online reflectă mai degrabă personalitatea pe care şi-ar dori-o, şi nu propria lor personalitate. Control Generation le oferă tuturor un set de instrumente – printre acestea un chestionar pentru luarea deciziilor – util pentru navigarea în siguranţă pe Internet, pentru luarea unor decizii bine informate şi în a le reaminti că alcoolul poate dăuna grav reputaţiei.

Date privind eficienţa, inclusiv financiară, a proiectelor pentru reducerea consecinţelor dăunătoate ale alcoolului, OMS, Biroul Regional pentru Europa.

1

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 53

our responsibility noastrã responsabilitatea

Control Generation s-a transformat într-una dintre cele mai 'în control' comunităţi online. Control Generation este un apel vibrant la un stil de viaţă echilibrat şi îndulcit de petreceri responsabile şi decizii mature legate de viaţă. Acest nou instrument de comunicare a atras în comunitatea noastră în mai puţin de o lună încă 9.495 de utilizatori noi, ajungând astfel la 48.000 de persoane.

Creatori de conþinut
Secţiunea de blogging a site-ului www.desprealcool.ro beneficiază de articole scrise de speciali ş ti sau de personalităţi cunoscute din mass media românească, cum ar fi Cabral, Cristina Bazavan, Vlad Petreanu, Şerban Damian, Gyorgy Gaspar, Bogdan Nicolae şi Daniela Gheorghe. Subiectele variază de la alcool la sport, de la nutriţie la stil de viaţă. În mai puţin de o lună au fost publicate 62 de postări pe blog, acestea fiind redistribuite de 103 ori. De asemenea, website-ul a înregistrat datorită acestei secţiuni încă 10.231 de utilizatori.

Hai la Petre
Hai La Petre este o aplicaţie de tip planificare de petreceri, poate fi descărcată de pe www.desprealcool.ro şi poate fi folosită de orice membru al comunităţii online. Petre este personajul care îi ajută pe consumatori să-şi organizeze o petrecere într-un mod responsabil. În lunile iunie şi iulie 2012, aplicaţia aceasta a devenit mai interactivă şi i-a determinat pe utilizatori să concureze pentru organizarea celei mai responsabile petreceri din cartier. Tinerii adulţi cu cont pe Facebook şi-au putut invita cât de mulţi prieteni au dorit la petrecere, şi-au putut crea un playlist pe placul tuturor şi au putut întocmi şi apoi tipări o listă de cumpărături generată în funcţie de numărul de confirmări de participare din partea prietenilor. Petre i-a ajutat pe toţi să-şi organizeze petrecerea, iar pe noi să creştem rata de interacţiune online cu consumatorii noştri (Facebook şi website, combinat). Astfel, în mai puţin de o lună, am înregistrat 2.540 de utilizatori ai aplicaţiei, 1.541 de petreceri organizate şi 1.089 de invitaţii acceptate. O aplicație similară a fost creată şi pentru sărbătorile de iarnă.

Conþinut Facebook, Da
Adunarea unei comunităţi puternice în jurul unei misiuni şi a unor valori, dar şi comunicarea responsabilă s-au situat mereu în fruntea strategiei noastre. Tocmai de aceea am dezvoltat conţinutul de pe pagina noastră de Facebook, postând mereu informaţii noi şi experienţe relevante legate de consumul de alcool. Calitatea datelor postate ne-a crescut în fiecare lună rata de interacţiune, atingând o audienţă lunară de 50.000 de fani.

Like-ul care conteazã
Încă din momentul lansării paginii oficiale pe Facebook a Ursus Breweries, am decis să o legăm de o cauză socială destinată Crăciunului. Pentru fiecare nou utilizator de Facebook care a dat like paginii noastre în săptămâna de Crăciun, Ursus Breweries a cumpărat o felicitare de sărbători făcută de un copil care provenea dintr-o familie defavorizată. Toţi banii strânşi au fost donaţi asociaţiei Hope and Homes for Children (HHC România), ajutând astfel câteva familii nevoiaşe cu copii.

Hai la Petre de Sãrbãtori
Hai la Petre de Sărbători a avut un obiectiv major: să descurajeze consumul iresponsabil de alcool în timpul sărbătorilor de iarnă, când au loc cele mai multe accidente de maşină produse de şoferi cu vârsta sub 25 de ani, aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. Aplicaţia aceasta a funcţionat la fel cu cea descrisă anterior, cu excepţia faptului că utilizatorii şi-au putut personaliza invitaţiile de pe platforma noastră www.desprealcool.ro. În mai puţin de o lună de zile, aplicaţia a înregistrat 369 de impresii, 250 de utilizatori şi 257 de invitaţii confirmate. Zero la mie Este încă o aplicaţie dezvoltată de Ursus Breweries pentru website-ul www.desprealcool.ro. Are două variante, pentru calculator şi SMS, şi poate fi descărcată din AppStores pentru sistemele iOS şi Android. Zero la mie le aminteşte conducătorilor auto români că limita legală de alcool pur în aerul expirat sau în sânge este zero. Aplicaţia poate calcula, în funcţie de sex, înălţime şi greutate, cât timp trebuie să abandoneze volanul o persoană care a consumat alcool până în momentul în care limita de alcool din sânge ajunge la limita legală. Interesul faţă de această aplicaţie ne-a depăşit aşteptările: în ziua de 19 februarie 2013, Zero la mie a fost cea mai descărcată aplicaţie din AppStore România (7.000 de descărcări).

Hint me!
www.desprealcool.ro a debutat pe Twitter cu un concurs interactiv. În martie 2013, am lansat un concurs săptămânal prin care website-ul nostru era legat de contul de Twitter. Fiecare răspuns corect dat pe Twitter la o întrebare postată pe website-ul nostru a fost premiat cu un pachet Control Generation. Şi angajaţii noştri au participat la proiecte legate de alcool. Am organizat două cursuri de pregătire în care le-am explicat angajaţilor noştri care sunt principiile privind alcoolul, politicile noastre în domeniu şi temele de interes de pe piaţă. După ce au fost pregătiţi, ei au fost încurajaţi să împărtăşească din cunoştinţele dobândite şi prietenilor sau colegilor lor, explicându-le principiile de bază pentru un consum responsabil. Echipele noastre comerciale şi de marketing, dar şi angajaţii din agenţiile partenere, au participat la un curs de o zi – Alcohol Intelligence Quontient – în cadrul căruia au învăţat cum să aplice cele şase principii privind alcoolul în toate campaniile de comunicare şi în mesajele din aceste campanii.

54 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

responsibilit our responsibility atea noastrã

În plus, Ursus Breweries îşi asumă responsabilitatea de a stabili şi respecta o serie de principii autoreglementate care se aplică în toate activităţile legate de crearea, comunicarea şi vânzarea mărcilor noastre. Aceste principii au fost elaborate la nivelul grupului SABMiller şi sunt aplicate în toate ţările în care grupul are subsidiare. Ca membru al Asociaţiei Berarii României, Ursus Breweries susţine toate demersurile industriei de bere de a promova un comportament responsabil faţă de consumul de alcool, reflectate de altfel în principiile Codului de Comunicare Comercială al Asociaţiei. În acest sens, orice persoană, organizaţie sau instituţie a statului poate semnala orice posibilă încălcare a unei prevederi sau a unei devieri de la principiile enunţate în Politica de Comunicare Comercială a

Ursus Breweries, trimiţând informaţiile relevante legate de cazul respectiv la adresa: comunicare.comerciala@ro.sabmiller.com. Pentru a formula corect o plângere, deci pentru a simplifica înregistrarea şi rezolvarea acesteia, expeditorul este invitat să explice clar şi concis obiectul plângerii, menţionând elementele prin care se încalcă Politica de Comunicare Comercială, prevederile pe care le-ar putea încălca acest incident, indicând unde anume au fost văzute respectivele comunicări comerciale (de exemplu, numele postului de radio sau TV, ziua, ora, numele publicaţiei, numărul paginii şi titlul articolului sau un link către un website.)

Eficienþã socialã

Contribuţia noastră în comunitate este atât o şansă, cât şi o responsabilitate. Acest demers îi motivează pe angajaţi, îi ajută pe beneficiari, ne consolidează reputaţia şi ne ajută să ne îndeplinim obiectivele. Un studiu efectuat de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC România) în 20121 a măsurat eficienţa investiţiilor noastre sociale.

1

Raport de analiză conform metodologiei London Benchmarking Group (LBG), ARC România 2012.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 55

our responsibility noastrã responsabilitatea

Figura 11: Eficienþa socialã a Ursus Breweries în cifre
Ÿ Pentru fiecare persoană care a beneficiat de sprijinul nostru în 2011 compania noastră a

alocat 7 lei (contribuţie financiară, timp sau contribuţie în natură).
Ÿ Pentru fiecare 12 lei investiţi de Ursus Breweries în comunitate, angajaţii noştri au donat un

leu.
Ÿ Aproape 23 la sută din angajaţii noştri au participat la proiecte sociale, voluntariatul

reprezentând o medie de 6 ore / persoană.
Ÿ Numărul total al persoanelor asistate social de ONG-urile noastre partenere a crescut de 7

ori comparativ cu anul anterior.

Anul trecut, Ursus Breweries şi ARC România au evaluat şi trei proiecte legate de investiţiile sociale corporative folosind metodologia SROI (Randamentul Social al Investiţiei) şi principiile definite în ghidul de utilizare (SAM SROI Guidance Note) şi Ghidul pentru randamentul social al investiţiei publicat de organizaţia SROI Network1 . (http://www.thesroinetwork.org/sroi-analysis/the-sroi-guide).

Scor SROI: Valoarea i/ impactulu e v stiþiei Valoarea in = 1,8

Primul proiect vizat a fost programul de burse pe care l-am organizat în parteneriat cu Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, instituţie clasată pe locul 601 în Topul Mondial al Universităţilor 2012. Principalul obiectiv al acestui program a fost acela de a spori participarea studenţilor în viaţa comunităţii locale şi promovarea voluntariatului în rândul studenţilor. Câştigătorii celor zece burse anuale au fost selectaţi de reprezentanţi ai Universităţii atât pe baza rezultatelor la învăţătură, cât şi în funcţie de implicarea lor în proiectele comunitare. Citiţi mai multe despre acest proiect. (http://centre.ubbcluj.ro/fundraising/burse_ursus/)

Scor SROI: Valoarea i/ impactulu stiþiei e v Valoarea in = 2.15

A fost evaluat apoi proiectul Leaders Academy / Leaders School. Acesta a inclus participarea la o serie de cursuri, dezbateri pe studii de caz şi exerciţii practice menite a dezvolta abilităţile de leadership ale proaspeţilor angajaţi şi ale studenţilor, dar şi a promova antreprenoriatul şi abilităţile de leadership în rândul tinerilor adulţi. Citiţi mai multe despre acest proiect. (http://www.desprealcool.ro/campanii/leadership-school-leadership-academy-7/)

Scor SROI: Valoarea i/ impactulu stiþiei e v Valoarea in = 2.22

Nu în cele din urmă, am evaluat participarea angajaţilor noştri la evenimentul anual Let's Do It, Romania!. Acesta este cel mai amplu eveniment de o zi la nivel naţional în cadrul căruia sunt colectate tone de gunoi aruncat în spaţii publice, de obicei în zone protejate. În septembrie 2012, angajaţii noştri situaţi în localităţile în care funcţionăm au muncit ca voluntari 1.735 de ore, contribuind astfel la rata naţională de reciclare de 35 la sută înregistrată de eveniment. Citiţi mai multe despre acest proiect. (http://www.letsdoitromania.ro/)

1

SROI este un cadru bazat pe principiile de contabilitate socială (SGAAP) general acceptate, care sunt utilizate pentru a putea înţelege şi administra rezultatele sociale, economice şi de mediu obţinute din activitatea unei organizaţii.

