°

myanmar.mmtimes.com

Page 2
www.mmtimes.com

EdkifiHa&;rlabmif tmrcHcsuf&&Sd&efaqmif&Gufae
0vkH;
tpd;k &ESir-hf MumrD aqG;aEG;&rnfh wpfEdk-if-iH-vkH;
typf-tcwf-&yf-pJ-a&;- oabm-wl-nD-csuf
vufrw
-S a-f &;-x;kd onfE- i-S w
-hf pfN- yK-d ief uf Edik i-f a-H &;
t& qufvuf aqG;aEG;a&; tmrcH-cs-uf-&&Sd&ef-aqm-if-&G-uf-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; wdkif;-&if;om;-nD-vm-cH- ajym-a&;-qdk-cG-ifh-&Sdol y'dkuG,f-xl;0if;-u ajym-Mum;onf/vuf-&Sd-aqG;aEG;vsuf-&Sdonfh wdkif;-&if;-om;nD-vm-cH-wGif awmfvS-ef-a&;-a0g-[m-& tokH;
tEI-ef; -jy-ef-vnf-xnfh-oG-if;a&; tygt0if
jynf-axm-if-pk-wyf-rawmf zGJUpnf;a&; ponfh
tcsKdUaom-tcs-uf-rsm;aMumifh nDvm-cHaqG;aEG;rI- &ufudk aemuf-wpf-&uf- xyfrH
tcsdef,l-vdk-uf-aMum-if;- od&onf/
tpd;k &ESihf wpfE-ikd -if -v
H ;Hk qd-ik &f m typftcwf&yf-pJ-a&; -oabm-wl-nD-cs-uf-rsm; &&Sd-a&;twGuf tzGJU 17 zGJUyg-0ifonfh wdkif;-&if;-om;vuf-euf-udk-if-tzGJUrsm;\ wpfEdk-if-iH-vkH;qdk-if&m
typftcwf-&yf-pJ-a&;- uG-ef-z&ifhudk u&if
trsKd;om;-tpnf;½kH; (KNU) wyfr[m (7)
e,fajr-jz-pfonfh av0g;- (avm-hcD;-vm-a'-o)wGif Zefe0g-&Dv 20 &ufaeYrS 22 &ufaeY
txd usif;-yae-jc-if;-jz-pf-onf/]]jz-wf-oef;-vmwJh tawGUtMuHKt& typf
tcwf-&yf-pJNyD; aemuf-ydk-if;rSm tpdk;&u Edkif-iH
a&; aqG;aEG;rIrvk-yf-bl;/ uRef-awmfwdkYu
yxrOD;qkH; Edkif-iHa&; awGUqkHaqG;aEG;rI
oabmwl-nDrI rlabm-ifudk yxrOD;qkH;vkyf?
NyD;&if wpfjy-nf-vkH;typf-tcwf-&yf-pJ-a&;-vk-yfr,f-qdkwJh tjrif-eJY-wif-wm-jz-pfw,f? wpfjy-nf
vkH; typftcwf-&yf-pJ-a&;? wpfBud-rf-wnf;rSmyJ
Edkif-iH-a&;-awG-UqkH-aqG;aEG;rI-qdkwJh rlabm-if-udk
vnf ; tmrcH - & S d - w J h - o abm- w l - n D - c s- u f
uRef-awmf-wdkY a&;qGJ-xm;wm jzpfw,f}}[k
y'dkuG,f-xl;-0if;-u ajym-Mum;onf/wdk-if;-&if;-om;-acg-if;-aqm-if-rsm;tae-jzifh
Edkif-iH-a&;- t&ifaqG;aEG;NyD;rS typftcwf&yf-pJ-a&;-udk- oabm-wl-vuf-rS-wf-a&;-xdk;&efNyD;cJhonfh yxrtBudrf vdkif-Zm-wdk-if;-&if;-om;nD-vm-cu
H twnfjyK-c-ahJ omfvnf; jrpf-Bu;D em;wG-if-jyK-vk-yf-cJhonf aqG;aEG;yGJt& tpdk;&tae
jzifh wpfEdk-if-iHvkH; typftcwf-&yf-pJ-a&;udk
OD;pGmvk-yfNyD;rS Edkif-iH-a&;-quf-vuf- aqG;aEG;
&ef-vdk-vm;-ae-onf/wdk-if;-&if;-om;rsm;\ vdkif-Zm-oabm-wlnD-csuf rlMu-rf;-yg-tcs-uf-rsm;wGif tpdk;&ESifh
oabm-xm;-rwl-nDrI-rsm; &Sd-ae-cJh-jc-if;-aMumifh
wpfEdk-if-iHvkH; typftcwf &yfpJ-a&;-tzGJU
(NCCT) -tae-jzifh csi;f -r-i
kd -Nf r-Kd UwGif tao;pd-wf
jy-efvnfaqG;aEG;rIrsm; jyK-vk-yf-cJh-onf/
]]jynf-axm-ifpk wyfrawmf-zGJUpnf;-a&;-eJY
ywf-oufNyD; tpdk;&bufu rxnfhoG-if;-

Zefe0g&Dv 22 &ufaeYwiG f wdik ;f &if;om;tzGUJ rsm; aqG;aEG;aeMuonfudk awGU&pOf/ "mwfykH - 0vH;k
ap-cs-if-bl;/ Edkif-iH-a&;-aqG;aEG;wJh-tcg-usrS
wpf-Edk-if-iH-vkH;qdk-if&m typftcwf-&yf-pJ-a&;- pdw-&f -n
S -v
f uf-&-n
S ef YJ tzGUJ tm;vk;H yg-0if- vuf-cH
aqG;aEG;ygvdkYajym-awmh tqifajyatmif oabm-wl-nD-rI- pm-csK-yf-ES-ifh-twl- yg-0ifrnfh -Edk-ifwJh taetxm;-a&m-uf-zdkYuawm-h nd§EdI-if;
tokH;tEIef;- jy-ef-jy-if-&wm-jz-pf-ygw,f}} [k rGef Edkif-iH-a&;-t& aqG;aEG;Edk-ifa&; twGuf- tm-rcH- -ae&w,f}} [k ¤if;-uajymonf/jynf-opf-ygwDOuú| OD;-Edk-if-[H-om-uqdkonf/- cs-uf &&Sd-a&;-wGif zuf'&,f-jy-nf-axm-if-pk-ud-pö
Edk-if-iH-a&;-aqG;aEG;yGJ-qdk-if-&m- rl-abm-if-cs-rS-wfxdjYk yi- t
-f pd;k &tae-jzifh 2013 ckEp-S -f jrp- B-f u;D em; tajc-cH-rl-&atm-if xnfh-oG-if;-aqG;aEG;oGm; jc-if;udk wdkif;-&if;-om;-vuf-euf-udk-if-tzGJUrsm;
-Nrd-KUwG-if-aqG;aEG;cJhaom rlMu-rf;-udk- tpm;xdk; &rnf-jz-pf-onf/tm;-vkH; yg-0if-vuf-rS-wf-a&;xdk;NyD; &ufaygif;um ppfwyf? vTwf-awmf-ESifh Edkif-iH-awmf-or®w
]]z-uf-'&,f-wyf-rawmf-&,fvdkY wpfcgwnf; 60(ESpv
f )- twGi- ;f a- &;-qu
JG m aqG;aEG;yGrJ sm;ud-k
½k;H rS Oya'tMua-H y;rsm; yg0ifa- &;-qx
JG m;aom tm-rcHc- su
- r-f jyK&if Edik i-f a-H &;-awGUqkaH qG;aEG;a&; &uf-aygif; 90 twG-if;-jyK-vk-yf-rnf-jz-pf-onf/
oabmxm;-rsm;yg-0if-onfh- rl-Mu-rf;-wpf-apm-if rSm xnfhNyD;aqG;aEG;oGm;r,f-qdkwJh tmrcHwdk-if;-&if;-om;- vuf-euf-udk-if-tzGJUtpnf;udk 'DZif-bmv 29 &ufuay;-tyf-cJhNyD; ,if; cs-uf&&Sd-zdkYtwGuf uRef-awmf-wdkY tckpm-wrf;- rsm; oabm-wl-nD-cs-uf-rsm;&&Sda&; nDvm-cHtcs-uf-rsm;ES-ifh-ywf-oufNyD; csif;-rdk-if-Nrd-KUwG-if- rSm- wif-xm;-wJh-txJ-rSm-ygw,f}}[k wpfEdkif-iH- wGif autifef,l- (KNU)? &Srf;-jy-nf-jy-ef-vnf-D rsK;d- om;
aqG;aEG;rI-rsm; jyK-vk-yf-cJh-Mu-onf/vkH; typf-cwf-&yf-pJ-a&;-qdk-if-&m- nd§-EdI-if;a&; xla- xm-ia-f &;-tzGUJ (RCSS)? u&ifet
wdk-if;-&if;-om;-rsm;ESifh typftcwf-&yf-pJ- tzGJU0if y'dak pm-u,
G -x
f ;l -0if;-u ajym-onf/- -wdk;wuf-a&;-yg-wD- (KNPP)? csif;-trsKd;om;f -w
G -af jrm-u-af &;-yg-w-D
a&;-vk-yf-cJh-aomfvnf; Edkif-iH-a&;-aqG;aEG;rIudk
xdk-Yjyif pum;vkH;a0g[m& tjiif;-yGm;rI- wyf-O;D (CNF)? &cdik -jf y-n-v
taumif-txnf-razmf-Edk-if-cJhaom NyD;cJhonfh aMumifh wdik ;f &- if;o
- m;- vufeufu
- i-kd t
-f zGUJ tpnf;- (ALP)? Nidrf;-cs-rf;-a&;-aum-if-pD (KNU/KNLA
tpdk;&tqufquf\ vkyf-&yf-rsm;aMumifh rsm;ESifh tpdk;&Mum; jynf-wG-if;-Nid-rf-cs-rf;-a&;-aES; -PC)? 0trsKd;om;-tzGJUcsK-yf (WNO)? &cdkiftrsK-d;om;-aum-if-pD-(ANC)? &Srf;-jy-nf-wdk;wufvuf&Sdtpdk;&\ typf&yfNyD;rS Edkif-iH-a&;t& ap-Edk-if-aMumif; OD;Edk-if-[H-omu ajymonf/qufvuf-aqG;aEG;a&;-tay:-wGif wdkif;-&if;wdk-if;-&if;-om;-nD-vm-cH-wGif vuf&Sd- aqG;aEG; a&;-yg-wD-(SSPP)? u&iftrsKd;om; wdk;wuf
om;- acg-if;-aqm-ifrsm;u ,kHMu-nfrI enf;yg;- aeonfh aqG;aEG;csuf-taMum-if;-t&m-rsm; a&;-wyf-rawmf (DKBA)? udk;uefY (MNDA)?
vsuf-&Sd-onf/wGif wdkif;-&if;-om;-vuf-euf-udk-if- tzGJUtpnf; &cdkif-wyf-rawmf-(AA)? vm;[l-'D-rdk-u&uf-wpf]]'D-uaeYawmh vlawmf-awmfrsm;rsm; trsm;pku wdkif;-&if;om; vufeuf-udk-if-tzGJU tzGJU (LDU)? yavmif-jy-nf-vG-wf-ajrm-uf-a&;wdkif;-&if;-om;-vuf-euf-udkif tzGJUtpnf;-u tpnf;-rsm;qdk-onfh- a0g-[m&tpm; wdkif;- wyf-OD;- -(PSLF)? ytdk0fh-trsK-d;om;-vG-wf-ajrm-uf
vl-awG-ayg-hAsm? r,kHMu-nf-bl;-aygh/ oabm &if;-om;- vuf-euf-udk-if- awmf-vS-ef;-a&;-tzGJU -a&;-tzGJUcsK-yf- (PNLO)? rGef-jy-nf-opf-ygwD?
uawmh 'DykH-pHeJY Edkif-iHa&; aqG;aEG;yGJrjz-pf-bl;- tpnf;rsm;[k tokH;jyK&ef- vdk-vm;aeonf/- ucsif-vG-wf-ajrm-uf-a&;-tzGJU(KIO) ponfh
qdkwm uRef-awmfwdkYvnf; tJovkdyJ ,kHMu-nfNyD;cJhonfh jrpf-BuD;em;-Nrd-KUwG-if- jyK-vk-yf-cJhonfh vuf-euf-udk-iftzGJUtpnf; 17 zGJU yg0ifNyD;
rI-&w
dS ,f/ 'gayrJh wpfzufu tJovdj-k zp- a-f ewhJ Nidrf;-cs-rf;-a&;-aqG;aEG;yGJ-wGif wdkif;-&if;-om;-rsm; avhvm-ol-tzGJUtpnf;-rsm;tjzpf jref-rm-Edk-if-iHtaetxm;rSm 'Dtypf-tcwf-&yf-pJa&; bufrS awmfvS-ef-a&;-qdk-onf-a0g-[m&udk vkH;qdk-if-&m -aus-mif;-om;-rsm; 'D-rdk-u&uf-wpfpmcsK-yf-xJ-rSm-udku Edkif-iH-a&;t& taotcsm- tokH;jyKum ¤if;wdkY oabm-wl-nD-cs-uf- rl-Mu-rf;- wyf-OD;- (ADSDF)? Nidrf;-cs-rf;-a&;-aumf-rwDudk- aqG;aEG;r,f-qdkwJhtcsuf- tcdk-if-trm-&SdzdkY wG-if- xnfh-oG-if;-a&;-qGJ-cJh-aomfvnf; tpdk;& (PCG) ESihf edyG-ef-azm-if-a';-&S-if;-wdkY wufa&m-ufcJh-Mu-onf/- ]0}jynf-aoG;pnf;nD-ñG-wf-a&;'dkYuawmif;-qdkw,f/ 'gr&bl;-qdk-&if-awmh bufrS -jzK-wf-ay;-&ef- wif-jy-cJh-onf/'dkYvnf;-vuf-rcHbl;}}[k OD;Edk-if-[H-om-u
]]r-wl-nD-wJh-tae-txm;rSm tm;vkH;pk-pk- wyf-rawmf-(UWSA)ESifh rdkif;vm; (NDDA)ajym-onf/pnf;-pnf;eJY &yfwnf-Edk-if-zdkYqdk-wJh-ae-&mrSm tzGJUwdkY wuf-a&m-uf-jc-if;-r&Sd-ay/

jynfwGif;owif; 2

rdkif;vm;ü
tpG,frsm;
a&mif;0,frI
us,fjyefYae
&Sr;f jynfe,f ta&SUydkif; w½kwf-•jr-ef-rm-e,fpyf-teD;&Sd rdkif;-vm;-a'-owGif w&m;r0ifawm-½dk-if;-wd-&pämef tpG,fypö-nf;-a&m-if;-0,frI
aps;uGuf us,jf y-epYf mG jzpf-ay:-vs-u-&f -adS Mumif;
awm½dk-if;-wd-&pämef-xd-ef;-od-rf;-a&;-ynm-&S-ifrsm;yg-0ifonfh vQKdU0S-uf-apm-ifh-Mu-nfh-a&;tzGJU
uajymqdk-cJh-aMumif; awm½dk-if;-wd-&pämef
ul;oef;-a&m-if;-0,frI apmifh-Mu-nfh-uGef&uf
(TRAFFIC)\ Zefe0g-&Dv 13 &ufaeY
owif;xk-wf-jy-ef-cs-uf-wG-if- azmf-jy-xm;-onf/tqdk-yg-tzGJUtae-jzifh awm½dk-if;-wd-&pämef
tpG,ftydk-if;tp 3ç300 ausmfESifh
qifpG,f-½dkif; 50 ausmfudk w½kwf-{nfh-onf
trsm;tjym; vma&m-uf-vnf-ywf-avh-&Sdaom
rdkif;-vm;-Nrd-KUtwG-if; -a&m-if;-cs-ae-onfudk
awGU&Sd&aMumif; azmfjy-xm;-onf/]]uR-ef-awmf-wdkY&JU- avh-vm-rIt& rdkif;-vm;
[m tm&SrSm tBuD;qHk; xdef;-csK-yf-rI-rJhwJh awm
½dk-if;-wd-&pämef tpG,faps;uG-uf-BuD;wpf-ck-jz-pfEdk-if-ygw,f}}[k vQKdU0S-uf-apm-ifh-Mu-nfh-a&;tzGJU
acgif;-aqmif Oxford Brookes University
rSyg-arm-u©- Vincent Nijman uajym-onf/tqdk-yg-tzGJUwG-if- Oxford Brookes
University ESifh awm½dk-if;-wd-&päm-ef-ul;-oef;a&m-if;-0,frI apmifh-Mu-nfh-uGef&ufrS udk,fpm;
-vS,f-rsm;yg-0if-onf/rdk-if;-vm;-a'-oonf- jr-ef-rm-Edk-if-iH-twG-if;wnf-&Sd-aomfvnf; ]0} txl;a'-otwG-if;wnf-&Sd-ojzifh tpdk;&0efxrf;-rsm;tae-jz-ifh- 0ifxG-uf-ppf-aq;-rI-rsm;jyK-vk-yf&ef cufcJ-aMumif;
ywf0ef;-us-if-xd-ef;-od-rf;-a&;-ES-ifh-opf-awm-a&;&m-0ef-BuD;XmerS t&m&Sd-wpf-OD;-uajym-onf/jre- r-f m-Ei-kd i-f o
H nf vmtd?k uarÇm'D;,m;-Ei-kd i-f -H
rsm;enf;wl qifpG,f-ESifh qufpyf-ypö-nf;-rsm;
ul;-oef;-a&m-if;-0,f-rI- tajc-tae-pm-&if;rsm;
udk TRAFFIC- rS-BuD;Mu-yfonfh Elephant
Trade Information System (qif-rsm;tm;ul;-oef;-a&m-if;-0,f-rI-qdk-if&m owif;tcs-uftvuf-zvS,f-a&;pepf) odkY ay;ydkYjc-if;-r&Sd-[k
vnf; tqdyk g owif;xkw
- j-f ye- c-f su
- w
-f iG f a0zefxm;-onf/odkY&m-wGif ETIS tae-jz-ifh-ouf-qdk-if-&mjr-ef-rm-tpdk;&XmeodkY owif;tcs-uf-tvufzvS,f-a&;-ES-ifh-ywf-ouf-í quf-oG,f-cJh-jc-if;
-r&Sd-aMumif; opfawm-OD;-pD;-XmerS wm0ef-&Sd-ol
-u qdk-onf/  b&pf*spfEiS hf at;py,fjzL

news

3 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

w&m;r0ifukefpnfrsm; 0ifaeonfh jr0wD&Sd
w&m;r0if*dwfrsm;udk vdkufvHppfaq;ae

tJyk*H
pdwfcs&[k
jyefvnfacsy

at;oDwmausmf

urÇmay:-wG-if- vHk-jcH-Kpd-wf-cs-&rItenf;-qHk;
av-aMum-i;f v
- ikd ;f 10 ckwi-G j-f re- r-f m-Ei-kd i-f rH S tJy*-k -H
yg-0if-ae-aMum-if;-owif;ESifh ywfoufNyD;
tJyk-*Hu jiif;-qdk-vdk-ufum avaMum-if;-vdk-if;
\ vHkjcH-KrI-ESihf ywfoufNyD; ylyif-aom-ur&Sd
&ef ukrÜ-PD\ jyef-Mum;a&;-XmerS 'kwd,
'g-½dk-ufwm a':vD-*a&U-pf-rD;-u ajym-onf/av-aMum-if;-vdk-if;- tqifhowf-rS-wfonfh
0ufbfqdk-uf-jz-pf-aom- www.airlinerating.
com onf- av-aMum-if;-vdk-if;rsm; vHkjcH-Kpd-wf-cs&rI-ESifh ywfoufNyD; trsm;qHk;Mu,fckepf-yG-ifhay;-yg-aMum-if;-? jr-ef-rm-Edk-if-iH-wG-if-Edk-if-iH-wumodkY ysHoef;-aeaom trfat-tdk-if-av-aMum-if;
rS vGJNyD; rnfonfh jynf-wG-if;-av-aMum-if;rS
tjynf-jy-nf-qdk-if-&m- av-aMum-if;-vHk-jcH-Kpd-wfcs&rI (IOSA) -tppf-aq;-rcH-&ao;-aMum-if;?
xdkYtwGuf- Mu,f-ES-pf-yG-ifh-&cJhjc-if;-r&Sd-aMum-if;-?
tjy-nf-jy-nf-qdk-if&m NrdKUjy-av-aMum-if;-tzGJUcsKyf
(ICAO)\ ppfaq;-rI-wG-ifvnf; jref-rm-Edk-if-iHu owf-rS-wf-csuf rjynfh-rDonfhtwGuf xdk
pH-EIef;-twG-uf-ay;-aom- Mu,f-ESpfyGifhudkvnf;
jref-rm-Edk-if-iH-&Sd- rnfonfh jynf-wG-if;-av-aMum-if;vdk-if;-rS- r&&Sd-ao;-aMum-if;-? xdkYaMumifh jref-rmEdk-if-iH-&Sd- jy-nf-wG-if;-av-aMum-if;-vdk-if;-rsm;
twGuf tjrifhqHk;rSm-Mu,f-oHk;yG-ifh-om-&&SdNyD;
Edkif-iH-wum av-aMum-if;-vdk-if;-twG-uf-rl
trsm;qHk;Mu,fig;-yG-ifh-om -&Edk-if-yg-aMumif;
¤if;uajym-onf/xdk-Yjyif tJyk-*Honf ,refES-pfu rawmf
wqxd-cdk-uf-rIjz-pfyGm;NyD; vlao-qHk;cJh-onfhtwGuf vGef-cJhonfh 10 ESpf-twG-if;- vl-taotays-muf-&Sd-cJh-ygu Mu,fwpf-yG-ifh-jzK-wf-&ef[laom trSwf-ay;-pnf;-rs-Of;t& Mu,f
wpf - y G - i f h x yf - r H - a vsmh o G m ;yg- a Mum- i f ; - ?
xdkYaMumifh jref-rm-Edk-if-iH-wGif usef-jy-nf-wG-if;av-aMum-if;-vdk-if;-rsm;tm;vHk; Mu,foHk;yG-ifhjz-pf-aomfvnf; tJyk-*H-uMu,f-ES-pf-yG-ifhom jzpfae-jc-if;[k a':vD-*a&U-pf-rD;-uajym-onf/tqdk-yg-0uf-bfqdk-uf-odkY 0ifMu-nfh-rnf-qdk-yg
u rawmfwqjz-pf-yGm;rIwGif toufqHk;½IH;
rI tenf;-qHk;jz-pf-yg-aMum-if;-? av-aMum-if;-vdk-if;wG-if-&Sdonfh av,mOf-rsm;ysH-oef;-Edk-if-rIwGif
tJyk-*H-onf- ig;-rS-wf-ay;-onfhteuf- av;-rS-wf&xm;-aMum-if;-? av,m-Of-wpfpif; avxJ-ysHwuf-&efrSm owfrS-wf-xm;-onfh vHk-jcH-Kpd-wf-cs
&rI pHEIef;-rsm;jy-nfh-rD-rSom ysHoef;-cG-ifh-&Sd-onfhtwGuf tJy-k*-HEiS hf ywfouf-Ny;D rnfonfh ylyifaom-urS-r&Sd&ef ¤if;uajym-Mum;cJh-onf/
  armifatmifEikd f

e,f-pyf-uk-ef-oG,f-a&;-a'-ojz-pfonfh xdkif;Edk-ifiH? rJawmf-aus;&Gm-ESifh e,fedrd-wf-cs-if;quf-pyf-vs-uf-&Sdonfh u&ifjy-nfe,f? jr0-wDNrd-KUwpfavQ-muf&Sd w&m;r0if ukef-pnfrsm;
0ifa&m-uf-vs-uf-&Sdonfh 0ifayg-uf-rsm;jz-pf
onfh w&m;r0if-*d-wfrsm;udk jr0wD-Nrd-KUwG-iftajcp- u
-kd af om trSwf (22) ajcjre- w
-f yfr- Xm-e
csK-yfrS wyfrr·; tygt0if tjcm;tqifhjrifh
wyf r awmf - t &m- & S d - E S i f h wyf z G J - Y 0 if - r sm;?
e,fjcm;apm-ifh-wyf-zGJUrS wyfrI;-rsm;yg-0if-onfhtzGJUu Zefe0g-&Dv 22 &uf eHeuf- 10 em&D-rSpwifum vdkuf-vH-ppf-aq;-rIrsm; jyKvk-yfcJh-NyD;aemuf tqdkyg-w&m;r0if ukef-pnf-ul;oef;-rI-rsm;&yf-qdk-if;-oGm;aMumif; ppfaq;-a&;tzGJ-UwG-if-yg-0ifonfh wm0ef-&Sd-ol-rsm;ESifh jr0-wDNrd-KUcHrsm;u ajymonf/
tqdkyg w&m;r0if-uk-ef-pnfrsm; 0ifa&m-ufvs-uf-&Sdonfh 0ifayg-uf-rsm;jz-pfonfh w&m;
r0if-*d-wfrsm;onf e,fajr-cH-vkH-jcH-Ka&;-wyf-zGJU
rsm; wm0ef,l-apm-ifh-Muyfvsuf-&Sdonfh e,fpyfvHk-jcH-Ka&;-uif;-pcef;-ae-&mrsm;vnf; jzpfaMumif; jr0wD-Nrd-KUcHrsm;u ajymonf/
tqdkyg-e,f-pyf-vHk-jcH-Ka&;-uif;-pcef;-rsm;&Sdwm-0ef-&Sd-olrsm;tm; xdkif;-Ekd-if-iH-ESifh ukef-ypö-nf;rsm;uk-ef-oG,f-&m-wGif Ekdif-iH-awmf-tcG-ef-aiGw&m;-0if-&&Sd-&ef-twGuf ESpf-Edk-if-iH-cs-pf-Mu-nfa&;-wH-wm;-ay:-rSom jzwf-oef;-uk-ef-oG,f-rIjyK&ef cGihf-jyK-xm;-aMum-if;udk rSmMum;cJh-aMumif;
ppfaq;-rI-wG-if-yg-0if-ol-trSwf (320) ajcjr-efwyf-&if;-rS-wm-0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u ajymonf/]]p-pf-aq;-rI-awG-vdk-uf-vk-yf-zdk-Y ñT-ef-Mum;cs-uf
u wevFmaeY-avm-uf-uwnf;-u xG-ufvmNyD; 'DaeY-rS-vdk-uf-ppf-aq;-wmyg/ wyfrr·;trd-efY-twdk-if;-yJ- vdk-uf-vk-yf-zdkYeJY w&m;r0if-uk-efoG,f-rI-awGudk wjznf;-jz-nf;-jyK-jy-if-oGm;r,fqdkwm Mum;odcJh-&ygw,f}}[k jr0wD-Nrd-KUcH-jz-pf
ol udkcif-aZmf-OD;u ajymonf/xdk-if;-•jr-ef-rm-e,f-pyfudk ydkif;-jcm;xm;onfh
aomif-&if;-jr-pf-wpfavQmuf w&m;r0if-*d-wfaygif; 17 *dwfrS ukef-ypö-nf;-trsK-d;rsKd;udk
avSjz-ifh- o,f,l-½kH-omru 'DZ,f-ESifh "mwfqDrsm;udk ydkuf-vdk-if;-qJG-ío,f,l-jc-if;-rsm;&Sdonfh-twGuf tqdkyg-*d-wf-rsm;wG-if-vdk-uf-vH-ppfaq;&ef pD;yGm;a&;-ESifh ul;oef;-a&m-if;-0,f-a&;0ef-BuD;Xmeu ¤if;atm-uf&Sd e,fpyf-uk-efoG,f-a&;-XmerS wm0ef-&Sd-olrsm;udk owday;rI-rsm;&Sd-ae-aMumif; jr0wD-e,f-pyf-uk-efoG,f

jr0wDNrdKUe,f 0g;puif;&GmteD;&Sd trSwf(8)e,fjcm;apmifhwyf vkHjcKHa&;uif;pcef;*dwfwGif w&m;r0ifukefpnfrsm; 0ifa&mufrI &Sd r&Sdudk
,ckv 22 &ufaeYu vdkufvHppfaq;aeonfudk awGU&pOf/ "mwfykH•cifaaZmfOD;(a'geajr)
a&;Zk-ef-wGif wm0ef-xrf;-aqm-if-cJh-zl;-olñT-ef-Mum;a&;-r·;-wpf-OD;u ajymonf/]]'D-ae-&m-awGu ppfwyf-ryg&if pD;yGm;ul;oef;-yJ- ouf-ouf-oGm;vdkYr&wJh ae&m-awGjz-pf-aew,f}}[k ¤if;u ajymonf/ tqdkygtajc-tae-rsm;ppf-aq;-&ef-twGuf wm0ef&Sd-olrsm;onf 0wfpHk-jz-ifh-oGm;vm-jc-if;xuf
t&yfom;-toG-if-jz-ifhom owif;rsm;pkH-prf;axm-uf-vS-rf;-&aMumif; ¤if;u ajymonf/NyD;cJhonfh 'DZif-bm-vtwGif; jref-rm-•xdkif;
ESpf-Ekd-if-iH-uk-ef-oG,f-rIrSm tar&d-uef-a':-vm
oef; 30 ausmf&Sd-aomfvnf; ,ckvtwGif;
wif;us-yf-pGm-ppf-aq;rnfh tpDtpOf-rsm;
aMumifh ukef-oG,f-rI-yrmPrSm us&d-yf-jy-vmaMumif; ¤if;u ajymonf/ ppfaq;-r-rI sm;qufwdk-uf-&Sd-ae-rSom ,if;rS-&&Sd-aom-tcG-eftaum-uf-0ifaiGrsm;rSm yHkrS-ef-uk-ef-oG,f-rItwG-if;-odkY pD;qif;-0if-a&m-uf-rI-&Sd-aMumif;
¤if;uajymonf/
]]Oyrm•ukef-onf-wpf-a,m-ufu vdkif-pifwpf-oef;-zdk;udk-if-xm;-w,f-qdk&if Zkef-awG-

rSm- wif;-wif;-us-yf-us-yf-ppf-aq;-wJh-tcsd-ef-rsKd;
rSm wpfoef;u
- wpfv
- avm-uef v
YJ nf; ukec-f si- -f
uk-efoGm;r,f/ rppfaq;-bJ-xm;-&if-awmh
wpfoef;u 10 v avmuf-txdvnf;
oHk;csif-oHk;vdk-Y&aer,f/ bmvdk-YvJ-qdk-awmh
ukef-onfu um; 10 pD;avm-uf-jz-wf-cs-if
w,f/ vdkif-pifu Oyrm wef 50 pmavQ-mufwmudk um; okH;pD;pm-yJ-wif-cG-ifh-&Sd-rSm-jz-pf-ay
r,fh um;ck-epf-pD;-avm-ufudk vdkif-pif-rJh-tjzpf
n§dEIdif;NyD; oGm;vdkY&aew,f/ ol'D-vdk-oGm;aewmu vGwf-cs-if-vnf;-vG-wfoGm;r,f/ olwdk-Y
bufu 0ifvdk-YxG-uf-vdk-YrvG,f-wJh-tcg-rsK-d;us
&if tzJGUawG-qDoGm;NyD; n§dEId-if;-vdkuf&if
wm0ef-us-ol-awG-bufu a&Smif-ay;-vdk-ufwm-rsK-d;vnf;-&Sdw,f}}[k ¤if;u ajymonf/
xdkYaMumifh xdkif;-Ekd-if-iH-ES-ifh- uk-ef-oG,f-rIwGif w&m;0if-pm-&if;rsm;rSm tar&d-uefa':-vmoef; &m*Pef;-om-&Sd-aomfvnf;
trS e f - w u,f - uk - e f - o G , f - r I - y rm- P jz- p f
onfh a':vm wpfb-v
D s-0H ef;-us-i-cf efrY mS w&m;
0if- pm-&if;-wG-if-ryg-&SdbJ wdkif;-jy-nf\ tcGef-

b@m-aiGrsm;rSm ESpf-pOf-epf-em-vs-uf-&SdaMumif; ¤if;uajymonf/
w½kwf-Ekd-if-iH-ES-ifh- uk-ef-oG,f-rI-rSmrl e,fpyfuk-ef-oG,f-rI-tm;vHk;\ 80 &mckd-if-EI-ef;-&Sd-aeNyD;
,if;buf-wG-ifvnf; w&m;r0if-ul;-oef;a&m-if;-0,f-rIrsm; tajrmuftjrm;&SdaeaMumif; ¤if;uajymonf/]]xk-dif;-bufu w&m;0if-uk-ef-oG,f-pm-&if;udk- &wJh-twGuf w&m;r0if-uk-ef-oG,f-rI-eJYEId-if;,S-Of-Mu-nfh&if b,favm-uf-uGm-[aeNyD-qdk-wmudk uRef-awmf-wdkYu ajymEkd-ifw,f/
w½kwf-buf-u pm-&if;-uawmh twdtusr&wJh-twGuf w&m;r0if-uk-ef-oG,f-rI[m
wpfEkd-if-iH-vHk;pm-eJY-qdk&if b,favm-uf-BuD;rm;ae-NyD-vJ-qdkwm ajymvdk-Yawmif r&bl;/ yGifh-yG-ifhvif;-vif;-ajym&&if e,fpyf-uk-ef-oG,f-a&;buf r S m
wm0ef - & S d - t zJ G - U tpnf ; - a wG bufua&m? ukef-onf-awGuyg yHkpH-rajym-if;
vJ ao;bl;/ w&m;r0if-uk-ef-oG,f-rI-awGtwGuf tm;vHk;rSm-wm-0ef-&Sdw,f}}[k ¤if;u
ajymonf/

news

jynfwGif;owif; 4

www.mmtimes.com

MYANMAR CONSOLIDATED MEDIA Ltd.
trIaqmift&m&SdcsKyf  
a'gufwmwifxGef;OD;
pmwnf;rª;csKyf (jrefrm)  
a&mh(pf)'efuvD
management@myanmartimes.com.mm
pmwnf;rª;csKyf (t*Fvdyf)  
a&mh(pf)'efuvD
rsdunkley@gmail.com
pDrHcefYcJGrIt&m&SdcsKyf
0if'Drm'&D*,f
madrigalmcm@gmail.com
taxGa;xG
pmwnf
rª;t(jref
MuHary;ES
m) ifh qef;OD;
'ksannoo@myanmartimes.com.mm
wd,pmwnf;rª;csKyf (jrefrm)
aZmfjrifh
editormtm@myanmartimes.com.mm
pmwnf
;rª; (t*Fvdyf)
aomrwfpfuif;(ef)
pmwnf
;rª; (jrefrm)
qef;OD;
tdkean@gmail.com
sannoo@myanmartimes.com.mm
pmwnf
;rª; (txl;tcsyfydk)
rsKd;vGif
pmwnf;rª; (t*Fvdyf)
aomrwfpfuif;(ef)
myolwin@myanmartimes.com.mm
tdkean@gmail.com
owif;axmufcsKyf
aZmf0if;oef;
pmwnf;rª; (txl;tcsyfydk)
rsKd;vGif
zawwinthan@gmail.com
myolwin@myanmartimes.com.mm
'k-pmwnf;rª;ESifh
;axmufcsKyf
aZmfr0kd;ifatmif
;oef;
pDowif
;yGm;a&;pmwnf
; (jrefrm) wif
zawwinthan@gmail.com
'k-pmwnf;rª;ESifh
'k-rpmwnf
;rª;ESi;fh (jrefrm) rkdYrkdYaomf
vl
Ib0pmwnf
pDtimeout2@myanmartimes.com.mm
;yGm;a&;pmwnf; (jrefrm) wifrkd;atmif
ifh rm)
'k-pmwnf;rª;ES(jref
at;py,fjzL
vlrIb;wef
0pmwnf
; (jref
dYrkdYahpomf
tBuD
;pmwnf
; rm) rkjrif
kd;? armifaoG;opf
timeout2@myanmartimes.com.mm
twkdifyifcHpmwnf;
rod*Ð
;rª; (jrefr;m)
at;py,f
jzL
'k-pDpmwnf
;yGm;a&;pmwnf
(jrefrm) at;oD
wmausmf
tBuD
;wef;pmwnf
vdyf)
jrif
hpkd;? armifaoG;opf
pD;yGm;a&;pmwnf
; ;(t*F
zD;vpf
twkdi;wef
fyifc;vuf
Hpmwnf
; pmwnf;   pE´
rodm*vGÐ if
tBuD
axmuf
'ktm;upm;pmwnf
-pD;yGm;a&;pmwnf
wmausmf
; ; (jrefrm) at;oD
xGef;aeatmif
pD;yGm;a&;pmwnf; (t*Fvdyf)
zD;vpf
sports@myanmartimes.com.mm
tBuD
;vuf;axmuf
;   pE´pfw
mvGeDivf dkufwf
vlrIb;wef
0pmwnf
(t*Fvpdymwnf
f) 0S
xGepf;aeatmif
Edtm;upm;pmwnf
kifiHwumpmwnf;;
wif
def
sports@myanmartimes.com.mm
"mwfyHkXme (refae*sm)
aumif;xuf
vlrIby0pmwnf
; (t*Frv
"mwf
Hkowif;axmuf
sm;dyf) 0S
blp;fw
oDeD;?vvGdkuifw
fuf dkwdwf?
wif&dpvdel?f atmifaX;vIdif
EdkifiHwumpmwnf;
oD
"mwf
yHkXmek;cJG (refae*sm)
aumif;xuf
rEÅav;½H
"mwfyHkowif;axmufrsm;
bl;oD;? vGifudkwdwf?
mdybranch@myanmartimes.com.mm
aejynfawmf½Hk;cGJ
oD&dvl? atmifaX;vIdif
rEÅav;½Hk;cJG
capitalbureau@myanmar.com.mm
mdybranch@myanmartimes.com.mm
xkwv
f yk af &;Xme
aejynfawmf½Hk;cGJ
production@myanmartimes.com.mm
capitalbureau@myanmar.com.mm
'DZdkif;Xme'g½kdufwmrsm;
 wifaZmfaxG;? ukdNzdK;
f merª
yk af ;&;Xme
yHxkkEw
SdyfXv

aX;armif
production@myanmartimes.com.mm
printing@myanmartimes.com.mm
'DZadkie*sm
f;Xme'g½k
mrsm;
 wifaarmif
ZmfaxG;? ukdNzdK;
ref
(ykHEduSdyfw
puf
) cif
yHkESdyfXjmerª
;
aX;armif
aMumf
imXme
printing@myanmartimes.com.mm
advertising@myanmartimes.com.mm
refae*sm
(ykHESdy'kfp-uf
armif
aMumf
jimXme
'g½k) cif
dufwmrsm;
nDn
DxGef;? csrf;omOD;?
aMumf
jimXme
aersKd;OD;? eE´mckdif
advertising@myanmartimes.com.mm
ta&mif;refae*sm (Classies) cifrGefrGef&nf
aMumf
jimXme
'k-'g½kdufwmrsm;
nD
f;? csrf
aiGpm&if
;refae*sm
rGen
frGeDx
foGemqd
kif ;omOD;?

finance@myanmartimes.com.mm
aersKd;OD;? eE´mckdif
pDta&mif
rHa&;&mXme
;refae*sm (Classies) cifrGefrGef&nf
aiGpm&if;refae*sm
administration@myanmartimes.com.mm
rGefrGefomqdkif
finance@myanmartimes.com.mm
xk
waf 0ol
a'gufwmwifxGef;OD; (NrJ-04142)
pDrik Haw
td
f &;&mXme
rD efae*sm
ausmfaZ,smvif;
administration@myanmartimes.com.mm
webmaster@myanmartimes.com.mm
xkw
jzef
Ycsdaf 0ol
&;'g½kdufwm  a*sqD
a'gufwamwif
*h(csf) xGef;OD; (NrJ-04142)
tdik w
distmgr@myanmartimes.com.mm
f rD efae*sm
ausmfaZ,smvif;
webmaster@myanmartimes.com.mm
circulation@myanmartimes.com.mm
jzefYcsdajimES
&;'g½k
fwm  a*sqD
*h(csf)
aMumf
ifh du
vay;0,f
,la&; udpörsm; pHkprf;a&ef
distmgr@myanmartimes.com.mm
zkef; (951) 253 642? 392 928? zufpf (951) 254 158
circulation@myanmartimes.com.mm
Email: management@myanmartimes.com.mm
aMumfjimESifh vay;0,f,la&; udpörsm; pHkprf;&ef
jrefrmwdik ;f (rf)owif;ESihf pD;yGm;a&;*sme,fukd jrefrmuGeq
f v
kd 'D w
d w
f uf
zkef; (951) 253 642? 392 928? zufpf (951) 254 158
rD',
D m (Myanmar Consolidated Media) u ydkifqdkifNyD; a&Tpif
Email: management@myanmartimes.com.mm

ykHESdyfwkduf (0368) ESifh pG,pf rkH 'D ,
D m (08102) u wm0ef,l yHEk ydS x
f w
k af 0
jrefrmwdik ;f (rf)owif;ESihf pD;yGm;a&;*sme,fukd jrefrmuGeq
f v
kd 'D w
d w
f uf
ygonf/ acgif;pD;pmom;rSm t*Fvyd b
f momtm;jzifh The Myanmar
rD',
D m (Myanmar Consolidated Media) u ydkifqdkifNyD; a&Tpif
NyD; jref
h jrefu
rmwk
dif;(rf,
)[ll yHíEk ydS x
ykTimes
HESdyfwkdujzpf
f (0368)
ESirfh mbmomtm;jzif
pG,pf rkH 'D ,
D m (08102)
wm0ef
f jzpfw
k uaf 0m
jref
r
mwd
k
i
f
;
(rf
)
\trS
w
f
w
H
q
d
y
f
v
d
k
*
d
k
(
Logo)
tygt0if
ouf
q
i
k
d
a
f om
ygonf/ acgif;pD;pmom;rSm t*Fvyd b
f momtm;jzifh The Myanmar
oauFwtrS
f om;rs
m;tm;vH;k udv
k nf;aumif
pmapmif
;wGíif yg&S
omm
Times
jzpfw
NyD;t
jrefrmbmomtm;jzif
h jref;r? mwk
dif;(rfr)sm[l
jzpfad u
tygt0if;k udouf
ikd af om;?
jref
rmwd
f;(rf)\trS
wfwdoHqnfdyh fvtaMumif
dk*dk(Logo);t&mtm;vH
owif
;? ki"mwf
yHk tp&S
v
k nfq
;aumif
oauF
wfw
trSpfw
t
f om;rs
;tm;vH
;k udv
k; nf
pmapmif
rsmfw
;wGufif yg&S
omm
wpf
pdw
a'oud
kvmnf
;aumif
jref;aumif
rmuG;e? fq
dkvD'dw
rD'ad D,
owif;? "mwf
yHk tp&SdonfMedia)
h taMumif
t&mtm;vH
;k udv
k ijhf ynf
aumif
(Myanmar
Consolidated
\ ;pmj
zifh a&;om;cG
Kcs;u
rf ygbJ;?
wpfv
pdw
;aumif
jyef
nffwulpf;a,l'oud
azmfjykv
jcifnf
; rj
yKMu&ef; / jrefrmuGefqdkvD'dwfwuf rD'D,m
(Myanmar Consolidated Media) \ pmjzifh a&;om;cGijhf yKcsur
f ygbJ
jyefvnf ul;,lazmfjyjcif; rjyKMu&ef/

Myanmar Consolidated Media Ltd.
www.mmtimes.com
Myanmar
Consolidated
Ltd.
379^383?
Adv
k af tmif
ausmv
f rf;? ausmufwMedia
w
H m;NrKd Ue,f? &ef
uek /f
www.mmtimes.com
zkef; (951) 253 642? 392 928/ zufp f (951) 254 158

379^383? Adv
k af tmifausmv
f rf;? ausmufww
H m;NrKd Ue,f? &efuek /f
;k cG-J 253
wkdu642?
f p^1?392
ref;rEÅ
vmtd
; (70 ES
zkrEÅeaf; v;½H
(951)
928/
zufrf&p m? 35 vrf
f (951) 254
158i  fh 71 vrf;
Mum;)?
&ef
r
sKd
;
vk
H
&
yf
u
G
u
f
?
cs
r
;
f
at;ompH
N
rd
K
Ue,f
? rEÅa; v;/
rEÅav;½H;k cG-J wkduf p^1? ref rEÅvmtdrf&m? 35 vrf
(70 ESi  fh 71 vrf;
rsKd;vkH&yfu
Guf? csrzuf
;f at;ompH
Ue,f? rEÅav;/
zkMum;)?
e;f (02)&ef65391?
74585?
pf (02)NrdK24460
zke;f (02)awmf
65391?
74585?
zufpf dv
(02)
24460
aejynf
½Hk;cGJ- trS
w f 10^72? Ak
fawmuf
xdefvrf;? 
aejynfawmf½Hk;cGJ- trSw f 10^72? Akdvfawmufxdefvrf;? 
&ef
a
tmif

(1)&yf
u
G
u
f
?
 ysOf
;
rem;/
w,f
v
D
z
k
e
f
;
(067)
&efatmif (1)&yfuGuf? ysOf;rem;/ w,fvDzkef; (067) 23064?
23064? 23065/
23065/

awmifw½kwfyifv,fta&;ü w½kwfEdkifiHudk
OD;pm;ay;rnfr[kwfaMumif; oufaojyoGm;rnf

awm-iw
-f ½kw
- y-f ifv
- ,f- tji-if;-yGm;rI-ajz-&S-if;&m-wGif bufvdk-uf-rI-ES-ifh- w½k-wf-Edk-if-iHtm;
OD;pm;-ay;-ajz-&S-if;-rI-r&Sd-aMumif; tckdiftrm
oufao-jy-oGm;rnf[k rMumrDu cefYtyf-cHxm;&onfh tmqD,H-a&;&m ajyma&;-qdk-cG-ifh&Sdol jyef-Mum;a&;-0ef-BuD;Xme 'kwd,0efBuD;
OD;&J-xG-#f-u ajym-onf/awm-if-w½k-wf-yif-v,f- tji-if;-yGm;rIonf
jref-rm-Edk-if-iH- tm-qD,H-tvS-nfhus Ouú|
wm0ef-xrf;-aqm-if-pOf-um-vtwGif; udkifwG,f-ajz-&S-if;&rnfh vkyf-ief;-rsm;teufta&;BuD;aom tcef;u@wGif yg0if-vm-cJhjc-if;-jz-pfNyD; Zefe0g-&Dv 15 &ufrS 18 &ufxd
yk*H-NrdKUü usif;-ycJhonfh tmqD,H-Edk-if-iH-jcm;a&;0efBuD;rsm; oD;oefY-tpnf;-ta0;-wGif

,if;ud-pö-&yf- wpf-ck-wnf;udk OD;pm;-ay;aqG;aEG;cJh-aMumif; owif;xk-wf-jy-ef-cJhonf/tqdkyg xkwf-jy-ef-cs-uf-wGif tpnf;ta0;wuf-a&m-uf-vm-cJh-Muonfh tmqD,H-Ekd-if-iH
rsm;rS Edkif-iH-jcm;a&;-0efBuD;rsm;u e,fajrydk-ifeuf tjiif;yGm;rI jzpf-yGm;vsuf-&Sdonfh
awmif-w½k-wf-yif-v,f- ta&;-ud-pö-ES-ifh-ywfoufNyD; vuf&Sd tajctaetay: pdk;&drf-rdaMumif; xkwf-azmf-ajym-qdk-cJh-Mu-NyD; tm-qD,Htae-jzifh awmif-w½k-wy-f ifv
- ,f- ta&;-Ei-S -hf
ywfo
- ufNy;D rl0g' ajcmuf&yftygt0if Nird c-f sr- ;f
-a&;-ES-ifh-wnf-Nid-rf-a&;-xd-ef;-od-rf;rI? a&aMum-if;oGm;vm-rI-qdk-if-&m- vkH-jcH-Ka&;? awmif-w½k-wfyif-v,f-wG-if;- vG-wf-vyf-pGm- a&-aMum-if;oGm;vm-cG-ifh-ES-ifh- av,m-Of-ysH-oef;-cG-ifh-qdk-if-&mud-pö-&yfrsm; aqmif-&G-uf-Ekd-if&ef xyfavmif;
twnfjyK-cJh-onf/]]jr-ef-rm-Edk-if-iH-taeeJY a'owG-if;-jy-óemawGudk ajz&S-if;-wJh-ae-&mrSm rQrQww buf
rvdk-uf-bJeJY OD;aqm-if-Edk-if-pG-rf;-&Sd-ygh-rvm;-qdk-wJhpkd;&d-rf-pd-wf-&Sd-Mu-ygw,f/ 'gudkawmh uRef-awmf-

zvif tydik ;f tp ...
aemufausmzHk;rS

]{&m0wDwdkif;rS BudKqdkyg\} a&mufwJh
txd oHcsyfoH rqHk;ao;bl;/ rkefYqif;pm;
awmh tJ'eD m;u EGm;ausmif;om; wpfa,muf
udk &Jav;u aocsmMunfhNyD; &oeJY wlw,f
qdkNyD; xatmfygava&m/ r,HkvdkY oGm;Munfh
wm wu,fAsKdU/ yg;uGufuGufrxm;wmbJ
uGmwm? &oudk wpfzGJUvHk;csKyfNyD; 'DbJeJY
"mwfyHkwGJ½kdufcdkif;wmrS ydk&,f&wmyJ/
oaumifhom;u rwlatmif wrifrsufcGuf
BuD;rJhNyD; vQmxkwfxm;ao;w,f/ "mwfyHk
xJrSm 'Dtwdkif; ygvmw,f/ NyD;awmh
c&D;quf&if; yef;waemf a&mufawmh
tqdkawmf vif;&mtdrfrSm xrif;qif;pm;
csdefrSmawmh &S,fBudwfMuwmaygh/ *sm*sm;
qd&k if b,favmufBuw
d o
f vJqkd acsmif;om
a&mufcgeD; awmifywfvrf;vnf; a&muf
a&m jywif; aygufziG Nhf y;D OMoqGyJ pfvu
kd w
f m
bwfpfum; eH&Hay:rSm t0guGufBuD;eJY
acsmif;oma&mufoGm;ygava&m/
udk,fawGu acsmif;oma&mufNyD qdkwm
eJY 0wfxm;wJh wD&SyfcRwfNyD; yifv,fxJ
ajy;qif;awmhwm/ 'gudk apmapmu rsujf yL;

u MunfhNyD; &,fao;w,f/ &Jav;u
acsmif;oma&mufwmeJY t0wftpm;vJNyD;
vSyaeNyD/ NyD;awmh acgif;vdrf;qD&Sdvm;
qdkNyD; vdkufacs;aew,f/ &ou a&mhqdkNyD;
ay;vdkufw,f/ bm *s,fawGvJawmh rod
bl;/ olYqHyifqdkwm axmifaewmyJ/ ae
rapmif;ao;bl;/ uRefawmf&,f? G-Tone
&,f awmfawmfrl;aeNyD/ na&mufawmh
Reception bufudk bmvnf;rodbl; 0,f
zdkYtoGm;? cyfi,fi,f csmwdwfuav;u
uRefawmfhudk vmajymw,f/ ]]tpfudku
OD;atmifudkvwf om;vm;}}wJh ]][kwfw,f
av}}vdkY jyefajzvdkufawmh ]][dkrSmaqmfawG
a&mufaeNyD}} wJh ]][if... bmaqmfawG
wkH;}}vdkY jyefar;vdkufawmh ]]cyf00eJY udkvif;
yif[def;qdkol uRefawmfhqDvmNyD; OD;atmif
udv
k wfom;u vdck siw
f ,fqNkd y;D aqmfvmrSm
oGm;w,f}}/ ][if} awmif rajym&ao;bl;/
ab;em;u aumifawGu tlwufaeNyD/
uReaf wmfqw
kd m aygufwm aygufwm? wpfn
vHk; vif;yif[def;udk qJvdkYrNyD;bl;/ ajym
awmh olu w[D;[D; &,faew,f/
aemufaeYEdk;awmh tm;vHk; reufpm

wdkYu oufao-jy&rSmyJ}} [k OD;&J-xG-#fu
owif;pm-&S-if;-vif;-yGJü ajymMum;cJh-onf/Edk-if-iH-jcm;a&;-0ef-BuD;Xme jynf-axm-if-pk0efBuD; OD;0PÖ-arm-if-vG-ifu jynf-wG-if;owif;pm? *sme,f-tcsK-dUES-ifh- awG-UqkH-cJhonfh
oD;oefY tifwm-AsL;wGif jref-rm-Edk-if-iH-tae
-jzifh awmif-w½k-wf-yif-v,f-ta&;-ud-pö-tyg
t0if a'owG-if;-jy-óemrsm;udk ajz&S-if;-&mwGif bufrvdk-ufbJ cifrif-&if;-ESD;pGm-jzifh
tmqD,H y#dnm-Of\ azmfjy-xm;-cs-ufjz-pfaom wpfEkd-if-iH-ESifh wpfEdk-ifiH 0ifa&m-ufrpG-uf-zufa&; rl0g'ay: tajccHaqmif-&G-ufoGm;rnf-jz-pf-aMumif; ajymMum;cJh-onf/
tmqD,H-a'-owG-if;- Edk-if-iH-jcm;a&;0efBuD;rsm;u awmif-w½k-wf-yif-v,f-ta&;ud-pö-ES-ifh-ywf-oufNyD; oD;oefY-tpnf;-ta0;wGif vkyf-ief;-pOfudk xyfavmif;twnfjyK-cJhMu-aomfvnf; ,if;tm; vufawG-UOD;-aqm-i-f
vk-yf-udk-if-rIonf vuf&Sd-Ouú| wm0ef,l-xm;
onfh jref-rm-Edk-if-iH\ wm0efjz-pfNyD; jref-rmEdk-if-iHrS xkwf-jy-ef-cJhonfh wm0ef-xrf;-aqm-if-

pOf-um-vtwGif; vkyf-aqm-ifrnfh r[mAsL[m- vk-yf-ief;-pOf-ESifh OD;pm;-ay;-vk-yf-ief;-pOfrsm;wGif ,if;tcs-ufrsm; ryg0if-aMumif;?
jref-rm-Edk-if-iH-tae-jzifh twnfjyK-cJh-onfhtcs-ufrsm;udk rSef-uef-pGm- udk-if-wG,f-Edk-ifrnf-qdk-ygu tmqD,Honf Edkif-iH-wum-wGif
ta&;Bu;D u@jzp- v
-f m-rnfj- zp- a-f Mumif; xkid ;f
-Edk-if-iH-tajc-pdk-uf- owif;-pmq&m rpöwm uAD
acs-mif-upf-wm-Am-0efu Zefe0g-&Dv 19 &uf
aeYwGif jref-rm-wkd-if;-(rf-)udk-ajymonf/
okdY&m-wGif tqdkyg tpnf;ta0;-xk-wfjy-ef-cs-ufudk tmqD,H-Edk-if-iH-tcsKdUu BudKqdk-cJhMuNyD; jref-rm-Edk-if-iH-tae-jzifh tjiif;-yGm;rI-ud-pö&yftay: aumif;-r-eG pf mG udik -w
f ,
G -Ef -ikd -rf nf[k
,kHMu-nf-vs-uf-&Sd-aMumif;? ,if;xk-wf-jy-efcs-uf- xG-uf-ay:-vm-pOf-um-vtwGif; &efuk-efNrdKUü usif;-yvsuf-&Sdonfh tmqD,H-a'-o
wGif; Edkif-iH-wum-a&;-&m- avh-vm-okH;oyfa&;-tpnf;-ta0;-okd-Y wuf-a&m-uf-cJhonfh
Edkif-iH-wum-ES-ifh-r[m-AsL-[m-avh-vm-okH;oyfa&;-tzGJY0if OD;BuD;jr-ifhu ajymonf/

pm;yGJrSm toifhyJ/ *sm*sm;u aemufqHk;
0ifvmNy;D rsuEf mS u jyKH jzjJ zeJ /YJ &Jav;u pm;Ny;D
wmeJY acsmif;omrSm yJrsm;zdYk tcsed rf &Srd mS pd;k vdYk
vpfomG ; av&JU/ Ny;D awmh cPaeawmh ½SL;½SL;
&SJ&SJeJY jyefa&mufvmw,f/ Zmwfvrf;u
'grsKd;... *sm*sm;u uRefawmfwdkY wpfcef;
ausmfu aumifrav;udk BudKufawmh olY&JU
Bikini Two Piece &JU atmufydkif; abmif;bD
udk cdk;NyD; olYtcef;0rSm csdwfxm;w,f/
aumifrav;u aysmufvdkYvdkuf&SmrS olu
&Smay;ovdkeJY jyefay;&if; aMumifr,faygh/
uJ... b,favmuf ÓPfenf;vJ/ [dku
abmif;bDawGUwJh tcsdefrSm tcef;xJu
xGufvmwm &Jav;? qJawmhwmaygh/
&p&mawmif r&Sb
d ;l / ½kyef rYJ vku
d b
f ;l ? bmjzpf
w,f? nmjzpfw,f/ &Jav; wpfoufpm
pdwfemoGm;yHkudk uifr&meJY AD'D,dk rSwfwrf;
wifxm;ao;w,f/ *sm*sm; emrnfu
]bpfolcdk;} jzpfoGm;awmhwmaygh/ tck
&Jav; tqdkawmf rif;om;jzpfNyD; emrnf
Bu;D vmcsed rf mS apmapmu trsK;d orD;u olq
Y D
zkef;qufw,fqdkyJ/ ]][Jh... eif ighudk
rSwfrdao;vm;/ eif ighabmif;bD cdk;oGm;
wkef;uav}}wJh/ xm;ygawmh? b,favmuf
aomif;use;f vdu
k o
f vJqkd &efuek jf yefa&muf

awmh wpfoufrarhp&m rSwfwrf;awGeJY jyef
vmMu& wmaygh/ uReaf wmf&,f? Muufz&,f?
&Jav;&,f vrf;rSm ½kdufvmwJh "mwfyHk
av;awmif &Sad o;w,f/ ]t&nfxw
k }f vdk
oDcsif;rsKd; jzpfvmvdrfhr,fvdkYawmif xif
rxm;bl;/ tJ'v
D kd c&D;pOfrsK;d jyefomG ;csiyf g
ao;w,f/ 'gayrJh 'Dval wG wpfa,muftem;
rSm wpfa,muf r&SEd ikd af wmhb;l av/
tJ ' D t &G , f w k e f ; u
"mwf y H k a wG
jyefMunfh&if;eJY pOf;pm;rdwm tJ'Dtcsdefu
vkyaf ewmawGeYJ tckvyk af ewmawG bmrS
rqdik af wmhwmbJ/ ighoil ,fcsi;f awGawmif
txmawG rwlEikd af wmhygvm;/ ydw
k ;kd wuf
vmw,f/ ydkrdkufvmMuw,f? ydkawmfvm
Muw,f/ tckqdk e,fy,ftoD;oD;rSm
q&mBuD;awGudk,fpD jzpfaeMuNyD/ i,fwkef;
u qdk;cJhwm qdk;NyD;NyD/ rdkufrJcJhwm rdkufrJ
NyD;oGm;MuNyD/ tckcsdefrSm wdk;wuf&m
wdk;wufaMumif;? t&mcyfodrf;twGuf
aumif;rGef&m vrf;aMumif; ydkYaqmifEdkif
olBu;D awGtjzpf awGU&wJt
h wGuf uReaf wmfh
oli,fcsif;awGudk *kPf,lrdygaMumif;/
'gayrJh pdwt
f &if;twdik ;f ajymcsiw
f ,fAsm/
aemufwpfacgufawmh oli,fcsif;awGeJY
twlwl c&D;oGm;csiyf gao;w,f/

jyifqifcsuf
jref-rm-wdk-if;-(rf) twGJ 33? trSwf 656? pmrs-ufESm 9
wGif-azmf-jy-cJhaom ]vrf;-ab;- tpm;-tpm-rsm;wGif
tqdyf-xG-ufykd;rsm; yg0if-ae-rIukd awGU&Sd&} owif;wGif
roufqdk-ifonfh tcsKd&nf-yk-vif;rsm;\ yHkukd xnfhoG-if;azmf-jy-cJh-rd-onfh-twGuf xdcdk-uf-epf-em-rI-rsm; &Sd-cJh-rIukd
awmif;-yef-tyf-ygonf/
jref-rm-wdk-if;-(rf) twGJ 33? trSwf 657? pmrs-ufESm 26
wGif-azmf-jy-xm;onfh ]tao;-pm;-ESihftvwfpm;- vk-yf-ief;
rsm;ukd aiGxk-wfacs;rnf} owif;\ yxrpmydk-'f-wGif
usyfoef; 200 tpm; usyf-bDvsH 20 [k jyif-qif-zwf-½Iay;-yg&ef/  pmwnf;

news

5 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

vkdifpifr&Sdonfh vdyfacgif;cGJpdwfuk
w½kwfq&m0efukd ta&;,l&efwdkif
a&T&nfapmjrifh
vrf;rawmfN- rKUd e,f? 6&yfuGuf? 14 vrf;wGif
zGifh-vS-pf-xm;aom ]atmif-aZ,s-rif;-aq;cef;}
rS vdyf-acg-if;-cGJ-pd-wf ukoay;-aeonfh
w½kwf-Ekd-if-iHom; GUOLEI (aumfav)ESifhaq;-cef;y- i-dk &-f iS f a'gufw
- m-atm-ia-f Z,sr- if;(- c)OD;-apm-ñG-efY-NrK-difwdkYukd NrKdUe,f-yk-*¾-vduaq;½kH
aq;cef;-BuD;Mu-yfa&; aumfrwDrS Zefe0g-&Dv
17 &ufaeYu ta&;,lay;-&ef-wkd-if-Mum;cJhaMumif; NrKdUe,f-yk-*¾-vdu aq;½kHaq;cef;BuD;Mu-yfa&;aumfrwD\ twGif;-a&;r·;
a'guf-wm-td-td-cifu jref-rm-wkd-if;-(rf)ukd
ajymonf/]]uR-efrwkdY tJ'D-aq;-cef;ukd NyD;cJhwJhES-pf- Ekd-0ifbm-vavm-uf-uwnf;u ppfaq;-cJh-ygw,f/
oGm;ppfwe-k ;f u
- awGU- wm-uawmh 'Dw½kw
- a-f q;watmif;trsKd;om;vGwfajrmufa&;wyfrS wyfom;rsm; Zefe0g&Dv 12 &ufaeYu &Srf;jynfe,f ajrmufydkif;? erfhqrfNrdKUe,f? [dkrdef;ü q&mu cGJpd-wf-uk-ocGifh rSwf-ykH-wif-r&SdbJ
usif;yonfh watmif;trsKd;om;awmfvSefa&;aeYtcrf;tem;wGif ppfa&;jy csDwufvmMupOf/  "mwfyHk • attufzyf ?D (&Jatmifo)l vdyf-acg-if;-vl-em-awGukd cGJpd-wf-uk-oay;-ae-

wm-ua-dk wGU&ygw,f/ aemufN- y;D awmh aq;cef;
uvnf; cGpJ w
d u
f o
k cGiv
fh idk p-f ifr- &Sb
-d ;l /- pnfy- if&JUv
- i-dk p-f ifv
- nf;r- &Sb
d ;l / 'gaMumifh ta&;,lay;
zkdY NrKdUe,f-&J-pcef;ukd wkdif;wef;-cJh-ygw,f}}
[k a'guf-wm-a':-td-td-cifu ajymonf/tqkd-yg-aq;-cef;ukd vGef-cJh-onfh-ESpf ajcm-ufvydkif;u yxrtBudrftjzpf NrKdUe,f-yk-*-¾vdu
aq;½kHaq;-cef; -BuD;Mu-yfa&;aumfrwDuppf - a q;- c J h N yD ; aq;cef ; - v k d - i f - p if - r &S d b J
ukojc-if;-aMumifh owday;-cJhNyD; aq;cef;ykd-if-&S-ifukd cH0ef-uwd-xkd;ckd-if;cJh-NyD;jzpfaMumif;
od&onf/okdYaomf aq;cef;ukd jyef-vnf-zG-ifh-vS-pfuk-oaeaMumif; &yfuG-uf-ae-jy-nf-olrsm;\
owif;ay; wkdif-Mum;rI-aMumifh oufqkd-if-&m
wm0ef-&Sdrsm;u ppfaq;-aqm-if-&G-uf-cJh-jcif;
jzpf-onf[k vrf;rawmf-NrKdUe,f tkyf-csK-yf-a&;
r·;½kH;rS wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u jyef-vnf-ajz-Mum;
cJh-onf/-

aiGaMu;c0gcsrI wkdufzsufa&;Oya' vsifjrefpGm jy|mef;&efvkd
tdtdwkd;vGif
tm-&-S - ypd-zd-wf-aiG-aMu;-c0g-csrI wdkufzs-ufa&; tzGJU -(Asia Pacific Group
on Money Laundering-APG)

tzGJU0ifjz-pfonfh jref-rm-Ekd-if-iHonf
vmrnfh azazmf0- g-&v
D twGi;f jyifo
- pfEkd-ifiH? yg&DNrK-dUwGif usif;yrnfh aiGaMu;qkd-if&m ta&;,laqm-if-&G-uf-a&;tzGJU
(Financial Action Task ForceFATF) \

nDvm-cH-rwkd-ifrD aiGaMu;c0g-csrI wkduf-zs-ufa&; Oya'udk rjy
|m-ef;-Ekd-if-ygu wefjy-ef-ta&;,l-jc-if;ESihf pD;yGm;a&; ydwq
-f rYkd '-I Pfc- &-H rnfjzp- -f
ojzifh Oya'tm; vsif-jr-efpGm jy|m-ef;ay;&ef jynf-xaJ &; 0efBu;D Xme 'kw,
d
0efBuD; Akdvf-r·;csK-yf-aus-mfZH-jr-ifhu
Zefe0g-&Dv 22 &ufaeY-wGif jynf-olYvT-wf-awmf-odkY wkd-uf-wG-ef;-vdk-ufonf/
jynf-xJa&; 0efBuD;Xmeu jynf-olY

vT-wf-awmfodkY wifoG-if;onfh aiGaMu;c0g-cs-rI-wkd-uf-zs-ufa&; Oya'Mu-rf;
onf 2002 ckESpf-wGif jy|m-ef;cJhaom w&m;r0if- -enf;-vrf;-jzihf
&&dSonfh aiGaMu;-ESifh ypönf;rsm;
xdef;-csK-yfa&; Oya'tm; FATF \
tMuH-jyK-cs-ufrsm;? ukvor*¾uG-ef-Aif;&S-if;-rsm;wGif yg&dSonfh aiGaMu;-c0gcs-rI-ESifh tMurf;zuf aiGaMu;axm-u-yf rhH I wku
d -zf s-uaf &; jy|m-e;f -cs-uf
rsm;? Ekdif-iH-wum-pH-EI-ef;-rsm;ES-ihf-udk-uf-nDap&ef Ekdif-iH-wum-aiG-aMu;-&efyHk-aiG
tzGJU- (IMF) ESifh APG wkdYrS Oya'
ynm&S-if-rsm;ESihf jynf-wG-if;-jy-nfy
Oya' ynm&S-ifrsm;\ tMuHjyK-cs-uf
rsm;udk a&;qGJ-xm;-jc-if;-jz-pfonf/
1989 ckESpf-wGif jyif-opf-Ekd-ifiH
yg&DNrd-KUü pufrI-xd-yfoD; ckepf-Ekd-if-iH
u BuD;r·;í FATF udk- pwif-zGJUpnf;cJhNyD; aiGaMu;-c0g-csrI wdkuf-zs-ufa&;

axmuf-cH-csuf 40 udk csrS-wf-cJhum
tMurf ; - z uf - w k d - u f - c k d - u f - r I t ay:
aiGaMu; axmuf-y-jhH c-i;f tm; xda&m-uf
pGm ta&;,lEkd-if-a&;-twGuf txl;
axm-uf-cH-csuf udk;csufudk csrS-wf-cJhonf/- urÇmh-Ekd-if-iH-rsm;tae-jzihf
tqkyd g aiGaMu;-c0g-csrI wku
d -zf s-u-af &;qk d - i f - & m- a xm- u f - c H - c s- u f r sm;tay:
rjzpf-rae-vkd-uf-em&ef wm0ef-&dSNyD;
rvkduf-em-onfh-Ekd-if-iH-rsm;ESihf yl;ayg-if;aqm-if-&G-uf-jcif; r&dSaom Ekdif-iHrsm;
pm&if ; (Non Cooperative
Countries and Territories-NCCT)

wGif xnfhoG-if;um wkd;wufrIudk
apmifh-Mu-nfh-tuJ-jz-wf-avh-&Sdonf/xl;jcm;aom wkd;wufrI r&dSygu
wef j y- e f - t a&;,l - r I r sm; csrS - w f ta&;,l-aMum-if;-od&onf/
2001 ckESpf? ZGefv 21 &ufaeYwGif jref-rm-Ekd-if-iHonf FATF \

apmifh-Mu-nfh-cH-&rI-pm-&if;-wGif yg0ifvm-cJhonf/ xkdYjyif jref-rm-Ekd-if-iH-taejzifh jypf-r-q
I -idk &f m udp&ö yf-rsm;wGif Ekid -if -H
tcs- i f ; - c sif ; tul t nD - a y;a&;
Oya'ESihf- w&m;r0ifaom enf;-vrf;
-jzihf &&Sdonfh aiGaMu;-ESifh ypönf;
rsm; xdef;-csL-yfa&;qkdif&m enf;
Oya'rsm; jy|m-ef;-Ekd-if-jc-if;-r&dS-aomaMumifh 2003 ckESpf? Ekd0if-bm-v
wGif FATF -tzGUJ 0if-E-idk -if rH sm;u jref-rmEkd-if-iHtay: wefjy-ef-ta&;,l-rI-rsm;jyKvk-yf-cJh-onf/-tvm;wl tar&d-uefjy-nf-axm-if-pku aiGaMu;-ESihf pD;yGm;
a&;-qkd-if&m ta&;,lyd-wf-qdkYrIrsm;udk
csrw
-S c-f NhJy;D ,aeYtcse-d t
f xd apmifM-hun
- -hf
tuJ-jz-wf-rIrsm; qufvuf-aqm-if&G-uf-vsuf- &dS-onf/
]]tck 2014 azazmf-0g-&Dv 10
&ufaeYuae 14 &ufaeYtxd jyifo
- pfEkd-ifiH yg&DrSm jyKvk-yfr,fh FATF

tpnf;-ta0;rSm jref-rm-Ekd-if-iH-&JUwkd;wuf-rIudk xyfrH-aqG;aEG;rSm-jz-pf-yg
w,f/ odom-xif&Sm;wJh wkd;wufrI
r&dyS gu wefjye- t
-f a&;,lr- aI wG jyKvy-k -f
rSmjz-p-af Mumif;? tMurf;-zuf-w-u
dk -zf s-uf
a&; Oya'eJY aiGaMu;c0g-cs-rIwku
-d z-f su
- af &; Oya'wku
Yd kd aqmvsi- pf mG
jy|m-ef;-&ef-vkd-aMumif;? FATF eJY APG
wdkYu taMumif;-Mum;vm-ygw,f}}[k
Adkvf-r·;csKyf-aus-mfZH-jrifhu vTwf-awmf-

wG-if- wif-jy-cJh-onf/jy- n f - o l Y v T - w f - a wmf - O ya'- M u- r f ; aumf-rwDonf aiGaMu;-c0g-csrI wkdufzs-ufa&; Oya'Mu-rf;tm; pdppfí
jyif-qif-cs-uf-aygif; 151 csuf-ES-ifh
twl Zefe0g-&Dv 22 &ufaeYwGif
vTwf-awmf-ukd,f-pm;-vS,f-rsm;xH- jz-efYa0-xm;&m tMuHjyK-cs-ufrsm;udk
Zefe0g-&Dv 18 &ufaeY aemuf-qHk;
xm;- ay;-ydkY&rnf-jz-pf-onf/

news

jynfwGif;owif; 6

www.mmtimes.com

awmifolrsm;tm; w&m;pGJjcif;udkpdppf&efr&dS zrf;qD;cH v,form;rsm;tm;
tdtdwdk;vGif
a&;om;onf/

v,f,majrrsm;udk vkyf-ydk-if-cGifh& v,form;
rsm;u 0ifa&m-uf-xG-ef,uf-&m-wGif Oya'ES-ihftnD- vk-yf-ydk-if-cG-ihf-r&ao;aom ukrÜPDrsm;rS
w&m;pGJ-qkd-cH-aeaom awmif-ol-v,f-orm;
rsm;tay: w&m;pG-q
J -jdk c-i;f tm; Oya't&om
qHk;jzwf-cG-ifh-&dS-ojzifh oifh? roifh pdppf&ef tcGifhta&;-&dSrnf r[kwf-aMumif; jynf-axm-ifpk
w&m;vT-wf-awmf-csKyf w&m;olMuD; OD;jr-ifhatm-ifu ajymonf/
]]w&m;½H;k rsm;onf epfemol um,uH&i-S \
f
wkdif-Mum;csuft& trIwpf-rI-cs-if;-tvkduf
pdppfí ta&;,laqm-if-&G-uf-jc-if;-jz-pf-yg
w,f/ awmif-ol-v,f-orm;awGtay: jypfrI-qkd-if&m Oya' yk'fr 427? 447 wkdYt&
w&m;pGJ-qkd-jc-if;-ESifhpyfvsOf;í oifhjr-wfavs-mu
f ef-jcif; &d?S r&dS pdppf&ef tcGit
hf a&; &&dS
rnf r[kwfbJ Oya't&om qHk;jzwf-cG-ifh-&dSojzifh ,if;uJo
h aYkd om trIrsm; w&m;pG-q
J -jdk c-i;f
onf oih?f roihf pdppf&ef r&daS Mumif; ajzMum;
tyf-ygw,f}}[k jynfaxmifpk w&m;vTwf
awmfcsKyf w&m;olBuD; OD;jr-ifh-atm-if-u
ajymonf/

Zefe0g-&Dv 22 &ufaeYwGif usif;yonfh
jynf-olU-vT-wf-awmf- yHk-rS-ef-tpnf;-ta0;-wGif
v,form;rsm;onf odrf;-qnf;-cH-xm;&aom
¤if;wdkY\ rlvv,f-ajr-rsm;ü jyef-vnf-0ifa&m-uf-xG-ef,uf-&m-wGif Oya'ES-ifh-tnD
vk-yf-ydk-if-cGifh r&ao;aom ukrÜPDrsm;rS w&m;
pGJ-qkd-rIrsm;udk oifh? roifh oHk;oyf&ef-ESihf umv
&S-nf-MumpGm trI&if-qkd-if-ae&onfh awmif-ol
-v,f-orm;rsm;tm; tjref-NyD;jy-wf-atm-ifrnf-uJh-odkY aqm-if-&G-uf-ay;-rnfudk awmif-Ouú
vm-yNrdKUe,f rJqE´e,frS jynf-olYvT-wf-awmf
-udk,f-pm;vS,f OD;atm-if-od-ef;-vif;\ ar;jr-ef;cs-uftm; w&m;olBuD;u jyef-vnf- ajz-Mum;
cJh-jc-if;-jz-pfonf/
yk'fr 427 onf &mZ0wf-ruif;aom
ausmfeif;-rI-twG-uf- jy-pf-'Pf-cs-rS-wf&ef jy|m-ef;
-xm;-jc-if;-jz-pfNyD; yk'fr 447 onf olwpf-yg;\
ykdif-qkd-if-rItm; jypf-rI-usL;vG-ef&ef odkYr[kwf
ajcmuf-vS-efU&ef tMuHjzifh 0ifa&m-uf-jc-if;-jz-pf
-vQif &mZ0wf-ruif;aom ausmfeif;-rIudk
usL;vGef-&m-a&m-uf-aMumif; azmfjy-xm;-jc-if;
-jz-pf-onf/tji-if;-yGm;aeonfh v,f,majr jyóemrsm;wGif ukrÜPDrsm;onf awmif-ol-v,form;rsm;tm; jypf-rI-qkd-if&m Oya' yk'fr 427
ESihf 447 jzihf oufqkd-if&m &Jpcef;? w&m;½Hk;
wGif vG,fvG,f-ul-ul-jzifh trIzGifh w&m;pGJ-Ekd-ifaomfvnf; awmif-ol-v,f-orm;-rsm;bufrS

ukrÜPDrsm;udk jyefvnf pGJcs-uf-wif-&m-wGif
pm&G-uf-pm-wrf;- rjy-nf-pHk-[lonfh taMumif;-jycs-uf-jzihf &Jpcef;rsm;u y,fcs-avh-&dS-aMumif;
OD;atm-if-od-ef;-vif;u wifjy-cJhonf/
]]w&m;-pGJ-qdk-rI-aMumifh oufqkd-if-&m-&J-pcef;
u trIzG-ifh-NyD;awmhrS w&m;½Hk;wif-wJh-twGuf
w&m;½kH;rsm trI&if-qkd-if-&wJhtcg umvMum&S-nfpGm tvkyf-tukd-if-ys-ufNyD; 0ifaiG-us-qif;
Ny;D rdom;pk pm;0wf-aea&; tcuftcJ jzpf-ay:ae-wmudk awGU&ygw,f/
]]wcsKdUqkd ½Hk;csdef; 32 csdef;txd e,fu
ae NrdKUudkoGm;NyD; trI&if-qkd-if-ae-&ay
r,fh trINyD;jy-wf-jcif; r&dSwJh-twGuf aiGaMu;tcuf-tcJ-&dS-vmNyD; t0wftpm;-ayg-if-ESHNyD;
c&D;p&d-wf-vk-yfNyD; ½Hk;csdef;-oGm;ae&w,f}}[k
OD;atm-if-od-ef;-vif;-u ajymonf/
Ekdif-iH-wpf0ef;-wGif ,if;yk-'f-rrsm;wyfum
w&m;½Hk;ü w&m;&if-qkd-if-aeaom v,form;
ta&twG-ufrSm twdtus-rod-aomfvnf;
¤if;ae-xkd-if&m &efuk-ef-wkd-if;-a'-oBuD;twG-if;
-wGif trIaygif; 100 ausmf&dS-aMumif; jref-rmwkd-if(-rf;)odkY -ajym-Mum;cJhonf/
odkYaomf ,if;jy-óemrsm; ajz&S-if;-ay;-&ef¤if;-wdkYtae-jzihf tpD&if-cH-pm-rsm;a&;-om;í
vTw-af wmf-wiG f ar;cG-e;f ar; wifjy-jc-i;frsm;om
jyKvk-yf-Ekd-ifNyD; ajz&S-if;-ay;-&efrSm tpkd;&omvQif
aqmif-&G-uf-Ekd-ifonfh udpöjz-pf-aMum-if;-ajym
onf/

jyefvTwf&efwdkufwGef;
pkNzdK;0if;
v,f,majr odrf;qnf;rIrsm;ESihf v,form;
rsm;tm; zrf;qD;-xm;-rIrsm;udk tjrefqHk; rajz
&S-if;-ay;-ygu tMurf;-zuf-rIrsm;ESifh jynf-wG-if;rNid-rf-ouf-rIrsm; jz-pf-vm-Edk-if-aMumif; awmifol-v,f-orm;-rsm;ESifh v,form;-ta&;aqm-if-&G-uf-aeaomtzGJUtpnf;-rS-wm-0ef-&Sdolrsm;u ajymonf/Zef-e0g-&Dv 18 &ufaeYu r[mAE¨K-vyef;jcH-vrf;&Sd &efuk-ef-wdk-if;-a'oBuD; w&m;-vT-wfawmf-a&SUwGif {&m0wD? &efuek ?f yJc;l -EiS hf rauG;
wkdif;-a'-oBuD;wdkY&Sd NrdKUe,f-aygif; 32 ckrS v,f
orm; 1ç000 cefYu odrf;-qnf;-xm;-aomv,f,m-ajrrsm;udk tjref-qHk;jy-ef-ay;-&ef-ESifh
zrf;qD;-cH-v,f-orm;rsm;tm; jyef-vT-wf-ay;&ef
ESpf-em-&D-ausmfMum qE´xk-wf-azmf-cJh-onf/]]v-uf-&Sd- wkd-if;-jy-nf-rSm- tBuD;rm;-qHk;jz-pf-ae
wJh 'Dv,f,m-ajr-jy-óem-awGudk tjref-qHk;
ajz-&S-if;-ay;-zkd-Yvdk-ygw,f/ zrf;xm;-wJh-v,form;-awG-ukdvnf; jyef-vT-wf-ay;-zdkY awmif;-qdkygw,f/ tcku uRef-awmf-wdk-Yonf;-cH-vdkY&wJh
twdkif;-twmudk ausmfae-ygNyD/ jyef-rvT-wfay;-&if-awmh qlyl-rI-awG-jz-pf-yGm;zdk-Y&Sd-ae-ygNyD}} [k
qE´jy-&m-üyg-0ifaom {&m0wD-w-idk ;f a'oBu;D ?
pHy,f-½dk-&GmrS v,form;-wpf-OD;u ajymonf/-

vuf-&Sd-wGif {&m0wD-wkd-if;-a'-oBuD;wpf-ck
-xJ-wG-ifyif y#dyu©-jz-pfyGm;pOf ydkif-qdk-if-rI-ray:rD
yk'rf 427 jzifv
-h ,fo
- rm;-aygif; 238 OD;tzrf;cH-xm;&NyD; v,form; 1ç000 ausmfcefYu
ppfaq;-ar;-jr-ef;-jc-if;-cH-ae-&aMumif; jref-rmhvl-rI-b0zGH-YNzd-K;wdk;wuf-a&;-uG-ef&ufrS nd§EdI-if;aqm-if-&G-ufol Adkvf-BuD;a[mif; ODae-rsKd;Zifu
jref-rm-wdk-if;-(rf)udk ajym-onf/]]'g[m eHyg-wfwpf ajz&S-if;-zdk-Yvkd-aewJh
jyóemyg/ v,form;u v,fr-rS &S&d if b,f
vdk-touf-&S-ifrvJ/ v,form;-awG-uawmh
ayguf-uGJ-zdkY tqifoifh-jz-pf-aewJh tajctaers-Kd;jz-pf-vm-ygNyD/ tjref-qHk;rajz-&S-if;-Edk-if-&ifawmh wkdif;-jy-nf-rNid-rf-ouf-rIawG jzpf-vm-Edk-ifw,f-vdkY uRef-awmf-xif-ygw,f}}[k ¤if;u
ajym-onf/]]t-cu
k vTw-af wmfrmS v,frod-r;f -awm-b
h ;l
om ajymaewm/ 'Daem-uf-ydkif; odrf;-ae-wm
awG v,form;-awGukd zrf;qD;-ae-wm-awGu
atmuf-ajc-rSm-quf-jz-pf-ae-wk-ef;yJ/ NyD;awmh
t&ifu wyfod-rf;-ajr-qdkwm wyfeJY-teD;wpf0dk-uf-tenf;-tus-Of;yJ/ tckvk-yf-ief;-&S-if(c-½ekd )D Bu;D awGo-rd ;f -wmurS {u&meJUcs?D b,f
uae-b,f-txd-qdkNyD; vufndK;xdk;od-rf;wm/
b,fol-rSvnf; ta&;,lvk-yf-aqm-if-ay;-wmr&Sd-awmhydkqdk;w,f}}[k ¤if;uajym-onf/

news

7 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

uav;ppfom;pkaqmif;rI &yfwefY&ef vufeufudkif
wyfzGJUrsm;ukd wdkufwGef;

rEÅav;tmZmenf
17 OD;ausmufwdkif
pdkufxl&efjyifqif

atmifausmfrif;

1300 jynhf-ta&;-awmf-yHk-wGif rEÅav;rS
tmZmenf 17 OD; usqHk;jcif; 75 ESpf-ajrm-uftxd-rf;-trS-wf-tjz-pf- *k-Pf-jyK-aus-muf-wdk-if-pdk-uf
-xl-jcif;udk tapmydkif;u wm;jrpfcHcJh&aomf
vnf; Zefe0g&Dv 22 &ufaeY naeydkif;wGif
oufqdkif&mrS cGifhjyKcsuf&&SdcJhonf/
]]'DaeY eHeuf 9 em&D-avm-uf-uwnf;u
tmZm-enf-Ad-rm-efrSm ausmufwdkif-pdk-ufzdkY
yEéuf-½dk-ufzdkYoGm;Muwm/- Ad-rm-ef-wm-0ef&SdwJh
pnfyif-0ef-xrf;u cGi-jfh yK-cs-u-rf yg-vq
Ykd -Nkd y;D awmh
½dkuf-cG-ihfrjyKbl;/ tck naetcsd-ef-xdudk bmrS
rvkyf-cJh-&bl;/jy-nf-oltrsm;eJY qdkifvdkYjynf-ol
vlxkvIHYaqmfzdkYADEdk-if;-awGvnf; csdwfcGihf-r&cJh
bl;/ 0efBuD;csK-yf-BuD;qDudk (75) ESpf-ajrm-uf-vk-yf
r,fh txdrf;-trSwftwGuf- tpD-tpOf-awG-udkcG-ihf-jyK-rdefY awmif;-cH-xm;NyD;om;yg}}[k (75) ESpf
-ajrmuf txdrf;-trS-wf- jz-pf-ajrm-ufa&;
aumfrwD0if- a':trmeDu ajymonf/ES-pf 50 jynhf-txd-rf;-trS-wf-tjzpf tmZmenf-Ad-rm-ef-0if;-twG-if;-wGif *kPf-jyK-aus-muf-pmwdk-if-udkvnf; pdkuf-xl-cJh-MuNyD; (75) ESpf-ajrmuf
wGifvnf; vuf&Sd-pdk-uf-xl-xm;aom ausmufwdk-if-ESihft&G,ftpm;yHkpHwludk xyf-rH-pdkuf xl
oGm;rnf-jz-pfNyD; rEÅav;rS ausmif;om;acg-if;aqm-if-wpf-OD;-jz-pfaom ocifA[d-ef;-twGuf
*kPfjyK ausmufwdkif-udkvnf; pdkuf-xloGm;rnf
l iG f
jz-pf-aMum-if;-od&onf/   pnfov

CTFMR wGif

uav;oli,frsm;udk wyfom;-rsm;tjzpf
ac:,lpk-aqmif; tokH;jyKrIudk &yfwefYNyD;
uav;ppf-om;-ac:,l-pk-aqm-if;rI tqkH;owf
a&;-wGif vufrS-wf-a&;xdk;&ef vufeuf-udk-iftzGUJ pnf; ckepfct
k m; ukvor*¾u wdu
k w
-f e-G ;f vdk-ufonf/
ukvor*¾- taxGaxGtwGif;-a&;r·;\
pm&if;ü yg0if-aeaom tzGJUtpnf;rsm;ESifh
tBurd -Bf urd f usL;vGeaf om tzGUJ tpnf;rsm;rSm
'Dau-bD-at (DKBA)? ucsif-vG-wf-vyf-a&;wyfzGJU(KIA)? u&iftrsKd;om; vGwf-ajrm-uf
a&; wyfzGJU (KNLA)? u&iftrsKd;om; vGwfajrm-ufa&;wyfzGJU Nidrf;-cs-rf;-a&;-aum-ifpD
(KNLAPC)? u&ifeD-wyfzGJU (KA)? &Srf;-jy-nf
e,f wyfzUJG awm-iy-f i-kd ;f (SSAS)ESifh ]0}jynfe,f
nDñG-wfa&;wyfzGJU (UWSA)wdk-Yjz-pf-onf[k
ukvor*¾u
- av;rsm; &efya-kH iGt
- zGUJ (,leq
-D uf)
\ xkwf-jy-ef-cs-uf-wGif azmfjy-xm;-onf/t&G,f-ra&m-uf-ao;-olrsm;tm; wyfom;tjzpf ac:,l pkaqm-if;- toHk;cs-aerI &yfwefYap-&efvnf; wdkif;-&if;om; vufeuf-udk-if
tzGJUtpnf; ckepf-zGJUudk-vnf; CTFMR ES-ifhtwl-vk-yf-ief;-pD-rH-csuf (uav;-ppf-om;-ac:,lpk-aqm-if;-rI-tqHk;owf-a&;)udk vdk-ufem vuf
rS-wf-a&;-xdk;&ef- wdk-uf-wG-ef;-vdk-aMumif;

,leD-quf-ES-ifhtwl yl;wGJ-Ouú-|
tjzpf wm0ef-xrf;-aqm-if-vs-uf-&Sdaom jref-rmEdk-if-iH-qdk-if&m ukvor*¾-Xmae n§dEdI-if;-a&;r·;
Ms RenataLok Dessallien u Zefe0g-&Dv
18 &ufaeYaeY trSwf(1) ppfaMum-a&;-ES-ifhwnf;-cdk-a&;-pcef;-(c)-bk-&ifh-aem-if-ppf-aMum-a&;(&-ef-uk-ef)ü jyKvk-yf-cJhonfh t&G,fra&m-ufao;ol uav;ol-i,f-rsm; Ek-wf-xG-uf-cG-ifh-ESihf
rdbrsm;xH-jy-ef-vnf-tyf-ESH-jcif; tcrf;tem;wGif ajymMum;cJh-onf/jr-ef-rm-wyf-rawmf-tae-jz-ifhrl pDrH-cs-ufudk
taumif-xnf-azmf-&ef-twGuf tao;pd-wfvk-yif ef; tpDtpOfrsm;udk a&;qG-o
J abm-w-n
l D
NyD;jzpf&m 18 vtwGif; wyfrawmfü t&G,f
ra&m-uf-ao;onfh uav;ppf-onfrsm;udk
vkH;0rusef-&Sd-ap&ef qufvuf-aqm-if-&G-ufoGm;rnf-jz-pfNyD; uav;ol-i,frsm;tm;
vkH;0 pkaqm-if;-jc-if;-rjyK-&ef-ESihf taMumif;trsKd;rsKd;jzifh rSm;,Gif;-pk-aqm-if;-xm;-ol-rsm;
udkvnf; tjref-qkH;Ek-wf-xG-uf-cG-ifh-jyK&ef pDpOfaqm-if-&G-uf-vs-uf-&Sd-aMumif; od&onf/wyf-rawmf-wGif trIxrf;-aeonfh touf
rjy-n-ahf o;onfh wyfom; 96 OD;tm; Zefe0g-&D
v 18 &ufaeYu Ekwf-xk-wf-cG-ifh-jyK-vkd-ufonf/
]]t-ck-Ek-wf-xG-uf-cG-ifh- ay;-vdk-uf-wJh- ta&twG-uf[m 2012 ckESpf? ZGef-vvk-yf-ief;-pD-rHcsuf vufrS-wf-a&;-xdk;NyD;wJh aem-uf-ydk-if;rSm

wyfrawmfrS Ekwx
f u
G cf iG &fh &Scd ahJ om vli,fwpfO;D bk&ifah emifppfaMuma&;rS ae&yfojYdk yef&ef
xGufcGmoGm;onfukd Zefe0g&Dv 18 &ufaeYuawGU&pOf/  "mwfyHk • attufzfyD
ta&twGuftrsm;qHk; jzpf-ygw,f}}[k
Dessallien u ajymMum;onf/
]],-aeY-txd-qdk-&if- vk-yf-ief;-pD-rH-cs-uf-tpDtpOf-t& uav;-ol-i,f-ES-ifh-vli,f 272 OD;
udk-wyf-rawmf-uae- Ek-wf-xG-uf-cG-ifh-jyK-cJhNyD; jzpfygw,f}}[k CTFMR wG-if yl;-wGJ-Ouú-|tjz-pfwm-0ef,l-vsuf-&Sdonfh &efuk-ef-NrdKU&Sd ukv
or*¾- uav;-ol-i,f-rsm;&ef-yHk-aiGtzGJU (,leD-

UNFPA Vacancy Notice
Want to be part of a team bringing positive impact directly to families within Myanmar? Join us and you will
too, because at UNFPA, everyone counts.
Applications are invited from interested Myanmar Nationals for the following position:Sr.
1.

Title and Level
Project Assistant, Kachin (SC-5)

Type of Contract

Duty Station

Service Contract

Myitkyina

Deadline

29 January 2014

Applications should be addressed to UNFPA Representative. Attention: International Operations Manager,
Room A-07, UNFPA, No.6, Natmauk Road, Yangon.
Email : myanmar.office@unfpa.org
For further details, please see the vacancy announcement posted at UN billboard. No.6, Natmauk Road,
Yangon and also at UNFPA website (http://myanmar.unfpa.org)
Applications will be considered only when meeting all requirements set in detailed vacancy announcement.

quf)\ jref-rm-Edk-if-iH-qdk-if-&m- Xm-ae-udk,f-pm;
vS,f Bertrand Bainvel u ajymonf/
vk-yf-ief;-pD-rH-cs-uf-tpD-tpOft& wyfrawmfrS-Ek-wf-xG-uf-cG-ifh-jyK-cJh-onfh- uav;-ol-i,f-ESifh
vli,frsm;rSm 2012 ckEpS ?f pufwif-bm-vwGif
42 OD;? 2013 ckESpf? azazmf-0g-&D-vwGif 24 OD;?
2013 ckESpf? Zlvdk-if-vwGif 42 OD;? 2013 ckESpf?
Mo*k-wf-vwGif 68 OD;wdk-Yjz-pfonf/

news

jynfwGif;owif; 8

www.mmtimes.com

a[mifaumifodkY jrefrmtdrfazmfrsm;
oGm;a&mufrnfhtay: pdk;&drfaeMu
ausmfzkef;ausmf
jr-er-f m-tr-d a-f zmfv
- y-k o
-f m;rsm; a[mif-aum-if-odk-Y
oGm;a&m-uf-tvk-yf-vk-yf-vQif vkyf-om;-tcG-ifhta&;-csKd;azm-uf-cH-&rnfudk jref-rm-Ekd-if-iHrS
tvkyf-orm;- tzGJ-Utpnf;rsm;u pdk;&drfvQ-uf-&Sd-aMumif; tqdkyg-tzGJUrsm;u ajymMuonf/vG - e f - c J h - o nf h - wpf - v cef Y - u pwif í
a[mif-aum-if-rS tvkyf-tudk-if-&Sm-azG-a&;at-*s-if-pDrsm;u jref-rm-td-rf-azmf-rsm;udkac:,l&ef BuKd ;yrf;-c-MhJ u-onf[k a[mif-aum-i-f
rD-'D,m-rsm;wGif azmfjy-xm;onf/ odkYaomf
vwfwavmüyif tif'dk-eD;-&Sm;Ekd-if-iHol tdrftulukd a[mif-aum-i-t
f -rd -&f -iS -u
f ES-yd -pf uf-nO§ ;f yef;-ojzifh xkdEkd-if-iH-wG-if qE´-jy-yGJ-rsm;jz-pf-yGm;
vsuf-&SdNyD; ,cifuvnf; tdrf-tul-vk-yfom;ukd tdrf-&S-if-uESd-yf-puf-n§Of;-yef;-onfhjz-pf-pOfrsm; a[mif-aum-if-wGif jzpf-yGm;cJh-zl;ojzifh jref-rm-tvk-yf-orm;-tzGJ-Utpnf;rsm;u
pdk;&drf-ae-Mu-jc-if;-jz-pf-onf/a[m-if-aum-if-wGif tvkyf-vk-yf&ef jref-rmtd-rf-tul-rsm;udk-vm-a&m-uf-&Sm-azGonfh tzGJU
rsm; vma&m-uf-ae-Mu-onf[k tvkyf-orm;ñT-ef-Mum;rI-OD;-pD;-Xme ñTef-Mum;a&;r·; a':cifaEG-OD;u jref-rm-wkd-if;-(rf-)udk-ajym-onf/]]a[m-if-aum-if-awG- wpf-zGJUNyD; wpfzGJ-Uvm-aeygw,f/ a[mif-aum-if-at-*s-if-pD-awG trsm;
BuD;yJ}}[k ¤if;uajymonf/
jref-rm-td-rf-tulrsm; a[mif-aum-if-wGif
tcGihf-ta&;- csKd;azm-uf-rcH-&ap&ef tdrf-tulvk-yf-om;-ap-vT-wfrnfh at*s-if-pDrsm;udk jref-rmvk-yfom;rsm; jynf-ywGif tcGifh-ta&;-cs-Kd;
azm-ufcH&ygu at*s-if-pDudk jyif;-xefpGm
ta&;,lonfh- enf;-vrf;-jz-ifh-vnf;-aum-if;?
jref-rm-ES-ifh- a[m-if-aumif tpdk;&csif; tdrf-azmf
rsm;udk umuG,f-rnfh-enf;-vrf;rsm;udk

nd§EId-if;-ívnf;-aum-if;? tdrf-azmf-vk-yf-om;wpf-OD;onf ¤if;tcG-ifh-ta&;-csKd;azm-uf-cH-&
onf-ES-ifh-wpfNyd-Kufeuf vG,fvifhwulwdkifMum;Ekd-if-onfh- enf;-vrf;-udk- zef-wD;-xm;NyD;
xkdenf;-vrf;-udk-ao-csmpGm oifjy-ay;-xm;
-jc-if;-jz-ifh-vnf;-aumif; BudKwif-um-uG,f-oifhonf[k tvkyf-orm;-tcG-ifhta&; twdkifyif-cH-pif-wmrS qufoG,f-a&;-t&m&Sd udkcs-pf-OD;arm-if-uajym-onf/]]jy-nf-wG-if;-Oya'-awGu olwdk-Yudk-um-uG,fray;-Ekd-ifovdk olwdk-YoGm;r,fh-a[m-if-aum-if
&JU tvkyf-orm;-qdk-if-&m-Oya'-awGuvnf;
olwdk-Yudk-um-uG,f-ay;-xm;-zdkY cJ,Of;w,f/
Oya't& b,fvdk-yJ-um-uG,f-ay;-xm;-ap-OD;awmh olwdk-Yvk-yf-ief;-cG-if-oabm-obm0t&
jyóem-jz-pf-NyD;rS-yJ-od&wm/ jref-rm-Ekd-if-iH-uaevT-wfrJh tdrf-azmf-vk-yf-om;-awG-twGuf tmrcHEkd-if-wJh tajctaeudk tpdk;&uzefwD;-ay;xm;-zdk-Y vdk-ygw,f}} [k ¤if;uajym-onf/a&T-Uajym-if;-tvk-yf-orm;-tcG-ifh-ta&;-uG-ef
&ufrS 'g½kd-ufwm udkpd-ef-aX;uvnf; jref-rmtd-rf-azmfrsm;udk a[mif-aum-if-odk-YvT-wf-&mwGif awme,f-bufrS trsKd;orD;-rsm;jz-pf-ygu
bmom-pum;-tcuf-tcJ-rsm;pGm- &Sd-Ekd-if-ovdk
jyóem-wpf-pHk-wpf&m-&Sd-ygu ulnD-&ef-vnf;tvG-ef-cuf-cJ-rnf-jz-pf-aMumif; oHk;oyfonf/
xdkYjyif a[mif-aum-if-wG-if-&Sd-ES-ifh-NyD;jz-pfonfh
xkdif;? zdvpf-ydk-if-ponfh-Ekd-if-iHrsm;rS tdrf-azmfvk-yf-om;-or*¾-rsm;ESifh jref-rm-vk-yf-om;rsm;udk
csdwf-quf-ay;-xm;-&ef- vkd-aMum-if;vnf;
¤if;uqdk-onf/vuf-&Sd-wGif jref-rm-td-rf-azmfrsm;udk apvT-wfjcif; r&Sdao;-aMum-if;? apvT-wf-vQ-ifvnf;
jref-rmtpdk;&a&m a[mif-aum-iftpdk;&uyg
tqdkyg-vk-yf-om;rsm;tm; vkyf-ief;-cG-if-tBud-K
oif-wef;rsm; ydkYcs-ay;-OD;-rnf-jz-pf-aMumif;
a':cif-aEG-OD;-u ajym-onf/

p&z0if;twGif;&Sd yk*¾vdu "mwfqDqkdif
rD;avmifrIaMumifh av,mOfuGif;ygydwfcJh&
wdk;a0atmif
&efu
- e-k N-f rdKU? r*Fvm-'kH-NrdKUe,f aps;&yfuGuf jynfvrf;rab; ppfbuf-a&;-&m- vHk-jcH-Ka&;-tzGJU
(av) 0if;-twG-if;&Sd yk*¾-vdu "mwf-qD-qkd-ifü
Zefe0g-&Dv 21 &ufaeY nae 6 em&D 15 rdepfcefYu rD;avm-uf-ayg-uf-uGJ-rIrsm; jzpf-yGm;cJhojzifh usy-o
f ed ;f 280 zd;k cefY qH;k ½H;I cJNh y;D &efu-ek -f
tjy-nf-jy-nf-qdk-if-&m-av-qd-yfü av,mOf
qif;wuf-rIrsm;vnf; wpfem-&D-ausmfcefY
&yfem;-cJh-&onf/ykd-if-&S-if-arm-if-ausmf (pkHprf;pdppf-qJ)-iSm;&rf;vk-yf-ukd-ifonfh qD*kd-a'gif-twG-if;&Sd qDrsm;ukd
zlqkd 12 bD;,mOf-ay:rS qDyDygtvkH; 60 wGif;
odkY qDa*g-uf-jzifh vkduf-vH-jz-nhf-wif;-NyD;aemuf
qDqkd-if-vk-yfom; at;ukdu qDwkd-if-uD-yd-wf
onfh oHa*g-uf-jzihf vkduf-vH-yd-wf-aepOf rD;yG-ifhavm-if-uR-rf;-cJh-jc-if;- jz-pf-onf/rD;-avm-if-rI-aMumihf at;ukd-wGif wpfukd,fvkH;rD;-avm-if-'Pf-&mrsm; &&SdcJhovkd ,mOf-ay:yg-ol-rsm;jz-pfonhf Zifukd-OD;? ausmfZif-vwf-ESihf
pkd;wifhwkd-YwGif rD;avm-if-'Pf-&mrsm; &&SdcJh
onf/
rD;avm-if-rIukd oufqkd-if-&m-yl;-ayg-if;tzGJUu
0kdif;-0ef;-Nid-§rf;-owf-cJh&m n 7 em&Drdepf 50 wGif
rD;-Nid-rf;-oGm;cJhonf/ rD;avm-if-rI-aMumifh 'DZ,fqD-yDyg tvkH; 50? "mwf-qD-yD-ygtvkH; 20?
qDabm-uf-qm-um;-wpfpD;? taqmuf-ttHkwpfv;kH ? qDo,f 12 bD;,mOf-wpfp;D pkp-ak yg-i;f usyf 281 odef;-zkd;qkH;½IH;cJhonf/
rD;avm-if-rIrS xGuf-ay:-vmonfh rD;cdk;rsm;
aMumifh &efuk-ef-tjy-nf-jy-nf-qdk-if-&m-av-qd-yf
ukd ydwx
-f m;-c&-hJ ojzifh qif;oufrnfh av,mOfrsm;ESifh xGuc-f mG rnfh av,mOfrsm; &yfwefo
-Y mG ;
cJhNyD; n 7 em&D-tcsd-ef-cefY-wGif avqd-yfukd

av,mOfc&D;onfwpfOD;u jrefrmwdkif;(rf)ukd ay;ydkYcJhonfh ,ck"mwfyHkwGif rD;avmifrI
aMumifh av,mOfuGif;teD; aygufuGJrIjzpfay:aeonfukd awGU&onf/ "mwfyHk¼tef'D
jyef-zG-ihf-ay;-cJh-onf/avm-if-pm-qDrsm;ukd vufcH-od-rf;-qnf;-ay;
ol ppfbuf-qkd-if-&m-vkH-jcHKa&;-tzGJUrS wyfMu-yfBuD;wif-aX;-ESihf qDqkd-if-ykd-if-&Sif ausmfaus-mf(c)-

6 em&Drdepf 40 tcsdef-cefY-uvnf; r&rf;uk-ef;NrdKUe,f (4) &yfuGuf jynf-vrf;-ESihf awmf0ifvrf;-axmifh trSwf(4) aqmuf-vk-yf-a&;tif-*s-ifeD,m wyfqG,f&Sd oGyf-rkd;oG-yf-umajr-pkd-uf-*kd-a'g-if-a[m-if;-wGif rD;avm-if-rIjz-pf-yGm;cJhonf/ tqkdyg- rD;-avm-if-rIukd
oufqkd-if-&mu pkHprf;-cJh-&m-wGif *kda'g-if
a[mif; ½kH;cef;wG-if wyf-qif-xm;onfh
tJuG-ef;rS tylvG-ef-uJ-NyD; rD;-avm-if-cJh-jc-if;-jz-pfaMumif; awGU&Sd-cJhonf/ rD;avm-if-rI-aMumifh
tJuG-ef;-wpfvkH;? ½kH;pm&G-uf-pm-wrf-rsm;ESihf
arm-if-ausmfwdkYukd r*Fvm-'kH-e,f-ajr-&J-pcef;u *kda'gif-a[m-if;-wpf-vkH;wkdY rD;avm-if-uR-rf;jypf-rI-yk-'fr 285 ^337^338 t& trIzG-ihf- cJhonf/ rDavm-if-rI-ES-ihf-ywf-ouf-í *kd-a'gifta&;,l-xm;-aMum-if;- od-&onf/apm-ihf-wm-0efcH t&mcH- AkdvfapmxG-ef;ukd
tvm;wl Zefe0g-&Dv 20 &ufaeY nae ppfaq;-vs-uf-&Sd-aMumif; od&onf/

,mOfay:rS qDyDygtvkH;
60 wGif;odkY
qDa*gufjzifh ...

news

9 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

ajr,mudpö or®w\o0PfvTm vTwfawmfü uefYuGufcH&
tdtw
-d ;dk vGif
Ekid i-f a-H wmfo
- r®w OD;od-ef;-pd-efu jynf-axm-if-pkvT-wf-awmf-odkYay;-ydkUcJhonfh o0PfvTm-wG-if-yg
-&o
Sd nfh odr;f -qnf;cHv,f,majrrsm; jyóem
rsm; ajz&Si- ;f N- y;D pD;rI tcsut
-f vufrsm;onf jyifyvufa- wGUtajct
- ae-EiS fh rsm;pGmuGm[
- aeum
vufcH-Ekd-if-jcif;r&dSonfh-twGuf vTwf-awmfukd,f-pm;-vS,frsm;u uefYuG-uf-cJh-Mu-onf/v,f,m-ajr-EiS hf tjcm;ajrrsm; odr;f -qnf;-c-H
&rI-aMumihf jynf-olrsm;epfemrIr&dSap-a&;twGuf oufqi-dk &f m 0efBu;D Xmersm;u ajz&Si- ;f
-ay;&ef v,f,majr-ES-ifh-tjcm;ajrrsm; pHkprf;a&;-aumf-r&S-ifonf Mo*k-wfvrS Ekd0if-bm-v
twGif; jynf-axm-if-pk-vT-wf-awmf-rS-wpfqihf
Ekdif-iH-awmf-or®-wqDodkY tpD&if-cH-pmrsm; ay;ydkY
cJhonf/
or®wOD;od-e;f -p-ed u
f 'kw,
d or®w OD;ÓPfxG-ef;-OD;-aqm-ifaom ajrtoHk;cs-rI-pD-rH-cef-YcGJ
a&; A[kad umf-rwDukd zGUJ pnf;um aumfr&S-i\
f
tpD&if-cH-pmt& v,f,majrjyóemrsm;udk
oufqkd-if&m 0efBuD;Xm-ersm;ESihf yl;ayg-if;ajz-&S-if;-ap-cJhonf/
or®wrS jynf-axm-if-pk-vT-wf-awmf-odkY ay;-ydkY
xm;aom tqkyd g-aumfr- wD\ ajz&Si- ;f csu
- t
f m;
v,f,mpkd-uf-ysKd;a&;-ESihf qnfajrm-if;-0ef-BuD;
Xme 'kw,
d 0efBu;D OD;tk-e;f -oef;u Zefe0g-&v
D

21 &ufaeYwGif usif;yonfh jynf-axm-if-pkvTw
- a-f wmftpnf;ta0;-wiG f vma&muf&iS ;f j- ycJa-h omfvnf; yuwdtajct
- ae-EiS fh rsm;pGmuGv
-J -J G
ae-onfh-twGuf vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,f
rsm;u vufrcH-cJh-Mu-jc-if; -jz-pf-onf/OD;t
- e-k ;f o
- ef;\wifjyc- su
- t
f & aumfrwDonf
atmuf-w-b
dk mv 26 &ufaeYrS 'DZif-bmv 25
&ufaeYtxd v,f,majr trIa- ygif; 745 rIwiG f
423 rItm; ajz&S-if;-ay;-cJhNyD; ajrod-rf;-qnf;-rIwGif xdyfqHk;rS OD;aqm-if-aeaom wyfrawmfESifhoufqi-dk o
f nfhtrIaygif; 565 rIwiG f332 rI
tm;-ajz-&S-if;-cJh-aMumif; od&onf/ xkdYjyif
wkdif;-a'-oBuD;ESifh jynf-e,f-tvkd-ufajr,m
jyóem-ajz-&S-if;-&m-wGif trItrsm;qHk;jz-pf-yGm;
aeonfh aejy-nf-awmf-aum-if-pD-wGif 93 &mckd-ifEI-ef;-ausmf ajz&S-if;NyD;jzpf-aMumif; wifjy&m
aejy-nf-awmf-aum-if-pD-e,fajr? ZrÁLoD-&d-Nrd-KUe,f
rS jynf-olY-vT-wf-awmf-udk,f-pm;vS,f a':pE´mrif;u wifjy-cs-uftm; uefYuG-uf-cJhonf/
]]tckeu 'k0efBu;D wifjyoGm;wJhaejyn
- a-f wmf
-aum-if-pDrSm trIaygif; 111 rIqkdwm bmudkajym-wm-v-&J iS }f } [k a':pE´m-rif;u ar;cG-e;f -jy-e-f
vnf-xk-wf-cJhNyD; ¤if;ukd,f-pm;-jyKonfh ZrÁLoD-&dNrd-KUe,f-wpf-ck-wnf;-wG-if-&dSonfh trIaygif;
100 ausmftm; ,aeYwdk-if-&S-if;-vif;-NyD;pD;-jc-if;r&dS-ao;-aMumif; ajymMum;cJhonf/
]]uRe-rf wkt
-Yd aeeJY odxm;-jc-i;f vnf;- r&db
S ;l /

e,f a jr- u d k , f - p m;- v S , f - a wG - t ae- e J Y v nf ;
odxm;-jc-i;f -vnf;- r&d-yS gbl;/ odyYk g-aom-aMumifh
v,fqnf0efBuD;wifjy-oGm;wJh aejy-nf-awmfaum-ip-f rD mS ckepfr- yI J usey-f g-w,fq
- w
dk hJ 'Dtajz
udk uRe-rf taeeJY uefu
Y -u
G -yf gw,f}} [k ¤if;u
ajym-Mum;cJhonf/
OD;tk-ef;-oef;\ wifjy-cs-uftay: &efuk-efwki-d ;f a- 'oBu;D ? ppfui-kd ;f w
- i-dk ;f a- 'oBu;D ? {&m0wDwki-d ;f a- 'oBu;D ? weoFm&Dw
- i-dk ;f a- 'oBu;D ? ucsi?f
u&if? u,m; ESifh &ckid j-f yn
- e-f ,fwrYdk S vTwaf wmf
ud,
k pf m;-v,
S rf sm;u jyef-vnf-aqG;aEG;&m-wiG f
aumfrwDrp-S pfa- q;onfh trIta&-twGu
- rf mS
¤if;wkdYwifjy-xm;onfh trIxuf avsmhenf;
a- e-aMum-i;f ? trIrsm;ajz&- i-S ;f N- y;D Nyq
-D a-dk omfvnf;
ajz&Si- ;f a- y;&ef trIayg-i;f rsm;pGm use&-f a-Sd e-ao;aMumif;? v,f,majr jyóemrsm; ajz&S-i;f -&m
w
- iG f v,form;-tcsKUd rSm v,fajrr- sm;jye- v
-f nf&&d-aS omfvnf; ,if;ajr-rsm;ay:-wiG f jyef-vnfvky- u
-f i-kd c-f iG rhf &ao;onft
-h jyif usL;ausmrf j-I zihf
jyefvnfw&m;pGJ-cH-ae-&oly- if&- a-Sd Mumif; wifjyc- -hJ
MuNy;D Ekid -if -aH wmf taejzihf ,if;jy-óemrsm;
tm; txl;ud-pö-&yf-tae-jzihf tjref-qHk;ajz-&S-if;
-ay;&ef wkduf-wG-ef;-cJh-Muonf/
]]tae-txm;u avsmaf Mu;-aiGr- &wJt
-h jyif
jyef-&r,fvdkY arQmfrS-ef;-xm;wJh ajrtykd-awGrSm
usL;ausmfwJ-awG jzpf-vmw,f/ jynf-oludk
b,fvkdESpf-od-rfh-xm;-&vJ-qkd-awmh vmr,fh

bwf*su
- rf mS tpk;d &u ay;vdr- r-hf ,fv/Ydk okaYd omf
,aeY bwf*s-uf-udk-aqG;aEG;wJhtcg umuG,f
a&;0efBu;D Xme&JU bwf*su
- [
f m vkyi-f ef;p- Ofr- mS awmh avsmfaMu;-aiGawG jyef-ay;-r,fvkdYyg
yg-w,f/- jy-nf-xJa&;0efBuD;Xme acgif;pOfajcm-uf-ckrSm ,aeYavm-avm-q,f-od-rf;-wJhajrudk odrf;-wJh-avs-mfaMu;- jz-pf-ygw,f/ ,cif
ajra- [m-i;f r- yg-ygbl;}} [k a&Tjyn
- o
f m rJqE´e- ,f
rS OD;wif-arm-if-OD;-u ajymonf/
tvm;wl ¤if;ykdif pufrI-pD-rH-ud-ef;-rsm;ESifh
ywfoufí v,f,majr-tji-if;-yGm;rI-rsm;ESifh
&ifqi-dk a-f e&aom &efue-k w
-f i-dk ;f a- 'oBu;D trSwf
9 rJqE´e,frS OD;cif-a&Tu 2008 zGJUpnf;yHktajc-cH-Oya't& vuf&dStpkd;&onf ,cif
tpk;d &\ wm0efrsm;udk qufvuf-aqm-i-&f -u
G f
-&rnf-jz-pf-aomfvnf; &efuk-ef-wkd-if;-a'-oBuD;
twG-if;&dS ajr,mjy-oem-rsm;udkyif ,aeYwkdif
ajz&S-if;-ay;-jcif; r&dSao;-aMumif;ajymonf/
]]'DaeYqkd&if tm;vHk;u wjznf;-jz-nf;-eJY
vrf;a- y:-a&m-uv
-f mNy/D vrf;ay:-rmS - wJa- wGx;kd
wJh jyóem-awGuvnf; 'Dtay:rSm tajccH
NyD; jzpf-wm-jz-pf-wJh-twG-uf-aMumifh 'DtrI-udkrukd-if-bl;-qkd&if 'Dxufxd ydkNyD;awmh qif;&J-rIrsm;vmr,f}} [kajymonf/
v,f,majr-ES-ihf-tjcm;ajrrsm; pHkprf;a&;
aumfr&S-ifu Ekdif-iH-awmf or®wxHodkY wkdif-pmaygif; 5ç858 rIay;-ydkYcJh-aomfvnf; ,ck &&dS

aom pm&if;-wGif 745 rIom yg&dS-onfh-tjyif
ajz&S-if;-NyD;pD;onfh trIudkom azmfjy-xm;NyD;
ajz&S-if;-cs-uf-tao;-pd-wf -ryg-0if-ay/]]'g-t&rf;udk tMurf;-zs-if;-qef-ygw,f}}[k
aumfr&SifOuú|OD;wif-xG#f-u axm-uf-jy-cJh
onf/ ]]tMuH-jyK-cs-uf-xJrSm ajrod-rf;-uwnf;udku wyfrawmf-onf-vkd-tyfoavmuf
odrf;yg tMuHjyK-xm;-ygw,f/ b,favm-ufvk-t
d yf-w,f-qw
dk m wyf&if;-wyfzUJG &JU zGUJ pnf;yH-k
tif-tm;t& owfrS-wf-ay;yg/ rvkdtyf-bJeJY
tjyifrSm wyf0if;eJY a0;vH-wJh-ae-&m-awGrSm
odrf;-wmawG jyef-ay;yg/ wu,fvkdtyfvkdY
odrf;-w,f-qkd-&ifvnf; xdcu
-kd e-f pfe- m-wo
-hJ a-l wGtwGuf oifw
h ifr-h QwwJh avsmfaMu;-ay;-ygvkdY
uRef-awmfwkdY tMuHjyK-cJh-ygw,f/ jyef-ay;-w,fqka-d omfv
- nf; wpfcgrS jynfo
- v
-l x
-l q
-k u
D jyef&w,f-qkdwJh owif;r&dS-ygbl;}} [k ODwif-xG-#f
u ajymonf/jy-nf-axm-if-pk-vT-wf-awmf em,u ol&OD;a&T-ref;u vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,frsm;\
tjyKoabm-aqm-ifonfh wifjy-cs-ufrsm;tm;
oufqkd-if&m 0efBuD;Xm-ersm;tae-jzihf tjyK
oabm-aqm-ifum yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf&ef
wku
d w
-f e-G ;f v
- u
-dk Nf y;D ud,
k pf m;-v,
S rf sm;\ wifjy
-cs-ufrsm; rqHk;½HI;ap&ef vkdtyf-onfrsm;udk
qufvuf-aqm-uf-&G-uf-oGm;rnf-jz-pf-aMum-if;ajym-Mum;cJh-onf/

news

jynfwGif;owif; 10

www.mmtimes.com

rD;om½dIUvdkufygawmhuG,f
SATIRE
rma*s
The Office of the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) in Myanmar is seeking for qualified
applicants to fill the following positions:
1) Assistant Protection Officer (Legal), (LICA, Yangon)
Closing date: 28 January 2014
The detailed Terms of Reference for these positions are
available on request from UNHCR offices in Yangon,
Maungdaw, Buthidaung, Sittwe, Myitkyina, Loikaw, Bhamo,
Mawlamyine, Hpa-An, Myiek and Taungoo.
www.unhcr.org
UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT (USAID) IS OFFERING A GREAT
EMPLOYMENT OPPORTUNITY FOR THE RIGHT
CANDIDATE IN THE FOLLOWING POSITION.
Project Management Specialist
(Private Sector Competitiveness)
(Grade-10) (Training Level)
The incumbent is the Mission’s senior local professionallevel expert on programming, negotiating, and managing
economic development programs and performs as the
main advisor to the Economic Growth (EG) Office in
the field of economic governance and private sector
development. The incumbent is the Mission’s expert on
laws, policies, and regulations that affect private sector
competitiveness, including trade and investment policy,
price setting, income and employment generation, and
integration into multilateral organizations/initiatives such
as the Association of South-East Asian Nations (ASEAN),
the Lower Mekong Initiative (LMI), and the World Trade
Organization (WTO). The incumbent may also serve as
the Contracting Officer’s Representative (COR)/Agreement
Officer Representative (AOR) for economic growth
programs managed by the USAID/Myanmar Economic
Growth (EG) Office. This includes, but is not limited to,
advising, designing, managing, and evaluating assistance
which supports the Mission’s economic transition and
development objectives.
The incumbent will maintain close contact with high and
mid-level government and non-government officials
and institutions, private sector leaders, grantees, and
contractors. The incumbent will liaise directly with
USG colleagues from other USG agencies involved in
supporting economic reform and regional integration.
The activities under the incumbent’s responsibilities are
highly complex and could have unusually high political
visibility. This requires outstanding project and program
management skills and a high level of political awareness
and sensitivity.
Qualifications Required:
1. Master’s degree in economics, business administration,
investment, trade, commerce and accountancy, finance,
marketing, development studies, or a relevant field.
2. A minimum of four (4) years of progressively
responsible technical/managerial experience in
government or private sector at professional level
dealing with design, management and accountability of
development activities, with special emphasis on highvalue project analysis, implementation/administration,
monitoring and evaluation, with focus on economic
growth and analysis.
3. Level IV (Fluent) reading/writing/speaking in English
and Myanmar is required.
4. Excellent knowledge of Myanmar’s economic, political,
social situation, development prospects, priorities, and
resources in the field of specialization is required.
5. Must combine strong interpersonal and analytical
skills and must be able to obtain/transmit information
effectively to Mission management and to high level
GOB officials, private sector companies, and nongovernmental officials. Must have the ability to fully
comprehend and quickly frame problems and analyze
complex technical, regulatory and financial information
needed to make adjustments, when needed, of plans
and tactics to achieve objectives at the policy or
implementation level.
6. Must have proficiency in Microsoft applications including
Word, Excel, Power Point, etc.
Eligible candidate may submit application to:
Human Resources Office, P.O. Box 521, GPO, Yangon
Applications must be received by January 29, 2014.

