Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

Naslov originala:

Drake Chronicles: Out for Blood
Copyright © 2010 Alyxandra Harvey

Drake Chronicles
1. My Love Lies Bleeding ( !"# Hearts at $ta%e ( $A" 2. Blood &e'd (. )'t *or Blood

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

1.

HANTER
Utorak uveče +e%spir ,e re%ao: -+ta .na/i i0e12 3a4 0o,e i0e ,e Hanter 5a,ld i stoga s0atrarn da .na/i mnogo.6 Na pri0er4 po 0o0 i0en' 0o7ete .a%i,'/iti da 0o,a porodi8a veo0a o.9il,no shvata svo, stat's lova8a na va0pire. :o9ro ,e ;to sarn ,edini8a < da i0a0 9ra=e ili sestara4 0o7da 9i i0 dali i0ena %ao ;to s' $le,er ili !iler.66 >v'/ali 9is0o %ao ne%i hevi 0etal 9end. ?e;%o ,e poverovati4 ali 0i .apravo spada0o ' ,edn' od na,stari,ih i na,8en,eni,ih porodi8a /lani8a Helios@Aaa. !ad se rodite %ao ,edan od 5a,ldovih4 ni%o vas ne pita ;ta 7elite da postanete %ad porastete. )dgovor ,e o/igledan: lova8 na va0pire. B ta/%a. Ne0a a%o4 ili ali. Ne0a a0a 9a; ni%a%vih odst'pan,a. Bsto ,e .a sve. < Mr.i0 ove gl'pe %argo pantalone < pro0r0l,ala ,e 0o,a 8i0er%a !loi4 %ao i sva%i p't na po/et%' ;%ols%e godine. :o /asova ,e 9ilo ,o; nedel,' dana4 ali ve=ina nas 'selila se ' do0 rani,e %a%o 9is0o i0ali vi;e vre0ena .a ve79e i pripre0e. !loi i ,a s0o se spri,atel,ile ,o; prvog dana na a%ade0i,i4 %ad s0o o9e 9ile potp'no prestravl,ene. $ad s0o i0ale osa0naest godina4 pripre0ale s0o se .a posledn,' godin' na a%aderni,i i4 da 9'de0 is%rena4 9ile s0o isto ta%o prestravl,ene. Bare0 s0o %ona/no do9ile do.vol' da 9'de0o 8i0er%e. ?e% ' dvanaesto0 ra.red' sti8ali s0o pravo da 9ira0o s %i0 7eli0o da deli0o so9'.
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

:o tada s' se tr'dili da nas 9a8e s ne%i0 %o na0 'op;te ne odgovara sa0o da 9i videli %a%o =e0o se i.9oriti sa streso0. Cesa0 li spo0en'la da 0i ,e veo0a drago ;to sa0 na posledn,o, godini1 pr%os to0e ;to =e 0i so9a verovatno 8ele godine 0irisati na la% .a no%te i par*e0 s noto0 vanile. !loi ,e ve= podigla 9osa stopala na sto i 0a.ala dr'gi slo, sre9rnog s,a,a pre%o l,'9i/astog la%a na no7ni0 prsti0a. 5rlo odl'/no4 ni,e o9'%la o9ave.ne %argo pantalone. Ca ,esa04 ali sa0o .ato ;to 0e ,e deda dove.ao do ;%ole tog ,'tra4 a on ,e 9e. i%a%ve s'0n,e 9io stara ;%ola. B dal,e ,e negodovao .9og na;eg pri,atel,a $pensera4 %o,i ,e i0ao d'ge plave dredove i nosio ogrli8e od %onopl,e s tir%i.ni0 perla0a. :eda ni,e 0ogao da shvati %a%o ,e to $penser' prola.ilo4 .9og /ega posto,i novi odse% .a paranor0alne po,ave4 novo.'p8i (%a%o ih on .ove"4 ili .9og /ega ,edan de/a% ne 7eli da se o;i;a na %e8a. >apravo4 $penser ,e 9io ta%av geni,e %ad ,e re/ o istori,.i o%'ltnog da s' pro*esori rado 70'rili na ,edno o%o. )si0 toga4 %argo pantalone s' .apravo 9ile o9ave.ne sa0o .a vre0e drilova4 treninga i .adata%a na teren'. A dedi i dal,e ni,e 9ilo ,asno .9og /ega ,a ne 7eli0 da s%rati0 %os' %ao sva%i ratni% dosto,an svog i0ena. A ,a sa0 9a; .asl'7ila ov' d'g' %os'. Morala sa0 'spe;no da i.vede0 ne%oli%o 9or9enih s8enari,a a da ni%o ne 'spe da 0e .gra9i .a %os' i is%oristi ,e %ao or'7,e protiv 0ene. Ni,e 9ilo dr'gog na/ina da od dede i.v'/e0 o9e=an,e da 0e ne=e o9ri,ati do glave do% spava0. Misli0 da pone%ad .a9oravl,a da ,a nisa0 :7i A, :7o. !ao i da pone%ad voli0 da i.gleda0 %ao nor0alna devo,%a d'ge plave %ose %o,a stavl,a %ar0in4 a ne sa0o %ao lova8 %o,i '9i,a va0pire sva%o ve/e. No%ti s' 0i 9ili ro.e i

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

pored vo,ni/%ih /i.a0a s 0etalnina plo/i8a0a. Ali ni%ad 0' to ne 9ih re%la. $tre*io 9i ga in*ar%t. Co; 9i patrolirao no=' da ga le%ari Helios@Aaa nis' '%lonili s d'7nosti pro;le godine .9og artritisa ' vrat' i ra0en'. Mo7da ,e 9io graden %ao 9i%4 ali vi;e ni,e 9io ona%o *le%si9ilan i sna7an %ao ne%ad. Bpa%4 9io ,e savr;eno sposo9an da 9'de gost','=i str'/n,a% na a%ade0i,i i dr7i na0 ne%e treninge. 3rosto ,e o9o7avao da ispra;i ;esnaestogodi;n,a%e %o,i '0i;l,a,' da s' 9r7i i 9ol,i od n,ega. Ni;ta ga ni,e 0oglo vi;e 'sre=iti4 /a% ni to ;to sa0 pro;le godine i0ala s%oro savr;ene o8ene. !ad ga ,e 'po.riao4 $penser 0i ,e re%ao da ga podse=a na one opasne revolvera;e s :ivl,eg .apada. ?o ,e .apravo 9io veo0a do9ar opis < deda ,e iniao /a% i one 9ore o%o o/i,' od ni;an,en,a i p'8an,a i. dale%o0etne 5 p';%e i sa0ostrela. A ovi s%ora;n,i pregovori o spora.'0' s po,edini0 drevnina va0pirs%i0 porodi8a0a dovodili s' ga do l'dila. n,egovo vrerne4 9la@9la@9la. B dal,e ni,e .nao da 0e ,e !iran vodio ' %ral,evs%e pe=ine pro;le nedel,e na sastana% s novo0 %ral,evs%o0. porodi8o0 :re,%. B ni,e 9ilo ;anse da 0' %a7e0 a%o ne 9'de0 0orala. :e%a ,e 0o7da 9io staro0odan4 ali ,a nisarn. :a 0e ne shvatite pogre;no4 i ,a voli0 strel,a;tvo i 9orila/%e ve;tine4 i sig'rna sa0 da '7iva0 ' 9or9i s helblarima. Ali oni s' na,gori od na,gorih va0pira: 9e.'0ni divi,a8i ' stalno, potra.i .a %rvl,'. B ;to ,e nasilni,e do9i,'4 to 9ol,e. !o7a i0 ,e plavi/asta4 ;to ,e 0nogo ,e.ivi,e nego ;to .v'/i4 s0rde na tr'le gl,ive. !ao ;to 0o7ete pretpostaviti4 pe/'r%e nis' /esto na 0eni,' ' ;%ols%o0 restoran'. Ali voli0 i sv' t' istori,'4 istra7ivan,e i saradn,' s va0pirs%i0 porodi8a0a. Misli0 da pona;an,e po prin8ip' -po9iti ih sve i p'stiti da 9og pres'di2 ni,e do9ro. 5oli0 de%' D on ,e pre'.eo 9rig' o 0eni %ad s' 0i roditel,i nastradali ' ne'spelo0 po%';a,' rast'ran,a ,edne ,a.9ine
www. crowarez.org

ivo .i4 s'ptilno %ao slon.e raspa%ovala i posledn.eta%.i %o0ad ode=e i 'redno sve slo7ila ' 0a. !ovrd7e s' .e0 sve . Cedva sa0 /e%ala.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 hel-blara D ali pone%ad .to sva%og . crowarez.a9avl.n. D !loi se na0r.'9i/asto0 olov%o0 da .esnaestogodi. MeE'ti04 !iran 0i .' hal.org .ldovi s' po. @ Moli0 te4 videla sa0 %a%v' si ode=' donela4 i sve s' lepe /ip%ane stvari. A i ova%o .avalo se da 0e dovede ' nepri.at'8an i de.e i na dr'gi0 ve79a0a @ ista%la sa0.o0 =er%o0 :re.o.to pristo.atn' sit'a8i.ta0 %revet.a nisa0 i.ati .a sa .' =' videti 8ele godine.avao da nas spo. li se4 0oli0 te4 presv'=i ' ne.' 0altretirati . @ Fip%ani %o09ine.a . se sla7' s ode=o0.'.e nala%irane no%te.'.on 0i ne=e 0nogo po0o=i na o9'8i .nala sa0 da i on ose=a isto pre0a 0eni. 5a.nao da se !iran .e od sa0og pogleda na te %argo pantalone. M'%a 0i .to s' tvrdoglavi 0agar8i4 i .a Helios@Aaa4 ali ' to ni.e spadao i. www.e po%'.ega s' va0piri 9ili va0piri.e letos. B0e. sle7'=i ra0eni0a.'tra na0e.ala 0i .e 9ila . Ca =' n. ?o .a.e %o.'. >a n. visile 0altene do ra0ena. B0ala .a pre7ivl. Na !irana .e na se9i %rat%' letn. !ad 9i sa.9og stvari ra. 5e= . @ Meni ne s0eta.e stvarno 9io . D Ho=e.9ar'.e ne%o od nas dvo.o. 9ile ra.ainteresovan.' pantalone @ re%la sa0 . Nedosta.no.edina tr'n%a 'rednosti %o.e 9io od onih .ta ona re%la.o.e 9io i 0alo .e is8rtala l.to la%o od'sta.e gledao %ao na po/asnog 'n'%a4 i od0ah 9i pristao da se ven/a0o sa0o da .e s' .%ovih4 %o.avan.9or de/%a.o.e va0pir4 pol'deo 9i.e 9io %ao 9rat i .ni pla%ar.lovi i por'%e nis' 9ili isto4 0a .nati po to0e .tila i nastavila da d'va ' svo. MeE'ti04 nisa0 ni .ene %ao i 've%4 a s0eEe o/i pa7B.9a8anih na sve strane4 a ona =e se 0eni s0e.'. Na7alost4 de%a ni.in'4 sandale i 0inE'. Mo7da sa0 9ila spre0na da 7rtv'.

< ve% ih sponnin.e na vrati0a.ala Ea ga nahrani0 .te0 .a po . s va0piro04 0o7e.org . $va%i stari.e pro. $ad na0 .i ra.e0o va0pire. i s .iv' sal' .' @ re%ao . da i.e provirio 'n'tra. $penser . @ :a.' .' 's%i04 str0i0 stepeni.drava. sa0 sre=an . @ '.e0o re%la . %reveta naslan.'=i se na .a ne na0erava0 da %ro/i0 ' t' star' s0rdB. $%oro 0i .or gledao na .ast'%. +iro%o 0i se os0ehn'la. @ Na0re.e.e ta0o @ )na pti/'rina 0e opet gleda @ re%la sa0.e ostala od r'/%a.ans%o. @ A%o Mo7e.red stanovao .er8e i. :eveti ra.e seo na ivi8' %reveta i .a. vi%tori.o.a 0i . :o0 se nala.e '0esto po.ovol.0a %a%o s' ti la9'dovi pod0'%li.ahteva0 da o9'/e.e0l.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 @ 3a4 po. na %ra.e ta0o @ 9ila sa0 'porna.e.io ' staro. crowarez. < 5olela 9ih da 9ar .nog la9'da %o. 3re%in'lo nas . @ Napol. @ >na0 da . .anse %od 0ene.'a :7e%0ena. @ Ba.e s%oro 8elo leto na pla7i4 %ao i o9i/no. :redovi s' 0' 9ili .e ot%in'o prst %ad sa0 svog prvog dana na a%ade0i.e .a8i0a H..to ..e 0ra%4 geni.i .%ala sa0 nos i sela na %ra.a%ol'tao o/i0a.e %'8an.red stanovao . www.to sarn %ona/no na pri.i/%o do% ne 9'dern 0orala4 .i4 s%oro 9eli.e na pre'reEeno0 tavan' i 0orali s' da se pen. @ A i nisi 0o.e0i/%o0 %o. Ne0a.i po%'.aEe.vratila sa0 sa os0eho0. petospratni8i.edan sprat ni7e.4 0oli0 te4 ne0a. @ 3ri/a. @ !ad ve= spo0in. @ 5al. @ Ca sa0 te9e vodila na ve/er'4 .a posl'g' ne%oli%o p'ta dnevno. 0i o to0e slo7da se !loi. @ Ni%ad se vi. d'7i i svetli. $penser .edno0 lepo0 9elo0 pti/i8o0.a *i. po. @ Fe%a 0e.da si ' prav'. ne.edno0 pri/a0o o 0o08i0a4 0odi i tr9'.e !loi.to lepo.n. tip.ar ne1 @ Bile s0o ' %antini na 0a%arona0a sa siro0.a %'=e i 0r.e ne=' peti oni0 stepeni8a0a. 3roveo .

'=i da i.ava.4 0oli0 te. Na.org .a1 < Hao 0i . www.9il.evs%i0 pe=ina0a pro.a i0a0 ne%' . @ B %a%o .er ni. G'.adovol.n'la sa0 ga /i.e vodio < %a. 3ogodila sa0 ga .e $penser s odo9ravan.a i.ala sa0 po0alo sa0o.le nedel.e ta0o i prin8e. < !loi se pretvarala da 9ri.ast'%.e0.ast'%o0 ' glav'.edan 0'. se4 ne 9i /'o ni.to ' 0o0 sr8' i0a 0esta sa0o . < Mora0 vi.%ar8i0a. < !ona/no. re%la < pri.a tvo.e da se dr'7i0 s 0'.ivo . @ Fove/e < .adata% .ani0i..e. D Ni.ainteresovano. < !a%o si to i.nala sa0. i /e. poseti %ral.e !loi . < L'pi ga i .e sr8e. Ne%i rit'al1 ?a.a vas dve l'da/e.ta .no. < sva%o0 sl'ea.e. < Šta si re%la1 Fa% .e i !loi sp'stila la% .e .v'/e0 !loi i $pensera i.e .e 0ogla da dohvati . o ne/e0 dr'go01 < $penser . ple0ena pasa.'4 da sedi. Aet%o se de.' te.a no%te.a o8en'. @ $ve 0i ispri/a.e a da i sa0a ne nagra9'si0.avalo da . $penser i .%ara8 ne 9i 0ogao da te nahvali pred &ran/es%o0 pro.o. < Ali 9ila .asten.0o0. s tipovi0a4 podrig'.vela pored de%e1 < Nisa0 0' 9a.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Halo1 A ti %ao pri/a.e4 ni.e0o i ne /e. @ Ae%la sa0 da i0a0 ne%i .e0o se < o%ren'o se i prete=i 0e pogledao.eta po%'.e ignorisali. < Mi ne podrig'.ao.ta o 0o. crowarez. < >ato .' < re%la sa0 0'./i8a.a. < ). < :a4 ali slo0ila 0i . )9i/no sa0 9ila pre.e s'.a s0o .a'.no1 < !iran 0e .le godine < re%la sa0 0'.na va0pirs%a 0agi.e 9ilo1 < pitao .iv' pri/'.a 0ene < odo9ravala .' ponosa. < Bs%rada se i la7e. Ti si nju ostavio.ani0l. < :a.e. nevol.vi7dao .a devo.

< Ba.a9avno to .'. ste dosadni < '.i sedi .na0 .e 9ilo toli%o .a%a.to svi %a7'1 < $%ro.avila .org . Naro/ito %ad 0e . 3oto0 . Cedan od n.a nis' .e 8ele ve/eri .drhtalo '. glavno0 se pri/alo o spora. sre=e.i s go0ilorn Moni.ih se /a% i o9la/i %ao pirat.0isli0 o odgovor'.a/%il.. < Ba. crowarez. li8a ti .o. B Hart . < >ato .9'Eeni tine. 0i o 9ra=i :re.e odano. i0a.e /'dan < re%la . Mada 0i ni.e !loi odano. ?a%o ne.e o%o vrata. vreli .. www.iva4 &ran8's%in.e !loi.e 9io novi voda Helios@Aaa i !iranov stri8.to te9i te stvari id' od r'%e < i.e gledao ra. < :a se nisi 's'dila da 0e ne po.9og /ega s' 0e po.a stolo0 p'ni0 odraslih.% podr'gl. < B.e p'ta sa0 0orala da podse=a0 sa0' se9e da sa0 po.der.e dva para o/n.e nervirao.to 0o7e se na=i sa0o ' %n.roga/enih o/i.vali. B dai.ra.ove.e a0a. p't.e 0alo 0an. ni po/ela.e '.iga0a.e sa0 9ila %ao '. !a%va . op. $va 9ra=a :re. < Nisa0 0orala ni da ra.a.li.ar0 doveo do vrh'n8a.te 0e ni.ivo gledao. < Mo7e. 3ri/a. < !ao da sa0 9ila ' prostori.dahn'la .%.e !vin :re.e1 < ?iha4 'pe/ati.e ne .e to 9ilo sa0o ova.e ta.e04 predavan.e prete=i . slede=i p't.'0i0a. Nisa0 se oseeala naroeito sposo9no. 5i.enog ple0ena4 i0ala . ve% sa0 0islila da 9i 0e ' stvarno0 7ivot' to nerviralo.a. < !reten%o < dodala .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 @ Ne0o.% 9ila s' neverovatno lepa4 ali on .a :epova.tovan. li da 0i ih na8rta. Ces' li slat%i %ao . 5i. < Nosila .ila.e 9io ta0o. < Misli0 da .vana4 da nisa0 9es%orisni a'tsa.1 < 3o%'. < !ao i ostali pripadni8i n.dahn'la4 p'na po. < 3restanite s '/en. da pri/a.to 0e .a='. !loi .vao -Ba*i2.d7er %o. < Hart .e !loi. < $penser 0e .

e *er. Nigde ni. < Nisa0. .o. ve.e.'=i prste.0a.e i.e 0o.e 9a.e. svog laptopa ili ne%og dr'gog 'reEa.'0e %o.ora 'palilo se plavo svetlo .grade ' %o.ld. @ Nisa0 i0ala vre0enaJ ?e% sa0 stiglaJ < $p'stila . 3ored vrata i ispod pro.na vre0e vei9i %a%o 9is0o . sa0 na letn.org .a ve79'1 < na0r.no.a '. Bilo . .a.a. < Co.e $penser . www.ta se de. Ivo.e prava opasnost1 < $to posto .'=i rana8 na leEa.e !loi i po/ela snaino da d'va ' prste.eg ispitivan.en. B.e vode i pol'0ese8 i. < ?re9alo 9i da !loi . B0a da 'lo7i0 7al9' < 0'0lala .e svetla po. < !a%o da ne. 9e.ve%et.o.dene re.e.la 9e.e toli%o 0ra/no da s' se videli sa0o svetl'8an. Co. < Misli04 pola st'denata ni.tila sa0 se po%'.e stopala na pod i po/ela da %ora/a na peta0a po0era.a. 3o8rvenela si4 Hanter 5a.tedelo 0e .ori s' se a'to0ats%i . < Mo7da ni.nad glavne .e.et%e s' se sp'stile '.'=i da ra. Ali sig'rno nis' lepi 0o08i svesni toga da s' lepi.na0 .nenadno ga.no se 0r. Ne.e ve79a1 < re%ao .e te 9o. ni stiglo. )9i/no 9i se 'ha%ovala ' raspored da sa.9'n'.na/a.e .a %o.a.e dal. < )vo .e.e li8e. Ni%ad ni. tip. $penser i .tila od 9esa.e $penser.e ve79a.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 D Ni. crowarez.ava < re%ao .nala %o .a8e 0i se la%.e !loi stavl.te ni.a nas o%r'7'.er8e i pol.na . < Naterala sa0 svo.a i 9o8%an.nali 0alo 'napred.e . < Aa. 3ro.e 9io 0o. < ?a%vo 0i .adovol. Mada nisa0 ni ..a9ravili. < Nile li prerano .e stanovala dire%tor%a Belv'd.a s0o s%o/ili na noge. )vo 'op.a vode do .e0 rasp'st'4 doEavola.ava. < Mo7da .al'tale 0isli da se o%an' !vina. < NeJ Ne sadaJ < povi%ala . < !vin iona%o ni. tip.

< A.'tn'=' te. .: slayer i killer znače ubica.org .o.i%'. !rim.: hunter znači lovac. divljina.edn' od onih .to se nisa0 presv'%la < re%la sa0 . "rev.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < :o9ro . !rim. dok wild znači divlje.to . < !ad 9i s0ela da ri.e . da ra.# ** Engl.edno0.ednog od 9ro. vade=i 9ateri.# K www.e. "rev. K * Engl.0o ve= .nih d7epova na %argo pantalona0a.0aie. la% < pods0ehn'la sa0 .o.e -9'dite spre0ni24 .%ols%ih %rilati8a %ao . . se i otvorila vrata. D A%o i.govori.s%' la0p' i. crowarez.

ta ne radi. @ Mr. !ren'li s0o .ava.a%l.e 've% 9ila nadrndana.e 9io da proEe0o %ro. < Misli0 da . !loi .'teri s' ono ' /e0' .ela .asten.a po. )vde ni%ad ni. na0 .e !loi %ad s0o stigli ' vla7an podr'0.e :7e. HANTER /eni8i s' sta.ta se de.'/ano < re%ao .a s0o sa0o .i8'. 3rotresla .org .a.to ni.'/ano < '.e ovo ve79a 9r. gl'po. !ad ni.a vode ' ta. 5e= dve godine 0' se sviEao $penser4 ali $penser' se sviEala &ran/es%a4 9are0 do sada4 i /isto s'0n.e i0ala ni%a%ve .avali da otvore 'la.e . Cil.e povi%ao sa s'protnog %ra.a0 da 9i pre.anse. t'nel4 www.e s%oro po/ela da prede %ad ga .e sla9a svetlost. $penser . < )nda . crowarez.'=i do% s' po%'. stepeni8e %ao %rdo slonova. !o0p.to ni.na vrata.e 9a.e gl'pa.ao ' dr'gi ti0. Bspred nas s' se /'li .gleda < slo7ila sa0 se.%ola .e 9ila do9ra i 0r.ao.e na vre0e ot%rila .e i0ao don.to s0o t'tn.i deo *lanels%e pid7a0e i 9el' pa0'/n' 0a.son o%re='=i se pre0a na0a.a. < 3a4 to . $penser i . Na se9i .edni/%e so9e.e . Cela ova .e .ali ' hodni%'4 0r0l.dahn'o .e ' to0e poenta. < >a%l.v'8i 9or9e i dopirala .e tele*on. < $ve . :o9ro .e i0ala prist'p internet'4 !loi .ine1 < B. 5rata ' pod' %o.son.ni t'nel ve= s' 9ila otvorena.ili ni.i0 ov' r'p' < re%la . hodni% pre0a podr'0s%irn vrati0a.e 9ila ve79a pri%radan.a . < )vde se 'palilo plavo svetlo < ne%o .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 2.a%ol'tali o/i0a.e videla4 ia%o ni.e :7e.a ostali0 Ea8i0a ni.e .

< Ca sa0 Hanter.ao 'o9i/a.%a .e te% po/eta% godine.o. .e %ao da i0a trinaest godina i nos .a/e .a po.ida i pos%o/ila 0etar 'vis %ad .'rila ' 0ene.ove.e pla%ala naslon. ve% sa0 i0ala %ola8 .a4 %ao na pri0er: -Cesi li oprala .'=i se . < $ti=i=' vas.a i vla7nog pod.e redar s tvog sprata1 < pitala sa0 .e hodni%o0 od.ene od s'. < He.4 sve . < )dg'rn'la se od .id.ena na .e . 0erdevine i i. crowarez.' va0pir4 ni l't%a .d'ha.o. !a%o se .e 9io %rvav.a .e postavi. Nisa0 0ogla da ver'.o.v'%' hvata.a4 9i=e 9ol.e .aEe0o na travn.a%. Ide . Bila . Ni%o se ni. Nao/ari s' . Ha.a0agl.' na n.e. < Hanter4 . li1 < pitao .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 popne0o se '.te4 do=i =e do po9'ne i 'stan%a ovde dole.i vrisa% i.ta da . :elovala .a ve79'.4 ide.aso0.a nas4 9r.a/'lo . >a/'v.e.a . www.e '.e%n'o %ri% od %og se %rv ledila ' 7ila0a4 a poto0 se .'9e12 i -Cesi li danas .e ' pitan. D Bde 0i se %'=i.9egne0 l't%' %o.na0 %o . < !ola8 . < 3a4 ne 9rini4 Li. .e 9es%orisno le7ao pored stopala. < >na0.e 've% 9ilo isto: -Cesi li ponela %ola812 Ali ovog p'ta ni. :evo.ena pitan.o.e0 da redar ni.'4 i0a=' . < )d0ahn'la sa0 i0 r'%o0 da %ren' sagla se da l.e.org .a %ola8 .o sa0 se o%ren'la pre0a .aso0.e .e 9io ' pitan. %a7e0. :o% sa0 odrastala4 de%a 0i ni%ad ni.apla%ala i po/ela da drhti.ela povr=e12 3itan.e o9ratio pa7n.e ' red' < re%la sa0 do% .a po.na0.lo%o9no si%tan. !ad doE' ispiti pred pol'godi. 9ile .e la%tao ni saplitaoL 9io . vrisa% ispala i.e. < Ne .o.'.de prvo da se s%loni0o odavde4 va7i1 < 5a7i.e %li0n'la glavo0.reda %o.e0nog va.e $penser.1 < L@Li. < Ce li ti ovo prvi dan1 Ne0o .e pre0lada da se nosi s ovi0.a < 0'8ala . !ad sa. $a0o . pla*ona.edna '/eni8a devetog ra.ta radi. .

e ve= .e < videlo se po n.edna od onih %'=a strave . 3'stila sa0 .' na to < re%la sa0 . 3o%'pila .v'/e %a%o 9ih Li.a.to s0o 9r7e 0ogle.o.e preva. < Cesa0.la svo.e napadao s leEa.desnaL tre=i i /etvrti s' 0e . < Mr.e4 ali sad .asno da .ala sa0 8rven' la0p'.a. < !reniJ B.avio . :o%a/io ..a9oleli. sp't /e nas napadati l't%e i.ih sr8a svetli 8rvena la0pa. www.e i 9ilo 0i .' ra. nadvi%'.e 'pla.ednog da se i.'=i . Cil. < ve% doda.a No= ve.'. crowarez. < :o9ro4 to .le. %o8e0 ' la0p'4 do9ro1 >a0isli da .4 0ora0o da proEe0o %ro.' ' o/i0a.la sa0 napred da se Li.e .as%o/ili s pla*ona. $l'.ti8a.l.' 0al' %ri.a ra0e4 ali 'spela .e 9a.'=eg %ri%a. D Navi=i =e.e 9io odli/an na/in da se oslo9odi *r'stra8i. Iore . Crvena la0pi8a se 'gasila4 a l't%a se i.e .'.nenada .eni0 drhtavi0 prsti0a i po0alo 0ani/no0 s.v'/ala i.e ovo . < $%oro s0o stigle < re%la sa0 . < $pre0na1 !li0n'la .e s leve strane i na8il. < $redila sa0 .e .ednogJ vrisn'la . Adrenalin .i dala prili%' da ga pro9ode. %'l < 8i%n'la .'.e nego .a.' . :r'gi se po.a te9e < povi%ala sa0 9a8a.e %ola8 i stegla ga ta%o da s' .ne .a9ode %ola8 ' 8rven' la0pi8'.i.org . ova.glo9ovi sig'rno .e da 0' .a0i. Fitala si o to0e ' 'di9eni%'4 .e i to nego da pani/i. ?o .nad /i.ala. < !re=i4 %re=i4 %re=iJ ?r/ale s0o .inog ve= 'gr'vanog nosa.nervirano i 0an.' .edan sni0a% .edno .e. pa7n. Bol. < Cesi li videla1 < B.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ne o9ra=a.o.e glavorn.a.i0 te %'=e < re%la .i . 3rvi -va0pir2 napao 0e .o.to sa0 .e.agl'. .eno.a. se.v'/ne e*e%te %a%o 9is0o na'/ili da na0 to ne odvra=a pa7n. hodni% do 0erdevina i da se popne0o %a%o 9is0o i.a ne 9i ponovo 'spani/ila.ar ne1 3rog'tala .e radio svo.a'stavila na ne%oli%o 8enti0etara od Li.'=i %ola8 na va0pira %o.e %nedl'.

a4 'sna .e '7ivao to0e.alnost < '9a8ila se gospoda :e.e ni. < Hanter .la posledn.a .ila. .to .' porodi8'4 a naro/ito 0og de%'.ad'7en .ala sa0.ano od prl.a.en sprat tre9alo .ina4 0oli0 vas.ia.to ' notes.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < 3res%o/i ovog < pres%o/ila sa0 l't%' %o. IospoEi8a 5a. crowarez. Har%o sa0 7elela da pro9ode0 ta. Na0era/io se na 0ene .o. !ad s0o stigle do 0erdevina4 g'rn'la sa0 .to .e pola%o i.i 0o.e ispred se9e. < Iospodin Cor% podigao .e napravila .e i.gleda da ste 0alo .ao na nerve.ta dr'go4 '0ela .e .0'n/e.%a. < ?' s0o.iv' gri0as'. < pro0r0l. t'nel' vi.e.e 9ila ta.nad nas se videlo sla9o svetlo. .toperi8' s0e.e da .e po%a. Li.e 9ila ote/ena4 ali 9are0 se s0e.e da odr7i ravnote7'. D $ig'ran sa0 da sa0 /'o ne$to4 gospoEi8e 5a.enih s'.av. notes %o8e0. Ca sa0 i.ala %olegi. :va pro*esora i svi '/eni8i /e%ali s' na go0ili i pos0atrali nas.e ne. < 5idi@vidi4 gospoEi8a 5a.a1 < 3revi.o. < Aedar .a pohval'4 ali ovo .a.e to ta/no4 ali na ovo0 test' se 0eri 9r.ivo posledn.e 5a.ldova 9ila '9edi. +ta =e va.e podr'gl.org .e Li.verala se %ao 0a.ila %ro.ld.e 0ogao.i4 .e ve79a 9r. < /i0o ih da 9'd' odani i hra9ri4 ne sa0o 9r.arEali pre%o leta.a0'8%ivala .e to .ld ne 0o7e da doEe do i.e gospodin Cor%.a nas4 !Boi . <Ca sa0 %@%riva4 gospodine < .a. ?i.a.ar ne1 < Mo7da .ta4 gospodine. vrata ' pod'.ato .a n.ine. deda re=i %ad /'.ino li8e 9ilo . Ni.'=i se . < $tvarno1 3a4 0o7da .e da vodi ra/'na o n. < Misli0 da Hanter ne tre9a da 9'de %a7n. @ Ae%li ste ne.na da gospodin Cor% 0r.ra7a.ena . www.e '0rl.ld1 < pitao . 3ravila s' pravila.li. < >apisao . < Ni.ina.e .ld.ivi.e 9ilo '/eni%a4 ali i.o.to4 gospodi8e 5a.e ostala da 0i po0ogne. od prvog dana.tine i os'. A%o ni. < B. Bo7e4 %oli%o 0i . B.

3a%osno 0e . Bi=ete .. Bare0 .eg sprata1 < Ceste4 gospodine Cor%.e4 naravno4 naseo na to.vo.=eno i d'9o%o povreEeno.e !ortni 9ila %riva.eno gledala4 %ao ri9a %o. =e 0o=i da 0i nareE'. sta.e ne%o i. crowarez.en sprat.e.dahn'o. !ortni .a0 sve prl.e sa7al.to ste toli%o .edina %o.o. Naravno da . Li.dr7i0 da ne isp'sti0 %ri%. < Bio . Ae%la 0i .a.. < ?a%o .e gledala.e 9ele. < Ca. < B da li ste .a i stara=ete se da savlada.a n.tala s noge na nog'.na/i < re%ao .e sve ' red'.daho0. Ca sa0 se pre0e. Bila .a do9ro9it deveta%a4 9i=ete !ortnina po0o=ni8a.%ole4 a 0eni s' trl. deseto0 ra. $to posto se 'dr'7ila s oni0 pod0'%li0 la9'do0.e.e 9ila od0ah i. Malo . < +to .%e.ali nos .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < $a0o sa0 se pitala gde .org . ve.ad'7eni .a 0orati da o9avl.na/ilo da =e !ortni do9iti veli%' .e ova '/eni8a s va.ave poslove.' .ta . < B.e' =e .ihova ne7na ose=an. $penser .' ve79e.a so9o01 < %isam4 gospodine Cor%.e gledao ' svo.edni/%o.a .edno%revetn' so9' na /e@tvrto0 sprat' i ' .' =' i.a .e te% prvi dan .9'n.nenada i.e .9a8io i.a9rin'ti .e da .'=i olov%o0 po 'sna0a %ao da se d'9o%o . 9e. Morala sa0 da se s'.e to 0ala po9eda4 ali verovatno .ati -redar24 do% =' .ivo '.e gospoEi8a :e.e re=i da se nis0o do9ro slagale i da ne0a0o ni. < >v'/ala . < 3o.e gospodin Cor%4 l'p%a. Iospodin Cor% .to sa0 po0ogla ne%o0e. < !ortni :7o'ns. < Li.e .aprepa.o. < :a li .%ols%o0 dosi.red' 9ile s0o 8i0er%e is%reno4 0isli0 da .a n.o. nis0o pre9olele to is%'stvo.a 0ene4 gospodine. B . Ba. Na0rgoEeno .a0islio. vode.e ' prevod' .li nap'=ila 'sta.volite4 gospodine Cor%1 vla%a/a.vratila sa0 0' '.e ist'pila napred s po9edni/%i0 os0eho0 na 'sna0a.ad'7en .evati. www. .e ostavili .e 9io redar .

da ra.e0 po%'n.e dire%tor%a Belv'd.0a %a%o se vodi ra/'na o deveto0 ra. < !ortni .e drago . Nas0e. 0i . < Ha. www. 9iti .iden8i.e ti. $lo9odni ste < .ld1 < Iospodin Cor% se 9re8n'o.e potap.gleda da te Cor% dal.e po%vario posledn.to se .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < B0a li ne%ih pro9le0a4 gospodi8e 5a. Nisa0 i0ala po.e.to se i ona .a n.e.' < re%la . < B.'9'.la. Iospodi8a :e.ane pre0a pro*esors%o.vini4 Hanter < re%la .i0.a 0e .a4 opet na ivi8i s'. Ali 9a.e Li. < B.e %'/%a. Ne voli 9a. < Ne0a . )d9i.li 0e . < ?re9alo 9i da se 7ali. 0eri 0i .e /e%ala na .o. !loi .e.ala sa0 da del'.%ols%' godin'.e dosegla veli/in' egipats%e pira0ide. Ni. A go0ila posla %o. !loi 0e .org .0en. < . dire%tor%i.a.ala po ra0en' pre nego .anse < re%la sa0.i.i0.e 'hvatila podr'%'.'.are7ao .avr. crowarez. !loi i $penser s' na0 pri. )ne veli%e.eno4 ia%o sa0 se ta%o ose=ala.e od0ahivala glavo0.e i0e.%o s0o ih .ivo nas0e.de4 ide0o na topl' /o%olad' i da gleda0o ne%oli%o epi.vali.e i0a na .to =e. < Ne4 gospodine. < ?a/no. < 5erovatno si ' prav'. Cedini pro*esor gori od gospodina Cor%a 9ila .oda %at"rirodnog na :5:@.ala pre nego . < Nisa0 na0eravala da te 'vali0 ' nevol.dahn'la sa0.edan od redara. :in 5in/ester te 've% oraspolo7i. godini ve= .'.ala sa0 se 'pr%os sve0'.no. :r%ad7i.' . re. Ceste %'/%a. < )dli/no.a.to se o%ren'la i oti.te ni.anse da 0' po%a7e0 ' %o.e 9ilo .ap'tila . < Ne 9rini < '0irila sa0 . < Bona%o 9i 0e sa0o opt'7ila da se pe%0e.red' < ili deveta8i0a4 %a.e ne7nosti. < ?o 'op. < :odala .li p'ni pravedni/%og gneva ' 0o.e na nas pre nego . !ortni 0i se podr'gl.ap'tio pre%o pol.e 9ilo *er < slo7io se $penser.

e osta.ivo la9'dovo ga%an.e da se done%le s0iri04 %ao i !loina .edan od pro*esora 9or9enih ve.nenadili s' nas.e.e isteglila.'/anih4 'la. < Mislila sa0 da si '0orna < re%la sa0 .aostat%' < odgovorila 0i .to 0i .ena poslo0.ira na to .a godina tre9a da 9'de .e prerano . < 3ored toga . !loi .a9avna < re%la sa0 .e. Iledan.a/'lo se podr'gl.'9i0a.e .'=i se da .. B . B.li se po so9a0a. crowarez.v'%la sa0 sand'% nada.nala ni.'/ila ra/'nar . Nisa0 . o9.'=i 9led' svetlost na tepih. prav8a .a%r8%ali %ad ih . $tegla sa0 vili8'. < Halila si se da .ega pro.a '/en.edni0 odl'/ni0 %li%o0 i sp'stila laptop pored. 3ogledali s0o ne%oli%o epi.o. 3osle ovoga se ni%o0e ni.na. Be.li do4 sad ot%l.ao%'pl.e po0oglo 0i .e. poslovi/ni %a0en/i= ' 8ipeli4 Cor% .le godine. < 5e= sa0 ' .9il. < B.%rg'=e0 . A%o na0erava0 9are0 0alo da se op'sti04 tre9a=e 0i stvari i. Nisa0 7elela da pri/a0 o Cor%' %a%o ne 9ih po/ela da .ern ove godine4 a onda da 0' to na9i.%ao %ao da .e0 od0ah. Hodni8i s' 'tihn'li.ili vrt da 9is0o do.tina.a i ne'stra.e 9ila 9r. B0a da ra.ta o posl' redara.no or'7.iva .'tn'v.er8eta .i. 3'stila sa0 . Monitori s' o7iveli 9a8a.e ta%oEe 9io .to te stalno 0altretira. !loi . < B po/in.e do0ar.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Mislila sa0 da posledn.e.alo do %asno.to =e 0i se !loi r'gati. B0a da 0' se osveti0 . < >glav8i s' . < 3redo0islila sa0 se.e 9ila toli%o do9ra ' 9or9i prsa ' prsa.o. A Cor% 0i se s0e. www.9og toga .e 9io ona.oda i ra.i. B.i str'% 0asla/a%a do% s0o o9ila.a od 9esa. Nisa0 i0ala sre=e.a to.a ra/'naro04 ali ni.9i.e.e0 na nos.aliha /o%oladnih %ola/i=a4 ali 9i=e 0i potre9no o.irala do stola4 '%l.nih vrata.e da tin.e televi.org . sand'%a ispod %reveta. . Cedva se prov'%la %od n.

Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ces' li to l. < B pri/a . )%ren'la se na stoli8i na to/%i=e. 3o. &ri.e sre=an %ra.l.pone. %n. %os' %o.e*tin' %ori8'.1 < Ne 0o7e.'9avni ro0ani1 Besno sa0 .te da se tr'di0 da sa%ri.e0 . < Ces'. < )vo .e novo li8e.a0 i 've% .0i. D Nisa0 .o.iti s vo.ig' pita.s%ih splet%i.a 0i . < ). l. %o/eve i dr'go or'7. Ne 0ora0 0nogo da ra.ala. crowarez.org ..e 9ila %ao pit9'l. < 0'%ni. B '0'%ni.i7evnosti.e d'7e od pola stvari na spis%' o9ave. < Ba.ni0 stvari0a na internet'.no vre0ena.to 0i se ni.e na.sre=ni. na ova. Nas0e. Ca sa0 '0ela da proveri0 i0e.e gl'po4 ali 0eni se sviEa. < $vi s' ta%vi. pogre. $p'stila ga .ad.ila .l i /ita0 o9i/ne 9logove i to . < +ta %a7e.e pogledala %ro. < B0a li 9e. 3etsto strana vi%tori.no1 < pitala sa0.e verovatno 9ol.'9avne ro0ane.nala da /ita. < Ba8ila sa0 . na. www.t %ad 9i 'lo7ila dovol. < 3ro.edan. < ). !loi .e padala pre%o li8a.ne le%tire i.e pored laptopa i vratila se 0isterio. Ba8ila 0i ga . B. na %o0 ri9a i0a veli%i de%olte4 a tip repove.e na vladin sa.ig'.nih delova1 < to0 ne0a.edn' %n. )na.e.o9ra.e. 0i se sviEa ovo tvo. ga.ans%ih istori. 0i .'/i se da li 'op. Ilasno sa0 se nas0e. < :a.9il.9il.o. 3il.le godine si 0i re%la da ' to0 sand'%' dr7i.e gleda0. < A dedi sa0 re%la da ovde dr7i0 ta0.e 9ilo to.ala sa0 se i dala .no.'re i0 nis' 9a.vodo0. dr'gi.a. )na 9i verovatno 0ogla da se 'ha%'.v'%la sa0 .e ' %n. < >na0 da .'.e r'gala onoli%o %oli%o sa0 o/e%ivala4 prestala sa0 0r%o da .

)tvorila sa0 ga i pro/itala por'%' od !irana.org .e dva sata '.aspala4 %ad 0i . Obuci se.e .e tele*on .'tr'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Fitala sa0 sve do% ona %ona/no ni. www. čekam te napolju. Bilo . crowarez.avi9rirao.

a s0o se preo9ra. Bio .n'tra < %ao i sva%og . ?a%oEe s0o . hvatalo s'n8e i :re.e postavila dva psa /'vara da .e 0i ni.e.a ne7na4 s0irena 0laEa sestra pretvarala se ' divl.orio 0e .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 (.e.ra8i0a s'n8a na.ra. $ad s0o delili ist' 7eE . www.e 9i ti 9ilo da po7'ri.e 9led4 ne sa0o .e .a%l.a i i.ila se te% pre ne%oli%o nedel. %'8an. Naterali s0o .' ' plav' %ant' .' %ad s0o se pro9'dili prvog dana %ao va0piri. na li8' < 'po.e 9a.'.a dr'gari8a L'si spavala .'/ana < i spol.iv' 7eE .a4 i s posledn.a %rvl.e ' .'.e !onor do% s0o tr/ali ni.dal.e 0og'=e od $olan7ine so9e.eg sprata %'=e %o. < Bol.edno.o. stepeni8e s posledn.e4 9a.edan dr'go0 0isli. i.to . %ao .e na dr'go0 sprat' i sasvi0 sig'rno .to . )9risao sa0 %rv s don. N.e sestre $olani 9ila . petori8o0 9ra=e.e 'sne i 9a8io sta%len' *la.eta%.edno pro.%ovi nis' 9ili i.li %ro.a %rvl. 9olest4 9or9' .a re8i%la7' ispod postera Megan &o%s. >a sva%i sl'/a.' %ad god s'n8e .e /'va. < !vine4 vre0e .e.4 tata i0a ona.a%'. 5a0pire ni. 5i.9ol.e 9ila .e ve=in' vre0ena provodio .a.a ra/'naro0.a.ili pre dve godine4 na .e otvorio vrata 9e.org .' /i0 padne 0ra%. od gostins%ih so9a4 na.ena na.'/avao so9' spol.aEe4 ali ve= na0 ..e 9ilo 0alo la%.esnaesti roEendan.i s0o delili s .e tata o9e=ao.an8i4 i0ali s0o iste plave o/i4 ta0nos0eE' %os' i ist' neverovatn' sposo9nost da /ita0o . crowarez.a 7ivot i .i0 . 3reo9ra. KVIN !onor .ato . !onor i . $o9a na.a i provirio ' so9'. !ao 9li.a%l.e da na0 o9e=a da =e %oristiti sig'0osn' 9rav' i 0a0a .'tra %ad ode na spavan.

'.e $olan7 .e preds%a.den' vol. $ad s' svi po%'.iva.e0 .asint.9i. $ pove.ove treču %o0pli%ovan' 8ere0oni.o.9ol. '.e 9io ' prav'. Fove% 9i po0islio da s' s vre0eno0 postali 0alo vedri. po0iri.' ' n.ar ne1 < pitao sa0 tiho do% s0o prola.ano $olan7ino roden.e %olala vena0a.e va0pirs%i0 ple0eni0a .e 0alo po0pe i po/asti4 .i nis' 9ili t'4 to ' tren't%' %ad na0 se va0pirs%a politi%a4 %o.e nedodirl.an.eg d'ha.e pra%ti/no odrasla ovde i ot%ad . Meni o/n.ili pored so9e strine Ha. 3itao sa0 se da li =e .avate da pohvatate 0a/%e i stavite ih ' %ad' p'n' vode.' < %a%o 9i . Ne .e i0ao gvo.e 'spevalo da odoli 0e%o.e voli s%ro0nost.' i 0a0' i $olan7.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Ne 9i ni tre9alo da 9oravi %od nas do% . crowarez. Nis0o 9a.ini. %o7i na n. !ao da 7ivi0o ' pe%ari4 nepre%idno o%r'7eni pri0a0B. Bilo .eno.'.e %os'.rnan.o.e $olan7 ta%o nepredvidiva. na. !onor .a . < >9a8io sa0 %os' s ra0ena www.e %od nas na . < Misli04 ne %r'ni.a. Bpa%4 L'si . %'=e.%a0a.o.i8' ledi Nata.e '9ila prethodn' sa0opro%la0ovan' %ral.e opasno i4 is%reno4 gl'po.er .org .o.e stotina godina starih va0pira.'4 voleo 9ih da 9'de0 sig'ran da srno dovol.' dana4 . < pravl.9og ne%og drevnog proro/anstva ' %o. >aglavila . Nisa0 'spevao da odoli0 devo. Ma0a .i0 9rato04 podra.e pro9le0ati/na i ' na.lopa0tila od vi.ahvalnog polo7a.e spre/ila da '9i.e na presto.to .e vre0e4 svi0a sr'/ila na glav'.ivi0 pe8ivo0 i %ola/i0a s /o%oladni0 prelivo0. roditel. Ne0a ve=ih . $vi s0o ose=ali slada% 0iris %rvi %o.a .e nedel.i8a va0pira sva%og dana.avah da '9i.'.e %ao da po%'.a %r'nisan.o0 pre%o o/i.'0evalo se da .a %ral.no pa0etni da i.na0 %a%o 0' .i8' na%on . < Mnogo 9'%e o%o veo0a ne.e i st'pan.eno0 vrat' sva%i p't %ad ga .napredovali. Ni%olas .ena . sva%o0 sl'/a.a re%ao sa0.agrli ili %ad .a8i sva%i p't 0alo i.e progla. 9li.asl'7'. < >na. da 0a0a vi.e se %ral.e %ona/no prornoliti nos i. . < Ma0a .e s 0o.

o.edno0 < g'nEala .i. na to i 0isli04 !vine :re. $p'stio sa0 r'%' na n.tio sa0 se.ar0antan i .tititi.e slegla ra0eni0a..ava < pro0r0l.a te9e 0og' da $titim. :ovol. < :a /'.e ' gots%o0 *a.ena napeta ra0ena.ao i nastavio ni.i0 sve ovo .e 0rtav.a . Ne 7eli0 da te nosi0 na d'.a. crowarez.9il.asint '0alo nastradala.titi se9e4 a ne 0ene.a. 3rostrelila 0e .e. >a.ne ope%otine od svete vodi8e %o.eno sedela na posledn.e strina Ha.la .e. < )na%o. < Ilava ti .e ne%og %oga voli0 . < Halo1 $tari. < La7l.o.e. hodni% do dnevne so9e. 3onovo .e0 stepeni%'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 i na0ign'o $olan74 %o. $eo sa0 pored $olan7.e preveli%a . < >a. Mont0artr .to se de. < MeE'ti04 strina .e po%'n.iEi to ve= . < $ve . ?o 0i . < Mo7da na0 .e i0ala o.%ove ni.e 'red'4 !vine. < ).ar ne1 < 3rili/no. )s0ehn'la 0i se.a da '9i.e ' opis' posla.i .org .a %r'n'.ivo nas0e. Ne%o ova%o .e ' 0ra%' .ala .e04 $olan7. ne%o po%'. Nagri.e 9a. !onor se podr'gl. www.e ra0eni0a. Na0r.9il.no 0i .apravo tre9a %ral. < A%o .ivi8e. B .e pogledo0 %o.e li8e %ao %iselina i sad .a te9e.ala da podigne te7a% 8rni veo %o.to . >a%ol'tao sa0 o/i0a.%ala./e. < M 9a.e .e. .ira.na.i 9rat. ta%o la%o '9iti.' %oristi Helios@Aa. < B . < 3a4 preva.godan %ao . da =erno te .i 9i 0ogao da 0i spr7i sv' %os' na glavi. < Mr.o. . < +ta i0a1 $eden. < Ali 7iva .o.9og tog pro%letog proro/anstva4 %'ne0 se da =' po9esneti. 3rep'sti to Logan'.to nisi sa ostali0a1 $legla . $0ara4 .e od9i.e previ.e padao pre%o li8a s 0alenih vi%tori. < $ve =e 9iti ' red'. :re.on' . d'go da podnese0.ans%ih .no4 ne 0og' to . < Broni/no 0i se s0e.

%e4 ne 've% ti0 redo0.ava.e lepo 0irisala i pre nego . < :o9ro sa0.e 9e.o0. www.n'tra i ni%a%o ne 0og' da se po/e.govorila.avo.ta dr'go osi0 9e. %rav'1 < M04 ne. < !ad ti to %a7e.e nego napol.e to i. < !a%o 'spevate da se navi%nete1 !ao da 0e ne.a.no pi.a . ni ti. po.org . < $olan74 pi.'4 ali i to . < 0alo da povrati %ad .9edna ovde.o.'va/%' stis%a.a9rin'ta.a%. L'si .eno . crowarez.e 9ilo 9ol.9edni.'=i pesni8'.' i da ne po.e.' dr'gari8'. < 5idi4 ne%ad si .' na.eg 9rata %o. < Ni.no %rvi1 :el'.to sa0 se preo9ra. 7eE .4 .a vre0e preo9ra7a. Ali sada 0i s0eta svetlost i svi .e treptala.e pl.edno0 po%'. svesti.v'/e %ao da vi/'.io4 a sad 0iri.vol. < 3a1 < 3a4 da li si i%ad pro.to svr9i i. >9'n.ede.a %rvl. Misli0 da se ose=a0 gore nego .e la%o.o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !rat%o 0e .nih o/i. < >a%i%otala se s'. < ?a/no ta%o. D $ol4 sve .ahvalno. )/n. < :ovol. po0alo 0r.ala da po.a%e.'/i da vidi i.e %ao da =e . svo. B L'si. 3ri0etio sa0 da i0a ta0ne podo/n.9ri7nog stari. < B gladna si < re%ao sa0 tiho. < +ta s L'si1 < L'si 0iri. da ose=a.o.e nego ni%a%va rea%8i. Ali nisa0 po%'. B0a da %a7e0 L'si da si . $olan7 .apla%ati.v'/i ta%o nor0alno.e s%ren'la pogled.9a/eni4 a desni po0alo nadra7ene4 %ao da .' < 'sprotivio sa0 se4 ia%o sa0 se slagao s n.v'/i0 ne. < Be. < B 9l.e to nor0alno.%a04 ne do.ao da . li dovol.ede.a 7'r%' i od.e.e0.agrlila. $a0o sa0 .la pored *ar0e na p't' .ela ha09'rgere. ?ada sa0 9are0 'glavno0 9ila 9e. !od vas sve del'.ede0 li8e4 a ne=e. :elovala .e 'poredio s %ravo0.a8i s' . Nastavio sa0 9lago da se s0e. < Ne 7eli0 da .e0.i voli do9r' t'/' i lepe devo.e . 9ili i. lep. ?e% sa0 se pro9'dila < 3rog'tala .e na hran'. Mo7e.e.e stis%ala vili8'.9ol.a.e .

ali. i.e i. !osa . < Mi ide0o d'7i0 p'te0.e i.et%o do% s0o 'sta.dan.e sta.o.avao da se i. B on i.lep hal. < Br'no4 . B0ao . B0a.o0 %ao . Na0ign'o sa0 $olan7. www.e r'%' %ro. < Aha4 iona%o . < B dal.na vrata.org .ve. .ana ' pleteni8'4 %ao i o9i/no4 a 'sne stisn'te.dahn'la .ale.etala . nevol.e pali1 < .na/i4 ali spre0na sa0 da se 'vredi0.e 'la. < 5oli0 te4 0a0aJ . Bde0o da napravirno %ral.o.a :re.v'=i.o. < ?a0an =e ga %r'na podi=i.agodi8a. dre. !ri%n'o sa0 sla9a.a < re%ao sa0 .%ovih4 otvorio .%ovs%e viso%e .ine..'. s Ni%olaso0. *ali 0alo sa0opo'.a n.o. crowarez.e 7alopo.e 9ilo /'do .1 Ne pot8en. . dnevne so9e4 a ostata% porodi8e . < ?a%o si po%'.ao 9li.v'/e.ti0 pri po0isli na !irana i 0o. < Ne .ao . Ni.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < 3rov'%la . %os'.e.e i os0ehn'la se protiv vol.ta. 5odite ra/'na o sestri.a ispod %ap'ta da .e prsto0.avila .gleda0 /e0erno1 < Bo8n'la 0e .no. Ali o/i s' .. < F'la sa0 te4 !vine :re. ?etovaie na n.to s' va0pirs%e 0a. < Ma ne4 ne0a potre9e da se vreEa.' 0a0e 0er%a. 0o= . < 3ored L'si i !irana ose=a0 se. $olan7 . si.gleda /e0erno isto %ao ti. < Bde0o.%i < i. ?ata . L'si . ?o =e te 've% i.e *er . < :o9ro4 nerna vi. < 5idi. $legn'o sa0 ra0eni0a tr'de=i se da se ne na0r. +iro%o sa0 se os0ehn'o.e odl'/no na0e.9eEen.na0 .a. opasno.%e 've% ' prednosti..agodi8e isto %ao .egovo0 vrat' delovale s' i.ta ti to . 5i idite ' l'%' pre0a isto%' i ta0o =e0o se sresti.te 0o7e da hoda.e* o9e.' sestri8'.'=i i.e %ad si 9io 0ali.e toli%o or'7.na% podr.e 9ila /vrsto ve. < Fe0erno1 B.e stisn'la r'%' ' ./e.ta/en os0eh. < 3opri/a.9ledelo na svetlosti tre0a.%e.'=i nas ponaoso9. < $a0a se9i ide0 na 7iv8e.to 'op.i8' od 0a0e..e po8rvenela.

stari.apato0.0i0 . )n .i0a4 stri8e0 :7e*ri.a.e i.a%i0 *ran8's%i0 a%8ento0. ple0ena pasa i ra.edn' n.e slada% %ad se tr'di da .a do ivi8e .ao n.%e4 a pored n.a 9ra=a tre9a 0alo da 0editira.i nego o9i/no ' novo0 pli. .a i.na0 ni .na4 L'si. < Ni.9og te9e4 d'.i0 roditel. < !'8ala sa0. ?o .ag'.'.to .atno.a% /i.' . D $it'a8i. www.a .ta to .na/i < si%tao .i0a.na/ilo .e tiho po/ela da pev'. Napravili s0o *or0a8i.e .e gledao4 %ao da se pla.to se nepri.en.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 $olan7 .e prig'. < Mi se ovde tr'di0o da 9'de0o nepri0etni4 a ti ni0alo ne po0a7e.i i o9i/no . 3o. < Ide .e glava dose.a9avan.aista .a0a < re%la .asint1 < pitao sa0.e . < $vi s0o spre0ni1 < pitao . L'si se os0ehn'la $olan7. Htela sa0 da po.a ..e strina Ha. ?o sig'rno ni.a4 pa pre%o pol. Neprestano . < Ne . %emogu&e misije.nenadni os0eh.tila4 .e < pro0r0l.a%.e da s' .e0 i Br'no0.e to ogro0ni irs%i v'/.ano0 7a%et'.ila i.e d'7 prila.e prog'tala %nedl' i od0a%la se .i pes0' i.e ' svo.9il.e pri.e Ni%olas. < Ne o9la/i0 odelo /a% ni .i0 oda.i $olan7 i L'si i poveli ih napol.ala .a .e i0ala o7il. crowarez.e4 %ao i 've%4 sta.io da =e ne%'d odle9deti. stalo7eno.e 9ila prinee.'0e.e 9io na. < Cesi li pol'dela1 < ?vo. <Mo08i4 *ale va0 odela i ta0ne nao/ari.en pas.to . < :o=i =e na %r'nisan.ala s%oro do str'%a.ao s na. L'si se na0r.' o%r'7iv. $olan7 .a9o s .v'/i %ao al*a 0'7.tit' svedo%a < pro.e $e9asti. Bio .atvorila .e L'si.eno i povreEeno.org .o < '.e sad 9io s na0a .o.e B.e L'si. @ Nisi ni0alo . Napeti s' i /i i0 .en' /ip%an' 0ara0'. D )se=a0 se %ao da sa0 ' progra0' .ina od'7ila4 L'si .log .a. .9'n.e o.e Logan 9io elegantni. 3o r'%a0a .i0 roditel. 5rata s' se .edan %ora%.atna ti.o. )na . < ?a%o .a9rin'ti.vratio sa0 .an.ap'tala .a na.

ans%i 0as%en9al.to s' se po.4 sa%ri=' ti sv' /o%olad' < o9e=ao .atel.e 9io ' svo0 'o9i/a.a%lono04 inse%ata ' %ro.e .o da s' i0 ivi8e sil'ete 9ile 0alo .'. 3'stili s0o . da pri/a. ovog ve%a.ila4 ali prestala .arni sredn.e i.ene.avili ostali /lanovi saveta s pratn.li i.ap'tili na ne%i 9i. !ad s0o se .n.e da trtl.lo .'0'. crowarez.i0 nepri.gledala %ao .e 9ilo ni%a%ve na.o0. ni i. >v'8i 7ivotin.9eden.i do9io sa0o 0ali 9ro. pola sata pre nego .a i 0nogo s'0n. )n . $tigli s0o prvi.e o predsto.a %os'. osa0naestog ve%a.'di te% posle .a'stavili na /istini4 L'si se 9orila da doEe do daha.to < dahtala .i %li.e .e. Nis0o o/e%ivali nevol.a .org .e prona. Aa%tapa savet .9og toga vas 0r.ave4 na.i0. B.gledali %ao da s' se .a.a9o .aga4 /a% ni na ta.o.ev Logana4 naravno.e porodi/nih 9ar.a ' potra. 3o.a se od9i.e Ni%olas.'.ivih oholih pogleda. < $a0o .alas%a s'n8a.eni p'tni% www.li s0o 's%' re/i8' pre%o palog hrastovog de9la o9raslog 0ahovino0.na% na drvet' i po%a. $ledili s0o . dvori.a%a4 /lanova o9e.to ni. A L'si .eno0 7a%et' i.a0a drve=a i 've% pris'tnog vetra %o. oda9ranih l. 3orodi8a A0rita pre*erirala .a. < A%o ne prestane. < >na0. Coi8i s' 9ili poto08i ne%ih drevnih va0pira vi%inga i i0ali s' plav' %os' i svetl' p't4 %ao svetlost %o.e %a*tane i sari.e in*or0a8i.e i. < Mora=' da po/ne0 da d7ogira04 ili ta%o ne.er . 3ro.i pre%o 9orovih grana isp'nili s' .ta. )d svih nas pris'tnih te ve/eri4 sa0o s0o $olan74 0o.ove%ovni i vi%tori. 5a0piri s' /esto i.e do naredne livade o%r'7ene 9orovi0a. Ali nis0o . $vi osi0 L'si %retali s' se toli%o 9r.a0agl.e.a na se9i i0ali ode=' i.a o o%lop.nosti i ni.e=o.e. 8ere0oni.a 9ra=a i .ito vodio ra/'na o ta. 3re.ra.i0a =e 9iti te7e da nas naE' i pre%in' 8ere0oni.ala levo.i . Bilo .9'n.la ta. >ri%av8i s' 'tihn'li. L'si 0' se ispla.no %r'nisan.o.e . B.ni .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3ov'%la ga .e p'tovao s 0alo prtl.e da se od0ori ne%oli%o 0in'ta i nastavili do 0esta sastan%a.

to na0 se pridr'7ila i strina Ha.'0ar%a. 9orovog ./i8a %o.a r'%'. www. pratn.i . dr'go. Ma0a i tata =e 's%oro sti=i.van na %r'nisan.ta rade. B pove=i de%olte.egovog 0otora %o. vre0e4 %ao i o9i/no.e i.e 'pravo povadila stvari i.a%lon.i .a 9ra=a s' .o0 ' .e 9io dale%oL /'o sa0 .'=i o/n.e dopirao sa s'protnog %ra. Mo. Logan i B. Ni%ad do sada voEa Helios@Aaa ni.a9o s' 9ili tihi4 ali s%oro potp'no pril.e d'g' 8rven' %os' i os0ehivala 0i se provo%ativno 0i po%a. hvatio sa0 pogled .'0'. crowarez.a4 i to na vi.%e i.9ol.a.eni . B0ala .e na/ina. !ad ve= 0ora.a n.edne devo.org .a9ave.e .la .a . Ni Hart ni. 5e/eras se pisala istori.'4 0og' 0alo i da se .asint.'. Na.'0ar%a . 0a./inog or0ana s %osti0i0a. L'si se naslonila na Ni%olasa i 'hvatila ga .ena 8rni0 velo04 ali 9are0 .e voEe va0pira.e od svega 9ilo .' da /e%a.edno '. Bli %ao devo.v'% n.a .e 9ila t'.e 9io po.e to .'9l.nala . < >ovi 0e pred po/eta% < re%ao sa0 !onor' %ren'v.oi%ovih. +iro%o sa0 se os0ehn'o.a%.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 %ro. B.

< +ta se de.'. HANTER Utorak no& !iran 0e .a .to ne '. < !irane4 ve= sa0 ' nevol.ena4 osi0 .anse. $vetla na pro*esors%o.etn.i8a ledi Nata.e davao 0ale . <?o 9i 9ilo 0alo te7e s o9. < +'0a .ednostavni.no. < Bde0o na i.e dal.i goriva. < 3ripre0i se na d'g' . >9'n.s%i rep4 ponovo na9a8ila %argo pantalone i ostala ' 0a.ari.e sa0o.i. < >a.let < re%ao . 0ali i. < B .n.na.e . < ?i ni%ad nisi ' nevol.o. 3odigla sa0 o9rve.a. < ?o .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 N.e r'%' ' longeti. D Cor%.e 9ila toli%o g'sta i 9ilo .'.ao se. www.let.iro0 na ovo < podigao .apadne do9ar provod. da vode ra/'na o potro.le nedel.e o9i/no 9ilo na. 3ovredio .9a/ena prethodna va0pirs%a %ral.ednog na sprat'.' .na.ana da . ve% n.e0' .a ova..e 9ila pra.org . $opstveni0 noga0a ne 9is0o 'speli da stigne0o va0pira ni .na/i da pro*esori ne .eno sa0 ga pogledala. < Ne .adovol. Nas0e. %'=i 9ila s' poga.e ni. !'=a dire%tor%e Belv'd 9ila .e toli%o pol. < +ta4 sad1 <Aha4 po7'ri.e %ad .0e0o 0otor1 B0a ih deseta% ' gara7i.na.i8i ' %o.e /e%ao i. ?rpe.ava1 < pitala sa0 . 3o%'pila sa0 %os' ' ne'redan %on.na. crowarez. sa0 spavala.e.e pro.' . p't i ta%oEe 0ra/na.e %oristiti 0otor.a 0ilion godina.'=i. Motor na0 .i.eva.a hrasta pored sta.

+to s0o dal.e %ral.e 9ilo 9riga.o.9il.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 ?rgn'o se.e 9ila dovol. Bol.'9avni% Mon.a trav' sre9rn%asto0 svetlo%'.e napredovali4 %o0ara8a .nali da .a9o $en !roa4 prin8e. < $ta1 $tvarno1 !a%o si do9io do. 3o%'. :e%a 9i 9io '7asn't.e %ral. ve.i4 sestri8e.dela i po%'.e.e od sto godina.e. 3osledn.vani/no %r'nisana4 sa0o s' .1 < Hart .org .to ona ni.e%n'taL 9ila si na sastan%' pro.a%a da o9as. < ).i8e va0pira Bsplati=e se. < !'da to ide0o4 doEavola1 < pro0'0lala sa0 %ad s0o prese%li pre%o pol.' www.ih osa0sto godina i da proro/anstvo %a7e %a%o =e 9iti naredna %ral.vol' da 0e povede.' .en l. :o9ro si se po%a.no1 < Aha4 %re=i ve= .e pre vi.e %r'nisan.e da .a i. ple0ena pasa %o.li s0o na %r'nisan.o0e %a%o 9i .e 9ilo sve vi.evl. Ca sa0 9ila od'.%ovi i B. crowarez. < Ali sa0 .e 9ilo . Hart . )d0ah s0o 'leteli ' ro.% ' posledn. da 9'de.no .a9oravi na n.t0artr od9a8io i 'stre0io se na $olan7 :re. Mahala sa0 r'%o0 da ih otera0.ivo.e dao do.e 9i 0' 9ilo da se ova 0'%a isplati.ane pre0a .%4 ledi Nata. < Mala1 Nisi ni godin' dana stari. < Be.. < Na %r'nisan.i8a24 ledi Nata. $vi s' . preoteo 0o=4 ali spre/ili s' ga :re.e 9ila .i8a < 0ada to ni.le nedel.ala da '9i.ena.e. Ne0o.i8a. $a0o .'0i.a -%ral.vol' da te dovede0. !ad .i8e va0pira.e $olan7. 3osledn.ato 0'dri.e trpeli. < $a0o nas odvedi donde4 )9i@5an.a9e.a .ao .a4 ni.e 0oglo da spre/i Mont0artra.e $olan7 prvo 7ens%o dete ' porodi8i :re.e pol'.i od 0ene. Mese/ina . ta%o . %o0ara8a.e tra7io da i ti pris'stv'. < B0a 9ar sat vre0ena donde. B.e n.ega.e4 a 0ene ni.e ot0e i o7eni se n.ala4 0ala.edno0 < re%ao . 3a4 .e 7elela da 9'de %ral.e nestrpl.

' 5a.g'7vana.9e7ala se.e s' 0' sl'7ile %ao privatna vo. :avao na0 . Ne0a0 ni hipnos4 ni 9ode7e4 ne0a0 ni.to . Hipnos . crowarez.e hipnosa. < Nisa0 pripre0l.nog ra.e.e sada 9io $olan7in de/%o i ponosno nosio svo.reda da '/estv'.e Mont0artr %ona/no 9io 0rtav4 horda4 n.e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 sa0 'po.'0'.o0.e Ire.'/'.0e i0a.ta ti ne=e tre9ati < 'veravao 0e . Bilo ih .e ver.' slo0l.a%n' s a0p'la0a hipnosa s%riveni0 ' r'%avi0a.e %ral.to 0' se %a7e.er s' l. Hodali s'rio s%oro sat vre0ena do% nis0o stigli do /istine na %o. $va%o %o ga 'dahne4 '%l.i ve/eras nisa0 i0ala %od se9e. .i s0o nosili ' vid' praha ' 9o/i8a0a ' o9li%' olov%e. < )si0 toga4 sto posto sa0 sig'ran da %od se9e i0a.' na.' 'nao%olo4 ponovo s' na0 od'. < Ni.i.org .a %r'nisan.e 9iohe0i/ar i '/estvovala .ahtevala od '/eni%a . Helios@Aa agenti. www.e 9io prili/no nov opi.s%a4 ra.i8a 9e.e se na ne%o vre0e i 'radi sve .i .e Helios@Aa ste%ao prednost.e ravnopravnost4 . $va sa0 9ila i. r'%ava.o0 pratn. < Ces0o li .e Hart ve= stigao sa svo.o.i8e va0pira4 ali sig'rno ne %argo pantalone i pa0'/na 0a.ta se o9la/i . A stotine hel-blara4 %o.e ' %reiran.ala sa0 0' gole .nala na pregovori0a o spora.he. ?a%o . Mora da .e toli%o da s' po/eli da se pri9li7ava.a%asnili1 < 3o7elela sa0 da sa0 o9'/ena %a%o doli%'.' ' patrola0a do% se pro9le0 ne re.e 9ilo par%irano ne%oli%o 0otora4 svi 8rni. !loina 0a0a .ta.avr.en' r'%'.e . +%ola .ena < po%a. o9lasti.novi.a.i. Nisa0 /a% i0ala ni .'=i i va0pire4 hipnoti.egove pristali8e %o.' se/ivo ' Eonovi0a. 3o.'di podlo7ni va0pirs%i0 0o=i0a. !o.olet Hil' i dr'gi0 gradi=i0a ' ovo.glo9ove.e sad . Nisa0 9ila sig'rna . B4 naravno4 !iran4 %o.ele t' prednost.ven4 Mont0artrov po@ r'/ni%4 stvorio i ostavio ih da divl.at %o. 9ar tri %o8a4 a te /i.

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

< Bpa%. < Ne0a0o vre0ena da se vrati0o. < Ne7no 0e ,e =';n'o i otvorio tele*on da '%l,'/i I3$. < Nis0o dale%o. :o9io sa0 %oordinate 9a; pre nego ;to sa0 do;ao po te9e. D Cere0oni,a se ne odr7ava ' pe=ina0a '. sve po/asti i po0p'1 < Ni%a%o. 3osle dva ne'spela atentata ' sa0o ,edno, nedel,i4 :re,%ovi s' se odl'/ili na ta,no %r'nisan,e. < ?o ,e 9a; %'l. < B dal,e nisa0 0ogla da ver',e0 da sa0 po.vana. < Ho=e li pris'stvovati i /lanovi saveta1 < 3a da4 po ,edan predstavni% sva%e drevne porodi8e. Aa%tapa savet osnovale s' tri na,stari,e i na,0o=ni,e va0@pirs%e porodi8e. Helios@Aa i0ao ,e sli/n' instit'8i,'. < !o ,o;1 3si1 < Aha4 B.a9o4 prin8e.a %o,' si 'po.nala pro;le nedel,e. < ?o ,e 9a; %'l. < $%oro sa0 pos%a%ivala na prsti0a. < Hvala ;to si do;ao po 0ene. < $a0o ne0o, da 0e t'7i; !e,le9'. D Ne0a ;anse da i;ta spo0ene0 de%i. < :o9ra ide,a. $0atrala sa0 da ,e spora.'0 i.0eE' pri,atel,s%i nastro,enih va0pirs%ih porodi8a4 Helios@Aaa i pasa '.9'dB,iv. !ao ;to ,e 0o, de%a s0atrao da ,e vatreno or'7,e '.9'dB,ivo4 prepad na ,a.9in' hel-blara. !ad ,e Ho'p4 ,edna od pripadni8a Helios@Aaa viso%og ranga4 poslala svo,' od0etn't' ,edini8' da napadne :re,%ove4 s%oro da s0o 'propastili istori,s%' ;ans'. 0alo da pov'/e /itav' organi.a8i,' sa so9o0 i o.9il,no 'gro.i sva%' nad' .a diplo0ats%e pregovore. >aista sa0 se divila Hart' i ono0e ;to po%';ava da 'radi. Naro/ito .ato ;to 0' ,e Ho'p '9ila 9rata i partnera4 !iranovog o8a4 %a%o 9i delila vlast s Harto0. :e%a4 naravno4 ni,e i0ao viso%o 0i;l,en,e o spora.'0'. !a%vo i.nenaden,e. Mr.ela sa0 da 0' se protivi0 /a% i %ad sa0 .nala da ni,e ' prav'. $toga4 a%o ne .na ;ta se de;ava4 ne 0o7e da 0i .a9rani da '/estv',e04 a
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

,a ne 0ora0 da ga la7e0 i radi0 s'protno od onoga ;to 0i %a7e. < Mo7e0o li 0alo 9r7e1 < po7'rivala sa0 !irana s%oro 0' oti0a,'=i I3$ i. r'%e. )vo ,e 9ilo 9ol,e od 0at'rs%e ve/eri. 3l,esn'o 0e ,e po r'8i. < 3re%ini. < Mo7e; li da ver',e; da se ovo de;ava1 < 5rtela sa0 glavo0. < Mislila sa0 da se o9i/no sla7e; s 0o,i0 de%o0 %ad s' ova%ve stvari ' pitan,'. < :a4 ali 'po.nao sa0 ,edn' devo,%'. >lo9no sa0 0' se nas0e;ila. < ?a, deo 0i se 9a; sviEa. < :a@da. 3o0oglo ,e i to ;to sa0 sa.nao da 0i nis' va0piri '9ili o8a. )9i;li s0o 9restov /estar i na;li se li8e ' li8e s ne%i0 va0piro04 naor'7ani0 do .'9a. Bnstin%tivno sa0 posegn'la .a %o8e0. 5a0pir ,e 9io ogro0an %ao rva/ i 9led %ao %rpa. < 3o.vani s0o < re%ao ,e !iran sta,'=i ispred 0ene. sp't 0e ,e na0erno o/epio. st'%n'la sa04 ali sa0o 0alo. Mo7da sa0 9ila od';evl,ena ;to sa0 do;la ova0o4 ali i dal,e sa0 se dr.ala pravila. Nisa0 se veselo os0ehivala va0piri0a 'sred ;'0e ' gl'vo do9a no=i %ao ne%a Crven%apa. < Lo.in%a1 !iran ,e pogledao ' e%ran tele*ona i pro/itao ne%' re/ na ,e.i%' %o,i ni%ad nisa0 /'la. >v'/ala ,e drevno. $tra7ar ,e %li0n'o glavo0. < Nastavite. $%renite desno %od %edrova i idite pravo ' 9orov' ;'0'. < Hvala. )se=ala sa0 se /'dno o%re='=i leEa va0pir'. Mora da 0nogo vi;e li/i0 na de%' nego ;to sa0 0islila. Crven%asti 9orovi nadvili s' se nad na0a do% s0o ga.ili po tepih' od opalih igli8a i 0alo /ega dr'gog. sredi;t' ;'0e /e%ali s' Helena :re,% i n,en 0'7 Li,a04 %ao i s%oro
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

svi n,ihovi sinovi4 B.a9o4 L'si i =elavi stra7ar. Hart ,e sta,ao s Li,a0ove leve strane s ,o; tri lov8a. Bile s' t' i porodi8e 8e Aat%apa saveta4 pored %o,ih s' sta,ali stra7ari dr7e=i 9ar,a% s porodi/ni0 o9ele7,i0a. Na .astavi :re,%ovih pri%a.an ,e .0a, o90otan 9r;l,ano0 i re/i na latins%o0 %o,e nisa0 '0ela da pro/ita0. Bilo ,e i deseta% dr'gih va0pira. Nisa0 videla !vina. Nisa0 se ni tr'dila da ga 'gleda0. Ba%o ,e n,egov 9rat 9li.ana84 n,egova sli%a i prili%a4 sta,ao pored $olan7. !vin ,e i0ao d'7' %os'. Bpa%. B;la sa0 .a !irano0 do Harta. Neprestano ,e pota,no gledao $olan7. )na se os0ehivala4 9leda pop't 9isera. )/n,a8i s' ,o, 9ili veo0a o;tri ali dis%retni. $pora.'0i s' teorets%i 9ili ' red'4 ali %ad va0pir sevne o/n,a8i0a na ne%oga %oga s0atra; 9rato04 to ,e ne;to sasvi0 dr'go. >apitala sa0 se tre9a li da se .a9rine0 .a n,ega. < Hanter < Hart 0i se os0ehn'o. < :rago 0i ,e ;to si do;la. < Hvala4 gospodine. < ?r'dila sa0 se da 0i 9rada ne .adrhti i preterala sa0 sta,'=i ' vo,ni/%i stav 0irno. )n ,e 9io voEa /itave organi.a8i,e4 a .nao 0i ,e i0e4 i tra7io ,e da 9a; ,a 9'de0 pris'tna. < 5ol,no < re%ao ,e. < :o;la si ova0o da pris'stv',e; stvaran,' istori,e4 ne da se 9ori; < dodao ,e. < :a4 gospodine. < $%oro s0o spre0ni < re%ao ,e Li,a0 .na/a,no. !vin ,e do;etao i. ;'0ar%a s ne%o0 va0piri8o0. )9o,e s' se %e.ili i 9ilo ,e potp'no ,asno ;ta s' radili. Bio ,e isto ona%o .godan %ao ;to sa0 .apa0tila4 s to0 d'go0 %oso0 %o,a 0' ,e padala s%oro do ra0ena i nestvarno plavi0 o/i0a. :evo,%a se .a%i%otala. )d9i,ala sa0 da .'ri0. glavno0.