56 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

paharul meu de bere

Paharul meu de bere
În aceastã secþiune:
Paharul meu de bere

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 57

paharul meu de bere

Paharul meu de bere
Simon Fearnhead, Vicepreßedinte Financiar, IT, Legal ßi Achiziþii
Satisfacţie. Asta mi-aş dori să conţină paharul meu de bere. Dacă are aşa ceva în el, toate celelalte lucruri din pahar (cum ar fi, de exemplu, cele de ordin financiar) se rezolvă de la sine. Dacă în paharul meu de bere nu e şi puţină distracţie sau prietenie, ne vom lupta mereu doar cu finanţele. Dar noi vom fi profitabili şi vom fi aici mult timp de-acum încolo. Un pahar cu bere produsă de noi este un pahar de referinţă. El include câte un procent din fiecare aspect al resurselor umane: devotament, management al talentelor, productivitate. Include mândria faţă de calitatea berii din acel pahar, faţă de investiţia în oameni. Pentru ca acel pahar de bere să existe şi mâine, şi poimâine, şi peste 100 de ani, berea trebuie să fie de cea mai bună calitate şi trebuie să asigurăm continuitatea valorilor organizaţiei. Din această perspectivă, este important să avem astăzi oamenii potriviţi la locul potrivit, dar şi să pregătim următorul val de lideri, să punem la punct toate sistemele de management astfel încât să identificăm din timp oamenii talentaţi, să îi ajutăm să se dezvolte şi să vândă chiar mai multe feluri de bere decât producem acum, pentru că o altă prioritate este să inovăm. Un pahar de bere Timişoreana conţine, în primul rând, o parte din acest oraş şi o parte din istoria acestui oraş. Pentru noi, acest pahar este un element extrem de important în promovarea oraşului. Timişoreana este berea cea mai vândută din România şi înseamnă extrem de mult pentru Timişoara. Marca este elementul cel mai important pe care-l aduce berea Timişoreana şi compania Ursus Breweries oraşului. Faptul că e parte din identitatea acestui oraş e un motiv de mândrie, după cum este şi cel mai vechi angajat al companiei, domnul Ioan Berchi, care a devenit un reper în rândul angajaţilor Ursus Breweries. În paharul meu cu bere (Ursus, Timişoreana ori Grolsch sau Peroni) se află în primul rând multă pasiune şi multă poveste. Întotdeauna sunt fascinată să îi văd pe colegii mei care produc berea cum povestesc despre ea, cu multă dragoste şi grijă şi pasiune, ca de cineva foarte drag şi apropiat. În gustul proaspăt şi înspumat al berii regăsesc entuziasmul şi bucuria lor. Berea din paharul meu mai are gust de natură, cea care ne dă bogăţia ingredientelor sau cea pe care o protejăm prin acţiunile noastre. Berea are gust de spirit de echipă şi lucru împreună, pentru că sunt mulţi oameni în spatele paharului de bere pus pe masă: fermierul care cultivă cereale sau hamei, berarul mândru de tradiţia berii sale, specialiştii în marketing, comunicare şi vânzări care construiesc mărci, aspiraţii şi care aduc produsul pe raft, finanţistul şi specialistul în resurse umane, chelnerul care îţi aşează surâzător pe masă paharul brumat, pentru a enumera câţiva. Nu în ultimul rând, în paharul meu de bere se află satisfacţia de a vedea oameni bucuroşi şi responsabili în jurul unei halbe cu bere, de a contribui la dezvoltarea comunităţilor din care facem parte, de a avea interlocutori interesanţi şi interesaţi de diferenţa pozitivă pe care o putem face prin bere. Un pahar cu bere produsă de Ursus Breweries este un motiv de mândrie pentru mine. Sunt mândru în special de berea Ciucaş, care este produsă în Braşov, unde lucrez eu. Este o bere pentru care eu garantez că încorporează în ea toate produsele pentru care se face reclamă. Ciucaş este o bere nemaipomenită, care concurează cu alte beri care beneficiază de mai multă publicitate. Nu există bere mai bună decât cea produsă de Ursus Breweries. Dar berea produsă la Braşov are o calitate specială: apa. Apa are o influenţă extraordinară în calitatea berii. Nu ştiu cum să spun, dar eu din berea concurentă nu beau. Sincer. Din principiu. Berea produsă în România de Ursus e cea mai bună bere şi mă mândresc cu faptul că e produsă de noi. Paharul meu de bere conţine mai mult decât ingredientele din reţetă, care sunt de o calitate excepţională. El conţine devotamentul, cunoştinţele oamenilor, performanţa echipamentelor, pasiune, siguranţă (a calităţii, a angajaţilor, siguranţa produsului), standarde care au legătură cu fabricarea acestui produs. Cine bea o bere produsă de noi trebuie să simtă că-i place. Apoi, trebuie să simtă că a fost produsă de o companie responsabilă, care respectă legile româneşti în vigoare, care are standarde înalte atât de siguranţă, cât şi de calitate.

Cristian Popescu, Vicepreßedinte Resurse Umane

Dan Diaconu, Viceprimar al Muncipiului Timişoara

Diana Klusch, Director Afaceri Corporative

Mihai Petre, Lider de sindicat, fabrica de bere din Braßov

Sorin Harabagiu, Director al fabricii de bere din Buzãu

58 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

anexe

Anexe
In this section:
Anexa 1 – Declaraþia de verificare a Denkstatt Anexa 2 – Indicatorii Global Reporting Initiative Anexa 3 – Indicatorii UN Global Compact Index ßi suprapunerea acestora cu indicatorii Global Reporting Initiative

Nu este suficient să faci ceea ce trebuie, trebuie şi să spui oamenilor că faci ceea ce trebuie.

John D. Rockefeller

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 59

anexe

Anexa 1 – Declaraþia de verificare a Denkstatt
Declaraþia independentã de validare a Raportului de Dezvoltare Durabilã a URSUS Breweries 2013
Pentru managementul şi părţile interesate ale URSUS Breweries România: Denkstatt a fost desemnat de către URSUS Breweries România SA (denumită în continuare "Compania") pentru realizarea procesului de validare extern, în conformitate cu standardul AA1000AS (2008), a Raportului de Dezvoltare Durabilă 2013 (denumit în continuare “Raportul”) în forma sa printată şi disponibilă spre descărcare. Datele financiare nu au fost analizate în cadrul acestui proces. Angajamentul de validare s-a referit la natura şi măsura în care Compania aplică principiile incluziunii, materialităţii şi sensibilităţii în dialogul cu părţile interesate, în conformitate cu Standardul „AccountAbility Principles Standard AA1000APS(2008)”. S-a realizat verificarea modului de aplicare a liniilor directoare ale Iniţiativei de Raportare Globală GRI G3.1, nivel B.

