You are on page 1of 24

Jakob Böhme

AZ ÉRZÉKFELETTI ÉLETRŐL*
A tanítvány és a mester közötti beszélgetés Miként lesz képes a lélek Isten látására és hallására, és miben áll gyermeksége természetes és természetfeletti értelemben; hogyan jut el a természetből Istenbe és Istenből az egyéni természetbe; továbbá miben áll üdvössége és kárhozata?

1. A TANÍTVÁNY MONDJA A MESTERNEK: Hogyan juthatok el az érzékfeletti életre, hogy megláthassam Istent és meghallhassam a szavát? A MESTER MONDJA: Ha csak egy pillanatra képes vagy eljutni oda, ahol már nincsenek teremtmények, meghallhatod, mit mond Isten. 2. A TANÍTVÁNY MONDJA: Messze van ez, vagy közel? A MESTER MONDJA: Ez benned van, s ha csak egy órára elnémítanád minden akarati és gondolati tevékenységedet, hallhatnád Isten kimondhatatlan szavait. 3. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan hallhatnék, ha egyszer akarati és gondolati tevékenységemet felfüggesztettem? A MESTER MONDJA: Amikor éned gondolati és akarati tevékenységét felfüggeszted, az örök hallás, látás és beszéd fog megnyilatkozni benned, és rajtad keresztül Isten fog hallani és látni. Saját hallásod, akaratod és látásod akadályoz abban, hogy Istent lásd és halld. 4. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan hallhatnám Istent, ha egyszer ő felette áll a természetnek és a teremtményeknek? A MESTER MONDJA: Amikor elcsendesíted magad, azzá válsz, ami Isten volt a természetet és a teremtést megelőzően – azzá, amiből Ő természetedet és lényedet alkotta. Így azzal fogsz hallani és látni, amivel Isten látott és hallott benned, mielőtt egyéni akaratod, látásod és hallásod kezdődött. 5. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mi akadályoz engem abban, hogy eljussak ide? A MESTER MONDJA: Saját akaratod, hallásod és látásod, s az, hogy ellenszegülsz annak, ahonnan jöttél. Egyéni akaratoddal elszakadsz Isten akaratától, és saját látásoddal csupán saját akaratod szerint látsz. Akaratod az evilági, érzékelhető dolgok felé fordulva gátolja látásodat, lealacsonyít, s árnyékot von föléd; ezáltal nem vagy képes elérni a természet- és érzékfeletti életet.
* Forrás: Axis Polaris. Tradicionális Tanulmányok. I., [2001] p. 63–80.

Az ilyen ember ugyanis nem azon a szinten ragadja meg önmagát. míg végül magad is állatias jelleget öltesz.6. és arról a szintről uralkodsz minden teremtmény fölött. azzal nem azonosítja magát. hogy a – buddhista kifejezést használva – „célbaérkezettnek” nem lehet ártani. így meghallod majd. Ha pedig elveszíted életedet és felfüggeszted képességeid működését. a dolgok és testek világában valósul meg. aki testedet megelevenítette. hogy akaratodat átadod Istennek. A harmadik az. ahonnan a világ származik. A MESTER MONDJA: Amennyiben a teremtmények fölött csupán külsőlegesen gyakorolsz uralmat. akkor a puszta képek fölé emelkedsz. amelyről Isten teremtette őket. Ha így jársz el. 7. hogy uralkodjék az összes teremtmény fölött a földön. hogy türelmesen aláveted magad a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjének. és nincs mi különbözne tőled. Az első az. amit az ellene irányuló akciók elérhetnek. A minden dologgal megvalósuló egység nyilvánvalóan nem a természetes rendben. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ó. s e világon minden életnek ura legyen.1 9. akaratoddal és uralmaddal együtt állatias szinten maradsz. hogy ezáltal a természet és a teremtmények kísértését elviselhesd. Ahhoz fogsz csatlakozni. hanem abban az alapban. hogy meggyűlölöd saját akaratodat. mert minden dologgal egy vagy. Ám ha elfordulsz ettől a látszatszerűségtől. Ezért hát azokat sajátjaiként kell birtokba vennie. A TANÍTVÁNY MONDJA: Minthogy a természetben állok. kedves mester. 8. hogyan juthatnék el a természeten keresztül az érzékfeletti fundamentumba a természet megbontása nélkül? A MESTER MONDJA: Ehhez három dolog kell. Másként megfogalmazva. közös tanítása a metafizikai iskoláknak. A TANÍTVÁNY MONDJA: Isten az embert a természetes élet részeként teremtette. A második az. Így semmi nem árthat neked a földön. Akinek a kedvéért életedet elhagytad: Istenhez. és semmi olyat nem teszel. taníts meg hát arra. és Magához fogja venni. Isten szólni fog benned. azáltal semmitől nem fosztják meg. hogy mit mond benned az Úr. és beleveted magad kegyelmének mélyébe. Az. Sőt ha vágyaid állatias célokra irányulnak. a természetfölötti fundamentumba fogja emelni elhagyott akaratodat. oda jutsz. s uralmad csupán látszatszerű és mulandó. 1 3 . akkor azok megfertőznek és leigáznak téged. amelyből minden ered és amelyben – a cusanusi coincidentia oppositorum értelmében – minden egybeesik. s amit el tudnak venni tőle. amelyen az ellene irányuló akciók mozognak. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ennek érdekében tehát el kell hagynom a világot és fel kell adnom életemet? A MESTER MONDJA: Ha elhagyod a világot. amire saját akaratod ösztönöz. miképpen juthatok el legrövidebb úton a dolgokkal való egyesülésre.

fogva tartanak. vedd fontolóra Krisztus szavait. Ha semmi után nem sóvárogsz. akkor testeddel [ugyan] a tulajdonságok világában. minden dologról le kell mondanod. a benned lévő teremtmények (ismét) magukra maradnak és megszűnnek részeid lenni. minthogy nincs miről gondoskodnod. mint a gyermek. hogy a dolgok külső formáját eszeddel lásd. A MESTER MONDJA: Ha akaratod a teremtményektől elfordul. miközben őt egyetlen lény sem képes megragadni.3). aki ezt mondta: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15. akaratoddal azonban a mennyben jársz és ahhoz a célhoz jutsz. 10. aki nem fogja fel. értelmeddel pedig a mi Urunk Krisztus keresztje alatt állsz. s Krisztussal együtt – akinek adatott minden hatalom a mennyben és a földön (vö. s még ha valóban fel is fognád. Ha [azonban] magadat maradéktalanul a mi Urunk Jézus Krisztus életébe helyezed. hogy mit jelentenek a dolgok. 2 4 . s egyszersmind uralkodsz is felettük. hogy az visszahatna rád. Nos. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ó.2 Azonban te arra kértél engem. Saját képességeid szerint te sohasem érhetnéd el azt a nyugalmi állapotot. semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába” (Mt 18. anélkül tennéd. és nem szabad az után sóvárognod vagy törekedned. amint magadba fogadod és birtokba veszed azt. képtelen vagyok átadni magam (Istennek).18) – az összes dolog felett uralkodhass. Olyan vagy. tanítsalak meg arra. részeddé válik és akaratodban saját érdekeit juttatja érvényre. Őt semmi nem érintheti. a teremtett dolgok. és nélküle nem kívánsz semmit. amelyek bennem élnek. s így bármennyire is szeretném. akkor minden dologtól szabad vagy. hogy ez miképpen valósítható meg. hogy védelmedbe vedd és úgy viseld gondját. hogy befolyásuknak bármilyen értelemben is átadná magát – hiszen Isten is így tesz: miközben mindenek fölött uralkodik. vágyaidat el kell fordítanod tőlük. és te éppúgy nem jelentesz semmit a dolgok számára. akkor szellemileg már Istennel jársz. mint saját magadnak. amelyben egyetlen teremtmény sem képes megzavarni. Mt 28. belső lényegét pedig értelmeddel vedd fontolóra. s amelyhez aztán ismét visszatérnek.A MESTER MONDJA: Legyen.5). mester. AmiVagyis az embernek anélkül kell a világ dolgaival foglalkoznia. akaratodat és vágyadat teljesen átadod neki. hogy bármit is saját tulajdonodként birtokba vegyél. Amint ugyanis vágyaiddal valamihez hozzátapadsz. ha minden dologgal egy akarsz lenni. és ha csak testileg vagy a teremtményekkel. Így kötelességed lesz. ahogyan Isten uralkodik a dolgok fölött és szemléli azokat. mint a kis gyermekek. Emlékezz a mi Urunk Jézus Krisztus szavaira. úgy. Nos. mint ahogy a dolgok sem jelentenek semmit a számodra. aki így szólt: „Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek. Így válsz képessé arra. amelyből minden teremtmény származik.

. és átadod magad a kitartó bűnbánatnak – hiszen amiatt. Jn 8. 4 Ismét egy nehéz mondat. hogy a teremtmények csak az ember testében élnek. 12. taníts meg hát. Fil 3. s eszerint a mondat parafrazálva így hangzik: Miközben az akaratban a dolgok helyét átvette a Szent Szellem. akkor leszakítod magad Róla.4 11. akkor Böhme itt arra utal. jegyzetet):. a teremtmények akaratodban meghalnak. mit mond erről a mi Urunk. ám ha akaratod a teremtményekbe merül.20).31) – vagyis ha akaratoddal Krisztus szavaiban maradsz. élettelenül hullanak vissza a tárgyi világba. és újra élettelen testekké válnak.kor akaratod elfordul a teremtményektől. és naponta a magasba emelkedsz akaratod szerint.. naponta meghalsz a teremtett dolgok számára. sóvárgásból nyerik azt a virulenciát. vagy másképpen megfogalmazva a dolgok egyfajta parazitaként a velük kapcsolatba kerülő emberi akaratból. 3 5 . Majd pedig: „A ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma” (1Kor 6. ám ha értelmezésünk helyes. hogy hozzájuk kapcsolódik. szavaim is megmaradnak bennetek (vö. Jézus Krisztus: Ha megmaradtok szavaimban. Szent Pál mondja: A mi utunk az égben vezet (vö. hogy a teremtmények benned élnek. miképpen érhetem el. s [ekkor] csak úgy tudod magadat megóvni.19). amely aligha arra utal. hogy ne forduljon el tőlem? A MESTER MONDJA: Hallgasd meg. Ha azonban az akarat elfordul tőlük. akkor az Ő szava és Szelleme is benned marad. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ó kedves mester. már csak élettelen testekként egzisztálnak. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ha a Szent Szellem [már] az elme akaratában él.3 Ha az akarat nem tapad hozzájuk. amely révén az autonóm akaratot befolyásolni képesek. Így a Szent Szellem az akaratban él. örökké szomorkodnod kell. miképpen juthatnék el erre az állandó bűnbánatra! Szó szerint: „. amelyek korábban az akaratban – és az akarat által – éltek. ha szüntelenül a megadó alázatosság állapotában maradsz. a dolgok. Ha így jársz el. a teremtmények pedig [a] testben. hogy az emberi akarat vitalizálja a dolgokat azáltal. többé nem képesek befolyásolni a lelket. és csak testben élnek a világban.” Meglehetősen homályos értelmű mondat. Ezúttal is hajlunk a fenti értelmezésre (lásd a 3.

örökké megállapodhatsz ebben. Belül és kívül egyaránt meghalna: kívül meghalna a világi hívságok és a gonosz cselekeE nehézkes mondatot talán így lehetne szabadabban visszaadni: „A húsodba és véredbe épülő teremtmények azok. a pokol és a világ felett.. és szereted azt.5 Ők azok. hatalmat fogsz nyerni a bűn. mint a bűnbánat napi gyakorlatára. melyben akaratod nyugalmat találhat.33). Aki azt mondta. Akkor majd minden kísértésnek ellent tudsz állni. amint Krisztus mondta: Bennem nyugalmat találtok. akik – minthogy akaratoddal kiszolgálod őket – szeretnek téged. 14. hogy az Ő országa nem e világból való (vö. 16. felfedezhetné magában a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Ő végtelen könyörületéről szóló kifejezhetetlen szavait. amelynek a teremtmények között kell élnie?6 A MESTER MONDJA: A test ráhangolódna a mi Urunk Krisztus követésére. hogy a mi Urunk Krisztus keresztje a legmagasztosabb jósággá változott át benne.. nyomorult emberrel. s hogy ez méltóbb tárgya az ember törekvésének. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mit jelent ez? A MESTER MONDJA: Húsodban és véredben élő teremtményeid szeretik azokat. az ördög. a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéséhez emelkedsz. az isteni fenség minden ragyogását magára ölthetné. és Isten legtisztább kegyelmébe. s úgy tekints rá. hogy meggyűlöltesd magad ezekkel a teremtményekkel. Jn 16. emberi szavakkal kifejezhetetlen szeretetét. teljesen átadva magadat ennek. mint a világ bármely dicsősége vagy java. A TANÍTVÁNY MONDJA: Miként történhetne meg velem. s hogy az örök nyugalmat keresd. 15. a halál.36).” 5 6 . ha akaratod csupán egy órácskára minden teremtett dologtól elszakadna és felemelkedne oda. ami gyűlöl. Így mindig lesz okod [alkalmad] arra. megérezné magában. 13.” 6 Szó szerint: „. ami szeret. akiket az akaratnak el kell hagynia és ellenségeknek kell tartania. ahol már nincsen teremtmény. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mi történne akkor a testtel. a teremtményekben kell élnie. A mi Urunk Jézus Krisztus keresztjét és a világ gúnyolódását [lenézését] pedig tanuld meg szeretni.A MESTER MONDJA: Ha elhagyod azt. hogy elmémmel oda juthassak. amelyek szeretik azokat. akik [azért] szeretnek téged. A TANÍTVÁNY MONDJA: De hogyan állhatnék ellent ilyen kísértésnek? A MESTER MONDJA: Ha csupán egyetlen órácskára magad mögött hagysz minden teremtményt és minden érzékekkel kapcsolatos gondolatot. de a világban aggodalmat (vö. ahol már nincsenek teremtmények? A MESTER NAGYON KEDVESEN MONDJA: Ó kedves tanítvány. és megízlelhetné magában a mi Urunk Jézus Krisztus legédesebb. mert akaratod gondoskodik róluk. Jn 18.

Így [aki nyomdokába lép. hogy azt fizikai halál kíséri-e. A TANÍTVÁNY MONDJA: Csakhogy a világ megvetné és gyűlölné őt azért. 18. mert Isten és összes angyalai lennének a barátai. és szembefordulva [velük] ellenségének tekintene minden önteltséget. kívülről pedig a gonosz világ törne rá. amelyet jól mutat e közmondás is: „Mindenkinek megvan a maga keresztje. mégpedig az áldozati halál szimbóluma. hogy méltóvá vált a mi Urunk Krisztus képéhez való hasonlóságra. mint amit a világ adhatna neki. elméje Isten legnagyobb szeretetében nyugodna. s amivel zúgolódás nélkül együtt kell élni. Krisztussal történt? A MESTER MONDJA: Hadd történjen vele ugyanaz. és miként láthatná el hozzátartozóit. ami áthatolna Isten haragján. 19. ha belülről Isten haragja. és maradéktalanul és készségesen el kell fogadnia a mi Urunk keresztjét. hanem arra. A TANÍTVÁNY MONDJA: [De] mi történne vele.8 Legyen bár a teste a pokolban vagy a földön.7 hogy emiatt az Úr kiáraszthassa rá legédesebb Szeretetét. s amelybe ő beburkolná lelkét.” A keresztény emberek a keresztet úgy fogják fel. és minden dologra ugyanúgy tekintene. lelkét Atyja kezébe ajánlotta. 8 Vagyis közömbös lenne a dolgok mi-sége tekintetében. Természetesen Böhme számára a kereszt által szimbolizált iniciatikus áldozati halál nemhogy nem ismeretlen. Egy új világot látna és fedezne fel magában. és a legédesebb JÉZUS névben találjon felüdülést és védelmet. függetlenül attól. A kereszt tehát a halál. a dicsőségre és a megvetésre. A kereszt ugyanis nem arra való. tartozzanak azok a külső tárgyi világhoz vagy a hatások világához. 17. és a világ gyötrelmeiből az örökkévaló boldogságba távozott. másképpen élt és cselekedett! A MESTER MONDJA: Ezt nem szabad sérelmesnek tekintenie. Ezek szerint egyként tekint az aranyrögre és a kavicsra. 7 7 . mint ahogy az a mi Urunkkal. Ha ugyanis kicsit alaposabban belegondolunk. mint a mi Urunkkal. hogy azzal az embert kivégezzék. mert ellentmondott neki. rögtön nyilvánvalóvá válik. Terminológiai szinten sajnos maga Böhme sem kivétel e téves szimbolizmus alól. [Ilyen módon] egy olyan elmét és akaratot nyerhetne.detek számára. „viselése” képzavar. de centrális jelentőségű. akik szükség esetén minSajnálatos módon a keresztény világ a keresztnek egy alapvetően téves szimbolikus értéket tulajdonít. mint amit el kell fogadni és fel kell venni. ha kiesne a világ kegyeiből? A MESTER MONDJA: Nagyobb kegyben részesülne. ami szüntelenül Istenre irányulna. az is] arra kényszerül. hogy megadóan egy egész életen át cipeljék (Krisztus is csak a Golgotáig vitte). Krisztussal! Amikor [ugyanis Őt] a világ és a főpapok gúnyolódása közepette megfeszítették. hogy a kereszt életfogytiglan hordozása. hanem ellenkezőleg: örvendeznie kell afelett. A TANÍTVÁNY MONDJA: De hát hogyan tarthatná fenn testét a világban. hogy az egész világ gúnyolódásától és gyötrelmétől elfordulva Isten nagy Szeretetébe térjen. belülről pedig meghalna minden gonosz hajlam és vágy számára.

akik hajlanak az Ő szavára.2kk) – egyetlen testnek: Krisztus testének a tagjai. mint ahogyan a fa ágai is egyazon nedvet szívják. amelyet akaratodban te magad is gyűlölsz.” A keresztények ugyanis – Szent Pál megfogalmazása szerint (vö. de ha majd égi alakodat magadra öltöd. és sem nem tagok. akik korábban nem ismerték őt. hogy nagyjából ugyanezt a problematikát hogyan dolgozza fel a chászid hagyomány: 10 9 8 . Még ha a főpapok és a világi tekintélyek – akik nem tartoznak hozzá. ami megvet engem? A MESTER MONDJA: Most még a földi bölcsességet részesíted előnyben.10 Isten gyermekei Krisztusban mind egyek: mindegyikükben Krisztus van. s hogy a világ csupán ellenségedet: halandó életedet gyűlöli. Így te is képes leszel arra. Így azok. mégis mindazok szeretni fogják. s mindannyian Isten azonos szeretetében élnek. [habár] félt a világtól. 1Kor 12. azt később majd megtanulod nagyon is szeretni. Meg aztán a külső.12 Szó szerint: „. akik korábban hiúságáért és bűneiért szerették. hogy híján is van Isten áldásának. aki szükségben mellé állna! A MESTER MONDJA: Összes barátja szívét megkapja tulajdonául. aki szerette Jézust az igazság miatt.9 20. s még ha úgy tűnne. 21. sem nem testvérek –. mint ahogy Nikodémus is. mint ahogy azt a mi Urunk Krisztusnál is láthattuk. A TANÍTVÁNY MONDJA: Nagyon nehéz azonban úgy élni. és minden tettével Felé kellene irányulnia. hogy az egész világ megveti az embert.. 23. 12 Érdekes összevetni. mint balgaság. hogy az egész világ bölcsessége nem egyéb. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan nyerheti el jóbarátait saját tulajdonául? A MESTER MONDJA: Mindazokat a lelkeket. akik szeretik az igazságot és az igazságosságot.összes útját Neki kell ajánlania.dig védelmére kelnének. természetes barátokban sem szenvedhet hiányt. A TANÍTVÁNY MONDJA: Csakhogy akkor összes jóbarátját elveszítené. szeretni fogják és csatlakoznak hozzá.11 Ily módon sok olyan jó barátra fog szert tenni. testvéreiként és saját élete tagjaiként kapja meg. látni fogod. hogy halálra ítélt tested megvetői felé szeretettel fordulj. 11 Egészen pontosan: „[habár] külsőleg félt a világtól”. s csupán ellenségeit veszíti el. úgyhogy ilyenkor még elszántabban kellene imádkoznia Istenhez. A MESTER MONDJA: Ami számodra most nehéznek tűnik. Ezért kapja meg őket testi tagjaiként Krisztusban – mert a mennyei javakban mindannyian közösen részesednek. 22.. nem is szeretik. az csak szeretetének próbáját jelentené. felkereste Őt éjnek idején. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan szerethetném azt. és nem lenne. Így minden dolgán Isten áldása lenne. akik a mi Urunk Jézushoz tartoznak.

15 A két „önmagában” alighanem az égre illetve a világra vonatkozik: mivel a szeretet az eget birtokolja. a szeretet és a gyűlölet? A MESTER MONDJA: Amit magad miatt szeretsz. miért kell a szeretetnek és a szenvedésnek. ha egyedül csak a szeretet létezne? A MESTER MONDJA: Ha a szeretet nem a szenvedés jegyében állna. ha megtorlod rajta. mert az „én” halálra van ítélve. akit látsz. Ezért van az. és minden emberlélek része Istennek? És nem fogsz megkönyörülni azon. vagyis az égben lakik. hogy tudjam őt szeretni?’ ‘Nem tudod – mondta rabbi Smelke –. hogy szeret. hogy önnön szent szikráját fojtogatja és maga is fuldoklik?’„ (Martin Buber. hogy a szeretet oka nem a szeretet tárgyának szeretetre méltó – „vonzó” – volta. hogy csak az isteni fundamentum maradjon vissza. aki gonosz Isten előtt. hiszen mindvalahány egy-egy szikra az őslélekből. a kín„Egyik tanítványa megkérdezte rabbi Smelket: ‘Azt mondja a törvény. [194?]. 14 Ők ugyanis ugyanazzal az isteni alappal rendelkeznek. hogy az őslélek Isten lényéből való. vajon akkor veszel-e egy botot és megbünteted kezedet. Száz chászid történet. és úgyszintén önmagában él.14 Ám amit magad miatt gyűlölsz.15 Ahogy a menny uralkodik a föld felett. Budapest. úgy uralkodik a szeretet a természetes életen. ha társad. és így szaporítod tulajdon fájdalmadat? Ugyanez az eset.’ De a tanítvány tovább kérdezett: ‘És ha olyat látok. valamint testvéreidet. ugyanis míg a szeretet az eget birtokolja és önmagában lakik. p. hanem inkább „voluntáris” szeretet. a barátságnak és az ellenségeskedésnek egymás mellett élnie? Nem volna jobb. Megeshetik egyszer. hanem az alanyi aktus sajátossága. ami te magad vagy. s ennek megfelelően ugyanez vonatkozik az énre. mondd. az saját lényedből fakad – s a gonosz saját lényeden keresztül tapad rád. Minthogy önmagadban az isteni fundamentumot szereted. ezáltal Isten bölcsességét és csodáit szereted. mint ő (vagyis a tanítvány). s így a szeretet önmagában. aki veled egy lélek. és [a kettő] nem fér meg egymással.24. csak magadat fájdítod meg. Ez tehát nem affektív. nem tudna mire irányulni. balgaságában rosszat tesz neked. »Szeresd társadat magadhoz hasonlóan«. Minthogy azonban léte éppen abban áll. hogy kezed megtéved és megüt téged. Mert minden lélek egyugyanaz. A TANÍTVÁNY MONDJA: Kedves Mester. 9 . addig az „én” a világot birtokolja létével együtt. ha társam rosszat tesz nekem?’ A rabbi felelt: ‘Jól meg kell értened a szót: Úgy szeresd társadat. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan férhet meg együtt az emberben ez a két dolog. s így abban él. s ahogy az örökkévalóság az idő felett. és az a lélek egészében benne van mindegyik emberben.13 azt nem saját szereteteddel szereted. hogy legszívesebben összetörnéd az „én”-t. az ég bizonyos értelemben azonos vele („önmaga”). ahogy lelked tested minden tagjában ott van. 99 – Pfeiffer Izsák fordítása) 13 A „magad miatt szeretsz” értelme talán az. Hogyan tudom ezt tenni. hanem Isten szeretetével. mert balga volt. mint valamit. 25. amely a földdel azonosítja magát. A szeretet gyűlöli az „én”-t.

értelmileg azonban világos. jegyzettel) öntételező aktusának affektív módozata. azért önmaga felé fordul. 17 Ehhez a meglehetősen homályos részlethez magyarázatképpen az alábbiakat fűzhetjük hozzá. hogy a nagy szeretet fellobbanása úgy éget. Azt is láthatod majd Isten műveinek mindegyikében. ahhoz viszont. 18 Pontosabban: „. mint Istené” – akkor azt úgy kell értened. Aki rálel. Ugyanis a mi emberi természetünk. A szeretet tehát Böhme szerint végső soron nem egyéb. előbb ki kell szabadítania magát a gyötrelem karmaiból. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mi a szeretet hatalma és ereje.. hogy az ismét szerethető legyen.18 amelyet az Istenség erejében a szeretet emelt a legmagasabb trónra. kielégítő tárgyat a tárgyi világban nem találhat. alanya. ereje mindent áthat.. ahogyan a tűz sem képes égetni. amelyet Krisztus magára öltött.. ahhoz. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ó. nagysága pedig fölülmúlja még Isten nagyságát is. hogy [a szeretet] olyan magasra vezet téged önmagadban. mert a szeretet még oda [is] behatol. Amikor pedig azt mondom: „Nagysága fölülmúlja még Isten nagyságát is” – ezt is helyesen mondtam. magassága és nagysága szerint? A MESTER MONDJA: Erénye a semmi. Amikor azt mondom: „Ereje mindent áthat” – akkor felfedezed lelkedben és testedben. Minthogy a szeretetnek mint a lélek aktusának – per definitionem – lényegéhez tartozik a szeretet. vagy inkább az isteni alap (vö. amit azt a mi kedves Urunk. amit szerethet. Amikor a mi Urunk Az eredetiben „léte” áll. A szeretet és a szenvedés egymást feltételezi. Mivel azonban önmaga – saját lelki szubsztrátuma – a szenvedés fogságában van. ahol [már] nem lakik Isten. Magassága olyan. hogy a szeretet mindenbe kiárad. Krisztus emberi természetének esetében láthatod. 16 10 . amely Maga Isten.amint azt a mi kedves Urunkban. a 12. ha nem rendelkezik [valamivel]. Mert nem tudhatja. Amikor azt mondom: „Magassága olyan. s felfedezed az erények legmagasabbikát. mint a lélek. akkor az Örökkévalóban vagy. hogyan kell ezt érteni! A MESTER MONDJA: Amikor azt mondom: „Erénye a semmi” – akkor ezt úgy kell érteni. kedves mester. hogy önmagát szerethesse. egyúttal az Ő emberi természete is. a szeretetet.”.17 26. mint Istené.lódó és gyötrődő szegény lélekre [pillantva] saját alanya16 felé szükségképpen szeretettel kell fordulnia. mint amilyen magasan Isten van. mondd. hogy a lélek a szeretetnek mint akciónak a szubjektuma. s minthogy megfelelő. mi a szeretet. ki kell szabadítania a gyötrelem karmából.. külsőleg pedig forma szerint. Krisztusban láthatod emberi természetünk vonatkozásában. 27. semmit és mindent talál. hogy szubjektumát kiszabadítsa a gyötrelem karmaiból. ugyanis a lélek szenvedése indítja az önmaga felé irányuló szeretetet arra. hogy amikor minden teremtménytől elfordulsz és az egész természet és az összes teremtmények számára semmivé válsz. s mindenek legbelső és legkülső alapját alkotja: belsőleg erő szerint.

amelynek nincsen olyan helye. mert egy természetfeletti. Minthogy semmi. az összes dolog számára a semmivel egyenlő. a szeretet mégsem hiányzott onnan. hogy mi. Ám ha teljesen és maradéktalanul átadod magadat neki. s amely a szorongásból Istenbe vezet téged. hol lakik ez [a szeretet] az emberben? A MESTER MONDJA: Ott van a helye az emberben. Ott lakozik. A TANÍTVÁNY MONDJA: Kedves Mester. Éppen ezért. abba a fundamentumba hatolsz. és semmi mást nem akar. 29. hanem szeretetével. amely mindenbe maradéktalanul belenyugszik.. a pokol nem Isten volt. Mikor pedig végül azt mondom: „Aki ilyen módon megtalálja..” 19 11 . s ez vezet téged a szorongásból Istenbe. mondd hát. hogy akaratom számára meghalnék? A MESTER MONDJA: Ha magad számára birtokba akarod venni. minthogy felfoghatatlan. aminek nincsen meghatározható helye. és ahol semmi van. mert mélységesebb mindennél. ami feltárja Őt benned. mindent megtalál” – ez is így van. ahol az ember nem lakik önmagában? A MESTER MONDJA: Abban a lélekben.21 és semmit sem talál. mint amit Isten akar. azt a helyet foglalja el önmaga számára. amelyből mindenek származnak s amelyben mindenek fennállnak. ami ehhez fogható lenne. amely e gyötrelemben is jelen van. „ 20 E mondat értelmező fordítása nézetünk szerint így szól: „S amikor gyötrődsz.” 21 Szó szerint: „. hanem az Ő szeretete nyilatkozik meg benne. Továbbá amikor azt mondom: „Aki rátalál a szeretetre. Ezért az ember ezt semmivel nem mérheti össze. ez uralkodik mindenek felett. és [e szeretet] széttörte a halált. gyötrelmedben nincs jelen Isten. 28. akkor saját akaraE mondatot talán ilyen módon értelmezhetjük helyesen: „Amikor a mi Urunk Krisztus [alászállva a pokolra] a pokolban állt. független minden dologtól. amiről az ember [tulajdonképpen] nem is tudja megmondani. s ez egy olyan egyedülálló érték. 30. ahol korábban az önakarat tartózkodott.Krisztus [a pokolra alászállva] a pokolban állt. ahol a lélek meghal saját akarata számára. a szeretet azért benned marad.. Mert amennyiben az önakarat halott önmaga vonatkozásában. és [ez a szeretet] széttörte a halált. és ez az. ott egyedül Isten szeretete munkálkodik.19 S amikor gyötrődsz. amely lakásául szolgálhatna. s ott Isten összes műve felett uralmat nyersz. hanem szeretete az.20 Amikor Isten elrejti magát benned. elillan előled. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan ragadhatnám meg ezt [a szeretetet] anélkül. ahol nem lakik az ember.. nem Isteni Lényével volt ott jelen. semmit és mindent talál” – ez úgyszintén így igaz. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hol az a hely. érzékfeletti szakadékra talál. s eléri a fundamentumot. Ha megtalálod. ez a gyötrelem nem Isten[től származik]. Ott most semmi nincs. Ez mindenek kezdete.

33. hogy szüntelenül fellobbantsa a tüzet a valamiben. s olyannyira felszítaná benned a tüzet.mintsem hogy ismét visszatérj valamidhez.22 Sőt.” 12 . Élni fogsz. Meghalsz. Az a dolga. 31. hogy szüntelenül behatol a valamibe. Nem pusztít el. s amikor abban rátalál egy olyan helyre. mint Nap a világot. amit a világ tesz. kedves Mester. éreznéd. hogy birtokba vegyék? A MESTER MONDJA: Ők ezt [a szeretetet] mind valamiben keresik: [például valamilyen] képzetben. [Így a szeretet] megfutamodik előlük. Csakhogy a világ módfelett szereti az ámítást és a hiúságot. nem akarok tovább tévelyegni! Miként találhatnám meg a legrövidebb utat? A MESTER MONDJA: Keresd meg a legnehezebben járható utat! Tedd azt. hogy nemsokára inkább engednéd magadat megölni. 34. hatalmába keríti azt.. minden bizonnyal szükséget szenvednék és nem lenne nyugalmam.. 35. ami nyugalomban van. mégsem te fogsz élni. hanem akaratod számára megnyilvánuló akarata válik akaratoddá. mégis Istennek fogsz élni. hogy tovább fog űzni téged: nemsokára halandó életedet is feláldozza. sőt azzal együtt magát is feláldozza. A MESTER MONDJA: Nem arról van szó. hogyan ég el „én”-ed. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ó. amit a világ elutasít. [vagy] egy vágyban – mert ezek [az emberek] csaknem mind saját természetes vággyal rendelkeznek. A TANÍTVÁNY MONDJA: De ha szembefordulnék az egész világgal. és tüzesen lobogó szeretetével úgy áthevíti. elégesse a valamit. Minden tekintetben a világgal ellentétes irányba haladj: ez a legrövidebb út. hanem saját életének megfelelően fog élővé tenni. hogy oly kevesen találnak rá. lángja olyan nagy. s kerüld azt. hogyan értsem ezt? A MESTER MONDJA: Ha a szeretet fellobbantaná benned a tüzet. 32. holott oly sokan vágynak arra. hiszen az csak a semmiben él. Ha minden vonatkozásban szembefordulnál útjával. Ha [pedig] a pokolra kerülnél. s tüzében átemel a halálba. hogy bárkinek is ártalmára légy. kedvedért még a poklot is széttörné. s ilyen módon az önakarat számára hozzáférhetetlen. mert az önakarat képzelőereje foglalja el a helyét. A TANÍTVÁNY MONDJA: Miért van az.tod számára meghalsz. és a rossz utat járja. A TANÍTVÁNY MONDJA: Kedves Mester. Habár ez [a szeretet] felkínálja magát nekik. szükségképpen a helyes 22 Szó szerint: „. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mi a [szeretet] dolga a semmiben? A MESTER MONDJA: Az a dolga. s ez válik lényed éltető elemévé. nem talál [maga számára] helyet bennük. ráadásul még ostobának is tartanának. mintsem hogy ismét magadra öltsd régi egzisztenciádat.

