You are on page 1of 13

O wygnaniu Braci Polskich i początku końca I Rzeczpospolitej pod rządami Wazów.

Opublikowany w Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Teksty społecznie zaangażowane przez bialczynski w dniu 5 Październik 2013

Przytaczamy tekst dr. Jerzego Bąbla ” Wyklęci i wygnani Bracia Polscy”, aby przypomnieć prawdziwą rolę Watykanu w dziejach Polski i jego wkład we wszystkie 3 Rozbiory I RP.

Plafon „Sąd nad arianami” (fot. Lankhorst, na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported) Obraz “Sąd nad arianami” przedstawia obrady sejmowe z udziałem króla Władysława IV, podczas których Sejm RP sądził braci polskich z oskarżenia o profanację katolickiego krzyża przez grupę ariańskich studentów, stojącego na granicy posiadłości Jakuba Sienieńskiego, właściciela Rakowa. Wyrok sejmowy był surowy: zamknięto zbór, Akademię i drukarnię. Po prawej stronie monarchy stoi biskup krakowski Jakub Zadzik, który w tym procesie oskarżał braci. Po obu stronach tronu siedzą senatorowie, wśród nich Jerzy Ossoliński, inicjator śledztwa. Za senatorami stoją posłowie. U

a także wielu gości z Niemiec. Nic też dziwnego. Dzieje tej sekty liczą sto lat. że stanowili taką wielka groźbę i ściągali na siebie tak wielką nienawiść? Szlachta katolicka nazywała ich pogardliwie ” nurkami ” lub ” nowochrzczeńcami “. jej największej ekspansji terytorialnej. komu wierzyłem “). Papiernia ( młyn na rzece Czarnej ) . w jaką wielką popadli herezję. Braci Polskich i arian. “morderczą broń szatana” a podejrzanych wśród siebie o sympatie dla nich ” szczuto jak psy” .in. Na koniec dla zatwardziałych heretyków jest dobrodziejstwem. tętniło tu intensywne życie naukowe. Włoszech i USA. Dziś to tylko senne prowincjonalne miasteczko. Na królewskim tronie widnieje łaciński napis: Arianismus proscriptus (arianizm wygnany). Nic też dziwnego. retorykę. to czas wojen religijnych. Po drugie. Anglii i Szkocji. szkodzą bliźnim bardziej niż jakikolwiek korsarz lub rozbójnik. które zostało jasno wyłożone m. z czego aż 39 właśnie w tym mieście. Szlachcic Jakub Sienieński składa przysięgę. Gdy zwiedzamy dzisiejszy Raków. jej wspaniałej kultury i religijnej tolerancji. nie ma nic wspólnego. że Raków – owe Ateny Sarmackie miał szansę stać się z czasem Oxfordem lub Sorboną Europy środkowej i wschodniej. W latach 1569-1662 w sumie odbyło się 51 synodów ariańskich. Odbywały się tu uroczyste synody i kolokwia. Albowiem po pierwsze. że usuwani są z tego życia. nauki humanistyczne i przyrodnicze. placów i obszarów – Drukarnia ( łąka na południe od kościoła poreformackiego ). ponieważ każdy z nas ma prawo do własnej indywidualnej oceny… Nie dajemy nikomu prawa do gwałcenia. ukaranie ich wpłynie korzystnie na wielu. matematykę. Albowiem im dłużej żyją tym więcej wymyślają błędów. gdyż zabijają dusze. “Nie wolno nam narzucić cenzury na nikogo. jakie wydano w Niemczech. Francji. W najprzedniejszej na owe czasy drukarni w latach 1600-1638 wydawano podręczniki do nauki oraz fundamentalne dzieła (ponad 200 tytułów w kilku językach. wobec grożących kar zaczynają się zastanawiać. W 1565 r. setki studentów przemierzały te ulice. “monstrualną hydrę”. To właśnie w Polsce. wojujących. szkoła.” XVI w. w tym słynny ” Katechizm rakowski “). Akt ten bowiem jako pierwszy w Europie głosił wolność wyznaniową. lib. niebywały akt prawny znany pod nazwą Konfederacji Warszawskiej ( nota bene obłożony klątwą przez synod biskupów katolickich w 1577 r. że nie ma zbawienia duszy poza Kościołem rzymskokatolickim. że kraj nasz w XVI w. że sytuacja taka była nie do zniesienia dla kleru katolickiego. Kim byli ci ludzie. było myślenie. których bezkarność czyniła nieczułymi. na które przyjeżdżała szlachta z różnych stron Rzeczypospolitej. Sami zaś siebie zwali ” chrystianami” albo “Braćmi”. a na istniejącej tu przez 36 lat Akademii ówczesna elita intelektualna sekty wykładała filozofię. Występują również pod nazwą antytrynitariuszy. że z zajściem. Walczyli oni bowiem z supertotalitarną władzą Kościoła sięgającą aż do myśli i sumień ludzkich. w Piotrkowie). Raków znajduje się dokładnie 21 km na południe od Łyśca (Świętego Krzyża) nad rzeką Czarną. ani wolności do propagowania religii siłą lub . Tam też dwa wieki temu Tadeusz Czacki rozkopywał groby heretyków. Holandii. cui credidi ” (” Wiem. Uważano bowiem ich idee za ” socyniańską zarazę zrodzoną wśród bagien sarmackich “. powstał w 1573 r. że w I połowie XVII w. sekta zwana arianami głosząca radykalne poglądy społeczne i bulwersujące współczesnych tezy religijne. że Raków nazywano ariańskim Rzymem. wydrukowanym pod patronatem UNESCO. a nawet “Nową Jerozolimą”. w którym mieli brać udział uczniowie Akademii Rakowskiej. luterańskiego i kalwińskiego. jezuitę. Wzmianka o tej ustawie ukazała się również w syntetycznym zarysie dziejów ludzkości. a nawet burzą fundament wszelkiego dobra i napełniają państwo niepokojem. to czas ” złotego wieku ” Polski. przez teologa katolickiego. wolności sumienia. a jej powstanie datuje się na lata 1562-65. tym większą deprawują liczbę ludzi i zyskują sobie tym sroższe potępienie . i należało ośrodek taki wszelkimi sposobami zniszczyć.heretyków należy zabijać.dołu malowidła. III): “…. Bez przesady można powiedzieć. aż nie chce się wierzyć. ” jadowitą truciznę”. naprzeciwko króla Władysława IV stoją dwie grupy arian. liczni bowiem z tych. który jest następstwem różnic w religii. ” państwie bez stosów “. prywatnie lub publicznie. socynian. Bursa ( miejsce na zachód od kościoła przy stawie ) i wreszcie cmentarz ariański (piaszczyste wzgórze za Bursą). a o jego przebrzmiałej wielkości świadczą tylko pamiątkowy kamień na rynku i dziwne nazwy ulic. gdyż Konfederacja Warszawska znalazła się we wszystkich niemal zarysach dziejów tolerancji. Konsekwencją obowiązującego dogmatu mówiącego. Nie ulega też wątpliwości. kardynała Roberta Bellarmina (1542-1621. społeczność międzynarodowa. w których dobrzy chrześcijanie ” zioną c miłością do bliźniego swego ” pławili się we krwi ” miłujących Chrystusa inaczej “. Francji. pozbawione wszelkich szans rozwoju. które rozchodziły się po całej Europie. ku oburzeniu i rozpaczy fanatycznych. Okres ów w dziejach Europy. Tło stanowi pejzaż Rakowa ze scenką przedstawiającą wypędzanych z niego arian. aby przypadkiem nie skończyli nędznie życia doczesnego i nie utracili szczęśliwości w przyszłym. ze zboru kalwińskiego ostatecznie wyłonił się skrajny odłam polskiej reformacji (Ecclesia minor). Disputationes…. unitarian. Genewą. W 1658 roku Sejm RP wydał wyrok skazujący wszystkich polskich arian na banicję. czyli swych ideologicznych przeciwników. Jego wagę doceniła w XX w. Anglii. oraz mieć się na baczności. aby znaleźć w nich flaszki zawierające łaciński tekst: ” Scio. II tomus Controversia II. ” wywołując wszędzie szeroki i burzliwy oddźwięk”.