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

Nisa0 ,a 9ila %riva ;to sa0 ga i dal,e videla peri*erni0 vido0. :'7nost lov8a ,e da o9ra=a pa7n,' na o%olin'. Fa% i %ad ta o%olina 'ld,'/',e prelepog va0pira ;ar0antnog os0eha %o,i *lert',e sa sva%i0 %o i0a gr'di. )si0 i.gleda sa 0no0. %isam to po0islila. $re=o04 8ere0oni,a ,e po/ela pre nego ;to sa0 'spela potp'no da se osra0oti0. ?a%oEe sa0 9ila i.'.etno .ahvalna ;to va0piri ne 0og' da /ita,' 0isli. !vin 0i se podr'gl,ivo s0e;%ao sa0o .ato ;to se svi0a ta%o s0e;%a. Helena ,e .a%ora/ila ' pol'%r'g %o,i s' s ,edne strane sa/in,avali Li,a0 i Hart4 a s dr'ge predstavni8i saveta i B.a9o. Mi ostali s0o se po0erili na.ad ' nepraviln' gr'p' pos0atra/a %o,i s' se opre.no od0eravali. $vi s0o ' ne%o0 tren't%' ' pro;losti i.g'9ili ne%og /lana porodi8e ,edni .9og dr'gih. ?o se ni,e 0oglo od,edno0 .a9oraviti. < $p'stite or'7,e < re%la ,e Helena o.9il,no. :o/e%ala s' ,e o.9il,na li8a. Ni%o ni,e 7eleo prvi da se odre%ne 9ilo %a%vog or'7,a4 ne ' ova%vo0 dr';tv'. Aa.0en,ivali s0o poglede4 ste.ali vili8e i stis%ali ;a%e ' pesni8e. Ni%o se ni,e ni po0erio. $ve do% $olan7 ni,e podigla 9rad'4 i.v'%la tri %o8a s opasa/a i podigla ih viso%o da ih svi vide. 3oto0 ih ,e sp'stila na trav'. B dal,e ti;ina. ?i;ina %a%va se /',e sa0o %ad ste o%r'7eni va0piri0a. Aa0ena s' 0i se '%o/ila. Helena se slede=a ra.or'7ala. !ad ,e .avr;ila4 pored nog' ,o, ,e le7ao o0an,i arsenal. )stali s' sledili n,ihov pri0er sve do% nis0o ostali da sto,i0o o%r'7eni 9a/eni0 %o/evi0a4 0a/evi0a4 9ode7i0a4 sa0ostreli0a i 5 p';%a0a Helios@Aaa. !r'nisan,e ,e 9ilo ,ednostavno i 9r.oL ' o%olini ,e 9ilo previ;e hel-blara i nelo,alnih sled9eni%a. 3retpostavl,ala sa0 da ,e tradi8ionalni,a ver.i,a 8ere0oni,e d'7a i p'na
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

veli%ih govora i grandio.nih %osti0a. Ali i ova ,e na svo, na/in 9ila 'pe/atl,iva. Bare0 0eni. Borovi s' 9ili dosto,anstveni4 ne0i svedo8i4 a topao vetar donosio ,e 0iris vla7ne .e0l,e ra.0i/'=i gran,e da na0 po%a7e s,a, .ve.da. 5'% ,e .avi,ao ' dal,ini. $v'da o%o nas svetl'8ali s' svi8i. Li,a0ov glas 9io ,e topao %ao vis%i4 i isto ta%o sna7an. < 3ri.na,ete li Helen' :re,% .a %ral,i8' va0pirs%ih ple0ena po prav' osva,an,a prestola1 Cedan po ,edan4 predstavni8i s' %le%li i.govara,'=i -da2. Flanovi saveta i0ali s' 9ogato '%ra;ene ogrta/e i odela. B.a9o ni,e %le%la4 ali ,e s po;tovan,ern pogn'la glav'. 3si se ne .a%lin,' na vernost ni%o0e osi0 svo,o, ;a0an%i. $penser 9i dao lev' r'%' da 'po.na ;a0an%'4 ali ona ni,e 9ila pris'tna. !a%o s' 0i re%ii4 ona ni%ad ne nap';ta pe=ine. Hart ,e ta%oEe na%lonio glav'. ?r'dila sa0 se da se na 0eni ne vidi strahopo;tovan,e %o,e sa0 ose=ala. Helena ,e ist'pila. !osa ,o, ,e padala ni. leEa 'pletena ' d'g' pleteni8'4 a na se9i ,e i0ala 8rn' hal,in' 9e. r'%ava sa ;iro%i0 po,aso04 o9i/no p'ni0 9ode7a i %o/eva. )dlepila sa0 na n,ene /i.0e. Bila sa0 sig'rna da ,e 0ogla da sa%ri,e 9are0 /etiri vrste noieva ' n,irna. Mora0 da naEe0 se9i ,edan ta%av par. D )9e=ava0 da =' 9raniti ple0ena od opasnosti i podr7avati sa0ostalnost i po;tovan,e 0eE' porodi8a0a4 saveti0a i organi.a8i,a0a. )9e=ava0 da =' va0 sl'7iti %ao %ral,i8a sve do tren't%a %ad 0o,a =er%a odl'/i da 7eli da 0e .a0eni. < )h4 0a0a4 ne i ti < ,asno sa0 /'la $olan7ino 0r0l,an,e. !iran ,' ,e 'hvatio .a r'%'. Naslonila se na n,ega. Ne%oli%o va0pira ,e .'rilo ' n,ih. >a/'lo se ne/i,e si%tan,e i 0'% %ad ga ,e ne%o 0'n'o la%to0. Helena se sp'stila na ,edno %oleno na%on ;to s' svi ostaBi 'stali. < $l'7i0 ple0eni0a.

www. crowarez.org

)%ren'la sa0 glav' /e%a.e sa svo. >a%lonio 0i .a sa0 podrhtavala ' 0a.e0 gledala !vina. >a/'o se apla'.ao se tana% sre9rni prsten opto/en s tri ogro0na r'9ina i sitni0 9iseri0a. ' d7ep.a0i. !vin. Mada4 0isli0 da si slada od n.' 7en' s ponoso0 ' o/i0a.e na sre9rno0 lan8' visio o%o vrata. 3ola%o sa0 se o%ren'la na peti.e4 i ni.'=i %r'n'. < Ali 9a. Flanovi saveta ve= s' odla.egova devo.%ovih s .on'.9og n.ala0a va0pira.a0 .edna n.'.e0 pro'/ava0. < >na0 < .0otao so0ots%i .4 Ba*i.i0 dis%retni0 pol.a i . Medal.ivo i s divl.a0ot'l.a% i '%a.e 9lago na%rivila glav' .eni0a 'r'/eni s' sre9rni prives8i. %isam i0ala na0er' da se nas0e.ire vest o %r'nisan.a%a.ivali porodi/na o9ele7.e stvarno 9ilo hladno i .e0.en.egovog pris'stva. .e .e7ile. A i lov8i se ne s0e.a%loni od vetra.a to.o.e da ni.e < pro0r0l.edna va0piri8a4 ovog p'ta ne%a dr'ga devo.e svo. < >ove0 se Hanter.iro%o se os0ehn'o !vin.e da .to . Ni. D www. i svi0 o%'pl. %o/ila sa0 se.e.en. < He.a od tih devo.on 0' . !r'nisao . !ao .e video da s' 0i se r'%e na.i8i 9e. Nisa0 .eno gleda. Bilo .' .evs%i gr9 s dr'ge < r'9ini0a '%ra.'p8i0a.e voleo da *lert'. I'rn'la sa0 svo.en' %r'n' i 0a/.l.e to nepisano pravilo.one4 sa0o .e 9ivala sve hladni.a0 .e .edne strane i %ral.a9o . 3odse=ali s' na %atoli/%e sveta/%e 0edal.to nisa0 0orala da se pita0 da li podrhtava0 i 9lesavo se pona.org .e 0arila . No= .aista drago .a :re. B.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Li. Cedva sa0 /e%ala da se vrati0 ' so9' da nastavi0 da ga pa7B.'=i !irana i $olan7 da . r'%ava.e sve pred o/i0a.ao .to 0i .e 9ilo s'0n. 3ri9li7io 0i se da 0e . Bilo 0i .%a ni.e %ad . < Hladno ti .e 9ilo s'0n.e ra.ili da ra. crowarez.avr.to s' pri%a. si ' Ba*i *a.%a4 s divl.

e 9li. < ) 9o7e4 !vine < do9a8ila . li da prestane. da *lert'.'.i nas o9o.e1 D pitao .to $penser pri/a sa 0no0.teno4 %ao .e.e op'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Ce ti 9ol.e da pos%o/i0o. crowarez.e svi.e L'si naterav. Bpa%4 9io 0i . 9ar na tri se%'nde i krene$1 www. < Mo7e.org .

< $'vi. i.e rano.e sr/'=i ga.e o9i/no posledn.e0.na. < Ne tera.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 O. Mo7da . vita0ine. < 3rovirila sa0 ta0an toli%o da .e dala %ad . Nisa0 . A !loi .nervirala. so%a.e glasni.i nas /e%a.e do9ila posledn.i i.e0.ovol.e sa0 sl'/a. 0e da te pro9ode0 %o8e0.e0o do %asno s o9.'tro i te9i4 s'na.e 9ila ' prav'.a 'sta. Morali s0o da se navi%ne0o da osta.e.e 0ogla %a%o 9i 0e i.e.irani so% sla0/i8o0 .a9oravila da spa%'.ve. < $a0o si 0r. B ne%e odvratne vita0ins%e .%ove %o. Nisa0 ni 9ila svesna da sa0 to re%la glasno.ala sa0 da .ala i. .e . +iro%o se os0ehn'la. < $r%n'la .e .e 9ila preterano vesela.nala %a%o ni .o.00 do 1P.00 i opet od 20.8e.e prete=i pogleda0 . Ma0a 0i ih . vita0ine1 www.e to 'radila sa0o da 9i 0e nervirala. $tavila sa0 .to . < ?i ne pi. < $a0o pi. < :o9ro . HANTER 'reda ujutru !loi .iro0 na posao %o. < $ad pi. Ho=e.a . Ilasno. Nis0o 'sta.er s' o9i/no 9ila od 1(.e0 vita0ine.ast'% pre%o glave.e postala ranoranila8 pre%o leta4 ali s'0n.a.00 do pono=i.'=i sve vre0e.no .edni0 o%o0.%ole. %reveta g'nda.'tr'4 a sad .e 9ilo pola devet.ta. < Nisa0 < '9eEivala 0e . crowarez.ali ova%o rano ni %ad s0o i0ali predavan.org . 5ratila sa0 se ' so9' te% ' /etiri sata '.to .

e ve= s0estio . < >9og onog sino=1 Cor% ti . < Hao 0i . No=as ste nap'stili .alepl. Bespo0o=no sa0 .e dire%tor%a dr7ala predavan. www. < IospoEi8a 5a. %a9inet.v'/ala %ao da o%leva0. !ap8i %ao da s' 0i 9ili .e . $l'. )%ren'la se i opt'7iva/%i 'prla prst ' 0ene.ld4 ne0a0 .a.%rta da se isprsi .'.e1 < pitala .a .e re/1 < Ne0o. Nisa0 9ila toli%o '0orna da ne 0og' da se os0ehne0.e pod topli po%riva/. .org .e sl'. !loi .ato . IaEala sa0 ga %o8e0. < Ca.to si po0ogla dr'gi0a.a vre0ena .%ala sa0 se d'9l. 0o9ilni tele*on . < )vde dire%tor%a Belv'd.a.e . Moli0 vas doEite ' 0o.e !loi. Mo. < h.i stoli8'.e ' san..a.eni lep%o0.e %ona/no popila svo.ve/ala po pod' i !loi .eva0 od '0ora.%alo 0e .e ra. so% i vratila se ra/'nari0a. !loi .ali8a . < ?resn'la . < Bi=e ti 7ao4 5a. planeti. < )/e%'.e s%o/ila prevrn'v.e.e 9ila previ. Na pet 0in'ta4 %ad .a pet 0in'ta.e0 vas .roga/ila o/i.a to.e . A%ade0i.'. ?ip%an.'=i ' e%ran.. < !o .ld1 < :a.vonio tele*on. ) /e0' .'rila ' !loi do% 0i .ta si 'radio s !loi1 < Nisa0 0ogla ni da .ali8' na.i0 strogi04 ironi/ni0 glaso0. >gra9ila sa0 ga na0rgoEeno gleda.ad na %'=i.ini nat%asne.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < !o si ti4 .%ol'4 posle ve79e.a 9e7i/ne tele*one %ao sva%a nor0alna 0oderna 'stanova na ovo.. < 3restravila si 0e.li ro9ote4 i . < Halo1 < $a0a se9i sa0 .e oni0 svo. psov%'. 3rog'tala sa0 %nedl' i pritisn'la d'g0e na 0o9ilno0.ldova.'=i po povr.te da se pravite l'di4 gospoEi8e 5a. spravila sa0 se ' %revet' '. < :ire%tor%a Belv'd.e .'l..te tele*ona. crowarez.e po tastat'ri 'l.ao vi9rira.

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

< :a4 gospoEo. $p'stila sa0 sl';ali8' i na%rat%o s%lopila o/i. :eda =e 0e '9iti. < +ta ,e 9ilo1 < pitala ,e !loi. < ?ra7i da doEe0 %od n,e. < ?o ni%ad ni,e do9ar .na%. < 3ri/a, 0i o to0e. < Noga0a sa0 .9a8ila pre%riva/4 .gra9ila %argo pantalone i pa0'/n' 0a,i8' s logotipo0 a%ade0i,e od;ta0pani0 na gr'di0a. < $ig'rno te ne=e strogo %a.niti .ato ;to si po0ogla ,edno, deveta%in,i1 B to pre po/et%a ;%ols%e godine. < >9og toga ne=e. 5e= .ato ;to sa0 se no=as is%rala i. ;%ole. < >ato ;to si se is%rala... $ta1 Hanter 5a,ld4 .a9avl,ala si se 9e. 0ene1 < >v'/ala ,e prenera7eno i 'vreEeno ' isto vre0e. < Naravno da nisa0. < Na 9r.in' sa0 s%'pila %os' na potil,%'. < Bspri/a=' ti sve %asni,e. Mora0 da ide0. ?r/ala sa0 sve do glavne .grade ' %o,o, s' se odr7avali /asovi. !a9inet dire%tor%e Belv'd nala.io se ' pri.e0l,'4 s pogledo0 na r'7i/n,a% na %o,i ,e ona ret%o %ad o9ra=ala pa7n,'. +%ola ,e delovala neo9i/no pra.no i ,e.ivo 9e. do9ro po.natog ta9anan,a i l'pan,a vrati0a. Bsto ta%o ,e.iva 9ila ,e i dire%tor%a4 %o,a ,e i.gledala %ao da ,e ispala i. ne%og vi%tori,ans%og gots%og ro0ana ' %o0 ,e .astra;ivala de/i8' ' siroti;t'. !osa ,o, ,e 9ila /vrsto s%'pl,ena na potil,%'4 ne dop';ta,'=i ni ,edno, ,edino, dla/i8i da po9egne. !ao i 've%4 9ila ,e odevena ' po.nato 8rno odelo4 a na ';i0a ,e i0ala 9iserne 0inE';e. :a ,e nosila nao/ari4 gledala 9i 0e strogo pre%o o%vira. Bare0 sa0 o9'%la prav' ;%ols%' 'ni*or0'4 0ada nisa0 i0ala vre0ena da opere0 .'9e ni da se '0i,e0.

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

< Iospodi8e 5a,ld4 sedite < re%la ,e %ad 0e ,e videla ispred vrata. 3rog'tala sa0 pl,'va/%' i ';la ' %an8elari,'4 9espre%orno 'redn'4 %ao ;to sa0 o/e%ivala. Na hrastovo0 stol' ni,e 9ilo ni%a%vih 'spo0ena ni porodi/nih *otogra*i,a < ia%o sa0 .nala da i0a dve =er%e. Ali t' ,e 9io Cor%. $ta,ao ,e ' =o;%' pored pro.ora i or0ana nes'0n,ivo na0erno s%riven %a%o 9i 0e i.nenadio. >a'stavila sa0 se nasred prostori,e ' stav' 0irno4 'glavno0 da ne 9ih podlegla is%';en,' da ga gaEa0 ne/i0 ' glav'. < :ire%tor%a va0 ,e re%la da sednete < %a.ao ,e. $ela sa0. $p'stila ,e pen%alo i podigla pogled s papira na 0ene. < IospoEi8e 5a,ld4 tre9a da .nate da s0o letos postavili nove %a0ere .a nad.or po 8elo, a%ade0i,i. $ig'rno s' 0e 'hvatili. Ali 9ilo ,e vredno toga. Bila sa0 na va0pirs%o0 %r'nisan,'. >a to ,e sva%a%o vredelo i.dr7ati pre%or i %a.n'. B.ra. li8a sa0 'desila ta%o da se vidi %oli%o se %a,e0. A%o Cor% i na se%'nd po0isli da ne pati0 dovol,no4 tr'di=e se da .aradi0 ,o; gor' %a.n'. < Na sni0%' se vidi da ste se is%rali i. ;%ole 'sred no=i. Ne tre9a da va0 govori0 da ,e ta%vo pona;an,e nedoli/no. B0ate li da %a7ete ne;to ' svo,' od9ran'1 < h... < (art, koji vamje za"ravo $e) "ozvao me je da "risustmvem krunisanju (elene *rejk u $umi1 :ire%tor%a Belv'd 0i ni%ad ne=e poverovati. A nisa0 9a; ni 9ila sasvi0 sig'rna da ,e to tre9alo dr7ati ' ta,nosti. Ni,e 0i palo na pa0et da pita04 a ni%o 0i ni;ta ni,e re%ao. Mora0 da .ove0 !irana. < Ca... < :a ne=ete 0oida da %a7ete da ste tr/ali i radili ve79e1 < pre%in'la 0e ,e ,et%o. < verava0 vas da ne posto,i ni ,edan ,edini i.govor %o,i ve= nisa0 /'la i %o,i 9i vas opravdao. 3ro%letstvo. Ba; sa0 i0ala do9ar i.govor.
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

< :a4 gospoEo. < IospoEi8e 5a,ld4 veo0a ste 0e ra.o/arali. Bili ste '.oran '/eni% prethodne tri godine. Ne 9ih volela da se to pro0eni D naglasila ,e. Ilas ,o, ,e 9io o;tar %ao rapir %o,i nanosi 9oln' ran' sa0i0 dodiro0. :a ,e or'7,e4 Cor%ov glas 9io 9i 9atina. < :a4 gospoEo. < ?r'dila sa0 se da se ne vrpol,i0 i ne 'vi,a0. Naslonila se na naslon stoli8e. < !a.na od dva 0ese8a4 0ese8 dana rada ' %'hin,i i tri negativne. $ran,e. < ?ri1 < .in'la sa0. Bilo na0 ,e do.vol,eno sa0o pet .a 8el' godin'4 a .a ;est' s0o leteli i. ;%ole. Ni%ad nisa0 do9ila ni,edn'. Cor% ,e delovao .adovol,no. @ B4 naravno4 0ora=e0o da po.ove0o va;eg ded' < dodao ,e Cor%. Co; ve=e sran,e. < Ali... Nisa0 i0ala ide,' %a%o da se i.v'/e0 i. ovoga. Nisa0 se pripre0ila. 3re%r;ila sa0 i to pravilo. Ca sa0 've% 9ila pripre0l,ena. Ni,e *er. < $lo9odni ste. stala sa0 i pri;la vrati0a i.9egava,'=i da pogleda0 Cor%a ' o/i. $a0o =' se ,o; vi;e ra.9esneti %ad ga vidi0 ta%o .adovol,nog. >aista 0e ,e 0r.eo. >ar pro*esori ne 9i tre9alo da vole sve '/eni%e1 Bli 9are0 da se pretvara,'1 < )h4 gospoEi8e 5a,ld < .a'stavila 0e ,e dire%tor%a na vrati0a4 na %ora% od slo9ode. < :a4 gospoEo1 < Ne 7eli0 vi;e da vas vidi0 ovde. < :a4 gospoEo. 3o.vala sa0 !irana /i0 sa0 i.a;la. ronila sa0 ' posledn,e ostat%e avg'stovs%e vreline. :o% sa0 stigla do a09ara pretvorenog ' sal' .a *i.i/%o4 o9lio 0e ,e .no,. :o9ila sa0 !iranov' govorn' po;t'. 3sov%e s' pl,';tale
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

/itav 0in't pre nego ;to sa0 na %ra,' dodala: < Ce li ono sino= 9io ta,ni .adata%1 Ho=' da 0i se i.9ri;' negativne. B da .na; da nisi ni%a%av ta,ni agent. >ar nisi .nao da s' postavl,ene nove %a0ere1 < A onda sa0 nastavila da ps',e0. 3rot'tn,ala sa0 %ro. svla/ioni8' navla/e=i opre0' .a ve79an,e toli%o sna7ni0 po%reti0a da sa0 ,e isteglila. Nogo0 sa0 .al'pila 0etalna vrata svla/ioni8e4 osetiv;i .adovol,stvo %ad s' l'pila i .atresla se. B0a da ra.9'8a0 svo, o0il,eni 9o%sers%i d7a%. :va p'ta. Ali !loi ga ,e ve= %oristila. < )%e,4 sad 0e ve= pla;i; < re%la sa0 .astav;i da vidi0 %a%o i.vodi ;'t i. o%reta. B dal,e ,e 9io 0alo 0la% i sla9. I'ste 0o%re %ovrd7e 9ile s' ,o, s%'pl,ene ' ne'redn' p'nE'. B0ala ,e novi ;orts i nove pati%e. < A%o Cor% vre9a te9e4 onda vre9a i 0ene < prog'nEala ,e. < A a%o ove godine ne polo7i0 n,egov pred0et4 0a0a =e 0e '9iti. Ne%oli%o p'ta. $tala sa0 %od d7a%a pored n,e. Ne%oli%o 0in'ta sa0 se iste.ala4 a poto0 sa0 .a;titila r'%e. < B4 ,esi li %a7n,ena1 < pitala ,e po%';ava,'=i da i.vede aper%at. :7a% se .al,'l,ao i vratio pre0a n,o, s%oro ,e 9a8a,'=i na s'protan %ra, sale. < :va 0ese8a4 /i%en,e %'hin,e i negativne. >astala ,e. < :o9ila si negativne1 < :7a% se ponovo .al,'l,ao 'dariv;i ,e ' %'% i ra0e. 3osrn'la ,e. < Ni%ad dosad nisi do9ila negativn'. < >na0 < re%la sa0 na0rgoEeno. < A%o 0alo vi;e .arotira; %'%4 'dara8 =e ti 9iti ,a/i. A .a levi dire%t %oristi prva dva .glav%a. 5rho0 8ipele 'ld,'/ila sa0 prastari %aseto*on %o,i ,e sta,ao ' =o;%' i po,a/ala .v'% do% se pro.ori nis' 0alo .atresli. $ta,ale s0o ,edna pored dr'ge4 'dara,'=i i ;'tira,'=i 9o%sers%e d7a%ove do9rih pola sata 9e. re/i. 3l'=a s' 0i gorela4 a li8e 0i ,e 9ilo 8rveno i .no,avo %ad
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

sa0 %ona/no stala. !loi se presa0itila po%';ava,'=i da doEe do daha. :odala sa0 ,o, *la;' vode. < Hvala < gra%n'la ,e. D 3reterala si < .a%re;tala sa0. < Ni%ad te nisa0 videla da ta%o naporno ve79a;. )9risala ,e li8e pe;%iro0 i slegla ra0eni0a. < 3a4 val,da 0i ,e vre0e da po/ne0. Ne s0e0 da padne04 Hanter. < Ne=e; pasti < 'veravala sa0 ,e. Ni%ad ni,e 9ila toli%o .a9rin'ta. ?a%o s' ,o, do9ro i;li svi in*or0ati/%i pred0eti. 5e= s' ,e dodelili se%tor' .a in*or0ati%'. Bor9ene ve;tine ,e ni%ad ne=e 'dal,iti od toga. .dahn'la ,e. < >na; da 0i ovo 9a; ne ide do9ro. :o%ra,/ila sa0 vod' i 9a8ila *la;' ' %onte,ner .a re8i%liran,e. < 3a4 0eni ide4 ta%o da ne 0ora; da 9rine;. $l';a,4 ve79a=e0o .a,edno. $ve =e 9iti ' red'. < $tvarno1 < Ilas ,o, ,e 9io p'n nade. < Naravno. +iro%o se os0ehn'la del','=i 0alo 0an,e 'spani/eno. 3oto0 ,e ;t'8n'la i na0r;tila se. < :o9ro4 po;to ,e ona, proteins%i prah gro.nog '%'sa. Ma0a 0i ,e poslala ,o; ,e8irlo pa%ovan,e. < Na0rgodila se. < Co; a%o se od n,ega i 'go,i04 i.9risa=' ,o, sve podat%e s hard@dis%a.

www. crowarez.org

id sede=i na ivi8i n.a%a %ad 9i se po0erio od %o0p. < Nisa0 . ovde1 < !onor .to sa0 neodol. < B ti 9i i0ao vi.a.iro%o se os0eh'.to pritis%a.or.a ne provodi0 toli%o vre0ena .e ne po.e ti . vol. < Naslonio sa0 se na . da ra.' s0a.a %riv . < Bila .0en. >9og /ega 9ih prestao1 radio .'=i psov%e i hvata.'p8e i . i0e. 5etar .e dopirala %ro.e .adovol. < :a .i4 %ao i o9i/no.e i0ao '%'s 9orovih igli8a i di0a.a%a %o.e 0e0ori.godna.e stvarno .tio sa0 se.'tera.e4 pol.e vrteo glavo0 pretra7'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 P.e.1 !o0p.a. Ni.na. A onda se sa0o. li da ga ot%o/i. Bsto vir's1 < Ni.'tero04 tele*on ti ni%ad ne 9i proradio. toli%o por'%a od devo. 9ro..egovog %reveta. KVIN +etvrtak uveče < Bo7e4 !vine4 %oli%o 9ro.a%a i0a.e da ti .'=i d'g0i=e4 0r0l.'di %o. $legn'o sa0 ra0eni0a .e ne.love l.e4 geni.iv. otvoren pro. Na0r. $a0o i0a.a %o0p.e 0e .al.e.'=i se ' %o.eva tele*ona devo.org .li. li ti da prestane. $talno ti govori0 da ne otvara.a pretrpana pa se %o/i.agrl. < B sad ti %o0p. < Mo7e.egovo.'ters%i genl.o0 %rvi ' 0ini@ www.eve tele*ona1 < Ni%a%o.'=i 0i adresar ' 0o9ilno0 tele*on'.e 0e ni pogledao.e 0o7e.'.'=i.n.e devo.e. Mese/ina .a *la.o%' sva%e naprave do% se ne 9i povinovala n.e sad 'vreEeno pogledao.no os0ehn'o pose7'=i .ta8 sa 'n'tra. 3itan.'ter ne radi. crowarez. < A tele*on. A ni laptop. < Naravno da 0og' da ga ot%o/i0.

io se od $olan7 8rvene=i.dahn'la. 7al.egovi0 0ahina8i. %osi.%a4 gde se 9i9liote%a spa. < Bli 9i ti 0ogao 0alo 0an.o.edno sa B.egove r'%e s' 9ile previ.e0 < re%ao sa0 0' pri. < Ba.edn' se9i4 a dr'g' 0i 9a8io . < savetovao sa0 0'. < Cednog dana =' 'speti da te pol.e0 sa0 pregledao i0ena.i .e o9grlila !irana o%o vrata. 3os%o/io .a 0o. Aadi4 ali ne=e 9iti po'.a9avl. )tvorio .edno s tele*ono0.e .ena4 a psi s' hr%ali ' *oa.e i 'dal. ne%e %onta%te.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 *ri.e voli0 >li Ieni.i s' 9ili pre9r.e !iran'. < Ne ra/'na.%il. ne.o04 dopirali s' ot%'8a. )t%'8a. na to < re%ao . < ?re9alo 9i 0alo vi. crowarez.'=i da se seti0 %o .a.ati. la.a.eg sr8a.ider' pored %reveta.e la%n'lo .e '.apn'la .i ne/i. !iran' .a9o s' '.e da se . < Mvo.e !arin i .ala s dnevno0 so9o0 i %'hin. < Ble/e4 ne tera.ava.avi.dan sve do% ne o9ri. < Hvala ti4 !vine < re%la .e. < 5i. '%'s.a nas.vonio tele*on ' .e dosadne 9ra=e < . www.e Logan %ren'v.a9avl.i .a%o0.e'.i %ad sa0 'gledao $olan7ina leda.a0a i %ren'o dole po%'.iv.edan od 0o.'9i0 a da nas ne 'hvati ni.ao sa0 pravo ' dnevn' so9'4 .a.e ne0irne.e. N. =o. 5idelo se da 0' .li pra=eni n.e .to i .9og /ega 0i . A'%a0a .org . tren'ta%. < 5ratio se svo0 %o0p. 0e da te '9i.an/e 0o.en. < ?r'di0 se < re%ao sa0 9e.a.a 0no0 .to 0ora da se .a. $a 7al.atni0 glaso0. @ Ne 0o7e se manje . < )stavio sa0 ga s n.a. $olan7 .eni0 v'/.a. B.e poslala sonet o 0o. < ?i si o%r'tan /ove%.a%ni.e. Mahn'o sa0 i04 ali nisa0 stao.e da se . i ostavi. . da po%vari.na. .4 9li. $vetla s' 9ila prig'.'ter'.a9avl.en.a9o.na vrata s' se otvorila i Logan i B.

ini dr7ala .'9i.e pre%rstila r'%e pre%o gr'di.e p'sti da 9'de sa0a < tiho sa0 ga posavetovao do% se ona pen. www.e la%o o9.e Logan pol.eni8e 0altene s' . IBad ni.nao.%a %o.tila se i pogledala se ' art n'vo ogledalo na poli8i.a ' vid' l. .o.avo.e vre0e 9ila .9a/eni4 spre0ni da 'tole glad.e ' lepr.a9o. 3rsti s' .to . 9ili sasvi0 i.a%a.'9e ' solari.org .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 <?i se stalno l. s devo. < $0estio sa0 se 0alo 'do9ni. crowarez. < Las%an. < Ce li do9ro1 < $ve =e 9iti ' red'. :'7nost . Ali nisa0 9io sig'ran da li to shvata %ao $olan7in de/%o.i0 s' do0inirale . < L'si i Ni%olas se l. Bs%l.ove. Cedina devo.e tele*on i pogledao 0e.asniti4 ni %ontrolisati.e $olan7in odra.e 7'rno !iran' i poletela '. D Bona%o 0ora0 da %rene0. podrhtavali %ad . prog'tale ina/e plav' d'7i8'.e %li0n'o glavo0.eni8e ' 8rveno0 %r'g'.'/io . < Mora0 da ide0 D re%la .'9io ' posledn.o. odgovori.ih. < .o.e0 ne=e. D $olan74 pogleda. haB. >a%ora/io . Hena od 9ron.e is%'. %o. %o/ila se i '7asn'to rne pogledala. Na0r.a voli0 tebe da s0ara0. na0er' da ode. ?a0ne .e B.e to .e %rvi i 0an.e. %a%ve s' ti o/i < re%ao sa0 tiho4 dovol. stepeni8e lagano %ao di0.no tiho da 0e !iran ne /'.e stigao da .e %ao da na0erava da %rene .ala '.o. < Ali . ni.e 9ilo potre9no vi.'di. @ Ne0a.ta posti=i.%a0a < 9'nila se $olan7. < $a0o . Bdi s0ara.vine.e dodirn'la vrhove o/n. 3ogn'la .a n.e delovao '9eEeno4 ali .'0'.en.e glav' i s%lonila se ' sen%'.e. )/n. n.' .o0.4 .a8i s' .o. stepeni8e pre nego . $olan7 . < $a0o . !ao lova8 na va0pire4 !iran .ar ne1 D Co%. Ni.

ne pl.a% da 0i se di. Bili s0o op%ol.an.s%a %rv.apahn'o 0iris: gl. A to 9a. < :ola.a0 da odredi0 i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < $tvarno1 !oga =e0o sad pro9osti %o8e01 < glas' 0i se .e 'p'tiv.anog por'9a na *ar0er%a@0a4 driao sa0 9ode7. (el-blari.io o/n.org .iv na op.'9i s' i0 9ili o/n.drve da po%'. i.ire=i no.ale 9are.e s ovi0 %'7ni0 s0rado0 tr'lih gl.eni.e pri9li7ili grad'. crowarez. < >aista1 < >gra9io sa0 %ap't4 0ada 0i .i se pre0a 'la.'4 nis' '9i.ta to . $vi . B.ao sto0a% i i0ao sa0 'tisa% da .na/i i da ne0a ve.e < 'po.ive4 9'E4 vlaga i 'sta.tol.9'n'.nao %a%o ih !iranove l.orio sa0 !irana.e toli%o .edva pri0etno ose=ao sar%a.e 5 pi.a0.a%e.iva %ao /ista l.i@va i 'sta.e 9ila hranl. 5e/eras s' se previ. < :o9io sa0 po. Na /lan%'4 ispod is%r.ali i gladni. < Bde0o. www. < (el-blare < odgovorio . s%rivenog opasa/a.e 9ilo lepo.e ret%o %ad 9ilo hladno.a sa0 9io va0pir.t' '.'ds%e o/i vide4 ali 0eni s' /a% i ' 0ra%' delovali 0odroplavo i 8rno %ao gangrena4 i sasvi0 neprirodno. 'n'tra. 7ivali s' ' '9i.ne dr'ge potrep. Bio .a8i p'ni . Nisa0 . %og prav8a dola.v'%ao .9og hrane. 3'nio sa0 r'%e %o/evi0a .i s0rad.e0 d7ep' sa0 dr7ao %o/eve i ra.ali . < A%o hipnos padne na 0ene4 stvarno /' te '9iti < re%ao sa0 s0r%n'to.e sv'da o%o nas. )ni s' pili /a% i %rv dr'gih va0pira4 .e i0ao vre0ena da 0i odgovori. >nao sa0 . Ni. Bpa% .a9avno < re%ao sa0 i is%e.n. Ni. A . ni.e on 9io lova8 na va0pire.ni0 vrati0a.'va/%e4 podivl.tine. Bili s0o ' . < >v'/i .'ds%a ili 7ivotin.ara.e stavio /epove ' nos.'0i %ad nas .to ostali va0piri ni%ad nis' radili.e . !iran .ala tr'le7.

ine od %o. !iran . Iodina0a s0o trenirali %a%o 9is0o '0eli to da i.ednostavno.e .integrisao.li 9e.9og toga /'dovi.v'/e4 ali po.a pro. speo sa0 da vidi04 ili /'.e opre.9egne0 %ola84 a poto0 i pesni8'.e na0 se podigao 7el'da8. !iran .a'rlao trgn'v.i povreEen' r'%'4 a hel-blar se pretvorio ' o9la% plavi/aste pra. < 3ro%letni% ti . )davno sa0 na'/io %a%o ne s0e0 da do.a . >nao sa0 %o s' negativ8i i %a%o da ih se otarasi0.e 9are0 9ilo . politi%e4 po%'.to s0o i !iran i . rastin.ra8i0a %o.e s%o/io s drveta i o9orio !irana.a i ostali 7ivi4 s0atrao sa0 to 'speho0.='.o.0' protivni%' ' 9rad' i 9a8io %ola8 te. crowarez. 9r.e 9ilo ' www.9ol. /etvori8' do% s' se pri%radali %ro.e 9ila %rat%a i 9r'talna.te1 :a li .a sa0 ve= s%a%ao na slede=eg hel-blara. $agn'o sa0 se da i.e stra. !iran . !iranov pi. Be.no s0rdelo na tr'le7. Bio sa0 pre%riven pepelo0 < 0orao sa0 da ga otrese0 /a% i sa %ose.a.e to '9istvo ia%o .i4 %ao da 0' vatra gori ' gr'di0a4 i poto0 se de.i provod 8elog ovog pro%letog 0ese8a. %rat%o4 9io .a9ila ' gr'di . (el-blar .e to sa0o /'dovi.e 'stao4 a .e 'speo da se i. .ednog %ad .e. 'gri.no. protivno0 9i 0e savladale negativne 0isli.%o ste/eno0 pre8i. >a9io sa0 /i.e tren'tno ispod Eonova < re%ao sa0 0' veselo.e04 .' povreEen' r'%'. Cedan .tol.e vrisn'o i po/eo da se p'.en.e ispalio %aps'l' ' vid' 0et%a p'n' vode o9oga=ene 5 . :o/e%ao sa0 se na noge i.no dodirivao svo.voli0 da 0e preplavi sa7al.ednog hel-blara i e%splodirala. Cesa0 li 'pravo '9io ne%og1 Bli .te1 :a li sa0 i .e %ad 0i adrenalin splasne posle 9or9e.a se . Bit%a .e to na. $ve .og o%reta s os0eho0 na li8'. < 3ro%letni% '0alo da 0i ponovo polo0i r'%'.org .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3ro9o sa0 .a '9istva ili ot0i8e.vede0o. Ali ovo .

8 s0rad hel-blara %o.e proverio I3$ na svo0 0o9ilno0 tele*on'.ni8i %o.edan protivotrov. :isan.org . < $tvarno1 < Bio sa0 .nih l.teno gledao o%o se9e. 5ene s' 0i se 'palile. B dal.na.e na.e ni. li ta.e0o i ra. 3oto0 .ivala 0agi.e to 9io rat4 a 0i vo.ela sla9e=i 0e %ao otrov.a n.' .a/i i pra%ti/no 9es0rtan.e sa0o . !rv.to 0i s%re=e 0isli.o.9a8i0 prili%o0 9or9e.o. :esni s' 0e .a8i i. < 3retpostavl. :'9o%o sa0 'dahn'o. !iran . ?oli%o %rvi da s' 0i se o/n. Ae8i0o.io. < >ar sa0o o to0e ra. Nisa0 9a.nao da sa0 9io 9r7i4 .' /ista 9iologi. B posto.enih ' 9li. 3o0agalo na0 .' da pre7ive1 5i.l.i 0i se 'v'%ao ' no.e da prepo. ne.d'7ili .e napravio gri0as'. !iran .e.ini4 osetio sa0 . tren't%' %ad sa0 osetio 0iris 9ro.e pe%lo. crowarez.i po%'. !rv. $tri8 :7e*ri .%ole s0o.avrtelo ' glavi.o04 a . < Bli.to.'ds%ih tela o%'pl.drve.a sa0 sanno .i0.1 < A%o i0a0 sre=e < odgovorio sa0 na0rgoEeno i %ren'o .a4 B.e nego %ad ih i.e ' pitan.e 9ilo neophodno 0o0 tel'4 ali ostalo 0i . Morao sa0 da pro/isti0 grlo %a%o 9ih 0ogao www.ava. Ni.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 sa0ood9rani1 :a li . Ilad 0e .e na0r. 5etar s planine 9io .a0 da ne nose 'ni*or0e1 Mini@%iltove1 :o%oleni8e1 !iran se nas0e. vi.0i.e %ao d'9o%o 'saEena navi%a.a9olele.e o9'. 3rvi 0iris 0e .e 0a0io i naterao 0o.e 9ilo lo. stvarno disao.a.e 0i se sviEao nalet adrenalina.vrstava0o 0irise. 0iris1 !li0n'o sa0 glavo0 tr'de=i se da ne po/n' da 0i 8're 9ale.e hladan i sve74 i rasterivao . < )se=a.ao . Irlo 0e .e s0atrao da . sto0a% da %r/i4 a od dr'gog 0i se .a0 ta/no *'n%8ioni.e.e nisa0 9io sig'ran %a%o va0piri.ahvalan .a9o ga .

a so9o0.0agli8a podigne sa svih /'la. !iran .e8a4 . bel-blara. < +to . )nda s0o ih 'gledali. D )nda ni.e nisa0 0islio na te/ni o9ro%.a tili /as o%'piti .elene 0rl. crowarez.e pre9ledeo gore od va0pira..eno i .e 9ila o9as.org .ena %rv. I'rn'o sa0 ih ' nos i sa/e%ao da 0i se 8rvena i.irile no.a se presi.ava84 dva ra%'na i go0ili8a 0i. Hivotin.e l.ane %rvi na ivi8i . ne. www.o. :a.e o%o 0ene4 sve do% ga nisa0 ostavio dale%o .a %rvl.to1 Ni.e sve ' red' s Hanter < re%ao .e par /epova.aledio prate=i ga ta%vo0 9r. D !o .eva. Nisa0 hteo da pri.ire=i 0iris po pol.a.edan .a nos. D Mora0 da proveri0 da li . < B.latno0 svetlo. < Hivotin.'9e. :ao 0i .a.gaEeno.'ds%' %rv ' 7ivotin.9'n.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 nor0alno da govori0.e i0 popi.e va0pir D pro8edio sa0 %ro. gladi g'9io. stisn'te .e ovo4 doEavola1 D pitao .avala %ao 0ed. < +ta4 %ao lov8i1 3ratio sa0 0iris po0alo o9li.e t' tri .gr'. )d 7eEi . . 0i te /epove .ana .e < re%ao sa0.na0 do %o. < +%ola .s%'.to.'0e4 . < Cer ni%ad ne . < Ne 9a.e 0ere sa0 se .e s' visile s grana i le7ale ' lo%vi . < Mi ne tra=i0o %rv.'=i 'sne.=' %o.e ovo 'radio1 B .ani. D re%ao sa0 do% se ose=a.e i potr/ao.na0o %ad =e0o i0ati slede=i o9ro%.drve4 ali vi.e !iran .e ovo 'radio4 dodao . < !o god da .' i dal.ino0 da se drve=e pretvorilo ' .'..o. Bilo .e s' 0i se .na/i da =e se . < +ta .

ldovaJ He.'=i ne.to svi to ponavl.a.e ve= 9ila 'stala i i.to se . .e n.'1 < pitala sa0 se glasno.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Q.or pre%o interneta.na.a 'op. < F'la sa0 da s' te ve= 'hvatili da %r. Crvena %osa 9ila .e *er %oli%o si lepa4 plava4 pa0etna4 sports%i tip i odli/an '/eni%.' voleo pa ni. < re%la sa0 i l'%avo se os0ehn'la.e ostala 9'dna 0nogo d'7e od 0ene %'8a.edno ve79ale gadan.'=i se gde .tila se.la sa0 pre%o travn. HANTER :7ena 0e . crowarez.a.a nad. < +iro%o 0i se os0ehn'la.e .a.e . sa0ostrela. < >ato .e 7elela i da postane str'/n.to na ra/'nar'.la.e na trav'.4 5a.e < nastavila . B. < 5a.na %ao i o9i/no4 %ao da =e sva%og tren't%a 9'%n'ti.e0 rasp'st'1 < Aha4 prili/no lepo.a. < MeE'ti04 Cor% .a% .e i0ala isti pro9le0 %ao . :r'7ile s0o se od desetog ra. )vo posledn.ldovaJ )%ren'la sa0 se i 'gledala :7en' %a%o tr/i %a 0eni s%re='=i sa sta.e 9ilo ' trpe.tine4 vrh'ns%i sna. < He.i. Ali ta%ode .e i. 3odseti 0e .o. < B sa0o da . Bila .a%a pita. pravila.ei0a i %a0era0a .i4 a %ad sa0 se pro9'dila4 ona .ari.e na. < Cesi li se lepo provela na letn.. < Fe%a.apravo 9i 0oglo da na0 %oristi.e odl'/na da provali .e. < Bs%rala si se napol.e !loi. Ni.a tr/an.%ols%e .9risali s' 0i sve negativne.reda4 %ad s0o .e s.a prist'p raspored'4 privatni0 dosi.e . < Nisa0 www. ?a%ode .ta pri/a.to ni.i*re . < ?a%o sa0 ponosna na te9e.a. < Na0r.perista i %ral. < re%la sa0. < Cor%.4 i. D >a.a 9orila/%e ve.la posle ve/ere.org .i8a %i%@9o%sa.te dr'7i0 s to9o01 D Ma .

e0 ' o/i0a4 %o.o.ala.e po.loga i nis' 0' se 9a.org .e 9io ' potp'no. < Fove/e4 da 0i . >apravo4 to ni. < :a. o9.e i.eni0 slat%i0 pegi8a0a na nos' i o9ra. >apravo4 i0ali s' .e da ga sli%a0.eo 0'=a%.dr7ala da ne li%'. se svidalo to . :e%a .alo. ne. < B0ala sa0 0ini.e :7ena.e odan pri. < +ta4 .iv' 8iviln' ode=' sa0o i.e sa0 'pravo na9ro.e odo9ravao ne'padl. crowarez.9o.edna%o do9ra ' 9orila/%i0 ve.gledao %ao da . $vi 0at'ranti s' . pra%ti/nih ra.e s %rvo7edni0 s. i ni.e i na. < Ba%o se Cor% pre0a n.'.e to da vidi0.. $legn'la sa0 ra0eni0a. A i .e 9ilo slat%o < pri. Ali .e 9ila prava %raEa4 po.i.asni0 %a%o .e0o tvo.ar ve=1 < Ha.a.a 0a0a81 < >9og svih tih tvo.e 'porna.e .to lepo1 Nisa0 0ogla da pore%ne0 da .o.4 0oli0 te4 ti 9i 0ogla da 9'de.enta8i. 0i re=i da ti ni.e 9io ' stan.de < nagovarala 0e .nala sa0.le godine do9ili na.e0 9are0 0alo4 ia%o nisa0 s0ela da .e nedosta. < Ba.a ' 9or9i prsa ' www. < !ad ve= spo0in.e to 9io do9ar podsti8a.%ols%orn 9ed7' %o. < Ne0o. < Bstina . lepo ophodio4 9ila .ih se o/e%ivalo da sa0i dod' do n. < 3a da ti 's%rati0 0og'=nost da o9'/e.tina0a.' da progovori p'na tri 0in'ta4 a poto0 .e .e Hart li/no .atel.a sa0 9ila 9ol. Mi s0o pro.a. < ?re9alo .novi.ini8e sandale s %ai. < Mo7da 0alo. $tala sa0 i podigla o9rve.i=i0a.irna.e %a0ere ' pa%et' . i. dopadale slat%e hal.e4 na.o.l. < Bila .ih odvratnih do9rih oso9ina %o.i .a ori.to 0e stalno 0altretira.to s' pro*esori sa%rivali %a0ere 'nao%olo. s'protnosti s n. . 0a0a8./e%e 9esra0no0 %radorn.gled i sports%e %valitete < re%la .e i deveta8i4 ali od n.at'rn' %a0er' ' .'l. < Cor% ni.i sa0 nosila na %o.vao dire%tor%' da rne oslo9odi %rivi8e.to sa0 've% .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 i.e i0ali.e < 9ila . < Aha.

apravo 9ila voda o9oga=ena 5 .ala tr% na.o.a.' 8elo .i 0ali deveta8i 'pada.ta. Naravno4 nis0o %oristili prave 0et%e . www. < !o 9i dr'gi 9io1 < .a.'tn'la sa0 lopt' na.ato .o%i8a. !ad sa0 otvorila vrata4 pre0a glavi 0i . 0alo4 i to sa0o .e4 9ilo sa0ostrelo04 9ilo i.'tro < re%la .ove0o -svete vodi8e24 .e4 !loi1 < re%la sa0 ' isto0 tren't%' %ad . < !ada1 D pitala sa04 pop'.e :7ena planirala.i. Bilo .astala.%e.e 0ogla to da odla7e0.9avio od %a.0e0 tra%' .a vrat. < Fe%a. :7enina spe8i.e 9a.e i '9r.e ona '.ta vredeli.e 0i . Hart 0e . >gra9ila sa0 tra%' sa stola i po%'pila %os'.e 0ogao da 0e spase. < )ni tvo.ad ' so9'.o. :o%otrl. 3a4 0o7da sa0o . < +ta ti .e1 Cor% '0ire od 7el.org .vi%n'la: < I'9i seJ 3odigla .e pre nego .teno.e .eva 0i .ne i negativnih o8ena4 ali od ne/ega ni. stopalo.'.e 9li.to sa0 htela da svrati0 do so9e i '. < Mahn'la .a%a sve do do0a.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 prsa. Ni. $asn'la sa0 se i pro0a.e dala potpis.er protiv va0pira nis' ni. Nastavila sa0 pre%o travn.li. ne%orn pre%r.e na0r. Nisa0 vi. p'.alnost 9ilo .edanaest %od %orn9i.e volela da d7ogira. crowarez.'.a'stavila sa0 .e volela da s' 0i ostale negativne o8ene.e da 0e 'hvati ' . )d nadgledan.e poletela g'0ena lopta p'na r'7i/astih .to . < Cesa04 :e.e pogled s ra/'nara i .a %os'. < Cesi li do9ila odo9ren. 9ilo h'0ano %oli%o .ad prerna sta. < .to . B od posla !ortnine po0o=ni8e. Nisa0 .'=i4 %ao .e nos4 ali 9ilo .e gadan.to .a sprata.nala da si ti. !oristili s0o sta%len8e ' o9li%' 0eta%a p'ne4 %a%o .e otr/ala.o.l.e toli%o sparno i toplo da 0i se %osa lepila . < s'9ot' 've/e ' .ila 0i .ala se do !loi i pres%o/ila . Misli0 da 9ih vi.e 0o7da i. < ps.ra8i0a.

e do9ar .a vrata. 3o7'rila sa0 da i.i=' to < o9e=ala sa0 podigav. sedi .elo ne ispadne %a%o tre9a.e.en i..'.'=e e*i%asna.i po%'8a na vrata pro9ada0 %o8e0 < re%la 0i . pla.o. < $0iri=e se.e o8ene4 sa0o a%o ho=e.io i. 3la.aEe0 pre nego .e < re%la sa0 ponosno. < Ce li te gaEala ne/i01 < pitao . < $tvarno1 < :a.o0 %a*e ' r'8i. < ?o ni%ad ni. 5iEala sa0 o%orele lov8e na va0pire s 0an.edan od onih te0pera0entnih %'vara .ra.a'stavi0 d'g' govoran8i.la.ol.org .9ol.e streso0.e ponovo 'sredsreEena na tastat'r'. B0ala . deda4 ia%o 0o7e da 0i polo0i vrat ne trepn'v.to s' 9a8ali past' i 8elo pile %ad .e ona.e i.i. < 3rostrelila 0e .tio se. < >na0. 3o0o=ni8i s' ga stalno nap'.i dlan da .red'. < Ae. na li8'.e po%a. .e nisa0 video ova%v'.'.na%.e@ratni8e. < I'0eno0 lopto0.astra. < Na0r.e tir%i. 0ale %'hin. < ?a 7ena .a%a %o.edan vita0in.i . < )d0ah ide0 < re%la sa0.'=i glavo0 na na.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 ?rgla sa0 se. 3od veli%i0 .o.n. $penser .a vrato0. Ni%ad .e 0i se sviEa tvo.a%a. )9o7ava . < $lede=eg 9'9'l.edno i dr'go.e visio 0' . n. Bli %'%a. < Ha@ha < g'nEala .i/avog trinaestogodi. www.e narav od o8a4 %o.to se seti da sa0 t'.e sa .e pogledo0. crowarez. Na ogrli8i od %onopl. < !ao da ne 0o7e da 0' se 'ha%'. Nisa0 volela deveta%e ni %ad sa0 ja 9ila ' deveto0 ra. < :osadni s'. ?e9e1 < A%8iono0 *ig'ro0 >ene4 prin8e.e.' .'4 ili se pretvara. Nasledila .e o7il.e ' ra/'nar i pro0eni svo.e ona Cor%ova ve79a. < 3opi.'.i se da =e pasti godin'.' da s' 0a/o tipovi ili i . < :a4 na.e .i . < :a4 ali i 0a0a .e 9io .ila .tali. . 5i.

i si na0 spo0in.e na pro.gledala isto4 osi0 .a. >a.na%ova.eg sprata.no. < >a9oravi.e 9are0 9ilo 'te. Ni.e pre.e.ala1 $ %r'nisan. o/i0a 0' se videla prava pohlepa.e i.ta. < $i09oli s' ve= pola 0agi.edni/%a so9a .ivo se nas0e. $re9rni privesa% na d'ga/%o0 lan8' ispao 0i .vini < re%ao .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 $penser .loga nisa0 7elela da ga s%ine0. Šta ti je1 < B. < B 9e.e stepeni%a nego o9i/no. < $0rdeo si na sir 0ese8 dana.e < re%ao .i 0e ta%o naglo da sa0 se spota%la.to 0i 9lene. 0i ga istopl.vr.e 9ilo novo.e posra0l.a da se do0ogne prives%a4 podigla sa0 pogled na d'ga/%o stepeni.eni0 siro0. < Cedno0 sa0 pogre.a od !ortni.edno veli%o ni.a. !ao %od %'=e.ori0a 9ilo 8ve=a. >adovol.to sa0 0' s%ren'la pa7n. ?o . 3rsti0a . < B .ao. $p'stila sa0 pogled. < 3ods0e.a%'1 < Ce li to 0edal. o9.ao pre%o . Bpa%4 /inilo 0i se da i0a 0an.enog4 ili =e 0ese8i0a s0rdeti na sir.a9oraviti. < Mog' li da ga vidi01 B.te i ispravila ra0ena.4 9i=e. < Ne0a 0agi/ne rno/i4 $pensere4 to .e i. 9ol.i8e. L'pila sa0 ga po r'8i.ede0 sendvi/e s topl. ?o .l.on %o. < Mvo ide .o stigla do posledn.n. Mirisao .ta 'radi.to .e. 5rati/e. rni4 Ni dan@danas ne .e 0i se svidelo %oli%o sa0 9r.na . < Cednorn < 0r0l.ira na to .a'staviv.' s po%'. ne%og ra.ao . 3odigla sa0 privesa%4 ali nisa0 s%in'la lan/i=.no prot'0a/io vra/%' i ni%ada 0i to ne=ete . 0a.org .i0 ne%oli%o testova. < 5oleo 9ih da i.e *r%n'o protive=i se4 a poto0 0i stavio r'%' na gr'di4 . < $e/a0 se4 ver'. < $ve =e 9iti ' red'.e sa0o si09ol. < ''*. crowarez. ' gr'di4 perver.e na %o%i8e. www.eno.

)dvratno.e4 0alo 0an.e delovala veseli.'/e.esi li se ve= navi%la1 < pitala sa0 0en. 3otp'no sa0 se pog'9ila .o.e1 Aa. www. Nas0e.%a0a opr'7eni0 na %a'/' ispred televi.9og onoga. < !ren'la sa0 pre0a oglasno.a.' %a9in' .e. da dop'sti. < B0a0 trinaest g8dina4 nisa0 idiot.a snala7en.vini .'tere vir'si0a.org . < ?a%ode4 ne0o.ala sa0 se.e %ao da =e do9iti napad pani%e. da .' 8irner%' ili =e i0 . Ali sa0o . < 5a7i.ava < 'veravala sa0 ./isti. B.e o/i. < $lede=eg 0ese8a ' ovo vre0e po.to1 ?a . < Gao < '. $tresla se.e da 9is0o ih se otarasili. < Aha4 . crowarez.ato .ora.a% ove .ao 0i .e %a%o se i. < 3rili/no.atno.'=i se dve0a devo. rolat od 0esa.e ni%o ni%ad ne %oristi. :anas . !ad sa0 0islila da s' 0i /'dovi.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < !ortni ga . Ali ta%ve stvari ni%ad ne pi.a %ad . < Cesi li do9ro1 Bilo . ta9li s0e. da ne tre9a da %oristi.roga/ila .e deda po/eo da 0e trenira. .e na.%ra9ala sa0 por'%' na par/et' papira i o%a/ila ga na ta9l'.e.a.' leden' vod'.vratila sa0. < Na.=en. < >a. < Gao.ala sa0 se.e . < !ladi0 se da se te9i to ni%ad ni.'=i te0'.ta ispod %reveta4 po%a. posledn.iran.e i.ato .iti %o0p. Bpa%4 i dal. < Moli0 te '/ini 0i 'sl'g' i prenesi svi0a por'%'.nava=e.' ' prir'/ni%' .e desilo. < Aha.%a.grade.gledala %ao dete.%e da ne s0ara.' 0o.e Li. >a0oli devo. Bila . da to 'ti/e na te9e < nas0e. < Ae8i0o ova%o: lo.a t'.ede.e nepri. < Ne s0e. < $vi0a na0 se to de.ara. A pone%ad i %rv '0esto vode. < B . < :o9ro onda.e stavila ta0o < re%la .e videla da gleda0 8ve=e. < 3a4 .vodi pravo /i.na.e ' prav'. sva%i =o.e 9a/ene /ini pl's nadrndan d'h da.to sa0 i0ala pet godina %ad .

e str'/no 'o%virila a. ono .ivo.ar'0enev. sva%o0 sl'/a. < !ortni se %e..a . < >aista1 < Na0r. na pri0er /etvrt%o0 posle ve/ere4 a%o ne%o 7eli da pri/a sa 0no0.e ra.i se.e pre9ledela.er s' i0ali !ortni4 %o.eno gledala. radila svo.eni0 %esten. ?vo. < Mada i0a .a glavna.to . < !ortni < re%la sa0 ravni0 tono04 9ro. < ?i si 0o.i=' vas . < ?i nisi redar < re%la .vin.%'.ta sa0 . A to 0e . < )na .%il. < Ne 9i ti ni tre9ao po0o=ni% da si radila svo. !ortni . < B a%o ne 9'de.e=i ' se9i do deset.nerviralo.a9a8ila %os'.ega < %a.a .'9i/aste so9e. posao .'4 o9ila. crowarez.la.e.e da radi.e .edna od n.e 9ila veo0a lepa4 /ip%a pre%o svile.e polo7ila pri. 0e 9riga < dodala . < Nisa0 o/e%ivala da =e ne%o hteti da ra.ava0 se4 ali nisa0 .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Li. !li0'la sa0 glavo0.edna devo.org . "omočnik.e od poda do pla*ona l..ila .a .e0ni %ao svi ostali.e . posao %a%o tre9a < '. < Cor% . < B.asti0 talasi0a4 o/i . Ni.vratila sa0. < 0e to da 'radi1 < :a.ih prigl'pa.e sarno i.%in. )d0ah sa0 po7elela ist' ta%v'.to . .'=i da svi o%olo prisl'.anse da .da.e re%ao da sa0 .dra7l.e .apravo tre9alo da 9'de t'4 a i .e sa0o 0o.%a.e sre9rn' sen%'.e padala na ra0ena ' savr.tila se i .a %a7e0.o. < Ba.nala o to0 posl'1 < Cesi li ti novi redar1 < pitala .o.e .edno0 nedel.nero0 i stavila . B ona .'. .anse i da vas gaEa ne/i0. www. !osa .e .e tre9alo da pravi pro9le0.a sl'. Ne0a .govara .no.a %riva . < ?o li/i na n. dop'stirn da napravi od 0ene sl'7av%'. < )na i0a trinaest godina < re%la sa0 tiho4 . < !'l.ila na vrati0a svo. na . posao4 re=i =' 0'.o.9'n.na.a. >a. < 5al.ala sa0 tiho.

9il. :elovala .a po0o= < re%la sa0 o%re='=i se na peti i %re='=i dole.'. < ?re9a ti ne/i.9'Eena . < !ao i to < prornr0l. Ni%ad ni. $tigla sa0 do od0ori.9'n. < $l'.e. Napad hel-blara.ta . < Nisa0 .a porodi8a . < ).e veo0a drago .a. ne/i.o.%ripe .e tele*on . < ?o .eni vrisa% i vrata s' se .9'na.ar%e.e0 ti.e nis0o 8i0er%e.ava8 i.e . da prisl'. !ad sa0 '.a po0o= < 'veravala 0e . < ?i4 ' so9i N0(J < vi%n'la sa0.4 ne tre9a 0i tvo.org . < 3re nego .ala sa0. sastanak na ulazu u grad. !li0n'la sa0 glavo0 o9la/e=i .ta %ad 0i . www.e do9ra isto %oli%o i tvo.avl. >a%ol'tala sa0 o/i0a. da odgovori0 na to. !loi .ni0 stvari0a.e ve= 9io ta0o. raspored4 oRladi 0alo.e stigla por'%a.la ' so9'4 $penser .a < od. < 3onovo hel-blari na o9od' grada1 < pitala sa0.edn' od r'pa na opasa/'.eno pogleda0. crowarez.edno0 .nala . < :o9ro.e 9ilo da 0e !loi gada ra.9'Eeno. $ad . ?o te oda.e.i ra.a%n'. 3roverila sa0 patron' .to vi. .'9e.'a da 0i .avi9rirao ' d7ep' o9.9og drilova i pravih '. < :o9ila si por'%'1 < $penser 0e .to po%'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < :o9ro < pro8edila sa0 %ro.e na 0ene 9io red da .govor4 proveri da li ti .e g'rala %ola8 ' .na sa0.e '.e. %i%ot.e pogledao.al'pila '.a.en' ta%o da dr7i hipnos ' 0an7etni. < 5e= sa0 stavila svo.a s'.e prasn'la.' '. < >a/'o se prig'.e ve= dr'gi p't ove nedel. )stata% stepeni8a sa0 pretr/ala.e !ortni 9esno. F'la sa0 %a%o se vrata otvara.0en.e 9ila '. < Mo. Bilo 0i . :ra7e 0i . < 5er'. .%rip'.%'. Svi dvanaestaci.

< 3'sti 0e.ala .e < re%la . Ir'pa deveta%a sta.a se videla %ro. < Ilavo0 .'9a.no ista%la.'=i vrata . D Mno ga Cor%. da ostane01 )d0ahn'la sa0 glavo0. < $tegla sarn . < A ti si 0o. i0 9iti potre9an.a%o da 0i .e napol.e na stepeni.to1 < 0'%ni. :7e. !ortni se prog'rala pored n. se1 )slo9odila se 0og stis%a. po0o=ni% < pro.9'Eeno do.ih s %o/evi0a nani.e da prisloni noseve '.vali < dodao .e da s'stigne Cor%a.vratila sa0 %rat%o.e po%a.*.to si to l. < Ne%o 0ora da ostane i pa. ti ostati < '.e navrh glave4 %ao da i0a0 ra. < C'rn'la . )stala sa0 da sto. < Ce li to ne%a tvo.e pored 0ene.e .atvara. < ?i si redar.ala na sta. crowarez./i8e4 %ao .'9e toli%o .i0 ' *oa.%ala. otvorena vrata.'9a4 nap'.e $penser.' %o.son4 www.a natprirodna 0o= ili ta%o ne.eno 0i se s0e. la.to si 've% ta%va %'/%a4 !ortni1 < prasn'la . :eveta8i s' se '. >gra9ila sa0 .ta.e' ispod pra. < Be. < B .e 0i se dopalo %'da to vodi. pro.i na devo.e.n.e !loi. < >ato po0a7i.a so9o0. !loi se na0r.ato =e.e $penser na0rgoEeno do% s0o t'tn.e .'=i %a%o dvanaesta8i4 naor'7ani do . < Ae%la si da ti ni.a no=no os0atran. ?i si 9ila sva .org .avog l'stera4 pre%rivena %o/evi0a4 s nao/ari0a . hodni%. < Hao 0i .la . < >a.lo .e 9ilo te.ali ni. $va sreEena4 a ne0a0 %'da da ode0. Ni.e %ao da =e.aptavali4 a ne%oli%o 0alo hra9ri. < :el'. < Hanter < 'sil.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < A sad ih i0a toli%o da s' nas sve po..tila.ih.na vrata ve= s' 9ila otvorena.a la%at. < Ho=e.e potre9na po0o=4 se=a.or.a9rin'ta .t' pos0atra.a n. :a ga pita0o1 $ran.%o da progovorina.ih si.e < re%ao . ve.' so9e.ani0 na 0ar%irani %ai.

e nis' po.e tre9alo da %a7e0 $penser' da proveri .e :7e. do9ro po/ela4 .e 9a.anse < re%ao .9ol.e04 9ar 0alo. crowarez.no rne pogledao.' -atnika na (istori kanalu i /e%a0o %ao 9a%i8e %o. < Ne0a .de4 5a.la pored pro.no4 ali s' %ren'li.to se o%ren'o pre0a nervo. < Ha. < A 0o7da i ne=' < ispravila sa0 se.e0 da =' prop'stiti prvi pravi s'%o9 s va0piri0a ovog se0estra < re%la sa0 natrn'reno.ni0 '/eni8i0a.vane na 7'r%'.ala.te4 v'%'=i noge do% sa0 se pen.a na. )%ren'la sa0 se ta0an na vrerne da spa.e o%o stegn'tih ra0ena.i0 sen%' %o.son. < Mo7da . < Ne 9i 9ilo .%ripavo stepeni.a.i pogled na vo. so9i 9ol. < Ne%o =e 0i '%rasti 0esto. %reveta i g'rali se %od pro.' %a0p's1 < 3itala sa0 setiv.a de/a%e 0eE' deveta8i0a4 o%ren'o se i saose=a. 3'stila sa0 ga da 0e povede '.atreptao i sva svetla s' se pogasila.e pro.goreg < re%ao .ila %o.ora i . < Ne 0og' da ver'.org .ora s predn.a nap'. !ren'li s' nevol. L'ster . < )9grlio 0e . < Cesi li i0 re%ao da .e .e s pro.ta.ldova4 ide0o da gledarno repri.edni/%o.'0i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 redar .ar ne1 Morala sa0 da se nas0e.e li 0e ne%o 'vra/ao. )d0ah. < )va godina ti .ora 9ore=i se .e strane %'=e.i se %a%o s0o se is%radali i.e pre nego . www.e 0esto da gleda0o ve79e i drilove 'sred no=i ' . staro4 .a . < $vi gore.

' . ne%oli%o hel-blara . :eseta8i i .no .n' go0il' ode=e. Co.son '%l. sa0 9ila na od0ori.'/io alar0.iva.'=i sta%lo.a4 a hel-blari ni pre togaL .9a8io 0e nasred *oa. < %l.9og /ega 9i .e :7e.ih ne%oli%o de8eni.'/i alar0.tri0 .e d'go ostao opr'7en na pod'.a%o da peta0a 'dari0 hel-blara ' gr'di.edno0.a l'ster %oriste=i ga da se . HANTER :7e.'4 9are0 ne posledn. $tresla sa0 pepeo s /i.a0a i %ren'la stepeni8a0a pres%a/'=i po dve od.edina sarn 9ila naor'7ana %a%o tre9a.i0 .a0 dovol.al.'9i0a pre0a 0eni.son se ve= popeo na sprat %ad .e ra.e pre0a na0a i.e i0alo s0isla.ta.te=i po polo0l.9i.e isp'nio 0iris vla7nih g1. < $a0o %reniJ < '9eEivala sa0 ga pre nego . 5a0piri po pravil' nis' napadali a%ade0i.a9ari%adirali ' so9e4 ili s' %ren'li napol.a so9o0 pra. $r'. !ristalne perle sr'/ile s' na0 se na glav' pr.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 S. +%B. ?re9alo .t' i .e prvi hel-blar 'pao ' *oa.'=i .ea.'l. )do.a. (el-blar ni. < Be7iteJ < vi%n'la sa0 :7e.enirn4 o.e svo. crowarez. )%levao .e0 se9e po ra0en'.e sad napali1 )ni nis' www.org .to sa0 s%o/ila s od0ori.ni0 prola.son'. 3rostori.ila sa0 ga 9a. Nisa0 9a. .e 9ilo i na %rov'.e ta.'rilo .i0a %ad .e da se vrati0 gore i po0ogne0 0' da o%'pi deveta%e.e. >a9ila sa0 0' %ola8 ' gr'di i pretvorio se ' pepeo ostavl. $ve ovo ni.a.a. i0ala vre0ena da potap.eno0 pro.'0e4 %ao plave 9'9e.o8n'o .il.go s' se /'li 'dar8i i glasne psov%e. Mora da ih . hvatila sa0 se .edanaesta8i s' se sig'rno ve= . Co.e lana8 na %o0 .ors%o0 sta%l'. %ad .e l'ster visio p'%ao i .

Ni. F'/n'la sa0 . B nisa0 7elela da ostane ovde i nastavi s 9or9o0 %ad prestane de. Mo7da sa0 9ila s%r'p'lo. Cedva sa0 /'la hel-blara4 sa0o sa0 osetila %a%o va.eni pro.e od'.a od svog dede4 ali nisa0 9ila 0e%'.e o9i/no terala da id' lini.er se %retao s'vi.no hipnosa do. . >eni8e s' 0' se ra.eve4 sa0o neverovatn' glad %o.edna .a8. 0esto toga sa0 se sp'stila i ispr'7ila nog' do%a/iv.a 0ene popri0a nairis tr'le vegeta8i.0a0a po /lan8i0a.eg otpora.a %ola/e. polo0l.eg od hel-blarovog pol.a%o da 0' slorni0 ne%oli%o re9ara.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 i0ali voE'4 ni politi/%e 8il.e 9io opasan4 ia%o . < 3adniJ $r'/io se na 0ene %ao go0ila 8igala.leteo ' o9la%' 9elog praha4 %ao sitan .e tetova7e.to 0e sl'/a.e o/e%ivao da s%o/i0 %a%o 9ih 0' se s%lonila s p'ta.er .arena4 %ao 0rl.ala sa0 se ispod n.o0 0an. Bpa% sa0 ga g'rn'la dovol.e to 9ilo ta%ti/%i opravdano.or i po.no .i ga 0etalno0 plo/i8o0 na /i.a 0no0. Brada 0' . Ali nisa0 0ogla da '9i.eta sopstvena vol. o9. :eda 9i 0i re%ao da ga pro9ode0 %o8e0 na li8' 0esta. 3ritisn'la sa0 0ehani.a p'.o da 9i 0i se/ivo ' /i.egovog tela pre nego . Bs%o9el.irile prev'/ene tan%o0 svetlosivo0 s%ra0o0.'rila stepeni8a0a .e to 9io hel-blar4 na.govori0 nared9' %oli%otoli%o sig'rna da 0' .la %ro.e0 ra.e i.0i %oristilo.lo do li8a da 0i po0ogne4 hel-blar se ve= nadvio nada 0no0 9alave=i 0i po ra0en'.e 9o.e=er . www.e 9ila %rvava. !o7a 0' .or'7anog protivni%a %o. Cednostavno sa0 ose=ala da to ne 9i 9ilo ' red'. Hipnos .'9i0a po vrat'.stvo hipnosa.a ih .'p8a4 9e.org .e i 9a%ra.ver .opald.tan. Bpa% .av8a ' r'%av' .d'h i.ni.a. Co.no ogre9e .ni.e s'. crowarez.a4 ia%o .ara. !ad sa0 'spela da i.e0 .a0 .e 9ila .e '.e 9ilo ni/eg .e 9r.ira na to %oli%o .e drogiran.e dovol.e od svih opaldh stvoren.

a. stepeni8e isp'.. vrta.' .e./i8e.e sa .s%i rep.a i dal.i s' se .ave7i < dodala sa0. < )ne po%varene %rnti. < Ali i0a ih i napol.ors%ih dasa%a do osvetl.e1 www.na/a. d'9ine grla. Ne napada.no dale%o4 pored p'ta i %o09i.a =o.e .edan deveta%. )d n.e .adn.son stigao do glavnog alar0a.i s' se .vao .e :7e. !li0n'la sa0 glavo0.i8' %a%o 'la.e i s %rova. < B .ap'tili ova0o da se vrate.a0i8ali . B0a ih 9are0 tro.org .e o9'/ena ' r'7i/ast' pi7a0'.ao .'=i /'dne . no=.son do% s0o . $%otrl. Bilo .ao se ni.e irnalo isti pog'9an e*e%at na va0pire %ao s'n/eva svetlost. < $redila sarn dvo.a hel-blare < pro0r0l.'=i se ispred drvenih vrata.. >nala sa0 ta/no %ad .i8a gore.i8'. < Cesi li do9ro1 < pitao 0e . < B. < )vo .e s'vi.e ostale '/eni%e.a ' vrtovi0a4 9lesn'le s' %ro. < 5idela sa0 tro.e .e se ne=e .v'%e i.a'stavl.ap'tili %a 'la. < Ca ide0 napred.ava1 < 3onovo sa0 s%'pila %os' ' %on.eno . < B ostani ta0o.e neverovatno < re7ao .e do9ro s0i. < +ta se to4 doEavola4 de.a par%iranog ispod vr9a.'0s%e la0pe postavl. crowarez.l.edna .' ' ta. < 9i=' te4 devo.a.apaliti %ao va0piri na *il0ovi0a4 .ta. < :ola.no osla9iti. D Bde0o < po.to 9i 9ila odli/na ta%ti/%a prednost4 ali 9are0 =e ih . < Ne 0o7e0o ostati ovde < re%la sa0 0'.edanaesta%in.' < re%ao .. < ostalo04 t'nel vodi dovol.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 D 5rati se ' svo.e.a%o 5 svetlo %o.a% . < >aista del'.e to . Adaptirane solari.en. $rela sa0 :7e.sona na tre=e0 sprat' %a%o prati '/eni%e %o.9in' < podvi%n'la sa0.e :7e.ene sv'da po %a0p's'4 od pro.e strane < re%la .ni prola. ni%oga 'sp't. B tre9alo 9i da '9edi sve preostale va0pire %o.

e Li.a4 ali 9ila . < B. < Casno ti . < $o*i4 .e pre%o .to shvate da tre9a da se pov'%'.0i 0o.e 9lo%iran1 < $lepa 'li8a4 Ba*i < re%ao .ea i.i ga da %rene.%ripe %a%o 9is0o na'/ili da %ora/a0o tiho i %a%o 9is0o na vre0e 9ili 'po.ala sa0.e 9or9enog l'dila4 i dal.a/'la !iranov .dravog ra0ena.'a < re%la .e 9le. !osa 0' .e !vin i.e s%oro . < !a%o to 0isli. !re=ite sad. Ca sa0 pa.no.e . A'%e s' . sve=e4 do% s' 0' se o/n.e s' 0ogli da nanes' prili/no veli%' .nog prola.oreni a%o se ne%o .o.'n.e 9ila rasp'.or 9ilo .ila na .as s %o/evi0a pre9a8io .talo %ro.iro0 s' se otvorila. ovde1 < 3ri/a=e0o %asni.ene da .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < $a0o del'. >in'la sa0. crowarez. < A d'9l.apall ' stan.e %ao da . @ $ran.e i0ao %argo pantalone4 a po.tet' pre nego .a.%ripa n. se tresle i %osa . < +ta ti radi.e da si ' .avali %ao 9ode7i od slonova=e.li s0o da te i. . )%ren'la sa0 i0 leEa pogledo0 tra7e=i hel-blare.la.ihovih %ora%a.aslepl.e 9lo%iran.teno. B.e na /el' 9ila 0o%ra od .o.gledao .a8i presi.av. < +iro%o se os0ehn'o4 %ao da s0o sa0i na ve/eri '.%oli . pro. < B te %a%o =e0o pri/ati < pro0r0l. .e ' .von%i glas.e po%varen < re%la sa0 na0r. dva vo.9avi0o.a 'nao%olo. i.e < pro0'8ala sa0.la. pla*on . < Ne raspravl.a !irana.a/el.a i.org .a lovce na vam"ire1 www. !ro. $vetlo %o.a'.la.a g'rn'v.tena4 a o/i plave %ao pla0en vatre.e. $tare drvene das%e na0erno s' postavl.e i 0orala sa0 da pogleda0 pre%o rarnena %ad sa0 . ovde1 < :o.e 0esto < relda sa0 o%re='=i se da pogleda0 !irana. . ?re9alo 9i da ih osla9i4 ali a%o s' . 5rata ta.e predivno4 %ao i o9i/no4 /a% i ta%o sav pra. se4 :7o.e dopirala .'0i s' s%rivena . < +ta ti4 doEavola4 tra7i.e pri9rana.'=e.a . Na se9i .ila.n.'.o. prola.

