Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Διοι κητικής Επι στήμης κ αι Τεχν ολ ογί ας

Προ σω πι κό Πλάνο Ανάπτ υξ ης
και Αξ ιολ όγησης

Ανάπτυξ η Προσωπικών

Ικ ανοτήτων

Ονοματ επώνυμο

Αριθμός μητρώου

Κοκόσης Νικόλαος

805 00 63

Αθήνα, Φεβρουάριος 2009

Πίνακας Περιεχομένων

ΑΤΟΜΙΚΌ ΠΡΟΦΊΛ....................................................................................................................................2
1. ΑΥΤΟΔΙΆΓΝΩΣΗ / ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ..............................................................................................7
1.1. ΤΕΣΤ/ΑΣΚΉΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΑ .............................................................................................................7
1.2. ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ..............................................................................................................8
1.3. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ...........................................................................................................................9
2. ΜΆΘΗΣΗ – ΣΤΥΛ ΜΆΘΗΣΗΣ.............................................................................................................10
2.1 ΤΕΣΤ/ΑΣΚΉΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΑ.............................................................................................................10
2.2 ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ.............................................................................................................10
2.3 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ...........................................................................................................................10
3. ΆΓΧΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ.........................................................................................11
3.1 ΤΕΣΤ/ΑΣΚΉΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΑ.............................................................................................................11
3.2 ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ.............................................................................................................11
3.3 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ...........................................................................................................................12
4. ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΙΣ.......................................................................................12
4.1 ΤΕΣΤ/ΑΣΚΉΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΑ.............................................................................................................13
4.2 ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ.............................................................................................................13
4.3 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ...........................................................................................................................13
5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ...............................................................13
5.1 ΤΕΣΤ/ΑΣΚΉΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΑ.............................................................................................................14
5.2 ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ.............................................................................................................14
6. ΆΣΚΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΉΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΌ ΣΤΥΛ ....................................................................................15
6.1 ΤΕΣΤ/ΑΣΚΉΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΑ.............................................................................................................15
6.2 ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ.............................................................................................................15
7. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ...................................................................16
8. CAREER STRATEGY – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ......................................................................19

Ατομικό Προφίλ
2

Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών μου τεστ είναι τα εξής:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
3

