You are on page 1of 24

Jaargang 3

nummer 16
16 september
V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T
2009

05 15 19 23
Goed kauwen Mobiel onderzoekscentrum Gebarentaal in ziekenhuis Nationaal Farmaceutisch Museum

Patisserie Unique
Ziekenhuizen houden Gezondheid van
belang, maar mag
Zie pagina 24 kwaliteitstrend vast niet veel kosten
Nederlanders vinden gezondheid een van de
belangrijkste waarden in het leven. Materiële
welvaart, hobby’s en vakanties vinden ze het
minst belangrijk. Maar daaraan besteden
ze wel het meeste geld en aan gezondheid
Extra service: het minste. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De
op internet worden de waarde van de zorg’, dat de NVZ vereniging
van ziekenhuizen heeft laten uitvoeren door
advertenties doorgelinkt onderzoeksbureau Synovate.
naar de eigen website
Nederlanders vinden dat goede gezondheids-
zorg voor iedereen hoort bij hun land en dat
het bijdraagt aan de economie. Bij de ambitie
Specialist in om topzorg te leveren hoort meer geld, maar
Behandelstoelen De kwaliteit van zorg is volgens de NVZ over het algemeen goed. daar willen de meeste mensen niet zelf voor
opdraaien. Wanneer men meer zou moeten
Bel voor een In de Nederlandse algemene ziekenhuizen is resultaat van drie procent en een solvabiliteit betalen voor gezondheidszorg, omdat er steeds
een trend van kwaliteitsverbetering zichtbaar. van ten minste vijftien procent nodig. In 2008 meer succesvolle behandelingen komen,
vrijblijvende
Dat blijkt uit het vorige week door de NVZ ver- boekten elf ziekenhuizen een dergelijk finan- ziet men dat niet als teken van economische
proefplaatsing eniging van ziekenhuizen uitgebrachte bran- cieel resultaat en acht hadden daarnaast ook voorspoed maar als een lastenverzwaring.
Van Klinisch tot Huiselijk cherapport ‘Vizier op vertrouwen’. Ook op het nog de vereiste solvabiliteit. De NVZ is tevre- Wanneer men meer geld voor vakanties te be-
gebied van productiviteit laten de ziekenhui- den met de goede prestaties op het gebied van steden heeft ziet men dat wel als teken van een
zen goede prestaties zien. kwaliteit. Directeur Gita Gallé: “De discussie gunstig economisch tij. Voor de keuze voor
over kwaliteit wordt nog te vaak alleen bepaald een ziekenhuis is het vooral belangrijk dat een
Tel. 013 - 455 78 74 - www.senb-support.nl
Een gemiddelde groei van 2,9 procent per door incidenten. Nu beschikken we over feite- ziekenhuis dichtbij is en dat er persoonlijke
jaar, terwijl de stijging in de commerciële lijke informatie die aantoont dat ziekenhuizen aandacht is van goed opgeleid personeel.
sector blijft steken op 1,1 procent. In het de trend van kwaliteitsverbetering vasthouden.
brancherapport besteedt de NVZ verder ruim Dat blijkt uit een analyse van de resultaten op
aandacht aan financiën, productie en de ont- 25 onderwerpen op het gebied van kwaliteit
wikkeling van marktwerking. De omzet van van zorg.” De productiviteit van ziekenhuizen
de ziekenhuizen groeit, zij het bescheiden is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2008
in 2008, en het resultaat verbetert. Maar het produceerde een ziekenhuis met dezelfde
aantal ziekenhuizen dat een solide financiële inzet van middelen vijftien procent meer zorg
basis kent, is volgens de opstellers van het dan in 2003. De facilitaire
rapport te laag. Daarvoor is een financieel zorgondersteuner
Gratis fruit uitdelen goed voor gezondheid www.isshospitalservices.nl
Tel: 030 - 24 24 800
Het is zinvol om kinderen op school gratis
groente en fruit te geven. Uit promotieonder-

Mmax.nl
zoek van Nannah Tak (VU Amsterdam) bleek
dat kinderen uit alle onderzochte bevolkings-
groepen meer groente en fruit zijn gaan eten
Laboratoriumstoelen
als gevolg van het project ‘Schoolgruiten’. Projektmeubilair
Nannah Tak onderzocht de vragenlijsten die
kinderen en ouders voor de start van het pro-
ject hadden ingevuld. Twee jaar later vulden
zij weer vragenlijsten in. Na één jaar eten van
groenten en fruit op school waren er duide-
lijk positieve resultaten te zien: de kinderen r Gratis
bel voo toel
aten niet alleen meer groente en fruit, ze aten proefs
Voedingsstoel Nutrimax
ook minder vaak een ongezonde snack als
www.medifix.nl - tel. 013-5111111 tussendoortje.
Tel. 0294 28 5215 • Info@Mmax.nl

CNV PUBLIE
K
WA
EZ

VERARGEBEU
AAK

HA RDE
L EN
WWW

IJN
.M

V AKB
OND.NL
Nummer 16
16 september 2009 2 Actueel

Risicogroepen
Colofon
Uitgever:
krijgen eerst
gewone griepprik
Patiëntveiligheid per
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322456
Mensen die in de risicogroepen vallen, krijgen
in oktober een prik tegen de gewone griep.
afdeling verbeteren
F (0182) 322466 Daarna volgen twee vaccinaties tegen Nieuwe De Nederlandse evenknie van een Ameri- deze vorm van analyse naar ‘clustering’ op
Eindredactie: Influenza A (H1N1). kaanse vragenlijst om de patiëntveiligheids- ziekenhuisafdelingen en in ziekenhuizen. “Als
Marja den Otter cultuur in ziekenhuizen te meten, meet echt de vragenlijst inderdaad de veiligheidscultuur
Opmaak en fotografie: Het gaat bijvoorbeeld om mensen van zestig de cultuur op een afdeling. Elke ziekenhuis- meet op een afdeling, dan moeten de antwoor-
Gouda Media Groep B.V. jaar of ouder, om mensen met een hart of afdeling kan ermee aan de slag, zo blijkt uit den van medewerkers van dezelfde afdeling
Druk: longziekte, nier- of astmapatiënten. In totaal een publicatie van onderzoekers van het clusteren. Met andere woorden: de antwoor-
Wegener NieuwsDruk Gelderland komen zo’n 4,5 miljoen Nederlanders in aan- NIVEL en EMGO Instituut VUmc in ‘Quality and den van medewerkers van afdeling A moeten
Verspreiding: merking voor de drie griepprikken. De eerste Safety in Health Care’. meer op elkaar lijken, dan op de antwoorden
DHL Amsterdam griepprik is tegen de reguliere seizoensgriep. van medewerkers van andere afdelingen.”
Redactie-adres: Minimaal twee weken later volgt de eerste In de VS is een vragenlijst (HSOPS) ont- Voor elk van de elf dimensies bleek dat zo te
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). wikkeld om de patiëntveiligheidscultuur in zijn, de vragenlijst meet dus afdelingscultuur
T (0182) 322456 Het is mogelijk dat die vaccinatie iets later ziekenhuizen te meten. De Nederlandse versie en niet alleen individuele meningen.
E redactie@ziekenhuiskrant.nl komt. Minister Ab Klink (VWS) heeft laten van de vragenlijst, COMPaZ, kent elf ‘dimen-
Advertentieverkoop: weten dat de vaccins tegen Mexicaanse griep sies’ van patiëntveiligheidscultuur. Dimensies Aanbevelingen en onderzoek
Gouda Media Groep B.V. later zullen worden geleverd. Farmaceut zijn onder meer de samenwerking op de afde- De onderzoekers bevelen aan in te steken op
T (0182) 322 451 Novartis kan eind oktober zo’n acht tot tien ling en met andere afdelingen, de bereidheid afdelingsniveau om de patiëntveiligheids-
E info@ziekenhuiskrant.nl miljoen vaccins leveren. Eigenlijk zouden ze incidenten te melden, de betrokkenheid van het cultuur te veranderen. Het onderzoek maakt
Mw. Anneke de Pater er dan twintig miljoen leveren. Om mensen management, feedback over incidenten, open deel uit van het Onderzoeksprogramma
Mw. Laura Fuykschot voldoende te beschermen, krijgen ze drie communicatie – durft een medewerker een Patiëntveiligheid in Nederlandse zieken-
weken na de eerste nog een tweede vaccinatie. onveilige situatie aan te kaarten – en de infor- huizen dat is geïnitieerd door de Orde van
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke matieoverdracht tijdens dienstwisselingen. De Medisch Specialisten met financiële steun van
zorg is samengesteld, kan geen van betrokken vragenlijst wordt afgenomen bij individuele het ministerie van VWS. Voor het onderzoek
partijen aansprakelijk worden gesteld voor even- medewerkers op een ziekenhuisafdeling. Maar zijn de vragenlijsten afgenomen bij 1.889
tueel voorkomende fouten. geeft de vragenlijst inderdaad informatie over medewerkers van negentien ziekenhuizen en
de veiligheidscultuur op de afdeling of meet 87 afdelingen (ongeveer vier per ziekenhuis).
Algemene servicevragen: hij de meningen van individuele medewer- De Nederlandse vragenlijst COMPaZ is via
maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur; kers? De vragenlijst meet de afdelingscultuur www.vmszorg.nl op te vragen. De auteurs
telefoon (0182) 322 456 of mail naar: zo blijkt uit onderzoek met multilevelanalyse. hebben er ook een handleiding bij geschreven,
info@ziekenhuiskrant.nl NIVEL-onderzoeker Marleen Smits zocht met ook deze is via de site op te vragen.

Abonnementen
adres: Crabethstraat 38-D Ludieke start uitbreiding polikliniek
2801 AN Gouda
Tel: (0182) 322 456 Om risicogroepen voldoende te beschermen, krijgen ze
info@ziekenhuiskrant.nl dit najaar drie vaccinaties.
Prijzen: per jaar 74,20 euro

Redactie/tips: Vrouwen met hiv


Tips voor de redactie, een redactionele tekst of vertellen hun verhaal
een persbericht kunt u mailen naar
redactie@ziekenhuiskrant.nl In het Kennemer Gasthuisin Haarlem is
De redactie houdt zich het recht voor om artike- de kunstexpositie ‘Tekens van leven’ te zien,
len niet te plaatsen of in te korten. met kunstwerken die zijn gemaakt door
vrouwen met hiv.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar ge- Het Kennemer Gasthuis biedt, als hiv-
steld in het personeelrestaurant van alle zieken- behandelcentrum, graag de ruimte aan
huizen in Nederland. Daarnaast wordt de krant deze rondreizende expositie uit het project
toegestuurd aan leidinggevenden onder wie de ‘Positieve Vrouwen Kunst’. Veel vrouwen met
hoofden inkoop in de ziekenhuizen. hiv houden hun infectie verborgen voor de
De oplage bedraagt 25.000 exemplaren. buitenwereld, maar deze tentoonstelling is een
duidelijk ‘teken van leven’. Met de zeer per-
Webkrant: soonlijke en vaak bijzonder kleurrijke kunst- De uitbreiding van de polikliniek van ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer is dinsdag 1 september op ludieke
De webkrant is op de avond vóór het verschijnen werken vertellen de vrouwen hun verhaal, bij wijze van start gegaan. Met behulp van een goocheltruc waarbij KNO-arts H.J.A. Visser tevoorschijn werd geto-
van de papieren krant beschikbaar op ieder werk wordt een korte uitleg gegeven. In verd, werd de start van de bouw feestelijk ingeluid. De huidige polikliniek wordt uitgebreid en gerenoveerd. Er
www.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant worden de centrale hal van het ziekenhuis staat een worden twee bouwlagen bovenop de bestaande polikliniek gebouwd. De nieuwe verdiepingen zijn rond de zomer
enkele pagina’s dagelijks ververst. zogenoemde boomvrouw die bij de expositie van 2010 gereed. Daarna start de renovatie van de begane grond. Naar verwachting is het hele project begin
hoort. In deze boom kunnen bezoekers van 2011 afgerond.
Komende verschijningsdata 2009: de tentoonstelling berichten voor de vrouwen
Tweewekelijks. Klik op: achterlaten. De expositie ‘Tekens van leven’ is
www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning tot en met zondag 11 oktober vrij te bezichtigen Medewerkers Lievensberg ziekenhuis klimmen
in het Kennemer Gasthuis locatie zuid, Boer- van nul naar negen
Bezorging: haavelaan 22. Voor meer informatie over het
Bezorgklachten kunt u mailen naar project, zie www.positievevrouwenkunst.nl. De medewerkers van Lievensberg ziekenhuis van het ziekenhuis. Het zijn182 traptreden
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456 in Bergen op Zoom nemen tegenwoordig wat naar de negende verdieping. Donderdag wordt
vaker de trap. Het ziekenhuis stimuleert het dit lunchpauze evenement herhaald. Wie de
traplopen door deel te nemen aan de derde negende verdieping haalt wacht een smake-
Nationale Traploopweek die deze week wordt lijke, maar wel gezonde beloning. Naast de
gehouden. pauzetrapklimactie doet Lievensberg ook op
een andere manier mee aan de Traploopweek.
De Traploopweek is een initiatief van het Drie ziekenhuisteams (Automatisering, Reva-
Diabetes Fonds en de campagne 30minuten- lidatie en Röntgen) houden tijdens de actie-
bewegen van het Nederlands Instituut week met stappentellers hun passen bij. Zij
voor Sport en Bewegen (NISB). Met deze dingen mee naar door de landelijke organi-
campagne worden werknemers van bedrijven satie beschikbaar gestelde prijzen. Traplopen
gestimuleerd om meer te bewegen, bijvoor- is gezond, reden voor het Diabetes Fonds om
beeld door eens wat vaker de trap te nemen. deze actie te ondersteunen. Te weinig bewe-
Afgelopen dinsdag was er voor de mede- gen, overgewicht en een zittend leven leveren
werkers van het Lievensberg ziekenhuis het risico’s op voor de gezondheid. Gezond leven
U zorgt: wij geven u de ruimte! eerste lunchpauze trapklimevenement: van en dus ook meer bewegen helpt mee om dia-
Gezamenlijk werk ‘Tekens van leven’ door de positieve de begane grond naar de hoogste verdieping betes type 2 te voorkomen.
WWW.HOSPITALLOGISTICS.EU vrouwen.
Nummer 16
Actueel 3 16 september 2009

Groot Europees Nieuwe genen gevonden voor ALS


Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben na de eerste verschijnselen. Elk jaar wordt

onderzoek NSAID’s twee genetische risicofactoren gevonden, die


de kans op het krijgen van de ziekte Amyo-
trofische Laterale Scerose (ALS) vergroten.
bij ongeveer 500 mensen in Nederland de
diagnose ALS gesteld. Een goede behandeling
ontbreekt en het enige beschikbare genees-
Naar schatting worden in de EU elk jaar risico op een hartinfarct of beroerte lijken te De resultaten van dit onderzoek zijn online middel biedt patiënten een levensverlenging
tienduizenden complicaties van het maag- verhogen. Ondanks een groot aantal onder- verschenen in het tijdschrift Nature Genetics. van ongeveer drie maanden. Over het ontstaan
darmkanaal veroorzaakt door ontstekings- zoeken naar de veiligheid van NSAID’s is nog Deze nieuwe bevindingen bieden inzicht in het van de ziekte is weinig tot niets bekend, al
remmende pijnstillers van het type NSAID steeds niet duidelijk hoe de gastrointestinale ontstaan van de ziekte en bieden daarmee op is het wel duidelijk dat zowel genetische als
(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs). Om bijwerkingen moeten worden afgewogen tegen de lange termijn wellicht aanknopingspunten omgevingsfactoren hierbij een rol spelen.
een beter inzicht te krijgen in de risico’s op eventuele cardiovasculaire bijwerkingen. voor de behandeling ervan. Voor het huidige onderzoek werkten de
complicaties voor zowel het maagdarmkanaal In het SOS-project bestuderen elf Europese Utrechtse onderzoekers samen met collega’s
als voor hart en bloedvaten is een grootscha- onderzoeksinstituten de medische gegevens Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is één uit Zweden, België, Frankrijk, Polen, Ierland,
lig Europees onderzoek gestart, dat wordt van meer dan 35 miljoen Europeanen op ver- van de meest ernstige en invaliderende aan- Duitsland, Engeland en de VS. Dit samen-
gecoördineerd door de afdeling Medische zoek van European Medicines Evaluation doeningen van het zenuwstelsel. ALS leidt werkingsverband is tot stand gekomen onder
Informatica van Erasmus MC in Rotterdam. Agency (EMEA). Het project heeft tot doel, tot progressieve zwakte van spieren in armen, leiding van de Utrechtse onderzoeksgroep,
patiënten, artsen en toezichthouders in de benen, gelaat en romp. De motorische zenuw- aangevoerd door prof. dr. Leonard van den
Het zogenaamde SOS-project neemt drie jaar gezondheidszorg beter te kunnen informeren cellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de Berg en prof. dr. ir. Roel Ophoff. Het onder-
in beslag en gaat patiënten, artsen en toezicht- over de risico’s van NSAIDs voor het maag- hersenen sterven namelijk langzaam af. ALS zoek werd mede gefinancierd door het Prinses
houders helpen bij het afwegen van de bijwer- darmkanaal en het hart- en vaatstelsel. Neder- kan bij iedereen op volwassen leeftijd ont- Beatrix Fonds, de Hersenstichting, het VSB
kingen van NSAID’s. De Europese Commis- landse gegevens voor het onderzoek zijn af- staan. Patiënten overlijden door zwakte van Fonds en de Addessium Foundation.
sie heeft een subsidie van 2,8 miljoen euro komstig van het PHARMO-instituut, Utrecht de ademhalingsspieren gemiddeld drie jaar
verstrekt voor het SOS-project. NSAID’s, en de IPCI database van het Erasmus MC,
zoals ibuprofen, diclofenac en meloxicam zijn Rotterdam. Verder zijn de gegevens afkomstig
veelgebruikte middelen voor de behandeling uit databases in Engeland, Duitsland en Italië. Actie tijdens Wereld Borstvoedingsweek
van pijn, ontsteking en gewrichtsaandoenin- Prof.dr. Miriam Sturkenboom coördineert het
gen, zoals artrose. Gebruik van NSAID’s heeft onderzoek. Sturkenboom: “Het is de aller-
vaak bijwerkingen van meestal milde maar eerste keer dat een onderzoek naar de veilig-
soms ook ernstige maag- of darmklachten tot heid van geneesmiddelen op verzoek van de
gevolg. Om deze bijwerkingen te verminde- EMEA door de Europese Commissie wordt
ren werd een nieuwe klasse NSAID’s ontwik- gefinancierd.”
keld, de zogenaamde COXIB’s, die echter het

