..., 4 - ,..i ,,fr rJ ! J ! rr. . . d , 1 rd . J l , ! ! f. !,!.

1r 4 rd

.. ..- ,!.i v.1t.i.t;.

fc -- f.o.,,.

*

tr

(\

(cnrq 4 t o p^siuN., iARpAsiuNr^ firpARr!...

\.1

ib i : T

propui.rcd.Nb Fre in nrandarq pJom.'rr.J d nzar in inr.ara laril

.uillillilillltI

aaEdituraSEDCOM LIBRIS

t@tPB@TEBBE o@Pii isrETi PENTBU

e d i tu ra

ttDrtS
CARTEA 6IE o pAsiuNE, iAn pAsiLrNEA sr iMpARrE.,.

Redactori:Petru RAoU,Alina HUCAI gidesigninterior: SandaGHEORGHE rnachetare Conceptia copertei, CRISTESCU STOICA, Bogdan Pre-press: lonul-C5telin

I PB@TERBE I@ ISTET e@Pii PENflBU
_ PBOTEBBE gU DE 0OLOBCT BCSPUNSUNI

l.S.B.N.: 978-973-670-279-2

al EdituraSedcomLlbrisesteacredltaEde ConsillulNallonal gtllnllfice (C.N.C.S'1.S.). din lnvaFmantulSuperlor Cercetirll

LIBRIS Copyright @2008SEDCOM prezentei sedcom Editurii editiisuntrezervate Toatedrepturile asupra prinoficemljloo, pa4ial6 sauintegrald atextelof, Libris,lagi. Reprod ucerea Llbris, precum al EditutiSedcom copertei, feraaoofdulscris ii a graficii gisevapedepsiconformlegislalieiinvigoare. esteinterzisE

AdresaEditurii: 9os. Moarade Foc nr. 4, cod 700527,la9i,Romania ContactEditufa: 0742.76.97 .72tlax: 0232.233.080 feL +40.232.242.877 | 234.5821 www.sedcom,ro; e-mail:editurasedcomlibris@yahoo.com

LIBRIS Editura SEDCOM l agi ,2008

rdstoornd micd Buturugo -

more.

F

X m
Harnic coo -, coo f urnicd. strangdtor
de dimineofd, corese scoold deporteojunge.

b qr--l !' 5-o pofrivit co_in (Drnu) perete. de multeori lo oPd.. numerge (nJorrln) .

Fiecare _ (JrlDpuDJ+) cughimpele sdu. . putredstricd5i Pecelbun.

(tno) l l i . I nvofd - Pegdind.Fiecare _igi (?!Do) duceldnoei.

Fricopdzegte -.nuse?ngro$E ?nojun. .

ldudot .I s/ a + l e intotdeauno moigrosd. vecinului (DurP9) Lo- sd nute ducicusocul.

(Dulqlv) . peo floare bund nuse ogozd _cea vegiejitd.Nu do-?n (DrDo) pozo lupului.

.fniinde-tecdt 1i-e (DlundDld) bunse cunoo5te dupd roode 5i omul dupd fopte.

Rdde ciobde - spartd.## Sooroe?nt6i (D?nu) ffi so-rmononcr mrezul. .

(ap+S"d) Nu esteunsingur - scurtde coodd. .cel moreinghitepe celmic.

se uitE. carenuse vdd.lesne .G\= golnustd?npicioore.

se foceporcul. nutoie pddureo. fdr6 coadd (lnrodo .

#ID l:': t / pofitine doi (uadad) intr-o m6nd. . nuPrinde cu clopotei Sooreci.

(a+JD?) Peciobonul fdrd _.tttt'//4 6 %/. . oi borte.f t/. lupu-l losd fdr6 p6ine Ai .

micd .nuse poote gi cu puiSicuoud. cudoud _ pegtele se prinde mare.

pdrul. . ?gi schimbd dar ndrovu gi _ A ?mpdca 5i vorzo.

Lo lemn tore trebuie (Jodo+) ascutit. . oor 9nrmpere romcne. se scuTuro.

s) // )/r din coretot iei 5i nu moipui.ffi qbo ) -'\ A f r il bl6ndsugelo doudoi. se gole|le. .

mdnancd. $ooreci . Ce nasledin-. or fi qdinE._b:q _ (lnSo?or) or tace oud.

pooTe Trumos lt 5t vtermonos. Prieten. (tndnD . $i cu oileioote 9i cunu se poofe.

- gduritnu-lpoli umple cuopd. oe nusare deqarTe Surclco (lnJo|'ln) .

9i lupul . nuiesefum.P6nd nufoci (roJ) -. deVorbegti lo u5E.

(||?oqoq) .## genunchi. ("+s96) Ce slrici orzul pe _ cdnde iorbo lo se numdrd Toomno -.

doidupd Cinealeargd niciunul.mdlai viseozd. nuPrinde .

de dor nuse coutd Str6nge _ (!uDg) . lo dinti.t v- $ olbi peniru zile negre.

Nu te jucacu_ cAindotdte pdrlegfi. il doore copul c6nd . ieselo drum.

.

\/\ .a{ Cdnd pisico nu-iocosd. _ (r?aJDoS) ed joocdpemosh. se cunooste duDo (tnsrn) . urmc.

.

Pono nuse?ntoorce sd te muste.- nu-lcolcipe cood6. (aladJDE) .

Nemultumitului .bl6ndd z96rie rdu. (Drrsrd) i se io-.

Omulfoce -. nu bcniiPeom.condn-oJunge to strugurizice cd-sacri. .

nuse uit6cdnd Se uitd co- lo Poortonoud' .il latrduncdtel.

sd PriceoPd Botegouo - .din frigaree maibunco mistretul dinoddure.

mici5i lo vole .pielea Nuse vinde _ ('ldln^) dinpddure. cuGreula deal fdrd coorne.

5e simtecu (D?snul) .

Cineincalecd _ (lnJD6pnr) sd-isuferegi ndrovul. A cuie - sd-$i find5i vifelul. .

.Nu do (DrqDJ^) pe cioorode pe gard. din mdnd n-ore D-oio coodd.

mulf_. (a?npD) '"&<e'-""' nuPrinde rdzgdiotd 5ooreci niciodotd. (D?!s!d) .s\ Vorbo dulce.

.. dinturmdo mdndncE refrosa ..-\ ==- Umbld cu_ (DJDoD) vopsiid $i zicecA-i luPul.

Se joocdco pisico cu (?l"r"JDoS) onul. (lnsD?r) .ce-oduce N-oduce -.

4? fesfeonu mergelo -. Pecinel-o mugcot de ldtrdturd. se teme9l . ci boullo eq. un-.

corul . Sivoro A cdufo -?n cufan.tnfeleptul foceiorno (JDr) sonie.

- .%ia o&A* A face din (JDiugl) Apatrece.

(?JDoU) .C6nd doi se cearlA. _c65ti9d. (D"lr"J+ lD) o- nuse foceprimdvord.

nicipdrdul. dor cu rdul n-oi-.Curdbdoreo treci gi -. Docd sE-icumPeri' (!ugJ+qq) .

?fi dd.darin Dumnezeu (p+s!DJ+) nu-ti baod- Cinesopd - in eo' oltuio.codesingur .

Fiecore ("JgsDd) se mandreste cu penele ei. . Interesulposrfd-.

bbtrdn.Lo_ lnointe.lo rdzboiinspoi. . latrdun sd iegioford.

in rdmdne strqtul. Puf C6nd 16zesc orddinorului.Cine se f ace_il mEndnci lupul. ("p+sg6) .

a fa{icuN PEirft .lr ilplnrr. c{MFi{tift qi. tipografia TtpocRArla slDcorl .:r { 5 l ( l ? r 0 ..lDRls h L .. . 4 0? t2 .1 {l 3 7 r . ilr plsiurm Crtolrrlrrrt o plrittttt.4 1 r . to ! jnril riposdtillcisd!o'n libris fmiiudrud{4utg.

Ji. !'--:i '*:e *)r..r-.t ) ' t ! t t r! 1 ...-.1.t.-.rei.i c A Rb 1 6 r o D A\iL NL A i^ r r p Asiu Nr * p a n L ... (.r.lc!. \-l Dronlrar ei diflzan rnrnrcrla Fd .. r ...iilll|]lli Editura SEDCOM LIBRIS .[ f! !..t..* ...r v. )r c fGL. -.16 k)..