1

Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

PENGENALAN Komunikasi adalah bahagian terpenting dalam kehidupan seharian. Komunikasi tidak sahaja berlaku melalui percakapan tetapi juga melalui mendengar, membaca, menulis dan gerak badan. Semuanya memerlukan kemahiran yang boleh dipelajari. Sesetengah kemahiran seperti penguasaan bahasa dan pemilihan perkataan yang tepat, pemikiran logik dan pengumpulan maklumat diperlukan untuk semua jenis komunikasi seperti komunikasi antara perorangan, komunikasi dalam kumpulan, komunikasi dalam organisasi, komunikasi untuk pemasaran, dan komunikasi dalam bentuk pengucapan awam. Oleh itu semakin baik kemahiran ini dikuasai, maka semakin berkesanlah proses komunikasi yang berlangsung. Komunikasi yang berkesan membolehkan idea dan maklumat dapat disampaikan dengan sempurna. Al-Quran telah memberikan beberapa panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan antara seseorang dengan seseorang insan yang lain.Antara ayat Al-Quran yang menjelaskan perkara di atas ialah : “ Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” ( Ali Imran : 159 )

2 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

1.0 Definisi Komunikasi Komunikasi yang melibatkan perlakuan setiap hari boleh terjadi dalam

bentuk pertututran, penulisan atau penyelidikan. Pertuturan merupakan gaya atau cara menuturkan sesuatu perkara tertentu. Penulisan pula melibatkan kegiatan menulis atau mengarang sesuatu topik manakala penyelidikan merupakan perbuatan mencari dan mengumpul maklumat tertentu.

Keberkesanan sesuatu komunikasi bergantung kepada penguasaan kita terhadap sesuatu aspek komunikasi. Perkataan ‘komunikasi’ berasal dari perkataan latin ‘communiatus’ yang bermaksud berkongsi sesuatu ( Hamdan 1993 ) . Ini bermakna apabila kita berkomunikasi bermakna kita sedang berkongsi idea atau maklumat dengan individu atau orang lain. Komunikasi sebagai satu konsep telah banyak dibincangkan oleh para sarjana, namun belum lagi menemui definisi yang tepat. France E.X. Dance (1970 ) dalam bukunya bertajuk The Concept of Communication mendapati dalam penulisan ilmiah terdapat lebih 95 definisi komunikasi yang berbeza. (Hamdan, 1993 dalam Sulaiman Md Yassin et al 2002 ). Secara umumnya komunikasi dapat dibahagikan kepada empat kategori iaitu : 1.1.1 Takrifan Penyebaran atau Pengiriman Takrifan asas ini menerangkan bahawa komunikasi berlaku sekiranya terdapat pergerakan atau usaha daripada satu pihak. Bleum, 1966 ( Sulaiman Md. Yasin, 2002 ) menyatakan bahawa ia merupakn proses yang bermula daripada

3
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

pengirim kemudian dipindahkan menerusi saluran khas kepada penerima dan kemudiannya memberi maklum balas dalam bentuk isyarat sama ada mesej tersebut difahami atau tidak. Theodorson and Theodorson ( 1969 ) pula mendefinisikan komunikasi sebagai pengiriman maklumat, pemikiran, sikap atau emosi seseorang kepada individuatau kumpulan yang lain dengan menggunakan simbol-simbol. Takrifan komunikasi di atas tidak dapat diukur dan kurang

keberkesanannya.kerana komunikasi berlaku sehala dan tiada tindak balas oleh pihak lain. Namun kejayaan sesuatu komunikasi komunikasi jenis ini dianggap lemah. Justeru, takrifan

1.1.2 Takrifan Perkongsian Makna Takrifan jenis ini adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Wilbur Schramn pada tahun 1971 ( Sulaiman Md Yassin et. al, 2002 ). Ini bermakna proses komunikasi berlaku apabila kedua-dua pihak yang terlibat membentuk dan berkongsi antara satu sama lain bagi mencapai persefahaman. Perkongsian yang dimaksudkan ialah perkongsian makna sesuatu isyarat. Namun begitu, tidak semua maklumat akan memberikan makna yang sama kepada setiap inividu. Ini kerana setiap individu akan memproses maklumat yang diterima berdasarkan pengalaman dan persekitaran.

