You are on page 1of 9

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

(λέξεις – φράσεις – δικανικοi oροι)


µ etος: αφoρqtος. ἀ ί
µ etος σt tινι: ο µiος εiναι ανuaoφορος σε κάaοιον. ἀ ί ἐ ί
¸α0ος: εu¸ενqς, καλoς, ανδρεiος. ἀ
ρισtος: εu¸ενqς. ἄ
t ¿ ¸α0 : µε tο καλο. ύ ῃ ἀ ῇ
¸α0 φρον : έ¿e καλά αισ0qµαtα. ἀ ὰ ῶ
¸α0 a σ¿e: εuερ¸εtοuµαι. ἀ ὰ ά
¸α0 aοι : εuερ¸εte. ἀ ὰ ῶ
¸αaqt ς: aρo0uµα, µε κoaο, µoλις και µε tα µiας. ἀ ῶ
¸¸ λλe a λεµον: κqρutte aoλεµον. ἀ έ ό
¸νοο µαι: εiµαι ά¸νeσtος, δεν ¸iνοµαι ανtιλqatoς. ἀ ῦ
¸ν ς ε µ tιν ς: α¸νοe κάaοιον. ἀ ὼ ἰ ὶ ό
¸ορα ος: αutoς aοu aερνάει tqν eρα tοu σtqν α¸ορά. ἀ ί
¸ορα α µ ρα: δικάσιµq. ἀ ί ἡ έ
¸ορε e: δqµq¸ορe. ἀ ύ
¸¿ισtος: ο aάρα aολu κονtινoς. ἄ
¸e: οδq¸e, aορεuοµαι, διοικe. ἄ
¸e κα φ ρe: λεqλαte, µεtαφέρe. ἄ ὶ έ
¸e ορt ν: εορtά¸e. ἄ ἑ ή
¸e 0uσ αν: 0uσιά¸e. ἄ ί
¸e ε ρ νqν: qσu¿ά¸e. ἄ ἰ ή
¸e tε ¿ος: καtασκεuά¸e tεi¿ος. ἄ ί
δειαν ¸e: εiµαι σε ασφάλεια. ἄ ἄ
¸οµαι φ νοu: καtq¸οροuµαι ¸ια φoνο. ἄ ό
¸e tιν tιµι tερον: αaοδiδe σε κάaοιον µε¸αλutερq αξiα, uaερεκtιµe. ἄ ὰ ώ
¸ ν λ ¸eν: καιρoς ¸ια λo¸οuς. ἀ ὼ ό
¸ ν µ ¿qς: καιρoς ¸ια µά¿q. ἀ ὼ ά
κα0 σtqµι tιν ε ς ¸ να: µaλέκe κάaοιον σε δiκq. ί ά ἰ ἀ ῶ
¸eν ¸οµαι: aροσaα0e, διεξά¸e α¸eνα. ἀ ί
¸eν ¸οµαι ¸ραφ ν ( δ κqν): διεξά¸e δικασtικo α¸eνα. ἀ ί ὴ ή ί
¸eνι¸ µενος: ο καtq¸οροuµενος. ὁ ἀ ό
ο ¸eνι¸ µενοι: οι διάδικοι. ἱ ἀ ό
δε ς: άφοµα. ἀ ῶ
ρ¿e ¿ειρ ν δ κeν: αρ¿i¸e aρetος να αδικe. ἄ ῶ ἀ ί
δ ναtος λ ¸ειν: µέtριος ρqtορας. ἀ ύ έ
0uµ e- : εiµαι αaο¸οqtεuµένος, σtενα¿eριέµαι. ἀ έ ῶ
0uµος: σtενα¿eρqµένος, αaο¸οqtεuµένος. ἄ
0 µeς ¿e: ¿άνe tο 0άρρος µοu. ἀ ύ ἔ
α κ ¸οµαι: µλάate, aροσµάλλe. ἰ ί
α ρεσις: άλeσq, καtο¿q, εκλο¸q. ἴ
α ρεσιν δ δeµι: aαρέ¿e tο δικαieµα tqς εκλο¸qς. ἴ ί
α ρεσιν λαµµ νe: έ¿e tο δικαieµα tqς εκλο¸qς. ἴ ά
α ρ e- : λαµµάνe, καtαλαµµάνe, αι¿µαλeti¸e. ἱ έ ῶ
α ρο µαι: λαµµάνe, εκλέ¸οµαι, aροtιµe. ἱ ῦ
α ρο µαι ¸ν µqν: αaοδέ¿οµαι ¸νeµq. ἱ ῦ ώ
α ρe: u¡eνe, αaοµακρuνe, µεtαφέρe. ἴ
α ροµαι κ νδuνον: αναλαµµάνe tον κiνδuνο. ἴ ί
δ κqν aαρ tιν ς α ροµαι: εκδικοuµαι κάaοιον. ί ὰ ό ἴ
α σ0qσιν ¿e tιν ς: έ¿e ανtiλq¡q κάaοιοu. ἴ ἔ ό
α t α: αitιο, αφορµq, καtq¸ορiα. ἰ ί
α t αν ¿e a ¿e: καtq¸οροuµαι. ἰ ί ἔ ἤ ὑ έ
ν α t ¿e tιν : καtq¸ορe, 0εeρe κάaοιον ένο¿ο. ἐ ἰ ίᾳ ἔ ά
aολ e tιν t ς α t ας: αaαλλάσσe κάaοιον αao tqν καtq¸ορiα. ἀ ύ ά ῆ ἰ ί
α tι οµαι- µαι: καtq¸ορe, aροφασi¸οµαι. ἰ ά ῶ
α eρο µαι t ν ¡u¿ ν: αµφιtαλανtεuοµαι ¡u¿ικά. ἰ ῦ ὴ ή
ν καρε : σε µια σtι¸µq. ἐ ἀ ῖ
κινδ νeς ¿e: δε διαtρέ¿e κiνδuνο. ἀ ύ ἔ
κµ ¸e: εiµαι ακµαiος, ισ¿uρoς. ἀ ά
κµ ¸ει: εiναι καtάλλqλq σtι¸µq. ἀ ά
ε κο e: εaαινοuµαι. ὖ ἀ ύ
κακ ς κο e: κακολο¸οuµαι. ῶ ἀ ύ
κρ : κορuφq, u¡eµα, ακρetqριο. ἄ ᾳ
καt' κρας: εξ` ολοκλqροu. ἄ
κριtος: σu¸κε¿uµένος, αδiσtακtος. ἄ
κuρον aοι t ξ eµα: µειeνe tqν εξοuσiα. ἄ ῶ ἀ ί
ο λ 0ειαν σκο νtες: οι φιλαλq0εις. ἱ ἀ ή ἀ ῦ
λις: αρκεtά. !
λ σκοµαι: σuλλαµµάνοµαι, κuριεuοµαι. " ί
λλ : καt` άλλο tρoaο, σε άλλα µέρq. ἄ ῃ
λλος ¿ρ νος: tο aαρελ0oν. ὁ ἄ ό
λλ tριος: ξένος. ἀ ό
λλοtρ eς δι κειµαι ¿e aρ ς tιν : έ¿e ε¿0ρικq διά0εσq αaένανtι σε κάaοιον. ἀ ί ά ή ἔ ό ά
µα0 ς ¿e: έ¿e ά¸νοια. ἀ ῶ ἔ
µαρt νe: µλάate, διαaράtte αδiκqµα. " ά
µαρt νe t ς ¸ν µqς tιν ς: δια¡εuδe tq ¸νeµq κάaοιοu. " ά ῆ ώ ό
a' µφ tερα ¿e: tαλανtεuοµαι. ἐ ἀ ό ἔ
µ ς ¸ aeς: καtά κάaοιον tρoaο. " ῶ έ
µ ς ¸ aοu: σε κάaοιο µέρος. " ῶ έ
να¸κα ος: αναaoφεuκtος. ἀ ῖ
t να¸κα α: tα aρος tο ¸qν. ὰ ἀ ῖ
ν ν ¸κ ¿οµαι: aιέ¸οµαι αao ανά¸κq. ἐ ἀ ά ῃ ἔ
ν ¸e: µεtαφέρe. ἀ ά
ν ¸e ( ν ¸οµαι) να ν: αaοaλέe, ανοi¸οµαι σtο aέλα¸ος. ἀ ά ή ἀ ά ῦ
νακρο e: εµaοδi¸e. ἀ ύ
καtα¸ι¸ν σκe tιν ς νανδρ α: 0εeρe κάaοιον άνανδρο. ώ ό ἀ ί
ν σtαtος ¸ ¸νοµαι: καtασtρέφοµαι, ερqµeνοµαι, ανασtαteνοµαι. ἀ ά ί
νελa σteς ¿e: εiµαι αaελaισµένος. ἀ ί ἔ
ν0 atοµαι: aροσµάλλe, εaι¿ειρe. ἀ ά
ν qµι: αφqνe, ε¸καtαλεiae. ἀ ί
ν qµι t ν φuλακ ν: ¿αλαρeνe tον αaοκλεισµo. ἀ ί ὴ ή
νt ¿e aερ tινος: εaιµένe σε κάtι. ἀ έ ί
νt ος: ανtιµέteaος. ἀ ί
νt aαλον δ ος: ο φoµος teν ε¿0ρeν. ἀ ί έ
νtιaοι : ανtαaοδiδe. ἀ ῶ
νt aρeρος: ανtιµέteaος. ἀ ί
νt ρροaος: ισoρροaος, ισοµαρqς. ἀ ί
ς νuσt ν: oσο tο δuναtoν. # ἀ ό
ο νe ¿ρ νοι: tο aαρελ0oν. ἱ ἄ ό
ο νe0εν: οι aρo¸ονοι. ἱ ἄ
aολλο ξιος: αξιoλο¸ος. ῦ ἄ
ο δεν ς ξιος: ασqµανtος. $ ἄ
ξι ς ε µι: δικαιοuµαι. ἄ ό ἰ
aα0 ς: αµλαµqς, αναiσ0qtος. ἀ ή
aε aον: αρνq0qκα. ἀ ῖ
aε aον ¹ αaρφt: αaα¸oρεuσα. ἀ ῖ
aε aον ¹ µt¿: κοuράσtqκα. ἀ ῖ
aειρqµ νον: tο αaα¸ορεuµένο. ἀ έ
ς aλ ς ε aε ν: ¸ια να tο ae ¸ενικά. # " ῶ ἰ ῖ
t aοµα νον: tο αaοtέλεσµα. ἀ ῖ
aοδε κνuµι ν µον: δqµοσιεue νoµον. ἀ ί ό
aοδ δeµι t ν µαtα: ανακοινeνe tα ονoµαtα. ἀ ί ὰ % ό
aοκν e- : αao φoµο αaοφεu¸e. ἀ έ ῶ
aοκν t ν aλο ν: αναµάλλe tqν εκσtραtεiα αao φoµο. ἀ ῶ ῦ
a µισ0ος: αaλqρetος. ἀ ό
aοι tινα a µισ0ον: αaολue κάaοιον ¿eρiς καtαµολq µισ0οu. ῶ ἀ ό
aορ α: δuσκολiα, σtενα¿eρια, έλλει¡q. ἀ ί
ε ς aορ αν κα0 σtαµαι: aεριέρ¿οµαι σε δuσκολq 0έσq. ἰ ἀ ί ί
ν a ροις ε µ : µρiσκοµαι εν µέσe δuσ¿ερειeν. ἐ ἀ ό ἰ ί
aοσtερ e- : αφαιρe, αρaά¸e. ἀ έ ῶ
aοtρ aοµαι: αaοσuροµαι. ἀ έ
aοtρ aοµαι λλqν δ ν: σtρέφοµαι σε άλλq οδo. ἀ έ ἄ ὁ ό
aο¿ρ µαι tινα: φονεue κάaοιον. ἀ ῶ
atοµαι: α¸¸i¸e, εξεtά¸e. !