UMC Utrecht werft jongeren via Hyves


Het UMC Utrecht is als eerste Nederlandse personeel. Met deze campagne hoopt het
ziekenhuis gestart met een wervingscam- ziekenhuis meer jongeren te interesseren voor
pagne die zich volledig op vriendensite Hyves een baan. “Veel jongeren hebben een onvolle-
afspeelt. Jongeren kunnen online ‘operaties’ dig beeld over werken in een ziekenhuis”, ver-
uitvoeren op hun vrienden en vervolgens telt hoofd werving Nicole Lisman. “Ze weten
kans maken op een baan voor een dag in het dat je arts of verpleegkundige kunt worden,
ziekenhuis. maar niet dat je bijvoorbeeld laborant Klini-
sche Neurofysiologie kunt worden en dat je
Met de campagne Doktertje Spelen zoekt het meteen na je havo al aan die opleiding kunt
UMC Utrecht de grenzen op om jongeren beginnen. Hoe vroeger je de interesse van
kennis te laten maken met haar leer-werk- jongeren wekt, hoe groter de kans dat ze hun Van 28 september tot en met 4 oktober is er in Nederland aandacht voor de Wereld Borstvoedingsweek.
trajecten. Zorginstellingen hebben de komende vakkenpakket afstemmen op de ziekenhuis- Verschillende ziekenhuizen springen hier met allerlei activiteiten op in. Zo ook het Albert Schweitzer ziekenhuis in
jaren dringend behoefte aan gekwalificeerd loopbaan van hun keuze.” Dordrecht en Zwijdrecht. Lactatiekundigen geven informatie en tips aan (aanstaande) moeders over het succesvol
geven van borstvoeding. En verder zijn er informatiestands te vinden in het ziekenhuis. De afdeling Neonatologie
van het Albert Schweitzer ziekenhuis beschikt sinds vorige week over tien nieuwe borstkolven. Via de stichting
Personeel in actie voor Vlietland Ziekenhuis Da-Da, die zich inzet voor kinderzorg, hebben vier dames van de golfclub De Merwelanden gefietst van Parijs
naar Dordrecht en daarmee geld ingezameld voor de kinderafdeling. Het geld is besteed aan de vervanging van
De handtekeningenactie die is gestart onder dat het daar anders over denkt. “De uitingen in kolven. Met dit instrument kan de moeder op de afdeling melk afkolven. Dat kan nodig zijn als de baby onvol-
het personeel van het Vlietland Ziekenhuis de media hebben veel onrust teweeg gebracht, doende drinkt of niet genoeg zuigkracht heeft om te drinken. Door af te kolven, houdt de moeder de melkproductie
heeft in totaal meer dan duizend handtekenin- zowel bij onze patiënten als bij ons. Wij voe- op gang.
gen opgeleverd. Ze worden aangeboden aan len een grote verantwoordelijkheid voor het
de Vaste Kamercommissie VWS en de leden leveren van patiëntenzorg in de regio Nieuwe
van de Tweede Kamer. Waterweg Noord en zijn ervan overtuigd dat Samenwerking tussen UMC St Radboud en
wij onmisbaar zijn voor onze patiënten”, zegt verpleeghuizen vernieuwd
Aanleiding voor deze actie is de uitspraak van een woordvoerder van het actiecomité. De
minister Klink dat het ziekenhuis niet noodza- handtekeningen worden aangeboden aan de Het bestaande samenwerkingsverband tussen studie, een onderzoek naar de factoren die een
kelijk zou zijn voor de continuïteit van zorg in Vaste Kamercommissie VWS en de leden van verpleeghuizen en het UMC St Radboud in succesvolle revalidatie voorspellen van oude-
de regio. Het personeel wil door middel van de Tweede Kamer. Nijmegen is uitgebreid en vernieuwd. Dit werd ren, die herstellen na een beroerte/hersenbloe-
de handtekeningenverzameling laten weten op 14 september bekrachtigd met een nieuwe ding of een amputatie. Ook het multidiscipli-
naam: UKON, Universitair Kennisnetwerk naire zorgprogramma ‘Doen bij depressie’ is
Ouderenzorg Nijmegen. binnen het UKON ontwikkeld. Dit program-
ma is erop gericht om depressieve symptomen
Bij het samenwerkingsverband UKON zijn bij verpleeghuisbewoners sneller te signa-
momenteel tien ouderenzorgorganisaties uit leren en beter te behandelen en te monitoren.
Zuid-Nederland aangesloten. Deze organi- Momenteel onderzoekt het UMC St Radboud
saties omvatten verpleeghuizen en verzor- de kosteneffectiviteit van dit programma.
gingshuizen en bieden ook vaak thuiszorg,
hospicezorg en transmurale zorg. Samen met LJKLPQ[JFLFOIVJTTUPFMFOOM
de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het
UMC St Radboud ontwikkelen zij kennis op 8JKIFCCFOFFOTUPFM
het gebied van de ouderengeneeskunde en
WPPSFMLFXFSLQMFL
zijn zij de eersten die deze kennis ook daad-
FOBOEFSTNBLFOXF
werkelijk toepassen. Het UKON heeft (onder
IFNTQFDJBBMWPPSV
de oude naam UVNN) sinds 2003 al diverse
wetenschappelijke studies uitgevoerd ter ver-
betering van de verpleeghuiszorg. Bijvoor-
beeld de Waalbedstudie over probleemgedrag
zoals rusteloosheid, depressieve gevoelens of
Vraag gratis catalogus
angst bij patiënten met dementie en hoe daar- aan via info@scoremedi.nl
Het personeel staat pal achter het Vlietland Ziekenhuis blijkt uit de handtekeningenactie. mee als verzorger om te gaan. Of de Gramps-
LJKLPQ[JFLFOIVJTTUPFMFOOM
Nummer 16
16 september 2009 4 Advertentie

NI
EU
W

Minder volume, meer voeding

Nieuw Nutridrink Compact!


Hoogwaardige drinkvoeding brengt de voedingstoestand van patiënten met
een risico op ondervoeding snel op een goed niveau en draagt daardoor bij * Voor criteria en aanvraag van vergoeding
verwijzen wij u naar de verklaring dieetpreparaten
aan een sneller en beter herstel en minder complicaties bij ziekte. Onderzoek die u vindt op www.znformulieren.nl en check
de voorwaarden bij de desbetreffende
heeft uitgewezen dat 45-50% van de patiënten moeite heeft met het drinken zorgverzekeraar
van het voorgeschreven volume drinkvoeding.1-4 Daardoor nemen ze minder
voedingswaarde tot zich dan ze nodig hebben. Voor die patiënten is er nu
Nutridrink Compact. Dezelfde voeding – en de juiste vloeibaarheid – als in een
200 ml Nutridrink, maar dan in een 125 ml flesje. Dat is 40% minder volume
en toch een uitstekende consistentie. Met de smaken aardbei, banaan, vanille
en mokka, krijgen uw patiënten de extra voeding die ze nodig hebben, in een
dosering die ze kunnen opdrinken, met een smaak die ze lekker vinden.
1. Journal of Human Nutrition (1999). 2. Lawson et al., Clinical Nutrition (2000). 3. Roberts et al., British Journal of Nutrition (2003). 4. Lad et al., Journal of Health and Aging (2005).
Nummer 16
Voeding 5 16 september 2009

Goed kauwen beter Kinderen geen bewerkt vlees geven


Ouders kunnen hun kinderen beter geen ham darmkanker kunnen worden voorkomen. Ruim

voor gezondheid of andere soorten bewerkte vleesproducten


als boterhambeleg geven. Dit stelt het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds. Het gebruik van
veertig procent van de gevallen van darm-
kanker in westerse landen kan voorkomen
worden door veel groente, fruit, volkoren
broodbeleg zoals ham en salami kan er producten en peulvruchten te eten, minder
namelijk toe bijdragen dat kinderen wennen of geen rood vlees en geen bewerkte vlees-
aan een voedingspatroon dat de kans op producten te gebruiken, minder alcohol te
kanker later in hun leven vergroot. drinken, regelmatig te bewegen en een gezond
gewicht te behouden. In plaats van bewerkte
Volgens de organisatie is er overtuigend vleesproducten kunnen ouders uit veel andere
wetenschappelijk bewijs dat bewerkte vlees- soorten hartig beleg kiezen zoals kaassoorten,
producten het risico op darmkanker kunnen notenpasta’s, zonnebloempitpasta en sesam-
verhogen. Als niemand meer bewerkt vlees pasta. Kijk voor meer informatie op Stichting
zou eten, zou een groot aantal gevallen van Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Voeding online voor professionals


VoedingOnline biedt voedingsinformatie aan wetenschappelijke e-books en e-learning
Mensen nemen in plaats van een boterham steeds vaker een drinkontbijt. via internet aan diëtisten, artsen, apothekers modules voor professionals die in hun werk
en andere professionals die zich met het vak- met voeding te maken hebben. De e-boeken
Steeds meer mensen gebruiken voorbewerk- Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), kolieken, gebied voeding bezighouden. en modules kunnen per stuk besteld worden en
te voedselproducten zoals smoothies, drink- winderigheid en een opgeblazen gevoel ver- er kan ook voor een jaarabonnement worden
fruit, drinkontbijt en vruchtensappen. Door het minderen of zelfs voorkomen. Maar, zomaar De website www.voedingonline.nl is per 1 sep- gekozen. De website is opgezet door diëtist
toenemende gebruik van vloeibare producten kauwen - bijvoorbeeld het kauwen op kauw- tember van start gegaan. Deze site levert Manon Verheul-Koot die hoofdredacteur is.
gaan ze steeds minder kauwen. Dit heeft op gom - heeft dit effect niet. Een andere reden
den duur negatieve gevolgen voor de spijs- waarom kauwen belangrijk is, heeft te maken
vertering, gewicht en gebit. Want kauwen is met het reguleren van eetlust en verzadiging. Belang vitamine D onvoldoende bekend
erg belangrijk. Door niet of te weinig te kauwen en te snel
te eten, krijgt het lichaam geen tijd om langs
De spijsvertering begint in de mond. Door reflectorische weg, dus via zenuwgeleiding of
het voedsel te kauwen wordt het verkleind en via hormonale weg het verzadigingsgevoel te
met speeksel vermengd en omhuld en smeuïg reguleren. De kans is groot dat we dan meer
gemaakt. Er komen spijsverteringssappen vrij eten dan we eigenlijk nodig hebben waardoor
waardoor er een begin gemaakt kan worden we makkelijker in gewicht aankomen. Ook
met de vertering van koolhydraten zoals het voor onze kaken en ons gebit is kauwen erg
zetmeel in brood. Mensen verteren beter als belangrijk. Tandartsen waarschuwen ervoor
ze het voedsel in de mond goed waarnemen dat verslapping van de kauwspieren de kaken
en als ze niet gehaast eten en goed kauwen verzwakt en het gebit kwetsbaar maakt. Daar
en proeven. De indrukken die mensen zo komt nog bij dat zacht eten makkelijker aan
opdoen beïnvloeden de speekselproductie en het glazuur blijft plakken en dus het risico op
ook de afscheiding van spijsverteringssappen tandsteen en gaatjes vergroot. Slecht of niet
verderop in het spijsverteringskanaal. Door kauwen vermindert bovendien de aanmaak
goed te kauwen kunnen mensen de kans op van speeksel terwijl speeksel juist helpt om de
het ontstaan van aandoeningen zoals het mond te reinigen.

Snoepreclames toegestaan
Na het debat in de Tweede Kamer begin overheid kan en wil dit niet alleen oplossen.
september over de Nota Overgewicht, bleek Met de Nota Overgewicht pretendeert de Omdat jonge kinderen via zonlicht en voeding te weinig vitamine D binnenkrijgen, is een aanvulling van vitamine
er geen Kamermeerderheid te zijn voor een rijksoverheid niet om definitief af te rekenen D voor hen van groot belang.
verbod op snoepreclames voor kinderen met het overgewichtprobleem, maar wel om
onder de twaalf jaar. Alleen de PvdA en de de volgende stap te zetten. De nota vormt Het adviseren van ouders van een- tot en hebben ouders onvoldoende kennis over het
SP waren voor een dergelijk verbod. De een oproep aan maatschappelijke actoren en met driejarigen over het gebruik van vitamine belang en het gebruik van vitamine D. Dit
Partij van de Arbeid verwijst in dit verband lokale overheden te laten zien hoe zij een D preparaten kan sterk worden verbeterd. geldt in het bijzonder voor ouders van niet-
naar het mislukte overleg van de industrie bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft westerse afkomst. Daarom ondersteunt TNO
met de Consumentenbond en stelt vast dat van overgewicht. Er worden diverse maatrege- de knelpunten in het gebruik van vitamine het in september 2008 gewijzigde advies van
zelfregulering kennelijk niet lukt. De hele len beschreven om partijen daarbij te facili- D-tabletten en druppels door TNO laten de Gezondheidsraad voor een vereenvoudiging
Tweede Kamer vindt echter wel dat het kabi- teren. Daarnaast gaat de nota dieper in op de onderzoeken. Hierbij is gekeken naar de van de vitamine D-advisering: tien microgram
net het probleem van overgewicht voortvaren- aanpak van overgewicht en obesitas vanuit huidige voorlichting over vitamine D en de per dag voor alle kinderen van nul tot vier jaar,
der dient aan te pakken. het volksgezondheidsdomein en het domein factoren die van invloed zijn op het opvolgen met uitzondering van kinderen die flesvoeding
van het programmaministerie voor Jeugd en van het vitamine D-advies. krijgen. Dit advies is al overgenomen door de
Op de website van het ministerie van VWS Gezin. Minister Klink van Volksgezondheid jeugdgezondheidszorg. De algemene bekend-
staat de Nota Overgewicht van 23 maart 2009. meldde dat hij in het najaar van 2010 over Vitamine D is noodzakelijk voor het hand- heid van het belang van vitamine D moet
Het probleem van overgewicht hangt volgens concrete cijfers over het terugdringen van het haven van de botdichtheid en voor sterke worden vergroot. Een landelijke campagne
de nota sterk samen met de inrichting van overgewicht zal kunnen beschikken. tanden. Voldoende inname van vitamine D (met name gericht op de risicogroepen), beter
onze moderne maatschappij. De landelijke verkleint de kans op aandoeningen aan botten voorlichtingsmateriaal en het vergroten van
en tanden en mogelijk ook het risico op hart- de bewustwording bij de ouders en effectief
en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen handelen van ouders zijn daarom toekomstige
van kanker. Omdat jonge kinderen via zon- speerpunten voor het RIVM/Centrum Jeugd-
licht en voeding te weinig vitamine D binnen- gezondheid. Bron: www.rivm.nl.
krijgen, is een aanvulling van vitamine D voor
hen van groot belang. Met goed advies over
gebruik van vitamine D-tabletten en drup-
pels valt veel gezondheidswinst te behalen.
/2* , 0(',&$/
Medische producten en informatie bij de patiënt
Daarom is gekeken naar de huidige voorlich-
ting door de jeugdgezondheidszorg en naar de
Logimedical B.V.
factoren die van invloed zijn op het opvolgen
Molenbaan 6
van het advies door ouders. Uit het onderzoek
2908 LM Capelle aan den IJssel
blijkt dat de huidige vitamine D-advisering
te onduidelijk, ingewikkeld en tijdrovend is.

, ,
Daarnaast is er geen goed voorlichtingsmate- T. 010 - 258 29 29
riaal voor jeugdgezondheidszorg- medewer- E. info@logimedical.nl
Een verbod op snoepreclames voor kinderen onder de twaalf jaar bleek niet haalbaar. kers beschikbaar. Mede door deze factoren I. www.logimedical.nl
Nummer 16
16 september 2009 6 Advertentie

Werken
in de
ZORG
Zoek een baan die bij je past!
bet
rou P
wb ersoo
aar n
en lijk,
dpz
pro
fess
io nee
l!

direct personeel voor de zorg

DPZ is een toonaangevend personeelsbemiddelingsbureau


in de zorg. Voor verpleegkundigen en verzorgenden,
maar ook assisterenden en helpenden kunnen bij ons terecht. Care4Care is detacheerbureau voor gekwalificeerd
Zoek je een baan in Limburg of Zuid-Oost Brabant? personeel in de zorgsector. De combinatie van werving
Neem dan contact met en professionele begeleiding van zorgpersoneel vormt het
kloppende hart van Care4Care.
ons op en vraag naar de
mogelijkheden. Care4Care heeft verpleegkundigen, met en zonder
DPZ
Aan Vijftien 15, Nederweert specialisaties en verzorgende individuele gezonheidszorg
Postbus 2835, 6030 AC Nederweert (IG) en leidinggevenden in dienst. Deze professionals
T: 0495-631301 F: 0495-622687
hebben verscheidene jaren werkervaring of zij komen net
van de opleiding. Bij Care4Care kunnen zij rekenen op
info@directpersoneelvoordezorg.nl
persoonlijke begeleiding of coaching bij hun loopbaan.
www.directpersoneelvoordezorg.nl
Met name voor medewerkers die net de opleiding hebben
afgerond, geeft dit uitstekende mogelijkheden.

Op basis van detachering plaats Care4Care haar


Hèt uitzend- en detacheringbureau gemotiveerde medewerkers binnen zorginstellingen en
bedrijven in de Ranstad (regio Rotterdam-Den Haag en
voor de zorg. regio Amsterdam) en in het midden van het land (regio
Utrecht). Care4Care zet zich in voor de opbouw, de
ontwikkelingen en het behoud van een team van ‘Zelfstandige
verzorgende IG, verpleegkundigen en leidinggevende.
Daarmee ondersteunt Care4Care organisaties bij het in de zorg:
optimaal vervullen van hun zorgtaken.
jouw toekomst?’
Onze vacatures en diensten kunt u vinden op onze
vernieuwde website: www.care4care.nl

Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 010-44778140


Maar hoe start je dan als zzp’er? wat komt er allemaal op je af en
wat moet je regelen? CareFirst helpt jou om deze vragen te
beantwoorden. Daarnaast bieden we jou de mogelijkheid om
binnen afzienbare tijd als zzp’er aan de slag te gaan!

INTERESSE OF VRAGEN?
Neem dan contact op met Pieter Koenis [tel. 030 - 229 60 12] of
Jolandi Schreuder [tel. 030 - 229 60 13] voor een vrijblijvend
Dudokplein 214 gesprek om jouw wensen en mogelijkheden te bespreken.

3315 KH Dordrecht
078 6309292 Dolderseweg 2 | 3712 BP Huis ter Heide

www.continuecare.nl www.care4care.nl www.carefirst.nl

Gespecialiseerd
verpleegkundige?
Hét uitzendbureau voor zorg en welzijn.
PlusZend biedt jou:
s :INVOL VERANTWOORDELIJKENAFWISSELENDWERK
OPDEDAGENDIEJIJWILT
s 6OLOPKANSENMETEENRUIMEKEUSAANFUNCTIES
s 7ERKENOPDEDAGENDIEJIJWILT
s 2UIMEKEUSAANFUNCTIES

Praktijkervaring opdoen tijdens je
studie in de zorg en/of welzijnssector
zoekt jou! met een bijbaan of vakantiebaan.
Denk ook aan:
7ERKENINDEKINDEROPVANG

Plaats nu je CV op Kortom een baan die bij jou past!

Kijk voor contact en onze


www.care2care.nl vacatures op www.pluszend.nl
Nummer 16
Werken in de Zorg 7 16 september 2009

In zomer hogere
Vaker handen wassen werkdruk zorg
Mensen in de zorg
Dick Iskandar is

verbetert hygiëne Maar liefst 88 procent van de medewerkers


in de zorg gaat met een gerust hart op
vakantie. Zo blijkt uit onderzoek van vakbond
per 1 september ge-
start bij Staffing
Management Services
ABVAKABO FNV onder zijn achterban. Hoe- als Sales Manager.
wel een ruime helft van de respondenten een Iskandar (1954) heeft
hogere werkdruk ervaart in de zomerperiode een lange staat van
(55 procent), heeft de overgrote meerder- dienst als consultant,
heid minder dan drie dagen nodig om los te manager en directeur
komen van het werk (83 procent), denkt men in de IT, detachering en consultancy. Dick
weinig aan werk tijdens vakantie (81 procent) Iskander wordt bij Staffing Management
en komt men goed uitgerust terug (80 pro- Services (SMS) verantwoordelijk voor de
cent). aansturing van de Sales Afdeling en grote
accounts in onder meer de zorgsector. SMS
De afgelopen weken domineerden berichten ondersteunt bedrijven en (zorg)organisaties
over de werkdruk in de zorg de bladen. Vooral in elke fase van het inhuurproces van tijde-
de werkdruk ten gevolge van de tekorten op lijke professionals.
de werkvloer in de zomerperiode was een
hot item. Vakbond ABVAKABO FNV was Het brandwondencentrum van het Martini
benieuwd naar de werkdrukbeleving van zijn Ziekenhuis in Groningen is een eerste prijs
eigen achterban in de zomerperiode en heeft én een award rijker. De European Burn
Handhygiëne is van belang om verspreiding van bacteriën tegen te gaan. daarom een enquête laten houden binnen Association (EBA) kent de prijzen toe aan
zijn sectoren. De uitslag van bevestigt het brandwondenverpleegkundige Ina van
Een programma om verpleegkundigen en lichtingsfilm en colleges over het belang van beeld van ABVAKABO FNV. Elise Merlijn, Ingen Schenau en klinisch psycholoog
artsen te wijzen op het belang van handhygië- hygiëne. Daarnaast werden medewerkers ge- bestuurder zorg bij ABVAKABO FNV: “De Bertus Faber. Van Ingen ontvangt de prijs
ne verhoogt het correct toepassen van hand- observeerd waarna ze feedback kregen over werkdruk in de zomerperiode is elk jaar weer voor haar presentatie, tijdens het tweejaar-
hygiëne van 23 procent naar vijftig procent. De hun hygiënegedrag. Na afloop van het pro- hoog. Het is een vervelend en terugkerend lijkse Europese Brandwondencongres, over
verdubbeling houdt een sterke verbetering in, gramma hield vijftig procent van de mede- fenomeen, maar medewerkers moeten dan ‘Video Interactie ter verbetering van de pro-
maar laat tegelijkertijd zien dat het nog beter werkers zich aan de hygiëneregels. “Enorme ook op vakantie kunnen en zitten vaak vast fessionele kwaliteit van brandwondenzorg’
kan. Verpleegkundig onderzoeker Agnes van winst”, vindt Van den Hoogen. “Maar het kan aan de schoolvakanties. We adviseren instel- en Faber voor zijn jarenlange inzet in de
den Hoogen van de afdeling Neonatologie van beter, dat is ook duidelijk. Mensen hygiënere- lingen en teams om zo vroeg mogelijk met patiëntenzorg en wetenschappelijk onder-
het WKZ/UMC Utrecht promoveerde op 8 sep- gels laten volgen is erg moeilijk juist omdat de vakantieplanning te beginnen om de druk zoek op internationaal niveau. Aan beide
tember op dit onderzoek. het van die eenvoudige handelingen zijn. De zoveel mogelijk te verspreiden.” Afgezien van prijzen is een geldbedrag verbonden van
opbrengst ervan is niet direct zichtbaar. Wij de zomerperiode is werkdruk een belangrijk 500 euro.
Horloges, armbanden en ringen afdoen. Zicht- proberen het zo concreet mogelijk te maken thema voor de bond. Uit deze enquête blijkt
baar vuile handen wassen met water en zeep. door bijvoorbeeld achteraf te laten zien hoe weer dat een meerderheid van de medewer- Fa-med heeft Henk J. de Jong aangesteld
Daarna bij elke betreding van de schone zone bacteriën zich hebben verspreid tussen patiën- kers het hele jaar door een (te) hoge werkdruk als algemeen directeur van Fa-med. Fa-med
handen en onderarmen wassen met alcohol. ten. Maar we moeten het voortdurend onder ervaart (62 procent). Maar een groot deel bestaat uit Fa-med Medical Factoring, Medi-
Het zijn de hygiëneregels die gelden op de de aandacht brengen.” Tot eenvijfde van de van de medewerkers kan de hoge werkdruk cal Data Care, Doc Care en Credios. Samen
afdeling Neonatologie van het WKZ/UMC pasgeborenen loopt een infectie op tijdens het goed aan: de meerderheid van de responden- hebben deze labels de opdracht om binnen
Utrecht. Op deze afdeling liggen ernstig zieke verblijf in het ziekenhuis. De bacteriën kun- ten (51,6 procent) ervaart zijn of haar werk Nederland het gegevens- en declaratie-
pasgeborenen. Handhygiëne is van belang nen afkomstig zijn van omgeving, personeel, niet als stressvol, zowel binnen als buiten de verkeer tussen zorgverleners, zorgverzeke-
om verspreiding van bacteriën tegen te gaan. ouders of andere patiënten. In haar proef- zomervakantie.De enquête is uitgevoerd door raars en verzekerden zodanig af te handelen,
Bij aanvang van het onderzoek van verpleeg- schrift laat Van den Hoogen zien dat infecties ADV Market Research onder 1014 panelleden dat de kostenefficiëntie zo groot mogelijk is
kundig onderzoeker Agnes van den Hoogen door bacteriën afkomstig van de moeder, voor van het ABVAKABO FNV ledenpanel, waar- en de verschillende partijen in de zorg zo
hield slechts 23 procent van de Neonatologie- of na de geboorte, afgenomen zijn de afgelo- onder 525 respondenten binnen zorg. min mogelijk inspanning hoeven te leve-
medewerkers zich aan deze regels. Zij startte pen decennia. Ziekenhuisinfecties zijn juist ren met betrekking tot de administratieve
een negen maanden durend interventiepro- toegenomen. Vooral het gebruik van diepe afhandeling. De Jong volgt hiermee de
gramma met een postercampagne, een voor- infuuslijnen vergroot de kans op een infectie.
Social sofa voor interim directeur Pieter Varkevisser op.
ingang ziekenhuis
Dr. J. Wetsteijn neemt afscheid van het
MC|Groep breidt aantal specialisten uit Voor de ingang van het St. Elisabeth Zieken- Tropencentrum van het AMC. Hij was daar-
huis Tilburg staat voortaan een social sofa. aan jarenlang als internist en onderzoeker
Drs. Wim van der Meeren, oud-lid van de Raad verbonden. Ter gelegenheid van dit afscheid
van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis, organiseert het AMC een afscheids-
kreeg het ‘benkske’ van de medische staf symposium op 30 september. Voor meer
tijdens zijn afscheidsbijeenkomst. inlichtingen over dit symposium, telefoon
(020) 566 43 80.
Artsen en familieleden beplakten het
‘benkske’ in de avonduren met duizenden week is hij begonnen als voorzitter van de
glazen steentjes. Een bijzonder cadeau dat Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ. De
past bij de beleving van 'lief ziekenhuis', een 'social sofas', ook wel liefkozend 'benkskes'
programma waar Wim van der Meeren zich genoemd, zijn een initiatief van de Tilburgse
sterk voor heeft gemaakt. Het afscheid van cabaretière Karin Bruers. De bankjes zijn
Van der Meeren werd voorafgegaan door een bedoeld als ontmoetingsplek waar mensen een
minisymposium met als titel: 'Professionele praatje met elkaar kunnen maken. De bankjes
verantwoordelijkheid en menselijke waarden', zijn gegoten in beton en hebben elk een uniek
een onderwerp dat hem erg interesseert. Deze uiterlijk.

V.l.n.r.: uroloog Van Dongen, longarts Igor Krivokuca, Loek Winter, gynaecoloog Esther Scheers, uroloog Geurt
Commelin, chirurg Taco Otto, KNO-arts Mark Duijnstee en orthopaedisch chirurg Robert Bots.

Een groep van zeven nieuwe medisch specia- te gaan en mee te kunnen bouwen aan een
listen werd 1 september persoonlijk welkom kwalitatief goed ziekenhuis. De uitbreiding
geheten door Loek Winter, voorzitter Raad van het aantal medisch specialisten betekent
van Bestuur MC|Groep. ‘We gaan er een top daarnaast dat we onze patiënten nog sneller
tent van maken’, aldus Loek Winter tegen de kunnen behandelen.” De vakgroep urologie
nieuwe dokters. wordt uitgebreid met twee nieuwe urologen.
Daarnaast zijn begonnen een nieuwe chirurg,
De komst van de nieuwe groep medisch gynaecoloog, KNO-arts en longarts. Met de
specialisten is volgens Loek Winter een van komst van de nieuwe medisch specialisten
de vele positieve ontwikkelingen binnen zijn de meeste vakgroepen weer helemaal op
MC|Groep. “Medisch specialisten zien het als sterkte. Later dit jaar zal MC|Groep nog meer
een uitdaging om bij MC|Groep aan de slag nieuwe specialisten welkom heten. Wim van der Meeren onthult het bankje in het bijzijn van zijn (inmiddels) oud-collega's.
Nummer 16
16 september 2009 8 Advertentie

 

  


 
 
  

 

  


%
%-#!RTSENEN6ERPLEEGKUNDIGENBEMIDDELTVOORFUNCTIESINDEZORG
ELTVOORFUNCTIESINDEZORG
7EBEMIDDELENVOORVASTEFUNCTIES MAAROOKTIJDELIJKEFUNCTIESEN
7 OOKTIJDELIJKEFUNCTIESEN
WERKVOOREENPAARDAGEN%-#WERKTLANDELIJKVANUIT/OSTERHOUT
WE T
7EKELIJKSWERKENGEMIDDELDARTSENENVERPLEEGKUNDIGENBIJONDER
7EK
ANDEREZIEKEN
ANDERE HUIZEN ''$´S MEDISCHEDIENSTENVANDETENTIECENTRA
PETRO
CHEMISCHEBEDRIJVENOFARBODIENSTEN
PETROCHE

%-#OPBEZOEKBIJ¨
4/0 6!#!452%36!.%-#

#OMMERCIEEL 7ERKENOPEENAN "ESTWELEENSDRUK


#ONSULTANTBIJ%-# DEREPLEKDANIN $EVEILIGHEIDISALTIJDBELANGRIJK MAARER
!LS#OMMERCIEEL#ONSULTANTBIJ HETZIEKENHUIS KANALTIJDWATMISGAAN/PEENSEENWIND
%-#RICHTJIJJEOPHETOPZETTEN VERPLEEGHUIS VLAAGOFEENHOGEGOLFZORGTERVOORDAT
ENONDERHOUDENVANWERVINGS %-#RICHTZICHOPWERKVOORVERPLEEG OFANDERE IEMANDUITEVENWICHTRAAKT(IERDOORWAS
KANALENVOORZOWELKANDIDATEN KUNDIGENENARTSENINDEBREEDSTEZINVAN ZORGINSTEL HETAFENTOEBESTEVENDRUK%ENLASVONK
ALSOPDRACHTGEVERS3AMENMET HETWOORD(IERBIJKUNJEDENKENAANFUNC LING$ATKAN DIEOPIEMANDSARMVALTOFEENMEDEWER
HET#OMMERCIEELTEAMONTWIK TIESBINNENDEAMBULANCEHULPVERLENING VIA%-# DAT KERMETEENHOGEBLOEDDRUK7ATDOEJE
KELJEHETCOMMERCIEELBELEIDOM ALGEMENEENACADEMISCHEZIEKENHUIZEN ISALGEMEEN ,AATJEHEMBLIJVENOFSTUURJEHEMNAAR
%-#!RTSENEN6ERPLEEGKUNDIGEN PENITENTIAIREINRICHTINGEN OFF SHORE BEKEND HUIS-ETDATSOORTWERKZAAMHEDENHAD
STEVIGINDEMARKTTEZETTEN BEDRIJVEN DEPETROCHEMISCHEINDUSTRIE 6ERSCHILLENDE +ARLTEMAKEN
THUISZORGINSTELLINGEN PSYCHIATRISCHE 6ERPLEEGKUNDIG
INSTELLINGEN EVENEMENTENORGANISATIES ENBIJ%-# GAAN %-#OPBEZOEK
#ENTRALIST2EGIO HOSPICES DEVERSLAVINGSZORGENKLINIEKEN NAAR%NGELANDALS /MMETEIGENOGENTEZIENHOEHETERAAN
&LEVOLAND VOORPLASTISCHECHIRURGIE -EDICBIJDEBERGINGVAN TOEGAATOPZO´NSCHIP GINGEN%LLENEN
6OORDEREGIO&LEVOLANDZIJNWE EENSCHIP%-#GINGMEE #HARLOTTEAANBOORD:EGINGENNAAR%NGE
OPZOEKNAAREEN#ENTRALISTVOOR 7ATHEBBENWIJTEBIEDEN LAND METEENKLEINBOOTJENAARHETGROTE
EENGEZAMENLIJKEMELDKAMER /MEENINDRUKTEKRIJGENVANONZEHUIDIGE $EOPDRACHT BERGINGSSCHIPENBLEVENOOKEENNACHTJE
ZOWELBRANDWEERALSAMBU VACATURESKUNJEEENKIJKJENEMENOP %ENGROOT.EDERLANDSBERGINGSBEDRIJF SLAPEN:EZAGENMETEIGENOGENHOEGROOT
LANCE (ETBETREFTEENFULL TIME ONZESITE*EKUNTJEOOKOPGEVENVOORDE HEEFTDEOPDRACHTGEKREGENOMEENGROOT HETWRAKIS
FUNCTIEVOOREENPERIODEVAN *OBMAILING ZODATJEWEKELIJKSDENIEUWSTE SCHIPVOORDE%NGELSEKUSTTEBERGEN
LANGERDANEENJAAR VACATURESPERMAILONTVANGT/OKALSER !ANGEZIENHETAFENTOEBESTWELGEVAAR $EINENDEGOLVENENGROTE
GEENGESCHIKTEFUNCTIEVOORJEBIJZIT GAAN LIJKKANZIJN HEBBENZE%-#GEVRAAGDEEN MACHINES
WEGRAAGOPZOEKOMDEJUISTEBAANVOOR -EDICMEETESTUREN (ETWASGELUKKIGGOEDWEER MAARDEZEE
"EDRIJFSARTS JETEVINDEN ISALTIJDINBEWEGING0ROBEERJEMAAREENS
IETSVOORJOU (ETWERK RECHTTEHOUDEN$EGROTEMACHINESDOEN
/NZEOPDRACHTGEVERZOEKTEEN *OUWWENSENVERVULLEN $ETOTALEOPDRACHTDUURTEENAANTAL HUNWERK(OEGROOTDEMACHINESZIJN
BEDRIJFSARTSDIE¾EXIBELINZETBAAR "ENJEGEtNTERESSEERDINANDERWERK MAANDENENDAAROMWISSELENDEVERPLEEG MERKJEPASALSJEERNAASTSTAAT)MMENS
ISBIJALHAARKLANTENINDEDIVERSE TIJDELIJKOFVAST7ILJEMISSCHIENEENDAGJE KUNDIGENELKAARAF+ARL BIJVOORBEELD ISNU
REGIO´S*EVERVANGTAFWEZIGE ERGENSANDERSWERKEN(ETKANALLEMAAL VIERWEKENDAARGEWEESTENHIJISALWEER 7ILJIJOOKZO´NUITDAGING
COLLEGA´SENONDERSTEUNTIN 'EEFMAARAANWATJEWILT INWELKE AFGELOST(IJHEEFTERVOORGEZORGDDAT /FWILJEEENSKIJKENWATVOORJOUMOGE
DRUKKEPERIODES/PDEZEMANIER BRANCHEJEWILTWERKENENHOEVEELUUR7IJ WONDENVERBONDENWERDEN HETBER LIJKIS.EEMDANCONTACTMETONSOPVIA
LEERJEVEELVANHUNKLANTEN GAANVOORJEOPZOEKENZORGENERVOORDAT GINGSPERSONEELOPGEZONDHEIDGECHECKT OFMAILNAARINFO EMCNL
KENNENENWEETJIJJESTEEDS JIJJOUWIDEALEBAANVINDT ISENALLESWATOPMEDISCHGEBIEDNODIGIS
WEERAANTEPASSENAANNIEUWE +IJKVOORMEERINFOOP%-#NL AANWEZIGIS -EERINFO%-#NL
OMSTANDIGHEDEN(ETBETREFTEEN
FULLTIMEFUNCTIEVOORONBEPAALDE
TIJD0ARTTIMEMOGELIJKHEDENZIJN
BESPREEKBAAR )NOKTOBERBESTAAT
%-#JAAR)NDIE
)NTERESSE MAANDZAL%-#VAN
(EBJIJINTERESSEINEEN
NIEUWEFUNCTIE+IJKDAN ALLESORGANISERENVOOR
VOORDEZEOFANDEREFUNCTIES HAARUITZENDKRACHTEN
OP%-#NL
ENOPDRACHTGEVERS
)EDEREENINDEZORGHEEFTZIJNEIGENVERHA
7ILJIJOOKMEEFEESTEN LEN,EUKEVERHALEN VERDRIETIGEVERHALEN
%-# *IJKUNTMETJETEAMOOKEENLEUKEPRIJS
WINNEN7EVERLOTENNAMELIJKEEN
HERKENBAREVERHALEN%-#ISOPZOEKNAAR
DEZEVERHALEN(EBJIJIETSLEUKSMEEGE
FEESTJIJ ETENTJEBIJHETRESTAURANT&IFTEENVAN
*AMIE/LIVER(OEJEKUNTWINNEN(OUD
MAAKTOPJEWERK IETSDATJEALTIJDBIJZAL
BLIJVEN$ANKOMENWIJGRAAGMETJOUIN
MEE ONZESITEVANAFOKTOBERGOEDINDEGATEN
ENBEREIDJEVOOR+IJKOP%-#NL
CONTACT-AILNAARMARKETING EMCNL
!LVASTBEDANKT
Nummer 16
Werken in de Zorg 9 16 september 2009

Spoed Interventie Nominaties voor derde Mooi Mens Verkiezing


Zorgverzekeraar IZZ heeft vorige week Werner in Central Studios in Utrecht. In de

Team van start dinsdag de nominaties voor de Mooi Mens


Verkiezing 2009 bekend gemaakt. Voor de
derde keer op rij worden de mooie mensen uit
afgelopen weken zijn bijna 200 inzendingen
binnengekomen van collega’s, vrienden en
bekenden van mensen die werkzaam zijn in
de zorg extra in het zonnetje gezet. Er kan via de zorg. De deskundige jury had de moei-
www.izz.nl/mooimens gestemd worden op de lijke taak 25 genomineerden te selecteren uit
25 genomineerden. de unieke en inspirerende verhalen. Lizelotte
Smits, bestuurder CNV Publieke Zaak en
Deze kanshebbers zijn afkomstig uit alle delen juryvoorzitter: "De uiteenlopende prachtige
van het land. Stemmen kunnen uitgebracht verhalen zorgen er ook dit jaar weer voor dat
worden tot 7 oktober en de winnaar wordt op wij een zware taak hadden bij het selecteren
8 oktober 2009 bekend gemaakt door Lucille van de genomineerden.”

(Advertorial)

Uitgelicht: werken bij een olieraffinaderij


Niet alleen zorginstellingen zitten te sprin- pleegkundigen wat ze te doen staat.
gen om verpleegkundigen. Ook bedrijven
als olieraffinaderijen, detentiecentra en De uitdaging
bergingsbedrijven hebben verpleegkundigen Je weet nooit of en wanneer er iets gebeurt.
nodig. Via EMC werken veel verpleegkun- De veiligheidsmaatregelen zijn hoog, maar er
digen tijdens de zogenaamde ‘plantstops’. kan altijd iets mis gaan. Elke dag is anders.
Wat dat werk inhoudt lees je hier. De ene dag krijg je te maken met een klein
schrammetje, de andere dag heeft iemand
IC-verpleegkundige Janet Rekker en art-assistent IC Caroline van den Bosch met de interventiekar. Plantstop wellicht een brandwond door een heet gas.
Drie olieraffinaderijen houden vanaf half Afwisseling, veel verschillende verpleeg-
Het Flevoziekenhuis in Almere heeft sinds kort Interventie Team ingeschakeld. Een IC-arts september tot begin december plantstops. Dit technische handelingen en een indrukwek-
een Spoed Interventie Team (SIT). Het team is en IC-verpleegkundige komen met de inter- houdt in dat delen van de raffinaderijen stil- kende omgeving maken de uitdaging com-
onderdeel van de afdeling Intensive Care. Met ventiekar naar de afdeling. Zij beoordelen de gelegd worden om groot onderhoud te ver- pleet.
de start van het specialistische team hanteert patiënt, voeren zonodig ter plekke een inter- richten. Tijdens deze plantstops zijn hier veel
het Flevoziekenhuis een nieuwe procedure ventie uit of vervoeren de patiënt naar de IC. mensen tegelijk werkzaam. EMC Artsen en Deelname nog mogelijk
voor het signaleren van vitaal bedreigde Dit alles in overleg met de behandelaar.” Verpleegkundigen zorgt voor het verpleeg- Op dit moment is er nog een aantal plaatsen
patiënten op de verpleegafdelingen. De risico kundig personeel op de medische post. vrij. Wil jij tijdelijk deelnemen aan dit pro-
analysekaart is daarbij een belangrijk hulp- Handvatten ject? Neem dan contact op met EMC Artsen
middel. De verpleegkundigen die de scholing hebben Hoe werkt het? en Verpleegkundigen. EMC is een bureau
gevolgd, zijn enthousiast over het SIT-team en Ambulance- en SEH-verpleegkundigen dat bemiddelt in banen voor onder andere
Janet Rekker, projectleider SIT: “We hebben de risico analysekaart. Janet Rekker, project- kunnen aan de stops deelnemen. In geval van verpleegkundigen. Ben je geïnteresseerd in
in de vorm van de risico analysekaart een leider SIT: “Verpleegkundigen zeggen dat als ongelukken bieden zij de eerste hulp. Tijdens werken bij een plantstop, maar wil je ook
scoresysteem ontwikkeld waarmee de ver- ze nu zien dat het de patiënt niet goed gaat, een aantal introductiedagen legt de raffina- zekerheid? EMC kan jou zekerheid bieden.
pleegkundige kan scoren hoe de situatie van de kaart handvatten geeft om de situatie in derij uit hoe het reilt en zeilt bij het bedrijf Informeer naar de mogelijkheden met betrek-
de patiënt is. Bij een bepaalde score moet er beeld te brengen en met de arts te overleggen. en wat ze van de medische post verwachten. king tot een vast contract. Kijk voor meer in-
een arts komen, de patiënt beoordelen en een Patiënten zullen zonodig sneller en in een Mocht er iets gebeuren, dan weten de ver- formatie op www.emc.nl.
behandelplan opstellen. Als de situatie binnen betere conditie op de IC worden opgenomen
een half uur niet verbetert, wordt het Spoed en sneller weer naar huis kunnen.”

Indiase arts vier weken in Tilburg


Voor de tweede keer doet een orthopeed uit India. Collega-orthopeden uit India komen
India ervaring op in het St. Elisabeth Zieken- naar Tilburg en Tilburgse orthopeden en
huis Tilburg. opleidingsassistenten hebben de mogelijkheid
om in een Indiaas ziekenhuis ervaring op te
De Indiase orthopeed Subramanian Manikka- doen. Taco Gosens, orthopeed in het Elisa-
velayutham is de hele maand september aan- beth: “In India wordt veel minder gewerkt met
wezig op de zorgeenheid Orthopedie. Hij protheses. Daarom wil hij hier graag leren wat
kijkt mee bij (kijk)operaties en het aanbren- daarvan de mogelijkheden zijn. Andersom
gen van protheses. Het is het vervolg op de kunnen onze arts-assistenten hun opleiding
succesvolle stage van een Indiase orthopeed completeren door behandelingen te zien en
vorig jaar rond deze tijd. Het Elisabeth mee te maken in India die hier niet meer zo
heeft een uitwisselingsproject met het Sri vaak voorkomen. Een win-winsituatie dus.”
Ramachandra University Hospital in Chennai,
Nummer 16
16 september 2009 10 Advertentie

PATIËNTEN MONITOREN
EN JE EIGEN CARRIÈRE BEWAKEN
TMI ZOEKT TMI BIEDT
UÊÛiÀ«ii}ŽÕ˜`ˆ}i˜ ­>i ëiVˆ>ˆÃ>̈iÃ) U Û>ÃÌ `ˆi˜ÃÌÛiÀL>˜`
U œ«iÀ>̈i>ÃÈÃÌi˜Ìi˜ U ÛÀˆ…iˆ` “iÌ `i âiŽiÀ…iˆ` Û>˜ ii˜ ՈÌÃÌiŽi˜` Ã>>Àˆs
U >˜iÃ̅iÈi “i`iÜiÀŽiÀs U “iiÀ iÀÛ>Àˆ˜} `œœÀ >v܈ÃÃii˜` ÜiÀŽ
U }ˆ«ÃÛiÀL>˜`“iiÃÌiÀs U ii˜ >ÕÌo Û>˜>f 28 ÕÕÀ «iÀ ÜiiŽ
U >LœÀ>˜Ìi˜ U ÃV…œˆ˜} o« maaÌ
U `œŽÌiÀ>ÃÈÃÌi˜Ìi˜
U >«œÌ…iŽiÀÃ>ÃÈÃÌi˜Ìi˜
U CSA “i`iÜiÀŽiÀs
U “i`ˆÃV… ÃiVÀiÌ>ÀiÃÃis
a …iÌ LœÛi˜}i˜œi“`i “iÌ ÀiVi˜Ìi âˆiŽi˜…ÕˆÃiÀÛ>Àˆ˜}

WiÀŽi˜ o« œÕÜ “>˜ˆiÀ!


i˜ Û>ÃÌ `ˆi˜ÃÌÛiÀL>˜` of ii˜ ä‡ÕÀi˜Vœ˜ÌÀ>VÌ.
TiÛi˜s Li“ˆ``iÌ TMI a >Ài˜ ۜœÀ <<*½iÀs. ˜ÌiÀiÃÃi?

KOM EENS PRATEN BIJ TMI .


DÉ DETACHEERDER IN DE ZORG. ÜÜܰ̓ˆ‡ˆ˜ÌiÀˆ“°˜

Hammarplast medicijncupjes:
YHLOLJHQJHFHUWL¿FHHUG
Met medicijnen worden nog steeds veel fouten gemaakt.
De inspectie stelt daarom zware eisen aan de distributie.
Met medicijncupjes kan het volgende fout gaan:
- verwisselen van patiënten en deelrondes
- verkeerde doseringen
- laten vallen en vervuiling
De eisen van de inspectie, in heel Europa afgesproken, zijn daarom:
- juist gebruik van de materialen
- nauwkeurige aanduiding van mililiters
  FHUWL¿FHUHQYDQGHFXSMHVSHUVWXN
  HUNHQQLQJGRRUHHQFHUWL¿FHUHQGHLQVWDQWLH
Als u kiest voor de cupjes van Hammarplast kiest u daarom voor veiligheid:
  GHRI¿FLsOHFHUWL¿FHULQJKHHIWSODDWVJHYRQGHQ
- niveau aanduiding tot 30 ml
/2* , 0(',&$/ - meerdere kleuren per deelronde
Medische producten en informatie bij de patiënt

- CE-merk en nummer in de bodem van elk cupje


U kunt de cupjes bestellen bij
- dispensers, deelbladen en accessoires zijn ook verkrijgbaar
Logimedical B.V.
per stuk
YRRUKHHQ$]LPHG 37,50

Molenbaan 6 nieuw:
2908 LM Capelle aan den IJssel
dispensers voor cupjes breed smal
T 010 - 258 29 29
F 010 - 442 30 04
I www.logimedical.nl
Nummer 16
Electrobeurs 11 16 september 2009

Elektrotechniek
2009
JAARBEURS UTRECHT

Ontwikkelingen World of Wonders Diner


Op maandag 28 september vindt voor de Het gezelschap wordt verrast door een aantal

elektrotechniek eerste keer het World of Wonders Diner


plaats.
korte spraakmakende intermezzo’s, zoals The
Exclusive Strings en cabaretier Eric Koller

Energie en duurzaamheid domineren de ont- trekkelijk te maken, zodat we voldoende Naast ruime gelegenheid tot netwerken, een Locatie: Polar Room Jaarbeurs Utrecht
wikkelingen in de komende jaren in de elek- instroom van nieuwe elektrotechnici houden”, verrassend viergangen diner en de uitreiking Data: maandag 28 september, 18.00 uur
trotechnische sector. Maar er zijn nog andere zegt Hans Segers, voorzitter van de Fedet. van de ETOP Innovation Awards, genieten Bijzonderheden: Op uitnodiging
trends die hun stempel gaan drukken op de bezoekers van de show World of Wonders.
ontwikkelingen in de branche, meent Fedet- Ketendenken
voorzitter Hans Segers. De exposanten van Een derde trend die de Fedet-voorzitter ziet, is
Elektrotechniek laten tijdens de komende het ketendenken. Het wordt alsmaar belang-
Elektrotechniek 2009 – van 28 september tot rijker informatie soepeler en vooral foutloos Presentatie ETOP Innovation Awards 2009
en met 2 oktober in Jaarbeurs Utrecht - zien door de hele keten heen te loodsen. Dat zal
hoe ze nu al met deze ontwikkelingen bezig in toenemende mate papierloos gaan gebeu- De ETOP Innovation Awards zijn een meer voor de publieksprijs.
zijn. ren. “De internetgeneratie die eraan komt, dan gewaardeerde prijs. De nominaties
gaat meer op basis van informatie gevonden (gekwalificeerden) voor de Juryprijs zijn te Locatie: videowalls entree hal 8
De belangrijkste trend voor de komende jaren via Google, besluiten nemen. De engineer be- zien op de videowalls bij de entree van hal Data: maandag 28 september tot en met
wordt bepaald door de thema’s energie en slist binnen de gestelde kaders van een project 8. Bezoekers kunnen vooraf online stemmen vrijdag 2 oktober
duurzaamheid. De tijd van goedkope energie voor de makkelijkst vindbare oplossingen”,
is voorbij. De klimaatverandering dwingt schetst Hans Segers. Productontwikkelaars
mensen anders met energie om te gaan. Elek- moeten zich realiseren dat vindbaarheid en
trotechniek speelt een belangrijke rol in de goede digitale informatie mee het succes van Elektrotechniek 2009
oplossingen voor deze twee vraagstukken. Dat een product gaan bepalen. De exposanten van Vakbeurs voor installateur en industrie
biedt kansen aan bedrijven die innoveren en Elektrotechniek laten tijdens de komende
zal innovaties sturen naar duurzaam geprodu- Elektrotechniek 2009 zien hoe ze nu al met Thema: voorgeregistreerd en geen uitnodigingskaart
ceerde en energiezuinige producten. deze ontwikkelingen bezig zijn. Innovatie & Relatie heeft kan aan de kassa een toegangskaart
gekocht worden voor 25 euro
Installatiegemak en branche-imago Datum:
Naast de groeiende vraag naar energiezuinige Maandag 28 september tot en met vrijdag Informatie:
en klimaatneutrale producten is er nog een 2 oktober 2009 www.elektrotechniek-online.nl
andere trend die innovatie beïnvloedt: instal-
latiegemak. Ook al loopt de werkloosheid Locatie: Aantal exposanten:
op door de huidige crisis, feit blijft dat de Jaarbeurs Utrecht, hallen 7 tot en met 12 400
vergrijzing voor een uitstroom van ervaren
medewerkers gaat zorgen. Niet alleen bij Tijden: Verwacht aantal bezoekers:
de elektrotechnische bedrijven, ook bij hun Maandag 28 september tot en met woensdag 33.000
klanten, de installateurs. In de productinno- 31 september van 10.00 tot 17.30 uur
vatie wordt installatiegemak daarom een be- Donderdag 1 oktober 10.00 tot 19.30 uur Aan de beurs is een uitgebreid activiteiten-
langrijk aspect. Installateurs willen producten Vrijdag 2 oktober 10.00 tot 17.00 uur programma gekoppeld. Bijzondere activitei-
die simpel te installeren zijn. De bij de Fedet ten zijn de bekendmaking van de winnaars
aangesloten bedrijven zetten ondertussen alle Entree: van de ETOP Innovation Awards tijdens
zeilen bij om hun vaste medewerkers zoveel Gratis via uitnodigingskaart van een exposant het World of Wonders Diner op maandag
mogelijk in dienst te houden. “Voor ons wordt of gratis via voorregistratie op www.elektro- 28 september. Kijk voor meer informatie op
het belangrijk het beroep en de branche aan- LED-verlichting past in de energiebesparingstrend. techniek-online.nl. Indien men zich niet heeft www.elektrotechniek-online.nl.

Impedantiebewaking en monitoring van


transformatoren in medische gebruikte ruimten
volgens NEN1010-7-710:2007

Voor meer informatie:


www.wesemann.eu/wescom

Bent u in veilige Handen?


Droogbloem 31
3068 AW ROTTERDAM
tel.: +31 (0)10 286 20 00
fax: +31 (0)10 286 20 05
www.wesemann.eu / sales@wesemann.eu Kies voor zekerheid met WeCare XXX 6LVOUPOTWJOEFOCJKTUBOEt%
Nummer 16
16 september 2009 12 Advertentie
Nummer 16
Patiëntenzorg 13 16 september 2009

Eerste fase OK De Tjongerschans biedt Mammapoli-thuis

TweeSteden gereed
Zes nieuwe operatiekamers (OK’s) worden Therapie) gebouwd met wanden en vloeren
eind oktober in het TweeSteden ziekenhuis van tenminste 35 centimeter dik waar operaties
locatie Tilburg in gebruik genomen. Het hui- met inwendige en uitwendige bestraling plaats
dige OK complex is door een ingrijpende ver- gaan vinden. Boven de OK’s is een nieuwe
bouwing met 550 vierkante meter uitgebreid. techniekruimte gebouwd. In deze ruimte zijn
twee luchtbehandelingkasten geplaatst die
De OK’s zijn gerealiseerd volgens de laatste ervoor zorgen dat schone lucht wordt aan-
wettelijke richtlijnen en aanbevelingen. De gevoerd. Daarnaast beschikken de OK’s, mede
ruimten zijn voorzien van een videobeeld- vanwege energiebesparende overwegingen,
routeringsysteem waarmee opnames kunnen over een eigen luchtrecirculatiekast, waar-
worden gemaakt zodat op een andere plaats door niet steeds koude buitenlucht hoeft te
het operatieproces gevolgd kan worden. Twee worden opgewarmd. De intentie is om, na het
OK’s zijn lasergeschikt, twee andere zijn High in gebruik nemen van fase een, vanaf begin
Definition uitgevoerd. Hier vinden met name november 2009 fase twee en vervolgens fase
de endoscopische ingrepen plaats. Verder is drie ter hand te nemen. De doorlooptijd per
het complex voorzien van een centrale was- fase bedraagt circa twintig weken. Als alles
ruimte en een nieuwe steriele berging. Er is volgens planning verloopt zal het gehele OK
een IORT-kamer (Intra Operatieve Radio complex per augustus 2010 gereed zijn. Het team van artsen en verpleegkundigen van ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen vindt het belangrijk
patiënten goed te informeren. Daarom is in samenwerking met AstraZeneca het platform Mammapoli-thuis ont-
wikkeld. De medische informatie die patiënten op dit platform kunnen vinden is goedgekeurd door het team van
artsen en verpleegkundigen. Aanvullend op de algemene informatie kunnen patiënten, door in te loggen, ook via
het platform Mammapoli-thuis in contact staan met de behandelaars. Op deze manier kunnen patiënten, naast de
uitgebreide voorlichting die ze tijdens de behandeling krijgen, ook thuis de informatie nog eens rustig doorlezen
en eventueel doornemen met familie of vrienden. Het platform Mammapoli-thuis is toegankelijk via de website
van ziekenhuis De Tjongerschans; www.tjongerschansl.nl.

Ruim veertig procent van de jeugd loopt risico


op gehoorschade door harde muziek
Ruim veertig procent van de Nederlandse oorsuizingen. De onderzoekster schat dat
jongvolwassenen dreigt problemen te krijgen bijna één op de tien jongeren grote proble-
met het gehoor doordat ze luisteren naar te men krijgt als ze doorgaan met luisteren naar
harde muziek. Eén op de tien loopt waar- harde muziek. Het gaat dan om problemen als
schijnlijk zelfs het risico op zeer ernstige vermoeidheid, depressie, sociaal isolement
en blijvende schade. Dat blijkt uit onder- of arbeidsongeschiktheid. De huidige
zoek waarop Ineke Vogel, wetenschappelijk jongeren lopen meer risico op gehoorschade
onderzoeker van het Erasmus MC in Rotter- dan vroegere generaties jongeren liepen. Ze
Het nieuw gerealiseerde OK-complex staat als een stedenbouwkundig accent op poten voor het hoofdgebouw van dam vorige week promoveerde. luisteren vaker en langer naar muziek via een
het ziekenhuis. De glazen gevel van de omloopgang naar de OK’s is voorzien van een groen met blauw kristal- oortelefoon en zetten de volumeknop hoger.
achtig zeefdrukpatroon. Dit zorgt voor een goede balans tussen privacy en transparantie. De grootste boosdoener is de draagbare Dit komt mede doordat de apparatuur aan-
muziekspeler (iPod, MP3 en MP4-spelers). zienlijk verbeterd is. Het onderzoek naar het
Een kwart van de jongeren geeft aan naar aantal jongeren dat gehoorschade dreigt op te
Sint Maartenskliniek serveert streekproducten te harde muziek te luisteren via een draag- lopen is onderdeel van een langer lopende en
bare speler. Ook hoog scoren discotheken uitgebreide studie van het Erasmus MC naar
Gisteren op het land, vandaag op het bord van verse regionale producten draagt bij aan het en popconcerten (samen goed voor 23 pro- het gedrag dat jongeren vertonen als ze naar
de patiënt in het ziekenhuis. Dat is sinds kort welbevinden en een voorspoedig herstel. Daar- cent). Aan het onderzoek hebben ruim 1.500 muziek luisteren. Eerder bleek dat jongeren
het geval bij de Sint Maartenskliniek in Nijme- om kiezen wij voor producten van bedrijven twaalf- tot negentienjarigen meegewerkt op wèl weten dat te harde muziek schadelijk is.
gen. Regionale producten zijn daar voortaan binnen een straal van dertig kilometer rondom vijftien middelbare scholen verspreid over Ze denken echter ook zelf geen risico te lopen.
vast onderdeel van de menukaart. de Sint Maartenskliniek.” Het nieuwe assorti- heel Nederland. Gehoorproblemen die kunnen Daardoor vinden ze het ook niet nodig het
ment aan streekproducten bestaat onder meer optreden zijn onder andere gehoorverlies en volume lager te zetten.
Een smaakvolle maaltijd zorgt ervoor dat uit zuivelproducten, sappen, scharreleieren,
patiënten beter eten en sneller herstellen na appels, peren, sperziebonen, broccoli, witlof
een operatie. Jelle Ferwerda, hoofd voeding en prei. Smaak, duurzaamheid en versheid ‘Knuffelen met dieren geeft een goed gevoel’
van de Sint Maartenskliniek: “Het aanbieden staan centraal. In veel gevallen zijn de produc-
van streekproducten past in onze filosofie van ten binnen 24 uur na productie of oogst in de
optimale gastvrijheid. De keuze uit lekkere, keuken van de kliniek.

Team van viroloog Osterhaus wil jeugd


enthousiast maken voor wetenschap
Jonge onderzoekers van het virologielab van kinderen van rond de twaalf jaar oud via de
prof. dr. Ab Osterhaus zijn in de race voor de media veel horen over griep, maar deze infor-
Academische Jaarprijs 2009-2010. Hun team, matie niet altijd in een context kunnen plaat-
Flufighters.nl, ontwikkelt een uniek project sen. Flufighters.nl neemt het op tegen zeven
om kinderen van rond de twaalf jaar enthou- andere genomineerde teams van onderzoe-
siast te maken voor wetenschappelijk onder- kers. De finale van de Academische Jaarprijs
zoek. Dit project krijgt de vorm van een span- vindt plaats op 7 oktober in Museum Boer-
nende computergame, in combinatie met een have in Leiden. Het winnende team ontvangt
reizende mini-expo, een lespakket voor het 100.000 euro om zijn plan te realiseren. Dat
onderwijs en een website. er behoefte bestaat aan educatieve informatie
over wetenschappelijk onderzoek naar griep,
Alle onderzoekers van Flufighters.nl zijn bewijst het succes van de on line serious
betrokken bij onderzoek naar griepvirussen, game ‘The Great Flu’. De game, die door de
zoals de ‘gewone’ seizoensgriep, de virologiegroep van het Erasmus MC en Ranj. Kippen, olifanten en muizen liepen op 9 september door het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg om genodigden:
Mexicaanse griep en vogelgriep. Met hun Serious Games is ontwikkeld in het kader van zieke kinderen, hun ouders en medewerkers van zorgverzekeraar CZ de weg te wijzen naar de prijsuitreiking van
deelname aan de Academische Jaarprijs het Darwinjaar 2009, wordt sinds de uitbraak de CZ-zorgprijs. Jaarlijks schrijft het CZ-fonds, gericht op de ondersteuning van zorgvernieuwende initiatieven in
willen ze hun passie voor wetenschappe- van de Mexicaanse griep per dag door duizen- Zuid-Nederland, een prijsvraag uit. Dit jaar viel het TweeSteden ziekenhuis in de prijzen en kreeg op 9 september
lijk onderzoek overbrengen op kinderen. De den mensen uit de hele wereld gespeeld. de derde prijs toegekend voor haar inzending ‘Knuffelen met dieren’. Het project moest het kind in zijn brede
keuze voor de doelgroep is gemaakt omdat sociale context centraal stellen.
Nummer 16
16 september 2009 14 Advertentie

VOOR EEN VERTROUWD GEVOEL

kijk op echthaar.nl

Maar wist u dat dun haar of


kaalheid niet meer hoeft!
Uw kaalheidsprobleem wordt in het Veluws Haar Instituut gega-
randeerd opgelost. Niet met medicijnen, implantaten, of pruiken,
maar met echt haar. Haar dat op unieke wijze is samengesteld na Al zeven jaar lang werkt het Veluws Haar Instituut met
uitgebreid onderzoek van uw eigen haar.
passie voor mensen met kaalheidsproblemen. Uw zorg
Onzichtbare nieuwe haardelen
De specialisten van het Veluws Haar Instituut kunnen uw haar is onze zorg. Wij streven naar perfectie en doen er alles
exact namaken. Lengte, kleur, dikte en krulling blijven hetzelfde.
Doordat echt haar gebruikt wordt voelt de haarvervanging na- aan om een concrete bijdrage te leveren aan uw
tuurlijk en zacht aan. De bevestiging is dun, flexibel, onzichtbaar
en prettig in het dragen.
Op basis van de allernieuwste, door onszelf ontwikkelde metho-
zelfbewustzijn en welbevinden.
den worden uw nieuwe haardelen onzichtbaar bevestigd met
een zogenaamde tweede huidlaag. U hoeft niet bang te zijn voor
onaangename verrassingen zoals een plotselinge windvlaag die
De producten van ons instituut worden door onze eigen vakmen-
ineens uw haargrens bloot legt. Onze specialisten brengen de
sen ontwikkeld en zijn daarom van hoogwaardige kwaliteit. Onze
nieuwe haarlijn geleidelijk aan zodat de overgang volledig na-
haarvervangingen zijn volledig onzichtbaar, zeer comfortabel en
tuurlijk is. Deze bevestiging is volstrekt pijnloos. Zo krijgt u weer
een permanente oplossing tegen kaalheid of andere vormen van
een prachtig kapsel met aanvullend haar dat niet van uw eigen
haarverlies. Als eerste haarinstituut in de Benelux ontvingen wij
haar te onderscheiden is!
een ISO 9001 certificaat. Dit kwaliteitscertificaat bewijst dat het
Veluws Haar Instituut voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Privacy is naast kwaliteit en de beste service één van de speerpun-
ten van het Veluws Haar Instituut. De inrichting van onze klinieken
en de uitgebreide mogelijkheden om afspraken te maken bieden u
elke vorm van privacy die u maar wenst. Bij het Veluws Haar Instituut
“Jarenlang keek ik angstig kunt u rekenen op een vakkundig, persoonlijk en uitgebreid advies.
naar mijn haar of het
alsjeblieft niet wéér
dunner was geworden.” Belt u gerust voor het maken van een afspraak voor een
vrijblijvend eerste Consult!
Telefoonnummer 0341 - 42 41 30 of kijkt u op www.echthaar.nl

“Ik snap niet waarom Veluws Haar Instituut Veluws Haar Instituut
ik zo lang gewacht vestiging Nunspeet vestiging Apeldoorn
heb om een oplossing F.A. Molijnlaan 145 Hoofdstraat 218
voor mijn haarprobleem 8071 AE Nunspeet 7311 BG Apeldoorn
te zoeken.” tel 0341 424 130 tel 055 576 39 88
Nummer 16
Patiëntenzorg 15 16 september 2009

Mobiele unit als Tien jaar Acute Zorg Kinderen Meander


Kinderen die ziek zijn, bijvoorbeeld kinderen speelt de specifieke zorg die geboden wordt

onderzoekscentrum met stuipen en hoge koorts, benauwdheid of


verdenking van hersenvliesontsteking gaan
naar de Acute Zorg (ACZO) voor kinderen van
aan kinderen en hun ouders een rol. In de
derde plaats zijn er op deze afdeling specifiek
opgeleide verpleegkundigen, arts-assistenten
Meander op locatie Amersfoort Elisabeth. en kinderartsen. Acht kinderverpleegkun-
digen zijn opgeleid tot ‘trainer ernstig ziek
Kinderen met botbreuken, bijvoorbeeld kin- kind’. Deze trainers geven hun kennis door aan
deren die met hun voet tussen de spaken van collega’s. Jaarlijks geven zij een scholing aan
de fiets zaten, gaan naar de Spoedeisende alle kinderverpleegkundigen, arts-assistenten
Hulp van Meander op locatie Amersfoort en artsen op de afdeling Kindergeneeskunde.
Lichtenberg. ACZO is volgens het ziekenhuis Bovendien is er sprake van een goede samen-
een succes. Dinsdag 1 september bestaat de werking tussen de Spoedeisende Hulp en de
ACZO van Meander tien jaar. Het succes van ACZO en heeft men de beschikking over een
de ACZO zit hem in meer factoren. De lijnen goed uitgeruste acute zorgkamer.
tussen huisarts en specialist zijn kort. Verder

Het mobiele centrum voor radiologisch onderzoek.

Onder het motto ‘Goede zorg dichtbij’ is het dat deze unit patiënten en huisartsen in de
Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht regio goed van dienst zal zijn. Wij zijn hiermee
deze maand begonnen met radiologisch nog beter in staat om goede zorg dichtbij de
onderzoek vanuit een mobiele unit. Het mensen te brengen.” In het Albert Schweitzer
onderzoekscentrum op wielen staat enkele ziekenhuis worden op de afdeling radiologie
dagdelen per week bij de buitenpolikliniek per jaar 200.000 patiënten onderzocht. Per dag
van het Albert Schweitzer ziekenhuis in zijn dit er meer dan 500. De patiënten worden
Ridderkerk. Op een later tijdstip wordt de bus door een radioloog of radiologisch laborant
ook ingezet bij de buitenpolikliniek in Strijen. onderzocht op inwendige aandoeningen of
ziektes. Dit gebeurt met röntgenstraling,
Een radioloog en een laborant voeren de geluidsgolven (echografie) of een zeer sterk
onderzoeken ter plaatse uit. De kwaliteit van magneetveld (MRI). Patiënten kunnen op
de onderzoeken is dezelfde als in het zieken- verwijzing van de huisarts in de mobiele unit
huis. De mobiele unit is een initiatief van de terecht voor veel voorkomende onderzoeken
radiologen van het Albert Schweitzer zieken- zoals röntgen, echografie en mammografie
huis en Philips. Het verzoek voor een mobiele (röntgenfoto van de borsten). Het grote voor-
radiologische post kwam ook van enkele deel van de mobiele unit is dat patiënten direct Acht kinderverpleegkundigen zijn opgeleid tot ‘trainer ernstig ziek kind’. Deze trainers geven hun kennis door aan
huisartsen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en dichtbij huis terecht kunnen. Mèt of zonder collega’s (foto Marcel Willems).
is blij met de komst van de onderzoeksunit, afspraak. Met de komst van een mobiele unit
blijkt uit de woorden van Leo Schoots, bij de huisartsenpraktijk is onderlinge afstem-
voorzitter van de Raad van Bestuur van het ming tussen zorgverleners eenvoudiger. En Vlag en wimpel voor Gelre Zutphen
ziekenhuis: "Een mobiele radiologische patiënten kunnen zo nodig nog sneller worden
onderzoeksunit is uniek in Nederland. Wij zijn verwezen naar andere specialisten binnen het Het bestuur van de stichting Kind en Zieken- zorg op de Kinderafdeling, de zorg in Dag-
als Albert Schweitzer ziekenhuis dan ook trots ziekenhuis. huis kwam op woensdag 9 september de vlag behandeling en de zorg op de Kraamafde-
op de komst ervan en we zijn er van overtuigd en de wimpel overhandigen, die horen bij ling. Gelre Zutphen voldoet aan alle criteria,
het kwaliteitskeurmerk dat het ziekenhuis in bijvoorbeeld dat ouders op de Kinderafdeling
Zutphen onlangs heeft gekregen. de hele dag, en natuurlijk ook ’s nachts, bij
Rijnland Ziekenhuis gebruikt nieuwe vorm van hun kind mogen blijven. Ouders zijn erbij zijn
pijnbestrijding bij slijmbeursontsteking Gelre Zutphen is het achtste ziekenhuis in als hun kind narcose krijgt toegediend en als
Nederland dat het maximale aantal Smiley’s hun kind na een operatie wakker wordt. Op de
In het Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan slijmbeursontsteking in de schouder. Deze heeft gekregen van de stichting Kind en kraamafdeling is epidurale pijnstilling altijd
den Rijn is deze maand een operatieochtend methode levert drie belangrijke voordelen op Ziekenhuis. Dit kwaliteitskeurmerk wordt mogelijk en daarnaast zijn op de afdeling
voor patiënten met een slijmbeursontsteking voor de patiënt. Ten eerste zorgt de nieuwe toegekend aan Nederlandse ziekenhuizen die mogelijkheden voor rooming-in van de part-
in de schouder gestart. Patiënten krijgen hier- pijnbestrijding ervoor dat een patiënt aanzien- zich positief onderscheiden door hun voorzie- ner. Ook de schriftelijk en mondelinge voor-
bij een nieuwe methode van pijnbestrijding lijk minder pijn heeft na de operatie. Verder ningen voor kind en ouders. Drie zorgsituaties lichting aan kind en ouders voldoet aan alle
die veel voordelen oplevert. kan een patiënt sneller herstellen doordat hij worden daarbij in ogenschouw genomen: de eisen.
minder pijn ervaart. De operatie aan de slijm-
In juni 2009 heeft het Rijnland Zieken- beurs in de schouder kan daardoor in de vorm
huis een succesvolle proef uitgevoerd met
een nieuwe methode van pijnbestrijding bij
patiënten die worden geopereerd aan een
van een dagopname plaatsvinden. Het laatste
voordeel is dat er een korte wachttijd voor
deze operatie geldt.
9DQ9OLHW0HGLFDO6XSSO\
Multi toepasbaar transportmeubel
MCA neemt 24 uur per dag patiënten op LQFO[ODGH
ORVNXQVWVWRIERYHQEODG
Medisch Centrum Alkmaar (MCA) neemt sinds omlaag gebracht: van één op twintig naar één LQFOKDNHQELQQHQ]LMGHIUDPH
september 24 uur per dag mensen op die op honderd. Het MCA besloot daarop de zorg
een TIA (Transient Ischaemic Attack, ook wel rond TIA-patiënten anders te organiseren.
JHEUXLNVYULHQGHOLMNHKDQGJUHHS
‘voorbijgaande beroerte’) hebben gehad. Hoe “Zodra uitvalsverschijnselen zich voordoen - DIPHWLQJPHXEHO[[PP
eerder een TIA namelijk wordt behandeld, hoe bijvoorbeeld doordat een arm niet meer kan
kleiner de kans op herhaling of een hersen- worden bewogen of als praten ineens moeilijk
infarct. gaat - moet direct een huisarts worden gebeld”, Twin-foil
zegt neuroloog Aramideh. “Men moet dus ppQPDOLJHWRHSDVVLQJ
Jaarlijks belanden zo’n 500 mensen met vooral niet zitten wachten tot het over gaat, YHUSDNWSHUVWXN LQFOLQOHJYHO
een TIA in het MCA. Tot voor kort kwam zoals vooral Noord-Hollanders geneigd zijn te
iemand 24 uur na een TIA binnen via de huis- doen.” In het MCA wordt direct een CT-scan JHEUXLNWHHQRQJHEUXLNWH]LMGH
arts. Recente wetenschappelijke studies in van het hoofd gemaakt, waarna de patiënt op
Engeland en Frankrijk hebben echter uitgewe- de afdeling continu aan een monitor wordt 9RRUPHHULQIRUPDWLH
zen dat het beter is als de patiënt direct wordt gekoppeld, zodat voortdurend onder meer de
opgenomen en er meteen met onderzoek en hartslag kan worden gevolgd. Ook ‘s nachts Pampuslaan 161
behandeling wordt begonnen. Daarmee wordt wordt de patiënt frequent gecontroleerd, waar- Weesp 0294-450009
het risico om opnieuw een beroerte te krijgen door het te allen tijde mogelijk is tijdig in te
- wat vaak in de eerste dagen na het ontstaan grijpen. Multi FT
info@vanvlietmedical.nl
VAN VLIET
van de TIA gebeurt - met tachtig procent www.vanvlietmedical.nl MEDICAL SUPPLY
Nummer 16
16 september 2009 16

WIL JIJ EEN


NIEUWE UITDAGING
MET DE ZEKERHEID VAN
EEN VAST DIENSTVERBAND?
TMI ZOEKT
MEDISCH SECRETARESSES
TMI BIEDT
U vast dienstverband
U vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris
U meer ervaring door afwisselend werk
U een auto vanaf 28 uur per week
U scholing op maat Vakantie, maak er werk van!
Werken op jouw manier!
Een vast dienstverband of een 0-urencontract.
Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?
Ga mee op vakantie als verpleegkundige vrijwilliger. Bezorg onze
KOM EENS PRATEN BIJ TMI. ruim 6.000 gasten een onvergetelijke week in één van onze
DÉ DETACHEERDER IN DE ZORG hotels of op ons vakantieschip de J. Henry Dunant. Bel voor meer
informatie 070 44 55 888 of e-mail naar vakanties@redcross.nl
www.rodekruis.nl
www.tmi-interim.nl

NOOIT MEER DIKKER WORDEN. Wetenschappers bevestigen:


ARTSEN ONTDEKKEN HORMONEN “zwaarlijvigheid is een
ziekte!”
OORZAAK OVERGEWICHT.
Overgewicht en zwaarlijvigheid is Dit resulteerde tot de opmerkelijke DEELNEMEN IS SIMPEL! naar een maandelijks gewichtsverlies
een ziekte, een stofwisselingspro- conclusie dat overgewicht en zwaarlij- tussen de 7 en 10 kilo. Zodra u 1 tot
Het TLC individuele dieetprogramma is
vigheid een ziekte is. Het heeft niets 3 kilo van uw streefgewicht af bent,
ARTSEN DOEN bleem veroorzaakt door een dis-
te maken met een gebrek aan zelfdis-
een pilloze methode om gewicht te ver-
wordt opnieuw bloed geprikt en volgt
REVOLUTIONAIRE balans van 3 hormonen insuline, cipline, maar een stofwisselingspro-
liezen. Allereerst wordt er via uw huis-
arts of laboratorium bloed afgenomen
een stabilisatieprogramma van 20 da-
ONTDEKKING serotonine en het groeihormoon. bleem, dat voortkomt uit een verstoord
en een analyse gemaakt. Aan de hand
gen om uw hormonen te stabiliseren,
evenwicht in de hormoonhuishouding. zodat u na het programma weer nor-
hiervan stelt het team een persoonlijk
INTERNATIONAAL MEDISCH TEAM Het medische team besloot dat de bes- maal kan eten zonder dik te worden.
voedingsprogramma samen en legt een
te manier om dit verstoord evenwicht Tijdens het hele traject worden deelne-
Een international medisch team (waar- streefgewicht vast. Binnen twee weken
te herstellen de voeding was. mers aan het voedingsprogramma des-
onder cardiologen, gynaecologen, en- kan met het dieet gestart worden. Een
Ondertussen zijn talloze vrouwen en kundig begeleid.
docrinologen,…) leidde een internati- smakelijk dieet dat afhankelijk van de
mannen genezen van hun overgewicht en
onal onderzoek naar overgewicht en waarden bestaat uit bijvoorbeeld vis, Geen pillen, geen shakes,
weer gezond zonder dikker te worden.
zwaarlijvigheid. vlees groente, fruit, kaas en yoghurt. geen injecties...
Uw voeding is uw medicijn.
Wie zich hieraan houdt, kan uitkijken Uw voedsel is uw medicijn!
Mijn laatste dieet!

ARIENA VAN DER REE: “Veel mannen en vrouwen hebben evenals ik het ene na het
andere dieet tevergeefs gevolgd. Ik was gelukkig nog net niet moegestreden, toen ik
een medisch specialist leerde kennen bij het onderzoeksteam van TLC International.
Hij vertelde mij over het individuele dieetprogramma van TLC.
Enthousiast volgde ik mijn persoonlijk programma en verloor 32 kilo in 3 maanden.
Ik weet nu dat mijn eerdere pogingen niet berusten op een gebrek aan doorzettings-
vermogen maar aan onvoldoende inzicht in de werking van het menselijk lichaam”.

TLC Benelux - vestigingen Baarn, Budel, Eindhoven, Den Bommel,


>>`܈Ž]Ê,œÌÌiÀ`>“ÊEÊ-V…œœÀÊUÊÜÜܰ̏VLi˜iÕÝ°˜
iÊœvʓ>ˆÊۜœÀÊii˜ÊÛÀˆLˆÛi˜`ʎœÃÌiœœÃÊVœ˜ÃՏÌ\ 0800-8522667 admin@tlcbenelux.nl
Nummer 16
Gezondheid 17 16 september 2009

Easy welkomstpakketjes voor patiënten bij


Erfelijkheid en mito- opname in Waterlandziekenhuis
chondriële ziektes
In de vorige editie van de Ziekenhuiskrant zou kunnen worden verbeterd. Het is daar-
(nummer 15, pagina 2) werd kort bericht om hoogst belangwekkend dat onderzoekers
over een belangwekkend experiment op het in Oregon (USA) in het wetenschappelijk
gebied van erfelijke ziektes. Vanwege de tijdschrift Nature van 26 augustus 2009 een
grote interesse voor dit onderwerp gaat prof. mogelijke oplossing hebben voorgesteld. Dit
dr. Jan Drenth iets dieper in op deze materie. is in bijgaande figuur op schematische wijze
aangegeven. Het experiment is uitgevoerd
Het experiment heeft alleen betrekking op met resus aapjes. Als deze methode ook op
zogenaamde mitochondriële ziektes. Dat zijn de mens kan worden toegepast zou dit een
ziektes die veroorzaakt worden door fouten belangrijke stap voorwaarts zijn in het elimi-
in het DNA van de mitochondriën. Elke neren van mitochondriële ziektes. De auteurs
lichaamscel (behalve de rode bloedcellen) waarschuwen echter dat hun experiment, uit-
bevat een kern en een meer of minder groot gevoerd met resusaapjes, weliswaar succesvol
aantal kleine partikeltjes, de mitochondriën. is verlopen maar dat bij toepassing op de mens
De kern en de mitochondriën bevatten elk hun zich nog vele complicaties kunnen voordoen,
eigen DNA. Mitochondriën zijn de kracht- waarbij men nog afziet van ethische bezwaren.
centrales van de cel. Zij produceren de ener-
gie die de cel nodig heeft in de vorm van ATP Door prof. dr. Jan Drenth, Groningen Een van de patiënten krijgt een welkomstpakketje.
(Adenosine 5’-trifosfaat). Bij deze energie-
productie ontstaan gevaarlijke zuur- Het Waterlandziekenhuis in Purmerend en patiënt. Het welkomstpakketje versterkt
stofradicalen die soms niet allemaal introduceerde deze maand gastenboeken en het welkomstgevoel.” Het welkomstpakket is
onschadelijk gemaakt kunnen welkomstpakketjes van EasyNose. samen met EasyNose ontwikkeld. Het bestaat
worden. De consequentie is dat het uit een transparant tasje met daarin onder meer
mitochondriële DNA beschadigd “Onze patiënten mogen ervan uitgaan dat een puzzel en notitieboekje, pen, shampoo
kan worden en dit heeft de één of zij de best mogelijke medische zorg krijgen. en douchegel, oordopjes, kam, spiegeltje en
andere ziekte tot gevolg, afhan- Daarnaast doen wij er alles aan om onze pepermuntjes. Het gaat daarbij vooral om
kelijk van de beschadiging en van patiënten een gastvrije omgeving te bieden vergeten of niet-basale verzorgingsspulletjes
de soort cellen die dat beschadigde waar zij passende zorg krijgen, afhankelijk van voor de patiënt. Tegelijkertijd introduceert
mitochondriële DNA bevatten. Elke de persoonlijke situatie”, aldus Jacob Kamp- het Waterlandziekenhuis op elke afdeling een
cel heeft vele mitochondriën die huis, directeur P&O van het Waterlandzieken- gastenboek. Net als in een hotel is het gasten-
samen vele duizenden kopieën van huis. “Wij hechten aan een omgeving waarin boek een boek waarin de ‘gasten’ hun erva-
mitochondriële DNA bevatten. Als de patiënten en hun naasten zich welkom ringen kunnen delen of patiënten hun verhaal
een deel daarvan een foute samen- voelen. EasyNose heeft net als ons ziekenhuis kwijt kunnen. Ook dit gastenboek is ontwik-
stelling heeft wordt dat aan de vol- een onvoorwaardelijk geloof in deze filosofie. keld door EasyNose en past bij haar streven
gende generatie doorgegeven. Het Echte patiëntentevredenheid komt tot stand om de dialoog tussen ziekenhuis en patiënt te
is inderdaad zo dat tientallen ziektes in de laatste meter van de dienstverlening, blijven bevorderen.
in verband gebracht kunnen worden in het een op een contact tussen medewerker
met fouten in het mitochondriële
DNA, bijvoorbeeld bewegings-
stoornissen, maar ook vele andere. Betere doorbloeding met stamcelstoffen
Het is een interessant fenomeen dat De vier cirkels stellen alle vier een eicel voor met daarin de kern
bij de samensmelting van een eicel (groen) en een klein cirkeltje dat groen of rood is. Het kleine Stamcellen scheiden stoffen uit die de door- toonden ze in bloedvatcellen aan dat deze
en een spermacel alleen het mito- cirkeltje is één van de vele mitochondriën die in het cytoplasma van bloeding van het hart na een infarct ver- ‘stamcelstoffen’ de vorming van bloedvaten
chondriële DNA van de moeder op de cel zwemmen. Het principe van de methode is: verwijdering van beteren. Dr. Leo Timmers en dr. Dominique de stimuleren. Na behandeling met stamcelstof-
de kinderen wordt overgedragen. de kern uit een eicel en vervanging daarvan door de kern van een Kleijn van het Universitair Medisch Centrum fen bleken varkensharten beter te presteren
Bevatten deze mitochondriën be- andere cel. Bij 1 is de originele eicel van de moeder (M) getekend; Utrecht concluderen dit na onderzoek met en waren de hartinfarcten kleiner. Timmers
schadigd DNA dan heeft dat nare hier is het mitochondrion rood, dwz. het bevat foute DNA. Tekening steun van de Nederlandse Hartstichting. ziet voor de toekomst grote mogelijkheden
gevolgen voor het nageslacht. Het 2 stelt de eicel van een gezonde donor (D) voor; het mitochondrion De onderzoeksresultaten zijn mogelijk van voor de stamcelstoffen: “Je kunt een grote
mitochondriële DNA van de vader is groen. Uit deze cel wordt de kern verwijderd met als resultaat belang voor de jaarlijks 30.000 Nederlanders voorraad maken in het laboratorium en dan
wordt vernietigd. Mitochondriële tekening 3. In de laatste stap wordt de kern van de moedercel (1) die een hartinfarct krijgen. Na een hartinfarct invriezen. Als er een patiënt komt met een
ziektes worden dus uitsluitend overgebracht naar de lege donorcel (3) met als resultaat tekening stroomt er minder bloed naar het hart, waar- hartinfarct, kun je het direct na ontdooien toe-
door de moeder overgedragen. Het 4. De resulterende cel is dus wat betreft de kern identiek aan de door een deel van de hartspier afsterft. Vorige dienen.” Therapie met stamcelstoffen omzeilt
zou prachtig zijn als deze, voor de originele moedercel (1) maar het mitochondrion met de foute DNA week presenteerde Timmers de resultaten de nadelen van behandeling met stamcellen
kinderen zo ongunstige situatie, is vervangen door het donor mitochondrion met de correcte DNA. op het congres van de European Society of zelf. Lichaamseigen stamcellen zullen na een
Cardiology in Barcelona. infarct niet direct beschikbaar zijn. De stam-
cellen moeten eerst uit het lichaam worden ge-
Preventie van leverziekten mogelijk door Timmers toont aan dat stamcellen stofjes isoleerd en opgekweekt. Stamcellen van een
actieve opsporing van hepatitis B uitscheiden die zorgen voor de aanmaak van andere persoon leiden tot afstotingsreacties.”
nieuwe bloedvaten. Dit verbetert de door-
Een chronische infectie met het hepatitis B via huishoudelijke contacten in het gezin. bloeding van het hart. Na een infarct hebben
virus kan ernstige gevolgen hebben, zoals Screening op hepatitis B is een vorm van patiënten veel baat bij nieuwe bloedvaten. Een
levercirrose of leverkanker. De behandelings- secundaire preventie, waarbij antivirale infarct zorgt voor een blokkade in de bloed-
mogelijkheden zijn de afgelopen tien jaar sterk middelen gebruikt kunnen worden om het ont- voorziening naar de hartspier. Het onder-
verbeterd. “Door tijdige opsporing en behan- staan van hepatitis B gerelateerde leverziekten zoek van Timmers opent nieuwe wegen om
deling kunnen we veel schadelijke gevolgen te voorkomen. Omdat de behandelmogelijk- te profiteren van de bijzondere eigenschap-
voorkomen en dus gezondheidswinst beha- heden met antivirale middelen sterk zijn toe- pen van stamcellen. Stamcellen zijn speciale
len”, stelt Irene Veldhuijzen, infectieziekten- genomen, wordt het belangrijker om patiënten lichaamscellen, omdat ze kunnen uitgroeien
epidemioloog bij GGD Rotterdam-Rijnmond, met chronische hepatitis B tijdig op te sporen. tot alle soorten weefsel, zoals spieren of
in haar proefschrift. Ze beveelt actieve opspo- Met behulp van wiskundige modellering is bloedvaten.
ring van hepatitis B patiënten aan. Veldhuijzen het effect van verschillende maatregelen op
promoveerde op vrijdag 4 september aan de de sterfte en ziektelast van chronische hepa- Nieuwe bloedvaten
Erasmus Universiteit Rotterdam. titis B bepaald. Als alle patiënten met actieve Timmers deed meerdere experimenten in het
chronische hepatitis B in Nederland ontdekt Laboratorium voor Experimentele Cardio-
Mensen met een chronische hepatitis B virus- en behandeld zouden worden, dan kan de logie van het Universitair Medisch Centrum
infectie blijven besmettelijk voor anderen levergerelateerde sterfte met tachtig procent Utrecht. In samenwerking met dr. Lim
en lopen de kans later in hun leven ernstige gereduceerd worden als vanaf het begin een (Institute of Medical Biology Singapore) en
leverziekten te ontwikkelen. Chronische antiviraal middel met een laag resistentiepro- dr. Goumans (Leiden Universitair Medisch
infecties worden het meest gevonden bij fiel gekozen wordt. Dit effect is toe te schrij- Centrum) analyseerde hij welke eiwitten
migranten uit landen waar hepatitis B relatief ven aan zowel de vermindering van de compli- stamcellen uitscheiden. Veel van deze eiwitten
veel voorkomt. Zij zijn meestal in het eigen caties van cirrose, als het voorkomen van het bleken een rol te spelen bij de aanmaak van Na een hartinfarct stroomt er minder bloed naar het
land besmet geraakt van moeder op kind of ontstaan van cirrose. nieuwe bloedvaten (angiogenese). Vervolgens hart, waardoor een deel van de hartspier afsterft.
Nummer 16
16 september 2009 18

De volgende
Zorg Carrière Beurs
komt eraan

Zorg dat u er staat

27 & 28 november 2009 Passenger Terminal Amsterdam


De eerste Zorg Carrière Beurs is een succes geworden. Daarom organiseren we nu de tweede op 27 & 28 november 2009. En deze wordt
nog omvangrijker en ambitieuzer! Dat betekent dat er nog meer geschikt zorgpersoneel op u zal afkomen én u zich aan een nog groter en
voor u interessant publiek kunt presenteren als instelling. De eerste standhouders hebben zich inmiddels al aangemeld. Natuurlijk mag u ook
niet ontbreken, dus geef u vandaag nog op. U profiteert dan van een extra mooie standplaats, maar ook van een vroegboekkorting van 10%.
Bel Marijke J. Horstink op 06-10770774 of mail naar info@zorgcarrierebeurs.nl

www.zorgcarrierebeurs.nl
Nummer 16
Patiëntenzorg 19 16 september 2009

Arabisch sprekende kindertandarts in het


Gebarentaal in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

ziekenhuis Om de tandarts beter toegankelijk te maken


voor kinderen, heeft het Sint Lucas Andreas
Ziekenhuis in Amsterdam-West een praktijk
dus richten zij zich niet op deze groep. Als zij
toch peuters op bezoek krijgen, verwijzen zij
het liefst door naar de kindertandarts. Maar
De kans dat artsen, verpleegkundigen of geopend van deze gespecialiseerde tandart- daarvan zijn er nog te weinig. Gevolg is dat
andere zorgverleners iemand voor zich krijgen sen. Een van hen spreekt, gezien de patiën- ouders niet altijd leren hoe ze aantasting van
die doof of slechthorend is, is bepaald niet tenpopulatie, Arabisch. het gebit van peuters kunnen voorkomen.” Om
klein. Nederland telt ongeveer 30.000 doven. beter toegankelijk voor patiëntjes te zijn, heeft
Daarnaast zijn er anderhalf miljoen mensen Uit recent onderzoek van GGD Rivierenland het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een prak-
met een gehoorbeperking. Die laatste groep blijkt dat jonge kinderen steeds vaker gaatjes tijk geopend van drie kindertandartsen en een
wordt al maar groter. Niet alleen door de in hun gebit hebben omdat zij te weinig hun preventieassistente. Gezien de patiëntenpopu-
vergrijzing, maar ook omdat jongeren steeds tanden poetsen. Dit kan voorkomen worden latie en het belang van goede communicatie in
vaker gehoorschade oplopen. De commu- als ouders hun kinderen vanaf tweejarige de kindertandheelkunde is het prettig dat een
nicatie met deze mensen verloopt niet altijd leeftijd meenemen naar de tandarts. Maar dat van hen Arabisch spreekt. ”Kindertandartsen
vlekkeloos. gebeurt nog te weinig, zegt kindertandarts Jaap hebben meer tijd, geduld en begrip voor kleine
Veerkamp. “Gewone tandartsen weten vaak kinderen”, legt Veerkamp uit.
Neem bijvoorbeeld de röntgenlaborant die niet wat ze aanmoeten met jonge kinderen,
vanachter zijn scherm een oudere patiënt
zonder hoorapparaat met woorden probeert
duidelijk te maken dat hij diep moet in- of Schuitje varen met jonge patiënten
uitademen. Of de arts die een dove patiënt
wil uitleggen wat de diagnose en de behande-
ling is. In veel situaties zou het handig zijn
als zorgverleners in elk geval de basis van de
Nederlandse Gebaren Taal (NGT) machtig
zouden zijn. Dat is precies waarvoor Nienke
Fluitman, docent/trainer gebarentaal zich Nienke Fluitman maakt het gebaar voor ‘dokter’.
inspant. Samen met haar echtgenoot richtte
zij Auri Signum Mani (ASM) op dat zich met van de patiënt: hij/zij moet er zich tevens van
het concept MediSign vooral richt op medisch vergewissen dat die informatie goed is over-
personeel. Het is haar ideaal dat op elke gekomen. Het regelen van een tolk (voor
afdeling van een ziekenhuis iemand werkt die horende patiënten via de Tolkentelefoon, voor
zich kan uitdrukken in gebarentaal. Dan weet dove/ ernstig slechthorenden een tolk NGT, al
een arts hoe hij tijdens een dotterbehande- dan niet op afstand met beeldtelefoon) is dus
ling moet communiceren met een patiënt die officieel de verantwoordelijkheid van de hulp-
zijn hoorapparaat niet draagt. En dan weet de verlener, en niet van de hulpzoekende.”
verpleegkundige hoe ze een drager van een
cochleair implantaat die ’s nachts het apparaat Anderstaligen
niet gebruikt, duidelijk kan maken dat er echt Kennis van NGT is volgens Nienke Fluitman
iets aan zijn pijn te doen is. Ook KNO-arts niet alleen handig voor doven en slechthoren- Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam organiseerde zaterdag 29 augustus voor de vierde keer
dr. C.C. Tilanus zou het waardevol vinden als den, ook anderstaligen en mensen met een de actie 'Schuitje Varen'. Dit jaar waren hiervoor 29 kinderen met obesitas (overgewicht) of scoliose (verkrom-
zorgverleners die met dove of slechthorende laag taalniveau zouden ermee zijn geholpen. ming van de ruggengraat) en hun ouders, broers en zussen uitgenodigd. Samen met vele vrijwilligers zorgde
zorgzoekers te maken hebben in elk geval Medische gebaren zijn volgens haar goed te het OLVG voor een middag onbezorgd genieten op het water zodat ziek zijn even niet op de eerste plaats staat
in de basis de NGT zouden beheersen. “Net begrijpen, ook voor mensen die niets weten (foto Arnold Nefkens).
zoals het zinvol is dat er in een ziekenhuis van gebarentaal. Bovendien komen mensen
geen drempels zijn om rolstoelgebruikers die gebaren gebruiken tijdens hun commu-
niet onnodig te hinderen, is het dus zinvol als nicatie volgens haar meer open over. En dat
‘Als ik er niet meer ben, is er dan nog wel
er NGT-beheersers zijn om geen onnodige vindt iedereen prettig, doof of horend. iemand die mij vasthoudt?’
(taal)drempels voor gebarentaalgebruikers
te hebben”, zegt hij. “Wat die 'basis' aan Wat maakt een kind mee als het hoort dat kan ze goed omgaan met haar ziekte, soms is
gebaarvaardigheid betreft: iedereen die wel- het kanker heeft en zelfs weet dat het daar- ze boos en bang. “Als ik er niet meer ben, is
eens in het buitenland op vakantie is geweest, aan over niet al te lange tijd zal overlijden? er dan nog wel iemand die mij vasthoudt?”
en een mondjevol 'vreemde taal' heeft durven Mariëlle van Sauers (1966) verdiepte zich Het is een ontroerend verhaal, dat geschikt is
laten horen, weet hoe enthousiaste reacties dat in de innerlijke leefwereld van zo’n kind voor kinderen vanaf acht jaar. Mariëlle van
meestal oproept. Met NGT is dat net zo: even en schreef er een aangrijpend boek over: Sauers heeft het gedachteleven van het meisje
oefenen, af en toe gebruiken, en je hebt al veel ‘Zeemist’. poëtisch verwoord. De illustraties van Tineke
gewonnen in het contact. Natuurlijk is er een Lemmens zijn ingetogen, zowel wat betreft
groot verschil tussen vloeiende beheersing en Het verhaal wordt verteld vanuit het per- de vormen als het kleurgebruik. Tekst en
die eerste basis: maar emotioneel maakt zelfs spectief van een meisje dat een hersentumor illustraties vormen samen een mooi geheel.
een gebrekkig begin al veel uit, in positieve heeft. Zij vergelijkt haar tumor met een
zin. Los daarvan is in de wet geregeld grote, ronde schelp die in haar hoofd zit. Ze N.a.v. Zeemist. Door Mariëlle van Sauers met illustra-
(WGBO) dat de zorgverlener verantwoorde- sluit vriendschap met de schelp en met de ties van Tineke Lemmens. Uitgeverij Lemniscaat b.v.,
lijk is voor het op adequate wijze informeren Het gebaar voor mammografie. zee, die voor haar de hemel is. Het is haar Rotterdam, 2009, 56 pagina’s, 11,95 euro. ISBN 978
manier van omgaan met de ziekte. Ze merkt 90 477 0189 7.
Speciaal voor de medische wereld ontwik- Mensen die meer verdieping willen, kunnen wel dat ze opeens heel anders in het leven
kelde de nog jonge onderneming Auri een workshopreeks boeken. In twee keer drie staat dan haar klasgenootjes en familieleden.
Signum Mani (ASM) het concept MediSign. uur maken de deelnemers uitgebreid kennis “Ze vinden me een beetje gek en een beetje
Onder deze noemer verzorgt men workshops met de gebarentaal. Daarnaast zorgt Medi- zielig. Ik vind mezelf niet gek. Ik denk alleen
en een cursus over de Nederlandse Gebaren Sign ervoor dat er iemand een lezing komt over heel andere dingen na de laatste tijd.”
Taal, gericht op medisch personeel. geven. Dat kan een specialist zijn op KNO- Haar moeder wil haar helpen aan gewone
gebied, iemand die zelf doof is, iemand met dingen te denken. Ze organiseert een leuke
Om te beginnen is er de eenmalige work- een cochleair implantaat. De deelnemers dag en nodigt klasgenootjes uit. Maar voor
shop. Bedoeld om wat gebaren te leren en om krijgen verder twee dvd’s met gebaren en het meisjes is alles zo veranderd. “Op mijn
wat meer te weten te komen over de wereld zinnetjes mee naar huis, zodat ze zich de leuke dag is iedereen aardig voor mij. Krijg
van doven en slechthorenden. “Gebarentaal stof goed eigen kunnen maken. Wil iemand ik cadeautjes en kusjes en zelfs een aai over
leren is niet alleen zinvol, maar ook leuk”, echt NGT leren gebruiken, dan kan hij een mijn hoofd. Terwijl iedereen weet dat daar
zegt Nienke Fluitman. Deze workshop is cursus van MediSign gaan volgen. Hierbij mijn schelp zit en niemand dat níet eng vindt,
daarom volgens haar ook goed te boeken leert men niet alleen woorden en zinnen, zoals ik dat vind. Mama vindt het fijn dat
als personeelsuitje. Alle medewerkers in een maar ook de grammatica van de gebarentaal. op mijn leuke dag kinderen met mij spelen.
ziekenhuis, of het nu de receptionist is of de De deelnemers krijgen drie dvd’s mee. De En mensen met mij praten. Je bent altijd zo
arts, de laborant of de medisch secretaresse, derde bestaat helemaal uit oefeningen. Wie alleen aan het strand, zegt ze. Maar aan het
kunnen hier hun voordeel mee doen. Tijdens meer wil weten over de producten van Medi- strand met mijn schelp en mijn vriend is mijn
de workshop oefenen de deelnemers de meest Sign, kan kijken op www.aurisignummani.nl. dag leuker dan met mensen en kinderen die
basale gebaren. Ze krijgen een dvd mee naar Bellen kan ook: (06) 516 92 808 of e-mail: taart komen eten op mijn leuke dag maar niet
huis met alle dertig aangeleerde gebaren. info@aurisignummani.nl. eens vragen: hoe is het met je schelp?” Soms
Nummer 16
16 september 2009 20 Kliniek

Maasziekenhuis Pantein en UMC St Radboud


verstevigen samenwerking Luisteren naar
Het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer en
het UMC St Radboud in Nijmegen intensive-
ren hun bestaande samenwerking en sluiten
dialyse, vaatchirurgie en intensive care. Ook
op het gebied van oncologische zorg gaan de
ziekenhuizen nauw samenwerken. Oncologie
patiënt essentieel
hierover een overeenkomst. Beide ziekenhui- is al jaren een speerpunt van het UMC St Rad- In februari 2008 kreeg Sander Simons te
zen willen hiermee patiënten uit de regio de boud. Het ziekenhuis behoort tot de top drie horen dat hij longkanker had en nog een jaar
best mogelijke zorg en behandeling bieden. van grootste oncologische centra in Neder- te leven. In zijn boek Blessuretijd (2008) ver-
Ze gaan samenwerken op diverse gebieden, land en ontwikkelt momenteel een nieuw slaat hij op heldere en indringende wijze het
waaronder dialyse en intensive care. Ook ont- oncologisch centrum, waarbij zorg, onderzoek proces dat hij doormaakte als patiënt. Het
wikkelen beide ziekenhuizen een gezamenlijk en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. boek blijkt heel herkenbaar voor lotgenoten
oncologisch centrum in Boxmeer. In Boxmeer komt straks een satelliet van dit en geeft ook de zorgprofessionals inzicht in
nieuwe oncologische centrum. Hierdoor kan de beleving van een kankerpatiënt.
Het Maasziekenhuis Pantein en het UMC St de patiënt ook in Boxmeer terecht voor multi-
Radboud werken al jaren tot tevredenheid disciplinaire zorg- en behandelmogelijkheden, In Blessuretijd schetst u een beeld van ver-
samen. Beide organisaties delen de visie dat waaronder poliklinische zorg, dagbehandeling schillende artsen. Wat vindt u van de manier
de keten van eerste-, tweede- en derdelijns en radiotherapie (bestraling). Artsen uit beide waarop een arts communiceert?
zorg zoveel mogelijk vanuit de behoeften van ziekenhuizen werken nauw samen met elkaar. “Het is prettig als een arts open is en vertelt
de patiënt moet worden georganiseerd. De Patiënten maken gebruik van academische wat de mogelijkheden zijn. Zelf probeer ik
samenwerking wordt de komende tijd ver- kennis en ervaring en ontvangen de zorg en altijd zo veel mogelijk te vertellen en zo veel
der uitgewerkt, onder meer het gebied van behandeling zoveel mogelijk dichtbij huis. mogelijk te horen, zodat je samen kunt kijken
wat de beste behandelingsstrategie is. Mijn
artsen zijn open en eerlijk, omdat ze weten dat
Nieuwe MRI voor SJG Weert ik dat graag wil. Er zijn ook mensen die niet
alle details willen horen, ik wel! Ik streef naar Sander Simons (1962) werkte jaren als presentator
een zo vertrouwelijk mogelijk contact met en verslaggever voor de KRO, Wereldomroep en RTL
mijn artsen waarbij ik ze duidelijk maak dat Nieuws. Sinds 2001 heeft hij zijn eigen PR-bureau en
alles bespreekbaar is.” heeft hij diverse boeken gepubliceerd. Naast zijn PR-
werk presenteert hij voor BNR Nieuwsradio en geeft hij
In De Telegraaf-Zorgdag editie zegt u dat lezingen in de zorg over toewijding en empathie (foto:
de rol van hoop essentieel is. Hoe werkt dat Fotostudie Heno, Amsterdam).
precies?
“Ook als je een levensbedreigende ziekte verschillende mensen inspelen, ze moeten
hebt, is hoop van groot belang. Als je in bed een zeer flexibel repertoire hebben. Dat is
gaat liggen, gaat het bergafwaarts, daar ben moeilijk! Ik zeg altijd tegen groepen zorgver-
ik van overtuigd. Daarom is mijn antwoord: leners: jullie hebben een zwaar beroep, het is
blijf zo actief mogelijk. Ik doe alles: eten, niet gemakkelijk. Maar als je open staat voor
drinken, vrijen, werken, en zelfs sporten. de patiënt, merk je snel hoe je hem of haar
Natuurlijk houd ik rekening met beperkingen. kunt kalmeren en soepeltjes door de behan-
Longkanker betekent minder ademcapaciteit, deling kunt leiden. Mijn ervaring is dat heel
dus je moet geen marathon willen lopen. veel zorgverleners dat al goed kunnen. Vooral
Maar bezig blijven en zo veel mogelijk met je assistenten en verpleegkundigen hebben ver-
omgeving normaal blijven leven heeft mij een rassend veel mensenkennis. Wat ook belang-
gelukkige anderhalf jaar bezorgd, sinds mijn rijk is, is je verplaatsen in de patiënt. Ga zelf
diagnose.” eens in dat scanapparaat liggen, dan weet je
hoe het voelt. Hoe hoger opgeleid, hoe moei-
U geeft trainingen aan artsen over gespreks- lijker het soms is. Daarom richt ik me ook op
technieken. Wat was de aanleiding hiervoor? artsen. Die moeten een brug slaan tussen hun
De afdeling Medische Beeldvorming van het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert is op 7 september een nieuwe “Sommige artsen zijn onbedoeld onaardig. Ze hoogwaardige kennis en een patiënt met zijn
MRI geplaatst. Het operationeel maken van de MRI zal een aantal weken in beslag nemen. Als overbrugging tot zijn hoog opgeleid, en feitelijk hebben ze een gevoelens.”
de definitieve ingebruikname is tijdelijk een mobiele MRI beschikbaar. Volgens planning zal de nieuwe MRI op technisch beroep. Ik leer artsen te zien hoe
3 oktober in gebruik genomen worden. een patiënt en zijn/haar familie zich voelt, en Wat heeft u het meest geholpen?
hoe je daar op kunt inspelen. Het is heel goed “Het meest geholpen ben ik door de artsen die
mogelijk om op een betrokken manier toch de zeiden: we gaan alles doen wat we kunnen. Dat
Financieel Alert medische puntjes op de i te zetten. Dat kan geeft je als patiënt heel veel kracht, en het is
zitten in een enkel woord, of in twee tot drie een ontzettend mooi idee dat deze mensen hun
Uw en mijn wereld Wij vragen ons daarom ook af aan wie wij minuten per consult alleen maar luisteren naar intellect en creativiteit voor je willen inzet-
Ik verbaas me er wekelijks over, hoe ver de deze tijd gaan besteden. Want uiteindelijk de patiënt: “Hoe gaat het met u?” Zelfs in zo’n ten. Ze zien het beter maken, of het verlengen
wereld van de consument verwijderd is van willen wij de noodzakelijke kosten verdelen korte tijd kun je veel bereiken, en niet alle van een leven, als een missie en daar word ik
onze wereld. Wij discussiëren vaak over de over zoveel mogelijk relaties. Zo blijven de artsen weten dat. Ik zeg ook wel eens: maak altijd erg ontroerd van. Een dokter die zo met
nieuwe wetgeving. Wat die voor ú betekent advieskosten binnen de perken. Daar heeft de een tekening, dan begrijpt de patiënt meteen zijn vak bezig is, daar kom je graag. Long-
en wat die voor óns betekent. Want links of consument profijt van. Want hoe meer echte wat je bedoelt. Je kunt met simpele middelen kanker kan vaak niet genezen worden maar ik
rechtsom, het financiële advieswerk gaat adviesuren wij aan onze relaties besteden hoe heel veel verbeteren.” kan zeggen dat ik ondanks dat een tijd achter
veranderen. voordeliger het wordt voor iedereen. Omwille de rug heb die ik voor geen goud had willen
van een acceptabele prijs kunnen we daarom Verschillen artsen in communicatiestijl van missen met veel liefde en fijne momenten. Die
Anders niet zomaar iedereen helpen. Het is een spa- andere zorgverleners? extra tijd, die nog steeds voortduurt, hebben
Zo heeft kort geleden een groot assurantie- gaat waar wij nog lang niet aan gewend zijn. “Ieder mens is anders. En elke patiënt is de dokters me toch maar mooi gegeven.”
kantoor een soort basis abonnement inge- anders. Zorgverleners moeten dus op veel Door Patricia Buvelot
voerd. Iedere klant van dat kantoor betaalt Tim van Dasselaar (links) en Rick Wassenaar
een vast bedrag van 12,50 euro per maand Financiële Planning voor medici
extra, bovenop de premies. Dit bedrag is info@vandasselaar.com Kennemer Gasthuis opent dialysecentrum
nodig om de kwaliteit van de advisering in
stand te houden. Nogal rigoureus dus. Ik ben Het Kennemer Gasthuis (Haarlem) opent eind Kennemer Gasthuis behandelt al veertig jaar
dit jaar al twee weken afwezig geweest voor dit jaar een dialysecentrum in Velsen-Noord. nierpatiënten en heeft daardoor veel expertise
opleidingen en daar heb ik bijna 3.000 euro Het ziekenhuis komt hiermee tegemoet aan opgebouwd. Het nieuwe centrum voldoet aan
voor betaald. Deze opleidingen zijn deels de toenemende vraag naar dialysecapaciteit de hoogste kwaliteitseisen en dialyse vindt
wettelijk verplicht en deels verplicht door in Kennemerland. Het centrum voldoet aan plaats op een veilige manier. Het Kennemer
onze deelname aan keurmerken. de hoogste kwaliteitscriteria. De opening Gasthuis biedt daarnaast een volledig pakket
valt samen met het veertigjarig bestaan van aan zorg voor nierpatiënten zoals hemodialyse
Wie krijgt de beschikbare tijd? dialyse in het ziekenhuis. (dialyse van het bloed), buikdialyse, nacht-
De beschikbare tijd voor advisering neemt af. dialyse, voedingsadvies en ondersteuning
Om nog maar te zwijgen over gevolgen van Veel dialysepatiënten van het Kennemer vanuit het maatschappelijk werk. Het
het verbeteren van de verslaglegging. Al met Gasthuis komen uit het noordelijk deel van Kennemer Gasthuis beschikt al over een
al houden wij steeds minder tijd over voor het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. dialysecentrum op locatie zuid. Dit centrum is
advisering. Er is daarom een enorme druk Met een centrum in Velsen-Noord kunnen zes dagen per week, 24 uur per dag geopend.
om de beschikbare tijd goed te besteden. zij dichter bij huis worden behandeld. Het
Nummer 16
Kliniek 21 16 september 2009

Artsen minder alert Controle patiënt OK Meppel digitaal

door overvloed aan


waarschuwingen
Computersystemen die het voorschrijven omdat ze te veel meldingen krijgen die niet
van geneesmiddelen in ziekenhuizen veiliger relevant zijn. Ze worden signaalmoe en zien
moeten maken, werken soms juist fouten daardoor ook belangrijke meldingen over het
in de hand. De systemen waarschuwen hoofd. Dit kan leiden tot onnodige risico’s
de voorschrijvende artsen zó vaak voor voor patiënten.
mogelijk gevaarlijke situaties, dat veel artsen
meldingen gaan negeren. Daardoor zien ze Landelijke databank
ook wèl relevante waarschuwingen over het Van der Sijs heeft zes verschillende voor-
hoofd. Dit blijkt uit onderzoek waarop Heleen schrijfsystemen onderzocht waarmee vrijwel
van der Sijs, ziekenhuisapotheker in het alle Nederlandse ziekenhuizen werken. De
Erasmus MCin Rotterdam, begin september gegevens waarop de systemen draaien komen
promoveerde. uit een landelijke databank waar alle zieken-
huizen, huisartsen en apotheken gebruik van Pieter Groot, voor de vakgroep anesthesie coördinator van de invoering van het digitale managementsysteem,
In één op de drie gevallen dat een arts een maken. “De landelijke databank is dus een be- bekijkt het PDMS op de operatiekamer.
medicijn voorschrijft geeft het systeem een langrijk startpunt voor de verbeteringen”, zegt
waarschuwing. Het zegt bijvoorbeeld dat de de promovenda. Ze pleit ervoor om de compu- Het Diaconessenhuis Meppel heeft begin deze balansen, trends en curves. Hierdoor krijgen
dosering te hoog is of dat het geneesmiddel tersystemen zo aan te passen dat artsen min- maand het Patiënt Data Management Systeem verpleegkundigen en artsen snel en eenvou-
niet goed samengaat met andere geneesmidde- der meldingen op hun scherm krijgen die er in gebruik genomen op de afdelingen Holding, dig een volledig inzicht in de gesteldheid van
len. Uit het onderzoek blijkt echter dat artsen niet toe doen. Dat kan bijvoorbeeld door voor- OK en Recovery. Hiermee worden alle belang- patiënten. Het Diaconessenhuis maakt op en
91 procent van de waarschuwingen wegklik- schrijfsystemen te koppelen aan laboratoria, rijke (dynamische) waarden en gegevens van rond de operatiekamers ook gebruik van de
ken, zonder het recept aan te passen. Artsen waardoor de systemen intelligenter worden. patiënten geregistreerd. Daardoor is betere zogeheten Time-out procedure. Dit betekent
blijken vooral signalen snel weg te klikken controle mogelijk, zowel voor, tijdens als na dat behandelaars met behulp van drie check-
de operatie. lists (voor, tijdens en na de operatie) de veilig-
heid van de operaties en de patiënten waarbor-
Halfjaarcijfers 2009 MC|Emmeloord positief Het digitale managementsysteem houdt zes gen. Tijdens deze procedure, die volgens de
bedden op de afdeling Holding, vijf bedden richtlijnen van de World Health Organization
Ondanks dat MC|Emmeloord geen gebruik gehad op het financiële resultaat van het eerste op de OK en tien bedden op de Recovery in (WHO) is ingericht, worden onder meer de
kan maken van de balanssteun, de steun van halfjaar. Met het positieve resultaat in Emme- de gaten. Het systeem integreert alle informa- identiteit van de patiënt, eventuele kritische
het ministerie van VWS, de provincie Flevoland loord voldoet MC|Groep aan de criteria van de tie en toont dit op overzichtelijke wijze. Het gebeurtenissen van de operatie en de tellingen
en de gemeente Lelystad aan de Stichting Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een van de gaat dan bijvoorbeeld om bloeddruk, hartslag, van gebruikte materialen vastgelegd. Hier-
IJsselmeerziekenhuizen, heeft het ziekenhuis belangrijke criteria is dat de balanssteun aan- zuurstofopname, vitale parameters, behandel- door wordt de kans op menselijke fouten aan-
in Emmeloord een positief resultaat weten gewend wordt voor MC|Zuiderzee en dus niet plannen, dagverslagen, ordercommunicatie, zienlijk verminderd.
neer te zetten. Het positieve resultaat geeft voor MC|Emmeloord. scorelijsten, medicatie- en infuusbeleid, vocht-
aan dat er toekomst is voor MC|Emmeloord.
“We blijven dus actief in Emmeloord, waarbij Verkoop gebouw
wij het aanbieden van kwaliteit aan de bevol- MC|Emmeloord zit in een te groot gebouw. SKB introduceert nieuwe huisstijl
king van de Noordoostpolder nastreven, met De MC|Groep zoekt daarom actief naar moge-
korte wachttijden, snelle diagnostiek, snelle lijkheden om de aanwezige infrastructuur van
behandeling in een gastvrije en vriendelijke het Dokter J.H. Jansencentrum beter dienst-
ambiance”, aldus Willem de Boer, lid Raad van baar te maken voor de bevolking. Daarnaast
Bestuur van MC|Groep. is gestart met de verkoop van het gebouw.
Als het gebouw eenmaal is verkocht, zal
De halfjaarcijfers 2009 van MC|Emmeloord MC|Emmeloord langdurig ruimte terug huren
geven een positieve exploitatie op een omzet in het gebouw.
van 5,3 miljoen euro in de eerste zes maan-
den. Het ziekenhuis heeft in de eerste helft MC|Groep
van 2009 circa tien procent minder patiënten In het eerste halfjaar van 2009 heeft de Stich-
gezien dan vorig jaar. In totaal zijn er 7.000 ting IJsselmeerziekenhuizen (MC|Groep) als
patiënten geweest, waarvan circa 3.000 totaal een positief resultaat van 0,5 miljoen
klinische patiënten. Sinds de overname euro weten neer te zetten op een omzet van
in februari van dit jaar is MC|Emmeloord circa 36 miljoen. De verwachting is dat 2009
verder gegaan als zelfstandig ziekenhuis. positief zal worden afgesloten en dat de pro-
Na een reorganisatie, waarbij de formatie ductie nog iets zal stijgen door het in gebruik
werd afgestemd op de zorgvraag, worden nu nemen van de nieuwe operatiekamers in de
ook de medische processen geoptimaliseerd. tweede helft van dit jaar. De nieuwe gevelsigning van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.
De reorganisatie heeft een positieve invloed
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in springende veranderingen zijn de belettering
Winterswijk heeft sinds 1 september een aan de gevel en de vernieuwde bewegwijze-
MCA opent Hart-long centrum nieuwe huisstijl en dus ook een nieuw logo. ring van het SKB. Het oude logo, op het dak
Het oude logo, het blauwe ‘kruis’ met de rode naast de hoofdingang, is vervangen door het
Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) opende nog zo dat patiënten bij wie de huisarts een punt in het midden, symboliseerde de ver- nieuwe exemplaar. Deze wordt van onderaf
op 14 september zijn nieuwe Hart-long longprobleem vermoedt, eerst op de gewone eniging van de vier ziekenhuizen in Lichten- belicht zodat het ook ’s avonds goed te zien
centrum. Kenmerkend voor dit unieke nieuwe Spoedeisende Hulp worden geholpen. Sinds voorde, Groenlo en Winterswijk sinds 1984. is. Tevens is er zowel intern als extern nieuwe
centrum is de verregaande samenwerking begin september kunnen zij - net als hart- Met het nieuwe logo richt het SKB zich in zijn bewegwijzering gekomen.
tussen de specialismen Cardiologie en Long- patiënten - op de zogenoemde Eerste Hart- jubileumjaar nadrukkelijk op de toekomst.
ziekten. Het centrum bestaat uit een nieuwe Long Hulp terecht.
Eerste Hart-Long Hulp (EHLH), een nieuwe Het nieuwe logo van het SKB is ontworpen
Hart-longpolikliniek en een werkkamer- Sneller behandelen door het Winterswijkse reclamebureau Bij Wassenaar & Van Dasselaar
complex. Op deze spoedeisende hulp worden patiënten Dageraad. Het logo symboliseert twee mensen
meteen onderzocht door een cardioloog of een die elkaar omarmen: zij bieden elkaar steun en
Samenwerking tussen de specialismen longarts die elkaar als dat nodig is direct kun- geborgenheid, wat in vaak nare en onzekere
Cardiologie en Longziekten ligt voor de hand.
Symptomen van hart- en longaandoeningen
nen consulteren. Het is daardoor mogelijk om
sneller vast te stellen wat de patiënt mankeert
tijden belangrijk is voor patiënten en hun
naasten. Het nieuwe logo is herkenbaar, een-
Financieel maatwerk
- zoals kortademigheid of pijn op de borst -
lijken soms op elkaar. En hart- en longproble-
en er kan ook sneller worden gestart met de
juiste behandeling. Vooral patiënten bij wie
voudig maar duidelijk en is onderdeel van
de nieuwe huisstijl van het SKB. De kleuren
voor de maatschap
men hangen vaak met elkaar samen. Daarom het bij opname niet meteen duidelijk is of ze groen en paars zijn eerder gekozen door de
is in het MCA het initiatief genomen voor een een hart- of een longprobleem hebben, zijn interieurcommissie en zijn al op diverse afde-
Keerkring 61 - 2801 DG Gouda
gespecialiseerd Hart-long centrum. Nu is het gebaat bij deze nieuwe manier van werken. lingen geïmplementeerd. De meest in het oog
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
Nummer 16
16 september 2009 22 Zorgkalender

WIJZER
in de
ZORG
Congressen, seminars, cursussen

Zoekt u personeel? AGENDA


CONGRESCENTRUM AMSTELVEEN

Op 27 & 28 november 2009 organiseren


we alweer de tweede Zorg Carrière
Donderdag 17 september
Beurs. Schrijf u nu alvast in én krijg een • Symposium ‘Kanker en creativiteit’
vroegboekkorting. Bel 06-10770774 of • Locatie: Grote Kerk Den Haag Comfortabel congresseren en
mail naar info@zorgcarrierebeurs.nl vergaderen in het hart van Amstelveen
• Organisatie: Stichting Kanker in Beeld en Stichting Care for Cancer
• Meer informatie op www.kankerinbeeld.nl/site/manifestatie/symposium
www.congrescentrumamstelveen.nl
www.zorgcarrierebeurs.nl Maandag 21 september info@congrescentrumamstelveen.nl
• Symposium ‘Diagnostiek en preventie van trombose anno 2009’ Tel. +31(020) 6453545
• Locatie: studiecentrum UMC st Radboud Nijmegen, van 18.00 tot 22.00 uur
• Kosten: zestig euro
DE GOUDSE SCHOUWBURG •

Inschrijven: www.paogheyendael.nl
Informatie: j.nagengast@paog.umcn.nl Typeservice Kruger
in het Groene hart van Nederland
Dinsdag 22 september
Dé ideale locatie voor o.a. • Congres Neurorevalidatie
congressen, bedrijfsfeesten • Locatie: Jaarbeurs Utrecht
en seminars • Kosten: 195 euro
• Inschrijven: www.bsl.nl/neurorevalidatie
Makkelijk bereikbaar met openbaar
vervoer en meer dan 1000
parkeervoorzieningen binnen een Dinsdag 22 september
loopafstand van 5 minuten. • ‘Medicatieveiligheid verbeteren in Cure en Care’
• Locatie: Mammoni Mariaplaats 14, Utrecht;
Voor meer informatie kijk op • Kosten: 295 euro (dagdeel), 495 euro (hele dag)
www.goudseschouwburg.nl • Informatie: www.medilex.nl
of bel: 0182-513353 TNO & het VWS presenteren:
Vrijdag 25 september
Tot ziens in
De Goudse Schouwburg!
• ‘Governance en kwaliteit van zorg, hoe nu verder?’ Beurs Brandveiligheid in de Zorg
• Locatie: Congresgebouw Capgemini Nederland BV, Utrecht,
van 09.30 tot 16.00 uur 4 & 5 november
• Kosten: 345 euro voor Zorgvisie-abonnees en 395 euro voor niet-abonnees
• Informatie: www.zorgvisie.nl
Jaarbeurs Utrecht, Mediaplaza Polarzaal
Maandag 28 september tot vrijdag 2 oktober
Gratis toegang!
• Vakbeurs Elektrotechniek 2009
• Locatie: Jaarbeurs Utrecht (hallen zeven tot en met twaalf) www.brandveiligheidindezorg.nl
• Informatie: www.elektrotechniek-online.nl

Donderdag 1 oktober
• ‘Van het concert des levens…..’KNMG Congres over medische zorg van wieg tot graf
Locatie: Utrecht, Domus Medica
Aanmelden: knmg.artsennet.nl
Adverteren?
Concert- en congresgebouw 8ZDGYHUWHQWLHLQHHQ
Dinsdag 6 oktober
• Seminar ‘Gastvrijheid en Betaalsystemen in de Zorg’
RSODJHYDQ
de Doelen •

Locatie: Leeuwarden, wijkzorgcentrum De Hofwijck, van 9.45 tot 13.30 uur
Organisatie: Straight Systems
H[HPSODUHQ"
Antwoordnummer 1544 • Aanmelden: www.straight.nl
%HOYRRUPHHULQIRUPDWLHPHW
$QQHNHGH3DWHU
3000 WB Rotterdam
telefoon 010 2171700
9 ( 5 6 & + , - 1 7 * 5 $7 , 6 7 : ( ( : ( . ( / , - . 6 2 3 : 2 ( 1 6 ' $ * , 1 $ / / ( = , ( . ( 1 + 8 , = ( 1 , 1 1 ( ' ( 5 / $ 1 ' ( 1 2 3 , 1 7 ( 5 1 ( 7

Zelfstandig ondernemen in de Zorg


9 ( 5 6 & + , - 1 7 * 5 $7 , 6 7 : ( ( : ( . ( / , - . 6 2 3 : 2 ( 1 6 ' $ * , 1 $ / / ( = , ( . ( 1 + 8 , = ( 1 , 1 1 ( ' ( 5 / $ 1 ' ( 1 2 3 , 1 7 ( 5 1 ( 7

Bent u de eerste seminar misgelopen?


Er zijn weer 12 nieuwe seminars in 12 verschillende steden.
Jaargang Ziekenhuiskrant gebundeld
Leren wat zelfstandig ondernemen inhoudt,
Net als afgelopen jaar zal ook de jaargang 2009 De kosten bedragen € 250,- excl. btw maar
wat de beren op de weg zijn en hoe je bijvoorbeeld
van de Ziekenhuiskrant in een beperkte oplage inclusief verzendkosten.Voorintekening is
een concreet ondernemersplan schrijft. gebundeld te koop zijn. Alle nummers worden noodzakelijk en zal worden bevestigd met een
Tot en met 5 november door het hele land. met de hand fraai ingebonden en voorzien van aanbetaling van € 100,- ex btw. Levering vindt
een blauw hard kaft met gouden opdruk. plaats in februari 2010. Bestellingen kunnen
Aanmelden via internet op www.pgbextra.nl Ideaal als naslagwerk in de bibliotheek. worden geplaatst via info@ziekenhuiskrant.nl
Nummer 16
Service 23 16 september 2009

Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan


Het Nationaal Farmaceutisch Museum De KNMP met prachtige farmacopeeën is even-
Moriaan (NFM) in Gouda is een initiatief van eens in bruikleen gegeven aan het museum.
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Voor de aanvullende evocatieve inrichting
Bevordering der Pharmacie (KNMP). en het educatief plan zijn bijdragen welkom.
Het Nationaal Farmaceutisch Museum is een
Het museum is gelegen in de historische stichting, met Toine Pieters als voorzitter en
binnenstad van Gouda en maakt deel uit van de bestuursleden Chris Heerkens, Roger So-
museumgoudA. In het zestiende eeuwse rel, Arie van Loenen, Dolph Blussé van Oud-
Rijksmonument presenteert het museum de Alblas, Peter Noordhoek, Reina de Raat, Ma-
fascinerende geschiedenis van de farmacie rie-Hélène Schutjens en Rudolf van Olden.
voor een breed publiek en worden de positieve
kanten belicht van de voortgaande ontwikke- Bezoekersinformatie
ling van geneesmiddelen. Het museum is be- Adres
doeld voor bezoekers uit binnen- en buiten- Nationaal Farmaceutisch Museum de Moriaan
land, voor scholen, voor vakgenoten en hun Westhaven 29, 2801 PJ Gouda.
relaties en verder voor iedereen die wel eens T +31 (0)182 331000
te maken heeft met apotheken en geneesmid-
delen. Het museum toont onder meer twee Openingstijden
fraaie negentiende eeuwse apotheekinterieurs, Woensdag t/m zondag van 12.00 – 17.00 uur
opstand en recepteertafel van de Goudse apo- De entree van het museum. Voor de kast hangt een winkelslang die het Nationaal Farmaceutisch Museum in bruik-
theek Grendel en het interieur van de Kra- Toegangsprijzen leen kreeg van het Rotterdams Historisch Museum. Aan de winkelslang zitten knopjes waaraan puntzakjes hingen.
lingsche apotheek aan de Avenue Concordia. Tot 18 jaar gratis, volwassenen vijf euro. De winkeliers verpakten hierin de door de klant gekochte producten.
Een ander topstuk is de simpliciakast van het Museumvrienden/Museumkaart/Vereniging
Rotterdams chirurgijnsgilde uit circa 1730, Rembrandt/ICOM/Catharina Gilde/Firma van Groepsbezoek (uitsluitend op afspraak)
een bruikleen van het Rotterdams Historisch Drie gratis Voor groepen (maximaal twintig personen) Entreebewijs voor het NFM is tevens geldig in
Museum. De Historische Bibliotheek van de wordt een introductie van ongeveer vijftien tot museumgoudA/Catharinagasthuis waar onder
twintig minuten aangeboden. meer een Zeeuws apotheekinterieur uit ca
Kosten: twintig euro. 1790 is te zien.
Vrijwilligers gezocht Groepstarief (vanaf vijftien pers.) Vier euro
per persoon. Het Nationaal Farmaceutisch Museum de
Bezoekers van het NFM worden verwelkomd door vrijwilligers die je graag willen rondlei- Rondleidingen kunnen tot drie dagen van Moriaan is gevestigd in een Rijksmonument.
den. Zij geven veel achtergrondinformatie, veelal uit eigen ervaring. Heb je belangstelling tevoren worden geannuleerd. Annulerin- Het pand is niet toegankelijk voor rolstoelen
om het vrijwilligersteam te komen versterken en woon je niet te ver van Gouda, mail dan gen korter vantevoren worden in rekening
naar tjan@museumgouda.nl. gebracht.

Duitse Wijnfeesten komen er aan Lezersactie


Met de herfst in het verschiet breekt de hoogtepunten. Uiteraard kan men tijdens In het Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan (NFM) in Gouda zijn tal van
periode van de wijnfeesten aan. Een van de deze feestelijkheden veel wijnen (en schuim- interessante voorwerpen te zien die vroeger in de apotheek werden gebruikt.
bekendste Duitse wijnoorden is Neustadt an wijnen) proeven. Het hoogtepunt van de fees- Kent u bijvoorbeeld de gebruiksvoorwerpen die hieronder zijn afgebeeld?
der Weinstrasse, in het hartje van de Pfalz. ten wordt ongetwijfeld de grootste wijnfeest- Laat ons op info@ziekenhuiskrant.nl weten waarvoor de voorwerpen op foto 1 en foto 2
stoet van Duitsland die op de tweede zondag vroeger werden gebruikt. Onder de inzenders van de juiste antwoorden worden gratis
De Duitse Wijnoogstfeesten vinden dit jaar van oktober plaatsvindt. De verwachting is toegangskaarten voor het NFM voor twee personen verloot. Wilt u in de mail behalve de
plaats van 2 tot 13 oktober. Er zijn verschil- dat 150.000 bezoekers de praalwagens komen antwoorden ook uw naam en adres vermelden?
lende activiteiten, waaronder de verkiezing bewonderen. Als afsluiter is er ook nog een De antwoorden moeten uiterlijk donderdag 24 september binnen zijn.
en kroning van de Duitse wijnkoningin (de reusachtig vuurwerk boven de wijnbergen.
eerste vrijdag van oktober) en talrijke andere

Op Heksentoer in Haarzuilens
Speciaal voor moeders en dochters is er heksenmantel gaat het toveren natuurlijk veel
zondag 20 september een ‘betoverende’ makkelijker. En neem een glazen potje mee
natuurdag bij Kasteel de Haar in Haarzuilens. voor de toverdrank. Tijdens de Heksentoer
Ze kunnen meegaan op Heksentoer en alle kunnen de deelnemers namelijk leren hoe ze
kneepjes van het heksenvak leren. Wie alle een toverdrank moeten maken. Ook verzinnen
proeven heeft doorstaan, ontvangt een echt ze hun eigen toverspreuken om dieren in het
heksendiploma. Vaders en zonen die graag bos te helpen. De Heksentoer is bedoeld voor
het heksenvak willen leren, mogen natuurlijk jongens en meisjes van vier tot twaalf jaar. Ze
ook mee. eptember
kunnen zondag 20 september
van start gaan tussen 11.00
Heksen zijn echte natuurmensen. Ze kennen ten
en 15.00 uur. De kosten
elke plant en weten veel van de dieren die in bedragen 7,50 euro
het bos leven. Met hun toverdrank helpen zij per kind (4,50 euro
de natuur te beschermen. Tijdens de Heksen- voor leden van
toer, die wordt georganiseerd in samenwerking Natuur monumenten. n. Foto 1
met Natuurmonumenten, gaan de deelnemers Vooraf aanmelden is
het bos in en leren ze door de ogen van een niet nodig. Kijk vooroorr
heks naar de natuur te kijken. Kom verkleed meer informatie op
als heks, want met een mooie heksenhoed en www.kasteeldehaar.nll

Cursusruimte te huur!
Locatie: Crabethstraat 38-D, 2801 AN te Gouda
Tijd: tijdens kantooruren 08.30 tot 17.00 uur
Deelnemers: maximaal 10 deelnemers
n,
Kijk voor openingstijde Informatie: Gouda Media Groep,
dagen
dames- en badkleding
ng op tel. 0182 - 322 456
bij de betreffende vestigi
www.thermenholiday.nl Foto 2
Zie ook www.goudamediagroep.nl
Nummer 16
16 september 2009 24

Even slikken.....
Gelijk aan de Bouwsteentjes geeft elke verstrekking van
Easy-to-Eat maar liefst 8 gram hoogwaardig eiwit!

Bij eten en drinken denkt men niet direct aan of eten relatief langzaam. Aanpassing van het helpen bij het veilig slikken en is zeer geschikt
de slikveiligheid. Men denkt in de eerste plaats eten biedt technisch gezien een oplossing, ech- om meerdere malen te nuttigen als extra aanvul-
aan het gezellig samen tafelen. Eten en drinken ter voelen veel mensen zich hierdoor nog meer ling op de dagelijkse voeding.
is vooral een sociaal en emotioneel gebeuren. patiënt.
Omdat eten en drinken zo belangrijk is, zijn Easy-to-Eat is geschikt voor cliënten die dik WETENSWAARDIGHEDEN
voedingsproblemen direct van invloed op de le- vloeibaar en een fijn gemalen maaltijd veilig De energiewaarde van 100 gram Easy-to-Eat is 255 Kcal
venskwaliteit. kunnen eten. Veel cliënten zien Easy-to-Eat als Easy-to-Eat weegt ca. 55 gram per Vse > = 140.25 Kcal

een ware traktatie. Ze voelen zich minder patiënt Eiwitwaarde van 100 gram Easy-to-Eat is 14,8 gram.
Easy-to-Eat weegt ca. 55 gram per Vse > = 8,14 gram eiwit
Na hersenletsel (bijvoorbeeld een CVA, een on- en worden tegelijkertijd voorzien van een opti-
geval of een hersentumor), een aandoening van male aanvulling.
het zenuwstelsel ( zoals Parkinson of ALS) of Verder is Easy-to-Eat uitstekend geschikt en
na een operatie in het hoofd- halsgebied kun- heerlijk fris om na medicijngebruik te serveren.
nen stoornissen in het slikproces ontstaan. De Per verstrekking bevat Easy-to-Eat hoog-
o Eat 8 gram hoog
gevolgen kunnen van medische aard zijn (bij- waardig eiwit en draagt deze toevoeging bij aan
voorbeeld een longontsteking, stikken, ernstig een verbeterende voedingstoestand.
stand. Juist men-
verslikken, dehydratie of ondervoeding), maar sen met een slikstoornis hebbenen behoefte
ook tot sociale problemen leiden. aan extra voedingstoffen waaronder
aaronder
eiwit en past Easy-to-Eat perfect
fect
Bij veel mensen met slikproblemen neemt de in het SNAQ assortiment.
eetlust af. Ze zijn te moe om te eten of ze eten
bewust niet, omdat het mogelijk verslikken tot
gevolg heeft. Veel van deze mensen schamen Easy-to-Eat heeft amylase-
zich als ze in gezelschap eten. Sommige knoeien resistente eigenschappen diee

Het Bouwsteentje
Bouwsteentjes bestaan uit een zeer luchtig cakegebak met een zachte romige vulling.
Ze bevatten bestanddelen die een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen
van ondervoeding. Bovendien bevorderen ze het herstel.

Vroegtijdige herkenning van ondervoeding is Als slikken moeilijker wordt…


in veel zorginstellingen de prestatie-indicator. Ook het Bouwsteentje is door mensen met slik-
De SNAQ-score of de ‘MUST’ worden veelal problemen een traktatie. Zij die grof gemalen
als meetinstrument gebruikt. Volwassenen, maar voeding geserveerd krijgen kunnen een Bouw-
ook kinderen die onbedoeld afvallen, krijgen op steentje prima consumeren.
basis van deze score diverse tussendoortjes aan- Met name van deze groep krijgen wij lovende
geboden die rijk zijn aan energie en eiwit. reacties over het opbouwende gebakje.

Energie- en eiwitrijk Vriendelijk geprijsde traktatie


Het Bouwsteentje is een energie- en eiwitrijk ge-
U kunt dit gebakje op gastvrije wijze presente-
bakje, verkrijgbaar in de smaken banaan en aard-
ren aan uw cliënten door het in de menucyclus
bei. Beide smaken zijn ‘verassend lekker’ en een
op te nemen als nagerecht, of als traktatie bij de
welkome aanvulling op uw assortiment. Extra
koffie of thee!
energie, vitamines, mineralen en spoorelementen
worden aan de Bouwsteentjes toegevoegd
Voor vragen over het Bouwsteentje staan wij
graag voor u klaar.
Het Bouwsteentje is naast energierijk, opge-
bouwd uit hoogwaardige eiwitten die het herstel
WETENSWAARDIGHEDEN bevorderen. Eén Bouwsteentje van ca. 55<>60
gram dat de afmeting heeft van een petitfour be-
www.bouwsteentjes.nl
De energiewaarde van 100 gram Bouwsteentjes is 390 Kcal
Bouwsteentjes wegen ca. 55 gram per Vse > = 215 Kcal vat 8 gram hoogwaardig eiwit. info@patisserieunique.nl
Eiwitwaarde van 100 gram Bouwsteentjes is 14,6 gram.
Bouwsteentjes wegen ca. 55 gram per Vse > = 8,00 gram eiwit