MAKALAH KEPERAWATAN JIWA I “Klien dengan Resiko Bunuh Diri” Disusun Dala Rangka Me enuhi Tugas Ke!

era"a#an Ji"a I $e es#er % Dosen Pe &i &ing ' Ns( Iin Aini Isna"a#i) $(Ke!()M(Kes

Disusun Oleh Kelompok 6 : 1. Handoko M.P 2. Moh Lutfi Isnaini 3. Yuliatin

PR*+AM $T,D- $. KEPERAWATAN $TIKE$ HA/$HAWAT- 0AIN,L HA$AN +EN++*N+ PAJARAKAN 1 PR*B*LIN++* 23.4

KATA PEN+ANTAR e!ala pu"i dan s#uku$ senantiasa di pan"atkan kehadi$at %llah &'

hola(at dan salam semo!a selalu di limpahkan kepada )a*i Muhammad %&. Kami men#ampaikan $asa te$ima kasih kepada Ns( Aini Isna"a#i) $(Ke!()M(Kes selaku pem*im*in! mata kuliah Kepe$a(atan "i(a 1 #an! telah mem*im*in! kami untuk mem*antu dalam p$oses pen#usun makalah ini. Kami #akin *ah(a makalah ini masih *an#ak keku$an!ann#a ka$ena itu kami men!ha$apkan k$itik konst$uktif dan sa$an + khususn#a da$i i*u )s. Aini Isna"a#i) $(Ke!()M(Kes selaku pem*im*in! mata kuliah Kepe$a(atan ,i(a I dan umumn#a da$i semua pem*a-a sehin!!a makalah ini dapat le*ih sempu$na.

.en!!on!+ 2/13

BAB I PENDAH,L,AN

.(. LATAR BELAKAN+ 0unuh di$i me$upakan tindakan #an! se-a$a sada$ dilakukan oleh pasien untuk men!akhi$i kehidupann#a. Pende$ita !an!!uan ski1if$enia di selu$uh dunia ada 22 "uta "i(a den!an an!ka ke"adian 3 pe$ 1/// penduduk 4pada (anita dan p$ia sama5. Dipe$ki$akan te$dapat 2 6 1/ 7 $esiko ke"adian *unuh di$i sepan"an! $entan! kehidupan pende$ita ski1of$enia dan 2/ 7 an!ka pe$-o*aan *unuh di$i. tudi #an! dilakukan &HO melapo$kan *ah(a an!ka kematian te$tin!!i pada kasus ski1of$enia dise*a*kan ka$ena *unuh di$i. 8akto$ $esiko *unuh di$i pada pasien ski1of$enia te$dapat !e"ala9 !e"ala positif te$dapat ko 6 mo$*ilitas dep$esi+ ku$an!n#a te$api+ dan penu$unantin!kat pe$a(atan+ sakit k$onis+ tin!kat pendidikan tin!!i a(al da$i pe$"alanan pen#akitn#a 4&idiodinin!$at + 2//:5. Dipe$ki$akan penduduk Indonesia #an! mende$ita !an!!uan "i(a se*esa$ 2937 "i(a setiap tahun. ;aman dahulu penan!anan pasien !an!!uan "i(a adalah den!an dipasun!+ di$antai+ atau diikat+ lalu ditempatkan di $umah atau hutan "ika !an!!uan "i(a *e$at. 'etapi *ila pasien te$se*ut tidak *e$*aha#a+ di*ia$kan *e$kelia$an di desa+ sam*il men-a$i makanan dan men"adi tontonan mas#a$akat. 0unuh di$i de(asa ini *an#ak te$"adi di kalan!an $ema"a Indonesia. 0unuh di$i *e$a(al dan< atau *e$esiko te$"adi ketika mekanisme kopin! dalam setiap p$i*adi te$hadap masalah atau tin!kat st$esso$ tidak efektif atau lemah. Oleh ka$ena itu san!atlah pe$lu suatu pen!upa#aan pendampin!an te$hadap indi=idu #an! memiliki st$esso$ *e$at+ !una meminimalisi$ te$"adin#a *unuh di$i+ men!in!at semakin menin!katn#a st$esso$ #an! ada+ melemahn#a mekanisme kopin! akan menin!katkan $esiko *unuh di$i. >ntuk menan!!api u$aian masalah #an! dipapa$kan di atas+ kita kelompok 12 *e$usaha men#a"ikan konsep *unuh di$i #an! kami ha$apk"an dapat men"adi pemahaman dini untuk semua elemen kemanusiaan #an! kita sa"ikan dalam *entuk makalah ke-il ini.

pen!ha$apan akan tampilan ke$"a #an! tin!!i *iasan#a te$"adi pada fase

%pa pen!e$tian *unuh di$i ? 2. @. 0a!aimana pohon masalah pada klien den!an $esiko *unuh di$i? 3. Pen!e$tian da$i *unuh di$i 2. Pen#e*a*9pen#e*a* da$i $esiko *unuh di$i 3.(2 Ru usan Masalah 1.. 0a!aiman mitos dan fakta tentan! *unuh di$i 6. .(4 Tu5uan Penulisan Mahasis(a dapat memahami dan men"elaskan : 1.e"ala da$i klien den!an $esiko *unuh di$i 2. %suhan kepe$a(atan pada klien den!an $esiko *unuh di$i . Pohon masalah da$i $esiko *unuh di$i 3. %pa pen#e*a* klien $esiko *unuh di$i ? 3. %pa sa"a mitos dan fakta tentan! *unuh di$i? 6. %pa !e"ala klien den!an $esiko *unuh di$i? 2. 0a!aimana asuhan kepe$a(atan pada klien den!an $esiko *unuh di$i? . 0a!aimana $entan! $espon klien den!an $esiko *unuh di$i. %pa $entan! $espon klien den!an $esiko *unuh di$i ? @.

