You are on page 1of 5

aomfwmaqG

cGJ&rSm onf;jrñSm&,f
xdkn rolESifhuRefawmf rnfodkU cHpm;Mu&rnfudk txl;azmfjyp&m vdkawmhrnf r[kwfyg/
roltm; uRefawmfrsm;rsm;pm;pm; ay;Edkifaom tajcvnf; r½Sdawmhyg/
uRefawmf wwGwfwGwfrSmonfum;]rol tarmifr½Sd&if 'DuomrSm raeeJUawmhaemf/ rolrSm tar½Sdw,fqdk? ½GmjyefNyD;awmh
rdoltareJU twlwlaeayghaemf}
olonf tajzray; rsuf&nfrsm;om wawGawG usvsuf/
uRefawmfonf rsuf&nfprsm;udk okwfay;um]ajymprf;yguG,f? ½Gmudkjyefr,f r[kwfvm;vdkU}
olUrsuf&nfawGum; okwfírEdkifyg/ wpfaygufNyD;wpfayguf rsuf&nfrdk; ½Gmcs ae\/
]tdk...ajymprf;yguG,f? udk,f [dka&muf&ifav rol &if;ESD; pm;zdkU [dkbufcef;u
pma&;BuD;uwpfqifh aiGydkUvdkufr,f}
olUEIwfu bmrQrajym/ rsuf&nfawGom w&a[m/
uRefawmfonf tm;rvdktm;r&ESifh olUycHk;av; ESpfzufudk udkifum][ifh...Munfhprf;? ol ½Gmudk jyefraecsifbl; xifyg&JU? bmvdkUvJ? ajymprf;- ajymprf;}
odkUwdkifvnf; bmrQrajym/
]bmvdkUvJ[if? tareJU &efjzpfxm;vdkUvm;? ½Gmom;awGeJU rwnfhvdkUvm;? bmyJ jzpfjzpf
jyefaeuG,f? jyefae&ifaer,f r[kwfvm;? tarmifpdwfcsrf;omatmif acgif;av;om
ndwfcsvdkufprf;yg rol&,f? tcspf&,f}
uRefwmfhESvHk;om;u w'kef;'kef; ckefvSonf/ &ifcsif;tyfvdkufvQif wpfzufESifh wpfzuf
wlESifh ESufaebdodkU/
xdkaeUnum; uRefawmfwdkUonf wpfa&;rQyif arS;pufcJhMuonf rxif/
bmrQ em;rvnf½Smaom olUom; zdk;uHaumif;av;onf cgwdkif;uJhodkUyif vif;MuufEdk;
wGefoHusL;vdkufavNyD/
]atmtD;tD;tGwf}
[dktaemufbuf abmifukef;aMumif awmifwef;qDu a,mufzacG;ac:iSufwdkU onf
t½kPfOD;udkarQmfí ]a,mufzacG;ac:...a,mufzacG;ac:} [k Mum;& olwdkU\ pdwfxJrS yDyDoo
½Gwfqdkonf[k xif&aom aw;oHomomav;jzifh csKdcsKd pl;pl; cGef;qifhum usL;&ifhvdkufavonf/
][if;...olUtoHav;u odyfom,mwmyJaemf}

ESifhurf. tcsdefwGif uom blwm0if.jywif. Mum.cGyfcsifpdwfESihf rolvufxJu ½kef.BuD.wdk.uHaumif.BuD. olUrsufESmu tNyHK.OD./ cGyfzl.(temaz.ck zdk.BudK aeonf/ tdyf&mvdyf½Guf? Muufzav.NrdKU blwm0if.wnfhwnfhrSmawmh 1949-ckESpf? Edk0ifbmvwGif uRefawmf uoma&mufa&mufcsif. eD&JvSyaeNyD/ olonf ½Spfvudk.ü yl. uRefawmfwdkUonf þtoHawGodkU t&om rcHEdkif/ rolrlum. olUacgif.í tdwfxJodkU xnfhvdkufaomtcgü ol qHk.[efrQrwl/ ESpfa.ESif.r[? acgif.usifrSm a0vdkU&DvdkU/ uRefawmfwdkU blwm0if.udk &ifcGifydkufvdkU/ ]vm om.ESifhcGyfaom cGyfaz.pyfuav.awmhay/ uRefawmf tcef.wpfckudk xkwfvdkuf\/ ]a&mh tarmif? tarmifodcsifwmawG a[m'DtxJrSm tukefygw.0rS uRefawmfhudk qD.cJhaom olUtdyf&mESihf uRefawmfh tdyf&m ESpfckudk .av.udkawmh olUvufurvGwfbJ tcef.NyD.tm.[if? ajymprf.aeNyD jzpfí Muufzcsif..aeUrsm.rvufa&.aygif.rS olU&ifbwfxJu pmtdwfuav.wGif rdk.yg.twGif. jyefNyD.cdkcef.&if wlwlykef.yef.EGrf.ae&ayNyD/ uRefawmf rMunfh&ufEdkif/ &ifxJrSm qdkUeifhívmonf/ oabFmqif.uefonf/ olUtaru NrJNrJBuD./ rolonf 1947-ckESpf? Zefe0g&Dv 26-&uf? Ak'¨[l.cgeD.)awG uGmí rsufESmav.pGm yGifhvdkufum]uJ.udkerf.fr[kwfvm.ck ZGefv 6-&uf? we*FaEGaeU vif..odkU qif.ftarmif? MunfEl.& ayGUzufvdkufum]rol tarmif rSmcJhwJhtwdkif.jrifvQif qif.uav.u rdwfaqGawG EIwfqufNyD.u} olonf EIwfuvnf.mufom wD.NyD.rpGufojzihf uRefawmfu rdwfqufray.odkU a&mufonf/ xdkrS vlawG pnfum.&ef tcsdefa&mufí teD.xJ0ifNyD.rndwf/ rsuf&nfawGom wpdrfhpdrfh usaeNyD.um.uMuufawGjrifvQif wpfcsufwpfcsuf wGefvdkufao.vsm.mufom.wpfck? uRefawmfu .av. vGrf.uav. ½Gmudkjyefaeaemf? aer.udk zrf.jzihf ]tcspfqHk.rS zwf} pmtdwfay:üum.aeaom oabmFqdyf/ wdkif½dkonf {&m0wD zvdkwDvm ESpfxyfoabmFi.wGJUwGJUESihf ywf0ef.ü uRefawmfwdkU þtcsdefrSm tdyf&mu Edk.ü uRefawmfonf olUudk.rSm vlawG pnfpnf-pnfpnf? pk½Hk.u Muufuav.em.fjzpfí uRefawmfwdkU tay: xyfodkU wufcJhvQif tpfudkonf oabFmOD. wnf.uvnf.vQif ESpfa. ajymcJhwmav/ .fhtdyf&m cGJjcrf.ydkufvdkU/ uomNrdKU eHeufcif. vufa&. ESpfa.rSm [dkaeUu udkrlMuufBuD.ydkif..ayGUzufjcif. t½G.Mur. qefwufpyfonfh yGJ½Hk av.aom uRefawmfhaemufu roludkjrifvQif rnfolrnf0g[k odNyD.ckrlum.jzpfaomfvnf.p&mvJ aumif.cJhMu&mü uRefawmfu t0wfaowåmudkqGJ/ rolu zdk.ay:wufrdvQif a½S.awG nif./ rolvufa&.fudk aemufqHk.ydkufxm.yif ñId.tarmifa& oGm.rS qif.pk½Hk.vom. rdef.. tdrfcef.aemf? oabmFxGufoGm.uHaumif. rdrdtdyf&rnfhcHkay:ü uRefawmfhvufu t0wfaowåm udk csvdkufvQif rolvnf.ü olUtdyf&m udk. auAiftcef./ pmrwwf wwwf awmolrav.[efESihf tNyHK.½Sd uRefawmfwdkU tdrfwef.cJhaom jrpfuauGUav.aeU nOfhOD..? eifhazazudk vkdufydkUMu&atmif}wJh ol tdyfwef. rdk.pGm rol ESihfuRefawmf a&ul. a[m'Dyg.ajymavh½SdMu\/ .jzwfcsuf csNyD.wmyJ} cgwdkif. jzifh tm.f a&mufaeNyDjzpfí vrf.0rS jrpfjyifudk Munfhaeonf/ qdyfurf.f? tcsdefawmfNyD} wJh/ uRefawmfwdkU qdyfurf. tarmif} wJh/ uRefawmf olUpmtdwfuav.f? tck rzwf&bl.ydkif.ay:u tdyf&mvdyfudk xdkifcHkay:odkU csvdkufNyD.& yg. Muufuav.][kwfw.ezl.nif.xJuxGufí jrpfurf. MuufzBuD. tdyf&mrS xMuí rsufESmopfMuNyD.ñSif.mufom.

uHaumif. cHpm.0rS twGif.Zpfjrpfudk odvScsifwJh tarmifa&[kwfwdkif.wdkif cGJ&awmh rnfh vifr.a0.eJUrwlatmif ½kyf&nfu vScJhwmy? 'geJU tawmfyJ vS*kPfarmufNyD..oHk. ajymvdkufr.lum xdkif&mrxçí tcef.a½S..udk aumuf.rol oabFmxJuxGuf ukef. zdk.a[mif.vdkufygonf/) rdoltaMumif.aemuf urf.qdkwJh .[k aemufqHk.Muawmh [laom owday.jywif. OD.rod/ Muufuav.ajyjypf&ef jyifqif a&.ESpfzufu olUom.? olac:&m udk ckd. oabFmxGufawmhrnf/ rvdkufolawG atmufjyefqif.aumif.ayNyD/ .udk uspfuspf ygatmif &ifcGifydkufNyD.aemuf ab.onfxuf a0.rI awG½Sdonfuawmh trSef/ tpfudkUpdwfxJrSmawmh ighnD uomrSm aomifwifaewm 'DaumifraMumifhqdkaom a'greó? uRefawmfESihfroluawmh oufqHk.oGm.&mvdkufcJhwmy? uomNrdKUa&mufawmh olUOD.0Hhawmhwm? uRefr[m tck touf(19)ESpf? [dk *syefacwfrSm uRefr (16)ESpf tysKdjzpfvdkU t½G. olUMuufuav.NyD.? *kPfj'yfrsm. uRefawmfhajcpHkudk remrusif vmíqdyfav &m uRefawmfhpdwfxJrSm rolol.aerSef.ygojzihf uRefawmfu azsmufzsufí rnfolU*kPfudkrQ rxdcdkufatmif pmvnf.mufeJU uRefr BudKufyga&m/ BudKufw.jcm urf.csif. cHpm.fh½GmuvlawGqdk&if pdwful.trl.ucGmavNyD/ xdkrS oabFmxGufrS zwfyg[kajymí rolay.fa&mufcgp uRefrwdkU½GmrSmqdk&if uRefru nDtpfrom.av.ygavawmh\/ uRefawmfvnf.ay:udkjrif& aom oabFmvuf&ef. tcef.? pmeJUrS tukefa&.wwfyg? xdkUjyif olESifhawGUBuHKcJh& aom vlrsm.? olUvufuav. azmfjyxm. vufjyEIwfquf&ef uRefawmfhvuf toihfjyifvdkUodkUaomf rolonf oabFmudk vHk.0 vSnfhrMunfhawmhyg/ uRefawmfhudkrsm.vdkufawmh uRefawmfhrsufpdjrifuGif.BudrfcsNyD./ odkUESifh tcsdefonf wpfpwpfp ukefívm&m aemufqHk.BuD. zdk.fy? yg.awmh olrsm.aemuf vrf.udk trSeftwdkif.foGm.if. ra&. pdwfemoGm.jyif xGufum rol avSum.aemuf Muufzav.aygifay: wufvmNyD/ ukef.um atmufodkU iHkUMunfhaeonf/ a[m.uvnf.oD.qDodkU ajy.pyfeUJqdk&if r&Jygbl.jyifodkU xGufoGm.ayawmh} [k ajymvdkufonfhtvm. awGxJrSm xGef.uefawmhvsuf]oGm. uRefawmfhbufukdawmh ausmay.vdkU? a0.0 aysmufuG.oGm.jzpfawG jyefawG.fqdk&ifyJ t½l.&í uRefawmfh rsuf&nfawG rsKdUwuf vmygonf/ rolonf uRefawmfhtm.ayawmh tarmifa&} .udk ab. bmrQrajym? olUtdyfcHkay:ü wHkPSdwma0 xdkifaeonf/ &ifxJü toD.onfudk MunfhNyD.\ emrnf? &mxl.u olU&ifcGifüyif/ uRefawmfh tpfudk vnf.om.rSef&m rcsefr>cif.OMoudk qGJvdkufNyD. ]tazBuD.uHaumif.rS atmufqif. OMoqGJvdkufavonf/ .ay:wufoGm.if.a& oGm./ roluawmh bmawGawG.vdkufaompmudk uRefawmfhtdwfxJrS xkwfvdkufawmh\/ (rSmxm.rS vHk.rS rolonf touf0ifvmovdk tcef.axmufuav.NyDvm.odkUcsí uRefawmfhudk ½Sdcdk.NyD/ uRefawmfhudk jyefMunfhvdrfhrvm.yg&ap? rol pmaumif.tcdkuf wdkif½dkonf aemufqHk.if.buf jyefvSnfhvmum tdyfcHkay:xdkifaeaom uRefawmfha½SUarSmufü 'l.NyD.aESmif.m.wpfqpf csKd.í rsufpdxrJ Smwa&.rxnfh? NrdKUay:u a&mufvmwJh vlacsmacsmwpfa. udk.a&..uvnf. oGm.uav.xdkifNyD.wdkufOD.tcdkufü Muufuav.aygifuqif.onf/ jrpfurf.

m.fh uRefrrSm tJ'Dq&meJU ckESpfvavmufyJ Mumvdkuf w..? rif.fvdkUqdkNyD.fqdkNyD.rSmyav? bmNzpfvdkUvJqdkawmh uRefreJUtwlaygif.u rMumcifwkef.r&.f/ tJ'D vleJUvJuGJa&m tarmifa&? uRefrrSm odrfi.yJ vSvS00 aevdkuf&ygw.&ygbl. ol tdrfuqif.&yga&m? uRefruawmh tdrfuav.yg w.m.ajy.vJ? vlawmxJ wdk.mufwnf. rGefrGefxm.av..f? ac:csifwJh ae&m ac:oGm.fh b0qHk.xJrSm tdyfaysmf aewkef.cJhwmav? 'geJU uRefr[m ZGwfrdkuf&awmhwmaygh/ tJ'DvlBuD.rS opöm½Sdwm r[kwfbl.u tcsdwftquf tarmif&JU? tJ'Dtaumifu uRefrudk aiGwpfaxmifeJU a&mif.av? 'gayr.u uRefr&JUtapmifhxdef. tarmif/ trSefuawmh uRefr aemufrSod&wmu olwdkUcsif.qdkwJhvlBuD.EdkifwmrS r[kwfawmhbJ? todawG aqGrsKd.r.vl [kwfyg½dk.uyg apmfum.udk ig wu.mufavmuf tqifhtwef.ifzkdrS rem. tJ'DvlBuD.awGuvJ 0dkif.vHk.fyJ? 'gayr.aygh/ jzpfyHku ajym&rSm½Sufvdkufygbd? uRefrwdkU olUtdrfa&mufawmh 10-&uf avmufyJ½Sdao. [m olUtvkyfeJU ajymif.tdrfrSm ae&w.fay.oGm. wpfvHk.u uRefrudk r.u uRefrudk t&m½Sdwpfa.? uRefr 'kwd.fh t0wftpm.eJUyJ eifaecJhayawmh qdkNyD.? rif. ESdrfMuawmhwmaygh/ uRefrrSm aep&m xdkifp&m r½Sdawmhbl.m.f? olUtvkyfeJU wpf&yf wpfaus.oGm.