You are on page 1of 3

OPA KULTURA PRIMJER B HRVATSKA I SVJETSKA KNJIEVNOST Tko je autor prve hrvatske gramatike Institutionem linguae Illyricae...

., objevljene 1604. u Rimu? temeljitelj bosanske knji!evnosti je "ranjevac ###############. $to je inkunabula? Tko je autor romana Slika Doriana Graya? %ave&i naslov je&ne 'rle!ine &rame tematski ve(ane u( I. svjetski rat. $to je versi"ikacija? 'oji pisac hrvatske knji!evnosti )0. st. prvi a"irmira slobo&ni stih? %api*i ime +ubrovkinje kojoj je Tor,uatto tasso posvetio sonete. 'oji pisac uvo&i u knji!evnost motiv svjetskog bola? %api*i puno ime autora Eneide. 'ako se (ove polu&ivlji &lakavi junak koji umire na polovici epa, a (a kojim toliko tuguje -ilgame*? Tko je napisao roman Lovac u itu? Tko je napisao po(natu pripovijest Smrt u Veneciji i roman Buddenbrookovi? 'oji je rimski pjesnik !ivio u progonstvu na obali .rnog mora? /utor romana Parmski kartuzijanski samostan i Crveno i crno je ###############. Trage&ija se ra(vila i( svetkovina u 0ast gr0kog boga ###############. Tko je smje*ten u &eveti krug +anteovog 1akla? %api*i pravo ime proslavljenog junaka .i&a. Tko je napisao roman Bolja olovica !rabrosti? Da mi je u"i u sobu gdje je sag 2 pjesmu je napisao ###############. FILOZOFIJA +a se sve sastoji o& atoma i pra(nog prostora tvr&io je ###############. I(reka Sve te#e pripisuje se ###############. 3ean 1aul 4artre nau0avao je ###############. 5aieutikom se u "ilo(o"iji na(iva ###############.

$it o Sizi%u je napisao ###############. Tko je nau0avao &a su po0ela svega brojevi? +e"iniraj bi6e. 'oja "ilo(o"ska &isciplina istra!uje lijepo? temeljitelj /ka&emije u /teni je ###############. Ra(mi*ljanje, promi*ljanje i u&ubljivanje u neki problem, &uhovno ra(matranje (ove se ###############. 7ilo(o"ska &isciplina koja ra(matra pitanje po&rijetla, i(vjesnosti, &osega i pre&meta spo(naje te problem istine, na(iva se ###############. $to je pratvar 8arhe9? $to je ontolo*ki moni(am? $to istra!uje etika? Tko je rekao: &ovjek je mjera svi! stvari' (oje jesu da jesu i koje nisu da nisu . ############### SOCIOLOGIJA Ime sociologija skovao je ###############. ;erbert 4pencer na temelju unutra*njeg ustrojstva ra(likuje &va tipa &ru*tva: %aj(atvorenije grupe unutar &ru*tvene strukture su: 4kupine apstraktnih i&eja o tome *to je &obro, ispravno i po!eljno, na(ivaju se: <rak je&ne !ene i vi*e mu*karaca na(iva se: 1roces gutanja manjih naselja o& strane ve6eg gra&a koji se centripetalno *iri na(ivamo: 'ohabitacija je: meritokraciji status poje&inca temelji se na: 4ekulari(acija je: rbani(acija je: +evijantnost je: LIKOVNA KULTURA $to je kjaroskuro? =vje(&ani tlocrt gra&a karakteristi0an je (a ra(&oblje:

-rob >oren(a 5e&icija u 7iren(i &jelo je ###############. <akropis je gra"i0ka tehnika ############### tiska. %api*i ime autora krstionice $ibenske kate&rale. %ajpo(natiji bi(antski mo(aici u ;rvatskoj nala(e se u crkvi ############### u ###############. 'va&ri"ora je na(iv (a ###############. 'raj kojeg gra&a se nala(i /lhambra, biser arapske arhitekture? 'oji "rancuski slikar je autor ni(a &jela s poline(ijskom tematikom? kojem je gra&u po&ignuta prva goti0ka kate&rala? 1o 0ijoj slici )m resija* zalazak sunca je impresioni(am &obio ime? GLAZBENA KULTURA -la(bu (a "ilm Grk +orba skla&ao je ###############. 1recrtaj onoga koji nije gitarist: 1aco &e >ucia, 4te"ano -rapelli, 5u&&y ?aters, 3immy 1age, 3imi ;en&ri@. 1recrtaj onoga koji nije pjeva0: %eil Aoung, 3ohn 5ayor, <ob +ylan, Ray .harles. kojem je gla(benom ra(&oblju !ivio -. 7. ;Bn&el? $to je apsolutna gla(ba? 1recrtaj onu koja nije pjeva0ica: .her, 3oan <ae(, >ana Turner, .arole 'ing, 3oni 5itchell. 1recrtaj onoga koji nije 0uveni skla&atelj: ?. /. 5o(art, -. Cer&i, 1. +. D. <ach, 7. .hopin, +. .imarosa. 'oje je &jelo skla&ao ;Bn&el: 5essiah, Toccata u &Emolu, Fetiri go&i*nja &oba? 'oji o& nave&enih gla(benih oblika ne pripa&a gla(benim "ormama renesanse, &uhovnog karaktera: protestantski koral, poli"ona misa, motet, ma&rigal? 'oji je instrument svirao +uke Gllington? 'oji je o& nave&enih <eatlesEalbuma &vostruki: The <eatles, 4gt. 1eppers >onely ;eartHs .lub <an&, >et It <e, 5agical 5ystery Tour? 'oji o& ovih isntrumenata nije u gu&a0kom kvartetu: viola, kontrabas, violina, violon0elo?