You are on page 1of 8

January 14, 2014 MATH

Tuesday VI-4 VI-3 VI-5

I.

Learning Objectives  Visualize integers in their order on a number line

II. Learning Content Skills: Visualizing integers in their order on a number line Reference: BEC PELC II.N.1 Materials: flash cards, handkerchief, bingo card, markers Value: Appreciation for the use of number line in understanding/visualizing integers III. Learning Experiences A. Preparatory Activities 1. Motivation Teacher does the following actions and volunteers do the opposite actions. Ex. a) walk d) shake head forward e) frown b) sit down c) laugh Teacher gives the following words and the class gives the antonym. Ex. a) love c) patience b) good d) stubborn If words and actions have opposites, numbers also have opposites. B. Developmental Activities 1. Presentation a. Activity 1 1) Draw a number line on the board. 2) Tell the class that numbers1, 2, 3, 4, 5,… are the set of counting numbers. Zero, together with the set of counting numbers, are the set of whole numbers.

3) Show the mirror image of 1 on the number line. 4) Introduce the set of integers and the set of whole numbers and their opposites. 5) Give more examples. Name an integer for each. Use the number line: a) 5 units e) 20 ft. below right of 6 sea level b) 8 units f) climb 50 m of -1 higher c) 6 units g) deposit of right of -2 1,000 d) 10 units left of 4 2. Fixing Skills Write the integer for each. 6) 16 steps 1) deposited backward 400.00 7) decreased by 2) 56 below 0 10.00 3) gained 7 kilos 8) withdrew 4) 250 km north 5) 12 C below 250.00 9) 6 floors up 0C 10) 15 m below sea level 3. Generalization What are integers? How does the number line help you in understanding/ visualizing integers? C. Application Name the correct integer described by each: 1) You watched a rocket launching on TV. The announcer said: ______ a) blast off 4 seconds ______ b) 4 seconds after blast off ______ c) 3 seconds before blast off 2) Water freezes at temperature 0 degrees centigrade. ______ a) The temperature was 20 ______ above zero during the day. ______ b) It dropped 23 that ______ night. ______ c) The temperature was 12 ______ below zero. ______ d) Warm winds made the

Use a number line to identify the points describe.) 12 units to the right of -5 V. Assignment Illustrate the following in the number line. 1) The set of integers greater than -3 and less than 2 2) The set of integers greater than -5 and less than 5 3) The set of integers less than 0 and greater than -7 4) The set of integers less than 8 and greater than 5 5) The set of integers less than -3 and greater than -10 .500.temperature rise to 12 above zero. Evaluation A.00 2) lost 15 points 3) saved 20. e) The temperature was 0. 1) 600 m 4) spent 35.00 above the 5) withdrawal of ground 1. IV.) 3 units to the right of 1 2. g) Then it dropped more to 13. Represent each of the ff quantities by appropriate integer.) 3 units to the right of +6 4. f) It dropped 8. 1.) 7 units to the left of -7 5.) 5 units to the left of 0 3.00 A.

Pag-usapan ang nilalaman ng awit at ang mungkahing pamamaraan ng pag-awit nito. II. Paano sila tinutugtog? Anong uri ng tunog ang nalilikha nila? Magbigay ng halimbaawa ng mga instrumentong metal at sabihin ang uri ng kanilangtunog Saan ginagamit ang banda? C. 2013 MUSIKA Martes VI-4 VI-1 VI-5 I. . Magbigay ng halimbawa ng mga instrumentong dikuwerdas. Itanong: I Ano ang isinasaad ng awit? Paano dapat awitin ito? Bakit? Anong panandang pandaynamiks ang iminumungkahi sa pag-awit nang mahina? Anu-anong mga panandang pandaynamiks ang inilalagay sa iskor ng mga awit na dapat awitin nang mahina? IV. Ituro ang awit na "Ili-Ili Tulog Anay" sa pamamaraang "sight reading". Pagbabalik-aral: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig B. Mga Layunin:  Napahahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika. V. ltanong: Anu-ano ang tatlong pangkat ng mga instrumento na bumubuo sa banda? Magbigay ng mga halimbawa ng instrumentong perkusyon at ilarawan ang nalilikha nitong tunog. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. Takdang Aralin: Paano napahahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika. Paksang-Aralin: Mahinang Pag-awit Mga Kagamitan: Iskor ng awit na “Ili-Ili Tulog Anay” III. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Ili-ili Tulog Anay" nang may angkop na damdamin at sinusunod ang wastong antas ng daynamiks. Magbigay ng pagsasanay sa himig. 4. Paghahanda a.  Naiuugnay ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks tulad ng mahinang  pag-awit ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulog. Panlinang na Gawain: 1. 66 3. Pamamaraan: A.Enero 14. Panimulang Gawain: 1. TX p. b. 2.

Describe each one. Name the spatial figures that resemble the following objects below: 1) box 6) tin can 2) ball 7) camping tent 3) dice 8) funnel 4) ice cream cone 9) water pipe 5) globe 10) glass V. scissors. What are their common characteristics? Give examples of real life objects that represent each spatial figure. 1) 2) 3) 4) 5) B. art paper. funnel. Learning Objectives  Visualize the different spatial figures II. Assignment Construct each spatial figure using art paper. real objects Value: Appreciation of various spatial figures in the environment III. Motivation Show pictures of different spatial figures. Activity 1 Parts of the Robot Head Body Arms Legs Feet Hands Mouth Nose Eyes Ears Spatial Figures Represented Ex. 2014 MATH Monday VI-4 VI-3 VI-5 1) ball 2) globe _____ 3) _____ 5) funnel tent _____ 4) test _____ 6) tube dice _____ _____ I. Generalization What are the different spatial figures. Presentation a.1. 3. Developmental Activities 1. Application Give 5 objects that are models of the following spatial figures: 1) cone 3) cube 5) sphere 2) cylinder 4) prism IV. C.A. Draw in your notebook objects that resemble the following space figures.: cube Rectangular prism 3. Fixing Skills Identify the spatial figure represented by the following: . Learning Content Skill: Visualizing spatial figures Reference: BEC PELC III. Evaluation A. Learning Experiences A.1 Materials: paper robot. 1) blue pyramid 4) green rectangular 2) black cone prism 3) yellow cube 5) red cylinder 6) violet sphere Ask: What are the different spatial figure? 2. B. Give 2 examples. ball. Review Review the previous lesson. Preparatory Activities 1.January 20.

orasan . Takdang Aralin:Pag-aralang mabuti ang awit na “Daniw” na nasusunod ang wastong tempo ng lento. Pagsasanay sa tinig (1 minuto) 2. ltanong: Paano mo inaawit ang "Daniw"? Ano ang nilalaman ng awit na ito? Bakit . Gabayan ang mga bata sa pagawit ng "Daniw" sa tempong "lento" 4. I. Paksang-Aralin: Lento. 2013 MUSIKA Martes VI-4 VI-1 VI-5 kailangangawitin ito nang mabagal? D. Paglalahat: 1. Ituro ang awit na "Daniw" sa pamamaraang "sight reading". Pamamaraan: A. TX p. Pagsasanay sa himig (3 minuto ) B. 73 Awit: "Daniw".tumatakbong pagong ."electric fan" 2. C.tumatakbong kuneho . ltanong: Paano mo nagawa ang pag-awit nang may damdamin? Anu-anong daynamiks ang iyong sinunod? Magbigay ng halimbawa. V. 74 Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Daniw" na nasa tsart Larawan ng mga bagay na kumikilos III. Ipakita sa mga mag-aaral ang sumusunod na mga larawan . Panimulang Gawain: 1. TXp. Itanong: Ano ang tempong "lento"? Paano inaawit ang komposisyong may tempong "lento"? IV.bagyo at hangin . Magbalik-awit sa mga awiting "Pilipinas kong Mahal" at "Maria Clara's Lullaby" 2. Mga Layunin:  Nakatutugon sa damdarning ipinahihiwatig ng iba't ibang uri ng tempo mula sa inakamabagal hanggang sa pinakarnabilis na tempo  Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng lento. lpasunod sa mga bata ang daynamiks upang makaawit nang may damdamin. 3. 3. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Daniw" sa wastong tempo ng lento . Pagbabalik-aral: 1. II.Enero 21. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang kilos ng bawat nakalarawan at iugnay sa tempo ng mga awit.

.

Developmental Activities 1. Review: Identifying Spatial Figures What are the different spatial figures? Give examples of real objects that are models of spatial figures. 3. = _______________ . 1) Let them show the spatial figures they made that are different from the first group. 4) The first to make 3 will be declared winner. cylinder. Presentation Present the lesson through this activity: Example: = rectangular prism 1. 2) Have them describe each and identify its parts. Fixing Skill Identify the following nets as cube. and paste. rectangular prism. = _______________ 2. or a pyramid. flash cards.: 12 cm P =? a. spatial figures. Learning Content Skill: Describing spatial figures Reference: PELC III A. 2014 MATH Tuesday VI-4 VI-3 VI-5 I. Mental Computation Drill: Solving for Perimeter/Area of Plane Figures Ex. pair of scissors. *Valuing: Did you make use of your materials wisely? How? What are the things you have that can still be recycled? Why? In what way can you recycle them? 2. 8m A= ? 2. B. Motivation 1) Group the pupils into Learning Barkadas. paste. c. 2) Provide each group pieces of used folders. Learning Objectives  Describe the different spatial figures II.January 21. Do the same with the other group. 3) Let them make some spatial figures out of these materials. handkerchief Value: Resourcefulness III. Learning Experiences A. Call the winners. 2) Have them describe each and identify its parts. Call the 2nd placer.2 Materials: cartolina. Preparatory Activities 1. b.1. 1) Let them show their finished products to the class. pair of scissors.

of Edges No. Describe each. Assignment Cut out pictures of objects from newspapers or magazines that are models of spatial figures. = _______________ 3. = _______________ ______ 4. of Faces 1. C. cone V. ______ . What is a pyramid? What are the kinds of pyramids? Describe each. 5) A spatial figure e) with 2 circular triangul bases. cube 2. rectangular prism 3. No. triangular pyramid 6. no edge. Generalization What is a prism? What are the kinds of prisms? Describe each. rectangular pyramid 7. A B ______ 1) The base is a a) polygon and its rectangular faces are triangles. = _______________ 4) A spatial figure d) cylinder with 2 parallel congruent faces called bases and the other faces are parallelograms. Evaluation Complete the table. cylinder 5. and ar no vertex. of Vertices 5. 3) A spatial figure c) pyramid having a circular base and one vertex. sphere 4. Spatial Figure No. prism IV. prism ______ 2) A spatial figure b) cone with a polygonal base whose edges meet at a common vertex.______ 3. Application Match Column A with Column B.