Responsabilitãþile management-ului
Managementul Companiei este responsabil pentru pregătirea Raportului şi a declaraţiilor din cadrul acestuia, definirea angajamentelor cu privire la performanţa în domeniul dezvoltării durabile, stabilirea şi menţinerea unui management corespunzător al performanţei şi a sistemelor interne de control din cadrul cărora sunt derivate informaţiile raportate.

Responsabilitãþile validatorului
Responsabilităţile noastre sunt:
Ÿ să exprimăm o concluzie şi să facem recomandări cu privire la natura şi amploarea aderării Companiei la principiile

AA1000APS (2008); şi
Ÿ să exprimăm o concluzie cu privire la modul în care compania gestionează şi comunică performanţele sale în domeniul

dezvoltării durabile. Echipa noastră de experţi are o vastă experienţă profesională în cadrul proceselor de validare a informaţiilor nonfinanciare, managementului dezvoltării durabile, raportării în domeniul dezvoltării durabile, ceea ce ne asigură calificarea necesară efectuării unui proces de validare independent. In cursul anului 2013 nu am efectuat alte activităţi sau servicii pentru Companie sau alte organizaţii care ar putea conduce la un conflict de interese, şi nici nu am fost responsabili pentru pregătirea Raportului. Membrii echipei Denkstatt în procesul de validare sunt:
Ÿ Willibald Kaltenbrunner – Managing Director Denkstatt Austria & Denkstatt Romania; Ÿ Andrei Churican – Senior Consultant Denkstatt Romania; Ÿ Aida Szilagy – Senior Consultant Denkstatt Romania.

Domeniul de aplicare, standardele şi criteriile utilizate
Am planificat şi efectuat activităţile noastre bazându-ne pe liniile directoare ale GRI G3.1 şi în conformitate cu AA1000AS (2008). Am utilizat criteriile standardului AA1000APS pentru a efectua o validare de Tipul 1 şi pentru a oferi o asigurare moderată în ceea ce priveşte natura şi amploarea aderării Companiei la principiile incluziunii, materialităţii şi sensibilităţii.

60 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

anexe

Metodologie şi limitare
Am planificat şi efectuat activităţile noastre de validare cu scopul de a obţine toate dovezile, informaţiile şi explicaţiile pe care le-am considerat necesare adresării domeniului de aplicare prezentat mai sus. Activităţile noastre au inclus următoarele procese:
Ÿ Colectarea de informaţii şi realizarea de interviuri cu membrii conducerii executive, angajaţi ai Departamentului

Dezvoltare Durabilă şi manageri în diverse departamente funcţionale. Subiectele principale abordate în cadrul interviurilor au fost: managementul dezvoltării durabile, guvernanţa organizaţională, managementul lanţului de aprovizionare şi ambalarea, resurse umane şi performanţa socială;
Ÿ Colectarea şi analiza documentelor relevante; Ÿ Auditarea fabricii din Timişoara în vederea analizării implementării strategiei în domeniul dezvoltării durabile; Ÿ Verificarea indexului GRI din cadrul Raportului în scopul analizei gradului de aplicare a cerinţelor GRI 3.1 nivel B.

Analiza şi evaluarea informaţiilor cu privire la procesele şi activităţile desfăşurate de către Companie pentru implementarea angajamentelor, principiilor şi declaraţiilor sale s-a realizat prin interviuri telefonice cu un numar de trei reprezentanţi ai Companiei. Stadiul implementării politicilor Companiei a fost analizat pentru una din cele trei fabrici naţionale, respectiv fabrica din Timişoara.

Constatãri şi recomandãri
Inclusivitate
Ÿ Compania a exprimat, comunicat şi implementat angajamentele sale de a fi raspunzătoare faţă de cei asupra cărora

exercită un impact prin aderarea la cele 10 priorităţi stabilite de către grupul SABMiler şi prin adoptarea de politici locale pentru fiecare din aceste priorităţi;
Ÿ Am identificat bune practice şi iniţiative relevante cu privire la integrarea activă a părţilor interesate în dezvoltarea

strategiilor, politicilor şi acţiunilor, în special în următoarele arii de interes: descurajarea consumului iresponsabil de alcool, drepturile omului, conformarea cu cerinţele legale şi coduri sectoriale specifice (comunicare responsabilă);
Ÿ În timpul procesului de validare am identificat ca potenţial de îmbunătăţire extinderea aplicării principiului inclusivităţii

în următoarele arii de interes: ambalare, managementul deşeurilor şi impactul indirect în lanţul de aprovizionare, zona în care Compania a început deja activităţi de angajare a părţilor interesate. Materialitate
Ÿ Compania a aderat la aspectele materiale identificate în cadrul celor 10 priorităţi ale grupului şi utilizeaza SAM

(Sustainability Assesment Matrix) ca instrument de conducere pentru a-şi actualiza permanent propriile priorităţi;
Ÿ În timpul procesului de raportare Compania a dezvoltat împreună cu o serie de părţi interesate „matricea materialităţii”

demonstrând un progres considerabil în identificarea aspectelor materiale. Recomandăm o extindere la nivel naţional a paletei de aspecte analizate şi a părţilor interesate implicate cu scopul de a creşte eficienţa procesului de evaluare a materialităţii;
Ÿ Incorporarea valorilor SABMiller este impresionantă. Sunt evidente bune practici de comunicare şi implementare în

special în zonele referitoare la utilizarea responsabilă a energiei şi apei. Sensibilitatea
Ÿ Compania desfăsoara un proces continuu de prioritizare a răspunsurilor sale la aspecte materiale determinate prin

planificarea nivelului de performanţă în implementarea celor 10 priorităţi în domeniul dezvoltării durabile;
Ÿ Mecanismele de răspuns sunt orientate în special în direcţiile: descurajarea consumului iresponsabil de aclool,

dezvoltarea organizaţională şi respectarea drepturilor omului. În momentul de faţă, Compania dezvoltă mecanisme de răspuns relevante pentru alte aspecte determinate ca fiind materiale dar maturitatea acestora nu este încă la nivelul celor menţionate anterior;
Ÿ Compania a dezvoltat şi aplicat un proces solid de comunicare la nivel naţional şi local, în special orientat către autorităţi

publice, organizaţii din sectorul său de acţiune, angajaţi şi reprezentanţii acestora (sindicate). Activităţile noastre de validare au demonstrat un nivel ridicat de sensibilitate faţă de nevoile şi preocupările angajaţilor.
Ÿ

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 61

appendices anexe
Informaţii cu privire la performanţă
Ÿ Constatările procesului de validare au evidenţiat eficacitatea sistemelor şi proceselor utilizate pentru gestionarea şi

raportarea informaţiilor cu privire la performanţa Companiei. SAM (Sustainability Assesment Matrix) oferă uneltele şi metodele necesare planificării şi monitorizării performanţei;
Ÿ Activităţile referitoare la ambalare (ex: reducerea greutăţii, reciclarea şi reutilizarea ambalajelor) pot constitui pentru

viitor zone cu potenţial de dezvoltare împreună cu furnizorii globali şi locali;
Ÿ Poate fi observată o evoluţie continuă şi puternică la nivel de fabrică în ceea ce priveşte utilizarea energiei regenerabile

rezultată din producţia de bio-gaz din cadrul unităţilor de tratare a apei uzate. Compania demonstrează un angajament relevant faţă de părţile interesate, preocupare faţă de aşteptările şi interesele acestora, un nivel rezonabil de determinare a aspectelor materiale şi integrare a părţilor interesate în cadrul mecanismelor sale de raspuns la provocările dezvoltării durabile. Pe baza evaluării noastre, considerăm că informaţiile prezentate în cadrul Raportului nu prezintă denaturări materiale şi sunt prezentate în conformitate cu criteriile şi principiile menţionate mai sus. De asemenea, nu am identificat elemente care să sugereze nerespectarea principiilor de responsabilitate ale standardului AA1000APS (2008). Cu privire la aplicarea principiilor directoare ale Iniţiativei Globale de Raportare (Global Reporting Initiative - GRI) am recomandat creşterea gradului de prezentare a performanţelor în arii precum: deşeuri, ambalaje, impacturi indirecte economice şi de mediu.

Concluzii şi recomandãri adiþionale
Ÿ Nu există înca ţinte pe termen lung cu privire la deşeuri, ambalare şi impact indirect asupra mediului (ex: transportul

materiilor prime, livrarea produselor, consumul de energie şi emisiile de CO2 pe durata fazelor de utilizare şi sfarsit de viaţă). Aceste aspecte pot fi incluse în cadrul următorului ciclu de îmbunătăţire în cadrul strategiei pe termen mediu şi lung în domeniul dezvoltării durabile;
Ÿ Un proces de dezvoltare de ghiduri de aprovizionare cu materia primă asigurată de sectorul agricol, împreună cu părţi

interesate relevante, poate oferi prilejul necesar adresării impacturilor indirecte asupra mediului cât şi a aspectelor referitoare la performanţa furnizorilor din Romania, contribuind astfel la abordarea unuia dintre aspectele cheie a dezvoltării durabile la nivel naţional.

Willibald Kaltenbrunner Lead Auditor Managing Director, Denkstatt Timişoara - 27 Noiembrie 2013 denkstatt GmbH Consultancy for Sustainable Development

denkstatt Romania, Piaţa Unirii, nr. 6 , Timişoara, 300085 T (+40) 256 43 43 97 F (+40) 256 43 43 97 E office@denkstatt.ro W www.denkstatt.ro

62 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

appendices anexe

Anexa 2 – Indicatorii Global Reporting Initiative
Global Reporting Initiative (GRI sau Iniţiativa Globală de Raportare) este un cadru internaţional creat pentru raportarea voluntară a impactului economic, social şi de mediu şi a rezultatelor pe care le are o companie. Tabelul de mai jos indică zonele din raportul nostru care corespund celei de-a treia generaţii de indicatori de raportare (GRI3.1) şi modul în care am răspuns cerinţelor (complet, parţial sau deloc). Noi considerăm că raportul nostru de dezvoltare durabilă pentru anul financiar 2013 reflectă într-un mod echilibrat şi rezonabil performanţa companiei Ursus Breweries SA şi de aceea apreciem că nivelul de raportare conform criteriilor de eligibilitate GRI este B.

Criteriile de eligibilitate pentru nivelul de raportare
Rapoartele sunt clasificate în următoarele clase: C, C+, B, B+, A or A+. Ele trebuie să conţină toate criteriile care sunt detaliate în coloana relevantă pentru fiecare nivel în parte.

REPORT APPLICATION LEVEL

C
Report on: 1.1 2.1-2.10 3.1-3.8,3.10-3.12 4.1-4.4,4.14-4.15

C+

B
Report on all criteria listed for Level C plus: 1.2 3.9,3.13 4.5-4.13,4.16-4.17

B+

A
Same as requirement for Level B

A+

Profile Discosures Output Standard Disclosures Report Externally Assured

Report Externally Assured

Report Externally Assured

Management Approach Disclosures Output

Not required

Management Approach Disclosures for each Indicator Category

Management Approach Disclosures for each Indicator Category

Performance Indicators & Sector Supplement Performance Indicators Output

Report on a minimum of 10 Performance Indicators, including at least one from each of: social, economic and environment

Report on a minimum of 20 Performance Indicators, at least one from each of: economic, environment, human rights, labour, society, product responsibility

Report on each core and Sector Supplement indicator with due regard to the Materiality Principle by either: a) reporting on the indicator or b) explaining the reason for its omission

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 63

Report Externally Assured

appendices anexe

64 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

appendices anexe

Indicatorii GRI
Strategie ßi analizã
1.1 1.2 Declaraţia Preşedintelui / Director General al URSUS Breweries Principalele influenţe, riscuri şi oportunităţi

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 8-9 Pg. 10-11, 24-25 Complet Complet

Comentarii

Profilul organizaþional
2.1 2.2 2.3 Numele organizaţiei Principelele mărci şi produse Structura operaţională a companiei Localizarea sediului central al companiei Numărul de locaţii în care compania îşi desfăşoară activitatea Forma juridică de organizare şi de proprietate Pieţele deservite de companie, inclusiv zone geografice, sectoare de activitate şi beneficiari Dimensiunile organizaţiei

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 12, 15 Pg. 13-14 Pg. 16 Complet Complet Complet

Comentarii

2.4

Pg. 15

Complet

2.5

Pg. 12

Complet

2.6

Pg. 12

Complet

2.7

Pg. 10, 12, 26

Complet

2.8

Pg. 1, 12, 23, 30

Parţial

Din motive legale, nu putem face publică valoarea vânzărilor nete. Pe parcursul perioadei de raportare nu au existat modificări majore în ceea ce privește dimensiunea, structura sau forma de proprietate.

2.9

Modificări majore survenite pe parcursul perioadei de raportare privind dimensiunea, structura sau proprietatea

Aici

Complet

2.10

Distincţii acordate în cursul perioadei de raportare received

Pg. 48

Complet

Parametrii acestui raport
3.1 3.2 3.3 3.4 Perioada de raportare (an financiar) Data celui mai recent raport anterior Ciclul de raportare Persoana de contact

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 5 Pg. 5 Pg. 5 Pg. 6 Complet Complet Complet Complet

Comentarii

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 65

appendices anexe
Parametrii acestui raport Disponibil la Nivelul de raportare Comentarii
În afara cadrului de raportare GRI, pe care l-am utilizat în procesul de definire a conţinutului acestui raport, ne-am consultat cu o serie de grupuri interesate (autorităţi publice, angajaţi, ONG-uri, inclusiv asociaţii profesionale, şi furnizori/distribuitori) şi am încorporat opiniile acestora în raportul nostru. Odată finalizat, vom analiza conţinutul raportului împreună cu grupurile interesate.

3.5

Procesul care a stat la baza definirii conţinutului prezentului raport

Pg. 5, 6, 17-21, Aici

Complet

3.6 3.7

Limitele raportului Restricţii specifice în definirea scopului sau a limitelor acestui raport

Pg. 5 Pg. 5

Complet Complet Nu avem acces la informaţii legate de unele aspecte semnificative referitoare la impactul operaţiunilor pe care le-am externalizat (serviciile de salarizare, transport, inclusiv flota comercială care este în leasing). Acesta este primul nostru raport de dezvoltare durabilă elaborat pe baza cadrului GRI. Nu am utilizat în trecut tehnici de măsurare sau estimare conform cerinţelor GRI. Cu toate acestea, toate informaţiile din acest raport au fost auditate şi verificate de terţe părţi. Acesta este primul raport de dezvoltare durabilă al Ursus Breweries elaborat în conformitate cu normele GRI.

3.8

Baza de raportare pentru firme mixte, subsidiare, operațiuni externalizate sau pentru alte entități care pot afecta semnificativ comparabilitatea

Aici

Complet

3.9

Tehnici de colectare, măsurare sau estimare a datelor şi metode de calcul

Pg. 5

Complet

3.10

Reformulări sau modificări ale modului în care sunt prezentate informaţiile Schimbări majore survenite de la raportul anterior până în prezent privind natura, scopul, limitele sau tehnicile de analiză a datelor utilizate Indicatorii GRI Politica de verificare

Aici

Complet

3.11

Pg. 5

Complet

3.12 3.13

Pg. 65-71 Pg. 5, 60-62

Complet Complet

Guvernanþã, angajamente ßi obligaþii

Disponibil la Nivelul de raportare

Comentarii
Preşedintele / Directorul general, Directorul de Afaceri Corporative şi Vicepreşedintele departamentului tehnic acoperă probleme legate de dezvoltarea durabilă. Aspectele ce derivă din dezvoltarea durabilă sunt incluse în procesul de evaluare a performanţei lor profesionale.

4.1

Structura de organizare şi conducere a companiei, inclusiv departamentele care se ocupă de dezvoltarea durabilă

Pg. 16, 32, Aici

Complet

66 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

appendices anexe
Guvernanþã, angajamente ßi obligaþii
4.2 Precizare dacă preşedintele celei mai înalte structuri de conducere este şi directorul general al companiei Pentru companiile care nu au un for de conducere: numărul şi genul membrilor independenţi cu funcţii ne/executive Mecanisme prin intermediul cărora acţionarii şi angajaţii pot face recomandări sau pot trimite sugestii forului de conducere Legătura dintre performanţa organizaţiei şi remunerarea membrilor celui mai înalt for de conducere şi a directorilor companiei Procesele existente prin intermediul cărora se evită orice conflict de interes Procesele pentru determinarea calificării şi expertizei membrilor celui mai înalt for de conducere în materie de dezvoltare durabilă Norme privind valorile companiei, coduri de conduită şi principii Proceduri prin intermediul cărora cel mai înalt for de conducere identifică şi supraveghează riscurile şi oportunităţile sociale, economice şi de mediu ale companiei Procesele existente pentru evaluarea performanţei celui mai înalt for de conducere în domeniul dezvoltării durabile Aplicarea principiului precauţiei în companie Principii externe, sociale şi de mediu, sau alte iniţiative externe pe care le susţine sau la care participă compania Afilieri la asociaţii şi/sau organizaţii

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 8, Aici Complet

Comentarii
Preşedintele Ursus Breweries îndeplineşte şi funcţia de director general al companiei.

4.3

Pg. 16

Complet

Nu este relevant pentru că URSUS Breweries are un Consiliu de Supraveghere.

4.4

Pg. 15, 34

Complet

URSUS Breweries are un Consiliu de Supraveghere.

4.5

Pg. 5

Complet

4.6

Pg. 15

Complet

4.7

Pg. 32

Complet

4.8

Pg. 12, 15, 31, 34 Pg. 6, 15, 18, 26, 31, 33, 40-41, 50, 53

Complet

4.9

Complet

4.10

Pg. 32

Complet

4.11

Pg. 15, 25-27, 33-34 Pg. 6, 22, 31, 50 Pg. 22

Complet

4.12

Complet

4.13

Complet În procesul de definire a conţinutului acestui raport, ne-am consultat cu o serie de grupuri interesate (autorităţi publice, angajați, ONG-uri, inclusiv asociaţii profesionale, şi furnizori/ distribuitori).

4.14

Grupurile interesate consultate de către companie

Pg. 21, 37-38

Complet

4.15

Criteriile de selecţie a grupurilor interesate

Pg. 21

Complet

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 67

anexe
Guvernanþã, angajamente ßi obligaþii
4.16 Dialogul cu grupurile interesate, inclusiv frecvenţa consultărilor Ansamblul de teme şi subiecte de interes pentru grupurile interesate şi răspunsul companiei la acestea

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 5, 21, 37-38 Pg. 8-9, 15, 21, 37-38 Complet

Comentarii

4.17

Complet

Indicatorii de performanþã economicã
Expunerea abordării de management Valoarea economică directă generată şi distribuită, inclusiv venituri, costuri operaţionale, remunerarea angajaţilor, donaţii şi alte investiţii sociale, venituri reţinute şi plăţi către guvern sau finanţatori Implicaţiile financiare şi alte riscuri şi oportunităţi ale companiei determinate de schimbările climatice

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 24-27 Complet

Comentarii

EC1

Pg. 2

Parţial

EC2

Pg. 10-11, 24-25

Complet

EC4

Asistenţă financiară primită din partea guvernului

Aici

Complet

Ursus Breweries nu a beneficiat de niciun fel de asistenţă financiară din partea guvernului României.

EC5

Nivelul standard de salarizare la încadrarea în companie în funcţie de gen comparativ cu salariul minim în principalele unităţi ale companiei Politici, practici şi ponderea cheltuielilor cu furnizorii locali Descrierea efectelor economice indirecte majore

Pg. 15, 34

Parţial

EC6

Pg. 26-27 Pg. 9, 25-27, 33

Complet

EC9

Complet

Indicatori de performanþã în domeniul mediului
Expunerea abordării de management Procentul de materiale utilizate care sunt reciclate Consumul indirect de energie, în funcţie de tipul de energie Economia de energie rezultată în urma măsurilor de conservare şi eficientizare Iniţiative pentru crearea unor produse şi servicii eficiente din punct de vedere energetic sau pe bază de energie regenerabilă

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 17-20, 40-42 Pg. 39 Complet Complet

Comentarii

EN2

EN4

Pg. 43

Complet

EN5

Pg. 43

Complet

EN6

Pg. 42

Complet

68 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

anexe
Indicatori de performanþã în domeniul mediului
Localizarea şi ariile de teren aflate în interiorul unor arii protejate sau lângă acestea Emisii directe de gaze cu efect de seră Emisii indirecte de gaze cu efect de seră Iniţiative menite a reduce emisiile de gaze cu efect de seră

Disponibil la Nivelul de raportare
Complet

Comentarii
Nu este relevant pentru că Ursus nu deţine proprietăţi în arii protejate.

EN11

Aici

EN16 EN17

Pg. 43 Pg. 43

Parţial Complet

EN18

Pg. 43

Complet

EN19

Emisii de substanţe care afectează stratul de ozon

Aici

Complet

Nu este relevant pentru că Ursus Breweries nu generează emisii de substanţe care afectează stratul de ozon.

EN20

Emisii de NOx, SOx şi alte emisii majore Greutatea totală a deşeurilor după tipul şi metoda de eliminare Numărul şi volumele deversărilor majore Iniţiative menite a reduce impactul produselor şi serviciilor asupra mediului Sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale în domeniul mediului înconjurător

Pg. 43

Complet

EN22

Pg. 44

Parţial Nu este relevant, pentru că operaţiunile noastre nu generează deversări.

EN23

Aici

Complet

EN26

Pg. 43-45

Complet

EN28

Aici

Complet

Zero

Norme, practici ßi condiþii de muncã
Expunerea abordării de management Numărul total şi rata angajărilor noi şi fluctuaţii de personal în funcţie de grupul de vârstă, sex şi regiune Beneficii acordate angajaţilor cu normă întreagă de muncă şi care nu sunt acordate angajaţilor temporari sau cu normă parţială Procentul angajaţilor care sunt incluşi în contracte colective de muncă

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 31-35 Complet

Comentarii

LA2

Pg. 32

Parţial

LA3

Pg. 34, Aici

Complet

Toţi angajaţii noştri au acces la acelaşi plan de beneficii. În cazul angajaţilor cu normă redusă, pachetul este calculat în funcţie de timpul lucrat efectiv.

LA4

Pg. 30, 34

Complet Conform Codului muncii, perioada de preaviz este de 30 de zile.

LA5

Perioada minimă de preaviz

Aici

Complet

LA7

Accidente de muncă, boli profesionale, absenteism, fatalităţi, etc.

Pg. 35

Parţial

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 69

anexe
Norme, practici ßi condiþii de muncã
LA8
Programe de educare, formare, consiliere, prevenire şi control al riscului Procentul angajaţilor care beneficiază de planuri periodice de analiză a performanţei profesionale şi de dezvoltare a carierei Componenţa organismelor de conducere şi divizarea angajaţilor pe categorii în funcţie de gen, grupe de vârstă, apartenenţa la grupuri minoritare şi alţi indicatori legaţi de diversitate. Reîntoarcerea în câmpul muncii şi rata de reîntoarcere la lucru după concediul de creştere a copilului, în funcţie de gen

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 32, 35, 50 Complet

Comentarii

LA12

Pg. 32

Complet

LA13

Pg. 8, 16, 33

Complet

LA15

Pg. 33

Complet

Drepturile omului
Expunerea abordării de management Numărul total de cazuri de discriminare semnalate şi măsurile luate

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 31 Complet

Comentarii

HR4

Aici

Complet

În cursul ciclului prezent de raportare nu au fost semnalate cazuri de discriminare.

HR5

Libertatea de asociere /negociere colectivă Operaţiuni şi furnizori importanţi identificaţi ca având un risc semnificativ de producere a incidentelor de exploatare prin muncă a copiilor, şi măsurile luate pentru abordarea acestora Muncă forţată

Pg. 34

Complet

HR6

Pg. 34

Complet

HR7

Pg. 34

Complet Ursus Breweries nu desfăşoară activităţi în ţări sau teritorii în care au fost identificate populaţii indigene. Sprijinim drepturile populaţiilor indigene aşa cum ele definite de ONU.

HR9

Numărul total de incidente de violare a drepturilor popoarelor indigene şi măsurile luate

Aici

Complet

HR11

Numărul plângerilor privind încălcarea drepturilor omului depuse, abordate şi soluţionate prin mecanisme oficiale de soluţionare a plângerilor.

Aici

Complet

Nu ne-au fost semnalate astfel de incidente.

Societate ßi comunitãþi locale
Expunerea abordării de management

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 50-53 Complet

Comentarii

SO9

Operaţiuni cu impact potenţial sau efectiv negativ major asupra comunităţilor locale.

Aici

Complet

Pe parcursul prezentului ciclu de raportare, Ursus Breweries nu a derulat operaţiuni care să fi avut un impact negativ major asupra vreunei comunităţi locale.

70 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

anexe
Societate ßi comunitãþi locale
Măsuri de reducere a impactului negativ luate în comunitățile afectate negativ de activitatea noastră.

Disponibil la Nivelul de raportare

Comentarii
Ursus Breweries nu a desfăşurat activităţi cu impact negativ asupra vreunei comunităţi în perioada de raportare (vezi SO9), în consecinţă nu au fost luate măsuri adecvate.

SO10

Aici

Complet

Corupþie
Expunerea abordării de management Măsuri şi iniţiative menite a combate corupţia Procentul angajaţilor instruiţi în politicile şi procedurile anticorupţie ale companiei Măsuri luate ca urmare a unor incidente de corupţie

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 27, 34 Pg. 34 Complet Complet

Comentarii

SO2

SO3

Pg. 34

Complet

SO4

Pg. 34

Complet

Politici publice
SO5 Poziţii faţă de politicile publice şi participarea la acţiunile de lobby şi dezvoltarea de politici publice Valoarea totală a contribuţiilor financiare şi în natură acordată partidelor politice, politicienilor şi instituţiilor aferente

Disponibil la Nivelul de raportare
Pg. 21 Complet

Comentarii

SO6

Aici

Complet

Zero

Practici anticoncurenþiale
SO7 Măsuri legale împotriva practicilor anticoncurenţiale, antitrust şi de monopol

Disponibil la Nivelul de raportare
Aici Complet

Comentarii
Zero

Conformitate
Valoarea amenzilor majore şi numărul total de sancţiuni nemonetare pentru nerespectarea legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare

Disponibil la Nivelul de raportare

Comentarii

SO8

Aici

Complet

Zero

Responsabilitatea de produs
Expunerea abordării de management Programe privind respectarea legislației, a standardelor şi a codurilor voluntare în domeniul publicităţii Incidente de nerespectare a comunicării de marketing Reclamaţii privind încălcarea intimităţii clienţilor sau pierderea datelor despre clienţi Valoarea monetară a amenzilor majore pentru încălcarea legislaţiei sau a reglementărilor care privesc furnizarea şi utilizarea unor produse şi servicii

Where to find it Level of reporting
Pg. 50, 53 Complet

Comments

PR6

Pg. 50, 53

Complet

PR7

Aici

Complet

Zero

PR8

Aici

Complet

Zero

PR9

Aici

Complet

Zero

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 71

anexe

Anexa 3 – Indicatorii UN Global Compact Index şi suprapunerea acestora cu indicatorii Global Reporting Initiative
Pactul Global al Naţiunilor Unite încurajează companiile să adere, să susţină şi să implementeze, în limitele sferei lor de influenţă, un set de principii de bază în domeniul drepturilor omului, standardelor de muncă, mediului înconjurător şi combaterii corupţiei.

Principiile Pactului Global al ONU
Drepturile omului Principiul 1 Companiile private trebuie să sprijine şi să respecte drepturile omului recunoscute la nivel internaţional Companiile private trebuie să se asigure că nu sunt complice la abuzurile împotriva drepturilor omului

Indicatorii GRI
LA3, LA4, HR4, HR5, HR6, HR7, HR9, HR11

Principiul 2

LA5, HR4, HR6, HR7, HR9

Principiul 3

Companiile private trebuie să respecte libertatea de asociere şi să recunoască dreptul la negocierile colective

DMA Muncă, practici şi condiţii de muncă, DMA Drepturile omului, 1.1, LA4, HR5

Muncă

Principiul 4

Companiile private trebuie să elimine toate formele de muncă forţată şi obligatorii Companiile trebuie să susţină abolirea exploatării prin muncă a copiilor Companiile trebuie să susţină eliminarea discriminării la angajare şi la ocuparea în muncă Companiile private trebuie să sprijine o abordare precaută a problemelor legate de mediul înconjurător Companiile private trebuie să lanseze iniţiative pentru a promova o mai mare responsabilitate faţă de mediu Companiile private trebuie să încurajeze dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor nepoluante

HR7

Principiul 5

HR6

Principiul 6

LA3, LA10, LA12, HR4

Principiul 7 Mediu

EC2, DMA Mediu, EN2 - EN6

Principiul 8

1.1, DMA Mediu, EN11 – EN28

Principiul 9 Anticorupţie

EN18

Principiul 10

Companiile private trebuie să combată corupţia sub toate formele sale, inclusiv escrocheria şi mita

1.1, DMA Societate şi comunităţi locale, SO2, SO3, SO4

72 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

lista de abrevieri

Lista de abrevieri
În aceastã secþiune:
Lista de abrevieri

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 73

lista de abrevieri

Lista de abrevieri
CEO CO2 CSR EBITDA EBRD EU, UE F10… F14 GRI KPI kWh ILO ISO MJ NOx OMS ONG ONU PET PIB RON SAM SD SOx SROI UK UNAIDS UNGC Chief Executive Officer Dioxid de carbon Responsabilitate socială corporativă Profit operaţional Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Uniunea Europeană Anul financiar 2010… 2014 Iniţiativa Globală de Raportare Indicatori de performanţă Kilowat oră Organizaţia Internaţională a Muncii Organizaţia Internaţională pentru Standardizare Mega joule Oxizi de azot Organizaţia Mondială a Sănătăţii Organizaţie neguvernamentală Organizaţia Naţiunilor Unite Ambalaj din plastic Produs Intern Brut Leu, moneda naţională Matricea de Evaluare a Sustenabilităţii Dezvoltare durabilă Oxizi de sulf Randamentul Social al Investiţiei Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord Programul Comun al Naţiunilor Unite pentru HIV/AIDS Pactul Global al Naţiunilor Unite

74 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 75

Dezvoltare Durabilã
Raport 2013 (an financiar 2012-2013)