Κλίμακα Ψεύδους
Κλίμακα Κοινωνικής
Επιθυμητότητας

4
5
PROBLEM
AVERAGE
OK

Υποκλίμακες

T-SCORE

Εγκαρδιότητα

55,55

Κοινωνικότητα

71,72

Σιγουριά

56,27

Ενεργητικότητα

51,35

Αναζήτηση Συγκινήσεων

50,79

Θετικά Συναισθήματα

63,71

Άγχος

41,25

Επιθετικότητα

39,99

Θλίψη

44,25

Ντροπαλότητα

47,44

Παρορμητισμός

34,48

Τρωτότητα

43,92

Φαντασία

48,69

Αισθητική

57,50

Συναισθήματα

54,24

Δραστηριότητα

42,81

Ιδέες

50,00

Αξίες

47,20

Εμπιστοσύνη

51,55

Ευθύτητα

50,38

Αλτρουϊσμός

50,77

Συμβιβαστικότητα

29,77

Μετριοφροσύνη

48,00

Ευαισθητοποίηση

48,36

Ικανότητα

60,59

Επιμέλεια

66,25
4

Συνέπεια στις Αρχές

57,36

Φιλοδοξίες

52,18

Επιμονή

53,64

Περίσκεψη

59,85

Εξωστρέφεια

61,09

Νευρωτισμός

39,55

Δεκτικότητα στην εμπειρία

49,87

Προσήνεια

43,23

Συνέπεια

61,42

Έκφραση συναισθημάτων

63,71

Έλεγχος Συναισθημάτων

55,83

Χρήση Συναισθημάτων

60,93

Ενσυναίσθηση

54,75

Συνολικό EQ

61,66

Σχολιασμός του Ατομικού Προφίλ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ, είμαι αρκετά κοινωνικός,
εγκάρδιος και γενικότερα εξωστρεφές άτομο. Αυτό φαίνεται στα t-score των
υποκλιμάκων της διάστασης της Εξωστρέφειας με αξιοσημείωτο το υψηλό σκορ στην
κοινωνικότητα. Αυτό σημαίνει ότι είμαι φιλικός και ότι αισθάνομαι όμορφα να βρίσκομαι
με άλλα άτομα και να δένομαι συναισθηματικά με αυτά. Ακόμη αισθάνομαι μεγάλη
εμπιστοσύνη για τον εαυτό μου και τις ικανότητές μου. Είμαι ενεργό και δραστήριο
άτομο και διακατέχομαι από θετικά συναισθήματα όπως φαίνεται και από το υψηλό σκορ
στην αντίστοιχη υποκλίμακα.
Τα χαμηλά σκορ στην διάσταση του Νευρωτισμού υποδηλώνουν ότι δεν
αγχώνομαι ή θλίβομαι εύκολα, δεν είμαι επιθετικός ή παρορμητικός. Είμαι ντροπαλός
αλλά σε κανονικό επίπεδο. Δεν είμαι ανασφαλής ή ευερέθιστος και δεν βιώνω εύκολα
φοβίες και ξεσπάσματα.
Περνώντας στην διάσταση της Δεκτικότητας στην Εμπειρία, παρατηρώ κάποια
ενδιαφέροντα πράγματα για τον εαυτό μου. Έχω χαμηλά σκορ στις υποκλίμακες της
φαντασίας, της δραστηριότητας και των αξιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω πολύ έντονη
φαντασία και δεν μου αρέσει να ονειροπολώ. Ακόμη, έχω χαμηλή βαθμολογία στην
δραστηριότητα. Αυτό δηλώνει ότι δεν αναζητώ έντονα και διαρκώς αλλαγές στην ζωή
μου, ούτε αναζητώ τόσο πολύ νέες εμπειρίες, και ότι δεν μου αρέσουν τα απρόοπτα.
Τέλος, έχω σχετικά χαμηλή βαθμολογία στην κλίμακα των αξιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν
είμαι έτοιμος να επαναδιαπραγματευθώ τις κοινωνικές, πολιτικές ή τις θρησκευτικές μου
πεποιθήσεις. Ακόμη, μπορεί να σημαίνει ότι διακατέχομαι από κοινωνικές
προκαταλήψεις. Παρόλα αυτά έχω υψηλά σκορ στις υποκλίμακες της αισθητικής και των
συναισθημάτων. Για την υποκλίμακα της αισθητικής σημαίνει ότι είμαι ένα άτομο που
του αρέσει η μουσική, το θέατρο αλλά και γενικότερα η τέχνη. Μου αρέσει να
5

ασχολούμαι με θέματα τέχνης και προσπαθώ όταν μπορώ να παρευρίσκομαι σε μουσικές
εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις τέχνης κ.ά. Όσον αφορά την υποκλίμακα των
συναισθημάτων, σημαίνει ότι είμαι πολύ συναισθηματικός και ότι δένομαι εύκολα με
πρόσωπα ή πράγματα.
Στην διάσταση της Προσήνειας λαμβάνω χαμηλό σκορ γιατί δεν είμαι καθόλου
υποχωρητικό άτομο, πράγμα που φαίνεται και από το πολύ χαμηλό σκορ στην
υποκλίμακα της συμβιβαστικότητας. Παλεύω να υποστηρίξω τις απόψεις μου, προσπαθώ
να καταρρίψω τα επιχειρήματα των άλλων και δεν συγχωρώ εύκολα κάποιον που με έχει
βλάψει. Ακόμη, όσον αφορά την υποκλίμακα της μετριοφροσύνης, πολλές φορές μου
αρέσει να με επαινούν για τις πράξεις μου. Αρκετές φορές πιστεύω ότι ένα καλό σχόλιο
είναι η επιβεβαίωση ότι έχω κάνει καλή δουλειά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαι
σεμνός και προσγειωμένος.
Στην διάσταση της Συνέπειας, όπου λαμβάνω και τα υψηλότερα σκορ, παρατηρώ
ότι αυτά τα υψηλά σκορ αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις
ικανότητές μου, είμαι ακριβής και αποτελεσματικός, επιμελής και οργανωτικός, και ότι
σπάνια αποκλίνω από τις αρχές μου. Αυτό το τελευταίο το συμπεραίνουμε και από το
σκορ μου στην υποκλίμακα των αξιών πριν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλίνω
εύκολα από τα πιστεύω που έχω θέσει στην ζωή μου. Ακόμη είμαι αρκετά φιλόδοξο
άτομο. Έχω μεγάλα όνειρα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να δουλέψω σκληρά για να
επιτύχω τους στόχους που έχω θέσει.
Τέλος, από τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ, παρατηρώ ότι έχω υψηλή
Συναισθηματική Νοημοσύνη. Λαμβάνω υψηλή βαθμολογία στις υποκλίμακες της
έκφρασης συναισθημάτων και της χρήσης συναισθημάτων. Το πρώτο σημαίνει ότι έχω
την ικανότητα να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου την ώρα που δημιουργούνται.
Εκφράζω τα συναισθήματά μου ελεύθερα. Συνειδητοποιώ την σχέση ανάμεσα στα
συναισθήματά μου και τις πράξεις μου και διατηρώ μια θετική στάση για την ζωή. Το
δεύτερο υψηλό σκορ στην χρήση των συναισθημάτων δηλώνει ότι είμαι αισιόδοξος
γενικότερα και βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο παρά μισοάδειο. Ακόμη δείχνει ότι είμαι
οργανωτικός και ότι μπορώ να πείσω τους άλλους εύκολα. Τέλος, η υψηλή βαθμολογία
στην συναισθηματική νοημοσύνη υποδηλώνει ότι είμαι ένα άτομο που διατηρεί την
ψυχραιμία του σε δύσκολες καταστάσεις, ότι αναδιοργανώνω την σκέψη και την
συμπεριφορά μου ακόμα και αν τα πράγματα πάνε άσχημα και προσπαθώ να βρω κάτι
καλό και αισιόδοξο σε αυτό, και ότι μπορώ εύκολα να αναγνωρίσω τα συναισθήματα των
άλλων και πολλές φορές να τα εκμεταλλευτώ, αποκωδικοποιώντας αυτό που δεν
φαίνεται με την πρώτη ματιά στην συμπεριφορά του άλλου.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Από ότι φαίνεται λοιπόν από τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ τα σημεία
στα οποία θα πρέπει να δώσω μεγαλύτερη προσοχή ώστε να τα αναπτύξω είναι
χαρακτηριστικά της διάστασης της Προσήνειας και κάποια χαρακτηριστικά της
διάστασης της Δεκτικότητας στην Εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσω να μην
είμαι τόσο ασυμβίβαστος σε διάφορες περιπτώσεις. Ξεκινώντας με τα χαρακτηριστικά
της Προσήνειας, προσπάθησα να δώσω περισσότερο χώρο στους συμφοιτητές μου σε
κοινά projects και προσπάθησα να είμαι περισσότερο διαλλακτικός με τις απόψεις τους.
Ακόμη, αποφάσισα όσον αφορά το χαρακτηριστικό της μετριοφροσύνης, να αφήσω τα
μεγάλα λόγια και καλύτερο θα ήταν να μιλήσουν τα αποτελέσματα αντί για εμένα. Όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά της Δεκτικότητας στην Εμπειρία που χρειάζονται ανάπτυξη,
προσπάθησα να ρισκάρω περισσότερο. Έτσι θα αναπτυχθεί περισσότερο το
χαρακτηριστικό της δραστηριότητας. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι πως δεν αναζητούσα
6

αλλαγές ή νέες εμπειρίες αλλά παρέμενα σταθερός καθώς δεν μου αρέσουν τα απρόοπτα.
Έτσι αποφάσισα να αναπτύξω την υποκλίμακα της δραστηριότητας με το να είμαι
περισσότερο ανοιχτός σε προτάσεις φίλων ή γνωστών για πράγματα που δεν είχα
ξανακάνει.

1.Αυτοδιάγνωση / Αυτοαξιολόγηση
1.1.Τεστ/Ασκήσεις/Ερωτηματολόγια
Στην ενότητα της αυτοδιάγνωσης και αυτοαξιολόγησης συμπληρώσαμε τα εξής
ερωτηματολόγια:
7
Interpersonal Assumptions Questionnaire
Assertiveness Questionnaire
Interpersonal Style Questionnaire
Έδρα Ελέγχου

1.2.Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Interpersonal Assumptions Questionnaire
Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου έχουν ως εξής: Χ: 23, Υ:77
Αυτό δείχνει ότι τείνω περισσότερο προς την θεωρία Υ. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει
ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν είναι τεμπέληδες. Πιστεύω ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι
να ελέγχονται μέσω της τιμωρίας, του εξαναγκασμού και των απειλών ώστε να
δουλέψουν. Αντίθετα πιστεύω ότι οι περισσότεροι μαθαίνουν να δέχονται υπευθυνότητες,
ξέρουν να αυτοελέγχονται και να κατευθύνουν τον εαυτό τους αν είναι προσηλωμένοι
στους στόχους τους. Συνεπώς είμαι ένα άτομο το οποίο πιστεύει στο γεγονός ότι οι
άνθρωποι μπορούν να αυτό-παρακινηθούν και ότι η χρήση τιμωριών και απειλών δεν
κάνει τα πράγματα καλύτερα στο εργασιακό περιβάλλον.
Assertiveness Questionnaire
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αυτού είναι τα εξής:


Παθητικότητα: 14
Επιθετικότητα: 14
Δυναμισμός: 18

Το ερωτηματολόγιο αυτό μετράει το πόσο διεκδικητικοί είμαστε. Εγώ έχω ως
αποτέλεσμα υψηλό δυναμισμό. Αυτό σημαίνει ότι εννοώ αυτό που λέω χωρίς να γίνομαι
αγενής ή απερίσκεπτος, ότι είμαι ευθύς, και ότι σέβομαι τις απόψεις των άλλων
ανθρώπων
Interpersonal Style Questionnaire
Το Interpersonal Style Questionnaire χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον
οποίο κάποιος αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους σε καθημερινές καταστάσεις.
Τα αποτελέσματά του είναι τα εξής:Open: 17
Self-Contained: 10
Direct: 21
8

In-direct: 6

Τα αποτελέσματα δείχνουν λοιπόν ότι είμαι περισσότερο socializer. Αυτό σημαίνει
ότι είμαι αποτελεσματικός να ελέγχω τον χρόνο αλλά και τα συναισθήματά μου. Ακόμη
δείχνει ότι είμαι οργανωτικός και ότι επενδύω στον προγραμματισμό. Επιπλέον, σημαίνει
ότι λειτουργώ περισσότερο με την λογική και με αντικειμενικότητα.
Έδρα Ελέγχου
Αυτό το ερωτηματολόγιο υπολογίζει αν η έδρα ελέγχου κάποιου ανθρώπου είναι
εσωτερική ή εξωτερική. Εγώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έχω
εσωτερική έδρα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχω τα πράγματα που μου συμβαίνουν
και μπορώ να επηρεάσω καταστάσεις. Ακόμη δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι η τύχη και η
μοίρα ασκούν μεγάλο έλεγχο σε αυτά που κάνω.

1.3. Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Καταρχάς, όσον αφορά το πρώτο ερωτηματολόγιο, το γεγονός ότι πιστεύω στην
θεωρία Υ περισσότερο από την Χ, δεν σημαίνει ότι δεν απαιτούνται βήματα βελτίωσης.
Μπορεί τείνω στην θεωρία Υ, αλλά υπάρχει η δυνατότητα με κάποιους τρόπους να
εξισορροπήσω τα πράγματα. Για αυτόν τον λόγο αποφάσισα στις ομαδικές εργασίες μου,
να ασκώ κάποια μορφή ελέγχου στα άλλα μέλη της ομάδας. Ανέθεσα υπο-εργασίες σε
άλλα μέλη καθώς και έδωσα διωρίες για το πότε πρέπει να έχουν τελειώσει αυτές. Όλα
πάντα σε φιλικό και δημοκρατικό επίπεδο. Τέλος, ως μορφή ελέγχου της προόδου των
μελών αποφάσισα να επικοινωνώ συχνότερα μαζί τους για να μαθαίνω πως τα
πηγαίνουν, αλλά και για να ασκήσω κάποια μορφή πίεσης για επίσπευση των εργασιών.
Άλλα βήματα προς βελτίωση ήταν η όσον αφορά το γεγονός ότι έχω εσωτερική
έδρα ελέγχου. Αν και δεν είμαι καθόλου μοιρολάτρης, και δεν πιστεύω τόσο πολύ στην
τύχη αλλά στην προσπάθεια και στην αφοσίωση στους στόχους, αποφάσισα να
9

εξισορροπήσω τα πράγματα. Κάποια μειονεκτήματα της εσωτερικής έδρας ελέγχου
μπορεί να είναι το ότι μπορεί να κάνει κάποιος παραπάνω πράγματα από αυτά που του
ζητούνται ή να απογοητεύεται εύκολα γιατί δεν ρίχνει το φταίξιμο στην τύχη αλλά στον
εαυτό του, πράγμα που πολλές φορές έχω κάνει. Οπότε αποφάσισα να μην αντιμετωπίζω
τόσο σοβαρά κάθε κακό γεγονός ή πρόβλημα. Γιατί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εγώ το
δημιούργησα.

2. Μάθηση – Στυλ Μάθησης
2.1 Τεστ/Ασκήσεις/Ερωτηματολόγια
Στην ενότητα της αυτοδιάγνωσης και αυτοαξιολόγησης συμπληρώσαμε τα εξής
ερωτηματολόγια:

Στυλ Μάθησης

2.2 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για το στυλ μάθησης είναι εξής:Activist: 10
Reflector: 15
Theorist: 14
Pragmatist: 12

Κατατάσσομαι λοιπόν στην κατηγορία των reflectors, πράγμα που σημαίνει πως
μου αρέσει να μελετώ εμπειρίες και τις παρατηρώ από διαφορετικές προοπτικές, να
συλλέγω δεδομένα και να τα αναλύω αρκετά πριν καταλήξω σε οποιοδήποτε
συμπέρασμα. Ακόμη δείχνει ότι είμαι προσεκτικός και σκεπτικός, εξετάζω όλες τις
εναλλακτικές πριν να κινηθώ, προτιμώ να ακούω τους άλλους και να αναλύω την πορεία
της συζήτησης πριν πω την άποψή μου. Τέλος, δηλώνει ότι έχω κατά κάποιο τρόπο ένα
χαμηλό προφίλ και έναν ατάραχο και ανεκτικό αέρα.

2.3 Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Σύμφωνα με την θεωρία, το δικό μου στυλ μάθησης (reflector) είναι κατάλληλο για
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, πράγμα που συμπίπτει με αυτό που θέλω να κάνω
στην συνέχεια. Ένα καλό βήμα είναι το γεγονός ότι θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου
σε μεταπτυχιακό επίπεδο πάνω σε HRM, ένα πεδίο στο οποίο προσαρμόζεται καλύτερα
το δικό μου στυλ μάθησης από ότι τα υπόλοιπα στυλ. Πλεονεκτήματα είναι το ότι άτομα
με αυτό το στυλ διακρίνονται για την δημιουργικότητά τους, το ότι κατανοούν τους
ανθρώπους, το ότι μπορούν και αναγνωρίζουν προβλήματα καλύτερα από άλλους κ.ά. Το
κακό είναι ότι μπορεί μερικές φορές να έχω τόσες πολλές εναλλακτικές που να
επηρεάζεται η λήψη αποφάσεων. Την μικρότερη βαθμολογία την έχω στο στυλ μάθησης

10

activist, οπότε θα προσπαθήσω να παίρνω περισσότερα ρίσκα (πράγμα που δεν κάνω
όπως αναφέρθηκε πριν στα αποτελέσματα ΤΕΧΑΠ) και θα αναζητώ νέες ευκαιρίες.

3. Άγχος – Τεχνικές Αντιμετώπισης
3.1 Τεστ/Ασκήσεις/Ερωτηματολόγια
Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώσαμε στα πλαίσια αυτής της ενότητας είναι τα
εξής:Σταθερά Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας (Predisposition)
Ασυνεχείς (Μη αναμενόμενες) Πηγές Άγχους
Συνεχείς (Αναμενόμενες) Πηγές άγχους
Time Management

3.2 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Σταθερά Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας (Predisposition)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τεστ αυτού είμαι τύπος Β, πράγμα που δηλώνει
ότι είμαι χαλαρός και ανθεκτικός, έχω υψηλή αυτοεκτίμηση και δεν είμαι συνέχεια
αγχωμένος και ανασφαλής.
Πηγές Άγχους (Συνεχείς και ασυνεχείς)
Έχω σκορ 32, το οποίο είναι μικρότερο από 50. Αυτό δείχνει ότι δεν έχω σοβαρά
προβλήματα με το άγχος. Ακόμη ο συνολικός μου παράγοντας άγχους είναι κατά πολύ
μικρότερος από 700 (179,2) πράγμα που συνηγορεί στο ότι δεν έχω υψηλά επίπεδα
άγχους.
Time Management
Έχω σύνολο 53, γεγονός που σημαίνει ότι είμαι ΟΚ από πλευρά διαχείρισης
χρόνου.

Stress Diary
11

Ημερομηνία
27/1/2009

28/1/2009

Συμβάν

Ποιοι
Τι έκανες;
ενεπλάκησαν
Δεν
Εγώ και μέλος Μιλήσαμε
μπορούσα
της ομάδας μου
σε
να
βρω
διδάσκοντα
λύση σε μια
του
εργασία
μαθήματος
για
μας
λύσει
απορίες
αλλά
στείλαμε
και
email
για κάποια
άλλα
θέματα.
Πλησιάζουν Εγώ και μέλη της Κανόνισα
οι
διορίες ομάδας μου
συνάντηση
υποβολής
με τα μέλη
εργασιών
της ομάδας
ώστε
να
αντιμετωπίσ
ουμε
δυναμικά τις
χρονικές
απαιτήσεις
των
εργασιών

Τι έπρεπε να κάνεις;

Θα έπρεπε να είχα
οργανώσει καλύτερα
τον χρόνο μου.

3.3 Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Σε γενικές γραμμές δεν είμαι αγχώδες άτομο, γεγονός που αποδεικνύεται και από
τα αποτελέσματα των τεστ. Σπάνια αντιμετωπίζω υψηλά επίπεδα άγχους, αλλά και όταν
το παθαίνω αυτό βρίσκω τρόπους να το καταπολεμώ. Συζητάω για τα τυχόν προβλήματα
ή ανησυχίες μου με φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην
αποβολή του άγχους. Εναλλακτικά ακούω λίγη μουσική ή βγαίνω έξω για μια βόλτα.

4. Σύγκρουση και διαπραγματεύσεις
12

4.1 Τεστ/Ασκήσεις/Ερωτηματολόγια

Προσωπικό Στυλ Σύγκρουσης

4.2 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Συμβιβασμός: 8
Ανταγωνισμός: 12
Συνεργασία: 18
Αποφυγή: 10
Διευκόλυνση: 4

Από τα αποτελέσματα του τεστ, φαίνεται ότι διαχειρίζομαι συγκρούσεις και
συνεργασίες περισσότερο με συνεργασία. Είμαι συνεργατικός και προσδιορίζω σε κάθε
σύγκρουση/διαπραγμάτευση το που βρίσκεται ο καθένας, σκέφτομαι τις πιθανές λύσεις,
μελετώ τις διαφορές μου με τους άλλους, και τέλος προσπαθώ να βρω την καλύτερη
δυνατή αμοιβαία λύση, δηλαδή να επιτευχθεί σχέση win-win.

4.3 Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Το στυλ σύγκρουσης που ακολουθεί την συνεργασία είναι ο ανταγωνισμός. Αυτό
σημαίνει ότι μερικές φορές ίσως να επιλύω συγκρούσεις και διαφορές με το να συνεχίζω
την συζήτηση μέχρι να υποχωρήσει το άλλο άτομο. Ή μπορεί να επιλύω συγκρούσεις εις
βάρος των άλλων. Έτσι σίγουρα μπορούμε να επιτύχουμε μόνο σχέσεις win-lose και το
άλλο άτομο να μην κερδίζει κάτι από την συζήτηση. Για αυτό θα προσπαθήσω να είμαι
λιγότερο αδιάλλακτος όταν αντιμετωπίζω συγκρούσεις. Θα δώσω χώρο στο άτομο με το
οποίο συγκρούομαι ώστε να μου αναπτύξει τα επιχειρήματά του, και να μην τα
απορρίψω από την αρχή επειδή πιστεύω ότι εγώ έχω δίκιο. Κάτι που έχω ήδη κάνει ήταν
να βελτιωθώ σε σχέση με πέρσι στο πεδίο αυτό. Πέρσι συγκρουόμουν πολύ περισσότερο
με κάποια μέλη ομάδων μου και αντί να βρω μια αμοιβαία αποδεκτή λύση προσπαθούσα
αντιθέτως να καταρρίψω τα επιχειρήματα του άλλου ατόμου. Φέτος είμαι πολύ πιο
διαλλακτικός, για αυτό και το πρώτο στυλ σύγκρουσης είναι η συνεργασία. Προσπαθώ
να συνθέτω μια επίλυση σε ένα πρόβλημα με το άλλο άτομο ώστε να βρούμε μια κοινά
αποδεκτή λύση, παρά να χάνω τον χρόνο μου και την ψυχραιμία μου προσπαθώντας να
εξηγήσω στον άλλο το λάθος στα επιχειρήματά του.

5. Δημιουργικότητα και Επίλυση Προβλημάτων
13

5.1 Τεστ/Ασκήσεις/Ερωτηματολόγια
Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώσαμε στα πλαίσια αυτής της ενότητας είναι τα
εξής:

Ερωτηματολόγιο Δημιουργικότητας και Καινοτομίας
Adaptors VS Innovators

5.2 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Ερωτηματολόγιο Δημιουργικότητας και Καινοτομίας
Rational Problem Solving
Creative Problem Solving
Fostering Innovation

Σύνολο
23
45
28
96

Μέσος Όρος
4,6
4,5
4

Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου δείχνουν ότι επιλύω τα προβλήματα
περισσότερο δημιουργικά παρά ορθολογικά.
Adaptors VS Innovators
Σε αυτό το ερωτηματολόγιο έχω ως αποτέλεσμα:

Innovator: 4
Adaptor: 6

Από την στιγμή που δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερη του 6, τότε
δεν έχω κάποια ισχυρή τάση προς κάποιο από τα δύο. Αλλά διατηρώ μια ασθενή τάση
προς το χαρακτηριστικό του adaptor. Αυτό σημαίνει ότι χαρακτηρίζομαι από ακρίβεια,
αξιοπιστία, μεθοδικότητα, και πειθαρχία. Δείχνει ότι είμαι ευαίσθητος προς τους άλλους
ανθρώπους και διατηρώ την συνοχή και την συνεργασία σε μια ομάδα. Ακόμη, δηλώνει
ότι προκαλώ τους κανόνες σπάνια, και μόνο όταν έχω ισχυρή υποστήριξη. Τέλος, δείχνει
γενικά ότι χαρακτηρίζομαι από σταθερότητα απόψεων, ότι μειώνω τα προβλήματα με
βελτίωση και υψηλή αποδοτικότητα, και ότι προσφέρω σταθερότητα και τάξη στους
άλλους.

14

6. Άσκηση επιρροής και Ηγετικό στυλ
6.1 Τεστ/Ασκήσεις/Ερωτηματολόγια
Τα τεστ που συμπληρώσαμε στα πλαίσια αυτής της ενότητας είναι τα εξής:1ο Τεστ – Self-Monitoring
2ο Τεστ – Λ.Ε.Α.Σ.
3ο Τεστ – Task Orientation
4ο Τεστ

6.2 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
1ο Τεστ - Self-Monitoring
Το αποτέλεσμα ήταν 12. To maximum σκορ για αυτό το τεστ είναι το 18, οπότε
τείνω να έχω υψηλό self-monitoring, πράγμα που σημαίνει ότι έχω υψηλή ικανότητα
να προσαρμόζω την συμπεριφορά μου ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.
Δείχνει, με λίγα λόγια, ότι είμαι προσαρμοστικός.
2ο Τεστ – Λ.Ε.Α.Σ.
Σε αυτό το τεστ έχω αποτέλεσμα 64. Τείνω έτσι να είμαι ηγέτης Υψηλού
Λ.Ε.Α.Σ. Αυτό σημαίνει ότι βασίζομαι στις καλές διαπροσωπικές σχέσεις και την
συμμετοχή των μελών της ομάδας για την ολοκλήρωση ενός έργου. Ακόμη σε
καταστάσεις χαμηλού ελέγχου, ζητάω την υποστήριξη από τα μέλη της ομάδας μου
και επενδύω στα συναισθήματα των άλλων μελών. Σε καταστάσεις μεσαίου ελέγχου,
η πρόκληση που παρουσιάζει η εργασία σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον για την
διατήρηση αρμονικών σχέσεων δημιουργεί μια ισορροπία, η οποία επιφέρει συνθήκες
καλής αρχηγίας. Σε καταστάσεις υψηλού ελέγχου, ηγέτες αυτού του Λ.Ε.Α.Σ.,
βαριούνται να αναζητήσουν καινούριες προκλήσεις καθώς δεν χρειάζεται να
αναζητήσουν την υποστήριξη της ομάδας.
3ο Τεστ – Task Orientation
Σε αυτό το τεστ έχω άθροισμα 24, που σημαίνει ότι έχω σχετικά υψηλό
ενδιαφέρον για επίτευξη στόχων, αφού όσο πιο κοντά στο 35 είναι το τελικό
αποτέλεσμα του τεστ, τόσο περισσότερο προσανατολίζεται κάποιος προς την
επίτευξη των στόχων.
4ο Τεστ
Τα αποτελέσματα του 4ου τεστ έχουν ως εξής:

Need for Achievement: 22
Need for Power: 19
15

• Need for Affiliation: 22
Αυτό δείχνει ότι οι ανάγκες μου για επιτεύγματα και για δέσιμο με άλλους
ανθρώπους προέχουν σε σχέση με την ανάγκη για δύναμη που βρίσκεται χαμηλότερα.

7. Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Αναγνώριση και Έκφραση Συναισθήματος
Προβολή ταινίας
Λίστα συναισθημάτων για την ταινία
Σημειώστε με √ αν εμφανίζεται το συναίσθημα ή με Χ αν δεν εμφανίζεται το
συναίσθημα
Τίτλος ταινίας:
Χαρακτήρας Α
Χαρακτήρας Β
Χωρίς ήχο
Με ήχο
Χωρίς ήχο
Με ήχο
Ευτυχισμένος


Λυπημένος


Νευριασμένος
Αγχωμένος
Φοβισμένος
Έκπληκτος
Χ

Στεναχωρημένος Χ

Ζηλιάρης
Ντροπιασμένος
Τρομαγμένος

Παρακολούθησα ένα απόσπασμα μιας ταινίας αρχικά χωρίς ήχο και στην συνέχεια με
ήχο. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι χωρίς ήχο δεν κατάφερα να διακρίνω δύο
συναισθήματα του ενός χαρακτήρα τα οποία κατάλαβα μόνο με ανοιχτό τον ήχο.

16

Κατανόηση των Συναισθημάτων
Αντιδρώντας με ενσυναίσθηση
Περιγράψτε μία ενσυναισθητική αντίδραση για κάθε ένα από τα ακόλουθα
περιστατικά:
1. Έχετε καθυστερήσει αρκετά σε μία συνάντηση, παρόλο που προσπαθήσατε να
φτάσετε στην ώρα σας. Ένας συμφοιτητής σας υποδέχεται στην πόρτα του σπιτιού
όπου διεξάγεται η συνάντηση λέγοντας: «Ξέρεις τι ώρα είναι; Υποτίθεται ότι έπρεπε
να ήσουν εδώ πριν μια ώρα»
Η απάντησή σας:
Συγνώμη. Έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα αλλά ήταν αναπόφευκτο να αργήσω
γιατί κάτι μου έτυχε πριν. Δεν θα ξανασυμβεί.

2. Ένα μέλος της ομάδας σας της οποίας είσαστε υπεύθυνος και ο οποίος θεωρείται
αρκετά γκρινιάρης, σας λέει: «Έχω πάρα πολύ δουλειά και χρειάζομαι βοήθεια από
τους υπόλοιπους»
Η απάντησή σας:
Χαλάρωσε λίγο. Μπορεί να έχεις πολύ δουλειά αλλά δεν σε αδικούμε στον
διαμοιρασμό της δουλειάς. Όλοι πήραμε ίσο φόρτο εργασίας. Και εγώ έχω αρκετά να
κάνω αλλά το προσπαθώ. Προσπάθησε λίγο παραπάνω και εσύ, και αν έχεις ακόμη
πρόβλημα πες μου και θα σε βοηθήσω.

3. Στο τέλος μίας μεγάλης σε διάρκεια και με ένταση συνάντησης ρωτάτε ένα
συμφοιτητή σας να σας διευκρινίσει ένα θέμα το οποίο δεν καταλάβατε πολύ καλά.
Η απάντησή του ήταν: «Καλά δεν με ακούς όταν μιλάω; Σου το εξήγησα
τουλάχιστον δύο φορές και δεν πρόκειται να το ξανακάνω»
Η απάντησή σας:
Το γεγονός ότι δεν κατάλαβα αυτά που λες δεν σημαίνει ότι δεν σε άκουγα. Μπορεί
απλά να μην τα εξήγησες επαρκώς. Θα μπορούσες να τα εξηγήσεις λίγο καλύτερα?

Έλεγχος Συναισθήματος
Αναγνωρίζοντας το θυμό μας
1. Θυμώνω όταν
μου φέρονται άσχημα και με τρόπο που δεν μου αξίζει

2. Θυμώνω όταν οι άλλοι
είναι αδιάλλακτοι, μη ειλικρινείς και αχάριστοι

3. Δυσανασχετώ με
τον υπερβολικό φόρτο εργασίας

4. Εκνευρίζομαι πραγματικά όταν
κάποιος με μειώνει μπροστά σε άλλους

5. Φέρομαι εγωιστικά όταν
αισθάνομαι ανασφαλής, έτσι ώστε να καλύψω την ανασφάλεια

6. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου στον εαυτό μου είναι όταν
είμαι αναποφάσιστος

7. Γίνομαι σαρκαστικός όταν
θέλω να σπάσω τον πάγο σε μια παρέα κλπ.

18

8. Σχολιάζω αρνητικά
όταν πιστεύω ότι κάτι δεν αξίζει

9. «Πληγώνω» τους άλλους ανθρώπους
αν με έχουν πληγώσει και εμένα

8. Career strategy – Βιογραφικό σημείωμα
Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί το βιογραφικό μου σημείωμα.

19

Ακολουθούν τα ερωτηματολόγια και τα τεστ
που συμπεριλήφθηκαν στο Προσωπικό
Πλάνο Ανάπτυξης

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful