PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MENGURANGKAN MASALAH GENGSTERISME DAN BULI DI SEKOLAH 1.

0 PENGENALAN

ISU GENGSTERISME DAN BULI DI SEKOLAH DI MALAYSIA Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP), salah satu terasnya adalah untuk membangunkan modal insan. Walaubagaimanapun, organisasi pendidikan sering menghadapi masalah berkaitan disiplin seperti gengsterisme dan buli. Dunia pendidikan dikejutkan dengan isu seperti ini pada masa lalu, sebagai contohnya kes Mohd. Farid Ibrahim dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Maamor, Negeri Sembilan yang meninggal dunia akibat dibelasah oleh pelajar-pelajar senior sekolah tersebut(Siang, 2005). Terbaru, antara yang menjadi kontrovesi adalah kes buli dan pukul budak berumur 13 tahun , Mohd. Afiq Qusyairi, pelajar Tingkatan 1, Sekolah Menengah Agama Padang Tengku di Kuala Lipis, Pahang. Isu pendidikan ini bukan saja menjadi masalah di Malaysia, malah telah menjadi isu yang perlu ditangani secara global. Mengikut kajian, hampir 30 peratus remaja di Amerika Syarikat (5.7 milion) dianggarkan terlibat dalam buli di sekolah. (). Pelbagai cara untuk mengatasi masalah gengsterisme dan buli ini telah dibuat, namun banyak yang tidak memberi kesan. Antara teori-teori psikologi yang berpotensi dalam mengekang masalah ini adalah seperti teori ‘behaviorisme’, ,teori pembelajaran sosial oleh Bandura, teori psikososial dan sebagainya.

2.0

DEFINISI 2.1 BULI

Menurut Kamus Dewan (DBP, 2002, hlm 186) buli ditakrifkan sebagai, 1. Perbuatan mendera, mempermainkan seseorang, supaya dapat

menyesuaikan diri dengan suasana baru. 2. Mempermain-mainkan orang, biasanya orang lemah, dengan tujuan untuk menggertak atau menakutkan orang berkenaan. “A person who is habitually cruel or overbearing, especially to smaller or weaker people” mengikut definisi yang diberikan oleh The American Heritage @ Dictionary. 2.2 GENGSTERISME

Menurut Kamus Dewan gengster diklasifikasikan kepada kategori jenis salah laku jenayah seperti berjudi, mencuri, melawan guru, melawan pengawas, vandalisme, memeras ugut, buli, pelacuran, meliwat, menyalahgunakan dadah, membawa senjata merbahaya, mencabul kehormatan, mengutip dan membayar yuran keahlian dan membunuh ( Kamus Dewan, 1994). Gengsterism (, 1996). Menurut Spergel (1985) gengsterisme bermaksud sekumpulan kanakkanak dewasa atau remaja bersama-sama dalam kumpulan melakukan kesalahan salah laku dan anti sosial seperti keganasan, dadah, membawa senjata tajam, membawa senjata api dan mengganggu ketenteraman awam khususnya di kawasan atau daerah kumpulan tersebut wujud. 3.0 PENDEKATAN PSIKOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI MASALAH GENGSTERISME DAN BULI Pelbagai langkah dan strategi telah diambil pihak bertanggungjawab untuk mengekang masalah ini, namun masalah ini belum dapat diatasi sepenuhnya hingga membimbangkan kerajaan, pihak sekolah ibu bapa dan masyarakat. Kebanyakan masalah khususnya gengsterisme dan buli di kalangan remaja ini adalah disebabkan oleh tekanan serta permasalahan yang wujud di dalam persekitaran. Oleh itu pendekatan psikologi haruslah digunakan untuk mengatasi masalah ini. Pelbagai kaedah, teknik, model pembelajaranan teori-teori berkaitan haruslah digunakan bagi menangani masalah yang semakin meruncing di kalangan remaja zaman sekarang.Berikut adalah langkahlangkah yang buli : i. Teori Pembelajaran Sosial oleh Bandura disokong oleh beberapa teori psikologi untuk mengatasi masalah gengsterisme dan ataupun kongsi gelap pula didefinisikan sebagai perkumpulan sulit dalam sesuatu kegiatan untuk maksud atau kegiatan jenayah.

Tingkah laku gengsterisme tidak dapat dinafikan merupakan sebahagian daripada tingkah laku yang agresif. Teori pembelajaran sosial sangat relevan dalam menyelesaikan tingkah laku agresif dan keganasan. (Yusoff Boon, 2009) Teori pembelajaran sosial didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu atau menjadikan seseorang sebagai model bertingkah laku. Bandura (1986) menyatakan seseorang individu akan memerhatikan sesuatu tingkah laku daripada orang lain dan menyimpan maklumat yang diperhatikan secara kognitif dan seterusnya mempersembahkan tingkah laku tersebut. Di dalam Teori Pembelajaran Sosial Bandura, setiap individu terutama kanak-kanak akan menilai sesuatu perkara berasaskan perkara yang pernah dilihat oleh mereka daripada persekitaran. Bandura mendapati kanak-kanak akan mencontohi tingkah laku agresif selepas menonton filem yang berunsur agresif (Yusoff Boon, 2009). Tingkah laku agresif boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu fizikal dan verbal (Yusoff Boon, 2009). Tingkah laku agresif termasuklah ugutan secara fizikal atau kekerasan, menendang, merosak harta benda dan mengambil dan memusnahkan barang milik orang lain serta vandalisme. Manakala tingkah laku agresif yang melibatkan verbal merujuk kepada perbuatan mencemuh, mencaci, mengejek, panggilan nama yang tidak disukai, membuat gangguan bising semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Beckom, 1990). Oleh itu, guru berperanan sebagai role-model di sini. Pengajaranpembelajaran yang digunakan oleh guru haruslah menarik dan jelas agar pelajarnya boleh menirunya dengan mudah dan tepat. Guru juga berperanan dalam mengajar nilai-nilai murni serta meminta kerjasama ibubapa supaya tidak membenarkan anak mereka terdedah dengan media yang memaparkan aksi-aksi ganas. Oleh itu, sekiranya guru menjadi role model yang baik kepada pelajar, maka pelajar akan mencontohi perilaku guru tersebut. Ini seterusnya dapat mengelakkan daripada masalah disiplin seperti gengsterisme ataupun buli berlaku. ii. Teori Pelaziman Operant Model ini diguna pakai dengan tujuan untuk melihat bahawa tingkah laku sebenarnya adalah akibat daripada suatu rangsangan. Kawalan peneguhan ke atas sesuatu rangsangan itu pula akan mengubah tingkah laku. Pendekatan ini menggunakan prinsip pelaziman operan dan pengukuran sama ada berkesannya

aliran peneguhan dinilai daripada hasil kesan rangsangan yang baru. Paradigma analisis perlakuan ini dapat dilihat seperti di bawah : Rangsangan Peneguhan Gerak Balas

R ------------------ P ---------------------- GB Tingkahlaku (GB) terhasil dari rangsangan(R). Rangsangan ditambah dengan peneguhan. Akibat dari proses ini maka berlaku satu gerak balas. Sebagai contohnya, pelajar yang suka membuli. Setiap kali pelajar membuli, beliau akan dimarahi dan dirotan oleh guru yang garang. Pelajar akan takut dan diam. Oleh itu, pada masa yang lain, apabila pelajar tersebut ingin membuli, apabila melihat guru yang merotannya dia akan menuakr tingkahlakunya menjadi diam dan takut. Pelajar membuli Guru marah /rotan Pelajar diam/takut

R ------------------ P ---------------------- GB Pelajar membuli merupakan rangsangan, manakala apabila guru merotan, ianya merupakan peneguhan dan gerak balas pelajar tersebut adalah diam dan takut. iii. Teori Behaviorisme Teori ini bersandarkan kepada perubahan tingkahlaku (learning leads to a change in behavior), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu berulang-ulang maka tingkahlaku itu akan dikuasai secara automatic. Pavlov (1849 – 1936) yang menjalankan eksperimen ke atas anjing menggunakan makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874 – 1949) pula mengemukakan Teori S-R atau StimulusResponse Theory (teori pelaziman operan) yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar ‘belajar’ membuak sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidangkan di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neutral terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Dengan kata lain teori behaviorisme yang dikaitkan dengan tingkah laku membuli atau kelakuan jenayah ialah melalui pembelajaran yang berkesan dapat mencegah kegiatan tidak bermoral tersebut. Guru ataupun ibubapa akan

sentiasa mengulangi kata-katanya bahawa membuli adalah salah di sisi undangundang dan sesiapa yang melakukannya akan didenda. Oleh itu, apabila perlakuan ini berulang kembali, pelajar akan sentiasa ingat bahawa buli dan gengsterisme ini adalah salah dan mereka akan dihukum jika melakukannya. Akhirnya, pelajar tersebut tidak akan melakukan kesalahan begitu lagi. iv. Teori Psikososial oleh Erikson Teori psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, mengenai perkembangan manusia lebih menjurus kepada perkembangan identiti. Berikut adalah jadual 8 peringkat perkembangan psikososial dalam teori ini yang saling berkait antara satu sama lain.(, 2008) Tiap peringkat digambarkan oleh pelbagai krisis psikologikal yang perlu diatasi sebelum individu tersebut bergerak ke peringkat seterusnya. Dalam mengatasi masalah salah laku remaja, guru mahupun ibubapa perlu mengambil peranan. Dalam peringkat 1, apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah ketidakpercayaan , guru harus menetapkan rutin bilik darjah yang berkala dan kerap.Layanan mesra harus diberi dan kanak-kanak ini boleh diletakkan bersama rakan sebaya untuk membantunya. Peringkat 2, jangan menghukum kanak-kanak kerana ianya akan membawa kepada pengurangan rasa autonomi dan menimbulkan keraguan.Tetapkan peraturan yang adil, konsisten, mudah difahami dan jelas. Ini adalah untik membantu disiplin kendiri kanak-kanak.Peringkat 3, pujian harus diberi kepada kanak-kanak menunjukkan inisiatif untuk mencuba kemahiran baru.Peringkat 4, beri pujian dan penghargaan akan setiap kejayaan pelajar tadi.Manakala peringkat terakhir adalah, gurur haruslah membuat ceramah dan menjemput personalitypersonaliti yang berjaya dalam bidang mereka. Dedahkan remaja dengan kemahiran komunikasi serta beri peluang kepada remaja untuk meneroka kebolehan sendiri. Sekiranya pendekatan ini diaplikasikan dari awal lagi, sudah tentu ianya dapat membantu kerajaan untuk mengatasi masalah ini.

5.0

KESIMPULAN Yusuf Boon (2009) menyatakan bahawa teori pembelajaran sosial oleh

Bandura dan teori psikososial sangat relevan dalam menangani masalah gengsterisme atau buli.

5.0

BIBLIOGRAFI

Ahmad, A. (2009, Jun 28). Pendidikan Moral Pelajar Terpinggir. Retrieved September 2009, 2009, from Utusan Malaysia Online: http://utusan.com.my/utusan/info

Bandura, A. (1986). Sosial Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory. New Jersey: Prince Hall. Beckom, R. (1990). Gang involvement abd delinquency among Hispanic and Afircan-American adolescent males. Journal Research Crime Deliny 29 , 273-291. Hashim, R. M. (2003). Perkembangan Sosioemosi Remaja : Tanggungjawab bersama. Malaysia: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Kamus Dewan (Edisi Ke-3 Ed.). (1996). Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kamus Dewan. (2002). Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP). Khan, C. A. (1997). Statistics for social data analysis (3rd ed.). F.E Peacock: Itasca, IL. Perbezaan Individu. (2008, November 15). Retrieved September 16, 2009, from Scribd: http://www.scribd.com/doc/8004852/Perbezaan-Individu School Bullying and Teen Bullying Statistics. (n.d.). Retrieved September 10, 2009, from Family First Aid:Help For Troubled Teens: http://www.familyfirstaid.org/bullying.html Siang, L. K. (2005, June 20). White Paper : School Gangsterism Getting Out Of Control. Retrieved OGOS 24, 2009, from Democratic Action Party Malaysia: http://dapmalaysia.org Spergel, I. (1985). Youth gang a citvity and the Chicago public schools. Chicago,IL: University of Chicago School of School Service Administration. Thoists, P. (1982). Conceptual, methodology, and theoretical problems in studying social support as a buffer against life stress. Journal of health and social behavior 23 , 145-159. Yusoff Boon, A. H. (2009). KES PROFILING GANGSTERISME DI SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA. Malaysia: Pusat Pengurusan Penyelidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful