You are on page 1of 8

DVD (Digital Versatile Disc) (Disco versatil dixital)

O DVD un disco ptico capaz de almacenar datos, audio e video. Nace do traballo de varias compaas. principios dos anos !" #aba dous est$ndares de almacenamento ptico en desarrollo% o &&'D (multimedia compact disc) de (#ilips e )on* e o )D (super densit*) respaldado por +os#iba, +ime ,arner, &atsus#ita -lectric, .itac#i, &itsubis#i -lectric, (ioneer, +#omson e /V'. 0n 1rupo de importantes compaas (liderado por 23&, pple, &icroso4t, )un e Dell) presionaron con boicotear os dous 4ormatos se non se poan de acordo. (#ilips e )on* acordaron adoptar o est$ndar )D cun#a pe5uena modi4icacin e as naca en 6!!7 o est$ndar DVD. O disco ten un#as dimensions de 68 cm de di$metro e 6,8 mm de espesor. +amn #ai un#a versin, de menor capacidade, de 9 cm de di$metro, anda 5ue est$ moito menos di4undida. -st$n 4ormados por varias capas de policarbonato de pl$stico. Os datos est$ 1rabados nun#a pista en espiral e pdense ler:escribir a travs dun l$ser con lonxitude de onda de ;7" nm. (ara escribir, un l$ser de alta intensidade 5uenta o sustrato e de4orma a super4icie. -stas de4ormacins poden ser leidas por un l$ser de baixa intensidade 5ue detecta o cambio de re4lectividade do material e o interpreta coma un " ou un 6. 5u podemos ver o <tamao< dos datos e a separacin das pistas, comparados cos de un 'D%

Os DVDs poden ter varias caras e varias capas. tendendo a esto temos os se1uintes tipos% DVD=7 (>.? @3, 6 cara, 6 capa)% o tipo de disco m$is simple, almacena os datos nun#a das sAas caras e usa a oposta para a eti5ueta. 0tiliza dAas capas de policarbonato de pl$stico e un#a capa re4lectiva de aluminio%

DVD=! (9.7> @3, 6 cara, 8 capas)% conta con un#a super4icie re4lectiva de aluminio e outra semirre4lectiva de ouro ou silicio (normalmente este Altimo). O l$ser pode en4ocarse en cal5uera das dAas capas variando o seu en4o5ue%

DVD=6" (!.> @3, 8 caras, 6 capa en cada cara)% este disco utiliza ambas caras para almacenar datos. +en dAas capas re4lectivas de aluminio. Debe ser extrado do lector e dado a volta manualmente para poder reproducir as dAas caras. 'omo os dous lados teen datos non pode ter eti5ueta externa, anda 5ue se pode imprimir no centro do disco (sendo pouco visible se non #ai moi boa iluminacin).

DVD=69 (6?."9 @3, 8 caras, 8 capas en cada cara)% o 5ue m$is capacidade o4rece, almacenando os datos en ambos lados do disco con un#a estructura de dobla capa en cada un deles. (oseen un#a capa semire4lectiva de ouro ou silicio e un#a capa re4lectiva de aluminio en cada cara, podendo en4ocarse o l$ser en cada capa. +amn necesitan extraerse do lector e darlle a volta para poder reproducir as dAas caras. )on moi pouco comAns.

DVD=6> (6B.8> @3, 8 caras, 6 capa nun#a cara e 8 capas na outra cara)% anda son menos comAns 5ue os DVD=69.

+amn os podemos clasi4icar se1undo a sua capacidade de re1rabado% DVD=CO&% so de lectura, ven 1rabado de 4$brica. DVD=C e DVDDC% son 1rabables un#a soa vez. DVD=C, e DVDDC,% pdense 1rabar e borrar moitas veces DVD=C &% un disco re1rabable 5ue se di4erencia dos C, en 5ue non necesario borrar todo o disco dun#a vez, podemos ir 1rabando e borrando ar5uivos como se 4ose un dis5uete, e sen necesidade de pro1ramas de 1rabacin.

s velocidades de trans4erencia de datos dun#a unidade de DVD veen expresadas en mAltiplos de 6B7" E3:s 5ue e5uivale a un#a velocidade de 6x. ctualmente existen unidades con velocidades de ata 8>x ou B".! &3:s. .ai 5ue ter en conta 5ue as unidades actuais teen un#a velocidade de rotacin constante (' V constant an1ular velocit*), polo 5ue as velocidades especi4icadas so se alcanzan na parte m$is externa do disco e a velocidade media dun#a unidade e5uivaldra a entre o 7"F e o ?"F da velocidade indicada. Os DVDs son deseados para 5ue so poidan ser usados en determinadas partes do mundo. )on o 5ue se c#aman as rexins e 4oron creadas para restrinxir a distribucin de copias ile1ais. s distintas rexins son as se1uintes%

Blu-ray (BD)
G un disco ptico de Altima xeracin empre1ado para video en alta de4inicin e con un#a capacidade de almacenamento de datos maior 5ue a do DVD. 2mpAxose seu competidor, o .D= DVD, na 1uerra de 4ormatos iniciada para converterse no est$ndar sucesor do DVD. -n 8""8 4Andase a 3lu=ra* Disc ssociation, composta por )on*, &atsus#ita, (ionner, (#ilips, +#omson, H@, .itac#i, )#arp e )amsun1, e comezan a traballar no proxecto 3lu=ra*. -n 8""B aparecen os primeiros prototipos e en 8""> completanse as especi4icains 4inais, coincidindo co anuncio por parte de )on* de incluir un reproductor de 3lu=ra* na (la*station B. -n 8""; empeza a sua comercializacin coa venta das primeiras pelculas neste soporte. O seu nome venlle do color azul do l$ser empre1ado para ler:escribir, eliminando a letra e da palabra blue debido a 5ue nal1uns pases non se pode rexistrar un#a palabra comAn como nome comercial. +en as mesmas dimensins 5ue un DVD% 68 cm de di$metro e 6.8 mm de espesor. -st$ composto polas se1uintes partes% -ti5ueta do disco% protexe a capa re4lectiva e permite imprimir as caractersticas do disco. (laca de papel% a base onde se 4ixan as outras capas. Cepresenta a metade do peso do disco. 'apa re4lectiva% permite 5ue se re4lexe o l$ser para poder determinar a pro4undidade das ranuras. )ustrato de policarbonato de pl$stico% onde vai 1rabada a in4ormacin. Durabis% capa 5ue protexe o disco de raiaduras.

Os datos est$ 1rabados nun#a pista en espiral e pdense ler:escribir a travs dun l$ser con lonxitude de onda de >"7 nm (lonxitude de onda do color azul=violeta). (ara escribir, un l$ser 5uenta o sustrato e de4orma a super4icie, representando cada bit por un#a pe5uena ranura 5ue ser$ m$is ou menos pro4unda dependendo da intensidade do l$ser. -stas de4ormacins poden ser leidas por un l$ser de baixa intensidade 5ue detecta a pro4undidade da ranura e a interpreta coma un " ou un 6. @racias a un sistema de duas lentes e a 5ue a cuberta protectora do disco de so ",6 mm (comparado con ",; mm no caso do DVD) o l$ser do 3lu=ra* pode en4ocarse de maneira m$is precisa 5ue o do DVD, polo 5ue o tamao das ranuras e a separacin das pistas son menores e pemiten 5ue o disco 3lu=ra* contea moita m$is in4ormacin 5ue o DVD (87 @3 por capa contra >.? @3). Nestas imaxes podemos ver a comparacin dos tamaos das ranuras e o en4o5ue do l$ser entre o 'D, o DVD e o 3lu=ra*%

I i1ual 5ue os DVDs, o 3lu=ra* pode ter varias capas onde se almacenen datos. temos os se1uintes tipos%

tendendo a esto

6 capa J 87 @3 de capacidade. 8 capas J 7".6 @3 de capacidade. B capas J 6"".6 @3 de capacidade (3DKH). > capas J 689 @3 de capacidade (3DKH). -xisten prototipos de ata 8" capas (7"" @3 de capacidade) pero non se comercializan.

+amn existen 3lu=ra*s de 9 cm de di$metro% 6 capa J ?.9 @3 de capacidade. 8 capas J 67.; @3 de capacidade.

tendendo $ sAa capacidade de re1rabado podemos clasi4icalos en% 3D=CO&% so de lectura e ven pre1rabado de 4$brica. D3=C% 1rabable un#a soa vez. 3D=C-% pdese 1rabar e borrar moitas veces.

s velocidades de trans4erencia de datos veen expresadas en mAltiplos de >.7 &3:s 5ue e5uivale a un#a velocidade de 6x. ctualmente existen unidades con velocidades de ata 68x ou 7> &3:s. Na se1uinte tabla podemos ver as velocidades de trans4erencia do 3lu=ra* e o tempo 5ue se tardara en 1rabar os discos de 6 e 8 capas%

Os 3l*=ra*s tamn teen distintas rexins, anda 5ue neste caso so son B%

Comparacin entre o DVD e o Bly-ray


'omparacin da tecnoloxa%

'omparacin das caractersticas principais%

'omparacin dos 4ormatos de video e resolucin%

'omparacin dos 4ormatos de audio soportados%