'i!a !an!!uan "i(a #an! dapat mem*uat indi=idu *e$esiko untuk *unuh di$i #aitu !an!!uan apektif+ pen#alah!unaan 1at+ dan ski1of$enia. 25 ifat kep$i*adian 'i!a aspek kep$i*adian #an! *e$kaitan e$at den!an *esa$n#a $esiko *unuh di$i adalah $asa *e$musuhan+ implisif dan dep$esi. lain: 15 Dia!nostik: :/ 7 o$an! de(asa #an! men!akhi$i hidupn#a den!an *unuh di$i+ mempun#ai hu*un!an den!an pen#akit "i(a. 0unuh di$i didefinisikan dalam dua kelompok #aitu lan!sun! dan tidak lan!sun!4 Ad(in+1:635. 8akto$ p$edisposisi Menu$ut tua$t dan undeen41::35 fakto$ p$edisposisi *unuh di$i anta$a . 0unuh di$i ialah pe$*uatan untuk menamatkan atau men!hilan!kan n#a(a di$i sendi$i.$TAKA 2(.BAB II TINJA. 25 Bi(a#at kelua$!a Bi(a#at kelua$!a #an! pe$nah melakukan *unuh di$i me$upakan fakto$ $esiko pentin! untuk p$ilaku dest$uktif. @5 8akto$ *iokimia Data menun"ukkan *ah(a se-a$a se$oto!enik+ apaten!ik+ dan depomine$sik men"adi media p$oses #an! dapat menim*ulkan p$ilaku dest$ukif di$i. 2(4 Pen6e&a& a. Penger#ian 0unuh di$i adalah tindakan #an! dilakukan den!an sen!a"a untuk mem*unuh di$i sendi$i4 heila L+ 2//15. 35 Lin!kun!an psikososial eseo$an! #an! *a$u men!alami kehilan!an+ pe$pisahan<pe$-e$aian+ kehilan!an #an! dini dan *e$ku$an!n#a dukun!an sosial me$upakan fakto$ pentin! #an! *e$hu*un!an den!an *unuh di$i.AN P. Menu$ut kelompok kami 0unuh di$i adalah suatu upa#a #an! disada$i dan *e$tu"uan untuk men!akhi$i kehidupan+ indi=idu se-a$a sada$ dan *e$has$at dan *e$upa#a melaksanakan has$atn#a untuk mati.

Keputusasaan *. 4(4 Ren#ang Resiko &unuh diri Menu$ut hi=es 42//D5 men!emukakan $entan! ha$apan putus ha$apan me$upakan $entan! adaptif9 maladaptif. %daptif Maladaptif Penin!katan di$i Pe$tum*uhan Penin!katan 0e$esiko$esiko pe$tum*uhan Pe$ilaku dest$uktif Di$i tak lan!sun! Pen-ede$aan 0unuh Di$i Di$i lan!sun! 2(7 Tanda dan ge5ala Pen!ka"ian o$an! #an! *unuh di$i "u!a men-akup apakah o$an! te$se*ut tidak mem*uat $en-ana #an! spesifik dan apakah te$sedia alat untuk melakukan $en-ana *unuh di$i te$se*ut. Celaan te$hadap di$i sendi$i+ pe$asaan !a!al dan tidak *e$!una -. %!itasi dan !elisah . 8akto$ p$esipitasi 8akto$ pen-etus seseo$an! melakukan pe$-o*aan *unuh di$i : 15 25 35 25 Pe$asaan te$isolasi dapat te$"adi ka$ena kehilan!an hu*un!an int$ape$sonal< !a!al melakukan hu*un!an #an! *e$a$ti Ke!a!alan *e$adaptasi sehin!!a tidak dapat men!hadapi st$ess Pe$asaan ma$ah<*e$musuhan+ *unuh di$i dapat me$upakan hukuman pada di$i sendi$i Ca$a untuk men!akhi$i keputusasaan. %lam pe$asaan dep$esi d. Petun"uk dan !e"ala #aitu a.*.

Penu$unan 00 !. Indi=idu *unuh di$i tidak pe$nah se$in!kali melaksanakann#a #an! *unuh di$i pesan men!i$imkan sama$9sama$ atau tidak te$lalu sma$9sama$ #an! men#ampaikan piki$an 0aik inte$nal pesan sama$ tentan! 4is#a$at keputusasaan dan dest$uktif9di$i. . Petun"uk psikiat$ik 15 25 35 25 @5 65 a5 *5 -5 d5 >pa#a *unuh di$i se*elumn#a Kelainan afektif %lkoholisme dan pen#alah!unaan o*at Kelaianan tindakan dan dep$esi mental pada $ema"a Dimensia dini< status keka-auan mental pada lansia Bi(a#at psikososial 0a$u *e$pisah+ *e$-e$ai< kehilan!an Hidup sendi$i 'idak *eke$"a+ pe$*ahan< kehilan!an peke$"aan *a$u dialami 8akto$9fakto$ kep$i*adian 1. Implisit+ a!$esif+ $asa *e$musuhan Ke!iatan ko!nitif dan ne!ati=e Keputusasaan Ha$!a di$i $endah 0atasan<!an!!uan kep$i*adian antiso-ial 2(8 Mi#os dan /ak#a #en#ang Bunuh Diri Mi#os /ak#a 1. @.e. 2. te$tutup5 dan pesan lan!sun! 4 is#a$at te$*uka5 tentan! *unuh di$i ha$us ditan!!api se-a$a se$ius+ den!an pen!ka"ian dan inte$=ensi #an! tepat. 3. Insomnia #an! menetap f. Indi=idu #an! *e$*i-a$a tentan! 1. 2. h. 0e$*i-a$a lam*an+ keletihan+ mena$ik di$i da$i lin!kun!an sosial.

Indi=idu #an! *unuh di$i han#a 2. #an! sua$a9sua$a da$i dalam di$i mem*unuh o$an! lain se*elum mem*unuh Indi=idu den!an menem*ak men-o*a senapann#a men!halan!i te$se*ut. • 0aha#a Amosional : p$ofessional #an! te$li*at e$in! kali an!!ota kelua$!a+ teman+ pe$a(atan dalam upa#a kesehatan+ dan *ahkan polisi men!halan!i *unuh di$i+ atau me$eka #an! tidak men#ada$i dep$asi dan $en-ana indi=idu untuk dan melaksanakan malu ka$ena *unuh me$eka di$i+ me$asa san!at *e$salah !a!al untuk mem*antu+ dan Ete$us9mene$usF *e$ada dalam *unuh memutuskan untuk *unuh di$i men!!unakan indi=idu #an! untuk di$i senapan dapat se-a$a implusif me$ampas . Ketika *unuh di$i dalam *entuk in!in men#akiti di$i me$eka *unuh di$i mempe$lihatkan te$se*ut tindakan dapat #an! sendi$i+ *ukan o$an! lain kema$ahan te$hadap di$i sendi$i+ kema$ahan dia$ahkan dalam *entuk kepada o$an! lain di$en-anakan se-a$a intensif.2. • 0aha#a fisik : Indi=idu psikotik dapat #an! *e$espon men#u$uhn#a di$in#a dep$esi te$hadap untuk sendi$i.

Indi=idu #an! *unuh di$i memiliki 3. 3. 'idak ada -a$a untuk menolon! seseo$an! #an! in!in mem*unuh di$in#a. pe$asaan #an! *e$-ampu$ aduk 4am*i=alen5 tentan! kein!inan me$eka untuk mati+ kein!inan untuk mem*unuh o$an! lainatau te$*unu.keputusasaan dan duka -ita tanpa akhi$.0e*e$apa indi=idu #an! dep$esi setelah o$an! #an! di-intai *unuh di$i+ akan me$asionalisasikan *unuh di$i te$se*ut se*a!ai:E-a$a #an! *aik untuk men!hinda$i dan sendi$i untuk pende$itaanF di$i me$eka da$i me$en-anakan upa#a *unuh *e*as pende$itaan. Inte$=ensi dapat mem*antu indi=idu #an! *unuh di$i untuk mempe$oleh *antuan da$i -a$a dukun!an kopin! #an! situasional+ *a$u dan memilih untuk hidup+ mempela"a$i . 0e*e$apa tindakan *unuh di$i di$en-anakan untuk menim9 *ulkan #an! misaln#a+ $asa *e$salah pada seseo$an! dan hidupG #an! pende$itaan indi=idu *e$tahan in!in men!hukum o$an! lain ka$ena menolak atau tidak mem*alas -intan#a. %m*i=alensi ini se$in! men-etuskan mempe$oleh petun"uk *antuan untuk #an! te$lihat da$i is#a$at #an! te$tutup atau te$*uka.

Men!a*aikan *unuh indi=idu $en-ana te$se*ut *e$san!kutan. indi=idu #an! *e$hasil melakukan *unuh di$i telah melakukan upa#a *unuh di$i minimal se*a!ian 1 kali *esa$ se*elumn#a+ indi=idu den!an !a!asan *unuh di$i dapat memiliki $esulisi positi te$hadap k$isi *unuh di$i. ekali ada $esiko *unuh di$i+ 6.an!an "an!an indi=idu letal pe$nah pe$nah untuk 4mematikan5 untuk melaksanakan men!a*aikan atau mele(atkan menentan! di$i akan indi=idu untuk *unuh oleh melaksanakan men!u$an!i pelaksanaan pe$ilaku melaksanakan an-aman *unuh emua $en-ana an-aman+ atau is#a$at se$ius ha$us dan se-a$a pada !estu$e ditan!!api *e$fokus se!e$a *e$ikan *antuan #an! masalah pen#e*a* indi=idu *unuh di$i. . Den!an . di$i an-aman atau =e$*al @. Ketika *ena$ *ah(a ke*an#akan selalu ada $esiko *unuh di$i.estu$ *unuh di$i me$upakan se*uah *unuh an-aman menantan! di$i. . memiki$kan !a!asan *unuh di$i atau mun!kin mulai men#usun $en-ana. Ketika ditan#ai tentan! *unuh di$i+ se$in! kali klien akan me$asa le!a "ika men!etahui *ah(a tan!isann#a untuk mempe$oleh *antuan diden!a$ dan *antuan se!e$a datan!.melan"utkan hidupn#a. 2. 6. @.an!an men#e*ut kata *unuh di$i kepada indi=idu #an! anda -u$i!ai akan *unuh di$i ka$ena hal ini dapat mem*e$in#a !a!asan untuk melaksanakan *unuh di$i. Indi=idu #an! *unuh di$i telah 2. -a$a di$i. dan #an! .

dukun!an menemukan mem*antu men#elesaikan #an! -a$a *a$u masalah tepat+ untuk akan indi=idu te$se*ut mempe$oleh $asa aman se-a$a emosional dan tidak meme$lukan *unuh di$i le*ih lan"ut se*a!ai -a$a men#elesaikan masalah. 2(% Pohon Masalah Besiko men-ede$ai di$i sendi$i+ o$an! lain dan lin!kun!an 0unuh di$i Besiko *unuh di$i Koppin! tak efektif Ha$!a di$i $endah /ak#or !redis!osisi Dia!nostik ke"i(aan ifat kep$i*adian Lin!kun!an psikososial Bi(a#at kelua$!a 8akto$ *iokimia /ak#or !resi!i#asi Pe$asaan te$isolasi Ke!a!alan *e$adaptasi Pe$asaan ma$ah<*e$musuhan Ca$a untuk men!akhi$i kepu9 tusasaan • • • • • • • • • BAB III .

I%) P%D% KLIA)  Identitas Klien: )ama+ "enis kelamin+ umu$+ tempat+ tan!!al lahi$+ status+ a!ama+ alamat+ pendidikan te$akhi$+ suku+ tan!!al m$s+ tan!!al pen!aka"ian+ no. D. Pengka5ian I. 8%K'OB PBADI PO I I e*elumn#a+ klien sudah men!alami !an!!uan "i(a dan *elum pe$nah di*a(a untuk *e$o*at. 1. 2. Masalah Kepe$a(atan : Besiko *unuh di$i 'idak ada an!!ota kelua$!a #an! men!alami !an!!uan "i(a. Pen!alaman masa lalu #an! tidak men#enan!kan : pe$nah men#aksikan ke"adian o$an! *unuh di$i. Be.HAN KEPERAWATAN 4(. Masalah Kepe$a(atan : Isolasi o-ial. Med.+ dia!nosa medis+  Identitas Penan!!un! . C. PA). %L% %) M% >K e*elum masuk B + keadaan klien saat di $umah tidak *isa tidu$+ se$in! ma$ah+ men-o*a *unuh di$i+ tidak mau *i-a$a.a(a* )ama+ "enis kelamin+a!ama+ alamat+hu*un!an den!an klien 0. Kelua$!a *elum pe$nah mem*a(a klien untuk *e$o*at aat dika"i klien tampak *e$diam di$i+ menundukkan kepala+ tidak mau *i-a$a+ tidak mau makan+ dan minum.A$. %nia#a fisik+ ania#a seksual+ penolakan+ keke$asan dalam kelua$!a+ tindakan -$iminal *aik klien se*a!ai pelaku+ ko$*an+ maupun saksi+ tidak te$ka"i. Ds : 9 Do : Klien se$in! ma$ah 9 ma$ah tidak "elas. IDA)'I'% .K%. Ds : 9 Do : Klien tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala. 8I IK %.

Hu*un!an osial : Ha$!a Di$i Bendah.1.am*a$an di$i+ identitas+ pe$an+ ideal di$i+ ha$!a di$i : tidak te$ka"i. Masalah Kepe$a(atan 2. -. Ds : 9 Do : Kien tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala+ le*ih senan! men#endi$i 3. Ds : pe$nah men#aksikan adikn#a *unuh di$i *. 'anda Hital 'D : D/<6/ mmH! : 36IC ) : 1// J<menit P : 22 J<menit 2. Keluhan 8isik Ds : 9 Do : tidak ada -a-at di tu*uh klien+ klien diam mematun!+ tidak mau *e$*i-a$a. Do : Klien tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala. A. .eno!$am Mengalami gangguan jiwa : halusinasi  Meninggal karena bunuh diri a. : $esiko tin!!i *unuh di$i . Konsep Di$i . P IKO O I%L 1. >ku$ '0 : 9 00 : 9 3. Masalah Kepe$a(atan 2.

2. Masalah Kepe$a(atan 8. . 3. : Besiko *unuh di$i. 6. pi$itual )ilai dan ke#akinan+ ke!iatan i*adah : tidak te$ka"i. %fek Ds : 9 Do : eksp$esi (a"ah klien data$+ tidak ada $espon. Ds : 9 Do : Klien diam mematun!+ klien tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala. @. '%'> MA)'%L 1. %kti=itas Moto$ik Ds : 9 Do : Klien tampak lesu+ diam mematun!+ dan menundukkan kepala.O$an! #an! *e$a$ti+ pe$an se$ta dalam ke!iatan kelompok< mas#a$akat+ dan ham*atan dalam *e$hu*un!an den!an o$an! lain : tidak te$ka"i. Masalah Kepe$a(atan : Besiko *unuh di$i. Ds : 9 Do : Klien diam mematun!+ klien tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala. Penampilan Ds : klien men!atakan mandi 3 kali seha$i+ klien pun#a ke*iasaan suka -u-i muka Do : Klien tampak $apid an *e$sih Masalah Kepe$a(atan : 9 2. Masalah Kepe$a(atan : Besiko *unuh di$i. Masalah Kepe$a(atan @. %lam Pe$asaan Ds : 9 Do : Klien tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala. Pem*i-a$aan Ds : 9 Do : Klien tampak mem*isu+ tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala. Masalah Kepe$a(atan : Besiko *unuh di$i. Masalah Kepe$a(atan : Besiko *unuh di$i. : Besiko *unuh di$i.

6. Inte$aksi selama (a(an-a$a Ds : 9 Do : tidak ada kontak mata+ tidak mau menatap la(an *i-a$a+ diam mematun!. Da#a 'ilik Di$i Ds :9 . Pe$sepsi Ds : 9 Do : dalam mempe$sepsikan sesuatu -epat Masalah Kepe$a(atan : 9 D. Memo$i Ds :9 Do : in!atan klien *a!us Masalah kepe$a(atan: 9 12. 'in!kat Kesada$an Ds :9 Do : Klien tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala Masalah Kepe$a(atan: Besiko *unuh di$i. 11. 'in!kat Konsent$asi dan 0e$hitun! Ds :9 Do : konsent$asi *a!us tapi mudah te$pe-ah Masalah kepe$a(atan: 9 13. Kemampuan Penilaian Ds :9 Do : Klien tidak mudah menilai o$an! lain Masalah Kepe$a(atan: 9 12. 3. Masalah Kepe$a(atan : Besiko *unuh di$i. P$oses Piki$ Ds :9 Do : Klien te$!olon! sis(a *e$p$estasi Masalah Kepe$a(atan: 9 :. Isi Piki$ < (aham Ds :9 Do : Klien !elisah akan nasi*n#a Masalah Kepe$a(atan: $esiko *unuh di$i 1/.

Pemeliha$aan Kesehatan Ds : 9 . 1. . Masalah Kepe$a(atan : 9 3. 0e$pakaian< 0e$hias Ds : 9 Do : Klien tidak meme$lukan *antuan dalam *e$pakaian< *e$hias. Masalah kepe$a(atan : 9 2. Masalah Kepe$a(atan : 9 6.. Masalah Kepe$a(atan : 9 @. Makan Ds : 9 Do : Klien *isa makan sendi$i. Mandi Ds : 9 Do : Klien tidak meme$lukan *antuan dalam hal mandi dan mem*e$sihkan di$i+ ke*e$sihan da*an klien *aik Masalah Kepe$a(atan : 9 2.Do : Klien tidak mudah menun"ukkan da#a ta$ik di$in#a Masalah Kepe$a(atan : Besiko *unuh di$i. Isti$ahat dan 'idu$ Ds : 9 Do : Lama dan (aktu tidu$ tidak te$ka"i+ tidak ada pe$siapan se*elum tidu$+ dan tidak ada ke!iatan sesudah tidu$. Masalah Kepe$a(atan : 9 3. 0%0< 0%K Ds : 9 Do : Klien tidak meme$lukan *antuan dalam 0%0< 0%K+ pe$!i+ men!!unakan dan mem*e$sihkan &C+ mem*e$sihkan dan me$apikan pakaian. KA0>'>H%) PAB I%P%) P>L%). Pen!!unaan O*at Ds : 9 Do : Klien meme$lukan *antuan dalam pen!!unaan o*at dalam menan!ani masalh ke"i(aan se*elumn#a.

MAK%)I MA KOPI).K>). MK : ku$an! pen!etahuan K. D%'% L%I) .. Ds : 9 Do : Klien diam+ tidak mau *i-a$a+ dan menundukkan kepala. Masalah kepe$a(atan : Besiko *unuh di$i. Ds : 9 Do : Klien mudah st$ess dalam menan!!api masalah MK : pe$u*ahan pola piki$ I. PA). Ke!iatan Di Dalam Bumah Ds : 9 Do : Klien se$in! men!u$un! di$i Masalah kepe$a(atan: Besiko *unuh di$i. 'he$api medi: :2K1 :/6/6L : 2 K @ m! 'h$iheJ#pheniad#l 4'HD5 Chlo$p$oma1ine 4CP. MK : Besiko *unuh di$i. Ke!iatan Di Lua$ Bumah Ds : 9 Do : Klien tidak mau *i-a$a dan menundukkan kepala. M% %L%H P IKO O I%L D%) LI).%) Ds : 9 Do : Klien diam+ tidak mau *i-a$a+ dan menundukkan kepala. % PAK MADIK Dia!nosa Medik se*enlun#a : -hi1oph$enia pa$anoid. .5 '8P L. H. :.A'%H>%) 'entan! pen#akit "i(a+ fakto$ p$esipitasi+ kopin!+ sistem pendukun!+ pen#akit fisik+ o*at9o*atan.Do : Klien mampu memeliha$a kesehatan di$i Masalah kepe$a(atan : 9 D.

Gangguan harga diri rendah 15 Data su*"ektif Klien men!atakan sa#a tidak mampu+ tidak *isa+ tidak tahu apa9apa+ *odoh+ men!k$itik di$i sendi$i+ men!un!kapkan pe$asaan malu te$hadap di$i sendi$i 25 Data o*"ektif Klien te$lihat le*ih suka sendi$i+ *in!un! *ila disu$uh memilih alte$natif tindakan+ in!in men-edae$ai di$i< in!in men!akhi$i hidup. 25 Data o*"ektif : Klen te$lihat menun"ukkan tanda9tanda ski1of$enia+ da$i -hek up te$lihat adan#a pen#akit k$onis maupun akut+ klien te$lihat . Resiko bunuh diri 15 Data su*"ektif Bi(a#at masa lalu : klien pe$nah melakukan pe$-o*aan *unuh di$i dan men-ede$ai di$i sendi$i+ klien men!atakan dikelua$!an#a ada #an! pe$nah men-o*a *unuh di$i+ klien se$in! men!alami !an!!uan mood+ pen#alah!unaan )%P.% dan ski1of$enia+ klien mn!atakan mende$ita pen#akit fisik #an! k$onik+ n#e$i k$onik+ klien men!atakan sedan! men!alami kehilan!an dan p$oses *e$duka. men!uasai+ eksp$esi ma$ah+ pandan!an ta"am+ me$usak dan melempa$ *a$an!9*a$an!. Resiko tinggi mencederai diri.Data pen!ka"ian : a. c. orang lain dan lingkungan 15 Data su*"ektif Klien mem*e$i kata9kata an-aman+ men!atakan *en-i dan kesal pada seseo$an!+ klien suka mem*entak dan men#e$an! o$an! #an! men!usikn#a "ika sedan! kesal+ atau ma$ah+ melukai < me$usak *a$an!9*a$an! dan tidak mampu men!endalikan di$i 25 Data o*"ektif Mata me$ah+ (a"ah a!ak me$ah+ nada sua$a tin!!i dank e$as+ *i-a$a b.

6. Bi(a#at pendidikan dan peke$"aan Catat -i$i9-i$i $espon psikolo!ik+ ko!nitif+ emosional dan p$ilaku da$i indi=idu den!an !an!!uan mood. 3.   istem pendukun! #an! ada. pen!o*atan !an!!uan mood+ tanda9tanda kekam*uhan dan tindakan pe$a(atan di$i. Bi(a#at pen!o*atan.dep$esi. t$esso$ saat ini #an! mempen!a$uhi klien+ te$masuk pen#akit lain 4*aik psikiat$ik maupun medik5+ kehilan!an #an! *a$u dialami dan $i(a#at pen#alah!unaan 1at. @. 2.  Ben-ana *unuh di$i te$masuk apakah klien memiliki $en-ana #an! te$atu$ dan -a$a9-a$a melaksanakan $en-ana te$se*ut. Ka"i adan#a fakto$ $esiko *unuh di$i dan letalitas p$ilaku *unuh di$i :  'u"uan klien misaln#a a!a$ te$lepas da$i st$es+ solusi masalah #an! sulit. #mptom #an! men#e$tain#a  %pakah klien men!alami : • • • •  Ide *unuh di$i %n-aman *unuh di$i Pe$-o*aan *unuh di$i ind$ome men-ede$ai di$i sendi$i #an! disen!a"a De$a"at #an! tin!!i te$hadap keputusasaan+ ketidak*e$da#aan dan anhedonia dimana hal ini me$upakan fakto$ k$usial te$kait den!an $esiko *unuh di$i. Pe$isti(a hidup #an! menim*ulkan st$es dan kehilan!an #an! *a$u dialami Hasil dan alat pen!ka"ian #an! te$standa$isasi untuk dep$esi.  Ka"i sistem pendukun! kelua$!a dan ka"i pen!etahuan dasa$ kelua$!a klien+ atau kelua$!a tentan! !e"ala+ meditasi dan $ekomendasi 3. 2. Data lain #an! pe$lu dika"i : 1. .  Keadaan "i(a klien 4misaln#a adan#a !an!!uan piki$an+ tin!kat !elisah+ kepa$ahan !an!!uan mood5.

0ila indi=idu men#atakan memiliki $en-ana *a!aimana untuk mem*unuh di$i me$eka sendi$i. e*a!ai pe$a(at pe$lu mempe$tim*an!kan pasien #an! memiliki $esiko apa*ila menun"ukkan pe$ilaku se*a!ai *e$ikut :  Men#atakan piki$an+ ha$apan dan pe$en-anaan tentan! *unuh di$i  Memiliki $i(a#at satu kali atau le*ih melakukan pe$-o*aan *unuh di$i. • Menentukan se*e$apa *an#ak (aktu #an! di pakai pasien untuk me$en-anakan dan men!a!as akan sui-ide Menentukan *a!aiamana metoda #an! mematikan itu mampu diakses oleh klien.¬ Men!alami dep$esi+ -emas dan pe$asaan putus asa. Pe$lu dilakukan penka"ian le*ih mendalam la!i dianta$an#a : • • Ca$i tahu $en-ana apa #an! sudah di $en-anakan Menentukan se*e$apa "auh klien sudah melakukan aksin#a atau pe$en-anaan untuk melakukan aksin#a #an! sesuai den!an $en-anan#a. D.  Menentukan keluhan utama klien den!an men!!unakan kata 6 kata #an! dimen!e$ti klien  Mendiskuiskan !an!!uan "i(a se*elumn#a dan $i(a#at pen!o*atann#a  Mendaptakan data tentan! demo!$afi dan so-ial ekonomi  Mendiskusikan ke#akinan *uda#a dan kea!amaan  Pe$oleh $i(a#at pen#akit fisik klien :. Hal 6 hal #an! pe$lu dipe$hatikan didalam melakukan pen!ka"ian tentan! $i(a#at kesehatan mental klien #an! men!alami $esiko *unuh di$i:  Men-iptakan hu*un!an salin! pe$-a#a #an! te$apeutik  Memilih tempat #an! tenan! dan men"a!a p$i=a-# klien  Mempe$tahankan ketenan!an+ sua$a #an! tidak men!an-am dan mendo$on! komunikasi te$*uka.    Memilki kelua$!a #an! memiliki $i(a#at *unuh di$i. Memiliki !an!uan "i(a k$onik atau $i(a#at pen#akit mental .

% te$utama al-ohol Mende$ita pen#akit fisik #an! p$o!nosisn#a ku$an! *aik Menun"ukkan impulsi=itas dan a!$essif edan! men!alami kehilan!an #an! -ukup si!nifi-ant atau kehilan!an #an! *e$tu*i9tu*i dan se-a$a *e$samaan Mempun#ai akses te$kait metode untuk melakukan *unuh di$i misal pistol+ o*at+ $a-un. Me$asa am*i=alen tentan! pen!o*atan dan tidak koope$atif den!an pen!o*atan Me$asa kesepian dan ku$an!n#a dukun!an sosial. 35 Dep$ession 3@ 6 3:7 o$an #an! melakukan *unuh di$i men!alami sind$ome dep$esi. 25 P$e=ious attempts 4Pe$-o*aan se*elumn#a5 6@9 3/7 o$an! #an! melakukan *unuh di$i sudah pe$nah melakukan pe$-o*aan se*elumn#a @5 A'OH 4 alkohol5 6@ 7 o$an! #an! sui-ide adalah o$an! men#alahnu!unakan al-ohol 65 Bational thinkin! Loss 4 Kehilan!an *e$piki$ $asional5 O$an! ski1of$enia dan dementia le*ih se$in! melakukan *unuh di$i dis*andin! !ene$al populasi 35 osial suppo$t la-kin! 4 Ku$an! dukun!an so-ial5 O$an! #an! melakukan *unuh di$i *iasan#a ku$ann#a dukun!an da$i teman dan sauda$a+ peke$"aan #an! *e$makna se$ta dukun!an spi$itual kea!aamaan D5 O$!ani1ed plan 4 pe$en-anaan #an! te$o$anisasi5 %dan#a .    Men!alami pen#alahunaan )%P. %D PAB O)    1/. 0an#ak inst$ument #an! *isa dipakai untuk menentukan $esiko klien melakukan *unuh di$i dianta$an#a den!an )O %D PAB O) Kete$an!an 15 eJ 4"enis kelamin5 Laki laki le*ih komit melakukan sui-ide 3 kali le*ih tin!!i di*andin! (anita+ meskipun (anita le*ih se$in! 3kali di*andin! laki laki melakukan pe$-o*aan *unuh di$i 25 %!e 4 umu$5 Kelompok $esiko tin!!i : umu$ 1: tahun atau le*ih muda+ 2@ tahun atau le*ih tua dan khususn#a umu$ 6@ tahun le*ih.

4(2 Diagnosa Ke!era"a#an a. orang lain dan lingkungan a. -. 0i-a$a den!an sikap tenan!+ $ileks dan tidak menantan!.an!!uan konsep di$i : ha$!a di$i $endah. 'u"uan >mum: Klien te$hinda$ da$i men-ede$ai di$i+ o$an! lain dan lin!kun!an.pe$en-anaan #an! spesifik te$hadap *unuh di$i me$upakan $esiko tin!!i :5 )o spouse 4 'idak memiliki pasan!an5 O$an! duda+ "anda+ sin!le adalah le*ih $entan! dis*andin! menikah 1/5 i-kness O$an! *e$pen#akit k$onik dan te$minal *e$esiko tin!!i melakukan *unuh di$i. ' Resiko mencederai diri. 0antu klien men!un!kapkan pe$asaan "en!kel < kesal. Klien dapat men!identifikasi pen#e*a* *unuh di$i. Klien dapat mem*ina hu*un!an salin! pe$-a#a. Den!a$kan un!kapan $asa ma$ah dan pe$asaan *e$musuhan klien den!an sikap tenan!. Besiko tin!!i *unuh di$i 4(4 In#er9ensi Ke!era"a#an  Diagnosa Ke!era"a#an . Besiko tin!!i men-ede$ai di$i+ o$an! lain dan lin!kun!an *. Klien dapat men!identifikasi tanda9tanda *unuh di$i. 0e$i pe$hatian dan pen!ha$!aan : teman klien (alau tidak men"a(a*. 'indakan:    0e$i kesempatan men!un!kapkan pe$asaan. 'u"uan Khusus: 1. 3. *. . 2. . 'indakan:  0ina hu*un!an salin! pe$-a#a : salam te$apeutik+ empati+ se*ut nama pe$a(at dan "elaskan tu"uan inte$aksi.    Pan!!il klien den!an nama pan!!ilan #an! disukai.

0e$sama di!unakan. 2. e-a$a fisik : ta$ik nafas dalam "ika sedan! kesal+ *e$olah $a!a+ memukul *antal < kasu$.  'an#akan apakah in!in mempela"a$i -a$a *a$u #an! sehat.   O*se$=asi tanda *unuh di$i. 'indakan:   0i-a$akan aki*at<ke$u!ian da$i -a$a #an! dilakukan.  e-a$a =e$*al : katakan *ah(a anda sedan! ma$ah atau kesal < te$sin!!un!  e-a$a spi$itual : *e$doNa+ sem*ah#an!+ memohon kepada 'uhan untuk di*e$i kesa*a$an.  'an#akan Mapakah den!an -a$a #an! dilakukan masalahn#a selesai?M @. Klien dapat men!identifikasi -a$a konst$uktif dalam *e$espon te$hadap kema$ahan.  0antu *e$main pe$an sesuai den!an *unuh di$i #an! *iasa dilakukan. klien men#impulkan aki*at da$i -a$a #an! 6.'indakan :  %n"u$kan klien men!un!kapkan #an! dialami dan di$asakan saat "en!kel<kesal. Diskusikan -a$a lain #an! sehat. 'indakan :   0e$i pu"ian "ika men!etahui -a$a lain #an! sehat. Klien dapat men!identifikasi *unuh di$i #an! *iasa dilakukan. impulkan *e$sama klien tanda9tanda "en!kel < kesal #an! dialami klien. . 'indakan:  %n"u$kan men!un!kapkan upa#a *unuh di$i #an! *iasa< pe$nah dilakukan. Klien dapat men!identifikasi aki*at *unuh di$i.

 kelua$!a. Klien dapat men!identifikasi -a$a men!ont$ol *unuh di$i.  0antu klien men!unakan o*at den!an p$insip @ *ena$ 4nama klien+ o*at+ dosis+ -a$a dan (aktu5. 0e$i $einfo$-ement positif atas ke*e$hasilan #an! di-apai dalam simulasi. 'indakan:   dipilih.   0antu mensimulasikan -a$a #an! telah dipilih. 'indakan :  0e$i pendidikan kesehatan tentan! -a$a me$a(at klien melalui pe$temuan kelua$!a. Klien dapat men!!unakan o*at den!an *ena$ 4sesuai p$o!$am5. 'u"uan khusus : Klien dapat mem*ina hu*un!an salin! pe$-a#a . 2. 'indakan:  Diskusikan den!an klien tentan! o*at 4nama+ dosis+ f$ekuensi+ efek dan efek sampin!5. Klien mendapat dukun!an da$i kelua$!a. 0antu memilih -a$a #an! palin! tepat. a.3. 0e$i $einfo$-ement positif atas kete$li*atan :. 0antu men!identifikasi manfaat -a$a #an! telah D.  1.  %n"u$kan men!!unakan -a$a #an! telah dipilih saat "en!kel < ma$ah.  %n"u$kan untuk mem*i-a$akan efek dan efek sampin! o*at #an! di$asakan. Diagnosa Ke!era"a#an 2 ' gangguan konsep diri : harga diri rendah 'u"uan umum : Klien tidak te$"adi !an!!uan konsep di$i : ha$!a di$i $endah<klien akan menin!kat ha$!a di$in#a.

'indakan :  Ben-anakan *e$sama klien akti=itas #an! dapat dilakukan setiap ha$i sesuai kemampuan  kondisi klien 'in!katkan ke!iatan sesuai den!an tole$ansi Klien dapat menetapkan < me$en-anakan ke!iatan sesuai den!an kemampuan #an! dimiliki Diskusikan kemampuan dan aspek positif #an! Klien dapat menilai kemampuan #an! dapat di!unakan Klien dapat menilai kemampuan dan aspek positif #an! Klien dapat men!identifikasi kemampuan dan aspek positif #an! dimiliki . 'indakan :  dimiliki  Diskusikan pula kemampuan #an! dapat dilan"utkan setelah pulan! ke $umah d. 'indakan :   Diskusikan kemampuan dan aspek positif #an! dimiliki Hinda$kan mem*e$i penilaian ne!atif setiap *e$temu klien+ utamakan mem*e$i pu"ian #an! $ealistis  dimiliki -.'indakan :  0ina hu*un!an salin! pe$-a#a : salam te$apeutik+ pe$kenalan di$i+ "elaskan tu"uan inte$aksi+ -iptakan lin!kun!an #an! tenan!+ *uat kont$ak #an! "elas 4(aktu+ tempat dan topik pem*i-a$aan5  0e$i kesempatan pada klien untuk men!un!kapkan pe$asaann#a   ediakan (aktu untuk menden!a$kan klien Katakan kepada klien *ah(a di$in#a adalah seseo$an! #an! *e$ha$!a dan *e$tan!!un! "a(a* se$ta mampu menolon! di$in#a sendi$i *.