]]vkypf m; rdk;acg-if?- cdk;pm;- acG;a[m-ifwJh-ac-wf-BuD;yg-vm;- tpf-udk-BuD;&m? aiG&Sm-&wm-cuf-vdk-uf-wm-}} vdkY wynfh
arm-i<-f uu
- e-f u
-D nnf;yg-w,f/- ay:-rvm
tawmf-Mum-NyDjz-pf-vdkY olY-[m-ol- tqifajy-ae-w,f-rS-wf-w,f?- tck-awmh vrf;p&d-wf-awm-if- udk,f-ujy-ef-ay;-&r,fhykHjz-pf-ae-w,f/- 'g-aMum-ifh-udk,fh-qD-udkjy-óem-wpf-ck-eJY-vm-ol-udk- jy-óemawG-trsm;BuD; jy-ef-ay;-vdk-uf-yg-qdk-wJhtm-Pm-&S-if-ac-wf-u vl-BuD;wpf-OD;-&JUpum;-twdk-if;¼
]]'g-rsm;vG,f-yg-w,f- arm-if-<u-uf-eD&,f?- aiG-&Sm-wm-rcuf-yg-bl;-/ rD;-jc-pf-wpfvHk;jz-pf-jz-pf? -rD;-jc-pf-qH-wpf-acs-mif;-yJ-jz-pfjz-pf- &Sd-&if-&yg-NyD-}}vdkY pum;-pvdk-uf-awmh
oif;-uajc-um-vuf-um-eJY¼
]]bm-vJ- [dk-ac-wf-uvdk- rD;-jc-pf-qHwpfacs-mif;-wpf-rwf-eJY- udk,f-vHk;wD;-rawGMu-nfhzdkY vk-yf-pm;-qdk-NyD; tMuH-ay;-rvdkY
vm;-}}wJh/
]]'D-vdk-tawG;awG-wd-rf-vdkY rif;- rBuD;
yGm;wm/- 'D-avm-uf-vrf;-ab;-rSm -jr-ef-rmtacGa- wG- a&m-i;f a- e-wm?- rif;r- ;D j- cp- q
-f jH cp- -f
wm-udk- b,f-ol-rS-pd-wf-r0if-pm;-bl;-/
NyD;awmh 'D-ac-wf-u &nf;-pm;-xm;-zdkYqdkwm- wpf-reuf-avm-uf -MuH-pnf-&wJhac-wf?- &nf;-pm;-jz-pf-NyD-qdk-&if-vnf; ac-wfpum;-uNidwm-eJY- td- (Eat)- vdkY&w,f-wJh-/
rif;-udk-'D-vdk- od-rf-od-rfrT-m;rT-m;tMuH-yJay;-wwf-&if- rif;-&JU-q&m-rvk-yf-bl;-}}vdkY
&S-nf-&S-nf-a0;-a0;-ajym-rS- oif;-rs-uf-pd-awGta&m-if-awm-uf-vm-NyD;¼
]]uJ-'g-qdk-&if-vnf;- ajym-prf;-yg-Asm-?
ol-aX;-jz-pf-zdkYr[k-wf-yg-bl;/ pm-tk-yf-wpftk-yf- xk-wf-a0-a&;-vk-yf-vdk-uf-wm- aum-ufpm-txk-wf-rSm;NyD; pm-a&;-q&m-u
pm-tk-yf-eJY- rs-uf-ESm-udk- aum-uf-ayg-uf-NyD;
olY-pm-tk-yf-awG- jy-ef-od-rf;-oGm;vdkY puúL-zdk;eJY-

yHk-ESd-yf-cawG- ta<u;wif-ae-vdkYyg-}}
]]'g-qdk-&if- rif;-udk- wpf-ck-ar;-r,f/nbuf-tcsd-ef-rawmf- tjyif-udk- wpf
a,m-ufwnf;xG-uf-&Jvm;-? o&J-awGbm-awG-a&m-aMum-uf-wwf-ovm;-}}
]]bm-vJ-As?- ocsKØif;-xJ-rSm -ol-rsm; tk-wf*l-awG- oGm;azm-u-cf -ikd ;f -rvdv
Yk m;-/ ta<u;
rqyf-Edk-if-&if- ae-yg-avhap?- tJ-'D-vdk-awmh
rvk-yf-&J-bl;/ ocsKØif;-rSm- t&uf-aom-ufNyD; a&S-moGm;wJh- abmf-'g-awG-udk- *l-oG-if;xm;-wm- rsm;w,f-As-}}
]]rif;-udk-awmh ynm-&Sd-vdkY owf-rS-wf-&
awmhr,f/- rif;-awG;Mu-nfhwm-awGtm;-vHk;rSm;aew,f-}} vdkYqdk-NyD; jy-ef-yuf-rSoif;-urs-uf-ESm-i,f-av;-eJY¼
]]ajym-yg-awmhAsm-? cif-Asm;pum;-ajym

uvnf; a&S;pum;-awGu
- -kd zsu
- a-f e-jye- N-f y}-D }
]]a[haum-if- ajy;-&if- vG-wf-w,f-uG/rajy;-&if-awm-if -ajy;-cdk-if;-NyD;vTwf-w,f/
w-pfavm-u ightrsKd;wpf-a,m-uf- um;wdk-uf-cH-&w,f?- olY-a,m-usfm;u um;arm-if;-wJh-w&m;-cH-udk- zrf;-NyD;ol-udk,f-wdk-if&J-vuf-tyf-w,f/- 'g-ay-onf trIzG-ifhawmh w&m;-cH-ajy;-eJY- zG-ifh-xm;-w,f?- ig-u
udk,f-awGUawG-ajym-ae-wm-}}
]]tJ-'D-awmh}}
]]tJ-'D-awmh rif;-uol-aX;-awG-trI-jz-pfae-wJh- w&m;-½Hk;em;-oGm;NyD; cif-Asm;wdkY
trIawG-ays-muf-&aphr,f/- b,f-avm-u-f
ay;-qdk-NyD;awm-if;-? nbuf-w&m;-½Hk;em;oGm;NyD; "m-wf-qD-avm-if; -rD;-½IdUcJh½Hk-yJ/w&m;-½Hk;awG-u trI-ppf-cs-uf-awG-? ouf-

bk&m; bk&m; yGifhawmfrlNyD;wJh bk&m;
av;qlpvHk;u,fawmfrlyg? 'Da'0'wfudk
q&mwifrdwmeJY wynfhawmf...
-ae-wm-udk- qHk;atm-if-em;-raxm-if-bJtwG-efY-wuf-rd-&if- 'D-b0 rd-ef;-rr&&ygap-eYJ-}} wJh/
]][m- [m- [... 'D-twdk-if;-vnf;
rif;-u rd-ef;-r&OD;-r,f-xif-aevdkYvm;-/
ig-ajym-jyr- ,f/ tcse-d t
-f enf;q
- ;kH eJ-Y ydu
-k q
-f -H
t&qHk;tvk-yf-u w&m;-½Hk;udk-rD;-½IdUzdkYyJ-}}
]]bk-&m; bk-&m;- yG-ifh-awmf-rl-NyD;wJh- bk-&m;av;-q-pl vH;k u,f-awmf-r-yl g/- 'D-a'-0'wfud-k q&m-wifr- w
-d m-e-YJ wynfah wmf- axm-i-f
xJ-u rxG-uf-&r,fhud-ef;-qdk-uf-ae-yg-NyDbk-&m;-}} qdk-NyD; Zm-wf-xJ-utoH-eJY- vG-rf;-jyae-vdkY¼
]]awmf-prf;-yg?- Mu-rf;cs-uf-u ]9} aus-mf
wJh- rif;-½k-yf-BuD;eJY- vG-rf;-jy-rae-eJY/ ig-wdkY
Edk-if-iH-rSm-qdk½dk;wpf-ck-&Sd-w,f- r[k-wf-vm;/
&m-Z0wf-ab;-ajy;-&if- vG-wf-w,f-qdkwm-av-}}
]]&m-Z0wfa- b;- ajy;-rvGw
- y-f g-As/ cifA- sm;

ao-xG-uf-cs-uf-awG-udk- uG-ef-ysL-wm-eJYod-rf;-Edk-if-ao;-wm- r[k-wf-bl;/ 'D-twdk-if;pm-&G-uf-awG-eJY- zdk-if-wGJ-xm;-wm? -avm-if-pmu &Sd-NyD;om;-av-}}
]]rd-oGm;&if- trIBuD;w,f-aem-}}
]]rBuD;yg-bl;-uG/ rD;-½IdUrI-u yk-'f-r 285?
axm-if-'Pf-oHk;ES-pf-xuf- rydk-yg-bl;/ uHaum-if;-&if- aiG-'Pf-eJY-vnf; jy-wf-oGm;
rSm-yg/- rif;-udk-rd-&if-vnf;- ig-utm-rcH&atm-if-vk-yf-ay;-yghr,f/- NyD;rS-rif;-udk-pGJwJh- w&m;-½Hk;udk- xyf-NyD;rD;-½dIUvdk-uf-aygh/ igajym-wm-awG-udk- vdk-uf-vk-yf-&if- 'k-p½dk-ufe,f-y,frSm rif;ui½Id-UBuD;qdk-NyD; em-rnfwpf-vHk;&OD;-rSm-}}
]]tif;-? emrnf-BuD;zdkYqdk-wm- vG,f-rS-wf
-vdkY? pOf;-pm;-p&m-yJ/ -(tJ-av-a,m-if-vdkY)
cif-Asm;BuD;u uR-ef-awmf-hudk-axm-if-xJra&m-uf-a&m-uf-atm-if- xnfhae-wm-yJ/ck-ecif-Asm;ajym-wJh- yk-'f-r 285 qdk-wm

-rD;-ayghavsmhrI-As/ -uR-ef-awmf- q&m-cs-pf-udkudk,k-udk- ar;zl;-w,f/- rD;-avm-if-wm-eJYywf-ouf-NyD; yk-'f-ru oHk;ck-&Sd-w,f/aem-uf-ES-pf-ck-u jy-pf-'Pf-BuD;w,f/-yk-'f-r
435 u wef-zdk;aiG- wpf-&m-txufwef-wJh-ypö-nf;-udk- wrif-½IdUwJh-rD;-jz-pf-NyD;
jy-pf-'Pf-uaxmifckepfESpf-eJY- aiG-'Pf?yk-'f-r 436 u td-rf-tp&Sd-wm-udk- rD;'g-rS-r[k-wf- ayg-uf-uGJ-ap-wwf-wJh ypö-nf;ys-uf-pD;-ap-&if- axm-if-'Pf-wpf-oufwpf-uR-ef;- 'g-rS-r[k-wf- axm-if-'Pf- 10ES-pf-eJY- aiG-'Pf-As/- cif-Asm;cdk-if;-wJh- trsKd;
tpm;-u yk-'f-r 436? jy-pf-'Pf-tBuD;qHk;/
'g-eJY- ae-prf;-yg-OD;-? cif-Asm;u uR-ef-awmfBud-Kuf-ae-wJh- aum-if-rav;-udk- MuH-ae-wm
awmh r[k-wf-yg-bl;-aemf-}} qdk-NyD; ta&;xJ- wPSm-aMum-xae-vdkY¼
]]<u-uf-eD-&,f? -ightouf-eJY- bm-rSvnf;- rMuH-Edk-if-yg-bl;/ cg;-raum-if;-vdkY
yg-&*l-jy-ae-&wm- wpf-ck-wnf;-eJY-wif- rif;ighudk ,Hk-Mu-nf-vdkY&yg-w,f-uG-}} qdk-NyD;
q&m-0ef-&JU- aq;-pm-eJY-ouf-ao-xl-vdk-uf&w,f/ -oif;-u¼
]]'Dv
- v
-kd y-k y-f g-vm;-? rD;u
- awmh uRe- af wmf½IdUr,f? -'g-ay-onfh ol-aX;-awG-u cif-Asm;
eJ-Y cif-wm-rsm;awmh tvk-y-u
f -kd tpf-uBkd u;D
u &Sm-ay;-? tvk-yf-&&if- tpf-udk-BuD;u
yGJ-c,l-av-}} qdk-NyD; udk,fh-buf- jy-ef-vS-nfh
vm-vdkY¼
]]awmf-ygh arm-if-<u-uf-eD-&,f?- ig-u cg;raum-i;f a- wmh axm-ix
-f r-J mS - rdv
- m’ yH;k vnf;
rxrf;-E-ikd -yf g-b;l -? rif;-u-v
kd nf; bm-tMu-H
rS- ray;-awmhyg-bl;-/ ck-eajym-wm-awGarhvdk-uf-awmh? awm-pum;- awm-a&m-uf
o
- abmxm;-vu
-kd ?-f a&mh'r-D mS - 'Da- eYtwGu
- -f
ta&m-if;-t0,f-qdk-NyD; wpf-axm-if-wefES-pf-&G-uf- xk-wfay;-rS- jyH-K;jyH-K;BuD;eJY ,l-NyD;
jy-ef-oGm;ay-awmhw,f/- t&ifacwf-u
vl-BuD;pum;-eJY- olY-udkjy-óem-awG- ay;vdk-uf-ay-r,fh oif;-uvnf;- tJ'D-pum;Mum;zl ; - a e- y H k - & awmh tcuf - o m;uvm;Asm}}

The United Nations Office for Project Services (UNOPS) in Myanmar is inviting qualified candidates to apply for
the following positions:
Sr. Title and level

Duty Station

Position

Deadline

1. Logistic Associate (LICA-4)
2. Logistic Assistant(LICA-3)
3. Vehicle Maintenance Helper(re-advertised)
(LICA-1A)
4. Data Quality Assurance Assistant (LICA-3)
5. Equity and Social Inclusion Analyst (LICA-5)

Yangon
Yangon
Yangon

National
National
National

26 Jan 14
26 Jan 14
27 Jan 14

Yangon
Yangon

National
National

31 Jan 14
04 Feb 14

The benefit package for the above positions includes an attractive remuneration, 30 days annual leave and 10
holidays per year, medical insurance, learning and development opportunities and a challenging work environment with 250 national and international colleagues.
All applications must be made through the UNOPS E-recruitment System. Please go to https://gprs.
unops.org and click on the post that you are interested in applying for. If you do not have access to the
internet, please contact UNOPS directly on the numbers below.
For any quires please do not hesitate to contact UNOPS at 95 1 657 281-7 Ext: 149

VIEWS

11 &IjrifoHk;oyfcsuf

www.mmtimes.com

tpdk;&ajz&Sif;wJh v,fodrf;,modrf;jyóem wifjycsuf
trwfawG bmaMumifh pdwfqdk;MuwmvJ

pnfolatmifjrifU
a&;om;onf/

jyD;cJw
h hJ Zefe0g&D 21 &ufaeYu
usif;ywJh jynf-axm-if-pk-vT-wf-awmf
tpnf;ta0;rSm vTwfawmfem,u
udk or®wu v,f,majreJY wjcm;
ajr odrf;-qnf;-cH&rI jyóem-awGeJY
ywf-oufNyD; ajz&S-if;-NyD;pD;rI tajc
tae o0PfvTm-wpf-apmif ay;ydkYyg
w,f/ Ny;D cJw
h hJ av;vausmf vTwaf wmf
tpnf;ta0;-um-vwk-ef;u
vTwfawmf ajr,mjyóem pHkprf;-a&;aumf-r&S-if&JU tpD&if-cH-pm-awGeJY ywfoufNyD; tpdk;&bufu b,favm-ufajz-&Sif; NyD;xm;ovJqdkwm vTwfawmfudk ESpfvwpfBudrf tpD&if-cHpm
ay;ydk-Yzdk-YqdkNyD; qHk;jzwf-xm;-wJh-twdkif;
or®wu 'kwd,tBudrf o0PfvTmay;-yw
Ykd myg/ 'Do0PfvmT eJY ywf-ouf
Ny;D xHpk -t
H wdik ;f oufq-idk &f m v,f,m
pdk-uf-ysKd;a&;ESifh qnfajrmif; 'k0efBuD;
u tpD&if-cH-pmudk &Sif;-vif;-wif-jy-yg
w,f/ vTwf-awmfem,u uvnf;
tJ'gudk rSwf-wrf;-wif-ygw,f/ tJ'D
tcsed r-f mS yJ rxifrw
-S b
f J uefu
Y u
-G c-f su
- f
awG? pdwf-qdk;rm-efqdk; wkHYjy-ef-rIawG
xGuf-ay:-vm-yg-awmhw,f/ b,folawGu bmudk taMumif;-jyKNyD;
uefYuG-uf-MuovJ? vTwf-awmf-xJrSm
bmjy-óemawG jzpf-cJhovJ? tpdk;&&JU
v,f,majr jyóem ajz&S-if;rI
twdkif;twm b,ftxd a&mufae-NyDvJ? ajyvnf-zdkY eD;pyf-ae-NyDvm;
qdkwm ckwpf-ywf aqG;aEG;wifjyoGm;ygh-r,f/vT-wf-awmf e*dk tpDtpOfrSm
'k0efBuD;u tpD&ifcH? em,uu
rSwf-wrf;wifNyD;&if NyD;ygNyD/ 'D
tpD&if-cH-pmudk aqG;aEG;zdkYqdkwm
rygygbl;/ 'gayrJh ol&OD;-a&T-ref;u
rSwf-wrf;-wifw,fqdkwm ajym
wHk;xkNyD;wmeJY pNyD; azmuf-cJG-vdk-ufolu ZrÁLoD&dtrwf a':pE´m-rif;yg/
olwif-jy-wmu 'k0ef-BuD;wif-jy-oGm;
wJh-txJrSm aejy-nf-awmf-aum-ifpD
wpfckvHk; trIaygif; 111 ck &Sd
w,f/ tJ'D-xJu 104 rI ajz&S-if;-NyD;
oGm;NyD/ ckepfrIavm-ufyJ usef-w,f-vdk-Y
ajymw,f? wu,fqdk aejy-nf-awmf
aumif-pD-e,fajr wpfckvHk; rqdkxm;
eJY olYrJ-qE´-e,fajr ZrÁLoD&d wpfck
wnf;rSmwif wifjy-xm;wJh trIaygif;
100 ausmf&Sd-aew,f/ ajz&S-if;-NyD;jy-wfwmvnf; r&Sad o;bl;qdNk y;D ajymvd-u
k -f
ygw,f/ ajz&S-if;NyD;w,fqdkwmudkvnf; oufqkd-if&m udk,fpm;-vS,fawGuvnf; rodbl;? 'DtwGuf
'k0efBuD;&JU ajzMum;cs-ufudk uefYuG-uf

w,fqdkNyD; ajymvdk-uf-wm-yg/'kwd, wpfa,m-uf-uawmh OD;cifa&Tyg/ olu pufrIZkefeJY ywf-ouf
wJh ajr,mjyóem trI 60 ausmf&SdwJhteuf wpfrIyJ ajz&S-if;-NyD;ao;
w,f/ t&iftpdk;&u vkyf-cJhwm
tck tpdk;&u ajz&S-if;-ay;-zdkY wm0ef&Sdw,f? rajz&S-if;-ay;-bl;-qdk&if 'g[m
tajccH-Oya'udk csKd;azg-uf-wmyJ
qdkNyD; a0zef-ygw,f/ wwd,uawmh
vTwf-awmfu ajrod-rf;,m-odrf;
wdkifpmMum;emwJh aumfr&Sif Ouú|
OD;wif-xG#f udk,fwkd-ifyg/ olu 'D
o0PfvTmyg azmfjy-cs-uf-awG[m
tawmfav; tMurf;-oabm-qef
w,f? trIb,f-avmuf? b,fES
{ueJY ywf-oufwm &Sif;NyD;w,f
'gyJ-ygw,f/ b,fvdk&Sif;w,fqdkwm
rygbl;/ jyef-ay;ovm; ray;bl;vm;
rodEkd-if-bl;/ vufawGUawmh jynf-olawGudk jyef-ay;w,fqdkwm rMum;rd
ao;bl;/ 'gaMumifh olYtaeeJY tqdk
wifzdkY BudK;pm;-r,f-vdkY ajymyg-w,f/aem-uf-wpf-a,m-uf-uawmh a':'JGblyg/ tpD&if-cH-pmrSm ucsif-jy-nfe,feYJ ywfo
- ufNy;D &mEIe;f j- ynfh ajz&Si- ;f
-NyD;NyD-vdkY ajymw,f/ wu,fhwu,f
trsm;BuD; usef-w,f-vdkY qdkygw,f/
a':wif-wif-&D-uawmh weoFm&Dwkid ;f rSm ckepfryI J &Sw
d ,f-vYkd azmfjy-xm;
w,f/ wu,fqdk trIaygif; 100
ausmf&Sdw,f/ olwif-xm;-wm-cs-nf;yJ
trIaygif; 60 ausmf&Sdw,fvdkYqdkygw,f/ OD;wif-arm-ifOD;uawmh
tpdk;& ajz&S-if;-rI[m vufawGUeJY
tvGef-uGm-jcm;aew,f? a&Tjy-nfom
rSm todrf;-cH-xm;&whJ v,fajr
{u aomif;-eJY-csD-&Sdw,f? avsmfaMu;vnf; r&? ajrydkvnf; jyefr&?
wpfrIrS rNyD;ao;bJeJY cdkuf-&ef-jz-pf
NyD; trIawGvnf; wdk;yGm;vmaew,f-vdkY ajymygw,f/ a'guf-wmatm-ifrdk;ndKuawmh rif;bl;? puk
bufrSm ppfwyfu jyef-ay;-w,f-qdk
wm pm&G-uf-xJ-rSmyJ/ jynf-ol-awGu
vnf; bmrSrajym&Jbl;vdkY axmuf-jyygw,f/ OD;om-pd-ef-uawmh &cdkif-buf
rSm bmwpf-ckrS aqmif-&G-ufwm rawGU
&bl;vdkY qdkjy-ef-yg-w,f/a':-eef;-ap-tGm-uawmh u&if
jy-nf-e,frSm bmrS rxl;jcm;ao;bl;/
uy& (ukef;-vrf;-o,f,l-ydkYaqm-ifa&;) 0if;vkyfzdkY odrf;-xm;wJh
taqmuf-ttHku ysuf-pD;-aew,f/
tJ'gudk ,mOf-arm-if;-oifwef; qdkNyD;
qdik ;f -bw
k f jyef-wyf-xm;w,f/ e,fajrvHk-jcHKa&; r&SdpOf-wk-ef;u awmif;-xm;
wJh aumhuaom-if-&Jpcef;qdk&if
vnf; tck v,fajr-awGudk jyef-ay;&zdkY jzpf-vm-wJhtcg tapmifhwJ
uif;pcef; vkyf-xm;w,f/ acgif;pOfawG jyef-ajym-if;NyD; v,fawG jyefray;-&atmif vkyf-ae-w,f-vdkY &Sif;-jyygw,f/ a':eef;-aptGm ajymwJt
h xJ
pdwf-0if-pm;-zdkY taumif;-qHk;uawmh

a&TjynfomwGif ppfwyfuodrf;qnf;xm;aom ajrae&mtm;jcHpnf;½dk;um&Hxm;onfukdawGU&pOf/  "mwfyHk•bl;oD;
bdvyfajr xkwfzdkY ausmuf-rdk-if;-cJG-vdkY trSwf(5)wdkif;-A[dk-avh-us-ifh-a&;wyf? tpdk;&bufu rvdkuf-em-wmbJ jzpfv,fajrawG todrf;-cH&wJh udpö trSw(f 10)vQy-pf pf-tif-*s-i-ef ,
D mwyf? w,f-vdkY olu qdkyg-w,f/OD;ydk-ifudk oGm;wkdif-rd-ygw,f? Adkvf-r·; axmuf-vS-rf;a&; wyf- (4) pojzifh
aem-ufxyf ajymcsif qdkcsif wifjywpf-a,muf qif;vmNyD; v,form;- ppfwyfu odrf;-xm;-wmawG rsm; cs-ifwJh trwfawG trsm;BuD;&SdaeawGeJY ulnDwJh ynma&;0efxrf;- w,f/ tJ'D todrf;-cH-xm;&wJh ayr,fh ol&OD;-a&T-ref;u wm;jr-pfwpf -a,m-u f u d k w&m;cH -awG v d k v,fajr-awGeJY ywf-oufNyD; jyef- vdk-uf-wm-aMumifh wifjy-cGifhr&awmh
ppfaq;w,f? 0efxrf;udk tvky-jf yK-w-f ay;-jyD-vdkY oufqdk-if-&mu pmawG ygbl;/ 'Davm-u-q
f &kd if jynf-o-al wG-Mu-KH
oGm;cs-ifovm;qdkwm tygt0if &w,f? 'geJY v,form;-awGu awGUae&wJh v,f,majrodrf;-qnf;trsKd;rsKd; Ncdrf;-ajcm-uf-w,f-vdkY zGifh-cs- olwdkYv,f olwdkY vkyf-wJhtcg tJ'D cH&rI jyóem b,favmuf qdk;
yg-w,f/ppfwyf t&m&Sd-awGu jyefNyD; w&m;pJG- aeovJ ay:vG-if-yg-w,f/
yk-od-rftrwf OD;0if;-jr-ifh-uawmh xm;-wmeJY MuHK&w,f/ wm0ef-&SdwJh
tck jyóemeJYywfo
- uf&if tcsu-f
tpdk;& ajz&S-if;-w,f-vdkY vmxG-uf-qdk- 'kor®wwdkY? umuG,f-a&;-0efBuD; ES-pf-csuf awGUEdkif-ygw,f/ tpD&if-cHyHk[m ajrjy-ifeJY trsm;BuD; uGmjcm; wdkYudk pma&;-wif-jy-ayr,fh bmrS pmeJY ywf-oufNyD; trwfawGudk jzefYaew,f/ olYrJ-qE´-e,f-ajr-rSmqdk rxl;bl;vdkY qdkygw,f/ 'Dvk-yf- a0-pm[m pkpk-aygif; udk;&GufyJ &Sdyg
taemuf-awm-if-wdkif; ppfXm-ecsKyf? &yf[m vTwf-awmf&JU qHk;jzwf-cs-ufudk w,f/ bmrS rjynfh-pHk-ygbl;/ e*dk

or®w uae ol&OD;-a&T-ref;qD ay;wJh
o0PfvTmrSm azmfjy-xm;wm pkpkaygif; pm&G-uf-aygif; 250 &Sdw,fvdkY azmfjy-xm;-ygw,f/ tJ'D-txJu
wpfrI-cs-if;-tvdkuf tao;pdwf
ajz&S-if;-rIZ,m;qdkwm pm&Guf 160
ygw,f - v d k Y azmf j y- x m;- y gw,f /
trwfawG r&vdkY aumfr&Sif Ouú|
OD;wif-xG-#f-uawmif 'g[m tMurf;oabm-yJ-vdkY a0zefwm jzpf-ygw,f/
wu,f h w u,f 'D p m&G - u f a wG
vTwfawmfem,u ol&OD;-a&Tref;
&aumif; &Ekdif-ygw,f/ r&bl;vm;?
&NyD; xdrf-cs-ef-ovm;? 'grS-r[kwf
trwfawGudk jzefYzdkY roifhawmf-vdkY
csef-xm;ovm; b,folrS rodMuygbl;/ 'gayrJh vTwf-awmf-xJrSm olu
tJ'D-taMumif; wpfvHk;wpfyg'rS
rajymawmh tpdk;&bufu ay;wm
jynfh-pHkovm;? rjynfh-pHk-bl;vm;
b,folrS rodEkd-if-ygbl;/ 'gu
jyóem-wpf-ck-yg/aem-uj-f yó
- em-uawmh trwfawG
wifjy-cJh-wJh-twdkif; tpdk;&bufu
ajz&S-if;-wm-awG[m yGifh-vif;-jr-if-omrIvnf; r&Sd? auseyf-zG,f-&mvnf;
r&SdwJh tajctaeyg/ 'DtwGuf
vmr,fh-um-vawGrSm odrf;-qnf;cH
v,f,majrawG jyef&a&; jynf-olawG & J U ½k e f ; - u ef - v I y f - & S m ;rI a wG
trsm;BuD; jrif-awGU&Ekd-ifp&m &Sd
aMum-if;-yg/

news

jynfwGif;owif; 12

www.mmtimes.com

ynma&;rl0g'qdkif&maqG;aEG;yGJ
udk wuúodkvfq&m? q&mrrsm;
toif; oydwfarSmuf
&JrGef
jr-er-f m-Ei-kd i-f \
H ynma&;-jy-ef-vnf-wdk;wuf-vmap&ef &nf&G,f-cs-uf-jzifh or®w OD;od-ef;-pd-efu
vrf;ñT-ef-zGJ-Upnf;-xm;aom ynma&;-jr§-ifh-wifrI
aumfrwD\ tajccH-ynmu@ ynma&;rl-0g-'qdk-if&m tvkyf-½Hk-aqG;aEG;yGJudk wuúodk-vf
q&m? q&mrrsm;toif;u wufa&m-uf-jc-if;r&SdbJ oydwf-arS-mufum Ekwf-xG-uf-cJh-aMumif;
'*kHwuú-odk-vfq&m? q&mrtoif; twGif;a&;r·; OD;aZmf-rsKd;vdI-ifu ajymonf/Zefe- 0g-&v
D 21 &ufrS 26 &ufaeYtxd jyKvy-k f
onfh tvkyf-½Hk-aqG;aEG;yGJ-okdY wufa&m-uf&ef
zdwfMum;onfh taMumif;-Mum;pm-wGif
wuúodk-vfq&m? q&mrrsm;toif;tm;
toif;udk,f-pm;-jyK-tae-jzifh rzdwf-jc-if;?
wufa&m-uf-Murnfh q&m? q&mrrsm;\
oifMum;a&;-wm-0efrsm; rxdcdk-uf-ap-&ef-

twGuf pDrH-aqm-if-&G-uf-ay;rI r&Sdjc-if;-wdkY
aMumifh ajcmuf-&ufwm jyKvk-yfrnfh aqG;aEG;
yGo
J Ykd wufa&m-u-jf cif; rjyKMu-&jcif;jzpfaMumif;
¤if;u ajymonf/]]uR-ef-awmf-wdkYudk aqG;aEG;yGJeJY ywfoufwJh
taMumif;-Mum;pmudk ydkYwJh-tcgrSm toif;
taeeJrY ydb
Yk J b,fwuúo
- v
-kd u
f q&mb,fo
- -l
qdNk y;D emrnfw
- yfNy;D zufpe-f y-YJ w
Ykd ,f/ taMumif;
-Mum;pm-rSmuvnf; uRef-awmf-wdk-YawGu
wufa&m-uf-vdk-w,f-vdkY od&Sd-&wJh-twG-ufqdkNyD; a&;xm;w,f/ uRef-awmf-wdkY 'Dvdk
aqG;aEG;yGJawGudk wufa&m-ufNyD; yl;ayg-if;aqG;aEG;vm-wmvnf; rsm;aeNyD/ av;av;pm;pm; rzdwfbl;/ uRef-awmf-wdk-Ytoif;-udk
vnf; tqifjh ri- y-hf nm-O;D p- ;D X- meu todtrSw
- -f
rjyKovdk jzpf-aew,f/ or®w½Hk;uawmif
todtrS-wf-jyK-cJh-wmawG&Sdw,f}}[k OD;aZmfrsKd;vdI-ifu qdkonf/-

jrefr- m-Ei-dk i-f q
-H i-dk &f m tDwvDo
- ½-H ;kH ESihf &efue-k N-f rdK- Ujy-tarGt
- ESpx
f ed ;f o
- r-d ;f a- &;tzGUJ (YHT) wdYk yl;ayg-i;f p- p-D Ofr- j-I zifh 19 &mpk jrefr- mh&- mS ;yg;-"m-wy-f r-kH sm;jy-yu
JG kd Zefe0g-&v
D 21
&ufaeYrS azazmf0- g-&v
D 28 &ufaeYtxd &efue-k N-f rdKU trSwf 22-^24? yxrxyf? yef;qd;k wef;v
- rf;&Sd YHT ½H;k cef;w
- iG f cif;usi- ;f j- y-oxm;&m vma&m-ua-f vhv
- m-aeol
wpfO;D u
- a-dk wGU&pOf/ Gilles de Flogny u pkaqm-i;f x
- m;onfh Edik i-f jH cm;om; "mwfy- q
-Hk &m-o;Hk OD;j- z-pa-f om Felice Beato ? Philip Klier ESi- hf J. Jackson wdYk ½ku
-d u
-f ;l cJo
h nfh jrefr- m-jy-n\
f jrifu
- i-G ;f "- mwfyHk 50 cefu
Y kd jyooGm;rnfj- z-po
f nf/ "mwfykH ¼ ZmenfNzKd ;

EdkifiHydkifowif;pmrsm; yk*¾vduESifh yl;aygif;&ef jyifqifae
a&TulopömESifh jynfUoufNzdK;
Edi-k i-f y-H i-kd o
-f wif;p- mrsm;tm; aps;uGuf-wGif ydkrdk
,S-Of-Nyd-Kif-Edk-if-pG-rf;-&Sd-a-p&ef-twGuf yk*¾-vd-u
uk-rÜPDrsm;ESihf yl;ayg-if;NyD; toGif-oP²mef-ESihf
wifjy-yHkrsm; ajymif;-vJoGm;&ef vkyfaqmif
vsuf-&Sd-aMumif; wm0ef-&Sd-olrsm;u ajymMum;
Muonf/jr-ef-rm-bm-om-jzifh xkwf-a0onfh jref-rmhtvif;-ESihf aMu;rHk-owif;-pmrsm;ü enf;ynmydk-if;-qdk-if-&m-rsm;udkom yk*¾-vd-uESifh yl;ayg-if;aqm-if-&G-uf&ef pDpOf-xm;-aomfvnf; yk*-¾vd-u
odkY tNyD;tydkif-vTJ-ajym-if;-jc-if; -jyK-rnf-r[k-wfaMumif; wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;-uajym-onf/]]o-wif;-xk-wf-a0-rI-ydk-if;awG aqmhzf0J-ydk-if;
awG tqifhjr§-ifh-wif-wm-awGudk yk*¾-vduudk

ac:,lyl;-aygif; vkyf-oGm;rSmyg/ 'DZdk-if;-ydk-if;awG?
owif;z&d-rf-awG-udk-awmh ajymif;-vJ-vk-yf-udk-if-zdkY
tjyifuae ac:,lvk-yf-udk-if-rSm-awG-&Sd-ygw,f/
'guvnf; -aqm-hzf0J-topfawG uRef-awmfwdkYrSm- r&Sd-wm-rsK-d;qdk-awmh 'Dvdk-tm;-enf;wJh
tydkif;-awGrSm tjyif-eJY- yl;-wGJ-vk-yf-udk-if-ay;-rSm
-jz-pf-ygw,f/ tckavm-avm-q,f-rSm -yk-*-¾vdu
vTJzdk-Y r&Sd-ygbl;/ uRef-awmf-wdk-YawGyJ qufvufvk-yf-udkifoGm;rSm jz-pf-ygw,f}}[k aMu;rHkowif;-pm-wdk-ufrS t,f'D-wm-csKyf OD;cif-arm-ifaus-mf'ifu jref-rm-wdk-if;-(rf-)udk- ajym-onf/jr-ef-rmh-tvif;-eJY- aMu;-rkH-owif;-pmrsm;rSm
wpfcsed w
-f iG f yk*v
-¾ u
-d tae-EiS hf oGm;rnfqykd g-u
tNyd-Kif-jz-pf-vm-rnf-jz-pf-aMumif; olYenf;-pepfES-ifholtNydKif-vk-yf-aqm-if-Mu-&rnf-jz-pf-aMumif;
¤if;uajym-onf/-

Edi-k i-f y-H i-kd o
-f wif;p- m-tae-EiS hf jyKjyi- a-f jym-i;f v
- -J
a&;-rsm;udk- tcg-tm;-avs-mfpGm-vk-yf-aqm-if-aecJhNyD; enf;pepfaemuf-us-ae-rI-tcsKdUtm; jyKjy-ifajym-if;-vJ-jc-if;udk ,ckES-pf-twG-if;- tif-wdk-uftm;-wdkuf vkyf-aqm-if-oGm;&ef- pD-pOf-vs-uf-&SdaMum-if;-od&onf/
]]Public Service Media pepf-eJYoGm;r,f/
Oya'awG- ay:-xG-uf-vm-wJh-tcg-us&if tJ'Denf;-pepf-Oya'-otwdkif; ynm&S-if-awGqD-u
tMuH-ÓPf,lr,f/ aqG;aEG;wm? -oif-wef;ay;-wm-awG- aqG;aEG;jyK-vk-yfr,f/ Oya'xG-ufvm-w-t
hJ cg-rmS - tJ-'-t
D wd-ik ;f - us-i-o
hf ;kH oGm;rSmyg}}
[k ¤if;u ajym-onf/t*F-vd-yf-bm-omjzifh xkwf-a0onfh The
New Light of Myanmar Edkif-iHydkifowif;-pmudkvnf; yk*¾-vd-uuk-rÜ-PD-wpf-ck-ESifh yl;ayg-if;

um toGif-opf-jzifh ajymif;-vJ-xk-wf-a0&ef
jyif-qif-vsuf-&Sd-onf/xkd-okd-Yaqm-if-&G-uf-&m-wGif yk*¾-vd-uuk-rÜ-PDwpf-ck-jz-pf-onfh Global Direct Link ukrÜ-PDESifh tusKd;wl-yl;-aygif; aqmif-&G-uf-oGm;rnf[k
owif;ESifh pme,f-Zif;-vk-yf-ief; ñTef-Mum;a&;
r·; OD;0if;-aZmf-aX;u Zefe0g-&v
D 13 &ufaeYu
jyKvk-yfonfh owif;pm-&S-if;-vif;yGJ-wGif ajym
onf/tqdk-yg- tus-Kd;wl-yl;-ayg-if;-&m-wG-if Global
News Light of Myanmar ukrÜ-PD-trnfjzifh
vkyf-udk-if-oGm;rnf-jz-pfNyD; vuf&Sd-xk-wf-a0-ae
onfh yHkrS-ef-t&G,f-tpm;rS qdkuf-BuD;t&G,ftpm;odkY toGif-oP²mef-ESifh tESpf-om-&
ajym-if;-vJNyD; aps;uGuf-pD;-yGm;a&;-pepf-ES-ifhtnD
aqmif-&G-uf-oGm;rnf[k ¤if;u ajymonf/-

]]'g-yk-*¾-vdueJY yxrqHk;tusKd;wl-vk-yf-udk-ifwmyg/ tcktJ-'D-uk-rÜ-PDu pufypö-nf;twGuf
&if;ESD;r,f/ owif;pm-trnfudk e*dkrl-v
twdk-if;yJ xkwf-a0-oGm;rSmyg/ vuf&Sd-xk-wf-ae
wJh yHkrS-ef-qdk-ufuae befaum-uf-ydkYpf-qdk-uft&G,f-tpm;-avm-ufudk t*Fvd-yf-bm-omeJYyJ
aps;uGuf-xJrSm ,SOf-Nyd-Kif-Edk-if-pG-rf;&Sdatmif
toGif-oP²mefeJY tESpf-om&udk Edkif-iH-wumtqifh-eJYtnD xkwf-a0-oGm;rSmyg}}[k OD;0if;aZmf-aX;u ajymonf/tusKd;wl-yl;-ayg-if;&ef 2013 ckESpf? atmufwdk-bmv 30 &ufu Global News Light of
Myanmar uk-rÜ-PD-trnf-jzifh rSwf-yHk-wifcGifh
&&Sdxm;-NyD;jz-pf-aMumif;? &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-cG-ifh-&&Sda&;udk qufvuf-aqm-if-&G-uf-ae-aMum-if;¤if;-u qdk-onf/

news

13 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

pm;yGJxkd;uav;rsm;twGuf um;ay:u a&GUvsm;pmoifcef;
tdoJoJEdkif
a&;om;onf/

jr-er-f m-Ei-dk i-f w
-H iG f t&G,fa&m-uf-&SdNyD;
ausmif;ynm tjynfht0roifMum;
cJh&bJ vufzuf-&nf-qkd-if-rsm;wGif
pm;yGJ-xkd;vk-yf-aeonfh uav;rsm;
twGuf&nf&G,fNyD; pmoif-cef;-ykH-pHjyK-vk-yf-xm;onfh um;wpf-pD;-jzifh
tvkyf-csd-ef-jy-ify pmoif-ay;-jcif; tpD
tpOfukd e,l;a,mhcf-wG-if -ae-xkd-if
onfh jref-rm-vl-rsKd;OD;wif-arm-if-arm-if
-at;-uOD;-aqm-ifum NyD;cJhonfh-ESpf
'DZif-bmvupwifNyD; ajcmufv
pDrH-ud-ef;-jzifh taumif-txnf-azmfvs-uf-&Sd-onf/tqkd-yg -tpD-tpOfudk jref-rma&GUvsm;ynma&; Myanmar Mobile
Education (My ME Project) [ktrnf-ay;um awmif-Ouú-vm-yNrdKU
e,fESifh wmarG-Nrd-KUe,f-wG-if-&Sdonfh
Lucky Seven vuf-zuf-&nf-qkd-ifrsm;wGif pwifoifMum;ay;aeonf/
]]uRef-awmfwkdY tpykdif;-wk-ef;u
vufzuf-&nf-qkdif qkdif-&S-if-awG-uae
w
- pfqifh 0efxrf;u
- av;-awGukd pmoif
-ay;-r,f-vkdY ajym-ckd-if;-awmh olwdkYu
pmroif-cs-if-Mubl;/ olwdkYtwG-ufrvkd-tyf-bl;-vkdY xif-ae-Muw,f/
uRef-awmf-wkdYukd,f-wkdif olwdkYudk ynm
rwwf&if b,fv-jdk z-prf vJ? b,fb0
a&m-uf-Mu-vJ-qkdwm ajymjy-NyD;wJhaem-uf-rSmrS olwkdYu pmoif-cs-if-pd-wf
-t&rf;-jz-pf-oGm;Muw,f/ olwkdUawGukd
pmpoifay;--wk-ef;u awmfawmf
-tm;&w,f/ olwkdYawGudk Munfh-NyD;
awmh uRefawmf rsuf-&nf-awm-ifawmf-awmf- 0J-rdw,f/ olwkd-YawGu
wu,fukdyJ pmoif-Mum;cs-if-pd-wf-awG&Sw
d ,f/ wpfae-ue-k -f tvky- v
-f yk Nf y;D oGm;
wmawm-ifrS olwkdYu pmukd-t&rf;oif-cs-if-pd-wf-&Sd-Muw,f/ wpfae-uk-efyif-yef;-xm;-ay-r,fh td-yf-rikd-uf-Mubl;/
uRef-awmf-wkdY tJ-'g-av;-awG-udk- Mu-nfhNyD;awmh a&SUqufoGm;zkdY tm;awG-&Sdvmw,f}} [k OD;wif-arm-if-arm-if-at;
u ajymonf/pm-oif-ay;-&m-wGif vkdtyfonfh
pma&;-ud-&d,mrsm;ukd Lucky Seven
vuf-zuf-&nf-qkd-ifu axmuf-yHh-ay;xm;-onf/vuf-zuf-&nf-qkd-if&Sd pm;yGJ-xkd;
0ef-xrf;-uav;rsm;udk ynmoif-Mum;
&m-wGif tvkyf-csd-ef-jy-ify oifMum;ay;
NyD; ynma&;-0ef-BuD;Xmeu oifMum;
ay;-vsu
- &-f o
dS nfh ausmif;j- yi- yf rlvwef;
y- nma&;{/f oif½;dk ukd ,lum-oifM- um;
ay;Ny;D ynma&;tqifah v;qift
h xd
owfrS-wf-xm;-aMum-if;- od&onf/
]]uRea-f wmfwYdk 'DtpDt
- pOfu
- kd rpcif
0efBuD;Xmeukd t&ifqkH;cG-ifh-awm-if;-&
ygw,f/ cGifh-awm-if;-wJh-tcg-rSmvnf;
olwkdYu t&rf;ukd vkduf-vdk-uf-avs-m
avs-m&Sd-Mu-ygw,f/ 'DtpD-tpOf-ukd
vnf; oabmusMuNy;D awmh tm;ay;
-ygw,f}} [k OD;wifa- rm-ia-f rm-i-af t;u
ajymonf/,if;-okdYoif-Mum;&m-wGif jref-rmpm?

um;twGi;f pmoifcef;yHpk zH UJG pnf;xm;NyD; pmMunhw
f u
kd if ,fyg yg0ifonfh a&GUvsm;pmoifcef;/ "mwfykH • atmifaX;vdiI f
t*Fv-yd pf m? ocsmF tp&So
d nfh bmom
&- yfrsm;udk t"duoifMum;ay;Ny;D tjcm;
odrw
-S &-f efv
- t
-dk yfonfh uk,
d yf i-dk p-f Of;pm;
awG;awmjc-if;? ukd,fhukd,fudk,f
,kHMu-nfrI wpfudk,f-&nf-oefY&S-if;
a&;tp&Sdonfh taMumif;-t&m-rsm;
udkyg xyfavmif;oifMum;ay;onf/
tqkyd g uav;rsm;udk oifMum;&eftwGuf tcsed j-f ynfq
h &mrwpfa- ,m-uf
ukd cefYtyfum oifMum;apNyD; tcsdefykd-if;-q&mr okH;a,muf- cefY-xm;um
oifMum;ap-vs-uf- &Sd-onf/]]uRe- a-f wmfwYdk q&m? q&mrawGc- efY
xm;-wJh-tcsd-ef-rSmvnf; awmfawmfudk
pdppf-cJh-ygw,f/ q&mr a&G;cs,fwJhtcgrSm uRef-awmfwkdY tpDtpOf&JU
t"du &nfrS-ef;-cs-ufudk olwdkYaocsm
oabmayg-uf-vm;? cH,lcs-uf-awGudk
em;vnf-&JU-vm;? wpfxyf-wnf;-us-&JU
-vm;-qkd-NyD;awmh pdppf-cJh-&ygw,f/ tck
avm-avm-q,f-aem-ux
f yftcsed -yf idk ;f
ESpa-f ,m-ua-f vmuf xyfimS ;zkYd tpDtpOf
-awG-&Sd-ygw,f}} [k OD;wif-arm-if-arm-ifat;u ajymMum;onf/
pm;yGJ-xkd;uav;rsm;{/f tvkyf-csd-efjy-iyf nae 5 em&D-aem-u-yf -idk ;f -rsm;wGif
t"duxm;-oifMum;aeNy;D tvky-cf s-ed f
rsm;udk nd§EdI-if;-oif-Mum;ay;-vs-uf-&Sd
onf/
oifMum;ay;-&m-wiG f touftuefY
-towf-r&Sd- oif-Mum;ay;-vs-uf-&Sd-NyD;
¤if;wkdYtaejzifh ,if;uJhokdU a&GUvsm;
ynma&; NyD;oGm;NyD;aemuf ausmif;
ae ynma&;-tjzpf oGm;Ekid &-f eft
- wGu
- f
vnf; pDpOf-ay;-oGm;rnf-jz-pf-onf/]]uRe- a-f wmfw
- Ydk tpuawmh touf
tyki-d ;f tjcm;udk touf 18 ESpa-f tm-u-f
qkd-NyD; owf-rS-wf-xm;w,f/ 'gayrJh
wu,fwrf;oifwt
-hJ cgrSm 18 ESpfru
bl;/ 19 ESp-t
f xd-awm-i-f pm-oifc- si- M-f uwJh-ol-awG- yg-&Sd-wJh-tcg-us-awmh tck
awmh touft&G,f-uefY-owf-rxm;awmhbl;/ trSef-wu,f- oif-Mu-nfhvkd-uf-wJh-tcgrSm olwkdYawG-xJrSm
pmwpfvkH;rS rwwfol-awG-awm-if-&Sd
w,f/ 'DuRe- a-f wmfw&Ydk UJ a&GUvsm;ynm
a&;NyD;oGm;vkdY olwdkYausmif;-ynma&;
ajymif;-r,fh-tcgrSmvnf; ausmif;ynma&;eJY ukd-uf-nD-wJh-oif-½kd;ykH-pH-awG
udk uRef-awmfwkdYnd§NyD;awmh jyKvk-yfoGm;rSmyg}} [k ¤if;u ajym-onf/-

Myanmar Mobile Education (My
ME Project) rSm um;wpfp
- ;D ukd pmoif-

cef;-y-pHk -H jyK-v-yk -x
f m;onf/ um;twG-i;f wGif ausmif;om; 20 cefY0if-qHhNyD;
,if;um;-ay:-wG-ifyif pmMu-nfh-wkduf
ti,fpm;-ykH-pH-uav;yg tygt0if

-xnfhoG-if;- jyK-vk-yf-ay;-xm;onf/
ausmif;-ynm-a&;-wGif wpfcgrS
wufa&m-uf-zl;-jc-if;- r&Sd-ao;onfh
ausmif;-om;-rsm;twGuf tptqifh
Level 0 [ko
- wfr- w
-S u
f m oifMum;ay;
NyD; Level 1 ES-ifh 2 pkpk-aygif;

pwif N yD ; ES p f - v cef U - t Mum- w G i f
vufzuf-&nf-qidk 0f efxrf; 100 ausmf
oifMum;ay;vsu
- &-f o
-dS nf/ tcsKUd aom
Level rsm;wGif um;ay:-ü ausm- if;om;
r- qHo
h jzifh qkd-if-twG-if;-yif- oifMum;
ay;aeonf/]]'D-tpD-tpOfukd jref-rm-jy-nfrSm
taumif-txnf-azmfzkdYukd pOf;-pm;-rd
wm ESpfESpf-avm-uf-awm-h &Sd-aeNyD/
jref-rm-Ekd-if-iHu vufzuf-&nf-qkd-ifrSm
tvky-v
f -yk -af ewJh uav;wpf-a,m-uf
&JU tifwm-AsL;uav;-wpf-cu
k dk Munf-rh d
oGm;w,f/ tJ't
-D ifw
- m-AsL;uk-d Mun
- N-hf y;D
awmh olwaYdk wGt
- wGuf ynmoifM- um;
ykd-if-cG-ifh-ukd- pOf;-pm;-rdw,f/ NyD;awmh
ausmif;-om;-awGu ausmif;-awGudk
roGm;Ekdif-&if b,f-vkd-vk-yf-rvJ-qkd-NyD;
awmh pOf;pm;-r-Md uw,f/ ausmif;-om;
-awGu ausmif;-cef;-awGukd rvmEkd-if
&if olw&Ydk -w
dS -q
hJ u
D -dk oGm;r,f-aygh/ tck
avm-avm-q,f-awmh vufzuf-&nfqkd-ifudk OD;wnf-xm;w,f/ aemuf-qkd
-&if-awmh wjcm;ynmroif-Ekd-if-wJhuav;-awGudkvnf; &nfñT-ef;oGm;

r,f}}[k MyanmarMobileEducation
(My ME Project) wG-if- yg-0ifonfh
a':aqG-Zif-xkd-ufu jref-rm-wkd-if;-(rf)
udk ajymonf/
]]tck-avm-avm-q,f-awmh um;
wpf-pD;-wnf;-eJY vk-yf-ae-w,f-aygh/
aemuf-qkd-&if-awmh um;ES-pf-pD;-aygh/
&efuk-efuae rEÅav;xd tJ'DvkdrsKd;
jzefYoGm;r,fh tpDtpOfuav;awG
awm- h&Sdw,f/ 'Dvkd-jyK-vk-yf-wJhtcg rSm
b,ftzGUJ tpnf;&JU taxmuft
- yHu
-h kd
rS r,lcJh-ygbl;/ e,l;a,m-hcfbufu
oli,f-cs-if;-awGeJY 'Djr-ef-rm-bufu
vnf; pdwf-yg-0if-pm;-wJh-ol-awGeJY twl
wuG yl;ayg-i;f -Ny;D zGUJ pnf;-c-yhJ gw,f}} [k
¤if;u ajym-onf/Myanmar

Mobile

Educat-

ion (My ME Project) ukd-pd-wf-0if-pm;

onfh yk*d-¾Kvfrsm;ESifh pwifum zGJUpnf;
cJh-jc-if;-jz-pfNyD; vlrI-0uf-bfqkd-ufrsm;rS
wpfqifh tv·&-iS rf sm;u pdw-yf g-0if-pm;
um qufo,
G Nf y;D ulna-D xm-uy-f a-H y;-c-hJ
aMum-if; ukdwif-arm-if-arm-if-at;\
ajymMum;csuf-t& od-&onf/-

news

jynfwGif;owif; 14

www.mmtimes.com

tusOf;tusyfumvukd ausmfjzwf&r,fh jrefrmhEdkifiHa&;
pE´mvGif
a&;om;onf/

vuf&t
dS pd;k &tzJUG &JU jyKjy-if-ajym-if;-vJ-a&;aqm-if-&G-uf-cs-ufrsm;eJY wdkif;-jy-nf-tem-*wf
tay: jynf-ol-vl-xk&JU arQmfvifh,Hk-Mu-nf-csuf
quftm;-aum-if;-rSom jref-rm-Edk-if-iH&JU jyKjy-ifajym-i;f -v-aJ &;-jz-ppf Of 2014 umvudk wnfNi-rd f
pGm jzwf-oef;-Edk-if-r,f-vdkY twdkuf-tcHtif-tm;-pkrsm;u oHk;oyfyg-w,f/
2014 ckES-pfrSm jynf-oltrsm;pk pD;yGm;a&;
qufed-rfh-us-ae-zdkY rsm;NyD; ajr,mod-rf;-udpö
rauseyf-rIrsm;eJY v,form;-rsm;a<u;-NrD-zd-pD;
rI? tvkyf-orm;-a&;&m? tajccH-Oya'-tji-if;yGm;rI-eJY2015 a&G;aumuf-yGJ-tBudK Edkif-iH-a&;tm;- N yd - K if r I ? 'D r d k - u &uf - w pf , Of a us;rI
tm;enf;-cs-ufpwJh jyóem-tajc-taersm;
quf&Sd-aerSm jzpf-wJh-twGuf jyKjy-if-ajym-if;-vJ
a&; aqmif-&G-uf-rItay: jynf-olrsm;&JU
,HMk unf? arQmv
f ifc-h suf quf&a-dS e-ro
S m Bu;D rm;
wJh-rwnf-Nid-rf-rIrsm;udk a&Smif-vTJ-Edk-if-r,f-vdkY
oHk;oyfwm jzpf-yg-w,f/
]]2014 tcif;tus-if;-opfu wu,fhudktus-Of;-tusyf (tension) BuD;xJrSm a&mufae-wJh-um-vwpf-ckudk a&muf-vm-vd-rfhr,f}}vdkY
jref-rm-Edk-if-iH-vHk;qdk-if&m ausmif;-om;rsm; 'Drdku&ufwpf wyfOD;&JU Ouú|a[mif; rdk;oD;ZG-ef
u 2014 eJY ywfoufNyD; cefYrS-ef;-yg-w,f/]]Ed-kif-iH-a&;rSm 2008 (tajc-cH-Oya'-udpö)
&Sdw,f? wdkif;-&if;-om;-awGeJY typftcwf&yf-pJa&; jyóem &Sdw,f/ power sharing
(tm-Pm-cGJ-a0-rI)? resource sharing (o,HZm-wcGJ-a0rI) b,fvdk-vk-yf-MurvJ/ twdk;EIef;rcs-Edk-if-awmh pD;yGm;a&;-jy-óem-twG-ufvnf;
tajzr&Sdovdk jzpf-aew,f/ aemuf-jy-óem
qdk;BuD;u ajrodrf;,modrf;/ tvkyf-vufrJhu 37 &mcdk-if-EIef; jzpf-aew,f/ 'DtajctaeawG tm;vHk;u taumif;-bufbufudk OD;rwnfbl; jzpf-aew,f}} vdkY ¤if;u
qkdw,f/Edk-if-iH-a&;-tus-Of;-om;-a[m-if;rsm;tzGJUu
A[ef;NrdKUe,f? awmf0if-ES-if;qD pm;aom-ufqdk-ifrSm Zefe0g-&Dv 10 &ufaeYu jyKvk-yfwJh
twdkuf-tcH-tif-tm;-pkrsm;&JU ]2014 wGif

jzpf-ay:-vm-Edk-ifaom Edkif-iH-a&;-tcif;-tus-if;opf-ESifh pdef-ac:-rIrsm;} political debate rSm
txufyg-twdkif; aqG;aEG;cJhwm jzpf-ygw,f/
aqG;aEG;yGJrSm q&maz-jr-ifh? q&m ausmf0if;?
rdk;oD;ZGef? OD;&J-Edk-if-atmif? OD;atm-if-ol-Nidrf;
wdkY OD;aqm-ifaqG;aEG;NyD; y&dowf 600 cefY
wufa&m-uf-cJh-yg-w,f/qif;-&J- us-yf-wnf;-rI-rsm;twGif; jynf-ol
rsm;&JU ,HkMu-nf?-arQ-mfvifh-cs-ufudk qufxd-ef;-Ekd-ifatmif Edkif-iH-a&;? pD;yGm;a&; tajymif;-tvJudk
azmfaqm-if-aewJh oufqdk-if-&m-tm-Pm-ykd-ifrsm;xHrSm tajymif;-tvJtm; jzpf-atm-if-vk-yf
r,f qdkwJh oEdé|m-efudk jynf-olrsm; awGUjrif-Edk-if&ef-vdk-w,f-vdkY vlYabm-ifopf 'Drdk-u&uf-wpfyg-wD&JU taxGaxG-twG-if;-a&;-r·;a[mif; OD;&JEdkifatmifu qdkyg-w,f/]]tpdk;&tzGJU&JU tajymif;-tvJukd jzpfatm-if-vk-yf-r,f-qdkwJh Edkif-iH-a&;-oEdé|mef
tm;enf;-ae-w,f-vdkY jrif-ygw,f}} vdkY OD;&J-Edk-ifatmifu ajymw,f/]]Oyrm qD;*dr;f (atmif-jr-i-af tm-i-v
f -yk w
f m)
eJY ,SOf-vdk-uf-wJhtcg tao;pm;-tvwf-pm;
-vk-yf-ief;-awGudk zGHUNzdK;wdk;wuf-atmif aqmif&G-uf-wJh-ae-&mrSm jzpf-atm-if-vk-yf-r,f-qdkwJh
tmPm-ydk-if-tzGJUtpnf;-awG&JU Edkif-iH-a&;oEdé|mef tm;enf;w,fvdkY uRefawmf jrif-yg
w,f}}vdkY Edkif-iH-a&;-tus-Of;-om;-a[mif; wpfOD;jz-pfwJh ¤if;u a0zef-w,f/tpdk;&,EÅ-&m;-twGif; aumif;-rG-ef-aomtk-yf-csK-yf-a&;-azmf-aqm-if-rI-rSmvnf; 2014
txd tm;&p&m-raum-if;-bl;-vdkYvnf; A[kd
zGUH Nz-Kd ;rItzGUJ u tBu;D wef; okawoD OD;atm-i-f
ol-Nid-rf;u oHk;oyfyg-w,f/]]'D-rdk-ua&-pD-tk-yf-csK-yfa&; pepfwpf-ckrSm
av;u@udk Munf-ygw,f/ power changes
(sharing) &Sdrvm; Munfhw,f/ organization
zGJ-Ypnf;-yHkeJY ywfouf-vdkY b,fvdk taetxm;&Sd-ovJ/ Accountability wm0ef,l? wm0ef-cHrI?- fairness w&m;-rQwrI &Sdrvm; Munfh-ygw,f/ 'Day-wH-av;-ckeJY wdkif;-Mu-nfh-vdk-uf-wJh
tcg 2014 u odyf-NyD;awmh pdwf-vI-yf&Sm;p&m
aumif;r,fh taetxm; r[kwf-ao;-bl;-vdkY
uReaf wmf oH;k oyfygw,f}}vdYk OD;atm-i-o
f -Nl i-rd ;f
u qdkw,f/odk-Yaomf 2014 twGif; typftcwf-&yf-pJ
-reI YJ jynf-w-iG ;f -Ni-rd ;f -cs-r;f a&; wd;k wufr?I Edik -if -aH &;

vdiI o
f m,mrS usL;ausmftrd rf sm; z,f&mS ;aerIudk Zefe0g&Dvv,fcefu
Y awG&Y pOf/ ajr,modr;f ,lrrI sm;? td;k tdrrf EhJ iS fh ajr,m usL;ausmfrI
rsm;rSmvnf; tpdk;&u ajz&Sif;ay;&rnfh pdefac:rIrsm;jzpfaeonf/  "mwfyHk • aumif;xuf
-aqG;aEG;yGJrsm;eJY zGJUpnf;yHk tajccH-Oya'-udpö
ajyvnf-rIrsm; jzpf-ay:-Edk-if-&iftpdk;&tzGJUeJY
tajymif;-tvJtay: jynf-ol-rsm&JU ,HkMu-nfarQ-mfvifh-cs-ufudk tm;jz-nfh-ay;-Edk-ifp&m &Sdw,fvdkYvnf; pum;0dkif;rSm oHk;oyfMu-yg-w,f/]](,H-kMu-nf-vm-atmif) aqmif-&G-uf-zdkY
taumif;qHk;tcGifh-ta&;-uawmh 2008
zGJUpnf;yHk-tajc-cHOya' udpöyg/ wdkif;-&if;-om;
-vl-rsK-d;pkawG tygt0if Edkif-iH-a&;-tif-tm;-pktm;vHk; wef;wl-&nfwl n§dEId-if;-aqG;aEG;Edk-if
r,fh aqG;aEG;yGJwpf&yf vdktyf-aew,f/
tJ'Duae Edkif-iHa&; tiftm;-pk-tm;vHk;
vufcH-Ekd-ifwJh zGJUpnf;yHk-tajc-cH-Oya'eJY ywf
oufwJh bHkoabm-wl-nD-cs-uf-wpfck qkyf-udk-ifEkd-ifNyD qkd&if-awmh 2015 tvGef Edkif-iH-a&;twG-uyf g jynf-o-v
l -x
l u
k a&m urÇmuyg ydNk y;D
awmh arQmfvifh-csuf tm;aum-if;-vm-rSmyg}}
vdkY OD;&J-Edk-if-atm-ifu oHk;oyfw,f/bHk-oabm-wl-nD-cs-uf-twGuf 2014 rSm
wdkif;-&if;-om;-vuf-euf-udk-ifrsm;eJY Edkif-iHa&;
aqG;aEG;yGJrsm;? vTwf-awmf&JU zGJUpnf;yHk-jy-if-qif

-a&;-avh-vm-oHk;oyf-rIeJY tm;vHk;yg-0ifaom
nDvmcH wpf&yf-us-if;-yzdkY tpdk;&&JU &nf&G,fcs-ufeJY twdkuf-tcH-bufrS zGJUpnf;yHk-tajc-cH
Oya' jyif-qifa&; av;yG-ifh-qdkif aqG;aEG;zdkY
awmif;-qdkwJh tajctaersm; qufvuf-jz-pf
ay:aer,f-vdkYvnf; oHk;oyfMu-yg-w,f/
q&m ausmf0if;u wdkif;-&if;-om;-vuf-eufudkif tiftm;-pkrsm;? wyfrawmf? 'Drdk-ua&-pDtif-tm;-prk sm;eJY wnfqt
J pd;k & tiftm;-prk sm;
Mum; (zGJUpnf;yHk tajccH-Oya'rSm xnfhoG-if;
&ef) bHkoabm-wlwJh Edkif-iH-a&;-? pD;yGm;a&; pepf
wpf&yf&zdkY cufcJ-Edk-if-w,f-vdkY oHk;oyfygw,f/
]]aocsmwm wpfck-uawmh (2008 zGJUpnf;yHk-udk) jyif-yg-vd-rfhr,f? vuf&Sd vTwf-awmfu
aocsm-ayguf jyif-yg-vd-rfhr,f? vHk;0 rjyif-bl;vdkY r&Sdbl;-vdkY xifygw,f/ tJ'D olwdk-Yjy-ifwJh
jyif-qif-cs-uf[m trsm;oabmwl-vuf-cHwJh
jyif-qif-csuf r[kwf-zdkYrsm;ygw,f}}vdkY q&m
aus-mf0if;u cefYrS-ef;-w,f/q&m-az-jr-ifhuvnf; zGJUpnf;yHk-tajc-cHOya'-jyi- q
-f ifrI vlxq
-k E´c- ,
H yl JG 2014 twGi;f

usif;-yEdk-if&ef raocsm-ayr,fh jynf-ol-rsm;vdkvm;wJh tcsufrsm; rygwJh-twGuf jyif-qifrIudk twnfrjyK-cJh&if 2008 zGJUpnf;yHk-tajccHOya' rajymif;-vJbJ qufvuf wnfjrJ-aer,f-vdkY oHk;oyfyg-w,f/]]tJ-'Dawmh tpdk;&bufu vkyfwJh tcif;
tus-if;-xJrSm vkdufNyD; axmuf-cHw,f? uefY
uG-ufw,f ponfjz-ifheJY vdkuf-yg-oGm;vdk-Y&Sd&if
uRef-awmf-wdkY 'Dtwdk-if;-oGm;zdkY &Sdw,f/ 2015
rSm odyf ajymif;-vpJ &m taMumif;-r&S-yd gbl;}} vdYk
,lqw,f/q&m-aus-m0f if;u 2014 rSm vufawGU&&S-zd Ykd
cufcJwJh zGJUpnf;yHk-tajc-cHOya' bHkoabm-wlnD-csuf rwdkifcif tiftm;-pk-toD;-oD;rS acgif;aqm-ir-f sm;wGif tajrmftjri- &-f adS om OD;aqm-if
rI? oabmxm; wif;rm-olrsm;udk xdef;-Edk-ifum
oabmxm; aysmah ysm- if;olrsm;tMum; ,HMk un
- -f
rI-uwdu0wf (Political pact) wpfck
ay:ayg-uf-Edk-if-ygu rwnfNid-rf-rIrsm;udk a&SmifvTJ-Edk-if-r,f-vdkY aqG;aEG;ygw,f/
pmrsufESm 15 odkY

news

15 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

oef;acgifpm&if; owfrSwfcsuftay:
wdkif;&if;om; tzGJUtpnf;rsm; a0zef
0vkH;
a&;om;onf/

tpd;k &\ jynf-vkH;uR-wf-oef;-acg-if-pm-&if;aum-uf,la&; owfrS-wf-cs-ufrsm;rSm vlrsK-d;pkrsm;\yuywd-tajc-taeudk ydkrdk-&I-yf-axG;apEdk-ifNyD; vlrsK-d;pk-qdk-if&m tcGifh-ta&;rsm; qkH;½IH;
apEdk-if-aMumif; wdkif;-&if;-om;-vl-rI-tzGJUtpnf;
rsm;u a0zef-vsuf-&Sd-onf/xdkYjyif vuf&Sdtpdk;&\ oef;acg-if-pm-&if;ES-ifh-ywf-oufNyD; pDrH-aqm-if-&G-uf-ae-rIrsm;onf
wdkif;-&if;om; vlxk-\oabm-qE´-&,l-jc-if;r&SdbJ vkyf-udk-if-aqm-if-&G-uf-ae-jc-if;-jz-pf-aMumif;
a0zef-axm-uf-jy-rI-rsm;vnf;-&Sd-ae-onf/oef;-acg-if-pm-&if;-aum-uf,l-&m-wGif tjiif;
-yGm;zG,f-jz-pf-aeonfh u&ifwdk-if;-&if;-om;-rsK-d;
EG,fpk trnfrsm;owf-rS-wf-ac:-a0:-jc-if;udk
u&ifwdk-if;-&if;om; rsKd;EG,f-pk-rsm;udk,f-wdkif
owf r S - w f - a c:- a 0:onf h trnf u d k o m
twnfjyK jy|m-ef;-aum-uf,l&ef bm;tH-Nrd-KUü
j- yKv
- y-k o
f nfh u&ifwi-kd ;f &- if;om; ud,
k pf m;-v,
S -f
rsm; awGUqkH-yGJ-wGif awmif;-qdk-xm;-onf/
2014 ckESpf oef;acg-if-pm-&if;- aum-uf,l-

&m-wGif tokH;jyKrnfh wdkif;-&if;-om;-rsK-d;EG,f-pk
rsm; trnfowf-rS-wf-csuf ukwf-eH-yg-wf
rsm;onf rsKd;EG,fpkrsm;udk 0da&m-"d-jz-pfaponfh-tjyif wdkif;-&if;-om;-vl-rsKd;rsm;udk ydkrdkuGJ-jym;ap-onfh- oabm-aqm-if-onf-udkawGU&aMumif; ¤if;wdkY\aMu-nm-cs-uf-wG-if
-azmf-jy-xm;-onf/]]ol-wdkYowf-rS-wf-cs-uf-xJrSm xnfhxm;-wm
u u&ifvl-rsK-d;pk-xJrSm u&ifqdkwm udk
ukwf-eH-yg-wf-wpf-ckeJU oD;oefU-xyf-xnhfxm;w,f/ 'Dawmh aemuf-aemif b,fvdk-jz-pf
-vm-rvJ-qdk&if u&ifrsK-d;EG,f-pk-0if-rSm-ygwJh
paum? ydk;? yul;? bGJU pwmawG-us-awmh
u&ifxJ-rSm-ryg-wJh-ykH-pH-rsK-d;jz-pf-oGm;vd-rfhr,f}}
[k u&ifjy-nf-olYa&;&m wm0efcH OD;apm-aus-mf
ZGm-u ajym-onf/xdkYjyif tpdk;&uowfrS-wf-xm;aom wdkif;&if;-om;-vl-rsKd; 135rsKd;ESifh csif;-wdk-if;-&if;-om;vl-rsKd; 53rsKd;tay:- tpdk;&\ owfrS-wf-cs-uf
rsm;onf vufrcH-Edk-if-aMumif; Zdk;rD; 'D-rdk-ua&-pDtzGJUcsKyf twGif;-a&;rSL; OD;*ifhurf;-vsef;u
ajymonf/]]Edik- i-f a-H wmfu
- ae-Ny;D awmh ynm&Si- af wG uGi;-f
qif;-NyD; wdwd-usus okaw-oevk-yf-ay;yg?
tJ'grS wdkif;-&if;-om;-vl-rsKd;awG udk,fwdk-if

okH;wJh tokH;tEIef;-awGudk odvm-rSm-jz-pf
w,f}}[k ¤if;uquf-vuf-ajym-qdk-onf/oef;-acg-if-pm-&if;- aum-uf,l-a&;-twGuf
wdus-aom-ok-aw-oeESifh avvm-rI-r&SdbJ
trnfoauF-w owf-rS-wfvk-yf-aqm-if-ae-jc-if;
rSm wdkif;-&if;-om;-vl-rsKd;rsm;tMum; pdwf-0rf;uGJ-jym;ap-&ef-aqm-if-&G-uf-ae-ovdk-jz-pf-ae-jc-if;aMumifh uefYuG-uf-aMumif; OD;*ifhurf;-vsef; u
ajymqdk-onf/Zef-e0g-&Dv 12 &ufaeYu jrpf-BuD;em;-Nrd-KUü
-jyK-vk-yf-cJhonfh oefacg-if-pm-&if;-aum-uf,l-a&;vk-yf-ief;-qdk-if&m &Sif;-vif;-yGJ-wGif wdkif;-&if;-om;rsK-d;EG,fpk owfrS-wf-cs-ufrsm;udk jynf-vkH;uR-wfoef;-acg-if-pm-&if;- aum-uf,l-jc-if;-vk-yf-ief;NyD;pD;-ygu 'kwd,tqifh-tae-jzifh tm;vkH;ES-ifh
aqG;aEG; tajz&Smo
- mG ;rnf[
- k vl0ifr- -I Bu;D Muy- -f
a&;-ESifh jynf-olYtif-tm;0efBuD;-Xme? jynfaxm-if-pk-0ef-BuD;OD;-cif-&DuajymMum;cJh-onf/oef;-acg-if-pm-&if;-aum-uf,l-rI-rsm;ES-ifh-ywfoufNy;D wdik ;f &- if;o
- m;-rsm;tMum;aqG;aEG;rIrsm;
ajyvnf-jc-if;-r&Sd-ao;-aomfvnf; vuf&Sdtcsd-ef-wGif oufqdk-if-&m-tpdk;&wm-0ef-&Sd-olrsm;uwpfqifh a[majym-rI-rsm;jyK-vk-yf-vsuf&Sd-aMumif; Edkif-iH-ydk-if-owif;-pm-rsm;wGif azmfjyvs-uf-&Sd-onf/

tusOf;tusyfumvukd ...
pmrsufESm 14 rS

]]tpdk;&a[mif;u reformer (jyK-jy-if-ajym-if;vJ-vdkol) awGuvnf; wpfcsd-ef-wk-ef;u olwdkY
eJY vkyf-azmf-udk-ifzuf heardliner (t-rm-cH)-awG
udk xdef;-Edk-ifwJh taetxm; &Sd&r,f/ tvm;
wlyJ/
]]twdkuf-tcH-bufu moderate awG
uvnf; radicle awGudk xdef;-Edk-if-&vdrfhr,f/ tJ'D wiful;-tajctae ESpf-ck-&Sd-&ifawmh mod-erate awGeJY reformer awGMum;
political pact wpfck&NyD; at;at;-csrf;csrf;
ajymif;-Edk-ifwJh mechanism wpfck ay:vm-Edk-if
w,f/ tJ'Dvdk r[kwf-vdk-Y&Sd&if tvIyf-t,rf;
awG rsm;vdrfhr,f}}vdkY qdkw,f/tpG-ef;-a&muf oabmxm;-awG-xJrSm
2008 zGJUpnf;yHk-tajc-cH-Oya'rS rBudKuf-onf
rsm;udk wpfBudrfwnf; tNyD;ajymif;-vJ-vkdwJh
oabmxm;? tajymif;tvJ vsif-jr-ef-vdkwJh
oabmxm;eJY tajymif;-tvJ-azmf-aqm-if
a&; vkyf-enf;-vk-yf-[efudk pdwf-BudKuf yHkazmf-vdk
wJh oabmxm;-awGudk xdef;-Edk-if-zdk-Yvdk-aMum-if;
vnf; q&maus-mf0if;u aqG;aEG;ygw,f/]]t-a&;-BuD;wmu tajccH-Oya'udk vdkcs-ifwmawG tm;vHk; wb&d-wf-wnf;eJY jyif-rvm;?
wjznf;-jznf; jyifrvm;/ vufawGUajym&if
tar&duef zGUJ pnf;y- OkH ya' ESpa-f ygif; 200 jyifrS
'DaeY tajctae a&muf-vmwm/ 'Drdk-ua&pD
azmif-a';-&Sif; cdkif-atm-ifudk 12 ESpf tcsdef,l
jyif-cJh-&ygw,f/ uRef-awmf-wdkY vufawGUusus

pOf;pm;&if 'DtajccH-Oya'rSm raumif;-wm
awG trsm;Bu;D &Sw
d m vlwidk ;f odw,f/ odaYk omf
'gawGudk wpfcgwnf; jyifvkdYr&ygbl;/
wjznf;-jznf; jyif-r,f-qdkwJh pdwfeJY vuf&Sd
Oya'&JU-qHk;jz-wf-cs-uf-udk-awmh cH,lr,f/
odkYaomf aemuf-wpf-Budrf? 'kwd,tBud-rf-jy-ifqif-a&;-twGuf vTwf-awmfrSm udk,fhbufu
tm;aum-if;-atmif vkyfr,f/ tJvdkeJY wjznf;jznf; wjznf;-jz-nf;eJY taumif;-bufudk
OD;wnf-oGm;atmif BudK;pm;-r,f/
]]-(p-epf-tajym-if;-tvJ-vk-yf-wJhtcg) r[m
AsL[m? enf;AsL[
- m-awGe- y-YJ wfo
- uf&if tmPm&Sd-wJh-vlu pOf;pm;-qHk;jz-wfoGm;wm? olwdkY
qHk;jzwf-cs-ufudk Munfh-NyD;awmh tmPm-rJhu
rD;pOf-Munfh u&wJh oabm &Sdygw,f/ BudKufonf-jz-pfap? rBudKuf-onf-jz-pfap 'Dabm-if-xJ
u pOf;pm;-&yg-vd-rfhr,f}} vdkY q&mausmf0if;u
,lqw,f/]}tJ-awmh jcHKvdk-uf&if uRef-awmf-wdkY
tajymif;-tvJ[m b,favm-uf-jr-ef-csif jrefcsif b,fvrkd S jrefvYkd r&bl;/ Mumr,f/ gradual
(w-jznf;-jznf;-)jz-pfr,f/ pdwf-r&S-nf-vdkY shock
therapy vk-yf-vdk-uf&if uRef-awmf-wdkY vlrrm
shock 'Pf rcHEkd-ifbJ? a&m*g raysmufbJ
toufays-mufoGm;r,f/ 'DoHk;oyfcsuf
tay: uRef-awmf-wdkY pOf;pm;&r,f}} vdkY 2014
Edkif-iH-a&;eJY ywfoufNyD; q&mausmf0if;u
qkdyg-w,f/

news

jynfwGif;owif; 16

www.mmtimes.com

rIcif;owif;wdkrsm;
ygwD-qdk-if;-bk-wfukd cJjz-ifh-xkZef-e0g-&Dv 18 &ufaeY rGef;vJG 2 em&D
20 ausmftcsd-ef-cefY-wGif r*Fvm-awm-if-ñT-efYNrdKUe,f? zkdYajr-&yf-uG-uf&Sd trsKd;om;-'D-rkd-ua&-pDtzGJ-csK-yf-½kH;atm-ufxyf ajrnD-xyf-wG-ifzG-ihf-vS-pf-xm;onfh ausmfBuD;(c)-od-ef;-rif;ausmf (33 ESpf)u ygwD-jy-ef-Mum;a&;wm-0efcH atmfpum-ES-ihf-yg-wDrS wm0ef-&Sdolrsm;ukd emrnf-wyfí rMum;0Hhrem-omqJ-qkd-Ncd-rf;-ajcm-ufNyD; ygwD-qkd-if;-bk-wfukd
cJjz-ihf-ypf-ayg-uf-cJh-ojzihf ta&;,lay;-&efwkd-if-Mum;cJhonf/ r*Fvm-awm-if-ñG-efY-Nrd-KUr
&J-pcef;u trIzG-ihf-ta&;,l-xm;-aMumif;
od&onf/vdk-if-pif-rJh-aq;-cef;-ta&;,lvrf;-rawmf-NrdKUe,f (6)&yfuGuf? 14 vrf;
wGif zGifh-vS-pf-xm;aom atmif-aZ,s-rif;aq;-cef;tm; NrdKUe,f-yk-*¾-vd-uaq;-½Hkaq;cef; BuD;Muyf-a&;-aumfrwDrS wm0ef-&Sdolrsm;u ppfaq;-cJh&m aq;cef;-zG-ifh-vS-pf-vk-yf
-udk-if-cG-ifh-vkd-if-pif-r&Sd-jc-if;? pnfyif-vk-yfief;
vdkif-pif-r&Sd-jc-if;? aq;uk-ocG-ifh-rS-wf-yHk-wifr&Sdaom w½kwf Edkif-iH-om;u aq;uk-o
ay;-ae-jc-if;rsm;udk ppfaq;-awGU&Sd-&cJh-&ojzifh
aq;cef;-ydk-if-&S-if-jz-pf-ol-a'g-uf-wm-atm-if-aZ,srif;-(c)-OD;-apm-ñG-efY-NrdKif wmarG-Nrd-KUe,f-ae-ol
-ESifh w½kwf-Edk-if-iH-om; GUOLEI wdk-YES-pf-OD;tm;
ta&;,lay;-yg-&ef -wdk-if-wef;-cJhonf/
vrf;rawmf-Nrd-KUr&J-pcef;u yk*¾-vd-uus-ef;-rma&;-vk-yf-ief;-qdk-if-&m-Oya'-yk-'fr 32 jzifhta&;
,laqm-if-&G-uf-vs-uf-&Sd-aMum-if;-od-&onf/rIcif;-wyf-zGJY trsKd;orD;-aqm-if-wG-if;-odkY
usL;ausmf0if-a&m-uftif;-pd-ef-NrdKUe,f rIcif;-wyf-zGJYpk trsKd;orD;td-yf-aqm-if-twG-if;-odkY tkwf-wH-wkdif;
ausmfwufNyD; 0ifa&m-uf-aeol tif;pd-ef-Nrd-KU
e,fae wifrs-dK;atmif(c)om;BuD; (30 ESpf)
tm; Zefe0g-&Dv 16 &ufaeY eHeuf 10
em&D 45 tcsdef-cefY-wGif rIcif;-&J-wyf-zGJU yifr
0if;-twGif; vSnfhuif; aqmif-&G-uf-ae-Mu-ol
rsm;u awGU&Sd-ojzihf 0kdif;-0ef;-zrf;-qD;-cJhonf/
¤if;tm; tif;pd-ef-Nrd-KUr&J-pcef;u trIzG-ihfta&;,l-xm;-aMum-if;-od-&onf/rif;ok-aem-ifESifhwdk;a0atmif

0g;cspfolrsm;toif; wnfaxmifoGm;&ef jyifqif
at;py,fjzL
a&;om;onf/

t&nftaoG; us-qif;-vm-aeaom jref-rmEdk-if-iH&Sd 0g;awm-rsm;jy-ef-vnf-ysKd;axm-if-xd-ef;
-od-rf;a&;wGif- yg-0if-aqm-if-&G-uf&ef pdwf-yg-0if
-pm;-ol-rsm;udk-pk-pnf;í jref-rm-Edk-if-iH-0g;-cs-pf-ol
rsm;toif; wnfaxm-if&ef jyif-qif-aeaMumif; Zefe0g-&Dv 11 &ufaeYu &efuk-ef-Nrd-KU
ü -us-if;yonfh toif;zGJ-Upnf;-&ef-pD-pOf-ae-rIESifh ywfoufonfh &Sif;-vif;-yGJ-rS-od-&onf/jr-ef-rm-Edk-if-iHonf 0g;o,H-Zm-w<u,f-0
aom-Edk-if-iH-jz-pf-aomfvnf; wpfpwpf-p,dk,G-if;ys-uf-ok-Of;-vmaom obm00g;awmrsm;udk
tcsdefrD xdef;-od-rf;-apm-ifh-a&S-muf&ef? Edkif-iH-om;
rsm;taejzifh 0g;\ta&;-yg-rIudk owdjyK-rd-ap&ef-ESifh todynmA[kokw rQa0-zvS,f-Edk-if
&ef? 0g;ES-ifh-eD;-pyfaom aus;vufae tajccHjy-nf-olwdkY\ toufarG;0rf;-aus-mif;-rIb0
udk jri§ w
-hf if&- m-wiG f wpfzufwpfvrf;rS taxmuf
-tul-ay;-Edk-if-&ef-&nf-&G,fí 0g;cs-pf-olrsm;
toif;udk vlxk-tvTm-toD;-oD;rS pdwf-yg-0ifpm;-ol-rsm;jz-ifh -zGJUpnf;-oGm;rnf-jz-pfaMumif;
jref-rm-tpd-rf;-a&m-if-uG-ef&uf-\ wm-0ef-cHa':-a'-0D-oefYpif-u ajym-onf/]]vl-awG-u0g;udk pdkuf-zdkYrodbl;/ ckwf-zdkYyJ
-odw,f/ tck e,fawG-udkoGm;vdkY 0g;vk-yf-wJhrd-om;-pk-awG-eJYawGUvdkY bmaMum-ifh 0g;-vk-yf-ief;
udk rvkyf-awm-hovJ-qdk-wm-ar;-Mu-nfh-wJhtcg
0g;wpf-vS-nf;-&zdkYqdkwm oHk;ntdyf-avm-ufvk-yf&w,f/ aemuf-tcG-ef-ay;-&wm-eJYqdk&if
wGuf-ajc-rudk-uf-awmhvdkY tjcm;vkyf-ief;awG
ajymif;-vk-yf-ae-Mu-w,fvdkY ajymygw,f/
&Srf;-jynfe,f atmif-yef;&JUa&iH-&Gm-bufrSm
0g;rsKd;aph-awGudk wpfjynfudk usyf 6ç000 eJY
vdkuf-0,f-ae-wm-&Sdw,f/ 'Dvdk-taph-awG-udkyg
Edik -if -jH cm;uae-qif;-0,f-ae-Ny-q
D &kd if aemuf-yikd ;f

uav;awG-tae-eJY 0g;-yif-av;-awG-qdkwm
ordkif; pmtk-yf-xJ-rSmyJ zwf&awmhrSm}}[k
a':a'-0D-oefY-pif-u ajym-onf/0g;-onf-aus;vuf- a&-&S-nf-zGHUNzd-K;a&;-vk-yfaqm-if-&ef- rsm;pGm-taxm-uf-tul-jyK-Edk-ifaom
o,HZmw wpfck-jz-pf-aMumif; opfawmwuú-odk-vfrS 'kwd,yg-arm-u©-csKyf a'guf-wmpef;-0if;-u ajymonf/
]]opf-eJY-ywf-ouf-NyD; aus;vuf-vl-rI-b0
jr-§ifh-wif-r,f-qdk&if opfeJYywf-oufwJh twm;
tqD;-Oya'-awGu trsm;BuD;&Sdw,f/ 0g;us
awmh vkyf-om-udk-if-om-&Sdw,f/ 0g;u ESpE-f pS ?f
oH;k ESpa-f vm-uq
-f &-kd ifvnf;rQpy-f j-J zp- j-f zpf? 0g;yJj- zp- f
-jzpf oHk;vdkY&NyD/ yvwfpwpfvdk raqG;ajrhEdk-if
yJ ywf0ef;-us-if-udk-taES-mihf-t,S-uf-ay;-Edk-ifwJh
ypönf;-rsKd;vnf;-r[k-wfvdkY aus;vufa&-&S-nfzGHUNzd-K;a&;-vk-yfzdkY tqifajywJh o,HZm-wwpf-ck
yg}}[k ¤if;u ajym-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-onf-urÇmay:-wGif 0g;trsm;
qHk;&Sd-aom-Edk-if-iHrsm;teuf wwd,ae&m-wG-if
-&Sd-aomfvnf; 0g;rS 0ifaiG-&&Sd-atm-if-aqm-if&G-uf-Edk-ifrI r&Sdao;-[k-qdk-onf/]]jr-ef-rm-Edk-if-iH-taeeJY uRef;-u&wJh-0if-aiGu
wpfES-pfudk tar&d-uef-a':vm oef; 300
avmuf-yJ-&Sdw,f/ opfawm-xG-uf-ypö-nf;-u
&wJh-aiGu a':vm-oef;-aygif; 500? 600
ausmfaus-mfavm-uf-yJ-&Sd-wmyg/ wjcm;Edkif-iHawGrSm 0g;u&wJh-0if-aiGu tJ'g-xuf-ydkrsm;
w,f}}[k ¤if;u ajym-onf/2010 jynfh-ES-pf-wGif 0g;rS-&aom-0if-aiGonf
w½kwf-Edk-if-iH-wGif tar&d-uef-a':vm oef;
1ç700 ausmf? tif'dk-eD;-&Sm;Edk-if-iH-wGif oef; 400
cefY? AD,uferf-wGif oef; 200 cefYESifh zdvpf-ydk-ifEdk-if-iH-wGif oef; 170 cefY &SdcJh-onf[k China
Bamboo Research Center \ tcsuftvuf-rsm;t& ajym-onf/t&nf-taoG;jrifh 0g;xk-wf-uk-ef-ypö-nf;rsm;
udk wdk;csJUxkwf-vk-yf-jc-if;-jzifh 0g;rS-0if-aiG-wdk;
wuf - & &S d - v m- E d k - i f r nf
jzpf - a Mumif ;

 "mwfykH • jrefrmwdkif;(rf)
aqmufvkyfa&;vkyfief;okH; 0g;vkH;rsm;udk &efukefNrdKUta&mif;qdkifwpfqdkifü awGU&pOf/
opf a wm- O D ; - p D ; - X merS vuf a xm- u f - o k - 0ef;-us-if-xd-ef;-od-rf;a&;twGuf- ta&;-yg-aom
awoe t&m&Sd OD;atm-if-pdk;u ajym-onf/- u@rS yg0if-ae-aMumif; a'guf-wm-pef;-0if;-u
]]t-&ifu opfawG-rsm;cJhvdkY 0g;xk-wf-uk-ef- ajym-onf/awG[m wpfpdwf-wpfydk-if;-uk-ef-acs-mtqifh]]0g;awm-awGu rdk;rS&Gm-cswJh rdk;a&awGudk
avm-uf-xk-wf-cJh-Muw,f/ 0g;awm-awG[m pkpnf;-xm;-E-dkiNf yD; aEGrSm wpdr-fhp-dr-fhjy-ef-x-kwf-ay;trsm;tm;jzifh wlawG-yJ-jz-pf-oGm;Muw,f/
Edk-ifw,f/ a&jr§-Kyf-eJYwlwJh olY&JU (Spongy
0g;-awmrsm;rS vlwdkY\pm;-0wf-ae-a&;-qdk-if function) aMumifh rd;k &moDrmS a&Bu;D wm aEG&m&m xGuf-uk-ef-trsKd;rsKd;udk xkwf-vk-yf-Edk-if-onfh- oDrSm a&crf;-ajcm-uf-wm-awGudk umuG,f
tjyif a&csKdxd-ef;-od-rf;-a&;-uJh-odkYobm-0 ywf- ay;w,f}}/

news

17 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

&Srf;ygwDESpfckyl;aygif;a&; rvG,fao; csvefjzwfcH&onfh ,mOfrsm;
0vkH;
a&;om;onf/

&Sr;f wdik ;f &if;om;rsm; 'D-rdk-ua&-pD-tzGJUcsK-yf-yg-wD(SNLD)-ESifh yl;ayg-if;NyD; ygwD-topf-wpf-ckjyK-vk-yf-&efrSm rlvyg-wD-udk-zs-uf-od-rf;-&rnf-jz-pf
-aom-aMumifh xdkYodkY yl;ayg-if;-a&;rSm jzpf-Edk-ifajc-r&Sd-aMumif; &Srf;-wdk-if;-&if;-om;-rsm;'D-rdku&uf-wpf-yg-wD-(c)-usm;jzL-yg-wD-(SNDP)Ouú-| OD;-pdk-if;-t,f-ayg-if;u jref-rm-wdk-if;-(rf)udk
ajym-onf/wwd,tBud-rf-ajrmuf usm;jzLyg-wDnD-vm-cHudk &Srf;-jy-nf-ajrm-uf-ydkif; rlq,f-Nrd-KUü
Zefe0g-&Dv 8 &ufrS 9 &ufaeY-txd-jyK-vk-yf
-cJhNyD; &Srf;-jy-nfe,f? ppfudk-if;-wdk-if;-a'-oBuD;
ESihf ucsif-jy-nf-e,frsm;&Sd rJqE´e,f 59 ckrS
ygwD0if 1ç800 ausmf wufa&m-uf-cJhonf/]]yg-wD-0if-tm;vkH;u ygwD-zs-uf-od-rf;-a&;udk
uefYuG-uf-cJh-Mu-wm-jz-pfw,f? 'ghaMum-ifh-yg-wD-udk
-zs-uf-vdkYr&awm-hbl;}}[k OD;pdk-if;-t,f-ayg-if;-u
ajym-onf/Edk-if-iH-a&;-yg-wD-rsm; rS-wf-ykH-wif-jc-if;-qdk-if-&menf;-Oya't&Edkif-iH-a&;-yg-wD-topf- wnfaxm-if-ygu jynf-axm-if-pk-a&G;aum-uf-yGJ-aumfr&S-if\ owfrS-wf-cs-uf-twdkif; rSwf-ykH-wif

-&rnf-jz-pfum? Edkif-iH-a&;-yg-wD-wpf-ckudk rdrd-qE´t&jz-pfap? Oya't&rS-wf-ykH-wif-jc-if;udk
y,fzs-uf-cH-&vQ-if-jz-pfap ygwD-ydk-if-ypö-nf;rsm;udk
tpdk;&odkY tyfESH-&rnf-jz-pf-onf/]]Ed-kif-iH-a&;-yg-wD-topf-axm-if-zdkYu ygwD-udkzs-uf-NyD;awmh topfwif-&rSm? rSwf-ykH-wif-usr,f-rus-bl;-qdk-wmu twwfrajym-Edk-if-bl;jz-pf-aew,f? 'gaMumifh ygwD-0if-tif-tm;ES-pf-od-ef;-aus-mf&Sd-wmBuD;udk zsuf-NyD;topfvk-yf-zdkYu t&rf;BuD;pG-efYpm;-&mus-aer,f}}[k
usm;jzLygwD oDayg-rJ-qE´e,f jynf-olYvT-wfawmf ukd,fpm;-vS,f-OD;-&J-xGef;u ajymonf/
yg-wE-D p-S c-f \
k cH,cl ufE- iS hf ay:vpD? rl0g-'rsm;
rwl-nD-jc-if;-aMumifh ygwD-ES-pf-ckrS wpfyg-wD-jz-pf
a&; aygif;-pnf;-rI-tvS-rf;-a0;-ae-OD;-rnf-jz-pfaMumif; OD;&J-xG-ef;-u ajym-onf/&S-rf;-wdk-if;-&if;-om;-rsm; 'D-rdk-u&uf-wpf-yg-wDtaejzifh vuf&Sd-zGJUpnf;-ykH-tajc-cH-Oya't&
14 jynf-e,f-ES-ifh-wdk-if;-a'oBuD; 14ck yg0if
onfh zuf'&,f-jy-n-af xm-i-pf -k wnf-axm-i-af &;rludk vufcHNyD; xdyf-wdk-uf-&if-qdk-if-enf;udkrokH;bJ vTwf-awmf-wG-if;rS vkyf-ydk-if-cG-ifh-&,lNyD;a&SUquf-vk-yf-udk-if-&efponfh rl0g-'vrf;-pOfjz-pf-oGm;ae-aMumif; ¤if;u ajym-onf-onf/&S-rf;-trsK-d;om;-rsm; 'D-rdk-ua&-pD-tzGJUcsK-yftaejzifh yifvkH-oabm-wl-nD-cs-uft& &Spf
,l-epf-(&S-pf-jy-nf-e,f)- wef;-wl-nD-wl-tcG-ifh-

ta&;-&&Sdrnfh zuf'&,f-jy-nf-axm-if-pk-wnfaxm-if-a&;-rludk vufudk-if-xm;-aMumif; ygwDOuú-| OD;-cG-ef-xG-ef;-OD;-u ajym-onf/]]uR-ef-awmf-wdkYtae-eJYu yk*¾d-Kvf-eJY-yg-wD-qdk
&if ygwD-rs-uf-ESm-udk-Mu-nfhr,f? ygwDeJY Edkif-iHhta&;? trsKd;om;-a&;-udk-Mu-nfh-r,f-qdk&if Edkif-iHaum-if;-pm;-a&;? trsKd;om;-tusK-d;pD;-yGm;
twGuf ygwD-udk-awm-if-zs-uf-zdk-YtwG-uf-qkH;jz-wfxm;-NyD;om;-jz-pf-ygw,f}}[k &Srf;-trsK-d;om;- 'D-rdkua&-pD-tzGJUcsKyf twGif;-a&;r·; OD;pdk-if;-ñGefYvG-if
-u ajym-onf/&S-rf;-trsK-d;om;- 'D-rdk-ua&-pD-tzGJUcsK-yfonf
1990 taxG a xG - a &G ; aum- u f - y G J - w G - i f rJ-qE´-e,f-trsm;pk-tEdk-if-&&Sd-cJhNyD; ygvD-ref-wGif
'kwd,vdk-uf-cJh-aomfvnf; ygwD-Ouú-|tyg
t0if ygwD-0if-acg-if;-aqm-if-rsm;zrf;-qD;axm-if-cs-jc-if;-cH-cJh&onf/ 2010 a&G;aumufyGJudk oydwf-arS-muf-cJhNyD; Mum;jzwf-a&G;aum-ufyGJtNyD; 2012 ckESpf arvwGifygwD-w&m-;0ifrS-wf-ykH-wif-cJhonf/
&Srf;-wdk-if;-&if;-om;-rsm; 'D-rdk-u&uf-wpf-ygwD
onf vuf&Sd-tajc-taet& jynf-olY
vT-wf-awmf-ESifh trsKd;om;-vT-wf-awmf-ES-pf-&yfaygif;wGif -trwf-OD;a& 22 OD;&&Sd-xm;NyD;
jynf-e,fvT-wf-awmf-rsm;wG-if-&Sdaom trwf
rsm;tyg-t0if-pk-pk-aygif; udk,fpm;vS,f 58 OD;
&Sd-onf/

av;vtwGif; 'PfaMu;
raqmifu vkdifpifydwfrnf
wdk;a0atmif
&efuek Nf rdKUawmf pnf-yif-om,m-e,f-edrd-wftwGif; pnf;urf;-rJh-&yf-em;-xm;onfh ,mOf
rsm;ukd csvef-jz-wf-zrf;-qD;-ta&;,l-&m-wGif
av;vtwGif; 'PfaMu;ay;aqm-if-jc-if;-r&Sd
onfh ,mOfrsm;ukd ,mOf-arm-if;-vkd-if-pif-yd-wf
-od-rf;-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; &efuk-ef-wkd-if;-a'o
Bu;D trSwf (2) ,mOf-x-ed ;f -&-w
J yf-zUJG r·;½k;H rS xkw-f
jy-ef-cs-uf-rsm;t&od&onf/
&efuk-ef-Nrd-KUtwGif; ,mOf-aMum-½I-yf-axG;rIrjz-pf-ay:-ap-a&;-twGuf pnf;urf;-rJh-&yf-em;xm;onfh ,mOfrsm;ukd t&Sdef-t[k-ef-jr§ihf
zrf;qD; ta&;,laqm-i-&f -u
G -rf rI sm;ukd ,refEpS f
Edk0if-bmv 11 &ufaeYrS pwifaqm-if-&G-ufcJhum ,ckESpf 'DZif-bmv 14 &ufaeYtxd
pnf;urf;-rJh-zrf;qD; ta&;,lxm;onfh trI
aygif; 3ç056 rI? u&de;f ,m-O-jf zifq
h o
JG nfh ,mOf
683 rI? csvef-jz-wf-ta&;,lrI 2ç373 rI wkdY
&Sd-cJh-aMum-if;-od&onf/
]]csvef-jz-wf- ta&;,l-w,f-qkdwm ,mOfukd
pnf;urf;-r-&hJ yf-em;-c-v
hJ Ydk oufq-idk -&f mu zrf;qD;-

ta&;,l-awm-hr,f-qkd&if um;eH-yg-wf-udk-t&ifaMu-nm-ygw,f/ tJ'D-um;-eH-yg-wf-ukd- aMu-nmvkdYrS vmNyD;ra&TUay;&if t&ifqkH;aom-hcwf
w,f/ aomhcwf-vdk-Y ,m-Of-ykd-if-&S-if-a&m-uf-vm-NyDqkd&if oufrS-wf-xm;-wJh ,m-Of-r&yf&wJh vrf;
ay:rSm ,mOf-&yf-wJh-twGuf csvef-jz-wfNyD;
,mOf-vkd-if-pifukd ta&;,lygw,f/ tJ'D-vkdrS
today;- taMumif;Mumwm-awmif ,mOfykd-if-&Sif a&muf-rvm-cJh-bl;-qkd&if u&def;-um;ac:NyD; um;uG-if;-ukd-qGJ-ygw,f/ u&def;-um;-eJYtzrf;-cH-&whJ-um;u tNyD;pD;'PfaiG usyf-wpfod-ef;-avm-uf-uk-ef-NyD;awmh csvef-jz-wf-ta&;
,l-cH-&wmu 'PfaiG-usyf 25ç000 aqmif-&yg
r,f}}[k wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;-u ajymonf/
oufqkd-if-&mrS csvef-jz-wf-ta&;,l-zrf;-qD;cH&onfh ,mOf-arm-if;-rsm;tae-jzihf av;v
twG-if;-'Pf-aMu;-vm-a&muf raqmif-ygu
,mOf-vkd-if-pif- yd-wf-odrf;oGm;rnfjz-pfNyD; ,mOfvkd-ifpif taysmuf-jy-ef-vnf-avQ-muf-xm;-rIrjz-pf-ay:-ap-a&;-twGuf owfrSwf uneokdY
'PfaMu;-raqm-if-onfh- pm-&if;-ay;-ykdYoGm;
rnf jzpf-aMum-if;-od-&onf/

LAW

Oya'a&;&m 18

www.mmtimes.com

tjiif;yGm;rIukd w&m;½k;H jyifywGif ajz&Si;f jcif; (3)
OD;ausmfat;

aewJu
h pd eö YJ rqdik v
f Ykd xm;vdu
k af wmh/
aemufpmcsKyfwpfckuawmh ]&if;ESD;
]]tEknmwqk;H jzwfru
I kd BuD;MuyfuGyf jr§KyfESHrIrsm; jr§ifhwifa&;ESifh umuG,f
uJwhJ tjynfjynfqikd &f m tzJUG tpnf; a&;twGuf tmqD,HEdkifiH tpdk;&rsm;
rsm; (International Institutes of tMum; oabmwlnDcsuf} (AgreeArbitration) taMumif;eJY EdkifiHjcm; ment among the Governments
tEknmw qkH;jzwfcsufrsm;udk of the ASEAN Countries for the
twnfjyKtaumiftxnfazmfjcif; Promotion and Protection of
(Enforcement of Execution of For- Investments) qdkwmyJ/ 'DpmcsKyf&JU
eign Arbitral Awards) taMumif; ]acgif;pD;}trnfrmS awmh tJ't
D csed u
f
awGudk uRefawmfwdkY aqG;aEG;NyD;cJhyg tzJGU0iftjzpf&SdaewJh EdkifiHtm;vkH;&JU
Nyq
D &m/ a'oqdik &f m tpd;k &awG yg0if trnfawGudk azmfjyxm;vdkY pmcsKyf
zJGUpnf;xm;wJh ASEAN (tmqD,H) trnfutawmf&n
S faew,f/'DpmcsKyf
tzJGUrSma&m Arbitration eJY ywfouf &JU tcef; (10)? tydk'f(1)rSm EdkifiH
vdkY pDpOfaqmif&GufrIawG&Sdw,f jcm;&if;ESD;jr§KyfESHrIudk vufcHwJh pmcsKyf
r[kwfvm; q&m}}
0ifEdkifiH&JU tpdk;&eJY vma&mufNyD;
]]'Dudpöudk ESpfydkif;cJGNyD;ajym&r,f &if;ESD;jr§KyfESHrIjyKvkyfwJh wjcm;tzJGU
uG/ tmqD,HpwifzJGUpnf;wJh pmcsKyf 0ifEikd if &H UJ Edik if o
H m;^ukrP
Ü w
D t
Ykd Mum;
upNyD; tmqD,HEdkifiHawG csKyfqdkxm; &if;ESD;jr§KyfESHrIeJY ywfoufwJh tjiif;
cJhwJh pmcsKyf 50 avmuf&SdwJhtxJrSm yGm;rIay:ayguf wJht cg aph pyf
tjiif;yGm;rIawGudk ajz&Sif;zdkYudpöeJY aqG;aEG;jcif;eJY rajz&Sif;EdkifvYdk&Sd&if
ywfoufwJhpmcsKyf ESpfckvnf; yg&Sd tEknmwpD&ifqkH;jzwfrI (Arbitraw,f/ wpfcu
k tmqD,t
H zJUG 0ifEikd if H tion) enf;ESifhajz&Sif;zdkYeJY tJ'Dvdk
tpdk;&tcsif;csif;tMum; jzpfyGm;wJh ajz&Sif;&mrSm vdkufem&r,fhtcsuf
tjiif;yGm;rIukd ajz&Si;f jcif;eJY oufqikd f awGudk azmfjyxm;w,f}}
]]tmqD,HtzJGU0if ESpfEdkifiHwdkY&JU
w,f/ tJ'DpmcsKyfu tck 'dkYaqG;aEG;

EdkifiHom;^ ukrÜPDtcsif;csif; pD;yGm;
a&;qdkif&m tjiif;yGm;rIudk ajz&Sif;
a&;eJY ywfoufvdkY tJ'DpmcsKyfrSm
rygbl;vm;q&m}}
]]rygbl;uG/ aemufNyD; Protocol
on Dispute Settlement Mechanism (tjiif;yGm;rI ajz&Sif;a&;vkyfxkH;

vkyfenf;qdkif&m aemufqufwJG
pmcsKy)f &JU aemufqufw(GJ 1)rSmvnf;
yJ tJ'DudpöeJY ywfoufwJh pmcsKyfrsKd;
udk rawGU&bl;? Edik if EH pS Ef ikd if u
H yk*v
¾ u
d
Edik if o
H m; tcsi;f csi;f jzpfwhJ tjiif;yGm;
rIudkawmh International Arbitration
Rules wpfckckt&? odkYr[kwf ouf
qdkif&m EdkifiH&JU Arbitration Act wpfck
ckt& ESpfzufwdkY&JU qE´ tavsmuf
ajz&Sif;apzdkY &nf&G,fykH&ygw,f}}
]][kwfuhJ? tckq&majymwJh ]&if;ESD;
jr§KyfESHrI jr§ifhwifa&;ESifh umuG,fa&;
qdkif&m tmqD,HpmcsKyf}rSm ygwJh
tjiif;yGm;rI ajz&Sif;enf;taMumif;
qufygOD;q&m}}
]]tJ'DpmcsKyfu tmqD,HtzJGU0if
EdkifiHwpfEdkifiH&JU tpdk;&eJY tJ'DEdkifiH
rSm vma&muf&if;ESD;jr§KyfESHwJh wjcm;
tmqD,HtzJGU 0ifEdkifiHu EdkifiHom;^

ukrP
Ü w
D Ykd tMum;ay:aygufwhJ &if;ES;D
jr§KyfESHrIqkdif&m tjiif;yGm;rIrsm;eJY
om oufqkdifw,fqdkwJh tcsufudk
vnf; rarheJYuG}}
]]tJ'DpmcsKyfeJYywfoufvdkY a0zef
p&m tcsuaf wGukd 2004 ckEpS rf mS
iga&;om;xkwfa0cJhwJh ]ukefa&mif;
jcif; tufOya'? tjynfjynfqidk &f m
ukefoG,frI Oya'ESifh vufawGU
usio
hf ;kH rIrsm;}qdw
k hJ pmtky?f 'kw,
d wGJ
rSm igaxmufjycJw
h ,f/ tJ'D tcsuf
awGuykd J tckjyefajymOD;r,f}}
]][kwu
f yhJ gq&m}}
]]yxrtcsufu tJ'DtmqD,H
pmcsKyfyg tjiif;yGm;rI ajz&Sif;jcif;
qkid &f m pnf;urf;csuaf wG[m tzGUJ 0if
Edik if w
H pfEikd if &H UJ Edik if o
H m;awGtay:
rSm tmPmoufa&mufrI&Sdr&SdqdkwJh
Oya'jyóemyJu/G wpfenf;tm;jzifh
ajym&r,fq&kd ifawmh Edik if w
H pfEikd if &H UJ
tpd;k &u wjcm;Edik if &H UJ tpd;k & odrYk [kwf
tzGUJ tpnf;wpfcek YJ csKyq
f w
kd hJ pmcsKyyf g
pnf;urf;csuaf wGu Edik if o
H m;rsm;
tay: tvdt
k avsmuf wm0efus
a&mufr&I rdS &Sq
d w
kd hJ jyóemayhguGm/
tJ'guvnf; oufqidk &f m Edik if &H UJ Oya'

jyKrpI epftay:rSm wnfw,f? 'dEYk ikd if &H UJ
Oya'jyKrIpepft&qdk&if 'dkYEdkifiHu
yg0ifwhJ Edik if t
H csi;f csi;f csKyq
f w
kd hJ pmcsKyf
eJY tjynfjynfqidk &f m pmcsKyaf wGrmS
ygwJh pnf;urf;csuaf wG[m 'dt
Yk pd;k &
tay:rSm wm0efusa&mufayr,fh 'dYk
Edik if o
H m;wpfO;D csi;f tay:rSm tmPm
oufa&mufr?I wm0efusa&mufrI r&Sd
bl;uG/ Oya'tjzpf jy|mef;ay;rSom
tmPmoufa&mufrmS jzpfw,f/ 'D
tcsuu
f ta&;Bu;D w,f/ ]1948
ckEpS ?f jynfaxmifpjk refrmEdik if \
H zGUJ pnf;
tkycf sKyyf t
kH ajccHOya'}&JU yk'rf 214
rSm ]]ygvDrefu qH;k jzwfjy|mef;jcif;
rjyK vQif rnfonfjh ynfaxmifcsi;f csi;f
oabmwlnDcsufrQ xdkuJhodkYaom
oabmwlncD sut
f aejzifh jynfaxmifpk
Edik if w
H &m;Oya'\ wpfpw
d w
f pfa'o
rjzpfap&}}vdkY jy|mef;yg&Sdw,f/
t*Fvyd t
f yk pf ;kd cJw
h hJ acwfrmS uwnf;
u tjynfjynfqidk &f m uGeAf if;&Si;f rsm;
udk jynfwiG ;f Oya'tjzpfeYJ tmPm
wnfapvdkvdkY&Sd&if oufqkdif&m
uGefAif;&Sif;udk Oya'&JU Z,m;
(Schedule) tjzpf jynfwi
G ;f Oya'
tjzpf jy|mef;cJhwJh om"uawG&Sd

w,f/ Public International Law
vdq
Yk w
kd hJ urÇmEh ikd if w
H idk ;f u vdu
k ef m
Mu&wJh "avhx;kH wrf;awG? oabmwl
nDcsuaf wGukd jynfwiG ;f Oya'awGrmS
vdktyfovdk xnfhoGif; jy|mef;ay;
xm;wmawGvnf; &Sw
d ,f/
]]1948 ckESpf zGJUpnf;tkyfcsKyfyHk
tajccHOya'rSmygwJh tJ'jD y|mef;csuf
rsK;d 1974 eJY 2008 ckEpS f tajccH
Oya'awGrmS yg0ifjcif;r&Sad wmhwmudk
awGU&w,fq&m? tJ'aD wmh . . .}}
]]tJ'jD y|mef;csurf sK;d aemuftajccH
Oya'awGrmS rygawmhayr,fh 1948
ckEpS zf UJG pnf;tkycf sKyyf kH tajccHOya'
rSmygwJh rltwkid ;f vdu
k ef maqmif&u
G f
zdaYk wmhvrkd ,f/ rvdu
k ef m&if Oya'
jyóemawG ½IyfaxG;vmEdkifw,f/
aemufwpfcsuu
f vnf; ud,
k Ehf ikd if &H UJ
Oya'jy|mef;csufr&SdbJeJY EdkifiHom;
wpfO;D tay: wm0efrusa&mufEikd f
bl;/ 'gu Oya'&JU tajccHryl /J tJ'D
jyóemudk vGefcJhwJhESpfu 'dkYEkdifiH
u EkdifiHjcm;tEknmwqHk;jzwfcsuf
taumiftxnfazmfa&;eJY ywfouf
wJh New York Convention udk 0if
pmrsufESm 19 odkY

LAW

19 Oya'a&;&m

www.mmtimes.com

tjiif;yGm;rIukd w&m;½k;H jyifywGif ...
pmrsufESm 18 rS

a&mufcJhwJh udpöeJY qufpyfNyD; aemuf
ydkif;rSm qufaqG;aEG;&atmif}}
]][kwfuJhyg q&m? tckaqG;aEG;ae
wJh tmqD,HoabmwlnDcsufeYJ
ywfoufNy;D a0zefp&m 'kw,
d tcsuf
udk qufNyD; &Sif;ygOD; q&m}}
]]'kwd,tcsufu tck'aYkd jymaewJh
tmqD,pH mcsKyrf mS ]tmqD,pH mcsKy0f if
EkdifiHwpfEkdifiH&JU tpdk;&eJY tJ'DEkdifiH
rSm vma&muf&if;ESD;jr§KyfESHwJh wjcm;
tmqD,HtzGJU0ifEdkifiHwpfEdkifiHu
EkdifiHom;^ukrÜPDwkdYtMum; &if;ESD;
jr§KyfESHrIqdkif&m tjiif;yGm;rIay:ayguf
wJt
h cg cspMf unf&if;ES;D pGmeJY at; csr;f
pGm ESpfzufnd§EIdif;ajz&Sif;&r,f/ tJ'D
vkdajz&Sif;r&vkdY tjiif;yGm;rIudk
tEknmwqH;k jzwfenf; (Arbitration)
eJY ajz&Sif;zkdYwpfzufu tqdkjyK&if
wjcm;wpfzufu vufcH&r,f} vkdY
owfrw
S f xm;w,f/ 'Dpnf;urf;csuf
u Ekid if w
H umu vufcu
H sio
hf ;kH aewJh
tEknmwqHk;jzwfenf;&JU tajccHrl
eJY qefYusifaew,f/ tJ'rD u
l bmvJ
qdkawmh ]tjiif;yGm;rIay:ayguf&if
tJ't
D jiif;yGm;rIukd tEknmwqH;k jzwf
enf;eJY ajz&Sif;r,fvkdY tjiif;yGm;ol
ESpfzufwkdYtMum; oabmwlnDcsuf
(Arbitration Agreement) &SdrSom
tEknmwqHk;jzwfenf;udk usifhoHk;
Ekdifw,f/ tJ'Dvkd oabmwlnDcsuf
rsKd; (EIwfjzifh jzpfap? pmjzifh jzpfap)
r&Sdbl;qdk&if tEknmwqHk;jzwfrI
(Arbitration) qdkwmvnf; r&SdEkdifbl;}
qkdwmyJ/ 'DtcsufeJY ywfoufvkdY
'dkYaqG;aEG;cJhNyD;NyD/ tjiif;yGm;rIudk tEk
nmwenf;eJY ajz&Sif;&r,fqdkNyD;
tjiif ; yG m ;ol w pf O D ; wpf a ,muf
tay:rSm Oya't&jzpfap? EkdifiH
tcsi;f csi;f csKyq
f w
dk hJ oabmwlpmcsKyf
t&jzpfap twif;tusyfjyKvkyfcGihf
r&Sdbl;}}
]][kwfuJhyg q&m}}
]]wwd,tcsufu tjiif;yGm;rIudk
tEknmwenf;eJYajz&Sif;zkdYtwGuf
'dkYt&ifu ajymcJhNyD;jzpfwJh 0g&Sifwef
uGeAf if;&Si;f ac:/ 'International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID)/ odkYr[kwf ''The
United Nations Commission on
International Trade Law (UNCI-

odkYr[kwf rav;&Sm;EkdifiH?
uGmvmvrfylrSm&SdwJh ''The Regional
Centre for Arbitration'' odkYr[kwf
tmqD,Ha'owGif;&Sd tjcm;aom
''Regional Centre forArbitration'' wdYk
teuf wpfcck o
k Ykd wifjy&r,fvYdk tJ'D
tmqD,HoabmwlnDcsufrSm owf
rSwx
f m;w,f/ 'Dtcsuu
f vnf; Ekid if H
wumu usihfoHk;aewJhrleJY qefYusif
aewmyJ/ EdkifiHwumrSm vufcH
usifhoHk;aeMuwJh rlu tjiif;yGm;ol
ESpzf ufwt
Ydk aeeJY olwBYdk uKd uw
f hJ olwYdk
oabmwlnDwJh Arbitration Rules
eJY Arbitration jyKvkyfr,fh ae&m
(Venue or place of Arbitration) udk
vGwv
f yfpmG a&G;cs,cf iG &hf w
dS ,f/ olwYdk
csKyfqdkxm;wJh &if;ESD;jr§KyfESHrIqkdif&m
pmcsKyfrSm ]tjiif;yGm;rIay:ayguf&if
ICC Arbitration Rules t& yg&DNrdKU
odkYr[kwf wjcm;EdkifiHwpfEkdifiHrSm
TRAL)''

ajz&Sif;r,f} vkdY yg&Sdae&if tJ'DrSm
tmqD,HpmcsKyfESifh qefYusifuGJvGJae
NyDaygh}}
]][kwfygw,f q&m}}
]]pwkw¬tcsufuawmh tJ'D
tmqD,HpmcsKyfrSm ckeu ajymcJhovkd
tjiif;yGm;rIajz&Si;f &r,fh ae&m^Xme
awGtjzpf owfrSwfay;xm;aom
''InIstitutes of Arbitration'' vka
Yd c:wJh
]tEknmwqHk;jzwfrIudk BuD;Muyf
uGyfuJwJh tzGJUtpnf;}awG jzpfae
awmh tJ'DtmqD,HpmcsKyft& tJ'D
XmeawGrSm jyKvkyfwJh Institutional
Arbitration udkom vufcH&r,fh
oabm oufa&mufaew,f/ tjiif;
yGm;olawGtaeeJYtJ'Dvkd ]tEknmw
qHk;jzwfrIudk BuD;MuyfwJh Xme} awGrSm
rvkyfbJ olwkdYESpfzufoabmwl
a&G;cs,fwJh EkdifiHwpfEkdifiH&JU Arbitration Act t& jzpfjzpf? wjcm; Arbitration Rules t&jzpfjzpf olwkdYa&G;
cs,fwJhae&mrSm tEknmwqHk;jzwfrI
jyKvyk cf iG &hf w
dS ,f/ tJ'v
D dk Arbitratio n
vkyfwmudk ad hoc Arbitration (trI
wpfrcI si;f tvku
d f jyKvyk w
f hJ tEknmw
qHk;jzwfrI) vkdY ac:w,f/ 'guvnf;
EkdifiHwumu vufcHusifhoHk;aewJh

rly/J aemufNy;D ukvor*¾tjynfjynf
qkid &f m ukeo
f ,
G af &;Oya'aumfr&Sif
(UNCITRAL) udk tEknmwqHk;jzwf
rIukd Bu;D MuyfuyG u
f w
J hJ Xme (Institute
of Arbitration) tjzpf owfrSwfxm;
wmuvnf; rrSefbl;/ UNCITRAL
taeeJY ''UNCITRAL Arbitration
Rules'' udk xkwfjyefxm;wmrSefay
r,fh tEknmwqHk;jzwfrIudk BuD;Muyf
uGJuyfrIjyKvkyfwJh tzGJUtpnf; (Institute of Arbitration) r[kwfbl;qdk
wmudk 'kdYaqG;aEG;cJhNyD;NyD}}
]][kwfuJh qufygOD;q&m}}
]]yOörtcsufuawmh tck 'kdY
aqG;aEG;aewJh tmqD,HpmcsKyfrSm
]EdkifiHjcm;tEknmwqHk;jzwfcsufrsm;
udk twnfjyKtaumiftxnfazmf
jcif; (enforcement or execution of
foreign arbitral awards)}} udpr
ö ygbl;/
'Dawmh tJ'DtmqD,HpmcsKyfrSm ygwJh
twkid ;f tjiif;yGm;rIukd tEknmwenf;
eJY ajz&Sif;&mrSm cHkorm"d? okdYr[kwf
cHkorm"dtzGJU&JU qH;k jzwfcsu&f Ny;D Nyq
D kd
ygawmh/ tJ'q
D ;kH jzwfcsuu
f kd b,fvdk
taumiftxnfazmfrSmvJ/ 'Dudpö
eJY ywfoufNyD; oufqkdif&m ESpfEkdifiH
tMum; oabmwlncD su&f rdS ?S okrYd [kwf
New York Convention udk tmqD,H
tzGJU0ifEkdifiHtm;vHk;u 0ifa&muf

xm;NyD;jzpfrSom tqifajyEdik rf ,f/
tJ'Dvkdr[kwf&ifawmh EkdifiHjcm;
cHkorm"dqHk;jzwfcsufu wefzdk;r&SdwJh
puúLwpf&Gufom jzpfr,f}}
]]New York Convention udk
tmqD,HtzGJU0ifEkdifiHawG 0ifa&muf
xm;rItajctaeudkvnf; odyg&ap
q&m}}
]]ighqDrSm&SdwJh 1992 ckESpftxd
twnfjzpfwJh pm&if;t&qdk&ifawmh
New York Convention udk r0if
a&mufao;wJh tmqD,HEkdifiHawGu
jrefrm? b½lEkdif;? vmtdkeJY AD,uferf
EdkifiHawGyJ/ aemufNyD; tmqD,HtzGJU
0ifopfjzpfwJh wDarmEkdifiHtaMumif;
udak wmh rod&ao;bl;/ uset
f mqD,H
tzGJU0ifEkdifiHawGuawmh New York
Convention rSm 0ifa&mufxm;NyD;
jzpfw,f}}
]]jrefrmEkdifiHtaeeJYvnf; New
York Convention 0if a &muf z k d Y
vTwfawmfu qHk;jzwfwJh owif;udk
awGUvkdufrdw,f q&m}}
]][kwfw,f/ jrefrmEkdifiHu New
York Convention udk 16- • 4 • 2013
aeYrSm 0ifa&mufcJhNyD; 15 • 7 • 2013
aeYrSm jrefrmEkdifiHtwGuf tJ'DuGef
Aif;&Sif;tmPmwnfw,fvkdY igeJY
vkyfazmfudkifzufa[mif; tNidrf;pm;

Oya't&m&SdwpfOD;qDu od&w,f/
aemufNyD; ighwkdYEkdifiHrSm vma&mufNyD;
&if;ESD;jr§KyfESHrI jyKvkyfaeMuwJh wjcm;
EkdifiHawGvnf; tJ'DuGefAif;&Sif;udk
0ifa&mufNyD;jzpfwmudk awGU&w,f}}
]]jrefrmEkdifiHtaeeJY New York
Convention udk 0ifa&mufNyD;wm
awmh [kwfygNyD q&m/ 'DuGefAif;&Sif;
jrefrmEkdifiHtay: twnfjzpfwJhaeY
aemufydkif;upNyD; EkdifiHjcm;rSm Arbitration jyKvkyfcJhwJh EkdifiHjcm;cHkorm"d
qHk;jzwfcsuf (foreign arbitral awards) awGudk jrefrmEkdifiHw&m;½Hk;awG
rSm twnfjyKtaumiftxnfazmf
(Zm&D) vkyfvkdY&ygNyDvm; q&m}}
]]r&Ekdifbl;/ tJ'DudpötwGuf
w&m;½Hk;u vdu
k ef maqmif&u
G af y;&
r,fqkdwJh Oya'r&Sdao;bl;/ wnfqJ
The Arbitration (Protocol and Convention) Act uvnf; tJ'DOya'rSm

tusKH;0ifwJh EkdifiHjcm;cHkorm"dqHk;
jzwfcsufawGeJYyJ qdkifw,f}}
]]'gqdk&if b,fvkdvkyf&rSmygvJ}}
]]'kjYd refrmEkid if rH mS t*Fvyd v
f ufxuf
u *seDAmuGefAif;&Sif;udk taumif
txnfazmfEkdifzdkYtwGuf The Arbitration (Protocol and Convention)
Act udk

jy|mef;ay;xm;ovkdyJ New
ygwm0efawGudk

York Convention

jrefrmEkdifiHu xrf;aqmifzkdYwm0ef&Sd
wJhtwkdif; vuf&SdjynfolYvTwfawmf
taeeJY tvm;wlOya'wpf&yfudk
jy|mef;ay;zdkY vkdrSmjzpfw,f}}
]]EdkifiHjcm;cHkorm"dqHk;jzwfcsufudk
twnfjyKtaumiftxnfazmfa&;
eJY ywfoufvkdY jrefrmEdkifiHeJY wjcm;
Edik if w
H pfEidk if t
H Mum; oabmwlpmcsKyf
jyKvyk x
f m;wma&m &Syd govm;q&m}}
]]igodoavmufq&kd ifawmh 2000
jynfhESpfu jrefrmEdkifiHeJY AD,uferf
EdkifiHwkdYtMum; &if;ESD;jr§KyfESHrIqkdif&m
pmcsKyfcsKyfqdkxm;wm &Sdw,f/ tJ'D
pmcsKyfrSm &if;ESD;jr§KyfESHrIudk vufcHwJh
EkdifiHeJY vma&mufNyD; &if;ESD;jr§KyfESHol
wpfzufEdkifiHu EkdifiHom;wkdYtMum;
tjiif;yGm;rIudk Arbitration enf;eJY
qHk;jzwfa&;udpötwGuf oabmwl
nDcsufawGygwmudk rSwfrdw,f/
tEknmwqHk;jzwfcsufudk tjyef
tvSeftaumiftxnfazmfa&;eJY
ywfoufvkdYawmh ygwmrawGUrd
bl;/ 'gayrJh jrefrmEkid if aH &m AD,uferf
EkdifiHyg New York Convention 0if
EdkifiHawGjzpfoGm;NyDqdk&ifawmh cke
ajymcJhwJh Oya'opfxJrSm tusKH;0if
oGm;r,f/ uJ- • 'DaeYawmh 'DavmufeYJ
yJ &yfem;Ny;D aemufwpfywfrS qufNy;D
aqG;aEG;Muao;wmaygh}}

Feature

aqmif;yg; 20

www.mmtimes.com

NrKd Ujy0efxrf;rsm;\ vlt
Y cGit
hf a&;qk;H ½I;H aerIrsm; &yfwefo
Y ifyh gNyD
,cifwpfywfrStquf

tNidrf;pm; t&mxrf;wpfOD;
om"utm;jzifh EkdifiHawmfzGHUNzdK;wdk;
wufrrI &Sí
d tvkyt
f udik t
f vGe&f mS ;
yg;aom jrefrmEkid if rH S jynfojl ynfom;
1 'or 4 oef; cefo
Y nf w&m;0if
enf;vrf;? w&m;r0if enf;vrf;rsm;
jzifh tdref ;D em;csi;f ESihf tjcm;wkid ;f wpf
yg;Ekid if rH sm;odYk oGm;a&mufum tESrd cf ?H
tESyd pf ufc?H tn§O;f qJc?H towfcH
pojzifh xrif;wpfvw
k t
f wGuf 'ku©
rsK;d pHck u
H mtvkyt
f udik &f mS azG vkyu
f ikd f
aeMu&aMumif; od&&dS ygonf/
]]1948 ckESpf vGwfvyfa&;&cgpu
jrefrmEkdifiH\aemufwGif trsm;BuD;
useaf eonfh Ekid if rH sm;? jrefrmEkid if EH iS hf
wef;wlEidk if rH sm;onf ,cktcg jrefrm
Ekid if \
H a&SUudk trsm;Bu;D ausmv
f eG o
f mG ;
MuNyDjzpfaMumif;? jrefrmEkdifiH[m
,if;Edik if rH sm;\aemuf rsm;pGmuseaf e
cJNh yjD zpfaMumif;? 'gaMumifrh Ydk ,cktcsed f
tcgonf wkdif;&if;om;nDtpfudk
armifESrtcsif;csif; jiif;ckHaeMu&
rnfhtcsdef r[kwfawmhaMumif;?
tcsif;csif;nDnDñGwfñGwfESifh EdkifiH
awmfzUHG NzKd ;wk;d wufa&;twGuf 0dik ;f 0ef;
BuKd ;yrf;oGm;&rnfh tcsed o
f Ydk a&muf&Sd
aeNyDjzpfaMumif;}} rMumao;rDu

vuf&SdEkdifiHawmfor®wBuD;udk,fwkdif
EkdifiHawmf\ yuwdtajctaerSef
udk xkwfazmf0-efcHajymMum;oGm;cJhzl;
ygonf/ Ekid if aH wmfor®wBu;D \ xkwf
azmfajymMum;csufrsm;ESifh txufyg
wm0ef&Sd jynfaxmifpk0efBuD;\
tydk'f (u) ygtwkdif; ajzMum;csuf
rsm;rSm jy'g;wpfvrf; oHwpfvrf;?
ta&SUESifh taemuf? awmifESifh
ajrmufqkdovkd vHk;0qDavsmfrI r&Sd
aom? tNrD;tarmufrwnfhaom?
yuwdtajctaerSefESifh uif;uGm
aom ajzMum;csufwpfckjzpfaMumif;
awGU&ygonf/ ¤if;jyif tydkif; (c) ESifh
(*) yg ajzMum;csurf sm;rSm t&yfbuf
0efxrf;rsm;onf vkyfief;udk vsifjref
pGm raqmif&u
G w
f wf? rBuKd ;pm;? opöm
r&Sd? ZGJvkHYv0D&d,r&Sd? pGefYvTwfpGefYpm;
tepfemcHrI r&Sd? t&nftaoG; r&Sdol
rsm;[k qkdvkd&ma&mufNyD; rsufpdudk
pHrk w
dS u
f m ajzMum;oGm;cJo
h nf/ t&yf
buf 0efxrf;rsm;xJwGifvnf;
aumif;? ppfbuf0efxrf;rsm;xJwGif
vnf;aumif;t&m&m taumif;csn;f
yJ r&SEd idk yf g/ rnfonfah e&m? rnfonfh
tzGJUtpnf;wGifrqdk taumif;ESifh
tqkd;onf 'GefwGJvsuf&SdaeaMumif;
owdxm;zkdY vkdygonf/ teD;pyfqHk;

om"uwpfct
k aejzifh 29-•12-•2011
aeYu &efukefNrdKU? r*FvmawmifñGefY
NrdKUe,f? ul;wkdYqdyf&yfuGuf rD;avmif
rIwGif vkyfief;rsm;udk vsifjrefpGm
aqmif&Gufwwfaom? BudK;pm;aom?
opöm&Sdaom? ZGJvHkYv0D&d,&Sdaom?
pGefYvTwfpGefYpm; tepfemcHoGm;aom
yk*¾dKvfrsm; t&yfbuf0efxrf;rsm;xJ
wGif rsm;pGm&SdaeaMumif;od&Sd&ef vkdyg
onf/tvm;wltjcm;aomt&yfbuf
Xmersm;? puf½t
kH vky½f rHk sm;wGiv
f nf;
rsm;pGm&SdEkdifygonf/
ppfbuf0efxrf;rsm;\ pGefYvTwf
pGefYpm;tepfemcHrIudk rjiif;vkdaomf
vnf; ,if;odkY pGefYvTwfpGefYpm; tepf
emcHolrsm;jzpfí ppfbuf0efxrf;
rsm;rSm yHkrSefvpmtjyif t&yfbuf
0efxrf;rsm;cHpm;cGifhr&Sdaom tjcm;
cGifhjyKaiGrsm;? ynmonfp&dwfrsm;?
&du©mrsm; cHpm;cGifhjyKxm;onfhtjyif
tNidrf;pm;vpmESifh vkyfoufqkaiG
ydkrkdcHpm;cGifh&&Sdjcif;? vkyfouf 10 ESpf
jynfhygu ESpfjynfhyifpif cHpm;cGifh&&Sd
jcif; ponfh tcGifhta&;rsm;udk cHpm;
cGifhjyKxm;onfudk rsufuG,frjyK&ef
vkdygonf/
¤if;jyif wm0ef&Sdjynfaxmifpk
0efBuD;u ]]t&nftcsif;? t&nf

taoG;cH,lcsuf? ,HkMunfcsuftqifh
twef;wlolrsm;onf olYae&mESifh
olYtqifhtwef; &&SdcHpm;ae&NyDjzpf
aMumif;? wef;wl tcGit
hf a&;ay;xm;
NyD; jzpfaMumif;}} ajzMum;csufrSm
vnf; vH;k 0vGaJ csmo
f nfh ajzMum;csuf
jzpfygonf/ Oyrm• ppfbufrS ajymif;
vmonfh XmetBuD;tuJ wpfOD;
onf vuf&Sdvpmtjyif ppfbuf
yifpifvpm ESp&f yfaygif; usyf3 'or 5
ode;f cef&Y &Sad eaomfvnf; t&yfbuf
rS wufvmonfh XmetBu;D tuJvpm
rSm usyfESpfodef;om &&Sdygonf/
t&yfbufwiG f 90 &mckid Ef eI ;f cef&Y adS om
atmufajc0efxrf;rsm;\ vpOf
ysrf;rQvpmrSm usyfig;aomif;cefY
om &Sdygonf/ rnfokdYrQ wef;wlnDrQ
rI r&Sdyg/ ¤if;jyifppfbufrS ajymif;
vmaom txufyg XmetBuD;tuJ
onf ppfbufrS vkyfoufqkaiGodef;
70 cefY&&SdNyD;? vuf&Sd t&yfbuf
&mxl;rS yifpif,lonfhtcg xyfrHí
yifpifvpmESifh vkyfoufqkaiGcHpm;
cGifh &&SdOD;rnfjzpfygonf/ odkY&mwGif
t&yfbufrS XmetBuD;tuJ yifpif
,lonfhtcg vkyfoufpkaiGrSm usyf
42 odef;xuf rydkyg/
vl&,fvkdY jzpfvmNyDqdkygu arQmf

vifhcsufjzifh touf&SifMu&ygonf/
odkYaomfvnf; jrefrmEkdifiHtwGif;&Sd
t&yfbufXmeqkdif&m trIxrf;^
t&mxrf;rsm;\ arQmfvifhcsuf
a&mifjcnfrsm;rSm arS;rSdefa00g;vsuf
&Sdaeygonf/ wpfenf;tm;jzifh
touf&SifvsufESifh aoaeolrsm;[k
yif ac:qd&k rvkd jzpfaeygonf/ ,if;
odkY t&yfbufXmersm;odkY Mum;jzwf
0ifa&mufrIrsm;jym;aeonfhtwGuf
]]0efBuD;Xmersm;\ vkyfief;rsm;
txkduftavsmufusqif;oGm;Ekdif
aMumif;? atmufajcrS wufvmonfh
uRrf;usif0efxrf;rsm; pdwf"mwfus
qif;apEkdifaMumif;? rlv0efxrf;rsm;
twGuf vrf;ydwfxm;onfh yHkpHrsKd;
rjzpfap&ef pOf;pm;aqmif&Gufoifh
aMumif;}} ponfjzifh EkdifiHawmf\
jyKjyifajymif;vJa&; r[mAsL[m
(Reform Strategy) ESifh ywfoufí
&Sif;vif;nd§EIdif;tpnf;ta0;wGif
'kwd,or®wu rSmMum;oGm;cJhonf/
,cifppftpdk;&rsm;vufxufu
Marshal Laws jzifh tkyfcsKyf&onfh
tpdk;&rsm;jzpfí ppftpdk;&tvkdus
vkyfaqmifcJhMuaomfvnf; ,cktcg
acwfawG? pepfawGajymif;vJum
]jynf a xmif p k o r® w jref r mEk d i f i H

awmf tpdk;&} wpfenf;tm;jzifh 'Drdk
ua&pDacwfudk ajymif;vJNyD; jynfol
vlxku a&G;cs,fwifajr§mufxm;
aom jynfou
Yl ,
kd pf m;vS,rf sm;tpd;k &
vufxufwGif oefY&Sif;aom tpdk;&
(Clean Government) ? aumif;rGef
aom pDrHcefYcGJrI (Good Governance) rsm;udk azmfaqmifaeonfh tcse
df
umvudk a&muf&SdaeNyDjzpfygonf/
odkYjzpfí EkdifiHom;rsm;\ rlvtcGifh
ta&;rsm; rqHk;½IH;apa&;? vlYtcGifh
ta&;rsm; rqHk;½IH;apa&;wkdYtwGuf
]jrefrmEkid if H vlt
Y cGit
hf a&;aumfr&Si}f
udk zGJUpnf;um pdppfaqmif&Gufae
NyD jzpfygonf/ jrefrmEkid if H vlt
Y cGihf
ta&;aumfr&Sifuvnf; txufyg
t&yfbuf 0efxrf;rsm;\ vlYtcGifh
ta&;qH;k ½I;H aerIrsm;udk tav;teuf
xm;í tvsiftjrefpdppfaqmif&Guf
ay;&ef vkdtyfaeygNyD/
odkYygí csif;jynfe,frS trsKd;om;
vTwfawmfudk,fpm;vS,f\ ar;jref;
csurf sm;udk axmufcBH uKd q&kd if; jrefrm
EkdifiH&Sd t&yfbuf0efxrf;rsm;\ ESpf
aygif; 50 cefY vlYtcGifhta&; ydwfyif
qHk;½IH;aerIrsm;tm; &yfwef;u &yfzkdY
tcsed w
f efNyjD zpfaMumif; a&;om;wifjy
vkduf&ygonf/

tmqD,Hvli,fzdk&rf usif;yEdkifa&;
wm0ef&Sdolrsm;ESihf nd§EdIif;&ef vdktyfae
atmifausmfrif;
ta&SUawmiftm&S Edk-if-iHrsm;toif;
(tmqD,H)-Ouú-|jz-pfonfh jref-rmEkd-if-iHü tmqD,H-vl-xk-zdk-&rfudk usif;-y
jyK-vk-yf-rnf-jz-pf&m t&yfbuf-qdk-if-&mtzGJY udk,fpm;jyK vli,f-tzGJ-Upnf;rsm;
\ aqG;aEG;tMuHjyK-wif-jy-cs-ufrsm;udk
yl;ayg-i;f y- g-0ifaqG;aEG;Edik &f ef tpd;k &ESihf
awGUqkH-nd§EdI-if;aqG;aEG;zdkY vdktyf-aeao;-aMumif; tmqD,H-vl-i,f-zkd&rf
jzpf-ajrm-uf-a&;-twGuf pDpOf-aqm-if&G-uf-aeol jref-rm-Edk-if-iH- tm-qD,H-vli,f-uG-ef&uf-tzGJUrS a':oif-Zm-&T-ef;
-vJh-&nfu jref-rm-wdk-if;-(rf)ukd ajym
onf/]]jy-nf-axm-if-pk-0efBuD; OD;pdk;od-ef;eJY
OD;at;-jr-ifh-wdkYudk tvGwf-oabmeJY
awGUqkH-ajym-Mum;NyD; jynf-axm-ifpk
-0ef-BuD;OD;-atm-if-rif;eJY xyfrH-awG-UqkH-zdkY
tpDtpOf-&Sdw,f/ tmqD,H-vl-i,fyGJ
jzpf-ajrm-uf-zdk-YtwGuf wdus-ao-csmwJh
owfrS-wf-rI-rsKd; jyK-vk-yf-zdk-YtwGuf
wm0ef-&Sd-ol-awGeJY awGUqkH-aqG;aEG;zdkY
t"dutm;-jzifh vkdtyf-ae-ao;w,f/
tJ'D-twG-ufvnf; nd§EdI-if;-aqm-if-&G-ufaeovdk aumif;aom tjyKoabmouf-a&m-uf-rI-awGvnf; awGU&Sd-ae-yg
w,f/ 'gayrJh vufawGU wdwd-usus
rowfrS-wf-Ekd-if-ao;-ygbl;/ tmqD,Hvl-i,f-yGJ-us-if;-yzdk-YtwGuf jref-rm-Ekd-if-iH
-t0ef; vli,f-awG-tm;vkH; awGUqkH-yGJawG-vk-yfNyD; vli,f-awG&Jh ynma&;?
tvkyf-tudk-if-cG-ifh-vrf;-awG&JU vdktyf

xm;-onf/tm-qD,H-vl-i,f-zdk-&rfudk jref-rm-vli,f-u,
kd -pf m;vS,f 75 OD; wufa&m-uf
&ef owfrS-wf-xm;NyD; tmqD,H Edkif-iHtoD;-oD;rS 300 ausmf wufa&m-ufrnf[k cefYrS-ef;-xm;onf/ arv
'kwd,ywf-wGif usif;y&ef pDpOf-xm;vs-uf-&Sdonfh yxrtBudrf tmqD,Hxd - y f - o D ; - t pnf ; - a 0;- rwd k - i f c if
tmqD,H-vl-i,f-zdk-&rfudk tmqD,Hvl-xk-zdk-&rf-ESifh yl;wGJ-us-if;-yEdkif pDpOf
- x m;- - & S d N yD ; ,if ; vl - i ,f - z d k - & rf r S
xGuf-&Sd-vmaom yl;wGJ-aMu-nm-cs-uf(Statement) rsm;udk tmqD,H xdyfoD;-tpnf;-a0;-odkY wifoG-if;-aqG;aEG;
oGm;rnf-jz-pf-onf/tm-qD,H-vl-i,f- zkd-&rf-twGuf
jref-rm-vl-i,f-rsm;zdk-&rfudk usif;-yEdk-if
&ef pDpOf-aqm-if-&G-uf-vs-uf-&SdNyD; wdkif;a'oBuD;ES-ifh-jy-nf-e,f-toD;-oD;-wGif
vli,f-zdk-&rfrsm; usif;-yjyK-vk-yf-vs-uf&Sd&m csif;-jy-nfe,f? &efukef? {&m0wDESifh rauG;wdkif;a'oBuD;-wdk-Yü usif;-y
NyD;pD;-cJhonf/ ppfudk-if;? rEÅav;? yJcl;wdk-if;-a'-oBuD;ESifh csif;? &cdkif? &Srf;-ESifh
ucsif-jy-nf-e,f-wdk-YwGif owfrS-wf-csd-eftwGif; usif;-yjyK-vk-yf-Edk-if&ef pDpOfxm;onf/ weoFm&D-wdk-if;-a'-oBuD;
wG-ifrl usif;y&ef tcufcJ-&Sd-ojzifh
jyKvk-yf-Edk-if-rnf-r[k-wfbJ jref-rm-Edk-if-iHvkH;qdk-if-&m-vl-i,f-zdk-&rf-udkrl vmrnfhEngagement in Building a rwf-vyxrywf-twGif; rGef-jy-nf-e,f
Peaceful and Protective ASEAN ü usif;-yjyK-vk-yf-Edk-if&ef pDpOf-xm;
Communities}}[k t"dyÜm,f zGifh-qdk- -onf/

-cs-uf-jy-óem-awGudk pkpnf;-xm;NyD;
t"dtm;-jzifh vli,f-awG&JU awGUMuKHcHpm;-ae&wJh jyóem-awGukd vlx-zk -&kd rfuaewpfqifh tmqD,H-vl-i,f-toHawGudk tmqD,H-xd-yf-oD;-tpnf;-a0;
rSm ta&muf-ydk-Yaqmif wifjy-aqG;aEG;
Edk-if-zkdY jzpf-ygw,f/ vufawG-Utm;-jz-ifhuawmh tmqD,H-a&;&m qkH;jzwf-pD-rHaqm-if-&G-uf-rI-eJYyJ oufqdk-if-ygw,f}}
[k ¤if;u ajymonf/
usif;-yNyD;pD;-cJhonfh 2014 jref-rmvl-xk-zdk-&rfrS xGuf-&Sd-vmaom vkyfaqm-if&ef vdktyf-onfh xkwf-jy-efcs-ufrsm;udk Edkif-iH-awmf-or®-wESifh
vTwf-awmf-odkY wifjy-aqm-if-&G-uf-xm;&SdNyD; 'kwd,or®wu tqdkyg-xk-wfjy-ef-cs-uf-rsm;twGuf rMumrD jyef-vnfwkH-Yjyef xkwf-jy-ef-aqm-if-&G-uf-ay;-rnfjz-pf-aMumif; ajymMum;xm;-onf- [kqdkonf/
tmqD,H-vl-i,f-zdk-&rf-wGif yg0ifaqm-if-&G-uf-&ef-twGuf pDrH-cefY-cGJ-rIaumf-rwDudk zGJYpnf;-xm;-&Sd-NyD;jz-pfum
jref-rm-Edk-if-iH-rS ajcm-uf-OD;-ESifh useftm-q,
D -H ud;k Ed-ik -if rH S uk;d OD;cef?Y avhvmEdk-if-iH-jz-pfaom wDarm-rS-wpf-OD;-ESifh
tmqD,H-uG-ef&uf-tzGJUrS oHk;OD; pkpkaygif; 19 OD;jzifh zGJYpnf;-xm;-NyD;jz-pf
onf/ 2014 ckES-pf-twGuf tmqD,H
- v l - i ,f - z d k - & rf \ aqmif - y k - ' f u d k
]]Strengthening Power of Youth

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014

qGJaqmiftm;aumif;wJh pGrf;aqmif&nfjrifh NydKifum;awG
acRwm-a&;-qw
-kd p-hJ um;-uawmh ed*Hk;csK-yf-oGm;NyDvdkY ajym&awm-hrSm-yg/ DetroitrSm usi;f ywJh
armfawmfu
- m;-jyy- rJG mS armfawmfu
- m;-ur-k P
-Ü a-D wG
[m t&rf;udk-jr-efwJh NydKifum; Corvette?-cdk-if-cHhaum-if;-rG-efwJh Mustang topfeJY tMurf;-cH
-wJh- WRX pwJh tjref-EI-ef;eJY tif*s-if-tm;rSm
taumif;q
- ;kH jzp- w
f hJ tvef;pm;armfawmfu
- m;opf-awGudk yGJxk-wf-jy-ocJh-yg-w,f/ayg-hyg;-oG-uf-vufNyD; pwdkif-usovkd tif*s-if
tm; t&rf;aum-if;-wJh-um;-awGeJY um;arm-if;rMu-rf;-wwf-wJh-ol-awG-udk-awmif um;arm-if;
-Mu-rf;-oGm;apr,fh pGrf;-aqm-if-&nf-jr-ifh-um;
-awGudk aps;uGuf-twGuf xkwf-vkyfxm;wJhum;-awG-eJYtwl erlem-yHk-pH-um;-awG-udkyg
'Dwpf-ywf-armf-awmf-um;-jy-yGJrSm rdwf-quf-ay;xm;-yg-w,f/ES-pf-pOf-us-if;ywJh 'Darmf-awmf-um;-jy-yGJ-u
awmh bmyJ-jz-pf-jzpf tar&d-uef-aps;uG-ufBuD;
jyef-aum-if;-vm-wmudk jyygw,f/ NyD;awmh
um;awGukd t&rf;jre- j-f re- a-f rm-i;f Ny;D pdwv
-f y-I &-f mS ;
&wJt
-h &omudk cHpm;-MuzdUk vnf; tqifoifj-h zp- -f
ae-wmudk jyyg-w,f/'D-jy-yGJrSm txifay:-qHk; um;-awG-uawmh
Corvette Stingray u xkwf-vk-yf-ay;-vkd-ufwJh
um;opf-ES-pf-rsd-K;yg/yxrwpf-rsKd;uawmh Chevrolet &JU CR.7
NydKif-um;yg/ 'DNyd-Kif-um;udk 'Dvtuk-ef-ydk-if;-us
&if Daytona Nrd-KUrSm-us-if;yr,fh tar&d-uef
-Edk-if-iH&JU ESpf-opfrSm yxrtBudrf-us-if;yr,fh
um;Nyd-Kif-yGJ-BuD;jz-pfwJh Rolex 24 hour race rSm
yGx
J -w
k -jf y-orSm-jz-pNf y;D jyif-opfu Le Mans rSm
ESpu
-f e-k y-f i-kd ;f r- mS u
- si- ;f y- r,fy-h r-JG mS vnf; 0ifa&m-uf
,S-Of-Nyd-KifNyD; tpGrf;-jy-zG,f&m &Sdyg-w,f/aem-ux
f yf um;opf-wpf-rsK;d uawmh ]tar
-&duef plygum;} vdkY trnf&NyD; jrif;-aum-ifa&
625 aumif-tm;-&SdwJh tdrf-pD;-um;-av;yg/
CR.7 Ny-Kd i-u
f m;-vykd J um;abmf-'u
D kd tvlr-eD ,
D -H
owåKeJY wnfaqm-uf-xm;NyD; tjref-EI-ef;u
vnf; ]tjre- q
f ;kH Vette um;} vdYk ajym&avm-u-f
atmif CR.7vdk tjref-EI-ef;-rsdK;eJY armif;-vdk-Y
&ygw,f/ 'Dum;-udk-awmh 2015 ckES-pf-us&if
aps;uGufxJ a&mif;-cs-ay;-r,f-vkdY od&yg-w,f/

tar&duefum;jyyGüJ

Corvette

u jyocJo
h nfh

]]um;Ny-Kd i-yf -aJG wGrmS 0ifNy-Kd iNf y;D tEdik -&f cJw
h ,f
qdkwJh tcsuf-uawmh uRef-awmf-wkdY ukrÜ-PDu
bmvJ-qdk-wmudk azmfjywJh tcsuf-awG-xJrSm
Ü D
yg0ify- gw,f}} vdYk General Motor um;-ur-k P
um;opf-xk-wf-vk-yfa&;Xme acg-if;-aqmif
Mark Reuss u tar&d-uef-um;-Nyd-Kif-yGJ-awG
f m; &&Scd w
hJ hJ atmifj- ri- f
rSm t&if CorvetteN- yK-d iu
-rI-awmf-awmfrsm;rsm;udk &nfñT-ef;NyD; olu
ajymMum;cJh-yg-w,f/um;-jy-yGJrSm orifvnf-jyefvSnfh-Mu-nfh-cs-ifp&m- aum-if;-avm-uf-atmifqGJaqm-if-rIaum-if;-vG-ef;wJh um;opf-wpf-pD;-uawmh
wdk,dkwm&JU FT-1 erl-em-yHk-pH-um;-av;-yg/- olY&JU
'DZdk-if;-uawmh AD'D,dk-*d-rf;-rSm-ygwJh NydKif-um;-yHk-pH
a- v;-yg/- 'g-ayrJh 'DNyK-d iu
-f m;-av;[m tar&du
- ef

2015 ZO6 trsK;d tpm;

um;wpfp;D ukd jyyGv
J molwpfO;D avhvmaeonfudk Zefe0g&Dv 14 &ufaeYu awGU&pOf/   "mwfykH •- attufzyf D

-E-ikd -if rH mS rawGU&wm MumvS-Ny-jD z-pw
f hJ wd,
k w
kd mSupra Nyd-Kif-um;-&JUY t½dkuf-t&m-udk-quf-cHr,fh
NydKif-um;av; wpfaeYaeYus&if jzpf-vm-Edk-if
-yg-w,f/
'DNyd-Kif-um;-av;&JU udk,fxnfrSm axmifh-csKd;
awG rodrom yg0ifNy;D olrY mS yg0ifwhJ avxGu
- f
-ayg-uf-awGuvnf; tylay;-pepf-wpf-cx
k uf
ydrk sm;yg-w,f/- 'Du
- m;-av;udk tm;&yg;& 0dik ;f 0- ef;
c- s;D rGr- ;f x
- m;-MuNy;D aps;uGux
-f a-J &m-i;f c- sz- t
Y-kd wGuf
xkwf-vk-yf-ay;-zdkY awmif;-qdk-Mu-ol-awGvnf;
&Sdyg-w,f/awm-if-udk&D;,m; um;uk-rÜPD Kia uvnf;
olY&JU omranm-ifn *kPf-owif;udk rmef-ygawm-uf-yvSwJh GT4 Stinger erl-em-um;-yHk-pHeJY
jr§ifh-wif-ay;-vdk-uf-wmudk awGU&ygw,f/ olY&JU

-yHk-pH-uawmh ay:a&S; 'grS-r[kwf Maserati vdk
aumuf-aMum-if;-awG-ygNyD; 2 'or 0 vDwm
tif*s-ifrSm jrif;-aum-ifa& 315 aumif-tm;yg
wmbdk-csm-*sm-yg-0if-yg-w,f/*s-yef-uk-rÜPD Subaru uvnf; NydKif-um;arm-if;-orm;awG tBudKuf-awGYr,fh WRX
Am;&S-if;-topfudk 'Dum;-jy-yGJrSm jyoay;-xm;yg-w,f/ -'D-uk-rÜ-PD-uawmh ½dk;&Sif;wJh um;yHk-pH
-av;-awGom tcktcsd-eftxd xkwf-vk-yf-qJ-yJ
-vdkY ajym&ayr,fh topfxyf-xk-wf-vdk-ufwJh
WRX NydKif-um;-uawmh tMurf;-cHNyD; auGUwJh
tcg-rmS vnf; ydw
k nf-Ni-rd o
f vdk b&dwu
f vnf;
ydkNyD;jrJ-yg-w,f/'D-jy-yGJrSm jyoxm;wJh wjcm;NydKif-um;-opfawG-xrJ mS bDtrf-AvsL&JU 2 Series ? M3 eJY M4 ?

ay:a&S;&JU 911Targa? eDqef&UJ Maximat
- opfvdkY ajym&r,fh NydKif-um;-yHk-pH-erl-em-um;-? rm-Z'g
&JU Club Sport 3 NydKif-um;-erl-em-yHkpH eJY Jaguar &JU F-type copue um;awGvnf; yg0ifyg-w,f/Nyd-Kif-um;-topfawG vdkwm-xuf-ydkNyD; xkwfvk-yf-ae-Mu-wm[m armfawmf-um;-uk-rÜ-PD-awGtwGuf tusyf-twnf;-jz-pf-cJh-wJh-um-vjz-pfwJh
2008 ckES-pfuae 2011 ckESpf aemuf-ydk-if;rSm
um;xk-wf-vk-yfwJh ukrÜ-PD-awGudk vTwf-ay;vdk-ufovdk jzpf-ae-wm-udk-jy-w,f-vdkY uRrf;-us-if
-ol-wcsdKUu oHk;oyfxm;-yg-w,f/
aps;uGut
-f csu
- t
-f vufq
- i-kd &-f m-0efa- qm-ir-f -I
uk-rÜ-PD-wpf-ck-jz-pfwJh JD Power u armfawmfpmrsufESm 23 odkY 

23 enf;ynm

technology
www.mmtimes.com

qGJaqmiftm;aumif;wJh . . .
pmrsufESm 22 rS

um;-xk-wf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-e,f-y,f-qdk-if&m
uRrf;-us-if-ol-wpf-OD;-jz-pfwJh Dave Sargent u
erlem-yHk-pH-um;awG trsm;tjym;xGuf-vm-wm
[m armfawmfu
- m;-xw
-k v
-f y-k a-f &;-vy-k if ef; tajc
tae enf;enf;j- ye- a-f um-i;f v
- m-aewJh vu©Pm
-jz-pf-w,f-vdkY ajymyg-w,f/]]t-x;l -ojzifh Ny;D cJw
h hJ oH;k av;ES-p-t
f wG-i;f rSm
um;erl-em-yHk-pH-awGudk armfawmf-um;-jy-yGJrSm
odyr-f awGU- &yg-b;l / xkw
- v
-f y-k a-f y;-cw
hJ hJ um;awG
uvnf; vltrsm;Bud-Kuf-yHk-pH-awG-yJ-jz-pfNyD;
vufawGUtoHk;0ifr,fh-yHk-pH-rsKd;awGyJ t"du
OD;pm;ay; xkwf-vk-yf-xm;-ygw,f}} vdkY olu
ajym-yg-w,f/armf-awmf-um;-xk-wf-vk-yfwJh ukrÜ-PD-awG
[m tMurf;-cHNyD; qDpm;-ouf-omwJh um;rsKd;
awGudk xkwf-vk-yf-Ekd-if-zdkY BudK;pm;-vm-Mu-wJh[Gma0;-ur-k P
-Ü u
D o½kya-f qm-i0-f wfr- aH-I &T&- nftm; Brand Ambassador tjzpf ceft
Y yfo
- nfy-h t
JG m; Zefe0g-&v
D 16 &ufaeYu ukeo
-f nfB- uD;rsm;[dw
-k ,fw
- iG f twGuf armfawmf-um;-jy-yGJrSm jyoxm;-wJhusi;f y- cJ&h m 0wfraH-I &T&- nfE- iS fh [Gma0;ukr- P
-Ü w
-D m-0ef&- o
-dS rl sm;tm; awGU&pOf/ 0wfraH-I &T&- nfonf [Gma0;u usi;f yaom yGrJ sm;ESifh vlru
-I p-d r-ö sm;wGif yg0ifv
- yI &-f mS ;
um;-wcsKdUrSm enf;ynm-awGudk toHk;jyKxm;
awm-rh nfj- z-pa-f Mumif; od&onf/ owif; atmifa- usm- ñ
f e-G ?Yf "mwfykH • bl;oD;

-yg-w,f/'g-ayrJh NydKif-um;-erl-em-yHk-pH-awG-uawmh
a,bk,s-tm;-jzifh ukrÜ-PD&JU trnfudk vlodxif-&Sm;jz-pf-ap-ayr,fh aps;uGuf-xJ-udk-awmh
pD;yGm;jz-pf-a&m-if;-cs-ay;-zdk-Yawmh a&muf-vm-avh- m;r&Sy-d g-b;l v
- -Y-kd Edmunds.com u armfawmfu
xk-wf-vk-yf-a&;eJY ywfoufNyD; uRrf;-us-ifol
Jessica Caldwell u owday;-ajym-Mum;xm;
-yg-w,f/'g-ayrJh tar&d-uef-Ekd-if-iH&JU pD;yGm;a&;-jy-efaum-if;-vm-wmudk awGU&wJh-twGuf wdrf-ik-yfae-wJh-0,f-vdk-tm;-wcsKdUawmh aps;uGuf-xJrSm
&Sdae-yg-w,f-vdkY olu ajymyg-w,f/
]] NydKif-um;-awGudk 0,fcs-if-wJh-olawG NyD;cJhwJhES-pf-awGuxuf ydkrsm;vm-ae-ygNyD}} vdkY olu
rSwf-cs-ufcs ajymqdk-xm;-yg-w,f/(at-tuf-zf-yD)oD-&d-rif;-xGef; bmom-jy-ef-onf/

jrefrmh½dk;&mppfwk&ifupm;enf;udk rdkbkdif;zkef;wGifupm;EkdifNyD
atmifausmnf eG hf
jr-er-f mh½- ;kd &m- ppf-wk-&if-upm;-enf;udk toGif
wpfrsKd;jz-ifh -qef;-opfonfh Zmwf-aum-if-½k-yf
-uav;rsm; zefwD;-um-rdk-bdk-if;-*d-rf;-tjzpf
Total Game Play Studio u Zefe0g-&Dv 20
&ufaeYu ueOD; pwifjz-efY-csd-vdk-ufonf/
tif ' ½k d - u f - A m;- & S - i f ; - p epf - o H k ; [ef ; - q uf toHk;jyK-ol-rsm;twGuf Google Play Store
wGif &,lEdk-if-NyD-jz-pfum ESpf-ywf-cefY-tMum-wGif
tdkif-tkd-tuf-pftwGuf qufvuf-jz-efY-csdrnf
jzpfNy;D uGey-f sLw
- m-rsm;twGu
- v
f nf; qufvuf
-xk-wf-vk-yf-oGm;rnf- jz-pfonf/
]]ppf-wk-&if-*d-rf;rSm rlvppf-wk&if t½kyfawG
tjyif? tjyif-rSm-wu,f-ppf-wkd-ufwJh yHkpHtwkdif; jref-rm-bk&if? ppfolBuD;? ppfom;-awG
udk Age of Empire xJuvdk upm;Ekd-if-rSm-jz-pfygw,f/ jref-rmwyf? ,dk;',m;wyf-awG-tjyif?
&mr? 'óm*D&dvdk jref-rm-vl-rsKd;awG oJajc-ckd-ufZmwfaumif-awGeJY ,laqmh&rSm/ 'guvnf;
pdwf-0if-pm;-p&m- aum-if;ygw,f}} [k Total
Game Play Studio \ Chief Technical
Officier ukdjr-ifh-aus-mfol-u ajymonf/
]]jref-rm-½dk;&m- ppf-wk-&if-*d-rf;udk pNyD;zefwD;

-cJh-wm-uawmh wpfES-pf-aus-mf&Sd-ygNyD/ t"du
Mum-ae-wm-uawmh? yxrzefwD;wJh 2D version udk rBudKuf-ygbl;/ jref-rm-ppf-wk-&if-qkd
-awmh ayghayg-hwefwefvkyfvdkY r&yJ? taumif;
q
- ;kH jzp- a-f tmif zefw;D a- e-wm&,f? jrefr- mhp- pfw
- &k if
AI-(Artificial Intelligent) udk tptqHk;a&;zdkY
avhvm-ae-wm-&,f-aMumifh rlvpD-pOf-xm;-wJh&ufxuf tawmfaem-uf-usNyD;rS xkwf-Ekd-if-cJh-yg
w,f}} [k ¤if;uajym-onf/]]tG-ef-vkd-if;-rSmvnf; e,fe,f-t&yf-&yf-rSppf-wk-&if-ynm-&S-ifrsm;eJY csdwf-NyD;aqm-hupm;Edk-if-atm-ifvnf; aqmif-&G-uf-xm;NyD; tjcm;
aqmhupm;-rnfh-ol-r&Sd-&if-awm-ifrS AI-(Artificial Intelligent) eJY-aqm-hupm;-vkdY &ygw,f/
ppfwk&if AI udk-vnf; cuf-cuf-cJcJtptqHk;
zefwD;-xm;-ygw,f/ jref-rmh-ppf-wk-&if-*d-rf;u
taemuf-wkd-if;-ppf-wk-&if-*d-rf;eJ hrwlwJh-twGuf
taemuf-wkd-if;-ppf-wk&if AI udk-toHk;csvdkY
r&ygbl;/ 'gaMum-ifh-udk,f-wkdif zefwD;,lxm;
-ygw,f/ 'ghjyif AI udkvnf; aumif;-oxufaum-if;-atmif qufvuf-zef-wD;-oGm;rSmyg}}
[k OD;jr-ifh-aus-mfol-u ajym-onf/-Bud-Kufw,f/ tm;wJh-tcsd-ef-qkd&if ppfwk-&if-xkd;
ppf-wk-&if-upm;-enf;-udk-ckH-rifol udkjy-nfh-NzdK; jz-pfw,f/ ppfwk-&ifudk oli,f-cs-if;-awGeJY csdef;
u ]]uRef-awmf-u ppf-wk-&if-xdk;&wm-udk Ny;D xd;k w,f/ ydu
k q
-f a-H Mu;-awmhrxk;d bl;/ Ekid w
f hJ

cHpm;-cs-uf-udkyJ *kPf,l-wmyg/ ppfwk-&ifxdk;zkdY
oli,f-cs-if;-r&Sd-bl;-qkd&if uGef-ysL-wmrSm&SdwJh
ppfwk-&ifxkd;w,f/ tckvkd jref-rmh-½dk;&m-ppfwk-&if-*d-rf;udk zefwD;-vdk-uf-w,f-qkd-awmh jref-rmh
-½dk;&m-ppf-wk-&if-*d-rf;u tifwm-ae-&S-if-e,f*d-rf;
eJY upm;enf;b
- mawG uGmjcm;ovJqw
dk m 'D*r-d ;f
u wpfqifhavhvm-&rSmyg}} [k ajym-onf/]]Chess udk-upm;-wwf-yg-w,f/ -jr-ef-rm-ppfwk&- ifu
- -kd rupm;-wwfy- gbl;/ upm;vnf; rpm;zl;bl;/ rdkbkd-if;-ac-wf-rSm? wpfae-&mwnf;
wpfcse-d w
-f nf;rSm upm;azmfwpfa,m-uw
-f nf;
eJY tcsdef-ay; ,S-Of-Nyd-Kif-aqm-hp&m-rvdk-awm-hyg
bl;/ qufoG,f-rI- uG-ef&uf-xJ-rSm-&Sd-aeorQ?
tcsdef-cGmNyD;? udk,fa&TUr,fhtvS-nfhudk tcsdefra&G;? ae-&mra&G;pOfpm;-Ny;D wJt
-h cse-d rf mS tuGuf
a&TUvdkY&ygw,f/ NydKif-buf-upm;-azmf-trsm;
BuD;eJYvnf; wpfNyd-Kif-euf-wnf;? yGJawGtrsm;
BuD; upm;Ekd-if-ygw,f/ orm½dk;usupm;enf;rSmvdk ab;ajym-awG-r&Sd-awmhbl;}} vdkY Zwenexsys Company rS refae;-*s-i;f -'g-½-u
dk -w
f m-E-iS fh
Chief Software Engineer udk-om-xufu
ajymonf/
]]jrefr- mh½- ;dk &m-ppfw
- &-k ifu
- pm;-enf;u wu,f
awm-h b,f-rSm-rS-r&SdwJh uRef-awmf-wdkYvl-rsKd;awG

&JU udk,fydk-if-upm;enf;jzpf-yg-w,f/- uR-ef-awmf
wdk u
h ,
kd w
f idk f zefw;D -Mu-n-w
hf -t
hJ cgrS awmfawmfvnf; euf-eJwJh upm;enf;-wpf-ck- jz-pf-ygw,f/
'gayrJh 'Dbuf-ac-wf-rSm-upm;-wJh- oleJY oGm;NyD;?
b,fvkd-upm;-&w,f-qkd-wm-awmif odyf-rodMu-awm-hygbl;/ ppfwk-&if-t½k-yf-awG-0,fzkd h
tjyif-rSm-ar;-zdk-Yus-awmhvnf; odyf-rvG,f-bl;
av/ 'gaMum-ifh-uR-ef-awmfwkdY uGef-ysL-wm-*d-rf;
udk upm;r,f-qkd&if udk,fhvl-rsKd;&JU eufe-JwJh
-upm;-enf;-wpf-ckudk udk,fwkd-if-tvG,f-wul
-avh-vm-Edk-if-rSmyg/ aemuf-NyD;ppf-wk-&if-*d-rf;udk
Ekid i-f w
-H um-aps;uGu
- u
-f a-kd &m-i;f vd&Yk wJh tqifx
h -d
jz-pf-atmif BudK;pm;-zef-wD;-xm;-wm-jz-pf-wJh
-twGuf Ekid -if -w
H umxd ayguf-ajrm-u-af tm-iyf g
BudK;yrf;-Ekd-if-rSm-jz-pf-ygw,f}} [k OD;jr-ifh-aus-mfol
-u ajym-onf/Total Game Play Studio u jref-rm-½dk;&m*dr- ;f rsm;udk zefw;D v
- su
- &-f &dS m 2013 ckEpS ?f atmufwkd-bmv 25 &ufaeYuvnf; Zwenexsys
ukr- P
Ü E-D iS fh yl;ayg-i;f Ny;D jrefr- mh½- ;kd &m-jci- ;f v
- ;kH rdb
-k i-dk ;f *d-rf;-udk -jz-efY-csd-cJhonf/ xdkYjyif ,ckES-pf-twGif;
qkduf-um;-eif;&onfh aysmfp&m-*d-rf;-wpf-ck-jz-pf
aom qkduf-um;q&m iydef-qkd-onfh-*d-rf;-udk
vnf; xkwf-vk-yfoGm;rnf jzpf-onf/

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014

azazmf0g&DvtwGif;
Pepsi tcsKd&nfESifh
tjcm;tcsdK&nfrsm;
xkwfvkyf jzefYcsdrnf
atmif&Sif

Chilsung tazs-mf,rum-uk-rÜ-PD-ESifh

urÇmaus-mf trS-wf-wH-qd-yf-wpf-ckjz-pfaom Pepsi tcsKd&nf-ESifh tjcm;
tcsdK&nfrsm;udk jref-rm-Edk-if-iH-wGif
azazmf-0g-&DvrS pwifxk-wf-vk-yfjz- e f Y - j zL;awmh r nf jzpf - a Mumif ;
udk&D;,m;-Edk-if-iHrS LOTTE tcsKd&nfuk-r-P
Ü -ED iS hf tusK;d wl -y;l -ayg-i;f -v-yk -u
f -ikd f
&ef oabmwl-nD-cJhonfh Myanmar
Golden Star (MGS) uk-rÜ-PDu
wm0ef-&Sd-olu ajymonf/]]Pepsi tcsKd&nf- xk-wf-vk-yf-cG-ifhudk
tusKd;wl;-vk-yf-udk-if-zkdY uRef-awmf-wkd-Y
uk-rÜ-PDeJY udk&D;,m;u LOTTE wkdY
oabmwl-cJh-wmyg/ wjcm;tcsKd&nfeJY
aomufa&oefY-awGvnf; xkwf-vk-yfoGm;ygr,f/ aemuf-vxJrSm pwif
xk-wf-vk-yf-Edk-if-zkdY BudK;pm;-ae-ygw,f}}
[k MGS uk-rÜ-PD\ Ouú|jz-pfol
OD;od-ef;-xG-ef;u jref-rm-wkd-if;-(rf) udk
ajymonf/ukd-&D;,m;-Edk-if-iHrS LOTTE ESifh
MGS uk-rÜ-PD-wkd-YtusKd;yl;-ayg-if;í
Pepsi Cola? 7up? Mirinda ESifh
aomuf-a&-oefY-wpf-rsKd;udk OD;pGm-xk-wfvkyf oGm;rnfjz-pfNyD; jynf-wGif; jynf-y
aps;uG-uf-rsm;okdY jzefY-jzL;a&m-if;-csoGm;rnf-jz-pf-aMum-if;vnf; ¤if;u
ajymMum;onf/udk-&D;,m;-Edk-if-iH-tajc-pkduf LOTTE

uk-rÜ-PD-wkdY\ tusKd;wl-&if;-ESD;
jr§-Kyf-ESH-rIudk jref-rm-Edk-if-iH-&if;-ESD;jr§-Kyf-ESHrI
aumfr&S-ifu Zefe0g-&Dv 15 &ufaeYwGif cGifh-jyK-cJh-jc-if;-jz-pfonf/
aomuf-a&-oef-EY iS hf tazsm,
f rumrsm;xk-wf-vk-yf-jz-efYjzL;&ef LOTTE
uk-rÜ-PDu 70 &mckd-if-EI-ef;-ESifh MGS
uk-rÜ-PDu 30 &mckd-if-EIef; tusKd;wl&if;ESD;jr§Kyf-ESH- vk-yf-udk-if-oGm;rnf-jz-pfNyD;
udk&D;,m;-tcsKd&nf-uk-rÜ-PDu tar
&d-uef-a':vm 81 oef;xnfh-0ifum
&if;ESD;jr§-Kyf-ESHoGm;rnf jzpf-onf/- u
-f e-k -f
ud&-k ;D ,m;-Ei-kd i-f w
-H iG f Pepsi xkw
rsm;tm; wpfOD;-wnf;-udk,f-pm;-vS,ftjzpf xkwf-vk-yf-jz-efY-jzL;a&m-if;-cs-ae
onfh LOTTE uk-rÜ-PDonf Edkif-iHaygif; 30 odkY tcsKd&nf-rsKd;pkH-ESifh tjcm;
tazsmf,rumrsm; jzefY-jzL;a&m-if;-csaeonfh ukrÜ-PDvnf; jzpf-onf/
jrefrmEdkifiHwGif;&Sd tcsKd&nfaps;
uGufwGif ,cifujynfwGif;xkwf
tcsKd&nfrsm;om aps;uGuftwGif;
&SdcJhMuaomfvnf; NyD;cJhonfhESpf
ZGefvqef;ydkif;u Coca-Cola tcsKd
&nfudk jrefrmjynfwGif NyD;cJhonfh
ESpfaygif; 60 twGif; yxrqkH;
tBudrftjzpf pwif xkwfvkyfjzefYcsdcJh
jcif;aMumifh ,ck0ifa&mufvmonfh
Pepsi tcsKd&nf-aMumifh NydKifqdkifrI
rsm;vmrnf jzpfonf/
MGS

tar&duefa':vm aps;EIef;
EdkifiHwum
0.7385 ,l½kd
0.6087 NAdwdoQaygif
1.2794 pifumyla':vm
6.0497 w½kwf,Grf
32.8315 xdkif;bwf

jynfwGif;
A[dkbPfaps;EIef;

]uef} wpfa':vm = 987 usyf
w&m;0ifaiGvJaumifwm aps;EIef;

]uef}wpfa':vm = 982•-988 usyf
jyifyaygufaps;

]uef}wpfa':vm = 983•-984 usyf
3.3245 rav;&Sm;&if;*pf
ydkYukef& wpfa':vm  = 987 usyf
(Zeffe0g&Dv 21 &uf aps;EIef;rsm;)

&efukefNrdKU bk&ifhaemifukefpnf'dkifwGif vGefcJhonfh&SpfESpfcefYu ta&mif;t0,fjyKvkyfrnfh yJrsKd;pkHerlemudk ,ckuJhodkYjyoxm;aomfvnf; ,ck xdkodkYjyo
xm;jcif; r&Sdawmhay/ "mwfyHk ¼ jrefrmwdkif;(rf)

rwfyJaps; ,refESpfuxuf ydkaumif;vm
jrwfEdk;OD;
tdE,
d´ rS- 0,fv
- t
-kd m;rsm; vuf&u
-dS m-v
twGi;f odom-pmG w
- ufv
- m-jci- ;f aMumifh
jref-rm-Edk-if-iH\ jynf-wG-if;-aps;uG-ufwGif rwfyJaps;rsm;rSm ,cifESpf rwfyJ
ay:onfh&m-oD-rsm;ES-ifh ,S-Of-vQif
aps;aumif;- yd-&k vm-aMumif; yJv-yk -if ef;&S-ifrsm;u ajymonf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-wGif vmrnfh azazmf0g-&Dvonf rwfyJ-ay:-onfh- &m-oDjz-pfNyD; xdktcsd-ef-wGif t"du0,f-vufjz-pfonfh tdEd´,u tav;xm;- 0,favh-&Sd-aMumif;vnf; yJuk-ef-onfrsm;
u ajymonf/
]]tdE´d,u 'DES-pf-txG-uf- aem-uf
usw,f/ NyD;awmh txGuf-raum-if;zdv
Yk nf; rsm;w,f/ 'Dawmh vdt
k yf-cs-u-f
&Sd-vmNyD; aps;uwufvm-wmyg/ yHkrS-ef-

qdk-&if- yJ-ay:-wJh-&m-oDu aps;uswwf
w,f/ 'DES-pf-uawmh t&ifES-pf-awG-eJYrwlyJ aps;aumif;-&ae-ygw,f}}[k
jynf-yodk-Y yJ-wif-ydk-Yol-wpf-OD;-jz-pfonfh
a'guf-wm-jr-ef-vif;u jref-rm-wdk-if;-(rf)
udk ajymonf/rwfyJaps; jy-ef-wuf-vm-onfhtwGuf 0,fvufrsm;u aps;uGuf-udkjy-ef-vnf-xd-ef;-csK-yf-vdk-uf-onfh-twGuf
,ck&uf-ydk-if;-twGif; aps;uGuf-rSm- Nid-rfae-aomfvnf; aps;usqif;-zG,f-r&SdaMumif; ¤if;u cefYrS-ef;-onf/Zef-e0g-&Dv 21 &ufaeYu rwfyJ(FAQ) -wpf-wef-vQif usyf 617,000
&SdNyD; ,ckwpf-ywf-twGif; aps;wuf
vm-jc-if;-jz-pfonf/ 'DZif-bm-vwG-if;
u rwfyJ aps;rSm 570,000 0ef;us-if&Sd-cJhonf/ xdkYaMumifh rwfyJaps;rSm
usqif ; - E d k - i f - z G , f - r&S d - a Mumif ;

a'guf-wm-jr-ef-vif;u ajymonf/td-E´d,rS- 0,f-vufrsm;u topf
xG-uf-&Sd-rnfh-rwf-yJ-topfudk wpfwefvQif usyf 600,000 ay;í0,f,l-rIrsm; &Sd-ae-onfh-twGuf rwfyJaps;rSm
usEdk-if-zG,f-r&SdyJ xyfrH-aps;jr-ifhEdk-ifaMumif; jref-rm-Edk-if-iH-yJ-rs-Kd;pHk-ESifh ESrf;
-uk-ef-onf-rsm;toif;-rS -A[dk-tvk-yftrI-aqm-ifzGJU0if a'guf-wm-jr-wfpdk;u
ajymonf/jy-nf-wG-if; -aps;uG-uf-wG-ifvnf;
yJrsm;udk-a&m-if;-cs-&mwGif aps;ESdrf-rI
rsm;? vdr-v
f nf-r-rI sm; r&S-ad p-&ef-twGuf
pmcsK-yf-ES-ifhom pepfwus-a&m-if;-cs&ef
,ckvrS pwifwdkuf-wG-ef;-xm;NyD;
xkdodkY jyK-vk-yf-vdk-uf-onfh-twGuf
Mum;cHrsm;r&Sd-awmhyJ a&mif;-ol-ESifh
0,fol wkduf-½kd-uf-xd-awG-U vk-yf-udk-if-&
onft
-h wGuf ta&mif;t
- 0,f aum-i;f -

rG-efpGm vkyf-udk-if-Edk-if-&ef- &nf-&G,faMumif; ¤if;u ajymonf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-wGif 2009 ckES-pfu
rwfyJ-aps;twuf-qHk;ES-pf- jz-pf-cJhNyD;
wpfwef-vQif tar&d-uef-a':vm
1ç000 txd&Sd-cJhNyD; ,ckaps;rSm
wpfwef-vQif 640 0ef;us-if-&Sd-aMumif;
¤if;u ajymonf/jr-ef-rm-Edk-if-iH- yJ-xk-wf-vk-yf-rI\ 70
&mcdk-if-EI-ef;udk tdE´d,Edk-if-iH-odkY wifydkYa&m-if;-cs-ae-jc-if;-jz-pfNyD; jref-rm-Edk-if-iH
onf urÇmhyJ-rsKd;pHk jynf-ywif-ydk-Y
aps;uG-u-w
f iG f 'kw,
d trsm;qH;k wify-Ykd
aom-Edk-if-iHvnf; jzpf-onf/yJrsKd;pHkudk yJcl;? {&m0wD? &efukef?
rauG;? rEÅav;-EiS hf ppfui-kd ;f w
- i-kd ;f a'-o
BuD;wdk-YwG-if- t"dupdk-uf-ysKd;NyD; Edk0if-bmvwGif-pdk-uf-ysKd;um azazmf-0g-&D-vwGif
&dwfodrf;jcif; jzpfonf/

business

pD;yGm;a&;owif; 26

www.mmtimes.com

tao;pm;ESifh tvwfpm;vkyfief;rsm;udk acs;aiG xkwfay;rnf
OmPfvif;atmifESifU at;oDwmausmf
jynf-wG-if;&Sd tao;pm;-ESifh tvwfpm;pD;y- mG ;a&;-vy-k i-f ef;r- sm;twGuf acs;aiGxw
-k a-f y;
Ekd-if&ef jref-rm-Edk-if-iHA[dk-bPf-ESifh tao;pm;ESifh tvwfpm;-pD;yGm;a&; zGHUNzdK;wdk;wufa&;
bPf-wYkd n§Ed -idI ;f -aqG;aEG;vQ-u-&f NSd y;D 2014 ckE-pS -f
b@m-a&;-E-pS -t
f wGi;f usyaf iG oef; 200 xkw-f
acs;ay;&ef vsmxm;-aMumif; tao;pm;-ESifh
tvwfpm; pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;-rsm;zGH-UNzd-K;rI-A[dkXmerS 'kwd,ñT-ef-Mum;a&;r·; OD;0if;-arm-ifu
jref-rm-wdk-if;-(rf) udk ajymonf/
,if;odk-Yxk-wf-acs;Ekd-if&ef acs;aiGavQ-mufxm;-&m-wGif uefYowf-rI-jz-pf-onfh-tcs-uf-tcsK-dU
udv
k nf; ajzavQ-mah y;Ed-ik &f ef aqmif-&-u
G v
f su-f
&Sd-aMumif; ¤if;u ajymonf/]]avm-avm-q,fa- wmh A[db
k PfeYJ A[dXk m-e
wdkY aqG;aEG;aeqJ-jz-pf-ygw,f/ olwdk-Yn§d-EId-if;aqm-if-&G-uf-rI-ay:-rl-wnfNyD; jref-jr-ef-ay:-ayg-ufvm-rmS yg/ ay:aygufvmatm-iv
f nf; aqmif&G-uf-ae-ygw,f/ 'ghjyif ajzavQmhrI-tykd-if;-awGudkvnf; Edkif-iH-wum-pH-awGeJY csdef-n§dNyD; vkyfaqm-if-ae-ygw,f}} [k ¤if;u ajymonf/jr-ef-rm-Edk-if-iHonf vuf&Sd-wGif tmqD,HtvS-nfh-us- Ouú-|wm-0efudk xrf;aqm-if-vQ-uf&SdNyD; ,if;um-vtwGif; tzJGU0if-Ekd-if-iHrsm;
tMum; zGHUNzd-K;rI-uGm-[csuf avsmhenf;-a&;?
tao;pm;-ESifh tvwfpm;-pD;-yGm;a&;-vk-yf-ief;rsm; zGU-H Nz-Kd ;wd;k wufa- &;udk OD;pm;-ay;-v-yk -af qm-i-f
oGm;rnf[k xkwf-jy-ef-xm;-cJhNyD; jzpf-onf/tjcm;yk*- v
-¾ u
-d bPfi- g;-cu
k vnf; jynfw
- i-G ;f tao;-pm;-tvwf-pm;-vk-yf-ief;rsm;udk ,ckES-pftwGif; yHkrS-ef-twdk;EI-ef;-xuf-avs-mhenf;NyD;
aiGacs;ay;-Ekd-ifrnfh tpDtpOfudk taumiftxnf-azmf-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; jref-rm-Ekd-if-iHpuf-rI-vk-yf-ief;-&S-if-rsm;toif;-Ouú| OD;aZmfrif;-0if;u ajymonf/]]jy-nf-wG-if;-rSm-&SdwJh tao;pm;- tvwf-pm;vk-yf-ief;-awG-&JU-ta&-twG-ufeJY acs;Ekdif-r,fhyrmPu b,fvdk-rS- rvHk-avm-uf-bl;-jz-pf-ae
w,f}}[k ¤if;u ajymonf/ jynf-wG-if;-puf-rIvk-yf-ief;-aygif; 48ç000 ausmf&Sd-&m-wGif
tao;pm;-? tvwf-pm;-vk-yf-ief;rsm;rSm 90
&mckd-if-EI-ef;-&SdNyD; pm;aom-uf-uk-ef-vk-yf-ief;rSm

xuf0ufcefY &Sdonf/tqdk-yg-vk-yf-ief;rsm;rSm tao;pm;-ESifh
tvwfpm;- puf-rI-zGH-UNzd-K;a&;-bPf-wpf-ck-wnf;\ acs;aiG-udk-&,l-ae&onf/ tqdkyg-bPfrSm
twdk;EIef;udk 8 'or 5 &mckdifEIef;-owf-rS-wfxm;-aomfvnf; tjcm;bPftrsm;pk-\twdk;
EI-ef;rSm 13 &mckd-if-EI-ef;-jz-pfum taygif-cHypö-nf;-uefY-owf-cs-uf-rsm;jym;rI-aMumifh jynfwG-if;-vk-yf-ief;-&Sifrsm;uom &,l&aomaMumifh t&if;tESD;vdk-tyf-cs-uf-rsm;jz-pf-ay:aeonf/ xdkYtjy-if-aiG-acs;ay;-rI-twGuf oGif;uk-ef-ydk-Yuk-ef-0ef-aqm-if-rI-vk-yf-ief;rsm; ryg0ifyJ
ukef-xk-wf-vk-yf-rI-vk-yf-ief;-udk-om OD;-pm;-ay;vs-uf-&Sd-onf/vuf&SdwGif tao;pm; tvwfpm; pufrI
vkyfief; zGHUNzdK;a&;bPfrSm ,refESpf
aESmif;ydkif;rS pwifNyD; vkyfief;rsm;tay:
aiGacs;EdkifrIyrmP vkHavmufrIr&Sdawmh
aMumif; bPftodkif;t0dkif;rS od&onf/
A[dkbPfrS wm0ef&SdolwpfOD;u jynfwGif;
bPfrsm;odkY 0ifa&mufaom pkaiGtcsKd;rSm
2014 ckESpf pm&if;rsm;t& pkpkaygif;
jynfwGif;ukefxkwfvkyfrIwefzdk; (GDP) ESifh
,SOfvQif 17 &mcdkifEIef;rQom&Sdonf/ 2014
wGif wGucf sux
f m;aom GDP wefz;kd rSm usyf
54 x&Dvso
H m&SNd y;D bPfwpfc\
k aiGacs;Edik rf I
yrmPrSm pkaiG\ av;yHkoHk;yHk om&Sd&m
usyf ajcmufx&DvsHom bPfrsm;tae jzifh
aiGacs;ay;EdkifrnfjzpfaMumif; od&onf/
]]pkaiGtcsKd;eJY ,SOfvdkuf&if acs;ay;Edkif
wJyh rmP t&rf;enf;aeovdk vlwikd ;f taeeJY
jyefqyfEdkifpGrf;tay:rSmvnf; rlwnfae
ao;w,f/ two - step loan tpDtpOfeJY
aiGacs;ay;zdkYudk pDrHpD;yGm;eJY A[dkbPfwdkY
n§dEIdif;aewkef;yJ}} [k ¤if;uajymonf/
,ck-ES-pf-v,f-ydk-if;-rS-pwifum two steps
loan- tpD-tpOf-jzifh *syeftpdk;&u jref-rm-Ekd-if-iHawmf-A[dk-bPf-odk-Yaxm-uf-yHh-jc-if;-jz-pfNyD; ,if;rS
wpfqifh yk*v
-¾ u
d bPfig;-cu
k aiGacs;ay;oGm;
rnf-jz-pf-onf/]]v-uf-&Sd-twdk;EIef; 8 'or 5 &mckd-if-EI-ef;
xuf xyfcs-r,f-qdk&if 7 'or 5 &mckd-if-EI-ef;avm-uf-jz-pf-zdkY tvm;tvm-vnf;-&Sd-ygw,f/
*syef-tpdk;&tae-eJYuvnf; olwdk-YEkd-if-iH-udk-

zsmykHNrdKUwGif;&Sd qefpufvkyfief;cGifwpfckudk awGU&pOf/ ,ckESpftwGif; tao;pm;ESifh tvwfpm;pD;yGm;a&;vkyfief;rsm; zGHUNzdK;wdk;wuf
ap&ef A[dkbPf\ OD;aqmifrIjzifh tqkdygvkyfief;rsm;udk acs;aiGrsm; xkwfacs;ay;oGm;&ef pDpOfvsuf&Sdonf/  "mwfykH•jrefrmwdkif;(rf)
ydk-Yuk-ef-wif-ydk-YEkd-if-atm-if- acs;wm-jz-pf-wJh-twGuf
tvm;tvm-&Sd-wJh-vk-yf-ief;-awGudk ppfwrf;aum-u,
f a-l ew,f/ pm;aom-uu
-f e-k ef YJ vQyp-f pfvk-yf-ief;awGu tvm;tvm-&Sd-w,fvdkY ,lq
&w,f/ taygifc- y-H pön;f ,lr,luv
kd nf; n§Ed i-dI ;f wk-ef;-tqifhyJ &Sdyg-ao;w,f}}[k ¤if;u
ajymonf/or0g,rbPf\ taxGaxG-ñT-ef-Mum;
a&;-r·;-wpf-OD;u tqdkyg-tpD-tpOfrSm bPf
vk-yf-ief;-&S-if-rsm;toif;-wG-if-om- &Sd-ae-ao;NyD;
oufqdk-if-&m-bPf-rsm;odkY pDpOfñTef-Mum;rIa&m-u-&f -rdS vm-ao;-aMumif; ajymonf/ ¤if;wd-Yk
or0g,rbPf-tygt0if tao;pm;-ESifh
tvwfpm; -puf-rI-vk-yf-ief;-zGH-UNzd-K;a&;-bPf-ESifh
jrefrmh v,f,mpdkuf-ysK-d;a&;-zGH-UNzd-K;a&;-bPf-wdk-Y
tjyif trsm;ydkif-bPfrsm;udk t"duxm;- a&G;
cs,f-Ekd-if-rnf-jz-pf-aMumif; ¤if;u ajymonf/]]t-ao;-pm;- tvwf-pm;-vk-yf-ief;-awGtwG-ufudk ay;vnf;-ay;-oifh-ygw,f/ 'Dud-pöudk- aqG;aEG;ae-wm-Mum-ygNyD/ ulnD-ay;-r,fqdk-wJh-ae-&mrSm b,fvdk-uefY-owf-csufawG

yg-rvJ-rod-&ao;-ygbl;/ yk*¾-vd-ubPf-awG
uvnf; A[dkbPf-xd-ef;-csK-yf-rI-atm-uf-rSmom
vkyf-Ekd-if-rSmyg}} [k ¤if;uajymonf/
]]wu,f-wrf;-ay;-r,f-q&kd if pkaiG-twd;k EI-e;f eJYa&m b,fvdk-n§d-EId-if;rvJ/ Ekdif-iH-wum-rSmqdk
tao;pm;eJY tvwfpm;-vk-yf-ief;-rS-wf-yHk-wifxm;NyD; wpfck-cs-if;-pDrSm work value qdk-wm&Sdw,f/ 'DrSm-us-awmh tJ'g-awG-r&Sd-wJh-twGuf
pGefY-pm;-vk-yf-&r,f-h tae-txm;-&Sdw,f}}[k
¤if;u ajymonf/puf-rI-vk-yf-ief;-&S-if-rsm; toif;-0if-wpf-OD;jz-pfol {&m0wD-ajr-yJ-qD-xk-wf-vk-yf-a&m-if;-cs-olOD;-cif-pdk;u aiG-t&if;-tESD;tjyif tjcm;
ta&;BuD;aom-t&m-rsm;jz-pfonfh enf;ynmESifh aps;uGuf-ydk-rdk-&&Sd-&ef-vnf;- vdk-tyf-aMumif;
ajymonf/]]t-ao;-pm;- tvwf-pm; -puf-r-v
I -yk -if ef;-awGzGH-UNzd-K;wdk;wuf-zdk-Yqdk&if vkyf-ief;-&JU-oabmobm-0-u-kd t&if-em;-vnf-r-jS z-prf ,f/ aiGacs;zd-Yk
qdk&if vkyf-ief;-ydk-if-qdk-if-rIxuf vkyf-ief;-&JUtvm;-tvm-udk-yJ-rl-wnfNyD; qHk;jzwf-oifh

w,f}}[k ¤if;u ajymonf/]]wd-k;wuf-zdkYu puf½Hk-awGu e*dkuwnf;-u
jy-if-qif-xm;-awG-r[k-wf&if acs;aiG&,HkeJY
pufrI-vk-yf-ief;-awG- wdk;wuf-vm-zdk-Yr&Sdbl;/
wdk;wufzdk-YtwG-ufu acs;aiGuae vdktyf-wJhpuf-ud-&d,m-awG- 0,f-vdk-Y&vm-wJh-tay:rSm
enf;ynmawG jr§-ifh-Ekd-if-zdk-Y? aps;uG-uf-&Sm-ay;-Ekd-if-zdk-Y
twGuf u@wpfck-cs-if;-pD-u pH-erl-em-vk-yf-ay;Ekd-if-rS&r,f}}[k ¤if;u ajymonf/jr-ef-rm-Ekd-if-iH-wGif tjrwf-&&ef-tvm;-tvm&Sd-onf[k owfrS-wf-cH-xm;&onfh pm;aom-ufuk-ef-vk-yf-ief;rsm;rSm wifydk-YcG-ifh-jyK-xm;-aomf
vnf; tqdyk g-tm;-enf;cs-urf sm;aMumifh jynf-y
aps;uG-uf-odk-Yxdk;azm-uf-r&Ekd-ifbJ &Sdae-ao;
onf/
]]jynf-wGif;? jynf-yaps;uG-ufrSm- ta&;BuD;
qHk;u qefyJ/ qefudk-OD;-pm;ay;NyD; vdk-tyf-cs-ufawG-axm-uf-yHh-ay;-Ekd-if-r,f-qdk&if aps;uGuftawmf&vmr,f/ ydkYuk-ef-0if-aiG-twG-ufvnf;
trsm;BuD;taxmuf-tul-jyKr,f}}[k ¤if;u
ajymonf/-

business

27 pD;yGm;a&;owif;
ukepf nfaps;EIe;f
&efukef
usyf
a&T (wpfusyo
f m;)
660ç000
qDaps;EIef;(wpfydómEIef;)
usyf
yJqD
3ç300
usyf
1ç480
pm;tkef;qD
usyf
4ç500
ESrf;qD
qef (wpfjynf)
1ç200
ay:qef;(&S,f) usyf
1ç200
awmifjyef(&S,f) usyf
usyf
900
{nfhrx
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
Muuf
6ç000
us
y
f
7ç000
0ufom;
usyf
8ç000
trJom;
us
y
f
15ç000
qdwfom;
MuufoGefjzL (vufvD)
tjrifh^tedrfh usyf
1ç600-•700
MuufoGefeD (vufvD)
1ç300-•600
tjrifh^tedrfh usyf
pufoHk;qDaps;EIef; (wpfvDwm)
usyf
"mwfqD
814 usyf
usyf
'DZ,f
950 usyf

rEÅav;
a&T(wpfusyfom;) usyf
662ç500
qD(oefY)
usyf
yJqD
2ç850
us
y
f
1ç600
pm;tkef;qD
usyf
3ç900
ESr;f qD
oefYpifNyD;qef (wpfwif;cGJtdwf)
usyf
39ç000
ay:qef;
usyf
40ç000
raemokc
usyf
39ç000
r*srf;awm
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
6ç000
Muuf(pDyD)
usyf
6ç000
Muuf(jrefrm)
us
y
f
7ç200
0ufom;
usyf
qdwfom;
9ç000
MuufoGefjzL
2ç000-•800
tjrifh^tedrfh usyf
MuufoGefeD (vufum;)
tjrifh^tedrfh usyf
900-•300
pufoHk;qDaps;EIef; (wpf*gvef)
usyf
"mwfqD
4ç000
us
y
f
4ç200
'DZ,f

aejynfawmf ysOf;rem;
a&T (wpfusyfom;) usyf
664ç500
qef(wpfjynf) (topf)
ay:qef; (a&Tb)kd usyf
1ç7001ç600
ay:qef;(zsmyHk) usyf
usyf
1ç000
ZD,m
usyf
1ç000
raemokc
qD (wpfydómEIef;)
usyf
ajryJqD
4ç000
usyf
3ç500
ESrf;qD
usyf
1ç750
pm;tkef;qD
MuufoGefeD (wpfydómEIef;)
tjrif^h tedrhf usyf
900•700
MuufoGefjzL (wpfydómEIef;)
tjrifh^tedrfh usyf 2ç800•-2ç000
w½kwfMuufoGefjzLBuD;
usyf
1ç800
wpfydóm
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
pDyDMuuf
7ç000
usyf
7ç500
jrefrmMuuf
us
y
f
6ç500
0uf(tom;)
usyf
8ç000
qdwf
pufoHk;qDaps;EIef; (wpf*gvef)
usyf
"mwfqD
4ç400
us
y
f
3ç500
'DZ,f
(Zefe0g&D 21 &uf aps;EIef;)

www.mmtimes.com

ESpfig;q,fausmfoufwrf;&Sd okH;bD;rsm; tyfESH&rnf
wdk;a0atmif
tESpf 50 ausmf oufwrf;&Sd ok;H bD;,mOfrsm;ukd
oufqkd-if-&mu pm&if;-jyK-pk-ae-jc-if;-aMumifh
0,fvufrsm; e,fNrd-KUrsm;okd-Yqif;um vdkuf-vH0,f,l-aeMu aMumif; um;aps;uG-uf-twG-if;
rS vkyf-ief;-&S-ifrsm;u ajymonf/
]]ouf-qkd-if-&mu e,fNrd-KUawGrSm tESpfig;q,f oufwrf;-&Sd-wJh- okH;bD;-um;-awGudk
pm&if;-jyK-pk-wm-ukd-od-awmh aiGwwf-Ekd-if-wJh-ol
awG e,fawG-xd-qif;NyD; 'Dum;awGukd 0,f,l
vm-Muwm awGU&w,f/ ,mOf-t,
dk m-O-af [m-i;f vJ-vS,f-a&;-pepft& vuf&Sd-ttyf-cHwJh ]t}
tu©&m-um;u &efuk-ef-rSm-ttyf-cHwm
&mckd-if-EIef; 60 ausmfoGm;NyD; aemufxyf
b,fum;-awG- quf-NyD;ttyf-cH-r,f-qkd-wm
ukd awmfawmfrsm;rsm;u odcs-if-ae-Muw,f/
vuf&Sd vufcH-ae-wJh-um;-awGNyD;oGm;&if 1 u
wef;tu©-&m-um;-awGukd qufNyD;ttyfcH-r,f-qkd-wJh- owif;-awGu NyD;cJhwJh-ES-pf-v
avm-u-u
f pxG-u-v
f m-vYkd 0,fw-o
hJ -l awmf-awmf
rsm;rsm;u *Pef;tu©-&m-um;awGukd 0,f
xm;-Muw,f/ tJ'Dvkd 0,fxm;-wJh-ol-awG-

awmif tyfwJh-tqihf-ra&m-ufcif oufqkd-if&mu Chery QQ um;awGukd ttyfcH-vdk-ufawmh jynf-wGif; xkwf-*s-pf-um;-awGudk OD;pm;
-ay;-ttyf-c-rH ,f-xifNy;D 1 u um;udk 0,fxm;
-wJh-um;-ykd-if-&S-ifawG awmfawmfav; pdwf-"m-wfus-oGm;Muw,f}} [k um;-0,f-a&m-if-; vkyfukdif
ol ukdxG-ef-atm-ifpkd;u ajymonf/
jynf-wG-if;-um;-aps;uG-uf-twGif; tESpf 50
ausmo
f ufw
- rf;&Sd ok;H bD;um;rsm;ukd oufqi-dk -f
&m-u ttyf-cH-rnf-qkd-ygu tqkdyg,m-Of
rsm;tpm; armfawmf-,m-Ofrsm;ukd jyef-vnfwif-oG-if;-cGifh jyKoGm;rnf-jz-pfNyD; oufqkd-if-&m
u ppfwrf;-aum-uf,l-ae-csd-ef-wGif rEÅav;-Nrd-KU
twGif; ykdif-&S-if-wpf-OD;-wnf;u okH;bD;,mOftpD;a& 25 pD;cefYukd 0,f,lcJh-aMumif; Ekdif-iHykd-if-owif;-pm-wpf-apm-if-wGif azmfjy-cJhonf/
vGef-cJhonfh tESpf 50 ausmfcefY-wGif jref-rmEdk-if-iH-odkY 0ifa&m-uf-vm-cJhaom tqkdyg- okH;bD;
,m-Ofrsm;onf ,cifu &efuk-ef-Nrd-KUo,f,lydk-Yaqm-if-a&;-u@wGif t"dusonfh tcef;
u@rS-yg-0if-cJhNyD; av;bD;-ESihf [kdif;-vyf,m-Of
rsm; xyfrH-0if-a&m-uf-csd-ef-wGif e,fNrd-KUrsm;okdY
ajymif;-a&TUcJh&onf/ aemuf-ydk-if;-wGif yJcl;?

"mwfykH•jrefrmwdkif;(rf)

armfvNrdKifNrdKU&Sd okH;bD;tiSm;,mOfrsm;udk
==rEÅav;-ESihf armfvNrd-Kif-Nrd-KUBuD;rsm;wGif ,ck
tcsd-efxd tokH;jyKvs-uf-&SdNyD; oufqkd-if-&mu
ueOD;cG-ihf-jyK-ay;-cJhonfh [ tu©&m-eH-yg-wfjzifh qufvuf-tokH;jyK-vsuf&SdNyD; rmZ'g-ESihf
[rf;bD;-trsKd;tpm; -ES-pf-rsKd;om awGU&awm-h
aMumif; aps;uGuf-twG-if;rS vkyf-ief;-&S-ifrsm;u
ajymonf/

2006 ckESpftwGif;u awGU&pOf/
jynf-wG-if;-aps;uG-uf-wGif okH;bD;,mOf-wpf-pD;vQif usyf-odef; 20 0ef;us-if-cefY-&SdNyD; pm&if;aum-uf,l-rI-NyD;onfh-aem-uf-ykd-if;-wGif 25 odef;ceYf-txd aps;wufcJhum 0,f,lol-rsm;ykd-rkdpd-wf-0if-pm;-vm-ojzihf a&mif;-cs-olrsm;uvnf;
aps;aumif;-&&Sd&ef apmifh-qkd-if;-ae-Mu-aMumif;
vkyf-ief;-&S-ifrsm;u ajymonf/

business

pD;yGm;a&;owif; 28

www.mmtimes.com

tajymif;tvJawGrsm;NyD; ESpfopftwGuf tvm;tvm
aumif;awG o,faqmifvmwJh 2013 qefpyg;aps;uGuf
pkNzdK;0if;
2013 ckESpf qefpyg;-aps;uG-uf[m rxifrS-wfxm;wJh tajymif;t
- vJa- wGeYJ 'Davmu&JU pHcse-d -f
wif-aps;EI-ef; -jr-ifh-wuf-rI-awGaMum-ifhvnf;
tawmfav;udk vIyf-vI-yf-&Sm;&Sm;jz-pf-cJh-w,f-vdkY
ajymEdk-if-ygw,f/ jynf-wG-if;-qefaps; tawmf
twef-jr-ifh-wuf-cJh-wm-aMumifh Edkif-iH-wumudk
oabFmeJY- wif-ydkYwJh ukef-onf-awGxuf
e,fpyf-uae- wif-yw
-Ykd -u
hJ -ek -o
f nf-awGu tusK;d
tjr-wf-ydk-rsm;cJh-ygw,f/ pyg;pdk-uf-awm-if-olawGvnf; NyD;cJhwJh-ES-pf-awGuvdk t½IH;ray:cJhbl;-vdkY uRrf;-us-if-ol-awGu oHk;oyfyg-w,f/
2013•2014 b@mESpftwG-if;rSm yHkrS-efuk-ef-oG,f-a&;-vrf;-aMum-if;t&a&m e,fpyfuk-ef-oG,f-a&;t&yg wifydk-YcJhwJh qefwef-csd-efaygif; 1 'or 5 oef;&Sd aMumif; jref-rm-Edk-if-i
qef-pyg;-toif;-csK-yf&JU pm&if;-Z,m;-awGrSm
azmfjy-xm;-ygw,f/ jynfyudk qefwif-ydk-YrIu
xifxm;-wm-xuf-ydk-rsm;cJhNyD; oabFmwifaps;
wpfenf;-tm;-jzifh Edkif-iH-wum-aps;uvnf;-uswJh-twGuf jynf-yudk-Bud-Ka&m-if;-xm;-wJh-olawG
t½IH;ay:cJhwJh ESpf-wpf-ES-pfvnf; jzpf-ygw,f/
vmrnfh 2014 rSmvnf; e,fpyf-uk-ef-oG,fa&;-vrf;-aMum-if;uae w½kwf-Edk-ifiH? ,leefjy-nf-e,fudk w&m;0if qefpyg;-wif-ydk-YEdk-if-zdkY
tpd;k &csi;f -omru uke-o
f nf-toif;-awGuyg
pwifnd§-EdI-if;-aeNyD; w½kwf-Edk-if-iH-&JU-puf-rIvk-yf-ief;awG zGHUNzd-K;wdk;wuf-vm-rIu jref-rmEdk-if-iHeJY qefpyg;-uk-ef-oG,f-rI-twGuf ta&;BuD;
wJh xGuf-ayg-uf-wpf-ck-jz-pf-vm-Edk-if-aMumif;
jref-rm-Edk-ifiH qefpyg;-toif;-csK-yfu A[dk
tvk-yf-trI-aqm-if-tzGJU0if ukdae-vif;-Zifu
oHk;oyfyg-w,f/]]uR-ef-awmf-wdkYeJY e,fedrd-wf-cs-if;-xd-pyf-aewJh
,leef-jy-nf-e,f-wpf-ck-wnf;rSmwif vlOD;-a&u
oef; 150 avmuf &Sdw,f/ 'Dawmh olwdk-YEdk-if-iHrSmu v,f,m txGuf-EI-ef;u wjznf;-jz-nf;avs-mhenf;-vmNyD; pm;oHk;rI-uom-wdk;vmawmh jref-rm-jy-nf-u xG-uf-orQ- ydk-Y&if-awmif
avmuf-rSm-r[k-wfbl;/ olwdkYvnf; tckqdk
jrefrmjynfuae w&m;-0if-cGJ-wrf;-wpf-ck-cGJNyD;
0,fae-wmawG &SdaeNyD}} vdkY ¤if;u ajymw,f/aEG-pyg;-pay:-csdef arvxJ-upNyD;awmh
qefaps;tawmf-twef-jr-ifh-vmNyD; pufwifbmvvrSm qefaps;u ESpf-ig;-q,f-twGif;
tjrifh-qHk;pH-csd-ef-wif-cJh-ayr,fhvnf; Edkif-iH-awmf
-vrf;-ñT-ef-rIeJY 2012 ckES-pfuae pwifNyD;
yk*¾-vd-u tcef;-u@u aqm-if-&G-uf-cJhwJh
Edkif-iH-awmf-t&ef-qef-xm;-&Sd-cJh-rIu qefaps;EIef;
jyefvnf wnfNid-rf-atmif xdef;-nd§-ay;-Edk-if-

jrefrmEdkifiH\ qefpyg;aps;uGufrSm NyD;cJhonfh 2013 ckESpftwGif; tajymif;tvJrsm;pGm jzpfay:cJhonf/ "mwfykH•attufzfyD
cJhNyD; awmif-ol-awG-tys-uf-tpD;-enf;NyD; pyg;
aps;aum-if;-vdkY tusKd;jz-pf-xG-ef;-cJh-w,f-vdkY
vnf; uRrf;-us-if-ol-awGu ajymyg-w,f/
]]2013 ckES-pf&JU rdk;wGif;rS v,fawG-a&-jrKyfys-uf-pD;-rIu 10 &mcdk-if-EI-ef;-avm-uf-&Sd-cJhw,f/
'gayrJh aEGpyg;-ay:-cse-d rf mS qefaps;wufc- a-hJ wmh
t&ifES-pf-awGuvdkawmh wpfES-pf-ywf-vnftwGuf ta<u;wif-wm-rsKd;awG-r&Sdbl;}} [k
vGwf-vyfaom awmif-ol-v,f-orm;rsm;
or*¾Ouú| OD;od-ef;-atm-ifu jref-rm-wkd-if;-(rf)
udk ajymyg-w,f/jr-ef-rm-wpf-Edk-if-iH-vHk; twdk-if;-twmt&
wpfES-pfudk qefpyg;-wef-csd-ef-aygif; 16 oef;
aus-mf xG-uf-&SdNyD; Edkif-iH-om;-wpf-a,m-ufudk
ysr;f rQ uDvkd 200 (qefav; tdw)f eD;yg;-&-w
dS maMumifh jynf-wG-if;-ykH-rS-ef-pm;-okH;rIu 12 oef;
uae 14 oef;Mum;&SdNyD; vufus-ef-wef-csd-efES-pf-oef;ukd jynf-yudk-wif-ydk-Yae-&aMum-if;vnf;
udkae-vif;-Zifu ajymyg-w,f/Ekd-if-iH-wum- qef-aps;uG-uf-rSmvnf; NyD;cJhwJhES-pfrSm xl;jcm;cs-uf-tjzpf vGef-cJh-wJh q,fpkESpf
wpf-ck-ausmfMum urÇmhqef-wif-ydk-YrI-rSm- xd-yf-qkH;
tjzpf eHyg-wf-wpf-ae&m &yfwnf-cJhwJh

xdkif;-Edk-if-iH[m ESpfpOf wefcsdef 10 oef;uae
12 oef;Mum;wif-ydk-Yae-&muae 2013 rSm 6
'or 8 oef;eJY wwd,ae&mudk usoGm;NyD;
AD,uferf-Edk-if-iHu wefcsd-ef-aygif; 7 'or
5 oef;eJY yxrae&mudk a&muf-cJh-aMumif;
uRrf;-us-if-ol-awGu ajymygw,f/ Edkif-iH-wumuk-ef-oG,f-rIrSm t&nftaoG;wl&if aps;EIef;uGm-jcm;cs-uf-eJY-om- qHk;jz-wfNyD; a&mif;-0,fazm-uf-um;-Mu-wm-aMumifh xkdif;-Edk-if-iHrSm pwif
usi- o
-hf ;Hk wJa-h y:-vpDt
- opfa- Mumifh qefaps;EIe- ;f
-jr-ifh-wuf-rIu AD,uferf-eJY ygupö-wef-Edk-if-iHawGudk aps;uGuf-a0pk zJhay;-vdk-uf-&wJh -tajc
tae-odk-Ya&m-uf-oGm;aMum-if;vnf; oHk;oyf
Mu-ygw,f/ vwfwavmrSmvnf; xdkif;-Edk-if-iHrSm-jz-pf-aewJh Edkif-iH-a&;-rwnf-Nid-rf-rI-awG-aMumifh
xdkif;-taeeJY qefwif-ydk-YrIudk xdxd-a&m-ufa&muf vky-af qm-i-Ef -ikd -rf ,fyh Hk ray:ao;-yg-b;l /
vuf&Sd 2014 ckESpf ESpf-qef;-ydk-if;-rSmwif
jynf-ywif-ydk-YwJh-qefaps;u wpfwefudk NyD;cJhwJhES-pfaps;xuf ESpf-aom-if;-avm-uf-jr-ifh-wuf-aeawmh awmif-olv,form;awG arQmfrS-ef;-xm;wJh-aps;udk- ra&m-uf-ao;-onfh-wdkif tvm;
tvm-aum-if;-rsm;&Sd-ae-aMum-if;-eJY vuf&Sd-

enf;-Oya'-a&;-qGJ-aewJh awmif-ol-v,f-orm;tcG-ifh-um-uG,f-a&;eJY tusKd;pD;yGm;Oya'[m
trSef-wu,f- awm-if-ol-tusKd;twGuf csrS-wfxm;-cw
hJ hJ &nf&,
G c-f su
- i-f g;-&yft
- wkid ;f taumiftxnf-azmf-Edk-if-r,f-qdk-ygu tvGef-tvm;tvm-aum-if;-aMumif; OD;od-ef;-atm-ifu
oHk;oyfyg-w,f/]]r-ES-pfu 'Dtcsd-efrSm {nfhrxwpf-wefudk
oHk;odef;-oHk;aom-if;-avm-uf-yJ- ayg-ufw,f/
'DES-pf-vuf-&Sd-aps;uawmh oHk;odef;-cGJ-aus-mf
avm-uf-awm-h&Sd-ae-ygNyD/ rSef;xm;wJh av;od-ef;eD;-yg;udk ra&muf-ao;-ayr,fh rESpf-uxufpm-&if-awmh awmfao;-wmaygh/ rdk;pyg;vnf;
rdk;OD;rSm- rys-uf-pD;-cJh-awmh tvm;tvm-aum-i;f
awG &Sdygw,f}} [k ¤if;u ajymyg-w,f/,ckE- p-S t
-f wGi;f qefpyg;-u@wGif Ekid -if -jH cm;
&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rIrsm;udk cGifh-jyK-oGm;&ef-&Sd-jc-if;-ESifh
tar&d-uef-Edk-if-iH\ txl;tcG-ef-uif;-vG-wf-cG-ifhudk-&&Sd-Edk-if-&ef-tvm;-tvm-aum-if;rsm; &Sdjc-if;
uvnf ,if;u@BuD;wpf-ck-vHk;twGuf
tajymif;-tvJ-aum-if;-rsm; jz-pf-vm-Edk-if-aomf
vnf; ,cifES-pf-pH-csd-efwif wifydk-YcJh-rIudk rrDEdk-if
aMumif;eJY Ekdif-iH-wum-&JU-½dk-uf-cwf-rI-udkvnf;

tenf;i,f-cH-&Edk-if-zG,f-&Sd-aMumif; udkae-vif;Zifu oHk;oyfyg-w,f/
]]'D 2014 rSm Edkif-iH-wum-aps;vnf;us-ae
awmhuRef-awmf-wdkYu tckOa&myor*¾ uae
&&Sdxm;wJh txl;tcG-ef-uif;-vG-wf-cG-ifhudk arQmf
NyD; 0,f-cs-ifwJh ½k&Sm;eJY Oa&myEdk-if-iH-awG-tjyif
tar&d-um;ukd t"duwif-ydk-YzdkYeJY t&nf
taoG;jr-ifh- aps;uG-uf-&zdkYudk ukef-onfawG
BudK;pm;-ae-Mu-ygw,f/ tvm;tvm-aum-if;awG-vnf;&Sd-aew,f}} [k ¤if;u ajymonf/xkd-Yjyif jref-rm-Edk-if-iH-qef-pyg;-toif;-csK-yfu
oufwrf;-oHk;ES-pf-twGuf csrS-wf-xm;aom
rl0g' 15 &yfteufrS yxrESpf-ouf-wrf;twGif; ay:qef;udk rsKd;owfrSwfNyD; urÇmh
tod-trS-wf-jyK- rS-wf-yHk-wif-&ef- Bud-K;pm;-vsuf&Sdjc-if;? jref-rm-Edk-if-iH\ vuf&Sd t"dursKd;uGJaygif; 100 ausmfudk Ekdif-iH-wum-wef;0if
pyg;rsKd; 10 rsKd;a&G;NyD; rsKd;oefY-&ef-eJY aps;uGuf0if-&ef- aqm-if-&G-uf-ae-jc-if;-eJY pufrI-v,f,modkY tjref-qHk;ul;-ajym-if;-Edk-if-&ef- Bud-K;yrf;-vsuf&Sd-jc-if;-wdkYu qefpyg;-u@twGuf tvm;
tvm-aum-if;rsm; jzpf-ay:-vm-ap-Edk-if-aMumif;
wifjy-vdk-uf-&yg-w,f/

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014

oCFef;uRef;aps;a[mif;ae&mwGif  AKK  aps;0,fpifwm zGifh
jrwfNidrf;at;
a&;om;onf/

o,Fe;f u
- Re- ;f N- rdKUe,f av;axm-ifh-uef- vrf;-r
BuD;ay:-wG-if-wnf-&Sdonfh ,cifo,F-ef;-uR-ef;
aps;a[m-if;-ae-&m-wGif oCFef;-uR-ef;aps;BuD;
tm; AungKaungKyawGroupofCompany
u tqifhjrifh-jy-ef-vnf-wnf-aqm-uf-cJhNyD; ,ck
tcg-wGif AKK trnf-jzifh aps;0,fpif-wmudk
Zefe0g-&Dv 21 &ufaeYrS pwifcg zGifh-vS-pfa&m-if;-cs-vs-uf-jz-pf-aMumif; tqdkyg-uk-rÜ-PDrS
wm0ef-&Sd-olrsm;u ajymonf/]]uR-ef-rwkd-Yuk-rÜPD t"duvk-yf-aqm-if-wm
awG-uawmh wnfaqm-uf-a&;-vk-yf-ief;eJY
[dkw,f-vk-yf-ief;-awGyg/ tck AKK -aps;0,fpif-wm-uawmh uRef-rwkdY ukrÜ-PD-udk,f-wkdif
wnfaqm-uf-NyD;zG-ifh-vS-pf-cJhwJh yxrOD;qHk;ajcvS-rf;-jz-pf-ygw,f/ uRef-rwkdYuvnf; aps;0,f
pif-wm-udk-vm-a&m-uf-Mu-wJh-ol-wkdif; pdwf-Mu-nfvif-rI-ay;-Ekd-if-atmif tqifhjr-ifhwJh aps;0,fpifwm-BuD;wpf-ck-tjzpf zGifh-vS-pf-oGm;rSmyg}} [k
ukrÜ-PD\ OD;aqm-if-ñT-ef-Mum;a&;-r·;-jz-pfol
a':qk-xuf-od-rfh-ausmfu zGifh-yGJ-tBud-Kowif;pm-&S-if;-vif;-yGJ-wGif ajymonf/tqdkyg aps;0,fpif-wmonf ajratm-ufcef;-tygt0if ig;xyf-wnf-aqm-uf-xm;-jc-if;jzp- Nf y;D txyfwi-dk ;f w
- iG f pwk&ef;ay 47ç000 cefY
us,f0ef;onf/
ajratm-uf-cef;-wGif City Mart- ESifh pm;
aom-uf-qkd-if-rsm; zG-ifh-vS-pf-xm;NyD; ajrnD-xyfwGif oCFef;-uR-ef;aps;BuD;tm; zGifh-vS-pf-xm;jc-i;f -jz-po
f nf/ yxrESihf 'kw,
d tvTmrsm;wG-i-f
aps;0,f-pif-wmrsm; zGifh-vS-pf-oGm;rnf-jz-pfNyD;
wwd,tvTmwGif ½Hk;cef;rsm; zG-ifh-vS-pfrnf
jzpf-onf/tqdk-yg- aps;0,f-pif-wm-wGif qkdif-cef;-aygif;
150 ausmf wnfaqm-uf-xm;NyD; zGifh-vS-pfa&m-if;-cs-rnfh-qdk-ifrsm;rSm City Mart\ ukef-rsKd;
pHk a&m-if;-cs-rnfh-qkd-ifrsm;? pm;aom-uf-qkd-if
rsm;? zuf&S-if-qkd-ifrsm;? ydk;xnfqkd-ifrsm;?

vmrnfhvtwGif; w&m;0ifzGifhvSpfrnfjzpfonfh oCFef;uRef;NrdKYe,f av;axmifhuef vrf;ray:&Sd
tvSuk-ef-qkd-ifrsm;? vuf0wf-&wem-qkd-if-rsm;
tjyif tvSjy-i-pf ifwm? use;f -rm-a&;-pif-wm-EiS hf
tm;upm; avhus-ifh-a&;-pif-wm-rsm;yg-&Sdrnf
jzpfonf/ xdkYjyif aiGvJ-aum-if-wm-ESifh ATM
puf-rsm;vnf;-wyf-qif-xm;NyD; jzpf-onf/AKK aps;0,f-pif-wmBuD;tm; ,ckvwGif
pwifzG-ifh-vS-pf-a&m-if;-cs-jc-if;- jz-pf-aomfvnf;
azazmf-0g-&D-vaem-uf-qHk;ywf-wGif w&m;0iftcrf;-tem;-jzifh zGifh-vSpfoGm;rnfjz-pf-aMumif;
ukrÜ-PD\ ñTef-Mum;a&;-r·;-jz-pfol OD;rif;-oG-ifxl;u ajymonf/]]uR-ef-awmf-wkdY AKK aps;0,f-pif-wmBuD;udk

Zefe0g-&v
D 21 &ufaeYupNy;D zGi-v
hf -pS -af &m-i;f -csoGm;rSmyg/ zGifh-yGJ-tcrf;-tem;-udk-awmh azazmf0g-&Dv aemufqHk;ywfavm-ufrSm jyKvk-yf-Ekd-ifatm-if- Bud-K;pm;-oGm;rSmyg/ wnfaqm-uf-rI-ydk-if;rSmvnf; taumif;-qHk;jz-pf-atmif twwfEdkif
qkH; BudK;pm;xm;cJhygw,f/ vQyf-ppf-ydk-if;eJY
vkyu
f ikd Mf ur,fh vkyif ef;&Siaf wG tvif;a&m-i-f
&&Sd-rI-aumif;atmifvkyfxm;ygw,f/ rD;ab;tEÅ-&m,futp tqifhjr-ifh-ypö-nf;-awGeJYyJ
wnfaqm-uf-xm;-ygw,f}} [k ¤if;u
ajymonf/,if ; - a ps;0,f - p if - w mtaqmuf - t tH k -

AKK

aps;0,fpifwmudk awGU&pOf/ "mwfykH•udkwdwf

aps;0,fpif-wm-wG-if-yg-&Sdonfh o,Fef;uR-ef;
aps;udk &efuk-ef-Nrd-KUawmf pnfyif-om,m-a&;
a&;qGJ-cJhNyD; twGif;-'D-Zkd-if;tm; xdkif-0rf-Ekd-if-iHrS -aumf-rwDu OD;pD;-rnf-jz-pfNyD; o,Fef;-uR-ef;ynm&S-ifrsm;u a&;qGJ-cJh-jcif; jzpfonf/ aps;wGif qdkif-cef;-aygif; 700 ausmfyg-0ifrnf
taqmuf-ttHk-yHk-pHrSm yd&rpf-yHk-pH-jz-pfum xdyf- jzpf-onf/Aung Kaung Kyaw Group of Company
ydk-if;-wGif rSef-rsm;udk-toHk;jyK-xm;-onfh-twGuf
jyif-ytvif;-a&m-if-udkvnf; aumif;-pGm-&&Sd- udk 1992 ckES-pf-wGif pwifwnf-axm-if-cJhNyD;
Edk-if-rnf-jz-pf-onfh-tjyif rD;toHk;jyK-rI-rSmvnf; wnfaqm-uf-a&;-vk-yf-ief;rsm;? [dkw,fLED -rD;rsm;udk toHk;jyKwyf-qif-xm;-onfh- vk-yf-ief;rsm;udk vkyf-aqm-if-vs-uf-&Sd&m jref-rmtwGuf qkdif-cef;-ydkif&Sifrsm; toHk;p&dwf- Ekd-if-iH-twG-if;-wGif tvkyf-tudk-if-aygif; 1ç000
ouf-om-rnf-jz-pf-aMumif; a':qk-xuf-od-rfh- cefYzef-wD;-ay;-Edk-if-cJh-aMumif; wm0ef-&Sd-olrsm;u
ausmfu ajymonf/
ajymonf/
'D-Zkd-if;tm;

Aung Kaung Kyaw Group of

Company rS jref-rm-Ad-okum ynm&S-ifrsm;u

property

tdrfjcHajru@ 30

www.mmtimes.com

ae&mydkifqdkifrIESifhywfoufí tjiif;yGm;vsuf&SdNyD; ,ckvukefwGif tNyD;ajymif;a&TUay;&ef qdkif&Sifu tcsdefuefYowfay;xm;aom AdkvfcsKyfaps; plyga0gvf&wemcef;r&Sd ta&mif;qdkiftcsKdUudk awGY&pOf/ "mwfykH•b&pf*spf

plyga0gvfqdkifcef; tjiif;yGm;rI vukeftxd apmifhMunfh&rnf
pkNzdK;0if;
vwfwavm-jz-py-f mG ;vsu
- &-f adS om plyg-a0g-vf&wem-ta&m-if;-cef;r&Sd qkdif-&S-if-ESifh qdkifiSm;
rsm;tMum; jyóemonf wdus-onfh-ajz-&S-if;rIrsm; jyKvk-yf-Edk-if-jc-if;-r&Sd-ao;bJ owif;pmrsm;wGif wpfzuf-ESifh wpfzuf tjyef-tvSef
owday;-aMu-nm-pm-xnfh-jc-if;-jz-ifhom &SnfMum-aeNyD; iSm;&rf;cG-ifh-ouf-wrf;-xyf-rH-wdk;jr§-ifhay;xm;aom ,ckv 31 &ufaeY-tuk-ef-wGif
qkdif-&S-ifu Oya'aMum-if;t& rnfodk-Yaqm-if&G-uf-rnf-udkom apmifh-qdk-if;-ae-Mu-aMumif;
qkdifiSm;rsm;u ajymonf/]]ck-csd-ef-xd-awmh olwdk-Ybuf-u bmrS vkyfrvm-ao;bl;/ uRef-awmf-wdk-Ybufuvnf;
olwdk-Y b,f-vdk-wk-HYjy-ef-vm-ovJ-qdk-wJh-tay:-rlwnfNyD; Oya'aMum-if;t& jyef-vnf-&if-qkd-ifoGm;rSmyg/ vukef-&ifvnf; 'Dae-&m-uae
-z,f-ay;-za-Ykd wmh tpDtpOf-r&S-yd gbl;}} [k trnf

razmf-vdkol qdkif-iSm;wpf-OD;u ajymonf/'D-Zif-bmv 8 &ufaeY-wGif plyg-a0g-vf&wem-cef;r(1) \ydkif-&S-if-jz-pfol a':½I-Mu-nf
\ txl;udk,f-pm;-vS,f-vTJ-pm&ol OD;arm-ifarm-if-vG-ifu aMu;rHk-owif;pmwGif-xnfh-oG-if;
-cJhaom ckepf-&uf-twG-if;- awm-if;-yef-pm
xnfh-ay;-&ef-awm-if;-qdk-rIudk qkdif-iSm;rsm;
bufuvnf; rawmif;-yef-Edk-if-aMum-if;-ESifh
tb,faMum-ifh- rawm-if;-yef-Edk-if-jc-if;udk
tcsuf-tvuf-tjy-nfh-tpHk-jzifh jyef-vnf-xnfhoG-if;-xm;-aMumif; Golden House &wemqdk-ifrS a':cif-rm-0if;u jref-rm-wdk-if;-(rf) udk
ajymonf/]]uR-ef-rwdk-Ybuf-uawmh olwdk-Yawm-if;-qdkxm;ovdk vHk;0rawmif;-yef-Edk-if-ygbl;/ bmvdk-Y
rawm-if;-yef-Edk-if-&wm-vJ- qdk-wm-udkvnf;
tcsuf-tvuf-pkH-pkH-vif-vifeJY aMu;rHkrSm
xnfhxm;-ygw,f/ 'Dv 18 &ufaeY- aem-ufydk-if;rSm ygrSmyg}} [k ¤if;u ajymonf/-

OD;-arm-if-arm-if-vG-if\ a&SUaejz-pfol OD;cs-pfudk-udku ]]uRef-awmf-wkd-Yapm-ifh-Mu-nhf-aewm
wpfywf-ausmfoGm;NyD/ ckcsd-efxd bmrS-awm-if;yefxm;wm rawGYao;bl;/ 'Dawmh Oya'
t& qufvuf-aqm-if-&G-uf-½Hk-yJ-&Sd-awmhw,f/
b,fvdk-vk-yf-r,f-qdk-wm-awmh ajymjy-vdk-Y r&yg
bl;/ uRef-awmf-h&JU-trI-onfu ñTef-Mum;wJh
-twdkif; aqmif-&G-uf-oGm;rSmyg}} [k ajymonf/,cktcg cef;rtwG-if;-wGif pDpD-wD-AD
uif-r&mrsm;udk vGef-cJhaom wpfywf-cefY-rSpwifum wdk;csJUwyfqif-xm;NyD; uifr&m-rsm;
wyf q if x m;aom
tuG m ta0;rS m
taqmuf-ttHk- vHk-jcH-Ka&;-twGuf wyfqifxm;-jc-if;-ES-ifh-rwlbJ qdkifiSm;rsm;\ aeYpOfvk-yf-aqm-if-cs-ufrsm;udk apmifh-Mu-nfh-&ef-wyfqif-xm;-jc-if;-rsKd;jz-pf-ae-aMumif; a':cif-rm0if;u ajymonf/]]ol-wdk-Y wyf-xm;-wmu tckjr-if-&wJhtwdk-if;yJ vludk- wnfh-wnfh-csd-ef-xm;-wmav/

uRef-rwdk-Ybm-vk-yf-w,f-qdk-wmudk apmifh-Mu-nfhzdk-Ywyf-xm;-w,f-vdkY xifw,f/ uRef-ruawmh
pdwf-½I-yf-wm-uvGJ-vdkY bmrS-raMum-uf-ygbl;/
r[kwf-wm-vk-yf-ae-wmrS r[kwfwm}} [k
¤if;uajym-onf/xdk-odkY pDpD-wDADuif-r&m-rsm;wyf-qif-xm;jc-if;-ES-ifh-ywf-oufívnf; cef;rtwG-if;rS
vkyf-ief;-&S-if-trsm;pk-rSmvnf; pdwf-taES-mifht,S-uf-jz-pf-&aMumif; ajymonf/]]uR-e-af wmfvnf; pDp-w
D AD pD wyf-xm;-w-hJ &ufawG-wk-ef;uqdk awmfawmfav; pdwf-taES-mifht,S-uf-jz-pfw,f/ udk,fhudk-apm-ifh-Mu-nhf-aeovdk-rsKd; cHpm;&w,f/ rvGwf-vyf-wJh-tjyif
ae&wmvnf; rGef;-us-yfw,f/ uRef-awmf-wdk-Y
qkd-ifiSm;awG pka0;NyD; tpnf;ta0;-vk-yfaeus 'Dav;-axm-ifh-uG-uf-av;-em;-rSm-yJ-jyHKNyD;
av;ckavmuf-wyf-xm;-wmav/ ckenf;enf;Mum-awmhrS aeom;-usoGm;wm}} [k trnf
razmf-vdkol qkdif-iSm;wpf-OD;u ajymonf/

&wemcef;-r ref-ae*sm a':&nf-&nf-aqG
u qkdif-cef;-jyK-jy-if-rI-rsm;ES-ifh-ywf-oufí od&Sdjc-if;-r&Sd-aMum-if;-ESifh jzpf-yGm;vsuf-&Sdaom
jyóem-rsm;ES-ifh-ywf-oufí qkdif-&S-ifGc-ifh-jyK-cs-ufr&SdbJ ajzqdk-cG-ifh-r&Sd-aMumif; jref-rm-wdk-if;-(rf)
udk ajymonf/]]tck ydkif-&S-ifu c&D;oGm;ae-ygw,f/ uRefr
u taqmuf-ttHk-jy-if-qif-rIeJY ywfoufNyD;
bmrS-rod-ygbl;/ ajzcG-ifh-vnf;r&Sd-ygbl;}} [k
¤if;u ajymonf/taqm-uf-ttHk-twG-if;-&Sd-qkd-if-iSm;tcsKdUrSm
Adkvf-csK-yf-aps;twG-if;-&Sd- tjcm;ae-&m-rsm;odkY
ajymif;-a&TUzG-ifh-vS-pf-xm;-aomfvnf; trsm;pk
rSm tqdkyg-pl-yg-a0g-vf-cef;r twGif;-wG-ifom
qufvuf-a&m-if;-cs-vsuf-&Sdonf/ taqmufttHk-jy-if-qif-jc-if;-ES-ifh-ywf-oufí ydkif-&S-if-buf
u NrdKUawmf-pnf-yif-odkY ,ckcsd-efxd avQmuf
xm;jcif; -r&Sd-aMum-if;udk pHkprf;-od-&Sd-&aMum-if;
vnf; qkdifiSm;rsm;u ajymonf/

property

31 tdrfjcHajru@

www.mmtimes.com

uefx½kdufwdkuf aps;uGuf
udk ydkrdkay:vGifaponfh
awmifOuúvmyNrdKUe,f
wif&wemxGef;
,cifu vHk;csif;-td-rf-rsm;jz-ifhom taersm;
aom awmif-Ouú-vm-yNrd-KUe,fonf ,ck
aem-uf-ydk-if;-umvü ae&m-trsm;pk-wGif uef
x½dk-uf-wkd-uf-rsm; aqm-ufum aexdk-if-vmMuNyD; tajccs-ae-xdk-if-vdk-ol-rsm;twG-ufomru tem*wf-um-vtwG-ufyg tmrcHcs-uf-aum-if;onfh &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI- aps;uG-uftoGif ajymif;-vm-cJh-jcif;aMumifh uefx½dk-ufvk-yf-ief;-&S-if-rsm;omru aexdk-if-olrsm;\
tav;xm;&m ae&m-wpf-ck-jz-pf-vm-aMumif;
tdrf-jcH-ajr-vk-yf-ief;-&S-ifrsm;u ajymonf/
&efuk-ef-NrdKU\ aeYpOf-ES-ifh-trQ -wkd;wuf-vm
aom vlOD;-a&-ES-ifhtnD ajrae-&m-vdk-tyf-cs-ufonfvnf; wpfaeY-xuf-wpfaeY ydkrdk-vdk-tyfvm-vs-uf-&Sd-aom-aMumifh vHk;csif;-td-rf-rsm;ae&m-wGif txyfjr-ifh-wdk-uf-rsm;aqm-uf-vm-Mujc-if;jz-pf-aMum-if;vnf; vkyf-ief;-&S-ifrsm;u
ajymonf/
awmif-Ouú-vm-yNrd-KUe,f-twGif; tqdkyguef-x½dk-uf-wdk-uf-rsm; aqm-uf-vk-yf-vm-Muonfh-twGuf tdrf-jcH-ajraps;rSm ,cifuxuf
ydkwufoGm;NyD; vlae-rIwkd;wufum ydkrdk-pnfum;-vm-cJh-aMumif; xdkNrd-KUe,f-twGif; aexdk-ifolrsm;u ajymonf/
awmif-Ouú-vm-Nrd-KUe,fonf '*HkNrd-KUopfav;-NrdKUe,f? omau-wNrdKUe,f? oCFef;-uR-ef;
-Nrd-KUe,f-rsm;ESifh EdIif;,S-Of-vQif tdrf-jcH-ajraps; ydkrdkaum-if;NyD; vlBudKufydkrsm;onfh-twGuf
uefx½dk-uf-wkd-uf- aqm-uf-vk-yf-olrsm;onf
tjcm;NrdKUe,frsm;xuf awmif-Ouú-vm-y
Nrd-KUe,fudk ydkrdk-pd-wf-0if-pm;-Mu-jc-if;-jz-pf-aMumif;
awmifOuúvmyNrd-KUe,f-twG-if;&Sd tdrf-jcH-ajrtusKd;aqm-ifrsm;u ajymonf/]]awm-if-Ouú-vm-yNrd-KUe,frSm tenf;qHk;
ay 20_60 &Srd S uefx½d-u
k -af qm-u-f vk&Yd w,f/
ay 40_60 ajruGu
- a-f wGq
- &dk if 12 'or 5 ayeJY
oHk;cef;wGJ- aqm-ufw,f/ ESpf 60 *&rfvdk
ydkif-qkd-if-rI- taxm-uf-txm;-jy-Ekd-ifwJh ajruG-ufawGrSm uefx½dk-uf-wdk-ufawG trsm;qHk;
aqmufw,f/ awmifO- uúv
- myrSm uGe'-f w
kd u
dk f
aqmuf - w m- u awmh t&rf ; &S m ;w,f /
raqmuf-oavm-ufyJ/ ay 20_60 wkduf-cef;-f y-k a-f &;
awGyJ aqmufM- uw,f}}[k YN aqm-uv
tkyf-csK-yf-rI-'g-½kd-ufwm OD;&J-Ekd-ifu ajymonf/
NrdKUe,f-twGif; aqmuf-vk-yf-onfh-uefx½dk-uf-wdk-ufrsm;rSm trsm;qkH; ig;xyf-txd

om aqmuf-vk-yf-cG-ifh-&SdNyD; vrf;? wkduf-cef;tus,f-t0ef;-ESifh txyfjr-ifh- uGm-jcm;rI
tay: rlwnfum wkduf-cef;-aps;rsm; uGm-jcm;
oGm;aMumif; uefx½dk-uf-wkd-uf- aqm-uf-vk-yfolrsm;u ajymonf/]]awm-if-Ouú-vmrSm ajrnD-xyfeJY yxr
xyfu odef;-&m-eJY-csDNyD; aps;uGmw,f/ 'gayrJh
yxrxyfeJY aemuf-xyf-jr-ifh-wJh- txyf-awG-eJYuawmh aps;u odef; q,f*Pef;avm-ufyJ
uGmawmhw,f/ wkduf-cef;-aqm-ufwJh t&nf
taoG;tjyif tdrf-twG-if;-ydk-if;- tjy-if-tqifay:-rl-wnf-NyD;awmhvnf; wkduf-cef;-aps;
awGu uGmoGm;wmawG &Sdw,f/ tvsm; 12
aycGJ wkduf-cef;-awGeJY ay 20 &SdwJh wkduf-cef;awGu aps;oHk;yHkwpf-yHk-avm-uf- uGmw,f/
ay20 cef;awGudk vlBud-Kuf-ydkrsm;w,f}}[k
tqdkyg-Nrd-KUe,f-twGif; uefx½dk-uf-wdkuf 10
vkH;xufrenf; aqmuf-vk-yf-cJhol OD;&J-Ekd-ifu
ajymonf/
awmif-Ouú-vm-yNrd-KUe,f-wGif ig;xyf-jr-ifhuef-x½dk-uf-wdk-ufrsm; aqmuf-vk-yf-jz-pf-ygu
ay 20_60 ajruG-uf-wGif ajrydk-if-&S-ifu 'kwd,
xyf-ESifh wwd,xyfrsm;wG-if-wdk-uf-ES-pf-cef;-&&Sd
Ny;D &yfu-u
G -t
f ae-xm;-EiS hf vrf;ay:-r-w
l nfum
aqmuf-vk-yf-olu ydkif-&S-if-jz-pf-oludk tvdkufaiG-tjzpf usyf-odef; q,f*Pef;rS odef;-&mausmftxd ay;acs&NyD; tdrf-ajym-if;-a&TUp&d-wf-

"mwfykH•atmifaX;vdIif

&efukefNrdKU? awmifOuúvmy (10) &yfuGuf oHokrmvrf;ray:&Sd aqmufvkyfqJ okH;xyfcGJ uefx½dkufwdkufwpfvkH;udk awGU&pOf/ 
oHk;oyfonf/]]wd-kuf-cef;-paqm-ufr,fh azmif-a';-&S-if;-wl;csd-efrSm a&mif;-wJh-wkd-uf-cef;aps;eJY wdkuf-aqm-uf
NyD; ½kyf-vHk;ay:-vm-csd-ef-rSm- a&m-if;-wJh-wkd-uf-cef;
aps;u odef;-&S-pfq,favmuf uGmw,f/
wcsKdUuef-x½kd-uf-awGu ½kyf-vHk;ay:-rS-a&m-if;wmvnf; &Sdw,f/ wcsKdUus-awmh udk,fwkd-iftd-rf-tvS-qifNyD; jyef-a&m-if;-wm-rsKd;vnf; vkyfMuw,f/ uefx½dk-uf- awmf-awmfrsm;rsm;u
BudKuf-aps;&&if-awmh BudKa&m-if;-vdk-ufwm

vH-k;cs-if;-td-rfrSm iSm;ae&wmxuf wdkuf-cef;rSm
iSm;ae&wm aps;oufomw,f/ ajrnD-xyfrSm
iSm;aewJholawGu aps;ododomom . . .
udkvnf; xyfaqm-if;-ay;-acs&um usef-tcef;
-rsm;udkrl uefx½kd-uf,lum aqmuf-vk-yf-olu
&&SdaMumif; uefx½dkuf aqmuf-vk-yf-olrsm;u
ajymonf/ odkYaomf ay 40_60 ajruG-uf-ay:wGif wdkuf-cef;-rsm;aqm-uf-vk-yf-ygu ajrydk-if&S-if-ESifh uefx½kd-uf-aqm-uf-olrsm; wkdufcef;
ta&twGuf tnDtrQ-cGJa0 ,l&onf/wkd-uf-cef;rsm; raqmuf-vk-yfrD BudKwif0,f,lum wkduf-cef;-aqm-uf-NyD;csd-ef-wGif
tdrf-wG-if;-tvS-qif-jc-if;-rsm;jyK-vk-yfí jyefa&m-if;-olrsm;? wkduf-cef;-aps; upm;olrsm;ESifh
wpfqifh-0,f-a&m-if; -jyK-vk-yf-ol-rsm;aMumifh
wdkuf-cef;aps;rsm; odom-pGm-jr-ifh-wuf-&jc-if;jz-pf-aMumif; tdrf-jcH-ajr-tusKd;aqm-ifrsm;u

rsm;w,f}} [k awmif-Ouú-vm-yNr-Kd Ue,frS tdrjf cH
ajr tusKd;aqm-if-wpfOD;jzpfol rvwfu
ajymonf/
vuf&Sd aqmuf-vk-yf-NyD;ESifh aqmuf-vk-yf-qJwkd-uf-cef;-rsm;wGif vlae-zdk-Y0,f,l-onfxuf
0,fa&m-if;-vk-yf&ef 0,f,lol-u ydk-rsm;aeaom-aMumifh wkduf-cef;aps;rsm; ydkrdk-jr-ifh-wufvm-Ekd-if-aMumif; OD;&J-Ekd-ifu jref-rm-wkd-if;-(rf) ukd
ajymonf/
awmif-Ouú-vm-yNrd-KUe,frS a'ocH-wpf-OD;jz-pfol a':wif-wif-0if;u ]]awmif-Ouú-vm
rSm vGef-cJh-wJh-wpf-ES-pf-cGJ-avm-ufupNyD; tdrf-jcHajraps;awG odod-omom wufoGm;w,f/
ode;f &m-*Pef;yJ&w
dS hJ tdr- a-f wGu ode;f a- xm-ic-f sD

txd aps;awGoo
-d o
-d m-om-wufNy;D uefx½du
-k -f
wdk-ufawG paqmuf-vm-Muw,f/ tJ'D-aem-ufydik ;f ajraps;awGu xyfrwuf-awmhbJ Nird -af eayr,fh uefx½dk-uf-wkd-ufawG ydkaqm-uf-vm
-MuNyD; wkduf-cef;-aps;awGvnf; ydkwuf-vm
w,f}}[k ajymonf/awm-if-Ouú-vm-wpf-0dk-uf&Sd wkduf-cef;-rsm;
aqm-uf-vk-yf-&m-wGif ,cifu oHk;xyfcGJtxdom aqmuf-vk-yf-cG-ifh-ay;-aomfvnf;
,ckcsd-ef-wGif vrf;rtus,fay: vdkufum
ajcmuf-xyftxd aqmuf-vk-yf-cG-ifh-ay;-xm;aom-aMumifh ydkrdk-tqif-ajy-vm-aMumif;
aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief; -vk-yf-olrsm;u
ajymonf/]]ajru ab;ukd-csJUvdk-Yr&vdkY txyfjr-ifhaqm-ufNyD; tay:udk-csJUwJh-oabm-jz-pf-vdkY
uefx½dk-uf-wdk-ufawG aqmuf-vm-Muwm
aumif;w,f/ uefx½kd-uf-wkd-uf-awG-u
aqm- u f - o if h - y gw,f / ajrmuf - ' *H k r S m
ta0;BuD;oGm;ae-r,fhtpm; aps;wl&if
awmif-Ouú-vm-vkd-ae-&m-rsKd;rSm aecs-if-ol-awG
rsm;w,f}}[k pdkif;-cG-ef-aemif tdrf-jcH-ajr- tusd-K;
aqm-ifrS taxGaxG-ref-ae*sm OD;&ef-atm-ifu
ajymonf/awm-if-Ouú-vm-yNrd-KUe,f-wGif 2012 ckES-pfuk-ef-ydk-if;-avm-uf-upwifcg uefx½dk-uf-wkd-uf
rsm; pwifaqm-uf-vk-yf-vm-Mu-jc-if;-jz-pfNyD;
ajraps;BuD;jr-ifh-vm-jc-if;-aMumifh ajrydk-if-r0,fEkd-if-olrsm;onf wkduf-cef;-tay:-xyfrsm;ukd
0,f,v
l m-Mu-aMumif; tdr-jf c-aH jr-tusK;d aqm-if
rsm;u ajymonf/-

]]vH;k- csi- ;f t
- r-d rf mS iSm;ae&wmxuf wdu
k c-f ef;
rSm iSm;ae&wm aps;oufomw,f/ ajrnDx
- yf
rSm iSm;aewJh-ol-awGu aps;odod-om-om-uGmoGm;wm-rsKd;od-yf-r&Sd-&if-awmif tay:xyf-rSmiSm;ae&if aps;oHk;yHkwpf-yHk- eD;-yg;-avmuf
oufomw,f/ awmif-Ouú-vm-ywkd-uf-cef;awGu ay 20_60 ajray:-rSm-aqm-uf-wmqkd-awmh NrdKUxJ-uwkd-uf-cef;-awGvkd rusOf;bl;/
ae&wm tqifajyw,f}}[k awmif-Ouú-vm-y
wGif tdrf-iSm;ae-xdk-ifol OD;cif-at;u
ajymonf/
1960 jynfEh p-S 0-f ef;u
- si- w
-f iG f awmifO- uúv
- m-y
NrKd Ue,f? ajrmufO- uúv
- m-yNrK-d Ue,fE- iS hf omauw
Nrd-KUe,frsm;ukd pwifwnf-axm-if-cJh-jc-if;-jz-pfNyD;
xdkNrd-KUe,f-oHk;ck-wGif awmif-Ouú-vm-yNrd-KUe,f
onf &efuk-ef-Nrd-KUwG-if;-ydk-if;-ES-ifh-eD;-aom-aMumifh
tpnfum;-qHk;jz-pf-onf/
]]1988 aemuf-ydk-if;rSm NrdKUopf-wnf-cJhwJh
awmif-'*Hk? ajrmuf-'*HkeJY a&Tjy-nf-om-wdkYeJY ,SOf&if-awmh awmif-Ouú-vmu ajraps;om -jr-ifhaeNyD; zGHYNzd-K;rI-ydk-if;-rSm-awmh tm;enf;-ae-onf
[k qdkEkd-if-aMumif;}} ukd OD;&ef-atm-ifu
ajymonf/awm-if-Ouú-vm-yNrd-KUe,f-wGif 3 &yfuGuf? 8
&yfuGuf? 6 &yfuG-uf-rsm;ESifh 9 &yfuG-uf-ESifh
a0Z,EÅm-vrf;rsm;onf tdrf-jcH-ajr-aps;jr-ifh
aom ae&m-rsm;jzp- Nf y;D 7 &yfuu
G ?f 10 &yfuu
G ?f
11 &yfuGuf? 12 &yfuG-uf-rsm;wGif uefx½dk-ufwdk-uf-rsm; ydk-rdkaqm-uf-vkyfvmMu-aMumif;
NrdKUe,fwGif;&Sd td-rf-jcH-ajr-tusKd;aqm-ifrsm;u
ajymonf/

property

tdrfjcHajru@ 32

www.mmtimes.com

&efukefNrdKUjytarGtESpf xdef;odrf;a&; t&Sdef&vmrnfhESpf
aomrwfpfuif;ef
NrdKUawmf&JU xl;jcm;wJh oauFw
vu©-PmawG xdef;-od-rf;-zdkY wGef;-tm;awG-&Sd-vm-NyD;wJh-aemuf &efuk-ef-NrdKU&JU
Adok-um- tarG-tES-pf-vuf-&mawG
xdef;-od-rf;-a&;-a&pD;aMumif; ajymif;vJ-vm-wmukd awGU&yg-w,f/NyD;cJhwJh ESpf-ES-pf-avm-uf-twGif;
tcdkif-trm-&Sd-ae-ao;wJh &mpk-ES-pfouf-wrf;-&Sd- taqm-uf-ttkH-awG[m
tEÅ&m,f-&Sd- taqm-uf-ttkH-awGtjzpf &efuk-ef-Nrd-KUawmf-pnf-yifom,m-a&;-aumf-rwD&JU qdkif;-bk-wfteD-awG- tcsd-wf-cH-&NyD;aem-ufrSm
t&Sdef-t[k-efeJY NzdKcs-zs-uf-qD;-cJh&wJh
jzpf-&yf-awGuvnf; 'keJY-a';-yg/'g-ay-rJhvnf; 2013 ckES-pfaES-mif;-ydk-if;-um-vawGrSm &efuk-ef-Nrd-KU
&JU-ordk-if;-0if-vuf-&m-awGukd xdef;-od-rf;a&;-vk-yf-ief;-awG[m tajccdk-if-pjyKvm-cJh-ygw,f/ a'oqdk-if-&meJY pnfyifwm-0ef-&Sd-ol-awGu NzdKcs-zs-uf-qD;-rI-awG
ukd 0ifa&m-uf-wm;-qD;-rI-awG-vk-yf-vmMuovdk xdef;-od-rf;-a&;-Zk-ef-e,f-ajrukdvnf; owfrS-wf-vmcJhygw,f/
2014 ckES-pfrSm 'Dordk-if;-0if-tarGtES-pf- xd-ef;-od-rf;-wJh- vk-yf-ief;awG ydkrdkt&Sd-ef-&vm-r,f-vdkY &efuk-ef-Nrd-KUjy-tarGtES-pf-xd-ef;-od-rf;-a&;-tzGJU (Yangon
HeritageTrust -YHT) ukd wnfaxm-if
ol OD;oefY-jr-ifh-OD;u ajymyg-w,f/]]uR-ef-awmf-htaeeJY tqdk;vnf;
jrif-Edk-if-ygw,f/ bmvdk-YvJ-qkd-awmh qHk;
jzwf-cs-uf-awG-tm;vHk;[m wef;vef;awGyJ jzpfa- e-Ny;D awmh bmrqdk jzpfo
- mG ;
Edk-if-vkdYyg}} vkdY ¤if;u jref-rm-wkd-if;-(rf)
ukd ajymyg-w,f/]]'g-ayrJh tpdk;&eJY &efuk-ef-Nrd-KUawmfpnf-yifu NrdKUjy-xd-ef;-od-rf;-a&;-vk-yf-ief;
-twGuf ppfrS-ef-pGmeJY qHk;jzwf-xm;-Muw,f-qw
kd m Ny;D cJw
h hJ &ufowå-ywf-awG
rS m tawmf & S - i f ; - & S - i f ; - v if ; vif ;
awGUvm-&ygw,f/ rSef-uef-wJh-vrf;aMum-if;udk oGm;zdkYtwGuf &J&J-0Hh-0Hhvk-yf-udk-if-vm-Muovkd uRef-awmf-wkd-YeJY
vnf; teD;uyf-yl;-aygif; aqmif-&G-ufvm-Mu-ygw,f/ a&S;tarGtES-pfvuf&m taqmuf-ttkH-awG-Nzd-Kcs-rSm
ukd wm;qD;-zkd-YwifrubJ NrdKUawmf-&JUorkd-if;-0if-jr-if-uG-if;ukd xdef;-od-rf;-zdk-Y
twG-ufvJ olwkdY tcdkif-trm-&yf-wnfvm-Mu-ygw,f}} vkdY OD;oefY-jr-ifh-OD;u
ajymygw,f/
&yfwefY-xm;wJh pDrH-ud-ef;-awG-xJrSm
&efuk-ef-NrdKU ukef-onf-vrf;? tdE´d,

&efukefNrdKU\ ordkif;0if ukdvdkeDacwfvuf&m tarGtESpftaqmuftOD;wpfckjzpfonhf 0efBuD;rsm;½Hk;a[mif;taqmuftOD;tm; NyD;cJhonfh
&ufowåywfuawGU&pOf/ "mwfyHk ¼ atmifaX;vdIif
oH-½kH;ab;rSm wnfaqm-ufrr,fh 14
xyf ½Hk;taqmuf-ttkH- tygt0if
jrpf-urf;-eHab; urf;em;-vrf;-ay:u
txyfjr-ifh- taqm-uf-ttHk-pD-rH-ud-ef;-

atm-if-qef;-vrf;eJY &efuk-ef-jrpf 0ef;&H aewJh Youth Force uk-rÜ-PDu
-abm-if-cwf-xm;wJh Zkef-e,f-ajr-topf- wm0ef-&Sd-ol-awGu ajymygw,f/
pnf;rs-Of;-topf-aMumifh xdcdk-ufxJrSm taqmuf-ttkHopf aqmuf
vk-yfa&;-vk-yf-ief;-awGudk uefYowf qHk;½HI;rI-awG-&Sd-vm-Edk-ifwJh txifu&

uRefawmfwdkY bmyJvkyfvkyf jynfolawGudk enf;vrf;awG &Sif;jy
ay;zdkY vdkftyfygw,f/ 2014 ckESpfxJrSm . . .
awGvnf; yg0if-ae-ygw,f/ ukefonf-vrf;eJY Adkvf-atm-if-aus-mfvrf;axm-ifhu &mpk-ES-pf-ouf-wrf;-&Sd-NyDjzpfwJh *E´Dcef;-rudk-Nzd-Kcs-zdkY cef;r
a*g-yutzGJUu avQmuf-xm;-rIukdvnf; y,fcs-cJh-yg-ao;-w,f/xd-ef;-od-rf;-a&;-Zk-ef-e,f-ajr- wpf-cktqd k - j yK- z d k - Y t wG u f 'D Z if - b m- v
tapm-ydk-if;u &efuk-ef-Nrd-KUawmf-pnf-yif
u trsm;jynf-oleJY oufqdk-if-wJhaqG;aEG;yGJ-wpf-ckudk jyKvk-yf-cJh-ygw,f/
odrfjzL? vrf;rawmf? Akdvf-csK-yf-

oGm;rSm jzpf-yg-w,f/wjcm;ae&mrSmvnf; 'Dvdk uefY
owfcsuf&JU- tusKd;ouf-a&m-uf-rIukd
awGUjrif-ae-&ygNyD/ jynf-vrf;-ay:u
Edkif-iH-jcm;a&;-0ef-BuD;Xm-e ½Hk;a[m-if;ae-&mrSm 'DZif-bmv 25 &ufaeYu
zGihf-vS-pf-cJhwJh June XI ½Hk;cef;eJY aetd-rfcef;-pD-rH-ud-ef;rSm t&ifu 14 xyf
taqm-uf-ttkH- aqm-uf-vk-yf-zdk-Y pD-pOfxm;-ayr,fh tckvdk Zkef-owf-rS-wf-csuf
aMumifh ajcmuf-xyf-yJ-wnf-aqm-ufcJh&w,f-vdkY 'DpD-rH-ud-ef;ukd aqmif-&G-uf-

pD;-yGm;a&;-vk-yf-ief;-&S-if-BuD;awG tyg
t0if jynf-ol-vl-xk&JU uefYuG-uf-rI-r&Sdjc-if;uvnf; tarGtES-pf-awG- xd-ef;
-od-rf;-zdk-YtwGuf ckdif-rm-wJhEdk-if-iH-a&;
-wG-ef;-tm;-wpf-ck- &Sd-ae-aMum-if;ukd
azmfjy-ae-ygw,f/ Zkef-owf-rS-wf-a&;
tpnf;-ta0;udk wufa&m-uf-vmMu-wJh- aqm-uf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-&S-if
-awGu ar;cG-ef;-awG-ar;-jr-ef;-cJh-Muay-r,fhvnf; b,folurS ruefY
uG-uf-cJh-Mu-yg-bl;/
t"d u a0zef - r I - a wG - u awmh

olwdk-Y&JU- td-rf-a[m-if;-Nzd-Kcs-rIawG
wm;qD;-cH-&wJh-ol-awG-qDuyJ jzpf-Mu-yg
w,f/ 'Dvk-yf-&yf[m tcGihf-xl;-cHrsm;&JU
vkyf-&yf-om-jz-pfNyD; jynf-ol-trsm;pk&JU-vkd-tyf-cs-ufudk vspf-vsL-½Ixm;w,f-qdkwJh a0zef-rI-awGukd acsyEdk-ifzdkYeJY jynf-ol-trsm;pk&JU axmuf-cH-rI&&Sd-atm-ifvnf; YHT u BudK;pm;
aeyg-w,f/xd-ef;-od-rf;-a&;- vk-yf-ief;awG Oya'
abm-if-xJ-ujz-pf-ap-zdk-YtwGuf Oya'
wpf-ck-a&;-qGJ-aewJh wm0ef-&Sd-ol-awG
udk vmr,f-v
h awG-xrJ mS uln-aD xm-u-f
yHhoGm;rSm jzpf-ygw,f/ aqG;aEG;
wdkifyifrI-awG-NyD;qHk;csd-efrSm Oya'
twnf-jyK-Ekd-if-zdk-YtwGuf &efuk-ef-wkd-if;a'-oBuD; vT-wf-awmf-udkvnf; wifjy
oGm;rSm jzpf-yg-w,f/Zk-e-o
f wf-r-w
S -rf -I tNy;D owfNy;D Oya'
rSmvnf; vTwf-awmf-ukd,f-pm;-vS,fawG- vuf-0,f- a&m-uf-&Sd-oGm;csd-ef
rS m umuG , f x d - e f ; - o d - r f ; - r I u ae

taqmuf - t tk H - a wG u d k b,f y k H b,f-enf;eJY topfwpfzef jyef-vnftoHk;cs-r,f-qdk-wJh-bufudk ykdrdk-tm-½kHpdk-uf- vk-yf-udk-if-Mu&rSm jzpf-ygw,f/
Oa&myor*¾u &efyHk-aiG-trsm;pkaxm-uf-yhHr,fh avhvm-rI-awGukd
aqmif-&G-uf-Mu-rSmvnf; jzpf-ygw,f/
xdef;-od-rf;-a&;-vk-yf-ief;-awGu vlxktwGuf b,fvdk tusKd;aus;Zl;awG
&&SdEkd-if-r,f-qdk-wmukd 'Davh-vm-rIawGuae enf;vrf;-&Sm-azG-Mu-rSm-yg/]]jy-nf-ol-awG&JU axmuf-cH-rIu
ta&;yg-ygw,f/ b,fvdk xdef;-od-rf;
-a&;-enf;-vrf;u NrdKUawmf-a[m-if;-rSmae- x d k - i f o l omref - j y- n f - o l - a wG twGuf tusKd;oufa&muf-rI-&Sd-apr,f-qdk-wmukd ta&;wBuD;em;-vnfzkdY vdktyf-ae-ygNyD}} vkdY OD;oefY-jr-ifh-OD;u
ajymyg-w,f/]]uR-ef-awmf-wkdY bmyJ-vk-yf-vkyf jynfol-awGukd enf;vrf;awG &Sif;-jy-ay;zdkY vdktyf-ygw,f/ 2014 ckES-pf-xJrSm
jynf-ol-awGqD aqG;aEG;rIawGeJY
a&muf-&Sd-zdkY ykdrdkvkyf-Edk-if-r,f-vkdY arQmf
vifh-ygw,f}} [k ¤if;u ajymyg-w,f/&ef-uk-ef-Nrd-KUjy-tarG-tES-pf-xd-ef;-od-rf;a&;-tzGJU tae-eJYuvnf; pD;yGm;a&;vk-yf-ief;- todk-if;-t0dk-if;-uol-awGudk
twkduf-tcH-awG-qdk-wmxuf vufwGJazmf-tjz-pf-eJYyJ yl;ayg-if;-oGm;zdk-YqE´-&Sdw,f-vdkY OD;oefY-jr-ihf-OD;u ajymyg-w,f/Oyrm-taeeJY &efuk-ef-jr-pf-urf;
eHab;-ae-&mrSm txyfjr-ifh-taqm-ufttkH- aqm-uf-vk-yf-zdkY jref-rmh-qd-yf-urf;tm-Pm-ydk-ifeJY oabmwl-nD-cs-uf- &&Sdxm;-ay-r,fhvnf; Zkef-owf-rS-wf-cs-uf
aMumifh vkyf-ief;-&yf-wefY-xm;&wJh
Diamond
Star
uk - r Ü - P D e J Y
aqG;aEG;rIawG aqmif-&G-uf-vs-uf&Sd-yg-w,f/]]&-ef-uk-ef- Nrd-KUjy-xd-ef;-od-rf;-a&;twGuf Diamond Star u tBuD;
tus,faxm-uf-cH-ol- jz-pf-ygw,f/
jrpf-urf;-ab;-ae-&m&JU tem*wf-eJYywf-oufNyD; uRefawmfwdkY aqG;aEG;rI
awG trsm;BuD;vkyf-ae-ygw,f/
]]uRef-awmf-wkd-Yvk-yf-zkdY vdktyf-aeao;-wmu wjcm;pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;&S-if-awG-qD-a&m-uf-zdkYeJY b,fvkd-tvk-yftwl-wl-vk-yf-Edk-if-r,f-qdk-wJh- enf;-vrf;
ukd &Smzkd-YygyJ/ t"dupd-ef-ac:-rI-uawmh
jyKjy-if-xd-ef;-od-rf;-jc-if;xuf wdkufta[m-if;-awGukd NzdKzs-ufNyD; topf
aqm-uf-wm-ukd- wG-ef;-tm;-ay;-xm;wJh
vuf&Sd- Oya'-pnf;-rs-Of;-awG-jz-pfygw,f/ pdef-ac:-rI-awG-uawmh
tBuD;BuD;&Sdae-rSm-ygyJ/ 'gayrJh
wd;k wufru
I odoo
-d m-om-ygyJ/ tqd;k
qHk;taetxm;-jz-pfwJh uRef-awmf-wkdY
taqmuf-tkHawG tm;vHk;qHk;½HI;oGm;
Edk-if-wm-rsKd;ukdvnf; umuG,f-Edk-if-cJhyg
NyD/ vmr,fh-vawG-xJrSm &vmEdk-if-wJhatm-if-jr-if-rI-awGu a'owG-if;- wjcm;
Nrd-KUawmf-awG-twGuf erlem-awmif
jzpf-vm-Edk-if-ygw,f/ &efuk-ef-Nrd-KU&JUtem*wf ydkrkd-awm-uf-yvma&;
aocsm-ap-zdk-YtwGuf 'gu aocsmayguf taxmuf-tul-jz-pf-ap-rSmyg}}
vkdY OD;oefY-jr-ihf-OD;u ajymyg-w,f/

 tdrfjcHajru@

b,fvdk
aMumfjim&rvJ
tdrjf caH jr (tiSm;)
iSm;rnf
(1) jynfvrf;oG,?f 7 rkid ?f ay 40
ESifh ay 60? 3BR, 2RC. ode;f
30/ (2) &efuif;? abmuf axmf?
ay 60 ESihf ay 80? 4MBR,
2RC. USD 7000. (3) A[ef;?
uefawmfBu;D teD;? ay 80ESifh ay
100? 5MBR, 3.5 RC. USD
10000. (4) &efuif;? qD';kd em;
[dw
k ,fteD;? ay 60ESifh ay 80?
4MBR, 2RC. USD 7000. (5)
urm&Gw?f jynfvrf;oG,?f ay 60
ESifh ay 80? 4MBR, 3RC. USD
5500. (6) prf;acsmif;? tm&Sawmf
0ifteD;? 22 ayESifh44 ay? 1MBR,
2BR. zke;f -09-4921-4876/

iSm;rnf
(1) csr;f om*kPaf &mifueG 'f ?kd 1650
Sqft, 1MBR, 2BR. USD
1800. (2) East Point Condo,
1600Sqft, 1MBR, 2BR. USD
2000. (3) uefawmfBu;D teD;?
1600Sqft, 1MBR, 2BR.
USD 3500. (4) Delta Plaza,
1900 Sqft, 2MBR, 1BR. USD
2500. (5) &efuif;? rd;k aumif;
vrf;? 2000Sqft, 2BR. ode;f

60/ (6) a&ausmv
f rf;r? ay 30
ESifh ay 50? a[mvfwu
kd ?f ode;f
50/ zke;f -09-4921-4876/

A[ef;
(1) a&TawmifMum;vrf;? ay 70
ESifh ay 100? 3RC. USD 12000.
(2) uarÇmZvrf;r? ay 70ESihf
ay 100? 2RC. USD 7000. (3)
tif;,m;NrKd ifvrf;? 8000 sqft,
G f
2RC. USD 6500. (4) oHvi
vrf;? ay 50ESifh ay 60? 3RC,
topf/ USD 8000. zke;f -09540-5482? 09-731-05296/

oCFe;f uRe;f
Bu;D yGm;a&;ajrmuf&yfuu
G ?f ay
40 ESifh ay 60? 2xyfwu
kd f toifh
ae? tdycf ef; (5) cef;? Adv
k x
f ikd f
tdro
f m (5) vk;H ? avat;ay;
puf (3) vH;k ? zke;f (1) vk;H ? 1 v
9 ode;f / zke;f -09-731-10110/

Adv
k w
f axmifb&k m;vrf;

rDeu
D eG 'f ?dk 'k-xyf? tdycf ef; 3 cef;?
{nhcf ef;us,?f xrif;pm;cef;?
rD;zdck ef;? 0&efwm 3 ck? a&csK;d cef;
2 ck? avat;puf 3 vH;k ? y&d
abm*ESihf tifwmeuftjynhf
tpH?k ay 50ESifh ay 40? 8rdik cf ?JG
at0rf;jc/H
zke;f -09-73069754? 653005/

uGe'f kd
(1) jynh0f uGe'f ?kd 1500 p^ay?
(2) Golden Rose, 2400 p^ay?
(3) aiGuahH umf? 2100 p^ay/
zke;f -09-4211-70702/

r&rf;uke;f ^A[ef;
(1) e*g;½Hb
k &k m;vrf;? urÇmat;
(*kw)f 70 ayywfvnf? (2) zk;d pdef
vrf;? ay 90ESifh ay 100?
2.5RC. (3) oHvi
Gv
f rf;? ay
60 ESifh ay 120/ zke;f -094211-70702/

urm&Gw^f A[ef;^wmarG
(1) tmwD;,m;vrf;? ay 40
ESifh ay 60? 2RC, 2MBR,
f rf;opf?
2SR. (2) a&wm&Snv
ay 40 ESifh ay 60? 3RC. (3)
usKu
d q
ú v
H rf;r? ay 165 ayESifh
250 ay? 2RC. zke;f -094211-70702/

r*Fvmaps;
tcef;us,if mS ;rnf? 4-vTm?
um;rSww
f idk af &SU? axmihcf ef;/
zke;f -09-509-6794/

A[ef;^prf;acsmif;^
oCFe;f uRe;f
(1) uarÇmZ&dyo
f mvrf;? (0.3)
{u? 3RC (opf)? (2) &Siaf pmyk
vrf;r? ay 120 ywfvnf? 2RC,
axmifu
h u
G ?f (3) q&mpH vrf;r?
ay 80 ESifh ay 130? 2RC,
f m?
1 RC. (4) okr*Fvmtdr&
ay 60ESifh ay 80? 2RC. zke;f 09-540-5482? 09-73105296/

tif;pdef
azmhuef? pdu
k yf sK;d a&;vrf;? jcH
trSw-f 1? 190 ayESifh 200 ay?
(0.829) {u? a&rD;pH?k zke;f 09-4500-43278/

'*Hk

uGe'f kd

wmarG

4-vTm? oD&&d yd o
f m? awmf0if
vrf;? (9)rdik f 1500 Sq-ft, Fully
Furnish tqifjh rifjh yifqifNy;D ?
toifah eEdik ?f ESpcf sKyf? ydik &f iS f
ud,
k w
f ikd if mS ;rnf/ yGpJ m;rvdyk g/
zke;f -200581?
09-5000621/

&efuif;
zGUH NzKd ;atmiftrd &f m? ay 65 ESihf
ay 92? 2RC, 4MBR, 7A/C,
f e? wpfv $6000.
2Ph toiha
zke;f -09-732-38433/

jynfvrf;

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 - 30? 2014

zufpfydkYvdkvQif - 951-254158
tD;ar;vffydkYvdkvQif - classified@myanmartimes.com.mm, advertising@myanmartimes.com.mm
pmwdkufrSwqifh - 379 383? Adkvfatmifausmfvrf;? ausmufwHwm;NrKdUe,f? &efukef/

[dw
k ,fteD;/ 25 ay
ESifh 60 ay? tjrifh 9 ay? y-xyf?
a[mvf? ½k;d ½k;d rDwm? 440 rDwm?
ud,
k yf ikd af &armfwm/ ( n§Ed idI ;f aps;)
zke;f -09-502-0648/

Orchid

 uGefysLwmESifU tdkifwD

uGe'f ?kd 1500 p^ay? jyifqifNy;D ?
wpfv US$ 2000, 2500. zke;f 09-4200-76256/

zke;f -09-731-92603?
09-4250-18442/

600.

vSn;f wef;^urm&Gwf
(1) tif;pdev
f rf;? 106 ayESifh
100 ay? 2½ RC. (2) 6 rdik cf ?JG
ay 85 ESifh 65 ay? 1 RC. (3)
6 rdik cf ?JG 95 ayESifh 100 ay?
3RC. zke;f -09-4211-70702/

r&rf;uke;f

(1) Adv
k cf sKyfvrf;ESihf 0g;wef;vrf;
axmif?h sq.ft 2000 jyifqifNy;D ?
Fully Furnished. (2) ESpx
f yf
vH;k csi;f wku
d ?f r*Fvmaps;teD;? 25
ayESifh ay 50? zke;f 2 vH;k ? tJueG ;f
3 vH;k ? ygau;cif;/ zke;f -09510-8204? 09-510-4268/

(1) yg&rDvrf;r? 110 ayESifh
67^40 ay? 2RC, USD 10000.
(2) yg&rDvrf;r (*kw)f ? 40 ay
ywfvnf? 3.5 RC, ode;f 60/
(3) OD;vGe;f armifvrf;? (7 rdik )f ?
45 ayESifh 90 ay? 2RC, ode;f
30/ (4) jroD&v
d rf; (A-1 vrf;)?
ay 80ESifh 120 ay? 3RC, ode;f
70/ zke;f -09-540-5482? 09731-05296/

A[ef;^vIid f

A[ef;

(1) q&mpHvrf;r? 92 ayESifh ay
100/ (2) 6 rdik cf ?JG jynfvrf;r
(*kw)f ? 100 ayESifh 65 ay? 2RC.
(3) a&S;a[mif;okawoevrf;?
85 ayESifh 65 ay? 3RC. zke;f 09-4211-70702

(1) q&mpHvrf;r? 38 ayESifh 70
ay? 2PT, ode;f 60/ (2) aAm"d
&dyo
f mvrf;? 45 ayESifh 100 ay?
3RC, USD 8500. (3) uarÇmZ
vrf;r? 77 ayESifh 100 ay?
2RC, ode;f 100/ (4) wuúov
dk f
&dyo
f mvrf;a[mif;? 85 ayESifh
130 ay? ajr? ode;f 150/ zke;f 09-540-5482? 09-73105296/

jr0wDueG 'f kd

oCFe;f uRe;f
arctdr&f mteD;? 12.5 ayESiahf y
50? yxyf? a&csK;d cef;? bdx
k ikd f
tdro
f m? rD;zdck kH a<ujym;uyfNy;D ?
oHyef;? qef;&Sw
d yf g? ywf0ef;usif
oef/Y zke;f -09-2540-07712/

&efuif;
yg&rD&yd o
f m? *efaY *:NrKd ifvrf;? 2
xyf? RC wdu
k o
f pf? a&rD;zke;f
tJueG ;f yg? 18 ode;f / zke;f -09863-2936

ausmufww
H m;
254? qdyu
f rf;omvrf;? r*Fvm
wm0g? 10 xyf? "mwfavScg;yg?
25 ayESifh ay 60? tcef;us,?f
tdycf ef; 4 cef;? a&csK;d cef; 2
cef;? tJueG ;f 1 vH;k ? qufw?D
xrif;pm;pm;yJ?G ukwif 1 vH;k ?
USD 2000. zke;f -09-448056620/

urm&Gw^f A[ef;^
w-^r-Ouúvm
(1) jynfvrf;r? ay 120 ywfvnf?
3RC, 33 BR, USD 35000. (2)
q&mpHvrf;r? ay 100 ywfvnf?
1RC. ode;f 150/ (3) a0Z,EÅm
vrf;r? ay 300 ESifh ay 160? ajr?
ode;f 300/ (4) ok"r®mvrf;r?
ay 100ESifh ay 200? ajr? ode;f
120/ zke;f -09-540-5482?
09-731-05296/

(7)? Adv
k pf ed rf eS v
f rf;?(pwm;*suf
um;ypön;f ) qdik t
f eD;wGif (ay 16
ESi4fh 5 ay) eSpx
f yfwu
kd ?f qdik cf ef;
zGi&hf ef? ½k;H cef;zGi&hf efEiS fh vlae&ef
txl; oifah vsmyf gonf/ wpfv
(6) ode;f usyjf zifh tenf;qH;k (1)
ESpcf pGJ mcsKyfcsKyfq&kd rnf/
pm;
aomufqikd rf v
S í
JT
rnfo
h nfh
pD;yGm;a&; vkyif ef;rqdk iSm;rnf/
zke;f -09-430-51745?
09
4480-16165/

(1) raemf[&Dvrf;? 65 ayywf
vnf? 2RC ode;f 60/ (2) jynf
vrf;oG,?f 97 ayESifh 76 ay?
2RC, USD 6000. (3) oHwref
vrf;? 86 ayESifh 96 ay? ajr
ode;f 120/ (4) a&Tawmifuek ;f
vrf;? 70 ayESifh ay 100? 2RC,
USD 6000. zke;f -09-5405482? 09-731-05296/

prf;acsmif;

A[ef;

rif;vrf;? y-xyf? tdycf ef; 1 cef;?
rD;zdak csmif? a&csK;d cef; 1 cef;?
1RC, All Furniture. 1 v USD

(1) uarÇmZvrf;r? 80 ayESifh ay
100? 2RC, USD 6000. (2)
prf;a&wGi;f vrf;? 50 ayESifh ay

tdrw
f i
G ;f tvSqifEi
S hf tdrjf ca
H jr

100? 2RC, 35 ode;f / (3) urÇm
at;bk&m;vrf;r? 35 ayESifh 55
ay? ajrnD? ode;f 50/ (4) ewf
armufvrf;? 50 ayESifh 70 ay?
3.5 RC, ode;f 70/ zke;f -09540-5482? 09-731-05296/

'*H^k A[ef;

vIid o
f m,m
pufrZI ek -f 5?
vrf;rBu;D ay:?
axmifu
h u
G ?f 30 ayESifh 80 ay?
rDwm 40/ 12 ode;f / yGpJ m;
qufo,
G Ef ikd o
f nf/ zke;f -09730-77711/

prf;acsmif;
vkyif ef;tusK;d wl yl;aygif;aqmif
&Guv
f o
dk rl sm;ukd zdwaf c:ygonf/
tvSjyKjyifaq;cef; (ok)Yd tvSjyif
qk d i f z G i f h & ef a jrae&m&S d o nf /
pdwyf g0ifpm;olrsm; tjrefquf
oG,yf g/ OD;&mvlO;D pm;ay;rnf/
zke;f -09-3126-9777/

tdrjf cHajrtusK;d aqmif
NrKd Ue,fp&kH dS vH;k csi;f ? ajruGu?f
wdu
k cf ef;? uGe'f rkd sm; a&mif;^0,f^
iSm;vdyk gu tjrefq;kH tusK;d aqmif
ay;ygonf/ OD;yDwm-zke;f -09
-730-80040/

tvH^k r&rf;uke;f ^vrf;rawmf
(1) Golden Rose Condo (2)
a&T[oFmuGe'f kd (3) 0g;wef;vrf;
uGe'f /kd zke;f -09-4211-70702/

iSm;vdo
k nf
r&rf;uke;f

0,fvo
kd nf
vIid ^f urm&Gwf
vrf;rwef;wdkufcef;us,frsm;?
urm&Gw?f prf;acsmif;? tvH?k
Munfjh rifwikd w
f w
Ykd iG f ajrnDxyf
wdu
k cf ef;us,rf sm;? vIid o
f m,m?
a&TvifAef;? a&TjynfompufrZI ek f
wdw
Yk iG f ajr (1.5) {ucefY tjref
0,fvo
kd nf/ zke;f -09-421100991/

a&mif;^iSm;
oCFe;f uRe;f
(1) 57? wdu
k -f bD? 5/C, OD;pHaz
&yfuu
G ?f av;axmifu
h efvrf;?
4-vTm? ay 16.5 ayESifh ay 70?
1MB, 2SR, tdyc
f ef;? {nhcf ef;
ygau;cif;Ny;D ? rD;zdck ef;^a&csK;d cef;
a<ujym;uyfNy;D ? a&rD;pH?k aps;?
ausmif;? aq;½Hek ;D / (2) 57? wdu
k -f
2? ajrnD? 1-'D? OD;pHaz&yfuu
G ?f
av;axmifu
h efvrf;? oCFe;f
uRe;f ? 19 ayESifh ay 70? xyfc;kd yg?
rsuEf mS pmwef;? qkid cf ef;zGi&fh ef
ae&maumif;? aps;^ausmif;eD;/
zke;f -09-501-1923/

r*FvmawmifñeG Yf
29? y-xyf? 6-vrf;? ykord ñ
f eG Yf
&yfuu
G ?f r*FvmawmifñeG ?Yf ay
11.5 ayESifh ay 50? a[mwdu
k ?f
a&rD;tqifjh rihf jyifqifNy;D / zke;f 09-501-1923/

A[ef;^tif;pdef
(1) Oóz&m;vrf;? ajruGuf
oD;oef?Y (0.123) {u? (2)
qifa&wGi;f rSww
f idk t
f eD;? jruef
omtdr&f mxdy?f ajrnDxyf? a&rD;
zke;f yg/ (3) at;&dyrf eG t
f rd &f m?
oD&rd *Fvmaps;teD;? 2RC,2BN,
ay 100 ESihf 73 ay? a&rD;zke;f ?
yg0grDwm/
zke;f -09-5117683/

0,f^iSm;
r&rf;uke;f ^urm&Gwf
(1) e*g;½Hb
k &k m;vrf;? ay 70 ywf
vnf? (2) 6 rdik ?f jynfvrf;oG,?f
ay 80ESifh ay 150/ (3) 6 rdik ?f
jynfvrf;oG,?f ay 50 ESifh ay
100/ zke;f -09-4211-70702/

vIid o
f m,m
e0a';O,smOftrd &f m?
yef;vIid af *gufuiG ;f tdr&f mrsm;wGif
0,f^iSm;vdo
k nf/ zke;f -094211-00991/

FMI City

zGi&fh ef vrf;rwef;
vH;k csi;f tdr?f ajreDuek ;f wpf0u
kd w
f iG f
½H;k cef;zGi&fh eftwGuf wdu
k cf ef;
us,rf sm;? urm&Gw?f tvH?k '*Hk
wkw
Yd iG f ajruGuu
f s,rf sm;? vIid ?f
a&T[oFmuGe'f &kd dS
tcef;rsm;?
&efuif;? A[ef;wk&Yd dS wdu
k cf ef;rsm;
tjrefimS ;vdo
k nf/ zke;f -09732-38433?
09-421100997?

Showroom

vrf;rawmf^vom^
yef;bJwef;
ausmufww
H m;?

1.5 ode;f wef;wdu
k cf ef; iSm;vdk
onf/zke;f -09-4200-30991/

tvHw
k Ukd wGif

ajruGuf
ajrmuf'*H?k awmif^ajrmufOuú
vm? tif;pde?f tvH?k Munfjh rif
wdik ?f vrf;rwef;&Sd pwk&ef;ay
15000 ESit
hf xuf ajruGurf sm;
tm; vkyif ef;vkyu
f ikd &f eftwGuf
0,f^ESp&f n
S if mS ;vdo
k nf/ ydik &f iS f
ud,
k w
f idk q
f ufo,
G yf g/ zke;f 09-4211-25209/

&efuek f (ta&mif;)
ajrmuf'*Hk
'Dygat;jrvrf;? jynfaxmifvrf;
r? ausmuyf'w
k ,
d vrf;? pH&yd Nf ird f
aps;rsuEf mS csi;f qkid ?f ay 20 ESifh
ay60(ygrpf)ajrESihfopfom;tkwf
n§yt
f rd ?f a&rD;pk?H 260 ode;f ? tjref
a&mif;rnf/ zke;f -09-421125209? 09-3110-9557/

bk&ifah emif
wHwm;rS
em&D0ufceft
Y uGm?
&efuek -f ykord v
f rf;rBu;D rS xef;
wyifNrKd Uoko
Yd mG ; um;vrf;rab;&Sd
v,fajr (23) {ucefEY iS hf O,smOf
jcaH jr (3.8) {ujzpfonf/ vrf;
rsuEf mS pmtvsm;ay (1500)
cef&Y NdS y;D yHpk H (105) trnfayguf?
t½Iyt
f &Si;f uif;?
&efuek f
taemufyikd ;f wuúov
dk Ef iS hf 2 rdik f
ceft
Y uGmwGi&f o
dS nf/ (cG0J ,fvkd
ygu n§Ed idI ;f Edik o
f nf/) zke;f -09500-5227/09-732-07973/

r*Fvm'Hk
(1) ykvJ (2)? ay 70ESifh ay 100?
273? ik0gvrf;? ESpf 60 *&ef/ ode;f
16000/ (2) a&Teo
YH mpHjyaus;&Gm?
ay 120 ywfvnf? 935^97?
tifMuif;vrf;? ESpf 60 *&ef?
ode;f 900/ zke;f -527247? 09540-1267/

oefvsif
tv,f&mG awmifuiG ;f ? enf;ynm
wuúov
dk f rsuEf mS csi;f qdik v
f rf;?
rif;vrf;rta&SUbuf? vuf
,ufprf;aus;&Gm? uGi;f trSwf
652 (at)? ay 200 ywfvnf?
O,smOfjcaH jr? ode;f 1500/ zke;f 527247? 09-540-1267/

oefvsif
ay 60 ywfvnf? wdu
k ^f jc?H
wpfxyfwu
kd ?f ½H;k awmf&yfuu
G ?f
VIP &yfuu
G /f ode;f 4000/ zke;f 09-541-2825/

oefvsif
em&DpifteD;? 0dZmÆ vrf;ray:? Edik if H
jcm;omrsm; tqifoihaf eEdik f
aom tqifjh rihjf yifqifNy;D RC
ESpx
f yfwu
dk /f ode;f 4000/ zke;f 09-4200-23070? 09-73027088/

r&rf;uke;f ^A[ef;
(1) yg&rDvrf;r? ay 40 ESifh
ay 90? 1RC. ode;f 16500/
(2) OD;atmifved ;f vrf;? (oHviG f
vrf;)? 65 ayESihf 75 ay? ajr/
ode;f 17500/ (3) a&TawmifMum;
vrf;? 95 ayESifh ay 100? ajr?
1Sqft 4 ode;f / (4) a&Tawmif
Mum;&dyo
f mvrf;? ay 50 ywf
vnf? 2RC. ode;f 8500/ zke;f 09-540-5482? 09-73105296/

prf;acsmif;
ajreDuek ;f ? 6-vTm? 32 ayESifh 55
ay? jyifjy;D ? tdycf ef; (3)cef;?
a&csK;d cef; (2)? avat;ay;puf
(4) vk;H ? vdik ;f zke;f (1)vH;k (tifwm
eufyg)/ zke;f -09-731-10110/

'Dae&mrSmaMumfjimvdkvQif
cifrGefrGef&nf- 951-253642? 392928

classified@myanmartimes.com.mm
awmif'*Hk

urm&Gw^f wmarG

151^1430? ay 40 ESifh ay 60?
ygrpfajr? jyefvnfa&mif;vdyk g
onf/ ydik &f iS u
f ,
dk w
f idk ?f zke;f 09-2501-39655/

(1) tif;,m;vrf;r? ay 40 ESifh
ay 80? 2RC, ode;f 35000? (2)
OD;cspaf rmifvrf;r? (axmihu
f u
G )f ?
ay 40 ywfvnf? 1PT, ode;f
20000? (3) ordeAf &rf;vrf;r?
ay 50ESifh ay 100? ajr? ode;f
30000? (4) OD;cspaf rmiftrd &f m?
25 ayESifh ay 60? 5RC, ode;f
26000/ zke;f -09-540-5482?
09-731-05296/

Adv
k w
f axmif^oCFe;f uRe;f
(1) 46 vrf;? 25 ayESifh ay 60?
8-vTm? ta&SUvSn/hf HT aemuf
a<ucif;? ode;f 600? (2)Adv
k cf sKyf
vrf;? 13 ayESifh 70 ay? 4-vTm?
2BR uRe;f ygau;? Ph, A/C
aemufa<ucif;uyf/ ode;f 730/
(3) orm"d (4) vrf;? vkredÁ D
ausmif;vrf;? 13.5 ayESifhay 40?
ajrnD? wdu
k o
f pf? HT axmifch ef;/
ode;f 300/ zke;f -09-420188642? 09-862-1642/

awmif'*Hk

(1) xD;wef; 5 vrf;? 12 ayESifh
50 ay? 5-vTm? jyifqifNy;D ? ode;f
380/ (2) ewfacsmif; 2 vrf;? 12
ayESihf 50 ay? ajrnD? xyfc;kd yg?
16 aytjrif?h wdu
k o
f pf? ode;f
1100/ (3) apmfbmG Bu;D uke;f ?
oD&Nd rKd ifvrf;? ajr 1.39
{uESihf 0.33 {u? *&efajr?
1 ay 70000/ zke;f -09-43187769/

(1) 2044? 123 &yfuu
G ?f
&wemyHv
k rf;rBu;D wnhq
f if;?
ay 40ESifh ay 60? ygrpfajr? 67
ode;f / (2) 2016? 153 &yfuu
G ?f
&wemyHv
k rf;rBu;D teD;? ay 40
ESiafh y 60? ygrpfajr/ 75 ode;f /
(3) 815^816? 2uGuw
f ?JG 151
&yfuu
G ?f ay 80ESif ay 60?
vrf;rus,af xmifu
h u
G ?f ygrpf
ajr? '*Hq
k yd u
f rf;? 230 ode;f /
(4) 2231? avSmu
f m;vrf;rBu;D ?
ausmuyf? 123 &yfuu
G ?f ay
40 ESifh ay 60? ygrpfajr? 140
ode;f / (5) 1563? 152 &yfuu
G ?f
&wemyHv
k rf;rausmuyf? ay 40
ESiafh y 60? ygrpfajr? 67 ode;f /
zke;f -09-4210-18465? 09730-03229? 540934/

wmarG

rk'w
d muGe'f kd

usKu
d q
ú ?H plyg0rf;teD;? ausmif;
vrf;? 25 ayESifh ay 50? 2RC tdrf
2 vH;k ? a&rD;pH?k bd;k bGm;ydik /f 1550
ode;f / zke;f -09-431-61102/

jyifqifNy;D ? toifah eEdik ?f ajrnD
Building (A) ae&maumif;? tdyf
cef; (2) cef; (1 MBR, 1BR)
{nfhcef;ESifhtdyfcef;rsm;ygau;c
if;Ny;D ? rD;zdak csmifEiS t
hf rd o
f mrsm;
a<ujym;cif;Ny;D ? qdik zf iG &hf efEiS hf
½k;H cef;zGi&hf efvnf; oifah wmfyg
onf/ 610 ode;f / zke;f -094210-85758/

Munhjf rifwikd ^f wmarG^
tif;pdef

oCFe;f uRe;f
Juction Z0eteD;? uGe'
fw
kd u
kd f
opf? y-xyf? 1530Sqft,1MBR,
3 SR, um;yguifyg? zke;f -094201-57539/

omauw
omauwt0kid ;f teD;? ,kZe
O,smOft0ifvrf;xdy?f &wemyHk
aps;teD;? tcef;-304? 4-vTm?
&wemyHt
k rd &f m? 15 ay ESifh
60 ay? axmihcf ef;? &wemyHk
1 vrf;? {nhcf ef; ud&k ;D ,m;ygau;
cif;? jcifZumwyfNy;D ? aq;okwf
Ny;D ? a&rD;pH?k {nhcf ef;eH&u
H yfb½D kd
ay:atmuf? rD;zdck ef;^pif a<ujym;
cif;? abpifyg? rD;zdpk ifatmuf
bD½ykd g? rD;zdrk mS eH&u
H yfb½D akd y:
atmuf 2 ckyg/ zke;f -09-5201276/

oCFe;f uRe;f
arctdr&f mteD;? 12.5 ayESiahf y
50? yxyf? a&csK;d cef;? bdx
k ikd f
tdro
f m? rD;zdck kH a<ujym;uyfNy;D ?
oHyef;? qef;&Sw
d yf g? ywf0ef;usif
oef/Y zke;f -09-2540-07712/

r&rf;uke;f
ajruGuu
f s,af &mif;rnf? pepf
wus NrKd UuGuv
f v
S w
S iG f 'kw,
d
&efuek Nf rKd Uvnfacgif jzpfvmrnfh
r&rf;uke;f rSm jccH wfNy;D 45 ayESifh
ay 100? ajruGu?f aps;blwmeD;?
bk&ihaf emifyekd ;D ? ]ygroGm;cif vm
xm;apcsi}f / zke;f -09-5200860? 09-2540-45161/

r&rf;uke;f
ajruGuo
f ;D oef?Y ordik ;f blwm½kH
um;*dwEf iS ehf ;D onf/ ay 40 ESihf
ay 60? ESpf 60 *&ef? ode;f 4500
wdw/d (0,f,rl nfo
h u
l ,
kd w
f ikd f
qufo,
G yf g&ef)/
zke;f -094201-42156/

A[ef;^r&rf;uke;f ^arSmb
f D
(1) a&T*w
Hk ikd ?f ay 50 ESifh
ay100 ajruGu?f ae&maumif;?
(2) a&T*w
kH ikd f ay 50 ESifh ay 100
ajruGuv
f rf;rwef;? (3) tkwv
f rf;
ay 90 ywfvnf? ajruGu?f (4)
a&TawmifBum;ESihf urÇmat;
vrf;r&Sd ajruGurf sm;a&mif;rnf/
(5) urÇmat;vrf;rteD;? ay
80 ywfvnfajruGu?f (6) 4 {u?
ajruGuu
f s,?f ae&maumif;
puf½aHk qmuf&ef oifah vsmo
f nf/
zke;f -09 -4201-87004/

awmifOuúvm
12 &yfuu
G ?f vrf;rus,?f 20
ayESifh ay 60? *&ef? a&rD;pH?k 1xyfysOaf xmif? bk&m;? rD;owf?
ausmif;? aps;? &Jpcef; tvGeef ;D ?
ta&Sb
Y ufvn
S ?hf ywf0ef;usif
aumif;/ a&mif;aps; - usyf ode;f
2000 (ndE§ iId ;f )/ zke;f -09-730
72794/

r&rf;uke;f

c&D;oGm;0efaqmifrI

Fax :
254158

CLASSIFIEDS

tcrJhaMumfjimu@ 34

www.mmtimes.com

tdrw
f i
G ;f tvSqifEi
S hf tdrjf ca
H jr

156? 1(u) ajrnD? a&pufvrf;?
9-&yfuu
G ?f 13 ayESifh 50 ay?
tdraf &SUay 20 cef?Y ab; 15 aycef?Y
aemufaz; 6 aycefY ajruGuv
f yf
&S?d ode;f 1300/ zke;f -09-5506100? 09-4211-69876/

urm&Gw^f A[ef;
(1) atmifrif;acgifvrf;? ay 120
ywfvnf? bd;k bGm;ydik ?f (2) a&S;
a[mif;okawoe? 6 rdik cf ?JG ay
50 ESifh ay 100? bd;k bGm;ydik /f
(3) wuúov
dk &f yd o
f mvrf;opf
vrf;oG,?f 55 ayESifh 110 ay?
2RC, *&ef/ zke;f -09-421170702/

vIid o
f m,m
pufrZI ek -f 5 rS ajruGu?f rsuEf mS 0
ay 30 ESifh 45 ay? ode;f 70/
zke;f -09-2504-45045? 09310-38175/

urm&Gw^f wOuúvm
(1) 6 rkid cf ?JG jynfvrf;oG,?f ay
80 ESifh 150 ay? (2) a0Z,EÅm
vrf;r? ay 80ESifh ay 60/ (3)
opömvrf;r? ay 40ESifh ay 60/
zke;f -09-4211-70702/

omauw
atmifaumif;ausmf (jrcGmndK)
tdr&f m? vH;k csi;f wdu
k ?f 120 ayESifh
100 ay? tdycf ef; 5 cef;? um;
2 pD;qef*Y akd 'gif? uk,
d yf ikd f jc0H if;/
zke;f -09-506-7537/

vSn;f ul;
trSwf (2) vrf;rBu;D ab;? v,f
ajrrsm;a&mif;&ef&o
dS nf/
yHpk H
(105)? yHpk H (7) usNy;D om;/ zke;f
09-49-233788? 09-5140338/

r&rf;uke;f
(1) 7 rkid Af v
D m? 0.377 {u?
3RC (a&ul;uef)? ode;f 70000/
(2) jr0wf&nfvrf;? 9 rkid ?f 75
ayESifh 150 ay? 2RC (a&ul;
uef)? odef 30000/ (3) oD&d
r*Fvmvrf;? 8 rdik ?f 60 ayESifh
80 ay? 3RC (a&ul;uef)? ode;f
20000/ (4) OD;xGe;f Nird ;f vrf;?
uefpyfx?d 80 ayESifh 100
ay? 2RC (a&ul;uef) ode;f
60000/ zke;f -09-540-5482?
09-731-05296/

uGe'f kd
(1) vrf;rwef;? ae&maumif;?
&S,jf yifNy;D ? uGe'f t
kd cef;us,/f
(2) wdu
k cf efus,?f vrf;rwef;?
ae&maumif;? &S,jf yifNy;D 3-vTm?
zke;f -09-732-39773/

qdik cf ef;

zuf&i
S E
f i
S fh tvSty

oCFe;f uRe;f aps;opfBu;D ? ajrnD?
axmifch ef; (ukerf sK;d pH)k / zke;f -09732-39773/

ajreDuek ;f
jynfvrf;rteD;? 8000 p^ay?
ay 40ESifh ay 50 (tdr)f ? a<ujym;
cif;? tcef; (7) cef;? a&rD;vdik ;f
jyifqifNy;D Generator ygwyf
qifNy;D ½H;k cef;? ausmif;? [dw
k ,f
vky&f ef oifah wmfygonf/ ode;f
27000/ zke;f -504632? 09515-9584/

a&mif;rnf
(1) w^'*H?k 70 &yfuu
G ?f ay 20
ESiafh y 60? 1PT ode;f 120/
(2) oCFe;f uRe;f ? ok0PÖ-1? 13
ayESi5fh 0 ay? ajrnD? ode;f 270/
(3) a&SU'*H?k pD;yGm;a&;wuúov
kd ?f
ay 80ESifh 120 ay? 1PT ode;f
400/ (4) omauw? e0&wf
vrf;teD;? 20 ayESifh 60 ay?
2BN, ode;f 480/ (5) ykZe
G f
awmif? a&ausmv
f rf;eD;? 25 ay
ESiafh y 60? ajrnD? ode;f 1500/
(6) r^'*H?k 36-&yfuu
G ?f ay 50
ESiafh y 60? 2RC ode;f 1500/ zke;f 401294? 09-732-36717?
09-732-43982? 09-31579968? 09-2501-39211/

ajrmufOuúvmy
(X) &yfuu
G ?f pdecf s,v
f rf;? 160?
45 ay ESifh 10 aytdrt
f yg/
zke;f -09-4100-1872/

A[ef;^r&rf;uke;f

Email: classified@myanmartimes.com.mm
Ph: 253654, 362676

(1) a&T*w
Hk ikd ?f ay 50 ESiafh y 100
ajruGu?f ae&maumif;/ (2) a&T*kH
wdik ?f ay 50 ESiafh y 100 ajruGu?f
vrf;rwef;? tkwv
f rf;? ay 90
ywfvnf? ajruGuaf &TawmifBum;
ESihf urÇmat;vrf;r&Sad jruGuf
rsm;a&mif;rnf/ zke;f -09-420187004/ (3) urÇmat;vrf;r

teD;? ay 80 ywfvnf ajruGuf
a&mif;rnf/ zke;f -09-420187004/

arSmb
f D
4 {uajruGuu
f s,f a&mif;rnf/
ae&maumif;? puf½aHk qmuf&ef
oifah vsmo
f nf/ zke;f -09-4201
-87004/

(4) urÇmat;ADvm? 85 ayESihf
ay 110 ajr/ ode;f -29000/
zke;f -09-540-5482? 097310-5296/

prf;acsmif;

w-xyf? tqifjh rifjh yifqifNy;D ?
tdycf ef;2cef;?ygau;cif;?tJueG ;f ?
xyfc;kd yg
toifah ewdu
k cf ef;
a&mif;rnf/ 783 ode;f / zke;f 09-4210-22049? 09-43161102/

(1) ZvGev
f rf;? ajrnDxyf? jyif
Ny;D ? 12.5 ayESiahf y 50? 1BR?
ode;f -550/ (2) ajrmif;jrvrf;?
ajrnDxyf? jyifNy;D ? 12.5 ayESihf
ay 50? Hall. ode;f -800/ (3)
rtlyifvrf;? ajrnDxyf? jyifNy;D
16 ayESiahf y 60? 1BR. ode;f 1200/ (4) ZA®L&pfvrf;? ajrnD
xyf? jyifNy;D ? 15 ayESiahf y 60?
Hall. ode;f -1200/ zke;f -09861-3388/

vrf;rawmf^
omauw

oCFe;f uRe;f ^&efuif;^
ajrmufOuúvm

zqyvtdr&f m

ykZeG af wmif^

(1) vrf;rawmf 25 ayESifh ay
50? 10RC, 52MBR. (2) r[m
AE¨Kvvrf;? 25 ayESifh ay 60?
(3) ½Icif;omvrf;r? ay 40ESifh
ay 60? 7RC, 42MBR. zke;f 09-2500-59614/

'*Ht
k a&SU
130 &yfuu
G ?f ajruGuf 176? ay
40ESifh ay 60? ygrpfajr? ndE§ idI ;f
aps;/ zke;f -09-3107-3556?
644248/

urm&Gwf
at;&dyrf eG t
f rd &f m? 4-vTm? xyfc;kd
yg? tcef; (2) cef;? eH&u
H yfA½D ykd g?
15 ayESifh 55 ay? ode;f 300/
(yGpJ m;rvd)k /
zke;f -09-5179125? 09-861-1052/

r&rf;uke;f
8 rkid ?f Primrose Condo 3-vTm?
{nhcf ef;? 1MBR, 2SBR, 1Maid
Room,

Fully

Furnish,

uk,
d yf idk f yguif? "mwfavSum;
ESppf if;? Card Security pepf/
zke;f -09-511-1485/

&efuif;
6-&yfuu
G ?f 23 ayESifh 43 ay?
ajrnDxyf? tdycf ef; 2 cef;? tJueG ;f
3 vH;k yg/ ode;f 1300/ zke;f -09511-0885/

wdu
k cf ef;
ajrnD? (13' x 45')? Air Con
BuKd ;zke;f ? aMujG ym;cif;^uyf/ ode;f
1200/ zke;f -09-731-43638?
09-3104-9511/

ajrmuf'*Hk
ajrwdik ;f &yfuu
G f 32? a&Tjynfom
vrf;? ay 40 ESiahf y 60? ygrpf
ajruGuEf iS hf ,if;ajruGuaf y:&Sd
2 cef;wGJ wdu
k cf ef;? 1 cef;vQif
16 ayESihf ay 50 us,Nf y;D ? a&
csK;d cef;ESifh tdro
f m 2 cef;pvk;H wGif
ygonf/ jc0H if;cwfNy;D ? ydik &f iS t
f
rnfayguf/ ode;f -2500/ zke;f 09-2501-54824/

tif;pdef
taemuf&mG r? tdrEf iS jhf c?H a&^rD;
tygt0if (ndES iId ;f aps;) (1) ay
30 x ay 90? ode;f 650/ (2)
ay 29 x ay 97? ode;f 750 (3)
ay 20 x ay 60? ode;f 1200
(um;vrf;ab;) (4) ay 25 x ay
55? ode;f 2000 (um;vrf;ab;)
(5) ay 15 x ay 90? ode;f
1500 (um;vrf;ab;)/ yGpJ m;ESihf
tusK;d aqmifrvd/k zke;f -094201-42156/

ta&SU'*Hk
&efuek w
f idk ;f td;k tdr½f ;Hk wGif ajrcs
ygrpfppfaq;Ny;D ydik q
f idk rf I cdik rf m
aom ajrcsygrpfajrtrsK;d tpm;
ay 40 x 60 ajruGurf sm; a&mif;
rnf/ (1) 130 &yfuu
G ?f trSwf
-998? rif;&Jausmpf mG vrf;rBu;D
*kwu
f u
G /f 195-ode;f (2) 136
&yfuu
G ?f trSw-f 73? e0a';
vrf;rBu;D ausmuyf/ 95-ode;f
(3) 136 &yfuu
G ?f trSw-f 293?
[Hvif;vrf;rBu;D ausmuyf? 85
-ode;f (4) 137 &yfuu
G ?f trSwf
625? arm&0wDvrf;rBu;D teD;
85-ode;f (5) 157 &yfuu
G ?f
trSw-f 97?
Axl;vrf;rBu;D
ausmuyf/ ode;f -80/ (6) 138
&yfuu
G ?f trSw-f 615/ 68ode;f / zke;f -09-4210-63430/

vIid ^f &efuif;^r&rf;uke;f
(1) &efuek t
f if;pdev
f rf;r? ay
100^130 ESiahf y 80^90 ajr?
axmifu
h u
G /f ode;f -42000/ (2)
rd;k aumif;vrf;r? 75 ayESiahf y
100 ajr? ode;f -27000/ (3)
atmifaZ,svrf;r? ay 20 ESihf
ay 130? 2RC. ode;f -11000/

(1) ysO;f rNrKd ifvrf; ESpx
f yfwu
kd f
cef;wGaJ &mif;&ef/ (2) a&Ttek ;f
yiftrd &f m? jyifqifNy;D ? 900
pwk&ef;ay/ (3) a0ykvt
’ rd &f m?
1200 pwk&ef;ay? Hall type.
zke;f -09-7324-1848? 09860-1042/

oCFe;f uRe;f
jynfom,mvrf;rBu;D ay: (16)
&yfuu
G ?f 4 vTm? axmifw
h u
kd ?f
12.5 ayESiahf y 60? a&csKd ; cef;?
tdro
f ma<ujym;cif;?
toifh
aexdik Ef ikd ?f ode;f -360/ n§Ed idI ;f /
tusKd ;aqmifrvd/k zke;f -097309-5834/

5 rdik cf JG
671^at? uarÇmZbPfab;?
okcurÇm aq;½Ht
k 0ifvrf;? rm
vmaqmifrw
S w
f ikd ?f jynfvrf;?
1sqft : 5.2 Lakh, 20,000 sqft.

udak Zmf-09-4200-70692/

ajrmuf'*Hk
ajrwdik ;f &yfuu
G f 32? a&Tjynfom
vrf;? ay 40 ESiahf y 60? ygrpf
ajr? 2 uGuw
f ?JG 1 uGuv
f Qif
16 ayESiahf y 50? a&csK;d cef;ESihf
tdro
f m 2 cef;vH;k wGiyf gonf/ jcH
0ef;cwfNy;D ? ydik &f iS t
f rnfayguf/
ode;f -2500/ zke;f -09-250154824/

Adv
k w
f axmif ^ r*Fvm'Hk ^
'*Hq
k yd u
f rf;
(1) 46 vrf;? 6 vTm? 25 ayESihf
ay 60? ta&SUvSn?fh tdycf ef; 3
cef;? tdro
f m 2 vH;k ? tqifjh rifh
jyifqifNy;D / ode;f -1000/ (2)
trSwf 3 vrf;rBu;D ausmuyf?
ay 100 ywfvnf? ygrpfajr/
ode;f -2500/ (3) blwmBu;D pDrH
ude;f teD;? &yfuu
G f 149? avSmf
um;vrf;rwef;ar;wif? avSmf
um;vrf;twGi;f vrf;qH?k ygrpf
ajr? ay 40 ESiahf y 60? ajruGuf
trSwf 1704-ode;f -330/ ajr
uGut
f rSw-f 1709-ode;f -380/
zke;f -09-514-2988/

Munhjf rifwikd ^f ykZeG af wmif
(1) yef;vIid v
f rf;? yef;vIid t
f rd &f m?
yxyf? ay 25 ESihf 35 ay? tdyf
cef; 2 cef;? vQmxd;k ? rD;zdak csmif?
a&csKd;cef;tdrfoma<ujym;uyf?
bdx
k idk ?f jcifqefcg? tqifjh rifh
jyifqifNy;D ? ode;f -570/ (2) r[m
AE¨Kvvrf;ray:? 8 vTm? 25 ay
ESiahf y 60? tdycf ef; 3 cef;? yg
au;? rD;zdak csmif? a&csK;d cef;? tdrf
oma<ujym;uyf?
jcifqefcg?
tJueG ;f / ode;f -380/ zke;f -094016-04499/

A[ef;
ajr{u0ufe;D yg;? 1RC, 1Sqft5 ode;f / n§Ed idI ;f ay;rnf/ zke;f 09-4200-76256/

ajrmuf'*Hk
42 &yfuu
G ?f ay 40 ESiahf y 60?
ESpf 60 *&ef t½Iyt
f &Si;f uif;?
a&rD;pH?k t0Dpw
d iG ;f yg/ zke;f -092557-60809? 09-420762126/

A[ef;
(1) csi;f acsmif;vrf;? KBZ &dyf
om? ay 50 ESiahf y 120/ (2)
tif;,m;vrf;? ay 50 ESiahf y
100 (3) atmifrif;acgifb&k m;
vrf;? ay 200 ESiahf y 100/
zke;f -09-4211-70702/

awmif'*H^k oCFe;f uRe;f ^
a&SU'*H^k ykZeG af wmif^ajrmuf'*Hk
(1) 70 &yfuu
G ?f ay 20 ESiahf y
60? 1PT. ode;f -120/ (2) 24
&yfuu
G ?f 13 ayESiahf y 60?
ajrnD/ ode;f -300/ (3) ok0PÖ?

13 ayESiahf y 50? ajrnD/ ode;f 280/ (4) bk&m;vrf;teD;? 15
ayESiahf y 60? 3 vTm? ode;f 450/ (5) urmMunfvrf;eD;? ay
20 ESiahf y 60? 2BN. ode;f 600/ (6) a&ausmv
f rf;eD;? 25
ayESiahf y 60? ajrnD/ ode;f 1100/ (7) 36 &yfuu
G ?f ay
50 ESiahf y 60? 2RC. ode;f 1500/ zke;f -09-540-3148?
09-505-1785/

vIid ^f A[ef;
(1) jynfvrf;? 6 rkid cf ?JG ay 350
ESihf ay 400? 2RC, 5MBR,
7BR, 2AC. 1 sq-18 ode;f / (2)
"r®ap wDvrf;? 30000 Sqft,
1sqft-10 ode;f / zke;f -378045?
09-4306-5349/

a&mif;rnf
(1) 29 &yfuu
G ?f 45 ayESiahf y
60 ajruGuaf y:wGif RC 2
xyfwu
kd t
f jynhaf qmufNy;D ? 0if;
jccH wfNy;D ? ESpf 60 *&ef/ ode;f 1500/ (2) ppfwuúov
kd t
f eD;?
45 ayESiahf y 100 ajruGuaf y:
wGif 36 ayywfvnf RC 2
xyf? a&rD;pH?k ESpf 60 *&ef/
ode;f -2000/ (3) oHvsi?f
atmifcsr;f om&yfuu
G ?f ay 40
ESiahf y 60? 8 uGuw
f ?JG pdu
k yf sK;d
ajrcGijhf yKNy;D ?
ode;f -1000/
zke;f -09-2503-57638? 018610176/

wmarG^tif;pde^f a&Tjynfom
(1) arwåmñGe?Yf pufrv
I rf;? ay
40 ESiahf y 100? ESpf 60 *&ef?
ode;f -4300/ (2) rif;"r®vrf;r
ay:? ay 20 ESiahf y 60? 6 cef;wG?J
ode;f -500/ (3) rif;"r®twGi;f
buf? 4 cef;wGJ (2 xyf)? 2 vH;k
yg? ode;f -300/ (4) bk&ifah emif
vrf;rBu;D axmifu
h u
G ?f ay 70
ESihf ay 60? 2 xyftrd yf g? *&ef
avQmufxm;qJ/ ode;f -4000/
(5) a&Tjynfomyef;jcpH ?k ay 70
ESihf ay 100? t&yfpmcsKyf 11
cef;wGJ 2 xyf? tkwn
f y§ f + uGef
u&pfcif;? oGyrf ;kd ? ode;f -1500/
zke;f -09-7302-0211/

abmufaxmf^A[ef;^Munfh
jrifwikd f
(1) atmifaZ,svrf;r? 22
ay ESihf ay 130? 2RC. ode;f 9800/ (2) tif;,m;NrKd ifvrf;r?
50^38 ayESihf ay 70? 1RC.
ode;f -15000/ (3) 0uFbmvrf;
r? 38^25 ayESihf ay 90?
2BN. ode;f -12000/
(4)
atmufMunhf jrifwikd v
f rf;r?
23 ayESihf ay 90 ajr/ ode;f 1500/ zke;f -09-540-5482?
09-7310-5296/

e,ftiSm;
aejynfawmf
'u©P
d oD&?d ay 100 ywfvnf?
1RC, wpfv 3.5 ode;f / zke;f 09-861-0345/

e,fta&mif;
jyifO;D vGif
ya'omNrKd Uopf? CC-15, oD&d
vrf;oG,f (2)? jreE´m&yfuu
G ?f
ay 60ESifh ay 120? 1M, 2BR,
a&yla&at;? ygau;? *&ef/ ode;f
5000/ zke;f -527247? 09540-1267/

awmifBuD;
NrKd Uraps;qkid cf ef;? K-1, ajrnD?
tv,fbavmuf/ ode;f 1300/
zke;f -09-518-7841?
09519-6928/

yJc;l
avqdyt
f opfteD; {uuGuf
rsm;a&mif;&ef&o
dS nf/
ydik &f iS f
ud,
k w
f ikd af &mif;rnf/ tusK;d
aqmifay;oltm;vnf; tusK;d
aqmifcay;rnf/
zke;f -094928-8859/

awmifil
rif;Bu;D ndK&yfuu
G ?f ay 60 ESihf ay
80? ESpx
f yfwu
kd ?f tcef;zGUJ Ny;D um;
ESppf ;D qef*Y akd 'gif
Servant
f &SUqdik cf ef;yg0if
Quarter + tdra
Ny;D
0if;tjynfu
h eG u
f &pfcif;?
tkww
f w
H ikd ;f cwfNy;D a&rD;pHt
k oifh
aeEkid o
f nfh ta&SUrsuEf mS vSn?hf
ESpf (30) *&ef? ode;f 370? ykid &f iS f
uk,
d w
f idk f ndE§ idI ;f aps;jzifah &mif;
rnf/ zke;f -09-864-1050/

jrpfBuD;em;

pmoifausmif;? taqmufttHk
(od)Yk bk&m;ausmif; aqmufvyk f
&eftus,&f dS ajruGuaf &mif;
rnf/ tdraf qmufvydk gu ydik ;f
a&mif;rnf? ndE§ idI ;f aps;/ zke;f 09-4000-21405/

anmifwek ;f
qefpuf? rJZvDatmufppk jH yaus;
&Gm (rJZvDww
H m; rkid w
f ikd f 21 rdik f
3 zmvH)k 15 wefus? ajray 60
ESifh ay 200 ausm?f pufa&SUvrf;?
pufaemufjrpfacsmif;? taqmuf
ttHk 45 ayESifh 72 ay? oGyrf ;kd
tkwyf wfxm;Ny;D ? ndE§ idI ;f aps;/
zke;f -09-314-03969? 09517-79377/

aejynfawmf
blwmBu;D ? ykAaÁ ps;Bu;D ajrmuf
buf&dS uGeu
f &pfvrf;ab;? ay
60 ESihf 180 ay? ajruGu?f
oufoufomomaps;jzihf a&mif;
rnf/ pufrv
I yk if ef;vkyEf idk /f zke;f 09-2541-55325/

aejynfawmf
Owå&oD&d Ocean Super
Center, Sinma Living Mall
teD;&Sd ay 120 ESifh ay 60?
taqmufttH?k tjrefimS ;rnf/
pm;aomufqidk zf iG &fh ef
ae&m
aumif;/
zke;f -09-254155325/

yH*k NH rdKUopfteD;
{&m0wDjrpfeab;? urf;yg;tjrifh
ae&mwGif qdwNf ird Nf y;D ? 2.65
{u us,0f ef;aomajruGu/f vl
aetaqmufttHkaqmufvkyf
Ekid o
f nf/
zke;f -09-420164692/

jyifO;D vGif
&if;ES;D jry§ Ef rHS t
I wGuf taumif;
qH;k ajrae&m ydik &f iS u
f ,
kd w
f ikd f
a&mif;rnf/ jyifO;D vGiNf rKd U? &yfuu
G f
Bu;D (6)? {nfah *[mvrf;r?
qdyNf ird &f yfuu
G ?f vrf;ESpzf uf
ayguf? ajrtus,f (ay 115 ESifh
ay 145) ? wpfxyfcw
JG u
kd if ,f
(a&+rD;+zke;f ) yg? ESpf (30) *&efajr
(2042) txd oufwrf;wd;k xm;
Ny;D ? ydik &f iS t
f rnfayguf? t½Iyf
t&Si;f uif;? (ay 72 ESifh 58 ay?
(4) uGucf aJG &mif;rnf/ OD;&mvl
&rnf/ zke;f -09-732-07973?
09-500-5227/

aejynfawmf
aZ,smoD&Nd rKd Ue,f? abm*oD&d
um;0ef;teD;? ausmufcsu0f BJ u;D
vrf;rab;? ay 100 ESifh ay 130?
jc0H ef;us,?f ESpx
f yfwu
kd cf ?H a&rD;?
ud,
k yf ikd rf w
D m? arG;jrLa&;vkyif ef;
vky&f efaumif;? *kad xmifaqmuf
&efaumif;?
ykid q
f idk rf pI mcsKyf/
zke;f -09-4211-60491/

aejynfawmf
ykyo
Á &D Nd rKd Ue,f/ *&eftrnfayguf
ajruGu/f ay 80 ESifh ay 60?
tkwzf ed yfoyG rf ;kd
ysOu
f mtdr?f
blwmBu;D a&SU? rDwmwyfNy;D / zke;f 09-730-05599/

tdrjf caH jr tusK;d aqmif
tusK;d aqmif
&efuek Nf rKd UwGi;f ^jyifwiG f puf½kH
aqmufvyk &f ef oifah wmfaom
10 {uESihf txufajruGurf sm;
a&mif;&ef&o
dS nf/ ode;f 1000 cefrY S
pum legal pufraI jr veus
Ny;D om;ajrrsm;ESihf pufrv
I yk cf iG &hf dS
aom aps;oufomonfh ajrrsm;
{u 100 0ef;usit
f xd&ydS gonf/
aemufqufwJG veavQmufjcif;
a&wGi;f wl;jcif; jcpH nf;½d;k cwfjcif;?
rDwmoG,w
f ef;jcif;wdu
Yk ykd g one
0efaqmifraI y;ygonf/
stop
aiGaqmifwiG f Seaview [dw
k ,f
Zkew
f iG ;f ajrrsm;vJ a&mif;&ef&ydS g
onf/ vkyif ef;&Sirf sm;ESihf buyer
rsm;ud,
k w
f ikd q
f ufo,
G yf g/ (yGpJ m;
at;*siEhf iS hf third party rsm;yg0if
vmygu tusK;d aqmifcay;rnf
r[kwyf g/) zke;f -09-450059037? 09-4250-16396/

tusK;d aqmif
]pGr;f opfcikd }f Real Estate @
Car Rental: tdr?f jc?H ajr? um;

a&mif;^0,f^iSm; pdww
f ikd ;f us
qufo,
G Ef ikd yf gonf/ tcsed yf ikd ;f ?
em&Dyikd ;f ? NrKd UwGi;f ^NrKd Ujyif? ESpcf sKyf?
vcsKyf? tJueG ;f yg tqifjh rihf
u;rsm;udk pdww
f ikd ;f usimS ;&rf;Edik f
ygonf/ ,mOfyikd &f iS rf sm;vnf;
qufo,
G Ef ikd yf gonf/ zke;f -094200-58997/

CLASSIFIEDS

35 tcrJhaMumfjimu@
uGeyf sLwmESit
hf ikd w
f D
Gmail New Account

vdck sio
f avmuf
&rnf/
taumifw
h pfcu
k kd
jrefrmaiG
10000 usyw
f w
d /d taumifh
10 cktxuf,yl gu taumifh
wpfcu
k kd vufaqmifay;ygonf/
aiGvufc&H &Srd S taumifv
h yk af y;
ygonf/ ydu
k q
f u
H kd Prepaid
Card \ Code No: udk SMS
jzifyh aYkd y;yg/ Code No: vufc&H &Sd
jy;D rSeu
f efygu Gmail account
& Password udk SMS jzifh jyefyYkd
ay;ygrnf/
vlu,
kd w
f ikd v
f m
a&mufaiGacsvdv
Yk nf;&ygonf/
zke;f -09-2501-41352 (24
Hrs Online) (Viber+ 959250
141352@9Pm)

0efaqmifrI
IDM Internet Download
Manager Licence Version

0,fEikd Nf y/D
Edik if jH cm;ausmif;
pmar;yGaJ Mu;? ausmif;0ifciG aYf Mu;
Appliaction Fee oGi;f ay;onf/
Skype,rapidshare taumifY
aiGoiG ;f onf/
Premium
taumifYwpfck&dS7HSjzifY
Filehosting aygif; 90 rS File
rsm; tvG,w
f ul Download
qGeJ id jf y/D iphone 3gs/4g/4s/5
rsm;tm; Official Unlock
vkyaf y;onf/ itune Account
zGiaYf y;onf/ File Sharing
service License Software rsm;
Online Game rsm;0,fay;
onf/ Premium Proxy VPN
VPS. Paypal Moneybooker/
CafezeeGoogleEarthPfingo
G Yf
/Gmail/Skype/AC topfzi
ay;onf/ um;avvH www.
jpcenter.ru VIP Account
a&mif;onf/ jpcenter.ru wGif

aMumfjimxnfo
Y iG ;f ay;onf/ zke;f
-09-517-8391/

Web Design

vlMu;D rif;wd&Yk UJ vkyif ef;rsm;twGuf
Website Design rsm;udk &ufyi
kd ;f
twGi;f aps;EIe;f oufompGmjzifh
a&;qGaJ y;aeygonf/ ESpw
f pfEpS f
twGuf 0ifaiGxu
G af iG tjrwfaiG
pm&if;rsm;? tifwmeufuzD;rsm;?
tjcm;aom pD;yGm;a&;vkyif ef;
rsKd ;pHw
k t
Ykd wGuf program rsK;d pHk wdYk
udak ps;EIe;f oifw
h ihpf mG jzifh pwif
a&;qGaJ y;aeygNy/D Future Point
(Thuwunna) zke;f -09-73215521/
Computer Service
software and hardware
installation, window wifjcif;?
virus owfjcif;ESihf vdt
k yfonfh
software rsm;xnfo
h iG ;f jcif;? zke;f
rsm;wGifapplicationsandgame

rsm;xnfo
h iG ;f jcif;? zke;f jyKjyifNcif;
wdu
Yk kd &efuek Nf rKd UwGif tdrf
ta&muf services ay;ygonf/

Computer basic and Hardf a&muf
ware A+ wdUk udk tdrt

wpfO;D csi;f oifMum;ay;ygonf/
zke;f -09-431-70906/
Computer Service
UNION GROUP System &
Networking
Services,
Window XP, Window 7,
hw
d w
f ikd ;f us
Window 8, ESihf oifp
Software rsm;wifay;jcif;/ pf
sense server jzifh wireless
(Wi-Fi) hotspot axmifay;jcif;/

tdr?f ½H;k ? qdik rf sm;twGuf txl;
aps;EIe;f jzifh Network rsm;csw
d f
qufay;jcif;/ tifwmeufqikd f
rsm;twGuf oufomaomEIe;f
jzifh vpOf? tywfpOf yHrk eS f

rsm;jyKvkyaf y;jcif;/
ESihf Network Game
qdik zf iG v
hf o
dk rl sm;twGuf tp
tqH;k wm0ef,l aqmif&u
G af y;
jcif;/ rnfonfh Network
k qdk taumif;qH;k
services udr
0efaqmifrEI iS hf pdwaf useyfr&I &Sd
ap&ef wm0ef,yl gonf/ zke;f 09-4282-07435?
092501-41830/
Service
Internet

APS Technology
Skype 10$ = 11000 Ks,
Skype 20$ = 21000 Ks,
Unlimited World = 13000 Ks,
Korea 400 Minutes = 7500
Ks, Malaysia 400 Minutes =
13000 Ks, Unlimited Call for
Singapore or US = 8000Ks,
MEB Talk 2 (10 Euro) =
12000 Ks, Pfingo 15SGD
= 11000 Ks, Rynga & Free
Call = 15000 Ks. 40(B), 3rd
Flr, Yangon-Insein Road,
Hledan. Ph : 09-509-1820.

Computer Service

uGeyf sLwmjyKjyifjcif;?Network &
k yf
InternetAccess twGuf vdt
vQif zke;f quf½jHk zihf tdrt
f a&muf
0efaqmifraI y;aeygonf/ Airo
Net Computer Service. zke;f 09-4025-55860? 09-3125
-9962/
Computer
Software, Website Services

rsm;twGuf zke;f -09-420109050/

www.mmtimes.com

Computer Window wifonf/
Anti-Virus vky
ko
f nf/ Software

xnfo
h iG ;f ay;onf/tdrt
f a&muf
0efaqmifraI y;onf/ (&efuek f
{&d,mtwGi;f )/
zke;f -093179-7069/

Computer Service
Quick (Since 1994), Your
Safety & Fair Price Computer
Service. Tel : 09-5100-575.

Computer Service
Orient Computer Service rS
Computer, Internet, Network,
hf wfowfaom t
Games ESiy

cuftcJrsm;udk tdr?f ½H;k rsm;okYd
ta&mufjyKjyifay;onf/ pufrI
Zkerf sm;odv
Yk nf; oifw
h ifah om
EIe;f rsm;jzifh 0efaqmifraI y;yg
onf/zke;f -09-4210-90100/

Computer Service

uGeyf sLwm txl;jyKjyifay;yg
onf/ vcsKyf?ESpcf sKyfjzifv
Y nf;
aqmif&u
G af y;ygonf/ Si Thu:
zke;f -09-4201-10247/
Computer Home Special

uGeyf sKwm tajccHrS Professional Courses rsm;txd pmoif
ouf 6 ESpaf usmf q&m? q&mr
rsm;rS Home Special oifay;ae
ygonf/ Private ausmif;rsm;
twGuv
f J uGeyf sKwm course
rsm;udk Grade tvdu
k f Int'l
course rsm;jzifh oifMum;ay;ae
ygonf/
zke;f -09-450059037/

Computer
You Provide The Vision, I
Provide The Solution vkyf
ief;oH;k Computer Application
(Software) rsm;? Web Site rsm;
ESihf Personal oH;k Web Site
rsm;? [dw
k ,fo;kH Application
rsm;ESihf Travel & Tour Booking
Infinity
System rsm;udk
f ikd ;f us
Destination rS pdww
aqmif&u
G af y;ygonf/ Tin Myo
Win: 09-550-4973.

Computer

rS A4wpfrsuEf mS -7 usyf (ausmuyf14 usy)f ? Legal-14 usyf (ausm
uyf-18 usy)f jzifh rdwLå ul;ay;
jcif;tm; aps;EIe;f csKo
d mpGmjzifh
aqmif&u
G af y;aeygonf/ uGef
ysLwmrsm;udv
k nf;
tdrt
f
a&muf 0efaqmifrrI sm;jzifjh yKjyif
ay;aeygonf/
Official
Network wyfqifay;jcif;ESihf
Troubleshooting
rsm;udk
aqmif&u
G af y;aeygonf/ Z^541?
ok"r¨ mvrf;rBu;D ? (£NEm´ rSwf
wdik )f teD;? aNrmufOuúvm/
zke;f -09-504-5132? 094315-7893/
YK Computer

Website

acwfrv
DS yS Ny;D
oyf&yfaom
Website rsm;uka
d ps;EIe;f csKd ompGm
jzifh a&;qGaJ y;jcif;? aemufq;kH ay:
enf;ynmrsm;jzifh
Web
Application rsm; a&;qGjJ cif;?
customized software a&;

Application (Software) rsm;?
vkyif ef;oH;k Web Site rsm;ESihf
Personal oH;k
Web Site
rsm;? [dw
k ,fo;kH Application
rsm;ESihf Travel & Tour Booking
f a&muf
System rsm;udk tdrt
0efaqmifraI y;ygonf/
Tin
Myo Win: Ph-09-550-4973.
Email: mrtinmyowin115@
gmail.com

0efaqmifraI y;ygonf
New Gmail Account zGia
hf y;
ygonf/ GSM Internet &
Ykd kd vlBu;D
Others ponfwu

rif;wd\
Yk a&SUwGif wpfcgwnf;
tNy;D vkyaf y;ygonf/ zke;f av;
wpfcsuo
f m
qufvu
kd yf g/
Ph:09-2501-41352.
+959250141352.

Viber:

Viber

AT&T USA
tvH;k rsm;udk
Official Unlock vkya
f y;onf/
Yf y;onf/
Itune Account zGia
File Sharing service License
Software rsm;? Online Game
rsm; 0,fay;onf/ Premium
Proxy VPN VPS.Paypal
Moneybooker
/Cafezee
Google Earth Pfingo/Gmail/
Y opf
Skype/A/C taumift
zGiaYf y;onf/ um;avvH www.
jpcenter.ru VIP Account
a&mif;onf/ jpcenter.ru wGif

Computer Service

vkyif ef;ok;H Software rsm;a&;qGJ
ay;onf/ Cable & Wireless
Networking Service (CPE,
RT, AP), Hardware & Maintenance Service, Computer
Training Service. Ph : 09
-730-75931, 09-2540-66167
zinmyintzx@gmail.com.

Computer Service

vlBu;D rif;wk&Yd UJ Computer Windows installation, software,
internet - network installation
and configuration, virus
cleaning, CDMA 800/GSM
d jf cif; tywfpOf?
internet csw
vpOfvay;NzifY services jk yKvkyf

ay;ygonf/ zke;f -09-420033781/

Computer
Network Services, CCTV/
IP Camera Services, Finger
Print Services, Software
h yk if ef;twGuf
Service rsm; oifv

vdt
k yfaeygovm;/ zke;f -09430-26443/
Computer Service

uGey
f sLwm? tdi
k w
f E
D i
S fh rdb
k i
kd ;f vfze
k ;f

vdu
k o
f ifMum;ay;onf/ a&Tpum;?
rEÅav;?
zke;f -09-444011279/

uGeyf sLwm

Website

Computer Home Special

MWP: Web Development
Ü v
D yk if ef;?
Services rS ukrP

oifwef;ausmif;? c&D;oGm; vkyf
ief; tp&Sad om vkyif ef;rsm;
twGuf Web Site rsm;udk tp
tqH;k wm0ef,l a&;qGaJ y;
vQu&f ydS gonf/ Ph: 09-7321-

jzifY Ekid if w
H umodYk wdu
k ½f u
dk f
zke;f acgqdEk idk Nf y/D wzufvw
l iG f
Viber &d&
S ef rvdt
k yfyg/ Viber
jzifY rdrEd pS o
f ufaom Edik if t
H m;
Direct
zke;f ac:Ekid o
f nf/
Viber taumift
Y wGi;f aiGoiG ;f
ay;onf/ zke;f - 09-31775707? 09-517-8391/

8021,
09-4211-39021.
Email: admin@mmwebpro.
com, info@mmwebpro.com

Computer Service

Computer

uGeyf sLwmjyKjyifjcif;? "mwfyEkH iS hf
ADEikd ;f (qdik rf sK;d pH)k ? Outdoor
I y;jcif;? vdik f
Service0efaqmifra
pif"mwfy?kH AD',
D akd cGumbm 'D
Zdik ;f ? Windoe & Softward
vdypf muwfEiS hf
Installation,
ausmif;om;uwftrsK;d rsK;d ? ukrP
Ü D

Basic, Internet & Email, DTP,
GraphicDesignCoursersm;udk

uGeyf sLwmoifwef;rsm;

tdrt
f a&muf oifMum;ay;onf/
uGeyf sLwmjzihf pmpDpm½du
k jf yKvkyf
jcif;? pm&if;Z,m;rsm; aqmif&u
G f
ay;onf/ zke;f -09-420269747/

uGeyf sKwm ynm&yfrsm;udktajccH
rS Professional Courses rsm;
txd pmoifouf 6 ESpaf usmf
q&m^q&mrrsm;rS
Home
oifMum;ay;aeyg
Special
onf/ Private ausmif;rsm;
twGuv
f J uGeyf sKwm course
rsm;udk Grade tvdu
k f Int'l
course rsm;jzifh oifMum;ay;ae
ygonf/
zke;f -09-450059037/

uGeyf sLwm
MCS (Myanmar Computer
f sLwmudktajccH
Solution) rS uGey

rStpjyKí tqifjh rif?h vkyif ef;cGif
0ifonftxd wwfajrmufvo
kd l
rsm;(Basic,Office,Professional)
oifwef;rsm;udk tawGUtMuKH &Sd
0g&ifq
h &m^q&mrrsm;jzifh aps;
EIe;f toufomqH;k jzifh oifMum;
ay;aeygonf/ vlO;D a&uefo
Y wf
xm;Ny;D ? vpOfyrkH eS w
f ef;cGrJ sm;&Syd g
onf/ Computer Hardware,
Window/ Software Installation, Virus Removing, Data
Backup jyKvkyjf cif;rsm;udk tjref

Computer rsm;tm; Window,
Software Installation, Virus
Cleaning,Game Installation
rsm;? ½k;H rsm;twGuf Printer
Sharing, Data Sharing rsm;?
WiFijzifv
h nf;aumif;?Network
h nf; wyfqifay;
Cable rsm;jzifv
onf/ Wifi Accept Point rsm;?
Router Configure, CPE
f y;
Configure rsm;vnf;jyKvkya
onf/ Internet Cafe,Network
k rf sm;, ½k;H rsm;, puf½Hk
Game qdi

(SiThu).

Computer for Kids, Basic
Accounting for Job, i-office,
Advanced Excel Course,
DTP Course, MYOB Software, Peach Tree Software,
Window Shortcut Course,
Email & Internet Course,
MP3, MP4, Video Editing,
Multimedia Course rsm;udk tdrf

aMujim xnfo
Y iG ;f ay;onf/ zke;f
-09-517-8391/

Computer Service

rsm;twGuv
f nf; txl;aps;EIe;f
jzifah qmif&u
G af y;onf/ CCTV
f y;
Installationrsm;vnf; jyKvkya
onf/ zke;f -09-4201-10247

uGeyf sLwm

qH;k ESihf tqiftajyqH;k 0efaqmif
jyKjyifay;aeygNy/D zke;f -562567?
09-492-92553?
179^2?
jrifom (11) vrf;? 14 &yfuu
G ?f
awmifOuúvmy/
Programmer

Computer
IDM Internet Download
Manager Licence Version
0,fEikd Nf y/D Skype GiftCard
10$-12000ks Viber Out
acgqdv
k o
kd rl sm;twGuf Viber

taumifx
Y o
J Ykd aiGoiG ;f ay;onf/
Ekid if jH cm;ausmif; pmar;yGaJ Mu;
ausmif;0ifciG aYf Mu; Appliaction
oGi;f ay;onf/Skype,
Fee
hotfile rapidshare taumifY
aiGoiG ;f onf/ Premium t
aumifY
wpfck
&S½d jSH zifY
Filehosting aygif; 90 rS File
rsm; tvG,w
f ul Download
qEkid Nf y/D Iphone 3gs/4g/4s/5
AT&T USA tvH;k rsm;udk
f y;onf/
Official Unlock vkya
Itune Account zGia
Yf y;onf/

File Sharing service License
Software rsm;? Online Game
rsm; 0,fay;onf/Premium
Proxy VPN VPS. Paypal
Moneybooker
/Cafezee
Google Earth Pfingo/Gmail/
Y opf
Skype/A/C taumift
zGiaYf y;onf/ um;avvH www.
jpcenter.ru VIP Account
a&mif; onf/ jpcenter.ru wGif

aMujimxnfY oGi;f ay;onf/
zke;f -09-517-8391/

qGjJ cif;rsm;ukd aps;EIe;f csKd ompGm
jzifw
h m0ef,la&;qGJay;ygonf/
vpOf vlBu;D rif;wd\
kY website
f J 0e
maintenance twGuv
xrf; oD;oefx
Y m;p&mrvdb
k J
pdww
f ikd ;f usonftxd wm0ef,l
aqmif&u
G af y;ygonf/ zke;f 09-4308-9946? 09- 42371008/ email: technoexpert.
mm@gmail.com

Computer Service

uGeyf sLwm bmaMumihyf J ysuf
ysu?f b,fvykd J Error wuf
wuf aps;EIe;f csKd ompGmjzihf tdrf
ta&muf
0efaqmifraI y;yg
onf/ CTS Group: Ph-093125-9962.

uGeyf sLwm
50000 usy0f ef;usirf S txuf
Desktop rsm; a&mif;^vJ&ef&Sd
onf/ uGeyf sLwm tdrt
f a&muf
jyKjyifonf/ 1291? opömvrf;?
11 &yfuu
G ?f &efuif;/ zke;f -094480-49543/
Computer Services
Infinity Destination: You
Provide the Vision, I Provide
f ef;oH;k
the Solution: vkyi
Computer
System
&

aMumfjim'DZikd ;f ? "mwfyakH [mif;jyK
jyifay;jcif;? vufurf;aMumfjim
pmapmiftrsK;d rsK;d ? yHEk ydS v
f ufcaH y;
jcif;vkyif ef;wdUk udk zke;f quf½jkH zifh
aps;EIe;f csKo
d mpGm aqmif&u
G af y;
ygonf/ Computer Home:
A-21, Kyaung St, Taunglone
Pyan Ward, Mingalar Taung
Nyunt Tsp. Ph: 09-73169105, 09-3115-8565.

Computer Service

(topf/ ta[mif;)taumif;
rsm;ukd txl;aps;rSef ay;0,f
vkyd gonf/ 0,fonf/ tvJ
xyf vkyaf y;onf/ Used
iT & Mobile Changer.rS
oiftok;H rvkd a&mif;vk^d vJvdk
aom rkb
d idk ;f Phone trsK;d rsK;d /
Laptops rsK;d rsK;d ESihf Tablet
Pc rsm;ukd aps;aumif;ay;
0,fvydk gonf/
zke;f -094302-7553/

Ekid if jH cm;ausmif;

B.E

bGUJ &rsm;jzifo
h m oifMum;

onfh FUTURE I.T Computer

Training : Server based Net
-working, A+ Hardware,
Basic Programming (C+,
C++, OOP), Basic Java
Intermediate Programming
(VB, SQL, Access, Crystal
Report)Advance Programming (C#, Java), AutoCAD
(2D, 3D, Isometric, Rendering), AutoCAD (M&E),
Microstation,
Graphic
(Photoshop, Illustrator, Corel
Draw) BASIC DTP for Office.

tcef;-32 ? 3-vTm ? wku
d -f 7?
ordik ;f vrf;qHk
rD;yGKd ifah xmif?h
City Mart ESihf rsuE
f mS csi;f qdik f
wku
d w
f ef;/
zke;f -09-43056543? 09-4015-57536/

uGeyf sLwm
bmom&yftrsK;d rsK;d
udk pmoifouf ajcmufEpS f
txuf
q&m^q&mrrsm;rS
special oifBum;ay;aeygonf
private ausmif;rsm;twGuv
f J
oD;oefY course a&;qGo
J ifMum;
ay;aeygonf/ zke;f -09-4500
-59037/
Computer

pmar;yGaJ Mu; ausmif;0ifciG aYf Mu;
Appliaction Fee oGi;f ay;onf/
Skype, hotfile rapidshare

taumifY

uGeyf sLwm

aiGoiG ;f onf/

Premium t aumifw
Y pfc½k ½dS jkH zifY
Filehosting aygif; 90 rS File
rsm; tvG,f wul Download
qGEJ ikd Nf y/D phone 3gs/4g/4s/5

Java Language udk pdw0
f ifpm;
olrsm;twGuf HTML, C.S.S,
Java scripts, J.2SE, J2EE,
JDBC (mysql) database,
Struts I, II (farmework), PHP
f a&muf
Language rsmukd tdrt

oifay;rnf/ oifwef;Ny;D qH;k
ygu uk,
d w
f idk f Project wpfck
wnf a qmuf E k d i f a p&rnf /
Business IT ausmif;om;rsm;
twGuf
Assignments,
rsm;a&;ay;onf/
Projects
zke;f -09-4217-45370/

uGeyf sLwm
tdrv
f u
dk o
f ifonf/ tajccHrS pí
pepfwusoifay;onf/ Basic,
DTP, Graphic, Access,
Advance Excel Video Edit,
Child Course, MYOB, Peach
tree, Web Application, PHP
d ;f aX;Programming. rjrNir

zke;f -09-4201-16221/

uGeyf sLwm
wpfO;D csi;f pD oD;oeft
Y jrefoif
ay;ygonf/
Basic, DTP
(Pagemaker, CorelDraw),
GraphicDesign(Pagemaker,
CorelDraw (or) Illustrator,
PhotoshopCS2),WebDesign
(HTML, Adobe Photoshop
CS2, Dreamweaver, Java
Script), AutoCad (2D/3D),
AutoCad (CIVIL Only), Auto
Cad (Mechanical Only), C++,
Excel Special, Microsoft
Access, 3Ds Max, Micro

station, LCCI I,II, MYOB II,III,
Peachtree, UBS, AutoCount
ICTC Computer Technology
zke;f -09-492Center -

55368? 09-2540-86001/

uGeyf sLwm
tdrv
f u
dk o
f ifonf/ vkyif ef;cGif
tawGUtMuKH &Sd q&m^q&mr
rsm;rS tdr?f ukrP
Ü ?D ½k;H ta&muf
vdu
k v
f o
H ifMum;ay;onf/vkyf
ief;cGiw
f iG w
f u
kd &f u
kd t
f oH;k csEdik f
aMumif;
tmrcHjzifo
h ifMum;
onf/ Basic,Internet&E-mail,
DTP, Graphic Design, Excel
(Advanced), AutoCAD 2D,
3D, Advanced, 3D Studio
Max, Estimate, Sketch Up,
f,
D m
Revit Structure (tif*sie

bmom&yfrsm;twGuf vuf&dS
vkyif ef;wGiv
f yk af eaom tif*sif
eD,m ud,
k w
f idk o
f ifMum;onf/)
MYOB Level I, II, III Course,
Peachtree
Accounting
Course, LCCI Level I,II,III (UK

pmar;yGJ ajzqdv
k o
kd rl sm;twGuf
pDpOfay;onf/) oifwef;qif;
atmifvufrw
S af y;rnf/ Future
Choice Computer Training
Centre - Ph: 09-4932-1305.

uGeyf sLwm
tdrt
f a&muf oifMum;ay;onf/
Basic, Advanced Excel,
DTP, Graphic Design. zke;f -

09-4224-86337/

uGeyf sLwm
oifwef;Ny;D qH;k ygu tvkyt
f udik f
ESichf sw
d q
f ufay;jcif;? oifwef;
ol^om;rsm; tqifajyajyxdxd
a&mufa&mufEiS fh tcsed n
f E§d idI ;f
oifMum;ay;Edik jf cif;? vkyif ef;cGif
0ifa&mufygu
tcuftcJ
r&dS aqmif&u
G Ef ikd &f eftwGuf
vufawGUavusirfh rI sm;? ppfaq;
rIrsm;aqmif&u
G jf cif;?
wwf
ajrmufonftxd tcsed t
f uefY
towfr&dS oifMum;ay;Edik jf cif;?
oifwef;wGif tcsed rf a&G; jyef
vnfavhusiEhf ikd &f ef aqmif&u
G f
ay;jcif;/ INFO Computer
Training & Service Center Jnunction Zawana a&SU? av;
axmifu
h efvrf;rBu;D ? oCFe;f
uRe;f ? zke;f -573778? 09-501
-8494/

uGeyf sLwm
tajccHrpS í tdrt
f a&muf pepf
wus
oifMum;ay;ygonf/
Basic, DTP, Advance Excel,
Graphic, Internet & Email,
Microsoft Access, Video
Editing, Web Application,
PHP, MYOB, Peachtree,
f EÅm-zke;f Accounting. rcspo

09-4200-84679/

uGeyf sLwm
tdrt
f a&muf oifMum;ay;onf/
Basic, Advanced Excel,
DTP, Graphic Design. zke;f -

09-4224-86337/

Computer
software and hardware
installation, w indow wifNcif;?
virus owfNcif;ESiv
hf t
kd yfonfh
software rsm;xnfo
h iG ;f Ncif;?
zke;f rsm;wGif
applications
h iG ;f Ncif;?
and game rsm;xnfo

zke;f jyKNyifNcif; wdUk udk&efuek Nf rKd UwGif
tdrt
f a&muf services ay;yg
onf/ computer basic and
tdrf
hardware A+ wdUk udk
ta&muf wpfO;D csi;f oifMum;ay;
ygonf/
zke;f -09-43170906/

aq;½Ha
k q;cef;ESifh wki
d ;f &if;aq;

CLASSIFIEDS

tcrJhaMumfjimu@ 36

www.mmtimes.com

uRr;f usi0f efaqmifrI
0efaqmifrI
pD;yGm;a&;vkyif ef;? wdu
k ?f tdr?f
um;? jc?H Logo-uket
f rSwf
wHqyd rf sm;eSiyhf wfoufí qk;H ½I;H
epfemrIr&d&S atmif raqmif&u
G rf D
BuKd wifaqG;aEG; tMuÓH mPf
&,ljcif;? Oya'eSit
hf nDpmcsKyf
pmwrf;rsm;csKyfqjkd cif;eSihf txl;
ojzifhvufxyfr*Fvmaqmif
jcif;ukd *kP&f pdS mG jzifw
h &m;0ifjzpf&
atmif apwemrsm;pGmjzifh txl;
ulnaD y;ygrnf/ (r*Fvmaqmif
tcef; tem;wGib
f u
d o
f yd q
f &m
vkt
d yfyguvnf; ulnaD y;yg
onf/) pDymG ;a&;vkyif ef;rsm;ESifh
aomf¤if;? ta&mif;t0,fvyk if ef;
rsm;ESiahf omf¤if;? vlraI &;ESiafh omf
¤if;? Oya'ydik ;f qdik &f mESiafh omf
¤if;? tdrjf caH jrum;rsm;r0,frD
aqG;aEG;wdik yf if tMuÓH mPf&,l
vdyk gvQiftaumif;qH;k jzpfatmif
ulnaD y;ygrnf/ apwem-Oya'
tMuaH y;?
pmcsKyfpmwrf;eSihf
uket
f rSww
f q
H yd f at*sipf -D
zke;f -09-501-0830/

ukeyf pön;f
Myanmar Travel
Company Limited

Bridge

taejzifh
*syefEikd if rH S ukeyf pön;f rsm;ukd
rSm,la&mif;csjcif;ESihf
*syefjrefrm ukeo
f ,
G rf v
I yk if ef;rsm;udk
vkyu
f ikd f aqmif&u
G af y;vsuf
&dyS gonf/ vlBu;D rif;wdUk taejzifh
pdwyf g0ifpm;íaomf
vnf;
aumif;? tusK;d wly;l aygif; aqmif
&Guv
f í
kd aomf vnf;aumif;
uReaf wmfwx
Ykd H qufo,
G Ef ikd yf g
aMumif; owif;aumif;yg;tyfyg
onf/ 163? y-xyf? 38 vrf;
(v,f)? ausmufww
H m;? zke;f 09-3611-2265? 09 -420060291/

tJueG ;f ? a&cJaowåm
Electro Mechanical Services

tJueG ;f ? a&cJaowåm? t0wf
avQmpf uf jyKjyifa&mif;0,fa&;rS
tdrt
f a&muf 0efaqmifraI y;yg
onf/Penguin : zke;f -521221/

pHpk rf;&ef
uRr;f usif wwfajrmufaom
olemjyKtulrsm; vdt
k yfygu
pkpH rf;qufo,
G Ef ikd yf gonf/ zke;f 09-730-41296? 09-421119700/

pm&if;
(u) vuf&v
dS yk if ef;\ b@ma&;
tajctaejy&Si;f wrf;rsm; a&;qGJ
Ncif;/ (c) vpOf (od)Yk oifah vsmf
onfh umvtydik ;f tjcm;tvdu
k f
vkyif ef;\ t½I;H tjrwfpm&if;ESihf
b@ma&; &Si;f wrf;rsm;a&;qGJ
ay;jcif;/ (*) rdrw
d v
Ykd yk if ef;ESihf
oifah vsmrf nfh pm&if;xde;f odr;f rI
ykpH rH sm; tMujH yKcsrw
S af y;jcif;/
zke;f -09-731-95117? 0942000-5251/

bmomjyef
t*Fvyd ?f w½kw?f ud&k ;D ,m;½ky&f iS f
rsm;udk jrefrmbmomodYk bmom
jyef pmwef;xd;k ay;onf/ zke;f 09-4200-98972/

0efaqmifrv
I yk if ef;
tcGe&f iS ;f vif;a&; pm&if;rsm;?
bPfacs;aiG pm&if;rsm;a&;qGJ
ay;jcif;? tcsed yf ikd ;f pm&if;a&;qG?J
ppfaq;ay;jcif;? pm&if;udik v
f kd
tyfaeaom vkyif ef;rsm;twGuf
pm&if;udik rf sm;ESiYf qufo,
G f
ay;jcif;?
vkyif ef;cGit
f oH;k cs
pm&if;udik f ynmoifMum;ay;
jcif;?
uGeyf sKwmpm&if;udik f
oifwef;rsm; oifMum;ay;jcif;
paom 0efaqmifrt
I rsKd ;rsKd ;udk

aqmif&u
G af y;ygonf/ Innovation Auditing & Accounting
zke;f -09-540Services.
3746? 09-732-31378/

tdrjf cHajr
&efuek Nf rKd UwGi;f ^jyifwiG f puf½kH
aqmufvyk &f ef oifah wmfaom
10 {uESihf txufajruGurf sm;
a&mif;&ef&o
dS nf/ ode;f 1000
cefrh pS um legal pufraI jr? ve
usNy;D om;ajrrsm;ESihf pufrv
I yk f
cGi&hf adS om aps;oufomonfah jr
rsm; {u 100 0ef;usit
f xd
&Syd gonf/ aemufqufwJG ve
avQmufjcif;? a&wGi;f wl;jcif;
jcpH nf;½d;k cwfjcif;? rdwmoG,f
wef;jcif;wdu
Yk ykd g one stop 0ef
aqmifraI y;ygonf/ aiGaqmif
wGif Seaview [dw
k ,fZek w
f iG ;f
ajrrsm;vJ a&mif;&ef&ydS gonf/
vkyif ef;&Sirf sm;ESihf buyer rsm;
ud,
k w
f ikd q
f ufo,
G yf g/ (yGpJ m;?
at;*siEhf iS hf Third party rsm;yg0if
vmygu tusK;d aqmifcay;rnf
r[kwyf g/
zke;f -09-450059037? 09-4250-16396/

t0Dpw
d iG ;f
ESpaf ygif; 20 ausmt
f awG UtMuKH &Sd
ynm&Sirf OS ;D aqmifNy;D uefx½du
k f
wdu
k rf sm; ? vH;k jcif;tdrrf sm;twGuf
t0Dpw
d iG ;f wl;jcif;? jyKjyifjcif;
rsm;udk tjrefaqmif&u
G af y;yg
onf/ Construction Co., rsm;
twGuv
f J txl;EIe;f jzifh tvkyf
tyfvufcaH eygonf/ zke;f -093129-4519/
TV, LCD TV
Plasma TV, Projector, 2'UBC
Y rd t
f a&muf
& Audio oD;oeft
jyKjyifay;ygonf/ B.Sc Edik 0f if;?

zke;f -09-730-98630/

w½kwj-f refrmbmomjyef
ukrP
Ü rD sm;? vkyif ef;&Sirf sm;twGuf
w½kw-f jrefrm (tcsed yf idk ;f ) txl;
bmomjyefay;onf/
zke;f 383052/

zke;f -09-4210-45779? 0940054-0670?
09-73202521/

um;rsK;d pHk
aejynfawmfNrKd UwGi;f ^jyif um;
pD;vH;k iSm;vdo
k rl sm; qufo,
G Ef ikd f
ygonf/
zke;f -09-254155325/

Ruby Car Rental

NrKdUwGi;f ? NrKdUjyif? vcsKyf? ESpcf sKyf
c&D;pOf trsK;d rsK;d twGuf um;
rsK;d pHk pD;vH;k iSm;onf/ zke;f 09-517-7212? 535100?
519100/

c&D;oGm;0efaqmifrI

use;f rma&;

NrKd UwGi;f ^jyif c&D;pOfrsK;d pHt
k wGuf

avjzwfvel mrsm;tm; tcsed yf ikd ;f
avhusichf ef; tdrt
f a&mufvyk f
aqmifay;onf/ zke;f -09-7304
-1296? 09-4211-19700/

Super Cutsom, Grand Cabin
G paom (7? 9? 13) a,mufp;D

um;rsm;jzihf 24 em&D0efaqmifrI
ay;aeygonf/ tjcm;aom ,mOf
ydik &f iS rf sm;vnf; tusK;d wly;l aygif;
aqmif&u
G Ef ikd yf gonf/ ]xuf
awmf0if} tqifjh rihcf &D;oGm;
vkyif ef;?
zke;f -09-421037744/

um;pD;vH;k iSm;rnf
NrKd UwGi;f ? NrKd Ujyif c&D;wk^d &Sno
f mG ;
csio
f rl sm;twGuf Double Pickup, 13 a,mufp;D ? aps;EIe;f csKd
ompGmjzihf
0efaqmifraI y;yg
onf/ udak usmrf if;OD;-zke;f -09
-4202-75779/

um;tiSm;vkyif ef;

tJueG ;f ? a&cJaowåm

]atmifcidk }f um;tiSm;vkyif ef;tyef;ajz? avUvma&;? bk&m;zl;
c&D;oGm;vmrIrsm;twGufum;
rsK;d pkiH mS ;&ef&o
dS nf/ zke;f -094927-8258/

Silver Crown Technical
Service rS tJ,m;uGe;f ? a&cJ

um;rsK;d pHk

aowåm? t0wfavQmpf uf jyKjyif
wyfqifjcif;ESihf aq;aMumjcif;
vkyif ef;rsm;udk
vlMu;D rif;wdYk
tdrt
f a&muf 0efaqmifraI y;ae
ygonf/ &efuek Nf rKd Ue,ftwGi;f
30 % Discount jzifh txl;
0efaqmifraI y;ygonf/ zke;f 09-731-43638? 09-422481587? 09-4225-59736/

uefx½ku
d w
f u
kd af qmufrnf
&efuek Nf rKd UtwGi;f uefx½ku
d f
wdu
k f taqmufttHrk sm; tusLd ;
wl yl;aygif;aqmufvyk v
f akd om
ajrydik &f iS rf sm;qufo,
G yf g/ (vrf;
rwef;ESifhtcsuftcsmusaom
ae&mrsm;OD;pm;ay;onf/) zke;f 09-42018-7004/

c&D;oGm;0efaqmifrI
c&D;oGm;0efaqmifrI
ewforD;

travel

acsmif;om

package wpfO;D 45000 ks
(Hotel + breakfast + lunch +
dinner + aircon express) 1 n
tdyf 2 &uf? wpfO;D 68000
ks (Hotel + breakfast + lunch
+ dinner + aircon express)

2 ntdyf 3 &uf tzGUJ tpnf;
rdom;pkrsm;twGuf c&D;pOfrsm;
pDpOfay;vsu&f ydS gonf/ zke;f 09-4500-59037/

c&D;oGm;0efaqmifrI
atmifjrifa&; c&D;oGm;0efaqmif
rIvyk if ef; - 9? 3^bD? 'k-xyf?
OD;xGe;f vif;jcv
H rf;? vSn;f wef;?

aq;½Ha
k q;cef;ESifh wki
d ;f &if;aq;

6 &ufajrmuf aeYwiG f aqmif
&Gu&f ef&o
dS nfrsm;udk wduspmG
aqmif&u
G jf cif;jzifh 7 &ufajrmuf
aeYü onf;ajctdwx
f rJ aS usmuf
rsm;? tonf;rSmzH;k aeaom t
qDzwfrsm; 0rf;ESit
hf wlxu
G f
usvmonfukd rdru
d ,
kd w
f ik d jfrif
awGU&ygrnf/ ud,
k af wGUjzpfNy;D
onf;ajctdwu
f kd vH;k 0 (vH;k 0)
cJpG w
d x
f w
k pf &m rvdyk g/ (2)
ausmufuyf ausmufwnf a&m*g
twGuf 1 &uftwGi;f a& 3
ykvif;aomufí aqmif&u
G &f ef
&So
d nfrsm;udk wduspmG aqmif
&Gujf cif;jzifh 1 ywf twGi;f
ausmufuyf ausmufrsm;aysm?h
aMuí t&nfaysmNf y;D qD;ESit
hf
wl xGuu
f svmygrnf/ ausmuf
uyfausmufrsm; vH;k 0 (vH;k 0)
cGpJ w
d x
f w
k pf &m rvdyk g/ aq;
enf;
tjynft
h pHo
k &d v
dS ykd gu
OD;oef;0if; - tmqD,t
H if*sif
eD,m? tif*sief ,
D mrSL;Bu;D (Nird ;f )
- zke;f -09-507-0157 odUk
qufo,
G yf g/

]jrpkyikd }f um;iSm;vkyif ef;rS c&D;
pOftrsK;d rsK;d twGuf um;rsK;d pHik mS ;
&ef&o
dS nf/ ,mOfyikd &f iS rf sm;vnf;
qufo,
G Ef ikd yf gonf/ zke;f -09517-1469/

um;rsK;d pHk
NrKd UwGi;f ^NrKd Ujyif
um;rsKd ;pHk iSm;&ef&o
Sd nf/ ,mOfyikd f
&Sirf sm;vnf; qufo,
G Ef ikd yf g
onf/
zke;f -09-250197282? 09-4200-16615/
DYNASTY:

Tour Car

rsm;

iSm;&ef&o
Sd nf/ ,mOfyikd &f iS rf sm;
vnf; qufo,
G Ef ikd yf gonf/ zke;f
-09-2501-97282/

um;rsK;d pHk
]ÓmPfjriho
f }l
um;tiSm;0ef
aqmifrv
I yk if ef;- NrKd UwGi;f ^ jyif?
e,fc&D;a0;rsm;twGuf vd&k m
c&D;udk ta&mufyaYkd qmifay;&ef
ESifh pdwcf sr;f ajrph mG c&D;oGm;vm
Edik &f ef um;rsK;d pHik mS ;&rf;&ef &Sd
ygonf/
zke;f -246551?
375283/

aq;½Hk ^ aq;cef;

oGm;aq;cef;
oGm;bufqikd &f m ukorItrsK;d rsK;d
oGm;jrpfwjk zifh oGm;wkwyfqif
jcif;ESihf oGm;n§yd g&*lrS rnDnm
aomoGm;rsm;tm; jyKjyifay;
onf/ aeYpOfreG v
f JG 2 em&DrS n
8;45 xd/ ]cdik pf [
H ed ;f } oGm;aq;
cef;-59? 52 vrf;/ zke;f -094306-8360/

wd&pämefuse;f rma&;
0g&ifh wd&pämef aq;ukq&m0ef
ud,
k w
f ikd t
f rd t
f a&muf wd&pämef
use;f rma&; apmifah &SmufraI y;
onf/ a'gufwm&Jx#G f BVS
(Ygn): zke;f -09-538-2212/

a&mif;&ef
um;
(1) MISUBISHI Canda 10'
(hydrolic door) 2007 Engine
Power 4900CC Pw, Ac, Ps
front butterfly, Lay type 3
Tan, 1 G (190 Lakhs). (2)
MISUBISHI Canntar box
10' (2006) Engine power
3000 CC, Pw, Ac, Ps front
butterfly, Lay type 2 Tan,
1 G,Price :195 Lakhs, Pls
contact : Ma Thanzin : 09731-01896.

RAV-4
Model-2001 Late, tjzLa&mif?
1G(YGN)/6axmifausm?f TV
Back Camera, um;oef/Y
Harrier, (2D/SGN)/2axmif
ausm?f Model 2009, tjzLa&mif?

zke;f -09-504-0112/

Caldina CNG Taxi

um;opfa&mif;rnf? Toyota
Caldina Van (aemufav;)
DD/----, 1999 Mdl, White
Color,Ugrade,1.5,2WD2014
f rf;a&mufum;?
January qdyu
Aution Grade 3.5 um;tvGef
aumif; (vk;H 0rcdik ;f &ao;) CNG
avQmufxm;qJ 197 ode;f (Price
can a little bit Negotiable)

onf;ajctdwaf usmufwnf

zke;f -09-4210-85758/

a&m*g? tonf;tqDz;kH a&m*gESihf
ausmufuyfausmufwnf a&m
*g? aysmufaq;enf; tcrJah y;
rnf/ (1) onf;ajctdwf ausmuf
wnf? tonf;tqDz;kH a&m*g
twGuf 1 &ufvQif yef;oD;
5 vH;k pD? 5 &ufpm;Ny;D aemuf?

Laptop Lenovo
Core i3 Ram 2GB HDD 500
GB like new condition HP
Core i5 (Third Generation)
Ram 4GB 500HDD Graphic
1GB Just like new condition
HP Core i3 Third generation

Ram 2GB HDD 500 Graphic
1GB - 300000 Acer Core2
Dua-1700 a&mif;rnf/ zke;f -

09-317-75707/

Honda FIT
GD1, 2007 Model, Red
f )J ,
Color, Five black mirror (rSer
back mirror signal, Original
CD player, Very good
H gwf? tjref
condition, ,m,Dey

a&mif;rnf? 105 ode;f (ndE§ iId ;f )
zke;f -09-4210-85758/
Company Taxi

Toyota Probox, YGN Licen,
2008 Model, White, 1.3 DX,
§ idI ;f )
goodcondition.95 ode;f (ndE

zke;f -09-4210-85758/

jirf;0g;
tdraf q;okw&f mwGif oH;k aom
aq;okwjf irf;0g; avQmah ps;jzifh
a&mif;rnf/ at0rf;jcEH iS fh a&TEiS ;f
qDvrf;? jynfvrf;? 8rdik cf ?JG 9 rkid f
{&d,mtwGi;f tdrt
f a&mufyYdk
ay;rnf/
zke;f -09-73069754? 653005/
Games

uav;vlBu;D ra&G;BuKd ufEpS o
f uf
aom Android Games ESihf
rdwq
f ufay;yg&ap/ tJ'Dgames
uawmh Pou (UnlimtedMoney
Cracked Version) & Smurf's
village (Unlimted Money
Cracked Version) games rsm;
jzpfygonf/ rnfonfh Android

ypön;f wGirf qdk xnfo
h iG ;f upm;
vd&Yk onf/ Game data wpfcu
k kd
jrefrmaiG 50000 usyw
f w
d jd zifh
tjrefq;kH a&mif;ay;aeygonf/
zke;f -09-2501-41352/

pmtkyf
&Sw
d pf yD;,m; ESpf (450) jynfh
twGuf ESpf (80) cefrY x
S w
k af 0
cJaY om &Sm;yg;jyZmwfpmtky?f ESpf
(60) ausmcf efrY S Akv
d cf sKyfatmif
qef;txkyw
Ü pdå mtky/f zke;f -094480-11861/
Huawei
C8812 trnf;? topfe;D yg;
oefyY gonf/ bm erro bmtemrS
r½Syd g/ Phone + tm;oGi;f BuKd ;
+ 1 cover + bl;ygonf/ aemuf
qH;k Version wifxm;onf/
Battery
tydw
k pfv;kH ygonf/
usyf 60000/ zke;f - 09-31775707/
ORBIT

tm;upm;ypön;f

xdik ^f xeif;ESprf sK;d yg topfe;D yg;
a&mif;&ef&o
Sd nf/ a&mif;aps;
wpfoed ;f usyw
f w
d /d zke;f -09732-15521/

a&mif;rnf
Motherboard-775 G41, CPU
-Pentinum 2.0 GHz, RAMDDR3 2GB, HDD-80 GB
(SATA), PSU-500W Monitor
-Acer 18.5 PC 2 vH;k ? Mother
board- Asus H61 ME, CPUPentinum 2.9 GHz, RAMDDR3 2GB, HDD-500 GB
(SATA), PSU-650W Monitor
-AOC 18.5 PC 4 vH;k a&mif;rnf/

iT & Mobile Changer

0,fonf? tvJxyfvyk af y;
onf/ Used iT & Mobile
Changer rS oiftok;H rvk?d
a&mif;vk?d vJvadk om rkb
d idk ;f
Phone? Laptops? Tablet PC
rsm;ukd aps;aumif;ay;0,fvydk g
onf/ zke;f -09-430-27553/
Laptop

rsm; aps;aumif;ay;0,fvo
kd nf/
Used Macbook Pro, Mac
bookAir,iMac,MacMini,Sony
Vaio, Dell, HP, Asus, Lenovo,
MSI, Acer, Toshiba, Sing
Tech, Samsung, Intel Core
i3, i5, i7, B970, B960, B940,
DualCore,Core2DuoP6ptop
Notebook Netbook rsm;0,fvkd
onf/Huawei
Samsung
Serieszke;f rsm; txl;aps;aumif;
ay;0,fvo
kd nf/Apple Iphone,
Samsung, HTC, Huawei,
Sony, Sony Ericsson, LG,
Nokia, Ipad, Ipad Mini, Ipod,
Samsung, Tablet Notebook,
Netbook Laptop, Ultrabook
Macbook, Macbook Air rsm;

aps;aumif;ay; 0,fvo
kd nf/
zke;f -09-3177-5707/
Apple ypön;f rsm;

Macbook Pro, Macbook Air,
iMac, Mac Mini iPhone 5S,
5C, 5, 4S, 4, iPod 5, 4 iPadAir,
4,3,2,Mini1,Mini2WifiOnly&
Wifi + 4G, Apple TV, Apple
Mouse. A.K Mobile, Ko Myo
San. 124? 31-vrf; (tv,f)?

yef;bJwef;/
08866/

zke;f -09-310-

iPhone, iPad
iPhone 5S, 5C, 5, 4S, 4,
iPod 5, 4, iPad Air, 4, 3, 2,
Mini, Mini 2 Wifi & Wifi+3G
Samsung S2, S2 Plus, S3,
S4, Grand, Mega, Note 1,
Note 2 , Note 3,Win, Advance
Samsung Tab 2/3 7.0,Tab 3
8.0, Note 8.0, Tab 2/3 10.1,
Note 10.1, Note 10.1 (2014)
Sony Xperia Z Ultra, Z1, Z, T,
TX, Ion, S, SL, C, J, P, U, E, V,
Sola & More HTC One Max,
One, One X, One X Plus,
Butterfly,Desire600C,Desier
VC HUAWEI Ascend P1, P6,
Mate, C8815, G610, C8813,
8950 , G510 , G520 Macbook
Pro, Macbook Air, iMac, Mac
Mini, Sony Vaio, Dell, HP,
Asus, Lenovo MSI, Acer,
Toshiba, Samsung, Intel
Core i3, i5, i7, B970, B960,
hf jcm;aom Model
B940 ESit
tjrifh Phone ESihf Laptop rsm;

txl;aps;aumif;ay; 0,fvykd g
onf/ zke;f -09-4500-39844/

ynma&;
oifMum;ay;onf

zke;f -09-4224-86337/

udk &rSwaf umif;
&vdo
k rl sm;twGuf Band Score
8 &aom q&mukd,fwdkif wpfOD;
csif; (odkY) tzGJUvdkufoifMum;
jyoay;onf/ zkef;-09-430
-56192/

IPad & Tablet

oifMum;ay;onf

topfe;D yg;

tpd;k &ausmif;ESihf Int'l ausmif;
rsm;rSuav;rsm; t*Fvyd pf mudk
uRr;f uRr;f usiu
f sif ajymwwf?
zwfwwfvmzd?Yk
t*Fvyd pf m
tajccH aumif;rGew
f ;kd wufvmzd?Yk
uav;awG&UJ tem*wfynma&;
rSm taxmuftuljzpfvmapzd?Yk
UK Edi
k if w
H iG f ynmoifMum;cJh
aom tawGUtMuKH&dS q&mrrS
taumif;qk;H oifMum; ay;ae

aumif;rGeaf om
iPads & Samsung Tablet rsm;
a&mif;&ef&ydS gonf/Ph : 09-31288077.

0,fvo
kd nf
Used Laptop
Core i5 (1 unit)

zke;f -245415/

0,fvo
kd nf/

IELTS Exam

ygNy/D Teacher Yamin : zke;f 291679? 292176? 09-2501
-36695/

oifMum;ay;onf
All Int'l School P2 to P6,
rlvwef;? tv,fwef; (Grade
1 to 8)? tif;pde?f r&rf;uke;f ?

vIid ?f urm&Gwt
f wGi;f aexkid f
olrsm; ocFsmoD;oefo
Y ifonf/
zke;f -09-4253-07483/

oifMum;ay;onf
IGCSE (Physics and Maths)
Y if
Old Questions rsm;oD;oefo
onf/ Primary, Secondary
wef;rsm; Guide vkyo
f nf/ 10
wef;bmompHo
k if^Guide vkyf

ay;onf/ a'gufwmaqG (½ly)
zke;f -09-4200-23457/

oifMum;ay;onf
Int'l School
rsm;jzpfaom
MIS, MISY, YIS, ILBC, Total,
Horizon, PISM, Crane, DSY,
ISM paomausmif;rsm;rS ausmif;

om;^olrsm;tm; 1 bmomcsi;f
pdaD omfvnf;aumif;? bmompHk
aomfvnf;aumif;? tdrw
f ikd &f m
a&mufoifMum;ay;aeygonf/
From Primary 1 to Secondary
f su/f q&m^q&mrrsm;
3. rSwc

&So
d nf/ zke;f -09-730-11809/

oifMum;ay;onf
oihu
f av;i,f\ b0twGuf
taumif;qH;k yxrajcvSr;f ukd
IMM wGip
f wifvu
kd yf g/ vuf
awGUb0aexdik rf I oifcef;pmrsm;?
tm½Hik g;yg; zGUH NzKd ;&iho
f efapaom
avhusicfh ef;rsm;? t*Fvyd b
f mom
toHxu
G f ta&;^zwf^ajym
oifcef;pmrsm;? ocFsmbmom&yf?
,Ofaus;rIEiS fh odyb
HÜ mom&yf
rsm;? tEkynmzefw;D wifqufrI
rsm;? aw;oDcsi;f rsm;ESit
fh u?
O,smOfyef;refpu
kd yf sK;d jcif; ponf
wku
Yd dk upm;&if;ESifh ynmoif,l
Edik yf gonf/ IMM English
Education Center - 55^bD?
zd;k pdev
f rf;? A[ef;? zke;f 546097? 546761/

oifMum;ay;onf
International School rsm;rS
ausmif;om;^olrsm; Grade 4
to Grade 8 txd uav;rsm;
tdrfta&muf bmompHk oif,l
vdkygu qufoG,fEdkifygonf/
zkef;-09-540-3453/

oifMum;ay;onf
Bringing Ambition Toward
Asian Leaders : Management, Business Essential
Skills,
Prounciation
&
Grammar,
English
for
Communication. MJK Int'l
Education Center. 91-105
(E), 3rd Fl, Minyekyawswar
Rd, Lanmadaw Tsp, Yangon.
Ph : 09-2540-66248. Email :
mkjasialeaders@gmail.com

oifMum;ay;onf
tcsed u
f dk tusK;d &Spd mG toH;k csvNkd y;D
trSew
f u,f wwfajrmufvo
kd l
rsm;tm; BuKd qdyk gonf/ 15 ESpf
ESit
hf xuf vufco
H ifMum;ay;
Ny;D wpfO;D csi;f pDvnf; t*Fvyd f
pum;ajym oD;oefo
Y ifMum;ay;
ygonf/ Mon to Wed (3 to 5

ajzqdrk nfo
h rl sm;twGuf ar;cGe;f
a[mif;rsm;jzifh avhusio
f ifMum;
ay;onf/
zke;f -09-43110463/

oifMum;ay;onf
MBA/EMBA Entrance GMAT

oifwef;zGirYf nf/ 1 wef;vSsiv
f l
10 a,mufom vufcrH nf/
pwif vufcaH eygNy/D wdu
k -f 201?
tcef;-14? ta&SU&efuif;? 3
-&yfuu
G ?f 12-vH;k wef;/ zke;f
-09-514-2301/
TOEFL

1 rsK;d wnf; oD;oefo
Y ifonfh
twef;zGirYf nf/ vlO;D a& 9
a,mufom vufcrH nf/ ar;cGe;f
a[mif;rsm;jzifY avhusiaYf y;rnf/
MBA entrance GMAT oif
onf/ tpd;k &0efxrf; ynmawmf
oif Entrance TOEFL txl;
oifonf/ zke;f -09-514-2301/

oifMum;ay;onf
tajccHynm (rlvwef; rS txuf
wef;) xdEiS hf Int'l School
(Primary rS Secondary) xd
bmompHk
tdrw
f ikd &f ma&muf
Guide vkya
f y;ygonf/ 8?9?10
wef;EnglishGrammar,Essay
ESihLetter
f
oD;oefu
Y ,
kd yf ikd t
f awG;
Nzifah &;wwfap&ef oifMum;ay;
onf/ q&maZmfrikd ?f zke;f -094210-74658/

oifMum;ay;onf
ILBC (Kg to Sec-3) xd oifh
uav; 1st semester exam
wGif Maths D, E, F &aeol?l YIS,
ISY, ISM, Yangon Academy,
ALBA & all international
schools (Kg to Grade-9) xd

uav;wpfO;D csi;f pD{/f yifu,
kd f
pGr;f &nftvdu
k f pOf;pm;wwf
atmifoifay;Ny;D
rsm;rsm;
avhusiahf pNcif;Nzifh ocsmF ar;cGe;f
rsm;udkud,
k w
f ikd pf Of;pm;wGucf suf
Edik o
f rl sm; NzpfvmNy;D Primary
wGit
f aNccHaumif;um Sec-1 ,
f mEdik yf gonf/
2 & 3 wGif xl;cGsev
DSY (Grade 1 to 9) xdoifh
uav;? 2014 January ausmif;
zGichf sed w
f iG f rESpu
f trSwef nf;
aeygu ,ckEpS pf rSpNy;D *½kwpdu
k f
oifMum;ay;rnf/ MISY, MIS
h av;
(Year 1 to 10) xd oifu
rdrad usmif;rS Text Book tjyif
Singapore Maths Book
rsm;rS extra exercises rsm;udk

vnf; oifMum;ay;aeygonf/
em&Dyikd ;f ESiv
hf nf; oifMum;Edik yf g
onf/ Government Schools
(Grade 1 to 9) xd pae?
we*FaEGaeY usmif;ydw&f ufrsm;
wGif wpfywfwpf&uf/ Daw

Naing Naing Aung, B.Com
(Q) No. (6), Thuketa St, Bauk
Htaw, Yankin. zke;f -544590?

09-500-4993/

oifMum;ay;onf
- IELTS Foundations - IELTS
Graduation - GEP (4 skills)
- All levels from Beginner
to Advanced - Business
f &d v
Sd ykd gu
English tao;pdwo

aeYpOfreuf 7 rS n 9 em&Dtxd
ydw&f ufr&dzS iG v
hf pS o
f nfh Edu
k yf g
Link Australia odYk ar;jref;Edi
onf/ zke;f -09-731-62586?
09-42111-9895? 2305699?

(trsK;d orD;oD;oef)Y a&Ttek ;f yif
tdr&f m? &efuif;/ zke;f -09430-26789/

EduLink Australia Building 6,
Junction Square, Kamaryut
Email:info@edulinkaustralia
.com. Facebook: www.
facebook.com/edulink.aus.

oifMum;ay;onf

oifMum;ay;onf

tm;
tdrw
f ikd &f ma&muf oifBum;ay;
onf/ Apirl series wGif

tpd;k &ausmif;ESihf Int'l School
rSuav;rsm;twGuf t*Fvyd pf m
ESihf pum;ajymoGuv
f ufvmap

pm) Thurs, Fri, Sun (3 to 5
pm) BZM Language Center

LCCI Level 1,2 and 3

zuf&i
S E
f i
S fh tvSty

CLASSIFIEDS

37 tcrJhaMumfjimu@
&ef Edik if jH cm;wGif oifMum;a&;
tawGUtMuKH&dS q&mrrS xdxd
a&mufa&muf oifMum;ay;yg
onf/ Edik if w
H um tqifrh pD mtkyf
rsm;ESihf oif½;dk rsm;om;tok;H jyKyg
rnf/
Edik if jH cm;wGiyf nmoif
vko
d ?l tvkyv
f yk v
f o
dk ?l t*Fvyd f
bmompum;udk oGuo
f u
G f
vufvuf ajymwwfvo
kd rl sm;
tzGv
YJ u
kd o
f ifMum;vdak om 0ef
xrf;rsm;? ausmif;om;ausmif;ol
rsm;twGufoifMum;ay;ygonf/
zke;f -09-4207-85157

oifMum;ay;onf
2013-14 ynmoifepS w
f iG f
atmifrw
S af ocsmvdo
k rl sm; *kPf
xl;twGuf jyifqifvo
kd rl sm;
twGuf teD;uyf jyifqifay;ae
ygonf/ 2014-2015 ESpf
twGuf wpfO;D csi;f Special
k ;f rsm;yg pDpOfay;aeyg
Guide ESihf0di
onf/ Repater rsm;twGuf
vnf;pDpOfay;aeygonf/ q&m
0ef? aq;ausmif;om;rsm; wm0ef
,l oifMum;ay;ygrnf/ Dr Thit
: 820? ESi;f qDvrf;? ajcmufauGU?
ajrmufOuúvm? zke;f -09-4500
-13533/

oifMum;ay;onf
8? 9? 10 wef; t*Fvyd f Essay
k w
f ikd af &;
& Letter (oD;oef)Y ud,
wwfatmif avhusio
hf ifMum;
ay;onf/ zke;f -09-420317954/

oifMum;ay;onf
oifMum;vrf;ñTerf I (12 ESp&f )dS
pifumylwiG f pmoifMum;ay;cJh
aom/? Int'l School( Primay &
Secondary Levels,IGCSE)
(All
Subjects),
Special
English Class for Company
q&mBryan M.E - Ph : 09-4200
-70692.

oifMum;ay;onf
oli,fwef;rS 7 wef;txd
bmompHk oifay;onf/ rat;
at;Nird ;f ?zke;f -09-862-0239/

oifMum;ay;ygonf
Pre Kg to Primary txd
(t*Fvyd af usmif;) oli,fwef;rS
t|rwef;txd (tpd;k &ausmif;)
bmompH?k wpfO;D csi;f qDudk rdb
rsm;pdww
f idk ;f us aocsm*½kwpdu
k f
oifMum;ay;ygonf/ zke;f -09516-7095/

oifMum;ay;onf
YIS, ISY, ISM, MIS, MISY,
Network ESifh All Int'l School

rsm;rS ausmif;om;^olrsm;udk
ocFsmwpfbmomwnf; oD;oefY
oifMum;ay;onf/ 2014-15
ynmoifEpS w
f iG f wufa&muf
oif M um;rnf h t v,f w ef ; ?
txufwef; ausmif;om;^ol
rsm;tm; ocFsm (oD;oef)Y oif
ay;onf/ Edik if jH cm;rS acwåcP
jyefvmaom ausmif;om;^olrsm;
udk ocFsmbmom&yf oifMum;
ay;ygonf/ oifwef;tm;vH;k
tdrt
f a&muf oifMum;ay;yg
onf/ Dr. at;at;pdef B.Sc
(Hons), M.Sc (Q), M.Res
(Thesis), Ph.D (Maths) zke;f -

09-730-38414? 09-73158020/

oifMum;ay;onf
LCCI Level 1, 2 & 3 wpfO;D csi;f

(od)Yk tzGUJ vdu
k o
f if,v
l o
kd rl sm;
twGuf xda&mufpmG avhusifh
oifMum;ay;onf/ Guide (ok)Yd
ar;cGe;f a[mif;oD;oefY oif,l
vdo
k rl sm; qufo,
G Ef idk o
f nf/
tcsed n
f a§d y;onf/ rarouf pd;k zke;f -09-492-75829/

oifMum;ay;onf
10 wef;? t*Fvyd pf m tdrv
f u
kd f
oifay;onf/ teD;uyfwu
kd yf JG
qifí tNy;D owfatmify0JG ifvkd
aom 10 wef;ausmif;om;^ol
rsm;twGuf oD;oef/Y OD;ÓmPf
xGe;f ? a':cifEiS ;f ,k? zke;f -094500-40328/

oifMum;ay;onf
(1) Grade X, XI (All
Subjects) (2) IGCSE, BCA
(All Subjecs) (6 Months) (3)
IELTS, Interview (3 Months)
(Home Service) (2 Weeks).
Teacher Myo : 37? tcef;-

5? a&ausmv
f rf;r? ykZeG af wmif/
zke;f -09-513-2373? 09732-21317/

www.mmtimes.com

oifMum;ay;onf
ocFsm? jrefrmpm
(oD;oef)Y bmompH?k wpfO;D csi;f
(od)Yk
0dik ;f tdrv
f u
kd o
f ifonf/
ocFsm txl;em;vnfuRr;f usif
onftxd? jrefrmpm a&;^zwf^
vufa&;vSatmif txl;oifMum;
ay;onf/ aEG&moDtxl;oif
onf/ ausmif;tyfvufcNH y/D
a':wifwifvS M.Sc (Maths)
zke;f -09-730-93968? 094201-35767? 505625/

Grade 1 to 8

oifMum;ay;onf
tajccHynm tv,fwef;ESifh
txufwef;bmompHk (Guide)
tdrv
f u
kd o
f ifonf/ Tr. Nay
Nwe Aung : Ph-09-73045923.

oifMum;ay;onf
pifumylwiG f pmoifouf 10 ESp&f dS
0g&if?h uRr;f usi?f enf;pepfus
aom Int'l School( ILBC, Total,
MISY, ISY, PISM, Horizon,
ISM, network, CISM, MIS,
MLA, ES4E, DSY, IISY,RV).
All grades, All Subjects
Singapore MOE rS ppfaq;
aom AEIS, SAEIS exam rsm;

udv
k nf; wm0ef,l oifMum;ay;
aeygonf/ q&mxuf - zke;f 09-215-0075? q&m0if;aZmf
- zke;f -09-4200-70692/

oifMum;ay;onf
(HD Game, app install
iPhone, iPod touch 6000ks,
iPad 8000ks) iOS 7 upgrade,
All iDevices iOS 7 - 7.0.4full
jailbreak, iTunes US account
open-(U Can download HD
games, apps) iPhone, iPod,
iPad firmware upgrdae/
restore /Jailbreak /Cydia
tweaks tok;H jyKyk/H crack game
rsm;xnfo
h iG ;f enf;/ US iTunes
f ?Hk jrefrmpm
account jyKvkyy
Font
xnfo
h iG ;f enf;rsm;udk

oifMum;ay;Ny;D

vdt
k yfaom

lated HD Game, Apps, Jail
break tools rsm;udk toufom
qk;H EIe;f jzifh share &ef&ydS gonf/

twGuf bmompHk "study guide"
wpfbmomcsi;f vnf; oif,El idk f
onf/
tdrv
f u
kd o
f ifonf/
ukad xG; (Myanmar Maritime
zke;f -09-430University)
8390/

oifMum;ay;onf
8? 9? 10 wef; t*Fvyd f Essay
k w
f ikd af &;
& Letter (oD;oef)Y ud,
wwfatmif avhusio
hf ifMum;
ay;onf/ zke;f -09-420317954/

oifMum;ay;onf
ocsmF bmom&yfwiG f tm;enf;
aom Int'l School rsm;rSuav;
rsm;udktajccHrpS íoif½;kd tm;vH;k
uRr;f usiyf ikd Ef ikd af tmif txl;
avhusifhoifMum;ay;ygonf/
10 ESpaf usmf tawGUtMuKH &Sad om
q&m^q&mrrsm;rS
Home
f m apwemtjynfh
Guide jyKvkyu
xm;íoifMum;ygonf/ zke;f 09-734-94377/

oifMum;ay;onf
Secondary uav;rsm;twGuf
Maths and English oD;oefY

tdrt
f a&muf oifMum;ay;yg
onf/ zke;f -09-510-5654/

oifMum;ay;onf
ynma&;XmerS oufjynfjh zifh
tNird ;f pm;q&m? oifMum;rItawGU
tMuKH 39 &Sd q&mud,
k w
f ikd f
oifMum;onfh tv,fwef;qif/h
ocsmEF iS t
hf *Fvyd pf m (oif/usu/f
ppf) bmompHk (oif/usu/f ppf)?
t*Fvyd pf m (4Skills udk oif,l
ol\tajccHay:rlwnfí) tdrf
wdik &f ma&muf
oifMum;ay;
onf/ zke;f -09-4210-49544/

oifMum;ay;onf
English Speaking, Grammar,
d f
IELTS, TOEFL ESifh t*Fvy

ausmif;rSuav;rsm;tm; tdrf
ta&muf oifMum;ay;onf/
oifMum;rItm; rESpo
f ufygu 3
&uftwGi;f aiGjyefvnfxw
k ,
f l
Edik yf gonf/
zke;f -09-5179125? 09-861-1052/

zke;f -09-514-7480/

oifMum;ay;onf

oifMum;ay;onf

uk,
d yf idk u
f eG yf sLwm&S½d EkH iS fh Photo
f u
kd o
f ifMum;ay;
shop ukd tdrv
onf/ zke;f -09-3168-5282/

5 rS wuúov
kd 0f ifwef;txd
bmompHk Guide tdrv
f u
kd o
f if
onf/ armifuu
kd kd (aq;-1)
zke;f -09-515-4120/

oifMum;ay;onf
uav;i,frsm;

(for Int'l &

d pf mudk
Gov't School) t*Fvy
tajccHrpS í pepfwusem;vnf
wwfajrmufap&ef ( Grammar,
Vocabulary,
Comprehension, Writing and Speaking)

udk tdrt
f a&mufoifMum;ay;
onf/ Primary Level Maths
k nf; rdrd
(for Int'l School) udv
ud,
k w
f ikd f pOf;pm;awG;ac:Ny;D
ProblemSolving rsm;wGuE
f ikd &f ef
Topical Graded Practices
rsm;jzifo
h ifMum;ay;onf/ Int'l
School ausmif;om;rsm;twGuf

jrefrmpmudv
k nf; oD;oefY oif
Mum;ay;onf/ zke;f -09-310
-66160/

oifMum;ay;onf
8? 9? 10 wef;t*Fvyd pf m (oD;oef)Y
0dik ;f oifMum;ay;onf/ Essay &
k w
f ikd af &;wwfatmif
Letter ud,
avhusio
hf ifMum;ay;onf/ zke;f
-09-4203-17954/

oifMum;ay;onf
aq;wuúov
kd f
'kw,
d ESprf S
aemufq;kH ESpf tydik ;f (c)txd
oifMum;ay;onf/ zke;f -094480-42559?
09-5164357/

oifMum;ay;onf
2013-14 wuúov
kd 0f ifwef;
pmar;yGw
J iG f *kPx
f ;l twGuf
jyifqifaeolrsm;ESifh atmufrw
S f
aocsmvko
d rl sm;twGuf teD;uyf
jyifqifay;ygonf/ 2014-15
twGuf wpfO;D csi;f ESi0fh idk ;f rsm;
twGuyf g vufcaH eygonf/
Repeater rsm;twGuy
f g vufcH
aeygonf/q&m0ef^aq;ausmif;
om;rsm;rS wm0ef,o
l ifMum;rnf
jzpfygonf/ zke;f -09-450013533/

oifMum;ay;onf
2013-14 ynmoifepS w
f iG f 9? 10
wef; ausmif;^ausmif;olrsm;

oifMum;ay;onf
teD;uyf xda&mufpmG oifBum;
ay;Ekid o
f nf/ 8? 9? 10wef;
(q&moifrnf)/ zke;f -09-4200
-44338/

oifMum;ay;onf
aq;wuúov
kd f 'kw,
d ESpEf iS hf
aemufq;kH ESpf (Medicine) bm
om&yftwGuf Guide vkyaf y;
ygonf/
zke;f -09-425293672/

oifMum;ay;onf
rlBuKd ? rlvwef;? tv,fwef;
rsm;twGuf ocFsm? t*Fvyd pf mESifh
usupf mrsm;? txufwef;rsm;
twGuf ZD0aA'/ q&mra':cif
aqG0if; (txu) ok0PÖ (Nird ;f )?
zke;f -09-730-99679/

oifMum;ay;onf
(1) Soil Medicine and Soil
Laboratory Course, (2) Field
Practical for Drilling, SPT
& Collecting Sample Oil

tywf pOf (1) Zefe0g&D 2014?
BuKd ufEpS f
ouf&mwpfywf
wufa&mufEikd f onf/ tcsed f
eHeuf (9) em&DrS nae (4)
em&Dtxd/ oifwef; umv
(1) v/ vpOfvqef; wkid ;f
oifwef;topfziG v
fh pS yf g onf/
Edik if jH cm;oGm;rnfo
h rl sm; twGuf
txl;&ufwo
kd ifwef; &So
d nf/
Geo Kinetic Engineering &
k -f 03?
Construction 006? wdu

oD&*d P
k t
f rd &f m? oCFe;f uRe;f ?
zke;f -09-731-51613? 094210-63054?
573611
(vkid ;f cG-J 295)/

oifMum;ay;onf
10 wef;ausmif;om;^olrsm;
twGuf ocsmeF iS t
hf *Fvyd pf m
txl;oifMum;ay;ygonf/ zke;f
560850/

oifMum;ay;onf
All

International

Schools

rsm;rS ocFsmbmom&yftwGuf
vdt
k yfaom
uav;rsm;ukd
ocFsm wpfbmomwnf; oD;oefY

tdrv
f u
kd o
f ifonf/ oifMum;jcif;
tawGUtMuKH (10) ESpaf usmcf efY
&So
d jzifh ,HMk unfpw
d cf spmG tyfEHS
Edik yf gonf/ zke;f -09-250493566/

0efxrf;tvd&k o
dS nf
tvd&k o
dS nf
(1) Marketing Executive
usm;^r 5 OD; - bGUJ &? touf
(20-35) ESp?f (2) Admin/
Account r 2 OD; - bGUJ &? touf
(20-35) ESp/f vdt
k yfaom
pm&G u f p mwrf ; rsm;ES i h f t wl
Desmark Furniture Co., Ltd.
90? (BB2/A), 2? tjrefvrf;r

Bu;D ? jr,rHt
k rd &f m? 26 &yfuu
G ?f
'*HNk rKd Uopf (awmifyikd ;f )? (od)Yk
Email : myowin.desmark@
Yk y;ydaYk vQmufxm;
gmail.comoda

Ekid yf gonf/

tvd&k o
dS nf
Savoy Hotel, Yangon is
urgently looking for (1)
Human Resources Asst - 1
~ 2 yrs experience, good
English & good personality
(2) Guest Relation Manager
- 3~4 years experience, very
good English & personality
(3) Bar Supervisor - 2~3 yrs
experience, good English
& personality (4) Driver - 3
yrs experience (5) Security M 2 post, 2 yrs experience
(Casual) (6) Door Girl - F
2 post, good personality
(Casual) Application letter by
email to generalmanager@
savoyhotel-yangon.com
or 129, Dhammazedi Rd,
Yangon. Tel : 526298, 526289.

tvd&k o
dS nf
(&efuek w
f iG f wm0efxrf;aqmif
&ef) (1) Mechanical Engineer
usm; - (5) OD;? (2) Asst Stock
Controller usm; (3) OD;? (3)
IT Administrator usm; (3) OD;?
(4) HR Supervisor r (2) OD;? (5)
Accountant r (3) OD;? (6)
Marketing Staff r (2) OD;? (7)
Ticket Delievery usm; (3) OD;?
(8) vufaxmuf armfawmf,mOf
rSL; usm; (2) OD;? (9) taqmifrLS ;
usm; (3) OD;? (10) vHNk cKH a&;0efxrf;
usm; (10) OD;/ &efuek ?f aeNynf
awmf? rEÅav;? yk*?H awmifBu;D
NrKd rY sm;wGif aexdik af om NrKd UcHrsm;
tm;OD;pm;ay;cefx
Y m;rnf/ JJ
kd ;f wGif wm0ef
Express ,mOfvi
xrf;aqmif&eftwGuf
(1)
Express ,mOfarmif; usm; (10)
OD;? (2) Ticketing Supervisor
usm;^r (8) OD;? (3) BusTicketing
usm;^r - (15) OD;? (4) Bus
Attendant usm;^r - (10) OD;? (5)
Gate Staff / Helper usm; (10)
OD;? (6) xrif;csuf ^oef&Y iS ;f a&;
r(10)OD;/ud,
k af &;&mZ0if?"mwfykH
(2)yH?kH tvkyo
f rm;rSwyf w
kH if/
Ekid if o
H m;uwf? atmifvufrw
S ?f
&Jpcef;axmufcpH m? oef;acgif
pm&if;rdwLå ESiw
hf uG Greater
Man Int’l Trading Co., Ltd.
20, ShweGabar Housing,
Mindama Rd, Mayangone.
(Ph : 09-4004-95380) okYd (31-

1-2014) aeY aemufq;kH avQmuf
xm;Edik yf gonf/

tvd&k o
dS nf
Export & Import : (1)
Customer Service Manger - F
1 post. (2) Export & Import
Staff - M/F 3 posts (3) Sales
& Marketing - M/F 2 posts (4)
Custom Clearance M/F - 3
posts (5) Operation ( packer)
- M 5 posts (6) Senior
Accountant - F 1 post (7)
Cashier - F 1 post. Travel
& Tour : (1) Tour Operation
Manager - M/F 1 post (2)
Our Operation Staff - M/F 3
posts (3) HR Manager - F 1
post Requirement for Qualification, skill and experiences
are as per our conversation.
Legendary Myanmar : No. 9,
A-4, 3 fl, Kyaung Lane,
MyaeniGone. Ph : 823653,
516795, 503467. hr.legen
darymyanmar@gmail.com.

tvd&k o
dS nf
(1) CallingAgent usm;^r (3) OD;
- bGUJ &? tvkyt
f udik &f mS azGa&;
Agency wGif vkyo
f uf 1 ESp&f o
dS ?l

touf (19-28) twGi;f / (2)
Calling Agent usm;^r (3) OD; bGUJ &? tdrjf caH jrtusK;d aqmifvyk f
ief;wGif vkyo
f ufwpfEpS &f o
dS /l
touf (19-28) twGi;f / (3)
Medical ConsultantAssistant
- bGUJ &? Health Care &
f uf (1) ESp?f
Consultant vkyo
Computer, Internet & Email

uRr;f usio
f ?l touf (25-35)
twGi;f / (4) Calling Agent
(Oya'ydik ;f qdik &f m) - (L.L.B)bGUJ &?
csed b
f mqif;jy;D ol? vkyo
f uf&o
dS l
OD;pm;ay;rnf? touf (19-28)
twGi;f ? aeY^nqif;Edik o
f /l ud,
k f
a&;&mZ0if? "mwfykH (1) yH?k ynm
t&nftcsi;f axmufcpH m? ouf
qdik &f m NrKd Ue,faxmufcpH mrsm; ESifh
twl ESpyf wftwGi;f vjynf0Y ef;
yvmZm? ajrnD? 1212 Call
Yk vQmufxm;Edik o
f nf/
Center oda
E-mail : Call Center hr 74 @
gmail.com.

tvd&k o
dS nf
(1) Marketing Executive
Staff : A University Graduate
(prefer English Major) Experience in Marketing
for at least 1-2 yrs - Good
commandofEnglish(4skills) Should be very good English
speaking skill - Good manner,
character and cooperate as a
member of team work. Data
Input & Customer Supporting
Staff : A University Graduate.
Experience in data input field
for at least 1-2 yrs.Excellent
in typing in English and
Myanmar. Good communication skill to develop
customer
relationship.
Please apply with the best
way by filling online CV form
at below link : http://goo.gl/
BLUzur or Send mail the CV
to the below address : info@
dreamjobmyanmar.com.
No.4/B, Bldg 13/B, Shan
Kone St, Myaynigone,
Sanchaung.

tvd&k o
dS nf
(1) SSr (or) Sales Representative (Driving) : M (5)
posts - touf (20-30) Mum;?

(10) wef;atmif? ta&mif;ESihf
ywfoufNy;D vkyo
f uf (1) ESpf
&So
d ?l ,mOfarmif;vdik pf if&o
dS ?l e,f
a0;c&D;oGm;vmEdik o
f /l (2) Sales

Representative : M (3) posts
- touf (20-30) Mum; (10)

wef;atmif? ta&mif;ESiyhf wf
oufNy;D vkyo
f uf (1) ESp?f e,fa0;
c&D;oGm;vmEdik o
f ?l "mwfykH (1) yH?k
vdt
k yfaom
pm&Gupf mwrf;
taxmuftxm; tjynft
h pHEk iS hf
wuG ESpyf wftwGi;f vma&muf
avQmufxm;Edik yf gonf/ No. (16
/17), U Chit Maung Housing,
U Chit Maung St, Tamwe,
f ikd t
f eD;)
Yangon. (jrvrf;rSww
zke;f -554140? 554080/Email
: fuxingbrother.hr@gmail.
com.

tvd&k o
dS nf

[dw
k ,f

udk,fa&;tusOf;?vdktyfaom
taxmuftxm;rsm;ESihfwuG
wpfywftwGi;f avQmufxm;Edik f
ygonf/ E-mail mbcadmn@
gmail.com , mbcygn@gmail.
com.

tvd&k o
dS nf
topfziG v
hf pS rf nfh Int'l School
twGuf(1) Receptionist- r (2)
OD;? (2) Hardware, Software,
NetworkinguRr;f usif - usm;^r
(1) OD;? (3) Librarian (Admin
ESit
hf wlwí
JG vkyaf qmifEikd o
f l
jzpf&rnf) - r (1) OD;? (4) Copier
Maintenance - usm; (1) OD;?
(5) Office Staff - usm; (2) OD;?
(6) Driver - usm; (3) OD;? (7)
Art Teacher - usm;^r (2) OD;?
(8) Kitchen Staff - usm; (3)
OD;^ r (2) OD;/ trSwpf Of (1) (2) (3)
twGuf t*Fvyd pf um;ajymqdk
qufqEH ikd o
f ?l uGeyf sLwmok;H Edik f
ol/ trSwpf Of(6) twGuf vdik pf if
oufwrf; (3) ESpaf usm&f o
dS /l
trSwpf Of (7) twGuf t*Fvyd f
vdo
k ifMum;Edik o
f /l trSwpf Of (8)
twGuf Snack ESihf Western
Food csujf yKwfuRr;f usio
f /l
ESpyf wftwGi;f "gwfykH (1) yH?k
rSwyf w
Hk ifrw
d Lå ? &Jpcef;axmufcH
pm? CV ESiw
hf uG 66? a&Tw*d Hk
bk&m;vrf;? '*ko
H aYkd vQmufxm;
Edik o
f nf/ vkyif ef;tawGUtMuKH
&So
d u
l kd OD;pm;ay;rnf/ zke;f 376236? 376314/

tvd&k o
dS nf
CME Engineering rSKW 1000
txuf Marine Engine rsm;udk
jyKjyifxed ;f odr;f &eftwGuf puf
jyiftul (8? 9? 10 wef;atmif) (20) Posts(Male) tawGUtMuKH
r&So
d rl sm;vnf; avQmufxm;
Edik o
f nf/ 11? y-xyf? pH&yd jf ird f (2)
vrf;? vSn;f wef;/ zke;f - 534316?
09-730-04037? 09-450052011/

tvd&k o
dS nf
(1) Accountant r 1
B.Com, B.Act, DA

OD; bGUJ &?

vkyo
f uf 3 ESp/f (2) Driver
usm; 1 OD; - ,mOfBu;D ^i,f
uRr;f usio
f ?l c&D;a0;armif;Ekid f
ol/ "mwfykH 1 yH?k CV, arQmrf eS ;f
vpm? rSwyf w
kH ifrw
d Lå taxmuf
txm;jynfph pkH mG jzihf
pmwdu
k f
aowåm 1259 odaYk y;ydaYk vQmuf
xm;Ekid yf gonf/

tvd&k o
dS nf
(1) AutoCAD 2D, 3D Max r
2 OD;? (2) DTP r 2 OD;? (3)
Sales Staff usm;^r 2 OD;? (4)
Marketing Staff usm;^r 2 OD;?
(5) vQypf pfuRr;f usif usm;^r 2
OD;? (6) Driver usm; 2 OD;/
zke;f -206341/

tvd&k o
dS nf
(1)

MBCSoftware Development
& Education Centre No.3B
k ;f yvmZm?
(Third Floor) ajreDue
prf;acsmif;/ (1) Computer
Lecturer M/F 5 Posts - bGUJ &?
DTP, Graphic (Photoshop,
Illustrator,
CorelDraw)
Advanced Excel, Internet

oifEikd af omol? vkyo
f uf 2 ESp/f
(2) Programming Lecturer
M/F 3 Posts - Programming

bmom&yfrsm;udk

(8) Junior Accountant M/F
3 Posts - bGUJ &? LCCI I+II
ESihf Computerized software
oH;k wwfo/l
(9) Store
Accountant M/F (3) Posts bGUJ &? LCCI I+II vkyo
f uf 2 ESp/f

tajccH

(Pseudo code + flowchart)

rSpíuRr;f usipf mG oifMum;Edik f
aomol? Java, C++, Visual
Basic6.0, Web Design oif
Mum;Edik af omol/ vkyo
f uf 2 ESp/f
(3) Android Application
Developer M/F 3 Posts - Java
(J2EE/J2ME) and Mysql
f mG a&;Edik o
f ?l
/ sqlite udk uRr;f usip
vkyo
f uf 1 ESp/f (4) Marketing
Manager M/F (3) Posts bGUJ &? Marketing Certificate
&&Sx
d m;ol/ (5) Marketing Staff
M/F (5) Posts - bGUJ &? touf
(20-25) ESp?f Marketing Skill
&S&d rnf/
(6) Hardware
Technician M/F 5 Posts - bGUJ &?
A+ oifEi
kd af omol/ (7) Senior
Accountant M/F (3) Posts
- B.com (or) LCCI I+II, III

atmifjrifNy;D ol? vkyo
f uf 2 ESp/f

Civil Designer (2) OD; B.E (Civil) bGUJ &? Structure
f suEf idk o
f ?l
Calculation wGuc

vkyo
f uf 3 ESp?f e,fc&D;oGm;
Edik o
f /l (2) Safety Incharge (3)
OD; - vkyo
f uf 2 ESp?f t*Fvyd f
uRr;f usio
f ?l touf (25-45)
ESp?f (3) AutoCAD Draftman
(3) OD; - AutoCAD uRr;f usio
f ?l
(4) Bu;D Muyf0efxrf; (1) OD;
- opfyifpu
kd yf sK;d xde;f odr;f jcif;
vkyo
f uf 1 ESp/f (5) ITStaff (1) OD;
- vkyo
f uf 3 ESp?f t*Fvyd f
uRr;f usio
f /l (6) ,mOfi,farmif;
(3) OD; - vkyo
f uf 2 ESp?f touf
(25-45) ESp/f (7) vHjk cKH a&; (5) OD; touf (20-45)? use;f rma&;
aumif;rGeo
f ?l vkyo
f uf&o
dS /l
&mxl;tm;vH;k twGuf aejynf
awmfEiS fh e,fprD u
H ed ;f rsm;odYk oGm;
a&muf wm0efxrf;aqmifEikd o
f ?l
rSwyf w
kH if? oef;acgifpm&if;? av
bmuwf? "mwfykH 2 yH?k &Jpcef;
^&yfuu
G af xmufccH suf wkEYd iS fh
twl High Tech Concrete
Technology Co., Ltd. 584?
7 vrf;ESifh urf;em;vrf;axmif?h
vrf;rawmfoYdk avQmufxm;Ekid f
ygonf/

tvd&k o
dS nf
(1)

F & B Manager (M) 1
Post, (2) Room Attendant
Y iS ;f a&;
(F/M) 3 Posts, (3) oef&
(F/M) 3 Posts, (4) a&ul;uef

taxGaxG

CLASSIFIEDS

tcrJhaMumfjimu@ 38

www.mmtimes.com

oef&Y iS ;f a&;

(M) 1 Post, (5)
Driver (M) 5 Posts, (6) IT
Asst; (M) 1 Post, (7) M &
E (M) 2 Posts, (8) Kitchen
Checker (M) 4 Posts, (9)
CCTV Operator (F) 2 Posts,
(10) Laundry Supervisor
(M) 2 Posts, (11) Laundry
Attendant (M) 4 Posts. (12)
LaundrySenior(F/M)2Posts,
(13) Receptionist (F/M) 4
f Of (12) (13) onf
Posts. trSwp

aejynfawmfwiG f wm0efxrf;
aqmif&rnf/ trSwpf Oftm;vH;k
twGuf tusipfh m&dwaå umif;
rGeo
f ?l use;f rma&;aumif;rGeo
f ?l
oufqidk &f m &mxl;rsm;twGuf
uku
d n
f aD om t&nftcsi;f ESifh
vkyif ef;tawGU tMuKH &S&d rnf/
avQmufxm;rnfh &mxl;tm;
jynhpf pkH mG azmfjy&rnf/ vkyif ef;
uRr;f usirf aI y:rlwnfí vpm
ndE§ idI ;f ay;rnf/ [dw
k ,fa&T*w
kH ikd f
- 273^at? a&T*w
kH ikd v
f rf;?
A[ef;?zke;f -552583? 552585/

tvd&k o
dS nf
(1) ti,fwef;pm&if;ukid f (r) 3
OD; - bGUJ &? touf (22) ESpf
txuf? vkyo
f uf&o
dS /l (2)
Store Keeper (usm;) 3 OD; bGUJ &? touf (22) ESpt
f xuf?
vkyo
f uf&o
dS /l CV, "mwfykH 2 yH?k
avbmuwf? &yfuu
G ^f &Jpcef;
axmufcpH m? rSwyf w
kH if? oef;
acgifpm&if;rdwåLrsm;ESihftwl
Aung Myin Pyae Sone Co.,
Ltd. - E-1, R-002, okr*Fvm

vrf;? okr*Fvmtdr&f m? oCFe;f
uRe;f / zke;f -564080? 579076
okYd avQmufxm;Ekid yf gonf/

tvd&k o
dS nf
refae*sm (usm;) 1 OD; pm;aomufqidk f wpfqikd v
f ;kH ukd
tkycf sKyfEidk o
f ?l touf (35) ESpf
txuf? vkyo
f uf 3 ESp&f o
dS /l
zke;f -09-512-1246? 092541-53392/

tvd&k o
dS nf
(1) Senior Audit Staff r 1 OD;
- LCCI Level III (or) D.A (or)
ACCA Part I, II. touf 25
ESpaf tmuf? vpmusyf 80ç000
rS 150ç000 xd/ (2) Junior
Audit Staff r 1 OD; - bGUJ &?
pm&if;ukid f
tajccHoifwef;
wufa&mufz;l ol? LCCI Level
I, II. vpmusyf 60ç000/ CV,
oufqikd &f m pm&Gupf mwrf;rdwLå
rsm;ESit
fh wl 12? jrcGmndKvrf;
oG,?f jrcGmndKtdr&f m (,kZe0if;)?
{&m0Pfvrf;? omauw? zke;f 450073? 09-4400-00533/

tvd&k o
dS nf
\
tk y f c sKyf r I a tmuf w G i f & S d a om

KMA Hotels Group

Royal Nay Pyi Taw Hotel,
Royal Kaytumadi Hotel,
Bagan River View Hotel,
ParadiseInleResort,115Mile
Traveller’s Inn, BagoShwe
Pyi Resort ESihf Shwe Than
Daung Resort rsm;wGif wm0ef
xrf;aqmif&ef (1)SeniorSales
Manager, Sales Manager,
Asst Sales Manager M/F (3)
Posts. (2) FO Manager,
Asst FO Manager, FO
Supervisor M/F (3) Posts.
(3) F&B Manager, Asst F&B
Manager, F&B Supervisor
M/F (3) Posts. (4) Sous Chef,
Chef De Parties, Demi Chef
M/F (3) posts. (5)
HK
Manager, Asst HK Manager,

HK Supervisor M/F (3)
Posts. (6) Country Club
Manager, Asst Country Club
Manager M/F (1) Post. (7)
Asst
Chief
Engineer,
Engineering Supervisor M/F
(2) Posts. (8) Asst Security
Manager,SecuritySupervisor
M (1) Post. (9) Receptionist,
Bell Boy M/F (5) Posts. (10)
Waiter, Waitress M/F (5)
Posts. (11) Cook, Cook
Helper, Steward M/F (5)
Posts.
(12)
Room
Attendant, PA Attendant M/F
(3) Posts. (13) Gym Instructor
M/F (1) Post. (14) Air-Con
Technician M (1) Post. (15)
Water & Pipe Technician M
(1) Post. (16) Security Guard
Male (3) Posts. To Contact Us
: Head Office,6thFloor,Cooperative Business Center,
corner of Sayasan Rd and
New University Avenue Rd,
Bahan . Ph : 951 401480
_ 401484, Email – hr@
kmahotels.com.

tvd&k o
dS nf
Horizon Int’l Schoolis looking
for (1) Office secretary
F 1 post - Age under 30,
Bachelor’s Degree in any
field or Diploma in the
relevant field, Sufficient work
experience in the related
field, Good command of
English, Computer literate,
Customer
care
skills,
Pleasant
and
helpful
personality (2) Receptionist
F 1 post - Age under 30,
Bachelor’s Degree in any
field or Diploma in the
relevant field, Sufficient work
experience in the related
field, Good command of
English, Able to handle
phone communication. (3)
Driver M 2 posts - Age 25
to 50, Can speak English,
Able to drive any car, Driving
license should be valid,
Friendly,enthusiastic,patient
and punctual, Can work long
hours, Must be fit in physically
and mentally, Attractive
Salary,
Lunch is also
provided, Pls bring CV
along with a copy of
your credentials to :
No.235,ShukintharMyoPatt
Rd, Taketa , Yangon.Ph:
450396, 450397, Closing
date January25th, 2014.

tvd&k o
dS nf
(1) uRr;f usi0f efxrf; (tJueG ;f
ESiv
fh Qypf pfwyfqifjcif;) usm; 2
OD; - touf (25-35) ESp/f (2)
ynmoif0efxrf; (tJueG ;f ESifh
vQypf pfwyfqifjcif;) usm; 8 OD;
- touf (18-30)? 10 wef;?
avQmufxm;vdo
k rl sm;onf CV,
rSwyf w
kH if?
&Jpcef;^&yfuu
G f
axmufccH suw
f EYkd iS t
hf wl (311-2014)
aemufq;kH xm;
avQmufxm;Ekid yf gonf/ zke;f 570086? 09-501-4435/

tvd&k o
dS nf
The United Nations Office on
Drugs and Crime (UNODC)
is seeking for Myanmar
Nationals
:
National
Project Coordinator (SC-9)
XSPK 26 Project - 1 Post

tpm;tpmESifh pm;aomufqi
kd f

: Duty Station : Loilen/
Pinlon, Southern Shan
State - Master's Degree
or advance university degre
in Business Administration,
Public Administration, Economics, Political Sciences,
Social Sciences or related
field, Minimum 5 years of
relevant experience in the
management of integrated
rural development projects
such as food security,
livelihood, health. Fluency
in oral and written English
is essential. Knowledge of
a local working language
of the duty station is an
asset. Candidates should
clearly indicate the post
Title in their application.
Application must include
a cover letter, current CV,
copies of relevant academic
qualification
certificates.,
and a recent passport sized
photograph. UNODC, 11A, Maylikha Rd, Ward-7,
Mayangone, (or) UNDP, PO
Box (650), Yangon. Closing
Date : 31.1.2014.

tvd&k o
dS nf
(1)

HR / Admin Manager
M/F 3 Posts (2) Executive
Secretary F 2 posts (3)
Phone Service Technician
M 5 Posts (4) Office
Associate M/F 3 Posts
(5) Sales Executive usm;^r
(15) OD; (6) Customer
Service usm;^r (15) OD; (7)
Admin Staff usm;^r (3) OD;?

(8) ,mOfarmif; usm; (2) OD;?
(9) oefU&Si;f a&;0efxrf; r
(2) OD;? (CV)? ynmt&nf
tcsi;f taxmuftxm;? tdrf
axmifppk m&if;? &Jpcef;axmuf
cHpmESihf tvkyo
f rm;rSwyf w
kH if
rdwLå wdt
Yk m; 531? tcef;-305? 3
-vTm? atmufMunfjh rifwikd v
f rf;
ESihf yef;vdiI v
f rf;axmif?h Munfjh rif
wdik ?f 508264? 508262/

Email : infomtsoffice@gmail.
k rf DS
com odYk (30-1-2014) rwdi

avQmufxm;Edik yf gonf/

tvk&d o
dS nf
(1)Frontoffice(Reception) (5)
OD; - ½ky&f nfoeYjf yefo
Y ?l English,
Chinese, Thai or Japanese

wpfcck k uRr;f usipf mG ajymqdEk idk &f
rnf/ use;f rma&;aumifreG &f
rnf/ (2) Housekeeping (5) OD;
(3) Housekeeping Superior
(incharge) (2) OD; (4) Bell Boy
(3) OD;/ (5) Security 3 OD;/ (6)
f mG
Hotel pm&if;udk uRr;f usip

udik Ef ikd o
f l (3) OD;/ uRr;f usipf mG
vkyu
f ikd ef ikd o
f u
l kd vcwd;k ay;
rnf/ MGM Hotel 160, War
DanLan,Lanmataw,Yangon,
Ph : 095505811, Email :
Yetunlin1@gmail.com.

tvd&k o
dS nf
(1) N-2 atmifjrifNy;D ol? usm;^r
(15) OD; - Computer tajccH
wwfuRr;f xm;Ny;D ol/ (2) N-3
atmifjrifNy;D ol? usm;^r (10) OD;
- Computer tajccHwwfuRr;f
xm;Ny;D ol? q&m^q&mrvky&f ef
pdwyf g0ifpm;ol/ (3) ½H;k 0efxrf;
usm;^r (10) OD; - *syefbmom
tajccHwwfajrmufoOl ;D pm;ay;
rnf/ vkyif ef;a&&Snv
f yk u
f ikd f
Edik o
f /l (4) Marketing usm;^r
(5) OD;/ CV form ? "mwfykH (2) yH?k

rSwyf w
kH ifrw
d LÅ ? &Jpcef;axmufcH
pm? ynmt&nftcsi;f rdwLå ? arQmf
rSe;f vpmwdEYk iS t
hf wl Myanmar
Fuji Int'l Co., Ltd. No.125(A),
Bogyoke Aung San Rd, Top
of 48 St, Botahtaung. Ph :
200391, 397245, 09-855Yd vQmufxm;Edik f
1499, okYd ay;yka

ygonf/ vpmaumif;ay;rnf/

tvd&k o
dS nf
t*Fvyd b
f mompum;eSihf t*Fvyd f
pmoifwef;wGif wm0efxrf;aqmif
&ef (1) English Language
Teacher 1 post (2) English
Language Assistant Teacher
1 post - vrf;rawmf? Junction
Mawtin teD;? ynm'geoifwef;
Practical English Language
Teacher Training (ELT) zke;f -

09-507-9896? 221677/

tvd&k o
dS nf
Marketing Staff 2 Posts
- Medical products sales
d /l Glorious
experience &So
Light Trading Co., Ltd. zke;f -

09-201-2304? 391683/

tvk&d o
dS nf
xdik ;f iH&dS emrnfBu;D ausmMf um;
aom Company wpfcjk zpfaom
Dutch Mill Company \
jrefrmjynf½;kH cJw
G iG f wm0efxrf;
aqmif&eftwGuf (1) Supervisor M/F (15) Posts touf (23-28 ESpMf um;)? bJUG &?
Promotion Girls
rsm;tm;
tkycf sKyf&mwGif tawGUtMuKH (2)
ESp&f o
dS ?l ukeyf pön;f ta&mif;pm&if;
rsm;tm; pepfwus aocsmpGmjyK
vkyEf ikd o
f ?l ta&mif;ydik ;f udk pdwyf g
0ifpm;í ½d;k om;BuKd ;pm;Ny;D oif,l
vdpk w
d &f o
dS ?l &efuek Nf rKd UwGi;f ^jyif
oGm;vmEdik o
f ?l uRr;f usirf aI y:
rlwnfí vpmndE§ iId ;f ay;rnf/
(2) ta&mif;jriS w
hf ifa&;0efxrf;
M/F (20) Posts - touf (20
-25 ESpMf um;)? (10) wef;atmif
(odUk ) bJUG &? tdraf xmifr&So
d ?l
&efuek Nf rKd UwGi;f ^jyif oGm;vmEdik o
f ?l
uRr;f usirf aI y:rlwnfí vpm
n§Ed iId ;f ay;rnf/ "mwfykH (2) yHk
ESihf vkt
d yfaom pm&Gupf mwrf;
rsm;jzifh y-xyf? od&rd *Fvmaps;
a[mif;odUk avSsmufxm;Edik yf g
onf/ zke;f -09-4282-16618?
09-4521-045183/

Sone Co., Ltd. - E-1(R-002),

okr*Fvmvrf;?okr*Fvmtdr&f m?
oCFe;f uRe;f ? zke;f -564080?
579076 odYk avQmufxm;Ekid f
ygonf/

tvd&k o
dS nf
,mOfarmif; usm; 1 OD; - touf
(45-55) ESp?f NrKd UwGi;f uRr;f usif
pGmarmif;Ekid o
f /l vpm 140ç000/
zke;f -09-730-77722? 09730-77733? 09-855-2882/

tvk&d o
dS nf
(1) Sales Manager usm;^r 1
OD; - bGUJ &? touf (35) ESpf
atmuf? MBA (or) Sales &
d ?l
Marketing Diploma &&So
txnfta&mif;ESifh ywfoufí
vkyo
f uf 3 ESp?f c&D;oGm;Edik o
f /l
(2) Sales & Marketing Staff r
1 OD; - 10 wef;? touf (25)
ESpaf tmuf? vkyo
f uf 1 ESp?f c&D;
oGm;Edik o
f /l rSwyf w
kH if? tdraf xmif
pkpm&if;? &Jpcef;^&yfuu
G af xmuf
cHpmwdEYk iS t
fh wl Diamond Aces
Co., Ltd. 55^c? om,m0wD
vrf;? q&mpH&yfuu
G ?f A[ef;?
zke;f -8604057 odYk (31-12014) aemufq;kH xm;í avQmuf
xm;Edik yf gonf/

tvk&d o
dS nf
(1)Accountant r (1) OD; - bGUJ &?
LCCI Diploma Accounting
f uf (3) ESpEf iS hf
Studies vkyo
txuf? Computer (MS Excel
-Advance level). (2) Admin/
Store Assistant r (1) OD; - bGUJ &?
Computer (MS Excel Office)
(3) Sales Supervisor usm;^r

(2) OD; - bGUJ &? (pufr'I *D &D^'Dyvdrk m
OD;pm;ay;rnf/) vkyo
f uf (3)
ESpEf iS t
hf xuf/ Computer (MS
Office)(4)SalesRepresentative

usm;^r (4) OD; - bGUJ &? oGuf
vufcsucf smí tajymtqdkuRr;f
usiaf jyjypfo/l Driver usm;
(1) OD; - ,mOfarmif;vdik pf ifouf
(3) ESpEf iS t
hf xuf&o
dS ?l ,mOf
armif;uRr;f usií
f vkt
d yfygu
e,fta0;oGm;Edik o
f /l ud,
k af &;
&mZ0iftjynfUtpHu
k kd (30-012014) aemufq;kH xm;í MMT
Trading Co., Ltd. 103('D)?
oHviG v
f rf;? urm&Gw/f zke;f -01502871 (½H;k csed t
f wGi;f om) odYk
ay;ydaYk vQmufxm;Edik yf gonf/

tvd&k o
dS nf

tvd&k o
dS nf

(1) pdu
k yf sK;d a&;^arG;jrLa&;0efxrf;
usm; 2 OD; - 'Dyvdrk mbGUJ &? vkyf
ouf 5 ESp/f (2) ,mOfarmif;
usm; 2 OD; - vkyo
f uf 3 ESp?f
touf (35) ESpaf tmuf/ (3)
pma&; usm;^r 4 OD; - 10 wef;?
touf (25) ESpx
f uf rausm&f /
(4) oef&Y iS ;f a&; r 1 OD; - touf
(30) ESpt
f xuf? &efuif;wGif
aeol OD;pm;ay;rnf/ axmufcH
csupf m&Gupf mwrf; tjynft
h pH?k
"mwfykH 1 yHEk iS t
fh wl tifMuif;
ukrP
Ü v
D rD w
d uf 19^bD? pdr;f vJh
ar&dyo
f mvrf;? urÇmat;bk&m;
vrf;r? &efuif;? zke;f -65701820 okYd avQmufxm;Edik yf gonf/

(1) pdu
k yf sK;d a&;bGUJ & (od)Yk 'Dyvdrk m
usm;^r 5 OD;? (2) pm&if;ukid f
usm;^r 5 OD;? (3) tjcm;bGUJ &
usm;^r 8 OD; - touf (45)
ESpaf tmuf? ud,
k af &;&mZ0if?
ynma&;axmufcsH u?f &Jpcef;?
&yfuu
G af xmufccH su?f avbm
uwf? "mwfykH 2 yHw
k EYkd iS t
fh wl
64? a0Z,EÅmvrf;? 8-&yfuu
G ?f
awmifOuúvmyokYd avQmufxm;
Ekid yf gonf/

tvd&k o
dS nf
qku
d pf m&if;ukid f r 5 OD; - bGUJ &?
touf (20-30) ESp?f pm&dwå
aumif;rGeo
f ?l oGuv
f ufcsucf sm
í qufqaH &;ajyjypfo?l &efuif;?
awmifOuúvm? oCFe;f uRe;f ?
vIid o
f m,maeol OD;pm;ay;rnf/
CV, "mwfykH 1 yH?k &yfuu
G ^f &Jpcef;
axmufcpH m? rSwyf w
kH if? oef;
acgifpm&if;? vdypf mtjynft
h pHk
wdEYk iS t
hf wl Aung Myint Pyae

tvd&k o
dS nf
(1)

Accountant r 3 OD; B.Com, B.Ecom (or) DA,
LCCI Level III, CPA atmifjrif

Ny;D ol? touf (20-30) ESp?f
vkyo
f uf 2 ESp?f vcsKyfpm&if;?

Profit & Loss, Balance
J ikd o
f /l
Sheet, Cash Trial qGE
(2) Marketing Staff r 5 OD; -

vkyo
f uf 1 ESp?f touf (2030) ESp?f bGUJ &/ (3) Sale Girl
r 2 OD; - bGUJ &? touf (1825)? bGUJ &/ (4) Driver usm; 5
OD; - bGUJ &? vdik pf ifteD^tndK
udik af qmifxm;ol? e,fc&D;xGuf
Edik o
f /l CV, "mwfykH 2 yH?k rSwyf w
kH if?

oef;acgifpm&if;? avbmuwf?
ynma&;axmufccH su?f &Jpcef;^
&yfuu
G af xmufccH suf rdwLå rsm;
yl;wGí
J 110? OD;cspaf rmifvrf;?
q&mpHajrmuf ^ ta&SU&yfuu
G ?f
A[ef;? zke;f -545110? 09-73112695 okaYd y;ydaYk vQmufxm;
Ekid yf gonf/

tvd&k o
dS nf
(1) Medical Imaging Technologist (Radiographer) usm;^r
2 OD; - B.Med.Tech (X-Ray)
bGUJ &? vkyo
f uf&o
dS /l
(2)
Pharmacist r 3 OD; - B.Pharm
bGUJ &? qufqaH &; aumif;rGeo
f /l
(3) Pharmacy Sales r 5 OD;
- 10 wef;? aq;0g;uRr;f usif
tuloifwef; atmifjrifNy;D ol?
vkyo
f uf&o
dS /l (4) Receptionist
r 3 OD; - bGUJ &? uGeyf sLwmtajccH
&So
d ?l touf (20-30) ESp?f
vkyo
f uf&o
dS /l (5) Cashier r
3 OD; - bGUJ &? uGeyf sLwmtajccH
&So
d ?l touf (20-30)/ (6)
olemjyKtul r 5 OD; - 10 wef;
(ok)Yd bGUJ &? olemjyKuRr;f usif
tuloifwef; atmifjrifNy;D ol/
CV, "mwfykH 2 yH?k vdt
k yfaom
taxmuftxm;rsm;eSifh yl;wGí
J
uefawmfuav;
txl;uk
aq;cef;? 86? a':ode;f wifvrf;?
r*FvmawmifñeG Uf zke;f -246
531? 384042 odYk avQmufxm;
Edik yf gonf/

tvk&d o
dS nf
(1) pm&if;ukid u
f Rr;f usif (usm;^r)
1 OD; - bGUJ &? uGeyf sLwmuRr;f usi?f
vkyo
f uf&o
dS /l (2) ½H;k tul (r) 1
OD; - bGUJ &? ½H;k ykid ;f qkid &f mudprö sm;
aqmif&u
G Ef ikd o
f ?l tysKd jzpf&rnf?
touf (30) ESpx
f ufrausm&f /
CV, "mwfykH 2 yH?k rSwy
fw
kH if?
oef;acgifpm&if;? avbmuwf?
ynma&;axmufccH su?f &Jpcef;^
&yfuu
G af xmufccH suf rdwLå rsm;
yl;wGí
J World Morito Wire
Trading Co., Ltd. - 454? odrjf zL
vrf;? r*FvmawmifñeG ?Yf zke;f 09-4280-38687? 394498
(ok)Yd Email : kensukie2004@
Yk vQmuf
gmail.com odYk ay;yda
xm;Ekid yf gonf/

tvd&k o
dS nf
Driver usm; 2 OD; - 10 wef;?
touf (30-45) ESp?f qufqH
a&;aumif;rGeo
f ?l ,mOfarmif;
uRr;f usií
f c&D;oGm;vmEkid o
f /l
&yfuu
G f ^ &Jpcef;axmufcpH m?
oef;acgifpm&if;? rSwyf w
kH ifEiS fh
vdik pf ifrw
d Lå rsm;
jynhpf pkH mG ,l
aqmifí DeltaInt'lLtd.151^u?
ajrnD? a0Z,EÅmvrf;? oCFe;f
uRe;f ? zke;f -562252? 562253/

tvd&k o
dS nf
- touf
(35-45) ESp?f t*Fvyd u
f Rr;f usi?f
Admin ydi
k ;f qkid &f m uRr;f usirf I
Computer Knowledge ESifh
½H;k vkyif ef;ydik ;f ?
ukrP
Ü yD ikd ;f ?
tkycf sKyfryI ikd ;f qkid &f m Knowledge
<u,f0ol? 'g½du
k w
f mESiu
fh ,
dk w
f idk f
tifwmAsL;Ny;D rdrt
d &nftcsi;f
ay:rlwnfí ndE§ idI ;f vpm&&Srd nf/
Bholat
vHjk cKH a&;0efaqmifrI
ukrP
Ü v
D rD w
d uf/ zke;f -656189?
565139? 09-4210-66390/
Admin Manager

tvd&k o
dS nf
(1)

Sales & Operation
Manager usm; 1 OD;? (2) Area
Manager usm; 2 OD;? (3)
Marketing Manager usm; 2 OD;?
(4)
Operation Support
Manager usm; 2 OD;? (5)

Financial Controller usm;^r 1
OD;? (6) Accountant r 2 OD;?
(7) Office Staff usm;^r 5 OD;?
(8) Sales Person usm; 40 OD;?
(9) Sales Driver usm; 20 OD;?
CV, "mwfykH 1 yH?k ynma&;

axmufccH su?f rSwyf w
kH if? oef;
acgifpm&if;? vdik pf if? avbm
uwf? &yfuu
G ^f &Jpcef;axmufcH
csuw
f EYkd iS t
fh wl Great Ayeyar
waddy Ltd. 7? av;axmifh
uefvrf;rBu;D ? a&TuEd &é D Shop
&yfuu
G ?f
House, (q^c)
oCFe;f uRe;f ? b0jrihrf w
S w
f idk f
teD;? zke;f -8550223? 8550
224? 8550225 odaYk y;ydYk
avQmufxm;Ekid yf gonf/

tvd&k o
dS nf
(1) qdu
k w
f m0efcH usm;^r 1 OD;?
(2) napmifh usm; 2 OD;? (3)
½H;k pma&;r 1 OD;/ 88? 94 vrf;?
r*FvmawmifñeG ?Yf zke;f -09731-84195/

tvd&k o
dS nf
(1) puf½rkH LS ; 1 OD; - vkyo
f uf
10 ESp?f (2) pm&ifuidk f 1 OD; LCCI Level III. (3) 'DZi
kd ef m 1 OD;
- vkyo
f uf 5 ESp?f (4) 0dik ;f q&m
2 OD;? (5) pufuikd u
f Rr;f usio
f l
2 OD;? (6) MTE ½H;k vkyif ef;uRr;f
usio
f l 1 OD;/ CV Form tm;
15^A3, urÇmat;bk&m;vrf;?
zke;f -592204? 592298 (ok)Yd
Email : nyolay.bwi@gmail.
Yk y;ydaYk vQmufxm;Ekid yf g
com oda

onf/ '*Hq
k yd u
f rf;pufrZI ek w
f iG f
wm0efxrf;aqmif&rnf/

tvd&k o
dS nf
Bravo Travels & Tours Co.,
Ltd. (1) OfficeStaff / Guide
usm;^r 5 OD; - Japanese
Language Level (1,2), vpm
ndE§ idI ;f / Bravo Int'l Garment
Factory : (1) Office Staff/
Translator usm;^r 5 OD; Japanese Language Level
(1,2) / vpm 450000/ (2)
Merchantizer usm;^r 3
OD;? (3) Cutting Supervisor
usm;^r 1 OD;? (4) QC Supervisor usm;^r 1 OD;? (5) Wed
Designer usm;^r 1 OD;? (6)
Junior Accountant r 2 OD; -

vkyo
f uf 3 ESp?f vpmndE§ idI ;f ?
*syefbmom wwfuRr;f ol OD;pm;
ay;rnf/ Club Mo Mo (1)
Translator usm;^r 2 OD; -

Japanese Language Level
§ idI ;f ?
(2)
(1,2,3), vpmndE
Hostress usm;^r 25 OD; Japanese or English wwf
uRr;f ol? Myanmar Three
Mountain General Trading
Co., Ltd.
(1) Sales &
Marketing Executive usm;^r

1 OD; - vpmndE§ idI ;f ? *syefbmom

(Level 1,2). U San Aung
(Director/HR
Dept;)
19-2/52-53, Bo Tayza St,
Shwe Pauk Kan Industrial
Zone,
North
Okkalar.
Ph : 696018, 09-73187308. Email : info.mtm@
myanmarbravo-int.com.

tvd&k o
dS nf
(1)

Admin/HR Manager 1
f uf 3 ESp?f
Post - bGUJ &? vkyo
(2)
Tender Manager
(Medicine and Other) 2
f uf&o
dS ?l
Posts - bGUJ &? vkyo
e,fc&D;oGm;Edik o
f /l (3) Supervisor for Medical Representative (MR) 2 Posts - bGUJ &?

vkyo
f uf 3 ESp?f t*Fvyd u
f Rr;f

usio
f ?l e,fc&D;oGm;Edik o
f ?l (4)
Medical
Representative
f uf
(MR) 3 Posts - bGUJ &? vkyo
1 ESp/f (5) Senior Accountant
f uf 3
2 Posts - bGUJ &? vkyo

ESp?f
uGeyf sLwmuRr;f usio
f /l
(6) Cashier 1 Post - bGUJ &?
vkyo
f uf 3 ESp?f uGeyf sLwm
uRr;f usio
f /l (7) Supervisorfor

Promotion Girl (PG) 1 Post -

bGUJ &? vkyo
f uf 3 ESp?f e,fc&D;oGm;
Ekid o
f /l (8) Promotion Girl
(PG) OTC/OPD 3 Posts -

touf (18-25) ESp?f vpm
aumif;ay;rnf? CV Form,
"mwfykH 1 yH?k rSwyf w
kH if? &yfuu
G ^f
&Jpcef;axmufcpH m? avbm
uwf? tdraf xmifppk m&if;? ynm
a&;axmufccH suf rdwLå wkEYd iS t
fh wl
awmf0ifaq;0g; jzefcY sad &;ukrP
Ü ?D
21^at? wuúov
kd &f yd o
f mvrf;?
a&T awmifMum; (1) &yfuu
G ?f zke;f 525169? 525018/

tvd&k o
dS nf
aqmif;&moDzUJG tcspo
f cD si;f rsm;
ukd ADp'D ½D u
kd rf nfjzpfí jrefrmjynf
t&yf&yfrS (usm;^r) rnforl qdk
qufo,
G pf m&if;ay; yg0ifo½kyf
aqmifEikd yf gonf/ zke;f -09431-06567/

tvd&k o
dS nf
(1) Merchandizor (M/F) 3
Posts. (2) Driver (M) 1 Post.

trSwpf Of (1) twGuf bGUJ &?
t*Fvyd (f ok)Yd ud&k ;D ,m;pum;ajym
Edik o
f ?l trSwpf Of (2) twGuf
um;armif;uRr;f usio
f ?l NrKd UwGi;f
uRr;f usipf mG armif;Edik o
f ?l pdw&f n
S f
onf;cHEidk o
f /l 18^19? OD;jrv
J rf;?
pufrZI ek f (2)? vIid o
f m,m? zke;f 684704? 687986? 687987
okaYd vQmufxm;Edik yf gonf/

tvd&k o
dS nf
(1) Duty Manager usm;^r 1
OD; - bGUJ &? t*Fvyd u
f Rr;f usio
f /l
(2) Asst to GM/Secretary of
d f
GM usm;^r 1 OD; - bGUJ &? t*Fvy
uRr;f ol/ (3) Asst Manager
(FO) usm; 1 OD; - bGUJ &/ (4)
Receptionist (FO) usm;^r 3
OD; - bGUJ &/ (5) Bell Boy usm;
6 OD; - tv,fwef;tqif/h
(6) Housekeeping Manager
usm;^r 1 OD; - bGUJ &/ (7) Housekeeper usm;^r 10 OD; - tv,f
wef;tqih/f (8) F&B Manager
usm;^r 1 OD; - bGUJ &/ (9) F&B
Captain usm;^r 3 OD; - bGUJ &? 10
wef;atmif/ (10) F&B Waiter/
Waitress usm;^r 12 OD;/
(11) Kitchen Cook (Hot
Kitchen) usm;^r 5 OD;/ (12) M&E
usm; 4 OD; - a&vdik ;f ? rD;vdik ;f
uRr;f usio
f ?l
vkyo
f uf&o
dS /l
(13) ChiefAccountant usm;^r
3 OD; - bGUJ &? vkyo
f uf 2
ESp?f uGeyf sLwmuRr;f usi/f (14)
Accountant Officer usm;^r 3
OD; - B.Com, LCCI Level 3.
(15) Cashier usm;^r 3 OD; bGUJ &?10wef;atmif/vdt
k yfaom
pm&Gupf mwrf;rsm;ESit
fh wl 52?
tcef; (404)? 4-vTm? Royal
Yaw Min Gyi Condo, a,mrif;
Bu;D vrf;? '*H/k zke;f -393112?
393113? Email : project.inle
lakeview@gmail.com.

tvd&k o
dS nf
(1) Marketing Manager usm;
1 OD; - vkyo
f uf 5 ESp/f (2)
Marketing Staff usm;^r 2 OD;
- vkyo
f uf 2 ESp/f (3) Asst
Accountant usm;^r 1 OD; vkyo
f uf 3 ESp/f (4) Cashier

taxGaxG

Email:classified@myanmartimes.com.mm

CLASSIFIEDS

39 tcrJhaMumfjimu@
r 1 OD; - vkyo
f uf 2 ESp/f (5)
Driver usm; 1 OD; - vkyo
f uf
3 ESp/f 104? 37 vrf? urf;em;
bavmuf? ausmufww
H m;? zke;f
-398904? 241262 odYk ay;ydYk
avQmufxm;Ekid yf gonf/

tvk&d o
dS nf
armfvNrKd ifNrKd Uay:wGif acwfrD
crf;em;aom tvSjyifqikd t
f wGuf
(avQm?f n§y?f aumuf? ajzmif?h
aygif;wif) bufpu
kH Rr;f usif r
10 OD; tvk&d o
dS nf/ aepm;Nird ;f ?
vpmaumif;rnf/ zke;f -09737-90033/

tvk&d o
dS nf
vHjk cKH a&;? usm;^r - touf (1955)? use;f rma&;aumif;rGef ol?
vpm 70000 ESit
fh xuf &&Srd nf/
t*Fvyd u
f Rr;f usi?f
wm0ef
odwwfrEI iS fh t&nftcsi;f &So
d l
twGuf tqihjf rihXf mersm;wGif
wm0efxrf;aqmifciG Efh iS hf jrifrh m;
aom vpmp&dw&f &Srd nf/ Adv
k wf
vHjk cKH a&;0efaqmifru
I rk P
Ü D 301? armif0w
d w
f m0g^bD? jynf
vrf;ESiyfh g&rDvrf;axmif?h r&rf;
uke;f / zke;f -656139? 656189?
09-4200-04832? 09-73004181/

tvk&d o
dS nf
A
Leading
Shipping
Company,
based
in
Singapore with business
activities in freight forwarding
services
is
seeking
applications from energetic
and ambitious candidates
who are willing to accept
exigent positions that offer
a valuable opportunity to
gain unique and challenging
experiences for the highly
motivated personnel. For
the company’s information,
visit our website at www.
meridianshippinggroup.
com Vacant positions are :
- 1. Management Trainee,
2. Sales Executive. The
applicant must : Be a degree
holder from a recognized
university, Age above 25;
Possess superior oral and
written communication skills
as well as strong inter
personal skills and exhibit
good judgment, and function
with minimal guidance
in a highly demanding
environment ; Have positive
att itude in learning and
encountering challenging
situations; Have good grasp
of the English language
– able to speak and write
English with proficiency; Be
a Computer literate – able
to use computer effectively
and efficiently; Background
experience relating with
sales and marketing/export/
import/trading. Please apply
via email with a recent
photograph to star2013.
collette@gmail.com

tvd&k o
dS nf
Parkway Cancer Centre is
seeking : Medical Doctor
Female (1) post • M.B,B.S
Graduate with SA MA
registration • Must have 2
years experience in medical
field • Good communication
in English • Must be able to
use computer, internet and
Microsoft application with
excellent skills. We welcome
the candidates who are trust
worthy, self-motivated with
positive working attitude.
Interestedpersonsareinvited
to submit: CV with relevant
certificates,
documents,
recommendation
letter
attach and documents, and
expected salary to . Rm (G07), Ground Floor, Diamond
Center, Pyay Rd, Kamayut.
Tel : 532438, 09 431 19729.
Email : yangon@canhope.
org.

bmompum;
t*Fvyd pf m
Cambridge University tod
trSwjf yKvufrw
S &f Instructor

rS 1 to 1, Home Section rsm;ukd
oifMum;ay;aeygonf/ 4 Skills
+ Grammar ForAll Programs,
Basic, General, Communicative, Business English.
English program for young
learners plus starter, mover,
flyer (Exam preparation).
Ph : 09-730-26906, 09-31056840.

xkid ;f
xkid ;f bmompum; tajccHoif
Mum;ay;onf/ tcsed w
f t
kd wGi;f
ajymEkid &f rnf/
tcsed n
f E§d idI ;f
ay;onf/ Teacher Izzy. Ph :
09-506-1615.

t*Fvyd f
tpd;k &ESihf Edik if w
H umausmif;rsm;rS
uav;rsm;t*Fvyd pf mudk uRr;f
uRr;f usiu
f sif ajym^zwfwwf
vmzd?Yk t*Fvyd pf mtajccHaumif;
rGew
f ;kd wufvmzdYk UK Edik if w
H iG f
ynmoifMum;cJah om tawGU
tMuKH&q
dS &mrrS taumif;qk;H
oifMum;ay;aeygjy/D t*Fvyd f
pum;udk acsmacsmarmarmajym
wwfcsio
f rl sm;? Edik if jH cm;wGif
tvkyv
f yk v
f o
dk rl sm;? Edik if jH cm; wGif
ausmif;wufvdkolrsm;twGuf
vkyif ef;ok;H ? aeYpOfo;Hk ? tajccH
t*Fvyd pf mrsm;udk t*Fvyd v
f kd
omajymqdjk cif;? toHzikd rf sm;jzifh
em;axmifEikd pf rG ;f udk avhusiaf p
jcif;? vufawGUusonfh tajc
taersm;wGif rnfoaYkd jymqd&k rnf
ponfo
h ifMum; avhusirhf rI sm;udk
wOD;csi;f (od)Yk tzGUJ vdu
k o
f ifMum;
ay;ygonf/ Teacher Yamin zke;f -291679? 292176? 092501-36695/ TeacherSarah
rS English 4 skill tdrt
f a&muf
Class rsm; oifMum;ay;aeyg
onf/ Office, Company rsm;
twGuf Cooperate Training
rsm;vJay;onf/
zke;f -094500-59037/

w½kwf
bmompum;tm; tdrw
f idk &f m
a&muf ykid Ef idk pf mG avhusio
hf if
Mum;ygonf/ Ekid if w
H umausmif;
uav;rsm;twGuf
oD;oefU
oif½;dk jzifh
oifMum;ygonf/
q&mpkid ;f aemfred ;f ?
zke;f -094210-27171/

w½kwf
tajccHoifwef;
(a&;^zwf^
ajym)? uav;rsm;oD;oefo
Y if
wef; tdrt
f a&mufoifMum;ay;
onf/ zke;f -09-4211-56070?
09-2501-49817/

t*Fvyd f
Edik if jH cm; oGm;rnfo
Y rl sm;tm; tdrf
wdik &f ma&muf Speaking oif
Mum;ay;ygonf/ zke;f -09-540
-3453/

jrefrmpm
oifvo
kd rl sm;tm; tdrw
f ikd &f m
a&muf oifMum;ay;ygonf/
zke;f -09-540-3453/

t*Fvyd f
4 Skills ukd Basic level rS
Advancedleveltxd uRr;f usif

ykid Ef idk pf mG ajymqdak &;om;Edik Nf y;D
Native
Speaker
rsm;ESifh
Communicate jyKvkyE
f ikd o
f nf
txd tdrt
f a&mufavhusio
fh if
Mum;ay;onf/ tajccHtm;enf;
olrsm; ajymqk&d ef aMumuf&UHG aeol
rsm;?
toHxu
G rf yDoolrsm;
twGuf
txl;oifMum;ay;
onf/ IELTS ajzqdrk nhaf usmif;
om;^ol r sm;twG u f v nf ;
Speaking oD;oefY Practise
jyKvkyaf y;onf/
Private
School rS ausmif;om;^olrsm;
twGuv
f nf; oD;oefo
Y ifMum;
ay;onf/ zke;f -09-254092270? 09-2501-82070/

t*Fvyd f
bmompum;tm; rdcifbmom
pum;r[kwí
f ajymqd&k ef&u
S f
aMumufaeolrsm;ESihf English
S í avhv m
4skillstm; tajccHrp
csio
f rl sm;twGuf tdrt
f &muf
oifBum;ay;onf Grammatically o'´genf;usus toH;k
tEIe;f rSeu
f efpmG ajymqdak &;om;
Ekid &f efwm0ef,l oifBum;ay;
onf/ Phonetics twGuf Free
oifBum;ay;onf/ IELTS ajz
qdrk nfh
olrsm;twGuv
f nf;
Guideline vkya
f y;onf/ q&mr
yef;Ek? zke;f -686576? 09-43170906? 09-2541-92272/

www.mmtimes.com

English

rS
jrefrmq&mr

Conversation Class, USA

jyefvmaom
ud,
k w
f idk o
f ifonfh English
Yf nf/ zke;f Speaking Class zGir
09-514-2301/
English 4 Skills

wGif english pmoiftawGU
tMuKH &SNd y;D vuf&dS American
ESihf British ausmif;om;rsm;udk
Online Tution oifMum;vsu&
f dS
onfh Teachal Sarah rS 4 Skill
udk xdxrd rd w
d wfajrmufatmif
oifMum;ay;vsuf &Syd gonf/
Company, Organization rsm;
twGuf Special Class rsm;vJ
pwifvufcaH eygNy/D Private
School rsm;twGuf Grade
tvdu
k f Internationlcourse rsm;
&Sx
d m;jy;D Part Time oifMum;
ay;aeygonf/ Teachal Sarah.
zke;f -4500-59037/
UK

t*Fvyd f
rnfonfXh mrqdk 0ifa&mufvyk f
udik Mf urnfh &mxl;tm;vH;k twGuf
½H;k oH;k ESifh Essential Email
Shorthand Words ESifh Business Letter Form tygt0if
,HMk unfrt
I jynhef YJ ajymwwf?
toH;k cswwfap&ef tvG,u
f l
qH;k ESifh txda&mufq;kH en;fvrf;/
tdr0f ikd ;f oD;oef?Y wpfO;D csi;f (od)Yk
3 OD;0dik ;f / zke;f -09-730-90972/

t*Fvyd f
tajccH tm;enf;olrsm;twGuf
aeYvnf (2;30 rS 4;30) (pae?
we*FaEG) 14000? eHeuf (7 rS 9)
nae (5 rS 7)? (t*Fg? Ak'[
¨ ;l ?
Mumoyaw;)
wpfO;D csi;f
oifwef;rsm;twGuf oD;oef&Y dS
onf/ tdr0f idk ;f oifonf/ Victor
t*Fvyd f pum;ajymoifwef;?
atmif r *F v mvrf ; rxd y f ?
ausmufajrmif;? a'pDausmv
f if;
yd;k xnfqikd Ef iS fh rsuEf mS csi;f qkid /f
zke;f -09-509-6794/

t*Fvyd f
Active

English

"English

bmompum;[m oift
h wGuf
t&Htwm;r[kwb
f J eif;wuf
oGm;&r,fU avSum;jzpfap&yg
r,f/ English bmompum;udk
&if;ES;D wuf<upGm tjyeftvSef
aqG;aEG;tMuaH y;onfh ykpH jH zifh
oifMum;ay;aeygNy/D oif,zl Ykd
wifr[kwf
vufawGUtrSef
wu,ftok;H csEikd zf Ukd &nf&,
G f
ygonf/ oifMum;rIypHk EH iS hf rdr\
d
wd;k wufrt
I ay: pdwaf useyfrI
r&Syd gu oifwef;aMu; 100 &mcdik f
EIe;f jyefvnfay;tyfomG ;rnf
jzpfygonf/ (wpf0ikd ;f vQif 10 OD;
om) (oD;oefU0dik ;f rsm; pDpOfay;yg
onf/) Ph : 09-431-15202.

aqmifppD Ofay;onf/ oifwef;
qif;vufrw
S af y;onf/ ]atmif
Adrmef} aq;0g;uRr;f usiEf iS hf olem
jyKtuloifwef;-281^285? y
xyf? taemf&xmvrf;? ukeaf ps;
wef;rSww
f ikd af &SU? yef;bJwef;/
zke;f -09-730-41296? 094211-9700/

zke;f jyKjyifoifwef;
HandSet zke;f jyKjyif twwfoif
oifwef;rsm; zGiv
fh pS o
f ifMum;ay;
aeygonf/ zke;f -09-421101136/

tyfcsKyfoifwef;

tajccH*w
D
Lead,

wpfO;D csi;f
twwfoifonf/ tqd0k goem
ygolrsm;twGuv
f nf; *pfwmESifh
wGzJ ufí oifMum;ay;onf/
tdrv
f u
kd o
f ifay;onf/ zke;f 09-4211-56070/

[dw
k ,foifwef;
Edik if jH cm;odYk [dw
k ,ftvkyjf zifh
oGm;csio
f rl sm; tawGUtMuKH &S&d ef
rvd/k oifwef;wufa&muf½jkH zihf
UAE Edi
k if o
H Ydk oGm;a&mufEikd rf nhf
tcGit
fh a&;/ Housekeeping
kd ifwef;) Ny;D qH;k
Course (&ufwo
ygu Edik if jH cm;odo
Yk mG ;a&mufEikd &f ef
pDpOfay;onf/ pHpk rf;ar;jref;Edik f
ygonf/
zke;f -09-421143151/

oifwef;
tajccHpum;ajym 4 Skills
English (Basic to Advanced),
k if jH cm;
IELTS Foundation Edi

oGm;rnfo
h rl sm;twGuf t*Fvyd f
pum;ajym Courses wdu
Yk kd rdrd
tm;vyfcsed Ef iS n
hf E§d iId ;f Ny;D wpfO;D
csi;f (od)Yk tzGUJ vdu
k o
f ifMum;yHjk zifh
tdrv
f u
kd f oifMum;ay;aeygNy/D
zke;f -09-732-15521/

pm&if;ukid f

Learn Online @ www. Active
EnglishMyanmar.com.

vG,u
f &l iS ;f vif; xda&mufap&ef
3^2014 pD;&D;rSpí Format for
Study Guide pmtkyjf zihf oifyg
onf/ oifwef;aMu;t&pfus
pepfjzifh ay;oGi;f Ekid yf gonf/
þ Format pmtkyrf sm;udv
k nf;
pmtkyq
f idk rf sm;wGif 0,f,El idk yf g
onf/ OD;oef;atmif (LCCI)
pm&if;ukid o
f ifwef; - wdu
k f (1)?
tcef; (26)? tay:xyf? tif;pdef
vrf;? vSn;f wef;rD;yGKd iht
f eD;? urm
&Gw/f
zke;f -09-508-6487?
09-4200-20993?
094200-14106/

bmompum;oifwef;rsm;

oifwef;om;ac:,ljcif;

uk&d ;D ,m;? t*Fvyd ?f w½kw?f *syef
ESihf *smref bmompum;oifwef;
rsm;udk tajccHrt
S qifjh rifh Level
rsm;txd avhusio
hf ifMum;ay;
vsu&f ydS gonf/ *Re;f *si;f bmom
pum;oifwef;? Centre (1)
abvDww
H m;xdy?f awmifOuú
vmy/ zke;f -09-730-90605?
09-516-8636/ Centre (2)
vdik pf if½;Hk rSww
f idk t
f eD;? irk;d &dyf (9)
vrf;xdy?f oCFe;f uRe;f / zke;f 09-730-46090/

North Pole Survey rS 0g&ifh
tawGUtMuKH &Sad om oifwef;
q&mrsm; OD;pD;vsuf Survey
ynm&yfrsm;udkvufawGUvkyif ef;
cGi0f ifEidk o
f nftxd acwfrD Total

w½kwf
urÇmoH;k pum;tjzpf OD;wnfae
aom w½kwb
f mompum;udk
tcuftcJr&Sd vdu
k ef map&ef
aemufq;kH ay: acwfreD nf;pepf
opfrsm;jzihf tawGUtMuKH &ihf
q&mrar&Djrihu
f ,
kd w
f idk f wpfO;D
csi;f ? tpkvu
kd f Home Visit
ay;aeygNy/D 57-at? Top
k &f v
JT rf;? vom/ zke;f Fl, Adv
09-730-50826? 387990?
385048/

oifwef;ausmif;
uk,
d u
f m,tvS
oifh Body vSyzdYk 0g&ifq
h &m
ud,
k w
f ikd o
f ifMum;ay;Ny;D aps;Ele;f
csKd ompGm upm;Ekid yf gonf/ 55?
5 vrf;? vrf;rawmf? zke;f -09730-97150/

aq;0g;uRr;f usiEf iS hf olemjyK
ud,
k yf ikd af q;qdik f zGiv
hf o
kd rl sm;?
olemjyKtul vkyu
f ikd v
f o
kd rl sm;
wufa&mufEidk yf gonf/ abmf'g

zuf&iS 'f ZD ikd ;f
G' Wench zuf&i
S 'f ZD ikd ;f oifwef;
ausmif;rS zuf&iS 'f ZD ikd ef mwpfO;D
jzpfvmap&ef wdusaompifwD
rDwmenf;jzifh wpfO;D csi;f twwf
oifMum;ay;ygonf/ (1) 62^
at? tcef;-5? zd;k pdev
f rf;?
wmarG/ (2) 54? 7-vTm? td;k bd-k
tay:vrf;?
Munfjh rifwidk /f
Designer - Thet Hnin Dar :

(1) zuf&iS 'f ZD idk ;f (wpfbmom)
wpfywf? (2) tajccHrpS í bmom
pHt
k xl;oifwef; (2 v) Queen
h if?h 37? 3Fashion a':wifw
vTm? a&ausmv
f rf;r? ykZeG af wmif/
zke;f -09-513-2373? 097322-1317/
Rhythm,
Bass,
Keyboard, Drum

csKyfvyk if ef;-tdr-f 560? urf;em;
vrf;? 9 vrf;ESihf 10 vrf;Mum;?
yxyf? vrf;rawmf/ zke;f 225541/ qkid -f 523? ta&SUbD
½H?k Adv
k cf sKyfatmifqef;aps;/

Station ES.105. Prismless

jzifo
h ifMum;ay;ygrnf/ zke;f -09
-4500-26461? 09-73069605/
Housekeeping Course

Ekid if jH cm;odUk [dw
k ,ftvkyjf zihf
oGm;csio
f rl sm;? tawGUtMuKH &Sd
&efrvd?k oifwef;wufa&muf½kH
jzifh UAE Ekid if o
H Uk d oGm;a&mufEid k f
rnft
h cGit
h f a&;/ Housekeeping
kd ifwef; Ny;D qH;k
Course &ufwo
ygu Ekid if jH cm;odUk oGm;a&mufEikd f
&ef pDpOfay;rnf/ pHpk rf;ar;jrefEikd f
ygonf/
zke;f -09-421143151/
GMAT

zGirYf nf/ 1 wef;vQiv
f l 10
a,mufom vufcrH nf/ pwif
vufcaH eygNy/D
Business
Communication Class vpOf
&So
d nf/ wdu
k -f 201? tcef;-14?
ta&SU&efuif;? 3 &yfuu
G ?f 12
vH;k wef;/ zke;f -09-514-2301/

]zuf&iS Ef iS hf pufcsKyf
jrefrm? w½kw?f ,d;k ',m;? pifum
yl? ud&k ;D ,m;zuf&iS f 'DZikd ;f yHq
k ef;
rsm;udk vufawGUcsKyfvyk Ef ikd o
f nf
txd aemufq;kH ay:enf;pepfrsm;
twdik ;f pepfwusoifMum;ay;
ygonf/ 50% Discount. ]jryGihf
jzLpde}f tqifjh rihzf uf&iS Ef iS hf puf

zke;f -09-7322-5134?
09-4517366/

541

Tourist Guide

{nfv
h rf;nTef 0ifciG phf mar;yGv
J rf;
ñTeo
f ifwef;ESihf
Tourism
Management oifwef; t
wGuf we*FaEGwef;cGrJ sm;zGiNhf y/D
{nfv
h rf;ñTe0f ifciG phf mar;yGJ vrf;
ñTeo
f ifwef;ESihf
Tourism
Management we*FaEG wef;cGJ
rsm;wufvydk gu
Teacher
ukt
d jrefqufo,
G yf g/
Aung
zke;f -09-4200-48040? 094015-43732/

&wem'DZikd ;f
(1) tajccH'ZD ikd ;f a&;qGeJ nf; (t
xl;) (2) txnfwpfcv
k ;kH wGu?f
vH;k pD;wGu?f pdeaf ps;wGu?f &wD
wGuef nf;rsm; (3) oifMum;&rnfh
bmom&yfrsm; 7 rsK;d ESit
hf xuf
&SNd y;D trsK;d om;^orD;0wf Int'l
J nf; (4) taqmif
Design a&;qGe
&wemausmufrsm;taMumif; (5)
pde?f ywåjrm;? eDvmponfjh zifh &
wemwdUk \ taMumif;rsm;udv
k nf;
&Siv
f if;pGm oifMum;ay;ygrnf/
oifwef;umv 1 v/ oifwef;
om;wwfajrmufraI y: rlwnfí
oifwef;umv n§Ed iId ;f ay;yg
rnf/ zke;f -09-4250-15326/

VIP taumih0
f ,f,el id Nf y/D 1
Month - 12000 Ks, 3 Months
- 30000 Ks, 6 Months - 48000
Ks. www.Jpcnter.ru wGif rdrd
um; Company aMumfjimxnfh

oGi;f vdo
k rl sm; qufo,
G Ef ikd yf g
onf/ Mediafire Rapidshre

Premium File hosting A/C

taumifrY sm;wpfcck si;f 0,fp&m
rvdak wmYyg/ Premium taumifY
wpfc&k ½Sd jkH zifY File hosting aygif;
90 ausmrf S IDM jzifh Download
qGeJ id jf y/D 1 Month - 15000.
zke;f -09-517-8391/

use;f rma&;
avjzwfvel mrsm;tm; tcsed yf ikd ;f
avhusicfh ef; tdrw
f ikd &f ma&muf
vkyaf qmifay;onf/ zke;f -09730-41296?
09-421119700/

AD',
D *kd rd ;f
ud,
k w
f ikd rf upm;bJ
olrsm;
upm;wm xdik Mf unfch siaf om
olrsm;? rdrBd uKd ufonf*h rd ;f rsm;udk
pufr&So
d jzifh rupm;&í tm;
rvdk tm;r& jzpfaeaomolrsm;
twGuf emrnfBu;D *dr;f rsm;\
Full Walkthrough Video Clip

rsm;udk jyefa&mif;ay;ygonf/
tptqH;k ygonfh Longplay
video rsm;jzpfygonf/ zke;f 09-507-9980/ http://www.
facebook.com/gamewalk
throughvideos.

pmtkyf
tvuFmrJOh ya'? um&efrphJ &D if
xH;k ? jynfot
l m;vH;k qE´trSef
]w&m;½H;k csKyf em&DpifBu;D id½k u
dI f
oH} (þpmtkyzf wfNy;D rS w&m;½H;k
rsm;ukad 0zefyg)/
armifarmif
aomif;jrihf (w&m;a&;)/ 190?
odrjf zLvrf;oG,?f (odrjf zLvrf;
ESiAfh v
kd cf sKyfvrf;Mum;)? 10-&yf
uGu?f Adv
k w
f axmif/ zke;f -09504-2949? 379066/

jrefrmtu? apmif;

EMAM

ywåvm;? ½kyaf o;oifwef;-Edik f
iHjcm;oGm;rnfo
h rl sm;udk tjreft
wwfoifMum;ay;ygonf/ Ekid if H
jcm;om; {nho
f nfawmfrsm;t
wGuf jrefrmh½;k d &mtuESih f ½kyaf o;
yG?J apmif;azsmaf jzrIrsm;udpk pD Ofwif
qufay;aeygonf/ wpfcikd v
f ;kH
a&T at;at;jrifh - wdu
k -f 289?
tcef;-2? ta&SU&efuif;vrf;
oG,-f 3? &efuif;/ zke;f -094317-9211? 555250/

BelgiumEdi
k if &H dStpd;k & wuúov
kd f
rSay;tyfrnfh
Executive

um;armif;
vlBu;D rif;wd\
Yk tdru
f m;jzifh wpf
OD;csi;f um;armif;twwfoifvkd
olrsm;? ukrP
Ü ?D ½H;k Xmersm;rS 0ef
xrf;rsm;? jyifyrS tkypf v
k u
kd f oif
Mum;vdo
k rl sm;twGuf tcsed u
f ek f
oufomap&ef vlBu;D rif;wdUk \
tdr?f ukrP
Ü ?D ½H;k Xmersm;odUk q&m
ud,
k w
f ikd f vma&mufoifMum;
ay;ygrnf/ zke;f -09-73115728/

trsm;odap&ef
pmMunhw
f u
kd f
avmutrGef pmMunhw
f u
kd w
f iG f
pmMunhw
f u
kd yf nmESifh pmay
taxmuftxm;&Smenf; ynm
'ge(tcrJ)h
ESpv
f oifwef;udk
2014 ckEpS ?f azazmf0g&Dv? 12 &uf
aeYrpS í tywfpOfA'k [
¨ ;l aeYrS
pae? aeYpOf eHeuf 9 em&DrS
12 em&Dxd zGiv
fh pS rf nfjzpfonf/
pdw0f ifpm;ol rnforl qdk 30^34
(2-bD)? y-xyf? 39 vrf;
(atmuf)? ausmufww
H m;? zke;f 373852 okYd pm&if;ay;oGi;f Ekid f
ygonf/

aA'ifa[mcef;
oif bmawGjzpfaevJ? bmawG
jzpfcsiw
f mvJ? oif&h UJ use;f rma&;?
pD;yGm;a&;? vlraI &;awGw;kd wuf
apzdYk vkyif ef;tMut
H pnfawG
wd;k wufatmifjrifapzdYk q&mr
ESiahf wGUqkaH qG;aEG;Ny;D aumif;
aom tMuOH mPfrsm;&,lyg/
oif&h UJ &ifaoG;i,frsm;vnf; vSy
qef;opfaom trnfav;rsm;jzifh
tem*wfwiG f &yfwnfatmifjrif
ap&ef q&mrrSwm0ef,l aqmif
&Guaf y;aeygjy/D q&mMu;D rif;odcF
\wynf?h q&mr&Te;f jratmif?
Muw
H ikd ;f atmif aA'ifa[mcef;?
169? 49 vrf;(txuf)? ykZeG f
awmif? zke;f -290594/

um;avvH
Website www.jpcenter.ru

rS

uRr;f usif0efaqmifrI

Master
in
Advanced
Management (EMAM) bm

om&yftaMumif; odaumif;p&m
tcrJah qGaEG;yG/J Date : 19 Jan,

2014. Time : 10-12 Noon.
Spaker : Dr.William Chong,
Place : 5th Floor, Sayarsan
Plaza, Bahan. BuKd wifpm&if;
ay;oGi;f yg&ef/ Ph : 09-420030943, 09-4210-76858.

pm;aomufqidk f
Chinese Food, Thai Food &
f xl;
Myanmar Food - 0guRwt

tpDtpOf-xdik 0f rfEiS hf xdik ;f pm;zdk
rSL;Bu;D rsm;\ t&mom&Sad om
[if;yGrJ sm;ESit
hf wl tvSLr*Fvm
aqmif? arG;aeYygwDrsm;twGuf
txl;avQmah ps;? (&cdik rf *Fvm
aqmiftxl;pDpOfNy;D )/ Travels &
Tours Co., rsm;twGuf tenf;
qH;k 5 OD;ESit
hf xuf Set Menu5500 (tom;[if; 3 rsK;d ? t&Guf
2 rsK;d ? [if;&nf? Appetizer
tygt0ifppk ak ygif; 10 rsK;d )/
Taiwan Restaurant: 312?
a&T*w
kH ikd v
f rf;rBu;D ? SSC aq;½Hk
ab;? A[ef;/ zke;f -542954?
09-7316-0843/

tmp&d,ylaZmfyJG
&efuek w
f ikd ;f ? A[ef;NrKd Ue,f? Adv
k f
csKd (1) &yfuu
G ?f tru (13)
A[ef; ausmif;om;^ola[mif;
rsm;\ yxrtBurd f tmp&d,
yl aZmfyu
JG kd o'´gwuftm;oa&TU
qufo,
G v
f 'l gef;Ekid yf gonf/ udk
rsK;d rif;pd;k -09-518-2733? Dr.
k sK;d
Gobin: 09-516-5760? udr
0if;xuf-09-7308-1491? ukd
NzdK;a0Zif-09-4211-78691?
DrEG,e
f 0D if;-09-7309-6211?
rat;rOÆL-09-4201-71540?
rpE´mpd;k -09-7320-9756/

taxGaxG
,d;k ',m;tpm;tpm
a&T&;kd &m ,d;k ',m;tpm;tpm wdu
k -f 273? tcef;-4? &efuif;
vrf;rBu;D ? 2-&yfuu
G ?f &efuif;?
zke;f -546404-9?
556584
(vdik ;f cG-J 223)? 545241/
Light Truck

um;vcsKyf iSm;&ef&o
dS nf/ trk;d ?
xdik cf EkH iS fh ]i} vkid pf ifyg&So
d nf/
'DZ,f? 1 wef/ Driver ryg/
zke;f -09-730-71659/

zuf&i
S E
f i
S t
fh vSty

 tdrfjcHajru@

 uGefysLwmESifU tdkifwD

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 - 30? 2014
tdrjf caH jr
rEÅav;
26 x 27 vrf;Mum;? 58
vrf;? ay 40 ESiahf y 60? tdrf
ESiq
hf ikd cf ef;rsm;? *&efyg? a&rD;pHk
a&mif;rnf/ zke;f -09-33175377? 09-9100-4988/

rEÅav;
86 vrf;? 21 x 22 vrf;Mum;?
a&Twacsmif;ta&SUbuf? 65 ay
ESiahf y 70? axmifu
h u
G ?f bd;k bGm;
ydik ?f ode;f -4000/ zke;f -097323-9773/

rEÅav;
pdeyf ef;vrf;rBu;D ESihf wm&drv
f rf;
axmif?h pmwdu
k w
f ef;&yfuu
G ?f
,cifw&m;½H;k a[mif;? awmif
buf? pdeyf ef;? 25 ayESiahf y
30? vH;k csi;f tdryf g/ zke;f -094026-78997/

rEÅav;
o&ufuek ;f ? 54 x 55 Mum;?
25 vrf;? ay 30 ESiahf y 40?
zke;f -09-7349-1296/

rEÅav;
vrf; 60? 19 x 20 vrf;? &JZm
enfvrf;? atmifppfonf&yf
uGu?f eef;a&SU? ay 40 ESifh 85 ay?
tdrt
f aemufajryd&k EdS iS hf ig;uef&?dS
RC eHuyf?
wpfxyfcw
JG u
kd ?f
2BR, 1MBR, 3AC, um;*da
k 'gif
yg? a<ujym;ESihf jcifvq
Hk efum
wyfNy;D ? taemufvn
S ?hf ESpf 30
*&efajr/ ode;f -3ç000/ zke;f 09-910-11220? 09-91055474/

rEÅav;
vrf; 80 ESihf 28 vrf;Mum;? csr;f
at;ompHNrKdUe,f? w½kww
f ef;?
a&SUawmfajy;0ef;? 18 ayESihf ay
80? ESpx
f yfwu
kd ?f bd;k bGm;ydik af jr/
zke;f -09-512-8933/

jyifO;D vGif
jyifO;D vGi-f rd;k ukwv
f rf;? rdik w
f ikd f
1? odrt
f if;&Gm? rd;k BuKd ;ypfaus;
&Gmtkypf ?k &yfuu
G Bf u;D 21? atmif
od'b
d¨ &k m;vrf;ray:? oD&ed '´g
pkaygif;pdu
k yf sK;d a&;jc?H 0.61 {u?
wpfxyfwu
kd o
f pf? e*g;armuf
yif 600 ausm?f opfarT; 30? oD;
yifpm;yifp?kH a&rD;pH?k tqifjh rifh
jyifqifNy;D / ode;f -6ç000/ zke;f 09-500-9166? 527285/

jrif;jcH
16? ausmaf Z,s&yfuu
G ?f pGe;f
vGe;f *lausmif;a&SU? ay 60 ywf
vnfajray:wGif 2 xyfysOf
axmif? bd;k bGm;ydik af jr axmifh
uGu?f t½Iyt
f &Si;f uif;? yGpJ m;
rvd/k
zke;f -09-500-5507?
09-4211-33007/

rEÅav;
15 x 16 Mum;? 87 vrf;ay:?
128 ay? ay 20 ywfvnfajr
uGuaf y:wGif 18 ay x ay 40
RC topf? 2 xyfwu
kd f 1
vH;k yg? a&rD;pH/k bd;k bGm;ydik af jr/
ode;f -2ç800/ zke;f -09-2036059? 09-9104-9182/

rEÅav;
&wemyHk w,fvyD Uk dteD;? jyifO;D
vGi-f ausmufqnf um;vrf;ab;
(enf;ynmwuúov
kd t
f eD;) ajr
uGurf sm;/ rEåav;-jyifO;D vGif
um;vrf;ray:ESihf
teD;wGif
[dw
k ,f aqmufEikd o
f nfah e&m
aumif;rsm;a&mif;rnf/ vtenf;
i,ftwGi;f ode;f axmifcst
D usK;d
&SEd ikd yf gonf/ zke;f -09-73075265/

rEÅav;

t0Dpw
d iG ;f ? rDwmyg? vlae&ef
toif?h n§Ed idI ;f aps;/ zke;f -09730-62420/

uÍöer[d&yfuu
G ?f
rEÅav;/
zke;f -09-203-4653/

tdr&f maqmufvyk jf cif;

]ykvrJ mvm} oGm; ESihf cHwiG ;f
aq;cef;- zGichf sed -f eHeuf 8 em&D
rS n 8;30 xd/ 349? 62
vrf;? 33 ESihf 34 vrf;Mum;?
csr;f at;ompH? rEÅav;NrKd U/ zke;f 5251693? 09-201-3244/

jyifO;D vGi?f rEåav; teD;w0du
k f
wGif aps;EIe;f csKd omí yHpk q
H ef;jym;
aom vH;k csi;f tdraf v;rsm; aqmuf
vkyv
f ykd gu tjrefqufo,
G f
vdu
k yf g/ vuf½&dS wemyHw
k ,fvD
ydUk teD;wGif aqmufvyk af &; vkyf
i ef;cGif &So
d nf/ avhvmEdik o
f nf/
ukeu
f sp&dwf oufompGm 0ef
aqmifraI y;rnf/
zke;f -097307-5265/

tusK;d aqmif
tusK;d aqmif
]jynfph 0Hk if;}wdu
k ?f tdr?f jcaH jr
a&mif;0,fa&;ESifhtusKd;aqmif
vkyif ef;-vv-2^6 (ps) &yf
uGu?f
jynfBu;D wHceG Nf rKd Ue,f?
rEÅav;/ zke;f -09-2032271/

uGeyf sLwm
uGeyf sLwmjyKjyif
uGeyf sLwmrsm;udk
window
wifjcif;? Driver xnfjh cif;?
Game
xnfjh cif;? Virus
owfjcif; (Update) vkyjf cif;?
zke;f jzifh Internet csw
d q
f ufjcif;?
uGeyf sLwmjyKjyifjcif;
ponfh
uGeyf sLwmESihf oufqikd af om
jyoemrsm;udk
tdrt
f a&muf
0efaqmifraI y;ygonf/ zke;f 09-495-90439?
067422433/ (aejynfawmf)NrKd Uraps;/

uGeyf sLwm
]a&Tpum;} rEÅav; uGeyf sLwm
tdrv
f u
kd o
f ifonf/ Computer
ForKids,BasicAccountingfor
job i-Office, Advanced Excel
Course, DTP Course, MYOB
Software,
Peach
Tree
Software, Window Shortcut
Course, Email & Internet
Course, Mp3, Mp4, Video
Editing, Multimedia Course.

zke;f -09-4440-11279/

uRr;f usi0f efaqmifrI

oGm; ESihf cHwiG ;f

ynma&;
oifMum;ay;onf
ONE-STOP
Int'l
Edu
Centre Foreign & Local
Teacher IGCSE/GCE 'O' (all
subjects)
www.facebook.
com/
superstarigcse
theinhtikesan01@gmail.
com. 09-732-55281, 09513-9298

oifMum;ay;onf
One-stop
IGCSE
Edu
Int'l
Centre: bmompHk
ausmif;Ny;D London GCE 'O'
bmompH*k P
k x
f ;l &Sirf S
Level

OD;pD;aom q&mrsm;jzifh oifMum;
onfh wpfcw
k nf;aomae&m/

Foreign & Local Teacher
rsm;jzifh English pmtm; txl;
oifMum;onfh IGCSE oif

wef;ausmif;/ jrefrm ausmif;ESihf
ausmif; (8^(9) wef;atmif
ausmif;om;rsm;vnf; ajzqdEk ikd f
onfh Edik if w
H um ausmif;0ifciG hf
IGCSE Exam
usL&Sif xyf
,lp&mrvdak tmif Study Guide
rsm;xm;&Sad y;onfh A* (*kPx
f ;l )
rsm;pGmxGuo
f nfh
oifwef;/
aq;ESit
hf if*sief ,
D m ausmif;
0ifciG hf twGuf (10)wef; trSwf
enf;aeolrsm;twGuf ajzqdk
oifo
h nfh IGCSE Exam &yfa0;
ausmif;om;^olrsm; twGuf
ae^pm; pDpOfay;onf/ bmompHk
pcef;oGi;f pmoif0ikd ;f rsm; BuKd
wifpm&if;oGi;f tyfEEHS ikd Nf y/D oif?
usu?f Guide xda&mufpmG
avhusiahf y;jcif;/
No.757,
Int'l

2nd Flr, Mahabandoola Rd,
Lanmadaw, Ygn. Ph: 097325-5281, 09-513-9298.

Oa&myum;rsK;d pHk

oifMum;ay;onf

vlBu;D rif;wdUk \ Oa&my um;rsK;d
pHu
k kd (OBD) pufjzihf pdww
f ikd ;f us
jyKjyifay;ygonf/ ]wHceG w
f ikd }f
&efuek -f rEÅav;vrf;rab;/ Dr
Kyaw Oo: zke;f -2210531?
09-4025-00811/

a&muf oifMum;ay;onf/ zke;f 09-7309-3799/

tdr&f maqmufvyk jf cif;
jyifO;D vGi?f rEåav;teD; wpf
0ku
d w
f iG f aps;EIe;f csKd om? yHpk q
H ef;
jym;aom vH;k csit
f rd af v;rsm;
aqmufvykd gu ukeu
f sp&dwf
oufompGm0efaqmifraI y;rnf/
&wemyHk
w,fvyD Ukd teD;wGif
vkyif ef;cGif avhvmEdik o
f nf/
zke;f -09-730-75265/

atmhzpf uf? *&yfzpf'ZD ikd ;f
]udu
k }kd atmhzpf uf uGeyf sLwm?
*&yfzpf'ZD ikd ;f ?
yvyfpwpfwH
qdy½f u
kd ?f zdwpf mESihf a&mifpyHk EHk ydS f
vkyif ef;- 41vrf;? trSwf (3)
um;*dwt
f eD;? pdeyf ef;? rEÅav;/
zke;f -09-910-01902/

aq;½H?k aq;cef;
oGm;ESichf w
H iG ;f aq;cef;
]zl;yGio
hf m} oGm;ESichf w
H iG ;f aq;
cef;-aq;cef;zGichf sed -f
aeYpOf
eHeuf 8 em&DrS n 8 em&Dxd
y-4^84? 62 vrf;? 41 x 42
vrf;Mum;? rEÅav;/ zke;f -09203-3085? 02-62283/

csr;f at;omZHNrKd Ue,f? 74 vrf;?
31 vrf;ESihf 32 vrf;Mum;? oH;k
xyfwu
kd ?f ajr 55 ayESihf ay
70/ ode;f -12ç000/ n§Ed idI ;f /
zke;f-09-500-8319/

oGm;ESichf w
H iG ;f txl;uk

r*Fvm'Hk

taxGaxGEiS hf emwm&Snf

0g,mvuf? yv&tdraf jc 100?
ay 40 ESihf ay 60? ygrpfajr
ay:wGif 2 xyfwu
kd cf yH sOaf xmif?

]xl;uJ} aq;cef;? taxGaxGEiS hf
emwm&Snftxl;uk-163^at?
32 vrf;? 76 x 77 vrf;Mum;?

]rif;0g} oGm;ESichf w
H iG ;f txl;uk
aq;cef;-31? 38 vrf;? 72 x
73 vrf;Mum;? rEÅav;/ zke;f 02-9100333? 91019845/

Int'l
ausmif;om;rsm;twGuf
Study
Guide
Starters,
Movers, Flyers and English
f
Language 4 Skills. tdrt

10 wef;*du
k f
2013-14 ynmoifEpS t
f wGuf
10 wef; oD;oefY Study Gide
vkyaf y;ygonf/ ausmif;om;^ol
rsm;udk wpf&ufpm wpf&ufNy;D
jywfatmif ulní
D usurf w
S f
ay;onf/ Teacher pkjrwfo'´gzke;f -09-203-6059/

tvkyt
f vd&k o
dS nf

bmompum;
t*Fvyd f
c&D;oGm;vkyif ef;cGif (,mOfarmif;)
vufawGUtoH;k cs t*Fvyd pf um;
ajymESihf
c&D;oGm;0efaqmifrI
twwfynm-rodrjzpfodxm;
&rnfh tajccHowif;tcsut
f
vufrsm;? ,Ofaus;rI xH;k wrf;
tpOftvmrsm;? ordik ;f qkid &f m
tcsut
f vufrsm;udk tajccH
tusq;kH &Si;f vif;jyojcif;rsm;/
Mandalay In Blool (MIB)
Travel Services: 59^9?

a&T0wfreI v
f rf;oG,?f vrf; 40
ESihf 41 vrf;Mum;? 58 vrf;?
&JreG af wmif&yfuu
G ?f r[matmif
ajrNrKd Ue,f? rEÅav;/ zke;f -0262686? 09-4026-26510/

oifwef;ausmif;
odik ;f ajymif;jyef
em,uq&mBu;D OD;armifav;\
uarÇmZeef;wGi;f cl;umcseo
Yf ikd ;f
ajymif;jyef ud,
k v
f ykH nmoiwef;
rS odik ;f ajymif;jyefynm&yfukd q
&mBu;D OD;armifarmif OD;pD;í oif
Mum;ay;aeygNy/D 16 vrf;? 87
vrf;axmif?h atmifajrompHNrKd U
e,f? rEÅav;/ zke;f -09-420779417? 09-3303-3843/

taxGaxG
zuf&iS 'f ZD ikd ;f
rpkjrwf (Dozo) OD;pD;aom
trSww
f & zuf&iS 'f ZD ikd ;f ESihf puf
csKyfqidk f 27 vrf - 75 vrf;
axmif?h csr;f at;ompHNrKdUe,f?
rEÅav;NrKdU?
zke;f -09-91023905/

rdwu
f yfqyH if tvSjyif
½GKid &f ,fprkid ;f vf nn-19^10
(c)? atmifqef; vrf;ESihf 58
vrf;? oifyef;uke;f &yf? jynfBu;D
wHceG Nf rKdUe,f? zke;f -09-402769912/

vQypf pfypön;f a&mif;0,fa&;
qef;&Si;f tdro
f ;kH ? puf½o
kH ;kH MDY;
No.(6,7), 26 St, Bet (78x79)
St, Chan Aye Tharsan Tsp,
Mandalay. Tel: 02-39268,
72505,
YGN;
No.182194(F), Botahtaung Pagoda
Rd (Middle), Pazundaung,
Yangon.
Tel:
298863,
09-730-40515,
E-mail:
2011ygnss@gmail.com

rdwu
f yfqyH if
aryef;csD nn-17^69? 58
vrf;? Axl; vrf;ESihf rif;&Jausmpf mG
vrf;Mum;? opfyef;uke;f NrKdUopf?
zke;f -09-4440-21017? 09910-54517/

uaz;ESihf tat;
]vrf;qH}k uaz;ESit
hf at;qkid -f
73 x 36 vrf;axmif?h rEÅav;NrKd U/
zke;f -09-3329-5291/

tvkyt
f vd&k o
dS nf

qHyif? rdwu
f yf^um;vufrw
S f

ausmufrsuu
f rk P
Ü w
D iG f tvkyf
vkyv
f o
k d nf/ ausmufrsujfyyGJ
udprö sm;ausmufvyk u
f u
G favQmuf
jcif;? oufwrf;wd;k jcif;? ukrP
Ü D
wnfaxmifjcif;? oufwrf;wd;k
jcif;? tcGeaf qmifjcif;? aejynf
awmf½;kH udprö sm; vkyEf ikd o
f nf/
zke;f -09-9102-8772/

aomif;pd;k ESihf nDrsm;-trsK;d om;^
trsK;d orD; qHyif? rdwu
f yftvS
jyKjyifa&;ESihf tqifjh rihcf &D;oGm;
0efaqmifrI um;vufrw
S t
f
a&mif;Xme-(1) 38 vrf;? 72
x 73 vrf;Mum;? rEÅav;NrKd U/ (2)
77 vrf;ESihf 36 vrf;axmif?h
rEÅav;/ zke;f -09-205-8126/

0efxrf;tvd&k o
dS nf
tvd&k o
dS nf
tvStyqkid &f m toufarG;0rf;
aMumif; twwfynm trSef
wu,f wwfvo
kd l ½k;d om;BuKd;
pm;aom rde;f uav;rsm; quf
oG,Ef idk yf gonf/ trsK;d orD;oD;
oefY Beauty Spa wGif tvkyf
oif0efxrf;
tvd&k o
dS nf/
touf 18 ESpf 10 OD;? Body
Spa, qHyifynm? vufonf;
ynmrsm;udk ynmtajccHEiS hf ½d;k
om;rItay:rlwnfí oifMum;
ay;rnf/ rEÅav;NrKdUwGif wm0ef
xrf;aqmif&rnf/ zke;f -09431-28615/

ysK;d O,smOf
]yef;ocif}ysK;d O,sO-f atmifqef;
wd;k csUJ &yfuu
G ?f BOC (1) vrf;?
a&OD;NrKd U? ppfuikd ;f wdik ;f a'oBu;D /
zke;f -09-4005-32583/

*wfr;D zdEk iS hf oH*a[ypön;f
]ae&Sief ,f}-*wfr;D zdEk iS hf oH*a[
ypön;f a&mif;0,fa&;-161? vrf;
80? 28 x 29 vrf;Mum;? rEÅav;
NrKd U/ zke;f -02-34104? 60711?
72941/
Textile & Fashion shop

qdik cf JG 1-507^
508? 595^596? ta&SUbD½?kH
Adv
k cf sKyfaps;/ zke;f -09-501-

Ever Queen:

4836/ qdik cf JG 2-18^bD?
ajrnD? e0a';vrf;? '*HNk rKd Ue,f/
zke;f -374651/ qkid cf JG 3-235?
32 vrf;? 81 x 82 vrf;Mum;?
rEÅav;/
zke;f -02-60805?
09-511-7977/
Beauty Salon

pHy,fjzL

(trsK;d orD;oD;oef)Y

Beauty Salon- rdwu
f yf? qHyif?

vufonf;? ajconf;/ 73
vrf;? 38 x 39 vrf;Mum;? vrf;
oG,?f auaZmfpma&;ud&,
d m
vrf;Mum;? rEÅav;/ zke;f -099104-6803/

zke;f
Haier wHqy
d f GSM txdik zf ek ;f

udk 15000 EIe;f jzifh aps;EIe;f csKd
ompGm a&mif;csay;aeygonf/
atmifMu,fpif-31 vrf;? 74
x 75 vrf;Mum;? rEÅav;/ zke;f 02-22323? 09-201-6098/

uzD;ESit
hf at;
]qef;½Iid ;f } uzD;ESit
hf at;? Adv
k f
csKyfvrf;? NrKd UOD;&yfuu
G ?f aejynf
awmf ysO;f rem;/

Muufom;qefjyKwf
aomufMunft
h m;&Sd trsm;od
]om;om;} Ready Made Muuf
om;qefjyKwf/ oef&Y iS ;f oyf&yfpmG
jyKvkyx
f m;ygojzifh vlrsK;d bmom
ra&G; oH;k aqmifEidk yf gonf/ zke;f
-09 2003249? 09 6803149/

qkid u
f ,ftydyk pön;f qkid f
]rd;k ,H} qkid u
f ,ftydyk pön;f qkid ?f
Adv
k cf sKyfvrf;?
NrKd UOD;&yfuu
G ?f
aejynfawmf ysO;f rem;/ zke;f 09-492-03271/

pdu
k yf sK;d a&;aq;qkid f
}a&T,majr} rsK;d aph"mwfajrMoZm
ESifh pdu
k yf sK;d a&;aq;qkid ?f Adv
k cf sKyf
vrf;? NrKd UOD;&yfuu
G ?f aejynf
awmf ysO;f rem;/ zke;f -09-49228585/

txnfqikd f
OD;ausmo
f ef;+a':eef;crf; txnf
qdik -f C- 6L, yxyf? aps;csK/d
zke;f -22759? 73109/

zufxyk f
]rwifh &JU rEÅav;zufxyk yf yl l
av;}
tpm;aumif;aumif;
BuKd uforl sm;twGuf rEÅav;
a&muf&if rwif&h UJ zufxyk q
f ikd f
udk vmjzpfatmif vmcJyh gaemf/
aqGrsK;d arhomG ;r,f/ 76-77
vrf;Mum;? &wemyHak ps;teD;?
rEÅav;NrKd U/ zke;f -09-20223762/

vQypf pfypön;f
]aiGvrif;}vQypf pfypön;f a&mif;
0,fa&;? 11^13? Adv
k cf sKyf vrf;?
&efatmif 1 &yfuu
G ?f aejynf
awmf ysO;f rem;/ zke;f -06721568/

pwd;k
]jrif;ys}H pwd;k - 4^4? Adv
k cf sKyf
vrf;? a&Tcs&D yfuu
G ?f aejynfawmf
ysO;f rem;/ zke;f -067-21458/

pwd;k
]jrihjf riho
f ef;} pwd;k -911? Adv
k f
csKyfvrf;? r*Fvm&yf? aejynf
awmf ysO;f rem;/ zke;f -06721660? 22295/

{nh&f yd o
f m
]jrifjh rwf} {nh&f yd o
f m- 8^89?
OD;&mZwfvrf;? &efatmif 2 &yf
uGu?f aejynfawmf ysO;f rem;/
zke;f -067-22556/

Edik if jH cm;aq;ESiw
fh idk ;f &if;aq;
]at;rr} Edik if jH cm;aq;ESifh wkid ;f
&if;aq;rsK;d pH-k 11^49? bk&m;
vrf;? &efatmif 1 &yfuu
G ?f
aejynfawmf ysO;f rem;/ zke;f 067-22768/

'decf sOEf iS afh &cJrek Yf
]ausm}f rvdik ?f 'decf sOEf iS afh &cJrek ?Yf
6^56? 7 vrf;? a&Tcs&D yfuu
G ?f
aejynfawmf ysO;f rem;/ zke;f 09-430-18149/

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 -• 30? 2014

vlYtcGifhta&;wef;wl&csifovdk vdifwlcspfolawG
bufuvnf; taetxdkifqifjcifMuzdkY
rEÅav;u vdifwlcspfolrsm; EdI;aqmfvdkufMu
Nidrf;tdtdaxG;ESifU pnfolvGif
taem-uw
-f i-dk ;f q
- efqef a&Ta&m-if-zJBud-K;cyf-BuD;BuD;awGeJY jynf-wG-if;-jz-pfvwf-vwf-qwf-qwf-yef;-yG-ifhawGukd
&pfywf-tvS-qif-xm;wJh t0if0
cef;rBuD;[m 0ifvm-wJh- {nfh-y&d-owfawGukd vSvS-yy apm-ifh-Bud-Kaeovkd
<ua&m-uf-vm-ol-awGuvnf; tcrf;
tem;-e-t
YJ NyKd if vku
d -zf uf-pmG -awm-u-yf
vS-yae-Mu-ygw,f/
'guawmh NyD;cJhwJh- ES-pf-twG-if;rSm
vdif-wl-cs-pf-ol-awGukd cGJjcm;zd-ESd-yf-&mrSm
emrnf-aus-mfcJhwJh rEÅav;-NrdKUrSm 'DESpf
2014 ESpf-OD;-rSmyJ usif;-yvdk-ufwJh
rdef;-rvsm-tvS-r,f-Nyd-KifyGJ (Miss
Beauty Concert 2014) yJ-jz-pf-yg
w,f/ tdyf-csf-tkd-ifADa0'em-&S-if-awGtwGuf &efyHk-aiG-&Sm-azG-wJh-tae-eJYjyK-vk-yf-wJh-'D-yGJBuD;udk Zefe0g-&Dv 17
&ufaeYu Oriental House pm;aom-uf-qdk-ifrSm usif;-ycJh-wm-jz-pfNyD;

uRef-rwkd-Yrd-ef;-rvsm
awGukdrESdyf-pufapcs-ifovkdukd,fawG&JU
vlYtcG-ifhta&;
tjynfh-t0-&zkd-Y...
rEÅav;-NrKd U&JU txifu&yef;-tvS-jy-i-f
ol-awG? rdw-u
f yf-ynm-&-iS -af wG? 'DZ-ikd -ef mawG? usef;-rm-a&;-ynm-&SifawGeJY
vlYtcG-ifh-ta&;-vk-yf-aqm-if-ol-awG
[m tvSr,f-NydKifyGJ-BuD;udk- tm;-ay;zdk-Y twGuf yGJrpcif-uwnf;u cef;r
tjy-ifa&m twGif;-bufrSmyg ae&m
,l-xm;-Mu-wm-udk- awGU&ygw,f/
'Dvdk-yGJ-rsKd; rEÅav;-Nrd-KUrSm -us-if;ywm
yxrqHk;tBudrf- r[k-wf-awm-hayr,fh
rESpf-uMuH-KcJh-&wJh- tjz-pf-tys-uf-awGaem-uf-ydk-if;rSm yxrqHk; jyef-vnfus-if;-ywm-rdkY vdif-wl-cs-pf-ol-awGtzdkY
pdwv
-f y-I &-f mS ;p&m-aum-i;f w
- ?hJ taumif; buf-udk- a&m-uf-vm-w,f-vdk-Y ajym&
r,fh yGJwpf-yGJ-vdk-Yajym&rSm jzpf-ygw,f/
&wemykH-rif;-ae-jy-nf-awmf eef;pkd-uf&m-Nrd-KUjz-pf-wJh-rEÅ-av;-NrdKUrSm tckvkd
rdef;-rvsm-awG-twGuf tvSr,f-Nyd-Kif
-yGJ-awG-us-if;-ywm[m vdif-wl-cs-pf-olawG-twGuf cGJjcm;rI-awG- wjznf;jznf;- avs-mhenf;-vm-ap-wm -rS-ef-ay
r,fh pifay:-rSm- wif-atm-if-jr-if-wm-rsK-d;
r[k-wfbJ ae&m-tESH-YrSmyg vl0if-qHh
ap-cs-if-w,f-vkdY yGJwuf-vm-ol-wpf-OD;jz-pfwJh Equality Myanmar Organization rS 'g½dk-ufwm OD;atm-if-rsK-d;rif;

u ajymyg-w,f/]]t-ckvkd vdif-wl-cs-pf-ol-awGudk
tm;ay;&m-a&m-uf-wJhyGJ-rsKd; cyfpd-yf-pd-yfus-if;-yEkd-if-avav olwkdYukd vlowdxm;-rI rsm;rsm;&Ny;D vufc-EH idk af vavjz-pf-rSmyg/ 'gayrJh tckvkd odom-xif&Sm;wJh- ae-&m-rsKd;rSm tokdif;-t0kd-if;wpf-ck-avm-uf-twG-if;-rSmyJ vufcH
vmwm us,fjy-efYvmwmrsKd;xuf
pifatm-uf-uae-&m-tESHYrSm-&SdwJh vdifwl-cs-pf-ol-awG-twG-ufvnf; pOf;pm;ay;-zkd-Y vkd-tyf-yg-vd-rfh-r,f}}vkdY OD;atm-ifrsK-d;rif;u axmuf-jy-ajym-qdk-ygw,f/
2013 ckES-pf-wG-if;rSm wpfEkd-if-iH-vkH;
twkd-if;-twm-taeeJY tqkd;qkH;
tjzpf rEÅav;-NrdKUrSm vdif-wl-cs-pf-olawGukd zrf;qD;-ESd-yf-uG-yf-cJhwJh tjzpftys-uf-awG-vnf;- &Sd-cJh-wmaMumifh
2014 ESpfprSm yGJOD;xG-uf- crf;-em;
BuD;us,fpGm usif;-ycJh-wJh- 'D-yGJBuD;u
zdESd-yf-ol-awGukd pdef-ac:-wmrsKd;awmh
r[kw-yf g-b;l -vv
Ydk nf; olu quf-ajym
-yg-w,f/]]vd-if-wl-cs-pf-ol-awG&JU tpGrf;-tp
udk- azmf-xk-wf-wm-jz-pf-vkdY uRef-awmf-wkd-Y
bufu pdef-ac:-wm-rsK-d;awmh r[kwfygbl;/ vlukd vlvkd-wefzkd;xm; tod
trS-wf-jyK-ap-cs-if-wm-jz-pfNyD; vdif-wl-cs-pf
-ol-awG-bufuvnf; tvStywpf-ckwnf;r[k-wfbJ vlom;-tusK-d;jyKtvk-yf-awGyg vkyf-zkd-Yvkd-tyfygw,f}}
vkdY OD;atm-if-rsK-d;rif;u ajymyg-w,f/yGJ-wuf-cJh-Mu-wJh- tjcm;vd-if-wl-cs-pfol-awGuvnf; olwdkYtay: ykHrS-ef-vlom;-wpf-OD;-vdkyJ wefzdk;xm;-quf-qHap-vdk-MuNyD; vdif-wl-cs-pf-olawGtaeeJY
vnf; trsm;tjrifrSm roifhawmf-wJhtjyK-trl-rsKd; rjyKvk-yf-rd-atmif xdef;od-r;f -oif-w
h ,f-va-Ykd jym-q-ckd -MhJ u-ygw,f/
vGef-cJh-wJh- oHk;ES-pf-aus-mfavm-ufuwnf;u tmqD,H-ESD;aES-mzvS,f-yGJawGrSm yg0ifaqG;aEG;cJhovdk jynfwGif;rSm-usif;ywJh rdef;rvsmtvS
r,f-yGJ-awGrSm qkrsm;pGm-&&Sd-ol-vnf;jzpf? vlYtcG-ifh-ta&;-twG-uf-vI-yf-&Sm;
ol-vnf;-jz-pfwJh tdrfhav;uvnf;
OD;atm-if-rsK-d;rif;-ajym-ovdkyJ tck
vdk tvSr,f-yGJ-awG-quf-ae-wmrsKd;u
olwkdYukd vlawG- ykd-owd-xm;-rd-ap
w,f-vkdY olYtjr-ifudk ajymcJh-ygw,f/
]]tck-vkd-yGJ-awGu ukd,fh½k-yfukd b,f
avm-uf-vS-w,f-qkdwm jycs-ifwmouf-ouf-r[k-wfbJ rdef;-rvsm-awG
vnf; omref-vl-awGvkd vla&SUrSm
xGu&-f yf&- w
-J ,fq
- w
-kd mukjd yapygw,f/
NyD;awmh NydKif-yGJ-awGuvnf; tvSty
wpf-ck-wnf;r[k-wfbJ t&nftcs-if;ykd-if;eJY A[kok-wykd-if;-qkd-if-&mawGvnf;
awmfawmf-av;- xyf-ayg-if;vm-yg-NyD}}
vkdY 2013 ckES-pfrSm- us-if;-ycJhwJh rdef;-r

vsm-tvS-r,f-Nyd-Kif-yGJ-awGrSm

Best

Activist, Miss Popular, Miss
Human Rights pwJhqkawG&JUykdif-&S-if-

jz-pf-cJhwJh tdrfh-av;u ajymyg-w,f/rES-pf-uMuH-KcJh&wJh rEÅav;-NrdKUae
vdif-wl-cs-pf-ol-awGukd cGJjcm;zd-ESd-yf-wJhtajc-tae-awGukd 2014 ckES-pfrSm
qufrjz-pf-atmif vlYtcGifhta&;vI-yf&Sm;ol-awGu BudK;pm;-aeovkd vdif-wlcs-pf-ol-awG-tae-eJYvnf; toGm;
tvmtae-txdk-if-awmh qifjc-if-

oifh-w,f-vkd-Y qdk-ygw,f/
]]'DrSmu wjcm;NrdKUawGxuf zdESd-yf
wm ykcd -cH -&hJ awmh tckcs-ed rf mS rde;f rvsmawGudk omref-tcs-ed -af wGrmS xuf tck
vkdyGJrsK-d;&Sd-wJh-tcsd-efrS bGm;ceJtrsm;
BuD;ukd- awGU&wm/ vlom;-xk-wpf-&yfjz-pfwJh uRef-rwkd-Yrd-ef;-rvsmawGukd rESdyfpuf-ap-cs-ifovkd ukd,fawG&JU vlYtcG-ifh
ta&; tjynf-t
h 0 wef;-w-&l zkt
-Yd wGuf
vdif-wl-cs-pf-ol-awG-bufuvnf; rsufpmrsufESm 44 odkY  tvSr,fyGJrSm NydKifyGJ0ifwpfOD;jzpfwJh tDrdk ,SOfNydKifaepOf/  "mwfyHk•pnfolvGif

timeout

vlrIb0&opHkvif 42

www.mmtimes.com

Zmwd&Gmudk tEkynmeJYaus;Zl;qyf
vdkufwJh yef;csDcifaZmfvwf
ZGefyef;yGifU
jyifyu tvif;a&mif odyftrsm;BuD;
r&ayr,fh yef;csDcifaZmfvwf&JU
rusOf;rus,fjycef;av;[m rsufESm
MuufjrifhjrifheJY oyfoyf&yf&yf&SdvSyg
w,f/ jycef;&JUae&mwpf0ufavmuf
udak wmh oeyfcg;yg;uGuMf um;uav;
awG? a[mif;pkwfaeNyDjzpfwJh OD;xkyf
udk acgif;vkH½kHaqmif;xm;wJh 10 ESpf
0ef;usifuav;i,fawGu ae&m
,lxm;Muygw,f/
tJ'Duav;awG[m taqmhoef
pum;rsm;vSwJh wu,fhouf&Sd
uav;awGawmh r[kwfMuygbl;/
yef;csDcifaZmfvwf&JUtcJ&Jvpfyef;csD
um; 12 um;xJu yHk&dyfawGyJjzpfyg
w,f/ tJ'Duav;awGxJrSm aps;
a&mif;olawGvnf; yg0ifovdk
awmif;&rf;pm;olawGvnf; yg0ifyg
w,f/ wcsKdUuawmh arQmfvifhcsufrJh
wJhrsuf0ef;ta&mifazsmhazsmhawGeJY
wcsKdUuawmh avmu"Hudk xDrxif
[efeYJ rsuEf mS ay;u cyfrmrmav;jzpf
aeMuwmudk yef;csDq&mu xdxdrdrd
wifjyxm;ygw,f/
yef;csDcifaZmfvwf[m oloGm;av
&mrSm jrifawGU&wJhb0tajctae
csKdUwJhvSwJh uav;i,fawG&JUyHk&dyf
awGukd yef;csu
D m;rsm;tjzpf zefw;D Ny;D
&efyHkaiGyef;csDjyyGJtjzpf oHvGifvrf;
xJu olu
Y ,
kd yf ikd f KZL tEkynmjycef;
rSm Zefe0g&Dv 17 &ufaeYuae 21
&ufaeYtxd jyocJhwmjzpfygw,f/
2012 ckESpfukefydkif;rSm rEÅav;?
vyGwmå eJY acsmif;ombufukd tvnf
oGm;jzpf&if; trSwfrxifqkHrdcJhwJh
vrf;ay:u uav;awG[m olYudk
'Dyef;csDum;awGzefwD;zdkY pdwful;jzpf
apcJhwmvdkY cifaZmfvwfu ajymjy
ygw,f/
b0ay;tajctaeaMumifh t&G,f
rwdkifao;cifrSm udk,fhajcaxmuf

"mwfyHk • ZmenfNzdK;

yef;csDcifaZmfvwfudk olY&JUjycef;rSm csdwfqGJjyoxm;wJh uav;yef;csDum; 12 um;a&SUrSm Zefe0g&Dv 17 &ufaeYu awGU&pOf/
ay: udk,f&yfwnfxlaxmifae&wJh
vrf;ay:u aps;onfuav;awGudk
twGJvdkuf yef;csDqGJum;awG a&;NyD;
wpfaeYrSm jyyGJvkyfzdkYpdwful;[m tJ'D
tcsdefuwnf;u &SdaecJhwmvdkYvnf;
olu qdkygw,f/
olpY w
d u
f ;l udk tvsipf vdk taumif
txnfazmfzdkY wGef;tm;ay;vdkufwm
u 2013 ckESpf? 'DZifbm 30 &ufaeY
rSm olY&JUZmwd&GmjzpfwJh vyGwåmNrdKU

e,f uHbJhaus;&GmrSm &maygif;rsm;pGm
aom rdom;pkawGudk tdk;rJhtdrfrJhjzpf
apcJhwJh rD;avmifrIyJ jzpfygw,f/
]]jyyGJudk tckvdk jrefjrefqefqef
usif;yjzpfzdkYawmh tpDtpOfr&Sdyg
bl;/ udk,faecJhwJh uHbJhaus;&Gmav;
rSm rD;ab;jzpfomG ;w,f/ tdraf jc 230
avmuf rD;avmifysufpD;oGm;w,f/
rDab;oifh&Gmom;awGu bkef;BuD;
ausmif;awGrSm ae&NyD; pm;zdkYaomuf

zdkYawmif olrsm;u v·'gef;&w,f/
udk,farG;cJhwJh&Gm? ausmif;wufcJhwJh
&GmrSm wpfckckjyefvkyfay;&if aumif;
r,fqw
kd hJ &nf&,
G cf suef YJ 'DyaJG v;vkyf
jzpfwmyg}}vdkY Zefe0g&Dv 17 &ufaeY?
aeYv,fydkif;rSm jyyGJtwGuf yef;csD
um;awGudk csdwfqGJNyD;cgp armarm
yef;yef; jzpfaewJh cifaZmfvwfu
acR;awGokwf&if; ajymjyygw,f/
rD;ab;MuHK&olawGtwGuf &nf

&G,fusif;ywJhyGJav;jzpfwmaMumifh
jyyGJzdwfpmudkvnf; rD;uRrf;aewJhyHkpH
rsKd; yef;csDq&mu zefwD;cJhygw,f/
jyyGJzGifhyGJudkawmh 17 &ufaeY nae
ydkif;rSm usif;ycJhwmjzpfNyD; b0
twGuf ½kef;uef&wJhuav;awG&JU
ykHawGudk a&;qGJwm[m tem*wf&JU
&ifaoG;i,fawG[m rjzpfraeoif,l
&r,fhynma&;eJY tvSrf;a0;aeqJ
qdkwmudk rD;armif;xdk;jycsifwm
aMumifhvdkYvnf; olu qdkygw,f/
touf 33 ESpf&SdNyDjzpfwJh
cifaZmfvwf[m tv,fwef;txd
ZmwdjzpfwJh uHbJhaus;&Gmu pmoif
ausmif;rSm qnf;yl;cJhayr,fh txuf
wef;ynmudkawmh &efukefrSm oif,l
cJw
h mjzpfygw,f/ tJ'aD emufrmS awmh
1998 ckESpfuae 2002 ckESpftxd
,Ofaus;rIwuúodkvfrSm yef;csDynm
oif,lcJhwmjzpfygw,f/
yef;csDq&mjzpfpuawmh udk,f
um,yHkyef;oP²mefawGudk pdwf0if
pm;wmaMumifh bk&m;yHkawGeJY bk&m;
rsufESmawGudk awmufavQmufqGJ
jzpfcJhayr,fh oHk;ESpfavmuf&SdvmwJh
tcgrSmawmh NiD;aiGUvmw,fvdkY
ajymjyygw,f/ tJ'DrSmyJ vltkyfBuD;
a&SUqDwa&GUa&GUeJY oGm;vmaewm
udk awGUvdkuf&wJhaemufrSm tJ'D
taMumif;t&m[m olYudkqGJaqmif
cJhw,fvdkY qdkygw,f/
'DvdkyJ oHk;ESpfavmufqGJNyD;tcg
tJ'DtaMumif;t&mtay: ½dk;vm

csdefrSm vrf;ay:u uav;awGeJY
qHkjzpf&muae b0taxGaxGudk
ajymjyaewJh uav;awG&JUrsufESm
awGudk zefwD;jzpfaewm ckcsdefxd
ygyJvYkd cifaZmfvwfu ajymjyygw,f/
]]wcsKdUuav;awG awmif;&rf;
pm;aomuf a e&wm awG U&wm
pdwfraumif;bl;/ rdb&Sd&ufeJYudk
'DvdkrsKd; tvkyfvkyfcdkif;xm;wmudk
awGU&w,f/ tJ'Dvdkuav;awG
vrf;ray:rSm trsm;BuD;awGU&w,f/
wpfaeYrSm vlBuD;awG jzpfvmMur,fh
olwdkYwpfawG[m ckcsdefrSm ynm
rqnf;yl;&bl;qdk&if udk,fhEdkifiH
twGuf aumif;zdkYtajctae r&Sdyg
bl;/ 'gawGudk vlawG owdxm;rd
atmif olwdkYb0av;awGudk yef;csDeJY
ykHazmfcJhwmyg}}vdkY yef;csDcifaZmfvwf
u ajymygw,f/
c&D;oGm;{nfhonfawGaemuf wpf
aumufaumufvdkuf&if; tmayguf
atmif ajyma&mif;&wJh ydpYk u
f wfonf
uav;awG? reufcif;aomifpyfay:
½kdufcwfvmwJh vdIif;BuD;awG jyef
tusrSm wifusef&pfwJh c½kcGHvSvS
awG aumufoD&if; c½kcGHa&mif;NyD;
touf a rG ; 0rf ; ausmif ; jyKaewJ h
uav;awG tp&Sdojzifh uav;awG
&JUvIyf&Sm;rItrsKd;rsKd;udk yef;csDum;
50 cefYa&;qGJNyD; pkpnf;csdwfqGJjyozdkY
pdwful;xm;ayr,fh tvsifpvdk
usif;yvdkuf&wJh rD;ab;&efykHaiG
yef;csDyGJtwGuf qGJNyD;puav;yef;csD
um; 12 um;om csdwfqGJjyoEdkif
cJhygw,f/
aemufxyfjyocJhwmawGuawmh
Ak'¨ykH&dyfyef;csDum;ajcmufum;eJY vl
tkyfpkBuD; a&SUudka&GUvsm;oGm;aeykHudk
qGJxm;wJh ]a&SUodkY} vdkYtrnfay;xm;
wJh yef;csDum;av;um;yJ jzpfygw,f/
rD;ab;'ku©aMumifh tdk;tdrfpnf;
pdrfawG qkH;½IH;oGm;&ayr,fh b0udk
a&SUqufae&OD;rSmyJqdkwmudk o½kyf
azmfxm;wJh ]a&SUodkY} yef;csDum; av;
um;wGJudkawmh jyyGJrSm avvHwifcJh
NyD; jyyGJzGifhyGJaeYrSmyJ tar&duef
a':vm 8ç000 avvHay;ol&SdcJhNyD;
aemufqHk;rSmawmh a':vm 8ç500
eJY a&mif;csEdkifcJhygw,f/
usefwJh uav;yef;csDum;awGudk
awmh wpfum;udk a':vm 1ç000 pD
owfrSwfxm;NyD; yef;csDum;a&mif;&
aiGtm;vHk;udk uHbJh&Gmu rD;ab;oifh
jynfolawGtwGuf vdktyfr,fht&m
awGudk jznfhqnf; v·'gef;oGmr,fvdkY
cifaZmfvwfu qdkygw,f/
]]tckqdk yGJ&SdwJhtwGufaMumifh
bk&m;yHkawG qGJae&ayr,fh uav;
awG yHkqGJ&wmavmuf tm;r&bl;/
vwfwavm pdwf0ifpm;aewmu
vnf; uav;awGqdkawmh uav;
awG&JUyef;csDudk qGJ&wm ydkNyD;av;euf
w,f? tm;&w,fvdkY cHpm;rdw,f}}
vdkYvnf; vyGwÅmom;yef;csDq&mu
vwfwavm olYcHpm;csufudk ajym
g
jyygw,f/  

timeout

43 vlrIb0&opHkvif

www.mmtimes.com

]ESpfopf&eHY} "mwfyHkjyyGJeJY
uav;i,frsm;ynma&;
twGuf &efyHkaiG&Smae
cspfqk
yk*- b
-H &-k m;- wpf-ql-ay:rSm aumif;uifBuD;udk
aemufc- x
-H m;Ny;D touf 11 ESpt
f &G,af vmuf&Sdr,fh aumif-av;-wpf-a,muf ta0;udkvSrf;arQmfMu-nfh-ae-wJh-yHk-ES-pf-yHkudk ½dkuf-ul;-xm;wJh- "m-wf-yHk-q&mu ]arQmfvifh-jcif;(1)eJY (2)}
vdkY trnfay;-xm;-ygw,f/ tJ'D-"m-wf-yHk-awG
udk uav;ol-i,f-rsm; ynm-a&;-&ef-yHk-aiG-&&Sd-zdk-Y
twGuf jyoaewJh ]ESpf-opf-&eHY-}"m-wf-yHk-jy-yGJrSm
jyoxm;-wm-jz-pf-ygw,f/
]]tJ'D-uav;u yk*H-udk-vm-vnfwJh EkdifiHjcm;om;-awGudk olwwfoavmuf bmompum;eJY vdkuf-&S-if;-jy-ae-wJh-uav;yg/ EkdifiH
jcm;om;awG "mwf-yHk-½dk-uf-ae-wJh-tcsd-efrSm olu
ta0;udk ai;Munfhae-wJh-yHk-udk- oabm-usNyD;
½dkuf-vm-cJh-wm-yg}}vdkY ol½dk-uf-ul;-xm;wJh "mwfyHk-taMum-if;udk OD;aevrif;u &Sif;-jy-ygw,f/
uav;i,f&- UJ - xdi-k a-f e-yt
kH aetxm;-ajym-if;vJ-rI-ay:- rlwnfNyD; "mwf-yHkudk (1)eJY (2)qdkNyD;
ES-pf-rsK-d;cGJ-jcm;xm;-wm-jz-pfNyD; 0ifaiG-&zdk-YtwGuf
xdkif-apm-ifh-ae-&wJh-yHk-pHeJY wpfck-ck-udk- arQ-mfvifh
NyD; ai;-Mu-nfh-ae-wJh-yHk-pH-aMumifh]arQmfvifh-jc-if;}
vdkY trnfay;-xm;wm- jz-pf-w,f-vdkYvnf;
olYtEk-ynm-trnfudk ]aevrif;} vdkYay;xm;wJh OD;aZmf-Edk-if-OD;u qufajym-jy-ygw,f/
"mwf-yHk-ynm-&S-if-oHk;OD;-wdk-Y&JU-vuf-&m-awGudk
jyoaewJh ESpf-opf-&eHY-"m-wf-yHk-jy-yGJrSm "mwfyHk
aevrif;eJY OD;yÍöif;bvl;wdkY&JU- vuf-&m-awG
udk a&mif;-cs-ay;-wm-jz-pf-ayr,fh NAdwdefEdkif-iH
om; Mr Poul Broman &JUvuf-&mawG-udkawmh jy½Hk-yJ-jy-oae-wm-jz-pf-ygw,f/ r&rf;uk-ef;NrdKUe,frSmwnf&SdwJh e0a';tEk-ynm-jycef;
rSm 'Dv 18 &ufaeY-uwnf;u jyoae-wJh-jy-yGJ
udk 30 &ufaeYtxd jyooGm;rSm-jz-pf-ygw,f/
wdkif;-&if;om;½dk;&m"avhrsm;? a'otoD;oD;uuav;ol-i,f-rsm;&JU-yHk-&d-yfrsm;eJY Ekdif-iHt0ef;u obm0½Icif;-awGudk ½dkuf-ul;-xm;wJh-"m-wf-yHk-aygif; 200 ausmfjy-oxm;NyD;

yHkwpf-yHk-&JU-aps;EI-ef;udk tar&d-uef-a':vm 40
owfrS-wf-xm;-ygw,f/ ESpf-&uf-twG-if;-rSmyJ
"mwf-yHk-aygif; 100 ausmf a&mif;-cs-cJh-&yg-w,f/OD;-yd-ef-wH-wm;-aem-uf-cHeJY avSudk-qGJ,l-urf;uyf-ay;-aewJh uav;i,f-&JU-yHk-uvnf; jyyGJ
rSm vlBud-Kuf-rsm;wJh-"m-wf-yHk-wpf-yHk-yJ-jz-pfygw,f/
jyyGJ-av;-&uf-ajrm-uf-aeY-rSmyJ tJ'D-"m-wf-yHkwpf-yHk-wnf;udk 0,f,lol ig;OD;-aus-mfoGm;NyDvdkYod&ygw,f/ tJ'D-"m-wf-yHk-uawmh "mwf-yHkae-vrif;&JU vuf&m-yJ-jz-pf-yg w,f/ ]]uav;i,f-awG-&JU-ynma&;&efyHk-aiG-yGJrdkU udk,fhpd-wfBud-Kuf-jz-pf-r,fh-yHkxuf vlrsm;rsm;Bud-Kuf-Ekd-ifwJh
yHkawG-a&G;cs,fxm;wmyg}} vdkY OD;aevrif;
u qdkyg-w,f/'D-jy-yGJudk &cdkif-vl-rI-u,f-q,f-a&;-azm-if-a';&S-if;u OD;pD;-jyK-vk-yf-wm-jz-pf NyD; ]OD;yÍöif;-bvl;}
trnfeJY "mwf-yHk- vuf-&mrsm;udk yg0if-jy-oae
wJh t&Sif-uk-rm&u azmif-a';-&S-if;-&JU-em,u
tjzpf aqmif-&G-uf-w,f-vdk-Y od-&ygw,f/

ausmif;-wuf-&r,fht&G,frSm yef;a&m-if;?
owif;pm-a&m-if;-ae-&wJhuav;awG ...
uav;i,f-awG&JU- ynm-a&;-&ef-yHk-aiGtwGuf ]ucsif? &cdkif? rdwDå-vma'orsm;&Sd
uav;ol-i,frsm;ynma&;-&efyHkaiG*DwyGJ
awmf} trnfeYJ *DwyGu
J kd Ny;D cJw
h EhJ -pS -f atm-u-w
f -kd
bm-vtwG-if;u usif;-ycJhNyD; 'D"m-wf-yHk-jy-yGJuawmh 'kwd,tBud-rf- jyK-vk-yf-wJh-&ef-yHk-aiG-&SmazG-yGJ-jz-pf-w,f-vdkY OD;yÍö-if;-bvl;u ajymjyygw,f/
]]jref-rm-Ekd-if-iHrSm ynma&;u t&rf;vdk-tyfae-vdkY 'Dvdk-yGJ-awG-udk- vk-yf-jz-pf-wmyg/ ESpf-aygif;
50 ausmf aemuf-us-ae-wJh- ynm-a&;rSm
vdktyf-wm-awG-uawmh trsm;BuD;yg/ OD;yÍö-if;-

Zefe0g&Dv 20 &ufaeYu ]ESpfopf&eHY}"mwfyHkjyyGJrSm awGU&wJh o½kyfaqmif atmifcdkifeJY OD;cifñGefY/
atmifcdkif[m ½dkufuGif;uae a&muf&SdvmwmrdkY 0efxrf;wpfOD;toGif 0wfqifxm;wm jzpfygw,f/ "mwfyHk • ZmenfNzdK;
wdk-Yuawmh udk,fEkd-if-wJh-bufu ulnD-wJhoabm-yg}}vdkY OD;yÍö-if;-bvl;u qdkyg-w,f/OD;-ae-vrif;uvnf; vlBuD;awG-&JU-pOf;-pm;awG;ac:-rI&JU rSm;,Gif;-rI-'Pf-awG-udk-cHae&wJh
ucsi?f &cdik ?f rdwv
D¬ m-a'-oawG-rmS -&w
dS hJ uav;
awG-&JU-ynm-a&;-twG-uf- pOf-pm;NyD; 'DyGJ-udk-vk-yfjz-pf-cJh-wm-jz-pfovdk Edkif-iH-wpf0ef;rSm "mwf-yHkvdk-uf-½dk-uf&if; vlawG-&JU-"avYp½dkuf? ywf0ef;us-if-½Icif;eJY tJ'D-uae-&&Sd-wJh- cH-pm;-rI-awG-udk
vnf; jyef-NyD;rQ-a0-cs-if-wm-aMumifh "mwf-yHk-jy-yGJvk-yf-jz-pf-wm-yg-vdkY ajymygw,f/
jyyGJrSm Mr Poul Broman &JU vuf-&m-awGudk
jyo½HkyJ jyojz-pf-wm-uawmh olYzcif-jz-pfol
Adv
k -cf sK-y-af [mif; OD;cif-ñeG Yf wm0ef-xrf;-aqm-i-f
pOfu vufaqm-if-tjz-pf-&&Sd-xm;wJh "mwfyHk-awG-jz-pf-ae-wm-aMum-ifh-vdkY ajymjyygw,f/

Mr Broman [m wdkif;-&if;om;½dk;&mrS-wf-wrf;-

"m-wf-yHk-rsm;udkvnf; 2001 ckES-pfrSm ½dkuf-ul;-cJhwm-jz-pf-ygw,f/ 'gaMumifh Broman uawmh
jyyGJ-jy-aepOf jref-rm-jy-nfrSm &Sdrae-ygbl;/ ]]tJ'DyHk-awG-uawmh vufaqm-if-&xm;-wm-rdkY
ra&mif;-ygbl;/ azazu vlawG-Mu-nfhap-cs-ifvdkY xkwf-jy-wm-yg}}vdkY OD;aevrif; (c) OD;aZmfEdk-if-OD;u ajymjy-ygw,f/
OD;yÍö-if;-bvl;-&JU- vuf-&m-awGxJurS "ed
um-&H-xm;-wJh-Z&yfay:rSm toufoHk;av;ESpf
t&G,f uav;i,f-av;-a,muf aqmhupm;&,farmaeMu-wJh"mwfyHk-uvnf; jyyGJrSm
vlBud-Kuf-rsm;aewJh yHkwpf-yHk-yJ- jz-pf-ygw,f/
]]'Dyu
kH em*pf-jz-p-cf gprSm jzpf-w-ahJ e-&mawGukd
u,fq,f-a&;-vk-yf-&if; -½dk-uf-vm-wJh-yHkyg/ rdb
awG-uawmh em*pf-aMum-ifh- qHk;yg;oGm;NyD;

rdbrJh-jz-pf-ae-wJh-uav;-av;-awGudk ½dkuf-xm;wm-yg}}vdkY OD;yÍö-if;bvl;u qdkyg-w,f/"m-wf-yHkrsm;rSm ESpf-ayg-if; 20 ausmf ½dkuful;
-pk-pnf;-xm;-wJh yHk-awG-jz-pfNyD; jyyGJ-rSm- "m-wf-yHka&m-if;-cs-&orQ-aiG-aMu;-awG-tm;vHk;udk Ekdif-iHtwG-if;u uav;ol-i,f-rsm;&JU- ynm-a&;twGuf vdt
k yfw
- t
-hJ oH;k taqm-irf sm;eJY pma&;
ud-&d,mrsm; v·'g-ef;-oGm;r,f-vdk-Y qdk-yg-w,f/]]jr-ef-rm-Ekd-if-iH-rSm-&SdwJh uav;awG-&JU-csK-dUwJhwJb
h 0udk vlwikd ;f owdxm;-Mu-n-rhf &d if jrif-E-idk -f
ygw,f/ ausmif;-wuf-&r,fh-t&G,frSm yef;
a&m-if;? owif;pm-a&m-if;-ae-&wJh-uav;awG
qifajc-zHk;a'-oawG-rSm-qdk- ydkqdk;w,f/ uav;
awGyg pm0wf-ae-a&;-twGuf ½kef;-uef-aew,f}}vdkY ppftm-Pm-&S-if-a[m-if;-wpf-OD;-&JUom;-jz-pfwJh OD;ae-vrif;u ajymygw,f/  g

timeout

vlrIb0&opHkvif 44

www.mmtimes.com

emrnfausmfawGvufpGrf;udk
wpfae&mwnf;rSm jrifawGUcGifh
&r,fh *pfwm½Id;yGJBuD;
vGifrmxGef;

tvSr,fyGJrSm pdwfBudKufyGJwuf0wfpHk0wfqifNyD; NydKifyGJ0ifaeMuwJh rdef;rvsmtvSr,frsm;/ "mwfyHk è pnfolvGif

vlYtcGifhta&;wef;wl&csifovdk vdifwlcspfolawGbufuvnf;...
pmrsufESm 41 rS

pd-aem-uf-atm-if-awmh raeoifh-bl;-ayg-h}}vkdY
tdrfh-av;u ajymygw,f/
tdrfhav;taeeJY- 'D-vdk-ajym-qdk-vdk-uf-ay-r,fh
vnf; yGJus-if;-y&mnu pifay:u tvSr,fawGudk pifatm-uf-rSm- tm;-ay;-aewJh vdif-wlcs-pf-ol-awG-udk,f-wdk-ifu atmfBuD;[pfus,f
avSmif-ajym-if-paem-uf-cJh-wm-uawmh ½dkif;-yif;
-Mu-&r,fh-ol-awG-tcs-if;-cs-if;-ay:rSm ½dkif;ysovdk-rsK-d;jz-pf-cJhwJh ½kyf-qdk;vS-wJh-jr-if-uG-if;vdkYyJ
oHk;oyf&rSm-jz-pf-ygw,f/ yg0if,S-Of-Nyd-Kif-oltvS-r,f-awG[m 0wfpHk-oHk;pHk-eJY- Nyd-Kif-yGJ-0if-cJh-Muwm-jz-pfNyD; tvef;pm;0wfpHkawGeJY 0wfqif
,S-Of-Nyd-Kif-cJh-Mu-wm-rdkY yHkrS-ef-tvS-r,f-yGJ-awGvdk
t&nftcs-if;-jy-oyGJ-awG? ÓPfprf;-yGJ-awGrxnfh-cJh-ayr,fh azsmfajza&;taeeJY- Mu-nfhvdk-Y
aum-if;-wJh-yGJ-wpf-yGJ-vdk-Y qdk-&ygr,f/
rEÅav;-Nrd-KU&JU-em-rnf-ausmf zuf&S-if-'D-Zkd-ifem
rsKd;rif;-pkd;uawmh rEÅav;-NrdKUrSm 'Dvdk-yGJ-rsK-d;
us-if;-yvm-Edk-if-wm[m vdif-wl-cs-pf-ol-awGukd
zdESd-yf-wmawG tawmfav; avsmhenf;vmNyD;
vdif-wl-cs-pf-ol- tokd-if;-t0kd-if;-[mvnf; t&if
uxuf-pm&if yGifh-vif;-vm-wm-aMum-ifh-vkdY
ajymyg-w,f/]]w-csKdUu rEÅav;-NrdKUrSm tckxd rdef;rvsm
-awGukd tzrf;tqD;-awG-&Sd-ae-wk-ef;-yJ-vkdY xif
Muw,f/ wu,fu tckcsd-efrSm rEÅav;-NrdKU
rSm awmfawmf-yG-ifh-vif;-vm-vkdY tckvkd-rsK-d;yGJ-awG

vnf; vkyf-cG-ifh-&vm-wmyg/ tokdif;-t0kd-if;tqifh-twef;-wpf-ck-cs-if;-pD-ukd- vk-yf-MuwJhyGJ-rsKd;
awGxuf tvStyukd- pd-wf-0if-pm;wJh rdef;rvsm-tm;-vkH; yg-0if-Edk-ifwJh yGJrsK-d;awGvnf;
rsm;rsm;vkyf-zkdY vkdtyf-yg-vd-rfh-r,f}}vkdY rsKd;rif;
pdk;u ajymyg-w,f/'D-vdk-yGJ-awG- us-if;-ywm[m vdif-wl-cs-pf-oltcs-if;-csif; cspf-cif-pnf;-vkH;ap-wJh-tjyif olwdk-Y
tokd-if;-t0kd-if;-ukdvnf; ,kHMu-nf-cs-uf-ykd-&Sd-apayr,fh trsm;jynf-ol-awG-taeeJY 0dkif;-rul-nD&if-awmh b,fvkdrS atmif-jr-if-rSm-r[k-wf-yg-bl;vdkY yGJwuf-vmol rdef;-rvsm-tvS-r,f-a[m-if;

ukd,fawG-bufuvnf;
pnf;urf;-wuseJY
tqifhtwef;-&Sd&Sdaewwf-zkdYvdkygw,f...
wpfa,muf-jz-pfwJh pkd;u ajymyg-w,f/]]&-ef-uk-efeJY ,SOf-vkd-uf&if rEÅav;u e,fvkdjz-pf-oGm;ayr,fh rD'D,m-awG-uwpfqifh vlY
tcG-ifh-ta&;-vI-yf-&Sm;ol-awG-uwpfqifh vdifwl-cs-pf-ol-awG-qkdwm vlwef;-pm;-wpf-&yfqkd
wm odvm-Mu-ygNyD/ NyD;awmh vlYtcG-ifhta&;wpf-&yf-tjzpf awmif;-qkd-ae-xkd-ifEkdifw,f
qkd-wm-vnf;- od-vmMuNyD/ 'gayrJh pnf;vG-wf-

0g;-v-w
G -af e-va-Ydk wmh b,ft&mrS tqifajy-rmS r[k-wfygbl;/ 'Dawmh ukd,fawG-bufuvnf;
pnf;urf;-wuseJY tqifhtwef;-&Sd&Sdae-wwf-zkdY
vkdyg-w,f}}vkdY pkd;u wdkuf-wG-ef;-ajym-qdk-vdk-ufygw,f/
'DyGJBuD;udk yef;tvS-ynm-&Sif rmrD-uif;u
OD;aqm-if-us-if;-ycJh-wm-jz-pfovkd &&SdcJh-wJh-tv·aiG-us-yf-odef; 20 udk rEÅav;-Nrd-KUrSm-ae-xdk-ifwJh
tdyf-csf-tkd-if-ADa0-'em-&S-if-awGtwGuf tpkd;&
r[kwf-wJh- tzGJUtpnf;awG-uaewpfqifh
v·'g-ef;-oGm;rSm-jz-pf-yg-w,f/]]'D-yGJ-ukd- pvk-yf-r,f-vkdY &nf&G,f-uwnf;u
tdyf-csf-tkd-if-ADa-0'em-&S-if-awGukd ajy;jr-if-rdvkdY
yg/ a&m*g-ykd;ul;-puf-cH&wJh rdef;-rvsm-awGtjyif uav;i,f-awGeYJ ul;puf-c-&H ol-r-eS -o
f rQ
udk ulnD-v·-'g-ef;-oGm;zkdY pDpOf-xm;-ygw,f/
'Dvkd-yGJ-rsKd;u tvStyqkd-wm- cs-nf;-ouf-oufr[k-wfbJ usef;-rm-a&;-tod-ynm-ay;-Ekd-if-wJh?
vdif-wl-cs-pf-ol-tcs-if;-cs-if;-pk-pnf;NyD; A[kok-w
awG-zvS,f-Ekd-if-wJh yGJrsK-d;jz-pf-ap-cs-if-wm-yg}}vkdY
yGJus-if;-yjz-pfwJh &nf&G,f-&if;udk rmrD-uif;u
ajymjy-ygw,f/
NydKif-yGJrSm yxrqkudk jrwfEdk;od-rfh? 'kwd,qk
udk *sL;*sL;pHeJY wwd,qkudk-awmh eef;xufxuf-rGef;u &&SdoGm;cJhNyD; usyf-okH;od-ef;? ESpf
od-ef;? wpfod-ef;eJY befaum-uf-Nrd-KUudk- oGm;
a&m-uf-Edk-if-zdkY toGm;tjyef- av,mOf-vufrS-wf-tjyif rdwf-uyf-jy-if-ypö-nf;- wpf-pkH-pDyg
g
csD;jr§if-hcJh-yg-w,f/  

jref-rm-Edk-if-iHu emrnf-aus-mf*pf-wm-orm;tm;-vHk;eD;-yg;&JU pGrf;-&nf-awGeJY vlopf-awG-&JUt&nf-tcs-if;-awGudk pifjr-ifh-wpf-ck-wnf;rSm
Munfh-cG-ifh&r,fh Myanmar Instrumental
Concert udk vmr,fh Zefe0g&D 26 &uf? nae
ydk-if; rdkif-'g-uG-if;-xJrSm tcrJhyGJ-tjzpf usif;-y
oGm;rSm-jz-pf-ygw,f/
Edkif-iH-wG-if;rSm yxrqHk;taeeJY-us-if;-yjyKvk-yfr,fh 'DyGJrSm *pfwm-oD;oefY vufpG-rf;-jyrSm-jz-pfNyD; emrnf-aus-mf*pf-wm-orm;-awGjz-pfwJh cspf-prf;-armif? EdkifaZmf? aZmfrsK-d;xG-#f(t-if-yg,m)? wdk;wdk;? yufx&pf? 0if;armf?
aZmfrif;-od-rf;? aZmfvwf? ausmfrif;? &efEdkif?
atmifol pwJh emrnfa- usm- t
f wD;orm; 22 OD;
u wD;cwfoGm;rSm jzpf-ygw,f/
]]'Dvdk-yGJ-rsKd; t&ifuvnf; rvkyf-zl;bl;/
ynm&S-if-awG-tuk-efvHk; pifay:rSm vufpG-rf;
-jy-wJh-t&omudk tukef-vHk;udk- Mu-nfh-ap-cs-if
w,f/ tcrJhqdk-NyD; vk-yf-jzpfwmuvnf;
tm;vHk;udk- vm-Mu-nfh-ap-cs-ifwJh &nf&G,f-cs-uf-eJY
yg/ NyD;awmh wpfacgufNyD; wpfacg-uf-vk-yf-zdkY
uvnf; rvG,fbl;av/ t"du&nf-&G,f-cs-ufuawmh ukd,fhEdk-if-iHu *pfwm-orm;-awGudk
promote vk-yf-cs-if-wJh-pd-wf-eJYyg/ pD;yGm;a&;t&
vkyf-jz-pf-wm-r[k-wf-yg-bl;}}vdkY yGJpD-pOfol udk**Fg
u jref-rm-wdk-if;-(rf)udk ajymygw,f/
yGJaeYrSm emrnf-&*pf-wm-orm;-wpf-OD;-pD[m
tcsdef 15 rdepfpD vufpG-rf;jywD;cwf-Mu-rSm
-jz-pf-yg-w,f/]]uk,
d- j-hf yn
- w
-f i-G ;f r- mS vnf; *pfwm-u-kd wu,f0g-oem-yg-wJh- vl-i,fawG &dSrSmyJ/ tckvdk
jref-rm-Edk-if-iHu emrnf-& *pf-wm-orm;awG
pifay:-rSm-vuf-pG-rf;-jy-csd-efrSm 0goem-&S-ifawG
vnf; vlpG-rf;-aum-if;-jz-pf-cs-ifwJh pdwf-av;awG
jzpf-vmr,f/ NyD;awmh tukef-vHk;&JU-t&nftcs-if;-awGudk wpfae-&m-wnf;rSm jrif-&rSm-jz-pf
wJhtwGuf auseyf-r,f-vdkYvnf; arQmfvifh
w,f/ aemuf-wpf-cku yGJMu-nfh-y&d-owfxJ
Edkif-iH-jcm;om;-y&d-owf-awG-yg -vm-r,fqdk
jref-rm-Edk-if-iH-rSmvnf; 'Dvdk-xl;-cR-efwJh vlawG-&dSw,f-qdk-wmudk odoGm;zdk-Y avm-ufyJ arQmfvifhyg-w,f}} vdkY Swee Lee Myanmar wl-&d,mqdk-ifudk zGifh-vS-pf-xm;wJh udk**Fgu 'Dvdk-yGJ-rsKd;
pDpOf&wJh olY&nf-&G,f-cs-ufudk ajymjy-ygw,f/
yGJpD-pOf-ae-csd-ef-twG-if;rSm rsuf-ESm-opfawG-twGuf *pfwm-Nyd-Kif-yGJ-tao;pm;wpfckjy-if-qif-xm;-w,fvdkY aMunm-xm;-ayr,fh
*pfwm-ynm-&S-ifawG&JU awmif;-qdk-cs-uft&eJY
wjcm;tqifrajy-rI-awGaMumifh rygjz-pf-

awm-hbl;-vdkYvnf; od&ygw,f/
]]tpuawmh NydKif-yGJ-av;- vk-yf-ay;-rvdkYyg/
aemufawmh ynm&S-ifawGtukefvHk;u tqdk
awmf-ryg-wJh- pif-ay:rSm olwdkYu OD;aqm-ifNyD;
azsmfajz&rSmqdkawmh olwdk-YrSm -jy-if-qif-p&m
awGu rsm;aerSmyg/ tJvdk-tcsd-efrSm NydKif-yGJtwGufvnf; tuJcwf-tae-eJY- yg-0if-zdkY olwdk-Y
rSm-tqif-rajy-bl;vdkY uRef-awmfhudk qdkvmyg
w,f/ NydKif-yGJ-vk-yf-ay;-r,f-qdkvnf; aemufrS
oD;oefYwpf-yGJ- vk-yf-ay;-vdk-ufwm ydkaum-if;w,f-vdkY tukef-vHk;u ajym-Mu-wm-aMumifh
NydKif-yGJ-u ryg-jz-pf-awm-hwmyg}} vdkY udk**Fgu
ajymjy-ygw,f/
wufopf-prsm;twGuf *pfwmNyd-KifyGJ
rxnfhoG-if;-jz-pfawm-hayr,fh oDcs-if;-wpf-yk-'f-pD
eJY vufpG-rf;-jy-cG-ifhudk xnfhoG-if;-pD-pOf-jz-pf-vdk-ufw,f-vdkYvnf; olu ajymjyygw,f/ tJ'DtwGuf 0goem-&S-ifawGudk NyD;cJhwJh Zefe0g&D
14 &ufrS pwifzdwf-ac:-cJhNyD; Zefe0g&D 21

*pfwm-orm;-awmf-awmf
rsm;rsm;vnf; yg0if-r,fh
yGq
J akd wmhvpl -w
d 0f ifpm;rIydk-rsm;wJh-yGJ-jz-pf-vm-r,fxif-w,f ...
&uftxd 10 a,muf-avmuf avQmufvTm
vmwif-xm;-Mu-w,f-vdkY udk**Fgu qdkyg-w,f/twD;-0g-oem-&S-if-awG-taeeJY 'DyGJ-av;rSm
yg0if-cs-if-w,f-qdk&if avQmufvTmwifzdk-Y
aem-uf-rus-ao;-wm-rdkY a0Z,EÅm-yvm-ZmrSm
zGifh-vS-pf-xm;-wJh Swee Lee Myanmar wl-&d
,m-qdk-ifrSm 25 &ufaeYtxd oGm;a&muf-ay;ydk-YEdk-if-Mu-yg-w,f/-
tdkif;-&if;-ca&m-hpf-tzGJUrS *pfwm-cs-pfprf;
-arm-if&JU urf;vS-rf;-rIeJY yGJrSm yg0ifjzpfvmwJh
*pfwm-Edk-if-aZmfuvnf; 'Dvdk-yGJ-rsK-d;jz-pfapcs-ifwm Mumyg-NyD-vdkY olYcHpm;csufudk zGifh-[
ygw,f/
]]y&dowfu twD;ouf-ouf-azs-mfajz-rIawGrSm ysif;roGm;atmif ukd,f-wdk-ifvnf;
wifquf-yHk-awGudk tjrJ pOf;-pm;-jz-pfw,f/
jref-rm-jy-nfrSm tckvdk-rsKd;awG t&ifuvnf;
vkyf-cJh-zl;-ayr,fh ukd,fwpfa,muf-wnf;eJYawmh rjzpf-Edk-if-bl;av/ tckyGJu *pfwm-orm;awmf-awmfrsm;rsm;vnf; yg0if-r,fhyGJqdkawmh
vlpd-wf-0if-pm;-rI- ydk-rsm;wJh-yGJ-jz-pf-vm-r,f-xifg
w,f}}vdk-Y ajymygw,f/  

socialite

awGU MuqHkMuaysmf&TifMu 46

www.mmtimes.com
MYANMORE

qkay;yGJ

Andreas Sigurdsson ESifh Ms Lucia Eppisser

Alter: Space

*a&UpfESifh rD&SJvf

zGifhyGJ

orD;av;tvuFm
Miss Now How

a&G;cs,fyGJ

td`E´mcif

Six. "mwfyHkjyyGJ

udkvGifarmifarmif

rif;aZ,smOD;ESifh Matt Grace
SWEETY HOME qdkifopfzGifhyGJ

Ms Nouch

vif;qef;OD;ESifh arpE´D

Lisange Showroom

Mr Lee

Ms Tassanee

zGifhyGJ

Mr Ji Seong Jang

a':opömcdkif
Magic On

yGJ

Mr Sunil Verma

Make up store

Mr Jagdeep Singh

rdwfqufyGJ

rdwfuyfvif;vif;ESifh oli,fcsif;rsm;

socialite

47 awGU MuqHkMuaysmf&TifMu

SKEYNDOR Clinic

wdkY&JUr*Fvm{nfhcHyGJ

r*Fvmyg...qdk&S,fy&dowfwdkYa&/ &moDOwkuvnf; NyD;cJhwJh
wpfywfvHk;rSm jyefat;vmw,fqdkawmh tat;BudKufwJh qdk&S,frr
odyfaysmfwmayghaemf/ wevFmeJY t*FgaeYawGrSmvnf; wpfyGJpDyJ
oGm;&wmrdkY at;aq;ayghaemf/ tJ'DyGJawGu Lisange yGeJ YJ Now
How yGJawG&Sifh/ Ak'¨[l;aerSmawmh zuf&Sif0dcfpme,fZif;yGJav;udk
wufa&mufjzpfcJhw,f&Sifh/ aemuf&ufawGuawmh yGJqufawG
rsm;wJh&ufawGygyJ&Sif/ Mumoyaw;aeYrSm Sky Star [dkw,frSm
usif;ywJh M.Hpung Aung eJY N udkif&mwdkY&JUr*Fvm{nfhcHyGJ? Magic
On yGJeJY Sweety Home qdkifopfzGifhyGJwdkYqD tcsdefawG cGJNyD;wufjzpfcJh
w,f&Sifh/ qdk&S,frruawmh yGJBudKufolqdkawmh yGJawGrsm;av
aysmfavyJvdkYaemf/ aomMumaeYrSmawmh Power Tree UPS
&JUuHprf;rJzGifhyGJ? Bed Talk y&dabm*aps;a&mif;yGJawmfeJY Make up
store rdwfqufyGJwdkYqD a&mufjzpfcJhw,fvdkYaemf/ paeaeYrSmvnf;
ig;yGJawmifrS&Sif/ Aussie Coffee rdwfqufyGJ? SKEYNDOR Clinic
zGifhyGJ? Six."mwfyHkjyyGJ? MYANMORE qkay;yGJeJY jrefrmwdkif;(rf)
0efxrf;a[mif; udkvGifarmifarmif&JU Alter: Space vdkY
trnfay;xm;wJhyef;csDjycef;eJY "mwfyHkpwl'D,dkzGifhyGJav;qD
a&mufjzpfcJh&if; we*FaEGaeYrSmawmh xl;xl;qef;qef;wpfyGJrS
oGm;p&mr&SdbJ aemuftywfawGtwGuf qdk&S,frrtdrfrSmyJ
aumif;aumif;tem;,lcJhygw,fvdkYaemf/

r*FvmowdkYom;ESifh owdkYorD;

rdkhrdkhaomf
a&;om;onf/

acsm&wem

M. Hpung Aung ESifh N udkif&m

www.mmtimes.com

Bed Talk y&dabm*aps;a&mif;yGJawmf

aomfaomfESifh arOD;armif
Myanmar INT'L Fashion Week

pme,fZif;yGJ
*RefvGif

rxm;

udkrif;aomfxGef;? rarjrwfausmfESifh rZifZif

Power Tree UPS &JUuHprf;rJzGifhyGJ

zGifhyGJ

a':pE´mjrifh
Aussie Coffee

rdwfqufyGJ

a':wifwifat;

OD;vSESifh OD;apmvdIif

a':acsmjrifh

Ms Nathaya Thanalee

ESifh rrdk;rdk;cdkif

OD;a';Apfaomif;cspf

rvdcpdk;xdkufatmif

Mr Tang

Tea break

em;em;aeae pdwfyef;ajz 48

www.mmtimes.com

wpf
ywfpm oif\uHZmwm
ya&mzufjrwfopf (eu©wåa0'ynm&Sif)
tcef;(201)? 'kw,
d xyf? wdu
k (f 4)? oD&*d P
k t
f rd &f m
a0Z,EÅmvrf;? 16^2 &yfuu
G ?f oCFe;f uRe;f /
zke;f 09 7300 4932? 564765? 577991/

u m wG ef ;

2014?Zefe0g&Dv
24 &ufrS 30 &uftxd

rdó&moDzmG ; (Aries)  rwf 22 rS {NyD 20  � tdrfjcHajr? um;? tpkpyfvkyfief;

tusKd;&Sdrnf/ c&D;oGm;vkyfief; quftusKd;ay;aernf/ yifrvkyfief; t&Sdefjr§ihf
wdk;csJUoihf\/ EdkifiHjcm;tquftoG,faumif; &Edkifcsdefjzpfonf/ ,m,Dvkyfief;
tusKd;jzpfrnf/ ,m,DvkyfydkifajymqdkcGifhESihf pDrHcefYcGJtkyfcsKyfcGihf &&Sdvdrfhrnf/
tdrfaxmifzufaMumihf ajr,m? wdkufcef; 0ifEdkif\/
,Mwm -�  aq;0g;"mwfpm vª'gef;yg/
Nydó&moDzGm; (Taurus)  {NyD 21 rS ar 21  � rdrdtpGrf;jzihf tcuftcJ
tNyD;wdkif z,f&Sm;Edkifrnf/ rdom;pk pD;yGm;wufrnf/ yHkrSefr[kwfaomvkyfaqmifrIrS
tusKd;tjrwf&rnf/ om;csif;rsm;xHrS aumif;usKd;&rnf/ 25 &uf? 27 &ufwdkY
wGif uHyGihfvef;aeí ta&;BuD;vkyfief;udpörsm; OD;pm;ay; aqmif&Gufoihf\/
pm;aomufcsdef rSefatmif *½kpdkufay;yg/
,Mwm -�  qef? qDponf vª'gef;yg/
arxkef&moDzGm; (Gemini)  ar 22 rS ZGef 22  � uHaumif;onfh&ufrsm;
jzpfonf/ tMuHaumif;? tvkyftudkifopf pwiftaumiftxnfazmfoihf\/
*kPfodu©mwdk;í ausmfapmrnf/ tpkpyfvkyfief; pwifoihfovdk ,m,Dta&mif;
t0,fudpörsm; txl;atmifjrifrnf/ tdrfaxmifa&;uH yGihfvef;aeNyD; txl;
aysmf&Tif&rnf/ oHwrefa&;udpö atmifjrifrnf/ arQmfrSef;csufwdkY rSefuefaernf/
,Mwm -�  tcrJhaq;ukcef;rsm;odkY axmufyHhvª'gef;yg/
u&u#f&moDzmG ; (Cancer)  ZGef 23 rS Zlvdkif 23  � tcuftcJESihf trItcif;
rsm; NyD;qHk;oGm;rnf/ &efESihf twdkuftcHwdkYaMumihf emrnfaumif;ydk&rnf/ tNydKif
vkyfief;rsm; arQmfrSef;onfxuf tusKd;&SdEdkif\/ toif;tzGJUwdkYü pDrHcefYcGJcGihf ydk&
vmrnf/ qHk;jzwfcsufrsm; xda&mufrnf/ yifrvkyfief;tquftoG,faumif;rsm;
&vmrnf/ y&[dwvkyfief;twGuf aiGoHk;pGJ&vdrfhrnf/
,Mwm -�  paeaxmifhü a&mifpHkyef;? a&mifpHkza,mifwdkifrsm; uyfvªyg/
od[f&moDzGm; (Leo)  Zlvdkif24 rS Mo*kwf 23  � tdrfaqmufypönf;? puf?
aq;0g;puf½kH? pm;aomufukef ponfhukefoG,frI pD;yGm;jzpfrnf/ vQyfwpfjyuf
BuD;yGm;&ef tcGihfaumif;MuHKrnf/ 0goemyg&mESihf pme,fZif;tvkyfrsm; ½kef;uef
&rnf/ e,fpyfuek o
f ,
G rf ?I o,HZmwwl;azmfr?I vQypf pfypön;f trsK;d rsK;d ? avaMumif;
ukefoG,frIwdkY aumif;usKd;ay;rnf/ om;orD;? wynfhwdkYaMumifh aysmf&Tif&rnf/
,Mwm -�  we*FaEGaxmihfü a&TouFef; uyfvªyg/
uef&moDzGm; (Virgo)  Mo*kwf 24 rS pufwifbm 23   � ½kwfw&uf tjyif;
zsm;wwfonf/ a&vrf;c&D; rxGufoihfao;/ om;csif;rsm;tm; yHhydk;&rnf/ ,m,D
tvkyf? yGJpm;? avvHwif'g? ta&mif;t0,fwdkY tusKd;jzpfrnf/ tdrfjcHajr? um;
tvkyrf sm; uHvu
kd v
f mrnf/ vkyif ef;opf? aetdro
f pf? [dw
k ,fEiS cfh &D;oGm;? ynma&;
0efaqmifrI? aqmufvkyfa&;vkyfief;rsm; txl;uHyGihfrnf/ tvkyfaumif;&rnf/
,Mwm -�  bkef;awmfBuD;pmoifausmif;rsm;odkY rD;zdkacsmifoHk;ypönf;rsm; vªyg/
wl&moDzmG ; (Libra)  pufwifbm 24 rS atmufwb
kd m 23   � uHaumif;onfh
&ufrsm;jzpfonf/ o,HZmw? ajr,m? aqmufvkyfa&;? avbmuefx½kduf?
yvwfpwpfqm*s&DtvSjyifjcif;? EdkifiHjcm;ukefoG,frIwdkY txl;tusKd;jzpfrnf/
a&&SnfpD;yGm;jzpftvkyfrsm; pwif&wwfonf/ &yfa0;c&D;aumif; oGm;&NyD; uHydkyGihf
vmrnf/ rdbq&morm; tBuD;tuJponfwdkYxHrS yHhydk;ulnDrI&rnf/
,Mwm -�  arG;eHaxmifhü tcif;aumfaZmponf vªyg/
NAdpmä &moDzmG ; (Scorpio)  atmufwb
kd m 24 rS Ed0k ifbm 22  � vQKUd 0Suyf nm&yf
qnf;yl;jcif;? owif;udpö? ausmufpdrf;wl;azmfjcif;wdkY xdyfwef;aumif;usKd;ay;
rnf/ a[majymydkYcsrI? bmompum;oif,lrI? tawG;tac:aqmif;yg; a&;om;jcif;
wdkYü atmifjrifrI&vdrfhrnf/ aiGtajrmuftjrm; 0ifrnf/ MoZmwduúrBuD;rm;
aernf/ a&m*ga0'emrsm; oufomaysmufuif;vdrfhrnf/
,Mwm -�  arG;eHaxmifhü yv’ifawmfudk a&Tcsyg/
"Ek&moDzmG ; (Sagittarius)  Ed0k ifbm 23 rS 'DZifbm 22  � *kPo
f u
d m© wd;k rnf/
tMuHaumif;rsm; atmifjrifrnf/ tpGrf;tpESihf usef;rma&;tajctae ydkaumif;
vmrnf/ vkyfief;rsm;atmifjrif&ef tcGihfaumif;MuHKrnf/ uHaumif;aeNyD; qE´rsm;
jynf0h rnf/ vQypf pfypön;f ? zke;f ? ausmufrsu&f wem? uGeyf sLwm? yvwfpwpfypön;f
ESihf tarGtESpfwdkY tusKd;ay;rnf/ rdbaMumihf *kPfwufrnf/
,Mwm -�  we*FaEGaxmihfü tkef;pdrf;&nf uyfvªyg/
rum&&moDzGm; (Capricorn)  'DZifbm 23 rS Zefe0g&D 19  � 25 &uf? 27
&ufwdkY uHyGihfaeí ta&;BuD;udpörsm; aqmif&Gufatmifjrifrnf/ tcuftcJESihf
a&m*ga0'emrsm; aysmufuif;rnf/ tpkpyfvkyfief; tusKd;ay;rnf/ opfawmxGuf
ypönf;ESihfywfoufí pwifrvkyfaqmifoihf/ rD'D,m? a&vrf;ukefoG,frI? "mwk
ypönf;ESihf aumufyJoD;ESHrsm; aumif;usKd;ay;vdrfhrnf/
,Mwm -�  we*FaEGaxmihfü tkef;qGrf;uyfvªyg/
uHk&moDzGm; (Aquarius)  Zefe0g&D 20 rS azazmf0g&D 19  � tpkpyfvkyfief;
rpwifoihf/ tdrfaxmifzuf\vkyfief;ü rdrd\yg0ifrI tusKd;r&SdEdkifao;/ vQyfwpf
jyuf 0ifaiGwdk;rnf/ ,m,Dtvkyf? xD? avvHwif'g? pme,fZif;? pmoifausmif;
axmifjcif;? pma&;ud&,
d mESifh [dw
k ,fc&D;oGm;tvkyrf sm; txl; aumif;usK;d ay;rnf/
ynma&;c&D; om,majzmihfjzL;rnf/
,Mwm -�  t*Fgaxmihfü atmifoajyESihf a&mifpHkESif;qDrsm; uyfvªyg/
rde&f moDzmG ; (Pices)  azazmf0g&D 20 rS rwf 21  � NydKifqdkifrIrsm; t&ma&muf
rnf/ NyKd ifbufaMumihf vkyif ef;ydak umif;vmrnf/ arQmrf eS ;f onft
h wdik ;f tMuHaumif;
taumiftxnfazmfEikd rf nf/ tdrjf caH jr? um;? rD',
D m? pm;aomufqikd ?f NrKd Ujytif*sif
eD,m? Adokum? yHkESdyfxkwfa0rI? yifv,fjyif ponfESihfywfoufaomtvkyfrsm;
aumif;usK;d ay;rnf/ vkyif ef;tquftoG,af umif;rsm; trSew
f u,f a&mufvmrnf/
,Mwm -�  w&m;pmtkyfrsm; "r®'gejyKyg/

'D wpf ywf ½kyf &Sif
'D-wpf-ywf-awmh or®w½k-yf-&S-if-½kHrSm ]tarG-cH-xdk-uf-ol-jz-pf-ygap} Zmwf-um;-udkyJ qufNyD;½Hk-wif-xm;-ygw,f/
oGifeJY r*Fvm (1)½kHrSmvnf; ]Mu,fpif-armf-uG-ef;} Zmwf-um;-udkyJ qufNyD;½Hk-wif-xm;-ygw,f/
r*Fvm(2)eJY a&SUaqmif-½Hk-rSm-awmh "The Legend of Hercules" o&D;'DZmwf-um;- pwif-jy-ovm-ygw,f/
aejy-nf-awmfeJY awmh½Gd-Kif&,f ½kyf-&S-if-½kH-rSm-vnf;yJ "Lone Survivor" wl;'D tar&d-uef-tuf-&S-if-ppfum;udk
pwif-½Hk-wif-vm-ygw,f/ *sef;-&S-if;-armf-wifu ½kyf-&S-if-½Hk-rSm-awmh ]tarG-cH-xdkufoljz-pf-yg-ap}-Zm-wf-um;eJY ]
Mu,fpif-armf-uG-ef;} Zmwf-um;-wdk-Yudk-jy-oaeNyD; *sef;-&S-if;-puGJ-½k-yf-&S-if-½kH-rSm-awmh tu,f'rD-ES-pf-qk-&Zm-wf-um;
-jz-pfwJh ]vufyH} Zmwf-um;udk xyfrH-½Hk-wif-vmNyD; t*Fvd-yf-Zm-wf-um;-rsm;jz-pfwJh "Police Story" eJY
"Tarzan" o&D;-'D-Zm-wf-um;-wdk-YudkyJ qufNyD;½Hk-wif-xm;-ygw,f/ aejy-nf-awmf-*s-ef;-&Sif; Minitheatre rSmawmh
'g½dk-uf-wm-udk-aZmf(t½k-Pf-OD;) ½dkuf-ul;wJh ]trdk-uf-pm;} Zmwf-um; pwif½Hk-wif-vmNyD; tJ'D-um;-xJ
rSm cefYpnfol? olxl;pH? ausmfausmfAdk? rdk;atmif&if? rdk;rdk;? pdk;jrwf-olZm? 0wfrHI-a&T&nf? oifZm-0ifhausmf?
pdk;jynfhoZif? eef;qk-&wDpdk; pwJhtEk-ynm-&S-ifawG yg0if-o½k-yf-aqm-if-xm;-Mu-ygw,f/  tdt-o
d l g

w½k-wf-ES-pf-opf-ul;tBud-Knpmpm;-yGJZef-e0g-&Dv 29 &ufaeYnrSm
csuf-x&D-,H[dk-w,fu usif;y
wJh w½kwf-ES-pf-opf-ul;-tBud-K
npm-pm;-yGJ-av;- &Sd-ygw,f/
[dkw,f-&JU-a&-ul;-uef-eH-ab;rSm
usif;-yoGm;rSm-jz-pfNyD; &Dqef;tok-yfeJY uHaum-if;-jc-if;-[if;vsm-awGudk jref-rmbD,m? tcsKd
&nf? 0dkif-wdk-YeJY-wGJ-zuf-wnf-cif;-rSm
-jz-pf-ygw,f/ azsmfajz-a&;-tpDtpOf-vnf;-yg-0if-rSm-jz-pfovdk
uav;i,f-awGudk tHayg-if;ay;r,fh-tpD-tpOfvnf;yg0ifyg
w,f/ npmpm;-yGJ-vuf-rS-wfawG
udk 0,f,lcs-if-w,f-qdk&if
ajcmuf-OD;-pm-wpf-0dk-if;-twGuf
tar&d-uef-a':vm 270 eJY 10
OD;pmtwGuf 450 owfrS-wfxm;ygw,f/ [dkw,fvufrS-wfta&m-if;-Xme zkef; 544500
(6612)udk quf-oG,f-0,f,lg
Edk-if-yg-w,f/

]a&at;-}eJY- aq;-wmav ..
*Ref[m a*smf*sD,m-jy-nf-e,f-rSm- ae-xdk-ifwJh touf 90
t&G,f olYtbdk;qDudk tvnftywf-oGm;yg-w,f/nae-ydk-if;rSm pum;awG-ajym-MuNyD; wpfntdyf-tNyD;
aem-uf-wpf-aeY-rSm-awmh tbdk;jzpf-ol[m 0ufayg-ifajcmuf? MuufO? aygif-rk-efY-wdkYeJY reufcif;-pm -jy-if-qifay;-ygw,f/ tJ'D-tcgrSm *Ref[m olYyef;-uefjym;
xJrSm tvTmyg;-yg;-tpdk-if-tcJ-wcsKdUudk awGUvdkuf-wmaMumifh ]]'Dyef;-uefawG oefY&S-if;-&JU-vm;}}vdkY tbdk;
jzpf-oludk vSrf;-ar;-vdk-uf-yg-w,f/tbdk;jz-pf-olu ]]a&at;eJY aq;-wm-yJuGm/

oefYoifh-oavm-uf-awmh oefYwm-aygh/ rif; reufpm
udk pm;rS-mom-pm;-prf;yg ..ighajr;-&JU}}vdkY jyef-ajymvdk-uf-yg-w,f/aeY-v,f-pm-twG-uf-udk-awmh tbdk;jzpf-olu tom;
n§-yf-ayg-if-rk-efY- vk-yf-auR;ygw,f/ 'Dwpf-Bud-rf-rSm-awmh
yef;uef-tpG-ef;rSm ajcmuf-ae-wJh-Mu-uf-OawG-vdk-Y xif&wJh trIef-

ao;-ao;-av;-awG-udk- awGU&wm-rdkY ]]tbdk;..'Dyef;-uef-awGoefYwmaocsm-&JU-vm;}}vkdY *Ref[m tbdk;jzpf-oludk
ar;vdk-uf-jy-ef-yg-w,f/
tbdk;BuD;[m *Ref-udk- jy-ef-awm-if-rMu-nfhbJ ]]'Dreuf
uyJ rif;udk ..igajym-NyD;NyDav/ a&at; pGrf;-oavmuf
oefY&S-if;-yg-w,f-vdkY/ bmudk-pd-wf-yl-ae-wmvJ/ 'DtaMum-if;ajymwm igxyf-NyD;rMum;cs-if-awmhbl;/ [kwf-NyDvm;}}vdkY
xyfajym-vdk-uf-jy-ef-yg-w,f/ naeydk-if;-rSm-awmh *Ref[m
teD;tem;u NrdKUwpf-Nrd-KUudkoGm;zdkY um;qD-oGm;wJh-tcg
rSm tbdk;jzpf-ol-&JUacG;[m olYudk-Mu-nfh-NyD; a[m-if-aewm
aMumifh ]]tbkd; ..acG;udk Munfh-vk-yfOD;/ uRefawmfh
udk um;qD-ay;-roGm;bl;}}vdkY tbdk;jzpf-ol-Mum;atmif
vSrf;-atmf-ajym-vdk-uf-ygw,f/ wDAD-uae-vmae-wJhabm-vHk;yGJqDuae rsufvHk;ra&GUbJ tbdk;BuD;vSrf;-atmfvdk-uf-wmu ]]a[haumif a&at;'Dudk vmcJh/ oGm;r½IyfeJY/
f nf/ g
ighem;ck-cs-uf-cs-if-;vm-cJhprf;...a&at;a&} wJh/  rdrYk a-Ykd omf bmom-jy-e-o


Tea break

49 pm;r,faomufr,f vQmvnfvnf

Phyo's cooking adventure

www.mmtimes.com

Muufom;ubwfESihf
'def-csOf Dressing [if;&G-uf-pHk-ok-yf

'D&- ufa- wGrmS aeod-yf-raum-if;?
toHu0if-eJY-qkd-awmh cyfpyf-pyf-[if;av;-awG-csuf? ½SL;½SL;&SJ-&SJeJY vnfacs-mif;
-&S-if;-oGm;atm-if-qkdNyD; [if;pyf-pyfav;awG csuf-jz-pf-ae-ygw,f/ tcsOf?
tpyfav;awG-ukdyJ pm;cs-if-pd-wf-u0if-aeawmh Muuf-om;-ubwfav;- csuf-jz-pfoGm;ygw,f/ i,fi,f-wk-ef;u vom
vrf;-rSm-oGm;pm;-avh-&SdwJh yvmwmeJY
Muuf-om;-ubwfudk tvGrf;-ajy-cs-ufMu-nfh-&muae 'D[if;-cs-uf-enf;-av;ukd
rdom;-pk-vuf-&m-tjzpf rSwf-wrf;-wif-jz-pfoGm;wmyg/ 'Dcs-uf-enf;u Muufom;?
qdwfom;? trJom; ukd,fBud-Kuf-&m-tom;eJY csufEdk-ifygw,f/ 'gayrJh qdwf-om;-ukd- oHk;r,f-qkd-&if-awmh
Budwf-om;-u ykd-aum-if;-ygw,f/ trJom;-qkd-&ifvnf;
t&ifqHk; jyK-wfaMumf-vkd-rsK-d; vk-yf-xm;-zkd-Yawmh vkdyg-vd-rfhr,f/
aemufNyD; oleJY-vkd-uf-zuf-r,fh-toD;-t&G-uf-av;udk tpHkok-yf-ygr,f/ Dressing t&nf-ukd-awmh 'def-cs-Of-ukd- oHk;xm;-ygw,f/

&Smvum-&nf-ukd-xnfhyg/ aemuf rqvmxnfhyg/ 3-•4 rdepfavm-ufMumatmif cyfoG-uf-oG-uf-av;-aMumf-NyD;vQif ylpDeH
(odkY) eHeH-yif-av;-xnfhum tzHk;tkyf-NyD;csyg/ xrif;? yvmwm?
eHjym;wdkYeJY wGJpm;-Ekd-if-ygw,f/

'def-csOf Dressing [if;&G-uf-pHk-ok-yf
yg0if-ypö-nf;-rsm;
(4 a,mufpm)
zz a&T-yJoD; 125-•150 *&rf
zz ½Hk;ywDoD; t&G,ftvwf 6 awmifh
zz Muuf-oG-ef-Nrdwf 3 yif
zz yl-pDeH 1^2 cGuf t&Gufrsm;om
zz 'def-csOf pm;yGJ-ZGef; 3 ZGef;zz oH-yk-&m&nf vufzuf-&nf-ZGef; 3 ZGef;zz Mu-uf-oG-efjzL 3 `rTm
zz qm; vufzuf-&nf-ZGef; 1^4 ZGef;-

NzdK;pwkdif Muuf-om;ubwf
yg0if-ypö-nf;-rsm; (4 a,mufpm)
zz ta&-cGHryg Muufom;&ifyHk 2 ck (500•-550 *&rf)
zz i½k-wf-yGoD; tao; 2 ck
zz [if;-oD;-[if;-&G-ufqD pm;yGJ-ZGef; 3 ZGef;zz c&rf;-cs-Of-oD;-rS-nfh-rSnhf 4 vHk;
zz Muuf-oG-efeD tvwf 3 O
zz Muuf-oG-efjzL 3 `rTm
zz uk-vm;-av;rqvm pm;yGJ-ZGef; 2 ZGef;zz eH-EG-if;-rIefY vufzuf-&nf-ZGef; 1^8 ZGef;
zz qm; vufzuf-&nf-ZGef; 1^8 ZGef;zz yJ-iH-jym&nf pm;yGJ-ZGef; 3 ZGef;zz &Sm-vum&nf pm;yGJ-ZGef; 2 ZGef;-cGJzz yl-pDeH (okdY) eHeHyif vufwpf-qk-yf-pmzz i½kwfoD;-teD-awm-ifh^ tpdrf;-awm-ifh-&Snf 1 awmifh
(tpyf-Bud-Kuf-wwf-ol-awGtwG-uf-om)-

jy-if-qif-yHk Mu-uf-om;awGukd a&aq;? tqDawGukd z,fxk-wf-NyD; a&-ppf-xm;yg/
NyD;wJhtcg qm;? eHEG-if;-rI-efY-wdk-YeJY-e,fum tenf;qHk; 30 rdepf-avmuf
ESyfxm;-ay;yg/ c&rf;cs-Of-oD;eJY Muuf-oG-ef-eDukd t0kdif;-vkd-uf- rxl-ryg;vSD;yg/
i½kwf-yGrsm;ukd taphxk-wfum wpfpifwD-rD-wm-cGJ-ywf-vnf-avmuf
vSD;xm;yg/ Muuf-oG-ef-jzLawGukd nufnuf-axm-if;-yg^ n§pf-xm;yg/
[if;oD;-[if;-&G-uf-qDukd tkd;xJxnfhum rD;rjy-if;-wjy-if;eJY qDyl-atm-ifwnfyg/ qDyl-NyD-qkd-vQif Muuf-oG-ef-eD-awGukd- xnfh-aMumfyg/ Muuf-oGefawG
ta&mif-ajym-if;-NyD-qkd-&if c&rf;cs-Of-oD;-awGukd- xnfh-NyD;aMumfyg/ ESpfrdepfavm-uf-&Sd-vm-NyD-qdk&if Muuf-oG-ef-jzLeJY i½kwf-yG-oD;awGukd xnfhaMumfyg/
oHk;rdepf-eD;-yg;-avm-uf- Mum-vQif Muuf-om;awGukd- xnfh-aMumfyg/
Muuf-om;awG ta&wif; (ta&m-if-ajym-if;-)oGm;NyD-qkd-vQif tzHk;tkyfNyD;
aemufxyf ig;rdepf-avmuf aMumfyg/ tkd;ruyfatmif arTay;yg/
Muuf-om;-awG El;-NyD-qkd-vQif rD;ukd-enf;-enf;-jr§-ifhum yJiH-jym-&nfeJY

jy-if-qif-yHk a&T-yJ-oD;awGudk tn§moifum a&;aq;-xm;yg/ ½Hk;ywDoD;-awGudka&-aq;yg/ Muuf-oG-ef-Nrd-wf-awGukdvnf; a&aq;um a&pif-atmif
ppfNyD;wJhtcg tjzLa&m-if-tykd-if;ukd cyfyg;-yg;-av;-vSD;xm;yg/
aemuf tkd;wpfvHk;xJ-rSm -a&-xnfhum qm;pm;yGJ-ZGef;wpfZGef; xnfhNyD;
a&aEG;tkd;wnfyg/ a&aEG;yG-uf-NyD-qkd-vQif a&TyJ-oD;-awGukd-xnfhNyD;
3•4 rdepf-avm-uf- pd-rf-xm;yg/ NyD;&if a&TyJ-oD;awGukd a&cJ-xnfh-xm;wJh
a&at;-cG-uf-xJqD q,f,lNyD; xnhf-xm;yg/ ½Hk;ywDoD;-awGudkvnf;
tvm;wl a&aEG;azsmyg/ NyD;&if tm;vHk;udk a&pif-atm-if-ppf-xm;yg/
aemuf- tae-awmfvSD;yg/
Dressing twGuf 'def-cs-OfeJY oHy&m-&nfukd zefcG-uf-tao;-wpf-ck-xJrSm
a&mpyfyg/ Muuf-oG-ef-jzLawGukd n§pf-xnfhyg/ (odkY) nufnuf-axm-if;NyD; xnfhyg/ t&omtwGuf qm;ukd-xnfhyg/ i½kwf-aum-if;-teuf-rI-efYtenf;-ukdvnf; xnfharTyg/ NyD;&if yef;uef-xJrSm [if;oD;-[if;-&G-uf-awGukdg
cif;um 'def-cs-Of dressing ukdqrf;NyD; oHk;aqmif-Ekd-if-yg-w,f/  

aps;oufomNyD; cHwGif;awGUp&mawG&EdkifwJh rEÅav;u ]xdkif;r,fatmif}pm;aomufqdkif
Nidrf;tdtdaxG;

xJ-rSm- xnfh-xk-yfNyD; aygif;-xm;-wmyg) aysmhjyJvG-ef;-aeNyD; tom;vnf;-enf;-wm-aMumifh
aemuf-xyf-vm-r,fh-[if;-yGJ-awG-udkyJ tm½Hkpkd-uf-vkd-uf-yg-awm-hw,f/ wpf-ZG-ef;-zJh-pm;-vdk-uf-wkdif; cyfap;-ap;-tae
-xm;eJY 'Dqkd-if&JU ig;xrif;e,f (usyf 700)
uawmh rSmcJh-orQ-xJrSm tqifajy-qkH;ygyJ/
aemuf-xyf-a&m-uf-vmwJh xdkif;-eH-½dk;aygif;
(usyf 3ç000) uvnf; tcsKdtae-awmfeJY
El;nHh-ae-awmh pm;vkd-Ytqif-ajy-apNyD; [if;csKd
tjzpf-a&G;cs,f-cJhwJh yifv,f-pm-pkH-[if;&nf
(usyf 3ç500) uvnf; yGJao;ayr,fh awmf

ae-yz-l e-k x
-f w
-l ,fv
- Ydk emrnfBuD;wJh rEÅav;
NrdKUu tckvkd-tcsdef aqmif;-&m-oD-&JU- aem-ufykd-if;-aeY-&uf-awG-rSmvnf; tat;u uJaewk-ef;-yJ-qkd-awmh ae&m-topf-udk- ajym-if;-ae
cgp pma&;-ol-tzdkY tpm;pm;-cs-if-pd-wfvnf;
odyf-r&Sd-vS-ygbl;/ 'gaMumifh ayghayg-hyg;yg;
tpm;tpm-awG- &Edk-if-w,f-qdkwJh vkyf-azmfudk-if-zuf-awG-ñT-ef;wJh xdkif;-r,f-atmif xkdif;oa&-pm-qkd-ifqD a&muf-oGm;cJh-yg-w,f/31 vrf;eJY 32 vrf;Mum;? 69 vrf;rBu;D ay:rSm-&SdwJh 'Dxkd-if;-oa&-pm-qkd-ifu xifxm;ovkdyJ xkdif;-qkd-if-awG-&JU-xkH;pH-twkdif; vlpnfwm-xufukd ykdql-nH-ae-ygw,f/ qkdif-xJ-0ifvkd-uf-wmeJY qlnH-jy-nfh-us-yf-aewJh pm;aom-uf0kd-if;-awG-&Sd-wm-aMumifh uRef-reJY-vk-yf-azmf-udk-if
zufawG[m 0kdif;-vG-wf-wpf-ckukd cyfjr-ef-jr-ef&Sm-azG-ae-&m,l-vkd-uf-ygw,f/ tJ'D-aem-uf-rSmawmh rDEl;-pm-tk-yf-xJrSm cyf½I-yf-½Iyf azmfjyxm;wJh [if;em-rnf-awG-xJu tcsdef-rqGJbJ
pa&G;vdkuf-wm-uawmh wpfckudk usyf 600
ay;&wJh-[if;-xk-yfyg/ tqmajy-tjzpf jrnf;jz-pf-cJhwJh [if;xk-yf[m (qef-rI-efY? toD;t&G-ufawGeJY 0ufom;-awG-udk-a&mNyD; iSufays-m&G-uf- 0ufeH½kd;aygif;

awmf-rsm;rsm;&wm-rkdY wGuf-ajc-ukd-uf-ygw,f/
aeYv,f-pmudk trsm;BuD;rpm;cs-if-wmaMumifh tcsKdyGJ-buf-vS-nfh-awmh Muuf-om;pif;-aumukd cyfcsK-dcsK-dom*l-aph-awGeJY tae
awmf-vkH;xm;wJh xkdif;-om*lvkH; (wpfyGJ usyf
600) u uRef-rtBud-Kuf-jz-pf-ayr,fh qDcs-ufzwf-awG- yg-ae-wm-aMumifh twlyg-ol-awGuawmh odyf-cH-wGif; rawGUMu-ygbl;/ 'gayrJh
tcsKdyGJ-aem-uf-wpf-rsK-d;uawmh yef;uef-xJrSm
wufwuf-ajym-if-wJhtxd tm;vkH;ukd- qGJaqm-if-Ekd-if-cJh-ygw,f/ 'gu tpdrf;-a&m-ifaum-uf-n§-if;-ap;-ap;-&JU-tv,frSm iSufays-m

ig;xrif;e,f

oD;-trS-nfh-Xm-yem-xnfh-xm;wJh csKdqd-rfh-qd-rfhiS-uf-ays-mxkyf (wpf-xk-yf-usyf 600) yJjz-pf-yg
w,f/ xyfy;dk ay;-xm;wJh oMum;tulawm-i-f
rvkdbJ olYcs-nf;-pm;-vkdYudk t&om&Sd-ygw,f/
rSmxm;-wmawG pm;vdk-Yuk-ef-oavm-uf&Sd-csd-ef-rSm-awmh qkdif-u tvum;-ay;-wJhopf-oD;-awG a&m-uf-vm-yg-awmhw,f/ a&cJrI-ef-awG-zkH;aewJh z&JoD;-eJY- oab-FmoD;-pd-wfvwf-vwf-qwf-qwf-awGu jynfh-ae-NyD;om;Adk-ufukd enf;enf;-av;-awmh xyfqGJ-aqm-ifvdk-uf-yg-ao;w,f/ a&tjyif wjcm;bmrSraom-uf-cs-if-wm-rdkY aomuf-p&m-awG-awmh

xdkif;om*lvHk;

rSmraom-uf-jz-pf-cJh-Mu-ygbl;/ aps;oufom-wJhqdk-if-av;-rdkY aemuf-wpf-acg-uf- xyf-oGm;jz-pf-zdkY
awmh qdkif-urxcif-rSmyJ pdwf-ul;-rd-cJh-ygw,f/
tJ'D-wpf-Bud-rf-twG-uf-udk-awmh aysmhjyJ-jyJ[if;-xk-yfukd pm;r,fh-pm-&if;-xJuae z,fxm;
-vkd-uf-ygNyD/ rSwf-xm;-&wJh-aem-uf-wpf-cs-ufu
reufcif;-ydk-if;vnf; oGm;pm;Edk-ifNyD; aeYv,fpm-twG-uf-qdk-&if- 1 em&D-rxdk;cif-avm-uf
oGm;rS rDEl;-xJ-rSm-&SdwJh tpm;tpm-rsK-d;pHkudk
pm;cG-ifh-&rSmyg/ naeydk-if;-awGqdk wcsKdUtpm;
tpm-awG- rsK-d;pHkr&EdkifwmrsKd;&Sdwwfw,fvdkY
BudKwif- owday;vdkufygw,faemf/

Travel

jynfwGif; c&D;oGm; 50
www.mmtimes.com/images/flight-schedules.pdf

www.mmtimes.com

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014

DOMESTIC FLIGHT SCHEDULES
Yangon to Nay Pyi Taw
Flight
Days
Dep
FMI A1
1,2,3,4,5
7:30
Y5 777
1,2,3,4,6
7:45
FMI A1
6
8:00
FMI B1
1,2,3,4,5 11:30
FMI A1
7
15:30
FMI C1
1,2,3,4,5 16:30

Arr
8:30
8:25
9:00
12:30
16:30
17:30

Nay Pyi Taw To Yangon
Flight
Days
Dep
FMI A2
1,2,3,4,5
8:50
FMI A2
6
10:00
FMI B2
1,2,3,4,5 13:00
FMI A2
7
17:00
Y5 778
1,2,3,4,6 17:30
FMI C2
1,2,3,4,5 18:00

Arr
9:50
11:00
14:00
18:00
18:10
19:00

Yangon to Mandalay
Flight
Days
Dep
YH 917
2,5,7
6:00
YH 917
1,3,4,6
6:10
YJ 891
Daily
6:00
YJ 901
2,3,4,5,6,7 6:10
Y5 234
Daily
6:15
YH 909
1,3,4,6
6:00
6T 401
Daily
6:20
K7 222
Daily
6:30
K7 626
1,5
6:45
K7 226
2,4
6:45
YH 833
2
7:00
YH 831
4,6
7:00
W9 201
Daily
7:30
8M 6603
2,4,7
9:00
YJ 201
1
9:30
K7 624
Daily
10:30
YJ 751/W9 7751 3,4,5,7
10:30
YJ 761
2,7
10:30
YJ 602/W9 7602
6
10:30
YJ 761
1,4,6
10:45
YJ 211
4,5,7
11:00
YJ 201
2,3,4
11:00
YH 737
3
11:15
YH 729
6
11:15
YH 729
4
11:30
YH 737
5,7
11:30
YH 727
1
11:15
YH 729
2
11:30
W9 251
2,5
11:15
6T 807
7
11:30
6T 807
1
12:00
K7 224
Daily
14:30
W9 129
Daily
15:00
YH 731
Daily
15:00
6T 501
Daily
15:30
W9 211
Daily
15:30

Arr
7:40
8:30
8:05
7:35
7:30
7:40
8:25
8:40
8:10
8:10
8:40
8:40
8:55
10:10
10:55
11:55
12:25
12:25
12:35
12:40
12:25
12:25
13:25
14:15
13:10
13:40
13:25
14:30
12:40
12:55
13:25
16:35
16:55
17:10
17:30
16:55

Mandalay to Yangon
Flight
Days
Dep
YJ 901
2,3,4,6,7
7:50
YH 910
1,3,4,6
7:40
Y5 233
Daily
8:10
YH 918
1,3,4,6
8:30
YJ 891
Daily
8:20

Arr
9:55
9:45
9:25
10:45
10:15

6T 402
K7 223
YH 918
W9 201
W9 144
Y5 132
K7 227
K7 627
YJ 201
YH 834
YH 832
K7 845
6T 808
6T 808
YH 730
YJ 212
YJ 202
YJ 212
YJ 762
YH 727
YJ 762
W9 120
K7 225
YJ 752/W9 7752
W9 129
YH 738
YH 732
W9 211
K7 625
8M 6604
YH 738
6T 502
YH 730
YJ 752/W9 7752
YJ 602/W9 7602
YH 730

Daily
Daily
2,5,7
Daily
Daily
3,5,6,7
2,4
1,5
1
2
4,6
2,4,7
7
1
2
7
2,3,4
5,7
2,4,6
1
1,4,6
1,3,6
Daily
7
Daily
3
Daily
Daily
Daily
2,4,7
3
Daily
4
4,3,5
6
6

8:45
8:55
9:10
9:10
9:20
9:30
10:35
10:55
11:10
11:30
11:50
12:50
13:15
13:45
14:30
15:00
15:30
16:00
16:05
16:15
16:20
16:30
16:50
17:00
17:10
17:05
17:10
17:10
17:10
17:20
17:25
17:50
17:50
17:20
17:30
18:00

Yangon to Nyaung U
Flight
Days
Dep
YH 917
1,3,4,6
6:00
YH 909
1,3,4,6
6:00
YJ 891
Daily
6:00
YJ 901
1
6:00
YJ 901
2,3,4,5,6,7 6:10
W9 141
Daily
6:15
YH 909
2,5
6:10
YH 917
2,5,7
6:00
6T 401
Daily
6:20
6T 351
1,2,3,4,6,7 6:30
K7 222
Daily
6:30
YH 909
7
6:40
W9 143
Daily
7:15
YJ 601/W9 7601
6
10:30
K7 224
Daily
14:30
W9 211
Daily
15:30
YH 731
Daily
15:00
6T 501
Daily
15:30
Nyaung U to Yangon
Flight
Days
Dep
YH 918
1,3,4,6
7:45
YH 918
2,5,7
8:25
YJ 891
Daily
7:35
YJ 901
1
7:35

10:45
11:00
11:05
11:05
10:45
10:30
12:00
12:20
12:35
12:55
13:15
16:00
15:15
15:45
19:25
16:25
16:55
17:55
17:30
18:10
17:45
17:55
19:00
18:25
18:35
19:00
19:15
19:15
18:35
18:30
18:50
19:55
19:15
18:45
18:55
19:25

Arr
8:25
8:25
7:20
7:20
8:20
7:35
7:45
8:25
7:40
7:50
7:50
8:15
8:35
11:50
17:25
17:40
17:55
18:20

Arr
10:45
11:05
10:15
8:55

W9 141
K7 222
YJ 901
YJ 901
YH 910
YH 910
W9 144
YH 910
6T 351
K7 225
W9 211
YH 732
6T 502

Daily
Daily
4
2,3,5,6,7
7
1,3,4,6
Daily
2,5
5
Daily
Daily
Daily
Daily

7:50
8:05
8:35
8:35
8:15
8:25
8:50
9:35
10:50
17:45
17:55
17:55
18:35

10:40
11:00
9:55
9:55
10:20
9:45
10:10
10:55
13:55
19:00
19:15
19:15
19:55

Yangon to Myitkyina
Flight
Days
Dep
YH 833
2
7:00
YH 831
4,6
7:00
K7 844
2,4,7
7:30
K7 624
Daily
10:30
YJ 211
5
11:00
YJ 201
1,2,3
11:00
W9 251
2,5
11:15

Arr
10:05
10:15
11:05
13:25
13:50
13:50
14:10

Myitkyina to Yangon
Flight
Days
Dep
YH 834
2
10:05
YH 832
4,6
10:15
YJ 211
5
14:05
YJ 202
1,2,3
14:05
K7 625
Daily
15:40
W9 252
2,5
16:05

Arr
12:55
13:15
17:55
16:55
18:35
19:00

Yangon to Heho
Flight
Days
Dep
YH 909
1,3,4,6
6:00
YH 917
2,5,7
6:00
YJ 891
Daily
6:00
YH 909
2,5
6:10
YH 917
1,3,4,6
6:10
W9 141
Daily
6:15
6T 401
Daily
6:20
YH 909
7
6:40
K7 222
Daily
6:30
6T 351
1,2,3,4,6,7 6:30
W9 201
Daily
7:30
K7 828
1,3,5
7:30
YH 505
2,3,4,6
10:30
YJ 751/W9 7751 4,3,5,7
10:30
YJ 761
2
10:30
YJ 761
1,6
10:45
YH 737
3
11:15
YH 505
7
11:00
W9 203
Daily
11:00
YH 737
5,7
11:30
W9 119
1,3,6
11:15
YH 727
1
11:15
6T 807
7
11:30
K7 826
2,6
11:45
6T 807
1
12:00
K7 224
Daily
14:30
W9 129
Daily
15:00
YH 731
Daily
15:00
6T 501
Daily
15:30

Arr
8:25
9:55
8:50
8:40
9:35
8:20
9:20
9:15
9:30
8:45
9:40
8:45
11:55
11:40
11:40
11:55
12:40
12:25
12:10
12:55
12:25
12:40
13:50
13:00
14:20
15:45
16:10
16:25
16:40

Heho to Yangon
Flight
Days
Dep
W9 141
Daily
8:35
YH 910
2,5
8:40
6T 352
Daily
9:00
YJ 891
Daily
9:05
YH 910
7
9:15
YH 918
1,3,4,6
9:35
6T 402
Daily
9:35
K7 223
Daily
9:45
YH 918
2,5,7
9:55
W9 201
Daily
9:55
YH 505
2,3,4,6
11:55
W9 204
Daily
12:25
YH 505
7
12:25
K7 829
1,3,5
13:50
6T 808
7
14:05
6T 808
1
14:35
W9 120
1,3,6
15:45
YH 728
1
17:00
YJ 762
2
15:20
YJ 762
1,6
15:35
YJ 212
4
15:45
K7 224
Daily
16:00
YJ 752/W9 7752
7
16:15
YH 738
3
16:40
W9 129
Daily
16:25
YH 731
Daily
16:25
YH 738
7
16:55
6T 501
Daily
16:55
K7 827
2,6
17:25
YH 738
5
17:50
YANGON TO SIT T WE
Flight
Days
Dep
YH 511
5
11:30
6T 605
Daily
11:15
YH 511
1
10:30
W9 309
1,3,5,6,7 11:30
K7 426
Daily
12:30
6T 611
4,6
14:30
SIT T WE to yangon
Flight
Days
Dep
YH 512
1
12:05
YH 511
5
13:05
6T 606
Daily
13:35
K7 427
Daily
14:05
6T 612
4,6
16:15

Arr
10:40
10:55
11:10
10:15
10:20
10:45
10:45
11:00
11:05
11:05
14:00
13:35
14:30
15:05
15:15
15:45
17:55
18:10
17:30
17:45
16:55
19:00
18:25
18:50
18:35
19:15
19:05
19:55
18:40
19:00
Arr
13:05
13:15
12:05
12:55
13:50
15:55
Arr
13:55
14:55
15:00
15:25
17:40

YH 511
W9307
W9 309
YH 505

1
2,4
1,3,5,6,7
7

10:30
11:30
11:30
11:00

13:05
13:50
13:50
13:40

Thandwe to Yangon
Flight
Days
Dep
W9 141
Daily
9:50
6T 632
1,2,3,4,6,7 10:15
6T 605
Dailys
12:25
6T 632
5
13:00
YH 512
5
14:05
YH 512
1
13:05
YH 506
2,3,4,6
13:10
YH 506
7
13:40
W9 307
2,4
14:05
W9 309
1,3,5,6,7 14:05

Arr
10:40
11:10
15:00
13:55
14:55
13:55
14:00
14:30
14:55
14:55

Domestic Airlines
Air Bagan Ltd. (W9)

Tel : 513322, 513422, 504888, Fax : 515102

Air KBZ (K7)

Tel: 372977~80, 533030~39 (Airport),
Fax: 372983

Air Mandalay (6T)

Tel : (Head Office) 501520, 525488,
Fax: 525937. Airport: 533222~3, 09-73152853.
Fax: 533223.

Asian Wings (YJ)

Tel: 951 516654, 532253, 09-731-35991~3.
Fax: 951 532333

Golden Myanmar Airlines (Y5)
Tel: 95 9 400446999, 95 9 400447999,
Fax: 01 860 4051

Yangon Airways(YH)

Tel: (+95-1) 383 100, 383 107, 700 264,
Fax: 652 533.

FMI Air Charter - Sales &
Reservations

Tel: (95-1) 240363, 240373 / (+95-9) 421146545

Domestic
6T = Air Mandalay
W9 = Air Bagan

Yangon to Myeik
Flight
Days
Dep
K7 319
Daily
7:00
YH 633
1,3,5,7
7:00

Arr
9:05
9:15

Myeik to Yangon
Flight
Days
Dep
K7 320
Daily
11:30
YH 634
1,3,5,7
11:25

Arr
13:35
13:25

Yangon to Thandwe
Flight
Days
Dep
W9 141
Daily
6:15
6T 351
1,2,3,4,6,7 6:30
6T 605
Daily
11:15
YH 511
5
11:30
YH 505
2,3,4,6
10:30

Arr
9:35
10:00
12:10
14:05
13:10

YJ = Asian Wings
K7 = AIR KBZ
YH = Yangon Airways
FMI = FMI AIR Charter
Y5 = Golden Myanmar Airlines

Subject to change
without notice
Day
1 = Monday
2 = Tuesday
3 = Wednesday

4 = Thursday
5 = Friday
6 = Saturday
7 = Sunday

51 EdkifiHwum c&D;oGm;

International FLIGHT SCHEDULES
YANGON TO BANGKOK
Days
Dep
Arr
Daily
7:15
9:30
Daily
8:40
10:25
Daily
9:50
11:45
Daily
10:30
12:25
Daily
14:55
16:50
Daily
15:20
17:15
Daily
16:30
18:15
Daily
18:20
20:15
Daily
18:05
19:50
Daily
19:45
21:40
YANGON TO DON MUENG
Flights
Days
Dep
Arr
DD 4231
1,3,5,7
8:00
9:45
FD 2752
Daily
8:30
10:20
FD 2756
Daily
12:50
14:40
FD 2754
Daily
17:35
19:25
FD 2758
1,2,3,4
20:55
22:50
YANGON TO SINGAPORE
Flights
Days
Dep
Arr
MI 509/SQ 5019
1,2,6,7
0:25
5:00
8M 231
Daily
8:00
12:25
8M 233
5,6,7
14:00
18:25
Y5 233
Daily
10:10
14:40
SQ 997/MI 5871
Daily
10:25
14:45
3K 586
Daily
11:40
16:20
MI 517/SQ 5017
Daily
16:40
21:15
TR 2827
1,6,7
15:10
19:35
TR 2827
2,3,4,5
17:10
21:35
3K 588
2,3,5
19:30
00:10+1
YANGON TO KUALA LUMPUR
Flights
Days
Dep
Arr
8M 501
1,3,5,6
8:55
12:55
AK 1427
Daily
8:30
12:50
MH 741
Daily
12:15
16:30
MH 743
Daily
16:00
20:15
AK 1421
Daily
19:05
23:20
YANGON TO BEIJING
Flights
Days
Dep
Arr
CA 906
2,3,4,6,7
14:15
21:55
YANGON TO GAUNGZHOU
Flights
Days
Dep
Arr
8M 711
2,4,7
8:40
13:15
CZ 3056
3,6
11:35
15:50
CZ 3056
1,5
17:40
22:05
YANGON TO TAIPEI
Flights
Days
Dep
Arr
CI 7916
1,2,3,5,6
10:50
16:15
YANGON TO KUNMING
Flights
Days
Dep
Arr
MU 2012
1,3
12:20
18:20
MU 2032
Daily
14:40
18:00
CA 906
2,3,4,6,7
14:15
17:35
YANGON TO CHIANG MAI
Flights
Days
Dep
Arr
W9 9607
4,7
14:30
16:20
YANGON TO HANOI
Flights
Days
Dep
Arr
VN 956
1,3,5,6,7
19:10
21:30
YANGON TO HO CHI MINH CITY
Flights
Days
Dep
Arr
VN 942
2,4,7
14:25
17:10
YANGON TO DOHA
Flights
Days
Dep
Arr
QR 919
Daily
7:30
11:15
YANGON TO PHNOM PENH
Flights
Days
Dep
Arr
8M 403
1,3,6
8:35
12:30
YANGON TO SEOUL
Flights
Days
Dep
Arr
0Z 770
4,7
0:50
8:50
KE 472
Daily
23:35
07:45+1
YANGON TO HONG KONG
Flights
Days
Dep
Arr
KA 251
1,2,4,6
01:10
05:35
YANGON TO TOKYO
Flights
Days
Dep
Arr
NH 914
Daily
22:10
06:45+1
YANGON TO SIEM REAP
Flights
Days
Dep
Arr
8M 401
1,3,6
8:35
10:45
Flights
PG 706
8M 335
TG 304
PG 702
TG 302
PG 708
8M 331
PG 704
Y5 237
TG 306

Travel

www.mmtimes.com/images/flight-schedules.pdf

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014

YANGON TO GAYA
Days
Dep
1,3,5,6
9:00
YANGON TO DHAKA
Flights
Days
Dep
BG 061
1,4
19:30
MANDALAY TO BANGKOK
Flights
Days
Dep
TG 2982
1,2,4,6
9:50
TG 2984
3,5
19:35
PG 710
Daily
14:15
MANDALAY TO DON MUENG
Flights
Days
Dep
FD 2761
Daily
12:50
MANDALAY TO KUNMING
Flights
Days
Dep
MU 2030
Daily
14:40
NAYPYIDAW TO BANGKOK
Flights
Days
Dep
PG 722
1,2,3,4,5
19:45
BANGKOK TO YANGON
Flights
Days
Dep
8M 336
Daily
11:55
TG 303
Daily
8:00
PG 701
Daily
8:50
TG 301
Daily
13:00
PG 707
Daily
13:40
PG 703
Daily
16:45
TG 305
Daily
17:50
8M 332
Daily
19:20
PG 705
Daily
20:00
Y5 238
Daily
21:10
DON MUENG TO YANGON
Flights
Days
Dep
DD 4230
1,3,5,7
6:30
FD 2751
Daily
7:15
FD 2755
Daily
11:35
FD 2753
Daily
16:20
FD 2757
1,2,3,4
19:35
SINGAPORE TO YANGON
Flights
Days
Dep
SQ 998/MI 5872
Daily
7:55
3K 585
Daily
9:10
8M 232
Daily
13:25
TR 2826
1,6,7
13:10
MI 518/MI 5018
Daily
14:20
TR 2826
2,3,4,5
15:00
Y5 234
Daily
15:35
3K 587
2,3,5
17:20
8M 234
5,6,7
19:25
MI 520/SQ 5020
1,5,6,7
22:10
BEIJING TO YANGON
Flights
Days
Dep
CA 905
2,3,4,6,7
8:05
KAULA LUMPUR TO YANGON
Flights
Days
Dep
AK 1426
Daily
6:55
MH 740
Daily
10:05
MH742
Daily
13:50
8M 502
1,3,5,6
14:00
AK 1420
Daily
17:20
GUANGZHOU TO YANGON
Flights
Days
Dep
CZ 3055
3,6
8:35
CZ 3055
1,5
14:40
8M 712
2,4,7
14:15
TAIPEI TO YANGON
Flights
Days
Dep
CI 7915
1,2,3,5,6
7:00
KUNMING TO YANGON
Flights
Days
Dep
MU 2011
1,3
8:25
CA 905
2,3,4,6,7
13:00
MU 2031
Daily
13:30
CHIANG MAI TO YANGON
Flights
Days
Dep
W9 9608
4,7
17:20
HANOI TO YANGON
Flights
Days
Dep
VN 957
1,3,5,6,7
16:35
Flights
8M 601

Arr
10:20
Arr
20:45
Arr
12:00
21:45
16:40
Arr
15:15
Arr
17:20
Arr
22:45
Arr
12:40
8:45
9:40
13:45
14:30
17:35
18:45
20:05
21:15
21:55
Arr
7:15
8:00
12:20
17:05
20:25
Arr
9:20
10:40
14:50
14:30
15:45
16:30
17:05
18:50
20:50
23:35
Arr
13:15
Arr
8:00
11:15
15:00
15:00
18:25
Arr
10:35
16:40
15:50
Arr
9:55
Arr
11:40
13:15
14:00
Arr
18:10
Arr
18:10

HO CHI MINH CITY TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
VN 943
2,4,7
11:40
13:25
DOHA TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
QR 918
Daily
21:15
06:29+1
GAYA TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
8M 602
1,3,5,6
11:20
14:30
PHNOM PENH TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
8M 404
1,3,6
13:30
14:55
SEOUL TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
KE 471
Daily
18:30
22:30
0Z 769
3,6
19:30
23:40
TOKYO TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
NH 913
Daily
11:45
17:15
HONG KONG TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
KA 250
1,3,5,7
21:50
23:45
DHAKA TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
BG 060
1,4
16:15
18:30
BANGKOK TO MANDALAY
Flights
Days
Dep
Arr
TG 2981
1,2,4,6
7:45
9:00
TG 2983
3,5
17:30
18:45
PG 709
Daily
12:05
13:25
DON MUEANG TO MANDALAY
Flights
Days
Dep
Arr
FD 2760
Daily
10:55
12:20
KUNMING TO MANDALAY
Flights
Days
Dep
Arr
MU 2029
Daily
13:55
13:50
BANGKOK TO NAYPYIDAW
Flights
Days
Dep
Arr
PG 721
1,2,3,4,5
17:15
19:15

International
FD & AK = Air Asia
TG = Thai Airways
8M = Myanmar Airways International
Y5 = Golden Myanmar Airlines
PG = Bangkok Airways
MI = Silk Air
VN = Vietnam Airline
MH = Malaysia Airlines
CZ = China Southern
CI = China Airlines
CA = Air China
KA = Dragonair
Y5 = Golden Myanmar Airlines
IC = Indian Airlines Limited
W9 = Air Bagan
3K = Jet Star
AI = Air India
QR = Qatar Airways
KE = Korea Airlines
NH = All Nippon Airways
SQ = Singapore Airways
DE = Condor Airlines
MU=China Eastern Airlines
BR = Eva Airlines
DE = Condor
AI = Air India
BG = Biman Bangladesh Airlines

Subject to change
without notice

Day
1 = Monday
2 = Tuesday
3 = Wednesday

4 = Thursday
5 = Friday
6 = Saturday
7 = Sunday

www.mmtimes.com

avaMumif;vdkif;opf
oHk;vkdif;cefY pwif&ef&Sd
aZmf0if;oef;
jr-ef-rmh-c&D;-oGm;vk-yfief; t&Sdef-t[k-ef-jr-ifhwdk;wuf-vm-onf-ES-ifhtrQ avaMum-if;o,f,l-ydkYaqm-ifa&; 0efaqm-if-rI-vdk-tyf-cs-ufvnf;j- ri- w
-hf ufv
- m&m ,ckEp-S t
-f wGi;f yk*v
-¾ u
d
jynf-w-iG ;f -av-aMum-i;f -v-ikd ;f topf oH;k vdik ;f -cefY
pwif-ajy;-qGJ-&ef-&Sd-aMumif;od&onf/
]]aejy-nf-awmfrSm tajcjyK-ajy;-qGJr,fh
avaMum-if;-vdk-if;u ESpf-vdk-if;-&Sd-yg-w,f/wpf-vdk-if;u Apex av-aMum-if;-vdk-if;eJY aemufwpf-vdk-if;-uawmh vuf&Sd-ae-jy-nf-awmf-eJY
&efuek cf &D;pOf-wpf-rsK;d wnf; ajy;qG-aJ ewJh FMI
-av-aMum-if;-vdk-if;-jz-pf-yg-w,f/ FMI u tckxdawmh jref-rmh-av-aMum-if;eJY wjcm;avaMum-if;
-v-ikd ;f -awGu av,mOfimS ;Ny;D ajy;qG-Jae-wmyg/
'gayrJh tckuawmh olwu
Ykd avaMum-i;f -v-ikd ;f axm-if-r,f/- ae-jy-nfawmf-rSm- tajcjyKNyD;
&efuk-ef-tjyif wjcm;NrdKUBuD;awGudk ajy;qGJ-r,f
vdkY vkyf-xm;-yg-w,f/ avm-avm-q,f-awmh
jynf-wG-if;-av-aMum-if;-vdkif;taeeJY pwif-ajy;qGr-J mS j- zp- N-f y;D aem-uy-f ikd ;f olwv
Ykd nf; j- yn
- yf txd
ajy;qGJzdkY &nf&G,f-xm;-yg-w,f/- av-aMum-if;vdk-if;-ajy;-qGJzdkYu Air Operation Certificate
(AOC) -&Sd-zdkY vdk-yg-w,f/-tJ-'D-twGuf vuf&Sdol-wdkYbufu jyif-qif-p&m-awG- jy-if-qif-ae-&
yg-w,f/- tJ-'g-awG-NyD;rSom ysHoef;-cGifh vdkif-pif
-xk-wf-ay;-rSm- jz-pf-ygw,f}}[k avaMum-if;ydkYaqm-ifa&; ñTefMum;rI OD;pD;-XmerS 'kwd,
ñTef-Mum;a&;-r·;csK-yf-jz-pfol OD;0if;-aqG-xG-ef;u
jref-rm-wdk-if;-(rf-)ES-ifh- awGUqHk-pOf-ajym-onf/xdjYk yif &efue-k E-f i-S -hf rEÅav;-NrKd Ursm;udk tajcjyK
-ajy;-qGJrnfh ref;&wemyHkavaMum-if;-vdkif;
(Mann Yadanarpon Airlines) onf ueOD;
tae-jzifh 'DZif-bmvyxrywfrS pwif
ajy;-qGJ&efpDpOf-cJh-aomfvnf; av,mOf-&&SdrI
aemufu
- sa- e-ojzi- -hf vmrnfrh wfvrSom pwif
ajy;-qGJ&ef pDpOf-xm;-aMumif; od&Sd&onf/av-aMum-if;-vdk-if;\ w&m;0ifazhpfbG-wfcfpm-rs-uf-ESmrSm-azmf-jy-cs-uft& ,ckZef-e0g-&Dv
twGif; -c&D;onfta,muf- 70 qHh jyif-opfEdk-if-iHrS xkwf-vk-yfaom atwD-tm&f 72 • 600
av,mOf-topf-ES-pf-pif;-a&m-uf-&Sd-rnf-jz-pfum
jynf-w-iG ;f -c&D;-pOfrsm;udk vmrnfah zazmf-0g-&v
D

tuke-(f od)Yk rwfvqef;rS pwifcg ajy;qGo
J mG ;
rnf[k od&onf//
]]r-ef;-&wem-yHk-av-aMum-if;-vdk-if;u &efuk-ef
eJY rEÅav;-udk-tajc-jyKNyD; wjcm;NrdKUBuD;awGudk
ajy;qJG-rSm-jz-pf-yg-w,f/- olwdkYvnf; tckeajymwJh-twdkif; avaMum-if;-vdkif;ysHoef;-cGifh&&SdzdkY
twG-uf-vdk-tyf-wJh-tydk-if;-awGudk jznfh-qnf;-&
yg-r,f/- ol-waYkd wGu ukrP
Ü w
D nfaxm-i-cf -iG u
hf kd
jref-rm-Edk-ifiH &if;ESD;jr§-Kyf-ESHrIaumfr&S-ifrSm&NyD;jzpfyg-w,f/- av-aMum-i;f -vikd ;f axmifwhJ tydik ;f -usawmh av,mOf-ysH&&Sd-a&;? av,mOfr·;u tp
0efxrf;-tm;vHk;udk olwdkYawG oifwef;-ay;
-wmwkdY? tvkyf-cefYtyf-wmwdkY &Sdyg-ao;-w,f/qdk-vdkwmu avaMum-if;-vdkif;ysHoef;-cG-ifhvuf-rS-wf-&zdkYtwGuf olwdYku tqifhqifh
vkyf-aqm-if-&yg-w,f/- vk-yf-ief;pOfig;ckeJY
vkyf-&yg-w,f/- pavQ-muf-xm;-NyDqdkuwnf;u
olwdkY&JU pD;yGm;a&;tpDtpOfudk jy&yg-w,f/
av-aMum-if;-ysH-oef;-cG-ifhvi-kd p-f ifu
- a-kd wmh vkyi-f ef;rpwifc- if- &ufa- ygif; 90 rwdik c-f if-uwnf;u
BudKwif-&ygw,f/ 'Dav-aMum-if;-vdk-if;awG
b,fawmh pajy;qGJ-rvJ-qdkwm olwdkY jy-if-qifvk-yf-ae-wJh-tydk-if;ay: rlwnf-yg-vd-rfh-r,f}} [k
OD;0if;-aqG-xG-ef;u ajymonf/xdjYk yif Apex av-aMum-i;f -v-ikd ;f onf vuf&-dS
av,m-Of-0,f,la&;udpö-ES-ifh- tjcm;vdk-tyfonfh-tydk-if;rsm;udk jyif-qif-ae-qJ-jz-pf-&m
avaMum-if;-vdkif;taejzifh vmrnfh{NyDv
(odkYr[kwf) arvrS pwifcgae-jy-nf-awmf-rStajc-jyKNyD; tjcm;NrdKUBuD;rsm;odkY ysHoef;-ajy;-qGJ
&ef pDpOf-ae-aMumif; od&Sd&onf/ weoFm&Dwdk-if;-udk- ukd,f-pm;-jyKonfh Apex av-aMum-if;trsm;ydk-if-uk-rÜ-PDonf a&xG-uf-pD;yGm;a&;
t"duvk-yfonfh tPÖ0g-vT-rf;-uk-rÜPD? Apex
a&-eH-ESifh obm0"m-wfaiGUtrsm;ydkif-uk-rÜPD?
Apex G & O [dw
-k ,ft
- y-k pf v
k rD w
-d ufE- iS hfxm;0,fzGHUNzdK;rI trsm;ydkifukrÜ-PDwdkY\ ukrÜ-PD-cGJ-wpf-ckjz-pfNyD; Ouú|rSm OD;cif-pdk;jz-pf-onf/tvm;wl FMI avaMum-i;f -v-ikd ;f uvnf;
aejyn
- a-f wmft
- ajcj- yKum jynfw
- i-G ;f c- &D;p- Ofrsm;
udk vmrnfh-{NyD-vrS-pwif-yHs-oef;-ajy;-qGJ-ae&ef
pDpOf-ae-qJ-jz-pf&mwGif tao;pdwf owif;xkwf-jy-ef&ef vwfwavmtpDtpOf-r&Sd-ao;aMumif; od-&onf/

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014
tufzfatzvm; pwkw¬tqifh

oa&yGJawG rsm;EdkifwJh
tufzfatzvm; yGJpOfawG
atmifrdk;aZmf
tm-qif-e,f- ¼ udk-Aif-x&D'D-yJG-u tm-qif-e,f-Edk-if-r,f-qdkwm vlwdk-if;- odaeygvdrfh-r,f/- 'g-ay-rJhoHk;*dk;jy-wf-ygh-rvm;-qdk-wm-udk-awm-hpOf;-pm;-&yg-vd-rfhr,f/ tmqife,f[my&D-rD,mvd-*f-rSm- cs-ef-yD,H-&nf-rS-ef;-cs-uf-&Sd-xm;-wJh-twGuf tmqif-0if;-*g;-[mtck-yGJ-rSm- xd-yf-wef;-upm;-orm;-wcs-KdUudk- tem;ay;xm;Edk-if-ygw,f/ olY&JUvl-i,f-awG-udk- OD;-pm;-ay;-vm-Edk-if-wJh-yJG-jz-pf-yg-w,f/- pD-eD,m-upm;-orm;- tawmfrsm;rsm; cs-ef-xm;-Edk-if-wJh-yJG-jz-pf-vdk-Y oHk;*dk;jywfEdkif-zdk-Yqdk-wm-cuf-r,f-xif-ygw,f/
tmqif-e,f- ESpf*dk;jy-wf-qdk-wm- tjr-ifh-qHk;jz-pf-vm-Edk-if-yg-w,f/ref-pD;-wD;- ¼ 0uf-'f-zdk-Y'f
rES-pf-wk-ef;-uvnf;- ref-pD;-wD;-[m- 0uf-'f-zdk-Y'f-eJY- awGUcJhygw,f/ *dk;jywf-eJY-yJtd-rf-uG-if;-rSm- tEdk-if-&cJh-ygw,f/ tckyGJ-rSm-vnf;- y,f-vD-*&D-eD[m pDeD,mupm;-orm;-wcsKdUudk- tem;-ay;-xm;rSm- ao-csm-yg-w,f/- 0uf-'f-zdk-Y'f-u 'D-ES-pfvd-*f-cs-ef-yD,H-&S-pf-wef;-rSm- rES-pf-uavm-uf-aum-if;-wJh- toif;r[kwf-yg-bl;-/
tck-ref-pD;-wD;-uG-if;-rSm- *dk;jy-efoG-if;-Edk-if-zdk-Yvnf;- rvG,f-yg-bl;-/ ref-pD;wD;
tenf;qHk; ESpf*dk;jy-wf-awm-htEdk-if-&yg-vd-rfh-r,f/qef;-'g;-vef; ¼ upf-'g-rif-pwmqef;-'g;-vef;-u tuf-zf-at-zvm;-rSm- yJG-acs-mif-ae-ayr,fh 'DyJG-rSmqef;-'g;-vef; oHk;*dk;jy-wf- tEdk-if-&rS jz-pf-rSmyg/ upf'g-rif-pwm-u wef;-edrfh
wJhtoif;-jz-pf-ay-r,fh- NyD;cJh-wJh-yJG-pOf-rSm- yD-wm-ba&m-Yudk- ta0;-uG-if;-rSm- tEdk-ifupm;-vm-wJh-toif;-jz-pf-vdk-Y avQ-mhwG-uf-vdk-Yr&yg-bl;-/ qef;-'g;-vef; *dk;ay;
&Edk-if-wJh-yGJ-jz-pf-ygw,f/ qef;'g;-vef;-tEdk-if-&rSm-yg/ 'g-ay-rJh- *dk;jy-wf- tEdk-if-r&Edk-ifyg-bl;/
cs,fvf-qD;- ¼ pwk-wf cs,fvf-qD;-uawmh wdkuf-ppf-awmf-awmf-aum-if;-ae-wm -tm;-vHk;tod-yg/tck-yJG-rSm-armf-&if-ndK[m [mZwf?-0D-vD,H-wdk-Yudk- tem;-ay;-xm;-Edkifygw,f/
pwkwf-udk-tEdk-if-&&if-NyD;rSm-qdk-awmh olY&JU-t&ef-upm;-orm;-awG-eJY- yJG-xG-ufvm-r,fh- yJG-jz-pf-vm-Edk-if-ygw,f/ *dk;orm;utp ajymif;vJxm;Edk-if-yg-w,f/pwk-wf-uvnf; -vHk-avm-uf-wJh upm;-orm;-r&Sd-vdk-Y upm;-orm;-awG- yJG-yef;ae-ygw,f/ 'DyJG-xuf- wef;-rqif;-&zdk-Yu ta&;-BuD;vdkY 'DyJGudk- tm-½Hka&m-uf-r,frxif-yg-bl;-/ cs,fvfqD; ESpf*dk;awmh jy-wf-rSm-yg/bG-ef;-arm-uf- ¼ vD-Am-yl-;
Ny;D cJ-w
h -yhJ -pGJ Of-rmS - vD-Am-y;l [m tdr-u
f -iG ;f rSm- tdk;vf-[rf;-udk- cuf-cuf-cJ-cJ- upm;oGm;cJh-&ygw,f/ qGm&uf-Zf-udk- 'k-wd,ydk-if;-rSm-xnfh-awm-hrS- vD-Amyl; upm;tm;
aum-if;-vm-cJh-wm -jz-pf-ygw,f/ tckvnf;- upm;-orm;-wcsKdUudk-tem;-ay;-vmr,fh yGJ-jz-pf-ygw,f/ oa&us-&if- tef;-zD-vf-rSm- upm;&rSmjz-pf-vdk-Y uG-if;-0if-aMu;vnf;- &rSm-jz-pf-wm-aMum-ifh- 'D-yJG-[m- vD-Am-yl;-td-rf-uG-if;-udk- ac:-upm;-Edk-if-wJh-yJGjz-pf-wm-udk- owd-jyK-ap-cs-if-ygw,f/ bGef;-armufudk a&G;vkd-uf-yg/bm-rif-*rf -¼ qG-rf-qD;bm-rif-*rf-udk- avQmhrwG-uf-yg-eJY-/ vd-*f-cs-ef-yD,H-&S-pf-wef;rSm xdyf-oD;-ig;oif;xJ-rSm- &Sd-ae-ygw,f/ y&dowf-tm;-ay;-rI-vnf;- aumif;-wJhtoif; jz-pf-yg-w,f/
y&D-rD,mvd-*f-rSm -&Sd-pOf-uwnf;-u bm-rif-*rf-[m- td-rf-uG-if;-qdk-&if- tcuf-awGU
atm-if- Nyd-Kif-buf-awGudk- upm;-avh-&Sd-yg-w,f/ tckvnf;- qG-rf-qD;- tcuf-awGU
Edk-if-yg-w,f/- qG-rf-qD;-rSm -upm;-yHk-aum-if;-ay-r,fh *dk;oG-if;-tm;-ydk-if;-rSm-awm-h
awmf-awmftm;-enf;-ae-yg-w,f/- yJGvnf;yef;aewJh-yHk-rSm- &Sd-ygw,f/ bmrif-*rfoa&-eJY- tEdk-if-yg/abmf-vf-wef- ¼ um-'pf-zfabmf-vf-wef-u wef;-qif;-NyD;wJh-aem-uf-rSm- toif;-uawmf-awmf- ,d-rf;
,dk-if-oGm;NyD-jz-pf-ygw,f/ vd*f-cs-ef-yD,H-&S-pf-wef;-rSm-udk-yJ- ½k-ef;-uef&wJh yHkpH-rsKd;
jz-pf-oGm;yg-w,f/- tck-td-rf-uG-if;-qdk-wJh-tcs-uu
f vG-&J if ,H-Mk u-n-pf &m-r&S-yd g-b;l -/
um-'pf-zf-us-awm-h qdk;vf-&Sm;pf-tae-eJY- toif;-udk wnfaqmuf-ae-wm-qdk-awm-h
*½k-pdk-uf-rSm-yg/ upm;-uG-uf- wnfae-wm-udk-awGU&ygw,f/ 'DyJG-rSm- um-'pf-zfted-rfh-qHk; oa&-upm;-Edk-if-rSm-yg/ um-'pf-zf-udk a&G;&ygr,f/&S-uf-zD;,l-Edk-uf-wuf- ¼ zl-vf-[rf&S-uf-zD;,l-Edk-uf-wuf-tae-eJY- td-rf-uG-if;-qdk-wJh- tm;-wpf-ck-&Sd-ae-ygw,f/
zlvf[rfxuf- wef;-ed-rfh-w,f-vdk-Y ,l-q&ay-r,fh- zl-vf-[rf[m- 'D-yJGrSm pDeD,mupm;-orm;-awG-udk- tem;-ay;-xm;-Edk-if-ygw,f/ tdrf-uG-if;-udk- ac:-upm;Edk-if-&if- 0if-aiG-ydk-&Edk-ifovdk olwdk-Ytm-½Hk-awG-uvnf;- y&DrD,mvd*f-rSm -wif-use- f
Ed-ik -af &;-jz-p-af e-v-Ykd 'D-y-u
GJ -kd r½H;I Ed-ik -af &;-yJ-OD;-pm;-ay;-vm-Edk-if-yg-w,f/- &S-uf-zD;,l-Edk-ufwuf-udk- Bud-Kuf-yg-w,f/pwd-Af-Aif-ath-csf- ¼ tJ-Am-wefajc-uawm-h awmf-awmf-uGm-ygw,f/ tJAm-wef-tae-eJY- pwd-Af-Aif-ath-csf-udkb,f-vdk-upm;-upm;-tEdk-if-&r,fh-yJG-jz-pf-ygw,f/ 'gayrhJ pwdAf-Aif-ath-csf-u
tuf-zf-at-zvm;-a&m-uf-&if- toif;-BuD;awG-udk- wpf-yJG-wdk;tm;-eJY- upm;-wwfavh-&Sd-wJh-tpOf-tvm-&Sd-xm;-ygw,f/ tdrf-&S-if-udk- a&G;&rSm-jz-pf-yg-w,f/-

tm-qif-0if;-*g;-&JU- aqm-if;-&m-oD-ypf-rS-wfatmifrdk;aZmf

oGm;cJhyg-w,f/ tck 2014 &moDopfrSmv
- nf;- tm-qife- ,f[
- m- &if;E- ;DS jrK§ y- E-f -HS
tm-qif-e,f-uawmh aemuf-u rI- enf;-enf;-eJY- &if-ESD;jr§K-yf-ESHrI- tm;-BuD;
ref-pD;-wD;-? cs,fvf-qD;-wdk-Y zd-tm;-ay;-ae- xm;-wJh- ref-pD;-wD;-? cs,fvf-qD;-wdkYudk
rI-awGudk yGJpOf(22) upm;NyD;wJh-txd- tompD;,lx
- m;-Ei-kd w
-f m-ua-kd wm-h cs;D usL;
MuHhMuhHcH-ae-Edk-if-wk-ef;-yJ- jz-pfygw,f/ tod-trS-wf-jyK-&rSm-yJ- jz-pf-yg-w,f/bDbDpD-&JU- a&mf-bD-qm-aAh-csf-uawm-h 'g-ay-rJh tck-xd-vnf;- tm-qife,f-[mtm-qife- ,f[
- m y- &Dr- ,
D mvd*- cf se- y-f ,
D -H txif-ao;-c-aH e-&qJ-y-J jz-pyf gw,f/
rjz-pf-Edk-if-bl;-vdk-Y tck-xd- ji-if;-qef-ae vmr,fh- ESpfyJG-rSmwk-ef; jz-pf-ygw,f/ b,fvdkyJ ji-if;-ae
Mu-yg-ap/ tm-qif-0if;-*g;-uawm-h
ol-t
Y oif;udk taumif;-q;kH &v'f-awGaqm-if;-Mu-Of;-ay;-Edk-if-qJ-yJ- jz-pf-ygw,f/
NyD;cJhwJh yGJ-pOf- (21) wkef;uqdk&if- y&DrD
,mvd-*f- xd-yf-qHk;u oHk;oif;-[mta0;-uG-if;-awG-rSm-cs-nf;- upm;-Mu-& r e f wJh oD-wif;-ywf-jz-pf-ygw,f/ pae pD ; - w D ;
tapm-ydk-if;-rSm- cs,fvf-qD;u [m;vf [m
pD;wD;udk- ta0;-uG-if;-rSm -tEdk-if-&NyD; pyg;?
trS-wf-ay;-Z,m;-udk- OD;-aqm-if-oGm;cJh- cs,v
-f q
f ;D
ygw,f/ we*FaEG-a&m-uf-awmh wdk-YeJY- awGU
refpD;-wD;u e,l;-um-q,f-udk- tEdk-if ae- w m- j z- p f ,lNyD; xdyf-qHk;ukd- OD;-aqm-if-oGm;cJh vdk-Y 'D-ES-pf-yGJ-jy-ef-ygw,f/ wevFmrSm- upm;-&r,fh- tNyD;rSmawm-h
tm-qif-e,f-twG-uf Bu;D rm;wJ-h zd-tm; jy-wf-om;-rI-wpfck-ck-awm-h jr-if-awGU
ay;-xm;-rI tajc-tae-jz-pf-yg-w,f/- &awm-hrSmyg/ tmqif-0if;-*g;-tae'gayrJh wevFm-rmS -awmh ADvm-u-iG ;f -rmS eJv
-Y nf;- vufu
- se- -f 17 yJG-rSm- taum-if;-upm;-&wJh tm-qife,f-[m -trSm; qHk; jz-wf-oef;-Edk-if-zdk-YtwG-uf- cs-uf-cs-if;t,G-i;f -r&S-b
d -J AD-vm-u-kd tEd-ik ,
f -o
l mG ;cJ-h toHk;wnfh-r,fh- wdk-uf-ppf-r·;-aum-if;
vd-Yk aem-u-q
f ;kH rSm- cs,-v
f -q
f ;D -? ref-p;D wD; wpfa,muf-udk- &Sm-azG-ae-wJhyHk-rSmwdkY[m -tm-qif-e,f-udk- zd-tm;-ay;-Edk-if- &Sd-ae-yg-w,f/ 'g-ayrJh tmqif-0if;-*g;onfh-wdk-if-atm-if- raus-mfEdk-if-bJ- jz-pf- &JU- zD-avmfu 4-¼2¼3¼1 upm;uG-ufoGm;cJh-&yg-w,f/- 'g-[m- tm-qif-e,f- atm-uf-rSm wdk-uf-ppf-r·;-aum-if;xuf
&JU- cs-ef-yD,H-jz-pf-Edk-if-pG-rf;-&Sd-wJh- wnf-NidrfrI uGif;-v,f-upm;-orm;-aum-if;-udk
qkd-wm- xif-&Sm;ae-cJh-yg-w,f/- NyD;cJh-wJh- om t"dutm;-xm;-ae-awmh ol[m
yJG-pOf -(22) uawm-h oHk;oif;-pvHk;[m- wdk-uf-ppf-r·;jz-nfh-rSm-vm;-? uG-if;-v,ftd-rf-uG-if;-awG-cs-nf;- upm;-&vdk-Y orm;-u-kd jz-n-rhf mS -vm;-q-w
kd m-u a0cG&J
oHk;oif;-pvHk;u tEdk-if-&oGm;cJh- jy-efyg cufcuf- jz-pf-ae-yg-w,f/w,f/ 'D-twG-uf- xd-yf-qHk;rSm- tm-qif
tm-qif-e,f-[m- trf;-r&d-wf-uG-if;e,f? 'k-wd,ae-&m-rSm ref-pD;-wD;-? opf-BuD; aqm-uf-vdk-uf-wJh-twG-ufwwd,ae-&m-rSm- cs,fvf-qD;-wdk-Y[m- ta<u;-&Sd-oGm;wm-udk- avQ-mhcs-Edk-if-zdk-Y
tBuw
-d t
-f e,fj- zp- a-f e-jry-J -J jzp- y-f gw,f/ upm;-orm;-toHk;p-&d-wf-u avQ-mhcsvmr,fhyJG-pOf- (23) eJY- (24) rSmawm-h cJh&ygw,f/ y&DrD,mvd-*f-rSm- cs-ef-yD,Hxd-yf-oD;-oHk;oif;-&JU- tm;-Nyd-Kif-rI[m rjz-pf-ay-r,fh- cs-ef-yD,H-vd-*f-udk-awm-h
tajym-if;-tvJ-jz-pf-vm-Edk-if-zdk-Y tajc- ES-pf-wdk-if;-0if-Edk-if-atm-if- tm-qiftae-rsm;wJh- yJG-pOf-awG-jz-pf-vm-awm-h 0if;-*g;- vk-yf-ay;-Edk-if-cJh-yg-w,f/rSm-yJ- jzpfygw,f/- tm-qif-e,f-udk- tcka<u;awG enf;-yg;-v-eG ;f oHk;oyf-ol-awG- tm;-r&wJh-tydk-if;u oGm;rI-atm-u-rf mS - toif;wdkuf-ppf-rSm -wdk-uf-ppf-r·;-aum-if;- atm- i f - j r- i f - a &;- q D - u d k &Sm;yg;-ae-jc-if;-aMum-ifh-yJ- jz-pf-yg-w,f/- jye- v
-f m-ae-wmaMum-i-fh
tm-qif-e,f-wdk-uf-ppf-udk- Mu-nfh- 'D - a qm- i f ; - & m- o D vdk-uf&if *sDa&m-uf-wpf-a,m-uf-yJ-&Sd- aps;uG -uf -rS maejc-if;-u a0-zef-oHk;oyf-ol-awGudk
txifao;ap-wm-yJ -jz-pf-yg-w,f/'Dtxifao;-rI-[m &m-oD-

pwif-uwnf;-u &Sd-ae-cJhMu-NyD; tck-xd-vuf-ravQ-mhao;-bJtxif-ao;-jrJ-ao;-ae-jc-if;-uawmh
oHk;oyfol-awG-tae-eJY- acgif;rmrIvdk-Yawm-if- ajym-&rvdk-ygyJ/- 'D-Zif-bmyJG-u-syf-um-va&m-uf-&if- tm-qif-e,fus-ef-&pf-rSm-yJ-vdk-Y xif-xm;-ay-r,fh
2013 udk- tm-qif-e,f-[m- OD;-aqmif

upm;- o rm;wpfa- ,m-uu
f kd tenf;qH;k 0,f-rmS
u
- awm-h ao-csmy- g-w,f/ tm-qife,frSm BuD;rm;NyD; atm-if-jr-if-rI&Sd-wJh- upm;-orm;&Sm-azG-a&;euf0yf-BuD; wnf-aqm-uf-xm;
wmyg/ tck- upm;orm;0,f,a-l &;-rmS - tJ'- u
-D if;a- xm-u-f
awG-&JU- wif-jy-rI-[m- t"d-ujz-pf-

ae-vY-kd tm-qif0- if;*- g;-[m- upm;-orm;
jz-nfh-wif;-a&;twG-uf tcsdef,l-aewm-yJ jz-p-yf gw,f/ tmqif0if;-*g;-[mxuf-jr-uf-NyD; toHk;rwnfh-jz-pf-ae-wJhupm;-orm;rsK;d awG-udk -&Sm-azG-Edk-if-pG-rf;
-&o
-dS j-l zp- w
-f ,fq
- w
kd m tGeef &D? bm;urf?-h
yD - & uf - Z f ? - 0Dv
- af wm-'h w
-f u
Y-kd oufa- o
jz-pf-yg
w,f/

tGefe&D?- bm;-urfhwdk-Yqdkwm tDwvD-pD;-&D;-at-rSm-wk-ef;u bm-rS-r[k-wf-wJh upm;orm;-awGyg/ tm-qif-0if;-*g;-eJY-awGUrS olwdk-Y
t&nf-taoG;awG- ay:vmwm- jzp- y-f gw,f/ zm-b&D*- wfp- q
-f dk-&if- bm-pD-vdk-emvTifh-ypf-wJh- vl-i,fupm;orm;-jz-pfyg

w,f/ tmqif-0if;*g; aum-uf,larG;pm;-vdk-Y xif-&Sm;oGm;wm-yg/
aem-uf-qHk;us-awmh bmpD-vdk-em-[m
ol-wdk-YvTifh-ypf-ol-udk- ol-wdkYyJ jyef-NyD;
aps;BuD;ay;-0,f-cJh-&wJh- b0a&m-ufatm-if jz-pf-oGm;cJh-yg-w,f/- tck-vnf;
-tJ-'D-vdk-&G-uf-yk-ef;-oD;- upm;-orm;awG-udk- tm-qif-0if;-*g;-&Sm-azG-aeyHk&
ygw,f/ owif;awG-

uawmh
bdkif,efwd k - u f p pf r·;- refZu
l pf?
b m b m
awm-hAf?
' g a u m - h p w m ? - rdk,mwm-wdk-Yudkxif-aMu;-ay;-ae-Mu-ayr,fh tmqif0if;-*g;-[m- aps;BuD;ay;-&r,fh- upm;
orm;-awG-udk-awm-h 0,f,l-awm-hr,frxif-yg-bl;? tdkaZ;vfvdk toif;rSmae-&m-r& pd-wf-ys-uf-aeNyD; toif;
ajym-if;-zdk-Y Bud-K;pm;-ae-ol-awG-udkyJ
&SmazG-ac:,l-Edk-ifovdk rxifr&Sm;
awG-udk-yJ- jz-nfh-oGm;rSm-ao-csm-yg-w,f/tm-qif-0if;-*g;-taeeJY &D;,J-vfwdk-uf-ppf-r·;- rdk,m-wm-udkac:-zdk-Y
Bu-Kd ;pm;-aeovdk *sLAif-wyfrSm -'D-&m-oD- ae-&mays-mufae-wJh- rG-efwD-eD*½dk; wdk-uf
ppfr·; Al-csD-epf-udk-vnf;pd-wf-0if-pm;-ae-cJh-yg-w,f/tG-ef-e&D?- bm;-urfh- tck
pmrsufESm 59 odkY 

sport

53 tm;upm;

www.mmtimes.com

bGef'ufpfvD*gyJGpOf(18)

rGefcsifeJY bkdif,eftqHkrSm {nfhonfyJ pm;oGm;vdrfhr,f
aqm-i;f -&m-o-t
D m;-vyf-&ufukd umvMum-&-n
S pf mG &,lE-ikd -cf w
hJ hJ *smref-b-eG -'f uf-p-v
f -*D g-Ny-Kd i-yf -aJG wG[m jyef-vnf-pwif-awm-rh mS -jz-p-yf gw,f/ tckjy-e-v
f nf-us-i;f yr,fh bGe-'f uf-p-v
f -*D gNyd-Kif-yGJrSm rGef-cs-if-*vuf-bwfeJY bdkif,ef-jrL;epf-wkdY awGUqHkrI[m pdwf-0if-pm;-p&m-aum-if;-aeNyD; yGJpOf(18)udk b,fvkd-pzG-ifh-rvJ-qdk-wm-uawm-h.../
udkxG#f-(pdefh*Ref;-)
rG-ef-cs-if-*vufbwf¼bkdif,efjrL;epfyxrtaus-mh&v'f-? bkdif,ef 3¼1 rGef-cs-ifajc-prf;-yGJ-awG-rSm-a&m? urÇmhuvyfcs-ef-yD,H-&S-pf-rSmyg Ekdif-yGJ-awG-&&Sd-xm;wJh
bdkif,efyJ ta0;uG-if;-jz-pfay-r,fh
tEkdif-&zkd-Y&Sd-ygw,f/ ESpfoif;-ayg-if;
oG-if;*dk;trsm;udk BudKuf-yg-w,f/a'g-hrGef ¼ atmhpf-bwfyxrtaus-mh&v'f-? atm-hpfbwf 0¼4 a'ghrG-ef'k-wd,ae-&mudk qkyf-udk-if-zkdY vkdtyfaewJh a'ghrGef? wkduf-ppf-r·;-vD-0rf-a'gpuD;&JU ay;qyf-rI-eJYtwl tdrf-uG-if;rSm
atmhpf-bwfudk *dk;jywf-tEkd-if,l-r,f/pwk*wf ¼ rdefY-Zfyxrtaus-mh&v'f-? rd-efYZf 3¼2 pwk*wfta0;uG - i f ; - u pm;- y H k - a um- i f ; wJ h
rdefY-ZfeJY ESpf-oif;-ayg-if;-oG-if;*dk; trsm; ul0dwfuvyf t,fvful0dwfESifh bdkif,efwdkY Zefe0g&D 13 &ufaeYu ajcprf;yGJupm;cJhpOf/  "mwfyHk ¼ attufzfyD
udk a&G;cs,f&rSm-yg/a[mhzef-[d-rf;-wkdY oa&&atm-if-awmh tajc-tae-qkd;ae-ygw,f/ tef'g- yxrtaus-mh&v'f-? av-Am-ulqif 3¼1 z½dkif;-bwfEk-&ifbwf ¼ a[mhzef-[d-rf;upm;Ekd-if-r,f-xif-yg-w,f/vuf-csf-udk-awmif tEkdif-upm;-xm;
z½dkif;-bwfudk tm;ay;-cs-if-ay-r,fh
yxrtaus-mh&v'f-? a[mhzef[drf; 2¼2 Ek&ifbwf
0k-zfbwf ¼ [efEkd-AmwJh 0kzf-bwfeJY ESpf-oif;-ayg-if;-oG-if;-*dk; vnf; td-rf-uG-if;-Ekdif-yGJ- wpf-yGJ-om-&SdEk - & if - b wf - t d - r f - u G - i f ; - r S m vnf ;
yxrtaus-mh&v'f-? [ef-EkdAm 2¼0 0kzf-bwfrsm;yg-vd-rfh-r,f/xm;-vkdY {nfhonfudkyJ trSwfay;
a[mhzef-[d-rf;u &Sdef-rae-wwfygbl;/
[ef-Ekd-Amtoif; tawmfav;z½dk-if;bwf ¼ avAm-ul-qifyHkatm-oifh-yg-w,f/-

z&efYzwf ¼ [mom-bm-vifyxrtaus-mh&v'f-? [m-om-bmvif 6¼1 z&efYzwftcktcsd-eftxd tdrf-uG-if;rSm Ekdif-yGJr&ao;wJh z&efYzwfudk jiif;-y,f-cs-ifyg-w,f/0g-'g-b&Drif ¼ ba&muf-csfyxrtaus-mh&v'f-? ba&m-ufcsf 0¼1 0g'g-b&D-rifta0;-uG-if;-Ekd-if-yGJ-wpf-yGJ-om&SdNyD;
wef;pD-Z,m;-&JU-atm-ufqHk;rSm bkwf*smrefbGef'ufpfvD*g yJGpOf(17)
toif;
yGJ Ekid f oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf
bdkif,ef
16 14 2 0 42 8 44
avAmulqif 17 12 1 4 32 16 37
*vufbwf 17 10 3 4 35 19 33
a'hgrGef
17 10 2 5 38 20 32
0kzfbwf
17 9 3 5 28 19 30
[mombmvif 17 8 4 5 27 20 28
a&Smfvfau; 17 8 4 5 32 28 28
atmhpfbwf 17 7 3 7 21 25 24
rdefYZf
17 7 3 7 25 31 24
pwk*wf
16 5 4 7 29 31 19
0g'gb&Drif 17 5 4 8 22 37 19
a[mhzef[drf; 17 4 6 7 36 38 18
[efEkdAm
17 5 3 9 23 31 18
[rf;bwf 17 4 4 9 33 38 16
z&efYzwf
17 3 6 8 20 29 15
z½kdif;bwf 17 3 5 9 16 31 14
Ek&ifbwf 17 0 11 6 17 33 11
ba&mufcsf 17 3 2 12 10 32 11

xkd-if-aewJh ba&muf-csfudk 0g'g-b&D-rifwkdY tdrf-uG-if;rSm *dk;jywf-tEkd-if,l-ygvd-rhf-r,f/[rf;bwf ¼ a&Smfvf-au;yxrtaus-mh&v'f-? a&S-mfvfau; 3¼3 [rf;bwf[mom-bmvif? 0kzf-bwf-wkdYudk
ausmfzdkY jyif-qif-vmr,fh a&Smfvf-au;
-udkyJ tBudKuf-awGUrdNyD; ESpf-oif;-ayg-if;oG-if;*dk; trsm;vdkYxif-yg-w,f/
bGef'ufpfvD*gyJGpOf(17)
*vufbwf 2-2 0kzfbwf
a'ghrGef
1-2 [mombmvif
z½dkif;bwf 2-3
rdefYZf
z½dkif;bwf 2-1 [efEkdAm
ba&mufcsf 1-0 a[mhzef[drf;
0g'gb&Drif 1-0 avAmulqif
Ek&ifbwf 0-0 a&Smfvfau;
z&efYzwf 1-1 atmhpfbwf
oGif;*dk;trsm;qHk;
vD0rfa'gpuD; (a'ghrGef) 11 *dk;
tuf'D,ef([mombmvif) 11 *dk;
refZlupf (bkdif,ef)
10 *dk;
udkif;bvif; (avAmulqif) 9 *dk;
tkdifbDqDApf (pwk*wf)
9 *dk;

sport

tm;upm; 54

www.mmtimes.com

AvifpD,m¼-tufpfyefndKyGJudkyJ &ifckefcsifw,f
[def;oefh
AvifpD,m ¼- tufpf-yef-ndK
vm-vD-*g&JU 'kwd,tausmhyGJawG
[m t&Sdef-aum-if;-aum-if;eJY pvmwmawmhawGU&w,f/ csefyD,HqktwGuf
oH;k oif;tNy-Kd i-jf z-paf ecsed f cse-yf ,
D -v
H -*d f0if-c-iG -v
fh uf-usef aemuf-q;Hk wpf-ae-&m
eJY ,l½dk-yg-vd*f0ifcGihf ESpfae&m-twGuf
NydKif-qkd-ifrIuvnf; ydkNyD;tBudwfte,f-&Sdvmr,fh vrf;-aMum-if;-ay:udk- a&m-ufvmaewmawGU&w,f/
vuf&Sd bDv-fbm-tk[
d m tqihf (4)
ae&m-udk- qk-yf-udk-if-xm;-Ekdifayr,fh
vnf; ADvm-&;D ,Jv?f qkpd 'D uf? qDAv
D m
wd&Y-k UJ - zdt
- m;-ay;-raI wGaMumihf 'Dtoif;
av;oif;&JU NydKifqkdif-rI-u pd-wf-0if-pm;p&m-aum-if;vmovkd tqihf(8)rSm
&Sd-aewJh tufpfyefndKeJY tqihf(9)rS
AvifpD,mwkdYtwG-ufvnf; olwdk-Y
tay:u av;oif;eJY trSwf-uGm-[rI&S-ad e-Mu-vYkd &moD-ue-k &f if tedrq
-fh ;Hk ,l½- -kd
yg-vd*fwpfae&m 0ifcG-ihf-&zdk-YtwG-uf
tay: av;oif;Mum;xJukd wd;k 0ifE-idk -f
zdkY vdkaeygNyD/ txl;ojzihf 'Dwpf-ywf
rSmawmh AvifpD,meJY tufpf-yef-ndK
toif;awG tcsif;-cs-if;-xd-yf-wkduf
awGUaeMu-vdkY 'DyGJ[m pdwf-0ifpm;p&m
yGJ-aum-if;-wpf-yGJ-jz-pf-vm-ygw,f/
bmjz-pf-vdk-YvJ-qkd-awmh 'DyGJrSm oa&
us-&if-yJ-jz-pf-jzpf ½IH;&ifyJjzpfjz-pf trS-wfjy-nfh- r,l-Ekd-if-wJhtoif;[m vmr,fh&m-oD-twGuf Oa&myyGJ0if-cG-ihf- arQ-mf
vihf-csuf tawmfav;udk tm;enf;oGm;Ekd-ifNyD; ydkNyD;½kef;uef&r,fh- tajctae-rsKd; MuHKoGm;&Ekdifw,f/ 'DyGJudk
ESpfoif;pvkH; tEkdif-&atm-if- upm;xm;-Ekd-if-rSom tem*wf-arQ-mfvihf-cs-uftwGu
- f tm;aumif;v
- m-Ei-dk rf ,f-h tae
txm;-rsKd;&SdaevdkY ESpfoif;pvkH;
trSm;cHvdkY r&wJhyGJ-rsK-d;ygyJ/
'DyGJrSm t"duapm-ifh-Mu-nfh-zdkYvdkvm
wmu AvifpD,m-toif;-udkygyJ/
'DyGJ[m AvifpD,m-enf;-jyopftjzpf
wm0ef,l-xm;-wJh- ypf-ZD-twGuf
tdrf-uG-if;-pwk-w¬-ajrm-uf-yGJ-jz-pfNyD; ypfZD
&JU-vuf-atm-ufrSm AvifpD,m&JU

xd-ef;-upm;-oGm;Ekd-if-vdrhfr,f xif-yg
w,f/ *dk;awmhenf;-Ekdifw,f/
tjcm;yGJpOf-rsm;
Ä q,f-vf-wm- ¼-
bufwpfÄ &D;,J-vf- -¼ *&ef-em-'gA,fvm-'dk;vpf- -¼ AD-vm-&D;,J-vf- Ä
Ä qD-ADvm -¼ vD-Aefaw;Ä t,f-vf-rD-&D,m- -¼
*D-wm-az;tdk-qm-ql-em- -¼ bD-vf-bm-tdk- Ä
Ä &m,dk-
¼- tvuf-wDudk
Ä bm-pD-vdk-em- -¼ rm-vm-*gqdk-pD-'uf ¼ t,fvf-csD Ä

pydefvmvD*g yJGpOf (20)

pydefbk&ifhzvm; 16 oif;tqifhNydKifyGJwGif tvufwDudk *dk'if (tay:¼0J)
AvifpD,maemufcHvlwpfOD;udk ausmfí acgif;wdkuf*dk; oGif;,laepOf/ "mwfyHk ¼ attufzfyD
taetxm; wnfNid-rf-rI-&Sd? r&Sdqkdwm
udk qkH;jzwf-vdk-Y&Ekd-if-wJh-yGJ-rsK-d;ygyJ/
Avif p D , m[m enf ; jy- y pf Z D
vufatm-ufrSm tdrf-uG-if;-upm;ykH
rqdk;vSayr,fh ta0;uG-if;-rSm-awmh
odom-wJh-tm;-enf;-rIawG &Sdaeao;NyD;
Ekdif-yGJ-&zdk-Ycuf-ae-ao;-wmawGU&w,f/
tdru
-f i-G ;f y- a-JG wGr- mS a- wmh ypfZv
D ufxuf
yxrqkH;&D;,JvfeJY tdrf-uG-if;-yGJudk
½IH;cJhayr,fh aemufydkif;-upm;-cJhwJh
tvuf-wD-udk? vDAefaw;-eJY-yGJ-awG-rSmawmh upm;ykHwnf-Nid-rf-rIudk jyEkd-if-cJhwmawGU&w,f/ ta0;uG-if;-yGJawGrSm
tvufwD-udkeJY q,fvf-wm-AD-*dkudk
½IH;NyD; rmvm-*geJY oa&us-xm;cJhwm
awGU&w,f/ rmvm-*g-eJY-yGJ-rSmqkd&if
cHppf-ydk-if;uvnf; *dk;ray;&atmifjy-ef-xd-ef;-xm;-Ekd-if-cJh-NyD-qdk-awmh tck
tufpf-yef-ndKeJY tdrf-uG-if;rSm &ifqkd-if-&
wJ-t
h cgrSm Avifp,
D m&JU cHppf-aMum-i;f

[m ykNd y;D wnfN- ir-d v
f mr,ft
h ae-txm;rsKd;udk awGUae&w,f/ enf;jy-opfypf-ZD-&JU-vufxJrSm AvifpD,m[m
*dk;ray;&wJhyGJ ESpfyGJyJ-&Sd-ao;-wmu
vnf; AvifpD,mcH-ppf-twGuf pdk;&drf&r,fh tajctaewpf-ck-vdk-jz-pf-aew,f-vkdY ajymEkdif-ay-r,fhvnf; 'DyGJ-rSmuH-aumif;wmu tck&if-qkd-if&r,fh
tufpfyefndKuvnf; wkduf-ppf-ykd-if;ykH-rSefr&SdwJh toif;wpf-oif;-yg/
tufpy-f efn
- Kd [m 'D&m-orD mS ajcpGr- ;f twuft
- ust
- ajym-i;f tvJ jrefv
- e-G ;f
NyD; cHppf-ydk-if;uvnf; NyD;cJhwJh-&m-oD
uvkd awmifh-wif;-rI-rsKd; odyf-r&Sdbl;/
tck 2014 xJta&mufrSm upm;ykHwnf-Nid-rf-vmovdk awGU&ayr,fh
vnf; wkduf-ppf-ydkif;u *dk;oGif;-EI-ef;yk-rH -eS -rf &S-w
d m-u tufpyf efnKd &UJ - t"d-u
tm;-enf;-rI-vdk-jzpfaeygw,f/ tufpfyef-ndKrSm 0g&ihfupm;-orm;-awG-

jzpfwJh qDrmtkd? uuf'D-ADvm? ypfZD?
jzL&ef;-wufpf? qm*sD,dk-*gpD,m pwJh
olawG-&Sdayr,fhvnf; 'Dupm;-orm;awG-&JUajcpGrf;[m ykHrS-ef-tae-txm;rSm-r&SMd ubl;/ txl;ojzihf wku
d -pf pf-ukd
OD;aqmifu
- pm;-aewJh qm*s,
D *kd gpD,m
&JU ajcpG-rf;-rwnf-Nid-rf-rI[m tufpfyef
ndKtwGuf t"du*dk;oG-if;-EIef; ykHrS-efr&wJt
-h csu
- v
-f j-dk zp- a-f ew,f/ qm*s,
D -kd
*gpD,m ajcpG-rf;-jy-Ekd-if-wJhtcsdef-qdk&if
tufpf-yef-ndK&JU-wkd-ufppf[m ododom-om-udk- aum-if;-vmcJhayr,fh
qm*sD,dk-*g-pD,m- ajc-pG-rf;rjyEkdif&ifawmh tufp-yf ef-nKd w-u
dk pf pf[m *d;k &zdYk
tawmf-av;udk ½ke;f uef&wwfw,f/
'gaMumifh tckyGJrSm AvifpD,m
taeeJY cHppf-ydk-if;-udk-owdxm;upm;cJhr,fq
- &dk if tufpy-f efn
- Kd bufukd zdtm;ay;-Ekd-if-zkd-Yawmhrsm;aew,f/ 'gayrJh
Avif-pD,m-twGuf t"dujy-efNyD;

tcufawGUEkd-if-wJhtcsufu tufpfyef-ndK[m cHppfaMumif;-udk- wnf-Nid-rfatm-if-upm;-EkdifwJhtoif;- jz-pf-aewm-ygyJ/ *d;k orm; umqD-vm- vuf-r-eS -f
ovkd-aem-ufwef;rS ydk-avm-hwdk? rkd&DEdk?
½dk'&D-*G-ufZf? t,fvf-Am-&ufpf? jzL&ef;wufpf? uvyf pwJhupm;-orm;-awG
[m enf;jy-t*DG-&D;&JU cHppf-OD;-pm;-ay;
yGJxkwf-vm-wJh-tcg-rsKd;rSm wnfNid-rfrI
tjynfheJY ydkNyD;upm;-wwf-wmawGU&
w,f/ uGi-;f v,f-y-idk ;f uvnf; cHppfukd
ydk-NyD;tm;-jyK-upm;-wwf-wJh-twGuf
AvifpD,m *dk;&zdkYqkd&if tawmf av;
udk- tm;-xk-wf-&r,fh-ykH-rSm-&Sd-yg-w,f/'DES-pf-oif;&JU vltiftm;eJY ajc-pG-rf;cs-if;u odyf-ruGm-wJh-tcsdefrSm tufpf
yef-ndKenf;-jyt*GD-&D;&JU vmvD-*gtawGUtMu-KH <u,f-0rIu 'DyGJ-twGuf
pum;ajym-oGm;Ekd-if-vkdY tckyGJrSm
tufpf-yef-ndK ted-rfhqkH;oa&awm-h

toif;
yGJ Ekdif oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf
bmpDvkdem 20 16 3 1 54 13 51
tvufwDukd 20 16 3 1 48 12 51
&D;,Jvf
20 16 2 2 58 21 50
bDvfbmtkd 20 12 3 5 36 26 39
ADvm&D;,Jvf 20 11 4 5 39 21 37
qkdqD'uf 20 9 6 5 38 30 33
qDADvm
20 8 7 5 37 31 31
tufpfyefndK 20 7 4 9 23 25 25
AvifpD,m 20 7 3 10 26 31 24
*&efem'g 20 7 3 10 19 25 24
vDAefaw; 20 6 6 8 19 28 24
*Dwmaz; 20 7 3 10 22 33 24
tdkqmqlem 20 6 4 10 17 29 22
rmvm*g
20 5 6 9 19 24 21
t,fvfcsD 20 5 6 9 19 28 21
q,fvfwm 20 5 4 11 23 32 19
t,fvrf &D ,
D m20 5 4 11 21 40 19
A,fvm'dk;vpf 20 3 7 10 23 37 16
&m,dk
20 5 1 14 19 47 16
bufwpf 20 2 5 13 16 43 11

pydefvmvD*gyJGpOf(20)
bDvb
f mtk
d 4-2 A,fvm'k;d vpf
*Dwmaz; 2-2 qkpd 'D uf
ADvm&D;,Jv f 2-0 t,fvrf &D ,
D m
vDAefaw; 1-1 bmpDvedk m
tvufwu
D
kd 1-1 qDAv
D m
bufwpf 0-5 &D;,Jvf
t,fvcf s
D
2-0 &m,dk
*&efem'g 0-0 tdq
k mqlem
tufpyf efnKd 1-0 q,fvw
f m
rmvm*g 0-0 Avifp,
D m
oGif;*dk;trsm;qHk;
a&mfe,f'kd (&D;,Jv)f
21 *d;k
aumfpwm (tvufwu
D )kd 19 *d;k
,lcsD (ADvm&D;,Jv)f
12 *d;k
*&pfZrf ef; (qdpk 'D uf)
12 *d;k
qef;csuZf f (bmpDvedk m) 11 *d;k

sport

57 tm;upm;

WBC

www.mmtimes.com

o&zludk csdef&G,fvmwJh a0gvf'DrD&m uvpf&Sfudk

ausmfausmfrif;
Dr. Steelhammer vkdY urÇmhvuf-a0S-Y

y&d-owf-awGMum;rSm ausmfMum;ol
,lu&d-ef;-vuf-a0S-Yausmf a0gvf-'D-rD-&m
-uvpf-&-u
fS [
kd m vuf&dS WBO, WBA,
IBF eJY IBO [J-AD;-0d-wf-a&T-cg;-ywf-av;-ckydk-if-&S-if-jz-pfNyD; olY&JU-tpf-ukd-&if;-jz-pfol
Apfwm-vDu WBC [J-AD;-0d-wf-csefyD,H
jzpfwmaMumifh [JAD;0dwfvuf-a0S-Y
urÇmudk ,lu&d-ef;-om;awG BuD;pdk;
rif;rl-ae-wm-yg-vdkY rD'D,m-awGu
wifpm;-ae-&jc-if;-yJ-jz-pf-ygw,f/ WBC
a&Tc- g;-ywfy- i-kd &-f iS f Apfwm-vu
-D vpf&- u
-fS kd
u ,lu&d-ef;-Edk-if-iH-a&;-avm-uxJudk
ajcpHk-ypf-0if-oGm;cJh-NyD-jz-pf-wm-aMumifh
WBC o&zl[m ydkif-&S-if-rJh-jz-pf-ae&NyD;
nDjz-pfol a0gvf-'D-rD-&mu qufvuftarG-quf-cH-vkd-aMum-if;udk xkwf-azmfajym-Mum;cJh-wm-aMumifh WBC o&zlpd-ef-ac:-yGJ[m b,fol-eJY-jz-pf-vm-rvJqkdwm pdwf-0if-pm;-p&m-aum-if;-aeygw,f/ Apfwm-vD[m WBC o&zlpd-ef-ac:yGJ ETcJ -iG -rhf &cJw
h m 15 vwm
Mumjri- c-hf NhJ y;D tckEp-S rf mS o&zlumuG,f

yGJ-ETJ-zkdY pDpOf-xm;-ayr,fh ,lu&d-ef;-Ekd-if-iHa&;-tajc-taet& BudK;0dk-if;-avmu
udk ausmcdk-if;-oGm;cJh-wm-aMumifh WBC
a&T-cg;-ywf[m ydkif-&S-if-rJh-jz-pf-cJh-&jc-if;-yJjz-pf-yg-w,f/WBC vuf-a0S-YtzGJUcsK-yf-uawmh
csef-yD,H-o&zludk ApfwmvD pGefY-vT-wfoGm;cJh-wm-aMumifh avmavm-q,frSm
Champion emeritus taetxm;
owfrS-wf-ay;-xm;NyD; BudK;0dk-if;-avmu
udk ApfwmvD wpfausm- jh ye- 0-f ifv
- m-r,fqkd&if tcsdefra&G; o&zlpd-ef-ac:yGJ
jyef-ETJ-cG-ifh-ay;-xm;-wm-yJ- jz-pf-ygw,f/
[JAD;-0d-wf-avmurSm o&zludk tMum
jr-ifhqHk; xdef;-od-rf;-xm;-Edk-if-pG-rf;&SdwJh
vufa0S-Yaus-mftjz-pfeJY rSwf-wrf;0if-xm;ol a&Tcg;-ywf-av;-ck-ydk-if-&Sif
a0gvf-'D-rD&m [JAD;-0d-wf-avmu&JU
t"dywd-jz-pf-zkdYu WBC o&zl-wpf-ck
yJ usef-awm-hwm-jz-pf-yg-w,f/vuf-&Sd- [J-AD;-0d-wf-Bud-K;0dk-if;-bk&if
a0gvf-'-rD -&D m[m pde-af c:-y-aJG ygif; 64 yGJ
ETJcJh-&mrSm tvJxkd;yGJ 51 yGJeJY Ekdif-yGJpkp- a-k ygif; 61 yGpJ c-H se-d &-f &Sx
-d m;ol oHrPdvl-om;-wpf-OD;-yJ-jz-pf-ygw,f/ t&yf

,ltufpf yD*sDatzvm;
yufx&pf&d'f qGwfcl;
yrf;py&if;- ¼ NyD;cJhonfh we*FaEGaeYu usif;-yNyD;pD;-cJhaom wire to
wire ,ltufpf yD*sDat a*guf-oD;-½k-dufNyd-KifyGJ-wGif tar&duefa*guf-oD;
orm;yufx&pf-&d-'fu tEdkif-&Adk-vf-pGJoGm;cJhonf/
&d'f-onf- Nyd-Kif-yGJ-awm-uf-avQmuf
OD;aqm-if-Edk-if-cJhNyD; pkpk-aygif; ½dkuf-cs-uf
xuf 28 csuf avQm½h -u
kd u
f m ½du
k cf suf
260 jzifh tEdkif-&Adk-vf-pGJ-cJh-jc-if;-vnf;jzp- o
f nf/ &d'\
-f aem-uw
-f iG f ½dKG i,
f efy- g;rm;u pkpa-k ygif; 262 csuf-ESifh 'kwd,?
*Ref-qif-ESifh vD,dke'f-wdk-YES-pf-OD;u
pkpk-ayg-if;-½dk-uf-csuf 263 csuf-pD-ESifh
toD;oD;-&yf-wnf-cJh-onf/,ck-us-i;f yonfh wire to wire Ny-Kd i-yf -JG
wGif touf 25 ESpf-atmuf upm;
orm;-Adk-vf-pGJ-zl;-jc-if;rSm &d'f-tygt0if
ESpO-f ;D o
- m-&a-dS o;onf/ &d't
-f &if- Adv
-k p-f -JG
zl;onfh upm;orm;rSm ruft½-D K-Gd i;f j- zp- f

yufx&pf&'d f

onf/ ,ckNyd-Kif-yGJ-Adk-vf-pGJ-jc-if;rSm &d'f\
upm;orm;-ouf-wrf;-wpf-avQmuf
'kwd,tBud-rf-ajrmufjzpfNyD; qkaMu;
aiG a':vm-wpf-oef;- &&Sd-cJh-onf/]]t-cuf-tcJ-trsK-d;rsK-d;awGMum;u
qkzvm;-&cJr-h ,fq
- &kd if tJ'&-D wJo
h [
l m
b,favm-ufxd aysmf-&T-if-ae-rvJqdkwm udk,fwdk-if-cH-pm;-&awm-hrSyJ
od&ygw,f/ aemuf-qHk;aeY-yGJ-pOfrSm
tenf;i,f cufcJ-rI-awG-&Sd-cJh-ygw,f/
'gayrJh uRef-awmf-vdk-cs-ifwJh qktwGuf
tpGr;f u
- e-k B-f uK-d ;pm;-cy-hJ gw,f/ 'gaMum-ihf
vnf; tckvdk atmif-jr-if-rI-&cJh-wmyg}}
[k qk,ltNyD;wGif ajymMum;cJh-onf/&d-'f\ yxrqHk;qkzvm;rSm NyD;cJh
onfh-ESpf Mo*k-wf-vtwG-if;u usif;-y
cJhaom Greensboro yD-*sD-at-qkzvm;-Nyd-Kif-yGJ-jz-pf-onf/  (attufzyf )D
  xG-e;f -ae-atmif bmom-jy-e-o
f nf/

6 ay? 6 vufr jrifh-rm;NyD; udAf,ufwuú-odk-vfuae Sports Science
bm-om-&yfeJY PhD a'g-uf-wm-bJGU&,lxm;-ol[m Murf;-wrf;-&uf-pufwJh
BudK;0dk-if;-avmurSm aysmfarGUae-wm[mvnf; tHhtm;-oifh-p&m-vkdY qkd&OD;rSmyJ r[kwf-yg-vm;/
tck&uf-owå-ywf-xJ-rSmyJ urÇmh
vuf-a0S-YtzJGUcsK-yfu a0g'D-rD-&meJY
o&zlvkyGJETJzkdY a&G;cs,fvkd-uf-wJh-ol-u
awmh MopaMw;-vs-vuf-a0S-Yausmf
tJvuf-pf-vD-ydk-if-yJ- jz-pf-ygw,f/ 2013
Ekd0if-bmvu *smreD-ajrrSm WBO
½HI;yGJ-r&SdwJh pwm;wpf-OD;-jz-pfol 'if;epfbGK-d ip-f awm-Ah u
f kd NzKd vNJS y;D urÇmv
h ufa- 0SYpif-jr-ifh-xufrSm xifay:-vm-ol[m
vmr,fh {NyD 26 &ufaeYrSm *smreDrSmyJ a&Tcg;ywf av;cky- i-kd &-f i-S ef YJ qHak wGU
,S-Of-Nyd-Kif-& awm-hrSm-jz-pf-yg-w,f/qm-rt
-kd m-rmS arG;zGm;Ny;D MopaMw;-vs
rSm BuD;jyif;-cJhol 'if;epf[m pdef-ac:-yGJaygif; 27 yGJETJ-cJh-&mrSm tvJxkd;yJG 24
yGJeJY EkdifyGJ 30 pHcsd-ef-&Sd-xm;ol BudK;0dk-if;bk-&if-i,f-wpf-OD;-jz-pfNyD; tck WBO,
IBF, IBO [J-A;D -0-w
d -af vmuudk ESp-&f -n
S f

vrsm; Bu;D pd;k xm;ol t"dywd-uvpf-&-fS
udkeJY vuf&nf-prf;-cG-ifh-&cJh-NyD-yJ-jz-pfygw,f/ 1996 twåvEÅm-tkd-vH-ypf
rSm ,lu&d-ef;-*k-Pf-aqmif a&TwH-qd-yf&,l-co
hJ l a0gvf-'-rD -&D m-uawmh pde-af c:
y- aJG wG tBurd B-f ur-d E-f v
-JT m-oy-l yD D vmr,fh
{NyDyGJ-twGuf odyf-xl;-xl;-jcm;jcm;
cH-pm;-cs-uf-&Sd-yHk-r&ygbl;/ olYtpf-udkvuf-vJToGm;wJh WBC cs-ef-yD,Ha&T-cg;-ywf-ydk-if-&S-if-jz-pf-zkdYom &nfrS-ef;xm;-aMumifh zGifh-ajym-vm-oludk ESPN
u ar;jr-ef;-cJh-awmh tckvdk ajzMum;
oGm;yg-w,f/]]NyD;cJhwJh Ekd0if-bmv tJvuf-pfeJY
'if;epf-wkd-YyGJudk uRef-awmf-Mu-nfh-cJh-yg
w,f/ tJvuf-pf[m avQmhwG-uf-vkdY
r&wJh vufa0S-Yaus-mfwpf-OD;-qkdwm
tJ'D-yGJrSm oufao-jy-oGm;ygw,f/
IBO, IBF, WBO o&zludk atmifatm-if-jr-if-jrif umuG,f-Ekd-if-vd-rhf-r,fvkdY uRef-awmf-,Hk-Mu-nf-xm;-ygw,f/
2014 xJrSm ApfwmvD xm;oGm;wJh
WBC o&zl-vkyGJ ETJcG-ifh-&zkdY arQmfrS-ef;xm;-yg-w,f}}vkdY yGifh-yG-ifh-vif;vif;
pum;qk-o
d mG ;ygw,f/

a0gvf'rD &D m uvpf&u
fS kd

sport

tm;upm; 58

www.mmtimes.com

tDwvDpD;&D;atyJGpOf(21)

atpDudk apmifhMunfh&r,f

zDtdk&ifwD;em; tEkdifjywfom;Ekdif

0PÖ(prf;acsmif;)

0PÖ(prf;acsmif;)

uuf-*vD,m-&D-¼at-pD-rD-vefZef-e0g-&D-vxJrSm uuf*vD,m-&D-ajc-pGrf; tusbuf ],dkif}-vmw,f/ txl;
ojzihf NyD;cJhwJh-ES-pf-yJGqufwdkuf- ½HI;cJh-&mrSm *dk;oGiftm; usqif;oGm;w,f/
atpDrDvef-uawmh enf;jyopf qD;a'g-hzf-vuf-xufrSm pGrf;aqmif&nfydkif;
jyef-vnf-jr-ihf-wuf-vm-r,f-vdkY ,lq&w,f/ atpD-rDvef Edkif-ajc-rsm;w,f/tif-wm-rD-vef-¼um-wm-eD;,m;tif-wm-rD-vef-ajc-pG-rf;u &moD-tpydk-if;u taetxm;rsKd;rSm r&Sdawmhbl;/
'gayrJh umwmeD;,m;uvnf; awmuf-avQ-muf-pdk-uf-qif;-aew,f/ oHk;yJG
quf-wdk-uf-½HI;cJh-&mrSm udk;*kd;oGif;-cH-&vdkY wpfyJG-ysrf;-rQay; *dk;oHk;*dk;EIef;&Sdw,f/
'gaMumihf tdrf-&S-if-tm;-om-csufeJY tifwm-rD-vef-bufu ]n§pf}&if Edkif-zdk-Y
rsm;w,f/vm-ZD,dk-¼*sL-Aif-wyfNyD;cJhwJh av;yJG-quf-wdk-ufrSm xGuf-ay:-cJhwJh pGrf;aqmif-&nf-eJY- &v'fawG
ay: tajccH-NyD;wG-uf&if vmZD,dk[m avQmhwG-uf-vdkYr&bl;/ *sLAifwyfuawmh
yJGwdk-if;-Ekd-if-aewJht&Sdef-aMumifh NydKif-buf-wdkif;u ]vefY} aew,f/ 'gayrJh
vmZD,dkeJY *sLAifwyfu ausmif;-awmf-u&ef-NidK;awG &SdcJhvdkY tckyJGrSm tdrf-&S-iftm;-om-cs-uf-&SdwJh vmZD,dk-wdkY tpGrf;-ukef zspfn§pf-upm;-r,f-vdkY ,lq&w,f/
vmZD,dkudk ydkBudKufw,f/
vD-aAmf-Edk-¼qufplvdk
½HI;yJG-quf-aewJh vDaAmf-Edk[m wef;qif;-&zdkY aocsmoavm-uf-&SdNyD; ajcpG-rf-;
tm;-jz-ihfvnf; pD;&D;-atrSm ]tjz-nfh-cH}-tqihfyJ &Sdw,f/ qufplvdk-ajc-pG-rf;u
vnf; omref-tqihfom&Sdayr,fh *dk;oGif;tm; txdkuf-tavs-muf-awm-h&Sd
w,f/ 'gaMumihf qufplvdkudk a&G;cs,foihf-w,f/em-ydk-vD-¼csD-a,-AdkoH;k yJ-q
G uf-wu
kd f Edik -Nf y;D aemuf bdak vm-eh m-uiG ;f rSm 2-¼2 oa&us-cw
hJ hJ emyd-v
k -D
ajc-p-rG ;f [m twufbufjy-e-af &m-u-v
f mw,f/ ajcpG-rf;-us-qif;-vmwJh csDa,-Adkaem-uw
-f ef;[m wdu
k pf pfaum-i;f wJt
h oif;Bua-D wGukd cHupm;-Ei-kd w
f t
hJ aetxm;
rSmr&Sdbl;/ emydkvD tEkdif-jy-wf-om;-zG,f-&Sd-w,f/yg;-rm;--¼,l-'D-;edpfZef-e0g-&D-vxJrSm yg;rm;-ajc-pGrf; jyef-wufvmw,f/ txl;ojzihf 0g&ihfwkd-uf-ppf-r·;awG-jz-pfwJh umqmEdk? tarmf&D-wdkY *dk;awGjy-ef-oG-if;-vm-Ekd-if-vdkY yg;rm;
wdkuf-ppfudk avQmhwG-uf-vdkY r&awmhbl;/ ,l'D-;ed-pfuvnf; ajcpG-rf;-us-qif;NyD;
aemufwef; ]yGi}-fh aew,f/ vli,fa- wGukd tm;jyKa- e-&vdYk toif;vdu
-k -f wnfN- ir-d f
rIyg usqif;-aew,f/ yg;rm;udk ydkBud-Kuf-w,f/qrf-'dk;&D;,m;--¼bdk-avm-hem*sL-Aif-wyf-uG-if;rSm ta&;ed-rfh-cJh-ayr,fh ESpf-*dk;jyefoGif;-Ekd-if-cJh-wm-udk-Mu-nfh&if
qrf'dk;&D;,m;-wdk-uf-ppfu b,fvdkrS avQmhwG-uf-vdkYr&bl;/ txl;ojzihf qrf'dk;
&D;,m;a&SUwef;u tD'g--*wf-¼bD,m-'DeDwdkuf-ppfwJGudk xdef;-Edk-if-zdk-Ycufw,f/
bdkavm-hemuvnf; ta0;uG-if;rSm wdkuf-ppfa&m? -cH-ppfyg tm;&p&m-r&Sdbl;/
qrf'dk;&D;,m;twGuf oHk;rSwf-ao-csm-ae-w,f/wdk-&D-Edk-¼twåvEÅmNy;D cJw
h hJ ESp-yf -t
GJ wGi;f zDt&kd if-w;D -em;udk tdr-u
f iG ;f rSm oa&upm;Ny;D qufp-v
l -kd
uG-if;rSm ESpf-*dk;jy-wf-Edk-ifcJhwJh wdk&D-Edk-ajc-pG-rf;u odod-omomwdk;wufvmw,f/
twåvEÅm-uawmh ta0;uG-if;-ajc-pGrf; odyfrpGHbl;/ txl;ojzifh ta0;uG-if;
rSm aemufwef; ]yGihf-}xG-ufaew,f/ wdk&DEdkudk a&G;cs,fvdk-uf-yg/AD½dk-em--¼½dk;rm;Nrd-KUcH-Nyd-Kifbuf csDa,-Adk-eJY- em-ydk-vD-wdkYudk ½HI;cJhwmuvJGvdkY usef-wJh-td-rf-uGif;
yJGpOf-wdk-if;udk tEdkif-upm;-cJhwJh AD½dk-emudk olwdk-YuG-if;rSm avQmhwG-uf-vdkYr&bl;/
½dk;rm;uvnf; *sLAif-wyfudk *dk;jywf½HI;NyD;wJhaemuf jyef-n§-pf-vm-vdkY oHk;yJG
quf-wkdufEkdifcJhw,f/'gaMumihf ]&pforf}rdaewJh ½dk;rm;udk ydkBud-Kuf-w,f/

zD-tdk-&if-wD;-em;¼--*sD-Edk-tmc&pö-rwf-ESihf ESpf-opful; tm;vyf&uf-rwdk-ifrDuwnf;uyif zDtdk-&ifwD;em;ajcpG-rf;onf wpfyJGxufwpfyJG
wnfNid-rf-xuf-jr-uf-vmonf/ Zefe0g&D-xJ-odkY 0ifa&muf-vm-aom-tcgwGif
zDtdk-&if-wD;-em;onf xdktaetxm;
udk qufvuf-xd-ef;-xm;-Edk-if-onfudk
awGU&onf/
od&Y-k m-wiG f vwfwavmtaetxm;
t& zDtdk&ifwD;em; t"duwdk-ufppfr·;
*lqpf-yD-a&m-hpDonf 'Pf&maMumihf
oHk;vcefY qufvuftem;,l&rnf
jzpfonf/ wpfzef *smref-wdk-uf-ppfr·;
rm&D,dk-*dk-ruf-pfonfvnf; ,ckcsd-efxd
yg0if-upm;-Edk-if-jcif; r&Sdao;&m zDtdk
&if-wD;-em;onf wdkuf-ppf-tiftm;
jznfh-wif;-rItaejzihf atpD-rD-vefwGif
½kef;-uef-ae&aom wdkuf-ppfr·;rmx&D
udk ac:,lvdk-ufonf/ wpfzef ref,l
uG-if;v,fupm;orm;-tef-'g-qif-ESihf
emydk-vD-aem-uf-cHvl ½dkqmwDwdkYudk
ac:,ltm;-jz-nfh-cJh-onf/at-pD-rD-vefrS ajymif;-a&TUvmaom
wdkuf-ppfr·;rmx&Donf zDtdk-&if-wD;em;-odkY ajymif;-a&TUvm-NyD;aemuf yJGOD;xG-uf-tjzpf umwm-eD;,m;-ES-ihf- yJGpOfwGif yg0if-cJh&m ajcpG-rf;-jy-Edk-ifNyD; ESpf-*dk;
oG-if;,l-Edk-ifonf/ tapmydk-if;u
ta&;ay:-wdk-uf-ppf-r·; ae-&m-wGif
0ifa&m-uf-upm;ay;cJh&aom udkvH-

tDwvD pD;&D;atyJGpOf(20)
toif;
yGJ Ekid f oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf
*sLAifwyf 20 18 1 1 50 14 55
½dk;rm;
20 14 5 1 42 10 47
emydkvD
20 13 4 3 43 22 43
zDtkd&ifwD;em; 20 12 4 4 37 20 40
tifwm
20 8 8 4 38 24 32
AD½dkem
20 10 2 8 34 31 32
wk&d ED kd
20 7 8 5 33 27 29
yg;rm;
20 7 8 5 31 27 29
vmZD,dk
20 7 6 7 26 28 27
*sDEkdtm
20 7 5 8 20 24 26
atpDrDvef 20 6 7 7 32 30 25
qrf'dk;&D;,m; 20 7 3 10 21 29 24
twåvEÅm 20 5 6 9 24 31 21
uuf*vD,m&D 20 4 9 7 19 29 21
,l'D;edpf
20 6 2 12 20 31 20
csDa,Akd
20 4 5 11 15 26 17
qufplvkd 20 3 8 9 19 35 17
bkdavmhem 20 4 5 11 21 43 17
vDaAmfEkd
20 3 4 13 16 36 13
umwmeD;,m;20 3 4 13 13 37 13

tDwvD pD;&D;atyJGpOf(20)
,l';D edp
f
2-3 vmZD,kd
twåvEÅm 1-0 uuf*vD,m&D
bkad vmhem 2-2 emydv
k D
umwmeD;,m; 0-3 zDt&dk ifw;D em;
csaD ,Ad
k
1-2 yg;rm;
*sED t
kd m 1-0 tifwm
qufpv
l
kd
0-2 wk&d ED kd
atpDrv
D ef 1-0
AD½ekd m
½d;k rm; 3-0 vDaAmfEdk
*sLAifwyf 4-2 qrf';kd &D;,m;
oGif;*dk;trsm;qHk;
*lqpfyaD &mhpD (zDt&kd ifw;D em;) 14 *d;k
awAufZf (*sLAifwyf)
11 *d;k
bD&m'D (qufpv
l )kd
11 *d;k
*GeZf mvd[
k *D &l if (emydv
k )D 10 *d;k
AD',f (*sLAifwyf)
10 *d;k

bD,m-vufa&G;pif ultm-'g-'dk-onf
vnf; rmx&D-a&m-uf-vm-NyD;aemuf
zdtm;-avs-mhusoGm;um yHkrSef-ajc-pGrf;
jyef-vnf-&&Sd-vm-onf/zD-tdk-&if-wD;em; uGif;-v,f-wGif
0g&ifh-upm;orm; trsm;tjym;
pkpnf;-rd-aom-aMumihf pD;&D;-at-wGif
avQmhwGuf-vdkYr&aom uGif;-v,fwpfck jzpf-vmonf/ zDtdk&ifwD;-em;uG-if;-v,f-vl-rsm;jz-pfaom trfb½dk
pDeD? yDZm½dk? *sKdUtm-uG-if;? tuDGvmeD?
abmf*sm-AD-vm-½dk-wdkYonf touf
t&G,f-ydk-if;t& taumif;qHk; tae

tydk-if;rSm aemuf-wef;-jz-pfonf/ zDtdk
&ifw;D em; cHppfa- Mum-i;f onf ajcmufy- -GJ
quf-wdkuf ay;*dk;vHk;0r&SdcJh-wmudk
awGU&onf/ xdkajcm-uf-yJG-twGif;
zDtdk&ifwD;-em;-wdkY &ifqdk-ifcJhaom
toif;rsm;xJ-wGif xdyfwef;toif;
Bu;D wpfoif;rQ yg0if-c-jhJ c-i;f -r&Sb
d J ig;yJG
EdkifNyD; ajcpG-rf;-wuf-aeaom wdk&D-EdkuG-if;ü 0¼-0 oa&uscJh&m ig;yJG-wdwd
ay;*dk;r&Sd clean-sheet jzpf-cJh-onf/wpfz- ufw
- iG f *sED t
-kd monf tdru
-f iG ;f
ü tifwm-rv
-D efukd 1¼-0 jzihf ylyl aEG;aEG;
Edkif-xm;onf/ Zefe0g&DvxJ-wGif

zD-tdk-&if-wD;em; uGif;-v,f-wGif 0g&ifhupm;orm; trsm;tjym; pkpnf;rd-aom-aMumihf pD;&D;-at-wGif...
txm;-wGif r&Sdaomfvnf; xdyfwef;toif;-BuD;rsm;wGif upm;zl;aom
aMumihf ]orÇm-}&Sd-olrsm; jzpfonf/
wpfOD;-csif;pGrf;-&nfvnf; xufjr-ufaom-aMumihf abmvHk; ]udkif} NyD;
uGif;-v,f-upm;-uG-uf-azmf-&m-wGif
yd&d-ao-oyfonf/ wpfzef NydKifbuf
\ taetxm;-ay:-vdk-ufum upm;
&Sdef-twiftcsjyKvk-yf-jc-if;-ESihf enf;
y&d,m,f-ydkif; ajymif;vJjc-if;rsm;udk
tH0if-cG-if-us-&Sd-atmif jyKvkyfEdkif-onf/Zef-e0g-&D-vxJ-wGif zDtdk-&if-wD;-em;
\ odod-omom wdk;wufvm-aom-

*sDEdk-tmonf tdrf-uG-if;-ES-pf-yJGpvHk;
twdr;f tapmif;-r&Sb
d J Edik -cf NhJ y;D ta0;
uG-if;-wG-ifrl bdkavmhemudk 1-¼0? ½dk;rm;
udk 4-¼0 jzihf ta&;ed-rfh-cJh-onf/ta0;-uG-if;-yJG-pOf-rsm;wGif *sDEdktm
-a&SUwef;onf ESpyf q
GJ uf-wu
kd f *d;k oGi;f Edk-if-jc-if;-r&SdbJ 0g&ihf-wdk-uf-ppfr·; *Dvm
-'DEdkudk,fwdkif tdrf-uG-if;-]pG-m}oavmuf
ta0;uGif;wGif ½kef;-uef-ae&onf/
tvm;wl *sDEdk-tm-uG-if;v,fonf
ta0;uG-if;-yJG-pOf-rsm;wGif arQmfrS-ef;xm;-oavmuf ajcpG-rf;-jy-Edk-if-jcif;
r&SdawmhbJ enf;jy*wfpf-yg-&DeD pwif

udkif-wG,fptcsdefu &&SdcJhonfh
pGrf;-aqm-if-&nf-rsdK; jyef-r&Edk-if-awm-h
wmudk awGU&onf/
wpfzef *sDEdk-tm-uG-if;-v,f-ESihf
aemuf-wef;-wGif vli,f-upm;orm;
trsm;tjym; xnhfoG-if;toHk; jyKvm
aomaMumihf ajcpG-rf;udk rSef;-q-&
cufvmonf/ vli,frsm;udk tefwdkeD-eD- (31 ES-pf)? umvm,dk (31 ESpf)?
*Dvm-'DEdk (31 ESpf)? 'DrD,dk (26 ESpf)?
tefwedk ,fvD (26 ESp)f w
- jY-kdzihf ]usm;uef}ay;um tawGUtMuHKydk-if;t& xdef;ay;-Edk-if&ef BudK;yrf;-cJh-aomfvnf;
tdrf-uG-if;üom wnfNid-rfrI&cJhonf/
odkY&m-wGif *sDEdktm\ upm;tm;? ]wdk;}
tm;-ESihf ajy;tm;rsm; wdk;wufvmonfudk awGU&onf/
jcH-KMu-nfh-vQif zDtdk-&if-wD;-em;onf
,l½dk-yg-vd-*fyJGpOfrsm; acwå&yf-em;-xm;csd-efü pD;&D;-at-bufudk tm½Hpk u
-kd u
f m
toif;udk ]qJw
G if}a- eonf/ wdu
k pf pfr;·
rmx&Dudk ac:,ltm;-jz-nfh-vdk-uf-jc-if;aMumihf zDtdk-&ifwD;em;wdk-ufppf
jyef-vnf-OD;-arm-hvm-zG,f- &Sd-ouJh-odkY
uGif;v,fwGif ]orÇm-}&Sd-olrsm; pkpnf;rdNyD; cHppf-aMum-if;uvnf; vHkjcH-K
us-pf-vs-pfrI&Sdonf/ zDtdk-&if-wD;em;
onf bufaygif;pHkrS wpfyef;-omrI?
tdrf-&S-if-tm;-om-cs-uf-wdkYudk *sDEdktm\
ta0;uGi;f ½ke;f u
- efa- e&aom ajcpGr- ;f ESihf csdefxdk;vdkuf-ygu ,ckyJGonf zDtdk&if-wD;-em;-wdkY tEkdif-jywfom;oihfNyD;
*dk;rsm;aomyJG jzpf-vm-Edk-if-onf/

zDt&kd ifw;D em;upm;orm; A,fvm½d(k ,m)ESihf csaD ,Adrk S [DwrD uf*sw
f Ykd abmvH;k ,SOv
f ak epOf/

qGrfqD;upm;orm;ESpfOD; &JrS qifhac:xm;jcif;cH&
vef'ef ¼ qGrf-qD;-toif;rS aemufcH
upm;orm;-ES-pf-OD;-jz-pfonfh *,f&D-rG-efYESifh zavm&uf-pf-wdkYudk &Jwyf-zGJUu
qifhac:-xm;-aMumif; uvyftoif;
u twnfjyK ajymMum;cJh-onf/,if;-upm;-orm;-ES-pf-OD;rSm NyD;cJh

onfh-wpf-ywfu upm;cJhaom pyg;
toif;-ES-ifh-yGJ-rwdk-ifrD aomMum-aeYu
jyKvk-yfaom avhus-ifh-cef;-tpD-tpOfwGif cdkuf-&ef-jz-pf-yGJ-cJh-jc-if;-jz-pfNyD; ,if;
ud-p-Eö iS hf ywfoufí qifah c:-xm;-jc-i;f
vnf; jzpf-onf/-

uvyft
- oif;\ wm0ef&- o
-dS w
-l pfO- ;D
u ]]upm;-orm;awG avhus-ifh-cef;tpD-tpOfrSm cdkuf-&ef-jz-pf-yGm;w,fqdkwm xHk;pHygyJ/ 'Dvdk-jz-pf-pOfeJY
ywfoufv
- Ykd &Jwyfz- UJG u yg0ify- wfo
- ufwmawG t&ifu r&Scd -yhJ gbl;/ tcku-pd -ö

rsKd;u toif;wm-0ef-&Sd-ol-awG-eJYyJ qdkifygw,f}}[k wkHY-jy-ef-ajym-qdk-cJh-onf/xdjY-k yif &Jwyfz- UJG uvnf; upm;orm;
ES-pf-OD;udk n§dEdI-if;-aqG;aEG;&ef-jz-p-o
f nf[k aMunm-cJh-onf/  (attufzyf )D
  xG-e;f -ae-atmif bmom-jy-e-o
f nf/

sport

59 tm;upm;

www.mmtimes.com

tm-qif-0if;-*g;-&JU- aqm-if;-&m-oD-...
pmrsufESm 52 rS
aemufqHk;tdkaZ;vf-wdk-Yudk- ac:,l-cJhwJhtae-txm;-awG-eJY ,S-Of-vdk-uf-&ifAl-csDepfudk tm-qif-0if;-*g;-ac:-r,f-qdk&if- ac:-Edk-if-zG,f-&Sd-ae-ygw,f/ AlcsD-epftae-txm;u bmbm-awm-hAf? -ref-Zlupf?- 'g-aum-hpwm- wdk-Yxuf-pm-&ifydkNyD;jzpf-Edk-if-zG,f-&Sd-wJh- tae-txm;-rSm&Sd-ae-yg-w,f/- Al-csD-epf-[m- rES-pf-u
&m-oDutxd *sLAif-wyf-&JU- t"d-u
tm;-xm;-&wJh- wdk-uf-ppf-r·;-qdk-wmtm;vHk;todyg/ 'g-ay-rJh- 'D-ES-pf-rSmawm-h uG-ef-wD[m olYudk- vHk;0roHk;bJxm;-cJh-wm-u Al-csD-epf-udk- pd-wf-ys-ufoGm;ap-cJh-yg-w,f/- tG-ef-e&D-udk- rD-vefuae- ac:-pOfuvnf; 'D-yHk-pH-twdk-if;-yJjz-pf-yg-w,f/- bm;-uifh-wk-ef;-uvnf;'D-yHk-pH-twkd-if;-yJ-jz-pf-yg-w,f/- tdk-aZ;vfus-awmh toif;udk,f-wdk-if-u a&m-if;cs-if-cJh-wm -jz-pfygw,f/ tckvnf;*sL-Aif-wyf-[m- Al-csD-epf-udk- ae-&m-ray;ovdk- a&m-if;-cs-if-ae-ygw,f/ tmqif-

0if;-*g;-csd-ef-ae-wmu AlcsD-epf-[mtouf- 30 xJ a&muf-ae-wJh-tcs-ufjz-pf-yg-w,f/ -&D;-,J-vfwdk-uf-ppf-r·;rkd,mwm-u touf-i,f-ao;-wmawm-if- tm-qif-0if;-*g;-u tiSm;eJYac:-cs-if-ae-ovdk- Al-csD-epfudkvnf;
tiSm;eJY- ac:-cs-if-ae-ygw,f/ abmvHk;
orm;-ta&m-if;-t0,f-rSm- xl;-cR-ef-wJhtm-qif-0if;-*g;-[m- 'D-aqm-if;-&m-oD-rSmtoif;-twG-uf- vdk-tyfwJh upm;
orm;-u-kd rjz-p-rf ae-0,f-rmS -jz-p-af y-r,f-h
cs-ifh-csd-ef-rI-&Sd-ae-wm-udk- awGU&yg-w,f/atm-uf-aps; b,f-avm-uf-&rvJ-qdkwm-udk-apm-ifh-ae-yHk-&ygw,f/ AlcsD-epfudktiSm;eJY- ol-uac:-cs-if-ay-r,fh- Al-csD-epfbuf-u pm-csK-yf-cs-if-ae-vdk-Y Mu-efY-Mumae-wm-vdk-Yvnf;- qdk-Mu-yg-w,f/aem-uf-xyf-tm-qif-0if;-*g;- pd-wf0ifpm;-ae-wm-u bG-ef-'ufpf-vD-*guvyf- [m-om-bm-vif-u wk-u
d -pf pf-r;· tuf-'&D,ef-&m-rdk-Ypf-yJ- jz-pf-yg-w,f/&m-rdkYpfu udkvH-bD,m- upm;-orm;-

tm&Stqifh ½dk;&mjcif;
zdwfac:NydKifyGJrsm;
usif;y&ef pDpOfae
ausmfZifvdSKif
jref-rmh-½dk;&m -jc-if;-vHk;tm;-upm;udk
w½kwf?-td-Ed´,uJh-odkYaom tm&S-Edk-if-iH
BuD;rsm;u pdwf-yg-0if-pm;-aom-aMumifh
tm&Stqifh zdwf-ac:-Nyd-Kif-yJGrsm;udk
jref-rm-Edk-if-iH-wG-if-td-rf-&S-if-tjz-pf- vuf-cH
us-if;-yoGm;Edk-if-&ef pD-pOf-ae-aMum-if;od&onf/
jre- r-f m-Ei-kd i-f -H ½dk;&m-jc-if;-vHk;tzGJUcsK-yftaejz-ifh- tm-&S-jc-if;-vHk;tzGJUcsK-yf-udkvnf; -jr-ef-rm-Edk-if-iH-ü zGJUpnf;-Edk-ifcJh
onf/ tm&S-jc-if;-vHk;tzGJUcsK-yfudk
jref-rm-Edk-if-iH-wG-if- zGJUpnf;-&m-wG-if- ta&SU
awm-if-tm-&S-Edk-if-iHrsm;rS yl;aygif;yg0ifaqm-if-&G-uf-cJh-Mu-onf/- tm-&S-jc-if;-vHk;
tzGJUcsK-yf-Ouú-|&m-xl;udk jref-rmEdk-if-iH½dk;&m-jc-if;-vHk;tzGJUcsK-yf-Ouú| OD;pdk;Edk-if
u Edkif-iH-tm;-vHk;\ axm-uf-cH-rI-t&
wm-0ef,l- aqm-if-&G-uf-oGm;rnf-jz-pf
onf/ 'kwd,Ouú-|ae-&m-twGuf
pifumyl? rav;&Sm;? xdkif;-Edk-if-iHrsm;rS
yl;ayg-if;-wm-0ef,l-Mu-rnf-jz-pf-aMum-if;od&onf/ jrefrmEdkif-iH-wG-if- tm-&Stqifh- ½dk;&m-jc-if;vHk; 'dkif-vlBuD;
ta,muf- 30 &dS-aMum-if;-od&onf/
tm&S-tqifh- ½dk;&m-jc-if;-vHk;Nyd-Kif-yJG-rsm;
wG-if- 0if-a&m-uf-wm-0ef,l-udk-if-wG,fEdk-if-rnf-jz-pf-onf/]]jr-ef-rmh-½dk;&m-jc-if;-vHk; tm;-upm;enf;udk Edkif-iH-wum-tod-trS-wf-jyK-&efBud-K;pm;-&mrSm tcuf-tcJ-awG-awmh
trsm;BuD;MuHKawGUcJh-&yg-w,f/- t&ifu jr-ef-rm-Edk-if-iH-rSm- td-rf-&S-if-tjz-pfvuf-cH-us-if;-ycGifh ESpfBudrf&cJhygw,f/
tJh'D-rSmvnf; jref-rmh-½dk;&m-jc-if;-vHk;udkxnfh-oGif;usif;-ycG-ifh-r&cJh-yg-bl;/ enf;Oya'-jy-|m-ef;-xm;-jc-if;-r&dS-vdk-Yyg/ -Edk-if-iHwum-u em;-vnfE- i-kd a-f vm-uw
f hJ enf;

Oya'-jy-|m-ef;-xm;-&yg-w,f/- enf;Oya'-a&;-qJG-&mrS ESpfESpf-tcsdefay;cJh&yg-w,f/ -jr-ef-rm-Edk-if-iH-rSm-&dSwJh ½dk;&m
jc-if;-vHk;ynm-&S-if-BuD;awGudk zdwf-ac:
NyD; enf;Oya'pmtkyfudk trSm;enf;
Edk-if-orQ-enf;-atm-if- a&;-qJG-cJh-&ygw,f/- tuk-ef-tus-awG-vnf; trsm;
Bu;D uke-u
f s-c-yhJ g-w,f/- qD;-*-rd ;f -rmS - ½d;k &m
jc-if;vHk;udk xnfhoG-if;-us-if;-ycG-ifh-&&dS-NyD;
udk,hf-½dk;&mtm;upm;enf;udk Edkif-iH
wumtv,frSm- csjycGifh-&wJh-twG-uftwdk-if;-rod- 0rf;-om-yg-w,f}}[kajym-onf/ta&SUawm-if-tm-&S-Edk-if-iH-rsm;onfjr-ef-rmh-½dk;&m-jc-if;-vHk;tm;-upm;udk
Edkif-iH-wum-Nyd-Kif-yJG-rsm;wGif xnfhoGif;
usif;-y&ef- axm-uf-cH-rI-rsm;&&dS-xm;aMum-if;-od-&onf/ -2017 ck-ES-pf-wGif
rav;&Sm;Edk-if-iH-ü us-if;-yjyK-vk-yfrnfh
(28)Budrf-ajrm-uf- qD;-*d-rf;-Nyd-Kif-yJG-wGif
jref-rmh-½dk;&m-jc-if;-vHk;udk- xnfh-oG-if;us-if;-yEdk-if&ef tajctae-aum-if;rsm;
&dSae-aMum-if;-od&onf/
vmrnfh 17 &ufaeY-wG-if- zd-vpf-ydk-ifEdi-k i-f ?H - reDv
- m-NrK-d UwGi- -f usi- ;f y- jyKv
- y-k rf nfh
tm&S-tdkvHypfaumf-rwD-\ yHk-rk-eftpnf;-ta0;-wG-if- avh-vm-ol-tjz-pfwuf-a&m-uf-&ef- jr-ef-rm-Edk-if-iH- ½dk;&mjc-if;-vHk;tzGJ-UcsK-yf-udk- zd-wf-Mum;cJhonf/
-tm-&S-tdk-vH-ypf-aumf-rwD-u zd-wf-Mum;
&jc-if;&nf&G,f-cs-uf-rSm- jr-ef-rmh-½dk;&mjc-if;vHk; cwfyHk-cwf-enf;-? jc-if;-vHk;
Oya'rsm;? trSwfay;enf;rsm;udkEdk-if-iH-aygif; 45 Edkif-iH- wuf-a&m-ufrnf-h tqdk-yg-tpnf;ta0;wGif jrefr- mh½d;k &m-jc-i;f vH;k udk rdwf-quf-cG-ifh-&&ef-jz-pfonf/ xdj-Yk yif jref-rmh-½dk;&m-jc-if;vHk;udk
urÇmhEdk-if-iH-rsm;odkY rdwf-quf-cG-ifh-&rnfjz-pfonf/-

jz-pf-yg-w,f/ -&m-rdk-Ypf-[m- vuf-&Sd[m-om-bm-vif-twG-uf- 17 yJG-rSm11 *dk;oG-if;-xm;-Edk-if-ol-jz-pf-yg-w,f/bG-ef-'ufpf-vD*g yxr&moD-0uf-rSm&m-rdk-Ypf-[m- bG-ef-'ufpf-vD-*g-&JU- wwd,
ajrm-uf- pG-rf;-&nf-taum-if;-qHk;
wdk-uf-ppf-r·;-wpf-OD; -jz-pf-ae-yg-w,f/touf-u 27 ESpfyJ- &Sd-ygao;w,f/
Al-csD-epf-xuf-pm-&if-awm-h touf-i,f-

pdw
- 0-f ifp- m;-rmS j- zp- y-f gw,f/tvufwu
-D -k d
ruf-'&pf-u aum-hpwmusawmh
aps;od-yf-NyD;BuD;vG-ef;-ae-rSm- ao-csmwm-aMum-ifh- tm-qif-0if;-*g;-ac:-Edk-ifp&m-taMum-if; r&Sd-yg-bl;-/ aem-uf-NyD;
a&S-mfvf-au;u uGif;-v,form;
'&ufpvm-udk-vnf;- toH-xG-uf-aeay-r,fh- tm-qif-e,f-rSm -uG-if;-v,form;-awGr- sm;ae-vY-kd olv
- nf;- tm-qif-

toif;-atm-if-jr-if-a&;-qD-udk- jy-ef-vm-aewmaMum-ihf- 'D-aqm-if;-&m-oD-aps;uG-uf-rSmupm;-orm;-wpf-a,m-ufudk...
ao;-NyD; a&-&S-nf-oHk;Edk-if-r,fh-ol-jz-pf-ygw,f/- tm-qif-0if;-*g;-tae-eJY- pm-csK-yfeJY-ac:-r,f/ aps;EI-ef;u oifhw,fqdk&if- &m-rdk-Ypf-[m-vnf;- tm-qif-e,fa&m-uf-vm-Edk-if-ol- jz-pf-yg-w,f/ -wG-ef;wG - e f ; - w d k - u f - w d k - u f - upm;- E d k - i f - N yD ;
acg-if;-wdk-uf-vnf;- aum-if;-ol-jz-pfyg
w,f/ aps;ouf-om-NyD; t&nf-tcs-if;
&Sd-r,fh-ol-qdk-&if- tm-qif-0if;-*g;[m-

e,f-udk- a&m-uf-vm-Edk-if-zG,f-r&Sd-ygbl;/
'Daqm-if;-&m-oD-rSm- tm-qif-e,fudk- a&m-uf-vm-Edk-if-olu AlcsD-epf-[m
eH-yg-wf-wpf-jz-pf-Edk-if-NyD; tuf-'&D,ef&m-rdk-Ypf[m eHyg-wf-ES-pf-a&m-uf-vm-Edk-ifolyJ jzpf-ygw,f/ vuf&-dS tm-qif-e,f&JU- ajc-pG-rf;-tae-txm;-eJY-qdk-&ifxd-yf-wef;-upm;-orm;-wpf-a,m-ufa,m-uf-udk- ac:-r,f-qdk-&if-vnf;- ac:-

wJhupm;orm;-[m- tm-qif-e,f-udkvm-cs-if-ae-rSm -ao-csm-yg-w,f/- vuf-&Sdtm-qif-e,f-wdk-uf-ppf-rSm -*sDa&m-ufwpf-a,m-uf-yJ- &Sd-wJh-twG-uf-awm-h
tmqife,fwu
-kd p-f pf[
- mv
- a-kH vm-ur-f Ir&Sw
-d m-awm-h ao-csmy- g-w,f/- wdu
-k p-f pfr·;- &Sm;yg;-ae-vifhupm; 2014 xJrSmvnf;- tm-qif-e,f-wdk-uf-ppf-[musqif;oGm;jcif;-r&Sd-ao;-bJ- wpf-yJG-udkESpf*dk;EI-ef;-eJY-awm-h *dk;awG-oG-if;-ae-qJ-yJjz-pf-yg-w,f/refp- ;D w
- ;D ?- cs,v
-f q
-f ;D w
- [
Y-kd m a- iGa- Mu;oHk;pGJ-rI- tm-qif-e,f-xuf- ajrm-uf-jrm;
vS-ay-r,hf- y&DrD,mvd-*f- ta0;-uG-if;&v'f-ydk-if;-rSm-awm-h tm-qife,f
avmuf- aum-i;f w
- t
-hJ oif;a- wGr- [kw
- -f
Mu-yg-bl;/ 'D-&m-oD-rSm- ref-pD;-wD;-[m*dk; 100 -oG-if;-xm;-cJh-NyD;jz-pf-ayr,fh
y&DrD,mvd-*f-rSm- trS-wf-jz-wfxm;Edkifjc-if;-r&Sd-ao;-yg-bl;/ bm-aMum-ifh'D-vdk-jz-pf-&wm-vJ-qdk-awm-h ta0;uG - i f ; - a &m- u f - & if - ol - w d k - Y & J U - c H - p pf awG-u tm;-enf;-ae-wm-aMum-ifh-yJjz-pf-ygw,f/ tmqif-e,f-uawmh

'DES-pf-rSm- ta0;-uG-if;-&v'f-awGaum-if;-cJh-wJh- toif;-jz-pf-ygw,f/
ref,l? ref-pD;-wD;-wdk-Yudk-ta0;-uG-if;rSm -½HI;cJh-wm-wpf-ck-yJ tmqife,fudk- ajym-p&m-&Sd-ae-cJh-yg-w,f/-upm;orm;-ydk-if-qdk-if-rI-t& vuf-us-efyJG-tae-txm;-udk- wG-uf-vdk-uf-&iftm-qif-e,f-[m- wdk-uf-ppf-r·;-vdk-tyf
aewmuawm-h ao-csm-ygw,f/
aqmif;-&m-oD- tajym-if;-ta&TU[maz-azmf-0g-&D- 1 &uf-aeY-txd-qkd-awm-h
tm-qif-0if;-*g;-tae-eJY- upm;-orm;jz-nhf-zdkY vHkavm-uf-wJh-tcsd-ef-&Sd-ae-yg
w,f/ NyD;&if ol-[m- upm;-orm;udkuyfN- y;D ac:-wwfa- vh&- v
-dS Y-kd tm-qife- ,f&JU- upm;-orm;-jz-nfh-wif;-rI-udk- aem-uf
qHk;tcsdef-xd- apm-ifh-Mu-nfh-&OD;-rvm;qdk-wm-uvnf;- pd-wf-0if-pm;-zG,f-&m-yJjzp- y-f g-w,f/- Ny;D cJw
h -hJ aEG&- m-ot
-D ajym-i;f ta&TUwk-ef;-uawm-h tdk-aZ;vf-udktHhtm;oifhzG,f- ac:,l-vdk-uf-ovdk-yJ'D-aqm-if;-&m-oD-rSm-a&m -b,f-vdktH-tm;-oifh-zG,f- ac:-OD;-rvJ-qdkwm
pdwf-0if-pm;-zdk-Yaum-if;-ae-yg-&JU.../

sport

tm;upm; 60

www.mmtimes.com

'kwd,tBudrfajrmuf ½dk;r¼&efukef rm&oGefNydKifyJG usif;yNyD;pD;
ausmfZifvdSKif
First Myanmar Investment (FMI)

ESi- -hf &efu
- e-k p-f nfy- ifo
- m,ma&;-aumfrwD
(YCDC)- wdk-Y yl;aygif;-pD-pOf-us-if;y
aom 'kwd,tBud-rf-ajrm-uf- ½dk;r¼
&ef-uk-ef-tjy-nf-jy-nf-qdk-if-&m -rm-&oG-efNyK-d iy-f u
GJ kd Ny;D cJo
h nfh Zefe0g-&v
D 19 &uf
aeYu &efuk-ef-Nrd-KU? ok-0PÖ-tm;-upm;-½Hk
ü usif;-yjyK-vk-yf-cJh-onf/tqdk-yg-Nyd-Kif-yJG-wG-if- tjy-nfh-rm-&oGef
(42 uDvdk-rD-wm)-? wpf0uf-rm-&oG-ef(21 uD-vdk-rD-wm)-ESifh taysmfwrf;
tajy;Nyd-KifyGJ trsKd;tpm;-rsm;udkxnfh-oG-if;-us-if;-yjyK-vk-yf-cJh-NyD; urÇm-h
Edk-if-iH-aygif; 40 ausmfrS tajy;
tm;upm;-orm; 2ç697 OD; yg0if
,S-Of-Nyd-Kif-cJh-Mu-onf/trsKd;om; 42 uDvdk-rD-wm-rm-&oG-efNyd-Kif-yJG-wGif 2013 ckES-pf- ½dk;r¼&ef-uk-efwGif Adkvf-pGJ-cJhaom uifnm-Edk-if-iHom;
Joseph Gitau Kariuki u xyf-rHAdk-vf-pJG-Edk-if-cJhNyD; trsKd;orD;- 42 uD-vdkrD-wm -rm&oGe-Nf y-Kd i-yf -w
GJ iG f jref-rm-E-ikd -if -rH Stajy;-tm;-upm;-orm;rsm;u atmify- -GJ
cH-Edk-if-cJh-onf/trsK;d om; 42 uDvr-kd w
-D m-NyK-d iy-f w
-GJ i-G -f

'kwd,tBudrfajrmuf ½dk;r¼&efukef tjynfjynfqdkif&mrm&oGefNydKifyGJ ESpfESpfquf csefyD,H uifnmEdkifiHom;
Gitau Kariuki (v,f)/ "mwfyHk ¼ bl;oD;
uif-nm-Edk-if-iHom; Joseph Gitau
Kariuki u 2 em-&D- 35 rd-epf- 49 puú-efY
jz-ifh- yxr? -jr-ef-rm-Edk-if-iH-rS -a0-vif;-xG-ef;
u 2 em&D 38 rdepf 56 puúefY-jzifh
'kwd,?- jr-ef-rm-Edk-if-iHrS pdk;Edkifu 2 em&D
56 rdepf 6 puúefY-wwd,qk-wdkYudk
&&dScJh-NyD; trsKd;orD; 42 uDvdk-rD-wmNyd-Kif-yJG-wGif jref-rm-Edk-if-iHrS jrifh-jr-ifhat;
3 em&D- 1 rd-epf- 13 puúefYjzifh- yxr?

eD-vm-qef;u 3 em&D- 1 rd-epf- 55 puúeYf
jzif-h 'kw,
d ? oDwm-csKu
d 3 em&D- 11 rde- pf8 puúejYf zif-h wwd,qku
- v
-kd nf;a- um-i;f toD;oD; qGwf-cl;-Edk-if-cJh-Mu-onf/trsK;d om; 21 uDv-rkd -w
D m-Ny-Kd i-yf w
GJ iG f
uifnm-Edk-if-iHom; Paul Kimani
Wambui u 1 em-&D- 7 rd-epf- 28 puú-efY
jz-ifh- yxr?- uif-nm-Edk-if-iHom; Jairus
Ondora Chanchima u 1 em&D

9 rdepf 20 puúefY-jzifh 'kwd,? -jr-ef-rmEdk-if-iHrS qef;Edk-ifu 1 em&D 11 rdepf
31 puúefYjzifh wwd,qkwdk-Yudk-&&dScJhNyD; trsKd;orD; 21 uDvdk-rD-wm-Nyd-Kif-yJGwGif uifnm-Edk-if-iH-rS Mary Wangui
Kiguru u 1 em&D- 25 rd-epf- 31 puúefY
jzifh- yxr? jr-ef-rm-Edk-if-iHrS jzL0goufu u 1 em&D- 26 rd-epf- 22
puúefYjzifh-'kwd,? cifrmpDu 1 em&D

27 rdepf- 48 puúefYjzifh- wwd,qkudk-vnf;-aum-if;- toD;-oD;-qG-wf-cl;-Edkif-cJh-Mu-onf/42 uDvkdrDwmtwGuf yxrqkudk
tar&duefa':vm 2ç500? 'kwd,
qkudk 1ç500? wwd,qkudk 800
ay;tyfcsD;jr§ifhcJhonf/ 21 uDvkdrDwm
twGuf yxrqkudk tar&duef
a':vm 1ç500? 'kwd,qkudk 800?
wwd,qkudk 400 toD;oD; ay;tyf
csD;jr§ifhcJhonf/
]]'D-Nyd-Kif-yJG-twGuf avhus-ifh-csd-ef-tvHktavm-uf-r&&dS-cJh-wm-aMumifh 'DNyd-Kif-yJG
rSm 'kwd,qk-eJYyJ- aus-eyf-cJh-&yg-w,f/
'D-Nyd-Kif-yJG-udk- 0if-Nyd-Kif-zdk-YtwG-uf- Bud-Kwifjy-if-qif-rI-awG-rvk-yf-cJh-&yg-bl;/ qD;-*d-rf;
-Nyd-Kif-yJGtNyD;rSm NydKif-yJG-r&dSwmaMumifhtem;,l-ae-cJhNyD; teD;uyfrS 0ifNyd-Kifjz-pf-cJh-wm-aMumifh uRef-r&JU-taum-if;qH;k yHp-k r-H &&dc-S y-hJ g-b;l / uRe- rf &JUtaum-i;f qHk;yHk-pH-eJYqdk-&if- 'D-Nyd-Kif-yJGrSm yxr&
oGm;wJh uifnm-Edk-if-iH-ol-udk- tEdk-if-&Edk-ifyg-w,f/- 'D-Nyd-Kif-yJGBuD;ukd ESpf-pOf-us-if;-y
ay;wm tvGef-aum-if;-rG-ef-yg-w,f/
-'D-Nyd-Kif-yJG-uae -rsKd;quf-opf- wm-a0;tajy;-orm;awG ay:xGuf-vm-Edk-if-ygw,f/- bm-yJ-jz-pf-jzpf 42 uDvdk-rD-wm

-Nyd-Kif-yJGrSm uRef-rwdkY jref-rm-Edk-if-iH-om;awG- qk-&wJh-twGuf uR-efrt&rf;
ays-mfygw,f}}[k trsKd;orD;- 21 uD-vdkrD-wm-Nyd-Kif-yJG-wGif 'kwd,qk-&&dS-cJhaom
jref-rm-Edk-if-iHrS qD;*drf;a&TwH-qd-yf-csef-yD,H-jzL-0g-oufu jref-rm-wdk-if;-(rf-)
udk- ajym-onf/- jzL-0g-oufonf 2013
ckESpf ½dk;r¼&efuk-ef-rm-&oGefNydKif-yJG\
trsKd;orD; 10 uDvdk-rD-wm-Nyd-Kif-yJG-wGif
csef-yD,H-jz-pf-cJh-ol-jz-pf-onf/NyD;cJh-onfh- 2013 ck-ES-pf-? Zef-e0g-&D-v
twG-if;- yxrtBud-rf-tjz-pf- us-if;-y
jyK-vk-yf-cJh-aom- Nyd-Kif-yJG-wG-if- trsKd;om;rm-&oG-ef (42 uDvdk-rDwm) NydKif-yJGü
uifnm-Edk-if-iH-om;- Mr.Gitau Kariuki
u 2 em&D 19 rdepf 13 puúefY-jzifh
tEdkif-&Adk-vf-pJG-cJhNyD; trsKd;orD;-yJG-pOf
wGif jref-rm-Edk-if-iHrS rdrd-at;u 2 em&D
46 rdepf 7 puúefY-jzifh tEdkif-&Adk-vf-pJG-cJh
onf/
trsKd;om; 10 uDvdk-rD-wm-tajy;Nyd-Kif-yJG-wGif uifnm-Edk-if-iHom; Charles
Kipkorir Kipsang u 31 rdepf 11
puúej-Yf zifh tEdik &-f Adv
-k p-f c-GJ NhJ y;D trsK;d orD;yJG-pOf-wG-if- jr-ef-rm-Edk-if-iHrS jzL0g-oufu
35 rdepf 11 puúefY-jzifh tEdkif-&Adk-vf-pJGcJh-onf/

jrefrmhvufa&G;pif ,l¼14
toif;twGuf yPmrupm;
orm;rsm; a&G;cs,favhusifh
ausmfZifvdSKif
2014 ck-ES-pf-? {NyDv 1 &ufaeYrS 7 &ufaeY
txd *syef-Edk-if-iH?-tdk-qm-um-Nrd-KUwGif usif;-y
jyK-vk-yfrnfh ,l¼14 *syef?- tm-qD,H-abm-vHk;
Nyd-Kif-yJG-wG-if- 0if-a&m-uf,S-Of-Nyd-Kif-&ef-twGuf
touf 14 ES-pf-atm-ufvli,fupm;-orm;
rsm;udk a&G;cs,favh-us-ifh-ay;-vs-uf-&dS-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-abm-vHk;tzGJUcsK-yf-tae-jzifh
upm;orm;-a&G;cs,f-&m-wG-if- t&nf-tcs-if;&dSaom &GufyHk;oD; vli,f-abm-vHk;orm;rsm;
ay:-xG-uf-vm-ap&ef {&m0wD-wdk-if;-? yk-od-rf-Nrd-KU
wGif MFF 100plus U-14 Championship

abmvHk;Nyd-Kif-yJG-udk- us-if;-yjyK-vk-yf-cJhNyD; vl
a&G;cs,f-rI-rsm;udk-jyK-vk-yf-cJh-onf/vuf-&dS-wG-if- {&m-0wD,l-Edk-uf-wufrSupm;
orm; av;OD;? ae-jyn
- a-f wmf- abm-v;kH tu,f'- rD
rS ckepfOD;? pl-yg-pwm;-abm-vHk;oif-wef;aus-mif;rS ESpfOD;? bdk-uav;-abm-vHk;oif-wef;
-aus-mif;rS ig;OD;? rEÅav;abmvHk;tu,f-'rDrS 29 OD; pkpk-aygif; 47 OD;udk yPmrtaejzifh a&G;cs,favh-us-ifhay; oGm;rnfjzpfonf/
vuf-&dS-yPm-ra&G;cs,f-xm;-aom- upm;orm;rsm;udk jref-rm-Edk-if-iH-abm-vHk;tzGJUcsK-yfvuf-atm-uf&dS rEÅav;-abm-vHk;tu,f-'rDwGif avh-us-ifh-ay;-rnfjz-pf-onf/

jrefrmhvufa&G;piftoif;
urÇmhtqifhowfrSwfcsuf
wpfqifhwuf
ausmfZifvdSKif
urÇmaY- bm-v;kH tzGUJ csKy- -f (zD-zm)-rS-owf-rS-wfaom
Zefe0g-&D-vtwGuf urÇmhtqifh-owf-rS-wfcs-uf-wGif jrefrmvuf-a&G;pif-abm-vHk;toif;
onf tqifh (129)ae&m-wGif &yfwnf-Edk-ifcJh-onf/jr-ef-rmh-vuf-a&G;pif-abm-vHk;toif;onf
'DZif-bmv urÇmhowf-rS-wf-cs-ufwGif tqifh
130 jzpf-cJhNyD; ,ckvwGif tqifhwpf-qifh-

wuf-í owf-rS-wf-cH-&jc-if;-jz-pf-onf/urÇm-habm-vHk;tzGJUcsK-yf-\owf-rS-wf-cs-uf
t& jref-rmh-vuf-a&G;pif-toif;onf ta&SU
awmif-tm-&S-wGif tqifh (2)ae&m-ü&yf-wnfEdi-k c-f NhJ y;D tm&Stqifh owfrw
-S c-f su
- w
-f iG f tqifh
(18)ae&m-wGif &yfwnf-EdkifcJhonf/- jr-ef-rmhvufa&G;piftoif;\atm-uf-wGif ta&SU
awmif-tm-&S-abm-vHk;tif-tm;-BuD;Edk-if-iH-rsm;
jzpfaom xdik ;f ?- AD,ufe- rf?- tif'- e-kd ;D &- mS ;? pifu
- myl
Edkif-iHrsm;u &yfwnf-ae-Mu-onf/-

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014

*sumwmNrdKU&Sd jrefrmoH½Hk;udk
AHk;azmufcGJ&ef MuHpnfrIwGif
OD;aqmifcJholudk axmif'PfcsrSwf
*sumwm ” tif'dk-eD;-&Sm;Edk-ifiH
*sum-wm-Nrd-KU&Sd- jr-ef-rm-oH-½Hk;udk- AHk;
azm-uf-cGJ-&ef- MuH-pnf-rI-wG-if- OD;-aqm-ifcJh-onfh- tMu-rf;-zuf-orm;-wpf-OD;udk
tif'dk-eD;-&Sm;w&m;-½Hk;wpf½Hk;u Zefe0g&Dv 21 &ufaeYu axmif-'Pfck-epf-ES-pf-cGJ- cs-rS-wf-cJh-onf/qD-*s-pf- tif-'&m-*s-pfonf *sum-wmNrd-KU&Sd- jr-ef-rm-oH-½Hk;udk- AHk;azm-uf-cGJ-&efMuH-pnf-cJh-onfh- tMu-rf;-zuf-tzGJ-YudkOD;a- qm-ic-f a-hJ Mumif; tapmydi-k ;f M- um;em
-ppf-aq;-rI-wpf-ckü 0efcH-cJhonf/
jrefr- m-o½-H ;kH ud-k rwdu
-k c-f u
-kd r-f -D wpf&uf
tvdk arv 2 &ufaeYu azmuf-cGJ-a&;twG-uf- toHk;jyK-rnfh- AHk;rsm;udk-o,faqm-if-vmonfh armfawmf-qdk-if-u,fpD;-vm-o-El -pS -Of ;D udk tif'-ekd ;D -&mS ; &J-wyfzUJG
u *sum-wm-Nrd-KUawm-if-ydk-if;-ü zrf;-rdcJh-onfh-twGuf AHk;azmuf-cGJ-rnfh-tpDtpOf- ys-uf-jym;cJh-jc-if;-jz-pf-onf/
touf 23 ESpt
f &G,f tif'&m-*s-pf
u cdkif-vHk-onfh- ouf-ao-taxm-uftxm;t& tMurf;-zuf-r-I vk-y-af qm-i-f
&ef- vQd-KU0S-uf- yl;-ayg-if;-MuH-pnf-rI-jzifh
jypf-rI-xif-&Sm;aMumif; trIudk- ppf-aq;aeonfh *sum-wm- awm-if-ydk-if;-c½dk-if-

w&m;½Hk;rS w&m;ol-BuD; [m-&D,dk-Edku
Zefe0g-&Dv 21 &ufaeY-u ajym-Mum;
cJhonf/
tif'&m-*s-pfu Mum;emppf-aq;ae-pOf-twGif; aemif-w&yHk-rjy-cJhbJ
Mum;emcs-ed -f awmf-awmf-rsm;rsm;ü jy-KH ;í
om-ae-cJhonf/ tMurf;-zuf-rI-vk-yfaqm-if-&ef- MuH-pnf-olrsm;rSm tif'dk-eD;&Sm;Edk-if-iH&Sd eD*g-&m- tpö-vm-rf-[k-ac:
aom tMurf;-zuf-uG-ef&uf-ES-ifhquf-pyf-ol-rsm;jz-pfonf/
¤if;udk- pD-&if-cs-uf-cs-rS-wf-NyD;csd-ef-wGif
tif'&m-*s-pfu tpövm-rf-bm-om-0ifrsm;\ &ef-orl sm;tm; qufvuf-w-u
kd -f
cdk-uf-oGm;rnf[k attuf-zf-yD-odk-Yajym
-Mum;cJhonf/
tif'&m-*s-pfu ¤if;MuH-&m-yg- tcsKdU
ESifh azhpf-bG-wf-cf- vl-rI-uG-ef&uf-ay:-wG-ifrnf-uJh-odk-Y awG-YqHk-cJh-aMum-if;udk tapm
ydk-if;u w&m;½Hk;ü xGufqdkcJhonf/
¤if;u jref-rm-oH-½Hk;udk- AHk;azm-uf-cGJ-&efMuH-pnf-rI-ES-ifh-ywf-oufNyD; jypf-'Pfxif&- mS ;pD&- ifj- ci- ;f c- &H onfh oH;k OD;ajrm-u-f
w&m;-cH-jz-pf-onf/(attufzyf )D
0if;-aomfwm bmom-jy-e-o
f nf/

g

pD&ifcsufudk em;axmifaeaom qD*spftif'&m*spf/ "mwfyHk”attufzfyD

tif'dkeD;&Sm; tdrftultm; ESdyfpufcJhonfh
tdrf&Sifudk a[mifaumif&JtzGJU zrf;qD;
a[mifa- umif ” tif'dk-eD;-&Sm; td-rf-azmftm; -jy-i;f -xef-onf-h 'Pf-&m-rsm;&onfxd- ESd-yf-puf-cJhaom a[mif-aum-if-rStrsK-d;orD;-tm; axmif-ayg-if;-rsm;pGmaom-v-rl sm; rausreyf-jz-pNf y;D qE´-jy-c-hJ
MuN- y;D aem-uw
-f pfaeY Zefe0g&D 20 &uf
wGif ¤if;trsK-d;orD;udk a[mif-aum-if&J-wyf-zGJUu zrf;qD;-Edk-if-cJh-onf/
touf 44 ESpf-&Sd- trsK-d;orD;udk
'Pf & m- t em- w & jz- p f - a p- r I - j zif h
a[mifa- um-iN-f rK-d U av-qy-d w
-f i-G f zrf;q
- ;D
-cJh-onf[k &Jwyf-zGJUrS ajyma&;-qkd-cG-ifh-&
trsK-d;orD;u ajymMum;cJh-aomfvnf;
tao;pd-wf- tcs-uf-tvuf-rsm;udkajym-qdk-jc-if;-r&Sd-ay/
tm0D,mem qlvpf-w,m-eif-qD
trnf&Sd touf 22 ESpft&G,f tdrfazmf-rd-ef;-uav;onf ¤if;tvk-yf-vk-yfcJo
h nfh &Sp-v
f twGi;f n§O;f -yef;-E-ydS -pf ufcH-cJh-&onf-[k- qdk-onf/owif;r- sm;wGi- -f azmfj- yc- su
- t
f & ,if;
rd-ef;-uav;onf ,ckvwGif w½kwfEdk-if-iH- awm-if-ydk-if;-&Sd- Nrd-KUawmfrS tdrf-odk-Y
jye- c-f sed w
f iG f 'Pf&m-rsm;aMum-iv
-hf rf;y- ifravQ-muf-Ekd-if-aMum-if;- od-&onf/*sm-Am;-uR-ef;&Sd qm&m*sif aq;-½Hk-ü
aq;-uo
-k aeonfh qlvpfw
- ,m-eifqD
xHodkY pHkprf;-ppf-aq;-a&;- &J-t&m-&Sd
rsm;u oGm;a&muf-ar;-jr-ef;&m atmfidkaom- td-rf-azmfrsm;udk td-rf-&S-ifu
vQyf-ppf-ES-ifh-wkd-Y ESdyf-puf-onf-[k-ajym
Mum;NyD; a[m-if-aum-if&Sd tdrf-tulrsm; ESd-yf-puf-cH-&yHk-wkd-Yudkyg ¤if;u
pdk;&drf-yl-yef-pGm ajymjy-cJh-onf/tajc-tae-t&yf-&yfudk pHkprf;ppf-aq;-&ef-ESifh tdrf-tul-rsm;twGuf
ydkrdk-aum-if;-rG-efonfh tumtuG,frsm; aqmif&Guf-ay;&ef axmif-ayg-if;rsm;pGmaom tdrt
-f ulr- sm;ESihf vlt
Y cGi- -hf
ta&;- wuf-<u-v-yI -&f mS ;olrsm;u Zefe
0g&D 19 &ufwGif qE´-jy-cJh-Mu-onf/

tif'dkeD;&Sm;tvHudkjzefYí qE´jyaeMuaom a[mifaumif&Sd tif'dkeD;&Sm;vkyfom;rsm;/ "mwfyHk”attufzfyD
Edkif-iH-jcm; td-rf-tul-rsm;twGuf
tedrfh-qHk;vk-yf-cvpm-ESifh tjcm;aom
tajctaersm;udk tpd;k &u pnf;urf;csufrsm; owfrS-wf- jy-|m-ef;-xm;-aomf
vnf; ,if;tcs-ufudk rormonfh
tvkyf-&S-if-rsm;ES-ifh- at-*s-if-pDrsm;rS
vsp-v
f sL-½-rI -rI sm;&S-ad e-onf-[-k qko
d nf/-

jz-pf-ap-&ygr,f/ aq;uk-orI-tydk-if;udkvnf; uRef-awmf-wdk-Ybufu ulnDoGm;rSmyg/ tck uR-ef-awmf-ajym-wJhpum;-awG-udk ,Hk-Mu-nf-ay;yg }} [k
or®wu ajymMum;cJah Mumif; owif;
axmufrsm; a&;om;onfh owif;
wGifod&Sd&onf/

vk-yf-&yf-rsKd;udk usL;vGef-cJh-ol-udkvnf;
a'gojz-pf-&ygw,f}} [k zcifjz-pfol
qmyl-x½dk-udkvnf; ¤if;u ajymMum;
cJh-onf/(at-tuf-z-yf -)D
oJ-oaJ xG; bmom-jy-e-o
f nf/

g

tdrf-tul-rsm;twGuf ydkrdk-aum-if;-rG-efonfh
tumtuG,f-rsm; aqmif&Guf-ay;&ef
tdrftulrsm; qE´jy...
tif'- e-kd ;D &- mS ;or®w qlpv
D kd befbef;
,l-'dk,dk-Edkonf qlvpf-w,m-eif-*&SDESifh ¤if;\zcif-wdkYtm; zkef;-ac:-qkd&ef
Zefe0g&D 21 &ufaeY-wGif 0efBuD;rsm;
tpnf;-ta0;udk acwå-&yf-em;-co
hJ nf/]]w-&m;-Oya'-twkd-if; -aqm-if-&G-uf
Ny;D Oya'eJt
Y nD xku
d -o
f if-w
h -hJ jy-p-'f Pf-

zcif-jz-pf-ol-udkvnf; ,if;ud-pö
tm; a[mif-aum-if-rS- acg-if;-aqm-ifrsm;qD-odkY wifjy-xm;-NyD;jz-pf-aMum-if;udkvnf; or®wu ajymMum;cJhonf/
]]cif-Asm;orD;-&JU tjz-pf-qdk;taMum-if;
-Mum;od-&wJh-twGuf pdwf-raum-if; a[mifaumif&Jt&m&Sd csefcsDrif;(0J)
jz-pf&ovdk pdk;&drf-yl-yef-rd-ygw,f/ 'Dvdk- qm&m*sifaq;½HkodkY a&mufvmpOf/

asia

tm&Sowif; 62

www.mmtimes.com

uRefjyKcH&onfh eDayg rdef;uav;rsm;
w&m;rQwrI&&Sad &;

0ef-BuD; &Sm-&SD-om½l;-ESifhZeD; -ok-eE´myGwf&SfumwdkYudk vTwfawmftaqmufttHkwGif twlawGU&pOf/ "mwfyHk”attufzfyD

tdEd´, 0efBuD;wpfOD;\ ZeD;
rl;,pfaq; toHk;vGefí aoqHk;
e,l;a'vD ” tdE,
´d 0efB- u;D &Sm&- o
-DS m½l;\
- ZeD;
o
- e-k E´myGw&f u
fS monf- ¤if;\
- cify- e-G ;f o
- nftm;trsKd;orD;-wpf-OD;-ESifh-azm-uf-jy-ef-ae-onf-[kpG-yf-pGJ-cJh-NyD;aem-uf- olYudk Zdrf-cH-[dk-w,f-wpf-ck-ü
ao-qHk;ae-onf-udk-awG-U&Sd&NyD; ¤if;rSm rl;,pf
aq;- tvG-ef-tuRH-oHk;pGJ-NyD; ao-qHk;cJh-zG,f-&SdaMumif; Press Trust of India owif;-Xmeu
Zefe0g-&Dv 20 &ufaeY-wG-if- ajym-Mum;cJh-onf/
touf 57 ESpft&G,f vlYpG-rf;-tm;-t&if;tjr-pf- zGH-YNzd-K;a&;-0ef-BuD; om-½l;u Zefe0g-&Dv
17 &ufaeYu uGef-*&uf-yg-wD- tpnf;-ta0;wpf-ck-rS -jy-ef-a&m-uf-csd-ef-wGif ¤if;\ZeD; yG-wf-&Sfumudk e,l;a'-vD-NrdKU&Sd Mu,fig;-yG-ifh-tqifh-&Sd[dk-w,f-wpf-ck-ü ao-qHk;ae-onf-udk- awG-U&SdcJh-jc-if;-jz-pf-onf/yG-wf-&Sf-um-ao-qHk;&jc-if;rSm rl;,pfaq;tvG-ef-tuRH- oHk;pGJ-cJh-jc-if;-aMum-ifh-jz-pf-aMumif;
¤if;ao-qHk;rI-ES-ifh- ywf-ouf-NyD; pHk-prf;-ppf-aq;aeonfh &mZ0wf-w&m;-ol-BuD; wpf-OD;-xH-odkY
Zefe0g-&v
D 20 &ufu wifj- yc- o
hJ nfh tavmif;udk- cGJ-pd-wf-ppf-aq;-cs-uf- tpD-&if-cH-pm-wpf-&yf-ü

azmf-jy-xm;-aMumif; PTI u ajym-Mum;cJh-onf/om½l;-\ xG-uf-qdk-cs-uf-tygt0if tjcm;
olrsm;\ xG-uf-qdk-cs-uf-rsm;ES-ifhtwl ,if;
tpD-&if-cH-pm-udk- avh-vm-oGm;rnf[k &mZ0wfw&m;-olBuD; tavmhcf-&Sm-rm-u ajym-Mum;cJhNyD;
tpD&if-cH-pm- tao;-pd-wf-udk-rl- ajym-Mum;&efji-if;-qdk-cJh-aMumif; PTI u azmf-jy-cJh-onf/]]'D-tcs-uf-ay:-rl-wnfNyD; aoqHk;&wJhtaMum-if;-u bm-jz-pf-rvJ-qdk-wmudk uRef-awmfaum-uf-cs-uf-cs-rSm-jz-pf-ygw,f/ aemufNyD;rS
aemuf-xyf- pHk-prf;-ppf-aq;-rI-awG- vk-yf-aqm-ifoifh-roifhudk &JXm-eudk- tpD-&if-cH-pm-wpf-apm-ifwif-rSm-jz-pf-ygw,f}} [k &Smrm-\ ajym-Mum;
cs-uf-udk-udk;um;NyD; PTI u azmf-jy-xm;-onf/yG-wf-&Sf-umu ¤if;cif-yG-ef;-ESifh ygupö-wefowif;-axm-uf- rm[f-wm-&m-wdk-Y azm-uf-jy-efae-aMumif; wGpf-wm-pm-rs-uf-ESm-ü pG-yf-pGJ-a&;om;-cJh-NyD;aemuf ,if;odkY ao-qHk;cJh-jc-if;-jz-pfNyD;
0efBuD;om-½l;u pHkprf;-ppf-aq;-&m-ü tjy-nfht0 yl;-ayg-if;-aqm-if-&G-uf-rnf-[k- uwd-ay;-cJhNyD;
¤if;\ZeD;a- o-q;kH rIu
- -kd tjre- q
-f ;kH pHp-k rf;p- pfaq;-

ay;&ef wdkuf-wG-ef;-xm;onf/
touf 52 ESpf-t&G,f&Sd okeE´myG-wf-&Sf-um
onf omrefa- o-q;kH rIr- sK;d r[kw
- b
f J ½kww
f &ufao-qHk;cJh-jc-if;-jz-pf-aMumif; Zefe0g-&Dv 18
&ufaeYu tavmif;-udk- cGJ-pd-wf-ppf-aq;-ay;cJh-onfh- q&m-0ef-rsm;u ajym-Mum;cJhonf/
twdtus- tajz-xk-wf-Edk-if&ef tavmif;-udkppf-aq;-rI-rsm; xyf-vk-yf-&ef- vdk-tyf-aMumif;
¤if;wdk-Yu ajym-Mum;cJhonf/
yGwf-&Sf-um-\ udk,f-cE¨m-wGif 'Pf&m-tcsKdU
awGU&Sd-cJhNyD; ,if;rSm ¤if;ao-qHk;rI-ES-ifh-quf-pyfjc-if;-&Sd-r&Sd- rao-csm-ao;-aMumif; tavmif;cGJ-pd-wf-q&m-0ef-oHk;OD;-xJrS wpfOD;jz-pfol qlY'f[D-&m-*lY-yf-wm-u ajym-Mum;cJh-onf/Zef-e0g-&Dv 15 &ufaeYu tdrf-axm-if-qufoHk;quf-&Sdaom 0efBuD; om-½l;-\ wG-pf-wmtaum-ifhü xl;xl;-jcm;jcm; ruf-aqh-csf-rsm;udkawG-UcJh&NyD; ¤if;tm;- azmufjyef-onf-[k-pG-yf-pGJrI-rsm; xG-uf-ay:-cJh-jc-if;-jz-pfonf/
(attufzyf )D
0if;aomfwm bmom-jy-e-o
f nf/

g

cwårE´L – zcifjz-pf-olu olYorD;udk eDayg&J-om;-wpf-OD;xH tar&d-uef-a':vm 25 jzifha&m-if;-cs-cJh-csd-eftxd touf udk;ES-pft&G,f
ref*sD-wm-acsmif'&Donf rdbrsm;ES-ifh- wpf-n
wm-rQ-yif- cJG-cGm-cJh-zl;-jc-if;-r&Sd-ao;ay/ eDayg-Edk-if-iHtaem-uf-ydk-if;-&Sd- rd-om;-pk-rsm;udk- xm;-&pfum
tdE,
d´ e,fp- yf&dS tvky&-f iS af exdi-k &-f m- tdr- t
f xd
124 rdkifrQ olc&D;-quf-cJh&onf/
ol\ Murf;w
- rf;v
- o
-S nf-h b0opfonf eHeuf
4 em&Dw
- i-G p-f wifum tvky&-f i-S \
-f tdr- o
-f ef&-Y i-S ;f a&;? td;k cGuy-f ef;u
- efa- q;? csuj-f yKw
- -f avQm- zf w
G f
Ny;D rem;&ao;bJ tvky-&f -iS -\
f aqG-rsK;-d rsm;td-r-f
odo
Y-k mG ;a&m-uu
-f mvnf; vkyu
-f i-kd a-f y;-&Ny;D rSom
nBu;D rd;k csKyr-f -S tdy- p-f uf&- avonf/ þonfrmS
ol\ edpö-"l0 tvkyf-yif-jz-pf-awmhonf/
]]tvk-yf-awGudk uRefr rEdkif-reif;-jz-pf-cJh-wmaMumifh tvky&-f i-S &-f UJ rde- ;f ru ½du
k y-f w
-k w
-f m c- c-H &hJ
w,f/ Ny;D awmh uRer-f ud-k wjcm;olw
- pfa- ,m-uf
qDudk a&mif;-vdk-uf-r,f-vdkYvnf; Ncdrf;-ajcm-ufcH&w,f}} [k ,cktcg touf 22 ESpf-&Sd-NyDjz-pfaom acsmif-'&Du ajymonf/]]uR-ef-rt&rf;-aMum-uf-cJhw,f/ olwdk-Ya&SUrSmawm-if-ridk-&J-cJhyJ a&csK-d;cef;-xJrSm wpfa,m-ufwnf;-Bu-w
d -Nf y;D id-ck &hJ w,f}} [k olu ajymonf/aem-uf-wpf-ES-pf- zcif-jz-pf-ol-ES-ifh- jy-ef-qHk&í
olYudk- td-rf-jy-ef-ac:-zdk-Yajym-onfh-tcgü pmcsK-yfjzi- v
-hf ufc- pm;-vy-k u
-f i-kd a-f e-&onf-h zcifj- zp- o
f u
l
(oluo
-hJ yY-kd if- a&m-i;f c- sj- ci- ;f c- c-H &-hJ aom) ol\ nDrwdkYudk auR;arG;rxm;Edk-if-[k wHkYjy-ef-cJh-onf/]u-rf-vm&D} [kac:-wG-ifonfh eDayg-Edk-if-iH-\
qif;&- E-J c-kH smv
- o
-S nfr-h e-d ;f u
- av;rsm;rSm touf
ajcm-uf-ES-pf-rQ-txd- i,f-&G,f-ol-rsm;yif-yg-&SdNyD;
tdrB-fu;D ocif- tvky- &-f i-S rf sm; uRej-fyKc- i-kd ;f a- p-jci- ;f u
- -kd

uRefb0rSvw
G af jrmufvmol *sL*s&Dom½l;/
cHM- u&pOf tusO;f o
- m;-rsm;uJo
-h yY-kd if- qufq
- j-H ci- ;f cH-Mu&um ½dkuf-ES-uf-cH-&jc-if;-ESifh vdifrzG,fr&m
jyK-rl-cH-&jc-if;rsm;yif MuHKawGUMu-&onf/eDayg-E-ikd -if \
H om½k-rsK;-d EG,-pf rk sm;onf rm*DyJG-awmf-us-if;y&m Zefe0g-&D-va&m-uf-wdk-if;yif
EGrf;-yg;-olrsm;u ¤if;wdk-Y\ orD;-i,frsm;udk
wpfES-pf-vQ-if- ½l-yD;aiG 2ç500 (25a':vm) jzifh
olpd-rf;-td-rfrsm;xH pmcsK-yf-jzifh iSm;&rf;onf/
acsmif-'&D\ qif;&J-vS-onfh- rd-brsm;uJh-odkYyif
rdbrsm;pGm-wdkYonf orD;rsm;udk-tr-d a-f p-vy-k &-f efa&m-if;-cs-jc-if;-jzifh urfvm&D tpOftvmudk
xlaxm-if-rd-onf/- acs-mif-'&Donf urfvm&Dwpf-OD;-tjz-pf- oHk;ES-pf-tvk-yf-vk-yf-cJhNyD; tar&duef-tajc-pdk-uf- eDayg-vli,f azmif-a';-&S-if;wpf-ck-\ tul-tnD-jzifh pmcsK-yf-ouf-wrf;tNyD;wGif ,if;b0rS-vG-wf-ajrm-ufum rdb&yfxHj- ye- í
-f ynm-oifc- i-G &-hf cJo
h nf/ touf 12 ESp-f
t&G,f-wGif pma&;-pm-zwf- pwif-avh-vm-cJhol
acsmif-'&Donf ,cktcg -pD;-yGm;a&;-ynm-jz-ifhbJGUBud-Kaus-mif;-ol-wpf-OD;- jz-pf-vm-cJhNyDjzpfonf/
]]uRef-r&JU- uav;b0[m vk,lcH-cJh-&yg
w,f/ tJ't
-D cse-d a-f wG[m wu,fh tdy- r-f ufq;kd
yg/ 'ghaMumifh wjcm;rdef;uav;-awG-vnf;vGw
- a-f jrmufzYkd 'DtpOft
- vm-u-kd tqH;k owfa- &;twGuf uRef-rwwf-Edk-iforQ BudK;pm;-oGm;rSm
yg}} [k acsmif-'&Duajymonf/ -(at-tuf-zf-yD)aZmf0if; bmom-jy-e-o
f nf/

uGsefb0rS u,fwifcHvdkuf&onfh *sm,m&meDom½l;(v,f)/ "mwfyHk”attufzfyD

g

asia

63 tm&Sowif;

www.mmtimes.com

ta&SUawmiftm&SEdkifiHwcsKdU&JU edrdwfqdk;yJhwifoHrsm;

a&mf*smrpfwef
a&;om;onf/

1991 ckES-pf-wGif yg&D-Nid-rf;-cs-rf;-a&;oabm-wl-nD-cs-uf-awGu jynf-wG-if;ppfeJY Edkif-iH-jcm;usL;aus-mfrIudk tqHk;
owfap-cJh-NyD;aem-uf-ydkif; uarÇm'D;
,m;-Ei-kd i-f &H UJ ig;Bur-d a-f jrmuf taxGaxGa&G;aum-uy-f rJG mS 0efBu;D csKyf [Geq
-f efeYJ
olY&JU jynf-olY-yg-wD[m yGwf-um-oD-um
eJY Zlvdk-ifvu tEdkif-&oGm;cJh-w,f/0efB- u;D csKy- &-f UJ y- g-w[
D m trwfae&m
ESpf-'g-Zif-eD;yg; qHk;½HI;oGm;cJhNyD; qrf&d-efqD- OD;-aqm-ifwJh twdkuftcH uarÇm
'D;,m; trsKd;om;-u,f-wif-a&;-ygwD
(National Rescue Party) udk trwf
trsm;pk 61 ae&m-&c-dS &-hJ mrS 11 ae&mxd
avsmhus-oGm;cJh-w,f/[Ge- q
-f eftpd;k &tay: t,Ht
k Munfr&SdbJ rJay;-cJh-&m-rSm wjcm;Edkif-iH-awGrSm-qdk&if ygwD-acg-if;-aqm-if-ydk-if;udk
ajymif;-vdk-uf-zdk-Yrsm;w,f/zEG-rf;-yif-tpdk;&rSm-awmh 'Dvdk- rjz-pfao;bl;/ bmjz-pf-vm-ovJ-qdk-awmh
vdrf-nm-rIeJY rJcdk;wm-awG-aMumifh a&G;
aumuf-y-JG rEd-ik b
f J tpd;k &opfrzGUJ pnf;Edi-k c-f b
-hJ ;l vdYk twdu
k t
-f cHy- g-wu
-D qdw
-k ,f/uarÇ-m'D;,m;-Edk-if-iH&JU vlYtvTm
toD;-o;D -wu
Ykd [Ge-q
f ef&UJ 28 ESp-Mf umtk-yf-pdk;pOf-tcsd-ef-rSm t*wdvdk-uf-pm;-rIawGeYJ aqGrsK;d om;-csi;f aumif;p- m;-a&;0g-'awG-aMumifh rausreyf-jz-pfum
vrf;rsm;ay:-rSm qE´jy-ae-Mu-w,f-vdkY
twdkuf-tcH-yg-wD-uqdk-w,f/0ef-BuD;csK-yf-[G-ef-qef wm&S-nftk-yf-csK-yf-Edk-if-wm-[mvnf; tHhMo-p&maum-if;-wJh-tcs-uf-ygyJ/ OD;ae-0if;?
rm*&uf-ouf-csm? a&mfe,f-a&*if?
wdefY-a&S-mif-zd-efeJY zm'D-eef-rm;-udk-Ypf-wdk-Y
tygt0if pdwf-wl-udk,f-wl- vlodkuf
awGvnf; r&SdMu-awmhbl;/ 'gayrJh ol
uawmh qufvuf- &Si- o
-f efa- e-we-k ;f y- /J qE´awGjyaeayr,fh olYudkxnfh
rwGufbJ aevdkYr&bl;/ 'gayrJh
aemufwpfBudrf a&G;aumufyGJvkyf
&ifawmh ol½HI;zdkY aocsmoavmufyJ/
tck-qdk-&ifyJ w½kwf-jy-nfvdk tcdkif

trm r[mrd-w-af wGuvnf; ayus-i;f tpdk;&xd-ef;-csK-yf-xm;wJh rD'D,mu
uarÇm'D;,m;-rmS a&G;aumufy- t
-JG opfvky- z-f ?Ykd jynfo
- q
-Yl E´c- ,
H y-l -JG usi- ;f y- zdYk tMuH
jyK-xm;-wJhtay: ESpf-zuf-cG-xm;-w,f/jy-nf-ol-awG-&JUpdwf ajymif;-vJ-&wm
udk &dyf-pm;-rd-MuwJh tvGef-cs-rf;-om
<- u,f0wJh c½dek w
-D csKUd [m t&ifu CPP
&JU cdkif-rmwJh tm;ay;-axm-uf-cH-ol-awGjz-pf-cJh-ayr,fh tckqdk&if &def-qD&JU
CNRP &efy
- a-kH iGt
- wGuf aiGawG v
- '-· gef;
aeMu-w,f/[G-ef-qef-uawmh tomwMu-nf-eJYxG-uf-cGm-oGm;rSm-r[k-wfbl;/ qE´jy-olawGtay: t&ifu vufy-u
kd -Mf u-n-hf
ae-ayr,fh tcko[
l m j- yi- ;f j- yi- ;f xefx
- efESd-yf-uG-yf-ae-NyD-jz-pf-w,f/t&if-&uf-owå-ywf-uqdk&if [Gefqef&JU vHkjcH-Ka&;-wyf-zGJUawG[m qE´jyae-MuwJh txnfpuf½Hk tvk-yf-orm;awGudk aoewf-ypf-ESd-rf-eif;-cJhw,f/
olwdkY[m tar&d-uef-a':-vm-wpfv
80 vpmudk ESpf-qwdk;ay;-zdk-YqE´-jyawm-if;qdkMuwm-jz-pfw,f/ 'ghjyif
&def-qD-buf-yg-oGm;wJh- vl-awG-vnf;
-jz-pf-w,f/- ao-qHk;wm-awG? ½dkuf-ES-ufcH-&wm-awG-jz-pf-cJh-NyD;aemuf txnf
puf½kH tvkyo
-f rm;-awGvnf; vkyi-f ef;cGi- j-f yef0ifM- uNy;D qE´jyo
- a-l wG[mvnf;
NrKd UawmfrS jynf-e,f-awG-q-u
D -kd a&TUoGm;
MuNyD; [Gef-qefudk tNyD;tydkif- jzK-wf-csa&;-twGuf wmpl-ae-Mu-w,f/xdk-if;-Edk-if-iHu tpdk;&qefYus-if-wJhqE´-jy-ol-awG-eJY-ywf-ouf-NyD; ajym&&if
b,fvt
-kd ajzx
- u
-G v
-f m-r,fv
- Ykd cefrY e-S ;f
-&cuf-ayr,fh ckxufydkNyD; qdk;vm-Edk-ifw,f-vdkY ajymEdk-ifw,f/ uarÇm'D;,m;
u qrf&d-ef-qD[m olpd-rf;-aMum-ufwJh
wpf,loef-orm; -jz-pf-ae-vdk-YyJ/olY&JU AD,uferf-qefY-us-ifwJh trem
ypum;-awG[m 1970 jynfh-ES-pf-rsm;
twG-if;- ppftpdk;&&JU AD,uferf-vl-rsKd;
rsm;tay: ESy-d p-f ufw
- m-awGy- j-J zp- w
-f ,f/xdk-if;-Edk-if-iHu acgif;-aqm-if-awGvdk
uarÇm'D;,m;- acg-if-;aqmifawG[m
vlrsK-d;a&;-0g'udk omref-vl-xk-tusK-d;
arQm- w
f 0-hJ g-'tjzpf ,dr;f ,di-k v
-f m&if vlr-I
a&;- rwnf-Nid-rf-rI-eJY aoG;xGuf-oH,dk
awG aemuf-uvdk-uf-vm-rSm-jz-pf-w,f/'D-vqef;-ydk-if;u &def-qD-eJY- quf-ET,f
wJh vltk-yf-awG[m NrdKUawmf&JU
Pursenchey &yf-uG-ufrSm AD,uferfvl-rsK-d;ydkif aumfzDeJY pwdk;qdkif-awGudk
zsuf-qD;- vk,uf-cJh-Mu-w,f/[G-ef-qeftpdk;&[m [EGdKif;-tpdk;&

b*Fvm;a'h&SfwGif ppfaoG;<uoHk;OD;zrf;rd
'gum ” AHk;vkyfenf; pmtk-yf-wpf-tk-yf-ESifh tjcm;ypönf;-rsm;,l-aqm-if-vmaom
ygupöwef ppfaoG;<u-[k-xif-&ol-oHk;OD;udk b*Fvm;-a'h-&Sf-Nrd-KUawmf 'gum-wGif
Zefe0g-&Dv 19 &ufnu zrf;rd-cJh-aMumif; b*Fvm;-a'h&Sf &Jwyf-zGJUuqdkonf/
tzrf;cH-&ol-oHk;OD;rSm ygupöwef wmvD-bef-ol-yk-ef-rsm;xH-wGif wdkuf-cdk-uf-a&;
-oif-wef;-wuf-ae-ol-rsm;jz-pf-aMumif; &Jpcef;-wG-if- tppf-cH-Mu-onf/- AHk;vk-yf-enf;vuf-pGJ-pm-tkyf? wmvD-bef- ppf-oif-wef;-rS-wf-pk-rsm;xnfh-xm;aom vufyf-awm-hyfuG-ef-ysL-wpf-wpf-vHk;ES-ifhtwl zrf;qD;-xm;aom ygupö-wef-ppf-aoG;<u-oHk;OD;rSm
jref-rm-Edk-if-iH-taem-uf-bufrS ygupö-wef-odkY cdk;0ifNyD;aemuf TTP (Tehreek-eTaliban) wm-vD-bef-pcef;-wGif ppfoif-wef;-wuf-cJh-Mu-onf[k 'gum-&J-u
qdk-onf/- 0ef-BuD;csKyf &Sdwf-[m-qDem a&G;aumuf-yGJ-wGif tEdkif-&NyD;aemuf
¤if;\tpdk;&udk tjyif;-txef- qef-u
Y siq
f yl -cl -MhJ uaom tpövr®-prf sm;tm;
ESdrf-eif;-&m-wGif qefYus-if-qE´-jyol 1ç000 ausmfudk zrf;qD;-cJh-onf/(attuf-zf-yD)- atm-if-om-vif;- bm-om-jy-ef-onf/

tay:-aus;Zl;-qyf-zdk-Y&Sdw,f/ AD,uf
erf-vl-rsK-d;awGu uarÇm'D;,m;-vl-rsK-d;
awG&JU tvkyf-tudk-if-awGeJY ajrawG-udkcdk;wm-aMumifh uarÇm'D;,m;-vl-rsK-d;
awG 'ku©-a&m-uf-&w,f-vdkY &def-qD-&JUvlawGu ajymMu-w,f/Cambodian Centre for Human

tzGJUOuú| Ou Virak [m olYtouftwGuf Ncrd ;f a- jcm-ur-f a-I wG- &cJw
-h t
-hJ jyif
AD,uferfv
- r-l sK;d- awGtay: wdu
k cf u
-kd r-f -I
awG-[mvnf; qufvuf- jz-p-af e-w-ek ;f
y- /J - 'g-aMumifh uRea-f wmfw
- w
Y-kd pfawG[m
taumif;-eJY tqdk;Mum;xJ Asmrsm;aeMuw,f/ toifhqHk; tajz-uawmh
[Gef-qef-ab;-xG-ufNyD; CPP udk jyKjy-ifajym-if;-vJ-cG-ifh-jyKum &def-qDvnf;
ol&-adS e-oif-w
h -hJ jy-i-o
f pf- jy-e-o
f mG ;zdy-Yk gyJ-/
'g-ayrJh 'gawG wpfcr-k j-S zp- E-f i-kd a-f jcr&Sd
bl;/ 'gaMum-ifhvnf; uarÇm'D;,m;
(xdkif;-Edk-if-iH-r[k-wf-bl;) [m ydkqdk;vm
wJh qlyl-rI-awGeJY aoG;xGuf-oH,dk-rIawGudk vmr,fh- &uf-owå-ywf-awGrSm
MuHKvm-Edk-if-w,f/-

Rights tzGJUu 'DpGJ-cs-uf-udk-ji-if;-qdkum
uarÇm'D;,m;-Edk-if-iH- &if-qdk-if-ae&wJh
vlrI-a&;-eJY- pD;-yGm;a&;-ud-pö-awG-twGuf
AD,uferf-vl-rsK-d;awGudk olwpf-OD;twGuf Mum;u'PfcH-&ol-awG-tjzpf
toHk;cswm[m jyKjy-if-ajym-if;-vJ-a&;twGuf tusK;d &Sw
-d a-hJ qG;aEG;yGu
J kd tm½H-k
ys-uf-ap-½Hk-wifrubJ uarÇm'D;,m;
-Edk-if-iH-rSm-&Sd-MuwJh AD,uferf-vl-rsK-d;awG&JU-ab;-uif;-rIudk uarmuf-urjz-pf-ap- þaqm-if;-yg;onf a&mf*sm-rpf-wef\
tmabmf-om-jz-pf-onf/w,f-vdk-Yajym-w,f/'Dvdk owådudk-azmf-jy-vdk-ufwJh Cam- (MTE)
bodian Centre for Human Rights

-aom-if;-ñGefY bmom-jy-ef-onf/

g

twdkuftcHacgif;aqmif qrf&defqD/ "mwfyHk”attufzfyD

asia

tm&Sowif; 64

www.mmtimes.com

oufqif t*wdvu
kd pf m;rIrsm; qE´jyolrsm;ud k a'goxGuaf p
befaumuf ” xdik ;f 0- efB- u;D csKy- a-f [mif;
oufqif-&S-if-em-0yf- &if-qdk-if-ae&onfh
t*wdvdk-uf-pm;-rI- pG-yf-pGJ-cs-ufrsm;rSm
xdkif;-tpdk;&qefY-us-if-a&;- qE´-jy-rI-\
t"d-uta&;-yg-onfh- taMum-if;-&if;jz-pf-vm-cJhNyD; t*wdvdk-uf-pm;-rI-rsm;
xla- jym-ae-aom-xi-kd ;f E- i-kd i-f w
-H iG f oufqifrd-om;-pk-\ t*wd-vdk-uf-pm;-rI-rSmabm-i-af us-mo
f mG ;Ny-jD z-p-af Mumif; qE´jyol-rsm;u ajym-Mum;vdk-uf-onf/xdi-k ;f E- i-kd i-f o
H nf tkyc-f sKy- r-f ü-I cdi-k r-f m-r-I
r&Sj-d ci- ;f ? Edik i-f a-H &;-tm-Pm-Ei-S -hf ywfo
- ufNy;D yGi- v
-hf if;j- ri- o
-f m-rr-I &Sj-d ci- ;f E- iS hf udp&ö yfrsm;atm-if-jr-if-ap&ef vmbf-xdk;-jcif;
paom t*wdvu
-kd p-f m;-rq
-I i-kd &-f m- t½Iy- -f
taxG;rsm;ES-ifh- &if-qdk-if-ae-&onf/ouf-qif-\nDr ,ifvyf-&-iS -ef m-0yfOD;-aqm-if-onfh- tpdk;&udk- jzK-wf-cs-jc-if;jzifh xdkif;-Edk-if-iHudk oufqif-\ Mo-ZmvTr- ;f r- ;kd jci- ;f r- z-S ,f&mS ;&ef BuKd ;pm;-ae-Mu
aom qE´jyolrsm;u Edkif-iH-\ t*wdvdk-uf-pm;-rIrsm;udk oufqif-u tqHk;
owf-ay;-vd-rfh-rnf-[k ,l-qxm;-MuaMumif; befaum-uf-ydk-Ypf- rD-'D,m\
Edik i-f a-H &;-qi-kd &f m ½kyo
-f x
-H w
-k v
-f i-T t
-hf pD&ifcHol Ad&k m-Ei-kd ;f A- efe- *-D smu
- m-u ajym-onf/]]xdik- ;f j- yn
- o
-f a-l wGu awmfawmfav;
udk vufawG-Yqef-ygw,f/ yef;oD;-

wpfv;kH udk wpfzp-hJ -D vlw
- i-kd ;f p- m;-Ei-kd w
-f ,fqd-w
k mudk uRe-af wmf-w-Ykd oabm-ayg-u-f
ygw,f/ oufqif-zef-wD;-wJh- jy-óem
u yef;oD;-wpf-yifvHk;udk &Sif-em-0yf-rdom;-py-k i-kd y-f pön
- ;f v
- Y-kd acg-i;f p- Ofw
- yfv
- u
-kd -f
wm-ygyJ/ 'D-vdk-vk-yf-r,f-qdk-&if-awmh
tEÅ&m,f-&Sd-w,f}} [k ¤if;uqdkonf/0ef-BuD;csK-yf-a[m-if;- ouf-qifvufxuf pD;yGm;a&;- aqm-if-&G-uf-cs-ufrsm;ES-ifh-ywf-ouf-onfh- trSm;t,G-if;
rsm;? omref-vl-wef;-pm;-\ tusKd;udk-

&ufaeY-us-if;-yrnfh- a&G;aum-uf-yGJudk
tpdk;&qefYusif-a&; -qE´-jy-olrsm;
oydw-af rS-muf-&ef-Bu-Kd ;pm;-rüI ¤if;wdu
-Yk -kd
tultnDa- y;&ef ppfwyfE- iS hf vGwv
f yfaom- tzGJ-Utpnf;-rsm;udk- wdk-uf-wG-ef;xm;-ouJo
-h Ykd ¤if;wdu
Yk qE´jyo
- r-l sm;\
a'g-otrs-ufrsm;udk t*wdvdk-uf-pm;rIq
- efu
-Y si- a-f &;- vIy- &-f mS ;rIw
- pf&- yft
- jzp- -f
odk-Y ajym-if;-vJ-vs-uf-&Sdonf/
oufqifudk xdkif;-Edk-if-iH- ajrm-uf-ydk-if;tcsu
- t
-f jcm-a'-orsm;rS- vlr- sm;ESihf NrKd U

oufqif-zef-wD;-wJh- jy-óemu yef;oD;
-wpf-yifvHk;udk &Sif-em-0yf-rd-om;-pk-ydk-if-ypö-nf;vdk-Y acg-if;-pOf-wyf-vdk-uf-wm-ygyJ ...
om-O;D p- m;-ay;-onf-h rl0- g-'rsm;tygt0if
qE´rJ-rsm;udk 0,f,l-cJh-onfhtwG-ufaMum-ifhom ,ck&m-pk-ES-pf-tpuwnf;
u usif;-ycJh-aom- a&G;aum-uf-yGJ-wdk-if;wGif oufqif-E-iS -hf ¤if;-r[m-r-w
d yf g-wD
rsm; tEdik -&f &S-cd -jhJ c-i;f [l-aom p- y-G p-f r-JG rI sm;
udk qE´jy-o-rl sm;u ajym-qdk-Mu-onf/qE´-jy-acg-i;f -aqm-irf sm;u ,ifvyf&Si- e-f m-0yf- aem-uw
-f pfB- ur-d -f tEdi-k &-f &S&-d eftvm;-tvm-&Sdonfh azazmf-0g-&Dv 2

aemuf ¤if;\ZeD;yg0ifonfh ajr,m
t½I-yf-t&S-if;-ES-ifh-ywf-oufNyD; axmif'PfE- p-S E-f p-S -f usc- &-H rnfu
- -kd a&Sm- if&mS ;&ef
jynf-yü wd-rf;-a&S-mif-ae-cJh-onf/xdk-Yaemuf ¤if; 0ef-BuD;csK-yf-jz-pf-pOftcgu qufoG,f-a&;-uk-rÜ-PD-wpf-cka&m-if;-cs-rI-wGif tcGef-a&S-mif-&Sm;rI-ES-ifhywf-oufNyD; xdkif;-w&m;-½Hk;u 2010
jynf-Eh pS w
f iG f a':vm 1 'or 4 bDvsH
cefY (¤if;yd-ik -af iG-aMu;-tajrm-u-f tjrm;
\xuf-0uf-cefY) udkod-rf;,l-cJhonf/
oufqifurl ¤if;wG-if-tjy-pf-r&SdaMum-if;-ESifh ¤if;\ Edk-if-iH-a&;-&ef-olrsm;
u ¤if;ud-k acsm- ufc- sc- j-hJci- ;f o
- m-jzp- a-f Mum-i;f
-jy-ef-vnf-acs-yajym-qdk-xm;-onf/qE´-jy-acg-if;-aqm-ifrsm;u vlxk-udkqGa-J qm-iE-f i-kd &f ef t*wdvu
-kd p-f m;-r-I pGy- p-f -JG
cs-uf-rsm;udk- toHk;cs-jc-if;-jz-pf-aMumif;
¤if;\ w&m;-a&;-tMuaH y; aemhyy-f g-'eG f
yufwrmu attufz- y-f o
-D aY-kd jymonf/
,ifvyf&- i-S e-f m-0yftpd;k &\ qefpyg;
-tpD-tpOf-wG-if-vnf; tusifh-ys-uf-jcpm;-rI-rsm; ay:-ayg-uf-ap-cJhNyD; Edkif-iHb@maiG bDvsH-ayg-if;-rsm;pGm- qHk;½HI;
epf-em-&onf-[l-aom- pGJ-cs-uf-rsm;jzifh
qE´jy-vl-xk-BuD;u a'g-oxG-uf-vs-uf&Sdonf/ (attufzfyD)

ay:-&-dS tvky- o
-f rm;- vlw
- ef;p- m;-rsm;u
axm-uf-cH-Mu-aomfvnf; befaum-ufNrdKU&Sd tv,ftvwf- vl-wef;-pm;
trsm;tjym; tygt0if awmif-ydk-if;om;-rsm;ESifh bk&if-pepf- axm-uf-cHvdk-vm;-olrsm;u rESpf-Nrd-KUMu-ay/pD;-yGm;a&; -vk-yf-ief;-&S-if-tjz-pfrS Edkif-iHa&;-orm;-wpf-OD;-jz-pf-vm-ol- ouf-qif
onf 2006 ckES-pf-tm-Pm-od-rf;-rIf nf/
wpf-&yf-wGif &mxl;-rS- jzK-wf-cs-cH-cJh-&NyD; 0if;aomfwm bmom-jy-e-o

g

xdkif;0efBuD;csKyfa[mif; oufqifudk owif;pm&Sif;vif;yGJüawGU&pOf/

asia

65 tm&Sowif;

www.mmtimes.com

ubl;vfwdkufcdkufrI jynfyaxmufvSrf;a&; ulnD
ubl;vf ” ygupöw
- efw
- EY-kd i-S -hf qufE- ,
T -f
rI-&Sd-onf-udk-zHk;uG,f-xm;-onf-qdkaom
ubl;vf- pm;-aom-uf-qkd-if-wpf-qdk-if-rSvlaoqHk;rIrsm;&Sd-cJh-onfh- wkd-uf-cdk-uf-rIaem-uf-uG,f-wGif jynf-yaxm-uf-vS-rf;a&;-tzGJ-Ursm;u Bud-K;udk-if-aeonf[k
or®w[mrpf umZdik ;f OD;aqm-iaf om
tmz*ef-epöwef trsKd;om;-vHk-jcH-Ka&;aum-if-pDu Zefe0g-&D 19 &ufaeY-wG-if
ajymMum;vdkuf-onf/yg-upö-wefonf tmz*ef-epö-wef&Sd
wmvD-bef-wdk-Y tk-yf-csK-yf-cJh-onfh ,cifpepf-a[m-if;udk t"du axm-uf-cH-cJh-oljz-pf&m ygupö-wef\ tiftm;BuD;
axmuf - v S - r f ; - a &;- tzG J - Y r sm;ES i f h
w&m;ao-0g-'udk- pGJ-udk-if-xm;-onfhvI-yf-&Sm;rI-wdkYMum; qufoG,frIrsm;udk
oHo,&Sd-onf[k tmz*ef- t&m-&Sd
rsm;u xkwf-azmf-ajym-Mum;xm;-onfrSm-Mum-NyD-jz-pfonf/
]]½Iyf-axG;ayG-vD-vS-onfh- wkd-uf-cdk-ufrIrsm;rSm ½dk;½dk;wmvD-bef-wdk-Y\ vk-yf-&yfr[k-wf-aMum-if;-ESifh aoG;xGuf-oH,dkwdk-uf-yGJ-rsm; aem-uf-uG,f-wGif jy-nf-y
axm-uf-vS-rf;-a&;-tzGJUrsm; e,fpyftaus-mfü &Sdonf-qdk-onfrSm oHo,
jz-pf-zG,fr&SdaMumif; trsKd;om;-vHk-jcH-K
a&;-aum-if-pD-u ajym-Mum;cJhonf}} [k

jynfx
- a-J &;-0efB- u;D XmerS ajyma&;qdck i-G -hf
&Sdol qD'pf qD'pf-uGDu ajymcJh-onf/wdu
-k c-f u
-kd r-f w
-I i-G a-f o-q;kH cJah om ukv
or*¾&- ;kH 0efx
- rf;a- v;-O;D tm; ukvor*¾twG-if;-a&;r·; befuDrG-ef;-u csD;rT-rf;
-*kPfjyKpum;-ajym-qdk-cJhNyD; tmz*efepö-wef&Sd ¤if;wdk-Y\ vk-yf-ief;rsm;udk
qufvuf- vk-yf-aqm-if-oGm;rnf[k
ajymMum;cJh-onf/]]'D-v-jkd z-p-&f yfu vH;k 0vufc-pH &m-r&S-d
ygbl;/ 'g[m Edkif-iH-wumu vlom;-

ajym-qdk-xm;-onf/- ae-wdk;wkd-uf-cdk-ufa&;- wyfz- rYJG sm;onf wmvDb
- efw
- t
Ykd m;
q,fpk-ES-pf-wpf-ck-aus-mfMum- wdk-uf-cdk-ufNyD;aemuf,ckES-pf-wGif tmz*ef-epöwefrS qkwf-cGm-ae-NyD-jz-pf-aomfvnf;
2014 ckES-pf-uk-ef-NyD;aem-uf-ydk-if;- tar
&d-uef- wyf-zGJ-UtcsK-dUESifh aewdk;wyfrsm;
tm; aecG-ifh-jyK-a&;- oabm-wl-nD-cs-uf
tay: aqG;aEG;nd§EId-if;-rI-udk- tcsd-efqGJ-xm;-aMum-if;od-&onf/yg-upö-wefEdkifiHonf tpövr®-pf-

aoG;xGuf-oH,dk-wdk-uf-yGJ-rsm; aem-uf-uG,fwGif jy-nf-yaxm-uf-vS-rf;-a&;-tzGJUrsm;
e,fpyf-taus-mfü&Sd ...
ubl;vfNrdKU&Sd AHk;cGJwdkufcdkufcH&aom vufbEGefpm;aomufqdkifjrifuGif;/ "mwfyHk”attufzfyD
or®wtd-rf-awmfrS xkwf-jy-ef-onfhaMu-nm-cs-uf-wpf-&yf-u qdk-onf/Edk-if-iHjcm;om; 13 OD;tygt0if vl
21 OD;ao-q;kH cJah om ubl;vfNrK-d Uv,f
&Sd emrnfBuD; vufbEG-ef- pm;-aomuf
qdkif-wpf-qdk-ifü Zefe0g&D 17 &ufaeYnae-cif;u jzpf-yGm;cJhaom taocHwkd-uf-cdk-uf-rI-twGuf wm0ef,l&ef
wmvDbef aomif;-us-e;f -o-w
l u
Ykd ajym

qdk-cJh-onf/- tqdk-yg-ud-pö-ES-ifh- ywf-oufNyD; pG-yf-pGJ-cs-ufrsm;tay: ygupö-wefrS-wm-0ef-&Sd-ol-rsm;u cs-uf-cs-if;-wk-HYjy-efajym-qdk-jc-if;-r&Sday/ ygupö-wefonf
wmvD-bef-wdk-YES-ifh- ywf-oufonfh
rnfonf-h quf-E,
T -rf -rI sK;-d udrk qdk tpOf
tjrJ- ji-if;-y,f-avh-&Sd-onf/,if;-pm;-aom-uf-qdk-if- wkd-uf-cdk-uf-rI
udk tapmydk-if;-wGif or®w um-Zdk-if;u

jypf-wif-½Iwfcs-cJhNyD; ¤if;\ Edk-if-iH-wG-if;&Sd
tMurf;zuform;rsm;udk ypfr-w
S -x
f m;wdk-uf-cdk-uf&ef aewdk;wyf-zGJUrsm;udk
tultnD-awm-if;-cH-cJh-onf/]]'D-wdk-uf-cdk-uf-rI-b,f-vkd-jz-pf-yGm;vJqkw
-d m-oE-d i-kd z-f Ykd &Jt&m-&a-dS wGu
- -kd ppfa- q;rSmyg}} [k qE´jyol 100 cef&Y o
dS nfh
pm;aom-uq
-f i-kd -f tjyi- b
-f uf vlpv
-k a-l 0;Mum;a&m-u-&f -adS eonfh attufz- y-f o
-D Ykd

csi- ;f - pm-em-axm-ux
-f m;&r,fh Oya'udk
csKd;azmuf-wm-jz-pfw,f/ usL;ausmf
wkd-uf-cdk-uf-ol-awG-tm;vHk;udk xdkuf-oifhwJh-jy-pf-'Pf-ay;-oifhw,f}} [k twGif;a&;-r·;csK-yfu ajymqdk-cJh-onf/]]'D-jz-pf-&yfu Edkif-iH-jcm;om;-awGudk
t"duypf-rS-wf-xm;- wkd-uf-cdk-uf-rI-jz-pfNyD;
tmz*efrSm 'Dvdk-ppf-yGJ-rsK-d; jz-pf-cJ-yg
w,f}} [k tmz*ef-epöwef avhvmqef;-ppfa&;uGef-&ufu Zefe0g&D 19
&ufaeY-u xk-wf-jy-ef-onfh- owif;-wG-if-

aom-i;f -us-e;f -o-rl sm;ES-i-hf wk-u
d -yf -rJG sm;jz-p-f
yGm;ae-csd-ef-wGif &ufrsm;rMum-cifu
,if;a'-owGif ppfom; ta,muf
20 usqHk;cJhonfh AHk;ayguf-uGJ-rI-jz-pfyGm;NyD;aemuf Zefe0g&D 19 &ufaeYu
Ekdif-iH- taem-uf-ajrmufydkif;&Sd ppfaoG;
<u-oHk;OD;udk ygupö-wef- ppf-wyf-&[wf
,m-Ofrsm;u 'Hk;usnf-rsm;jz-ifh-ypf-cwf-cJhonf/(at-tuf-z-yf -)D
oJ-oaJ xG; bmom-jy-e-o
f nf/

g

asia

tm&Sowif; 66

www.mmtimes.com

*syef awmykef;ppfonfBuD; touf 91 ESpfwGifuG,fvGef
wdkusKd ” wyfr·;a[m-if;-vm-NyD; vufajr§m-uf-t½IH;ay;-&ef- azs-mif;-zs-csd-efxd
'kwd,urÇm-ppf- NyD;qHk;oGm;onfudk
r,HMk unfE- i-kd j-f zp- u
f m zdvpfy- i-kd a-f wmxJwG-if-ES-pf-aygif; 30 Mum yk-ef;-atm-if;ae-cJh-onfh- wdk-usKdrS *syef-ppf-om;wpf-OD;onf touf 91 ESpf-wGif
uG,fvG-ef-cJh-NyD-jz-pf-onf/[D½l; tdkEdk-'gonf 1974 ckES-pf-ü
Nid-rf;-cs-rf;-a&;-&NyD[k ,HkMu-nf-&onfhaem-u-q
f ;kH tcs-ed x
f d vlZek u
f R-e;f -teD;&Sd
vlbefuRef;-wG-if- ajym-uf-usm;wkd-uf-yGJqif-ETJ-cJh-ol-jz-pf-onf/ppfw
- yfu
- tEdi-k &-f vdu
-k N-f yq
-D o
-kd nfu
- -kd
¤if; ,Hk-Mu-nf-vuf-cH-vm-ap-&ef- jyK-vk-yfcJh-aom- vuf-urf;-pm-apm-if-rsm;a0
-jc-if;-ES-ifh- tjcm;aom -tm;-xk-wf-rIrsm;
ratmif-rjr-if-jz-pf-cJh-NyD;aemuf wpfOD;wnf;-qif-ETJ-ae-aom- ¤if;-\ ppf-yGJ-udktqHk;owfum vufeufcs&ef- trd-efYay;-cJhaom wyfr·;a[m-if;-wpf-OD;om
¤if;xH-a&m-uf-&Sd-cJh-onf/¤if;onf Edkif-iH-twG-uf- wkd-uf-yGJ-0if&efom ta&;BuD;onf-[k ,lqum
tHhMo-p&m-aum-if;-vSonfh ZGJvHk-Yv
&Sd-rIudk jyoEkdif-cJh-ol-jz-pfNyD; tm&S-ae-&mtESH-Y a&m-uf-&Sd-cJhaom ckcH-awmf-vS-efa&;-orm;- rsm;pGmx
- rJ S wpfO;D j- zp- o
-f nf/

1972 ckES-pf-wGif *ltrfuRef;awmxJü tzrf;cH-cJh&aom ppfom;-wpfOD;
¤if;wdk-YtzGJ-UxJ-odkY yg0if-vm-cJh-onf/jye- M-f um;a&;-t&m-&E-dS i-S -hf ajym-uu
f sm;
enf;-AsL-[m-rsm; oif-Mum;a&;-enf;-jytjzpf avhus-ifh-cJh&aom tdkEdk-'gonf
1944 ckEp-S w
-f iG f vlbefu
- Re- ;f o
- Y-kd ap-vw
-T -f
jc-i;f -c-cH &hJ Ny;D b,fawm-rh -S vuf-ajrm§ -u-f
t½IH;ray;&ef? rwwfom-onfhtqHk;
rdrdudk,frdrd ao-aMum-if;-MuHNyD;
b,faom-tcgrS rwkduf-cdk-uf-&ef-ESifh
tiftm;-jzn
- w
-hf if;r- nfw
-h yfrsm; a&m-u-f
vm-csd-efxd tm;wif;-xm;-&ef- ¤if;-tm;ppf-wyf-u trd-efY-ay;-cJh-onf/
1945 ckES-pf-wGif *syef-wdk-Y ppf-½IH;NyD;
aem-uf-wG-ifvnf; tdkEdk-'g-ES-ifh- tjcm;
ppf-om;-oHk;a,m-ufonf trdefY-udkqufv
- ufe- m-cc-H M-hJ uonf/ ¤if;wdx
Y-k rJ S
wpfO;D u *syefo
- jY-kyd e- o
-f mG ;cse-d f 1950 wGif
¤if;wdk-YtzGJ-U &Sd-ae-ao;-onf-qkd-aomowif;udk vltrsm;od-oGm;cJh-onf/¤if;-wdk-YxJrS wpfOD;-us-qHk;cJh-aomf
vnf; tzGJUxJ-rS- us-ef-&pf-ol-rsm;onfzd-vpf-ydk-if-tzGJ-Ursm;ES-ifh- tcg-tm;-avs-mf
pGm w
- u
-kd y-f rJG sm; jzpfymG ;Ny;D a'ocH t
- &yfom;rsm;udk jyef-vnf-wkd-uf-cdk-ufum
,if;ae-&m-wpf-0dk-uf-wGif ppfwyf-tultnD&&ef pl;prf;-&Sm-azG-cJh-Mu-onf/-

vkyfaqmif-cs-uf-rsm;om -jz-pf-onf[k
,HkMu-nf-xm;-aom-aMumifh vG,fvG,fES-ifh- t½IH;ray;-cJh-jc-if;-jz-pf-aMumif;
aemufy- i-kd ;f w
- iG f tdEk '-kd gu&Si;f j- yc- o
-hJ nf/tdk-Edk-'gonf *syef-Edk-if-iH-wG-if- trS-efwpf-u,f- jz-pf-ys-uf-ae-onfh- tjz-pfrsm;
udk vufrcHE- i-kd j-f zp- Nf y;D uREJ mG ;arG;jrL-a&;
j- cv
-H yk if ef;vky- u
-f i-kd r-f nf[
- q
-k u
kd m 1975
ckES-pf-wGif b&m;ZD;-vfodk-Y tNyD;wdk-ifajym-if;-a&TUoGm;cJh-onf/-

30 twGif; zdvpf-ydk-if-vl-rsKd; 'gZif-ES-ifhcsDNyD; owf&m-wG-if- yg-0if-cJh-aomfvnf;
a'ocH-tpdk;&\ zd-wf-Mum;rI-aMumifh
1996 ckES-pf-wGif vlbef-uR-ef;-odk-Y
tvnf-tywf-oGm;a&m-uf-cJh-onf/]]p-pf-yGJ-vdk-Yac:-wJh- ac-wf-um-vwpfavQm- uf- awm-xr-J mS - ae-xi-kd c-f w
hJ ,f/ tJ'-D
tcse-d rf mS vlawGuvnf; wpfac-wNf yD;
wpfacwf olwt
Y-kd xifa- wGu
- -kd trsK;d- rsK;dajym-vm-Muw
- myJ}} [k Ny;D cJo
h nf-h arv

Edkif-iH-twG-uf-wkd-uf-yGJ-0if-&efom ta&;BuD;
onf-[k,lqum tHhMo-p&m-aum-if;vSonfh ZGJvHk-Yv&Sd-rIudk jyo ...
'kwd,urÇmppfwdkufyGJ0ifcJhol *syefbk&ifhppfonf [D½l;tdkEdk-'g/ attufzfyD
*s-yef-ES-ifh- zd-vpf-ydk-if-tpdk;&wkdYu wdo
Yk nf zdvpf-y-ikd -w
f yf-z-UJG rsm;ESihf tjyefuse&-f pfa- eonfh ESpa-f ,m-uu
f kd 10 ESp-f tvS-ef ypfcwfNyD; wdk-uf-yGJ-jz-pf-yGm;
aus-mfMum-onftxd &SmazG-cJh-Mu-aomf cJ&h m ¤if;\aoG;aom-u&-f a-J bmf usq;kH
vnf; ¤if;wdk-Y uG,f-vG-ef-oGm;cJh-NyD- NyD; tdkEdk-'g-wpf-OD;-wnf;-om -xG-uf-ajy;jz-pfaom 1959 ckES-pf-wG-ifrS ¤if;wkd-Yudk- vG-wf-ajrm-uf-cJh-onf/&Sm-awG-UcJh-Mu-onf/
¤if;-tm; em;-cs-azs-mif;-zs-&ef -Bu-Kd ;pm;1972 ckES-pf-wGif tdkEdk-'g-ESifh touf rIrsm;onf tar&d-uef-jy-nf-axm-if-pk&S-if-us-ef-&pf-cJh-aom- ppf-om;-wpf-OD;- BudK;qGJ-&m-uaeaom *syeftpdk;&\

tdk-Edk-'gonf ¤if;tm; -vl-Bud-Kuf-rsm;
xif-&Sm;qJ-jz-pfonfh 1984 ckES-pf-wGif
vli,f-avh-us-ifh-a&; -oif-wef;-ausmif;
wpfck zGifh-vS-pf-cJhNyD; ¤if;yk-ef;-atm-if;aeonfh ESpf-aygif; 30 twGif; toHk;
jyKcahJ om tEÅ&m,fr- -S vGw
- a-f jrm-ua-f &;enf;vrf;aumif;rsm;? EGm;½dkif;-rsm;ES-ifhae-xi-dk u
-f m i- u
-S a-f ysm- oD;p- m;Ny;D touf
&Si- a-f tm-ia-f e-xi-kd c-f &-hJ yHrk sm;udk oifMum;
ay;-cJh-onf/awm-xJ-üae-xdk-if-cJhonfh ESpf-aygif;

-k v
-f i-T o
-hf nf-h owif;w
- i-G f
u NHK rSxw
ajymMum;cJhNyD; ]]uRef-awmfawG;rdwm
wpfcku umvwpfck&JU tqdk;&Gm;
qH;k tajct
- ae-e-YJ MuK-H awG&Y- cse-d rf mS uRe-f
awmf-waYkd wG[m b,fv-edk nf;-erYJ S pdw-f
"m-wfawG ,drf;,dk-if-roGm;oifh-bl;/
'g-ayrJh acgif;-at;-at;-xm;-NyD;awmh
bmvky- o
f ifw
h ,fqw
-kd m a- o-csmp- Of;p- m;oifhw,f}} [kvnf; ¤if;uajym-Mum;
cJh-onf/- (at-tuf-zf-yD-)
oJ-oaJ xG; bmom-jy-e-o
f nf/

g

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014

qE´jyrIrsm;udk tiftm;oHk;NzdKcGif;rIrsKd; jzpfay:vm
EdkifaMumif; ,lu&def;0efBuD;csKyfu owday;ajymMum;
udAf ” ,lu&d-ef;-Edk-if-iHü vl&m-ayg-if;rsm;pGm -'Pf-&m-&&Sd-cJh-aom- ES-pf-nwm
-jz-pf-yGm;cJh-onfh- y#d-yu©-rsm;aem-uf-wGif
vHkjcH-Ka&;-wyf-zGJ-Y0ifrsm;u qE´jy-rI-rsm;
udk- tif-tm;-oHk;Nzd-KcG-if;-rI-rsKd; jz-pf-ay:vm-Edk-if-aMumif; ,lu&d-ef;- 0ef-BuD;csKyf
rdkif-udk-vm- tZm-a&m-hAfu Zefe0g-&Dv
21 &ufaeY-wG-if- owd-ay;-ajym-Mum;
cJhonf/
tu,fí qE´jyr- r-I sm;ud-k r&yfy- gu
,lu&de- ;f E- i-kd i-f \
-H tBu;D tus,-f qE´j- yrI-rsm;ud-k tajc-c-t
H m;-jz-i-hf wm;-jr-p-yf -w
d -f
yif-onfh- tji-if;-yGm;zG,f- Oya'-opf
rsm;t& tpdk;& tmPm-ydk-if-rsm;u
aqm-if-&G-uf-Edk-if-aMumif; tZma&m-hAfu
½k&Sm;½k-yf-oH-Xm-eudk- ajym-Mum;cJh-onf/qE´-jy-o-rl sm;ES-i-hf vH-jk c-KH a&;-wyf-z-UJG 0if
rsm;tMum; jyif;-xef-onfh- y#d-yu©rsm;jz-pf-yGm;&m- ae-&m-udk- jy-ef-vnf-xd-ef;csK-yf-Edk-if-&ef-twGuf wdus-jy-wf-om;onfh- tpD-tpOf-wpf-ckudk tmPm-ydk-ifrsm;u pD-pOf-xm;-NyD;jz-pf-aMumif;
,lu&d-ef;-Edk-if-iH-\ Mo-Zm-wd-uúr&Sd-aom
o
- wif;p- m w
- pfa- pm-ij-f zp- o
f nfh 'ufZmum-vdk-wdk-uf-Zf-eD;,m;-\ 0uf-bf-qdk-ufpm-rs-uf-ESm-ay:-wG-if- azmf-jy-vdk-uf-NyD;
aemuf 0efBu;D csKy- -f tZm-a&m-Ah u
f ,ck
uJh-odk-Y ajym-Mum;vdk-uf-jc-if;-jz-pf-onf/,l-u&d-ef;-Edk-if-iH-wGif qE´jy-rI-rsm;jz-pfyGm;ae-onfrSm ESpf-vwm-Mum-jr-ifh-cJhNyD-jz-pfNyD; qE´jyol 10ç000 cefYESifh
vHkjcH-Ka&;-wyf-zGJU0if 8ç000 wdkYtMum;
Zefe0g-&v
D 19 &ufaeY ESihf 20 &ufaeYrsm;u jz-pf-ay:-cJh-onfh- y#d-yu©-rsm;
aMumifh udAf-Nrd-KUv,f-rSm -ppf-ajr-jy-ifozG,f-jz-pf-cJh-&onf/vHk-jcH-Ka&;-wyf-zGJU0if 163 OD;'Pf-&m&&Sd-cJhNyD; ¤if;wdk-YxJrS vl 80 udk aq;-½Hkodk-Yydk-Yaqm-if-cJh-&aMumif; &Jwyf-zGJ-Yu
ajym-Mum;cJhonf/ wuf<u-vI-yf-&Sm;
olrsm;url qE´jyol &m-ayg-if;-rsm;pGmxd-cdk-uf-'Pf-&m-&&Sd-cJh-aMum-if;- ajymMum;cJh-aomfvnf; 'Pf&m-&vl-OD;-a&twd-tus-udk-rl- rod-&Sd&ay/ y#dyu©rsm;twGif; owif;axmuf 35 OD;
xufrenf; 'Pf-&m-&&Sd-cJh-aMumif;
,lu&de- ;f E- i-kd i-f \
-H vGw
- v
-f yfo
- nf-h owif;
-rD-'D,m-tzGJU (Institute of Mass
Information) u ajym-Mum;cJhonf/
t"du½k-Pf;-ES-ifh- ywf-ouf-aom

pHk-prf;-ppf-aq;-rI-\ wpf-pd-wf-wpf-a'-o
tjzpf wuf<u-vI-yf&Sm;ol 50 udkzrf;qD;-xm;-aMumif; jynf-xJ-a&;-0ef-BuD;
Xm-eu ajym-Mum;cJhonf/
Zefe0g-&Dv 21 &ufaeY eHeufapm-apm-ydk-if;txd udAf-Nrd-KUv,fü
y#dyu©-rsm; quf-vuf-jz-p-yf mG ;cJo
h nf/
qE´jy-olrsm;u "mwf-qD-yk-vif;AHk;rsm;?
ausmuf-cJ-rsm;jzifh vHkjcH-Ka&;-wyf-zGJ-U0ifrsm;udk ypf-ayg-uf-cJh-MuNyD; vHkjcH-Ka&;wyf-zGJ-Y0ifrsm;uvnf; rl;arh-ap-onfh
AHk;rsm;? &mbm-us-nf-qHrsm;? rsuf-&nf
,dk-AHk;rsm;jz-ifh- jy-ef-vnf-ESd-rf-eif;-cJhonf/
xdkaeYu Zefe0g&D 19 ESifh 20 &uf
qE´jy-cJhonfh aeY-rsm;xuf-pm-vQif
at;at;-aq;-aq;- &Sd-cJh-aomfvnf;
nOfeh ufy- i-kd ;f w
- iG f y#dy- u©r- sm; xyfr- j-H zp- -f
yGm;cJh-aMumif; attuf-zf-yD- owif;
-axm-u-w
f pf-O;D u ajym-Mum;cJh-onf/uk-vor*¾- vlY-tcG-ifh-ta&;-qdk-if-&mr[m-rif;Bu;D eADyv
-D a-f v;u ,lu&de- ;f Edk-if-iH-\ tajc-taerSm tvGef-pdk;&d-rfzG,-f tajct
- ae-jzp- a-f Mum-i;f E- iS hf tpd;k &
u tjiif;yGm;zG,f qE´jy-rI- wm;-jr-pfyd-wf-yif-a&;-Oya'rsm;udk qdkif;-iHh-xm;oifa-h Mumif; Zefe0g-&v
D 21 &ufaeYu
ajym-Mum;cJh-onf/,lu
- &de- ;f E- i-kd i-f w
-H iG f qE´jyr- -I yHo
-k P²m- eftm;-vHk;eD;-eD;-udk- wm;-jr-pf-yd-wf-yif-xm;
aom tqdkyg- Oya'-opf-wpf-&yfudk
,lu&d-ef;-yg-vD-ref-u w&m;-0if-xk-wfjy-ef-cJhonf/ xdkOya'rsm;t& jynf-olydk-if- taqm-uf-ttHk-rsm;udk- yd-wf-qdk-Yol

,lu&def;EdkifiHNrdKUawmf udAfwGif vkHjcKHa&;wyfzGJU0ifrsm;ESif&ifqdkifí a[majymaeaom qE´jyolwpfOD;/ "mwfyHk”attufzfyD

rsm;tm; axmif'- Pfi- g;-Ep-S E-f i-S -hf txuf- ji-i;f -y,f-c-jhJ c-i;f -u-kd raus-eyf-&m-r-S pwif- rSm xdef;-rEdk-if-od-rf;-r& tajc-tae-odk-Y a&mhu owday;-ajym-Mum;cJhonf/
-h nf-h qE´j- yr- r-I sm;aem-uy-f ikd ;f ,lu&de- ;f wjz-nf;-jz-nf;- a&m-uf-vm-ae-aMumif; (attufzyf )D
cs-rS-wf-Edk-ifNyD; rsuf-ESmzHk;rsm;? acgif;- cJo
f nf/ g
H -iG -f jz-p-yf mG ;ae-onf-h tajc-tae ½k&mS ;Edi-k i-f j-H cm;a&;-0efBu;D qm*sv
D ufA-f 0if;aomfwm bmom-jy-e-o
aqm-if;-rsm; 0wf-qif- qE´-jy-ol-rsm;udk- -E-ikd -if -w
vnf;- zrf;-qD;-ta&;,l-Edk-if-onf/]]w-u,fv
- Ykd qE´jy-r-aI wGu
- -kd r&yf&if
tmPm-yi-kd a-f wGb
- ufuvnf; ,lu&de- ;f jy-nf-ol-vl-xk- vHk-jcH-Ka&;-twGuf qE´jyrI-udk wm;-jr-pf-wJh- Oya'-t& ajz-&S-if;-zdk-Y
uvGJNyD; a&G;p&mvrf;-&Sd-rSm-r[k-wfygbl;}} [k tZma&m-Ah u
f ½k&mS ;Edi-k i-f y-H i-kd -f
½k-yf-oH-Xme Vesti 24ESifh awGUqHk-ar;jr-ef;-cef;-wpf-ck-wG-if- ajym-Mum;cJh-onf/,l-u&d-ef;-or®-w Apf-wm,m-El-udkApfu Oa&myor*¾-ES-ifh- uk-ef-oG,f-a&;oabm-wl-pm-csK-yf-udk- vuf-rS-wf-xdk;&ef-

udANf rdKUwGif rD;avmifxm;onfh bwfpu
f m;wpfp;D ay:rS qE´jyorm;wpfO;D /

world

urÇmYowif; 68

www.mmtimes.com

urÇmh csrf;om<u,f0olrsm; 'Drdkua&pDudk Ncdrf;ajcmuf
aeaMumif; atmufpfzef;ajym
urÇmay:-&Sd-tcs-rf;-omqHk;vl 85 OD;
wdkYonf urÇmhvl-OD;-a&- wpf-0uf\
<u,f0rI-udk- ydk-if-qdk-if-xm;-aMumif; csKdUiJhol-rsm;udk- ul-nD-aom toif;tzGJU
wpfz- UJG jzp- o
f nfh atmufp- zf ef; (Oxfam)
u qdkonf/urÇmv
h- r-Yl vdi-k w
-f o
Ykd nf olwt
Y-kd vdu
k s
Oya'rsm;udk tMuHtzef-vk-yf-&mü
'Drdk-ua&-pDudk tm;enf;-apNyD; urÇm
wpf-0ef;-rnD-rQ-rIudk zefwD;-ae-aMumif;
atmuf-pfzef;toif;u ESpfpOf 'g;Adk-Ypf
ü urÇmhtif-tm;-tBuD;qHk; Edk-if-iH-rsm;
tpnf;-ta0;- rus-if;yrD BudKwifaMu-nm-jc-if;-jz-pf-onf/rrQ-wrIonf rnfonfh- twdk-if;twmxd xdef;-rEdk-if-od-rf;-r&jz-pf-aeonfukd om"uwpfc- t
-k jzpf xkwa-f zmfrI-wGif urÇmhtcs-rf;-omqHk; vl 85 OD;
wdu
Yk urÇmv
h O-l ;D a- &-wpf0- uf\ <u,f0

csrf;omESifh qif;&J/

rI-u-kd yd-ik -q
f -ikd -af e-aMumif; atmuf-p-zf ef;toif;u csrf;om? qif;&J-uGm-[rIES-ifh-pyf-vs-Of;onfh tpD&if-cHpmwGif
azmfjy-cJh-onf/urÇm-wpf-0ef;-&Sd-Edk-if-iHrsm;ü rrQw
rIonf rMumrD-upwifNyD; t"du
pdk;&drf-rI-jz-pf-ay:-vm-cJh&m tar&d-uefor®w tdkbm;-rm;onf þ qif;&Jcs-rf;-om-uGm-[rI usOf;-ajrm-if;-vm
-ap-a&;udk ol\ 'kwd,tBudrf or®w
ouf-wrf;ü OD;pm;-ay;- aqm-if-&G-uf-&efqHk;jz-wf-cJh-onf/w½k-wf-Edk-if-iH&Sd tpdk;&opfonf
vlYrvdk-if-wdk-Y\ tusK-d;cH-pm;-cG-ifh-ESifh
tcGix
-hf ;l r- sm;ESr-d e-f if;a- eNy;D *smreD- Edi-k i-f H
uvnf; tenf;qHk;vpmudk jy|m-ef;a&;-twGuf pdkif;-jy-if;-ae-onf/'g;-ApY-kd n
-f v
-D m-cu
H kd pnf;½H;k onfh urÇmh
pD;-yGm;a&;-zdk&rf (WEF) u csrf;-om-ol-

rsm;ESifh qif;&J-olrsm;\ BuD;xGm;vm
onfh uGm[rIonf 2014 ckES-pftwGuf tBuD;qHk; urÇmES-ifh-qdk-if-onfhtEÅ-&m,f-jz-p-af Mumif; vGe-cf -o
hJ nf-&h ufowå-ywfu owday;-cJh-onf/rMum-ao;onfh q,fpk-ES-pf-rsm;
twGif; csrf;-om-<u,f-0olrsm;u
atmifj- ri- p-f mG c- sr- w
-S c-f o
hJ nfh rl0g'rsm;ü
aiGaMu;-uefY-owf-rIrsm;udk uif;vG-wfap-jc-if;? taumuf-cG-ef- cdk-vHI-onfh-

urÇmY- vlY-rvdk-if-wdkY
onf olwdk-Ytvdkus
Oya'rsm;udk
tMuHtzef-vk-yf-&mü
'Drdk-ua&-pDudk...
ae-&m-rsm;ESifh vQKdU0S-ufrI? NydKif-qdk-if-rIqefY-us-ifonfh vkyf-ief;-tavhtx?
jrifh-rm;onfh 0ifaiG-ESifh &if;ESD;jr§-Kyf-ESHrI-rsm;tay:ü tcGef-twk-wf-EI-ef;-rsm;
ESd-rfhcs-jc-if;-ESifh trsm;pktwGuf jynf-olY0ef-aqm-if-rI-vk-yf-ief;rsm;ü avQmhNyD;
&if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-wdk-Y yg-0if-aMumif;
atmuf-pf-zef;-toif;-u ajym-onf/WEF onf ig;&ufMum 'g;Adp
Yk f wHcg;yd-wf-aqG;aEG;yGJ-rsm;ESifh t"duusonfh
vlod-&S-ifMum; aqG;aEG;yGJrsm;ü rrQw
rI-ud-pöudk OD;pm;-ay;-&ef- qHk;jz-wf-xm;-

qif;&J csrf;omuGm[rIudk o½kyfazmfa&;qGJxm;aom umwGef;wpfck/
onf/- Mo-paMw;-vs- 0ef-BuD;csKyf
wdek t
-D ufa- bm-w
h o
f nf a&SUwef;rSy- g-0ifrnf-jz-pf-onf/qpf-'f-eDtpdk;&onf *sD”20 \
Ouú|ae-&m-&- &Sx
-d m;&m Zefe0g-&v
D 23
&ufü ajymqdr-k nfr-h e-d c-Yf e-G ;f ü 0efBu;D csKyf
tufabm-hwfonf csrf;-om-jc-if;-ES-ifhqif;-&J-jc-if;-uGm[rI jyóemudk

udkif-wG,f-Edk-ifNyD; tcGef-cdk-vHI-onfh-ae-&m
rsm;? tcGe-af &S-mif-jc-i;f -u-pd -rö sm;udv
k nf;
ypfrS-wf-xm;-ajym-qdk-&ef-&Sd-onf/
1970 jynfv
-h e-G E-f p-S r-f sm; um-vaESm- if;
-ydk-if;u tcsrf;-om-qHk;vlrsm;\ tcGefEI-ef;-xm;rsm;onf tcsuf-tvuf-rsm;
&&Sdonfh Edkif-iH-aygif; 30 wGif 29 Edkif-iHü avsmhus-oGm;&m ae&mtawmf

rsm;rsm;ü csrf;-om-olrsm; aiGaMu;-ydkNy;D &½H-w
k ifrubJ &onfh aiG-aMu;-ay:
ü tcGef-avQ-mhay;-aMumif; atmuf-pfzef;-toif;\ tpD&if-cH-pmü yg&Sdonf/(t,f-v-*f sm-Z;D ,m;-EiS hf tjcm;
owif;Xm-ersm;)
aom-if;-ñGefY bmom-jy-ef-onf/

g

world

69 urÇmYowif;

www.mmtimes.com

awmiftm&SEikd if rH sm; a&t&if;tjrpf yl;aygif;xde;f odr;f a&;
a&&&Sa-d &;eJY a&t&nft
- aoG; jyóem
[m awmif-tm-&S-a'-o Edk-if-iH-awGrSm
tylwjyif;ud-pö-wpfck jzpf-ae-ygw,f/
vlOD;-a&wdk;rI? NrdKUjy-a'o vsif-jr-ef-pGm
-wdk;csJUrIeJY &moD-Owk-ajym-if;-vJ-rI-awGaMumifh aomuf-oHk;a&[m tEÅ&m,f&Sw
-d t
-hJ qifa-h wmif a&mufa- e-Nyv
-D Ykd tm&SzGUH NzK-d;a&;-bPf&UJ ]2013 ckEpS f tm&Sa'o
a&zGHUNzd-K;aum-if;-rG-ef-rI- tvm;-tvmpm-wrf;}xJrSm azmfjy-xm;-yg-w,f/'D-jy-óem-awGeJY a'owG-if;- Edk-if-iH
awG&UJ tm;enf;wJh a&rl0- g-'awGukd ydrk kd
BuD;rm;½I-yfaxG; vmap-wJh-taMum-if;uawmh awmif-tm-&S-a'-owGif; Edkif-iHe,f-ed-rdwf jzwf-aus-mfNyD;&Sd-aewJh a&
o,H-Zm-wyJ-jz-pf-ygw,f/ 'Da&-aMumifh
tdre-f ;D c- si;f Edik i-f t
-H csi- ;f c- si;f tjiif;yGm;
wif;rm-vm-MuNyD; a&tm;-vQ-yf-ppfxkwf,l-Mu-&m-rSmvnf; zufpyf-vk-yfudk-if&if; a&vT-rf;-rI-tEÅ&m,f? a&npfnrf;r- a-I wGeYJ ydrk ½-kd y-I a-f xG;vm-jye- w
-f ,f/tdE- K´ j- rp- a-f y:rSm tdE,
d´ eJY ygupöw
- efESp- E-f i-kd if H a&tm;-vQy- p-f pfp- uf½kH aqmufvky- c-f w
-hJ e-k ;f u 'Dtjzp- r-f sK;d- MuKH Ny;D tjiif;yGm;cJh-&zl;-yg-w,f/a'-owGif; tdrf-eD;-cs-if;-ES-pf-Edk-ifiH
oabmwl-pm-csK-yf-csK-yfNyD; jrpf-a&udk
toH;k cs&mrSm (1960 jynfE-h pS f tdE,
d´ ”

yg-upöwef tdEK´ j- rp- p-f m-csKy?f 1996 ckEpS f
tdE,
d´ ”b*Fv
- m;-a'h&- ”-fS **Fgj- rp- f pm-csKy)f
jrpf-ay:rSm a&tm;-vQ-yf-ppf-puf-½HkaMumifh tjiif;-yGm;cJh-Mu-zl;-yg-w,f/awm-it
-f m-&E-S i-kd i-f a-H wG&UJ qufqaH &;
[m t&ifuwnf;u tcsi;f c- si;f r,Hk
ouFmj- zp- rf ?I NyKd iq
-f i-kd r-f aI wG tpOftquf&Sc-d w
-hJ m-aMum-iv
hf nf; a&udk zufpyfp- r-D -H
toHk;cs-a&;eJY zGHUNzdK;a&; t&if;tjr-pftjzpf rjrif-Edk-if-Mu-awmhbJ rdrd-Edk-ifiH
trsK;d om;-vj-kHcK-H a&;- udp- u
-ö o
kd m a&SUwef;
wif vkyf-aqm-if-vm-cJh-Mu-wmyg/ 'Dvdk

cszdkY eDayg? tdE´d,eJY b*Fvm;-a'h&Sf
oHk;Edkif-iHtzGJUeJY Edkif-iH-e,f-pyfawGudk
jzwfausmf pD;qif;v
- mwJh jA[®y- M-k wj- rp- -f
ay:rSm a&tm;-vQ-yfppf wnfaqm-ufMur,fh b*Fvm;-a'h-&Sf? tdE´d,eJY
blwef oHk;Edkif-iH-tzGJUwdk-Yyg-yJ/'D-tzGJUES-pf-zGJUpvHk;taeeJY bmyJ-jz-pfjzpf rdrd-trsK-d;om;-a&;- rl-0g-'awG-eJY?
odkYr[kwf tusKd;wl uwdu0wf-awG
xuf bufpHk-yg-0ifwJh a'owGif;
a&t&if;t
- jrpf cGaJ 0-toH;k csa- &;- rl0- g'
wpf&yfeJY ajymif;-vJ-aqm-if-&G-uf-Edk-if-Mu-

a&-aMumifhtdrf-eD;-csif; Edkif-iH-tcs-if;-csif;
tjiif;yGm;wif;rm-vm-MuNyD; a&tm;-vQ-yf-ppfxkwf,l-Mu-&m-rSmvnf; ...

awmiftm&Sa'otwGif; EdkifiHe,fedrdwfjzwfausmfNyD; &Sdaeonfh a&o,HZmwjzpfaom jrpfaMumif;wpfck/

yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf-oifh-wmudk vspfvsL-½I-cJhMu-wm-aMumifh tjyef-tvS-efquf-qHa&; ydkrdk- wif;-rm-vm-Mu-&mu
a'owGi;f zGUH NzKd ;<u,f0rItvm;tvmawGyg avsmeh nf;q
- ;kH ½H;I vm-c&-hJ ygw,f/
2013 ckEpS ?f {Nyv
D u obm0o,HZmw yl;ayg-if;-pD-rH- aqm-if-&G-uf-zdkYeJY
a&tm;-vQ-yfppf xkwfvkyfzdk-YtwGuf
a'owG-i;f -E-ikd -if -t
H cs-i;f -csi;f tzGUJ ESp-zf UJG
zGJUpnf;-jzpfcJh-ygNyD/ **Fgjr-pf-a&udk toHk;

vdt
k yfc- su
- a-f wG[m ta&SUtm&S- a'-o
wGi;f Edik -if -t
H awmfrsm;rsm;rSm wlna-D eMuw
- mawGU&w,f/ yl;aygif; aqmif&u
G -f
rIeJY avhvm-&&SdwJh tcsuf-tvufawGukd a0rQa- y;-Mur- ,fq
- &kd if a&vTr- ;f
-rdk;rIudk BudKwif-owd-ay;-Edk-if-r,fhtjyif rdk;acgif-a&-&Sm;rI-'Pf-udkvnf;
ydkcH-Edk-if-rSm-jz-pf-ygw,f/ xGuf-vmwJh
a&tm;-vQ-yf-ppfudk a'owG-if; -Edk-if-iHtm;vHk; toHk;jyKvm-Edk-if-wm-aMumifh

r,f-vdkY arQmfvifh-yg-w,f/jr-pf-a&-toHk;cs-a&;-eJY- ywf-oufNyD;
'DtzGJUES-pfzGJUpvHk;&JU oabmxm;udk
&Sif;-&S-if;-vif;vif; rod&ao;-ygbl;/
tm&S-zGHUNzd-K;a&;-bPf&JU ppfwrf;t&
awmif-tm-&S-a'-owGif; tem*wf
o,HZm-wqdi-k &f m rl0g-'awG a'owGi- ;f
-Edk-if-iHrsm;rSm tvGef-enf;-ae-yg-w,f/obm-0ywf-0ef;-us-if- tajctae?
vlra-I &;-tajct
- aeeJY zGUH NzKd ;a&;-qi-kd &f m

pD;yGm;a&;-eJY vlae-rIb0awG zGHUNzdK;wdk;
wufv
- m-Mur- mS j- zp- y-f gw,f/ a&t&nf
taoG;eJY a&&&Sd-rI-tajc-taeudk
pepfwus- apm-ifh-Mu-nfh-ae-wm-aMumifh
a&o,H-Zmw oefY&S-if;NyD; jrpf-aMua'ou vdktyf-cs-uf-awG-udkyg jznfhqnf;-NyD;om; -jz-pf-yg-vd-rfh-r,f/a&-o,H-Zm-w toHk;cs-a&;-qdk-if&m
zGJUpnf;xm;wJh 'DtzGJUES-pfzGJUrSm ygupöwefE- i-kd if H ryg0ifw
- m-aMumifh a'owGi;f

wu,fwrf; zGUH NzKd ;a&;-twGuf aqG;aEG;
n§dEId-if;zdkY rjzpf-Edk-if-ao;-ygbl;/ 'Dvdk
a'ocHE- i-kd i-f r-H sK;d awG yg0ifo
- ify-h gw,f/
'DtzGUJ tpnf;awG atmifj- ri- pf mG aqmif&G-uf-Mu-r,f-qdk&if a&t&if;-tjr-pfqdk-if&m a'owGif; ydkrdk-tusK-d;jyKr,fh
yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf-rI-awGrSm ygupöwef- yg-0if-vm-Edk-ifzG,f &Sdae-yg-w,f/(Asia Time Online-Daily News)

-atm-i-o
f mvif; bmom-jy-e-o
f nf/

g

world

urÇmYowif; 70

www.mmtimes.com

Nidrf;csrf;a&;aqG;aEG;yJGtwGuf urÇmhtiftm;BuD;EdkifiH
rsm;ESifhtwl &efbuf qD;&D;,m;tkyfpkrsm;yg0ifvmMu
rGefx½dk;? qGpf-Zm-vef – bwf&Sm;
t,f-v-t
f m-qwf\ qD;&D;,m;- tpd;k &
udk,f-pm;-vS,f-rsm;ESifh qD;&D;,m;twdk-uf-tcHrsm;tm; aqG;aEG;yJGodkY
twl wufa&m-uf-ap&ef aqmif-Mu-Of;Edk-if-cJh-NyD;onfh-wdkif Edkif-iH-wum-rS- acg-if;aqm-ifrsm;u BuD;rm;onfh-atm-ifjr-ifrI-wpf-ck- &&Sd-a&;-twG-uf-rSmrl arQmfvifh
csuf- tenf;-i,f-rQ-om -&Sd-aMumif;
xkwf-azmf- ajym-qdk-rI-rsm; &Sdvifhupm;
qD;&D;,m; -Nid-rf;-cs-rf;-a&;-aqG;aEG;yJG
Bu;D udk Zefe0g-&v
D 22 &ufaeYü qGpZf m
vefEdk-if-iH-wG-if- pwif-cJh-NyD-jz-pfonf/
,ckaqG;aEG;yJG-rwdk-if-rD- aem-uf-qHk;
rd-epf-ydk-if;txd aqG;aEG;yJGudk-yif-ys-ufjym;oGm;ap-Edk-ifonfh vaygif;rsm;pGm
ji-if;-ck-HcJh-MutNyD; Edkif-iH-wum- oH-wrefrsm;ESifh qD;&D;,m;- &ef-buf-ES-pf-zufpvH;k rS- ud,
k -pf m;-v,
S rf sm;onf ta&;
yg-onfh- Nid-rf;-cs-rf;-a&;-nD-vm-cH-twGuf
rGef-x½dk;Nrd-KUodkY Zefe0g-&Dv 21 &ufu
a&muf-&Sd-cJh-Mu-onf/aqG;aEG;yJG-umvrSm ckepf-&uf-rS10 &uf-txd- Mum-jr-ifh-Edk-ifNyD;aemuf
acwå-&yf-em;-rnf-jz-pfonf/ odkY&m-wGif
rnfonfh-twG-uf- rnf-rQ-Mum-atm-if&yfem;rnfqdk-jc-if;udk wdus-pGm- rod-&
acs/ taem-uE-f i-kd i-f r-H sm;\ ausm- axm-u-f
aem-ucf H qD;&D;,m; twdu
-k t
-f cHt
- y-k p-f -k
ESifh or®wtm-qwf-\ vuf-a&G;pifudk,f-pm;-vS,frsm;onf wpfcgrQ

ukvor*¾-tBuD;tuJ- bef-uD-rG-ef;u
tD&efE- i-kd i-f u
-H -kd wufa- &m-u&-f ef- zdw
- a-f c:a&;udk ½kyf-od-rf;-vdk-uf-onfh- aemufqHk;
rdepf-rSom usif;-yjz-pf-vm-cJh-jc-if;-vnf;jz-pfonf/ tmqwf-\ t"d-uaus-m
axm-uf-aem-uf-cH-ay;ol tD&ef-Edk-if-iHwuf-a&m-uf-ygu qD;&D;,m; twdu
k -f
tcHrsm;u aqG;aEG;yJu
G -kd oydw
- a-f rSm- ufrnf[k Ncrd ;f a- jcm-ux
-f m;-co
hJ nf/ tD&efEdi-k i-f u
-H -kd zdw
- a-f c:-&ef- ½ky- o
-f r-d ;f v
- u
-kd o
f nf-h
twGuf tD&ef-ESifh ½k&Sm;Edk-if-iH-wdkYu
rausreyf-jz-pf-cJh-Muonf/
aqG;aEG;yJGodkY a&m-uf-&Sd-vmonfh

rI-wpf-ck-wGif tmqwfu tmPm
-cJG-a0-a&; -urf;-vS-rf;-cs-ufudk jywf-jywf
om;om;yif y,fcs-cJhonf/ Nidrf;-cs-rf;a&;-aqG;aEG;rIudk ]tMu-rf;-zuf-olrsm;udk- wdk-uf-onfh-ppf-yJG} [k ¤if;u
ac:-a0:-oHk;EI-ef;-onfh- ud-pö-&yfrsm;
tay:wGifom tav;xm;oGm;&ef
tmqwfu ajymonf/oHk;ES-pf-eD;-yg;-rQ- Mum-jr-ifh-vm-onfhqD;-&D;,m; -jy-nf-wG-if;-ppf-aMumifh vl
aygif; 130ç000 aoqHk;cJh&NyD; oef;
ayg-if;-rsm;pGm- tdk;ypf-td-rf-ypf- jz-pf-cJh&onf/-

tckrS- tpyJqdkwmudk tm;vHk;
em;-vnf-&ygr,f/  jref-jr-ef-BuD;awmh
wdk;wufvm-OD;rSm-  r[k-wf-ygbl; ...
qD;&D;,m; trsKd;om;ñGefYaygif;tzGJUacgif;aqmif tmruf*sAm; *seDAmaqG;aEG;yGJwufa&mufaepOf/ attufzfyD
rsuf-ESm-cs-if;-qdk-if- aqG;aEG;cJh-zl;-jc-if;- r&SdcJh-ovdkyif ESpf-zuf- udk,f-pm;-vS,f-rsm;
(odkY) tzJGUrsm;onf ppfyJG-udk- trS-efwu,f- tqHk;owf-vdk-pdwf &Sd-r&Sd-udk
vnf; &Sif;-&S-if;-vif;-vif;- r&Sd-ao;acs/
tar&d-uef-E-iS -hf ½k-&mS ;Ed-ik -if w
H rYkd S Edik -if -H
jcm;a&;-0ef-BuD;rsm;jz-pf-Muaom *Refu,f-&D-ES-ifh- qm-a*;-vmh-Af-a&m-hAf-wdk-Y
onfvnf; *seD-Am–2 nDvm-cH-[kac:
wGifaom Nidrf;-cs-rf;-a&;-aqG;aEG;yJG-odkY
a&muf-&Sd-vm-Mu-onf/-

aqG;aEG;yJG-odk-Y wuf-a&m-uf-vmol
NAdwd-ef-Edk-if-iH-jcm;a&;-0efBuD; 0DvsH-[dwf
u qD;&D;,m;-jy-nf-wG-if;-ppf-wG-if- yg-0ifMu-onfh- &ef-buf-tk-yf-pk- tm;vHk;udk
Nidrf;-cs-rf;-a&;-twGuf tcGifh-ta&;&,l-Mu&ef wdkuf-wG-ef;-vdk-uf-onf/odk-Y&m-wGif ,ckuJh-odk-Yaom-aqG;aEG;
yJGonf ,ckrS-yif- pwif-onfh-twGuf
arQmfvifh-cs-uf-BuD;rm;-pGm- rxm;-rdap
&ef Edkif-iH-wum- t&m-&SdBuD;rsm;u
owdxm;-vs-uf-&Sd-Mu-onf/-

]]qD;&D;,m;- t&m-&Sd-awG-eJY- aqG;aEG;
n§d-EdI-if;-ol- b,f-ol-rqdk jref-jr-ef-BuD;
wdk;wufatm-if-jr-if-zdk-Y arQ-mfvifh-rd-Mur,f-rxif-ygbl;/ 'g[m tckrS- tpyJ
qdkwmudk tm;vHk;em;-vnf-&ygr,f/
jref-jr-ef-BuD;awmh wdk;wufvm-OD;rSmr[k-wf-ygbl;/ 'gaMumifh tm;vHk;
pd-wf-&S-nf-NyD; ZJG-&Sd-zdk-Y vdk-yg-vd-rfhr,f}} [k
tar&d-uef- Ed-ik -if -jH cm;a&;-0ef-Bu;D XmerS
tqifhjr-ifh-t&m-&Sd-u ajymonf/Nid-rf;-cs-rf;-a&;- aqG;aEG;yJGBuD;onf

qD;&D;,m;- Edk-if-iH-jcm;a&;-0ef-BuD; 0g-vpfrGmv
- efu tmqwfu
- -kd&m-x;l r- S qif;a- y;a&;-qdkaom twdkuf-tcHrsm;\
awmif;-qdk-cs-ufudk y,fcs-cJhonf/
]]or®w
- &m-x;l udk b,for-l -S xdy- g;-vY-kd
r&ygbl;/ or®weJY tpdk;&tzJGU[m
uRef-awmf-wdk-YeJY- qD;-&D;,m; -jy-nf-ol-awGtwGuf vHk;0 tavQmhray;-Edk-if-wJhud-pöyg}} [k ¤if;uqdkcJh-onf/Zef-e0g-&Dv 20 &ufaeY- xk-wf-jy-ef-cJh
onfh attuf-zf-yD- awGUqHk-ar;-jr-ef;-

a*s-mf'ef-Edk-if-iH-'k-u©-onf-pcef;-wG-ifa&m-uf-&Sd-aeonfh vuf-wpf-zuf-jy-wfaeol ,cifqD;-&D;,m;-ol-yk-ef-a[mif;
tDb&m-[if-um-'g;u ]]Edkif-iH-wumtodk-if;-t0dk-if;udk uRef-awmf-wdk-Yt,HktMu-nf- r&Sd-awm-hygbl;/ *seD-Am-nDvmcH usif;-yonf-jz-pfap? rusif;yonf-jz-pfap uRef-awmf-wdkY pdwf-r0ifpm;-awmhbl;}} [k ajymqdk-cJhonf/
(attuf-zf-yD-ESifh atyD)aZmf0if; bmom-jy-ef-onf/

g

w½kwfacgif;aqmif aqGrsKd;rsm; jynfywGiftyfESHxm;onfh ydkifqkdifrIrsm;&Sd
a[mif-aumif ” or®w &SD-us-ifh-zs-ifES-ifh-0ef-BuD;csK-yf-a[mif; 0rfusm;ayg-ifwdk-Ytygt0if w½kwf-Edk-if-iH-rS- xd-yf-wef;acgif;aqmif-wkd-Y\ aqG-rsKd;rsm;onf
¤if;wdk-Yydk-if-qdk-if-onfh- pnf;-pd-rf-Opöm
rsm;udk zHk;uG,f&ef tcGef-wd-rf;-a&S-mifEdk-if-onfh- Edk-if-iHrsm;wGif- aiG-rsm;tyf-ESHae-aMumif; owif;BuD;rsm; pHk-prf;azmf-xk-wf-a&;-om;-onfh- owif;-Xm-e
wpf-ck\ Zefe0g&D 22 &ufaeY-xk-wfowif;-rsm;t& od-&onf/or®w
- &S\
D a,mufz- ESihf 0rf\ om;
jzp- o
f El iS -hf orufw
- o
Ykd nf Edik i-f j-H cm;wGi- -f

ydk-if-qkd-if-rI-rsm;&Sd-ol-rsm; pm-&if;-wG-ifyg-0ifNyD; ayguf-Mum;cJh-onfh- tcs-uftvufa- ygif; 2 'or 5 oef;rS owif;
rsm;-udk- udk;um;NyD; Ekdif-iH-wumowif;
pHkprf;-a&; -owif;-axm-uf-rsm;tzGJU
(ICIJ) uajymonf/tqdk-yg-owif;onf w½kwf-Ekd-if-iHrS
xdyf-wef;-acg-if;-aqm-if-wkdY\ rdom;-pk0ifrsm;rS zHk;uG,fxm;-aom -cs-rf;-om<u,f0rIrsm;udk vltrsm; od-&Sd-&efazmf-xk-wf-vdk-ufonfh aemuf-qHk;zG-ifh-cs
csu
- jf zp- Nf y;D uGej-f rL-epfy- g-w-D acg-i;f a- qm-if
rsm;u vkyf-ydk-if-cGifhrsm;udk aus-mfvG-ef-NyD;

vk-yf-aqm-if-cJh-onf[k ,lqxm;aom
taMumif;-t&m-vnf; -jz-pf-onf/Ekd-if-iHjcm;&Sd ydkif-qdk-if-rI-rsm;onfw&m;-0if-jz-pf-Edk-if-aomfvnf; Edkif-iH-a&;orm;rsm;u ¤if;wkd-Y aqG-rsK-d;rsm;\
vk-yf-&yfrsm;udk owdxm;-rd-jc-if;- &Sd-r&Sdqdk-onfrSm oufao taxm-uftxm;-r&Sd-ay/0rfu ¤if;tm-Pm-&Sd-cJh-onfh- q,f-pkESp- t
-f wGi;f pkaqm-i;f r- c-d o
hJ nfh pnf;pdr- -f
Opöm-rsm;taMumif; zGifh[NyD; ¤if;wGif
tjypf-r&Sd-aMumif; a[mif-aum-ifrS
yifwi-dk a-f qm-i;f y- g;-&i-S r-f sm;odYk pma&;-Ny;D

owif;-ay;-ydk-YcJh-NyD; &ufydk-if;-tMum
w
- iG f ,if;zGi- c-hf sc- su
- -f ay:-ayg-uc-f o
-hJ nf/
1980 jynfhvGefES-pf-rsm;twG-if;w½kw
- E-f i-kd i-f \
-H pD;y- mG ;a&;- tcGi- t
-hf vrf;
rsm;vrf;yG-ifh-vm-onf-ES-ifhtrQ aiGtyfESH-Mu-ol-wdk-YwGif or®wa[mif; [l
usi- a-f xmif? 0efBu;D csKy- a-f [mif; vDzek ;f
ESifh uG,fvG-ef-oGm;NyD-jz-pfaom acgif;aqm-iBf u;D wde-aYf &S-mif-z-ed -w
f \
-Ykd aqG-rsK;-d
om;-cs-i;f -rsm; tygt0if w½kw-jf y-n-rf
BuD;ESifh a-[mif-aum-if-wdk-YrS- pk-aqm-if;tyf-ESH-Mu-ol- OD;a& 22,000 eD;yg;-&Sdonf-[k ICIJ u a&;-om;-xm;onf/
xdkif-0rfrS tyfESHol 16,000 \
emrnf-rsm;ygaom vQKdU0S-uf-zkd-ifrsm;
onf ,if;tzGJ-Ytpnf;-xH-odk-Y ayg-ufMum;cJh-jc-if;-jzpfonf/
w½k-wf-jy-nfrBuD;rS 90 &mcdk-if-EI-ef;
onf NAdwdoQAm*sif; uRef;pkwG-ifEkd-if-iH-jcm;ydk-if-qkd-if-rI-tjz-pf- xm;-MuNyD;
UBS ESihf PricewaterhouseCoopers
wku
-Yd -o
hJ -Ykd taem-u-Ef -ikd -if -yH -ikd -f uk-r-P
Ü -BD u;D
rsm;\ tult
- nDj- zi- -hf xm;-&MdS uaMumif;
pkHprf;-&&Sd-xm;-onfh- tcs-ufrsm;u qdk
onf/ ckepf&- m-ci-dk E-f e-I ;f rSm qmrdt
k muRe;f
wGi&-f NdS y;D oH;k &mcdi-k E-f e-I ;f rSm tjcm;ae&m
-rsm;wGif&SdaMumif; od&onf/xdk-uJh-odk-Yaom -jy-nf-y tyf-ESH-aiG-ES-ifhjy-nf-ytyf-ESH-aiG-rsm; vuf-cH-onfh-

w½kwf0efBuD;csKyfa[mif; 0rfusm;aygif/ "mwfyHk”attufzfyD

uk-rÜ-PDrsm;onf twdk;aiG tji-if;-yGm;
rI-ES-ifh tpdk;&tmPmudk tvGJoHk;pm;vk-yf-rI-wkd-YESifh qufET,f-ae-avh-&Sd-aomf
vnf; pnf;urf;-wif;-us-yf-xm;onfh
w&m;r0ifvk-yf&yfrsm; vkyf-vd-rfh-rnfr[kwf[k u,fvD-zdk;eD;,m;&Sd Claremont McKenna College rS Edkif-iH-a&;od-yÜH-oifMum;onfh ygarmu© rif&S-ifazhu ICIJ odkY ajymMum;cJh-onf/
2012 ckES-pf-wGif e,l;a,h-mcfwd-ik ;f (rf)ESihf bvGe;f -bmh-*f owif;-Xm-e
wdkYu 0rfES-ifh-&SD-wdkY\ rdom;-pk-0if-rsm;
pk-aqm-if;xm;onfh rsm;pGmaom-Opö-m

"ersm;taMum-if;- pHk-prf;-azmf-xk-wfNyD;
a&;om;-cJh-onf/xkd-tcsd-ef-uwnf;upí ,if;
owif;- 0uf-bf-qdk-ufES-pf-ckudk w½kwfEdk-if-iH-wG-if-yd-wf-cJhNyD; ,if;odk-Y a&;-om;
r- rI sm;onf w½kwa-f cg-i;f a- qm-irf sm;udk
tykyf-cs-&ef- vk-yf-aqm-if-jc-if;-jz-pf-onf[k-qdkum tmPm-ydk-ifrsm;u jypf-wif½I-wf-cs-cJhonf/ ICIJ 0uf-bf-qdk-ufudk
vnf; Zefe0g&D 22 &ufaeYu w½kwfEdk-if-iH-wGif ydwf-vkd-uf-NyD-jz-pf-onf/(at-tuf-z-yf -)D
oJ-oaJ xG; bmom-jy-e-o
f nf/

g

BACK
PAGE
BEATS
DELIVERED BY J-ME

zvif tydik ;f tpa[mif;rsm;
]]MumqH[if;cg; MumqH[if;cg;}} [k
atmfum rsufvHk;BuD;jyL;í qdkifxJodkY
ajy;0ifoGm;avw,f/ ESpfyGJquf
wdkuf tkyfypfvdkufNyD;awmhrS ]]igu
MumqH[if;cg;udk a&vnf BuKd uw
f m}}
[k q&mBuD; tdkufwifeJY ajymum
Roller - Coaster ay: wufoGm;jyef
w,f/]][D;...tm;tr,fav; a[;
a[;}}[k atmfum pD;aejyefw,f/
bmvJodvm;? vGefcJhwJh q,fESpfu
jruRef;omrSm&SdwJh uav;pD; Roller Coaster tao;pm;rSm BuD;aumif
BuD;rm;BuD;eJY wufpD;aewm rsufvHk;
uvnf;jyL;? t&yftarmif;uvnf;
&SnfarsmBuD;? atmfaewJhyHkeJY RollerCoaster Size eJY jrifa,mifMunfh
vdkufMuawmh/ vlysKdaygufqdkawmh
uav;pdwfuvnf; rukefao;/
olYudkMunfh&if; atmufrSm uRefawmf
wdkY tlwufaew,f/ ayG;w,f?
yGcJ w
H ,f? cGw
D ,f 'Davmufy/J Ny;D awmh
tm;vH;k "mwfykH pk½u
dk Mf uw,f/ tJ...
"mwfyHk½kdufawmh 'if;u rsufESmudk
zrf;NyD; acsmatmif aevdkufao;
w,f/ tJ'D "mwfykH tckxd prf;acsmif;
tdrfrSm &Sdao;w,f/ r&Sdawmhwmu
tJ'D"mwfyHkxJu oli,fcsif;awG
wpfa,muftem;rSm wpfa,mufr&Sd
awmhwmygyJ/ b,fa&mufukefNyDvJ/
ae&yf[lí twdtus rSwfrxm;?
tcsed af wmh rodawmhb;l / awmfawmf
nOfheufaeNyD/ rSwfrdwm jr&dyfndK
Fan Fair u jyefvmw,fqdkwmyJ/
vlvnf; enf;enf;axGaeNyD/ q&mr
L cGe;f &D&UJ om; udx
k u
kd &f UJ pdwZå qefwhJ
arG;cGe;f awGukd xdik af jzae&if; vlu ydyk kd
rsm;vmw,f/ odyfrMumbl;/ bwfpf
um;Bu;D a&mufvmawmh txkyt
f yd;k
awGwif&if; ae&mOD;olOD;NyD; bwfpf
um;BuD; 15 rdepftwGif; jynfhoGm;
ava&m/ trSefawmh uRefawmfh
tdrfu uRefawmfhudk ay;rvdkuf

wmudk twif;ykefuefNyD; vdkufoGm;
wm tdrfay:u qif;&vnf; bmjzpf
vJqdkwJhpdwfeJY vdkifpifr&wJh vltBkd u;D
wcsKdUeJY aomufcHk;... tJav sorry?
acykwf ,kefav;uvGJ&if tJ'Dacwf
rSm emrnfBuD;vmr,fh tqdkawmf
Rapper tm;vHk;eD;yg; um;ay:rSm
tukefygw,f/ um;u jynfhaeNyD
qdkawmh wcsKdUu tv,fcHk&w,f/
pdwfraumif;pGmeJY &ocrsmawmh
tv,fcHk ESpfcHkMum;xJu um;Murf;
jyifay: xdik &f w,f/ ac:ykwf ,keaf v;
uawmh olajymaeus cefYpnfol
toHBuD;eJY ]]igrvdkuf&ayr,fh igh
*pfwmav;awmh rif;wdkY ,lcsif,l
oGm;MuyguGm}}qdkNyD; ajymw,f/
uReaf wmfvnf; oem;oGm;Ny;D ]]at;yg
oli,fcsif;&m/ igwdkY aumif;aumif;
xdef;odrf;ygr,fh}} ajymNyD; odyfrMum
cifrSmyJ um;pxGufawmhwmyJ/
]acsmif;om Here we come}/ ,keaf v;
uawmh olu
Y m;av;eJY bwfpu
f m;em;
&pf o D & pf o D vmvk y f a ew,f /
b,favmuf aomufusifhraumif;
wJh aumifawGvJqdkwm um;ay:
uaeNyD; ]]tHhausmf? tHhausmf}} vdkY
atmfNyD; vSrf;paeMuao;w,f/
*pfwmav;u acsmif;omawmif
ra&mufvdkufzl;/ udkxdkufu atmuf
rSm xdkifaewJh &o&JU em;&Gufudk
ajcreJn
Y y§ Nf y;D oGm;qGv
J u
kd w
f hJ tcgrSm
awmh &o[m ab;em;u ,keaf v;&JU
*pfwmeJY xdcsiw
f ahJ umif xdumG qdNk y;D
vSrf;½dkufvdkufwm b,folYrSrxdyJ
tv,fcHkeJY ½dkufrdNyD; ,kefav;
*pfwm uGJoGm;ygava&m/ uRefawmf
eJY G-Tone ESpfaumif 0dkif;qGJxm;vdkY?
EdkYrdkYqdk uGdKifNyD/ ajymao;w,f/ ]]igu
bDvl; eu©wfeJY arG;wm}} wJh/ renf;
jyefacsmhxm;&w,f/ aysmfapjyufap
qdkNyD; oDcsif;awG qdkoGm;vdkufwm?
pmrsufESm 4 odkY

xdkif;EdkifiHwGif qE´jyrIrsm; qufvufjyKvkyf
befaumuf ” xdik ;f -twd-u
k -t
f cH-qE´-jyolrsm;u Zefe0g-&Dv 22 &ufaeY-wG-ifpwif- tm-Pm-ouf-a&m-ufrnfh xdkif;
tpdk;&\ &uf 60 Mum ta&;-ay:tajc-tae-jy-|m-e;f -r-u
I -kd vsp-v
f sL-½u
I m
tpdk;&jzKwf-cs-a&;- &nf-&G,f-onfhqE´-jy-rI-rsm;udk- quf-vuf-jyK-vk-yf-oGm;
rnf-[k- ajym-Mum;cJhonf/
&ufowå-ywf-ayg-if;-rsm;pGm- qE´-jyrI-rsm;aMumifh NrdKUawmf- bef-aum-uf-\
ae-&m-tcsKdUwGif vnfywf-rI-rsm;&yfqdk-if;-aeNyD; qE´jy-ol-rsm;udk- wdk-uf-cdk-ufrI-tcsKdU jz-pf-yGm;cJh-NyD;aemuf xdkodk-Y
ta&;-ay:-tajc-tae -aMu-nm-c-jhJ c-i;f
-jz-pf-onf/]]t-a&;-ay:-tajc-tae -aMu-nmcs-ufudk uRef-awmf-wdkY enf;enf;-rS*½k-rpdk-uf-ygbl;/ qE´jy-rI-awG-udk- t&iftwdk-if;- quf-vk-yf-oGm;rSm-jz-pf-ygw,f}}
[k qE´jy-vI-yf-&Sm;rI-\ ajym-a&;-qdk-cG-ifh&Sdol tufumeuf y&Grf-zefu
attuf-zf-yD-odk-Y ajym-Mum;cJh-onf/ta&;-ay:-tajc-tae- aMu-nm-rIaMumifh tpdk;& tmPm-ydk-ifrsm;u
befaum-u-Nf r-Kd Uawmf-E-iS -hf teD;-0ef;-us-i-f

&ufu xdkif;-Edk-if-iH- ta&SUajrm-uf-ydk-if;ü
ypfcwf-rI-wpf-&yf- jz-pf-yGm;cJh&m xdkif;tpdk;&axm-uf-cHonfh &Syf-eD-vI-yf-&Sm;rIacg-if;-aqm-if-wpf-OD;- 'Pf-&m-&cJh-onf/ppf-wyf-\ tMu-rf;-zuf- Nzd-KcG-if;-jc-if;cH-cJh&aom 2010 jynfh-ES-pfu NrdKUawmfbef-aum-uf-ü jz-pf-yGm;cJh-onfh- &S-yf-eDqE´-jy-rI-wGif t"du tcef;-u@rSyg-0if-cJh-onfh- acg-if;-aqm-if-rsm;xJ-rSwpf-OD;-jz-pfNyD; a'owG-if; -toH-vT-ifhXm-erS tpD-tpOf-r·;- wpf-OD;-jz-pfol
cGef-csKdif;-y½dk-if-yg-emudk xdkif;-Edk-if-iH- ta&SU
ajrm-uf-ydk-if;&Sd ae-td-rfü aoewfjzifh
ypfcwf-cHcJh-&í yckH;ESifh-'l;-wdk-YwG-if'Pf-&m-&&Sd-cJhonf/
qE´-jy-rI-rsm;aMumifh azazmf-0g-&Dv
2 &ufaeY- a&G;aum-uf-yGJ-&uf-udk- a&TU
qdk-if;-ay;&ef a&G;aumuf-yGJ-aumf-r&S-if
u awm-if;-qdk-cJh&m tpdk;&uy,fcscJh-NyD;aemuf zGJUpnf;-yHk-tajc-cH-Oya'qdk-if-&m-w&m;½Hk;odkY Zefe0g-&Dv 22
&ufu xyf-rH-wifjycJhaMumif; twG-if;
-a&;-r·;-csKyf ysLacs-mif;-EsL-x&m-0rf;u
qdkonf/ (attufzfyD)

aoewfjzifhypfcwfcHcJh&onfh &SyfeDacgif;aqmif cGef-csKdif;-y½dk-if-yg-em/
ae-&m-rsm;wGif nrxGuf&trdefYxk-wf- Nzd-KcG-if;-r,fh- ay:-vpD-vnf;- r&Sd-ygbl;/
jy-e-cf -iG -&hf &S-jd c-i;f ? vlig;-O;D -xuf-y-Nkd y;D pk-a0;- aemufNyD; nrxGuf&trdefYvnf;rI-rsm;ud-k wm;-jr-p-fEk-di-fjc-if;? oHo,&Sd-ol- tck-xd- rxk-wf-jy-ef-&ao;-ygbl;}} [k
rsm;udk- pGJ-cs-uf-rwifbJ &uf 30 Mum ta&;ay:-tajc-tae -jy-|m-ef;-rI-udkxd-ef;-od-rf;-Edk-if-jc-if;-ESifh rD'D,m-udk-pd-ppf- OD;-pD;- taum-if-txnf-azmfrnfh
uefY-owf-Edk-if-jc-if;-wdk-Y aqm-if-&G-uf-&ef- tvkyf-orm;-a&;-&m-0efBuD; csmvef,ltcG-ifh-tm-Pm -&&Sd-rnf-jz-pfonf/
bef-&ef-u ajym-Mum;cJh-onf/]]uRef-awmf-wdk-Y tif-tm;-oHk;ajz-&S-if;
ta&;-ay:-tajc-tae- pwiff nf/
-rSm-r[k-wf-ygbl;/ qE´jy-ol-awG-udk- tm-Pm-ouf-0ifaom Zefe0g-&v
D 22 0if;-aomfwm bmom-jy-e-o

g

aomMumaeY? Zefe0g&D 24 •- 30? 2014

rEÅav;-NrdK- Uawmfc- ef;r- wGif
yxrqH;k tBudrj-f yKv
- y-k c-f o
hJ nfh
India Product Show 2014 udk
rEÅav;-NrdK- Uawmf0ef? jrefr- m-Ei-kd i-f -H
qdi-k &f m tdE,
d´ Edi-k if H oHtrwfE- i-S -hf
wm-0ef&- o
-dS rl sm;u Zefe0g-&v
D
17 &ufaeYr- eufy- i-kd ;f u
tdE,
d´ ½k;d &m-qr-D ;D w
- i-dk w
-f iG f
rD;xGe- ;f n
- u
d§ m zGiv
-hf p-S a-f y;-aepOf/
jyyGw
-J iG f txnftvdy?f yef;uefcGu
- a-f ,muf? avxko
- efp-Y ifpufu
- &d ,
d m? pdu
k y-f sK;d a&;-o;kH
pufy- pön
- ;f ? bdvyfa- jrponfh
ypön;f trsK;d trnfa- yg-i;f r- sm;pGmudk
tdE,
d´ ukr- P
Ü D 25 cku
vma&m-uc-f if;u
- si- ;f j- y-ocJNh yD;
tdE,
d´ Edi-k i-f rH S vkyi-f ef;&- i-S a-f ygif;
50 ausmf vma&m-uc-f a-hJ Mumif;
od&onf/ tqkyd g
j- y-yu
JG kd tdE,
d´ oH½- ;Hk ESihf
tif'�kd jrefr- m-ue-k o
-f nfB- uD;rsm;
toif;w
- Ydk yl;ayg-i;f u
- si- ;f y- jc-i;f
j- z-pNf yD; Zefe0g-&v
D 17 &ufaeYrS
19 &ufaeYxd oH;k &ufMum
usi;f y- cJo
h nf/ rEÅav;-EiS hf
ppfui-kd ;f w
- i-dk ;f a- 'oBuD;rS
vkyi-f ef;&- i-S rf sm;u tdE,

Edi-k i-f w
-H iG f ,ckuo
-hJ Ykd jyyGrJ sK;d
oGm;a&mufj- y-ovdy-k guvnf;
¤if;wku
Yd uln&D ef toif&h -dS
aMumif; tdE,
d´ aum-ip-f pf0- ef(r-EÅa- v;) Dr Madan Mohan
Sethi u ajymMum;onf/
 owif;ESi- -hf "m-wy-f -Hk • aMu;-r0-Hk if;

w&m;r0ifopfcdk;xkwfrIrsm; wm;qD;&ef vdktyfqJ[kqdk
cifqka0ESifh vSKdifausmfpdk;

wl;-azmf-xk-wf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;rsm; ig;q,f opfxk-wf-cG-ihf-avQ-mufvkdY
yGihf-vif;-jr-if-om-pGm- aqm-if-&G-ufrI &w,f/ wcsKdUu opfxk-wf-cG-ifh-yg-rpf
,ck-E-pS r-f wf-vuk-e-yf i-kd ;f w
- iG f jref-rm- azmf a qm- i f a &;
(Extractive rSm cGihf-jyK-rxm;-wJh-ae-&m-awGuae
Edk-if-iH-rS- opf-tvHk;vdk-uf-wif-ydk-YrIudk Industries Transparency Initiative) opfcdk;xkwfwmawG &SdcJhw,f/ tJ'D- ufNy;D t&yfbuft
- zGUJ tpnf;- aem-ufrSm ukrÜ-PD-awGudk vdkif-pif-cs&yf e m;- a wm- h r nf - j z- p f - a omf v nf ; eJ-Y ywfo
vuf&Sd-jz-pf-yGm;aeaom Edkif-iH-wG-if;&Sd awGu vli,f-awGeJY tvkyf-½kH- ay;wm &Sdw,f/ opfawm-OD;-pD;-Xm-e
opfawm o,HZmwrsm; cdk;xkwf-rI aqG;aEG;yGJ-av;-awGudk rauG;wdkif; taeeJY rlv owfrS-wf-xm;-wmu
onf pd;k &dr-zf ,
G -t
f ajc-taeodYk a&muf- wpfavQmuf rESpfu atmuf-wdk-bm- ig;aytxuf opfawGrS ckwf-cG-ihf-&Sdae-aMumif; vlxk-tajc-jyK-tzGJ-Y vaES-mif;-y-ikd ;f rSm vky-jf z-p-yf gw,f/ tJ'D w,f-vdkY owfrS-wf-xm;-ayr,fh MuKH&m
- a-kd wmh rauG;? rif;bl;? tjywf-&S-if;-oabm-rsKd; vkyf-vm-wJhtpnf;rsm;ESifh a'ocHrsm;u oHk;oyf rSm bmawGUvJq
*efYa*gc½dkif-awGrSm w&m;r0if opf twGuf 'Dbuf-a'orSm &moDOwk
ajym-Mum;onf/wd k - i f ; - & if ; - o m;- a '- o rsm;wG - i f cdk;xk-wf-wmawG awGUcJh&w,f/ tajc azmuf-jy-ef-vmwm awGU&w,f/
vnf; w&m;r0if-opf-cdk;xk-wf-jc-if;- tae-qdk;w,f-qdk-ayr,fh xdef;-r,f- tck ukrÜ-PD-awGudk opfxk-wf-cG-ihfrsm;aMumifh opfawm-o,H-Zmw qkd&if xdef;vkdY &Ekdif-ao;-w,f-vdkY yd-wf-vkd-uf-jy-ef-awmhvnf; a'ocHaysmufqHk;um obm0ywf-0ef;-us-if- uRef-awmf-,l-qygw,f}}[k OD;tdk-vm tcsKdUu w½kwf-uvm-wJh-csd-ef;-apmxd-cdk-uf-Ekdifonfh tajc-tae-rsm;jz-pf- u ajymonf/BuD;awGeJY opfcdk;xk-wf-wm-awG&Sd
*efYa*g-c½dk-ifonf csif;-awm-if-ESifh w,f/ a&Smif-wcif-vm-zrf;-w,f-qdkay:-ae-onf-[kvnf; ¤if;wdkYu
rauG;wdkif;-tpyf-wG-if-&SdNyD; ,cifu &ifvnf; olwdkYu tquftpyfeJY
qdkonf/
rauG;wdkif;? *efYa*g-c½dk-if-wGif opf a wm- x l - x yf o nf h e,f a jr- BudKod-Muw,f/ av;wef-avmuf
a'ocHrsm;u ¤if;wdkYa'-owG-if;&Sd wpf-ck-jz-pf-aomfvnf; pnf;urf;rJh tzrf;jy wef 100 avmuf odrf;
opfawm-jyK-ef;-wD;rI? w&m;r0if opfxkwfvkyf-jc-if;? opfcdk;xk-wf-jc-if;- xm;w,f/ t&ifwk-ef;u 'Dae-&mcdk;xkwf-rI-rsm; avs-mhenf;-yays-muf- rsm;aMumifh obm0 ywf0ef;-usif awGrSm a&xGuf {&d,mawG &Sdw,f/
atmif aqmif&Guf-ay;-ap-vdk-vs-uf- ,dk,Gif;-rIrsm; awGUjrif-vm-&aMumif; tck r&Sdawmhovkd jrpf-om-jr-pf-xJ&SdNyD;? tqdkyg-vk-yf-ief;-pOf-rsm;twGuf *efYa*g-c½dkif tifef-t,f-vf-'D-Ouú| rSmvnf; t&ifwk-ef;u &SdcJh-zl;wJh zsH
vTwf-awmf-trwfrsm;\ yHhydk;ul-nD-rI- OD;jr-ihf-aZmfu qdkonf/
qdk-wmvnf; rawGU&awmhbl;}} [k
]]uRef-awmf-wdk-Ye,fu rauG;wdkif; ¤if;uajym-onf/rsm;ud k v nf ; arQmf v if h - v s- u f - & S d aMumif; rauG; EITI Watch Group &JU tpGef-buf-usNyD; csif;-awm-if-&JU]]o-pf-awG-cdk;xk-wf-w,f-qkdwm Mum
rS OD;tdkvmu qdkonf/
tpyfrSm wnf&Sd-ygw,f/ t&ifu vSNyD/ tckqdk bmrS rusef-awmh
]]uRef-awmf-wdk-YtaeeJY tD;tdk-if-wD- opfawm xlxyf-ygw,f/ rqv bl;/ awmifuwkH;awG jzpf-aew,f/
tdik f (-obm0 o,HZm-wt&if;t
- jrp- -f acwf wkef;-uawmh vlwdkif; wef cdk;xkwfwJh vrf;aMum-if;u rauG;

wdkif; *efYa*g NrdKUe,f-xJu v,fr&Gm?
rJ&mG ? a&rsu
- e-f &-D mG ? ausm&Gm vrf;aMum-i;f
u wpfqihf cdk;xkwfwm/ tJ'D-u
wpfqihf yckuúL oabFmqd-yfuae
&efue-k x
f d oGm;wmyg/ 'grsK;d u vkya-f e
wm MumvS-NyD-qdk-awmh ra&wG-uf-Ekd-if
bl;/ wpfv opfwef 20 avmuf&Sdr,f cefYrS-ef;w,f/ aemuf-yHkpH
wpfrsKd;u a&jrKyf-{&d,m-bufrSm
opf x k - w f - c G - i h f - & S d - w ,f - q k d - N yD ; awmh
ay;xm;-ayr,fh wpfu,fwrf; xkwf
awmh wjcm;ae&m-uae-xk-wfwJh
yHkpHawGvnf; awGU&w,f}} [k *efYa*ga'-ocH-wpf-OD;-jz-pfol a':rdk;rdk;Edk-ifu

qdkonf/ppf-u-ikd ;f -w-ikd ;f -a'-oBu;D ? uom-c½d-ik -f
twG-if;-&Sd- aum-vif;-? 0ef;-odk-? yif-v,fbl;-Nrd-KUrsm;wG-if-vnf; w&m;-r0if-opfcdk;xk-wf-vk-yf-rIrsm; rsm;jym;vsuf-&SdNyD;
zrf;qD;-ta&;-rI-enf;-yg;-jc-if;-aMumifh
ydkrdk &Jwif;vmaMumif;? w&m;r0ifopf-pufrsm;rS xGuf-&Sd-aom- opf-cGJom;rsm;udk uomc½dkif aumvif;-?
0ef;-odk-Nrd-KUrsm;ES-ifh- a&T-bdk-c½dk-if- uefYbvl-NrdKUe,f udk;awmif-bdk-Ybl-wmodkY o,f,lydk-Yaqm-if-ae-aMumif;
aumvif;-Nrd-KUcH-rsm;uajym-onf/ppf-udk-if;-wdk-if;-a'oBuD;? uom

c½dkif yifvnf-bl;-Nrd-KUe,f-twG-if;&Sd
ayguf-udk-if;? odrfZif? *sayGUovif;?
a*G;csKd;? Muufwz? ausmuf-wH-wm;?
NrdKUr&Gm-rsm;wGif w&m;r0if- opfpufrsm;rS xGuf-&Sdaom tif? unif-cGJom;rsm;udk w&m;0if-ovdk-yHk-pH-rsm;jz-ifho,f,l-ydk-Yaqm-if-ae-aMumif; Zefe0g-&D
v 18 &ufaeYu 88 uaz;wGif
yifvnf-bl;? 0ef;odk? aumvif;NrdKUe,f opfcdk;xk-wf-rI-ESifh aemufqufwGJ jyóemrsm; &Sif;-vif;-yGJ-wG-ifaum-vif;-NrdKUcH udkzdk;aZmfu ajym
onf/
rEÅav;pmrsufESm 6 odkY 

upper myanmar
www.mmtimes.com

okc&dyfjrHKa*[mrS uav;rsm;
usef;rma&;wdk;wufvm
oef;Edkifpdk;ESifh pnfolvGif
r EÅ-av;-NrdKU jynf-BuD;wH-cG-ef-NrdKUe,f jr0wDrif;-BuD;aus-mif;-wdk-uf0if;twGif;&Sd ckcHtm;
usqif;-rI- ul;-puf-a&m-*g-cH-pm;-ae-&aomuav;-i,f-rsm;tm;- apm-ifh-a&S-muf-xm;onfh
okc&d-yf-jrHK vli,f-zGH-UNzd-K;a&;-y&[d-wa*-[m
-zG-ifh-vS-pfrI wpfES-pf-jy-nfh-onftxd aoqHk;ol
a0'em-&Sif uav;i,f r&Sdao;-aMumif;
okc&d-yf-jrHK tvkyf-trI-aqm-if-tzGJ-YOuú|
a'guf-wm-udk-udk-av;u jrefrmwkdif;(rf)udk
&Sif;vif;ajymjyonf/]]uR-ef-awmf-wdk-YqD-udk- a&m-ufNyD; av;v
avmuf twGif;rSm uav;awG vef;qef;vmwmjrifawmh twdkif;-xuf-tvGef yDwd-jz-pfygw,f/ a&mufv
- m-w-hJ tcse-d w
-f e-k ;f u olw[
Ykd m
usef;-rma&; awmfawmf-csKdUwJh-ygw,f/ 'gay-rJhtck-csd-efxd taotays-muf-r&Sd-ao;-ygbl;}}
[k ¤if;uajym-onf/ rd-bES-pf-OD;pvHk; ckcH-tm;-us-qif;-rI-ul;-pufa&m-*g-jzifh qHk;yg;oGm;jc-if;? rdbwpfOD;
qHk;yg;oGm;NyD; usef-wpf-OD;-rSmvnf; a&m*ga0-'em-cH-pm;-ae-&jcif; ponfh tajctaersm;aMumifh uav;i,fudk rapmifh-a&S-muf-Edk-ifojzifh cdkudk;&m-rJh-ae-olrsm;tm; tajctaet&yf-&yf-aMumifh vufcHapmifh-a&S-muf-xm;&jcif;jzpfaMumif; od&onf/
odkY&mwGif uav;i,frsm;tay: rESpf-Nrd-KU
ojzifh jiLpl-rI-rsKd;pHk-atm-uf-wGif odrf-i,f-pGm -cHpm;- &S-if-oef-ae-xdk-if-Mu&aom uav;i,frsm;?
taMumif;-aMum-if;-aMumifh apmifh-a&S-mufrnfhol r&Sdaom uav;i,frsm;tm; pepf
wus-jyK-pk-apm-ifh-a&S-mufNyD; rdom;pkyHkpH-jzifh
aexdk-if-BuD;jy-if;-oGm;ap-&ef -&nf-&G,fum

pkayg-if;-rwnf-v·-'g-ef;-aiG-jzifh tqdkyg okc
&d-yf-jrHK vli,f-zGH-UNzdK;a&; y&[dwa*-[mudk
taumif-txnf-azmf-xm;&jc-if;-jz-pf-aMumif;
od&onf/vuf-&Sd-a*-[monf jynf-BuD;wH-cG-ef-NrdKUe,f
jr0wD - r if ; - B uD ; aus- m if ; - w d k - u f - 0 if ; - t wG - i f ; &SdNyD; ,cifESpf Zefe0g-&D-vwGif zGifh-vS-pfcJh-jc-if;-jz-pf-onf/]]uR-ef-awmf-wdkY[m cJrS-ef-zl;-wJh-pm-ol-i,fvdk
ywf0ef;-us-ifu vdkvdk-vm;-vm;-&Sd-ygh-rvm;qdkwm pdk;&drf-cJh-&ygw,f/ opöma0-'*lrSm
taMumif;-rnD-ñG-wf-vdkY ae&maysmuf-cJh-zl;ygw,f/ 'gayrJh tck'D-ae-&mrSm &yfuG-ufu
tm;ay;-wJh-twGuf tppt&m&m-tqif-ajyygw,f}}[k ¤if;u ajymonf/ok-c&d-yf-jrH-K vl-i,f-zGH-UNzd-K;a&;-a*-[m-wGif
touf ESpf-ES-pfrS 14 ESpf-twG-if;&Sd a,mufsm;
av; 11 OD;ESifh rdef;uav; 10 OD;udk apmifha&S-muf-xm;NyD; usef;-rm-a&;-qdk-if&m em;vnf
wwfuR-rf;onfh 0efxrf;-rsm; cefY-xm;um
teD;uyf- tcsd-ef-jy-nfh-apm-ifh-a&S-muf-rI-ay;-jc-if;?
oufqdk-if-&m -aq;-½Hk-? aq;-cef;-rsm;ES-ifh- pOf-qufrjy-wf-jy-ojc-if;? vdktyf-yg-u aq;-½Hk-wif-uk-o
jc-if;rsm; vkyf-aqm-if-vs-uf-&Sd-aMumif; od&
onf/ ]]uR-ef-awmf-wdk-Y&nf-rS-ef;-cs-ufu usef;-rmouf-&S-nf-a&;yg/ usef;-rmrS touf&S-nf-Edk-ifrSmyg/ uRef-awmf-wdkY b,favm-uf-arQ-mfvifhxm;-ovJ-qdk&if olwdkYtouf-jy-nfh-eD;-yg;-ae
-Edk-if-Mu-&atmif BudK;pm;zdkY qHk;jzwf-xm;-yg
w,f/ vli,f-zGH-UNzd-K;a&;-tjyif vlBuD;zGH-UNzd-K;
a&;yg pdwf-0if-pm;-wJhol ay:ayg-uf-vm&if
vkyf-ay;-zdkY tqifoifh-&Sd-ygw,f}}[k a'gufwm
udkudk-av;u ajymonf/

jrefrmjynftxufydkif;owif; 2

1300 jynfhtxdrf;trSwfyGJodkY
a':atmifqef;pkMunfudk zdwfxm;
pnfolvGif
1300 jynhf-ta&;-awmfyHk rEÅav;-tm-Zmenf
17 OD; us-qHk;jcif; (75) ESpf-ajrmuf txdrf;trSwf tcrf;tem;-odkY wufa&m-uf-ay;-yg
&ef vlxk-acgif;aqmif a':atm-if-qef;-pkMu-nfudk zdwf-Mum;xm;-aMumif; usif;ya&;
aumfrwDu xkwf-jy-ef-aMu-nm-xm;-onf/]]vl-xk-acg-if;-aqmif a':atm-if-qef;-pkMu-nfudk tcrf;tem; wufa&m-ufzdkY zdwf
Mum;xm;ygw,f/ tvkyfrsm;NyD; rwuf
a&m-uf-Edk-if-&if-awm-ifrS o0PfvTm-ay;-ydkYzdkY
twG-uf-udkvnf; awmif;qdkxm;ygw,f/
owif;pm-q&m-BuD;[H-om0wD OD;0if;wifeJY
ordkif;ynm&SifwpfOD;-udkvnf; zdwf-Mum;xm;ygw,f}} [k (75) ESpf-ajrmuf tcrf;tem;us-if;ya&; aumfrwDwm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;-u
ajym-Mum;onf/
azazmf-0g-&Dv 21 &ufaeYwGif tmZmenf
17 OD;\ "mwfy- rkH sm; udik a-f qm-ix
-f m;aom tzGUJ
17 zGJUu bk&m;BuD; omoem 2500 Adrm-efrS
wrÜ0wD-&yf-uGuf? ol<u,f-uk-ef;&Sd tmZm-enfAd-rmefodkY csDwuftav;jyK-oGm;-Mu-rnf-jz-pfaMumif; usif;-ya&;-aumf-rwDu xkwf-jyef
aMunmcsufü azmfjy-xm;-onf/]]tm-Zmenf 17 OD;&JU "mwf-yHk-awGudk udkifaqm-if-xm;wJh tzGJU 17 zGJUu Nidrf;-cs-rf;-pGm?
nDñG-wfpGmeJY pepfwus pnf;urf;-&Sd-&SdeJY
tmZm-enf-Ad-rmefxd vrf;avQ-muf-*k-PfjyK
oGm;MurSmyg/ tckvdk vrf;avQ-muf-*k-Pf-jyK-wJhtcsd-efrSm wpfOD;-wpf-a,m-uf-urS- tzsuf
tarSmifh vkyf-rSm-r[k-wfovdk ordkif;&JU

w&m;cH-vnf; tjz-pf-rcH-Mu-ygbl;/ at;cs-rf;pGmeJY NyD;qHk;oGm;rSmyg/ Adrm-ef-a&m-uf-wJh-tcgrSm
yef;pnf;-? yef;-acG-awGeJY tmZmenf 17 OD;
udk *kPf-jyK-oGm;Mu-ygr,f}} [k 1300 jynfh
ta&;awmf-yHk? rEÅav;-tm-Zmenf 17 OD;
usqHk;jcif; (75) ESpf-ajrmuf txdrf;-trSwf
tcrf;tem; usif;ya&;aumf-rwD0if wpfOD;jz-pfol OD;rif;-xuf-Nid-rf;-cs-rf;u owif;pm-&S-if;vif;-yGJ-wGif ajymMum;onf/az-azmf-0g-&Dv 21 &ufaeY eHeuf 5 em&Dtcsd-ef-cefYwGif rEÅav;-NrdKUrS qGrf;-avm-if;
toif; 30 ausmfyl;-ayg-if;-yg-0if-rI-jzihf tdrfawmf-&m-bk-&m;-wGif oHCmtyg; 1ç300 udk
vnf; bHkqG-rf;-avm-if;-v·-oGm;rnf[k od&
onf/az-azmf-0g&D 19 &ufaeYESihf 20 &ufaeYrsm;wGif rEÅav;-NrdKUrS pma&;-q&m-BuD;rsm;jz-pfMuaom q&mae-0if;-jr-i?hf jref-rmpm tNird ;f -pm;
q&m q&mpd-ef-vif;? owif;pmq&m vlxkarm-if-opf-vGif? uAsmq&mBuD; OD;udkav;?
trsKd;om;-pm-ay-qk& q&mql;-iSufESihfw&m;-vT-wf-awmf-a&SUaeBuD; q&mOD;-xG-ef;atm-if-ausmfwdkYu tdrf-awmf-&m-bk-&m;-0if;twG-if;&Sd 14 cef; "r®m½Hk-wGif vlxk-a[majym-yGJrsm; usif;-yoGm;jz-pfNyD; Mo0g'gp&d,
q&mawmfBuD;rsm;uvnf; w&m;a'-oem
rsm; a[mMum;oGm;rnf-jz-pf-aMumif; od&
onf/
]]1300 jynhf-ta&;-awmf-yHkrSm wpfEdk-if-iH-vHk;
twdk-if;-twm-taeeJY aoG;ajrus-rIrSm
rEÅav;rSm trsm;qH;k jzpf-c&hJ w,f/ tmZm-enfAd-rm-efudk crf;crf;em;em; vkyf-cJh-Mu-ayr,fh

ESpfawG Mumvmawmh aysmuf-vk-rwwf-jz-pf-cJh
&w,f/ tck (75) ESpa-f jrm-ut
-f crf;t
- em;Bu;D u
Edik -if -aH &;t& t"dyÜm,f-&Sd&Sd tmZm-enf-Ad-rm-efudk- jy-ef-vnf-azmf-xk-wfwJh yGJBuD;vnf; jzpfw,f/-tJ-'D-twGuf rEÅav;-om;-awG-taeeJYvnf; *kPf,l-rdw,f/ pmay-a[m-ajymyGJ
rSmvnf;-yg0if a[majymoGm;r,f}} [k
rEÅav;-NrdKUrS trsKd;om;-pm-ay-qk& q&mql;iS-ufu jref-rm-wdk-if;-(rf) udkajym-onf/
(75) ESpf-ajrm-uf-us-if;-yEdk-if-a&;-twGuf
vdktyfonhf ukef-us-rIrsm;\ 60 &mcdk-ifEI-ef;cefY tv·aiGrsm;udk &&Sdxm;-NyD-jz-pfNyD;
vlxk-vIHYaqmf-jcif; vkyf-ief;rsm; aqmif&GufoGm;rnf-jz-pf-aMumif; od&onf/]]r-EÅ-av;u vkyf-ief;-&S-ifawGuvnf; yHhydk;
ul-nDrIawG trsm;BuD; &Sdovdk tcrf;tem;rSm
yl;ayg-if;-yg-0if-Mu-r,fvdkY ,HkMu-nf-ygw,f/
]yef;&JUvrf;}tzGJUuvnf; rEÅav;rSm tv·cHay;-r,fvdkY urf;vSrf;xm;wm-&Sd-ygw,f}} [k
OD;-rif;-xuf-Nid-rf;-cs-rf;u qufvuf-ajym-onf/tcrf;-tem;-wGif rEÅav;-NrdKU\ t"du
vrf;-rBuD;jz-pfonhf 26 bDvrf; bk&ihf-aem-ifvrf;udk ,cifvrf;t
- rnfj- zp- o
f nhf tmZm-enf
vrf;tjzpf jyef-vnf-owf-rS-wf-ay;a&;ESihf
tmZmenfAdrm-ef\ {&d,mtus,ft0ef;owf-rS-wf-cs-uf-twd-tusudk xkwf-jy-ef-ay;-a&;
-wdkYudk awmif;qdkoGm;Murnfjz-pf-aMumif;
od&onf/tm-Zmenf 17 OD;\ usef-&Sd-cJhaom aqGrsKd;
om;-cs-if;-rsm;udkvnf; tcrf;tem;odkY zdwfMum;oGm;rnf-jz-pfNyD; vdktyf-onhf-tMuH-ay;rEÅav;pmrsufESm 5 odkY 

upper myanmar

3 jrefrmjynftxufydkif;owif;

www.mmtimes.com

csrf;jrokc vlrIulnDa&;toif; rdk;ukwfa&Tqdkif
"m;jywdkufrIwGif
vlrIxl;cRefqk&&Sd
pnfolvGif

Nyd-Kif-yGJ-wGif tvSr,f-bGJ-U&&Sd-cJhaom cg;eHywf 24 jrwf-Edk;td-rf\ NydKif-yGJ-0if-[ef-udk- awGU&pOf/
ck-cH-tm;-us-qif;-rI-ul;-puf-a&m*g cHpm;-ae&onfh a0'em-&S-if-rsm;twGuf aq;uk-op&dwf
&HyakH iG &SmyG-jJ z-po
f nfh rde;f -rvsmrsm; 0ifa&m-u,
f -OS -Nf yd-Kif-cahJ om tvSr,f-Nyd-KifyJG (Miss Beauty
Contest 2014) udk rEÅav;-NrdKUwGif ,ckv 16 &ufaeYü usif;-ycJh-&m- txufjr-ef-rm-jy-nfrS
rde;f rvsmNydKify- 0JG if 33 OD;0ifa- &m-u,
f O-S N-f ydK- ifc- u
hJ m cg;eHywf 24 jrwfE- ;kd tdr- u
f tvSr,fb
- UJG
&&Scd NhJ yD; cg;eHywf 22 *sL;*sL;pHu 'kw,
d ESifh cg;eHywf 29 eef;xufx
- ufr- e-G ;f u wwd,qkrsm;
toD;oD;-&&Sd-cJh-Mu-onf/- owif;^"mwfyHk • pnfol-vG-if

vl-rI-ul-nDa&;ESihf y&[dwvk-yf-ief;rsm;udk
aqmif-&G-uf-vs-uf-&Sdaom rEÅav;-NrdKUrS
toif;om;? toif;ol wpfaxm-if-aus-mfjzihf
zGJUpnf;xm;onhf csrf;-jr-okc vlrI-nDa&;
toif;onf wdkif;-a'oBuD; tpdk;&tzGJUrSay;tyfaom vlrI-xl;-cR-ef-qk-udk- &&Sd-cJh-aMumif;
csrf;-jr-okc vlrI-nDa&;toif;\ Ouú|
jzpfol OD;atm-if-Edk-ifu jrefrmwdkif;(rf)udk
&Sif;vif;ajymMum;onf/]]uR- e f - a wmf - w d k Y t oif ; &J U vl r I a &;eJ Y
y&[d w vk - y f - i ef ; - a qm- i f - & G - u f - c s- u f - a wG u d k
todtrS-wf-jyK-wJh-twGuf tckvdk vlrI-xl;-cR-efqk-ay;-jcif; cHcJh-&wmyg/ qufvuf-NyD;awmh
vnf; pOfquf-rjywf aqmif-&G-uf-oGm;rSmyg}}
[k OD;atm-if-Edk-ifu ajymonf/
2006 ckES-pf-rS-pwif-zGJ-Ypnf;-cJhonfh csrf;-jrokc vlrI-ul-nD-a&;-toif;onf emrI-ul-nDa&;
vkyf-ief;rsm;? y&[dwvk-yf-ief;rsm;? aoG;v·
jc-if;?ynma&; ulnD-axm-uf-yHh-ay;-jcif; vkyfief;rsm;? cdkudk;&mrJh oufBuD; bdk;bGm;rsm;udk
ulnD-apm-ihf-a&S-muf-a&;-vk-yf-ief;rsm;? obm0
ab;tEÅ-&m,f-us-a&mufaom ae&mrsm;odkY
oGm;a&mufNyD; u,fq,fa&; vkyf-ief;rsm;udk
tcsdefESifhwpfajy;nD ulnD-aqm-if-&G-uf-ay;aeaom toif;wpf-oif;-jz-pf-aMumif; od&
onf/
]]2013 ckES-pf-twG-if;rSm NrdKUwG-if;tcrJh
ema&;-yaYkd qm-i-af y;&wm 494 acguf? tv·aiGeJY ykd-Yaqm-if&wm 374 acguf? oN*ØK[fp&dwf tygt0if tcrJhydk-Yaqm-if-ay;&wm
172 acguf? e,fa0;udk vlemeJY ema&;
ydkYaqmif&wm 513 acguf? NrdKUay:

wpfOD;aoqHk;

ta&;ay: ,mOf-wdk-uf-rIeJY ydkYay;&wm 572
acgufxd &SdcJh-ygw,f}}[k OD;atm-if-Edkifu
qufvuf-ajym-onf/rEÅ-av;-Nrd-KUwG-if;-tjyif {&m0wD-wdk-if;?
rGef-jy-nfe,f? &Srf;-jy-nf-e,f-ajrm-uf-ydk-if;-ESihf
awmif-ydk-if;? ucsif-jy-nf-e,f-ESihf csif;-jy-nf-e,f
rsm;odkYvnf; vlemESihf ema&;-ydkYaqm-if-jc-if;vk-yf-ief;rsm;udk vkyf-aqm-if-ay;-cJh-&aMumif;
od&onf/cs-rf;-jr-ok-ctoif;-BuD;wGif vlrIa&;ESihfem-a&;-ud-pörsm; aqmif-&G-uf&ef toif;ydkif
um;tpD; 20 jzihf- aqm-if-&G-uf-ay;-vs-uf&Sd-ouJhodkY ausmif;-om;-?aus-mif;ol 130
ausmfudkvnf; ynma&;-axm-uf-yHh-rIrsm;
aqmif-&G-uf-ay;-vs-uf-&SdNyD;? &yfuG-uf-rsm;
twG-if;rS oufBuD;bdk;bGm; 200 ausmfudk
vnf; teD;uyf-apm-ihf-a&S-muf-ay;-vs-uf-&SdaMumif; od&onf/]]t-ck-toif;rSm cdkudk;&m-rJh-oufBuD;
bdk;bGm; 10 OD;udkawmh taqmif-wpf-aqm-if
eJY apmihf-a&Smufxm;w,f/
]]wjcm;vdktyfwJh oufBuD;awGudk apmihfa&S - m uf - E d k - i f - z d k Y t wG u f taqmuf - t tk H awGvnf; vdktyf-ae-yg-ao;w,f}}[k csrf;-jrokc vlr-n
I aD &;toif;rS wm0ef-&o
dS w
l pfO;D u
ajymonf/]]'Dvdk vlrI-ul-nD-a&;-vk-yf-ief;awGudk
vlrIa&; pdwf-"mwf&Sdol-awGyJ aqmif-&G-uf-Edk-ifwmyg/ tJ'DtwGuf-udkvnf; rEÅav;-NrdKUrSm
vlrI-ul-nDa&; apmifh-a&S-muf-ae-wJh-toif;-awGtm;-vHk;twGuf *kPf,l-rqHk;jz-pf-&ygw,f}}
[k rEÅav;-NrdKUrS pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;-&S-if-wpf-OD;jz-pfol udkrif;-xufolu jrefrmwdkif;(rf)udk
&Sif;jyonf/

pnfolvGif
rEÅa- v;-wi-kd ;f a- 'oBuD;? jyif-OD;-vGif c½dkif?
rdk;ukwf-NrdKUe,f? atmif-cs-rf;om &yfuGuf?
atmif-cs-rf;-om-aps;twGif; rsuf-ESm-cs-if;-qdk-if&Sdaom e*g;a&T-qdkifESihf rDvD,H a&Tqdk-ifwdkY
udk ,ckv 21 &ufaeY rGef;vGJ 2 em&DcefYu
vlajcm-uf-OD;-yg-tzGJUu aoewfESpf-vuf-jzihf
"m;jy 0ifa&mufwu
dk c-f u
-kd c-f &hJ m wpfO;D a- oqH;k
NyD; wpfOD; 'Pf&m-&&Sd-oGm;aMumif; rdk;ukwfNrdKU ta&SUujyif &Jpcef;wm0efr·;u tcif;
jz-pfyGm;NyD; em&D-ydk-if;-twG-if;-wGif ajymonf/]]ES-macg-if;-tk-yf-xm;NyD; qdkifu,f oHk;pD;eJY
vlajcm-uf-a,muf aoewfESpf-vuf-udk-ifNyD;
tEkMu-rf;-0if-pD;-wm-aygh/ aoqHk;oGm;wJh
oluawmh rDvD,H a&Tqdk-ifeJY rsuf-apm-if;xdk;
u rSef-qdk-ifuyg/ rDvD,H a&Tqdk-if-ykd-if-&S-if-u
awmh aygifrSm aoewf-'Pf&m &oGm;w,f}}
[k &Jpcef;-wm-0efr·;u ajymonf/"m;-jy-wdk-uf-cH-&rI-aMumihf e*g;a&T-qdk-ifrS
a&Tyd-óm-csdef av;yd-óm-cefY qHk;½HI;oGm;NyD;
rDvD,H-a&T-qdk-ifrS qHk;½IH;oGm;aom a&Tcsdef
twdkif;twmudk ppfaq;-vs-uf-&Sd-aMumif;
od&onf/]]jz-pfoGm;wm 15 rdepf-avm-uf-yJ-Mum
oGm;w,f/ tck pcef;r·;udk,f-wdkif
oGm;a&mufppfaq;-rIawG vkyf-aeNyD; vHkjcH-K
a&;-cs-xm;-ygw,f}} [k &Jpcef; wm0efr·;u
qufvuf-ajym-onf/"m;jy ajcmuf-OD;tm; zrf;qD;-&rd-Edk-if-a&;twGuf pHkprf;-ppf-aq;-rIrsm;udk tcsdef-ES-ihfwpfajy;nD aqmif-&G-uf-vs-uf-&Sd-ae-aMumif;
&Jpcef;rS wm0ef-&SdolwpfOD;uqdkonf/

a&TqdkiftcsKdU\ vHkjcHKa&;ydkif; tm;enf;rIrsm; awGU&Sd
aMu;rHk0if;
rEÅa- v;-NrdKU&Sd a&Tqkd-if-trsm;pkrSm vHkjcH-Ka&;0ef-xrf;-xm;-&SdrI tm;enf;-ae-qJ-jz-pfNyD;
vHkjcH-Ka&;-uk-rÜ-PD-rsm;rSmvnf; 0efaqm-ifrI
tjynfh-t0ay;-Edk-if-jc-if;-r&Sd-ao;-aMumif; 0g&ifh
a&Tqkd-if-vk-yf-ief;-&S-if-wpf-OD;u qdkonf/]]r-EÅ-av;-rSmu vHkjcH-Ka&;-eJY-ywf-ouf-vkdY
tjynfht0 0efaqm-if-rI-ay;-Ekd-if-wJh-uk-rÜ-PD-r&Sdao;bl;/ txl;ojzifh vdkoavmuf vlta&twGuf r&Ekdif-wm-rsKd;aygh/ 'gaMumifh vGef-cJh
wJh oHk;ESpf-aus-mfuwnf;u qdkif-twGuf
vkdtyfwJh vHkjcH-Ka&;-0ef-xrf;-awGudk udk,fwkdif
pdppf-a&G;cs,fNyD; ac:,lcefY-xm;-cJhw,f/
olwdkY&JU tajccH-vpm-udkvnf; ta&mif;-0efxrf;&JU tajccH-vpmxuf ydkay;-cJhw,f/
]]qdkif-awmf-awmfrsm;rsm;u udk,fydk-if-vHkjcH-Ka&;-0ef-xrf;-xm;wJh udpöudk rvdktyf-bl;vkdY xifae-Muw,f/ 'gayrJh udk,fhqkd-if&JU
t0iftxGuf azmuf-onf-tae-txm;udk
wGuf-cs-ufNyD; vHkjcH-Ka&;-0ef-xrf;-qdkwm xm;udk
xm;oifh-ygw,f/ vHkjcH-Ka&;-xm;-&Sd-wm-aMumifh
udk,fhrd-om;-pk-twG-uf-omru udk,fh&JU-azm-ufonf-awG-twG-ufyg tqifajy-ap-ygw,f}}
[k atmif-orm-"d-a&T-qkd-ifrS OD;atm-ifu
ajymonf/¤if;\ a&Tqdk-if-oHk;qkd-if-ESifh tvkyf-½kH-rsm;

twGuf vHkjcH-Ka&;-0efxrf; 42 a,mufudk
toHk;jyKxm;NyD; vuf&Sd-wGif qkdif\ vHkjcH-K
a&;-twGuf pDpD-wD-AD-uif-r&m-ESifh tcsuf-ay;ud-&d,mrsm;udk xyfwdk;wyf-qif-xm;-aMumif;
¤if;u jznfh-pG-uf-ajym-onf/]]pD-pD-wD-AD-uif-r&m-udk-awmh vHkjcH-Ka&;-0efxrf;awG rxm;cif-uwnf;u wyfqif-xm;ygw,f/ vleJYa&m uifr&m-eJYyg qkdifudk apmifhMu-nfh-ppfaq;wJhtwGuf jyifyu 0ifvmwJh
tEÅ&m,f-jz-pf-jzpf? qdkif-wG-if;rSm cdk;0Suf-vk,lwJh-vludkjzpf-jzpf umuG,f-Ekd-ifovdk a&mif;rSm;
0,frSm;qdk-wJh-udpö tawmfrsm;rsm;udkvnf;
ajz&S-if;-Edk-if-cJh-ygw,f}}[k OD;atm-ifu qkdonf/
2003 ckE-pS rf S pwifí rEÅav;-Nr-Kd UwGif vHjk c-KH
a&;-qdk-if&m 0efaqm-if-rI-ay;-aeaom tufpfoHk;vHk;uk-rÜ-PDuvnf; ¤if;wdkY 0efaqm-if-rIay;-ae&aom vkyf-ief;-rsm;xJ-wGif a&Tqkdif
wpfqkd-if-om-yg-0ifNyD; trsm;pkrSm puf½kH-ESifh
tdrf-&mrsm;om jzpf-aMumif; jref-rm-wkd-if;-(rf)
udk ajymonf/]]r-EÅ-av;u vkyf-ief;-&S-ifawG uRef-awmf-wdkY
vHkjcH-Ka&;-uk-rÜ-PD-awGeJY csdwf-qufNyD; tvkyfvk-yf-vmwm ESpf-ESpf? oHk;ESpf-avm-ufyJ &Sdygao;w,f/ avmavm-q,frSm uRef-awmf-wkdY
ukrÜ-PDuae vHkjcH-Ka&;-ydk-if;-wm-0ef,l-xm;wJh
vkyf-ief;-aygif; rEÅav;rSm 60 ausmf&Sdygw,f/ tJ'D-xJ-rSmrS a&Tqkd-if-tae-eJY-qkd&if

0defYpdefa&TqkdifwGif wyfqifxm;aom pDpDwDADuifr&mrsm;rS yHk&dyfrsm;udk 0efxrf;wpfOD;u
apmifhMunfhppfaq;aepOf/
wpfqkd-ifyJ &Sdw,f/ rEÅav;-rSmu 'DvkH-jcH-Ka&;0ef-xrf;-tvk-yfudk vkyfzkdY pdwf-0if-pm;-wJh-vlenf;-wJh-twGuf vkyf-ief;-&Sif vdkoavmuf
vlta&-twGuf r&Edkif-wm-rsKd;awmh &Sdaeyg-ao;w,f}}[k tufpf-oHk;vHk;uk-rÜ-PDrS
taxGaxG-ref-ae*sm OD;oef;-OD;u ajymonf/rEÅ-av;-Nrd-KUwGif 0efaqm-if-rI-ay;-aeaom
vHkjcH-Ka&;-uk-rÜPD ig;ck-avm-ufom &SdNyD;

&efuk-ef-Nrd-KUwG-ifrl ukrÜ-PD-aygif; 30 cefY&Sd-aeaMum-if;vnf; ¤if;u jznfh-pG-uf-ajym-onf/
84 vrf;ES-ifh-teD;-wpf0dk-uf-wGif qkdif-cGJoHk;ck
zGifh-vS-pf-xm;aom 0defY-pd-ef-a&T-qkd-ifuvnf;
2013 ckESpf? 'DZif-bm-vtwG-if;u jzpf-yGm;cJh
aom armif-udef; a&Tqkdif tEkMu-rf;-pD;-rIaem-uf-ydkif;qkdif-\vHk-jcH-Ka&;-twGuf Metal
Tester ac: ow¬Kppf-aq;-onfh-ud-&d,mudk

toHk;jyKum ppfaq;-jc-if;rsm; jyKvkyf ae
aMumif; qdkif-ydk-if-&Sif a':jzL-jzL-aqGu ajym
onf/]]qk-dif-awG-twGuf cefYxm;wJh vHkjcH-Ka&;-0efxrf;u pkpk-aygif; ckepf-a,m-uf-&Sd-ygw,f/
vHkjcH-Ka&;-uk-rÜ-PD-awGeJY csdwfNyD; ac:wm-&Sdovkd
tpdk;&0efxrf;-a[m-if;-awGudk ac:NyD; ceYfxm;wmvnf; &Sdw,f/ vHkjcHKa&; ukrÜ-PD-eJY-csd-wfNyD;vk-yf-wmu wpfqifhcH yHkpH-rsKd;jz-pf-ae-awmh
tckaem-uf-ydkif; udk,fhbm-omyJ vpmaum-if;aum-if;-ay;NyD; cefYvkd-uf-awmhw,f/ vHkjcH-K
a&;-qkd-wmudk a&Tqkd-if-awG-taeeJY vkyfudk vkyfoifh-w,f-vkdY jrif-ygw,f/ a&Tqkd-ifrSm a&mif;cs-aewJh ypönf;-awGuvnf; wefzdk;jr-ifhwJh-twGuf udk,fh&JU vHkjcH-Ka&;-twG-ufa&m
azmuf-onf&JU vHkjcH-Ka&;-twG-ufyg vdktyfyg
w,f}}[k ¤if;u qkdonf/0d-efY-pd-ef-a&T-qkd-if\ vHkjcH-Ka&;-twGuf pDpD-wD-ADuif-r&mrsm;udk vGef-cJhonfh q,fES-pf-cefYuwnf;u qkdif-twG-if;a&m tjyifüyg
wyfqif-toHk;jyK-cJhNyD; pepfwus-avh-us-ifhxm;aom vHkjcH-Ka&;-0ef-xrf;-rsm;udkrl vGefcJhonfh ig;ES-pfrS pí ac:,lcefY-xm;-cJh-aMumif;
od&onf/
a&Tqkd-ifrsm;\ vHkjcH-Ka&;-twGuf pepfwusum-uG,f-aqm-if-&G-uf-rnf-qkd-ygu pDpD-wD-AD-ESifh
rEÅav;pmrsufESm 5 odkY 

upper myanmar
www.mmtimes.com

jrefrmjynftxufydkif;owif; 4

okc&dyfjrKH
NzdK;a0ausmfESifh vdSKifausmfpdk;
2013 ckESpf? 'DZif-bmv\
tat;uJ-aom- aeYwpf-aeY
jy-nf-NrdKU&Sd &yfuG-uf-wpf-ck-wGif &yfuG-uf-ol&yf-u-u
G -o
f m;rsm;u ESp&f uf? ok;H &ufcefY vl&-yd -f
vl-jc-nfrawGU&aom aetd-rf-twG-if;-odkY
rouFmojzifh 0ifMu-nfh-Mu-av\/ xdktcg
trsKd;orD;-wpf-OD;-ESifh rpifrsm;Mum;wGif
vl;vl;-vd-rfh-vd-rfh-jz-pf-aeaom touf wpfES-pf-cGJ
t&G,f uav;i,f-wpf-OD;udk awGUvdkuf-Mu&
onf/ rdcif-jz-pfonfh trsKd;orD;rSmrl
toufays-muf-ae-av-NyD/
uav;-i,fudk aq;½kHodkY tvsif-tjr-ef-ydk-Y
vdk-uf-Mu-NyD;aemuf rdcif-ESifh uav;i,fudk
ppfaq;-Mu-nfh&m ,aeYurÇm-wGif uk&m-ew¬d?
aq;r&Sd-[l-aom- o&zl-udk- aqm-if;-xm;-qJjz-pfonfh attdk-if-'D-tuf-pfac: ckcH-tm;-usqif;-rI- ul;-puf-a&m-*g\ om;aum-ifrsm;
jzpf-ae-onfudk awGUMu&avonf/ rdbr&Sdawm-haom? aqGrsKd;rsm;u Munfh-½Iaxmuf
yHh&ef tcuftcJ-jz-pf-aeaom uav;i,fudk
rEÅav;-NrdKU&Sd tdyf-csf-tdk-if-AD-•ath-'fpf a&m*g-ul;puf-cH-ae&aom uav;i,frsm;\ uGef;-cdk
&m okc&d-yfjrKHrS wm0ef-&Sd-olrsm;u vlrIulnDa&;-toif;-rS- um;-wpf-pD;-jzifh vma&muf
ac:aqm-if-oGm;onf/[k-wf-ygonf/ pifppf-wGif ]okc&d-yfjrKH}
vl i ,f - z G H - U Nzd K ;a&; y&[d w a*- [ mrS m
taqmuf-ttkH? ajrae-&m-twnf-wusjzifh ay:ayg-uf-cJh-onfrSm wpfES-pf-wm-umv
om &S d a o;aomf v nf ; rd b wpf O D ;
odkYr[kwf ESpf-OD;-pvkH;r&Sd-awm-haom? tqdkygrd-brsm;rSmvnf; ath'f-pf-a&m-*g-qdk;jzifh
toufqkH;½IH;cJh-&aom? pdef-ac:-rIrsm;aom
vlYywf0ef;usif-wGif ½kef;-uef-ae-xdk-if&ef
rjzpf-Edk-if-ao;aom tdyf-csf-tdk-if-AD-ydk;ul;-pufcH
uav;i,frsm;twGuf Nidrf;-cs-rf;-pGm-ae-xdk-ifEdk-ifonfh wpfck-wnf;-aom-ae-&m-jz-pf-yg-onf/xdk-ae-&m-odkY a&muf-vm-cJh-Muaom tjypfrJh
a&m*g-onf-uav;rsm;\ b0rsm;onf
taMumif;-trsKd;rs-Kd;jzifh cufcJ-Mu-rf;-wrf;cJhovdk xdka*[m ay:ayg-uf-cJh-&ykH-rSmvnf;
uAsmrqef-cJhyg/ NyD;cJhaom 2012 ckES-pf-v,fydk-if;-wGif tbGm;jzpf-olu rapmifha&SmufEdk-if-awmhaom ath'f-pf-a0-'em-&Sif uav;
i,fw
- pfO- ;D udk apwem-&i-S w
-f pfO- ;D u ¤if;ydi-k q
-f i-kd f
aom tdrf-tvG-wf-wpf-vkH;wGif apmifh-a&S-muf
&if; aemuf-ydkif;wGif tqdkyg-uav;\

tpfudk-jz-pf-olyg a&muf-vm-cJhonf/ xdkYaemuf
tqdkyg-uav;-i,frsm;vdk b0qdk;aeonfhuav;-ayg-if;u 2012? atmuf-wdk-bmvtwG-i;f rSm 10 a,muftxd wd;k vmav-\/xdk-rS-wpfqifh jynf-BuD;wH-cG-ef-NrdKUe,f? jr0wDrif;-BuD;aus-mif;-wdk-uf-0if;rS jr0wD-q&mawmf\ tus,fES-pf-{ueD;-yg;&Sd ajrpG-efYusJ-rIESifh apwem-&S-ifrsm;\ ulnD-axm-uf-yHh-rI-wdk-Y
jzifh tqdkyg-ae-&m-rSmyif a*[mav;
twnfwus-ay:-vm-NyD;aemuf ,cktcg
e,fpkHrS ath'f-pf-a0-'em-&S-if-uav;-i,faygif; 21 OD; cdkvIH-ae-avNyD/ tm;vkH;rSm
toufti,fqkH;u wpfES-pf-cGJ-jz-pfum
tBuD;qkH;rSm 13 ESpf-t&G,f-&Sd-onf/]]t-ckvdk aq;ynm-wdk;wuf-ae-wJh-ac-wfrSm
wpfcsd-ef-csd-efrSm 'Duav;-awG-twGuf tjrpfjy-wf-uk-Edk-if-r,fh-aq;-&Sd-vm-r,f-vdkY arQmfvifh-aerdw,f/ 'Daq;-ay:-vm-cJh&if 'Duav;-awGudk
t&ifqkH;wdk-uf-cs-if-rd-wm-yg-yJ}}vdkY a*[m-&JUtk-yf-csK-yf-a&;-r·;a':-EG,f-EG,fu Zefe0g-&Dv
21 &ufrSm uRef-awmf-hudk awGUqkHpOf ajymygonf/acs-mif;-OD;-Nrd-KUe,f-aq;-½kH-wGif NrdKUe,f-ol-em-jyKq&m-rBuD;tjzpf ESpf-ayg-if;rsm;pGm wm0efxrf;-aqm-if-cJhaom touf 63 ESpf&Sd
a':EG,f-EG,frSm xdka*-[m-odkY tvkyf-vk-yf&ef
&ufydk-if;-rQ-OD;-pGm-avh-vm&ef pdwf-ul;-jz-ifh-vma&m-uf-cJh-aomfvnf; ,cktcgrl tdrf-odk-Yyifrjy-ef-jz-pf-awmhbJ uav;rsm;udk oHa,m-ZOfwG,f-ae-avNyD/ uav;rsm;uvnf; a':EG,fEG,fudk tarvdk? tbGm;vdkcs-pf-ae-Mu-onfudk
awGU&onf/
]]u-av;-awGu aq;rS-ef-rS-ef-aom-uf-&r,fqdk-wmudk odMuw,f/ 'gayrJh bmaMum-ifhaom-u&-f w,fq
- w
kd m rodMuy- gbl;/ wpfa,m-uf
rS aq;udk rjiif;bJ aomuf-csd-ef-a&m-uf&if
a&cG-uf-uav;-awG-udk-if&if; pDwef;-a&m-ufvm-Mu-w,f}}vdkY a':EG,f-EG,fu ajymonf/udk,f-cH-tm;-aum-if;-apNyD; a&m*g-rwdk;
atm-if-xd-ef;onfh attm-&f-wD-aq;udk
National Aids Programme u rSef-rS-efaxm-uf-yHh-ay;aeum uav;rsm;\ aeYpOfpm;-0wf-ae-a&;-twG-ufrl tv·&S-if-rsm;\
axm-uf-yHh-rI-jzifh a*[mrSm &yfwnf-ae-av
onf/ xdkae-&m-wGif aq;udk tcsdef-rSef?
tcsdef-tqrSef? aq;t&nf-taoG;rS-ef-jzifh
]pepfwus} wdu
k &f ovdk tm[m-&ESihf wpfu,
kd f
a& oefY&S-if;-a&;-rSmvnf; uav;rsm;
tjcm;a&m-*gyg r0ifa&m-uf-ap&ef rsm;pGm

okc&dyfjrKHa*[mwGif aeYv,fpmpm;csdefü
ta&;-yg-ae-avonf/ xdkYaMumifh rkefYcsd-eftygt0if tm[m-&jz-pf-ap-rnfh-tpm;taom-ufudk wpfaeYvQif ig;Bud-rf-wdkif tcsdefZ,m;-jzifh auR;arG;ay;&onf/]r-*F-vm-yg-OD;-OD;-&S-if}-vdk-Y EI-wf-quf&if; tjypfrJh-rs-uf-0ef;-rsm; ydk-if-qdk-if-xm;aom uav;i,fokH;OD;rSm xrif;pm;-cef;-xJ-odk-Y 0ifoGm;onf/
oli,f-wef;wufaeonf-qdkaom uav;r
av;u ]]BuD;vm&if- q&m-0ef-rBuD;jz-pf-cs-ifw,f-}}[k-ajym\/ olYrs-uf-ESm -twd-rf-teufudk
tuJcwf-Mu-nfh-&oavmuf vG,fvG,f-av;ajym-vdk-uf-onf[k uRefawmf rxif0Hh-yg/]]ol-wdk-YrSm- td-yf-ruf-av;-awG-&Sd-Muw,f/
tefwDhudk bGm;bGm;BuD;vdkY ac:Muw,f/
olwdk-YBuD;vm&if bGm;bGm;BuD;udk tdrf-aqm-ufay;r,f? xrif;csuf ac:ay;-r,f-vdkY tcsif;cs-if;-ajym-Mu-ao;w,f/ olwdkYrSm wpfzufom;udk jyef-ay;-cs-ifwJh arwåm-av;awG &SdaeMu-yg-w,f}}[k a':EG,f-EG,fu ajymonf/
a*-[m-wGif a':EG,f-EG,f-tygt0if
q&mrav;? pm&if;-udk-if-ESifh tjcm;0efxrf;pk-p-ak ygif; ckepfa,muf-&NdS y;D a*[m-0if;-twG-i;f rSmyif uav;rsm;ESifhtwl aexdk-if-Muonf/
uav;rsm;udk v·'g-ef;-aiG-rsm;xJrS ydkaomaiGrsm;udk bPfodk-Ytyf-xm;-ay;um uav;
rsm;wGif bPfpm-tk-yf-av;awG udk,fpD-&Sd-Muonf[k pm&if;-udk-if-rprf;-oD-wmu ajym\/
tm;vkH;rSm rdom;-pk-0ifrsm;vdk oHa,m-ZOfwG,f-ae-Mu-NyD[k xifjr-if-&avonf/ olwdkYu
a*[mu uav;rsm; cGJjcm;quf-qH-cH-&rSm?
jyif-yurÇm-avmuESifh tqufjy-wfoGm;NyD;
oD;jcm;jz-pf-oGm;rSm-udkvnf; pdk;&drf-Muonf/

uav;wcsKdUudk awGU&pOf/ "mwfykH • NzdK;a0ausmf
q&mrav;-ESifh 0efxrf;rsm; vdkuf-yg- a*[m&Sd uav;rsm;udkyg ul;puf-wwf-aomapm-i-ahf &S-muf-vsuf uav;tcsKUd rSm bke;f -awmf- tawGUtMuKHrsm;&Sd-cJh-aom-aMumifh touf
BuD;oif- ynm-a&;-aus-mif;-odkY ausmif;-oGm; uefYowf-jc-if;-jz-pf-onf[k od&onf/wuf-Mu-av\/ ,cktwef;wif pmar;-yGJudk
]]u-av;-awG-twGuf 'DrSmu tpm;
0ifajz-&rnfh-uav;rsm;vnf; &Sdav-onf/- taomuf rylyif-&ao;-ygbl;/ olwdkYudk t&dyf]]&S-if;-&S-if;-ajym&&if olwdk-Yav;-awGu tjc-nf-Munfh apmifh-a&S-muf-ae-MuwJh 0efxrf;BudK;rd-efYus-xm;-Mu-ol-awG-vdk-ygyJ/ uRef-rwdkYu awG-vnf;-&Sd-awmh ta>ct&HawG-eJYvdk-Yawmif
'gudk-t,l-cH-0if-ae-&wmyg/ 'Duav;awG ajymvdk-Y&ygw,f/ twdwfu olwdk-YjyK-cJhwJh
touf&S-ifudk &Sifae&r,fvdkYvnf; arQmfvifh ukodk-vf-uH-av;awG tay:rl-wnfNyD; olwdkY
xm;-ygw,f/ olwt
Y-kd &G,a-f v;-awG&- vm-Nyq
-D &-kd if- touf-uav;awG &Snf-rSm-yg}}vdkY a':EG,fawmh olwdk-Yvrf;-ol-wdkY b,fvdk qufa&G;cs,f- EG,fu ajymonf/MurvJ rodb;l a- yg-}h }[k a':EG,E-f ,
G u
-f ajym-onf/vuf-&Sd-wGif tv·aiG-rSm-vkH-avm-uf-aeath - ' f - p f - a &m- * g- q d k ; ES - i f h - y wf - o uf N yD ; aomfvnf; t&G,fa&m-uf-vmaom uav;
jynf-wG-if;ü qdk;0g;aom-tcs-uf-wpf-ckrSm rsm;twGuf usm;^r taqmif-cGJ-jcm;xm;&ef
tqdkyg a&m*g-udk-&Sd-rS-ef;-od-vsuf yGifh-vif;-pGm- taqmifrsm; xyfwdk;aqm-uf-&efvnf;
0ef-rcH-jc-if;-jz-pf-aMum-if;? umuG,f-Edk-ifaom vdktyf-ae-avNyD/ xdkYjyif tjrJwrf;-auR;arG;
enf;vrf;-rsm;&S-ad Mum-i;f ? vdi-rf -u
I -pd u
ö kd yGi-v
hf if;- oGm;&rSm-aMumifh tv·aiG-uawmh rjywfMu-aom-Edk-if-iHrsm;rSm usef;-rm-a&;-ynmudk vdk-tyf-aerSm trSefyif/ a':EG,f-EG,f-u
em;vnfNyD;rS yGifh-vif;-Mu-jc-if;-jzpfaMumif; awmh ]]'DrmS -bm-v-v
kd -v
J a-Ykd r;&if tpmtm-[m-&
vnf; ¤if;u ajymonf/ ¤if;wGif udk,f0ef- vdkYyJ ajymcs-if-ygw,f/ 'gu t"duus-aeraqm-ifrD tdyf-csf-tdk-if-AD-ydk;&Sd-ae-onf-udk-odNyD; yg-w,f}-}[k ajym-onf/udk,f0ef-aqm-if-&m-wGif uav;udkrul;puf
þurÇmw
- iG f vlrsK;d ? bmom? tom;ta&m-i-f
ap&ef umuG,f-Edk-if-aMum-if;vnf; ajymonf/- trsKd;rsKd; uGJjym;aomfvnf; ay;urf;-v·-'g-ef;rnf-odk-Yqdkap okc&d-yfjrKHrS uav;rsm;rSmrl jc-if;-trIudk rGef-jr-wf-aom-t&m-tjzpf vlwdk-if;avmuxJu
- r-kd a&m-ua-f o;-ru
D yif tdyc-f st
-f i-kd A-f -D u vufcHEdkif-Mu-yg\/ xdktcg vdktyf-aoma&m-*g-qdk;vuf-wG-if;-odkY oufqif;-cJh-Mu-&ygNyD/ olrsm;udk ay;urf;-&onfrSm udk,fwwf-Edk-ifvlrod olrod-ao;onfh xdkuJh-odkY uav;-rsKd; oavm-uf-yif-jz-pf-aomfjim; ESpf-OD;-ES-pf-zufrsm;pGm &Sd-ae-yg-vd-rfhrnf/ okc&d-yfjrKHurl 12 tusKd;rsm;um r*Fvmwpfyg;-yif-jz-pf-onf[k
ESpf-xufrBuD;aom a&m*g-ul;-puf-cH-uav; okc&d-yf-jrKHa*-[mrS tjyef-vrf;-wGif uRef-awmfrsm;udk OD;a& ruefo
Y wfbJ vufc-o
H mG ;rnf-[-k wdk-Y awG;rd-yg\/ vlom;-rsKd;EG,f-aum-if;-usd-K;
qdkonf/ 12 ESpf xufaus-mfvG-ef-ygrl jyif-yrS- twGuf vlom;-tcs-if;-cs-if;yif ½dkif;-yif;-Muyg-vm-aom-p½dk-ufrsm;u jyKjy-if-&cufum &rnf-r[k-wf-yg-avm/

ykodrfBuD;NrdKUe,ftwGif; w&m;r0ifopfESifh a>rckd;xkwfonfhtrIaygif; 26 rI zrf;qD;&rd
aMu;rHk0if;
yk-od-rf-BuD;Nrd-KUe,f-twGif; 2013 ckESpf
Edk0if-bmvrS 2014 ckESpf? Zefe0g-&Dv
wwd,ywftxd zrf;qD;-&rdonfh w&m;r0ifopf-ckd;xk-wfonfh trIaygif; 26 rI&Sd-cJh-NyDjzpfaMumif; rEÅav;-wkd-if;-a'oBuD;? opfawmOD;-pD;-XmerS wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u qkdonf/rEÅ-av;-wkd-if;-a'-oBuD; opf-awm-OD;-pD;-Xme
\ pm&if;rsm;t& 2013 ckESpf? Edk0if-bm-v
wGif w&m;r0if-opf-cdk;xk-wfonfh trIckepfrI?
'DZif-bm-vwGif 15 rIESifh 2014 ckESpf?
Zefe0g-&Dv wwd,ywftxd trIav;rI
"mwfykH � opfawmOD;pD; opfawm-OD;-pD;-XmerS wm0ef-&Sd-olrsm;u
Zefe0g&Dv 20 &ufaeYu zrf;qD;&rdcJhaom w&m;r0if wrvef;opfrsm;udk awGU&pOf/ zrf;qD;-&&Sd-cJhonf/

]]aemuf-qHk;zrf;-qD;-&rd-wJh-trIu wrvef;
opf 11 'or 5 wefausmfudk tkef;-acsm?a&Tpm-&H-oGm;um;-vrf;rSm zrf;rdw
- myg/ opf&JU
cefYrS-ef;-ajc-wefzdk;u usyf odef; 20 ausmf&SdNyD;
Zef-e0g-&Dv 20 &ufaeYu zrf;rd-wm-jz-pfygw,f/ ypönf;-eJYtwl armfawmf-,m-Of-udk
a&m? ,mOf-arm-if;-udkyg zrf;rd-wJh-twGuf
opfawm-Oya'-yk-'fr 42 (c)eJY ta&;,lxm;ygw,f/
]]ykod-rf-BuD;Nrd-KUe,f-twG-if;rSm uRef-awmf-wdkY
trsm;qHk;zrf;qD;-&rd-wm-uawmh wrvef;?
oif;0if? tifunifpwJh opfawG-ygyJ/
wpfcgwav a>rawG w&m;r0if-ckd;o,fwmvnf; zrf;rd-ygw,f/ wcsKdUypö-nf;-awGu
jynf-wG-if;-oHk;twGuf jzpfovkd wcsKdUus-awmh

Edkif-iHjcm;udk cdk;xkwfwm jzpf-ygw,f/ 'gay
rJh tJ'D-ypö-nf;-awGudk b,fuae wifvm
w,f? b,fudk ydkYr,f-qkdwJh ae&m-twdtus
ar;vdk-Yr&wmrsm;w,f}}[k ykod-rf-BuD;NrdKUe,f?
opfawm-OD;-pD;-t&m&Sd OD;wifh-cdk-ifu jref-rmwkd-if;-(rf) ajymonf/yk-'fr 42 (c)t& rnfolrqkd cGifh-jyK-rd-efY
r&&SdbJ uRef;-r[k-wfonfh wm;jr-pf-opf-yif
rS xGuf-&Sdaom opfudk xkwf,l-jc-if;?
o,f,la&TUajym-if;-jcif; (okdYr[kwf) w&m;
r0if-vuf-0,f-xm;-&Sd-jc-if;ponfh jypf-rIusL;vG-ef-aMumif; xif&Sm;vQif aiG'Pf usyf
ESpf-aom-if;-jz-pfap? axmif'Pf ESpfESpf-jz-pfap?
'PfESpf-&yf-pvHk;jz-pfap uscH-ap-&rnf-jz-pfaMumif; od&onf/-

upper myanmar

5 jrefrmjynftxufydkif;owif;

www.mmtimes.com

vGwN-f idr- ;f c- sr- ;f o
- m-ci-G &-fh &Sx
-d m;aom
w½kwE-f i-kd i-f o
-H m;rsm;tm; w½kwv
-f 0-l ifrI
BuD;Muyfa&;okYd tyfEo
-HS nfukd awGU&pOf/Edi-k i-f a-H wmfu vGwN-f idr- ;f c- sr- ;f o
- m-ci-G a-fh y;-c&hJ m
rEÅav;-tusO- ;f a- xm-irf S Edik i-f jH cm;om; 46
OD; vGwa-f jrm-uc-f NhJ yD; Zefe0g-&v
D
5 &ufaeYw
- iG f oufqi-kd &-f m-Ei-kd i-f o
-H Y d k
jyefv
- nft
- yfE- E-HS i-kd c-f a-hJ Mumif; rEÅav;wdi-k ;f a- 'oBuD; vl0ifr- B-I uD;Mu-ya-f &;-EiS fh
trsK;d om;-rw
-S y-f w
-kH ifO- ;D p- ;D X- merS
wkid ;f O- ;D p- ;D r- ;I u ajymonf/vGw
- N-f idr- ;f c- sr- ;f o
- m-ci-G &-hf &So
-d rl sm;teuf
44 OD;rSm w&kwE-f i-kd i-f o
-H m;-rsm;jz-pNf yD;
useE-f p-S O-f ;D rSm w½kwv
-f r-l sK;d
MopaMw;vsEikd i-f o
-H m;-wpfO- ;D ?
armifa- wmrS b*FgvDw
- pfO;D jzpfM- uonf/
]]OD;pD;rª; wpfa,muf vdu
k y-f g-NyD;awmh
olwu
Ykd kd vdu
k y-f cY-kd w
-hJ myg/ trIawGu
tpHyk gyJ/ use&-f c-dS w
hJ hJ Ekid i-f jH cm;om;
tusO;f o
- m;-awGvnf; toD;oD;
avQm&h uf&- Muw,f}}[k
¤if;u ajymonf/
rEÅav;-tusO- ;f a- xm-iw
-f iG f
Ekid i-f j-H cm;om;-tusO- ;f om; 50 OD;cefY
use&-f a-dS e-ao;-onf[k qdo
k nf/
  owif;ESi"hf mwfykH • cifqak 0

pm;oHk;oltumtuG,fay;a&;OD;pD;u
rauseyfrIrsm;udk ajz&Sif;rnf
cifqka0
pm;-o;kH olt
- um-tuG,a-f y;-a&;-qi-kd &f m vky-if ef;pOf-rsm;aqm-if-&Gufay;Ekd-if&ef rEÅav;-wdkif;
tygt0if wdkif;-a'-oBuD;ESihf- jy-nf-e,f-tcsKdU
wGif pm;oHk;ol-a&;&m OD;pD;-Xmersm;udk
2013 ESpf-uk-ef-ydkif;wGif zGihf-vS-pf-cJh-NyD;jz-pfum
pm;oHk;ol-rsm;\raus-eyf-rIrsm;udk ajz&S-if;ay;oGm;rnfjzpf-aMumif; rEÅav;-wdk-if;-a'o
BuD;? pm;oHk;ol-a&;&m OD;pD;-XmerS ñTef-Mum;
a&;r·; OD;atm-if-cdk-if-OD;u ajymonf/
2013 Edk0ifbm wwd,ywfwGif yJcl;?
rEÅav;? ppfudk-if;-wdk-if;-a'-oBuD;ESifh &cdkifjy-nf-e,f-wdkYü ¤if;Xmersm;udk zGif-vS-pf-cJhNyD;

vdSKifausmfpdk;
vHkjcH-Kpd-wf-cs&rI r&Sdaom-xk-wf-uk-efrsm;?
tqifhrrDaom pm;aom-uf-uk-ef-rsm;ESifh
ywfoufí wdkif-Mum;Edk-if&ef tjyif pdwf-cs-&rIr&Sdaom xkwf-uk-ef-rsm;ESifh ywfouf-íjy-nf-olvl-xk-twGif; todynm-jr§-ifh-wifa&; vkyf-ief;rsm;udkvnf; aqmif-&G-uf-oGm;rnf[k ¤if;u
qdkonf/pm;-oHk;ol- tum-tuG,f-ay;-a&;-vk-yf-ief;
rSm vGe-pf mG -us,-jf y-e-o
Yf jzifh vky-if ef;-v-yk -af qm-if
&ef tzGJUtpnf;wpf-ck-wnf;u aqmif-&G-ufonfxuf pkayg-if;-aqm-if-&G-uf-jc-if;-jzifh ydkrdk
xda&m-ufrI&Sdrnfjzpf-aMumif; jref-rm-pm;-oHk;
ol-rsm;or*¾rS Ouú| a'gufwm rsKd;atm-if
u qdkonf/

1300 jynfhtxdrf;trSwfyGJodkY
a':atmifqef;pkMunfudk ...
rEÅav;pmrsufESm 2 rS

cs- u f r sm;ES i h f vrf ; ñT - e f - r I - r sm;ud k v nf ;
cH,laqm-if-&G-uf-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; usif;ya&;-aumf-rwD-wm-0ef-&Sd-olrsm;u qdkonf/
1300 jynhf-ta&;-awmf-yHk-BuD;ay:-ayg-ufvm-a&;-twGuf enf;trsKd;rsKd;jz-ihf- cG-ef-tm;-jz-pfap-a&;-twGuf aqmif-&G-uf-cJhaom wHwm;OD;-? tif;-0Nrd-KUwGif arG;zGm;cJhNyD; rEÅav;-Nrd-KU
wGif vGwf-vyf-a&;-twGuf BudK;yrf;-aqm-if&G-uf-&if;-us-qHk;cJhaom ]jrif;-cGm-wpf-cs-ufayg-uf&if rD;[k-ef;-[kef; awmuf-ap&r,f}
[k a<u;aMumf-cJhaom ocifA[def; tm;
*kPf-jyK-jcif; txdrf;-trS-wf-tjzpf tmZmenf-Ad-rm-ef-twG-if;-wGif ocifA[d-ef;-twGuf
txdrf;-trSwf ausmuf-wdk-if-udkvnf; pdkuf-xloGm;rnf-jz-pf-aMumif; od&onf/]]arh-xm;vdkYr&wJh ol&J-aum-if;-xJrSm

todrf;cHajr,mrsm;udk jyef&vdk

ocifA[def; wpfa,m-ufvnf; tygt0ifygyJ/ 'gaMumihf *kPf-jyK-wJh-taeeJY xku
wpfay?-teH-av;-ayeJY tjrihfav;ay&SdwJh
pusif-aus-mufBuD; xJrSm jrif;-cGm-yHkpH xGif;-xkNyD;awm-htxd-rf;-trSwf xm;&Sdr,f/ ausmufwdkif ywfvnf-rSm-awmh ocifA[d-ef;&JU
udk,fa&;-&m-Z0ifudk a&;xdk; oGm;ygr,f}}
[k txdrf;-trSwf ausmuf-wdk-ifudk xGif;-xkaeaom yef;yk-ynm-&Sif OD;atm-if-rif;u jrefrm-wdkif; (rf) udkajym-onf/rEÅ - a v;- N rd K U&S d tmZm- e nf - A d - r m- e f u d k
,Ofaus;rI0ef-BuD;Xme? ñTef-Mum;a&;-r·;csKyf
OD;wifxl;u 1989 ckES-pfrS 2011 ckES-pf
xd 23 ESpf-wdk-if-wdkif csdwf-yd-wf-xm;-cJh&m
tpdk;&opf wufvm-NyD;aem-uf-ydkif; 2012
ckES-pfrS pwifí tmZmenf 17 OD; udk *kPfjyK-jcif; tcrf;tem;udk jyef-vnf-us-if;y
cGihf-ay;-cJh-onf/

rEÅ-av;-wdk-if;-a'oBuD;? ykod-rf-BuD;NrdKUe,f
MuL0ef;&Gm-ESifh a&r&Gm-twG-if;&Sd v,f,majr
rsm;udk 1984 ckES-pfü arG;jrLa&;-ES-ifh-a&-vk-yfief;-0ef-BuD;Xmeu {uaygif; 1ç300 ausmf
udk odrf;,l-cJhNyD; aemuf-ydk-if;-wGif tqifhqifh
vufajym-if;-vuf-vTJ-jz-pf-cJh&m tqdkyg-ajrrsm;
udk rlvawmifolrsm;u jyef&vdkaMumif;
,ckv 21 &ufwGif jyKvk-yf-cJhonfh owif;pm&S-if;-vif;-yGJ-wGif ¤if;awmif-olrsm;u ajym
onf/
arG;^a&0efB- u;D Xmeu odr;f ,lN- y;D aem-uy-f i-kd ;f wGif yifr,EÅ-&m;-wyf-ESifh [kef-yef;-uk-rÜ-PD-wdkY
a&muf-vmNyD; vuf&Sd-wGif [kef-yef;-uk-rÜ-PDu
oD;ESHyifrsm; pdkuf-ysK-d;xm;um yifr,EÅ-&m;wyfru armfawmf-,m-Of-ta[m-if;rsm;om
xm;&Sd-aMumif; v,f,mtod-rf;-cH-awm-ifolrsm;u ajymonf/od-rf;-pOfu avsmfaMu;-ay;-aqm-if-jc-if;r&SdbJ awmif-olrsm;udk ckwf-xG-if-&S-if;-vif;-c
tjzpf wpf{uudk usyf-av;&m ay;cJh-&mwG-if-awm-ifol 47 OD;u ,laqm-if-jc-if;-rjyKonfh-twGuf ¤if;wdkYudk v,f,majr odrf;onfh-ud-pö-aqG;aEG;&ef-ac:-aqm-ifNyD; zrf;qD;-cJhaMum-if;? aemuf-ydk-if;rS jyef-vT-wfNyD; ckwf-xG-if&S-if;-vif;-c,l-cdk-if;-cJh-aomfvnf; awmifol 18

OD;rSm ,aeYtcsd-efxd vufcH-jc-if;-r&Sd-aMum-if;
v,f,m todrf;-cH&ol MuL0ef;-aus;&GmrS
OD;aus-mfcifu ajymonf/]]tJ-'D-tcsd-ef-wk-ef;u ckwf-xG-if-&S-if;-vif;c
tjzpf wpf{uudk usyf 400 ay;w,f/
r,lwJh awmif-ol-awGudk zrf;w,f/ zrf;awm-h
aMum-ufNyD; ,lMuygw,f/ r,lwJhol-awGu
18 OD;&Sdw,f/ olwdk-Yv,f-awGu tck [kef-yef;uk-rÜ-PD-{&d,m-xJ-rSm-vnf; &Sdw,f/ wyfxJrSmvnf; ½Sdw,f/ tck uRef-awmf-wdk-YeJY
twl todr;f c- &H wJh wjcm;&GmawGrmS awmifo
- -l
awGu v,f,majrawG jyef&- aeNy/D uRea-f wmfwdk-Ytod-rf;-cH-v,f-awG-&SdwJh wyfxJrSmvnf;
bm-rS-rvk-yf-bJ-xm;wm tck jcKHawG jzpf-uk-efygNyD/ bmrS-rvk-yf-bl;-qdk-&if-jy-efNyD; vdkcs-if-yg
w,f}} [k ¤if;uZef-e0g-&Dv 21 aeYu
jyKvk-yf-aom-&S-if;-vif;-yGJü ajymonf/wyf-uod-rf;-xm;-onfh-v,f,m-ajr-rsm;udktk-wf-wH-wdk-if;-cwf-xm;-ojzifh &Gmtm;vHk;
0if;cwf-xm;-onfh-txJ-wGif ygoGm;NyD;
eHeuf 6 em&DrS nae 6 em&DtwGif;om
t0iftxGuf-ay;-ojzifh &Gmol?- &Gm-om;rsm;rSm
oGm;a&;vm-a&;-cuf-cJ-rI-rsm;ES-ifhvnf; &ifqdk-ifae&aMumif; OD;vG-ifu ajymonf/]]w-yf-u 0if;-awG-cwf-awm-h &Gm-awG-vnf;
-yg-uk-efw,f/ nae 6 em-&D-qdk&if ,aeY
tcsd-eftxd tjyif-xG-uf-vdk-Yr&awmhbl;/

a&TqdkiftcsKdU\ vHkjcHKa&;ydkif;...
rEÅav;pmrsufESm 3 rS
vHkjcH-Ka&;-0ef-xrf;-rsm;tjyif qkdif-zG-ifh-csdef?
ydwf-csd-ef-wd-us&ef ESifh qdkif\ zGJUpnf;yHkrSmvnf; ta&;BuD;aMumif; OD;atm-ifu
tMuHay;-onf/]]arm-if-ud-ef;-a&T-qkd-if-ud-pö-rjz-pfcif vGef-cJhwJh
ajcmuf-ES-pfu vrf; 80 ay:u a&Tqkd-if-wpfqkd-ifvnf; tEkMu-rf;-pD;-cH-&zl;w,f/ tJ'DrSm
bmudk owdxm;-rdovJ qkd&if qdkifu

rsuf-ESm-zG-ifh-us,fw,f/ 0ifayg-uf-xG-uf-ayg-ufawGrsm;w,f/ 'gu ckd;r,fhvk-r,fh-vl-twGuf
tm;om-cs-uf-wpf-ckvkd jzpf-aew,f/ aemufNyD;vrf;-eJY-eD;-&ifvnf; tvG,fwul xGuf-ajy;vkd-Y&ae-wm-aygh/ tJ'g-aMumifh qkdif-&JU-zGJUpnf;yHk-eJY-tae-txm;uvnf; vHkjcH-Ka&;-twGuf
ta&;BuD;ygw,f/ aemufNyD; qkdif-zG-ifh-csd-efydwf-csd-ef-wd-us-zkdYvnf; vkdw,f/ 0,fol-&Sdae-oíqkd-if-zG-ifh-xm;-r,f-qkd&if vHkNcH-Ka&;rSm

uRef-awmf-wdkYrSm wyfuvm-NyD;tk-wf-wH-wdk-if;cwf-NyD;uwnf;u axmif-us-ovdk-yJ-tjy-if
oGm;&if b,foGm;rSmvJ/ 0if&if-vnf;-b,foGm;rSm-qdkNyD; ajym&w,f/ oGm;a&;vm-a&;cufc- a-J ew,f/ tvkyt
-f udi-k a-f wGvnf; cufc-J
ygw,f/ tckawm-h awm-if-olawG tm;vHk;
aus-muf-cGJ-om;-awG-jz-pf-uk-ef-ygNyD}} [k ¤if;u
ajym-onf/awm-if-ol-rsm;onf-v,f,m-ajr-tod-rf;-cH&ojzifh qif;&J-'k-u©rsm;pGm &ifqdk-if-ae&NyD;
pmoift½G,f uav;rsm;vnf; pD;yGm;a&;us-yf-wnf;í ausmuf-cGJom; tvkyform;
rsm;jzpf-ae-aMum-if;? ¤if;wdk-Yv,f,m-ajrrsm;ESifh &Gmudk-0if;-cwf-xm;-jc-if;udk oufqdk-if&m-Xme toD;oD;-odkYvnf; wifjy-xm;-aMumif;
v,fajcm-uf-{uaus-mftod-rf;-cH&ol OD;xG-ef;jr-ifhu ajymonf/]]u-av;-qdk-&if- ig;-wef;-? ajcm-uf-wef;-eJYaus-mif;-xG-ufNyD; ausmuf-cGJ-om;-tvk-yf-awGvk-yf-ae&w,f/ &Gmvnf; tusOf;-us-ovdk-jz-pfae-wJh-twGuf or®wBuD;eJYwuG oufqdk-if-&mtoD;-oD;-udkvnf; wifjy-xm;w,f/ tjrefqHk; vm-a&m-uf-ajz-&S-if;-ay;-ap-vdk-ygw,f/
odrf;,l-xm;-wmrSm vufvTJawGrsm;ae-ygNyD/
v,f,majrawG jyef-vdk-cs-ifNyD; &Gmudkvnf;
oD;jcm;vG-wf-vG-wf-vyf-vyfav; oGm;vmcGifh
&csif-ygw,f}}[k ¤if;uajym-onf/
tm;enf;-oGm;Ekd-ifw,f}}[k ¤if;u qkdonf/]]vl-awGuvnf; pm;0wf-ae-a&;-us-yfwnf;-vm-Mu-w,f-qdk-awmh cdk;qkd;vk,ufwmawGu rsm;vmw,f/ 'DMum;xJ-rSmrS
wefzdk;BuD;ypö-nf;-awGudk a&mif;-cs-ae-wJh-qkd-ifawGuvnf; vHkjcHKa&; avsmh&J-ae-r,f-qkd&if
tEÅ&m,fudk vuf,yfac:-ovkd-jz-pf-ae-rSmyJ/
b,ftpdk;&wufwuf? b,fvkd-pepf-awGyJ
usifhoHk; usifhoHk; udk,fhvk-yf-ief;&JU vHkjcH-Ka&;udk-awmh udk,fudk,f-wkd-ifyJ *½kpdk-uf-&rSmyg}}[k
a'-ocH-wpf-OD;uvnf; qkdonf/

upper myanmar

jrefrmjynftxufydkif;owif; 6

www.mmtimes.com

w&m;r0ifopfcdk;xkwfrIrsm; wm;qD;&ef . . .
rEÅav;pmrsufESm 1 rS
]]t-a&;,l-rI-awG-enf;-awm-hcdk;xk-wfwm-awG-ursm;jym;vm-w,f/-wpf-aeYudk-opfvHk;wef 50 wefrS wef100xd&Sdw,f/ ppfudk-if;-wdk-if;-a'-oBuD;xJrSm
opf a wm- a wG u wpf a eY x uf wpfaeY ydkrdk-jyK-ef;-wD;-vmw,f}} [k
¤if;uajym-onf/opf-cdk;xk-wf-onfh- w&m;-r0ifopfpuf 50cefY&SdNyD; opfxk-wf-vk-yf-&mwGif opfrsm;udk qifjzifh qGJ,lojzifh
qGJ,lvrf;- a Mum- if;-wpf -avQ-muf&Sd
,m cif;rsm;? pdkuf-ysK-d;oD;-ESHrsm; ysuf-pD;qHk;&IH;rIrsm;jzifh-vnf; -MuH-KawG-Uae&ojz-ifh- &Gm-om;-rsm;uouf-qdk-if-&modk-Y wdk-if-Mum;aomf-vnf; -ppf-aq;
ta&;,l r I e nf ; - y g;- a e- a Mum- i f ; aum-vif;-Nrd-KUcH-wpf-OD;-jz-pf-ol- OD;-vS-xG-#fuajym-onf/]],m-cif;-awG-ys-uf-vdk-Y wdk-if-Mum;&if?wdk-if-Mum;cH&ol-udk- jy-ef-ajym-awm-h wdk-ifwJh-ol-udk- &ef-&Sm-w,f/- awmxJrSm
w&m;-r0if- opf-puf-awGu rsm;w,f/

opfcGJ-om;-awG-o,f,l-wmrSm vrf;
r&Sd-awmh um;awGu ESrf;-cif;-awG-udk
jz-w-af rm-i;f -awm-Eh -iS ;f -cif;-awG-ys-u-u
f -ek f
w,f/ opfcGJ-om;awGudk aumvif;
NrdKUuae wpfqifhwjcm;Nrd-KUawG-qDudk-wif-ydkYvnf; ta&;,lrI-awG-enf;awmh vkyf-wJh-olawG rsm;vmw,f/wdk-if-vnf;- wdk-if-ol-udk-0dk-if;-NyD;&efvk-yf-awmh od-yf-NyD;rwdk-if-&J-awmhbl;}}
[k ¤if;uajymonf/opf-cdk;xk-wf-vk-yf-rIrsm;rSm yifvnfbl;-Nrd-KUrS-trsm;qHk;jz-pfNyD; wpfaeYvQ-if10 bD;-um;- 15 pD;-cefY-jzifh aeYpOfxG-uf-ae-NyD; wpf-pD;-vQ-if- opf-wef-csdef
10 wefcefY-yg-&Sd-aMum-if;? wpf&ufvQif opfpuf wpfpufrS opfcGJ-om;wef-csdef ckepf-wef-rS-ajcm-uf-wef-cefYxG-uf-&SdNyD; wpfaeYvQif opfcGJ-om;
wefcsdef 100 cefYtxd-&Sd-aMum-if;?
aumvif;-Nrd-KUwG-ifvnf; tkwf-zdkrsm;rS
xif;pdk-uf-vdkY&onfh opfyif-rS-eforQ
ckwf-xG-ifaom-aMum-ifh- tyif-ayg-uf
rsm;vnf; r&Sd-oavmuf&SdaMumif;

udkzdk;aZmf-uajym-onf/]]aum-vif;-rSm-u tk-wf-zdk-awGu
ckepf-zdk-avm-uf-&Sdw,f/ tkwf-zdk-awG
uvnf; opfyif-ayguf rSeforQ
tukef-ck-wf-wJh-twGuf opfyif-ayg-uf
awGuvnf; r&Sdoavmuf jzpf-aeygNyD/ ouf-qdk-if-&m-opf-awm-Xm-e
rsm;rS- tjr-ef-qHk;zrf;-qD;-ppf-aq;-rI-awGvk - y f - o if h - y gw,f / Ed k i f - i H - a wmf
or®wBuD;qD-udkvnf; wdkif-pm-awG-ydk-Y
xm;-ygw,f}} [k ¤if;u ajymonf/
w&m;-r0if-opf-rsm; zrf;-qD;-&mwGif ywf0ef;-us-if-xd-ef;-od-rf;-a&;-ESihf
opf a wm- a &;- & m- 0 ef - B uD ; XmerS
opfawm-OD;-pD;-Xm-eESihf jynf-xJ-a&;0efBuD;XmeatmufrS jref-rm-Edk-if-iH-&Jwyf-zGJ-UwdkY yl;ayg-if;-zrf;-qD;-jc-if;-jz-pf
NyD; vrf;yef;qufoG,fa&; cufcJaom -ae-&mrsm;? e,fajr-vHk-jcHKrI
tm;enf;aom ae&m-rsm;wdk-YwGif
opfcdk;xk-wfrI jyóemudk tcsdef,lajz-&S-if;&ef vdktyf-ae-ao;-aMumif;
t&yf b uf - t zG J - Y t pnf ; rsm;u

qkdonf/
]]zrf;-wJhtcg vpOf ppfaMum-if;awGeJY zrf;qD;wm &Sdygw,f/ NrdKUe,fawG? c½dkifawGtvdkuf tqihfvkduf
zrf;qD;-wm-awGvnf; &Sdygw,f/
aemufNyD; wdkif;-ñT-ef-Mum;a&;r·;
udk,fwdkif OD;pD;NyD; ppfaMum-if;-vkduf?
tzGJUvdkuf zrf;qD;-wm-&Sd-ygw,f/
t&ifvavm-ufu uRef-awmf-wdkY
udk,fwkdifoGm;a&muf-zrf;-qD;wm pkpkaygif; wef 700 ausmf? um;oHk;pD;
zrf;qD;-&&Sd-cJh-ygw,f/ rEÅav;-wdk-if;xJrSm t"du b,fae-&mawGw&m;
r0if-opfawG zrf;&ovJ-qdk-awmh
oydwf-us-if;eJY pOfhul;-buf-awGrSmyg/ e,fajr-Nid-rf;-cs-rf;-wJh-twGuf
zrf;qD;&wm tcuftcJ r&Sdygbl;/
'gayrJh o,f,lydk-Yaqm-if-a&;-eJY-ywfoufNyD; vrf;yef;-quf-oG,fa&;
tcuftcJ-avm-ufyJ &Sdwmyg}} [k
rEÅav;-wdk-if;-a'oBuD; opfawmOD;-pD;-XmerS ñTef-Mum;a&;r·; OD;cs-pfaygu qkdonf/
rEÅ a v;- w d k - i f ; - a '- o BuD ; twG i f ;
2012 {NyDvrS 'DZif-bmvtxd
w&m;r0ifopf 991 wef udk

zrf;-qD;-&rd-cJhNyD; 2013 {NyDvrS 'DZifbmvtxd rw&m;r0if-opf-wef-csdef
1ç754 wef udkzrf;-qD;-&&Sd-cJh&m ydkrdk
zrf;qD;-Edk-if-cJh-onf[k ¤if;uqdkonf/
uk v or*¾ - y wf - 0 ef ; - u s- i f - t pD tpOf\ ywf0ef;-us-if-qkd-if&m tusKd;
ouf-a&m-ufrI tuJjz-wf-cs-uf-wGif
1989 ckES-pf-ESifh 2006 ckES-pftMum;
jynfe,f ESihf-wdkif; 14 ckwdkYteuf
opfawm-jyK-ef;-wD;rI tjyif;-xefqHk;udk
rauG;wdkif;? u,m;jy-nf-e,f-ESihf
ucsif-jy-nf-e,f-wdk-YwGif awGU&NyD;
¤if;wdkYaemuf-wGif yJcl;-wdk-if;? ppfudk-if;wdk-if;-ESihf {&m0wD-wkd-if;-wdkY &Sdonf/
Ekdif-iH\ wpfESpf ysrf;rQ opfawm-jyK-ef;wD;rI jzpfonfh okn 'or 6 &mcdk-ifEIef;ESihf- EdIif;,S-Of-ygu opfawm-jyK-ef;wD;rI tvsif-jr-efqHk; jynf-e,f-ES-ihf-wdk-if;rsm;xJ-wGif rauG;wdkif;\ ESpfpOf
awmjyK-ef;-EIef;onf 1 'or 29
&mcdk-if-EI-ef;? u,m;jy-nf-e,fonf 1
'or 3 &mcdk-if-EI-ef;? ucsif-jy-nf-e,f
onf 1 'or 7 &mckd-if-EI-ef;? yJcl;-wdk-if;a'oBuD;onf 1 &mckd-if-EI-ef;? ppfudk-if;wdk-if;onf 1 'or 6 &mcdk-if-EI-ef;?
{&m0wD-wdk-if;onf okn 'or

86 &mckd-if-EI-ef;? rEÅav;-wdk-if;
onf okn 'or 6 &mckd-if-EIef;
toD;oD;-&Sd-cJh-Muonf/
]]opf-tvHk;vdk-uf-wif-ydk-YrIu rjzpfrae-opf-xk-wf-rI-awG-uvGJ-vdkY &yfem;oihf-ae-wm-Mum-ygNyD/ aemuf-wpf-cs-uf
u opftvHk;vdk-uf-wif-ydkYrI &yfem;
wm wifrubJ xif;rD;aoG; xkw,
f rl I
avQmhcs-Edk-if-atmif aqmif-&G-uf-rSom
opfawm-jyK-ef;-wD;-rIudk avQmhcs-Edk-if-rSmjz-pf-ygw,f}} [k ukvor*¾ ywf0ef;us-i-f tpD-tpOfrS twdik -yf ifcH OD;arm-i-f
arm-if-oef;u qdkonf/
rwfvuk-ef-wGif &yfwefYrnfh opf
tvHk;vdk-uf-wif-ydk-YrIudk xdxd-a&m-ufa&m-uf-aqm-if-&G-uf-Edk-if-jcif; &Sdr&Sd-rSm
rl jynf-e,ftpdk;&rsm;\ yl;aygif;
aqmif-&G-uf-rI-ay:-wG-if- rl-wnf-aeonf[k Spectrum rS pDrH-ud-ef;-t&m&Sd OD;-udk-udk-vG-ifu qdkonf/
]]wpf-cg-wav A[kduvk-yf-wmawGudk atmuf-ajc-ydk-if;-rod-wm-awGvnf;-&Sdw,f/ opfawm o,HZmw
ysuf-pD;&if &moD-Owk-azm-uf-jyef rIawGjz-pf-vm-r,hf-tcs-ufudk txl;*½k-jyKoihf-ygw,f}}[k ¤if;uajymonf/

upper myanmar

7 jrefrmjynftxufydkif;owif;

www.mmtimes.com

HOUSE OF THE WEEK

jyifOD;vGif um;BuD;uGif;teD;u
wpfxyfwdkufav;
vSKdifausmfpdk;
a&;om;onf

quf-oG,f&ef � a':cifoef;? aumif;[def;quf tdrf? jcH? ajr tusKd;awmfaqmif/
aps;EIef; � ta&mif;- (nd§EIdif;)/ zkef; � 09 47114207? 09 47141907/

'Dw
- pfy- wfa- wm-h rEÅ-av;-wdk-if;-a'-oBuD;? jy-if-OD;vG-if-Nrd-KUum;-BuD;uG-if;-teD;-rSm&Sd-wJh- wpf-xyfwdk-uf-av;-eJY-rd-wf-quf-ay;-cs-if-yg-w,f/wpfx
- yfw
- u
-kd a-f v;-[m j- yi- O-f ;D v
- i-G N-f rK-d Uya'-omNrdKUopf e0&wfvrf;-oG,f-wpf-uG-uf-ik-wf-rSmwnf-&Sd-NyD; um;-BuD;uG-if;-? aps;awG-eJY-eD;um
rMumrDumvrSm aEGOD;-&m-oD-a&m-uf-rSm-jz-pfwJh-twGuf rEÅav;-NrdKU&JU tyl'Pf-udk-a&S-mif&Sm;cs-if-ol-awG? jy-if-OD;-vG-if-Nrd-KUrSm-tyef;-ajz-cs-ifol-awG-twG-uf 0,fxm;oifhwJh wdkuf-av;jz-pf-ygw,f/ vrf;yef;-quf-oG,f-a&;-taeeJY
txl;aum-if;-rG-ef-wJh-twGuf pdwf-Bud-Kuf-jz-pfrSm
aocsm-yg-w,f/wpf-xyf-wdk-uf-av;[m topfpuf-pufwdk-uf-av;-vnf;-jz-pf-yg-w,f/ -ae-&m-aum-if;

rSm wnf&SdNyD; pD;yGm;a&;-vk-yf-cs-if-ol-awGtwG-uf- um;-BuD;uGif;eJYeD;-wJh-twG-uf- pm;aom-uf-qdk-if-awG? vufzuf-&nf-qdk-if-awG-zG-ifhcs-if-ol-awG-twG-ufvnf; oifhawmf-yg-ao;
w,f/ tyef;ajz-zdk-Youf-ouf- 0,f-cs-ifolawG
twG-uf- oifh-awmf-ovdk pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;vk-yf-cs-if-ol-awG-twG-ufvnf; tqifajy-qHk;
ae-&m-av;-yg/wpf-xyf-wdk-uf-av;&JU twGif;-ydk-if;-tuk-ef
vHk;udk a<ujym;awG-uyf-xm;NyD; tjyif-bufaq;-a&m-if-udk-awmh tjzLa&m-if-awG-yJ-ok-wfxm;-ygw,f/ wdkuf-av;udk ay 30? 25 ay
eJY wnf-aqm-uf-xm;NyD; tdyf-cef;-wpf-cef;udkom xnfhoG-if;-xm;um xrif;pm;-cef;-?
rD;-zdk-cef;-eJY- td-rf-om-udkvnf; Adkvfxdk-ifwyf-qif-xm;-yg-w,f/jcH-tus,f-tae-eJY ay 40? ay 60 us,f0ef;
NyD; a&?rD;-tjy-nfh-tpHk-yg-0if-wJh-twGuf pdwf-0ifpm;-w,f-qdk&if azmfjy-yg-vd-yf-pm-twdkif;
qufoG,f-pHkprf; 0,f,lEdk-if-yg-w,f/

ausmfjzwf&r,fh t[efYtwm;rsm;&SdaeqJ tdrfjcHajraps;uGuf
NzdK;a0ausmf

w,f-qdkwJh toHawGu aps;uGuf-xJrSm
vufawGUvk-yf-udk-if-ae-ol-awG-qDu ay:xG-ufcJhum aps;uGufuvnf; ydkNid-rf-oa,m-ifjz-pf-cJh-&yg-w,f/td-rf-ajr-a&m-if;-0,f-cG-efudk wdk;jr§ifh-vdk-ufwm[m tdrf-ajr-aps;EI-ef;awG jrifh-wuf-ae
wm? aps;upm;wm-awGudk xdef;-csK-yf-Edk-ifNyD;
aps;uGuf-wnf-Nid-rf-ap-zdkY &nf&G,fwm? EdkifiH
awmfvnf; tcGef-ydk-&zdkY &nf&G,f-wm-vdkY
,lqEdk-if-p&m-&Sd-ayr,fh &nf&G,f-cs-ufeJY vGJaewJh-&v'fawG jzpf-vm-wmawG &Sdw,f-vdkYvnf;
uGsrf;-us-if-ol-awGu ajymygw,f/ tcGef-wdk;

vdk-uf-jc-if;-aMumifh 0,f,lol-tqifh-qifhtae-eJYvnf; vufajym-if;-vufvTJ a&mif;0,f-&mrSm udk,fuk-ef-cJh&wJh tcGeftcudk
rlvwef-zdk;xJrSm xnfhayg-if;NyD; a&mif;-cs-Muzdk-Yrsm;wm-aMumifh aps;u ydkwuf-zdkY &Sd-ovdk?
tcGeftcrsm;NyD; rjzpfrae ay;aqm-if-Mu&r,fh-tae-txm;-rsKd;jz-pf-vm&if ta&mif;t0,f - a ps;uG u f yd k a t;puf o G m ;r,f
vdkY uRrf;-us-if-ol-awGu okH;oyfMu-ygw,f/NyD;awmh aemuf-wpf-cs-ufu jynf-wG-if;
rSm tdrf-jcH-ajr-aps;EI-ef;-awGu wjcm;Edkif-iH-

awGeJY ,SOf&if tqrwefjr-ifh-ae-w,f-vdkY
toHawG-xG-uf-ae-ayr,fh b,fEdk-if-iH&JU
b,fae-&m-eJY,S-OfNyD; b,favm-uf-jr-ifh-ae-wmvJ-qdkwJh wdus-ao-csm-wJh-tcs-uf-tvuf-rsKd;
rawGU&bl;vdkYvnf; tusKd;aqm-if-wcsKdUu
ajymygw,f/
wu,f a wmh
td r f - j cH a jraps;EI e f ; uarm-ufur rjzpf-ap-zdkY xdef;-cs-if-w,f-qdk&if
t"dutcs-ufu aexdk-if-p&m-ae-&m-awGudk
vG,fulaps;oufompGm zefwD;-ay;-zdk-YyJ&Sd-w,f-vdkY okH;oyfMu-yg-w,f/]]ajr-ydk-if-&Sd-cs-if-Mu-vG-ef;-vdkY aps;EIef;u

rEÅa- v;-NrKd U&JU tdrf-jcH-ajr-aps;uG-uf[m vkyf-omudk-if-om-vI-yf-&Sm;Edk-if-r,fhaps;uGuf jzpf-vm-zdkY
twGuf 'DES-pf-xJrSm ausmfjz-wf-&OD;-r,fh-t[efYtwm;awG &Sdae-qJ-jz-pfw,fvdkY tdrf-jcH-ajraps;uG-uf-uGs-rf;-us-if-ol-awGu okH;oyfajymyg-w,f/td-rf-jcH-ajr-aps;uG-ufrSm 0ifa&m-uf-&if;-ESD;
jr§-Kyf-ESH-vdkol? a&mif;-vdk-0,f-vdk-ol-awG-taeeJY
xdxd-a&m-uf-a&m-uf-tvk-yf-rjz-pf-MubJ BudKufa&m-if;-Bud-Kuf0,f BudK;Mum;BudK;Mum;omtvkyfvkyf-ae-cJh-Mu&wm tcsdef-ES-pf-ES-pf-aus-mf
Mum-vm-cJh-NyD-jz-pf-ygw,f/ tJ'D-vdk-taetxm;uae vuf&Sd-tcsd-efrSm wu,fae-xdk-ifzdkY 0,f,lvdk-ol-awG-twG-ufyg tvkyf-vk-yf-zdkY
cufwJh t[efY-twm;awG MuKHawGUae&w,fvdkY tdrf-jcHajr-tusKd;aqm-if-awGu qdkyg-w,f/]]t-ck-tcsd-efrSm tdrf-ajr-0,f-cs-ifol? a&mif;cs-if-ol-awG-twGuf tvkyf-jz-pf-zdk-Y cuf-aewJh
twm;tqD;u tdrf-jcH-ajr-pH-EI-ef;-owf-rS-wfcs-uf&,f? tcGef-aqm-if&r,fh owfrSwf&mcdk-ifEI-ef;-xm;-&,fyJ jzpf-ygw,f/ 'Dtydk-if;-awGudk
oufqdk-if-&mu twwfEdk-ifqkH; ajzavQ-mhay;rSom a&mif;-vdk-0,f-vdk-olawG ydktouf-½SLacs-mif-Edk-if-yg-vd-rfh-r,f}}vdkY NrdKUopfu tdrf-jcHajrtusKd;aqm-if-awGu ajymyg-w,f/td-rf-jcH-ajr-aps;uG-uf[m 2012 ckES-pf-qef;ydk-if;-avm-ufupNyD; tvkyf-vk-yf-vdkY raumif;
wJh aps;uG-uf-jz-pf-ae-cJh-wmyg/ 'Dvdk-tcsd-ef
rSm 2012? Mo*k-wf-vtwG-if;rSm tdrf-jcH
ajr ta&mif;-t0,f-tcG-efudk 15 &mcdk-if-EI-ef;u
ae 37 &mcdk-if-EI-ef;-tjzpf wdk;jr§ifh-vdk-ufNyD;
aemufrSm aps;uGuf[m vkyf-&udk-if-&ydk-us-yfoGm;cJh-&ygw,f/ 'Dvdk-tae-txm;uae
2013 ckESpf? ESpf-uk-ef-ydk-if;-ta&m-ufrSm a&mif;Mu-0,f-Mu-&mrSm usifh-okH;Mu-zdkY tdrfjcHajrpH-EI-ef;owf-rS-wf-cs-ufawG ay:xG-uf-vm-cJh-&mrSm
wcsKdUtuG-uf-tuG-if;-awGu vuf&Sd-jz-pf-ay:aewJh aps;EIef;-awGeJY uGm[cs-uf-awG-&Sd-ae- ac:aps;aumif;um pnfum;aom NrdKUopf&yfuGufBuD;rS tdrfajrtuGuftuGif;wpfckudk awGU&pOf/ "mwfykH • NzdK;a0ausmf

wtm;csKdw,f? vdkuf-rD-wJh-aps;av;-qdkNyD;
0,fMu-&if;eJY a&mif;rSm; 0,frSm;jz-pf-cJh-Mu&wJh-jz-pf-&yf-awGvnf; trsm;BuD;jzpf-cJhNyD;NyD/
wcsKdUu pm&G-uf-pm-wrf;-rcdk-if-rm-rS-ef;-od-&ufeJY
uHudk-ykH-NyD; 0,f-Mu-wm-awGvnf; &Sdygw,f/
tcGef-EI-ef;wdk;NyD; pHEI-ef;-owf-rSwfcsuf-awG
vnf; xGuf-ayr,fh aps;uGuf-ydk-Nid-rf-½kHuvGJNyD;
wjcm;odyf-xl;-jcm;wm-r&Sd-ygbl;/ tcGef-EI-ef;xm;? pHEI-ef;-owf-rS-wf-cs-uf- t[efYtwm;awG
udk vkyf-om-udk-if-om-jz-pf-atmif owfrS-wf-ay;zdk-Y vdk-tyf-ae-yg-w,f}}vdkY NrdKUopfu tdrf-jcHajrtusKd;aqm-if-awGu qdkyg-w,f/

upper myanmar

jrefrmjynftxufydkif;owif; 8

www.mmtimes.com

npmpm;yGJ

aMu;rkH0if; pDpOfonf

OD;xGe;f xGe;f ? Mr Dimesh Kapur eJY udkrif;ol

rjzLpif

rESi;f oEÅmOD;

'Dwpfywf arav;twGuf yGJqufawGrsm;cJhovdk
yGJtrsKd;tpm;awGuvnf; tpHktvifygyJ/
yxrqHk;yGJuawmh [dkw,fa&TjynfomrSm
jyKvkyfcJhwJh SP Gems &JU 2014 ckESpftwGuf
vuf0wf&wemtxl;a&mif;csyGJav;yg/ Zefe0g&D 14
eJY 15 &uf ESpf&ufusif;ycJhygw,f/ tJ'DaeY nydkif;u
[dkw,frEÅav;rSm usif;ycJhwJh aemufxyfyGJav;uawmh
awmf0ifoZifukrÜPD&JU B Win Shower Cream
ukefypönf;0,f,lolawGtwGuf uHprf;rJzGifhyGJ jzpfygw,f/
Zefe0g&D 16 &uf naeydkif;rSmawmh yGJav;wpfyGJudk
rysufruGufwufa&mufjzpfcJhygw,f/
'DyGJuawmh Golden Heart Co.Ltd &JU
New Year Get Together Dinner yGJav;yg/
e*g;pmayjzefYcsda&;qkdifcGJrSm jyKvkyfcJhwJh pma&;q&mr
roDwm (prf;acsmif;)&JU ]]tndKrSonf MuufaoG;eDodkY}}
pmtkyf rdwfqufyGJawGudkawmh Zefe0g&Dv 17
&ufaeYrSm jyKvkyfcJhygw,f/ arav;
aemufqHk;oGm;cJhwJhyGJav;uawmh ½kyfysKdrdom;pk&JU
aq;udk,fpm;vS,fBuD;udk csD;usL;*kPfjyKyGJeJY npmpm;yGJ
av;jzpfwJhtaMumif; azmfjy&if;.../

OD;udk

½kyfysKdrdom;pk&JU *kPfjyKyGJ

a':wifEk

rat;tdok

udak usmo
f ufEikd f

OD;rif;rif;atmif? OD;ausmfrsKd;oleJY OD;cifarmifnGefY

a':rmvmjrifh

vuf0wf&wemtxl;a&mif;csyJG

udv
k iId b
f mG ;? udkatmifausmfZifeJY udkarmifausmf

rrDraD usm?f udkausmfrsKd;ZifeJY roif;oif;ausmf

zl;½lygvGief YJ pHjref;&wD

0dik ;f a&T&nfeYJ oGef;0wD

roDwm (prf;acsmif;)&JU pmtkyrf w
d q
f ufyJG

ajrrIev
f iG f

aezke;f vwf

0if;0if;jrif(h eef;awmfa&SU) py,fjzLEk

roDwm(prf;acsmif;)

awmf0ifoZifurk P
Ü &D UJ uHprf;rJzGifhyGJ

OD;pdeaf xG;

rqkoZifrif;

rESi;f ESi;f pk

a':a0a0

u rEÅav;owif;txl;u@

mandalay extra
www.mmtimes.com

88 rsK;d quf\
Nird ;f pkpD
avQmufxm;rI
jiif;y,fc&H

,mOftEÅ&m,fuif;&Si;f a&; ynmay;a[majymyGu
J kd trSwf (65) ,mOfxed ;f wyfzUJG pkr½ª ;kH u wm0ef&o
dS w
l pfO;D u a[majympOf/ "mwfykH •- ZmPDatmif (vm;&SK;d )

,mOftEÅ&m,fuif;&ef ynmay;qdik ;f bkww
f yfqif
ZmPDatmif (vm;½dSK;)
&Sr;f jynfe,f(ajrmufyidk ;f )? vm;½d;I NrKd U
wGif Zefe0g&Dv 15 &ufaeY eHeuf 9
em&D 45 rdepfu jynfxaJ &;0efBu;D Xme?
jrefrmEdik if &H w
J yfzUJG ? trSwf 65 ,mOf
xdef;&JwyfzGJUpkr·;½Hk;(vm;½dI;) 'k&Jr·;
rd;k cdik f OD;pD;tzGUJ onf touftEÅ&m,f

xdcu
kd rf aI vsmyh g;a&;? ,mOftEÅ&m,f
uif;&Si;f apa&;wdt
Yk wGuf teHEpS af y?
tvsm;ajcmufay&Sd t,fvt
f ;D 'D ynm
ay; qdik ;f bkww
f ifyJG jyKvyk cf ahJ Mumif;
od&&dS onf/
tqdyk gqdik ;f bkww
f iG f qdik u
f ,fp;D
olrsm;twGuf qdik u
f ,fp;D vQif OD;xkyf
aqmif;um ar;odik ;f BuKd ;wyfqif&ef?

ajrEkuRe;f ajr tjiif;yGm;onfu
h pd ö
uGi;f qif;ppfaq;
rauG;NrdKUe,f? ozef;qdyaf us;&Gm&Sd
ozef;qdyf vQypf pfjrpfa&wif&iS ;f vif;
aqmifwiG f Zefe0g&D 17 &uf? rGe;f vGJ
1 em&Du xHk;aygufawmaus;&Gm
tkypf ?k ozef;qdyaf us;&GmESihf urf;&if
aus;&GmwdYk Mum;&Sd ajrEkuRe;f tjiif;
yGm;rIupd u
ö kd uGi;f qif;ppfaq;cJo
h nf/
uGi;f qif;tzGüYJ c½dik v
f ,f,majr
pDrHcefYcGJrIOuú|? c½dik t
f yk cf sKyaf &;r·;
OD;aersK;d atmifEiS hf tzGUJ 0ifrsm; jzpfonfh
c½dkifajrpm&if;OD;pD;r·; OD;jrifhaemif?
c½dik pf u
kd yf sK;d a&;OD;pD;Xmer·; OD;OD;om?
NrdKUe,fv,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJU
Ouú|? NrKd Ue,ftyk cf sKyaf &;r·; OD;ÓPfrsK;d
wdo
Yk nf ESpzf ufaus;&Gm tkycf sKyaf &;r·;
ESifh q,ftdrfr·;rsm;? aus;&Gmtkyfpk
v,f,mpDrcH efcY rJG t
I zGUJ ? aus;&GmzGUH NzKd ;
wdk;wufa&; taxmuftuljyK
aumfrwDOuú|rsm;? &yfrd&yfzrsm;

pkpnf;NyD; ESpfzufaus;&Gmtkyfpk
v,f,mpDrcH efcY rJG t
I zGUJ wdt
Yk m; ac:,l
awGUqHu
k m ajrEkuRe;f cGaJ 0csxm;rIukd
v,f,majrOya'? enf;Oya'rsm;ESihf
tnD aqmif&u
G o
f mG ;rnfjzpfaMumif;
csjytoday;&Si;f vif;cJo
h nf/
urf;&ifaus;&Gmu vuf&SdajrEk
uRe;f rsm;onf urf;&ifaus;&Gmtydik f
ajr,mtjzpftpOftqufvyk u
f ikd cf hJ
aMumif; ajymMum;cJ&h m oufqikd &f m
u v,f,majrOya'? v,f,majr
enf;Oya'rsm;udk jynfaxmifpk
vTwaf wmfu twnfjyKxw
k jf yefxm;
Ny;D jzpfaMumif;? tqdyk g Oya' enf;
Oya'rsm;ESit
hf nD pDrcH efcY aJG qmif&u
G f
oGm;rnfjzpfaMumif;? awmiforl sm;
at;csr;f pGm vkyu
f ikd Ef ikd af p&ef &nf&,
G f
Ny;D aqmif&u
G af y;jcif;jzpfaMumif;
G (f rauG;)
ajymMum;onf/  apmvSE,

ESpfOD;xufydkrpD;&ef? qdkifu,f
tdwaf ZmzGihf rpD;&ef? oHpOkH Mo[Ge;f
wyfqifarmif;ESifjcif; rjyK&ef?
owfrSwft&Sdefxuf ydkrarmif;&ef?
,mOfpnf;urf;? vrf;pnf;urf;rsm;
vdu
k ef m&ef? t&ufaopmaomufpm;
rl;,pfí qdkifu,frarmif;&ef?
NydKifrpD;&ef? rxdef;Edkifavmufaom

wefy?kd 0efykd wifrpD;&ef ynmay;xm;
aMumif; od&onf/
um;? ,mOfarmif;rsm;twGuf
,mOfwdkufrIjzpfvQif csufcsif; &yf?
vlemaq;½Ho
k t
Ykd csed rf yD &Ykd ef? oufqikd f
&m ,Ofxed ;f wyfzUJG zke;f -082-23771
odkY taMumif;Mum;&ef? ,mOfa&SU
aemuf? eHygwfjym;wyf&ef? ntcsed ?f

a&SUrD;Bu;D rygb?J rzGib
hf J rarmif;&ef?
,mOfvrf;ab;&yfem;vQif ab;
tcsujf yrD;i,f rzGib
hf J &yfrxm;&ef?
,mOfaemufydkif;wGif a&mifjyefrsm;
wyfqif&ef? NrdKUwGif;rdkif 30 xuf
ydkrarmif;&ef? bmaMumifh&yf&yf
vrf;ab;okYd cs&yf&ef todynmay;
jyoxm;onf/

a usmufqnfNrdKU? Muufrif;wGe&f yfae
88 rsKd ;quf? Nird ;f csr;f a&;ESihf yGiv
hf if;
vlYtzGJUtpnf;rS OD;udkudkvGif\
Nidrf;csrf;pGmpka0;cGifhESifh Nidrf;csrf;pGm
pDwef;vSnfhvnfcGifhjyK&efavQmuf
xm;rIukd Zefe0g&Dv 18 &ufaeYu
jiif;y,fvdkufaMumif; rEÅav;wdkif;
a'oBu;D &JwyfzUJG r·;½H;k xHrS od&onf/
t*wdw&m;uif;&Sif;NyD;
trsm;jynfol,HkMunfudk;pm;aom
w&m;pD&ifa&;pepf ay:aygufap&ef?
'Dru
kd a&pDpepfEiS hf qefu
Y siaf om yk'rf
(18)? 505 (c) ponfh Oya'yk'rf
rsm; y,fzsuaf y;&ef? yGiv
hf if; jrifom
rIr&Sdaom aqmif&Gufcsufrsm;
csucf si;f &yfqikd ;f ay;&efEiS hf v,f,m
ajr rw&m;odrf;qnf;cH&rIrsm;
tjrefqHk;ajz&Sif;ay;&ef &nf&G,f
csujf zifh avQmufxm;jcif;jzpfonf/
Zefe0g&Dv 27 &ufaeYwiG f rGe;f vGJ
1 em&DrS 3 em&Dtxd vltiftm;
ig;&mcefjY zifh atmifcsr;f om&yfuu
G f
abmvHk;uGif;wGif pka0;NyD; aq;½Hk
vrf;twdkif; w&m;½Hk;vrf;axmifh&Sd
pnfyifom,myef;jcHtxd avQmuf
um Nird ;f csr;f pGmpka0;cGiEhf iS hf Nird ;f csr;f
pGmpDwef;vSnv
hf nfciG jhf yK&ef avQmuf
xm;cJjh cif;jzpfonf/
,if;udk ausmufqnfNrKd Ue,f &JwyfzUJG
r·;u ausmufqnfNrKd Ue,f tkycf sKyaf &;
r·;xH wifjycJ&h m Zefe0g&Dv 17 &ufaeY
u taxGaxG tkycf sKyaf &;OD;pD;Xme
½H;k wGif usi;f yjyKvyk o
f nfh NrKd Ue,fprD H
cefYcGJrIaumfrwD tpnf;ta0;u
qE´azmfxkwf&ef rvdktyfojzifh
jiif;y,f&ef qH;k jzwfco
hJ nf[k rEÅav;
wdkif;a'oBuD; &JwyfzGJUr·;½Hk;xHrS
od&&dS onf/  oef;Edik pf ;kd

wpfywftwGi;f owif;wdx
k mG
jynforl sm;\tMuHay;wifjyrIrsm;?
wdik Mf um;vmrIrsm;udk tMuHay;
tzGUJ u uGi;f qif;avhvm
rEÅav;NrKd Uawmfpnfyifom,ma&;
aumfrwDtMuaH y;tzGUJ \ 1^2014
tpnf;ta0;udk Zefe0g&D 16 &uf
rGe;f vGyJ ikd ;f u atmifajrompH
NrKd Ue,f&dS tMuaH y;tzGUJ 0if
OD;ñGeafY rmif\aetdrw
f iG f
jyKvyk í
f jynforl sm;\ tMuaH y;
wifjyvmrIrsm;? wdik Mf um;vmrIrsm;
udk aqG;aEG;MuNy;D wifjyvmrIrsm;
tay:uGi;f qif;avhvmcJah Mumif;
awGU&onf[k Zefe0g&Dv 19 &uf
aeYxw
k af &TrEÅav;owif;*sme,frmS
azmfjyxm;ygw,f/
wefqmcEIe;f rajymif;ygu
&xm;tpm; um;ESio
hf m
wifyrYkd nfjzpfaMumif;od&
NrKd Ua[mif;blwmrS ajy;qGJ

aeaom trSwf 937
txl;uket
f jref&xm;ajy;qGrJ w
I iG f
wefqmcEIe;f xm;jyKjyif
ajymif;vJjcif;r&Syd gu 2014
ckEpS ?f ukew
f ifyaYkd eaom
ukeo
f nfrsm;onf pay:wif
ydaYk qmifrrI jyKbJ rD;&xm;tpm;
um;jzifo
h m
t"duydaYk qmifrjI yKvyk o
f mG ;rnfjzpf
aMumif; rd;k n§i;f NrKd Uodu
Yk ek yf u
Ykd ,
kd pf m;
vS,rf sm;ESihf ukeo
f nfrsm;xHrS
od&onf [kZefe0g&Dv 16
&ufaeYxw
k f txufjrefrmrEÅav;
owif;*sme,frmS azmfjyxm;
ygw,f/
a'ocHrsm; wpfyikd w
f pfEikd f
vkypf m;cGi&hf &Sad &; oufqikd &f modYk
toem;cHpmwif
owåKwiG ;f 0efBu;D Xme? owåKwiG ;f
vkyif ef;rS rEÅav;wdik ;f a'oBu;D ?

pOfu
h ;l NrKd Ue,f? uHaumif;a'o&Sd
a&Tvyk u
f u
G w
f iG ;f 27 wGi;f udk
vkyu
f ikd cf iG yhf w
d o
f rd ;f cJ&h mwGif
a'ocH&mG ol? &Gmom;rsm;vkyu
f ikd f
vsu&f adS om wGi;f rsm;rSmvnf;
&yfem;jcif;cH&aomaMumifh

vkyu
f u
G &f &S&d ef oufqikd &f modYk
toem;cHpmwifíaqmif&u
G f
oGm;rnfjzpfaMumif; od&onf[k
Zefe0g&Dv 19 &ufaeYxw
k f
a&TrEÅav;owif;*sme,frmS
azmfjyxm;ygw,f/

mandalay extra
www.mmtimes.com

pmayaps;uGuf u@

ydawmufyiG o
hf pf
NzdK;a0ausmf
]jynfolcspfvQif urÜnf;wifrnf}
qdw
k ,
hJ MHk unfc,
H cl suef YJ c&D;qufae
wJh trSwf 55? 2014 ckESpfxkwf
ydawmufyGifhopf pmaytEkynm
r*¾Zif;jzpfygw,f/
r*¾Zif;&JU 'Dwpfacgufx;l jcm;csuf
uawmh ]cspaf omyk*}H qdw
k hJ acgif;pOf
tcif;tusi;f eJY yk*t
H rSww
f &yk&H yd f
awGukd pkpnf;wifqufxm;jcif;jzpfNy;D
yk*&H UJ crf;em;vGr;f armzG,yf &Hk yd af wGukd
trSw&f wJh olwikd ;f twGuf twdik ;f
twmwpfcktxd pdwfauseyfrIudk
ay;pGr;f Edik yf gvdrrhf ,f/ Ny;D awmh wjcm;
pmayvuf&maumif;awGukd wpfquf
wnf; cHpm;EdkifrSmaMumifhvnf;
'Dpmtkyf[m trSwfw&odrf;xm;
csipf &m aumif;aeygw,f/
yk*t
H rSww
f &yk&H yd u
f @rSm yk*&H UJ
xif&Sm;wJhykH&dyfawGudk tjzLtrnf;
ykH&dyfawGeJY pkpnf;azmfjyxm;NyD;
aqmif;yg;aygif; 12 yk'u
f kd awGU&rSmyg/
pd;k Edik (f rEÅav; wuúov
kd )f &JU ]yk*u
H kd
ESpfoufpGJvef;Muolrsm;}? q&mcsdef
(yJc;l )&JU ]a&S;acwfy*k jH ynf (odrYk [kw)f
ordkif;wpfacwf&JUZmwdtm;rmef}?
armif,kpdef(Oya')&JU ]yk*Hacwf
Ak'¨0ifyef;csD}? pdrfhnuf(anmifOD;)&JU
]t&dr'´em yk*H}? udkaemf(yk*H)&JU
]yk*jH ymodyk }JG ? rif;e'Dc&JU ]ausmufom;
rifjym pHum;ysUH arT; [d;k a0;a0;uyk*}H ?
yef;oGef;oGef;cuf&JU ]vGrf;p&mhyk*H}?
oufatmif (A[d)k &JU ]t&dr'´emyl&
jynfh&Sif wrÜ'Dyol&Jaumif; tEk
½k'¨g}? a&eHYom0if;armif&JU ]rif;qdk;
rif;npf}? Aef;armfrsKd;rsKd;,Of&JU

]tjiif;yGm; trSwfvGJ vlodenf;
jrefrmhjzpf&yfrsm;}? a'gufwmrmvm&JU
]yk*aH cwf ausmufpmrsm;rS ½d;k &Si;f aom
tvS}? ½dk;&m&JU ]t&dr'¨e? oD&d
ypö,m? wrÜ0wD? yk*(H odrYk [kw)f yxr
jrefrmEdik if aH wmfEiS hf uAsm0dÓOf}wdu
Yk kd
zwf½&I rSm jzpfygw,f/
'Daqmif;yg;awG tm;vkH;rSm
yk*H&JUordkif;eJY crf;em;xnf0gykHawG?
yk*Hudk tkyfpkd;cJhwJh rif;awG? yk*H&JU
vGr;f armzG,t
f vS? xif&mS ;wJh yGaJ wmf
awGeYJ vuf&ydS *k &H UJ yk&H yd af wGukd cHpm;

wifjyxm;wJh pma&;q&mawG&JU
½kyv
f ;Hk <uaewJh ½Iaxmift
h rsK;d rsK;d udk
awGU&rSmyg/ yk*aH qmif;yg;awGet
YJ wl
cefYrif;xuf&JU ]rEl[m}? pdk;tdrf
&JU ]rsuf&nfn§pfpuf}? atmifopf
Munf&JU ]ordkif;ajcoH aemufjyef
tai;}? atmif&UJ ]yk*o
H rdik ;f r½dik ;f
&atmif}? xGe;f xGe;f (&mr)&JU ]yk*}H ?
nDjrif&h UJ ]t&dyrf sm;}? armifoif;yef&UJ
]yk*H anmifOD;}? armifMunfom
(awmifwiG ;f )&JU ]taemf&xmeJY yk*}H ?
udak Zmf (uav;NrKd U)&JU ]yk*}H eJY &J&ifh

ydik af tmif&UJ ]yk*}H pwJyh *k eH yYJ wfoufwhJ
uAsmaumif;awGvnf; yg0ifxm;
ygao;w,f/ 'DuAsmu@&JU a&SUydik ;f
rSm ]tawG;yef;yGi?hf yef;yGit
hf awG;}
u@rSm rsK;d cif (xef;&dyn
f Kd )&JU ]ae0if
csed f tvif;wef;rsm; (4)} eJY jrifOh ;D ausmf
&JU ]yef;csu
D si0hf wf} aqmif;yg;awGukd
pdw0f ifpm;zG,f zwf½&I rSmyg/
aemufNy;D ]cspaf omuAsm} u@
rSm uAsmaygif; 14 yk'u
f kd wpf0Bu;D
zwf&rSmjzpfovdk armifEdkifvif;
(aumvif;) eJY Zifa0aomfwdkY&JU
uAsm&SnfESpfyk'fudkvnf; wpfquf
wnf; xnfhoGif;ay;xm;ygw,f/
'ghjyif }&opmwrf;} tjzpf av;yk'?f
pmay,Ofaus;rIaqmif;yg; wpfy'k ?f
tEkynm aqmif;yg;ok;H yk'?f aqmif;yg;
ESpyf 'k ?f 0w¬Kwakd ygif; &Spyf 'k ?f 0w¬K&n
S f
p^qkH;wpfyk'feJY ordkif;jzwfoef;rI
jzpf&yfreS f tw¬Kyw
Ü t
då cef;quftjzpf
tydkif;(2)wdkYudk odkufodkuf0ef;0ef;
awGUMu&rSm jzpfygw,f/
'DtxJrSm ajrvwfarmifjrifhol?
a'gufwmcifarmifvwf? rif;aoG;tdrf
eJY &wemodcFwdkY&JU &opmwrf;
aumif;awGu pdwfauseyfp&m
aumif;ovdk 0w¬Kwx
kd rJ mS qd&k ifvnf;
armifausmo
f m (yJc;l )&JU ]ydik q
f ikd jf cif;
[if;vif;jyif}? vif;Zifa,mf&UJ ]*a&;
Zk}H ? xufatmif(Aef;armf)&JU ]atmfo}H
wdv
Yk kd tawG;a&m ta&;ygNiad pr,fh
0w¬Kwakd wGukd zwf½&I rSmyg/ u@pkH
&oudk wpfpw
k pfpnf;wnf;ay;pGr;f
r,fh 'Dpmtkyu
f kd&mjynfrh EÅav; pmtkyf
wdkufuae 2014? Zefe0g&DvrSm
tkyaf & 1ç000 jzefcY sx
d m;Ny;D wefz;kd
usyf 3ç000 jzpfygw,f/

w&m;r0ifopfrsm; zrf;qD;&rd
oef;Edkifpdk;
Zefe0g&Dv 18 &ufaeYu atmifajr
ompHNrdKUe,fESifh ykodrfBuD;NrdKUe,f
wdw
Yk iG f w&m;r0ifopfrsm; zrf;qD;&
rdcahJ Mumif; rEÅav;wdik ;f a'oBu;D
&J w yf z G J Y r · ; ½H k ; xH r S
od & onf /
atmifajrompHNrdKUe,f? bkef;awmf
wdk;&yf&Sd jcH0if;wpfckudkowif;t&

oufaorsm;ESit
hf wl 0ifa&muf &SmazG
&m w&m;r0if uRef;cGJom; 85
acsmif; (okn 'or 9ç866 wef)?
wrvef;cGJom; 33 acsmif; (1
'or 6ç902 wef)? wrvef;wdik f
ig;vHk; (okn 'or 198 wef)?
pkpak ygif;wefz;kd 18 ode;f cGaJ usmu
f kd
odrf;qnf;&rdcJhonf/ awmtkyf
OD;wifhrsKd;aZmfrS w&m;vdkjyKvkyfí

rEÅav;owif;txl;u@ c

ykord Bf u;D NrKd Ue,f&dS
acG;ab;rJjh ct
H wGuf
tv·&iS v
f t
kd yfae
vdSKifausmfpdk;
rEÅav;wdkif;a'oBuD;? ykord Bf u;D
NrKd Ue,f? rJuif;uke;f &Gm&Sd yvdyNf rKd UwGif
zrf;qD;cHxm;&aom acG;rsm;udk
jyef v nf 0 ,f , l a pmif h a &S m uf x m;
aom acG;ab;rJjh ct
H wGuf tv·&iS f
rsm; vdt
k yfvsu&f adS Mumif; avvGihf
acG;rsm; u,fq,fa&;toif;rS twGi;f
a&;r·; rapm,kat;u ajymonf/
tqdkygacG;jcHudk ,m,Dtm;
jzifh 0g;? rdk;um? oHql;BudK;rsm;jzifh
um&Hxm;ojzifh yvdyfrS jyefvnf
0,f,v
l monfah cG;rsm;onf jcaH zmuf
í vGwaf jrmufomG ;aMumif; rapm
,kat;uajymonf/
]]jcHu tjzpfyJaqmufxm;wJh
oabmaygh/ ta&;ay:vdkjzpfoGm;
w,f/ tcdik t
f rm rvkyv
f u
kd &f bl;/
tck a cG ; awG u atmuf a jcuae
ajrawGudk wl;NyD;xGufajy;ukefus
w,f}}[k ¤if;uajymonf/ tqdyk g
acG;ab;rJhjcH\ tus,ft0ef;rSm
pwk&ef;ay 4ç000 &So
d nf/
yvdyrf S jyefvnfac:,lvmonfh
acG;ta&twGufrSm taumifa&
wpf&mausm&f NdS y;D ,cktcgwGif acG;jcüH
taumifa& av;q,fausmfom
use&f adS eum acG;tdrrf sm; qufvuf
wnfaqmufí vmydrYk nfh acG;rsm;udk
vnf; vufco
H mG ;rnfjzpfNy;D acG;jcH
atmufajcwGiv
f nf; tkwrf sm; ywf

í jyKvyk o
f mG ;rnfjzpfaMumif; rapm
,kat;u ajymonf/
]]acG;awGu xGufajy;oGm;awmh
atmufajcudt
k w
k af wGywfzYkd pOf;pm;
aew,f/ vkyzf aYkd wmh aocsmygw,f/
yvdyb
f ufu ac:vmwk;H u taumif
a&u wpf&mausm&f w
dS ,f/ tck xGuf
ajy;ukeaf wmh av;q,fausmaf wmh
usefao;w,f/ aemufxyfacG;awG
vmydzYk Ykd &Sw
d ,f/ tJ't
D wGuf acG;tdrf
awGaqmufNyD; xm;zdkYvkyfaew,f}}
[k ¤if;u qdo
k nf/
acG;ab;rJhjcHtwGuf &efyHkaiGrsm;
vdt
k yfaeNy;D acG;jcaH pmifah &Smufonfh
0efxrf;wpfO;D vnf; ceft
Y yfxm;um
acG;jcHtwGif;&SdacG;rsm;udk trJom;
ajcmuftprsm;? qefuGJrsm;jzifh
auR;arG;aMumif;? tv·&Sifrsm;
vma&mufv·'gef;vsuf&SdNyD; xyfrH
ívnf; vdt
k yfcsurf sm;&Sad eaMumif;
rapm,kat;u ajymonf/
]]wpfaeYudk qefuGJ&SpfjynfeJY
trJom;tpajcmufwpfyó
d mausmf
ukefw,f/ acG;jcHxJrSmvnf; a&
vnf; wl;xm;w,f/ acG;awG&JU
oufwrf;u tvGefqHk;&SdrS ig;ESpf
avmuf&rdS mS qdak wmh olwo
Ykd ufwrf;
aphaeoGm;Edkifatmif xm;rSmyg/
trawGawmh rsKd;ryGm;atmif vkyf
r,f/ aygufzmG ;EIe;f enf;rS taumif
ta&twGuf enf;oGm;rSmyg}} [k
¤if;uqufvufqo
kd nf/

owif;wdk
ydik &f iS f pd;k olukd trSw(f 4) &Jpcef;wGif
opfawmtufOya'yk'rf 42 (c)^
43 (u)t& trIziG zhf rf;qD;ppfaq;
vsu&f adS Mumif; od&onf/
ykord Bf u;D NrKd Ue,f MumeDuefaus;&Gm
ajrmufbkef;awmfBuD;ausmif;0if;
twGi;f &yfxm;aom ajcmufb;D um;
udk owif;t& &SmazGppfaq;&m
um;ay:rS usyo
f ;kH ode;f ausmw
f efz;kd &Sd

wrvef;'g;a&T 18 acsmif; (1 'or
288 wef)udk zrf;qD;&rdcJhonf/
csr;f at;ompHNrKd Ue,fae ,mOfarmif;
Edkifvif;rSm wdrf;a&SmifoGm;ojzifh
awmtkyOf ;D a&cJu w&m;vdjk yKvyk í
f
Edik v
f if;udk ykord Bf u;D NrKd Ur&Jpcef;wGif
(y) 23^ 2014? jynfoyl ikd yf 'k rf 6(1)
t&trIziG Nhf y;D w&m;cHzrf;qD;&rda&;
aqmif&u
G v
f su&f o
dS nf/

ZmwftzGJYom;ig;OD; rl;a0atmhtef
r [matmifajrNrdKUe,f oHvsufarSmftaemuf&yfuGuf naps;wef;teD;wGif
Zefe0g&Dv 18 &ufaeYu ujyazsmfajzaeaom wuúodkvf ESif;cdkifZmwftzGJU
rS tzGJUom;ig;OD; rl;a0atmhtefojzifh rEÅav;aq;½HkBuD;? ta&;ay:
xdcdkufXmeodkY jyifyvlemtjzpf wufa&mufukocJhaMumif; od&onf/
ZmwfrurD ZmwftzGJUom;rsm;tm; xrif;auR;pOf yxrqHk;vma&muf
pm;aomufaom trsKd;om;wpfOD;ESifh trsKd;orD;ig;OD;wdkYonf rl;a0atmhtefrI
jzpfyGm;ojzifh trSwf(7) &Jpcef;rª;ESifhtzGJUu oGm;a&mufppfaq;&m xrif;csuf
OD;0if;Edkifu Muufom;[if;csuf&mwGif iHjym&nftpm; uGrf;pm;ESyfaq;&nf
rSm;,Gif;xnfhrd&mrS ,ckuJhodkYjzpfyGm;&jcif;jzpfaMumif; od&onf/
oef;Edik pf ;kd

* rEÅav;owif;txl;u@

use;f rma&;apmifah &SmufrI tcuf
tcJEiS hf &ifqikd af e&aom wGi;f i,f
aq;½Ho
k Ykd q&m0efjyefvnfa&muf&dS
oef;Edkifpdk;
rEÅav;wdik ;f a'oBuD; oydwu
f si;f
NrKd Ue,f&dS use;f rma&;apmifah &SmufrI
tcuftcJESifh &ifqdkifae&aom
wGif;i,fwdkufe,f jynfolYaq;½HkodkY
q&m0ef jyefvnfa&muf&v
dS mojzifh
aq;ukorI cH,&l eftqifajyvsuf
&Sad Mumif; a'ocHrsm;uajymonf/
]]Zefe0g&D 12 &ufaeYu q&m0ef
jyefa&mufvmwJt
h wGuf use;f rma&;
apmihaf &SmufrI cH,zl t
Ydk wGuf tqif
ajyoGm;NyD/ tck oydwfusif;txd
oGm;ukp&m rvdak wmhb;l }}[k wGi;f i,f
aus;&GmrS udak Zmfcifu ajymonf/
use;f rma&;apmifah &Smufrt
I qif
ajyap&ef wGi;f i,fwu
kd ef ,faq;½Hu
k kd
2009 ckEpS ?f ZGev
f twGi;f u a'ocH

jynfolrsm;\ aiGaMu;? vkyftm;
rsm; pdkufxkwfNyD; wnfaqmufcJh
&m 2011 ckEpS ?f atmufwb
kd mvwGif
NyD;qHk;cJhonf/ aq;½HkaqmufvkyfrI
twGuf usyf 1ç649 ode;f ukeu
f schJ
onf/ 2013 ckEpS ?f Ed0k ifbmvwGif
aq;½Hkv·'gef;jcif;ESifh aq;½HkzGifhyGJ
tcrf;tem;udk usi;f ycJo
h nf/
]]aq;½Hu
k kd a'ocHawG&UJ aiGaMu;eJyY J
wnf a qmuf w mjzpf w J h t wG u f
aiGaMu;tcuftcJ&SdvdkY aq;½Hk
aqmufNy;D zGiyhf u
JG kd csucf si;f rusi;f y
EdkifcJhygbl;/ aq;½HkzGifhyGJrwdkifcifu
aq;½Hrk mS q&m0ef&adS yr,fh zGiyhf NJG y;D
uwnf;u q&m0efr&Sdawmhyg
bl;}}[k udak Zmfcifuajymonf/
wG i f ; i,f w d k u f e ,f a q;½H k u k d
teD; ywf0ef;usi&f adS us;&Gmaygif; 43

&GmrS jynfolrsm; rScD akd e&Ny;D q&m
0efr&SdcJhonfhtwGuf usef;rma&;
apmifha&SmufrItcuftcJESifh&ifqdkif
cJ&h aMumif; ¤if;u ajymonf/
]]q&m0ef ESpfvavmufr&SdwJh
twGuf usef;rma&;apmifha&SmufrI
twGuf ta&;ay: vdt
k yf&if rdik f
ESpfq,fa0;wJh oydwfusif;NrdKUe,f
aq;½Hu
k kd oGm;&w,f/ tJ'u
D o
kd mG ;zdYk
twGu f oGm ;vmp&dw fcsnf;yJ
awmfawmfuek w
f ,f}}[k udak Zmfcifu
ajymonf/
wGi;f i,fwu
kd ef ,faq;½Ho
k Ykd q&m
0ef tjrefq;kH ajymif;a&TUydaYk y;&efa'o
cHrsm;u oufqdkif&mXmersm;odkY
pmwifcNhJ y;D aemuf q&m0ef jyefvnf
a&muf&Sdvmjcif;jzpfonf[k od&
onf/

16 rdik pf pfaq;a&;*dww
f iG f ausmufprd ;f rsm; zrf;qD;&rd
ykord Bf uD;NrdKUe,f 16 rdik f ppfaq;
a&;*dww
f iG f Zefe0g&Dv 16 &ufaeYu
yg*sJ½dk;um;udk &yfwefYppfaq;&m
ausmufpdrf;rsm;zrf;qD;&rdcJhaMumif;
rEÅav;wdkif;a'oBuD; &JwyfzGJU
r·;½H;k xHrS od&onf/ tqdyk g*dww
f iG f
'ktaumufceG rf ;· OD;pD;onfh yl;aygif;
ppfaq;a&;tzGJYu rEÅav;NrdKUrS
avmufudkifNrdKUodkY oGm;a&mufrnfh

yg*sJ½dk;um;udk ppfaq;&mwGif
w&m;0if pm&Gufpmwrf;ryg&Sdaom
ausmufpdrf;wHk;rsm;? vufaumuf
rsm;ESifh vufaumufazmufqHrsm;
udk awGU&SdcJhonf/ w&m;r0if
o,faqmifvmol zkeMf um;auG;tm;
tke;f acsm&Jpcef;wGif (y) 12^2014?
ausmufrsufOya'yk'fr 42 (u)
t& trIzGifhNyD; o,faqmif

vmonfhum;udk taumufcGef
vkyfxHk;vkyfenf;ESifhtnD ta&;,l
aqmif&GufcJhonf/ um;ay:wGif
ygvmaom ud;k uefu
Y ,
kd yf ikd t
f yk cf sKyf
cGi&hf A[dBk u;D Muyfa&;tzG0YJ if qufqH
a&;t&m&Sd OD;at;vGix
f rH S tar&d
uefEikd if v
H yk f ypöwakd oewfwpfvuf
ESifh usnfawmifh ckepfawmifhudk
ppfaq;awGU&Scd o
hJ nf/  oef;Edik pf ;kd

jAKe;f usi;f ajrNyKd í vlEpS Of ;D ausmufw;kH ydaoqH;k
jyifO;D vGiNf rdKUe,f? &yfuu
G Bf u;D (9)?
e,fajr (3)? cgawmfr&D yfwiG f Zefe0g&D
v 18 &ufaeYu jAKe;f usi;f ajrNyKd í
vlEpS Of ;D aoqH;k cJah Mumif; od&onf/
aoqH;k olEpS Of ;D onf ausmufawmif

wGif jAKef;usif;wl;&ef ausmufwl;
*ef;jzifh ausmufawmifukd azmufae
pOf wkecf grIaMumifh tjrifh 15 ay
cefYrS ausmufwHk;jyKwfus ydrd
ojzifh aoqHk;cJhjcif; jzpfonf/

tcif;jzpfae&modkY jyifOD;vGif NrdKUr
&Jpcef;r·;ESifhtzGJUu oGm;a&muf
ppfaq;cJhNyD; aorIaocif;trSwf
2^2014 jzifh a&;zGiphf pfaq;vsu&f dS
aMumif; od&onf/ oef;Edik pf ;kd

mandalay extra
www.mmtimes.com

rEÅav;owif;txl;u@ C

ig;axmifEiS hf wpfaomif;usyw
f eftwkrsm; zrf;qD;&rd
apmvSEG,f(rauG;)
rauG;wdik ;f a'oBuD;? *efaY *gc½dik ?f xD;vif;
NrKd Ue,f qifp,
G af us;&Gmae rwifrmpef;onf
2013? 'DZifbm 13 &ufaeYv,fu xD;vif;
NrKd U? pdu
k ^f bPfoYkd 5ç000 wefaiGpuúL 40
&GuEf pS o
f ed ;f usyjf zifh acs;aiGrsm;oGm;a&muf
ay;oGi;f cJ&h m bPfrefae*sm OD;xGe;f ausmu
f
xdak iGpuúLrsm;udk rouFmojzihf xD;vif;NrKd U
e,f&w
J yfzUJG r·;xHzek ;f quftaMumif;Mum;cJ&m
NrKd Ue,f&w
J yfzUJG r·; ,m,D&rJ ;· vSatmifEiS t
hf zGUJ
u oGm;a&mufppf aq;cJ&h m 5ç000 weftwk
[k ,lq&aom aiGpuúL 47 &Guu
f kd oufao
rsm;a&SUwGif&SmazGyHkpHjzifhodrf;qnf;cJhNyD;?
xD;vif;NrdKUr&Jpcef;rS (y)38^2013?jypfrI
yk'rf 489-c jzifh trIziG chf o
hJ nf/
trIzGifhonfhaeYwGif NrdKUe,f&JwyfzGJUr·;
&Jr·;vSatmifESifh rauG;wdkif;a'oBuD;rIcif;
&JwyfzUJG rS'&k t
J yk f atmifuv
kd wfwYkd yl;aygif;tzGUJ
\ ppfaq;csuft& qifpG,faus;&Gmae
rwifrmpef;\zcifjzpfol OD;jrifhxl;u EGm;
a&mif;&mrS&&Sdaom aiGpuúLrsm;jzpfaMumif;
od&Sd&ojzifh EGm;0,foltm; pHkprf;&m

xD;vif;NrKd Ue,f? pkjYd ym;aus;&Gmae0if;aqGonf
qifp,
G af us;&GmESiahf usmuftyk af us;&Gmaeol
rsm;jzpfMuonfh OD;jrifx
h ;l ESiahf ':cifwifw
h x
Ykd rH S
EGm;xD;ajcmufaumif 0,f,cl ahJ Mumif;od&&dS
onf/
odjYk zifh tqdyk gaus;&GmrS EGm;a&mif;csorl sm;
xHrS aiGrsm;udk ppfaq;cJ&h m 5ç000 weftwk
336 &GufESifh 10ç000 wefaiGpuúLtwk
31 &Guw
f Ykd odr;f qnf;&rdcahJ Mumif;? txufyg
aiGpuúLwkrsm;jzifh EGm;rsm; 0,f,lcJhaom
w&m;cH 0if;aqGtm; 2013 'DZifbm 14
&ufaeYwiG f yl;aygif;trIppf tzGUJ u zrf;qD;&
rdcJhpOfu jrefrmEdkifiH&JwyfzGJYXmecsKyf\
ñTefMum;csuft& tqdkygtrIudk rauG;
wdkif;a'oBuD; rIcif;&JwyfzGJUrS 'k&Jr·;
cspaf rmifEiS t
hf zGUJ u vTaJ jymif;vufcpH pfaq;
cJ&h m 0if;aqGonf 2013? Ed0k ifbm 31 &ufaeY
u r&D;awmfpyfol a':yGJrSDaexdkifaom
ppf u d k i f ; wd k i f ; a'oBuD ; ? wrl ; Nrd K Ue,f ?
crf;ywfNrdKUe,fcGJ wdef;u,m;aus;&GmodkY
oGm;a&mufcahJ Mumif;? a':yGrJ DS \tultnDjzifh
wrl;NrKd U?apmfbmG ;(5)&yfuu
G af ecsi;f trsK;d om;
OD;aqG;pm (ac:) OD;a&Tusm;xHojYkd refrmusyaf iG

MANDALAY

ckepfodef;cGJay;í aiGpuúLtwkrsm;0,f,lcJh
&m 5ç000 wefaiGpuúLtwk 400 &GuEf iS fh
wpfaomif;usyw
f efaiGpuúLtwk 31 &Guf
pkpak ygif;aiGpuúLtwkusyf 23 ode;f 1 aomif;
&&SdcJhojzifh tqdkyg aiGpuúLrsm;jzifh EGm;
ajcmufaumif0,f,Nl y;D xkcaJG &mif;cscahJ Mumif;
w&m;cH 0if;aqG\xGuq
f ckd sut
f & rauG;wdik ;f
a'oBu;D &JwyfzUJG ESihf ppfuikd ;f wdik ;f a'oBu;D
&Jwyf zGw
YJ cYkd sw
d q
f ufNy;D aiGpuúLtwka&mif;cs
ol OD;aqG;pmtm; 17-12-2013 &ufaeY
wGif wrl;c½dkif&JwyfzGJUrS zrf;qD;&rdcJh
aMumif;? wrl;c½dik &f w
J yfzUJG ESihf ppfuikd ;f wdik ;f
a'oBuD;rIcif;&JwyfzGJUrS 'k&Jr·; vSMunfwdkY
yl;aygif;í wde;f u,m;aus;&Gmae a':yGrJ DS
tm; 19-12-2013 &ufaeYwiG f zrf;qD;&rd
cJah Mumif;? qufvuf azmfxw
k pf pfaq;csuf
rsm;t& OD;aqG;pmonf 0if;aqGxo
H aYkd &mif;cs
vdkufonfh aiGpuúLrsm;udk tdE´d,EdkifiH? rdk;
a&;NrKd U? trSw(f 2)&yfuu
G ?f yJwef;vrf;abmvH;k
uGi;f teD;wGiaf exdik af om csi;f trsKd ;orD;
a':El;rmef(ac:)rmefvifxHrS 0,f,l&&SdcJh
aMumif; od&&dS ojzifh ppfuikd ;f wdik ;f a'oBu;D rI
cif;&JwyfzGJU(pDtdkif'D) rS 'k&Jr·;vSMunfESifh

wrl;c½dkif&JwyfzGJUrS wyfzGJY0ifrsm;yl;aygif;NyD;
23-12-2013 &ufaeYwiG f a':El;rmaexdik f
onfh vdypf mtwdik ;f oGm;a&mufírSww
f rf;
"mwfyHk½dkuful;jcif;ESifh vdktyfaom pHkprf;
axmufvrS ;f rIrsm; &,laqmif&u
G cf NhJ y;D jrefrm
Edik if H &JwyfzUJG XmecsKyEf ikd if jH zwfausmf rIcif;
rsm; wm;qD;ESdrfeif;a&;XmerSwpfqifh
a':El;rmef(c)rmefviftm; zrf;qD;&rda&;
twGufqufvuf aqmif&Gufvsuf&SdNyD;
tqdkygjypfrIusL;vGefol av;OD;teuf
zrf;qD;&rdaom w&m;cHrsm;jzpfonfh 0if;aqG
tm; yk'fr 489-c ESifh 489-* wdkYt&
vnf;aumif;? w&m;cH a':yGrJ EDS iS Ohf ;D aqG;pm
wdkY ESpfOD;tm; yk'fr 489-c^109 ESifh
489-*^109 wdkYjzifhvnf;aumif;? tdE´d,
Edik if ?H rd;k a&;NrKd UwGif xGuaf jy;wdr;f a&Smifaeol
w&m;cH a':El;rmef(ac:)rmefviftm; jypfrI
yk'fr 489-c^489-*^109^ usifh 512
jzifv
h nf;aumif; 2014? Zefe0g&Dv 9 &ufaeY
wGif *efYa*gc½dkifw&m;½Hk;odkY w&m;pGJwifydkY
xm;&SdaMumif;ESifh tqdkygtrIudk c½dkif
w&m;olBu;D OD;,katmifu vufcpH pfaq;
vsu&f adS Mumif; od&&dS onf/

QuickGuide

atoH;k vH;k
bdvyfajr puf½rkH S
tvkyo
f rm;rsm;
0rf;a&m*gjzpfymG ;
oef;Edkifpdk;
ykodrfBuD;NrdKUe,f&Sd atoHk;vHk;bdvyfajr
puf½w
kH iG f Zefe0g&Dv 12 &ufaeYu tvkyf
orm; 30 cefY 0rf;ysu0f rf;avQma&m*g jzpfymG ;
cJhojzifh aq;ukorIcH,lvsuf&SdaMumif;
rEÅav;wdik ;f a'oBu;D &JwyfzUJG r·;½H;k xHrS od&
onf/ Zefe0g&Dv 16 &ufaeYwiG f puf½o
kH Ykd
ausmufr;D wdu
k ef ,f aq;½ku
H se;f rma&;tzGUJ
vma&mufNy;D puf½t
kH wGi;f &Sd aomufo;kH a&
uefrsm;udk uvd&k if;yd;k owfaq;cwfjcif;rsm;
aqmif&u
G cf o
hJ nf/ xdjYk yif xrif;pm;aqmif
ab;&Sd a&uefrS a&ESihf xrif;csuEf pS Of ;D \
usifBuD;usifi,frsm;udk "mwfcGJppfaq;&ef
ay;ydcYk &hJ m a&ESihf ¤if;wd\
Yk usiBf u;D usiif ,f
wdkYwGif 0rf;udkufa&m*gydk; ppfaq;awGU&Sd
onf[k usef;rma&;XmerS jyefMum;xm;
aMumif; od&onf/

Advertising Hotline:
02 65391 | 02 74585
www.mmtimes.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful