Atunci cind iii/plantatiile de zmeur din fondul forestier apar aceste simptome.

dc regyla in vetre, pentru limitarea sau mtirzierea/extinderii acestora recomandam scoaterea si arderea tufelor bolnave, saparea la cazma a benzii cu incofporare masiva de gunoi de grajd si replant^rea cu plante sanatoase. Tenenul de pe care s-a defrisat o plantatie de/7.meur puternic virozata nuse va mai replanta cu zmeur. Cea mai cficaoe metoda de lupta impotriva y/rozelor la zmeur este folosirea u-nui maternal saditor liber de viroze. I n / o n d i t i i l e fondului forestier recomnndam a/piicarea urmatorului complex/3e lupta integrata in plantatiile inAensive/de zmeur
\r. rrt.

1'rrioada

l.inia

I IK rarra

lartia
H uniflarii inugtirilnr

in l i u i p u l iiinfliirii iiin.mirilor Inaiiile dc infloril In linipiil infloril iilm i i i i i i n l c dc rccoltnt In l i i u p n l rrcultatului DupA r r c r i l l i i t Dupa cadcrca f r u n / c X j r
f

\]
VII

x-xi

iiigrasarca cu guno'i dc grajd, IQ/kg la n i r t r u liniar dc gard fructifer o slropire cu oleocarbctox 2 ° / s a u (".arbctox. 1 % n sirnpirc cu Turdacupgrfl 0,5°' ! aracct n.'J?,', ca ade/iv/ ii s f r o p i r c cu Turdacupoal 0.3% -f- Carbctox- 0.3% -f ^raccl 0,2% prasil si |)li

it prstc/iot prasit si p l i v i l pcstc/tot prasit si plivil pcs/c tot •U-pistarca vclrcl/r p u l e r n i c virozate, scnaterca si ardcrca m a l c r i a l u l u i prasit si plivit/pcste tot c l i i n i n . i t plaim: bolnave indi'partarca/tulpiiiilor care a t i rodit si cclc slalic p r a s i t si m i \ i t pestc tot o stropirtf^a ba/.ci tulpinilor si a solului din baiyaS cu zearnii albastra ( s u l f n t . d e riipru)/!

j. Recolt^lrea fructelor si evojutia pmductiilor. Recoltarea fructelor • zmeur se/efectueaza dupa aceleasi regtjli ca si fructele din flora spontana. In co/iditiile aplicarii prezent^i tehnologii se pot realiza urmatoarele productii/nedii pe parcursul existeritei plantatiei :
Ann I dc rod

II

III

1\

VI

Productra dc /.nicura. t / h a

2.2.

TEHNOLOGIA CULTURII COACAZULUI NEGRU

a. Soiuri recomandatc. Consort, Joseni 17. b. Dispozitivul de plantare. 3X1 m cu 3333 plante la hectar (in conditii de mecanizare) si 2 X 1 m cu 5000 plante la hectar (in cazul intretinerii hipo sau manuale).
21

Coacazul negru se poate planta si primavara.. Gropile destinalc plantarii au dimensiunilc de 30X30X X30 cm. Conducerea tufelor si taierea anuala. n . in a n u l III de la plantare so elimina ramurile slabe de la colet. • in anul II de la plantare se elimina toate ramurile slabe de la colet. 10 — Taierea coa cazului negru in anul al 11-lea de la plantare c. daca sint mai mult de 3. Restul. 9) . daca sint numai doua-trei se alcge una din acestea (de regula Fig. anul IV de la plantare si in urmatorn al Ill-lea de la plantare 22 se continua eliminarea ramurilor slabe de la . se lasa neatinse.ferestrele calde" ale iernii. daca sint n u m a i una-doua se scurteaza din nou la 13 cm (fig. In functie de virsta tufelor taierile se executa astfel : — imediat dupa plantare se elimina ramurile slabe (mai subtiri decit un creion). se lasa neatinse . Gunoiul se administreaza dupa plantare. 11) .Fig. fara a se face musuroi. Coacazul negru se conduce sub forma de tufa ameliorate. 10) . prin imprastiere in jurul tufelor.Dupa ultimul calcat se trage putin pamint in jurul tufei. imediat dupa dezghetarea si zvintarea solului (in . Epoca optima pentru plantare este toamna. Epoca $i tehnica plantarii. daca sint mai mult de doua. cite 5 kg pentru fiecare tufa. Plantarea se poate efectua si in .Taierea coacazului negru in anul cca m a i — m scurta) care se taie la 13 cm (fig. iar restul se scurteaza la 15 cm de la nivelul solului (fig. cu precizarea ca manipularea materialului saditor se va face numai la tcmperaturi pozitivc. d. in lunile noiembrie-decembrie. 9 — Taierea coacazului dupa plantare negru Fig.mustul u zapezii). Calcatul corcspunzator al pamintului in groapa asigura procente de prindere de lOOVo. Restul..

incil sectiunile rczultate sa fie cit mai mici si cit mai netede. Irigarea. din octombrie si pina in aprilie. farn a se lasa cep'i. prin taierea lor deasupra unci ramificatii favorabile. Se realizeaza prin 4—5 prasile intre rinduri efectuate hipo sau mecani/. Taierile la coacaz se cfectueaza pe parcursul intregii perioade de repaus a plantelor. Consta in administrarea anuala a 10 kg gunoi cle grajd pentru ficcare tufa.ona cuprinsa dc la nivelul solului si pina la 10—15 cm inaltime).vd suporle atacul de rugina.. Eliminarile de ramuri de la baza tufci se fac . dupa care se imprastie uniform in jurul tufelor.in ras'. In apropierea tufelor buruienile se plivesc cu mina.albe" sint cele care se elimina. Gunoiul se aplica in orice anotimp al anului. Fertilizarea cu gunoi de cjrajd face posibila ca plantele de coacaz neyru . dc 2—3 ori in cursul perioadei de vegetatie Fig. se scurteaza doua-trei ramuri anuale ce vin de la baza tufei si au o pozitie favorabila. direct din caruta in gramezi. e. Intretinerea solului. f. dc cele mai multe ori iarna. Fertilizarea. respectiv in stepa si silvostepa (situatie nerecomandata). Se elimina ramurile aplccate la pamint. Ue asemenca... in vederea fortarii ramificarii tufei. Scurtari de ramuri anuale in coroana tufei se fac numai in situatia cind este necesara eliminarca portiunilor atacate dc fainare. g. Se administreaza 400—300 m 3 apa la hectar. se elimina de la baza toate tulpinile fructifere mai vechi de 4 ani inlocuindu-se cu altele mai tinere. Este necesara in anii excesiv cle secetosi sau atunci cind coacazul so cultiva in afara arealului recomandat prin zonare.at si tot atitea prasile manuale pe rind. in care ramurile ..baza tufci (z. taierile se vor executa astfel. Avind in vedere sensibilitatca coacazului la asa-numitelo . rupte sau bolnave. 12 — Efectuarea taierilor de fructificare si intre^inere la coacizul negru 23 .ciuperci de rana". Principiile de taiere mentionate sint ilustrate in figura 12. Daca tufa este prca rara.

13) si sfredelitorul ramurilor (fig. -'.nu se vor efectua tratarr. De aceea.atori in conditiile in care nu i se acorda lucrari dc intretinere corcspur. inaintea umflarii niugurilor In pragul infloritului Dupa scuturarea petalelor In perioada creslerii intensive a lastarilor Inainte de recoltat Dupa recoltat f I-M III Ingrasarca cu punoi dc . prima conditie pentru a avea plantatii sanatoase de coacaz cst2 fertilizarea.3% prasit peste tot laierea sj ardercn \irfurilor a t a c a t e de faiiiarn prasil peslc I fit priisil pcstc tol o stropire cu sulf m u i a b i i 0. 14).crajd.zatoare. Cuprinde urmatoarele masuri corelate fenologic si calendaristic : \r.i daunatorilor. h.ente la tempcraturi mai scazute de -r5°. rrt.si anume : dupa inflorit (mai).aracct 0. 1" kg ])cntru fjecarc tufS o strop!re cu olcocarbctox 2 °0 sau C i i r h o t o x 1 °0 o s l r o p i r r cu sulf i n u i a b i l 0. Coacazul ncgru este o specie sensibila la boli si daur.1^. Protecfia impotriva bolJJor ?.4% — -f T u r d a c u p r a l 0.3° 0 4. compostul sau liticra semidescompusa. Acest complex devine eficient numai in masura respectarii lui in totalitate. in t i m p u l cresterii intensive a lastarilor (iunie) si dupa rccoltarea fructr-^or (iulie-august).3 ° 0 taicrca s j a r d p r e a v i r f u r i l o r a t a c a t e de f a i n a r e prasit peste tot climinat fainarea j i IV V VIII inaintea caderii frunzelor Dupa caderea frunzelor X —XII taicri a n u a l e o stropire a bazei lufelor si a solului de la baza lufei cu zeama albastra (sulfal de cupru) 1 % Masurile preconizate vizr-^x-a principalelc boli si principalii daunatori ai coacazului negru si anume : fainarea (fig. Citeva reguli privind efectuarea t r a t a m e n t c ^ l o r fitosanitarc : .. in strat gros de 8—10 cm. Lnna Lurrnrea larna Priniavara.x 0. ieftin si nepoluant. La peste +25° apar arsuri pc fr 24 .2% prasit pcstc tot o s t r o p i r c cu sulf u i i i i . i l > i l 0.+ T u r d a c u p r a l 0.3 °0 -f Carbcto.Carbctox 0. combatcrea la t i n j p a buruienilor §i taierile.7% -f4. In ac*^t context mcntinerea unei stari fitosanitare bune in plantatiile de co^caz nu mai constituie o problema dificila si se poate realiza printr-un complex de lupta integrata. Irigarea so poate inlocui cu mulcirca solului in j u r u l tjfelor folosindu-se in acost scop gunoiul paios.

sub formate mulci pe toata suprafata vet re i. TEHNOLOGIA CULTURII MURULUI CO>IUX SELECT1OXAT / a. primavara.5 I! Ill IV VJ VI! V I M IX X Productia de coar. dei/regula. c. Gropile au dimc/fsiunilo do 3(3X30x30 cm. 14 — Sesia tipuliformis (marime naturala) . fapt cc reduce simtitor recolta anului urmator. In conditiile aplicarii prezentei tehnologii se poate conta pe urmatoarelc productii : i 0. Tulpinile murului 25 . De aceca laditcle pline se protejeaza prin •umbrire.. Un muncitor poate recolta pe ora 3—5 kg coacaze.oparesc" daca sint cxpuse in plin soare. nu este necesar uj/sistem special de sustinere. Recoltarea fructelor la coacazul negru incepe atunci cind ultimul bob din ciorchinc s-a qolorat in brun. — tratamcntele nu se efectueaza pe timp do chiciura. Avind in vcderc rezistenta relativ slaba la scuturarc a fructelor coapte de coaciiz ncgru determinarea declansarii recoltatului se face prin controlul zilnic al plantatiei.Fig. Epoca si tehmca plantarii. Sustinerea plantelor/ln cazul plarftatiilor situate pe terenufi ncarate.aze nc. b.3. Plantarea murumi in plantatii specia/izate clasice seXefectueaza in fisii pregatite ante/ior.daca in rastimp de 5 ore de la efectuarea t r a t a m e n t u l u i a plouat. tratamcntul so repcta . roua sau ccata. Coacazele se . t h? 1 (i. Recoltarea fructelor si evolutia productiilor.sre. 2. Murul/se planteaza. 3X1 m cu/^ 333 plante la fjectar. Gunoiul de grajd sau >mmusul de padure (d&^la specii foioas^) se administreaza dupa plantare.o . Dispozitivul de/plantare. d. ii/doza de 5 kg la tufja. In cazul plantarii de toainna plamolc se musuroi^c dupa plantare. La recoltarea cu ciorchine se recomanda desprindcrca ciorchinilor cu ajutorul unor forfecute pentru a nu se vatama mugurele de rod de la baza acestora. Soiuri recomanda)^. i. 13 — Virf de lastar atacat de fainare la coacazul nsgru Anul dc rod Fig. Wilson's Early. Coacazele sc culeg de regula impreuria cu ciorchinii.

/ '/? y fo fJtfa 0. <?•>'/ * .30-01-03 11:15 048278292 ICPP MARACINENI 001 IRECTIA SILVICA VASLUI &*• EC -r 3 /n t/fi(S/ diWrt vrtnatfasr/c ?MU '/rev/.

it prstc/iot prasit si p l i v i l pcstc/tot prasit si plivil pcs/c tot •U-pistarca vclrcl/r p u l e r n i c virozate, scnaterca si ardcrca m a l c r i a l u l u i prasit si plivit/pcste tot c l i i n i n . i t plaim: bolnave indi'partarca/tulpiiiilor care a t i rodit si cclc slalic p r a s i t si m i \ i t pestc tot o stropirtf^a ba/.ci tulpinilor si a solului din baiyaS cu zearnii albastra ( s u l f n t . d e riipru)/!

j. Recolt^lrea fructelor si evojutia pmductiilor. Recoltarea fructelor • zmeur se/efectueaza dupa aceleasi regtjli ca si fructele din flora spontana. In co/iditiile aplicarii prezent^i tehnologii se pot realiza urmatoarele productii/nedii pe parcursul existeritei plantatiei :
Ann I dc rod

II

III

1\

VI

Productra dc /.nicura. t / h a

2.2.

TEHNOLOGIA CULTURII COACAZULUI NEGRU

a. Soiuri recomandatc. Consort, Joseni 17. b. Dispozitivul de plantare. 3X1 m cu 3333 plante la hectar (in conditii de mecanizare) si 2 X 1 m cu 5000 plante la hectar (in cazul intretinerii hipo sau manuale).
21

Coacazul negru se poate planta si primavara.. Gropile destinalc plantarii au dimensiunilc de 30X30X X30 cm. Conducerea tufelor si taierea anuala. n . in a n u l III de la plantare so elimina ramurile slabe de la colet. • in anul II de la plantare se elimina toate ramurile slabe de la colet. 10 — Taierea coa cazului negru in anul al 11-lea de la plantare c. daca sint mai mult de 3. Restul. 9) . daca sint numai doua-trei se alcge una din acestea (de regula Fig. anul IV de la plantare si in urmatorn al Ill-lea de la plantare 22 se continua eliminarea ramurilor slabe de la . se lasa neatinse.ferestrele calde" ale iernii. daca sint n u m a i una-doua se scurteaza din nou la 13 cm (fig. In functie de virsta tufelor taierile se executa astfel : — imediat dupa plantare se elimina ramurile slabe (mai subtiri decit un creion). se lasa neatinse . Gunoiul se administreaza dupa plantare. 11) .Fig. fara a se face musuroi. Coacazul negru se conduce sub forma de tufa ameliorate. 10) . prin imprastiere in jurul tufelor.Dupa ultimul calcat se trage putin pamint in jurul tufei. imediat dupa dezghetarea si zvintarea solului (in . Epoca optima pentru plantare este toamna. Epoca $i tehnica plantarii. daca sint mai mult de doua. cite 5 kg pentru fiecare tufa. Plantarea se poate efectua si in .Taierea coacazului negru in anul cca m a i — m scurta) care se taie la 13 cm (fig. iar restul se scurteaza la 15 cm de la nivelul solului (fig. cu precizarea ca manipularea materialului saditor se va face numai la tcmperaturi pozitivc. d. in lunile noiembrie-decembrie. 9 — Taierea coacazului dupa plantare negru Fig.mustul u zapezii). Calcatul corcspunzator al pamintului in groapa asigura procente de prindere de lOOVo. Restul..

incil sectiunile rczultate sa fie cit mai mici si cit mai netede. Irigarea. din octombrie si pina in aprilie. farn a se lasa cep'i. prin taierea lor deasupra unci ramificatii favorabile. Se realizeaza prin 4—5 prasile intre rinduri efectuate hipo sau mecani/. Taierile la coacaz se cfectueaza pe parcursul intregii perioade de repaus a plantelor. Consta in administrarea anuala a 10 kg gunoi cle grajd pentru ficcare tufa.ona cuprinsa dc la nivelul solului si pina la 10—15 cm inaltime).vd suporle atacul de rugina.. Eliminarile de ramuri de la baza tufci se fac . dupa care se imprastie uniform in jurul tufelor.in ras'. In apropierea tufelor buruienile se plivesc cu mina.albe" sint cele care se elimina. Gunoiul se aplica in orice anotimp al anului. Fertilizarea cu gunoi de cjrajd face posibila ca plantele de coacaz neyru . dc 2—3 ori in cursul perioadei de vegetatie Fig. se scurteaza doua-trei ramuri anuale ce vin de la baza tufei si au o pozitie favorabila. direct din caruta in gramezi. e. Intretinerea solului. f. dc cele mai multe ori iarna. Fertilizarea. respectiv in stepa si silvostepa (situatie nerecomandata). Se elimina ramurile aplccate la pamint. Ue asemenca... in vederea fortarii ramificarii tufei. Scurtari de ramuri anuale in coroana tufei se fac numai in situatia cind este necesara eliminarca portiunilor atacate dc fainare. g. Se administreaza 400—300 m 3 apa la hectar. se elimina de la baza toate tulpinile fructifere mai vechi de 4 ani inlocuindu-se cu altele mai tinere. Este necesara in anii excesiv cle secetosi sau atunci cind coacazul so cultiva in afara arealului recomandat prin zonare.at si tot atitea prasile manuale pe rind. in care ramurile ..baza tufci (z. taierile se vor executa astfel. Avind in vedere sensibilitatca coacazului la asa-numitelo . rupte sau bolnave. 12 — Efectuarea taierilor de fructificare si intre^inere la coacizul negru 23 .ciuperci de rana". Principiile de taiere mentionate sint ilustrate in figura 12. Daca tufa este prca rara.

13) si sfredelitorul ramurilor (fig. -'.nu se vor efectua tratarr. De aceea.atori in conditiile in care nu i se acorda lucrari dc intretinere corcspur. inaintea umflarii niugurilor In pragul infloritului Dupa scuturarea petalelor In perioada creslerii intensive a lastarilor Inainte de recoltat Dupa recoltat f I-M III Ingrasarca cu punoi dc . prima conditie pentru a avea plantatii sanatoase de coacaz cst2 fertilizarea.3% prasit peste tot laierea sj ardercn \irfurilor a t a c a t e de faiiiarn prasil peslc I fit priisil pcstc tol o stropire cu sulf m u i a b i i 0. 14).crajd.zatoare. Cuprinde urmatoarele masuri corelate fenologic si calendaristic : \r.i daunatorilor. h.ente la tempcraturi mai scazute de -r5°. rrt.si anume : dupa inflorit (mai).aracct 0. 1" kg ])cntru fjecarc tufS o strop!re cu olcocarbctox 2 °0 sau C i i r h o t o x 1 °0 o s l r o p i r r cu sulf i n u i a b i l 0. Coacazul ncgru este o specie sensibila la boli si daur.1^. Protecfia impotriva bolJJor ?.4% — -f T u r d a c u p r a l 0.3° 0 4. compostul sau liticra semidescompusa. Acest complex devine eficient numai in masura respectarii lui in totalitate. in t i m p u l cresterii intensive a lastarilor (iunie) si dupa rccoltarea fructr-^or (iulie-august).3 ° 0 taicrca s j a r d p r e a v i r f u r i l o r a t a c a t e de f a i n a r e prasit peste tot climinat fainarea j i IV V VIII inaintea caderii frunzelor Dupa caderea frunzelor X —XII taicri a n u a l e o stropire a bazei lufelor si a solului de la baza lufei cu zeama albastra (sulfal de cupru) 1 % Masurile preconizate vizr-^x-a principalelc boli si principalii daunatori ai coacazului negru si anume : fainarea (fig. Citeva reguli privind efectuarea t r a t a m e n t c ^ l o r fitosanitarc : .. in strat gros de 8—10 cm. Lnna Lurrnrea larna Priniavara.x 0. ieftin si nepoluant. La peste +25° apar arsuri pc fr 24 .2% prasit pcstc tot o s t r o p i r c cu sulf u i i i i . i l > i l 0.+ T u r d a c u p r a l 0.3 °0 -f Carbcto.Carbctox 0. combatcrea la t i n j p a buruienilor §i taierile.7% -f4. In ac*^t context mcntinerea unei stari fitosanitare bune in plantatiile de co^caz nu mai constituie o problema dificila si se poate realiza printr-un complex de lupta integrata. Irigarea so poate inlocui cu mulcirca solului in j u r u l tjfelor folosindu-se in acost scop gunoiul paios.

sub formate mulci pe toata suprafata vet re i. TEHNOLOGIA CULTURII MURULUI CO>IUX SELECT1OXAT / a. primavara.5 I! Ill IV VJ VI! V I M IX X Productia de coar. dei/regula. c. Gropile au dimc/fsiunilo do 3(3X30x30 cm. 14 — Sesia tipuliformis (marime naturala) . fapt cc reduce simtitor recolta anului urmator. In conditiile aplicarii prezentei tehnologii se poate conta pe urmatoarelc productii : i 0. Tulpinile murului 25 . De aceca laditcle pline se protejeaza prin •umbrire.. Un muncitor poate recolta pe ora 3—5 kg coacaze.oparesc" daca sint cxpuse in plin soare. nu este necesar uj/sistem special de sustinere. Recoltarea fructelor la coacazul negru incepe atunci cind ultimul bob din ciorchinc s-a qolorat in brun. — tratamcntele nu se efectueaza pe timp do chiciura. Avind in vcderc rezistenta relativ slaba la scuturarc a fructelor coapte de coaciiz ncgru determinarea declansarii recoltatului se face prin controlul zilnic al plantatiei.Fig. Epoca si tehmca plantarii. Sustinerea plantelor/ln cazul plarftatiilor situate pe terenufi ncarate.aze nc. b.3. Plantarea murumi in plantatii specia/izate clasice seXefectueaza in fisii pregatite ante/ior.daca in rastimp de 5 ore de la efectuarea t r a t a m e n t u l u i a plouat. tratamcntul so repcta . roua sau ccata. Coacazele se . t h? 1 (i. Recoltarea fructelor si evolutia productiilor.sre. 2. Murul/se planteaza. 3X1 m cu/^ 333 plante la fjectar. Gunoiul de grajd sau >mmusul de padure (d&^la specii foioas^) se administreaza dupa plantare.o . Dispozitivul de/plantare. d. ii/doza de 5 kg la tufja. In cazul plantarii de toainna plamolc se musuroi^c dupa plantare. La recoltarea cu ciorchine se recomanda desprindcrca ciorchinilor cu ajutorul unor forfecute pentru a nu se vatama mugurele de rod de la baza acestora. Soiuri recomanda)^. i. 13 — Virf de lastar atacat de fainare la coacazul nsgru Anul dc rod Fig. Wilson's Early. Coacazele sc culeg de regula impreuria cu ciorchinii.

/ '/? y fo fJtfa 0. <?•>'/ * .30-01-03 11:15 048278292 ICPP MARACINENI 001 IRECTIA SILVICA VASLUI &*• EC -r 3 /n t/fi(S/ diWrt vrtnatfasr/c ?MU '/rev/.

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/202313459","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=202313459&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[371655157,378324780,373937557,385319854,376584023,375522149,378324725,385320362,381602564,378260836,373937577,375528274,385320554,378323750,375531916,304890286,304686808,336488914,305861164,274956020,371579998,301918932,274956344,314770278,314770300,274956131,274956247,336489019,314992771,301919686,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"v1T0pQt4wpKmCaBC6pjGJ3ZlvGA=","module_id":"MAPd4p9yZgbKBnaPKwu4lK99O0o=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"v1T0pQt4wpKmCaBC6pjGJ3ZlvGA=","module_id":"4R3oMqK1KSQDZV6tytUEKd+Q3gk=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"v1T0pQt4wpKmCaBC6pjGJ3ZlvGA=","module_id":"l2fdUkVjdU2b5OjCogfxr8nDIV0=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[371655157,378324780,373937557,385319854,376584023,375522149,378324725,385320362,381602564,378260836,373937577,375528274,385320554,378323750,375531916,304890286,304686808,336488914,305861164,274956020,371579998,301918932,274956344,314770278,314770300,274956131,274956247,336489019,314992771,301919686],"title_link":null,"title":"More From Ionel Popa","track_opts":{"compilation_id":"v1T0pQt4wpKmCaBC6pjGJ3ZlvGA=","module_id":"TGW3FigTBPHSow5A/ZHFKQBQqQI=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540136833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540136833?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cZfPQpD6lVLr94cLEV/X9o/ZtuU="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540142489?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540142489?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+RdzBMKFc8wwlWxsgQLps6Zf980="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540143826?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540143826?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HBXpi9vnui4egnNbhhKEOnsxvz8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540148090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540148090?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1EHTtzTZkIzKRQDI3e56jiRvhE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540136106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540136106?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ATkNV60FseaugJAWOp+AGp1gr0k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540135556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540135556?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5JCMqhaeF3Y5saMDO2W4KnFtoUg="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540139796?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540139796?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5vxA8PNsmS9e2j4Spjnb2pu+/ac="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540136480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540136480?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z9BFTCCmNZF+hLi4D+8T2zDywy4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540143894?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540143894?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mOwLYl5D/gNlHf7VnnwqilzULh4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540142861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540142861?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tbF8EEuCKEpArzkHpA/gnXAK9vY="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540140610?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540140610?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6qox05KKiFZQEXuVy4zFqp9qWA4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540141909?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540141909?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GgpZZbJvdsDp6u4QXH7FWuuKBC8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540145833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540145833?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vZ/aoAW6y+hrB5cztD8KCYBJYvE="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540147002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540147002?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0yGWgLYccPD/tQ0pXQzN18Qg6Bo="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540144658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540144658?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GrT3tSeWjmnEWnvBsHgU88NziJs="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540137183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540137183?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b/LqtXnhfwLUdcgRF41Yss0htzY="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540147699?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540147699?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KlH3RwhApY5xbRUNB8abeL3QdMA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540133544?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540133544?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p2XmQIXxG/aGjEbkGhRWHY8pKXI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540138966?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540138966?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kZoT9cTnVXD5rL8zCbA8x0gXIRg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540151031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540151031?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PcV6WXyPTg45U/mp+tto0+keLiA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540151326?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540151326?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v3R90fos1BkLwy/JOaHX9Hn8oks="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540150455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540150455?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cb1pCqoTpr/mG/100wSsCghw6lY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540133491?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540133491?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7ihF5TIFmnVchDkViCDuOQ1kymU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540147564?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iFmjFJZfBME7vJLM+X0lSql911Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540144043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540144043?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3hDCzlfUUPtQHKUTgo5vUyvd7hg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540152317?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540152317?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aSwdJk1WhSysCEgbG3Cl1c3JB/k="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540140558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540140558?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"opVwyX6hn0+qSvTVNC2UOTTIMAY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540140509?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540140509?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"99ACZ7vaciYLauvFBLXTW+GdGAE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540140140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540140140?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pxLi2W1e0LyPRuXrdfcH+yPyIu4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540140234?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540140234?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EBFd5DQnh3SEZCyn3vuuR830Gdc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540137214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540137214?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JHQQmdTvOI+ew2+g/LjFl5eO8yg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540143245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540143245?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xE40gjH4zIVtyTNs7GDoMcPIDJk="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540133769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540133769?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NPBmO1dsrrJG97EKpuNRsMJD3OY="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540145261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540145261?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LfvT6xrnn0rysoCpgHRMNbEj2M4="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540140006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540140006?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l0yMA4KiYJ11DEsAQIzMWEYBbzs="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540146753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540146753?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CVGmLnsSVk7TEqzXBzw1T1ksIwI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540142456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540142456?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oZ63qUqD1e4tPOMPTK1GWt8g1ts="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540136752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540136752?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lxl+H1hqWM7TClp7/6RrlvsHiq4="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540147564?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hMpKHwwM1Pbp0n2r/rI1L0B+IHc="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540137753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540137753?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"08loscpGYNJeeEEhOzVU4pFVDSU="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540148611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540148611?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NF/xnvn3hNozumHD2qmIJvoVu6M="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540137556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540137556?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SoeYp86KpSZwcUi64tJr10qZLLk="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540145146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540145146?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zpal7VmNGJZTXmNi4LVmwZ+zZcM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540138441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540138441?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fkqcp/MoUR+lZseLAMx196SzpdQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540138217?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540138217?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hHoaXclD02NNsrAGCdLbOL7ilJs="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540147093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540147093?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nF3YiU65QuYpoSXZCAO7uGfzeX4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540143141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540143141?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pu0qciQxzYTbh/vNh/1s1cbSKnM="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540145099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540145099?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KCW5Lzk5tMZaLue1mSHqEYwn3uA="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540144513?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540144513?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3MFFLkQNB5gCcitIyAVBC4CrtZc="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540141525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540141525?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ONLfCsIjxMrkbqHwGXBbIk5qZXQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"274956020":{"type":"document","id":274956020,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/274956020/149x198/e62776ed90/1439874790?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274956020/298x396/b97865eaa7/1439874790?v=1","title":"Frecventarea 2009","short_title":"Frecventarea 2009","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":274956020,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CpSYtD9xGc8HyAH/PnwqvKIrmt0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/274956020/Frecventarea-2009","top_badge":null},"274956131":{"type":"document","id":274956131,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274956131/149x198/9cc9308e18/1439874774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274956131/298x396/00ca44f0b1/1439874774?v=1","title":"ACTUL CONSTITUTIV-actualizat","short_title":"ACTUL CONSTITUTIV-actualizat","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":274956131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JUDazTE1NgoRAOyX4C+FbIj2u98="},"url":"https://www.scribd.com/doc/274956131/ACTUL-CONSTITUTIV-actualizat","top_badge":null},"274956247":{"type":"document","id":274956247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/274956247/149x198/4a8ea0663c/1439874890?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274956247/298x396/3ab6cb9e7c/1439874890?v=1","title":"Statut actulizat","short_title":"Statut actulizat","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":274956247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IjV93BdNV0xuoMLP+zE8kTz/9ls="},"url":"https://www.scribd.com/doc/274956247/Statut-actulizat","top_badge":null},"274956344":{"type":"document","id":274956344,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274956344/149x198/7b6fd9be4e/1439874995?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274956344/298x396/64a952e108/1439874995?v=1","title":"Proces Verbal Infiintare","short_title":"Proces Verbal Infiintare","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":274956344,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H7T6v20HGM2aESA190/6OKwko34="},"url":"https://www.scribd.com/doc/274956344/Proces-Verbal-Infiintare","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540144416?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540144416?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"U+xc9QI6a2LSB5mBRk4bRDH2Jas="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540140988?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540140988?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XMmo9tqw0w+9fhgOPXC/Yy+v99Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"301918932":{"type":"document","id":301918932,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/301918932/149x198/b27699e232/1457004972?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/301918932/298x396/8f37f3b0ed/1457004972?v=1","title":"Informatii Agricole Nr.15","short_title":"Informatii Agricole Nr.15","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":301918932,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dW2PmbtXF5dPC1e86lmO34u6iAI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/301918932/Informatii-Agricole-Nr-15","top_badge":null},"301919686":{"type":"document","id":301919686,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/301919686/149x198/4323600296/1457005216?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/301919686/298x396/c151467c4c/1457005216?v=1","title":"Informatii Agricole Nr.13","short_title":"Informatii Agricole Nr.13","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":301919686,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K4TaHmsppoWC09UbI1qK/9l79x8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/301919686/Informatii-Agricole-Nr-13","top_badge":null},"304686808":{"type":"document","id":304686808,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/304686808/149x198/9b5eed54bc/1457985527?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/304686808/298x396/7f1742653b/1457985527?v=1","title":"ACTUL CONSTITUTIV","short_title":"ACTUL CONSTITUTIV","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":304686808,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j7veD28vvTWb73FTXZ83u03Upts="},"url":"https://www.scribd.com/doc/304686808/ACTUL-CONSTITUTIV","top_badge":null},"304890286":{"type":"document","id":304890286,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/304890286/149x198/cb14d03e2f/1458071690?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/304890286/298x396/07bc384f5f/1458071690?v=1","title":"Dietoterapia in Hepatita Cronica","short_title":"Dietoterapia in Hepatita Cronica","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":304890286,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KMN09GYSbn0+OhgmRjYb1bD53OM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/304890286/Dietoterapia-in-Hepatita-Cronica","top_badge":null},"305861164":{"type":"document","id":305861164,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/305861164/149x198/b122572095/1458844536?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/305861164/298x396/abe88a968c/1458844536?v=1","title":"Informatii Agricole Nr.19","short_title":"Informatii Agricole Nr.19","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":305861164,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wo04VRs64wb122A8JIWAmN/uEsw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/305861164/Informatii-Agricole-Nr-19","top_badge":null},"314770278":{"type":"document","id":314770278,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/314770278/149x198/adb8bab523/1465026023?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/314770278/298x396/e33ecd2b38/1465026023?v=1","title":"Despre Fonduri in Agricultura","short_title":"Despre Fonduri in Agricultura","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":314770278,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4xrl5YTKe4stnDBJKN+BvuAO74E="},"url":"https://www.scribd.com/doc/314770278/Despre-Fonduri-in-Agricultura","top_badge":null},"314770300":{"type":"document","id":314770300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/314770300/149x198/2d228a1a02/1465026049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/314770300/298x396/742bcfe7f1/1465026049?v=1","title":"De La Conferinta","short_title":"De La Conferinta","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":314770300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sC1wZqSAEWZPSxKCt5NO46+O7DM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/314770300/De-La-Conferinta","top_badge":null},"314992771":{"type":"document","id":314992771,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/314992771/149x198/41f0999fda/1465246877?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/314992771/298x396/17cfa9a299/1465246877?v=1","title":"Articol Pt. Aprilie","short_title":"Articol Pt. Aprilie","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":314992771,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+Bm5TN80laM1cOHuZoX1T9HPzAY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/314992771/Articol-Pt-Aprilie","top_badge":null},"336488914":{"type":"document","id":336488914,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/336488914/149x198/1c6a468ed8/1484336168?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/336488914/298x396/6d8a4f84c6/1484336168?v=1","title":"Strategia Anuala de Achizitii Pe Anul 2017","short_title":"Strategia Anuala de Achizitii Pe Anul 2017","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":336488914,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2kWbxp+TTkU3vGTnaTJyBJpWU3c="},"url":"https://www.scribd.com/document/336488914/Strategia-Anuala-de-Achizitii-Pe-Anul-2017","top_badge":null},"336489019":{"type":"document","id":336489019,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/336489019/149x198/ee1cb383b3/1484336272?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/336489019/298x396/6ab900c20c/1484336272?v=1","title":"Pomul Crăciunului - George Coşbuc","short_title":"Pomul Crăciunului - George Coşbuc","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":336489019,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kNRqzGhwSJ7Fde0QKASZgi3vc5o="},"url":"https://www.scribd.com/document/336489019/Pomul-Crăciunului-George-Coşbuc","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540148827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540148827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sAiV5w6GRCqLsvvqXozZvsVoV8U="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null},"371579998":{"type":"document","id":371579998,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/371579998/149x198/1bcdff9423/1518696076?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/371579998/298x396/1dfe571023/1518696076?v=1","title":"Cu Ghiozdane La Scoala Gimnaziala Arsura","short_title":"Cu Ghiozdane La Scoala Gimnaziala Arsura","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":371579998,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4q0uAMCqQBbWNzXeh0JrWUygnMw="},"url":"https://www.scribd.com/document/371579998/Cu-Ghiozdane-La-Scoala-Gimnaziala-Arsura","top_badge":null},"371655157":{"type":"document","id":371655157,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371655157/149x198/e31ebec2a4/1518788830?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371655157/298x396/91cc65474f/1518788830?v=1","title":"Procedura Achizitii Directe","short_title":"Procedura Achizitii Directe","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":371655157,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZlRSXYqFwtZ49vy/TaqOb49lMPg="},"url":"https://www.scribd.com/document/371655157/Procedura-Achizitii-Directe","top_badge":null},"373937557":{"type":"document","id":373937557,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373937557/149x198/91698eca55/1521127511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373937557/298x396/3d2354f745/1521127511?v=1","title":"anexa1-model-plan-de-afaceri-start-up-nation.doc","short_title":"anexa1-model-plan-de-afaceri-start-up-nation.doc","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":373937557,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6wZYS3qlKQ357/QTnBIcOadpqUY="},"url":"https://www.scribd.com/document/373937557/anexa1-model-plan-de-afaceri-start-up-nation-doc","top_badge":null},"373937577":{"type":"document","id":373937577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373937577/149x198/87a667c08b/1521127515?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373937577/298x396/a07f5e4685/1521127515?v=1","title":"Sanobike Elemente de Calcul","short_title":"Sanobike Elemente de Calcul","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":373937577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oht/gLYHLi6QyFDyMbSXxf4q6g0="},"url":"https://www.scribd.com/document/373937577/Sanobike-Elemente-de-Calcul","top_badge":null},"375522149":{"type":"document","id":375522149,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375522149/149x198/d02e804a58/1522848635?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375522149/298x396/16d7f85896/1522848635?v=1","title":"Draft Plan de Afaceri Practica","short_title":"Draft Plan de Afaceri Practica","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":375522149,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5mxaYh8YA1l/p0Cbky7kHMpCdnw="},"url":"https://www.scribd.com/document/375522149/Draft-Plan-de-Afaceri-Practica","top_badge":null},"375528274":{"type":"document","id":375528274,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375528274/149x198/a108bb9cc9/1522853528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375528274/298x396/6276308171/1522853528?v=1","title":"Model PLAN de AFACERI Electronic1","short_title":"Model PLAN de AFACERI Electronic1","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":375528274,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bCEKCE+1sHSto+MV0jNmto2YLsY="},"url":"https://www.scribd.com/document/375528274/Model-PLAN-de-AFACERI-Electronic1","top_badge":null},"375531916":{"type":"document","id":375531916,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375531916/149x198/4299055518/1522856661?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375531916/298x396/778709a061/1522856661?v=1","title":"Proiectii financiare-coafor","short_title":"Proiectii financiare-coafor","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":375531916,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TtzOm7Ewo7b31AqgtQFqmGLl/k4="},"url":"https://www.scribd.com/document/375531916/Proiectii-financiare-coafor","top_badge":null},"376584023":{"type":"document","id":376584023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376584023/149x198/b899059df0/1523966707?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376584023/298x396/9a4611bb30/1523966707?v=1","title":"Deviz General Feresti Var2","short_title":"Deviz General Feresti Var2","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":376584023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YLsvD7CYZFxgOndo6+mKh/IP3HQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/376584023/Deviz-General-Feresti-Var2","top_badge":null},"378260836":{"type":"document","id":378260836,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378260836/149x198/f7b88d9887/1525526632?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378260836/298x396/3d3ef27c52/1525526632?v=1","title":"Intrebari Deschise Finale","short_title":"Intrebari Deschise Finale","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":378260836,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KNwDCoTIQ2uwmSZENrtlNh2U5sc="},"url":"https://www.scribd.com/document/378260836/Intrebari-Deschise-Finale","top_badge":null},"378323750":{"type":"document","id":378323750,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378323750/149x198/7addec3ace/1525598011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378323750/298x396/d230fff6a2/1525598011?v=1","title":"Caiet de Sarcini Lemn","short_title":"Caiet de Sarcini Lemn","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":378323750,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/SQmbvbDlfPULH91CWWMfEVQ9bA="},"url":"https://www.scribd.com/document/378323750/Caiet-de-Sarcini-Lemn","top_badge":null},"378324725":{"type":"document","id":378324725,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378324725/149x198/ee1e649419/1525599764?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378324725/298x396/ca92c0f884/1525599764?v=1","title":"Contract de Colaborare","short_title":"Contract de Colaborare","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":378324725,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vOksz4NX58rEHliHY2HaaKdgpiU="},"url":"https://www.scribd.com/document/378324725/Contract-de-Colaborare","top_badge":null},"378324780":{"type":"document","id":378324780,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378324780/149x198/a896052cdf/1525599869?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/378324780/298x396/4ec8fad831/1525599869?v=1","title":"Contract Inchiriere","short_title":"Contract Inchiriere","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":378324780,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Er/gzqQNXyoPpApwgEXFkhOzMxM="},"url":"https://www.scribd.com/document/378324780/Contract-Inchiriere","top_badge":null},"381602564":{"type":"document","id":381602564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/381602564/149x198/f74860f6b3/1528796865?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/381602564/298x396/542af86610/1528796865?v=1","title":"Declaratie eligibilitate","short_title":"Declaratie eligibilitate","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":381602564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BFhA4jLjjiZ3yTTOGgj4orfqQsk="},"url":"https://www.scribd.com/document/381602564/Declaratie-eligibilitate","top_badge":null},"385319854":{"type":"document","id":385319854,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385319854/149x198/26e2919e2f/1533238900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385319854/298x396/9a84ea8025/1533238900?v=1","title":"Articol Interesant","short_title":"Articol Interesant","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":385319854,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+ewLjzrv80rfp0qgGDLEjqATL+w="},"url":"https://www.scribd.com/document/385319854/Articol-Interesant","top_badge":null},"385320362":{"type":"document","id":385320362,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385320362/149x198/75e7155c5e/1533239607?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385320362/298x396/c94736d89c/1533239607?v=1","title":"Dacă Eşti Receptiv La Frumuseţe","short_title":"Dacă Eşti Receptiv La Frumuseţe","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":385320362,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OwlEo5QugV/z9HuVMHHXhZUryuk="},"url":"https://www.scribd.com/document/385320362/Dacă-Eşti-Receptiv-La-Frumuseţe","top_badge":null},"385320554":{"type":"document","id":385320554,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385320554/149x198/abc682c84b/1533239788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385320554/298x396/26ea9cfce5/1533239788?v=1","title":"Citate motivationale","short_title":"Citate motivationale","author":"Ionel Popa","tracking":{"object_type":"document","object_id":385320554,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4zklu7hVvqCl2Vdsv9JEHgF2pXU="},"url":"https://www.scribd.com/document/385320554/Citate-motivationale","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/202313459","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1&auth_token=9Zg7S%2BDSWH5JR5XKJrcFwth9eJw%3D&authenticity_token=E9pRWqbzz9iUlfGnv0Hr6mlwj43rZ7hKCnkpO%2BEFtWz%2Bwl9ZJ5KPYLTIJql6wZ8xUNrc%2BodO8FrBaRpo9%2FKxtw%3D%3D&expires=1540787753&wordDocumentId=202313459&wordUploadId=206570378"},"renewal_nag_props":null}-->