którzy “bluźnią dziewicy Maryi nie uznając boskości Jej Syna”. która z państwa wolności religijnych stała się stopniowo krajem nietolerancji wyznaniowej. Grzegorz Paweł z Brzezin. A.X. Przełom w dziejach tolerancji religijnej w Polsce zasadniczo nastąpił w 1638 r. to czas pełnego zwycięstwa kontrreformacji w Rzeczypospolitej. pod Warszawą król Jan Kazimierz (były kardynał i jezuita) złożył uroczysty ślub. Dodajmy tu. Hozjusz. Proces ten zakończył się w 1668 r. W konstytucji sejmu walnego ordynaryjnego z 1658 r znajdujemy następujący tekst “Iż ieśliby kto taki znalazł się. Moskorzewski. W roku 1647 wyrokiem sądu sejmowego zamknięto wszystkie szkoły i drukarnie Braci Polskich w całej Rzeczypospolitej.L. ). że w 1649 r.. jezuita ks. Tym bardziej. zniszczenie drukarni i zboru ariańskiego. w Warszawie wyruszającemu na bitwę z armią kozacką pod Beresteczko królowi Janowi Kazimierzowi. W tej sytuacji nie dziwi fakt. W XVII w. J. Reszka. M. Lubieniecki. H. w punkcie I. Szczególnie w okresie rządów ostatniego z Wazów. Głównymi ideologami arian byli Polacy – Piotr z Goniądza. a nawet oskarżeń o satanizm (celował w tym m. Niemojewski. S. Ruar. nuncjusz papieski Jan de Torres udzielił specjalnych błogosławieństw i wręczył (niczym na krucjatę!!) chorągiew z krzyżem i miecz. co nie pociąga za sobą ludzkiej krzywdy?”. B. J. Zygmunt III Waza. Białobrzeski. S. “potop” = wojna z heretykami). Dissertatio de pace et concordiae ecclesiae.in. Szmalc. Völkel i inni. Przypkowski. jeśli nie na tym. kiedy to nakazano zamknięcie na zawsze Akademii Rakowskiej. ktoryby sektę tę Aryańską w Państwach naszych tak Koronnych. która Bogu jednemu jest podporządkowana. Czechowic. w 1655/56 r. M. Wiszowaty. Przypomnijmy tu. Budny. Podczas koronacji władcy polscy przysięgali dotrzymać wierności Konfederacji Warszawskiej. Propaganda kościelna szykując się do decydującej z nimi rozprawy sięgnęła również do tradycyjnych już sposobów walki z heretykami – oszczerstw. Wojdowski. 27 lipca 1656 r. ruch Braci Polskich był najważniejszym łącznikiem Polski z przodującym ruchem umysłowym Europy. że po zwycięstwie w wojnie ze Szwedami wypędzi z kraju arian. Z arianami polemizowali katolicy – m. Mikołaj Ciechowski). co myślisz. Łaszcz i sam sławetny Piotr Skarga. Z kolei spory natury doktrynalnej stały się dla socynian źródłem nienawiści ze strony innych protestantów (kalwinistów i luteranów).przymusem” pisał Samuel Przypkowski (1592-1670. co oznaczało zarazem likwidację centralnego ośrodka tego ruchu. drugi z muzułmańską armią turecką. M. ale niejednokrotnie przysięgi te łamali pod naciskiem Watykanu (np. M. a także spolonizowani cudzoziemcy – F. Powodowski. Jan Kazimierz). S. et provincijs eis annexis śmiał y . Druga połowa XVII w. H. Szlichtyng. Braćmi Polskimi byli także. J. swobodnie głosił to. Sz. byś w sprawach religii myślał. co chcesz. starano się nadać toczonym podówczas przez Rzeczypospolitą wojnom charakter religijny (wojny z Chmielnickim na Ukrainie = boje ze “schizmatykami”.. Ślubu dotrzymał. J. Amsterdam 1628) a jego współwyznawca. Stegmann. iż przejście od katolicyzmu “Wiary Panuiącej do iakiegokolwiek wyznania iest zabronione pod karami Apostazyi”. Pierwszy z władców walczył ze zbuntowanymi prawosławnymi poddanymi. iako y W. najwybitniejsi poeci epoki baroku – Wacław Potocki i Zbigniew Morsztyn. że część arian widziała swe ocalenia podczas “potopu” w osobie protestanta – króla szwedzkiego Karola Gustawa. kalumnii. W. Socyn. i czynił wszystko. S. ale już bez groźby fizycznego unicestwienia odstępcy. że dopiero po kolejnych 123 latach. W wiele lat później podobny miecz otrzymał od papieża król Jan III Sobieski ciągnący na odsiecz wiedeńską. Herbest. Konstytucji 3 Maja zapisano. Jonasz Szlichtyng dodawał: “Na czymże bowiem polega wolność sumienia.in. o czym się dziś nie pamięta. Radykalizm poglądów religijno – społecznych arian polskich wzbudzał powszechną nienawiść kleru i szlachty katolickiej. kiedy to wolność sumienia w Polsce zostaje ostatecznie zlikwidowana ustawą sejmową przewidującą karę śmierci za porzucenie wiary katolickiej. A. Crell. J. że podburzone przez księży katolickich chłopstwo mordowało ich i paliło im dwory (głównie na Podgórzu. Powoli Polska stawała się widownią prześladowań religijnych. Kromer.

Zakazy te powtórzyły i dodatkowo uszczegółowiły konstytucje sejmowe z lat 1659. głupoty politycznej. Puławski. T. potężne niegdyś i kwitnące mocarstwo wschodnioeuropejskie zostało rozdarte przez trzech zaborców. I to one m. ale bezkrzczeńców. Newton. ieżeliby się który takowy znalazł. nędzy chłopów.238). w ciągu których mieli zmienić swe wyznanie na katolickie lub też wyemigrować. w głąb Niemiec i do Holandii.in. Z jednej strony jest to dowód wyjątkowej zajadłości. wiary się tureckiej w poprzednich artykułach upornie trzymających. powszechnego pijaństwa. Arianom natomiast dano czas 3 lat. Ich prace drukowane w Rakowie czytali i studiowali najwybitniejsi filozofowie ówczesnej Europy – Locke. coby tey sekty swoiey wyrzec się niechciał.1661. y bez wszelakiey odwłoki przez Starosty nasze. Osiedlili się w Prusach Książęcych. takowy każdy wyżej mianowanemu statutowi podlegać ma. Francji i Anglii. gdyż ten sam sejm ułaskawił wszystkich katolickich oraz innych. Wielkie.1662.in. twórców konstytucji Stanów Zjednoczonych. sub privatione Capitaneatus. byli oni bowiem prekursorami Oświecenia. takowemu na lat trzy do wyprzedania się pozwalamy. Leibnitz.). W przeciwnym razie groziła im śmierć. /…/ Chcąc iednak clementiam nostram pokazać. ostatnich w Europie polowań na czarownice. krzewić. w latach 1666-1668 pod redakcją A. J. Większość Braci Polskich jednakże opuściła Ojczyznę i była to pierwsza z wielu w naszych dziejach wielka emigracja. pielgrzymek i sanktuariów. a byłby o to legitime convictus. Madisona i T. jak to zawsze w naszym kraju bywało. Prekursorskie idee Braci Polskich rozszerzone i udoskonalone przez Locke’a (Anglia) i Bayle’a (Francja) zostały następnie przeniesione za Atlantyk przez J. Z myśli arian polskich skorzystał zachód Europy. prześladowań innowierców. abo onej assertores protegere et fovere. “Dawno to tedy Korony Polskiej była żądza. w Polsce nie cierpiano”. Bayle. Wiszowatego wydrukowali monumentalne dziewięciotomowe dzieło “Bibliotheca Fratrum Polonorum”. Jeffersona. stworzyły z tego państwa dzisiejsze supermocarstwo światowe. “Rozum to wąż”. tryumfował jezuita ks. uzasadniając decyzję sejmu o wygnaniu arian. Jak Bracia Polscy brali we władanie Święte Wzgórza Słowian – Kosinowo – Święte Wzgórze Przepląta-Kosza Wędrówki śladami Polskich Braci Mesjasza: Miejsce Pamięci Narodowej . “cudów” i objawień. atque debitorum repetitione…” ( za “Volumina Legis”. o wypędzeniu Braci Polskich z Rzeczypospolitej był wyłącznie aktem zemsty i nienawiści religijnej. Siedmiogrodzie i na Śląsku. Wiek XVIII to w Rzeczypospolitej Obojga Narodów czas tryumfalizmu Kościoła katolickiego. na gardle ma bydź karany. Spinoza.ważył się wyznawać. s. skrajnej dewocji a zarazem upadku gospodarczego i militarnego państwa. egoizmu magnaterii i wreszcie zdrady narodowej ówczesnych kosmopolitycznych elit. IV. A dzisiejsza Polska wygląda tak. Kościuszko. W tym samym czasie za Oceanem Atlantyckim ariańskie idee rozdziału państwa od religii zapisano w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tego pikującego lotu państwa ku zagładzie nie zdołały zatrzymać wysiłki patriotów i ludzi oświeconych (K. salva bonorum et personarum securitate. Mikołaj Cichowski.1668. Bracia Polscy wywarli wpływ na kształtowanie się racjonalizmu religijnego i deizmu w Holandii. Poniatowski i in. a potem wywędrowali dalej. żeby tych już nie nowokrzczeńców. Urzędy ich. jak wygląda. t. budowy świątyń i wspaniałych ołtarzy. protestanckich kolaborantów i przestępców politycznych. z drugiej natomiast małej skuteczności prawa. Wyrok sejmu polskiego w 1658 r. abo opowiadać. gdzie m. słyszymy wciąż z ust niektórych kościelnych teologów.

Portal ten jest redagowany przez polskiego Żyda. a także co z tego faktu wynika dla miejscowych władz i urzędów. Jeszcze nie tak dawno byliśmy przekonani. odbyło się w Siedmiogrodzie w roku 1784. że ostatnie nabożeństwo Braci Polskich.Gmina Ariańska w Kosinowie 1666-1803 Panorama Kosinowa O ile współczesne społeczeństwo polskie zachowało pamięć o działalności Zboru Braci Polskich przed rokiem 1660. która jako pierwsza uwolniła w swoim majątku Przytkowice chłopów od pańszczyzny. W takich oto okolicznościach w dniu 23 czerwca 2004 roku na Prusy ruszyła specjalna wyprawa pod kierunkiem brata Piotra … Ariański ślad na Mazurach rozpoczyna się od Samuela Przypkowskiego. pana Andrzeja Kobosa. opublikowany w znakomitym portalu internetowym Zwoje Scrolls 5 (33) 2002 (www.com). Postanowiliśmy sprawdzić jaki jest stan faktyczny tego szczególnego Miejsca Pamięci Narodowej. . Lukę w naszej niewiedzy wypełnił dopiero artykuł historyczny “Arianie na Mazurach”. Okazało się. posiadających ciągłość historyczną z gminami ariańskimi działającymi w Królestwie Polskim. o tyle losy polskich braci Mesjasza wygnanych z Rzeczpospolitej na podstawie edyktu sejmowego o banicji arian z 20 lipca 1658 roku są mniej znane. ile zachowało się w ludzkiej pamięci o działalności Braci Polskich na tej ziemi od roku 1666 do roku 1803. członka zasłużonej rodziny chrystiańskiej. pana Krzysztofa Myszki.zwoje-scrolls. że gmina Braci Polskich w Kosinowie funkcjonowała nieprzerwanie aż do roku 1803. a poświęcony szeroko rozumianej kulturze i historii Polski.

ale konsekwentnego rozdziału Państwa od Kościoła w Polsce został sekretarzem elektora brandenburskiego. Związany z dworem Radziwiłłów przyjął w roku 1627 w dzierżawę majątek Dojlidy koło Białegostoku.racjonalista. zmarł 19 kwietnia 1670 roku w Królewcu. powrócił w roku 1619 do kraju. bracia. minister zboru w Kosinowie. Po zakończeniu edukacji w szkole ariańskiej w Lusławicach i studiach poza granicami Polski w Altdorfie i Lejdzie (typowy życiorys Braci Polskich). filozof. wojna polskokozacka w roku 1648 oraz wojna polsko-szwedzka w roku 1656 sprawiły.Samuel Przypkowski (1592-1670) chrystianin. Fryderyka Wilhelma. pionier konsekwentnego i stanowczego rozdziału Państwa i Kościoła Brat Samuel urodził się w Gnojniku koło Czchowa w okolicach Tarnowa. że ostatecznie ten pionier rozsądnego. a następnie ożenił się z arianką Zofią Taszycką w roku 1622.pl . poeta. Wojna polsko-rosyjska w roku 1633. Samuel Przypkowski pierwszy minister zboru Braci Polskich w pruskim wówczas Kosinowie. : www. Nie było mu jednak dane zbyt długo nacieszyć się zajęciami zarządcy majątku wiejskiego. cd. ale pragnął być i został pochowany na ariańskim cmentarzu w Kosinowie. Po banicji arian polskich osiadł na stałe w Prusach Książęcych w roku 1661.

