You are on page 1of 7

BMM3110 ( SINTAKSIS BAHASA MELAYU

)

Tutorial 1 jam - Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar - Peneguhan oleh pensyarah/tutor - Rumusan oleh pensyarah dan pelajar

Pembelajaran Kendiri 2 jam Secara berkumpulan 3 atau 4 orang, pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu tugas berikut:   Berdasarkan pengurusan grafik jelaskan maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat ,sertakan contoh-contohnya sekali Berdasarkan jadual pengurusan grafik , huraikan struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa , sertakan contohcontohnya sekali Berdasarkan jadual pengurusan grafik jelas dan huraikan pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya

- Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar - Peneguhan oleh pensyarah/tutor - Rumusan oleh pensyarah dan pelajar

Secara berkumpulan 3 atau 4 orang , pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut:  Dengan menggunakan kemahiran ICT, pelajar mengklasifikasikan golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya  Dengan menggunakan kemahiran ICT pelajar membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan perincikan jenis-jenis ayatnya  Sediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat.

1

Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar . pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut:  Dengan menggunakan format news letter .BMM3110 ( SINTAKSIS BAHASA MELAYU) Tutorial 1 jam .Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar .Peneguhan oleh pensyarah/tutor * Rumusan oleh pensyarah dan pelajar Pembelajaran Kendiri 2 jam Secara berkumpulan 3 atau 4 orang .Peneguhan oleh pensyarah/tutor Rumusan oleh pensyarah dan pelajar Secara berkumpulan 3 atau 4 orang . Nyatakan contoh-contoh kesilapan tatabahasa berdasarkan Hukum D-M dalam petikan akhbar semasa  Dengan menggunakan kemahiran ICT jelaskan kedudukan unsur penerang yang menunjukkan bilangan atau nama panggilan dalam frasa nama bahasa Melayu. nyatakan dan huraikan pembinaan frasa nama serta pembentukannya sebagai inti dan dua unsur inti . pelajar diminta menjelaskan dan menghuraikan peraturan Hukum D – M serta kekecualiannya. huraikan konsitituen frasa nama serta contoh-contohnya sekali  Dengan menggunakan kemahiran grafik . pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut:  Dengan menggunakan kemahiran grafik huraikan binaan frasa kerja serta nyatakan contoh-contohnya Dengan menggunakan kemahiran grafik jelaskan binaan frasa kerja 2 - Peneguhan oleh pensyarah/tutor Rumusan oleh pensyarah dan pelajar  . - Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar Secara berkumpulan 3 atau 4 orang . pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut:  Dengan menggunakan pengurusan grafik .

Rumusan oleh pensyarah dan pelajar Secara berkumpulan 3 orang . Berikan contoh-contoh ayat yang jelas dalam sesi soal jawab bersama rakan tutorial 3 .Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar .Peneguhan oleh pensyarah/tutor . pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut:  Berdasarkan petikan. pelajar menjelaskan perbezaan antara binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama menggunakan kemahiran grafik  Berdasarkan mana-mana petikan cerpen .Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar .BMM3110 ( SINTAKSIS BAHASA MELAYU) Tutorial 1 jam Pembelajaran Kendiri 2 jam tanpa objek serta nyatakan contoh-contohnya  Dengan menggunakan kemahiran grafik jelaskan binaan frasa kerja dengan objek serta banding bezakan dengan frasa kerja tanpa objek  .Peneguhan oleh pensyarah/tutor .Rumusan oleh pensyarah dan pelajar Secara berkumpulan 3 orang . . nyatakan dan huraikan contoh-contoh frasa kerja dengan ayat-ayat komplemen dengan menggunakan kemahiran grafik  Dengan menggunakan kemahiran grafik nyatakan jenis-jenis unsur keterangan dan huraikan contoh-contoh diperolehi.  Berdasarkan pengurusan grafik jelaskan unsur pengisi dalam binaan frasa adjektif iaitu binaan satu perkataan dan binaan dua perkataan. pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan  Dengan menggunakan pengurusan grafik jelaskan maksud frasa adjektif dan berikan contoh-contoh ayat yang jelas dalam sesi soal jawab bersama rakan tutorial.

Pembentangan tugasan ISL oleh pelajar menggunakan power point . perkataan. tutorial pembelajaran.Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar Secara berkumpulan 3 orang . Pelajar mengesan penggunaan ayat bahasa Melayu dalam petikan yang diberikan. carikan contoh-contoh frasa adjektif dengan ayat komplemen dan jelaskan dalam sesi perbincangan tutorial. .Rumusan oleh pensyarah dan pelajar Secara berkumpulan 3 atau 4 orang .BMM3110 ( SINTAKSIS BAHASA MELAYU) Tutorial 1 jam Pembelajaran Kendiri 2 jam  Berdasarkan pengurusan grafik jelaskan penggunaan kata bantu dalam frasa adjektif. atau news letter:  Dengan menggunakan kemahiran ICT.Rumusan oleh pensyarah dan pelajar Berbincang dalam kumpulan tentang penggunaan ayat bahasa Melayu dalam konteks yang lebih meluas. klausa. Berikan contoh-contoh yang tepat dan jelas dalam sesi perbincangan tutorial  Berdasarkan petikan cerpen yang dipilih .Peneguhan oleh pensyarah . Berikan contoh-contoh ayat yang tepat dan jelas dalam sesisoall jawab bersama rakan tutorial . pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut dalam bentuk brosur. . frasa dan perkataan  Pelajar membina ayat dasar  Membina ayat tunggal 4 . ayat tunggal. pelajar menghuraikan pengertian ayat klausa. frasa. ayat dasar. Pelajar membuat nota tentang ayat.Peneguhan oleh pensyarah/tutor . pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan  Dengan menggunakan kemahiran ICT jelas dan huraikan susunan Frasa adjektif dalam ayat.