'indakan :  Pe$kenalkan di$i den!an klien  'an!!api pem*i-a$aan klien den!an sa*a$ dan tidak men#an!kal.  0e$sifat han!at dan *e$saha*at. *unuh di$i 2.  0i-a$a den!an te!as+ "elas+ dan "u"u$. Klien dapat mem*ina hu*un!an salin! pe$-a#a 'u"uan umum : Klien tidak melakukan pe$-o*aan . 'indakan :  0e$i -ontoh -a$a pelaksanaan ke!iatan #an! *oleh Klien dapat melakukan ke!iatan sesuai kondisi dan kemampuan 0e$i kesempatan men-o*a ke!iatan #an! telah 0e$i pu"ian atas ke*e$hasilan klien Diskusikan kemun!kinan pelaksanaan di $umah Klien dapat memanfaatkan sistem pendukun! #an! ada 0e$i pendidikan kesehatan pada kelua$!a tentan! -a$a me$a(at klien  di$a(at   0antu kelua$!a men#iapkan lin!kun!an di $umah 0e$i $einfo$-ement positif atas kete$li*atan 0antu kelua$!a mem*e$i dukun!an selama klien • Diagnosa 4 ' Resiko bunuh diri 1. Klien dapat te$lindun! da$i pe$ilaku *unuh di$i 'indakan : 'u"uan khusus: a. *.  'emani klien saat kein!inan men-ede$ai di$i menin!kat. klien lakukan e. 'indakan :  di$en-anakan   f.

 %(asi klien se-a$a ketat setiap saat.  0e$sikap empati untuk menin!katkan un!kapan ke$a!uan+ ketakutan dan keputusasaan. .  Ka"i dan ke$ahkan sum*e$ sum*e$ inte$nal indi=idu. a. . -.  0e$i (aktu dan kesempatan untuk men-e$itakan a$ti pende$itaan+ kematian+ dan lain lain.  0e$i dukun!an pada tindakan atau u-apan klien #an! menun"ukkan kein!inan untuk hidup. Klien dapat men!!unakan kopin! #an! adaptif 'indakan :  %"a$kan untuk men!identifikasi pen!alaman pen!alaman #an! men#enan!kan setiap ha$i 4misal : *e$"alan9"alan+ mem*a-a *uku fa=o$it+ menulis su$at dll.  0antu men!identifikasi sum*e$ sum*e$ ha$apan 4misal: hu*un!an anta$ sesama+ ke#akinan+ hal hal untuk diselesaikan5.  0e$i do$on!an untuk men!un!kapkan men!apa dan *a!aimana ha$apann#a. Klien dapat men!eksp$esikan pe$asaann#a 'indakan :  Den!a$kan keluhan #an! di$asakan. *.auhkan klien da$i *enda *enda #an! dapat mem*aha#akan 4pisau+ silet+ !untin!+ tali+ ka-a+ dan lain lain5. Klien dapat menin!katkan ha$!a di$i 'indakan :  0antu untuk memahami *ah(a klien dapat men!atasi keputusasaann#a.5  0antu untuk men!enali hal hal #an! ia -intai dan #an! ia sa#an!+ dan pentin!n#a te$hadap kehidupan o$an! lain+ men!esampin!kan tentan! ke!a!alan dalam kesehatan.  'empatkan klien di $uan!an #an! tenan! dan selalu te$lihat oleh pe$a(at.

( K*NDI$I KLIEN Da#a *&5ek#i: ' • • • • • • 0e$sikap impulsif Menun"ukkan pe$ilaku #an! men-u$i!akan 4*iasan#a men"adi san!at patuh5 %da $i(a#at pen#akit mental 4dep$esi+psikosis+dan pen#alah!unaan alkohol5 %da $i(a#at pen#akit fisik 4pen#akit k$onis atau pen#akit te$minal5 Pen!!an!u$an 4tidak *eke$"a+ kehilan!an peke$"aan+atau ke!a!alan dalam ka$ie$5 tatus pe$ka(inan #an! tidak ha$monis Da#a $u&5ek#i: ' . 0e$i do$on!an untuk *e$*a!i kep$ihatinan pada o$an! lain #an! mempun#ai suatu masalah dan atau pen#akit #an! sama dan telah mempun#ai pen!alaman positif dalam men!atasi masalah te$se*ut den!an kopin! #an! efektif $TRATE+I PELAK$ANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN Masalah Klien : Besiko 0unuh Di$i Pe$temuan : Ke91 4Pe$tama5 I( PR*$E$ KEPERAWATAN .

• • • • • • 2( Memiliki ide untuk melakukan tindakan *unuh di$i< men!akhi$i kehidupan Men!un!kapkan kein!inan untuk mati Men!un!kapkan $asa *e$salah dan keputusasaan %da $i(a#at *e$ulan! pe$-o*aan *unuh di$i se*elumn#a da$i kelua$!a 0e$*i-a$a tentan! kematian+menan#akan tentan! dosis o*at #an! mematikan Men!un!kapkan adan#a konflik inte$pe$sonal DIA+N*$A KEPERAWATAN Besiko 0unuh Di$i 4( T.J.TIK .AN KEPERAWATAN • • • • Klien tetap aman dan selamat Klien mendapat pe$lindun!an da$i lin!kun!ann#a Klien dapat men!un!kapkan pe$asaann#a Klien dapat menin!katkan ha$!a di$i 7( TINDAKAN KEPERAWATAN • • • • • • • • Melakukan kont$ak pen!ka"ian den!an klien Menemani klien te$us mene$us Men"auhkan semua *enda #an! mem*aha#akan klien Memastikan *ah(a klien telah *ena$9*ena$ meminum o*atn#a"ika klien mendapatkan o*at Men"elaskan den!an lem*ut kepada klien *ah(a pe$a(at akan melindun!i klien sampai klien tidak mempun#ai kein!inan *unuh di$i Mendiskusikan tentan! -a$a men!atasi kein!inan *unuh di$i Men!a"a$kan -a$a men!endalikan do$on!an *unuh di$i Melatih -a$a men!endalikan do$on!an *unuh di$i II( $TRATE+I K*M*NIKA$I TERAPE.( *RIENTA$I .

F E a#a pe$lu meme$iksa selu$uh isi kama$ 0apak % untuk memastikan tidak ada *enda #an! mem*aha#akan 0apak %. &( Te !a# : E0apak % mau di mana kita *e$*in-an!9 *in-an!+*a!aimana *ila di $uan! duduk?F .F a( To!ik : E0a!aimana kalau pa!i ini kita *e$*in-an!9*in-an! tentan! hal atau pe$asaan #an! men#e*a*kan 0apak % in!in men!akhi$i kehidupan 0apak %?F.F E%pakah 0apak % telah meminum o*at #an! di*e$ikan oleh pe$a(at? Kalau *elum sa#a akan mem*antu 0apak % untuk minum o*at.• • $ala Tera!eu#ik E elamat pa!i pak?F Me !erkenalkan Diri E)ama sa#ape$a(at )+ 0apak *oleh meman!!il sa#a ) 4sam*il men!ulu$kan tan!an untuk *e$"a*at tan!an5.F E%pa #an! 0apak % lakukan *ila kein!inan *unuh di$i te$se*ut mun-ul?F .( Wak#u : EMau *e$apa lama kita *e$*in-an!9*in-an! saat ini? 0a!aimana *ila 1@ menit?F 2( KERJA E%pakah 0apak % pe$nah *e$niat untuk *unuh di$i?F E%pakah 0apak % pe$nah men-o*a *unuh di$i?Den!an -a$a apa? %pa #an! 0apak % $asakan saat itu?F E%pa #an! men#e*a*kan 0apak %memiliki pe$asaan in!in men!akhi$i kehidupan 0apak %?F E0apak % tampakn#a mem*utuhkan pe$tolon!an ka$ena 0apak % pun#a kein!inan untuk *unuh di$i untuk itu sa#a akan menemani 0apak % di sini. u E%pakah sa#a men!!an!!u 0apak %? %pa #an! sedan! 0apak % lakukan ha$i ini?F • E9aluasi< =alidasi Kon#rak E0a!aimana pe$asaan 0apak % pa!i ini?F E a#a #an! akan me$a(at 0apak % di $uan!an ha$i ini dan sa#a akan mem*antu men#elesaikan masalah #an! 0apak % hadapi. )ama 0apak siapa? Dan 0apak in!in dipan!!il den!an se*utan apa?F • Me &uka Pe &i.araan dengan To!ik .

ang E0a!aimana pe$asaan 0apak % setelah kita *e$*in-an!9*in-an!? %pakah 0apak % me$asa ada manfaatn#a kita *e$*in-an!9*in-an! saat ini?%pakah saat ini kein!inan *unuh di$i itu ada?F.F • Kon#rak un#uk Per#e uan 6ang Akan Da#ang a( To!ik : E0aiklah kita sudah *e$*in-an!9*in-an! selama 1@ menit+ *a!aimana kalau nanti kita *e$*in-an!9*in-an! tentan! -a$a men!atasi $asa *e$salah dan $asa $endah di$i #an! 0apak alami?F &( Te !a#: EDimana tempatn#a nanti kita *e$*in-an!9*in-an!? 0a!aimana kalau disini sa"a?F . Katakan pada kami *ah(a kein!inan *unuh di$i itu mun-ul.F EKalau kein!inan *unuh di$i itu mun-ul+0apak % *isa lan!sun! meminta *antuan pe$a(at atau kelua$!a #an! men!un"un!i. • E9aluasi Isi Ma#eri 6ang $udah Di&i.ang1&in.E a#a akan mem*antu 0apak % a!a$ kein!inan untuk *unuh di$i hilan!.( Wak#u : EMau "am *e$apa? 0a!aimana kalau "am 11 sian! nanti+ setelah 0apak % *e$temu den!an teman9teman?F .F 4( TERMINA$I • E9aluasi Perasaan Klien $e#elah Ber&in.F ECa$a lain #an! *isa di!unakan adalah men!alihkan pe$hatian atau piki$an 0apak % den!an -a$a men-a$i teman untuk dia"ak *e$*in-an!9 *in-an!.F • Tindak Lan5u# E a#a ha$ap *ila nanti kein!inan untuk *unuh di$i itu mun-ul la!i+0apak % *isa memp$aktikkan -a$a9-a$a #an! sudah kita pela"a$i tadi.arakan !ada Per#e uan Ini E%pakah 0apak % masih in!at -a$a men!atasi kein!inan *unuh di$i? Co*a 0apak % se*utkan a!a$ kein!inan *unuh di$i itu tidak mun-ul la!i.

8akto$ p$edisposisi meliputi: dia!nostik+ sifat+ kep$i*adian+ lin!kun!an psikososial+ $i(a#at kelua$!a+ fakto$ *iokimia.T. Kesi !ulan 0unuh di$i me$upakan tindakan #an! se-a$a sada$ dilakukan oleh pasien untuk men!akhi$i kehidupann#a.BAB I= PEN. 'anda dan !e"ala klien #an! $esiko *unuh di$i *iasan#a putus asa+ 00 menu$un+ ha$!a di$i $endah dan lain9 lain. edan!kan fakto$ p$esipitasi meliputi : pe$asaan te$isolasi+ ke!a!alan *e$adaptasi+ pe$asaan ma$ah< *e$musuhan+ -a$a untuk men!akhi$i keputusasaan. alah satu mitos tentan! *unuh di$i adalah Indi=idu #an! *e$*i-a$a tentan! *unuh di$i tidak pe$nah melaksanakann#a+ padahal faktan#a indi=idu #an! *unuh di$i se$in!kali men!i$imkan pesan sama$9 sama$ atau tidak te$lalu sma$9sama$ #an! men#ampaikan piki$an inte$nal .P 7(. Pen#e*a* *unuh di$i ada dua #aitu fakto$ p$edisposisi dan fakto$ p$esipitasi.

2/// %1i1 B+ dkk. Adisi 1. %mino . 0andun!: B . pen"a*a$an makalah ini. .aka$ta: A. 0udi+ %kemat.C. .aka$ta: A. 1::D Keliat %. 0aik pesan sama$ 4is#a$at te$tutup5 dan pesan lan!sun! 4is#a$at te$*uka5 tentan! *unuh di$i ha$us ditan!!api se-a$a se$ius+ den!an pen!ka"ian dan inte$=ensi #an! tepat.C. ema$an!: B . 1::: 'o(nsend M. . 2//3 Keliat 0udi %. Adisi 1. P$oses kepe$a(atan kesehatan "i(a. tanda$t asuhan kepe$a(atan kesehatan "i(a. 7(2 $aran Da$i kesimpulan #an! ada maka kita se*a!ai pe$a(at atau -alon pe$a(at ha$us memahami se-a$a $in-i tentan! !an!!uan "i(a te$utama pada klien den!an $esiko *unuh di$i sehin!!a kita dapat melakukan asuhan kepe$a(atan den!an *aik dan *ena$ te$hadap klien den!an !an!!uan "i(a #an! $esiko *unuh di$i.C. Model P$aktik Kepe$a(atan P$ofesional .i(a.P. 2//:. elain itu diha$apkan *a!i pe$a$a(at untuk selalu mendampin!i pasien den!an $esiko *unuh di$i setelah mem*a-a DA/TAR P.ondoutomo.tentan! keputusasaan dan dest$uktif9di$i. Pedoman asuhan kepe$a(atan "i(a.D D$. . Dia!nosa kepe$a(atan pada kepe$a(atan psikiat$iG pedoman untuk pem*uatan $en-ana kepe$a(atan.aka$ta: A.$TAKA 'im Di$ekto$at Kes(a.C.