SEMINARSKI RAD IZ LOGISTIKE U SAOBRAĆAJU

Tema: SKLADIŠTENJE ROBE

...1.................5 4... LITERATURA ………………………………………………………………….......12 (........... U#RAVLJANJE SKLADIŠTEM ………………………………………………..2.............3............................................................................2.........4.................% "........................................5 4. DEFINICIJA SKLADIŠTA ……………………………………………………..........www......................................................3 2..............3.... Specijalna robno poslovna ili !pekulativna "unkcija ......1+ %...... UVOD ………………………………………………………………………...% 5. Funkcija izravnavanja ili kopenzacije ..................4 ....1+ &.....5 4............ ZAKLJU'AK …………………………………………………………………….................. VRSTE SKLADIŠTA #REMA TOKOVIMA MATERIJALA I ROBA ....................* $.......................maturski.............. Funkcija bezbjednosti .... Funkcija dorade #oplemenjivanja$ robe .......................& 5................... Sistemi skladi!ta ................................................................org SADRŽAJ 1........1......13 2 .....................& 5.................. 'e(ni)ki sistem skladi!ta ......... Stepeni skadi!ta ........................4 4....................... FUNKCIJE SKLADIŠTA ........... STRATEGIJA SKLADIŠTA ……………………………………………………............. TROŠKOVI SKLADIŠTA …………………………………………………….4 !.............................

avanja do izlaska robe iz skladi!ta. /ptimizacija sistema obu(vata i (ardverske i so"tverske logisti)ke instrumente. 3 .koja se tek kasnije uklju)uje u proces proizvodnje novi( vrsta roba ili u pru.pa je potrebno na1i optimalno rje!enje za lokaciju.anje usluga korisnicima koji imaju potrebu za robom. 2o de"iniciji.kao i transportovanja roba od ulaska robe u skladi!te preko svi( reprodukcija. Stacionarno stanje ozna)ava robu na raspolaganju. 0aj)e!1e su skladi!ta koja imaju povoljnu lokaciju skuplja.komisioniranja.anja usluga.1.jer ne u)estvuje direktno u procesu proizvodnje ili pru. U V O D .odnosno zadr.ogistika skladi!ta ima zadatak da dizajnira i optimizira sisteme za sve vrste skladi!tenja.skladi!te je logisti)ki prostor u kome roba ima stacionarno stanje.

2ored osnovni( organizacioni( strategija.iz i u skladi!te.-m i .niji./e2a)1e robe ka.-+3 skladi!tenja i 6. 0ajva. 0ajva.odnosno za odr.-+3 materijala.a time i za zadovoljavanje potreba kupaca.nije pojedina)ne "unkcije skladi!ta date su na slede1oj slici #vidi sliku 1.6. /ne uti)u na sve va.531e skladi!ta2-. 4 .2.-+3)e 383 ./-0a1e /-*e 3 67869a.2$. 4ato marketing logistika koristi zna)ajnu ulogu skladi!ta u nabavci materijala s ciljem -. DEFINICIJA SKLADIŠTA 3z de"inicija pojmova skladi!te i skladi!tenje proisti)e nji(ova direktna povezanost sa )a*a+.relevantni pojmovi koji se odnose na skladi!ta su5       72/a2e931e skladi!ta:6). FUNKCIJE SKLADIŠTA Funkcije skladi!ta vezane su za "izi)ku distribuciju naterijala i roba )iji su tokovi usmereni ka. !./a+81a)1e skladi!tem .glavne komplekse organizacioni( "unkcija.23m34a531e 678-+a .ne. Skladi!ta imaju veliki zna)aj za organizaciju proizvodnjenabavke i prodaje.iz i u skladi!tu pra1eno sa in"romacionim i vrednosnim tokovima2/-.koje uti)u na ukupnu "unkciju skladi!ta./-0a1-m.. STRATEGIJA SKLADIŠTA Strategije skladi!ta su osnovne logisti)ke odluke koje velikim delotvornim uticajem daju pe)at organizacionim tokovima.razvile su se i specijalne strategije skladi!ta.avanje eksploatacione gotovosti #ili spremnosti za proizvodnju$.