4 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

1.1.3 Takrifan Pembujukan Satu contoh dalam definisi ini dikemukakan oleh ahli psikologi Carl Hovland, Irving Janis, dan Harold Kelley yang menyatakan komunikasi merupakan satu proses seorang individu menghantar rangsangan untuk mengubahsuai tingkah laku individu lain., Menurut Osgood ( Sulaiman Md. Yassin et. al 2002 ) komunikasi berlaku apabila satu sumber cuba mempengaruhi sasarannya dengan memanipulasi beberapa alternatif dan disampaikan melalui saluran yang menghubungkan mereka. Oleh itu, takrifan komunikasi boleh diukur keberkesanannya jika ia berupaya mempengaruhi atau menukar sikap individu lain. Namun demikian, tidak semua aktiviti komunikasi berunsurkan pembujukan bagi tujuan menukar perlakuan atau sikap seseorang.

1.1.4 Penekanan Aspek Ringkah Laku Aspek ini menekankan peranan maklumat, isyarat atau simbol dalam menentukan keberkesanan komunikasi. Ini dapat dilihat menurut pandangan Carter ( 1973 ) yang berpendapat bahawa seseorang individu akan cuba mencari maklumat yang boleh diguna untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Oleh itu individu terbabait akan mempunyai gambaran yang lebih tepat tentang persekitaran yang perlu dihadapinya. Takrifan ini tidak membezakan penyampai atau penerima maklumat. Oleh itu, komunikasi adalah satu tingkah laku yang digerakkan oleh individu untuk mencari dan menyebarkan sesuatu maklumat.

5
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

1.2 Dimensi Konsep Komunikasi Litttlejohn ( 2002 ) mengambil pandangan Dance ( 1976 ) yang mengatakan terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk membedakan konsep komunikasi secara kritikal.: a. Tahap pemerhatian ( level of observation ) Ia mengandungi definisi yang menggambarkan komunikasi membawa pengertian yang luas juga sempit. Gambaran sempit dihuraikan oleh

American College Dictionary yang menyatakan komunikasi lebih menjurus kepada bidang ketenteraan dengan penggunaan peralatan seperti telefon, telegraf, radio, kurier dan sebagainya. Manakala gambaran umum oleh Reusch( 1957 ), ia merupakan satu proses yang menghubungkan bahagianbahagian terasing dalam dunia. ( dalam Narimah, 2008) b. Tahap tujuan ( intentionality ) Ia lebih menjurus kepada tujuan komunikator dalam proses

komunikasi.. Ini dinyatakan oleh Miller ( 1966 ) bahawa komunikasi perlu mempunyai tujuan secara sedar oleh sumber. Tindakan yang tidak disertai oleh tujuan atau niat bukanlah membawa maksud komunikasi. c. Pertimbangan Normatif Situasi ini mengambil kira kepentingan proses komunikasi .Ada diantaranya yang menggambarkan mesej yang disampaikan berjaya dilaksanakan dan ada yang sebaliknya.

6 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

1.3 Unsur-Unsur Asas Komunikasi Unsur-unsur merupakan perkara-perkara yang diperlukan untuk mewujudkan satu fenomena atau kejadian ( Narimah, 2008 ) terlibat seperti : a. sumber Ia merupakan punca bagi sesuatu mesej sama ada secara individu, satu kumpulan,persatuan atau organisasi. Dalam roses komunikasi, sumber merupakan pendapat, fikiran, perasaan atau utusan yang disampaikan Antara unsur-unsur yang

kepada orang lain.Contohnya apabila penceramah yang menyampaikan maklumat kepada pendengarnya b. Penerima Ia merupakan sasaran sesuatu mesej. Penerima juga boleh terdiri daripada individu, satu kumpulan, persatuan , organisasi.serta sekumpulan khalayak ramai. c. Mesej Ia merupakan sesuatu yang ingin disampaikan sama ada dalam bentuk idea atau perasaan yang ditunjukkan secara verbal atau bukan verbal. d. Saluran Merupakan perantara atau jalan yang membawa mesej daripada sumber kepada penerima.Ia berperanan dalam menentukan keberkesanan sesuatu komunikasi.

7
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

e. Maklumbalas Merupakan respon di pihak penerima terhadap sesuatu sumber. Ia merupakan tindakan yang berlaku terhadap sesuatu mesej yang telah disampaikan. f. Gangguan Perkara yang menghalang daripada berlakunya keberkesanan komunikasi. Ia merangkumi gangguan yang berbentuk dalaman , seperti memikirkan masalah lain ketika sesuatu mesej disampaikan. Gangguan luaran seperti keadaan kebisingan yang mengganggu penyampaian mesej . Manakala gangguan semantik pula melibatkan pemahaman konteks yang berbeda.

Justeru, unsur-unsur komunikasi itu sendiri merupakan sebahagian daripada keterangan yang menyokong konsep komunikasi melalui perkaitan di antara unsur-unsur tersebut.

2.0 Definisi Teori Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai istilah teori ini . Mengikut pendapat Griffin (2002 ) , teori adalah peta berkenaan kebenaran. Teori adalah jawapan sementara yang dibentuk untuk persoalan yang timbul berkaitan kejadian sesuatu fenomena. Pendapat Cragan dan Shields (1998), teori bermaksud sebagai suatu kenyataan yang mengandungi konsep-konsep dan perkaitan antaranya yang

8 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

membolehkan seseorang memahami, menjelaskan, menerangkan, membuat ramalan dan membuat kawalan kepada fenomena. Manakala menurut pendapat Dr. Narimah Ismail dan Dr.Saodah Wok (2002), teori bermaksud kenyataan atau penerangan yang dibentuk untuk menerangkan sesuatu fenomena. Ia bersifat sementara, ujian atau kajian boleh dibuat secara sistematik bagi menentukan sama ada penerangan dibuktikan benar atau sebaliknya. Selain itu, beliau berpendapat bahawa teori itu boleh ditolak atau diubahsuai mengikut kajian yang telah dijalankan. Kesimpulannya di sini ialah teori bukanlah penentu kepada segalagalanya . Walaupun teori berjaya membuktikan sesuatu tetapi ia juga boleh diubah mengikut kesesuaian dan keadaan tertentu.

2.1 Kepentingan Teori Berdasarkan beberapa definisi yang diutarakan di atas, penggunaan teori sememangnya berlaku kepada kita setiap hari. Tentunya terdapat banyak kepentingan teori semasa kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Antara kepentingan teori ialah : a. Sebagai panduan dalam mengambil tindakan. Oleh itu berpandukan panduan, harapan kita sesuatu perkara itu akan menjadi lebih baik daripada biasa. Kita juga dapat mengelak sesuatu perkara yang tidak diingini berulang. Ini menjadikan kita lebih matang dan berwaspada terhadap sesuatu fenomena.

9
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

b. Membantu kita dalam membuat keputusan terhadap sesuatu perkara. Kita juga berupaya menganalisis sesuatu perkara serta melakukan penyelesaian dengan pelbagai cara. c. Membantu kita dalam meluaskan tanggapan dan sesuatu perkara. Oleh itu, kita akan dapat pandangan terhadap

menyesuaikan diri dengan

sesuatu fenomena yang berbeza. Selain itu, kita akan dapat bertindak diluar daripada kebiasaan dan berani dengan keputusan yang telah diambil d. Pengalaman dan tindakan yang diambil juga membantu melalui liku-liku kehidupan agar lebih berjaya. Ini dapat kita untuk menjadikan

kita kuat berusaha serta sentiasa dapat memperbaiki kelemahan diri.

3.0 Definisi Teori Komunikasi Teori Komunikasi juga tidak kurang pentingnya kepada kita dalam berkomunikasi. Teori komunikasi juga mempunyai beberapa definisi

mengikut beberapa orang pendapat para sarjana. Salah seorang daripada sarjana tersebut ialah Littlejohn ( 2002 ), yang menyatakan teori komunikasi sebagai suatu teori yang didapati dalam keseluruhan teori berkaitan dengan proses komunikasi. Sementara pendapat Cragan dan Shields (dalam Narimah Ismail, 2008) pula, menganggap teori komunikasi sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksudkan ialah hubungan antarakonsep teoritikal yang membantu memberi secara keseluruhan ataupun sebahagiannya, keterangan, penjelasan,

10 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

penerangan, penilaian atau ramalan tindakan manusia dalam bercakap, menulis, membaca, mendengar dan sebagainya melalui media. Pendapat ketiga daripada Borman (1989), yang berpendapat teori komunikasi sebagai suatu perkataan atau istilah yang menjadi payung bagi semua perbincangan dan analisis yang dibuat secara berhati-hati, sistematik dan sedar berkenaan komunikasi. Jika diteliti daripada ketiga-tiga pendapat para sarjana tersebut teori komunikasi adalah pelbagai kerana ia memberi keterangan atau hubungan konsep yang berbeza-beza. Oleh sebab itu metateori diperlukan bagi membuat klasifikasi teori komunikasi. Metateori yang dimaksudkan seperti peta topografi untuk membuat perbandingan, klasifikasi, dan penilaian teoriteori komunikasi. Dengan kata lain boleh dinyatakan bahawa teori komunikasi ialah teori untuk menerangkan, menjelaskan, membuat ramalan dalam memahami fenomena komunikasi. Berdasarkan teori inilah kita boleh membuat penjelasan mengapa lebih ramai orang membaca akhbar Berita Harian berbanding akhbar lain dan mengapa seseorang itu berasa gementar semasa hadir untuk temuduga dan sebagainya.

3.1 Model Komunikasi
“ Model komunikasi merupakan persembahan daripada sesuatu fenomena sama ada secara nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting dari fenomena tersebut. ( Mulyana, 2001 : 121)

11
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

Berdasarkan pernyataan di atas oleh Mulyana , jelas menggambarkan bahawa model komunikasi itu sendiri merupakan satu daripada cara untuk menerangkan konsep komunikasi. Model juga merupakan satu contoh yang dibuat supaya sesuatu penerangan itu dapat disampaikan dengan mudah dan menarik agar dapat mengurangkan kesilapan dan ketidakfahaman. ( Sulaiaman Mohd. Yassin, 2002 ) Sejarah awal model komunikasi bermula pada tahun 1940-an. Kebanyakan modelnya berbentuk sehala iaitu menekankan penghantaran mesej daripada sumber kepada penerima sahaja. Selepas itu pada tahun 1950-an barulah ia beralih kepada proses dua hala yang melihat peranan unsur-unsur komunikasi dan tindak balas yang berlaku.( Effendy, 2003 ) Terdapat beberapa model oleh beberapa sarjana yang merupakan pengasas kepada model-model komunikasi ini. Antaranya : 3.1.1 Lasswell's Model ( Model Lasswell ) Teori komunikasi yang dianggap paling awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : Who says in which channel to whom with what effect (Siapa mengatakan apa kepada siapa dengan efek apa). Jawapan bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell itu sendiri merupakan unsur-unsur proses komunikasi iaitu Communicator (komunikator), Message (pesan), Media (media) , Receiver ( komunikan/ penerima), dan Effect (kesan ). melalui saluran apa

12 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

Adapun fungsi komunikasi menurut Lasswell adalah sebagai berikut : i. The surveillance of the environment (pengamatan lingkungan) ii. The correlation of the parts of society in responding to the environment (korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan). iii. The transmission of the social heritage from one generation to the next (transmisi warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain). 3.1.2 Model Komunikasi Matematik Teori matematik in juga disebut model Shannon dan Weaver. Ia merupakan

teori komunikasi manusia yang muncul pada tahun 1949, merupakan perpaduan dari gagasan Claude E. Shannon dan Warren Eaver. Shannon pada tahun 1948 yang permesinan mengetengahkan teori matematik dalam komunikasi

(engineering communication), yang kemudian bersama Warren (human memproduksi

pada tahun 1949 diterapkan pada proses komunikasi manusia communication). Sumber informasi (information sebuah (message) untuk source)

dikomunikasikan. Pesan tersebut dapat terdiri Pemancar

dari kata-kata lisan atau tulisan, musik, gambar, dan lain-lain.

(transmitter) mengubah pesan menjadi isyarat (signal) yang sesuai bagi saluran yang akan dipergunakan. Saluran (channel) adalah media yang

menyalurkan isyarat dari pemancara kepada penerima (receiver). Dalam percakapan sumber informasi adalah benak (brain) pemancar adalah mekanisme suara yang menghasilkan isyarat, saluran (channel) adalah udara. Ini boleh dilihat berdasarkan rajah di bawah :

13
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

Sumber maklumat

Penyebar

Penerima

Destinasi

Perutusan

Isyarat

Isyarat diterima

Sumber Gangguan

Rajah 1 :

Model Shannon dan Weaver Sumber : : Griffin, E. ( 2000 ) A First Look at Communication Theoty. 4th ed

3.1.3 S-M-C-R model (Model S-M-C-R) Model ini telah diperkenalkan oleh Berlo pada tahun 1960.

Ia menyenaraikan empat unsur utama dan menggunakan Rumus S-M-C-R iaitu singkatan dari istilah-istilah : S singkatan dari Source yang bererti sumber atau komunikator ; M singkatan dari Message yang bererti pesanan/ mesej C singkatan dari Channel yang bererti saluran atau media R singkatan dari Receiver yang bererti penerima atau (penghantar mesej. ) Khusus mengenai istilah Channel yang disingkat C pada rumus Skomunikan

M-C-R itu yang bererti saluran atau media, komponen tersebut menurut

14 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

Edward Sappir mengandungi dua pengertian, iaitu primer dan sekunder. Media sebagai saluran primer adalah lambang,misalnya bahasa, kial (gesture), gambar atau warna, iaitu lambang-lambang yang digunakan khusus dalam komunikasi tatapan muka ( face-to-face communication), sedangkan media sekunder adalah media yang wujud, baik edia massa, misalnya surat khabar, televisiyen atau radio, mahupun media cetak, misalnya, surat,

telefon atau poster. Jadi, komunikator pada komunikasi cara tatapan muka hanya menggunakan satu media saja, misalnya iaitu bahasa, manakala pada komunikasi media seorang komunikator, misalnya wartawan, penyiar atau pemberita menggunakan dua media, iaitu media primer dan media

sekunder, jelasnya bahasa dan sarana yang dijalankan.

S

M

C

R

* Kemahiran * Isi komunikasi * Kod - verbal * Sikap terhadap - bukan penerima Verbal * Sistem * Susunan nilai/budaya * Sikap terhadap diri Rajah 2 : Model Berlo/ SMCR

* Kemahiran * Sentuhan Komunikasi * Rasa * Sikap- sumber * Bau * Pendengaran Pengetahuan * Penglihatan * Sistem nilai * Sikap- diri

Sumber : Berlo D ( 1960 ) The Process of Communication ( dalam Narimah dan Saodah, 2002 )

3.1.4 Newcomb’ABX Model (Model ABX Newcomb) Pendekatan komunikasi yang berdasarkan pada pendekatan seorang pakar psikologi sosial berkaitan dengan interaksi manusia. Dalam bentuk yang

15
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

paling sederhana dari kegiatan komunikasi seseorang A menyampaikan informasi kepada B mengenai sesuatu X. Model ini menyatakan bahwa orientasi A (sikap) terhadap B dan terhadap X adalah saling

bergantung dan ketiganya membentuk sistem yang meliputi empat orientasi. Seperti dikutip Effendy (2003) menurut Severin dan Tankard (1992) pada model newcomb ini komunikasi merupakan cara yang biasa dan efektif dimana orang-orang mengorientasikan dirinya terhadap

lingkungannya X

A

B

Rajah 3 : Model Komunikasi Kemanusiaan

3.1.5 Model Osgood and Schramm Circular Model (Model Sirkular Osgood dan Schramm) Jika model Shannon dan Weaver merupakan proses linier, model Osggod dan Schramm dinilai sebagai sirkular dalam peringkat yang tinggi. Perbedaan lainnya adalah apabila Shannon dan Weaver menitikberatkan perhatiannya langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim (sender) dan penerima (receiver) atau dengan perkataan lain komunikator dan komunikan. Schramm dan Osgood menitikberatkan

16 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

pembahasannya pada perilaku pelaku-pelaku utama dalam proses komunikasi. Shannon dan Weaver membedakan sumber dengan transmitter dan antara receiver (penerima ) dengan destinasi. Dengan kata lain, dua fungsi dipenuhi pada sisi pengiriman (transmiting) dan pada sisi penerimaan (receiving) dari proses. Pada Schramm dan Osgood ditunjukkan fungsinya yang hampir sama. Digambarkannya dua pihak berperilaku sama, iaitu encoding atau menjadi, decoding atau menjadi balik, dan interpreting atau menafsirkan.

Sumber

Pengekod

Isyarat

Dekod

Destinasi

Rajah 4 : Model Komunikasi Schramm Pertama

Sumber

Enkoder kawasan pengalaman

Isyarat

Enkoder Penerima kawasan pengalaman

Gangguan Tindak balas

Rajah 5 : Model Komunikasi Schramm Kedua

17
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

KESIMPULAN Jelas sekali melalui pendefinisian komunikasi, teori dan teori komunikasi mempunyai perkaitan yang menjurus kepada satu konsep yang jelas tentang yang dikatakan komunikasi. Pelbagai konsep telah digunakan untuk menerangkan

istilah yang khusus sehingga melahirkan pellbagai teori komunikasi oleh beberapa sarjana . Antara nya yang dapat dipetik adalah seperti berikut :
Komunikasi adalah proses sesuatu idea dialihkan dari sumber penerima atau lebih , dengan maksud kepada satu

untuk mengubah tingkah laku mereka.

( Everret M. Rogers , 2001)
Komunikasi dengan n niat ( intensional ) adalah satu dan mengirimkan simbol-simbol pendengar prosesmenyotir, memilih membantu

sedemikian rupa sehingga

membangkitkan makna atau respon dari fikirannya yang serupa

dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator.

( Raymond S.Ros dalam Mulyana, 2001) Daripada beberapa definisi dan model yang dikemukakan dapatlah dirumuskan bahawa komunikasi itu merupakan satu proses pemindahan makna iaitu maklumat, idea, pengetahuan, persefahaman dan lambang-lambang lain daripada sumber atau penyampai kepada penerima melalui saluran-saluran tertentu dengan harapan mewujudkan persamaan . Justeru, mempelajari komunikasi dan teorinya dapat memberikan pelbagai kelebihan kepada kita dalam berkomunikasi dengan lebih berkesan.

18 Komunikasi , Teori dan Teori Komunikasi

BIBLIOGRAFI

Berlo, D. K., Lemert, J. B., & Mertz, R. J. (1969). Dimensions for 576. dilayari pada 25 Mei 2009, daripada EBSCOhost database.

evaluating

the acceptability of message sources. Public Opinion Quarterly, 33, 563-

Griffin, E. ( 2000 ), A First Look at Communication Theory. 4th ed. New York : McGraw Hill
Jennifer

L. Hamblin & Raymond W. Gibbs, Jr. (2003). Processing the meanings of

what speakers say and implicate. Discourse Processes, 35 (1), 59–80. Dilayari pada 26 Mei 2009 daripada EBSCOhost Datebase

Littlejohn, S.W. and Foss, K.A. (2008). Theories of Human Communication, edition. Belmont, CA: Thomson Wadsworth Indicator

9th

Phillip Jerold Aust. ( Winter 2004 ), Communicated Values As

of

Organizational Identity ; A Method For Organizational Assessment and Its Application in A Case Study : Communication Study, 55 ( 4 ), 515- 534 . Dilayari pada 15 Mei 2009 daripada EBSCOhost Database Saodah Wok, Narimah Ismail, Yusof Hussain. ( 2003 ). Teori-Teori Komunikasi Petaling Jaya : PTS Publication Sulaiman Mohd. Yassin, Mohd. Salleh Lebar dan Azlina Abu Bakar ( 2002 ). Komunikasi Dalam Pengajaran dan Kepimpinan Pendidikan, Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd .

19
Komunikasi, Teori dan Teori Komunikasi

Communication models.(n.d.). Dilayari pada15 April , 2009, daripada http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/Communication/ Thomas J. Leonard. “The Communication Model” www.thomasleonard.com. Dilayari pada 15 Jun 2009 http://www.maxwideman.com/issacons4/lac1432/sldoor.html. Dilayari pada 15 Jun 2009 http://www.aber.ac.uk/media/documents/short/trans.html. Dilayari pada 15 Jun 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful