You are on page 1of 5

Przedmiot: Prowadzcy: Rok: Semestr: Forma zaliczenia: Forma zaj:

Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia edukacji dr Sawomir Jaboski III (tryb niestacjonarny) zimowy egzamin wykad - 30 godzin

I. Opis kursu i jego cele:


Cykl wykadw realizuje zadanie zapoznania uczestnikw zaj z problemami jednej z dziedzin psychologii stosowanej psychologii edukacji. Edukacja zostaa tutaj ujta jako rodzaj dziaalnoci zaplanowanej i prowadzcej do pojawienia si oczekiwanych zmian w funkcjonowaniu jednostki i rodowiska spoecznego. Z takiej perspektywy dziaania edukacyjne maj charakter jednoczesnej interwencji w obszar rzeczywistoci indywidualnej i spoecznej. W trakcie kolejnych wykadw analizowane s psychologiczne mechanizmy zmian w funkcjonowaniu czowieka jako efektw oddziaywa edukacyjnych, strategie dziaalnoci edukacyjnej, funkcje edukacji w rodowisku spoecznym oraz determinanty procesw edukacyjnych. Celem zaj jest (1) dostarczenie wiedzy i (2) uwraliwienie na problem istnienia zalenoci pomidzy typem dziaa edukacyjnych a charakterem zmian pojawiajcych si w funkcjonowaniu zarwno pojedynczej osoby, jak i caego spoeczestwa. Po zakoczeniu cyklu wykadw student powinien by przekonany, e planowanie i realizacja dziaa edukacyjnych stanowi rodek twrczej modyfikacji rzeczywistoci spoecznej oraz umie rozpoznawa wane elementy sytuacji edukacyjnych.

II. Formy zaliczenia przedmiotu:


pisemny egzamin testowy (30 pyta z 4 odpowiedziami do wyboru, zawsze tylko 1 prawidowa) punkty i oceny: 00-15 pkt ocena niedostateczna 16-17 pkt ocena dostateczna 18-20 pkt ocena dostateczna + 21-23 pkt ocena dobra 24-26 pkt ocena dobra + 27-28 pkt ocena bardzo dobra 29-30 pkt ocena celujca

III. Warunki zaliczenia:


pozytywna ocena z egzaminu minimum 16 punktw

IV. Treci programowe:


Wykad 1. Wprowadzenie przedmiot psychologii edukacji edukacja znaczenie i definicja pojcia edukacja jako interwencja, interakcja i spotkanie edukacja jako czynnik rozwoju cele edukacji we wspczesnym wiecie

LITERATURA OBOWIZKOWA:
Brzeziska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrcznik akademicki (tom III, s. 227-257). Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 227-232.

Sawomir Jaboski Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia edukacji materiay do zaj. Instytut Psychologii UAM.

Wykad 2. Nauczanie a rozwj - interakcja czynnikw rozwoju jako podstawa skutecznoci edukacji - znaczenie okresw sensytywnych w rozwoju dla moliwoci realizacji celw edukacyjnych - wykorzystanie koncepcji strefy najbliszego rozwoju L.S. Wygotskiego w edukacji - typy relacji nauczanie-rozwj wg L. S. Wygotskiego i ich konsekwencje praktyczne - znaczenie poj gotowo i dojrzao szkolna dla praktyki edukacyjnej LITERATURA OBOWIZKOWA:
Brzeziska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrcznik akademicki (tom III, s. 227-257). Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 233-239. Brzeziska, A. (2000). Spoeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 126142. Brzeziska, A. I., Matejczuk, J., Nowotnik, A. (2012). Wspomaganie rozwoju dzieci 5-7 letnich a ich gotowo do radzenia sobie z wyzwaniami szkoy. Edukacja, 1 (117), 5-22.

Wykad 3. Nauczanie jako proces ksztatowania mzgu, umysu i osobowoci - mechanizmy rozwoju kulturowego i ich podstawa mzgowa - charakterystyka rozwoju wyszych funkcji psychicznych jako procesu uruchamianego przez nauczanie - rodowisko edukacyjne jako miejsce ksztatowania wybranych aspektw osobowoci LITERATURA OBOWIZKOWA:
Jaboski, S. (2001). By bliej dziecka. Efektywne nauczanie w ujciu rozwoj owym. Forum Owiatowe, 2 (25), 43-59.

LITERATURA UZUPENIAJCA:
Appelt, K., Jaboski, S. (2004). Osignicia i zagroenia dla rozwoju dziecka w wieku szkolnym. W: A. Brzeziska, E. Hornowska (red.), Dzieci i modzie wobec agresji i przemocy (s. 75-90). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju czowieka. Pozna: Zysk i S-ka Wydawnictwo (redakcja naukowa: A. Brzeziska; przekad: A. Wojciechowski), s. 278-294, 322-324. Erikson, E. H. (1997). Dziecistwo i spoeczestwo. Pozna: Dom Wydawniczy Rebis, s. 269-272. Wygotski, L. S. (2002). Ksztatowanie wyszych form zachowania. W: L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne II: dziecistwo i dorastanie (s. 359-371). Pozna: Zysk i S-ka Wydawnictwo (redakcja naukowa: A. Brzeziska, M. Marchow; przekad: M. Kurczewska).

Sawomir Jaboski Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia edukacji materiay do zaj. Instytut Psychologii UAM.

Wykad 4 i 5. Modele edukacji - edukacja jako dziaalno racjonalna - znaczenie osobistej koncepcji edukacji dla praktyki wychowania - charakterystyka wybranych modeli edukacji - funkcja socjalizacyjna i emancypacyjna edukacji - typy relacji czcych osob w roli ucznia i osob w roli nauczyciela - miejsce i rola ewaluacji w edukacji LITERATURA OBOWIZKOWA:
Brzeziska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrcznik akademicki (tom III, s. 227-257). Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 239-247.

LITERATURA UZUPENIAJCA:
Brzeziska, A. (1997). Refleksja w dziaalnoci nauczyciela. Studia Edukacyjne, 3, 113-131. Brzeziska, A. (2000). Interakcyjny model edukacji w szkole wyszej. W: A. Brzeziska, J. Brzeziski (red.), Ewaluacja procesu ksztacenia w szkole wyszej (s. 55-92). Pozna: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Schaffer, H. R. (1994, 2000). Epizody wsplnego zaangaowania jako kontekst rozwoju poznawczego. W: A . Brzeziska, G. Lutomski (red.), Dziecko w wiecie ludzi i przedmiotw (s. 150-188). Pozna: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Wykad 6 i 7. Procedury, metody i zasady diagnozowania dzieci dla celw edukacji - specyfika badania psychologicznego dla celw edukacji - charakterystyka gwnych typw metod wykorzystywanych w diagnozowaniu dzieci - znaczenie perspektywy inter- i intraindywidualnej w ocenie wynikw badania psychologicznego dzieci - zasady korzystania z eksperymentu psychologicznego w ocenie dynamiki zmian rozwojowych i potencjau edukacyjnego - prezentacja wynikw postpowania diagnostycznego problemy etyczne i techniczne LITERATURA OBOWIZKOWA:
Smykowski, B. (2000). Podejcie rozwojowe do badania zoonych form zachowa. W: A. Brzeziska (red.), Z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz VI) (s. 137-151). Toru: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikoaja Kopernika.

LITERATURA UZUPENIAJCA:
Hornowska, E. (2007). O ograniczeniach stosowania testw psychologicznych w procesie diagnozowania dzieci. W: A. I. Brzeziska, Z. Toeplitz (red.), Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i modziey. Warszawa: Academica Wydawnictwo Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej.

Sawomir Jaboski Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia edukacji materiay do zaj. Instytut Psychologii UAM.

Wykad 8. Instytucjonalny kontekst edukacji rola potrzeb rozwojowych - charakterystyka, rda i kolejno pojawiania si gwnych potrzeb rozwojowych - rodowisko placwki owiatowej jako przestrze zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniw i nauczycieli - gwne potrzeby rozwojowe jako etapy wczania si w rodowisko spoecz nej - znaczenie potrzeb rozwojowych grupy edukacyjnej dla nauczania LITERATURA UZUPENIAJCA:
Bardziejewska, M. (2004). Kultura organizacyjna szkoy. Forum Owiatowe, 2(31), s. 135-154 Jaboski, S. (2009). rda hierarchii potrzeb w wietle koncepcji rozwoju czowieka. W: B. Zikowska (red.), Optanie (nie)jedzeniem (s. 75-89). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (seria nt.: Zastosowania psychologii).

Wykad 9. Instytucjonalny kontekst edukacji zadania psychologa w placwkach owiatowych - gwne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placwkach owiatowych - modele interwencji psychologicznej w systemie edukacyjnym LITERATURA OBOWIZKOWA:
Brzeziska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrcznik akademicki (tom III, s. 227-257). Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 253-257. Brzeziska, A. (2003). Psychologia a edukacja: pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji. Edukacja, 1 (81), 7-19. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach. Dziennik Ustaw, 2013, poz. 532; http://bip.men.gov.pl/images/stories/30_04_13.pdf

LITERATURA UZUPENIAJCA:
Wiliski, P. (2003). Opiniodawstwo psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb edukacji. Edukacja, 1 (81), 97110.

Sawomir Jaboski Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia edukacji materiay do zaj. Instytut Psychologii UAM.

V. LITERATURA OBOWIZKOWA DO PRZYGOTOWANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU:


Brzeziska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrcznik akademicki (tom III, s. 227-257). Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne. Brzeziska, A. (2000). Spoeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 126142. Brzeziska, A. (2003). Psychologia a edukacja: pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji. Edukacja, 1 (81), 7-19. Brzeziska, A. I., Matejczuk, J., Nowotnik, A. (2012). Wspomaganie rozwoju dzieci 5-7 letnich a ich gotowo do radzenia sobie z wyzwaniami szkoy. Edukacja, 1 (117), 5-22. http://www.psychologia.amu.edu.pl/wp/wp-uploads/2012-EDUKACJA-Wspomaganie-rozwoju-dzieci-5-7letnich1.pdf Jaboski, S. (2001). By bliej dziecka. Efektywne nauczanie w ujciu rozwojowym. Forum Owiatowe, 2 (25), 43-59. http://hdl.handle.net/10593/7706 Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach. Dziennik Ustaw, 2013, poz. 532; http://bip.men.gov.pl/images/stories/30_04_13.pdf Smykowski, B. (2000). Podejcie rozwojowe do badania zoonych form zachowa. W: A. Brzeziska (red.), Z Wygotskim w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, cz VI) (s. 137-151). Toru: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikoaja Kopernika.

Sawomir Jaboski Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia edukacji materiay do zaj. Instytut Psychologii UAM.