[m rMumcifjyefrSm? tJ'Dawmh tpkd.f ayvkdfU jrufjrufawGUaewJh atmifoif.? ydkufqH azmazmoDoDay.yJ uRefrqDudk vmcsifwdkif.awmhbl.aevdkufwmu NrdKUrSm uRefrjzpfcJhwmxufydkqdk. qG. u tpawmh awmfygao.u vdkufvmwmyJ? tJ'Dawmh uRefrudk olUtdrfBuD.rSm twlwl jyefaer. aoemrBuD.f? ighrSmvJ om.u vdkufydkUeUJ uRefrwdkU awm½GmtaeeJU rwlawmh (0efcHyg&JU) auseyfrdwmaygh/ 'gayr./ tJh'Dawmh uRefrrSm ½Gmjyef&cuf? qufae&tcufeJU tusyfawG atmifoif. jyefvmvdkU ajymjyawmh olu b.w. iSm.vdkU tawmfav.yuf&wJhtvkyfeJUyJ aeygawmhr.fay.ig 'DrSmaevJ bmxl.w.fi. 0ifvmNyD.u rS ajymif.xm.eJU? atmifoif.f? tJ'D vl[m uRefr&JUwwd.usm.f} qdkNyD. .l&wJh vifBuD.m.? acsmifususae&mrS tdrfuav.r.Hkrdwmaygh? 'gayr.BuD.rxl.&r.aygh? onfhjyif vlqdk .tjzpfeJU tawmfyJ MuifMuifemem a`rSmufpm.f? wpfaeUcif.NyD.vmwJh &Jt&m½SdBuD.ESpfa.? olUr.mufsm.f/ 'gayr.&tdrfBuD.? 'Dawmh uRefrvJ pdwfcyfqwf qwfeJU tdk.r.aumif.awG .rarG. owif.fwJh? uRefr rdawmolu .awG auR.fvdkU b.vm.m. rjrifhbl. atmifoif. ajy.awG rEåav.awG rjywf0..f? oleJUusawmh av.fcspfw.f olu ajymvdkufao..w.f? tJ'Dawmh olUOD.folurS tzufrvkyfMubJ wHawG.fh aemuf ajcmufvavmufvJ Muma&m? tJ'DvlBuD.fh tckxd uRefr uav.ay.ygw.f/ tJ'DtcgrSm vlrdkuf atmifoif. r.feJU rwefwJh t0wfvSvSawG? bmrSrvkyf&wJh taevSvSawG rrufawmhbJ awmrSmyJ aumufpdkuf aumuf&dwf? ig. vmw.f? tr. uRefrwpfa.frSwfovJ? tJh'g vlwifygvdkU EGm.awmhwmygyJ? 'DawmhrS uRefr b0 uRefrodNyD.zdkU tukodkvfuH ygvmwJh uRefrrSm ½GmrSm raumif.? tJ'DvlBuD. ajymif.f? tJ'gudk uRefra. c&D.usifhw.? tJ'g uRefrtjypfvm. qufawmhwmudk.aqG.mufsm.fajymw.w.wpfvHk. wJhrdef.eJUawmif rwdkUygbl.fvmvkdufwm atmifoif.w.? yGJwdkU ½kyf½iS fwdkU oGm.ao. tcef.w. uRefrudk rw&m.xm.ay: rxm.u aemufwpfa.udk aumif. NrdKUrSm udk.&yga&m? tJ'DtcgrSm uRefr vifqG.ay.mufu &csifw.f/ 'gayr.cGuf yufvuf arsmawmhwmyg yJ? uRefrudk rdef.r½Sdbl.yJ tarmifa&U? auR.enf.awmh ygbl.ypfcJh wmu tJ'DvlBuD.NyD.Munfhcsif&if txdef. ½Gmjyefajy.fhES.[m wjcm.f? olUq&muawmftjzpfeJU vufzsm.rEåav.razmfawG? a.rSmyJ wdwfwdwfykef.? &mxl.? eifhvifBuD.fh olu atmufqdkufaumif.vifaygh? oleJU usawmh tJ'Dtdrfuav.v avmufyJ Mumvdkufygw.mufeJU aqmifMuOf. vdkU ajcmufvavmufvJMuma&m olUom. cyfi.f? aemufawmh tJ'DvlBuD.jyefyg a&m? tJ'Dvlusawmh [dk tpOD.u ]uJ.Edkifatmif wm. jynfhwefqmr? raumif.fh vifrsm. vdkufwm? eif[m enf.

onfxuf a0.awmh uRefawmhfrsufpdawGrSm rsuf&nfawG a0í0g.m.í aeygNyD/ wdkif½dk oabFmum.yefcJhwm? rajymwmuvJ wjcm.? 'gaMumihf tarmif ar.f? 'gaMumihfvJ tarmifhudk uRefrcspfwm? cspfwm toufay. r[kwfvm. vdkU tarmifu uRefrb0 ½GHNyD.awmh? uRefr&JU tonf..ESvHk.pm.lwmvJr[kwf? vlrdkufaiGay.u a0.cJhNyDwum.fh uomjyefvmNyD..wJhae&m oGm. aiGydkUr..lwmvJr[kwf? wu.fhpdwfaumif. ar.wmeJu oleJU&efjzpfNyD..aMumifhr[kwfbl.? uHukefoGm.f/ tarmif[m uRefrudk olrsm.? ½GHroGm..awmh oGm.awmh.wdkif.f? 'gayr...NyD./ tarmifa&.BuD.fh tarmif tck qufrcspfEdkifawmhbl. vIdif.f/ vlUb0qdkwm 'DvkdyJ ]qefqHkpm.xJrS ay:vmwJhtwdkif.wdkif.f/ tarmifuvJ uRefrudk wu..vm. rajymyg&apeJU vdkU awmif.oGm.½Sd&mae&yfudk jyef&awmhr.u a0.Munfhawmh? 'gayr.vGef.. tarmifhqD a&mufcJhwmygyJ/ uJ. wpfvavmufyJ Mumygw. uomudk jyefvmcJhawmhwmygyJ/ a½SUqufawmh txl.oHaw.awmhr.f? jzpfvdk&mjzpfqdkNyD.fcspfwmygyJ/ uRefr odygw.yDyD vlrdkufvufxJu uRefrb0udk ulnDu.ao.vJ? tarmif uRefrudk ypfoGm.awmh..rsufarSmufrSm t½Sufawmh cHraebl.ESifh uomurf. rol olpmqHk.vdk vSnfhpm.fwifwm uRefrodygw.oGm. tEdkifusifhvGef.f? jyefyg jyefyg tarmifa&? uRefrudk arhvdkufygawmh? vlqdkwm owå0gwpfck uHwpfckyJ? tarmif [dkuaeNyD.awG trSeftwdkif.od&awmh atmf*vDqef roGm. ]tarmif} vdkU b.? olwdkUrjrifuG.NyD r[kwfvm.f? olu rw&m..vufxJ jyefa&mufcJhwmrdkU tarmifyJ pOf.? tarmifhudk cspfvGef..NyD.foUl udkrS rac:zl. oGm.ra&.eab.tarmif uRefrtaMumif.vdkU? tckawmh bmxl. uRefrudk ypfoGm.mufsm..xJu ESpfESpf umum cspfrdwJh tarmif&. atmifoif.bl.yg&apeJUawmh tarmif&.rSmpdk.azG.om.} MuwmygyJ? tarmifa&.f&mrSmyJ ig jzpfcsifovdkjzpfvdkUqdkNyD. *.bl. ..cspfwm? tarmifh pawGUawGUcspf tpfudkvdkUac:cJh&mu aemufawmh ESvHk.fqdkwmvJ rydkUeJUawmh? tarmifr½SdwJhaemuf uRefrvJ 'Dblwm0if.? wu.uf azG.wm ac:cJhwmyJ tarmif&../ ..? r.fhowdåeJU a.vm.