You are on page 1of 1

1. Buforowanie a. przypiesza wykonanie puli zada b. opnia wykonanie puli zada c.

nie opnia ani nie przypiesza puli zada d. niweluje wahania w czasie przetwarzania puli zada 2. Proces niezaleny a. wsppracuje z innymi procesami poprzez wspdzielenie obszaru pamici operacyjnej b. jego dziaanie zaley tylko od parametrw wejciowych c. wsppracuje z innymi procesami wspdzielc zasoby plikowe, d. nie wspdzieli adnych zasobw z innymi procesami 3. W systemach o partych o prac wsadow: a. operator zastpi programist b. zadania o tym samym charakterze byy grupowane c. pojawi si debuger oraz kompilator d. pojawi si JCL (jzyk obsugi kart sterujcych) 4. Przeczanie kontekstu a. wykonywane jest przez program koordynujcy (dispatcher) b. polega na przeczeniu si do innego procesu (zapisanie bloku kontrolnego starego procesu i wczytanie bloku kontrolnego nowego) c. wykorzystywane jest w stronicowaniu na danie w przypadku braku wolnych ramek d. polega wyborze kolejnych danych ze spoolera 5. Sekcja krytyczna a. to problem zwizany z koordynacj grupy procesw sekwencyjne obrabiajcych jaki zasb b. to problem wspdzielenia zasobu (na zasadzie odczytu) przez grup procesw c. to problem wspdzielenia zasobu (na zasadzie modyfikacji) przez grup procesw d. to metoda przekazania parametrw do monitora w celu wywoania funkcji systemowej 6. Algorytm piekarni jest rozwizaniem a. problemu sekcji krytycznej b. ukadu producent-konsument c. problemu czytelnikw i pisarzy d. problemu posilajcych si filozofw 7. Godzenie procesu moe zaj w przypadku zarzdzania kolejk przy a. uyciu metod opartych o kolejk FIFO (np. FCFS) b. uyciu algorytmu SJF, c. uyciu algorytmu priorytetowego d. uyciu algorytmw heurystycznych i genetycznych 8. DMA to a. jeden ze sposobw obsugi przerwa b. obsuga urzdze nie wymagajca przerwania c. dynamiczna alokacja pamici wykorzystywana w stronicowaniu na danie d. mechanizm obsug wejcia-wyjcia umoliwiajcy przesyanie danych bezporednio z urzdzenia do wydzielonego miejsca w pamici operacyjnej 9.Algorytmem planowania czasu procesora jest: a. SJF b. FCFS c. LRU d. SCAN 10. Proces koczy swoje dziaanie, gdy a. wykona swoj ostatni instrukcje b. jego wykonanie stao si zbdne lub naruszy zasoby innego procesu c. wyczerpaa si wolna pami przydzielona dla systemu d. otrzyma sygna zakoczenia od swojego potomka 11.Planista rednioterminowy a. odpowiada za wymian procesw pomidzy pamici a dyskiem b. zarzdza kolejka procesw gotowych, ale tylko w odniesieniu do procesw, ktre nie s procesami czasu rzeczywistego c. zarzdza kolejka procesw usunitych, czciowo wykonanych d. wydaje decyzje, czy mona utworzy nowy proces

12. Algorytm planisty krtkoterminowego niewywaszczeniowy podejmuje decyzje, gdy ktry z procesw a. przechodzi od stanu aktywnoci do stanu czekania; b. przechodzi od stanu aktywnoci do stanu gotowoci; c. przechodzi od stanu czekania do stanu gotowoci; d. koczy dziaanie. 13. Algorytm planisty krtkoterminowego wywaszczeniowy podejmuje decyzje, gdy ktry z procesw a. przechodzi od stanu aktywnoci do stanu czekania; b. przechodzi od stanu aktywnoci do stanu gotowoci; c. przechodzi od stanu czekania do stanu gotowoci; d. koczy dziaanie. 14. Przeanalizuj rednie czasy oczekiwania dla poniszej puli procesw Czas przybycia 0 2 3 5 Czas trwania fazy 7 4 1 3

P1 P2 P3 P4

a. FCFS -5,00 b. SJF niewyw. 4 c. SJF wyw. 3,25 d. Rotacyjny, z kwantem 2 5,75 15. Program rozruchowy (bootstrap program) a. to proces ten generowania systemu, b. to specjalny program wykonywany przy inicjowaniu zadania lub wtedy, gdy uytkownik rejestruje si w systemie c. to fragment kodu przechowywany w pamici ROM bdcy w stanie zlokalizowa jdro, zaadowa je do pamici i rozpocz jego wykonywanie d. przesya dane na zasadzie bezporedniego dostpu do pamici DMA 16. Maszyna wirtualna a. traktuje sprzt i system operacyjny jakby byy sprztem b. zarzdza wirtualnym buforem, tzw. spoolerem, zlokalizowanym we wsplnym pamici operacyjnej c. zapewnia jednolity interfejs do sprztu d. zarzdza wyborem procesw z kolejki procesw gotowych

Prosz skreli poprawne odpowiedzi. Prosz nie stosowa keczek oraz zamazywania kratek tych odpowiedzi nie uznaj

PYTANIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
oceny 2.0 <8, 3.0 8-9, 4.5 14-15, 5.0 16

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D
4.0 12-13,

3.5

10-11,

UWAGA: W przypadku pyt. 5 za prawidow uznawaem zarwno odpowied C, jak i zaznaczenie A i C jednoczenie.