Do rzeczy. którzy ze wszystkich sił wspierali reformatorów zatwardziałego katolicyzmu w Polsce i znajdowali pod skrzydłami Braci Polskich schronienie. jeśli umiecie czytać ze zrozumieniem i bez zacietrzewienia. proszę: Po pierwsze. » Odpowiedzi: 4 Subscribe to comments with RSS. Bo wspólnym mianownikiem idei Braci Polskich i Wiary Przyrodzoney Słowian – jest RACJONALIZM! [CB] Dodaj do ulubionych: Tagi:Bracia Polscy. on 8 Październik 2013 at 1:12 Panie Czesławie. no cóż… Ból jest oznaką. którzy mnie akceptują (czasem) zgadzając się ze mną i może nawet doceniając co robię. i Ci z Was. oznacza to. co zaraz muszę napisać. co ten ból wywołuje. czyli jeśli Was to co piszę zaboli. Rozbiory Polski.pl i ProsteRzeczy. lecz skutkiem problemu/problemów z tym. 1. pewno kogoś znów zaboli to. Ból nie jest przyczyną. że coś złego dzieje się z czyimś orga nizmem. którzy tego nigdy nie robili. NZNDN (Niecnie Zmieniony Nick Dla Niepoznaki) said. ale przede wszystkim Święta Góra Wiary Przyrodzoney Słowian – Pogan Polskich. to przeczytajcie dalszy ciąg tego tekstu uważnie i postarajcie się go i mnie zrozumieć.Ariańska Góra – Miejsce Pamięci Narodowej? . że sumienie i mózg Was boli…czyli boli Was ich zwyczajne używanie. Tyle tytułem wstępu. Watykan. dzieje Polski. . Po drugie. Wygnanie Braci Polskich 4 uwag « Czas dyni – październik Współczesny kodyzm – okładka książki Huntera Thompsona “Dziennik rumowy”[Potravel. nie robią i nigdy robić nie będą. więc. jak również i Ci z Was.pl].My dopowiadamy – tak miejsce pamięci narodowej – nie tylko Braci Polskich. Szanowni Państwo.

mnie i Barta wyzywać od słuzenia jahwizmowi i zajmowania się jahwizmem z zamiłowaniem. pogan różnią się od tych wszystkich innych-złych „nieWas”. jako lustrzane odbicie. że jesteście bez skazy. Niemniej jednak. Załączam te prawdy jakie się tam pojawiły. najlepsi z najlepszych? Nie wstyd Wam? Nie rozumiecie co robicie? Hm… chyba nie… Czy sądzicie. który publicznie dopuścił się zniesławienia i nie pokazał potem dowodów na to zniesławienie? Nie jesteście po 1000 kroć bardziej zakłamani od tych zakłamanych przecież szatanistycznych jahwistow? Wy. co jest co? A może. by tych wszystkich innych i niewygodnych dla Was próbować mieszać z błotem i czekoladą. bo w rzeczywistości nie tylko tzw. ale z powodu ko lejnych prób wycierania się mną (nie tylko mną) i tym co robię tu u Pana Czesława (nie tylko ja) i nadawania mi (i nie tylko mi) fałszywych cech /atrybutów. że was to prawo nie dotyczy? Myślicie.Przy okazji wygnania Arian. zmazy i bez grzechu i dlatego tak podświadomie ochoczo postępujecie jak ci. “żydłackich jahwistów”. że nie mogę mieć swojego innego zdania! Ja nie odmawiam tego samego nikomu. którzy z natury ich zbrodniczej nadjordańskiej dżumy. że i Bart też wypisuje bzdety). pogan? Czy allo-allo faszystowska „czekolada” różni się czymś od komunistycznej. ani krzty prawdy? Nie mówię. że wszyscy tacy jesteście. czy tez pogańskiej „czekolady”? Czy jest jakaś zasadnicza różnica. dotyczącym kłamstw i fałszerstw. żeby wszyscy mieli padać przed Wami na kolana i całować Was w pierścień? Sądzicie. nie głebiej. żydlackiej. że wystarczy nie mieć telewizora i nie oglądać telewizji i się tym tu pochwalić. czy poszukiwanie Słowiańszczyzny? Ja wybieram Słowiańszczyznę i odkrywanie prawdy o niej. Co za truizm… prawda o kłamstwie… Cały czas się w tym taplacie i taplacie do tzw. niby anty-allo-allo. ze tak! Ja Wam wybaczam. bez uprzedniej zgody jaśnie oświeconego i jedynie prawdziwego i prawego cenzora. bo wierzę. Zapomnieliście już o prawie karmy? Sądzicie. jak „ten Erhman” i dlatego wypisuję bzdety (rozumiem. jak i osób Pana Czesława i Barta D. sugeruję (jeśli to nie przekracza waszych możliwości) uważniej czytać to. co można myśleć o Was. dramat i tragedie w jednym. komedia. gdzie pojawiły się znów te “mądrości”. to co można powiedziec o Was. która pozwala jednym kłamcom i fałszerzom wywyższać się i mówić. czy bardziej bawi ta groteska. zwyczajnie jak każdy. co wszyscy piszemy (nie porównuję się do . kolor skóry. nie wiecie skąd się jako SŁOWIANIE wzięliście? Pytam ponownie. Nikt nie ma prawa oczerniać nikogo. chrześcijanie i inni z lubością by najlepiej każdą konkurencję… wygnali lub na stos…. przez odkrywanie fałszerstw lub dokładnie odwrotnie. Arian) w wykonaniu tzw. czy bardziej przeraża mnie. co robili i robią dokładnie tak samo jak Wy? Skoro Wy macie czelność. nazwijmy to coś “wasza nie-żydłacka mądrością inaczej”. tylko retoryka i to tylko. poganie. chrześcijańskich miłosiernych katolików od tego samego w wykonaniu niektórych jedynie słusznych tzw. w związku z cytatem ze mnie. Gotach/Getae itd. których tak ochoczo i gorliw ie zwalczacie? A może. żeby Pana Czesława. przy okazji artykułów o Białych Chorwatach. czy nadal za waszym cenzorem. 8 wieku. od fałszu i kłamstwa głoszonego przez tzw. odwrócenie retoryki tych pierwszych. bez względu na pleć. ze nie wiecie co czynicie. są to tylko moje pobożne życzenia. różnią się czymś od tych jedynie prawdziwych parszywych żydłackich jahwistów. zwłaszcza bezpodstawnie. a nie odkrywanie prawdy o jahwizmach. ani w ich tej dżumie. ale czy nie są tacy niektórzy z Was…? Czy lepsze jest tropienie jahwizmów. Płyciutko Ja ponownie muszę stwierdzić. jeśli komuś z Was się również wydaje. Erhmana. którzy nic tylko o tych niegodziwych jahwistach ciągle gadacie i hołubicie wśród Was tego. są fałszywi i zakłamani od stóp do głów i nie ma ani w nich. jestem niestety zmuszony do zamieszczenia stanowczego P R O T E S T U i dania odporu szerzącej się … hm… temu czemuś. ze jestem natchniony słowem bożym. Dlaczego tak sądzę? Bo mam prawo tak sądzić i nikt nie jest w stanie mi nakazać. macie swoje ograniczenia. nie od dzisiaj. Pozostawiam Państwu ocenę mojej działalności i osoby. jakem SŁOWIANIN! To moje prawo i moja słowiańska natura! Niech każdy mówi swoim głosem! Stop cenzurze! Odmawiam natomiast prawa do głoszenia fałszu i nieprawdy każdemu. którzy nie widzicie różnicy między nami. gdyż jestem (nie tylko ja) tam objęty cenzurą (jak Arianie) i odpowiedzieć nie mogę. że pogubiliście się do szczętu. o braku zrozumienia i tolerancji dla innych i ich poglądów. gdzie mogę to robić. min. bo tak długo z nimi przestajecie. że niektórzy z Was jedynie prawdziwych tzw. sami nie wiedząc kiedy i jak. że jesteście inni niż ci wredni jahwiści. “pogan”? Czymś się różni cenzura i dyskryminacja odmiennych poglądów (np. Wy tez nie macie żadnego prawa. kimkolwiek są ci pierwsi. o tzw. niestety nie tam. zamieszczonym tam przez bogu ducha winnego Słowianina. jedynie najprawdziwsi poganie. Muszę to zrobić tu. Czym się różni fałsz i kłamstwo głoszone przez tzw. czy to wszystko nie pachnie allo-allo zgniłym germańsko-jahwistycznie-żydłackim pachnidłem? Sam nie wiem. czy przekonania. Oby nic więcej takiego się nie powtórzyło! Aczkolwiek. “Nasze (wstawić dowolne) kłamstwa są lepsze”? Czy piętnowanie kłamstwa i poszukiwanie prawdy są złe? Czy pycha i głupota i zacietrzewienie przynależą tylko do “waszych wrogów” i Was nie dotyczą wcale a wcale? Wierzycie w to. a papieżem i jego sługami? To. o dociekaniu prawdy. już się nimi staliście.:-) Odnaleźliście już te Wasze słowiańskie korzenie. Nic tylko anty-plugawy anty-jahwizm. ze intelektualne lenistwo i zwyczajne żydłackie chamstwo będzie Wam wybaczone? Oczywiście. czy wiarę.. które nie pozwalają Wam dostrzec oczywistych oczywistości… Czy zatem fałszywi i zakłamani tzw.

sfemi stopami odważnemi. że imć zprowokowany sam siebie nie do końca rozumie. Nie ma mnie u Was i nie będzie. Ruszcie się w końcu do przodu. co to ja Wam jakoś ta k tam niby niecnie chciałem do tych waszych światłych mózgów przemycić. co robicie ze swoim czasem. I po trzecie na koniec. Jak ma czas i zamiłowanie na zajmowanie się jahwizmem. (…) Nie umiem zrozumieć tej złej woli i braku umiejętności logicznego czytania. czego to jak mniemam. i tam z tego waszego zwalczania tego plugawego jahwizmu zwyczajnie zdechło i leży martwe tam i się rozkłada . czego nie umiecie znieść i uszanować i co zrozumiałe pojąć. Ciągle zachodzę w głowę…Ciekawe. o genach. i wtedy zapala mi się czerwone światło ) tak samo jest z prowokującym opolczykpl Październik 7. ja mam taki swój “tester” – jeśli jakiegoś ludka nie potrafię zrozumieć. co macie ze sobą robić.wordpress. tak bardzo sie obawiacie nie mieć.com/2013/10/02/stulsko-nad-klodnica-pod-grodem-lwow-grod-bialych-chorwatow/#comments http://bialczynski. Jak dla mnie wiercicie tylko większą i większą dziurkę na jahwistyczne żydłackie odpadki. Tyle że czerwona lampka u niego jest przepalona. myślenia i wyciągania wniosków inaczej. czego wasze zmęczone.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/#comment-51905 Dobrosława Październik 6. albo nigdy jej nie miał.i dlatego wypisuje bzdety. http://bialczynski. wiecznie nie syty krwi. Po czym wszystkie wcześniejsze wersje palono. ku pokrzepieniu Waszych jedynie właściwych pogańskich serc. tę dobrą nowinę tam. Dobrosława Październik 7. gdzie ma przesiadywać. macie (nie tylko Wy) nas obu za agentów i szpiegów żydłakow i jahwistów i pewno pedałów i cyklistow. usilnie zwalczających ten krwawy i zbrodniczy żydłacki jahwizm. Nie mówię tez nikomu. o języku. czy zajmujecie się morderczym jahwizmem itd. Gotów. że kto z kim przestaje. na blogu u Pana Czesława. a rozwijajcie! Może wtedy zrozumiecie kontekst dyskusji toczących się tu.com/slowianie-w-dziejach-mitologia-slowian-i-wiara-przyrody/czworksiag-wielki-wiary-przyrody/tom-ivksiega-wiedy/krainy-krolestwa-sis/harowie-nuruscy-czyli-bialochorwaci-i-chorwacja-biala/#comments Ok. Tak więc największych oszustw i fałszerstw w jewangeliach i tak się nie ustali. (czyli ciągle myślicie o obżydliwym żydłackim jahwizmie). Masz rację – grzebanie w jahwizmie. gdzie powinna była ona być opublikowana.S. bo to byłaby taka typowa kloaczna jahwistyczna arogancja i pycha. jednocześnie) Dobrze wiecie gdzie możecie mnie znaleźć. 2013 o 11:56 pm | #29 Dobrosławo: Twój komentarz został automatycznie zablokowany. o naprawdę dawnych dziejach Słowiańszczyzny! Nie leńcie się. dotrzeć do jego ideologii – to znak. o haplogrupach. 2013 o 11:26 pm | #28 Może “Zprowokowany” jest również jak ten Erhman – “natchniony słowem bożym”. zatruwając Was od środka. czyli tego co zamieścił u Was Słowianin. bo Was te śmieci jahwizmu zasypią! Poczytajcie coś o naprawdę dawnych dziejach Pra-Słowian/Pra Indoeuropejczyków.wordpress. trzeba by było zacząć czytać i ROZUMIEC całe artykuły tu. musiałem kogoś zranić do żywego lub co gorsze złamać komuś serce. nie pojęły ani ani. Jordanesa. Cytuję: http://opolczykpl. a zwłaszcza w jewangeliach to strata czasu. A pisane były jewangelie już pod koniec I wieku. Tym bardziej. poganie! .Nich). i tak go ugniatacie… drepcąc i kręcąc się w jednym miejscu. to wszystko? P. ale jak się ciągle samemu zajmujecie tym podłym i obżydliwym żydłackim jahwizmem. jak ktoś taki jak On może tolerować kogoś takiego jak ja. itd. zanim będzie za późno! Ponownie stwierdzam. że najstarsze zachowane do dzisiaj egzemplarze jewangelii pochodzą z IV wieku. że taki człowiek coś próbuje przemycić do mojego umysłu wbrew mojej woli. jestem i bedę tu. Tacyta. że nieświadomie acz niechybnie. co poniektóre tzw. jahwistycznie zażydłaczonej też). jak w ten sposób. który depczecie (ten srogi system żydłacko-jahwistyczny. gdzie wsadzić sobie te wasze „jedynie słuszne pogańskie prawdziwe prawdy i dogmaty” i w co mnie cmoknąć… KWWO i jahwizmy na drogę z Wami. jakie złó…? I po co/to. a nie tylko wyrwane z kontekstu cytaty jak ten od Was… „Nie za bardzo mam też czas na podróże po sieci a tu u Ciebie mam całą kwintesencję”. to po jakiego grzyba przesiaduje na pogańskich blogach opolczykpl Październik 6. zaganiane i zaczadzone zwalczaniem jahwizmu mózgi. o nauce. Nie obchodzi mnie. jakże plugawy).wordpress. Panowie i Panie. Jak już napisałem. bo nick “Zprowokowany” jest u mnie na czarnej liście. to moze to zadżumione jahwistyczne zło niepostrzeżenie wpełzło do Waszych dusz…. Ja nie mówię Wam. takim się staje. bo uważam takie działania… za… Jak macie wyobraźnię. Czyli cały II i III wiek żydłactwo miało cza s na wielokrotne “poprawianie” i “korygowanie” wymysłów jewangelistów. może tego niektórzy z Was nie widzą. gdyż dowody rzeczowe – wcześniejsze wersje jewangelii – żydłactwo zniszczyło. prostą logiką. (chociaż idąc za Waszą jak drut. bo się brzydzę obłudnikami i leniuchami. 2013 o 1:22 pm | #31 (…)A tak na poważnie – podejrzewam. nienawidzę cenzury (każdej. to domyślcie się sami… Może ktoś usłużny zaniesie te moja odpowiedź. na ilu grzędach czy na jakich blogach. wbrew tej Waszej woli niezłomnej. Wyrzućcie to „coś” z siebie. a także niby-anty-allo-allo. nie potrafię ocenić. na temat Białych Chorwatów. poganki i co poniektórzy tzw. jakie macie zamiłowania. Bylem. 2013 o 12:59 pm | #30 Aha Wiesz Opolczyku. że coś jest nie tak.

albo zastrzyki w brzuch. nikt mnie nie zawróci z tej drogi. W duchu Eko-Ekumeny. przez Postrzymskiego Potworka Niemieckiego – konające Łużyce. BO NAPĘDZA MNIE WIELKA ZMIANA. ale i oni się znajdują. z głową uniesioną wysoko. tych tysięcy ludzi pod Ślężą. po prostu i zwyczajnie. już dawno temu pokąsałem niektórych z Was i teraz jesteście jak ja wściekli. tych książek dla młodzieży. Nie będziemy też nikogo odciągać od aktywnego sprzeciwu każdemu wrogowi. martwą Drawenię. którym nie damy zarobić.BUDOWAĆ. bo zwyciężymy na pewno! Nie mam żadnych wątpliwości. Więcej optymizmu. ale molochy dystrybucyjne zablokowały kompletnie sensowną dystrybucją książek i czasopism narzucając 100% i 80% faktyczne prowizje – to są pasożyty.bez pośredników. Jest masa pracy u podstaw do zrobienia. więc rozwój będzie wolniejszy. Żarisława i innych. Idźmy razem – RAZEM! Powtarzam to wielokrotnie i apeluję o to do wszystkich – To nie znaczy myślmy i mówmy to samo – wręcz odwrotnie. Za mną idą czyny i ludzie. Czeka nas reforma blogu – bez wątpienia. 20 lat pracy PRZED NAMI – JA SPOKOJNIE ZDĄŻĘ. Zmieniamy świat po swojemu bez oglądania się na zalecenia rządowe i “pobożne życzenia” innych. Ja walczę. na podstawie sfałszowanych skorup i Waszych niby anty-żydłackich. KONSTRUOWAĆ. to właśnie robimy! Walczymy. Jest to z naszej strony apel o konstruktywne współdziałanie. mam przed sobą 40 lat aktywnego życia i 20 lat na spokojną radość z efektów tej pracy. . dzicz. Pogrążanie ruchu w rozdrapywaniu przeszłości i pesymizmie nie rozwinie go nie posunie naprzód. nie poddajemy się nikomu. ciszę bądź ujadanie Sfory. dawno już zabitą Rakuszanię i B-Awarię. Nie trwońmy sił na wewnętrzne wojenki i nie dajmy się manipulować agenturze. “Słowianić” też jest już praktycznie pełny do lata 2014. a nie czego innego. nasza filozofia jest inna. Na pewno. tej setki blogów. Wędland. Myślę. Ja dobrze pamiętam samotny cichy ślub z moją Anną w 1972 – kompletną pustkę. anty-plugawych. Nawet najgłupsze i najbardziej zmanipulowane powstanie jest lepsze niż nic nie robienie – mamy na to wystarczające dowody – Zniemczłe Czechy wielkości słomkowego kapelusza i zgermanizowane wchłonięte przez Molocha judeo-chrześcijańskiego. ze powinna ona ostudzić NAS WSZYSTKICH. I niech każdy robi swoje najlepiej jak potrafi. Bez fałszywej skromności mogę tu służyć za wzór i służyć radą. Tak się składa. ale Polska będzie zupełnie zmieniona. 40 lat pracy za mną. To tylko kwestia czasu. stwarzając fakty dokonane. Jestem spokojny bo prawda JUŻ zwyciężyła. ty walczysz. Proponuję oddać się w całości tejże pracy. Świat nie należy do “narzekaczy” tylko do Zmieniaczy. Walczymy. albo do piachu… niech was allo-allo archeologowie i młodzi średniowiecznie historycy odkopują i analizują. że to z powodu zbyt dużego tempa pojawiania się artykułów – dawniej gdy były na stronie głównej przez 3 dni dało się podyskutować pod bieżącym artykułem. Nie będziemy tutaj tracić czasu na przyklejanie innym etykietek jahwistów czy coś w tym rodzaju. on 8 Październik 2013 at 8:33 Do NZNDN Wiem. Ale 20 lat wystarczy żeby zmienić nasz kraj nie do poznania – i tak się stanie. że gdybyśmy chcieli publikować to co mamy w zapa sie co 3 dni to ostatni z tekstów. że temperament wojownika trudny jest do poskromienia. ONO JEST FAKTEM i ONO MA REALNY WPŁYW i narzędzia. Może tego nie zauważyłeś – tych zespołów rockowych: Zerivany. Moja dzisiejsza radość jest olbrzymia. TWORZYMY NOWE PLEMIĘ. Kto myśli że ona śpi ten się myli.Jak rozumiem. Kto nie chce być z nami ten nie będzie niezależnie od logiki. powinien być miesięcznikiem. ale za to pewny. tych wierszy i poematów – tego SŁOWA. Tylko trzeba działać z twarzą zwróconą do przodu. ja ich tracił nie będę. Co do oceny powstań nie zgadzaliśmy się już wielokrotnie i to się nie zmieni. jednak szkoda sił na zawracanie Wisły kijem. Niestety materiałów do publikacji jest tyle. ze ostatnio nastała jakaś taka “moda” na rozpoczynanie dyskusji w różnych miejscach blogu. Wspaniali ludzie! Nie muszę ich wymieniać z NICKÓW czy imion i nazwisk – bo to nie ma być lista dla nowej ubecji do przestudiowania. tych które już są przygotowane do publikacji ukazałby się w styczniu roku 2016. Myślę. Nie trać sił na wewnętrzne naparzanki. tyle że inaczej/odwrotnie… Teraz więc czas. Nie brak miejsca w szeregu – brak raczej ludzi do tej roboty. Przytoczę tutaj odpowiedź jaką dałem Opolczykowi w innym miejscu blogu – dzisiaj. prawdziwych pogańskich tekstów… Odpowiedz o bialczynski said. Stworza. czy zalecenia NWO albo UE. Nie dzielić a łączyć. Lemingi przecierają oczy i zaczynają coś rozumieć. Nie mówiąc już o tym że to co się ukazuje w kwartalniku Słowianić – tutaj się nie ukazuje (tylko wyjątkowo). ze świadomością OTWARTĄ. Oto mój tekst: Opolczyku! Tak. dla dzieci.

Życzymy wszystkiego dobrego wszystkim odmiennym od naszego przedsięwzięciom – My będziemy stwarzać FAKTY DOKONANE. nie dzialaja pod przywodztwem tzw. I jeszcze coś takiego – z innego miejsca blogu – warto poczytać o Oskarze: Wysłany 07. mamy tutaj na naszym Blogu po niemal 5000 wejść dziennie. a jak to jest u samcow. on 9 Październik 2013 at 18:30 To jak to jest. drugi procedury postępowania w kontekście prawa kanonicznego i karnego. które powodują.Przepraszamy za tych duchownych. Nie czas kopać się między sobą. kto klamal. bogie ojcem i synem bozym. popelniaja pomylki? A moze wlasnie nie popelniaja? Czytajac te wrzystkie wypowiedzi. jak odsunięcie od władzy rady gminy Sulistrowice które jest w trakcie dokonywania – tej rady gminy. ktos wie? http://wiadomosci. którzy skrzywdzili dzieci.to Słońce Peru) http://3obieg. Musimy robić wszystko.10.pl/kat.Bp-Wojciech-Polak-zero-tolerancji-dla-pedofilii-w-Kosciele. przebiera niecierpliwie łapami żeby się rzucić do gardeł NOVEGO! U nas tutaj jest ZERO Tolerancji dla rozbijactwa i rozbijaczy. sam juz nie wiem. Nie damy się “upupić” w “piekiełku”.Odnoszę wrażenie że można nam dopiąć każdą już nie łatkę a łatę!! i Jeżeli nie pokażemy czerwonej kartki rządzącym to będzie bardzo bardzo źle….pl/czy-agent-stasi-oscar-to-donald-tusk to…. Znacznie groźniejsze dla Yetisynów są takie sygnały. – Istotą naszego działania jest ta świadomość: zero tolerancji dla pedofilii i pomoc ofiarom – zapewnił bp Polak. skoro ten ostatni zrodzil przeciez byl sie z ducha swietego… Ech. to nie jest to jego zwyczajne odwrocone klamstwo? Czy odwrocone klamstwo to prawda? Jak to mozliwe. co sam siebie kiedys tam mianowal “nieonylnym”. wszystko w jednym. Znacznie groźniejsze dla nich – Yetisynów są w wymowie te bardziej niuansowe sygnały. ze spadkobiercy.Dzieci są skarbem dla Kościoła i dla kraju. Komentując wczorajsze kontrowersyjne słowa abp. Nie ma tolerancji dla pedofilii – powiedział sekretarz Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Polak po zakończonym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski. Zero tolerancji Episkopat przyjął trzy aneksy do zatwierdzonych w ubiegłym roku wytycznych na temat procedur reagowania na przypadki pedofilii wśród duchownych. jak odwrót ludzi światłych od pracy w zachodnich korporacjach. czyli hm… swoim wlasnym bogiem. ktory jest jednoczesnie ich tzw. jak odwrót od pośrednictwa handlowego i zakupy u producentów.cholera mnie bierze!!!! bo ci kretyni co rządzą nie robią nic żeby ten stan zmienić…. . że Sfora zaczyna Wyć. To są fakty i realne działania.title. Odpowiedz 2. jak Świętowit który tam jest. Józefa Michalika nt. odwrót od konsumerstwa i mięsożerstwa. biez pal litra nie razbierjosz… Samice maja partenogeneze.. pedofilii wśród księży bp Polak dodał. Teraz aneksy zostaną przesłane do zatwierdzenia w Stolicy Apostolskiej.S Panie Czesławie robi Pan świetną robotę!!!! Otóż i to bijemy kolejne rekordy. jak inne przerażające sygnały. że “abp Michalik rzeczywiście się pomylił”. bo to wszystko jest dokladnie ze soba sprzeczne… Czy oni wszyscy. . kiedy Sfora jest już uzbrojona po zęby i żądna naszej krwi.o ile już nie jest za późno……Pozdrawiam. Jak mówił bp Polak pierwszy aneks dotyczy pomocy ofiarom pedofilii. która usiłuje wyrzucić Świętowita ze Ślęży i idzie ręka w rękę z proboszczem tamtejszym! To jest wojna a nie żarty. kto sie w koncu pomylil. Polak. jak zniszczona w 90% “droga krzyżowa” którą implantował proboszcz na Ślężę.wid.to się dzieje wielowymiarowo!! Ostatnio elektryk Bolek znowu “błysnął myślą” mówiąc że Polska powinna z niemcami się połączyć(!!!!) i stworzyć jedno państwo Europa….2013 o 20:51 Ech.wiadomosc. że szczerzy kły i kąsa – nie na żarty – za chwilę będzie rozszarpywać.. P. by środowisko dzieci i młodzieży czynić środowiskiem bezpiecznym (…) Problem pedofilii trzeba zdecydowanie i jasno definiować – dodał abp. co jest w koncu prawda? Czy jak ktos zaklamany sie pomyli i przez przypadek powie prawde. Zprowokowany said.16058788.html .wp. a 75% z nich to nie są jakieś powierzchowne jednorazówki w poszukiwaniu hasła “Powstanie styczniowe”. na raz? Czy ten ich bog ze swoim duchem poczeli swego syna. ducha swietego. kto mowil prawde.13% katolików przy konfesjonałach i 20% spadek oglądalności Faktów TVN – to takie tylko skromniutkie i głupiutkie czysto zewnętrzne symptomy całkowitej Klęski Systemu Pan – Niewolnik.a w świetle tego co zostało opublikowane na 3obiegu( Agent Oskar . trzeci – formacji i profilaktyki w przygotowaniu do kapłaństwa. duchem i synem? T aki milosny trojkacik.1342. jak kooperatywy które powstają -wewnętrznie zintegrowane. nasladowcy i oficjalni przedstawiciele kolesa.

bp. Odpowiedz ).opiera itd. że biskupi przyjęli odrębny dokument o zasadach prewencji wobec przypadków pedofilii. itp. ile jeszcze pokoleń minie zanim ten słowiański naród pojmie kogo żywi . – Wielu tych molestowań (dzieci przez księży – przyp. Tyle w temacie! ~Bolko z Dramburga [przed kwadransem] Już za długo ta czarna mafia dręczy ten kraj i wciska ciemnotę ludziom. Zapomial ze ludzie w XXI wieku wreszcie zaczynaja myslec. którym jest jezuita o. ~antyka [przed kwadransem] “Jeżeli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu. abp ( abp Michalik – przyp. na rzes”. karierowicze mało nakradli przez t yle wieków i przez tą religie tylu ludzi zgładzili. Jak mówił bp Polak w dokumencie określono zadania. należy pamiętać.Jeżeli chodzi o samych biskupów i wyższych przełożonych zakonnych nie mamy takiego obowiązku prawnego. Ono lgn ie. pięknej. podobnie jak kiedyś komuniści. ~ola [przed kwadransem] Księża mówią to co ludzie chcą usłyszeć. 43 48) JEŚLI ICH PENISY SĄ POWODEM GRZECHU – TRZEBA JE ODCIĄĆ !!!! ~antyka [przed kwadransem] OSZUŚCI w sukienkach (nazywają je “sutannami” ~ROMO [przed kwadransem] tak się zastanawiam. odetnij ją…” (Mk 9. Michalika. Dlatego też sprawa została tak ujęta – wyjaśnił bp Polak. że się pomylił” . – Niejednokrotnie człowiek zagubiony wykorzysta to dziecko. Słyszymy nieraz. że te słowa wzbudziły. Kilka godzin później abp Michalik przeprosił za swoje słowa. to są przesłuchania i to nie jest taka prosta rzecz opowiadać o najintymniejszych rzeczach po raz wtóry – mówił. – Dziecko jest niewinne i nie może być krzywdzone – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Jak podkreślił rzecznik episkopatu ks. dziewczyn i żon !!! Trzeba WRESZCIE zacząć DZIAŁAĆ !!!!!!!!!!!!!!! . żeby osoby te musiały składać zawiadomienia w prokuraturze o swych podwładnych. nie będzie kluczył i jasno powie. Rzeczywiście się w tej rzeczywistości pomylił. – Po co komentować. Ks. ale to jest problem dorosłych. by niezależnie od procedur kościelnych składali oni zawiadomienia w prokuraturze – potwierdził bp Wojciech Polak. i co na ten temat myśli większośc tych darmozjadów. zap….Sekretarz episkopatu poinformował także. powie ze “owieczki umilowaly pana i szly.) udałoby się uniknąć.. zeby nie powiedziec jak za inkwizycji. tak kaplanscy pedofile z “milosci. Dziecko ma prawo do miłości czystej. ale jest ofiarą. red. byśmy nie patrzyli obojętnie na takie sytuacje – dodał arcybiskup. popie… sobie” Ten facet powienie byc odwolany. gadanie w stylu co cię to obchodzi . ubiera . że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa.) został poinformowany o tym. jakie mogą się zdarzyć w Kościele. (…) Zaraz poprosił o natychmiastowe zaproszenie dziennikarzy. jedno zapędzenie się – nie rozumiem komentowania w mediach tego faktu – mówił rzecznik. by po procesie kościelnym nie powtarzać już przesłuchań i kontaktów z psychologiem po raz wtóry. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik wypowiedział się na temat dzieci wykorzystywanych przez księży wczoraj. – Jeśli się toczy jakiś proces. zresztą słusznie. by uznali. Sprawa została nagłośniona i na siłe próbują sie oczyścić. red. Abp Michalik “rzeczywiście się pomylił” Komentując wczorajsze kontrowersyjne słowa abp. I zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga – mówił abp Józef Michalik pytany przez dziennikarzy o ostatnie doniesienia na temat przypadków pedofilii wśród duchownych. że dziecko jest niewinne – mówił. Czy chcę czy nie i tak płacę (za niedługo będzie to jawne jak z abonamentem rtv. Do jednego wora ich wszystkich to się w końcu po zagryzają. – Cały kontekst w mojej wypowiedzi jest taki. Proszę mi wierzyć – jak tu zareaz zaczną szczekać pseudo katolicy – to nie ma nic wspólnego z religią. Są tacy sami jak komuniści. że biskupi mają informować i zachęcać poszkodowanych przez duchownych do tego.co myslał. że pokrzywdzony przestępstwem ma prawo do tego. Michalik. itp.on powiedział to. za którą przeprosił i uznał za “nieporozumienie”. nie chcesz to nie dawaj itd. . bardzo się tym faktem zasmucił. “po prostu się MYLĄ czasami”… ale CHCĄ DOBRZE… nas oskubać z pieniędzy… i dobrać się do naszych dzieci. Adam Żak. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski przewiduje. że abp Michalik wyjaśnił już swoją środową niefortunną wypowiedź na temat pedofilii duchownych. Wycofał się też ze słów o winie rodziców. jakie ma podejmować koordynator episkopatu ds. Józef Kloch. ono szuka. niepokój.pasibrzuchów i zboczeńców…. ze jak w biblii. Polak powiedział. Również ten dokument zostanie przesłany do Stolicy Apostolskiej. że “kiedy ks. jeśli sam arcybiskup przeprosił? (…) Jedna pomyłka. ~Max Mary Jan [przed kwadransem] Pomylił się?Nie. zamiast zabijania. czy nadużycie. Nikt nikomu nie zabrania się modlić (tylko dlaczego za to modlenie trzeba tak słono płacić!). – To jest sytuacja niezawiniona przez rodziców. też tu nie nic do rzeczy. Zwykli biznesmeni. gdyby te relacje między rodzicami były zdrowe. Jak tłumaczył arcybiskup Michalik. kiedy dziecko szuka miłości. Abp Michalik myslal. ~oko [przed kwadransem] Abp Michalik uzyl socjotechniki dla prymitywnych ludow. Kloch poprosił dziennikarzy. dzieci i młodzieży. Po słowach przewodniczącego KEP wybuchła burza. to nie dziecko “wciąga dorosłych”. niespaczonej – mówił abp.

Tadeusz Isakowicz-Zaleski uważa. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przypomina inne wypowiedzi arcybiskupa Michalika. Zabronić prawnie dzieciakom do lat 16 jakichkolwiek kontaktów z księżmi katolickimi i katechetami. Isakowicz-Zaleski w serwisie fronda. Przesłuchałem wypowiedź arcybiskupa kilkakrotnie. Isakowicz-Zaleski. plażach itp itd! ~hahaszek [pół godziny temu] Przykład prymasów: Abp Henryk Muszyński = TW Henryk czy Abp Józef Kowalczyk = KI Capino. To nie było przejęzyczenie. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: słowa abpa Józefa Michalika nie były “lapsusem” Ks.wp. że “wyprostowanie” wypowiedzi arcybiskupa nastąpiło tak szybko i że padło słowo “przepraszam”. boiskach sportowych. ~hermit [godzinę temu] Sprawa jest łatwa do rozwiązania.118794. “Myślę więc. sprzeciwia się papieskim instrukcjom z 2005 i 2008 roku” – pisze Isakowicz-Zaleski. Wszelkimi sposobami my Polacy powinniśmy chronić naszych pasterzy przed zdemoralizowanymi dziećmi uwodzącymi ich w kościołach. że kontrowersyjna wypowiedź arcybiskupa Józefa Michalika nie była jedynie “lapsusem językowym”. w szpitalach. na plebaniach. co tak naprawdę myśli abp Michalik. Pojawia się duży znak zapytania. “Mam tu na myśli przede wszystkim wywiad-rzekę udzielony Tomaszowi Terlikowskiemu.wid. więc co się dziwić. on 10 Październik 2013 at 2:12 O moralnosci spadkobiercow tych. “Pojawia się duży znak zapytania. Jak pisze. jak zinfiltrowana była wierchuszka kościelna (ks Popiełuszko: „SB traktowała mnie lepiej niż Glemp!‟). w którym arcybiskup.wiadomosc. Ks. pokazuje. że dziecko także może być sprawcą pedofilii” – czytamy.pl/kat. dodając.o Zprowokowany said. że „zwykły‟ Abp Józef Michalik był zarejestrowany jako TW Zefir ? ~mama [5 godzin temu] on po prostu sie usprawiedliwia. które – jego zdaniem – są sprzeczne z nauczaniem papieskim.Ks-Tadeusz-Isakowicz-Zaleski-slowa-abpa-Jozefa-Michalika-nie-bylylapsusem. dobrze się stało. w szkołach. co tak naprawdę myśli abp Michalik” – pisze ks. Czy w swojej archidiecezji stosuje wspomniane instrukcje papieskie?” – pyta na zakończenie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. widocznie padł ofiara jakiegoś dzieciaka!!!! . że tej wypowiedzi nikt później nie prostował. To była cała logiczna konkluzja. Jak dodaje ks. cała sytuacja spotkała się prawdopodobnie z konsternacją wśród innych członków episkopatu. “Nie uważam pierwszej wypowiedzi abp Józefa Michalika za „lapsus” językowy. która obwiniała także rodziców ofiar.16059923.pl. co wygnali Arian z Polski… http://wiadomosci.html Ks. próbując dowieść.title. że tu jest jakiś problem w kwestii osobistej postawy arcybiskupa wobec pedofilii i homoseksualizmu. mówiąc o przyjmowaniu do seminariów osób o skłonnościach homoseksualnych.