frasa nama sebagai objek dan melalui ayat songsang  Memberi contoh yang sesuai bagi setiap jenis proses yang dibincangkan  Menjelaskan proses peluasan ayat  Menghuraikan jenis-jenis proses peluasan ayat dengan meberi 5 .peneguhan oleh pensyarah .Rumusan oleh pensyarah dan pelajar Secara berkumpulan 3 atau 4 orang . Secara berkumpulan 3 atau 4 orang . pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut:  Dengan menggunakan kemahiran ICT.Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar . pelajar menghuraikan konsep Transformasi-Generatif  Konsep Ayat Terbitan dan proses penerbitan ayat berserta dengan contoh yang sesuai  Menganalisis proses penerbitan ayat dengan menggunakan rajah pohon  Konsep pengguguran dan proses pengguguran dalam binaan ayat  Menjelasakan jenis-jenis pengguguran berserta dengan contoh yang sesuai.BMM3110 ( SINTAKSIS BAHASA MELAYU) Tutorial 1 jam Pembelajaran Kendiri 2 jam  Meminta beberapa orang pelajar memberikan contoh ayat dasar dan ayat tunggal  Menggunakan pengurusan grafik untuk membanding-beza ayat.Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point’ oleh pelajar . klausa dan ayat dasar . iaitu frasa nama sebagai subjek. klausa dan frasa  Sediakan satu teks rencana / esei dan buat analisis frasa. pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut: reza  Dengan menggunakan kemahiran ICT.Rumusan oleh pensyarah dan pelajar .peneguhan oleh pensyarah . pelajar menghuraikan proses penyusunan semula ayat  Mebincangkan Jenis-jenis proses penyusunan semula.

BMM3110 ( SINTAKSIS BAHASA MELAYU) Tutorial 1 jam Pembelajaran Kendiri 2 jam contoh yang sesuai  Meminta rakan-rakan di dalam kelas memberikan contoh berdasarkan pemahaman masing-masing.  Meminta rakan-rakan di dalam kelas memberikan beberapa contoh lain yang releven.  Memberikan contoh Binaan Subjek Predikat dalam Ayat Tunggal  Menghuraikan susunan Konstituen Ayat Tunggal dan memberikan cotoh susunan biasa dan susunan sogsang  Menjelaskan kostituen Ayat Aktif dan Ayat Pasif berserta dengan contoh.  Menjelaskan unsur pilihan dalam frasa predikat  Mengenal pasti Hasil Pemlajaran dalam HSP KBSR yang berkaitan ayat tunggal  Menghuraikan konstituen ayat tunggal. Berbincang dalam kumpulan tentang:  Struktur ayat  Penggunaan ayat tunggal Pelajar membuat nota tambahan. Pelajar mengesan penggunaan ayat tunggal bahasa Melayu dalam konteks petikan  Dengan menggunakan kemahiran ICT pelajar menjelaskan konsep Binaan Ayat Tunggal. ayat aktif dan ayat pasif dengan menggunakan pengurusan grafik 6 - Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point” peneguhan oleh pensyarah/tutor Rumusan oleh pensyarah dan pelajar .

Pembentangan tugasan ISL menggunakan “power point” oleh pelajar .BMM3110 ( SINTAKSIS BAHASA MELAYU) Tutorial 1 jam Pembelajaran Kendiri 2 jam  Menjelaskan unsur pilihan frasa predikat dan membuat perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran frasa berdasarkan sukatan Bahasa Melayu KBSR. nyatakan contoh-contoh ayat dan huraikan binaan ayat tersebut dalam bentuk analitikal.Peneguhan oleh pensyarah/tutor . pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan  Dengan menggunakan pengurusan grafik jelaskan maksud ayat majmuk nyatakan contoh-contohnya sekali.  Berdasarkan kemahiran ICT jelaskan maksud ayat Majmuk Pasif dan lakukan banding beza di antara ayat majmuk pasif dan ayat majmuk aktif berdasarkan contoh-contoh ayat yang diberikan semasa sesi perbincangan tutorial 7 . Minta rakan-rakan tutorial memberikan contoh-contoh ayat dan bincangkan ciri-ciri ayat tersebut bersama  Dengan menggunakan kemahiran grafik jelaskan maksud ayat majmuk gabungan dan jenis-jenisnya.  Berdasarkan kemahiran grafik jelaskan ayat majmuk campuran serta ciri-cirinya.Rumusan oleh pensyarah dan pelajar Secara berkumpulan 3 orang . . dan huraikan ayatayat tersebut dalam bentuk yang lebih saintifik. Nyatakan contoh-contoh ayat tersebut.