atοµαι t ν aολιtικ ν aρα¸µ teν: αναµει¸νuοµαι σtα aολιtικά. ! ῶ ῶ ά
ρ¸ ριον: ¿ρqµαtα, tεµά¿ιο αρ¸uροu. ἀ ύ
σκοa t λuσιtελ σtαtον aρ ς ρ¸ ριον: αaοµλέae aρος tο οικονοµικά eφέλιµο. ῶ έ ἀ ύ
ρνuµαι: κερδi¸e, αaοκοµi¸e. ἄ
ρ¿οµαι: εξοuσιά¸οµαι. ἄ
σφ δρα ρ¿οµαι: καtαaιέ¸οµαι eς aολitqς. ό ἄ
σ µφορον: ¸qµiα. ἀ ύ
tιµος: ο σtερq0εiς teν aολιtικeν δικαιeµάteν. ἄ
tιµον tιν aοιο µαι: tιµeρe κάaοιον σtερeνtας tοu tα aολιtικά δικαιeµαtα. ἄ ά ῦ
α t µαtος 0 ναtος: φuσικoς 0άναtος. $ ό ά
a a ν φικνο µαι: δοκιµά¸e κά0ε µέσο. ἐ ὶ & ἀ ῦ
µα0 νe t ν φ λα¸¸α: αuξάνe tο µά0ος tqς φάλα¸¸ας. ύ ὴ ά
µαρ ς ε µ tινι: εiµαι ενο¿λqtικoς σε κάaοιον. ' ἰ ί
µ a σ¿e: ασκεitαι ενανtiον µοu µiα. ίᾳ ά
aρ ς t µ αιον: διά tqς µiας. ί
µλασφqµ α: κακολο¸iα. ί
aολ οµαι t ς µλασφqµ ας: διαλue tις καtq¸ορiες. ἀ ύ ὰ ί
µο λοµαι t tινος: έ¿e tα φρονqµαtα κάaοιοu. ύ ά
t µοuλ µενον: q εaι0uµiα. ό
t µο λεtαι tα tα;: tι σqµαiνοuν αutά; ὶ ύ ῦ
µρα¿ ς: µικρoς, σuνtοµος. ύ
ς ν µρα¿ε ε aε ν: ¸ια ναµqν aολuλο¸e. # ἐ ῖ ἰ ῖ
¸ε νοµαι: ¸εννιέµαι. ί
ο ¸ειν µενοι: οι ¸ονεiς. ἱ ά
¸¸ tαtα ¸ νοuς: ο σtενoς σu¸¸ενqς. ὁ ἐ ύ έ
¸ ¸νοµαι a tινι: aεριέρ¿οµαι σtqν εξοuσiα κάaοιοu. ί ἐ ί
¸ ¸νοµαι a tινι: uaοtάσσοµαι σε κάaοιον. ί ὑ ό
¸ι¸ν µενοι δασµο : εισaραttoµενοι φoροι. ό ί
ο te ¸ι¸ν σκe: tέtοια ¸νeµq έ¿e σ¿qµαtiσει. ( ώ
¸ι¸ν σκe t δ καια: λαµµάνe δiκαιq αaoφασq. ώ ὰ ί
aροσ ¿e t ν ¸ν µqν: σtρέφe tqν aροσο¿q. έ ὴ ώ
tοια tαις ¸ν µαις ¿ρ µαι: έ¿e tέtοιες ανtιλq¡εις. ύ ώ ῶ
tt µαι t ¸ν µ : ¿άνe tο 0άρρος µοu. ἡ ῶ ῇ ώ ῃ
¸νeρ µeς ¿e: διάκειµαι φιλικά. ί ἔ
δα µeν: 0εoς, µοiρα. ί
σ ν δα µονι: καtά tu¿q. ' ί
δαµοσ α σκqν : σκqνq tοu µασιλιά tqς Laάρtqς. ί ή
ο aερ t ν δαµοσ αν: tο σuµµοuλιο tοu µασιλιά. ἱ ὶ ὴ ί
t δειν : οι σuµφορές. ὰ ά
ν δειν ε µι: µρiσκοµαι σε δuσκολq 0έσq. ἐ ) ἰ
δεξι ς δ νtες κα λαµ νtες: ανtαλλάξανtες ¿ειρα¡iα µεtά διαµεµαιeσεeν ὰ ό ὶ ό
δεξι ς φ ρe: φέρe διαµεµαιeσεις. ὰ έ
δε : εiναι ανά¸κq. ῖ
δε tινος: uaάρ¿ει έλλει¡q κάaοιοu. ῖ
t δ ονtα: tα aρέaονtα, tο κα0qκον. ὰ έ
δ οµαι: aαρακαλe, σtεροuµαι. έ
δ οµαι µ οu: έ¿e ανά¸κq να κερδiσe tq ¸eq µοu. έ ί
δqµοσ : µε δαaάνες tοu δqµοσiοu. ίᾳ
δια¸ι¸ν σκe: ξε¿eρi¸e, διακρiνe, αaοφασi¸e. ώ
διε¸νeσµ νq κρ σις: ειλqµµένq αaoφασq, αutq aοu έ¿ει aαρ0εi. έ ί
δι ¸νeσιν aοιο µαι: εκδiδe αaoφασq. ά ῦ
δ αιtα: tρoaος ¸eqς. ί
διαιt µαι φ0 νeς: ¸e aλοuσieς. ῶ ἀ ό
διακρο οµαι t δο ναι δ κqν: διαφεu¸e tqν tιµeρiα. ύ ῦ ί
διαµ νe ν: σuνε¿eς εiµαι. έ *
δι νοιαν: νοuς, aνεuµα, ιδέα. ά
ν0ρ aινq δι νοια: αν0ρeaινq λο¸ικq. ἀ ώ ά
δια¡ φισις: ¡qφοφορiα, αaoφασq. ή
t aρ ς λλ λοuς δ καια: οι αµοιµαiες uaο¿ρεeσεις. ὰ ἀ ή ί
a a σι tο ς δικα οις: µε κά0ε ειλικρiνεια. ἐ ὶ & ῖ ί
t δ καια aρ tte: ασκe tq δικαιοσuνq. ὰ ί ά
δ κq: δικαιοσuνq. ί
σ¿ tq δ κq: µέ¸ισtq tιµeρiα. ἐ ά ί
δ κqν δ δeµι: tιµeροuµαι. ί ί
δ κqν λαµµ νe: tιµeρe. ί ά
δ κqν φλισκ νe: καtαδικά¸οµαι. ί % ά
δ κqν a ¿e: uaοµάλλοµαι σε δiκq. ί ὑ έ
¸eν ¸οµαι δ κqν: uaερασai¸e δικασtικq uao0εσq. ἀ ί ί
δ δeµι δ κας σας κα µο ας: δικά¸e µε µάσq tqν ισονοµiα. ί ί ἴ ὶ ὁ ί
δι κeν: ο καtq¸ορος. ὁ ώ
διeκ µενος: ο καtq¸οροuµενος. ὁ ό
ε κακ ς δρ tινα: εuερ¸εte q µλάate κάaοιον. ὖ ή ῶ ῶ
ε δεδρα¸µ να: καtορ0eµαtα. ὖ έ
δ ναµις: εaιρροq, ικανotqtα. ύ
ε µ ν δuν µει: έ¿e σtα ¿έρια µοu tqν εξοuσiα. ἰ ὶ ἐ ά
t καt δ ναµιν ε ναι: oσο εiναι δuναto. ὰ ύ +
δuνασtε α: κuριαρ¿iα, εξοuσiα. ί
κµ λλe t ν δuνασtε αν: καtαλue tq µασιλεiα. ἐ ά ὴ ί
t δ σφορα: οι 0λi¡εις, οι δuσtu¿iες. ὰ ύ
¸καλ e- : καtq¸ορe. ἐ έ ῶ
δια ¸κλ µαtα: ιδιetικά σuµφέρονtα. ἴ ἐ ή
¸e¸ε: ε¸e tοuλά¿ισtον. ἔ
t καt' µ : oσο εξαρtάtαι αao µένα. ἐ έ
0 ¸e: σuνq0i¸e κάaοιον να. ἐ ί
0 ¸οµαι: σuνq0i¸e ε¸e να. ἐ ί
ε κ ¸e: αaεικονi¸e, σuµaεραiνe, aαροµοιά¸e. ἰ ά
ς ε κ σαι: oσο µaορεi κανεiς να µανtεuσει. # ἰ ά
t ν ν ε ναι: teρα. ῦ +
t σ µερον ε ναι: σqµερα. ή +
ν tιν σtι: εξαρtάtαι αao κάaοιον. ἐ ί ἐ
σtιν σtις: κάaοιος. ἔ ,
ο κ σtιν σtις: κανεiς. $ ἔ ,
σtιν aeς: κάaeς. ἔ ,
ο κ σtιν aeς: µε κανέναν tρoaο. $ ἔ ,
σ µενοι: µεtα¸ενέσtεροι. ἐ ό
ε µ a tινος: εiµαι µακριά αao κάaοιον. ἰ ὶ ἀ ό
ε µ a tινα: εiµαι ενανtiον κάaοιοu. ἰ ὶ ἐ ί
ε σα¸¸ λλe tιν : καtα¸¸έλλe κάaοιον. ἰ έ ά
ε σα¸¸ λλe tιν tι: ανα¸¸έλλe κάtι σε κάaοιον. ἰ έ ί
ε σ ρ¿εtαι tιν : έρ¿εtαι σtο νοu κάaοιοu. ἰ έ ά
ε e0α: σuνq0i¸e. ἴ
t ε e0 ς: q σuνq0εια. ἰ ό
¸καλο µαι t ν ρ¸ ν: διε¸εiρe tqν ορ¸q. ἐ ῦ ὴ % ή
κφα νe a λεµον: κqρutte aoλεµον. ἐ ί ό
κφε ¸e δ κqν: α0eeνοµαι. ἐ ύ ί
λα νe: οδq¸e, aρο¿eρe έφιaaος. ἐ ύ
ε ς tοσο tον λα νe: aρο¿eρe µέ¿ρι σ` αuto tο σqµεiο. ἰ ῦ ἐ ύ
µa ate: εισορµe, aροσµάλλe, εaιti0εµαι. ἐ ί
να¸ νιοι 0εο : οι εaoatες teν α¸eνeν. ἐ ώ ί
ννοια: σκέ¡q, σκoaος. ἔ
νtε νe: tενteνe, εaιµένe. ἐ ί
ξα¸ ¸ιµα: tα εξα¸oµενα aροïoνtα. ἐ ώ
ξαρν ς ε µι: αρνοuµαι. ἔ ό ἰ
ξq¸ οµαι-ο µαι: εiµαι αρ¿q¸oς, διοικe. ἐ έ ῦ
ξq¸ο µαι ¸α0 ν t tινα: eς οδq¸oς aαρέ¿e eφέλιµq uaqρεσiα. ἐ ῦ ἀ ό ί
aανα¿eρ e- : εaανέρ¿οµαι, αaοσuροµαι. ἐ έ ῶ
aανα¿eρ e- ε ς tο µaαλιν: εaισtρέφe. ἐ έ ῶ ἰ -
a κεινα: aέρα (εaιρρqµαtικq σqµασiα). ἐ έ
ο a κεινα: οι aρο¸ενέσtεροι (σαν εaι0εtικoς aροσδιορισµoς). ἱ ἐ έ
a ¿e: αναµάλλe, εµaοδi¸e, σu¸κραte. ἐ έ
a ¿e ν ρµqκα: αναµάλλe tα σ¿έδιά µοu ἐ έ . /
aιµολ : tοaο0έtqσq, aρoσtιµο. ἐ ή
aιµοuλ : ε¿0ρικq ενέρ¸εια, σ¿έδιο ενανtiον κάaοιοu. ἐ ή
a κοuρος: µοq0oς, σuµµα¿ος. ἐ ί
aιµ λειαν aοιο µαι: φρονti¸e. ἐ έ ῦ
aιt δειος: καtάλλqλος. ἐ ή
aιt µιος: αutoς aοu ¸iνεtαι aρος tιµqν κάaοιοu. ἐ ί
a tιµος: ο έ¿eν aολιtικά δικαιeµαtα. ἐ ί
ρ¸ ¸οµαι ¿ρ µαtα: αaοκte ¿ρqµαtα. ἐ ά ή
