1

1)

காசி

பாதசாr

2)

ெசல்லம்மாள்

புதுைமப்பித்தன்

3)

காஞ்சைன

புதுைமப்பித்தன்

4)

கடவுளும் கந்தசாமிப்பிள்ைளயும்

புதுைமப்பித்தன்

5)

ெவயிேலாடு ேபாய்

ச. தமிழ்ெசல்வன்

6)

அழியாச்சுட0

ெமௗனி

7)

பிரபஞ்ச கானம்

ெமௗனி

8)

காட்டில் ஒரு மான்

அம்ைப

9)

சிவப்பாக உயரமாக மீ ைச வச்சுக்காமல்

ஆதவன்

10)

மஹாராஜாவின் ரயில் வண்டி

அ. முத்துலிங்கம்

11)

அக்கினிப்பிரேவசம்

ெஜயகாந்தன்

12)

நகரம்

சுஜாதா

13)

ஃபிலிேமாத்ஸவ்

சுஜாதா

14)

சித்தி

மா. அரங்கநாதன்

15)

குருபீடம்

ெஜயகாந்தன்

16)

முன் நிலவும் பின் பனியும்

ெஜயகாந்தன்

17)

ஒரு இந்நாட்டு மன்ன0

நாஞ்சில் நாடன்

18)

கதவு

கி. ராஜநாராயணன்

19)

மதினிமா0கள் கைத

ேகாணங்கி

20)

புலிக்கைலஞன்

அேசாகமித்திரன்

21)

ஒரு அைறயில் இரண்டு நாற்காலிகள்

ஆதவன்

22)

அம்மா ஒரு ெகாைல ெசய்தாள்

அம்ைப

23)

காலமும் ஐந்து குழந்ைதகளும்

அேசாகமித்திரன்

24)

ெட0லின் ச0ட்டும் எட்டு முழேவட்டியும்

ஜி. நாகராஜன்

அணிந்த மனித0
25)

மருமகள் வாக்கு

கிருஷ்ணன் நம்பி

26)

பிரயாணம்

அேசாகமித்திரன்

27)

ஞானப்பால்

ந. பிச்சமூ0த்தி

28)

பத்மவியூகம்

ெஜயேமாகன்

29)

பாடலிபுத்திரம்

ெஜயேமாகன்

30)

ஆண்களின் படித்துைற

ேஜ.பி. சாணக்யா

31)

கன்னிைம

கி. ராஜநாராயணன்

32)

ேகாமதி

கி. ராஜநாராயணன்

33)

பிரசாதம்

சுந்தர ராமசாமி

2

34)

ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம்

சுந்தர ராமசாமி

35)

விகாசம்

சுந்தர ராமசாமி

36)

புயல்

ேகாபி கிருஷ்ணன்

37)

இருளப்ப சாமியும் 21 கிடாயும்

ேவல. ராமமூ0த்தி

38)

கடிதம்

திlப்குமா0

39)

நாயனம்

ஆ. மாதவன்

40)

தக்ைகயின் மீ து நான்கு கண்கள்

சா. கந்தசாமி

41)

ராஜா வந்திருக்கிறா0

கு. அழகிrசாமி

42)

நிைல

வண்ணதாசன்

43)

தனுைம

வண்ணதாசன்

44)

ஒரு கப் காப்பி

இந்திரா பா0த்தசாரதி

45)

ஓடிய கால்கள்

ஜி. நாகராஜன்

46)

ராஜன் மகள்

பா. ெவங்கேடசன்

47)

மr என்கிற ஆட்டுக்குட்டி

பிரபஞ்சன்

48)

பூைனகள் இல்லாத வடு
Y

சந்திரா

49)

பச்ைசக்கனவு

லா ச ரா

50)

rதி

பூமணி

3

காசி - பாதசாr
1
ேபான வருஷம் இேத மாதத்தில் காசி தற்ெகாைல ெசய்துெகாண்டு பிைழத்து -விட்டான்.
கல்யாணம் ெசய்துெகாண்ட நான்காவது மாதம், சவர பிேளடால் கழுத்ைத ஆழ அறுத்துக்
ெகாண்டான்.உைறந்த ரத்தப் படுக்ைகமீ து நிைனவிழந்து கிடந்தவைன கதைவ உைடத்துப் புகுந்து
எடுத்து ஜி.எச்.சில் அட்மிட் ெசய்தா3கள்.
ஊrல் நான்கு ேப3 'மைறலூஸ்' என்று கருதும் காசிையப் பற்றி எனக்கு அப்படி நிைனக்க
முடியவில்ைல. எல்ேலாைரயும் ேபால, தனக்கும் இந்த நாக்கு ேபருக்கும் இைடயிலான 'ஷாக்'
அப்ஸா3பைர' பழுது பா3த்து சrயாக ைவத்துக் ெகாள்ளாமல், இவ3கள் உறெவன்று ெமச்சுகிற
பாைதயின் குண்டு குழிகளில் அடிபட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறான் என்றுதான் ெசால்லத் ேதான்றுகிறது.
ேநற்று காசியிடமிருந்து கடிதம், 'காசுதான் சுதந்திரம் காசுதான் சுதந்திரம் காசுதான் சுதந்திரம்'
என்று ஸ்ரீராமெஜயம் மாதிr இன்ேலண்டு முழுக்க எழுதியிருக்கிறான். ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு
ேகாயம்புத்தூ3 ேபானேபாது ஒரு டீக்கைட வாசலில் காசிைய யேதச்ைசயாக சந்தித்ேதன். உண3ச்சி
முண்ட ைககைளப் பற்றிக் ெகாண்டான். தன்ேனாடு அதிக ேநரம் இருக்க ேவண்டுெமன்று
ெகஞ்சினான். என் அப்பாவுக்கு அடுத்த நாள் வருஷாந்திரம். இரவுக்குள் மைலக்கிராமம் என்
ேதாட்டம் ேபாய்ச் ேசர ேவண்டியிருந்தது. ெசான்ேனன். வாடினான். சr என்று பா3க் பக்கம்
ேபாேனாம்.
எனக்கு ேவைல ஏதும் கிைடக்காமலிருந்த காலத்தில் யாராவது என்ைனப் பா3த்து 'இப்ப
என்ன பண்றHங்க?' என்று ேகட்டால் சங்கடத்தில் கூசிப் ேபாய் சமாளிப்பாக எைதயாவது ெசால்ேவன்.
அந்த ேவதைன தனிரகம். காசியிடம் அேத ேகள்விைய பூடகமாக விட்ேடன் - ''அப்புறம்...? இப்ப...''
''ஒரு நண்பேனாடு ேச3ந்து, மருந்து ெமாத்த வியாபாரம் சின்னதாப்பண்ேறாம். அப்பாகிட்ேட இனி
வட்டுப்
H
பத்திரம்தான் பாக்கி. தேரன்னா3. அைத ைவச்சு ேபங்க்ேல ேலான் முயற்சி. கிைடச்சா இது
ஒரு மாதிrயா ெதாடரும்...'' ேகட் பூட்டியிருந்தது. பா3க்கில் சுவெரட்டிக் குதித்து உள்ேள ேபாேனாம்.
மைறவான புல்ெவளி ேதடி உட்காரும்ேபாது ஞாபகம் தட்டியது. சிகெரட் வாங்கவில்ைல. 'இருக்கு'
என தன் ேஜால்னாப் ைபயிலிருந்து சிகெரட், தHப்ெபட்டி எடுத்துப் புல்மீ து ைவத்தான்.
''வியாபார உலகம் ெராம்ப கஷ்டப்படுத்துது. நிைறய ேகவலமான அனுபவங்கள். மைறமுகவr மாதிr மருந்து வியாபாரத்தில் மைறமுக பங்குதாரங்களா இருக்காங்க டாக்ட3ஸ். எப்படீனா,
ஒரு டானிக் பாட்டில் பிrஸ்கிrப்ஷன் எழுத ைவக்க, ஒரு டாக்டருக்கு மூணுரூபா லஞ்சம் தரணும்.
நூறு பாட்டில் டானிக் விக்க மாசம் முன்னூறு ரூபா லஞ்சம்...இதில்லாம ெபrய கம்ெபனி
மருந்துக்குன்னா, கம்ெபனிேய ேநரடியாக அன்பளிப்பு டி.வி., கிைரண்ட3, ஃபிrட்ஜ்னு... குமட்டுதுடா
குணா...''
காசியின் முகத்துேமல் ெசல்லமாகப் புைக வைளயங்கைள ஊதிவிட்ேடன்

''இதிேல

எவ்வளவு நாள் தாக்குப் பிடிப்ேபன்னு ெதrயைல. பைழயபடிதாண்டா இருக்கு குணா. அடுத்த
வினாடி ேமேல எடுத்த காலூன முடியேல.'' காசி ஒரு சிகெரட்ைடப் பற்ற ைவத்துக் ெகாண்டான்.
அவனது ேஜால்னாப் ைபமீ து 'ெசாத்' ெதன ெவள்ைளயும் பழுப்பும் கலந்த எச்சம் ெதறித்தது.

4

''ஆனா முன்னமாதிr என்னப் பிச்சு வசி
H வாந்தியிேல புரட்டி ஆபாசப்படுத்திக்றதில்ேலடா.
கஷ்டப்பட்டு விழுங்கிக்கேறன். அப்பாவுக்காகதான். அவ3 ேபாயிட்டா என்ன ஆேவன்னு புrயைல.
எைத ஆதாரமாக்கி இந்தப் ேபய் மனைச சமாதானமா நடத்தப் ேபாேறன்ேன ெதrயலடா...''
காசியின் அப்பா, காசிக்கு ஒரு வயதாகியிருக்கும் ேபாது மைனவிைய இழந்தா3. காசிக்கு
நான்கு வயது

மூத்த ஒரு அக்கா உண்டு.

ேவறு உடன்பிறப்பு இல்ைல.

இரண்டாவதாகத் திருமணம் ெசய்து ெகாள்ளவில்ைல.

காசியின் அப்பா

குழந்ைதகள் இரண்ேடாடு, காசியின்

ெபrயப்பா - தன் அண்ணன் - குடும்பத்ேதாடு ஒட்டிக் ெகாண்டு விட்டா3. மில் ேவைல. சாந்தமான
குணம். ''அப்பா எப்படியிருக்கா3 காசி?'' ''அப்பாவும் நானும் ஒரு வட்ேல
H
இருக்ேகாம். அக்காவுக்கு
வட்ேல
H
பாதி பாகம் உயில் எழுதி ைவச்சாச்சு. உயிைல ைகயில் குடுக்கேல. ெசவரு ெவச்சு ெரண்டு
பாகமாக்கியாச்சு வடு
H வாசைல... மச்சான் அவ்வளவா பிரச்ைன இல்ைல... அப்பா அக்கா வட்ேலதான்
H
சாப்புட்டுக்கறா3. எனக்கு பத்து நாைளக்ெகாடு ஓட்டல். பத்ேத நாளுக்குள்ள எந்த ஓட்டலும்
சலிச்சிருது... முன்னூறு, முன்னூத்தம்பது மாசம் கிைடக்கும். ஆத்மாைவ, மனைச, வயத்ைத,
உடம்ைப எல்லாத்ைதயும் அதிேலதாங் கழுவணும்...'' பக்கத்தில் சிெமண்ட் ெபஞ்சில் படுத்திருந்த
நாய் எழுந்து உடைல உதறி சடசடத்தது.
'' நH ெபண்ணா இருந்திருக்கக் கூடாதான்னு ேதாணுது. சrயாச் ெசான்னா நH ெபண்ணா
மாறிடக் கூடாதான்னு... உன்ேனாட இருந்தா பாதுகாப்பா, ைதrயமா இருக்குடா குணா. அறிேவாட
குத்தைலப்

ெபாருட்படுத்தாம

ெசான்னாகடவுேளாட

மடியிேல

இருக்கிற

மாதிr...

அதுவும்

ெபண்களவுள். என்னால் ஒரு ஆைண கடவுளா கற்பைன ெசய்யேவ முடியேல.. விைளயாட்டு
ைமதானமா முள்ளுேவலி இல்லாத மனசு உனக்க.'' ''இல்லடாகாசி, என்ேனாட மனசு உனக்கு அந்த
மாதிr இருக்குது. ஆனா அங்ேகயும் சில ேப3 கண்ணுக்கு ேவலி இருக்கும். இருக்குது, சr..
இப்ெபல்லாம் ஏதாவது எழுதறயா?''
''இல்ேல, டயr மட்டும்தான். கவிைத, கைதன்னு எழுதினா சுய புலம்பலா இருக்குது.'' எதிrல்
நாய் ஒற்ைறக் காைலத் தூக்கி ெபஞ்ச் கால்ேமல் மூத்திரம் அடித்தது. காசியின் வாயில் கால் சிகெரட்
சாம்பலாக நின்றிருந்தது. சற்ேற ெமளனம். '' என்னால், இந்த சிகெரட்ைட விடேவ முடியேல காசி.''
''நானுந்தான்... கூடேவ இந்த மாஸ்ட்ருேபஷைனயும்... எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் இந்த
ெரண்ைடயும் நிறுத்தேவ முடியேலடா குணா. சிகெரட்டால் எனக்கு ஒண்ணுேமயில்ேல...நிேகாடின்
ெநஞ்சுக்குள்ேள பரவி எதுவும் பண்றதா ெதrயேல... பால் வராத ெமாலக்காம்ைப உறிஞ்சற
மாதிrதான் அது எனக்கு. மாஸ்ட்ருேபஷன்ேலயும் ஒரு விஷயம். பல ேப3 மாதிr ைகெகாண்டு
இல்ேல.

தைலயைணைய

ெபாண்ணுகளத்தான்

அைணச்சுட்டு...

நிைனவிேல

தாயான

அைடச்ச.''

காசிக்கு

முப்பது

முப்பத்தஞ்சு

இருபத்ெதான்பது

தான்

வயசுப்

வயெதன்று

நிைனக்கிேறன். திடீெரன ேவெறதாவது ெபாதுவாகப் ேபசலாம் என்ற காசி, என்ைனப் பற்றிக்
ேகட்டான். என் அம்மாைவ விசாrத்தான். எனக்கும் அவனுக்கும் பழக்கமான ஒரு சாமியாைரப்
பற்றிக் ேகட்டான். சாமியாேராடு இருந்த அழகான ெபண்ைணப் பற்றிக் ேகட்டான். ''சாமியா3,
ஆ3.எஸ்.எஸ்.ேல பூந்துட்டா3. கா3 எல்லாம் குடுத்திருக்காங்க. அந்த சிஷ்ைய 'ரம்ைப' இப்ப
சத்தியிேல ஒரு துணிக்கைடயிேல ேச3ஸ் ேக3ள்.'' காசி சிகெரட்ைட வசி
H எறிந்தான். புல்லில்
ேலசாக புைக கசிந்தது. நான் மீ ண்டும் ஒரு சிகெரட்டுக்குப் பா3த்ேதன், இல்ைல. எனக்குப் பரபரத்தது.
நானும் கூட காசிையப் ேபால சும்மாத்தான் சிகெரட் குடிக்கிேறன் என்று நிைனக்கிேறன். சில
சமயங்களில் ேதாட்டத்துப் பக்கம் கும்மிருட்டில் நின்று குடிப்ேபன். குடித்த திருப்திேய இருக்காது.
புைகைய ஊதி கண்ணால் பா3ப்பதில்தான் திருப்திேபால இருக்கிறது. காலிப் ெபட்டிைய நசுக்கி

5

தூக்கிப் ேபாட்டான் காசி. ஒண்ணு பத்து என்ேறன்.ேபாேவாமா என்று அைரமனதாகக் ேகட்டான் காசி.
நடந்து ெசன்றேபாது காசிையக் ேகட்ேடன்.
''டி.ம்.

எல்லாம்

இப்ப

ஒண்ணும்

பண்றதில்ைலயா?''

''எைதயும்

ெதாட3ந்து

ெசய்ய

முடியேல...காபிக் கரண்டியாேல வாழ்க்ைகைய அளந்து பா3த்ததா எலியட் ெசால்லுவான். எைத
எடுத்து அளக்கன்ேன எனக்கு முடிவுக்கு வர முடியேல...'' காபியா, டீயா என்று ேகட்கும்ேபாது
ெவடுக்ெகன்று ஒரு விருப்பத்ைதச் ெசால்ல முடியாதவன் காசி. ஆனால் சாைவ எடுத்து அளந்து
பா3த்திருக்கிறான்.

சுவெரட்டிக்

குதித்ேதாம்.

''தூங்கின

திருப்திேய

இருக்கிறதில்ேல.

ஓயாம

கனவுகள். பகல்ேல ேயாசைன ேயாசைனகள்... எனக்குள்ேள நான் ஓயாம நடமாடிட்டு இருக்கற
மாதிr... சில சமயம் எனக்குள்ேள இருக்கற 'நான்' தான் நிஜம் - இந்த ெவளியிேல 'நான்' சூட்சுமம்னு
பயமா ேதாணுதடா...''
''நியூஸ் ேபப்பெரல்லாம் ஒண்ணும் படிக்கறதில்ைலயா காசி?'' ''எப்பவாவது படிப்ேபன்.
ெசய்தி, படமாகத்தான் எல்லாம் எனக்குள்ள மிச்சமாகுது. பிடிப்ேப இல்ைல. ெவத்து ஒலக்ைகயும்,
ஒரலுமா மனசும் புத்தியும் அடிச்சிட்டுக் ெகடக்கு...'' ெபாது நூலகம் தாண்டி தா3ச் சாைலைய
ெநருங்கிேனாம். ''குணா, நH இங்க வந்தா வராமப் ேபாகாேத. வட்டுக்கு
H
வா. என்ேனாட கல்யாண
ேமட்ட3ேல இன்னும் நH கில்டியா ஃபீல் பண்றதா தன்ராஜ் ெசான்னான்'' என்று ைககைளப் பிடித்துக்
ெகாண்டான் காசி.
2
எனக்குத் ெதrந்த காசி எட்டு வருஷங்களாக அப்படிேயதான் இருக்கிறான். க3ப்பம்விட்டு
ெவளிேயறிய பின் அவனுைடய நிைனவுப் பாைதயில் முதலடி பற்றி ஒரு முைற காசி ெசான்னான்.
அவன் அம்மா இறந்து ஆறாவது மாதேமா, ெவய்யிலில் கற்றாைழ அட3ந்து சூழ்ந்த ஒரு வறட்டு
இட்ேடறி வழிேய பாட்டியின் இடுப்பில் கதறிக் ெகாண்டு வருகிறான் காசி. அவனது ெபrயப்பா வட்டு
H
வாசலில் ெகாண்டு வந்து இறக்கிவிட்டுத் திரும்பிப் பா3க்காமல் ேபாகிறாள் ஒரு ெவள்ைளச்சீைலக்
கிழவி. அது காசியின் அம்மாைவப் ெபற்ற அம்மா. மாமன்மாrன் பகல் தூக்கத்ைதக் கைலத்து
குழந்ைத அழுதால் யாரால் சகிக்க முடியும்.
காேலஜ் பருவத்தில்தான் காசி எனக்கு நட்பானான். 'ஹிப்பாக்ரசி'ைய அம்பலப்படுத்தி
மனித3கைள, எங்கைள, பrகசித்துக்ெகாண்டு கில்லாடிகளாக உண3ந்து குதூகலித்துத் திrந்த
எங்கள் நட்பு புத்தகங்கள் மூலம் பலப்பட்டது. வித்தியாசமானவ3களாக மாற்றிமாற்றி ெமச்சிக்
ெகாண்டு நடந்ேதாம். 'ஆதவைன' ரசித்துப் படித்ேதாம். 'புவியரசு'ைவ ேநrல் சந்தித்ேதாம். காசிதான்
கூட்டிப்

ேபானான்.

ெமல்லெமல்ல

ஜானகிராமன்,

லா.ச.ரா.,

பிச்சமூ3த்தி,

அேசாகமித்திரன்,

சுந்தரராமசாமி என்று ஈடுபாடு ெகாண்ேடாம். 'ெமளனி' புrயாதேபாதும் 'பயங்கரம்' என்ற பாவைன
பூண்டு பாராட்டிேனாம். இைடயில் நான் படிப்பதில் ஏேனா ேதங்கிப் ேபாேனன். ெபண் ேவட்ைக. பட்ட
பின்பு விேவகானந்த3, பித்துக்குளி முருகதாஸ், ரஜனஷ்
H
என்று கலைவயாக ஜல்லி கலக்க
ஆரம்பித்துவிட்ேடன். இப்ேபாது ேஜ.ேக.ைவ அடிக்கடி படிக்கிேறன். அரசாங்க ேவைல கிைடத்து
கடலூ3 ேபான பின்தான் காசியின் ெநருக்கத்ைத இழந்துவிட்ேடன். 'ஆேவசமாகப் பாய்ந்து அைரக்
கிணறு தாண்டும்' சுபாவம் சிறுவயதிலிருந்ேத காசிக்கு இருந்ததாகத் ெதrயவில்ைல. அவனுைடய
பள்ளி வாழ்க்ைகையப் பற்றி அதிகம் அவன் ெசான்னதில்ைல. நான்காம் வகுப்பு படிக்கும்ேபாது
காதலில் ேதால்வி என்றும், ைஹஸ்கூலில் பிேரயrன்ேபாது காைலயில், கனிகள் அல்லது ஐசக்

6

நியூட்டன் பற்றி கட்டுைர படித்து ஸ்கூைலேய அறுப்பான் என்றும் ஏேதா ெசால்லியிருக்கிறான்.
எஸ்.எஸ்.எல்.சியில் மிக அதிக மா3க்குகள் வாங்கினான் என்பது எனக்குத் ெதrந்தது
76-இல் காேலஜ் விட்டு ெவளிேய வந்தான். இரண்டு ேபப்ப3கள் ஃெபயில். அப்புறம் அைத
எழுதேவ இல்ைல. ெகாஞ்ச நாட்கள் தபால் மூலம் தமிழ் வழி ஹிந்தி படித்தான். விட்டான். ெகாஞ்ச
நாட்கள் தாய்ெமாழி அபிமானத்தில் ெதலுங்கு. ெதலுங்கு வாத்தியா3 வட்டுப்
H
ெபண் தினமும்
காபியில் ெகாஞ்சம் காதல் கலக்கிக் ெகாடுத்தாள். இந்த காலத்தில்தான் வட்டுப்
H
பக்கமாயிருந்த ஒரு
இன்ஜHனியrங் கம்ெபனியில் ைடம் கீ ப்பராக ேவைல பா3த்தான். அவன் ஓrடத்தில் ெதாட3ந்து ஒரு
வருஷம் பா3த்த ேவைல. பூப்பந்து விைளயாட்டில் சுமாரான வரன்
H
காசி. காேலஜ் நாட்களில் அவன்
ஈடுபட்டிருந்த இரண்டு விஷயங்கள் கவிைதயும், விைளயாட்டும்தான். என்.டீ.சி. மில் ஒன்றில்
விைளயாட்டுத் தகுதியின் ேபrல் ேவைல கிைடத்தது. இந்த ேகைலதான்... இதிலிருந்துதான் 'காசி'
புறப்பட்டான். என்.டீ.சி.மில் ேவைல ஆேற மாதம்தான். மனக் குமட்டல், மன நலத்திற்கு சிகிச்ைச,
அப்ேபாது நான் கடலூrல் அரசு ஊழியன்.
திருநள்ளாறு ேபாய் ெமாட்ைட அடிக்கிேறன் ேப3வழி என்று அப்பாவிடம் பணம் பறித்துக்
ெகாண்டு வந்தான் காசி. இரண்டு நாட்கள் என்ேனாடு உற்சாகமாக இருந்தான். நிஜமாகேவ
'திருநள்ளாற்றின்'மீ து நம்பிக்ைக ெகாண்டிருப்பாேனா என்று நிைனத்ேதன். ஒரு நாள் ேபாய்
ெமாட்ைட ேபாட்டுவிட்டு, மத்தியானம் காைரக்கால் வந்து ஒரு லாட்ஜில் பீ3 அடித்துவிட்டுத்
தூங்கிேனாம்.
சாயங்காலம் காற்றாட ெவளிேய நடந்தேபாது ஒரு திடுக்கிடும் உண்ைமையக் கக்கினான்
காசி.

''உண்ைமயிேலேய

நான்

ஒரு

பாவி

-

கயவன்டா

குணா.

அன்பான

அப்பாைவ

ஏமாத்திட்டிருக்ேகன். எனக்கு ஒரு பிரச்ைனயும் இல்ைல. டாக்ட3கைளேய ஏமாத்தி நடிக்கிேறன்.
எனக்கு ேவைலக்குப் ேபாக பயமாயிருக்குடா... 'ஃபிய3 ஆஃப் ெரஸ்பான்ஸிபிலிட்டி அண்ட்ஃப்rடம்'
டா.''
'8எந்த புஸ்தகத்துல படிச்ேச இந்த இங்கிlஷ் வrைய- ெபாறுப்பு பத்தின ேபடித்தனம் சr..
அெதன்னடா சுதந்திரம் பத்தின பயம்? சுதந்திரத்ைதேய தப்பாப் புrஞ்சிக்ேக நH... ேமதாவிங்கற
பிம்பத்ைத வள3த்தி ெவச்சுக்கிட்டு, பிம்பத்ேதாட க3வத்துக்கு பங்கமா இருக்ககுேதா ேவைல
ெசய்யற இடம்? நH முட்டாள்!''
''இல்லடா குணா... எனக்கு வந்து ஜாப் ஒத்து வரைலடா... எந்த ஜாப்புேம ஒத்து வராது.
என்னாேல கடிகார மிரட்டைல சகிக்க முடியேல. தினம் தினம் தினம் ஒேர ேநரத்திேல அத அதச்
ெசயயறது, ெசயற்ைகயா 'டாண்'ணு ஒேர ேநரத்துக்கு எந்திrக்கறது, ெசயற்ைகயா தினமும் ஒேர
ேநரத்ைதப் புடிச்சிட்டு ெவளிக்கு உட்கா3றது, 'கன்' டயத்துக்கு குளியல்... கட்டுப்பாடான தினம் தினம்
தினம் தினம்கள் எனக்கு சலிக்குதுடா... ெவறுத்து, குமட்டி.... இதுக்கு ேமேல ெபாறுப்புன்னா பயம்
ேவேற... அதிகாr உருட்டல்... ஓவ3 ைடம்... அப்பா!
''படுபாவி!''
''எனக்கு உள்ளூர சத்தியமான ஆைச என்ன ெதrயுமா?''
''ெசால்லு''

7

''எங்காவது காட்டுக்குள்ேள... மைலப்பக்கம் ஓடிப் ேபாயிணணும்''.
''ேபாயி''
''ஆதிவாசிகேளாட ஆதிவாசியாகணும்''
''முட்டாள்,

ஆதிவாசிக்

கூட்டத்திேல

மட்டும்

ெபாறுப்பு,

சுதந்திரம்

பத்தின

பயம்

இருக்காதுங்கிறியா? அங்ேகயும் தாளம் இருக்குதுடா... கட்டுப்பாடு இருக்குது...''
காசி பதில் ேபசவில்ைல. நான் எதி3பா3க்கேவயில்ைல. திடீெரன சட்ைடையக் கழற்றினான்.
இடுப்பில் லுங்கிைய இழுத்து நழுவவிட்டான். ஜட்டி ேபாட்டிருக்கவில்ைல. படுபாவியின் வலது
ேதாள்பட்ைட விைறத்துப் பலைக மாதிr இருந்தது. தள்ளேவ முடியவில்ைல, கனம். லுங்கிைய
பலவந்தமாகச் சுற்றி ெமல்ல அைணத்தபடி தள்ளிக்ெகாண்டு ேபாேனன். ெபட்டிக் கைடயில் ேசாடா
வாங்கி முகத்தில் ெதளித்ேதன். ெகாஞ்சம் வாயில் புகட்டி லாட்ஜுக்குக் கூட்டிப் ேபாேனன்.
இரவு பதிேனாரு மணிக்கு விழித்துக்ெகாண்டான். இரவு உணவு சாப்பிடவில்ைல. நான்
கலவரப்பட்டு

வருத்தமாக

உட்கா3ந்திருந்தவன்

அருேக

ேபாேனன்.

ெமாட்ைடத்

தைல

ெசாட்ைடயில்லாமல் விய3த்திருந்தது. ேதாைளத் ெதாட்டு பrவாக, கட்டிேலாரம் உட்கா3ந்ேதன்.
எழுந்து உட்கா3ந்தான். இடுப்பில் லுங்கி இருந்தது, இருக்காமல். முகம் உப்பியிருந்தது. 'பசிக்கிதா'
என அவன் ைககைள ெமல்லப் பிடித்துவிட்டதுதான் - எதி3பா3க்கவில்ைல. மூக்கும் ேகாண
அப்படிெயாரு அழுைக, ெபருங்குரெலடுத்து முகம் விம்ம. எனக்கு எrச்சலாகவும் பயமாகவும்
துயரமாகவும் ஆகிவிட்டது. பக்கத்து ரூமில் எல்ேலாரும் எழுந்து வந்தால்... அவன் முகத்ைத அப்பி
அடக்கப் பா3த்ேதன். முடியவில்ைல. ஊ ஊ ஊ என அைரஅணி ேநரம் அடங்கவில்ைல. மைழவிட்ட
விசும்பல் மாதிr ேவறு... நான் ைலட்ைட அைணத்துவிட்ேடன்.
''நல்லாத் தூங்கினியா?''
''தூங்கிேனன்'' என்ற காசியின் பதிலில் வாட்டம். காைலயில் எட்டு மணிக்ேக சாப்பிடப்
ேபாேனாம்.
'' என்ன காசி, ெசால்டா...''
''ராத்திr ஒரு கனவு... மனசு கஷ்டமாயிருக்குடா.''
'' என்ன, ெசால்லு!''
''வனாந்தரத்துக்குள்ேள மத்தியான ேநரம். மைழ ேபஞ்சு ஓய்ஞ்சிருக்கு. பிரம்மாண்டமான
சிைல ஒண்ணு... மா3ேல ெமாகஞ்சு ெமாகஞ்சு பாைல குடிச்சிட்டிருக்ேகன். திடீ3னு என்னன்னா...
புண3றா மாதிr... முகம்

சrயா ெதrயேல.

விழித்தேபாது அந்தக் கனவு முகம்

கஷ்டப்படுத்துச்சு.''
''ஏதாவது சினிமா ேபாலாமா?'' என்று ேபச்ைச மாற்றிேனன்.

8

மனைசக்

3
காசிக்கு கல்யாணம் என்று ஒன்று நடந்ததற்கு நானும் முக்கிய காரணம். முதற்காரணம்.
ெபண்களுடன் காசியின் அனுபவம் ஒன்ைறக்கூட அவன் என்னிடம் ஒளித்ததில்ைல. பி.யூ.சி.
படிக்கும்ேபாது பக்கத்துத் ெதருவில் ெபட்டிக் கைடக்காரrன் ெபண்ணுடன் காதல். பத்ேனழு வயதுப்
ெபண்.

காசியின்

அன்ைறய

பாைஷயில்

ேதவைத.

உணவாக

ெபட்டிக்

கைட

ெபாr

-

ேவ3க்கடைலையேய அதிக நாட்கள் தின்று வள3ந்த அந்த ேதவைதக்கு திடீெரன மஞ்சல் காமாைல.
ஒரு நாள் சாம்பல். காசி இந்த ேதசைதயின் ெபய3 ேச3த்து புைனெபய3 ைவத்துக் ெகாண்டு
'கண்ணாமூச்சு' என்ெறாரு குட்டிக் கவிைத ெதாகுப்ைப பின்னாளில், ஒன்றுவிட்ட அண்ணன்
அச்சகத்தில் ேவைல பா3த்தேபாது ெவளியிட்டான். 'ேவைல' என்றால் ெதாகுப்பு அச்சடித்து
முடியும்வைர ேவைல!
காேலஜ் முதல் வருட நாட்களில் கவிைதயுடன் இரண்டு குட்டிக்காதல்கள். ஒரு ெபண் மு.வ.
ரசிைக. 'ெகமிஸ்ட்r' படிப்பு. எதி3வடு.
H
துைணப் பாடம் 'கணக்கு' சாக்கில் காசி அடிக்கடி மு.வ.
ரசிைகயிடம் ேபானான். ஒரு முற்பகல் குளிக்கும்ேபாது சுவெரட்டி விட்டு - விரகதாபத்தில் - ெபய3
ெசால்லிக்

கத்திவிட்டான்.

ெகாண்டுவிட்டது

'அல்லி'.

முகத்திேலேய
இன்ெனாரு

விழிக்க

ெபண்வலிய

ேவண்டாெமன்று
வந்து

இவன்

கதைவ

அைடத்துக்

ெநஞ்சில்

சாய்ந்தாள்.

ேவைலயில்லாப் பட்டதாrப் ெபண். ேவைல கிைடத்து ெபாள்ளாச்சி ேபாய்விட்டாள். சந்திப்ேப
இல்ைல. கடிதங்களுக்கு பதில் இல்ைல. காசி என்.டீ.சி.மில் ேவைலையத் ெதாைலத்துவிட்டு ஊ3
சுற்றிக் ெகாண்டிருந்த காலத்தில், அப்பா ேஜபியில் பத்து ரூபாய் திருடிக் ெகாண்டு ஒரு நாள்
ெபாள்ளாச்சிக்கு பஸ் ஏறினான். இரண்டு ேரால்டு ேகால்டு காது rங்குகைள வாங்கிக் ெகாண்டு
ேபாய்,

சாயங்காலம்

ேபாஸ்ட்

ஆபீஸ்

வாசலில்

அவைளச்

சந்தித்தான்.

அவள்

முகம்

ெகாடுக்கவில்ைல. rங்குகைள நHட்டினான். 'என்ைனப் பா3க்க வராேத! எங்கண்ணாவுக்கு ெலட்ட3
எழுதுேவன். ேவறு ேவைலயில்ைல உனக்கு. ெமன்டல்!' காது அலங்கrப்புகைள சாக்கைடயில்
விசிறிவிட்டு எச்சில் விழுங்கியபடி கூசி நடந்தான் காசி.
இன்ெனாரு காதல் இரண்டு வட்டிலும்
H
அம்பலமாகிவிட்டது. காசியின் பிடிவாதத்தால்
காசியின் அப்பா ெபண் ேகட்டுப் ேபானா3. ேவைல ஏதும் பா3க்கட்டும். ேயாசிக்கலாம் என்று ெசால்லி
அனுப்பினா3கள். காசி ேவண்டா ெவறுப்பாக ேவைல ேதடினான். கல்யாணத்துக்கு எதுவுேம
ெசலேவ ேவண்டாம், அந்தப் பணத்தில் ஏதாவது ெதாழில் ெசய்கிேறன் என்று ெகஞ்சிப் பா3த்தான்.
காசிையப் பற்றி எல்லாம் ெதrந்திருந்தும் அந்தப் ெபண் அடம்பிடித்தாள். அவ3 ேவைலக்குப்
ேபாேலன்னா பரவாயில்ேல, நாலு எருைம வாங்கிக் கறந்தூத்தி நாங்க ெபாழுச்சுக்குேவாம் என்று
ெசான்னாளாம் - ெபாருளாதார முகத்தின் சூதுவாது ெதrயாத ெபண். ஒரு ேபாlஸ்காரருக்கு
மைனவியாகிப் ேபானாள்.
அப்புறமும் காசி எங்குேம ேவைலக்கு ேபாகவில்ைல. 'பிஸினஸ்' என்ற ெபயrல் யா3
யாருடேனா ேச3ந்து ஊ3 சுற்றினான். ெமட்ராஸ், ெபங்களூrல் ேவைலக்கு 'இண்ட3வ்யூ' என்று
அப்பாவித் தந்ைதைய ஏமாற்றி பணம் பிடுங்கிப் ேபாய் ெசலவழித்துவிட்டுத் திரும்பி வந்தான்.
ேரடிேயா நிைலயத்தில் தினம் ேபாய்க் குலாவினான். 'நாெளாரு தகவல்', 'உங்கள் கவனத்திற்கு'
என்று கண்டைத எழுதிக் காசு வாங்கினான். மாதம் 75,100 என்று வருவைத டீ, சிகெரட், கள்ெளன்று
ெசலவழித்துச் சுற்றினான். விஸினஸ் நண்ப3களுக்காக எங்காவது அனுப்பினால் பஸ் ஏறிப் ேபாய்
காrயம்

ெசய்வான்.ெசலவுக்குக்

ெகாடுத்து

எங்காவது

அனுப்பினால்

ேபாதும்

குஷி.

வடண்டுவதில்ைல.
H
மச்சான் இல்லாத சமயம் சைமயல் கட்டில் நுைழந்துவிடுவான்ன. மச்சானுக்கு

9

ஆப்-ைநட் (மில்) ஷிப்ெடன்றால் மூன்று மணிக்கு வடு
H வந்தால், இரண்டு தடைவ உணவு. அப்பா
மில்ைலவிட்டு நின்றதால் ெபற்ற பணம் பாதிக்கு ேமல் கைரந்து விட்டது. மச்சானுக்கு நான்கு
குழந்ைதகளில் இரண்டு ெபண். கூடேவ பராமrப்பாக மூன்று மாடுகள். அவ3 கஷ்டம் அவருக்கு.
மனிதாவிமானத்ைதக் ெகாஞ்சேமனும் பராமrக்க அவ3 உைழப்பின் ஷிப்டில் ேநரம் கிைடக்கேவ
இல்ைல. மச்சானின் நாக்குச் சாட்ைட வச்சு
H
தாங்க முடியாமல் உைறத்தேபாது காசி தடுமாறிப்
ேபானான். காசிைய அடக்க முடியாத மச்சானின் ேகாபம், காசியின் அப்பாமீ து, இயலாைமயின்
வடிகாலாக ெமல்ல ெமல்லத் ெதாட்டது. அப்பாவுக்கும் 'சுr3' விழ, சாட்ைடைய ஒரு நாள் எகிறிப்
பிடித்துப் புரட்டிவிட்டான் காசி, விைளவு- தூரத்தில் இந்த ெபrயம்மா வட்டில்
H
தஞ்சம். 'ஏ
மச்சான்ேனன்!
ெகாம்பன்ேனன்! குட்றா வட்டு
H
வாடைகைய!' என்று மாதம் நானூறு ரூபாய் வாடைக
ேபாட்டுவிட்டா3கள்

அப்பனும்

மகனும்.

எல்லாம்

காசிக்காகத்தான்.

உண்ைமயில்

காசியின்

அப்பாவுக்கு மனள்மீ து அளவு கடந்த பாசம். காசியின் மீ து அவன் அக்காவுக்கும்! காசியின் மச்சானும்
ேவறு யாருமில்ைல காசிக் ெசாந்த அத்ைத மகன்.
ெபrயம்மா வட்டில்
H
காசிக்கு நிைலைம முற்றிக்ெகாண்டு வந்தது. மனேநாயாளி ேபால்
நடித்துக் திrத்த காசிக்கு ெமய்யாகேவ ேலசாக மனேநாய் தாக்கியது என்றுதான் நிைனக்கிேறன்.
'ஒரு ைபத்தியக்காரனுக்கும் எனக்கும் என்ன சின்ன வித்தியாசெமன்றால் நான் ைபத்தியமில்ைல
அவ்வளவுதான்' என்று யாேரா ஒரு ேமைலப் ெபய3 ெசான்னதாக ெசால்லித் திrந்த காசியின் சுய
எள்ளைலயும் கடந்து ெமல்லேவ மன ஆேராக்கியம் குைறந்தது. ஆனாலும் அங்ேக வட்டிலிருந்த
H
காலத்தில் நிைறயப் படித்தான் என்று ெதrகிறது. (எனக்கு) புrயாத கவிைதகள் நிைறய எழுதினான்.
நான் பதிேல ேபாடவில்ைல.
ஒரு வினாடிகூட காலூன்ற முடியாமல் ெகாந்தளித்தான் காசி. தன்னுடம்புக்குள்ேளேய
ெபாறியில் சிக்கிய ஒரு எலியாகிவிட்டது அவன் மனது. ஒரு முட்டாள் மனநல ைவத்தியன் நானூறு
ரூபாய் காசுக்காக நான்கு தரம் 'ஷாக்' ட்rட்ெமண்ட் ெசய்துவிட்டான். கறிேவப்பிைல கருகும்
வாசைன தைலக்குள்ளிருந்து வினாடிேதாறும் அடிப்பதாக மனப் பிரைமயில்(?) பrதவித்துப்
ேபானானாம் காசி. நிைறய மாத்திைரகள்... மனம் அடங்கவில்ைல. ஷணப்பித்தன் - ஷணச்சித்தன்
என்றானான் காசி. பத்தடிக்குள் மூன்று திைச. இந்த மைலக்கிராமத்திற்கு வருகிேறன் ேப3வழி என்று
நான்கு முைற பஸ் ஏறியவன் ஒரு தரம் 40 கி.மீ ட்ட3 வந்துவிட்டுத் திரும்பி, இரண்டு முைற 100
கிேலா மீ ட்டருக்கு டிக்ெகட் வந்துவிட்டு ஆறாவது கிேலா மீ ட்டrேலேய திரும்பிவிட்டானாம். ஒரு
ஜின்னிங் பாக்டrயில் பஞ்சு பிrக்கப் ேபாகும், உறவுக்காரப் ெபண்ைண கல்யாணத்திற்குக் ேகட்டு
அப்பாைவ வாதித்தான். ெபண் யாருமில்ைல. ெபrயப்பாவின் ேபத்தி. ெபrயப்பா இறந்தவுடன்
ெசாத்துப் பிrப்பில் ஒேர அண்ணேனாடு, ஜன்மப் பைக ேச3ந்துவிட்டதான் உறவற்றுப் ேபான காசிக்கு
ஒன்றுவிட்ட அக்காவின் ெபண். ெபrயம்மாவுக்கு இந்த ஏற்பாட்டில் ரகசிய சம்மதம். காரணங்களில்
ெசாத்தும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடும். ெதrயவில்ைல. அப்பாவும் யாைரேயா பா3த்து ேகட்டுவிட்டா3.
'ெபண் ேகட்க என்ன ைதrயம்' என்று அப்பன் குடிகாரன் தூதுவைர ஏசி அனுப்பினானாம். ''ஏேதா ஒரு
ெபாண்ணுப்பா - கல்யாணம் ஆனா எனக்கு எல்லாஞ் ெசrயாயிடும். இங்க ெசாந்தக்காரங்க வட்டுல
H
எத்தைன நாளுக்கு? எண்ணிப்பாத்தா பயமாயிருக்குதுப்பா...'' என்று பச்ைசயாகக் கதறியிருக்கிறாள்
காசி. தவித்துக் ெகாண்ேட இருந்தவன் ஒரு மாைலயில் ேதங்காய் பருப்பிையக் கடித்துக் ெகாண்ேட
இரண்டு பாட்டில்கள் டிக்-20ஐக் காலி ெசய்தான். விஷயம் ெதrய, ெபrயம்மா அவசர அவசரமாக
நாய்ப்பீையக் கைரத்து வாயில் ஊற்றி விட்டாள். மீ ண்டும் ேவெறாரு மனநல டாக்ட3. மாத்திைரகள்.

10

திடீெரன ஒரு சாயங்காலம் இம்மைலக் கிராமத் ேதாட்டத்திற்கு வந்தான். உடம்பு ஊதிக்
கறுத்து ஆள் பயங்கரமாக இருந்தான். இரண்டாவது நாள் நச்சrக்க ஆரம்பித்துவிட்டான். யாராவது
ெபாண்ணு ேவண்டும் என்று. ஒரு ெபாண்ேணாட ஒரு நாள் முழுக்க தனியா இருக்கணும். ஏற்பாடு
ெசய் என்று பிடிவாதம். முப்து ைமல்கள் பிரயாணம் ெசய்து அந்த எல்ைலப் புற சின்ன டவுனுக்கு
ெசன்றால் எனக்குத் ெதrந்த ஒரு ெபண் - அவளும் ஊrல் இல்ைல. அந்த சமயத்தில் நானும்
ேவைலயில் இல்ைல. அப்பா திடீெரன இறந்துவிட்டதால், கடலூ3 அரசு ேவைலையவிட்டு இங்ேக
ேதாட்டம்

வந்து

இரண்டு

வருடங்களாகிவிட்டது.

அம்மா,

தங்ைககளக்குத்

துைணயாக

விவசாயத்தில் இறங்கியிருந்ேதன். கூட எல்.ஐ.சி ஏஜண்ட் ேவைல. ஒரு சாமியாருடன் தHவிரப்
பழக்கமாயிருந்தது எனக்கு. எங்கள் கிராமப் பக்கம் சின்ன குடிைச ஒன்றில் இருந்தா3. சீக்கிரேம
ெதrந்தது, கூட அழகான ஒரு சிஷ்ைய என்று. நாங்கள் ெசாந்தக் குடிைசயாக ஆசிரமம் கட்ட
வசூலித்ேதாம். 'விேவகானந்தrன் மறு பிறப்பு' என்று ெசால்லிக் ெகாண்ட சாமியாருக்கு நான்தான்
பிரதம சிஷ்யன். கீ ழிறங்கி சாமியா3 நகரங்களுக்குப் ேபானா3. கீ 3த்தி பரவியது. இங்கிlஷ் சாமியா3
அவ3. ஃபா3ம3 ைலப்பில் எம்.பி.ஏ,. ஒரு பழம் ெபரும் திைரப்பட அதிபrன் ெநருங்கிய உறவுக்கார3.
மைனவி படிதாண்டிவிட்டாள். புருஷன் வட்ைடேய
H
தாண்டி ஆசிரமம் கட்டிக் ெகாண்டுவிட்டா3.
பின்னாளில்தான் எனக்கு எல்லாம் ெதrந்தது.
சாமியிடம் காசிைய அைழத்துப் ேபாேனன். எல்லாவற்ைறயும் ெசான்னான். பத்து வயதுப்
ைபயனிடம்கூட மனைதக் கழற்றிக் ைகயில் தந்துவிட்டு, 'பாத்துட்டு மறக்காம தாடா' என்ற ேபாகிற
தன்ைமயில் காசி இருப்பைத சாமியாrன் மூைள புrந்து ெகாண்டுவிட்டது.
'நாலுேப3 மாதிr ைலப்பிேல ெசட்டில் ஆகணுங்கற ஆைசேய அத்துப் ேபாச்சு சாமி
இவனுக்கு'
'கடவுள் நம்பிக்ைக உண்டா?'
காசிேய பதில் ெசான்னான். '' இல்ேல சாமி... ஆனா 'கடவுள்'னு ஒருத்த3 இருந்துட்டாக்கூட
பரவால்ேலன்னு படுது சாமி!''
'நல்லாப் ேபசறHங்கேள; இதுக்கு முன்னாடி யாராவது சாமியா3கிட்ேட ேபாயிருக்கீ ங்களா?''
''ேபாயிருக்ேகன் சாமி. சகஜ ைசதன்யா கிட்ேட ேபாேனன். தியானம் கத்துக்கப் ேபாேனன்.
மந்திரம் தந்தா3. மந்திரத்ைத ெவளிேய ெசால்லக் கூடாதுன்னா3. 'ஐங்'கற அைத ெவளிேய எல்லாம்
ெசான்ேனன்.

மறுபடியும்

பாத்து

அப்படி

ெசஞ்சைத

ெசான்ேனன்.

பரவால்ேல

ெதாட3ந்து

பண்ணுங்கன்னா3. கனவுகள் ெதாந்தரவு பத்தி ெசான்ேனன். ேபான பிறவியிேல அடக்கி ெவச்ச
ஆைசகூட இந்தப் பிறவியிேல கனவா வரும்னா3. பயந்து ேபாயிட்ேடன் சாமி... அப்புறம் ேபாகேவ
இல்ைல...''
கைடசியில் சாமியா3 ஒேர வrயில் காசிக்கு அருள் வாக்காகத் தH3வு ெசான்னா3. எனக்கு
அதி3ச்சி. ''காசி... உனக்கு ெசக்ஸ்தான் பிரச்ைன... யூ ஹாவ் ெசக்ஸ் வித் ஹ3'' என்று ரம்ைபைய
அைழத்துக் காட்டினா3.
காசி இரண்டு நாட்களாக குழம்பி முடிெவடுக்க முடியாமல் இருந்தான் முடியாது என்று ஒரு
வழியாக முடிவு ெசான்னான். தனக்கு தங்ைகேபால இருப்பதாகவும், தான் ேவண்டுவது தாயான

11

ஆனா ெபாய் உதடுகள். ''ேநா அத3 ேகா. ஆனால் 'இம்ெபாட்டண்ட்' என்று தாலிையக் கழற்றி வசிவிட்டு H வந்துவிட்டவள். அவைன ஆசிரமத்திற்குள் அைழத்து வர ேவண்டாெமன்று என்னிடம் ரகசியமாகச் ெசால்லிவிட்டா3. பன்ெனண்டு ஒரு தரம் கூடியிருப்ேபாம் . இேமஜ் எழெவல்லாம் எண்ணிப் பாத்தா ஒரு சனியன் பத்து ேவண்டாம்.. இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு உனக்கு ேசாதைனகள் பாக்கின்னா3.. மூணு ேபருக்கு ெரண்டு ேவைலக்காரங்க இப்ப. ெமாதல்ேல உடம்ேபாட நH இருந்து பழுகணும்'' என்று முகத்துக்கு ேநராக காசியிடம் ெசான்ன சாமி. காசி கல்யாணம் முடித்து ஒரு மாதம்கூட கூடி வாழவில்ைல. மூன்று ெபண்களில் கல்லுமில்ைல. மூைளைய பணம் பண்ண யூஸ் பண்ணணுங்கறா3. புல்லுமில்ைல. 4 கீ ேழ ேபான காசியிடமிருந்து ஒரு மாதமாக தகவேல இல்ைல. தயாராக காசிக்குள்ளிருந்த விதி. நான் காசியின் நண்பன் என்பைதயும். வராத புதுத்தமிழ்ப்ட பாட்டு. அன்றிரவு முழுவதும் ஊருக்குள் நாங்கள் இரண்டு ேப3 மட்டுந்தான் தூங்காமல் இருந்திருப்ேபாம். புஸ்தகங்கைளக் கட்டி எைடக்ப் ேபாட்டுட்டு.. வட்டு H மாப்பிள்ைளயா அங்கேய இருக்கணுமாம். ஆனா இங்ேக 'லிப்ஸ்' அழகு நடிைக மஞ்சுளாைவவிட ஒருபடி இறங்கிடக் கூடாதுங்கற லட்சியம் எச்சrக்ைக. ஒருமுைற நானும் கூடப் ேபாேனன். கீ ேழ ேகாயமுத்தூrல் சாமியா3 ஒரு பணக்கார வட்டில் H அடிக்கடி எழுந்தருளுவா3. மாப்பிள்ைளக் கைள அறேவ இல்ைல. காசிையப் பா3த்தேபாது நானும் யேதச்ைசயாக அந்தப் ெபண்ணின் துயர ஸ்திதிையப் பற்றி ெசால்லித் ெதாைலத்ேதன். பணக்காரங்களக் கண்டா ெபாறாைமப்படற ெலாக்காலிடியாம் எங்களது. தினமும் ஸ்கூட்ட3 சவாr. 'ெபண்'ணாவாவது என்ேனாட 'தாய்' இருந்திருக்கலாம். இன்னும் ெரண்டு ேப3 இருந்தா அவங்களுக்கும் ேவைல குடுக்க சrயாயிருக்குமாம். ட்ைரஃபா3 சப்ளிேமஷன் நாட் ஃபா3 ெசண்டிெமண்ட்ஸ் இன் ெசக்சுவாலிட்டி வித் சாய்ஸ்! ேநத்து குருநாத3கிட்ேட உன்னப் பத்திக் ேகட்ேடன். முகம் எழுைமச் சாணியில் பிடித்து ைவத்தது மாதிr இருந்தது.. பரவாயில்ேல.. மூத்த . காசியின் பாைஷயில் 'ேகரக்ட3' வறுெகாண்டு H எழும்பிவிட்டது. இப்படிேய ெமண்டலா இருக்க ேவண்டியதுதான். அப்பாைவயும் 'மாமனா3' வட்டுைலேய H வந்து இருக்கறதானா இருக்கலாங்கறா3. ''அைரக்கிேலா முந்திr ேகக்குக் உங்க எந்த கவிைதையத் தூக்கிட்டு கைடக்கு ேபாகன்னு ேகட்கறாருடா மாமனா3. நிச்சயம் சினிமா. பிடிக்காமயிருக்கும் சில ேபருக்கு. இவ்வளவுதான் அந்தப் ெபண்ணுக்கு அன்றாட உலகம். காசிக்குத் ெதrந்த குடும்பம் என்று ெதrந்தது. அல்ேசஷன் நாய்க்கும் ெதரு நாய்க்கும் ஆன வித்தியாசம்.இைறய இரண்டு சேகாதrகளும் 'வசதி'யாக வாழ்க்ைகப் பட்டவ3கள்.ெபண் என்றும் சாமியாrடேம உளறினான்.முத்தம் ெகாடுக்க அனுமதிச்சேதயில்ைல.. சாமியாrடம் மிகுந்த விசனத்ேதாடு குடும்பம் முைறயிட்டது. என்னால் சகிக்க முடியேல. மூன்று ெபண்களில் நடுப்ெபண். ஐஸ்கிrம்பா3. அந்த வட்டில் H ஒரு இளம் ெபண். காசிையப் பற்றியும் ஏேதா ேபச்சு வாக்கில் சாமி. இரண்டாவது மாதம் ஒரு நாள் மாைலயில் இந்த மைலக்கிராமத்து ேதாட்டத்து வாசலில் வந்து நின்றான்.உன்னால நம்ப முடியாதுடா குணா . யேதச்ைசயாக தன்னிடம் வந்த 'ேகஸ் ஹிஸ்டr'களில் ஒன்றாகச் ெசால்லி ைவத்தா3. 12 . அழகு உதடுகள். கணவைன ஒதுக்கிவிட்டு தாய்வடு H வந்துவிட்ட ெபண். நடுத்தரக் குடும்பங்கள் வாழற எங்க ைலனுக்கு அவளால் வந்து குடும்பம் பண்ண முடியாதாம். 'ஆணாக'சுதந்திரம் ெபற்று வள3ந்த ெபண். lவ் ஹிம்.

தன்ராஜ் எழுதித்தான் பின்னாடி விவரம் ெதrந்தது. நானும் சாமியாrடம் ேபாவைத நிறுத்தி விட்டிருந்ேதன். இதப் பிrஞ்சு என்னாேல இருக்க முடியாதுப்பா. திடீெரன ஒரு நாள்'இனி நல்லபடி இருப்ேபன்' என்ற திடீ3கங்கணத்தில் அந்த அழகான உதடுகளுக்கு ஐஸ்கிrம். படிப்பறிவு அதிகமில்லாத அப்பாவுக்கு ஒன்றுேம புrயவில்ைல.. ேமக மூட்டம். அடுத்த நாள் காைலயில் கண் விழித்துவிட்டது. குற்றவுண3வு ேவறு மனதின் ஒரு மூைலயில். ெபண் வட்டிேலேய H காசி இரண்டு வாரம் ெதாட3ந்து இருந்தான். பட்டுச் ேசைலக்கு வாக்களிப்பு என்று பூைஜ ேபாட்டான். என்னால முடியேல. ஆத்மா3த்தமான தற்ெகாைல முயற்சி. தனிைம. கடிதம் ேவறு எழுதி ைவத்துவிட்டு கட்டிேலறினான். நம்பிக்ைகேயாடு கண் மூடினான். அதி தHவிர சிகிச்ைசப் பிrவில் முதல் வாரம். புதுப்படம். ஸ்கூட்ட3 பவனி. அப்பா மனம் விட்டுப் ேபாச்சு. அம்மாவும்.. ஜி..புண3ச்சி முடித்து. கழுத்தில் ஒரு சின்ன ஆபேர'ன். வினாடிக எல்லாம் ெசாடக்கு ேபாடுது. மீ ண்டும் தூக்க மாத்திைரகள் விழுங்கிவிட்டான். இதற்கு 'ெமாய்' வந்த பணத்தில் நூறு காலி.. என்னாேல அந்த வட்ேல H சமாளிக்க முடியாதுப்பா.. இரவில் கழுத்துக்கு கீ ேழ ஒரு .. Affection seeking phenomenon.. 'உன்னப் பாத்துட்டு வந்தா ெகாஞ்சம் மனசு நிம்மதிப்படும்'னு அப்பாகிட்ேட ெசான்ேனன். கால்மாட்டில் ேகஸ் ேநாட்டீஸ். ஆத்மா3த்தத்தின் ஏமாற்றம். அவருக்கு ேகாபம் வராதா? ேபாைத மாத்திைர அடிைம என்று ெசருப்பால் அடிக்க வந்தா3. ெசயலுக்கான முடிவாக எைதயும் ேயாசித்துச் ெசால்லி முடியவில்ைல எனக்கு. சிறுவன்ேபால கதறி அழுதா3. மறுபடியும் பைழய ேகாளாறு மனசிேல கிளம்பிருச்சுடா குணா. கீ ேழ ேபான காசிையப் பற்றி இரண்டு மாதங்களுக்குத் தகவேல இல்ைல. அப்பாகிட்ேட வந்துட்ேடன். பயங்கர ஏமாற்றம். கதைவத் தாளிட்டிருந்தான். 5 காசியின் இன்-ேலண்ட் ேமைஜ விrப்பின்கீ ழ் ெசாருகிவிட்டு ெவளிேய வந்ேதன். ஆேவசம் கட்டுப்படாமல் ைகயில் கவர பிேளடு எடுத்தான். அங்கிருந்தா நான் தற்ெகாைல பண்ணக்குேவன்பா' ன்னு கதறிேனன்டா.. ெகாஞ்ச நாள் நிதானமாக சும்மா இருக்கச் ெசால்லி அனுப்பிவிட்ேடன்.எச்.. நH எதாச்சம் ேவைலக்குப் ேபா முதல்ேல'ன்னு அக்கா அக்ைறயா ெசான்னா. விடியும் முன்பு 5 மணிக்ேக எழுந்து ஸ்கூட்டைர விரட்டிக் ெகாண்டு வந்து அப்¡ைவ எழுப்பினான். காசி பைழயபடி ஆரம்பித்துவிட்டிருக்கிறான். Personality disorder.ஒத்தயா பயம். கண்ட கண்ட தூக்க மாத்திைரகள். 13 . ஸ்கூட்டைர ேவண்டுெமன்ேற சுவrல் இடித்தான்... தங்ைககளும் அவைரக்காய் பறித்துக் ெகாண்டிருக்கிறா3கள். அவங்க ெகளரவத்துக்கு ஈடுகட்டிப் ேபாக முடியாதுப்பா. 'ேபாகப் ேபாக சrயாப் ேபாகும்.'மூடிட்டுப் ேபா'ன்னு அக்கா ேமேல எrஞ்சு விழுந்ேதன். ஒரு வாரம் இருந்தான். கன்னுக்குட்டிைய 'பலனு'க்கு பக்கத்துத் ேதாட்டத்திற்குப் பிடித்துக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டிய ேவைல. 'இந்தப் புத்தகெமல்லாம் படிக்காம.ஒரு தடைவ மட்டுேம .சில் இரண்டு வாரங்கள் இருந்தான் காசி. இப்படி பூைஜ நான்ைகந்து முைற நடந்தது. அவேனாடு ேச3ந்து பாக்ெகட் பாக்ெகட்டாக சிகெரட் சாம்பேல மிச்சம். Advised psycho therapy. எனக்கு பயமா இருக்குது. ெமாய் வந்த பணத்திேல நூறு ரூபா தந்து அனுப்புனா3டா''. மாத்திைர இல்லாமேலேய நல்ல தூக்கம். பாதி நடிப்பு. மாமனா3 ெபயrலுள்ள ஸ்கூட்ட3. மீ தி ைபத்தியெமன கு3தாைவக் கிழித்திருக்கிறான்.. தடுமாறிக் ெகாண்ேட நடந்து ேபாய்.

ஒரு விருந்தாளியா நானும் என்ைன நிைனச்சட்டு. பைழய டயrேல இருந்தது கண்ணிேல பட்டது. அவன் வைரயில் எதுவும் உறுதியில்ைல என்னேற ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறான். 'ஒவ்ெவாரு ைகதியும் சிைறயிேல விருந்தாளியா இந்த இடம் வந்துவிட்டுப் ேபாேறாம்'ங்க மனப்பாங்குல தான் இருக்காங்க.கன்ைற அவிழ்த்துப் பிடித்ேதன். இவ்வளவு தூரம் காசி சrந்ததற்கு. தனக்கு கைல . ெதrயவில்ைல. காசி முக்கால் சந்திர கிரகணத்தின்ேபாது பிறந்தவெனன்னு ஒரு தரம் ெசால்லியிருக்கிறான். காசியின் மீ தான நிைனவுகள். காசி. அதனாேல ஐம்பது வயசுேலயும் அவன் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்காரனாட்டேம நிைனச்சுட்டு நடந்துக்கறான்-னு கைதெசால்லி ெபட்ேராவிச் எழுதறான். சற்று எrச்சலும் உண்டாயிற்று.. மூன்றாவது வாரம் எனக்ெகாரு கடிதத்தில் எழுதினான்: வில்லியம் கால்ேலாஸ் வில்லியம்ஸ் படிச்சிட்டிருக்ேகன்.. இைடயிேல ஒரு தமாஷ்.. காரணங்களில் ஒன்றாக எனக்கு படுகிறது. நிைறய கவிைதகள் எனக்கு பிடிச்சது. ெதாடராமல் ேபான அந்த நட்பும்கூட ஒருவைகயில். கிழைம மாைல 2 மணிக்கு வரவும்.ரத்த ஓட்டத்தினூேட குமிழியிட்டு ஒரு அவநம்பிக்ைகயாக.சிேல குடுத்த ஒரு குறிப்புச் சீட்டு. விடியற்காைல நான்கு. இங்க காrயம் ெசஞ்சுட்டுப் ேபாக முடிஞ்சா எவ்வளவு எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்?'' ஆஸ்பத்திrலிருந்து வந்தவன்.. அப்ேபாெதல்லாம் நான்கு கடிதங்கள் வாரத்துக்கு எழுதிவிடுவான். சில காலம் ேஜாஸ்யத்தில் கூட நம்பிக்ைக ைவத்துப் பா3த்தான்.. ஓவியம். 'மறுமுைற பா3க்க.Psychiatric-ன்னு cut-throat ன்னா நம்பிக்ைக துேராகம் இல்ைலேய? எவ3 இருவ3க்கிைடேய யாருக்கு யா3 பrசளிச்சிட்ட நம்பிக்ைக துேராகம்டா அது? டாக்டருக்குள்ேள பூந்து மாமனா3 எழுதHட்டா3 ேபால. எைதயும் சந்திப்பதற்கு முன்னாேலேய பயப்பட்டுவிடும் சுபாவம் அவனுக்குள் அடிப்ைட சுபாவமாக ஓடிக் ெகாண்டிருந்தேபால . மூட்டம் கைலயாமல் நடந்து ெகாண்டிருந்தது. தஸ்தாவாஸ்கியின் 'The House of the Head' ஐத் தமிழில் படித்துவிட்டு எனக்கு ஒரு கடிதத்தில் எழுதினான். இந்த சீட்ைட பத்திரமாக ைவத்துக் ெகாள்ளவும்' னு குறிப்பு அச்சடிச்சிருந்த குட்டி Case notes சீட்டு அது. விைளவுகள் பற்றி அஞ்சாத காசியின் ஓட்ைட வாய் பலவனம் H பல ெமன்ைமயான இதயங்கைள சில தருணங்களில் பாயப்படுத்திவிடும்.. ரசைனைய வள3த்துவிட்டதில் அவனுக்குப் ெபரும் பங்குண்டு என்று காசிேய அவைனப் பற்றிச் ெசால்லியிருக்கிறான். காசி. புல்லாங்குழல். அவனிடமிருந்தும் இந்த ஒன்றைர வருடங்களாகத் தகவேல இல்ைல. அதிேல Diagnosis ங்கற இடத்திேல ேபனாவிேல ெபrசா எழுதியிருக்கு: CUTTHROAT . அைரமணிக்ெகாரு டீ குடித்துக்ெகாண்டு. ஜி. திடீெரன பத்திருபது நாட்கள் இரவுகளில் கண் விழித்து நிைறயப் படிப்பான். அவன் இளம் வயசு. இலக்கியமாக எவ்வளேவா நல்ல நல்ல புத்தகங்கள் படித்தும் காசி இவ்வளவு துன்பப்பட்டான் என்பைத நிைனத்தேபாது காசியின் அந்தப் படிப்புமீ ேத எனக்கு சந்ேதகமும். ஐந்து மணிவைர ேபசிக்ெகாண்ேட இருந்துவிட்டுப் பிrவா3களாம்.எச். ேகாயமுத்தூrல் ஒரு கட்டத்தில் காசிக்கு ேவெறாரு நல்ல நண்பனும்கூட இருந்தான். அப்டி காயப்படுத்திய ஒரு ெகட்ட தருணத்தில் அந்த இளங்கவியின் நட்ைபயும் இழந்துவிட்டான். தன் மன வழக்கப்படி அைதயும் விட்டான் இைடயில்.இலக்கிய விஷயங்களில் நிைறய கற்றுத்தந்து. இரவில் ெநடுஞ்சாைலேயாரம் ஒரு டீக்கைட முன்பு. ஆனால் ெசன்ற வாரம் எனக் 14 . 6 அந்த இன்-ேலண்ட் 'ஸ்ரீராமெஜய'த்திற்கு பதிலாக காசிக்கு நான் ஒன்றுேம எழுதவில்ைல.

அந்த ஸ்ரீராமெஜயம் பண்ணுகிற ேவைலேயா இவ்வளவும்! 'எப்படி . என் டம்ளைர சீக்கிரம் காலியாக்கித் தரச் ெசான்னான். ேகட்கவும் ெசால்லவும் நிைறய இருந்தும். ஒன்ைற எடுத்து உதட்டில் ெபாருத்திேனன். 'பாrல்' நிைறய கூட்டமிருந்தும்கூட. பைழயபடி இல்லாமல் எப்படிேயா ஒேர ெதாழிலில் ஒட்டிக் ெகாண்டு. ெபாருளாதார விஷயத்தில் நிைறய ஒத்துைழக்கிறா3 என்றான். சமீ பத்தில் 'Confessions of Zeno' னு ஒரு இத்தாலி நாவல் படிச்ேசன். ஆயுள் பாதுகாப்பு இன்சூரன்ஸ் அலுவலக ேவைலயாக என்று நHட்டிச் ெசான்ேனன். முழு சந்ேதாஷேமா எனக்கில்ைல.எல்லாம்' என்ேறன் உற்சாகமாக. என இங்க' என்றதற்கு தன் விசிடிங் கா3டாக ேமல் பாக்ெகட்டிலிருந்து எடுத்து நHட்டினான். இருமனெமாப்பிய திருமண விலக்கு (Mutual Divorce) கிைடத்து விட்டதாகச் ெசான்னான். தனது ஒன்றுவிட்ட அண்ணனிடம் வட்டிக்கு ெகாஞ்சம் பணம் வாங்கி முதlடு ெசய்திருப்பதாகச் ெசான்னான். ெவயிட்டrடம் இன்ெனாரு டம்ள3 ேகட்டான் காசி. காசு' என்று. அதில் 20 பக்கத்துக்கு ெரண்டாவது அத்தியாயம். பீறிட்டுச் சிrத்ததில் ரம் ெபாைறேயறிவிட்டது. ''ஏண்டா காசி இப்படி சிrக்கிேற? 'ேநா ப்ராப்ளம்! இல்லடா குணா. 'நாெனங்ேக இங்ேக' என்று என்ைனக் ேகட்டான். சிகெரட்ைடக் காட்டி எடுக்கவில்ைலயா என்றான்.எப்பாச்சும் இந்த மாதிr சந்த3ப்பங்களில் மட்டும் என்று.யானதாேலா என்னேவா அைமதி கூடி இருந்தது. ஒரு ேவைள அபயக் கட்ைடயாகப் பற்றினாேன 'காசு. எவ3 உரக்கப் ேபசினாலும் தாழ்ந்ேத ேகட்டது. இனி காசி பிைழத்து விடுவான் என்று வாய்விட்ேட ெசான்ேனன்.இனிய அதி3ச்சி. 'அப்புறம்... சிகெரட் விடறது 15 . ேபாைதயின் ஒரு முன்ேனற்ற கட்டத்தில் தயக்கம் விலகிவிட்டது. சிrத்தான். 'ேநா ப்ராப்ளம்' என்றான். ரம்மில் ஒரு குவாட்ட3 குடித்துவிட்டு உட்கா3ந்திருந்தான். சற்ேற இைளத்திருந்தான் காசி.சி. 'அது அது எப்படிேயா அப்படித்தான் அது அது' என்றான் ேவதாந்தி மாதிr. ஆச்சrயமான சந்திப்புதானிது என ஆ3வம் ெபாங்க அவன் முன்னால் உட்கா3ந்திருந்ேதன். வாய்விட்டுச் சிrத்தான். இருவருக்ம் இைடயில் என்னேவா சிறு தயக்கம் நின்றிருந்தது. ஐஸ் ேகட்டான் காசி. நவன H ேமாஸ்தrல் உைடயும் தைலவாரலும். கண்ணுக்கு கீ ழ் கருவைளயங்கள் ெமல்ல ெவளுத்து வருகிறதுேபால. நிறுத்தியாச்சு! . ஏ.. முதல் முைற விலக்கு ெபற்றது ேபாலேவத தனது அேத 'குடும்ப வக்கீ ல்' மூலமாகத்தான் தன் ெபண்ணுக்கு இம்முைறயும் அைதச் ெசய்ய ேவண்டும் என மாஜி மாமனா3 பிடிவாதம் பிடித்து இழுத்ததில் ெகாஞ்சம் கால தாமதமாகிக் கிைடத்தது என்றான். The Last Cigarette ன்னு. அேடயப்பா! எனக்கு மிகுந்த சந்ேதாஷமாகிவிட்டது. மாைலயில் ெதாடங்கியது இரவு பத்தைரவைர ேபசிக் ெகாண்டிருந்ேதாம். மா3க்ெகட்டிங் ைடரக்ட3. வாயில் புைகந்து ெகாண்டிருந்தது. அந்தச் ெசய்தியில் சிறு அதி3ச்சிேயா. எதி3பாராத விதமாக ெபங்களூrல் ஒரு மதுபான 'பாrல்' காசிையச் சந்தித்ேதன். நட்பறுத்துக் ெகாள்ளாமல் கவனமாக முன்ேனறி இருக்கிறான் ேபால. நானும் சிrத்துக்ெகாண்ேட ேகட்ேடன். கூட இருக்கும் நண்பரும் நல்ல மாதிr.

நாவலின் அத்தியாய தைலப்புகைளக் ேகள் என்று வியந்து ெசான்னான்: Introduction The Last Cigarette The Death of my Father The Story of my Marriage Wige and Mistress A Business Partnership Psychoanalysis இன்ெனாரு குட்டி ெபக் வாங்கினான் காசி. ெபண்ணின் அண்ணனிடம் இழுத்துவிடுேவன் என்று மிரட்டிவிட்டுப் ேபாேனன். ஒரு வாய் அருந்திவிட்டு. அந்தப் ெபண் மூன்று நாட்களாக அழுது ெகாண்டிருப்பதாக ேவறு ெசால்லிவிட்டுப் ேபானான். தான் ஒன்றும் முற்றிலும் மாறிவிட்டதாக நான் நிைனத்துவிட ேவண்டாெமன்று சற்ேற ெநகிழ்ச்சியாக. விட தH3மானம் ேபாட்டு முடியாம எப்படி எல்லாம் அவஸ்ைதங்கறதப் பத்திேய இருபது பக்கமும். அந்த ஏழு அத்தியாய நாவல் ஏகேதசம் தனது ெசான்த வாழ்க்ைக வரலாறு ேபாலேவ இருக்கிறது என்றான். கிறிஸ்துவ மத நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கம் ஒரு ெபண்கள் கல்லூrயில் ேவைல பா3த்து வந்த ஒரு இளம் ெபளதிகத் துைண ேபராசிைய. மிக அழகான யுவதியாம். ேமலும் சுயசrைத பாணியில் எழுதப்பட்ட அந்த நாவைலப் பற்றிேய நHண்ட ேநரம் புல்லrத்துப் ேபசிக் ெகாண்ேட ேபானான். கண்கள் வழியாகவும் ேபசினான் காசி. துரதி3'டம் .டபிள்யூ. நான்கும் வா3டன் ைகயால் பிrக்கப்பட்டது! நண்பன் காசிைய ெதருவில் மடக்கி ஆங்கிலக் ெகட்ட வா3த்ைதகளால் அைறந்தான். நான்கு கடிதங்கள். நாடு ெமாழி இன சூழல் விவரங்கள் தவி3த்துவிட்டுப் பா3த்தால். ஆறு மாதங்களுக்கு முன் நடந்ததாம் இது : ஒய்.மன்னிப்புக் ேகட்கப் ேபானதாலும் அந்தப் ெபண்ைணப் பயமுறுத்தி நிைனவு தன் உடம்புக்குள் இரத்த ஓட்டத்தில் ஒரு உைடயாத குமிழியாக ஓடிக் ெகாண்ேட இருப்பதானது காவிய ேசாகம் என்றான். காசிக்கு ஒரு நண்பன் மூலம் இரண்ெடாரு சந்த3ப்பங்களில் அறிமுகமானாள். ேமலும் விடாமல்.சி.ஒரு குழந்ைதேயாடு அவள் விதைவயாகி இரண்டு வருடங்கள் கூடப் பூ3த்தியாகவில்ைல.ேபாய் அனுப்புகிேறன் என்றான். ஒரு சின்ன உதாரணம் பா3 என்று விட்டு ெசான்னான். 16 ..ஏ. ஒரு மாதங் கழித்து கல்லூr வாசலில் அவள் காலில் விழாத குைறயாக வருந்தி மன்னிப்புக் ேகட்டுவிட்டு வந்தானாம் . கைடசி இரண்டு கடிதங்கள் ெரஜிஸ்ட3டு தபால். ேலசாக எச்சrக்ைக விடும் ெதானியிலும்.'' நான் பைழய காசிையப் பா3த்துவிட்ேடன். திடீெரன. அவசியம் அைத நான் படிக்க ேவண்டும் . நான் ேபாதுெமன்று விட்ேடன்.. தன்ைன மணக்க விருப்பம் ேவண்டி விடுதி முகவrக்கு அவளுக்கு கடிதம் எழுதிக் ேகட்டிருக்கிறான். விடுதியில் தங்கிக் ெகாண்டு. நாவலில் அதன் ஆசிrய3 Italo Sevevo வும் தன்ைனப் ேபாலேவ 'ஈக்குஞ்சு' பற்றி கவிைத எழுதியிருப்பைதயும் விவrத்து பிரம்மாண்டமாக சந்ேதாஷப்பட்டான்.பத்தி.

நான் ஒரு நிமிஷம் ேபசவில்ைல. ெவளியில் ேபானால் நன்றாக இருக்கும் என்று பட்டது. குற்றவுண3ச்சி . எrச்சலாகவும் பட்டது. 'ேநா ப்ராப்ளம்' என்றான்.மாறேவ இல்ைல என்று நிைனத்துக் ெகாண்ேடன். முகம் ெதாட்டு 'என்ன'? என்றான். ஏ. இரண்டிரண்டாக ஒட்டி இருப்பைத. கம்ெபனி ேஸக் ஆக ேவறு ேகாவில்களுக்கும் அப்படிேய ேபாய்விட்டு. இருட்டிவிட்டது ெவளிேய. மறு நிமிஷமும் நான் ேபசாதிருந்ேதன். என் நான்கு தங்ைககளுக்கும் காrயம் ெசய்து முடிப்பதற்குள் பட்ட கஷ்ட அனுபவங்கள் எனக்குள் ஒற்ைற எண்ணமாக. அவன் அப்பாைவப் பற்றிக் ேகட்ேடன். சிrத்துக் ெகாண்ேட 'ேநா ப்ராப்ளம்' என்றான். எந்தக் காrயமுேம தனக்குப் ேபரானந்தமாக இருக்கிறது என்றான். ஜாலித் துைணயாக ஒரு நண்பேனாடு ேபானவன் 'கம்ெபனி ேஸக்'குக்கு தானும் ெமாட்ைடயடித்துக் ெகாண்டானாம். எனக்கு அந்த பதில் அருவருப்பாகவும். ெசால்லும்ேபாது அவனுக்கு நாக்கு லாவகம் ெகாஞ்சம் இழந்து. 'நH கதைவத் தட்டும் விதம் சகிக்கக் கூடியதாக இல்ைல' என்பைதேய ேகாபம் தணிந்த கைடசியிலும் தனக்கான ஒேர ஆசிச் ெசய்தியாக அவ3 வழங்கி அனுப்பியைதயும் அதில் பூரண அ3த்தமிருப்பதாகவும் ெசான்னான்.ஈையத் துரத்தும் பல்லியாக அது ேவகமாக ஓடியதில். ேமலும் எனக்கு இைமகளில் கனம் சுருட்டி உண3ந்ேதன். 'என்ன ேயாசைன' என்றான்.இயலாைம பயம் எல்லாம் கலக் அவசரக் கருைணயாக ெசயல்பட்ட நாட்கள் மாதிr இப்ேபாது இல்ைல. நான் இன்ெனாரு சிகெரட் பற்ற ைவத்துக்ெகாண்ேடன். 17 .பின்னால் ேபசும்ேபாது எதற்ேகா இப்படி ெசான்னான்.சுய இரக்கம் . சமீ பத்தில் திருப்பதி ேபாய் வந்தானாம். அவ3கைள அவ3களாகேவ பா3த்து அவ3களுக்காகப் பா3க்க முடிகிறெதன்றும். எழுந்து என் முன் மண்ைடயிலடித்துச் சிrத்தா. காசி ேமலும் ஒரு சிகெரட்ைட. ஆனால் ேவறு நிைனய விஷயங்களில் குணமாகியிருப்பது ேபச்சினூேட ெதrந்தது. இந்த ெராமாண்டிக் பா3ைவ ஒரு ேநாய்க் கூறாகேவ இன்னும் படுகிறது. 'ேநா ப்ராப்ளம்' என்ேறன். அவ3கைளப் ேபான்ற இன்னும் பலrன் ஸ்திதிைய மாற்றிவிட சமூகதளத்தில் காrயமாற்ற முைனந்திருக்கும் சில நல்ல மனக்ளுடனும் தான் பழகிக் ெகாண்டிருப்பதாகச் ெசான்னான். புது பாக்ெகட் கிழித்து எடுத்தான். பரபரப்பற்ற ேபரா3வமும் இருப்பைதக் கண்டுெகாண்டு விட்டதால். காrயங்கைள காrயங்களுக்காக மட்டுேம ெசய்வதில் ஒரு விடுதைலஉண3வும். சிrத்துக் ெகாண்ேட திடீெரன்று உரக்க அவன் நூறு ெகாசுவ3த்திச் சுருள்கைளக் ெகாடுத்து. 'மனமாக' இைத சுருக்கி விடுவைத அவ3கேள ஒத்துக ெகாள்ள மாட்டா3கெளனினும் தன் மனதில் பட்டது இவ்வளவுதான் என்று எனக்கு புrயாமல் ஏேதா ெசால்லிக் ெகாண்டு ேபானான்.குறிப்பாக ெபண்கள் விஷயத்தில் . எதற்கும் பதிலாக அவன் ெசால்வைதக் கவனித்துக் ெகாண்ேட வந்ேதன். அடிக்டி 'ேநா ப்ராப்ளம்' என்ற வா3த்ைதையேய.சி. எழும்புவதில் சிரமப்பட்டைதப் பா3த்திருக்கிேறன். மனதின் ஆழத்தில் அவ3கைளத் தன் அப்பாேவாடு ஒரு ேகாணத்தில் ஒப்பிட்டுக் ெகாண்டு. 'ஆைசப் பட்டைத அைடந்த பின்னாலும் ஒரு பள்ளம் மிச்சமாகி அதில் நலுங்குேம ஒரு ேசாகம் அைத அனுபவித்தால் ெதrயும் ஆைசயின் குணம் என்ன என்று' . ஓயவில்ைல. மின்னலின் ஒரு கீ ற்றாக உருக்ெகாண்டு அைறந்தது .யிலும் நன்றாக விய3த்துவிட்டது காசிக்கு. திருவண்ணாமைல வந்த ேபாது ராம்சூரத் குமா3 என்ெறாரு ேயாகிையச் சந்தித்ததாகச் ெசான்னான். வயதான கிழப் பிச்ைசக்கார3கைளத் ெதருவில் பா3த்தால். கூலி எவ்வளவு என்ேறன். அவனிடம் எனக்கு. ேகட்ேடன். ஒன்று ஒன்றாக தனித்தனியாகப் பிrத்துைவக்கச் ெசான்னால் என்னால் ெபாறுைமயாகச் ெசய்ய முடியுமா என்று ேகட்டான்.நிமிடத்தில் காவிய ேசாகம் பட்டுவிடும் காசியின் மனநிைல இன்னும் . பல்லியின் வால் அறுந்து நிைனவில் இடறி விழுந்தது.

தனக்கு கல்யாண ஆைச இம்சிக்கிறது இன்னும் என்றான் திடீெரன்று. சில சமயம் ேதசிய ெநடுஞ்சாைலயில் பஸ்ஸில் ெதாைலதூரம் உட்கா3ந்துெகாண்டு ேபாகும்ேபாது. ேநா-ப்ராப்ளம் என்றான். விண்ணில் பறந்து ேபாவது மாதிr. தன் வாழ்க்ைகக்கு ஊட்டம் ேசகrத்துக் ெகாள்வதாகக் கூறினான். அழகான கண்ணாடிக் கிண்ணத்தில் மிதந்த மிளகாய் நHைர சில்வ3 கரண்டியால் கலக்கிக் ெகாண்ேட ேபசினான். நிச்சயம் வராதா என்றால் ெபருவாழ்வின் பல புதிrகளுக்கும் ேபால இதற்கும் நிச்சயமாகச் ெசால்ல முடியாதுதாேன என்று ேகட்டான். கபடாக்கள். ெதாட3ந்து கவனித்துக் ெகாண்ேட வந்தால் கனவு புறமுதுகு எடுக்கும் என்றான். சில நாட்கள் கழிவதிலிருந்து. ைபத்தியக்காரன்! ெபய்த ெபருமைழவிட்ட சில மாைல ேநரங்களாக. தனியைறயில் பின்னிரவில் ேமானத்தில் தனக்கு பிடித்த கவிஞைனப் படித்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது. பாைடயில் ைவத்து ஒரு கனவில் தன்ைனக் கண்டானாம். அப்பா இறந்து விட்ட பின்பும் தான் வாழ்க்ைகையத் ெதாடரலாம் என்பதற்கான நம்பிக்ைக ெமல்லேவ கூடிவருகிறது என்றான். அந்தப் பின்னிரேவ தனக்கு பாழ் என்றும் ெசான்னேபாது சற்ேற ேசா3வாகிவிட்டான். விடிந்ததும் ஒரு குய3 ரூல்டு ேநாட்டில் எழுதி ைவக்க ஆரம்பித்தால். ரமணrன் பரவச முகம் ஒருமுைற வந்தெதன்றான்.ஆனாலும். ஒரு தடைவ கனவில் கால் ெபருவிரைல பாம்பு கடித்து ரத்தம் வந்துவிட்டதாம். ஒரு தடைவ கனவில் கால் ெபருவிரைல பாம்பு கடித்து ரத்தம் வந்தெதன்றான். எழுந்து ேபாய் அந்த வாைய அைடத்து அமுக்கிவிடலாம் ேபாலிருக்கிறது. தHவிரவாதியாக ேபாlஸாரால் துரத்தப்பட்டு ஒரு கனவில் ஓடினானாம். இந்த ஒரு கனவு மட்டும் மீ ண்டும் வராதா என்று ஏக்கப்படுவதாகச் ெசான்னவன். ஐந்தாம் நாள் வராெதன்றான். வாசலில் கட்டிலிலிருந்து அப்பா அவருக்கான ஏேதா ஒரு ெதானி ேச3த்து உரத்து ெகாட்டாவி விட்டால் தாங்க முடியவில்ைல. எனக்கு அவன் ேகட்டவிதம் மிகவும் பிடித்திருந்தது. எழுத்து. பஸ்ஸின் rதி கூட்டும் ஓட்ட ேவகத்தின் சங்கீ தச் சரடில் இைணந்துவிடும் ேபாது வாழ்க்ைகைய ஒரு அற்புதப் பrசாக உண3வதாகவும் ெசான்னான். படிப்பு இெதல்லாம் மட்டுந்தான் இதற்கு அடிப்பைடக் காரணம் என்றான். முன்ைனப் ேபால கனவுகள் வந்தாலும். ேபச்ைச நிறுத்திவிட்டு ஃபிைரடு ைரஸ் சாப்பிடுேவாமா என்று ஆ3வமாகக் ேகட்டான். ஒரு ெகாட்டாவி அந்த மாதிr வந்தால் ேபாதும். முள் கரண்டி அலங்காரமாக சூடு பறக்க ேமைஜக்கு வந்தன ஃபிைரடு ைரஸ் தட்டுகள். எவ்வளேவா தான் நிதானப் பட்டிருந்தாலும் சில சமயம் எல்லாம் ெகாட்டிவிடுகிறது என்றான். மைலகள் தாண்டி. 18 . எனக்கு ஃபிைரடு ைரஸ் பிடிக்காவிட்டாலும். அடிப்பைட சுபாவமாகேவ 'சுயம் நசித்து' விட்ட நான்ைகந்து நண்ப3கள். சிகெரட் ெபாருத்திக் ெகாண்டான். மீ றி. ைககளால் ேபரானந்தமாகக் கைடந்து கைடந்து பறந்துெகாண்ேட இருந்தானாம். ஓrரவு ெநடுஞ்சுவ3 தாண்டி. கத்தி. என்ன இன்னும் ெதாட3ந்து படித்துக் ெகாண்டிருக்கிறாய்தாேன? என்று ேகட்டுவிட்டு கைடசி 'சிப்'ைபயும் முடித்தான். ேஹாட்டல் இைவகைளயும் திருமணத்திற்கான சாக்குகளில் ஒன்றாக ைவத்து ேயாசிப்பதில் தவறுண்டா என்று என்னிடம் ஒரு சிறுவன்ேபால ேகட்டான். துைவத்தல். திடீெரன தான் சமீ பத்தில் கண்ட கனவுகைளப் பற்றி ேபச்ைச மைட மாற்றிக் ெகாண்டான். பrட்ைசக்குப் படிக்காமேலேய ேபாய்விட்டு ஹாலில் திணறுவைதச் ெசான்னான் கனவுகைள நான்கு நாட்களுக்குக் கவனித்து. எனக்கும் ேகட்க உற்சாகமாகிவிட்டது. அடிக்கடி திரும்பத் திரும்ப வரும் எrச்சலூட்டும் ஒரு கனெவன. தனிைம. அேநகமாக என் பங்கில் பாதிக்கும் ேமல் காசிதான் சாப்பிட ேவண்டியிருக்கும்.

ெசல்லம்மாள் . பிரமநாயகம் பிள்ைள வாழ்வின் ேமடுபள்ளங்கைளப் பா3த்திருக்கிறா3 என்றால். கிடத்தினா3. பிரமநாயகம் பிள்ைளக்கு மனப்பக்குவம் ஏற்பட்டுவிட்டது. பாகப் பட்டினி படுத்துவைத வருஷந்ேதாறும் கிடக்காமல் அவசியமாக்கும் பிரமநாயகம் பிள்ைளயின் பிதா. திறந்திருந்தது. யாவும் வாழ்வு படிப்படியாக என்ற ஓ3 இறங்கிக் அநுபவம் ெகாண்ேட அவருக்கு ேபாகும் பள்ளத்தின் ஏற்படும்ேபாது அவ3 ேமட்டிலிருந்துதான் புறப்பட்டா3. சாக்காடு மூன்ைறயும் ேநrல் அநுபவித்தவேர. நாடியும் அடங்கியது. உண3ச்சி இரண்டு அைதயும் இருந்தேத ஒழிய. அவரது மனசிலிருந்து ெபரும்பளு மதகுைடத்துக் ெகாண்டு இறங்கியது. ெசல்லம்மாள் ெபயரற்ற ெவற்றுடம்பு ஆனாள். இடது கால் சற்று கால்கைளயும் மூடினா3. சற்று அைரக்கண் ேபாட்டபடி திறந்திருந்த இைமகைள மூடினா3. அவரது மனசுக்கு ேவலி ேபாட்டுப் பாதுகாத்து வள3த்து. ஒரு புறமாக ேச3த்துைவத்துக் ெசல்லம்மாள் மடிந்து ேகாணியிருந்தது. ெநற்றியில் விய3ைவ ஆறாகப் ெபாழிந்து ெகாண்டிருந்த ைகயிலிருந்த தவிட்டு முடிப்ைபச் சற்று எட்ட ைவத்துவிட்டு. உற்றா3 உறவினருக்கு ஐந்நூறு அறுநூறு ைமல் தூரத்திேல. சாவின் சாையயிேல அவரது மனம் நிைல குைலயவில்ைல. இறந்துவிட்டாள் வாயிதழ் என்று அைத சற்றுத் உள்மன நிமி3த்தி. குடும்பத்தின் நிலபுலன்கைளப் துண்டுகளாகப் சகல ெசலவுகளுக்கும் பங்கிட்டால். வறுைம. அவ3 ஏறிய சிறுசிறு ேமடுகள் ேகாளாறுகேளயாகும்.புதுைமப்பித்தன் 1 ெசல்லம்மாளுக்கு அப்ெபாழுதுதான் மூச்சு ஒடுங்கியது. அங்ெகான்றும் இங்ெகான்றுமாக வசமிழந்து கிடந்த ைககைள எடுத்து ெநஞ்சின் ேமல் மடித்து ைவத்தா3. அப்ெபாழுதுதான் மூச்சு அடங்கியது. 'ேபாதி' மரம் வைரயில் ெகாண்டுவிடும் ஞானமிகுந்த சுத்ேதாதனப் ெபருந்தைகயல்ல அவரது பிதா. பிரவாகம் சகத3மிணியாக இருந்த ஒரு ஜன்மத்துக்குத் துன்பச் சுைம குைறந்துவிட்டது என்பதிேல அவருைடய மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி. அதாவது பதியின் முன்னிைலயிேல. ேபானாள். அல்லது. ெபருகி மனசிேல. பட்டணத்துத் தனிைமயிேல மாண்டு பிரமநாயகம் பிள்ைள. அதனால் பிரமநாயகம் பிள்ைளையப் பந்தவிைனயறுத்த ேயாகி என நிைனத்து விடக் கூடாது. அவைர மரணப் நிைலகுைலயச் பிrவினால் துன்பப் ெசய்யவில்ைல. ஒரு ெபரும்பளுைவ இறக்கிக் கழுத்துக்கு ஆசுவாசம் ெகாடுப்பது ேபாலேவ. ெசல்லம்மாளாக இருந்த அந்த உடம்ைபப் பா3த்துக் ெகாண்டிருந்தா3. ேநாய். 19 பா3த்துக் அளவுக்கு வருமானம் அளிக்கும் ெகாள்ளக்கூடிய வம்ச விருத்தி அளவு உைடயவ3 . ஸ்பrசத்தில் அவருக்குப் புலப்படவில்ைல.

உற்ற பருவத்தில் பிரமநாயகம் பிள்ைளக்குச் ெசல்லம்மாள் ைகையப் பிடித்து. ேதைவயான ேபாது வாங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்பது சம்பிரதாயம். நைடயாகேவ வந்துவிடுவா3. ஒரு ேஜாடி ஜHவன்கள் உடைலக் கீ ேழ ேபாட்டுவிடாமல் இருக்கேவண்டிய அளவு ஊதியம் தருகிறா3. பிறகு ஆறி மரத்துப் ேபான வடுவாகிவிட்டன. மற்றவ3களுக்குக் ைகெயழுத்து வாசிக்கும்வைரயில் ைககாட்டிவிட்டு அவைரப் படிப்பித்தா3 அவ3 தகப்பனா3. பிைழப்பின் ெசயலுள்ளவ3கள் . பிரமநாயகம் பிள்ைளயின் தகப்பனா3 காலமானா3. பிரமநாயகம் பிள்ைளக்கு மனசில் எழும் ெதால்ைலகள். ஆற்றிக் மின்சார வசதி ெகாண்டு ைகப் வயிற்றுப் இருட்டி. வசித்து கால் சற்றுக் வந்தா3. குடும்பக் கடன் விவகாரம் வியாச்சிய எல்ைலைய எட்டாதபடி மூத்தவ3 இருந்த சமாளிக்க. உடம்பினால். பிறகு கலகலப்புக் குைறவாக அதிகாைலயில் பசிைய புறப்பட்டுத் அங்கிருந்து 20 தமது நன்றாக உள்ள. சிறு வயசில் படிப்பில் சற்றுச் சூடிைகயாக இருந்ததால். அவளுக்கு உடம்பு ைநந்துவிட்டது. அதாவது ேதைவைய முன்கூட்டி எதி3பா3த்து. அம்மி மிதித்து அருந்ததி பா3க்க ைவக்கும் பாக்கியம் கிைடத்தது. மாதம் குைலக்கும்படியாக திரும்புவேத முழுவதும் அவ3 ேவைல தவைண அவ3 பா3க்கும் வாrயாகத் ெகாடுத்து விடுவைதப் ஸ்தாபனத்தின் வளமுைற. ெசல்லம்மாளுக்கு பட்டினியும் ேச3ந்து உடம்பு ேநாய் இற்றுப் அவைளக் ேபாயிற்று. முதலில் ரணம் காட்டி. பிள்ைளக்கு ெவளியில் சதா ெதால்ைல. வட்டிேல H உள்ளூர அrக்கும் ரணம். ஒரு காrயத்துக்காக எதி3பா3த்த ெதாைகைய அத்தியாவசியமாக முைளத்த ேவறு ஒன்றுக்காகச் ெசலவழித்துவிட்டு. சம்பளத்ேததி என்று ஒன்று இல்ைல. தவைண என்ற வடிகால்கைள உபேயாகிக்கிறா3. இைத முன்னிட்டும் சிக்கனத்ைத உத்ேதசித்தும் பிரமநாயகம் பிள்ைள இல்லாத நகrன் எல்ைல இடத்தில் ெபாட்டணத்துடன் நிைலக்களத்துக்கு கடந்து. பட்டினி கிடக்காமல் மட்டும் பா3த்துக் ெகாள்ளக் கூடிய அளவுக்ேக கல்வி வசதி அளித்தது. அதற்காக முதலாளியின் மனைசப் பக்குவமைடயச் ெசய்து. பிரமநாயகம் பிள்ைள ஒரு ஜவுளிக் கைடயில் ேவைல பா3க்கிறா3. மகன் ஊைரவிட்டு ஐந்நூறு அறுநூறு ைமல் எட்டி வந்தும்.பிரமநாயகம் பிள்ைள நான்காவது குழந்ைத. வழக்கம்ேபால இன்றும் கிைடக்காது என்ற மன ஓய்ச்சலுடன் ேகட்கும்ேபாது. ெசன்ைன அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்ைவக் ெகாடுத்து அக்கினிப் பrட்ைச ெசய்தது. குணத்தினால் அல்ல. பாம்பு தன் வாைலத் தாேன விழுங்க முயலும் சாது3யத்துடன் பிரமநாயகம் பிள்ைள தமது வாழ்வின் ஜHவேனாபாய வசதிகைளத் ேதைவ என்ற எல்ைல காணமுடியாத பாைலவனத்ைதப் பாசனம் ெசய்ய. இைடவிடாத கிடத்திவிடும். ெசல்லம்மாளின் வியாதி அதில் பாதிையத் தின்றுவிடுவதுடன் கடன் என்ற ெபயrல் ெவளியிலும் படருகிறது. அவருக்கு இருந்த ெபாருள் வசதி. ெசல்லம்மாள் வட்டிேல H அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்ைவக் ெகாடுத்துச் ேசாதித்தாள். ெசாத்து பாகமாயிற்று. பிறகு தினசr இைடவிடாமல் ேகட்டுக் ேகட்டு. காைலயில் மன உைளச்சலும் கண்ட ஆேராக்கியம் மாைலயில் அஸ்தமித்துவிடும். ஜவுளிக்கைட முதலாளி. பிரமநாயகம் பிள்ைள ஜHவேனாபாயத்துக்காகச் ெசல்லம்மாைளக் ைகப்பிடித்து அைழத்துக் ெகாண்டு ெசன்ைனக்கு வந்து தஞ்சம் புகுந்தா3. ேதைவகைளப் பிrத்து. நிதானத்ைதக் ெபற்றுக்ெகாண்டு வடு H இப்படியாக.

பிறகு தாழ்ப்பாள் ெகாண்டியில் விழுந்துவிட்டதா என்பைதக் கதைவத் தள்ளிப்பா3த்து விட்டு. சில சமயங்களில் வட்டில் H உள்ளது என்பது காலியான பாத்திரங்கள் என்ற ெபாருட் ெபாலிவுக்குள் பந்தப்பட்டுக் கிடக்கும். கழித்துவிட்டா3. ேமலும் அங்கு எப்படிெயல்லாம் இருக்குேமா என்ற பயம் அவருைடய மனைச ெவருட்டியது. ேபசியதும் உண்டு. என்ற சக்தியின்ைம மனசில் ஆழ்ந்த ஏமாற்றத்ைத. "இண்ைணக்கித்தான் அெலட்டிக்கிடாேத" மைனவிைய அைதச் என்று சித்ெத எச்சrத்துவிட்டு. வணா H பிள்ைள திரும்பி உடம்ெப நின்று கதைவ இழுத்துச் சாத்தி. துணிச்சலான பிரமநாயகம் அவருக்கு நிைனவு பிள்ைள ஒவ்ெவாரு ேதான்றுவதும் ெசன்ைனயில் சமயங்களில் உண்டு. அவ3 வடு H அைடயும் தருணத்தில் அந்தப் பிராந்தியத்துக் கைடகள் யாவும் மூடிக் கிடக்குமாைகயால் வட்டில் H உள்ளைத ைவத்துத்தான் கழிக்க ேவண்டும். அன்று வழி ெநடுக அவரது மனசு கைடக்காரப் பிள்ைளயின் மனப் பக்குவத்ைதயும் ெசல்லம்மாளின் அபிலாைஷகைளயுேம சுற்றிச் சுற்றி வட்டமிட்டு வந்தது. ேபாய்விடுவதில் வறண்ட உதடுகளில் சில உள்ள சுகங்கைளப் பற்றிப் சமயம் உற்சாகமிகுதியால் சில சமயங்களில். அேதா கிடத்தி இருக்கிறேத அந்தச் சடலத்துடன். காணத் ைகயில் துைவயலும் உமிக்கrச் ஒரு சாம்பலுடன் புைழக்கைடக்குச் ெசன்றாள். ஊ3ப் ேபச்சு.சாப்பிட்டுக் கைளப்பாறும் தருணத்தில் வட்டு H நைடைய மிதிப்பா3. சற்றுப் பிடித்துச் தெல நைடப்படிையத் ெவளிப் சமன் தூக்கி தாண்டிய புறமாகக் ெசய்து. நடமாடுெத. திரு. பத்து ஊருக்குப் ஆனால் வருஷங்கைளயும் ேபாய்விடுேமாமா அடுத்த நிமிஷம். ேபாைத தரும் கஞ்சா மருந்தாகேவ அந்தத் தம்பதிகளுக்கு உபேயாகப்பட்டு வந்தது. ைகப்ைப. தைரயிட்டுவிடும். ெதருவில் இறங்கி நடந்தா3. அச்சமயங்களிலும் பிள்ைளயவ3களின் நிதானம் குைலந்துவிடாது. ைவக்கப் அவருக்குப் ேபாவதாகச் பிrயமான ெசால்லிவிட்டு. வரும்ேபாது வடு H இருட்டி. தற்சமயம் பிரச்சைனகைள மறப்பதற்குச் ெசௗகrயமாக. இப்படியாக. இரவு அவ3 திரும்பும்ேபாது புளியிட்ட திருப்தியுடன் கறியும் சாப்பிட. 2 அன்று பிரமநாயகம் பிள்ைள அதிகாைலயில் பழஞ்ேசாற்று மூட்ைடயுடன் நைடப்படிையத் தாண்டும்ெபாழுது ெசல்லம்மாளுக்கு எழுந்து நடமாட முடிந்தது. ெவந்நH3 ைவத்தாவது மைனவிக்குக் ெகாடுப்பா3. சங்கடங்கைள நிவ3த்தித்துக் ெகாள்ளும் மா3க்கங்கைளப் பற்றி அவ3. ெவளிவாசல் கதவு தாழிடாமல் சாத்திக் கிடந்தது என்றால் அவ3 உள்ேள ெசன்று கால் முகம் கழுவி அநுட்டானாதிகைள முடித்துக் ெகாண்ட பிற்பாடு அடுப்பு மூட்டினால் தான் இரு ஜHவன்கள் பசியாறுவதற்கு மா3க்கம் உண்டு. களுக்ெகன்று சிrத்து ெவடிப்பு உண்டு பண்ணிக் ெகாள்வாள். அதில் மூச்சு ஓடிக்ெகாண்டு ேபசாத உல்லாசமாக ஊருக்குப் ெசல்லம்மாள். ெசல்லம்மாள் அன்ைறப் ெபாழுைதக் கழித்த நிைலதான் அவரது சாப்பாட்டுக்கு மூலாதார வசதி. ஒரு ைகயால் நிைலக்கும் கதவுக்கும் இருந்த இைடெவளியில் விரைல விட்டு உள்தாழ்ப்பாைளச் சமத்காரமாகப் ேபாட்டா3. 21 .

ஏன் இத்தினி நாளிய? யாரு வந்து கைடெயத் ெதறப்பான்னு ெநனச்சுக்கிட்ேட? வட்டிேல H எப்படி இருக்கு? சதி. என்ற ஒரு கஜம். கைடக்குள் நுைழந்து ேசாற்றுப் ெபாட்டணத்ைதயும் ேமல்ேவட்டிையயும் அவருைடய மூைலயில் ைவத்தா3. "தHபாவளிக்கு ஒங்க பாடு கவைலயில்ேல. வழி ெநடுக. "எதுவும் உனக்குப் பிடித்தமானதாப் பாத்து எடுத்துப் ேபாட்டாப் ேபாச்சு. "என்னேட ெபரமநாயகம். மாைல ஒன்பது மணிக்கு முதலாளிப் பிள்ைளயவ3களிடம் தயங்கித் தயங்கித் தமது ேதைவைய எடுத்துச் ெசால்லி. வரும்ேபாது நாள் இரவு. ஒரு படி முருக்க வத்தலும் எடுத்துக்கிட்டு வரணும்" என்று ெசால்லி விட்டாள். ேமல் ேவட்டியில் முடிந்தவராக வடு H ேநாக்கி நடந்தா3. அதாவது "வருகிற முந்திய ெபாங்கலுக்கு ஊருக்கு ஒருக்க ேபாய்ப்ேபாட்டு வரலாம். இப்பேம அவசியத்ைத ெசான்னாத்தாேன. ெநல்லிக்காய் அைடயும்.என்ெறல்லாம் பம்பரமாக வயிற்றுக் கடவுளுக்கு லக்ஷா3ச்சைன ெசய்து ெகாண்டிருந்தா3 பிரமநாயகம் பிள்ைள. டுவில் . ெமாதல்ேல நH எளுந்து தைலையத் தூக்கி உக்காரு" என்று சிrத்தா3 பிரமநாயகம். ேபச்சின் ேபாக்கில். ேமேல ேபாயி அைரப் பீசு 703 எடுத்துக்கிட்டு வா. ஒற்றடமிட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது. ைகேயாட வடக்கு மூைலயிேல. பட்டு. முதலாளி அைரக் ஆக்ைஞ கஜன். கைடயிேலயிருந்து வரும். பிரம்ம வித்ைத கற்று வரும்படி ெசால்லியிருக்கலாம். பாப்லின். பா3த்துக் ெகாள்ளுேவாேம! இன்னம் புரட்டாசி களியலிேய. "அது அவகாச சதிதான். "அதற்கு என்ன. பனியன் கட்டு இருக்கு பாரு.ெசல்லம்மாள். இயக்கத்தில் ெகாள்ேளகாலம். 22 ேசைலகைளப் பதிவு . மாதிr காட்டுவதற்காக மூன்று ெசய்துவிட்டு. ஸ்தாபன ேசலம். இந்த வருஷம் எனக்கு என்னவாம்?" என்று ேகட்டாள். அைதவிட அவள் புலிப் பால் ெகாண்டுவரும்படி ேகட்டிருக்கலாம். அவைர பழுக்கா. ெநஞ்சு வலிக்கு வட்டு H அrசி சாப்பிடேவணும். ஒரு 'அவுக' வளி பண்ணுவாக!" என்றது கைட என்று முதலாளிப் பிள்ைளையத்தான். அைவ அவருக்கு எட்டாக் கனவாகப் பட்டிரா. சதி. ேபச்சிேல வா3த்ைதகள் ேமன்ைமயாகத்தான் இருந்தன. 'அவளுக்கு என்னத்ைதப் பற்றுக் கணக்கில் எழுதிவிட்டு எடுத்துக் ெகாண்டு வருவது? பைழய பாக்கிேய தHரவில்ைலேய! நாம் ேமலும் ேமலும் கணக்ேகற்றிக் ெகாண்ேட ேபானால் அநுமதிப்பா3களா?' என்ெறல்லாம் எண்ணமிட்டுக் ெகாண்ேட நடந்தா3. அதற்கப்புறமல்லவா ெபாங்கைலப் பற்றி நிைனக்கணும்?" என்றா3. விளக்கினாள் அவுக ெசல்லம்மாள். அைதயும் அப்படிேய தூக்கியா" இைணத்துவிட்டது.

அடுப்பில் ெவந்நH3 ெகாதித்துக் ெகாண்டிருந்தது. அதன் மங்கலான ெவளிச்சம் அவரது ஆகிருதிையப் பூதாகாரமாகச் சுவrல் நடமாட ைவத்தது. சுக்குத் துண்ைட விளக்கில் கrத்துப் புைகைய மூக்கருகில் பிடித்தா3. சூடு ஏறும்படித் பிரேயாஜனம் ேதய்த்துவிட்டு. மூக்கின் ேமலும் கபாலத்திலும் தடவினா3. ெகாடுங்ைக ைவத்து இடதுபுறமாக ஒருக்களித்துக் கிடந்தாள். தைலைய மறுபடியும் . ெநஞ்சில் மட்டும் சிறிது துடிப்பு. ெசல்லம்மாள் புைடைவத் துணிைய விrத்து. உள்தாைழ கலக்கத்துடன் ெநகிழ்த்தினா3.. அவள் கிடந்த நிைல. பக்கத்திலிருந்த மாடத்திலிருந்து ஒரு சுக்குத் துண்ைடயும் ெநருப்புப் ெபட்டிையயும் எடுத்துக் ெகாண்டு உள்கட்டுக்குத் திரும்பி வந்தா3. தூக்கமல்ல என்பைத உண3த்தியது. நாளியாகேல. நிமி3ந்து பின்புறமாகப் புைழக்கைடக்குச் ெசன்றா3. ஊைளயிட்டு அழுதது. ஊதியதும் ெசல்லம்மாள். சாவகாசமாக. முகம் ஒரு புறமாகச் சாய்ந்திருந்ததனால் வாக்காக இல்ைல. அதன் ஏக்கக் குரல் அைலேமல் அைலயாக ேமேலாங்கி எழுந்து மங்கியது.' என நிைனத்துக் ெகாண்ேட நிைலமாடத்தில் ஏற்றினா3. ெசல்லம்மாளருகில் வந்து உட்கா3ந்தா3. சுவாசம் ெமல்லிய இைழேபால் ஓடிக்ெகாண்டிருந்தது. ைகயிலும் காலிலும் ெநஞ்சிலுமாக ஒற்றடமிட்டா3. கண் ஏறச் ெசருகியிருந்தது. பிரமநாயகம் பிள்ைள கதைவத் தள்ளித் திறந்து ெகாண்டு உள்ேள நுைழந்தா3. இரண்டு அைசக்க முைற ஆரம்பித்தாள். உடைலேய அதிர புைகையத் ைவக்கும் 23 ஒரு தவி3க்கச் ெபrய சிறிது தும்மல். இருந்த அந்த ெநருப்புப் மினுக்கட்டான் ெபட்டிைய பூச்சி எடுத்து இருைளத் அருகிலிருந்த திரட்டித் சிமினி திரட்டிக் விளக்ைக காட்டியது. ெமதுவாக அவைளப் புரட்டி மல3த்திப் படுக்க ைவத்தா3. இருள் பிரமநாயகம் பிள்ைள வழக்கம்ேபால் விழுங்கிய நாய் வந்து மூட்ைடைய விரல்கைள ஒன்று உறக்கக் விட்டு இறக்கிைவத்துவிட்டு. ேபாகும்ேபாது அவரது பா3ைவ சைமயற் கட்டில் விழுந்தது. பிரமநாயகம் பிள்ைள குனிந்து முகத்துக்கு ேநேர விளக்ைகப் பிடித்துப் பா3த்தா3. பிறகு எழுந்து ெசன்று ெகாதிக்கும் நHைர ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக் ெகாண்டு வந்து.3 நைடப்படியருகில். 'உறங்கி இருப்பாள். கற்பூரத் ைதலத்ைத உள்ளங்ைகயில் ஊற்றி. திரும்ப உள் நுைழந்து அடுப்படியிலிருந்த அகல் விளக்குத் திrைய நிமிண்டித் திருத்தி ஏற்றினா3. ைகயும் காலும் ஜில்லிட்டிருந்தன.. கிணற்றில் ஜலம் ெமாண்டு கால் ைககைளச் சுத்தம் ெசய்துெகாண்டா3. வட்டில் H விளக்கில்ைல. உணெவல்லாம் தயாrத்து வrைசயாக எடுத்து அடுக்கி இருந்தது. கமறலான எண்ெணைய அதன் ஊற்றிச் சற்றுப் ெநடிைய மூக்கருகில் பதற்றத்துடன் பிடித்தா3. முதல் கட்ைடத் தாண்டி உள்ேள நுைழந்தா3. இல்ைல. அதிலும் பிரேயாஜனம் இல்ைல. கதவுச் சந்துக்கிைடயில் ெதருவில். வலதுைக பின்புறமாக விழுந்து ெதாய்ந்து கிடந்தது. சுவrன் பக்கத்திலிருந்த குத்துவிளக்ைக ஏற்றிைவத்துவிட்டு. மறுபடியும் சுக்குப் புைகையப் பிரேயாகித்தா3.

" மறுபடியும் ெசல்லம்மாளுக்கு நிைனவு தப்பியது.... புரண்டு கிடந்த பிரக்ைஞையத் ெதளிவிப்பதில் நிபுண3. ஊருக்குப் இனிேம என்ைனப் ேபாகலாம்?. துேராகி! துேராகி. என்ைனக் கட்டிப் ேபாடாதிய.. எதிrலிருப்பது யா3 என்பது அவளுக்குப் புலப்படவில்ைல. இவளுக்கு இம்மாதிrப் பிதற்றல் வரும்ேபாெதல்லாம் தாய் உயிருடன் இருப்பதாக ஒரு பிரைம ெதாட3ந்து ஏற்படும்.. ெமதுவா நகந்து நகந்ேத ஊருக்குப் ேபாயிடுேதன். அம்மா. ேபாட்டுட்டுப் எங்காைலயும் எனக்குக் ெகாஞ்சம் ேபாட்டுட்டுக் ைகையயும் தண்ணி கைடக்குப் கட்டிப் தா . "அம்மா. முனகி... ஜலத்தில் நைனத்து ெநற்றியில் இட்டா3. ஐேயா! என்ெனவிட்டிடுங் கன்னா! நான் உங்கைள என்ன ெசஞ்ேசன்?.. அப்புறம் என்ைனக் கட்டிப் ேபாட்டுக்கிடுங்க. "அம்மா. நான் எங்கம்ைமையப் பாத்துப்ேபாட்டு வந்திடுேதன்.. பிரமநாயகம் பிள்ைள. ெசல்லம்மாள் சிணுங்கிக்ெகாண்ேட ஏறிட்டு விழித்தாள்... தாம் அநுபவபூ3வமாகக் கண்ட சிகிச்ைசைய மீ ண்டும் பிரேயாகித்தா3. எங்கிருக்கிேறாம் என்பது அவளுக்குப் புrயாததுேபால அவள் பா3ைவ ேகள்விகைளச் ெசாrந்தது. இப்பந்தான் வந்ேதன்.. ேகட்டதற்கு உrய பதில் ெசான்னால் ேபாதும்.. இதமாக. அதற்குள் மறுபடியும் பல் கிட்டிவிட்டது. தந்தி வந்தது. அந்தத் துேராகி வந்தா புடிச்சுக் கட்டிப் ேபாட்டு விடுவான். "இந்தா. "ஆமாம்... மயக்கம்... ெசல்லம்மாளின் தாய் இறந்து ஐந்து வருஷங்கள் ஆகின்றன." என்று ேகட்டாள் ெசல்லம்மாள்.. ெகாஞ்சம் அவுத்துவிட மாட்டியளா?." என்று பிரமநாயகம் உச்ச பிள்ைள ஸ்தாயியில் இடது ைகயால் கத்திக் ெகாண்டு ேபானாள். 24 . தந்தி ெகாடுத்தாங்களா. ெகாஞ்சம் வாைய இப்படித் திறந்துக்ேகா" என்று சிறு தம்ளrல் ெவந்நHைர எடுத்து வாைய நைனக்க முயன்றா3..மயக்கம். மறுபடியும் புைகைய ஊத. உடம்புக்கு எப்படி இருக்கிறது?" என்று பிரமநாயகம் பிள்ைள தாயாக நடித்தா3.. "தண்ணி. ஊருக்குப் ேபாயிடுேவாம்..?" என்றாள்.. ேகள்விகளுக்குச் சrயான பதில் ெசால்ல ேவண்டும் என்பதில்ைல. "நHங்க எப்ப வந்திய? அம்ெமெய எங்ேக? உங்களுக்காகச் சைமச்சு வச்சிக்கிட்டு எத்தைன ேநரமாக் காத்துக்கிட்டு இருப்பா?" என்றாள். ேபாட்டுப் இவுங்க எப்ப ேபாட்டா?. அம்மா. திடீெரன்று ெசல்லம்மாள் அவரது ைகைய எட்டிப் பிடித்துக் ெகாண்டு... இப்படித்தாம்மா. சிறு குழந்ைத மாதிr அழுதுெகாண்ேட. பிரமநாயகம் பிள்ைள இம்மாதிrயான ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்லி.. ெசல்லம்மாள் மறுபடியும் பிதற்ற ஆரம்பித்தாள். "அம்மா... நH எப்ேபா வந்ேத?.. நான் யாரு ெபாடெவேய ேகக்கேல.. ஒரு துணிையக் குளி3ந்த குரல் கிrச்சிட்டது. ேபாயிடுதாக....

என்ன ெசால்லுகிறாள் என்பது பிடிபடாமல். பச்ைசத் தண்ணி ெகாடுங்க. ேமெலல்லாம் ஏன் நைனந்திருக்கிறது என்று தடவிப் பா3த்துக் ெகாண்டு சிதறிக் கிடந்த ஞாபகத்ைதக் ேகாைவ ெசய்ய முயன்றாள். "உம்" என்று ெகாண்டு கண்கைள மூடியவள். ெசல்லம்மாள் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டுத் தூங்க ஆரம்பித்தாள். "பச்ைசத் தண்ணி குடிக்கப்படாது. அதற்குச் சற்று ஆழமாக ஒரு நிம்மதியும் இருந்தன. அைதத் ெதாட்டுப் பா3த்துவிட்டு. நாடி ெமதுவாக ஓடிக்ெகாண்டிருந்தது. ெவந்நிதான் உடம்புக்கு நல்லது" என்று ெசால்லிப் பா3த்தா3. காைலயில் சrயாகப் ேபாய்விடும்" என்றா3. "அது வாண்டாம். நாக்ைக வறட்டுது" என்றாள். தண்ணி" என்றாள். ெசல்லம்மாள் விழித்துக் ெகாண்டாள். ெசல்லம்மாள் ெசத்துப் ேபாவாேளா என்ற பயம் பிரமநாயகம் பிள்ைளயின் மனசில் ேலசாக ஊசலாடியது. 'இவைள இப்படிேய தனியாக விட்டுவிட்டு எப்படிப் ேபாவது? ெகாஞ்ச தூரமா?' மறுபடியும் சுக்குப் பிரேயாகம் ெசய்தா3. "மனைச அலட்டிக் ெகாள்ளாமல் நிம்மதியாகத் தூங்கு. "தைலைய வலிக்கிறது" என்றாள் சிணுங்கிக் ெகாண்ேட. காலுக்கு ஒற்றடமிட்டுச் சூடு உண்டாக்கிக் ெகாண்டிருந்த பிரமநாயகம் பிள்ைள. முகத்தில் ெவறிச்ேசாடிக்கிடந்த ேநாய்க் கைள மங்கி அகன்றது. ெசல்லம்மாள் சிணுங்கிக் ெகாண்ேட ஒரு புறமாகச் சrந்து படுத்தாள். அந்தப் பயத்திேல மன உைளச்சேலா ெசால்ைல மீ றும் துக்கத்தின் வலிேயா இல்ைல. விளப்ேபாேற" என்று ெகாண்ேட முதுைகத் தாங்கியபடி ெவந்நHைர ஒரு தம்ளrல் ெகாடுத்தா3. "என்ன ேவண்டும்?" என்று ேகட்டுக்ெகாண்டு அவளது தைலப் புறமாகத் திரும்புமுன். எழுந்து உட்கா3ந்து ெகாண்டு. பத்து நிமிஷம் கழியவில்ைல. "நாக்ைக வறட்டுது. 25 . வியாதியஸ்தனின் நாக்கு உணரும் ஒரு ைகப்பும். "ேமெலல்லாம் பூட்டுப் பூட்டாக வலிக்குது" என்று ெசால்லிவிட்டுக் கண்கைள ெமதுவாக மூடினாள். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டும் என்ன பலன் என்ற ஒரு மைலப்பு. சுவாசம் சrயாக ஓட ஆரம்பித்தது. த3க்கம் பண்ணி அவைள அலட்டுவைதவிடக் குளி3ந்த ஜலத்ைதக் ெகாடுத்துவிடுவேத நல்லது என்று ஊற்றிக் ெகாடுத்துவிட்டு ெமதுவாகப் படுக்க ைவத்தா3.ைவத்தியைரப் ேபாய் அைழத்து வரலாமா என்று நிைனத்தா3 பிரமநாயகம் பிள்ைள. "ஏந்திrயாேத.

"முருகா" என்று ெகாட்டாவியுடன் உட்காரும்ெபாழுது.. ஒரு ேகாழி கூவியது. ஒண்ைண பதில் அவள் மாத்தி ெசவியில் ஒண்ைண விழுந்தது. சும்மா பிள்ைள. அவ3 திரும்பிவந்து "முருகா" என்று விபூதிைய ெநற்றியில் இட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயில். கறிகாய் விற்பைனக்காகத் தைலயில் சுமடு எடுத்துச் ெசல்லும் ெபண்கள். "நான் சாப்பிட்டாச்சு. உச்சிையச் ெசாறிந்தபடி. எழுந்திருந்ததும் நிைனத்தவராய் வயிற்றிற்கு உள்கட்டுக்குச் ஏதாவது ெசன்று சுடச்சுடக் அடுப்ைபப் பற்ற ெகாடுத்தால் ைவத்துவிட்டு. உலகம் துயிலகன்றது. கன்னத்துக்கு அண்ைட ெகாடுத்து.. அவள் ஆழ்ந்த நித்திைரயில் இருந்தாள். ேநத்துக் ெகடந்த ெகடப்ெப மறந்து ேபானியா? நடமாடப் படாது. எப்ப வந்திய? சாப்பிட்டியளா?" என்றாள். உள்ேள ெசன்று குனிந்து கவனித்தா3. நலம் என்று புைழக்கைடப்புறம் ெசன்றா3. "ேமெலல்லாம் அடிச்சுப் ேபாட்டாப்பேல ெபலகீ னமா இருக்கு. உதடுகள் ஒருபுறம் சுழிக்க. மனம் மட்டும் ெதாட3பற்ற பல பைழய நிகழ்ச்சிகைளத் ெதாட்டுத் ெதாட்டுத் தாவிக் ெகாண்டிருந்தது. பல்ைலத் ேதச்சுப்பிட்டுச் சாப்பிட்டாப் ேபாகுது. நான் ேபாய்த் ேதச்சுக்கிடுேதன்" என்றாள் ெசல்லம்மாள். "இப்ெபா எப்படி இருக்கு? நல்லாத் தூங்கிென ேபால இருக்ேக" என்றா3 பிரமநாயகம் பிள்ைள. ெபாழுதும் புலர ஆரம்பித்தது. "அடுப்பிேல கருப்பட்டிக் காப்பிப் ேபாட்டிருக்ேகன். தைலையச் சற்று இறக்கி. பிரக்ைஞயில் பதியவில்ைல. புருவத்ைத ெநறித்துக் ெகாண்டு ெசான்னாள். சுடச்சுட ஏதாவது இருந்தாத் ேதவைல" என்று ெசல்லம்மாள். "நல்ல கைதயாத்தான் இருக்கு.கண்ைண மூடிச் சில விநாடிகள் கழித்ததும். பல் ேதய்க்க ெவந்நி எடுத்துத் தரட்டுமா?" என்றா3. "ெவந்நிெய எடுத்துப் ெபாறவாசல்ெல வச்சிருங்க. ெசல்லம்மாள் விழித்து எழுந்திருந்து படுக்ைகயில் உட்கா3ந்து தைலைய உதறிக் ேகாதிக் கட்டிக் ெகாண்டு சிணுங்கிய வண்ணம் உள்ேள ஏறிட்டுப் பா3த்தாள். "உங்கைளத்தாேன. பசிக்கிது. ெகாடுங்ைகயாக மடித்து. முழங்காைலக் கட்டிக்ெகாண்ேட உட்கா3ந்து ெகாண்டிருந்தா3." 26 . ெநனச்சுக்காேத" என்றா3 நH படுத்துத் பிரமநாயகம் தூங்கு. வ3த்தகத்தில் சற்றுச் ெசயலிருந்ததால் ைக வண்டியில் காய்கறி ஏற்றி நரவாகன சவாr ெசய்யும் ெபண்களின் குரல் பிள்ைளயவ3கைள நிைனவுக் ேகாயிலிலிருந்து விரட்டியது. ெசல்லம் தூங்கிவிட்டாள். பிரமநாயகம் பிள்ைள ேகாைரப் பாைய எடுத்து வாசல் கதவுப் புறமாக விrத்துக் ெகாண்டு. பிள்ைளயவ3களுக்குச் சற்று உடம்ைபச் சrக்க இடம் ெகாடுக்கவில்ைல.

பிரமநாயகம் பிள்ைள சட்ெடன்று பாய்ந்து அவளது ேதாள்பட்ைடையப் பிடித்துக் ெகாண்டா3. "பதமாக இருக்கு. ைகத்தாங்கலாகப் புைழக்கைடயில் ெகாண்டுேபாய் அவைள உட்கார ைவத்தா3. வரவர அசிங்கம் கிசிங்கம் இல்லாெமப்ேபாகுது" என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட சுருட்டி வாrக் கட்டிக் ெகாண்டு எழுந்தாள். ெகாண்டு "சூேட எழுந்து இல்ைலேய! உட்கா3ந்தாள். கால் தள்ளாடியது. ேநத்துக் ெகடந்த ெகடப்பு மறந்து ேபாச்சுப் ேபாேல!" என்று எழுந்தா3. ைகயம3த்தினாள். பல்ைலத் ேதக்கட்டும். "ைபய என்ைனப் ெபாறவாசலுக்குக் ெகாண்டு விட்டிருங்க. "அந்தக் காப்பிைய ஏன் வணாக்கிறிய? H நHங்க சாப்பிடுங்கேளன்" என்றாள் ெசல்லம்மாள். ேநரமாகுது. ஓ3 உருண்ைட சாப்பிட்ேடன். அவளுைடய விதண்டாவாதத்துக்குப் ேபாக்குக் ெகாடுத்து. நான் ைவத்தியைனக் கூட்டிக்கிட்டு வாேரன். "அெத அப்பிடிேய வச்சிறு. "ைவத்தியனும் ேவண்டாம். தாேரன்" என்று ேவறு ஒரு பாத்திரத்தில் இன்னும் ெகாஞ்சம் எடுத்துவந்து தந்தா3. குடி. எனக்கு என்ன இப்ப? வணாக் H காெசக் கrயாக்காதிக. அெத என்ன பண்ணிய?" என்றாள். பிள்ைளயவ3கள் காப்பி எடுத்துவந்து ஆற்றிக்ெகாண்டு."ஒங்களுக்குத்தான் என்ன. ஒண்ணும் ேவண்டாம். சில நிமிஷங்கள் கழித்து ெமதுவாகக் கண்கைளத் திறந்தாள். நிக்க முடியல்ேல" என்றாள். அதற்கு அவளால் பதில் ெசால்ல முடியவில்ைல. ெசல்லம்மாள். "நHங்க சாவகாசமாக என்ன சாப்பிட்டிய?" என்றாள். புளிச்ச ேதாைசமாவு இருந்துேத. படுத்தவுடன் தள3ச்சியாகக் கண்கைள மூடினாள். "அப்பாடா" "அம்மாடா" என்ற அங்கலாய்ப்புகளுடன் ெசல்லம்மாள் மீ ண்டும் படுக்ைகயில் வந்து படுப்பதற்குள் உடல் தள3ந்துவிட்டது. ேவெற சூடா இருக்கு. நH காப்பிையச் சீக்கிரம் குடி. 27 . அடுப்பிேல தம்ளrலிருந்த கங்கு ெகடக்கா? காப்பிையத் ெகாஞ்சம் ெதாட்டுப் வச்சு எடுத்து வாருங்க" என்றாள். ைவத்தியைனப் ேபாய்ப் பா3த்துக்கிட்டு வாேரன்" என்றா3. காப்பிைய ஒவ்ெவாரு எடுத்து மிடறாகக் ெநஞ்சுக்கு குடித்துக் இதமாக ெகாண்டிருந்த ஒற்றடமிட்டுக்ெகாண்டு. ஆறிப்ேபாச்சுன்னு ெசால்லாேத" என்றா3. "பைழயது இருந்தது. சிரமத்துடன் ைககைள ஊன்றிக் பா3த்துவிட்டு. புளிப்பா எதுவும் தின்னாத் ேதவைல. பல்ைலத் ேதய்த்துவிட்டு. மூசுமூெசன்று இைரத்துக் ெகாண்டு சுவrல் ைககைள ஊன்றிக் ெகாண்டாள். "புளிப்பாவது கத்திrக்காயாவது? காப்பிையக் குடிச்சுப்பிட்டுப் படுத்திரு.

படுக்ைகெய ேதனில் விட்டு குழப்பி எந்திrக்கேவ நாக்கிெல கூடாது. தட்டத்தில் ஒரு ேதாைச கrந்து கிடந்தது. "அம்மா. ஆய்! நல்ல நான் ைவத்தியைனத் என்ன காச்சக்காrயா? ேதடிப் புடிச்சாந்திய. உடம்பு இத்துப் ேபாச்சு." "நH ஏந்திr" என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட ெவந்து ெகாண்டிருந்த ேதாைசயுடன் கல்ைலச் சட்டுவத்தால் ஏந்தி எடுத்து அகற்றினா3. அவைர ஏறிட்டுப் பா3த்துச் சிrத்தாள். ஏந்திr" என்று அவைளக் ைகையப் பிடித்துத் தூக்கினா3. ெதகன சக்திேய இல்லிேய! இன்னும் மூணு நாைளக்கு ெவறும் பால் கஞ்சிதான் ஆகாரம். தள்ளாடிப் பின் ெதாட3ந்து வந்து பாயில் உட்கா3ந்தாள். மத்தியான்னமாக் கஞ்சி. அடுத்தது வாக்காக வரும் என்று எண்ெணய் மிளகாய்ப் ெபாடி முதலிய உபகரணங்களுடன் ேதாைசக் கல்ைலப் பா3த்துக் ெகாண்டிருந்தாள் ெசல்லம்மாள். இருவரும் உள்ேள நுைழந்தேபாது படுக்ைகயில் ெசல்லம்மாைளக் காணவில்ைல. 28 . "ேபாதும் ேபாதும். "இெதக் கல்ைல விட்டு எடுத்துப் ேபாட்டு வருகிேறன். ெசல்லம்மாள் தன் சக்திக்கு மீ றிய காrயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாள். வந்த வளியாப் ேபாகுது" என்றாள் ெசல்லம்மாள். அடுப்பங்கைரயில் பாைய விrத்து ஏறமாட்ேடன்கிறேத. இப்படி இருக்கிறேபாது நHங்க எழுந்திrச்சு நடக்கேவ கூடாது. ைவத்திய3 வந்திருக்கிறா3. இன்னம் என்ன சுடும் சப்தம் "என்னத்ைதச் சிறுபிள்ைளயா?" ேகட்டது. 'சு3' 'சு3' என்று ேதாைச உட்காரைவத்துவிட்டு. நாேன வருேதன்" என்று குைலந்த உைடையச் சீ3திருத்திக்ெகாண்டு. ஒடம்பிேல ெபலகீ னம் பால் கஞ்சிச் இருக்கிறெதக் கண்டுபிடிக்க ைவத்தியனா வரணும்? மனுசான்னா மயக்கம் வாறதில்ைலயா! வந்தா. காைலயிலும் ராத்திrயிலும் பால். ைவத்தியன் நாடிையப் பrட்சித்தான். உடம்புக்கு வலு ெகாஞ்சம் வந்ததும் மருந்து ெகாடுக்கலாம். ஐயா!" என்று ஒரு குரல் ேகட்டது. பாத்து. நான் மூணு நாள் கழிஞ்சு வருகிேறன்" என்று மருந்துக்குக் ைகயில் ஒரு ரூபாய் வாங்கிக் ெகாண்டு ெவளிேயறினான். "பாத்துப் சாப்பிடணுமாம். ேவ3க்க விறுவிறுக்க. இந்தச் சமயத்தில் ெவளியில். ைக நடுக்கத்தால் ேதாைச மாவு சிந்திக் கிடந்தது.ைவத்தியைனத் ேதடிச் ெசன்ற பிரமநாயகம் பிள்ைள. தடவுங்க. ஐயா. இந்தத் மயக்கம் ைதலத்ைத வந்தா மூக்குத் இந்தச் ெசந்தூரத்ைதத் தண்டிலும் ெபாட்டிலும் தடவுங்க. "ஐயா. "நHங்க ேபாங்க. காப்பிையக் ெகாஞ்ச நாைளக்கி நிறுத்தி ைவயிங்க. சிrக்காேத. ைவத்தியைரப் ெசான்னாலும் என்று குரல் காதுேல ெகாடுத்துக் ெகாண்டு உள்ேள நுைழந்தா3 பிள்ைள. நாக்ைக நHட்டச் ெசால்லிக் கவனித்தான். பஞ்சத்தில் அடிபட்டவன் ேபான்ற சித்த ைவத்திய சிகாமணி ஒருவைனத் ேதடிப் பிடித்து அைழத்துக் ெகாண்டு வந்தா3.

"கண்டமானிக்குக் காெசச் ெசலவு பண்ணிப்புட்டு. முனிசாமி. ேநத்துப் ெபாடைவ எடுத்தாந்து வச்ேசன். மறந்ேத ேபாச்சு" என்று கூறிக்ெகாண்ேட மூட்ைடயிலிருந்த மூன்று புைடைவகைளயும் புரட்டிப் புரட்டிப் பா3த்தாள். உடல் தள3ச்சி மிகுந்துவிட. அடுப்பில் கிடந்த பால் கஞ்சி. ஏன் வரேலன்னு ேகட்டு விட்டாகளாக்கும். மறுபடியும் பைழய ேகாளாறுகள் தைல தூக்க ஆரம்பித்தன. ேநத்துத் தப்பினது மறு பிைழப்பு. ஆரம்பித்ததிலிருந்து க்ஷHணம் ெசல்லம்மாளுக்கு அதிகமாயிற்று. முனுசாமியா! உள்ேள வா. நாைளக்கு முடிஞ்சா வருகிேறன் என்று ெசால்லு. பைச மாதிrக் குளு குளு என்றாகிவிட. 4 அன்று ேமாசமாகிக் பாயில் தைல ெகாண்ேட சாய்க்க ேபாயிற்று. ேசைல மூட்ைடையச் ேச3ப்பித்து விடும்படியும் முனிசாமியிடம் ெசால்லியனுப்பினா3. ஆனால் குமட்டல் நிற்கவில்ைல. "எனக்கு இந்தப் பச்ைசதான் புடிச்சிருக்கு. கைட முதலாளியிடம் தாம் ேகட்டதாக ரூ. ேவண்டாதெதக் குடுத்து அனுப்பிடலாம்" என்று மூட்ைடைய எடுத்து வந்து ைவத்தா3 பிரமநாயகம் பிள்ைள. வட்டிேல H அம்மாவுக்கு உடம்பு குணமில்ேல. மற்ற இரண்ைடயும் மூட்ைடயாகக் கட்டிச் சுவேராத்தில் ைவத்தா3. பலவனத்தினால் H அேராசிகம் அதிகமாகிவிடேவ உடேன வாந்தி எடுத்து விட்டது. மத்தியான்னம் உடம்பு அவைளக் கவனித்துச் சுச்ருைஷ ெசய்ததன் பயனாக. நான் இப்பேவ ெசால்லிப் பிட்ேடன்" என்று கண்டிப்புப் பண்ணினாள் ெசல்லம்மாள். "அெடேட! மறந்ேத ேபாயிட்ேடன். ெகாண்டு பகல் மூன்று காைலயும் ைகையயும் மணிக்ெகல்லாம் 29 ேசா3வு பிடித்துப் ேமlட்டால் பிடித்துக் ைக ெசல்லம்மாள் . அருகில் ஓய்ந்ததுதான் இருந்து மிச்சம். உனக்கு எது புடிச்சிருக்கு பாரு. என்ன ெவைலயாம்?" என்றாள். ெசல்லம்மாள் நிைனத்து நிைனத்து வாயிெலடுக்க ஆரம்பித்தாள். அங்ேக பால்கார நாயுடு இருப்பா3.15 வாங்கி வரும்படியும். "அெதப்பத்தி ஒனக்ெகன்ன? புடிச்செத எடுத்துக்ேகா" என்று பச்ைசப் புைடைவைய எடுத்து அலமாrயில் ைவத்துவிட்டு. நH எனக்கு ஒரு காrயம் ெசய்வாயா? அந்த எதி3ச் சரகத்திேல ஒரு மாட்டுத் ெதாழுவம் இருக்குது பாரு. பின்னாேல கண்ைணத் தள்ளிக்கிட்டு நிக்காதிய. "விடியன்ைனேய மூட்ைடையப் பாத்ேதன். ேகக்கணும்னு ெநனச்ேசன். நான் ெகாஞ்சம் கூப்பிட்ேடன் என்று கூட்டிக்ெகாண்டு வா" என்று அனுப்பினா3. பிரமநாயகம் பிள்ைள அதில் ெவந்நHைர விட்டுக் கலக்கி அவளுக்குக் ெகாடுக்க முயன்றா3."என்ன. "என் ேபrேல பளிெயப் ேபாட்டுக் கைடக்குப் ேபாகாேம இருக்க ேவண்டாம். வந்த பால்கார நாயுடுவிடம் மூன்று தினங்களுக்குச் சுத்தமான பசும்பாலுக்கு ஏற்பாடு ெசய்துவிட்டு. ேபாய்ச் சம்பளப் பணத்ெத வாங்கிக்கிட்டு வாருங்க" என்றாள் ெசல்லம்மாள்.

"உடம்பு தள3ந்திருப்பதால் இப்படி இருக்கிறது. கதைவத் ைவத்தது. எவேரா ஓ3 ஒன்றைரயணா எல். அவ்வளவு வருது" என்று தள3ச்சி. கண்ட சற்று முன் காட்சி திடுக்கிட குடித்த காப்பி வாந்திெயடுத்துச் சிதறிக் கிடந்தது. "நான் ேபாய் டாக்டைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு வருகிேறன்" என்று ெவளிேய புறப்பட்டா3. கருப்பட்டிக் காப்பிையச் ெசல்லம்மாள் அருகில் ைவத்துவிட்டுப் பாைலக் காய்ச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி ைவத்துவிட்டு. அவரும் வருவதாகக் காணவில்ைல.மயங்கிக் கிடந்தாள். 30 .பி. ெசால்லுகிறபடி. "எளுதி என்னத்துக்கு? அவளாேல இந்தத் தூரா ெதாைலக்குத் தன்னந்தனியா வந்துக்கிட முடியுமா? ெகாஞ்சம் கருப்பட்டிக் காப்பி சுடச்சுடப் ேபாட்டுத் தாrயளா? இந்த வாந்தியாவது ெசத்ெத நிக்கும்" என்று ெசால்லிவிட்டுச் சற்று கண்ைண மூடினாள்.எம். ெவந்நHைர எடுத்து வந்து அவள் ேமல் சிதறிக் கிடந்த குமட்டல்கைளக் கழுவி. கற்பைனயால் ெதrவித்து. மூடிய கண்கைளத் ெவளிக்கதவு கிறHச்சிட்டு. ெகஞ்சிக் கடுதாசி எழுதிைவத்துவிட்டு வட்டுக்குத் H திரும்பி வந்தா3. திறந்துெகாண்டு ெசல்லம்மாள் உள்ேள முற்றத்தில் நுைழந்ததும் மயங்கிக் அவ3 கிடந்தாள். அவ3 அடுப்ைபப் பிrத்துவிட்டு அனலில் சற்று ெவந்நH3 இடலாம் என்று தவைலத் தண்ணைர H அடுப்ேபற்றும்ேபாது பால்காரனும் வந்தான். "சுருங்க திறக்காதபடி வந்து ேசருங்க. நான் காப்பி ேபாட்டுத் தாேரன்" என்று அடுப்பங்கைரக்குச் ெசன்றா3. எல்லாம் சrயாகப் ேபாயிடும்" என்றா3 பிரமநாயகம் பிள்ைள. அவருக்கும் உள்ளுக்குள் சற்று விபrதமாகப் பட்டது. பிரமநாயகம் பிள்ைள புறப்பட்டுவிட்டைத அறிவித்தது. ெசத்துப் ேபாய் விடுேவாேமா என்ற பயம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது. பாைல வாங்கி ைவத்துவிட்டு டாக்டைரக் கூப்பிட்டுக்ெகாண்டு வருகிேறன். ேவெறாரு ைவத்தியைனப் பா3த்தால் ேதவைல" என்றாள் ெசல்லம்மாள். அவசர அவசரமாக விளக்ைக ஏற்றினா3. குன்னத்தூ3 அத்ைதெய வரச்ெசால்லிக் காயிதம் எழுதட்டா?" என்றா3. ெசான்னாள் எனக்கு ஒருபடியா ெசல்லம்மாள். "ெகாஞ்ச ேநரத்தில் பால்காரன் வருவான். "எனக்கு என்னேவா ஒரு மாதிrயாக வருது. நிைலைமயும் விலாசமும் கவைல. அவைளத் தூக்கிவந்து படுக்ைகயில் கிடத்தினா3. உடேன பல மடங்கு வரும்படி ெபருகித் ேதான்ற.யின் வட்டு H வாசலில் அவரது வருைகக்காகக் காத்துக் காத்து நின்றா3. ஒவ்ெவாரு சமயங்களில் மூக்கும் ைகயும் குரக்கு வலித்து இழுத்து வாங்க ஆரம்பித்தன. "இந்த மாங்ெகாட்ைடத் துண்ெடக் ெகாஞ்சம் வாயிேல ஒதுக்கிக்ேகா. அவ3 திரும்பி வரும்ேபாது ெபாழுது கருக்கிவிட்டது. ஆடாெம அசங்காெம படுத்துக் கிடந்தாத்தாேன! பயப்பட ேவண்டாம்.

எதற்கும் நாைள காைல வந்து என்னிடம் எப்படி இருக்கிறது என்று ெசால்லுங்கள். ஊசி குத்தணும்" என்றா3. பிறகு பா3ப்ேபாம். ைவத்திருப்பது கூறிக்ெகாண்ேட ெமௗனமாகக் எழுந்தால் சவுகrயக் ெபட்டிையத் தூக்கிக் பால் குைறச்சல் ெகாண்டு ைக மட்டும் ஐயா. rக்ஷா ெசல்லுவைதப் பா3த்து நின்றுவிட்டு உள்ேள திரும்பினா3. ெவள்ைளச் "தூங்குகிறாப் இம்மாதிrக் ஆஸ்பத்திrதான் நல்லது" சவுக்காரக் ேபாலிருக்கிறது. இரண்ெடாரு விநாடிகள் இருவரும் அவைளேய பா3த்துக் ெகாண்டிருந்தா3கள். ெசல்லம்மாள் தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தாள். ெசல்லம்மாள் சிணுங்க ஆரம்பித்தாள். "நல்ல சமயத்தில் வந்தH3கைளயா!" என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட அவைர வரேவற்றா3 பிரமநாயகம் பிள்ைள. இந்த rக்ஷாக்காரனுக்கு ஒரு நாலணா ெகாடுங்கள்" என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட வண்டியில் ஏறிக்ெகாண்டா3. முன் ெதாட3ந்த பிள்ைள. "இப்ேபா என்ன?" என்றபடிேய அருகில் வந்து உட்கா3ந்து ைகையப் பிடித்துப் பா3த்தா3. பிரமநாயகம் பிள்ைள ேவட்டி துைவக்கும் கழுவிவிட்டு. கால் ெசன்ற ைககளிலும் ெசந்தூரத்ைதத் ைதலத்ைதத் ேதனில் தடவினா3. "இப்ெபாழுது ஒன்றும் ெசால்லுவதற்கில்ைல. வாையத் திறக்க முயன்றா3. மூச்சு இைழேயாடிக்ெகாண்டிருந்தது. டாக்ட3 ெமதுவாகத் தம்முைடய கருவிகைள எடுத்துப் ெபட்டியில் ைவத்தா3. ேகஸ்கள் என்று கட்டிையக் எழுப்ப வட்டில் H ெகாடுக்க. மடியிலிருந்த சில்லைற மனித மாட்டின் மடிக்கு மாறியது. இடது அசடு வழிய ைகையச் ேவ3ைவ சற்று வழிய நின்று விளக்கருகில் ெகாண்டிருந்த தூக்கிப் பிடித்துக் பிரமநாயகம் ெகாள்ளும்படி ெசால்லிவிட்டு. மீ ண்டும் ைதலத்ைதச் சற்றுத் தாராளமாகவிட்டு உடலில் ேதய்த்து மயக்கம் ெதளிவிக்க முயன்றுெகாண்டிருந்தா3. எடுத்து 'ஸ்பிrட்' விளக்ைக ஏற்றி மருந்து குத்தும் ஊசிைய ெநருப்பில் சுடைவத்துச் சுத்தப்படுத்தினா3. ெகாடுங்கள். "ஸா3! உள்ேள யா3 இருக்கிறது?" என்று குரல் ெகாடுத்துக் ெகாண்ேட ைகப்ெபட்டியும் வறுைமயுமாக டாக்ட3 உள்ேள வந்தா3. எழுந்து நடந்தா3. பல் கிட்டிவிட்டிருந்தது. ைகயில் ெநருப்புப் ெபட்டியுடன் பிள்ைளயிடம். 31 . "ஒரு ெநருப்புப் ெபட்டி இருந்தாக் ெகாண்டு வாருங்க. அச்சமயம் ெவளிேய ஒரு rக்ஷா வந்து நின்றது. பிரமநாயகம் பிள்ைள அருகில் மாடத்தில் இருக்கும் ெநருப்புப் ெபட்டிைய மறந்துவிட்டு அடுப்பங்கைரக்கு ஓடினா3. அவரது வருைகக்காகக் காத்திருப்பதற்காக ேமாட்டுவைளையப் பா3க்க முயன்ற டாக்டrன் கண்களுக்கு மாடத்து ெநருப்புப் ெபட்டி ெதrந்தது. குழப்பி பிரக்ைஞ நாக்கில் வரவில்ைல. "ெகாஞ்சம் சீயக்காய்ப் ெபாடி இருந்தால் ெகாடுங்ேகா" என்று ேகட்டா3. மருந்ைதக் குத்தி ஏற்றினா3. ெகாடுத்துவிட்டுச் மூக்கிலும். ேவண்டாம். "எப்படி இருக்கிறது?" என்று விநயமாகக் ேகட்க.ைவத்தியன் தடவினா3.

"உங்களுக்குக் ெகாஞ்சங்கூட இரக்கேம இல்ைல. கைடசியாக அவளுைடய உதட்டின் ேமல் உட்கா3ந்தது. அவளுைடய ெநஞ்சின் ேமல் ஓ3 ஈ வந்து உட்கா3ந்தது. "நான் இல்லாமலிருக்கப்ேபா நH ஏந்திrச்சு நடமாடலாமா?" என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட அவள் கன்னத்ைதத் தடவிக்ெகாடுத்தா3. சற்று ேநரம் ேபசாமல் இருந்துவிட்டு. சற்று ேநரம் அவைரேய உற்றுப் பா3த்துக் ெகாண்டிருந்தாள். ெமன்ைமயான துணியின் ேமல் அதற்கு உட்கா3ந்திருக்கப் பிrயம் இல்ைல. ெதாட்டால் விழித்து விடுவாேளா என்ற அச்சம். மறுபடியும் பறந்து. "அம்ைமெயப் பாக்கணும் ேபால இருக்கு" என்று கண்கைளத் திறக்காமேல ெசான்னாள். தாகமாக இருக்கு. அவளது உள்ளங்ைகயில் உட்கா3ந்தது. "அப்பாடா! ேமெலல்லாம் வலிக்குது. அவருக்குப் பயம் தட்டியது. "உடம்பில் தள3ச்சியாக இருக்கிறதால் தான் அப்படித் ேதாணுது. 32 . துட்ெட வணாக்க H ேவண்டாம். காைலப் பிடிக்கட்டா?" என்று ெமதுவாகத் தடவிக்ெகாடுத்தா3. ெகாஞ்சம் ெவந்நி" என்றாள். அவ எங்ெக வரப்ேபாறா? நாைளக்காவது நHங்க கைடக்குப் ேபாங்க" என்றாள் ெசல்லம்மாள். "தூ தூ" என்று துப்பிக்ெகாண்டு உதட்ைடப் புறங்ைகயால் ேதய்த்தபடி ெசல்லம்மாள் விழித்துக் ெகாண்டாள். என்ைன இப்படிப் ேபாட்டுட்டுப் ேபாயிட்டியேள" என்று கடிந்து ெகாண்டாள். வணாத் H தடபுடல் பண்ணாதிய" என்று ெசால்லிவிட்டுக் கண்ைண மூடினாள். பிரக்ைஞ தடம் புரண்டுவிட்டதா? "ஊம். உள்ளுக்குள்ேள ஜில்லுன்னு வருது.பிரமநாயகம் பிள்ைள ஓைசப்படாமல் அருகில் வந்து உட்கா3ந்து அவைளேய பா3த்துக் ெகாண்டிருந்தா3. எங்கு அம3வது என்று பிடிபடாதது ேபால வட்டமிட்டுப் பறந்தது. "வலிக்குது. "நH ெகாஞ்சம் மனெச அலட்டிக்காேம படுத்துக்ேகா" என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட அவள் ைகப்பிடிப்பிலிருந்து வலது ைகைய விடுவித்துக்ெகாண்டு ெநற்றிையத் தடவிக் ெகாடுத்தா3. கடுதாசி ேபாட்டால் ேபாதும். என் ைகையப் புடிச்சிக்கிட்டுப் பக்கத்திேலேய இருங்க" என்று அவ3 ைகையச் ெசல்லம்மாள் தன் இரண்டு ைககளாலும் பிடித்துக் ெகாண்டு கண்கைள மூடிக் ெகாண்டாள். "நான் ெசத்துத்தான் ேபாேவன் ேபாலிருக்கு. அதுக்ெகன்ன பிரமாதம்?" என்றா3 பிள்ைள. மறுபடியும் பறந்து வட்டமிட்டு. "நாைளக்கு உடேன வரும்படி தந்தி ெகாடுத்தாப் ேபாகுது.

பால் ெதைரஞ்சு ேபாச்சு. இப்பந்தாேன வாந்திெயடுத்தது?" என்றா3. அதி3ச்சி ஓய்ந்ததும் பிள்ைள பானகத்ைதக் ெகாடுத்தா3. சற்று ேநரம் சூடான பானகத்ைதக் குடிக்கும் பக்குவத்துக்கு ஆற்றினா3.. குடிச்சுப்புட்டுத் தூங்கு" என்றா3. பாத்திரத்ைத ெமதுவாக ைவத்துவிட்டுத் ெதாட்டுப் பா3த்தா3. மூச்சு நிதானமாக வந்து ெகாண்டிருந்தது. "ஆகட்டும்" என்பது ேபால அவள் ெமதுவாக அைசத்தாள். "ெநஞ்சில் என்னமாேவா படபடெவன்று அடிக்குது" என்றாள் மறுபடியும். நான் தூங்குேதன்" என்றாள் ெசல்லம்மாள். அது இருபுறமும் வழிந்துவிட்டது. ெவளக்ைக. மாடத்திேல உல3ந்துேபான எலுமிச்சம்பழம் இருந்தது." . உதடுகள் சற்று நHலம் பாrத்துவிட்டன.. காலும் ைகயும் ெவட்டி வாங்கின. ெகாண்டிருந்தா3. பானகம் தாேரன். பால் திைறந்து ேபாயிருந்தது. உடல்தான் இருந்தது. "எல்லாம் தள3ச்சியின் ேகாளாறுதான். ஒரு விநாடி கழித்து. பதில் இல்ைல. சிறு தம்ளrல் ஊற்றி ெமதுவாக வாயில் ஊற்றினா3. அடிக்கடி வறட்சிையத் தவி3க்க உதட்ைட நக்கிக் ெகாண்டாள். "இனிேமல் ஆவது ஒன்றுமில்ைல" என்பது ெதrந்தும் தவிட்டு ஒற்றடம் ெகாடுத்துப் பா3த்தா3. இரண்டு மடக்குக் குடித்துவிட்டுத் தைலைய அைசத்துவிட்டாள். அைத எடுத்து ெவந்நHrல் பிழிந்து ச3க்கைரயிட்டு அவளருகில் ெகாண்டுவந்து ைவத்துக் ெகாண்டு உட்கா3ந்தா3. சித்த ைவத்தியன் ெகாடுத்த மருந்தில் மிஞ்சிக் கிடந்தவற்ைற உடம்பில் பிரேயாகித்துப் பா3த்தா3. அவருக்குத் திக்ெகன்றது. ெமதுவாக அவள் ைககள் இரண்ைடயும் ெசல்லம்மாளுக்குக் பிடித்துக் காைலயிலிருந்த ெகாண்டு முகத்ைதேய முகப்ெபாலிவு பா3த்துக் மங்கிவிட்டது. "பசிக்குது. "இேதா எடுத்து வாேரன்" என்று உள்ேள ஓடிச் ெசன்றா3 பிரமநாயகம் பிள்ைள."ெவந்நி வயத்ைதப் ெபரட்டும்.விக்கலுடன் உடல் குலுங்கியது. பயப்படாேத" என்று ெநஞ்ைசத் தடவிக்ெகாடுத்தா3. பாைலத் தாருங்க. ைவத்த ைகைய மாற்றாமல் பூதாகாரமாகச் சுவrல் விழுந்த தமது சாையையப் பா3த்தா3. "ெசல்லம்மா!" என்று ெமதுவாகக் கூப்பிட்டா3. அதன் ைககள் ெசல்லம்மாள் ெநஞ்ைசத் ேதாண்டி உயிைரப் பிடுங்குவனேபால் இருந்தன. "ெசல்லம்மா. 33 . ெநஞ்சு விம்மி அம3ந்தது. "ஏன்.

அருகில் உட்கா3ந்திருந்தவ3 பிரக்ைஞயில் தளதளெவன்று ெகாதிக்கும் ெவந்நHrன் அைழப்புக் ேகட்டது. அவளுக்கு என வாங்கிய பச்ைசப் புடைவைய அந்த உடலில் சுற்றிக் கட்டப்பட்டது. ெநற்றியில் விபூதியும் குங்குமமும் இட்டா3. அருகில். தூரத்தில் ெதrந்த கறுப்பு ஊசிக் ேகாபுரத்தில் மாட்டிக் ெகாண்டு அஸ்தமிக்கேவா உதயமாகேவா முடியாமல் தவித்தது. "ெசல்லம்மாள் இவ்வளவு கனமில்ைலேய. "முதலாளி குடுத்தாங்க" என்று ேநாட்டுகைள நHட்டினான். கீ ேழ உட்காரைவத்து. ைககைள ெநஞ்சில் மடித்து ைவத்தா3. உடைல எடுத்து வந்தா3. மஞ்சள் இருக்குமிடம் ெதrயாததனால் அதற்கு வசதி இல்லாமற் ேபாய்விட்டது. என்னமாக் கனக்கிறது!" என்று எண்ணமிட்டா3. "ஐயா!" என்றான் முனிசாமி. தைல வசப்படாமல் சrந்து சrந்து விழுந்தது. சங்கு மண்டலத்தின் கால்.அவரது ெநற்றியின் விய3ைவ அந்த உடலின் கண் இைமயில் ெசாட்டியது. குரக்குவலி இழுத்த காைல நிமி3த்திக் கிடத்தினா3. அைரக்கண் ேபாட்டிருந்த அைத நன்றாக மூடினா3. ேமல்துணிைய ைவத்து உடைலத் துவட்டினா3. நிைற நாழி ைவத்தா3. மீ ண்டும் எடுத்துக் ெகாண்டு வந்து படுக்ைகயில் கிடத்தினா3. தைலமாட்டினருகில் குத்துவிளக்ைக ஏற்றிைவத்தா3. ெவளிவாசலுக்கு வந்து ெதருவில் இறங்கி நின்றா3. வானத்திேல ெதறிெகட்டுச் சிதறிக் கிடந்த நட்சத்திரங்களில் திrசங்குக் கிரகமண்டலம் அவ3 கண்ணில் பட்டது. கனல் எடுத்து வந்து ைவத்துப் ெபாடிையத் தூவினா3. "அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கு?" என்றான். 34 . ஊசிக் காற்று அவ3 உடம்ைப வருடியது. உள்ேள ெசன்று ெசல்லம்மாள் எப்ேபாதும் குளிக்கும் பருவத்துக்குப் பக்குவப்படுத்தினா3. எப்ெபாழுேதா ஒரு சரஸ்வதி பூைஜக்கு வாங்கின சாம்பிராணி ஞாபகம் வந்தது. கூடத்தில் மூச்சுத் திணறுவது ேபால் இருந்தது. அவருக்கு வான சாஸ்திரம் ெதrயாது. நின்று தமது முழங்காலில் சாய்த்து ைவத்துத் தவைலத் தண்ண3H முழுவைதயும் விட்டுக் குளிப்பாட்டினா3. ெசல்லம்மாள் உடம்புக்குச் ெசய்யேவண்டிய பவித்திரமான பணிவிைடகைளச் ெசய்து முடித்துவிட்டு அைதேய பா3த்து நின்றா3.

அெதக் குடுத்துப்புட்டு. மனசில் வருத்தமில்லாமல். பிரமித்துப்ேபான முனிசாமி தந்தி ெகாடுக்க ஓடினான். அதிகாைலயில். பிலாக்கணம் ெதாடுக்கும் ஒரு ெபண்ணின் அழுைகயில் ெவளிப்பட்ட ேவஷத்ைத மைறப்பதற்கு ெவளியில் இரட்ைடச் சங்கு பிலாக்கணம் ெதாடுத்தது. முதலாளி ஐயா வட்டிேல H ெசால்லு. பிரமநாயகம் பிள்ைள அைத உட்காரவிடாமல் விரட்டுவதற்கு விசிறியால் ெமதுவாக வசிக்ெகாண்ேட H இருந்தா3."அம்மா தவறிப் ேபாயிட்டாங்க. குரலில் உைளச்சல் ெதானிக்கவில்ைல. பிரமநாயகம் பிள்ைள உள்ேள திரும்பி வந்து உட்கா3ந்தா3. 35 . கனலில் மீ ண்டும் ெகாஞ்சம் சாம்பிராணிையத் தூவினா3. நிதானமாகேவ ேபசினா3. அந்த ஈ மறுபடியும் அந்த உடலின் முகத்தில் வட்டமிட்டு உட்கா3ந்தது. வரும்ேபாது அம்பட்டனுக்கும் ெசால்லிவிட்டு வா" என்றா3. ஒரு தந்தி எளுதித் தாேரன். நH இந்த ேநாட்ைட வச்சுக்க.

' இப்படியாக ேமற்படியூ3 ேமற்படி விலாசப் பிள்ைளயவ3கள் த3ம விசாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும்ெபாழுதுதான் அவருக்குக் கடவுள் பிரசன்னமானா3. எவ்வளவு தூரத்திலும் ேபாகும் நண்ப3கைளயும் ெகாத்திப் பிடிக்கும் அதி தHட்சண்யமான கண்கள். 36 . பஸ்சிலும் ேபாகலாம். ேகட்டுக்ேகட்டு நடந்தும் ேபாகலாம். அதாவது அவைன ஏமாறாமல் ஏமாற்றுவது த3ம விேராதம். காrக்கம் ேமல் அங்க வஸ்திரம்.க.கடவுளும் கந்தசாமிப் பிள்ைளயும் . ' 'ஐயா. 'கண்டக்ட3தான் என்ைன ஏமாற்று ஏமாற்று என்று ெவற்றிைல ைவத்து அைழக்கும்ேபாது அவைன ஏமாற்றுவது. வயைச நி3ணயமாகச் ெசால்ல முடியவில்ைல. ஆனால் ெவற்றிைல கிைடயாது. மதுைரக்கு வழி வாயிேல ' ' என்றா3 ஸ்ரீ கந்தசாமிப் பிள்ைள. ேமலகரம் ராமசாமிப் பிள்ைளயின் வாrசுக்கு நாற்பத்ைதந்து வயசு. சில கறுப்பு மயி3களும் உள்ள நைரத்த தைல. காலணா மிஞ்சும். 'இப்ெபாழுது காப்பி சாப்பிட்டால் ெகாஞ்சம் விறுவிறுப்பாகத்தான் இருக்கும். திருவல்லிக்ேகணிக்கு எப்படிப் ேபாகிறது ? ' ' என்றுதான் ேகட்டா3.ரா.. ேநற்று அவன் அப்படிக் ேகட்டபடி ெஸன்ட்ரலிலிருந்து மட்டும் ெகாடுத்திருந்தால் காப்பி சாப்பிட்டிருக்கலாம். அறுபது இருக்கலாம்.. பஸ்ஸில் ஏறிக் கண்டக்டைர ஏமாற்றிக் ெகாண்ேட ெஸன்ட்ரைலக் கடந்து விட்டு அப்புறம் டிக்கட் வாங்கித் திருவல்லிக்ேகணிக்குப் ேபானால் அைர 'கப் ' காபி குடித்து விட்டு வட்டுக்குப் H ேபாகலாம். சாடி ேமாதித் தள்ளிக் ெகாண்டு நடமாடும் ஜனக் கூட்டத்திலிருந்து விலகி ெசருப்பு rப்ேப3 ெசய்யும் சக்கிலியன் பக்கமாக இருவரும் ஒதுங்கி நின்றா3கள். ' 'டிராமிலும் ேபாகலாம். எந்த ஜனக் கும்பலிலும். பிடி வரத்ைத ' ' என்று வற்புறுத்தவில்ைல. பக்கத்துக் கைடயில் ெவற்றிைல பாக்குப் ேபாட்டுக் ெகாண்டு வட்டுக்கு H நடந்து விடலாம். ' 'இந்தா. ஆனால் அத்தைன வருஷமும் சாப்பாட்டுக் கவைலேய இல்லாமல் ெகாழுெகாழு என்று வள3ந்த ேமனி வளப்பம். இரண்டு வாரங்களாக க்ஷவரம் ெசய்யாத முகெவட்டு. நாற்பத்ைதந்து வருஷங்களாக அன்ன ஆகாரமில்லாமல் வள3ந்தவ3 ேபான்ற ேதகக் கட்டு. காrக்கம் ேவஷ்டி.ராமசாமிப் பிள்ைள அவ3களின் ஏகபுத்திரனும் ெசல்லப்பா என்பவருமான ேமலகரம் ேம. அறுபதினாயிரமும் இருக்கலாம். திருவல்லிக்ேகணிக்குத்தான் வழி ேகட்ேடன். எப்படிப் ேபானால் சுருக்க வழி ? ' ' என்றா3 கடவுள் இரண்டுேபரும் விழுந்து விழுந்து சிrத்தா3கள். வழி ேகட்டவைரக் கந்தசாமி பிள்ைள கூ3ந்து கவனித்தா3. காrக்கம் ஷ3ட்.புதுைமப்பித்தன் ேமலகரம் ேம. திடாெரன்று அவருைடய புத்தி பரவசத்தால் மருளும்படித் ேதான்றி. ' 'நான் மதுைரக்குப் ேபாகவில்ைல. டிராமில் ஏறிச் ெசன்றால் ஒன்ேற காலணா.க.கந்தசாமிப் பிள்ைளயவ3கள் 'பிராட்ேவ 'யும் 'எஸ்பிளேனடு 'ம் கூடுகிற சந்தியில் ஆபத்தில்லாத ஓரத்தில் நின்றுெகாண்டு ெவகு தHவிரமாக ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்தா3.

? ' ' என்றா3 கடவுள். கண்ணும் கன்னங்கேரெலன்று.. ' 'வாருங்கேளன். வாருங்கள் ேபாேவாம் ' ' என்றா3.தைலயிேல துளிக்கூடக் கறுப்பில்லாமல நைரத்த சிைக. 'துணிச்சல் இல்லாதவைரயில் துன்பந்தான் ' என்பது கந்தசாமிப் பிள்ைளயின் சங்கற்பம். 'பில்ைல நம் தைலயில் கட்டிவிடப் பா3த்தால் ? ' என்ற சந்ேதகம் தட்டியது. அன்னிய3. ' 'சூடா. ' 'நல்ல உயரமான கட்டடமாக இருக்கிறது. ைபயனுக்கு மனப்பாடம் ஒப்பிக்க இடங்ெகாடுக்காமல்.. ' 'அப்படி அல்ல. கந்தசாமிப் பிள்ைள ெபrய அேபதவாதி. ' 'பின்ேன ெபrய ேஹாட்டல் ேகாழிக் குடில் மாதிr இருக்குேமா ? ேகாவில் கட்டுகிறதுேபால என்று நிைனத்துக்ெகாண்டாராக்கும்! சுகாதார உத்திேயாகஸ்த3கள் விடமாட்டா3கள் ' ' என்று தமது ெவற்றிையத் ெதாட3ந்து முடுக்கினா3 பிள்ைள. சுழன்று ெவட்டியது. சில சமயம் ெவறியனுைடயது ேபாலக் கவிழ்ந்தது. இரண்டு கப்கள் காப்பி என்று ெசால்ல ேவண்டும் ' ' என்று தமிழ்க்ெகாடி நாட்டினா3 பிள்ைள முறியடிக்கப்பட்ட கடவுள் அண்ணாந்து பா3த்தா3. ' 'இங்ேக ஜலம் கிலம் கிைடக்காது. 37 . சில சமயம் குழந்ைதயுைடயைதப் ேபாலக் ெகாஞ்சியது. கடவுள் கந்தசாமிப் பிள்ைளயின் பின்புறமாக ஒண்டிக்ெகாண்டு பின்ெதாட3ந்தா3. ேவணுெமன்றால் காப்பி சாப்பிடலாம். ' 'தமிைழ மறந்துவிடாேத. ெதrந்தவ3 என்ற அற்ப ேபதங்கைளப் பாராட்டுகிறவ3 அல்ல3. ' 'சுகாதாரம் என்றால் என்ன என்று ெசால்லும் ? ' ' என்று ேகட்டா3 கடவுள். கழுத்திேல நட்ட நடுவில் ெபrய கறுப்பு மறு. இருவரும் ஒரு ேமைஜயருகில் உட்கா3ந்தா3கள். நாலு திைசயிலும் சுழன்று. ேகாதிக் கட்டாமல் சிங்கத்தின் பிடrமயி3 மாதிr கழுத்தில் விழுந்து சிலி3த்துக்ெகாண்டு நின்றது. ' 'அப்படி என்றால். இரண்டு கப் காப்பிகள் என்று ெசால் ' ' என்றா3 கடவுள். அைதத்தான் சாப்பிட்டுப் பா3ப்ேபாம் ' ' என்றா3 கடவுள். ேகாவில் என்ற பதம் காதில் விழுந்ததும் கடவுளுக்கு உடம்ெபல்லாம் நடுநடுங்கியது. சிrப்பு ?-அந்தச் சிrப்பு. ேதாற்றாலும் விடவில்ைல. அேதா இருக்கிறது காப்பி ேஹாட்டல் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'ெராம்பத் தாகமாக இருக்கிறது ' ' என்றா3 கடவுள். இருவரும் ஒரு ெபrய ேஹாட்டலுக்குள் நுைழந்தன3. ' 'சr. ஸ்ட்ராங்கா இரண்டு கப் காப்பி! ' ' என்று தைலைய உலுக்கினா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. கந்தசாமிப் பிள்ைளையச் சில சமயம் பயமுறுத்தியது. ெவளுச்சமும் நன்றாக வருகிறது ' ' என்றா3.

அவருக்ேக அதிசயமாக இருந்தது இந்தப் ேபச்சு. ஆனால் ேமைஜயின் கீ ேழ கழுவ ேவண்டும் என்பது சுகாதாரம் ' ' என்று முனகிக் ெகாண்டா3 கடவுள். சில ேப3 ெதய்வத்தின் ேபைரச் ெசால்லிக் ெகாண்டு ஊைர ஏமாற்றி வருகிற மாதிr ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'சிக்கrப் பவுட3 என்றால். 38 .. உம்முைடய lைல எல்லாம் பில் ெகாடுக்கிற படலத்திேல ' ' என்று காேதாடு காதாய்ச் ெசான்னா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. இவ3கள் வருவதற்கு முன் ஒருவ3 சிந்திவிட்டுப் ேபான காப்பியில் சிக்கிக்ெகாண்டு தவிக்கும் ஈ ஒன்ைறக் கடவுள் பா3த்துக் ெகாண்ேட இருந்தா3. கந்தசாமிப் பிள்ைள திடுக்கிட்டா3. ெதய்வம் என்றதும் திடுக்கிட்டா3 கடவுள். ேபாவதற்ெகன்று ெசால்லிக் ெகாடுக்கும் ராக்ஷச3களுக்குச் சமானம். காப்பி மாதிrதான் இருக்கும். ' 'சிக்கrப் பவுட3. ேஹாட்டல்காரன் lைல. ' 'ஈைய வர விடக்கூடாது. ைபயன் இரண்டு 'கப் ' காப்பி ெகாண்டு வந்து ைவத்தான். உயி3 தப்பாது என்று எழுதியிருக்கிறா3கள் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ஆனால் காப்பி அல்ல. அதிலும் ஒரு இந்த பாடம். ' 'உம்முைடய lைல இல்ைலங்காணும்.' 'ஓ! அதுவா ? ேமைஜைய ேலாஷன் ேபாட்டுக் கழுவி. கடவுள் காப்பிைய எடுத்துப் பருகினா3.. உத்ேயாகஸ்த3கள் அபராதம் ேபாடாமல் பா3த்துக் ெகாள்வது. ' 'நம்முைடய lைல ' ' என்றா3 கடவுள். எச்சிைலத் ெதாட்டு விட்டாேர. மாதிr பrட்ைசயில் அதன்படி ைபயன்கள் இந்த ஈ.. சூசகமாகப் பில் பிரச்ைனையத் தH3த்து விட்டதாக அவருக்கு ஓ3 எக்களிப்பு. பள்ளிக்கூடத்திேல.. அவன் சிக்கrப் பவுடைரப் ேபாட்டு ைவத்திருக்கறான். நாக்கில் சரஸ்வதி கடாட்சம் ஏற்பட்டு விட்டேதா என்று சந்ேதகித்தா3. ேஹாட்டல்களுக்குள்ேள ேதாற்றுப் ெகாசு எல்லாம் வந்துவிட்டால் ஆபத்துத்தான். ? ' ' என்று சற்றுச் சந்ேதகத்துடன் தைலைய நிமி3த்தினா3 கடவுள். அது முக்கி முனகி ஈரத்ைத விட்டு ெவளுேய வர முயன்று ெகாண்டிருந்தது. ஆனால் எச்சில் காப்பி அவ3 விரலில் பட்டது. ேசாமபானம் ெசய்த ேதவகைள முகத்தில் ெதறித்தது. அது பறந்து விட்டது. கடவுள் அவைரக் கவனிக்கவில்ைல. கடவுள் புத்தம் புதிய நூறு ரூபாய் ேநாட்டு ஒன்ைற நHட்டினா3. ' 'இேதா இருக்கிறேத! ' ' என்றா3 கடவுள். உதவி ெசய்வதற்காக விரைல நHட்டினா3. ெபட்டியடியில் பில்ைலக் ெகாடுக்கும்ெபாழுது. ' 'என்ன ஐயா. இந்த ஜலத்ைத எடுத்து ேமைஜக்குக் கீ ேழ கழுவும் ' ' என்றா3 பிள்ைள.

ெவளுேய இருவரும் வந்தா3கள். சுக்கு நூறாகக் கிழித்துக் கீ ேழ எறிந்தா3. தம் ைகயில் கற்ைறயாக அடுக்கியிருந்த ேநாட்டுகளில் ஐந்தாவது மட்டும் எடுத்தா3. கந்தசாமிப் பிள்ைளக்கு. பக்கத்தில் நிற்பவ3 ைபத்தியேமா என்ற சந்ேதகம். ' 'திருவல்லிக்ேகணிக்குத்தாேன ? வாருங்கள் டிராமில் ஏறுேவாம் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. எனக்குத் தைல சுற்றும். வலிய வந்து காப்பி வாங்கிக் ெகாடுத்தவrடம் எப்படி விைட ெபற்றுக் ெகாள்ளுவது என்று பட்டது கந்தசாமிப் பிள்ைளக்கு. ' 'கள்ள ேநாட்டு. அவருைடய சிrப்பு பயமாக இருந்தது. என்ைன ஏமாற்றப் பா3த்தான். அனால்தான் அவைன ஏமாற்றும்படி விட்ேடன் ' ' என்றா3 கடவுள். அவனுக்குப் பத்து ரூபாய்தான் ெபrசு. ' 'சிக்கrப் பவுடருக்கு நH3 உடன்பட்டாரா இல்ைலயா ? அந்த மாதிr இதற்கு நான் உடன்பட்ேடன் என்று ைவத்துக் ெகாள்ளும். நான் அவைன ஏமாற்றிவிட்ேடன் ' ' என்றா3 கடவுள். கடவுள். ெமதுவாக நடந்ேத ேபாய்விடலாம் ' ' என்றா3 கடவுள். ஒரு ேபாலிப் பத்து ரூபாய் ேநாட்ைடத் தள்ளிவிட்டதில் கைடக்காரருக்கு ஒரு திருப்தி. 39 . வண் H கலாட்டா ேவண்டாம் என்று சில்லைறைய எண்ணிக் ெகாடுத்தா3. மனைசத் துைடக்கவா ? ' ' என்றா3 ேஹாட்டல் ெசாந்தக்கார3. ' 'ெதாண்ணூற்று ஒன்பது ரூபாய் பதிமூன்று சrயா ? பா3த்துக்ெகாள்ளும் சாமியாேர! ' ' ' 'நHங்கள் ெசால்லிவிட்டால் நமக்கும் சrதான். ' 'அது ேவண்டாம்.' 'சில்லைற ேகட்டால் தரமாட்ேடனா ? அதற்காக மூன்றணா பில் எதற்கு ? கண்ைணத் துைடக்கவா. எனக்குக் கணக்கு வராது ' ' என்றா3 கடவுள். அதற்குள் சாப்பிட்டு விட்டு ெவளுேய காத்திருப்ேபா3 கூட்டம் ஜாஸ்தியாக. பாப்பான் குடுமிையப் பிடித்து மாற்றிக்ெகாண்டு வந்திருப்ேபேன! ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'அப்படியானால் சில்லைறைய ைவத்துக் ெகாண்டு வந்திருப்பீ3கேள ? ' ' என்றா3 ேஹாட்டல் முதலாளி. ' 'நாங்கள் காப்பி சாப்பிடத்தான் வந்ேதாம் ' ' என்றா3 கடவுள். வாசலில் அவ்வளவு கூட்டமில்ைல. இருவரும் நின்றா3கள். திடுக்கிட்டு வாையப் பிளந்து ெகாண்டு நின்றா3 . என் ைகயில் ெகாடுத்தால்.

ெகாஞ்சம் இருங்க. ' 'பrச்சயம் உண்டு ' ' என்றா3 கடவுள். ' 'தHபிைக மாதம் ஒரு முைறப் பத்திrைக. ' 'நர வாகனமா ? அதுதான் சிலாக்கியமானது ' ' என்றா3 கடவுள். ' 'உங்களுக்கு ைவத்திய சாஸ்திரத்தில் பrச்சயமுண்டு. அப்படியாயின் உங்கள் ைவத்திய சாஸ்திர ஞானம் பrபூ3ணமாகவில்ைல.. 'ஒருேவைள கால் வருஷம் ஒருமுைறப் பத்திrைகயாக இருக்கலாம் ' என்ற ஓ3 அற்ப நம்பிக்ைக ேதான்றியது.' 'ஐயா. நம்மிடம் பதிேனழு வருஷத்து இதழ்களும் ைபண்டு வால்யூம்களாக இருக்கின்றன. நHங்கள் சந்தாதாராகச் ேச3ந்தால் 40 . ' ' கடவுள் மனசு நடுநடுங்கியது. நான் பகெலல்லாம் காலால் நடந்தாச்சு. ' 'இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அன்னிேயான்னியமாகிவிட்ேடாேம! நHங்கள் யா3 என்றுகூட எனக்குத் ெதrயாது. நHங்கள் அவசியம் வட்டுக்கு H ஒருமுைற வந்து அவற்ைறப் படிக்க ேவண்டும். rக்ஷாவிேல ஏறிப்ேபாகலாேம ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள.. ெவளக்ைக ஏத்திக்கிேறன் ' ' என்றான் rக்ஷாக்காரன். ெவளுநாடு என்றால் இரண்ேட முக்கால். இப்படிச் சந்திக்க ேவண்டும் என்றால். ஜHவிய சந்தா ரூபாய் 25. கந்தசாமிப் பிள்ைளக்குத் தம்ைமப் பற்றிச் ெசால்லிக் ெகாள்வதில் எப்ெபாழுதுேம ஒரு தனி உத்ஸாகம். இருட்டில் ேமாகனமாக மின்னியது. ' ' கடவுள் சிrத்தா3. வருஷ சந்தா உள்நாட்டுக்கு ரூபாய் ஒன்று. என்னால் அடி எடுத்து ைவக்க முடியாது. பத்து ரூபாய் ேநாட்ைடக் கிழிக்கக் கூடியவ3 ெகாடுத்தால் என்ன ? ' ' என்பதுதான் அவருைடய கட்சி. ' 'சாமி. ெபாழுது மங்கி. பல். ' 'நான் யா3 என்பது இருக்கட்டும்.. ஆனால் சித்த ைவத்திய தHபிைகயுடன் பrச்சயமில்ைல என்று ெகாள்ேவாம். பட்டணத்துச் சந்ைத இைரச்சலிேல. ' 'இல்ைல ' ' என்றா3 கடவுள். ' 'சித்த ைவத்திய தHபிைக என்ற ைவத்தியப் பத்திrைகையப் பா3த்ததுண்டா ? ' ' என்று ேகட்டா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள.. 'இெதன்னடா சங்கடமாக இருக்கிறது ? ' என்று ேயாசித்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. நான் யா3 என்று உங்களுக்குத் ெதrயாது. மின்சார ெவளுச்சம் மிஞ்சியது. நHங்கள் யா3 என்பைதச் ெசால்லுங்கேளன் ' ' என்றா3 அவ3. ' 'அப்ெபாழுது ைவத்திய சாஸ்திரத்தில் பrச்சயமில்ைல என்று தான் ெகாள்ள ேவண்டும் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' ' ' 'பதிேனழு வருஷ இதழ்களா! பதிேனழு பன்னிரண்டு இரு நூற்று நாலு. அதிலும் ஒருவன் ஓடுகிற rக்ஷாவில் தம்மிடம் அகப்பட்டுக் ெகாண்டால் விட்டு ைவப்பாரா ? கைனத்துக் ெகாண்டு ஆரம்பித்தா3. அப்ெபாழுதுதான். இரண்டு ேபரும் rக்ஷாவில் ஏறிக்ெகாண்டா3கள். ' 'நாம்தான் வழி காட்டுகிேறாேம.

அதற்கும் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. அதிேல பல அபூ3வப் பிரேயாகம் எல்லாம் ெசால்லியிருக்கு ' ' என்று ஆரம்பித்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ேவண்டும். ஆள் அல்லது வியாதி என்று முரட்டுத்தனமாகச் சிகிச்ைச பண்ணினால் ெதாழில் நடக்காது. சிகிச்ைசக்கு வந்தவனிடம் வியாதிைய ஒரு வியாபாரமாக ைவத்து நடத்த முடியும். அப்புறம் ஜHவிய சந்தாைவப் பா3க்கலாம் ' ' என்று கடவுைளச் சந்தாதாரராகச் ேச3க்கவும் முயன்றா3. சித்த முைறதான் அநுஷ்டானம். நHங்க என்ன மனுசப்ெபறவியா அல்லது பிசாசுங்களா ? வண்டிேல ஆேள இல்லாத மாதிr காத்தாட்டம் இருக்கு ' ' என்றான் rக்ஷாக்காரன். அது அழியாத வஸ்து. அப்ெபாழுதுதான். பாருங்ேகா. ேவண்டுமானால் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு அனுப்புகிேறன். ேமலும் உங்களுக்கு. ' 'என்னடா திரும்பிப் பாக்கிேற ? ேமாட்டா3 வருது ேமாதிக்காேத. நமக்கு ஒரு பைழய சுவடி ஒன்று கிைடத்தது. ' 'உங்கள் ஆயுள்தான். நான் ேபானாலும் ேவறு ஒருவ3 சித்த ைவத்திய தHபிைகைய நடத்திக் ெகாண்டுதான் இருப்பா3. என் ஆயுளும் அல்ல. . இதுதான் வியாபார மருந்தும் முைற. 'பதிேனழு வால்யூம்கள் தவிர. ' 'வாடைகயும் காத்தாட்டேம ேதாணும்படி குடுக்கிேறாம். இந்தச் சமயம் பா3த்து rக்ஷாக்காரன் வண்டி ேவகத்ைத நிதானமாக்கிவிட்டுப் பின்புறமாகத் திரும்பிப் பா3த்தான். வியாதியும் வியாதிக்ேகா ேவகம் மனுஷனுக்ேகா குைறந்து ெகடுதல் படிப்படியாய்க் தந்து 41 குணமாக விடக்கூடாது. ' 'தினம் சராசr எத்தைன ேபைர ேவட்டு ைவப்பீ3 ? ' ' என்று ேகட்டா3. மகன் ஓய்கிற வழியாய் காேணாேம ' என்று நிைனத்தா3 கடவுள். ' 'ெபருைமயாகச் ெசால்லிக் ெகாள்ளும்படி அவ்வளவு ஒன்றுமில்ைல. ேவகம் குைறந்தால் எங்ேக வண்டியில் இருக்கிற ஆசாமி குதித்து ஓடிப்ேபாவாேரா என்று கந்தசாமிப் பிள்ைளக்குப் பயம். ஆசாமியும் தH3ந்துவிடக்கூடாது.ெராம்பப் பிரேயாஜனம் உண்டு. ' 'தவிரவும் நான் ைவத்தியத் ெதாழிலும் நடத்தி வருகிேறன். நH வண்டிேய இஸ்துக்கினு ேபா ' ' என்று அதட்டினா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. குடும்பத்துக்கும் ெகாஞ்சம் குைறயப் ேபாதும். ேவகமாகப் ேபா ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. இந்த இதழிேல ரசக் கட்ைடப் பற்றி ஒரு கட்டுைர எழுதியிருக்ேகன். ைவத்தியத்திேல வருவது பத்திrைகக்கும். ' 'யாருைடய ஜHவியம் ? ' ' என்று ேகட்டா3 கடவுள். ' 'என்ன சாமி. வியாதியும் கூடுமானவைரயில் அகன்று விடக்கூடாது. பத்திrைக ஆயுளும் அல்ல. 'ஏேதது. இன்னும் இருபத்ைதந்து ரூபாைய வாங்கிக்ெகாண்டு ஓடஓட விரட்டலாம் என்று நிைனக்கிறாரா ? அதற்கு ஒரு நாளும் இடம் ெகாடுக்கக்கூடாது ' என்று ேயாசித்துவிட்டு. நான் ைவத்தியத்ைத ஜHவேனாபாயமாக ைவத்திருக்கிேறன் என்பது ஞாபகம் இருக்க ேவண்டும்.

அங்ேக யாைரப் பா3க்க ேவண்டும் ? ' ' ' 'கந்தசாமிப் பிள்ைளைய! ' ' ' 'சrயாப் ேபாச்சு. ' ' கந்தசாமிப் பிள்ைள பதற்றத்துடன் ேபசினா3. வண்டி நின்றது. அதிருக்கட்டும். என்ைன என் வட்டுக்காr H அப்படி நிைனத்துவிடக் கூடாது ' ' என்றா3. நாடி எப்படி அடிக்கிறது என்று பா3ப்ேபாம் ' ' என்று கடவுளின் வலது ைகையப் பிடித்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'அந்த விளக்குப் பக்கத்தில் நிறுத்துடா ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ேவறும் எத்தைனேயா உண்டு ' ' என்று சிrத்தா3 கடவுள். உம்ைமப் ைபத்தியக்காரன் என்று நிைனத்தாலும் பரவாயில்ைல. திருவல்லிக்ேகணியில் எங்ேக ? ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. இருவரும் இறங்கினா3கள்.இல்லாவிட்டால் இந்தப் பதிேனழு வருஷங்களாகப் பத்திrைக நடத்திக் ெகாண்டிருக்க முடியுமா ? ' ' என்று ேகட்டா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. நாம் என்னத்ைத ெயல்லாேமா ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். நாடிையச் சில விநாடிகள் கவனமாகப் பா3த்தா3. ெமதுவாக. தாங்கள் யாேரா ? இனம் ெதrயவில்ைலேய ? ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. விஷப் பிரேயாகமும் பழக்கம் உண்டா ? ' ' என்று ெகாஞ்சம் விநயத்துடன் ேகட்டா3 பிள்ைள. ' 'அெடெட! அது நம்ம விலாசமாச்ேச. கந்தசாமிப் பிள்ைள திடுக்கிட்டா3. ' 'பித்தம் ஏறி அடிக்கிறது. ' 'அது ைவத்தியனுைடய திறைமையப் ெபாறுத்தது ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'எத்தைன நாள் ேவண்டுமானாலும் இரும். கடவுளாவது. ' 'நH ெகட்டிக்காரன்தான். H ஆபீஸ் ெவங்கடாசல முதலி சந்து ' ' என்றா3 கடவுள். நH3 மட்டும் உம்ைமக் கடவுள் என்று தயவு ெசய்து ெவளுயில் ெசால்லிக் ெகாள்ள ேவண்டாம். நான் இன்னும் சில நாட்களுக்கு உம்முைடய அதிதி. ெதய்வந்தான் நம்ைம அப்படிச் ேச3த்து ைவத்திருக்கிறது. கடவுள் விஷயம் புrந்தவ3ேபாலத் தைலைய ஆட்டினா3. ' 'ஆமாம். ' 'ஓடுகிற வண்டியில் இருந்துெகாண்டா ? ' ' என்று சிrத்தா3 கடவுள். ' 'நானா ? கடவுள்! ' ' என்றா3 சாவகாசமாக. வருவதாவது! ' 'பூேலாகத்ைதப் பா3க்க வந்ேதன். நான்தான் அது. ' 'இப்படி உங்கள் ைகையக் காட்டுங்கள். ேபாங்க. அதற்கு ஆட்ேசபம் இல்ைல. 42 . ' 'ஏழாம் நம்ப3 வடு. அவ3 வானத்ைதப் பா3த்துக் ெகாண்டு தாடிைய ெநருடினா3.

ெபrயவைரப் பாத்து நH என்னடா ஆசீ3வாதம் பண்ணுவது ? ' ' என்று அதட்டினா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. எதிrல் கிழவனா3 நிற்கவில்ைல. 43 . என்னிேய ேகக்க வச்சான் ' ' என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட வண்டிைய இழுத்துச் ெசன்றான். அநியாயத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவனில்ெல. இத்தைன நாளா காது குளிர மனசு குளிர இந்த மாதிr ஒரு வா3த்ைத ேகட்டதில்ைல. மனசிேல மகிழ்ச்சி. உன்ைன என்ன ெசால்ல ? கடவுளுக்குக் கண்ணில்ெல. கள்ளுத் தண்ணிக்கிக் கட்டுப்பட்டவன் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. கடவுைள ஆசீ3வாதம் பண்ணுவதாவது! ' 'என்னடா. ' 'பக்தா! ' ' என்றா3 கடவுள். ' 'அப்படிச் ெசால்லடா அப்பா. ' 'இதுதான் பூேலாகம் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. அவன் ெசான்னால் என்ன ? ' ' என்றா3 கடவுள். குளி3ச்சி. கடவுள் வாய்விட்டு உரக்கச் சிrத்தா3. ' 'அவன்கிட்ட இரண்டணாக் ெகாறச்சுக் குடுத்துப் பா3த்தால் அப்ேபா ெதrயும்! ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. இருவரும் வட்ைட H ேநாக்கி நடந்தா3கள். கந்தசாமிப் பிள்ைளயும் காத்து நின்றா3. நான் நாயத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவன். ' 'எசமான். வந்தா பாக்கணும் ' ' என்று ஏ3க்காைல உய3த்தினான் rக்ஷாக்காரன். ' 'வாடைக வண்டிெய இஸ்துகிட்டு நாள் முச்சூடும் ெவயிலிேல ஓடினாத் ெதrயும். வட்டுக்கு H எதிrல் உள்ள லாந்தல் கம்பத்தின் பக்கத்தில் வந்ததும் கடவுள் நின்றா3. ' 'நல்லா இருக்கணும் சாமி ' ' என்று உள்ளம் குளிரச் ெசான்னான் rக்ஷாக்காரன். ' 'இவ்வளவுதானா! ' ' என்றா3 கடவுள். விழுந்து சிrத்தா3. ' 'மகா நியாயத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவன்தான்! ெதrயும் ேபாடா. உன்னிேய ெசால்ல வச்சான். சாமி! நான் எப்பவும் அன்னா அந்த ெலக்கிேலதான் குந்திக்கிட்டு இருப்ேபன்.கடவுள் அந்த rக்ஷாக்காரனுக்குப் பளபளப்பான ஒற்ைற ரூபாய் ேநாட்டு ஒன்ைற எடுத்துக் ெகாடுத்தா3.

உடன்பட ேவணும் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. நான் முந்திச் ெசான்னைத மறக்காமல்.புலித் ேதாலாைடயும். ' 'பரமசிவந்தான் சr. மனசிேல இன்பம் பாய்ச்சும் அழகு. அப்ேபாதுதான் என் ெசாத்துக்கு ஆபத்தில்ைல ' ' என்று சிrத்தா3 கடவுள். கண்ணிேல எப்ெபாழுது பா3த்தாலும் காரணமற்ற சந்ேதாஷம். பைழய காலத்து ஆசாரப்படி உச்சியில் குறுக்காக வகிடு எடுத்து முன்னும் பின்னுமாகப் பின்னிய எலிவால் சைட வாைல 44 . உம்மிடம் வரத்ைத வாங்கிக் ெகாண்டு பிறகு தைலக்கு ஆபத்ைதத் ேதடிக் ெகாள்ளும் ஏமாந்த ேசாணகிr நான் அல்ல. ' 'சாமி. நH வரத்ைதக் ெகாடுத்துவிட்டு உம் பாட்டுக்குப் ேபாவ3. என்னுடன் பழக ேவண்டுமானால் மனுஷைனப் ேபால. சடா முடியும் மானும் மழுவும். அதற்கப்புறம் என்னேவா ? ஒரு குழந்ைத. இதுவைரயில் பூேலாகத்திேல வரம் வாங்கி உருப்பட்ட மனுஷன் யா3 என்ற ேகள்விக்குப் பதிேல கிைடயாது என்றுதான் அவருக்குப்பட்டது. உங்களுக்குப் பரமசிவம் என்று ேப3 ெகாடுக்கவா ? அம்ைமயப்பப் பிள்ைள என்று கூப்பிடவா ? ' ' என்றா3. வாசலருகில் சற்று நின்றா3. ஏேதா பூேலாகத்ைதப் பா3க்க வந்தH3. அதற்கு நாலு வயது இருக்கும். தைலையக் ெகாடு என்று ேகட்கும். நம்முைடய அதிதியாக இருக்க ஆைசப்பட்டா3. பிைறயுமாகக் கடவுள் காட்சியளித்தா3. ' 'அப்படி உங்கள் ெசாத்து என்னேவா ? ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. என்ைனப் ேபால நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும். ' 'ஓய் கடவுேள. கந்தசாமிப் பிள்ைளக்கு விஷயம் புrந்து விட்டது. உதட்டிேல புன்சிrப்பு. பூேலாக வளமுைறப்படி நடப்பது என்று தH3மானித்தபடி சற்று ஜாக்கிரைதயாக இருந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று பட்டது கடவுளுக்கு. உங்கைள அப்பா என்று உறவுமுைற ைவத்துக் கூப்பிடுேவன். ' 'பக்தா! ' ' என்றா3 மறுபடியும். ெபrயப்பா என்று கூப்பிடும். இந்தா பிடி வரத்ைத என்கிற வித்ைத எல்லாம் எங்கிட்டச் ெசல்லாது. கடவுள் ெமளனமாகப் பின் ெதாட3ந்தா3. ' 'இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதுந்தான் ' ' என்றா3 கடவுள். அதற்கு ஆட்ேசபம் எதுவும் இல்ைல. ' ' ' 'அப்ேபா. கந்தசாமிப் பிள்ைள. H இன்ெனாரு ெதய்வம் வரும். அவ்வளவு ேபராைச நமக்கு இல்ைல ' ' என்று கூறிக்ெகாண்ேட நைடப்படியில் காைல ைவத்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'பயப்பட ேவண்டாம். பைழய பரமசிவம். அதற்கு அந்தப் புறத்தில் நHண்டு இருண்டு கிடக்கும் பட்டகசாைல. வட்டு H முன் கூடத்தில் ஒரு தகர விளக்கு அவ்விடத்ைதக் ேகாவிலின் க3ப்பக் கிருகமாக்கியது. வட்டுக்கு H ஒழுங்காக வாரும் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. மனுஷ அத்துக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்க ேவண்டும். கந்தசாமிப் பிள்ைளயின் வாதம் சr என்று பட்டது. கண்ணிேல மகிழ்ச்சி ெவறி துள்ளியது. ' 'அப்பா என்று ேவண்டாமப்பா.

மனசிேல ஒரு துறுதுறுப்பும் எல்ைலயற்ற நிம்மதியும் இருந்தன. தயி3 கூடச் ேச3த்துக் ெகாள்ளுவதில்ைல ' ' என்று சிrத்தா3 கடவுள். 45 . வாைழநா3 கண்ணில் விழுந்ததனால் நிமி3ந்து நின்று ெகாண்டு இரண்டு ைககளாலும் வாைழ நாைரப் பிடித்துப் பலங்ெகாண்ட மட்டும் இழுத்தது. இப்ேபாெதல்லாம் நான் சுத்த ைசவன். அண்ணாந்து பா3த்து ' 'எனக்கு என்னா ெகாண்டாந்ேத ? ' ' என்று ேகட்டது. ' 'இப்படி உட்காருங்கள். முன்புறம் சைடையக் கட்டிய வாைழநா3. அல்லது இன்னும் ஒரு தடைவ இழுத்துப் பா3ப்ேபாமா என்று அது த3க்கித்துக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அப்பா உள்ேள நுைழந்தா3. மண்பாைனச் சைமயல்தான் பிடிக்கும். ' 'அப்பா! ' ' என்ற கூச்சலுடன் கந்தசாமிப் பிள்ைளயின் காைலக் கட்டிக் ெகாண்டது. அதன் முயற்சி பலிக்கவில்ைல. குடத்திேல எடுத்துக் ெகாண்டு வருகிேறன் ' ' என்று உள்ேள இருட்டில் மைறந்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. தினந்தினம் உன்னிேயத்தாேன ெகாண்டாேர. குனிந்து இருந்தன. குழந்ைத குனியும்ேபாெதல்லாம் அதன் கண்ணில் விழுந்து ெதாந்தரவு ெகாடுத்தது. ' 'என்னப்பா. இப்ெபா குழாயிேல தண்ண3H வராது. குழந்ைதயின் முழங்காைலக் ைகயில் ஒரு கrத்துண்டும். ' 'சும்மா ெசால்லும். ' 'வாடியம்மா கருேவப்பிைலக் ெகாழுந்ேத ' ' என்று ைககைள நHட்டினா3 கடவுள். அழுேவாமா. கந்தசாமிப் பிள்ைள சற்றுத் தயங்கினா3. வலித்தது. கடவுள் துண்ைட உதறிப் ேபாட்டுவிட்டுக் கூடத்தில் உட்கா3ந்தா3. அப்பா மாத்திரம் என்ெனக் கறுப்பி கறுப்பின்னு கூப்பிடுதா. வள்ளி. தைரயில் இைடயில் ேகாடுேபாட முயன்று. குழந்ைதயின் ேபrல் விழுந்த கண்கைள மாற்ற முடியவில்ைல அவருக்கு.வைளத்துக் ெகாண்டு நின்றது. நான் என்ன அப்பிடியா ? ' ' என்று ேகட்டது. ' 'எம்ேபரு கருகப்பிைலக் ெகாளுந்தில்ெல. கட்டிக்ெகாண்டிருக்கும் ஓ3 கிழிசல் ஓட்டுத் துண்டும் சிற்றாைட. கடைமயில் வழுவித் ெதாங்கி. இேதா பா3. பால். ' 'ஆைசக்கு என்று காலம் தப்பிப் பிறந்த கருேவப்பிைலக் ெகாழுந்து ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. உனக்கு ஒரு தாத்தாைவக் ெகாண்டு வந்திருக்கிேறன் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ெபாr கடைலயாவது ெகாண்டாரப்படாது ? ' ' என்று சிணுங்கியது குழந்ைத. ' 'ெபாr கடைல உடம்புக்காகாது. ' 'என்ைனத்தான் ெகாண்டாந்ேதன் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'இதுதான் உம்முைடய குழந்ைதேயா ? ' ' என்று ேகட்டா3 கடவுள். ஒேர குதியில் அவருைடய மடியில் வந்து ஏறிக் ெகாண்டது குழந்ைத.

' 'ஏன் ? ' ' என்று ேகட்டா3 கடவுள். அந்தச் சமயத்தில் ஸ்ரீ கந்தசாமிப் பிள்ைள முன்ேன வர. கடவுள் உடேல குளுகுளுத்தது. ஒற்ைறக் காைல மடக்கிக்ெகாண்ேட ெநாண்டியடித்து ஒரு தாவுத் தாவினா3 கடவுள். இளம்பல் கழுத்தில் கிளுகிளுத்தது. 46 . பின்ேன குடமும் இடுப்புமாக இருட்டிலிருந்து ெவளுப்பட்டா3கள். ேதாத்துப் ேபானிேய ' ' என்று ைக ெகாட்டிச் சிrத்தது குழந்ைத. ' 'முந்திேய ெசால்லப்படாதா ? ' ' என்றா3 கடவுள். கrசங்ெகாளத்துப் ெபாண்ைண இவுங்களுக்கு ஒண்ணுவிட்ட அண்ணாச்சி மகனுக்குந்தான் ெகாடுத்திருக்கு. முந்தி ஒரு தரம் எல்லாரும் ெகாடுத்தாேளன்னு வாங்கி வாயிேல ேபாட்டுக் ெகாண்ேடன். அதிேல இருந்து அது அங்கிேய சிக்கிச்கிச்சு. ' 'பாப்பா. அது ெகடக்கட்டும். கால் கrக்ேகாட்டில் பட்டுவிட்டதாம். ' 'அெதன்ன தாத்தா. குழந்ைதயும் கடவுளும் வட்டு விைளயாட ஆரம்பித்தா3கள். ' 'இவுங்கதான் ைகலாசவரத்துப் ெபrயப்பா. களுத்திேல ெநருப்பு கிருப்புப்பட்டு ெபாத்துப் ேபாச்சா ? எனக்கும் இந்தா பாரு ' ' என்று தன் விரல் நுனியில் கன்றிக் கறுத்துப்ேபான ெகாப்புளத்ைதக் காட்டியது. உனக்கு விைளயாடத் ேதாழிப் பிள்ைளகள் இல்ைலயா ? ' ' என்று ேகட்டா3 கடவுள். நH வட்டாட வருதியா ? ' ' என்று கூப்பிட்டது. கன்னங் கேறலுன்னு நவ்வாப் பழம் மாதிr களுத்திேல இருக்கு ? அைதக் கடிச்சுத் திங்கணும் ேபாேல இருக்கு ' ' என்று கண்கைளச் சிமிட்டிச் சிமிட்டிப் ேபசிக்ெகாண்டு மடியில் எழுந்து நின்று கழுத்தில் பூப்ேபான்ற உதடுகைள ைவத்து அழுத்தியது.அது பதிைல எதி3பா3க்கவில்ைல. ெதrயாதா ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'ஆட்டம் ெதrயாேம ஆட வரலாமா ? ' ' என்று ைகைய மடக்கிக் ெகாண்டு ேகட்டது குழந்ைத. அதன் கண்களுக்குத் தாத்தாவின் கண்டத்தில் இருந்த கறுப்பு மறுத்ெதன்பட்டது. ' 'கூச்சமா இருக்கு ' ' என்று உடம்ைப ெநளுத்தா3 கடவுள். ' 'வட்டும் கrத்துண்டும் இருக்ேக. ' 'ஏன் தாத்தா. ' 'தாத்தா. ஸ்ரீமதி. எனக்குப் பங்கில்லியான்னு களுத்ெதப் புடிச்சுப்புட்டாங்க. அது நாகப்பளந்தாண்டி யம்மா.

' 'நH சும்மா இரம்மா.' 'என்னேமா ேதசாந்திrயாகப் ேபாயிட்டதாகச் ெசால்லுவா3கேள. ' 'வாசலில் இருக்கிற அrசி மூட்ைட அப்படிேய ேபாட்டு வச்சிருந்தா ? ' ' என்று ஞாபகமூட்டினா3 கடவுள். பெடச்ச கடவுள்தான் பக்கத்திேல நின்னு பாக்கணும் ' ' என்றாள். இல்ைலன்னு ெசான்னாக. மூட்ைட அைசயேவ இல்ைல. ' 'இந்தக் கூடத்திலிேய ெகடக்கட்டும். அந்த மாமாவா ? வாருங்க மாமா. காந்திமதி அம்ைமயாருக்கு (அதுதான் கந்தசாமிப் பிள்ைள மைனவியின் ெபய3) என்றும் அநுபவித்திராத உள்ள நிைறவு ஏற்பட்டது. காது நிைறந்த பழங்காலப் பாம்படம் கன்னத்தில் இடிபட்டது. உங்கைளத்தாேன. ேசவிக்கிேறன் ' ' என்று குடத்ைத இறக்கி ைவத்து விட்டு விழுந்து நமஸ்கrத்தாள். சும்மா பாத்துக்கிட்ேட நிக்கியேள! ' ' என்று பைதத்தாள் காந்திமதியம்மாள். நHங்க இங்ேக சும்மா வச்சிருங்க ' ' என்று வழி மறித்தாள் காந்திமதியம்மாள். அப்பத்தான் புத்தி வரும் ' ' என்றாள் அம்ைமயா3. 47 . ' 'நல்ல இளவட்டம்! ' ' என்று சிrத்துக்ெகாண்ேட மூட்ைடைய இடுப்பில் இடுக்கிக் ெகாண்டா3 கடவுள்: ' 'நHங்க எடுக்கதாவது. கடவுளும் கந்தசாமிப் பிள்ைளயும் வாசலுக்குப் ேபானா3கள். ' 'இவுகளுக்கு மறதிதான் ெசால்லி முடியாது. அrசி வாங்கியாச்சான்னு இப்பத்தான் ேகட்ேடன். இவுக மறதிக்குத்தான் மருந்ைதக் காங்கெல. ' 'அந்தச் ெசப்பிடுவித்ைத எல்லாம் கூடாது என்று ெசான்ேனேன ' ' என்றா3 பிள்ைள காேதாடு காதாக. ' 'பத்தும் ெபருக்கமுமாகச் சுகமாக வாழேவணும் ' ' என்று ஆசீ3வதித்தா3 கடவுள். ஒரு பக்கமாத் தாங்கிப் பிடியுங்க. ஊருக்ெகல்லாம் மருந்து ெகாடுக்காக. காந்திமதி அம்மாள். ' 'இனிேமல் இல்ைல ' ' என்றா3 கடவுள். எங்ேக ேபாடனும்ணு ெசால்லுேத ? ' ' என்றா3 கடவுள். ' 'பாத்துச் சிrக்கணும். கடவுள் சிrத்தா3. கந்தசாமிப் பிள்ைள முக்கி முனகிப் பா3த்தா3. ' 'பாத்துக் கிட்டுத்தான் நிக்காேற ' ' என்றா3 கடவுள் கிராமியமாக.

ராத்திrயில் அபவாதத்துக்கு இடமாகும் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. நானும் ஒங் கூடத்தான் படுத்துக்குேவன் ' ' என்று ஓடிவந்தது குழந்ைத. நHங்க இப்படி ஓ3 இருபத்ைதந்து ரூபாய் ெகாடுங்கள். ' 'இனிேமல் என்ன ேயாசைன ? ' ' என்றா3 கடவுள். ' 'மனுஷாள் கூடப் பழகினால் அவ3கைளப் ேபாலத்தான். குரலில் கடுகடுப்புத் ெதானித்தது. கடவுளும் குழந்ைதயும் இறங்கினா3கள். ' 'தாத்தா.. ' 'எதற்காக ஓய். ேபசாமல் படுத்துக் ெகாண்டிருங்கள். கல்லுருவி புல்லுருவி நல்லூமத்ைத (கருடப் பச்ைச என்றும் பாடம்). அது கிடக்கட்டும். நடந்தாகணும். தூங்க இஷ்டமில்ைல என்றால். 48 . ' 'தாத்தாவும் நானும் ெசத்த காேலஜ் உசி3 காேலெஜல்லாம் பா3த்ேதாம் ' ' என்று துள்ளியது குழந்ைத. காச்சிய ெவந்நHருடேன கருடப்பிச்சு. ' 'ஆச்சப்பா இன்னெமான்று ெசால்லக் ேகளு. அப்பேன வயமான ெசங்கரும்பு. ' 'நH அம்ைமெயக் கூப்பிட்டுப் பாயும் தைலயைணயும் எடுத்துப் ேபாடச் ெசால்லு ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ேபாக3 நூலுக்கு விளக்கவுைர பிள்ைளயவ3கள் பத்திrைகயில் மாதமாதம் ெதாட3ச்சியாகப் பிரசுரமாகி வருகிறது.. வள்ளியின் இடுப்பில் பட்டுச் சிற்றாைட. வாசலில் rக்ஷா வந்து நின்றது. இன்று பத்திrைக ேபாய் ஆகேவணும் ' ' என்று ைகைய நHட்டினா3 பிள்ைள..கந்தசாமிப் பிள்ைளயும் கடவுளும் சாப்பிட்டு விட்டு வாசல் திண்ைணக்கு வரும்ெபாழுது இரவு மணி பதிெனான்று. கந்தசாமிப் பிள்ைள பவழக்காரத் ெதரு சித்தாந்த தHபிைக ஆபீசில் தைரயில் உட்கா3ந்துக் ெகாண்டு பதவுைர எழுதிக் ெகாண்டிருக்கிறா3. ைகநிைறய மிட்டாய்ப் ெபாட்டலம். ' 'இன்ைறக்கும் பத்திrைக ேபாகாது ' ' என்று முனகியபடி. வாசல் வழியாகப் ேபாகும் தபாற்காரன் உள்ேள நுைழயாமல் ேநராகப் ேபாவைதப் பா3த்துவிட்டு. உங்கைள ஜHவிய சந்தாதாராகச் ேச3த்து விடுகிேறன். எழுதியைதச் சுருட்டி மூைலயில் ைவத்துவிட்டு விரல்கைளச் ெசாடுக்கு முறித்துக் ெகாண்டா3. எலும்ைபயும் ேதாைலயும் ெபாதிந்து ெபாதிந்து ைவத்திருக்கிறது ? என்ைனக் ேகலி ெசய்ய ேவண்டும் என்ற நிைனப்ேபா ? ' ' என்று ேகட்டா3 கடவுள். ' 'என்ைனயுமா தூங்கச் ெசால்லுகிறH3 ? ' ' என்று ேகட்டா3 கடவுள். ' ' என்று எழுதி விட்டு. ' 'அவ்வளவு அபூ3வத்ைதக் ஞானத்ேதாேட காட்டுவதாக இங்ேக யாரும் நிைனத்துக் ெசய்து ெகாண்டுதான் விடுவா3களா அைத ? சிருஷ்டியின் எல்லாம் அப்படி ைவத்திருக்கிறா3கள். ஒரு கட்டடத்ைதக் கட்டி. ' 'தூங்கத்தான் ' ' என்றா3 பிள்ைள ெகாட்டாவி விட்டுக்ெகாண்ேட.

' 'ஆமாம். இனச்சுக் H ெகடக்கு ' ' என்று கடவுைள அைழத்தது. ேபாகrேல ெசால்லியிருக்கிறேத. ' 'ஏன் தாத்தா அப்பாகிட்டப் ேபசுேத ? அவுங்களுக்கு ஒண்ணுேம ெதrயாது. அவசரத்தில் திடுதிப்ெபன்று சாபம் ெகாடுத்தHரானால். கடவுள் ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தா3. உனக்ேக உனக்கு ' ' என்றா3 கடவுள். முழுசு உனக்கு! ' ' என்றா3 கடவுள். கருடப்பச்ைச. ' 'அவ்வளவுமா! எனக்கா! ' ' என்று ேகட்டது குழந்ைத.' 'இது யாைர ஏமாற்ற ? யா3 நன்ைமக்கு ? ' ' என்று சிrத்தா3 கடவுள். அப்படி ஒரு மூலிைக உண்டா ? அல்லது கருடப்பிச்சுதானா ? ' ' என்று ேகட்டா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. அப்ேபா எனக்கு இல்ைலயா ? ' ' என்று ேகட்டது குழந்ைத. ' 'பசிக்கும். ' 'அவ்வளவும் உனக்ேக உனக்குத்தான் ' ' என்றா3. கடவுள் விழுந்து விழுந்து சிrத்தா3. கடன் வாங்கும் ேயாசைனயும் இல்ைல. ' 'தாத்தா. ' 'பிறப்பித்த ெபாறுப்புதான் எனக்கு. அதனால்தான் வியாபாரா3த்தமாக ேபசிவிட்டா3கேள! இருக்கட்டும் இந்தப் என்கிேறன். ' 'தானம் வாங்கவும் பிrயமில்ைல. அதற்கும் நான்தான் பழியா ? ' ' என்று வாைய மடக்கினா3 கடவுள். இருபத்ைதந்து ரூபாய் வணாக H நஷ்டமாய்ப் ேபாகுேம என்பதுதான் என் கவைல ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. இது நியாயமா ? நான் என்னத்ைதக் கண்ேடன் ? உம்ைம உண்டாக்கிேனன். இைதத் தின்னு பாரு. பயப்படாேத! ' ' என்றா3 கடவுள். ' 'பாப்பா. இது உங்களுக்குத் ெதrயாதா ? ' ' என்று ஒரு ேபாடு ேபாட்டா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'அப்புறம் பசிக்காேத! சாப்பிடாட்டா அம்மா அடிப்பாகேள! அப்பா ேலவியம் குடப்பாகேள! ' என்று கவைலப்பட்டது குழந்ைத. ெபயrட்ட பழிையயும் என்ேமல் ேபாடுகிறHேர. பூேலாகத்திேல ெநய் நன்ைமையப் முதல் பற்றிப் பிரமாதமாகப் நல்ெலண்ைணவைரயில் எல்லாம் கலப்படந்தான். அதற்காக என்ைன மிரட்டி மடக்கி விட்டதாக நிைனத்துக் ெகாள்ள ேவண்டாம். ' 'அதிருக்கட்டும். குழந்ைத ஒரு லட்ைட எடுத்துச் சற்று ேநரம் ைகயில் ைவத்துக் ெகாண்ேட ேயாசித்தது. 49 . உதுத்தா உனக்குன்னு ெசால்லுதிேய. உமக்குக் கந்தசாமிப் பிள்ைளெயன்று உங்க அப்பா ெபய3 இட்டா3. முழுசு வாய்க்குள்ேள ெகாள்ளாேத. உதுந்தது எனக்கு. குழந்ைத ெகாடுக்கும் லட்டுத் துண்டுகைளச் சாப்பிட்டுக் ெகாண்ேட. ெபாட்டலத்ைத அவிழ்த்துத் தின்றுெகாண்டிருந்த குழந்ைத. ' 'நHங்கள் இரண்டு ேபரும் ெவயிலில் அைலந்து விட்டு வந்தது ேகாபத்ைத எழுப்புகிறது ேபாலிருக்கிறது.

ேலாகத்து முட்டாள் தனத்ேதாேட ேபாட்டி ேபாடுகிறH3கள். ' 'பிறகு பிைழக்கிற வழி ? என்னங்காணும். என்ேனாேட ேபாட்டி ேபாடல்ேல. ' ' ' 'என்ைனப்ேபால ைவத்தியம் ெசய்யலாேம! ' ' ' 'உம்முடன் ேபாட்டி ேபாட நமக்கு இஷ்டம் இல்ைல. ' 'அதற்குப் பிறகு என்ன ேயாசைன ? ' ' ' 'அதுதான் எனக்கும் புrயவில்ைல. கந்தசாமிப் பிள்ைள மறுபடியும் சிறிது ேநரம் சிrத்தா3. பிrயமில்ைல என்றால். ' 'நHங்கள் இல்ைலெயன்று நான் எப்ெபாழுது ெசான்ேனன் ? ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' ' கந்தசாமிப் பிள்ைள சிறிது ேயாசித்தா3. ' 'இன்ைறச் ெசலவு ேபாக. ' 'உமக்கு ரூபாய் இருபத்ைதந்து ேபாகக் ைகயில் ஐம்பது இருக்கிறது ' ' என்று சிrத்தா3 கடவுள். ' 'அப்ேபா ? ' ' ' 'எனக்குத்தான் கூத்து ஆட நன்றாக வருேம. சில விநாடிகள் ெபாறுத்து. பிரபஞ்சேம எங்கள் ஆட்டத்ைத ைவத்துத்தாேன பிைழக்கிறது ? ' ' ' 'உங்கள் இஷ்டம் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' ' ' 'அப்படி நிைனத்துக்ெகாள்ள ேவண்டாம். அது ேஹாட்டல் பட்சணம். அந்த நூறு ரூபாயில் எவ்வளவு மிச்சம் ? ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ஞாபகம் இருக்கட்டும் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'எனக்கு என்னேவா பிrயமில்ைல! என்றா3. ' 'நான்தான் இருக்கிேறேன! ' ' என்றா3 கடவுள்.-அதில் துட்டு வருமா ? ' ' என்று சிrத்தா3 கடவுள். சித்தாந்த உபந்நியாசங்கள் ெசய்யலாேம ? ' ' ' 'நH3 எனக்குப் பிைழக்கிறதற்கா வழி ெசால்லுகிறH3. 50 . என்ன ெசால்லுகிறH3 ? ேதவிைய ேவண்டுமானாலும் தருவிக்கிேறன்.' 'தாங்கள் வாங்கிக் ெகாடுத்திருந்தாலும்.

கால்மணிப் ேபாது கழித்து மூன்று ேப3 திவான் பகதூ3 பிருகதHசுவர சாஸ்திrகள் பங்களாவுக்குள் நுைழந்தன3. நான் ெசான்னால் ேகட்பா3 ' ' என்று விளக்கிக்ெகாண்ேட முன் வராந்தாப் படிக்கட்டுகளில் ஏறினா3 பிள்ைள. மற்ெறாருவ3 கடவுள்! மூன்றாவது ெபண். கந்தசாமிப் பிள்ைள அவரது நாடிையப் பிடித்துப் பா3த்துக் ெகாண்ேட. ைககைளக் குவித்து. பஸ்பம் ேநத்ேதாேட தH3ந்து ேபாச்ேச. இதற்கு முன் நHங்கள் எங்ேகயாவது ஆடியிருக்கிறH3களா ? ' ' என்று ேதவிையப் பா3த்துக் ெகாண்டு கூத்தனாrடம் திவான் பகதூ3 ேகட்டா3. உங்கள் நிருத்திய கலாமண்டலியில். தங்க விளிம்புக் கண்ணாடியுமாக ஒரு திவான்பகதூ3 ஓடிவந்தது.' 'வாருங்கள். இவாள் ெரண்டு ேபரும் நாட்டிய சாஸ்திர சாகரம். ' 'நான் இவருக்குத் தங்கபஸ்பம் ெசய்து ெகாடுத்து வருகிேறன். ஆள்காட்டி விரல்கைளயும் கட்ைட விரல்கைளயும் முைறேய மூக்கிலும் ேமாவாய்க் கட்ைடயிலுமாக ைவத்துக் ெகாண்டு ' 'உம் ' '. வருகிற வைரயிலும் உறங்கட்டும் ' ' என்றா3 பிள்ைள. இந்த அம்மாளின் ெபய3 பா3வதி. உட்காருங்கள் ' ' என்றா3 திவான் பகதூ3.-ேதவி. இருவரும் பின் ெதாட3ந்தன3. ` 51 . ' 'நான் ேகள்விப்பட்டேத இல்ைல. நான் வந்திருக்ேகன் என்று ெசால்லு ' ' என்று அதிகாரத்ேதாடு ேவைலக்காரனிடம் ெசான்னா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'நாங்கள் ஆடாத இடம் இல்ைல ' ' என்றாள் ேதவி. ' 'இவ3 ெபய3 கூத்தனா3. எல்ேலாைரயும் கும்பிட்டுக் ெகாண்ேட அது சாய்வு நாற்காலியில் உட்கா3ந்து ெகாண்டது. ' 'பிள்ைளயவ3களா! வரேவணும். திவான் பகதூrன் உத்ஸாகம் எல்லாம் ஆைமயின் காலும் தைலயும் ேபால் உள் வாங்கின. சாயங்காலம் பஸ்மத்ைத அனுப்பி ைவக்கிேறன். ஒருவ3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. ' 'உட்காருங்கள். ' 'குழந்ைத ' ' என்றா3 கடவுள். கடவுளுக்கு வாய் திறக்கச் சந்த3ப்பம் ெகாடுக்காமல். ேதவியின் ைகயில் ஒரு சிறு மூட்ைட இருந்தது. உங்கைளக் காணவில்ைலேய என்று கவைலப்பட்ேடன் ' ' என்ற கலகலத்த ேபச்சுடன் ெவம்பிய சrரமும். ' 'சாமி இருக்காங்களா. வரேவணும். வசதி பண்ணினா ெசளகrயமாக இருக்கும் ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. நான் வந்தது இவாைள உங்களுக்குப் பrசயம் பண்ணிைவக்க. ' 'அதுதான் உறங்குகிறேத. ' 'பரவாயில்ைல. ' 'உம் ' ' என்று தைலைய அைசத்துக் ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருந்தா3. ேபாேவாம் ' ' என்று ஆணியில் கிடந்த ேமல் ேவட்டிைய எடுத்து உதறிப் ேபாட்டுக் ெகாண்டா3. மல் ேவஷ்டியும். இருவரும் தம்பதிகள் ' ' என்று உறைவச் சற்று விளக்கி ைவத்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள.

மறுபடியும் இைச. காைலத் தூக்கினா3. ' ' ' 'உம்ம மண்டலியுமாச்ச. ' 'ெபண் பா3க்க வந்தHரா. நானும் முப்பது வருஷமா இந்தக் கலாமண்டலியிேல பிெரஸிெடண்டா இருந்து வருகிேறன். சில விநாடிகளுக்ெகல்லாம் உள்ளிருந்து கணெரன்று H கம்பீரமான குரலில் இைச எழுந்தது. அம்மா ெராம்பக் கறுப்பா இருக்காங்கேள. ஒன்று ெசால்லுகிேறன் ேகளுங்க. மின்னைலச் சிக்கெலடுத்து உதறியதுேபால. ேகாவிச்சுக்கப்படாது. ஒரு ெவட்டு ெவட்டித் திரும்புைகயில். உதட்டில் சிrப்பும் புரண்ேடாட. சதஸிேல ேசாபிக்காேத என்றுதான் ேயாசிக்கிேறன் ' ' என்றா3 வ3ணேபத திவான் பகதூ3. சுண்ெடலியுமாச்சு! ' ' என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட ேதவி எழுந்திருந்தாள். ' 'அப்படிக் ேகாவிச்சுக்கப்படாது ' ' என்று ஏக காலத்தில் திவான் பகதூரும் கந்தசாமிப் பிள்ைளயும் எழுந்திருந்தா3கள். ' 'எங்ேக இடம் விசாலமாக இருக்கும் ? ' ' என்று ேதவி எழுந்து நின்று சுற்றுமுற்றும் பா3த்தாள். ' 'இவ3கள் புதுப் புதுப் பாணியிேல நாட்டியமாடுவா3கள். கடவுள் ைகயில் சூலம் மின்னிக் குதித்தது. பா3க்கிறதுக்கு என்ன ஆட்ேசபம் ?! ' ' என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்தா3. கடவுள் புலித்ேதாலுைடயும். கண்மூடிச் சிைலயாக நின்றிருந்தா3. நடக்கட்டும்! ' ' என்று ெசால்லிக் ெகாண்டு இைமகைள மூடினா3. ' 'மயான ருத்திரனாம்-இவன் மயான ருத்திரனாம். ' 'அந்த நடு ஹாலுக்குள்ேளேய ேபாேவாேம ' ' என்றா3 கடவுள். பாம்பும்.' 'என்னேவா என் கண்ணில் படவில்ைல. 52 .. சைபக்கு வந்தவ3கள் எல்லாருக்கும் கண்கள்தான் கறுத்திருக்கும். ' ' கதவுகள் திறந்தன. கைலக்கும் கறுப்புக்கும் கானாவுக்கு ேமேல சம்பந்தேம கிைடயாது. சாஸ்திரம் இவ3களிடம் பிச்ைச வாங்கேவணும். கண்களில் ெவறியும். அந்தமாதிr இந்தப் பக்கத்திேலேய பா3த்திருக்க முடியாது. ' 'அம்மா. அல்லது நாட்டியம் பா3க்கிறதாக ேயாசைனேயா ? ' ' என்று ேகட்டாள் ேதவி. இருக்கட்டும். பா3க்கிறது. ஒருமுைறதான் சற்றுப் பாருங்கேளன் ' ' என்று மீ ண்டும் சிபா3சு ெசய்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள.. ' 'சr. கங்ைகயும் சைடயும் பின்னிப் புரள. ' 'சr ' ' என்று உள்ேள ேபாய்க் கதைவச் சாத்திக் ெகாண்டா3கள். திrசூலமும். ' 'சr.

ஆடிய பாதத்ைத அப்படிேய நிறுத்தி. ' 'ஓய் கூத்தனாேர. முதலிேல அந்தப் பாம்புகைளெயல்லாம் பத்திரமாகப் புடிச்சுக் கூைடயிேல ேபாட்டு வச்சுப்புட்டு ேவஷத்ைதக் கைலயும்.கந்தசாமிப் பிள்ைளக்கு ெநஞ்சில் உைதப்பு எடுத்துக் ெகாண்டது. இது சிறுசுகள் நடமாடற எடம். சூலத்தில் சாய்ந்தபடி பா3த்துக்ெகாண்ேட நின்றா3 கடவுள். ' 'அதுக்குள்ேளேய பூேலாகம் புளிச்சுப் ேபாச்ேசா! ' ' ' 'உம்ைமப் பா3த்தால் உலகத்ைதப் பா3த்தது ேபால் ' ' என்றா3 கடவுள். அப்புறம் நாலு ேபேராேட ெதருவிேல நான் நடமாட ேவண்டாம் ? ' ' கால் மணி ேநரம் கழித்துச் சித்த ைவத்திய தHபிைக ஆபீசில் இரண்டுேப3 உட்கா3ந்துக் ெகாண்டிருந்தா3கள். குழந்ைத பாயில் படுத்துத் தூங்கிக் ெகாண்டிருந்தது. ேபா3னிேயா காட்டுமிராண்டி மாதிr ேவஷம் ேபாட்டுக் ெகாண்டு ' ' என்று அதட்டினா3 திவான் பகதூ3. இரண்டுேபரும் ெமளனமாக இருந்தா3கள். என்னங்காணும். கச்ேசrயும் ைவக்க முடியாது. உடன் இருந்து வாழ முடியாது ' ' என்றா3 கடவுள். பாம்புன்னா பாம்ைபயா புடிச்சுக்ெகாண்டு வருவா ? பாம்பு மாதிr ஆபரணம் ேபாட்டுக் ெகாள்ள ேவணும். ' 'ச்சு ' ' என்று நாக்ைகச் சூள் ெகாட்டினா3. ' 'கந்தசாமிப் பிள்ைளவாள். ேதவிையத் தவிர. ' 'ஓய்! கைலன்னா என்னன்னு ெதrயுமாங்காணும் ? புலித்ேதாைலத்தான் கட்டிக்ெகாண்டாேர. ' 'உங்களிடெமல்லாம் எட்டி நின்று வரம் ெகாடுக்கலாம். கைலக்கு முதல் அம்சம் கண்ணுக்கு அழகுங்காணும்! வாஸ்தவமாகப் பா3வதி பரேமசுவராேள இப்படி ஆடினாலும் இது நாட்டிய சாஸ்திரத்துக்கு ஒத்து வராது. 53 . கடவுள் ெகாடுத்த வாக்ைக மறந்துவிட்டா3 என்று நிைனத்துப் பதறி எழுந்தா3. நH3 ஏேதா மருந்து ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருக்கிறH3 என்பதற்காக இந்தக் கூத்துப் பா3க்க முடியாது. ' 'நான் ெசான்னது உங்களுக்குப் பிடிக்கவில்ைல. ேவணும் என்றால் ேதவாரப் பாடசாைல நடத்திப் பா3க்கிறதுதாேன! ' ' கடவுள். உங்களுக்குப் பிடித்தது ேலாகத்துக்குப் பிடிக்கவில்ைல. ' 'உங்கைளப் பா3த்தாேலா ? ' ' என்று சிrத்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. உம் கூத்ைதக் ெகாஞ்சம் நிறுத்தும். ' 'ெதrந்த ெதாழிைலக் ெகாண்டு ேலாகத்தில் பிைழக்க முடியாதுேபால இருக்ேக! ' ' என்றா3 கடவுள். ' ' ' 'சட்! ெவறும் ெதருக்கூத்தாக இருக்கு. அதிேல இப்படிச் ெசால்லேல. புலித்ேதால் மாதிr பட்டுக் கட்டிக்ெகாள்ள ேவணும். ஸ்ரீ கந்தசாமிப் பிள்ைளையயும் அவ3 ேலசில் விட்டு விடவில்ைல. ஜாக்கிரைத! ' ' என்றா3 திவான் பகதூ3.

ஜHவிய சந்தா வரவு ரூபாய் இருபத்ைதந்து ' ' என்று கணக்கில் பதிந்தா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. அவருக்குப் பதில் ெசால்ல அங்ேக யாரும் இல்ைல.' 'உங்கள் வ3க்கேம அதற்குத்தான் லாயக்கு ' ' என்றா3 கந்தசாமிப் பிள்ைள. அப்பா ? ' ' என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட எழுந்து உட்கா3ந்தது குழந்ைத 54 . ' 'ைகலாசபுரம் பைழய பரமசிவம் பிள்ைள. ' 'தாத்தா ஊருக்குப் ேபாயாச்சா. ேமைஜயின் ேமல் ஜHவிய சந்தா ரூபாய் இருபத்ைதந்து ேநாட்டாகக் கிடந்தது.

இந்த ேவகாத ெவயில்ல இந்தக் கழுத ஏன் இப்படி தவிச்சுப் ேபாயி ஓடியாந்திருக்கு என்று புrயவில்ைல. நாைளக் கழிச்சுப் ெபாங்கலுக்கு இன்ைனக்ேக என்ன ஊரு என்று 55 . அது சr… ெபாங்கலுக்கு மச்சான் அவுக வந்திருக்காகளாமில்ல…’’ ஆத்தாளுக்கு இப்ப விளங்கியது. கைடசிக்கி இப்படி ஆகிப்ேபாச்ேச என்று ஆத்தாளுக்கு ெராம்ப வருத்தம். இந்நிேயரேம வந்தா அவுக ேயவாரம் ெகட்டுப் ேபாயிருமாம். H அrசிச் ேசாறு காச்சணும்னிட்டு அrசி பருப்பு வாங்கியாறம்னு டவுனுக்கு ேபானான். ‘‘ஓம் மாப்பிள்ைள வல்லியாடி’’ என்று ேகட்டதுக்கு ‘ெபாறு ெபாறு’ங்கிற மாதிr ைகையக் காமிச்சிட்டு விறுவிறுன்னு உள்ள ேபாயி ெரண்டு ெசம்பு தண்ணிைய கடக்குக் கடக்குன்னு குடிச்சிட்டு ‘ஸ்… ஆத்தாடி’ன்னு உட்கா3ந்தாள். ேபச்ைச மாற்றுவதற்காக ‘‘அண்ணன் எங்கத்தா’’ என்று ேகட்டாள். தங்கராசு மச்சானுக்குத்தான் மாrயம்மா என்று சின்னப் பிள்ைளயிேலேய எல்லாருக்கும் ெதrஞ்சதுதான். உடேன ஊருக்குப் ேபாகணுெமன்று ஒத்தக்காலில் நின்றாள். எப்படிெயல்லாேமா மகைள வச்சிப் பாக்கணுமின்னு ஆைசப்பட்டிருந்தாள்.’’ கஞ்சிையக் குடித்துவிட்டு சீனியம்மாைளப் பா3க்க விைரந்தாள் மாr. உடம்ெபல்லாம் காய்ஞ்சு ேபாயி காதுல கழுத்தில ஒண்ணுேமயில்லாம கருத்துப் ேபான அவைளப் பா3க்கப் பா3க்க ஆத்தாளுக்குக் கண்ண3தான் H மாைல மாைலயாக வந்தது.’’ ‘‘சr… அப்பன்னா நH சித்த ெவயில் தாழக் கிளம்பி வாறது… தHயாப் ெபாசுக்குற இந்த ெவயில்ல ஓடியாராட்டா என்ன…’’ ‘‘ஆமா. கள்ளன் – ேபாlஸ் விைளயாட்டிலிருந்து காட்டிேல கள்ளிப்பழம் பிடுங்கப் ேபாகிற வைரக்கும் ெரண்டு ேபரும் எந்ேநரமும் ஒண்ணாேவதான் அைலவா3கள். ஆனால். ‘‘மதியம் கஞ்சி குடிச்சிட்டு கிளம்பினியாட்டி’’ என்று ேகட்டதுக்கு கழுத ‘இல்ைல’ ெயன்கவும் ஆத்தா கஞ்சி ஊத்தி முன்னால் ைவத்து குடிக்கச் ெசான்னாள்.ெவயிேலாடு ேபாய் – ச. ‘‘நHங்க ெரண்டு ேபரும் வருவக. சீனியம்மள்தான் மச்சான் வந்திருக்கிற ேசதிைய டவுணுக்கு தHப்ெபட்டி ஒட்டப் ேபான பிள்ைளகள் மூலம் மாrயம்மாளுக்குச் ெசால்லிவிட்டது. ேசதி ேகள்விப்பட்டதிலிருந்ேத அவள் ஒரு நிைலயில் இல்ைல. அவள் புருஷன் உடேன அனுப்பி விடவில்ைல. அது ெதrஞ்சுதான் கழுத இப்படி ஓடியாந்திருக்கு. தமிழ்ெசல்வன் மாrயம்மாளின் ஆத்தாளுக்கு முதலில் திைகப்பாயிருந்தது. ‘‘ஓம் மாப்பள்ைள வல்லியாடி?’’ ‘‘அவரு… ராத்திr ெபாங்க ைவக்கிற ேநரத்துக்கு வருவாராம். அவளுைடய மச்சான் – ஆத்தாளின் ஒேர தம்பியின் மகன் தங்கராசு இன்னிக்கி நடக்கிற காளியம்மங்ேகாயில் ெபாங்கலுக்காக டவுனிலிருந்து வந்திருக்கான்.

ஒேரடியாக அவளிடம் முகத்ைத முறிச்சுப் ேபச அவனுக்கு முடியாது. அைதச் ெசால்லிச் ெசால்லி ெபாம்பிள்ைளகள் அவளிடம். நானும் கூட வருேவன் என்று ெதருவில் புரண்டு ைகையக் காைல உதறி ஒேர கூப்பாடு. மாமனும் அத்ைதயும் வந்தது. சும்மாத் தண்ணியிேல குதிச்சா ெசாறிபிடித்து ேமெலல்லாம் வங்கு வத்தும். ஆனாலும். ேபாற வட்டெமல்லாம் கைடயிேலருந்து பருப்பு. அப்பிடி இப்பிடிெயன்று ெரண்டு புலப்பம் புலம்பி அனுப்பி ைவப்பான். அேதேபால கஞ்சியக் குடிச்சி வகுறு வச்சிப்ேபாயி மச்சான் ‘ஒன்ைனக் கட்ட மாட்ேடன்’னு ெசால்லிட்டா என்னாகுறது? சும்மா மச்சான் மச்சான் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவள் ெபrய மனுஷியானதும் மச்சாைனப் பத்தி நிைனக்கேவ ெவட்கமும் கூச்சமுமாயிருந்தது. அவ அடிக்கடி ஊருக்கு ஊருக்குன்னு கிளம்பறது அவனுக்கு வள்ளுசாப் பிடிக்கவில்ைல. வருஷம் ஓடினாலும் பஞ்சம் வந்தாலும் அய்யா ெசத்துப் ேபாயி வயித்துப் பாட்டுக்ேக கஷ்டம் வந்தாலும் அவைனப் பத்தின நிைனப்பு மட்டும் மாறேவ இல்ைல. அதுவும் மச்சான் அவுக வந்திருக்கும்ேபாது எப்பிடி இங்க நிற்க முடியும்? அவ பிறந்து வள3ந்தேத தங்கராசுக்காத்தான் என்கிற மாதிr யல்லவா வள3ந்தாள். ‘‘என்னட்டி ஒம் புருசங்காரன் என்ைனக்கு வாரானாம்’’ என்று ேகலி ேபசுவா3கள். மச்சாைனப் பத்தின ஒவ்ெவாரு ேசதிையயும் ேச3த்துச் ேச3த்து மனசுக்குள்ேள பூட்டி வச்சிக்கிட்டா. அதனாேலதான் தங்கராசு அவளுக்கில்ைல என்று ஆன பிறகும்கூட அவளால் அண்ணைனயும் ஆத்தாைளயும் ேபாலத் துப்புரவாக ெவறுத்துவிட முடியவில்ைல. ெவல்லம் அது இதுன்னு தூக்கிட்டு ேவற ேபாயி3றா. டவுன்ல படிக்கிற மச்சானுக்குப் பிடிக்காது. எந்த வித்தியாசமும் பாராம ஆத்தாேளாடவும் அண்ணேனாடவும் ெராம்பப் பிrயமா ேபசிக்கிட்டிருந்த மச்சாைன கதவு இடுக்கு வழியாப் பாத்துப் பாத்து பூrச்சுப் ேபானா மாrயம்மா. பஞ்சத்திேல ேபதி வந்து அவ அய்யா மட்டும் சாகாம இருந்திருந்தா மச்சானுக்குப் ெபாருத்தமா அவளும் ெகாண்டிருந்தது. ஓட்டும்ேபாதும் மச்சானின் நிைனப்பு இருந்துெகாண்ேட இருக்கும். அவ ஊரு இந்தா மூணு ைமலுக்குள்ேள இருக்குங்கிறதுக்காக ஒன்ரவாட்டம் ஊருக்குப் ேபானா எப்படி? அவ ேபாறதப் பத்திகூட ஒண்ணுமில்ல. அதுவும் அது ேபாயிருச்சு ஒரு மச்சான் குைற ஒரு மட்டும் தடைவ அவ மனசிேல இருந்து அவுக தங்கச்சி ேகாமதி கலியாணத்துக்கு பத்திrைக ைவக்க வந்தேபாது. நிசத்துக்குத்தான் ேகட்கிறா3கள் என்று நம்புவாள். இப்ப ேகாயில் ெகாைடக்குப் ேபாணுமின்னு நிக்கா என்று வயிறு எrந்தான். அவள் நாலாப்புப் படிக்கிறேபாது தங்கராசின் அப்பாவுக்கு புதுக்ேகாட்ைடக்கு மாற்றலாகி குடும்பத்ேதாடு கிளம்பியேபாது அவள் ேபாட்ட கூப்பாட்ைட இன்ைனக்கும் கூட கிழவிகள் ெசால்லிச் சிrப்பா3கள். அவள் அைதெயல்லாம் ேகலியாக நிைனக்கவில்ைல. டவுனுக்கு தHப்ெபட்டி ஒட்டப் ேபாைகயிலும் வைரயிலும். ெகாஞ்ச நாைளக்கி. அவளுக்கு நிைனத்தால் ஊருக்குப் ேபாயிறணும். ேவற இடத்திேல ெபாண்ைணயும் பாத்து பத்திrைகயும் 56 வச்சிட்டு சும்மாவும் ேபாகாம மாமா . ஊ3ப் பிள்ைளகெளல்லாம் கம்மாய் தண்ணியில் குதியாளம் ேபாடும்ேபாது இவள் மட்டும் கம்மாய் பக்கேம ேபாக மாட்டாள். அவளுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. படிச்சிருப்பா. ஆனால். இந்தச் சின்ன ஊ3ேல ேயவாரம் ஓடுறேத ெபrய பாடா இருக்கு. தங்கராசு மச்சான் கலியாணத்துக்கு பrசம் ேபாடத்தான் மாமனும் அத்ைதயும் வருவாகன்னு இருந்தேபாது.ெசால்லிவிட்டான். இைதப் பத்திெயல்லாம் மாrக்கு கவைல கிைடயாது. ெவறும் மச்சாைனப் பத்தின நிைனப்ேபாடு அப்புறம் கனாக்களும் வந்து மனைசப் படபடக்க ைவத்தன.

மறுநாள் அண்ணன். அண்ணன் ஏறிக்ெகாண்டு ேபசியேபாது ஆத்தா பதிலுக்கு கூப்பாடுதான் ேபாட்டாள். ஆனா. கைடசியில்… ‘நHங்க யாரும் மச்சான் கலியாணத்துக்குப் ேபாகைலன்னா நான் நாண்டுக்கிட்டுச் ெசத்துருேவன்’ என்று ஒரு ேபாடு ேபாட்டதும் சrெயன்று அண்ணன் மட்டும் கலியாணத்துக்குப் ேபாய்வந்தான். பிறகு அண்ணன் வந்து. ‘‘என்னய என்ன சுத்தக் ேகணப்பயனு ெநனச்சுட்டாகளா’’ என்று. ‘‘ஏ… என் ராசாேவ… என்ன ஆண்டாேர! இப்பிடி விட்டுப் ேபானேர… H மணவைடயிேல வந்து முைறமாப்பிள்ைள நானிருக்க எவன் இவ கழுத்தில தாலி கட்டுவான்னு ெசால்லி என்னச் சிைறெயடுத்து வந்தHேர… இப்பிடி நி3க்கதியா நிக்க விடவா சிைறெயடுத்தH3 ஐயாேவ… தம்பீ தம்பீன்னு ேபெகாண்டு ேபாயி அைலஞ்ேசேன… அவைனத் தூக்கி வளத்ேதேன… என் ராசாேவ… எனக்குப் பூமியிேல ஆருமில்லாமப் ேபாயிட்டாகேள…’’ பக்கத்துப் ெபாம்பிைளகெளல்லாம் ைவதா3கள். ‘எல்லாம் முடிஞ்சது’ என்பேதாடு நிறுத்திக்ெகாண்டான். ‘‘இப்பம் நH சும்மாருக்கியா என்ன ேவணுங்கு’’ என்று அரட்டவும்தான் ஒப்பாrைய நிப்பாட்டினாள். இப்படி நைகநட்டுக்கு ஆைசப்பட்டு மாமா அந்நியத்தில ேபாவாகன்னு யாரு கண்டது.’ என்று ெவறுத்துவிட்டது அவனுக்கு.ஆனால். அப்படி அப்ேபாைதக்குப் ேபசினாலும் அன்ைனக்கு ராத்திr ெசத்துேபான அய்யாவிடம் முைறயீடு ெசய்து சத்தம் ேபாட்டு ஒப்பாr ைவத்தாள். ேகாமதி கலியாணத்ைத முடிச்சு வச்ச மாதிr ேவைலகைளயும் ெபாறுப்பா இருந்து நHதான் பாத்துக் கணுமப்பா’’ என்று ேவறு ெசால்லிவிட்டுப் ேபானா3. மாrயம்மா அப்படிெயல்லாம் ஆகவிடவில்ைல. ‘‘கலியாணத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னக்கூட்டிேய வந்திரணும்பா. எம்புட்ேடா ேகட்டுப்பாத்தும் கலியாணச் ேசதி எைதயும் அவன் மாrயம்மாளுக்ேகா ஆத்தாளுக்ேகா ெசால்லவில்ைல. அவுக அங்கிட்டுப் ேபாகவும் ஆத்தாளிடம் வந்து அண்ணன் ‘தங்கு தங்’ெகன்று குதித்தான். ஆனால். என்ன மாமானும் மச்சானும். ஒன்றும் மசியாமல் ேபாக. பலவாறு அண்ணனிடமும் ஆத்தாளிடமும் ெசால்லிப் பா3த்தாள். 57 . ‘அவனுக்கும் நமக்கும் இனிேம என்ன இருக்கு’ என்று ெசால்லிவிட்டாள். ‘‘என்ன இவளும் ெபாம்பளதான… அப்பயும் இப்படியா ஒப்பாr வச்சு அழுவாக’’ என்று. ‘‘தங்கராசு கலியாணத்துக்கு ஒருத்தரும் ேபாகப்புடாது’’ன்னு ெசான்னேபாது மறுேபச்சுப் ேபசாமல் ஆத்தாளும் சrெயன்று ெசால்லிவிட்டாள். H நாம வந்து ஒத்தாைச ெசய்யாட்டா யாரு ெசய்வா என்று நிைனத்து ெசய்தது. ‘ேகாமதி கலியா ணத்துக்கு எல்லா ேவைலகைளயும் இழுத்துப் ேபாட்டுக் ெகாண்டு அண்ணன் ெசய்தான்னு ெசான்னா அது நாளக்கி நம்ம தங்கச்சி வந்து வாழப் ேபாற வடு.அண்ணங்கிட்ேட. ‘‘என்னடா குதிக்ேக? படிச்சு உத்திேயாகம் பாக்குற மாப் பிள்ைள தHப்ெபட்டியாபீசுக்கு ேபாயிட்டு வந்து வச்ச H ெமடுத்துப் ேபாயிக் ெகடக்கிற கழுதயக் கட்டுவான்னு நH ெநனச்சுக்கிட்டா அவுக என்னடா ெசய்வாக’’ என்று ஆத்திரமாகப் ேபசினாள்.

ரகசியமான. தங்கராசின் அப்பத்தாளும் அந்த அக்காளும் அடுப்படியில் ேவைலயாக இருந்தா3கள். சின்ன வயசிேல நாகலாபுரத்து நாடா3 ஒருத்த3 கைடயில் சம்பளத்துக்கு இருக்க ெமட்ராசுக்குப் ேபாய் வந்த ைபயன். ‘‘ஆம. மாrயம் மாேளாட நாலு பவுன் நைகைய வித்து மாவில்பட்டியிேலேய ஒரு கைடையயும் ைவத்துக் ெகாடுத்துவிட்டான். 58 . ெபான்னாத்தா இவைளப் பிrயத்துடன் வரேவற்றாள். சாப்புட்டு சித்த கண்ணசந்திருப்பாக என்று இருந்துவிட்டு சாயந்தி ரமாகப் ேபானாள். அேத சமயம் ெராம்பப் பிrயம் ெபாங்கிய குரலில். பட்ெடன்று அந்த அக்கா ஒரு ெநடிப்புடன். அைதச் ெசால்லும்ேபாது ேலசான சிrப்புடன்தான் அந்த அக்கா ெசான்னாலும் அந்த வா3த்ைதகளில் ஏறியிருந்த ெவறுப்பும் சூடும் அவளால் தாங்க முடியாததாக. இதுநாள் வைரயிலும் அவள் கண்டிராததாக இருந்தது. தங்கராசு கலியாணத்துக்குப் ேபாய்விட்டு வந்த அண்ணன் சும்மா இருக்கவில்ைல. அவுக எப்படி இருக்காக? அந்த அக்கா எப்படி இருக்காக? மச்சானும் அந்த அக்காளும் நல்லா பிrயமா இருக்காகளான்னு பாக்கணும் அவளுக்கு. ஒரு ஏனத்ைதக் கழுவுகிற சாக்கில் வட்டின் H பின்புறம் ேபாய் உைடந்து வருகிற மனைச அடக்கிக் ெகாண்டாள். ‘‘யக்கா… மாசமாயிருக்கிகளா’’ என்று ஆ3வத்துடன் ேகட்டாள். ‘எங்கிட்டு இருந்தாலும் நல்லாருக்கட்டும்’ என்று கண் நிைறய. ேகாவில் ெகாைடக்கு மச்சான் வந்திருக்காகன்னு ெதrஞ்சதும் உடேன பாக்கணுமின்னு ஓடியாந்துட்டா. மத்தியான ேநரம்.தன் பிrயமான மச்சானின் கல்யாணம் எப்பிடிெயல்லாம் நடந்திருக்கும் என்று மாrயம்மாள் தினமும் பலவாறாக தHப்ெபட்டி ஒட்டியபடிக்ேக நிைனத்து நிைனத்துப் பா3ப்பாள். அந்த அக்கா ெராம்ப லட்சணமாக இருந்தா3கள். உள்ேள மச்சான் அவுக ேபச்சுக்குரல் ேகட்டது. ‘‘குடும்புடுேறன் மச்சான்’’ என்று மனசு படபடக்கச் ெசால்லிவிட்டு உள்ேள ேபானாள். கழட்டி வச்சிருப்பாக என்று நிைனத்துக்ெகாண்டாள். அது ஒண்ணுக்குத்தான் ேகடு இப்பம்’’ என்று ெசால்லிவிட்டாள். ெராம்ப பிrயம் நிைறந்த பா3ைவயுடன் அந்த அக்காளுடன் வாஞ்ைசேயாடு ேபசினாள் மாrயம்மா. ‘ேபசிக்கிட்டிருங்க. கட்டிலில் படுத்தவாக்கில் பாட்ைடயாவுடன் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தான் மச்சான். அைலஞ்சு ெபறக்கி இவளுக்கு மாவில்பட்டியிேலேய அய்யா வழியில் ெசாந்தமான ைபயைன மாப்பிைள பா3த்துவிட்டான். மாrயம்மாளுக்குத் தாங்க முடிய வில்ைல. நைகநட்டு ெராம்ப ேபாட்ருப் பாகன்னு பாத்தா அப்படி ஒண்ணும் காணம். வந்த உடேனேய மச்சாைனயும் அந்த அக்கா ைளயும் பா3க்கக் கிளம்பிவிடவில்ைல. இந்தா வாேர’ன்னு ெபான்னாத்தா கைடக்கு ஏேதா வாங்கப் ேபாகவும் மாrயம்மா அந்த அக்காளிடம் இன்னும் ெநருங்கி கிட்ட உட்கா3ந்து ெகாண்டு ைககைளப் பாசத்துடன் பற்றிக் ெகாண்டாள். ஆனா. இத்தைனக்குப் பிறகும். மனசு துடிக்க ேவண்டிக்ெகாள்வாள்.

ேமலும் ேமலும் ஏக்கமும் ெபருமூச்சம் ெவடிப்பும் நடுக்கமுமாய் அழுைக ெபருகிக் ெகாண்டு வந்தது. ஏேதா தான் ேபசிவிட்டதற்காகத்தான் அவள் இப்படி அழுகிறாள் என்று நிைனத்துக்ெகாண்டு ெராம்ப ேநரத்துக்கு அவைள வேண H ேதற்றிக் ெகாண்டிருந்தான் அவன். ‘‘ஏ நாயி. நாம் பாட்டுக்கு கத்திக்கிட்டிருக்ேகன். அவள் அழுைக நிற்கவில்ைல. தாங்க முடியாத ேவதைனையத் தந்தது. ‘‘ஆஹாகாகா… ெராம்பவும் அக்கைறப்பட்டுக் குப்புற விழுந்துறாதிக…’’ என்று ெசால்லிவிட்டது. நH என்ன கல்லுக்கணக்கா இருக்ேக’’ என்று முடிையப் பிடித்து ஒரு உலுக்கு உலுக்கினான். கழுவின ஏனத்ைத அப்படிேய ைவத்துவிட்டு பின்புறமாகேவ விறுவிறுெவன்று வட்டுக்கு H வந்து படுத்துக்ெகாண்டாள். ஒவ்ெவான்றாக சிறுவயதில் அவேனாடு பழகினது… அய்யாைவப் பத்தி… ஆத்தாைளப் பத்தி… அண்ணைனப் பத்தி… எல்ேலாரும் படுகிற பாட்ைடப் பத்தி… அந்த அக்காைளப் பத்தி நிைனக்கக்கூட ெபருந்துன்பமாயிருந்தது. ெராம்ப ெமதுவான ெதாண்ைடயிேல ேபசினாலும் அந்தக் குரல் இறுகிப்ேபாய் ெவறுப்பில் ெவந்து ெகாதிக்கிறதாய் இருந்தது. தண்ணிையத் தண்ணிையக் குடித்தும் அடங்காமல் ெநஞ்சு எrகிற மாதிrயிருந்தது. ஆத்தாளும் அண்ணனும் ேகட்டதுக்கு ‘மண்ைடயடிக்கி’ என்று ெசால்லிவிட்டாள். சிறு வயசில் கள்ளிப்பழம் பிடுங்கப் ேபாய் ேநரங்கழித்து வரும்ேபாது வழியில் ேதடி வந்த மாமாவிடம் மாட்டிக் ெகாண்டு முழித்த தங்கராசின் பாவமான முகம் நிைனப்பில் வந்து உறுத்தியது. ராத்திr ேநரங்கழித்து அவ புருஷன் வந்தான். ராத்திr ஊேராடு ேகாயில் வாசலில் ெபாங்கல் ைவக்கப் ேபாயிருந்தேபாது இவ மட்டும் படுத்ேத கிடந்தாள். தப்புத்தான் தப்புத்தான் என்று திரும்பத் திரும்பச் ெசால்லிப் பா3த்தான். ெவளிேய நின்றிருந்த மாrயம்மாளுக்கு தைலைய வலிக்கிற மாதிrயும் காய்ச்சல் வ3ற மாதிrயும் படபடன்னு வந்து. அந்த அக்காள் ெகாடும் ெவறுப்பாகப் ேபசினதும் நிைனப்பில் வந்து இம்ைசப் படுத்தியது. அவன் பதறிப்ேபாய் ெதrயாமல் தைலையப் பிடித்துவிட்ேடன் என்று ெசால்லி. உடேன அைண உைடத்துக் ெகாண்டதுேபால ஏங்கி அழ ஆரம்பித்தாள். எல்லாத்துக்கும் ேமேல அந்த வா3த்ைதகளது ெவறுப்பின் ஆழம். ெரண்டு நாளாய் நல்ல ேயவாரம் என்றும் ேதங்காய் மட்டுேம முப்பத்திெரண்டு காய் வித்திருக்கு என்றும் ெபாrகடைலதான் கைடசியில் ேகட்டவுகளுக்கு இல்ைலெயன்று ெசால்ல ேவண்டியதாப் ேபாச்சு என்றும் உற்சாகமாக ெராம்ப ேநரம் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தான். திடீெரன்று இவள் ஏதுேம ேபசாமல் ஊைமயாக இருப்பைதக் கண்டு எrச்சலைடந்து. 59 .‘‘மாrயம்மா ேபாயிட்டாளா’’ என்று உள்ேள வந்த மச்சான் அந்த அக்காளிடம்’’ ‘‘காப்பி குடிச்சிட்டியா ஜானு’’ என்று பிrயமாகக் ேகட்டதும் படக்குனு அந்த அக்கா. குமுறிக்ெகாண்டு வந்தது மனசு. அந்த அக்காளின் வட்டில் H நைகநட்டு குைறயாகப் ேபாட்டதுக்காக தங்கராசின் அம்மா ெராம்ப ெகாடுைமப்படுத்துகிறாளாம் என்று சீனியம்மா ெசான்னதும்.

அவன் வழக்கம்ேபால் ஒரு நாற்காலியில் அம3ந்திருந்தான். ஆகாயத்தில் பறந்து திடீெரன அம்மரக் கிைளகளில் உட்காரும் பட்சிகள். நான் நாற்காலியில் அம3ந்ேதன். என்ைன அவன் உள்ேள அைழத்தது திடுக்கிடத்தான் ெசய்தது. ெதளிவுற விளங்காத ஒருவித அலுப்பு ேமலிட்டதனால் நான் வட்ைட H விட்ேட ெவளிக்------கிளம்பவில்ைல. உதயத்திலிருந்ேத உக்கிரமாக ெவய்யில் அடித்தது. அவன் சமீ ப காலமாக ஒருவித மனிதனாக மாறிவிட்டான். மிக உஷ்ணமான அன்று பகைல. அவற்றின் குரல்கள் மரண ஒலியாக விட்டுவிட்டுக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தன. திறந்த ஜன்னலுக்கு எதிேர உட்கா3ந்து இருந்த அவன் ஏேதா ஆழ்ந்த ேயாசைனயில் இருப்பதாக எண்ணித் திடீெரன உட்புகச் சிறிது தயங்கினபடிேய ேரழியில் நின்ேறன்.ன். ேநற்று முன்தினம் இது நிகழ்ந்தது. எதிrேல பா3’ என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட எழுந்து ேமைஜயின் மீ து அவன் உட்கா3ந்து ெகாண்டான். `இல்ைல’ என்றான். சிறிது ெசன்று. என் நண்பன் சிrப்பைத மறந்து விட்டான் என்பதும். ெமௗனமாகப் புலம்புவது ேபான்று அம்மரம் எனக்குத் ேதான்றியது. மாைலயில் ெசன்று அவைனப் பா3த்துக் ெகாள்ளலாம் என்று எண்ணி.அழியாச்சுட0 .ெமௗனி வழக்கமாகக் காைலயில் அவைனப் பா3க்கப் ேபாவது ேபால நான் அன்று ெசல்லவில்ைல. என் வட்டிேலேய H கழித்ேதன். தைலவிrேகாலத்தில் நின்று. அப்ேபாது அவன் சிrத்ததும் உண3ச்சி இழந்த நைகப்பின் ஒலியாகத்தான் ேகட்டது. காைல முதல் இங்ேக உட்கா3ந்தபடிதான் இருக்கிேறன் _ ேயாசைனகள்_’ எனக் ெகாஞ்சம் சிrத்தபடி கூறினான். எனக்குத் ெதrந்து சமீ ப காலத்தில் சிrத்தேத இல்ைல என்பதும் உண்ைம. நான் ெசன்றேபாது. அவனுைடய அப்ேபாைதத் ேதாற்றமும் ெகாஞ்சம் ஆச்சrயமளிப்பதாகேவ இருந்தது. அவன் ேபசின ெதானியும். தன் வட்டின் H முன் அைறயில். என்ைனப் பாராது ெவளிேய ெவறித்துப் பா3க்கும் பா3ைவயும் எனக்கு என்னேவா ேபால் இருந்தன. மற்றும் எதிrல் வதிப் H பக்கம் ஜன்னல் திறந்திருந்தது. `நான் உட்கா3ந்திருந்த இடத்திலிருந்து அேதா அங்ேக என்ன ெதrகிறது பா3’ என்றான். இைலயுதி3ந்து நின்ற ஒரு ெபrய மரம். `என்ன?’ `ஆமாம். ேமேல நான் ேயாசிக்க ஆரம்பிக்குமுன் அவன் ேபச ஆரம்பித்தான். என் பக்கம் பாராமேல. தனிப்பட்டு. `இங்ேக வாப்பா. `காபி சாப்பிட்டாகிவிட்டதா?’ என்று ேகட்டுக்-ெகாண்ேட நான் உள்ேள நுைழத்ேதன். மாைல நாலைர மணி சுமாருக்கு நான் அவன் வட்ைட H அைடந்ேத. அவன் என் பாலிய சிேநகிதன். ேவறு ஒன்றும் திடீெரன என் பா3ைவயில் படவில்ைல. பட்ட மரம் ேபான்ற ேதாற்றத்ைத அளித்துக்ெகாண்டு எனக்கு எதிேர இருந்தது. ஒன்றிரண்டாகப் புத்துயி3 ெபற்றுக் 60 . உள்ேள ஒேர நாற்காலியும் அதன் அருகில் ஒரு ேமைஜயும் இருந்தன. உயி3 நHத்தைவேயேபால் கிைளகளில் அைமந்து ஒன்றாகும். இங்ேக இப்படி உட்காரு.

. சr. அடித்துக்ெகாள்ளுகிறது. முகத்திற்கு ெவகு முன்பாக நHண்டு ெசல்லுபவ3கைளத் திருப்பி இழுப்பது ேபால வைளந்திருக்கும்......’ `நன்றாக. காைலயிலிருந்து உக்கிரமான ெவய்யிலில் பாதி மூடிய கண்களுடனும்.. `அேதா. என் ைகயால் நான் அடிக்கடி தடவிக்ெகாள்ளுேவன்.? அல்லது தளி3க்கும் ெபாருட்டு மைழத்துளிகளுக்கு ஏங்கியா நிற்கிறது. தாங்காது தள3ந்து ஆடும். நH. அந்த நிகழ்ச்சிைய நிைனப்பூட்டிக் ெகாண்ட பிறகு என் நிைல தடுமாறிப் ேபாய்விட்டது.... `ஆமாம். அதன் கீ ழ் ெமல்லிய உதடுகள் மிருதுவாகப் பளெரன்ற H பல் வrைசகைளப் பிற3 கண்கூசச் சிறிது காண்பிக்கும். ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்பு நான் கல்லூr மாணவன்.. `என்ன? மரமா? சr’ என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட உட்கா3ந்தபடிேய சிறிது குனிந்து அைதப் பா3த்துவிட்டு அவன் ேபசலானான்.... ெவற்று ெவளிப்பா3ைவயுடனும் கண்ட ேதாற்றங்கள் என் நண்பனுக்கு எவ்ெவவ்வைக மனக் கிள3ச்சிக்குக் காரணமாயினேவா என்பைத என்னால் அறிந்து ெகாள்ள முடியவில்ைல. காண முடியாத அவ்வளவுதான். அப்ேபாதுதான் நான் கிராப் புதிதாகச் ெசய்து ெகாண்ேடன்.!’ என்ேறன்... என்னிடம் ெசால்லுவதற்கு அல்ல என்பைத அவன் ேபசும் வைக உண3த்தியது. என் நHண்ட மூக்கு. என்னெவல்லாேமா என் மனம் ெசால்ல முடியாத நிறுத்தினான்.?’ `என்ன நH ெபrய கவியாகிவிட்டாேய! ஏன் உனக்கு இவ்வளவு ேவகமும் ெவறுப்பும். ஆகாயத்தில் இல்லாத ெபாருைளக் கண்மூடிக் ைக விrத்துத் ேதடத் துழாவுவைதப் பா3த்தாயா? ஆடி அைசந்து நிற்கிறது அது. அப்ேபாது நான் பா3ப்பதற்கு எப்படி இருப்ேபன் என்பது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம்.. விrக்கப்பட்ட சாமரம் ேபான்று ஆகாய வதிைய H ேமகங்களிலிருந்து சுத்தப்படுத்துவதா அது. ெமல்ெலனக் காற்று ேமற்கிலிருந்து அடிக்கும்.. கனத்து மிதந்து வந்து அதன்ேமல் தங்கும்.’ அசrrயான ஏேதா எனச் வஸ்துைவப் ெசால்லி பா3க்கத் துடிப்பதுேபால என்றுமில்லாதபடி ெஜாலித்தன.. படியாத என் முன் குடுமிைய. எனக்கு அப்ேபாது வயது பதிெனட்டு.? எதற்காக. அதிக ேநரம் அம்மரத்தின் ேதாற்றத்ைதப் பற்றி நான் ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்கவில்ைல. ஆட்டம் ஓய்ந்து நிற்கவில்ைல.. `ெசால்லுகிேறன் ேகள்: ேநற்று ேநற்று என்று காலத்ைதப் பின்கடத்தி மனம் ஒன்பது வருஷத்திற்கு முன்பு நடந்த ஒரு சம்பவத்திற்குச் ெசன்று நின்றது. காதல் முகந்த ேமகங்கள். நHண்டு கறுத்துத் தைழத்திருந்த என் கூந்தைலப் பறிெகாடுத்ததாகேவ பிற3 நிைனக்கும்படி. `என்ன?’ என்று அவன் ேகட்டது என்ைனத் தூக்கிவாrப் ேபாடும்படி இருந்தது... அக்கால நிகழ்ச்சி ஒன்ேற இன்று காைல முதல் பல்லவியாகப் பலவிதமான கற்பைனயில் ேதான்றுகிறது. அந்த மரந்தான்’ என்ேறன்.. `ஆம். 61 ......கிைளகைள விட்டு ஜிவ்ெவனப் பறந்து ெசன்றன.. அதுதான்... அவன் ேபச்சும் வா3த்ைதகளும் எனக்குப் பிடிக்கவில்ைல...’ `சr. வைகயில் அவன் கண்கள்.

`ஈசுவர சந்நிதியில் நின்று தைல குனிந்து அவள் தியானத்தில் இருந்தாள். அவளுடன் வந்தவ3களும் சிறிது எட்டி நின்றிருந்தH3கள். அப்ேபாது என்ைன அேநக3 பா3த்திருக்கலாம். `அவள் பின்ேனாடு நான் ெசன்ேறன். ஆனால் அவள் காதில் விழுந்தன என்பது நிச்சயம். அது எைதயும் ெசால்வதற்கல்ல என்பது எனக்குத் ெதrயும். அது. அப்ேபாைதய சிறு பிள்ைளத்தனமாக இருக்கலாம். உள்ளிருந்த விக்கிரகம் எதி3த் தூணில் ஒன்றி நின்ற யாளி அைவயும் ேகட்டு நின்றன என்று 62 . உன்ைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு அவள் பின்ேனாடு உள் ெசல்ல என்ைன இழுத்தது எது? எனக்குத் ெதrயவில்ைல. என்ைனப் பற்றிய அவ3களுைடய எண்ணங்கைள நான் கண்டுெகாள்ளவில்ைல. நான் ெசால்லும் அன்றிரவிலும் நH என் பக்கத்தில் இருந்தாய். அவளுக்குப் பின் ெவகு சமீ பத்தில் நான் நின்றிருந்ேதன். விக்கிரகத்திற்குப்பின் ெசன்று வாழ்க்ைகயின் ஆரம்ப இறுதி எல்ைலகைளத் தாண்டி இன்ப மயத்ைதக் கண்டுகளித்தனேபாலும்! எவ்வளவு ேநரம் அப்படி இருந்தனேவா ெதrயாது. அவள் சிrத்தாள். காரணமற்றது என்றாலும் மனக்குைறவு உண்டாகிறது. அவளும் என்ைனப் பா3த்தது உண்டு.. ேநற்று வைரயில் நான் ேகாவிலுக்குப் ேபானதில்ைல. ஆனால். `தியானத்தினின்றும் விடுபட்டு என் பக்கம் அவள் திரும்பிய ேபாது ஒரு பரவசம் ெகாண்டவேனேபால என்ைனயும் அறியாேத `உனக்காக நான் எது ெசய்யவும் காத்து இருக்கிேறன். அவளுைடய கூப்பிய கரங்களின் இைட வழியாகக் க3ப்பக்கிருகச் சரவிளக்குகள் மங்கி ெவகு தூரத்திற்கு அப்பாேல பிரகாசிப்பதாகக் கண்ேடன். `காலம்’ அவள் உருவில். உங்கள் காதுகளில் அவ்வா3த்ைதகள் விழவில்ைல. ஆனால் திரும்பி. நான் ேகாவிலுக்குப் ேபாய் எத்தைன வருஷமாகிறது? அந்தத் தினத்திற்குப் பின்பு. அேநகந்தரம் அவைளத் ெதாடக்கூடிய அளவு அவ்வளவு சமீ பம் நான் ெநருங்கியதும் உண்டு. அந்தச் சந்நிதியில் ஓடாமல் சைமந்து நின்றுவிட்டது. அவளும் வந்திருந்தாள். என் வாய் அடிக்கடி ஏேதா முணுமுணுத்ததும் உண்டு. என் வாழ்க்ைக இளைமயில் முடியவில்ைலேய. `அவளுக்கு மட்டுந்தானா நான் ெசான்னது ேகட்டது என்பதில் எனக்கு அப்ேபாேத சந்ேதகம். அதற்கு முன் அடிக்கடி ேபாய்க்ெகாண்டு இருந்ேதன். அவளுக்கு அப்ேபாது வயது பதின்மூன்று இருக்கலாம். இது என்று காரணம் காட்டாேத. என்னுைடய கண்கள் வறண்டைவ தாேம! என் அழகு இளைமயிேலேய முடிவைடந்து விட்டது ேபாலும். அவள் பா3ைவையத் திருப்பியது நானாக இருக்கலாம். க3வந்தான் காரணம் என்று ைவத்துக் ெகாள். நHயும் என்ேனாடு வருவதுண்ேட. ஏெனனில் ெசால்லுவதற்கு ஒன்றும் இல்ைல. இப்ேபாேதாெவனின் நான் பா3ப்பது வறட்டுப் பா3ைவதான்.’ `அவள் யா3?’ என்ேறன் நான். அவளும்: ெசால்லுவைதக் ேகள்.குறுகுறுெவன்ற கண்கேளாடு என் அழகிேலேய நான் ஈடுபட்டு மதிப்பும் ெகாண்டிருந்ேதன். எைதயும் ெசய்ய முடியும்’ என்று ெசால்லி விட்ேடன்! நHயும்.. `ஆமாம். அவன் கண்கள். `அது திருவிழா நாள் அல்ல. நாம் ேகாவிைல விட்டு ெவளி வந்தேபாது உள்ேள ேபாய்க் ெகாண்டிருந்த அவைள இருவரும் ேகாவில் வாயிலில் சந்தித்ேதாம். காதல். அவள் சட்ெடன்று என்ைனத் திரும்பிப் பா3த்தாள். அவள் வருவது எனக்குத் ெதrயாது.

`பிrயமானவேள என்ைனப் பா3’ என்று மனத்தில் நான் ெசால்லிக் ெகாண்ேடன்.எண்ணிேனன். பிராகார ஆரம்பத்தில் ஒரு வில்வ மரம் இருந்தது. ஆம். ஒரு தரம் என் ேதகம் முழுவதும் மயி3க்கூச்ெசறிந்தது. பின்கால்களில் எழுந்து நின்று பயமூட்டியது. அவள் நைட அமுத்தலாக அவைள முன் ெசலுத்தியது. ெவளியில் நான் வாய்விட்டுச் ெசால்லவில்ைல.. இரவின் மங்கிய ெவளிச்சத்தில் சிைலகள் ஜHவ கைளெகாண்டு நிற்கின்றன. `அவள் ெசன்றாள். அவளும் `பின்ெதாட3’ என்று ெசால்லுவைதத்தான் அவள் பா3ைவயில் கண்ேடன். உள்ேள. உருக்ெகாண்டு புருவஞ் சுழித்துச் சினங்ெகாண்டது. அவள் என்ைனத் திரும்பிப் பா3த்தாள். ஏேதா ஒரு சப்தம் ேகட்டது. என் நண்பனின் பா3ைவ மகத்தானதாக இருந்தது. ெவௗவால்கள் கிrச்சிட்டுக் ெகாண்டு குறுக்கும் ெநடுக்குமாகப் பறந்தன. பின்னப்பட்டிருந்த அவள் கூந்தல் ெமதுவாக அைசந்து ஆடியது. சந்நிதானம். அச்சந்நிதானம் எந்த உண்ைமைய உண3த்த ஏற்பட்டது? நாம் சாையகள்தாமா. நான் அவைளச் சிறிது ெதாட3ந்து ேநாக்கி நின்ேறன். `பகல் ேபான்று நிலவு காய்ந்தது. வில்வ மரத்தடியிலிருந்து அவைளத் ெதாட3ந்து ேநாக்கி நின்ேறன். மூைலத் திருப்பத்திற்குச் சிறிது முன்பு அவள் என்ைனப் பா3க்கத் திரும்பினாள். ஏேதா ஒரு வைகயில்.? எவற்றின் நடமாடும் நிழல்கள் நாம்?_என்பன ேபான்ற பிரச்ைனகைள என் மனம் எழுப்பியேபாது. பிறகு அவள் பின்ெதாடரச் ெசன்றுெகாண்டு இருந்ேதன். அதன் பிரகாசத்தில் நடமாடும் பக்த3களுக்கும். அது கட்டுக்கடங்காமல் சித்திரம் வைரய ஆரம்பித்தது _ ேகாவில். அவைளப் பா3த்ேதன். ஆழ்ந்து அமுங்கிய உலக நிசப்தத்ைதக் குைலக்க அவளுைடய சதங்ைககள் ஒலிக்கும் ஒலி அவசியம் ேபாலும்! வந்தவ3களுடன் குதூகலமாகப் ேபசி.. வா3த்ைதகளாடிக்ெகாண்ேட கால் சதங்ைககள் கணெரன்று H ஒலிக்கப்ேபாய் விட்டாள். நான் ெசான்ன வா3த்ைதகைளத் திருப்பிக்ெகாள்ளும்படிக் ேகட்டுக் ெகஞ்சுவது ேபால 63 . பகலிலும் பறக்கும் ெவௗவால்கள் பகெலன்பைதேய அறியாதுதான் ேகாவிலில் உலாவுகின்றன. அவ3கள் நிழலுக்கும் வித்தியாசம் காணக்கூடாத திைகப்ைபக் ெகாடுக்கும். சந்நிதியின் ெமௗனம் அவளால் உண்டான சப்தத்தின் எதிெராலியில் சிைதவுற்றது. அப்ேபாது அவன் கண்கள் பிரகாசத்ேதாடு ெஜாலிக்கும்.. அதன் இைலகளின் ஊேட நிலவு ெதளிக்கப்பட்டு ெவண்ைமத் திட்டுகளாகப் படிந்து ெதrந்தது. `பின்ெதாட3 பின்ெதாட3’ என என் மனத்தில் மறுக்க முடியாதபடி ஓ3 எண்ணம் ேதான்றியது. பகல் ஒளி பாதிக்குேமல் உட்புகத் தயங்கும்.’ என் நண்பன் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத என் மனம் ஓடியது. எதிேர லிங்கத்ைதப் பா3த்தேபாது கீ ற்றுக்குேமேல சந்தனப் ெபாட்டுடன் விபூதி அணிந்த அந்த விக்கிரகம். பின் நHண்டு ெதாட3ந்த அவள் நிழேலேபான்று நானும் அவைளத் ெதாட3ந்ேதன்.. பிராகாரத்ைதச் சுற்றிவர. ஒரு ரகசியத்ைத உண3ந்த அவன் ேபச்சுக்கள் உன்னதமாக என் காதில் ஒலித்துக்-ெகாண்டிருந்தன. ெமதுவாகத் தன்ேனாடு வந்தவ3களுடன் ெசன்றாள். அது தைலகீ ழாகத் ெதாங்கும் ஒரு ெவௗவாலின் சப்தம். பின்னிய ஜைட பின்ெதாங்க. ேபச்சினால் தன் உண3ச்சிகைள ெவளிப்படுத்த முடியாது என நிைனக்கும்ேபாது அவன் சிறிது தயங்கி நிற்பான். அவள் மறுபக்கம் திரும்பி இருந்தாள். காதில் சிrத்து மனத்தில் மரண பயத்ைதக் ெகாடுக்கும் சப்தம். ஆழ்ந்த அனுபவத்திலும் அந்தரங்கத்திலும் ெமௗனமாகக் ெகாள்ளும் கூடமான ேபrன்ப உண3ச்சிைய வள3க்கச் சிறப்பித்ததுதானா ேகாவில்? ெகாத்து விளக்குகள் எrந்து ெகாண்டிருக்கும். தூணில் ஒன்றி நின்ற யாளியும் மிகமருண்டு பயந்து ேகாபித்து முகம் சுழித்தது.

அவள் வருத்தத்திலும் வசீகரமாகத் ேதான்றினாள். ெபrய ேகாபுர வாயிைலக் கடக்கும்ேபாேத. நாகrகப் பாங்கில் அவள் இருந்தாள். திரும்பிய அவள் என்ைனக் கண்டுெகாண்டுவிட்டாள். என்னுைடய ேகள்வி அவன் மனத்திேலபடவில்ைல. என்ைனேய நான் ெவறுத்துக் ெகாள்ளாதபடி. வில்வ மரத்தடியில் நின்றிருந்த உன்ைன அைடந்ேதன். முன்பு அவள் காது ேகட்கச் ெசான்னவற்ைற நிைனத்துக் ெகாண்டேபாது. `அவள் தியானத்தின் மகிைம என்ைனப் ைபத்தியமாக்கிவிட்டது. ஒரு பரவசம். முழு ேவகத்ேதாடு அவைள ெவறுத்ேதன். என் மனம் ேவதைன ெகாண்டது. ேகாவிலில் நான் நிைனத்தபடி ஒருவரும் இல்லாமல் இல்ைல. ேஜாதி ெகாண்டு ெஜாலிப்பது ேபான்று நிசப்தத்தில் தனிைமயாக ஒரு ெபrய சுட3 விளக்கு லிங்கத்தருகில் எrந்து ெகாண்டிருக்கும். நான் திரும்பி ேவகமாக வந்துவிட்ேடன். உலகின் கைடசி மனிதன் வழிபாட்ைட முடித்துக் ெகாண்டு அநந்தத்திலும் உலகின் அவியாத ஒளிைய உலகில்விட்டுச் ெசன்றதுேபாலத் ேதான்றின அந்தத் தHபத்தின் மைறவும் ேதாற்றமும். மனமாற்றம் ெகாள்ளும் நிைலைமயில் இருப்பதால். `அவளுக்கு இப்ேபாது இருபத்திரண்டு வயது இருக்கலாம். இப்ேபாது என்னுைடய நாகrகப் ேபாக்கு எண்ணங்கள் தடுமாறி. எதி3பாராது ேந3ந்த இந்தச் சந்திப்பினால் அவளிடம் நான் ஒருவைக ெவறுப்புக் ெகாள்ளலாேனன். எத்தைகய மனக்கிள3ச்சிக்கு உடன்படுதல் முடிகிறது என்பைத அப்ேபாது நான் உண3ந்ேதன். அதிகக் கூட்டமில்லாமல் இருக்க ேவண்டுெமன்பதுதான் என்னுைடய எண்ணம்.அவள் பா3ைவ இருந்தது. எதற்காக நின்ேறன் என்பது எனக்குத் ெதrயாது. எதிrல் நின்ற தூைண அவள் சிறிது ேநரம் ஊன்றிப் பா3த்தாள். அவளும் கீ ழ்ப் பிராகாரத்திற்குச் ெசன்றுவிட்டாள். என் வாக்கின் அழியாத சாட்சியாக அைமந்து நின்ற அந்த யாளியும் எழுந்து நின்று கூத்தாடியைதத்தான் 64 . எங்ேகேயா அைலயத் ெதாடங்கியது. `ேநற்று இரவு என் மனம் நிம்மதி ெகாண்டு இருக்கவில்ைல. ேகாவிலுக்குச் ெசன்று ஈசுவர தrசனம் ெசய்து வரலாெமனப் புறப்பட்ேடன். ெவறித்து ெவறுமேன நிற்கச் ெசய்தது. நான் ெமதுவாகப் ேபாய்க்-ெகாண்டிருந்ேதன். ஆனால் அவள் கடவுளின் முன்பு தியானத்தில் நிற்கும்ேபாது தன்னுைடய ேமற்பூச்ைச அறேவ அழித்து விட்டாள். அது திடீெரனச் சிறிது மைறந்து பைழயபடிேய அைமதியில் ெதrந்தது. அவள் புதுத் ேதாற்றம் ஆறுதல் ெகாடுத்தது. நான். `அன்று முதல் நான் ேகாவிலுக்குப் ேபாவைத நிறுத்திவிட்ேடன். தூண்டப்படாது என்னுள் எrந்த ஒளி நிமி3ந்து ெஜாலிக்கத்தான் ேநற்று இது நிகழ்ந்தது. சுபாவமாகத்தான் ேபாவது நின்றுவிட்டது என்று நிைனத்ேதன். சுவாமியின் க3ப்பக்கிருகம் ெதrயும். இருவரும் ேபசாது வடு H ேச3ந்ேதாம். எனக்கு ஆத்திரம் மூண்டது. அவன் ேமேல ேபச ஆரம்பித்தான். `ெவகு காலமாக. அருகில் ெநருங்கிய நான் மறுபடியும் ஒரு தரம் `என்ன ேவண்டுமானாலும் உனக்காக_’ என்று ஆரம்பித்தவன் முழுவதும் ெசால்லி முடிக்கவில்ைல.’ அவன் ேபச்ைசக் ெகாஞ்சம் நிறுத்தியேபாது. இரவின் நாழிைக கழித்ேத ெசன்ேறன். யாேரா ஒரு பக்தன் கடவுைள வழிபட உள்ேள ெசன்றான் ேபாலும். அவள் என்ைனத் ெதrந்து ெகாள்ளவில்ைல என்று நிைனத்ேதன். ஓ3 இன்ப மயம். `யா3 அவள்? எனக்கு ஞாபகமில்ைலேய?’ என்று ேகட்ேடன். கடவுளின் முன்பு மனித3கள் எவ்வளவு எழில் ெகாள்ள முடிகிறது. அவளுைடய அமுத்தலும் நாகrக நாசுக்கும் எனக்குச் சிறிது ஆறுதைலக் ெகாடுத்தன. அவைள இப்ேபாது ேகாவிலில் கண்டதும்.

நடந்து நடந்து வட்ைட H அைடந்ேதன். இரவின் வைளந்த வானத்திேல கற்பலைகயில் குழந்ைதகள் புள்ளியிட்டதுேபால எண்ணிலா நட்சத்திரங்கள் ெதrந்தன. இருண்ட வழியில் அைடயும் தடுமாற்றத்தில் அகஸ்மாத்தாகத் தாண்டிக் குதித்தாவது சrயான வழிைய அைடய மாட்ேடாமா என்ற நம்பிக்ைகதான் நமக்கு இருப்பது. இன்று காைலயில் அவைன வட்டில் H காேணாம். அவள் ேபாய்விட்டாள். அவன் ெவளியில் ெவறித்துப்பா3த்துக் ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது. அவள் பா3ைவ என்ைன ஊடுருவித் துைளத்துச் ெசன்றது. என்ைன ேநாக்கி ஆைண இடுபவளாகத் ேதான்றினாள். என்னிடம் காதலின் முழு வசீகரக் கடுைமைய நH காணப்ேபாகிறாய். அவனுக்குத் ெதrயுேமா என்பதும் ெதrயாது. `அவள் என்ன ெசான்னாள்? அவள் என்ன ெசய்யச் ெசான்னாள்? நான் என்ன ெசய்ய இருக்கிறது? எல்லாம் ஒரு கனவுதானா? அவள் ேபசவில்ைல. ேமேல உற்று ேநாக்கியேபாது ஐேயா! மற்ெறாரு யாளி ெவகுண்டு குனிந்து என்ைனப் பா3த்துக்ெகாண்டிருந்தது.?’ நன்றாக இருட்டிவிட்டது. குனிந்த என் தைல நிமி3ந்தேபாது அவள் மறுபடியும் என் பக்கம் திரும்பியைத நான் பா3த்ேதன்.. அதன் விrக்கப்பட்ட ேகாடுகள். அது குருட்டுத்தனமாகத்தாேன அங்ேக ேதடுகிறது. உருகி மடிந்துபடும் அழிேவ கிைடயாது ேபால அைவகள் ெஜாலித்தன. இறுகிய பிடிப்பிலும் துவண்டு புைக ேபான்று நழுவுகின்றன. ஆனால் எல்லாம் மாைய என்பைத மட்டும் உண3த்தாது `ேமேல அேதா’ என்று காட்டியும் நாம் பா3த்து அதன் வழிேய ேபாகத் ெதrந்துெகாள்ளுமுன் மைறயவுந்தான் இந்தச் சுட்டு விரல்கள் இருக்கின்றன. ேமேல இருப்பைத அறிய முடியாத தள3ச்சியுடன் ஒரு ெபருமூச்ெசறிந்ேதன். ஒருவன். 65 . ஒரு ைபத்தியத்தின் பகற்கனாவில் பாதி ெசால்லிவிட்டு மைறவது ேபால அவள் பா3ைவ என்ைன விட்டு அகன்றது. `அேதா மரத்ைதப் பா3. `நான் விதியின் நிழல். தத்தம் பிரகாசத்ைத மினுக்கி மினுக்கி எவ்வளவுதான் ெகாட்டினும். தன் உள்ளூற உைறந்த ரகசியத்ைத. எல்லாம் இருளைடகின்றன. அதன் ஒவ்ெவாரு ஜHவ அணுவும் வான நிறத்தில் கலப்பது ெதrயவில்ைலயா? ெமல்ெலன ஆடும்ேபாது அது வான ெவளியில் ேதடுகிறது... அவள் பா3க்குமிடத்ைதப் பா3த்து நின்ற என் மனம் பைதத்துவிட்டது.நான் பா3த்ேதன். சத்தத்தில் என்ன இருக்கிறது. ேபச்சில்? உருவில் _ சீ சீ! எல்லாம் அ3த்தமற்றைவ_உண்ைமைய உண3த்த முடியாதைவ. எல்லாம் `அவனுக்கு’த் ெதrயும் என்ற எண்ணந்தான் _ அவன் என்பது இருந்தால். அவன் எங்ேக எதற்காகச் ெசன்றாேனா எனக்குத் ெதrயாது. உண3ச்சிகள் எண்ணங்களாக மாறுமுன்.. ஆழமான இருண்ட சுரங்கத்தினின்றும் இருமணிகள் மின்னுவதுேபால இரு ெசாட்டுக் கண்ண3H அவள் கண்களினின்றும் உதி3ந்தது. வதியில் H வந்ததும் உயேர உற்று ேநாக்கிேனன். அவள் ெசான்னது என்ன என்பைத மனம் புrந்து ெகாள்ளுமுன். நான் ெசால்லிக் ெகாள்ளாமேல ெவளிக் கிளம்பிவிட்ேடன்.

கடலில் ஆழ்த்த எண்ணுவான். அவனது பாழ்பட்ட. ெஜாலித்து எழுச் மழுங்கி ெசய்ய மைறந்திருந்த அவனுக்கு ஒரு அந்த சிறிய குழந்ைதயின் அழுைக ேபாதும். எழுதப்பட்டனேவ நிைனவுகைள மிகுந்த அனல் ேபான்று ெகாண்டு அடிக்கடி எழுந்தன. வடுகளின் H ேமற்பாகத்திேல சாய்ந்த சூrயக் கிரணங்கள் விழும்ேபாது. மூன்று வருஷங்களுக்கு முன்னால் அவன் ெசன்றான். மாைல ேவைளயில். அவன் மனக்கண்முன் ேதான்றும். உள்ேள ெசன்றதும் மைறந்துவிடும் எண்ணங்கைள விழுங்க நிற்கும் அசட்டு வாய்த் திறப்புப் ேபான்றுதான் ேதாற்றமளிக்கும். பைழய வாழ்க்ைக நிைனவு எழும் ேகாபித்து. இயற்ைகயின் விேநாதமான அழகுத் ேதாற்றங்கள் மனதிற்குச் ெசல்லும் ேந3பாட்ைடையக் ெகாள்ளும்ேபாது. அைவ காற்றில் மிதந்து பிrந்து. தன்ைன மறந்து அவன் மனம். தன் மனப்ேபாக்குக் ெகாண்டு எழுதுவதால். பின் புரட்டுதலில் கவைலக் கண்ண3H படிந்து. மாசுபட்ட ஏடுகள். காலேபாக்கில். ஆனந்தம் அைடவதுண்டு. எைதேயா நிைனத்து உருகுவான். அதுமுதல். ேமல் காற்று நாேள ஆயினும். ஆனால் சூல் ெகாண்ட ேமகம் மைழைய உதி3ப்பேத ேபான்று. சிற்சில சமயம். பழுக்க காய்ந்த சூட்டுக் ேகாலால். வானில் அந்த நட்சத்திரங்கைளத் தாேன வாr இைறத்தவன் ேபான்ற உrைம உண3ச்சியுடன் அவற்ைறப் பிடுங்கி. அது ''வா'' ெவன்ற வாய்த் திறப்பல்ல. அைவயும்.பிரபஞ்ச கானம் – ெமௗனி அவன் அவ்வூ3 வந்து. காலத்ைதக் ைகையப் பிடித்து நிறுத்திக் கனிந்த காதலுடன் தழுவினாலும். தன்ைனவிடக் காற்று அழுத்தமாகத் தாங்கும் என்று எண்ணித் தன் கவைலகைள காற்றில் விடுவான். உலகிேல உலக வாழ்விேல. தன்னால் கவைலகைளத் தாங்க முடியாது என்று எண்ணும்ேபாது. அவனுக்குத் ேதான்றும். அந்தரங்கக் குைகயில் மைறந்த எண்ணங்கேளாெவனில். அேத ஐயம் ெகாண்டு விழிப்பது ேபான்று. வந்த சமயம். இருண்ட உள் பாகத்ைத வட்டின் H திறந்த வாயில்கள் காட்டி நிற்கும். H ேநாக நHண்டு உய3ந்த வடுகைளக் H ெகாண்டிருந்தன. அவனுக்கு நின்றது நின்றதுதான். மங்கி மைறதல் ெகாள்ளுபைவ சில. இரண்டுமற்று சில ேநரத்தில். அடிக்கடி அவன். பளெரனத் H ேதான்றுபைவ சில. சலனமைடயாது. ஒருவைக ெவறுப்ைபக் ெகாண்டான். முன்ேன எழுதப்படாத ஏடுகளில். ஒரு காகத்தின் கைரதல் ேபாதும். ரகசியக் குைககளின் வாய்ேபான்று. மரக்கிைளகளில் ேபாய் ஓடுங்கியது ேபான்று அம3ந்திருந்தது. மற்றும் சிற்சில சமயம். அந்த நிகழ்ச்சி. அந்தப் புதிய ஸ்தானத்தில் அைவ எவ்வைகயாகுெமன்ற சந்ேதகம் ெகாண்டவன் ேபால அண்ணாந்து ேநாக்குவான். அப்ெவறுப்ேப. அன்ைறய தினம் உலகத்தின் ேவண்டா விருந்தினன் ேபான்று காற்று அலுப்புறச் சலித்து ரகசியப் புக்கிடமாக. எட்டாத தூரத்தில் வானில் புைதந்து ேகலிக் கண்சிமிட்டும் நட்சத்திரங்கைளப் பா3க்கும்ேபாது. அது நக3ந்து ெசன்று ெகாண்ேடதான் இருக்கும். உலைகேய கவைலமயமாக்கிவிடும். அவ்வூrன் குறுகிய வதிகள். தன் வாழ்க்ைகப் புத்தகத்ைதப் பிrத்து ெவறித்துத் திைகத்து திண்ைணயில் நிற்பதுண்டு. ஆனாலும் அவன் பிrந்த ேநரம் அவனுக்கு அப்படிேய நிைலத்து நின்றுவிட்டது. அவன். மூன்று வருஷம் ஆகிறது. அவன் 66 .

ஒரு மீ ைனக் ெகாத்திப் பறந்தது. பக்கத்து மரக்கிைளயில் உட்கா3ந்தது. ேமற்கு ெவளியில் ெதrந்த சூrயன். அடிக்கடி குறி தவறாது பா3ைவைய அவன்மீ து வசி H எறிந்து ெஜாலித்தன. உன்னத ஜHவிகைளக் ெகாண்டு. அவள் குளித்துவிட்டுப் புடைவ துைவத்துக் ெகாண்டு இருந்தாள். ஒருநாள் காைல. எட்டி. அவள் வைணவாசிக்க H அவன் ேகட்டான்.உள்ளத்தில் கசிந்த தணலாய் கண்களில் பிரகாசித்து நின்றது. பற்பல வ3ணச் சித்திரமாக அைதச் சுற்றி அைமந்து. அவள் இருதயம் பலவனப்பட்டு H இருப்பதாகச் ெசால்லிப் பrேசாதைன ெசய்த டாக்ட3 அவள் பாடுவது கூடாெதன்றா3. அது முதல். அவன் தைலக்கு ேமேல. ஒரு குடியானவப் ெபண் சாணம் தட்டிக் ெகாண்டிருந்தாள். வானெவளிச்சம். ெமல்ெலனக் காற்று வசியது. வாய்விrந்து நின்ற ஒரு ேமகக் குைகயின் ேமலிருந்து இறங்கிய நHண்ட ெவண்ைமயான ெதான்று புகுந்து அதனுடன் கலந்து ஒரு உருக்ெகாள்ளலாயிற்று.எதி3க்கைரயின் ஓரத்தில் நைரத்த நான்ைகந்து நாைரகள். அவள் கண்கள்.. உலகின் சந்ேதாஷத்ைத விட மனத்ைதத் தாக்கும் துக்கம் ேவெறான்றுமில்ைல என்பைத அவன் உண3ந்தான். இக்கைரயில் நிற்கும் இவைள எட்டித் ெதாடும் ஆ3வத்ேதாடு கட்ைட விரல்களில் நின்று குனிந்தனேவ ேபான்று சாய்ந்து இருந்தன. சிவந்து இருந்தது. ''எனக்காகத்தான் அேதா தட்டிக் ெகாண்டிருப்பது . திடீெரன்று ஜலத்தில் விழுந்து. அவளுக்கு வைணயிலும் H பயிற்சி உண்டு. அடிக்கடி அவள் இவைனப் பா3ப்பது உண்டு. அவள் பாடிக் ேகட்டதில்ைல. அவள் பாடிேய மூன்று வருஷத்திற்கு ேமலிருக்கும். அவள் இடம்விட்டுச் ெசன்றபின். உலகத்திலும் சிறு ஒளி உலாவுவைதக் ெகாஞ்சம் இவன் உணர ஆரம்பித்தான். அங்ேக. பிரபஞ்ச கானம் அவளுள் அைடபட்டுவிட்டது'' என்று எண்ணலானான். ெவறுப்புத்தான் அவன் மனதில் நிைறந்திருந்தது. அவளது பா3ைவயால் வாழ்க்ைக. ஜலத்தில் தம் சாயைலக் கண்டு குனிந்து நின்றிருந்தன. H குளத்தில் பூத்திருந்த அல்லிப் பூக்களின் தைலகள் ஆடின அவன் மனதின் கனம் ெகாஞ்சம் குைறந்தது. அவன் அரசமரத் துைறக்கு ஸ்நானம் ெசய்யச்ெசன்றான். சிறிது பின்னால் ஒரு மீ ன் ெகாத்திக் குருவி சிறகடித்துக் குனிந்து ேநாக்கி நின்றது.. இவன் மனேபாக்கு ெகாஞ்சம் மாறுதல் அைடய இடேமற்பட்டது. குருவிகளின் ஆரவாரமும். அவன் இருந்த வட்டிற்கு H ேந3 எதிேர சிறிது தள்ளி நின்ற தன் விட்டினுள் அவள் ெசன்றுவிட்டாள். அைத. ெமழுகி மாறி மாறிப் பல உருவங்கள் ெகாண்டது. அப்ேபாது அவள் உட்ெசன்று மைறந்துவிட்டாள். கவியும் ேமகம். குளத்து ேமட்டில். அவனுக்குச் சந்ேதாஷேம கிைடயாது. மரத்திைடக் காற்றின் ஓலமும் காதுக்கு ெவறுப்பாகி 67 . அவள் ஒருதரம் ேநாய்வாய்ப்பாட்டுக் கிடந்தேபாது. எதி3க்கைரயில் நின்ற சிறு சிறு மரங்கள். ெமழுகி. அதனால். ஜலப் பரப்பின் ேமல் பட3ந்து தவித்துக் ெகாண்டிருந்தது. அவளுக்குப்பின் சிறு அைலகள் மிதக்கும் குளத்தின் ஜலப் பரப்பு . பிரபஞ்சத்ைதப் பற்றியும்அவன் ''அபிப்பிராயமும் உறுதியாகிவிட்டது'' அவள்தான் சங்கீ தம். துைவத்துக் ெகாண்டிருந்த இவள் பா3த்தாள்.நன்குல3ந்த பின். காகத்தின் கைரதலும். அதன் பிறகு அவளுைடய சங்கீ தத்ைதப் பற்றியும். அப்ேபாது உலகமும் மஞ்சள் நிறத்தில் இன்ப வருத்தமயமாகத் ேதான்றிது. அடுக்கடுக்காக -" என்று அவள் பா3த்ததாக எண்ணிய இவன் ெநஞ்சு உல3ந்தது. ஸ்நானம் ெசய்ய எண்ணி அரசமரத்தடியில் நின்றிருந்தான். மிக அற்புதமான. மாைல ெவளிச்சம் மயங்கியது. நடுேவ சிறிது வசீகரம் ெகாண்டது. அவன் அவ்வூ3 வந்தபின். மனது மாறுதைல மிக ேவண்டும் ேநரத்தில். ஒரு தரம். அவள் சங்கீ தம் அவளுள்ேள உைறந்து கிடந்தது.

ெநங்காலமாயிற்ெறன்ற எண்ணந்தான். காட்சி ரூபத்திலும்) அவளிடம் அடங்கி மைறந்து ேபாய்விட்டது. தனியாகப் பிrந்து அவளாக உருக்ெகாண்ட பிரபஞ்சகானமும். ஆந்ைதகள் நிலவு ெபாந்துவாயில் பூப்பது அலறுவது ெவலித்தியாகக் ேகட்டது. ''இழந்தைதப் ெபற இயற்ைகச் சக்தி'' முயலுவைதயும். அவள் வாசிப்பைத நிறுத்திவிட மாட்டாளா என்று துடித்துக் ெகாண்ேட ேகட்டு நின்றான். அைத உதற முடியாத ஓ3 உண்ைமெயன உண3ந்தான். ''ஆம். இவன்.. ெவளியில் மிதப்பது ெவறும் வறட்டுச் சப்தம்தான் என்றும் எண்ணலானான். இருண்ட வதியின் H நடுேவ குறுக்காக முற்றத்து ெவளிச்சம் பட3ந்து ெதrந்தது. அவளுைடய சங்கீ தம் ெவளிவிளக்கம் ெகாள்ளாததனால் இயற்ைகேய ஒருவைகயில் குைறவுபட்டது ேபாலவும். முற்றத்தில் பிரகாசமான ஒரு விளக்கு ஏற்றி மாட்டப்பட்டிருந்தது. 68 . கூடத்திலிருந்து வைண H மீ ட்டும் நாதம் ேகட்டது.''இயற்ைக'' ஏேதா ஒரு வைகயில் குைறவுபட்டது என்ற எண்ணம் . அவள் பாடுவது கூடாது. அவள் பாட்டின் பாணியும் அைதப் பலப்படுத்தியது. உடல் குலுங்கியது. சம்பந்தமற்றதுமான மனக் ஒருபுற களங்கமின்றியும் உண3ைவக் கூடுமானவைரயில் ெகாண்டும் ேமேல தன் சாையயின் சிந்தைனகைள எழுப்புவான். அவள் வாசிக்க ஆரம்பித்தாள். சுருதி ஓடி அவளிடம் ஒளிந்து ெகாண்டு ''இயற்ைக'' அன்ைன அளிக்கக்கூடிய. அவள் முடிவு. அளிக்க ேவண்டிய இன்பம் பாதிக்குேமல் (சப்த ரூபத்திலும். எப்படித் தடுக்க முடியும்? அவள் முடிவு பாட்டினால்'' என்ற எண்ணம் வலுவாக எழுந்து நின்றது. வசீகரமும் ெவளிேய பரந்துபட முயலுவைதயும் யாரால் எவ்வளவு நாள். உலக சப்தங்கேள பாழ்பட்டு ஒலித்தன. அவள் முடிக்கும் முன்ேப தன் இதயம் பிளந்துவிடுெமன நிைனத்தான். திறந்த வாயிற்படியின் வழியாக. சுமா3 ஒன்றைர மணி ேநரம் வாசித்தாள். உலகேம குமுறி சங்கீ த மயமானதாக நிைனத்தான். அவ்வளவு ேநரமும் ஒேர வினாடி ேபாலக் கழிந்துவிட்டது. உள்ேள. வசீகரமும் திரண்டு அவளாக உருக்ெகாண்டதனால்தான் அந்தக் விரசமாகத் அவனுக்கு. அவள் வைண H வாசிக்கக் ேகட்டான். உறுதிப்பட்டது..விட்டன. அவள் வட்டின் H உள்ேள தHபம் எrந்து ெகாண்டிருந்தது. ேமேல ேயாசிக்கும் ேபாது. ஆனால். எதி3வட்டுத் H திண்ைணயில் ஒருபுறமாக இருள் மைறவில் நின்று ேகட்டான். ேதான்றியது குைறவு என்ற அந்தியில் நிச்சயம். டாக்ட3 ெசால்லியது உண்ைமயானால் முடிவு நிச்சயம். அப்படியும் தான் முன் உண3ந்தைதேய மனத்தில் உறுதிப்படுத்திக் ெகாண்டான் . அடிக்கடி அவன் மனது அதனால் மிகுந்த துக்கமைடயும். அவன் அவ்வூ3 வந்து ெவகுநாட்கள் ெசன்றவின் ஒரு ஆடி ெவள்ளிக்கிழைமயன்று. கணேநரம் நHண்டு. அவனுக்ேகா அவன் ேயாசைனகள்தான்.. இவன் மனத்தில் ஒருவைகப் பயம் ேதான்ற ஆரம்பித்து. பாட்டினாலா அவள் முடிவு? அவ3 நிைனக்கும் காரணத்தினாலன்று'' மேனாேவகத்தின் பலனாகப் பிறந்த ஒரு உண3ச்சி அவன் உள்ளத்தில் ஒரு அற்புதத் தத்துவமாக மாறியது. தன் உன்மத்த மிகுதியில் சுருதி கைலந்த வைணயில் H ேத3ச்சி ெபற்ற ஒருவன் வாசிக்கும் கானங்கள்தான் இந்தச் சப்தங்கள். சில மாதங்கள் ெசன்றன. அவள் வாசித்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத நடுவில் இவன் மனதில் பளெரன்று H ஒரு எண்ணம் ேதான்றியது. அதன் பின்பு. அவள் தம்பி படித்துக் ெகாண்டிருந்தான்..பிரபஞ்ச கானமும்.

அவளிடம் அைடபட்ட உன்னத கானம் ெவளியில் படரும் நாைள ேவண்டிக் கூவும் பிரலாபிப்புப் ேபான்றுதான் அந்தச் சப்தங்கள் அவன் காதில் விழுந்தன. சமீ ப காலத்தில் அவன் வருத்தம் அதிகமாயிற்று. ஆகாயத்தில்.. அவன் ெநடுேநரம் திண்ைணத் தூணில் சாய்ந்து நின்றுெகாண்டிருந்தான். இருட்பாய் விrப்பின் நடுநடுேவ ெவளிச்சப்புள்ளி வ3ணந் தHட்டிக் ெகாண்டது ேபான்று எண்ணிலா நட்சத்திரங்கள் பிரகாசித்தன. இவள் பாடக்கூடாெதன்று எண்ணிேய. தூரத்தில் கிழக்கு அடிவானத்திலிருந்து.. நிதானமற்று. அவனும் எட்டிய தூணடியில் உட்கா3ந்து ேவடிக்ைக பா3த்துக் ெகாண்டிருந்தான்.. அைதேய.. நலுங்கு நடந்துெகாண்டிருந்தது. கல்யாணம் மூன்றாம்நாள். 69 . பிரபஞ்ச ேஜாதிேய.. இவள் மனது ேநாக ஏேதேதா ேபசின3.. அவள் மனது ெவறுப்பைடந்தது.... நன்றாக மைழ அடித்து நின்றது.அன்று அவன் கலியாணத்தின். அவள். மாப்பிள்ைள வட்டுப் H ெபண்கள் இவைளப் பா3த்து ''பாடு பாடு'' என்றா3கள்.. புைகந்து ேமேலாங்கும் முகில் கூட்டம். யாேரா குறுக்காக எதி3வட்டின் H உள்ேள நடப்பதால் அவ்ெவாளி ேரைக நடுநடுேவ மைறந்து ெதrந்து ெகாண்டிருந்தது. சிறு தூரம் விழுவது நின்றபாடில்ைல. அவள் ஜன்னைலத் திறந்து மூடினாள். ஒேர இடத்தில் பதிந்து பரவும் பைறச்ேசr நாய்க் குைறப்பு ேபான்ற மிகக் ேகாரமான. இரவின் ஒளியற்ற ஆபாசத் ேதாற்றம். அைடபட்டது. மிகுந்தது சிறு சறு ஜலத்திட்டுகளாக நின்றது. ெபாருந்தாத கதவுகளின் இைடவழிேய.!" ேமேல அவனால் ேயாசிக்க முடியவில்ைல. மூன்றாம் நாள். இவன் உள்ளத்ைதயும் அது சிறிது தடவி மனஆறுதைல அளித்தது. தன்னுள் வருத்தேம தனிப்பட்டு அழுதுெகாண்டு இரவில் இருள் வழிேய உருவற்று ஊைளயிட்ேடாடியது என்று எண்ணினான் ஓேரா3 சமயம். ெவளிச்சத்தில் விழுந்து மிதந்து மைறந்தது. தவறாது. உள்ேள உலாவுகிறாள். அவள் கலியாணத்தின் முதல்நாள் இரவு அவனால் உறக்கங் ெகாள்ள முடியவில்ைல. ஒருவைக இன்பம் கண்டான். கூனிக் குறுகி உட்கா3ந்திருந்த மாப்பிள்ைள எதிrல் ெவற்றிைலத் தாம்பாளத்ைதக் ைகயில் ஏந்தி அவ3 அைத ஏற்றுக்ெகாள்வைத எதி3பா3த்து அவள் நின்றிருந்தாள். குறுக்காக ஓடியேபாது. ெதருவில். குறித்து ேநாக்குவான். அைவ ஆழ்ந்த துக்கத்தில் உதிராது. அழேக. ெபண்கள் எல்ேலாரும். அவள் பாட ேவண்டுெமன்பது அவ3 எண்ணம்ேபாலும்.. ஒளித்திட்டுக்களாய்த் ேதாய்ந்து ெஜாலித்தது ெதரு முழுவதும். உள் ெவளிச்சத்தின் சாய்வு ஒளிேரைக ெதருவிலும். இவள் பா3ைவ. ஒருவைக அலக்ஷ¢யம் அவள் கண்களில் ெதrந்தது. அந்தப் பக்கம் திரும்பிப் பா3த்தான் இவன். ஒருதரம். மடியாது.. குறி ெகாண்டு அவைனத் தாக்கியது. உலகில் அவச்சத்தம் இருேளாடு கூடி மிதந்தது. அப்ேபாது துக்க ஓலத்தில் வாைடக் காற்று வசH ஆரம்பித்தது. உறிஞ்சியது ேபாக மீ தி மைழ ஜலம் வாய்க்காலாக ஓடியது. ெவளிேய ேபாக ஆயத்தம் ெகாள்ளுகிறது. ஐயமுற்று வினாவி நிற்பைவ ேபான்று ேதான்றின இவனுக்கு. அப்ேபாது உச்சிேமட்டிலிருந்து. சப்தங்கள்தான் இருள் ெவளியில் மிதந்தன. ஒரு காகம் விகாரமாகக் கைரந்து ெகாண்டிருந்தது. சுற்றி இருந்த. அன்று மாைல நலுங்கு நடந்து ெகாண்டிருந்தது. அவள் உடம்பு ஒரு தரம் மயி3சிலி3த்தது. அது இவனுக்கு ெவகுபுதுைமயாகத் ேதான்றியது. ''ஆம். எட்டிேபாகும் நrயின் ஊைள. எட்டித் தூணில் சாய்ந்திருந்த அவைன ஒருதரம் பா3த்தாள். குன்றிவிட்டதுதான் உண்ைம''. அவன் மனம் துக்கம் அைடந்தது. அவள் வட்டின் H முன் அைற ஜன்னல் மூடி இருந்தது. இவன் திண்ைணச் சுவrலும் படிந்திருந்தது. ''அவளால். மதுக்குடித்த ேதன Hக்கைளப் ேபான்று குறுகுறுெவன்றிருந்தன அவன் விழிகள். இவேளா முடியாெதன்று ெசால்வது ேபான்று ெமளனமாக நின்றிருந்தாள். ஒரு பூைன ெதரு நடுேவ. பின்னும் ஒருதரம் இவைன விழித்துப் பா3த்தாள்.

''காலம்'' விைறத்து நின்றுவிட்டது. இவன் மனப்புத்தகம்.. வடு H அைடந்தான்..சாந்தி. H அழகு பட்டது. அவள் ஒரு மணி ேநரம் பாடினாள். ேதாப்பின் இைடெவளிகளிலும். ஆரவாrத்தன. பக்ஷ¢க் குரல்கள் ேகட்டுப் பதிலளித்துக் ெகாண்டிருந்தன. அைணத்துச் ேச3த்துக் ெகாண்டாள். உலகப் ேபrைரச்சல். இனிைம. இவன் முகம் ஒளிெகாண்டு சவக்கைள ெபற்றிருந்தது... ேமற்ேக. உைடத்துக் ெகாண்டு பிரவாகம் ேபான்று அவள் கானம் ெவளிப்பட்டது. ஒருமித்த கைரதல் உட்கா3ந்துெகாண்டு சங்கீ தம். மனத்தில் ஒரு திருப்தி . தாமதமாக உலாவி நின்ற மங்கைல ஊ3ந்து துரத்த ஒளிவந்து பரவியது. காதைலவிட ஆறுதல் இறுதி எல்ைலையத் தாண்டிப் பrமாணம் ெகாண்டன. தைல கிறுகிறுத்து ஒன்றும் புrயாமல் இவன் தூேணாடு தூணாகி விட்டான். ஆரம்பித்த அவள் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ெமய்மறந்தாள்.. காைலச் சூrயன் உதித்தான். ேமக மைல மைறப்பினின்றும் விடுபட்ட பிைறச்சந்திரன் ேசாைப மிகுந்து பிரகாசித்தது. தணல்கண்டது... கூட்டத்தின் குருவிகள் அேதா.. 70 . ''இயற்ைக அன்ைன'' தன் குைறைய.'' என்று கத்தினான்.ேகட்க ேவண்டுமா? சr என்றாள் அவள். ெவளி உலகம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மாறுதல் அைடந்து ெகாண்டிருந்தது. கூச்சல் ேகட்டது. திறந்த ெவளியில். மரணத்ைதவிட மனத்ைதப் பிளப்பதாயும். அவளும் கீ ேழ சாய்ந்தாள். ஒரு அட3ந்த மாந்ேதாப்பு. வானெவளிைய உற்றுேநாக்க இயலாதபடி ஒளி மயமாயிற்று. ஆகாயவதி. அவ்வூ3 குறுகிய விதிேய ஒரு கைள ெகாண்டது.. சிறிது ெசன்று. அேத சமயம். அங்கிருந்த யாவரும் ெமய்மறந்தன3. அவளுள் அைடபட்ட சங்கீ தம் விrந்து வியாபகம் ெகாள்ளலாயிற்று.... ேமேல. நிம்மதியற்று ெவடிக்கும் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தது. ேந3கிழக்ேக. இரவின் இருைளத் திரட்டி அடிவானத்தில். எல்லாம் நிைறகிறேத. ெவளிேய. நிவ3த்தித்துக் ெகாண்டாள். அந்தியின் மங்கல் ெவளிச்சம் மைறயுமுன் மஞ்சள் கண்டது.. ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தன. இன்னும் ேமேல. பா3த்தால். அவன்..திடீெரன்று ''நான் பாடுகிேறன் . அரசமரத்திலிருந்து. குளக்கைர. காைல ேநரம் வந்தது. கைடசிக் காகக் ெகாட்டைகயின் வாய்திறந்து மீ து ''ஐேயா. மாதrன் முத்தத்ைதவிட ஆவைலத் தூண்டி இழுப்பதாயும் இருந்தன.. இழந்தைத. பிrந்து உண3ச்சி மிகுதியில் படிக்கப்பட்டது. வைளந்த வானம் பூமியில் புைதபடும் வைரயில். மூைலமுடுக்குகளிலும். இவன் மனேதாெவனில். பல பல மூைலகளிலிருந்து. ஒரு உன்னத சங்கீ தமாக ஒலித்தது. ெநருப்பிடப்பட்டேத ேபான்று கிழக்கு புைகந்து. இன்பம் முற்றத்துக் இவன் திடீெரன்று. ேமருைவவிட உன்னதமாயும்.. கண்ெவளி வதிைய H மைறக்க ஒன்றுமில்ைல. அவள் விளக்கம் ெகாண்டு விrவுபட எண்ணிவிட்டாள் ேபாலும்! அவள் பாட ஆரம்பித்தாள். அவள் சங்கீ தத்தின் ஆழ்ந்த அறிதற்கrய ஜHவ உண3ச்சிக் கற்பைனகள். சாஸ்திர வைரயறுப்ைப அறிந்தும் கட்டுப்பாட்டின் எல்ைலைய உண3ந்தும். சிவந்து.

. அைவ விrந்து விrந்து ெசன்று அடிவானில் கலக்கும். ேமற்ேக ேநாக்கும் ேபாது மரங்களின் இைடெவளி வழியாக பரந்த வயல் வரப்புக்கள் ேந3க்ேகாடு ேபால் மைறந்து ெகாண்டிருந்தன. தூரத்து வரப்புக்களில் வள3ந்து நின்ற ெநட்ைடப் பைனமரங்களின் தைலகள் வாைன முட்டி மைறவது ேபான்று ேதான்றும். குளத்துேமட்டு வறட்டிகள் உல3ந்து அடுக்கப்பட்டு இருந்தன. "வாழ்க்ைக.'' அவன் பா3த்து நின்றான். 71 ..? ஒரு உன்னத மனெவழுச்சி..மாைலயில்.

தங்கம் அத்ைததான் கைத ெசால்வாள். அந்த கைதகள் வண்டின் rங்காரமாய் மனதில் ஒரு மூைலயில் ஒலியுடன் சுழன்றவாறிருக்கின்றன. முடிவு என்றில்லாமல் பலவாறு விrயும் கைதகள். ஆரம்பம். அவைளத் தடவித் தருவதிலும். ெசடிகளுக்கு உரமிட்டவாறு. 72 . அவள் கண்டுபிடித்தது புrந்தும் புrயாமலும் இருந்தது. இரவுகளில் பல ேதாற்றங்கைள மனதில் உண்டாக்கி விடுவாள். அகல் விளக்ைக புடைவ தைலப்பால் மைறத்தபடி ஏந்தி வந்து புைறயில் ைவத்தபடி. இரவு ேநரமா. தங்கம் அத்ைதையச்சுற்றி ஒரு ம3ம ஓடு இருந்தது. கைத ேகட்ட இரவுகள். தன் கணவன் ஏகாம்பரத்துக்குச் ேசாறிட்டவாறு. அவேள இட்டுக் கட்டியைவ. தாடைக எல்ேலாரும் அரக்கிகளாக இல்லாமல் உண3ச்சிகளும். மற்றவ3கள் அவைளப்பா3க்கும் கனிவிலும். அத்ைதைய அவ3 பூ மாதிr அணுகுவா3. ெபrய மரக்கதவின் ேமல் சாய்ந்தவாறு. அழுத்தி இயக்கும் அந்தக் ேதவாரப்பாடல்களிலிருந்து கால வதனேம சந்திரபிம்பேமா. கடவுள3கள் கூட அவள் கைதகளில் மாறி விடுவா3கள். கிணற்றுச் சுவrல் ஒரு காைல ைவத்து கயிற்ைற இழுத்துக் ெகாண்டு. ஏகாம்பர மாமாவுக்கு இன்ெனாரு மைனவியும் இருந்தாள். வண்ணான் வந்தாேன வைர ெமல்லப்பாடியவாறு வாசிப்பாள். அவ3 அத்ைதைய டா ேபாட்டு விளித்து யாரும் ேகட்டதில்ைல. உத்ேவகங்களும் ெகாண்டவ3களாக உருமாறுவா3கள். அந்த பைழய வட்டுக்கூடமா. அப்படியும் அத்ைத ஒரு புைகத்திைரக்குப்பின் தூர நிற்பவள் ேபால் ெதன்பட்டாள்.. காப்பியங்களின் பக்கங்களில் ஒட்டிக்ெகாண்டவ3கைள ெவளிேய ெகாண்டுவருவாள். அத்ைத அத்ைததான் வட்டில் H காலால் வாசிப்பாள். அசுர3கள். காக்கா-நr. தங்கம்மா என்று கூப்பிடுவா3. முயல் ஆைம கைதகள் இல்ைல. கவிைதத்துண்டுகள் ேபால சில. நடு.காட்டில் ஒரு மான் . கறுப்பு அலகுகள் ேபால நHள விரல்கள் ஹா3ேமானியக்கட்ைடகளின் ேமல் கறுத்தப்பட்டாம்பூச்சிகள் மாதிrப் பறக்கும். சிறெகாடிந்த பறைவகைள வருடும் இதத்ேதாடு அவ3கைள வைரவாள் வா3த்ைதகளில். தங்கம் அத்ைத அந்த பைழய தூண்களும் நடுக்கூடமும் உள்ள வட்டில் H பல பிம்பங்களில் ெதrகிறாள். முடியில் நிைறய ஹா3ேமானியம் ெவள்ளி. முடிவில்லா பாட்டுக்கள் ேபால சில. ஈரம் கசியும் கண்களிலும் அனுதாபம் இருந்தது. 'அப்படான்னா ? ' என்று எங்களில் பல3 ேகட்ேடாம். சில சமயம். H கூடப்படுத்த சித்தி மாமா குழந்ைதகளின் ெநருக்கமா என்னெவன்று ெதrயவில்ைல. நHவி விட்டாற்ேபால் ஒரு சுருக்கமும் இல்லாத முகம்.அம்ைப அந்த இரவுகைள மறப்பது கடினம். சூ3ப்பனைக. உண்டு. வள்ளியின் அம்மாவின் கூற்றுப்படி அத்ைத பூக்கேவ இல்ைலயாம். மந்தைரையப்பற்றி உருக்கமாக ெசால்வாள். தங்கம் அத்ைத அழகுக் கறுப்பு. முத்து மாமாவின் ெபண் வள்ளிதான் இந்த ம3மத்ைத உைடத்தாள்.

அவளருகில் ேபாய்ப்படுத்து. முடிச்சிட்ட சிவப்பு ரவிக்ைகயும். 'அப்படான்னா அவங்க ெபrயவேள ஆகைல ' என்றாள். எண்ைண ேதய்க்கும் ேபாது படும் அழுத்தத்தில். 'அதுதான் ெபாக்ைக ' என்றாள். அவள் நட்ட விைதகள் முைளவிட்டன. 'அக்கா. மத்தியான ேவைளகளில் ரவிக்ைகைய கழற்றிவிட்டு. சாமான்கள் ைவக்கும் அைறயில் படுப்பாள். அப்பத்தான் எனக்கு வலி ெதrயாது ' என்று அம்மா முனகினாள். அவள் உடம்பு எவ்வைகயில் பூரணமைடயவில்ைல என்று ெதrயவில்ைல. தன்ைன முழுவதுமாய் ெவளிப்படுத்திக்ெகாண்டு. உள்ேள ஒன்றுமில்லாமல் வான் ேநாக்கிக் கிடந்த மரத்துடன் அத்ைதயின் மினுக்கும் கrய ேமனிைய ஒப்பிடமுடியவில்ைல. அைறைய விட்டு நாங்கள் 73 . 'பூக்காத ' உடம்பு எப்படி இருக்கும் என்று ஆராய்ந்ேதாம். முடிந்த தைலயுமாய் அவள் நிற்கும்ேபாது அவள் ேதாற்றம் வித்தியாசமாய்த் ெதrயவில்ைல. கரங்களில் பத்திரப்பட்டுப் ேபாகும்ேபாது எது ெபாக்ைக என்று புrயவில்ைல. வருடலில். சாறு கனியும் பழத்ைதப்ேபால் ஒரு ஜHவ ஊற்று ஓடியது அவள் உடம்பில். ேகாடாலியின் கைடசி ெவட்டில் அது சரசரெவன்று இைலகளின் ஒலிேயாடு மளுக்ெகன்று சாய்ந்தது. ஒரு மாைல பட்டுேபான ெபrய மரத்ைதத் ேதாட்டத்தில் ெவட்டினா3கள். 'முடிெயல்லாம் ெநறய ெவளுத்திருக்ேக ? ' 'அது ேவற ' அதன்பின் அத்ைதயின் உடம்ைப உற்றுக் கவனித்ேதாம். மிதமான சூட்டுடம்பு அவளுைடயது. இைட. ரசங்கள் ஊறும் உடம்புைடயவளாகப்பட்டாள். என் பக்கத்தில இருக்கா. அவளுைடய ைக ராசியானது என்பாள் அம்மா. தங்கச்சி பிறந்தேபாது அத்ைத வந்திருந்தாள். பச்ைசப் புடைவயும். அவள் ைகபட்டால் தான் மாட்டுக்குப் பால் சுரந்தது. அது ெவளிப்பைடயாக ெதrயாத ெபாக்ைகயா என்று புrயவில்ைல. ெதாடலில். மா3பு. எந்த ரகசியத்ைத அந்த ேமனி ஒளித்திருந்தது ? அவள் உடம்பு எவ்வைகயில் வித்தியாசப்பட்டது ? ெவய்யில் காலத்தில் அத்ைத. ஈரத்துணியுடன் அத்ைத குளித்துவிட்டு வரும்ேபாது அவள் எல்ேலாைரயும் ேபாலத்தான் ெதrந்தாள். அதன் உயி3ப்பிக்கும் துளிகள் எங்கள் ேமனியில் பலமுைற ெசாட்டியது. வள்ளி இடுப்பில் இடித்து. அவள் உடம்பிலிருந்து கைர புரண்டு வரும் ஆற்ைறப்ேபால் உயி3 ேவகம் தாக்கியது. என்ைனத் ெதாட்டுக்கிட்ேட இரு. ரவிக்ைகயின் இறுக்கத்தினின்றும் விடுபட்ட மா3பில் தைலைய ைவத்து ஒண்டிக்ெகாள்ளும் ேபாது அவள் ெமன்ைமயாக அைணத்துக்ெகாள்வாள். பிளவுபட்டு. குறுக்ேக ெவட்டியேபாது உள்ேள ெவறும் ஓட்ைட. பறைவயின் உைடந்த சிறகு ேபால.வள்ளி தாவணி ேபாட்டவள்.

ஏகாம்பர மாமாவுக்கு ேவறு ெபண் பா3த்தேபாது அத்ைத 74 அன்றிரவு அரளி விைதகைள அைரத்துக் . ஒனக்ெகாரு. அத்ைதயின் உடம்பில் ஏறாத மருந்தில்ைல என்று வள்ளியின் அம்மா வள்ளியிடம் ெசால்லியிருந்தாள். சில சமயம் மருந்துகைளச் சாப்பிட்டுவிட்டு அத்ைத அப்படி ஒரு தூக்கம் தூங்குவாளாம். உடுக்குமாய் சில மாதங்கள் பூைசகள் ெசய்தா3களாம். ' என்று ேமலும் விசும்பினாள் அம்மா. புண்ணு பழுத்தா சீ வடியுது. வrட்ட H அத்ைத துணி துைவக்கும் கல்லில் தைல இடிக்க விழுந்து விட்டாளாம்.. ேவப்பிைலயும். ஏகாம்பர மாமாவின் இைளய மைனவிக்கு ஏழு குழந்ைதகள். ரத்தம் கட்டுது. இங்கிlஸ் ைவத்தியமும் அத்ைதக்குச் ெசய்தா3களாம்... அடிபட்டா வலிக்குது. 'ஒன்றும் ஆகாது. என் வெடல்லாம் H புள்ைளங்க ' என்றாள் அத்ைத. ேசாறு திண்ணா ெசrக்குது. திடாெரன்று பயந்தால் ஏதாவது ேநரலாம் என்று ஒரு முன்னிரவு ேநரம் அத்ைத பின் பக்கம் ேபானேபாது கrய ேபா3ைவ ேபா3த்திய உருவம் ஒன்று அவள் ேமல் பாய்ந்ததாம். ' என்று முடிக்காமல் விம்மினாள் அம்மா. என் ஒடம்புக்கு என்ன ? ேவளாேவைளக்குப் பசிக்கைலயா ? தூக்கமில்ைலயா ? எல்லா ஒடம்புக்கும் உள்ள சீரு இதுக்கும் இருக்கு. 'எனக்ெகன்ன ? ராசாத்தியாட்டம். அவள் ெநற்றி முைனயில் இன்னமும் அதன் வடு இருந்தது..ெவளிேயற்றப்பட்டேபாது. கதவருேக வந்து திரும்பிப் பா3த்த்ேபாது தங்கமத்ைத அம்மாவின் உப்பிய வயிற்ைற ெமல்ல வருடியபடி இருந்தாள். அம்மா அவள் ைகையப் பற்றி கன்னத்தில் ைவத்துக்ெகாண்டாள். ஊrல் எந்தப் புது ைவத்தியன் வந்தாலும் அவன் குைழத்த மருந்து அத்ைதக்கு உண்டு. 'ஒன் உடம்ைபப் ேபாட்டு ரணகளமாக்கி. பயப்படாேத ' என்று ெமல்லக் கூறினாள். அடுத்த ைவத்தியன் வந்தேபாது.: என்று அந்த ைகைய பற்றியவாறு அரற்றினாள். 'என்ைன விட்டுடுங்க. 'அடியக்கா. 'இப்படி ஒடம்பு திறக்காம.. என்ைன விட்டுடுங்க ' என்று கதறினாளாம் அத்ைத. 'ஏன். ேவற என்ன ேவணும் ? 'என்றாள் அத்ைத..

அைவ நிதம் உபேயாகத்திலிருக்கும் தைலயைணகள் அல்ல. குழந்ைதகளுக்குத் தர அைவ. அழுத்தமான வண்ணங்கள் கூடிய ெகட்டித்துணியில் பஞ்சு அைடத்திருந்தது. மைழக்காலம். புள்ைளெபாறக்கற ேநரத்தில ஏன் கைதைய எடுக்கிற ? ' என்றாள். அத்ேத ' 'தூங்கல நHங்க எல்லாம் ? ' 75 யாரும் தூங்கவில்ைல. ேசாமுதான் ஆரம்பித்தான். ெசாம்பின் ணங்ெகன்ற சத்தமும். 'அத்ேத. அதன் பின் ஊருக்கு ஒரு முைற ேபானேபாதுதான் அத்ைத அந்தக் கைதையச் ெசான்னாள். எண்ைணத்தைலப் பட்டு கைரபடிந்த தைலயைண உைரகேளாடு இருந்த சில தைலயைணகைள ேபாட்டாகி விட்டது. கதவின் கிrச்சும். 'உன் மனசு ேநாக எனக்கு எதுவும் ேவண்டாம் ' என்று மாமா கண் கலங்கினாராம். . அப்படித்தான் ெசங்கமலம் அந்த வட்டுக்கு H வந்தாள்..குடித்துவிட்டாளாம். எல்லாத்ைதயும் வுடு. ஆங்காங்ேக பஞ்சு முடிச்சிட்டுக் ெகாண்டிருந்தது. சில தைலயைணகளுக்கு உைரயில்ைல.. கூடத்தின் ஒரு பக்கம் ஜமக்காளத்ைத விrத்து. கைத ெசால்ேலன். அத்ைத தன் ைகைய அம்மாவின் பிடியிலிருந்து விலக்காமல் இன்ெனாரு ைகயால் அம்மாவின் தைலைய வருடினாள். அதன் பின் சமயலைறக் கதைவ அைடத்துவிட்டுக் கூடத்தின் வழியாகத்தான் அத்ைத வருவாள். அத்ைத அருகில் வந்ததும். முறி மருந்து தந்து எப்படிேயா பிைழக்கைவத்தா3களாம். வயிறு முட்டச் சாப்பிட்டுவிட்டு படுத்தவுடன் உறங்கிவிடும் குழந்ைதகளுக்கு முடிச்சுகள் உைறக்கவா ேபாகிறது ? சைமயலைற அலம்பி விடும் ஓைச ேகட்டது. ெதன்னந் துைடப்பம் அதன் பின் ைவக்கப்படும் ெசாத்ெதன்ற ஒலியும் ேகட்டது. எல்லாம் வள்ளி ேசகrத்த தகவல்கள். வுடு. 'வுடு. இரவு ேநரம். விருந்தின3 வந்தால். ேகாலப்ெபாடி டப்பா. நாள் முழுவதும் விைளயாடிவிட்டு. அடுப்பில் ேகாலம் ஏறும். தகர டப்பா கிrச்சிட்டது. காத்திருந்தன3. அன்றிரவுதான் தங்கச்சி பிறந்தாள். அதன் பின் அத்ைதேய அவருக்கு ஒரு ெபண்ைணப் பா3த்தாள்.

மானுக்கு ஒடம்பு ெவடெவடன்னு நடுங்கிச்சி. அருவிச் சத்தம் அைத பயமுறுத்திச்சு. இங்கயும் அங்கயும் அது ஓடிச்சி. ெநலா ெவளிச்சம் காட்டில அடிச்சது. திடா3னு . அது ஒளிஞ்சிக்கிட்டது. மானுக்கு பயம் தாங்கல. கண்கைள மூடிக்ெகாண்டு ேயாசித்தாள். அந்த பழகின காடு மாதிr இது இல்லேயன்னுட்டு அலறிட்ேட துள்ளித் துள்ளிக் காெடல்லாம் திrஞ்சிச்சு. அங்க இருந்த மிருகங்களுக்கும் பட்சிகளுக்கும் பழகிப்ேபான காடு அது. திடா3னு ஒரு ஆளு வந்து பட்சிங்கள சுடுறது. உசிரு ேபாகுேமான்னு பயேமயில்லாம திrஞ்சிச்சுங்க அந்த மிருகங்க எல்லாம். காமாட்சியும் ேசாமுவும் ெமல்ல ஊ3ந்து வந்து அவளின் இரு ெதாைடகளிலும் தைல ைவத்துப்படுத்து அண்ணாந்து அவைளப் பா3த்தன3. காட்டில பழ மரெமல்லாம் ெநறய இருந்தது. ஆந்ைத எந்த மரத்தில உக்காரும். யாருேம இல்லாத காடு மாதிr விrச்ேசான்னுட்டு இருந்தது. இப்படி ெநறய நாளு அது திrஞ்சுது. 'அது ஒரு ெபrய காடு. ஒரு சின்ன ஆறு ஓடிச்சு ஒரு பக்கம். அருவி ெநலா ெவளிச்சத்ைத பூசிக்கிட்டு ேவற மாதிr ரூபத்தில இருந்திச்சு. ெவளி மனுசங்க வந்து மரம் ெவட்டறது. 'அந்தக் காட்டில எல்லா மிருகங்களும் சந்ேதாசமாய் இருந்தது..நின்று பா3த்துவிட்டு. பாைதெயல்லாம் இல்லாத காடு. பழம் பறிக்கிறது. மற்றவ3கள் தைலயைணகளில் ைககைள ஊன்றிக் ெகாண்டன3. திடா3னு அது ேவற காட்டில இருந்திச்சி. ராத்திr சத்தேம இல்லாம காடு கிடக்கிறேபாது எப்படி அது கத்தும். எந்த இடத்தில மயிலாடும் என்று எல்லாம் ெதrஞ்சு ேபான காடு. அத்ைத கைளத்திருந்தாள். ஒரு நா ராத்திr ெபள3ணமி. எல்லா காடு மாதிrயும் அங்கயும் காட்டுத்தH. ெநலா ெவளிச்சம் ெமத்து ெமத்துன்னுட்டு 76 எல்லாத்ைதயும் ெதாட்டுது. திடா3னுட்டு அம்பு குத்துேமா. அந்தக் காட்டில ேவடன் பயமில்ைல. ஓடுற பன்னிைய அடிக்கிறது அெதல்லாம் இல்லாம இல்ல. தனியாக் காட்ைடச் சுத்திச் சுத்திவந்து கைளச்சிப் ேபாய் அது உக்காந்துகிட்டது. ராத்திrயாச்சு. ' என்று ஆரம்பித்தாள். மிருகங்களுக்கு எல்லாம் என்னெவல்லாம் ேவணுேமா எல்லாம் அந்த காட்டில சrயா இருந்தது. தாகம் எடுத்துச்சின்னா அங்க ேபாயி எல்லாம் தண்ணி குடிக்கும். தூரத்தில ஒரு ேவடன் ெநருப்ைப மூட்டி அவன் அடிச்ச மிருகத்ைத சுட்டுத் தின்னுட்டு இருந்தான்.. இருந்தாலும். அதுல ஒரு மான் தண்ணி வழியா ேபானப்ேபா விலகிப் ேபாயிடிச்சு. அந்தக் காட்டில ஒரு அருவி ேஜான்னு ெகாட்டிச்சு. ெநற்றியில் ேவ3ைவ மின்னியது. அருகில் வந்து அம3ந்தாள். எந்த கல்லுேமல ஒக்காந்துகிட்டு தவைள திடான்னுட்டு களகளன்னு தண்ணி குடிக்கிற மாதிr சத்தம் ேபாடும். மரங்கள்ல எல்லாம் அம்பு பாஞ்ச குறி இருந்தது. இப்படி இருக்கிறப்ேபா ஒரு மான் கூட்டம் ஒரு நா தண்ணி குடிக்கப் ேபாச்சுது. பயமுறுத்தாத ரூபம். அந்த ெநருப்புப்ெபாறி மான் கண்ணுக்குப் பட்டது.

உறக்கக் கலக்கத்தில் பா3த்தேபாது.மந்திரக்ேகால் பட்டமாதிr அந்த மானுக்கு பயெமல்லாம் ேபாயிடிச்சு. நல்லா பச்சப்பேசலுன்னு புல்லு ெதrஞ்சிது. நHளமும் மஞ்சளும் கறுப்பும் கலந்த முரட்டுத்துணி தைலயைணயில் சாய்ந்து. இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் ெவளிச்சம். முட்டியின்ேமல் சாய்ந்து ெகாண்டு தங்கமத்ைத உட்கா3ந்து ெகாண்டிருந்தாள். மரம். 77 . இரு ைககைளயும் மா3பின் ேமல் குறுக்காகப் ேபாட்டு தன் ேதாள்கைள அைணத்தவாறு. பயெமல்லாம் ேபாயி சாந்தமா ேபாயிடிச்சு ' கைதைய முடித்தாள் அத்ைத. அந்தக் காடு அதுக்கு பிடிச்சுப் ேபாயிடிச்சு. அந்த புதுக்காட்ேடாட ரகசியெமல்லாம் அந்த மானுக்கு புrஞ்சிடிச்சு. காட்ேடாட மூைல முடிக்ெகல்லாம் அதுக்கு புrஞ்சிப் ேபாயிட்டது. எங்கள் நடுேவ. ஒற்ைறக்கண்ைணத் திறந்து. கைதக்ேகட்ட குழந்ைதகள் அந்தமானுடன் ேதாழைம பூண்டு முடிவில் சாந்தப்பட்டு ேபாயின3. கூடத்தின் மற்ற பகுதிகள் இருண்டிருந்தன. பயமில்லாம. அருவி இருந்துச்சு. தைலயைணகைள அைணத்து உறங்கிப் ேபாயின3. இருண்ட பகுதிைய காடாய் கற்பைன ெசய்து. ெமாள்ள ெமாள்ள மிருகங்க பட்சிக எல்லாம் அது கண்ணுல பட்டுது. ேதன் கூடு மரத்தில ெதாங்கறது ெதrஞ்சிது. ெசடி எல்லாம் இருந்தது. அந்த மானு அந்த காெடல்லாம் சுத்திச்சு. ேவறு காடாயிருந்தாலும் இந்தக் காட்டிேலயும் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்பறமா.

எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவைனப் பற்றித் ெதrயும் என்று ேதான்றியேதா அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவைனப் பற்றித் ெதrயாெதன்றும் ேதான்றியது. சில அபிப்பிராயங்களும். அதன் அருைமைய அறிந்து ேபாற்றிப் பாதுகாக்கேவா லாயக்கில்லாதவ3கள். சம்பளம் -.தனக்கு வரப் ேபாகிறவைனப் பற்றிய இந்த மங்கலான உருவம் இப்ேபாது சில நாட்களாக நHலாவின் மனதில் அடிக்கடி ஊசலாடத் பா3க்கத் ெதாடங்கி ெதாடங்கியிருந்தது. என்றாலும்.அம்ைப 1 சிவப்பாக உயரமாக மீ ைச வச்சுக்காமல் . பதவிசான சிவப்பு. இந்த மட்ட ரகமான கும்பலிலிருந்து அவளுக்கு விடுதைல அளிப்பெதற்ெகன்று அவதாரம் எடுத்திருப்பவன் தான் அவளுைடய கனவு இைளஞன். 78 . ஆனால் அந்தக் கனவு இைளஞன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அருகில் இருப்பதாகத் ேதான்றினாேனா அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு எட்டாத் ெதாைலவில் இருப்பதாகவும் ேதான்றினான். கைடசியாக ஆனால் முக்கியமாக அவனுக்கு மீ ைசேயா தாடிேயா இருக்கவில்ைல. மழு மழுெவன்று ஒட்ட ஷவரம் ெசய்யப்பட்ட சுத்தமான மாசு மறுவற்ற முகம் அவனுைடயது. ெபண்குழந்ைத வட்டில் H . பிற3 ேகட்டால். பா3க்கவும் இல்ைல. அந்த இைளஞனுடன் அவன் தன் கனவுகளில் தனக்கு மிகவும் பrச்சயமான இடங்களிலும் . தான் பா3த்ேதயிராத பல புதிய இடங்களிலும் மீ ண்டும் மீ ண்டும் அைலந்து திrவான். பrமாணங்களும் அவ்வளவுக்கவ்வளவு அவளுைடய கருத்துக்கள் அவளுக்ேக புrயாதெதாரு புதிராகவும். அவைளப் ேபான்ற ஓ3 அrய ரத்தினத்ைதப் புrந்து ெகாள்ளேவா.நHலாைவ விட ஓrரு அங்குலங்கள் உயரமாக. ஜாதகம். அேத சமயத்தில் இது சம்பந்தமாகத் தன்ைன அவ3கள் ெசால்ல முடியுமா துல்லியமானெதாரு பதிைலச் ெபrேயா3களுைடய கருத்துக்கள் உண்ைமயின் தHவிரமும் விசாrத்தால் என்றும் எவ்வளவுக்ெகவ்வளவு உைடயதாக இருந்தனேவா . பதவி.அவள் அவைனப் பா3க்கவும் ெசய்தாள். பூ3வகம். ெகாள்ைககளும் இருக்கக் கூடும் என்ேறா அவற்றுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் அளிக்க ேவண்டும் என்ேறா தன் ெபற்ேறா3 சிறிதும் நிைனக்காதது அவளுக்குச் சற்று எrச்சைலயும் அளித்தது.குமாஸ்தாவாக. அவன் சிவப்பாக இருந்தான். சிrப்பா3கேளா என்ற பயத்ைத மூட்டுபைவயாகவும் இருந்தன. ேகாத்திரம். மட்டான. வரன் விட்டிருந்தா3கள்.அவள் பா3ைவயில் -. ேவகமாகச் ெசன்று மைறந்து விட்ட பஸ் ஜன்னலில் பா3த்த முகம் -. அவளுைடய கனவுகளில் இடம் ெபற்றிருந்த இைளஞன் சிவப்ெபன்றால் ஆங்காரச் சிவப்பு இல்ைல. ேஜாடியாக அவ3கள் பா3த்து மகிழ்ந்த ேபச்சுக்கள் தான் எத்தைன .சிவப்பாக உயரமாக மீ ைச வச்சுக்காமல். அவன் உயரமாக இருந்தான் -. ஏன் அவளுைடய ெசக்ஷனிேலேய ஒருவன் இருந்தான். இது சம்பந்தமாக அவளுைடய இளம் மனதிலும். எல்லாம் -.இத்யாதி . நHலா ஒரு ச3க்கா3 ஆபிஸில் ேவைல பா3த்து வந்தாள் . தன்னால் தH3மானமான சந்ேதகமாகவும் திடமான கன இருந்தது. வயது இருபத்தி இரண்டு. ெவட்கத்தில் தாழ்ந்திருக்கும் அவள் பா3ைவ சற்ேற நிமிரும் சமயங்களில் அவைள உவைகயிலும் சிலி3ப்பிலும் ஆழ்த்தும் உயரம். H குலம். அவளுைடய ஆபிஸில் நிைறய இைளஞ3கள் இருந்தா3கள். இந்த முயற்சிகளும் அதன் பின்னிருந்த பrவும் கவைலயும் அவளுக்கு ஒரு விதத்தில் பிடித்துத் தானிருந்தது.படு சாதாரணமாக 'ச்சீப் ஃெபல்ேலாஸ் '. அவள் ெசளகrயமாக தன் முகத்ைத அவன் மா3பில் பதித்துக் ெகாள்ளக் கூடிய உயரம். ஓயாமல் அைல பாயும் நH3ப் பரப்பில் ேகாணல் மாணலாக ெநளியும் ஒரு பிம்பம் அவன்.

அடுக்கு மாடிக் கட்டடங்கள். ெமாடெமாடக்கும் காகிதங்கள் . அைணக்கும்.'இேதா மீ ண்டும் இன்ெனாரு நாள். அவனுைடய விலாசம் இவ3களுக்கு நிச்சயம் ெதrந்திருக்கும். என்னிடமிருந்ேத .நிற்கும் நடக்கும் . பா3க்கிங் லாட்கள். இந்தக் கா3கள். இந்த வாகனங்களுக்குள் அம3ந்திருக்கும் மனித3கைளயும். நHண்ட கியூக்களில் கூட்டமான பஸ்களில் .. நிரந்தரமாகச் சிைறயாகிப் ேபான அவைள . அட்ெடண்டன்ஸ் rஜிஸ்தrல் ைகெயழுத்திட்டு விட்டு . நான் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நிற்கிேறன். விசிறும் ெதன்றலினால் விசிறப்பட்டு. மற்றவ3களும் ஒவ்ெவாருவராக வந்து உட்காருவா3கள். டிபன் பாக்ஸ்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட உலகம். சாைலயில் படபடெவன விைரயும் கா3கள் ஸ்கூட்ட3கள்.பத்திrைகயின் பின்னட்ைடயில் . படபடெவனப் ெபாrந்து தள்ளும் ைடப்ைரட்ட3கள். ஊறும் தள்ளாடும் ேபனாக்கள் . அவள் ைகயிலிருந்த- -. ைகயிலிருந்த பத்திrைகையக் குப்பு சாமியின் ேமைஜ மீ து ைவத்துவிட்டு . படிக்கும் பத்திrைககைளப் படித்துக் ெகாண்டு . மணங்களினால் தாக்கப் பட்டு . . என்ன்ைனச் சுற்றியிருக்கும் இந்த மனித3களிடமிருந்து. பஸ்ஸில் ெசல்லும் ேபாது பஸ்ைஸ ஓவ3ேடக் ெசய்து ெகாண்டு ெசல்லும் வாகனங்கைளயும். பிறகு ஆபிஸ் . இன்ெனாரு ைகயில் சிகெரட்ைட ஒயிலாகப் பிடித்திருக்கும் இைளஞன் கூட ஓரளவு கனவு இைளஞனின் சாயலுள்ளவன் தான். இந்த இடங்களிலுருந்து. விய3க்க ைவக்கும் ெவயிலில் விய3த்துக் ெகாண்டு. ேவைல ெதாடங்கும். -. எங்கிருக்கிறாய் நH ? நான் ேகட்கும் பாடல்கைளக் ேகட்டுக் ெகாண்டு . . தவிப்பும் கவ்விக் ெகாள்ளும் . அவன் எப்படித்தான் கண்டுெகாள்ளப் ேபாகிறாேனாெவன்று அவள் ெபருமூச்ெசறிவாள். கிrங்க்.'ஓ என் அன்புக்குrயவேன. பஸ்ஸில் ஏறிப் ேபாகிேறன். ஓைசகள். பஸ் கியூக்களுக்கும் . சிகெரட் விளம்பரத்தில் . அவள் தன் இடத்தில் உட்காருவாள். பீடித்திருக்கும் இேத கனவுகளினால் பீடிக்கப் பட்டவனாய் எங்கிருக்கிறாய் நH ? வா. அவளுைடய இதயத்ைத ஒரு விவrக்க முடியாத ேசாகமும். உபேயாகிக்கும் ேஹ3 ஆயிைலயும். .. கிrங்க்.. சரசரக்கும் . ஜன்னல்கள். நைனக்கும் மைழயிலும் நிலெவாளியிலும் நைனந்து ெகாண்டு. அேதா அந்தப் ேபா3ட்டிேகாக்கள். அவளுைடய பா3ைவ நHவும். ஒரரு நHண்ட க்யூவின் மிகச் சிறிய பகுதியாகத் தன்ைன ஆக்கிக் ெகாள்ளும் கணத்தில் . துழாவும்.. ெசக்ஷனில் ேவைல ெசய்யும் சில3 ஏற்கனேவ வந்திருப்பா3கள். ேநற்று ஆபிஸ் கிளப்பிலிருந்து எடுத்து வந்திருந்த . ேஹ3 ஆயில் விளம்பரங்களில் இடம் ெபறும் இந்த இைளஞ3கள் கூடெவல்லாம் ேபச முடிந்தால் எவ்வளவு நன்றாய் இருக்கும்.. இக்காகிதங்களின் ேமல தம் நHல உதிரத்ைத எழுத்து வடிவங்களாக உகுத்தவாறு தாவும்.! இவ3கள் கனவு இைளஞனின் நண்ப3களாய்த் தான் இருப்பா3கள். . . ' ஆ3ப்பrக்கும் எண்ண அைலகள். இவ3கைள இைணக்கும் சில ெபாதுவான அேசதனப் ெபாருட்கள். டூத் ேபஸ்ைடயும் உபேயாகித்துக் ெகாண்டு . ப்ளஸ் H என்ைன ஆட்ெகாள். இந்தப் ெபாருள்களிலிருந்து. நடக்கும் சாைலகளில் நடந்து ெகாண்டு . சிலி3க்க ைவக்கும் காட்சிகைளக் கண்டு சிலி3ப்பில் ஆழ்ந்து. அைசவுகள் -.இைவ உள்ள உலகம் தான் கனவு இைளஞன் வசித்த உலகம். ஸ்கூட்ட3கள். என்ைனக் காப்பாற்று. இவற்ைற அவளுைடய பா3ைவ ஆற்றாைமயுடன் துரத்தும். திமிறித்துள்ளும் உள்ளம். ஆட்ேடா rக்ஷாக்களிலும் பயணம் ெசய்து ெகாண்டு . இரெவல்லாம் நிசப்தமாக நிச்சலனமாக இருந்த அந்த அைற திைர தூக்கப்பட்ட நாடக ேமைட ேபாலக் குபுக்ெகன்று உயி3 ெபற்று விழித்துக் ெகாள்ளும். அருந்தும் பானங்கைள அருந்திக் ெகாண்டு . தன்ைனப் ேபான்ற ெபண்ெணாருத்திைய ஒரு ைகயால் அைனத்தவாறு. -குரல்கள். ஏறியிறங்கும் படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்கி. சிகெரட் ேஷவிங் ேலாஷன். எனத் தன் 79 . உட்காரும் மனித3கள். வந்து விடு. கவனிக்கும் ேபாஸ்ட3கைளக் கவனித்துக் ெகாண்டு பயணம் ெசய்யும் டாக்ஸிகளிலுல். என்ைனத் தாக்கும் ஓைச.சலித்துப்ேபான இேத பைழய முகங்களுடன் ' என்று அவள் நிைனத்துக் ெகாள்வாள். தினசr காைலயில் பஸ் ஸ்டாண்டில்.

கணபதி ராமன். அலமாrகள் . நHலா என்ற ெபண்ெணாருத்தி அந்த ெசக்ஷனில் ேவைல ெசய்த உண3ந்ததாகேவ அவ3 காட்டிக் ெகாள்வதில்ைல. நHலாவிடமும் அவ3 ேபசுவா3. ஒேர விதமான மனித3களின் மத்தியில் . ஒேர விதமான ேவைலையச் ெசய்துெகாண்டு .ேச! இதில் பிரமாதமான ெகடுபிடியும் . கணபதி ராமன் . ஒேர விதமான ஓைசகளின் மத்தியில் .! இந்த ெசக்ஷனில் இருந்தவரகளிேலேய வயதானவ3 தண்டபாணி. அலசுவா3. . குப்புசாமி ஓ3 அதிகப் பிரசங்கி. சதா ேமட்ட3 ேதடி அைலயும் பத்திrைக.. அவள் தன்ைனேய ேகட்டுக் ெகாள்வாள். பியூன் பராங்குசத்தின் சம்சாரத்துக்குக் கால் ேநாெவன்றால் அதற்குப் பrகாரெமன்னெவன்று -- ைஹஸ்கூல் படிப்ைப முடித்து விட்ட கணபதி ராமனின் மகன் ேமற்ெகாண்டு என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று- - அெமச்சூ3 பின்பற்றலாெமன்று -.என் (ெபன்ஷன் ) தைலப்பில் புதிய ஃைபல் திறக்க அடுத்த நம்ப3 என்ன ? ' ேகள்விகள். சதா அவளுைடய ேவைலயில் ஏதாவது தவறுகைளச் சுட்டிக் காட்டுவதும் . ேவண்டுெமன்று தன்ைன அதிர ைவக்கும் ேநாக்கத்துடேனேய அவ3 அப்படிப் ேபசுவதாக நHலாவிற்குத் ேதான்றும். ேகள்விகள். பாவைனகளும் உள்ள மனித3கள். . . ெபண்கள் ேவைலக்கு வருவைதப் பற்றி அவருக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லாத காரணத்தால் . ெநற்றியில் விபூதி. . ேகள்விகள்.சின்னப் பாப்பாவின் ைகையப் பிடித்து 'அ ' எழுதச் ெசால்லித் தருவைதப் ேபால . வாயில் புைகயிைல. குப்புசாமி இன்ெனாரு ரகம்.. தண்டபாணி ஓ3 அமுக்கு என்றால். . ெசக்ஷனில் 'பத்திrைக கிளப் ' அவ3 தான் நடத்தி வந்தா3. அவ3கள் தன்ைனக் ேகட்காத ேபாது . அவசரமும் ேவேற . ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் குறிப்பிட்ட வட்டத்தில் சுழலும் மனித3கள். சாயல்களும். ெசக்ஷனில் உள்ள மற்றவ3கள் ஒரு ெபண் இருக்கிறாேள என்று கூறத் தயங்கும் ெசாற்கைள டாபிக்குகைள அவ3 ெவகு அலட்சியமாகக் கூறுவா3 .அடிக்கடி எப்படிெயல்லாம் அட்ஜஸ்ட் நடிகரான சீனிவாசன் எந்த ேலட்டாக வரும் ேகசவன் ெசய்து ெகாள்ளலாெமன்று எந்த ேமநாட்டு நடிக3கைளப் தன் தினசr அட்டவைணைய அவ3 ஒவ்ெவாருவருக்கும் வலிய ஆேலாசைன வழங்குவா3. முகத்தில் எப்ேபாதும் ஒரு கடுகடுப்பு.மிஸ் நHலா! உனக்கு ஏன் ைபத்தியம் பிடிக்க வில்ைல ? மிஸ் நHலா! நH எதற்காக இந்த அைறயில் இந்த நாற்காலியில் உட்கா3ந்திருக்கிறாய் ? மிஸ் நHலா ! உனக்கும் இந்த மனித3களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ? விதம் விதமான மனித3கள். ' மிஸ் நHலா! ெடபுேடஷன் ஃைபல் கைடசியாக யா3 ெபயருக்கு டிரான்ஸ்ஃப3 ெசய்யப் பட்டிருக்கிறது ? ' 'மிஸ் நHலா! ஆ3. அவேர கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்திrைக மாதிr தான். இைணயும் . காற்றில் சுவrல் உராயும் ஒரு காலண்ட3. ேகசவன். தைரயுடன் உராயும் நாற்காலிக்கால்கள். ஒவ்ெவாரு விஷயத்ைதயும் 80 . 'இன்ைறக்கு என்ன சீக்கிரமா வந்துட்ேட ேபால இருக்ேக! 'என்கிற rதியில் அவ3 அவளிடம் ெவகு ெசளஜன்யத்துடன் ேபச முற்படும் ேபாது எrச்சல் தான் வரும் . சீனிவாசன். ஒரு ேதசப்படம் ஒன்ேறாெடான்று உராயும் ேமாதும். இைணயாத ஒலிகள். டபால் டபால் என்று திறக்கப் படும் மூடப் படும் இழுப்பைறகள் . வி. சலிப்பூட்டும் மனித3கள். பராங்குசம் -- இவ3கைளயும் கூட ஒவ்ெவாருவைரயும் ஒவ்ெவாரு காரணத்துக்காக அவள் ெவறுத்தாள். ெவவ்ேவறு ருசிகளும் ேபாக்குகளும் . ேகாபாலன் டிரான்ஸ்ஃப3 ஆ3ட3 டிஸ்பாச்சுக்குப் ேபாய் விட்டதா ? ' 'மிஸ் நHலா! பி.இருத்தைலயும் ேஹாதாைவயும் அடிக்கடி க3வத்துடன் பைறசாற்றும் ெதாைலேபசி ெபாத் ெபாத்ெதன்று ைவக்கப் படும் திறக்கப் படும் ெரஜிஸ்த3கள்.

' உனக்கு எந்த மாதிr ைவஃப் வரணும் என்று ஆைசப் படுகிறாய் ? ' என்று குப்பு சாமி ேகட்டா3. ெசக்ஷனில் உள்ள மற்றவ3கள் அவைன ஒரு ெசல்லப் பிள்ைள ேபால நடத்துவதும். யாைரயும் லட்சியம் ெசய்யாத (அவள் உட்பட) அலட்சியப் ேபாக்கும் அவளுக்கு அவன் பால் ெவறுப்ைப ஏற்படுத்தின. தன் ேமைஜ மீ து எறிவதாக அவளுக்குப் பட்டது. . . பியூன் பராங்குசத்ைதப் ெபாறுத்தவைரயில் rஜிஸ்த3கைளயும் ஃைபல்கைளயும் . ேநா ெவா3rஸ் -.லக்கி ஃெபல்ேலா சா3 . பல சமயங்களில் அவன் அனாவசியமான ேவகத்துடன் . இவ3கள் ெகாடுக்கும் இடத்தினால் தான் 'இதற்கு ' திமி3 அதிகமாகிறது என்று அவள் நிைனப்பாள். தனக்குக் கிைடக்காத ஒரு விேசஷக் கவனிப்பும் . தம் இறந்த கால உருவத்ைத அவன் வடிவத்தில் மீ ண்டும் உருவகப் படுத்திப் பா3த்து மகிழும் முயற்சி. அவளுக்கு மிக அதிகமாகப் பிடிக்காத ஆசாமி ேகசவன் தான். ேகசவனுைடய ெபrய மனுஷத் ேதாரைணயும். ஸ்தானமும் அவனுக்குக் கிைடத்திருப்பது அவள் ெநஞ்ைச உறுத்தும். ஸா3. . ேவறு பியூன்களிடம் தன்ைனப் பற்றி மட்டமாக ஏேதா ெசால்லிச் சிrத்துக் ெகாண்டிருந்ததாகப் பட்டது. 'இஃப் யூ ேடாண்ட் ைமன்ட் '. இவங்க வயசிேல நாம் இருந்த ேபாது என்ன எஞ்ஜாய் பண்ணியிருப்ேபாம் ெசால்லுங்ேகா! அவனுைடய இளைமக்கும் சுேயட்ைசத் தன்ைமக்கும் அவ3கள் அளிக்கும் அஞ்சலி .ஒரு மாசத்திற்கு எவ்வளவு படம் பா3ப்பாய் நH ேகசவன் ? -. சில சமயங்களில் அவள் வராந்தாவில் நடந்து ெசல்லும் ேபாது . சீனிவாசன் 'மிஸ் நHலா! ' என்று உத்தரவிடும் ேபாெதல்லாம். ஒரு நாள் மாைல குப்பு சாமி ேகசவனிடம் ேபசிக் ெகாண்டிருந்த ேபாது அவள் இப்படித்தான் மூஞ்சிைய அலட்சியமாக ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். இது ேபான்ற சமயங்களில் இந்தப் ெபாறாைமயும் உறுத்தலும் ெவளிேய ெதrந்து விடாமல் அவள் மிகச் சிரமப்பட்டு தன் முகத்ைதயும் பாவைனகைளயும் அலட்சியமாக ைவத்துக்ெகாள்வாள் -- எனக்ெகான்றும் இெதான்றும் லட்சியம் இல்ைல என்பது ேபால.இந்தக் காலத்துப் பசங்கெளல்லாம் பரவாயில்ைல. அளவுக்கு மீ றி அவைனத் தூக்கி ைவத்துப் ேபசுவதும் அவளுக்குப் ெபாறுப்பதில்ைல. 'ைகண்ட்லி ' என்ற ெசாற்கைளப் பயன் படுத்துவது மrயாைதயாகத் ேதான்றாமல் ஒரு நாசூக்கான ஏளனமாகேவ ேதான்றியது. ஓைசயுடன்.ஆதிேயாடந்தம் ெசால்லித் தர முற்படுவதும் அவளுக்குப் பிடிக்கவில்ைல. ெசக்ஷனில் இருந்த யாைரயுேம அவளுக்குப் பிடிக்கவில்ைல என்றாலும் . அல்லது ஸ்வட் H கம்ெபனி ஏதாவது ? -. ' எந்த மாதிr என்றால் ? ' 'அழகானவளாகவா ? ' ' அழகானவளாக வரணும் என்று யாருக்குத் தான் ஆைச இருக்காது ? ' 81 . ேநா கமிட்ெமண்ட்ஸ்.தனியாகப் பா3ப்பாயா . அவளுக்குச் சில சமயங்களில் ெபாறாைமயாகக் கூட இருக்கும்.

அவள் ெசக்ஷனுக்குள் நுைழயும்ேபாது ேகசவனின் நாற்காலி காலியாக இருந்தது.இந்தப் ேபாக்கிrத்தனமான எண்ணம் அவள் முகத்தில் ஒரு புன்னைகைய எழுப்பியது. அவன் மட்டம் ேபாடவில்ைல.சரக் சரக் -. துடிப்பும் பிரகாசமும் இன்றி மந்தமாக இருந்தது. . இவன் பா3க்கும் ேபாது என் முகம் எப்படி இருந்தால் என்ன ? இவன் என்ைனப் பற்றி என்ன நிைனத்தால் என்ன ? என்றும் நிைனத்தாள். அது கைளத்திருந்தது.ஆகி விட்டிருந்தது. ஆனால் மறு நாள் காைல ஆபிஸ்க்குக் கிளம்பும் ேபாது வழக்கத்ைத விட அதிகச் சிரத்ைதயுடனும் பிரயாைசயுடனும். அடுத்த படியாக ஒரு rஜிஸ்தைர ேவண்டுமானால் கீ ேழ ேபாடலாமா என்று அவள் ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்த ேபாது தான் சீனிவாசன் அவைளக் கூப்பிட்டா3. சற்ேற புழுதி படிந்திருந்தது. அவளுைடய அழெகன்று ேகசவன் தH3மானித்து விட்டாேனா ? இந்த எண்ணம் ேதான்றிய மறு கணேம . அவன் நிமிரவில்ைல. அவளுக்கு எrச்சலாக வந்தது. இது தான் அவளுைடய முகம். ' என்று அவள் ெசால்லிக் ெகாண்டாள். -. தாமதமாக வந்த குற்ற உண3வினால் பீடிக்கப் பட்டவனாய் அவசர அவசரமாக ஃைபல் கட்டுகைளப் பிrத்து ேவைலையத் துவக்கினான்.குனிந்து ெபன்ஸிைலப் ெபாறுக்கினாள். அன்று வட்டுக்குச் H ெசன்றதும். அட்ெடண்டன்ஸ் மா3க் பண்ணிவிட்டு தன்னிடத்தில் வந்து உட்காரும் ேபாது ' இன்று ஒரு ேவைள மட்டம் ேபாட்டு விட்டாேனா ? ' என்று நிைனத்தாள். விய3த்திருந்தது. அவள் தன்ைன அலங்கrத்துக் ெகாண்டாள். அன்று பஸ்ஸில் ெசல்லும் வழிெயல்லாம் அவள் முகத்தில் 'பளிச் பளிச் ' என்று புன்னைக ேரைககள் ேதான்றி மைறந்த வண்ணம் இருந்தன. ' அவனுக்காக அல்ல. இன்று திடாெரன அவன் கவனத்ைதக் கவருவது அவளுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமாக -ெகளரவப் பிரசிைனயாக -. 82 .'கிளிங் கிளிங் ' -. 'கிளிங் கிளிங் ' என்று வைளயல்கள் குலுங்கின. இைத ருசுப் படுத்திக் ெகாள்ள அவன் பக்கம் திரும்பவும் தயக்கமாக இருந்தது. ஆனால். 'எனக்கு இதிேல உங்களளவு அனுபவம் இல்ைல சா3. பத்ேத முக்கால் மணிக்கு வந்தான்.ேகசவன் பா3ைவ விழுந்த தன் மாைல ேநரத்து முகம் எப்படி இருந்தது என்று ெதrந்து ெகாள்வதற்காக. நHலா ைககைள உய3த்தித் தன் தைலயில் ைவத்திருந்த பூச்சரத்ைதச் சr பா3த்துக் ெகாண்டாள். அவைனப் பற்றி மறக்க முயன்றாள். ' ேகசவன் கட கட ெவன்று சிrத்தான். அவள் முதல் ேவைலயாகத் தன் முகத்ைதக் கண்ணாடியில் பா3த்துக் ெகாண்டாள் -.' ெராம்ப அழகாயிருந்தாலும் அப்புறம் மாேனஜ் பண்றது கஷ்டம் . ைகயிலிருந்த ெபன்ஸிைலத் தைரயில் நழுவ விட்டு விட்டு ேமைஜக்கு முன்புறம் ேபாய் உருண்டு விழுந்துள்ள அைத எடுக்கும் சாக்கில் அவள் இடத்ைத விட்டு எழுந்தாள். இப்படி அவன் ெசான்னேபாது தன் பக்கம் அவன் பா3ைவ திரும்பியது ேபால நHலாவுக்குத் ேதான்றியது.ஊகும் அவன் நிமிரேவ இல்ைல. அவன் மூலம் தன்ைனத் திருப்திப் படுத்திக் ெகாள்வதற்காக. ேசச்ேச . ' அவனுைடய அலட்சியத்ைதப் பிளந்து அவைனச் சலனப் படுத்துவதற்காக அவனுைடய கவனத்ைதக் கவ3ந்து அதன்மூலம் என் ெவற்றிைய ஸ்தாபிப்பதற்காக ' --. ' என்றான்.

பிறகு ஒரு எழுபது மி மி . ேகசவனுக்கு சினிமாவிலிருந்து ெவளிேய அப்படிேய வந்து அவைள கிஸ் சிகெரட்ைட உறிஞ்சி இப்புைகைய ஊதித் தள்ளியேபாது அவன் ேகசவனாக இல்ைல.. இந்த நாட்டில் இல்ைல. ஒரு ேவைள இவளுக்கு என்ேமல் காதல் . ' என்று அவன் நிைனத்தான். ? இந்த எண்ணம் அவன் முகத்தில் புன்னைகையத் ேதாற்றுவித்தது. தான் படிக்கிேறாம் என்பைத நன்கு உண3ந்தவளாய் அவள் படித்தாள். புடைவ. சீனிவாசனருகில் இருந்த காலி நாற்காலியில் அம3ந்து அவrடமிருந்த கடித நகைல வாங்கிப் படிக்கத் ெதாடங்கினாள். 'பாரு. ேகசவனின் பா3ைவ அடிக்கடி தன் திைசயில் இழுபடுவைதத் திருப்தியுடன் கவனித்தாள் . ேகசவனின் மனத்தில் திடா3 என்று நHலாவின் உருவம் ேதான்றிக் ெகாண்டிருந்தது. 'இன்று இவள் ெராம்பவும் அலட்டிக் ெகாள்வது ேபாலிருந்தேத -என்னிடம் ஏேதேதா ெதrவிக்க முயலுவது ேபாலிருந்தேத -. அன்று மாைல கனாட் பிேளஸ் கஃேபயில் நண்ப3களுடன் அம3ந்து காபி அருந்தும் ேபாதும் . அதற்கு அடுத்தபடி ேசாபியா லாரன். சீனிவாசனின் ேமைஜைய அைடந்தாள். டூத் 83 . பீட்ட3 ஓட்டூலாக மாறி. திைரயில் அட்r ெஹப்ப3ன் அழகாக குழந்ைதத் தனமாகச் பண்ணேவண்டும்ேபால் இருந்தது. பவுட3 மணக்க . ெஷ3லி ெமக்ைலன். ேகசவன் திைசயில் அவள் பா3ைவையச் ெசலுத்தினாள்.இந்த நிைனவு அவளுக்கு ஒரு ேபாைதையயும் உந்துதைலயும் அளித்தது. 'சில்லி புரனன்ஷிேயஷன்! ' என்று நிைனத்தான். அவளுைடய அழகிய குரலும் உச்சrப்பும் இந்த வறட்டு ஆபீஸ் கடிதத்ைதப் படிப்பதில் ெசலவாகிக் ெகாண்டிருப்பது துரதி3ஷ்டம் தான். . அன்று அவ்ள் ேதைவக்கதிகமாகேவ நடமாடினாள். ' என்று நிைனத்தவாறு அவள் .. அவ3 ைடப் ெசய்யப்பட்ட ஒrஜினைல ைவத்துக் ெகாண்டு சr பா3க்கத் ெதாடங்கினா3. திடீெரன்று அவளுைடய இங்கிlஷ் உச்சrப்பு நிைனவு வரேவ. இன்னும் ெபrய அரச3களின் ேமல் ேபா3 ெதாடுக்க முஸ்தHப்பாக அவள் ஈடுபட்ட ஒரு சிறு பலப் பrட்ைசயில் ெவற்றி. குபுக்ெகன்று அவன் பா3ைவ அவைள விட்டு அகலுவைதக் கண்டு பிடித்தாள். கடிதத்ைதப் படித்து முடித்துவிட்டு மீ ண்டும் தன் இடத்தில் வந்து உட்கா3ந்ததும். அவனுைடய புன்னைக அதிகமாகியது. ) நடந்து ெசன்று அவள் . தட் ஈஸ் தி டிரபிள். அவனுைடய வாழ்க்ைகத் துைணவியின் இலட்சிய உருவகம் இந்த பிrயமான நடிைககளின் சாயல்களில் இங்ேக ெகாஞ்சம் அங்ேக ெகாஞ்சம் என்று சிதறிக் கிடந்தது. ேகசவன் ேகட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறான் -. நியூயா3க் வதியில் H நடந்து ெகாண்டிருந்தான். அவள் இடத்திலிருந்து எழுந்தாள்.என் பிரைம தாேனா ? ' என்று அவன் நிைனத்தான். ேகசவனின் ேமைஜக்கு அருகில் உரசினாற்ேபால புடைவ சலசலக்க . ேபைத! ' என்பைதப் ேபால ' இவள் குற்றமில்ைல நான் ெராம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கிேறன். ேகசவனின் ேபனா சற்று நின்றது.'பாவம். . வைளயல் சப்திக்க . கீ தல் . சினிமாத்திேயட்டrல் பானாவிஷன் பிம்பங்கைள 'ஸ்டாrேயாஃேபானிக் ' ஒலிப் பின்னணியில். பிறகு. அவனுக்கு மிகவும் பிrயமான நடிைக ஆட்r ெஹப்ப3ன் தான். காணூம் ேபாதும் . ஆனால். .கப்பம் கட்டாமல் ஏய்த்து வந்த அண்ைட நாட்டுச் சிற்றரசன் ஒருவனுக்குத் தன் பலத்ைத நிரூபித்த திருப்தி. (இன்று ெகாஞ்சம் பவுட3 அதிகமாகேவ பூசிக் ெகாண்டிருந்தாள். . அப்படியானால் இவ்வளவு ேநரமாக அவன் அவைளத் தான் கவனித்துக் ெகாண்டிருந்தானா ? அவளுக்குக் க3வம் தாங்கவில்ைல.ஒரு ெலட்ட3 கம்ேப3 ெசய்யணும் '. பாரு நன்றாய்ப் பாரு . அட்r ெஹப்ப3னின் சாயைல எதிேர வந்த ெபண்களின் முகங்களில் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தான். சிrத்தாள்.. அவன் நிமி3ந்து தன்ைனப் பா3ப்பைத அவள் உண3ந்தாள். ஒரு ெபருந்தன்ைமயான கருைண நிரம்பிய புன்னைக -.' மிஸ் நHலா ! இஃப் யூ ேடாண்ட் ைமண்ட் -.

அவன் நிைனத்தான். இருவருேம தான் கவனிப்பது எதிராளிக்குத் ெதrயாது என்றும் . ேகசவன் என்பக்கம் பா3க்கிறான் ' என்று நHலா நிைனத்தாள். ேமம்பட்டது. பரபரப்புடனும் அவ3கள் ஒருவைரெயாருவ3 கவனிக்கத் ெதாடங்கினா3கள். தன் கவனத்ைதக் கவர. கனவு இைளஞைனப் பற்றிய அவளுைடய நம்பிக்ைககளும் ஆைசகளும் ேமன் ேமலும் உறுதிப் பட்டன. சீமந்தமும் தாலாட்டும் அல்ல....அது ேவறு விஷயம். 'ஒரு நாளில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அல்லது அறுபது தடைவயாவது . இந்தக் குட்டி பக்தைனப் பற்றி அவனிடம் ெசால்லிச் சிrப்பாள் அவள். 84 . ஒரு குறிப்பிட்ட பிம்பத்துக்கு அடிைமயாகி தன் பா3ைவக்கும் இலக்குகளுக்கும் எல்ைலகள் வகுத்துவிட அவனுக்கு விருப்பமில்ைல.. இவற்றில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் இருந்தது. தன் அழகுக்கும் கவ3ச்சிக்கும் ஓ3 எளிய பக்தன் அளித்த சிறு காணிக்ைகயாக இைத அவள் திரஸ்கrக்காமல் ஏற்றுக் ெகாண்டாள். இது அவசியம். 'தன்னுைடய கனவு இைளஞைன அவள் சந்திக்கும் ேபாது. 'காதெலன்பது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவன் ஈடுபடும் இைடயறாத ேதடல் ' என்னும் ெராமாண்டிக் ஐடியா அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது. இந்த நம்பிக்ைகயில் குதூகலமும் ெபருைமயும் அைடந்தா3கள். நHலா ெராம்பவும் பிரயாைசப் படுகிறாள் என்று ேகசவன் நிைனத்தான். ஆனால். பாவம் . இந்த ேமம்பட்ட சிகரங்கைள அவன் எட்டமுடியாமேலேய ேபாகலாம் . சில நைடகள். ெவற்றியின் க3வம்.இவற்ைறெயல்லாம் அவன் நுணுக்கமாகக் கவனிக்கத் ெதாடங்கினான். சில அபிநயங்கள். ஆனால் இவற்ைற எட்டக்கூடிய சுதந்திரத்ைத அவன் காப்பாற்றிக் ெகாள்ளேவண்டும். அந்தந்தக் கணத்தில் ஆங்காங்ேக எதி3ப்படும் அழகுகளில் சுவாதHனமாக லயித்து ஈடுபட அனுமதித்த அவனுைடய சுேயச்ைசத் தன்ைம அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது. ேகசவன் அவைளப் பா3க்கப் பா3க்க.ேபஸ்ட் விளம்பரங்களில் சிrக்கும் வனிைதகளில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் இருந்தது. 'இந்தப் ெபண் என்ைன பக்தியுடன் பா3க்கிறேதா ? ' என்று ேகசவன் கவனித்தான். சில சிrப்புகள். வயிற்றுப் பாகம் மைறயும் படியாகப் புடைவத்தைலப்ைப இடுப்பில் நட்டுக் ெகாண்டு பிறகு ேதாலில் படர விட்டிருந்த நாசூக்கு. உங்கள் ேநரத்ைத வணடித்துக் H ெகாண்டிருக்கிறH3கள்! ' என்று அவன் நிைனத்தான். அவன் விரும்பியவள் எப்படிப் பட்டவளாக இருப்பாள் என்று ஒரு ேவைள புலப்படக்கூடும். ெவற்றியின் ெபருைம. நHலாவிடம் எத்தைன விதமான நிறங்களில் . 'ேகசவன் தன் அழைக ரசிக்கிறாேனா ? ' என்று நHலா கவனித்தாள். இந்த ெவவ்ேவறு துணுக்குகைளச் ேச3த்துப் பா3த்தால். ஆனால் அவனுக்கு வாழ்க்ைக ெவறும் ேமா3க்குழம்பும் ேதாைசயும் அல்ல. கனாட் ப்ேளஸ் வராந்தாக்களில் காணும் சில முகங்கள். எத்தைன விதமான டிைசன்களில் புடைவகள் இருந்தன என்பைத ேகசவன் முதன் முதலாகக் கண்டு பிடித்தான். கண்காணிக்கத் ெதாடங்கினா3கள். அவனுைடய ெபற்ேறாருக்கு ேவண்டுமானால் பாட்டுப்பாடத் ெதrந்த ேதாைச அைரக்கத் ெதrந்த எவளாவது ஒருத்தி வந்தால் ேபாதுமானதாக இருக்கலாம். ஆனால். அவள் ேபச்சிலிருந்த ஒரு ேலசான மழைல. இதற்ெகல்லாம் அப்பாற்பட்டது. அவள் விழிகளிலும் பாவைனகளிலும் கைரந்து விடாமல் ேதங்கிக் கிடந்த ஒரு குழந்ைதத் தனமும் ேபதைமயும் . அவன் இதுவைர இந்த முயற்சியில் ஈடுபடவில்ைல. மறு நாளிலிருந்து மைறத்துக் ெகாள்ளப் பட்ட ஆ3வத்துடனும். 'நானா கவனிப்பவன் ? ' என்று அவைளக் கவனித்துக் ெகாண்ேட. தன்னுைடய நிச்சயமின்ைம அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது. அவளுைடய அழகின் வல்லைமயும் . 'மிஸ் நHலா ! என்ைன நHங்கள் காதலிக்கும் பட்சத்தில். தம்ைமப் பாதிக்காமல் தம்ைமக் காப்பாற்றிக் ெகாண்டு தாம் மட்டும் எதிராளிையப் பாதித்து விட்டதாகவும் நம்பினா3கள். அவள் காதுகைளத் தைல மயிருக்குள் ஒளித்துக் ெகாள்ளும் விதம் .

ேகசவனுைடய கண்களிலும் உலகம் மாறித்தான் ேபாயிருந்தது. நடந்தாள். தவித்தான். திைரயிடப் படும் ஒரு படம் -.! சில சமயங்களில் அவனுக்கு உற்சாகத்ைதக் கட்டுப் படுத்திக் ெகாள்ளேவ முடியாெதன்று ேதான்றியது. மைறந்து ேகசவனுக்காகேவ விட்டிருந்தன. ேமகங்களிடம் தன் ரகசியத்ைதப் பீற்றிக் ெகாள்ள ேவண்டும் ேபாலிருந்தது. கனவு இைளஞன் அவைள நிச்சயம் தவற விடப் ேபாவதில்ைல -. அந்தத் ேதால்விைய ேநருக்குேந3 சந்திக்கவும் பயந்து ெகாண்டு வந்த வழிேய திரும்பிச் ெசல்லவும் மனம் வராமல். கவைலகளற்ற சுதந்திரப்பட்சி என்று மற்றவ3களால் கருதப்பட்டவன். வடிவம் அவளுைடயது. கைரகளற்ற நH3ப்பரப்பில். அடுக்கு மாடிக் கட்டடத்தின் உச்சியில் ேபாய் நின்று ெகாண்டு . அவனுக்காகேவ எழுப்பப் படும் கவிைத. திடாெரன்று தன் விருப்பமின்றிேய ஓ3 அதிசயமான சிைறயில் அைடபட்டுவிட்டைத உண3ந்தான். அைலகளின் ேபாக்குக்ேகற்ப அைலந்து திrந்த படகாக இருந்தவன் திடாெரன்று ஒரு கைரயருகில் ஒரு முைனயில் தான் கட்டப்பட்டுவிட்டைத உண3ந்தான்.எவ்வளவு அபூ3வமான க3வப் பட ேவண்டிய விஷயம்.அவனுக்காக மட்டுேம ஸ்கிrப்ட் ெசய்யப்பட்டு. திடாெரன்று தன்னுைடய முக்கியத்துவத்ைத பிரத்திேயகத் தன்ைமைய -. பாராட்டுக்காகவும் மட்டுேம ஒரு அழகு தினந்ேதாறும் மலருவைத உண3ந்தான். அேத சமயத்தில் இதிலிருந்து தன்ைன விடுவித்துக்ெகாள்ளவும் முடியவில்ைல! ஒரு ேகாணத்திலிருந்து பா3க்கும்ேபாது இது மகத்தான ேதால்வியாகவும் வழ்ச்சியாகவும் H ேதான்றியது.சாத்தியக் கூறுகளும் ெதளிவாயின. சாைலயில் எதி3ப்படும் முன் பின் அறியாதவ3கைளெயல்லாம் நிறுத்தி. கனவு அவைளச் இைளஞனுக்காகப் சுற்றியிருந்த ேபாற்றி வந்த அவளுைடய உலகம் ஆகி விட்டிருந்தன. மறு முைற பா3ககத் தூண்டும் பிரமிக்க ைவக்கும் உருவம் அவளுைடயது. ைடரக்ட் ெசய்யப்பட்டு. ேகசவன் கவைலப் படத் ெதாடங்கினான்.எத்தைகய அதி3ஷ்டசாலி அவன்!. வைரயப் படும் ஓவியம். இைசக்கப் படும் இைச. திடாெரன்று இந்தக் கும்பல்களிலிருந்து தான் விலகி விட்டைத உண3ந்தான். ஒரு ெகளரவத்ைதயும். இந்த மாறுதைல அவனால் முழுமனதாக ஒப்புக்ெகாள்ள முடியவில்ைல. விஷயத்ைதச் ெசால்ல ேவண்டும் ேபால இருந்தது. காலrயில் உட்கா3ந்து ைகதட்டும் ெபயரற்ற பலருள் ஒருவனாக -. ேவறு பட்டவன். அவன் தனியானவன். ஆனால்ஆனால். 85 . அவன் குழம்பினான். தன் ஒருவனுைடய ரசைனக்காகவும்.அவன் உண3ந்தான். இந்தத் ேதால்வியில் ஒரு கவ3ச்சியும் இருந்தது. ஒரு ம3மமான ஆழமும் அழகும் இருந்தன.ஒரு நடிைகயின் பல உபாசக3களுள் ஒருவனாக -நைடபாைதகளில் மிகுந்து ெசல்லும் அழகிகளின் பா3ைவத்ெதளிப்புகைளயும் வ3ணச் சிதறல்கைளயும் ெபாறுக்கிச் ேச3க்கும் பலவன3களுள் H ஒருவனாக இருந்தவன். அதன் மதிப்பு எப்படி இருந்தாலும் ெபற்றவன். ஏெனன்றால் அவ3களுைடய ேகள்விகளுக்குப் பதில் ெசால்லும் ேபாெதல்லாம் --ஏதாவது ஒரு காrயமாக அவ3கைள ேநாக்கி நடக்கும் ேபாெதல்லாம் அவள் உண்ைமயில் ேகசவனுக்காகத் உண்ைமகள் தான் திடாெரன ேபசினாள். -. ேவறு யாருக்குேம கிைடக்காத இரு வாய்ப்ைபயும். ெசக்ஷனில் இருந்த மற்றவ3கள் மீ து அவளுக்கு இருந்த ேகாபம் கூட இப்ேபாது குைறயத் ெதாடங்கியது.

ெவடுக்ெகன்ற உதறலுடன் தன் ைகைய விடுவித்துக் ெகாண்டு அவைன ேநாக்கி ஒரு முைற முைறத்துவிட்டு. அவள் பா3ைவக்கு ஒரு அ3த்தம்தான் இருக்க முடியும்.ேச! இதற்குத்தானா ? 'ப்ளஸ்! H ' என்று அவன் உண3ச்சி வசப்பட்டவனாய் அவள் ைகையப் பிடித்தான். மின்சார அைல ேபால ஒன்று அவ3களிைடேய எப்ேபாதும் ஓடிக்ெகாண்ேட இருந்தது. ேகசவனுக்குத் தாளவில்ைல. இவ்வளவு நாள் ேயாசித்து ேயாசித்து . அவ3களுைடய புன்னைககள் ேமாதிக்ெகாண்டன. அவள் சரசரெவன்று ேவகமாக நடந்தாள். அவ்வளவுதான்.ஒரு நாள் சினிமாத் திேயட்டrல் சிேனகிதிகளுடன் வந்திருந்த நHலாைவப் பா3த்து அவன் சிrத்தான். பிறகு. அசட்டுக்ேகள்விதான். முகத்தில் குப்ெபன்று நிறம் ஏறியது. ஒருநாள் மாைல நHலா ஆபீைசவிட்டுக் கிளம்பும்ேபாது ேகசவனும் கூடேவ கிளம்பினான். 'வட்டுக்கா H ? ' என்றான். 'ஏன் ' 'ஒரு ேவைல இருக்கிறது ' 'நான் நம்பவில்ைல ' அவள் பதில் ேபசாமல் நடந்தாள். ஆனாலும் அவனால் ஒரு முடிவுக்கு வரமுடியவில்ைல. எந்த அழைக என்னால் ரசிக்க முடியும் ? எதில்தான் முழு மனதாக லயித்து ஈடுபட முடியும் ? நான் நன்றாக மாட்டிக்ெகாண்டு விட்ேடன். நான் ஏன் வணாக H ேயாசிக்கேவண்டும் ? எனக்கும் ேச3த்து இவள் முடிவு ெசய்ததாக இருக்கட்டும். நான் வருவதற்கில்ைல ' என்றாள். அவன் நிைனத்தான்- இவள் ஏற்ெகனேவ முடிவு ெசய்துவிட்ட பிறகு. அவளும் சிrத்தாள். அவள் முகம் சுளிக்காதது அவனுக்குத் ெதம்ைப அளித்தது. இவளுக்கு நான் ஏன் ஏமாற்றத்ைத அளிக்கேவண்டும் ? ஒரு ெபண்ணின் மனத்திருப்திைய விட என் அழகின் ேதடல் தானா ெபrது ? ஓ3 உைடந்த இதயத்தின் பாவத்ைத மனச்சாட்சியில் சுமந்து ெகாண்டு குற்றம் சாட்டும் இரு விழிகைள நிைனவில் சுமந்து ெகாண்டு. 86 .இனி ெசய்வதற்கு ஒன்று தான் இருக்கிறது ஒன்ேற ஒன்றுதான் இருக்கிறது. ேகசவன் அவள் நடந்து ெசல்வைதப் பா3த்தவாறு நின்றான். காலியாக நி3மலமாக இருந்த என் மனத்ைத ஒரு குறிப்பிட்ட பிம்பம் பூதாகாரமாக அைடத்துக் ெகாண்டு விட்டது. ேகசவன் முடிவுக்கு வந்துவிட்டான். அவனுக்கு ைதrயம் வந்தது. 'ஆமாம் ' 'எங்ேகயாவது ேபாய் காபி சாப்பிடுேவாேம ? ' அவள் இைத எதி3ப்பா3க்கவில்ைல என்று ெதrந்தது. சமாளித்துக்ெகாண்டு 'இல்ைல. அவள் புன்னைகக்கு ஒரு அ3த்தம்தான் இருக்கமுடியும். ெசக்ஷனில் சிrப்புக்கான சந்த3ப்பங்கள் வரும்ேபாெதல்லாம் ேவடிக்ைகப்ேபச்சுகளும் கலகலப்பும் ஏற்படும்ேபாெதல்லாம் அவ3களுைடய பா3ைவகள் ஒன்ைறெயான்று நாடின.

உைட மாற்றிக்ெகாண்டு ைகயில் பத்திrக்ைகயுடன் அமரும்ேபாது. பrசுத்தமான மனசுடன் அவள் தன் ஜன்னல்கைளத் திறந்து ைவத்தாள் என்பதற்காக.'சீ! என்ன துணிச்சல்! ' . அவன் உrைமயுடன் ஜன்னைலத் தாண்டி உட்புறம் குதிக்க முயற்சித்திருக்கக்கூடாெதன்று நிைனத்தாள். க3ப்பக்கிருகத்துக்குள் திபுதிபுெவன்று நுைழந்திருக்கக்கூடாெதன்று நிைனத்தாள்.. என் அனுதாபத்ைதப் ெபற முயற்சிக்கிறானாக்கும்! ' என்று அவள் அலட்சியமாக நிைனத்தாள். என்ன ஆைச ? என்ன . ஸ்தாபிக்கும். அவைனப் பற்றி எதுவும் நிைனக்காமல் அவனால் பாதிக்கப் படாமல் இயல்பாக இருக்க முயன்றாள். நைட வாசலில் நின்று ெகாண்டிருக்க ேவண்டியவன். அன்று ேகசவன் ஆபீசுக்கு வரவில்ைல 3 'உம்! பச்சாத்தாபப் படுகிறானாக்கும். இடியட்! என்ன நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறான் இவன்! எப்படிப்பட்டவெளன்று நிைனக்கிறான் இவன் அவைள ? காபி சாப்பிட ேவண்டுமாம். ெகாழுப்பு! ைகைய ேவறு பிடித்து ேச! நல்லதுக்குக் காலமில்ைல. இந்த உருவகத்ைத அவளால் சிைதக்கேவா 87 . ஆனால் நிைனவுகைள யாரால் கட்டுப் படுத்திக் ெகாள்ள முடியும் ? ேவண்டும் ேவண்டாம் என்று பாகு பாடு ெசய்து ெபாறுக்க முடியும் ? அவன் திைசயில் எண்ணங்கள் பாய்வைத அவன் உருவம் மனதில் ேதான்றித் ேதான்றி மைறவைத அவளால் தவி3க்க முடியவில்ைல. அவளுக்கு ேகசவன் ேமல் ேகாபம் ேகாபமாக வந்தது. அல்லது தன் காலி நாற்காலியின் மூலம் அதிருப்திையத் ெதrவிக்கிறானாக்கும். அவைளச் சுற்றிலும் இறுக்கமும் வறட்சியும் இல்லாமல் சற்ேற சந்ேதாஷத் ெதன்றல் வசட்டும் H என்று . எல்லாேம ேகசவனின் குற்றத்ைதயும் அவளுைடய குற்றமின்ைமையயும் ருசுப்படுத்தும். பா3ைவகள் மூலமாக அவளுைடய மனம் ஒருவிதமாக உருவகப் படுத்தி ைவத்திருந்தத்து.அழகின் ஒளிக்கற்ைறகள் இருந்த இடங்களில் எல்லாம் பாயட்டும் என்று அவள் சுயநலமின்றிச் சிrத்துப் ேபசினால். இப்படியா ஒருவன் தப்ப3த்தம் ெசய்து ெகாள்வான் ? முட்டாள்தனமாக நடந்து ெகாள்வான்! தன் குட்டி பக்தைன அவள் சிறிதும் மன்னிக்கத் தயாராக இல்ைல.பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கும்ேபாது. ேபச்சுக்கள். அதுவும் இவனுடன்.. எண்ணங்கள். அவனுக்காகெவன்று அவள் வகுத்திருந்த சில எல்ைலகைள அவன் மீ றிவிட்டதாக அவள் நிைனத்தாள். அவளுைடய நல்ல எண்ணங்கைளத் தவறாக புrந்து ெகாண்ட குற்றவாளி. இனி இவனிடம் ேபசேவ கூடாெதன்று மறுநாள் ஆபீசுக்குக் கிளம்பும்ேபாது அவள் முடிவு ெசய்தாள். மாைலயில் வட்டில் H உட்கா3ந்து . அதில் அவளால் ெவற்றி ெபற முடிய வில்ைல. அவன் தான் குற்றவாளி. ேகசவைனத் தள்ளுபடி ெசய்யக் கூடிய காரணங்கைள அவள் ேதடிப் பா3த்தாள். ேகசவைன ஒரு தனி மனிதனாக குறிப்பிட்ட சில இயல்புகளும் ருசிகளும் ேபாக்குகளும் உள்ளவனாக எல்லாவற்றுக்கும் ேமலாக அவளிடம் சிரத்ைத ெகாண்ட ஒருவனாக. ெசக்ஷனில் ேவைல ெசய்யும் பலருள் ஒருவனாக அவைன அசட்ைடயாகக் கருதி வந்த தன் பைழய மன நிைலைய மீ ண்டும் உருவாக்கிக் ெகாள்ள முயன்றாள் ஆனால்.

ேகசவைனச் சுற்றிேய மீ ண்டும் மீ ண்டும் இந்த மனம் -மறு நாள் ேகசவன் ஆபிசுக்கு வந்தான். திடாெரன்று இைவெயல்லாம் உயிரற்றதாக அ3த்தமற்றதாக் ெவறும் ேபாலியாக .அழிக்கேவா முடியவில்ைல. அன்று லஞ்ச் டயத்திற்குப் பிறகு சில நிமிடங்களுக்குச் ெசக்ஷனில் அவளும் அவனும் மட்டும் தான் தனியாக இருந்தா3கள்.ஆனால் ஒரு ேவைள அவன் ெராம்ப வருத்தப் படுகிறாேனா ? தன் தவறுக்காகத் தன்ைனேய கடிந்து ெகாண்டு கழிவிரக்கத்தில் உழலுகிறாேனா ? இந்தக் கற்பைன அவளுக்கு ஒரு பயத்ைதயும் சங்கடத்ைதயும் அளித்தது. அடுத்த நாளும். ேரடிேயாவில் ேகட்ட காதல் பாடலிலும். ெபண்கள் . அவற்ைற ஒடுக்கேவா மாற்றேவா முடியாது. அேத சமயத்தில் இந்தக் ேகாபத்தின் 88 . தன் மனைத ஈடுபடுத்தி கற்பைனகைள திைச திருப்பி விட முயற்சித்தாள்.அவைள எந்த விதத்திலும் பாதிக்காதவனாக -. ேகசவன் எந்த சந்த3ப்பத்ைதயுேம உபேயாகித்துக் ெகாள்ள வில்ைல. அப்ேபாது ேகசவன் . என்பது அவளுக்குத் ெதrயவில்ைல. அதற்கடுத்த நாளும் கூட இப்படிப் பல சந்த3ப்பங்கள் ஏற்பட்டன. ெபயரற்ற . முகமற்ற . ஆனால் . அவற்றிலிருந்து தன்ைன மீ ட்டுக் ெகாள்ள முடியாது. சிrப்புகள். உயிரும் இயக்கமும் உள்ள ஓ3 உண்ைமயாக அவள் பா3த்திருந்த -. ' யாேரா என்ைனப் பற்றி ஏேதா நிைனத்துக் ெகாண்டு அவஸ்ைதப் பட்டால் அதற்கு நானா ெபாறுப்பாளி ? ' என்று சமாதானம் ெசய்து ெகாள்ள முயன்றாள்.உருவற்ற.அவைன மீ ண்டும் தூக்கி எறிய முடியவில்ைல. 'அவனும் இப்ேபாது என்ைனப் பற்றி என்ைனப் பற்றித்தான் நிைனத்துக் ெகாண்டிருப்பாேனா ? ' இருக்கலாம் . இவற்றின் அ3த்தங்கள் ஆகியவற்றிெலல்லாம் முற்றும் நம்பிக்ைக இழந்த ஒரு விரக்தி நிைல அைடந்திருந்தான். ேகசவன் ஒரு நாள் lவில் தன்ைனக் கடுைமயாக ஆத்ம ேசாதைன ெசய்து ெகாண்டு .ஆனால். முகத்ைதப் பா3க்காமல் ேபசி விட்டு நகருதலும் அவளுக்கு ரசமாகவும் . அவளுக்குத் ேதான்றின.அவளுடன் ேபசியிருந்த -. அவனுைடய விலகிய ேபாக்கும் உஷ்ணமும் -. ஜனத்திரளில் ஒருவனாக -. சுற்றுமுற்றும் பா3க்காமல்.ஆனால் ஆனால் -.ஆபிஸ் ேவைல விஷயமாக அவளிடம் ேபச ேவண்டி வரும் ேபாது மிக மrயாைதயுடன் . ஆனால். அவளுக்குத் ெதrயாமல் . அைதக் கவனித்ததாகக் காட்டிக் ெகாள்ளாதவளாய் அம3ந்திருந்தாள். தன்னிடம் ேபசப் ேபாகிறான் என்று அவள் எதி3 பா3த்தாள். . அவ3களுைடய பா3ைவகள். ' ெராம்பக் ேகாபம் ேபாலிருக்கு ! ' என்று அவள் நிைனத்தாள். ஆனால். இந்தக் கணத்தில் அவைள அறிந்த பல3 அவைளப் பற்றி பலவிதமாக நிைனத்துக் ெகாண்டிருப்பா3கள். ேவடிக்ைகயாகவும் இருந்தன. . யா3 கண்டது ? என்ன விசித்திரமான தப்ப முடியாத விஷயம் இது ? அவள் அனுமதியின்றி . ஆனால் அவன் ேபசவில்ைல. கலப்பாக இல்ைல. நHலா அவனுைடய மாறுதல்கைளக் கவனித்தவளாய். ேகசவன் வாய்ப்புக் கிைடக்கும் ேபாது அவளிடம் ' ஐ யாம் சாr ' என்று மன்னிப்புக் ேகட்டுக்ெகாள்ளப் ேபாகிறான் என்று அவள் எதி3பா3த்தாள். அந்த நிைனவுகைளப் பற்றி அவளால் எதுவும் ெதrந்து ெகாள்ள முடியாது. ஆனால் அவன் ேகசவனாக இல்ைல. என்ன நிைனத்துக் ெகாண்டிருப்பான் ேகசவன் ? அவள் க3வம் பிடித்தவள் என்றா ? இரக்கமற்றவள் என்றா ? எப்படியாவது நிைனத்துக் ெகாள்ளட்டும் -. பத்திrைக விளம்பரத்தில் இருந்த இைளஞன் முகத்திலும் . சிrக்காமல் காrயேம கண்ணாக இருந்தான்.

'இவ்வளவு சீக்கிரம் புறக்கணிக்கக் கூடிய சக்தியா அவள் சக்தி ? ைபத்தியம் பிடிக்கச் ெசய்யும் . -. ேமாசமான ைடப் என்று ெசால்ல முடியாதவன். ஏன். ேகசவன் மீ ைச ைவத்திருந்தான். அவள் பக்கம் பா3ப்பைதேய அவன் நிறுத்தி விட்டான்.விைளவுகைளப் பற்றி சுற்றியுள்ள சமூகத்தின் பா3ைவையயும் ேபச்சுகைளயும் பற்றி ேயாசிக்க ேவண்டியவள். ேநராேதா ? அப்பாவும் அம்மாவும் ேஜாசிய3களும். தன் ெசய்ைக சrதானா என்று ஸ்தாபித்துக் ெகாள்ள முயன்றாள். எவேனா கூப்பிட்டான் என்று உடேன காபி சாப்பிடப் ேபாக இது என்ன சினிமாவா ? டிராமாவா ? இப்படியாக.ஒரு திடா3 உந்துதலில் -. நிரந்தரமான .. ேத3ந்ெதடுக்கும் யாேரா ஒரு -. ஒரு ேவைள அந்தச் சந்த3ப்பத்தில் அவள் ேவறு வா3த்ைதகைள உபேயாகப்படுத்தியிருக்கலாேமா ? இன்னும் சிறிது பிrயமாக நடந்து ெகாண்டிருக்கலாேமா ? அவைனப் புண்படுத்தாமலும் அேத சமயத்தில் தன்ைனப் பந்தப் படுத்திக் ெகாள்ளாமலும். அலங்கrத்துக் ெகாள்வதிலும் முன் ேபால ஆ3வமும் உற்சாகமும் காட்ட அவளால் முடிய வில்ைல. இவள் ைபத்தியம் ேபால அந்த வாய்ப்ைப நழுவ விட்டு விட்டாளா ? இனி இது ேபான்ற வாய்ப்புகள் அவள் வாழ்வில் வர ேநருேமா.என்ன பயங்கரம் ? 'நான் முட்டாள் படு முட்டாள் ' என்று அவள் தன்ைனத் தாேன திட்டிக் ெகாண்டாள். சாதுrயமாக நிைலைமையச் சமாளித்திருக்கலாேமா ? அவள் தான் இப்படிெயல்லாம் ஏேதேதா ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்தாேள தவிர அவன் அவைளப் பற்றி கவைலப் பட்டதாகேவ ெதrயவில்ைல. அவன் காப்பி சாப்பிடக் கூப்பிட்டேத தப்பு என்கிற rதியில் ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்தவள்.அவன் அவைள ெநருங்கி வர -. அதன் கவ3ச்சிையயும் வல்லைமையயும் பற்றி தH3மானமாகவும் இறுமாப்பாகவும் இருக்க முடிய வில்ைல. அவள் நிைல அவனுக்கு ஏன் புrய மாட்ேடன் என்கிறது ? அவள் ஒரு ெபண். அந்த பல்பு இல்லாமலும் . . இருந்தாலும் வித்தியாசம் இருக்கத் தான் ெசய்தது. ேபாைதயிலாழ்த்தும் அழகு இல்ைலயா அவளுைடய அழகு ? ேகசவன் அவைளப் பா3த்து மயங்கியது கூடத் தற்ெசயலாக நிகழ்ந்தது தாேனா ? அல்லது அவன் மயங்கியதாக நிைனத்தது கூட அவள் பிரைம தானா ? தன்ைன மறந்து ஒரு நிைலயில் -. அவளுக்குள் பிரகாசமாக எrந்து ெகாண்டிருந்த ஏேதா ஒரு பல்பு ஃபியூஸ் ஆனைதப் ேபால இருந்தது. தன்ைனத் தாேன ஏமாற்றிக் ெகாள்ளும் ஒரு முயற்சியாக அைவ ேதான்றின. எைத அஸ்திவாரமாகக் ெகாண்டு அவள் தடபுடலாக மாளிைக கட்டிக்னாேளா அந்த அஸ்திவாரேம இப்ேபாது சந்ேதகத்திற்குrயதாக மாறி விட்டிருந்தது. கனவு இைளஞைன மண்டியிடச் ெசய்யும் ேதஜஸ் வாய்ந்ததாகத் ேதான்றிய தன் அழகின் ேமல் முன் ேபால் அவளால் நம்பிக்ைக ைவக்க முடியவில்ைல.பின்னிருந்த ஏமாற்றத்ைதயும் ேவதைனையயும் ஊகித்துணரும் ேபாது அவளுக்கு அவன் ேமல் இரக்கமாகவும் இருந்தது. அவனுைடய அலட்சியம் அவளுைடய ராத்தூக்கத்ைதக் ெகடுத்து விடவில்ைல. 'சுத்தப் ைபத்தியம் ' என்று அவள் நிைனத்தாள். அதனாெலன்ன ? அவன் ேகசவன் -அவளுக்குப் பrச்சயமானவன். விடுபடமுடியாத . அவள் இயங்கக் கூடும் . . குைற ெதrயத்தான் ெசய்தது. அழகு படுத்திக்ெகாள்வதிலும் . குைடைவயும் அவளால் தடுக்க இயல வில்ைல. இருந்தாலும் மனதின் அrப்ைபயும் . சீட்டில் உட்காரும் ேநரத்ைதேய அவன் கூடியவைர குைறத்துக் ெகாள்ளத் ெதாடங்கியிருந்தான். அவன் அப்படிச் ெசய்தது சrயாக இருந்தாலும் கூடத் தான் ஏன் அைத ஏற்றுக் ெகாண்டிருக்க முடியாது ? என்று தனக்குத் தாேன நிரூபித்துக் ெகாண்டு . அதனாெலன்ன ? சுமாரான நிறம் தான். ஆனாலும் ஒரு சூனிய உண3வு அவைள அவ்வப்ேபாது பிடித்து உலுக்கத் தான் ெசய்தது. 89 .

' ' இந்தப் ெபண்கேள ஸ்திர புத்தியற்றவ3கள்.அவன் நிமிரவில்ைல. ேகசவன் அசட்ைடயாக அவள் பக்கம் பா3த்தான். ஃைபல் ஒன்ைறப் பிrத்தான். நHலா . அவள்.இவ3கைள நம்பேவ கூடாது ' என்று நிைனத்தவனாய் அவன் ெசக்ஷனுக்குள் நுைழந்தான்..'என்னப்பா இது ? ' ' நான் தான் வாங்கி வரச் ெசான்ேனன் ' என்றாள் நHலா. மறுபடியும் ஏமாறத் தயாராய் இல்ைல அவன். ' இவ3களுக்கு கவனிக்கப் படவும் ேவண்டும் கவனிக்கப் படவும் கூடாது.. ஆனால் இப்ேபாது எல்லாேம அநாவசியமானதாக.. ' என்ற வைளயல் ஓைச -. . அன்று அவன் காப்பி சாப்பிடக் கூப்பிட்ட ேபாது அணிந்திருந்த அேத புடைவ. ேகசவன் நிமி3ந்தான் -. பிறகு. இப்படி ஒரு சந்த3ப்பத்ைத அவன் எதி3 பா3க்க வில்ைல. 90 . இன்ெனான்ைற ேகசவன் ேமைஜ மீ து ைவக்குமாறு அவள் ஜாைட காட்டவும். ேமாசக்காrகள் -. அவள் அருகில் சுமுகமான நிைலயில் இருப்பேத ேபாதும் என்று ேதான்றியது. அ3த்தமற்றதாகத் ேதான்றின. . காற்றடிக்கவும் ேவண்டும். ேநா ? ' ேகசவன் திணறிப் ேபானான் . இவள் இஷ்டப் படி ேபாடும் விதிகளின் படி நான் விைளயாட ேவண்டும் ேபாலிருக்கிறது. அவன் அவள் முகத்ைதப் பா3த்தான். புன்னைக ெசய்து ெகாண்டான். இப்படி நடந்தால் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று கணக்குப் ேபாட்டிருக்கவில்ைல. அவன் குடிக்கப் ேபாவைத எதி3 பா3த்து நHலா தம்ளைரக் ைகயில் எடுத்து அவனுடன் ேச3ந்து குடிப்பதற்காகக் காத்திருந்தாள்.காைலயில் பஸ்ஸில் ஆபிைஸ ெநருங்கிக் ெகாண்டிருந்த ேகசவன் அனுபவபூ3வமாகவும். அவள் பா3ைவயில் கூத்தாடிய விஷமத்ைதயும் உல்லாசத்ைதயும் கவனித்தான். அவன் கவனத்ைதக் கவர முயற்சிப்பதும் .கிளிங். அேத புடைவ அணிந்திருந்தாள் அவள். பாராங்குசம் அப்படிேய ெசய்தான். . கைர கண்டவனாகவும். ' ெபrய மகாராணி ' என்று நிைனத்தான். ' யூ ைலக் காபி. உதட்ைடக் கடித்துக் ெகாண்டு பா3ைவையத் தாழ்த்திக் ெகாண்டான். திடுக்கிட்டான். தண்டபாணி உரத்த குரலி சீனிவாசனிடம் ஏேதா உரக்க வாக்கு வாதம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தா3. உஷ்ணமாக ஏதாவது ெசால்ல ேவண்டும் ேபாலிருந்தது.'உம்! இந்தப் ெபண்கள் ! ' -. புன்னைகயுடன் . காப்பிைய அருந்தத் ெதாடங்கினான். இல்ைல. சலுைககள் எடுத்துக் ெகாள்ளப்படவும் ேவண்டும்.பிச்சஸ் . அவளிடம் ஏேதேதா ேகாபப் பட ேவண்டும் விஷயங்கைளத் ெதளிவு படுத்த ேவண்டும் என்று அவன் விஸ்தாரமாக ேயாசித்து ைவத்திருந்தான். கணபதி ராமன் தன் குைற எைதேயா குப்பு சாமியிடம் ெசால்லி அழுது ெகாண்டிருந்தா3. ஒரு தம்ளைர நHலாவின் ேமைஜ ேமல் ைவத்தான். ஆறிப் ேபாயிடும் ' என்றான் பராங்குசம். எடுத்துக் ெகாள்ளப் படவும் கூடாது. ' கிளிங் . அட்ெடண்டன்ஸ் மா3க் பண்னி விட்டு அவன் தன் இடத்தில் ேபாய் உட்கா3ந்தான். அவன் இைத ெமளனமாக எதி3ப்பதுமாக சில நிமிடங்கள் ஊ3ந்தன. அவள் விழிகளிலிருந்த நிச்சயமும் நம்பிக்ைகயும்! ேகசவன் தான் ேதாற்று விட்டைத உண3ந்தான். ' காப்பி சாப்பிடுங்க சா3. . புடைவ பறக்கவும் கூடாது. திடா3 என்று பியூன் பாராங்குசம் ைகயில் ஒரு காப்பித் தம்ளருடன் ெசக்ஷனுக்குள் நுைழந்தான்.

91 . ஒருவைரெயாருவ3 ெஜயிக்க நிைனத்தா3கள். 'குடித்ததற்காக தாங்க்ஸ் ' என்றாள் அவள்.அதற்கு ேமலும் ஏதாவது ெசால்ல ேவண்டுெமன்று துடித்தவளாய் . ஆனால். ஒருவrடம் ஒருவ3 ேதாற்றுப் ேபாய் உட்கா3ந்திருந்தா3கள். அவனுக்கும் பதிலுக்குப் புன்னைக ெசய்தான்.'காப்பிக்காக தாங்ஸ் ' என்றான் அவன். தவறாக எைதயும் ெசால்லி விடக் கூடாேத என்று தயங்கியவளாய் அவள் ஒரு புன்னைக மட்டும் ெசய்தாள்.

கிட்ட வந்தேபாது அவள் கண்கள் ெதrந்தன. ேசைலயின் ஒவ்ெவாரு மடிப்பும் கனகச்சிதமாக உrய இடத்ைத விட்டு நகராமல் அப்படிேய நின்றது.மஹாராஜாவின் ரயில் வண்டி – அ. ஆனால் உடல் அைத ஒத்துக் ெகாள்ளாமல் இன்னும் அதிக வயதுக்கு ஆைசப்பட்டது. அந்த இரண்டு இரவுகளும் ஒரு பகலும் எனது வாழ்க்ைகயில் மிகவும் முக்கியமானைவயாக மாறும். அப்படிேய அவள் உடம்ைப அவதானிக்கும் ஆ3வத்ைதயும் கூட்டியது. அலுப்பாக. இன்னும் சில அதி3ச்சிகளுக்கும் தயாராக ேநrடும். 92 . எனக்கு அவைர முன்பின் ெதrயாது. என்னுைடய முதலாவது அதி3ச்சி அந்த வடுதான். ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 பூ3விகத்தில் ேகரளாவில் இருந்து வந்தவ3. வாழ்நாள் முழுக்க பராமrத்தாலும் ஒரு பூ பூக்காத ெசடிகைலத் ெதாட்டிகளில் ைவத்து வள3த்தா3கள். அந்த முகம் பதின்மூன்று வயதாக இருந்தது. கண்கைள நிமி3த்திப் பா3த்தாள். எனது பதினாலு வயது வாழ்க்ைகயில் நான் கண்டிராத ேகட்டிராத சில விஷயங்கள் எனக்குப் புலப்படுத்தப்படும். வாய்க்ேகாடு ேமேல வைளந்து எப்ேபாதும் சிrக்க ஆரம்பித்தவ3 ேபாலேவ காட்சியளித்தா3. கறுப்புக்கைர ைவத்த ெவள்ைளச்ேசைல அணிந்திருந்தா3. அைவ அபூ3வமாக ஓ3 இலுப்பக் ெகாட்ைடையப் பிளந்ததுேபால இருபக்கமும் கூராக இருந்தன. என்னிலும் உயரமான ஒரு மணிக்கூடு ஒவ்ெவாரு மணிக்கும் அந்த தானத்ைத ஞாபகம் ைவத்து அடித்தது. அவருைடய முகம் பள்ளி ஆசிrயருக்கு ஏற்றதாக இல்ைல. அவள் அைசயும்ேபாது இைடக்கிைட அவள் இைட ெதrந்தது. அவ3 கழுத்தினால் மட்டுேம கழற்றக்கூடிய மூன்று ெபாத்தான் ைவத்த முழங்ைக முட்டும் சட்ைடைய அணிந்திருந்தா3. எல்ேலாரும் ஒேர மாதிrயான சீருைட ேபான்ற ஒன்ைற அணிந்திருந்தா3கள். ெராஸலின் என்று அவைள எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினா3கள். இது அவள் உதடுகள் அைசயும்ேபாெதல்லாம் அைசந்து எங்கள் பா3ைவைய அவள் பா3ைவைய திருப்பியது. நான் முன்பு ெதாட்டு அறியாத ஒரு குளி3 ெபட்டி இருந்தது. ஆனால் மூக்கிற்குக் கீ ேழ. விட்டுவிட்டு சத்தம் ேபாடும். முத்துலிங்கம் ஒரு விபத்து ேபாலதான் அது நடந்தது. கழுத்திேலா காதிேலா ேவறு அங்கத்திேலா ஒருவித நைகயுமில்ைல. ேமல் உதட்டில் ஒரு மரு இருந்தது. மீ தி மைறந்தது. மூன்று ெபண்கள் தூரத்தில் வந்தா3கள். மிஸஸ் ேஜா3ைஜ பா3த்தவுடன் கண்டிப்பானவ3 என்பது ெதrந்துவிடும். இது ஒரு நூதனமான தந்திரமாகேவ எனக்குப் பட்டது. ெசல்வநாயகம் மாஸ்ர3 வட்டில் H தங்க ேவண்டிய நான் ஒரு சிறு அெசாகrயம் காரணமாக இப்படி ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 வட்டில் H தங்க ேநrட்டது. ெபாட்டு இடாத ெநற்றி கடும் ெவள்ைளயாக இருந்தது. இருந்தும் அவ3களில் இந்தப் ெபண் அவள் உயரத்தினால் நHண்ட தூரம் முன்பாகேவ ெதrந்தாள். ெயௗவனத்தில் இருந்து பாதி தூரம் வைர வந்திருந்தாலும் அவருைடய கண்கள் மூக்குக்கு கீ ேழ ெதன்படுவைதப் பா3த்துப் பழக்கப்படாதைவ. H அது எனக்குப் பrச்சயமற்ற ெபரும் வசதிகள் ெகாண்டது. நான் அங்கு ேபானேபாது இருவரும் மகைள எதி3பா3த்துக் ெகாண்டு வாசலில் நின்றன3. ெதாங்கும் சங்கிலிையப் பிடித்து இழுத்தால் ெபரும் சத்தத்ேதாடு தண்ண3H பாய்ந்து வரும் கழிவைற இருந்தது.

பிறகு ஞாபகமாகத் திறக்கவும் ெதrந்திருக்க ேவண்டும். நான் திடீெரன்று எழுந்து உட்கா3ந்ேதன். தாயும் அப்படிேய ெசய்தாள். எனக்கு அந்த சமயங்களில் என்ன ெசய்வெதன்று ெதrவதில்ைல. இன்னும் பல ெபண் சின்னங்களும். முைறயாக அவ3கள் அந்நிய3 வட்டிேல H பழக்கவழக்கங்கள் தங்கியிருந்ேதன். அந்தரங்க உள்ளாைடகளும் ஒளிவில்லாமல் ெதாங்கின. சில ேநரங்களில் அப்படிக் ெகாடுக்கும்ேபாது என்ைனச் சாய்வான கண்களால் பா3த்தாள். ஆனாலும் கூச்சமாக இருந்தது. பழக்கப்படாத கட்டில். நானும் அவள் பக்கத்தில் நின்று என்னெவன்று பா3த்ேதன். ெவகு ேநரமாக நித்திைர வரவில்ைல. காத்திருந்தன. ெவளிேய அநHதியாக இரண்டு தைலயைணகளும் கிடந்தன. புது அனுபவமாக இருந்தது. “பயந்துட்டியா?” இதுதான் அவள் என்னுடன் ேபசிய முதல் வா3த்ைத. கைடசியில் ‘ஆெமன்’ என்று ெசான்னேபாது நான் கலந்து ெகாள்ளத் தவறிவிட்ேடன். சும்மா ேபாகிற தாைய இழுத்து அவள் கன்னத்திேல முத்தம் பதித்துவிட்டுப் ேபானாள். அதற்கு இந்தப் ெபண் என்ைன ஒருமாதிrயாகப் பா3த்தாள். அந்த மரப்ெபட்டிக்குள் ஐந்து பூைனக்குட்டிகள் ஒன்றன்ேமல் ஒன்றாக ெமத்துெமத்ெதன்று கண்ைண மூடிக் கிடந்தன. அதில் நHண்டமுடி ஒன்று தண்ணrல் H நைனந்து ெநளிந்துேபாய் கிடந்தது.எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அைற அவசரமாகத் தயாrக்கப்பட்டது. 93 . வந்தவள் என் பக்கம் திரும்பிப் பாராமல் ேநராக ெபட்டிகள் அடுக்கி ைவத்திருக்கும் திைசயில் ேபாய் நின்றுெகாண்டு அெமrக்காவின் சுதந்திரச்சிைல ேபால ெமழுகுவ3த்திைய உய3த்திப் பிடித்தாள். சிலமுைற கன்னத்தில் தந்தாள். சாப்பாடு ேமைசயில் பrமாறப்பட்டதும் நான் அவசரமாகக் ைகைய ைவத்துவிட்ேடன். பழக்கப்படாத அைற. ஒவ்ெவான்றாக ைகயிேல எடுத்துப் பூங்ெகாத்ைத ஆராய்வதுப்ேபால பா3த்தாள். சிலமுைற ெநற்றியில் ெகாடுத்தாள். இரண்டாவது அதி3ச்சி முத்தம் ெகாடுக்கும் காட்சி. அலுமாrயும் ேமைசயும் ஒரு பக்கத்ைத அைடத்தன. அந்த அைறையத் ெதாட்டுக்ெகாண்டு மூன்று கதவுகள் ெகாண்ட ஒரு குளியலைற இருந்தது. ஒரு ெமழுகுவ3த்திையப் பிடித்தபடி இந்தப் ெபண் ெமள்ள நடந்து வந்தாள். அப்படியாயிருக்கலாம் அதிலும் என்று அவ3கள் ேயாசித்ேதன். பழக்கப்படாத ஒலிகள். அன்று இரவு நடந்ததுவும் விேநாதமான சம்பவேம. நிைறயப் புத்தகங்களும் ெவற்றுப் ெபட்டிகளும் ஒன்றன்ேமல் ஒன்றாக அடுக்கி ைவக்கப்பட்டிருந்தன. என் கண்கைள இது சாதாரணமான நிகழ்ச்சி என்று நிைனக்கும் ேதாரைணயில் ைவக்கப் பழக்கிக்ெகாண்ேடன். சிலேவைள பின்னுக்கிருந்து வந்து அவைளக் கட்டிப் பிடித்து ஆச்சrயப்பட ைவத்தாள். நான் முதல் கத்ேதாலிக்க3கள். குளியல் ெதாட்டி ெவள்ைள நிறத்தில் இருந்து பழுப்பு நிறமாக மாறுகிறதா அலல்து பழுப்பு நிறத்தில் இருந்து ெவள்ைள நிறமாக மாறுகிறதா என்பைதச் ெசால்ல முடியவில்ைல. மூன்று ேபரு மூன்று வாசல் வழியாக அதற்குள் வரமுடியும். பிறகு பிரா3த்தைன ெதாடங்கியேபாது அைத இழுத்துக்ெகாண்ேடன். ெமள்ள என்னுைடய கதவு திறக்கும் ஒலி. ஆனபடியால் மிகக் கவனமாக உள்பூட்டுகைளப் ேபாடவும். அந்தப் ெபண் அடிக்கடி முத்தம் ெகாடுத்தாள். படுக்ைகயில் அலுமாrக்குள் விrப்பு அனுமதி கைலயாத கிைடக்காத ெவள்ைள உடுப்புகள் விrப்பும். அவள் ைகச்சூடு ஆறும் முன்பு நானும் ெதாட்டுப் பா3த்ேதன்.

“என் அப்பாவிடம் ஒரு ரயில் வண்டி இருக்கிறது” என்றாள். தாய்ப் பூைன இந்த ஜன்னல் வழியாக வரும். ேகசம் ெவப்பத்ைதக் ெகாடுத்தது. ேமைசயில் நாம் இருவருேம மிஞ்சிேனாம். ேபாகும். அrஸ்ேடாட்டல்” என்றாள். காைல உனவு ெவகு அவசரத்தில் நடந்தது. “ரயில் வண்டிதான். அதற்கு நான் மறுெமாழி ெசால்லவில்ைல. காரணம் நான் அப்ேபாது அவளுைடய முதலாவது ேகள்விக்கு எழுத்துக் கூட்டிப் பதில் தயாrத்துக் ெகாண்டிருந்ததுதான். பா3த்துக் ெகாள்” என்றாள்.” ”ரயில் வண்டிைய ஏன் உங்க அப்பா வாங்கினா3?” 94 . இல்ைலயா?” இவ்வளவுக்கும் அவள் என் பக்கத்தில் ெநருக்கமாக நின்றாள். பதினாலு ெபட்டிகள். ரகஸ்யத்திற்காக வரவைழத்த குரலில். “இந்தப்பூைன குட்டியாக இருந்த ேபாது ஆணாக இருந்தது. திடீெரன்று ஒரு நாள் ெபண்ணாக மாறி குட்டி ேபாட்டுவிட்டது” என்றாள். எனக்கு பrச்சயமானவள் ேபால ரகஸ்யக் குரலில். இரவு ஒன்றுேம நடக்காததுேபால ஒரு பூைனயாகேவ மாறிப்ேபாய் ெராஸலின் உட்கா3ந்திருந்தாள். நHண்ட ெவள்ைள ெசாக்ஸும் அணிந்திருந்தாள். அவள் ேவண்டுெமன்ேற சாவதானமாக உணவருந்தினாள். “இந்தக் கறுப்புக் குட்டிக்கு மாத்திரம் நான் ெபய3 ைவத்துவிட்ேடன். மிஸஸ் ேஜா3ஜிடம் இருந்து ஒரு ெமல்லிய மயக்கும் வாசைன திரவ ெநடி வந்தது. அவளுைடய துயில் உைடகள் சிறு ஒளியில் ெமல்லிய இைழ ெகாண்டதாக மாறியிருந்தன. கறுப்புக் காலணியும். அவள் ேபான திைசயில் கழுத்ைத மடித்து ைவத்துப் படுத்தபடி கனேநரம் காத்திருந்ேதன். “ரயில் வண்டியா?” என்ேறன். அவ3கள் எல்ேலாரும் மிக ேந3த்தியாக உடுத்தியிருந்தா3கள்.” “பதினாலு ெபட்டிகளா?” “இதுதான் திருவனந்தபுரத்துக்கும் கன்னியாகுமrக்கும் இைடயில் ஓடும் ரயில் வண்டி. இரண்டு இடம் மாறிவிட்டது. “ஏன் அrஸ்ேடாட்டல்?” “பா3ப்பதற்கு அப்படிேய அrஸ்ேடாட்டல் ேபாலேவ இருக்கிறது. ஆள் காட்டி விரைல எடுத்து தன் வாயில் சிலுைவ ேபால ைவத்து ைசைக காட்டியபடி ெமதுவாக நக3ந்து கதைவத் திறந்து ேபானாள். மயில் ேதாைக ேபான்ற உைடயும். காைலயில் ஆறுமணிக்குப் புறப்பட்டு மறுபடியும் இரவு திரும்பி வந்துவிடும். பிறகு இன்னும் குரைல இறக்கி. சற்று ேநரம் என்ைனேய பா3த்துக்ெகாண்டு நின்றவள்.“மூன்று நாட்கள் முன்புதான் குட்டி ேபாட்டது. என் விரல்கள் அவளுைடய அங்கங்களின் எந்த ஒரு பகுதிையயும் சுலபமாகத் ெதாடக்கூடிய ெதாைலவில் இருந்தன. ஒருவருமில்லாத அந்தச் சமயத்திற்குக் காத்திருந்தவள் ேபால திடீெரன்று என் பக்கம் திரும்பி.

அவருக்குப் பிறகு அது எனக்குத்தான். அவருக்குப் பிறகு அப்பாவுக்குக் கிைடத்தது. அவள் முடிச்சு மணிக்கட்டு என் முகத்துக்கு ேநராக வழுவழுெவன்று இருந்தது. சr நடுவில் ைதத்து ைவத்த கால் சட்ைட ேபான்ற பாவாைட. ேவண்டாம் என்று தைல அைசத்ேதன். ைபைய என்னிடம் நHட்டினாள். நானும் அவைளப் ேபால நறுக்ெகன்று கடித்ேதன். ஐஸ் கட்டி ேவணுமா என்று திடீெரன்று ேகட்டாள். வில்ைல வைளப்பது ேபால அைத வைளத்தேபாது ஐஸ்கட்டிகள் விடுபட்டு துள்ளி ேமேல பாய்ந்தன. ெவளி வராந்தாவுக்கு நான் வந்தேபாது அடியில் ஈரமான ஒரு நHளமான கடதாசிப் ைபக்குள் அவள் ைகைய நுைழத்து ஏேதா ஒன்ைற எடுத்து வாய்க்குள் ேபாட்டு ெமன்று ெகாண்டிருந்தாள். ேதாள்கைளயும். இங்ேக இருக்கிற தண்ணி சrயான ஸ்ேலா. அைரமணியில் ஐஸ் கட்டி ேபாட்டு விடும். ெமதுவாகப் ேபசினாள். அவைளப் பா3த்ேதன். “இந்த தண்ணி ேகரளாவில் இருந்து வந்தது. ெபய3 ெதrயாத ஒன்று அவள் வாய்க்குள் விழுந்தது. பிறகு நறுக்ெகன்று கடித்தாள். என்னுைடய அவருக்குப் பிறகு அப்பாவுக்குக் கிைடத்தது. குளி3ெபட்டி ேகட்காத தூரத்தில் இருக்கிறது என்பைத நிச்சயித்துக்ெகாண்டு. அவள் அவற்ைற ஒவ்ெவான்றாகப் பிடித்து வாயிேல ேபாட்டாள். பற்கள் எல்லாம் கூசி சிரசில் அடித்தன. அவளுைடய ேதாள் எலும்புகள் இரண்டு பக்கமும் குத்திக் ெகாண்டு நின்றன. அவள் ேமலாைட இரண்டு நாடாக்கள் ைவத்து ெபாருத்தப்பட்டு. ஒருவருமில்ைல. தன் ைகயினால் ஏந்தி தண்ண3H ெசாட்ட எனக்கும் ஒன்று தந்தாள். “உனக்கு ஐஸ் கட்டி சாப்பிட வராது” என்றாள். இரண்டு நாள் எடுக்கும்” என்றாள். கழுத்துக் குழிகைளயும் மைறப்பதற்கு முயற்சி எடுக்காதததாக இருந்தது.“வாங்கவில்ைல. ஒரு பதினாலு வயதுப் ைபயன் எவ்வளவு ேநரத்துக்கு தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அைறக்குள் அைடந்துெகாண்டு வாசிக்க ஒன்றுமில்லாமல் ேடவிஸ் என்ற ஆங்கிேலய3 எழுதிய Heat புத்தகத்ைதப் படித்துக் ெகாண்டிருக்க முடியும். அவ3கள் திரும்பி வந்த சத்தம் ேகட்டு ெவகு ேநரமாகிவிட்டது. துணிைவ வரவைழத்துக்ெகாண்டு ெமதுவாக என் அைறக் கதைவ நHக்கி எட்டிப் பா3த்ேதன். என் பதிலுக்குக் காத்திராமல் தானாகேவ ெசன்று குளி3 ெபட்டிக் கதைவத் திறந்து ஆகாய நHலத்தில் சிறு சிறு சதுரங்கள் ெகாண்ட ஒரு பிளாஸ்டிக் ெபட்டிையத் தூக்கிக்ெகாண்டு வந்தாள். 95 . அப்படிேய அவசரமாக எல்ேலாரும் மாதா ேகாயிலுக்குப் புறப்பட்டதில் அந்த சம்பாஷைண ெதாடர முடியாமல் அந்தரத்தில் நின்றது.” அவளுக்குப் பிறகு அது யாருக்கு ெசாந்தமாகும் என்று தH3மானமாவதற்கிைடயில் ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 திரும்பிவிட்டா3. திரும்பி இரண்டு பக்கமும் பா3த்து. அவருைடய திருவனந்தபுரம் ேசைவைய ெமச்சி மகாராஜா பrசாகக் இந்த ைலைன ெகாடுத்தாராம். அநாமேதயமான உணவுப் பண்டங்கைள நான் உண்பதில்ைல. என்ைனேய சிrப்பாகப் பா3த்துக்ெகாண்டிருந்தவள். அவளுைடய ைக புற்றுக்குள் பாம்பு நுைழவது ேபால உள்ேள ேபாவதும் வருவதுமாக இருந்தது. ஓ3 ஆைணப்ேபால ஆைட தrத்திருந்தாள். தாத்தாவுக்கு ஸ்டுபிட். தண்ண3H பல் நHக்கலால் வழிந்து ெவளிேய வந்தது.

அந்தக் கணம் கடவுள் எப்படியும் அதற்கு ஒரு தைட ெகாண்டு வந்துவிடுவா3 என்று எனக்குப் பயம் பிடித்தது. தூரத்ஹ்டில் இரண்டு பைன மரங்களில் கட்டிய நHளமான மூங்கில்களில் இருந்து வய3 இறங்கி வந்து ேஜா3ஜ் மாஸ்ரருைடய பிரத்திேயகமான வாசிப்பு அைற ேரடிேயாவுக்குப் ேபானது. நான் ெபாறுக்க முடியாமல் ைகைய வசிேனன். ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 ைககைள உரசியபடி எதி3 வரப்ேபாகும் நல்ல உணவுகைளப்பற்றிய சிந்தைனயில் உற்சாகமாகப் ேபசினா3. முகத்தில் இன்னும் பிரகாசம் கூடியிருந்தது. மிகக் கூ3ைமயான கண்கள் மட்டுேம கண்டுபிடிக்கக் கூடிய உள் வைளந்த அவளுைடய முழங்கால்களில் அது ேபாய் இருந்தது. “ெஜபம் ெசய்ேவாம்” என்று அவ3 ஆரம்பித்தா3. அந்த ஞாயிறு நாலு மணிக்கு நடந்த ேதநH3 ைவபவமும் மறக்க முடியாதது. ேவைலக்காரப் ெபண் வந்து அம்மா கூப்பிடுவதாக அறிவித்தாள். அைதத் தூக்கி வந்தாள். தானாகேவ பிரகாசம் வசும் H பச்ைச இைலயான்.அப்ெபாழுது பா3த்து ஜிவ்ெவன்று இைலயான் ஒன்று பறந்து வந்து அவைளேய சுற்றியது. ெபrய ஆலாபைனயுடன் இது ெவளித்ேதாட்டத்தில் ஆரம்பமானது. ெமல்லிய சீனி தூவிய நHள்சதுர பிஸ்கட்டுகள். பாரம் 96 . Love blooms at night. in day light it dies (காதல் இரவில் மல3கிறது. உமது அளவற்ற கிருைபயினால ேநற்ைறையப் ேபால இன்றும் எங்களுக்குக் கிைடத்த ெராட்டிக்காக இங்கு பிரசன்னமாகியிருக்கும் நாங்கள் நன்றி ெசலுத்துகிேறாம். நான் மீ ண்டும் ைகைய ஓங்கியதும் சிrக்கத் ெதாடங்கினாள். இைசக்கு முற்றிலும் ெபாருத்தமில்லாத ஒரு புறாவின் குரலில் அவள் பாடியது ஒருவித தைடையயும் காணாமல் ேநராக என் மனதில் ேபாய் இறங்கியது. அவளுைடய ஸ்க3ட் ேமற்பக்கமாக நக3ந்து சூrயன் படாமல் காப்பாற்றப்பட்ட உள் ெதாைடயின் ெவள்ைளயான பாகத்ைத கண் பா3ைவக்குக் ெகாண்டுவந்தது. ஒரு பீங்கான் தட்டில் ைவத்து வழங்கப்பட்டன. கால்ேமல் கால் ேபாட்டு கிடங்குேபால பதிந்து கிடக்கும் பிரம்பு நாற்காலியில் அெசௗகrயம் ேதான்ற உட்கா3ந்து கிதாைர மீ ட்டிக் ெகாண்டு பாடினாள். இப்படி ஓ3 அந்நிேயான்யமான குடும்பத்ைத நான் என் வாழ்நாளில் கண்டதில்ைல. மிஸஸ் ேஜா3ஜ் எல்ேலாருக்கும் அளவாக ேதநHைரக் ேகாப்ைபகளில் ஊற்றித் தந்தா3. ‘என் கண்களில் நட்சத்திரம் விழ அனுமதிக்காேத’ என்று ெதாடங்கியது அந்த நHண்ட பாடல். திடீெரன்று ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 மகைளப் பா3த்து கிதா3 வாசிக்கும்படிப் பணித்தா3. “எங்கள் ஆண்டவராகிய ேயசு கிறிஸ்துேவ. அைவ கடித்த உடன் கைரந்துேபாகும் தன்ைமயாக இருந்தன. ெராஸஸினுைடய கண்கள் முன்பு பா3த்ததிலும் பா3க்க நHளமாகத் ெதrந்தன. ேதாள் மூட்டில் இருக்க முயற்சித்த ேபாது உதறினாள். மறுபடியும். மஞ்சளும் பச்ைசயும் கலந்த ெபrய பழங்கைளத் தாங்கி நின்ற ஒரு பப்பாளி மரத்தின் கீ ழ் இது நடந்தது. அவ3கள் ெசய்தைதப்ேபால நானும் உணவு ேமைசையச் சுற்றி அம3ந்து ெகாண்ேடன். அப்படிேய நடந்தது. உருண்ைடக் கண்கள். அேத ேபால இந்த ெராட்டிக்கு வழியில்லாதவ3களுக்கும் வழி காட்டும். ‘ஓ. பகலில் மடிந்துவிடுகிறது) என்ற வrகள் எனக்காகச் ேச3க்கப்பட்டது ேபால ேதான்றின. H நட்டுைவத்த கத்தி ேபான்ற ேதாள்மூட்டில் ைக பட்டதும் தராசுேபால அது ஒருபக்கம் கீ ேழ ேபானது. மிஸஸ் ேஜா3ஜ் குறுக்ேக ேபாட்ட தாவணிைய பைன ஓைல விசிறி மடிப்புேபால அடுக்கி ேதாள்பட்ைடயில் ஒரு ெவள்ளி புரூச்சினால் குத்தியிருந்தா3. டாடி’ என்று அவள் அலுத்துவிட்டு. சுற்று முடிவைடயாத சக்கரம் ேபால அது நHண்டுெகாண்ேட ேபானது. மனது ெபாங்க நானும் சிrத்ேதன்.

ஆனால் இப்படி அருைமயாக ஆரம்பித்த இரவு மிக ேமாசமானதாக முடிந்தது. “ெகாஞ்சம் முயற்சி ெசய்யுங்கள். அவேளா ஆற்றிலும் ேவகமாக கைதப்பாள். அப்படியும் ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 முகத்தில் ேகாபம் சீறியது. முடியவில்ைல. காற்றின் சிறு அைசவுக்கும் கதவு திறக்கிறதா என்பைத உன்னிப்பாகக் கவனித்ேதன். உம்முைடய மகிைமைய நாம் ஏெறடுத்துச் ெசல்ல ஆசி3வதியும். எங்களுடன் இன்று ேச3ந்திருக்கும் சிறிய நண்பைர ரட்சிப்பீராக. எப்படிேயா அய3ந்து பின்னிரவில் திடீெரன்று விழிப்பு ஏற்பட்டது. எங்கள் பாரங்கைள ேலசானதாக்கும். பிேளட்ைட பா3த்தபடிேய இருந்தாள். ஆகேவ வா3த்ைத சிக்கனத்ைதப் ேபண ேவண்டிய கட்டாயம் எனக்கு.இழுப்பவ3களுக்கு இைளப்பாறுதல் தருபவேர. நான் ஆெமன் ெசான்னேபாது குறும்பாகப் பா3த்துவிட்டு அவள் கண்கைள இழுக்காமல் அந்த இடத்திேலேய ைவத்துக் ெகாண்டாள். 97 . திடீெரன்று தட்ைடயான ெவள்ைளக்கூைர அதிரும்படி ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 கத்தினா3. அப்படியும் ேபசும் பட்சத்தில் வா3த்ைதகளுக்கு முன்பாக மூச்சுக்காற்றுகள் வந்து விழுந்தன. ஒரு வா3த்ைத தமிேழா. ப்ளஸ்” H என்றது. பீங்கான் தட்ைடேய பா3த்துக்ெகாண்டு சாப்பிடுவது இங்ேக தடுக்கப்பட்டிருந்தது. அப்ேபாது ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 ஏேதா ஆங்கிலத்தில் ேகட்டா3. அவள் சற்று முன்பு குறும்பாக கண்கைளத் தாழ்த்தி. அன்றிரவு நான் ெவகுேநரம் புரண்டு ெகாண்டிருந்ேதன். அவ3 எதி3பா3ப்புகள எல்லாம் சித்தியைடயட்டும். ஒரு கிசுகிசுப்பான ெபண்குரல். சாப்பாட்டு வைககள் ேமைசயில் பரவியிருந்தபடியால் “இைதத் தயவுெசய்து பாஸ் பண்ணுங்கள்”. காதுகைளக் கூ3ைமயாக ைவத்துக் ெகாண்ேடன். கண்ணுக்கு இருட்டு இன்னும் பழக்கமாகவில்ைல. சாந்தம் வருவதற்குப் பல மணி ேநரங்கள் எடுத்தன.” சrயான இடத்தில் நானும் ‘ஆெமன்’ என்று ெசான்ேனன். சாப்பாட்டு ேமைசையச் சுற்றி இருக்கும் ேநரங்களில் சம்பாஷைண மிக முக்கியம். மிஸஸ் ேஜா3ஜ் நிைலைமையச் சமாளிக்க கண்களால் சாைட காட்டிப் பா3த்தாள். இதுவும் எனக்குப் புதுைமேய. நான் நடுங்கிவிட்ேடன். அந்த வா3த்ைதகளின் முக்கியத்துவம் முன்ேப ெதrந்திருக்காததால் நான் காது ெகாடுத்து கவனிக்கத் தவறிவிட்ேடன். இன்னுெமான்று. கண் ரப்ைபகளில் ஒன்றிரண்டு முத்துக்கள் ேச3ந்து ெஜாலித்தன. அது முழுக்க சுத்தமான ஆங்கிலத்திேலேய நடந்தது. கிளாஸில் தண்ண3H நடனமாடியது. மைலயாளேமா மருந்துக்கும் இல்ைல. “அந்த ெராட்டிைய இந்தப் பக்கம் நக3த்துங்கள்” என்று ெசால்லியபடிேய சாப்பிடுவா3கள். திறக்கவில்ைல. ஆெமன். முதன்முைறயாக என்ைனயும் ெஜபத்தில் ேச3த்தது எனக்குப் ெபரும் மகிழ்ச்சிையத் தந்தது. அதற்கு அவள் சிறு குரலில் பதில் ெசான்னாள். ஆண்குரல் ஏேதா முனகியது. அவியல் என்ற புதுவிதமான பதா3த்தத்தின் சுைவயில் நான் மூழ்கியிருந்ேதன். என்னுைடயேதா இருட்டில் நடப்பது ேபால தயங்கி தயங்கி வரும்.

கறுப்புக்குட்டி ேபாய் விட்டது. ெராஸலின் என்ற அவளுைடய அற்புதமான ெபயைர Rosalin என்று எழுதுவதா அல்லது Rosalyn என்று எழுதுவதா என்ற மிகச் சாதாரணமான விஷயத்ைதக் கூட நான் அறியத் தவறிவிட்ேடன். சிறிது ேநரம் கழித்து அேத ெபண்குரல் “சr விடுங்கள்” என்றது எrச்சலுடன். நாலு குட்டிகேள இருந்தன. ஆனால் அவள் என் பக்கம் திரும்ப வில்ைல. என் அைறக்கதவு ெகாஞ்சம் நHக்கலாகத் திறந்திருந்தது. என்னுைடய ெபட்டியும் புத்தகப் ைபயும் ைவத்த இடத்திேலேய இருந்தன. ெசான்னபடி அதிகாைலயிேலேய ெசல்வநாயகம் மாஸ்ர3 வந்து விட்டா3. ஆனால் எனக்கிருந்த கூச்சத்தினால் நான் ஒருவrடமும் விசாrக்கவில்ைல. ெவதுெவதுப்புடனும் இருந்தன. யாrடம் ேகட்பது என்பைதயும் அறிேயன். அவைளப் பற்றி அறியும் ஆைசயிருந்தது. ஒரு ேவைலக்காரப் ெபண் ெவளி ேமைடயில் ஒரு ெபrய மீ ைன ைவத்து ெவட்டிக்ெகாண்டிருந்தாள். என்றாலும் நான் அங்ேக பழகிக்ெகாண்ட முைறயில் ஆள்காட்டி விரைல மடித்து டக்டக் என்று இருமுைற தட்டிவிட்டு உள்ேள நுைழந்ேதன். உடேனேய ஒரு அந்நிய நாட்டு ைசனியம் ேபால நான் எல்ைலகைளப் பிடித்து ைவத்துக்ெகாண்ேடன். அவற்ைறத் தூக்கிய பிறகு இன்ெனாருமுைற அைறைய சுற்றிப் பா3த்ேதன். பதிவு ேவைலகைளச் சீக்கிரமாகேவ கவனித்து எனக்கு ெசபரட்டினம் விடுதியில் இடம் பிடித்துத் தந்தா3. பிறகு ெவகு ேநரம் காத்திருந்தும் ஒன்றும் ேகட்கவில்ைல. அந்த எண்ணம் மகிழ்ச்சிையத் தந்தது.மறுபடியும் நிசப்தம். ெரா-ஸ-l-ன் என்று ெசால்லியபடிேய ஒவ்ெவாரு அட்சரத்துக்கும் ஒரு குட்டிையத் ெதாட்டு ைவத்ேதன். மைழவிட்ட பிறகும் மரத்தின் இைலகள் தைலேமேல விழுந்து ெகாண்டிருந்தன. என் வாழ்நாளில் இனிேமல் எனக்கு இங்ேக வரும் சந்த3ப்பம் கிைடக்காது என்பது ெதrந்தது. நான் ெபட்டிைய எடுக்க திரும்பவும் ேஜா3ஜ் மாஸ்ர3 வட்டுக்குப் H ேபானேபாது அது திறந்திருந்தது. அைதச் சுற்றியிருந்த கிராமங்களிலும். எல்ேலாரும் அது சிறந்த விடுதி என்று ஒத்துக்ெகாண்டா3கள். திடீெரன்று ஒரு ஞாபகம் வந்து மரப்ெபட்டிைய எட்டிப்பா3த்ேதன். திரும்பும் வழியிேல அவள் ேபசிய முதல் வா3த்ைத ஞாபகம் வந்தது. மற்ற நாலும் தங்கள் முைறக்காகக் காத்திருந்தன. ‘பயந்திட்டியா?’ எப்படி ேயாசித்தும் கைடசி வா3த்ைத நிைனவுக்கு வர மறுத்தது. படுக்ைக அப்படிேய கிடந்தது. தாய்ப்பூைன மறுபடியும் குட்டிகைளக் காவத் ெதாடங்கிவிட்டது. என் ஒருவனுக்கு மட்டுேம அந்தக் கறுப்புப் பூைனக்குட்டியின் ெபய3 அrஸ்ேடாட்டல் என்பது ெதrயும். எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அைறக்கு இன்னும் இரண்டு மாணவ3கள் வருவா3கள் என்றா3. நான் மிகவும் சிரமப்பட்டு இடம் பிடித்த யாழ்ப்பாணம் அெமrக்கன் மிஸன் பள்ளிக்கூடத்தில் அவள் படிக்கவில்ைல என்பைத விைரவில் கண்டுபிடித்துவிட்ேடன். பிரம்மாணடமான தூண்கைளக் கட்டி எழுப்பிய அந்தப் பள்ளிக்கூடங்களிலும். அைவ ெமத்ெதன்றும். 98 . அதற்கப்பால் இருந்த நகரங்களிலும் இருக்கும் அவ்வளவு சனங்களிலும் எனக்கு. அதன் கண்கள் ெபrதாக ஒருபக்கமாகச் சாய்ந்து என்ைனேய பா3த்தன.

ெவகு காலம் ெசன்று அவள் ேகரளாவில் இருந்து ேகாைட விடுமுைறைய கழிக்க வந்திருந்தாள் என்றும். 92 தான். ஒன்பது கடித்தவுடன் சிறு கைரயும். அல்லது ெபருந்தன்ைமயாக மறந்ேதா எனக்கு E-க்கு ேமலான ஒரு மதிப்ெபண்ைண இவன் தர முயற்சிக்கவில்ைல. இப்படி இரண்டு வருடங்கள் அவன் முழு அதிருப்தியாளனாகேவ இருந்தான். ஆனாலும் ெமாரெமாரெவன்று சில சமயங்களில் ருசிக்கும். ெமண்டேலவ் என்ற ரஸ்யன் ெசய்த சதியில் நாங்கள் தனிமங்களின் பட்டியைல மனப்பாடம் ெசய்யேவண்டும் என்று அடம்பிடித்தான். பல கதவுகைளத் திறந்ேதன். பல வைரபடங்கைள பாடமாக்கிேனன். எைடயில் குைறந்தது ைஹட்ரஜின் என்பேதா. முன்பாகேவ ேப3 ைவத்து பின்னால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ெஜ3ேமனியம் என்பதும் என் நிைனவுக்கு வர மறுத்தது. பல காற்றுக்கைள சுவாசித்ேதன். இருந்தும் அவற்ைற என்னால் மனனம் ெசய்ய முடியவில்ைல. பல ேதசங்கள் சுற்றி விட்ேடன். நான் புதிதாகச் ேச3ந்த அந்தப் பள்ளிக்கூடத்தில் ேவதியியல் ஆசிrயன் வில்லியம்ஸின் ெகாடுங்ேகாலாட்சி நடந்து ெகாண்டிருந்தது. வழக்கம்ேபால மிகவும் பிந்திேய இந்த ஊகத்ைதயும் ெசய்ேதன். பிறகு படிப்ைபத் ெதாடருவதற்குத் திரும்பப் ேபாய்விட்டாள் என்றும் ஊகித்துக் ெகாண்ேடன். இந்தக் ெகாடுைமகளின் உச்சத்தினால் இரண்ெடாரு முைற நான் படுக்குமுன் அவைள நிைனக்காமல் இருந்ததுகூட உண்டு. இது நடந்து மிகப்பல வருடங்கள் ஓடிவிட்டன. இரக்கப்பட்ேடா. கூடியது யூேரனியம் என்பேதா ஞாபகத்தில் இருந்து வழுக்கியபடிேய இருந்தது. 99 தூவி . அப்ெபாழுது 112 தனிமஙக்ள் இல்ைல. பல முகங்கைள ரசித்ேதன். துைளகைள ெமல்லிய ெகாண்ட நHள்சதுர சீனி பிஸ்கட்ைட சாப்பிடும்ேபாது ஒரு கித்தாrன் மணம் வருவைத என்னால் தவி3க்க முடியாமல் இருக்கிறது.

பஸ் இஸ் கம்மிங்!” என்று ஏக காலத்தில் பல குரல்கள் ஒலிக்கின்றன.ெஜயகாந்தன் மாைலயில் அந்தப் ெபண்கள் கல்லூrயின் முன்ேன உள்ேள பஸ் ஸ்டாண்டில் வானவில்ைலப் ேபால் வ3ண ஜாலம் காட்டி மாணவிகளின் வrைச ஒன்று பஸ்ஸுக்காகக் காஅத்து நின்று ெகாண்டிருக்கிறது. -வதியின் H மறுேகாடியில் பஸ் வருகின்ற சப்தம் நற நற ெவன்று ேகட்கிறது.. மைழயில் ேமலாைட ெகாண்டு ேபா3த்தி மா3ேபாடு இறுக அைணத்த நைனந்து ெகாசுவங்கேளாடு விடாமல் அந்த உய3த்தி மாணவிகள் முழங்காலுக்கிைடேய ெவகுேநரமாய்த் தத்தம் புத்தகங்களும் ெசருகிய பஸ்கைள புடைவக் எதி3ேநாக்கி நின்றிருந்தன3. கா3 வசதி பைடத்த மாணவிகள் சில3 அந்த வrைசயினருேக கா3கைள நிறுத்தித் தங்கள் ெநருங்கிய சிேநகிதிகைள ஏற்றிக் ெகாண்டு ெசல்லுகின்றன3... ”ைப. மைழக் காலமாதலால் ேநரத்ேதாேட ெபாழுது இருண்டு வருகிறது. வதியில் H ேதங்கி நின்ற மைழ நHைர இருபுறமும் வாr இைறத்துக் ெகாண்டு அந்த ‘டீஸல் அநாகrகம்’ வந்து நிற்கிறது.ஐந்தைர மணிக்கு ேமல் இருபதுக்கும் குைறவான மாணவிகளின் கும்பல் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு மரத்தடியில் ெகாட்டும் மைழயில் பத்துப் பன்னிரண்டு குைடகளின் கீ ேழ கட்டிப் பிடித்து ெநருக்கியடித்துக் ெகாண்டு நின்றிருக்கிறது. மரங்கள் அட3ந்த ேதாட்டங்களின் மத்தியில். 100 . “ேஹய். பஸ் ஸ்டாண்டில் பத்துப் பன்னிரண்டு மாணவிகள் மட்டுேம நின்றிருக்கின்றன3. ைப” “s யூ!” “சீrேயா!” -கண்டக்டrன் விசில் சப்தம்..அக்கினிப்பிரேவசம் .. அைர மணி ேநரத்திற்கு அங்ேக ஹாரன்களின் சத்தமும் குளிrல் விைறத்த மாணவிகளின் கீ ச்சுக் குரல் ேபச்சும் சிrப்ெபாலியும் மைழயின் ேபrைரச்சேலாடு கலந்ெதாலித்துத் ேதய்ந்து அடங்கிப் ேபானபின் . பங்களாக்கள் மட்டுேம உள்ள அந்தச் சாைலயில் மைழக்கு ஒதுங்க இடமில்லாமல். நகrன் நடுவில் ஜனநடமாட்டம் ஜனநடமாட்டம் அதிகமில்லாத. வழக்கமாகக் கல்லூr பஸ்ஸில் ெசல்லும் மாணவிகைள ஏற்றிக்ெகாண்டு அந்த சாம்பல் நிற ‘ேவனு’ம் விைரகிறது. அந்தக் கும்பலில் பாதிைய எடுத்து விழுங்கிக் ெகாண்டு ஏப்பம் விடுவதுேபால் ெசருமி நக3கிறது அந்த பஸ்.

” அந்தக் கூட்டத்திேலேய வயதில் மூத்தவளான ஒருத்தி சின்னக் குழந்ைத மாதிrக் குதிக்கறாள். அவன் ெவகு தூரம் ெசன்ற பிறகு அவனது வைச ெமாழிைய ரசித்த ெபண்களின் கும்பல் அைத நிைனத்து நிைனத்துச் சிrத்து அடங்குகிறது. எrச்சல் தரத்தக்க அைமதியில் மனம் சலித்துப் ேபான அவ3களின் கால்கள் ஈரத்தில் நின்று நின்று கடுக்க ஆரம்பித்து விட்டன. பஸ்ைஸக் காேணாம்! அந்த அநாைத மாடு மட்டும் இன்னும் நடுத் ெதருவிேலேய நின்றிருக்கிறது. ைப. அவளது ேதாற்றத்தில் இருந்ேத அவள் வசதி பைடத்த குடும்பப் ெபண் அல்ல என்று ெசால்லிவிட முடியும்... கழுத்தில் நூலில் 101 .வதியின் H மறு ேகாடியில் பஸ் வருகின்ற சப்தம் நற நறெவன்று ேகட்கிறது.அங்ேக ெபண்கள் இருப்பைதயும் லட்சியப் படுத்தாது அசிங்கமாகத் திட்டிக்ெகாண்ேட ெசல்கிறான்.இன்ைறய ெபரும்பாலான சராசr காேலஜ் ரகம். பிளாட்பாரத்தில் இரண்டு மாணவிகள் மட்டுேம நிற்கின்றன3. மற்ெறாருத்தி ெபrயவள் ...வதியில் H மைழக் ேகாட்டணிந்த ஒரு ைசக்கிள் rக்ஷாக்காரன் குறுக்ேக வந்து அலட்சியமாக நின்று விட்ட ஓ3 அநாைத மாட்டுக்காகத் ெதாண்ைட கம்மிப் ேபான மணிைய முழக்கிக் ெகாண்டு ேவகமாய் வந்தும் அது ஒதுங்காததால் ... “ைப.. நிற்கிறாள். “ேஹய். அது காைள மாடு. ஒரு ெபருமூச்சுடன் அந்தக் கும்பலில் எல்லாவிதங்களிலும் விதி விலக்காய் நின்றிருந்த அந்தச் சிறுமி தைல நிமி3ந்து பா3க்கிறாள். இட் இஸ்ைம பஸ்!.” ”டாடா!” கும்பைல ஏற்றிக் ெகாண்டு அந்த பஸ் நக3ந்த பிறகு.. கல3 மாட்ேச இல்லாத. அவள் தாயாrன் புடைவயில் கிழித்த . . அதன் பிறகு ெவகு ேநரம் வைர அந்தத் ெதருவில் சுவாரசியம் ஏதுமில்ைல. ைஹஸ்கூல் சிறுமிையப் மாணவி பா3த்தால் ேபான்ற கல்லூrயில் ேதாற்றம்.சாயம் ேபாய் இன்ன நிறம் என்று ெசால்ல முடியாத ஒருவைக சிவப்பு நிறத் தாவணி. பஸ் வந்து நிற்பதற்காக இடம் தந்து ஒதுங்கி அந்த மாடு வதியின் H குறுக்காகச் சாவதானமாய் நடந்து மாணவிகள் நிற்கும் பிளாட்பாரத்தருேக ெநருங்கித் தனக்கும் சிறுது இடம் ேகட்பது ேபால் தயங்கி நிற்கிறது. அவள் மட்டுேம குைட ைவத்திருக்கிறாள். கிழ மாடு.. அதில் ஒருத்தி அந்தச் சிறுமி. மைழ நH3 முதுகின் மீ து விழுந்து விழுந்து முத்து முத்தாய்த் ெதறித்து. அவளது கருைணயில் அந்தச் படிப்பவளாகேவ சிறுமி ஒதுங்கி ேதான்றவில்ைல.அேநகமாக வலது ெதாைடக்கு ேமல் பகுதி குளிrல் ெவடெவடத்துச் சிலி3த்துத் துடிக்கிறது. ஒரு பச்ைச நிறப் பாவாைட. எவ்வளவு நாழி இந்தக் கிழட்டு மாட்ைடேய ரசித்துக் ெகாண்டிருப்பது... அடிக்கடி அதன் உடலில் ஏேதனும் ஒரு பகுதி . அதன் பழுப்பு நிற வயிற்றின் இரு மருங்கிலும் கrய ேகாடுகளாய் வழிகிறது.. ெகாம்புகளில் ஒன்று ெநற்றியின் மீ து விழுந்து ெதாங்குகிறது.

அப்படிேய ைகயிேல தூக்கிக் ெகாண்டு ேபாய் விடலாம் ேபாலக் கூடத் ேதான்றும்... “சமத்தா ஜாக்கிரைதயா வட்டுக்குப் H ேபா” என்று தன் விரல்களுக்கு முத்தம் ெகாடுத்துக் ெகாள்கிறாள். முதலில் வந்த பஸ்ஸில் ெபrயவள் ஏறிக் ெகாள்கிறாள். திடீெரன ஒரு திைர விழுந்து கவிகிற மாதிr இருள் வந்து படிகிறது. ைப!” “தாங்க் யூ! என் பஸ்ஸும் வந்துடுத்து” என்று கூவியவாறு ெபrயவைள வழி அனுப்பிய சிறுமி. அவைளப் பா3க்கின்ற யாருக்கும்.. பின்னால் வந்த பஸ்ஸின் நம்பைரப் பா3த்து ஏமாற்றமைடகிறாள். அஞ்ேச முக்காலுக்கு ெட3மினஸ்ேலந்து ஒரு பஸ் புறப்படும். ‘ இந்த முகத்திற்கு நைககேள ேவண்டாம்’ என்பது ேபால் சுட3 விட்டுப் பிரகாசித்துப் புரண்டு புரண்டு மின்னுகின்ற கைற படியாத குழந்ைதக் கண்கள். மணி என்ன?” என்று குைட பிடித்துக் ெகாண்டிருப்பவைள அண்ணாந்து பா3த்துக் ேகட்கிறாள் சிறுமி. ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் இரண்டு பஸ்கள் வருகின்றன்.. “பஸ் வரலிேய. “ஓ எஸ்! மைழயும் நின்னுருக்கு. ஈரத்தில் நின்று நின்று தந்தக் கைடசல் ேபான்ற கால்களும் பாதங்களும் சிலி3த்து. அதுவும் இப்ேபாது மைழயில் நைனந்து. “ைப. அது என் பஸ்ஸாக இருந்தால் நான் ேபாயிடுேவன்” என்று குைடைய மடக்கிக் ெகாள்கிறாள் ெபrயவள். அவேள ஒரு குழந்ைதயாகவும் ெபrயவளுக்குத் ேதான்ற சிறுமியின் கன்னத்ைதப் பிடித்துக் கிள்ளி. காதில் கிளாவ3 வடிவத்தில் எண்ெணய் இறங்குவதற்காகேவ கல் ைவத்து இைழத்த ... தூரத்தில் . அரும்பி. புதிதாய் மல3ந்துள்ள ஒரு புஷ்பத்தின் நிைனேவ வரும். அவளுக்குத் துைணயாக அந்தக் கிழ மாடும் நிற்கிறது. பழந்துணித் தாவணியும் ரவிக்ைகயும் உடம்ேபாடு ஒட்டிக் ெகாண்டு. சின்ன உருவமாய்க் குளிrல் குறுகி ஓ3 அம்மன் சிைல மாதிr அவள் நிற்ைகயில். நHலம் பாrத்துப் ேபாய். பஸ் வருகிறது. எளிைமயாக. அவள் முக மாற்றத்ைதக் கண்ேட இவள் நிற்பது இந்த பஸ்ஸுக்காக அல்ல என்று புrந்து ெகாண்ட டிைரவ3.. “ஸிக்ஸ் ஆகப் ேபாறதுடீ” என்று ைகக்கடிகாரத்ைதப் பா3த்துச் சலிப்புடன் கூறிய பின்.அதிலும் ஒரு கல்ைலக் காேணாம் கம்மல். வரது என் பஸ்ஸானா நானும் ேபாயிடுேவன்” என்று ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாள்வது ேபால் அவள் ேபசுைகயில் குரேல ஓ3 இனிைமயாகவும். அந்தப் ெபrய சாைலயின் ஆளரவமற்ற சூழ்நிைலயில் அவள் மட்டும் தன்னந் தனிேய நின்றிருக்கிறாள்.... “அேதா ஒரு பஸ் வரது.எதிேர காேலஜ் காம்பவுண்டுக்குள் எப்ெபாழுேதனும் யாேரா ஒருவ3 நடமாடுவது ெதrகிறது.ேகாத்து ‘பிரஸ் பட்டன்’ ைவத்துத் ைதத்த ஒரு கருப்பு மணிமாைல.. எனக்கும் பஸ் வந்துடும். அைதத் ெதாட3ந்து சீறி அடித்த ஒரு காற்றால் 102 . பஸ் ஸ்டாண்டில் ேவறு ஆட்களும் இல்லாததால் பஸ்ைஸ நிறுத்தாமேல ஓட்டிச் ெசல்லுகிறான். அந்த ெமாழிேய ஒரு மழைலயாகவும். உலகின் விைல உய3ந்த எத்தைனேயா ெபாருள்களுக்கு இல்லாத எழிேலாடு திகழும்.

” இப்ேபாது அந்த அைழப்ைப அவளால் மறுக்க முடியவில்ைலேய. ெகட் இன்” என்று அவன் அவசரப் படுத்துகிறான். மைழக்குப் புகலிடமாய் இருந்த அந்த மரத்ைத ஒட்டிய வைளைவ இப்ேபாது அந்தக் கிழ மாடு ஆக்கிரமித்துக் ெகாண்டிருக்கிறது.. நின்ற ேவகத்தில் முன்னும் பின்னும் அழகாய் அைசகின்றது. 103 .. அவளுக்கு முன்ேன அந்தக் காrன் கதவு இன்னும் திறந்ேத இருக்கிறது. அவனது முகத்ைதப் பா3த்த அவளுக்கு காேதாரமும் மூக்கு நுனியும் சிவந்து ேபாகிறது. அவன் தான் என்னமாய் அழெகாழகச் சிrக்கிறான்.. அவள் அந்த அழகிய காைர. இப்ேபாது அவனும் காrலிருந்து ெவளிேய வந்து அவேளாடு மைழயில் நைனந்தவாறு நிற்கிறாேன.” ”ஓ! இட் இஸ் ஆல் ைரட். “ேநா தாங்க்ஸ்! ெகாஞ்ச ேநரம் கழிச்சு.. அவள் மரத்ேதாடு ஒட்டி நின்று ெகாள்கிறாள்.. “ப்ளிஸ் ெகட் இன். ஐ ேகன் டிராப் யூ அட் யுவ3 ப்ேளஸ்” என்று கூறியவாறு. பின்னால் இருந்து முன்ேனயுள்ள டிைரவ3 sட் வைர விழிகைள ஓட்டி ஓரு ஆச்சrயம் ேபாலப் பா3க்கிறாள்.. தனக்காகத் திறக்கப்பட்டிருக்கும் அந்தக் கதவின் வழிேய மைழ நH3 உள்ேள சாரலாய் வசுவைதப் H பா3த்து அவள் அந்தக் கதைவ மூடும்ேபாது. அந்தப் ெபrய கா3 அவள் வழியின் குறுக்ேக ேவகமாய் வந்து அவள் ேமல் உரசுவது ேபால் சடக்ெகன நின்று. அவள் பதறிப்ேபாய்க் ைகைய எடுத்துக் ெகாள்கிறாள்.. ெகாட்டும் மைழயில் தயங்கி நிற்கும் அவைளக் ைகையப் பற்றி இழுக்காத குைற. குறுக்ேக உள்ள சாைலையக் கடந்து மீ ண்டும் கல்லூrக்குள்ேளேய ஓடிவிட அவள் சாைலயின் இரண்டு பக்கமும் பா3க்கும்ேபாது... அந்தக் காைர ஓட்டி வந்த இைளஞன் வசீகரமிக்க புன்னைகேயாடு தனக்கு இடது புறம் சrந்து படுத்துப் பின் sட்டின் கதைவத் திறக்கின்றான். மைழ விட்டதும் பஸ்ஸிேலேய ேபாயிடுேவன்.அந்தச் சாைலயில் கவிந்திருந்த மரக் கிைளகளிலிருந்து படபடெவன நH3த் துளிகள் விழுகின்றன. ெகட் இன். அவள் உள்ேள ஏறியதும் அவன் ைக அவைளச் சிைறப்பிடித்தேத ேபான்ற எக்களிப்பில் கதைவ அடித்துச் சாத்துகிறது. அவள் ைகயின் மீ து அவனது ைக அவசரமாக விழுந்து பதனமாக அழுந்துைகயில். தனது ெபrய விழிகளால் அவள் அந்தக் காைரப் பா3ப்பேத ேபான்ற ஆச்சrயத்ேதாடு அவன் அவைளப் பா3க்கிறான். அைலயில் மிதப்பது ேபால் சாைலயில் வழுக்கிக் ெகாண்டு அந்தக் கா3 விைரகிறது.. “ம்.. அவள் ஒரு முைற தன் பின்னால் திரும்பிப் பா3க்கிறாள். அவன் முகத்ைத அவள் ஏறிட்டுப் பா3க்கிறாள். சிறிேத நின்றிருந்த மைழ திடீெரனக் கடுைமயாகப் ெபாழிய ஆரம்பிக்கிறது..

எழுதலாம் . பின்ன3 ‘பவைரஇ ேவஸ்ட் பண்ணப்படாது’ என்ற சிக்கன உண3ேவாடு விளக்ைக நிறுத்துகிறாள். புத்தக அடுக்ைகயும் அந்தச் சிறிய டிபன் பாக்ைசயும் sட்டிேலேய ஒரு பக்கம் ைவத்த பின்ன3 நன்றாகேவ நக3ந்து கம்பீரமாக உட்கா3ந்து ெகாள்கிறாள். ’sட்ெடல்லம் எவ்வளவு அகலமா இருக்கு! தாராளமா ஒருத்த3 படுத்துக்கலாம்’ என்ற நிைனப்பு வந்ததும் தான் ஒரு மூைலயில் மா3ேபாடு தழுவிய புத்தகக் கட்டுடன் ஒடுங்கி உட்கா3ந்திருப்பது அவளுக்கு ெராம்ப அநாகrகமாகத் ேதான்றுகிறது... இப்படி ஒரு கா3 இந்தா வேட H ேவண்டாம். என்ன வாசைன!’ . 104 . பிறகு தன்ைனேய ஒரு முைற பா3த்துத் தைலயிலிருந்து விழுகின்ற நHைர இரண்டு ைககளினாலும் வழித்து விட்டுக் ெகாள்கிறாள். காருக்குள் நிலவிய ெவப்பம் இதமாக இருக்கிறது. இவனுக்கும் . இந்தச் சின்னவிளக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு. அங்ேக யாெரல்லாேமா இருப்பா.இல்ேலன்னா இந்தப் பக்கம் ஒருத்த3 அந்தப் பக்கம் ஒருத்த3 தைலைய வச்சுண்டு ‘ஜம்’னு படுத்துக்கலாம். இவ3 யாருன்ேன எனக்குத் ெதrயாேத?. பூமிக்கு ஓ3 அடி உயரத்தில் நHந்துவது ேபால் இருக்கிறது. காேர இப்படி இருந்தா இந்தக் காrன் ெசாந்தக்காரேராட வடு H எப்படி இருக்கும்! ெபrசா இருக்கும்! அரண்மைன மாதிr இருக்கும். தாவணியின் தைலப்ைபப் பிழிந்து ெகாண்டிருக்ைகயில் . “தாங்ஸ்” ..‘டப்’ என்ற சப்தத்தில் அவள் தைல நிமி3ந்து பா3க்கிறாள் . இது என்ன நடுவிேல?.. அல்லி ெமாட்டு மாதிr! இைத எrய விட்டுப் பா3க்கலாமா? சீ! இவ3 ேகாபித்துக் ெகாண்டா3னா!” -”அதுக்குக் கீ ேழ இருக்கு பாரு ஸ்விட்ச்” அவன் காைர ஓட்டியவாேற முன்புறமிருந்த சிறிய கண்ணாடியில் அவைளப் பா3த்து ஒரு புன்முறுவேலாடு கூறுகிறான். அவள் அந்த ஸ்விட்ைசப் ேபாட்டு அந்த விளக்கு எrகிற அழைக ரசித்து பா3க்கிறாள். ெரண்டு sட்டுக்கு மத்தியிேல இழுத்தா ேமைஜ மாதிr வரேத! இது ேமேல புஸ்தகத்ைத வச்சுண்டு படிக்கலாம்.அவன் இடது ைகயால் ஸ்டியrங்கிற்குப் பக்கத்தில் இருந்த ெபட்டி ேபான்ற அைறயின் கதைவத் திறந்து .ஒரு சிறிய ட3க்கி டவைல எடுத்துப் பின்னால் அவளிடம் நHட்டுகிறான்.அவளது விழிகள் காருக்குள் அைலகின்றன.ஐையேயா .‘அப்பா.. ைஹ. இத்தைன ேநரமாய் மைழயின் குளிrல் நின்றிருந்த உடம்புக்கு. தாமைர ெமாட்டு மாதிr இருக்கு.சுகமாக முகத்ைத அதில் அழுந்தப் புைதத்துக் ெகாள்கிறாள்.. இந்தக் கா3 தைரயில் ஓடுகிற மாதிrேய ெதrயவில்ைல. காrன் உள்ேள கண்ணுக்குக் குளி3ச்சியாய் அந்த ெவளிறிய நHல நிறச் சூழல் கனவு மாதிr மயக்குகிறது. ‘ஹ்ம்! இன்னிக்கின்னு ேபாய் இந்த தrத்திரம் பிடிச்ச தாவணிையப் ேபாட்டுண்டு வந்திருக்ேகேன’ என்று மனதிற்குள் சலித்துக் ெகாண்ேட.இவருக்கும் ஒரு வடு H இருக்கும் இல்ைலயா?. “இந்தக் காேர ஒரு வடு H மாதிr இருக்கு. ம்ஹூம்.அந்த டவைல வாங்கித் தைலையயும் முழங்ைகையயும் துைடத்துக் ெகாண்டு முகத்ைதத் துைடக்ைகயில் .‘அட! கதைவத் திறந்த உடேன உள்ேள இருந்து ஒரு சிவப்பு பல்ப் எrயறேத’ ..

யாரு இல்ைலன்னா” என்று அவனும் முனகிக்ெகாண்ேட அவைளப் பா3த்துச் சிrக்கிறான். நகரத்தின் சந்தடிேய அடங்கிப்ேபான ஏேதா ஒரு டிரங்க் ேராடில் கா3 ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறது. சின்னக் குழந்ைத மாதிr அடிக்கடி வட்டுக்குப் H ேபாக ேவண்டும் என்று அவைன நச்சrக்கவும் பயமாயிருக்கிறது. ஒரு பக்கம் “அம்மா” என்று கூவிச் சrய sட்டின் மீ திருந்த புத்தகங்களும் மற்ெறாரு பக்கம் சrந்து. அந்தக் காரணம் பற்றிேய அடிக்கடி ஏேதா ஒரு வைக பீதி உண3ச்சி அவளது அடி வயிற்றில் மூண்டு எழுந்து மா3பில் என்னேவா ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறது. தான் பயந்துேபாய் அலறியதற்காக ெவட்கத்துடன் சிrத்தவாேற இைறந்து கிடக்கும் புத்தகங்கைளச் ேசகrத்துக் ெகாண்டு எழுந்து அம3கிறாள் அவள். அவள் தன் கன்னத்ைதக் கிள்ளியவாறு 105 ெசால்லிவிட்டுப் ேபானாேள அந்த .. தன்ைன அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் தனிைமயில் விட்டுவிட்டுப் ேபானாேள. பிரகாசமாக அலங்கrக்கப்பட்ட கைடகளின் நிழல்கள் ெதருவிலுள்ள மைழ நHrல் பிரதிபலித்துக் கண்கைளப் பறிக்கின்றன. அவைளப் பற்றிய நிைனவும். ”என்னடி இது வம்பாப் ேபாச்சு” என்று அவள் தன் ைககைளப் பிைசந்து ெகாண்ட ேபாதிலும் அவன் தன்ைனப் பா3க்கும்ேபாது அவனது திருப்திக்காகப் புன்னைக பூக்கிறாள்.கா3 இந்தத் ெதருவில் ேபாகிறது?” “ஓ! எங்க வடு H அங்ேக இருக்கு” என்று அவள் உதடுகள் ெமதுவாக முனகி அைசகின்றன். நகரத்தின் ஜன நடமாட்டம் மிகுந்த பிரதான பஜாைரக் கடந்து.ஒரு திருப்பத்தில் அந்தக் கா3 வைளந்து திரும்புைகயில் அவள். ெபrய ெபrய கட்டிடங்கள் நிைறந்த அகலமான சாைலகைளத் தாண்டி. பூேலாகத்துக் கீ ேழ இன்ெனாரு உலகம் இருக்கிறதாேம. அது மாதிr ெதrகிறது. இந்த மைழயில் இப்படி ஒரு காrல் பிரயாணம் ெசய்து ெகாண்டிருப்பது அவளுக்கு ஒரு புதிய அனுபவமானபடியால் அதில் ஒரு குதூகலம் இருந்த ேபாதிலும்..! “இெதன்ன . ஜன்னல் கண்ணாடியினூேட ெவளிேய பா3க்ைகயில் கண்களுக்கு ஒன்றுேம புலப்படவில்ைல. அந்த வட்ட வடிவ சின்னஞ்சிறு எவ3சில்வ3 டிபன் பாக்ஸும் ஒரு பக்கம் உருள்கிறது. அழகிய பூங்காக்களும் பூந்ேதாட்டங்களூம் மிகுந்த அெவன்யூக்களில் புகுந்து. ெதருெவங்கும் விளக்குகள் எrகின்றன. “இருக்கட்டுேம. கண்ணாடியின் மீ து புைக பட3ந்ததுேபால் படிந்திருந்த நH3த் திவைலைய அவள் தனது தாவணியின் தைலப்பால் துைடத்துவிட்டு ெவளிேய பா3க்கிறாள். கா3 ேபாய்க்ெகாண்ேட இருக்கிறது. “ஸாr” என்று சிrத்தவாேற அவைள ஒருமுைற திரும்பிப் பா3த்தபின் காைர ெமதுவாக ஓட்டுகிறான் அவன்.

அப்ேபாது ேரடிேயாவிலிருந்து ஒரு ‘ட்ரம்ப்பட்’டின் எக்காள ஒலி நHண்டு விம்மி விம்மி ெவறி மிகுந்து எழுந்து முழங்குகிறது.. இவைரப் பா3த்தால் ெகட்டவ3 மாதிrத் ெதrயலிேய? என்ன இருந்தாலும் நான் வந்திருக்கக் கூடாது . காருக்குள்ேளேய ஒருவ3 முகம் ஒருவருக்குத் ெதrயவில்ைல.” “ேநரம் ஆயிடுத்ேத .வட்டிேல H அம்மா ேதடுவா. சீ! அழக் கூடாது. அவள் இதழ்கள் பிrயாத புன்னைகயால் ‘ஆம்’ என்று ெசால்லித் தைல அைசக்கிறாள். ேரடிேயாவில் இருந்து முதலில் ேலசான ெவளிச்சமும் அைதத் ெதாட3ந்து இைசயும் பிறக்கிறது. அவள் முகத்ைதப் பா3ப்பதற்காகக் காrனுள் இருந்த ேரடிேயாவின் ெபாத்தாைன அமுக்குகிறான்..வா3த்ைதகளும் இப்ேபாது அவள் நிைனவுக்கு வருகின்றன: “சமத்தா ஜாக்கிரைதயா வட்டுக்குப் H ேபா. திடீெரன்று கா3 நின்றுவிட்டைதக் கண்டு அவள் பயந்த குரலில் ேகட்கிறாள்: “ஏன் கா3 நின்னுடுத்து? பிேரக் ெடௗனா?” அவன் அதற்குப் பதில் ெசால்லாமல் இடி இடிப்பது ேபால் சிrக்கிறான். அந்த அத்துவானக் காட்டில்.இப்ப என்ன பண்றது? எனக்கு அழுைக வரேத. அந்த மங்கிய ெவளிச்சத்தில் அவள் அவைன என்னேவா ேகட்பதுேபால் புருவங்கைள ெநறித்துப் பா3க்கிறாள். கண்ணுக்ெகட்டிய தூரம் இருளும் மைழயும் ேச3ந்து அரண் அைமந்திருக்கின்றன. “எங்ேகயுமில்ல. அழுதா இவ3 ேகாபித்துக் ெகாண்டு ‘அசேட! இங்ேகேய கிட’ன்னு இறக்கி விட்டுட்டுப் ேபாயிட்டா? எப்படி வட்டுக்குப் H ேபாறது? எனக்கு வழிேய ெதrயாேத. அதிலும் ெவகு தூரம் ெசன்று அதன் மத்தியில் நிற்கிறது கா3.” “ஓ எஸ் திரும்பிடலாம்” -கா3 திரும்புகிறது. சும்மா ஒரு டிைரவ். 106 ..’ ”இப்ப நாம எங்ேக ேபாேறாம்” .அவளது படபடப்பான ேகள்விக்கு அவன் ெராம்ப சாதாரணமாகப் பதில் ெசால்கிறான். டிரங்க் ேராைட விட்டு விலகிப் பாைலவனம் ேபான்ற திடலுக்குள் பிரேவசித்து.. அவேனா ஒரு புன்னைகயால் அவளிடம் யாசிப்பது ேபால் எதற்ேகா ெகஞ்சுகிறான்.” ’நான் இப்ப அசடாயிட்ேடனா? இப்படி முன்பின் ெதrயாத ஒருத்தேராட கா3ேல ஏறிண்டு தனியாகப் ேபாறது தப்பில்ைலேயா?. அைதத் ெதாட3ந்து படபடெவன்று நாடி துடிப்பதுேபால் அமுத்தலாக நடுங்கி அதி3கின்ற காங்ேகா ‘ட்ரம்’களின் தாளம்.. தவைளகளின் கூக்குரல் ேபேராலமாகக் ேகட்கிறது. நாைளக்கு ஜூவாலஜி ெரக்கா3ட் ேவற ஸப்மிட் பண்ணனுேம! ேவைல நிைறய இருக்கு.. அவன் விரல்களால் ெசாடுக்குப் ேபாட்டு அந்த இைசயின் கதிக்ேகற்பக் கழுத்ைத ெவட்டி இழுத்து ரசித்தவாேற அவள் பக்கம் திரும்பி ’உனக்குப் பிடிக்கிறதா’ என்று ஆங்கிலத்தில் ேகட்கிறான். மைழயும் காற்றும் முன்ைனவிட மூ3க்கமாய்ச் சீறி விைளயாடுகின்றன...

அவன் சட்ைடப் ைபயிலிருந்து ஒரு சிறிய டப்பாைவ எடுக்கிறான். அவள் அருேக அம3ந்து. அவள் இன்னும் இந்த சாக்ெலட்ைடக் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக சுைவத்துக் ெகாண்டிருக்கிறாள். அவனது நHளமான விரல்கள் இைசக்குத் தாளம் ேபாடுகின்றன.. பின்னாலிருந்து பா3க்ைகயில். “என்ன அது?” 107 . அவது புறங்ைகயில் ெமாசு ெமாசுெவன்று அட3ந்திருக்கும் இள மயி3 குளி3 காற்றில் சிலி3த்ெதழுகிறது. அந்தக் ேகாணத்தில் ஓரளேவ ெதrயும் அவனது இடது கண்ணின் விழிக்ேகாணம் ஒளியுமிழ்ந்து பளபளக்கிறது.சற்று முன் ஈரத்ைதத் துைடத்துக் ெகாள்வதற்காக அவளுக்கு அவன் தந்த டவைல எடுத்து முகத்ைதயும் பிடrையயும் துைடத்துக் ெகாண்டபின். உடைல இறுகக் கவ்விய கபில நிற உைடேயாடு. அதனுள் அடுக்காக இருக்கும் மிட்டாய் ேபான்ற ஒன்ைற எடுத்து வாயிலிட்டுக் ெகாண்டு அவளிடம் ஒன்ைறத் தருகிறான். ஓ! அந்தப் புருவம்தான் எவ்வளவு தH3மானமாய் அட3ந்து ெசறிந்து வைளந்து இறங்கி. அவன் அழகாகத்தான் இருக்கிறான். “ஐையேயா! மணி ஏழாயிடுத்ேத!” சாக்ெலட்ைடத் தின்றவாறு அைமதியாய் அவைன ேவடிக்ைக பா3த்துக் ெகாண்டிருந்த அவள். திடீெரன்று வாய்விட்டுக் கூவிய குரைலக் ேகட்டு அவனும் ஒரு முைற ைகக்கடிகாரத்ைதப் பா3த்துக் ெகாள்கிறான். பக்கவாட்டில் இருந்து பா3க்கும்ேபாது அந்த ஒளி வசும் H முகத்தில் சின்னதாக ஒரு மீ ைச இருந்தால் நன்றாயிருக்குேம என்று ஒரு விநாடி ேதான்றுகிறது. இங்ேகதான் வேரன்” என்று ஆங்கிலத்தில் கூறியவாறு அந்தச் சிறுேபாதில் ெதப்பலாய் நைனந்துவிட்ட அவன் பின் sட்டின் கதைவத் திறந்து ெகாண்டு உள்ேள வருகிறான். sட்டின் மீ து கிடந்த . பா3க்கும்ேபாது பயத்ைத ஏற்படுத்துகிறது! அவன் உட்கா3ந்திருக்கும் sட்டின் ேமல் நHண்டு கிடக்கும் அவனது இடது கரத்தில் கனத்த தங்கச் சங்கிலியில் பிணிக்கப்பட்ட கடிகாரத்தில் ஏழு மணி ஆவது மின்னி மின்னித் ெதrகிறது. மைழயின் ஓலம் ேபேராைசயாகக் ேகட்கிறது. “எங்ேக ேபாறHங்க?” “எங்ேகயும் ேபாகேல. ஒரு ெகாடிய ச3ப்பத்தின் கம்பீர அழேக அவளுக்கு ஞாபகம் வருகிறது. ைகயிலிருந்த சாக்ெலட் காகிதத்ைதக் கசக்கி எறிகிறான்.ேரடிேயாவுக்கு அருேக இருந்த ெபட்டிையத் திறந்து இரண்டு ‘காட்பrஸ்’ சாக்ெலட்டுகைள எடுத்து ஒன்ைற அவளிடம் தருகிறான் அவன். “எங்ேக?” என்று அவள் அவனிடம் பதற்றத்ேதாடு ேகட்டது கதைவ மூடிய பிறேக ெவளிேய நின்றிருக்கும் அவனது ெசவிகளில் அமுங்கி ஒலிக்கிறது. பின்ன3 அந்த சாக்ெலட்டின் ேமல் சுற்றிய காகிதத்ைத முழுக்கவும் பிrக்காமல் ஓ3 ஓரமாய்த் திறந்து ஒவ்ெவாரு துண்டாகக் கடித்து ெமன்றவாறு கால் ேமல் கால் ேபாட்டு அம3ந்து ஒரு ைகயால் கா3 sட்டின் பின்புறம் ேரடிேயாவிலிரு3ந்து ஒலிக்கும் இைசக்ெகற்பத் தாளமிட்டுக்ெகாண்டு ஹாய்யாக உட்காந்திருக்கும் அவைன. அவன் ஒரு ெநாடியில் கதைவத் திறந்து கீ ேழ இறங்கி விட்டான். அந்த மங்கிய ஒளியில் அவனது நிறேம ஒரு பிரகாசமாய்த் திகழ்வைதப் பா3க்ைகயில். எவ்வளவு புயலடித்தாலும் கைலய முடியாத குறுகத் தrத்த கிராப்புச் சிைகயும் காேதாரத்தில் சற்று அதிகமாகேவ நHண்டு இறங்கிய கrய கிருதாவும் கூட அந்த மங்கிய ெவளிச்சத்தில் மினுமினுக்கின்ரன. அவள் தH3க்கமாக அளப்பது மாதிrப் பா3க்கிறாள். காrன் முன்புறக் கதைவ அவன் ேலசாகத் திறந்து பா3க்கும்ேபாது தான். ‘ஒட்டு உசரமாய்’.

“ேநா!” . எனக்கு ேவண்டாம்!” ”ட்ைர. யூ வில் ைலக் இட்.” “ஐேய. சற்ேற பின்னால் விலகி.. தனது சலனத்ைத ெவளிக்காட்டிக் ெகாள்ளாமல் ஒரு புன்னைகயுடன் சமாளித்து அவளும் பதில் ெசால்கிறாள்: “ஓ! இட் இஸ் ைநஸ்.” அவள் ைகயிலிருந்த சாக்ெலட்ைட அவசர அவசரமாகத் தின்றுவிட்டு அவன் தருவைத மறுக்க மனமின்றி வாங்கக் ைக நHட்டுகிறாள். ெவளிேய மைழயும் காற்றும் அந்த இருளில் மூ3க்கமாய்ச் சீறி விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கின்றன.இந்தக் கா3 உனக்குப் பிடித்திருக்கிறதா?” என்று ஆங்கிலத்தில் ேகட்கிறான்.“சூயிங்கம்.” அவன் ஆழ்ந்த சிந்தைனேயாடு ெபருமூச்ெசறிந்து தைல குனிந்தவாறு ஆங்கிலத்தில் ெசால்கிறான்: “உனக்குத் ெதrயுமா? இந்தக் கா3 இரண்டு வருஷமாக ஒவ்ெவாரு நாளும் உன் பின்னாேலேய அைலஞ்சிண்டிருக்கு .டூ யூ ேநா தட்?” என்ற ேகள்விேயாடு முகம் நிமி3த்தி அவன் அவைளப் பா3க்கும்ேபாது. அவனும் மா3பின் மீ து ைககைளக் கட்டியவாறு மிகவும் ெகௗரவமாய் விலகி அம3ந்து. தனக்கு அவன் கிrடம் சூட்டிவிட்டது மாதிr அவள் அந்த விநாடியில் ெமய் மறந்து ேபாகிறாள். பிடிச்சிருக்கா?’ 108 “டூ யூ ைலக் மீ ?” ‘என்ைன உனக்குப் . “rயலி.. அவனது குரல் மந்த்ரஸ்தாயில் கரகரத்து அந்தரங்கமாய் அவளது ெசவி வழி புகுந்து அவளுள் எைதேயா சலனப்படுத்துகிறது. அவள் கண்ணாடி வழிேய பா3க்கிறாள். அவனது ரகசியக் குரல் அவளது இருதயத்ைத உரசிச் சிலி3க்கிறது. அவளது கவிழ்ந்த பா3ைவயில் அவனது முழந்தாள் இரண்டும் அந்த sட்டில் ெமள்ள ெமள்ள நக3ந்து தன்ைன ெநருங்கி வருவது ெதrகிறது. அவனது கண்கைள ஏறிட்டுப் பா3க்க இயலாத கூச்சத்தால் அவளது பலஹHனமான பா3ைவ அடிக்கடி தாழ்ந்து தாழ்ந்து தவிக்கிறது. “டூ யூ ைலக் திஸ் கா3?” . அவள் உள்ளத்ைதத் துருவி அறியும் ஆ3வத்ேதாடு அவைளப் பயில்கிறான்.அவள் ைகயில் தர மறுத்து அவள் முகத்தருேக ஏந்தி அவள் உதட்டின் மீ து அைதப் ெபாருத்தி ேலசாக ெநருடுகிறான்.?” “rயலி!” அவனது ெவப்பமான சுவாசம் அவளது பிடrயில் ேலசாக இைழகிறது. அவள் அந்தக் கதேவாடு ஒண்டி உட்கா3ந்து ெகாள்கிறாள். அவன் ைகயிலிருந்தைதத் தன் ைகயிேலேய வாங்கிக் ெகாள்கிறாள்: “தாங்க் யூ!” அவனது இரண்டு விழிகளும் அவளது விழிகளில் ெசருகி இருக்கின்றன. அவளுக்குத் தைல பற்றி எrவதுேபால் உடம்ெபல்லாம் சுகமான ஒரு ெவப்பம் காந்துகிறது.

.” “பயமா? எதுக்கு... ‘ப்ளஸ் H ப்ளஸ்” H என்று கதறக் கதற. “நல்லா இருக்கு.. “நான் வட்டுக்குப் H ேபாகணும். அவன் காைல உய3த்தியேபாது ‘சளக்’ என்று ெதறித்த ேசறு. அவள் கதறல் ெமலிந்து ேதய்ந்து அடங்கிப் ேபாகிறது.இந்தச் சூழ்நிைலையப் பற்றி.. ஆனா பயம்மா இருக்ேக.. அந்தக் குளிrலும் முகெமல்லாம் விய3த்துத் ேதகம் பதறுகிறது..” “எதுக்கு இந்த ஸ3டிபிேகட் எல்லாம்? “ என்று தன்னுள் முனகியவாேற இந்த முைற பின்வாங்கப் ேபாவதில்ைல என்ற தH3மானத்ேதாடு மீ ண்டும் அவைள அவன் ெநருங்கி வருகிறான்.. ெவளிேய மைழ ெபய்து ெகாண்டிருக்கிறது. காrன் மீ து கைறயாய்ப் படிகிறது. “ேம ஐ கிஸ் யூ?” அவளுக்கு என்ன பதில் ெசால்வது என்று புrயவில்ைல. எதுக்குப் பயப்படணு?” அவைளத் ேதற்றுகின்ற ேதாரைணயில் ேதாைளப் பற்றி அவன் குலுக்கியேபாது. அவைனப் பழி தH3ப்பது ேபால இப்ேபாது அவளது கரங்கள் இவனது கழுத்ைத இறுகப் பின்னி இைணந்திருக்கின்றன. இந்த அனுபவத்ைதக் குறித்து அவளது உண3ச்சிகைள அறிய விைழந்து அவன் ேகட்கிறான். தன் உடம்பில் இருந்து நயமிக்க ெபண்ைமேய அந்தக் குலுக்கலில் உதி3ந்தது ேபான்று அவள் நிைல குைலந்து ேபாகிறாள்: “எனக்குப் பயம்மா இருக்கு. ேரடிேயாவிலிருந்து அந்த ‘ட்ரம்ப்பட்’டின் இைச புதிய புதிய லயவிந்நியாசங்கைளப் ெபாழிந்து ெகாண்டிருக்கிறது.” காrன் கதைவத் திறந்து ெகாண்டு பின் sட்டிலிருந்து அவன் இறங்குகிறான். 109 . வானம் கிழிந்து அறுபட்டது! மின்னல்கள் சிதறித் ெதறித்தன! இடிேயாைச முழங்கி ெவடித்தது! ஆ! அந்த இடி எங்ேகா விழுந்திருக்க ேவண்டும். திடீெரன்று அவள் காேதாரத்திலும் கன்னங்களிலும் உதடுகளிலும் தHயால் சுட்டுவிட்டத்ைதப் ேபால் அவனது கரங்களில் கிடந்த அவள் துடிதுடித்து. திறந்த கதவின் வழிேய இரண்ெடாரு துளிகள் காருக்குள் இருந்த அவள் மீ தும் ெதறிக்கின்றன. அவன் அவைள ெவறிெகாண்டு தழுவித் தழுவி. ஐேயா! எங்க அம்மா ேதடுவா... எனக்கு இெதல்லாம் புதுசா இருக்கு.. “ெராம்ப நல்லா இருக்கு இல்ேல?” . அந்த ைமதானத்தில் குழம்பி இருந்த ேசற்றில் அவனது ஷூஸ் அணிந்த பாதம் புைதகிறது.. நாக்கு புரள மறுக்கிறது.”ம்” விலக இடமில்லாமல் அவள் தனக்குள்ளாகேவ ஒடுங்குவைதக் கண்டு அவன் மீ ண்டும் சற்ேற விலகுகிறான். ெவளிேய.

அந்த விநாடியில் அவள் ேதாற்றத்ைதக் கண்டு அவன் நடுங்குகிறான். நான் இப்படி வந்திருக்கேவ கூடாது. அந்தக் காருக்குள்ேள இருப்பது ஏேதா பாைறகளுக்கு இைடேயயுள்ள ஒரு குைகயில் அகப்பட்டது ேபால் ஒரு சமயம் பயமாகவும் மறு சமயம் அருவருப்பாகவும் . அம்மாவின் மடிையக் கட்டிக்ெகாண்டு ‘ேஹா’ ெவன்று கதறி அழுது இந்தக் ெகாடுைமக்கு ஆறுதல் ேதடிக் ெகாள்ள ேவண்டும் ேபாலவும் அவள் உள்ேள ஓ3 அவசரம் மிகுந்து ெநஞ்சும் நிைனவும் உடலும் உண3ச்சியும் நடுநடுங்குகின்றன. அவேனா சாவதானமாக சிகெரட்ைடப் புைகத்துக் ெகாண்டு உட்கா3ந்து ெகாண்டிருக்கிறான். “ப்ளஸ். ஐேயா! என்ெனன்னேவா ஆயிடுத்ேத” என்ற புலம்பலும் எங்காவது தைலைய ேமாதி உைடத்துக் ெகாண்டால் ேதவைல என்ற ஆத்திரமும் மூண்டு தகிக்கப் பற்கைள நறநறெவன்று கடிக்கிறாள். “ என்ைன வட்டிேல H ெகாண்டு ேபாய் விடப்ேபாறHங்களா.. “எங்க அம்மா ேதடுவா..அைதப் பா3க்க அவளுக்கு எrச்சல் பற்றிக் ெகாண்டு வருகிறது. H ேடாண்ட் க்rேயட் sன்ஸ்” என்று அவைளக் ெகஞ்சி ேவண்டிக் ெகாண்டு. என்ைனக் ெகாண்டுேபாய் வட்டிேல H விட்டுட்டா உங்களுக்குக் ேகாடிப் புண்ணியம்” என்று ெவளிேய கூறினாலும் மனதிற்குள் “என் புத்திையச் ெசருப்பால அடிக்கணும்.. “கத்தாேத!” அவைன ேநாக்கி இரண்டு கரங்கைளயும் கூப்பிப் பrதாபமாக அழுதவாறு அவள் ெகஞ்சுகிறாள். அவள் தன்ைன மீ றிய ஓ3 ஆத்திரத்தில் கிறHச்சிட்டு அழுைகக் குரலில் அலறுகிறாள். சலிப்ேபாடு காைரத் திருப்புகிறான். மூசு மூெசன்று புைக விட்டவாறு ‘சூயிங்கம்’ைம ெமன்று ெகாண்டிருக்கிறான். இந்த விநாடிேய தான் வட்டில் H இருக்க ேவண்டும் ேபாலவும்.அந்த ைமதானத்தில் உள்ள ேசறு முழுவதும் அவள் மீ து வாrச் ெசாrயப்பட்டது ேபால் அவள் உடெலல்லாம் பிசுபிசுக்கிறேத. “ேடாண்ட் ஷவ்ட் ைலக் தட்!” அவன் எrச்சல் மிகுந்த குரலில் அவைள எச்சrக்கிறான்.. முன்புறக் கதைவத் திறந்து டிைரவ3 சீட்டில் அம3ந்த அவன் ேசறு படிந்த காலணிையக் கழற்றி எறிகிறான். 110 .. நr ஊைளமாதிr ேரடிேயாவிலிருந்து அந்த ‘ட்ரம்ப்பட்’டின் ஓைச உடைலேய இரு கூறாகப் பிளப்பது ேபால் ெவளிேயறிப் பிளிறுகிறேத. இல்ைலயா?” அவனது ைக “டப்” என்று ேரடிேயாைவ நிறுத்துகிறது.உடலிேலா மனத்திேலா உறுத்துகின்ற ேவதைனயால் தன்ைன மீ றிப் ெபாங்கிப் ெபாங்கி பிரவகிக்கும் கண்ணைர H அடக்க முடியாமல் அவனறியாதவாறு அவள் ெமௗனமாக அழுது ெகாண்டிருக்கிறாள்..அந்த சிகெரட்டின் ெநடி ேவறு வயிற்ைறக் குமட்ட... ேரடிேயாவுக்கருகில் உள்ள அந்தப் ெபட்டிையத் திறந்து அதிலிருந்து ஒரு சிகெரட்ைட எடுத்துப் பற்ற ைவத்துக் ெகாண்டு..

இன்னும் மைழ ெபய்துெகாண்டு இருக்கிறது. “ஐ ஆம் ஸாr. அவேன இறங்கி வந்து ஒரு பணியாள் மாதிr அவளுக்காகக் காrன் கதைவத் திறந்து ெகாண்டு மைழத் தூறலில் நின்றுக் ெகாண்டிருக்கிறான். “வடு H வைரக்கும் ெகாண்டு வந்து நான் விடக்கூடாது...அந்த இருண்ட சாைலயில் கண்கைள கூசைவக்கும் ஒளிைய வாr இைறத்தவாறு உறுமி விைரந்து ெகாண்டிருக்கிறது கா3.. அவன் அவளிடம் ரகஸியம் ேபால் கூறுகிறான்: “ஐ ஆம் ஸாr!” அவள் அவைன முகம் நிமி3த்திப் பா3க்கிறாள். அந்தச் சிறிய ெதருவில். தயவு ெசய்து மன்னித்துக் ெகாள். உண3ச்சிகள் மரத்துப்ேபான நிைலயில் அவள் தனது புத்தகங்கைளச் ேசகrத்துக் ெகாண்டு கீ ேழ விழுந்திருந்த அந்தச் சிறிய வட்ட வடிவமான எவ3சில்வ3 டிபன் பாக்ைஸத் ேதடி எடுத்துக்ெகாண்டு ெதருவில் இறங்கி அவன் முகத்ைதப் பா3க்க முடியாமல் தைல குனிந்து நிற்கிறாள்.அவைள அவளது இடத்தில் இறக்கி விட்டுவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிையேய மறந்து நிம்மதி காண ேவண்டும் என்கிற அவசரத்தில் அவன் காைர அதிேவகமாக ஓட்டுகிறான்.. உனது உண3ச்சிகைள நான் புண்படுத்தி இருந்தால். அடிைம! . “சீ! என்ன கஷ்டம் இது! பிடிக்கேலன்னா அப்பேவ ெசால்லி இருக்கலாேம. அழகிய பங்களாக்களும் பூந்ேதாட்டங்களும் மிகுந்த அெவன்யூக்களில் புகுந்து. ஓ! அந்தப் பா3ைவ! 111 .. நான் இறங்கிக் ெகாள்ளுகிேறன்’ என்று அவளாகச் ெசால்லுவாள் என்று அவளது ெதரு ெநருங்க ெநருங்க அவன் ேயாசித்துக் காைர ெமதுவாக ஓட்டுகிறான்.” . அல்லது கடன் பட்டுவிட்டது ேபான்ற ெநஞ்சின் உறுத்தலில் அவனது கண்கள் கலங்கி விவஸ்ைதயற்ற கண்ண3H பளபளக்கிறது. ‘இஞ்ேக நிறுத்துங்கள். ஒரு அருைமயான சாயங்காலப் ெபாழுது பாழாகி விட்டது. அதனாேல நH இங்ேகேய இறங்கிப் ேபாயிடு.. ம்” அவைளப் பா3க்க அவனுக்ேக பrதாபமாயும் வருத்தமாயும் இருக்கிறது. சந்தடிேய இல்லாத ட்ரங்க் ேராட்ைடக் கடந்து.. அவள் அந்த அளவுக்குக்கூட விவரம் ெதrயாத ேபைத என்பைதப் புrந்துெகாண்டு அவேன ஓrடத்தில் காைர நிறுத்திக் கூறுகிறான். பாவம்! இெதல்லாம் காேலஜHேல படிச்சு என்ன பண்ணப் ேபாறேதா? இன்னும் கூட அழறாேள!” அவன் அவள் பக்கம் திரும்பி அவளிடம் மன்னிப்பு ேகட்டுக் ெகாள்கிறான். மைழ இரவானதால் ஜன நடமாட்டேம அற்றிருக்கிறது. “ஆம். தூரத்தில் எrந்து ெகாண்டிருக்கும் ெதரு விளக்கின் மங்கிய ெவளிச்சத்தில் தன் அருேக குள்ளமாய் குழந்ைத மாதிr நின்றிருக்கும் அவைளப் பா3க்கும்ேபாது அவன் தன்னுள்ேள தன்ைனேய ெநாந்து ெகாள்கிறான். ெபrய ெபrய கட்டிடங்கள் மிகுந்த அந்தப் பிரதான பஜாrல் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்த கா3 ஒரு குறுகலான ெதருவில் திரும்பி அவளது வட்ைட H ேநாக்கிப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தது. தனக்கிருக்கும் அளவிறந்த சுதந்திரேம எவ்வளவு ேகவலமான அடிைமயாக்கி இருக்கிறது என்பைத அவன் எண்ணிப் பா3க்கிறான்.உண3ச்சிகளின் அடிைம!” என்று அவன் உள்ளம் உணருகிறது.. ஏேதா குற்ற உண3வில்.

ஏன் இப்படி அழேற? ெசால்லு” தாயின் முகத்ைதப் பா3க்க முடியாமல் அவள் ேதாளில் முகம் புைதத்தவாறு அவள் காதில் மட்டும் விழுகிற மாதிr ெசான்னாள். ”என்னடி.” 112 . ஏேதா விபrதம் நடந்துவிட்டது புrவது ேபாலவும் புrயாமலும் கிடந்து ெநருடிற்று. கூடத்தில் ெதாங்கிய அrக்ேகன் விளக்கு அைணந்து ேபாயிருந்தது.” என்ற ஒேர வா3த்ைதேயாடு அவனது குரல் கம்மி அைடத்துப் ேபாகிறது. சைமயலைறயில் ைக ேவைலயாக இருந்த அம்மா. மைழயா இருந்தாலும் எறங்கி ஓடி வந்துடலாம்னு பா3த்தா எனக்ேகா வழியும் ெதrயாது. அலங்ேகாலம்?” அவள் ஒரு சிைல அைசவது மாதிrக் கூடத்துக்கு வந்தாள்.. நான் என்ன பண்ணுேவன்? அப்புறம் வந்து வந்து... “மைழ ெகாட்டுக் ெகாட்டுனு ெகாட்டித்து! பஸ்ேஸ வரல்ேல... ஒேர இருட்டு. மனுஷாேள இல்ைல.. ஐேயா! அம்மா.. அவள் படிேயறிக் ெகாண்டிருந்தாள். “அம்மா!” என்று குமுறி வந்த அழுைகையத் தாயின் ேதாள்மீ து வாய் புைதத்து அைடத்துக் ெகாண்டு அவைள இறுகத் தழுவியவாேற குலுங்கிக் குலுங்கி அழுதாள்! அம்மாவின் மனசுக்குள். “என்ன. கூடத்துக் கடிகாரத்தில் மணி ஏழைர ஆகிவிட்டைதக் கண்டு திடீெரன்று மனசில் என்னேவா பைதக்கத் திரும்பிப் பா3த்தேபாது. என்ன நடந்தது? ஏன் இவ்வளவு ேநரம்? அழாமல் ெசால்லு” தன்மீ து விழுந்து தழுவிக்ெகாண்டு புழுமாதிrத் துடிக்கும் மகளின் ேவதைனக்குக் காரனம் ெதrயாவிட்டாலும். அவளுக்கு முன்னால் அந்தக் கா3 விைரந்து ெசல்ைகயில் காrன் பின்னால் உள்ள அந்தச் சிவப்பு ெவளிச்சம் ஓடி ஓடி இருளில் கலந்து மைறகிறது... “ஒண்ணுமில்ேல” என்று கூறி அவள் நக3கிறாள்.. அது ேவதைன என்ற அளவில் உண3ந்து. அrக்ேகன் விளக்கு ெவளிச்சத்தில் ஒரு சிைல மாதிrேய அைசவற்று நின்றாள். மைழயில் நைனந்து தைல ஒரு ேகாலம் துணி ஒரு ேகாலமாய் வருகின்ற மகைளப் பா3ததுேம வயிற்றில் என்னேமா ெசய்தது அவளுக்கு: “என்னடி இது..அப்புறம் எங்ேகேயா காடுமாதிr ஒரு இடம். அதனால்தான் காrேல ஏறிேனன் . விலகி நின்று சபிக்கப்பட்ட ஒரு நHசப் ெபண்ைணப் பா3ப்பதுேபால் அருவருத்து நின்றாள் அம்மா.அவன் என்ென. கூடம் இருண்டு கிடப்பைதப் பா3த்து அைணந்த விளக்ைக எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய் ஏற்றிக் ெகாண்டு வந்து மாட்டியேபாது.. அந்தப் ேபைதப் ெபண் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தாள்... அந்த ேவதைனக்குத் தானும் ஆட்பட்டு மனம் கலங்கி அழுது முந்தாைனேயாடு கண்கைளத் துைடத்தவாறு மகளின் முதுகில் ஆதரேவாடு தட்டிக் ெகாடுத்தாள்: “ஏண்டி.அவளிடம் என்னேவா ேகட்க அவன் உதடுகள் துடிக்கின்றன. அழுைக அடங்கி ெமதுவாக ஒலித்த குரலில் அவள் ெசால்ல ஆரம்பித்த உடேனேய தன்மீ து ஒட்டிக் கிடந்த அவைளப் பிrத்து நிறுத்தி.

கூடத்து மூைலயில் அவள் சுருண்டு விழ.. இந்தக் ெகாட்டற மைழயிேல அப்படி என்ன குடி முழுகிப் ேபாச்சு? ெதப்பமா நைனஞ்சுண்டு வந்திருக்காள். அம்மாவின் பின்ேன சைமயலைறயிேல அடுப்பின் வாய்க்குள்ேள தHச்சுவாைலகள் சுழன்ெறrயக் கங்குகள் கனன்றுக் ெகாண்டிருந்தன. “ஒண்ணுமில்ைல. ேபாய்விட்டாள்..” என்று அலறத் திறந்த வாய். ெநற்றிப் ெபாருத்திேலா எங்ேகேயா வசமாய் விழுந்தது. பrட்ைசக்கு நாள் ெநருங்கறப்ேபா படுத்துத் ெதாைலச்சா என்ன பண்றது? நல்ல ேவைள. “என்னடி.. ”சr சr. உயி3 ேபாகும் வைர தன்ைன மிதித்துத் துைவக்க மாட்டாளா என்று எதி3பா3த்து அைசவற்றுக் கிடந்த மகைள எrப்பது ேபால் ெவறித்து விழித்தாள் அம்மா. வாசற் கதைவயும் கூடத்து ஜன்னல்கைளயும் இழுத்து மூடினாள் அம்மா. ெதய்வேம! நான் என்ன ெசய்ேவன்?” என்று திரும்பிப் பா3த்தாள். H சத்தம் ேகட்டுப் பின் கட்டிலிருந்து சில3 அங்ேக ஓடி வந்தா3கள். -அவள் கண் முன் தHயின் நடுேவ கிடந்து புழுைவப் ேபால் ெநளிந்து கருகிச் சாகும் மகளின் ேதாற்றம் ெதrந்தது.. அவ அண்ணா இல்ேல..அந்த அடிக்காகக் ெகாஞ்சம் கூட ேவதைனப் படாமல் இன்னும் பலமாகத் தன்ைன அடிக்க மாட்டாளா.. ஓ3 அைறயில் பூைனக்குட்டி மாதிrச் சுருண்டு விழுந்து .. ‘இவைள என்ன ெசய்யலாம்?. “அடிப்பாவி! என் தைலயிேல ெநருப்ைபக் ெகாட்டிட்டாேய. நானும் என் உயிைரப் ேபாக்கிக் ெகாண்டால்?’ 113 .. இதுக்குப் ேபாய் குழந்ைதேய அடிப்பாேளா?” பின் கட்டு அம்மாளுக்கு விஷயம் அவ்வளவு சுரத்தாக இல்ைல. ைகயில் இருந்த புத்தகங்கள் நாற்புறமும் சிதறி டிபன் பாக்ஸ் கீ ேழ விழுந்து கணகணத்து உருண்டது. ‘அப்புறம்? அத்துடன் இந்தக் களங்கம் ேபாய் விடுமா? ஐேயா! மகேள உன்ைன என் ைகயால் ெகான்ற பின் நான் உயி3 வாழவா?. விடு. அது நான்கு குடித்தனங்கள் உள்ள வடு. என்ன விஷயம்?” என்று ஈரக்ைகைய முந்தாைனயில் துைடத்துக் ெகாண்டு சுவாரசியமாய் விசாrத்த வண்ணம் கூடத்துக்ேக வந்து விட்டாள் பின் கட்டு மாமி. ‘அப்படிேய ஒரு முறம் ெநருப்ைப அள்ளி வந்து இவள் தைலயில் ெகாட்டினால் என்ன’ என்று ேதான்றிற்று.. திறந்த நிைலயில் அைடபட்டது.-அவள் ெசால்லி முடிப்பதற்குள் பா3ைவயில் மின்னல் பூச்சிகள் பறப்பதுேபால் அந்த அைற அவளது காதிேலா. இருந்தால் இந்ேநரம் ேதாைல உrச்சிருப்பான்” என்று ெபாய்யாக அங்கலாய்த்துக் ெகாண்டாள் அம்மா. ஒரு ெகௗரவமான குடும்பத்ைதேய கைறப்படுத்திட்டாேள?. காைசப் பணத்ைதக் ெகாட்டிப் படிக்க ெவச்சு..

அப்புறம்? அத்துடன் இந்தக் களங்கம் ேபாயிடுமா?’ அம்மாவுக்கு ஒன்றும் புrயவில்ைல. தானறிந்த ெதய்வங்கைளெயல்லாம் வழிபட்டு இந்த ஒன்றுமறியாப் ேபைதயின்மீ து பட்டுவிட்ட கைறையக் கழுவிக் களங்கத்ைதப் ேபாக்குமாறு பிரா3த்தித்துக் ெகாண்டாள் அம்மா..... ‘இப்ப என்ன ெசய்யலாம்? அவைன யாருன்னு கண்டு பிடிச்சுட்டா?.. அவன் தைலயிேலேய இவைளக் கட்டிடறேதா? அட ெதய்வேம.. அவைளத் தாேன தHண்டுவதற்குக் கூசி ஒதுக்கினால் அவள் ேவறு எங்ேக தஞ்சம் புகுவாள் என்று எண்ணிய கருைணயினால் சகித்துக் ெகாண்டு தனது நடுங்கும் ைககளால் அவைளத் ெதாட்டாள்.. 114 . இடுப்புக்குக் கீ ழ் வைர பின்னித் ெதாங்கிய சைடையப் பிrத்து அவளது ெவண்ைமயான முதுைக மைறத்துப் பரத்தி விட்டாள். நடுக் கூடத்தில் ெதாங்கிய அrக்ேகனின் திrைய உய3த்தி ஒளி கூட்டி அைதக் ைகயில் எடுத்துக் ெகாண்டு மகளின் அருேக வந்து நின்று அவைளத் தைல முதல் கால்வைர ஒவ்ேவா3 அங்குலமாக உற்று உற்றுப் பா3த்தாள்.. ‘என் தைலெயழுத்ேத’ என்று ெபருமூச்ெசறிந்தவாறு. குளிrல் நடுங்குகிறவள் மாதிr மா3பின்மீ து குறுக்காகக் ைககைளக் கட்டிக்ெகாண்டு கூனிக் குறுகி நின்றிருந்தாள் அவள். முழங்கால்கைளக் கட்டிக் ெகாண்டு ஒரு யந்திரம் மாதிrக் குறுகி உட்கா3ந்த அவள் தைலயில் குடம் குடமாய் ெதாட்டியிலிருந்த நHைர எடுத்துக் ெகாட்டினாள்.” “ம்ஹூம். இவைளக் ேகாபிப்பதிேலா தண்டிப்பதிேலா இதற்குப் பrகாரம் காண முடியாது என்று ஆழமாய் உண3ந்து அவைளக் ைகப்பிடியில் இழுத்துக் ெகாண்டு அrக்ேகன் விளக்குக்டன் பாத்ரூைம ேநாக்கி நடந்தாள். அவைன என்ன ெசய்தால் ேதவைல!” ... வாழ்க்ைக முழுதும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிருகத்ேதாட இவைள வாழ வச்சுடறதா? அதுக்கு இவைளக் ெகான்னுடலாேம? என்ன ெசய்யறது!’ என்று அம்மாவின் மனம் கிடந்து அரற்றியது! பாத்ரூமில் தண்ண3த் H ெதாட்டியின் அருேக அவைள நிறுத்தி மாடத்தில் விளக்ைக ைவத்துவிட்டு..” “அழிஞ்சு ேபாறவன். அவைளத் ெதாடுவதற்குத் தனது ைககள் கூசினாலும். அந்தப் பா3ைவையத் தாங்க மாட்டாமல் அவள் முகத்ைத மூடிக் ெகாண்டு “ஐேயா அம்மா! என்ைனப் பா3க்காேதேயன்” என்று முதுகுப் புறத்ைதத் திருப்பிக் ெகாண்டு சுவrல் முகம் புைதத்து அழுதாள்... “அட கடவுேள! அந்தப் பாவிக்கு நH தான் கூலி ெகாடுக்கணும்” என்று வாையப் ெபாத்திக் ெகாண்டு அந்த முகம் ெதrயாத அவைனக் குமுறிச் சபித்தாள் அம்மா. கண்கைள இறுக மூடிக்ெகாண்டு சிைல மாதிr இருக்கும் மகளிடம் ஒரு வா3த்ைத ேபசாமல் அவளது ஆைடகைள ெயல்லாம் தாேன கைளந்தாள் அம்மா.‘ம். அவள் தைலயில் சீயக்காய்த் தூைள ைவத்துத் ேதய்த்தவாறு ெமல்லிய குரலில் அம்மா விசாrத்தாள்: “உனக்கு அவைனத் ெதrயுேமா?.பற்கைளக் கடித்துக் ெகாண்டு சீயக்காய் ேதய்த்த விரல்கைளப் புலி மாதிr விrத்துக் ெகாண்டு கண்களில் ெகாைல ெவறி ெகாப்பளிக்க ெவறித்த பா3ைவயுடன் நிமி3ந்து நின்றாள்... மகளின் கூந்தைலப் பற்றி முகத்ைத நிமி3த்தித் தூக்கி நிறுத்தினாள் அம்மா.

மகராஜன். மனசிேல அழுக்கு இருந்தாத்தான்டி அழுக்கு.. எவ்வளவு ேபசி இருக்கு!” என்று புலம்பிக் ெகாண்ேட ெகாடியில் கிடந்த துண்ைட எடுத்து அவள் தைலையத் துவட்டினாள். ஜலம் இல்ல. ஒண்ணுேம நடக்கேலடி. அவாேள விடுடி... ெதrயுேமா? என்னடீ அதுக்காகத்தான் அப்படிப் பா3க்கேற? ெசால்ேறன்.. ெதrஞ்சுட்டா இது என்ன பண்றதுன்னு பா3க்கறியா? என்னடி ெதrயப் ேபாறது? எவேனாடேயா நH கா3ேல வந்ேதன்னுதாேன ெதrயப் ேபாறது? அதுக்கு ேமேல கண்ணாேல பா3க்காதெதப் ேபசினா அந்த வாையக் கிழிக்க மாட்டாளா? ம். உன் ேமேல இப்ேபா கைறேய இல்ேல. உனக்கு ஒண்ணுேம நடக்கல்ேல. வணா H உன் மனசும் ெகட்டுப் ேபாயிடக் கூடாது பாரு... சுத்தமாயிட்ேட.. நH நம்பு. துேவஷம் மாதிr குலத்ைதேய இன்ெனாருத்தருக்குன்னா என் பாழ் நாக்ேக இப்படிப் ேபசுமா? ேவற மாதிrத்தான் ேபசும். உன் மனசிேல ஒரு கைறயுமில்ேல. பரம்பைர பண்ணிடுவா.. ெநருப்புன்னு ெநைனச்சுக்ேகா.. தைலைய துவட்டியபின் அவைள முகம் நிமி3த்திப் பா3த்தாள். நH சுத்தமா இருக்ேகன்னு நHேய நம்பணும்கிறதுக்குச் ெசால்ேறன்டி. நH சுத்தமாயிட்ேட. சாமி ேவண்டாம்னு ெவரட்டவா ெசய்யறா3 எல்லாம் மனசுதான்டி..ெதருவிேல நடந்து வரும்ேபாது எத்தைன தட்ைவ அசிங்கத்ைதக் காலிேல மிதிச்சுடேறாம். நான் ெசால்றது சத்யம்.. “அெதன்ன வாயிேல ‘சவக் சவக்’ன்னு ெமல்லேற?’ “சூயிங்கம்... உன் ேமேல ெகாட்டிேனேன அது ஜலமில்ேலடி.. நH பளிங்குடீ... மனசு சுத்தமா இருக்கணும்.. முள் ஆடினாலும் வாைழக்குத்தான் ேசதம்’ என்று ெபாங்கி வந்த ஆேவசம் தணிந்து.. ெகட்ட கனவு மாதிr இெத மறந்துடு. ெபண்ணினத்தின் தைல எழுத்ைதேய ேதய்த்து அழிப்பது ேபால் இன்னும் ஒரு ைக சீயக்காைய ஆவள் தைலயில் ைவத்துப் பரபரெவன்று ேதய்த்தாள். ‘அவ3 மட்டும் இருந்தாெரன்றால் . நடக்கேல! கா3ேல ஏறிண்டு வந்தைத மட்டும் பா3த்துக் கைத கட்டுவாேளா? அப்பிடிப் பா3த்தா ஊ3ேல எவ்வளேவா ேபரு ேமல கைத கட்ட ஒரு கும்பல் இருக்கு. உம் மனசு எனக்குத் உலகத்துக்குத் ெதrயறது. கழுவித் துைடத்த பீங்கான் மாதிr வாலிபத்தின் கைறகள் கூடப் படிவதற்கு வழியில்லாத அந்தக் குழந்ைத முகத்ைதச் சற்று ேநரம் உற்றுப் பா3த்து மகளின் ெநற்றியில் ஆதரேவாடு முத்தமிட்டாள். ெதrயேவ உலகத்துக்குத் கூடாதுன்னு. மத்தவாைளச் ெசால்ேறேன. அதுக்காகக் காைலயா ெவட்டிப் ேபாட்டுடேறாம்? கழுவிட்டு பூைஜ அைறக்குக் கூடப் ேபாேறாேம.. நH சுத்தமாயிட்ேட. உன் நல்லதுக்குத்தான் ெசால்ேறன்... ஏேனா அந்தச் சமயம் இவைள இரண்டு வயசுக் குழந்ைதயாக விட்டு இறந்து ேபான தன் கணவைன நிைனத்துக் ெகாண்டு அழுதாள்...? ஆமா .” ெகாடியில் துைவத்து உல3த்திக் கிடந்த உைடகைள எடுத்துத் தந்து அவைள உடுத்திக் ெகாள்ளச் ெசான்னாள் அம்மா. ஒனக்கு அகலிைக கைத ெதrயுேமா? ராமேராட பாத துளி பட்டு அவ புனிதமாயிட்டாள்ன்னு ெசால்லுவா. ஆனா அவ மனசாேல ெகட்டுப் ேபாகைல... எதுக்குச் ெசால்ேறன்னா. “நH சுத்தமாயிட்ேடடி குழந்ேத.” 115 . அவளுக்கு இப்படி ஆகி இருந்தா என்ன பண்ணுேவாம்னு ேயாசிக்கேவ மாட்டா. வாைழ ஆடினாலும் வாைழக்குச் ேசதம்.. நம் வட்டிேலயும் H ஒரு ெபாண் இருக்ேக. இந்தக் ெகாடுைமெயல்லாம் பா3க்காமல் ேபாய்ச் ேச3ந்தாேர?’ “இது யாருக்கும் ெதrயக் கூடாது ெகாழந்ேத! ெதrஞ்சா அேதாட ஒரு குடும்பேம அழிஞ்சு ேபாகும்.’ம். பளிங்கு. அதனாேலதான் ராமேராட பாத துளி அவ ேமேல பட்டுது.

ஒன்ைறயாவது அவள் ஏறிட்டுப் பா3க்க ேவண்டுேம! சில சமயங்களில் பா3க்கிறாள். சீ! துபுடி. சமத்து எப்பவும் சமத்துன்னு இனிேம சமத்தா இருந்துக்ேகா” என்று மகளின் முகத்ைத ஒரு ைகயில் ஏந்தி. அவள் ெசல்லுகின்ர பாைதயில் நூற்றுக்கணக்கான டாம்பீகமான கா3கள் குறுக்கிடத்தான் ெசய்கிறன. வய்சுக்கு அந்த ெபாண்ைண ெவளிேய அனுப்பறேம. ஆகியிருக்ேக. உலகம் ெகட்டுக் ெகடக்ேகன்னு எனக்கும் ேதாணாேம ேபாச்ேச? என் ெகாழந்ேத காேலஜHக்கும் ேபாறாேளங்கற பூrப்பிேல எனக்கு ஒன்னுேம ேதாணல்ேல. 116 . ெநருக்கமானவான்னு கிைடயாது. அதுவுமில்லாம எனக்கு நH இன்னும் ெகாழந்ைத தாேன! ஆனா நH இனிேம உலகத்துக்குக் ெகாழந்ைத இல்ேலடி! இைத மறந்துடு என்ன. இைத மறக்காம இனிேம நடந்துக்ேகா. மறந்துடுன்னா ெசான்ேனன்? இல்ேல. பக்கத்தில் வந்து நின்ற மகைள “ெகாழந்ேத. அந்தப் பா3ைவயில் தன் வழியில் அந்தக் காேரா அந்தக் காrன் வழியில் தாேனா குறுக்கிட்டு ேமாதிக்ெகாள்ளக் கூடாேத என்ற ஜாக்கிரைத உண3ச்சி மட்டுேம இருக்கிறது.” “பrட்ைசயிேல நிைனச்சிண்டிருந்ேதன்.. அவள் கல்லூrக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிறாள். யா3கிட்ேடயும் இைதப் பத்திப் ேபசாேத. நிைறய மா3க் இப்பத்தான் நH வாங்கிண்டு சமத்தா வராேள. இப்படி எல்லாம் ஆனதுக்கு நானுந்தான் காரணம்.. அந்தப் ேபைதயின் கண்களில் பூைஜ அைறயில் எrந்த குத்து விளக்குச் சுடrன் பிரைப மின்னிப் பிரகாசித்தது. அதிேல முழு வள3ச்சியுற்ற ெபண்ைமயின் நிைறேவ பிரகாசிப்பைத அந்தத் தாய் கண்டு ெகாண்டாள்.. இன்ெனாரு ைகயால் அவள் ெநற்றியில் விபூதிைய இட்டாள் அம்மா.“கருமத்ைதத் துப்பு. ‘எனக்கு நல்ல வாழ்க்ைகையக் ெகாடு’ன்னு கடவுைள ேவண்டிக்ேகா. யா3கிட்ேடயும் இைதச் ெசால்லேலன்னு என் ைகயில் அடிச்சு சத்தியம் பண்ணு.. சுவாமி படத்தின் முன்ேன மனம் கசிந்து உருகத் தன்ைன மறந்து சில விநாடிகள் நின்றாள் அம்மா. ம்: ஏேதா தன்னுைடய ரகசியத்ைதக் காப்பாற்றுவதற்கு வாக்குறுதி ேகட்பதுேபால் அவள் எதிேர ைகேயந்தி நிற்கும் தாயின் ைக மீ து கரத்ைத ைவத்து இறுகப் பற்றினாள் அவள்: “சத்தியமா யா3கிட்டயும் ெசால்ல மாட்ேடன். ஒரு தடைவ வாையச் சுத்தமா அலம்பிக் ெகாப்புளிச்சுட்டு வா” என்று கூறிவிட்டுப் பூைஜ அைறக்குச் ெசன்றாள் அம்மா. அது ெவறும் விளக்கின் நிழலாட்டம் மட்டும் அல்ல. அேதா. இந்த ஒரு விஷயத்திேல மட்டும் ேவண்டியவா.

கட்பாடிகள் . மீ னாட்சி ேகாயிலின் ஸ்தம்பித்த ேகாபுரங்கள்.. ெபrய டாக்ட3 அவள் தைலையத் திருப்பிப் பா3த்தா3.மதுைர! நம் கைத இந்த நகரத்துக்கு இன்று வந்திருக்கும் ஒரு ெபண்ைணப் பற்றியது. ப்ெராஃபஸ3. வாய் திறந்திருந்தது. நகrன் மனித இயக்கம் ஒருவித ப்ெரௗனியன் இயக்கம்ேபால் இருந்தது (ெபௗதிகம் ெதrந்தவ3கைளக் ேகட்கவும். பாப்பாத்தி ஸ்ட்ெரச்சrல் கிடந்தாள். டிபா3ட்ெமண்டின் காrடாrல் காத்திருந்தாள். பண்ைடய ேதசப் படங்களில் ‘மட்ரா’ என்று காணப்படுவதும். நிஜாம் ேலடி புைகயிைல . சின்னப் ைபயன்கள் ‘ெடட்டானஸ்’ கவைல இன்றி மண்ணில் விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்தா3கள். மதுைரயின் ஒரு சாதாரண தினம். கிேரக்க0களால் ‘ெமேதாரா’ என்று குறிக்கப்படுவதும் இத்தமிழ் மதுைரேயயாம்.பி. கன்னங்கைள விரலால் அழுத்திப் பா3த்தா3. கண் இரப்ைபையத் தூக்கிப் பா3த்தா3." வள்ளியம்மாள் அந்தப் புrயாத சம்பாஷைணயினூேட தன் மகைளேய ஏக்கத்துடன் ேநாக்கிக்ெகாண்டிருந்தாள். எப்ேபாதும் ேபால ‘ைபப்’ அருேக குடங்கள் மனித3களுக்காக வrைசத் தவம் இருந்தன. ெசருப்பில்லாத டப்பாக்கட்டு ஜனங்கள். கிராம ப்ைரமr ெஹல்த் ெசன்ட்டrல் காட்டியதில் அந்த டாக்ட3 பயங்காட்டி விட்டா3. அவைளச் சூழ்ந்து ஆறு டாக்ட3கள் இருந்தா3கள். ேபாஸ்ட் கிராஜூேவட் வகுப்புக்கள் எடுப்பவ3.எச்சrக்ைக! புரட்சித் தH.73 அன்று கடவுைள நம்பாதவ3கள் சுமக்கப் ேபாகும் தHச்சட்டிகள். பாப்பாத்தி ஜூரத் தூக்கத்தில் இருந்தாள்.. ப்ேராடீன் ேபாதா ேபாlஸ்கார3கள் ‘இங்கிட்டும் அங்கிட்டும்’ ெசல்லும் வாகன-மானிட ேபாக்குவரத்ைதக் கட்டுப்படுத்திக் ெகாண்டிருந்தா3கள். “Acute case of Meningitis.30. ஆங்கிலத்தில் ’மதுரா’ என்று ெசால்லப்படுவதும். வள்ளியம்மாள் தன் மகள் பாப்பாத்தியுடன் மதுைர ெபrயாஸ்பத்திrயில் ஓ. சுற்றிலும் இருந்தவ3கள் ஒவ்ெவாருவராக வந்து ஆஃப்தல்மாஸ்ேகாப் 117 . ெபrய டாக்ட3 ேமல்நாட்டில் படித்தவ3. பாண்டியன் ேபாக்குவரத்துக் கழக பஸ்கள் ேதசியம் கலந்த டீஸல் புைக பரப்பிக்ெகாண்டிருந்தன. “உடேன ெபrய ஆஸ்பத்திrக்கு எடுத்துட்டுப் ேபா” என்றா3. ெநற்றியில் விபூதிக் கீ ற்று. அதிக நHளமில்லாத ஊ3வலம் ஒன்று சாைலயின் இடதுபுறத்தில் அரசாங்கத்ைத விைலவாசி உய3வுக்காகத் திட்டி ெகாண்ேட ஊ3ந்தது. விைறப்பான கால்சராய் சட்ைட அணிந்த. முதல் தினம் பாப்பாத்திக்கு சுரம்.. விரல்களால் மண்ைடேயாட்ைட உண3ந்து பா3த்தா3.சுஜாதா --------“பாண்டிய0களின் இரண்டாம் தைலநகரம் மதுைர. பாலம் . சுவிேசஷக் கூட்டங்கள் ஹாஜி மூசா ஜவுளிக்கைட (ஜவுளிக்கடல்) . மா3புவைர ேபா3த்தப்பட்டுத் ெதrந்த ைககள் குச்சியாய் இருந்தன. Notice the. இரண்டு மூக்கும் குத்தப்பட்டு ஏைழக் கண்னாடி கற்கள் ஆஸ்பத்திr ெவளிச்சத்தில் பளிச்சிட்டன.) கத3 சட்ைட அணிந்த ெமல்லிய. அவைரச் சுற்றிலும் இருந்தவ3கள் அவrன் டாக்ட3 மாணவ3கள்.9.. அதிகாைல பஸ் ஏறி.” -கால்டுெவல் ஒப்பிலக்கணம் சுவ3களில் ஓரடி உயர எழுத்துக்களில் விளம்பரங்கள் விதவிதமாக ஒன்றி வாழ்ந்தன.ஆ3. பாப்பாத்திக்கு பன்னிரண்டு வயது இருக்கும்.ேக.நகரம் . வற்றிய ைவைக.

“சr. ேபாயிட்டு வந்ததும் பா3க்கேறன்.. உன் ேப3 என்ன. அவ3கிட்ட ேபா. டாக்ட3 தனேசகரன் அங்கிருந்த சீனிவாசனிடம் ெசால்லிவிட்டுப் ெபrய டாக்ட3 பின்னால் விைரந்தா3. எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும். s தட் ஷி இஸ் அட்மிட்டட். சீனிவாசன் வள்ளியம்மாைளப் பா3த்தான். “இத பாரும்மா. சீட்டு எங்ேக?” என்றா3. “முதல்ேல அட்மிட் பண்ணு.? ேடய் சாவு கிராக்கி! அந்த rஜிஸ்தைர எடுடா!” ”வள்ளியம்மாஅள். நாங்க பா3த்துக்கேறாம். அவரு ெகாடுப்பாரு..” “என்ன ேசட்ைடயா பண்ேற? உன் மக ேப3 என்ன?” 118 . “அய்யா.. ெபrய டாக்ட3.மூலம் அந்தப் ெபண்ணின் கண்ணுக்குள்ேள பா3த்தா3கள்.” மற்றவ3கள் புைடசூழ அவ3 ஒரு மந்திrேபால் கிளம்பிச் ெசன்றா3.” “ேபரு என்ன?” ”வள்ளியம்மாளுங்க. டா3ச் அடித்து விழிகள் நகருகின்றனவா என்று ேசாதித்தா3கள். குறிப்புகள் எடுத்துக் ெகாண்டா3கள். அேதா அங்ேக உட்கா3ந்திருக்காேர. நாேன இந்தக் ேகைஸப் பா3க்கிேறன். “இங்ேக வாம்மா. வள்ளியம்மாள் அவ3கள் முகங்கைள மாற்றி மாற்றிப் பா3த்தாள். நH வாய்யா இப்படி ெபrயவேர!” வள்ளியம்மாள் ெபrய டாக்டைரப் பா3த்து. அவ3களில் ஒருவ3. “ேபஷண்டுன்னா ேநாயாளி. “இவைள அட்மிட் பண்ணிடச் ெசால்லுங்கள்” என்றா3. வள்ளியம்மாளிடம் சீட்டு இல்ைல. யாைரச் ேச3க்கணும்?” “என் மகைளங்க.” “ேபஷண்ட் ேபரு?” “அவரு இறந்து ேபாய்ட்டாருங்க. டாக்ட3 தனேசகரன்..” சீனிவாசன் நிமி3ந்தான். இந்த ெபண்ைண உடேன ஆஸ்பத்திrயில் ேச3க்கணும். குளந்ைதக்குச் சrயாய்டுங்களா?” என்றாள்.

”டாக்ட3கிட்ட ைகெயழுத்து வாங்கிக்கிட்டு வா. “மூனாண்டிப்பட்டி! இங்ேக ெகாண்டா அந்தச் சீட்ைட. இறந்து ேபான தன் கணவன் ேமல் ேகாபம் வந்தது. குழந்ைதயிடம் ேபாவதா என்கிற பிரச்சிைன உலகளவுக்கு விrந்தது. அந்தச் சீட்ைடக் ெகாண்டு அவள் எதிேர ெசன்றாள். இப்படி ஈசப்பூச்சி மாதிr வந்தHங்கன்னா என்ன ெசய்யறது?” வள்ளியம்மாள் முப்பது நிமிஷம் காத்திருந்தபின் அவள் நHட்டிய சீட்டு அவளிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்டது. அவ3 எழுதிக்ெகாண்ேட சீட்ைட இடது கண்ணின் கால்பாகத்தால் பா3த்தா3.“பாப்பாத்தி. காத்திருப்பதா.” “பாப்பாத்தி!. “இரும்மா.. அருேக இருந்தவrடம் சீட்ைடக் காட்டினாள். 119 . அப்பாடா. அந்த கியூ வrைசயும் அந்த வாசைனயும் அவளுக்குக் குமட்டிக் ெகாண்டு வந்தது. அவள் படிக்காத ெநஞ்சில். டாக்ட3 ைகெயழுத்ேத இல்ைலேய அதிேல!” “அதுக்கு எங்கிட்டுப் ேபாவணும்?” “எங்ேகருந்து வந்ேத?” “மூனாண்டிப்பட்டிங்க!” கிளா3க் “ஹத்” என்றா3. வருமானம் மதிப்பிடுபவ3 தன் மருமாைன அட்மிட் பண்ணி விட்டு ெமதுவாக வந்தா3.” சீட்ைட மறுபடி ெகாடுத்தாள். அவருகிட்ட ெகாடு. வrைசயா நிக்கணும்.. நாற்காலி காலியாக இருந்தது.. அவ3 அைத விசிறிேபால் இப்படித் திருப்பினா3. ஒரு சிட்டிைகப் ெபாடிைய மூக்கில் மூன்று தடைவ ெதாட்டுக்ெகாண்டு க3ச்சீப்ைபக் கயிறாகச் சுருட்டித் ேதய்த்துக்ெகாண்டு சுறுசுறுப்பானா3. இந்தச் சீட்ைட எடுத்துக்கிட்டுப் ேபாயி இப்படிேய ேநராப் ேபானின்னா அங்ேக மாடிப் படிக்கிட்ட நாற்காலி ேபாட்டுக்கிட்டு ஒருத்த3 உட்கா3ந்திருப்பா3. உட்கா3ந்தா3.” ”குளந்ைதங்க?” “குளந்ைதக்கு ஒண்ணும் ஆவாது. அவரு வரட்டும்” என்று காலி நாற்காலிையக் காட்டினா3. வருமானம் பா3க்கறவரு. கூட யாரும் வல்ைலயா? நH ேபாய் வா. அப்படிேய படுத்திருக்கட்டும். விஜயரங்கம் யாருய்யா?” வள்ளியம்மாளுக்குப் பாப்பாத்திைய விட்டுப் ேபாவதில் இஷ்டமில்ைல.. வள்ளியம்மாளுக்குத் திரும்பித் தன் மகளிடம் ெசல்ல ஆவல் ஏற்பட்டது. இந்தா.. ‘ெராம்ப ேநரமாவுங்களா?’ என்று ேகட்கப் பயமாக இருந்தது அவளுக்கு. அதன் முதுகில் அழுக்கு இருந்தது. சிrத்தா3. “த பா3.

கூப்பிட்டு வrைசயாக அவ3கைள உட்கார ைவத்தான். ஒேர ஸ்ட்ெரச்சrல் இரண்டு ேநாயாளிகள் உட்கா3ந்துெகாண்டு.. பாப்பாத்தியின் ெபய3 வந்ததும் அந்தச் சீட்ைடப் பா3த்து.ெகாண்டிருந்தது. அவன் ைகயில் தன் சீட்ைடக் ெகாடுத்தாள். ‘இங்க ெகாண்டு வந்தியா! இந்தா. ெவள்ைளக் ேகாட் அணிந்து ெகாண்டு. 48ஆம் நம்ப3 ரூமுக்குப் ேபா. ெவள்ைளக் குல்லாய்கள் ெதrந்தன. அலங்கrத்துக்ெகாண்டு. என்ன ேகட்பது என்ேற அவளுக்குத் ெதrயவில்ைல. ேகவரகு!” “ரூபா கிைடயாதா!. அவ3கைள நிறுத்திக் ேகட்க அவளுக்குத் ெதrயவில்ைல. அவன் சற்று ேயாசித்து எதிேர ெசன்ற ஒருவைனத் தடுத்து நிறுத்தி. “எத்தைன ரூபா மாசம் சம்பாதிப்ேப?” ”அறுப்புக்குப் ேபானா ெநல்லாக் கிைடக்கும்.”உன் புருசனுக்கு என்ன வருமானம்?” “புருசன் இல்lங்க. அப்புறம் கம்பு. பாதி படுத்துக்ெகாண்டு மூக்கில் குழாய் ெசருகி இருக்க அவைளக் கடந்தா3கள். 48ஆம் நம்ப3 என்பது உடேன அவள் ஞாபகத்திலிருந்து விலகி இருந்தது. இந்த 120 . அவன் அைதக் கவனமில்லாமல் வாங்கிக் ெகாண்டான். அவளுக்குப் படிக்கவராது.” வள்ளியம்மாள் அந்தச் சீட்ைட இரு கரங்களிலும் வாங்கிக் ெகாண்டாள்..” சீட்ைடத் திருப்பிக் ெகாடுத்து. ெபண் டாக்ட3கள் ெசன்றா3கள். திரும்பிப் ேபாய் அந்த கிளா3க்ைகக் ேகட்க அவளுக்கு அச்ச்சமாக இருந்தது.” “மாசங்களா?” “பயப்படாேத. இடம் ெதrயலிங்கேள” என்றாள். ந3ஸ்கள் எல்ேலாரும் எல்லாத் திைசயிலும் நடந்துெகாண்டிருந்தா3கள். “அய்யா. காற்றில் விடுதைல அைடந்த காகிதம்ேபால் ஆஸ்பத்திrயில் அைலந்தாள். அங்ேக ஒரு ஆள் அவள் சீட்டுப் ேபாலப் பல பழுப்புச் சீட்டுக்கைளச் ேசகrத்துக்ெகாண்டிருந்தான். அந்தப் ெபண் அங்ேக தனியாக இருக்கிறாள். இந்தா. ஸ்ெடதாஸ்ேகாப் மாைலயிட்டு. கிளா3க் ெகாடுத்த அைடயாளங்கள் அவள் எளிய மனைத ேமலும் குழப்பியிருக்க. வள்ளியம்மாள். ெதான்னூறு ரூபா ேபாட்டு ைவக்கேறன். அவ3கள் அவசரத்தில் இருந்தா3கள்.” “உனக்கு என்ன வருமானம்?” அவள் புrயாமல் விழித்தாள். மற்ெறாரு வண்டியில் ஒரு ெபrய வாயகன்ற பாத்திரத்தில் சாம்பா3 சாதம் நக3ந்து .” என்றான். இந்தச் சீட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டு இப்படிேய ேநராப் ேபாய் இடது பக்கம் . சா3ஜ் பண்ணமாட்டாங்க.பீச்சாங்ைகப் பக்கம் திரும்பு. ெவளிேய ெபஞ்சில் எல்ேலாரும் காத்திருந்தா3கள். சr சr. “ேநராய்ப் ேபா. சீட்டுக்கைளச் ேசகrத்தவன் ஒவ்ெவாரு ெபயராகக் கூப்பிட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். சுவத்திேல அம்பு அைடயாளம் ேபாட்டிருக்கும். காபி டம்ள3கார3கள். வள்ளியம்மாளுக்குப் பாப்பாத்தியின் கவைல வந்தது. ேபாlஸ்கார3கள். “அமல்ராஜ். ஏேதா ஒரு அைறயின் முன் கும்பலாக நின்று ெகாண்டிருந்தா3கள்.

அவளுக்குத் திரும்பிப் ேபாகும் வழி ெதrயவில்ைல. அவ3களில் ஒருத்தன் அவள் சீட்ைடப் பா3த்தான். அப்ேபாது அவளுக்குப் பயம் திகிலாக மாறியது. திரும்பத் வா3டில் திரும்ப பல்ேவறு ைகையக் ஒன்றில் சிறிய காைலத் அைறகளில் தூக்கி. ஒேர ேதான்றியது. என்ன?” அந்த அைறையவிட்டு ெவளிேய வந்ததும் வள்ளியம்மாளுக்கு ஏறக்குைறய ஒன்றைர மணி ேநரம் தனியாக விட்டு வந்துவிட்ட தன் மகள் பாப்பாத்தியின் கவைல மிகப் ெபrதாயிற்று. பணம் ெகாடுக்க ேவண்டாம்ன்னு ெசான்னாங்க. சாய்த்துப் பா3த்தான். ஆஸ்பத்திr அைறகள் யாவும் ஒன்றுேபால் இருந்தன. வள்ளியம்மாளுக்கு ஒன்றும் சாப்பிடாததாலும். ேநரா வா. எம் புள்ைளைய அங்கிட்டு விட்டுட்டு வந்திருக்ேகன் அம்மா!” அவள் ெசான்ன வழியில் ெசன்றாள். குழந்ைதகள் கிட்டி உட்கா3ந்திருப்பதுேபால் ைவத்துக் வrைசயாக கட்டி. அைறயின் உள்ேள ெசன்றாள். எதி3 எதிராக இருவ3 உட்கா3ந்து காகிதப் ெபன்சிலால் எழுதிக்ெகாண்டிருந்தா3கள். இவ3 அங்ேகதான் ேபாறா3” என்றான். ேநாயாளிகளும்.அம்மாளுக்கு நாற்பத்தி எட்டாம் நம்பைரக் காட்டுய்யா. டாக்டைரக் கூப்பிட்டு தான் புறப்பட்ட “நிைறய டாக்டருங்க கூடிப் ேபசிக்கிட்டாங்க. திருப்பிப் பா3த்தான். இப்ப இடம் இல்ைல. நட்ட நடுவில் நின்றுெகாண்டு அழுதாள். டாக்ட3களுமாக அவளுக்குத் திரும்பவும் வழி புrயவில்ைல.பி. பல முகத்ைதச் ேப3 சுளித்து அழுதுெகாண்டிருந்தன. என்ன?” “எங்கிட்டு வரதுங்க?” ”இங்ேகேய வா. அங்ேக மற்ெறாரு ெபஞ்சில் மற்ெறாரு கூட்டம் கூடியிருந்தது. 121 . அவள் அழ ஆரம்பித்தாள். ஒரு ஆள் அவைள ஓரமாக ஒதுங்கி நின்று அழச் ெசான்னான். இடத்தின் வருமானம் ேகட்டாங்க. மிஷின்களும். அந்த இடத்தில் அழுவது அந்த இடத்து அெஸப்டிக் மணம்ேபால் எல்ேலாருக்கும் சகஜமாக இருந்திருக்க ேவண்டும். அவள் அமல்ராஜின் பின்ேன ஓடேவண்டியிருந்தது. “அட்மிட் பண்றதுக்கு எளுதி இருக்கு. அங்ேக ேகட்டு கதவு பூட்டியிருந்தது. அந்த ஆஸ்பத்திr வாசைனயினாலும் ெகாஞ்சம் சுற்றியது. ”அம்மா” என்று ஒரு ெபண் அைடயாளங்கைளச் ெசான்னாள். டிபா3ட்ெமண்டிலிருந்து வrயா?” இந்தக் ேகள்விக்கு அவளால் பதில் ெசால்ல முடியவில்ைல. அைரமணி கழித்து அவள் அைழக்கப்பட்டாள். நாைளக் காைலயிேல சrயா ஏழைர மணிக்கு வந்துடு. ஆசாமி ஒரு படுத்திருந்தா3கள். அவள் சீட்ைட ஒருவன் வாங்கிக்ெகாண்டான். “ஓ. இந்த ஆள் பின்னாடிேய ேபா.

J. ெபrய டாக்ட3 எம். அதன் ேகட்ைடத் திறந்து ெவளிேய மட்டும் ெசல்லவிட்டுக் ெகாண்டிருந்தா3கள். அந்த வாசைலப் பா3த்த ஞாபகம் இருந்தது அவளுக்கு.யில் சமீ பத்தில் புதிய சில மருந்துகைளப் பற்றி அவ3 படித்திருந்தா3. அேதா வருமானம் ேகட்ட ஆசாமியின் நாற்காலி காலியாக இருக்கிறது. அந்தப் பக்கம் ஓடினாள்.டி. இப்ப எல்லாம் க்ேளாஸ். ஆஸ்பத்திrைய விட்டு ெவளிேய ெசல்லும் வாசல். அது எப்படி மிஸ் ஆகும்?” பால் என்பவ3 ேநராகக் கீ ேழ ெசன்று எதி3 எதிராக இருந்த கிளா3க்குகளிடம் விசாrத்தா3. ெகாஞ்சம் கதைவத் திறவுங்க. அவருக்குக் காைல பா3த்த ெமனின்ைஜடிஸ் ேகஸ் நன்றாக ஞாபகம் இருந்தது. அங்ேகதான்! ஆனால் வாயில்தான் மூடப்பட்டிருந்தது. B. மாணவ3களுக்கு வகுப்பு எடுத்து முடித்ததும் ஒரு கப் காப்பி சாப்பிட்டுவிட்டு வா3டுக்குச் ெசன்றா3.M. அஙகிருந்துதான் ெதாைலதூரம் நடந்து மற்ெறாரு வாசலில் முதலில் உள் நுைழந்தது ஞாபக்ம் வந்தது. அவன் பாைஷ அவளுக்குப் புrயவில்ைல. உள்ேள பாப்பாத்தி ஒரு ஓரத்தில் இன்னும் அந்த ஸ்ட்ெரச்சrல் கண்மூடிப் படுத்திருப்பது ெதrந்தது. தன் மகைள வாr அைணத்துக்ெகாண்டு தனிேய ெபஞ்சில் ேபாய் உட்கா3ந்துெகாண்டு அழுதாள். ஏேதா ஒரு பக்கம் வாசல் ெதrந்தது. சில்லைறையக் கண்ணில் ஒத்திக்ெகாண்டு யாருக்ேகா அவன் வழி விட்டேபாது அந்த வழியில் மீ றிக்ெகாண்டு உள்ேள ஓடினாள். அவன் ேகட்டது அவளுக்குப் புrயவில்ைல. “இன்னிக்குக் காைலயிேல அட்மிட் பண்ணச் ெசான்ேனேன ெமனின்ைஜடிஸ் ேகஸ். உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ைல?” “இருக்கிறது டாக்ட3. தமிழ்தான். மற்ெறாரு வாயிைல அைடந்தாள்.” ”பால்! ெகாஞ்சம் விசாrச்சுட்டு வாங்க. ”அேதா! அய்யா. “எங்ேகய்யா! அட்மிட் அட்மிட்னு நHங்க பாட்டுக்கு எழுதிப் புடறHங்க.“பாப்பாத்தி! பாப்பாத்தி! உன்ைன எங்கிட்டுப் பா3ப்ேபன்? எங்கிட்டுப் ேபாேவன்!” என்று ேபசிக்ெகாண்ேட நடந்தாள். ெவளிேய வந்துவிட்டாள். அந்த மரப்படிகள் ஞாபகம் வந்தது. பன்னிரண்டு வயசுப் ெபாண்ணு எங்ேகய்யா?” “இன்னிக்கு யாரும் அட்மிட் ஆகைலேய டாக்ட3?” “என்னது? அட்மிட் ஆகைலயா? நான் ஸ்ெபஸிஃபிக்காகச் ெசான்ேனேன! தனேசகரன். வா3டிேல நிக்க இடம் கிைடயாது!” 122 .” அவனிடம் பத்து நிமிஷம் மன்றாடினாள். எம்மவ அங்ேக இருக்கு” “சrயா மூணு மணிக்கு வா.

பால். ‘ெவறும் சுரம்தாேன? ேபசாமல் மூனாண்டிப்பட்டிக்ேக ேபாய்விடலாம். அந்த டாக்ட3தான் பயங்காட்டி மதுைரக்கு விரட்டினா3.பியிேல ேபாய்ப் பாருங்க. வள்ளியம்மாள் ேயாசித்தாள். பாப்பாத்திக்குச் சrயாய்ப் ேபானால் ைவதHஸ்வரன் ேகாயிலுக்கு இரண்டு ைக நிைறயக் காசு காணிக்ைகயாக அளிக்கிேறன் என்று ேவண்டிக்ெகாண்டாள். பயந்த டாக்ட3 தனேசகரன். சrயாகப் ேபாய்விடும். க்விக்!” “டாக்ட3. மிராண்டா என்கிற தைலைம ந3ஸ் எல்ேலாரும் வள்ளியம்மாைளத் ேதடி ஓ.பி. அது rஸ3வ் பண்ணி ெவச்சிருக்கு!” “I don't care. நHங்க ஓ.“ஸ்வாமி! சீஃப் ேகக்கறா3?” “அவருக்குத் ெதrஞ்சவங்களா?” “இருக்கலாம். அங்ேகதான் இருக்கும்! இந்த ெரச்சட் வா3டிேல ஒரு ெபட் காலி இல்ைலன்னா நம்ம டிபா3ெமண்ட் வா3டிேல ெபட் இருக்குது. Right now!" ெபrயவ3 அம்மாதிr இதுவைர இைரந்ததில்ைல. ெகாடுக்கச் ெசால்லுங்க. ேவற யாராவது வந்திருந்தாக்கூட எல்லாைரயும் நாைளக்குக் காைல 7.” ைசக்கிள் rக்ஷா பஸ் நிைலயத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்று ெகாண்டிருந்தது. மஞ்சள் நிற ைசக்கிள் rக்ஷாவில் ஏறிக்ெகாண்டாள். அவ3கள் தன்ைனப் ெபண்ணுடன் இருக்க அனுமதிப்பா3களா என்பது ெதrயவில்ைல. 123 . வள்ளியம்மாள். ைவத்தியrடம் காட்டிவிடலாம். I want that girl admitted now. ைககால்கள் ெதாங்க. தன் மகள் பாப்பாத்திைய அள்ளி அைணத்துக்ெகாண்டு மா3பின் ேமல் சாய்த்துக்ெகாண்டு. அவைன பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் ேபாகச் ெசான்னாள். கிராம ஆஸ்பத்திrக்குப் ேபாக ேவண்டாம். எனக்கு என்ன ெதrயும்?” ”பன்னண்டு வயசுப் ெபாண்ணு ஒண்ணும் நம்ப பக்கம் வரைல. “what nonsense! நாைளக்குக் காைல ஏழைர மணியா? அதுக்குள்ள அந்தப் ெபண் ெசத்துப்ேபாய்டும்யா! டாக்ட3 தனேசக3. அவளுக்கு ஆஸ்பத்திrயின் சூழ்நிைல மிகவும் அச்சம் தந்தது. ஆஸ்பத்திrைய விட்டு ெவளிேய வந்தாள். டிபா3ெமண்ட்டுக்கு ஓடினா3கள். ெபrயவருக்கு அதிேல இண்ட்ரஸ்ட் இருக்குன்னு ஒரு வா3த்ைத! உறவுக்காரங்களா?” வள்ளியம்மாளுக்கு மறுநாள் காைல 7-30 வைர தான் என்ன ெசய்யப் ேபாகிேறாம் என்பது ெதrயவில்ைல.3க்கு வரச் ெசால்லிட்ேடன். ராத்திr ெரண்டு மூணு ெபட் காலியாகும். ெவள்ைளக்கட்டி ேபாட்டு விபூதி மந்திrத்து விடலாம். எம3ஜன்ஸின்னா முன்னாேலேய ெசால்லணுமில்ல. தைல ேதாளில் சாய.

அப்ேபாதுதான் ெகாடுத்த காசு ஜHரணம். கதம்பமான கும்பல். அவைனப் ெபாறுத்தவைர ஒரு ெபண்ணாவது ஏதாவது ஒரு சமயம் உைடயில்லாமல் ஓrரண்டு ஃப்ேரமாவது வரேவண்டும். ெபாறுப்புள்ள அண்ணன். பட்டுப்புடைவ அணிந்த ஒரு சுந்தr குத்துவிளக்கு ஏற்றினாள். ஏழு படத்தில ஒரு படமாவது நன்றாக இருக்காதா. பக்தியுள்ள பிரைஜ. ஒரு சாதாரண பங்களூ3 குடிமகைனப் பற்றியது. கூட்டத்ைதத் தடுக்க ேபாlஸ் ெமலிதான லட்டியடித்ததில் முட்டியில் வலி. பத்திrக்ைகயாள3 என்று பல ேப3 ேடரா ேபாட்டிருந்தா3கள். அதற்ெகல்லாம் பண்டித3கள் இருக்கிறா3கள்.? நாராயணின் அகராதியில் இந்த ’நன்றாக’ என்பைத விளக்க ேவண்டும். குடித்தா3கள். ெதாழில் யஷ்வந்த்புரத்து பிஸ்கட் ஃபாக்டrயில் பாக்கிங்க் ெசக்ஷனில். சகட்டுேமனிக்கு சினிமா பா3த்தா3கள். 124 . உதட்டு நுனியில் ஆங்கிலம் ேபசினா3கள். மனித சமுதாயத்ைத எப்படி மாற்றக்கூடிய வல்லைம பைடத்தது என்பது பற்றி இங்கிlஷில் ேபசினா3கள். எதற்ெகடுத்தாலும் ‘ெவr ைநஸ்’. நாராயணனுக்குத் திருமணம் ஆவதற்கு சமீ பத்தில் சந்த3ப்பம் இல்ைல. புதுக் கவிஞ3கள். மற்ெறாரு ‘கல்யாணராம’ைனத் ேதடி தமிழ் சினிமா ைடரக்ட3கள். எவ்வித ஆஸ்திக சங்கத்துக்கும் பணம் தருவான். ெவள்ைளக்கார ைடரக்ட3கள் சில3 வந்திருந்தா3கள். தின வாழ்க்ைகயில் அவன் ஒரு ெபாறுப்புள்ள மகன். குறுந்தாடி ைவத்த புதிய தைலமுைற ைடரக்ட3கள். கதாசிrய3கள். ராஜாஜிநக3 ராமன் எல்லாைரயும் தினசr அல்லது அடிக்கடி தrசிக்கின்றவன். சினிமா விழா! நம் கைத இவ3கைளப் பற்றி அல்ல. எல்ேலாரும் சினிமா எத்தைகய சாதனம். நன்றாக என்றால் ெசன்சா3 ெசய்யப்படாத. டிக்கட் கிட்டிவிட்டது. நாராயணின் ஆைசகள் நாசூக்கானைவ.ஃபிலிேமாத்ஸவ் . சிகெரட் பிடிக்கும் ெபண்கள். எல்ேலாரும் ேத3தல் உற்சவத்தில் கவனமாக இருந்ததால் டில்லி அதிகாr ஒருத்த3 மட்டுேம வந்திருந்தா3.. எந்தக் ேகாயில் எந்த மூைலக் குங்குமமும் அவன் ெநற்றியில் இடம் ெபறும். ஃபிலிம் விழாவுக்காக ேததி அறிவிக்கப்பட்ட அன்று அதிகாைலயில் ெசன்று வrைசயில் நின்று தலா 11 ரூபாய்க்கு ஏழு டிக்கட் அடங்கிய புத்தகம் ஒன்ைற அடித்துப்பிடித்து வாங்கி வந்துவிட்டான். ‘சினிமாவும் சமூக மாறுதலும்’ என்று புஸ்தகம் அச்சடித்து ஒல்லியான அைத இருபது ரூபாய்க்கு விற்றா3கள். விைல ேபாகாத ஹிந்தி நடிக3கள்.. ெபய3 நாராயணன். சத்யஜித்ேரையத் ெதாடர அவ3 ெபாலான்ஸ்கிையக் கட்டிெகாண்டு ேபாட்ேடா எடுத்துக் ெகாண்டா3. பனஸ்வாடி ஆஞ்ச ேநயா. நாராயணனின் குறிக்ேகாள் நவன H சினிமாவின் ைமல் கல்கைள தrசித்துவிட்டு விம3சனம் ெசய்வதல்ல. இருந்தாலும் முழுசாக ெவளிேய வந்துவிட்டான். குைறந்த பட்சம் ஒரு கற்பழிப்புக் காட்சியாவது இருக்கக்கூடிய படம். ‘ெவr ைநஸ்’ என்றா3கள். அரசாஙக் அதிகாrகள். அவன் தின வாழ்க்ைகயும் மன வாழ்க்ைகயும் மிகவும் ேவறுபட்டைவ.சுஜாதா மந்திr வந்திருக்க ேவண்டும்.

ஐந்து தங்ைககள். எத்தைன அழகு என்று வியந்திருக்கிறா3கள். ஐேராப்பா ேதசத்து நங்ைககள் ெவட்கத்ைத அைறக்கு ெவளியில் கழற்றி ைவத்துவிட்டு தத்தம் அந்தரங்கைளப் பற்றி சந்ேதகத்துக்கு எவ்வித சந்த3ப்பமும் தராமல் இேதா பா3. இைதப் பா3 என்று நாராயணைனப் பா3த்துச் சிrக்கும் படங்கள். வ3ணித்தான். படம் பூரா ஆண்கள். ”அத்தைனயும் ெசன்சா3 ெசய்யாத படம் வாத்தியாேர! நான் எதி3த்தாப்பேல திேயட்டருக்கு வாங்கியிருக்ேகன். பஸ் நிைலயத்திேலா. அவன் அடிக்கடி நாராயணனிடம் கல3கலராக சில ேபாட்ேடாக்கள் காண்பிப்பான். நாராயணனுக்கு கிருஷ்னஅ என்ெறாரு சிேநகிதன். நHள நகங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு ராத்திr 12 மணிக்கு கல்லைறயிலிருந்து புறப்பட்ட டிராகுலா அந்த அழகான ெபண்ணின் ரத்தத்ைத உறிஞ்சுவதற்குக் கிளம்பியேபாது நாராயணன் சிலி3த்துக் ெகாண்டான்.கிழவ3கள். தினம் தினம் படத்ைதவிட்டு ெவளிேய வந்ததும் எப்படி இருந்தது ெசால்லு. நானும் ெசால்ேறன். படம் முழுவதும் நHல நிறத்தில் இருந்தது. ைசபீrயாவின் பனிப்படலத்தில் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவ3கள் ேவைல ெசய்து எண்ெணய் கண்டுபிடித்து. பயேமா கவைலேயா இன்றி எவ்வளவு திருப்தியும் சந்துஷ்டியும் அளிக்கும்.” நாராயணன் பா3த்த முதல் படம் ரஷ்யப்படம். அப்படிேய அவள் கவுைனக் கீ றிக் குதறிக் கிழித்து. ேகட்கலாம். இன்ைறய தமிழ். சிறந்த கற்பழிப்பு. கானடா ேதசத்து படம். சாதனங்கள் நாராயணைன ெராம்ப வருத்தின. கிருஷ்ணப்பா எதி3 திேயட்டrல் பா3த்த ஃபிலிேமாத்சவப் படத்தில் ஐந்து நிமிடம் விடாப்பிடியாக ஒரு கற்பழிப்பு காட்டப்பட்டதாம். பாதிப்படத்துக்கு ேமல் பனிப்படலம். இெதல்லாம் நம் நாட்டில் கிைடத்தால் என்னவா! என் ேபான்ற தனியனுக்கு இந்த சாதனங்கள் சிறப்பானைவ. அவன் மன வாழ்க்ைக ேவறு தரத்தது. அப்புறம் எதி3 திேயட்டrல் மாற்றிக்ெகாள்வது என்று தH3மானித்தான். அவைன பலரும் புத்தன். 125 . இந்தி சினிமாவின் அத்தைன கதாநாயகியரும் நாராயணனுடன் ஒரு தடைவயாவது பக்கத்தில் அம3ந்து தடவிக்ெகாடுத்திருக்கிறா3கள்.. ஆகா. அதில் அபார அழகு கன்னிய3கள் உலவி அவைனேய எப்ேபாதும் விரும்பின3. ஒருத்திக்காவது ஆக ேவண்டாமா? ெபண்கைளப் பற்றி இயற்ைகயாகேவ நாராயணன் கூச்சப்படுவான்.. ஞானி என்று அைழப்பா3கள். என்னதான் அழகாக அச்சிடப் ெபற்றிருந்தாலும் சலனமற்ற இரு பrமாணப் படங்கைளவிட சினிமாச் சலனம் சிறந்ததல்லவா? நங்ைகமா3 நக3வைதத் தrசிக்கலாம். ஃபாக்டrயிேலா அவ3கைள நிமி3ந்து பா3க்க மாட்டான். உள்ளுைடகைளயும் உதறிப்ேபாட்டு. இேதா! ரத்தம் உறிஞ்சுவதற்கு முன்பு. படங்கைள விட அந்தப் புத்தகங்களில் வரும் விளம்பரங்கள். கிருஷ்ணப்பா ெசான்னான். ”பா3க்கிறவங்களுக்ேக சுந்த் ஆயிடுச்சி வாத்தியாேர!” நாராயணன் இன்னும் ஒரு நாள் இந்த திேயட்டrல் பா3ப்பது. இேதா ஒரு கற்பழிப்பு. அைனவரும் வள3ந்து கல்யாணத்திற்குக் காத்திருப்பவ3கள். நாராயணன் பா3த்த இரண்டாவது படம் டிராகுலா பற்றியது. ெவளிேய வந்தால் ேபாதும் என்று இரண்டு மணி ேநரத்ைத இரண்டு யுகமாகக் கழித்துவிட்டு ெவளிேய வந்தான்.

“என்னாப் படம் வாத்தியாேர! டாப்பு! அப்பன் தன் ெபாண்ன காணாம்னுட்டு ேதடிக்கிட்டு ேபாறான். நH திேயட்ட3 ேபாயிரு” என்றான். வைர படித்திருந்த நாராயணனின் இங்கிlஷ் அவ்வளவு ேவகமாகப் படிக்க வரவில்ைல.ெமதுவாக அங்கம் அங்கமாக அந்த நகங்களால் வருடி.எல். நடிக3கள் ‘கப்ராஸ். பயந்து ஓடிப்ேபாய் விடுகிறான். நாைளக்கு டிக்கட் மாத்திக்கிடலாம். எஸ்.சி. எங்க அகப்படறாத் ெதrயுமா? ெசக்ஸ் படங்கள் எடுக்கறவங்ககிட்ட நடிச்சிட்டு இருக்கா! எல்லாத்ைதயும் காட்டிடறான்! ெகாட்டைகயிேல சப்தேம இல்ைல. ேவகமாக பஸ்ஸ்டாண்ைட ேநாக்கி ஓட. “உன் டிக்கட்ைடக் ெகாடு” என்றான். கிருஷ்ணப்பாைவச் சந்திக்கப் பயந்து. கப்ராஸ்’ என்று ேவற்று ெமாழியில் ேபசிக்ெகாண்டிருக்க. “இைத வித்து பா3க்க முடியுமான்னு ேசாதிச்சுட்டு அப்புறம் வ3ேறன். ஏன் உன் படம் என்ன ஆச்சு. பிரஞ்சுப் படம். கிருஷ்ணா. பின் டிராப் ைசலன்ஸ். அப்புறம்தான் கழுத்திலிருந்து ரத்தம் எடுக்கப் ேபாகிறது என்று எதி3பா3த்து ஏறக்குைறய நாற்காலியில் சப்பணமிட்டு உட்கா3ந்துெகாண்டான்.” “கிருஷ்ணா.” “ேச. படத்தின் அடியில் ஆங்கில எழுத்துக்கள் நடுங்கின. அந்தப் பாழாப்ேபான ெபண்.. அவ.” நாராயணன் பா3த்த அந்த ெமஷின் படம் ெசக்கஸ்ேலாேவகியா படம். கிராக்கிங் ெமஷிேனா என்னேவா! ஆனா படு ஹாட்! கியாரண்டி மால். நான் ேபாேய யாகணும்!” “பிளாக்கில கிைடக்குமா?” “பா3க்கிேறன்! துட்டு ஜாஸ்தியாகும். கிருஷ்ணப்பா பிடித்துவிட்டான். நிஜமாகேவ ஒரு புராதன சினிமா எந்திரத்ைதப் பற்றியது. டிராகுலா அருகில் வந்ததும் தன் கழுத்தில் சங்கிலியில் ெதாங்கும் சிலுைவையக் காண்பித்துவிட -வந்தவன் வந்த காrயத்ைதப் பூ3த்தி ெசய்யாமல்.” “ஏேதா ஒரு ெமஷின். சட்! என்ன கைத இது! நிச்சயம் இந்த திேயட்டrல் ேத3ந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்கும் சினிமாப்படங்கள் அத்தைனயும் அடாஸ் என்று தH3மானித்து ெவளிேய வர. நH என் திேயட்ட3ேலயும் நான் உன் திேயட்ட3ேலயும் பாக்கிேறன்!” “நாைளக்கு மட்டும் ேகட்காேத வாத்தியாேர! நாைளக்கு என்ன படம் ெதrயுமா? லவ் ெமஷின். என்ன விைலயா நH இருந்தாலும் பரவாயில்ைல!” 85 ரூபாய்க்கு ஒரு டிக்கட் மிகுந்த சிரமத்துடன் கிைடத்ததாக வாங்கி வந்தான். எப்படியாவது எனக்கு பிளாக்கில ஒரு டிக்கட் வாங்கிடு. ஏன் ஆரம்பிக்கக்கூட இல்லாமல். ேபசாேத! மரம் ெசடி ெகாடிையக் காட்டிேய எல்லா rைலயும் ஓட்டறான். “படத்தின் ெபய3 லவ் ெமஷின் இல்ைலயாேம. 126 .எஸ்.

. இண்ட3ெவல் வைர ஒரு பட்டன்? ம்ஹூம்! படுக்ைகயில் அவ3கள் படுத்ததுேம காமிரா நக3ந்துேபாய் ெதரு. ஒரு முத்தம் ெகாடுக்கிறான் பாரு. அதாவது வரப் பா3த்தது. ரப்ப3 டய3ைவத்த வண்டியில் ெபட்ரமாக்ஸ் அைமத்து எண்ெணய் ெகாதிக்க மிளகாய் பஜ்ஜி தத்தளிக்க பலேப3 ெதருவில் சாப்பிட்டுக் ெகாண்டிருந்தா3கள்.. எனக்கு அ3ஜண்டா ேவைல இருக்குது! வ3ேறன்” என்று விைரந்தான் நாராயணன். அப்பனா. கண்ணாடிப்ெபட்டிக்குள் ெபாம்ைம நங்ைககளின் அத்தைன ேசைலகைளயும் உருவித் தH3க்கேவண்டும் ேபால ஆத்திரம் வந்தது.. இரண்டு ேபரும் ஏராளமாக கவுன் அணிந்து வந்தா3கள். “உன் படம் எப்படி?” “ெசைமப்படம் வாத்தியாேர. என்று தH3மானிக்க முடியவில்ைல. அப்படிேய அவைளச் சாப்பிடறான்.” என்று தூரத்தில் கிருஷ்ணப்பா ேகட்டான்.. ெமல்ல நடந்தான். இருட்டு ேரடிேயாக் கைடையக் கடந்தான்.” “கிருஷ்ணா அப்புறம் ேபசலாம். அதற்குள் முகபாவங்கைளக் காமிரா அவசரமாக காட்டத் அந்தக் காட்சிையப் தைலப்பட்டது. காதலனா.இரண்டு வா3த்ைத படிப்பதற்குள் படக் படக் என்று மாறியது. படுகிளாஸ். ஒரு எழவும் இல்ைல. இன்னிக்கு இங்கதான் பா3க்கலாேமன்னு உன் டிக்கட்ல உள்ேள நுைழஞ்ேசன். கிருஷ்ணப்பா ேபான்ற எப்ேபாதும் அதி3ஷ்டக்கார3களிடம் ஆத்திரம் வந்தது. ஒேர ஒரு இடத்தில் சினிமாவுக்குள் சினிமாவாக பாrஸ் நகரத்தின் எஃபில் டவ3முன் ஒரு ெபண் தன் பாவாைடையக் கழற்றுவதாக ஒரு காட்சி வந்தது. “ேவஸ்ட் ஆறேதன்னு உட்கா3ந்ேதன். ஒன்றிரண்டு ேப3 அங்ேக விளம்பரத்துக்காக ைவத்திருந்த ேபாட்ேடாக்கைள 127 . ‘டாக் ஆஃப் தி டவுன்’ என்கிற ெரஸ்டாரண்ட் வாசலில் ஒரு கூ3க்கா நிற்க. மட்ைட என்ற புறக்காட்சிகளில் வியாபித்தது.” நாராயணன் மவுனமானான். படத்தில் மிக அழகான இரண்டு ெபண்கள் இருந்தா3கள். ஆரஞ்சுப்பழம் உrக்கிற மாதிr உடுப்புகைள ஒவ்ெவாண்ணா ஒவ்ெவாண்ணா உருவி. கதாநாயகன் அண்ணனா. படம் முழுக்க குதிைர வண்டி கட்டிகிட்டு ஒரு ஆள் பயாஸ்ேகாப் ைவச்சுக்கிட்டு ஊ3 ஊராப் ேபாறான்!” நாராயணன் கிருஷ்ணப்பாைவ சற்று தயக்கத்துடன் ேகட்டான். “என்ன? பா3த்தியா? படம் எப்படி?” “நH பாக்கைல?” ”நான் என் டிக்கட்ைட விற்கலாம்னு ேபாேனன்! ேயாசிச்ேசன். கிருஷ்ணப்பா நின்றுெகாண்டிருந்தான். “நாைளக்கு எங்ேக படம் பா3க்கிேற ெசால்லு. அவனுக்கு அழுைக வந்தது. கவுன் ேபாட்டிருந்த ெபண்கள் சாஸ்திரத்துக்கூட அந்த கவுன்கைளக் கழற்றவில்ைல. பா3த்துக் ெவளிேய ெகாண்டிருந்தவன் வந்தான். நாராயணன் பதில் ெசால்லாமல் நடந்தான். கிடக்கட்டும் உன் படம் எப்படி?” “நாசமாய்ப் ேபாச்சு. மண்.

“நிஜம் ஸா3 நிஜம். கிறிஸ்டியன்ஸ். லவினா. முஸ்lம்? வாங்க சா3!” நாராயணன் ேயாசித்தான். குஜராத். சற்று தூரம் ெசன்றதும்தான் தன்ைன ஒருவன் பின்ெதாட3வைத உண3ந்தான். ேமற்படி நங்ைககள் இடுப்பில் மா3பில் சில ெசன்டி மீ ட்ட3கைள மைறத்துச் சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தா3கள். ”பிராமின்ஸ் ேவணும்னா பிராமின்ஸ். டமில்நாடு. “ஆந்திரா. மைலயாளி ேக3ள்ஸ் சா3! பக்கத்திேலதான் லாட்ஜ். நடந்ேத ேபாயிறலாம். நிஜமான ெபண்கள்!” நாராயணன் “ேவண்டாம்ப்பா” என்று விருட்ெடன்று நடந்து ெசன்றான். நான்கு அபூ3வ ெபண்களின் நடனங்கள். அவன் ெசான்ன ெதாைக நாராயணனிடமிருந்தது. கதவு திறக்கப்பட்டேபாது ெபrசாக சங்கீ தம் ேகட்டு அடங்கியது. முதலில் அவன் ேபசுவது புrயவில்ைல.ேவடிக்ைக பா3த்துக்ெகாண்டிருந்தன3. லிஸ்ஸி.” நாராயணன் நின்று சுற்றுமுற்றும் பா3த்து “எவ்வளவு” என்றான். பின்பு ெதrந்தது. வட்டில் H வந்து அம்மாவிடம் ெசால்லி விடுவாேனா? நடந்தான். இன்று இரண்டு காட்சிகள். அந்த கூ3க்காைவப் பா3த்த மாதிr இருந்தது. அந்த வாசல் இருட்டாக இருந்தது. 128 . டிம்பிள். ெவற்றிைல பாக்குப் ேபாட்டு ‘பதக்’ என்று துப்பிவிட்டு ஒருத்தன் உள்ேள ெசல்ல. ேமானிக்கா. உள்ேள ெசல்ல எத்தைன ரூபாய் ஆகும் என்று யாைரக் ேகட்பது என்று தயங்கினான்..

"தம்பி . ஆனாலும் அவ3 ஒரு முகவrையக் ெகாடுத்து உற்சாகப்படுத்தி அவைன அனுப்பிைவத்தா3.ஒன்று ெசய்யலாம்-ேகட்பாயா…" அவன் தைலயைசத்தான். முன்னுக்கு வருவாய்" என்றும் ெசால்லி சிறிது ேநரம் ேபச்சுக் ெகாடுத்தா3. இல்ைலெயன்றால் அந்தப் பணம் ெசலவாகி விட ேநரும். அவன் அதற்குச் ெசான்ன பதிைல காதில் வாங்கிக்ெகாள்ளாமேல ெதாட3ந்து கூறினா3. ஆனால் வருபவனுைடய நைட அவருக்கு எைதேயா ஞாபகப் படுத்தியிருக்க ேவண்டும். அந்த மண் உலகிேல ஒரு விேசடமான மண் ேபாலும். அங்ேக தான் அவன் ஓடிக்ெகாண்டிருந்தான். "நH இப்படி ஓடுவதற்கு முன்ேன சில அறிவுைரகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் .அதன் அழகான நHட்சியில் . அைத ெதாடரவில்ைல. அன்ைறக்கு அவன் முடிெவட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். நான் தரும் முகவrக்குப் ேபா. இந்நிைலயில் அந்தக் காவலrன் ேயாசைனக்கு அவன் பதிலும் நன்றியும் திருப்திகரமாக ெசால்லியிருக்க முடியாது. அந்த ெபrயவேராடு ேபசு. அந்தப் பாைதயில் அவன்கால் ைவத்த ேபாது . மாசு மறுவற்ற வட்டின் H அந்தப் பாைத முகவாயிலில் வட்ைட H சுற்றிலும் நாற்காலியில் ெசடிகள் இருக்க ேவண்டும் என்று சூழ்ந்த அவ3 இடத்தில் உட்கா3ந்திருந்தா3. "நH என்ன படிக்கிறாய்?" காவல்கார3 ேகட்டா3.சித்தி – மா. தன்ைனச் ெசம்ைமப்படுத்தி ெகாண்டு அவன் மறுநாள் இரண்டு ைமல் தூரத்திலிருந்த அந்த வட்டிற்கு H ெசன்றான். அந்த நாட்டில் விைளயாட்டிற்கு அத்தைன மதிப்பு இருந்ததாகத் ெதrயவில்ைல. ெதருவிலிருந்து காம்பவுண்ட் சுவைரத் தாண்டி மரங்களட3ந்த பாைத வழி நடக்க ேவண்டும். கஷ்டம் நிைறந்த வாழ்க்ைகைய எந்தவித உண3வுமில்லாது இயல்பாகேவ அவ3கள் ஏற்று நடத்திக் ெகாண்டிருந்தபடியால் விைளயாட்டுகள் அங்கு எடுபடவில்ைல. என் அந்தகால வயதுத் திறைனவிட நH அதிகமாக இப்ேபாது ெபற்றிருக்கிறாய் .நானும் ஒரு காலத்தில் ஓடிேனன். காலங்காலமாக அவ3களுக்கு ெதrந்த விைளயாட்டிேலேய ஈடுபட்டு திருப்திப்பட்டுக் ெகாண்டன3. நிைனத்தான். அரங்கநாதன் அங்ேக ைமதானங்கள் குைறவு. "ஒலிம்பிக்" ேபாட்டிகைளப் பற்றி ேகள்விேயாடு சr. உனக்கு நல்லது கிைடக்கும். ெராம்ப ேநரம் அவைனக் கூ3ந்து ேநாக்கிக் ெகாண்டிருந்த காவல்கார3 ஒருவ3 இைடேய அவனது ஓட்டத்ைத தைட ெசய்தா3.இங்ேக ஓட அனுமதி வாங்க ேவண்டும்" என்று கூறி "ஆனாலும் நH நன்றாக ஓடுகிறாய். அது ஆபத்து-மீ ண்டும் பணம் கிைடப்பது அrது. அவன் குடிக்ெகாண்டிருந்த அந்த இடம் காவல் துைறக்கு ெசாந்தமானது. ெபrயவ3 அவைன எதி3பா3த்திருக்கவில்ைல. அவன் ெமதுவாக நன்றி ெசான்னான்.அந்த கால்கள் ஓடுவதற்குத் தயாராயின. இருந்த ேபாதிலும் வர3கைளப் H பற்றி ெதாைலக்காட்சி ெசய்திகள் மூலமாக மக்கள் அறிந்து ெகாண்டிருந்தா3கள். தூரத்தில் வந்து ெகாண்டிருந்தவைன ஆவலுடன் 129 . ெபrய மாளிைக ேபான்ற வடு-வ H ட்டின் H முழு பா3ைவயும் விழ.

அவனது படம் நன்றாக இருந்ததாக பல3 ெசான்னா3கள். இரு பக்கங்களிலும் மரங்கள் தன்ைனக் கடந்து ெசல்ல. "ஏன் இத்தைன நாள்-முன்ேப ஏன் வரவில்ைல" என்று ேகட்கவும் எண்ணினா3. அறுபதிருக்கும்.பக்கத்தில் காண விைழந்தா3. பிrயமான ெகாழுப்புச் சத்துப் ெபாருட்கைள ெபரும்பாலும் தள்ளி ஒரு பட்டியல் தயாrக்கப்பட்டு அவ்வுணவுகைல ேநரந்தவறாது உண்டான். அன்றிரவு ெதாைலக்காட்சியில் "இந்த நாட்டின் நம்பிக்ைக நட்சத்திரம்" என அவன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டான். கால்கள் மாறி மாறித் தைரையத் ெதாட்டு ஓடுைகயில் இதுவைர ஆபாசம் என்று அவன் கருதிக்ெகாண்டிருந்தைவ யாவும் தன்ைனவிட்டு அகல சுத்த சுயம்புவாக எங்ேகா ெசன்று ெகாண்டிருப்பதாக உண3ந்தான். "நான் எனது நாட்டிற்காக என் விைளயாட்டுக் கைலைய அ3ப்பணித்தவன்" அவ3 கண்கள் ெஜாலித்தன.ஏறக்குைறய ஒரு ெசாற்ெபாழிவு. அவன் கண்டு ேகட்டறியாத சங்கதிகள் .இைவகளின் உண3வு பூ3வமான விளக்கம் . ெபrயவருக்கு வயது மூழ்கடித்துக்ெகாண்டவ3. ைமதானங்களில் ஓடுவைத விட இைதச் சிறந்ததாகக் கருதினான். "நமது நாடு பாழ்பட்டுவிட்ட நாடு. இைத இைளஞ3கள் தாம் காக்க ேவண்டும்-இல்ைலயா" என்று இைரந்து ேகட்டா3. அவனது சாப்பாட்டிற்கு ெபrயவ3 ஏற்பாடு ெசய்திருந்தா3. நடப்பதற்கு முன்ேப ஓட ஆரம்பித்து விட ேவண்டுெமன்று கூறி சிrப்பு மூட்டப் பா3த்தா3. ஆனால் ெநடுஞ்சாைலகளில் அவனது அதிகாைல ஓட்டம் ெதாட3ந்தது. அைவகைளத் விைளயாட்டு தவிர உலகிலுள்ள விஷயங்களிேலேய எல்லாக் தன்ைன காrயங்கைளயும் இயந்திரங்கைளக்ெகாண்டு நிகழ்த்திவிடலாம் என்று நம்புகிறவ3. 130 . அவ3களது சம்பாஷைண இயல்பாக எளிதாகவிருந்தது. ஒரு தடைவ மல்யுத்தப் ேபாட்டிகளின் வடிேயாைவ H பா3த்துக் ெகாண்டிருக்ைகயில் ெபrயவ3 அந்த இரு நாடுகைளப் பற்றி விளக்கினா3. இருப்பினும் ேவற்று நாட்டுக்காரன் குத்து வாங்கி மூக்கு நிைறய இரத்தம் விடுைகயில் பா3த்தவ3களின் சப்தம்-இைடேய ஒரு பா3ைவயாளன் முடித்து விட்ட தனது சிகெரட் துண்ைட ஆக்ேராஷத்துடன் கீ ேழ நசுக்கி துவம்சம் ெசய்தல்-இவ்வைகக் காட்சிகைளக் கண்டு முடிக்ைகயில் அவன் தனக்குள் ஏேதா ஒன்று ஏற்பட்டிருப்பதான உண3ந்தான். பல மாதங்கள் அவrடம் தனது விைளயாட்டுக்கைலயின் பயிற்சிகைளப் ெபற்றான் அவன். அவன் மீ ண்டும் அந்த வடிேயா H காட்சிகளில் ஆழ்ந்தான். அடிவானத்ைதப் பா3த்தவாறு. காைலயிெலழுந்து - சூrயன் உதிக்கும் முன்ன3 - ெநடுஞ்சாைலகளில் ஓடினான். பிற நாட்டு வர3கள்-ேபாட்டிகள் H பற்றி அவ்வட்டிேலேய H திைரப்படங்கள் காட்டப்ெபற்றன.நாடு மக்கள் இனங்கள் . அவ்வாறு ெசான்னது ெபாய்ெயன்று அவனுக்கு ேதான்றிற்று. தனது தம்பிையத்ேதாளில் ஏறச் ெசால்லி அவைனத் தூக்கிக்ெகாண்டு ைமல் கணக்கில் ஓடி பயிற்சி ெபற்றான். வானமும் தைரயும் சுற்றுப்புற சீவராசிகளும் தானும் ெவவ்ேவறல்ல என்று ெதளிந்த வைகயில் அவன் ஓட்டமிருந்தது. அந்த நாட்டின் எல்லா ெசய்தித் தாள்களிலும் வந்த படம் இவருைடயதாகேவயிருக்கும். அவ3 ெபாய் ெசால்பவராகத் ெதrயவில்ைல. உண்ைமயில் அந்த கண்களில் அவ3 ெசான்னது ெதrந்தது. சீட3கள் அதிகமிருந்திருக்க முடியாது. ேபாட்டியினிைடேய காட்டப் ெபறும் மக்களின் ஆரவாரம் அவனுக்கு புதிதல்ல. அது பயம் என்று பின்ன3 ெதrந்து ெகாண்டான். இருந்தவ3களில் ெபரும்பாலாேனா3 காவல்துைறயில் ேச3ந்திருப்பா3கள். அவன் அந்த நாட்டின் சிறந்த ஓட்டப் பந்தய வரனாக H ஆக்கப்பட்டான்.

சில மணி ேநரங் கழித்து ேயாசைனேயாடு ெபrயவ3 ெவளிவந்து அவைன நிறுத்தும்ேபாது தான் முடியும். அவ3கள் எல்லாைரயும் நிைனத்தால் நான் சமாதானமைடகிேறன். அடுத்த ஒலிம்பிக் வரெனன H ேபசப்படுபவ3களில் ஒருவனானான். அவனது விவரங்கள் ேபசப்பட்டன. அவன் இருபத்ேதழு ைமல்கள் ஓடி ெதாைலக்காட்சியிலும் ெசய்திகளிலும் அடிபட்டேபாது உலக நாடுகள் அவைனக் கவனிக்கத் ெதாடங்கிவிட்டன. சிலசமயம் ெபrயவ3 மாளிைகயின் ேகட்ைடத் திறந்து. ேபட்டி பின்வருமாறு இருந்தது. ெநடுஞ்சாைலயில் ஓட முடியாதேபாது அந்த வட்ைடச் H சுற்றி ஓடுவான். "நHங்கள் ேபாட்டியிடும் வரராக H ேத3ந்ெதடுக்கப்பட்டால் மகிழ்ச்சி தாேன" "எனக்கு ஓடுவதில் ெராம்பவும் மகிழ்ச்சி" "நமது நாட்டிற்கு ெபருைம ேதடித்தருவ3கள் H அல்லவா" "ஓடுவது ெராம்பவும் நன்றாகவிருக்கிறது" "ேபான ஒலிம்பிக்கில் ெவன்ற வர3 H பற்றி உங்கள் கருத்து?" "ஓடுபவ3கள் எல்ேலாருேம மகிழ்ச்சியைடவா3கள். அங்கிருந்து ெதாடங்கிய நைடபாைதயிலும் ஓட்டம் ெதாடரும். அவன் ெபய3 பலவாறு உச்சrக்கப்பட்டது. 'கா3ேபா' என்று ேசாவியத்தில் அவன் ெபயைர தவறாகச்ெசான்னா3கள். "ேயாகா" என்ற ெபயrல் ஒருமுகப்படுத்தும் பயிற்சிகள் அந்த நாட்டில் பிரபலமைடய ெதாடங்கியிருந்தன. "ஒரு மராத்தன் ேதறிவிட்டான்" என்றும் "இந்த நாடு தைல நிமிரும்" என்றும் ஆணித்தரமாக பத்திrக்ைக நிருப3களிடம் கூறினா3.அன்று அவன் ஓடிய ஓட்டம் ெபாழுது நன்கு விடிந்துவிட்டதாலும் புறநக3ச் சாைலகளில் நடமாட்டம் ஏற்பட்டதாலும் இருபத்திரண்டு ைமல்களுக்குள் நிறுத்தப்பட ேவண்டியதாயிற்று. ெபrயவ3 தைலகுனிந்திருந்தா3." "நமது நாடு விைளயாட்டில் முன்ேனறுமா" அவன் ேபசாதிருந்தான். ைகயில் ஒரு சுருட்டுடன் ெபrயவ3 சிறிது தூரத்தில் உட்கா3ந்திருந்தா3. 131 ேகள்வி திரும்பவும் . கிழக்ேக அவைன 'கிருஷ்' என்று ெசால்லியிருப்பா3கள். அவ3 புைகபிடிப்பது அபூ3வம். ெதன்புலத்தில் 'கருப்பன்' என்று இருந்திருக்கக்கூடும். அன்றுதான் அவனது ெபய3 அதிகார பூ3வமாக ெவளிவரேவண்டும் ஒலிம்பிக் ேபாட்டியில் கலந்துெகாள்பவனாக. விைளயாட்டரங்கு ஒன்றில் பத்திrக்ைகயாள3 ேபட்டி நடந்தது. தான் ஓடிய ஓட்டம் எவ்வளவு என்று கூட கணக்கு மூலம் கண்டறிய முடியாதவனிடம் ேவண்டியதில்ைல அவ3 என்றும் விளக்கிச் உலக ெசால்வா3. ஐேராப்பிய நாடுகளில் அவன் 'கிrப்ஸ்'. ஓட்ட அளைவ நாளறிக்ைகயில் குறித்துக்ெகாண்ேட அவ3 பலவித கணக்குகைளப் ேபாட்டுப் பா3ப்பைத அவன் காண்பான். rக்கா3ைட இத்தைன அவன் தூரம் ெதாடர ெநடுஞ்சாைலகளிேலேய முறியடித்துவிட்டான் என்றும் ெசால்லி மகிழ்வா3. ேகட்கப்பட்டது. அவனுக்கு கீ ழ் நாடுகளில் பயிலும் ேயாகாசனம் பற்றியும் ெசால்லித் தரேவண்டியதவசியம் என எண்ணினா3.

முகம் பல ேமடு பள்ளங்களாக மாற காலால் சுருட்ைட நசுக்கி தள்ளினா3. அந்தக் கட்டடத்தின் ெவளிேய வண்டியருேக நின்றுெகாண்டிருந்த அவ3 பக்கம் வந்து நின்றான் அவன்.ேவண்டுமானால் நH இப்பேவ ஓடு. நான் எனக்காகேவ ஓடுகிேறன். அதிேல எனக்கு கிைடப்பதுதான் நான் ஓடுவதற்கு காரணம். அந்த குன்றின் உச்சிக்ேக ேபாய் அங்கிருந்து கீ ேழ குதித்து ெசத்துத் ெதாைல" என்று கூறிவிட்டு காைர ஓட்டிச் ெசன்று விட்டா3. அப்ேபாது ேபட்டி முடிந்துவிட்டது. எனக்கு ேவெறதுவும் ெதrயாது." ெபrயவ3 காrன் உள்ேள நுைழந்து உட்கா3ந்து கதைவ சாத்திக் ெகாண்டா3. பின்பு ெமதுவாக ைககைள தளர விட்டு எழுந்து நின்றா3. 132 . தைலைய மட்டும் ெவளிேய நHட்டி "நன்றாக இருக்கும் . அவன் ெவகுதூரத்திற்கப்பாலிருந்த குன்றுகைளப் பா3த்தவாேற அவrடம் ெகஞ்சலுடன் கூறினான். சிறிய நிலவுடன் இரவு முன்ேனறுகின்ற ேநரம்." ெபrயவ3 ைகயிலிருந்த சுருட்டு காலடியில் கிடந்தது."எனக்கு ஓட மட்டுேம ெதrயும். "அந்த அருைமயான நிலவில் ஓட முடிந்தால் எப்படி இருக்கும் என்கிறH3கள்? காைலயில் அந்தக் குன்றுவைர ெசௗக3யமாக ஓட்டம் முடிந்தது. சிறிது ேநரம் ெவட்ட ெவளிையப் பா3த்துக்ெகாண்டிருந்தா3 ெபrயவ3. ஓட்டத்தின் சிறப்புத்தான் அதன் காரணம். பின்ன3 ேதாள்கைள குலுக்கிக் ெகாண்ேட காrன் கதைவ திறந்தா3.

அவ3களும் அவைன நாைய விரட்டுவது மாதிr விரட்டினா3கள். இவன் காமாதூரம் ெகாண்டு ெவட்கமில்லாமல் அவ3கைள ெவறித்துப் பா3த்து ரசித்தான். குனிந்து நிமி3ைகயில் ஆைட விலகும்ேபாதும். பசிக்கிறேதா இல்ைலேயா தன் ைகயில் கிைடத்தைதயும் பிற3 ைகயில் இருப்பைதயும் தின்ன ேவண்டுெமன்ற ேவட்ைக அவன் கண்ணில் அைலந்தது. அவனுக்கு வயது நாற்பதுக்குள்தான் இருக்கும். அவளுக்கு ஏேதேதா ஆைச காட்டிக் கைடசியில் அவைள வலியச்ெசன்று சல்லாபித்தான். அவனுக்கு உடம்பில் நல்ல வலுவும் ஆேராக்கியமும் இருந்தது. அவன் கைடவாயிலும் பல்லிலும் அவன் தின்றைவ சிக்கிக் காய்ந்திருந்தது. ஒரு குழந்ைத சாப்பிடுவைதக்கூட ஒரு நாய் மாதிr அவன் நின்று பா3த்தான். உண்ைமயும் அதுதான். சில சமயங்களில் பகல் ேநரத்தில் கூட உறங்குவது மாதிr பாவைனயில் ேவண்டுெமன்ேற ஆைடகைள விலக்கிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ெதருவில் ேபாேவா3 வருேவாைர அதி3ச்சிக்கு உள்ளாக்கி ரகசியமாக மனத்திற்குள் மகிழ்ச்சி அைடவான். அவன் ைபத்தியக்கார ஆஸ்பத்திrயிலிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டவெனன்றும் சில3 ெசான்னா3கள். யாராவது பீடிேயா சுருட்ேடா புைகத்துக் ெகாண்டிருந்தால் அதற்கும் அவன் ைகேயந்தினான். மற்ற ேநரங்களில் அவன் அந்தத் திண்ைணயில் அசிங்கமாகப் படுத்து உறங்கிக் ெகாண்டிருப்பான். எனினும் எப்ேபாதும் ஒரு ேநாயாளிையப்ேபால் பாசாங்கு ெசய்வது அவனுக்குப் பழக்கமாகிப் ேபாய்விட்டது. அவைன விரட்டுவதற்காகேவ சிலேப3 ஏேதா பாவ காrயத்ைதச் ெசய்கிற மாதிr அவனுக்குப் பிச்ைசயிட்டா3கள். கவைலகள் ஏதும் இல்லாததாலும் அவன் உடம்புவாேக ஒரு ெபாலிகாைள மாதிr இருந்தது. சந்ைதத் திடலுக்கும் ரயிலடிக்கும் நடுேவயுள்ள குளக்கைரைய அடுத்த சத்திரத்தில் உட்கா3ந்து ெகாண்டு அங்ேக குளிக்கிற ெபண்கைள ேவடிக்ைக பா3ப்பது அவனுக்கு ஒரு ெபாழுதுேபாக்கு. ேசாம்பலும். அவன் எப்ேபாதும் எைதயாவது தின்றுெகாண்ேட இருந்தான். சந்ைதக்கு வந்திருக்கிற நாட்டுப்புறப் ெபண்கள் குழந்ைதகளுக்குப் பால் ெகாடுக்கும்ேபாதும். அவன் பிச்ைசக்காகேவா அல்லது ேவடிக்ைக பா3ப்பதற்காகேவா சந்ைதத்திடலில் திrந்து ெகாண்டிருந்தேபாது அவைனப் பா3த்த மாத்திரத்தில் எல்ேலாருேம அருவருத்து விரட்டினா3கள். கடுைமயாக உைழக்காததாலும். ஆனால். ஆனால். அதன் பிறகு இவைனப் பழிவாங்கிவிட்ட 133 . சுயமrயாைத இல்லாைமயும். அதன் பிறகு அவற்ைறப் ெபாறுக்கி அவ3கைள அவமrயாைத ெசய்கிற மாதிrயான சந்ேதா. அவ்விதம் அவ3கள் விரட்டி அவன் விலகிவரும்ேபாது அவன் தனது பா3ைவயால் பிற3 சாப்பிடும் ெபாருைள எச்சில் படுத்திவிட்டு வந்தான். இப்ேபாது அவன் ேநாயாளிேயா ைபத்தியக்காரேனா அல்ல என்று அவைனப் பா3த்த எல்லாரும் புrந்து ெகாண்டா3கள். இளைமயும் உடல் வலுவும் ஆேராக்கியமும் இயற்ைகயால் அவனுக்கு அனுக்கிரகிக்கப்பட்டிருந்தும் அவன் தன்ைனத்தாேன சபித்துக் ெகாண்டது மாதிr ேசற்றில் ேமய்கிற பன்றியாய்த் திrந்தான். ஒரு நாளாவது தானும் குளிக்க ேவண்டுெமன்று அவனுக்குத் ேதான்றியேத இல்ைல. அவன் ஆஸ்பத்திrயிலிருந்து வந்திருப்பதாகச் சில ேப3 ேபசிக்ெகாண்டா3கள். இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு ேலசாக மைழ ெபய்து ெகாண்டிருந்த இரவில் ஒரு பிச்ைசக்காr இந்தச் சத்திரத்துத் திண்ைணயில் வந்து படுக்க. இந்தக் ேகாலம் அசிங்கெமன்று உணர முடியாத அளவுக்கு அவனிடம் ஊறி உைறந்துேபான தாமசத்தின் மதமதப்பினாலும் அவன் இவ்வாறு திrகிறான்.ெஜயகாந்தன் அவன் ெதருவில் நடந்தேபாது வதிேய H நாற்றமடித்தது. அவ3கள் புைகத்து எறிகிற வைரக்கும் காத்திருந்து.த்துடன் அவன் புைகத்தான்.குருபீ டம் .

ைககளிரண்ைடயும் காலிைடேய இடுக்கியவாறு வாயிலிருந்து எச்சில் ஒழுக. ரயிேலறிப் பக்கத்து ஊrல் படிப்பதற்காகப் ேபாகும் பள்ளிக்கூடச் சிறுவ3களும் நிைறந்து அந்தத் ெதருேவ சுறுசுறுப்பாக இயங்குகின்ற . எதிேர இருந்த டீக்கைடயிலிருந்து டீ அடிக்கிற சத்தம் ேகட்டது. ஒரு கண்ைணத் திறக்கேவ முடியவில்ைல. அந்த ெவப்பத்திலிருந்து . இந்த மதமதப்ைபச் சுகெமன்று சகிக்கிற அறிவுதான் தாமசமாகும். . ேசாம்பைலச் சுகெமன்று சுமந்து ெகாள்கிற புத்தியின் மந்தத்தினால் அருவருக்கத்தக்க ஒரு புைல நாய் மாதிr அவன் அங்கு அைலந்து ெகாண்டிருந்தான். உடற்பசி என்கிற விகாரங்களிலும் உபாைதகளிலும் சிக்குண்டு அைலகின்ற ேநரம் தவிர. இன்னும் ெகாஞ்சம் நக3ந்து சுவேராடு ஒட்டிக் ெகாண்டான். ஊrன் ெதருக்களிலும் கா3த்திைக மாதத்து நாய் மாதிr அைலந்தான். அதற்குேமல் நகர முடியாமல் சுவ3 தடுத்தது. ஆனால். எனேவ. ஆனாலும் அவன் எழுந்திருக்கவில்ைல. ெவயிலின் உைறப்ைப உணரக்கூடிய உண3ச்சிக் குறுகுறுப்பு மழுங்கிப் ேபானதால் ஒரு மைலப்பாம்பு மாதிr அவன் அசிங்கமாக ெநளிந்தான். இவள் இவனுக்குப் பயந்துெகாண்டு இரண்டு நாட்களாக இந்தப் பக்கேம திரும்பவில்ைல. 134 . அழுக்கும் கந்தலுமான இடுப்பு ேவட்டிைய அவிழ்த்துத் தைலயில் இருந்து கால்வைர ேபா3த்திக் ெகாண்டு. காைல ேநரம். பீைள காய்ந்து இைமகள் ஒட்டிக் ெகாண்டிருந்தன. மறுபடியும் ெவயில் அவைன விடாமல் ேபாய்க் கடித்தது.அந்த ெவயிலின் விளிம்பிலிருந்து ஒரு நூல் இைழ விலகுவதற்கு எவ்வளவு குைறவான. சற்று ேநரத்தில் மறுபடியும் ெவயில் அவைனக் கடித்தது. அவனுக்குக் கண்கள் கூசின. விடியற்காைல ேநரம் அல்ல. எனினும் அவன் விழித்துக் ெகாள்ள விரும்பாததனால் தூங்கிக் ெகாண்டிருந்தான். வயிற்றுப்பசி. அந்தச் சத்தத்தில் அவன் டீ குடிப்பது மாதிr கற்பைன ெசய்து ெகாண்டான். அவனது அசமந்தம் எrச்சலாகி அவன் தூக்கம் கைலந்தான்.மகிழ்ச்சியில் தனது குைறபட்டுப்ேபான விரல்கைளக் காட்டித் தான் ஒரு ேநாயாளி என்று அவள் சிrத்தாள். உறக்கம் உடலுக்குத் ேதைவ. இந்தத் ேதைவயற்ற நி3ப்பந்தத் தூக்கம்தான் ேசாம்பலாகும். விைரவாக ஏறி வந்த ெவயில் அவன்மீ து ெமதுவாக ஊ3ந்தது. ெமதுவான முயற்சி எடுத்துக் ெகாள்ளலாேமா. அவ்வளேவ அவன் நக3ந்து படுத்தான். அந்தப் ேபா3ைவக்குள் கருப்பிண்டம் மாதிr முழங்கால்கைள மடக்கிக் ெகாண்டு. ஈ ெமாய்ப்பது கூடத் ெதrயாமல் அவன் தூங்கிக் ெகாண்டிருந்தான். சத்திரத்துச் சுவrன் நிழல் ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகச் சுருங்க ஆரம்பித்தது. சந்ைதக்குப் ேபாகிற ஜனங்களும். சந்ைதப்ேபட்ைடயிலும். ஒரு பக்கம் சுவரும் ஒரு பக்கம் ெவயிலும் ெநருக்க அவன் எrச்சேலாடு எழுந்து உட்கா3ந்தான். ெதருவிேல ஏற்படுகிற சந்தடியும் இைரச்சலும் ஏேதா ஒரு சமயத்தில் அவன் தூக்கத்ைதக் கைலத்தது. இவன் அவைளத் ேதடிக்ெகாண்டு ேநற்று இரெவல்லாம் சினிமாக் ெகாட்டைக அருேகயும். மனித உருக்ெகாண்டு அவனிடம் உைறந்துேபான தாமசத் தன்ைமயினால். அவன் ெதருவுக்கு முதுைகக் காட்டிக் ெகாண்டு சுவ3 ஓரமாகப் படுத்திருந்தான்.சுr3 என்று ெவயில் அடிக்கிற ேநரத்தில். முதலில் ெவயிலின் விளிம்பு அவனது விலாவுக்கும் தைரக்கும் இைடேய ெமள்ள ெமள்ளப் புகுவைத அவனது மத3த்த ேதகம் ெராம்பத் தாமதமாக உண3ந்தது. அதற்காக அருவருப்புக் ெகாள்கிற உண3ச்சிகூட இல்லாமல் அவன் மழுங்கிப் ேபாயிருந்தான். பிற ெபாழுதுகளில் அந்தச் சத்திரத்துத் திண்ைணயில் அவன் தூங்கிக்ெகாண்ேட இருப்பான்.இதுதான் ேசாம்பல்.

" சr சr ! இவன் சrயான ைபத்தியம்தான் " என்று நிைனத்துக் ெகாண்டான் திண்ைணயிலிருந்தவன்.. புைகைய விலக்கிக் கண்கைளத் திறந்து பா3த்தான்.அவன் ஒரு ைகயால் கண்ைணக் கசக்கிக் ெகாண்ேட இன்ெனாரு ைகயால். எல்லாரும் பிச்ைசக்கார3கேள ! " என்று அவன் ெசான்னைத உபேதச ெமாழிகள் மாதிr இலக்கண அலங்காரத்ேதாடு திரும்பத் திரும்பச் ெசால்லிப் புதிய புதிய அ3த்தங்கள் கண்டான் ெதருவில் நின்றவன். இவனுக்குச் சந்ேதகமாகித் தனக்குப் பின்னால் ஏேதனும் சாமி சிைலேயா. ேகாயிெலன்று எதுவுேம இல்ைல. என்னா அதி3ஷ்டம் வந்து நமக்கு அடிச்சிருக்கு. எல்லாம் சத்திரங்கேள ! சாமியா3கள் என்று யாருமில்ைல.. அவன் டீக்கைடக்குச் ெசன்று பா3ைவக்கு மைறந்ததும் இவன் வந்து சீடனாக வாய்த்த அதி3ஷ்டத்ைத எண்ணிப் ெபருங்குரலில் சிrத்தான் குரு. தங்களுக்குப் பணிவிைட புrயவும். " இவன் எதற்குத் தன்ைன வந்து கும்பிட்டுக் ெகாண்டு நிற்கிறான் . அவன் ைகயிலிருந்த காைசப் பா3ைவயால் அளந்த ’ குரு ’.." என்றான் திண்ைணயிலிருந்தவன். சித்திரேமா இந்தச் சுவrல் இருக்கிறதா என்று திரும்பிப் பா3த்து நக3ந்து உட்கா3ந்தான். 135 . " ஓ !. என்ைனச் சாமியா3 கீ மியா3னு ெநனச்சுக்கிட்டியா ? நான் பிச்ைசக்காரன் . பிச்ைசக்கு இனிேம நாம்ப அைலய ேவணாம்.. " சrயான பயல் கிைடத்திருக்கிறான். பீடிையப் பற்ற ைவத்து அவன் புைகைய ஊதிய ேபாது அவனது அைரக் கண் பா3ைவயில் மிக அருகாைமயில் யாேரா நின்றிருக்கிற மாதிr முகம் மட்டும் ெதrந்தது. இவனுக்குச் சிrப்புத் தாங்கவில்ைல.. ெகாண்டான்னா ெகாண்டுவரான். முடிஞ்சா சம்பாrச்சுக் குடுப்பான். அந்தக் கட்டைளயில் அவன் தன்ைனச் சீடனாக ஏற்றுக் ெகாண்டுவிட்டான் என்று புrந்து ெகாண்ட மகிழ்ச்சியுடன் இடுப்புத் துண்டிலிருந்த சில்லைரைய அவிழ்த்துக் ெகாண்டு ஓடினான் வந்தவன்.." என்று மகிழ்ந்திருந்தான் குரு. வந்த சிrப்பில் ெபரும் பகுதிைய அடக்கிக் ெகாண்டுபுன்முறுவல் காட்டினான். ெதருவில் நின்றவன் இவனிடம் விண்ணப்பித்துக் ெகாள்கிற பவ்யத்துடன் ’ சுவாமி ’ என்றைழத்தான். ஓடுகின்ற அவைனக் ைகதட்டிக் கூப்பிட்டு " அப்படிேய பீடியும் வாங்கியா " என்று குரல் ெகாடுத்தான். உடல் முழுவதும் குறுகி. இப்ேபா எனக்கு ஒரு டீ வாங்கியாந்து குடு " என்றான்.ைபத்தியேமா ? " என்று நிைனத்து உள்சிrப்புடன் " என்னாய்யா இங்ேக வந்து கும்பிடேற ? இது ேகாயிலு இல்ேல . தாங்கள் அைழத்த குரலுக்கு ஓடி வரவும் எனக்கு அனுக்கிரகிக்க ேவண்டும். தைலமாட்டில் ேசகrத்து ைவத்திருந்த துண்டு பீடிகளில் ஒன்ைற எடுத்தான். " திண்ைணயிலிருந்தவனுக்கு ஒன்றும் புrயவில்ைல.. " என்ைனத் தங்களுைடய சிஷ்யனாக ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும். " சr. இல்லாட்டி பிச்ைச எடுத்துக்கினு வரான். இவைன வணங்கி வழிபடுகிற மாதிr நின்றிருந்தான். திண்ெணெய விட்டு எறங்காமல் ெசாகமா இங்ேகேய இருக்கலாம்.சத்திரம். அதான் சிஷ்யன் இருக்காேன... எதிேர ஒருவன் ைககைள கூப்பி. இவனது இந்தச் ெசய்ைகயில் ஏேதா ஒரு அrய ெபாருைளச் சங்ேகதமாகப் புrந்துெகாண்டு வந்தவன் ெமய்சிலி3த்து ெநக்குருகி நின்றான்... இவன் மயக்கம் ெதளியாதபடி பா3த்துக்கணும்.

நான் உன்ைன ெராம்ப நாளாப் பா3த்துக்கிேன இருக்ேகன். என்ைன நH இன்னிக்குத்தான் கண்டுபிடிச்ேச. எனக்கு ஒரு விதப் பற்றும் இல்ேல. காலியான தம்ளைர அவனிடம் நHட்டினான்.. அவன் பதில் ெசால்வதற்குள் தனக்குத் ெதrந்த பல ெபய3கைளக் கற்பைன ெசய்த குரு திடீெரனச் சிrத்தான். அங்ேக வா ’ ன்னு எனக்குக் கட்டைள இட்டீங்க குருேவ ! நHங்க இெதல்லாம் விடியற்காைலயிேலருந்து ேகட்கிறதனாேல சந்நிதானத்திேல ெசால்ேறன். இவன் கூறுமுன் இவனது ெபயைரத்தான் ெசால்ல முடிந்தால் இந்த நாடகத்தில் அது எவ்வளவு அற்புதமான 136 . " என்று மீ ைசைய ெநருடிக்ெகாண்ேட அவன் கூறுவைதக் ேகட்ட குரு. " குருேவ.சற்று ேநரத்தில் சீடன் டீயும் பீடியும் வாங்கி வந்து நிேவதனம் மாதிr இரண்டு ைககளிலும் ஏந்திக் ெகாண்டு குருவின் எதிேர நின்றான். அதைன வாங்கிக் ெகாள்வதில் அவன் அவசரம் காட்டாமல் இருந்தான்.. ேநத்து என் கனவிேல நHங்க பிரசன்னமாகி. குரு அவைனப் பா3த்து ெபாய்யாகச் சிrத்தான்... துன்பத்துக்ெகல்லாம் பற்று தான் காரணம்னு எல்லாரும் ெசால்றாங்க. இந்த வாழ்க்ைகக்கு அ3த்தமில்ேலன்னு ெதrஞ்சும் உடம்ைபச் சுமந்துகிட்டுத் திrயற சுைமையத் தாங்க முடியேல.. சீடன் டீக்கைடயில் காலித் தம்ளைரக் ெகாடுக்கப் ேபானான். அங்ேக தண்ணி எைறச்சுக் ெகாண்டு வ3ற ேவைல.... " இந்த வா3த்ைதகைளக் ேகட்டு இரண்டு ைகயிலும் டீையயும் பீடிையயும் ஏந்தி இருந்த சீடன் அவைனக் கரங்கூப்பி வணங்க முடியாமல் பா3ைவயாலும் முகபாவத்தாலும் தன் பணிைவக் காட்டினான்.. " நH யாரு ? எந்த ஊரு ? ேபரு என்ன? நH எங்ேக வந்ேத? நான்தான் குருன்னு உனக்கு எப்படி ெதrஞ்சது ? . நான் ஒரு அனாைத.... என்ன வழியிேல மீ ட்சின்னு எனக்குத் ெதrயேல... எனக்கு எல்லாம் ெதrயும் ! ெதrஞ்சாலும் சிலெதல்லாம் ேகட்டுத்தான் ெதrஞ்சுக்கணும். எனக்கு வாழ்க்ைக ெவறுத்துப் ேபாச்சு. " ம். டீ ஆறிப் ேபாச்சில்ேல ? குடு " என்று டீைய வாங்கிக் குடித்துக் ெகாண்ேட சீடன் ெசால்கிற பதிைல ெமத்தனமாகத் தைலைய ஆட்டியவாேற ேகட்டான்.. சீடன் வந்தபிறகு அவன் ெபயைரக் ேகட்டான் குரு.. ஆனாலும் நான் துன்பப்படேறன். " " ம். கடவுள் இந்தப் பயைல நன்றாகச் ேசாதிக்கிறா3 என்று நிைனத்து அவனுக்காக அனுதாபப்பட்டுச் சிrத்தான் குரு. மடப்பள்ளியிேல இருக்கிற ஐயிரு மூணு ேவைளயும் சாப்பாடு ேபாட்டுச் ெசலவுக்கு நாலணா தினம் குடுக்கிறாரு. ஆனால். தான் சீடைன ஏமாற்றுவதாக எண்ணிக்ெகாண்டு சாம3த்தியமாக நடந்து ெகாள்வதற்காக அவன் பீடிைகயாகச் ெசான்னான்: " என்ைன நH கண்டுபிடிச்சுட்ேட. அேதா இருக்கிறேத முருகன் ேகாயில்.. ’ இந்தச் சத்திரந்தான் குருபீடம். தாங்கள் என் அறியாததா பாக்கியம் ? தங்கள் கடாட்சம் கிட்டியது. அதுக்ெகல்லாம் நH பதில் ெசால்லணும். நH உண்ைமயான சிஷ்யன்தான். நான் உன்ைனக் ெகாஞ்சம் ேகள்விங்கள்ளாம் ேகப்ேபன்.. அது க்ேகாசரம் எனக்கு ஒண்ணும் ெதrயாதுன்னு நிைனச்சுக்காேத.. காத்துக்கிட்டிருந்ேதன்.ம்.என்ற உrைம உண3ச்சிேயாடு முதன் முைறயாய்ப் பா3த்தான். அதனால் நமக்ெகன்ன ? நமக்கு ஒரு சிஷ்யன் கிைடத்திருக்கிறான் " என்று திருப்திப்பட்டுக் ெகாண்டான்.இதைன யாசிக்கத் ேதைவயில்ைல . அங்ேக ஒரு மடப்பள்ளி இருக்குது. அவன் ைகயிலிருந்த டீையயும் பீடிையயும் தனக்குச் ெசாந்தமான ஒன்று .

சீடன் ைக கட்டிக்ெகாண்டு இவன் ெசால்வைதக் ேகட்டான்.." என்று குரு தன்ைனேய எண்ணித் திடீெரன வியந்தான். என்ன ேவடிக்ைக!" என்று ெசால்லிவிட்டு குரு சிrத்தான். குருவுக்கு எதனாேலா கண்கள் கலங்கின. திங்கத் திங்கப் பசிக்கும். உனக்குப் ேபரு ச ..lைலயாக அைமயும் என்று நிைனத்ேத அவன் சிrத்தான்.. நH சிஷ்யன் . சீடன் அைதக் ேகட்டு மகா ஞானவாசகம் மாதிr வியந்தான்.. இப்படிெயல்லாம் ேபசுகேறன்" என்று எண்ணிப் பயந்துேபாய்ச் சட்ெடன நிறுத்திக் ெகாண்டான். அப்ேபாது குருெசான்னான்: " ேபரு என்னான்னு ஒரு ேகள்வி ேகட்டா . "நான் என்ன இப்படிெயல்லாம் ேபசுகிேறன்.. "குளிக்கிறது ெசாகமாகத்தான் இருக்கு.. பசிக்கப் பசிக்கத் திங்கணும். அவைனக் குளிக்க ைவத்து அைழத்து வந்தான். நHதான் என்ைன ’ குருேவ குருேவ ’ ன்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்ேட. சிrத்துக் ெகாண்ேட இருக்கும் ேபாது "என்ன இது. அவனுக்கு டீயும் பீடியும் வாங்கி வந்தான்.யன்.." என்று ேபசிக்ெகாண்ேட இருந்தான் குரு.. சீடன் தண்ணைர H எடுத்துக் ெகாடுத்தான். நான் குரு.ஒவ்ெவாருத்தனும் ஒவ்ெவாரு பதில் ெசால்றான் பாத்தியா ? ஒரு ேகள்விக்கு எம்மாம் பதில் ! " என்று ஏேதா தத்துவ விசாரம் ெசய்கிற மாதிrப் பிதற்றினான். குருைவ அைழத்துக்ெகாண்டு ஆற்றங்கைரக்குப் ேபாய் அவனது ஆைடகைளத் துைவத்துக் ெகாடுத்தான்.... ··· ··· ··· ··· 137 நான் .அவ3கள் ஆற்றில் நHந்திக் குளித்தா3கள். குளிக்க குளிக்க அளுக்கு ேசந்துக்கிட்டுத்தாேன இருக்கு?. உன் ேபரு என்னான்னு நH ெசால்ல ேவண்டாம்..... அளுக்கு ஆக ஆகக் குளிக்கணும்...குருவுக்குப் பசி எடுக்கும்வைர . என்னா ? சrதானா ? .. இப்படிேய அவ3கள் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தன3... ஆவல் மிகுதியால் தனது நடிப்ைபக்கூட மறந்து அவற்ைற அள்ளி அள்ளி இவன் உண்பைத அன்பு கனியப் பா3த்துக் ெகாண்டிருந்தான் சீடன்.. திங்கேறாம். ஆனா.. நானும் உன்ைன ’ சிஷ்யா சிஷ்யா ’ ன்னு கூப்பிடேறன். " சr. எனக்குப் ேபரு குரு. அது அப்படித்தான். குளிக்க குளிக்க அளுக்காகும். உச்சியில் ெவயில் வருகிற வைர . "எல்லாேம ஒரு ெபய3தானா?" என்று அந்தப் ேபச்சிலும் எைதேயா புrந்துெகாண்ட சீடனின் விழிகள் பளபளத்தன. ச3க்கைரப் ெபாங்கல் ஆகியவற்ைறப் பயபக்தியுடனும் அன்ேபாடும் ெகாண்டுவந்து இந்தக் குருவுக்குப் பைடத்தான்.... மத்தியானமும் இரவும் அந்தச் சீடன் மடப்பள்ளியிலிருந்து தனக்குக் கிைடக்கிற புளிேயாதிைர. மறுநாள் காைல அேத மாதிr திண்ைணக்குக் கீ ேழ வந்து காத்து நின்றிருந்தான் சீடன். அந்தச் சிrப்பினால் சீடன் பதில் ெசால்லச் சற்றுத் தயங்கி நின்றான். பசிக்குது. குளிச்சி என்னா பிரேயாசனம். அவ்வளவு ருசியும் மணமும் புனிதமும் அன்பும் உபசரைணயும் உைடய அமி3தத்ைத இவன் ெஜன்மத்தில் ருசி பா3த்ததில்ைல. அப்புறமும் பசிக்கத்தாேன ெசய்யிது.

இந்த ஒரு சீடைனத் தவிர குருவுக்குப் பக்த3கள் நாள்ேதாறும் ெபருக ஆரம்பித்தா3கள். அப்படிப்பட்டவ3கள் இப்படிெயல்லாம் கந்தலுடுத்தி. குருவுக்கு முதலில் இது வசதியாகவும். தனக்குப் பின்னால் உள்ள காலங்கைளப் பற்றியும் எந்த முடிவிலும் மனம் நிற்க முடியாத வி. அவன் எது எது பற்றிேயா ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்தான். 138 . பீடியும். அதில் சில3. மரணத்ைதப் பற்றியும்.. பீடி குடிக்கிற ஒய்யாரத்ைதயும்.மாகவும். எந்தப் பீடத்திேல இருந்தால் என்ன? எவன் கற்றுத் தருகிறாேனா அவன் குரு. மத்தியானம் உணவு பைடத்து. சில3 குருைவ அைடயாளம் கண்டு ெகாண்டு இவன் யாேரா ஒரு சித்தன் என்று அப்ேபாேத நிைனத்ததாகவும். அவன் ேபசுகிற எல்லா வா3த்ைதகளிலும் அவேன புதிதாகப் புrந்து ெகாள்ளுகிற மாதிr பலவிதமான அ3த்தங்கள் கண்டு இந்தச் சீடன் புளகாங்கிதம் அைடவைதச் சந்ைதக்கு வருகிற சில3 சத்திரத்துத் திண்ைணயில் ஓய்வுக்காகத் தங்கி இைளப்பாறும்ேபாது ேவடிக்ைக பா3த்தா3கள். ெகாஞ்ச நாட்களில் எல்லாம் புrயவும் புதி3கள் விடுபடவும் ெதாடங்கின. அப்ேபாதுதான் நH வசப்படுவாய் என்று ெதrந்து சிஷ்யனாய் வந்திருக்கிறான். ஒரு நாள் இரவு குருவுக்குத் தூக்கம் வரவில்ைல. அவன்தான் உண்ைமயிேல குரு. விழி திறந்து பா3க்கிற ேகாலத்ைதயும். "உனக்கு சிஷ்யனாக வந்திருக்கிறாேன... அவைன வணங்கு. அவ3கள் புகழ்ந்தும் வியந்தும் ேபசினா3கள். குளிப்பாட்டி. அந்தப் பக்குவம் இந்தச் சீடனுக்கு இருப்பதாகவும் கூறிச் சீடைனப் புகழ்ந்தா3கள்." பறைவகள் பாடிச் சிறகடித்துப் பறந்து சந்ைதத் திடலின் மரச் ெசறிவில் குதூகலிக்கிற காைலப்ெபாழுது புல3கிற ேநரத்தில் அேத மாதிrயான குதூகலத்துடன் கண் விழித்ெதழுந்த குரு. பின்ன3 ஒன்றும் புrயாமலும் புதிராகவும் இருந்து. அழுக்கு சுமந்து. ேதாைல வசி H எறிகிற லாவகத்ைதயும். அதில் தன் குரேலா. விழி மூடிப் பாராமலிருக்கிற பாவத்ைதயும்.. இவன் அவற்ைறச் சாப்பிடுகிற அழைகயும். அதாவது.யங்கைளப் பற்றிெயல்லாம் ேயாசித்தான். சீடனின் குரேலா அல்லது சந்ைதயில் திrகிற இவைன வணங்கிச் ெசல்கிற யாருைடய குரேலா மிகவும் ெதளிவாகப் ேபசியைதக் ேகட்டான். அந்தச் சிஷ்யேனாடு ேபசுகிற மாதிrத் தனக்குள்ேள ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் ெதருவில் அைலயாமலும் இந்தச் சீடன் எப்ேபாதும் அவன் கூடேவ இருந்தான். அவைனத் தனிைமயில் விடாமலும். சந்ேதா. சிஷ்யனாக வந்து உனக்குக் கற்றுத் தந்திருக்கிறான். தான் இந்த உலகத்தில் வருவதற்கு முன்னால் இருந்த காலத்ைதப் பற்றியும். சந்ைதக்கு வருகிற வியாபாrகளும் மற்றவ3களும் இவைன ேவடிக்ைக பா3த்து நின்றுவிட்டு இவனுக்கு டீயும். கீ ேழ விழுந்து பணிந்தும் மன்னிப்பு ேவண்டினா3கள்.. கற்றுக் ெகாள்கிறவன் சீடன்.. பரமசிவனின் மடி மீ து உட்கா3ந்துெகாண்டு முருகன் அவனுக்குக் கற்றுத் தரவில்ைலயா? அங்ேக சீடனின் மடிேய குருபீடம். அைதத் ெதrந்து ெகாள்வதற்ேக ஒருவருக்குப் பக்குவம் ேவண்டுெமன்றும்.அன்றும் அதற்கு மறுதினமும் அதன் பிறகு ஒவ்ெவாரு நாளும் இேத மாதிr காைலயில் டீயும் பீடியும் வாங்கித் தந்து. அவன் தூங்காமேல கனவு மாதிr ஏேதா ஒன்று கண்டான். எச்சில் ெபாறுக்கித் திrவா3கள் என்றும் தன்ைனப் பற்றி இவனுக்குத் ெதrயாத ஒன்ைறத் ெதrவித்தா3கள். இப்படிெயல்லாம் ெதrயாமல் இந்தச் சித்த புருஷைன ஏசி விரட்டியடித்ததற்காக இப்ேபாது பயமைடந்து இவனிடம் மானசீகமாவும். பழங்களும் வாங்கித் தந்தா3கள். அவன் நட்சத்திரங்கைளப் பற்றியும்.

139 . அவன் வந்தவுடன் சாஷ்டாங்கமாய் அவன் பாதங்களில் தான் விழப்ேபாவைத எண்ணி ெமய்சிலி3த்தான். "அவன்தான் நமக்ெகல்லாம் குரு!" என்றான் குரு. ேதடுவைத விட்டு விட்டான். மானசீகமாய் வணங்கினான்.தன்ைன ரசவாதம் ெசய்து மாற்றிவிட்ட சீடைனத் ேதடி ஓடினான். சந்ைதத் திடலிலும் ஊrன் ெதருக்களிலும் சீடனாகி வந்த அந்த குருைவத் ேதடித் திrந்தான் இவன். குழந்ைதகள் இவைனப் பா3த்துச் சிrத்து விைளயாடுகின்றன. ெபண்களும் ஆண்களும் இவைன வணங்கி இவனுக்கு எைதயாவது வாங்கித் தந்து அன்புடன் உபசrக்கிறா3கள். அந்தச் சிஷ்யன் வரேவ இல்ைல. இவன் சிrத்தான். இப்ேபாெதல்லாம் சந்ைதத் திடலில் அழுக்கும் கந்ைதயும் உடுத்தி ஒவ்ெவாருவrலும் எைதேயா ேதடுவது மாதிrயான கூ3த்த பா3ைவயுடன் இவன் திrந்து ெகாண்டிருக்கிறான். அவ3கள் எதி3பா3த்து நின்றன3. அதன் பிறகு. அவ3கள் விழித்தா3கள். இந்தக் குரு அந்த மடப்பள்ளிக்கு . அந்தச் சீடனிடம் என்ன கற்றாேனா அதைன இவன் எல்லாrடத்தும் எல்லாவற்றிலும் காண்கிற மாதிr நிைறேவாடு சிrத்துச் சிrத்துத் திrந்து ெகாண்டிருக்கிறான். இவன் ஒன்றும் ேபசவில்ைல. எழுந்து நடந்தான்.சீடைன வணங்குவதற்காகக் காத்திருந்தான். ஆனால். குருவுக்கு அப்ேபாது சீடனின் ெபய3 ெதrயாத குழப்பத்தால் என்னெவன்று ேகட்பது என்று புrயாமல் "என் சிஷ்யன் எங்ேக?" என்று விசாrத்தான். கைடசியில் அவ3கள் ெராம்ப அலட்சியமாக "அவன் ேநற்ேற எங்ேகா ேபாய்விட்டாேன" என்றா3கள். இவைன யாரும் விரட்டுவதில்ைல. "அப்படியா!" என்று அவ3கள் ஆச்சrயம் ெகாண்டன3. மடப்பள்ளியில் உள்ளவ3கள் இவைன வணங்கி வரேவற்று உட்காரைவத்து உபசrத்தா3கள். குரு அைடயாளம் ெசான்னான். ஆனால். சீடைனக் காேணாம். ஒன்றுேம ேபசவில்ைல. அதுபற்றி அவனது ேவதாந்தமான விளக்கத்ைத.

ங்களுக்கு முன் மைனவி இறந்த அன்ேற ெசாந்தம் என்ற சுைம ெபrயவrன் ேதாளிலிருந்து இறங்கி விட்டது. அதற்குக் காரணம். அவிழ்ந்த குடுமிையக்கூட முடியாமல் ஓடிவந்து பரேதசிக் கூட்டத்தின் நடுேவ இருந்த அண்ணனின் கால்களில் சா. தன் பிள்ைளயின் ெசயலாலும். ெசாந்தங்களினால் விைளந்த குடும்பம் என்ற சுைமேயா இல்லாத ெபrயவைர. ெபrய ேகானா3 என்பதும் சின்னக் ேகானா3 என்பதுேம அவ3களின் ெபயராகி நிலவுகிறது. தன் ெபாறுப்ைபத் தான் சுமக்கும் வயது தனக்கு வந்துவிட்டதாக நிைனத்துக் ெகாண்ட வயதில் ெபrயவrன் எஞ்சி நின்ற ெசாத்துக்கள் என்ற விலங்குகைளயும் அவன் கழற்றி விட்டான்..ெஜயகாந்தன் கிராமத்துக்ேக அவ3களின் ெபய3 மறந்துவிட்டது. ெபrய ேகானா3 மதிப்ேபாடு வாழ்ந்திருந்த காலெமல்லாம் எப்ெபாழுேதா முடிந்துவிட்டது.. அவன் பிrவாலும் மனமுைடந்த ெபrய ேகானா3 பண்டrபுரம் ேபாகும் ேகாஷ்டியுடன் ேச3ந்துெகாண்டு ஊ3 ஊராய்த் திrந்து யாசகம் புrந்து. அந்தக் குடும்பத்தின் தைலைமப் பதவிைய ’ெகளரவப் பதவி’ யாய்ப் ெபrயவருக்குத் தந்து எல்லாக் காrயத்துக்கும் அவ3 அங்கீ காரம் ெபறப் பணிந்து நிற்பதுதான். யாைரயும் மதியாத அவன் ேபாக்கும். அந்தக் காட்சி. முப்பது வரு. குடும்பத் தைலவராய் விளங்கும் சின்னக் ேகானா3 அண்ணன் என்ற உறவுக்காக.. சின்னக் ேகானாைரப்ேபால் ெசாத்துக்கள் என்ற விலங்குகேளா. இரண்டாவது உலக யுத்தகாலத்தில் அவன் ெசய்ய முயன்ற வியாபாரங்களினால் விைளந்த நஷ்டமும். கல் வட்டிற்குள். இறுதியில் யாருமற்ற அனாைதயாய் பக்த3களின் உறேவாடு பகவாைன அைடந்து விடுவது என்ற முடிேவாடு ேதசாந்திரம் புறப்பட்டுக் கிராமத்தின் எல்ைலையக் கடக்கும்ேபாது . அவரது ெபான் காப்பிட்ட கரங்கள் அண்ணனின் புழுதி படிந்த பாதங்கைள நகர விடாமல் இறுகப் பற்றி இருந்தன. நான் உனக்கு என்ன தப்பிதம் பண்ணிேனன்? நான் ெசத்துப் ேபாயிட்ேடன்னு நிைனச்சுட்டியா. பிறகு ஒருநாள் . நாேலாடு ஐந்தாக இருக்கட்டுேம என்ற நிைனப்பில் தனது ’புத்திரச் சுைம’ ேயாடு சபாபதிையயும் சின்னக் ேகானா3 ஏற்றுக் ெகாண்டதுதான்! ஆனால் சபாபதி.தனது ஏக புதல்வன் பட்டாளத்துக்கு ஓடிப்ேபானான் என்ற ெசய்தி ேகட்டுப் ெபrய ேகானா3 தனது குடிைசயில் ஓ3 இரவு முழுவதும் அழுது ெகாண்டிருந்தா3.முன் நிலவும் பின் பனியும் . அவள் விட்டுச் ெசன்ற ஐந்து வயதுச் சிறுவன் சபாபதிையத் தனக்ெகாரு சுைம என்று கருதாமலும் சுமக்காமலும் இருந்து விட்டா3 ெபrயவ3." என்று அலறினா3 சின்னக் ேகானா3. ைக நிைறயப் பணமிருக்கிறது என்று அகம்பாவத்தில் ஆடிய ஆட்டங்களும் ெபrயவைரப் பாப்பராக்கின. சாப்பாட்டு ேநரத்துக்கு மட்டும். மனிதனுக்கு ’வந்து வாய்த்ததும்’ ’வயிற்றில் பிறந்ததும்’ மட்டும்தான் ெசாந்தம் என்பதில்ைல என்று ஊராருக்ேக உண3த்தியது.. தம்பியின் குடும்பத்ேதாடு அவருக்குள்ள உறவு அவ்வளேவ.டாங்கமாய் வழ்ந்து H கதறினா3. சின்னக் ேகானாrன் அண்ணன் என்பதனால் ெபrயவருக்கு மதிப்பு. 140 .பக்கத்து ஊ3 சந்ைதக்குப் ேபாய்த் திரும்பி வந்து ெகாண்டிருந்த சின்னக் ேகானா3 . "அண்ேண. H ேதாட்டத்து வாசல் வழிேய பிரேவசிப்பா3 ெபrய ேகானா3. அந்த வாழ்வின் எஞ்சிய பகுதிைய வட்டுக்குப் H பின்னாலுள்ள முந்திrத் ேதாப்பின் நடுேவ அைமந்த தனிக்குடிைசயில் வாழ்ந்து கழித்து விடுவது என்ற தH3மானத்தில் ஏகாந்த வாசம் புrகிறா3 ெபrயவ3.தைலயில் ைவத்திருந்த ெபrய பலாப்பழத்ைத அப்படிேய ேபாட்டுவிட்டு. அந்தக் குடும்பேம அதிகம் மதித்து மrயாைத காட்டுவதற்குக் காரணம். ைகத்தடியின் ’டக் டக்’ெகன்ற சப்தம் ஒலிக்க.

"இவ்வளவு ஆைசைய ைவத்துக் ெகாண்டு பண்டrபுரம் ேபாகும் பரேதசிக் கூட்டத்ேதாடு ேபாகக் கிளம்பினாேர மனுஷன்!" என்று நிைனத்த சின்னக் ேகானா3 வந்த சிrப்ைப அடக்கிக் ெகாண்டா3. முகம் ெதrயாத அவ3 ேபரன். ’பாபு’. பதிைனந்து வருஷங்களுக்கு முன்பாகேவ வாழ்க்ைகயின் மீ து பற்றும் பாசமும் ஏகமாய் மிகுந்து வர ஆரம்பித்து விட்டது.. எனக்கு உசிருக்கு ஒண்ணும் ஆபத்து வராது..... ஒனக்குக் கண்ணாலம் கட்டி ைவச்சுப் பா3க்கணும்னு இருந்ேதன். சபாபதி மனம் மாறி அப்பைனப் பா3க்க பட்டாளத்திலிருந்து ஒருமுைற திரும்பி வந்திருந்தான். "அதுக்ெகன்னா. அந்த வரு.. ’கிருஷ்ணா ேகாவிந்தா’ என்று இருபது வருஷமாய் வாழ்ந்து வரும் ெபrய ேகானாருக்கு... சபாபதிக்குக் கல்யாணம் நடந்தது." "அது சrதான்டா தம்பி. அந்த வருத்தத்திேல அவன் ேபாயிட்டான். பிறகு அடிக்கடி வந்து பா3த்துக் ெகாண்டிருந்தான்.. வள3த்தவேன அந்நியமாய்ப் ேபாயிட்டான்...... அன்று ேவறு வழியின்றி விரக்தியுடன் ’மனசு மரத்துப் ேபானப்புறம் எங்ேக இருந்தால் என்ன’ என்று திரும்பி வந்து வட்டுக்குப் H பின்னால் முந்திrத் ேதாட்டத்தின் நடுேவயுள்ள குடிைசக்கு ஜாைக மாற்றிக்ெகாண்டு. அவைன!. ெபாண்ணுக்குத் தானா பஞ்சம் வந்திடுச்சி? உன் சின்ன ைநனாகிட்ேட ெசான்னா எத்தினி ெபாண்ணு ேவணும்னு ேகட்பாேன!. பா3த்து அங்ேகேய ’ேகாட்ட3. ேபாடா...... கண் பா3ைவ மங்கிப் ேபான ெபrய ேகானா3 மகைனத் தடவிப் பா3த்து உச்சி ேமாந்து கண்ண3H உகுத்தா3. நான்கு வருஷங்களாய் ஆண்டிற்ெகாரு முைற வந்து அவருடன் ஒரு மாதம் முழுக்கவும் தங்கி..." என்று ெபrயவ3 ெபாக்ைக வாய்ச் சிrப்புடன் ஒரு குஷியில் ேபசினா3....."என்னேவா அழியணும்னு இருந்த ெசாத்து அவன் மூலமா அழிந்து ேபாச்சு. என்று நிைனத்த மாத்திரத்தில் அவரது குருட்டுக் கண்கள் இடுங்கி கன்ன மூலங்களில் வr வrயாய்ச் சுருக்கங்கள் விrய ெபாக்ைக வாய்ப் புன்னைகயுடன் நHண்ட ேமாவாய் சற்ேற வாைன 141 ..ேம தஞ்சாவூrல் ெபண் பா3த்து. பா3ைவயிழந்த அவேராடு கண்ைணக் கட்டி விைளயாடிச் ெசல்வதுேபால் ெகாஞ்சிப் புrயும். அவேனாடு கழிக்கப் ேபாகும் அந்த முப்பது நாட்களுக்காகத்தான் வரு. அந்தப் பயல் பாபுவுக்காகத்தான். இப்பத்தான் சண்ைடெயல்லாம் தHந்து ேபாயிட்டேத. ஆமாம்..... அப்ேபாது தகப்பனின் ைகைய அன்புடன் பற்றிக் ெகாண்டு ஆதரவான குரலில் ெசான்னான் சபாபதி: "நH ஒண்ணும் பயப்படாேத ைநனா... அவன் ஓடிட்டான்னு உனக்கு ஏன் வருத்தம்?. என்ைன வளத்தவனுமா எனக்கு அந்நியமாகணும்? என் ெசாத்து உன் ெசாத்து இல்லியா?. நான் தாேன என் மவனா வள3த்ேதன். அதன் பிறகு சபாபதி வருஷத்திற்கு ஒருமுைற தன் மைனவியுடன் வந்து கிழவைரக் கண்டு ெசல்வது வழக்கமாகி விட்டது." என்று தன் ஆைசையத் தயங்கித் தயங்கிக் கூறினா3 கிழவ3. கட்டிக்கிட்டாப் ெபாண்ணு ேபாச்சு. அதற்குச் சபாபதி சிrத்தவாறு பதிலளித்தான்... என் ெசாந்தம் உன் ெசாந்தம் இல்லியா?. அவனுக்கு. இப்ேபாது அவ3 தன் உடலில் உயிைரச் சிைற ைவத்து வாழ்வது மகனுக்காகக் கூட அல்ல.. இந்தப் பத்து வருஷமாய்க் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் மங்க ஆரம்பித்த கண் பா3ைவ முற்றிலும் இருண்டுவிட்ட ேபாதிலும் கிழவrன் மனசில் ஆைசயும் பாசமும் மட்டும் ெபருகிக் ெகாண்டுதான் இருந்தன.. குடும்பத்ேதாட ேபாயிருக்கலாம்... நHயும் அண்ணியுமாத்தாேன அப்பனும் ஆத்தாளுமா இருந்து என்ைன வளத்தHங்க?....’ ெவச்சிருக்கியா?" "அட தராங்க. நான் தாேன உன் பிள்ைள.ம் முழுைமக்கும் வாழ்கிறா3 கிழவ3." என்ெறல்லாம் ஊைரக் கூட்டி நியாயம் ேகட்டா3 சின்னக் ேகானா3..

அவன் அவைரத் ’தாதா’ என்றுதான் அைழப்பான். நாளு அவருக்கிட்ட பூரா ேமேல அவருகிட்டதான் ஏறி 142 அவரு இருப்பான். அவrடம் குளி3ந்த தாவிவரும். அப்ேபாது அங்ேக வந்த அவன் தாய் மீ னா கிழவrடம் விளக்கினாள்: "அவனுக்குத் தமிேழ ேபச வரமாட்ேடங்குது மாமா. அங்ேக பக்கத்து வட்டிேல H ஒரு ச3தா3 தாதா இருக்காரு. தாதா" என்று அவருக்குக் கற்றுத் தந்தான். முைலப்பால் அளித்து. குழந்ைதையக் கடவுளாகவும் ெகாண்டாடும் கைலையேய பக்தியாகக் ெகாண்ட ைவஷ்ணவ குலத்தில் பிறந்தவராயிற்ேற ெபrய ேகானா3!.. ைந. குழந்ைத மீ து ெகாண்ட பாசத்ைதக் ெகாண்டாட... எத்தைனேயா முைற தன்ைன மறந்த லயத்தில் கிழவ3 ைககைள நHட்டிக்ெகாண்டு "பாபூ.ஒரு டப்பியில் அவனுக்காகச் ேச3த்து ைவத்திருக்கும் தின்பண்டங்கைளத் தந்து.. உருவம் கனவில் குலுங்கும் வருவதுேபால் சிrப்புடன்.. கண்ணில் ெதrயும் மாயத்ேதாற்றம் என்று உண3ைகயில் இைம விளிம்பில் பனித்த நHரும். அவரும் அவனுக்குத் ’தாத்தய்யா’ என்று அவ3கள் வழக்கப்படி உச்சrக்கப் பலமுைற ெசால்லித்தந்தா3.... வானத்தில் திrந்து ெகாண்டிருந்த கடவுைள மண்ணுக்கிறக்கி மழைல சிந்தும் குழந்ைதயாக்கி ஓட விட்டு... கடவுைளக் குழந்ைதயாகவும்.. இன்னும் இரண்டு வயசு ேபானா கத்துக்குவான். கிழவ3 அப்படித்தான் ெசால்லுவா3. ெதrயேவ ெதrயாதாம். ஒரு பக்கம் அைமதியாய் உட்கா3ந்திருக்க இங்ேக இருக்கும் இந்தப் பிள்ைளகளுக்குத் ெதrயுமா? ஊஹூம். கல்கண்டு. அது சr. பாபுைவப் ேபால் சுத்தமாய் உைட உடுத்தி. வாதுைம." என்று துள்ளி நிமி3ந்து விடுவா3. ’ஒரு வா3த்ைத கூடத் தமிழ் ெதrயாமல் என்ன பிள்ைள வள3ப்பு’ என்று கிழவ3 சில சமயம் மனம் சலிப்பா3. ைநயப் புைடத்ெதடுத்து. என்ன பாைஷயாக இருந்தால் என்ன? -என்ற குதூகலத்துடன் அவைனப் ேபச ைவத்து ரசித்துக் ெகாண்டிருப்பா3... இந்த லயத்தில்தான் கழிகின்றன. தன் குடிைசக்கு மட்டும் அவைனத் தனிேய அைழத்து வருவா3.ேநாக்கி வாகாகி நிமிரும். அதற்கு முன்னும் பின்னுமான மாதங்கள் அவருக்கு இப்படித்தான்.. அவன் ேபசுவைதயும் ரசிப்பா3 கிழவ3... ெசாந்தம் ெகாண்டாடவும்தான் தன் குழந்ைதயின் முகம் ெதrய ேவண்டும். அங்ேக யாரும் தமிழிேல ேபசறவங்க இல்ைல. வரமாட்ேடங்கிறாேன... அவன் அைத மறுத்து "ைந. பாைஷ ெதrயாத அவனிடம் ேபசி. ஆனால் ஒரு வா3த்ைதயாவது கிழவருக்குப் புrயேவண்டுேம! அவன் ஹிந்தியிலல்லவா ேபசுகிறான். அந்த பக்திைய வழிபட ஒரு முகம்தான் ேவண்டுமா... இருளடித்த பா3ைவயில் ஒளி வசும் H புைகமண்டலெமான்று உருவாகி அதில் பாபுவின் ஸ்பrசத்துடன் ேதாற்றம்.. மடியில் கிடத்தி. ெகாஞ்சும் அந்த மழைலயுடன்.. தனிைமயில் குடிைசயில் யதா3த்த உண்ைமயாய் பாபுேவாடு கழிக்கும் ஒரு மாதம் தவிர.. ெதrயும்.. பாபுைவ நாற்காலியில் உட்காரைவத்து. பின்னால் வரும் மற்ற குழந்ைதகைளப் ’ேபா ேபா’ என்று விரட்டிவிட்டு. அவ3 கண்களிேல ெதrயும் ேதாற்றம் கண்ணன் ேதாற்றேம.. இதழ்களில் வைளந்து துடிக்கும் புன்முறுவலுமாய்த் தைல குனிந்து விடுவா3.. தாடிையப் புடிச்சி உங்ககிட்ட இழுப்பான். . காலில் ஷூ அணிந்து. பிறகு அது உண்ைமயல்ல. அவன் காலடியில் அம3ந்து. ’என்னப் ேபச்சுப் ேபசுகிறான்?’... எனினும் அவ3 வழிபடுவது பாபுவின் நிைனைவத்தான்! ேபான வருஷம் பாபு வந்திருந்தேபாது நன்றாக வள3ந்திருந்தான். ஓடித்துரத்திக் ைகையப் பிடித்திழுத்து.... இருந்தாலும் தன் ேபரன் ேபசுகிறான் என்பது முக்கியேம தவிர. முந்திrப் பருப்பு ேபான்றவற்ைற. மா3பில் அைணத்து. அவ3தான் பாபுைவப் பா3த்தேத இல்ைலேய? அவ3 கண்களில் அவன் உருவம் ெதrவெதப்படி? தன் குழந்ைத என்று பந்தம் பிறக்கவும். ஆம்.. என்ன?... முத்தம் ெகாடுத்து...

அப்ேபாது தான் திண்ைணயில் படுக்ைக விrத்தா3 சின்னக் ேகானா3. ஒரு ஏக்கப் ெபருமூச்சு விட்டா3.பல்பூrல் இருந்து தஞ்சாவூருக்கு இந்த வழியாகத் தாேன அவ3கள் ேபாயிருக்க ேவண்டும்.. . சின்னக் ேகானா3 மூலம். ராந்தல் கம்பம் என்றால். முன்கூட்டிேய ஒரு கடிதம் ேபாட்டிருந்தால். சீைம எண்ைணையக் குடித்த ேபாைதயில் சிவந்த கண்களுடன் இரெவல்லாம் ெதருைவக் காவல் புrயும் அசல் பட்டிக்காட்டு ராந்தல் கம்பம்தான். மைனவிைய அைழத்துக் ெகாண்டு திரும்பி வருைகயில் வழக்கம்ேபால் கிராமத்துக்கு வந்து ஒரு மாதம் தங்கிச் ெசல்வதாகச் சமாதானம் கூறிப் பதில் எழுதியிருந்தான் சபாபதி. தன்னால் தன் ேபரனுடன் ேபசமுடியாமல் ஆக்கிவிட்ட அந்த முகமறியா ச3தா3 கிழவன் மீ து எrச்சல் எrச்சலாய் வந்தது. இந்தத் தடைவ மீ னாவுக்குப் ேபறு காலம். அவ3களின் கண்ணாம்பூச்சி விைளயாட்டில் ராந்தல் கம்பமும் ’தாச்சி’ யாகக் கலந்து ெகாள்ளும். ’பாபு வருவான். அவனுக்கு ஒரு வயது கூடுகிறது என்ற மகிழ்ச்சியும். பாபு வருவான்’ என்று வட்டுக் H குழந்ைதகளும். மூன்று ைமலுக்கு அப்பாலிருக்கும் ரயிலடிக்குப் ேபாய். சிrப்பு. ஊருக்குப் புறப்படும்ேபாது. ’அடுத்த தடைவ அவன் வரும்ேபாது நான் இருக்கிேறேனா ெசத்துப் ேபாகிேறேனா’ என்ற உண3வில் அவ3 கண்கள் கலங்கும். தன்ைனயும் விட அதிக ெநருக்கமாகி. அவருக்கும் பாபுைவப் பா3க்காம இருக்க முடியாது. அதன் பிறகு முப்பது வருஷம்ங்களில். இப்ேபாது பன்னிரண்டு வயதிலிருந்து ஐந்து வயது வைரயிலுள்ள சின்னக் ேகானாrன் ேபரக் குழந்ைதகள் பதிேனாரு ேப3 ராந்தல் கம்பத்ைதச் சுற்றி ஓடி வருகின்றன3. அந்தப் ெபருமூச்சில்வருஷத்தில் பதிேனாரு மாதம் பாபுேவாடு ெகாஞ்சுவதற்கு ச3தா3 கிழவனுக்கு வழி இருந்த ேபாதிலும். இதுேவ ேபாதும் என்ற திருப்தி உண3வும் இருந்தது. சிக்கனம் கருதிேயா. அவ3களின் பிள்ைளகள்.அவைரத்தான் ’ தாதா தாதா’ன்னு கூப்பிட்டுப் பழகிப்ேபாயிட்டான். வருஷத்திற்ெகாருமுைற ஒரு மாதம் அவேனாடு கழிக்கத் தனக்கு வாய்ப்பிருக்கிறேத. இந்த கம்பம் ஓய்வு நிலாக் காலங்களில் நாட்களில்தான் ெதருக் குழந்ைதகள் நிலாைவக் கருதி அங்ேக விைளயாட வருவா3கள்.. ெபrய ேகானாரும் நாட்கைள எண்ணிக் ெகாண்டு காத்திருந்தன3. 143 . இந்த ராந்தல் கம்பத்ைதச் சுற்றி விைளயாடியிருக்கிறா3கள். அவன் பாைஷையக் கற்றுக் ெகாடுத்து. ஒேர ஆரவாரம். ெவற்றுடலாய் அந்த ராந்தல் நிற்கும்.. ’சீக்கிரம் வந்துடுங்க’ன்னு ஒரு பத்து தடைவக்கு ேமேல ெசால்லிட்டாரு. அவருக்குப்பின் சின்னக் ேகானாரும்.. சபாபதி மைனவிையப் பிரசவத்திற்காக அவள் தாய்வடான H தஞ்சாவூருக்கு ேநேர அைழத்துப் ேபாய்விட்டான் என்று கடிதம் வந்தேபாது கிழவ3 தவியாய்த் தவித்தா3. கூச்சல். கிழவருக்குத் தனக்குச் ெசாந்தமான ேபரக் குழந்ைதைய எவேனா ைவத்துக்ெகாண்டு. ஒவ்ெவாரு தடைவ பாபு வந்து ெசல்லும்ேபாதும். நிலாைவ உபேயாகப்படுத்தப் ரசிக்க படாமல் எண்ணிேயா. அந்த ச3தா3 தாத்தா" -என்று அவள் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது. தனக்கு ஒரு வயது கழிந்து ேபாகிறது என்ற வருத்தமும் கிழவருக்கு ெநஞ்ைச அைடக்கும். அவரும் எழுதினா3. அறுபது வருஷம்ங்களுக்கு முன் ெபrய ேகானாரும். தன் ேபரைன ரயிலில் பா3த்து வந்திருப்பா3 அல்லவா கிழவ3! அந்த வருத்தத்ைதத் ெதrவித்துச் சபாபதிக்குக் கடிதம் கூட எழுதச் ெசான்னா3. ேகானா3 வட்டுக்கு H எதிrல் ஒரு ராந்தல் கம்பம் உண்டு. நாெளல்லாம் ெகாஞ்சி விைளயாடி.

. நாளக்கித்தான் விைளயாடுேவன். நH ேபாய் விைளயாடு!" "ம். ெதருவில் குழந்ைதகள் எல்லாம் விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கிற ேநரத்தில்.. ஏன்டா கண்ணு. நH ேபாயி விைளயாடலியா?" "ம்ஹூம். "ஆ3ரா அவன்? அடேட தம்ைபயாவா?." என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட. "தாத்தா.. அவனும் மற்றக் குழந்ைதகள் ேபால் அல்லாமல் அறிவும் அடக்கமும் ெகாண்டு விளங்கினான். தைல மாட்டிலிருந்து சுருட்ைடயும் ெநருப்புப் ெபட்டிையயும் எடுத்தா3 சின்னக் ேகானா3..." "நாளக்கி என்ன.. விைளயாட நாள் பாத்திருக்ேக?" 144 ... நH சுருட்டுக் குடிக்கிேறனு அவரு எப்படிப் பாப்பாரு?" "அவருக்குக் கண்ணு ெதrயேலன்னா என்ன?.. பாரு. சாப்பிட்ட ைகையத் துைடத்துக்ெகாண்டு அவரருேக திண்ைணயின் ேமல் வந்து ஏறினான் ஓ3 ஏழு வயதுச் சிறுவன். நா ெவைளயாடேல. ெபrய தாத்தா ேதாட்டத்துக்குப் ேபாயிட்டாரா. கைத ெசால்லு தாத்தா!" "கைத இருக்கட்டும். பின் பனிக் காலமானதால் பனிப் படலமிருந்தேபாதிலும்... குளிrன் ெகாடுைம இன்னும் ஆரம்பமாகவில்ைல. அவுரு எதிேர சுருட்டுக் குடிச்சி எனக்குப் பழக்கம் இல்ைல. இன்னிக்கிக் கைததான் ேவணும்... அவருக்கு அவருைடய பாபுதான் ஒசத்தி! ெபrய ேகானா3 ேதாட்டத்துக்குப் ேபாய்விட்டா3 என்று தம்ைபயாவின் மூலம் அறிந்த சின்னவ3 சுருட்ைடக் ெகாளுத்தலானா3.. "அவுரு எப்பேவா ேபாயிட்டாேர" என்று திண்ைணயிலிருந்தபடிேய வட்டிற்குள் H தன் குடுமித் தைலைய நHட்டி புழக்கைட வாசல் வழிேய நிலா ெவளிச்சத்தில் ெதrயும் ேதாட்டத்துக் குடிைசையப் பா3த்தான் தம்ைபயா. எனக்குக் கண்ணு ெதrயுேத. குடும்பத்திலுள்ள எல்ேலாrன் அன்புக்கும் பாத்திரமாயிருந்தான் தம்ைபயா.எதி3 வட்டுக் H கூைரகளின் மீ து ேலசான பனிமூட்டமும் நிலா ெவளிச்சமும் குழம்பிக் ெகாண்டிருக்கிறது.£ம்..சின்னக் ேகானாrன் ெசத்துப் ேபான ஒேர மகள். சின்னக் ேகானாrன் ேபரப் பிள்ைளகளில் ஒருவனாய்த்தான் அவனும் ேதான்றினான். உனக்குப் ெபrய தாத்தாகிட்ட பயமா?" "பயமில்ேலடா.. தம்ைபயா. மrயாைத!? "ம்... ெபrய ேகானாருக்ேகா. அவ3 வசம் ஒப்புவித்து விட்டுப்ேபான.... ேசாகமும் ஆறுதலும் கலந்த அவள் நிைனவு! தாயில்லாக் குழந்ைத என்பதனால்.. அவருக்குத்தான் கண்ணு ெதrயலிேய. ஆனால். சr.. ெதருவில் அங்ெகான்றும் இங்ெகான்றுமாக ஆள் நடமாட்டம் காண்கிறது..

"இந்த ேநரத்திேலயா ேதாட்டத்துக்குப் ேபாேற? விடிஞ்சி பாத்துக்கலாம்" என்று தடுத்தா3 சின்னவ3. அவுங்க வரல. "அடேட. ெபாய்யி. ெநசம்தான். அவனுக்குப் பின்னால் எைதேயா கவனிப்பது ேபால் இருந்தது.." "கடுதாசி எங்ேக? காட்டு" என்று ேகட்கும்ேபாது தம்ைபயாவின் குரலில் ஏமாற்றமும் அவநம்பிக்ைகயும் இைழந்தன..... "ஐயா. "கடுதாசி ெபrயவ3கிட்ேட இருக்கு!" "நான் ேபாயி பா3க்கப் ேபாேறன்" என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட திண்ைணயிலிருந்து குதித்தான் தம்ைபயா. சருகுகைள எrத்துத் தHயில் குளி3 காய்ந்தவாறு ெநருப்பில் சுட்ட முந்திrக் ெகாட்ைடகைளச் சிறிய இரும்புலக்ைகயால் தட்டிக் ெகாண்டிருந்தா3 கிழவ3. ெபாய்யி. நH சும்மானாச்சுக்கும் ெசால்ற... உங்க சபாபதி மாமா எழுதியிருக்கான்.. அந்த ஒளிைய பிண்ணனி ேபாலக் ெகாண்டு. அவங்க வந்தப்புறம் பாபுேவாட ெவைளயாடுேவன்!" என்று உற்சாகமாய்ச் ெசான்னான் தம்ைபயா. "அதுதான் ெநலா ெவளிச்சமிருக்குேத" என்று பதில் ெசால்லிவிட்டு. அவ அப்பனும் நம்பைளெயல்லாம் ஏமாத்திப் பிட்டானுவ. இருளில் எrயும் ெநருப்ைபேயா. ெவளிச்சத்தில் நிழலுருவாய்த் ெதrயும் உருவங்கைளேயா கூட அவரால் காணா இயலாது ேபாய்விடும். தம்ைபயா ெபrய ேகானாைரத் ேதடித் ேதாட்டத்துக் குடிைசயருேக வந்த ேபாது." என்று சின்னக் ேகானா3 ெசான்னைத நம்ப மறுத்து. அதனாேல இன்னிக்கு ராத்திrேய ெபாறப்பட்டு தஞ்சாவூ3ெலருந்து ேநராப் ேபாறாங்களாம்.. அந்தக் கண்ணாடியும் இல்லாவிட்டால். கிழவrன் எதிrல் வந்து இடுப்பில் ைகயூன்றிக் ெகாண்டு தன்ைன அவ3 கவனிக்கிறாரா என்று பா3ப்பவன் ேபால் ெமளனமாய் நின்றான் தம்ைபயா.சபாபதி "நாைளக்குத்தாேன மாமா வாராங்க. நிழலுருவாய்த் ெதrயும் தம்ைபயாவின் உருவில் எங்ேகா 145 . அவன் திரும்பிப் பா3த்துக் ெகாண்டான். நாைளக்கு அவுங்க வருவாங்க!" "ெபாய்யி இல்ேலடா... அவ3 அணிந்திருந்த அலுமினியப் பிேரமில் பதித்திருந்த தடித்த கண்ணாடியினூேட அவரது கண்களும். திடீ3னு வரச் ெசால்லிக் கடுதாசி வந்திச்சாம் பட்டாளத்திலிருந்து. ேதாட்டத்துக் குடிைசைய ேநாக்கி ஓட்டமாய் ஓடினான் தம்ைபயா. இைம ேராமங்களும் மிகப் ெபrயதாய்த் ெதrந்தன தம்ைபயாவுக்கு.... அதான் ெபrய தாத்தாவுக்கு ெராம்ப வருத்தம். கிழவ3 முகம் நிமி3த்தித் தம்ைபயாவுக்கு ேநேர விழி திறந்து பா3த்தா3. சாயங்காலம் கடுதாசி வந்திச்ேச. தம்ைபயா குறுக்கிட்டுக் கத்தினான். அவன் பின்னால் வானத்தில் வட்டமில்லாத. உனக்கு விசயேம ெதrயாதா?... அந்தக் கண்ணாடியின் பலேன அவ்வளவுதான் என்று ெசால்லிவிட முடியாது.... பிைறயுமில்லாத நசுங்கிப் ேபான முன் நிலவின் மூளித்ேதாற்றம் ெதrந்தது... அடுத்த தடைவ சீக்கிரமா வ3ராங்களாம். அந்த இந்திக்காரப் பயலும். அவ3 பா3ைவ எதிrல் நிற்கும் தம்ைபயாைவ ஊடுருவி. குடிைசயின் முன்.

. வாஞ்ைச பிறந்தது. அதனாேல வரல்ேல... இந்தக் கண்ணுசாமிதான் திருட்டுப் பய.. அதனாேலதான் இப்பேவ சுடேறன். "எனக்கு ேவண்டாம். "பாபூ!" "பாபு இல்ேல தாத்தா." "தம்ைபயாவா?." என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட இருந்தவன். ரயிலு நம்ப ஊருக்கு விடிய காைலயிேல வருது..... அந்தப் பாபுப் பயலுக்கு முந்திrப் பருப்புன்னா உசிரு." என்று புகா3 கூறுவதுேபால் ெசான்னான் தம்ைபயா.... ேடசன்ேல ேபாயி பா3த்துட்டு வரப் ேபாேறேன... நH அதுக்குத் தாேன முந்திrக்ெகாட்ைட சுடேற?. நாம்பதான் இங்ேக ெநைறயத் திங்கேறாேம. நான் தான் தம்ைபயா.. மீ ண்டும் ெதrந்த அந்த உருவத்ைதக் கண்டு அவ3 வியந்தா3.." என்று சுட்டு ேமேலாடு தHய்ந்த முந்திrக் ெகாட்ைடகைளத் தம்ைபயாவின் முன் தள்ளினா3 கிழவ3. கிழவrன் உதடுகளில் மந்த. "பின்ேன ஏன் தாத்தா நH இந்த ேநரத்திேல முந்திrக் ெகாட்ைட சுடேற?" ...ணன் வடிவமாய் அவ3 அறியாமல் அவெரதிேர அம3ந்து ேகட்பானாேம. தம்ைபயாவின் ைகையப் பிடித்தா3.. "குருடரான பக்த ேசதா தம்பூைர மீ ட்டிக் ெகாண்டு பாடும்ேபாது அவரது இைசயில் கட்டுண்ட பரந்தாமன் பாலகிரு..¡.மான ஒரு புன்னைக தவழ்ந்தது. அவன் ைககள் உrத்துக் ெகாண்டுதான் இருந்தன் என்று நிச்சயமானதும் ெசான்னா3: "நH நல்ல ைபயனாச்ேச... ெகாட்ைட ெகாஞ்சமாத்தான் இருக்கு. பாபுவின் வருைகக்காகத் தன்ைனப்ேபால் அவனும் ஆவலுடன் காத்திருப்பவன் என்று ேதான்றேவ கிழவருக்கு தம்ைபயாவின் மீ து ஒரு விேச. நH திங்காேத. உக்காரு. பாபுவுக்குத்தான் அந்த ஊrேல இது ெகைடக்கேவ ெகைடக்காது. நHயும் உr.. உrக்கிேறன்னு வந்து திருடித் திம்பான்... அவன் வரமாட்டானாம். தம்ைபயாவும் அவ3 எதிேர உட்கா3ந்து முந்திrக் ெகாட்ைடகைளத் தட்டி உrக்க ஆரம்பித்தான். அவரது இைமகள் படபடத்து மூடித் திறந்தன.." என்று கூறியதும் தம்ைபயாவின் முகம் வாடிப் ேபாயிற்று. முகெமல்லாம் மலர விைளந்த சிrப்புடன் தைலயாட்டிக்ெகாண்டு ெசான்னா3 கிழவ3: "அவன் நம்பைள ஏமாத்தப் பா3த்தாலும் நான் விடுேவனா?. அந்த மாய lைலக் கைத அவ3 நிைனவுக்கு வர.. உrத்து ைவத்த பருப்புகள் ெவள்ைள ெவேளெரன்று விக்கினம் இல்லாமல் முழுசாகவும் ெபrசாகவும் இருப்பைதக் கண்டு திடீெரன்று ேகட்டான். 146 . அதுக்காகத்தான் இது... கண்ணுசாமி என்ைனப் பாக்க ெவச்சி ெநைறயத் தின்னான். தாத்தா. திடீெரன்று கிழவ3 என்ன நிைனத்தாேரா." என்று தம்ைபயாைவ தாஜா ெசய்வதற்காக. நHதான் நல்லவனாச்ேச... அதனாேலதான் அவனுக்கு வயித்து வலி வந்து வயிேற சrயாயில்ேல... சாயங்காலம் கூட பாட்டி அவனுக்குக் கஷாயம் குடுத்திச்ேச.....என்று வதங்கிய குரலில் ேகட்டான் தம்ைபயா. சின்னக் ேகானாrன் ேபரன்களில் ஒருவைனத் திட்டினா3. சின்னத் தாத்தா ெசால்றாரு. அவன் அப்பன் அவசரமாகத் திரும்பிப் ேபாறானாம்.தூரத்தில் இருக்கும் பாபுைவத்தான் கண்டா3 கிழவ3. நH எங்ேக வந்ேத இந்த இருட்டிேல?" "பாபு நாைளக்கி வருவானில்ேல தாத்தா?. "ஆமாண்டா பயேல. அவன் பதில் ேபசாமல் ெமளனமாய் நிற்பதிலுள்ள ேசாகத்ைதக் கிழவ3 உண3ந்தா3.

... "ஏந்தாத்தா என்ைனத் திங்கச் ெசால்ேற? இல்லாட்டி பாபுவுக்கு.. பாபுவுக்குத் தான் இவ்வளவு இருக்ேக.. நாெளக்கி வயித்ெத வலிக்கும் இல்ேல?" என்று பாபுவுக்கு வயிற்றுவலி வராமல் இருப்பதற்காகத் தின்பவன் மாதிr ஒன்ைற எடுத்து வாயில் ேபாட்டுக் ெகாண்டான் தம்ைபயா. ேபாயிட்டான். நH நல்லா படிக்கிறியா?... இப்ெபாழுது தின்னச் ெசால்லி வற்புறுத்துவது ஏன் என்று ஒரு வினாடி ேயாசித்தான்.." என்று ெகாஞ்சுகின்ற குரலில் அைழத்தான் தம்ைபயா.. அெதக் ெகாண்ணாந்து இந்தப் பருப்ைபெயல்லாம் அதுக்குள்ேள அள்ளிப்ேபாடு" என்றா3. ேயாசித்துக் ெகாண்ேட உள்ேள ேபானான். தாத்தா. பாவம். நான் தான் இல்லாத ெராம்ப சமயத்திேல அல்பத்தனமாய்த் தம்ைபயாவும் திருடுவாேனா என்று சந்ேதகப்பட்டதற்காக வருத்தமுற்ற கிழவ3 குைழவுடன் ெசான்னா3: "பரவாயில்ேல." என்று கண்ணுசாமி வந்து ெசால்லும்ேபாேத. அவன் முதுகுக்குப் பின்னால் கண்ணாடியின் இைடெவளியினூேட விரல் நுைழத்து இைம விளிம்பில் துளித்த கண்ணைரத் H துைடத்துக் ெகாண்டு பாசம் ெநஞ்சில் அைடக்க... அவ3 உதடுகள் அழுைகயால் துடித்தன.. நல்லா படிச்சிக் ெகட்டிக்காரனா ஆகணும்" என்று ெதாட3பில்லாத வாக்கியங்கைளச் சிந்தினா3. 147 தாத்தா. அவ3 கழுத்ைத ெநருடியவாறு வாயிலிருந்த முந்திrப் பருப்ைபக் கன்னத்தில் ஒதுக்கிக்ெகாண்டு "தாத்தா.."ஏந்தாத்தா! இைதெயல்லாம் நH பாபுவுக்காகன்னு பாத்துப் பாத்துப் ெபாறுக்கி ெவச்சியா? எல்லாம் ெபrசு ெபrசா இருக்ேக?" "ஆமா.. திருடிக்கிட்டுப் நிைறய ெவச்சிருந்ேதன்... முதலில் அவ3 அைதத் தின்னக்கூடாது என்று எச்சrத்து விட்டு. தாயற்ற குழந்ைதைய விரட்டிவிட்டுத் தன் ேபரன் என்பதால் பாபுைவ இழுத்து ைவத்துச் சீராட்டிய குற்ற உண3வும் அவரது நிைனவில் கவிந்து கிழவrன் குருட்டு விழிகள் கலங்கின.அவைளப்ேபாலேவ அறிவும் குணமும் மிகுந்த அவனது தாயின் முகமும். பாபுைவப் பாக்கறத்துக்கு. பிறகு ைகயிெலாரு முந்திrப் பருப்ைப எடுத்து ைவத்துக் ெகாண்டு ேகட்டான். தம்ைபயாவுக்கு ஒன்றும் புrயவில்ைல." என்று . அப்பிடிேய உள்ேள ேபாயி மாடத்திேல ஒரு டப்பா இருக்கு. கிழவ3 தம்ைபயாைவத் தைல நிமி3த்திப் பா3த்தா3. அந்த டப்பாைவக் ெகாண்டு வந்து எல்லாவற்ைறயும் அள்ளி ைவத்தான். நH ெரண்டு எடுத்துக்கடா.. இவ்வளவு அறிவும் நல்ல குணமும் அைமந்த தம்ைபயா தாயில்லாக் குழந்ைத என்ற எண்ணமும். இத்தைன காலம் இவைனப் பற்றிய சிந்தைனேய இல்லாமல் மற்றக் குழந்ைதகளில் ஒன்றாகேவ கருதி இவைனயும் தான் விரட்டியடித்த பாவைனயும். "உங்கம்மா மாதிr நHயும் ெராம்ப புத்திசாலியாயிருக்ேக. எதிrல் நின்ற தம்ைபயாைவ இழுத்துத் ேதாேளாடு அைணத்துக் ெகாண்டா3.... அவதான் இருந்து அனுபவிக்கக் குடுத்து ைவக்கல்ேல. "என்னடா ேவணும்?" "நானும் உன்கூட ேடசனுக்கு வ3ேரன் ெகஞ்சினான்.. ெசத்துப்ேபான..

148 ...... நடுச் சாமம் கழிந்து. நான் ெவளக்ேக எடுத்துக்கிட்டு முன்னாேல நடக்கிேறன். ஒேர பனி. தைலயிேல ஊத்திக்காேத. "நH கூட எதுக்கு தாத்தா இருட்டிேல ேபாவணும்? ராந்தல் ெவளக்ேக ெகாளுத்தி என் ைகயிேல குடு." என்றதும் தம்ைபயா குடிைசக் கதைவத் திறந்து ெகாண்டு ெவளிேய வந்தான்.. "பயேல உனக்கு வயசு ஏழு." "அங்ேக ேதடுவாங்கேள.. கயித்துக் கட்டிலு ேமேல படுக்ைக இருக்கு. முதல் ேகாழி கூவியவுடேன ெபrய ேகானா3 ரயிலடிக்குப் புறப்பட ஆயத்தமாகித் தம்ைபயாைவயும் எழுப்பினா3.முக்காளத்ைத எடுத்து அவருக்குப் படுக்ைக விrத்தபின்... எனக்கு எழுவது. தம்ைபயா சட்ைடையயும் நிஜாைரயும் அவிழ்த்ெதறிந்துவிட்டு. ெரண்டு ெசாம்பு ேமலுக்கும் ஊத்திக் குளிச்சுடு.!" என்று பற்கைளக் கடித்து மா3பின் மீ து சட்ைடைய இழுத்து மூடிக் ெகாண்டு நடுங்கினான் தம்ைபயா.. நH என் ைகெயப் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்துடு.. "ஆ! ெகட்டிக்காரன் தான்டா நH.. உன் குடுமி காய ேநரமாகும். ஒேர பாய்ச்சலாய்த் ெதாட்டியருேக ஓடினான்.. தாத்தா குடிைசக்குள் விளக்கு ெவளிச்சத்தில் கிருஷ்ணன் படத்திற்கு எதிேர அம3ந்து உள்ளங்ைகயில் திருமண்ைணக் குைழத்து நாமமிட்டுக் ெகாண்ேட சிrத்தா3. ெவளியிேல ெதாட்டிேல தண்ணி ெவச்சிருக்ேகன். குளிருது" என்று குரல் நடுங்கக் கூறினான் தம்ைபயா. உன்ேன எப்படி கூட்டிக்கிட்டுப் ேபாறது?. "அப்பா.."விடியக் காலம்பர வண்டிக்கு நான் இருட்ேடாட எந்திrச்சுப் ேபாேவேன. நH எந்திருப்பியா? இருட்டிேல எனக்குப் பழக்கம்... அப்ப ேநரத்ேதாட ேபாய்ப் படு! விடிய காைலயிேல வந்து எழுப்பேறன். "தாத்தா. தம்ைபயா குதூகலத்துடன் கண் விழித்துக் கயிற்றுக் கட்டிலிலிருந்து துள்ளி எழுந்து.. கிழவ3 இரும்புரலில் ’ெடாக் ெடாக்’ெகன்று ெவற்றிைல இடிக்க ஆரம்பித்தா3. கயிற்றுக் கட்டிலில் ஏறிப் படுத்துக் ெகாண்டான் தம்ைபயா. "இப்பேவ ெபாறப்பட்டாத்தான் ேநரம் சrயா இருக்கும்..." என்று கிழவ3 ெசான்னதும் ." "சr." என்று தயங்கினா3 கிழவ3... நாழியாயிடுச்சா?" என்று கண்கைளக் கசக்கிக் ெகாண்டான். ேபாயி ெமாகத்ைதக் கழுவிக்க..... அதிேலருந்து ஒரு சமுக்காளத்ைதயும் ெவத்திைலப் ெபட்டிையயும் எடுத்துக் குடுத்திட்டுக் கட்டில்ேல படுக்ைகைய விrச்சி நH படுத்துக்க." என்று மாற்று ேயாசைன கூறினான் தம்ைபயா.." "நான் இங்ேகதான் படுத்துக்குேவன்.. அப்புறம் ெசாகமா இருக்கும். பச்ைசத் தண்ணியிேல குளிச்சிட்டு வந்திருக்ேகன்... சீக்கிரம் நாழியாவுது" என்று அவசரப்படுத்தேவ..ெவளிேய எதிrலிருக்கும் மரங்கள்கூடத் ெதrயாமல் பனிப்படலம் கனத்துப் பரவிப் பா3ைவைய மைறத்தது..." "சின்னத் தாத்தா கிட்ேட ெசால்லிட்டுத்தான் வந்ேதன். தடவிக்கிட்ேட ேபாயிடுேவன். சr. "ஏந் தாத்தா.. ெதாட்டியிேலதான் தண்ணி நிைறய இருக்ேக. நH ெமாகம் கழுவுறதுக்ேக நடுங்குறியா? ெமாதல்ேல அப்பிடித்தான் நடுங்கும்..

. பனி கவிந்த விடியற்காைல இருளும். முகவாய்க்குக் கீ ேழ துண்டின் இரண்டு முைனகைளயும் ேச3த்து முடிந்து கட்டி விட்டா3. என்னேவா நிைனத்து. இருள் விலகுவதற்குள்ளாக. மரங்கேளா காடுகேளா இல்லாததாலும். அவ3கள் இருவரும் அந்தச் சிறிய ரயில்ேவ . "தம்ைபயா. "எனக்கும் பாபுைவத்தான் பா3க்கணும். ெமயின் ேராடுக்கும் கிராமத்துக்கும் நடுேவயுள்ள ஒற்ைறயடிப் பாைதயின் வழிேய அவ3கள் நடந்தன3.ேட.சற்று ேநரத்திற்ெகல்லாம் தபதபெவன தண்ண3H இைரகின்ற சப்தத்ேதாடு.. சாைல உய3ந்து இருப்பதாலும் ஊதல் காற்று வசுவதாலும் H குளி3 அதிக்மாயிற்று. குடிைசக் கதைவச் சாத்தும்ேபாது. இதுவைர பா3த்திராத அந்தப் பிரேதசமும் தம்ைபயாவுக்கு மனத்துள் ஒரு திகிைலக் கிளப்பிற்று. அவ3கள் இருவரும் ஸ்ேடஷனுக்குள் கிடந்த ஒரு ெபஞ்சின் மீ து முழங்கால்கைளக் 149 ..ஜHவன் இல்ைல. அவன் தாத்தாவின் ைககைள இறுகப் பற்றிக் ெகாண்டான். நான் ெரயிைலப் பா3த்தேத இல்ேல தாத்தா. அந்த ெநடிய சாைலயில் இரண்டு ைமல் தூரம் நடந்த பின். ஆனா. பனி மூட்டத்தின் கனத்ைத அவ3கள் உணர முடிந்தது. அடிவயிற்றில் மூண்ட கிளுகிளுப்புண3வாலும் குளிராலும் தம்ைபயா ேபாடும் கூக்குரைலக் ேகட்டுக் கிழவ3 வாய்க்குள் சிrத்துக் ெகாண்டா3. இெதக் ெகாஞ்சம் புடி. எதிேர சாைலேய ெதrயாமல் வழியைடத்ததுேபால் இருந்தது. தைரெயல்லாம் பனி ஈரம். வ3ேறன்" என்று ெசால்லிவிட்டுப் ேபானா3. "இது ஒரு ரூபா தாேன?" என்று ேகட்டா3. "பாபுைவப் பா3த்து ெவறுங்ைகேயாடவா அனுப்பறது?" என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட அந்த ரூபாையப் பாபுவுக்காக இடுப்பில் ெசருகிக் ெகாண்டா3.. "நான் ெரடி தாத்தா.. ஒரு ைகயில் முந்திrப் பருப்பு டப்பாவும். தம்ைபயா அந்த முழு ரூபாய் நாணயத்ைதப் பா3த்து "ஆமாம்" என்றான். ராந்தைலத் தம்ைபயாவிடம் ெகாடுத்துவிட்டு.ைன வந்தைடந்தன3. அதுக்காகத்தான் வ3ேரன். ராந்தல் விளக்ைகயும் ெகாளுத்தி ைவத்துக் ெகாண்டு முந்திrப் பருப்பு டப்பாவுடன் தம்ைபயா குளித்து முடித்து வரும்வைர காத்திருந்தா3 கிழவ3. கிழவ3 தன் ேதாள்மீ து கிடந்த துண்ைட எடுத்து நான்காய் மடித்துத் தம்ைபயாவின் தைலயில் ேபா3த்தி.. இன்ெனாரு ைகயில் தடியுமாகப் புறப்பட்டு. அவ3கள் இருவரும் ஒற்ைறயடிப் பாைதயில் ஒரு ைமல் நடந்தபின் பிரதான சாைலயான கப்பிக்கல் ரஸ்தாவில் ஏறியேபாது... ’ேஹா’ ெவன்ற தனிைமயும். இவனும் ஏன் இத்தைன சிரமத்துடன் தன்ேனாடு வருகிறான்" என்று நிைனத்தா3 கிழவ3. பிறகு... அவ3கள் வந்த ேநரத்தில் ரயில்ேவ ஸ்ேடஷனில் ஒரு . ரயில் வருவதற்கு ஒரு மணி ேநரத்திற்கு முன்பாகேவ." -தம்ைபயா ேபசும் ஒவ்ெவாரு சமயமும் கிழவருக்கு அவன்மீ து உண்டான அன்பின் பிடிப்பு வலுவுற்றது. அேதாட கண்ணு ெதrயாத நH இருட்டிேல கஷ்டப்படுவிேய. ேபாகலாமா?" என்று குதூகலத்துடன் அழுந்த வாrச் சுற்றியிருந்த குடுமித் தைலையக் கைலக்காமல் சrெசய்து ெகாண்டு வந்தான் தம்ைபயா. அைத அவ3 அவனிடம் ேகட்டேபாது அவன் உண்ைமைய ஒளிக்காமல் கூறினான். "தனது ேபரைனப் பா3க்க இந்தக் குளிrல் தான் ேபாவதுதான் சr. பிறகு ெவளியில் வந்தேபாது தம்ைபயாவிடம் ஒரு நாணயத்ைதத் தந்து. உனக்கும் ெதாைணயா இருக்கலாம்னுதான் வ3ேரன்.

.... அந்த ஏமாற்றத்ைதத் தாங்க முடியாமல்.. அங்ேக மூன்று நான்கு கிராமத்துப் பிரயாணிகள் நின்றிருந்தன3... கிழவ3 "பாபூ. கிழவ3 வானத்ைதப் பா3த்தவாறு "பாபூ" ெவன்று சற்று உரத்த குரலில் உண3ச்சி வசப்பட்டுக் கூவிவிட்டா3...பாபூ. திடீெரன்று மணிேயாைச ேகட்டுத் திடுக்கிட்டான் தம்ைபயா.. எல்லாப் ெபட்டிகளின் ஜன்னல் கதவுகளும் குளிருக்காக அைடக்கப் பட்டிருந்தன.. தம்ைபயா இன்ெனாரு ேகாடியில் "சவாதி மாமாவ்.. ஒரு நிமிஷம் தனது குருட்டு விழிகளால் தன் பாபுைவக் காணவும்... ரயில் முழுவதும் கத்திப் பா3த்துவிட்டு ஓடிவந்த தம்ைபயா. இப்ேபாது பனிையத் தவிர.கட்டிக்ெகாண்டு அம3ந்தன3. ஒரு குருட்டுக் கிழவன் தனக்காக வந்து நிற்பான் என்று அவனுக்குத் ெதrயுமா? வண்டி புறப்படுவதற்காக முதல்மணி அடித்து விட்டது. தூங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறாேனா? -இந்தப் பனியிலும் குளிrலும்.மீ னா மாமீ . கிழவrன் ைகையப் பிடித்துக் ெகாண்டு பrதாபமாய் நின்றான். அந்த ச3தா3 கிழவன். பாசம் என்ற ெநருப்பில் குளி3 காய்ந்து ெகாண்டு. தம்ைபயா! வண்டி வந்துட்டுது. "சீசீ! இதுக்குப் ேபாயி ெபாறாைமப் படலாமா?. "பாபூ. இருள் முற்றாகேவ விலகிவிட்டது. ேபrைரச்சேலாடு ரயில் வந்து நின்றது. H "ேட. இந்தத் தடைவ நமக்குக் ெகைடச்சிது ஒன்னைர நிமிசம்தான்" என்று எண்ணிய ெபrய ேகானாருக்கு வருஷம்ம் பூராவும் பாபுேவாடு ெகாஞ்சப் ேபாகும் அந்த முகம் ெதrயாத ச3தா3 கிழவனின் ஞாபகம் வந்தது.பாபூ" அவருைடய என்ற பாபுைவ தவிப்புக் அவ3 குரலுடன் காணவில்ைல. பாவம். கிழவ3 சிrத்துக் ெகாண்ேட. சட்ைடயில்லாத உடம்பு எவ்வளவு ேநரம் குளிைரத் தாங்கும்? ெவகு ேநரத்துக்குப் பின் ேபா3ட்ட3 வந்து மணியடித்தான். ரயிைலப் பா3த்த மகிழ்ச்சிையயும் துறந்து.. அவ3களுக்கு முன்பாக. இல்லாட்டி ஒன்னைர நிமிசம்" என்று பதிலளித்தான் ேபா3ட்ட3. வா. கிழவ3 குளிருக்கு இதமாய் இடுப்பு ேவட்டிைய அவிழ்த்து உடல் முழுவதும் ேபா3த்திக் ெகாண்டா3. கிழவrன் கண்கள் கலங்கின.. இந்தத் தடைவ தனக்குக் ெகாடுத்து ைவக்க வில்ைல என்று நிைனத்த மாத்திரத்தில்.. "அடுத்த ேடசன்ேலருந்து வண்டி ெபாறப்பட்டுடுத்து. ஒரு நிமிசம்.." என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத. ஒரு தடைவ அந்தப் பிஞ்சு விரல்கைள ஸ்பrசித்து இன்பமைடயவும். 150 .. நா இங்ேகருந்து இஞ்சின் வைரக்கும் ஓடிப் பா3க்கிேறன். "இன்னா. அங்ேகேய அவுங்க இருந்தா என்ைனக் கூப்பிடு. கிழவ3 அவன் இஞ்சின்வைர எந்தப் ஓடி ெபட்டியில் வந்து சுகமாகத் விட்டா3.. ".." ெவன்று ஒவ்ெவாரு ெபட்டியருகிலும் நின்று கூவியவாறு இஞ்சின்வைர ஓடினா3. நH அந்தக் கைடசியிேல ேபாயி நில்லு. அங்ேக ேபாகலாம்" என்று தம்ைபயாைவ அைழத்துக்ெகாண்டு பிளாட்பாரத்துக்கு வந்தா3... கிழவ3 பக்கத்திலிருக்கும் மனித3களின் முகத்ைத உற்றுக் கவனித்து ேபா3ட்டrடம் "வண்டி இங்ேக எம்மா நாழி நிற்கும்?" என்று ேகட்டா3. நம்ைம மாதிr எந்த ஊrேல தன் ேபரைன விட்டுட்டு வந்து நம்ப பாபுைவக் ெகாஞ்சி திருப்திப் படறாேனா" என்று முதல் முைறயாகச் சிந்தித்துப் பா3த்தா3 ெபrய ேகானா3. வண்டி வந்தவுடேன ஒவ்ெவாரு ெபாட்டியா பா3த்துக்கிட்ேட ஓடியா. -அப்ேபாது பனிப் படலத்ைத ஊடுருவிக் ெகாண்டு தூரத்திலிருந்து ஒளிக் கதி3கள் கிழவrன் கண்களில் வசின.ஹூம்..பாபு" என்று கூவிக் ெகாண்ேட ஓடிவந்தான்.

151 . இஞ்சின் கூெவன்று கூவிப் புறப்பட ஆயத்தப் படுைகயில்அந்த வடநாட்டுத் தாய் தன் குழந்ைதயிடம் ெசான்னாள்: "தாதாேகா நம. கிழவ3 டப்பிையத் திறந்து "உனக்குப் பிடிக்குேம முந்திrப் பருப்பு" என்று திறந்து காட்டினா3. கண்களில் வழிந்த கண்ணைரத் H துைடத்து விட்டுக் ெகாண்டு. அவருக்குத் திடீெரன்று நிைனவு வர இடுப்பிலிருந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்ைத அவசர அவசரமாய் எடுத்துக் ெகாண்ேடாடி. "எல்லாம் உனக்குத்தான்" என்று டப்பிைய அவனிடம் ெகாடுத்தா3 கிழவ3. கிழவைர ேநாக்கிக் கரம் அைசத்தான். "ைந §. ஒரு நிம்மதி உண3வில் சிrத்தா3.¢" என்று வணங்கினான். அப்ேபாது வண்டி நக3ந்தது. வண்டி நக3ந்தேபாது தான். ெசத்துப் ேபாயிடேறேனா" என்று வழக்கம் ேபால் நிைனத்துக் ெகாண்டா3. குழந்ைதயின் முகத்ைதப் பா3க்க முடியாமல் "பாபு பாபு" என்று அைழத்து எம்பி எம்பிக் குதித்தான்.தூல சrரமான ஒரு வடநாட்டுப் ெபண்ணின் முகம் "ேகான்¨.." குழந்ைத கிழவைரப் பா3த்து "நம.¡னா..ேதகேரா ேபட்டா. கலங்கிய கண்களுடன் தன் மகனிடம் கிழவ3 தரும் ரூபாைய வாங்கிக் ெகாள்ளும்படி ஹிந்தியில் கூறினாள். தம்ைபயாைவக் கிழவ3 மா3புறத் தழுவிக் ெகாண்டா3.அப்ேபாது இஞ்சினுக்குப் பக்கத்திலிருந்து ஓ3 இரண்டாம் வகுப்புப் ெபட்டியின் திறந்த ஜன்னலிலிருந்து ஓ3 அழகிய குழந்ைத முகம் எட்டிப் பா3த்துப் ெபrய ேகானாைரத் "தாதா" ெவன்று அைழத்தது. இரண்டாவது மணியும் ஒலித்தது." என்றவாறு ெவளிப்பட்டது.ேத தாதா. அந்தப் ெபட்டி பிளாட்பாரத்ைதத் தாண்டி இருந்ததால். வண்டி விைரந்தது. அப்ெபாழுது. இனிேமல் பதிேனாரு மாதங்களுக்கு அவன்தாேன அவருக்குத் துைண!. சிறுவனும் அைதப் ெபற்றுக் ெகாண்டு. குழந்ைதயிடம் நHட்டினா3. ைந" என்று குழந்ைத அைதப் ெபற மறுத்துக் ைககைள ஆட்டினான்.. "அடுத்த தடைவ பாபு வரும் ேபாது நான் இருக்ேகேனா. வண்டிக்குள்ளிருந்து முக்காடிட்ட .. பிrவுண3வால் நடுங்கும் ைககைளக் குவித்து அவனுக்குப் புrயும்படி "நமஸ்ேத பாபு" என்று வணங்கினா3.. அபசகுனம் மாதிrத் தும்முகிறாேன" என்று கிழவ3 அவைனப் பா3த்தேபாது. கிழவ3 ஆனந்தம் ேமலிட்டவராய்க் கீ ேழ இறங்கி ஓடி வந்து.. ெபட்டி மிகவும் உயரத்தில் இருந்தபடியால். கிழவேராடு ஓடி வந்த தம்ைபயா. கிழவரும் பாசத்தால். வண்டி மைறயும் வைர தம்ைபயாவும் கிழவரும் பிளாட்பாரத்தில் நின்றிருந்தன3. "சபாபதி தூங்கறானா மீ னா? எழுந்ததும் ெசால்லு" என்று கிழவ3 கூறியது அவ3கள் காதில் விழுந்திருக்காது. குழந்ைத முந்திrப் பருப்ைபக் கண்டதும் டப்பியில் ைகவிட்டு அள்ளினான். அந்தக் குழந்ைதயிடம் முந்திrப் பருப்பு டப்பிைய நHட்டினா3. தம்ைபயா இரண்டாவது முைறயும் தும்மி சுப சகுனமாக்கினான். தம்ைபயா தும்மினான். அவள் கண்கள் கலங்கின.. "இெதன்ன. கிழவ3.. கிழவைனயும் குழந்ைதையயும் பா3த்தேபாது யாேரா கிழவன் தன் குழந்ைதக்கு அன்புடன் தந்திருக்கிறான் என்ற நன்றி உண3வில் அவள் புன்முறுவல் பூத்தாள். அைதக் கண்ட அந்த வடநாட்டுப் ெபண்மணிக்கு எங்ேகா தூரத்தில் பிrந்திருக்கும் தன் கிழத்தந்ைதயின் நிைனவு வந்தேதா?.

அவன் வயதுைடயவ3கள் யாரும் உயிேராடு இல்ைல. நூறு வடுகளில் H மக்கள் வழி. இப்ேபாது ராஜாங்கம் நடத்தும் தானமானக்கார3களுக்குப் பிறந்த முடி எடுத்தவேன ைவத்தியன்தான். முதல் ெபய3 புைகயிைலயா பிள்ைள. ‘பூசணிக்காய்’ சின்னம் ெபற்ற பூதலிங்கம் பிள்ைளயும் உள்ளூ3க்கார3கள்.. அவன் ெபயைரத் ெதrந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்கிற விைளயாட்டுத்தனமான ஆ3வத்ேதாடு. ேத3தல் சந்தடிகளில் ஊேர அல்ேலாலகல்ேலாலப் படும் ேவைளயில் தான் ஒரு புறெவட்டாகிப் ேபானதில் ைவத்தியனுக்கு மிகுந்த மன வருத்தம் உண்டு. இது வைரயில்லாமல். அவன் ெபய3 என்ன என்று ேகட்டுத் ெதrந்து ெகாள்ளலாெமன்றால். “அெதல்லாம் இப்ப என்னத்துக்கு ேபாத்தி.யாரும் துணியவில்ைல. தன்னுைடய ெபயேர அவனுக்கு மறந்துவிட்ட நிைலயில். எனேவ அவ3களுக்குத் ெதrந்திருக்க வாய்ப்பில்ைல.அதுவும் எல்ேலாருக்கும் ெதrந்த அவைனக் ெகாண்டு . அவைன அவன் அைழத்தா3கள்.? என் ேபrேல எடவாடா முடிக்கப் ேபாறிேயா?” என்பதுதான் இதுவைர பதிலாக வந்திருக்கிறது.ஒரு இந்நாட்டு மன்ன0 – நாஞ்சில் நாடன் அவன் ெபய3 என்ன என்று யாருக்கும் ெதrயாது! “ைவத்தியன்’ என்ற ெபயராேலேய சிறுவ3 முதல் ெபrயவ3 வைர ெதrயலாம். 152 . எண்பத்திரண்டு. ைவத்தியனின் முகம் அவன் நிைனவில் வந்து வந்து ேபாயிற்று. அது அவனாக இருக்க முடியாது. ைவத்தியனின் ெபய3 இதுவாக இருக்கலாேமா என்ற ஊகத்தில் மாணிக்கம் வயைதப் பா3த்தான்.. ஒரு வாக்கு இப்படி அ3த்தமற்று வணாவதில் H இரண்டு கட்சிக்கார3களுக்கும் ஏமாற்றம்தான். அந்த உண்ைமப் ெபயrல் வாக்காள3 பட்டியலில் ஓட்டு இருக்க ேவண்டுேம என்பது அவனுக்குத் ேதான்றாமல் ேபாயிற்று! அவ்வூ3 வாக்காள3 பட்டியலில் இன்னாெரன்று ெதrயாத இரண்டு ெபய3கள் இருந்தன. ெபயைரக் ஒருேவைள கண்டுபிடிக்கும் சிரமம் வாக்காள3 பட்டியலில் ேமற்ெகாள்ளாமல் பா3த்தால் ெசத்துப்ேபான ெகாம்ைபயாத்ேதவ3 சா3பிேலா. ஒரு துள்ளுத் துள்ளினான். அவனிடேம ேகட்கலாெமன்றாலும். தன் ஜனநாயக உrைம புறக்கணிக்கப்படுவதில் ஒரு எrச்சல். ‘உருைள’ சின்னமுைடய உைமெயாரு பாகன் பிள்ைளயும். ‘ேகாச்ச நல்லூ3’ என்று வழக்கமாகவும். அல்லது நாடு விட்டுப் ேபான நல்லத்தம்பிக் ேகானா3 சா3பிேலா தான் அவன் ஓட்டுப் ேபாட்டிருக்கிறான். இன்ெனான்று அணஞ்ச ெபருமாள். ஆனால் இப்ேபாது ஊராட்சித் தைலவ3 ேத3தலில் இது சாத்தியமில்ைல. உத்ேதசமாக நூறு வடுகள் H இருக்கும். ‘ேகாச்சைடயநல்லூ3’ என்று இலக்கண சுத்தமாகவும் அைழக்கப்படும் அந்த ஊrல். பட்டியைலக் குைடந்துெகாண்டிருந்த ‘பூசணிக்காய்’ ஆதரவளனான மாணிக்கம் அது யாெரன்று ெதrயாமல் விழித்தான். எனேவ கள்ளேவாட்டுப் ேபாட .

கும்பிடுகிற சாமிைய ைவத்துக் கணக்கிடலாெமன்றால் . இதில் ஆசுவாசப்படுத்தும் சங்கதி என்னெவன்றால். வகுப்புக் கலவரங்களாவது இல்லாமல் இருந்தது. இந்து என்றும் ஆங்கிேலயன் ெபய3 ைவத்திருக்க ேவண்டும்! இந்த நாட்டில் இத்தைன சதவதம் H இந்துக்கள் என்று பண்டார சந்நிதிகளும். இவ3கள் இன்னின்ன கடவுளன் அல்லது கடவுளச்சிைய வழிபடுகிறா3கள். வண்டி மறிச்சான். இந்த நூறு வடுகைளத் H தவிரவும் பச்ைசப்பாசி பட3ந்த ெதப்பக்குளமும் அதன் கைரயில் ெசயலிழந்த சாத்தாங்ேகாயிலும் சில சில்லைறப் பீடங்களும் ஒரு பாழைடந்த மண்டபமும் இரவு ஏழு மணிக்குேமல் அதனுள் இயங்கும் சட்ட விேராதமான ‘தண்ண3ப் H பந்த’லும் 153 . அவ3கள் ’ஒற்றுைம’யின் ேமல் ஏகப் ெபாறாைம. கழு மாடன். எனேவ ‘ஏ’ = ‘சி’ என்ற கணித விதிைய இஞ்ேக ைகயாண்டால். இைவ நHங்கலாக. அந்த ஊ3 வாக்காள3 பட்டியைல விட இது ெபrது. ேதரடி மாடன். பூணூல் ேபாட்டவ3கள் எல்ேலாரும் ‘ஐய3கள்’ என்ற நிைனப்ேப ேவளாள3களிடம் ஏகேபாகமாக இருப்பதால். ஜகத்குருக்களும் புள்ளி விபரம் தந்து பீற்றிக்ெகாள்வெதல்லாம் இந்தக் கணிசமான மக்கைளயும் உள்ளடக்கித்தான்.சுடைலமாடன். ‘ஏ’யானது ‘பி’க்குச் சமம். ேதவ3. ேபாட்டியிடும் இருவரும் ேவளாள3கள். இசக்கி அம்மன். அதிலும் குறிப்பாக ைமத்துன3கள். ஊரு முழுவதும் ஏதாவது ஒரு ைசடு எடுத்தாக ேவண்டிய நிைல. முண்டன். புைல மாடன். எனேவ காரசாரமான ேபாட்டி இருந்தாலும். முத்துப் பட்டன். முத்தாரம்மன். ‘பி’ஆனது ‘சி’க்குச் சமம். ேமற்ெசான்னவ3 அைனவரும் இந்து கடவுளன்களும் கடவுளச்சிகளும்தான் என்று பல அவதார மகிைமகைள எடுத்துக் காட்டி நHங்கள் நிறுவுவ3கேளயானால். ஈனாப் ேபச்சி. இப்படி ‘ராம ராஜ்ய’ ேயாக்கியைதகள் பல ேகாச்சநல்லூருக்கு இருந்தாலும் ஊராட்சித் தைலவ3 ேத3தல் என்றால் சும்மாவா? ெபாறி பறக்கும் ேபாட்டி. சந்தனமாr. சூைலப் பிடாr. வண்ணா3. நாவித3 என்று பல பகுப்புக்கும் ஆட்பட்ட இந்துக்களும் அங்ேக உண்டு. பண்பாடு ஆகியைவயும் உைடய இந்தக் கூட்டத்ைத ‘இந்தியா’ என்றும். அந்தக் கடவுளன்களும் கடவுளச்சிகளும் இந்துக்கள்: எனேவ இவ3களும் இந்துக்கள் என்று வல்லந்தமாக நிரூபித்து விடலாம். உய3வு தாழ்வு என்ற நிைலைய உள்ளடக்கியதல்ல என்று ெதண்டனிட்டுச் ெசால்லிக் ெகாள்கிேறன்). இந்தச் சள்ைளெயல்லாம் எதற்கு என்றுதான் பல சாதிகளும் பல ெதய்வங்களும் பலதரப்பட்ட ெமாழி. முப்பிடாr என்ற பட்டியல் நHண்டு ேபாகும். ைசவ3கள் (இந்த ைவப்புமுைற மக்கள் ெதாைக விகிதத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டேத அல்லாமல். குறிப்பாக ஒேர வகுப்ைபச் ேச3ந்த ேவளாள3கள். தான் இந்துவா கிறிஸ்துவனா இல்ைல இரண்டுமா அல்லது இரண்டும் இல்ைலயா என்று நிச்சயமாக அறிந்து ெகாள்ளாத மக்களும் அங்ேக உண்டு. அங்கும் என்ன வாழுகிறது என்று ெதrயாமல். ‘கிராமம்’ என்றும் ’பிராமணக்குடி’ என்றும் அைழக்கப்படுகிற ‘எவ்வுயி3க்கும் ெசந்தண்ைம பூண்ெடாழுகும்’ வடுகள் H ஏழு. இது தவிர இந்து சமய ஒற்றுைமக்கு எடுத்துக்காட்டு ேபால -நாடா3. H அந்த மக்களும் இந்துக்கள்தான்.மருமக்கள் வழி.

பீடி. ேந3 வழியாகப் ேபானால். பிற தாவர சங்கமச் ெசாத்துக்களுக்கு ஓட்டுrைம இல்லாது ேபானது கூட ஒரு ெசௗகrயம்தான். ேத3தல் ேவைலக்காக இரண்டு ேபரும் திறந்திருந்த ெசயலகங்கள் எப்ேபாதும் நிரம்பி வழிந்தன. இந்த ேநரத்தில் ைவத்தியன் எங்ேக இருப்பான் என்று அவனுக்குத் ெதrயும். ஜன்னி கண்டு விடலாம் என்ற அச்சத்ைதத் தந்துெகாண்டிருந்தது. இந்த ேநரத்தில் இவன் இவ்வழியாகப் ேபாவாேனன் என்று எதிrப் பாசைறையச் ேச3ந்தவ3கள் நிைனக்க மாட்டா3களா? அதுவும் நாைள ேத3தலாக இருக்கும்ேபாது. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாேலேய நாங்குேநrயில் இருந்து அவள் வந்தாயிற்று. சீட்டுக்கட்டுகள் ெசலவு ஜHயாெமட்rக் புரகிரஷனில் வள3ந்தது.சுக்குக்காப்பிக் கைடயும் ெவற்றிைலபாக்கு முதல் ‘டாம் டாம்’ டானிக் ஈறாக விற்கும் பலசரக்குக் கைடயும் ஏெழட்டுத் ெதன்னந்ேதாப்புகளும் இருபது களங்களும் சுற்றிலும் நஞ்ைச நிலங்களும் அங்ேக உண்டு. இந்த இரண்டு ேபைர அண்டிப் பிைழக்கும் மனித3களுக்கு ஏற்பட்ட த3மசங்கடங்கள் அவற்றுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும். துப்புத் துலக்கேவா. மனிதைனத் தவிர. இருக்கின்ற வாக்குகளில். வைட. இல்ைலெயன்றால். ஐயம் திrபு நHங்க நிரூபித்து விடேவண்டும் என்ற துடிப்பு. பின் ெதாடரேவா ஆரம்பித்தால் குடிேமாசம் வந்து 154 . சாத்தான் ேகாயிைல ேநாக்கி மாணிக்கம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ேபாேத ‘சதக்’ெகன்று சிந்தைன எதைனேயா மிதித்தது. இப்ேபாேத ெவற்றி கிைடத்துவிட்டைதப் ேபான்ற ஒளி முகத்தில் துலங்க தான் கண்டுபிடித்த அணஞ்ச ெபருமாள் ைவத்தியேனதான் என்ற வரலாற்றுப் ேபருண்ைமைய யாருக்கும் ெதrயாமல். (வசதி கருதி இங்கு ெதாட்டு சின்னம் ேவட்பாளைரக் குறிக்கிறது.) என்னதான் கணவன் கா3வா3 ெசய்தாலும் பாசம் காரணமாக அவள் பூசணிக்காய்க்குப் ேபாட்டு விட்டால்? இங்கு ஒரு ஓட்டுக்கூடி அங்கும் ஒரு ஓட்டுக் கூடினால் என்ன பயன்? அைதவிட இரண்டு ேபரும் வராமேலேய இருந்து விடலாேம! கூட்டிக் கழித்து. வகுத்துப் பா3க்ைகயில் யாரு ெவன்றாலும் பத்து வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் ெவல்ல முடியும் என்று ேநாக்க3கள் கணித்தன3. இந்தச் சrத்திரப் பிரசித்தி ெபறப் ேபாகும் விநாடியில்தான் மாணிக்கம் பூசணிக்காய் ெசயலகத்திலிருந்து குபீெரன்று கிளம்பினான். நாைள காைல ேத3தல் என்ற நிைலயில் இந்த ேவகம் காய்ச்சலாகி. சந்ேதகம் வலுக்கத்தாேன ெசய்யும்? அதுவும் ‘உருைள’ ஒற்ற3கள் கண்ணில் பட்டுவிட்டால். மைனவிைய அைழத்து வர ேவண்டாம். யாருக்கு எத்தைன கிைடக்கும் என்ற ஊகமும் கணக்கும் எங்கு பா3த்தாலும் நHக்கமற இருந்தது. சுக்குக்காப்பி. ேத3தல் நாள் ெநருங்க ெநருங்க ெவற்றிைல. அவள் பூசணிக்காயின் தங்ைக. ‘பூசணிக்காய்’ ேவட்பாளrன் தங்ைகக்கு இந்த ஊrல் ஒரு ஓட்டு இருப்பதால். இைத அறிந்த ‘உருைள’ ேவட்பாள3 சும்மா இருப்பாரா? புளியங்குடியில் ேவைல பா3த்த அவ3 தம்பிக்கு தந்திேய ேபாயிற்று. தனியாக வந்தால் ேபாதும் என்று அவனுக்குக் கட்டைள.

” 155 ... ”ைவத்தியா.. ைவத்தியன் தனியாக இருக்க ேவண்டுேம என்ற கவைல இேலசாக முைளகட்ட ஆரம்பித்தது. வழிநைடத் ெதாண்டில் ஏறி. இந்த ஒதுங்கிய மூைலக்கு யா3 வரப் ேபாகிறா3கள்? ைவத்தியைனப் பா3த்து சன்னமாகக் குரல் ெகாடுத்தான்.. சுவைர அைணத்துக்ெகாண்டு ஒரு கந்தல் மூட்ைட ேபாலச் சுருண்டு படுத்திருப்பது ைவத்தியனாகேவ இருக்க ேவண்டும்.? வட்டிேல H யாராவது. வரப்பில் நடந்து. ேகாயிலின் பின்பக்கம் வந்தான். காதுகளின் ஓரத்தில் தன்னறியாமல் கத்திக் கீ றல்கள் விழ ஆரம்பித்ததும் ெதாழில் ைக விட்டுப் ேபானபிறகு. ஏ ைவத்தியா.ேசருேம! தன்மூைளையக் கசக்கி. ஆனால் சற்று ேநரத்திற்ெகாரு முைற. ஈசானமூைலயில்.. அந்த மனித மூட்ைடயின் ேதாைளத் ெதாட்டு உலுக்கினான். மாற்றுக் கட்சிக்காரனும் கைரக்க ஆரம்பித்தால்? சமயத்தில் தனக்குத் ேதான்றிய புத்திசாலித்தனமான ேயாசைனைய ெமச்சிக்ெகாண்ேட. ”ஏம் ேபாத்தி.. மூைலைய ெநருங்கி நின்றுெகாண்டு அங்குமிங்கும் பா3த்தான் மாணிக்கம். பள்ளிக்கூடம் வழியாகத் ெதன்னங்குழிமைட வந்து பத்தினுள் இறங்கி. கண் மங்கி ைக நடுங்க ஆரம்பித்து. நாைள ேத3தல் என்ற மும்முரத்தில் ஊ3 பரபரத்துக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது... பனிமாதம் ஆைகயால் அங்ேக ஒரு குருவிையக் காேணாம். மணி ஒன்பைதத் தாண்டி விட்டதால் அவன் உறங்கி இருக்கவும் கூடும். நிதானமாக மாணிக்கத்ைதப் பா3த்து திருதிருெவன்று விழித்தான். இந்தப் பாடுபட்டுக் கண்டுபிடித்த வாக்காளைர. ேகாயில் முகப்புக்கு வந்தான். சாத்தான் ேகாயிலுக்கு சுற்று வழியாக நடந்தான் மாணிக்கம்.. ஆள் நடமாட்டம் இல்ைல. நிரந்தரமாக அந்த மூைல ைவத்தியனின் இடமாகி விட்டிருந்தது.!” பதில் இல்ைல. காேதாடு அைடத்து மூடிக்ெகாண்டு படுத்திருப்பதால் ேகட்டிருக்காது. நானும் இருக்கிேறன் என்ற காட்டிக் ெகாண்டிருக்கும் இருமல். அலறாமலும் புைடக்காமலும் எழுந்து உட்கா3ந்த அவன்.

?” ”யா3கிட்ேடயும் மூச்சுக்காட்டாேத... உன் ேபரு ேவாட்ட3 லிஸ்டிேல இருக்கு. இப்ப என்ன வந்திட்டு அதுக்கு. ேநேர ேபாlசிேல புடிச்சுக் குடுத்திருேவாம்.. ஆனால் இன்று அந்த ஓட்டின் கனம் என்ன என்று அவனுக்குத் ெதrயும்.. நானும் அதாலா கம்முண்ணு இருக்ேகன்..... ஆைகயால் அைமதியாகச் ெசான்னான்..? இதுக்குத்தானா இந்தச் சாமத்திேல வந்து சங்ைகப் புடிக்ேகரு..அவன் என்ன ேகட்கிறான் என்பது மாணிக்கத்துக்குப் புrந்தது.... சr.. இந்த அ3த்த ராத்திrயில் தன்ைன எழுப்பி ஒன்று ேகட்க ேவண்டுமானால்.... அப்படீண்ணூல்லா ெசான்னா. இதுவைர நH ேசத்தவன் ஓட்ைடயும் ஊைரவிட்டு ஓடினவன் ஓட்ைடயும் ேபாட்ேட..... ”அட. இெதன்ன விண்ணாணம்.. நாைளக்குக் காலம்பற நான் வந்து உன்ைனக் காrேல கூட்டிட்டுப் ேபாேறன். அந்த உண3வு காரணமாகச் சூம்பிய அவன் ேதாள்கள் சற்றுப் பூrத்தன.. ஆனா எவனும் ெசான்னாண்ணு இந்தத் தடைவ அங்ேக வந்ேத.!” தானும் ஒரு சமயச் சா3பற்ற ஜனநாயக ேசாஷலிஸக் குடியரசின் முடிசூடா மன்ன3களில் ஒருவன் என்ற எண்ணம் -தனக்கும் ஓட்டுrைம இருக்கிறது என்ற நிைனப்பு ைவத்தியனுக்கு புதிய ெதம்ைபத் தந்தது....” ”ேபரு அதானா ெசால்லு.. ”உன் ேபரு அணஞ்செபருமாளா?” ைவத்தியன் முகத்தில் ஒருவித பிரமிப்பு. ”நான் ஏம் ேபாத்தி ெசால்லுேகன்? அண்ைணக்கு அந்த உருைளக்கார ஆளுக ெசான்னாேள...?” ”உமக்கு யாரு ெசால்lட்டா.. காப்பி சாப்பாடு எல்லாம் உண்டு. 156 .” ைவத்தியனுக்கு ெநஞ்சில் திகில் ெசல்லrத்தது. ெபாறகு ெதrயும் ேசதி.? நாேன அயத்துப் ேபானதுல்லா. உங்கிட்ட ஒண்ணு ேகக்கணும்.. இந்தக் ேகள்விக்குப் பதில் ேவறு விதமாக இருக்கும்... ஆமா. ”அெதல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல.. மற்ற சமயமாக இருந்தால்... உருைளக்காரப் பயக்ேகா வந்து ேகாட்டா இல்ேலண்ணு ெசால்lரு...

புதுத்துணியும் உடுத்திக்கிட்டு ஓட்டுப் ேபாட்டிரணும். பூசணிக்காய் சாம்பாருக்காக அrந்து பைனேயாைலப் பாய்மீ து குவிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த நூறு வட்டு H ஊrன் இரதவதிகைளச் H சுற்றிச் சுற்றிக் ேகாஷம் ேபாட்டுத் ெதாண்ைட கட்டியவ3கள் ெநrந்த குரலில் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தா3கள்... ெசயித்தால் வட்டுக்ெகாரு H பூசணிக்காய் பrசாக விளம்புவதற்காக ஐந்து மூட்ைடகள் சாய்ப்பில் அடுக்கி ைவக்கப்பட்டிருந்தது. மங்களாவில் நடுநாயகமாகப் பூசணிக்காய் ெகாலு வற்றிருந்தா3.. பூச்ணிக்காய் ேதாற்றுப்ேபாகும் என்று கருதி. அங்ேக ஒரு அரசைவயின் ெபாலிவு ேபான்ற சுற்றுச் சூழல்கள். ஆனா எவன்கிட்ேடயும் அனக்கம் காட்டிராேத. நாைல காைலக் காப்பிக்கான ஆயத்தங்கள். வந்து வந்து தன் விசுவாசத்ைதத் ெதrவிக்கும் வாக்காள3களின் புழக்கம்...?” ”இனி நான் ெசால்லுேவனா.. எல்லாம் நான் ெசால்லித்தாேறன்.. நாற்காலிகளும் அங்ேக பரந்து கிடந்தன. ெவற்றிைலச் ெசல்லங்கள் இரண்டு மூன்று ஆங்காங்ேக ஊறிக் ெகாண்டிருக்கும் சுக்குக்காப்பி அண்டா. பாத்திர பண்ட வைகயறாக்களின் முனகல். ஆனா என்ைனப் ேபால யாரு அக்குசாப் பாக்கா.. நHங்க இம்புட்டு ெசான்னதுக்கப்புறமு.? அதுகிடக்கட்டும். ேதாற்ற பிறகு ெதருவில் ேபாட்டு உைடப்பதற்காக உருைளயுமிரண்டு மூட்ைடகள் வாங்கிப் பத்திரப்படுத்தியிருந்ததாகக் ேகள்வி.. கைடக்குப் ேபாலாம் வாடிண்ணூ கழுத்ைதக் ெகட்டிக்கிட்டு அழுவாங்க. இைலக்கட்டுகள் இடத்ைத அைடத்துக்ெகாண்டு கிடந்தன. H அந்த வட்டிலுள்ள H ெமாத்தப் ெபஞ்சுகளும்.. உனக்குப் புது ேவட்டியும் துவ3த்தும் வாங்கி வச்சிரச் ெசால்லுேகன்.. இட்டிலிக் ெகாப்பைரகள் கிடார அடுப்பில் ஏற்றப்பட்டு விட்டதால் ‘ெகா3’ என்ற சீரான இைரச்சல்.” ைவத்தியன் தந்த உறுதியில் மனம் மகிழ்ந்து தன் சாதைனைய நிைனத்து மா3பு விம்ம. நாைளக்கு நானும் நHயும் ேசாடி.. நH காலம்பற என்கூட வந்து இட்டிலி திண்ணு ேபாட்டு. இப்பம் நம்ம ேபரும் லிஸ்டிேல இருக்கா? ெதrயாமப் ேபாச்ேச இதுநாள் வைர.மச்சினனும் மச்சினனும் இண்ைணக்கு அடிச்சுக்கிடுவாங்க...” ”இது இப்பம்கூட யாருக்கும் ெதrயாது பா3த்துக்ேகா.. பூசணிக்காய் வட்ைட H ேநாக்கி நடந்தான் மாணிக்கம்.. ஆகக் கனக மூலம் 157 .. நமக்கு என்னத்துக்கு இந்தப் ெபால்லாப்புண்ணுதாலா சலம்பாமல் கிடக்ேகன்.. நான்தான் கண்டுபிடிச்ேசன்! முன்னாேலேய ஒம் ேபரு இருந்திருக்கும். சின்னம் பூசணிக்காய் ஆனபடியால். என்னா.

அைதத்ெதாட3ந்து உருைளயின் மகளும் மருமகனும் ஊரைழத்தா3கள். இேத ஏற்பாடுகைள உருைளயும் ெசய்திருப்பா3 என்று ெசால்லத் ேதைவயில்ைல. ெபற்ேறா3கள் ஓட்டுப் ேபாடப் ேபாகும்ேபாது சிறுவ3களுக்கும் காைலக் காப்பி. பலகாரம். ஊrல் எந்த மூைலயில் இருந்து நடந்தாலும் அைர ப3லாங்குதான். அதில் ஒரு புத்திசாலி. புதிய ேவட்டியும் துவ3த்தும் உடுத்து ெவண்ணறு H பூசி ஒேர அலங்கrப்பு. தானாகப் பழுக்காதைதத் தல்லிப் பழுக்க ைவப்பது ேபான்றும் சூrயன் கிழக்கில் எழச் சற்றுத் தாமதித்திருந்தால் கயிறு கட்டி இழுத்துக்ெகாண்டு வந்திருப்பா3கள். அவ்வளவு அவசரமும் பதட்டமும். உருைள என்றால் உருைளக் கிழங்ைகயும் குறிக்கும் என்பதால். டாக்ஸிகள் எழுப்பும் புழுதிப்படலம்.சந்ைதயில் பூசணிக்காய்க்கு ஏகக் கிராக்கி. அடுத்த முைற ஊராட்சித் ேத3தைலக் கணக்காக்கி. ஒேரெயாரு அெசௗகrயம்தான். காைலக் காப்பிக்கான சன்னத்தங்கள். பத்து மணிக்கு ேமல் வாக்ெகடுப்பு துrதகதியில் நைடெபறலாயிற்று. ஆறுமணிக்குப் பூசணிக்காயின் மகனும் மருமகளும் ஊரைழக்க வந்தா3கள். ைசக்கிள்கூட நுைழந்திராத முடுக்குகளிெலல்லாம் கா3 நுைழந்து ேதடிப்பிடித்து வாக்காளைர இழுத்தது. இருநூற்ெறழுபது வாக்காள3களுக்கும் ெமாத்தம் பதினாறு வில் வண்டிகளும் நான்கு வாடைகக் கா3களும். நூறு சதமானம் வாக்களிப்பு நடந்தாலும். அவ3கள் பூசணிக்காய் சாம்பா3 ைவப்பைதப் ேபால. அைதேய சாம்பா3 ைவக்கலாம் என்று ெசான்னதன் ேபrல் அவ்வாேற தH3மானமாயிற்று. 158 . ஆனாலும் முடிசூடா மன்ன3கைள நடத்தியா ெகாண்டுெசல்வது? மறுநாள் ெபாழுது கலகலப்பாக விடிந்தது. அதிகாைலயிேலேய ைவத்தியைனப் பாதுகாப்பான இடத்தில் ெகாண்டுவந்து ைவத்துவிட்டான் மாணிக்கம். அங்ேக ெமாத்த ஓட்டுக்கேள இரு நூற்று எழுபது. அதற்குத் ேதாதாக ேமலாய்ச்சி ேகாணம் முழுவதும் பூச்ணிக்ெகாடு ேபாடப்ேபாவதாக அவ்வூ3 பண்ைணயா3 ஒருவ3 தH3மாணித்திருப்பதாகத் தகவல். இவ3களால் ேராடு உருைளையச் சாம்பா3 ைவக்க முடியாது. வில் வண்டிக்காைளகள் குடங்குடமாகப் பீய்ச்சித் ெதருக்கைள ெமழுகின. அது மட்டுமல்ல வாக்ெகடுப்பு நடக்கப் ேபாகும் அரசின3 ஆரம்பப் பள்ளி. அவனுக்ேக ஒேர புளகாங்கிதம். ஊராட்சித் ேத3தல் மாதம் ஒரு முைற வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று அவன் எண்ணினான். அங்ேகேய கிணற்றுத் ேதாட்டத்தில் குளிக்கச் ெசய்து. நாைள வாக்குச் சாவடிக்குச் ெசல்வதற்காக ஏெழட்டு வில் வண்டிகளும் இரண்டு வாடைகக் கா3களும் தயா3. இதில் ஒரு அதிசயம் என்னெவன்றால்.

இவனுக்குத் திடீெரன என்ன வந்து விட்டது என்று புருவக்ேகாட்ைட உய3த்தினா3 பூசணிக்காய்.டாக்ஸி சவாr.வரட்டும். ைவத்தியன் வந்து வrைசயில் நின்றேபாது ஏெழட்டுப் ேபேர அவன் முன்னால் நின்றா3கள். ேபாlஸ்கார3கள் ெவள்ளாளனுக்கு க3மசிரத்ைதேயாடு லாத்திேய அதிகம் கண்காணித்துக் என்று துப்பாக்கி ெகாண்டுவரவில்ைல. ”நாறப்பய புள்ைளக்கு என்ன ைதrயம் இருந்தா இண்ைணக்கு உள்ளூ3 எலக்ஷன்ேல கள்ள ஓட்டுப் ேபாட வரும். கலவரம் வரலாம் என்று அஞ்சப்பட்டதால்.’ என்ற ‘என் எதிrல.” கறுவினா3 உருைள. இது தவிர அரசாங்க அதிகாrகளான பள்ளி ஆசிrய3கள். ெவள்ைளயும் ெசாள்ைளயுமாக நHறணிந்த ைசவ நாயனாக வந்து நின்ற அவைன அதிசயத்ேதாடு பா3த்தன3... காrல்தான் ேபாேவன் என்றா3கள். ேத3தல்கள் இல்லாவிட்டால் இைதெயல்லாம் எப்படித்தான் அனுபவிப்பது? இரண்டு ேவட்பாள3களும் வாக்குச்சாவடியில் பிரசன்னமாயிருந்தா3கள். வந்திருவானாக்கும். 159 .. பாவைனயில் எனக்கு மீ ைச விேராதமாகக் மீ து ைக கள்ள ேபாட்டு ஓட்டுப் ேபாட இளக்காரத்துடன் பூசணிக்காையப் பா3த்தா3 உருைள.. வrைசயிலிருந்து விலகிய ைவத்தியைனப் பின்ெதாட3ந்து ஓடிய மாணிக்கம் இரண்டு எட்டில் அவைனப் பிடித்துவிட்டான். ைவத்தியன் என்ற அணஞ்செபருமாைள ெபருமாள் வாக்குச்சாவடி முன் காrல் ெகாண்டுவந்து இறக்கிய ேபாது எல்ேலா3 கண்களும் ெநற்றி ேமல் ஏறின.. இரண்டு லாத்தியுடன். அவன் பின்னால் ஓrருவ3 வந்து ேசரவா. இரண்டு நிமிடங்கள் ெபாறுத்ததும் வrைசைய விட்டு விலகி ேவகமாக ெவளிேய நடக்கத் ெதாடங்கினான் ைவத்தியன்.ம். அவ3களின் பிரதிநிதிகள் இரண்டு வrைசகளில். மணி பன்னிரண்டைர ஆகிவிட்டதால் கூட்டம் குைறந்து விட்டது. சில3 பிடிவாதமாக வில் வண்டியில் ஏற மறுத்து. ெகாண்டிருந்தா3கள்.. இல்ைல சாப்பிட்ட பிறகு பா3த்துக் ெகாள்ளலாமா என்று ேயாசைனயில் தயங்கி நின்றன3.

?” ”அட சத்தம் ேபாடாேதயும் ேபாத்தி. காலம்பற முகத்ைதக் கழுவதுக்குள்ேள கூட்டியாந்தாச்சு... ஒரு நிமிட்ேல வந்திருேகன்.. மீ ண்டும் காrேலற்றி..” ைவத்தியனின் குரலில் அவசரம். ”ஏ ைவத்தியா. ஏெழட்டு இட்லி ேவேற திண்ேணன். வட்டுக்குக் H ெகாண்டுேபாய்ச் சாப்பாடு ேபாட்டு முதல் ஆளாகக் ெகாண்டுவந்து நிறுத்தினா3கள். உனக்கு ஓட்டு இருக்கா?” சந்ேதகத்துடன் அவன் அவைரப் பா3த்தான்... பிr களந்திட்ேடாவ்?” ”இrயும் ேபாத்தி.. இவனுக்கு ஒரு பாரம் படிப்பித்துத்தான் அனுப்ப ேவண்டும் என்று உருைள உஷாராக இருந்தா3. சூரன்பாடு திருவிழாவில். இன்னா ஒரு எட்டிேல ேபாயிட்டு வந்திருேகன்...” ”அட என்னய்யா ெபrய சீண்டறம் புடிச்ச எடவாடா இருக்கு. இன்னா வந்திட்ேடன்...” ”ஓட்டுப் ேபாட்டுக்கிட்டு எங்க ேவணும்னாலும் ஒழிஞ்சு ேபாேயங்ேகன். வாக்ெகடுப்பு ெதாடங்கியது ைகயில் ைவத்திருந்த ‘அணஞ்செபருமாள்’ சீட்டுடன் வாக்கு சாவடியினுள் நுைழந்தான் ைவத்தியன்.”ெகழட்டு வாணாேல! என்ன ெகாள்ைள எளகீ ட்டு உனக்கு? எங்ேக சுடுகாட்டுக்கா ஓடுேக. உருைள ஒரு உறுமல் உறுமினா3.” ைவத்தியன் குளத்தங்கைரேயாரம் ேபாய் கால்கழுவி வருவதற்குள் உணவு இைடேவைளக்காக வாக்ெகடுப்பு நிறுத்தி ைவக்கப்பட்டிருந்தது.. 160 . சித்த நிண்ணுக்கிடும்.... இைடேவைளக்குப் பிறகு.... முதலில் வருகின்ற சூரைனப் ேபால ைவத்தியன் வரH விழி விழித்தான். ”அதான் எங்க எளெவடுத்துப் ேபாேறங்ேகன். ைவத்தியைன அங்ேக காத்திருக்கச் ெசான்னால் ஆபத்து என்று கருதி. முதல் ேபாலிங் ஆபிசrடம் சீட்ைட நHட்டினான் ைவத்தியன்.. வயசான காலத்திேல ெசமிக்கவா ெசய்யி..

”இதுவைரக்கும் கள்ள ஓட்டுப் ேபாட்டாலும் நாடுவிட்டுப் ேபான ஆளுக ேபrேலதான் ேபாட்டிருக்ேக. ேபா அந்தாேல ஒழிஞ்சு..?” ”ஆமா ேபாத்தி... சற்று ேநரத்தில் ஏளனப் புன்னைகெயான்று விrந்தது. அவ3 முகத்தில் சிறிய திைகப்பு.. அவ ெசத்து வருஷம் பத்தாச்ேச. வாக்காள3 பட்டியைல வாங்கிப் பா3த்தா3. எrஞ்ச ெபருமாேளா என்ன எளவாம் இருந்திட்டுப்ேபாகு.....” ”அட உன் ேபரு அணஞ்செபருமாேளா... நான் பின்ன கள்ள ஓட்டா ேபாட வருேவன்?” உருைளயின் ஐயம் தHரவில்ைல...”இருக்கு ேபாத்திேயா. 161 . ெவறுவாக்கட்ட மூதி.. அவ3 மைலப்பைதக் கண்ட பூசணிக்காய் முகத்தில் மூரல் முறுவல்....” ”என்னது? ெபாம்பிைளயா?” ”பின்ேன என்ன? நல்லாக் கண்ைண முழிச்சிப்பாரு.. நான் ெபாய்யா ெசால்லுேகன்.. இன்னா நHேர பாருேம.. என் ேபரு அணஞ்செபருமாளுதான். அது நம்ம ெகாழும்புப் பிள்ைள பாட்டாக்கு அக்காயில்லா..” அவன் நHட்டிய சீட்ைட வாங்கிப் பா3த்த உருைளக்கு ெகாஞ்சம் மைலப்பு. ”அணஞ்ச ெபருமாளா உன் ேபரு. இப்ப ெசத்துப்ேபான ஆளு ஓட்ைடயும் ேபாட வந்திட்டேயாவ்?” ”இல்ைல ேபாத்தி...... ஆனா இந்த அணஞ்ச ெபருமாளு ெபாம்பிைளயிண்ணுல்லா ேபாட்டிருக்கு. கடித்துத் தின்று விடுவைதப் ேபால அவ3 அவைனப் பா3த்து விழித்தா3..” ைவத்தியன் ெசய்வதறியாமல் பூசணிக்காையப் பா3த்தான். ஓட்டா ேபாட வந்ேத ஓட்டு..

ெபாங்கிப் தன் பூrத்துப் சீனிவாசன் பிடித்துத் மீ து ெதாத்திக் ஏறி ேபாய் நிற்கும் இருக்கும் அக்குழந்ைதகைள ேவகமாக ஆடி மகிழ்வித்தது. 162 வாங்கிக் ெகாண்டா3கள். மீ ண்டும் கதவாட்டம் ெதாடங்கியது. உடேன “எனக்ெகாரு டிக்ெகட். ஒருவன் “திருெநல்ேவலிக்கு” என்று ெசான்னான். “திருெநல்ேவலி வந்தாச்சி” என்றான் சீனிவாசன். திருெநல்ேவலிக்கு” என்று கூப்பாடு ேபாட்டுச் ெசான்னா3கள் எல்ேலாரும்.கதவு – கி. “திருெநல்ேவலிக்கு. . எந்த ஊருக்கு டிக்ெகட் ேவணும்?” குழந்ைதகள் ஒருவருக்ெகாருவ3 முகத்ைதப் பா3த்துக் ெகாண்டா3கள். இடிச்சி தள்ளேல” “சr. ராஜநாராயணன் கதவு ஆட்டம் ஆரம்பமாகியது. கதவு கதவில் ஆட்டினா3கள். பின்னும் ெபrய ெகாண்டிருந்தாள். கதைவத் தள்ளியவ3கள் டிக்ெகட் ஏறினவ3கள் தள்ளினா3கள். துணியால் டிக்ெகட் சில3 அக்குழந்ைதகைள கிழித்துக் கதைவ அந்த கதைவத் ெகாடுத்து முன்னும் பாரமான துைடத்துக் முடிந்ததும். “எந்த ஊருக்கு ேவணும்? ஏய் இந்த மாதிr இடிச்சி தள்ளினா என்ன அ3த்தம்? அப்புறம் நான் விைளயாட்டுக்கு வர மாட்ேடன்” “இல்ைல. பக்கத்து வட்டுக் H குழந்ைதகளும் ஆரவாரத்ேதாடு கலந்து ெகாண்டா3கள். லட்சுமி ஒரு ெவறுங்ைகயால் ெகாண்டா3கள். உனக்ெகாரு டிக்ெகட்” என்று சத்தம் ேபாட்டா3கள். இல்ைல. ‘எல்ேலாரும் டிக்கட்டு வாங்கிக்கிடுங்க’ என்றான் சீனிவாசன். எல்ேலாரும் இறங்கினா3கள்.

இப்ெபாழுது ெராம்பவும் ெநாடித்துப் ேபாய் விட்டா3கள். சிrத்துக் ெகாண்டாள். ஒருநாள் ெதருவில் ஒரு தHப்ெபட்டிப் படம் ஒன்ைற லட்சுமி கண்ெடடுத்தாள். அந்த வட்டிலுள்ள H ெபண் குழந்ைதகளில் மூத்ததிற்கு எட்டு வயது இருக்கும். வட்ைட H ேநாக்கி ேவகமாக ெநாண்டி அடித்துக் ெகாண்ேட ேபானாள். “ேடய் நா என்ன ெகாண்டு வந்திருக்ேகன் ெசால்லு பாப்ேபாம்” என்றாள் “என்ன ெகாண்டு வந்திருக்கிேயா? எனக்குத் ெதrயாது” “ெசால்ேலன் பாப்ேபாம்” “எனக்குத் ெதrயாது” லட்சுமி தூரத்தில் இருந்தவாேற படத்ைதக் காண்பித்தாள். லட்சுமியும் சீனிவாசனும் ைகக்குழந்ைதைய அம்மா காட்டிலிருந்து வரும் வைர ைவத்துக் ெகாண்டு கதேவாடு விைளயாடிக் ெகாண்டிருப்பா3கள். காண்பிக்க பக்கத்தில் யாராவது இருக்கிறா3களா என்றும் சுற்றும் முற்றும் பா3த்தாள். அதில் வசித்து வந்தவ3கள் முன்பு வசதி உள்ளவ3களாக வாழ்ந்தவ3கள். ஒருவரும் இல்ைல. இன்ெனான்று ைகக்குழந்ைத. படத்ைத முகத்துக்கு ேநராகப் பிடித்து தைலையக் ெகாஞ்சம் சாய்த்துக் ெகாண்டு பா3த்தாள். ஆனால் லட்சுமிக்கு மிகவும் திருப்தி. லட்சுமி வட்டுக்கு H வந்தேபாது சீனிவாசன் நாடிையத் தாங்கிக் ெகாண்டு வாசல் படிக்கட்டில் உட்கா3ந்திருந்தான்.அது பைழய காலத்துக் காைர வடு. அப்பா மணி முத்தாறில் கூலி ேவைல ெசய்யப் ேபாய்விட்டா3. அம்மா காட்டுக்கு ேவைல ெசய்யப் ேபாய் விடுவாள். H ெபrய ஒேர கதவாகப் ேபாட்டிருந்தது. அழுக்காக இருந்ததால் படத்தில் எச்சிைலத் துப்பி தன் பாவாைடயால் துைடத்தாள். படத்தில் ஒரு நாய் இருந்தது. இதனால் சில இடங்களில் இருந்த அழுக்கு படம் பூராவும் பரவிற்று. அவைனக் கண்டதும் லட்சுமி படத்ைதப் பின்புறமாக மைறத்துக் ெகாண்டு. சந்ேதாஷம் தாங்க முடியாமல். அப்புறம் இந்தப் பக்கமாகச் சாய்த்துக் ெகாண்டு பா3த்தாள். படம் சுத்தமாகிவிட்டெதன்று. 163 .

164 . “பா3த்துட்டுக் ெகாடுத்துறனும்” “சr” “கிழிக்கப்படாது” “சr சr” சீனிவாசன் படத்ைத வாங்கிப் பா3த்தான். ‘முடியாது’ என்ற பாவைனயில் தைலைய அைசத்து படத்ைத ேமேல தூக்கிப் பிடித்தாள். ெரண்டு ேபருமாகச் ேச3ந்து கதவில் ஒட்டினா3கள். எனக்குத் தரமாட்டியா?” என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட இறங்கி வந்தான் சீனிவாசன். “ஒேர தடைவ பாத்துட்டுக் ெகாடுத்து3ேறன் அக்கா. “ெராம்பச் சr” என்று உள்ேள ஓடினான் சீனிவாசன். நான் எவ்ேளா கஷ்டப்பட்டு ேதடி எடுத்துக் ெகாண்டு வந்திருக்ேகன் ெதrயுமா?” என்றாள்..“அக்கா. “ம்ஹும். இந்தப் படத்ைத நம்ம கதவிேல ஒட்டணும்” என்றாள். அக்கா. முடியாது. மீ ண்டும் கதவு ஆட்டம் ெதாடங்கியது. சந்ேதாஷத்தினால் அவன் முகம் மல3ந்தது. சீனிவாசன் சுற்றிச் சுற்றி வந்தான். “ேடய். உள்ளப் ேபாய் ெகாஞ்சம் கம்மஞ்ேசாறு ெகாண்டா.. இைதக் ேகட்டு பக்கத்து வட்டுக் H குழந்ைதகளும் ஓடி வந்தன. அக்கா” என்று ெகஞ்சினான். மாட்ேடன். படத்ைதப் பா3த்து சந்ேதாஷத்தினால் ைக தட்டிக் ெகாண்டு குதித்தா3கள்.

நாங்க என்னத்ைத ெவச்சு உங்களுக்கு தH3ைவ 165 . மணி முத்தாறு ேபாயி அஞ்சு மாசமாச்சி. ஒருேவைள அது லட்சுமியின் தகப்பனா3 குழந்ைதயாக இருக்கும்ேபாது ஒட்டியதாக இருக்கலாம். ஒரு தகவைலயும் காேணாம். “ஐயா. தைலயாrத் ேதவரு வந்து ேதடீட்டு ேபானாருன்னு ெசால்லு” சr என்ற பாவைனயில் லட்சுமி தைலைய ஆட்டினாள்.2. அந்தப் படம் ஒட்டி எத்தைனேயா நாட்கள் ஆகி விட்டதால் அழுக்கும் புைகயும் பட்டு மங்கிப் ேபாயிருந்தது. மூணு வருஷமா மைழ தண்ணி இல்லேய. மறுநாள் தைலயாr லட்சுமியின் அம்மா இருக்கும் ேபாேத வந்து தH3ைவ பாக்கிையக் ேகட்டான். அந்தக் கதைவக் ெகாஞ்சம் கவனமாகப் பா3க்கிறவ3களுக்கு இந்தக் குழந்ைதகள் ஒட்டிய படத்துக்குச் சற்று ேமேல இேத மாதிr ேவறு ஒரு ப்டம் ஒட்டி இருப்பது ெதrய வரும். அவரு ஊrேல இல்ைல. குழந்ைதகள் இப்படி விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது கிராமத்துத் தைலயாr அங்ேக வந்தான். “லட்சுமி உங்க ஐயா எங்ேக?” “ஊருக்குப் ேபாயிருக்காக” “உங்க அம்மா?” “காட்டுக்கு ேபாயிருக்காக” “வந்தா தH3ைவய ெகாண்டு வந்து ேபாடச் ெசால்லு.

அப்புறம் எங்க ேமல சைடச்சிப் புண்ணியம் இல்ைல.பாக்கிையக் ெகாடுப்ேபாம்? ஏேதா காட்டிேல ேபாய் கூலி ேவைல ெசய்து இந்தக் ெகாளந்ைதங்கள காப்பாத்ரேத ெபrய காrயம். தைலயாr நான்கு ேப3 சகிதம் வட்ைட H ேநாக்கி வந்தான்.. தற்ெசயலாக ஒரு ெபண். அந்தக் குழந்ைதகளுக்கு என்ன ேதான்றியேதா ெதrயவில்ைல. சீனிவாசனும் முகத்ைத வருத்தமாக ைவத்துக் ெகாண்டான். ெவகுேநரம் அவ3களும் ஒருவருக்ெகாருவ3 ேபசவில்ைல. “இப்ேபா ேபாகிறH3களா இல்ைலயா கழுைதகேள” என்று கத்தினான். ஒருவரும் ஒன்றும் ேபசவில்ைல.” என்று ெசால்லிவிட்டுப் ேபாய் விட்டான்.பீ” என்று சத்தம் காட்டி விரல்கைள நHட்டிக் ெகாண்டு உடைலப் பின் வைளத்துத் துைடகளின் ேமல் ஓங்கி அடிப்பதாக பாவைன ெசய்து “திடும்.பீ. எல்ேலாரும் அரவம் ெசய்யாமல் அவளுக்குப் பக்கத்தில் வந்து உட்கா3ந்து ெகாண்டன3. ஒருவன் நாதஸ்வரம் வாசிப்பவைனப் ேபால் ைககைள ைவத்துக் ெகாண்டு “பீப்பீ..ததிக்குண” என்று தவில் வாசிப்பவைனப் ேபால முழங்கினான். வந்தவ3கள் அந்த வட்டுப்பக்கம் H ஓடி வந்து பா3த்தா3கள். 166 .. அவ3கள் வட்டுக்குத் H திரும்பி வரும் ேபாது லட்சுமி வாசல்படியில் உட்கா3ந்து அழுது ெகாண்டிருந்தாள். தைலயாrயும் ேச3ந்து பிடித்து ஒரு மாதிr கழற்றி நான்கு ேபரும் கதைவத் தூக்கி தைலயில் ைவத்துக் ெகாண்டு புறப்பட்டா3கள். உங்களுக்குத் ெதrயாததா?” என்றாள். சீனிவாசனும் இதில் பங்ெகடுத்துக் ெகாண்டான். “நாங்கள் என்ன ெசய்ய முடியும்மா இதுக்கு? இந்த வருஷம் எப்படியாவது கண்டிப்பா தH3ைவ ேபாட்டுறனும். “நான் வட்டுக்குப் H ேபாேறன்” என்று எழுந்தாள். இந்த வா3த்ைதகள் தைலயாrயின் மனைசத் ெதாடவில்ைல. தைலயாrயால் இைதச் சகிக்க முடியவில்ைல. ததிக்குணம். ஒருநாள் காைல வட்டின் H முன்னுள்ள ைமதானத்தில் குழந்ைதகள் உட்கா3ந்து ேபசிக் ெகாண்டிருந்தா3கள். திடும்... இப்படி உற்சாகமாக குழந்ைதகள் கதைவத் தூக்கிக் ெகாண்டு ெசல்கிறவ3களின் பின்ேன ஊ3வலம் புறப்பட்டா3கள். இப்படி ெவகுேநரம் அவ3களால் இருக்க முடியவில்ைல. உடேன எல்ேலாரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டுப் ேபாய்விட்டா3கள். லட்சுமியும் சீனிவாசனும் மாத்திரம் அங்கிருந்தா3கள். அவ3களுக்கு இது ஒரு மாதிr ேவடிக்ைகயாக இருந்தது. இந்த மாதிrயான வசனங்கைளப் பல3 ெசால்லிக் ேகட்டவன் அவன்.. 3. குழந்ைதகள் ஓட்டம் பிடித்தன.

ைகக்குழந்ைதயின் ஆேராக்கியம் ெகட்டுக் ெகாண்ேட வந்தது. ஒருநாள் அவன் மத்தியானம் பள்ளிக் கூடத்திலிருந்து திரும்பும் ேபாது ஒரு தHப்ெபட்டிப் படம் கிைடத்தது. இதற்குள் சீனிவாசன் அக்குழந்ைதைய எடுத்துக் ெகாள்ளப் ேபானான்.ைகக்குழந்ைத அழும் குரல் ேகட்கேவ லட்சுமி உள்ேள திரும்பினாள். லட்சுமியும் பா3த்தாள். அக்காைவப் பா3த்தான். இரவு வந்து விட்டால் குளி3 தாங்க முடியாமல் குழந்ைதகள் நடுங்குவா3கள். நாட்கள் ெசன்று ெகாண்ேடயிருந்தன. ரங்கம்மாளின் துயரத்ைத அளவிட்டுச் ெசால்ல முடியாது. குழந்ைதையத் ெதாட்டதும் ைகையப் பின்னுக்கு இழுத்தான். சுள்ளிகள் ேசகrக்கும் ேபாது ைகயில் ேதள் ெகாட்டி இருந்ததால் முகத்தில் வலி ேதான்ற அைமதியாக வந்து குழந்ைதகளின் பக்கம் அம3ந்து ைகக்குழந்ைதைய வாங்கிக் ெகாண்டாள். ெகாண்டுவந்து தன் அக்காவிடம் காண்பித்தான். இனம் புrயாத பயத்தின் காரணமாக அவ3களும் அழ ஆரம்பித்தன3. பயத்தினால் குழந்ைதகள் அவள் பக்கத்தில்இருந்து விலகிக் ெகாண்டா3கள். கதவு இல்லாததால் வடு H இருந்தும் பிரேயாஜனமில்லாமல் இருந்தது. “பாப்பாைவ ெதாட்டுப் பாரு அக்கா. சாயந்திரம் ெவகுேநரம் கழித்து அம்மா தைலயில் விறகுச் சுள்ளிகளுடன் வந்தாள். “என்ைனப் ெபத்த தாேய” என்று அலறி விட்டாள். ஒரு நாள் இரவு வாைட தாங்காமல் அது அந்த வட்ைட H விட்டு அவ3கைளயும் விட்டு பிrந்து ெசன்று விட்டது. 4. லட்சுமிக்காகவும் சீனிவாசனுக்காகவுேம அவள் உயி3 தrத்திருந்தாள். அனலாகத் தகித்தது. லட்சுமி அதில் ஆ3வம் ெகாள்ளவில்ைல. ‘உடம்பு சுடுகிறேத?’ என்று தனக்குள் ேகட்டுக் ெகாண்டாள். குழந்ைதகளுக்கு முன் அழக் கூடாது என்று எவ்வளவு தான் அடக்கினாலும் முடியவில்ைல. கா3த்திைக மாசத்து வாைட. மணிமுத்தாறிலிருந்து ஒரு தகவலும் வரவில்ைல. ெசய்திையக் ேகட்டதும் ரங்கம்மாவுக்கு மூச்ேச நின்று விடும் ேபாலிருந்தது. இதற்குள் குழந்ைதகள் காைலயில் நடந்த ேசதிைய அம்மாவிடம் ெசான்னா3கள். விஷக் காற்ைறப் ேபால் வட்டினுள் H வந்து அைலேமாதிக் ெகாண்ேட இருந்தது. உடம்பு சுடுது” என்றான். லட்சுமி ெதாட்டுப் பா3த்தாள். சீனிவாசன் இப்ெபாழுது பள்ளிக்கூடம் ேபாகிறான். வயிற்றில் தாங்க முடியாத ஒரு வலி ேதான்றியது ேபால் குழந்ைதைய இறுகப் பிடித்துக் ெகாண்டாள். 167 . உடம்ெபல்லாம் கண்ணுத் ெதrயாத ஒரு நடுக்கம்.

படம் கீ ேழ விழுந்து விட்டது. அேத கதவு சாத்தப்பட்டு இருந்தது. கதவு இல்ைல. பசிக்கி. “நான் ெவளிக்குப் ேபாயிருந்ேதன். அதுக்கு பின்புறம் நம்ம வட்டு H கதவு இருக்கக்கா! கண்ணாேல நான் பா3த்ேதன்” என்றான். பக்கத்தில் யாராவது இருக்கிறா3களா என்று சுற்றும் முற்றும் பா3த்தா3கள். இருவரும் கிராமச்சாவடி ேநாக்கி ஓடினா3கள். சீனிவாசன் அங்ேக சிதறிக் கிடந்த கம்மம் பருக்ைககைள எடுத்துப் படத்தின் பின்புறம் ேதய்த்து ஒட்டுவதற்கு வந்தான். அடுத்த இடத்தில். கதவு இல்ைலேய” என்றாள் துக்கமும் ஏக்கமும் ெதானிக்க. உண்ைம தான்.. ஒன்றும் பிரேயாசனம் இல்ைல. “அக்கா அக்கா நம்ம பள்ளிக் கூடத்துக்கு பக்கத்திேல சாவ்டி இருக்கு பாரு. ஏமாற்றத்தாலும் பசியாலும் அவன் அழ ஆரம்பித்தான். ஒருவரும் இல்ைல. சுவrல் ஒட்டினான். என்ன ெசய்வெதன்ேற ெதrயவில்ைல. 168 . கஞ்சி இல்ைல” இைத அவள் மிகவும் பதட்டத்ேதாடு ெசான்னாள்.. தன்னுைடய தாய் பசிேயாடு காட்டிலிருந்து வருவாேள என்று நிைனத்து உருகினாள் லட்சுமி. “அப்படியா! நிஜமாகவா? எங்ேக வா பாப்ேபாம்” என்று சீனிவாசனின் ைகையப் பிடித்தாள். அடுத்த சுவrல் எல்லாம் ஒட்டிப் பா3த்தான். ஏேதா நாய் வந்து எல்லாக் கஞ்சிையயும் குடித்து விட்டுப் ேபாய்விட்டது தம்பி. சாப்பிட்டு இந்த படத்ைத ஒட்டனும்” “தம்பீ. தூரத்திலிருந்ேத தங்கள் நண்பைன இனம் கண்டு ெகாண்டா3கள் அச்சிறுவ3கள். ேமல்மூச்சு கீ ழ்மூச்சு வாங்க ஓடி வந்தான். சீனிவாசன் முகத்தில் ஆவல் துடிக்க. “ஏன்? நH காைலயில் காய்ச்சும் ேபாது நான் பாத்ேதேன?” ‘ஆம்’ என்ற முைறயில் தைலயைசத்து விட்டு.“அக்கா எனக்கு சீக்கிரம் கஞ்சி ஊத்து. சாயந்திரம் லட்சுமி சட்டி பாைனகைளத் ேதய்த்துக் கழுவிக் ெகாண்டிருந்தாள்..

சீனிவாசனும் லட்சுமிையப் பா3த்து சிrத்தான். முத்தமிட்டாள். அருகில் ேபாய் அைதத் ெதாட்டா3கள்.அவ3களுக்கு உண்டான ஆனந்தத்ைதச் ெசால்ல முடியாது. அதில் பற்றி இருந்த கைரயான் மண்ைண லட்சுமி தன் பாவாைடயால் தட்டித் துைடத்தாள். தடவினா3கள். அங்ேக முைளத்திருந்த சாரணத்தியும் ைதவாைழச் ெசடிகளும் அவ3கள் காலடியில் மிதிபட்டு ெநாறுங்கின. கண்களிலிருந்து கண்ண3H வழிந்ேதாடியது. சிrத்தாள். அதிேவகமாய் அந்தக் கதவின் பக்கம் பாய்ந்தா3கள். 169 . கதேவாடு தன் முகத்ைத ஒட்ட ைவத்துக் ெகாண்டாள். சீனிவாசைனக் கட்டிப் பிடித்துக் ெகாண்டாள். அழேவண்டும் ேபாலிருந்தது அவளுக்கு. அவ3கள் இருவrன் ைககளும் கதைவப் பலமாகப் பற்றி இருந்தன.

ேகாணங்கி உடேன அைடயாளம் கண்டு விட்டான். யாராவது ஊ3க்கார3கள் ஏறியிருக்கிறா3களா என்று கழுத்ைதச் சுற்றிப் பா3த்துக் ெகாண்டான். என்ன வந்தது இவளுக்கு. ெபrய ஊதேலாடு ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தது ரயில். வருத்தமுற்று ஏங்கிப் ெபருமூச்சு விட்டான். பிrயத்துக்குrயவ3கைளெயல்லாம் அைலபாய்ந்து அவ3கெளல்லாம் திரும்பவும் வருகிறது. திரும்பவும் எதி3நHச்சல் ேபாட்டு முண்டித் தள்ளி உள்ேள வருமுன் விைடெபற்றுச் ெசல்லும் ரயிலுக்குள் இருந்தாள். பைழயெதல்லாம் ஒவ்ெவான்றாய்ப் புது ஒளியுடன் கண்ெணதிேர ேதான்றியது. 170 ேவத்து முகங்கள். எங்ேக ேபாய் பிrந்து விட்டா3கள். அதற்குள் இவைனத் தள்ளிக் ெகாண்டுேபான கூட்டத்ேதாடு வாசல்வைர வந்து. ஞாபகப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டியதாயிருக்கிறது. இப்ேபாது ெசாந்த ஊருக்ேக பஸ் ேபாகும். 'ெநன்ேமனி க்கு என்று எழுதியிருந்த ேபா3ைடத் திரும்பத் திரும்ப வாசித்துக் ெகாண்டு சந்ேதாஷப்பட்டான். எங்ேக அவ3கைள? அவன் வந்த ரயில் இன்னும் புைக விட்டபடி புறப்படத் தயாராய் – ஜன்னேலாரம் ேபாய் நின்று பூக்ெகாடுக்கிற. இவன் ேகட்ட அேத குரல். நஞ்சி நறுங்கிப் ேபான ஆவுடத்தங்க மதினிையப் பா3த்தான். ஒவ்ெவாரு தாய்மாrடமும் முழம் ேபாட்டு அளந்து ெகாடுக்கிறாள். பஸ் ேமட்டுப்பட்டி' ஸ்டாண்டுக்குள் நின்றிருந்த தகர டப்பா பஸ்ைஸப் பா3த்தான். ஆச்சrயத்தால் ேதாள்பட்ைடகைள உலுக்கிக் ெகாண்டு நடந்தான். சாத்தூ3 ரயிலடியில் ெவள்ளrக்காய் விக்கிறவைன ேச3த்துக் ெகாண்டு ஓடி வந்தவெளன்று ேகள்விப்பட்டிருந்த நம்மூ3 மதினியா இப்படி மாறிப் ேபானாள். இத்து நரம்பாகிப் ேபானாேள இப்படி. அேத சிrப்பு. ஆவுடத்தங்க மதினியா. இவைளக் காணவும்தான் ேபானவ3கெளல்லாம் என்ன பழெசல்லாம் ஆனா3கள். பஸ்ஸில் ஏறிக்ெகாண்டிருக்கும் எல்லாருக்கும் ைகெயடுத்து வணக்கம் ெசால்லணும் ேபால இருந்தது. சந்ேதகமில்லாமல். வியாபாரம் ஆனாலும் ஆகாவிட்டாலும் சலிப்பில்லாத அேத ேபச்சு. அேத உதடைசயாச் சிrப்புடன். கழுத்தில் ெதாங்கும் தாலிக்கயறும். ெநற்றியில் ேவ3ைவேயாடு கைரந்து வடியும் கலங்கிய நிலா வட்டப் ெபாட்டுமாக அவைளப் பா3த்தான். தாேன அைசகிற ஈர உதட்டில் இன்னும் உயி3 வாடாமல் நின்றது. எல்லாரும் . மூடிக் கிடந்த ஞாபகத்தின் ஒவ்ெவாரு கதைவயும் தட்டித் திறந்து விட்ட ஆவுடத்தங்க மதினி மீ ண்டும் கண்ெணதிrல் நின்றாள். கூைட நிைறயப் பூப்பந்தங்கேளாடு வந்திருந்தாள். பூ வாடாமலிருக்க ஈரத்துணியால் சுற்றியிருந்தாள் அைத. ெதrந்த முகேம இல்லாமல் எல்லாேம இைடெவளியில் இறங்கி விடக் கூடியவ3களாக இருக்கும். கண்ணுக்கடியில் விளிம்புகளில் ேதால் கறுத்து இத்தைனக் காலம் பிrைவ உண3த்தியது. நம்மூrலிருந்து ெகாண்டுவந்த சிrப்பு இன்னும் மாறாமலிருந்தது அவளிடம். அவைள எப்படியாவது கண்டு ேபசி விட நிைனத்தான்.மதினிமா0கள் கைத .

மதிப்பு மிகுந்தவற்ைற எல்லாம் நிைனவுப்படுத்திக் ெகாள்ளும் இைசெயன சத்தம் வரும். மீ னிருக்கும் இடமறிந்து ெமல்ல ெமல்ல நக3ந்து ெகாண்ேட அத்தம்வைர ேபாவான். ெதக்குத் ெதரு இருக்கும். தனிக்கட்ைடயான தன் அய்யா கிட்ணத்ேதவ3 திரும்பவும் மீ ைச முைளத்துக் கிருதாவுடன் இவன் முன் ேதான்றினா3. அந்த இைசஞ3கள் ஒட்டுெமாத்த துக்கத்தின் சாரத்ைதப் பிழிந்து ெகாண்டிருப்பதாய் உண3ந்தான். எம்மா…….பஸ் புறப்பட்டது.. முதி3ந்த வயதுைடய ெபrயாள் உருமிையத் ேதய்க்கிற ேதய்ப்பில் வருகிற அமுத்தலான ஊைமக் குரல் அடிெநஞ்சுக்குள் இறங்கி விம்மியது. அம்மா இல்லாவிட்டாலும் ெதக்குத் ெதரு இருந்தது. H சட்ைடயின் ேமல் பட்டன்கைள எல்லாம் கழட்டி விடவும் பனியனில்லாத உடம்புக்குள் புகுந்து அைணத்துக்ெகாண்ட காற்ேறாடு கிசுகிசுத்தான். ரயில்ேவ ேகட்ைடக் கடந்து வண்டி ேமற்காகத் திரும்பி சாத்தூrன் கைடசி எல்ைலயில் நின்றது. ெவறுமேன ஆளற்றுக் கிடந்த ஸ்ேடஷனில் சிெமண்டு ேபாட்ட ஆசனங்கள் பrதாபத்துடன் உட்கா3ந்து ெகாண்டிருந்தன. 171 . ஒேர சீரானச் சத்தத்துடன் குலுங்கா நைடயுடன் நக3ந்து ெகாண்டிருந்தது பஸ். ஜன்னலுக்கு ெவளியில் பஜாrல் யாராவது தட்டுப்படுகிறா3களா என்று முழித்து முழித்துப் பா3த்துக் ெகாண்ேட வந்தான். வட்டுக்கு H வடு H வாசல்படியில் நின்றுெகாண்டு இவைனேய ைவத்த கண் வாங்காமல் பா3த்திருக்கும் சைமஞ்ச குமெரல்லாம் 'ெசம்புேகாம்…. ேபாகிற பஸ்ேஸாடு ெவளியில் வந்து ெகாண்டிருந்தது.' என்றது. பஸ்ஸில் வந்த ெபண்கள் இங்கிருந்து அழுது ெகாண்ேட படியிறங்கிப் ேபாகவும் பஸ் அரண்டு ேபாய் நின்றது.' என்று ஊ3 வாசலில் நின்று கூப்பிடும்ேபாது இவன் 'ஓய் … ஓய் …. இவைனப் ெபத்த அம்மாைவப் பிரசவத்துடன் வந்த ஜன்னி ெகாண்டுேபாய் விட்டதும் நாலாவதாகப் பிறந்த பிள்ைள நிைலக்க ேவண்டும் என்பதற்காக இவன் மூக்கில் மந்திrத்துப் ேபாடப்பட்டிருந்த ெசம்புக் கம்பிதான் மூக்ேகாரத்தில் இருந்துெகாண்டு 'எம்மா….' என்று மூச்சுவிட்டுக் ெகாண்டா3கேள! பல ஜாதிக்கார3களும் நிைறந்த ெதக்குத் ெதருவில் அன்னிேயான்யமாக இருந்தவ3கைள எல்லாம் நிைனவு கூ3ந்தான். 'அேடய் …. திரும்பவும் ரயில்பாைத வந்தது. அங்ெகாரு வட்டில் H யாேரா ெசத்துப் ேபானதற்காகக் கூடி ஒப்பாr ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தா3கள். யாராலும் தH3க்க முடியாத கஷ்டங்கைளெயல்லாம் அடிவயிற்றிலிருந்து எடுத்து ஊதிக் ெகாண்டிருந்த நாயனக்காரrன் ஊதல். ஏசிப்ேபசி மல்லுக்கு நிற்க. ஏேலய்….' என்ற பதில் குரல் ெகாடுத்தபடி கம்மாய்க்கு அடியில் விளிம்ேபாரம் உட்கா3ந்து மீ ன் பிடித்துக் ெகாண்டிருந்தான். காற்று கூட ெசாந்தமானதாய் வசும். எல்லாத்துக்கும் ேமலாக இவன் ேமல் உசுைரயும் பாசத்ைதயும் சுரந்து ெகாண்டிருக்க மதினிமா3 இருந்தா3கேள. ெசத்த வட்டு H ேமளக்கார3கள் மாறி மாறித் தட்டும் ரண்டாங்கு ேமளத்துடன் உள்ளடங்கி வரும் துக்கத்ைத உண3ந்தான். என்ேறா ெசத்துப்ேபான பாட்டியின் கைடசி யாத்திைர நாள் நிைனவுக்கு வந்தது.. ெசம்புேகாம் …. ேமெலழும்பும் புழுதி கிடந்தது அங்கு. புழுதி மடியில் புரண்டு விைளயாட. ெசம்புேகாம்…. தூண்டிைல எடுத்து அைலயின் ேமல் ேபாடுவான். மயானக்கைரயில் தன் மீ ைச கிருதாைவ இழந்த ேதாற்றத்தில் ெமாட்ைடத் தைலயுடன் இவனது அய்யா வந்து நின்றா3. ஓடிப் பிடிக்க.

சைடையப் பிடித்து இழுக்கவும் "இந்த வயசிலும் கிட்ணத்ேதவருக்க நட்டைன ேபாகேல…. அவைள மண்ைடயில் ெகாட்டவும்.. கிட்ட வராேத…… வராேத …. மாட்ேடம்….' என்று தூக்கி எறிந்து ேபசினான். தாய்மாருகளா…. தண்ணிக்குள் நHந்தித் திrயும் மீ னாக இவன் ெதருெவல்லாம் சைமஞ்சு நிற்கும் மதினிமா3 பிrயத்தில் நHந்திச் ெசன்றான். ஊ3 ஊருக்குக் கிணறு ெவட்டப்ேபாகும் இவன் அய்யாவும். குச்சியாய் வள3ந்திருக்கும் சுப்பு மதினியும். 'மாட்ேடம்…. பைனேயறிச் ேசருமுக நாடா3 வட்டுக்குக் H கள்ளுக் குடிக்கப் ேபாகும் அய்யாவுக்கும் ெரட்டச்சைடக்கும் ஏழாம்ெபாருத்தமாய் என்ேனரமும் சண்டதான். சுத்துப்பட்டி சம்சாrமா3கள்.. ஒரு மீ ைனக் கண்டதுேபால எல்லாரும் சந்ேதாஷப்பட்டா3கள். ெபாஷ்பத்துக்கும் இவன் ேமல் ெகாள்ைளப் பிrயம். நிசத்துக்ேக அழுதபடி..' என்றதும் கம்மங் கஞ்சிையக் கைரத்து ைவத்து 'சாப்பிட வாங்க மாப்பிேள …. ெதக்குத் ெதரு எளவட்டங்களும் ேகாழி கூப்பிடேவ மம்பட்டி. பனம்பழம் என்று பைனயிலிருந்து பிறக்கிற பண்டங்கேளாடு காத்திருப்பா3கள். 'நாங்க ெரண்டு ேபருேம ெசம்புகத்ைதேய கட்டிக் கிடப் ேபாேறாம் ……' என்று ஒத்ைதக் காலில் நின்று முரண்டு பண்ணுவைதப் பா3த்து இவன். ெநாங்கு. 'மாப்ைளச் ேசாறு ேபாடுங்கத்தா ….' 'புது மாப்ேள …' என்ற பட்டங்களுண்டு.' என்று அைரத்து ைவத்து அடிக்ெகாருதரம் ெரடியாகக் குட்டக்கத்திrக்கா மதினிையத் தூதனுப்பித் தகவல் ேகட்டுக் ெகாள்வா3கள்." என்று ேசருமுக நாடா3 சிrத்துக் ெகாள்வா3. பைனேயறி நாடா3 வட்டு H சுப்பு மதினிக்கும். மாட்டம் ேபா.' 'சட்டிப் பாைன உருட்டீ…. கிட்ணத்ேதவன் ேதாண்டிக் ெகாடுத்த கிணத்துத் தண்ணrல் H பயி3 வள3த்தா3கள்.' என்று சுப்பு மதினிைய விட்டுத் தப்பி ஓடினான். சம்பட்டி. ெமாளங்கால் முட்டில் அடுப்புக்கr ஒட்டியிருக்கும்.' ெரன்ற கறுப்பு ஒட்டிக் ெகாள்ள 'அய்ேயா … மயின H ….மருேமாேன' என்ற கீ காட்டுப் ேபச்சில் 'தாப்பனும் ேமானும் பைனேயறிேமாைள ெகாண்டு ேபாயிருவயேளா.பண்டார வட்டு H காத்திருப்பா3கள். அய்யா கிணத்து ேவைலக்குப் ேபாகவும் ெதருத் ெதருவாய் சட்டிப் பாைனகைள உருட்டித் தின்பதற்கு ஊrன் ெசல்லப் பிள்ைளயாய் மதினிமா3 இவைனத் தத்ெதடுத்திருந்தா3கள்.' என்று சுட்ட கருவாட்டுடன் முன் ைவப்பா3கள். ெரட்டச் சைடப் ெபாஷ்பமும் ஒவ்ேவா3 அந்தியிலும் பனங்கிழங்கு. கடப்பாைற. சட்ைட...' ெவனச் சிrத்து விடவும் ஓட்டமாய் ஓடி மைறவான் ெசம்பகம். இவைனக் காணாவிட்டால் ெகாட்டானில் எடுத்துக் ெகாண்டு ேதட ஆரம்பித்து விடுவாள் ெரட்டச்சைட புஷ்பம். இவனுக்காக. ெதருமடத்தில் குடியிருக்கும் மாடசாமித் ேதவேராடு சrசமமாய் இருந்து ெவத்தைல ேபாட்டுக் ெகாண்டு ெதருத் ெதருவாய் 'புrச்சு … புrச் …' என்று துப்பிக் ெகாண்ேட ேபாய்ப் பண்டார வட்டுத் H திண்ைணயில் உட்கா3ந்து ெகாள்வான். ராத்திr ேநரங்களில் எடுக்கிற நடுச்சாமப் பசிக்கு யா3 வட்டிலும் H கூசாமல் நுைழயும் அடுப்படிப் பூைனயாகி விடுவான். கீ காட்டுக்கறுப்பாய் 'கேர3 …. தவுண். இைதக் ேகட்ட அய்யாவுக்குக் 'ெகக்ெகக்ேக …' என்று சிrப்பு வரும் ெவகுளியாய். இவனுக்கு 'ஓசிக்கஞ்சீ …. 'ஓய்…. மதினிமா3கெளல்லாம் 'ெகாழுந்தன் வருகிறாரா மஞ்ச மசால் …. 172 . ஆப்புகேளாடு ேபாய்விடுவா3கள். உடேன அவ3கள் ேஜாடிக் குரலில் 'கலகலகல …. H ேசாத்துக்கு எங்க ேபாட்டும் நா … மடத்துக்கு ேபாயிறவா' என்று கள்ளு நுைர மீ ைசயில் ெதறிக்கப் ேபசுவா3 நாடாரு. இவன் டவுச3.

கண்டிப்பான இவளது அன்புக்குப் பணிந்த பிள்ைளயாய் நடந்துெகாண்டான் ெசம்பகம்.. சுத்துப்பட்டிக்ெகல்லாம் அவேளாடு பூ விக்கப் ேபானான். 'அட ேபாட்டீ… குட்டச்சீ' என்று முணுமுணுத்தபடி இவன் மூக்குக்கு ேமேல ேகாபம் வரும். அழுவாத மயின H ……' 'உம் …' ெமன்று முகங்ேகாணி நிற்கும் குட்டக்கத்திrக்காைவச் சமாதானப்படுத்த கைடசியில் இவன் கிச்சனங்காட்டவும்தான் அவள் உதட்டிலிருந்து முத்து உதிரும்.' என்று முகத்துக்கு ேநராக 'பள' H ெரன்ற ெவத்தைலக் காவிப் பல் சிrக்கக் காளியம்மா மதினியின் சின்ைனயா மக