You are on page 1of 2

LA RELIGIÓ PREHISTÒRICA El grups humans durant la Prehistòria van modi i!

ar nota"lement les seves ormes de vida al llarg del per#ode$ %urant el Paleol#ti! eren petits grups de !a&adors i re!ol'le!tors nòmades( i durant el )eol#ti! passen a viure en !omunitats esta"les i m*s nom"roses dedi!ades a l+agri!ultura i la ramaderia$ )o ser, ins les etapes inals del Paleol#ti!( am" l'homo neanthertalensis i l'homo sapiens i el )eol#ti! -uan aparei.eran les primeres mani esta!ions religioses( -ue aniran ad-uirint !ada !op ma/or !omple.itat$ La religi0 va apar1i.er de la ne!essitat d+e.pli!ar2se els enòmens -ue !ondi!ionaven la seva superviv1n!ia 3temps( ertilitat( mort$$$4$ Per e.pli!ar2los van re!0rrer a or!es superiors a ells i -ue a!tuaven al m0n( moltes vegades vin!ulades a determinats llo!s 3!oves( ro-ues( onts$$$4$ Per e.pli!ar2se l+origen de les or!es divines i la seva rela!i0 am" la humanitat es va desenvolupar el mite$ La rela!i0 am" la divinitat va e.igir o renes( sa!ri i!is( ritus$$$ per a!onseguir la seva "enevol1n!ia$ A mesura -ue els rituals es van anar !ompli!ant( van apar1i.er persones espe!ialit5ades( teòri!ament am" ma/or !apa!itat per !onne!tar am" l+,m"it div#6 .amans i "rui.ots$ A-uestes !reen!es van !omen&ar a tenir mani esta!ions art#sti-ues r,pidament$ 7$2 Per -u1 et sem"la -ue les mani esta!ions religioses tenen !ada !op m*s !omple.itat8 9$2 :u1 di eren!ia un .aman d+un "rui.ot8 %urant el Paleol#ti! tro"em l+art rupestre !om un art segurament religi0s;m,gi!$ Realit5at a les 5ones m*s pro undes de les !oves( en o!asions en 5ones de molt di #!il a!!*s o visi"ilitat( representa ma/orit,riament animals( aparei.ent la igura humana de manera es!assa i sempre a!ompan<ada d+animals$ Per a molts investigadors( les pintures s0n mani esta!ions de m,gia simp,ti!a( destinada a a avorir la !a!era( i dels tòtems del grup 3animals -ue representen la or&a m,gi!a prote!tora del grup4$ A tota Europa tam"* s+han tro"at iguretes -ue representen dones en -u1 les parts del !os rela!ionades am" la ertilitat 3ventre( pits( malu!s4 tenen un gran volum( i el !ap i les e.tremitats estan po! de inits$ A-uestes iguretes re"en el nom de =enus de la ertilitat( i podrien estar rela!ionades am" !ultes a la ertilitat( humana( animal i vegetal$ Ai.# seria una representa!i0 de la deessa mare$ >$2 En -u1 !onsistei. la m,gia simp,ti!a8 Conei.es altres mani esta!ions de m,gia simp,ti!a8 ?$2 Per -ue et sem"la -ue les =enus de la ertilitat tenen l+aspe!te #si! -ue tenen8 Els !ultes uneraris s0n tam"* una mani esta!i0 religiosa -ue aparei. al inal del Paleol#ti!( tan am" els neanthertalis !om am" els sapiens$ Al Paleol#ti! !omen!en a apar1i.er inhuma!ions am" els !ossos es-uit.ats de pols d+o!re roig 3per sim"olit5ar el nou nai.ement4 i alguns o"/e!tes -uotidians$ Properes a les tom"es sempre es tro"en restes d+animals( segurament restes de "an-uets rituals vin!ulats a l+enterrament$ Am" el )eol#ti! aparei.en les primeres ne!ròpolis( moltes vegades vin!ulades a meg,lits$ Els dòlmens s0n galeries de pedra !o"ertes am" un t@mul de terra -ue s+utilit5aven per enterrar su!!essivament els individus d+un grup$ Els menhirs 3grans pedres verti!als4 mar!arien llo!s sagrats( i els !romle!s 3menhirs situats en !er!le4 serien santuaris( moltes vegades vin!ulats al moviment dels astres$ A$2 Per -u1 et sem"la -ue els menhirs eren ne!ròpolis !ol'le!tives8 B$2 Tens propera alguna !onstru!!i0 megal#ti!a8 Cn8 La ont per estudiar les religions prehistòri-ues s0n els m1todes antropològi!s$ Es !omparen

les restes ar-ueològi-ues am" les pr,!ti-ues de po"les primitius a!tuals( -ue viuen en !ondi!ions similars a les prehistòri-ues$ D$2 Cn !reus -ue poden tro"ar2se po"la!ions -ue !omparar am" les prehistòri-ues8

Eenhir

Cromle!

%olmen

=enus de la ertilitat