ρ¸ : εµaράκteς. ἔ 0
ρ¿οµαι ε ς t aαρα¸¸ελλ µενα: uaακοue. ἔ ἰ ὰ ό
δι a νteν t ν καλ ν λ λu0α: εκaλqρeσα oλα tα κα0qκονtα. ὰ ά ῶ ῶ ἐ ή
ε ς ρ¸ ς ρ¿οµα tινι: ορ¸i¸οµαι µε κάaοιον. ἰ % ὰ ἔ ί
ε e¿ α: εu0uµiα σε σuµaoσιο. $ ί
φικνο µαι t λ ¸ : aροσε¸¸i¸e tqν αλq0εια. ἐ ῦ ) ό 0
¿e ¹ αaρφt: µaορe να. ἔ
ο κ ¿e aeς: δε ¸νeρi¸e q α¸νοe aeς. $ ἔ ,
λ ¸ος (καt) ¿ει: διαδiδεtαι, uaάρ¿ει φqµq. ό ἔ
ρ¸ ν ¿e: aροκαλe. % ὴ ἔ
σu¸¸ν µqν ¿e: σu¸¿eρe. ώ ἔ
¸qµ α: µλάµq, aοινq, tιµeρiα. ί
µ e- : διανue tqν εφqµικq qλικiα. ἡ ά ῶ
ο µ νtες: οι νέοι. ἱ ἡ ῶ
¸εµονε e δ ν: aροaορεuοµαι. ἡ ύ ὁ ό
σaε δe t ν ¸εµον αν: εaιδιeκe tqν αρ¿qν. ύ ὴ ἡ ί
ο ¸ο µενοι: οι κuµερνeνtες. ἱ ἡ ύ
¸ο µαι 0εο ς: aισtεue σtοuς 0εοuς. ἡ ῦ ύ
δοµαι: εu¿αρισtιέµαι. 1
δ eς: εu¿αρiσteς. ἡ έ
δ eς ¿e aρ ς: διάκειµαι εuνοïκά aρος. ἡ έ ἔ ό
κισtα: ελά¿ισtα. 1
ο ¿ κισtα: µάλισtα. $ 1
tι κισtα: oσο tο δuναtoν λι¸otερο. , 1
κe: έ¿e έλ0ει. 1
t µ tερ' α t ν: tο κα0qκον µοu. ὰ ἡ έ $ ῶ
t σu¿ ¸ον t ς νuκt ς: tο µεσονuκtιο. ἡ ά ῆ ό
tt οµαι- µαι: εiµαι καtetερος, uσtερe. ἡ ά ῶ
tt µαι t ¸ν µ : ¿άνe tο 0άρρος µοu. ἡ ῶ ῇ ώ ῃ
0α µα aαρ σtαtα µοι: µοu ¸εννιέtαι q αaορiα. ῦ ί ί
0εραaε e: uaqρεte, λαtρεue. ύ
0εeρ : εiµαι εκaρoσeaος aoλqς σε µανtεiο. ῶ
0 οµαι ναι: σuµµοuλεuοµαι tα ιερά. ύ ἰέ
0eaε α: κολακεiα. ί
0eaε αι λ ¸eν: κολακεiες. ῖ ό
διον: ιδιαitερο ¿αρακtqρισtικo. ἴ
κεt ριος: αutoς aοu ανqκει σε ικέtες. ἱ ή
( φ)ικνο µαι ε ς νδρας: φ0άνe σtqν ανδρικq qλικiα. ἀ ῦ ἰ ἄ
( φ)ικνο µαι tινι ς λ ¸οuς: σuνοµιλe µε κάaοιον. ἀ ῦ ἐ ό
σtqµι t µµαtα: aροσqλeνe. 2 ὰ 3
σtqµι ¿αλκο ς: ε¸εiρe αδριάνtα. 2 ῦ
σtqµι µασιλ α: διορi¸e µασιλιά. 2 έ
σ¿ e aαρ tινι: έ¿e εaιρροq aλqσiον κάaοιοu. ἰ ύ ά
κα0 σtαµαι t ν aολιtε αν: tακtοaοιe tα aρά¸µαtα tqς aoλεeς. ί ὴ ί
καιρ ς: αρµοδιotqtα, καtάλλqλq σtι¸µq, εuκαιρiα. ό
aι ν καιρ ς: tο µέλλον. ὁ ἐ ὼ ό
ν καιρ tιν ε µι: εiµαι ¿ρqσιµος σε κάaοιον. ἐ ) ί ἰ
κακ ς ¸ ¸νεtα tινι: έ¿ει κακq έκµασq. ῶ ί ί
καtα¸ ¸νοµαι ν t a : διαµένe, καtοικe. ί ἐ ό 0
καtαλ e: καtασtρέφe, tερµαti¸e, καtασtέλλe. ύ
καtασtασι ¸e tινα: σ¿qµαti¸e ανtiaαλο κoµµα ενανtiον κάaοιοu. ά
καtασtασι ¸οµαι a tιν ς: µρiσκe ανtiδρασq εκ µέροuς κάaοιοu. ά ὑ ό
καtαtε νe: εaιµένe, α¸eνi¸οµαι. ί
καtα¡qφ ¸οµαι: καtαδικά¸e. ί
δ κq καtα¡qφ ¸εtαι: εκδiδεtαι καtαδικασtικq αaoφασq. ἡ ί ί
κ ρας: άκρο aαράtαξqς σtραtιetικqς, σάλaι¸¸α. έ
t κοιν ν: tο σuνολο teν aολιteν. ό
κ ate t ν ¿ ραν: ερqµeνet q ¿eρα. ό ὴ ώ
κρ tος: δuναµq, εξοuσiα. ά
ν κρ tος: µε oλq tq δuναµq, διά tqς µiας. ἀ ὰ ά
λα¸¿ νe: εκλέ¸οµαι µε κλqρο, aροσtαtεue κάaοιον toaο. ά
λαν0 νe: διαφεu¸e tqν aροσο¿q. ά
λαν0 νe µαut ν: λqσµονe. ά ἐ ό
t λε aον: q έλλει¡q. ῖ
t λειa µενον: tο uaoλοιaο. ό
λ ¸ος καt ¿ει: uaάρ¿ει aαράδοσq. ό έ
ρ¿οµαι ε ς λ ¸οuς tιν : έρ¿οµαι σε διαaρα¸µαtεuσεις µε κάaοιον. ἔ ἰ ό ί
µαρtuρ t ¡εuδ : δiνe ¡εuδεiς µαρtuρiες. ῶ ὰ ῆ
µ ¸α φρον : uaερqφανεuοµαι. έ ῶ
µ λει µο tινος: φρονti¸e κάtι. έ ί
µ λον σt : uaάρ¿ει φρονtiδα ¸ια κάtι. έ ἐ ί
ν µ ρει: καtά σειρά. ἐ έ
µεtαµ λει: εaέρ¿εtαι µεtαµέλεια. έ
µεtαaορε οµαι: ακολοu0e, εaιδιeκe. ύ
µεt σtασις: µεtακiνqσq, µεtαµολq. ά
µεt σtασις µ οu: 0άναtος. ά ί
t µεt eρον: u¡qλoν µέρος. έ
µακρα ν ες: aολεµικά aλοiα. ὶ ῆ
σtρο¸¸ λαι ν ες: εµaορικά aλοiα. ύ ῆ
νt aρeροι ν ες: aλοiα έtοιµα ¸ια ναuµα¿iα. ἀ ί ῆ
ν µe: µοιρά¸e, µoσκe. έ
νεetερ ¸e: εaι¿ειρe, µεtαµολές. ί
νικ δ κqν κλ ροu: κερδi¸e tq δiκq. ῶ ί ή
νοµ ¸e: aισtεue, 0εeρe. ί
νοµ ¸e ¹ δοtικ ( ¸ σι, 0uσ αις): tέλe α¸eνες, 0uσiες. ί ή ἀ ῶ ί
ν µος: νoµος, σuνq0εια, έ0ιµο. ό
ν µον t 0qµι: 0εσai¸e νoµον. ό ί
λ e t ν ν µον: καtαρ¸e tο νoµο. ύ ό
νο ν ¿eν: ο ¸νeσtικoς. ὁ ῦ ἔ
a ρρe t ς νuκt ς: σε aρο¿eρqµένq eρα tqς νuκtας. ό ῆ ό
ξ νος: φιλοξενοuµενος, φiλος. έ
ο δα ¹ αaρφt: εiµαι ικανoς να. +
¿e ¹ αaρφt: µaορe να. ἔ
ο κε α ¿0ρα: aροσeaικq έ¿0ρα. ἰ ί ἔ
ο κ tqς: uaqρέtqς. ἰ έ
ο κ tαι: tα ¸uναικoaαιδα tοu σaιtιοu. ἰ έ
ο κος: καtοικiα, aεριοuσiα. +
ο κοι (a λις): q aαtρiδα. ἡ ἴ ό
ο ο κοι: οι σuµaαtριetες. ἱ ἴ
ο ς t ε µι ¹ αaρφt: εiµαι ικανoς να. 4ό έ ἰ
ο ν t' σtι ¹ αaρφt: εiναι δuναtoν να. 4ό ἐ
λ ¸eρος: αδιάφορος, αµελqς. % ί
µορος: ¸εitονας. ,
νειδος: νtροaq, µοµφq. 3
t 0εµαι t aλα: σtραtοaεδεue. ί ὰ ,
ρκιος: ορκισµένος, ο δεµένος µε oρκο. ,
ρκιοι 0εο : οι 0εοi σtοuς οaοiοuς ορκi¸εtαι κανεiς. , ί
ο δαµο : aοu0ενά. $ ῦ
φλισκ νe: οφεiλe. % ά
φλισκ νe δ κqν: καtαδικά¸οµαι. % ά ί
¿λ δqς: tαρα¿eδqς. % ώ
¡ις: oρασq, εµφάνισq. 3
¡ t ς µ ρας: αρ¸ά tο µράδu. % 5 ῆ ἡ έ
aαρ ¸e t σtρ tεuµα: οδq¸e tο σtράtεuµα. ά ά
aαρ ¸e tιν ε ς t ν δ µον: εισά¸e κάaοιον σtqν εκκλqσiα tοu δqµοu. ά ὰ ἰ ῆ
aαρ tαξις: aαράtαξq, aολιtικq οµάδα. ά
aαραtε νe: αναatuσσe tq φάλα¸¸α. ί
aαραtu¸¿ νe: εiµαι aαρeν tu¿αiα. ά
κ tο aαραtu¿ νtος: εκ tοu aρο¿εiροu. ἐ ῦ ό
aαραut κα: tqν iδια σtι¸µq. ί
aαρα¿ρ µα: αµέσeς. ῆ
aαρ ρ¿οµαι: λαµµάνe tο λo¸ο, uaερtερe, aαροuσιά¸οµαι. έ
aαρ ρ¿οµα tινα ρ¿ονtα: ανα¸νeρi¸e κάaοιον eς σtραtq¸o µοu. έ ί ἄ
t aαροιµια¸ µενον: oaeς λέει q aαροιµiα. ό
a σ¿e t σ¿αtα: 0αναteνοµαι. ά ὰ ἔ
aα οµαι t ς διανο ας: ε¸καtαλεiae tq σκέ¡q. ύ ῆ ί
aε 0οµαι (tιν ): uaακοue, aεi0οµαι σε κάaοιον. ί ί
aε 0e ¿ρ µασι: διαφ0εiρe κάaοιον µε ¿ρqµαtα. ί ή
aεν σtqς: uaqρέtqς, ερ¸άtqς. έ
a ρας: tέρµα, αaοtέλεσµα. έ
a ρας ¿e tιν ς: εξασφαλi¸e κάtι σtο έaακρο. έ ἔ ό
aερι ae: aεριaοιοuµαι. έ
aεριtt φρον : έ¿e ιδιoρρu0µες σκέ¡εις. ὰ ῶ
a σtις: εµaισtοσuνq, µεµαιotqtα, tιµιotqtα. ί
aλο ς: aλοuς, εκσtραtεiα. ῦ
t µ κος tο aλο : tο µέ¸ε0ος tqς αaoσtασqς. ῆ ῦ ῦ
aοι tινα a tινι: uaοtάσσe κάaοιον. ῶ ὑ ό
aοι tινα a tινι: ορi¸e κάaοιον εaικεφαλqς. ῶ ἐ ί
aοι κκλqσ αν: σu¸καλe σuνέλεuσq. ῶ ἐ ί
aοιο µαι t ν δι ¸νeσιν: εκδiδe αaoφασq. ῦ ὴ ά
aερ aολλο aοιο µαι: αaοδiδe σε κάtι µε¸άλq σqµασiα. ὶ ῦ ῦ
aοιο µαι λ 0qν: λqσµονe. ῦ ή
aοικ λeς ¿e: διαφέρe. ί ἔ
aοιν ς δ δeµι: tιµeροuµαι. ὰ ί
aοιν ς λαµµ νe: tιµeρe. ὰ ά
aολεµικ ς ¿e: διάκειµαι ε¿0ρικά. ῶ ἔ
t aολ µιον: q έ¿0ρα. έ
aολιtε e: εiµαι aολitqς. ύ
aολιtε οµαι: αναµει¸νuοµαι σtα aολιtικά. ύ
aολιtε e κακ ς: ασκe κακq aολιtικq. ύ ῶ
aλ ον φ ροµα tινος: uaερισ¿ue κάaοιοu. έ έ ί
ο ν tο ς aρ ¸µασι: οι κuµερνeνtες. ἱ ἐ ῖ ά
aρ tte t ν ε ρ νqν: ενερ¸e ¸ια να ¸iνει ειρqνq. ά ὴ ἰ ή
aρ σµuς: αaεσtαλµένος. έ
aρεσµ tερος: µε¸αλutερος σε qλικiα. ύ
aρο ¸e: οδq¸e εµaρoς, aαρακινe. ά
aροα ρεσις: aροtiµqσq. ί
aρο¸ ¸νοµαι: εµφανi¸οµαι aριν. ί
κ aρονο ας: εσκεµµένα. ἐ ί
aροσδε : uaάρ¿ει ακoµq ανά¸κq. ῖ
t aροσι νtα: tα εισοδqµαtα. ὰ ό
aροσ0 κq: σuµaλqρeµα, µοq0εια. ή
aρ σe: εµaρoς. ό
aρ µνας λ e: αaοaλέe. ύ ύ
ρ ννuµι: δiνe δuναµq, εiµαι δuναtoς. ώ
σαφ νεια tο σt µαtος: κα0αρotqtα tοu λo¸οu. ή ῦ ό
aλ 0οuσα σελ νq: aανσέλqνος. ή ή
σκοa aρ ς λ 0ειαν: σκέφtοµαι αaοµλέaονtας σtqν αλq0εια. ῶ ἀ ή
σaονδ : σaονδq. ή
σaονδα : ανακe¿q. ί
λ e t ς σaονδ ς: aαραµιά¸e tις σuν0qκες. ύ ὰ ά
σtρο¸¸ λq να ς: εµaορικo aλοiο. ύ ῦ
σu¸¸ν µqν ¿e tινι: σu¸¿eρe. ώ ἔ
σu¸¸ν µqς tu¸¿ νe: σu¸¿eροuµαι. ώ ά
σu¸κε tαι: έ¿ει σuµφeνq0εi. ῖ
σuν ¸e: σu¸κενtρeνe, σuνα0ροi¸e. ά
σuνελ ν λ ¸e: λέ¸e εν σuνtοµiα. ὼ έ
σuν λλα¸µαι: σuµµoλαιο, σuν0qκq. ά
σuν σtqµι a λεµον: αao κοινοu κqρutte aoλεµον. ί ό
σ νοιδα: ¸νeρi¸e καλά. ύ
σuνοuσ α: σuνανασtροφq, εaικοινeνiα. ί
aοιο µαι t ν σuνοuσ αν: εaικοινeνe. ῦ ὴ ί
σ¿ολ : οκνqρiα, αδράνεια. ή
t ξις: σtραtιetικq aαράtαξq, tακtοaοiqσq. ά
t µφ t ξεις: q σtραtιetικq tακtικq. ὰ ἀ ὶ ά
tεκµ ριον: αaoδειξq. ή
tελεut t ν µ ον: aε0αiνe. ῶ ί
tελεut t ν µ ον a tινος: φονεuοµαι. ῶ ί ὑ ό
t λος: αaοtέλεσµα, σκοaoς, φoρος. έ
t λος νο µαι: εισaράtte tοuς φoροuς tοu δqµοσiοu. έ 6 ῦ
t 0qµι ¸ να: διορ¸ανeνe α¸eνα. ί ἀ ῶ
t 0qµι ν µον: νοµο0εte. ί ό
tιµ µαι φu¸ ς: aροtεiνe να µοu εaιµλq0εi q aοινq tqς εξορiας. ῶ ῆ
tιµeρ α: µοq0εια, tιµeρiα. ί
tοιµ ¸οµαι tιµeρ αν: εξασφαλi¸e µοq0εια. ἑ ά ί
t νe: αaοδiδe, aλqρeνe. ί
t νe ¿ ριν tιν : αaοδiδe εu¸νeµοσuνq σε κάaοιον. ί ά ί
t νe tιµ ν: αaοδiδe tιµq. ί ή
t νe δ κqν: tιµeροuµαι. ί ί
tο µaαλιν: ανti0εtα, ανtiσtροφα, ενάνtια. -
tρα¿ eς aερι ae tιν : φέροµαι σκλqρά σε κάaοιον. έ έ ά
tρ µe: tρiµe, αναµάλλe, καtασtρέφe, σaαtαλe. ί
µρ ¸e: φέροµαι αλα¸ονικά, µλάate, aεριφρονe. ὑ ί
µρις: 0ράσος, tαaεiνeσq, αδικiα, αu0αιρεσiα. (
ν ¸¿eρ t δeρ: αν uaάρ¿ει αρκεtoς ¿ρoνος. ἄ ἐ ῇ (
aοδ δeµ tινι t δeρ: δiνe σε κάaοιον tq σειρά να µιλqσει. ἀ ί ί (
a ¸e: uaοtάσσe, αaοσuρe αao κάte κρuφά, aροσελκue. ὑ ά
aαρ: oραµα. (
ο tε ναρ ο tε aαρ: µε κανέναν tρoaο. - 3 - (
aε κe: αaο¿eρe, αaοσuροµαι. ὑ ί
aερδ ξιος: ανetερος. ὑ έ
aερορ α ¸ : q ξένq ¿eρα. ὑ ί ῆ
a ¿e: aαρέ¿e, uaοσtqρi¸e, uaοtάσσe. ὑ έ
a ¿e µαut ν tινι: εiµαι σtq διά0εσq κάaοιοu. ὑ έ ἐ ό
a ¿e α t αν tιν ς: καtq¸οροuµαι ¸ια κάtι. ὑ έ ἰ ί ό
aοδε ς: ελλιaqς. ὑ ή
aοδε σtερος: καtetερος. ὑ έ
aοδ e ( aοδ νe): εισ¿eρe. ὑ ύ ή ὑ ύ
κ νδuνον aοδ e: κινδuνεue. ί ὑ ύ
a κειµαι: aαραµένe, uaοtάσσοµαι. ὑ ό
aοκρ νοµαι tρα¸eδ αν: λαµµάνe µέρος σε tρα¸eδiα. ὑ ί ί
aοσqµα νe: δiνe σuν0qµα µε tq σάλaι¸¸α. ὑ ί
aοt µνοµαι: aροσaα0e να ανακo¡e. ὑ έ
aοt µνοµαι t ν aλο ν: µαtαιeνe tο tαξiδι. ὑ έ ῦ
aο¿ε ριος: αutoς aοu µρiσκεtαι σtqν εξοuσiα κάaοιοu. ὑ ί
σtερ t ς aαtρ δος: αδuναte να uaερασaiσe tqν aαtρiδα. ὑ ῶ ῆ ί
φ σtαµαι ρ¿ ν: λαµµάνe αξieµα. ὑ ί ἀ ή
φα νe: φανερeνe, αaοκαλuate, aλqροφορe. ί
t φαν0 νtα: οι καtα¸¸ελiες. ὰ έ
φα λος: ασqµανtος, ¿uδαiος. ῦ
t φα λον: q κακοq0εια. ῦ
a νu φα λeς: σε α0λιotαtq καtάσtασq. ά ύ
φ ρe ¿ ριν: εu¸νeµονe. έ ά
φ ρe t ν ¡ φον: αaοφασi¸e µε tqν ¡qφο µοu. έ ὴ ῆ
φ ρe µαρ eς: α¸ανακte. έ έ
ε φ ροµαι aαρ tινι: aροκαλe tqν εκtiµqσq κάaοιοu. ὖ έ ά
φε ¸e: καtαφεu¸e, εξορi¸οµαι, καtq¸οροuµαι. ύ
φε ¸eν: ο καtq¸οροuµενος. ὁ ύ
φ0ον : φ0ονe, αρνοuµαι. ῶ
φιλαν0ρ aeς ¿e: εκδqλeνe φιλάν0ρeaα αισ0qµαtα. ώ ἔ
φιλοtιµ α: φιλοδοξiα, tιµq. ί
φοιt : σu¿νά¸e, µα0qtεue. ῶ
t tte φ ρον: εaιµάλλe φορολο¸iα. ά ό
ε φρον : σκέφtοµαι σeσtά. ὖ ῶ
t µε νe φρον : έ¿e tις καλutερες δια0έσεις. ὰ ἀ ί ῶ
φρ νιµος ¸ ¸νοµαι: ενερ¸e µε aερiσκε¡q. ό ί
φρuκtο : auρσοi, δαuλοi. ί
καt ¸e φu¸ δα: εaαναφέρe σtqν aαtρiδα εξoρισtο. ά ά
¿αλεa ς: δuσκολος, δuσµάσtακtος, αuσtqρoς. ό
¿αλεa ς ε µ tινι: α¸ανακte ενανtiον κάaοιοu. ό ἰ ί
σtqµι ¿αλκο ν: σtqνe ¿άλκινο αδριάνtα. ἱ ῦ
¿αρ ¸οµαι: κάνe ¿άρq, δεi¿νe εuνοια. ί
¿ ριν ο δ tινι: εu¸νeµονe κάaοιον. ά + ά
¿ ριν κοµ ¸οµαι: δέ¿οµαι εκδqλeσεις εu¸νeµοσuνqς. ά ί
ε ς ¿ε ρας ρ¿οµα tινι: σu¸κροuοµαι µε κάaοιον. ἰ ῖ ἔ ί
aολλ ¿ειρ : µε aολu σtράtεuµα. ῇ ί
¿ρε α: eφέλεια, ανά¸κq, έλλει¡q. ί
¿ρ µαι t aρ ¸µαtι: ανtιµεteai¸e tqν καtάσtασq. ῶ ) ά
µι ¸ν µ ¿ρ µενοι: οµoφeνα. 7 ώ ῃ ώ
¿ρ µαι ν µοις: ¸e σuµφeνα µε tοuς νoµοuς. ῶ ό
ο te ¿ρ νtαι...: έtσι σuνq0i¸οuν. ( ῶ
t ¿ρqσ0 ν: q αaάνtqσq tοu µανtεiοu. έ
aεριaλ e ν ¿ρ : κονtά σtqν ακtq aλέe. έ ἐ )
¡ε δοµαι t ς λa δος: δια¡εuδοµαι σtις ελaiδες µοu. ύ ῆ ἐ ί
¡qφ ¸οµαι: αaοφασi¸e µε tqν ¡qφο µοu. ί
¸ρ φe ¡ φισµα: uaοµάλλe σtqν εκκλqσiα tοu δqµοu έ¸¸ραφq aρotασq. ά ή
¡ιλο : οι ελαφρά οaλισµένοι σtραtιetες. ί
ν οµαι-ο µαι: α¸ορά¸e, νοικιά¸e. 6 έ ῦ
ρα: εaο¿q, eρα, καtάλλqλος ¿ρoνος. /
ρα ος: eριµος, έ¸καιρος. # ῖ