SC ................

SRL
ANTET

MANUAL DE POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE PROPRII

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

CUPRINS
CUPRINS CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE 1.1 POLITICI CONTABILE 1.2 CA R!L "ENERAL E RAPORTARE 1.2.1 Or#ani$area %i conducerea contabilit&'ii 1.2.2 Re#istrele de contabilitate 1.2.(. Situa'iile )inanciare anuale 1.( PRINCIPII CONTABILE 1.* RE"!LI "ENERALE E E+AL!ARE 1.*.1 E,aluarea la data intr&rii -n societate 1.*.2 E,aluarea cu oca$ia in,entarierii 1.*.( E,aluarea la -nc.eierea e/erci'iului )inanciar 1.*.* E,aluarea la data ie%irii din entitate 1.0 E+ENIMENTE !LTERIOARE ATEI BILAN1!L!I 1.2 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE CAPITOLUL II – POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 2.1 "ENERALIT31I 2.2 POLITICI CONTABILE PRI+IN IMOBILI43RILE NECORPORALE 2.2.1 Clasi)ic&ri5 de)ini'ii 2.2.2 Recunoa%terea %i e,aluarea ini'ial& 2.2.( E,aluarea ulterioar& recunoa%terii ini'iale 2.2.* A6orti$area i6obili$&rilor necorporale 2.2.0 Cedarea 2.2.2 E,aluarea la data bilan'ului 2.2.7 Pre$entarea in)or6a'iilor 2.( POLITICI CONTABILE PRI+IN IMOBILI43RILE CORPORALE 2.(.1 e)ini'ii5 clasi)ic&ri 2.(.2 Recunoa%terea ini'ial& 2.(.( E,aluarea ini'ial& 2.(.* C.eltuieli ulterioare 2.(.0 E,aluarea ulterioar& recunoa%terii ini'iale 2.(.2 A6orti$area 2.(.7 Cedarea %i casarea 2.(.8 eprecierea 2.(.9 Co6pensa'ii de la ter'i 2.(.1: E,aluarea la data bilan'ului 2.(.11 Pre$entarea -n situa'iile )inanciare 2.* POLITICI CONTABILE PRI+IN IMOBILI43RILE ;INANCIAR 2.*.1 e)ini'ie5 clasi)ic&ri 2.*.2 E,aluarea ini'ial& 2.*.( E,aluarea la data bilan'ului 2.0 POLITICI CONTABILE PRI+IN LEASIN"<!L 2.0.1 e)ini'ii5 concepte<c.eie CAPITOLUL III – POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE (.1 "ENERALIT31I (.2 POLITICI CONTABILE PRI+IN STOC!RILE
Pa#e 2 o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

(.2.1 e)ini'ie5 clasi)ic&ri (.2.2 E,aluarea stocurilor (.2.( Costul stocurilor (.2.* Pre$entarea in)or6a'iilor (.( POLITICI CONTABILE PRI+IN CREAN1ELE (.(.1 e)ini'ii %i clasi)ic&ri (.(.2 E,aluarea crean'elor (.* CASA =I CONT!RI LA B3NCI (.0 IN+ESTI1II PE TERMEN SC!RT CAPITOLUL IV – POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT *.1 e)ini'ii5 clasi)ic&ri *.2 E,aluare CAPITOLUL V – POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG 0.1 e)ini'ii5 clasi)ic&ri 0.2 E,aluare CAPITOLUL VI – POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE 2.1 e)ini'ii5 concepte<c.eie 2.2 Recunoa%tere 2.( Esti6are 2.* Pre$entare %i descriere CAPITOLUL VIII – POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 8.1 CAPITAL 8.2 RE4ER+E IN REE+AL!ARE 8.( ALTE RE4ER+E CAPITOLUL IX – POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR 9.1 +ENIT!RI 9.1.1 e)ini'ii5 clasi)ic&ri 9.1.2 Recunoa%terea ,eniturilor 9.1.( E,aluarea ,eniturilor 9.2 C>ELT!IELI 9.( RE4!LTAT CAPITOLUL X – ANGAJAMENTE ŞI ALTE ELEMENTE EXTRABILANŢIERE 1:.1 e)ini'ii5 #eneralit&'i 1:.2 Pre$entarea in)or6a'iilor CAPITOLUL XI – PROCEDURI CONTABILE 11.1 "eneralitati 11.2 Proceduri contabile Ane/a 1 Procedura pri,ind in,entarierea Ane/a 2 Procedura pri,ind utili$area )or6ularelor )inanciar<contabile Ane/a ( Procedura pri,ind re#i6ul intern de nu6erotare a )or6ularelor )inanciar<contabile

Pa#e ( o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Obie !i"#$ % e&!#i '%(#%$ )e *+$i!i i +(!%bi$e este de a stabili politicile, principiile şi procedurile contabile aplicate in cadrul SC ...................... SRL. SC ...................... SRL5 inre#. la Re#. Co6. din ............ sub nr. .................5 a,and cod )iscal ...........5 are sediul social in Localitatea ...................................................................................5 ?udetul ..................................5 Tele)on@;a/A ................................ MobilA ...........................................5 e<6ailA ................................5 si puncte de lucruA in ............................................. SC ...................... SRL s<a -n)iintat cu un capital social inte#ral pri,at de ........................... lei RON. Bn pre$ent societatea dispune de un capital social de ...................... lei RON5 repre$entat de un nu6&r de ....................parti sociale -n ,aloare de .........................lei RON @ parte sociala. Obiectul principal de activitate al societ&tii -l repre$int& „.............................................”5 con)or6 codului CAEN ..............................5 si obiecte secundare de activitateA ...............................................5 etc.

CAPITOL!L I INFORMAŢII GENERALE
,., POLITICI CONTABILE
Cadrul de reglementare Politicile si procedurile contabile de lucru proprii din cadrul SC ...................... SRL sunt elaborate si de$,oltate in con)or6itate cu art. 10 al Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a !"a a #omunitatilor $conomice $uropene, si aprobate de ad6inistratorul societatii. Obiectivul politicilor contabile Politicile contabile repre$int& principiile5 ba$ele5 con,en'iile5 re#ulile %i practicile speci)ice aplicate de o entitate la -ntoc6irea %i pre$entarea situa'iilor )inanciare anuale.

CAPITOL!L II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE
-., GENERALIT.ŢI
Acti,ele i6obili$ate sunt acti,e #eneratoare de bene)icii econo6ice pentru entitate pe o perioad& 6ai 6are decCt cea acoperit& de situa'iile )inanciare din anul curent. Bene)iciile econo6ice ,iitoare repre$int& poten'ialul de a contribui5 direct sau indirect5 la )lu/ul de tre$orerie sau de ec.i,alente de tre$orerie c&tre entitate. Aceste acti,e trebuie capitali$ate5 iar costurile lor trebuie s& )ie alocate pe parcursul perioadelor cu bene)icii pentru entitate Ddurata de ,ia'& util&E. Acti,ele i6obili$ate sunt clasi)icate -n dou& cate#oriiA a% mobili&'ri nefinanciare( b) mobili&'ri financiare. a) I'+bi$i/01i$e (e2i(%( i%1e sunt acti,e )unc'ionale prin natura lor %i pot )i clasi)icate -n dou& tipuri de ba$&A • I'+bi$i/01i$e +1*+1%$e sunt acele acti,e ce au consisten'& )i$ic& %i care sunt de'inute pentru a )i utili$ate -n produc'ia de bunuri sau -n prestarea de ser,icii5 pentru a )i -nc.iriate sau pentru alte scopuri %i care se a%teapt& s& se utili$e$e pe parcursul 6ai 6ultor perioade F • I'+bi$i/01i (e +1*+1%$e sunt acele acti,e )&r& consisten'& )i$ic& %i care sunt de'inute pentru a )i utili$ate -n produc'ia de bunuri sau -n prestarea de ser,icii5 pentru a )i -nc.iriate sau -n scopuri ad6inistrati,e5 care sunt identi)icabile %i sunt controlate de entitate ca re$ultat al unor e,eni6ente trecute %i de pe ur6a c&rora se a%teapt& bene)icii econo6ice ,iitoare.

Pa#e * o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

b) I'+bi$i/01i$e 2i(%( i%1e cuprind ac'iunile de'inute la entit&'ile a)iliate5 -6pru6uturile acordate entit&'ilor a)iliate5 interesele de participare5 -6pru6uturile acordate entit&'ilor cu care SC ...................... SRL este le#at& -n ,irtutea intereselor de participare5 alte in,esti'ii de'inute ca i6obili$&ri5 alte -6pru6uturi. Bn ,ederea -n'ele#erii politicilor contabile pri,ind acti,ele i6obili$ate5 trebuie a,ute -n ,edere ur6&toarele concepte"c)eieA .......................................

CAPITOL!L III POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE
3., GENERALIT.ŢI
!n acti, se clasi)ic& ca acti, circulant atunci cCndA a. este ac.i$i'ionat sau produs pentru consu6 propriu sau -n scopul co6erciali$&rii %i se a%teapt& s& )ie reali$at -n ter6en de 12 luni de la data bilan'uluiF b. este repre$entat de crean'e a)erente ciclului de e/ploatareF c. este repre$entat de tre$orerie sau ec.i,alente de tre$orerie a c&ror utili$are nu este restric'ionat&. Ciclul de e/ploatare al Sc Estic u6ciris Srl repre$int& perioada de ti6p dintre ac.i$i'ionarea 6ateriilor pri6e care intr& -ntr<un proces de trans)or6are %i )inali$area acestora -n tre$orerie sau sub )or6a unui ec.i,alent de tre$orerie. Ec.i,alentele de tre$orerie repre$int& in,esti'iile )inanciare pe ter6en scurt e/tre6 de lic.ide care sunt u%or con,ertibile -n nu6erar %i sunt supuse unui risc nese6ni)icati, de sc.i6bare a ,alorii. Bn cate#oria acti,elor circulante sunt cuprinseA • stocuri5 inclusi, ,aloarea ser,iciilor pentru care nu a )ost -ntoc6it& )acturaF • crean'eF • in,esti'ii pe ter6en scurtF • casa %i conturi la b&nci. Acti,ele circulante se e,aluea$& la cost de ac.i$i'ie sau la cost de produc'ie5 6ai pu'in aGust&rile de ,aloare. AGust&rile de ,aloare se )ac -n ,ederea pre$ent&rii acti,elor circulante la cea 6ai 6ic& ,aloare de pia'&. ac& 6oti,ele pentru care s<au )&cut aGust&rile de ,aloare nu 6ai sunt aplicabile5 aGustarea de,ine )&r& obiect %i trebuie reluat& corespun$&tor la ,enituri. ac& acti,ele circulante )ac obiectul aGust&rilor de ,aloare e/clusi, -n scop )iscal5 su6a aGust&rilor %i 6oti,ele pentru care acestea au )ost e)ectuate trebuie pre$entate -n notele e/plicati,e la situa'iile )inanciare.

3.- POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE
3.-., De2i(i4ie, $%&i2i 01i Stocurile repre$int& acti,eA aEcare sunt de'inute pentru a )i ,Cndute pe parcursul des)&%ur&rii nor6ale a acti,it&'iiF bE -n curs de produc'ie -n ,ederea unei ,Cn$&ri pe parcursul des)&%ur&rii nor6ale a acti,it&'iiF cE sub )or6a de 6aterii pri6e5 6ateriale %i alte consu6abile ce ur6ea$& a )i )olosite -n procesul de produc'ie sau prestarea de ser,icii. Bn cadrul stocurilor se cuprindA aE6&r)urileF bE6ateriile pri6e care particip& direct la )abricarea produselor %i se re#&sesc -n produdul )init inte#ral sau par'ial5 )ie -n starea lor ini'ial&5 )ie trans)or6at&F cE 6ateriale consu6abile5 care particip& sau aGut& la procesul de )abrica'ie sau e/ploatare )&r& a se re#&si5 de re#ul&5 -n produsul )initF dE6ateriale de natura obiectelor de in,entarF e'inerea5 cu orice titlu5 de bunuri 6ateriale5 precu6 %i e)ectuarea de opera'iuni econo6ice5 )&r& s& )ie -nre#istrate -n contabilitate5 sunt inter$ise. Bn aplicarea celor 6en'ionate anterior este necesar s& se asi#ureA
Pa#e 0 o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

• recep'ionarea tuturor bunurilor 6ateriale intrate -n entitate %i -nre#istrarea acestora la locurile de depo$itare. Bunurile 6ateriale pri6ite pentru prelucrare5 -n custodie sau -n consi#na'ie se recep'ionea$& %i se -nre#istrea$& distinct ca intr&ri -n #estiune. Bn contabilitate5 ,aloarea acestor bunuri se -nre#istrea$& -n conturi -n a)ara bilan'ului. • -n situa'ia unor decalaGe -ntre apro,i$ionarea %i recep'ia bunurilor care se do,edesc a )i -n 6od cert -n proprietatea SC ...................... SRL 5 se procedea$& ast)elA < bunurile sosite )&r& )actur& se -nre#istrea$& ca intr&ri -n #estiune atCt la locul de depo$itare cCt %i -n contabilitate5 pe ba$a recep'iei %i a docu6entelor -nso'itioareF < bunurile sosite %i nerecep'ionate se -nre#istrea$& distinct -n contabilitate ca intrare -n #estiune. • -n ca$ul unor decalaGe -ntre ,Cn$area %i li,rarea bunurilor5 acestea se -nre#istrea$& ca ie%iri din entitate5 ne6ai)iind considerate proprietatea acesteia5 ast)elA - bunurile ,Cndute %i neli,rate se -nre#istrea$& distinct -n #estiune5 iar -n contabilitate -n conturi -n a)ara bilan'uluiF - bunurile li,rate5 dar ne)acturate5 se -nre#istrea$& ca ie%iri din #estiune atCt la locurile de depo$itare cCt %i -n contabilitate5 pe ba$a docu6entelor care con)ir6& ie%irea din #estiuneF - bunurile apro,i$ionate sau ,Cndute cu clau$e pri,ind dreptul de proprietate se -nre#istre$& la intr&ri %i respecti,5 la ie%iri5 atCt -n #estiune5 cCt %i -n contabilitate5 potri,it contractelor -nc.eiate. Contabilitatea stocurilor se 'ine cantitati, %i ,aloric prin )olosirea in,entarului per6anent. Soldul conturilor de stocuri re)lect& ,aloarea bunurilor e/istente -n #estiune5 la pre' de -nre#istrare. Bn ,ederea -n'ele#erii politicilor contabile pri,ind stocurile5 trebuie a,ute -n ,edere ur6&toarele concepte<c.eieA M%!e1ii *1i'e. Materialele care sunt la dispo$i'ia SC ...................... SRL a%teptCnd intrarea -n procesul de produc'ie. B#(#1i 2i(i!e. Produse )inali$ate reali$ate de entitate5 dar ne,Cndute. P1+)# 4ie 5( #1& )e e6e #4ie. Stocurile de produse par'ial )inite. P1i'#$ i(!1%! 7 *1i'#$ ie8i! 9FIFO:. Metod& de stabilire a costurilor stocurilor con)or6 c&reia pri6ele bunuri cu6p&rate sau produse se presupune a )i %i pri6ele bunuri ,Cndute Dconsu6ateE. Me!+)% *1e4#$#i # %'0(#(!#$. Metod& de stabilire a costurilor stocurilor prin deducerea ,alorii 6arGei brute din pre'ul de ,Cn$are al stocurilor. V%$+%1e% 1e%$i/%bi$0 (e!0. Pre'ul de ,Cn$are esti6at ce ar putea )i ob'inut pe parcursul des)&%ur&rii nor6ale a acti,it&'ii5 6ai pu'in costurile esti6ate pentru )inali$area bunului %i a costurilor esti6ate necesare ,Cn$&rii. D1e*!#$ )e *1+*1ie!%!e %&#*1% b#(#1i$+1 Pentru a ob'ine o e,aluare corect& a cantit&'ii de stocuri %i a repre$ent&rilor 6onetare cone/e ale stocurilor %i ale costului bunurilor ,Cndute5 -n situa'iile )inanciare5 este necesar& deter6inarea 6o6entului trans)erului de titlu le#al. .............................................. ................................... La ie%irea din entitate a in,esti'iilor pe ter6en scurt5 e,entualele aGust&ri pentru pierderi de ,aloare se anulea$&.

CAPITOL!L I+ POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT
;., De2i(i4ii, $%&i2i 01i
D%!+1ie. O obli#a'ie pre$ent& a SC ...................... SRL care deri,& din e,eni6entele din trecut %i a c&rei co6pensare se preconi$ea$& s& re$ulte dintr<o ie%ire din entitate a unor resurse care repre$int& bene)icii econo6ice.

Pa#e 2 o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

atoriile repre$int& an#aGa6ente )inanciare ale debitorilor cu pri,ire la su6e de bani sau bunuri cu,enite creditorilor %i repre$int& surse atrase de unitatea patri6onial& la )inan'area acti,it&'ii de e/ploatare a acesteia. O datorie trebuie clasi)icat& ca datorie pe ter6en scurt5 denu6it& %i datorie curent& atunci cCndA aE se a%teapt& s& )ie decontat& -n cursul nor6al al ciclului de e/ploatare al SC ...................... SRL5 sau bE este e/i#ibil& -n ter6en de 12 luni de la data bilan'ului. ............................................ ................................... ......................

CAPITOL!L + POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG
<., De2i(i4ii, $%&i2i 01i
atoriile pe ter6en lun# repre$int& sacri)icii ,iitoare de bene)icii econo6ice care trebuie pl&tite pe o perioad& 6ai 6are de un an sau de un ciclu econo6ic. atoria pe ter6en lun# include -6pru6uturi din e6isiuni de obli#a'iuni %i pri6e de ra6bursare a acestora5 credite bancare pe ter6en 6ediu %i lun#5 obli#a'ii din contractele de leasin#5 su6e datorate entit&'ilor a)iliate %i entit&'ilor cu care co6pania este le#at& prin interese de participare5 alte -6pru6uturi %i datorii asi6ilate %i dobCn$ile a)erente acestora5 pensii %i obli#a'ii a6Cnate din planurile de contribu'ii5 i6po$it pe e/cedent a6Cnat. B6pru6uturile din e6isiunile de obli#a'iuni repre$int& contra,aloarea obli#a'iunilor e6ise potri,it le#ii. Bn cadrul acestora5 trebuie e,iden'iate distinct -6pru6uturile din e6isiuni de obli#a'iuni con,ertibile. atoriile pri,ind concesiunile %i alte datorii si6ilare se re)er& la bunurile preluate cu acest titlu de c&tre SC ...................... SRL pri6itoare5 potri,it contractelor -nc.eiate. La s)Cr%itul perioadei contractului de concesiune5 bunurile se restituie proprietarului5 situa'ie -n care are loc anularea datoriilor corespun$&toare pri,ind concesiunea. ................................

<.- E"%$#%1e
E,aluarea datoriilor se )ace la ,aloarea no6inal& -nscris& -n docu6entele care conse6nea$& apari'ia lor. i)eren'ele de curs ,alutar care apar cu oca$ia decont&rii datoriilor -n ,alut& la cursuri di)erite )a'& de cele la care au )ost -nre#istrate ini'ial pe parcursul perioadei sau )a'& de cele la care au )ost raportate -n situa'iile )inanciare anuale anterioare trebuie recunoscute ca ,enituri sau c.eltuieli -n perioada -n care apar. .................................

CAPITOL!L +I POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE
=., De2i(i4ii, +( e*!e7 >eie
Bn ,ederea -n'ele#erii politicilor contabile pri,ind pro,i$ioanele5 trebuie a,ute -n ,edere ur6&toarele concepte<c.eieA P1+"i/i+(. atorie cu moment de apari*ie sau valoare incerte. Pro,i$ioanele se pot distin#e de alte datorii cu6 ar )i )urni$orii %i an#aGa6entele pentru c& e/ist& o incertitudine asupra 6o6entului sau ,alorii c.eltuielilor ,iitoare necesare pentru stin#erea obli#a'iei. D%!+1ie. O obliga*ie pre&ent' a SC ...................... SRL care re$ult& din e,eni6ente trecute5 a c&rei stin#ere se a%teapt& s& dea na%tere unei ie%iri de resurse -ncorporatoare de bene)icii econo6ice din entitate.

Pa#e 7 o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

E"e(i'e(! %(?%@%!. E,eni6entul care #enerea$& o obli#a'ie le#al& sau i6plicit&5 ast)el -ncCt SC ...................... SRL trebuie s& onore$e obli#a'ia respecti,&. ..........................................................

CAPITOL!L +III POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII
Capitalurile tuturor datorilor. Capitalurile • capital • re&ervele • re&ultatul • re&ultatul proprii repre$int& acu6ularile SC ...................... SRL5 dup& deducerea proprii cuprindA

reportat e+erci*iului financiar.

..........................

CAPITOL!L IH POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR
A., VENITURI
A.,., De2i(i4ii, $%&i2i 01i +eniturile repre$int& cre%teri de %"%(!%@e e +(+'i e5 inter,enite -n cursul e/erci'iului5 care au #enerat o 6aGorare a capitalurilor proprii. Bn cate#oria ,eniturilor se includ atCt su6ele -ncasate sau de -ncasat -n nu6e propriu de c&tre entitate din acti,it&'ile curente5 cCt %i cC%ti#urile din orice surs&. Su6ele colectate de entitate -n nu6ele unor ter'e p&r'i5 inclusi, -n ca$ul contractelor de 6andat sau co6ision5 nu repre$int& ,enit din acti,itatea curent&. Bn aceast& situa'ie5 ,eniturile din acti,itatea curent& sunt repre$entate de co6isioanele cu,enite. .................... ..............................

,B.- P1e/e(!%1e% i(2+1'%4ii$+1
SC ...................... SRL trebuie s& pre$inte5 pentru )iecare clas& de datorii contin#ente5 data bilan'ului5 o scurt& descriere a naturii datoriei contin#ente5 %i acolo unde este posibil5 esti6are a e)ectului s&u )inanciar5 e,aluat& -n acela%i )el ca si pro,i$ioanele5 o indicare incertitudinilor a)erente ,alorii sau 6o6entului producerii oric&riu )lu/ de ie%ire5 precu6 posibilitatea oric&rei ra6burs&ri. .......................................... la o a %i

,,., Ge(e1%$i!%!i

CAPITOL!L HI PROCEDURI CONTABILE

C%)1#$ $e?i&$%!i" Procedurile contabile elaborate in cadrul SC ESTIC !MCIRIS SRL respecta pre,ederile OM;P 2821@2::9 cu pri,ire la preci$arile le#ate de procedurile de in,entariere5 pre,ederile OME; (012@2::9 si pre,ederile OM;P 2222@2::2 cu pri,ire la preci$arile le#ate de docu6entele )inanciar contabile5 precu6 si pre,ederile Le#ii contabilitatii 82@1991 si ale OM;P (:00@2::9 cu pri,ire ....................................... ...................................................... e)inite pentru )iecare acti,itate care se des)asoara in cadrul SC ...................... SRL5 preci$ate in docu6ente scrise5 si6ple5 co6plete5 precise si adaptate obiectului speci)ic de acti,itate al )ir6ei5 actuali$ate in 6od re#ulat5 aduse la cunostinta personalului societatii5 bine intelese si5 6ai ales5 bine aplicate5 procedurile interne de,in ast)el instru6ente ,iabile de control in cadrul )ir6ei.

,,.- P1+ e)#1i +(!%bi$e
Pa#e 8 o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Potri,it le#islatiei in do6eniul contabilitatii in cadrul SC ESTIC !MICRS sunt aprobate trei proceduri si anu6eA ,. P1+ e)#1% *1i"i() i("e(!%1ie1e%, pre,a$uta de Ordinul nr. 2821@ 2::9 care aproba Nor6ele pri,ind or#ani$area si e)ectuarea in,entarierii ele6entelor de natura acti,elor5 datoriilor si capitalurilor proprii -. P1+ e)#1% *1i"i() #!i$i/%1e% 2+1'#$%1e$+1 2i(%( i%17 +(!%bi$e5 pre,a$uta de Ordinul nr. 2222@ 2::2 pri,ind utili$area unor )or6ulare )inanciar<contabile 3. P1+ e)#1% *1i"i() 1e?i'#$ i(!e1( )e (#'e1+!%1e % 2+1'#$%1e$+1 2i(%( i%17 +(!%bi$e, pre,a$ut de Ordinul nr. (012@ 2::8 pri,ind docu6entele )inanciar<contabile. ,,.-., P1+ e)#1% *1i"i() i("e(!%1ie1e% Procedura pri,ind in,entarierea5 pre,a$uta de Ordinul nr. 2821@ 2::9 care aproba Nor6ele pri,ind or#ani$area si e)ectuarea in,entarierii ele6entelor de natura acti,elor5 datoriilor si capitalurilor proprii +e$i ane/a 1 ,,.-.- P1+ e)#1% *1i"i() #!i$i/%1e% 2+1'#$%1e$+1 2i(%( i%17 +(!%bi$e P1+ e)#1% *1i"i() #!i$i/%1e% 2+1'#$%1e$+1 2i(%( i%17 +(!%bi$e5 pre,a$uta de Ordinul nr. 2222@ 2::2 pri,ind utili$area unor )or6ulare )inanciar<contabile ,,.-.3 1+ e)#1% *1i"i() 1e?i'#$ i(!e1( )e (#'e1+!%1e % 2+1'#$%1e$+1 2i(%( i%17 +(!%bi$e P1+ e)#1% *1i"i() 1e?i'#$ i(!e1( )e (#'e1+!%1e % 2+1'#$%1e$+1 2i(%( i%17 +(!%bi$e, pre,a$ut de Ordinul nr. (012@ 2::8 pri,ind docu6entele )inanciar<contabile.

Optional5 pentru controlul intern al entitatii pot )i de)inite si alte proceduri5 in )unctie de speci)icul co6paniei5 precu6A dE Procedura de ac.i$itii eE Procedura de e,aluare si #estionare a stocurilor )E Procedura de e,aluare si #estionare a i6obili$arilor corporale si necorporale #E Procedura pri,ind calculatia costurilor de productie Din ca$ul societatilor de productieE .E Procedura de )acturare iE Procedura de acordare a a,ansurilor de tre$orerie si aprobarea deconturilor de c.eltuieli GE Procedura pentru casierie IE Politici salariale DpontaGe5 calcul salarii5 calcul bonusuri5 a,antaGe5 li6ite tele)onie )i/a si 6obilaE

Controlul intern al entitatii ,i$ea$a asi#urareaA < con)or6itatii cu le#islatia -n ,i#oareF < aplicarii deci$iilor luate de conducerea entitatiiF < bunei )unctionari a acti,itatii interne a entitatiiF < )iabilitatii in)or6atiilor )inanciareF < e)icacitatii operatiunilor entitatiiF < utili$arii e)iciente a resurselorF Controlul intern se aplica pe tot parcursul operatiunilor des)asurate de entitate5 ast)elA aE anterior reali$arii operatiunilor5 cu oca$ia elaborarii bu#etului5 ceea ce ,a per6ite5 ulterior reali$arii operatiunilor5 controlul bu#etarF

Pa#e 9 o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

bE -n ti6pul operatiunilor5 de e/e6plu5 sub aspectul deter6inarii procentului de reali$are )i$ica a productiei -n curs de e/ecutie sau a procentului de rebuturi -nre#istrateF cE dupa )inali$area operatiunilor5 ca$ -n care ,eri)icarea este destinata5 de e/e6plu5 sa anali$e$e rentabilitatea operatiunilor si sa constate e/istenta con)or6itatii sau a e,entualelor ano6alii5 care trebuie corectate. Controlul intern presupune A < o de)inire clara a responsabilitatilor5 resurse si proceduri adec,ate5 6odalitati si siste6e de in)or6are5 instru6ente si practici corespun$atoareF < di)u$area interna de in)or6atii pertinente5 )iabile5 a caror cunoastere per6ite )iecaruia sa<si e/ercite responsabilitatileF < un siste6 care ur6areste5 pe de o parte5 anali$area principalelor riscuri identi)icabile -n ceea ce pri,este obiecti,ele entitatii si5 pe de alta parte5 asi#urarea e/istentei de proceduri de #estionare a acestor riscuriF < acti,itati corespun$atoare de control5 pentru )iecare proces5 concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa a)ecte$e reali$area obiecti,elor entitatiiF < o supra,e#.ere per6anenta a dispo$iti,ului de control intern5 precu6 si o e/a6inare a )unctionarii sale. Scopul controlului intern este sa asi#ure coerenta obiecti,elor5 sa identi)ice )actorii<c.eie de reusita si sa co6unice conducatorilor entitatii5 -n ti6p real5 in)or6atiile re)eritoare la per)or6ante si perspecti,e. Indi)erent de natura sau 6ari6ea entitatii5 e)orturile depuse pentru aplicarea unui control intern satis)acator sunt le#ate de aplicarea unor bune practici. Acti,itatile de control )ac parte inte#ranta din procesul de #estiune prin care entitatea ur6areste atin#erea obiecti,elor propuse. Controlul ,i$ea$a aplicarea nor6elor si procedurilor de control intern5 la toate ni,elele ierar.ice si )unctionaleA aprobare5 autori$are5 ,eri)icare5 e,aluarea per)or6antelor operationale5 securi$area acti,elor5 separarea )unctiilor. E,aluarea controlului intern pleaca de la aspecte precu6A < e/istenta de #.iduri si 6anuale de proceduriF < #arantarea e,olutiei siste6ului de control internF < asi#urarea posibilitatii accesului la siste6 pentru controlul e/ternF < asi#urarea posibilitatii con)runtarii descrierii teoretice cu realitatea. Controlul intern contabil si )inanciar ,i$ea$a asi#urareaA < con)or6itatii in)or6atiilor contabile si )inanciare publicate5 cu re#ulile aplicabile acestoraF < aplicarii instructiunilor elaborate de conducere -n le#atura cu aceste in)or6atiiF < proteGarii acti,elorF < pre,enirii si detectarii )raudelor si nere#ulilor contabile si )inanciareF < )iabilitatii in)or6atiilor di)u$ate si utili$ate la ni,el intern -n scop de control5 -n 6asura -n care ele contribuie la elaborarea de in)or6atii contabile si )inanciare publicateF < )iabilitatii situatiilor )inanciare anuale publicate si a altor in)or6atii co6unicate pietei.

Pa#e 1: o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Bn do6eniul or#ani$arii #enerale5 trebuie sa e/isteA < o docu6entare re)eritoare la principiile de contabili$are si control al operatiunilorF < circuite de in)or6atii ,i$Cnd e/.austi,itatea operatiunilor5 o centrali$are rapida si o ar6oni$are a datelor contabile5 precu6 si controale asupra aplicarii acestor circuiteF < un calendar al elaborarii de in)or6atii contabile si )inanciare di)u$ate -n cadrul #rupului5 necesare pentru situatiile )inanciare ale societatii<6a6a. Sunt necesare5 de ase6eneaA < identi)icarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea in)or6atiilor contabile si )inanciare publicate sau care participa la elaborarea situatiilor )inanciareF < accesul )iecarui colaborator i6plicat -n procesul elaborarii de in)or6atii contabile si )inanciare5 la in)or6atiile necesare controlului internF < instituirea unui 6ecanis6 prin care sa se asi#ure e)ectuarea controalelorF < proceduri prin care sa se ,eri)ice daca controalele au )ost e)ectuate5 sa se identi)ice abaterile de la re#ula si sa se poata re6edia5 daca este necesarF < e/istenta unui proces care ur6areste identi)icarea resurselor necesare bunei )unctionari a )unctiei contabileF < adaptarea necesarului de personal si a co6petentelor acestuia la 6ari6ea si co6ple/itatea operatiunilor5 ca si la e,olutia ne,oilor si constrCn#erilor.

A(e6% , P1+ e)#1% *1i"i() i("e(!%1ie1e% APROBAT5 SC ................... SRL
Pa#e 11 o) 12

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

A MINISTRATOR .........................

PROCEDURA PRIVIND INVENTARIEREA
I. SCOPC ,copul acestei proceduri estea. stabilirea setului de re#uli si operatiuni unitare5 pentru re#le6entarea de principiu a .................. b. II.DOMENIUC Procedura se aplica de catre ser,iciul lo#istic5 ser,iciul )inanciar<contabil si 6e6brii co6isiilor de .................................. III. DESCRIEREA PROCEDURIIC In cadrul SC ...................... SRL inventarierea patrimoniului se e)ectuea$aA  Cel putin odata in cursul e/ercitiului )inanciar5 de re#ula in luna dece6brieF Atunci cand situatia o cere se poate e)ectua si lunar5 tri6estrial sau se6estrialF .................................... ........................................ VI. DISPOZIŢII FINALE Pre$entele proceduri sunt intoc6ite de SC ...................... SRL cu respectarea ur6atoarelor acte nor6ati,eA  Le#ea nr 82@1991 Le#ea contabilitatii < republicata5 6odi)icata si co6pletata cu O!" (7@2:11.  OM;P nr 2821@2::9 pri,ind nor6ele pentru or#ani$area si e)ectuarea in,entarierii ele6entelor de natura acti,elor5 datoriilor si capitalurilor proprii. aE Procedura ,a )i adus& la cuno%tin'a personalului care e/ecut& acti,it&'ile respecti,e. bE Actuala procedur& ,a )i re,i$uit& -n ca$ul -n care apar 6odi)ic&rile re#le6ent&rilor le#ale cu caracter #eneral %i intern pe ba$a c&rora se des)&%oar& acti,it&'ile care )ac obiectul acestei proceduri. cE Pe perioada absen'ei de la ser,iciu a persoanelor no6inali$ate 6ai sus5 pre$enta procedur& -n )or6a ini'ial& sau re,i$uit& se aplic& %i de c&tre -nlocuitorii acestora. dE Aceast& procedur& intr& -n ,i#oare la data de :1.:0.2:11. DNTOCMITC Econo6ist5 .............................. Ane/a 2 Procedura pri,ind utili$area )or6ularelor )inanciar<contabile Ane/a ( Procedura pri,ind re#i6ul intern de nu6erotare a )or6ularelor )inanciar<contabile Contabil %e)5 .......................

Pa#e 12 o) 12