)n .rasla .edna glava.nenaEena .te nareden.e $a. !vin .a.ina od i.e ' red'4 sa0o %a7e0.a. pro9le0.ao.1 < :7e.e.e01 < prasn'la .e $o*i. D !vin tren'tno ni. < A Hart .to ni.e toli%o 9li. www.e 'dario ' .a9avl.ato pre%ini.e ti. < )n .e va0pirJ < Aedar .e . !ao .e na.e .o ni.e 9io p'n o7il.to . A%o vas dvo. 9rata 0o.id.%e i . . < +ta /e%a0o1 < )n .ivo nas0e. crowarez.o.apn'o 0i .ni%.are7ao i nagn'o se 'desno do% 0' tor.% < ponovila sa0.%ovihJ )n . Nastala . save.ato '0'%nite i sl'.e :re. < )n .edan od :re.'.e prvi po stare. s va0piri8o01 < $o*i . s nepri. B tren'tno nas napada. < A !iran .te4 0o7e0o li ne%i dr'gi p't da raspravl. !ola8 .e $a. < $l'.e po/elo do@ 0'nEavan. !iran se podr'gl.Rinstv' od svih nas i .'=i. < B0a.e sad %ren'o ' .a4 a poto0 .e graden %ao %r'pan plavi vi%ing. < )dst'piJ D povi%ala sa04 a !iran .'=i !vina.a.edana8sti ra.i0a i . Bio 0i .e varnpir < pro0'8ao .e devo.e. < ?i se stvarno .egovog tela i pri0etno ods'stvo daha na vrat'.e 9io s%oro paralelan s podo0.e 'pravo i.ato odst'pite ili =ete i0ati posla sa 0no04 doEavola.apat.e niste pri0etili4 0i '9i.'0 s n.nenaEen.e.e .a%a.0on ista%ao4 pro9le0 s' hel-blari.e stao ispred !vina.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < )n .'rio ' 0ene %ao da 0i .at'8anosti ove 'stanove1 < 9re8n'la sa0 se. A 9io .e i nepre%idan .e %ola8 na !vina.a0o va0pire.a. < ?i ga po. < Ne=' ti dop'stiti da '9i.0on. li pravo na to1 < . Bila sa0 i.atel.' da sa0 ose=ala hladno=' n.e na.org .a ili =' po/eti da deli0 negativne o8ene.e !iran.e is%ola/ila o/i.a0o o . < Fove/e. 5rlo odl'/no sarn stala pored !irana4 .a%lan. < !irane4 po/eo si da se dr'7i.e potpisao spora. < Bst'rila sa0 9rad' 9esno ih gleda.son .edanaesta%a 9a8io .na. <?o ni. ?re9alo 9i da 0e to '7asne.red i ve= .

stvari4 9ila sa0 po0alo ponosna na n.vla/e=i %ola8.edno i terala sa0 ga da . ?' =e0o se na. < +ta /e%ate1 < povi%ao . Ne%o i0 . %ro. B 0ada sa0 verovala da .al.a .l'%a %o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ne0a0 po.la%. < Ae.ori0a s' re.to s0o odrasli .no 9e.e i0ao vre0ena da se raspravl.a.dahn'la.e ot%rio gde se nala.e da i.a sa 0no0. < !re=iteJ Aedari spreda i po.e !iran.e od9raniti4 a i na pro.ivo. Ne i.e.e 0og'=e '/eni%a i 'sp't sa/'va0o glav'.e !iran i.e podigao glas .v'/e=i pro0'ldo i 'pe/atB.e !iran do% .a.atel.apali0o vatr' %a%o 9is0o spre/ili hel-blare da ga 'potre9e.la.0a < prosi%tala sa0.9og . Bio 0i .%ole . crowarez. 0ed'vre0en'4 svi se s0estite ' . < B.e ia%o s' 9ili do9ro 've79ani i sva%a%o 9i .a '/eni8a .to .a.e /a% i '.i s' i.gleda da . www.edni/%' so9' deseta%a.e s'vi. t'nel na0 ne=e po0o=i < nastavio .a.egovi pri.i.vede0o .tite4 ve= .veli !iran i n.ede pite od 9lata %ad s0o 9ili 0ali4 ali i.e vi. $a0o .to s0o se to dogovorili4 la0pe 9i tre9alo ve=in' da dr7e podal. < Morali s0o da ga 9loldra0o i .a 9riga.igrava.edan hel-blar sila.e s%oro %ao 9rat i nisa0 i0ala na0er' da ga ostavi0 na 8edil'.red'.et%e nis' 9ile t' .io ni. 3o.v'%la sa0 %ola8 i po0erila se ' stran' ta0an toli%o da ne s0eta0 !vin'4 a ni on 0eni.org .e trinaestogodi.'9i 'sred napada va0pira.adi < dodao .te hero. < Hanter4 idi < re%ao . < A'%a ti .i ' deseto0 ra.te4 l.e !vin do9ar 9ora84 s0atrala sa0 da .9og .e .et%e. Ca nisa0 9ila naro/ito i0presionirana po. Ca sa0 ostala na 0est'.a'.'di < !iran .eli te polo7a.n. !iran ni. < :o9ro4 sl'. Cedini 8il.e. na0 . ?o sad ni.e povredena.e %od ostalih 'palilo. < Ne pada 0i na parnet. Ne %ad s' ostali '/eni8i 9ili dovol.e sa0o'veren. stepeni8e.ednog nesta. 3otre9na sa0 ti.e na.' da se .a lov na va0pire ' stan.e4 ili =ete i0ati posla s Hanter.9edni. < B. Li. Bona%o 0e ne 9i naterao da se predo0isli0.'.

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

?ri hel-blara sp'stila s' se s posledn,eg sprata i ,o; dva s' na0 do;la .desna. !vin se nas0e,ao pre nego ;to se 9a8io na n,ih. >aista se nas0e,ao. < Ce li on nor0alan1 D pitala sa0 9a8a,'=i %ola8 na ,ednog od hel-blara %o,i s' na0 dola.ili .desna. < Ne 9a;. $agni seJ $agn'la sa0 se. !iranov %ola8 pro;i;ao 0i ,e i.nad glave i pri%'8ao dr'gog va0pira .a .id. :r'gi %ola8 ga ,e do%ra,/io. >adr7ala sa0 dah do% pepeo ni,e pao na pod. disan,e pepela 0rtvog va0pira 9ilo ,e gro.no 9a; %ao ;to .v'/i. $ve s0o ih sredili %ad se !vin o%ren'o pre0a na0a sa os0eho0 na li8'. < )vo ,e 9ilo 9a; .a9avno. < ?i si... < >astala sarn ' pola re/eni8e %ad se sen%a ,edne 0an,e4 9ol,e s%rivene hel-blarke sp'stila s grede na tavani8i. :o/e%ala se na noge i.a !vina is%e.iv;i sve o/n,a%e. < !vine4 sagni seJ !vin ,e /'/n'o ot%riva,'=i %o/eve ' o9e r'%e. 3re nego ;to ,e 'speo da se o%rene i s%o/i ' napad svo,i0 or'7,e04 9a8ila sa0 ,a,e. >9'n,eno ga ,e gledao4 s ta%vi0 .aprepa;=en,e0 na li8' da 9i ' sva%o, dr'go, prili8i 9io s0e;an. Crni %onte,ner ' o9li%' ,a,eta 9io ,e veo0a %rha% %a%o 9i se polo0io pri 'dar'. !ad ,e posledn,eg hel-blara pogodio posred li8a4 .api,'sn'la ga ,e 0e;avina 0rvl,enog sta%la4 l,'te papri/i8e i hipnosa. )ds%o/io ,e 'na.ad vri;te=i i trha,'=i 8rvene4 s'.ne o/i. Cedan !vinov %ola8 pro9o ga ,e %ro. sr8e i dovr;io posao. 3ridr'7ili s0o se !iran' na slede=e0 od0ori;t'4 .adr7ava,'=i se 0alo d'7e na n,e0'. Cedni .v'% %o,i se /'o 9ilo ,e !iranovo i 0o,e dahtan,e. !'=a ,e 9ila tiha. D Misli0 da ,e to 9io posledn,i < na %ra,' ,e re%ao !iran. < 3ope=' se da pretra7i0 ostata% %'=e. 5as dvo,e pa.ite na glavni 'la. i .adn,a vrata. 3ovela sa0 !vina dole do dna stepeni;ta. $ta,ala sa0 na posledn,e0 stepeni%'4 oda%le se video ne sa0o glavni 'la.
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

ve= ,e %ro. polo0l,eni pro.or pogled dopirao napol,e4 sve do travn,a%a. !vin ,e sta,ao pored 0ene na pod'4 o%ren't ' s'protno0 s0er' pre0a .adn,i0 vrati0a. 3o;to sa0 sta,ala na stepeni%'4 9ili s0o s%oro iste visine. Aa0ena s' na0 se dodirn'la pre%o ograde stepeni;ta. Adrenalin 0i ,e i dal,e %olao %ro. vene4 neo9,a;n,ivo 0e nagone=i na %i%ot. < $ad se gaEate i ,a,i0a1 < pitao ,e !vin podi7'=i o9rv'. < !o,i va0 ,e sad to *a.on1 D ?o %oriste nind7e < slegn'la sa0 ra0eni0a. < 3o/eli s0o da ih %oristi0o te% nedavno. Cedan od na;ih pro*esora istori,e 9avi se ti0e. D 3o0alo si .astra;','=a4 Ba*i. < Na0ign'o 0i ,e i od,edno0 se .a0islio. < +ta ,e 9ilo1 < pitala sa0. < $a0o sa0 se pitao da li 9i htela da o9'/ava; L'si. < L'si1 Na,9ol,' dr'gari8' tvo,e sestre1 !li0n'o ,e glavo0. < ?re9alo 9i. da na'/i ,o; ne%e tri%ove. Na;a porodi8a ,e postala po0alo opasna4 a ona ,e sa0o l,'ds%o 9i=e. < Br.o 0e ,e pogledao. < Be. 'vrede. < red' ,e < odgovorila sa0 ,et%o. < >na; na ;ta 0isli0. Aan,iva ,e. A roditel,i =e ,o, se 's%oro vratiti i oti=i =e %'=i. $arno s0o 0alo .a9rin'ti. Mirisao ,e na di0 i ta0,an. 5erovatno ne 9i tre9alo da pri0e=',e0 ta%ve stvari. +ta 0i ,e1 )9i/no nisa0 9ila tip %o,i se 'nervo.i ' pris'stv' .godnog de/%a. Fa% i stvarno .godnog de/%a %o,i li/i na )rlanda Bl'0a. )si0 toga4 na 0ene ,e gledao %ao na ,o; ,ednog dr'ga4 vo,ni%a. :ovol,no d'go sa0 se 9orila ra0e '. ra0e s 0o08i0a i .nala sa0 ta, pogled. ?r'dila sa0 se da ne '.dahne0. Bila 9i to potp'no nepri0erena rea%8i,a. Ca sa0 9ila lova8. ?re9alo 9i da 9'de0 0irna pod pritis%o0. < 3a4 ho=e; li1 < ponovo 0e ,e pitao. < +ta1 < Naterala sa0 se9e da ra.9istri0 glav'. < 5al,da 9ih 0ogla4 a%o se dire%tor%a slo7i. < >ar 've% radi; ono ;to ti %a7'1 < re%ao ,e pola%o.
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

3ods0ehn'la sa0 se. Nervo.na ili ne4 ipa% sa0 to ,o; 9ila ,a. < Negativ8i ' pri/a0a 've% to %a7' devo,%a0a %a%o 9i ih naveli da 'rade ne;to 3rvo ,e ='tao4 a poto0 se nas0e,ao4 %ao da se i.nenadio. < $hvati=' to %ao -da2. < $ig'rna sa0 da ti ovo ni,e prvi p't. Li8e 0' se ra.v'ldo ' os0eh %ad 0e ,e pri,atel,s%i l'pio po ra0en'. < $viEa; 0i se4 0ala. ?r'dila sa0 se da ne .asten,e0. 3ona;ala sa0 se %ao Li,a. $%ro. sa0 se .atres%ala 'sred napada va0pira. A on ,e na 0ene gledao isto %ao !iran < %ao na 0laE' sestr'. Nisa0 9a; i0ala vre0ena da ra.0i;l,a0 o /in,eni8i da 0i se svideo va0pir. )si0 toga4 sva%o %o i0a o/i .atres%ao 9i se ' !vina :re,%a. ?ren'tno sa0 9ila pre.a'.eta tr/an,e0 '. stepeni8e prate=i vrisa%. !vin 0i ,e 9io .a peta0a4 ps','=i. < Hanter4 stani. 3'sti 0ene napred. < Ne0a ;anse. < 3otr/ala sa0 ,o; 9r7e. Naravno4 9io ,e 9r7i4 po;to ,e va0pir i ta%o to. >apravo4 pretvorio se ' ;aren' 0rl,' %o,a ,e pro,'rila pored 0ene. ?o ni,e 9ilo *er. Ca sa0 se ra.9ila od ve79an,a %a%o 9ih 9ila ova%o 9r.a4 tr/ala sa04 pra%ti/no sa0 7ivela ' sali .a *i.i/%o sva%og ,'tra i 0orala sa0 da trpi0 Cor%a4 a !vin ,e sa0o tre9alo da '0re. Ca to 9a; i ne 9ih 0ogla da i.vede0.

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

T.

KVIN
!ad sa0 stigao do .a,edni/%e prostori,e4 odalde se /'lo vri;tan,e4 sve ,e opet 9ilo tiho. Fe%ao sa0 da 0e Hanter stigne. < ?o 'op;te ni,e *er < 0r0l,ala ,e 9ore=i se da doEe do daha. !iran ,e i.a;ao ' hodni% s0r%n'tog i.ra.a li8a. < B0a0o povredenog. Cedan de/%o. < Ce li te;%a povreda1 +ta se desilo1 < Hanter ,e pro,'rila pored n,ega da se li/no 'veri. $o9a ,e 9ila osvetl,ena .ahval,','=i veli%o, %oli/ini svetlosti %o,a ,e dopirala %ro. pro.or. 3osta,alo ,e sve topli,e. ?o ,e de*initivno 9ila 0ana svih tih 5 la0piL '/eni8i 9i do ,'tra 0ogli .ado9iti ope%otine. Ba%o 9i oni sig'rno pre i.a9rali da i0 se l,';ti nos i da do9i,' pli%ove nego da ih 'gri.e hel-blar4 ,a sa0 se s dr'ge strane ose=ao %ao da =' se s%'vati. $'n/eva svetlost na0 ni,e pri,ala. Ne 9ih se .apalio4 ili ne;to ta%o dra0ati/no4 ali 9i 0e osla9ila i onesvestio 9ih se. ;%oli p'no, lovad na varnpire. Ne4 hvala. $tavio sa0 nao/ari .a s'n8e i podigao %ragn' %o;'l,e. !o7a na vrat' 0i ,e ve= 9ila osetl,iva. sred so9e '/eni8i s' se o%'pili o%o %reveta na %o0 ,e ,edan veo0a 0r;av de/%o sten,ao. Bela pa0'/na 0a,i8a 9ila 0' ,e natopl,ena %rvl,'. ?r'dio sa0 se da se ne o9li7e0. 3retpostavl,ao sa0 da i0 se to ne 9i svidelo. < 5ile < re%la ,e Hanter. < $ran,e. Ce li ga...1 < Ilas ,o, ,e .adrhtao i 'tihn'o. Aa0e 0' ,e 9ilo ' lo;e0 stan,'4 a 0a,i8a po8epana.
www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

< Ni,e ga 'gri.ao. < !iran ,o, ,e pri;ao. Ca sa0 ostao %od vrata pos0atra,'=i sen%e ' hodni%' i tr'8le=i se da 0i 0iris toli%o l,'di ' ,edno, prostori,i ne odvra=a pa7n,'. A%o 0i sto0a% .a%r/i4 verovatno =e 0e pro9osti %o8e0 pre nego ;to 'spe0 da irn o9,asni0 da ,e to ne%ontrolisana rea%8i,a. N,i0a s' se ,ele %ro*ne4 a 0eni se pila %rv. Bila ,e to sa0o ,edna od onih stvari. < :evo,/i8a %o,a ga ,e prona;la ,e .avri;tala. A %rvari .ato ;to se sapleo i pao na sopstveni no7. Broni/no sarn se nas0e,ao. $ad s' sa0i se9e pretvarali ' o9ro% .a nas. Co; da se pon'de na sre9rno, ta8ni. Hanter 0e ,e prostrelila pogledo04 %ao da ,e .nala ;ta sa0 po0islio. .vratio sa0 ,o, ;erets%i0 os0eho0. $ig'rno se ne=e i.vin,avati ;to sa so9o0 nosi nis%' od %o/eva4 a ,a se ne=' i.vin,avati .9og svo,ih o/n,a%a. < Cedan hel-blar ,e po%';ao da ga 'gri.e < nastavio ,e !iran .von%i0 glaso0. < B.gleda da ,e 'speo da popi,e g'tl,a, pre nego ;to 0' ,e 5il '0a%ao. Aa.roga/ila ,e o/i. < $ran,e. Ho=e li se preo9ra.iti1 B0a .na%ova1 < Misli0 da ne0a. Ali ni%o ni,e sig'ran da li ,e .ara7en pl,'va/%o0 ili %rvl,'. (el-blar ,e sa0o po%';ao da se nahrani 'sp't. < >na/i 0ora ' 9olni8' < re%la ,e Hanter. < Ne%oli%o pro*esora ,e ' %a0p's'4 ali i0a,' p'ne r'%e posla < 'veravao nas ,e !iran. < Ca =' ga odvesti < od0ah se pon'dila. !iran se na0r;tio. < Hanter4 %a0p's vrvi od hel-blara. < :a. B ti 0ora; da ostane; ovde. ?i ,edini i0a; /inL 0i ostali s0o sa0o Ea8i. )si0 toga4 i0a; sa0o ,edn' .drav' r'%'. < $ran,e < g'nEao ,e. >nao ,e da ,e Hanter ' prav'. < Ne dopada 0i se to. )pasno ,e. Ni 0eni se ni,e dopadalo.

www. crowarez.org

e i trideseta% 8enti0etara vi.'9ila 0ene.ao sa0 prila.o. < 5a0pir < .org .to 9i $olan7 pol. < >ato ga i vodi0 ' 9olni8'.' %ro.nenadnog po%reta. < ?o . < 3ola%o < re%la .no.to . desni.e glavo04 prog'tav.e Hanter ne7no. < 3od0etn'la .e sal'tirao.%o .e ra0e pro%rvarilo od i.e drago .e ne%o s'0n.o.'9ila ga .e neo9i/no drago . < Ho=e. crowarez.e pol.avog.e 0nogo %rvi < re%ao .e4 . r'%'1 < pitala ga .e 5il. !iran se s%lonio da nas p'sti da prode0o %ro. li da i.i od n. < $a0o ho=e da ti po0ogne.a ne%og ta%o 0r.a%e da 0i se pro9i. Bilo 0i . < 0alo .av i 9led4 i delovao .a%re.e hvala < re%ao . < :r7i0 ga < pro0r0l.'9ila %ao .e.ava. vrata.vereno 0e gleda.e ' o9ra.0a%ao 'ne.g'9i. >nao sa0 da s' 0i o/i s'vi. www. 3ol.i %nedl'. < 5oli0 te4 gl'pane.e !iran. ni.e 9a. Nisa0 'speo da spre/i0 o/n.e i. A 9io .e Hanter. < 3a.tro.nenad'. < Ho=e.e plave i svetle na ovo0 /'dno0 svetl'.'=i da proEe %ro.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Bla@9la@9la < pre%in'la ga . $tisn'o sa0 'sne.e .tao . < :a. < B .egove r'%e i po0ogla 0' da 'stane.alo stvari. < )nda 0i se ve= . ni.to 0i nao/ari s%riva. < )nda '0'%ni p'sti ga da ti po0ogne.'=e te.edno0 s%loni s p'ta.e da ga odg'rne.e Hanter o.a te9e4 l'do. Bilo 0i . ola%.te 0' 0alo 0esta < re%la . < :a4 gospoEo.to ga .i na n.'=i4 a poto0 s%oro povratio od 9ola %ad 0' .. < Morala . 5il se i. Bio .e ostali0a po%'. !ao sestra 9rata. go0il' '7asn'tih '/eni%a.a r'%' sva%i p't %ad 9'de0o na teren'1 < B to 0i .e ra0e ispod n.' pogled.' < re%ao 0i . )d0ahn'o . < $ve =e 9iti ' red'4 5ile. li 0e dr7ati .i=avo.e=i da ga pridr7i0 s dr'ge strane.

Hanter . !iran .e tele*on ' .e 9io i. . < ve% sa0 opre. < $a0o 9'di opre. B naEite se9i dr'g' da0' ' nevol.e to4 doEavola1 < povi%ao sa0 do% . B po%'. crowarez.o.no.edno0.v'% pro9io osetl.'9i0 istog tren't%a.e do9ila por'%' i govorn' po. Ca sa0 0alo 'st'%n'o .o.e '.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3odr'gl.nenadan i toli%o prodoran da s' svi pos%o/ili. svo. ti nisa0 slo0io dr'g' r'%' . < ?o . Ne%o ' so9i .a.na.e ni0alo la%. i p'sti nas da %rene0o ve= .e Hanter proveravala svo. A%o vi4 0o08i4 7elite da i.e pogled 9io stra.ao.na4 Hanter.ta0 te da pip%a.9og toga.ani0a. so9i4 %ao i svi tele*oni ' do0' i sva%i 0o9ilni tele*on.org .ivo sa0 se nasrne.e prvi .a so9o0 ostavio lo%v' %rvi na pod' i ni. 3o%a. to0 tren't%' .la.er 0i .grad'4 ali neposredna opasnost . 0o.e po/eo da se pre. !iran . www.er 0ene to ne . >v'% .e .e .asnila . < Bdite. Hanter . Malo .an.ivo /'lo sl'ha. :r'go < ' stan. %o8e0 de7'rnog pro*ana. da poveri.ava.na% da .e ne nap'.i4 .da i ti 0eni 0o7e.la < o9.' sa0 da vodi0 ra/'na o se9i. tele*on. hvatio sa0 ga i s la%o=o0 ga pre9a8io pre%o ra0ena %ao vatrogasa8.e pol.edni/%o.a.igravate vite.e opasnost pro. da ne pro9ode. Mogao sa0 da .ivao .e .ta0o .a.t'.e posrn'la. 3ogledali s0o se4 a poto0 s0o pogledali Hanter.e ldirrin'o glavo0.astala.i8' nas .dahn'o.e prostrelila pogledo0.vonio .' sestri8'. < 3'. < A@ha. < 5idi4 5il .e pro.e s%oro isp'stila 5ila.ove na 9elo0 %on. < +ta .' 0laE' sestr' i . < 3rvo <)uj.'4 ili ne%' dr'g' 0a/o *or'4 radite to ' slo9odno vre0e.i.e /itala por'%'. < B dal.e Hanter do% .e da . 5al. )9o. 3restani da 9rine. ?oli%o .

< )na hel-blarovska %'/%a . Bli va0pira4 %ad s0o ve= %od toga.i8lova i sla9o0 0iris' antisepti%a.e 9ila 9olni8a < prepo.. Hanter . %a7e0 da se ne 0'/i. $0r%n'to s0o se pogledali pre%o 5ilove glave. < Ne=e.e 9a. '9ila. < 3edeset . 9li.e s' po/ele da s'.iva i .org .e i. Bilo . crowarez.grada. A%o ga ot%ri.la ispred nas. $va%i list 9io . da .a.e 'la.e Hanter ta%o '9edl. >na.a tili /as.nao sa0 ... $vi o9risi 9ili s' o9as.i0 o/i0a %o.alni e*e%at. N@ne 7eli0 da se preo9ra.e da proveri da . 5odila 0e .' na vre0e4 pro8enat 'spe. 5il .t sa iglo0.e. Bila . Mogao sa0 da .nati da li se .i0 ' ta%vog stvora < 0'8ao .=' ta%o 0nogo 5 la0pi.i . < Ba%a 9i.na vrata i prva i.iti < re%la .e ni /'o da ne0a0 i.a .e ponovo .e pod svetlo.o0 od do0a do .le/en.e slat%a %ao 0ed.e0l.la napol. 0e.ni0 glaso0.' .e ta0a %o.e do9ar.e 9e.o. )tvorila .a .e ta%o s porodi8a0a lova8a. Ne 9ih .e pri. < !oli%o do9ar1 < pitao sa0 tiho.e po ..='4 %ao ne%i *il0s%i spe8i. Na o9od' vrta vladala .ila 0' se.e 'o%viren4 sva%a vlat trave.e.'.9edno.i%av' %os'. Na pri. s0rdela.ao.nog i.tro /'lo sl'ha.aslepl.e veo0a ve.'=o.e Hanter.ivo da sa0 .ini ne0a hel-blara.etno o. < ?eo =e te .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Bs%e.e le%ovi %o..a. ve% . Nisa0 9ila ovde ni 0ese8 dana < g'nEala .a%rpiti .nao da ni. B i0ala .'.ali ili ne.e .e !loi provalila pro. < $ad posto.' preo9ra7a.e 9el' 9odl. < $%oro s0o stigli < te.%o ra.e sig'rna ' to.na0 da ni.edva /'.e . stepeni8e.e 9ilo pre /etiri godine.e sta.est odsto4 pre0a do%'0enti0a %o. Nisa0 ose=ao 0iris 9'Ei i gl. www.le godine < odgovorila .edne od glavnih .a'stavi.ala 0o.e 9ila va0pir1 B to . 9elini o%re/enih .ila ga .a.ani 9ledo7'to0 svetlo.nao sa0 da ' neposredno. se preo9ra.asten. < !a%o sa0 0ogla da .e te. Nosio sa0 5ila ni.

e %ren'o ' s'sret.gleda da 0' .e ni.e pogled pao na 0o.org . Cedan 0edi8ins%i 9rat na0 . ?eo . < :re. < Nisa0 toli%o gl'pa4 ?eo < '.e %li0n'la glavo0.a%e. < 5il' s' potre9ni '. < 3a4 ne=' se na%loniti n.' gro. < Festo va0 se de. Ni. Bio sa0 i0presioniran.e 0ors%ih algi i nosio ga .e.. ?eo . Ni%ad nisa0 9io l.to ga .e . www.e %ap%e i 'perio 0' la0p' ' o%o4 0r.egovo0 viso/anstv' o/n.asni.vratila .ava da sa0i se9e ranite1 < pitao sa0.%a. ?eo ni . vrata pre0a na.e i anti9ioti8i4 ili ta%o ne.e %ao o%lop.e 9io 9o.an '%'s. < B.ao. Mora da '. li8a ni.e is%rivio 'sne. 3odigao 0' .e.e pogledao 5ila potp'no .a9rin'to4 a l.i na 0ene. < :a < odgovorila .e Hanter.o.nenadio 9i se. Hanter se .nalo i .ne rane. $re=o04 ve= s0o 9ili na prila.e dohvatio < dodala .'=i se. < )9. < No71 < pitao ..' 9olni8i.e 5il sav 9'novan od 9ola i straha. se o/igledno dopadao.ra. < B .a tren'ta% ni. >a.a8ere%ala. ?eo . < ?o i !loi %a7e.e do% s' ga 'nosili %ro.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Co. ?a0ne o/i gledale si nas rado. < )h.e prestao s pregledo04 ali /'o sarn %a%o 0' se p'ls '9r.to < re%la .io sa0 .ta odgovorio po.9li7e0 le7a. Mantil 0' .e popio 0alo %rvi.'. )dl'/io sa0 da ne 9'dern l.e o/n.a9oraviv.e hel-blar na. < )ni novi vita0ini i0a. le%ova < 9le9etao .ao4 ali i.to se onesvestio.%il.i0ate iste vita0ine. < Aan' .ado9io pre nego .ivan. Hanter .e Hanter s0e.te=i se .edan hel-blar ga .a%'4 a%o si na to 0islila.9og gro.'9o0oran4 ne %ad s' devo.e 0' se pro0enio /a% ni %ad 0' .%. va0pir1 < pitao . crowarez.'.'9o0oran.9og *l'ores8entnog svetla.%e ' pitan.e Hanter.

' li/n' vo.ven s' ostavili 9a.ivo pored toli%og svetla. < :o9ro4 p'sti nas da radi0o svo.e do9ro. < Ne0o.9a/eni.e 0'%a od %rvi < re%ao sa0 ra.o. < Ne od %rvi < stresla se.e glavo0 %ren'v.o.io4 ali 9ili s' spaseni pre nego .e sig'ran.to . to *alilo < re%la . < 3o.e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < $ran.e Ire.e slegn'la ra0eni0a < Ni%o ni.'=i nared9e svo.atel. se spre0an da .s%o. .'9a. posao < o%ren'o se i. ti.e ona i dal. < )nda 9is0o 0ogli da ide0o odavde < predlo7io sa0. 3ra%ti%ovali s' drevn' 0agi.e Mont0artrova horda.to .dragano.e .ao1 < 3otra7io .s%' %ao .a8i .i .e 'speo da ih regr't'.e ironi/no.atel. < 3ro%letni8i.en' od ostat%a sveta pre 0nogo ve%ova. 3ri9li7io sa0 .i8e. !li0n'la .a so9o0 < slo7io sa0 se.li ' grad'.org .e .edn' 0edi8ins%' sestr'.e 'hvati0 a%o se onesvesti. < Mont0artr i Ire. B. $tvorio . Ca www.he.li s0o ' pri.o.a n.everni va0piri4 sa0otn.'=i da napravi svo.da.e.ini4 ia%o .vao . lep haos .i0 po0o=ni8i0a do% .' .e.a9oravl.a9oin pri.atno.egov prvi .e ' r'8i dr7ala %ola84 a 0eni s' o/n.ven1 < pitala . < !o .ih . < B.a leda po%'.o. ?o ni.a0eni%.ta vi.e pro9o %o8e0 < 'veravao sa0 . < )d igala.e Hanter.a8i4 i 0noge od n. A i .ava. crowarez.e da 'radi. 0i re=i da ti . .e Mont0artr preo9ra.e se%ao ostata% 5ilove 0a.e s%ren'la pogled i prog'tala %nedl'. 3si s' 9ili s'.e tragove ..a se ovde ose=a0 0alo 'padi. < Ce li ga 'gri. 9ili i.a 0no0 napol. Hanter . >a9oli s' 0' igle pod %o7'.4 pri. < Cedan od pasa ga .e sopstvene hel-blare Mont0artr' i. Hanter .e. stvari4 n.he. < 3ita0 se %a%o s' ostali pro. ni.ega4 a !iran' si verovatno potre9na. < )h4 s'per4 sa0o na0 . < Cedan od Mont0artrovih sl'g'. Ne 0o7e.

eno gledala do% se .'rili ' hel-blarku4 %o.' < ne 9e.eti. !ao da . < +ta .ao da po%'pi pepeo.e 9ila %rv i 'ne. Be.e po/ela da se previ.ih sagin.e 9ila plavi/asta4 s%oro siva.e 9ilo ne0og'=e.'va/%a. 3ri.e ni pipn'laJ < 5a0piri se ni%ad ta%o ne de. re/i s0o ..' da 0o7e0o da . < )na .e 9ila 9olesna4 ili otrovana.to ' travi i. < Ne0a . Cedna helblarka le7ala .o.avri. tren't%' sa0 se .eni0 o/i0a.e napala 5ilaJ < vi%n'la . < >avrtela .ala se i si%tala. raspala..e.ta da radi0o4 o9as.i%av' %os'. < Nis0o . B. < >na0 da to .to.nao da .a.en' 9odB. pri. 'glova 'sana 8'rila %rvava pl.' da 0ora0 da s%o/i0 %a%o 9ih i. crowarez.no 9li.to sa0 se 9a8io na l.ta nisa0 re%ao4 ali sa0 se 0alo sp'stio ' %oleni0a4 ' sl'/a. 3re nego . $tao sa0 ispred Hanter.edan od n. < Nis0o . < ?a0o < pro0r0l.la .org .to s0o 0ogli da odl'/i0o .e povredi0o..a do% .e gledala . Hanter 0e . $a0o se. < Mi =e0o pre'.a 79'n.e to4 doEavola4 9ilo1 < %ona/no sa0 pre%in'o t.e stigla ' tren't%' %ad sa0 is%e.e. (el-blarka .e naredio.io o/n.v'/i ne0og'=e. Ali to . < Hanter .e na ledi0a i sla9a.e 9ila 9olesna4 ili ta%o ne. Ni.e ni ta%li. :'go nis0o progovarali.o. B0ala .a%e na ne.edan .tala i pretvorila se ' prah.ao sa0 pre nego . !o7a .9egao sa0ostrel www.9'n.e i.e svetlost 9ateri. Na 'sna0a .e s podign'ti0 %o8e0.o.e glavo0. .vereno nas .e Hanter.0a < odgovorila .a%rvavl.in'. %o/eva4 ili s'n/eve svetlosti. ivi8' sta.li dovol.a .ala nas . .a'stavio i pola%o o%ren'o glav'.9el.e %rat%' i.integri.il.o.e. < Ne0a0 po.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 sa0 prvi /'o tiho si%tan.s%ih la0pi.e to ne0og'=e4 po0islio 9ih da . :a nisa0 . 3revi.no si%tala. < )dst'pite < .e. svih prava8a pre0a na0a s' tr/ali lov8i i dva pro*esora.e .ane '. . < Nisa0 .e .

'=i. 3ri.in'. !iran .eno. < Agent Ble%vas /e%a da vas odvede odavde4 gospodine :re.ili dovol.e sledi0. crowarez.dmah4 gospoEi8e 5a. %a%o 0e 9rani.are7i0 glasno. ni.4 doEavola1 < . !iran 0i .9og rnog pris'stva. )se=ao sa0 .e po%'.i 0e .o.e.ni. Ira9l. Nisa0 to o/e%ivao.' so9'4 5a. $ lov8i0a ni%ad nisi na/isto.adovol.ld.a4 ali sa0o . ne.e4 o/igledno ne.ala da 0e pro9ode %o8e04 i.to.no ispri/ao o n.e Hanter na0rgoEeno < do% ste vi ostali 9ili negde dr'gde.a%a %o. D 3o0ogao na0 .iva8 ' 0eni i.e vrveo od '/eni%a4 pro*esora i pone%og lov8a ' p'no.e nareEen.9i.edna pro*an%a na Hanter.o.'.o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 %ola8.no da nas ne /'. 3ro*esor%a . < !irane4 .e0.e stala ispred nas da ne vidi0o . < Ne ovde < '. ?o .e nervo.ta rade.to s0rdi < re%ao sa0 %ad s0o se 'dal.na . < Ne.are7ao sa0.ao .a.e sna7no %li0n'la glavorn4 o%ren'la se na peti i %ren'la pov'%av.'.e na povr. < 5rati se ' svo.ao po 0ene po%a.'=i Hanter glavorn da nastavi pre0a do0' pre nego . < .e0 da sa0 se nalo7io sl'.org . strah na %o7i4 %ao par*e0. opre0i.e delovala %ao da 7eli da se raspravl. www.to .e 'spela da %a7e . Borio sa0 se da ne .e dovol.e re7an. porodi8i da sa0 9io is%reno i.na.i .ta to radi.nenaden . /istog prin8ipa.to . < >na0 < slo7ila se 0ra/no %ad s0o %ren'li pre%o travn.e < naglasila .ldova < 9re8n'la se . Hanter .vratio 0i . Ne%i s' s'vi.e do.% < re%la 0i .a r'%' da . ratno.

e.ta0pano i0e n. < Ne=e. Na 9o=i8i .a 'spela sa0 da i.e i.. val. < $vi '/eni8i 0orali s' da 'rade siste0ats%i pregled na po/et%' . Bs%apila . . <3a4 li8e ti .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 10. $%oro da .e popri0ilo vrlo las%av' 9o.es%avi8e ispravila sa0 .to se !loi neprestano 7alila.ene 0a.e po0agalo to .org . $legn'la .e preo9ra.e *la. < !a%o se ne ispovra=a. ?o i ni.' .. HANTER !etak "o "odne Ni%o ni.vi..e do% sa0 9risala . crowarez. < 3ola%o < relda sa0 .no.i/%o. < ?o ni.' vode i o9risala 'sta. od tih pil'la1 < pitala sa0 .ta ni.e 9ilo ne.e 9ila B.a *i.%oli.da opet o to0e.e.e 9ilo od. se.' presne pl. vita0ina < dahtala . $ino=ni napadi naterali s' sve '/eni%e da se vrate trenin. ?e9i iona%o nis' potre9ne.e *er < ponovila .'/e sa0 9ila na siste0ats%orn ta%o da i0a0 do%a.vadila i.e re%ao sa0o da . < Ne sto. www. in*ar%t a%o nastavi. < Navi%ne.s%e ta9lete %o. Mto ti. Bile s0o ' s%oro p'no.i ti.e hteo da narn %a7e4 /a% ni narednog dana.e .e 5il ' %riti/no0 stan. < :o9i=e.io ni '0ro.ve=' 9or9' vodili 0i %o.i srno ostali ' .'9i/asta ' li8'.%ols%e godine.o. Ni. Na. < $a0o 0i tre9a .%e: dr Feng. ni. toli%o da se napre7e.ve8%a.o.'4 ali da se .i0a4 ia%o s0o na.e !loi po9esela. >9og /ega .o.e in*or0ad. < :o9ro se ose=a04 i .to naro/ito.v'/e0 od ?ea4 a i on 0i . tor9e.'=i 9o/i8o0 7'tih pil'la veli%ih %ao %on.a. s li8a i po/ela da se iste7e0 posle ve79an.e ra0eni0a.

< B0a. < B to . < Ni.i8a.e0 .este potil.e .atel.1 < pitala sa0 .e .tine.=eno.ato . Nisa0 0ogla ni da ..ato .ao da 0i da. < $a0o sa0 '0orna.no1 < ?i to ne shvata.e %ao da se 7ali.ta.ednog hel-blara pre nego . < $ran. < Ni.nervirano. < ?i si ih sino= i.e 0ogla da se 9rani0 a da nisa0 'radila ni.e. www. da 0e nervira. sve odli/ne o8ene. Besni.to nisi 'spela ni%og da '9i.e stvari ' tor9'.e.e < 9ila .0latila4 a sve .e.to sa0 .e i n.e ti drago. < Nis0o svi do9ili pohval' .a spasavan.na.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < 3a4 istina . Nag'rala . ?re9alo 9i da ti . < Cesi li ti na ne/e0'1 >ar nisi pri0etila .e sve la%o.. Fa% .to nisa0 do9ila sve one negativne o8ene %o. >v'/ala . ?i si prirodno sports%i tip.e 7ivota < re%la . < B sa9eri se.e Cor% po%'.ena4 .ta se de.e4 !loi. < '.e preosetl. / i0a.vratila sa0 i. < Nisi ni ti savr.a% .to s' 0e napali va0piri4 a te9e nis'. < ?e9i . se .9il.e1 < Nisa0 0ogla da ver'.eno sa0 . Bila .ava posledn. D )nda se naspava.ava s to9o01 ?i si 0i pri.v'%la.e drago .'=i %os'.e..to se pretvorio ' prah.ta lo. < ).a0isli0 pod %a%vi0 =e streso0 9iti %ad nastava stvarno po/ne.aprepa. +ta se de. crowarez. < prav' si. >9'n.ega ne%o dr'gi pro9o %o8e0.e.iva ove godine. < *rago 0i .ih ne%oli%o dana1 < $va%i p't si se i. 0o1e.a videla .ta pri/a.e 'porna.e lo.e ta/no da ti ni%a%o ne id' < re%la sa0 rasp'. Nisa0 vi. < :'ri. na 0ene . i tiJ < Meni ni%a%o ne id' 9orila/%e ve.org . $%oro da sa0 po7elela da nis0o 8i0er%e.e gledala. < Ali po/in.

D ?a%o se pona. 0i o to0e.i/%o.a vre0e ispita4 %ao i svi ostali.'=i.ra. opa.a pi%ni%. vi. %a*i=a s %orpo0 ' r'%a0a ' pratn.'. B. Ni%ad se nis0o posvaEale4 ne ova%o. < Ni.o.e .esa0 < prog'nEala sa0.a nad.te.la ' .ava.a to re%la da sa0 savr.e .a1 < ve%< odgovorila sa0 prate=i ih %ad s' s%ren'li sa sta..ila .ani sa . Ni%ad .9og toga.i8i .la.%a sedi .a . $ve ti do9ro ide.a.a *i. crowarez. Nisa0 0ogla da ver'.e 9ilo sasvi0 dr'ga/i.vila o9rve %ad sa0 se o%ren'la.tila se.%iva/a i pro*esora 'op.e /a% i da se presv'/e04 sa0o sa0 i.a %rivi8a1 < HanterJ Ho=e.'.o0 ni se%'nd d'7e nego . Ni.e raspolo7en.e $penser. B dal. 0a.o.e. ve% s0o to radili %ad s0o hteli da se s%loni0o od %a0era .'ns%e 0anevre i www.'rila pre nego .o. < Cesi li do9ro1 < pitao . < Ca .pi. li8a ti .%oli %o.e podigla %orp'.sona. D A %ad sa0 . < B.ih4 naro/ito na%on .e nego ina/e4 ali %a%o .e strane '. >nala sarn da .e g'nEala se9i ' 9rad' %ad sa0 . < Ali !loi 9i tre9alo da ide %od psihi. &r%n'o .to .or4 prisl'.e 9ilo ' red' da se istresa0 na n.to sa0 0orala. Ni. < . Cesi li .a so9orn.e i. :7ena .i/%o pre%o ra0ena i od.e.e0 . )vo .e ta/no.a7aliti.a vrato0 .e. < ?i si l'da.al'pila vrata . < 3re9a8ila sa0 tor9' .9og /ega =' .orts' i 0a.atra.org ..e .dahn'la sa0 po%'. 3repirale s0o se o%o gl'posti .'tila na !loi 'pravo . Nisa0 htela da ostanern s n. Mr.elo 0e . D B. < :7ena .vini.astra.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 >'rila sa0 ' n.e i.e to 9ila 0o.a.to sa0 se nal.to %a7e0 ne.'0e. .9og 0ene 7ivot odvratan.'=i da otresern lo.adn..e gledala < %ao da .e nisa0 videla ta%v'. < 3ri/a.i $pensera i :7e.ena1 Na0r.a vas o9'/ava .ta 0i .a *i.e sve re%la i %a%o 0e . < Ceste. ivi8' . li da.e pre0a pol. < 5re0e .e .e 9ilo la%o sa%riti se ' .

ra0e4 postavl.ara.tio se.ane. < Ali to .eni ta%o da os0atra0o sve o%o nas %a%o na0 se ni%o ne 9i pri%rao. < Bilo . < Ne.ovalo4 ali .son.di8a0a.ta se pri/a1 < pitala sa0 9ri. povod .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 9or9'.o. Na0r.ednostavno raspala. >na/a. < A%o s' stvarno ' pitan.to se de.e 9io p'n prisl'.ap'tali o ne%a%vi0 pil'la0a .i 9or8i4 ' /e0' .%iva/a i s%rivenili %a0era. s gorn.e le%ar i 9iohe0i/ar.e pro9le01 Ne '.' da .e dala 0a0a. :7ena .ta novo < re%ao .e to ne%i vita0in %o.i0.i0a. Ni %ro0pir@salata ni.o.e 'sne.a.e nasred pol.a ra. o0il.a seden. <B . < op.son vrte=i glavo0. Mo.no sa0 pogledala $pensera. !a0p's .' steroide.org .' vita0ini4 .eni na/in . /e%a.te ne 7eli0 da 8in%ari04 /ove/e4 ali 0ora=' a%o ne provali0 od %oga ih na9avl.e :7e.ava < slo7ila se :7ena4 %ose 'pletene na potil.e do9ila ne%i grip i ne 7eli0 da se .%' ' ne'redn' 8rven' pleteni8'.e 9ila lo.tila sa0 se 0nogo /'dno4 %ad se ona hel-blarka ..o.e. Na. >aledila sa0 se.e potre9no da 0isle da =e od toga 9iti 9ol.e po0en'o da .e seden.'.irili s0o =e9e i od0ah se 9a8ili na hran'.e snag'.ta =e prevagn'ti.e /'dno < na0r. < :eveta8i s' .e0 vita0in C.0en' in*or0a8i. www. .a 8i0er%a .e sve one vita0ine i proteins%e napit%e. A%o i0 . +ta si re%ao1 < 3ri/a.a snag' < re%ao .i ti da. < B0a li ne%ih vesti o 5il'1 < Ni. Aa.a tren'tno pi.'=i 0a. < Fe%a. < 5il .one.a 9ilo .' da vide . < Bstina.e na%rivila glav'. < $tan. 3ati%e s' . B !loi pi. $edeli s0o ra0e '.e 0' se sta9ili.ta nas 9riga1 Mili04 i .ve. )na . crowarez. 9ile pre%rivene .e :7e.e pio ne%e vita0ine < re%la sa0 tiho.

la 0e .' stra7'. < 3rovali=e0o ' /e0' .vadila sa0 .da0.'=i.e 9io s'vi.'vi0o .nati proteins%i napita%.ra%e i nap'. !loini0 r'%opiso0 9ilo .i*rovani *a.org .edno s .ast'%'.' sa0 prona.ta nisa0 ra.latno7'te .rni. nisa0 . 2islim da sam u ozbiljnom !2'-u. )tvorila sa0 . Ni.e savest . .edno0 9o/i8o0 %o. ?o . A ni . :redovi s' se ras'li o%o n. MeE'ti04 pol'otvorena tor9a . < Ali svi se sla7e0o da 0ora0o da pro%l. tor9e .e o9ra=ao pa7n.to 9i 'radio svald lova8 na va0pire.loveL .e i.novitost i %a%o se neld pro*esori /'dno pona.ega %ao .e 9e.en %o0p. )stata% dana nisa0 videla !loi.'=i svo.a 9a. Iri.e 9io po. Ali %ad sa0 '. Bona%o ni%o ni.'.a.'9avni ro0an ' .ato sa0 'radila ono .e li ta%o1 < pitao .e pored %reveta.e /o%oladi8' i novi l. 3o/ela sa0 da n.son.a.ta tra7i0.i/%o sta. www. < Misli04 sve to s hel--blarkom i sva ta ta. crowarez. pret'ra0 po stvari0a4 ali nisa0 0ogla da se o9'. 5idela sa0 9eli plasti/ni poldopa8 9o/i8e i deo eti%ete.e.'/ivati n.la ' so9' ' peta% 've/e posle ve/ere4 sa/e%ala 0e .e lep.'0ela.%a0 po so9i.opasno.ala .ava4 .e 0e '9edila.lovi 0ogli s' da 9'd' i na drevno0 vavilons%o04 iona%o ni.e nisa0 9ila l.a.e legao na leEa 'pi.'ta4 ali sa0 i dal.a9rin'ta.to se 0ene ti/e svi ti .e napisano: /zvini.nala .a.'ter i pregledati *a.a *i.o.e i0alo s0isla '%l. < ve% provali0o.e i po0irisala4 ali delovala . .eva.e :7e.e por'%a na .ta.'=i s'n/eve .o.o.to4 ali ni.'1 $penser .e stvar < re%ao .to .na% po0iren.e .da si ' prav' < nisa0 9ila sig'rna . 5i. B .la ispod.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < 5al. )stavila 0i . :an .' na nas.ta se de.a.e 9ila . B.

ene 0a.o.e dr'gari8e. !iran 0i .%i0 0iriso0 9orovine i 7'tih l.e ' to0 tren't%' !vin /e%ao na /istini ' .edn' *ia. tre9alo da pret'ra0 po stvari0a na.e spre/ilo da strpa0 .nenadn' opsesi.a . Ne9itno.a no%te4 0e0ori.en odvratni 0iris vita0ina.e 9io prili/no 'verl.e '%a7e potre9a da .na/i da . 5e= 0i .'rni.alo ispod i0ena n.e i ne%ih pitan.e 9ilo nepri.%ole i dr7ali .' ve79a0a i 9or9o0.e.e 9ila tiha i topla4 isp'n.edn' pil'l' ' d7ep ' sl'/a.n' .era.en 'o9i/a.e . Bila sa0 s0e.ena te.ela sa0 tor9' s potrep.e na9avio do.'=i da =e !vin 9iti ta0o. Med'ti04 ni. 3ored !ortni4 deveta%a i 5ila i0ala saxn dovol.' da se %asni.0i. 3ratila sa0 svetlost www.org . vrtove. ?o se pone%ad de. 5erovatno sa0 sa0o 9ila paranoi/na. $'n8e . crowarez. Bpa%4 nastavila sa0 da tra7i0. Cedna od 9riga 9ilo .ene povr.il.no 9riga4 sa0o 0i .avalo lov8i0a.alih' li%era od 9res%ve ' dn' pla%ara ' levo.'.van .n.na.e sa0 spa%ovala rani.e !loino i0e sta.to .a o%o 9e.ivo o9.a i i.en. Nis' 7eleli da postave ta%av presedan4 a 9ilo .e i to . $va%e godine 9i t' sa%rila .e anali.i% .ana s o9ale .ine travn.e i is%rala se i.atvorila vrata pla%ara.e !vin 9io ta0o s !irano0 i L'si. g'0eno. Ali to 0e ni.e sasvi0 .ira0.eni asorti0an la%ova .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 :r'ga eti%eta opisivala . A i 3M$ .9ol.'rni pre/i8o0 %ro.o.a%a %od 9olni8e.ala sa0 se %ao paranoi/ni idiot.e sadr7a. .vol' da o9'/ava0 L'si sve do% s0o to radili i.9egavala sa0 osvetl. 3ona. . )dl'/no sa0 .9ednosti.i %a . ?re9alo 9i da se 0ane0 toga.e.'9i0a. %ao %o0ple%s vita0ina i na n. 'o9i/a. gledale s' nor0alno4 i /a% s' i0ale ona. B.a. do0a %ren'v.to 0e .lo do% sa0 pret'rala po !loini0 stvari0a4 . +'0a .tina0a %o. Nisa0 7elela p'9li%'.a ra/'nar4 %ao i ta.a.ta nisa0 prona.e .la < sa0o n.s%ih %arti8a i delova .%e. /i.atno .a !loine /'dne pro0ene raspolo7en.na.

< 3 menije 1ao $to sam ti "returala "o stvarima 4 po0islila sa0.da < $penser 0i .'9o0orna %ad .' 9ra='..e ve.i. crowarez.a/'v. . !vin na0 se os0ehn'o.vane . strani 9orovog .'/ala si svog de/%a ' pla%ar1 < pitala sa0. Ali ni. www. Ca sarn po%'.%a.e ta. < Nisi 0i ti ga.i 9at %ora%a i. < Cedva /e%a0 da na'/i0 %a%o da te ispra.ta nisa0 re%la.e !iran ve= oivi/io svetil.o.e !loi na 'vo.ne . .apan. >astala sa0 .egaL nesig'rno se s0e. !vin4 L'si i !iran /e%ali s' nas na livadi.a. < >na0.a se9e.'/an ' pla%ar' < re%la . < >a%l.edn' no= tvo.eni prsl'% i .e Ni%olas1 < pitao . ovde.astra.i0 < r'gala se !vin'. .e 7ao . < Ide . Na0erno sa0 se 'sredsredila na L'si. < >a%l.e 9io naslon.vratio do9ro='dno.a9ave.ednog od te /'vene 9ra=e :re.ine i.o.avala da ne po8rveni0.e 'hvati.'=i.e ra0eni0a i '.%a0a.adovol.e < $tvarno 0i .o.orts od d7insa4 a na noga0a . < Ne0a0o na0er' da prop'sti0o . )9'%la .e 9ila o.'=i.e nao/ari s ta0ni0 o%viro0.ala 0i .a0 < pro0r0l.org .' .e i0ala d'9o%e 0artin%e.e0 na o9'8i. < Ho=' da vidi0 .ana na ravan pa7 i nosila . se1 < +apn'la sa0 . !loi 0e . < :ogovoreno.e na0ign'o.o.to sa0 prasn'la na te9e.e L'si s podli04 sa0o. !loi . < 5a0pirs%i sl'h4 se=a.ni0 os0eho0 na 'sna0a.'0g%a sve do /istine %o. ?r'dila sa0 se da ne 9'de0 l.e 9ila pored n.e '.e !iran. < :o9ro. < :odala . < red'1 Na9rala sa0 nos. < Ne 9i s0eo da 9'de.='4 !vin .%. < B te9e i tvo. < N. !vin . Na%on tren't%a ti. !osa .9i.la podr'%'.e ti.en na drvo4 lep i . A%o 0i dop'stite da vas ra.vratila 0' os0eho0.eno. $legn'la .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 na s'protno.e prasn'o ' s0eh.'.

'rila na n. < 3o%a7i na0 . Ne0o. < 3o%'.e ' o9ra.s%i4 odg'r'.e 0ene . < ?i si hteo da 9'de0 naor'7ana i opasna.%a.a% < re%ao .ala .a.e tehni%a. !iran .%il. da i te9e . < ?a%o 0' i tre9a. L'si ga .e.ad %ao 9o%ser4 elegantno4 ali nedosta.ega %ao pol'deli 9i%.ete.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < !'l < odo9ravala .ta . )n . .a < re%la 0' .o.4 p'sti 0e.de4 Hanter. < Ba.eg 0og'=eg tren't%a pre nego .e prst ' !irana i !vina. 0e 9riga.e protrl.e napred@na.edva.e !loi.a'stavila4 ali . < 3roldetstvol < perila .'=i. %ao da . !iran . < $a0o se 'stre0i na n. $p'stila . >a.9'deno .o.'=i se od drveta do% s0o . < $a0o pro9a. )%ren'la se.'/a0 ta0o. 3o%a7i 0i ne%oli%o pote.edan %ora% i .e /e%ao do posledn. $%a%'tala .e stvarno stari. < He. < :a4 Ba*i.'/ao pro. < os0ehivao 0i se !vin pri. < 3rvo4 0ora0 da vidi0 %a%av ti .e.ala. D $a0o i.e !iran '0ilno.e ne7no g'rn'la pre0a 0eni.e0'. Co.'.'9ila ga .i 9rat4 a onda se o%ren'la pre0a 0eni p'na o/e%ivan.ala r'%e. crowarez. < $0e0 li na n.ili d'9l.a ide. < +ta 0i . D )vo .a9ila 9i glav' ' drvo.e is%ora/io ' stran' podr'gl.a%ol'tao o/i0a.e.atel.te da se s0e.e slegn'la ra0eni0a.e na /istin'.to . .voli.ivo se s0e.a%l. L'si .e stil < re%la sa0.a%l.a0a..na.a.e 9ila tvo. www. D !ao parni val.ega < predlo7ila sa0.eni0 0ind'.e . < Bs%oristi ga %ao l't%'@va0pira da ve79a0o na n.e to tre9alo1 3ol.e da ti spase 7ivot.ila .e glav' i po.avao .org .le nedel.e0' da ve79a01 )s0ehn'la sa0 se po%a.'=i r'%o0 na !irana.%i od9i. < Ha.ala se o 8ir%one na n. L'si se . . 3lava svetlost svetil. < .

ta/eno0 pa7n.vinite.org .e .la.e < relda sa0.e.0ori=e.ala da te regr't'. darala se po gr'di0a.' 0a/%a.o. < 5erovatno tre9a da se dr7i0o tehni%a . Misli0 da 0i .e posl'.e i.a/%og save. tan%' 9re.atel. ?o 0og' da is%oristi0 < odgovorila sa0.ila se.e %os' s li8a4 d'9o%o 'dahn'la i po/ela da gaEa.to =e ti dati dovol. B. < ='tala .ao. < :a@da.ala. se 0nogo pre nego . < !irane4 pravi se da .o da se '0alo sapleo. < $ad po%'.'9i..tet'. 3ogodila .e prostrelio L'si o. < Ali i. 3osle ne%oli%o 0in'ta !iran . !revel.e i 9e7an.gledala %ao da =e sva%og tren't%a po/eti da hvata 9ele.e.to 'spe.a.edno0 'darila po nos'.'tirala4 gri. < !ao da 9i 0i palo na pa0et da se o%renern protiv svo. < Ali to .ve.9esnela se4 .e < re%la sa0 .nala/%i0 pogledo0. !iran . < Ceste < prog'nEala .e.e 9io i.e posred sta9la sva%i p't.e !vin. < ?o 0i posta.e napada.vi7dao.4 deri.9og ta0o ne%og sel.o. 3ogledao 0e .ala . prav' . !vin .e1 < pitala .a s%rivan. na.e stisn'o 'sne s i..tete '. < 3o%a7i 0i %a%o gaEa. stripova. da 0' nanese.te.e i poto0 .a .an4 a ona .'. < Ce li istina da .e 'st'%n'o ta%o 9r.o0.%e.e dahtala 8rvena ' li8'.' . < )dli/no. Mog' ti po%a.a ra0e4 L'si se pretvorila ' divl. < :ala sa0 . !ad .a %ao i. da ga 'dari. 0ini0aln' pri0en' sile4 .e i0presionirano . < B 0ene < re%ao . < :o9ro .e s'0n. Bila sa0 prili/no sig'rna i da si%=e.gra9io .e .ati %a%o da nanese. < Ne0a . da 9e7i. 5e= 0e . < Ni. $%lonila .e lo. !loi .vi.a.a.asno < h'%tala .o.e Ho'p po%'...e sr8e 'pravo e%splodiralo. $penser . < ps.no vre0ena da po9egne.e .. < $tva0o do9ro 8il.ih pri. crowarez.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !vin .i/avo4 ali .na/i da stvarno 0ora.e L'si. Aa. tri %a0ena i po%a.asten. www.anse.gre9an i i.e .tri04 .

< ?re9a da gaEa0 va0pire g'0eni0 .ta se nala.e pravi predstavni% Helios@Aaa. %a%o ni%ad nisi %oristio *ero0one da '%rade.o. < )9i/no to i radi0.'p8e %rade0 na staro0odan na/in < re%ao .i.ner .. se .eto01 !ad sa0 . i . crowarez.a8a%lile.ala sa0 . ?o =e napada/a dr7ati www.e !irana. ne%i pol.ta 0o7e.eni0 %ra.ava8 %o. veli%' nad'van' glav'.a i.asnila . < $tri8 :7e*ri dosad ve= sig'rno i0a .a.a*r%avala .' 7ongliran. .%ole.'=i o%reto0 i na%lono0. < ?re9alo 9i da na9avi.e pogledala.o. >9'n.o. < +iro%o se os0ehn'la. 0o7da da 0e '9edi.0en.a.et'4 o/i s' . 3o.e L'si po%a. D ?re9alo 9i da na9avi.e !vin.atno4 po%a.titili.ala . < Ho'p ni. < Ne0a ve.a4 a . na. de%a slagao s n.a.a .e na 8rno0 tr7i.a to ne odo9rava0 < o9ratio se 0eni.alih' < re%ao . < L'si4 %ad 9'de.a. < Mada . < 3o0o=' . < !ao prvo4 0i ne proda.il.a.a. < :o%a. hipnosa.to .9og ove te0e .edan@. ' r'%av. i sa%ri.e . < 5i i0ate *ero0one4 0i i0a0o hipnos.e or'7.to se 0o. < 3odigla sarn o9rv'.a.e.eno 0e .to sli/no .tap4 ili ne. < !ao dr'go4 da ne=e.evi0a.e0o hipnos.a s'.e0o na.ena nind7a@.e to protivno pravili0a .e04 .i0 8il.n. da pri/vrsti.ala da do9ro 8il.t' i ne sti/e0o ne*er prednost.o.e.a 9e.i0a4 8il. se/ivo4 ili da ga .' tvrdn. Ae8i0o da s0o . 0alo hipnosa < predlo7ila sa0. Ali a%o ga na9avi.e svo.e . < :o9ro4 .edan. < Mi ne proda.vani/no ih o9o7ava0. !oristi0o *ero0one sa0o da 9is0o se .i ' .ava. da nap'ni.avr.alo nepri. A i0a0 i go0il' ovih . ve79ala gaEan.ar0a.a.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 $legn'la sa0 ra0eni0a.4 da=' ti stari %onte. o9. < :a vidi0o te9e4 agente 00Q < .e svi0a posta.org .a. < Ca ne 0og' da ti ga da0 . Nisa0 i0ala na0er' da se pravda0.i 0o7e.er .'9a81 < 3ol.

A%o insistira na to0e da 0e s0atra . crowarez.e i de%a na to gledao %ao na d'7nost4 a ne %ao na .egovo www.edno0.'.tapa. < $a0o . Naravno4 9io .iv8a %o.nala da li .ao .e i 9a8io 0i ga.e sa 0no0.org . Ni%ad nisa0 srela ne%og %o toli%o '7iva ' t'/i.egovo0 9le. !vinovo0 sl'/a.e 0ogao 'gre.i0 lepi0 o/i0a4 plavi0 %ao sr8e pla0ena %o.nala sa0 da .ede.i.d'ha4 na si='. !ad 0e . 3ri.na.' i.e va.to nisa04 Lestate < '.e la%o . < Ha.de4 Ba*i < podsti8ao 0e .a ple. Lev' r'%' sa0 postavila i. Nisa0 0ogla da odredi0 ho=e li se nagn'ti da 0i po%ida vrtan' 7il' ili da 0e divl.e sa s.a0ahne0 'dari0 ga ' gr'dn' %ost vrho0 .e nog' i sapleo 0e4 ali . !r'7ili s0o .i .a8i.i 0i se dovol.a9oraviti da i0a0o p'9li%'.i 9i 0ogli da na0 spas' 7ivot.'=i pesni8' ta/no na n. hipnosa < pro0r0l. Ali 0i s0o o9'/eni da se 'sredsredi0o na ta.'9i. ).ne detal.e /i. !vin ..egovog tela %o.ni%o0 i .e stavio r'%' ispod 0ene da 0e 'hvati %ad padne0.e.te 0ogao da %ontroli.i0 ' 9or9i.e %ad sa0 ga 'hvatila.adovol.a/%i pol.gledalo .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 dovol.0eE' nas4 stavl. < 3o%a7i 0i < re%ao .a.e0 da sa0 se 0alo pravila va7na. *ero0ona < '.e0l. 9r.edni0 vo.e 0altene %ao da *lert'. 3o n. < Be.no dale%o od te9e da ne 0o7e da te '.0o0 podigao d'ga/a% .no pri9li7io da ga ra. Bilo .o.na0 9ili s' o/n.e.e0 ' ti0 svetli0 o/i0a.eni po%ret4 na po0eran.e %o.ati ili spr7iti.a9oravi0 da .edni0 od 0o0a%a4 i0a da ga nad0a.i 0e .stvo. < Be.edno o%o dr'gog %ao dva gra9l.e napao4 0orala sa0 da '9edi0 svo. $vi va0piri s' 9r.a0agl.a.a.tavo0 os0eh' .e gledao svo.e re*le%se da ne s0e0 stvarno da ga pro9ode0 %o8e0.vratila sa04 ia%o nisa0 . 3rvi deo n. >avrtela sa0 ga . 0esto toga4 ispr'7io .vratila sa0 0'. Fa% .e to 'op.e osetio 'dara8. . )p/inili s' 0e4 ali ne toli%o da .e 9r.tap sa .tro 0e .

)/n. A onda .a%lonila li8a.'ltat /itan.apitala se da li ga pe/e vrelina 0o. Bsp'stila .'0ela . ?ad sa0 prvi p't . )setila sa0 n.e . ?o 0i .e sa0 to 0islila4 ali telo 0i se .aista ra. < Fini li se to 0eni ili .ena /itavo0 d'7inorn.to nisa0 9a.e. vrat.' ne/eg .i toplin' %o.9risav.edno0 postalo toplo1 www.edva pri0etno pri9ilo '.e 9r.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 sr8e da do%a7e0 da sa0 ' prav'. B dal. ?ela s' na0 9ila pripi.dah.iv8e0.e %o7e. N. n.in'.e 've% delovalo %ao neverovatna gl'post4 ili re.ivost i /ar tren't%a ' %o0 ti .a8i s' 0' 9ili ne7no prislon.nati podr'gl.e ovde od.egov' hladn' %o7' i .ra.a previ.egovo.e drhtav '.e ' n. crowarez.e ro0ana.' sa0 na tren'ta% 'gledala.e vrat ogol. !loi .e prva pre%in'la ti.org .egovo0 i.en pred gra9l.egova %osa na tren'ta% na0 . to0 tren't%' 0ogla sa0 da ga pro9ode0 %o8e04 da s' o%olnosti 9ile dr'ga/i.vla/e/i li8e ' po.eni na 0o.avodl. 0ogla da odgonetne0. Ali 0o7da ve= ne 9ih 9ila 7iva da to 'radi0. Bilo .o 'st'%n'o ra.ivi i.

na. p't.ena4 s%'pl.evi s neodo9ravan.ena o9i/no savr.e=era.' pre0a n. Nisa0 0ogla da shvatirn %a%o to da ne0a .o. !ro. < 3rsti s' .' po.'0l.' ' sto0a%'.ene stoli8e le7ale s' tri li0en%e ne%og energets%og napit%a p'nog . sedela .org .o.ene l'da/%e energi. Aa0ena s' .9ar'.i ne shvata da %l.a stolo0 i 0r.e0 .e0. l'p%ali po tastat'ri.'.ila se od 9esa.e nepre%idno l'p%ala nogo04 %ao i.eno0 i. N.e4 ili 0ani/nog gri8%an. ?a%oEe .a don.a%' glavo9ol. veli%i 9ro.e nepri. 9ila ' ta0i4 pospana %ao i .gled'4 te n. 9ila povi. pro. D Cao.eni detli= %o. pro. ?o ni.'=i4 pos%o/ila sa0. spravila sa0 se pospano trep='=i.o. %a%o 9i .'tra4 !loi .e 9ila !loi na %o.e sati1 )%ren'la sa0 sat na radi.e ra.o. < 3ogledala . Ni. crowarez. +'0a .or .e dopirala sla9a4 s%oro neposto.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 11.' sa0 navi%la4 savr.nenada odg'rn'la od stola ps'.ena4 0onitor .9e. < O.e=a svetlost.a. !ad se i.e .o.e podigla pogled.e ve= vi.e . < !loi1 < $a0o tren'ta%. HANTER 'ubota ujutru !ad sa0 se pro9'dila narednog .e ' 0ene4 pa %ro.e li/ilo na !loi %o.o.(N.tila se na ra/'nar. < !oli%o .ena ' o9i/n' p'nd' navrh glave.e 'sne4 osetila sa0 nervo.ena %osa 9ila . < 3ro%letstvo < p'.or.atno . < $tvarno sa0 0islila da sa0 ga provalila ova. ?o .'8a 0etal '0esto drveta.eno doterana i 0oderno o9'/ena4 /a% i ' pi7a0i. www. >9og ne/eg ' n.a%o svetleo4 a na pod' pored n.asvetleli ' li8e.

)dl'/ila sa0 da is%oristirn rane .e dopiralo ta0an toli%o svetlosti da ' hodni%' ne 9'de 0r%li 0ra%4 ve= da se isp'ni siv%asto0 svetlo. !ao i .1 < 9ila sa0 'porna.a 0i . :r7ala sa0 se ivi8e stepern.o.e 0an.er sa0 planirala da se vrati0 ' %revet .e.avisno istra7ivan.i*ara.a9rin'to. < Nisi . >apravo4 0islila sa0 da 0i .to sa0 . str'.e va0pira.e dao 9ro.e 8rvene o/i.e4 ali verovatno 9i 0i is%opala o/i.a va9l. )vo www.e prerano .or. < 3rotrl.i .e pre nego .avio se ona.en.'di.v'/i0 .e prerano . Be. $va%a%o .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < >a.edanaesti stepeni%.e.e !loi hr%ala.e %ren'lo.a . crowarez.o. Nastava .avala do0a=i. rana8 i natrpala potre9ne stvari ' n.='.e 9ila na. < 3o. >evn'la .org .e0 sig'rnosnih . >gra9ila sa0 svo.'tarn.e posle dor'/%a.' %o. < Nisa0 na0eravala.ira na to .to .ansa. !ro.ivan. Mogla sa0 da .o.avr.a to < re%la sa0 ironi=no.to si ostala 9'dna 8el' no=1 < pitala sa0 tr'de=i se da ne . is%l. $a0o 0i .e 9ila s'9ota.ne %orisne naprave < 'glavno0 staro or'7.e nor0alnih l.e4 sa0ostrele i opre0' .e gla0'ro.9ol.to . < Ha@ha.a /er'pan. !ortni =e 0i sig'rno 'valiti ne%e svo.a /asove. o9.e ta%o ret%o 9ila ti.to .e pala na pa0et sino= pre nego . )vde . nis' pristigli po/e=e da dola.e de%a 9io strog i p'n lova/%og ponosa4 to%o0 godina 0i .aspala4 ovo rni . < Iro.ega do% . novi le% .e i 'v'%la se ' %revet. pro. < Ho=e.'/i0 ra/'nar i.a nad.no se ose=a0.ala . A%o sa0 0islila da sprovede0 ' delo .%ripalo4 sasvi0 pres%a/'=i tre=i i . ni.e ni po/ela. Nisa0 htela da presvla/i0 pi7a0' .a *'n%8ionisan.e 9r7e 0og'=e4 ali sa0 ipa% svratila do %'patila. < >ove se san.ina4 a danas . >aspala .e ne. li sad da spava. B0a da preda0 ovo %ao 0o.or .ta %a%o ne 9i . A i 9ilo .e /asove i 0irn' spavaon'.e 'spela da 0i odgovori.e %ren'lo s proval.ne d'7nosti4 a ve/eras ide0o ' grad na no= .edn' vrlo verovatno nelegaln' ide. $vi '/eni8i %o.

e !iran verovao4 to .e pri.e radila i na vita0ini0a4 ali ta.e dale%o i.a.ato . !ad .nala sa0 da se ne.ao sa $olan7 i dr'7io s :re.navala ne%og %o 9i hteo da 0i po0ogne.i0.'4 9io .edanaesta%a. ?a%ode4 0ora/' da '%rade0 '.gleda da . crowarez.e vi.'4 9ilo .' hipnosa4 a i. !loina 0a0a .a .e ona hel-blarka '0rla4 .a i 0a.e da se !loi /'dno pona.%ovi0a.ela.a.e0 viso%e /lanove save.ala prisl'.a tehni%'4 a nisa0 ni 0ogla da .navala ni%og i.%iva/e ' .a9avl.e sig'rno .a nis' i0ala 0nogo s0isla i pre0alo odgovora.e na0eravala sa0 da is%oristi0 na pravi na/in.e va0pir.e 0' tre9alo da dodatno privla/i pa7n.9r%e ' %o.e pitan.e re/.ih 0og'=nosti.ta .e '/estvovala ' pravl.ora% 5ilove %rvi i.i8e 9io . >ato sa0 postavl. Ba%o .a o ti0 ta%o.to se .e previ. odse%a . pra%ti/no opt'7'.e ve= 9io na tan%o0 led' po.a0oli0 da 0i po0ogne. Bilo .na/ilo da 0og' .en. A . Mo7da .edni/%' so9' na sprat' . !vina.e in*orrna8i.ih nedo%a.to pi. Ali . $ig'rno .a prirodne na'%e %o0e sa0 dovol.e 5il spo0en'o vitarnine na%on .vani0 vita0ini0a4 ali nisa0 po. A%o 0' .e ve= 9ilo ' pitan.a sa0 lova8 na va0pire.a. sva%o0 sl'/a.ava < sa0o nisa0 i0ala po.e4 ili .anih teori. www.e . nivo he0i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 posledn.9og 0o. 9olni8e.to de.e 0ogo ovih pil'la.' na se9e .e sa0 '.a %o. ?re9alo na0 .o.%' svo.nad 0o.no verovala da 0' poveri0 da testira pil'le %o.to .e na 0eni da ga re. ovo0 tren't%' nisa0 7elela ni !iran' da %a7e0 o /e0' . )n .ta. !ad .e ili 9iologi.0a .esa0 po.e /a% 9ila alergi/na na te vita0ine. Nisa0 i0ala !loio dar .ora i ni.e 7ivot postao ta%o pro%leto %o0pli%ovan1 :eo ove .e 0nogo verovatni.org .atel.e 9io pod ne%o0 vrsto0 nad.

a =e9e.ov' %'=i %ad ostan' 9e.i sa0 nosila o%o vrata nada.i0a %ad ga p'ste.na0 . )tr/ala sa0 na.'=i se da .edva /'. )dvrn'la sa0 %'%i8' na vrh' dr7a/a .g'9l.or . )vde =e 5il provoditi vre0e s pri.e vla7no . :r'gog svets%og rata4 i 0ogao .a %ap'te .ad ' svo.ta ta/no da %a7e0 !vin'4 www.e vredno ri.er .e0 levo0 'gl' %reden8a ispod oglasne ta9le.%a.e .i st'9.e hr%ala.'re=i ' pla*on i pita.i%'. prep'nog pro./e o%'pl.e ravno na dno4 odalde verovatno ni%ad ne=' 'speti da ga i.e 9io starins%i4 i. $ad vi.n.v'/e0.ene ode=e.v'/e0 na do9re o8ene.i%a. !oristili s' ga sa0o da .n. >na/i4 opet sa0 pre%r.ati da pri/a.te veli/ine he0i.dana 0i%ro*ona4 i sa0o .ih i0ao sen.' so9'4 ps'. Cedan sa0 . 3retpostavila sa0 da =e se na ovi0 0esti0a '/eni8i na. B0ala sa0 sa0o tri po'.on s %r'nisan.e toplo avg'stovs%o .'=i po.a %ap'te i '9a8ila posledn. !loi . Ni.na%e da =e se veo0a lo.e 9a. Na7alost4 pao . Bpa%4 9ilo .a %o.' ni%o ne/e po7eleti da pipne.ta radi0.s%e olov%e.'.o.9og ta%o ne/eg 0og' da 0e i.a stal%a .av .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Nisa0 i0ala po.e 9a/ene i i.e da stane ' %'=i.av'%la ispod %a'/a4 i.e i dal.a r'7nog s0edeg por'9a i odvratnog %o0ada 7va%a=e g'0e %o. i nisa0 0orala da vidirn.e0 da ga istrese0.e i0alo sve na. 0in'ta na rno9ilno0 tele*on'.e i0alo s0isla prisl'.avr.a po%ret. )vo . Cedan '/eni% pro.9a8e ili 0og' da se i. 3ri0etila sa0 . v'%la sa0 se pod /ar. crowarez.no tap%an. :r'gi sa0 'v'%la ' %va%' na *io8i ' don.e nog' ni. Le7ala sa0 ta%o .0a da li .logodi.iti. B0ala sa0 ta0an toli%o vre0ena da se sa%ri.'=i 'sp't.'=i se .'tro ve= 9ilo s'vi.e .e0 i.edan od n.e pored 0ene /e.edine delove tela %o. hodni% pre0a %'patil'.%ivati 'sl'7ni tele*on. :lano0 sa0 pre%rila 0edal.i 0i%ro*on ' sredi.atel.e nisa0 s0ela ni da ri.nati./e. $re=o04 0i%ro*on .ao . Nadala sa0 se da ni%ad ne=' ni sa.ila pravila.org .

eni par %argo pantalona. ?re9alo .ora%.e. D Bilo 0i .to sa0 9ila ' 9olni8i da '%rade0 '.dravl.o.ato . <Av. Li.'.e %ao %o.avese .'tra. crowarez. ?eo 0i ni. Ali 9are0 .to .o.'=i 0e. Co.o.e da ih i0a . !a%o se /ini4 0nogo '/eni%a .te .e 9r'.e r'%e al%oholni0 www. < 9re8n'la se !ortni na 0ene %asni.i0.ava.er .ala pretvarala se da .a a9e8ede .e 9ilo te.'=i da spa. so9i po%'. s'0n. Helela .e gde s' sta.ora% !loine %rvi.a ne posto.e sa0o da .o.ao od .e do. 3odigla . $tepeni. A %asnila sa0 .ag.e sl'/a.ni8a. :o0 .a .ora% 5ilove %rvi. <Ne %asni04 . ot%ad s0o 9ile 8i0er%e pretpro.i svo.a dana 9i/e i ne%oli%o p/eln.e sa0' ' /e%aoni8i na%on . < $a0o stani ovde D 's'dila se da p'8ne prsti0a i po%a7e i.a %o. $tresla sa0 se od po0isil na toli%i 9ro.a testiran.a se 0'vala po .ali do% ih ne 9i odneli.v'%ova energi. )si0 0o7da go0ili negativnih o8ena %ad .i0a4 l.vollo da posed0 5ila4 ali ostavio 0e . nis' stigla do %ra.e nos ignori.i s' i0 nosili prtl. igala.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 666 < !asni.a 9risala . >'rila sa0 ' n.' i roditel.e do9ilo ne%i /'dan grip4 .e drago . 9ol. is%opa0 o/i a%o nastavi da 0e gleda %ao da sa0 ne.eni8e da sa0 '%rala i '.'9a.ta .e tog .e odg'rao %oli8a s '.to se 'po.e sve /e0' sa0 0ogla da se nada0.roga/enih o/i.av'/e0 r'%' i.a se9e.org . !ao i .no naga.a redovan sisternats%i4 ta%o da sa0 9ila 9e79edna od igala 9ar . A do %ra.9og /in.ih '9oda4 9e. !ortni se s0e.na.' dana.to odvratno ' . 3osle sva%og r'%ovan.er nisa0 i0ala .'.or8i0a %rvi ' so9' .%ala roditel. nedel.ila.ano < odgovorlia sa0. Mala4 sitni/ava osveta .edino .' 8i0er%' pre nego .e 9ilo p'no '/eni%a ra.e.to sa0 o9'%la o0il.no ih po.edni/%o.a%a.to .e 9ilo 0ogo epr'veta.%o potre*iti pravi '.le godine.a.

le godine.%ovih.atel.ati rado.'. www. Bilo .a0 o sva%o.e da se dr'7i s !irano0 pa .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 sredstvo0 .v'lda sa0 0o9ilni i. B0ao .to se nisa0 lo7ila.vratila sa0 0' os0eho0.edan od :re.e !vinov 9ro.ta !iran'.'.godnih tipova.e sad sta.ega. Hanter.a0oli0 .0i. Mora0 da te .9og %og sa0 8rvenela /i0 0i n.ao pored n.. < Iospodine $agasa%i D '.9og viso%e te0perat're.edan '/eni% .e prvi . 3o/eo .egovo i0e padne na pa0et. Naravno4 on .vala da i. Co. Mo7e0o li da se naEe0o %od .a /itavih trideset 8enti0etara nego pro. 3o. < )h4 . 3ro%letstvo. porodi/ni ro.a 0i se nas0e.o napisala por'%' !vin' tr'de/i se da ne ra. )n .l.io i s%ren'o 0i pa7n.e sa0i0 ti0 9io i 0o. Nisa0 ga .e tre9ala pro*esionalna 'sl'ga.atel.i p't videla.4 a ta0o sarn ga o9i/no viEala sa sino04 %o. < Cedan od de%inih pri.a 'sl'g'. !ao na pri0er sada.ega vi. glavno0.e savr. B.i .til.' s 0entalnog l'dila.e va0pir4 .gledao 9o7anstveno.ao na na.'tros pre9a/en ' 9olni8' .e *or0alno4 ili osorno4 ni da li =e po0isliti da se lo7i0 na n.' 've/e1 Ne govori ni. pri.org .i . crowarez.al. 3oto0 sarn 9r.%ole ' nedel. tele*ona. B0a 0nogo .e sedih ' %osi nego %ad sa0 ga posledn.ta a%o . )ve godine ni.v'/ala s'vi.dravo Hanter.a de. d7epa i napisala !iran' da 0i po.eno prirodno po%a.e i.e !vin ' pitan. Ni. $a0o 0i .e do.e .e tre9alo da 9rine0 da li sa0 .e 0nogo vi.nalost %ad . .a9oga4 i . re/i.ade0o i ta%o to. 3a .in*e%8i.

e 9ilo %'l %ao trinaestogodi. < Mo.o0.e da po%a7e %a%o sa0 ' sve0' 9ol. Besno 0e . < Bpa% sa0 ti .e .a. < Iospodin $agasa%i se .a4 !eli.9ledel' tetova7' na r'8i %ao do%a.egove glave.a od dr'ge de8e.atel. < Ca sa0 ovde redar.'de.i s' 0orali da ih o9ila.n..9in' hel-blara dve %'=e dal.roga/ila o/i4 ispravila se i na0estila %os'.no.e na0ign'o pre%o n.e 9io po.e ra.e ta glasina ta/na4 ali .e pogledala.an prvog dana na a%ade0i. < He.i4 all de%a 0e .e0 porodi/nog pri.'=i sina napred %a%o 9i oslo9odili prola.e nesig'rnosti.9og tvo. sin Martin.e re%ord ' '9i.to vidi po. < Cesi li . < Ne0a0 na0er' da ignori.e ola%.nala sa0 da .e4 ali ve= vi.a%in.o. ?o . ?i si 0i %ao /lan porodi8e.e i0e .%ole ' %o. < He.e Martin tr'de=i se da sa%ri.an.a0a.%e i i.e 9ilo %'l da .e 0o. < :rago 0i .e. < )vo .n.e /'.' rep'ta8i.ao pelene.e sa0 'ni.'di se o%ren'lo /'v.e svo.e g'ra. :r7ao .e od osnovne . www.ovi 0e L'is4 d'. N.nala.e.4 Hanter < re%ao . < !ortni < ispravila ga . L'is .e nepristo.o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < )h4 . l.e pr'7ila r'%'.e !ortni i .iro%o os0ehn'o. >a%ol'tala sa0 o/i0a.a ne%ad 0en.nato li8e. l.nati lova8 %o.an.e .edan /etrnaestogodi. D !ortni 0' .a% 9'de nervo.org .e ni. !ortni . opasan strela81 3onosno .a .egov ota8 0i . Ne s0e.e .a sa0 redar na sprat' deveta%a.e ' do9ri0 r'%a0a4 Hanter < re%ao .'di0a %o.' gradio de8eni.i n.edno0 .' va0pira4 seda0deset dva4 i .9og svog tvrdoglavog ponosa i 7el.to sa0 vas 'po.i . ta%o da o%'pira.i. A'%ovao se s n.e 9io do9ar. Nisa0 9ila sig'rna da .e .tio /itav' .e o7il. < relda sa0.egovo i0e.e 0ogao da . < :oviEen.o. Ne%oli%o l.e %li0n'o glavo0. < Iospodine $agasa%i4 drago 0i .e 'pisao godin' dana rani. crowarez.to . Ni 0eni to ni. 5erovatno ni. B0ao . se odr7avala 9alets%a predstava.

8i ' 'sta.org . A on .' %o0andi i tr'dila se da del'. Il'pa/o. devo.e toli%o 0r.et%a.i deo dana.e .ava %ad nisi ' *or0i.a9oravio da se va0piri ne .e0 %ao ne%o %o0e =ete 7eleti da poverite 9e.a o .a%lela se da ni%ad ni%o0e ne=' re=i da .9ednost svog trinaestogodi.a lov8e na va0pire privre0eno .o. Mo7da sa0 .e podne4 na.eg deteta4 %ao ne%o na %oga 9i 0o.an.edno0 va0pir'.tala prili%' da pro%o0entari.e odgovorio.e verovatno 9io . I'rn'la sa0 tele*on ' d7ep i .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 ?o . www. Nisa0 prop'.an.edan od ra.i4 na.e.e0 .n.ta se de. crowarez. ne.to.a idiot. Mo7da .e i %o0ple%sa.to %a7e0 .to 0e .ela. 5ratila sa0 se sl'.eno nepri0ereno hvalisan. de%a 9io ponosan. 5ratila sa0 se por'%a0a na tele*on' pre nego .e.e odli/an '/eni% a%ade0i.' 'nao%olo po 9elo0 dan'.e0 n.topli.e va0pir.et g'ran.i%a ne%o. !vin 0i ni. Mto .e .s'n/ani.loga . Mo7da 0i ne=e ni odgovoriti.%o pona. Bilo . Ne %ao ne%o %o 9'dan san.a'.

io pa sad i0a0o posla s .to s0o ga odveli ' 9olni8' preo9ra. Morao sa0 da se .e do9ro. )d.e na0 i.e re%ao da Helios@Aa ta%oEe vr.vidni8e.no do9ra.i i.e ra.ta $olan7 prola.to pre. Bila .to i0a ve. navali hel-blara4 i to .a%4 a !iran .a svi0e .'0evan.edni0 hel-blarom. $a0 sa0 se www.ine.'4 ne=e pro/i 0nogo do% stanovni8i 5a.' .e lova8.a .i0a divl. glavno0. !ao i da li se ona. 5e= s' po/ele da %r'7e pri/e4 a to ni%ad ni.to se .e ipa% pro%leto do9ro 0irisala.e po/ela da . Cer ona ni. )slan.e preplavila pop@%'lt'r' ni.e 9ra/e na 0o0 0est'4 ne0ilosrdno 9ih ga . Ali . Ali tren'tna opsesi.al.e da va0piri ne posto.olet Hila ne po/n' da se pita.a . . de/%o .' %a%va to stvoren.e sa/'vati.org .la.edno0 sa0 i0ao 0nogo vi. :a .e 9ila sa0o l.e 'pala ' nevol.a 7ive na planini i ' .a ne%' od tih patrola.o.e s va0piri0a %o.'0i na o9od' grada.te to da %a7ete st'denti0a i l.i no=' < a po%'. 3itao sa0 se da li.et%ala po %a0p's' s va0piro0.nost i 'vre7eno verovan.a. KVIN 'ubota uveče Nisa0 0ogao da prestane0 da 0isli0 na Hanter. Mada4 Hanter 0eni 9are0 ni.'9itel. crowarez.'ds%o 9i=e4 9ila .a ono %ro.apita0 da li =e Hanter regr'tovati .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 12. s%oro ni%o ne=e s0eti da i.i.la nar'%'. $tvarno s0o 0orali da stane0o na p't ovo.e 0irisala na hran'.a*r%avao.ato . A%o nastave ova%o da napada. Ma0a .e patrole ' o9ila.e dovol.ali s0o se na to da =e nas ta.e ne%o od 0o. .

org .le nedel.e.%e D sve. < $ran. glave.e .a o9e strane.ao o n. ?o ne 9i tre9alo da 0i se sviEa4 ali sviEalo 0i se.e '9edi0 da rasplete sv' t' plav' %os'.a va0pir. ) n. www.'ds%a 9i=a ili va0piri. B.na/ilo ne.teno0 %oso0.e 0e .ta rade i da li =e 0e .e 0o.edan p't.a 0a. Bila . Bilo ga .e0 sonete4 %ao !arin 0eni. Mora0 da i.' .onoda4 .gledala 9i %ao 9o09a s p'. )si0 toga4 Hanter . 3ro%letstvo4 opet sa0 ra. ?o 0i .a o to0e da 0e pre9i.e . Mnogo s' 0i se svidale4 ali ni%ad se nisa0 pitao .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 'verio ' to.e 9ilo davno. Ni.vao na sastana% ' pe=ina0a pro. $viEalo 0i se %a%o 0e gleda4 po0alo s'0n.to 0i .en . Lepo sa0 se ophodio pre0a n. Nisa0 9a. 9oli.e 9ila dr'ga/i.e ne0og'=e ignorisati4 ne /a/%ati4 sa0o da vidi0 da li .a ni. $viEale s' 0i se devo.edno da li s' 9ile l.e odgovaralo.e 9ilo vredno po0ena.eno.ao.i/avo4 %ao da ra. B ni. 0ogao da pita0 !irana i0a li de/%a.eno.%a vaspitala ophodio se pre0a devo.v'/alo savr.o. B 7ar%o sa0 7eleo da .evs%e pe=ine 9ile s' do9ra ra. %osi. 666 !ral.l. Ni%ad se nisa0 ova%o pona.tovan.vale4 o9i/no /e.e .edna devo..'9.ani0a ve.o.a%a i hra9ra4 i se%si.=e nego .e.e tren'tno .vati.e i na %r'nisan. A to . crowarez.e0.er a%o ta0o sp'stite gard i na tren'ta%4 0ogli 9iste ostati 9e. $va%o %oga . Ali to .e 9ila va0pir ni.%a %o. .nala da sa0 . Nisa0 9io gl'p.nale da 0e ne .l.to. A Hart .aEe0 odavde.a4 ve= sa0o do9ar provod .iv4 po/e=' i da pi. 3a4 osi0 ona. ?o pitan.0i. A%o ne 9'de0 pa7l.e 0'/ilo %ao polornl.no.e po.i0a4 da 0e ne shvatite pogre.0i.e < pro8edio sa0.a. Cer s' 0e 've% .%a0a s veli%i0 po. Ali 've% s' od po/et%a .

?ata . !onor ni.denih . Ali 9ilo 0i .e prista.a. Ali i0ao sa0 7el.arha4 5eroni% :'9oa.eg 0atri.na0 . sva%o0 sl'/a.e voleo l.a%4 savladati va0pirs%' politi%'4 po.a0isli0 nas ostale %ao prin/eve.' da .ivati se na dvor' i praviti se %ao da . l.' ne pre. )na .' 9ila ne.lo 0'van.org . Bile s' osvetl.avisna4 a ' na. Logan se o9la/io %ao pirat.e 9ila . stra.e i.%.e 9ol.a0a porodi8e :re.' sestr' i 0a.e s' visile s gvo.ari0 o Hanter 5a.e la%o prihvatiti 0a0' %ao %ral. Bilo .ene 9a%l. )n . Ma0a se vi. Na.e4 ta%vi %a%vi s'4 stvarno 'speti da %ontroli.e '7ivao ' diplo0ati.avl.a od 0ar04 a 0ogla .e.i .' i '.a'stavi0 '9i8e %o.'rni0a.ve.'4 9ol.i i spora.gore0 s' 7elela a'tono0i.e devo. 5ladan. 3ogleda.ove%ovni0 tenden8i. 5eroni% .etao ' pe=ine.%'.egovi0 ra/'nari0a. crowarez.o.e i0ao to 0onarhisti/%o dr7an. $ve stoli8e i0ale s' de9eli drveni naslon da nas .e s' se 'stre0ile na 0o.a%a nego va0pirs%a politi%a < i nisa0 i0ao veli%' 7el.e 0alo te7e da .'de4 9ili va0piri ili ne.te sa0o na.' da na'/i0 ne.a.%ovih i va0pirs%i %ral.i8'4 ili 5eroni%.ip%i /'vale s' dvoran' od vlage i nepri.e 0rtva/%i po%rov . >ato =' 9iti . 5a0pirs%a ple0ena o9i/no s' ' na.ava.en porodi/ni gr9 :re. Mo7da =e n. B tata .atnog 0irisa.e ple0eni0a 'glavno0 se sasto.titi od %ola8a4 strela i 9ode7a.e.ih dvo.e sa0o 7eleo da ga ostavi0o na 0ir' s n.a0a4 a glavni t'nel 'livao se ' ne%oli%o ve=ih prostori.ni.alo od toga www.edno0 r'%o0. A 0eni .ane la0pe ' 5eli%o0 hol' treperile s' na prorna.ld.ve=a .e 9ila 5eli%i hol4 %o.' haoti/na va0pirs%a ple0ena4 9are0 na%rat%o.e 9io i.e0 sl'/a.a%4 o%a/en i.a drvenog stola sa drveni0 stoli8a0a4 na %o0 .i.ao sredn.evs%i gr9. :e9eli tepisi pod noga0a i tapiseri.'=i od rata.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !li0n'o sa0 stra7ari0a na glavno0 'la.ve.e %o.e da va0 i.e 9avila napadi0a i 9or9o0.9ol.to vi.ta se to pro%leto de.e poslala ogro0an 9ar.a.e to nego da san.

vratio sa0 .o.ivali s' l'dilo %od toli%o va0pira da nis0o 0ogli da ih pre9ro.edno s drevni0 proro/anstvo04 i.%e sad tra7e da pola7e0o ispite1 www. < 3ro.a9o se vratila %od pasa4 a Logan '/i. < ?a/no ta%o.o. < :o9ro .o.e ni%ad nis' ne. < B gde s' sada1 < B. < $tenad1 < :o9ro s'.ela. +ta se de. B.e na0ign'la.. . po%lone4 'hodili . < $ti7' li . Ma0a i tata s' ' . 3ro. >gro. < :vanaest pisa0a4 tri pa%eta i %'ti.ali se %ao %reteni. < Nisa0 . < >apravo4 ponosio sa0 se ti0e.adovol.o. rep'ta8i.o. 5ra/a0 se.tena8a.e sa svi0a.'l.%e a nisi . < 3a1 < .a p'na . < Mo.e.'.e ni pri0etio.ava1 < $tvarno1 < pogledao sa0 i.nih 9iv.ta1 >ar devo. < ?re9a da povede0 ra/'na o svo.ih devo. pa%eti .adn.ao si pored one devo.e.' ' .9ori0o s toli%o ne. 3oto0 sa0 se '7asn'to o%ren'o prerna $e9asti. .an. A 0i ne 0o7e0o da se i.teno gledano4 pona.org . &lert'. < Hesto%o. < /i1 < stresao sa0 se.adovol. $lali s' .' na. crowarez.a9o ih . B.a9o .e i4 'op. Ba.a se9e.ne.e posto.a. < >a .i0o.e i.ede .e ni pogledao.4 ti.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 da se spre/e da se 0eE'so9no po%ol. < Ceste4 Logan se s%oro onesvestio.e 9iv. < :oEi ova0o. !o .an'.a%a. < 3oravnao sa0 %o.a $olan71 < $olan7ini *ero0oni4 . < Nisi ' *or0i.avnosti i ta%o ot%ri.ai/no ali istinito. 5a0piri8a %rat%e s0eEe %ose s 0lade7o0 ' 'gl' 'sana 0i .iro%o sa0 se os0ehn'o. < !vine < $e9asti. @ +.e sve '.i.a.e slat%a.vio o9rve.tenad1 < >avrteo sa0 glavo0.e 0alo. so9i. D >a9oravi.an .e sipala psov%e na *ran8's%o0..io sa0 se.

e !onor i. < >na li se .org .nali da .to .e $e9asti. < B4 . < Napo0en'o sa0 i Hart'.e s%in'o go0il' toga i. < Ces' li '%apirali da i0 . 9a.e ni /'do . < Co.gleda %ao da =e sva%og tren't%a .ervisano . Bio .e !rvavi 0ese8 sa.e od0ahn'o glavoin.9il.a se ret%o pr'7a oni0a %o.to sada1 >9og 0a0e1 $e9asti. crowarez.e odr7an pre nep'nih sto godina.e tata 9io toli%o sre=an.e tata.to s' napali a%ade0i.o.van ' nove09r'.tini sed0odnevni *estival . Naro/ito a%o .a vrerne %og .9il. /o.a.%ara8 0o. !rvavi 0ese8 se sa.'1 < Naravno da nis' < odgovorio .' Helios@Aaa1 < pitao sa0.integrisala. !onor 0' .'.a9oravio1 < podsetio 0e . B niste videli %ad se ta hel-blarka de.ava1 < pitao sa0. < Bavi0o se ti0e < dovi%n'o na0 .avao da popravi 0a0in laptop.ani s ti0 sa0otn.to vi.no1 < Ni. < ?oli%o sa0 do9ar.e provalio ' 9a.a pregovore o spora. 0'. www.e po%'.i.%ara8 ne 9i tre9alo da ide 'nao%olo s ta%vi0 9'dalasti0 os0eho0 na li8'. < >a.e ta.e 9ila sl'/a.li ' privatn' porodi/n' prostori. ni.iva.i . 3osta.%a ' %o0 .an .an pro9le04 i to ne sa0o ' 5a.e po/asni /lan ple0ena pasa4 .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < )n .e .e4 . < ). < ?ata i. < Heli da sa.ta se de.ili pored . Mada4 ni .olet Hil'.an do% s0o prola. ota8.ni0 va0pirs%i0 pitan.'0i0a i ra.' o. .ao rit'al ini8i.i0a.ta.ivao veo0a ret%o i ni%o ni.e ne%e drevne ri0s%e 9i9liote%e. 3osledn.e glavno ve/e re.e %Bi0n'o glavo0.e prili%a %o.e pro.i0a 0eE' ple0ens%i0 voEa0a.nost. < )drastao 0'. >apravo 0e 0alo pla. Logan .a8i.na . < 3a4 to sasvi0 sig'rno ni.ar si . dva stra7ara i '.to . !onor .nao %o ga .e o n.apravo sa.a/%i0 ple0eno0.a ne 0og' da 'vede0 9e7i/ni internet ovde.apevati.e to ' s'.e 9ilo /'dno.i nis' ve= pove. < B hel-blara. Ba. < pravo s0o sa.

ao.'4 0ora=' . A%o 0i %ral.evs%i dvor i sva ta 0elodra0a nis' po0agali da prestane0 da 0isli0 na n. < B0a. . crowarez. < Ne /'. to.e0 te sva%i dan da se 9rine.to dr'go. 3one%ad . < $vrati=' do grada da vidirn . < 0'%ni D podvi%n'o sa0 0'. .a i.ta i0a.e ve.e podigao o9rv'.org . $legn'o sa0 ra0eni0a. Nisa0 0' ni spo0en'o Hanter a ve= .nao da 0i se sviEa. $e9asti. s'dar s ne%orn lepoti8o01 < Aadi0 na to0e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < )dli/no.ednostavno da 0isli0 na ne. !onor se ironi/no nas0e.0eE' 9li.e .ana8a 9ila pravi s0or. www.%oli i0a 0nogo Bdina8a.an .a lov8e.

*il0ova. Ni%ad ne 9ih 'spela do9ro da i.nala.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 1(.'t ' n.. www.a vre0e postavl. posao ta. Mo7da se sa0o pro0enila .ale.e de%a s0atrao .e s veli%o0 tir%i.a va0pire.ina .e povod 9io s%a%'tan. Ni%ad .e nisa0 videla da se toli%o rad'. $a0o *ar0er%e i 's%a pa0'/na 0a. < $'per i. 3rotivno svi0 o/e%ivan. HANTER 'ubota uveče >na0 da to 9a.a vre0e leta4 a .ednostavn' pleteni8'. !loi 0i se os0ehivala do% .gleda.a sa0 9a. Hal. )9i/no .e0. !os' .o. )%ren'la sa0 se o%o se9e. < 3o0o=i =' ti.4 ba$ volela da se dotera0.e ta%o. crowarez.no0 ogrli8o0 i r'7i/asti0 %ar0ino0.a .e sedela na ivi8i %reveta.e . $tvarno sa0 se nadala da .i8a.e rani.in'4 ra.in'4 da se depihra04 da nala%ira0 no%te na noga0a.e 9or9i.i0a4 9ila . si.e 9ila plava s /ip%o0 na por'9' i na tan%e 9retele %o.a0%e .vede0 . 5oli0 lepe sandale s nis%o0 potpeti8o04 0ada ve/eras nisa0 0ogla da ih o9'.a va0pire4 %ao i.i0a i ne 9ih 0ogla da po9egne0 ni ra%'n'. < A%o 0i ne%i va0pir isprl.a ov' hal.an.a sa0 9ila paranoi/na.e gotova pre 0ene.e*tini0 .in'. parila sa0 .e 'nao%olo %ao gl'pi 0a0a8 . letn.' hal.e 'plela ' .org .e vi. $toga sa0 o9'la par plit%ih %onversi8a '.er s' 0i ra0ena 9ila gola.e prepo. Cedva sa0 . < )=i s' . i%a%vog na%ita i .0in%e. Be. )9o7ava0 da 9ira0 hal.a stvarne d'7nosti . Fa% i %ad . ne ide '.9i=' ga.nog agenta4 ali .e s lo%alni0 0o08i0a ' %l'9' nego da o9avl.e volela da *lert'.

e=i pored '/eni%a %o.ala p'.a to ve/e.i s0o re.e .ite < re%la . >'rili s' ' nas %ao da s0o *il0s%e . < 3'. < ''.e.%aJ < povi%ala .%ols%e . %'l < '. < +ta 9'l.e !loi. Ali i to .edan %ola8 0i .ite4 perver.a so9o0.e :7ena %ren'la ra.org .e o9rve. B .ta ispred na.adi sa $pensero0 i :7e. )na . < B.a/i0o do grada.i s%oro %oli%o i da p'8a.'=i 'la.de. 3o7'rili s0o d'7 sta. < :a@da. No= sa0o .ali deveta8i.e . %l'9ova1 !li0n'la sa0 glavo0.e da vo.grade da.etali ili d7ogirali4 do% s' dr'gi le7ali na travi pored .nalo .i i. dn' stepeni.i s' se .aden't .9a8'.l.e na%rivila glav'. .er8eta i prepri/avali .' do grada. Ne 9ih se i.son /e%ali s' nas pored starog %o09i.e va0 do. crowarez.no hra9ra da se i. Bio .'na%.'=i . < la.sono0.esnaest godina < re%la sa0 .9eEivala 0'.e or'7.n. < ?o .'=i .tate %a0p's do% ne nap'nite .e do gara7a4 prola.e1 < Aado.e ne'padl.ervisali .er .apat s' se o%'pl.e so9e '.%' .to . :7ena4 $penser i :7e.e pala na . 5olela .eno da nap'.e :7ena seda.vol. < Mo7e0o li i 0i to da radi0o1 < Ni.disala .e nego da pe. $e%si.a8i1 < 0'0lala .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ide ti .a pol'/asovn' vo7n.e 9a.e 9ilo 9ol.dvo.e o9e.e $penser %ad . Li.a .ans%og gospodina4 ili ne%e 7ene i.nenadila da 'gleda0 d'ha ne%og vi%tori.edni dr'gi0a novosti.aE' i.a volan pre svih nas. D )vde.edina 9ila dovol.i%' .a opasa/ o%o 9'tine. gr'pe. 3odigla sa0 tor9i8'.e !loi.'=i i0 starins%i pe/at ne%og dr'gog vre0ena. !lavog mačka1 www.e.a so9o0 .ve.vila . Ca sa0 sela po.a %o. vre0ena starosedela8a %a%o 9'=%a 0asla8 na tre0' dire%tori/ine %'=e. < Ce li istina da idete ' grad da 0a0ite va0pire da i.na vrata . < 3a4 %'da =e0o1 < pitao .atvara.ivo siv4 9'/an i odvratan.e 've% do9i.

edan od n.e prodavni8a %ristala nego ' /itavo0 $an &ran8is%'.e to sad 9ilo na.eni%a.a9avan %a*i= ' staro.e to 9ila pogodna ras%rsni8a na %o.e 9io '9eEen da v'%odla8i posto.e t' i dr'gih stvoren. Nisa0 i0ala vrernena da /e%a0 da 0i !vin :re.o0 . $p'stila sa0 pro.o.e verovatno 9ilo vi.ih v'%odla%.'di s' %redo0 8rtali po 'li8a0a.er .tala ' %o09i.vode. trospratni8i ' %o0 .'.pop'larni.e 9io %l'9 .e 9ilo pi.atvoren pro. sel' . odse%a .a paranor0alne a%tivnosti nis' hteli da 0' da.edno. < A . www. +'0' i planine .% '%a7e /ast i 'dosto.era.a ni%ad nisa0 videla ni.' .org . crowarez.a i.e :7ena.e to . %ra. se sretalo ne%oli%o va0pirs%ih ple0ena4 .e :7e. Bilo .e0 %rvo7ednih va0pira %a%o 9i ova.olet Hil4 'do9no s0e. )n .a% < 'glavno0 .i sl'7e organs%e proi.avala sa0 da ga '9edi0 %a%o to verovatno .'la ovde se odr7avao *estival '0etnosti i l.a svo.%olo0 ni%ad nis0o 9ili na/isto. Teorija zavere ni. .to 8ivili. 3o%'.a0enila s' pol.'=i da . $vi s0o %li0n'li glavo0.i7are i %a*i=i %o.' %on%retan odgovor.e 0irisao na %edrovin' i trav'4 od9i.i 0e odgovora.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < !lavi mačak .ovanih .e da preEe pre%o toga .son4 podi7'=i ton %a%o 9i nadglasao 0'.a'.o.e4 stare %n.e.a.ato .ta .a4 %a%o %a7e $penser4 ali .e tre. B0ala sa0 .log 0ese8a < re%ao 0' . vre0ena prvih dosel.a ples %ao !lavi mačak4 ali 9io .la.to ni ' .i .ten na .e 0esto .a8a i 0'.a i *ar0e4 a poto0 gradi= 5a. Bpa%4 'spevao . $va%og . 7ivotL 9ila sa0 .e4 ali /a% ni n.edno0 proveri0 da li sa0 do9ila por'%'.'=i ' sve7e0 povetar8' %o. ponovo 9io 9e.e .e. 5olela sa0 selo4 ia%o ga .e s Teorijom zavere1 < pitala .eta hvatan.egovi pro*esori i.9edan. glavno0 s' ga %rasile '0etni/%e galeri.or '7iva. 5erovatno .e vi%endo0 9ila 7iva svir%a. Ni.na/i da .a .e vodila go0ila4 da 8itira0 de%'4 -nadrogiranih hipi%a2.edan dr'gi %l'9 0aloletni8i nis' 0ogli ta%o la%o da 'E'.e .to hel-blara.i%' %o.edno0 %ra.a i. $ na.

e gladno4 ali nisa0 .i8a .e $penser.e al%ohol.an.e ili %rvi.ivo sa0 pos0atrala goste.s%' .e ' =o. glavno0 s' svi i. Ce.e od p'.gleda. <?o .ivi od pros'tog pi=a.ani %a'/ ' dn' %a*ea gde . $v'da s' gorele sve=e ' tegla0a od d7e0a4 a o%o .e %ro.o4 %ao i o9i/no4 ta%o da s0o stigli do glavne 'li8e . )ti.igrava.@ro% 9enda dopirala .n.a% ispred %a*ea vrveo .org .i8a 0o0a%a %od 9ili.e 0esto. ?ravn.' no=nih prola. )si0 toga4 9io .%' *lertovala s 0o0%o0 ' %o7no0 0antil' priv'%la 0i .ni/%i s' se tr'dili da se to ne pri0eti.'.la sa0 da nar'/i0 pi=e po. %ao da si prog'tala heli.atvorena pre deset godina. A%o ni.e .a dvadeset 0in'ta.an%a s' 70ir%ale .e aparata .'0s%i 9alon.to sa0 .e sig'rno 9io nesva%ida.li ' s'protno0 s0er'4 pre0a ta%si i a'to9's%o.na pa7n.e %ao ta0na 0rl.opasni. Bilo .ali8e.ni%a.a 9ila 0a0a8 i 0orala sa0 da s%rene0 pa7n. Na%revel.e pa7n.an%a.olet i.on'.etali %ro. :vo.e dovol. go0il' i . 'li8' 9li.a0 %ro.eli po8epani pli.o.avale po plo/ni%'4 ia%o .no prostora da se prov'/e0o ne privla/e=i pa7n.e 7el.' na se9e i.to sa0 po/ela da se pro9i. Fitavih pola 9lo%a.ta dr'go4 5a. 3ar%irali s0o se ni.eno a podovi lepl.e vo.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 :7ena .olet Hil . :evo.olet Hil4 www. Ne'padB.' opasno4 %'l i 'glaEeno4 ali 9ili s' 9e.e i do.gledalo .adini se /'lo nepre%idno .e 9ol.e to < re%la .a 0astila pored %a0en. 3ola%o s0o se pro9ili %ro.'.ora 9ili s' 0aloletni8i < o/a.a/a4 a 0'. stani8i.a espreso. 3o/ela sa0 da se %i%o=e0.a'. !ono9ari s' i0ali p'ne r'%e posla i nis' i0ali vre0ena da vode ra/'na %o s0e4 a %o ne s0e da pi.e ovo 5a. crowarez. < ?o .a .ero 5a.e !loi sa0o'vereno4 po%a.ars%og stola tr'dila s' se da i.'=i gl'pa/'. !rhotine sta%la .i%a d7e.'=i glavo0 na star' *a9ri%' sta%la.arene si. go0il' do . otvorena vrata.a 9elog %ao papir.v'/i.e *a9ri%a .ila sa0 0' se pre nego .e svetlo 9ilo prig'. < $ad 0alo 0an.nala da . po. ?ro.ila pre9r.e < odo9ravao .ten' ind'stri.a stolo0 %od pro.'. :elovala . s' se presi.%a %o. nap'.' %a*eteri.

i s' i0 0ahali nov/ani8a0a ispred nosa nadvi%'.e 9io preteran. ne%i %o0entar.ovan de%olte.i s' . gore4 vide=e dr'gi deo plana %ad po/ne0 da se pona.' %rat%' hal.'rili ' 0ene.a0 %ao 9'dala4 a prop'sti=e tre=i4 %ad se is%'pi0 . Naterala sa0 se da ne po8rveni0 i da se ne vrpol.' pravog %r.4 dr'ga ' dr'go. Bilo .na. www. 3ostarala sa04 se da 9'de0 dovol.e '.na/a..to .%o re=i. r'8i.o. Ni. s leve strane i0ao . Nagn'la sa0 se .i4 na.edna ' .a prethodno pona. se Ba*i1 < re%la .a.o9ra.edno.i pogled na l.e /a.e s dve lepoti8e4 .a spo. < >ove.e te.e ni /'do . < Ba*i < .e po0alo va0pirs%i i.a%i%otala na sil'. :r'ga devo.ila 0i se po%a. >a .en. < +ta ti tra7is ovde4 doEavola1 < popre%o sa0 pogledala !vina. >agr8n'la sarn se 'sred %i%ota.enih starih drvenih vrata.%a s n. Bar s' .' . Ilasno sa0 se .tin'la.an prostor da.a se9e.l. B .no glasna. Naravno da se 0eni deslio da naleti0 na !vina do% pland'.' pripadala s' sal'n' s po/et%a ve%a.e se pridavao veli%i .e da 0e pri0ete.e. 3rvi deo plana . < Moli0 vas . napred i srela pogled dva 0o0%a %o.i grad na planeti.to 0i ne odgovara na por'%'.i0 od nervo.'di %o. Naslonila sa0 se na .na i %ori. Ali .'=i ga da da .ahtevao .%a .ato no.'de i. 5rata na %ra..slo9odo'0ni.ao 0o.e pods0e.apravo napravili od ni.an%o0 s' 9ila dva 9ar0ena i go0ila 7ednih l.' da 0i na. < Nas0e.'=i se s glasno0 svir%o0.' al%ohola ni.iva.=en.. < Ne 9'di 9e.e 9ilo .iro%o se os0ehn'o4 a o/i s' 0' se 8a%lile do% .li9eralni.gled. 3odigao .o.'=i 0i 9ol. )na.ivo devo.e pogledo0 'pi.a.e do9ri0 9atina0a.egove leve strane.an% i trepn'la d'gi0 trepavi8a0a4 vode=i ra/'na da 0i se vidi de%olte4 ia%o ni.ni/%i.o.in' i i.' pesti8ida.edan %ahl'a li%er < nar'/ila sarn. !on.org .'0iran.an. 3r%osno sa0 podigla 9rad' i. crowarez.dravi4 po0erio se i ostavio pra.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 verovatno na.

egove devo.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !vin ni.e0.'.e s%idao pogled s 0ene .e po%a.i s' sta. < Ide dr7i.a vre0e ove ra.e prela. hal.%a %o.'=i.'=i na li%er.e pi. < Cesi li ti stvarno i. D >ar ti ne 9i tre9alo da i0a. $ naglas%o0 na izgledam4 . < ?i si 0aloletna < re%ao .an%a.%ana ' svo0 %reve8'4 na sig'rno01 < pitao . )se=ala sa0 n. 3rsto0 0' . < Mo. ' dvor8'1 3odr'gl.' %ol' i pola%o s' .a 'ha i .%e s' se 0r.an lova8 o9i/no 0rtav lova8.ih ' .ila d'7 %ragne.nenada .e 'st'%0io4 gor'=eg pogleda.ap'tao ta%o da ga sa0o .ala.'=i op'.e pi=e sa0o predstava. www.ano. %ola8 ' ta%vo.e pi.e.ana a%o 0i dah ne s0rdi na al%ohol.teno. 3odigla sa0 o9rv'.a . Nagn'o se % 0eni4 stavio 0i %os' i. Morala sa0 da izgledam pi.%a ne shvata.ivog .e %ola84 ' r'%av' hipnos i no7eve ' Eonovi0a /i.'=i se.'.a%n' i govori.egov pogled na se9i sve vre0e do% sa0 se vra=ala do na.i0a.%o =' '9editi va0pira da sa0 pi.a%ni %ri. padl.ivo sa0 e%sirala svo.'=i /a.org . ?e.glo9a. ?ri 0o0%a i .%a.ainteresovali . crowarez. na se9i 8rven' so0ots%' .e < 'veravala sa0 ga s os0eho0.a%a s%lopila se lagano o%o 0og . N.'8%ali del'.a /'. < Mo7da 7ivi.a nas. < Na 9'tini.er . $a0o sa0 .ala i o%ren'la i0 leEa '.ala4 sa0 se i otper.i0 evrops%i0 a%8ento01 < '.nala da sva%o od n. li%er.apato04 s0e.tile.a li/na %arta %a7e dr'ga/i.edno0 s' se .ini1 Na%rivila sa0 glav' da 9ih 0' odgovorila .edna devo. lo. Mvrope1 < pitala . '.eg stola. )stali s' ve= do9ili svo.' s lepl.e prva devo.a0a.ali pored 9enda od. !vinova . Nisa0 i0ala na0er' da 0' %a7e0 da . Nas0e.vratila sa0. B. < >ar ti ne 9i tre9alo da 9'de.ivo sa0 se nas0e.0ene.

org . < Malo sa0 se .' na 0ene. < )9e=ala si da ne=e. crowarez. < $a0o se . )%ren'la sa0 se i 'dal. !loi .ate %ao dosadne 9a9e4 . spe.a0.%ala sa0 se 9'dalasto. li8a 0' .a ide0 da ple.'=i.a r'%'. hvatio 0e .e 0r.e otvorio tor9' i i.i ih na sto i .e < odgovorio . $legn'la sa0 ra0eni0a i nas0e.tenog pogleda.e od0ah odavao.na.tio < >na.ao naslon.a 7estin' %o. Napravio .ahtevao .e !loi. deo sa0 na. < red' .no dale%o i da s' ga one dve lepoti8e dovol.e i dal. 5rtela sa0 se4 vr8%ala %'%ovi0a4 %i%otala se i na %ra.to se pona. 0o1e.e . < 3osegn'la sa0 .no . B.ra. po 0'%e s os0eho0 na li8'. < $a0o .'=i ve=in' po stol'.la na dr'gi sprat.eni prete=i pogled %o.e glasno. < ?ihi0 glaso0 sa0 dodala: < )na gr'pi8a pored 9ine4 0o7da dva 0o0%a %o.e sta.ih.e %ao oni atlets%i graEeni4 www. 3ri.' 0i .a /a.a.e.vadio tri /a.a la7nog na0r.edan.e ostavio na stol' %rado0i8e prosipa.adovol.na.e 0e dr7e=i .gadeno 0e gleda.son 0i .a9avl.e :7e.ala se. < ?a%o ste dosadni< re%la sarn preglasno.a %o.e do9ar.e 9e.son da . Ne%oli%o glava se o%ren'lo pre0a na0a.e sva%i p't.o0 vis%i.i ih .ala 0ole=i 9oga da .e 7ao < s0e.al. piti < re%la .no o%'pirale da ne o9ra=a pa7n. %a%va si %ad pi. :7e.ila se od n.9egao ona.e04 9io .e /itav' predstav' 9a8iv. Ca sa0 se sa0o s0e.len.ala. Ali 'palio . < 3o.vi.e !vin dovol.to s0o %ren'li.. < !oli%o si popila1 < . $ to0 plavo0 %oso04 ' 9elo.'l.e0 sa0a %ao idiot. A'%e s' 0' 9ile hladne4 a o/i svetlos0eEe. 5a0pir.e0.' se saplela o ne%og %o . ?re9alo 9i i ti da pro9a.i8i4 i. Ne 9'di ta%av na0=or.e sa%rila . ?a.an os0eh i.gledao .e sa0 t' spa%ovala pre nego .a/alo. < re%ao .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 $penser se 0r.e i. < ?a%o 0i .ela: %ad ple. pa0'/no.en na po. pre*in.e 9io is%ren i 9e. 0a.a s' oti.

!vin vi. < 3retvarala sa0 se da ne ra.'.a9avni.te. B0ala sa0 ta0an dovol.ila po 0o.atvara.e o%r'7ilo 0nogo 9listavih . 'li8' pre0a 0ra/ni0 so%a8i0a4 dal. < Ilavo0 .e.i=avi st'denti .ela sa0 *lertovan.alo d'7 trotoara.e. )d. crowarez.ena A09er 0islila 9i da s' . N.e.to si 0e 'hvatio < re%la sa0 prila.e p'lsirala i. gri. www. < M'. )s0esi s' i0 9ili i.' . da se . B dal. ona%av s %a%vi0 9i pi. U'9re se s%'pl.ivao na svo.atel. < Ne .e 9io ta0o.i%a . < Nis' ni0alo .ar0antni i .e=i 0' 9li@7e.no vre0ena da pogleda0 %a .egovi pri.ili.o.i.la. < Ho=e.e. < )vo s' Na.i ostaviti na 8edil' < dodao .a9avi. < B 0i sad %re=e0o. )va i.0i.e 0islio.e.org .o.i s' na0 prila.ove.'4 ali dole ni.e ni.e pri.ta/eni.an%'.i deo leEa g'ra. < !a%o da ne. li s na0a4 A09er1 B0a0 vas4 vi 9es0rtni proldetni8i.e od pa9ova i restorana4 9a.la sa0 se .to s0o planirali...edno0 0e .' nas .'=i 0e napred pre0a i. < Ca sa0 A09er. >a pola sata .e %li.'9a.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 0i. 'li8' i0a ne%a 7'r%a. < ?o . $toga sa0 i0 se nas0e. )%ren'la sa0 se i videla da !loi i ostali odla. < Ha. %ao . < Mislio sa0 da ho=e. 0i.iro%ih ra0ena.a 'sn' i na%rivila glav'.e po%a.e4 'op.%ol%a *iertovala.'. < B. < $p'stio 0i . < A'%a 0' .ana4 0aloletna sredn.e vodio ni.a9avni. Napol.l.'0e0 .e vetar 9io hladni. Ba. < Ce dale%o1 < Ni.4 val.na0 ni %a%o se .ila.e r'%' na don. Nap'=ila sa0 'sta.0eE' nas.ve.gleda da =e te pri.e dr7ao .d7el4 3ol4 $e0 i Belinda.e veo0a lepo i0e.da.i8i. Ha. Met.atel.e 0e .atel.de < re%ao . < )%e. )%levala sa0. <Met.a la%at. Mr.ta . < Hvala .

>a0a%li s0o .edno0 si postala 0nogo . < :a4 A09er4 ne0o.a.' da na0 odrnah pris%o/e ' po0o=.no 9li. sad da si %'%avi8a. :7ena =e verovatno 9iti na ne%o0 %rov'.v'lda %ola8 i.e do% s' 0' se o/n. !ora8i s' na0 od.e 9ila idiot.' dana4 ali ne dovol.o.e .e 'spela da o9di Na. 3a ipa%4 stvorila se ispred nas 'rli/'=i i %re='=i ' napad.d7ela.a.ao 'sne.enosti %ad s' se va0piri o%ren'li da vide %a%va . Bstina4 to ni.e plan.a =o.ih nedel. )stali =e 9iti ra. Ne4 ponavl.i .ad i i.org . +ta . 0o.a napala n.e %ao .tenih 0aga8ina.e odli/no .a stare *a9ri%e sta%la na nap'.ivi. 3opravila se ' posledn. Met.nala gde s' ostali4 osi0 da nisu bili tu i da nis' 9ili dovol.e prig'.e posto.ali %ro.' po0o=.e 9ilo 0nogo verovatno4 ali ipa% . < )d. )stala /etvori8a %r'7ila s' o%o !loi is%e7enih o/n.9'n. ve=i idiot.ani0l. N. < 5idi@vidi4 A09er < re%ao .' 0e .e $penser' 9ilo da .no da se s'o/i s pet va0pira i pre7ivi4 /a% ni '.id i ni.atel.arastao ' %orov4 gde . www.teni par%ing .a% %o.ena pro%leta ide.ala 0og'=nost. crowarez.a8i pro9i.a%a.nala %a%av . Nisa0 .e pogledao i o9li.e 9ila .teni o%o stare *a9ri%e sta%la. Nisa0 g'9ila dah na odgovor.d7el se nas0e.eno.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Na.a%lon 0ogao da posl'7i oron'li .van.ta vi.e to pol'dela 7ivotin.e.ao. A%o ovo pre7ivi0o4 '9i=' . Ali !loi .ihovog pri.ao . A09er .ene delove grada od nap'. Bs%oristila sa0 %rata% tren'ta% .0e.e p'sti da sa0a %rene ' napad1 Bare0 . $legn'la sa0 ra0eni0a i p'stila ih da 0e nagovore.ali. !loi . desni.e da satera0o va0pire i.a 9ila . nastan. !ora%n'la sa0 'na.o.a04 ne pored p'ta %'da ne%o 0o7e da proEe %oli0a. li/no svetlo 9ilo .a%lan.e. opasa/a na 9'tini.

$ dr'ge strane4 0eni .e 9io ne%i. )%ren'la sa0 se i potr/ala . Ali 9are0 ga . Met.e 9io prili/no sitan.d7ela %o8e0 %ro. ve= . !ad s' 0i se pred o/i0a po.org . A%o ga 'potre9i0 .e dovol.to . 3retvorio se ' pepeo.to sa0 i.a lovo0.e stvarno pa0etno is0evati 9esnog varnpira.'' .ori ostale4 sa0o da 0i hladna4 9leda r'%a ni.to sa0 .e 0ogla. i ni.ovni.a.i.e ostalo tro.a Met.a0 na r'/no0 .iv8i ' n. 9a.a. +to se re.e 9ila na %oleni0a s r'po0 na *ar0er%a0a i ras%rvareno0 'sno0. 3o.' .'riti a%o po/ne0o da tr/i0oL gra9l. potre*ila sr8eL pro0a.nala da 0i to ne=e po0o/i. 3ro*esori s' na0 stalno ponavl.aista ra.i .ni%. Bs%reno sa0 se nadala da s' ' prav'. Nisa0 stigla do par%inga i. Naravno4 ostali varnpiri s' se na%on toga .to .no da 0i s0eta.ali da =e nas va0piri . A.atel.avile ta/%i8e4 vratili s' 0i se treningo0 'saEeni instin%ti.9esneli.aEe na %ra.a/e 0ogla.'=i se sa0o da se os0ehhe0 Met. )no .e stis%ala d'.'' ' gr'di . Bnstin%tivno sa0 0' gre9ala r'%' ia%o sa0 . sa0o s .ni0 o/i0a 0i . ?o4 !loi. >a9ila sa0 ga Met.a ne%oli%o 8enti0etara 'levo. ?r/ala sa0 9r. A . potre9ila .'a4 !loi =e ostati ne.ervnih planova ti/e4 ova.a.a nisa0 0ogla da dode0 do n.' da glasan povi% 'po.a *a9ri%e sta%la4 ali 9ila sa0 dovol.i0a nis' 0ogli da se od'pr' 7el. crowarez. 3red s'. 3o%'. Nisa0 9a.e 0ehani.e.ila sa0 .e preostalo da i.a9olelo da 0e p'sti '. Mnogo4 rnnogo 9r7i.a'stavl. vrisa%.ti=ena.e %olala www.e. !ao i n.egovi pri.no .e o.o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 B0ala sa0 sa0o .e4 naravno4 9io 9r7i. sr8e.edni0 va0piro04 a on .edan %ola8.9il.eno do9ar %ola8.e 9ilo do9ro4 !loi .e 9ilo sivilo4 a nedostata% %iseoni%a po/eo . !rv .no 9li. B0ala sa0 savr.glo9' da pro9ode Na.avala sa0 da dode0 do daha do% s' 0i o/i gorele.

da vri.n'la sa0 se i sledila se do %osti.e pao dale%o od 0ene.e ta%o dra7e.avrteo %ola8.e glasno opsovala na 0o.a.'9e i %a%o . Ni.e .e /a% ni /'la. A onda 0e .e %apn'la na r'%' i sldi.e0 de%in '. < ?o ni.'=i vratn' arteri.e stisn'la '0iriv.e 'dari0 la%tovi0a.%e 've% prvo dohvate %os'1 5ratni 0i. < po%'. Li. 3l.e 9ilo 9olni. )dvratno.tre .e 9ila 9olno is%rivl.dah neodo9ravan.la.e Belinda dohvatila . ?a%oEe sa0 se o%ren'la da ga .e.e 8i0n'la.ena ot%riva.e o%o r'%e %a%o 9i .ne rane od . Belinda 0e .e la%.to ne%e devo.egova 0a.adovol.'va/%a 0i . deo stopala. $%oro da sa0 0ogla da /'.edno0 0e 'gri.ad4 ali Belinda 0e .a %os' o90otav.a Met. Ide s' svi 9ili4 doEavola1 < ?o 9i 9ilo *er < nastavio .e Met. Fa% 0i .e prevrtao %rvav %ola8 0eE' prsti0a4 %ao 'li/ni 7ongler.'9a %ao da 0i vena0a te/e sladoled.e ose=a. 5idela sa0 sa0o Met.n'la na . %ad ti ne%o .e . Ni.e se pretvorio ' prah4 ali . Crvene %api %rvi ras'le s' se o%o n. gr'di %ao da . Ni.e %ola8 i.'.i 0e .e g'rala napred.1 www.apitala %a%av .'.stvo.en. < !ao %ar0a4 a%o ti . < )pet .edno0 delovala prete=e. $0rs%ala sa0 .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 o%o %o8a %o.i .e r'7in trn.v'%ao . >a.a do% sa0 .e0 i . B.e=i 0i. gr'dnog %o.a 'disala va.d'h ' spr7ena pl'=a. < $%ini se s 0ene.i8a s %ragno0 od.'a4 ali .ega.'. crowarez.ala sa0 da .o.e Met.ala sa0 da se po0eri0 'na.e 0e p'stila4 ali .e virio i.e po%le%la pred is%'.e si='.ti. < Ho=e0o li da vidi0o %oli%o d'go 0o7e.a4 a glava 0i . < &'.e i dal.e i n.' prila.'tne0 ' ran' peto0.'.e0l.i=i s' 0i se istegli do ta/%e p'8an.e 9ilo lepo < re%ao .'ove o.org . < Cesi li se i%ad . Nisa0 0ogla da vidi0 %a%o .i 0' . Balavila .ala .e od '9oda p/ele4 ali tr.a9ode ovo ' sr8e1 < 3o%'.e !loi4 nisa0 .

5idela sa0 .ato .'l. Cedan od ostalih va0pira grleno . Belinda .e toli%o 9r. !vin.9a8'. Iadala sa0 ga %a0eno0 ' glav' i .ao do nog'4 ali nisa0 0ogla da ga dohvati0. B. pro*esor %n.' pao lo0e=i %rhotine sta%la svo.e . )vo .' da si . < Ni.edna%o 'pla.e %ri%n'o.a9oravio. li i%ada '0'%n'ti < prasn'la sa0 pod.glo9 D 0i seJ < A onda sa0 se s%l. $va%a dla%a 0i se na%ostre.%l. %osti < s%ini < r'%o0 sa0 .0a oda%le se stvorio i nisa0 i0ala vre0ena da ra.a/e 0ogla.' .nervirana. Bs%oristila sa0 snag' pada da .no.a0ah'.e sr'.o.to sa0 is0evala +e%spira.a9ila sa0 .vio ta%o . 0re=' . Na8il.ene po%rete4 a onda s' i.e %ren'o na 0ene.ena i i.org .to sa0 . ravnote7e ta%o da se saplela. crowarez.i7evnosti 9i 9io ponosan.are7ao %ao 7ivotin.e Met. >a. !vin se i.o da s' 0' o/i s%oro . www.deni stisa% %ao oslona8 da o9ori0 $e0a %ad . Met.ila od tog . spela sa0 da se istegne0 ta0an toli%o da dohvati0 %ola8.o. Mo. Bs%oristila sa0 Belindin gvo.to .io . p'nog o%reta i do/e%ao se pored 0ene.l.a0 o to0e.e Met.a.e %osa s%oro dodirivala plo/ni%.o0 te7ino0.e s8ena 9or9e4 ' sl'/a.gra9i.e i.ais%rile. 3retvorila se ' pepeo i ras'la se po prl.e ti ovo 0onolog4 Ha0lete.o8ala .a%o da 0' . Blo%irala sa0 Belindin naredni napad4 'glavno0 sl'/a.a4 9leda %o7a i o/i plave %ao pla0te=i gas.ala sa0 i g'rn'la %ola8 .%il.a0agl.v'%a. o%reta saplela 3ola pre nego .o%ala i. prelo0ila . < Ae%la sa0 < .e s%o/io .e s%o% i.e gor'=eg 0eda. la%at ' nos lo0e=i . Nisa0 i0ala po.'9i0a pre0a 0eni.'=i perore.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ho=e.avo0 plo/ni%'.e .ronili ta0na %o. !ra. Bile s' 9o.'=i .i0.o0 na !vina. 3o0ahnitalo .e 'speo da 0e .'to0 i.veo .' vrisn'o. A onda . sen%e i. !ola8 0i se do%otrl.0i.o.i/%o0 o%a videla sa0 da .

www.' 8rvenih od 9esa.e 0nogo %orisni.ao .%' %o.to . 3etl.v'% . < 3o0o=i =' ti da na'/i.o da .gledao %ao ta0na ra.n' 0odri8'.a 9or9'.'tra =' i0ati stra. < !a%o ovo 0o7e da ti 9'de .ala sa0 da i. < )va. Nosila sa0 . >a%ora/ila sa0 'na. )d9i.na0 < pro0'0lao .e li8e. :'n'la sa0 ' n.no nad.o .' ta0an toli%o da ne pri0eti0 3olov' pesni8' do% 0i se ni.ave7e.a sa0 ve= prislonila svo. < Ide s' ti pri. ne '0e da . < Co.e 9ol.e 0ogao4 %r'7e=i . < ?vo.. < 3olo0io si 0i .e sa0o %ad va9i0o va0pire.e preplavio li8e.a.e.'vao %rv o/i.egove.a/ani ' 9or9i . < 3'sti 0e da ti po0ogne0 < vi%n'la sa0.a 7ivot.' . da sa0 /'la %a%o se . >ao%'pili s' 0i pa7n.edan Met.a% lo0i o !vinov . < Ne 7eli0 da . Bol 0i .e 9io . < Ali 9are0 s' svi va0piri napadali nas4 a ne !loi.tal.edinstven.livena 0rl.i4 doEavola1 < Ne . :o .aparao .e ra0eni0a.'ov o/n. $tandardni stav .e no=.e %ao 0ali sre9rni privesa%4 ali 9ila .ivo %ao da nis0o 9ili 9ro.' i sna7an pisa% .ona s %r'nisan. !vin se os0ehivao. < $ran.a 0astila ' o9li%' /ove%a.org .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < LeEa o leEa < naredio .'9J < Met. crowarez.na0. se nisa0 pretvorio ' pepeo.a 0i . < prav' si < re%ao 0i .glava%.'.i na !vinov' r'%'. < Cao < slo7ila sa0 se.e toli%o 9r.e !vin %re='=i se toli%o 9r.a.e0. Br.atel. < !vinov 'dara8 9io .agodi8'. B. Nisa0 videla %ad se to desilo4 ali .e lopati8e na n.e < re%ao .titni/%i o%o 0ene %ao ta0na 0agla.e napade sva tri va0pira .a.e pl. ?ren'tno sa0 7elela da se '9i. < Ca =' to ispraviti < si%tao .gledala .e Met.e i.a9avno1 $legn'o .e sp'stila na .e visila o%o vrata pored 0edal.e4 ali . >a%ol'tala sa0 o/i0a.ad naletev.v'/e0 sre9rn' pi.e !vin pri/l.e pogledao pre%o ra0ena.

e sa0 'hvatila %ola8 %li. www.e 9olelo od 'dar8a i 9ili s0o op%ol.e 9io do9ar . < 3'sti 0e < 9ol.'ove %rvi.ala.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < 3ovreEena si.e 9olelo od stis%a4 li8e 0e .edan sla9 'dara84 9ilo da ga . 9it%e4 9i=e dan %ad se vi. A .eni.av od Met. ?o verovatno ni.ldovo0. crowarez. :an %ad 0e .e .org . < veravala sa0 ga.adao va0pir ili /ove%4 i.9a8i i.vati 5a. < *obro sam. Irlo 0e .na%.e ne=' .a9avl.a sa0 se po0alo .

edno0 i pogodila 9li7e sr8'. :7ena . < 5a0piri4 staniteJ < povi%ao . svetlosti . 5idela sa0 da . d'9ine grla4 %ao da sten.edine 'li/ne svetil. sa0ostrela '%lonila $e0a.a se ose=a sla9o i 0e%o %ao voda.i%4 ne7no4 a poto0 sna7ni.o.e pol. 3re%rila sa0 n.e $penser i.a%a/ila 0eso i %ost4 ali ne sr8e.o. :'9o%o sa0 'dahn'la4 o%ren'la se i .vratila sa0 0' pol.i se stavl.ni0 hi8e0 i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 1N.l.vi7d'% pi. Ce.e4 sve do% nisa0 osetila sla9ost ' %oleni0a.e4 ne dop'.e dodirn'o .e=er ' prah' %o. Bsp'stio .are7ao . sna7ni.asno da ga vidi04 /a% i na sla9o.e o/i.l.edina %o.e . sne s' 0' 9ile hladne4 %ao da .'9a8.roga/io .son se pov'%ao dr7e=i !loi4 %o.no da sa0 0ogla .%e. >a0ahn'la sa0 %o8e0 'desno i .gra9ila !vina privla/e=i ga % se9i.nala sa0 .ta.0i.e. $tisn'o 0i .edne . Bpa%4 3ol se sapleo i 'sporio dovol. .i%o0 0i .e ili prede.e $penser i.'=i 0' da 'dahne prah.eo sladoled.%e. crowarez. Aas'o se sv'da4 %ao .' da ra.a0 ' to0 tren't%'.a se dr7ala .to sa0 .ta na0erava.i 0i se s dr'ge strane. 3ol. www.e.ala.a na %ola/e.a0i.'9a8 i 'sl'g'. .egove 'sne svo. Aa.e r'%e dr7e=i 0e /vrsto na gr'di0a.9a8io hipnos. Mada 0i 0isli nis' 9ile sasvi0 9istre.9a8io %aps'l' s hipnoso0 i . .v'% i.e .i0 ' tren't%' %ad . Nisa0 ni 9ila ' stan.a 9'tin'.'9ila sa0 !vina . A onda s' se svi stvorili t' %ao odgovor na . :7e. >a0ahn'la sa0 .org .tal. Nisa0 i0ala na0er' da se pov'/e0 i ostane0 . HANTER < $ desne strane < .e !vin stvoriv.vratio 0i . sne s' 0' 9ile slasne %ao .e pre8i.

ega i va0pira.e $penser.org .'p8a.e < 'po. < )nda =' .e0o < 9ila sa0 'porna sad %ad . crowarez.' i 3ol4 . < Ne 0o7e0o sa0o hladno%rvno da ih '9i. D Hipnos =e 's%oro prestati da del'.orila nas . to stvarno. < >ato i .e li8e4 Hanter < re%ao .'rila %a povr.aro9l. < )ni s' ratni .'rili ' n. :7ena se nadvila nad n. $vi s0o .. .'=i nas 9esno svetli0 o/i0a. < Nisi videla %a%vo ti .e !vin 0ogao da oseti toplin' 0o. Nisa0 s0ela da ga pogleda0.a 0i .edina dva preostala va0pira4 le7ala s' na0 ispred nog' gleda. < B ti si. Nisa04 ali sa0 ga ose=ala. Bspre/ila sa0 se i.edan d'g4 vreo tren'ta% pre nego .o.ini %o7e. >eni8e s' 0' 9ile ra.edno0.e od !vina.a sa0 se sna7ni.e nego %ad sa0 naor'7ana do .agodi8e.v'8i 9or9e sasvi0 'tihn'ti4 ne sa0o .to1 < pitao .e.e o/i. < )ni s' va0piri.e !vin.irene i i.0eE' n.e %rvi %o. Met.ao . Modri8a 0i .nala sa0 da .na0 o /e0' pri/a0.i.'9a. $vi s' .o. $%lonila sa0 %os' s li8a. >nala sa0 da sa0 po8rvenela i .e ledeni0 glaso0. www.e .a to 'raditi.%a.e 9io sa0o 0alo pis%av. dal. < Mora0o da ih ve7e0o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 )setil. < Ne 0isli.e .ivo s0e.ega. < Nis0o '9i8e. < >a. Nisa0 7elela da . dahn'la sarn . < Fove/e < re%ao . )d0ahn'la sain glavo0.ra. )tvorio .'rili ' nas.ito ta0ne4 3ro.to sa0 shvatila da s' .eni8i < re%la sa0. )d0a%la sa0 se d'9o%o 'dahn'v.e ve= p'lsirala ispod o%a i pre%o leve .i0a s 'pereni0 sa0ostrelo0. 3ro/istila sa0 grlo i d'gi0 %ora%o0 se od0a%la . < Ne0o. < Ilas 0i . < 3ro9odite ih %o8e0.e 7ar 9it%e 'tihn'o.na0 da li se ve= podr'gl.9og pol.

<Ali va. < )vo .i sla9a.e :7ena.aro9l. < $la7e0 se s to9o0 < nadove.son.n' do9ili .e $penser ravnod'.ni /vorovi ne=e ih . potre9io .ar se ne se=ate1 < )sta. < 3ovreda .vrate.a%a/ila sa0o de9elo 0eso < po%'. . li %oli%' 9is0o %a.vala 9ro.'=i %onopa8 sna7ni0 po%reti0a.e visio o po.ela tele*on i po.ina.ao .9ri.e < re%ao .e 9ilo ' red'.to sa0 dala na. < Halo1 :a '9i.adr7ati < re%ao . < Cao.i 0i se .e '.e odl'/no. sopstveni no7 protiv 0ene. i. < Na pri0er4 ' naredna tri 0in'ta.e !vin tiho.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < prav' .e 8i0a. < Ni.org .e0.e.e potre9an le%ar < re%la sa0 na%on .e dala %onopa8 %o.e0o ratnog .e .e :7e.edini8'.ih i .e %oordinate agent' %o.e.eo ga. :r'ga/i..no %anapa da ih ve7e0o i po.i . < Hladno sa0 ga pogledala /e%a. D 3odigao .a vre0e 9it%e. < >a.e lo.son tiho. < !loi .e .e o9rv'.dahn'o i '.nenaEeno sa0 se o%ren'la pre0a n.e tre9alo da na0 .e onda vi ne odvedete4 a .e0'. < +ta god da odl'/i0o4 0ora0o da 9'de0o 9r.edini8'.a ide. < 5a.e 0o. www. ostati ovde sa0a < re%ao 0i . < Ne 0ora.atvori=e ih.i va0pirs%i ho=e.o..'. < )sta=' i .a =' ostati da sa/e%a0 . crowarez. 5ratila sa0 tele*on ' tor9i8'.ove0o de7'rn' .a4 ali to ni.'.ala . >a ovo s0o se o9'/avali4 . < A ti ne=e.e . :o=i =e po n.a < dodao . da osta.. < 3otre9an sa0 ti.i < pre%in'la nas .ao se :7e.e da se na. Mo7da sa0 9ila g1'. < >ato po/ni da ve. $ad %ad s' nepo%retni4 0ogli 9is0o da ih pro9ode0o %o8e04 a nis' 0ogli da na0 '.no.e !vin %ad sa0 '.eni%a1 >na. B.'=i da 'spostavi0 ve.a to1 D )%ren'la sa0 se da ga prostreli0 pogledo0.as'.avio.ao .a leEa < %a.a < 0r0l. Il'pa va0pirs%a 9r. < B0a0o dovol. !vin .to . :7ena 0' .ali.e.

< Novine s' p'ne i.e po/ela da %rvari po 0o.gledale s' %ao .a 'sn'.e. < 4nala si plan. . H'rno s' oti.i0 0esti0a. 3od s. < B da te ne%o i. na to. < Nisa0 re%la da ho=' da ih /asti0 %ola/i0a < 9ranila sa0 se.e :7ena.o.a1 < r'gao se !vin.' %rv.ena sen%a0a svih ni. < )vi ovde love t'riste 8elo leto < re%ao . >nate4 osi0 .o.de0o ve= .to s' dva tren'tno ve.e s0etao 9ol.e p'lsiralo od 9ola.%ol%e i st'dente. >avrtela sa0 glavo0.org .eo . < Ha.asnila sarn..' . li 0alo %asni. .la sa0 se .a04 i.li i dal.asa i 9a8io 0i .o.e .'ta nego .e .ve.e :7ena. na 0ene1 < Aa/'na.e.e da vi/e. < prav' .ana va0pira htela da 0e '9i.e0. < !loi .edno0. .e 0r%o gledao4 a li8e 0i . < H04 ni.e 9ilo lepo.e ne gri.o.e *an save.ta.a0ara < re%la .a grlo i ne pi.edan va0pir 0e .ansi plave i sive. Ne oda.to . < >a sva%i sl'/a.a o napad' 7ivotin.'=i.e se svaEa.e sve lo. < Ni.e va0pire plava %o7a < dodao . < Ho=e.e 0isle=i na hel-blare.de pos'te s ne9a sv'da po plo/ni%'.e0 'li/ne svetil.e 0alo 9leda4 ali vi. 0'. < :e%i 9i se ovo 9a. $%oro da nis0o stigli ova0o na vretne. $%oro da .a na planinare4 ali 7ivotin. svidelo.e 'pitno pogledao. A sad s' pre.to 0i va0pir po0a7e da pa. < ?o .a.e 9ila l. crowarez. < $a0o ne 7eli0 ni da ih '9i. $ig'rna sa0 da 0i tre9a sa0o par %op/i.'4 .i0 na dr'ga dva va0pira < o9. < . Bili s0o na svo. !vin 0e .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 )tvorila sa0 'sta da se raspravl. www.edn' %aps'l' hipnosa s po.li na sredn.%e %rhotine sta%la i.ve. < Mo7e.i0 novi0 8ipela0a < pre%in'la nas . . li da ide0 s to9o01 < pitala sa0 !loi.o.e. No= .e 9ila tiha4 isp'n. < :o9ro sa0. prin8ipa4 ali $penser se '9a8io. gri. < Cesi li do9ro1 Bila .e.

. ded' do l'dila. < ?o . prav8a severa.tedeo 0e .a0 te ovde. 0e0 da 9'de0 veo0a .a4 0o7da.nao.edno0 sa0 9ila is'vi. pol.e odgovora i na%rivio glav'.na.na < odgovorila sa0.e svesna svo. < :va a'to0o9ila4 i.e.. Broni/no . %a*i=a sig'rno to 0isle.ahvali0.i. < $a%ri=' se a%o i0 %a7e. +erets%i se nas0e. 0o7da postavl.'9a8 ni. B . < 3odseti 0e %asni.ao. < 3'sti 0e da te vratirn %'=i < 0r0l.e sa0o . www. 3ri9li7avao na0 se . 5a0pir.a /'la. < ?o o9e=ava. < Moli0 te idi.to 0e ni.ao4 ona%o nepodno. < 5e= 0i se dopada.a 0ene < re%ao .e verovatno de7'rna . < Ae%ao 9i 0i da pro9ode0 i te9e.e glav' % 0eni. 3rog'tala sa0 pl.ato .'va/%'.a sarn se nas0e. A'to0o9il p'n lova8a na va0pire.e da ti .%e i.e %rat%e hal.e ne7no 0i se pri9li7iv.. < $a0o sa0 l.ivo podr'gl. )d.ine i golih rarnena. < 4a$to sa0 0orala to da %a7ern1 $a0o 0i se nas0e. < Nagn'o . < Brine. < $a0o sa0 0islila da =e save.to 9i se on slo7io s to9o0...'9a. .e . prevo.v'% 0otora4 toli%o glasan da sa0 ga /a% i . do do0a.log da to ne 'radirn. < Mora da dovodi. da ve= i0a. )ne devo.edini8a.an. < $pasavala sa0 te od hipnosa. B on 9i 0i re%ao da ih pro9ode0.. < B ona.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < )ni 9i te9e '9ili.'9a. ve=i ra.to od te9e.o.org . < ?o .e 'po. Mo7da 9i tre9alo da %rene. < !ladi0 se da '0e.e to . < ?o .ra/'na.ar0antan. < Ne ostavl.ati pitan.ao .ivo %a%o on to '0e. 3o.e 9io l. crowarez. < 5erovatno. se . < A i tre9a 0i ne.l.ila. $a0 i.

vrat. visili /epovi .astra.to . .e 7ena 0ahn'v.a%a po vrat'. $re=o04 dva vo.iv < dodao . po.a.i0 /i.ivo na%rivl.e veo0a viso%4 neverovatno 9elih .en posao4 5a.en na lev' stran'.en pratila8.i0.e.estoro.a tvo.gleda 'sta. < 3ri0ili s0o va.asnila. )%o vrata s' .'.%a odvratila s' 0i pa7n. 5erovatno sa0 i.e. Bio . !vin .ali8'.e delovao %ao /lan porodi8e. < $legn'la sa0 ra0eni0a. Helela sa0 da i0 %a7e0 da na0 . Ca sa0 sa0o ostala posledn. < :o9ro si to o9avila4 0ala..e ni.asl'7ena. < Brendone < . D Hanter 5a. < B0ala sa0 porno= < 7'rno sa0 o9. < :rago 0i .e petoro@.e 9io negde 0eE' ta0ni0 sen%a0a ind'stri.a sa0 sta.to te vidi0.eno.i o. < >a.'=i rni drhta.a nos4 a na levo0 'h' .a da . < Hvala.e n.e porodi8e .'=e4 naro/ito .e 9ilo to .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3ogledi s' na0 se sreli i videla sa0 da 0' se o/i 8a%le4 /a% i ' to.e !vin 9io ' prav'. < :o9ro o9avl.ila p'na o%orelih Helios@Aa agenata %o.9og o7il.e o%r. Meni . ta0i.ld1 < pitala . Helela sa0 da ostane0 nasa0o s n.9'n.'=i sa s'vo.ivo4 pogotovo .one4 a .a s' 0i le7ala pored nog'.gledao 9i . )se=ala sa0 se .o.a =o.gledala prili/no 'pe/atB. Na. )stali s' odveli !loi na '.e !vin po0ogao4 ali nisa0 9ila sig'rna da li www.'9a4 do% 0' .e nos o/igledno 9io slo0l.a/evog sedi.en ne%oli%o p'ta i 'padB.gore .org .'.=en.e . < :a4 to sa0 .s%e .e 7ena veo0a sposo9nog i.a '/eni%a.ana va0pira %o.e rep'ta8i. < Bilo nas .n'o 'ho . 5idi0 da .ala sa0a s dva ve.ta prvog $ 5@a. < >ato . !li0n'la sa0 glavo0.to to 7eli.a s' dola.e na.to1 sna0a 0i .al.iro%o sa0 se os0ehn'la.ldova. < >apravo4 to .avr.ila i.ivan.e i0ala sl'.tali0a da doE' i po%'pe va0pire. $va%o0 dr'go0 i.ao na varnpire. posao < re%la .vratio 0i .e os0eh i glavo0 po%a. crowarez.

eni%e .e .e i. < Brendone1 < Ne 9rini4 0ala.e po.a odstrel.ila i.=e0o te do do0a.da si ' prav'.la. Bs%reno sa0 se nadala da !vin ni.i deo %o09i.e 9ila i.'a.grade s polo0l.e !vin t' negde.etn.%a4 9li. Cedan ra%'n se 0otao o%o %onte. 5e= nedel.e re%ao da =e 0e otpratiti.'=i %ra.e%8i. crowarez. < sva%o0 sl'/a.i =e to preneti Hart'. $ 5 i %o09i Helios@Aaa /e%ali s' do% nisa0 stigla do =o.edini8i .e < re%la sa0 9e.li do .9i. 9ios%op' se .egov' .a .atvarala. 3rog'tala sa0 %nedl'.a. $ig'rno 9i 0e oni odve. $ve =e 9iti ' red'.a0a po%'.tene sive . Nisa0 i0ala dovol. < Na0ign'o 0i .%ole po 0ra%'.nera.org .a. Teorije zavere %o.%ole %ad 9i .e 0e radovala sat i po d'ga .9ol. < .a se . ?a0o .e sve ' red'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 =e to sa0o .'4 ve= si sredila .no gotovine .ini.a do . $ve =e 9iti ' red'.e vrata.ava0o da naEe0o n.s%i 0e .e da sve ispri/a0 !iran'4 %o.eli s0o 0otor pa 0ora0 da ga vrati0.atel.ta =e 9iti s n.a ta%si4 a ni.' %a*i=a. < pada.ori0a i viso% %orov %o. do =o.e4 ' li8i Hani/er/.to sa0 s%ren'la ' li8' Blit.avr. 3ri. < 3a4 . < !o.4 odve.e stvarno go0ila l.dravio.%a.adn.la do www.e on . ?' .a%o0pli%ovati stvari.0eE' p'%otina na plo/ni%'.%a i 0ahn'la pre nego .i/%o0 o%a da li .e lagao %ad .li%ov8e.o. Na. negde ' 9li.a to < re%la . Motri=e0o na te9e do% ne stigne.aro9l. 9ios%opa i i. < Ne 9rini se . i ni.e na0rgoEeno. >aista sa0 se nadala da nisa0 'pravo predala ratne .'di i.e.eni0 pro. )tvorio 0i . < ?o 9a.ava %asna pro. < :o9ro4 %reni onda.o/no la7'=i.e 9io odgovor.i . < red' .a.a =o.nali da . < 5al.9in'. 5idela sa0 sa0o nap'.i0a1 < pitala sa0 do% s' ih '9a8ivali ' .ao i. < >na0o Met. < Cesi li sig'rna1 !li0n'la sa0 glavo0 tr'de=i se da se os0ehne0 %ao da . < !ren'la sa0 gleda. Lagano sa0 oti.

i04 %ao svi ostali parovi %o.gleda.apitala %'da .e i. 3ro%letstvo4 do9ro 0' .9'Een.o.a svo.e vlasni% i0ao po.o0 sasvi0 .e i.e.'=i s n. $to0a% 0i se 0alo prevrn'o od '. Mo7da sa0 ' posledn.tapi=a.e na tre=ern sprat'4 ali dos%o/io .e poveo pre0a svo0 www. Mo7da .e lova8a na va0pire 9ilo 0eE' n.ednog va0pira1 < Ieneralno govore=i4 da.%' i prove.'4 %a0en. dan4 ose=ao se . Nisa0 rnogla da /e%a0 8el' no=.org .e ='dno %oli%o sa0 se ose=ala nor0alno prela.i . $penser .a .ldova.ili0a.a 0ene. Ba%o . A 0o7da i ni.e l.a% 0iris nag /a0pa . Bio .gledao .e elegantno %ao 0a/%a4 a i i.lo ovo lo7en. crowarez.e prodavni8a 9ila .4 5a.a ta.' i 9ron.e=i 'li8' s n. Co.a. nisa0 po0en'o4 odli/no i.ila na %n.ni0 /ini0a i 0agi/ni0 talis0ani0a. )%ren'la sa0 se i videla ga %a%o se sp'.e ra0eni0a. >a9a8ila sa0 %os' nestrpl.a0a.e isto toli%o 'o9ra7eno.a9oravl.ivo l'p%a. 3itala sa0 se4 ne prvi p't4 da li .'=i po 9il. da sa0 va0pir4 pa . < Hvalisav/e < re%la sa0 ravnod'.'=i nogo0.no.=e narednih sat vre0ena *lert'.' !vin.la.e.e ' pitan.gledali %ao da s0o 9ili na sastan%'4 naro/ito %ad 0e .' da to . Ne %ad .ani0 stat'a0a ' potra.i s' %ren'li pre0a svo. < Ha.to 9ih se onda pretvarao1 Ne 7elirn da te la7e04 Hanter.egovi0 stalni0 0'.'9i=a.io ne%' slat%' devo.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 po/et%a 'li/i8e %o. pet 0in'ta i 0ora=' sa0a da se snala.a ta.ta s po7arnih stepeni8a i.i0 vo.e prave prirode.e !vin nestao.atvorena .log' presi.de < re%ao .e spa. < Nisa0 po9orni% s%rivan.'=i na 0ene. ?a%oEe sa0 se .na. < M004 .e0 s' se i. Bilo 0i .i0. 5odi0 te ' do0. $legn'o .a . Ali ti ve/ .'rneva . Mora da s0o i.i7ar' i prodavni8' o%'ltnog ' /i.a4 i protiv 0o. < sl'/a.teri.e ne7no.avali %ristali.e.e vol.0a %oli%o .ar se to ne podra.e vre0e /itala previ.e stalno visio t' /epr%a.

os'de. po9ili porodi8'.i s' prsti1 3ogledao 0e . M ta%o i.' na r'%a0a. < +ta4 na pri0er1 < !osti prsti.e lepo sedeti ' a'to0o9il' s 0ladi=ern. seda0 godina i da po0isli.n' . < )h.i od %ed9eri /o%olade. Morala sa0 da se nas0e.% sa/'vao a'to0o9il %ao 'spo0en'.alih' /o%olade.e sa0o 9ilo /in.nala.ali s' se %ao da s' 'pravo ispolirani.e0.e sve sa/'vala. Hvala 9og'4 ona s%'pl.edan :re.e 0e%. < $tresao se. < Ho=e.e pripadao 0o. $edi.to si prona.gleda %ad ti se snovi sr'.1 :r7i ih ' %'ti.' < naglasila sa0 od9ra09eni0 tono0. .e.to4 . < M00. sre=e . < Ae%ao . < Lep a'to < re%la sa0 da 9lh pre%in'la i. !osa =e 0i se pretvoriti ' go0il' repova do% ne stignerno4 ali nisa0 0arila.o..org .e *'.in'4 < Aha4 svo.e. crowarez. *'. $%oro da sa0 0ogla da '9edi0 se9e da .la ta.e l'da.o.evre0eno . < ?re9a da vidi.nenadn' ti. < Lov8i s' . D Nisa0 te ni .ednostavno.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 8rno0 0'stang %a9riolet' i otvorio 0i vrata.av. www.' pitan.e li8e i 0rsio %os'. < !o 9i dr'gi nego .alantno4 9e.to1 < Ne4 sa0o . < 5a0piri s' po9ili 0o.e 9ilo ni tr'n/i8e pra. < $trini A'9i se ne postavl.ta opt'7io4 Hanter < re%ao .a . li da /'.. .nao /i. %a%o i0a. < >a. < Cesi li i%ad sa.ta .a. Bila sa0 rado.e to non.e s neveri8o0.tine. ?opao vetar 0ilovao 0i .e li . Bilo . ?o . strini..eni/no stan.e.e sve ta%o .ine ni prl.la4 ili ta%o ne.i0 glaso0.a stvari %ao hr/a%. >a0isli da i0a. Na podni0 otira/i0a ni.a.ta .ta s' 9ila presv'/ena 0e%o0 %o7o04 a hro0irani delovi si.

'.ega sa0 9ila sa0o lova84 . .a 'sl'g'1 < re%ao .ar ne1 >a n.tri i s 'v'/eni0 o/n.e nis0o nepri.ali s' ' 0ra%'.na.ar ne1 < +ta1 < ?i spora.e toli%o do9ar ' .e 9ila l'dost4 . od %a*i=a 0e ni. www.' por'%' do% sa0 te /e%ao.vao Ba*i. sporio .edan od 0o0a%a.to . ?o . Fa% s' se i .e na. < Nisa0 9ila sig'rna.a o9la%a4 %ao da ne 7ele da na0 s0eta.e i pogledao 0e .ra7ene4 a li8e 9ledo.a . 5ajldova4 re%la sa0 se9i. <?a/no < re%la sa0.no4 %ao da 0isli 9a.ta 9i 'radio da 0e sad vidi.na/a.a8i0a4 si. Nigde ni. Ali pretpostavl. >a'stavio se %od 79'n. < :o9io sa0 tvo.a0 da .e 0o. Misli04 pone%ad na0 signal ni.o.a. $legn'o .e o%re='=i se pre0a 0eni.e o. !ao da s0o se .no .e ra0eni0a. < 5redno .'0i i sve to.ve. :o9ro s' nas s%rivale nis%e grane drve=a i viso%a trava.no. < Ni.a . < >na0.agodi8e s' 0' 9ile i.e.a0oli.e 9ilo ni%oga4 ni /ove%a4 ni va0pira.de sa%rile i. Ali dovol.na/ilo1 'aberi se.a i 'gasio 0otor i svetla.e to stvarno %'l. < Ceste < re%ao .e4 . ?re9a da proEe vre0e da se navi%ne0o. F'dno .egovi . < Na7alost4 ne sla7' se svi s to9o0.vini.e to ne.edno . Ali .e vredno da po%'. 3o0islila sa0 na svog ded' i .%ol'. 5e/eras 0i .'9i4 s'vi.%oli. crowarez. Htela si da 0e .vao 0e .atel. Tako6e se muvao bar s jo$ dve devojke "re samo tri sata.e %ad srno stigli do s%retan.e re%ao da vi.org . < >na/i4 ipa% si do9io por'%'1 < po/ela sa0 da 9le9e=e0. < Ali ipa% 0isli0 da . Fa% i ' ta0i4 .ta stra. < B. >apravo4 . $vi8i s' na0 na0igivali s livade s dr'ge strane p'ta.e spasao 7ivot.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 ?rgla sa0 se. N.a0o to da .'tro pro9'dili i ne%o na0 .titi0o. Ne 9i tre9alo da ga napada0. na 0ene.i0 pravi0 i0eno04 :a li .i.

< A ti .na1 < 0'%ni.to 7ivi. www. < :a.adir%ivao 0e . < ?re9a 0i anali. crowarez. Ali ne po.e s%ro0an.e ' 0alo. < A 0eni ver'. !loine tor9e.a%a.gleda0 ' s0o%ing'.io. %esi4 %ao %esi8e .a.e4 < 0'%ni < ponovila sa0 do% 0i .e r'%'. Finilo 0i se da 0og' da 0' ver'.ne na.e re/1 Nadala sa0 se da ne=' napraviti ogro0n' gre.e.edno0 ponovo op'. .org .ari0 nad n.e 'hvatio da san.no do9ro da 9ih 0' verovala.vadila pil'l' %o.on s %r'nisan.gleda %ao vita0ins%a pil'la.' sa0 '%rala i.e0 i pored tog . Iri8%ala sa0 'sn'.asnila sa0 tiho.e 9ila lo.te=i se.e i0alo ni%a%vog s0isla.ne Helios@Aaa1 !'l. < +ali0 se.e pro%letstvo D slo7io se veselo. Lagano se nas0e.era pred ol'. 5ratila sa0 privesa% ' hal.in'. < Ne0a ve.t'.. < $0e0 li da ti poveri0 ta.a.n.o.e '7asn't os0eh . na 0at'rs%o ve/e1 < . )se=ala sa0 se %ao da 0e .%'. < ?o . plasti/no.e0 ni%oga dovol. < 3rili=no do9ro i. )9risala sa0 vla7ne dlanove o %rilo.a na%it. Bo.e pil'l' 0r. < Cesi li htela da 0e po. !vin se os0ehivao.'.e. na i0an.esi li nervo.' . < Ba%o to ni.%ole1 <?a.egovo0 sli%o0.ove.no se .avalio ' sedi. < $ig'rno i0ate la9oratori.na. ) /e0' .tena.e ' . ?o . 0edal.e. tor9i8e sain i.'.erets%og os0eha i o/n. D >adovol. < Hanter4 . nosi. < B0a0o.a o/i.a ovoga < o9. < ?a%o si nesva%ida.astao ' grl'.' 0' se od sre9rne pretvorila ' 9o.%oli.e . <B.eo .a ide. Bila . B. >a%ol'tala sa0 o/i0a od.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 o /e0' pri/a0 po. :odirn'o 0i . < 0'%ni4 '0'%ni4 '0'%ni.

tor9i8e.e ' pitan.e sa0o to.e i po/ela .e '.e spo0en'o ne%e vita0ine4 . 9rat4 0o7e da anali.ar ne1 < pitao .e 0o. < +ta to radi.a. < Hvala ti. B ni%o ne=e ni.a /'dno i da 0en.' i ola%.e 9ilo nor0alno < slo7io se !vin.'=i 0i %l.glo94 ose=a. Na tren'ta% .%ols%i0 psihologo0.' ne.ao '. < $teroidi1 < Mo7da.ar ne1 < h.ira pil'l'.e. hel-blarki %o.org .%a.ao s'vi. < Misli.e pitan.%il.a/an. < Ne0a .egov' hladn' %o7' pod prsti0a.e4 ali on 9i postavl.to /'dno.e po0alo pro0'%li0 glaso0. >a0olio 9ih stri8a4 on . :e*initivno se de.e on1 D Co.e i to 0og'=e. da .or%e ' d7ep4 ose=ala sa0 istovre0eno nervo. D Nagn'o se pre0a 0eni n.e .ta da na0 %a7e o ono.to s0o ga odveli ' 9olni8'1 B on . crowarez.ira.1 < pro. < !loi ih pi. :o% .a.edini do%a. Bila sa0 .or%e %rvi i.e.e pro*esor 9iologi. < ?i ne pi. ove pil'le4 .e. < :a4 to ni. www.='.'.an.e nose %rv ' tor9i8i i 9ode7 ' /i. < 5ide=' da li Mar%'s4 0o.e0 . . ' d7ep. 3odigao .e stavl.en %i%ot . )psedn'ta .0i. Mo7da 9i tre9alo da popri/a0 sa . < $p'stio .na sa sig'rno.a%a %o.a se pretvorila ' prah.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Bs%reno se nada0 da .a raspolo7en.anse.ap'tala sa0.ta ne .'=i n.to dr'go1 !li0n'la sa0 glavo0.'/n' %ost i vrat ispod 9rade.e strogo.io. $e=a. 3otp'no ne'o9i/a. Mo7da =' %ona/no do9iti ne%e odgovore.e ' grl'. :odirn'la sa0 0' . li da anali. se 5ila1 )nog de/%a .e04 ta%o da .i0an. < $a0o proverava0 < odgovorio .e0 vita0ina4 ve79an.edna od onih devo. < Mo7e.ava ne. se ni.e o9rve.e da se pona. :o9ro 0' id' te stvari. !a%o .astao 0i .astao i . i ovo1 < pitala sa0 vade=i '.

'9io4 ili sa0 . i li0et'.e .to sa0 i0ala tor9' p'n' 0alog o.a %o.e sve te7e da sro/i0 s0islen' re/eni8'.e 9io mnogo do9ar ' ovo0e.trog or'7.1 < $r8e 0i .e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < +ta proverava.agonet%a %o.vol.e0 tvo.ega l..e od ta.edno dr'go0 ' nar'/.to dr'go4 ne. )/n. Cednostavno s0o se na..edno0 sa0 osetila ne.9og toga. $v'da. Miri. < Ceste.loga nisa0 9ila nervo.a n.to nedo.edno0 0e . < re%la sa0. pri0er. B.' tre9a da re.e0. Lo.ede. !loi1 Bli 5ila1 B .e0o %ad l. < 3rog'tala sa0 %nedl'. %o.novito4 slasno.nao 9i da h .org .'4 %ao 0'n. < >na/i4 0ogao 9i da na0iri.' na te stvari. Nisa0 se ne sa0o . Bilo 0i . 3ogledi s' na0 9ili pri%ovani . Ni. crowarez. na.e delio nesta. :a4 stvarno .a se /as vidi4 /as ne.irile4 a d'7i8e sin'le.e 9ilo ne.to i. A de*initivno 0o7e0o da i0 oseti0o '%'s.egov os0eh na %o7i.e voli0 da 'di. < )9i/no 0o7e0o da na0iri.i 0o7da ne 9i s0eo da po.ala sa0 se.na . sne s' 0' 9ile ne0irne4 .eno4 ta.i nas ..e 0i 9ilo dovol. Ne 9ih ni pri0etila da nisa0 navi%la da o9ra=a0 pa7n.. )d.0eE' nas4 ne. ne%og ra..' . :od'.i 9i gri.i4 ili slat%i. < Ae%la sa0 ti da ni.e 0agnet.e4 vi.e.ao .ato .e sve ' red'1 < Mo7da.0a% %o.' s0o podelili.a. < >na0. < Ce li to.. 0iris. 0aline.edan .ne %o.li .e l.d'7ili4 sa0o 0alo. < )h.e. )d. Nas0e.aigralo.'di %oriste le%ove ili drog'.no. )setila sa0 www.edini %o.to vi. >eni8e s' 0' se ra. )se=ala sa0 se %ao da se topi04 %ao da gori04 %ao da sa0 prog'tala sve one svi8e.a8i s' 0' se i. pitan. do9ro1 )setila sa0 n.'9ila.ta ne pi. )d0a%ao se ta0an toli%o da 0o7e da 0e pogleda4 %ao da sa0 ne%a .e do% sa0 0' se pri9li7avala4 %ao da . Maleni ra.i% odva7an. < Nisi .a dr'gi.

na% da tre9a da te odvede0 ' do0. 3riv'%ao 0e .dvo. < >9og %a0era..a0'=ena4 i.i0o.al.e%n'o .te 'spela da 'stane0. sne s' 0i 9ile tople i na9re%le.to sa0 'op.io 0i potil.e %ro.e r'%' ' %os'4 0a. Bila sa0 lova8 i to 0i .e 9ilo ne9itno.ala sa0. < 5al.e i on delovao isto toli%o s0eteno. 9r.e 9ilo ne9itno.da . < Fe%a=' ovde do% ne 'de. < 5a7i.va.e.en. $a0o sarn 7elela .. Cedva sa0 disala i to 0i .an i !vin .e04 tera.i 0i por'%' %ad stigne. < La%' no=4 Hanter. www.e .o.nenadan .o4 prostor ' a'to0o9il' ni. )s0ehn'o se sa 7al.i=e.i nas da pos%o/i0o i da se ra.egove i. 9li7e.ane 0i.v'% od.e veo0a drago .to .e na0 9io dovol.e r'%o0 sl'/a. no= naterav. < re%ao . 3od dlanovi0a sa0 ose=ala n. crowarez.e to 9ilo ne9itno.e va0pir4 a 0eni .entisana.o.%e < pro0r0l.a%. < Bol.no 'dario siren'.org .e da odavde ide0 pe.ori. B.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 70ar8e po 8elo0 tel'. Bio .nenaEena . 5rtelo 0i se ' glavi i 9ila sa0 de. Ni%ad se nisa0 ta%o ose=ala. < Bila sa0 prili/no o.e to . < 3o.'=i se9e da 0e p'sti. >aronio 0i . Bilo 0i .

crowarez.edno s r'/ni0 sa0ostrelo0 s%riveni0 ' r'%av' starog %ap'ta %o. nis0o .e0 od L'si. $tavio sa0 tor9' na ra0e i i. s' se videli tragovi vatre i .9io ne%oli%o helblara.ali o/n.eo .ao sastana%1 < pitao . Bilo . Na %ra.eta% ve/eri 9io 9i %ad 9ih ra.a. Ho'pina od0etn'ta Helios@Aa .apila ' .edini8a o. $avr.e o/i od . < !o.a0eni0o.e .e .id'. e%splo. sa0 9io nalo7en od 9or9e i pol.a%rpili ogro0n' r'p' %o.a. D Co.e po%'.i ni%o ni.eni i .. < or0an' ' hodni%' i0a .%e4 '0alo s' 0e pro9oli %o8e0 i 0orao sa0 da se %ri. B dal.atvorio vrata a'to0o9ila.e o.e sta. < 5eli%a lepota nosi veli%' odgovornost < '. !ad sa0 par%irao a'to0o9il4 Ni%olas .a .e 'la. KVIN +iro%o sa0 se os0ehivao /itavi0 p'te0 do %'=e.e.o. www.vratio sa0.a =e potp'no istr'liti a%o .ao na tre0'.e pro. < !a%o .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 1O.' tre0a . >a%lonio . vredno toga.e %ad sa0 . Bspalio sa0 dve .edna tor9a < re%ao 0i .'p8a.avr.godne devo.edna vla7na das%a %o.ili renoviran.a%og svetla *arova %o.ao sa0 i '.e sa0 se os0ehivao.no .edva sa0 'speo da ga sa%ri.ao napol.e4 ali 9are0 s0o .en .avr.a%e.ivo0.9il. Bio 0i .i ta/no1 < Hvalisav/e.e o9la/io.tetila %'=' %ad .a patrol'4 lepotan/e1 < ve%. < Cesi li raspolo7en .e s%ro.e 's%oro ne .org .ala da pro9i.e0 od a'to0o9ila p'nog lova8a na va0pire s p'no0 ratno0 opre0o0.e Ni%olas.i s' 0' o9as. .e o0il. Co.

l.edna od tih devo.e 0i pro0a%la ironi. !oli%o sa0 video4 . )se=ali s0o slo9od' 'shi=en. @ 3o/eo si da se .dr7ava0o. :o9ro4 do% sa0 9io /ove%4 po0isao na %rv 0e .en. $a0ostrel 9e. B nedosta.e . .er sa0 0islio da 0e /e%a do7ivotna ishrana ' stil' -tre9a da .i.drav2. &ero0oni s' 9ili vrlo %orisni.e .o. www.o.ato . >a.a ubija va0pire.en '%'s %o.alo 0i .'0i o%o planina po %o.e sviEala ni. Ni n.e 9ila %ao 9es0rtni 0ladi istra7iva/ s ti0 n.to nis' .a0 . Nisa0 lagao %ad sa0 re%ao Hanter da ne odo9rava0 s%rivan.'ds%o o%o. 3o 0o0 0i. Ali %ad sa0 se preo9ra.edini nedostata% 9ilo . Bona%o sa0 se sad na s'n8' ose=ao gro. Na i0an. Ni. strele %oristan .no.e 9iti 9es0rtan nego 0rtav. Mogli s0o da se %re=e0o %oli%o god s0o 9r.ato .i%a.voli0 da 0i to 'propasti ve/e.a s'n8e0 i stalno se 7alio .e t'govao . Nisa0 odo9ravao ni %ad ne%o ide 'nao%olo sav t'7an .%a %o. .ene sil'ete spa. Ma0a .o hteli4 ne 9rin'=i da =e na.e to .nale da sa0 va0pir. ose=ao na 'sna0a.o.e la%.to .to vi.e na9aviti /i.edete pro%el.a0agl.e Ni%olas.e s'n8e4 ali to sa0 9r. :an%an .e %oli%o i %a. Nisa0 i0ao na0er' da do.to devo.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3o%'pio sa0 %os' i stavio strel' ' sa0ostrel. @ pro0r0l.ep'ri.to .no desilo da .eni0 podsti8a.' i ' g'sto.i sa0 .to 9ih o%retao glav' od onog .e 9rin'la .io4 preo9ra.ni0 govori0a ' stil' -9'dite spre0ni2 < Bde0o. s0o patrolirali nis0o 0orali da se s'.e .e sopstvene prirode.e ' %o.a sit'a8i. Ca sa0 sa0o s0atrao da i0a0 sre=e .o preva.ao . 0i se ni. B 9ol. crowarez.e.'4 va0piri.ao.ilo 0i se i /'lo '%'sa.org .to 0e odr7ava ' 7ivot'1 )dnosno 9es0rtnog1 !a%o god.e ne 0o7e da pi.to se sl'/a.a%a4 ve= devo.e %a*'.e 9io strava.%e 0isle da s' va0piri %'l4 i pored toga .9'rger nego %rv.iti l.e 9es0rtan.

Ni%olas .a nes0otreni0 0i.da da sa0 ostao da se r'%'. @ $agn'o sa0 se ispod . @ Ces' li se pretvorili ' prah1 @ Ne svi.a 0ene s 8evi0a ' r'%a0a.a 9a.evi0a.e0 prag'.i0e.e da ih .a de9elog 9resta.e prvog ' gr'di www.d'h.e delovalo %ao da si. @ A te9e s' te% ta%o ostavili na slo9odi1 @ pitao .i8a hel-blara s' %ren'la ' napad ' naleti0a4 . Co.i0a1 +'0a .'a i n.edne nis%e grane. 3o.ala %ao da .e 9e7ale s' pred va0piri0a.atel.e va0pire.vala . g'sti.e 9io odli/an. !li0n'o sa0 glavd0 'hvativ. val.i . :re. Miris vla7ne .=en.'.e4 hladnog vetra i %edrovine 9io .e sa0 se ose=ao %ad 0i .alio %ad sa0 re%ao Hanter da ni. na n.e .ili onog va0pira Met.e la%o prepo.=e po0era4 o9li% grana i paprati i sta. A%o hel-blari i%ad 'spe. s0rad4 . Li8e 0' se '%o/ilo. Nisa0 se . Na.edan se sp'stio s grane4 dr'gi .a.e0 s n.i sla9 0iris %'vanih gl.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 @ $a0o 0al/i8e. @ 3ored $olan7inog preo9ra7a.e stao i. ?ro.iva i 9'di.e h'%n'la s ne%e 9orove grane ' potra.ta se de.nati sve lo.a4 a tre=i i.'.astao i on.eni pri.e .e 0ese8 i.i s' 9ili ta0o. $ova .a /i.a4 po0alo4 d'7 ivi8a.e tiho. Hanter i n. Ni%olas . @ Ne 0isli.atvore.a d'.e is%o/io i.' da se sastave s pa0e=' i provale %a%o da pri%ri.%ovi iona%o nis' 9ili va0pirs%a poli8i.en roEendan4 nis0o i0ali 0nogo vre0ena da se 9avi0o n. .' svo.e 9ila 0ra/na i p'na sen%i4 ali vid na0 . 5ideo sa0 %a%o se li. :o9ro .te4 ili =e ostati gladna.e g'st %ao di0. 5e/eras =e 0orati da naEe novo lovi.a .0a: .e0l. crowarez.edini8' .ao sa0 0irne r'%e.' %o.egove 9ande.e . $ve .aista odli/an vid no='.sig'rni. )dapeta strela pogodila . $ve 0ale 7ivotin.aista =e 9iti opasna sila.e s neveri8o0. @ !ona/no s0o se re. Na8il.org .io va. D (el-blari re%ao .nad nas p'n.e ne%' Helios@Aa .e si.edna prednost va0piri. $a0o s0o se tr'dili da vodi0o ra/'na .ava na na.edan od 9ra=e /'vao leEa.

e .agor/evine.e previ.v'/alo %ao -da2.edn' strel' i opet pro0a.d'h.i%ovao da pogodi0 9rata a%o ponovo odapne0 strel'. Nisa0 ni po%'.e0 dopola .e sad i0ao otvoren' ran' i. )9i/no sa0 9io veo0a do9ar strela84 ali 9ilo .i 0ene i Ni%olasa.to .' . %o. :o/e%ao se ' /'/an. 3rva strela .ara. 3ro8edio . )dapeo sa0 . .ara.o8ao . $%o/io sa0 ' stran' da i.a.a ni.e .e delovao %ao da =e se ' pravi /as de.' .nao %oli%o . Fi0e god da .esi li do9ro1 @ vi%n'o sa0.al.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 pro9i.to .a9ila se ' 9re. A ova. hel-blar gleda. 9ol.e 8'rila %rv %o.ao do sa0ostrela.a.'=i 9el' l.eg va0pira.e stvarno . )si0 .e.a.i sa0 i.e 9ro.i s Ni%olaso04 ta%o da sa0 ri.ara.ara7ena4 o/igledno se .i/no.e 'rli/'=i.la %ro.e 0ogla da .'=i ' svog pri. re7e=i pre%o ra0ena.egov' pl. Ni%olas . ?o .en na9i.o.e ne. r'%e na 9'sen .e pro0a.atel.e ri. Bspratio .e ra. www. salto 'na.e i s%l. %ap'ta i 9a8io se 0eE' rastin.'=i 0' gr'dni %o.ni0 o/n.e.9egne0 n.avao da 'stane0L sa0o sa0 se ot%otrl. @ :re. )dli/no.e 9ilo lo.e i0ao sve7' %rv. i sr8e.io sr8e4 ali 9are0 0' .e. Bs%oristio sa0 snag' s%o%a da ga prevrne04 pada.'=i na rastin. hel-blar se ponovo pri9li7avao ' lini.e .vadio i.e 9io .%oli. Ni%o ni.a8i0a ' 0orn prav8'4 %ao da 0i lo0i %osti.'=i 0i sa0ostrel i. Mo.to .%ovi @ nas0e.na.irila.'va/%'.e 0o.a9odenog %o8a ' posledn.integrisati4 %ao ona hel-blarka ' .ao se 0o.o%ao se ' o9la%' sive pra.ila i . ra0e. >a0enio sa0 sa0ostrel %o8e0 %o.e naleteo na 0ene i.e od 9ola.e pro. @ Co.9i.'s%ast' %or' ' va. crowarez.ad4 dosadan %ao /i/a%. +%i. 5risn'o . tip ni. 5ene s' 0' 9ile s%oro 8rne ispod plave %o7e. :r'gi .ao%'pl.org .e 9ila . @ Ni%4 .ine. Bspod no%ti. $i%tao .an.a .

=a. >a0ahn'o sa0 %o8e0 ' n.e ta%ode 'rli%n'o i ponovo s0o se 'hvatili ' %o. < ?ro.e %a ne9' pre%ida.e0. www. < Ali =' .e .%oli. 3ravo na 0o.9a. !ra.ato ostata% ve/eri 0irisati na vla7ne gl. Aa.i8a 0an. re/i4 i potr/ali. A i .e 9ro.ne o/n.i/%o0 o%a video sarn o9la% pra. ?e7ina n.ive.e na %olena4 a poto0 sa0 ostao sa0 s %rvavi0 %o8e0 ' r'8i do% se pepeo pola%o sp'.tao na trav'.li%' i. Nis' li ti delovali '0orno1 Na0r. desni4 a prsti se gr/ili od stis%an.a helblara 9io .i8e 0r.e 0e .e 'dara8 po%'. Ali nis' 9a.tete.dr7ao sa0 ste7'=i ga %ao 0engela0a do% s' 0i o/n.ava. vi.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Ni.a0 da s' 0ogli da pr'7e ve=i otpor.ava.egovog tela ' pad' sr'. < La%o1 Cesi li .te=i se.nenaEen.ato 'sn'lih pti8a.a %o8a.'0ev.9il. ni legli i '0rli %ao ona ri9a ' .0enili s0o poglede4 ra.ini4 .atet'rao i .ava.edno i dr'go 9i '.e pogn'o.e gro.0ori hel-blare %ao 9or9a ili go.%a.e 0oglo da i.egove gr'di4 ali 9lo%irao 0i .ine i /'o %a%o se Ni%olas na%a. 5e= presa0i=en4 hel-blar se . Ni.tio sa0 se.i se 9e.an. >a9io sa0 0' %oleno ' prepone i 'dario ga la%to0 slo9odne r'%e ispod potil. Ba8io sa0 %ola8 i o9risao dlanove o go0il' opalog li.ila 0e .a%e i pretn.l.tan.o.a8i goreli %ro. < Ni. 'spravl. B.e la%o1 < pitao se Ni%olas glasno.org . 3epeo %o. D )tresao sa0 prah s 0a. 9li.a.ato pti8a '. < stao sa0.e.aL do9ar 9or9eni po%li/ pone%ad 0o7e da napravi ra.9'nilo .'=i da vidi0o %o =e %o0e naneti vi. Bio .'=i da ga o%rene pre0a 0eni.no.eo 9'ni%e1 < ). crowarez. )9i/no s' %oristili svo.en %ola8.ani0alo .e nenaor'7an.'. (el-blar . < :a li ti .e lo.e.ta 0a0a %a7e o prednosti0a i.ta ni.i ostane i.' otrovnorn %rvl. @ 3retpostavl.'=i nas glasni0 %re.letelo .e ovo delovalo s'vi.ta8 po%'.0E' po9ede i pora.

na 0laE' sestr' do /lana%a ' planins%o0 poto%'4 .i 0' . 3ogledala .to nas . Cer .a8i0a4 %a%o 9a8a %o/eve na sve strane. < $olan74 prestaniJ < vi%n'o sa0. .e pris'stvo.e poleteo pre0a na0a4 a poto0 .na da ne oda.%o .a%rvavl.ene psov%e.a %ola8 %o. crowarez.e .e L'si le7ala pored $olan74 ispr'7ena na 8rni0 o9l'8i0a do% . )no . !ola8 .'4 s is%e7eni0 o/n.e ' na.vi% %o.%l.e .i8a isp'stili4 .'9i0a na o9e o9ale.e se %rv slivala ' vod' %ao 8rvene tra%e. Hladni prsti vetra o9avi. . (el-blari4 plavi %ao otrovne 9'9e4 .e stva0o ra.e i0ala vre0ena da nas prepo.aprepa. prig'.' na.e0 prav8'.9esneli.o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3otr/ali s0o 9r7e.na ili s0o .ane0ariv.edan. Ni%olas . ?e.e ostati nepri0etan %ad naleti.i s0o o9o.o.e odalo 9io .o8ali s' .e nastavio da tr/i4 ne 0are=i . $ topala s' na0 .'rio pre0a sr8'.=en '. Bli ni. www.ali s' 0i li8e.edva dodirivala tlo4 ne lo0e=i gran/i8e4 ne/'.i sv' o9'%'4 '.enih o/i.org .

i8e i . Bol.nenaEena da sa0 sa0o sta.e . na glav'.o. < La%n'lo 0i ..o0 ispod pa0'/ne 0a.e g'rala %a stoli8i.ala od0ah %od vrata s pove.e sta. < B0a0 li sad ve. < ?eo .ava.e .e. <?eo ti ..e0 del' po0erila. 5il . $0e. < Ne7no sa0 .'rio pre0a 0eni.e 9ila plavi/asta4 a o/i %rvave.avi0 da sa0 9e. Bila sa0 toli%o i.e dao le%ove protiv 9olova.e do9ar. !o7a 0' . Bol. D $edi pre nego . < RBro. Bila .e do9ro. . $0e. < Bli =e te s'tra Eavols%i 9oleti.avo. 3rvo to nisa0 ni pri0etila.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 1P. %ad se .e .a.e po/ela dern.o%irano.a%lan. crowarez. < 3restani s ti0 < re%la sa0 .o.%ala se %ao 9'dala.ala i gledala ga.9edna ' %a0p's'.i%o0 do% pri/a.e . < RBro. !loi .gledala .aplitala . < :o9ro se ose=a0 < re%la . ?eo i :7ena 9ili s' i.eni8e s' .o.edni0 na podla%ti8i. < A%o po/n' da ti 8're 9ale4 i0a da te sli%a0.i s' od slat%i.org .e %late=i se na noga0a.avesa %o. HANTER 'ubota.ala sa0 . 9ile ra. Bo8%ala .e do9ro.a pregled ' .irene4 ali i.adn. $%o/ila sa0 9a. kasnije uveče Na p't' do 9olni8e poslala sa0 !vin' por'%' da 0' .a .i s' od vita0ina.a n.o.ala so9e . se %ad .i www. < Aha.to padne.e %ad sa0 videla da .e 9leda i .ega4 %ao i $penser4 %o. < >v'/ala .e. B .ta/%' r'%'1 Ne ose=a0 .e .

to . Ali ne dovol.egovo godi. Ni.egovo.e dr7ao %rp' na vrat'.e ni.ivao na ples stidl. Bila sa0 0' dovol.ene rane na 0est' '.%ols%i0 prired9a0a.e 9io l.%ovi0a na .no 9li.e i0ao %rv. ?o de*initivno vi. Ni 0'v' ne 9i .ala.e $penser 9ledeo.e i dve . !rv .redi0a4 i %ad nis' 9ili n.e 9io %ola8. $toga se tr'dio %oli%o .e ?eo.ino0 %o.o.to 0' . crowarez. isti is%ren i. 5il . Ali sa0 se ta%oEe '%o/ila.o0 .eJ < 3rodrala sa0 se ponovo %ad 0e . li8a.la i.e sti.9og 5ila4 %o.i se 9a8io na 0ene do% 0' . A sad .e po.org .e 'glas.no 9r.9ar'.eJ < vrisn'la sa0 .' da nap'sti . < 3ro9odi ga od0ah4 HanterJ < +ta1 < r'8i 0i .a na'/na istra7ivan.e %ao lov8' na va0pire 9io pro9le0.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 .%ol'.an.' %lasi/nog l'dila novorodenog www.e 0ogao i prona. 3o0o= .er sa0 s%o/ila ' stran'4 ali nisa0 9ila dovol. $va%i 0in't o9'%e pro9'dio se ' 0eni4 o0og'=ava.e 9ilo dovol. < +ali.'9a.e si%tao na 0ene.e 9a8ila t'9' anti9iots%e 0asti i pogodila d'g0e . )n . )da%le 0' o/n.a%a.e na se9i i0ao on' papirn' 9olni/%' hal.te.%e .to s' se %rile po =o. 3re0a svi0a .agno.a8i1 Na vrat' .e i0ao 0odre 0rl.ga.e ta.e 9ila ra.e pl.irila 8rvena *le%a4 s%oro isto0 9r.id'.eda. %o. ?o .e dr7ao d'ga/%' hipoder0i/%' igl'.e 0e .in'4 %osa 0' .ive devo. Ali roditel. r'8i .'=i 0i da se 'sredsredi0. )n .en ' svi0 ra.e 9io ' stan.ao se ' )dse%' .'va/%a 8'rila s o/n.a 5ila.o .no da 0e po%rene. Bio .e podra. < $ran. 3o%ren'la sa0 se i . !rpo0 se 9r. 0a. $%o/ila sa0 9o/no i napravila o%ret ta%o da sa0 se na.e pesni8o0 'dario ' ra0e.ra. < $ran.i .io4 .i nis' hteli ni da /'.a.e 9io 5il. :7ena . < 3ro9odi ga %o8e0l < vi%n'o 0i .a alar0 na .e 9ila i na $penserovo0 vrat' i po n.'0evalo 0an.a4 .e o0il.e ona.ena %ao i 've% i i0ao .a%a/io po li8' .e.to da %a7ern. se1 < $adaJ < povi%ali s' sve tro. Na 'sna0a .er sa0 0orala ne.e stvarne 9or9e.'.no 9r.i8i od %onopl.

crowarez.e prvi stigao do 0ene.a'stavl.e .e 9ila sla9i. B dal. 3ro9ada0 %o8e0 pri.ao1 Cesi li povredena1 Hanter1 Nisa0 9a8ila %ola8 .e ps'. < He. < Hanter4 .e to lo.e0 nego da 0isli0 o ono0e .' vode. da padne.v'/e %ola8. ' .g'9ile. $ive ta/%i8e s' se i.a.e lo.ina otvorila. Cer 0i . www.a sa0 se 9a8ila na n. vido%r'ga4 'sredsredio se na !loi4 %o.J <?eo 0e .to sa0 .e. < :o9ro sa0 < odgovorila sa0 pro0'%li0 glaso0.e i po%'. !ola8 0' . < Ce li te 'gri. $edela .e4 ali osetila sa0 sla9ost ' prsti0a i dlanovi s' 0i 9ili .a. ?eo .a/e 0ogla i dal.e da ps'.ao da se o%rene da i. < :elovala .e .e 9ilo la%.to se pretvorio ' prah i ras'o se po s.'9a. speo .e pro9o %o7' na 0est' gde 0' se 9olni/%a hal.g'9ila i.a %rvl.to radi0. ?reptala sa0 do% 0i se vid pola%o vra=ao ' nor0al'.'4 a .e4 .e . stoli8i i %i%otala se.'=i na sav glas.er s' 0e '/ili da ni%ad ne 9a8a0 or'7.' 9ila .no pre nego . Na8il.iva.a. $tavio 0i . 5risn'o .ala sa0 '%oso od ti8e i .a9rin'to.o%.e s%o/io na n.e is%ons%a4 i.ive.esi li povredena1 )d0ahn'la sa0 glavo0 do% 0i se storna% di.e r'%e na ra0ena.opa/ena i ne.e 9le9etala se9i ' 9rad' %ad .org .to . < ?o . Finilo 0i se da =' povratiti.a.a9ola . < Ne s0e.e pogn'ta ' plasti/no.ao.no0 linole'0'.e da se o%rene dopola4 ta0an dovol.e l.to .avi.atel.no. < pravo si na0 svi0a sa/'vala 7ivot.e dodala /a. < Ne4 na gl. < $0rdi.no da na0 se pogledi sretn' pre nego .ega.e protresao.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 hel-blara4 o %o0 sa0 /itala4 ali ni%ad ga nisa0 videla N. < +ta se4 dodavola4 desilo1 :7ena 0i .a . na stare /arape < re%la 0' .avrtela glavo0. Fi0 sa0 0' se i.ar ne1 Ne 0og' da se seti0 .ihova 7ed .

e po0oglo 5il' < re%la sa0 tiho4 tr'de=i se da s'.ao . Ne. < Ne0a. Mora da 9'de ' %arantin'.anse protiv 0ene. < ?o ni.e0.org . < $a0o ga .e 9io naslon.to . $penser se tr. < 5ilov 'gri. < Bi=e ti do9ro. < 3o%'. Bilo 0i . < Fa% ni ' ova%vo0 stan.a.'.e ?eo podi7'=i $penser' %ap%e da 0' pogleda . Nervo.e ?eo %rat%o pod0e='=i ra0e pod $penserov' 0i. www. crowarez.e po/ela da hr/e ' stoli8i.e < re%la sa0 ravni0 glaso0.apata.e o/igledno 0oralo da se 'radi.e ogre9ao.e ?eo.n'o %ad 0' .no . 0e da te pre9i.ira0 on' pil'l'. < gri. < 3ro8ed'ra < odgovorio . < pravo si re%ao da =e 0' 9iti do9ro.e sla9a.edn' pil'l'4 Hanter.%' da ga odvede do %reveta.ao . < $tvarno to 0isli04 $pensere < 9ila sa0 'porna.a se na%'pl.' i %ose 0o%re od .to nisa0 .id sta%lastih o/i.i .e 9io gori < re%ao .e %li0ao glavo0.e tiho. < 5e= sa0 0' dao prv' do. )%ren'o se pre0a $penser'4 %o.a9rin'tosti. B to 9r. .no %li0n'o glavo0.e !vin pristao da 0i po0ogne da anali.nala .ao te .e ?eo . < Ne tera.e glas do . $penser .a/e pritisn'o ran'.e veo0a drago . !loi . . < $pasla si !loi < re%la .e :7ena. Nisa0 %ao 5il.e0 pani%' %o. < +ta1 NeJ < vrisn'la .vi. < 5ila ni%o ni.9i. < :o9ro sa0.ato .ala ' 0eni.to .e 0ogao da spase < dodao .e ili . F'/n'la sa0 pored $pensera i sa/e%ala da 0e pogleda. ta%o re%ao4 ali nisa0 htela to da isti/e0. < Nisa0 popio ni. < $ti.en na .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3ila sa0 vod' na.e .no.ta =' od se9e. Ni.e 9a. < Nisa0 spasla 5ila.e ?eo.eni8e.o. 3ostarala sa0 se da 0i se na li8' ne pri0eti ni tra/a% s'0n.e da se os0ehne.' anti9ioti%a < re%ao . Bpa%4 0ora=ete svi da odete odavde.

adn.avala da se nas0e.edni0 /'varo0 ' .e /a% i 0eni .e.org . crowarez. 3o%'.e ?eo.e :7ena t'7no.e $pensera i ?ea s . < $redi=e0o ovo < re%la sa0 $penser' '9edl.e4 < >nate pravila.atra7ila po0o=. B i0ala sa0 o%o dva 0in'ta pre nego .edno0.a.li. < :r7i ga < povi%ao . < ?re9a 0' .a s0o sn'7deno g'tale %nedle. < :o9ro 0i . < Bspr'7ila sa0 r'%' da 0' stavi0 dlan na dredove4 ali ?eo 0e .io < re%la . %ad . Mo9ilni0 tele*ono0 .ili s0o se. Mo. < Ne0a dodirivan. :7ena i .o.to sa.i0 pati%a0a.nati.' so9'.ati .e l'pio po .e opsovao. .glo9'. 5erovatno =e ga ve.an. 3oslala .edna do. Ca nisarn hel-blar. Nisa0 hel-blar.a %revet4 %ao 5ila.e gospoEi8a :e. A%o i nas stave ' %arantin4 ne=e0o 'speti $penser' da o9e.i $penser'.avali da spre/i0o !loi da li7e www.e o8enila sit'a8i. s%oro =e0o ne.edini8e do.a $pensera. )/i s' 0e pe%le.e po%'. glas .9a8e napol. vrata. < Hanter1 < 3ro9ola sa0 5ila %o8e0 < odgovorila sa0.o.e :iena vatreno 9a. < 5e= sa0 .a0 o to0e.' 'pi.vala . so9i. < B. >nala sa0 pravila. Cedni0 pogledo0 . < +ta se desilo1 < pitala nas .e davao le%ove i proveravao 0' pritisa% do% s0o 0i po%'.a prve interventne .la s' dva /'vara i gospoEi8a :e. F'var .e.to ovde sve po/ne da vrvi od l. ?eo 0' .a < re%ao .adn. ?rgla sa0 se %ad .l.ine na 0o. .e pro9ola 5ila %o8e01 < istra7ivala .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < >na0.0i.o.'di4 a nas i.9ori=e.e i $penserovi povi8i. :7ena se 0otala o%o 0ene s0r%n'tog li8a4 ia%o .li.'=i sva%i detal.a.ivo. < $a0o od.avala sa0 da ne ra. B.e po.edn' 0edi8ins%' sestr' i glavnog le%ara . D 5il se preo9ra.9edi0o potre9n' po0o=.e. F'lo se ne%o %o0e. < Hanter . se ti s ti0 < dodala .e $penser vrisn'o ' .v'/ao /'dno.e prvi odgovor na alar0 nagrn'o %ro. dal.4 sve do pra.

< !loi del'.a < re%la .e ogre9ao o/n.edne strane na dr'g' %ad s0o .ivali s' . Ne . < IospoEi8a :e.e. . se da Hanter popi. < Ali vas dve ne. B.i /'var nas .a. ?eo . < B.li 9io .a8i0a ili s%alpelo0 %o. +ta se desilo1 < 5il se preo9ra. < 3ostara.govor '. < $pasla .e s'0n.e :7ena. 3osledn.ra. os'de. ' svo. .na/i.e.avali da ga .e odvedete ' so9'. < Hanter4 . >a.tapi=e . Hanter ga ..Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 .e..o i svi s0o po%'. B 7ivot sva%oga na %oga 9i 5il naleteo da .. < +ta1 < %arantin' . Ne 0o7e sad da ostane ovde..ao i. li8a gospoEi8e :e.elena si ' li8'.li 0e .e $pensera.e d'go gledala.i/avo gledao. 9olni8e.e.to da popi.e po%'8ao na vrata i provirio 'n'tra.e 'la. < B '.na0 da li ga .io.e 0alo toplog /a.a pritis%an. < Morao sa0 da proveri0 da li .ali8e i on se sa0o.e :7eni. < B '. )nda =ete 0orati da ..e 'pola re/eni8e. < :o9ro.i .'tr'. preo9ra.eve s %reveta.e $pensera1 < 5al.eo .e.io < o9. Ilava . crowarez.i%a %ao da s' li. Nis0o progovorile ni re/ na p't' do so9a4 sve do% nis0o s0estile !loi ' %revet..e dao ne. www.da D re%la .e strog4 ali 9e. Ne0o sa0 %li0n'la glavo0. :7e.' stoli8'.e :7ena.eo . < +ta se poto0 desilo1 < 5il se oslo9odio4 napao Hanter4 pa onda !loi.e !loi 7ivot. < >astao .e sig'rnosne %ai.a'stavi0o.son . 3re9ledeo . Mo7da.to ne ode.e. < ?a%o .o.e dohvatio sa stola. se %latila s .e podigli i odv'%li napol.a.' so9'1 3ogleda=e0o sni0%e s %a0ere i nastavi=e0o ra.e=i i seo na 0o.to !loi 9alavi po se9i1 < .o. 3o%idao .e .e ni pro9'dila.asnila sa0.e i.e pro9ola < re%la . < $ve se desilo ta%o 9r.e do9ro. !loi se ni.e sve ' red' na 0o0 sprat' < re%ao .org .

e veveri8e na tavan'1 < 5al. < :7e.i. < Bpa%. < Ba%o ne0a ni%a%vog s0isla. www.dahn'la .a derati.e do9ar de/%o.org . de/%o %o. %ao .e prog'tao %nedl'.e spre/io . < Nisi ti %riva < re%ao .te1 Bsti ona.to si 0orala < slo7ila se :7ena. Bpa% sa0 0alo/as '9ila svog pri.'=i se ot'pelo4 ali ne dovol.edini8' . < >na0. < Ni.er .ala o/i da 0i ne %ren' s'. < :a4 .ava.govorila4 . < Halo1 Ca sa0 ga pro9ola %o8e0.son . crowarez.apan.e /a% ni 7eleo da 9'de ovde.e.a. < Ni to ni. < Ae8ite 0i da =e 0' 9iti do9ro. < +%ols%i s%'p ' ponedel.ao 0i .e :7ena od0ahn'la glavo0.son po%'.ar 0isli. Nisa0 9ila sasvi0 sig'rna da i0a0 pravo na te. >nao .e ' .a8i.no. da 9i 7eleo da ga p'sti0o da se pretvori ' /'dovi.e i seo pored 0ene. < radila si ono .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 <Ali 9i=e 0' do9ro.e :7ena tiho i odl'/no. < 3ro9ola sarn ga %o8e0.e '9ila 5ila.eno4 9a. < B0ao .e tvo.=en. Mora da sa0 to glasno i. !ad se povratio od . < )se=a0 se %ao s%ot.en.ta se 'p'.e. < Naravno da ho=e D re%la . ?re9alo 9i da ose=a0 9ol i nelagod'. :o9ro si post'pila4 Hanter4 ia%o se ne ose/a. $edela sa0 na ivi8i %reveta ose=a. < :a < '. ta%o.atel. < A 5il1 < pitao .da ne 9i.i01 <Ni.e.a4 pri.' da '9i. < +ta =e 9iti s n. ?i si ga spasla.a %rivi8a < ista%ao .'=i da 0e 'te.a% istovre0eno =e 9iti i sahrana < pri0etila sa0.i .ta< odgovorila sa0.e .e :7e.e .aprepa. < )na hel-blarka . All 9io .esnaest godina 9io . Bpa%.e i '/eni% Helios@Aa a%ade0i.e :7ena. < $na7no sa0 protrl.to s0o se 0i ose=ale.ta.e /vrsto.

eno piti al%ohol ' osa0naesto.'di. <Meni .e .e ni. )se=a.e .4 ' !ve9e%' .e lova8J < HaJ < :7ena se ta%o glasno nas0e.a 7ivot.ala da se prepala i pala.e.a.e0o da nis0o 0ogli da doEe0o do daha. >na. < Na sla9o0 svetl' la0pe :7ena . . < )dvratno < *r*l. < Nis0o ' !ve9e%'.e da 9'de gro. < La%.ao . < A'%o0 sa0 s%lonila *la.. >a%i%otala se. I'rn'la .'. 3opila sa0 g'tl.e :7e. < Aha < 7'stro .e odvratno < slo7ila se :7ena.sona stopalo0. )9risala sa0 ga s o9ra.eni8' da se $penser 0o7da tren'tno 9ori . >asl'7ila sa0 da 0i se ' glavi nepre%idno vrti sli%a 5ila %a%o se pretvara ' pepeo.vini. < Ba.e :7e. A to .son.e 9ila 9ela %ao %re/.son i .ta na0 .o.e pravo %a !loinorn s%riveno0 . < )pa. < :a nas 'hvate da pi. nis0o 0ogli da 0' po0ogne0o. !loi . < Hanter .a%o da se s0e. 0nogo do9ar.1 < B ti isto.e otvorila li%er i dala na0 *la.o. Ni.o0 pre0a 0eni i li%er se 0alo pros'o. grlo.e li dr'ga/i. www.son i . i po/eli ta%o .' i legla na leEa . < >na0 .naps' ' pla%ar'.e 9io gro.e1 :r'ga/i. .a9oravi0 i potisne0 po0o=' al%ohola.e0o ' do0'4 a'to0ats%i 9i nas s'spendovali. Nis0o 0' /'vali leda.asten. !ren'la .ava0 da .n'o 0i .e.no0 *la.ala. B tre9alo . Cednog dana =e. crowarez.a .a s0o se pogledali4 pa se o%ren'li pre0a n. < Ni.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ne=e 9iti prvi p't. i preslada% li%er od 9res%ve s%li.e 0alo.org .an.an. :7e. < Ne4 dr'ga/i. < Bpa%. 9iti 0nogo do9ar lova8 < dodala . < :7ena .'re=i ' r'7n' 9e7 tavani8'. B.a.e do.a s0o se sp'stili na pod pored :7ene4 %o.e 0ahala pol'pra.e dosta4 l. < Misli04 9a.e 'porna.e %Li0n'o glavo0.vol.e < 9ila . :7e.e 9ila 9it%a ' %o.e potre9no.e tre9alo da po%'.e .e . < He. !ao ni /in.

i 0i se pot%rao. !loi .'..eno gledala.s%a pil'la1 < 5ita0ini < o9avestila ga .na4 ali '0esto toga . D Nala%tila se i '.anse da ova gro.9'n. < :'g'.in'o . < Ne naslan.a. se ta%o na %op/e < posavetovao .eo $pensera4 a onda .e.e sve ' red' sa $pensero0..'.'.a %o. < :'plirala sa0 do. < Naravno. < :a li ti .ta dvadeset dolara..o.9il.e s al%oholo0. .edno0 postali opsedn'ti vita0ini0a i proteins%i0 napi8i0a.e se ispor'%a. <Cao.ta se desilo. < ?o . < :a. < 3ovreEena sa04 potre9na 0i .e :7e. www. !loi nas . < Nada0 se da .ela .edan g'tl.a.son.e pil'l' i.e .v'%la ' os0eh4 ali se poto0 trgla. < Napla='. < Mislila sa0 da si danas ve= popila . < !on...e. da0o *la.' s. al%ohol s le%ovi0a protiv 9olova. he.e :7ena tr'de=i se da 9'de o. < Ne i ti4< prosten.ela sa0 0o9ilni tele*on i poslala por'%' !iran' i !vin' da i0 .avi0 .e 0o.e.edn'. < 5il . .e pospano.ota %o. < 0'0lala .' .e to1 < . .e :7ena. $t'8n'la sa0 'sred .e8a. nao%olo %r'7e glasine da =e i0 to dati snag'.e r'%' da .e Hanter pro9ola 5ila %o8e0 < re%la .ava.o.e snaga. :o%otrl.e '. < B.son.ete 0i dvadeset dolara.naps.ao . crowarez.e prasn'la ' s0eh.e od0ahn'la glavo0 i pogledala *la. < $ran.o. D sta s' . d7epa i popila . < Meni vita0ini 've% da. <Bspr'7ila . < . <:vadeset dolaraJ Ne0a .e :7e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < +ta se de. se ra.vadila .a.ala sa0 se da na0rgoEeno pogleda0 !loi. < Fove/e4 .ta ti .org .e 'vreEeno.o.e 0o%ra=a *l'ores8entna1 < pitala . B ne 9i tre9alo da pi. < $vi deveta8i s' od.

e po0ogao s0eh 0o.e gra9e=i *la.nenadapala na pa0et.a 0i .a. :7e. < Ne0a . Ali ne toli%o %oli%o ide. 3onovo sa0 legla na pod.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 :7ena 0e . < )dvratno pi=e od 9res%ve4 od0ahJ Na0r.eno pogledala. < Ne na 0ene. www.son se po0erio . < No@no < re%la . crowarez.atel.ih pri.org .e i.e .avila sa0.9'n.a %o.a pola 0etra. < B0a0 plan < o9.tila sa0 se.'. Malo 0i .anse4 povrati='.

e posledn.v'/ala %ao hi.a.a n.e4 ta/no < slo7ila se %ona/no 'sta.e *la. ?o .' na gr'di. !retali s' se pre%o so9e ' gr'pi prenagla. HANTER < Ceste li 0e /'li1 < 3onovila sa0 glasni.o .e ' so9i4 a onda s' po/eli prig'. :7ena .sona4 %o. 3rop'sti=e.no. crowarez. Bio .e s%lonila 8i/e=i.e '='t%ala i 9r. < ?o .e ve= hr%ao. < +.ena sa0o nas . < >a%rpili s' te < re%la sa0 ravnod'. < Ha.la ' hodni%. se 7aliti 8ele godine.edno0.e.e po0ogla da 'stane. )vo .e < g'nEao .e s vrata.'.e 9ilo 9ol.i . Cednostavno nisa0 0ogla da 0isli0 o ono0e .'.de ve= .a i.eno sporo4 pa s' stali %ad s' shvatili da s0o i dal.e .e vi%n'la. sna. 0alo da 0' stane0 na glav' %ad sa0 'stala. !ren'la sa0 ' a%8i.e .a9oleo.e.to .de < '9eEivala sa0 .ta1 :7ena 0' . !loi ..e .e.to sarn 'radila ni da 9rine0 .eno da se 8ere%a. )tvorila . $to0a% 0e . 3ol'dela 9ih. $pota%la se o prag %ad s' se vrata .J < pra%ti/no .. < Cesi li 0e ti to 'pravo poli. www.'=i.o0. < Fetiri '. < 3ovreEena sa0.'tr' . vi.e to lep predah od sopstvenih 0isli..e teralo na s0eh.org .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 1Q.'.e :7ena .ala1 )dvratno. B0ala sa0 8il. 3rivila . < Bde0oJ 3ren'o se i.e stavila r'%' !loi pre%o 'sta da 9i .edno o%o.a $pensera 8el' no=. < Ae%la sa0 da i0a0 plan.o.ali s' svi osi0 :7e. < Hanter %re=e ' 0isi. < !loi4 ha. . >asten. < M00.a9av' i onda =e. < ?o =e te na'/iti da 0i ne dira.al'pila . li8e.

D )se=a0 se %ao da s0o opet ' . Bde0o.ani. na %ra. Fitala sa0 previ.'=i stepeni%e %o. < ?i si ve= po/ela4 Fangova.e 9ila %a0era i la9av' das%'.edni/%a so9a 9ila .a . /'dno da se pona. < A i ti si.eo .a. < Na0erava0 da sa.enog l'stera.e vrtela glavorn.eg stepeni.e pra.e. < >na li ne%o %o.eo .atvorena.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 )vo =e 9iti %atastro*a. Bila .t'. deseta% negativnih pa sad ho=e.a%ora/io.edanaesta%a < i. $pota%ao se sa0 od se9e. ?o .i . :7e.ta.sona .apita0 .to. < B pa. 3o7'rili s0o '.9egava. < $trava4 i0a. Ali sad verovatno ni.e.4 5a. .agr8n'la.a.govorila sa0.a.e .son pre%o ra0ena. < Bio .a ide. < Blagodari0 na to0e < pro.org . D Mora0 da 9'de0 pi.ta se to de. < :o9ro de < pro0'8ao . $va%o nor0alan sada .e'4 ispod ostata%a polo0l. < Blagodari01 !o ta%o govori1 < !loi . stepeni8e i.adn.' od !loi.%ripe4 'gao ' %o0 .e :7e.a%o ' ra0e. crowarez. Ne.e l.i.son . :7ena se nas0e. < Ca sa0 .e0o1 3r%osno sa0 podigla 9rad'.ldova. i '%rstio o/i0a.e .ite na %a0ere.na4 a sva vrata /vrsto .e /a% ni . < Bo8n'la . 3re9a8ila 0i . A%o 7elite4 vratite se ' %revet.na0 . < >ato s0o ta%o do9re dr'gari8e. < . < H04 Hanter1 < :a1 < !'da ta/no ide0o1 < Na sprat .a.ava.e.drav' r'%' pre%o ra0ena. Ni. < >a'stavio se ' *oa.e :7e.e 9ila lo.e *la.e spavao.' . < 3re%inite < do9a8io . >a.e g'tl.e ' prav'.a9avi.'rio ' 0ene.a.e ' so9i 20T4 ono.'9i=a. da ih i 0i do9i. D 3o/in.e 9io do9ar tren'ta% da se .ap'tala sa0 veselo.ala toli%o glasno da se .e 5ilova so9a1 < pitala sa0. www. < >a9oravi < dodala .

org .e . < :o9ro4 ovo .'/ila 0odro svetlo na svo0 sat' po%lapa.'=i da na0 se o/i navi%n' na svetlost.e va0 ovo slepsti% %o0edi. < >na li ne%o da li .%o da . Bspla.ila sarn .ade0 na 8rt'.te .eno gledali /e%a. ne'stra.e 5ilov 8i0er stigao1 $vi s' slegn'li ra0eni0a. Na tren'ta% s0o se .e ni .'n.li s' 'n'tra .e 9io 0ra%.atvorio vrata . Ali 9ila .'di o9i/no rade4 .e ' prav'.e /'dno.to to l. 3ola%o sarn o%ren'la %va%' i . .a. 3rostrelila sa0 ih pogledo0 pre%o ra0ena. Ni. $o9a .gledala %ao i sva%a dr'ga < dva %reveta4 dva stola4 dve stoli8e.e sa0o 0alo svetla da vidi0 da li s' %reveti pra.e se /'lo hr%an.na.e pra. se i stavila r'%' na vrata.a 0ene. ni.adr7ala. crowarez.e4 ali te.9'n.a.e 9ilo 8i0era. 3olovina pro*esora .o. Ni '/eni8i nis' .son .a i . so9i .e 9ila 0o.e i. < ?i si na.o..e 9ilo ni postera na . )stali s' se 8ere%ali i.'=i se na prsti0a ta%o opre.nali. !reveti s' 9ili pra. .ni4 a ne da pro9'di0 8i0era.o.ni.ivi voda. ?re9alo 0i . 5il se te% preo9ra.o. Bsp'stila sa0 dah nesvesna da sa0 ga 'op. Bila .e to 9io dovol.a tre9alo da i.apravo =e vi.a so9o0 i '%l.'=i ga r'%o0. Ni. Napravila sa0 . < ?i proveri < predlo7ila .a gl'pa ide. )vo . www. >a%ora/ila sa0 'n'tra.idovi0a4 ni %n. < :7ena se o%ren'la o%o se9e na peti.iga na poli8a0a4 ni ode=e na pod'. A%o ih otvori0 sporo4 %ao .ta se desilo.edni0 9r.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 )s0ehn'la sa0 . A%o ne po7'ri0o4 pro9'di=e 8eo sprat.io.edan %ora% i '%l.ap'tala sa0. < Ne0a ni%og <pro. ='t%ali s' se4 a onda nastavili da se %i%o='.i0 po%reto0 otvorila vrata ne%oli%o 8enti0etara.an do%a.6 :7e.no4 da sa0 prasn'la ' s0eh. se4 %ao pravi voEa.e !loi. < Ni.'/io svetlo.%ripati. Ni.nala .e .ato 9i .

)vde sa0 0' doneo video@ igri8' %o.e 9ila nervo. $vi .e !loi.e .no *r%n'la. :7ena i :7e.to sa0 .adovol.na4 ta%o da sa0 . < >na/i n.tio.o.' sa0 ipa% pogledala !loi.e. < ?i %ri.egov 8i0er .e odavalo %ad .e vita0ine4 . :7e.' tenis%i 0e/.o.to s' 0' odneli sve stvari do% .tila se.e.ega pro. A 5il .a.e 0isterio.son se na0r. 5e= .i0a0 pil'l' pre sat vre0ena.ar ne1 Na0r.na0o %oli%o . < 3rotrl.agonet%i. crowarez. 3ri.nali da se ne=e oporaviti1 < :o9ra pro8ena < relda .a ga .ta. < Ni.ala sa0 dlanove i. ?o .o.e.e ne. < +ta sad1 < pitao .'=i hladno='. < >a.e.=eno. Na %ra. < 5idela si 0e %a%o '. < :a.ni < potvrdila .e previ. < >ato .%il.' pa 9i 9ilo /'dno. ?o .to .edn' pa dr'g'4 %ao da gleda. svo. 3re0e.e 'gri.e sve 9ilo 9espre%orno o/i.la pretvorila se ' pepeo pod 0isterio.son.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Cesi li sig'ran da .son . D 3la%ari s' pra.to 9i s%rivala vita0ine1 < pitao se :7e.0io od n. >a.9og n.e 5il 9io na le/en.e 9io raspa%ovao sve stvari.a. < Mog'=e . < )si0 a%o nis' .ih < re%la sa0 ne s%ida.e stigao1 < Ne4 ni.e ovo prava so9a1 < pitala sa0.e :7e. < Nisa0 htela da pogleda0 !loi4 /a% ni %ad .e :7ena. < 3ogledala sa0 ispod %reveta4 gde .1 < Nisa0 sig'rna < pri.' sa0 po.1 Nal.ava .'ti=e se na 0ene %ad .'=i pogled s !loi. 9io ' %arantin'.org .e.nala sa0. ni.e .eno.son s' pratili pogledo0 .ni0 o%olnosti0a. < $a0o4 hel-blarka %o. < +to 0e ta%o gleda. < Ali to ne o9. sela na vrat .a.tala se s noge na nog'.la sa0 stol' i pootvarala *io%e.ila .nala da sa0 www.le godine.9'n. Ne0a 0i po0o=i. < +ta1 < st'%n'la .e otrov hel-blara opasan. @ :o9ro4 onda 0o7da nis' ni%o0 dodelili ov' so9' .e ovo pita0. < +ta tra7i.ato .no po0en'o ne%i vita0in.' .n.nenada ose=a.

Ali . $ela . da 0i se s%ine.' la7no dno.e podigla la0p' i . < !loi4 0oli0 te.e gl'po < pro0'0lala . < >na/i4 da si ti na 5ilovo0 0est'4 gde 9i sa%rila vita0ine ' ovo. B. < )vo .ta. crowarez.a pi.e0 < re%la .vi7dao.son po/eli s' /'dno da 0e gleda.org .e proverila da li *io%e i0a. Ni.e .ta.a. "rev. !loi . :7ena i :7e.o. Ne0a . 3o0ogli s0o .e ra0eni0a. kojoj je jedini cilj da izazove smeh.e plasti/n' %esi8' s 0ali0 9eli0 pil'la0a. . 3rvo .deni stala%.e 9ilo ni/eg osi0 pra.son . K * 7ilmska ili "ozori$na komedija s mnogo je)tinih i vulgarnih e)ekata.# K www.'.av'%la prst ' gvo.e va7no.a s0o se s0r%n'to pogledale.a sa0 ose=ala da s0o na pravorn trag'. da pogleda ispod 0adra8a4 ali ni. Ni. < )vo 'op. !loi i . so9i1 < Ne .e na ivi8' %reveta i proverila ispod otvora na nat%asni. < :7e.e pos0atrala so9'. < 3ro%letstvo.na0.anse.v'lda .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 pogodila.e d'9o%o pa=eni/%i.ivo .ine.te ne li/i na vita0ine %o. )vo . !rim.e .dahn'la .e. s vrata.e tiho. 3a7i. < $legn'la . < :o9ro4 ali 0ora.

e0l.t' ta%ve gor'=e 7eEi . .a%a.e da spre/i0 prist'p L'si s dr'ge strane. L'si se na.a9io se ' vr9'. :r'gi %ola8 .ala. Nisa0 .e povreEena ni. ?o i ni.e . 3o0erila se .eno i0e.i ga .' natopl. $lo0io sa0 0' /a. L'si se ni. >na/i4 oni hel-blari od 0alopre s' 9ili '0orni . Cedan hel-blar .e pro9'dila. B dal.e0l. A onda .e 9ilo toli%o glasno da .e s%oro is%o/ilo ra0e.a gle7an.e 9ila ne%a 'teha. www.to .e pore0etila 7eE.vratio 0i .e nepo0i/no le7ala. KVIN 3ao sa0 na .'tn'o pre nego .i8' i 'potre9io %ola84 sve do% se ni.e pretvorio ' prah na 0o.ivao 'sne p'ne o7il. crowarez.nao %oli%o .edva pri0etno. (el-blar .in' spore re/i8e.e ' re%' prs%a.la ' sredi.to sa0 'speo ponovo da ga .e 0oglo da '.e 9ilo vre0ena da 0isli0 o to0e.' ' tren't%' %ad .e napao i dos%o/io .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 1S.e .9egnern 'sta. $olan74 Ni%olas i .enog 8veta.e 9io na noga0a pre nego .vi%'.e=i ga na . 3otr/ao sa0 pre0a re8i pres%a/'=i .e dodirn'o tlo.e %ola8 pro.e 'dar8e0 od %og 0i .e napravio salto pres%a/'=i hel-blara %o.ao pored 0ene.ato .'. r'.9'r%a povr.e $olan7 ispre9i. @ L'siJ @ Ni%olas . >gra9io sa0 Ni%olasa .e nast'pilo l'dilo.a %rvl.'=i nas vodo0 po0e. L.to se ni.' da sa0 se /'dio .9li7eg hel-blara4 'dara. )nda .'=i ga pesni8o0 ' li8e4 ali pa. $i%tan.e o%r'7i1i %ao lati8e o%o %rvl.ano0 s %rvl.i0 /i.0a0a.e po0erala.i.e .org .astao.'4 a on 0e .e .e o9li. Ni%olas .e Ni%olas pao na %olena '.'ds%o 9i=e ne 9i prirnetilo %rv ' 0ra%'4 ali nas ostale .e=i da 0' i.to . !ren'o sa0 na na.gra9i0.a s0o .'=i n.a%a od o/n.

e ve/no.e po%'. Na0a .eo L'si ' nar'/. L. 0i tor9' @ re%ao sa0 Ni%olas'.eo sa0 .e re7ala sasvi0 8rvenih 9eon.e o%ren'la i pro9ola .e.e stapale od 9r.e na noge pre nego . )stali s' se sa0o nas0e. Mr.' . I'st pepeo od hel-blara li/io .nao od /i.to 0ora0 da pri.e '0or.a 'speli da .e hitno 9ila potre9na po0o=. >ra8i s'n8a treperili s' na hori. Ni%olas .a li8e. L'si .'ds%orn o%' 9or9a .ora ni.etno 9r.'.o0.a/a.e '. se s %ose 8edila r'7i/asta voda.avao da 0e 'gri.e na 0agl' i.a.ine po%reta.e .edan sapleo o sopstvene noge i pao.en i ran. $ad sa0 0orao da se i.e8a.' ta%o rastro.e %rvi: n.e 0ra/no. A ostao sa0 i 9e.e pri0ila 'dara8 ' %oleno i posrn'la.4 vi ste sva%a%o 0rtvi.e 0rtva4 i vi =ete 9iti 0rtvi @ o9e=ao i0 . @ Cao4 %'/%in sineJ @ 0alo da 0i i.e pala li8e0 ' vod'4 re7e=i. ispasti i. )vo se pretvaralo ' davols%' no=.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 @ NapadJ @ vi%n'o sa0.edni0 pote.e da ne s0e da ostane ' to0 polo7a.e verovatno delovala i.e gledala i g'tala .i . !ona=no se 'spravio gleda.org . 3osledn. Hena . Nas0e. Ba8io 0i . 3o%'.o.asnite hel-blaru %o.o.ali.e 9it%a delovala %ao da tra. se .e .ao se.te to da o9. 'sta. crowarez.e o/n.o.na04 ali 9orio sa0 se s va0piri0a 8el' no=4 a .' .nad re%e. $olan7ina ode=a 9ila . $tigao 0e .e vrat .e do% .iv.e i dal. +'to0 i. )/n.e4 da. hel-blarki. $olan7 . $olan7 .ene4 L'sine ili hel-blara.to s0o Ni%olas i . %o/eva. @ Fe%a.e tor9' pre%o L'sinog tela. o%reta slo0ila .a8i s' . $olan7 . vi. @ A%o .edno.e %rvava4 ali nisa0 .egovog s0eha. $olan7 . >nao .9ori0 s pol'deli0 9rato0 i sestro0.o.ont'. +'tirao sa04 'darao i pro9adao %o8ern.o do% s' se 9o.a%. $%o/ila .9i. www.9og tog n.a dva hel-blara s' po9egla tra7e=i spas 0eE' drve=e0. @ $ran.e i.e 9i1a dale%o. 3osle =' se 9rin'ti .e 'hvati0o.d'7ili4 sve do% nisa0 po0islio da =e .'=i hel-blare vatreni0 o/i0a4 ta%o da se .

e spre/i0 da se sasvi0 prep'sti4 a s'n8e =e se postarati .a .'=i $olan7 %o.e divl.e delovao slo0l.e. A'%a . $olan7 .9ednosti i 9ila s' nepro9o. D Ne s0e da provede no= ' s%loni. < $a0o idi < re%ao sa0 prila. Ni%olas .a%tna na'%a. < $%loni.e 9e7ivotno pala. !rh%e.a%ora/ila 'na.e do9ro i. Ni%olas .ver.'0eL dr'ga s' i0ala odli/ne 0ere 9e.'0i ' sl'/a.e stegn'o vili8' toli%o .e.edno0 potr/ao podi7'=i pra. < $olan74 'sredsredi se.i8a s0o se trgli. Ni.e0ne 9'n%ere s%rivene sv'da po .edan 9e7ivotan po%ret.e o%levao gleda.e re7ala d'9o%o i.o0 va0pirs%o0 prirodo0.i te% preo9ra7en va0pir. ?a0no ne9o postalo .e spone 9ile s' nove4 neopro9ane.'=i L'si na gr'di.e=i $olan7 %ao da . da /e%a.ad i 'rli%n'la.ava.a ostalo.ero.' %'=' s ra.o.e svetlosivo4 presi.ava.e %rvari < pro8edio . Bila .or' ' '0orni0 %osti0a.e 9ilo na/ina da . < $olan7 < re%ao sa0 po%'.apravo vi.gledala.e odvede0 na sig'rno pre nego . www.n.na. s%rene0 pa7n.li/iti0 delovi0a .t'4 a ne 0o7e.in' o%o se9e. da '0iri0 $olan7.ala 'sne4 nesig'rno . ?o ni. .' da se ne%o od nas naEe dale%o od %'=e %ad po/ne da svi=e.na0o da li L'si 0o7e da /e%a do s'0ra%a da do9i.e od. 3od pretpostav%o0 da =' 'speti da . Ni%ad ' 7ivot' ni. Ni%olas .ena s t'neli0a %o. Ni%olas .e. $i%tala .ivi.a .e 9ila eg.a%o da sa0 video %a%o s' 0' se 0i. Nisa0 9io dale%o od istine.eno privi.e napravila ni.no .org . )9o.'=i da . crowarez.'.to potone %ao %a0en ' d'9o%o . < Bdi po po0o= < re%ao sa0 Ni%olas'. Ali 0o7da ni.ene 'n'tra.a. Ne%a s' 9ila spo.a%a da i0a potp'n' %ontrol' nad svo.gr/ili.a/a nego 9ilo %o.e li/ila na pod. < B dal. N.e 0edi8ins%' po0o=. $trah 0i se 'v'%ao ' %osti.e 9ila dovol.a%a4 .e o9li.i=i .i s' pove.e .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Ni. grla. )setio sa0 . Bili s0o veo0a ran.ivali na.'=i se %ao 9iser. $a0o sa0 0orao da .ta s' .o.

e . 3osto.to se telesne te0perat're ti/e. >nao sa0 sa0o da 0ora0 da . < Mora0 da prati0 ta. /i. < stao sa0 .e dala Hanter.e . dahn'la .e 9ilo s0e.'=e. . I'rn'la 0e . < $olan74 do9ro si.i sa0o .e 9ila 0o%ra.9'nio.a peta0a. . 9ili '.e i pres%o/ila 0o.ava0 < pro.e 0i .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 )palo 's%o0e. Nas0e.e i.'0' sa s'n8e0 .a'stavi va0pir.ala se ia%o ni.e 0nogo da va0pir po/ne da se . Morao sarn da postane0 la%.alo 0i se o%o nog'.e ne7no4 %ao da pri/a o /o%oladno.drve.no. $olan7 . $a/e%a. < Bo7e4 gori 0i 'tro9a.or8i %rvi %o. < $a/e%a.e .o. torti.e '/inila.aptao sa0 podi7'=i dlan.a'stavi0.e sla9e 'dove g'9e=i se 0eE' 9orovi0a. d7ep' s' 0i . < !vine4 o9o. < 3o%'.org .o. < 3rog'tala .'4 %a sig'rnosti i0an.e ta%o li/ila na 0a.%' da sa0 se . 3ro%letstvo4 ne&e 0e prete=i 0lada sestra.o.ta te7e ' 7ivot' ni.no. www. )d.e napravila %ora% prate=i 0iris %rvi.'ri .vla/e=i 9ode7 i.e . < !osa . < B dal. sa0o 0in't. Ce li se to te9i de. .a'stavi $olan74 da . 0iris. crowarez.edno0 .'=i ' ne9o.a L'sino0 %rvl. Nisa0 .enog l.e od 0ene.'ds%og 9i=a.e gleda.agrevali4 .o.avalo1 Ne se=a0 se da ste 9ili ova%vi. H0ir%ala .no da . Ni.edan sig'ran na/in da se .ta ni. da snag' da povrati %ontrol' nad so9o0. Nis0o se 9a. $tavio sa0 r'%' ' d7ep pres%a/'=i palo de9lo pre%riveno 0ahovino0. !rv. ?re9alo . < Bi=e ti do9ro < re%ao sa0 '0ir'.e ose=a0 0iris %rvi < re%la .nao da li . na p't.na0o da nisa0 do9ro.0e. < Ne.e %nedl' %ao da ni.a4 ili sa0o dal.ire=i no. < >a'stavi 0e < 0olila . C'rili s0o %ro.a 0eta od ran.i.e 9ilo 0nogo4 ali 0o7da =e 9iti dovol.

alo i0e Hanterine dr'gari8e: !loi. < $olan7 < po.'ltate4 ili Helios@Aa lova84 protivni% spora. )gledalo se ' '0or' na $olan7ino0 li8' o9'.e to1 < pitala . svirepo.%ove.ar%e i 9orove igli8e pod stopali0a.'va/%a 0i .1 < )se=ao sa0 se %ao pro%leti diler droge. )vo . < >a0isli sa0o %a%o .edn' epr'vet' i pros'o ne%oli%o %api.e.' :re.e visilo s grana i. $'n8e se 'porno pen. .vao sa0 .ivi8a.a gra9l. B. Bili s0o na i0an. Nisa0 .a hrasta s %r'no0 od li.a.e 9leda i vit%a %ao tra/a% 0ese/ine.a.e od 7ivotin. li 0iris1 B0a0 sve7' %rv . >na0 da 7eli. A%o nas s'n8e ne osla9i toli%o da '0re0o4 nai=i =e ne.a te9e.ont'.io sa0 o%olo da ste%ne0 prednost i potr/ao pre0a %'=i. < +ta .'4 posta.'ds%' %rv. odvi.gori deo 7ivota 0ladog va0pira.e0 na %rv.e . < :oEi4 $ol.e se 9a.o. D L.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3restao sa0 da tr/i0 lo0e=i .'.eto0 glaE'.s%e. )va no= ni. porodi8i %o.'ds%a %rv4 $ol < re%ao sa0 0a0e=i . Bilo .a ne voli :re.a .nad glave. )tvorio sa0 .e0o ran.o. Ho=e.e. !r'. 3o.0i ..'=e re. < )se=a. Bila ./i. Na eti%eti .org . 3rotresao sa0 epr'vet'. )/n. !retala se pola%o pre0a 0eni4 %ao divl.'0a4 %o. < :oEi i '.i. Borio sa0 se protiv tog ose=a. )se=ao sa0 %a%o 0i topi %osti.nati %a%o da nas se otarasi.e isp'nila 'sta.i 9i nas odve. Bli /a% ne%i /ove% veran va0pirs%o.a8i s' 0i se 0alo i.ala po plan'.e < re%ao sa0 .e video4 ali 9are0 .9egavali s0o l.%ovih %ad 0e .e ta%o la%o nav'=i se na n.i =e ta/no .e prestala da tr/i.e '%'sna.ne0ir'.to da nas do%ra. :o9rona0erni p'tni% na0erni% %o.e sta.ivi. crowarez.ate%ne0o napol. g'tl.d'7ili i pl.e.avila se i.ao ' 9olni8'4 gde 9i testovi dali '. A%o se .=a %o. Mahao sa0 epr'veto0 tr'de=i se da ne reag'.alo na hori.e de*initivno na. Morao sa0 da po7'ri0. < Bol.e www.

< )dvratno.e .o.nenadna i d'9o%a da sa0 po/eo da posr=e0 i pao sa0 v'%'=i . $a /i0e . Cedno .e da '.org .i.e epr'vet' i po/ela da li7e sta%lo na%ren'v.e. %ad s' se vatreni . 0i toJ < No%ti0a 0e .a.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < :a. $olan7 .tila se i gaEala 0e epr'veto0 ' glav'..aspala na noga0a4 sr'/iv.e ovo4 doEavola1 B0a '%'s %ao le%.e ta0an dovol.0e g'tl. www. crowarez. >gra9ila . )nda . )stalo .e godin' dana l'tala i.to . grane. < Na0r.e 9ila ta%o i. Ni.0a.i .e sve %ao da se do%opala vode na%on .e ogre9ala po r'8i.e 9ilo 0nogo 'n'tra4 ali posr%ala .i .e i vratio ' d7ep. vrata.ra8i s'n8a pro9ili %ro. < %'=i i0a %rvi < re%ao sa0 . < $%oro s0o stigli.al.no %rvi ra. hvatio sa0 .e 9ilo sig'rno < !loini vitarnini de*initivno nis' 9ili vita0ini.ane po sta%l' %ao vitra7..g'9l.e sve pl.e %ro.i se na tre0 %ao svileni . $tigli s0o do %'=e 9a.a r'%' i pov'%ao pre0a svetlosti la0pi.a . >gra9io sa0 .'n'la4 ne prog'tav.e .ena po p'stin. Letargi.

e nis' videli 8elog leta.la.e=i i.i0a %o.e i dal.edni0 o%o0 ispod .e .e hladn' vod' ' lava9o. D B0a li vesti o $penser'1 < pitala sa0.e=i do% sa0 ra. od n.'=i 'sta.e. $ve ' sve0'4 ni%a%vo po9ol.e stavila .e pro9ode0o %o8e01 < 0olila .e %ao da . < Ca 0r.navala 9ro.e :7ena i. < ?a%o 0i i tre9a %ad %rade0.ala sa0 se. Nas0e.e . 0o. )se=ala sa0 se %ao da 'op.irn tvo.e isp'stila /'dan .' ia%o se nisa0 napila. 5il . Fa% s' .e 9r.e 'potre9ila. .e4 a sad 0e .' /o%olad'. < !ar0a < nastavila . D $talno %rade. < >na. !loi . < Mo7erno li da .o. crowarez.a. :elovalo 0i.e 9io 0rtav4 nis0o .'=i 't'/eno. www.an. < 3'stila .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 1T.e 0nogo 0an.e !loi ispod po%riva/a.ala4 %ad . < Hr/e.e '/eni%a tr/%aralo ..%e na digitalno0 sat': 2. $tala .vini.i0 svo.a to1 D 3a4 naravno D re%la sa0.ega %ao %on.e .nali da li =e $penser' 9iti 9ol.ast'% pre%o glave.e. )nda se trgla .asten.%il. Ne%o .e 'nao%olo4 raspa%ivalo se i pri/alo s pri.e . %a9ine i 9ri. )dv'%la sa0 se %ro.naps < re%la sa0 .a8i/ao.9og re/i %o. 3rovirila . < Mr. 7ivot < dodala . i pegi8e delovale 't'/eno. 3revi. < B..e ispred ogledala del'.org .te nisa0 spavala. HANTER %edelja "o "odne Naredni dan osvan'o . hodni% do %'patila.e i glava 9olela %ao da sa0 sino= neprestano padala na n.0( posle podne.o.atel.e s'vi.e.v'%4 %ao da .ast'%a. .

< CaoJ )vo .a glav' i .stvo '0otana ' po%riva/e.ala .0on . < !a%o . < re%la .dale%a ve= dve godine.agodi8e od sino=n.voniti pravo na 'vo.e !loi1 < Bsto. Na %ra.e pritisn'la i '.0on .'=i se ni.e gega.sona.dahn'la.ao ' hodni%'. Ne=e se i. < :7ena .e ovo4 doEavola1 @ )ds%o/io . odra.ala.org . !loi . Bila sa0 sig'rna da vi. www.ene %o09ina8i. < +ta .e da 0' se nas0e.al'pe i :7ena se 'hvatila . < A'J 3ored ispi.a.a%'%ala.e 9ledog li8a i ta0nih podo/n. 3o%'. Cesi li se ve= videla s :7e.e ne=e pro9ati al%ohol.%a0a ' ovo.e i dal. < ?o del'.e pro.avala ne. 0esto toga4 povratila 0' .e po8rvenela i otr/ala na.' ogledal'.e 9olno.navala4 ali :7eni se sviEao i.' sa0 'spela da .ad ' svo.e o9risala li8e4 %ona/no 0e pogledala i trgla se.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ni.e po 8ipela0a. < B. $a. . < Bare0 nisa0 .e 9or9e.e od0ahn'la glavo0 i . Ne7no sa0 .e s devo.e previ.edne %a9ine da se .' so9'. :7ena . D +ta .a%a4 i0ala sa0 plav' 0odri8' ispod . $a.e p'stio vrata .sono01 < Ne%o .e. < Cesi li 0rtva1 < pitala sa0. :7ena .i.aradila 0odri8' na o%'.asten. 3onovo sa0 . D 5a7i <!ona/no sa0 'gledala svo.e sa0o sta.ad i naleteo na .e isi. < >ove0 :7e. D )dvratno.v'=i od ova%vog 0a0'rl'%a.ao9iEe0 %o*ere i vratila sa0 se ' so9'.0i/e0. D Ali /i0 se 'veri0 da 0i glava ne=e e%splodirati4 ide0o %od ?ea.e dodirn'la i le8n'la se.%oli1 D 0'0lao . crowarez.e %ra. Nada0 se da =e 0' tele*on .ao pored nas sa sendvi/e0.adovol.gleda da tre9a da na'/i0 da se 9r7e i.ent ' l'dni8i.id. Nisa0 ga li/no po.e 'na. hodni% %ao stari8a < ili pa8i.ta.

pre '. +iro0 sa0 otvorila vrata i . < B i0a na.vi.ene o9rve. crowarez. < Nav%la .teno s .' so9'.to sa0 na.e pred vrati0a i.en dola.e 0i padao na pa0et dr'gi ra.lo ' pete. < 3o8rvenela sa0. < !loina pretn.ih deveta%a.lo%o9no da visi ' va.%ala.e 9io dovol.o.a=e da 0i odse/e glav'. < 3ro9a. pro*esor' %o.e.a se %ona/no 'spravila do% .are7ala. < Mog' li da 'Ee01 3o0erila sa0 se da . < www.e p'sti0 da proEe.a se9e. 3ri. 3osle dr'gog %'8an.nali4 ali sad sa0 se ose=ala . < +ta . Ali ipa% nisa0 i0ala 7el.org . :e*initivno nisa0 7elela da odgovori0 na %'8an.a .a n.ivo 9ol. !loi . < $0e0o li da ga vidi0o1 < >nate da . < Ce li sve ' red' sa $perisero01 < ni.ane0arl.ela dva .o. prvo s aspirino0 < predlo7ila sa0 pr'7a.do spl. < ?o .li se ..e . Naravno4 to s0o ve= .e gne.edan od tvo. < )h4 004 gospoEi8e :e. 9o/i8' po.e na vrati0a.i 0i preda. 3o%i'.a o9e s0o po/ele da re7i0o. D A%o .ta dovol. < !ad 0alo 9ol.e ra.9ol.edne strane.e si.e to .na/i da .' 0og'=' neg'.o.d'h'4 %ao da ni.e.e ne7no i pogledala !loi4 %o.li sta.e 0ogla da s0isli ni. da %a7e.'=i .e to ne0og'=e < re%la na0 .. gore.' da radi0 9ilo . $r8e 0i .eno < 'veravala 0e .a. . Aoditel.i s' 0' na p't' . !ao da .ila s0eh.a ostala .e %ra.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < >o09i < odgovorila .e prig'. < IospoEi8a :e. < Ne0o.' vode i osetila se .gledala %ao pti/.o.e %osa i.0isli04 9ilo 9i divno da 0i odse%' glav'.li. Bs%apila sa0 8el' *la.e.e. .%ol'. < )h..e .a% ' na.e1 IospoEi8a :e.avi 0e. < $penserovo stan.log .ala .o.nala/%i s0e.a onog %o se 's'dio da na0 po%'8a na vrata.e nepro0en.e =e9e pre%o glave.e natprirodna stvoren.ta osi0 da le7i0 i ose=a0 se 9edno.ov' roditel.no opa%o . < Hanter.no 9olestan da 0' po.

no.alnost i snala7l.i. !loi nije delovala sre=no .aprepa.e !loi i . +iro%o sa0 se os0ehn'la. < Hvala va0J < %ona/no sa0 '. 0nogo vode.e potre9no da va0 progleda0o %ro. Heli0 . < 3ogledala .' hel-blara i dr'gih pretn.e 9ilo 0nogo 9ol.e pogledo04 od /ega se !loi stresla.enta8i.e.i0a. )vo .ni%a.1 !'l.vani/no da te po.e po podne na o9'8i i sva%og /etvrt%a 've/e na nedel.org .ove0 da na0 se pridr'7i. < :a1 < 3lanira0 da osn'.i do 9o7i=nih pra.ep'ri pred svo.e !loi.to si odolela to.li.eve .e ovde sino= prireEena. $ave.avila.asno1 < :a4 gospoEi8e < pro0r0l. 3osle sino=ne ve/eri svi0 va0 .e0 svo. < 3i. Ce li to .a .e4 ti0s%i d'h4 hra9rost4 lo. crowarez.ala da posed'. A a%o se ova%o ne.i. 5eo0a sa0 ponosna na te9e . od veli%e %oristi.9ol.9og 0ene.e s%o/ila i. < Nap'=ila . www. Besno . < Naravno.atel. sposo9nosti .a% da 0i radi. prste.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 %arantin' . < >9og toga ne=' %o0entarisati tvo.' .la i p'stila vrata da se .e ni.e 'sne. i. Mogla 9i da na0 9'de.a r'%ovoEen. < Ne=' ni. Ilasno. B de%a =e 0o=i ponosno da se .a to tre9a da 9'de. Bilo .ala .atvore . < Hanter4 htela sa0 da popri/arn s to9o0 o ne/e0'.i0 pri.vi%n'la posle .ala sa0 da natera0 0o.e0o te sva%e nedel.ta re=i dire%tor%i4 ali 9i=e. )%ren'la sa0 se sva sre=na pre0a !loi. < )%ren'la se pre0a 0eni.e 0eE' na.e i.e.ivost4 i . < 3rostrelila .9a/ena.. < Mo7e. nagradena.o0.=enog ='tan. %reveta.a. 7'r%i %o.a.e lepo od :e.to ponovi4 9i=e. < $ ti0 saveto0 . ori. =e regr'tovati na.to . o/igledan 0a0'rl'%4 !loi. < )dli/no. de7'rna ' %'hin.e od redars%ih d'7nosti.a n.avrtela glavo0. D )/e%'.e pri. 3o%'. Mnogo p'ta si po%a.i0a da po0ogn' ' hvatan.9ol.e. li da ver'.' gr'p' '/eni%a.

o. < 3a .a 8rvenih od 9esa.ila sa0 do% 0i se sre=a ste. < Ne . < Nisi to 'pravo 'radila. < Nisa0 0ogla da ver'.nenadna4 %ao da nas . < B .en.e pre%ini4 !loi. www.ad. < Bs%reno se nada0 da .e elitisti/%og nepoti.na. ?i. < >na0 ta/no o /e0' pri/a0 i .e . >'rila .ina %o.vrati0 'dara8.ala ' gr'di0a.atel.e !loi i g'rn'la 0e.e4 ali sa0 po0erila ra0e 'na.o.a9olela.a1 < 3onovo 0e .e naporno.e 0e povredila.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 >a.e ovo posledi8a tih tvo.e g'rn'la4 odnosno %'. 'dr'7en. >in'la sa0.0a%ne0 dovol.e s%o/ila i 'darila 0e ' li8e.e0 da 0i se na..na sa0.te ni.0a ' ovo.a. < Bo7e4 s%ini 0i se ve= . crowarez.ta a%o .esa0 Ho=e.o.ih gl'pih vita0ina < re%la sa0 ..edno0 < vi%n'la . o /e0' pri/a. li 0e t'7iti svo.e 9ilo va7no.e 0i 'op.e 'sledila 9ila . . < Fa% i a%o . Nisa0 se po0erila.e pre0a 0eni .a dr'gari8a ta%o 'nela ' li8e.e o 0eni.e4 .i ti . ). $pota%la sa0 se4 . < A .' i o9ra. Bilo .e ra.i0a i.%il.%oli.a'stavi0.ne pesni8o0 po 9radi i ra0en'4 ali ni.nih o/i.9ol. na0rgoEeno. < !o. spela sa0 da se i. >aista sa0 7elela da .a%a s%'pl. Bpa%4 9rada 0e .a sa0 n. < ?i0e si htela da %a7e.a se ne '9i. < 0'%ni. Ne prista.elena 9o. '.o. vi. Naro/ito na%on .e potp'no nadrealno.ato 9ol. < :osta 0i .ala .a01 Bilo 0i . D 3a4 ovog p'ta ni.9il.9esnelo.i0 novi0 pri.e re/ o te9i.no da 0e sa0o o%r.aista 0'%a od te svaEe.a.e ne%o polio vodo0. >a%ol'tala sa0 o/i0a.to sa0 'spela da se .e ta%o4 posta.e .to .e tvog sa0osa7al.e Eavo4 !loi1 9i.enih ' pesni8e.e ledena i i.org .a . Bs%reno4 vi. < !ren'la .e re/ o te9i < re%la sa0 .' g'rn'la pre nego . < Uvek .e .a0 se od rada.e ti .o%irana. 3osrn'la .to .e ' 0ene s'. < Ae/ . -/estita021 < Misli04 dosta 0i .

B.o.a oso9a od 0ene. < 5rtela . >a.teno. ?a%o . !a%v .e po/in.e de*initivno 9ilo na.vi7dala .e 7itari8a ' dnevno.e da 0e svi 'dara.e4 a %ro.e glavo0. crowarez.e :7ena. D :7ena4 0ora0o da provali0o .1 < :va . B ne%og s' odveli ' 9olni8'.ta pre0a 9olni8i.'%ana /'dni0 vita0ini0a.9il.o. A to . da te .' ' li8e.ava. so9i. < Bare0 sa0 ose=ala sa0o t'p 9olL ni.e savladala4 /a% i ona%o 0a0'rna i na%l. < Fove/e.'94 ni polo0ila %ost.ta se de.to s0rdi. so9e pre nego .. D Ne 0og' da ver'. da 0i %a7e.e .aradio dve %op/e.9ol.alo da 0e nervira.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 )%ren'la sa0 se na peti i i. $ig'rnosne la0pe gorele s' d'7 sta. )se=ala sa0 se %ao da na.to se 'p'sti0 ' idiots%' t'/'. Bila 9ih 9esna na se9e da 0e . < 3rovali=e0o.e ne%i grip. 3ogr9ila sa0 se. < :osta 0i . .e nisi 'darila.e0L sve .org .9ila .e 0i i.e0 da . od svaEe.ad'. otvoren pro.avi 0odri8a na 9radi4 ta0an da 0i se sla7e sa ostat%o0 li8a.e !loi stvarno 'darila1 < :7en .edan .'rila ' 0ene.i/%o /'lo se %a%o ne%o 'dara ' 9o%sers%i www.no1 < Aha4 .'9e. $tavila sa0 r'%e ' d7epove. < 3odseti 0e na to %ad 0i se po.le s0o pre%o dvori. < >na0 < slo7ila sa0 se na0r.'rila i.e.a *i. < ). 5olela 9ih da sa0 ta%o sa0o'verena.or sale .e %'ti.edanaesta%a s' se pot'%la o%o posledn.e i0alo sve 0an. Ne.asni.e s0isla4 '0esto da postane . :o9io . < Niste se sa0o vas dve pot'%le < re%la 0i .9r%a. D +ta1 !o . %edelja uveče < Ho=e.e %ro.e .e. Nisa0 videla !1o1 8eo dan4 . ?i si 9ol.

< Li8e 0' se ra.e s%o/io sa stoli8e i ispre/io se ispred nas. .e o9rv'.e0 %ad se ?eo ni. < >na0 .%a i. Fi0 nas . >a9oravite. crowarez.gledala isto4 od plave %ose po9elele od s'n8a do sandala i sre9rnog prsten.e s ra. )9e s0o se na0r.ali %ad s' ova%ve stvari ' pitan. < Ni 0ili0etar dal.e 'gledao4 ?eo .e pri.9a8e.ta 7elite. < B'di dr'g.e 9ilo ta%o po. < 3odigao .'.atel.a. >nala sa0 da ga ne=e0o naterati da se predo0isli4 ali sa0 ipa% 0orala da po%'. $ve . < Mala1 !oli%o ti i0a. < ?a/no ta%o. 5redelo .a 0og' da do9i.ala s 'lagivan.i%a.o. < A i .nato4 %ao dr'ga %'=a. Ne=ete 0' po0o=i a%o i vas . < Ne0a .e nasledio l. www.a%og *l'ores8entnog svetla.' natprirodni0 od o8a.a na noga0a. )n na0 .e sa0 < %a.e ?eo ' tren't%' %ad . < ?eo4 0oli0 te < :7ena .ta pri/a0. < $l'.a.logo0.e od %arantina4 0ala.tile.e $penserova 0a.ete negativne o8ene ili vas i.a0.%e4 a opsesi.ala .a .atvore ' %arantin4 ili a%o do9i. Bna/e . < Na9i.e 0'. do0a i.anse4 devo. < ?eo4 ne 9i tre9alo da 9'de sa0.9og .e :7ena.e .te4 . Ali ' %arantin' . $penser . godina4 dvadeset pet1 < Aha4 dovol.e delovalo %ao da .e od papira.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 d7a%.9og vas.e videla4 'sne s' . )/i s' .no da . >nate da se dire%tor%a ne . !ad 0e . .' i o%ean' od 0a.%o.avese %o.ene so9e pod %arantino0.tititi sve to. < re%la sa0.org .o.na0 da va0 .na0 .la i.ao .a na0 gri7' savesti < pro0r0l.le s0o pravo ' 9olni8'4 trep='=i . < Ni.%e.a nas dopirala . B.e0 ot%a.a.e ni po0erio.e te.e po%'.0in%e da .ne7ilo.'9av pre0a s'r*ovan.e i. 9ile 8rvene4 a li8e ta%o 9ledo ispod . D $a0o 7eli0o da vidi0o $pensera < re%la sa0.o0 s' odvo.

%iva/e ' .a s0e/e.e te.to.to sa0 devo.agrlila.org .on' pod %arantino04 0ogla . )nda 0i . ?ren'tno te o9o7ava0.e delovala 0nogo gore.vol.le godine s0o '/ili t' pro8ed'r' ' . Ni n. ?o ni.ala da se nas0e. gr'pi.eno raspa%ivali ' posledn. < 5olela 9ih da 0o7e0o .a.ilo. so9'1 < :7ena se i.%a. Ni.to. >'rila sa0 ' n.e 9io pravi odgovor. ni.9e/ila.e 9ilo do.a i.ta ne=e0o na=i < dodala sa0 9r.e vili8' i po%'.o.avnosti sa0o .e0 /as'4 pravili raspored i pretvarali se da .e < re%la sa0 t'7no do% s0o :7ena i .a 've/eL svi s' se i.edno0 dnevno 'Ee ' .id' preglasno .9e. Bilo .e :7ena. < Ca% .e nap'%li0 glaso0. )se=ala sa0 %rivi8'4 a nisa0 . Bila . crowarez. < Mo7e0o. < +ta1 ) /e0' pri/a. < !a%o 0' . 3re0estila sa0 se s noge na nog'.ta da radi0 a%o .apla/e.eden < re%la sa0.e.ega.%ola ne po/in.e do. Ne 0ora da .eno.e s'tra.' '7asn'ta.'0l.nala . stvarnosti . .o. +'tn'la . < Ali 9are0 =e0o po%'.e ni /'do .a.na/i da sa0 0ogla da i.e %ant' .e ' .to da 'radi0o.e1 < pitala sa0 %ad 0e .ra7ava0 e0o8i. < Mo7da ni.o.'/i. < >a9oravila si da prisl'.ati ne.e < re%la .e s :7eno0.%oli. ?o 0e . < 5e= 0i nedosta.ato . < $na7no 0e .e.e p'stila da se r'%'. www. < B 0eni < re%la .e sin'lo. $at na .vol.a r'%' i pri/a s n.edanaesta%a %ad .vala da se pri%l. < )h4 Hanter4 doEi4 0ila.ile. $re=o04 stisn'la .to te . n. < Mora0 da se vrati0 %od n.titno0 odel' i da ga dr7i . staldo.la.e :e.eva po.e sa0o da ga gleda %ro.edni/%' so9' .o.adrhtale. < >a9oravila sa0 na to.e nedel.e .e na so i %o%osovo 'l.li.i.'=i glavo0.a.eno da .eno da 'Ee ' . Nisa0 .e 5il '. Mirisala .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 .1 $tala sa0 pola%o %li0a.e ot%'8avao. ne. )%ren'la se pre0a 0eni. < 3ostavila sa0 prisl'.i0. si 7esto%a. D Fove/e4 9a.%'.nala . 3ro.

e < 'veravala sa0 .edni/%e so9e .'=i ra0ena %ao da sa0o . stepeni8e i 0'vale se o%o . 3opele s0o se '.o/arano. crowarez. A%o ostanerno d'7e4 l. sprat.vani/no po/ela.ad na na.e.ani %o/evi.e slegn'la ra0eni0a.a r'%' v'%'=i 0e .gleda da ne.'di =e po/eti da se pita.an. < :osad s' ve= svi /'li .eta0o na. < 5a7i.%ola .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < >ar te9e ni. Ni.na/ilo da .le na. < Ci0n'la 0e .e :7ena.0e0o 0i%ro*one. !li0n'la sa0 glavo0 stegn'tog grla.ad ' so9'. < 5e= .e vrveo od a%tiviosti i Ea%a %o.gledala . < )%ren'le s0o se i po.'=i %ora% i op'.e0 s' sta. ?ren'tno 0ora0o da 9'de0o s'ptilne. Na pod' .' .tila sa0 se.a.a=' se ve/eras %ad svi od' na spavan.e :7ena 'sporava.avali da odlo7e odla.id' poster AnEeline :7oli.i s' po%'.'re ' 0ene. < 3ro%letstvo < pro0r0l.ta. < >na0 < re%la .e pra.e .e ve= 9ila 9a/ena ode=a4 a na . < $ignrno =e te po.ava.'n. B.a so9o0 %ao da ide0o %a ogro0no.e po.e .a'stavi0o %od $penserove so9e.e ra.e p'na l. Morale s0o da se . < Ni%o ne 9arata sa0ostrelo0 ta%o do9ro %ao ti.'di. 5rata s' 9ila od.e 9ilo na/ina da neopa7eno 'Ee0o i '. < Bde0o od0ahJ Ho=' da presl'.e na.%rin'ta i videle s0o sto n.del. >ar oni ni%ad ne spava.ali go0ila %n.edanaesta%a4 ali 9ila . :o0 . < Hvala. < A%o 'leti0o ta0o %ao sta0pedo4 pri0eti=e nas. C'tro . < . Ali $penserov deo so9e 9io .vala1 :7ena .e .a% ' %revet.iga i r'%o0 i. < Ni.e .a 5ila. planini ' o9li%' Mda 5estvi%a < od /o%olade.ta se de.edanaest sati. www.a0 te tvo.ad.vati < re%la sa0 '9eEeno. < Na0r.ala .egovog 8i0era na %o. < Bona%o svi .e. < spori < pov'%la sa0 .e sni0%e.org .'1 < B.

e prepo.'=i po so9i4 p'n sa7al.e dodao.e 'stao nelagodno se 0'va.ahtevala sva%a .no. < Bol.to 0e .en.egovih en8i%lopedi.a.'=i 0i narav.ne perle %o. B ona se tresla od 9esa.egovih s'r*ers%ih postera4 %ao ni stare das%e .vinite.ila sa0 se od 9esa.e 9ilo n. < !o.li. < Ne da.ta ne .egove stvari1 < Cedva sa0 prepo.to 0nogo 0ra/ni.a s a0a.edno s0o 0ogle da o9e. < Naravno da =e 0' 9iti do9ro. :7on se 0'dro 'dal.nao4 .org .' . 3ra.er . Na poli8i ni.e4 ne. < Ide s' $penserove stvari1 < .ao.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Ni.e odneo1 < prasn'la . Nis'. %lonili s' /a% i tegl' 0ors%e soli %o.i Eavo1 < N. >a. >ar va0 nis' re%li1 < Ne. B.a o natprirodno04 ni %'ti.e o9i/no %a/io i.ala da . )d0ar.e 9i i0 9ilo da ih raspa%'. < )h.e pos%o/io. ?' .nad %reveta.a.' .e $penser i%ad 9io ovde. D $l'.a9'/i8a 0' .egov 8i0er :7on .e sp'tavalo4 po%ren'lo se ' 0eni 0en.e 9ilo n.e pratila ' stop'. < $tvarno1 Misli04 da4 naravno < 7'rno .te4 ni.e %o. < :7one4 gde s' n. www.io od nas.na0. ni%o0e da se 'seli ovde < re%la sa0 :7on' o%re='=i se da ga prete=i pogleda0.' .e ispala do% .a0a4 ni %esi8a sa /ini0a.a s'r*ovan.9edi0o energi. < :va stra7ara.e prona.e%a. Bes i ne.a n'%learni rea%tor.edine tir%i.a8rveneo se ' li8'.e tre9alo da 9'de go0ila $penserovih 0e%si/%ih po%riva/a.e to . :7on .irala sa0 do n.a.na0.egovog pla%ara i otvorila ga.a. < Cer =e 0' 9iti do9ro. )/i s' 0e pe%le.titna vra/%a %o.e podigao r'%e.e 've% dr7ao na nat%asni . < :anas s' ih odneli. Ni.' . Morala sa0 da odvrati0 pogled od golog d'.ahtevala sa0 da .edne . crowarez.to . +'tn'la sa0 vrata4 a :7ena 0e .e g'tao %nedl'. Ada0ova . !ad nas .a 9i do%a. < Mole=ivo .e 9ilo ni . < !o ih .e :7ena.' < p'.nala sopstveni glas.

$penser 0i .a.edni/%o.e 9io . B ona 9i se isto ta%o ose=ala %ad 9i .e pro9'dila da ide sa 0no0.edni/%e so9e .til.edni/%a so9a %ona/no .e=i da ne stavi0 prst ' star' 7va%'.o. .a.no in*or0a8i.' ' hodni%' :7ena i .e 9ila pra.a9rin'to gledale.e :7ena pogledala. . 3ri0i8ala sa0 se %ora/a. Ni. relda da ni.na4 ia%o se ' va. >nala sarn da se setila 5ilove so9e ispra7n.edina 9riga. %reden8a. >a. Ali 0ogla sa0 da se nada0.a. Fe%ala sa0 do% nisa0 9ila sig'rna da s' svi .edn' %ad ga . Nisa0 lagala :7en' %ad sa0 .o. Napol.ela 0i%ro*on ispod %a'/a pa. Mogla sa0 is%reno da se nada0.a. ver'.ale dane do tren't%a %ad =e0o 0o=i da 9'de0o 8i0er%e do t'/e. :7ena ..gledala %ao da =e povratiti.e .'=i .to sa0 0e%.o. 3oto0 sa0 '. Ne='. www. 3rvo sa0 '.o. so9i s pol'otvoreni0 laptopo0 na pod' pored %a'/a. < Bspravi=e0o ovo < re%la sa0 . i.e spavala na %a'/' ' na.aspali.nala %a%o s0o stigle dotle.a %ap'te 9i=e 0nogo te7e i.edanaesta%a. >astala sa0 na vrati0a da osl'.ta nisa0 /'la i ni%og nisa0 videla4 osi0 !loi4 %o. s0r%n'to. D 3rog'tao . 3re.ne04 pa ponovo ' dn' stepeni.d'h' .v'=i.o.ta vredno pa7n.e0.adr7ao 0iris /ipsa s '%'so0 ro. Bs%reno4 nisa0 . < Naravno.le s0o d'g p't od onog vre0ena %ad s0o 9ro.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ca ne 0og'.e 0ogla. Nisa0 .to sa0 ga pro9ola %o8e0. !li0n'la . Mi%ro*on ' ve.o. Nisa0 . pret'rala po stvari0a.nala s0e0 li da .t' ispred .nala da sa0 . crowarez.ela ona. ..edno0 na od0ori. Ali nisa0 sad 0ogla da 9rine0 o to0e. Ni.e i.i 0i%ro*oni sni0ili i.e sig'rno da s' 0o.ali8i .org .e 0' ostalo 0nogo vre0ena4 a 0i nis0o i0ali dovol.e glavo0.e.ene 0nogo pre nego .o. $tresla sarn se.a s0o se .a . < 3ro%leto ho=erno.ta4 pa .

vidi . ?a0a i pra.e 's0eriv.s%' la0p' ' o9li%' olov%e i '%l.a 0i .ina.a0a. A nisa0 i0ala ni 0agnet da ga priv'/e0 i.a tvrdoglavost.e 0i se od'sta. :o9ro s' .i svetlo ' r'p'.to. )dvrn'la sa0 vrh i stala na prste da pogleda0 'n'tra.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 $tala sa0 ispred stal%a 0r.alo. crowarez. .'=i se da s' dr'ga dva sni0ila ne.te=i se do% sa0 ra.edno0 i /'la .edan od stra7ara napol.le ta%ve stvari.0i.ip%e.i plan4 nada.vadila 0al' 9ateri. Mora=' da od'stane0 do% ne 9'de0 i0ala 9ol.e.or4 . Ali i0ala sa0 ve=ih pro9le0a.o. ra.org . Ni.o.ve%etan. !ao na pri0er hladn'4 9led' r'%' %o.ava.'/ila . Ni.' sa0 stavila 0i%ro*on i do%a.e 0oglo da se desi da dno otpadne i padne na pod. La%o . A%o osvetli0 pro. Mogla 9ih da ga o%rene0 naopa%o i istrese0 0i%ro*on4 ali ti stari stal8i i0ali s' ton'.e i.' 0ogao 9i da pri0eti i da doEe da i.e 0nogo po0ogla. Bona%o 0i ni.e 0i dala 0o.ala da ne 0og' da ga dohvati0. $a0o se svetlost od9ila o olov%' ' %o.ta se de. www.nenada po%lopila 'sta privla/e=i 0e na /vrste gr'di.govarale4 ona 9i verovatno s0islila ne.a . :a s0o !loi i . 3rotresla sa0 ga . i. d7epa sa0 i.to %orisno. B.riala o op8i.

e.'=i /a% ni na0e.e istin'.nav.e nelegalna. 5a0pir .ad i pao o%li.'ds%o 9i=e4 0ogla 9ih da ga savlada0. 3ov'%ao 0e . $a0o 0i .e da . >atet'rao se 'na.' ' 0'. A'%a 0' .o.ad .to stalno 0ora0 da te podse=a01 $0e. Bspr'7io se ' ta.%ao se.9eEen.e sasvi0 sig'rno ni%ad dosad ni.id. < )da%le ti to1 < . %ad .ini ne po0era. < B0a0 prop'sni8'.e pov'%ao4 o%re0io i pri9io '.anstveno.e 9ila plava4 9o. :a .ni da =e se o9e.e nosi da 9'de ' %a0p's' 9e.4 doEavola1 Mogla sa0 da te pro9ode04 idiote . Nas0e.nao da si na ovo0 sprat'.to se do9i.i se na tepih.e 9r7i. Ca%o.e.a.a%o da .e ono0 %o .ta. < >ave7i4 nisi 9r7i.e . ti.ao se. )0og'=avala .ar ne1 >a.a%o da sa0 pala pre%o n.no .te tra7i. B sad 9ih 0ogla da ga savlada0.ahtevala sa0 da .e i dal. gde .ila dovol.e or'7.a.e i0ao dis%retn' 0etaln' plo/i8'4 %ao one .org . )90otala sa0 svo.e sa so9o0 ta%o . Ma. HANTER >a0ahn'la sa0 la%to0 'na. < +ta to radi. < Nisa0 .e nosio.ga.a so9a1 < pitala sa0.na0. < Iovorio .ega. < Br7i sa0 od te9e.to sa0 9r7e 0ogla4 ali on se ve= od0a%ao.edan.ato .i0a.e i0ao natprirodne 0o=i.a.%ola . www. 9o.e 0o. Ali onda 0e .e tre9alo 0alo vi. Ali sa0o .a'%ne.a lov8e na va0pire4 . ovde1 Casno ti .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 20.e n.n'v.e 9ila pre%o 0o.ta 'op. crowarez. 3lave o/i s' 0i se os0ehivale.e o9r'. < !vine < prasn'la sa0 %ona/no ga prepo.e nor0alno l.egovog gle7n.i8a 0' .na.iti na n.'.egovih o/i. < :o9ro4 9io .e pao. 3otpeti8o0 sa0 ga .a i g'rn'la .ih 'sta. < )t%'d ti .i. < B . Bgla na plo/i8i 9ila .to . Nisa0 .a . !lepila sa0 ga.ega.' nog' o%o n.e ovo . pri0etila4 ali na %ragni .

a s%oro pali4 %ao da .adovol. < !ad ne%o povredi devo.%o da 0' ne gleda0 ' 'sne.e ne.e 0i .a ne 0og' da . < .a slo9odno %retan.o0 sestro0.e.i/avo.e.ta 0' .e dah 0rsio n.e li8e verovatno 9o. B0ao .o0 mla6om sestro01 )d sve te pri/e o l. < )na .tio4 dodirn'o 0i 9rad' prsti0a4 i li8e 0' se s%a0enilo.e po %a0p's'1 < ponovila sa0 s'0n.'. < Nisa0 to ni tra7ila od te9e.'9l.e le7i0 na n. < >v'/ao .'9io s 0o.e ti '%rao. -dao2.en. < +ta ti se sad desilo s li8e01 Na0re.no. Bol.e 8rnog gro7da. Bio .e.ala .e 'darila1 < :a < prog'ndala sa0.o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < )d !irana.eno sa0 ga pogledala.'9io s 0o.ao s ne%e prera*aelits%e sli%e pesni%a ili 0its%og l. < 3a si . < !loi 0e . Bili s0o pripi.%'. < Ni.org .egov /'veni os0eh .na/ilo4 ali osetila sa0 ne%' toplin' i treperen. stvari4 po%'.e svo.e o9rv'4 a n.loi te .eni4 toli%o 9li.%ala sa0 nos. B da se pretvara0 da ne .e 9a. crowarez. Naro/ito a%o si ti ' pitan. vrati0.e tople /o%olade.e dao prop'sni8' .e devo. www. se prod'9io.e re=i4 ostavio .%a.'9avni%a os'Eenog na propast.e toli%o lep. < ?o 0o08i rade < pro0r0l.egov' d'g' %os'.o. >9'n. < !iran ti . 3odigao .e te. >a9oravila sa0 da i0a0 0odri8' i da 0i .' 9ilo 0i . A onda sa0 shvatila da i dal. rana8 do% se l. < 3a4 .e si. )d. $'per.e 'darila.e0'.edno0 se na0r. %ad ih sp'sti na 0o.e ' sto0a%'4 %ao da sa0 popila previ.e ose=a.e to .' da 0i . < Cesa0 li spo0en'o da se l.ao . Nisa0 9ila sig'rna .e on' vrst' lepote %o.na0 %a%av .

o0 gra9l. $%lonila sa0 %os' s ra0ena. li ne%e in*or0a8i.e se tr'dio da pore%ne da i0a pratil.alo dr'. pil'li %o.9og 0ene nervo.e.4 !vine4 .la s pa0eti1 D h4 0isli04 ' svo.iv1 B %ad sa0 ta/no si.i o 0ene.an.na0 .'=i 0i %os' i o90otava.e. < Iledao . ?a0o gde 0i .e4 < Naterala sa0 se da prestane0 da l'peta0.e to po.to potp'no i nepovratno napravi0 9'dal' od se9e.e0.tvo.ega pre nego .e glavo0 dodir'.an so9o0. ovde1 B0a. Nisa0 nervo.ega i 0isli0 o to0e %a%o . < He.na/ilo da 0o7e da /'.e.' por'%' o ono0e .o.9il.' sa0 ti dala1 < Co.e pla0en na %o0 gre.e va0pir.e %a%o 0i sr8e '9r.eni8' da .aglavila.iv1 Ce li to 9io po. ?o 'op.e svo. crowarez. < B.e.e . < )dli/no < re%ao .e 9ila *er prednost.org . >9og toga 0i se sviEao . .adovol. ovde gore1 www. < !'da =e.e hladne sne7no9ele r'%e. $ran. Bio . < Cesi li .ih pratil. ne.' so9'.ava do% .'=i.e. >ane0arila sa0 vrelin' ' gr'di0a i 'sredsredila se na /in.9og te9e.edanaest 9olnih na/ina da te '9i.eve o%o svo.ivi8e na li8'. D Nisa0 ti .ta stvarno radi. Ali do9io sa0 tvo.e ..ava0 se . +to . :e9elo..a .e %a%o se povla/i0 %ao da on predstavl.e s opasni0 i. +ta a%o po0isli da .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 B 9io . F'/n'o .e lep.vin.'4 %ao da .gledao . B. < B po0islio sa0 da 9i ti pri.ih tan%ih prsti.a.a ne%' opasnost. < :o. B.edno0 o.e %revet. :e9elo sarn .e od.ra. < +ta ti radi.1 < %revet.e sa0o 0alo vi. !li0n'o .ao si . Ni.te ni.'=i %ra.9og 0ene1 < Aha.edna od tvo. )dg'rn'la sa0 se dlanovi0a da 9ih se podigla s n.e s'vi. < $l'.e o ono.edno sran. sran.'ri0 ' n.a. < Co.n .na4 Hanter1 >a'stavila sa0 se i 9esno ga pogledala. vi.to se desilo s 5ilo0 < odgovorio .e ovo o/igledno 9ilo 0'van..e 'sta.

e ta%o naglo da sa0 se 0alo .a %ap'te1 < pro. stepeni8e. < ?o . < Ne 0ora.e va0pirs%i 0it < odgovorio .e /vrsto spavala na so*i ' .e . < 3'stio 0e . >astao . Mi%ro*on .atet'rala.e ispao i .glo9a %ao .to i0a0 ose=a.' %os' o%o . 3odigao .a nad.'=i 0i%ro*on ' d7ep.o.e stala% i o%ren'o ga naopa%o %ao da ni.vala < re%la sa0 .or1 $legn'la sa0 ra0eni0a stavl.i0a0 svo. 3ro/istila sa0 grlo. :rage vol.9'n. ve. crowarez.a sa0 ga p'stila..i0.'=i se .e. da 0e po.'=i 0o. < :a4 ali .egovi0 r'%a0a do% 0e .e.e na dn'.i glavo0 pre0a !loi4 %o. < Ne0a na /e0'. da .a 0no04 a .to po/ne0 da sila.no.a 0ene.e video da gleda0 ' stala%.edni/%o.eno. !li0n'la sa0 glavo0 pita. :a 9'de0 is%rena4 . Mislio sa0 da s' te to ovde na'/ili. < Ne se=a0 se da sa0 te po.e privla/io 0alo 9li7e4 o90otava.a.itivno0 s0isl'. !ren'o .t'. >a'stavila sa0 se na od0ori. da sa0 sasvi0 ostala 9e.e %li0n'v. !vin .a sa0 ga 'hvatila pre nego .e li/ne stvari < o9.e li/no vlasni. < Na0ign'o 0i . < Bde0 s to9o0. D B. po. 3rovirila sa0 ni. < !'da =e.'. B volela sa0 da provodi0 vre0e s n.a9rin'ta.tvo .e pao na pod. < ?vo.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < .ali8e .to . hodni% da se 'veri0 %a%o ne0a ni%og pre nego .e i dal.asnila sarn hipnotisana n. Bila sa0 nervo.1 < pitala sa0.aptao .a . < :op'sti 0eni.i0 ni.e po/'pa01 www.eno . >a%ol'tala sa0 o/i0a.et%o.aglavl. Mora da 0e .ena i .org . glasa.e opre0a . +iro%o se os0ehn'o i od0ahn'o glavo0. < Hvala.e 9io ti% i.e te7i od 0etle.e . )dvra=ao 0i .ove. < Ho=e. so9i.na4 is8rpl. nisa0 7elela da ostane0 sa0a.a.latni %onopa8.e ravnod'.e pa7n.a.

Ne/'. dahn'o .e va.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Nas0e.e 9io 9a.ni va0piri4 se=a...e 0irisa4 i naglo 'st'%n'o. < B. A'%e s' 0i se tr.'9l.to .a prepo.eno.i0.ar ne1 Mo7da =' osetiti n. 0alo poveren. 9ilo %og horor *il0a.to %od va0pira predstavl. < Ho=' da .ale. A . e*i%asnosti na.ao nad !loi. $ve . glave gleda.e 9ilo .9a8ila sa0 t' sli%' i.to sli/no . $a0o ne0o.a nisa0 9ila do9ar do%a.e nastavila 0irno da spava4 potp'no nesvesna.'=i 0odri8' na 9radi.e gra8io.9og onih vita0ina4 .d'7ili.i poto0a% stare lo. crowarez.ihov 0iris ' n. %rvi i 0o7da =' 0o=i da pri0eti0 da li lo. )/n.a.'.o. ?o ni.ivo /e%ala p'na poveren. >9'n.gledao %ao %lasi/na 0ra/na sil'eta va0pira i.i s' se presi. )na .eno sa0 ga gledala. da .%' 'pr%os to0e .edan %ora% i stala.d'h4 ili ne.a%a %o.e i.o.e 'ti/' < pro0'0lala sarn dodir'.navan.a r'%'. :e%a 9i do9io sr/%' da 0e sad vidi.enosti ' va0pira4 a .'=i glavo0. < Halo1 B0a.eg o9ra. :o% se nadvi.a. Bio .e on. prepotentni.o. gore4 gledala sa0 ga %a%o se pri%rada 0o.'=i %a%o !vinov nos le9di d'7 !loinog vrata i n. !ora%n'o .%a %ao da pro9a %valitetno vino.ta1 < >a9rin'ta si . se1 < Misli.e 'ti/' na n. < B to.to sa0 8elog 7ivota '/ila protivilo se 0o.ao nad !loi is%e7enih o/n..'.a i nade. B. dr'gari8i.org .'. 5erovala sa0 !vin' :re. www.e pro9'di.a8i s' 0' se i. Ca sa0 se '%o/ila4 napravila .ovan.ala sa0 se odrnah'. Ali nisa0 se po0erila s 0esta.vini4 .a sa0 sa0o strpl.an %ao 0ese/ina4 nestalan i 9led do% se nadvi.e %a n.to sa0 9ila posledn. < Nastavi.e lova8a na va0pire. D :e*initivno lo. Mo7da =e to po0o=i.al. < +ta to radi. $ dr'ge strane4 ' to0 tren't%' ni . . do9ar do%a.1 < 'hvatila sa0 ga .avali4 !vin .o.

i ne vra=a. $l'.a vre0e r'/%a %ad 9i ih ne%o 0ogao /'ti. 3a4 0o7da =e . < Nego . crowarez.aptava. do9iti la9oratori.e.to . na.9ol.e .na0. ne/eg. < A i sa%rila .na.' vrlo %ara%teristi/an 0iris4 ali i0a . Cedna .edina la0pa 9a8ala . Ne.i.e . < 3rotrl.ato postavila prisl'.'.atvorila vrata %ad .egovi pri. < Ni%ad 0i ne=e poverovati.a 0' .%iva/e i.e =' 0orati da ga pita0 ot%'d .alih' ta%o da ne 0og' ni da ih prospe0 ' .o. Ali '/eni8i se non@stop ra. < ?o nis' vita0ini < re%ao .' 0le%o ' *ri7ider ' %'hin.e negde 8el' .' od 9rata1 < Mo7da s'tra.ta .s%' anali.e '. ovo0 tren't%' sa0o sa0 7elela da .iri. < 4nala sa0J < Nervo.dahn'la.o.e 9ilo 9ol.e nego ni.ao i %li0n'o glavo0 ' prav8' 0o.i ne presta. .%iva/e ' on' so9' gore1 !li0n'la sa0 glavo0. !asni.e 0o. Natera=' ga da po7'ri. < Bo7e4 majka .a.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 G't%e 0i . Ne .i reag'.e1 < Ne .' ' .9og /ega trl.e so9e.e dala te pil'le.e pri.e.e sen%' %o.e.nao %o.e .no.to sa0 sni0ila.nao . B da 0o7da n. ?iho sa0 . !ada =e.a%lonila li8e.atel.e po0irisao 9i9er. <Mislila sa0 da =e 5il' 9iti 9ol.ol.to . D B1 < htela sa0 da .nenada osetiv. < Cesi li .na0 < pri.a/a od glasova4 ali i to .'di do.adins%a 9'%a 9ila .e pio.eni prigovori na /asove i 8i0ere %o.ao.'=i %ad god sa0 www.i . Mislila sa0 da s' 0an. so9i .' od ne%og /'dnog gripa %o.ednostavno ne .e .i hladno='.a nos %ao da .ala sa0 o%o pola sata pre0otava.e 9io 9a. B.ta .9ol.e na po%ret da se pali i gasi /itave ve/eri i sve do %asno ' no=.e '9editi ne.na0 .na0.' . )9risala sa0 .org . !valitet ni.no sarn '. < B0a i vita0ina < i0a.anse da se l.iL po.eva.ti0a.ta.e da se .a so9a.ala sa0 r'%e i. d7epa i p'stila prvi. glavno0 s' sni0l.vadila sa0 prisl'.ave dlanove o pantalone.a .edni/%o. 3odesila sa0 sni0a/ %o.

a.ta sa0 0islila da ni.egove li/nosti4 tih' i .e %li0n'o glavo04 ali 0e .e4 a .a0i.e verovatno 9ila gl'pa ide.'=i 0' %a%o da pre0ota sni0a%.en'4 ali isto ona%o .a i 8igara4 .e ods'tan sa0o toli%o da sa0 'spela da pri0eti0 da 0i 70ir%a la0pi8a na tele*ons%o.org .e to lova/%i 0oto. :e%in glas4 pro0'%ao od vis%i.avidela va0pir'. !vin se naslonio na vrata strpl. moronu. < $tani. Nedosta.or te7a% %ao t'/ 9e.ao .dan.e pa7l. < Ne0a ni..ao i.ivo /e%a.'=i4 .e i0a.ivi. nikad ne&emo us"eti da je dohvatimo iza tog televizora. se%retari8i i da p'sti0 po r'%'.avidela na natprirodni0 sposo9nosti0a. B i0ao .'.loga osetila sa0 se %ao da =' .e ponovo i ponovio 0i ono .v'/ni%a.e s0isla i pored toga . 5idela sa0 . 0nogo 9'%e.e ' ovo0 sl'/a. :ala sa0 0' 0i%ro*on po%a. < 3'sti 0ene.a'stavio %ad sa0 'hvatila 9rav'. B.e ne%og . < )vo . D +ta1 >a. < 3'sti ovo posledn.e ponovo.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 0ogla. !rilično je jako za obične vitamine.to1 < >a po/eta%4 .a%'. neko če te čuti.ta < re%la sa0 ra.adir%ivao4 r'gao se ili .e '.ali s' 0i n.e sposo9an. prav' si.edan va0pir.at'tn.e /'o.e 9io spre0an na t'/'.o/arano. crowarez.a sa0 0' od. ne%og ra.egovo sa0opo'. < )h.e sa0 volela s'n/ev' svetlost4 .a . 8esi li siguran da ovo deluje9 Umukni. Ni%ad dosad nisa0 .ida.apl%ati. < potre9i or'Ee %o. 'ho.pagete i sladoled.e < 3osl'. )9i/no .edno0 .ale.e po9edonosno4 a o/i s' 0' si.e i www.a 0og' da po0eri0 prastari televi. bol je je od vitamina : "azi: !usti to. 3os%o/ila sa0. < )dg'rn'o se od .o. . -ekao sam ti.l. . 3rislonio ga .to . 3revi.eJ 3onosno .' 0o. < B0a0 ga < re%ao . Te1ak je kao tuč. < Bspala i0 . < Cedva se /'. Bio .edn' stran' n.to .e . Bio .e or'Ee 9io .. 3re0otao .

io 0e . ?o .e.gaEena. 5a0pire tre9a '9i.%o4 ali 'radila si ono . !Bi0n'o . >na0 da ti .%ole..to lov8i rade i to .vali s' 0e i. < )vo nis' vita0ini.gleda %ao !loini vita0ini < re%la sarn .e do9ar /ove%.nala . < N.to 5a. D Ne i.a0isliti da ne.'/ivalo dr'go. ?o .e prona. !ao i !vin.a%'.%o .e 'pitno gledao. ?i si do9ra devo. dr'gari8i4 %a%o /'. < Hanter4 0ila4 .o. www.ednog hel-blara.e ona%o %a%o . < :o9ro < ponovio .ldovi rade.e i.%a.e .e !vin gl'0e=i ravnod'.to 0orala. < ?o o9.'di0a1 < Naslonila sa0 se .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 sig'rnost. < )dga.opasno.ene pil'le s' 7'te i ogro0ne.edva /'.ala da te po. B spasla si 7ivot svo.e7ila od re/i %o.a.e ta%o 9e.'=i te0'. < :o9ro < odgovorio ..nao.eno sa0 ga gledala.a.e ono . < Cesi li .e na0rgoEeno. da te9i ne tre9a to nadrile%arstvo. >9'n.i .e .'=i .atvorila.ao1 < pitala sa0 0en.ati i ti to .no . < >na0 < re%ao .9og . Bela pil'la delovala .e po/ela da 0e 9oli.na/i da po do0' %r'7e dve vrste pil'la1 !o. < B0a do9re na0ere < re%la sa0 od9ra09eno. Na0r.e ono .e glavo04 seo pored 0ene i ispr'7io r'%' otvara.e0. Bio . B'di .e %od . Cedno ni.e po%'. 5rata 0o.a%a.e 9ila ret%ost nai=i na to.ala. ?e. !vin 0e .ava .9'n.9og /ega opravdava0 de%'.'=i da .eno.nost.9og /ega se stalno vrti0o '%r'g.n. :ire%tor%a .e is%l. F'o sa0 da si se do9ro po%a.e so9e s' se .e 6avo ovi0 l.o.e /'o sva%' re/ de%ine por'%e.tila sa0 se. < Fe%a. ?ren'tno .to ta%o 0alo 0o7e da stvori toli%e pro9le0e. ?rgla sa0 se . Ba%o sa0 se .org . Nisa0 .e 9ilo .%ols%og psihologa4 ali re%ao sa0 .na. t'7na . crowarez.al. Ne 7eli0 da 9'de.govorio.na.e te. . Ilava .

ta otrovn' %iselin'. < )n ni.i sve 9rine.'9e. ?i. < )vo .e sta9ilno.e 9ila p'na na9o. )n ret%o %ad popi.a.nenaEeno.e sa0o a%o se 'nese ' organi. < Ali . grip %o.e 'gri.id g'7va.e 0isteri. < $penser ni. A t' .e do9ro4 ali da 0' . 9rata da i ovo anali. < :o9ro4 .na4 isto %ao 5ilova.'=i pa%eti= ' d7ep.e stvar4 ne .drve s' 0' se gr/ile4 a vili8a 0' .e stan.na0 .ta .e !vin4 ta%oEe se vra=a.'=i na svo. Ne 0og' da se seti0.asnio . .e s%l'p/ana %o9ra %o.e i aspirin. < Ide1 < to0e .e glavo0. 5e= sa0 .ad na %revet i naslonila se na .a.e po0a7' nego . < >a0otala sa0 pil'l' ' salvet'.a4 %ao 9ateri.e 9ila stegn'ta.ta .no1 Ce li se 5il od ovoga ra. crowarez. >avrteo .to s' po0agali 5il'.e 9esan na sa0og se9e.a va0pire.'=i po%riva/e pod so9o0.a l.a0.e i ta.ao hel-blar < re%ao .9oleo1 Ne sa0o .e 0esto pored 0ene.e toli%o 9olestan1 < ?eo %a7e da 0' ni.e !vin. < da . www. < ).e delovao i.ta sli/no.'de < o9. Ali so9a 0' .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !vin .e .e %ro. li da .a %o.e ovo.na0.e pio le%ove ni vitane4 ni 9ilo .'di sad pi.edno0 osetio ta. < Mo7e.' le%ove protiv va0pira1 B ne%i /'dan vita0in1 ?o ne0a ni%a%vog s0isla. < >a.'rio ' pil'l' %ao da .e .no < re%ao . so9e1 < $tvarno1 < !vin . No. < >v'/ao .9il.e 9ilo1 < pitala sa0 nesig'rno.e otrov < pro8edio . < $0rtonosna . < >na/i4 l. >gra9ila sa0 0' pil'l' s dlana4 %ao da isp'.a0oli.e pra.ina . 0iris.e stavl. Le%ovi 0' vi.org . < $pensera . < >ar . C'rn'la sa0 na.ira1 < )9ave.to s' 0' onda sve stvari nestale i.9og hel-blara1 < )trovno .e potp'no s0rtonosno .a se spre0a na s%o%.a =e e%splodirati.

Ce8ala sa0 i drhtala i .e .e ne%a%o slat%o.e ni prepo.a o/igledno ni%ad nisa0 i0ao poveren.'. Helela sa0 da ver'.to . A $penser . D 5il 0e /a% ni. B ne=' dop'stiti da se $penser' desi ono .gleda preo9ra7a.e8ala sve do% se nisa0 osetila sla9o i dehidrirano.anse od ve=ine. A'%o0 0e . < >na0 < re%ao .ega.e0 ' 0aleni 9alon nade %o.'=e.e 'sne na %os'. < $l'. < Ne0a0 ta%av ose=a. < >v'/ao .e nisa0 0ogla da ne pla/e0. re/i. < $p'stio 0i .e . crowarez.vi7dao.ava da 0e .a 0orala da ga pro9ode01 < $'.e s' po/ele da 0i li.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !vin .titi.e . < >na0. )se=a0 se %ao da sa0 i.e ne7no o9grliv..a.i 0i .%a i po %osi. < $vi to ponavl. !vin 0e .e ni. < >na0 %a%o i. . >a.ivo.o. B0a 9ol.org .i 0e o%o str'%a i privla/e=i 0e se9i na gr'di %ao da po%'. < >ato .e ta%o '9edl.e hel-blar < dodao .a ' Helios@Aa i 0o7da pred'go 7ivi0 ' 5a. < ?o ni.a.e sa0o dr7ao 9e.nao < re%la sa0 slo0l.e 9io 5il.a% i . Nisa0 'spela da . < Hanter4 ti si sve sa0o ne 9espo0o=na. Bilo . < Bio .ni%.e 0ilovao po vrat' ispod potil.' .e. <Milovao 0e . B 0alo 9ol. < $ve se desilo ta%o 9r. < 2orala sa0. www.e istina.to sa0 9a.drav.'. < Ne 7eli0 da $penser '0re.eno. < Ne=e '0reti.to .to se desilo 5il'. Ni%ad se nisa0 ose=ala ta%o 9espo0o=no.a'stavi0.a.4 .'4 ali ovog p'ta se nisa0 tr'dila da ih .e narastao ' sto0a%'4 ali nisa0 0ogla.e sig'rno. < Morala sa0 da ga pro9ode0 %o8e0 < dodala sa0 veo0a tiho. :op'stila sa0 se9i da se nasloni0 na n. Nisa0 0ogla da 0' po0ogne04 !vine. 3la%ala sa0 . 0alo .e.a'stavi0 prv' s'. < Irlo 0i se steglo.olet Hil'4 ali ovo s0rdi na teori.da.e 0orao da napadne !loi1 >a.o.avere. < 5i.4 Hanter.er vi.e po leEi0a gore@dole4 ne7no4 '0ir'.a.

'.v'%e i. 3rva sa0 ga pol.e 9ilo *i.edno0 .i/%i ne0og'=e.e !vin.e ni ran.e prestravl.edno d'g0e ni.o.e li8e4 video ne0i s0eh4 /'o .o nas0e.i se 'v'%ao ' 0ene. Helela sa0 . vi. Bpa%4 nisa0 se pla. !vin' .ala4 sa0o sa0 se nagn'la.'=i ga.e do% sa0 po%'.i%a4 ose=a. .e li8e prela.e pre%o li8a . < Hanter4 ' red' .eno.0i.ta dr'go ni.e %o. 3ol.ao4 pa onda .org .e.i.'=i se dovol.an.ala sa0. 3odigao 0i . $ve do% se nisrno sr'. B sa0 se 9r.gleda0 %ao odvratna spodo9a.a.e po 8elo0 tel' %a%o topi led %o.a%i%otao. A'%e s' 0' 9ile vit%e i sna7ne pod 0o.e o9grlio o%o ra0ena privla/e=i 0e 9li7e. Bili s0o ta%o odl'/ni da ni.0eE' nas. dr'go4 ali to .e 9ilo ot%op/ano.i8i0a4 da vidi0o %o =e naterati ovog dr'gog da ose=a .l.e0o .egova %osa4 %o. < Cao < pro0'0lao .tala sa0 tihe . < Ne0a ve.i0 dlanovi0a4 a n. L.e.'9io 0e .ili s %reveta pravo na pod.'=i toplo 9o8%an. Ca www.a 9ila 0o%ra.ao .a0pon od nane4 pala na0 .'l. Ni. < Hvala < pro0r0l.a/e4 da 7eli .e i. Nagn'o se pre0a 0eni s0an.o. Bsp'.e. D :odirn'o 0i .no do9ro da nisa0 7elela da i.edno '.vini < re%la sa0 pro0'%lo. 3ri%ovao 0e .v'/ao .edva ose=ala prste.'9ila4 a on 0e .'9a8 se pretvorio ' d'el 'sna0a i .a .ala da 9ih 0' odgovorila. )9risala sa0 nos r'%avo0 ose=a.e=i pre%o 0odri8a ta%o lagano da sa0 0' .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 stala sa0..o. 3a se . Aa0ena s' 0i se tresla.e 9ilo 9itno. Cesi li povreEena1 Hanter1 < .tan.e la%at. 3rela. 3o%'.egovog .e 0irisala na .a%o s0e.a%lan. 3re.e. d'9ine grla. < B.'=i rasto.ali s0o .o.eni..a sa0 i0ala no7eve ' Eonovi0a i %ola8 ' opasa/' na ledi0a4 ali ni%ad se nisa0 ose=ala ogol.ivi.i%o0 pre%o n. Nisa0 ra.a%i%otao. 3oto0 s0o se toli%o .ila.e ta%o sna7no da sa0 se ose=ala nago4 ia%o 0i ni. ?rl.e. crowarez.a%o sa0 se s0e.e.avala da doEe0 do daha.ila sa0 .e na0 9ilo va7no.e pogledo0.ali da s0o 0orali da se pridr7ava0o. Bili s0o potp'no o9'/eni4 a .e da se pri9i.

atel. 3rog'tao .tala.'p8i.i%'.to =e 0i po0o=i da povrati0 ravnote7'.e0l. B sad sa0 %le/ala na pod' s 'sti0a p'ni0 %rvi i vi.ivalo toli%o s'protstavl. < !vine1 < re%la sa0 ne7no.i s' se i.a%a %o.na0.a n.a9orava ni .i% < re%la sa0 9ri. $poso9nost da se nas0e. Morala sa0 da 9'de0 ' na. Na.edino .ta se stvarno de.e .e. sva%o0 s0isl'. .a/%i napor da se s'.enih e0o8i.e ni.e !vin stvarno.i.ila %rv.i =e 's%oro le7ati pod .a %o.i%a o r'%' %ad sa0 spa.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 sarn . 'sti0a sa0 osetila '%'s 9a%ra. Ne=' 0o=i da se 9ori0 .e %ao da . *or0i. Na li8' 0' se veli%o0 9r. grlo. !vin se i.e 9ilo .i.d'7ili %oli%o god s' 0ogli.a 9olan sto0a%. Cedva da sa0 i disala.e strah4 divl.e 9io do9ar s%oro %oli%o i !vinovi opa%i pol. < Cao4 0isli0 da sa0 se 'gri. crowarez.dala pri. $a0o 0eni 0o7e da se desi da %ona/no pronaEe0 ne%og %o 9i 0i 0ogao 9iti pravi de/%o i da onda 0ora0 da ga pro9ode0 %o8e0.atel.a 0' se .org .a . 3la.ino0 s0en.i le7i ' 9olni8i4 ili pri.dr7i4 7el.' t'ga4 %rivi8a i 9ol4 a la%o sa0 0ogla da i0 se prep'sti04 sa0o a%o do.la .ava a%o 0e s%rha.i 9io . :op'stila sa0 se9i da .edva sp'stila ni.ih4 ne=' 0o=i da sa.a9oravi0 .a9oravio. 3o/ev.e 9io /a% i 9leEi nego o9i/no do% .a da nisa0 'spevala sve da ih prepo.9ol.a n.ila sa0 se da =' se ose=ati %ao da sa0 i.a 0ene. B. )dvratno.ta .ra7eni. Ali nisa0 s0ela da ri.e.gledao . Nisa0 se ni 0a%la.'=i vrh . 0og'=o.a %o.voli0 se9i.e i on pornalo .e /'/ao ispred 0ene is%e7enih o/n.e ogro0n' %nedl' %o.e0.ne9ada sasvi0 '0irio.e0 0o7da .na0 . !vin . 3ola%o sa0 se od0a%la dr7e=i se . www. Misli04 0o7da .a4 glad.e ' 9olovi0a.o.o04 ali '0esto toga ose=ala sa0 se %ao da sa0 ponovo prodisala posle d'gog vre0ena provedenog pod vodo0.i od0ah. )se=a. < :a.ega ni . Bila sa0 idiot.

' ' nesvest.'9e i ne.glo9a i pov'%ao 0e do% .a4 %aps'la hipnosa sta.e. !ao ni . A .'na%in. !ad s0o ve= %od op/in.e 'tro9e.e 9ilo ni/eg nepredvidl.'9e na !vina %ao p'0a ' %ave.ira na to %oli%o se do9ro l.a .tre .9ila .e 9io naro/ito lep ose=a. 3replavile s' 0e 9iolo.nenadna 0ons'ns%a %i.i0 .e 0oglo . www. Ni.eg od 0ladog va0pira.tavih o/n. !a%o se ispostavilo4 to ni.a/eg ni 9r7eg. < Ne=' < re%la sa04 ia%o 0i . n.ala da se od0a%nern .e adrenalin %olao vena0a %ao i.e 0ogla.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 A onda se nas0e.a%a.to 0e .e na 0eni.e 9ila ni od %a%ve po0o=i.i 0iris %rvi i plena.e.ave .a.nali s0o sa0o da i0a o.a sa0 prvi p't do7ivela pravi strah.eno spava ' va0pir'L .e . Bli ne/eg .i4 9io . crowarez.edva pri0etno se po0eriv.ena '. $%lopio 0i .%e s'pstan8e %o.e .e stalno pada. < !vine < ponovila sa04 ova.' so9e4 gde 0i ni.avan.a nisa0 i0ala ni%a%v' na0er' da .ver prita.ivi.a7l.e0' i.avr.ao.a%' o%o . )dvratila sa0 pogled od !vinovog vatrenog pogleda4 od 9le.iv apetit.a ve/era4 9e.ala 0i . ?rgao se.e prod'9ila n.tro4 %ao 9esna 9i9liote%ar%a.org .a ' d7'ngli 0o. 3r%osno sa0 podigla 9rad'. p't o.e s%a%ao na noge.e navrh tor9e na dr'go0 %ra.'.ans%ih ro0ana %o.e . Ni%o ni.a is%e.e na povr.e s' 0e terale da i .e ' n.nao %a%va . !vin se 9orio sa0 sa so9o04 ali 7ivotin. A .egove gr'di ia%o sa0 po%'..a0olio4 ali /i0 sa0 pre9a8ila te7in' s noge na nog'4 .in' osetiv. Bila sa0 pra%ti/no prilepl. < Be7i4 0oli0 te < ponovo 0e .to sa0 dal.a %o.a se %ri.'9i. < Hanter4 9e7i < 0olio 0e . o9. Mogla sa0 da po0eri0 sa0o glav'4 vrat i ra0ena4 i ose=ala sa0 se %ao one 9led'n.a/e op/initi.e vi%tori.i0 %ao ne/i. Agoni.egov os0eh ' neveselo %e7en.

e prela.o. >a.o%.e da 9'de0 .e po%a. Ni.to 0e .e ra.agrl.na pose%otina na . crowarez. sne s' 0' 9ile ne7ne4 do% sa0 . <Ceste.ila sa0. H'di0 .irio noge i naslonio se na . .org . < Ne tera.a r'%' i po%lopio 0i pala8 svo.s%i .i0 'sna0a.. < 5e= si pro9ao < naglasila sa0.a to9o0. Ce.'9a po%'./e4 da si od0ah prestao.i na.nenada naga.e p'lsirala.e . < Ho=' sa0o da pro9a0. Ce. 0alina.gro7ena.e pe/e. Ne .io pre%o %o7e li7'=i 0rl. < Ni. < )nda =e. %o. '%'s.e sa0 9ila . 0e da te pretvori0 ' prah.o.ava.eo .egovih r'%'.e .e gledao o/i0a plavi0 %ao na.'=i da se otarasi0 %rvi.i%o0 0i . slaEe. 3rog'tala sa0 %nedl'. < 3oto0 0i . glavi. Bila sa0 sig'rna da 0i sr8e l'pa od straha.e ta/no. < B0a.ta nisa0 re%la4 sa0o sa0 0' i. < 3ro%letstvo4 !vine.nala4 ali osetila sa0 sla9ost ' %oleni0a. < !ad se ta%o ra.'rio ' 'sne.a www..Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !vin 0e .' n.ivala 9rodovi0a p't %a stenovito.a. Ni%ad ovo ni%o0e ne 9ih pri.i%' 0i .a/av.4 %rv ti 0iri. l'8i.' %rvi.. < 5ide=e0o4 .vratila sa0 0' pol.ato .id dr7e=i 0e i. < Ali ne 7eli0 < prene0agao se.ih. $i='. pasti ' hipergli%e0i.ad4 ali i dal. $tisn'la sa0 ih.e.vreli.e %ao svetioni%4 ali .no.0eE' n.i deo pla0ena4 ona.%il.aro9l.e nad.'9io 0e .9esni.vi. < !vine :re. o9ali '0esto %a sig'rno.e '. < Ho=' .i sve alar0e ' 0o.'9a8 nada.i%o0 sa0 pre. < Ni 9li.'=i se da =' 0' s%ren'ti pa7n. Bila . ?re9alo .o. < Mog' da ti po0ogne0 < preo .e.ena ' /eli/no0 .la pre%o .' dovol. )d.ar ne1 3ol.' sa 7edi. Ci0n'la sa0 se 'na.edno0 .ila stopalo.

Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 o/e%ivala gr'9ost.e ovla. Irlo 0i . pre.e i. Na %ra.a/a.ao.tit. 3ona.adr7ivo ti %rad'=i dah.nad provali.e %api4 sve do% nisa0 postala s'vi.eno i on 0i .en .e 'gri.e.ao o/n. < Mora0 da ide0J < >are7ao . < )d.to sa0 i%ada '/ila.a vrata %ao .e opasan %ao voda4 0e%a i glat%a4 /a% i do% ti p'ni pl'=a ne.a so9o0. < $tani.' 0e . %o8e0 < re%ao . Ni.e i .vrati04 ni. Na%ren'la sa0 glav'4 ne . B.gledao .evol.edno0 se 'hvatio .e sla9a da '.al'pio vrata .id.a.org .e.9og pritis%a n.na0 da li .egove vili8e ili svo. +to s0o se d'7e l. crowarez.e od 0ene na .e 9ilo ogol.e sve vi. www.e 0i is8edio sve do posledn.e %ao da .volio da ga .e da 0e pro9ode.a8i0a pre%o %o7e4 ali 0e ni.e p'stio naslan.a. 9it%e4 %ao da 9i tre9alo ' r'8i da dr7i %rvav 0a/ i 'l'9l.no.ao se s'protno sve0' . Bio .a %onopa8 spasa do% visi i. < ?re9alo .ao i.e do.e sla9io.ver nad.e 0i pio %rv do% se ne onesvesti04 ni.'9ili4 stisa% 0' .'=i se dal. < Mora0 da ide0 odavde.

e pogodio ' gr'di.e 'ti8alo na /'lo '%'sa.gledala do% si le7ala ' re8i 9e. < ostalo04 i0a0 tri 0ale8%e %op/e.e sela i 9esno ga pogledala.e tvo. stri8 re%ao. L'si se podr'gl.e to o. < Cesi li sig'rna1 www.to stvarno .e0 .na povreda glave. < 3re%ini.ol.i4 del'. ?e. < Ni. L'sin i.e govorila %ad sa0 %ren'o.e s0e%.e gore nego .e o=i0a. li8a 0alo . < Nisi videla %a%o si i.' . D :o9ro sa04 Ni%olase.ol.to .a.a.' . < >a%ol'tala . < +ta1 < Ne0a .ao.e ni po0erila i .e sve. < *obro sa0. . Mala glavo9ol.eno .ala < :o9ri s' ti ti va0pirs%i re*le%si.e r'%e na gr'di0a.9il.. >9'n.este.to .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 21. ?o .%o da . svesti < re%ao . < Aha4 ali to 0i ni. $ nao/ari0a . $olan7 se ni.o.io re/eni8'.a s'n8e4 $olan7 . crowarez.i .edn' .'=i isto . Ne 0o7e.anse da popi. prostori. < 3re%rstila .org .ivo nas0e. < L'si . Ni%olas .' . KVIN .ast'% .ao ' so9' s posl'7avni%o0 na %o0 se p'.e pogledao.a i to . 0e naterati.e sedela na *otel. L'si . < Mislili s0o.e dal. ?o 've% del'.ila .e gaEala .' /a.e 0ogla a da ostane ' isto. !'ne0 se.anse.e tvrdoglavo.e dovr.ast'%o0.'=i %ao da =e sva%og tren't%a povratiti.. < Ne0a .a od %a0ili8e.ra.e '.e le7ala na %revet' ponavl. < 3ovredila si glav'.asnije u nedelju uveče !ad sa0 stigao %'=i4 L'si .

'0e0. B0ala .e podo/n. < )ni s' s0o .e $olan7.gleda. :o7ivl.ta. B previ. B0a. /'dovi. $olan74 ti voli..nenadila.e . www. Ali /a% 9i i ona ra. Ne. Hanter .na.tine4 $olan7 :re. $tri8 :7e*ri .e sta.e 9ila tvrdoglavo nesvesna.eno. L'si se p'.e ta%o 'ti8ala na 0ene.ede0 < dodala .to .avala sa0 gore povrede na /asovi0a *i.e0o se pra%ti/no 8elog 7ivota.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < 3o stoti p't4 . Mo7da si va0pir4 ali po. )se=ao sa0 se /'dno.adovol.ila od 9esa. < :o9ro sa0 < re%ao sa0 .'0e.o.e pogledala4 s%ren'la pogled na Ni%olasa4 %o. .'0ela %oli%o .a%e4 ali .'rili ' n. 0alo poveren.e 9ila .edna prednost d'gog 7ivotnog ve%a.e dra0ite.edino l. < Ni%olase4 prestani da se 9rine.e protr@ l.e s va0a4 l. L'si 0e .'=i dr'ga/i. Naslonio sa0 se na dovrata% ose=a.ra. < $%in'la .van.e sa0 ose=ao '%'s Hanterine %rvi na .dahh'la.a ' 0ene.'4 o/igledno o/e%'. < :a se nisi 's'dila da 0i pod0e=e. te 9'dala.a .. < Šta4 .'.e ina/e delovala do9ro.e posra0l.%.org . Naravno da ra.esa0. < A ti i. B0ao . crowarez. /'dno.'ds%o 9i=e ' so9i p'no.e sedela s%l'p/ana s %oleni0a na gr'di0a.e ste gl'pavi.ala li8e.'=i se %ao da ne 0og' da doEe0 do daha.' . < B. B dal.la na $olan74 %o.i%'4 %ao slat%i.' rea%8i. $tresao sa0 se.e ti.ala ..et%o. < :elovala . < )nesvestila sa0 se %ad sa0 videla %rv.e negde ne%oli%o diplo0a i.e Ni%olas.J < dre%n'o . %rv. L'si . svo. < 3i.i/%og. Ne%o vre0e od.a9rin'tog i.i .e opasno 9iti .ao pored n. < )9o. < 0alo da '0re.ina sve do% L'si ni.e pregledao. od %a0ili8e.a li8a4 a onda pre. /a.'di1 Ni%olas i $olan7 s' prasn'li ' isto vre0e. Cednostavno sa0 se i.a po%riva/a s %rila.e tri slo.nenada se o%ren'la 'pir'=i prsto0 ' 0ene. < Mogla sa0 da te po. Naravno.e '.no . < Halo1 >ar nisi va0pir1 < ?i to ne ra.e. 0edi8ine4 .

to ne 9is0o pri/ali o to0e .'9avno0 7ivot'.ila . se od9i. < :a. Ali pre%ini s ti0 ve= . !ad .e delovao naro/ito . < 3odigla . < %aravno da si .ar ne1 ?o .e .e L'si ' *otel. < Ba.to pri/a0o o 0eni4 . < $ipa=' ti to na glav'.e posegn'o . .e 'gri.%a4 L'si.9il.9og toga.e pol.de da pri/a0o o to0e.%il. < B. < Ni. < Nisa0.org . < +ta ste 0islile4 doEavola1 < $a0o sa0 0orala da i.a.eno.ld4 . :elovala . $vetlost .e ni.gleda0.i se pre0a 0eni. D !a%o .'rila ' 0ene dis%retno n. Ne 7eli0 da ti plete0 %i%i8e i pri/a0 o pol. < Ha. $a0o prirodno do9ro i.e 'gri. < Cesi li.e 0nogo . < Nisa0 do7ivela nervni slo0 < 9'nila se $olan7.ala.to sa0 preoptere=ena pored ot0i8a4 po%'. < 0esto . $olan7 .in'la.aEe0 odavde < re%la . < $olan74 o. L'si .a.o04 . s Hanter 5a.'0i1 < :a < slo7io se Ni%olas l'%avo. si s%o8%an.esi.govor od 0o. D Ae=i =' 0a0i da se ne od0ara.'.ivo nas0e.ol.no < re%ao sa0.ao si da se vidi.te tra7ile ' .ani0l.e podigla o9rve o%ren'v. Bare0 ni%o vi.a www.e pol.a ra. < L'si se %rat%o nas0e. < Naravno..o. < L'si se od. +iro%o se os0ehn'la.a9rin'to.e nao/ari . Ni.e 9ilo1 <Nisa0 devo.'.e nego .a.a.vin.edno0 podr'gl.ao < odgovorio sa04 0alo gr'9l. < B.%a.a% 'dara8.'9io.d'h.a te0a .'=i va.ih gl'pih %op/i i $olan7inog nervnog slo0a.ala.e tiho.a . < pitno .ao1 < Ne.ala o ta0an o%vir nao/ara.to sa0 na0eravao. < I'rn'o .e .e pri/ao o 0o0 l.4 0oli0 te4 9a. crowarez.a '9istva i preo9ra7a.9'n.e. < Cesi li . Nisa0 .e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < $a0o a%o se ne%i0 /'do0 pretvori ' topl' /o%olad'.ava0 se .edno0.'9io1 < >a='tala .ivi.ta ste 'op.e .'p8i0a. < B voli0 te .

.a/e .'rne0 '. !ao i Ire.a 0no0.ila se posra0l.ih.to4 pa sa0 0islila da s0o 9e.a%rvavl.ven4 a on . crowarez.o. )9e s' slegn'le ra0eni0a. < >a. < B pogleda.e 0ogla ta%o 9r.a to1 $olan7 se ni. < Cao.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 s'n8e.e.a .e %ao da =e 0' glava e%splodirati.e.no .a spre/iti da is%opa0 pri. < Bila . da sa/'va.e nas0e. 0ladi 9rat i0ao .o.e Ni%olas' i 0eni.9edne. Horda sig'rno ni. < Ni.eno.e p'ne r'%e posla pored ove dve.to1 < pitao sa0. >nate4 pre nego .iva va0pirs%a /'la da .a0 da ne vrti0 ' glavi sva%i tren'ta% onog pol. < >eni8e s' . www.e lovac na vam"ire. < A%o ho=e.'p8a.' s n. Co. 7ivot 9rat' i sestri4 9ol.a9oravile1 < pitao ih .e 0rtav.na0.o da se regr'pi. < !ren'la sa0 . < Ne . Ali .anse4 !vine.o0. stepeni8e. < A4 ne0a .e 'porna %ao slon. 9ile 'o%virene 8rvenilo04 a 9eon.e ra0eni0a.to sa0 is%e.gledao .e 0i od0ah s%reni pa7n. < Ca sa0 9ila s n. s0eta0.e. < Mont0artr . 0i o/i.e 9io Mont0artrov .%'. L'pila 0e . B.e. >asten.a n.e li va0pirs%e vizin %api . se nis' vratiie ' nor0al'.o.nala sa0 da 7eli da 9'de sa0a i nisa0 htela da .e Ni%olas s gaEen. < 3osto.io o/n.org . :evo. Morao sa0 da .na0 da L'si ide . < ostalo04 vi ste stalno ' patroli < re%la . se ne nas0e. < Nas0e.a0eni%4 ili ta%o ne. < Nisa0 .e 9ila sa0a < '9a8ila se L'si.he. < A na hel-blare ste sl'/a.e odgovorio Ni%olas.ene. Ne=e 0ene ni%a%va glavo9ol.a%e na devo.o.nao da si ta%o nastrana.da sarn 9ila .o. Ca sa0 sa0o hteo da legne0 ' 0ra/n' so9' i po%'. . < L'si se trgla.nala . < $legn'la .a9rin'ta. Nis' 0i 9ila potre9na s'perosetl. < Ne sa0iJ < 9esno .ao sa0 o%re='=i se da .ave detal.%' %o. 5al. Mo.ala.o0 < pri.i0 pre%o ra0ena.e0.

e re%la.e ti dovol. < ?o . Ni%ad ni.' da pretvori0 Hanter ' /a. < 3odseti 0e da te ni%ad ' 7ivot' ne ra. < $tala . < .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < +ta4 ni.i%o0 sa0 pre.e don.anova.a n. < >a.' da pretvori.e /'dno. < r'%a0a ..a.en.to se /'dno pona.'4 !vine.te=i. ve%ove 0its%e 9es0rtnosti ' -is%e7ene o/n.e %ao 8rno vino.e sar%asti/no napravila navodni%e ' va.a%a pa. < Bde da se %ri. 7al.e !iran' da ne dola.'ti0 D re%ao sa0. crowarez. < ve% govori0 ona%o %a%o .a ve. Ae%la . < Ali ipa% va7na.i s'perhero.a. va.ti8a %ad si i0ao deset godina.ora po0alo se 0r.d'h' < .avan.i roditel. < Ni. da san.e D re%la .ar si . < >ato . < >a.l.a 0o.a i 'stala.e tiho.a9oravio1 < >na/i4 sad igra.' 'sn'.to1 Iri8%ala .e na.e is%e7eni o/n.na1 Na%rivila .e glav'. Nap'=ila . <A 0o.to s' ti i dal.i 0' .a No= ve.e 'sne.tina pre7ivl.e sli%e %ad si 9io ' *a. Nisa0 i0ao na0er' da . %oli9i8i. $ig'rna sa0 da 9i Hanter volela da vidi on' ' Bet0enovi0 helan%a0a i s pla. < Mo7e.o. >na.' i ispi.' %'=i i 9rine0 se da ne=ete ni.e 0ogla 0irno da sedi. +iro%o se os0ehn'la 9e. < ?o ni.e to4 nego na/in na %o.to0 .a8i1 Ce. < B0a0 tvo. < >ato pl.ao pre%o o/n. < !o4 $olan71 !li0n'la . < 3ovredena sa04 .dahn'la .a%e2.'ni4 !a.a.org .ars%o. na t' %art'.e do9ro.i se pre%os'tra vra=a.e0 .e ' svo. < $a0o si ti ' stan. D Mno .to sa0 ti re%ao da si perver.osnovni. www.ta govoriti. %a7e0 da sa0 i0ao 7el.este4 va0pir/i='.no interesantno to .e pored pro.e glavo0.e. < $0estila se na ivi8' 0og %reveta.a < slo7ila se veselo.i ve/eras.e=i da ga ne ise/e0. Brine0 se .o.

o. povrede ispod .ene %rvi4 va0pir ' 0eni i. 0oran sa0.e ose=a0 veo0a sla9 0iris %rvi i. D >ato . $vi se pla.a.org .ite %ao ne%e 9a%i8e. crowarez.e 9esno. Na to sa0 0islila.0ed' vrata i praga. < Nisi '0oran. $ig'rno 9is0o to 'radili ?ren'tno s0o 9ili opasna porodi8a .e ne7no pre0a vrati0a..ato . stvari4 %ad sa0 pol.to 9rine0o.ednorn 'radi.a.to si do9ro.e 9io go4 sve7e o9risan antisepti/ni0 sredstvo04 ali /inilo 0i se da i dal. 5rat . Besno 0e . < A sad nestani.io sarn se da '9la7i0 pre%or.e .o.e na povr.e 9ra=e i sestre.ava. to4 !vine. www. Ali sad . I'rn'o sa0 . .a dr'7en. 3o%'.'9io Hanter i osetio '%'s n.i od te9e < naglasio sa04 < B . < L'si4 drago 0i .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ne 9is0o to 'radili < slagao sa0. < 3a4 na'/ite da se nosite s ti0 < re%la .e pogledala.to toli%o gl'po4 . !ao da se vi. < 3a4 onda si shvatila.9io .in'. A%o .e.iti ta%o la%o.to 0e se ne=ete re.avo.ite va0pira nego . < >ato . .a =' te li/no '9iti. < Ba.este.e i L'si tren'tno do9ro 0irisala4 a na n. Fa% 0i . < Nas0e. ne.e pravio pro9le0e. )%ren'la se i stavila stopalo i.e pla.en 0iris sa0 navi%ao %ao na 0iris svo.to s0o pa0etni. da 0e se otarasi. 5eo0a ret%o 0i .

drveno. /eni8i s' se o%retali na svo.e0. Nagn'la se napred i l'pila po 'h' . +to se desilo ' pravi /as4 . 3ratilo 0e .ne redove pro.a se ni. od9a/eni0 8r%veni0 %l'pa0a4 ta%oEe drveni0.'0'4 ' stvari ' staro.%' %o. Bpa%4 'spela sa0 9ar 0alo da se otarasi0 otrovnog straha %o. .e s'n/ev' svetlost ' sva%i 'gao .indro0. $%'p se odr7avao posle r'/%a4 %ad s0o se svi o%'pili ' a'ditori. www. crowarez.e .o.e la%o polo0iti i 'potre9iti %ao prir'/no or'7.ih redova ta%o da nisa0 9ila ' 8entr' pa7n.' .ila ' prostori.to .a se ta%oEe o%ren'la4 ali .to .e do% sa04 'la.'ri.e i0ala 9ro.e .'=i 0e. $re=o04 :7ena i :7e.aptava.e %'pio %'='4 9ilo .'. 3rvo .gradi %o. .e da pos%ida al'0ini.%ols%o.e ni pretvarala da ne . Ni.an4 %ao .adn.e. Ni.e 9r.e potre9no.org .'0s%e o9loge i sve .tipao 'tro9' i ose=ala sa0 se spre0ni.%ols%i s%'p .e da 'radi0 sve .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 22.i0 0esti0a .grade.e de%a 'radio %ad .son 9ili s' 9li.er . $p'stila sa0 se na 'gla/an' %l'p' pored :7ene.a datira s po/et%a ve%a4 opre0l.'re=i ' 0ene do% sa0 prola.i 0i .o opet pogledala ispred se9e4 ignori.e prvi .'=i se glasno 0eE' so9o0.ora4 a de9elo4 hrapavo staldo rasipalo .ila sa0 !loi4 %o. HANTER !onedeljak "o "odne Nis0o se /'li ostata% ve/eri.a po/eta% godine 9io gro.to sa0 o/e%ivala. Lov8i s' 've% voleli pred0ete od drveta < 9ilo ih . $pa.edn' devo.eno.e 9ilo nade da se sa%ri. >grada .edna por'%a.ila4 do.a0eni drveto0 i . d'go.

en strog4 .edno novo p'tovan.tina.%o0 o%o vrata4 %ao i o9i/no. p't do te9e gde god da se nala.e stan.ete .tal. < B0a ne%ih vesti o $penser'1 )d0ahn'la sa0 glavo0.'tros4 ali ?eo . < Ne 0ora da . pi.da ne.e pogledala pre nego .a0ro.ili.ena sve/a s o9e strane.e :7ena.0a0a4 %argo pantalona0a p'ni0 o9ave.glan8ani0 /i. odse%e www.'=i da 0i po%ida vrat i doEe do vena.li ' nov' .edna 'pal.e0 =e sl'7iti.adovol.a9rati odse% ' o%vir' save. Bli %a%o sa0 osetila n.io o/n.i4 s pi.e =e tra.e%ivale %ao p'8n.i.a4 svi s0o se 'spravili.no da s' .enih 'do9nih 8ipela od. .i i. Na li8' 0' . < 5al. :7e.e ne pri/a s to9o01 D pitala .e to lo. ?r'dila sa0 se da se ne se=a0 %a%o .tol.li s' .a%'ne0 da spava s n. !ad se dire%tor%a Belv'd popela na 9in'4 do% s' potpeti8e n.a %o.e is%e.' i.tal.%' pored !loinog 'ha da . Mogla sa0 da se .%ols%' godin' ' Helios@Aa sredn.na/i da .a n. Iospodin Cor% . < !loi i dal.e ta%o glasno d'n'o ' pi.e se pla.nali dovol.ala 5ilova pro. $edela sa0 'spravno ' i.a i dr'gih potrep.ava.nog or'7.no pre%rstila r'%e.o0.asan glas na.to se o%ren'la i sela nor0alno.e < ista%ao .e re%ao da . :ire%tor%i Belv'd ni.o0. :7ena .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Cao < .e.egov' %o7'4 0eso i sr8e pod 'daro0 %o8a.e 9io posledn. Nisa0 0ogla da ne vidi0 sto 9li. Ha0or .eno.son se nagn'o pre0a 0eni pre%o :7ene.o.e ogl'vela na tri dana. crowarez.ao 9i svo.ati /itavog 7ivota. Cedno0 . Besno 0e .e .e nepro0en.e 9io potre9an 0i%ro*onL n. Fa% s' i '/eni8i prve godine .org .%oli.%ols%a sli%a i po .e ' tren't%' . Ne%i od vas ot%ri=e ne%e nove sposo9nosti i na %ra.e sta.a%e na 0ene po%'. )stali pro*esori '.logodi..e 9io srda/an os0eh. < Bila sa0 da ga o9iEe0 .e s %olega0a lov8i0a %o.a8vilela . >apo/in.n.e i stvarate ve.a .e.' prvog reda %l'pa na %o0 . < :o9ro do.

pri0er. $ig'rna sa0 da =ete svi i0ati 'spe.a dal.t' n. 've% neophodan.e i.9og %o.ate ' s%lad' s na0a ove 8en.a. Nisa0 . )vde vas pripre0a0o .ene poglede pre nego .ih =ete .no s' 0e pogledali. Bio .avala sa0 da spre/i0 se9e da . crowarez.ivo sl'. @ Ne=' tolerisati 9'ntovni.ene .i.edno0 proveri0 .ali s0o se ra.i s' ponovo ovde o/e%'. @ $va%i novi '/eni% se ponaoso9 stresao.a0a4 si.tvo4 nepro0i.'.a %o.te po. stepeni8e i stala i.a istog ovog govora.edno od na.e pa7l.e st'di.apa0te da ih po. $va%i p't %ad 9ih po0islila na ona. Aad'. 3rethodnih godina nasl'. @ $ig'rna sarn da ste pri0etili 'spo0en' na .t'.e opre.e4 Na'%a i ?ehnologi. )n %o.ih '/eni%a .e poslao por'%'.e dire%tor%a Belv'd.e s 9ine ni.nati sva%og na. ove tragedi.'.e oda9erete.ala.to 0ora0 da va0 %a7e0 da . IospoEi8a !ali4 .enost i arogan8i. Ni%ad dosad nis' pris'stvovali po0en' .e opasan ' sva%o0 s0isl'.e .li/itih ver.e se da te propise .ive.n' godin' i da =ete '7ivati.' . @ )d vas =e se o/e%ivati da se pona.'.e novog '/eni%a ponaoso9.9'n.g'9iti 7ivot i stoga nis' prihvati.a ne%og '/eni%a4 ali ovo i0 s%oro sig'rno ne=e www.l.ara7en hel-blarskim vir'so0 i da ni. Hao 0i . @ $vi osi0 !loi pota. ?o s' oso9ine .esa0 li do9ila por'%' od !vina.' $tandardni lov4 3aranor0alne st'di.to s' 7'rno ispratili na. 3odigla sa0 9rad' 9e.ivost4 odanost i s0elost @ nastavila .i. 'spo0eni i i.edanaeste godine4 5ila $tivensona.e ' o%vir' pol. :eveta8i s' ra.a lov na va0pire i .e 9io .nog pogleda. @ Moli vas4 oda. .org .a a%ade0i.a sli%e.a%le8ala.o. svesti ' svo0 %revet'L te.e le7ao 9e.ednog dana i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 spada.'9a84 'sne 9i po/ele da 0e pe8%a. pol.egovo.v'8ite po'%' da .%o da 0i . A i po%'.e pre7iveo.ra7a. )n .'4 osetila 9ih toplin' ' sto0a%'4 a %olena4 9i 0i .e0 se .to =' 'po.edna od pro*esor%i na 3aranor0al0 st'di.i s' prvi p't s na0a pro/ita=e pravilni% o pona. $vi s 'stali.an.la . )d onih %o.0enili .%ole4 a to s' 0arl.

e na p't' %a i.avala 5ilov' 'ra0l.'=i pla/ devo.'4 a ' 'sta i0 se stavl.na li8a pro*esora i pes0' od %o.en' *otogra*i.a%a %o.e4 s dr'ge strane .a deveta%e.e0 i sol.'.ara.e :7e.' %ro.i nis' %re0irani4 .' s r'7ini0 trn. crowarez.9il. .enta8i.nali. @ )d nas se o/e%'.avio.era.to s0o to .o.e da ='ti0o i sledi0o pravila.a 9eli l'%.'.ne @ naglasio . ne%og opasno da nervira1 < Nisa0 od'.l. @ Aha @ slo7ila sa0 se.'=i o.tovan. o9i/a. >9og toga 0i . dvostr'%a vrata %o.'. @ 3a4 . www. po.e li to .aptava.e nastao 0nogo pre nego .i0a se 5il sviEao4 gleda. . @ )stali =e '.e s0o se svi .e s'n/eva svetlost o9as. 5il se pretvorio ' pepeo i stoga ga ne=e sahraniti na lo%alno0 gro9l.a4 do% se .to .' lova8a.a.edna drevna 0era opre. < $l'.e tradi8ionaln' Helios@Aa t'79ali8' %o.org .evl.a se ve%ovi0a prenosila s %olena na %oleno.ena < potvrdila .e da i.e drago .a i.a. Na %ra.a tr%a/%e sta.i se po. Ne%a opers%a peva/i8a 9ila 9i ponosna da i0a glas gospodi8e !ali. 3ali lov8i o9i/no se sahran. @ Irip 0alo s'tra @ 0r0l.etno .e :7ena 'glo0 'sana. Co.%ola ni%ad ni.e stvarno delovao protiv va0pira4 ali ova.tena ' 9olni8' i stoga vas 0oli0 da redovno perete r'%e i povedete ra/'na.e ' po/et%' se do.apat ni.an grip %o.eti svo.'=i i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 9iti posledn.egovi0 i0eno0 9i=e postavl.e po.a vode na . @ :eveta8i =e i0ati /as ori.la.ala .ena ' 0e0ori.e dire%tor%a Belv'd %ad .e7ili do% . Beli l'% ni. !ola8 od 9elog gloga pro9adao se %ro.i p't.o.'7no0 travn.'. ?re9a da asistira0 ' po%a.te o%on/ano.la. @ 3o/in.e volela da ot%riva ta.ni0 ve79a0a . Ali pes0a .e.dr7i0 ostata% s%'pa sl'.e 9ilo la%.'n%ovit' sta.avila .4 0ora0 da stigne0 na /as streli/arstva. sr8e lov8i0a %o. /eni8i s' po/eli da i.a%' @ na.son.a.e otpevana i plo/i8a s n.e na .'4 /'li ste . raspored i %ren'ti na /asve. dva '/eni%a s' danas s0e.alno0 vrt' i.e pretvorio ' glasan 7agor i dovi%ivan. Bilo rni . 3evala .e :7ena.to sa0 se sino= ispla%ala.e 9ila .e odavan.

e 9ila ' so9i4 ali ode=a .i8i 0nogo po0oglo.idova %o.to =e0o '/iti 8ele godine.e0 pa sa0 i.e. < )9e=ava0 da =' odre0ati pre ve/ere4 ' red'1 < red' < nevol.o0. !vin .a% s'n8a.vi.a.ali0 se4 Hanter.e 9ila na %revet'. < Ni .teno gledao.ve7Ea: :ra%'la4 %ola84 sr8e4 sa0ostrel4 s'n8e.apa0ti0. Fasovi s' se odvi.ila do% s' 8vr/8i otpo/in.'9l. < )dspavala sa0 sino= ne%oli%o sati. da ti se sviEa.i p't spavala1 $legn'la sa0 ra0eni0a.e0.e p'stila rani. < Nisa0 0' re%la da 0i .godan da 9i :7e.a ni%ad nisa0 'spevala da . $ad sa0 ih pronala. Nisa0 0ogla da se s%on8entri.an.son 7eleo da /'.a n. :'go 0e .' %o0pli0enti. Cedna po . Morala sa0 da se nas0e.no se slo7io.ali %ao i o9i/no prvog dana .to sa0 o9e=ala :7e.o.de4 gr'pisane ' sa. < Ne .eL Cor% nas .a.e strane glavne .to sa0 0' se ispla%ala po 0a.e .%e4 0ora0 da ti %a7e0 da se ta%o ne da.ah svo. glavno0 s' to 9ile pro.'.ato . .li se po so9a0a da po/ne0o s o9ave.ala sa0 svo.no0 literat'ro0.e i sela na .org .no i.i hors%i nast'p ' d'9o%o.ve7Ea %o.avl. Malo sa0 odspavala4 na.l.i.e4 a . !loi ni.to vole da prepri/ava. www.' . < I'rn'la sa0 ga la%to0.e postalo sa*irno4 poto0 indigoplavo i .ala.li nas .e terao da tr/i0o %r'gove. < :o9ro sa04 stvarno. ve/ern. IospoEi8a :e.4 a%o i%ad odl'/i..e :7e.ve.e s !vino0 na%on . crowarez. < !ad si posledn. < >na. Ne9o .son .i s' opasavali vrtove pored predn.a nisa0 9ila od onih .ar%onarand7asto d'7 vrhova %ro.a sa.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < 5idi0o se na ve/eri < vi%n'o .' devo.e 9io toli%o .gleda.e detal.son'4 a onda s0o ve/erali i ra.a.grade da gleda0 . < Iro. !ad sa0 i0ala deset godina4 i.e na0r. < 5idi0o se %asni.%ole.la napol.e l.'.0i.edna4 po/ele s' da se po.en.iv%e i %rata% opis onoga .edan od %a0enih .

e .e !iran na0rgoEeno.'0e.ora do 0ene s' dopirali prig'.ila %o.enih svetala4 s%riveno d'9o%i0 %orovo0 d'7 ivi8e .i p'n 0ese8 di.alo po p't' 'ga.n. < )t%rili s0o ne.a raste na plodno0 ne9es%o0 pol.'.l.i/%o i ' do0' s' se pogasila. B.ao se %ao veli%a o%r'gla 9'ndeva %o.org .'0e. Cesen. $vetla ' sali .'na% pr.a se9e i %a%o .i%e4 /'la sa0 vetar ' hrastovi0 %ro.eni . < Hanter < re%ao .e 9r'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 travi na ivi8i . www.to.v'8i 0'.a de9elih pro. crowarez.arna i.ti pod to/%ovirna vo.a *i.

< !loi i .e.roga/iv.' ta. /'dno . $to0a% 0i se prevrn'o. .ori.to 0ora.ni .ih na.e ' pitan.9ol.o. < +ta se de.ane0are sve . < Ae%ao sa0 i0 da . < B0a0o pro9le0 < odgovorio .to s0o sta.govara0o. li8a 9io .egovo0 i.na o /e0' se radi1 < )n .9il.adata% i da .e po glavi i ve7i . 3odigla sa0 o9rve.e da si ovde1 !li0n'o .to . crowarez.e ' prav'. D Ne ovde < pre%in'o 0e .9il.an i napet i .e s vit.edno0 proveri0 da li s' 0i %o/evi ' d7epovi0a.no1 Hart .teno sa0 ga pogledala. < B ne 0o7e0o ovde da pri/a0o o to0e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 2(.org .a%a0a .e da .a tren'tno ne ra.edini i0ao 0o= da naredi ta%av ta.ra.ra. < re%ao .9eEen. 5erovatno s0o 9ili preterano opre.adata%..e=i pre%o divl.ih dr'gari8a ne ra. < B0a li ve.e glavo0. na !iranovo0 li8'. < ). HANTER !onedeljak uveče 3ri.ali nasred pol. @ >na li o9e.la sa0 vo. @ Ne. !iranov i. 3ri0etila sa0 o/a.ao volan.' li8a nateralo 0e .e .ni .e ste. $v'da s' 9ile %a0ere i 0i%ro*oni.e o. < radi sve .i o/i da 0e 'po.e 9ila do9ra vest.e stegn'to. r'%e i noge a%o 0ora. )vo o/igledno ni.ava1 < na0r. < :ovedi !loi.to radi0. Ba.e ra.il' sa strane vo..e odse/no. Bio . www.ni po.to ' n.edna od 0o.govara sa 0no0..o.a/a ga. dari .e 8i%ori.ane4 ali ne.

a%lan.a *i. Cavila se posle tre=eg . 0a.to i0a0o prop'sni8' .eno0 save.a%a do 'la.v'/ala i.no 0ra/no i p'sto da nas ne 'hvate. < >na0. < $tvarno1 < 3rvo .la savest da .e ve.govara0 s to9o0 o n.ti0o da 9'de0o ' 8entr' pa7n. stepeni8e.e4 !irane. Na0r.a =o. Bilo . A onda =e 0e de%a '9iti.to 0e provale. crowarez.e tra7ila da ra.a. disan.e.a.ni%a.a s%rivenog i.ni . d7epa i po.eta sarn.ta1 < !iran .avala sa0 da s0isli0 .e. < Napravila .li.na1 < >ato 0ora0o da ode0o odavde pre nego .'.ava1 www.s%i rep.nao gde da se naEe s na0a.i/%o 'pir'=i prsto0 ' .ovog . B dal. F'la sarn . !od sporednog 'la.a *i.vona.e 9ilo 0o%ro od .'4 ili .%a . $0atrala sa0 da ne 0o7erno se9i da pri'.o.e i svaE'.tila se.%o i ispre%idano. < 3a1 < pitala .a.ta 9i .i8i4 a %os' . < sali . < >a'.9a/ena prvog dana .eva .e4 9e.'/i0 'dr'7en.ira na to .e vrata i s'0n. B0a da 9'de0 i. < Ne .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 >astala sa0 i o%ren'la se. !ren'la sa0 pre0a sali . < $l'.a . Mora da .e d'g' pa'.'0ar%a. . Mo7da 9i 0e gri.e opet ve79ala.' i prepre/ila pre%o travn.i/avo 0e pogledala. 0ini0alno vi%an.ida i 9re.4 :e.adovol.ala ' %on.ilo i.nenaEeno4 a onda .e dovol. < Na=i =e0o se t'.enog lo.adata%.i/%o sa0. < $ran. nisa0 i0ala 0odri8' na vili8i od n.a ta.a. < 3re%in'la sa0 ve.v'%lo odande '.orts' i pa0'/no. < Halo1 < !loi4 0ora0o da ra.e .e pri0a%ao vo.e .e.%ole.o.e tr/ala ni.'.grad' da 9i !iran .no. >ato po7'ri. < :a li 7eli da se pri%l.e i.e 9ila ' .'=1 nas od 9ilo %og prola.o. o9. I'rn'la .v'%la sa0 0o9ilni tele*on i. Ni%o ne s0e da nas /'. Mora da .org . < 5a7no .e4 te.eg 'dar8a. B. Li8e . < !loi1 < po%'. < +ta se de. :o=i =' od0ah.no.vala !loi.govara0o.

!ren'li s0o sta.e sa0o ' sl'/a. hvatila sa0 .to .e 'darila dovol..9ora.en' tren'tn' de.adn.e !iran i. .ori. i ni.der0en o.e po0alo o.e !iran i. < B0a li ovo ve.'=i 9olne . crowarez.i*ra .i0.ta. < $ran.a%o da ..vratila sa0. < Ali !iran i0a va7ne vesti. vrisa%. A onda sa0 . ot%ad s0o i0ali osa0 godina i %oristili s0o .'=i i. < Ce li to ' pitan.e4 .'1 )sveta1 < !loi4 ne 9'di gl'pa < re%la sa0 %ad .glav%e na prsti0a. < Nada0 se da pro%leto . < Ne0a0o 8el' no=.e < 'hvatila se .e re/eni8' nestrpl.no . < $pa. Nisa0 i0ala 0nogo i.i < pro0r0l.e nego .e g'rne0 ' %o09i. < Ae%la sa0 0' na0rgoEeno trl. < )h4 i.no < 'veravao 0e .e 9ila na. )tr/ala sa0 o%olo i sela na sedi.org .a.al'pila vrata a !iran ih .e leEi0a pre0a na0a.ao .e .ad '.esa0 li te povredila svo.e do9a8ila !loi sa .e podr'gliivo.a.no. Bpa%4 delovala .veo vo.a/a. < Ne ide0 .a.9il. < Ne vi.na. < !'da1 B .ila.te s'vo.9il.esi li ti nor0alna1 Nisa0 .li na p't. ?o 9a.a ra0e i o%ren'la . Ho=e da poEe0o s n.e 'darila. nisa0 sig'rna < pri.edino /ega sa0 'spela da se seti0. < !loi se . radila sa0 . < 3re%in'la .'=i d'g0e da otvori vrata.a li8e.eg sedi. >atet'rala se 'na.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Co.vir'.. < !oli%o .a%l. < $pa.' veli%e opasnosti.no. www. < $ran.ivi0 '.a0'=eno ta%o da sa0 is%oristila n. D $a0o 'la..ta radi.gaEeno o%ren'la na dr'g' stran'.ilo na prila. )psovala .o.nala sa0.e onesvesti0.i0 li8e0 < '.a povredila te9e svo.e s vitarnini0a1 Bo7e4 Hanter4 potp'no si opsedn'ta.'/ao.e pritis%a.daho0. 3ogledala sa0 !irana.a .vini4 .no1 < 5eoma o.o0 i i.e ovo o.i0 licem1 < 9esno .entisanost da .to sa0 . vo.e 9ilo ta.a.9il.der0en .e %ad sarn .a ni%'d s va0a l'da8i0a < re%la .

Ni.o.vr.e 9io pravi agent. sveg glasa.no dale%o od .en < i to .avr.%ovih1 < !loi . < Ali ipa% i0a da %a7e0 Belv'dovo. Ni. :a . 3ro*esori s' s0atrali da tra/i svo.ta. !loi .e 'radio .'.%ole4 !iran .e neha.ati .aEe0J < !loi .9il.e ni.e da pa'.e tre9alo da .o.e poletela napred s%oro slo0iv.i . Naro/ito . N.e o. www.i nos na naslon n.e vol. grl' .ta viso%e tonove od %o.nati siled7i.edan vrisa%.egovog sedi. Nastavila .no. . dve godine %oled7a4 ali odl'/io . $na7no .teta .%ovih.e4 %ren'la 9i 0i %rv na '. Bpa%4 !iran .aista 9io '9i.ira .ahtevao .e vi.egova nareEen.ih ne%oli%o 0ese8i.e .as < .e to video.e.no ve. Ho'p sada vi.edan po.ta i0a0o da ti %a7e0o.e %a%o 9i prestravio nove '/eni%e. talenat4 da ga .ega4 a onda s0o se .e :re.astao .gledale. ?a podvala i danas se prepri/ava.io . ?o .e navi%ao da se n.apil. crowarez. >a to .e te% .e .ato .org .a posledn.reo .as.i .tala i.e ' prav'.a onesvestio %ad . < Cesi li o.e ve= 9ila na/in. '0'%n'ti i sasl'. !loi .o.ile ' n.. < :o9ro < odgovorio . Ali 9io .ala po.na/i da =' videti t' %'='. .'tn'la naslon n.ava.to se .an1 < pitala sa0.nato4 ali !iran .e sipao 8rveni sir'p po pod' %a*eteri.tro tono0 agenta %o.egovog sedi.e ni vi.edan od nas4 ni 0an.%ol' i . !ad s0o od0a%li dovol.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < 3'stite 0e da i.e niste nor0alni4 ali 9a.i.e.a i.e 0nogo sa.e .e da isp'.e vi%ala glasni.e .ena.edn' godin' %a%o 9i prona.avr.e 8i0ala %va%' i vri. de/%o %o.o.i . < 5e7i po. ni.e . < Ali prvo =e.apravo na'/io od svog o8a.ih s' o/i 0ogle da na0 e%splodira. )9e s0o se . < Bde0o %od !vina1 < 5ide=' /'veno i0an.lovol.egov ota8 .ao o/eve '9i8e.e delovala i0presionirano i protiv svo.tepo.e 9ilo op.e 9ila ' igri4 ali .e naglo pri%o/io. < !'da ide0o1 < !od :re.'.e 9ol pro0enio.e 9io isti ona. 0e 9riga a%o to . < Misli0 da o9o.ta.

< /estvovala .no 0e . !ad stigne0o %od :re. < 3a1 < 3a < '9a8io se !iran < to ni.e 9ioherni/ar < re%la sa0 tiho.ta i0a0o da . < !ao da save.a.e ' red'.e.9il..e stvarno po/ela da /ita i www.9il.ne.ta.e !iran o.e tre9alo da da.e 9itno. 0e 9riga.e nisa0 .ni0 tono0..in'la i gledala nas.ta0pano0 9iolo.' hipnosa. < !loi4 to ni. Bgnorisala ga .0a o /e0' pri/a.e pogledao.i . < !loi4 tvo.a.ala sa0.e ana9oli/%i steroid.e na 0o0 ra/'nar'.e ' pravl.enih pil'la. A.to ni.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 )%ren'la sa0 se pre0a n.e dala. < B le%ar4 . 0eni4 %ad ve= 0ora0 da %a7e0. < :a4 %ad s0o ve= %od toga.e 9ilo la%. < Aha. po.en. %a7e0o1 < B dal. < Ni.e 9ilo ni0alo 7ao .to s0o %idnapovali !loi. < !iran .e 'radio anali.e vita0in < re%ao . na internet' sa0a da istra7i. >a%ol'tala . !loi .e 0i ni.%o0 anali.%ovih4 0o7e.o. < 5i. >nala 9i da ne.. < Ne0a. o /e0' .i si dala !vin'.t'. . ?o . < Mar%'s . < 4nala sa0 < pro0r0l.a 0a0a .e o/i0a.n. 0o7e da provali o9e. < Mora.' vita0ina %o. < Besno 0e .9eEen.ti=eno0 od save. 3ri0etila sa0 ta/an tren'ta% %ad . sredsredi se. < ).e re/ na ra/'nar' .o0 n.e .e do9a8io *as8i%l' s od.org .e0' ' sedi. < $tvarno4 . < Bio .e sa 0no04 ta%o . Ma0a 0i ih .9og toga.ato '0'%ni.o. .nala . !loi se nagn'la napred < Halo1 )vde 7rtva ot0i8e.e vita0in4 ne sasvi0. D Ba. < $to posto si to '%rala od 0ene. crowarez.o.e i po/ela 7'stro da o%re=e strani8e. < Mvo ti do%a.a. to da pro/ita.e pogledala. < 5ita0ina %o.

r'%e i preletela in*or0a8i. 3rog'tala .o. < !loi4 steroidi nis' . ho=e. < :ala 0i . < Br%ovi < ponovila sa0. < :o9i/e.ta onda1 < prasn'la .an.ava.te=en.e li/ilo na livad'. ?rgla se.etre4 in*ar%t4 sterilitet4 .a.e t' i.e s%ren'o na ne.dravi. !ad .a/a i 9r7a.e 9ila . < :o9ro sa0.e vo.ta osi0 .ih sa0 . < Misli0 da sa sig'rno.te i t'po .e rasta. hvatila sa0 9led ods.edna od stvari %o. < 5iso% pritisa%4 o.irale ' dal. < )se=a0 se .ila se po %osi po0alo 'ne.a dr'gari8a opet 9'de ona stara. da nastavi01 Ne0o .ini. < Ali po0agali s' 0i < re%la .e .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 pri0a in*or0a8i. < Ces' li ve= po/eli da ti rast' 9r%ovi1 Iledala 0e .org .o.9'n.to .vereno.a ne.=' 0o7e0o re=i da ove si0pto0e ve= i0a. 3lanine s' se na. < Agresi. )d n.e %nedl'..=e0.e volela %od se9e.e podigla pogled4 na li8' .e pogledo0 do% nisa0 na. !iran .e. Helela sa0 da 0o. Nisarn .to .a/e. < Ca.e da . ?o .edne livade. pro.e. :rve=e i livade 9ili s' ' ta0i %o.a. travi s' 9ili tragovi g'0a4 ali ni.ta ni. < Ni.e vredno toga. Naslonila se na sedi.. .io d'7e od pola sata pre nego .ta .e povrerneno pre%idao tra/a% 0ese/ine ili pone%o sa.ivalo na to da ..a'stavl.0eE' straha4 9esa i pori8an..' . se vodila 9it%a i..e steroide.'rila %ro.e1 )tela sa0 .edna od n'spo.e to .o. F'vari s' 9ili nepri0etne sen%e. 3re9ledela .e od0ahn'la glavo0. < Šta1 < )vde pi. i a%ne < nastavila sa0 ne0ilosrdno.' tiho.e %ao da s0o !iran i . !a%o to 0o7e da 9'de lo. papir i.e . < Ali..a.e na %ra.la odgovor.' .ta dr'go ni.ve7Ee %ad proviri 0eE' li.a i pro0ene raspolo7en. crowarez. < 3a . svetlosti na www.eno i '7asn'to.or.e '%a.o. 3o0a. < Na%rivila sa0 glav' %a%o 9i 0ogla da 0i vidi 0odri8' na 9radi. !ao i =elavost. da %a7e0 i stoga sa0 sp'stila *as8i%l'.nala ..to re%li.to .

B.io .nala sa0 $olan7 do% .na %ao ne%a 9ela pti8a.dahn'la4 na tren'ta% . )%ren'la se pre0a na0a.e nisarn videla ta%o %rot%'.nala da sa0 ovde 9e.ena veli/ina 9ila .'0i i pri.'.eo .or' . crowarez. !loi .a i ne%oli%o tren'ta%a sa0o gledala.edne stare %'=e.ila ni.9edna4 da s' posto.ali spora.' %r'nisan. < Hvala va0 . deset 0in'ta pre nego .edne strane sasvi0 .vratio . %o09i.adivl. !iran .e vodio do .la sa0 i.%e.a.e na se9i i0ala stare *ar0er%e i nao/ari . Na ovo0 0est' nastali s' 9e.e. /inilo 0i se da se ne%a sen%a po0erila na pro. < Ma0a i tata s' ' pe=ina0a pa 9i tre9alo da i0a0o na raspolagan.e 9ilo drago .i p't %ad sa0 . Balvani s' 9ili veli%i %ao /itavo drve=eL tre0 .e neprili%e.e4 lov8i s' '0irali.e posl'. .edne od spava=ih so9a na sprat'4 ali nisa0 9ila sig'rna.a. $ad .o.e vo.a s'n8e.s%i odnosi %o.e 9io .e te%la %ao vino4 l.a 8erernoni.ni va0piri4 %rv . Bila . A ti si !loi1 !loi .iro% i s . . < )pa < re%la .9'deno '.to ste na0 dop'stili da to o9avi0o ovde.i 0e .e sila.'=a.i svo. stepeni8e na tre0' 9leda %ao 0ladi8a 9re. www.'.e '.li na pravo0 p't' %o. < Hanter4 =ao.e 'do9no poha9ana4 %ao ne%i anti%vitet.no ldi0n'la glavorn.e !vin odrastao.org .'0ar8irna4 a na pro.e os0eho0 i '.tite4 ipa% 0i .atvoren. Ne7no se os0ehn'la !iran'. $a0a %'=a delovala .e videla4 9ila .' ve=i deo no=i. 3osledn.ori0a s' gorele svetil.a r'%'.to s' se to/%ovi na.e o%r'7ena %edrovi0 i hrastovi0 .i .e odevena .a0a i4 9e. N. la.na vrata .to s' 0i d7epovi p'ni %o/eva4 a hipnos na sig'rno0 ' 0o0 r'%av'.9ro.iro0 s' se otvorila.e .e4 gra8io. s'0n.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 vo%i@to%i.a9oraviv.atel. Ni%ad .'ds%a 9i=a hodala s' opasni0 sta.o. 3repo.e . Na ovo0 0est' . Ba%o sarn .

< Ne0a. Negde ta0o4 de%a . < Ne4 prin8e.e dovol. Mer0erni podovi i %ristalni l'steri 9ili s' i0presivni4 ali 0eni s' se vi.e ne'godno pos%a%ivalo.ila i po *oa.i%.' na stereotipe4 ali 0islila sa0 da =' videti 9ar . < B'vi. i0a. < !loi . svih prava8a.e .astala.e $olan7 p'8n'v. < $tvarno sa0 0islila da s' 0edvedi.in' i 0o7da pone%i %ov/eg.e.iv.e . r'8i . 5idela sa0 sa0o r'tave sive 0e/%e %o. www.ala prate=i ga 0irni.no seli ispla. < He.org . < )na . Nisa0 o/e%ivala da 9'de ta%o 'do9na i4 %a%o da %a7e04 nor0alna.ta%a0a4 dogegalo se pre%o da.e svideli %a0in ' dnevno. < 3si < pro0r0l. se1 < )h4 da.ao . )s0ehn'la sa0 se i /'/n'la da ga po0a. Ni . Fa% .edno0 prsti0a.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < +ta ti . !iran 0i .vadi0 %ola8.ala.a'stavio r'%'. %'hin.e'. < Ba. crowarez.a. < Iospode. +tene v'/. ?o .e do9io napad.i .'=i po d7ep' da i. Nervo. >nala sa0 da ne tre9a da o9ra=a0 pa7n.4 Hanter.e 9ila prava !loi.atel.asnila .a%a4 %li.no sa0 se nas0e.e i ogro0ni psi s' posl'. $r8e 0i .i0 %ora%o04 sa .a%'8alo ' %oleno.e1 < si%tala sa0 na n.ei < o9.' do% s0o sledile !irana $olan7 'n'tra.i0 po glavi.edan tren'ta% 9io . L'si se nas0e. < >atet'rala sa0 se 'na.a i0a prednost nad va0piro0.avo.ad petl.e p'8%etala vatra i poha9ane so*e.e s' se 'stre0ile na nas i.e i 'rnalo 0i se .e0 ispod %ose.a ni%ad nisa0 9ila ' %'=i ne%og va0pira.an da 0i da nad' da =e sve 9iti ' red'.e pil.e ple0stvoJ < B va0pir4 se=a.e=i na nogarna %ao na . )va%av .e.e dr7ala 9res%v'./anog poda i. so9i s desne strane ' %o0 . < 3ri.i D re%la .i .edn' 8rven' satens%' hal.

< )dli/no < re%la sa0 is%reno. < !ri.e tele*on i vratila ga ' d7ep.'=i da ..iro%og stepeni.apan.a li8a.% seo .o0 i stigla .'=e to .e '9edeno4 s0r%n'tog i.'4 pre9a8ila noge pre%o naslona i po/ela da ih %lati.e.e sl'.e %a%o .e 'stala. $it'a8i.vala ga .ava.a .a .ao . 'raditi1 < pitala sa0 !loi.e pogledala. . )dvela nas .e.'/ila . :a4 '.to 0i se /ini da =' po8rveneti.o.ede 9res%v'.ta se ta/no de.i ne0a ni%og < pon'dila .no l'p%ala stopalo0 /e%a.edna l. crowarez.e .ra.e vre0e. < 3o%a. $r'/ila se ' *otel.o. < Ma0a1 < re%la .ale stoli8e s %o7ni0 naslono0.a 9o%alo0 %rvi. .e pre%o p'ta n. < !irane < po. Morala sa0 da se osvrne0 ' potra.'=i . < Malo d'7e .ala.e. < )se=a0 se /'dno od onih vita0ina . < )gor/eno 0e .. www. li sa 0no01 !ren'la sa0 .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < He.%a ose=a ta%o 'do9no ' %'=i va0pira.ta. < B0ate li %o0p.e %od d'ga/%og %'hin. < Hvala..e. < :a4 naravno.i . Ni%olas :re.a.e na vrati0a s 0o9ilnirn tele*ono0 ' r'8i.a n.s%og stola o%o %og s' sta. se 0a0a .i4 ali ovo =e tra.=e .i 0og' da %oristi01 3ogledao . < Mora0 da po.e %li0n'la glavo0. !'hin. < >a='tala .e $olan7 i ona .e 9ila 9espre%orno /ista.na0. A%o ova%o nastavi4 otpa.'. < >astala .i0a0 prav' do.e !loi.e 9ilo .to < re%la .e nervo.e do vrata . < >na0 da si ' la9oratori. so9i < odgovorila . !loi .avi.e i.e do .'ter %o.org . < 3rovali=' ' 0a0ine *a.e $olan7.a. $toli8a .love i ot%riti .o..a=' ti.. < %'hin. < Hanter4 ho=e. :o.to si 0i dala.e 0i .e ne. < Bilo . < +ta =e.%ripala po pod' %ad . < !onor ih i0a ne%oli%o ' svo. < B dal.ati sa0o 0in't.to se .edno sa $olan7.'ds%a devo. 0a0a1 Ma0a1 Halo1 3ro%letstvoJ Bs%i.e gleda.gledala ne%a%o inti0no4 privatno. $%ren'la sa0 pogled pita. stopalo.ove0 0a0' < re%la . Ne 7eli0.'=i se .a. < Ali.o.'.

< 3a4 to .i4 .a9oravila sa0.e po%'8ala na vrata i '.e pored 0o.9a8ila go0il' tehnolo. < N.e odgovorila.e lep.ila setiv.vini4 .e iste 8rte li8a4 ali %osa 0' . D B on =e ti re=i da . < +ta1 )9o.%og 7argona4 %o.e 9a. !loi .e.a sa0 pa0etni.%il.org .i. < !ona/no se vratila na re/i %o. len. < !ri.e ra.la. ?r'dila sarn se da ne reag'.i8a s' se trgli4 ali nis' hteli da 0i odgovore.e '.e %ao sprat ' na.e < nas0e.9'n.e 9ila %rat%a i ni.a='tala sa0 .dahn'la s po. %imalao 0i se ni.an8i.enih pre%o 8igala4 . gl'po.e i0ao ona.e dlanove is%r8%av.o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 $olan7 nas .e podigao pogled s %o0p.i s' .ao se !onor.ao %ap %rvi s r'%e i %a%o .e 9ila .i s' ra.e.e !vin1 < pitala sa0 %ad vi. < B.e i i.e 'sne.e ni podse=ao na engles%i . $olan7 .. crowarez.0enili !iran i !onor.a. provirivali ispod gorn. )nda sa0 . < Ide . < !vine4 gde si. < ?i nisi !vin.e0. Bsteglila . $olan7 0i .tala ispred ra/'nara na stol' s%lepano0 od drvenih vrata stavl.e sino= 0olio da po9egne04 %a%o 0i .e svideo pogled %o.to se 0ene ti/e4 ni.e.glav%e. < $trava.e poli. 3ored sed0ori8e 9ra=e %o.egova so9a .e ni se%'nd nisa0 0ogla da se pretvararn da 0i . >9'n. www.i%.e ignorisao 0o. < B0ao .'0e0. >avrtela sa0 glavo0.i sve .eno sa0 trepn'la. D Bli..i 0og' da %oristi01 :o% se ona 'do9no s0e.edna dnevna so9a i redovi i redovi vrata.'tera.a%a %o. < .i os0eh.e odvela na tre=i sprat4 na %o0e .i se %a%o 0e .edno.' por'%'.tovan. < !o.ine < re%la . < !ona/no sa0 '%apirala.gledalo .e0 do0'.e se1 )d /ega1 < )d te9e. < !vin se %ri. !a0en ' 0o0 sto0a%' pretvorio se ' '7as.e sve. !vin .e0 na vrhove o/n.a sa0 se osvrn'la o%o se9e.a s' ovde 7ivela4 i.i od 0ene4 ali .eno. < :o9re 0a. >in'la sa0. 3ro'/ila ga .

org .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 www. crowarez.

e %ro. Ne7na si. < 3o%'8ala .e vrat4 9esno 0e pogledala %ro. 5rteo sa0 glavo0 od9i.e vidi0.. )%ren'la . od 0ene.a.e 'op. Lana8 na gorn.e.ida4 a lo0l.en 0iris4 '%'s. < A . < Ne pada 0i na pa0et. A onda .e%n'la .to sa0 se . r'%e na ra0ena pre nego .e0 da si to 'radila.'ds%o 9i=e. < Ne 0og' da ver'. < !vine :re.'=i da .e i.la .edno0 %a7e. .'. .e prestani.to .e ni /'do . 3ri.en 9es %a%o isi. >na0 ..a/e.ina. vrata.al.a.a9oga.ategao.e Hanter ' %'=i i pre nego .a%e i nosi=' ih %ao 0inE'.'=i . hodni%.e0 da se %ri. )se=ao sa0 n. B. < Hanter4 nisi F'desna 7ena46 .te pri0etila da sa0 se po0erio.o. . )se=ao sa0 n. >nao sa0 da ona vidi ne.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 2N.o.o.a%ora/ila 'na.i < re%ao sa0 inra/no.e %ro.ava drveta od. < Hanter4 odla.ta po%'.leteo i. < A%o 0i . ?i. vrata p'. s'0n.'9io ' n.e. Ni. Lana8 .a ne 0og' da ver'. neprirodno plavih www.ava.to .asne o9rise 9lede %o7e4 d'ge ta0ne %ose i s.na0 da si t'. dop'sti0 da pri0eti %oli%o sa0 sre=an .e4 ali si i l.e po/ela da 0i l'pa na vrata.org .ao sa0 .valila vrata. ?i si do9ar lova84 9e.to .e nogo0 ra.ad. >ato 9ol.e ponovo4 ovog p'ta .e %va%'4 ali vrata s' se otvorila sa0o ne%oli%o 8enti0etara. D Ali ti jesi ne7na < 9io sa0 'poran stavria. 0ali otvor i .vila .e=i se od 9esa. da sa0 ne7na4 li/no =' ti polo0iti o/n.ava %ro. KVIN >nao sa0 da . crowarez.e0 del' vrata se ./e4 .o.

edan d'g4 7esto% tren'ta% ni.'0e.ela . N.e prot'rila %ro. Naglo sa0 se od0a%ao do% s' ' 0eni . B .e1 < pone%ad .e %rvi na .i%'.e 9io ta%o si0pati/no ispre%idan. se %ao %reten.a9oravi0 '%'s tvo. www. odl'%' '0esto 0ene4 . to da pri.e o/i0a pretvoriv.e.na.'.e0. >aronio sa0 . Fa% i a%o 0e 9'de 0r. 3ritisn'o sa0 .e 9ila %anarina84 a .'=i 'sne pre%o n.e 9li7e.'.e 9ilo re/i4 ni 'po.e04 Hanter. < Ne 7eli.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 o/i. ga. < A sad sa0 pro9ao i tvo. < Ilas .o.o. < )vo ni. Bili s0o sa0i. < 3ona.la7e0 opasnosti.al'piv.e prst ' gr'di.4 ali . toli%o 9li. B4 %ao i o9i/no4 . < Ali ipa% . .i8i4 i '%'si4 i 'sne ' potra.e %nedl'.ava.%e na 0o0 %ai.a sa0 9io 9esan isto %oli%o i ona. < M00@h000.ila .a 9lh te9e 0ogla da '9i.ta po%'.e.e natera0 da ra.a.%il. >aro9io sa0 .e gri8%a0. A .e '.ene %rvi.ilo se pre9r.dahn'la4 9ila 0i . >a.i ih ' dva prore. ?o .o.a.e .o. crowarez.enog grla4 7'de=i da ponovo oseti0 '%'s n.ala.a. < Bio sa0 . < 3o%'. $va%i p't %ad 9i ispre%idano '.ale divl. < B to .id ' isto vre0e . D !ad donosi.e. prste ' %os'4 a ona .a potre9a i sa0o%ontrola.a 'sna0a.. >a9ila 0i .i vrata /i.a/i od te9e4 i 9r7i.avr.e lo.a . da 0e .eni lova/%i pre8i prevrtali s' se ' gro9' < Mogao 9ih da te '9i. < $a0o po%'.o. !ao da .e na%rivila g1av' da 0og' da nastavi0 da .' da s' na0 se dodirivale noge4 9o%ovi i gr'di.9og toga. < >na0 .org .e 'op.a sa0 . 'sne i .avi.'0eo.e svo.titi.a.o.e.e lo.' %xv.oren.ava. 3rog'tala . < Nagn'o sa0 se po0era.0o0.a prepredena 0a/%a. < B ni%ad ne=' 0o=i da . < %iptala .este4 Eavols%i . Morao sa0 da . $a0o .te nisa0 ra. < Ne=' da te i.ava0 da ti do%a7e0 da sa0 ' prav' < re%ao sa0. se ne 9i svidelo.i .

o. < :a < re%ao sa0 %ona/no4 ta%o tiho da . )dgovori 0i na pitan. < $tvarno1 < A ti nisi.o . < A L'si1 < Ne .'1 $ran..da stvarno s'0n. A onda 0e . )d0a%la se ta0an toli%o da vidi 0o. < Mora0 da ide0.ala1 www. < Ne0o.gledala .a%o 'darila po ra0en'.' 9ilo %o dr'gi4 polo0ila 9ih 0' /a.e da se viEa.i .te /'la.a prst stis%o0 %o. da 0e .o. . Ca sa0 va0pir. Mogao 9ih da i.org .e.e 9io sna7an i potp'no nesalo0iv. sa 0no0. D Cao4 9a. Cesa0 li . s devo.e '7asn'to < $ran.e re/ o to0e da ne 7eli. < re%la .a sa0o .e ispravno.e dah %o. tren'ta% < pro0'0lao sa0. < Ali one nis' ti.ila se pre 0an.e.e ' pitan. < :a .e .ednostavno.a n.%a0a. < $talno se l.ava0 da 'radi0 ono .e.iie prethodno .e < ponovila .e stvarno .e . < $na7no 0e . < hvatio sa0 .a.e.titi4 ve= da ne 7eli.'ds%o 9i=e < ista%la . 0eni to da pri/a.na0. .to 0e .glo9 nego da se oslo9odi 0og stis%a.e od dve nedel. <A $olan7 .< odgovorio sa0 tiho. < :a ponovi04 stvarno1 < Mogao 9ih te povrediti.i8' dosad.ega1 < Ne . vi. )si0 a%o ni. se p'ls vratio ' nor0al'. D Mnogo 0i se sviEa. < ?i...Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < $a0o po%'.a*r*l. < !iran .'9i.adr7ala. < Bsp'stila . < Nisi val. crowarez.g'9i0 %ontrol'.e. da po%vari.e l.e. 3re 9i 'spela da slo0i svo.e 8rvene=i.na0. < B.e ta%o . < :a4 Hanter4 svida.to . 0i se. < .edna ' ni. na0'/en pogled < :a li ti se sviEa04 !vine1 D Ni. 0laEa od te9e.e 9o8n'la ' gr'di. 3reo9ra. F'o sa0 %a%o . 9rad'.e /'do .o.na.ala . 3odigao sa0 . ?re9a da se 9rine0 .e 'op. < Ceste.

to4 Ba*i.'9e=i 0e. da '0e0 da se stara0 o se9i.na.e s0o pos%o/ili %ad . do9ro na ego < 7alio sa0 se4 ali sa0 se opet os0ehivao prvi p't ot%ad sa0 po9egao i. < pro. < >na.%oli '0ir'4 8i0er%a 0i .i 0i . < :a 0i to ni%ad vi. < >na0 i .e 9li7e prela.a%a. pr%os to0e %a%o ti $olan7 i !iran i Ni%olas i L'si i. od 0ene. < 5idela sa0 .i 9i 0ogao da te pre0lati.%a 0i se potp'no4 sasvi0 i neopo.e stari. < ?vo.e nisi 'radio.e. Ne%a%o4 i0a.o. da se l.e .e do.i /ove%. D $a0o da 9ih te .ao.ina. < !o. de%a . < ?i si de/%o %o. se s 0o. )9o.are7ao .org .ivo sviEala. ?a devo. gardero9i4 a . < I'9i se4 Ble/e < vi%n'o sa0.e l. < !ao da .4 s%ida. :a.e sestre < .adir%ivala 0e . < Nisi sa0o va0pir4 . < B ona ti ni.e na ne%i0 lova/%i0 steroidi0a < ali ovo s to9o0 i0a s0isla.e ne%o .a ni%ad ne pla/e0.gleda.'9i0 s Hanter. crowarez. www.volio da 0' se ispla/e0 po /itavo.a =' prestati da se l.ap'tala . sa $olan74 .ta . Hao 0i .e nego tvo.ene so9e ' do0'.a%ol'tala o/i0a. 3riv'%ao sa0 .este. ?i.'di po . leEa i pre%o %'%ova. Ni.i0 de%ine rea%8i. n.na.4 Lestate < . < B 0nogo vi. Moglo 9i /a% 9iti i opasno.na. < >na0.ednostavno.titio < 9ranio sa0 se. < Ne 'ti/e..ta ne0a s0isla tren'tno < l. < Ne=e 9iti la%o4 .'4 ovo ni. 3odr'gl. s0isla.a pone.e sestra.ivo sa0 se nas0e.'9i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Halo1 >a%l.al'pao na vrata.e.'/ao si se ' so9' da po9egne. < !ad ti prestane.e=i .a.e !iran s dr'ge strane. Hanter se od0aida .ih 9ednih o/n. r'%a0a ni.e se pla. < He.

K * +udesna 1ena ili .onder.no se 'dal. < ?o .oman je su"erheroina iz stri"a. "rev.1 < 0r0l.iv. < ovo.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < He. .4 %'da =e.e < re%ao sa0 s gaEen.# K www.org . < 3a ipa%.a lova/%a d'7nost4 .e.no stan.e 've% %ri.i .en. Melodra0ati/no sa0 '.e ta va. %'=i . < ?a0o . crowarez.e %ri.e4 nevol.o.i0 se da .'9l.e0. ?re9alo 9i da po0ogne0o.avr. !rim. < Nis0o .e < odgovorila .este.ao sa0.e li ta%o1 < Bo.edan %ora%.dahn'o.no stan.ili l.

e .i s ti0.e sve. repa i 9ila .e neverovatno %oli%o on i !vin li/e.e to < s%enirali s0o sve 0a.e ' pitan.e ispala i. crowarez. .e trl. < Ni. $tvarno 0i .e ne%oli%o p'ta spo0en'la -?ro.na o /e0' ra. !loi . /'dno. !osa .i*ra .e . >avalila se ' stoli8i.l. sl'/a.e vodila la9oratori.e 9oln' gri0as'. Ali ni. < Ca sa0 slaEi < o9avestio 0e . < B1 < B de*initivno .e delovala is8rpl. 've% 9ile pateti/no la%e. HANTER !onedeljak no& s'sedno.org .to1 < Ni0alo 0i ni.e oholo.ta vi.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 2O. < Aha4 tre9alo 9i da se vrati0o. Misli04 'pala sa0 ' 0a0ine *a. < )si04 . <Nisa0 sig'rna. Bilo .ans%og %on.e. Ba%o . 3rovali=' .to 9i 0e4 .a .love.e potre9an ne%i ha%ers%i vir's. D 3ogledala sa0 na sat. !onor i .e 0'n'o %ao da .a0.a dr'gi0 ra/'naro0. < Mo7da ne ve/eras4 ali sig'rno =' provaliti. !vin 0e .' da s' !irana provalili.a ne.e sva ra.te ni.a. Ne0a ni.eno./'pana i %ovrd7ava. $ad 0i 'op.a2. so9i !loi .o.a stolo0 rade=i .0i. < Cesi li na.a i0e sveta4 ona nav'%la na steroide1 ?o .to1 < pitala sa0 .lo%o9no ' ve.e 9io . Lo.la ne. < >avrtela . D Napravila .nala/%i nas0e.io pre%o ra0ena.ta.s%i dnevni% ili ta%o ne.a s0o s%oro do9ili sr/%'. !onor 0i se .e 9a.to dr'go.ala li8e.e po0ogao.e glavo0.ine da proveri0o.e www. ?o 0ora da .o.' steroid4 ali to . $olan7 i !iran sedeli s' na ivi8i !onorovog %reveta4 a !onor .in%e s' .

' sa0o ne.e .ivo nas0e. )%ren'o 0e .ta .e vatreno pol.tan. < >va=' te < .%ola4 . < !onor .na do s'tra 've/e. Bilo .tini sredn.i/avo. < +ta .e %on8entra8i.e 9ilo vi.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 dosta negativnih o8ena i %a.ili na.a r'%' %ad sa0 .e ispr'7ila da 'hvati0 %va%' na predn.li1 < pitao . Ca sa0 na0erno pro/istila grlo ne%oli%o p'ta da ih nervira0 sve do% 0e !iran ni.avalo 0i . 3ov'%ao 0e .to .e %oin8iden8i. < Ce li Mar%'s shvatio .nani8a. B ta.'9ila. pr.e !vin. < Fa% sa0 i n.e %ren'o '.a podi.e i 80o%n'o4 %ao .ednog s' .ava. Ne%a%o sa0 'spela da sedne0 ' a'to i ve7e0 po. !iran .e pre nego .'9io $olan7 . !vin 0e .a ov' godin'. Co.e ' pitan.adn.o. . www.e ta.e ' s'. .i %olena na gr'di. :e*initivno previ.nali ve/eras. < A%ade0i.godni < slo7ila se !loi.'n%a pod to/%ovi0a.to . < )pa < pro0r0l.e ve= sedela na .e4 odlepi='.o.'.'9a8 nar'.'9a8. < !a%av pol.ni.e na vrati0a pol.ni .e !loi. Mo7da .e l'pio r'%o0 po a't' i !iran .e s dr'go0 pil'lo0 %o.l.'. < B svi do . A onda 0e .ad 'glavno0 ='t%e4 po%'.a .e0 sedi.a %os' ' prola.e .egov .e slegn'o ra0eni0a.na. crowarez.e .a .an.i0 vrati0a.' s0o prona. < Mo7da < re%la sa0 s'0n.e sivo nego 8rno4 %ao pepeo pre%o 8rvenog 7ara.to to rade ' oni0 stari0 8rno@9eli0 *il0ovi0a. !vin .e na !vinov pol. ni.org .apat ose=ala %ao pol. < 5idi0o se 's%oro.l. A%o 0i se Cor% .apn'o .e ' pitan.e %ren'o %a a't'.to s0o sa.e4 priv'%ao ' nar'/. !loi .e svan'lo4 ali ne9o .a i nepo.'9io..e energi. +iro%o sa0 se os0ehn'la. $e=an.e ili %o*eins%a ta9leta.'9a8. 3osle toga s0o se vo.gra9io .e previ.a la%' no=. ?re9a 0i de/%o va0pir.'=i da shvati0o sve .e 9esno pogledao4 ali a%o sad ne postavi0 presedan4 stalno =e 0e pre%idati %ad se 9'de0 l.edno0 pods0e.'1 < ?re9alo 9i da .as. < B0a 0nogo 9ra=e.ala .ni.t' priv'%av.

a pregleda svo.edan od 9ra=e :re.avila .ao 0ini@'ragan.ani po so9i.org . < Ne%o .v'/eni i.%a drogira.to slo0ilo.'rile.ena. Ali 9ilo .a .i8e i sve 0o.a na%it 9ila ..e a%8ion' *ig'r' prin8e.e %ro. )9e s0o sta.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !iran . !n.ale i .'re=i ' otvorene 9o/i8e aspirina i ta9leta protiv prehlade ras'te %ao %on*ete. Mr.%ols%e 0a.ige s' 0i 9ile sv'da ra. os0eh.e 9ilo te.areno.e isprevrtao so9'J < povi%ala . < !o god da . !loi se 0o7da .e tra7io 0o.or '.e %ona/no s%in'la pogled s ra/'nara po. < :e*initivno 0i tre9a .% sa0o .eno. < ?ra7io .a se9e.ih ra/'nara prela.ela sopstvene re/i '7asn'to . i ni. < !o 9i to 'radio4 doEavola1 B .e ne.e pravo do svo.nala da 0e sopstvena 0a.a .avala da otpetl.e !loi ra.%a %o..alila4 ali .e 0ogla da pover'. 3asta .ni prives8i i nar'%vi8e le7ali s' na . < 9i=' ih.e pored noge na pod'.ta s' 'op. B. a9a7'ra ' 9li.a0r. !loi . ?o .to.e .ine.e dirao. Mo. < 9i=' ih < 0'0lala . )tr/ala .e prepla.0enile s0o 0ra/ne poglede. Aa.asten.to se 'verila da ih ni%o ni.e %asno i 9ile s0o '0orne4 i o9e s0o sa0o 7elele da legne0o ' %revet. gornili.e=i r'%a0a pre%o 7i8a i 'ti%a/a4 proverava.e lepe hal.a/%a < re%la sa0 0irni0 tono0 do% sa0 po%'.e vita0ine < i.e hteo da nas opl.a ' ona. otvorenog pla%ara ispadale s' %argo pantalone4 .nala sa0 da .e ovo 'radio4 ni.a 9ih 9ila da sa0 'pravo sa.e o%ren'ta naopa%o4 a sre9rni lan/i=i4 tir%i.e ne.e. D Ne%o na0 . o%vira4 a ve=ina stvari ra.a0 nar'%vi8' i. < Ne0a0 poveren. B .a %'ti.'9e 9ila 0i .e po.e %ao 0a.e t'po %ao da 9a. pro.e !loi do% se !iran pri9li7avao %a0p's'.ao.ini.e dete da vidi da li .tila se.%o '/initi %ad s' na0 0adra8i 9ili dopola i.e ' to. crowarez.9a8ana 'nao%olo %ao da .'=i apli%a8i. <?a/no < ponovila .9a8ane4 a %o/evi i 9ode7i4 've% poreEani po odreEeno0 redosled'4 rase.te tra7ili1 < 0alo . 3odigla .e ratni8e www.

a0 da s' shvatili da . < $va%o %o nas . < 5a7i. ?o .o.e 'dahn'la4 pa onda .'t i.ala .e tra7ilo da i0 da0 0alo %ad s' videli da %ona/no do9ro i. s%o%a. 3o0o=i =' ti.i0 na noga0a.e . < 3rog'tala . )n =e .e .org .' da popi.a.edva 0ogla da sto.eno ' 0ene. < :ogovoreno. s%o%a4 po0a7e ti ve79an.avi.e %nedl'.e /vrsto. < Nisi < 'veravala sa0 . < Ne%o %o =e '0reti gro.o. 3retpostavl. < $a0o si oso9a %o.o.e volela da dra0i i ta%o /esto .e dlanove o 9'tine4 %ao da s' . < Aha. sand'% virio .ato po%'.9og toga ovisni%1 < >'rila . < $teroidi ti ne po0a7' da 'radi. < Hanter1 < :a1 www.e.e r'%a 9ila savi. prave vita0ine. s ?eo0.ena i na %o.govara.e ispod %reveta prep'n l.edan svo. )d.e0 onog %o . .e0 .o.9e.a% s poda.te=i se. < 5a7i.edno0 sa0 9ila toli%o '0orna da sa0 .'t i. .g'9i0 ov' snag' od steroida. < Cesa0 li . < !o .i0a. I'rn'la sa0 ga na. < :'9o%o . < Mo.ad.edan vita0in.' . < B dal. do9ar .edno0.'0l. crowarez.e vita0ine i .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 %o. 3one%ad .a posle 7ali0 na to.no. < B 0o7da 9i tre9alo da pora.e /'o %a%o se svaEa0o4 ili %a%o se . < ?ren'tno stvarno ose=a0 7el. < 3rotrl.e to 0agi/na pil'la.no0 s0r=' %ad ga naEe0. gr'dn.ila se na n. < :a4 ali od steroida sa0 .o.'di 0i .apravo i0a s0isla.e navi%la da pi.nao da pi..ega.ta tre9a da radi. .a . da '. Ne%oli%o l.e na0erava0 da '9i.e < re%la sa0 .o.nati . 3ored ovog gripa4 napada hel-blara i svega stalog4 svi ho=e da i0a.. !loi . vita0ine1 !loi .to i. @ 3odigla .e i.e ovo 'radio4 i to pre nego . I'rn'la sa0 0adra8 na 0esto i sr'.e pravila pro9le0 ta0o gde ga ne0a.e slegn'la ra0eni0a 0r. se video otisa% stopala.e tre9alo prese=i od0ah na po/et%'.'9avnih ro0ana.a/a.vodi0 . .' ne%' prednost.

3ona.l.ala sa0 i 'stala i.evi0a.o =' postati sla9a i ne. < 0'0lala .e < . Mr. < Naravno da ni.o. 3ogledala 0e . Ba8ila sa0 .agledala se ' svo.e se pretvorilo ' neodl'/no %'8an.e. < Nav'%la sa0 pre%riva/ na se9e. )/i s' .e ogledal8e %o. $0e.e0 to %a.a i napetosti.9og ovoga. 0alo da .ali. < Bli %ao 0o.a%a.ali8e.elo 0e .org . < +ta .'=i da pri%ri.ala .e.' 'sn'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 D Hvala ti .e sta. < . ?o ni.e sad1 Na vrati0a . < Ne0a. %reveta.ala po%'.9og '0ora4 ola%.e0 0a0' .e4 ali pri0etila sa0 da se i ona s'.gleda0 %ao /ove%@v'%J < dodala .ela .1 < Ni%ad nisi 9ila ne.a%a4 . < Mogla 9ih da '9i. < Mogla sa0 da i.dr7ava da ne prasne ' s0eh.9og n. < Ire9'8%an.e0.e do9i.e.a/'lo 9o.ia 0i se ispod . >asten. D ?re9alo 9i 9ar 0alo da odspava0o < gra%n'la sa0.a8vilela sa04 dave=i se od s0eha.a 9a%a.ta 0isli.e id' tehni/%e stvari nego pesni/en. < Mora da se .e ' stran'.e0 9rad' i o=elavi0.ivo gre9'8%an.ast'%a.ala Li. $%oro sa0 .a ' pi7a0i na r'7i/aste li.e da se presvla/i0 ' pi7a0' i da pospre0a0 ne'redne go0ile ode=e o%o se9e.a7i.e ostalo na .e.e 0nogo 9itno.e. < >a ne%oli%o sati po/in.ale s0o se po0alo histeri/no . 9ile 8rvene i vodene.an.e !loi.ava. !oli%o 9r. < Mora0 da gleda0 Cor%a.' gorn.eve1 Ne 0og' sad da se 9ori0 s 0i. www.e !loi. < Bo7e < prosten.ast'%' i . Ilasno sa0 se nas0e. 9r%ove < 'veravala sa0 . < B0a0o li 0i. !ona/no s0o 'spele da doEe0o do daha i da se s0iri0o. crowarez. Cedna /i.ale s0o se do% na0 nis' %ren'le s'.' /asovi.e .0a na.no D insistirala .e s0e.a ovo sa steroidi0a. < $a0o ti 9ol.aspala %ad se na vrati0a .e. < Ni.e.

< Li.e tren'ta% da ra.i0a ovo. d7epa i. < Mnogo . hvatila sa0 Li. < Mo. < B1 3rog'tala .. < Ne 7eli0 da 'padne0 ' nevol.ela sa0 .e 9olesna.e i. da dode.' .to1 !loi se prog'rala pored 0ene.li ' .ta.a r'%' .e od0ahn'la glavorn gri. D +ta1 >a.e. crowarez. < Ne4 ti 0ora. B to . pti/i8i pr'7a. li %oli%o .org .o. < 3ogleda.. )se=ala sa0 se %ao /'dovi.er .i se od straha.a4 a%o ho=e.a9ere0 .ta se stvarno de. < >a.a .ta da radi0.ivo te%le i. 0ene p'ne=i 0i pl'=a i lede=i 0i %rv ' vena0a.gledala %ao da =e po9e=i.are7ala .e i . www.e %nedl'. da va0 pornogne04 0ora.vadila tri 0ale 9ele pil'le.ava1 < $avana .e Li.a 8i0er%a < .a4 . < Cesi li re%la !ortni1 Li.a stvarno ne . < !loi @ gra%n'la sa0.edn' i.'=i da i. !ao da .e ni. n.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Li.te %ad . . Ne . .e don.e.a .ta se desilo1 < 3ogledala sa0 pre%o n. .1 Li.'=i da .e i tre9ao 0i .a %ona/no progovorila4 re/i s' ne.a.e re%la. Ne s0e.e sati1 < .a4 ..o. poplavele i /'dno di.e ar%ti/%i vetar d'vao %ro.e i.a%' p'n' 0rvi8a hle9a. hodni% o/e%'. < Li.en posao.o.ta da radi0. < .'=i 'sn'.adrhtala4 ali nisa0 pop'stila. r'%e slediv.e 9olesna.e 9ilo 0og'=e ove ve/eri.va=e 0edi8ins%' sestr'.to nisi1 ?o . da ni%o0e ne=' re=i4 ali 'sne s' .e8ala . Fe%ala sarn od9i. so9i. 3o.'=l . .e n.a prona. ni%o0e da %a7e.a'stavl. D +ta ne s0e.' s0o !vin i .edni/%o.o.' i o9e=ala sa0 .o.a 'sna . ni%o0e da %a7e.a.o. sen%e is%o/i ne%i hel-blar. < :o9ro4 s0iri se < re%la sa0 ne7no %ao da govori0 divl.eno sa0 treptala. Bila . !ad . < >na.na0 .e p'sti0.na0 .e to ista pil'la %ao ona %o. 9iti is%rena. >9'n.

i0ala sa0 tri.aver'4 %ao .ine so9e4 tri $avanine dr'gari8e sta.9olelo i previ.e s veli%o0 0'%o0 otvorila o/i4 videla sa0 da s' %rvave.'=i vrata .a so9o0. Bpa%4 posledn. www.e 9ila vla7na i lepl.e vrela na dodir4 a %ad . < $a0o 0ora0o da .e '0rlo da 9i se ovo 0oglo s0atrati o9i/ni0 gripo04 %ao .avali da nas '9ede.e si%n'la. < ?re9alo .ale s' . < $ti. < Ne=e.la .ans%i %on. !loi se na0r.e le7ala na %revet' i sten.ala. !loi . crowarez. $avana . < Ho=e li '0reti1 D pitao .' < 0'0lala . Naro/ito a%o s0o !loi i .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 sred pil'le 9ila s' 'tisn'ta dva slova. isp'8ale4 os'. 5e= se previ. <? i !.a na0a. < Ne=e < odgovorila sa0 i 'g'rala se ' so9' /vrsto .na0o oda%le.e4 po0o=i =e0o ti..ih .e $avana %ro.e veo0a va7no.a.a . Bila . !o7a . < !'pila sa0 ih < .a i pani%a.ala se.e tre9alo da o.to na0 .e. ti. $avana4 ovo .atvara.' odl'/i0o da i. 3o. . A%o na %ra.a s0o po.a/a0.no.e Ea%a ra.'rile '.l.e da '.v'%.to s' pro*esori po%'.e ih .o.edn' dnevno4 ali '.e .to sa0 s'0n. !loi i .i0a0 sa0o .a9rin'te ispred vrata.e i.a 'pravo ot%rile .ala.edan deveta% otvoreno. < red' . stepeni8e4 a Li.e sad tre9alo 9ila .tila.e .e pa7n.iva od . 0i re=i oda%le ti ove pil'le1 < Ne 7eli0 ni%og da 'vali0 ' nevol.nese0o stvari na videlo4 tre9a=e na0 svedo8i4 ali ne sada. )d n. ?ro.ala sa0 glas %ad se trgla na .a%a.ene 'sne.org . Mo7e. < 'veravala sa0 . < $avana. >a9rin'to s0o se pogledale.vala sa0 ?ea 0o9ilni0 tele*ono0 i4 do% s0o stigli do Li.

'. !o ti . crowarez. $tisa% .e re%ao da =e. se ra. < $tisn'la 0i .a .' .e. < Medi8ins%i 9rat .a se pre0e.eg. !ortni i Li.e%n'la se.e r'%'. od n. !ao ni !loi4 %o.e dve vrste pil'la.e sa0 .ih 9iti .nala . /a.e %ona/no progledala4 .gleda da l.e pogled i opet se na%a. < ?eo sti7e.e vod'4 ali grlo . D 3o%'.ala.ivi.an i vla7an.eno. < Bi=e ti do9ro. < 3onovila sa0 ' nedostat%' ne/eg '9edl.o. . < Ne=e. < Ne ose=a0 se do9ro.e prodavao ' . do9ro4 . < $tvarno to 0isli04 $avana < 9r.a '. $%lopila .e od 7ileta.e na p't'.ta da %a7e0.a. !loi .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 $avana .e 9io sla9a.' vode s nat%asne.o. < >na0 < odgovorila sarn ta%oEe na0r.tala s noge na nog'. Malo .a='. /a.e i. Mo. < Bo.a/a1 < pitala sa0 $avan'.' < re%la sa0 . $%ren'la .' da posto. < B. < Hanter4 ovo nis' pil'le %o.ar ne1 < Naravno. !ad . < Bi=e .i0 se.e 9ilo toli%o drago .e=i se da 9i 0ogla da padne ' %o0'.e 'pla.e treptala %ao da vid ne 0o7e da . :odala sa0 .e .o sa0 re%la pla. )n =e ti po0o=i.o.e i0ala .'=e.o.e da ostane 9'dna. < $a0o ostani 9'dna.l.ast'%a i neprestano .e na %ra.i0ala.are od .a%o steglo4 %ao da pi. >a8vilela .org .edanaesta%a < odgovorila .e o/i drhtavih 'sana. )s0ehn'la sa0 se ohra9r'. so9i .no %li0n'la glavo0. Ni%ad 0i ni.e s' 9ile 7'te i ogro0ne.to vidi0 !ortni.na. $'0orno sa0 %li0n'la glavo0. :elovala . Na o9ra.'di ne . se .'rila ' 0ene.a 'letele s' ' so9'.o. Li.. 3rog'tala .e sla9a. < Ne opet. < Ne%i de/%o ih .e sa0o sedela pored.a9e.edni/%o. se 'valiti ' nevol. Morala .e otvorila o/i.teno. Nisa0 .9istri. www. 5a7i1 )stani 9'dna.o.

e 9ih ga pol.de4 9r7e < naredila .la. . !loi 0i .e so9e i ne i.o.e . <!oli%o d'go . < Ali $penser .eno roptan..e.i r'%e na gr'di0a.o. Ni. N. < :o9ro. . < red'..e.e 9io tip %o.ini osl'.nila ' ro%' od ne%oli%o 0in'ta i /'var . !ortni . .. B. < Nosi0o .e. 3odigao .no0 0est' ' pogre.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < !o7a .ena 8i0er%a .9'n.e %ap%e i stavio .e tiho.e sposo9no i sa0o'vereno i na.e stao ispred vrata pre%rstiv.i 9i '.e stisn'la 'sne %ad . . proveri p'ls.eno gledala.o.e ' 9olni8'.ao4 sve tri s0o s%o/ile na noge.e < potvrdila sa0.a ga .i0ao pil'le.na. www.la po 0ene ne%oli%o 0in'ta pre nego . Nisa0 0ogla da se ne seti0 $pensera %o.e Li.o. B re8i svi0a da se vrate ' svo.e %revet ' so9'.e ova%o1 < Ne . :odirn'la . :o%tor%a .e . ti. < Bila .e videla $avan'.a4 0oli0 te donesi . r'%' na /elo.e d'9o%o 'dahn'la i naterala se da prestane da gleda ' $avan'. Bdele s0o o%o $avaninog %reveta ' ne0o.'9ila. < 3odigao .e.org .o0.o.e siv%asta. B ni. < >na0 < re%la .'=i n.e stisn'la r'%' o/i. < Li. hladn'4 0o%r' o9log'.a%.glo9 da .' po ra0en'. !ad . $o9a se ispra. < Ha.e do.to sa0 te na.radi. Cedna do%tor%a i /'var '.i .e.na0.a.o. $penser se .e ?eo '. crowarez. Bila .e.e ' prav'. Bi=e do9ro.e $avani .adesio na pogre.no vre0e.li s' .a n. Li. Medi8ins%a sestra 'g'rala .%'. Misli0 da ni.vala.gledao . < Ali stvari s' 0i ta0o < re%la . < Ce li svesna1 < pitao .e pred'go.' vla7nih od s'.e le7ao ' %arantin'.

>gra9ila sa0 ?ea . < Fe%a.edn' 9el' pil'l'.' ' so9e. < .e %ren'la prva4 a !loi i . /eni8i ' pi7a0a0a s%'pili s' se na sva%o0 sprat' i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < :o%tor%a .v'8i hitrog ta9anan.a r'%' %od 'la.asnila .ara.e gro.e glavorn i sp'stio pil'l' ' d7ep. Na0r.a i.e to1 < Co.avali da ih 'tera.a.tio ' .%'4 pra%ti/no rneni ' 'vo. < +ta .e re%la da so9a 0ora da 9'de .vi. < :ala sa0 0' .nih vrata. >avrteo .a ostali0a.e ne.e%ivali s' . Cor% se st'.org . ne .no < o9.'=i vratove da vide .na. < Ha.o. Aedari s' po%'.'=i ' pi.ad ' %revetJ ):B5BAHJ Hodni8i0a na sva%o0 sprat' od.de4 na=i =e0o ti dr'gi %revet.e !ortni. < relda sa0. . < )va godina .irao pored nas d'va.ta se de.tio se.a.to . < $vi na.ape/a=ena4 %a%o 9i se 'verila da ni.ava.na0.grad' i od0ar. www. crowarez.e ove pil'le.i0ala . !ortni .tal.le s0o .

ta dr'go nis0o 0ogle.e 9ilo 'o9i/a.e /asove4 ali ni%o od pro*esora ni. 3respavala sa0 sve . Nisa0 9ila sig'rna . ne posto.o04 ali /'le s0o $penserov' 0a0' %a%o .i od Bo7i=a4 slat%i. )stata% dana dr7ale s0o se rasporeda /asova . www.a prvi sastana% n.%ali4 ali ni%o ni.e :e.ao%'piti i s%ren'ti 0i 0isli. Mo7da 9is0o po%'. 9ol. A sad sarn se od.e %ao ' 0agnoven. 3oto0 sa0 . $vi s' 9ili s'.e strogo od0ahn'la glavo0.la s !loi i :7eno0 ' 9olni8'4 ia%o .enog 7a0ora.' .avese pa s0o se s%lonile. crowarez.dr7ani i o.e04 ali radovala sa0 se .a'stavili na prag'.e delovao %ao da . glavno0 s' t' 9ili dvanaesta8i i po%o.enog 'dr'7en.e :7e.9il.ti8a rodendans%ih po%lona.e /e%ali da stigne4 ni.e .son ve= 9io ta0o i re%ao na0 da ni%o0e ne da. !a0p's .nao.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 2P.' da 'Ee4 naro/ito sad %ad ..a .li. 3osle ve/ere sa0 oti.n. $vi s0o se 'pitno s0e. ?eo ni.e 9ilo.e i $avana 9ila 9olesna.to =e ne.i.nala sa0 sa0o da se odvratno ose=a0.edanaesta% i deseta%.ta ni. :eveta%a ni.a%in.a oti.'tarn.ervisala .e re%ao.a0o s n.a *i. 5olela sa0 to 0esto i volela sa0 save.estogodi.e pre%riven pepelo0.nala .ni.org .la ' sal' .ale da se raspravl. :o%tor%a .er ni.e ot%rila da :eda Mra.ao 0i . Nisa0 .ta 0og' da o/e%'.ta da 0isli0L .i/%o %o.a No= ve. :o% s0o .eva re. 5aspitana sa0 da ver'.e save.a %o.a.e0 da .to dr'go .a . HANTER Utorak uveče 5e=i deo 'tor%a pro.edno0 ose=ala %ao .e 9io ta0o4 ta%o da s' nas .ta ni.e8a i.'.a .i .

< )s0ehn'la na0 se.li %ad .i0 do%a.e podigao r'%'.a%a4 .la . < IospoEi8a :e.e ta.e 9i=e prvo po.%a..apravo po/in.li1 < :a4 :7astine1 D +ta .e napravila .e s os0eho0 do9rodo.vano4 pre 9ilo %o..in%' .o0 i dr'gi0 novi. :ala na0 .9i. < Nadala sa0 se da radi0 prav' stvar. A sada =ete 9iti .li sasl'. < B0a0o 0nogo posla4 ta%o da od0ah po/in.' . Bila sa0 prili/no sig'rna da =e 0e gospoEi8a :e. crowarez. < )h4 Hanter4 ne tre9a ti da 9rine. A 0o. $a/e%ala sa0 da svi od'. !ad s0o .e ' Helios@@Aa4 'pr%os s%ora.e0o1 Nas0e.ta .i0a da ne 9i tre9alo.tila.. pitan.e pri0etila da se i dal. $vi ste odli/ni '/eni8i4 ili ste na p't' da to postanete. < B0ate li 0in't da popri/a0o1 < pitala sa0 nesig'rno. o to0e.' =e 9iti potre9na po0o=.'4 save.9ol. B poveren.e 9it%a. < >a9rin'to se na0r.avr.e0o ov' nov' pretn. D $tvar .olet Hil'4 pa /a% i o%olni0 seli0a. Ni. i i.org .to ova . < :a4 Hanter4 .e 9ilo1 < 3itala . 9ol.e .' s' 9olesni '/eni8i.a9rala 0eE' ostali0 Ea8i0a %ao na.ini.e0o.e vre0e hel-blari ga0i7' po 8elo0 %a0p's'4 5a.ili4 ose=ala sa0 se 9ol. A%o 7eli0o da s'.9or.i.e 0'va0 ' 9li.e tre9a da '.e spisa% %n.n.a4 tehnologi.i0 na/ini0a da se do9i.e nego /itavog dana. < Bavi=e0o se 9or9eni0 ve. D Li/no sa0 vas i.' .e0 i ta%ti%o04 ali i tehni%a0a s%rivan.na da ' posledn.drava devo. 9i9liote%e i lo. Cedan '/eni% .ala se.o.iga %o. < M04 gospoEi8e :e. )pet sa0 i0ala ne%i 8il. ?i si .tina0a4 naravno4 or'7. li/ne prirode.0e0o i. < Ni.a privatn' internet strani8' %o.ati i da 0e ne=e odv'=i %od www.e ' red'1 < pitan.e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < )dli/no4 svi ste t'.%ola i0a da pon'di.a nas. Ne 0og' da do/e%a0 da po/ne0o.e gospoEi8a :e.e 'dr'7en.e re= o to0e. < +ta ni.li8e..e dr'ge st'dents%e gr'pe.e. < Naravno.li '.

e0o. $avana ih .a .ao na 0ene na prvo.i 0e.iro%o sa0 se os0ehivala %ad . ?e pil'le s' 0ale i 9ele i na n.e 'tisn'to ?!.'/ila .9ol. ne0a0 he0i.e prva nedel.ronio i.9olela4 a 0islirn da ih .e i 5il pio. crowarez.li.eva.to .ti%la0a.te.e opasno. 3replavilo 0e .%ols%og psihologa.eno sa0 .%ole.nala sa0. se po.a ne sprovede0 svo.e ola%. >aista opasno.i0ala 9a. ve79i.'0e prestraviv.avile d'9o%e 9ore. Aet%i s' pro*esori %ao .. >idovi i0a.ih ra.to se ra. < Ni%o0e ni re/i do% .to .li. < !a%o to 0islite ve=1 < ?e% . < )h1 < Co.e.e !vin i. $%oro da sa0 pos%a%ivala od sre=e sila. < Hvala va04 gospoEi8e :e.a9ora5ila %a%o se . $%o/ila sa0 vri.eve. pre nego . < 5rtela .e gledala. < Hanter4 ' .e < pri.' pre0a pro*esors%i0 apart0ani0a %lopara.'4 ali ovo .a 0ene %ad se Cor% navr. ?oli%o o trening' :e. Nas0e..i0a .i sa0 'pravo odr7ala1 Naravno da ho='.ta .te=i.e '.'. :elovala . Nisa0 . )so%ol.e s%ren'la na sta.o. < :roga1 5e=1 >9'n. www.org .e posredi4 Hanter.e i 0orala sa0 da prog'tarn nervo. < Bs%l.' '.e=i ni. .e ta vrsta pil'la.s%' anali. va0piri0a se ne dopada.ta si se to 'valila1 < ne.to lo.e gospoEi8a :e. Na0ign'la 0i ..e pre nego .e svetla ' sali.a'. )%o 'sana s' . < 5a0piri0a1 D . A%o 9'de potre9no4 9are0 s0o i0ali ne%og od pro*esora %o0e 0o7e0o da ver'.an %i%ot.' istrag'.e glavo0. B.dahn'la . stepeni8e.e prenera7eno. < Misli0 da se '/eni8i od n.'=i . D Ho=ete li 0i po0o=i1 < 3osle govora %o.an.ena4 .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 dire%tor%e ili poslati %od .i. )9i/no pil'le po/n' da %r'7e te% pred pol'godi.o. < 3o do0' %r'7e ne%e pil'le < re%la sarn .ila sa0 se nelagodno.li.ela . < Misli0 da ovo ni. < )t%ri=e0o .

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

!vin se presa0itio od s0eha. B ,a sa0 se s0e,ala i pov'%la ga .a rep. < 0'%ni. < Hanter4 preslat%a si. < B.vin,ava0 se4 ,a sa0 opasna i 0og' da te pre0lati0. < B to. < hvatio 0e ,e .a r'%' 0a.e=i 0e pla8e0 po dlan'. < B slat%a si ' to0 ;orts' .a *i.i/%o. )d,edno0 sa0 postala svesna svo,ih golih nog'. Apsol'tno sa0 od9i,ala da po8rveni0. sne s' 0' se ra.v'%le ' ,o; ve=i os0eh. < +ta radi; ovde1 D pitala sa0 ga. :lano0 0e ,e pri,atno 0a.io o%o .glo9a i po r'8i. < :o;ao sa0 da te vodi0 na sastana%. >9'n,eno sa0 ga gledala. < $astana%1 < ponovila sa0 %ao da ,e to ne%a strana re/ %o,' ni%ad nisa0 /'la. < >na;4 ono %ad i.aEe0o ' grad4 dr7i0o se .a r'%e4 /e7n,ivo se gleda0o1 ?o ,e deo tradi8i,e. Mo7da si /'la .a to. < Ali i0a0 /as. < Fas1 < $ad ,e on 0ene gledao %ao da pri/a0 ne%i0 dr'gi0 ,e.i%o0. < Ali sad ,e deset sati 've/e. < B0a0o /asove do pono=i. < >na/a,no sa0 se os0ehn'la. < >na;4 va0piri o9i/no vole no=. ?o ,e deo tradi8i,e. Mo7da si /'o .a to1 < )4 pa0etni8e. < .vratio 0i ,e os0eh. < $e%si. 3ola%o 0i se pri9li7io i po0erio 0e ta%o da se nasloni0 na sta9lo ,ednog viso%og 9ora. Irane s' po/in,ale na vi;e od pola 0etra i.nad nas ;ire=i se %ao .eleni s'n8o9ran. ?lo ,e 9ilo 0e%o4 .astrto igli8a0a 9o,e rEe. < Mo7e; li da po9egne;1 < 0a0io 0e ,e !vin. < :o g';e sa0 ' pripre0a0a .a !rvavi 0ese8. 5rlo va7na i ta,na politi/%a pitan,a. $videlo 9i ti se. )d0ahn'la sa0 glavo0. < Hao 0i ,e. Ne 0og'. < Mo7e; li da .a%asni;1 < 9io ,e 'poran. < 3a4 .ala7e0 se .a %o0pro0is i.0eE' vas i nas.

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

< >ahvalni s0o ti. < >aro9io 0i ,e 'sne svo,i0 'sna0a. 3ol,'9a8 ,e po/eo lagano i .a ne%oli%o se%'ndi postao ,e d'9o% i strastven. )se=ala sa0 se %ao ' /a'ri isp'n,eno, ose=an,irna4 topli0 70ar8i0a4 9ledo0 %o7o0 i %oro0 drveta. 5arni8e s' sevale i.0eE' nas. $%oro da sa0 9ila '9eEena da =' videti is%re i 0'n,e o%o nas a%o otvori0 o/i. :'9l,e ' ;'0i ;';n'la ,e paprat. )%o 0ene s' 9ile .ve.de4 pes0a .ri%ava8a4 rani ,esen,i povetara8 i .godan 0ladi va0pir %o,i 0e l,'9i. Bilo 9i savr;eno da nas ni,e pre%in'o 0o, deda. < Hanter Agnes 5a,ldJ Nesvestan opasnosti4 !vin se od0a%ao s0e,'=i se. < $redn,e i0e ti ,e Agnes1 <3o n,eno, pra9a9i < dre%n'o ,e de%a. ?rgla sa0 se i stala ispred !vina da ga .a;titi0. < Fao4 de%o. +ta radi; ovde1 < Ca sa0 gost','=i pro*esor < .are7ao ,e. < A ;ta ti to radi;4 gospoEi8e1 < Besno ,e gledao !vina. se9i sa0 po/ela da 9ro,i0: ,edan4 dva... :e%i ,e naredna re/ .astala ' grl'. < 5a0pirJ ?ri. Mora da ,e 9io prili/no po0eten ;to 0e ,e .ate%ao da se l,'9i0 %ad s' 0' tre9ale p'ne tri se%'nde da pri0eti !vinov' neprirodn' 0irno=' i 9led' %o7'. :a ne po0in,e0 o/n,a%e4 i.d'7ene .9og l,'9l,en,a4 %o,i s' 0' ,edva pri0etno 9o8%ali 'sn'. 3o0erila sa0 se ,o; ,edan %ora% ispred !vina. < :e%o... < Hanter4 pro9odi ga %o8e0 i ide0o na /as < re%ao ,e nestrpl,ivo. 3rog'tala sa0 %nedl'. < Ne=' ga pro9osti. 3odigao ,e o9rv' negod','=i. < Nisi spre0na1 Mvo4 '.0i 0o,. < Ba8io 0i ,e ,edan od svo,ih %o/eva. Bnstin%tivno sa0 ga 'hvatila. < :e%o.

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

< +ta /e%a;1 < 3rostrelio ,e !vina pogledo0. < B ;ta *ali ovo0 %ad sa0o t' sto,i1 < :e%o < '.dahn'la sa0. < )vo ,e !vin :re,%. !vine4 ovo ,e 0o, deda !e,le9 5a,ld. < 5a0pir' < de%a ,e pl,'n'o. !vin se podr'gl,ivo os0ehn'o. < $tar/e. $%lopila sa0 o/i. )vo ,e 9a; do9ro i;lo. :e/%o 0i ,e 9io idiot i deda =e ga ise8%ati na %o0ade. :e%a ,e 9io graden %ao 9i%. B ,edini ra.log .9og %og ,o; ni,e .a9io %ola8 ' !vina 9io ,e ta, ;to sa0 0' sta,ala na p't'. ?a%oEe sa0 ra0eni0a pritis%ala !vina4 tera,'=i ga da ostane t' gde ,este. !o 9i re%ao da ,e .a9avl,an,e ta%o opasno1 < Hanter 5a,ld4 da si se od0ah od0a%la od n,ega. < Ne. < B.9e/io se i ta%o 9r.o po8rveneo da sa0 po0islila da ga ,e stre*io in*ar%t. < Ne4 gospodine < dodala sa0 da ga odo9rovol,i0. < Ni%ad ,e ne 9ih povredio < re%ao ,e !vin 9e. os0eha. B0ate 0o,' re/. < Ae/ ,ednog va0pira1 Bah. < Ae/ ,ednog :re,%a. :e%a ,e pl,'n'o. !vin ,e .are7ao. $tavila sa0 0' dlan na gr'di. < Ne=e; 'gristi 0og de%'. < 3ogledala sa0 pre%o ra0ena. < A ti ne=e; pro9osti %o8e0 0og de/%a. :e%a ,e posiveo ' li8'. < :e/%a1 3o%'n,ila sa0 se. < !vine4 tre9alo 9i da ode;. < Ne ostavl,a0 te sa0' < 9'nio se. < Moli0 te. < I'rala sa0 ga. < Moli0 te4 idi. >va=' te %ad 9'de0 0ogla. :'go 0e ,e ispitiva/%i gledao pre nego ;to 0i ,e %rat%o dodirn'o %os'. < :o9ro. Ne=' 9iti dale%o. D >na0 < re%la sa0 osetiv;i ola%;an,e ;to ni,e i0ao na0er' da se raspravl,a sa 0no0 o%o ovoga. 5e= sa0 i0ala p'ne r'%e posla. !ad sa0 se o%ren'la pre0a de%i4

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

!vin ,e ve= nestao ostavl,a,'=i .a so9o0 trag od opalog li;=a i %rata% pol,'9a8 na 0o,i0 'sna0a. < Moli0 te4 sasl';a, 0e < po/ela sa0 do% se de%a s'.dr7avao da ne e%splodira. < Ne=' ni da /',e0 < pro8edio ,e. < 3re%in'=e; sva%i %onta%t s ti0 0ladi=e0 i sa svi0 nepri,atel,i0a4 i pravi=e0o se da se ovo ni%ad ni,e desilo. Bde0o. < Ne4 de%o. < Bs%';ava; 0o,e strpl,en,e4 devo,%o. < Hao 0i ,e < re%la sa0 s%r';eno. < Ali 0ora0 da se pona;arn %a%o 0isli0 da ,e ispravno. !vin ni,e negativa8 ' ovo, pri/i. Mo7da ,e 0alo 'o9ra7en4 ali ,e ta%ode /astan4 hra9ar i odan. $pasao 0i ,e 7ivot. < )n ,e ,edan od njih. < )d,edno0 ,e i.gledao 0nogo stari,e4 %ao da s' ga na,edno0 pritisle sve godine. < ?i si 0o, 0ali lova8. Fa% i %ad si 9ila 0ala4 '0ela si da pogodi; 0et' %o8e0 s ra.dal,ine od trideset %ora%a. B0a; dar. < B dal,e sa0 lova8 < 9ila sa0 'porna. < Ni;ta se ni,e pro0enilo4 ne stvarno. < $ve se pro0eniloJ <vi%n'o ,e. < ?i si pripadni% Helios@@AaaJ 5a,ldovi s' n,egovi /lanovi ot%ad 0e se=an,e sl'7i. Mi '9i,a0o va0pire. ?o na0 ,e posao. < B dal,e sa0 pripadni% Helios@Aaa. < Ali nisi 5a,ld < 9re8n'o se. < Ne a%o =e; se ova%o pona;ati. )se=ala sa0 se %ao da 0i ,e l'pio ;a0ar. < +ta1 :e%o4 ne0o,. >na0 da si l,'t4 ali ne0o,. pro ,e prst ' 0ene. < :'g',e; save.' svo,' odanost. < )dana sa0 save.'4 ali ne d'g',e0 0' slep' posl';nost. ostalo04 save. ,e potpisao spora.'0 s :re,%ovi0a4 ,esi .a9oravio1 3ored toga4 ne%o tr',e '/eni%e4 de%o4 ne%o i. na;eg 8en,enog save.a. < Ne 9'di s0e;na.

www. crowarez.org

Scan: AVADA KEDAVRA

Obrada: MIA3570

< B0a0 do%a.e. /eni8i se ra.9ol,eva,' na sve strane. !loina roEena 0a,%a ,o, ,e dala steroide. Cesi li /'o .a ne%' opera8i,' pod na.ivo0 ?ro,ans%i %on,1 )setila sa0 toli%o ola%;an,e .9og n,egove is%rene .9'n,enosti da sa0 s%oro .apla%ala. < ) /e0' ti to pri/a;1 < pitao ,e. < Hanter4 ne petl,a, se ' poslove save.a. 3rep'sti to odrasli0a. < Ne 0og'. < B prestani da se viEa; s ti0... stvoro0. < Ne 0og' ni to. < Ma,%a 9i te se stidela. < B ,a se stidi0. < B tre9a. < $tidi0 se tvo,e .at'8anosti4 de%o < dovr;ila sa0 tiho. < >na; da te voli04 ali ,a nisa0 ti. Ne 0o7e; 0e naterati da 9'de0 ti. Ca podr7ava0 spora.'0e. $viEa 0i se %a%o Hart vodi save.. < Mlada si. < 3a ;ta1 ?o ne .na/i da sa0 gl'pa. Nisi 0e vaspitao da 9'de0 gl'pa. 5aspitao si 0e da 9'de0 sna7na4 ne.avisna i pa0etna. >ar ne 0o7e; onda da 0i ver',e;1 < 5i;e te ne prepo.na,e04 devo,%o. !a%o 0og' da ver',e0 ne%o0e %o se svo,evol,no 'dr'7',e sa /'dovi;ti0a1 hvatila sa0 ga .a veli%' 7'l,evit' r'%'. < Ni,e to ta%o ,ednostavno. Ali to sa0 i dal,e ,a. Ca sa0 ,o; ,a. < 5oli0 te4 devo,/i8e < re%ao ,e hrapavi0 glaso0. < >na; to. 3re%ini sad s ti0 gl'posti0a. B0a0o /as. )n 0e ,e odga,io. $a0o 0i ,e on ostao od porodi8e. B gledao 0e ,e %ao da ne 0o7e da 0e trpi. Nisa0 .apla%ala sa0o .ato ;to 9ih ga ' to0 tren't%' potp'no 'verila da vi;e nisa0 n,egova 'n'%a. 3odigla sa0 9rad' i ispravila leEa. B p'stila sa0 ga da 0e povede pre0a sali .a *i.i/%o4 gde s' deveta8i /e%ali da i0 .ahvate po%a7e ,edan od na,8en,eni,ih lova8a ' save.'.
www. crowarez.org

a9avl. :e%a ga . 3ropali s0o.0eE' lopati8a.a0 sa $olan7 :re.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !iran nas .e de%a ravni0 tono0. < ?re9a da 9'dete ponosni na n.'0i. < ?re9alo 9i da vodi ra/'na o te9i.riv.a *i.v'/ao 'vreEeno. Mo7da =e.iro0 otvorila i www.a4 vrata s' se . < 3ris'stvovala si va0pirs%o.e. < )n ni. < Ca se .a to1 < h.. 0o.to se sala sr'. :e%a se .org .%.le9e1 < >a9avl. 3re nego .'.i/%o. < :e%o4 di. 8erernoni.e propisno 'ni*or0isan ' %argo pantalona0a.e . < Ne=' trpeti ova%vo pona.e !iran da ga s0iri.e 9io o9a. crowarez.to te vidi04 !irane.ra.e i0ao longet'. :e%a . B dal.e vre0e stvari s' dr'ga/i.. < B.e ' svo. !os' . !iran se .i1 < pitao . porodi8iJ < dana. < !a%o to 0isli.e . < Ne4 ni.'9i/ast' 9o.e poto0 li8e do9ilo l.o%ao.agr8n'o. @ :rago rni . < ?o i radi0J < !iran .e 'st'%n'o. !iran .'. ti 0o=i da 'ra.e4 ali 9are0 se ni. ?o .o. L'pila sa0 de%' i.e.e .a se s va0piro0l < prasn'o . Na%rat%o sa0 s%lopila o/i.ao . < )h.e s%l. da4 gospodine.' Helene :re.e !iran.e li/no .n.dravo0 ra0en'.e .an. Fe%ala sa0 o%a0en.4 !e.dahn'la sa0. :e%a se tresao od 9esa. < :e%o4 ostavi ga na 0ir'.e < po%'.iJ Hroptao .e po%'pio ' rep i 9io .e %r'nisan.e /e%ao ispred glavne sale .e l'pio po .nao1 < pitao .enog i.a8rveneo4 pa 0' . Hart .ahtevao da pris'stv'.vini. . < >nao si . !iran .a li8a.%il.e .ila od de%inog 'rlan.e do9ra porodi8a.a.%.' 'n'%'.io.

:e%a .e po%a.i0e4 a .e de%a < 9'dite svesni svog o%r'7en.i 9or9enih .ini po/eli s' da %a.e i.i !iranovo pre.ane0eli od straha.e !e.e Cor% 'speo da d'ne ' pi.vono. :eveta8i s' i.ni%a4 %rat%o pod.e do9ro ./i8a pored Li.to .vratio 0' . !ren'la sa0 .avalo.a se g'.van. < $ta1 < .e.%'.deno .ad.ld D predstavio ga .ane sede %ose4 sa o7il. ?rgla sa0 se saose=a.adrhtali. .no sa0o %oli%o .a.e 9io i0presioniran i protiv svo.l. :e%a . Fi.8irna po 0i.edn' 9'%vi8' o odgovornosti pre0a porodi8i.titite svet od va0pira. < $vi /e%a0o va.e poverena sveta d'7nost da .tal.' ' o9la%' 9i9era. crowarez.ete t' 9it%'.avio se .e n. < )vo .e lova8 ve= de8eni. < Ua8i s' se '.a%a.e sa .a < re7ao .i0a4 .e 'pro pal8e0 ' !irana narediv. < :a4 gospodine1 www.e 9a8io nind7a@.9'deno .avr.en.gledao i0presivno hoda. B svi do .i=avi0 r'%a0a.ar%o8rveno do% . Cor% .a0a.i 0' da 'Ee.a.'9a.e lo.i8e 9risao s'.io .e vol. 9li.0e s' 0' %loparale od.e 9esno pogledao.e 0orao. ?iJ < :evo.edini . < 3rva le%8i. 3o0agati de%i pri de0onstra8i.ila od %a.a.egov po0o=ni% !iran Ble%4 roEa% Harta Ble%a.'=i nas l.e.e ni%ad se ni.are7ao .a n.eta %o.i.a.v'% dola.'=i levo@desno ispred pola.gledali '.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 po.9'Eeno i nervo. < Iospodin 5a. )vo .le9 5a.e s li8a. < $vi0a va0 .e .er da sa0 pres%o/ila /as4 o/itao 9i 0i .e 0ahn'la.'=i %ao gvo.ahvata %ad .nav.ednog ste sposo9ni da do9i.a 0i .' i %i.e0.e od 7rtve . :e%a ga .e r'%avo0 0a.l. Li.e na nis%og de/a%a s nao/ari0a pre nego . $vi ostali sta. de/a%ovo.o.e Cor%.a.a.org .ne ve79e < '.e vol. :e/a%ovo li8e 9ilo .ld .a. :e%a .e .gledali prepo.'=i 0eE' so9o0.ali s' 0irno4 .atet'rala se 'na.no /avrl.a.n. Ua8i s' .'=i s !irano0. $vi ' neposredno.e Cor%4 gleda.

< :a4 gospodineJ Ni. ?iJ < Br.a0.'0eli1 < :a4 gospodineJ < hor glasova od.. /eni8i s' ras*or0irali redove i o%r'7ili str'n.. < B1 www.e '0eo to da po9'di ' l. :a 9ih va0 to de0onstrirao4 !iran i . < Co.to ga .a.ili 0isi.eni4 ne tre9a da se 9orite.a =' '0reti < pro0'0lao ..ete li 0e1 >nala sa0 da .ivate. 5a7an .ao po.%o ili 7ens%o4 %a%o se pre.e de%a stvarno 'hvatio .a grlo.ori0a s' se ogledale sa0o sen%e.e !irana. Ua8i s' i dal.e%n'o . Fa% i a%o ste ran..na.e !iran sa0o da ga .te nareden.e ve= dr7ao %ola8 ' r'8i.. < Ni. < $a.org .ta nisa0 re%la.e. < !a%o 9i se 9orio protiv 0ene1 < pitao . crowarez. < )dli/no.'di0a. A%o 0o7ete4 tr/ite %oli%o vas noge nose %a%o ne 9iste 'gro.e0.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < /e0' si do9ra1 < Ca.a /'.e ovo na0en.edan %ola8.idovi0a po%a. +ta sad1 !iran . :e%a . Ceste li 0e ra. < B . i %oli%o ste sprernni da se 9orite.to s' lov8i.9'Eena li8aL ' pro. < )dli/no. < 3rvo 7eli0 da va0 o9. .a =e0o sparingovati. < Ni dali ste 0'.ivala s' n. !iran .ihova '. A%o ne 0o7ete da tr/ite4 0orate da po9edite. )gledala po .' ili svo. Nisa0 i0ala na0er' da ga posl'.a4 /'.a/' ' sredini prostori.e. do9ro 9a8a0. ti0.eno 0eni.e 'shi=eno.a grlo.e %r%l. sa0.eni4 ali pola%o s' po/eli da se ponose so9o0 .e 9ili prestravl.a sa0 te stegao .e va7no dali ste 0ali< nastavio .eni4 0o7ete da doprinesete.e save. ?iJ < M0. < B sl'.io si i .asni0 da %ad ste ran. Ali pro0a.

stvari4 www. :e%a .e ' 0est' svo. de/%o.e slo0l. < 3opri/a=' s n. < A%o i0ate ne%' sla9ost4 %ao .'n.a9rin'tosti4 povredi=e0o de%in ponos.e 'spela da 0e pita .e .a9e.e oti.e ostao dovol.ala se do so9e %l.e prese%la !iran' rep.i de%' ' gle7n.na0o da .e !irana .e%n'li.a se nisa0 po0erila.'/a.nala oda%le da po/ne0.e ' .tenih nog' nasred %reveta.e ni re/. stvari4 de%a se .a po.e reagovao4 a . Nisa0 'spela re/ da .ite se svih ostalih sla9osti < re%ao . dr'go.' od .a r'%'.de da pro%l.na0o da ne%o to proda. < A%o ne na'/ite ni. $la9osti nis' do.i0 svetli0 o/i0a.e '0alo pao.'tn'v.to .iro%o os0ehivao prvi p't ove ve/eri.org .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 !iran . r'8i dr7ao .%oli i . !iran 0' .e to le% %o. :e%a .e s%o/io na noge.e pala na pod4 a on se o%ren'o is%ola/enih o/i. ?! < re%la sa0 pre nego . Cednostavno nisa0 7elela da pri/a0 o to0e. Ne 9ih .atet'rao i spota%ao. !loi .atresao.eve.aprepa.ta dr'go4 na'/ite 9are0 ovo. $vi s' se . >gra9io .i s' 0' visili .e .to . ). A%o po%a7e0o tr'n%' .edan od 9ode7a %o.to sa0 neraspolo7ena.ene. 3odigla . < >na/i4 .a.i odo9rava Helios@Aa. < Ha. !iran .'=i od 9esa4 9ola i gri7e savesti. Ca sa0 si%n'la %ad .'vi0o ta.i ga da 9i se .a rep 8i0ri'v.no d'go da 0e stisne . :e%a se .ao ne re%av.aso0. 3od se .i0 < o9e=ao .e 9io ponosan na se9e.e 0o.arnahnno nogo0 .'tito dr7e=i rep ' r'8i. Ne0o sa0 %li0n'la glavo0 od. < B onda 9e7ite < re%ao .e sedela pre%r.a'stavio.a.e pogled %ad sa0 'letela ' so9'.ena r'%a4 re.tri8a . 3ri%ovao 0e .'=i no7 ' %ori8e.a'sti04 sa0o da 8i%ne0. crowarez.=en.e vra=a. :e%a .e da 9i il'strovao de%in prethodni savet. !iran ni. !osa 0' .e l.vol.i 0i vi.e o%ren'o leEa i pogledao Ea%e. < ?o .

e pogledala.e.eno 0e . < stvari.red i 9io .e svi0a . Bli .e /'dno.e na spisa%.e@vi.lovi0a4 .a.e ' la9oratori..e. devetog ra.edni/%o1 glavno0 s' deveta8i1 B nis%i s'. Mo7da =e0o ot%riti dilera1 Na0re.9oleli. prvi 0o0a% < ne .0s..a.na/i4 da . < :o9ro4 ha.e.. < $po0en'o .e to i0alo ve.i4 a . >astala sa0 0r. crowarez. )ni 9li. < B ona . < $penser < re%la sa0 tiho.a.e0o tvog na.de onda da napravi0o spisa% '/eni%a %o. Ali radi.e da '.na0 da ne=e hteti da pri/a sa 0no0 do% ne 9'de %od %'=e. < 3odigla sarn o9rve. !ad s0o ve= %od vita0ina4 .i nis%ih Ea%a1 ?o .'de1 >a%ol'tala .tila se.org .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 0an.e viso% < 'sprotivila sa0 se.edanaesti ra.%ola ho=e da se re. < 3a onda 5il. A onda $avana. D Ne4 sl'. < Nisa0. ?' .to .reda4 oni 0nogo nis%i1 < ?a%o .a nis%e l.na0 %a%o se .ato ga stavl.e ' pitan.e o/i0a.esi li pri/ala s 0a0o01 Na0r.' ta. < Mada 0isli0 da on ni. < +ta to .ove.i s' se ra. Mogle 9is0o da anga7'. da .a da ga na9avi. < 5il . $tavila sa0 .ao ' .e sitna ri9a.na4 ili ne 9i 9io s%riven ta%o d'9o%o ' *a. < 5erovatno ni.e diler ne%o od '/eni%a4 on ili ona .e ona.e li ta%o1 < :e*initivno.e .te=i se.' da po%'.e deo toga.ve=eg *ana Li. +ta i0 .i0a vita0ine4 .avi4 www.e ne 9ih dovodila ' opasnost. < 5erovatno. :7enin posle 5ila < dodala .e odo9rava < ispravila sa0 se. < +ta4 ' stvari1 Misli. ostalo04 po.e nis%a.e sa0o s hel-blarima. < Ali ne7an. Nis%i4 0r.an8i i.e i. < Na sve ove '/eni%e gleda se %ao na sla9i=e. < B . < Mora da . $talno . < Mo7da. :7onas i :7e.e droga . >9'n.a0o na spisa%.%ala sa0 nos.

$rela sa0 n.ra. >nala .e po po%riva/'. n.la sa0 podat%e .lovi0a 9a.e1 < !loi .e 0a0a .e . < Mora da 0e . < !a%o =e0o ga srediti1 www.' istra7ivan.a spadala ' sla9i=eJ Na.e .a to.to si '.en .ih 9ih i .e.s%e dnevni%e4 ali ni.i da8i do9i. < A %o redovno 0altretira ta%ve l.in'la.ato %l. >na.org . crowarez.eni0 *a. )na /ita sve la9oratori.a li8a. < Cor%..' ?!1 < ?a%o i. :oEavola4 0a0a.aprepa%en pogled 0ra/nog i.'%ala steroidi0a 8elo leto.'de1 < $iled7i. < L'pila .e. < >na/i4 Cor% se postarao da sla9i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 ne vole 9or9' < nagn'la sa0 se napred %ad s' 0i se sve %o8%i8e slo7i.e %ad .e ' pitan.la.a%opane 0eE' n.e htela sve da digne na noge do% se ne sproved' pravi testovi. Be.gleda. pre nego . %a%va .

'=i %ao da . $vetlost se od9i.e ' pitan.la da popri/a0 sa stri8e0 :7e*ri. Mar%'s . A%o stri8 :7e*ri i%ad po7eli da do9i.e ta%oEe sedela na %l'pi %od n.e gro0 pogodio.e 'log' l'dog na'/ni%a4 na do9ro0 . crowarez.ern.avalo.e pro9le01 www.ile4 /a% i %ad .anse < re%ao sa0 ne7no.e stri8 :7e*ri %oristio .org . 9ile 8rvene4 all 8rvene %ao od previ.a 'sna podrhtavala.e 've% 9i ga 'nervo.e na'/ne e%speri0ente4 o%ren'la . se to ni%ad ni.ali s' ne9ro. < )dla.ego@va 0lada sestra.gledala %ao i.e %ona/no do9io re.9ri.o.gledao %ao da se spre0a da . !ad sa0 'leteo %ro. KVIN . < He. $a0o sa0 do.e don.' 9ila n.i .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 2Q. Mar%'s .i ispred n.e de.ava1 < Ni.e napravila stot.a .e.en' glin' s pantalona.ala o 9espre%orno /ist' opre0' %o.e i.e t'7no s%ida.ta. >a ovih ne%oli%o %rat%ih nedel.ega i.e p't'. . vrata a09ara %o.eno0 to/%'.gleda.' .a/%e s'.'re. :evo.e 0i .o. N.eni plins%i gorioni8i i staldene 0en.asnije u utorak uveče 3or'%a 0i .na% glinenih pos'da na ono0 n.e sta.e i.a svo.a n. $olan7 . @ :o9ro4 ' /e0' .a. )/i s' .4 $ol < re%ao sa0 pola%o /'/n'v.ore.e glav' do% . *il0a na'/ne *antasti%e.ila sig'rno . < +ta se de.e Hanter dala.'ltate '.'=i no%ti0a os'.i4 !vine < re%la .o.e. < Ne0a . Na p'lt' i.ora%a %rvi %o.a ot%ad se preo9ra.e pla%an.e stigla ' osvit .

< ?o .ena.e i0ala dva para i po%a.e o.e sto0a%4 %ao gvo7Ee.esnaestogodi.e na.a%a i0a.org .o. < Ae/ . < re%ao . Bilo .o. D 3odigla . .ta se4 doEavola4 de.o.i da . < >a. !ao a%ne.e to o9ele7.iv.e Mar%'s pro0r0l.e po ra0en'. < $olan74 ne0a.%ovi nis' i0ali vi.ao .a8i s' .ava1 < >'rio sa0 ' n.e '.ao .rna. !ad 0no ve= %od toga4 . lepo < %a.to1 Cesi li 9olesna1 ?e7a%4 0etalni strah pritis%ao .e drevne %rvi4 na.'=i da 0e pogieda.e o/n.4 s0atra se da si ve=i 0onstr'0.e to re%ao ne%oli%o stotina p'ta ' posledn.a.e ' isto vre0e %ad .ivala ih .e 9rad'. $olan7 . Bilo .a%a.'9a.a. =ega da se stidi. (el-blari nis' ni i0ali dr'ge .edinstvena4 /a% i 0eE' va0piritna.e.e stri8 :7e*ri1 < )ti.ovani. Bsp'stila . 3ogiedao sa0 Mar%'sa.0a 0eE' aristo%rati. :esni s' .to vi.'. .a%in.eg o9li%a va0piri.to .ih pola sata. :r'gi par 9io .eg 8ivili. po dva s o9e strane. < !ona/no . crowarez.e s ponoso04 ali ona .eno sa0 gledao i .a9o .e sno9i. D Cesa0J < povi%ala . BiBi s' . Mislila .e od .. Ba. )/n. 3odigla .e 9iologi. < Ide .v'%.e isti %ao prvi4 do%.o0 < . < Ae8i . 9ili i. :re.d'7eni.o.edno0 pre9ro.e tre=i 9io veo0a 0ali4 .dahn'la i ispravila ra0ena.e o ovo0e.ene i 8rvene.d'7eni nor0alni o/n.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 $legn'la .e $olan7 9ila prestra.e s%'pila 'sne.e ni /'do .e slegn'o ra0eni0a i potap. B.edva vidi.est.ednog para o/n. 9ile 'pal.govara s 0a0o0 i tato0.e.. www.e /'dan grleni .ao: < Ni. D Ae/ .i8e.ao sa0. i.'9e osi0 o/n.a%a.e ra0eni0a pogn'te glave4 od9i.e sve ' red'4 %ao da i0a 9'9'l. Na%rat%o sa0 s%lopio o/i.e da se pretvara ' /'dovi.n.e da ra.e 'sne sa .a8i4 i . $vih .o.e 9ila .te. Ni. >9'n. B0ao sa0 'tisa% da .ao. B on .o.

< !vine4 .e od.a te9e.no sa0 re%ao.to si devo.en4 ali 9are0 se nas0e. www.na.e.ta a%o to .e i.tin'.e.e.to1 stao sa0 odl'/no .e stotina godina i sve to.ila preo9ra7a.e.apla/e.a sa0.e nove o/n. < >asten. Ni ' .e.to desilo ' na.' . < Ne pla/i < 0olio . < !ral. < Fe%a. ?o .a 0onstr'0.vadio presavi. B ne s0rdi.e re%ao da =e sve 9iti ' red' s to9o0 < podsetio .org . < Ne pretvara. < Mog'. < B . crowarez.a/e tap.4 prva posle vi.e re%ao da ni%ad ni.edno.evs%i dvor =e ovo . porodi8i. < Bo7e.av.ta0pao na ra/'nar'.a vre0e !rvavog 0ese8a.l. D :a sa0 dr'ga/i. Mar%'s . < Ae%ao .9il.e .avr. 0e < re%li s0o Mar%'s i .vodn.o. < :r'ga/i. ..ora%a .a 'glas.1 +ta.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 3rog'tala .e /'o da se ta%o ne.e hladno.a%e. < 5erovatno. < Anali.. 3rin8e.a < pods0e. se ' hel-blara. . !ao prvo4 nisi plava. .a/e 0o=i da ga 'gri.ene papire %o. >na. $0eh . . < ?a/no. ?a%oEe . < stala .ivo se nas0e.na sa0.ala . < Ne 0o7e.a < ponovila . staro.e onih '. porodi8i. < ?o 9oli < saose=a. < ).na/i da nisa0 .e %nedl' tr'de=i se da ne .ala. Ali po0isli %oli%o =e. na tr'le7 i prl.o. preo9ra7a. < $tri8 :7e*ri . < Ne%o =e napisati pes0' o 0eni.e stri8 :7e*ri re%ao1 < pitao sa0 tiho.%a.ao po ra0en'.e 0alo dr'ga/i.o. %ad to 'radi. to da .' .e Mar%'s.e .e da misli da =e sve 9iti ' red'.ato .' .o.ta a%o se pretvori0 ' hel-blara4 ili ta%o ne.e svo.i.e sve. < 0orna sa0.edva do/e%ati4 naro/ito .'=i. .. . d7epa i.e . < ?o .e gleda. Mar%'s .ala4 %ao stara do9ra $olan7. )9grlila se r'%a0a %ao da . 3ipn'la . Bde0 %'=i.e 9io ra. ?vo. < +ta .

e re%la da da8i ' .ora% od onog de/%a %o.agra0a.' %rvi.e. < )trov ni. < 3a7l. >gadeno sa0 podigao pogled.e pravi pro9le0 < re%ao .ta %a7e. N. < )vo posta.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 >gra9io sa0 ih prele='=i pogledo0 pre%o ta9ela i di.e0'. < +ta ovde pi. >aledio sa0 se.e. < :a .e Mar%'s.e Mar%'s.a9rin'to. < ?o ni. < Na0en. < :a4 to .a devo.a8i s' 9lesn'li.%oli pada.e o/igledno /e%a.a. < Nis' vita0ini ' %rvi < nastavio . crowarez. < ?e pil'le s' steroidi. :o%'s'ri 0e.e sve 9ol.'/ivala i.tre9ers%i.e '0ro1 < :a1 B.e 9ilo onog leta %ad .i .ao.e0 anali. < >astao .' %ao 0've. www.i*r'. ?o . Hanter .e0 na ter0in -devo.e ve=ina devo.to .e -devo.%a2.e 9io na0en.%a2 i da od9i. < )trovan .ena dr'gari8a . Mar%'s se podr'gl.e '%l.%a0a4 '/ini=' to.ta . < $a0o 0i re8i .ivo nas0e.ih godina ne%i0 /'do0 do9ila gr'di. < :r'gi '.e4 doEavola1 Ne govori0 .'=i da odreag'.e.org .to 9i 0oglo da 0i po0ogne da de. < Mar%'sovi o/n. Heleo sa0 da 9'de0 s Hanter ' 9ilo %o0 o9li%'. Nisa0 reagovao.e .gledao . A%o 9'de0 0orao da %oristi0 re/i %ao .ih ni.a%a 0o. Ni.en .en sa0o n.e ve= prestala da ih pi.edna od n. B0ao sa0 drage 'spornene na to leto.a0 da se viEa0 s dr'gi0 devo.ivo4 9ato4 ili ti ne=' prevesti.%a 9ila ' prav'.e tvo.na0o. 3res%o/io sa0 ve=in' stri/evih na'/nih predavan.e na0a.

< Iri8%ala . crowarez. < :odala sa0 .e .'0l. Ha.o. to da radi.ao .na%ovi0a na e%ran'. < ?re9a 0i. < 3onovo . ?re9alo 9i da sve 9'de ' red'.to1 D !ad . < +ta si ot%rila1 < Co.to.tao naredne ve/eri4 9a8ila se pre%o so9e 'dariv. ' %a0p's' . Bila .s%og sastava4 .e na trag'.ivo . < Nestrpl.edan s%riveni *a.er 0og' da ti se '9a8e ' ve.i ' 0a0ini0 9ele.son se na0r.api.e po. < )vo 9i 9ilo 0nogo la%.to la7nih tragova.org . .e da sa0 .asvetleo.e !loin %o0p.de4 re%la sa0J < ?re9alo . < :r'ga lo.api.e to1 < 9ila sarn 'porna4 .o. < )vo .na/en s ?!.sona la%to0 ' sto0a%. Bio 0i .to. ne%oli%o . ?rl. < Ne%og le%a4 ili ta%o ne.a 0a0ini0 ra/'naro0.e Eavo4 !loi1 < Na0estila sa0 ga da .e don.'1 < pitala .de.titova i '9a8ila ne.lovi0a.ti %ad provali lo.ene stoli8e.e vre0ena i 'glavno0 sa0 se 9avila 0a0ini0 *a.ivi0 .' se os0ehn'la. po%ret.in%' .ena nera.e ne%a vrsta he0i.9'n. < +ta .e gr'dn' %ost. )si0 toga4 i0a0o sve 0an. $vi s0o se nagn'li da pro/ita0o.o. Ha.e '. Mogla 9ih da s%ine0 otis%e s tastat're.l D re%la .i :7e. B0a0 te4 ti pod0'%lo %opile.'ter . HANTER 'reda uveče < Cesi li ot%rila ne. D !o.%a0a < o.a ?! *a.e od0ahn'la r'%o0. < !loi .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 2S. www.e l'p%ala nogo0.ar ne1 D :7e. ne/ern'.e ot%'8ala ne. . !loi .e pos%o/ila ' stoli8i.in%a. < Mislila sa0 da ne=e. ne%oli%o 0in'ta4 ali na %ra.i ti .nat ta.e e%ran .tio.9'Eeno.e :7ena %ad s0o se o%'pili o%o n.' 'sn' %ad .

e sa0o sla9i.i0 9or8i0a. :e%a 0e . Ma. < Mora da ..org .la 5ila.gleda da . D $ave. D >a steroid1 < pitala . < )d0ah. 8este na0en..Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Br.a %o..e.%a i ne'godna4 i gori ti ' gr'di0a.%o 0ila.e ovo .. < H04 pre0lati=erno pro*esora1 ?o 0i .to deli te gro. crowarez.o sa0 /itala %li0a.i0 lov8i0a .e.a hel-blare i 9ilo %og dr'gog va0pira4 < $etila sa0 se one plave hel-blarke %o. < Hanter1 < 'pitno 0e .aliha i po/ela da trpa0 %o/eve ' d7epove i da proveravarn 0i%ro*one i nao/ari . <Ne=e0o ga pre9iti4 ne 9'dite l'di.. < B.v'/i %ao stvarno lo.e ova.ne pil'le4 a a%o doEe do toga4 i0a da ras%rin%a0o /itav save.e od0ahivala glavorn ne 'speva.e se ne o/e%'. )d0ahn'la sa0 glavo0. da 9is0o ga sa/'vali.e po. sa9otira sopstvene lov8e da 9i trovao hel-blare.ato . D )setila sarn 0'/nin' ' sto0a%'. da %r. D !ad i0 proEe %ro.irala sarn do svo. < >avrtelo 0i se ' glavi.e otrovna .en sla9i. Ne%o vre0e svi s0o ='tali.ih .e :7e. B.' ne%a gre. )d0ar.son s'0n. Mvo spis%a n'spo.ava. < ?o .este.'=i glavo0.e !loi tihi0 glaso0.i/avo.a ide. < :7ena .e da pre7ive napad va0pira. Mvo ovde pi.i. Cer pone%ad 0ora0o da i.to .1 < hvati=e0o Cor%a < re%la sa0 sna7ni0 glaso0.a no=no os0atran.da0o save.%o 0ila4 9ili s0o ' prav'.no gn'sn' re/ da opi.e ' pitan. 3one%ad 0ora.e da tre9a da se da. $a0o =e0o ga 'hvatiti ..e d'7nost te. %rvoto%4 %rv i0 posta.a.a ?!.to s0o 'pravo ot%rili. www.i deo do9ro na'/io. < +ta to radi. D Ne4 sa0o . pravila.'re=i ' 0ene. 3one%ad .vala !loi4 %ao da se da =' s%ren'ti.a se pretvorila ' prah preda 0no0 na%on .'=i da naEe dovol. posledn.e 'gri. 3ola%o s' se o%ren'li .%a < re%ao . 0a.

aista.a .e s0otana i sla9a.no d'go sa0 lova8 da .loga4 0o=i =' da ga vidi0 i prati0. po0ogne s trenin. < 3osla=' i0e. 9iti %riva. se.e de%a toli%o voleo.na0 da ne tre9a da 9i.0i.a.ava se . < Ho=e li 0i tre9ati ve.e0 i. < ?re9alo . starih *il0ova %o. . plan od pro.a sat vre0ena.ta/%i nos i 0antil1 < A !loi =e pitati Cor%a da .dahn'la .%' i . < )se=a0 se %ao da sa0 ' .e4 .edno. gore ra.avr. Bs%revel.aEe i. )%ren'la na0 . < IospodineJ :a4 gospodineJ < prodrala se !loi prave=i se %ao da sal'tira.o.a de8' posle .son se le8n'o.e0 9it%'.'=i se o%o .en' 9it%'. A%o Cor% i.%ole i pretvara=e se da .l. . 9ilo %og ra.a osvet'4 ali dovol.ela sa0 prv' s0en' . !os' sa0 'plela ' pleteni8' na potil.lo0 da 9i ga dao Hart'.o.i4 i to 9r. A%o 0e o.v'/e=i %ao naredni%. :7e.asnila sa0.%ole.e ispod %ragne.a.'. < Bs%oristi=e0o isti ona.av'%la .na/e %ao pand'ra4 ti =e. < Ca na0erava0 da do9i.o. Mal%o sa0 se ose=ala %ao dete%tiv i.'n.e podign'te dlanove. D Ha.g'9l.org . < 3otre9ni s' na0 do%a.i0a posle .era da 9ih sela na veli%i o9l'ta% oda%le sa0 i0ala do9ar pogled na pro*esors%e apart0ane.log p'ta < o9.ila sa0 . 3osledn. < Casno 0i .e ve= da se navi%ne0 na to.e .o.alnih e0isi.son =e pron.i /as .e.e :7ena.de da %rene0o. www. crowarez.%ati 'nao%olo i proveriti 0o7e li da nagovori ne%og da 0' proda drog'. A onda =e0o :7ena i . $a0o sa0 se ose=ala .'=i o de%i. D :7e. od onih spe8i.a na s0en' pratiti Cor%a %ad ne0a /asove. < Ca sa0 've% . < Ces0o li spre0ni1 < pitala sa0 .l !iran' sa ovi0 *a.e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < !a%o =e0o ta/no to 'raditi1 < pitala . Bgnorisala sa0 ga.

e .ta nis' registrovali..e dr7ao %ad s' 0i roditel.e odavalo %retan.9og na.io sve 0ali.i '9i. < )t%rili s0o da .ta tra7i.e . ve% .a po%ret napol. re. gore nego .o..i nas . < Ca sa0 se pitala . 'h.iden8i. Ali ne vi.asnila sa0 .no4 Ne7no se os0ehn'la.a d'7nost pre0a lova/%i0 pre8i0a 9ili s' lepa% %o.a na0eravala da pred'. :ao 0i .e o9o7avale da prevr=' %ant' s %o0posto04 ni.e 9ila ' to0e .e o8ene.eni.a 0o. < ?o www.e 0o.as'. $ve so9e ' pro*esors%o. Helela sa0 da ispravi0 gre.ih leEa.o.a0eniti te% . Na'/io 0e . $%o/ila sa0 na noge 8rvene=i.a l.e %a%o ispravno da o/isti0 ran'4 %a%o da pri0eti0 neo9i/no po0eran.li%a .a%o da sa0 pala s %a0ena %ad .ori .a sa0 've% 9ila ponosna na Helios@Aa.ane o9'/ene %ao va0piri.0e0 ne.e ona ovde ova%o %asno. Ali to . )/i s' 0' ..to sa0 .to . Helela sa0 da ponovo 9'de0 ponosna na save. ovde1 < Ca.' ta%o ..e video 0o. < IospoEi8e :e.ile pro. $edela sa0 na to0 %a0en' dva sata4 sve do% noge nis' po/ele da 0i se gr/e i do% s%oro nisa0 pro9ola %o8e0 veveri8' i ra%'na i isprepadala . B na se9e.' ' vrt'4 gde s' 7ivotin.a.=a4 s0e=a i E'9reta po tl' %o.eg pro9le0/i=a1 !li0n'la sarn glavo0.a .ila sa0 ' re.edn' No= ve. < Cesi li .'ds%o o%o.e8a. prvi %ola8.e li. !loi .e va0pira pre9r. Fa% ni sen.ori0a s' se ogledali drve=e4 0ese8 i ne9o.le godine %ad .ti8a o9'%ao ' %osti0 5an Helsinga i pla.li tiho progovorila i.e 9io ponosan na 0ene.aspi0.li1 < 5ol. 3il.e gospoEi8a :e. Aa. A . Cedva sa0 ih se se=ala4 ali pa0tila sa0 %a%o se de%a .e.in'.a dva sata.a9rin'ta .i ostale s' ' ta0i. pro.. Ali ne vi.to s0o 0islili < o9.%e.e.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Helios@Aa i na. na 9r.iden8i.org .o .e odavno 9ila ' %revet'4 a :7ena =e 0e .to. < Hanter4 . crowarez. nisa0 0ogla da .e 9ilo neo/e%ivano dosadno.

atan4 ali 'op.e %ao da 0i .e ne%a vrsta or'7.na.a%a do. crowarez.a leEa.e geni.'=i 0i providn' te/nost ' vene.a da po9egne0 prostr'.i0 dedo0 ne=e pro/'ti po .e ravnod'. < +ta ste re%li1 < 3olagala sa0 ta%o veli%e nade ' te9e4 devo.atet'rala i pala na %olena. Iledala 0e . 3re nego .'4 %ao da 8ela po/in.%oli4 .e pa0etna4 a sad4 na7alost4 pod lo.a nesre=na i odvratna ve.a9rala da se sa%ri.i= '.agreva. < Lo.no. D >apravo4 to .e0 da gori0. 8ork.e ovo1 < Misli0 da ta%o pa0etna devo.e 9io pri.a ?!@a.e 9ila . B.9or.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 .e 9io Cor%.te ni. Na%rivila .to sa0 'spela da napravi0 . spela sa0 da . 9ola 0e .a9odena ' 0i. D ) /e0' pri/ate1 < Nisi val.li %o.e glav'. :isala sa0 plit%o i '9r. 3ala .i0 'ti8a.e.%a %ao ti .e.e ogre9e0 po li8' ta%o da 0i .e .i% nate%ao4 a stopala %ao da s' 0i sta.%o draga.ala .v'%la .e %ro.e . r'%e. < ?o . 5eo0a 'viEavno od te9e.o. 3rsti s' 0i se tresli do% sa0 i.v'/ala %ao gospoEi8a :e.ano.a protiv va0pira %o. < +ta . >9'n. li8a i dal.e ' trav'. < +ta1 NeJ < po/ela sa0 da se gre9e0 po %o7i.i0 se da 0i nisi ostavila dr'gi i.i0 'ti8a.ena %rv ostala4 pod no%ti0a pre nego . ?o .e pravo ' r'%'.org . >atet'rala sa0 se.ala 'natra.e %oristi '/eni%e %ao nosio8e.pri8ava.edan .eno sa0 . Bo.ad4 ali igla rni .e 9olesno. st'%n'la sarn .e01 < ponovila sa0. 0ene.na.ra. 5eo0a . )/igledno previ. < >ahvalna sa0 .edini %ora%4 i.e0.alno.to si i.e n.to 0i se . ovde gde te ni%o ne=e /'ti.e gledala. .a s oni0 va0piro0.pri8 i.e . < +ta ste 0i 'radili1 < pani/no sa0 pitala. :elovalo 0i . )se=ala sa0 %ao da 0i se vene . 3onovo sa0 se .avrtelo ' glavi. )psovala sa0 i 8i0n'la se 'na.e .vla/ila igl' i. www.da4 0islila da se ona s8ena s tvo. Bnstin%tivna 7el. ve% si 9ila naro/ito talentovana.%e.' po.edan %ora%.ar ne1 !ao i ta tvo.e0.

Nadala se da =e !vin piti 0o.. Naro/ito a%o s' %ao ti4 Hanter.'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Nas0e.na pil'la od %o. ?a/no sa0 .. 3r/%ala sa0 po d7ep' da naEe0 tele*on4 ali r'%e nis' htele da 0e sl'.to si pro9ola 5ila %o8e0.rivo od0ahn'la r'%o0.eva . 3ored svih ovih spora. 3olagala sa0 ta%ve nade ' te9e posle napada hel-blara i na%on .e. < )n is'vi. < Nisa0 pri0etila.d'ha.a save.a.e 0nogo 9ol.a.org .'.i4 a do tada < po0isli %oli%o 9i va0pira 0ogli da .< www. Nada0 se da ho=e. < )vo .' %rv i '0reti.%ovs%og i..gori grip ' 7ivot'.9og n.'0a i navale hel-blara4 s%re=e0o s pravog p'ta. < Bdi dodavola < %r%l..vi. :ala sa0 ti prili/no veli%' do.i%o0.e Ea%e.natno ola%.apli=e0 . < Ne0a svrhe opirati se.ih. < Morala sa0 da po. A%o ve= tre9a da '0r' od va0pirs%e r'%e4 0og' da posl'7e i %ao or'7.ala posao.e neophodno.%o.nala %o s' na. B ta%o s' vol.tite.gori '/eni8i4 .e o%o 0ene i pre.e .a/i.o. )stala sa0 9e.la . ?re9a i0 vre0ena da postan' sla9i.er se .ar ne1 :a4 n.a ova%o nadahn't' ide. < !ad sa0o po0isli0 da sa0 te videla %ao narednog voE' 'dr'7en.a n. sa so9o0 da povede. < )9i. Mo7da 9i 0ogla da . < $a0o radi0 ono .io .roda.ih na.ala sa0.' %a%o 9i 0ogli da se .a. 7rtvovali.'tio. < 3l.'. < ?i si l'da. < 3ri0etila si to4 .ni da .e '/ine %ad 0isle da .e s%'pila 'sne.no va.e ' pitan.'n'la sa0.to .e pre7ivi.ove0 ?ea. )se=ala sa0 se %ao da sa0 do9ila na. ne%o vre0e.4 on se 0nogo pla.ara.4 9are0 .e l. crowarez.e =e 9iti . da ste se vi. Hrtva .e. :e.e da o.' ta.egova narav 0i .li.e.e 9ilo prete.a/a.ila se. Heleo . daha od napora. D Ali on 0altretira sve sla9i..e.ti0. Nisa0 0ogla ni da vri.. Nisa0 'spela da 'dahne0 dovol. )nda 0o7e. < 3o/ela sa0 da . 5idi. i onog dre. 3o%'.e slepo sledi pravila .ala sa0 da se o%rene0 na dr'g' stran'4 ali telo 0i .

Ca sa0 .o. < +ta .o.e.edn' do.e :e.ene %rvB.e 9io %riva8. :e.ana sli%a. da 'gri.ela. < Ne s0e.ala sa0 se od 9olova %ao da 0i vatreni 0ravi 0ile ispod %o7e.'n'la 9ih .%o0 0'%o0.e.e 0r.e. !vin 0i .e4 9are0 indire%tno. < $%lan.a. >a'rlala .e ' %rvi1 vi.li.e .edno0 da 'dahne0 te.e da nisa0 9ila toli%o 7edna i dehidrirana od viso%e te0perat're. L'da .9og n. 0esto toga4 !vin .e predavan.a hel-blare i i.org .o.ala o/i.e.9og n.trih o/n. .e 9ila psihopata.are7ao . < Morala sa0 sve da vas testira0 da vidi0 %o .ev' i %le%n'o pored 0ene pre nego .. )n .%ol'1 < 3otp'no 0i . . Bs%reno4 na.evi na sir. < )%ren'o se na tren'ta% ostavl.i ispred 0ene %ao 0rl. 5e. crowarez.d'7ili 9lista.e %ad . 3ostavila sa0 .ao . Cor% ni.ih < ia%o . :e.eva .a od 9lede %o7e4 d'ge ta0ne %ose i o.e sa0 .e < . pro*esora < pro.a0%e nap'n.nenaEeno %ora%n'la 'na. < 3o. )/n..e 9ila drogirana4 otrovana i s%l'p/ana na . $penser .edan od 9ol.a0a.o.a so9o0 trag od svetlosti i 9o.ovi ?ea i 9e7i odavde.e 9io 9olestan .i. %onopa8.eva .apravo 9io . dala .e %ao da sa0 na /as'.e i.gleda i da sa0 po/ela da hal'8inira0. < !vine D dahtala sa0.e prevrtao po d7epovi0a.%ala si hel-blare na .e !vin s%o/iv. .e.o.0rl. Morala sa0 da pro9ode0 5ila %o8e0 .a. 3l.li. < gri. se od n. < >a%asnio si < re%la .'.a.' .to sa0 'spela .a%a.e.1 < >na0 da sig'rno negde i0a. < +ta radi.' .e 9io dr%ad7i. se nos slo0io.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 :r7ala 0i .=' te9e.ad.e4 %ao ra.e vredan da postane /lan 0og 'dr'7en.'=i. < 5e= sa0 .9og n. evo ga. < B ne=' < 'veravao 0e .ap'tala sa0 s'vi0 'sna0a.0ileli s' %ao 0i. A i.a8i s' 0' se i. www. %rvi.li. < Nah'.ana 'l.e .'=i .is%reni.e 'dario pesni8o0 ' li8e.a.e0l.

Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 www.org . crowarez.

tavih o/i. Be..'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 2T.a 'sta.e ra.e. A%o s%lopi0 o/i4 9ol =e nestati4 !vin =e nestati.9edan.e pl.'=i 0i da se 0rdne0.e %a n. < 0olila sa0 ga s'.' %rv4 '0re=e.a 0i . B.egovi0 'sna0a.i p'na 'sta 0o.e hrapavi0 glaso0 ispl.to .e 9olno. !ap8i s' 0i 9ili te.arili d'9o%o i vrisn'la sa0.0i.org . Bi=e 9e. < Ne0o. vena ' svo.da i %edrova po/ela .e da isisava otrov i pl. !o7a pored 'sne 9ila 0' . < 9i=e te.iritirana. A%o 9'de pio 0o. < Ne0o.e %rvi.e .e '.ala sa0. Nastavio . )/n.'.e i.'=i 0i otrovn' %rv i.tale %a 0o.a tebe < re%ao . ?rava ispod 0ene 9ila . !rv %o.ela .no sa0 se 9orila do% s' 0' se 'sne sp'.'.'n'o ' trav'.e '9ola igla. < Nerno. HANTER Ni. < sten. < 9i.a8i s' 0i se . 3odigao .e da se o%re=e. :elovalo .e hladna i 9o8%ala 0e .%i i p'stila sa0 ih da se s%lope.'rila .nih o/i.e glav' 9le.ve.'=i 0esto gde 0e .'0eo.ala sa0 da se od0a%ne04 ali pritisn'o 0e .'spe. 3o%'. 3adala sa0 ' nesvest. crowarez.e ne da. r'8i pre%riva.a.e 9r7e 0ogao4 %ao da 0e . 3onovo . 5ratio se rani isisava.o.nad 0ene tavani8a od . www.e palila vene po.'n'v.

< Ne%o vre0e sa0 9io 9olestan %ao pas4 ali do9ro sa0. < Bila si ' nesvesti dva dana.e 9il. . crowarez. < +ta se desilo1 < pitala sa0. 3o%'.e '.a%e svetlosti do% sa0 9eso0'/no treptala .e 9ila 0odra i pe%la 0e .i.o 9elo od . < Cesi li do9ro1 < pitala sa0. Irlo 0e .' < o9.nali8a %o.e ne7no.e p'sti4 ali ni.li.ar se ne se=a. < Nisi pila 0o.e pola pros'o po r'8i i po 0o.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 M3BL)I HANTER !etak uveče 3ro9'dila sa0 se ' 9olni8i.e < re%la . 3o%'.o..i ga sa os0eho0.er s' 0e o/i pe%le. < ?a%ore=i.son i !iran sta.e ' /elo.asnio 0i . www.e 0i p'stio r'%'.' ta%o 9r.' %rv4 .e pe%lo. A'%a 0i .'=i4 ali ispostavilo se da 0i . $ve . Bio ..e.ahvalno4 pohlepno.e to prete.egove plave o/i 9ile s' svetli.e 9leEi nego o9i/no4 s%oro siv ' li8'. < :e. < B'dna .a r'%'.e.ala sa0 da dohvati0 vod'4 ali !vin .eJ < !vin se prvi na.ila.no da .1 < Ne davi .e.esa0 li va0pir1 < Nisi4 sa0o si tvrdoglava sve.a 0isli da sve 0o7e sa0a < odgovorio . N.ao pored 0ene i 'hvatio 0e .ala sa0 da se ponieri0 sten.ena.o da .e4 a podo/n. %osi. < Nas0rt si 0e prepla. < Cesa0 . Bila sa0 is8rpl.org . $%lonio se dovol. trans*'. Morala si da do9i. :7ena4 :7e. < 3or. < Hiv si.eo /a.'9io rne .eva1 < pitala sa0.i.ali s' s dr'ge strane %reveta.e !loi odg'rn'v.%o.a.a8i ta0ni. 3opila sa0 ostata% .

B. Na%rivila sa0 vrat.li.e . crowarez.ene stvari4 %a%o nisa0 isp'nila svo.nala .ene 'sne. < Ne 9rini sad o to0e.son 0e . < re%la . poten8i.e da 0e '9i. d7epa.o.e shvatila %o . < $ni0ila sa0 sve . < Belv'dova .e do% se ti dovol.e.e podigla go0il' ode=e s poli8e i. < sva%o0 sl'/a. Nas0e. pot'rila steroide. < ).i0 i.e !iran.%iva/ i. neo9i/an na/in4 po%'.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < %'=no0 pritvor' . ne.e0 i.ala sa0 se od napora.e < re%ao . < Na0r.vadila sa0 prisl'.eno Cor%'.ao se %ao %reten pre0a te9i.dravi.e na0en.e svi ostavite na 0ir' i odete na /asove < pre%in'o nas .e 9esna %ao ris < re%la .e pantalone na %rilo.i0a da ih po0eri. < !ao da .a to pa 0i .i8iJ < :e.tila se.l.%e.adn.ala .en.logodi.gleda da 0' d'g'. :a se postara da ne 9'de0 na 0eti ?!@a.e !iran.n.e da 0e . Ni.' < Co. < 3restravio . Na svo. < :7e.titi.e :7ena 9listavih o/i.ao po r'8i.e 'o9i/a. < B !vina.'4 ne 9rini o sve0' to0e. da svedo/i.org . < Hart se li/no 9avi ti0e < 'veravao 0e .a.ala sa0 se ia%o s' 0i p'8ale os'.ali na n. >a%a. < Ne 0ora da . A .a ?!4 'spani/ila se.vin.a sva%i sl'/a.in'. Naveo .a 0ene.e 0o. D 3o%'.to .dravi=e /i0 .e ?eo la%ta. 3repipala sa0 se r'%a0a tra7e=i levi d7ep na %argo pantalonarna4 ali osetila sa0 sarno papirn' 9olni/%' hal.e !iran. protiv n. < 3ona.eva ne=e po9e=i < dodao . < $a0o o.e vi%ao na 0ene na /as'.e re%la < %a.apalila 0ot%a ' .to . < !loi .e potap.ad'7en .ala sa0 i0 ponosno. $p'stila 0i .no ne oporavi.al4 ali po.e0.'=i se s n.' 0a0' pro. < Bilo .ega < po9'nila se !loi. se .na da s0o s'0n.e 5ila i ostale.e .ala .e < re%la sa0 'vreEeno.e !loi veselo.'tros .ta. < Ide s' 0i pantalone1 < $tvari s' ti ovde. www.e 'pravo sa.ve.to. < Fe%a. B. B otrovala . < 3ro%leto ne=e < pro0'0lala sa0. Ma.

'l. stvari4 a%o . !a%o se ose=a.e ?eo.e.e %o/ilo < pre !vinove po0o=i.lo%o9no !vina i !irana. < Co.e i. < ?a%o 9ih te .e %rvi da ne 9i podivl.eJ 5i.e preneo 0alo ?!@a $penser' i 0orali s0o to da i.ato va0pir.' 0i .to ti .al. < $a0o 0i .e $penser'.e prete=i pro/istio grlo.e drago . Morali s0o da 0' da0o .e $penser. crowarez. 3o%'. < $to0a% 0i .'di < re%ao .i i he0i. vi.e te. < Bol.egov' hel-blarsku in*e%8i.' < o9.ao r'%'.ast'%'. s'sednog %reveta.e0.a%r/ao.a .o.io %a0ion i 0edved 0i odgri.i.e .a ?! %od l.e . < B.i.. $o9a 0i se .e tvo. a1 < B $penser . ?eo 0i .i. < ?a%oEe. !loi4 :7ena i :7e. < ?o voli0 da /'. 3osla=' ti 0alo hrane.'.asnio .ala.no ot%rio protivotrov .a0 da to .i8a se www. < 3retpostavl.to . :redovi s' 0' 9ili ras'ti po 8elo0 .na/i da =' rani. < Šta1 < Bspostavilo se da .gleda.0erio p'ls i naterao 0e da prati0 pogledo0 la0p' %o. D 5a0pirs%a %rv. < B /ini 0i se da '0ire0 od gladi. ?eo .no os0ehivao i.son s' se po0erili.ega.e stvorila va0pira. 0nogo 9ol.ato .ao. pet 0in'ta i o9o. :a ti ni.e 'perio ' o/i. < 3rvo4 5il .e do9ro. save.e nisi ' %arantin'J < Ali sa0 .son s' oti. < :o9ro4 d'go nisa0 9ila na 9iologi. 3ogledao .agrlila sa0o da 0i glava ni.e ti ..org .e isisao ?! i. B pored toga4 le%ovi nis' i.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 )na i :7e.v'/e0o i.li4 ali !vin i !iran s' ostali. %rvi4 0o7da ne 9is0o dali dovol. $r'/ila sa0 se na.e diplo0irati < re%ao . n. >apravo4 do%tor%a =e 0o7da do9iti nagrad' . !vin sl'/a. < $pensJ < vrisn'la sa0. ?o nas .e ne i.9a8e i.1 < !ao da 0e .ala sa0 da 'stane0.a to.no trans*'.ad na %revet.e ?eo.le/ili n.e do9io trans*'.%a sto %ila.e prega. $penser 0i se sla9a.

. :odirn'o . < Aha4 ostavi0 te sa0' na nedel. < $a0o =e te pro9osti %o8e0 < o9. < Ce li ovde1 )d0ahn'o .ao . < B on .a0.a to9o0.o s%lonio r'%'. < B ne 0ora0 da spre0a0 ispite ove godine %ao svi vi. crowarez. < 3ri/a se da =e. do9iti odli%ovan. < Ne=e da doEe4 Hanter. $penser .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 g'9ite odavde.adrhte.i0 pon'dio se !vin. < NeJ < povi%ali s0o !iran i .e. < :o=i =' s'tra 've/e.tan.a%e i 9r.e tvrdoglava sve. Ne0o.vani/no nap'stio .e !iran.asnila sa0 po%a. www. ?eo .'9io.a ostali s0o sa0i s %'8an. B.e0 'reEa. < Ca =' pri/ati s n.e to1 < )d tvog de%e < odgovorio .e o/ri.' dana i ti se s0'va.'.to 9ih 9ila da le7i0 pored ne%og dr'gog te% preo9ra7enog va0pira.e s' nas sna9devale hranl. < >ar ne /ita.e < os0ehn'o se !iran.e l.e 9esno gledao s vrata.a0a i le%ovi0a ' te/no0 o9li%'.ni/%i.e da se nas0e.nali8a.%e =e pol'deti . < )d %oga . $ve =e 9iti ' red'.e glavo0. ?rgla sa0 se. $penser i .te da va0 ponavl. < 5a0piri s' sada pop'larni < re%la sa0 tiho.ao dovol. 3o%'. < Co. < Ne s0e0o da ga pritis%a0o. < Napol. < Ne hvala.e lagano pol.e svo.gleda da sa0 . < :o%tor%a =e te o9i=i 's%oro.eJ !vin 0e .org . < Bi=e.a 'glas. $tvari se 0en. te t'9e do9i. < )h4 $pensere. s va0piro0.ne %oli/ine %rvi da nisa0 9ila ' opasnosti4 ne %ao . 9are0 Ea% genera8i.a.e0 i pi.a i t'9a0a %o. 5idela sa0 9ele rade ' %orpi na stol' pored %reveta.%ol'.e %ro. 3rog'tala sa0 %nedl' tr'de=i se da 0i 'sne ne .e.1 $ve devo.ivi0 0ateri. < )s0ehn'o 0i se.'t.

' dana4 a i tad s' 0e p'stili te% %ad sa0 o9e=ala da se ne=' napre.' p'ne www. sav t'7an i 0elanholi/an.e .e o9e=ao da =e 0' po0o=i da se prilagodi na svo.4 oni s'4 %ao4 s%ro.o. < B ni%ad vi.govor.o0 ve/ero0.eva .a *i.e. < )si0 toga4 po0isli sa0o4 sad =e. < >na0. li se . ' trend'J D Fove/e.e progovorio.e < a i tad sa0o '.ao da pri/a sa 0no0. s n.i0 =e de%a hteti da pri=a4 po. !vin .. < 5ida. < Bstina. $pensera s' otp'stili i.to 7eli. D Hvala ti.o.org .adir%ivala sa0 ga pis%avi0 veseli0 glaso0. 3o%rio . dve nedel.i/%o 9ar .e li8e r'%o0.ati i da ne=' ni pogledati sal' . Bila sa0 7iva. Nisa0 .e ponovo .e . Le%ara s %o.vol' le%ara. crowarez.eno da nap'sti0 9olni8' p'nih nedel.e 0i 9ilo do.i. novi 9es0rtni 7ivot. )nda 9i 0i sp'stio sl'. >vala sa0 ga dva p'ta i o9a p'ta vodili s0o isti ra. 0o=i da 'po. ?o . o 0agi.no %ad . va0pir4 ali 9are0 ni. ih sve .astarelo. $penser . Ali nisa0 dop'stila da to 'propasti sve dr'go. 3l's4 ispre9i.nala %'da . :e. < >na.ali8'. < Ali ne s0e.li.ao4 ali !vin 0i ..e 9ila ' pritvor' ' o/e%ivan. i 9'de. )s0ehn'la sa0 0' se nesta. tren't%' se oraspolo7io.o. da se %ri.an8i s' se oporavl.e 9io 7iv.ali4 ia%o pola%o.na.a=e 0i s'n8e. 9olni8e naredne ve/eri.e oti. D Nedosta. Ni. $avana i 9li.i01 < :a. < Ali ti 9i na0a vi. < )%ren'la sa0 glav'.e ?eo dog'rao %oli8a s 0o.e 9io. od9i.e ne=' 0orati da deli0 /o%oladni p'ding s to9o0.a=' te.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 < Ae%la sa0 ti < .ao da si 0rtav.e nedosta. ple0e pasa i pita.vol.to . do. 3osle d'ge pa'.e 9io sasvi0 0rtav.

edan pro*esor4 osi0 dire%tor%e. Fa% .e ..e o%a/io i ne%oli%o *en.e viso%a trava 0ilovala po %oleni0a.e %orpi8e p'ne /o%oladnih %ola/i=a4 tort' s vi.e 'gri. < Ali ti ne .avova na 0est' gde 0e . Bilo .e o%o str'%a i privio '.ivo oda9ranih st'denata4 prv' ' . < Bsto .e 0i 0nogo s0etalo.ega . 3oslao 0i . A Hart 0e .a r'%'.e por'%' da se nade0o %od . < !o 9i re%ao da si ta%o staro0odan1 < o%ren'la sa0 se .e.a0a i /o%olado04 .%oli ' posledn.' ni. < Ali ti .ede. Bila .org . < !o 9i re%ao da si ti ta%va 9'ntovni8a1 < Lagano 0i .e prostr'. < +ta radi0o ovde1 < pitala sa0.e .ao.agode pos'te .era na grane4 %ao le9de=e svi8e. !vin se ispr'7io pored 0ene do% s' sve=e 9a8ale svetlost 9o.e tri de8eni. $legn'o .iv da *or0ira0 Ble% Lod74 gr'p' pa7B.vaditi %on8e i.ovih 0ladi8a. opasni.e..e ' .ava0 da te i.vede0 na pravi sastana%.e prelepo.e.e !vin goli8a.e to pose9na gr'pa ' o%vir' save.irio =e9e i . +iro%o sa0 se os0ehn'la.e se os0ehn'v. )sta=e 0i o7il.'=i 0e po 'h'. Bili 9is0o %ao ta.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 istrage dis8iplins%og %o0iteta save. Cedva sa0 /e%ala. Naslonila sa0 se na n.a%4 ali ni. Na tl' .enih /lanova i voEe Helios@Aaa. )dveo 0e .pi. :oneo . < M4 to . gr'di.e li/no po.e dodao ter0os tople /o%olade.'=i ga.avio . >a t' gr'p' ni. crowarez.nao ni.vao da 0i 'r'/i po.e=er ni.apalio sve=e ' sta%leni0 tegla0a od d7e0a.e opasan os0eh < 0r0l.na gr'pa . Cela sa0 do% 0i . < !ona/no4 prava hrana.a %o.a . < 3i%ni% < o9.e pre.a i 'hvatio 0e .a.adir%'.o.ede. .era.n. )9grlio 0e .avo. !ad s0o seli4 !vin 0i .nao ni%o osi0 n.ao r'%o0 pre%o .e=ero0 i go0il' %ola/i=a s 9ade0o0.e 0eda www.'0ara% 9re.ao vena0a.ao . $'tra =e 0i i.e ra0eni0a.to i 've%: po%'.'na@ratni%a.e pre%o livade do% 0e . 5odio 0e .e ra.i.

egove 9lede .e 0o. www.org .en4 divi..'=i. B 9io .i4 opasan.ao 0i .e sve ono /ega se 0o.io: nepro0i. Bio . crowarez. 3oli.agodi8e.l.Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 na n.'r' s prsta opasno se os0eh'. deda pla.e /o%oladn' gla.

ans%o.e i %n.i7evnost na niver.itet' ' Cor%'4 gde . !al"#andrahar$e"!co% !thedrakechronicles!co% www.i.' ' ra.ni0 /asopisi0a.ivala poe.' ' !anadi sa svo. 5oli sredn.avi. Ali%s 7ivi ' staro. vi%tori. crowarez.i0 0'7e04 tri psa i ne%oli%o %'=nih d'hova. %'=i ' )ntari.ove%ovn' ode=' i tetova7e i re/eno . .org .e %reativno pisan.e roEena ' pogre.no vre0e < ia%o stvarno voli te%'=' vod'4 7ens%a prava i sladoled.e o9.e da .Scan: AVADA KEDAVRA Obrada: MIA3570 Beleška o autoru Aliksandra Harvi st'dirala .o.