Μάθημα: Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ

Κεφάλαιο 7ο: Διαδικτύωση-Internet
Ενότητα 7.7: Πρωτόκολλο ARP
Τεστ
1ο Θέμα
A. Να περιγράψετε το πρωτόκολλο RARP (Πρωτόκολλο Αντίστροφης Μετατροπής
Διεύθυνσης).
Μονάδες 20
B. Ποιες στήλες έχει ο πίνακας ARP μιας συσκευής; Οι εγγραφές του πίνακα ARP
είναι μόνιμες;
Μονάδες 10
2ο Θέμα
Δίπλα σε κάθε πρόταση να βάλετε ένα Σ αν τη θεωρείτε Σωστή και ένα Λ αν τη
θεωρείτε Λανθασμένη.
α. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τη φυσική διεύθυνση μιας συσκευής στην
αντίστοιχη διεύθυνση IP.
β. To πρωτόκολλο ARP χρησιμοποιείται όταν ο αποστολέας και ο παραλήπτης ενός
αυτοδύναμου πακέτου IP βρίσκονται στο ίδιο φυσικό δίκτυο.
γ. Σε μικρά δίκτυα ο πίνακας ARP μπορεί να μην υπάρχει και να έχουμε την
αποστολή αιτήσεων ARP.
δ. Ο πίνακας ARP είναι αναγκαίος, γιατί δεν υπάρχει αλγόριθμος που να μετατρέπει
τη διεύθυνση IP σε φυσική και το αντίστροφο.
ε. Όταν σε μια αίτηση ARP δεν υπάρξει απάντηση, το αυτοδύναμο πακέτο στέλνεται
ξανά.
Μονάδες 10 (5x2)

3 Θέμα
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. «Χρειάζομαι τη διεύθυνση IP της συσκευής 00-1Α-3Ε-54-1Β-2F» είναι μία:
α. Αίτηση ARP
β. Απάντηση ARP
γ. Αίτηση RARP
δ. Απάντηση RARP
2. «Η διεύθυνση IP της συσκευής 00-1Α-3Ε-54-1Β-2F είναι 192.168.242.14» είναι:
α. Αίτηση ARP
β. Απάντηση ARP
γ. Αίτηση RARP
δ. Απάντηση RARP
ο

όταν το IP του αποστολέα στέλνει ένα αυτοδύναμο πακέτο στον οδηγό της κάρτας δικτύου του. γ.3. στον παραλήπτη του πακέτου γ. Η αίτηση ARP απευθύνεται: α. δ.242. Αίτηση RARP δ. ε. Λαμβάνεται η απάντηση ARP και μια νέα εγγραφή καταχωρείται στον πίνακα ARP. Μονάδες 20 (5x2) ο 5 Θέμα Έστω το παρακάτω δίκτυο: Αν ο πίνακας ARP του υπολογιστή Β είναι κενός και αυτός στείλει ένα πακέτο στο Δ: a. Με βάση τον ενημερωμένο πίνακα ARP μετατρέπεται η διεύθυνση IP σε φυσική. στο δρομολογητή του δικτύου Μονάδες 20 (5x4) 4o Θέμα Να βάλετε στη σωστή σειρά την ακόλουθη ακολουθία ενεργειών. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα ARP του Β με τη νέα εγγραφή του: . Απάντηση RARP 4. β. Απάντηση ARP γ. Απάντηση RARP 5.14 είναι 00-1Α-3Ε-54-1Β-2F» είναι: α.14» είναι μία: α. «Η φυσική διεύθυνση της συσκευής 192. α. Απάντηση ARP γ. Αίτηση RARP δ. Δημιουργείται ερώτηση ARP.168. στον αποστολέα του πακέτου β. Αίτηση ARP β. Το αυτοδύναμο πακέτο μπαίνει σε ουρά αναμονής. Το αυτοδύναμο πακέτο βγαίνει από την ουρά αναμονής. Αίτηση ARP β. σχηματίζεται ένα πλαίσιο Ethernet. το οποίο στέλνεται στο δίκτυο.168. σε όλους τους υπολογιστές του τοπικού δικτύου δ.242. «Χρειάζομαι τη φυσική διεύθυνση της συσκευής 192.

Να συμπληρώσετε τους ακόλουθες πίνακες που δείχνουν τη μορφή της αίτησης ARP και της απάντησης ARP.Διεύθυνση IP Διεύθυνση Ethernet β. • Αίτηση ARP • Απάντηση ARP Μονάδες 20 (2+2+16*1) .