mert a menny és a pokol mindenütt jelen van. amikor a test meghal? A MESTER MONDJA: A léleknek nincsen szüksége arra. mint ahogy egy ember belép egy házba. mint bármely méz. És Krisztus is azt mondja: „Az én juhaim hallják az én szómat. mint ahogy Szent Pál mondja: A mi utunk a mennyben vezet (vö. Fil 3. mint bármiféle étel vagy ital. mert nincs élő. hogy bolondnak fognak tartani. mint a Nap. – ponttól kezdve más tematikájú és jellegű szöveg következik. mint ahogy az meg is íratott: „Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. TOVÁBBÁ A TANÍTVÁNY AZT KÉRDI A MESTERTŐL: Hová megy a lélek – attól függően. [És] ez [már] testben létezve is megvalósul. hogy hiábavaló gyötrelem vár rád. és én ismerem őket. De te azt mondod. mely vakítóbb. amely leírhatná Isten lángoló szeretetének tüzét. vagy mint ahogy egy ember egy nyíláson keresztül egy másik világba jut? A MESTER MONDJA: Nem. azt mondja: Ezek meghibbantak! Isten gyermekei számára azonban ez a legnagyobb kincs. Csupán arról van szó. ilyen értelemben nem lép be sehová. hogy bárhová is eltávozzék. és a szeretet az ilyen gyötrelemben tör fel a legnagyobb lobogással. A TANÍTVÁNY MONDJA: Nem távozik el tehát a mennybe vagy a pokolba.27–28). innentől fogva elsősorban az individuális és univerzális eszkatológia kérdései kerülnek előtérbe.20). ám Isten gyermekei számára bölcsesség.20–21). legyen az akár a pokol. vagy [Isten] haragját ragadja meg. 38. 37. hogy az akarat vagy Isten szeretetét. mert ilyen módon folyamatosan okod lesz a bűnbánatra. 23 13 . Mert a lélek a mennyet és a poklot kezdettől fogva magában hordja. édesebb. ami megnyilatkozik benne.. és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből” (Jn 10. Aki eléri. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan lép be az akarat az égbe vagy a pokolba? A következő – 36. A lélek [ugyanis] abból áll. Ez [azonban csak] a test szerint igaz. aki kifejezhetné. hogy szent vagy kárhozott –. hanem csak a külső halandó élet és a test különíti el magát tőle. Ez is igaz. Böhme eddig inkább egy misztikus praxis körvonalait igyekezett megrajzolni. sem száj.23 36. mert a helyes út ellentétes a világ útjával. . gazdagabbá válik a föld valamennyi királyánál. nemesebbé valamennyi uralkodójánál. akár a menny. és gyönyörűségesebb. mert az Isten szeretetéhez vezető út balgaság a világ szemében. nagyobb erőt ad. Amikor a világ meglátja ezt a tüzes szeretetet Isten gyermekeiben. vagy: Ímé amott van.utat járnád.. és követnek engem. Azt mondod továbbá. mint e világ összes öröme. és erősebbé minden hatalomnál. És én örök életet adok nekik. mert ímé az Isten országa ti bennetek van” (Lk 17. Sem azt nem mondják: Ímé itt.

hanem hiúságában és tévelygésében az ördög akarata szerint csak saját kedve és vágyai felé fordul. minthogy alapvető választásait már földi élete során sem pusztán értelmi megfontolások befolyásolták. hogy borzalmas szörnyeteggé vált. s még ha több százezer kilométerre fel is emelkedne. a legnagyobb sötétségbe jut. mint ahogy vas is elveszíti a sötétségét. s ezeknek engedi át akaratát.” Az ember voltaképpen maga választja meg túlvilági sorsát. [a lélek] a mennybe kerül. Ez a választás azonban nem intellektuális. ha átizzítja a tűz. örök bánatba és kétségbeesésbe zuhan. Számára elérhetetlen az isteni nyugalom. fennhéjázást. Amikor Isten szeretete teljesen átjárja a lelket és tündöklő fénynyé. ahol [egyedül] Ő cselekszik és Ő akar. A poklot így – a szabadulás minden reménye nélkül – önmagában hordja. sőt maga vált azzá a hiábavaló haraggá. mert erre immár csakugyan képtelen. Bárhová is kerül. a lelket az isteni szeretet járja át és Isten fénye világosítja meg.. irigységet és haragot ereszti magához. hanem egzisztenciális: nem értelmével. mert Isten haragja nyilatkozik meg benne. noha – habár [egyszerre] csak az egyik hat az emberben – mindkettő az emberben van? Az eredeti szerint: „Amikor az akarat átengedi magát Isten alapjának.A MESTER MONDJA: Amikor az akarat Isten előtt meghódol.24 túllép önmagán. túljut minden szinten és minden helyen. E hívságok nyilvánulnak meg benne. Tudatára ébred annak. ezt a kutat és sötétséget akkor sem tudná elkerülni. [hiszen] itt Ő él. s magában hordozva a poklot. ahol már csak Isten nyilvánul meg. amelybe önmagában felébresztett hamis vágyai által bezárta magát. fukarságot. oda. Az istentelen lélek [azonban] nem akar eljutni ebbe az életbe akarata feladásának isteni tette révén. Ezáltal a lélek megszentelődik és eléri az isteni nyugalmat. Csak a gonoszságot. S ez Krisztus műve. hogy elhibázott akaratával nem tud Isten felé törekedni. amely magának Istennek az ege. nem láthatja meg Isten Fényét. hiszen hatalmába kerítette a harag. 25 24 14 . A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan van az. hazugságot. 39. új életté válik benne. Isten él magára hagyott akaratában. Amikor pedig a test felbomlik. ezek hatják át lelkét mindenestül és maradéktalanul. a Szentlélek templomába. aki működik és akar benne. hanem földi egzisztenciájának teljességével választ. a pokolban van. szeretete pedig nem pezsdíti fel. hanem egzisztenciális – bizonyos fokig azt mondhatnánk: tudatalatti – vonzalmak és ellenszenvek. ezek mozgatják.25 Mivel Isten fénye nem ragyog benne. az istentelen pedig nem érzi a poklot. hogy a megszentelt lélek ebben a világban ezt a fényt és ezt az örömet nem tudja tökéletesen megismerni. és szégyenkezik amiatt. [Ekkor] egyéni akarata szerint semmivé válik. és egy kínzó és gyötrelmes tűz-kútba merül. Amikor a test elválik a lélektől.. akárcsak tűz a vasat. Immár Isten az.

és amelynek mindent megadott. azzal – bármennyire is elmerült benne – már földi életében sem volt képes betelni. mert elfoglalja azt..A MESTER MONDJA: A mennyek országa a szentekben fejti ki hatását. [mi is az]. amelyek szüntelenül átjárják a külső. [vagyis] e világ hiú vágyaiba burkolózik. másrészről ott az ördög. amelyekkel a földön kényeztette magát. mikor akarja kinyilvánítani magát benne. mert poklába áll”. amire csak sóvárgott – meg nem hal. ami pedig hiúságát illeti. halandó életet. míg csak e világ országát a test halála révén maga mögött nem hagyja. mert még rendelkezik azzal a földi hiúsággal. és az akarat hitük révén adja át magát Istennek. és a külső természet fénye is kialszik benne. Krisztussal kell járnia ebben a világban: Krisztus áthatja szeretetével. a gonoszságra és a könnyelműségre. Örökké égne a vágytól még több gonoszságra. Vagyis szenvedélyes kötődései a földi dolgokhoz megmaradnak. Ezért a lélek gyakran aggódva várja. Ekkor aztán hatalmába keríti az örökös szomjúság és éhség azokra a hiábavalóságokra. Ezek hatják és járják át testét és vérét. a kín nem nyilvánul meg benne. de nincs semmije. sem pedig vágyainak megszokott tárgyai nem fognak rendelkezésére állni. harmadrészt pedig ott van Isten haragjának átka. Ám a természetes élet húsba és vérbe burkolózik. az már itt is túl kevés volt neki. mikor zúdul rá a pokol haragja.26 s ilyen módon poklát mennyé változtatja. mint egy gyönyörű rózsa. és Isten haragjával találja magát szemben. úgy fog állni a gaztenger közepén. De te azt mondod: Miért nem érzi az istentelen a poklot már most? Erre azt mondhatom: Rossz lelkiismerete folytán nagyon is érzi. a lélek többé már nem élvezheti ezt az időleges örömet. Míg testében él. Ám ha a test meghal. úgyhogy testét levetve örökös szomjúság és éhség fogja gyötörni a hiúságra. és hitük révén válik tevékennyé és felismerhetővé. míg csak a test – amellyel az élvezetekben elmerült.27 Ám ez a pokoli éhség és szomjúság nem nyilvánulhat meg benne maradéktalanul mindaddig. amelyben a lélek örömét leli. S ha már semmi több nem akadályozza. s így mindent csak önmagán belül tud véghezvinni. amivel vágyát megvalósíthatná. de sem eszközei nem lesznek vágyai kielégítésére. Ami hamis. s amelyben örömet és élvezetet talál. csakhogy nem érti. önmagára irányuló akaratát illeti. amelybe beleszeretett. 27 26 15 . Isten szeretetét hitükben érzik. ám egy hamis. Egyrészről [tehát] ott a világ. Isten szeretetében maradéktalanul ki fog nyílni.. mivel a külső élet még rendelkezik a külső természet fényével. s ezáltal megváltja saját poklától. Ha azonban belemerül az isteni kegyelem reményébe. Sőt. Szó szerint: „. önmagára irányuló akaraton kívül nem érhet el semmit.

mint a minden a semmitől. ott Isten nyilvánul meg.40. A látható világ [tehát] mindkettőt egyaránt magában hordja. ami nem Isten. [és] az [isteni] akarat isteni ismeretének részei. ahonnan 16 . anélkül. hogy Isten szeretetében vagy haragjában ilyen módon megnyilvánulhatnak? A MESTER MONDJA: Ugyanabból a forrásból származnak. az isteni Igéből keletkeznek s [útjuk] az isteni szeretet tárgyához vezet. A TANÍTVÁNY MONDJA: Hogyan értsem ezt? A MESTER MONDJA: Ahol Isten akarata érvényesül egy lényben. Az ember azonban időbeli életét tekintve csak a látható világban van. Isten nyilatkozik meg. Ahol [pedig] saját éneddel és akaratoddal megmaradsz. anélkül. s [minthogy] ilyen módon Isten [is] közel van hozzánk. ott vannak benned és feletted az ördögök. Egymásban vannak. a szellemi világ megnyilvánul a lélekben. És a pokol is szerte az egész világban jelen van. onnan. Ám ahol Isten nincsen összhangban egy lényben a lény akaratával. A menny az egész világon széltében megtalálható és azon kívül is mindenfelé. helynek vagy helyzetnek [lenne alávetve]. vagy az örök sötétség értelmében az ördögökkel együtt. A TANÍTVÁNY MONDJA: Kik hát az angyalok. És ott. és mi az emberi lélek. [éspedig] vagy az örök világosság értelmében az angyalokkal együtt. Így hát az önakarat az [adott] lényben nélkülözni kénytelen Isten akaratát – vagyis ott az ördög lakik. ott vannak benned és feletted az angyalok. hogy bármiféle megosztottságnak. mint ahogy a test is eltakarja a lelket. Az örökkévalóság alapjából származnak. így hát ez alatt az idő alatt nem látja a szellemi világot. amelyben minden csendes szeretetben működik és fejti ki akaratát. Csak önmagában hat. illetve mindaz. [ám] az egyik számára a másik [egyenlő a] semmi[vel] – és egymás számára mégis az öröm és a szenvedés forrását jelentik. 43. ahová behatol. 42. és ott. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mivel ekkor bennünk a menny és a pokol ilyen módon harcban áll egymással. ott Isten nem nyilvánul meg neki. A TANÍTVÁNY MONDJA: Milyen távol van egymástól a menny és a pokol? A MESTER MONDJA: Mint a nappal az éjszakától. hol vannak ez alatt az idő alatt az angyalok és az ördögök? A MESTER MONDJA: Ahonnan saját éneddel és akaratoddal kivonulsz. Mert az ég nem más. 41. és az isteni megnyilatkozáson keresztül működik egyedül önmagában. mint az Örökkévaló megnyilvánulása. hogy együttműködne az [adott] lénnyel. ahol megnyilatkozik. A külső világ [puszta] léte révén eltakarja a szellemi világot. Amikor a külső ember meghal. vagy ott. hanem csupán Önmagában tartózkodik. ahol a pokol alapja megnyilatkozik – mint [például] az énben és a téves [irányba forduló] akaratban. Az angyalok is egy ilyen megnyilatkozásban laknak.

éppúgy ugyanez az akarat. Hans Memling: Az utolsó ítélet vagy mint sötétség. 28 17 . mint az isteni akarat megnyilvánulásai a szellemi világ előjelének megfelelően: vagy mint fény. örök sötétségből [és] örök szellemi tevékenységből álló belső szellemvilágnak [is] megnyilvánulása. A TANÍTVÁNY MONDJA: Voltaképpen mi az emberi test? A MESTER MONDJA: [Az emberi test] a látható világ. Nem más ez. minthogy az önakarat és az [IsA keresztény eszmetörténetben Jakob Böhme azon kevesek közé tartozott. ha [együttműködik] Istennel.a fény és a sötétség is származik. [A test] az örökkévalóságnak [az a] tárgya. A látható világ [ugyanakkor] az örök világosságból. akkor Isten akarata gyötrelemként nyilvánul meg benne.28 Ahogy az önös vágyak kielégítése sötétség. A jó és a rossz ugyanis egymást tételezve lesz jó illetve rossz. ami ebben a világban van. Isten szeretete lép működésbe. ahonnan a jó: Istentől. Böhme szerint ugyanis a rossz pontosan ugyanonnan származik. akiknek a rossz eredetével kapcsolatban volt bátorsága szakítani a különféle szentimentális álmegoldásokkal éppúgy. hogy aztán e [gyötrelmes] sötétség révén rányílhasson a szeme a fényre. egymástól függetlenül nem létezhetnek. amellyel az örökkévalóság láthatóvá teszi magát. ha [azonban] a lélek akarata önmagát akarja birtokba venni. mint a kérdés megoldhatatlanságába való meneküléssel. s ezért princípiumuknak is azonosnak kell lennie. világosság[ot eredményez]. Mert ha e lélek énjének akarata Isten akaratába simul. mindannak képe és megnyilvánulása. 44.

29 46. Akkor a gyötrődő akarat saját kényszerképzeteivel magára marad. Ezért a lélek a külső világban éppúgy magára öltheti és használhatja a rosszat. amikor e világ minden dolgával egyetemben majd megszűnik? A MESTER MONDJA: Csupán az anyagi lét ér véget: a négy elem. Bármit is tett azonban ez alatt az idő alatt a szellem – legyen az jó vagy rossz –. A sötétséget tehát pokolnak fogják nevezni. Akárcsak a föld jó erői. melynek természete a Napéval vethető össze és egyezik meg. hogy mint szellemi hús és vér örökösen egy gyönyörű. A TANÍTVÁNY MONDJA: Milyen materiában vagy formában fog testünk feltámadni? A MESTER MONDJA: Az emberi test. s amely az idők kezdetén az isteni hatalomból származott. a világosságot pedig Isten országának fogják nevezni. mint a jót. Ugyanakkor ebben a durva testben van egy szubtilis erő. a sötétség szerint hajtottak végre. a Hold és a csillagok. szellemi világot. vagy az örök sötétségbe tagozódik bele.” 18 . gyötrelmet idéz magára és elpusztítja a hamis lényt. ami Isten szeretetében fogant. Az utolsó ítélet a tüzek kigyulladása Isten szeretetének vagy haragjának megfelelően. kristályos.tenre] ráhagyatkozó akarat mint jó és rossz egymás mellett hat [benne]. és a [két] tűz magához fogja vonni a saját természetének megfelelő tettet. 45. mint ahogy van egy szubtilis erő a földön is. Ilyen a külső ember. materiális jelleget öltsenek magukra. áttetsző. mert Isten a külső embert a külső világból alkotta meg. és belélehelte a belső. amelyben – átadva magát a neki megfelelő létnek – a szeretetnek megfelelően fog égni. amelyet Isten természetes. S mint ahogy a durva föld elpusztul és nem fog [többé] visszatérni. Ebben az egész lét összes materiája el fog pusztulni. ugyanígy az ember durva teste is el fog pusztulni. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mi lesz azután. a Nap. Bármilyen akaratból is született valami. s ez egyenlő azoknak a szenteknek a szüntelen örömével és szüntelen hálaadásával. ahonnan a test jó ereje vétetett. A halandó testnek ezek a jó erői térnek vissza tehát. Azonban amit Isten haragjában. a mostani külső elemekhez hasonló. és 29 Az eredetiben: „Akkor a gyötrelmes akarat csak saját képében és formájában marad. hogy legyen lelke. [maga] a föld is kristályossá válik majd. a neki megfelelőbe ismét benyomul. Isten szeretet-tüzét vonja magába. és hogy képes legyen az értelmes életre. ami egyenlő a jóról való örök megfeledkezéssel. és isteni fény fog ragyogni minden lényben. szellemi értékének megfelelően minden egyes cselekedet vagy az örök fénybe. durva és elemi testként teremtett a földön. akik megszabadultak ezektől a gyötrelmektől. a belső szellemvilág azonban láthatóvá válik és feltárul. Mindaz.

hanem mindannyian egyetlen nemet alkotnak majd Krisztusban. ami külsőleges volt és belőle származott.. 48. 47. s a visszáshoz visszás vagy” (Zsolt 18. A TANÍTVÁNY MONDJA: [Ezek szerint] nem anyagi testünkben fogunk feltámadni és nem abban fogunk élni örökösen? A MESTER MONDJA: Amikor a látható világ elmúlik.27). kristályos formájában. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mindannyian ugyanazt az örökkévaló örömet és dicsőséget fogják élvezni? A MESTER MONDJA: A Szentírás azt mondja: Amilyen a nép. Akkor. sajátosan böhmei terminus technicus. sem pedig nő. de többé senki nem fogja birtokolni vagy nem fog vágyni birtokba venni egy [korábbihoz] hasonló egzisztenciát. 49. mindegyik szellem ismét magához fogja vonni saját [magának megfelelő] szellemi létét: a jó szellem és lélek saját jó-létét vonzza magához. A TANÍTVÁNY MONDJA: Lesznek-e a szellemi életben férfiak és nők. [de] csupán mennyei. olyan az Istene (vö. gyermekek és barátok? Társul-e majd egyik a másikával. pneumatikus párának. a gonosz pedig sajár gonosz-létét. 2Kir 17. hogy mindannyian az isteni művet fogják élvezni. mert akkor az ember pontosan olyan lesz. Ott szellemi módon mindenki tudni fogja a másikról. 30 19 .29–30). habár Isten lesz minden mindenben. A világ [ugyan] megmarad. [és] mégis különálló teremtmények lesznek. mivel a lény csupán egy mezítelen erő.41). Pál pedig azt mondta: Úgy különböznek majd egymástól a feltámadáskor. Azonban az ítéletet megelőzően mind a föld. mint ahogy az itt szokott történni? A MESTER MONDJA: Hogyan gondolkodhatsz ennyire testiesen? Ott sem férfi nem lesz. Böhménél a tinktúra „a minden létezőben levő legbelső fluidum”. mit tett.30 ugyanis a durvaság [akkor] minden dologból eltűnik. vele együtt pusztul el mindaz. a Hold és a csillagok (vö. mint egy esszenciális anyagi erőt. fivérek és nővérek. Azonban az embernek ezt úgy kell felfognia. egy neme annak a „spirituális tűz-víz-nek. akárcsak a materiális tinktúra. hogy ki volt.. mint a szellemi világ. ami most rejtve van. 1Kor 15. amely magának a létezésnek sűrű és tiszta és égő fényes kvintesszenciája” (Hamvas Béla). . hanem mindenki Isten angyalaihoz lesz hasonlatos: androgün szüzek lesznek. amikor [majd] Isten hirtelen mozgásba hozza a szellemi világot. Csak a szellemi föld marad az emberben. nem pedig leányok és fiak. Az alkímiában azt a – valamilyen folyadék által hordozott – erőt jelöli. erejük és megvilágosoAlkímiai eredetű. amelynek révén az alapanyagul vett közönséges fémeket arannyá lehet változtatni. mind pedig az emberi test porhüvelyét tűz fogja szétválasztani.nem lesz örökéletű. mint a Nap. Majd pedig: „A tisztával tiszta vagy. Tudd meg hát. ahogy a fa ágai is egyek. forró. Úgy lesznek egyek.

52. mint amilyen a Nap. akik számító módon viszonzás reményében cselekedtek. a Hold és a csillagok.dottságuk foka azonban különböző lesz. Azok. aki Isten emberré vált Szava által fogja elkülöníteni azokat. abban az órában a szeretetnek és a haragnak megfelelően minden olyan életre ki fog áradni. Az Utolsó 20 . és hogyan? A MESTER MONDJA: A Krisztus személyében és Szellemében végbemenő Isteni megnyilvánulás. akik nem tartoznak Krisztushoz. és az Ő lába zsámolyává lesznek. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ki fogja megítélni a világot. 50. A sötétség pedig a pokol. A fény örökösen a sötétségben ragyog. végül azonban mégis megtértek és az erény felé fordultak. és mindenki magában fogja látni és felfedezni saját ítéletét és megítéltetését. Az ítélet a lélek előtt az emberi test halálát követően nyomban meg fog nyilvánulni. hová fogják száműzni az ördögöket és az elkárhozottakat? Vajon e világon túlra űzik majd őket. és akik eközben csak saját has-istenüket szolgálták. amelyből minden szellemi és teremtményi élet származik. Mindegyiknek a földi életével és erőfeszítésével összhangban lévő erő fog megnyilatkozni. mert a teremtmény erőfeszítése ez alatt az idő alatt az isteni erő megnyílásához és megszületéséhez vezet. vagy Krisztus uralma e világ határain túl is meg fog nyilvánulni? A MESTER MONDJA: A pokol mindenütt e világ helyén fog maradni.5). mint az éjszaka a nappalban. akik ez alatt az idő alatt Krisztussal együtt dolgoztak. [Az Ítélet] a Igének ezen a kiáradásán keresztül fog az élet minden művében megnyilvánulni. vagy a mező virágai között van. ahol az ördögök és az istentelenek lakoznak. ugyanis Isten ereje ezáltal lesz hatékony és cselekvőképes. Jn 1. erejüknek és erényüknek megfelelően –. és az öszszes teremtményt Krisztus ítélőszéke elé fogja idézni. A többiek azonban. de a sötétség nem tud hozzáférni (vö. nem fognak olyan nagy hatalommal és megvilágosodással rendelkezni. nem pedig testi vágyaikat követték. és ott fogja teljesen feltárni az Ő országát. A TANÍTVÁNY MONDJA: Miképpen fognak mind a népek Ítéletre kerülni? A MESTER MONDJA: Isten örök Igéje. mind önmagukon belül. de éppúgy el lesz rejtve a mennyei birodalomban. mind pedig önmagukon kívül nagy hatalommal és ragyogó dicsőséggel fognak rendelkezni. 51. amelynek forrása az örökkévalóság. ahol [most] ez a világ áll. A TANÍTVÁNY MONDJA: Ha egyszer az egész világot a Krisztus országaként megnyilvánuló dicsőség fogja betölteni. mivel az elkülönítés aktusa mindenütt egyszerre fog végbemenni. hogy közöttük épp olyan különbség lesz – szépségüknek. A világosság Krisztus birodalma. Ezért [lehet azt mondani]. Ezek Krisztus birodalmában az elnyomottak közé fognak tartozni.

az örök tűzre. és nem adtatok innom. jövevény voltam. Ezért nevezik a keresztény embert a szőlőtőke vesszejének – kereszténynek pedig azért nevezik. mert Krisztus szellemileg benne lakozik. Ekkor a világban általában és a testben a gonosz elválik a jótól. az igazak pedig az örök életre” (Mt 25. s így lényük mélyén birtokba veszi hitük alapját. mondván: ‘Uram. A TANÍTVÁNY MONDJA: Miképpen fog végbemenni az ítélet? A MESTER MONDJA: Figyelmezz Krisztus szavaira.’ És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre. és nem adtatok ennem. A TANÍTVÁNY MONDJA: Kedves mester. én Atyámnak áldottai. beteg voltam. akik teljesen átadták magukat Neki. mezítelen voltam. és nem szolgáltunk volna néked?’ Akkor felel majd nékik. ti átkozottak. szomjúhoztam. és nem fogadtatok be engem. 21 . fogoly voltam. Mert éheztem. és befogadtatok engem. én velem sem cselekedtétek meg. vagy mezítelen. mondd. hogy jövevény voltál és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk. szomjúhoztam.34–46). 53. örököljétek ez országot. vagy hogy jövevény. én velem cselekedtétek meg”. és ennem adtatok. a mely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett. beteg és fogoly voltam. vagy fogoly voltál.31 s ott Isten rejtettsége minden lény és élet számára megnyilatkozik. és meglátogattatok. mikor láttuk.45). Minden [visszatér majd] örök forrásához és urához. Testét mint ételt és vérét mint italt adja nekik.40. mikor láttuk. vagy beteg. Hogy lehet. 54.’ Akkor felelnek majd néki az igazak. Mert éheztem. jövevény voltam. és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál.’ Akkor ezek is felelnek majd néki. és eljöttetek hozzám. mondván: ‘Bizony mondom néktek. mondván: ‘Uram. vagy szomjúhoztál. a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül.Ítélet csupán a szellemi test újramegjelenése és a világ elkülönítése. mezítelen voltam. [Így] bármit is tesz az ember egy ilyen kereszténnyel testi 31 Szó szerint „őrzőjéhez”. én velem sem cselekedtétek meg” (Mt 25. hogy beteg vagy fogoly voltál. és nem ruháztatok fel engem. a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. hogy éheztél. és nem látogattatok meg engem. és innod adtunk volna? És mikor láttuk. hogy mindezek Krisztussal történnek? A MESTER MONDJA: Krisztus lényegileg jelen van azok hitében. aki a jobbján állóknak azt fogja mondani: „‘Jertek. és hozzád mentünk volna?’„ Majd pedig a bal oldalon álló istentelenekhez fog szólni: „‘Távozzatok tőlem. és innom adtatok. miért mondja Krisztus: „A mennyiben megcselekedtétek egygyel emez én legkisebb atyámfiai közül. és „a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül. hogy éheztél. és felruháztatok.

Ezek az emberek ilyen módon Krisztusra emelik kezüket. elnyomják és megrövidítik a szegényeket és nyomorultakat. És amikor az ember kárt okoz egy ilyen kereszténynek. és akik emiatt üldözik. itallal látja el. A TANÍTVÁNY MONDJA: És mi lesz a sorsa ekkor azoknak. 55. és aki nem Krisztus Szellemében áll. Őt üldözik tagjaiban. akik Krisztus birodalma ellen küzdenek. becsmérli és eltaszítja az ilyen embereket. kiszipolyozzák. mert az ilyen keresztény ember nem önmagáé. az eltaszítja magától Krisztust és megveti Őt [az Ő] tagjaiban. Aki pedig megvonja [segítő] kezét ezektől a szükséget szenvedő keresztényektől. Akinek nincs hite és alázatossága. Vele Magával teszi ezeket. ráadásul pedig még az ördögnek is segítségére vannak birodalma kiterjesztésében. hogy akár törvénytelen módon is – például lopással vagy rablással – jóllakjanak. megrágalmazzák és gyalázzák egymást? A MESTER MONDJA: Ezek az emberek [valójában] nem ismerik Krisztust. és csupán sejtelmük van arról. ahonnét már nincs menekvés. hogy segítsél rajta.szükségletei vonatkozásában. felruházza és segíti őket szükségleteikben – Krisztussal és az Ő saját testének tagjaival teszi azt.32 Igen. Azonban aki befogadja. hogy [mit jelent] a menny és a pokol küzdelme egymás ellen a győzelemért. akik sanyargatják. aki benne lakik. Mindazoknak pedig. táplálja. sértegeti. Magának Krisztusnak okoz kárt. Amikor egy Krisztushoz tartozó szegény ember igényt tart valamire tőled. mert Krisztusban mi valamennyien egyek vagyunk. az önérdek megnyilvánulása. A gőgnek az a feltornyosulása. Amikor az ember lenézi. ugyanazt teszik tehát. A TANÍTVÁNY MONDJA: Mi lesz a sorsuk az Ítélet napján azoknak. s így magukra vonják szigorú ítéletét. ha keresztény. hiszen csak azt keresik. mindezeket Magával Krisztussal teszi. mint ahogy a fa is egy ágai sokasága ellenére. azt Magával Krisztussal teszi. és szükségükben nem áll szolgálatukra. amikor az emberek vélekedések fölött civódnak. 32 22 . azt csak Krisztus haragja vérSzó szerint: „könnyű utat keresnek hasuk megtöltésére” – vagyis ilyen módon belekényszerítik őket abba. Ezért történik mindez Magával Krisztussal. a pokol tüzére kell jutniuk. hanem ő és javai maradéktalanul Krisztus birtokában vannak. 56. te azonban visszautasítod. Magának Krisztusnak [a kérését] utasítod vissza. akik nem fordulnak Krisztushoz és nem szolgálják Őt egész szívükkel. mint amit az ördög. sőt egyenesen gyönyörűségüket lelik nyomorgatásukban? A MESTER MONDJA: Mindezeket Magával Krisztussal teszik. Szorongattatásukban [ugyanis] a szegények elfordulnak Krisztustól. hogy ez így helyes. megszégyenítik. Igen. aki szüntelenül ellene szegül Krisztus országának és a szeretetnek. s még ráadásul úgy vélik. miképpen tölthetnék meg hasukat.

amelyek nem a szeretetet keresik. és az érzékelőképesség által a halálon keresztül ismét az örvendezés hatalmas birodalmába vezeti magát. és csupán a sötétség birodalmához és Isten haragjához tartozó önérdek káprázatának győzelmét szolgálja. Mindazok pedig. nagy örvendezés lesz úrrá fölöttük. Amikor majd Krisztus legyőzi szentjeiben a sötétséget és természetük összes önérdekét. 57. akik a viszálykodás e korában nem Krisztus Szellemére áhítoznak és nem a szeretetet igyekeznek előmozdítani. ami az istentelenek számára gyönyörűség és öröm ebben a világban. 23 . nagy örömmé fog átalakulni. a fény és a sötétség örök uralma megnyilvánulhasson és ismertté válhasson számára. hogy a végtelen egységben az örök játék meg ne akadjon. ha megtudják. hogy a mi időnkben ilyen viszályok dúljanak? A MESTER MONDJA: Az élet a viszályok révén nyilvánul meg. éppígy a könyörületesség szent élete is kihajt a halálból. mint a tűznek – hiszen míg a fény adja. míg az. a bölcsesség csak így tűnik ki. mint ahogy azok a haszontalan érvek is. s így el lesznek vágva Krisztustól. a gonosztól valók és a sötétséghez tartoznak. Ezek a vélekedések szolgáltatnak okot a hercegek számára a háborúskodásokra. amelyben az önakarat meghalt. mert az égben minden az ő teremtő Istenét szolgálja alázatosan. Ami pedig a szentek mostani nyomorúságában viszály és kín. s ők megszabadulnak a viszálytól. és akkor mindenekben egyedül Isten szeretete fog uralkodni és hatni. csak így válik megismerhetővé számunkra. és azt a viszályok teszik tapasztalhatóvá és felfedezhetővé. Ezek a hamisat a valóditól elválasztó Ítélet alá fognak esni. Mert az Ítélet Napján minden önérdek átadatik a sötétségnek. hanem csak a vélekedéseiben tetszelgő önérdek káprázatát. és Isten minden gyermeke Krisztus szeretetében fog sétálni. [A viszály] a diadal örökkévaló örömének szolgálatában áll. s hogy mindenki saját ítéletén munkálkodhasson és azt meg is valósíthassa. Ahogy a fénynek teljesen más jellegzetességei vannak. Akkor az összes vélekedés és rögeszme meg fog szűnni. Így az Örökkévaló magára ölti az érzékelőképességet és az oszthatóságot. hogy az istentelenek is elnyerték méltó „jutalmukat”. hogy a szeretet és a harag. Ezért a szentek örvendezésének a halálban úgy kell világítania. amikor képzeteiket kiszolgálva rontanak országokra és pusztítják el a népeket. A TANÍTVÁNY MONDJA: Miért engedi akkor Isten. Örökös örvendezésre indítja majd őket az. Ezért Isten minden dolognak meghagyja szabad akaratát. örök gyötrelemmé és gyalázattá fog változni. Ő pedig bennünk fog lakni. hanem csupán saját egyéni szükségleteik kielégítésére törnek. mint a gyertya fényének – hiszen egy másik világot kapnak birtokul. addig a tűz veszi és fogyasztja magát –.tezi.

Isten – vagy böhmei terminológiát használva az emberben lévő „isteni fundamentum” – a halált követően mindenképpen visszatér Istenhez. és a Szent Szellemnek közössége legyen mindnyájatokkal” (2Kor 13. „Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme.33 Így válik a gyötrelem az [ég felé tartó] mozgás alapjává és okává. Hogy – első személyben fogalmazva – „vele együtt” én is visszatérek-e. újratestetöltését foglalja magában. mint azt. És ebben rejlik Isten rejtett bölcsességének mysteriuma.14). helyesebben testet ölt. ahonnan kiindult: „az örvendezés hatalmas birodalmába”. mind kap. Fordította Buji Ferenc „Az érzékfeletti életről” szóló dialógus e himnikus és bízvást rendkívülinek mondható befejező soraiban Böhme nem kevesebbet állít. majd pedig az érzékelőképesség. „Mert a ki kér. hogy közben a végtelen egységben. talál. másképpen kifejezve: visszavezeti önmagát önmagába – ám anélkül. hogy földi életem folyamán sikerült-e azonosítanom magam ezzel a bennem lévő egyetlen és egyedülálló isteni fundamentummal. és aki keres. 33 24 . vagyis a tudatos életvezetés képessége révén a halálon keresztül visszavezeti magát oda. A szellemi életben – túlzás nélkül állíthatjuk – minden ezen fordul meg. és az Istennek szeretete. az attól függ. Isten önmagával való egységében és azonosságában (Hamvas Béla kifejezésével az „egyetlen azonosságban”) törés keletkezne. és a zörgetőnek megnyittatik” (Mt 7. vagy sem.7). hogy Isten – magára öltve az érzékelőképességet (a szenzuális és pszichikus képességeket) és az oszthatóságot (az anyagi természetet) – minden egyes emberben megtestesül.s hogy az örvendezés birodalmában mindig legyen ok az örvendezésre. Ez az „örök játék” – Istennek az örök játéka! – voltaképpen Isten szakadatlan szukcesszív és szimultán re-inkarnációját.