i!tu nabavke robe koja u promptno vreme nije aktuelna. 7isonantnost mo. S. 5 .-. 2o!to se minimalna koli)ina. #0a primer kod prerade vo1a )iji se te(nolo!ki procesi odvijaju tokom cele godine.koja se proizvodi na nekom nivou #stepenu$. !. F6).1.e531a8)a /-*)-<. 7aklepovi!enje cene ranije nabavjene robe prouzrokuje potrebu skladi!tenja robe.koli)ine isporuke ili precizno termini rani rokovi isporuke i drugi uticaji mogu ugroziti pouzdanost poslovanja ako organizacija nema skladi!te.na$.2.konsekventnostibrzine i pouzdanosti nabavke materijala i drugi( resursa. Osnovne skladišne funkcije !. 9oli)inska disonantnost postoji kada odre6eni stepen #nivo$ proizvodnje iz te(ni)ki( razloga omogu1ava proizvodnju samo odre6ene minimalne koli)ine.531a *e4*1e0)-723 :ezbednosna "unkcija skladi!ta re!ava probleme blagovremenosti. .e biti vremenski i koli)inski dimenzionirana.2.e obezbediti samo u nekom odredenom terminu ili samo u nekom ograni)enom vremenskom periodu.kao i isporuke gotove robe kupcima ili krajnjim korisnicima.. 8remenska disonantnost postoji kada su odre6eni materijali potrebni tokom cele godine. /preznost od mogu1eg pogor!anja kvaliteta tako6e je opravdan razlog za posedovanje skladi!ta koje omogu1ava iskori!1enje posebno povoljne ponude u datom momentu nabavke.potreba za sladi!tenjem sirovog vo1a je neizbe. F6).)esto ne podudara sa potrebnom koli)inom.e.531a 34/a+)a+a)1a 383 . 0ji(ova prodaja se planira za neke budu1e termine i po povi!enim cenama.i ugovorne obaveze o kupovini minimalni( koli)ina mogu prouzrokovati koli)insku disonantnost.e)4a531e /na re!ava problem disonantnosti izme6u potreba za materijalom i stvarnog dotoka materijala u skladi!te. Sa marketin!kog aspekta.a sirovina se mo.531a Specijalna robno poslovna ili !pekulativna "unkcija skladi!ta omogu1ava nabavku ve1e koli)ine robe po pri(vatljivim cenama na tr.nastale disonantnosti se moraju kompenzovati putem skladi!ta.1.a nabavka i( mo.e nabavljati samo za vreme branja.Sl.-78-+)a 383 . 4a(tevi za egzaktnom koli)inom potreba materijala ili robe za naredni #budu1i$ period.68a23+)a :6). !.

!. 2rimeri su starenje. 'e promene stanja robe iziskuju potrebu njene dorade ili oplemenjivanja.sir. 2rimer su konjak.i!ni "aktori uti)u na pojedine vrste robe da nakon protoka odre6enog vremenskog perioda menjaju svoje "izi)ko stanje. a> vlasni)ki status #vlastitio ili javno skladi!te$*> tr. F6).su!enje.!.sazrevanje ili vrenje #previranje$.i!ni odnosi i zna)aj sa poslovnom delatno!1u5> stepen centralizacije.3 i ozna)eni su slovima a.razna vina. VRSTE SKLADIŠTA #REMA TOKOVIMA MATERIJALA I ROBA 2ojedine "unkcije skladi!ta omogu1avaju nji(ovu klasi"1kaciju prema raznim kriterijumima.drvo.est osnovni( kriterijuma klasi"ikacije skladi!ta predstavljeni su na slici 1.e i ".automatizacije i te(ni)ke manipulacije0> sredstva transporta i oprema skladi!tae> proces uve1anja vrednosti skladi!tene robe i njena pozicija za vreme dok je uskladi!tena:> na)in gradnje i izbor lokacije skladi!tapozicija robe dok je uskladi!tenastepen automatizacije i te(ni)ke manipulacije % .d.b. ".c. 7orada ili oplemenjivanje je proizvodna "unkcija koja se obavlja u skladi!tu.8eme)13+a)1a> /-*e 2ojedini tr. .531a 0-/a0e =-.

Sl.Kriterijumi za klasifikaciju skladišta Faktori odre6ivanja mesta lokacije sladi!ta koji su naro)ito bitni sa logisti)kog aspekta dati su u tabeli na sl.1***$ Sl. 1.1. #3zvor5 <(rmann.4.4.3. Logički as ekt iz!ora mjesta lokacije skladišta = . 1.

sa te(nikom skladi!ta #automatizovano ili  > su!tini treba razgrani)iti pojam skladi!ta kao "unkcionalnog prostora od celokupnog sistema skladi!ta koji obu(vata sve procese u skladi!tu.uzimaju1i u obzir te(niku i ure6aje #postrojenja$ pomo1u koji( se obavlja protok materijala u skladi!tu. > praksi se pominje i . S2e.e)a. S2e.8a03. S.2a. S2e.ova skladi!ta pri(vataju #uzimaju$ i specijalno nabavljen materijal.8a03. ". 4ovu se jo! i skladi!ta za prodaju. 'o su dolazna ili ulazna skladi!ta.2. S372em3 7. )iji je zadatak da permanentno obezbe6uju potreban materijal za proizvodnju i imaju na raspolaganju garantovane zali(e potrebni( materijala.od ulaska do izlaska robe.2a !.2a 1. 0aj)e!1e su zastupljena slede1a mi!ljenja. ?adi toga je potrebno posebno sagledati te(ni)ku stranu skladi!ta.e)a.1.".2a 2.i!tu prodaje.e23 72e.8a03. 2roizvodna skladi!ta obavljaju sve "unkcije skladi!ta.8a03. S.2a 2ojam sistem skladi!ta nema jednozna)ne interpretacije. 2ostoje )etri nivoa upravljanja ili )etiri stepena skladi!ta.e)a.8a03.e raznim stepenima ili nivoima upravljanja protokom materijala. 'o su i me6uskladi!ta ili paralelna skladi!ta namenjena za proizvdne oblasti. 2otrebna su za amortizaciju oscilacija na tr.8a03.koji je ograni)en na posebne interese menad.odnosno "inalna #kona)na$ skladi!ta.e)3 7.odnosno te(ni)ki sistem skladi!ta. S. 3 u literaturi i u praksi vladaju razli)ita s(vatanja o tome !ta )ini sadr. S2e.aj jednog sistema skladi!ta. & . /sim toga.2a .menta organizacije.ima "unkciju skladi!tenja trgova)ke robe. S2e. Sistem skladi!ta je identi)an poluautomatizovano skladi!te$.e)a.e da se prika.e) 7. /vaj stepen.8a03.koji je mnogo obra6ivan u literaturi. 'o su skladi!ta na kraju procesa proizvodnje.2a 2roces proizvodnje robe ili usluga u nekoj proizvodnoj organizaciji mo.  Sistem skladi!ta je identi)an sa vrstom skladi!ta #sistemati)no ili (aoti)no skladi!tenje$. S.

.8a03.2a 3zbor odre6enog sistema skladi!ta koji sadr. Te?)3@. * .odnosno mogu1i nivo automatizovanostiza(teve #potrebe$ za objektima skladi!ta.prvi iz skladi!ta$ za(teve za organizaciju skladi!ta- mogu1nosti "unkcionisanja sistema za!tite skladi!tavo6enje kontrole zali(amogu1nosti komisioniranja i sposobnost prilago6avanja raznim skladi!nim vrstama robe.i odre6enu te(niku skladi!ta obavlja se prema odre6enim kriterijumirna.".i mogu1nosti iskori!1enja prostora za izgradnju tro!kove skladi!taopasnosti od !tete #o!te1enja$smetnje #ili remetljivosti$ tokom postupakamogu1nosti do(vatanja pojedini( pozicija u skladi!tumogu1nosti pakovanja i prepakivanjapreglednost skladi!ta i skladi!ni( tokovamogu1nosti da se realizuje "i"o princip @"irst in "irst out@ princip koji ozna)ava prvi u skladi!te. 9od odlu)ivanja o vrsti objekata #materijali ili robe$ koje treba skladi!titi koristi se niz kriterijuma koji uva.3 7372em 7.avaju5 utro!ak investicija #ulaganje$potrebe za personalom #zaposlenima u skladi!tu$stepen automatizacije.

26 koji nisu speci"i)no logisti)ki zadaci.upravljanje skladi!tem podrazumeva aktivnosti planiranjaorganizacije kontrole i rukovo6enja navedenim procesima da bi se procesi i operacije odvijali bez smetnji.im tro!kovima. 7rugim re)ima.kao i transportovanje u skladi!tu i iz skladi!ta do odredi!ta.menta skaladi!tara)unovodstveni tokoviin"ormacioni tokovi kod svi( drugi( dispozicija materijala i robe. %.8a03.$. /snovne vrste sistema prora)una su5     prora)un robni( zali(a u skladi!tuobra)un tro!kova u skladi!nim "unkcijamaprocene ulaza.koli)ini i vrednostima.i da se mogu planirati i izr!iti po !to je mogu1e ni.potrebni su e"ikasan sistem upravljanja i odgovorno rukovo6enje skladi!tem./-/a@6)a 6 7. 1+ . 'i sistemi imaju zadatak da optimalno organizuju5 proces upravljanja skladi!tem materijalaprocese i operacije skladi!tenja materijalanadzornu "unkcija nad zali(ama i kontrolu tokova u skladi!tu po vrsti.zali(a i prodaje robe vezane za skladi!te i inventura skladi!ta 0a izbor sistema prora)una uti)u5    tokovi in"ormacija u sistemu menad. TROŠKOVI SKLADIŠTA >tvr6uju se preko 7372ema . U#RAVLJANJE SKLADIŠTEM 7a bi se osiguralo besprekorno "unkcionisanje u skladi!ta. 'i sistemi obu(vataju objektno orijentisane aktivnosti u razli)itim skladi!nim prora)unima.ta)no po terminima.

bi za uskladi!tenje i iskladi!tenjedodeljivanje narud.9ao pojedina)ne #ili samostalne$ "unkcije sistema upravljanja i rukovo6enja skladi!tem 9amp" A 9u(nle navode slede1e ciljeve5 optimizacija redosleda narud.bi za uskladi!tenje praznim "a(ovimadodeljivanje narud.bi za iskladi!tenje utovarnim #skladi!nim$ jedinicamaprimene uputstava za vo.ovanja ljudi i te(nike 11 .nju za regalne transporteidenti"ikacija i kontrola uskladi!tenja i iskladi!tenja pomo1ni( skladi!ni( sredstavavo6enje evidencija svi( koli)ina artikala koji se uskladi!te i iskladi!teregulisanje celokupni( tokova u procesu transportaregulisanje tokova anga.

12 .odnosno jednom rije)ju spremnost za proizvodnju. 'i sistemi obu(vataju objektno orjentisane aktivnosti u razli)itim skladi!nim prora)unima. ZAKLJU'AK 3z pred(odnog se vidi da je skladi!tenje robe povezano sa nabavkom i prodajom i da imaju veliki zna)aj za organizaciju proizvodnje. 0ji(ove tro!kove utvr6ujemo preko sistema prora)una u skladi!tu.&.nabavke i prodaje.

C 7r Slobodan 4e)evi1.ana 'adi1 EGitH logistikaF-:eograd-2++%.C www.Saob.org B4.(.doc.org www.mr Sne. Fakultet 7oboj-2++&.wikipedija.knowledge bank.maturski. LITERATURA B 1.org 13 . B3. B 2.E.ogistika u saobra1aju skriptaF.C 7r 8asiljevi1 D.C www.