HAROLD

PINTER

TEXNH, AAH0EIA KAI flOAITIKH

otnv -ceXe-cA onovoyAc; xou N6unEX Aovotexviac 2005

NOMnEAAOrOTEXNIAI2005

To Ppafffo N6[mEA Aoyouxviaq 2005 anov£[i£iai oiov 'AyyAo ouyypaqjE'a Harold Pinter «o onofoq oio E'pya TOU JJEOKETTO^EI TOV yKpepo KOTO) ano TIJV KaOqpEpivi] tpAuapia Kai EiapdAAn OTIC; KAnauc; ofOouasq irji; KaTan(Eoq^».
IOYHAIKN AKAAHMIA 13 OKiuppiuu 2005

HAROLD

PINTER

TEXNH, AAH0EIA KAI HOAITIKH

n oiiiAia otnv xeAeT.fi anovoiriic; T.OU NdpneA Aovotexviac; 2005

Metdcppaon 'Apnq AaoKapdtoq

A I £ PA

To 1958 eypaii/a: «Aev undpxei oacpric; 8iaKpian JIETQ^U TOU KOU KQI TOU [in npayuaTiKou, oihe [leTa^u TOU aXnGivou KQI TOU [in aXnGivou. 'Eva npdyua Sev efvai anaparcriTcoc; ri aXriGeia ri ipeua. Mnopei va eivai TauTOxpova KQI aXriGeia KQI ipejaa». nioTeuco OTI auToi oi loxupiojiof e^aKoXou9ouv va io)[uouv, ti)^ npoc; TH 5iepeuvnon inc, [leaco Tn<^ Tevvnc;. 'ETOI, we; auyypacpeac; TOUC; aXXci coq noXfcnc; aSuvaTW va TO Kavco. Qc; noXiTnc; ocpeiXco va pcoTnaco: Ti eivai oXnGeia; Ti efvai iiiejia; H aXriOeia OTO 9eaTpo eivai ncivra cpeuyaXea. Aev TUV Ppi'oKEi^ ROTE aKpi^coc; aXXd n ava£>rn:naii Tnc^ efvai Ka9nXaraKri. H ava^nTnon eivai oacpcoc; TO Ki'vmpo Tnc; npoc^. H ava^mnon efvai n SouXeid oou. Tic, nepiocpope^ oKovrdcpTeic; OTHV aXnGeia jaeaa OTO OKOTaSi, neq)Tei<; ndvw Tnc; n pXeneKj cpeuyaXea uia eiKova n eva O)(nu.a nou poid^ei va avranoKpiveTai OTnv aXnGeia, auvvd x^P'S
va

ouveiSnTonoieic; OTI ouvepn. AXXd n

npayjiaTiKn aXnGsia eivai OTI OTn 8pau,aTiKn T6)(vn Sev undp^ei jifa povaSiKri aXiiGeia. Yndp^ouv noAXec; aXriGeiet;, 01 onoiec; apcpiapmouv n uia Tnv dXXn, anooTpe<po-

-5-

vrai n pia Tnv dXXn, avravaicXouv n pia TIW dXXn, ayvoouv n uia Tnv dXXn, Kopoi'SEuouv n pia Tnv dXXn, 5ev pXenouv n uia Tnv dXXn. MEpiKEc; cpopEc; aioGdvEoai OTI KpaTdc; TIIV aXriGEia piac; ariypric; OTO X^Pia oou
K1

apEococ;

p£Ta yXiorpdEi UEOO ano TO SdvruXd oou KQI )(dv£Tai. Zuvyd UE pcoTouv ncoc; auXXappdvco TO Epya pou. AEV pnopco va anavrnoco. OUTE pnopco va auvoujioco TO Epya pou, napd povo va nco OTI auvE^n OUTO, EincoGnKav OUTO, 01 ripcoEc; EKavav EKEIVO. Ta nEpioooTEpa Epya pou yEwnGnKav ano pia cppcion, pia XE^H ri pia EIKOVO. ZuvriGco^, Tn ouyKEKpipEvn Xs^n Tnv aKoXouGEi ano KOVTO n EIKOVO. ®a oac; SGOOOD Suo napa8£i'ypaTa, Suo q)pdo£i<; nou EpcpaviOTnKav ano TO nouGEvd OTO KECpdXi pou. AKoXouGnos pia EIKOVO KOI pETa aKoXouGnoa eyco. Ta Epya si'vai o FvpiajjLo^ KOI 01 JTaAioi Kaipoi. H npakn cppdon OTO Fvpiapio Ei'vai «Ti EKOVEC; TO u/aXi'Si;». H npartn cppdon OTOUC; JTaAtou's Kaipovs Ei'vai «Dark».' Kai OTIC; Suo nEpinrcooEic; SEV Ei'xa Kapia dXXn nXnpocpopi'a. ZTnv npooTn nEpinTcoon Kanoioc; npocpavcoc; ava^nTOUOE Eva ipaXi'Si. PCOTOUOE Kanoiov TI aneyivE TO Kanoiov TOV onoi'o unonrEUOTav OTI pnopEi va TO EI^ ip£i. QOTOOO, p' evav n£pi£pyo Tpono ri^Epa OTI TO npdocono OTO onoio ansuGuvoTav n EpcoTnon SEV ESivs SEKOpa yia TO ii/aXi'Si, dncoc; dXXcooTE Kai o auvopiXnTnc; TOU. Tn XE^n «dark» Tn vpnoiponofnoa yia va nEpiypdij/co

-6-

Ta paXXid Kanoiou, TO paXXia uiac; yuvancac;, Kai ircav n andvrnon OE uia EpcoTnon. Kai OTIC; Suo nepimcooEic; Evicooa Tnv avdyKn va aaxoXnGoo nspiaooTspo UE TO Gsjia. AUTO auvEJBn onum, oav uia apyri EvaXXayri OKidc; Kai cpooTOc;. ndvra ^EKIVOO Eva Epyo ovopd^ovrac; Ta npoocona A, B Kai T. LTO Epyo nou E^sAi'xGnKE co^ Fvpiafjids Ei'Sa svav

dvrpa va pnafvEi OE Eva yupvd ScopaTio Kai va pcoTasi EVQV dXXo dvrpa VEcoTEpnc^ nXiKi'ac;, o onoioc^, KaGiouEvoc; a Evav dGXio KavanE, Sid^a^E Tnv mnoSpouiaKn £<pnu£piSa. YnonTEuGnKa OTI o A IlTav o naiEpa^ Kai o B irtav o yioc; TOU, aXXd SEV sf^a Kauia anoSEi^n yi' OUTO. H aiaGnon U-OU ndvTcoc; EnipspaiooGnKE apyoTEpa OTOV o B (nou apyoTEpa Eyivs AEVI) XEEI OTOV A (nou apyoTEpa Eyive Ma^): «Mnaund, OE nEipd^Ei va aXXd^co Gspa; ©EXco va OE pcoTnoco Karl. To cpaynTO nou cpdyapE, ncoc; TO XEVE; KaXd, yiaTf Ssv ayopd^Eic; EVQ oKuXo; Ei'oai anaioioc; U-dyEipac;. HpaypaTiKd. AEC^ Kai uayEipEUEic; yia OKuXouc;». EnouEvco^, Ecpooov o B anoKaXEi TOV A «unauna», pou cpdvnKE XoyiKO va unoGsoco OTI mav naTEpac; KQI yiocj. Enionc;, o A mav aacpcoc; o pdyEipa^ aXXd n uayeipiKii TOU SEV cpaivoTav va xalPE1 peyaXnc; EKTipnoEooc;. Mnncoc; auTO aripaivE OTI SEV umipx£ pnTEpa; AEV n^Epa. AXXd, onccx^ El'na TOTE OTOV EOUTO pou, n apxn pac; SEV noTE TO TEXoc; pac;. «Dark». 'Eva pEydXo napdGupo.

-7-

'Evac; dvSpac,, o A (nou apyoTEpa Eyivs NTi'Xi), Kai uia yuvaiKa, n B (nou apyoTepa EyiVE KEIT), KaGovrai Kai nfvouv. «Xovrpo n XEDTO;* pond o dvSpac;. Fia TI npdyua uiXouv; METO Ei'Sa va orEKETai OTO napdGupo uia yuvafKa, n F (nou apyoTspa EyivE Awa). To cpcoc; nou necpTEi TUC, si'vai SiacpopeTiKo, KI EKEI'VU OTEKETOI UE Tnv yupiauEvn. Ta uaXXid Tnc; sfvai OKoupoxpcoua. Eivai uia napd^svn OTiypn n ariyun inc, Snuioupyiac^ npooconcov nou usxpi TOTE 8sv unnpxav. "O,Ti OKoXouGEi Eivai aoTaOE^, a|?epaio, uoid^Ei UE napaioGnon, napoXo nou unopsi uEpiKEc; cpopEc^ va ndpEi Tn uopcpn XIOVOOTIpdSac^. H Gson TOU ouvypacpEa Eivai napd5o^n. KaTa ufa ewoid, TO npoooona nou Snuioupyd SEV TOV KaXcooopiv. Tou avrioTEKovrai, SEV sfvai EUKoXo va TO |3pei ua^f £fvai aSuvaTOv va TO opioEi. Ziyoupa 8sv unopEic; va TOUC; Eni^XnGEic^. Qc^ Eva onuEio nai^sic^ ua^i TOUC; Eva aTsXEicoTO naixvi'Si yaTac; UE novrfKi, KpucpTo, TUCpXouuya. TsXiKa oucoq avaKoXunTEic; OTI ExeiS
va KaveiS U£

avGpwnouc, ano odpKa Kai OOTO, avGpconouc; ue 8iKn Tou<5 ^ouXnon Kai suaioGnoia, cpTiayuEvouc^ ano ouoTaTiKa nou Efvai aSuvaTOv va aXXd^Eic;, va EnnpEaosic^ ri va napauopcpcoaEic;. 'ETOI, n yXcoooa OTUV Tewn napauevei uia E^aipsTiKd aucpi'onun ouvaXXayn, uia Kivouuevn duuoc;, Eva Tpap.noXfvo, uia naycouEvn Xfuvn, onou o ndyoc^ unopEi avd ndaa OTiyun va GpuuuaTioTEf KOTCO ano TO noSia TOU ouyypacpEa.

AXXd, oncoc; efna, SEV pnopEic; va OTapaTiioeic; mv ava^rhnon THC; aXriGsiac;. AEV pnopEic; va in SiaKxkpsic;, va Tnv avapdXEic;. OcpeiXei^ va tnv avupETcom'oEic;, eSco KOI Tcopa. To noXraKo GraTpo GETEI pia EvreXwc; SiacpopsTiicri oeipd npopXnpdxcov. To Kiipuyjia npenei va anocpeuyerai ndon Guoia. H avriKenieviKOTnia ei'vai ouaiaaiiKric; onjiaoia^. Ta npoocona npensi va sxouv Tn SuvaioTina va avanveouv eXeuGepa. O auvYPacpeaS ^ev pnopei va ta KaianieoEi KOI va ia nEpiopioEi yia va iKavonomoei TO TOU Y°uota> ""S SiK^S TOU SiaGEOEic^ n npoKQToXn^. Oq)EiX£i va eivai ETOIJIOC; va TO npooeyyioE1
ano

noXXsc; nXeupEc^, ano 6Xec^ avs^aipETCo^ TIC; orrciKec; ycoviEc;, foooCj pEpiKec; cpopEc; va ia ^acpvidoEi, aXXd oe KaGs nEpinTcoan oq)£i'X£i va ia aq)iio£i sXEuGEpa va navs onou GcXouv. AUTO SEV XsiToupyEi ndvra. Kai, Pspaiw^, n noXiTiKri oaTipa SEV aKoXouGei Kapfa ano OUTEC; TIC; apxsc;, pdXiora aKpi^coc; TO avriGsTO Kai auTn Eivai n npayTnc; anooToXn. ZTO spyo pou TLdpii Ttvdj^dmv vopi^oa 00x5 sniTpEnco va avanTUxGsf pia psyaXn yKapa EvaXXaimKcov XUOECOV peoa oe eva nuKvo Sdaoc; niGavoTiiTcov, npiv TeXiKa Eoridoco OE pia npd^n unoTayric;. H Bovvima FAcaaaa Sev ej(£i Tn cpiXoSo^ia va npoacpspEi TETOIO Eupoc; sniXoycov. To spyo napapEVEi ^faio, ouvtopo Kai do^npo. AXXd 01 OTpaTiwTECj OTO spyo KOTO Kanoiov Tpono TO SiaoKESd^ouv. MspiKsc; cpopEc; ^E)(vd£i

-9-

DTOUO DI 9UD 'Aroiprhfh piADcbn
DA3 TDAI3 TS^YPfJldsU Sorl Il'O 'nOlHOl 513 SQ

•SuooS, Snoi Straig Sui DisQuyo AUI my Dripjio 'D^QU^D AUI
AflOOAAD DA 'DTOAAp 3D SslI^OU TO AnOASrfodDU DA OIDJtA -DAD TDAT3 'DIOnO^3 AUI UinD AnOOuduiDig DA DIJ

-no^3 Sui SuinD uouduioig ui rox oiono^s AUI DiA p
DT3QIP(D AUI DlA TXo TDlAod3(J)DIgA3 'Sort DldsX DIG

nou DisXTOio DI srl DACod)iino 'ATOJITHYO
U AOOO&3 'SlSOUlU^DAD S3TO131 T3^pd(J)5(3 A3g 'Sn

Snoi puD TDijsiouorlToudX Srou9 'DoomYA ujuir^ou

ra I3ADQ3U DA I3U3du 'AnOAIDQSU IOAJ35T3

•Sno^Yp OApii pdod)D DA s^DToris nou ucbodiooiDJi AUI puD isAncbs^ DA UADMIAD DJUDAnA DTT! 'iDis^jgnjJ nou oiuoi DAS o ucbdori uAsrioX Dirl TDAJS DMiDAnA j^ 'SisopYMDADiAD ra Ssrao oApd pdou 'pdsA 01 OUD coipx sino COADU sino 'ADA3ADS issoid^ Asg pyY10 '^noyyp DIU^DAD 'T3^
'DlDtlnJt Dl OUD ID13ngDAD Sui idsX 01 'TDlsAjAU

DIJAJ 'pdsA 01 OUD COHXH iDis^iiDrlDdgDig DA ADO norl 'pdnsyu vc^o AUI OUD 'pixg irw vdd)^ oAds •uyYP AU1
Dili Ul 'DAD^ my DAD^ TD13AD^liDYDADU3 DA O^Jj

01 'Ssdcp jus rois^jXsAno DA sonodourl DQ DYYD 'piusy QZ oAprl jsjtdDig vaomyj vwuaog j^ 'uipgAog UID 'urhpd^j nouriy noi iraDYncb uio DipAoAsA DI AnoAroiDjJs^ius nou iiD5i 'id)3>r 01 isAXpacb Snoi DA DiA oAiy IDM SApysA DA
nS IDlAnOldD^J S31DIADODjJ TO

'Onooc, 6X01 yvcopi^ouv, n SiKaioXoyia yia Tnv eioBoXri OTO IpaK mav OTI o Lavrdji Xouoeiv SieGeTe eva E^aipETiKa eniKi'vSuvo onXooTdoio onXoov ua^iKric, KaTaoTpocpnc,, Kanoia ano TO onoia pnopoiiaav va nupoSoTnGouv jieoa oe 45 Xemd, npoKoAcovrac, TOV oXfiGpo. Mac, Sia^EJiaicooav OTI mav aXriSsia. Aev mav oXriGeia. Mac, einav OTI TO IpaK ouvepyd^ETai pe Tnv «AX Kdivra» KQI OTI Efvai ouvuneuOuvo yia Tnv KTnvcoSia Tnc; line, LenTepBpiou. Mac, 8ia|5epaicooav OTI may aXriOeia. Aev mav aXnGeia. Mac, einav OTI TO IpctK aneiXef Tnv nayKoopia aocpdXeia. Mac; SiaBeBafcoaav OTI mav aXriGeia. Aev mav aXnGeia. H aXriOeia ei'vai evreXooc; 6iaq>opeTiKn. H aXnGeia evei va Kavei pe TO nooc, 01 Hvcojieve<; noXiTeiec; avriXap|)dvovrai TO poXo TOUC, OTOV nXavmn Kai nco^ eniXeyouv va nai^ouv auTOV TO poXo. FIpiv opGDC, enioTpeipco OTO napov, 9a n9eXa va pf^co pia jiaTid OTO npoocpaTO napeXGov. Avacpepopai OTnv e^coTepiKn noXiTiKn TCOV HFIA JICTO TO TeXoc, TOU B' HayKoapiou OoXepou. EIioTeuco ncoc; ei'vai anapalTnTO va e^eTaooupe auTii Tnv nepfoSo, EOTCO ouvonTiKd, oao pa(^ TO enrtpenei o nepiopiajievo^ vpovoc,. OXoi yvcopi^ouv TI ouve|?n orn EopieTiKn 'Evcoon Kai o' oXoKXnpn Tnv AvaToXnm Eupconn KOTO Tn SidpKeia Tnc; peTanoXeuiKiic, nepioSou: ouornuaTiKri |?ia, eKreTapeve(; aypioTnTec,, a8faraKTn KaTaniean Tnc, eXeuGepnc, OKec,. Aura exouv nXiipco^ KaTaypacpei KOI ano6eix6ei. AXXd n evoTaoii pou a' auto TO anpeio ei'vai OTI Ta

EyicXripaTa TCOV HFIA Tnv iSia nEpioSo £)(ouv uovo KaTaypacpEi, nooo udXXov TEKpnpicoGEi, noao udXXov KQTavoiiGEi, nooo pdXXov avayvcopiOTEi coc; EyicXripaTa. rTicrtEuco OTI aired TO £,mnpa npensi va TEQa Kai OTI n aXriGEia EXEI iSiarrcpn onuaoia yia Tnv nayKooiiia KaTaoTaon oriuEpa. H aup.nepiq)opd TCOV HOA OE 6X0 TOV KOOUO, av KOI npoosKTiKn, ooc^ Eva onpEi'o, E^auiac; Tnc; napouai'ac; Tnc; SopiETiimc; 'Evcoonc;, KaTEarnos oacpEc; OTI GEcapouoav ncoc; d^ov TO sXEuGEpo va Kavouv 6,11 SfiXouv. npaypaTiKOTnTa, n £ioj3oXn OE sva Kupfap^o noTE SEV mav npoacpiXiic; UEGoSoc; Tnc; AjispiKiic;. FlpoTijiouoE auTO nou nspiypdcpsi coc; «ouyKpouon Xaun" Xiic; Evraonc;». «LuyKpouan xaPnXnc; £vraonc;» onu.aiv£i OTI YiXiciSEc; dvGpconoi nEGaivouv, aXXd nio apyd ano O,TI av TOUC; pi^Eic; uia pop^a. EnpaivEi OTI poXuvEic; Tnv Kap5id Tnc; Ycopa-c;, OTI EyKaGioTac; Evav KaKoiiGn dyKO KOI napaTnpEic; Tnv E^eXi^n TOU. OTav o Xaoc; E^EI nXsov unoTax8£i —n paoaviOTEi pEvjn GavaTou, TO 1810 KdvEi— KOI 01 cpi'Xoi oou, o orpaToc; KOI 01 pEyaXfic; ETaipEisc;, KaGovrai avanauTiKa OTIW E^ouoia, OTiivsaai pnpooTa OTnv KdpEpa Kai XEC; OTI n SnpOKpaTia unspioxuaE. AUTOC; mav KOIvdc; Tonoc; TIIC; apEpiKaviKnc; E^coTEpiKiic; noXiTiKnc; KOTO Tnv nspi'oSo OTIIV onoia avacpEpopai. H TpaycoSi'a Tnq NiKapdyouac; mav noXu xo-pa.KrnpioriKii nEpinTCoon. EneXs^a va TIIV avacpEpco coc; avrmpoacoO napaSsiypa TOU Tponou ps TOV onoi'o avriXapjpd-

VETQI TO poXo Tnc, oTOv nXavnTn n ApEpiKn, Kai TOTE KCU onpepa. ZTQ teXn me; SeKaeifac; TOU '80 auppETEixa OE pia auvdvrnan aTnv apEpiKaviKii npeapefa OTO AovSfvo. To apEpiKaviKo KoyKpeoo enpoKEito va anocpaofasi av 0a auv£xit,£ va xpnuaTOSoT£i TOUC; Kovrpac; crunv EKaipaTefa TOUCJ KUTQ m^ Ku|3epvnanc; tn<^ NiKapdyoua^. 'Hpouv jisXoc^ piac; avrinpooconefa^ nou piXouofi EK pepouc; TIII^ NiKapdyoua^, pe enicpavEOTEpo jisXoc; avdjiETOV lepia John Metcalf. EniK£q)oXn^ tn^ ajiEpiKQnTav o Raymond Seitz (voupEpo Suo inc^ ; EKEi'vn mv Enoxn, apyoiEpa npEajBnc; o iSioc;). O lEpEac; sine: «KupiE, iyo) inv Eu6uvn piac; Evopiac; atn |36p£ia NiKapdyoua. Oi svopfiEc; pou Exriaav Eva OXGXEIO, eva laipiKo KEVrpo KI eva noXinoTiKo KEVipo. ZouoapE EipnviKa. Hpiv ano Xiyouc^ privsc;, pa^ SuvdpEic; TOOV Kovrpac;. KaTEOTpsipav ia ndvta: TO XEIO, TO laipiKo KEvrpo mi TO noXmoTiKO KEvrpo. Biaoav voooKopsc; Kai SaaKdXEc;, iacpa^av yiaTpou^ p£ TOV nio KTnvcoSn Tpono. <E>£p6nKav oav dypioi. T.CLC, napaKaXoo va ^nTnoETE ano Tnv apEpiKaviKn KUJBepvnon va anooupEi THV unooTiipi^n TDC; ano TOUC; cpopei'c^ pia<^ TOOO

O Raymond Seitz EI'XE E^aipETiKii cpripn, CDC; EVOC; Xoyi, unsuSuvoc; Kai KaXXiepynpEVOc; dvGpconoq. 'ExaipE psyaXou asftaapou OTOUC; 5inXcopaTiKou(; KUKXou^. AKOUOE Kai acpou EpEivs yia Xiyo oioonnX6<;, ucrcEpa mipE TO

Xdyo, Tovi^ovrac; ia Xoyia TOU. «ndTep», erne, «enn:peiin:e jaou va oac; nco Kan. LTOV noXejao, 01 aScooi ndvra unocpepouv». AKoXouOnoe pia nayepri oiconn. Tov Konouoajie i. EKefvoc; napejjeive acdpaxoc;. i, 01 a8cooi ndvra unocpepouv. TeXiKa Kanoio<5 efne: «E' auin inv nepfnTcoon, opco^, 01 "aGcooi" unfip^av GujiaTa jiia^ q)piKiaoTiKii<5 Kinvco8iac; THV onoi'a xpnpaio66tna£, jaeia^u dXXcov, n Ku^epvnon aac,. Edv TO KoyKpeao eyKpivei nepioaoTepa xpApaTQ yia TOIK; Kovrpac;, 6a yfvouv KI dXXec; T8TOie<; KTIWCO5i£(^. 'Eioi Sev £%puv TQ npdyjaaia; Aev efvai, enojisvco^, n Kuj3epvnaii aac, evo)(n yia tnv unocrcnpi^n oe KaTaoTpotfic, Kai 8oXocpovfe<; noXiTCov evo^ Kupiapxou Kpdrouc;;* 0 Seitz napejaeive aTapaxo<5. «Aev aujaqjcovca on TQ yeyovoia, oncoc; napouoidoinKav, gni^epaicovouv TOUC; », sine. qjeuyajae ano ~tnv npeopefa, eva^ aKoXouGo^ jiou ei'ne on 100 dpeaav TQ epya pou. Aev andvrnoa. Hpenei aa^ BUJIIOCO OTI, eKeivn Tnv tuoyri, o npoe8po<; PiyKav ei'xe Kavei Tnv OKoXouQn SiiXcoon: «Le nGiKO enme5o, 01 Kovrpae; ei'vai TO avrforoixo icov ISpuiiKcov FlaTepcov TOU 'EGvouc^ jia^». 01 HF1A unooTnpi^av Tnv KTnvcoSn SiKTcruopfa TOU Lojio^a OTn NiKapdyoua yia nepioooTepa and oapdvra Xpdvia. O Xaoc; TH^ NiKapdyoua^, uno TOUC; Lavrivicrca^, aveTpeipe TO KaGeoTco^ TO 1979, jae pia oapcoTim Xai'Kfi enavdoTaon.

Oi Zavuviorac; Sev riiav TeXeioi. Efyav TO SIKO TOUC; )aepi5io amv unepoipfa Kai n noXmKii TOUC; cpiXoaocpia e/xe noXXd avricpanKa oroixefa. 'Hiav opac; e^unvoi, XoyiKof KQI noXmajaevoi. FIpoandGnaav va eyKaGiSpuoouv [iia oTaGepn, evrijin, nXoupaXiaiiKii KOIVCDVI'Q. H GavaiiKfi noivii KaiapynGnKe. EKcrcovrdSec; )(iXid5e^ e^a9Xicojievoi x^piKof yXiTCoaav ano in XijaoKiovia. AoGnKav eKraaeic; ync; oe nepioooTepec^ ano 100.000 oncoyeveiec;. XTiamKav 6uo xiXidSe^ a]{oXeia. Mia a^ioonpefuin eKaipaTefa aXcpaprmapou nepiopioe TO noaoaTO TOOV avaXq)dj3nTcov OTH X^pa oe XiyoTepo ano TO eva e|55ojio. Yio6eTn9nKE n Scopedv naiSefa KQI n Scopedv laTpiKfi nepiGaXipn. H naiSiKri GvnoipoTnTa usicoGnKe KQTQ TO eva TpiTO. H noXiouueXiTiSa e^aqjaviOTHKe. Oi Hvca[aeve(; HoXiTEie^ KaTiiyyeiXav auTa Ta eniTeuyjaaTa coc; uap^ioriKe^/XevivioTiKe^ avaTpenTiKe^ npd^ei^. KaTa Tnv dnovpn inc, apepiKaviKfi^ Ku^epvnon^ atoixeioOeTOUOav eva eniKivSuvo napdSeiyjia. Eav eneTpeneTO OTH NiKapdyoua va anoKrriaei paoiKouc^ Kavovec^ KOIVCDviKnc, KOI oiKovouiitric; SiKaioouvn^, edv TH<; eneipeneTo va ave|3doei TO enfneSo THC; laTpiKii^ nepi'GaXipnc; Kai Tnc^ naiSefac; KQI va anoKaTaarnoei Tnv KOIVCOVIKII evoTnTa Kai TOV auToae|?aou6 TOU eGvout;, 01 yeiTOViKec; yti}Ptc> ^a eGexav Ta fSia epcoTfipaTa Kai 6a aicoXouGouoav Tnv i8ia nopeia. EKefvn Tnv enoxii, oncoc^ efvai yvcooro, uniipxe ocpoSpn avTiKaGeoTCOTiKn avrfcrcaan OTO yeiToviKO EX

- 15-

MiXnoa vcoprrcpa yia EVQ «ucpavr6 xjj£udTcov» nou uac; nspipdXXEi. O npo£5poc; Piyicav auvriGi^E va riEpiypdcpEi Tn NiKapdyoua coc; sva «anoXurapxiKd unouvrpouui». Ta MME KQI, cpuoiKQ, n ppETaviKii KufiEpvnan a^ioXoyoiioav QUTOV TO xapaKTnpiapd coc; QKpi§n KQI SIKQIO. AXXd ornv npayjiaTiKOTiiTa 8sv unripxs KQVEVQ OTOIXEIO yia Tn Spdon anoonaopaTWv GQVQTOU KQTQ Tnv n£pfo8o Tn^ SiaKupEpvnonc; TOOV Lavrivicrcac;. AEV unnpxs KQVEVQ OTOIXEIO yia PaoavloTnpla. AEV unnpxE KQVEVQ OTOIXEIO yia ouarniiaTIKEC; orpaTicoTiKEc; QuGaipEoi'ec;. Kavsvac; lepsac; SEV SoXocpovnGnKE orn NiKapdyoua. AvriGsTa, jidXioTa, ornv Kupspvnan TCOV SavTivfoTac; oujijiETEixav Tpsic; lEpeic;, 5uo InoouiTec^ KI EVQC; lEpanooroXot; TOU TdypaTOCj Maryknoll. Ta anoXurapxiKci unouvrpoupia PpfoKovrav OTn SmXavti ndpTa, aro EX £aXpa5dp KQI orn rouGTEjadXa. Ol HF1A Ei'xav QvaTpEijiEi Tn SnpoKpaTiKa exXEyuEvn KupEpvnan Tnc; rouaTEpaXa TO 1954 KCU TQ GUUQTQ TCOV SiKraTopiKcov KaGEorcoTCOv nou aKoXouGnoav,
TQl OTl E1XQV ^EOEpaOEl TQ 200.000.

'E^i ano TOUC; nio SiaKEKpiusvouc; InaouiTEc^ OE nayKoauio EninsSo SoXocpovnGnicav OTO FlavEnioTnuio KEvrpiKnc; ApEpiKnc; TOU Hav LaXpa8dp TO 1989, and EVQ Tdyua TOU auvrdyuaToc; AXKQTX, TO onoio £i)[£ EKnaiSEUTEi OTO OopT MnEvivyK, ornv T^dpT^ia TCOV HHA. EKEIVOC; o s£;aipETiKQ yEwaioc^ dv8pac;, o Ap)(i£niaKonoc; PopEpo, SoXoq)ovri6nK£ EVCO XEiToupyouos. YnoXoyii^ETai OTI 75.000 dvGpconoi OKOTCoGnKav. FiaTi TOUC^ OKOTCOOQV; Touc; OKO-

- 16-

Tcooav EUEiSii nioTeuav OTI uia KaXuTEpn ^cori si'vai EcpiKTII KQI OTI cocpsiXav va Tnv EniSico^ouv. AUTII n nfoTn TOUC; vapoKrripi^E auTounTCoc; coc, KOJJUOUVIOTEC,. IiEGavav En£i8n ToXjinaav va aucpiopmriaouv TO OTaTouc; Kp^o, TO anspavro Tonio Tnc, cpTcoxEiac,, TIC; aoGEVEiE^, Tnv E^aGXicoon Kai Tnv KQTanfEon, nou nTav ouvuq^aojaEva ^E Tnv unap^n Tou<5. TsXiKa 01 Hvcop.£V£(^ OoXiTEfs^ KaTacpEpav va avaTpsipouv Tnv Ku|3£pvnan TCOV Lavrivicnca^. XpsidoTnKE va nEpdoouv pEpiKa vpovia Kai va KapcpOsf n oGevapn avrfoTaon, aXXd TEXiKa 01 avfiXEnTOi OIKOVOUIKOI' Sicoypof Kai 01 30.000 veKpoi KaTaq)£pav va unoaKaipouv TO nGiKO TOU Xaou Tnc^ NiKapdyouac;. Ei^av E^avrXnGEi KOI E^a6Xico9£f yia pia aKopa qjopd. Ta Ka^iva EnEorpEii/av OTn Xcopa. H Scopsdv uyEia KQI n 8cop£dv naiSsfa KaTapynGnKav. Ol jaEyaXs^ ETaipEi'sc, EneoTpEij/av, EKSiKntiKE^. H AUTII n noXiTiKn, opccc,, OE Kap.fa nEpimcoon SEV nspiopioTnKE OTnv KEvrpiKfi AuEpim. EvopxnoTpcoGnKE OE oXoKXnpo TOV nXavnTn. 'HTav x^P'S T£^°S- Kai Efvai aav va un ouvE^n UOTE. METCL TO TEXo^ TOU B' HayKoop-iou OoXEjiou, 01 HvcoJlEVEC^ EIoXlTElE^ OTlipl^aV KOI OE noXX£(^ nEplUTCOOEl^ E^E-

«8nuoKpaTfa» £!}(£ un£pio)(uoEi.

Gpsvpav Kd0£ SE^IO orpaTicoTiKn SiKiarapfa OTOV nXavnTn. AvacpEpopai OTnv IvSovnaia, Tnv EXXdSa, Tnv Oupouyoudn, Tn Bpa^iXia, Tnv rtapayoudn, Tnv Aim, Tnv ToupKfa, TIC; OiXinm'vEC,, Tn FouaTELidXa, TO EX LaX|3aS6p

- 17-

KQI, cpuoiKd, Tn XiXri. AEV undpXEi OUTE KdGapon OUTE auyxcopeon yia Tn cppfKii nou npoKaXepav 01 HOA otn XiXiiTol973. EKacovrdSEc; x'^a^ec; GdvaTOi onuxicoGnrnv OE auTec, TIC, XG^)P£S- SuvEpnoav OTC aXnSeia; Kai yia oXouc; aurouc; n auEpiKaviKri E^coTEpiKn noXmKri; H andvrnan efvai vai, ouvEpnaav KQI anoSfSovrai OTHV auEpiKaviKn E^coTepiKii noXiTiKii. AXXd naxj 6a unopouOQTE va TO yvcopi^ETe; AEV ouv£J3n HOTE. TmoTa SEV ouvepn. AKOUCI KQI TOTE nou ouvEpaivs, SEV ouvspaivE. AEV EI^E Kaufa anuaofa. AEV EI'XE KQVEVQ Ev6iaq)£pov. Ta eyKXriuaTa TCOV Hvcopevcov FIoAiTEiaw unnp^av ouoTnuaTiKa, 8iapKn, SiscpGapueva, aviiGiKa, apEiXiKTa, aXXd eXdxioToi ufXnaav yi' auTa. OpEnEi va TO avayvoopfoouuE auTO OTIIV AuEpiKn. AoKnoE uia KXiviKn xeipayooynan TH^ E^ouaiac; OE nayK6ouio enmsSo, EVCO Tnv i'6ia OTiyun unoSuoTav Tn Suvaun nou udxeTai yia TO nayKoouio KoXo. HpoKEiTai yia uia Xaunpri, Eucpuii Kai iSiaiTEpa EnrcuxnuEvn unvcoan. ©Ecopco OTI n AuEpiKii EXEI, X00?1^ apcpipoXfa, OTiioEi TO uEyaXuTEpo ooou OTOV nXavtiTn. MnopEi va Eivai KTHvcoSn^, aSidcpopn, nEpicppovnTiKn Kai avnXen^, aXXd Eivai Enfonc; noXu s^unvn. Lav KaXoc; Eunopoc^ (ppovrf^Ei TO auuq)Epov Tnc; Kai TO mo EuncoXmx) EunopEupd Tn^ Eivai o auToGauuaouoc;. H OTocpa TOU viKnTn. AKOUOTE oXouCj TOUC; apEpiKavouc; npoESpouq oTnv TnXsopaon va XEVE TIC; XE^EIC; «au.£piKaviKOc; Xaoc;», onooc^ OTn cppdon

- 18-

«Aeco OTOV auepiKoviKo Xao ncoc; ripGe n copa va upooeuXnGouue Kai va unepaamoTOuue Ta SiKaicouata TOU auepiKaviKou Xaou Kai C,nTc6 ano TOV auepiKaviKO Xao va eumoTEUTEi TOV npoeSpo TOU OTn 5pdon nou npoKerrai va avaXdjriei yia Xoyapiaauo TOU auepiKaviKou Xaou». Efvai eva eucpuec; orpaTnynua. H yXoiooa xpnoiuonoiEITOI yia va KOTaorEiXEi Tn oKEiim. Oi XE^EIC; «ap.epiKaviKOC; Xao9> Snuioupyouv eva n8oviKo, OVETO ua^iXdpi, nou OE KaSnouxd^Ei. Aev vpeid^eTai va aKEcpTEoai. AnXooc; puGioou OTO ua^iXdpi. Mnopsi TO ua^iXdpi va nvfyEi Tn vonuoouvn oou n Tnv KpiTiKii oou OKevpn, aXXd eivai noXu avanauTiKo. OuaiKa, OUTO 6ev IO)(UEI yia Ta oapdvra eraTouptipia AuEpiKavoov nou ^ouv KOTCO ano TO opio Tn^ cpT(i>)(£iac;, OUTE yia Ta dXXa Suo EKaTOpjiupia, dvrpe^ Kai yuvaiKEi;, nou Kpacouvrai OTO a^avE^ yKouXdyK TCOV auepiKaviKcov q)uXaKc6v. Oi Hvcouevec; HoXiTEiE^ SEV ^pfoKouv nXsov anapafTHTE^ TK; ouyKpouoEi^ «)(aunXnq Evraanc;». Aev PpiOKOuv Kaveva Xoyo va eivai EmcpuXaKTiKsc; n aKoua Kai va Spouv napaoKnvioKa. Avoiyouv TO Capita TOUCJ OTO TpaneJ,! x^P^S 9°^° Kal nd9o<5. HoXu anXd, 6ev TOUC; KafyeTOI Kapcpf yia TOV OHE, TO SieGvsc; 8iKaio n Tnv KprtiKn TCOV 8iacpcovouvTcov. Ta Gecopouv avfoxupa Kai aonuavra. Eepvouv nfoco TOUCJ, SeuEVO OTO Xoupf TOU, TO nXaipidpiKo piKpo apvaKi TOUCJ, Tnv a^ioXunnTn Kai a8pavri MeydXn BpeTavfa. Ti anEyivE n n6iKii euaiaGnoia uacj; Eixaue noTE KOTI

-19-

; Ti anpaivouv auTEc; 01 Xe£;£ic;; Mnnajc; avacpEpovcai OE pia swoia nou ondvia vpnoiponoieiTai aripepa — TH auvei'Snan; Mia ouveiSnan nou 5ev EXEI va KQVEI povo pe TIC; SIKEC; pac; npd^Eic; aXXd Kai pe TO pe"poc, TUC; EuGuvnc; nou cpEpoupE yia TIC, npd^si^ dXXcov; Eivai dXa auTa vEKpd; KoiTa^Te TO FKouavrdvapo MnEi. EKaTOvrdSec^ dvQpcouoi KpaTouvrai EKEI yia nspioooTEpa and Tpia vpdvia, x^piS va TOUS EX^I auayyEXGEi KaTnyopia, x^P'S va exouv vopnai EKnpoaconnon, XUP^Sva £XOUV n£Paoei an° , ouoiaoTiKa KpaTouvrai en' adpiOTOv. AuTn n anonapdvopn KaTaoTaon ouvex^ETai, KQTO napaj3faon Tni^ LuvGriicnc; Tn^ Fevsun^. Kai n XeydpEvn «5ie9vn^ KoivoTnTa» dxi povo TO avsxETai aXXd OUTE KOV aaxoXefTOI. AUTO TO EyKXnpaTiKo afoyo^ SianpartETai and pia X<i)pa nou auToanoKaX£n:ai «ny£Tn^ TOU Koapou». SKEq)TopaoTE TOUC^ EyicXEiOTOuc; TOU vapo MUEI; Ti XEVE yia auTouc; TQ MME; FIou Kai nou anaoxoXouv Kanoio povdaTnXo OTIC; eawTepiKEc; osXiSE^ TUV ecpnpepiSoov. Touc; EXOUV peTacpepsi OTn X^P01 nouGEvd, and Tnv onofa, pdXiOTa, puopsf va ipouv UOTE. AUTE^ Ti(^ psps^ noXXof Kavouv auEpyia KOI TOUC; xopnyouv Tpoepii pe TO ^dpi, peTa^u auTCov KOI |3pETavof noXiTec;. H unoxpECOTiKri oiTion y/VETai pE ouvoUTIKEC; 8ia5iKaoiec]. Xcopic; npEpioTiKa Kai avaioGnTiKd. AnXcoc; oou x^vouv and in puTn eva acaXnva psaa crto Xaipd. Hspva^ aipa. Eivai |iaaaviaTnpio. Ti EIHE yi' auTO o ^pETavdcj unoupydcj E^coTepiKcov; TinoTa. Ti efn£ yi'
TO0

- 20 -

OIJTO o Ppexavoc; npcoGunoupyoc;; Tinoia. Fiaif; AIOTI 01 HI1A EYOUV nei: OnoiaSiinoTE KpiTiKii OE ooa KavoujiE aro FKOuavrdvajio MOEI, ouviard £)[6piKri npd^n. 'H EIOTE pa^i pac; ri Evavrfov jaac;. Onoxe o MnXsp TO pouXwvEi. H £ia|3oXn OTO IpaK ATQV pia XnatpiKn npd^n, pia npd^n KaTdq)copn^ KpanKiic; TpojaoKpaxia^, n onofa 8ei)[vei anoXuTn nEpicppovnon OTHV ewoia TOU 8ie6vou^ SIKQIOU. H £10^0X11 mav jaia auBafpsTn oipaucoTiKn eni](£i'pnan, n onofa |5aofoTnK£ OE jiia QTEXfiicDTn oEipd ij/£pdTOV KQI xuSaia^ xEipaY°^YnonS TCOV MME Kai, KQT' en£Ktaon, TCOV noXrccov. Mia npd^n nou anooKonouoE OTIIV e5paiwan TOU oTpaTicoTiKou Kai OIKOVOJUKOU ApEpiKavcov OTH Mian AvaToAri, p£Tacpi£oji£vn -T Tai'a Xuon, Ecpoaov 6Xa Ta dXXa EmvEiprijiaTa Ei^av anoSEIYTEI avunoaTaTa— oe anEXEuOEpcoiiKii Spdon. Mia enipXnTiKn sniSEi^n OTpaTicoTiKrii^ layuoc,, un£u6uvn yia TO GdvaTO Kai TOV aKpcoTnpiaapo x'XidScov Eni )(iXid8cov aGcocov avGpconcov. Ospajie OTOV ipaKivo Xao Ta paaavioTiipia, TI< 5iaonopd<5, TO anEjmXoiraaiievo oupdvio, SoXocpovfEc; ajjdxtov, TIT SuoTUXia, THV E^aGXicoon KOI TOV GdvaTO, Kai EinajaE ncoc^ «cp£pa]a£ THV EXEuGspia Kai Tn MEOH AvaToXii». avGpconoui; nprasi va OKOTCOOEIC; yia va O ouppoii 6oXocpovo^ Kai EyKXapaTiac; ; EKOTO xiXidSE^; Nojai^co OTI cpTavouv Kai nEpiaOEIJOUV. AEV Eivai, EIIOJIEVCOC;, 8iKaio va npoaa^Gouv EVCO-

- 21 -

niov TOU AiEGvouc; Ancaornpiou EyKXnpaToov HoXejiou o Mnouc; Kai o MnXsp; AXXd o Mnouc; anoSsfYrnKE E£;Unvoc;. Aev EXEI avayvcopfoei TO AieGvec; AiKaoinpio EyKXnpdioov OoXepou. 'Eioi, edv Evac; apEpiicavoc; oipaTicoTnc;, n KQI noXraitoc;, PpeGei aro eScoXio TOU KQTnyopoujisvou, o Mnouc; EXEI npoeiSonomoei OTI 9a OTei'Xei TOUC; ne^ovauTec;. O MnXep, ojaco^, exei avayvcopfaei TO AiKacrrnpio KQI, coc; eK TOUTOU, efvai scpiKTO va TOU aoKnGef Sico^n. Mnopoujie va Sooooupe Tn SieuGuvon TOU OTO AiKaoTiipio, av TO evSiacpspei n nepmTCOon. Msvei OTO AovSivo, NTaouvivyK ETpiT 10. Z' auTO TO nXafoio, o 9dvaTO(^ 8ev exei onou8aiOTnTa. Tooo o Mnouc; 600 KO.I o MnXep a5iacpopouv. TouXdxiOTOV 100.000 IpoKivoi GKOTOoGnKav ano apspiKaviKec; POJI^ECJ KO.I nupauXouc] npiv ^EKIVIIOEI n e^eyepon aro IpaK. AUTOI 01 dvGpconoi SEV unrip^av. Oi OdvaTOi 5ev undpxouv. Efvai Eva KEVO. AEV KaTaypdcpnKav Kav 01 veKpoi. «Aev u.£TpdjiE nTCOpaTQ*, SiiXcooE o apEpiKavoc; orpaTnyoc; Tojai OpavKc;. Tic, npcoTEc, pepEc; THC; Eia|?oXn(5 SnpoaieuTnKE OTIC; npcoTEc; osXi'SEC] TCOV |3pETaviK&)v scpnpEpfScov pia cpcoTOypacpia ornv onofa o Tovi MnXsp cpiXouaE OTO pdyouXo EVQ piKpo ayopi an' TO Ipdic. «'Eva naiSaKi yspaTO Euyvoopoouvn», eypacpE n XE^dvra. AfyEc; pEpsc; apyoTEpa, OE EoooTEpiKEc; osXlSEc^ SnpooiEUTnKe Eva pEnopTa^ Kai n cpcoToypacpi'a EVOC; dXXou TETpdxpovou ayopiou X00?1^ . H oiKoyEvsid TOU E^E avaTivaxrEi ano Evav nupau-

- 22 -

Xo. Movo EKEI'VO EIYE Eni^hoEi. «ri6TE 9a EX&) £;avd TO XEpia pou;» pcoTouoE TO naiSi. H loTopfa oTapaTnoE EKE/. 'Oncoc; Eivai cpuaiKO, o Tovi MnXfip SEV KpaTnoE auTO TO ayopi OTHV ayKoXid TOU, OUTE ravEva dXXo OKpcoTnpiaopsvo nai8i OUTE Kanoiov VEKpo pouTnypevo OTO afpa. To afpa EI'VOI ppopiKO. Zou XspcovEi TO nouKapiao KOI Tn ypapdra OTav Pyafveic, va Kaveic, EiXiicpivEfc; SnXcooEK; OTnv TnXEOpaan. Oi 8uo xiXidSEC, VEKpof ApEpiKavof sfvai Eva ovsiSoc,.
TOUC, pETaCpEpOUV OTOUC, TCUpOUC; TOU(^, OTO OKOTd8l. Ol

KnSfifEc; Efvai SiaKpiTiKEC,, aKfvSuvEC,. Oi aKpcoTnpiaopsvoi oanf^ouv OTa KpepdTia TOUC;, pspiKof yia 6Xn Tnv unoXomn ^CDn TOUC,. 'ETOI, mi 01 VEKpof Kai 01 aKpcompiaapEvoi oanf^ouv, OE SiacpopETiKd ef6n Tacpcov. I8ou Eva anoonaapa EVOC; noiripaToc; TOU HdpnXo N£pou8a, p£ TfTX

. . .Kai eva itpmi o'Aa aura Kaiyovtav KI eva itpcoi 01 <pmTies fiyaivav arcd TTJ yr)

KI and Tore Kai fjiTtapovrrj and TOTC, KI and TOTC aifia. Kaxovpyoi, p.' aeponAdva Kai jj-avpixdvovs KaKovpyoi fj.( SaxrvAiSia Kai dovKeaaes KaKOVpyoi itov TOVS tvAoyovaav jiavpoi

-23-

lov ovpavo va uKotiaovv
KOL /«S TOUS dpdfJIOVS TO TtaiSlKO TO aiJJLa

eVpe^e, Ixai, anAd, aav aijj,a itaioiKd. TaaxdAia nov xai TO TffaKoVU Ta aitoKpovfi, irerpes TTOU TO ^fpdyxado da Sdyxave qrcvvovtas, Okie's TTOU KOI 01 Okie's da piaovaav! EiSa pmpootd eras TO aijjui TT/S la-namas va opdaivemi yia va eras itvi^ti a' eV 7T€p?/(j9aVias

Trpocio'Tes: TO vexpo' /^ou prjfjLayfievi] lanavia. and Kdde vfxpd aniii jlyaivfi ami AovAovSia, ojjiais aito xddf AdxKO rt]? laitavias Byaivei f] loitavia, KI and Kddf vfxpd TtaiSi Byaivei era vcov<p(Ki JJL€ iidtia, KI aitd Kade eyKArjj^a yevviovvrai o-<paipcs nov Kanoia jjLtpa da eras Bpovve iaa O~TTJV KapSid. e: yiaxi rj noirjarj TOV df /zas juiAdd yia TO o'rapo, yia Ta <pvAAa,

- 24-

yia xa /zeya'Aa rjcpaiama T^S ytvedXias yr?? mv; EAdte va Sfixe TO ai/za OTODS eAare ra TO at/*a Grot's eAare va <5eire TO ai/za
craws1

QeXoo va ^eKaGapioco OTI pe TO nompa TOU NepouSa 5ev eniSieoKco oe Kapfa nepmTcoon va ouyKpivw Tn AnjaoKpaTiKfi lonavfa jae TO Ipdx TOU Zavrap. Xouaeiv. HapaGeTco TOY Nepou8a y10-^! nouOevd OTH ouyxpovn noinan 5ev e^co Siapdaei TOOO auyiiXoviaTiKA KOI aXnSivn nepiypaqjii TOU Pop|3ap8iojaou apdxcov. Ema vupiTepa OTI 01 Hvcopevec; HoXiTefe^ avoiyouv nXeov TO xap"na TOUC; OTO Tpane^i pe anoXurn eiXiKpfveia. 'ETOI efvai. H em'onpn noXiTiKfi TOUC; opf^eTai oiipepa ooc; «Kupiap)(ia oe 6X0 TO cpdopa». O opoc; Sev eivai SIKOC; pou, eivai SIKOC; TOUC;. «Kupiap)(fa ae 6X0 TO cpdopa» onpafvei eXey)(o OTHV ^npd, am GdXaooa, OTOV aepa, OTO 8idornpa KOI oe oXec; TIC; o^eTiKec; nnyec; npooTCOV uXwv. Oi Hvcopevec; FIoXiTekc; SiaGeTouv onpepa 702 orpaTICOTIKEC; pdoeic; o' oXoKXnpo TOY Koopo, ae 132 x^pec;, pe ii e^aipean, qsuaiKa, Tn ZounSia. Aev yvcapi^oupe i^cjOc; ncoc; Ta Kxrracpepav, ndvrcoc; eivai yeyovoc;. Oi Hvcopevec; IloXiTeiec, KaTexouv 8.000 onXiapevec; nupnviKec; KecpaXec; eTOipec; va xpnoiponomGouv. Auo ana auTec; pnopouv va nupoSoTnGouv peaa ae

_ 25-

8£KanevT£ XEITTCI. E£;eXi'oaouv vea uupnviKa onXa, yvcooTa GDC, «p6ppe<5 KaTaoTpocpric, KaTa<puyfoov». Oi Bperavof, ndvra ouvepydoiuoi, oxeSid^ouv va avriKaTaarriaouv TOV SIKO TOUC. nupnviKO nupauXo, TOV Trident. FIoioc; Eivai, dpayE, OTO oroxaorpo; O Oodua univ AOVTEV; Eou; Eyco; O KavEvac,; H Kfva; To Hapiai; Hoioc; ^spEi; AUTO nou navrccx; efvai OTI auTn n naiSidoTiKn TpeXa -n n Kai n anEiXii xpnan^ nupnviKcov onXwv— anoTeXEi TOV uupiiva Tnc; onuEpivnc^ auepiKaviKn<5 noXiTiKnc^ q)iXoaocpfac,. FIpEnEi va GuuouaoTe OTI 01 Hvcouevec, rioXiTEie^ ^ouv OE orpaTiGOTiKouc, puGuouc^Kai n KaTaoTaon 5ev Sefvvei va EKTOvooveTai. OoXXe^ xi^aoeS> av OX1 eKaTOUpupia, dvGpoonoi OTIC, HVCOUEVEC, noXiTE/Ec, Eivai anoSsSEiypeva anSiaauevoi, vrponiaouevoi Kai e^opyiauEvoi ano TIC, npa^Eic, Tn<^ Ku|?£pvnon<^ TOU^ aXXd, oncoc; exouv Ta npdyuaTa, SEV anoTeXouv unoXoyioiun uoXiTiKn Suvaun — auoua. Oucxx;, TO dyxoc;, n affeftaiOTma KOI o cpo^oc, nou j3Xenoupe KaGnuepivd va UEvaXcovouv OTIC; HVCOUEVEC, HoXiTEiE^, Efvai jiaXXov anfGavo va ueiooGouv. Fvcopi'^co OTI o npoeSpoc; Mnouc; e^ei noXXouc, e^aipETiKa iKavou^ avGpconouc; nou ypacpouv TOUI; Xoyoucj TOU, aXXd 9a nOsXa va SnXoooco KI eyco sGEXovrn^ yi' auTii Tn SouXEid. ripoTeivco Tnv e^ii(; auvroun ouiXia, Tnv onofa unopei va an£u9uvei ano Tnv TnXeopaon OTO auepiKaviKO E0VOC,. Tov pXfnco unpoaTa uou, Enfanuo, npooEKTiKa VTEVIOUEVO, ao^apo, viKnTn, EiXiKpivii, ouvyd anaTnXo,

- 26-

p,£piK£c; epopee; us EVQ piooeipooviKo xapoyEXo, napd^Eva
EXKUOT1KO. AuOEVTIKOq.

«O 0£oc; Eivai KoXoc;. O ©EOC; Eivai UEydXoc;. O ©EOC; Efvai KoXoc;. O SIKOC; pou ©EOC; Eivai 101X69 O ©eoc; TOU Mniv AdvTEV EIVOI KQKO^. O SIKOC; TOU ©EOC^ Eivai KQKO^. O ©EOC; TOU Davrdu nTav KOKOC;, uovo nou EKEIVOCJ SEV EI'XE ©so. 'HTQV Evac; pdp^apocj. EJJEI'C; SEV efpaoTE pdppapoi. EpEic; SEV Kdpouue TQ KEcpdXia TGOV avGpcancov. EUEIC; EXEuGfipia. To 1810 KI o ©EOC;. Eyco 8ev c;. El'ual o SnuoKpauKa EKXeypEvoc; nysTnc; EVOC; SnpoKpaTiKou KpaTOuc; nou XaTpEUEi Tnv EijiaaTe pia qjiXsuanXaxvn Koivcovia. KQVOUUE anXa)(VE(5 EKTEXeosit; OTnv nXsKTpiKn KapsicXa KQI x°Pn" youu£ cpiXEUonXavvEc; GavaTncpdpEc; evEOEicj. EfpaoTE Eva UEydXo eGvoc;. Eyco SEV efuai SiKTaTopa<;. AUTOC; efvai. Eyco SEV Eiuai |5dppapoc;. AUTOC; efvai. Kl EKEI'VOC; efvai. 'OXoi TOUC; efvai. 'Evco nGiKo Kupoc;. BXensTE TOUTn Tn ypoGid; AuTn efvai TO nGiKo uou Kupoc;. Kai un SiavonGefTE va TO ^exdoeT£». H ^con EVOC; ouyypacpEa Efvai uia e^aipETiKd axfiSov yuuvii SpaoTnpioTnTa. AEV xpEid^ET SdKpua yi' auro. O ouyypacpeac; KOVEI Tnv eniXoyn TOU KOI epuevei a' auTnv. AXXd efvai aXiiGeia OTI ppioKeoai EKTeGsipEvoc; OTOUC; avEpouc;, Kai Kdnoioi ano auTouc; eivai noXu naycopevoi. Eiaai EKEI E^OO povoc; oou, anpooraTEUTOc;. AEV PpfoKeic; KaTacpuyio — EKTOC; KI av Xec; a— onoTE, OTnv nEpfnToaon auTii, EX^iS <ptici^ei "to

-27-

Kxuacpuyio oou KUI, 6a jinopouoe va nei mvek;, yfvei noXiTiKoc;. Anoipe avacpepGnKa apKeiec; epopee, OTO GavaTO. ©a anayyefXco icopa eva noinjad jiou, [ie 111X0 «0dvaToc;»:3 o vexpds; Hows fipr/Kf TO vexpd; 'Hiav veKpos o veKpds OTO.V Hatsflp&)r)K€o vexpds; Uows rjxav o vfKpds; Hows rjiav nartpas rj Kopr] i\ rj dfios rj adtpytrj 77 pajrepa rj yws TOV vtKpov itov €yKai:aAei<pdr)Kf; eyKaxa/(€i(p{h]Ke;

'Htav vtKpds o veKpds OTOV EyKcnaAe.i<p{h]K(. o VfKpds; Hows TOV eyKaTe'Aei^e;

'Htav yvnvds o veicpds ij VTVJJLCVOS yia ra^iSi; Ti aa? fKave va SrjAa>o"€T€ vtKpd TO ArjAatacLTf vfKpd TO vfKpd; TToao KaAd yvutpifyiid TO veitpd; adit's yvwpitp,T€ OTI o veKpds rjTav Tov TtAvvaTe TO vfxpd; Tov KAeiaaTe KM ra. dvo TOV puiTia; Tov ddt/icm TO v€Kpd; Tov eyKataAeiifiaTf; TO vexpo;

Tov (piArjaaTf

-28-

'Oiav KOiia^ouaoTE OE Evav mOpeqjTn, VOUI'^OUUE OTI n avravaKXaari uac; Eivai aicpi|3ric.. AXXd av usTaiuvnSEic; Eva jjiXiooTO, n Eiitova aXXd^Ei. OuoiaoiiKa, OUTO nou Eivai uia QTsXEicoTn oEipd avriKaTonipiouoov. cpopEC., ouco^, o auyYpcicpEa^ ocpefXEi va andoEi TOY Ka9p£q>Tn — ^10.11 n aXnGsia jid<^ KOITQ^EI ata udua ano Tnv dXXn nXsupd auiou TOU KaSpEcpin. OIOTEUCO on napd tic, tEpdmiEC; avTi^ooTniEc;, n Eni^n aicXovnTn^, anapEyicXiTn^, Evrovnc; nvsupaiiKn^ Koinia^, coc^ noXiTEc;, npoKEiuEvou va opiaouUE Tnv npayuaTiKii aXri9£ia Tn^ ^con^ ua^ icai Tnc^ KOIVQDvi'ai; p.a<^, El'val ^COTIKIIC. onuaafa^ unoxpscoon nou {3apuVEI oXou^ ua<^. H avayim Eivai EniTaKTiKn. Edv auTn n anocpaaiariKOTma 5ev EvocouaTcoSEi OTO noXiTiKO ua<; opaua, SEV EXOUJIE Kauid EXni'Sa va anoKaTaoTiiooupE KCITI nou EXOUUE oxfiSov xaoEi: Tnv avGpcomvn

Dark: oKoxaSi, OKOTEIVO<;, Pablo Neruda, H larcavia artjv KapSid, uet. Aavcin Xou (A9nva: EicSoaEic; OuKipnt^). Harold Pinter, TIo'Afj^os; O^rtu itoirmaia KO.I fua o^iAia, jiei. Tdvia OanaSonoiiXou (A9iiva: EKSooei^ Aicopa, 2004).
1 2

- 29-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful