Cuprins

Cuprins...............................................................................2 1.2ANALIZA DIAGNOSTIC A FIRMEI ..................................................................5 SC AUTOCOM SRL................................................................................................5
1.2. 1 Diagnosticul financiar ( DAD 1 ).........................................................6

CAP.II ..................................................................................................................38 ..............................................................................................................................38 IDENTIFICAREA, FORMULAREA.......................................................................38 SI...........................................................................................................................38 E ALUAREA PRO!LEMEI.................................................................................3"
............................................................................................................... 39 ............................................................................................................ 39 2.1. Definirea problemei: tehnic şi tehnologic..................................39

CAP. III .................................................................................................................#$ SOLU%IONAREA PRO!LEMEI PARCURG&ND................................................#1 ..............................................................................................................................#1 PA'II PROCEDURII DE ANALIZ( .....................................................................#1 AI INGINERIEI ECONOMICE ..............................................................................#1
3.1. Definirea de alternati e................................................!1 3.2. De" oltarea alternati elor......................................!2 3.3. #onstruirea de ariante de cash flo$..........................................................!2 3.!. %dentificarea tuturor criteriilor rele ante...........................!! 3.&. Anali"a' compararea alternati elor şi selectarea ariantei optime.........!!

2

CAP. I DIAGNOSTICUL SISTEMULUI ECONOMICO ) INGINERESC

1.1

DESCRIEREA FIRMEI

3

Sediul, informatii generale ()1*12&1+ ,imişoara' #alea Aradului' -r. *.' eta/ 1' tel: 0!+12&612+1.!6+' 2nregistrat la (egistrul #omer3ului cu nr. 43&56*&51991' cod fiscal: (2.9.362

Scurt istoric 6irma A7,)#)8 a fost 2nfiin3at9 2n 1991.:a 2nfiin3are capitalul social a fost 1++ ()-. :a 2nceput obiectul de acti itate a fost consultanta si comerciali"are produse %,. #u timpul gama produselor' şi a acti it93ilor a crescut foarte mult

Pozitionarea pe piata 6irma A7,)#)8 este o firm9 mi/locie; ce are acti itate 2n ,imişoara . <re"ent9 de mai mult de 16 ani pe pia3a rom=neasc9' ># A7,)#)8 este ast9"i una dintre cele mai bine cotate firme de consultan39 2n domeniul echipamentelor de calcul din partea de est a (om=niei' dep9şind perioada de dificult93i financiare prin care a trecut 2n urm9 cu c=3i a ani' cu produse de cea mai 2nalt9 calitate' cu o intrare spectaculoas9 pe pia3a de =n"9ri şi repara3ii noteboo? şi planuri 2ndr9"ne3e pentru iitor

Obiectul de activitate 6irma se preocup9 cu importul şi comerciali"area de baterii noteboo?' a tastaturilor si a pieselor pentru imprimanta' reparatii calculatoare' tehnoredactari' calendare' carti de i"ita'dealer #osmote' #omputer #lub

Produsele oferite pe piata 4

Baterii si acumulatori

Acumulatori pentru camera si masina

Ecrane LCD si TFT

Tastaturi

Invertor

Memorii

Unitati Optice

HDD intern e!tern

Baterii note"oo#

Calen$are personali%ate

Carti $e vi%ita

&ro$use Cosmote

1.2 ANALIZA DIAGNOSTIC A FIRMEI SC AUTOCOM SRL
'

>copul acestei anali"e este m9surarea performan3elor 2ntreprinderii' identificarea pe aceasta ba"9 a cau"elor ce determin9 deficitele de performanat9' respecti a celor mai eficiente solu3ii de creştere a performan3elor. ,otodata om 2ncerca s9 2n3elegem trecutul şi pre"entul 2ntreprinderii prin prisma managementului şi s9 determin9m ac3iunile de desf9şurat 2n iitor. <entru diagnosticare om folosii modelul #@8A,, pentru fundamentarea op3iunilor pri ind solu3iile de restructurare şi planurile strategice pentru orientarea 2ntreprinderii 2n actualul mediu concuren3ial.

Direc(iile $e anali%)

Dir*+,ii -* .n./i01 DAD1 DAD2 DAD3 DAD! DAD& DAD6

FUNC%IUNI SAU SU!SISTEME 8anagementul financiar Adaptare la cerin3ele pie3ei 8anagementul tehnic şi de produc3ie 8anagementul calit93ii 8anagementul general 8anagementul resurselor umane

1.2. 1 Diagnosticul financiar ( DAD 1

Diagnosticul financiar are drept scop e aluarea echilibrului dintre resursele financiare si utili"arile tehnice la ni elul intregii intreprinderi. #a urmare a acti itatii desfasurate in cursul anilor 2++&' 2++6 si 2++.' reali"arile inregistrate de intreprindere se pre"inta astfel:

2$$5 #ifra de afaceri ,otal datorii 11+12+9 36266! *

2$$2 211+92+ .+..+9

2$$3 !3996&9 *&&9++

#apitaluri proprii 6ondul de participare al salariatilor la profit <ro i"ioane pentru riscuri si cheltuieli Datorii financiare si asimilate Acti e imobili"ate (e"ultatul net al eAercitiului Amorti"ari si pro i"ioane Benituri totale >tocuri imobili"ate Acti e circulante #heltuieli cu personalul ,otal credite bancare >tocuri produse finite #reante

16&226 + + + .2&2 63*.+1 + 1+&363 1 3+199+ .&.33. 26+&6 + 226913 32+*9*

213.2* + + + .3&* 1&!+9.2 + 12!939 1 2&23&1 21&!&!& &*2*! + 312299 12&3.93

2!66.* + + + 23.&2 !1.96.6 + 1&3*21 1 23.66& .16.**3 13!*+1 + 26*1&9 &*9!&..

>itua3ia financiar9 a firmei se reflect9 prin urm9torii indicatori financiari: 1. P4n-*r*. +.pi5./u/ui 67pru7u5.5 6n +i8r. -* .8.+*ri:

C+ I + C C + A+

Total datorii ale firmei Cifra de afaceri Total datorii ale firmei Cifra de afaceri

C

3*2**4 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ,,-,2-.

C +.32

(2++&)

C+ I + C C + A+

C

/-//-. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 2,,-.2-

C +.33

(2++6)

/

C+ I + C C + A+

Total datorii ale firmei Cifra de afaceri

C

0''.-f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C +.19 43..*'.

(2++.)

(aportul m9soar9 ponderea 2n cifra de afaceri a tuturor datoriilor 2ntreprinderii. @ste de dorit ca acest raport s9 fie c=t mai mic. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2. -ota atribuita firmei este - C 2

2. E94/u,i. 84n-u/ui -* ru/7*n5 n*5 :/4;./

@6(- C

Fondul de rulment net global 1 3*Cifra de afaceri Fondul de rulment net global 1 3*Cifra de afaceri Fondul de rulment net global 1 3*Cifra de afaceri
0

C

,'/./4 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ,,-,2-.

B 3*- C 1.26

(2++& )

(2++&)

@6(- C

C

2-*3/f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f B 3*- C 1.32 2,,-.2-

(2++6)

@6(- C

C

222.2* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 43..*'.

B 3*- C 1.!*

(2++.)

F4n-u/ -* ru/7*n5 n*5 :/4;./ C #apitaluri proprii E 6ondul de participare a salaria3ilor la profit 0 <ro i"ioane pentru riscuri si cheltuieli 0 Datorii financiare si asimilate E Acti e imobili"ate. (aportul m9soar9 c=te "ile din cifra de afaceri sunt acoperite din fondul de rulment net global. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C &.-ota atribuita firmei este -C 3. 3. R*n5.;i/i5.5*. .+5i9i51,ii

Capacitatea de autofinantare (A C C Cifra de afaceri Capacitatea de autofinantare (A C C Cifra de afaceri Capacitatea de autofinantare (A C C Cifra de afaceri
profit 0 amorti"9ri şi pro i"ioane.

*30/-, f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C +'&* ,,-,2-.

( 2++& )

,'4-./2 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C +'.3 2,,-.2-

( 2++6 )

4,/.*/* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C +'9& 43..*'.

( 2++. )

C.p.+i5.5*. -* .u548in.n,.r* C re"ultatul net al eAerci3iului E participarea salaria3ilor la

(aportul m9soar9 capacitatea 2ntreprinderii de a1şi crea resurse proprii pentru finan3are din acti itatea financiar9 şi comercial9. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2.-ota atribuita firmei este - C !

#. R*n5.;i/i5.5*. 8in.n+i.r1

.

&r ofitul brut (6 C C Total venituri ale firmei &r ofitul brut (6 C C Total venituri ale firmei &r ofitul brut (6 C C Total venituri ale firmei
eAcep3ionale.

33/,* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ,-'3*3

C +'32

(2++&)

0,2,f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C +'6& ,24.3.

(2++6)

,4/**. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C +'96 ,'302,

(2++.)

T45./ 9*ni5uri ./* 6n5r*prin-*rii C Benituri din eAploatare 0 Benituri financiare 0

Benituri

(aportul m9soar9 eAcedentul (sau deficitul) de resurse financiare creat de func3ionarea 2ntreprinderii' indiferent cine sunt beneficiarii lui. D9 starea de s9n9tate global9 a afacerii. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C &. -ota atribuita firmei este - C 3. 5. Pr4-u+5i9i5.5*. +.pi5./u/ui in9*s5i5

<#% C

Cifra de afaceri = Active imobilizate nete Cifra de afaceri = Active imobilizate nete

/2'2 + 3-,..-

,,-,2-. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

C 3.&6

(2++&)

<#% C

/3'0 + 2'23',

2,,-.2f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

C *.12

(2++6)

,-

<#% C

Cifra de afaceri = Active imobilizate nete

23/'2 + 23/**'

43..*'. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

C 16.*3

(2++.)

A+5i9* i74;i/i0.5* n*5* C acti e imobili"ate total E stocuri imobili"ate. (aportul m9soar9 capacitatea imobili"9rilor de a crea produse şi ser icii andabile. @l e iden3ia"9 eficacitatea folosirii capitalului in estit 2n imobili"9ri şi estimea"9 atracti itatea afacerii pentru in estitori. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 1. -ota atribuita firmei este - C 2 2. E94/u5i. in-.54r.rii n*5*

- C

Total datori ale întreprinderi pe termen scurt = Valori realizabile pe termen scurt
(2++&)

3*2**4 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C /'/33/ @ 22*.,3

C +'6*3

- C

Total datori ale întreprinderi pe termen scurt = Valori realizabile pe termen scurt
(2++6) ,,

/-//-. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 2,'4'4' @ 3,22..

C

C +.3*!

- C

Total datori ale întreprinderi pe termen scurt = Valori realizabile pe termen scurt
(2++.)

0''.-f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f /,*/003 @ 2*0,'.

C

C +.12!

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C &. -ota atribuita firmei este - C 2

3. R*7un*r.r*. 8.+54ru/ui u7.n

Total cheltuieli cu salariile (68 C = Cifra de afaceri Total cheltuieli cu salariile (68 C = Cifra de afaceri Total cheltuieli cu salariile (68 C = Cifra de afaceri

2*-'* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ,,-,2-.

C +.+23

(2++&)

'0204 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 2,,-.2-

C +'+2.

(2++6)

,340-, f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 43..*'.

C +'+3+

(2++.)

,2

T45./ +<*/5ui*/i +u s./.rii/* C #heltuieli cu personalul 0 <articiparea salaria3ilor la profit. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2.-ota atribuita firmei este - C 3.

8. R.5. .u54n47i*i 8in.n+i.r*

(A6 C

Capitaluri proprii ,43*',2 = =, Capitaluri proprii + Total credite bancare ,43*',2 + Capitaluri proprii 4*-0'-4 = =, Capitaluri proprii + Total credite bancare 4*-0'-4 + Capitaluri proprii 4*-0'-4 = =, Capitaluri proprii + Total credite bancare 4*-0'-4 + -

,*'22* + -

,*'22* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

C1

(2++&)

(A6 C

2,3/20 + -

2,3/20 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

C1

(2++6)

(A6 C

C

24**/0 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C1 24**/0 + -

(2++.)

(aportul masoara independenta sua dependenta intreprinderii fata de banci. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2. -ota atribuita firmei este - C 2 ". Li+<i-i5.5*. p.5ri74ni./1

:< C

Active circulante nete 2,'/'3' − 220'34 /'/33/ @ 22*.,3 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f = = fffffffffffffffffffffffff C 1.!62 3*2**4 Obligatii curente /3/*00
Active circulante nete '3-*3,3 − ,'-2-- 2,'4'4' @ 3,22.. = = ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff C 2.6+3 /-//-. Obligatii curente /3.**,
,3

(2++&)

:< C

(2++6)

:< C

Active circulante nete '3-*3,3 − ,'-2-- /,*/003 2*0,'. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f = = ffffffffffffffffffffffffffff@ C *.6+1 0''.-Obligatii curente /3.**,

(2++.)

A+5i9* +ir+u/.n5* n*5* C Acti e circulante E stocuri (aportul masoara gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt cu acti e'a and lichiditate mare. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C1. -ota atribuita firmei este - C 3

1$. i5*0. -* r45.5i* . s54+uri/4r -* pr4-us* si -* 8.+5uri n*in+.s.5*
Stocuri de produse finite 220'34 22*.,3 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 1 3*- = 1 3*- = f B ,,-.2-. Cifra de afaceri ,,-,2-. Stocuri de produse finite ,'-2-3,22.. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 1 3*- = 1 3*- = f B 33..*'. Cifra de afaceri 2,,-.2-

B(>< C B(>< C B(>< C

3*- C .!.1*1 3*- C &3.26+ 3*- C 21.9!2

(2++&) (2++6) (2++.) (2++&) (2++6) (2++.)

Stocuri de produse finite ,'-2-2*0,'. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 1 3*- = 1 3*- = f B 33..*'. Cifra de afaceri 43..*'.

Creante ,'3033, 32-0.0 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f B 3*- C 1+!.9+6 B(#r C Cifra de afaceri 1 3*- = ,,-.2-. 1 3*- = ,,-,2-. Creante 40/230. ,2'3/.3 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f B 3*- C 213.*2! B(#r C Cifra de afaceri 1 3*- = 33..*'. 1 3*- = 2,,-.2Creante 40/230. '0.4'// f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f B 3*- C !*2.321 B(#r C Cifra de afaceri 1 3*- = 33..*'. 1 3*- = 43..*'.

(atele e identia"a in cate "ile pot fi recuperate contra alorile produselor finite si a facturilor neincasate. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 1.-ota atribuita firmei este - C 2

N A ,=

∑K
, ,,

,-

i

∗ Ni
i

∑K

,4

INDICATOR <onderea cap.imprumutat in #A 6ondul de rulment net global (entabilitatea acti itatii (entabilitatea financiara <roducti itatea capitalului in estit @ olutia indatoririi nete (emunerarea factorului uman (ata autonomiei financiare :ichiditate patrimoniala Bite"a de rotatie a stocurilor

= 2 & 2 & 1 & 2 2 1 1

N 2 3 ! 3 2 2 3 2 3 2

(e"ulta atunci ca calificati ul global este egal cu:

-DAD1 C

2 B 2 + ' B 3 + 2 B 4 + ' B 3 + , B 2 + ' B 2 + 2 B 3 + 2 B 2 + , B 3 + , B 2 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 2+'+2+'+,+'+2+2+,+, *. f f f f f f f C 2.6& C 3 2*

-DAD1 C

1.2.2 Diagnosticul capacitatii de adaptare la cerintele pietei
Aceasta anali"a urmareste a aluarea capacitatii intrinseci si eAtrinseci a intreprinderii de a desfasura acti itatea de mar?eting si totodata de a asimila numeroasele adaptari cerute de competiti itatea in mediile concurentiale. #riteriile de anali"a a capacitatii de adaptare la cerintele pietei sunt : ,'

1. P40i5i. in5r*prin-*rii p* pi.5. #riteriul urmareste e aluarea globala a po"itiei economice si con/uncturale a intreprinderii pe piata potentiala si reala in care isi desfasoara acti itatea. C./i8i+.5i 9 1 2 3 ! & Tr*p5* -* *9./u.r* #on/unctura slaba a intreprinderilor pe pietele pe care acti ea"a'fara perspecti e de imbunatatire <o"itie slaba a intreprinderii'din cau"e interne'sanse reduse de ameliorare a situatiei cu resursele interne ale intreprinderii <o"itia intreprinderii este de ni el mediu'eAistand sanse importante ca situatia sa poata fi sensibil ameliorate cu resursele interne ale intreprinderii <o"itia intreprinderii este buna.Amplificarea actiunilor initiate pentru ocuparea po"itiei detinute ar permite in scurt timp ocuparea unei po"itii si mai bune <o"itia intreprinderii pe piete este foarte buna'fiind competiti e atat tehnic'cat si economic cu principalii concurenti. #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC &. -ota acordata firmei este - C & 2. C.p.+i5.5*. 5*<ni+4 ) s5iin5i8i+. -* .-.p5.r* /. +*rin5*/* pi*5*i #riteriul urmareste e aluarea contributiei acti itatii de conceptie la formarea po"itiei pe piata intreprinderii

C./i8i+.5i9 1 2

Tr*p5* -* *9./u.r* #ontributia compartimentelor de conceptie la ocuparea de catre intreprindere a unei po"itii onorabile de piata este neinsemnata. #ontributia compartimentelor de conceptie la ocuparea de catre intreprindere a unei po"itii onorabile de piata este sub ni elul cerintelor'dar situatia poate fi ameliorate cu resurse care stau la indemana intreprinderii #ontributia compartimentelor de conceptie la ocuparea de catre intreprindere a unei po"itii de ni el mediu de piata ,*

3

!

#ontributia compartimentelor de conceptie la ocuparea de catre intreprindere a unei po"itii bune de piata este importanta si poate fi inca sporita prin in estitii minime

&

#ontributia compartimentelor de conceptie la ocuparea de catre intreprindere a unei po"itii foarte bune de piata este po"iti a si eAtrem de importanta

#oeficientul de importanta acordat criteriului este DC 2. -ota acordata firmei este - C !. 3. C.p.+i5.5*. *+4n47i+. -* .-.p5.r* /. +*rin5*/* pi*5*i Acest criteriu urmareste e identierea caracteristicilor tehnico1economice ale produselor la formarea si mentinerea po"itiei pe piata a intreprinderii. C./i8i+.5i 9 1 2 3 (apoartele performan395pre3 pentru principalele grupe de produse reali"ate de intreprindere'semnificati inferioare celor reali"ate de principalii concurenti (apoartele performan395pre3 sunt inferioare celor reali"ate de principalii concuren3i' dar dinamica e iden3ia"9 o e olu3ie po"iti 9. (apoartele performan395pre3 sunt la ni ele satisfacatoare'dar anali"a e identia"a re"er e semnificati e de ameliorare'in sensul posibilitatii de a atinge ni elele inferioare ! & reali"ate de principalii concurenti. (apoartele performan395pre3 sunt competiti e cu ale concuren3ilor. (apoartele performan395pre3 sunt la ni el superior'aducand o importanta contributie la po"itia de lider a intreprinderii pe pietele internationale. #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC 2. -ota acordata firmei este - C !. #. C4n5ri;u,i. .+5i9i51,ii -* 7.r>*5in: /. +4ns4/i-.r*. p40i,i*i 6n5r*prin-*rii p* pi.,1 7rm9reşte e aluarea contribu3iei unor factori interni' subsuma3i func3iei de mar?eting a firmei' la ocuparea po"i3iei pe care 2ntreprinderea o de3ine pe pia39. C./i8i+.5i 9 1 2 6unc3ia mar?eting este insuficient de" oltat9 şi utili"at9 2n cadrul firmei. 6unc3ia mar?eting desf9şoar9 o acti itate slab9 şi insuficient9. ,/ Tr*p5* -* *9./u.r* Tr*p5* -* *9./u.r*

3 !

6unc3ia mar?eting este desf9şurat9 la un ni el satisf9c9tor pentru a asigura supra ie3uirea firmei la un ni el mediu de performan39 economic9. 6unc3ia mar?eting aduce o contribu3ie important9 şi men3inerea de c9tre firm9 a unei po"i3ii onorabile 2n c=mpul concuren3ial şi5sau interna3ional. 6unc3ia mar?eting' desf9şurat9 sub forma unui larg e antai de ac3iunoi aduce

&

o contribu3ie decisi 9 la ocuparea unei po"i3ii foarte bune pe pie3ele pe care acti ea"9 firma' respecti pentru cucerirea unor noi segmente de pia39.

#oeficientul de importanta acordat criteriului este DC 1.-ota acordata firmei este - C 1 5. S5r.5*:i. -* 7.r>*5in: . 6n5r*prin-*rii @ aluea"9 gradul de adec are al strategiei de mar?eting al 2ntreprinderii' 2n raport cu obiecti ul primordial care este men3inerea po"i3iilor c9ştigate pe pia39' respecti c9ştigarea unor po"i3ii mai a anta/oase. C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 1 >trategia de mar?eting a firmei nu este consemnat9 2ntr1un document. 2 3 >trategia de mar?eting pre"int9 un con3inut relati satisf9c9tor' dar aplicarea ei se reali"at9 sub ni elul cerin3elor. >trategia de mar?eting pre"int9 un con3inut adec at cerin3elor şi posibilit93ilor firmei' reuşind s9 determine e olu3ii po"iti e ale performan3elor.

! &

>trategia de mar?eting a reuşit s9 determine muta3ii semnificati e 2n e olu3ia firmei' sporind substan3ial competiti itatea ei 2n raport cu principalii concuren3i. >trategia de mar?eting a a ut o contribu3ie impotant9 la ocuparea de c9tre firm9 a uneio po"i3ii foarte bune pe pie3ele tradi3ionale' c=t şi la patrunderea pe noi pie3e eAtrem de atracti e.

#oeficientul de importanta acordat criteriului este DC 1. -ota acordata firmei este - C 2 #entrali"area re"ultatelor

,0

Nr. +r5. 1 2 3 ! &

INDICATORI <o"i3ia 2ntreprinderii pe pia39 #apacitatea tehnico1ştiin3ific9 de adaptare la cerin3ele pie3ei #apacitatea economic9 de adaptare la cerin3ele pie3ei #ontribu3ia acti it93ii de mar?eting la consolidarea po"i3iei 2ntreprinderii pe pia39 >trategia de mar?eting a 2ntreprinderii

= & 2 2 1 1

N & ! ! 1 2

N A 2=

∑K
, ' ,

'

i

∗ Ni
i

∑K

=

2DAD2 3

' B ' + 2 B 4 + 2 B 4 + , B , + , B 2 4* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 3 3 4+,0 3 4 '+2+2+,+, ,,

1.2.! Diagnosticul te"nic si te"nologic
Finta acestei direc3ii de anali"9 const9 2n e aluarea poten3ialului tehnic de concep3ie al 2ntreprinderii' at=t sub aspectul ni elului la care se afl9 2n pre"ent' c=t şi al capacit93ii de a face fa39 cerin3elor de schimbare 2n iitor.

1. C*r+*5.r*. ?i pr4i*+5.r*. -* pr4-us* n4i #onst9 2n e aluarea posibilit93ilor pe care le are 2ntreprinderea de a1şi adapta (completa' moderni"a'2nnoi ) oferta de produse 2n raport cu cererile pie3ei. C./i8i+.5i9 1 Tr*p5* -* *9./u.r* #heltuieli de #1D raportate la cifra de afaceri se situea"9 sub +'2+ G' capacit93ile de #1D disponibile sunt foarte reduse şi nu ofer9 perspecti e de redresare 2n termen scurt şi mediu. 2 %ndicele cheltuieli #1D5#A 2ntre +'2+...+'&+ G' capacit93ile de #1D disponibile sunt sub ni elul cerin3elor' oferind unele perpecti e de redresare. ,.

3

%ndicele cheltuieli #1D5#A 2ntre +'&+...3 G' capacit93ile de #1D disponibile se pre"int9 la un ni el corespun"9tor cerin3elor profilului actual de produse.

!

%ndicele cheltuieli #1D5#A 2ntre 3...& G' firma are un bun poten3ial de #1D care poate fi anga/at 2n re"ol area unor obiecti e pri ind de" oltarea profilului cu noi grupe de produse.

&

%ndicele cheltuieli #1D5#A peste &+ G capacit93ile de #1D se situea"9 la un ni el superior comparabil cu al firmelor concurente de pe pia3a mondial9.

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C +.-ota atribuita firmei este - C 3

2. C*r+*5.r*. ?i pr4i*+5.r*. 7*54-*/4r -* 8.;ri+.,i* )biectul acestui criteriu 2l constituie e aluarea posibilit93ilor 2ntreprinderii de a concepe şi de" olta noi metode şi procese de fabrica3ie' precum şi de a elabora proiecte de inginerie a proceselor de fabrica3ie necesare adaptarii firmei la cerin3ele pie3ei şi asigur9rii unei eficien3e economice corespun"9toare. C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 1 <otentialul de cercetare1proiectare de metode de fabricatie este foarte sca"ut si nu ofera perspecti e de redresare pe termen scurt. 2 <otentialul de cercetare1proiectare de metode de fabricatie este sub ni elul cerintelor'dar ofera unele perspecti e de imbunatatire pentru tehnologii con entionale 3 ! <otentialul de conceptie tehnologica se pre"inta la ni elul cerintelor actuale <otentialul de conceptie tehnologica poate fi anga/at in elaborarea de proiecte pentru insusirea de noi procese tehnologice'la ni ele superioare de producti itate si de eAigente de calitate. & <otentialul de conceptie tehnologica se situea"a la un ni el superior'putand asigura proiectarea si aplicarea unor planuri a ansate de retehnologi"are.

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C +. -ota atribuita firmei este - C 3 3. D45.r*. +u *+<ip.7*n5* 5*<n4/4:i+*. Pr45*+,i. 7*-iu/ui.

2-

Hn cadrul acestui criteriu e aluarea ba"ei materiale şi a dot9rii cu echipamente tehnologice se face 2n func3ie de trei parametrii principali: ni elul de performan39 şi posibilit93ile de eAploatare 2n condi3ii de competiti itate' ni elul de poluare al mediului C./i8i+.5i9 1 2 3 Tr*p5* -* *9./u.r* Dotarea actual9 nu permite dec=t lucr9ri de tehnic9 inferioar9. Dotarea se ba"ea"9 pe echipamente con en3ionale' cu performan3e medii' 2n stare de u"ur9 accentuat9. #oeficient ridicat de u"ur9 fi"ic9 şi moral9. @chipamentele tehnologice sunt de performan39 medie. #oeficien3ii de u"ur9 fi"ic9 şi moral9 sunt ridica3i' dar o parte din utila/e au fost 3inute la "i ori adapt9ri şi moderni"9ri. ! @chipamentele tehnologi e repre"entati e sunt de performan39 superioar9 sub aspectul automati"9rii' manipul9rii' a introducerii comen"ilor numerice şi comen"ilor asistate de calculator' etc. & @chipare tehnologic9 se situea"9 la un ni el ridicat de performan39' similar firmelor competiti e pe plan interna3ional. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C &. -ota atribuita firmei este - C #. @n5r*,in*r*. *+<ip.7*n5*/4r. C4nsu7uri/4r -* *n*r:i* C./i8i+.5i9 1 Tr*p5* -* *9./u.r* Hntre3inerea se face la a arie. -u eAist9 o preci"are clar9 a responsabilit93ilor. -u eAist9 o e iden39 a indisponibilit93ilor accidentale.7tila/ele pre"int9 un grad a ansat de deteriorare. #onsumurile de energie nu se urm9resc. 2 Hntre3inerea este programat9 2n cadrul unui sistem de 2ntre3inere pre enti 9 care func3ionea"9 defectuos.-i el general al calit93ii lucr9rilor de 2ntre3inere nesatisf9c9tor. 6rec en3a ridicat9 de 2ntreruperi de func3ionare accidentale. #onsumurile energetice se urm9resc' dar nu se consemnea"9 m9suri semnificati e pentru reducerea lor. 3 >istem de 2ntre3inere pre enti 9' func3ion=nd f9r9 nea/unsuri ma/ore' dar cu durate relati lungi de indisponibilitate a echipamentelor. -i elul general al calit93ii lucr9rilor de 2ntre3inere satif9c9tor. 6rec en3a redus9 a 2ntreruperilor accidentale. @Aist9 reglement9ri organi"atorice şi m9suri tehnice pri ind reducerea consumurilor de energie. 2, !

!

>istem de 2ntre3inere pre enti 9' cu posibilit93i de 2nlocuire rapid9 a pieselor sau modulelor cu frec en3a mare de defectare. -i elului general al calit93ii lucr9rilor de 2ntre3inere este bun. -u se produc 2ntreruperi accidentale la echipamente a c9ror oprire are consecin3e negati e asupra procesului de produc3ie. (eglemant9rile organi"atorice şi m9suri tehnice pri ind reducerea consumurilor de energie sunt eficiente' cu re"ultate apreciabile.

&

>istem a ansat de 2ntre3inere asistat de calculator' asigurant disponobilitate ridicat9 a echipamentelor cheie şi un grad 2nalt de func3ionalitate a echipamentelor de produc3ie. #onsumurile energetice corespund ni elurilor u"uale pe plan interna3ional.

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2.-ota atribuita firmei este - C &

5. Or:.ni0.r*. pr4-u+,i*i. @ aluea"9 producti itatea muncii' 2n principal' prin factorii care condi3ionea"9 indirect producti itatea: organi"area conducerii produc3iei şi ni elul diferitelor forme de IpierderiI 2nregistrate 2n proces.

C./i8i+.5i 9 1 2

Tr*p5* -* *9./u.r* Aspectul general este dominat de murd9rie şi de"ordine. >unt e idente pierderi importante prin aştept9ri şi deplas9ri inutile. #ur93enia şi ordinea sunt satisf9c9toare. :ocurile de lucru pre"int9 un ni el modest de organi"are. <ierderi prin aştept9ri şi mişc9ri inutile' consecin3e ale nea/unsurilor organi"atorice şi a itinerariilor tehnologice complicate' sunt i"ibile. -u eAist9 o e iden39 a producti it93ii reali"ate la produsele de ba"9.

3

6luAurile tehnologice sunt ordonate' aceast9 ordine find 2n general respectat9. @Aist9 un sistem de programare şi urm9rire' ba"at pe e iden3e scriptice şi şedin3eoperati e de lung9 durat9. @Aist9 e iden3a pri ind producti itatea reali"at9 la unele produse' dar datele nu sunt rele ante. 22

!

6luAurile tehnologice sunt ra3ionale' fiind structurate 2n mod preponderent pe principii de speciali"are produs' comport=nd insule autonome şi linii tehnologice. >istemul de programare şi urm9rire a produc3iei este descentrali"at şi asistat de calculator. >e asigur9 o bun9 transparen39 a procesului de produc3ie.<roducti itatea reali"at9 la produsele repre"entati e este la un ni el comparabil cu cel al concuren3ei.

&

<rogramarea şi urm9rirea produc3iei este integral asistat9 de calculator şi descentrali"at9 la ni elul centrelor de produc3ie.Hn general'procesul de fabrica3ie este bine 3inut in m=n9'la este toate ni elurile o de management.,ransparen3a afl9 la ni el concuren3ial. procesului asigurat9'cu acti itate

birocratic9 minimal9.<roducti itatea reali"at9 la produsele repre"entati e se

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2. -ota atribuita firmei este - C & 2. Sis5*7u/ /4:is5i+ Ansamblu de func3iuni şi de resurse umane şi materiale' a c9ror sarcin9 const9 2n efectuarea tuturor opera3iilor de transport' manipulare şi depo"itare a materialelor' semifabricatelor' sculelor şi dispo"iti elor etc. :a ba"a anali"ei stau schemele' organigramele şi reglement9rile pri ind structura şi func3iunile sistemelor de transport şi depo"itare. C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 1 :ogistica intern9 neorgani"at9' transporturi manuale' depo"it9ri la sol neordonate. 2 3 ,ransporturi interne partial mecani"ate'pe trasee aleatorii.Depo"itari la sol in locuri marcate ca atare.<aleti"are si containeri"are sub 3+G ,ransporturi interne aproape integral mecani"ate'pe trasee marcate.Depo"itari in maga"ii ordonate cu deser ire manuala.<aleti"are si containeri"are intre 3+ si 6+ G ! ,ransporturi interne integral intretinute'partial mecani"ate. & ,ransporturi interne telecomandate sau automati"ate'la ni elul functiunilor repetiti e.8aga"ii multieta/ate mecani"ate 23 si automati"ate'asistate de mecani"ate'pe trasee marcate si bine locale.8aga"ii multieta/ate programate.Automati"ari

calculator.

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 1. -ota atribuita firmei este - C 3

#entrali"area re"ultatelor Nr.+r5 1 2 3 ! & 6 INDICATORI #ercetarea şi proiectarea de produse noi #ercetarea şi proiectarea metodelor de fabrica3ie Dotarea mediului Hntre3inerea echipamentelor. #onsumurilor de energie )rgani"area produc3iei. <roducti itate >istemul logistic 2 2 1 & & 3 cu echipamente tehnologice. <rotec3ia = 1 1 & N 3 3 !

N A 3=

∑K
, * ,

*

i

∗ Ni
i

∑K

2DAD3 3

' B 4 + 2 B ' + 2 B ' + , B 3 43 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 3 3 4+3 3 4 '+2+2+, ,-

1.2.# Diagnosticul managementului calitatii
Acest diagnostic urm9reşte stabilirea gradului de 2ncredere pe care1l ofer9 2ntreprinderea pri ind asigurarea unui ni el competiti şi permanent al calit93ii produc3iei. Hn acest scop se e aluea"9 gradul de implementare a >JA# definit prin normele %>) 9+++' norme obligatorii pentru #omunitatea @uropean9. 1. Sis5*7u/ -* +4n-u+*r* ?i .si:ur.r* . +./i51,iiASBACC

24

<rincipalul obiecti al acestui criteriu const9 2n stabilirea ni elului de implementare al >JA#' sub raportul cuprinderii 2n sistem a tuturor acti it93ilor implicate' precum şi a func3ion9rii corecte a tuturor elementelor componente ale sistemului. C./i8i+.5i9 1 2 3 Tr*p5* -* *9./u.r* %mplementarea sistemului de conducere a calitatii conform %>) 9+++ si @!&+++ nu este abordata %ntreprinderea se afla intr1un stadium de elaborare a sistemului de conducere a calitatii conform %>) 9+++ si @- !&+++ %ntreprinderea a implementat sistemul in proportie de sub &+ G in raport cu structurile organi"atorice'responsabilitatile'procedurile si inregistrarile ! pre a"ute'aplicarea acestora fiind in curs de a de eni efecti a %ntreprinderea a adoptat sistemul la specificul sau propriu si l1a implementat in proportie de peste &+....+G.@Aista planuri si programe de calitate si se & urmareste reali"area lor. %ntreprinderea a implementat si aplica sistemul in proportie de peste .&G fata de cerinte.@ste organi"at sistemul de auditare interna a calitatii.>e pregateste certificarea sistemului la ni elul autoritatilor nationale. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C &. -ota atribuita firmei este - C ! 2. *ri8i+.r*. +./i51,ii 8.;ri+.,i*i

7rm9reşte e aluarea particularit93ilor' precum şi a metodelor utili"ate pentru erificarea calit93ii procesului de fabrica3ie' precum şi eficien3a acestor erific9ri. C./i8i+.5i9 1 Tr*p5* -* *9./u.r* -u eAist9 o atribuire clar9 a func3iunilor de erificare a calit93ii procesului 2n diferite unit93i de produc3ie. %nstruc3iunile tehnologice pri ind erificarea procesului de fabrica3ie nu preci"ea"9 metodele de erificare şi aparatur9. #apabilitatea fabrica3iei nu se erific9. 2 )pera3iile de control şi metodele de erificare a fabrica3iei sunt preci"ate sumar 2n documenta3ia tehnologic9' acestea fiind 2n mod preponderent l9sate la alegerea personalului de control. #alitatea fabrica3iei este sub cea admisibil9.. #apabilitatea de produse respinse la controalele finale este important9. 3 @Aist9 2n mare parte instruc3iuni tehnologice de 2' erificare a calit93ii

fabrica3iei 2ntocmite de personal speciali"at. >e efectuea"9 anali"e sistematice asupra cau"elor şi locurilor care pro oac9 defec3iuni de calitate şi se adopta m9suri corecti e corespun"9tor. #apabilitatea fabrica3iei este aproape de limitele admisibile. #antitatea de produse respinse la controalele finale este 2n diminuare. ! @Aist9 proceduri complete pentru efectuarea controlului de fabrica3ie. >e asigur9 capabilitatea corespun"9toare AJ: specifice şi o propor3ie normal9 de respingere la controalele finale. @ste ini3iat9 introducerea şi eAtinderea tehnologiilor a ansate a calit93ii fabrica3iei. & >istemul de erificare a calit93ii fabrica3iei este structurat şi func3ionea"9 la ni elul cerin3elor interna3ionale 2n acest domeniu. :a diferite ni eluri de conducere s1au elaborat planuri şi programe de 2mbun9t93ire a calit93ii fabrica3iei' a c9ror reali"are se urm9reşte sistematic şi care pre 9d aplicarea pe scar9 larg9 a metodelor a ansate de fabrica3iei. erificare a calit93ii

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2. -ota atribuita firmei este - C 3 3. C./i5.5*. pr4i*+5*/4r #onst9 2n eAaminarea normelor interne' a caietelor de sarcini şi a proiectelor de eAecu3ie pe ba"a c9rora se face punerea 2n oper9. ) problem9 important9 care apare aici este g9sirea procedurii de corelare 2n anumite ca"uri a cerin3elor clien3ilor cu proiectele de care dispune firma. C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 1 <roiectele nu cuprind date esen3iale pri ind calitatea şi metodele de erificare a acestora. <rodusele nu au fost supuse unor teste de calitate. 2 <roiectele nu au un con3inut şi o form9 de pre"entare unitar9' sub aspectul definirii condi3iilor de calitate şi metodelor de erificare a acestora. pre ederile de acest fel sunt pre"entate sporadic şi sub ni elul cerin3elor. #ondi3iile de calitate impuse nu sunt suficient fundamentate. <rodusele fabricate nu au fost supuse integral testelor de calificare pre 9"ute 2n proiecte. 3 <roiectele con3in elemente suficiente pri ind condi3iile de calitate şi metodele de erificare' corect fundamentate şi adaptate cerin3elor specifice. Berificarea 2*

se face de personal desemnat ca atare' cu implicarea 2n erificare a tuturor. <rodusele fabricate sunt supuse testelor complete de calificare pre 9"ute 2n proiecte. ! Berificarea calit93ii proiectelor are caracter sistematic şi face obiectul unor proceduri speciale. @Aist9 proceduri pri ind modificarea proiectelor şi asigurarea trasabilit93ii produselor. <rodusele repre"entati e au fost supuse erific9rilor de c9tre instan3ele de certificare na3ionale. & Documenta3ia de proiectare corespunde integral condi3iilor de calitate impuse de %>) 9+++ şi @- !&+++. 7nele produse repre"entati e au fost certificate e instan3e interna3ionale.

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 1. -ota atribuita firmei este - C & #. Au54ri5.5*. 8un+,i*i -* +./i5.5* >e e aluea"9 prin felul 2n care organele de asigurare a calit93ii 2şi eAercit9 dreptul de a opri procesul de produc3ie sau punere 2n oper9 2n ca"ul 2n care nu sunt respectate condi3iile de calitate. C./i8i+.5i9 1 2 Tr*p5* -* *9./u.r* 6unc3iunea calitate nu are autoritatea opririi procesului de produc3ie' la ni eluri opera3ionale . 6unc3iunea calitate de3ine' prin reglement9ri interne' autoritatea opririi produc3iei la ni eluri opera3ionale' dar nu a f9cut u" de ea' sau m9surile luate 2n acest sens nu au a ut efect . 3 ! 6unc3iunea calitate a f9cut u" de autoritatea opririi produc3iei' 2n repetate r2nduri' cu efecte po"iti e. Hn 2ntreprindere este imprimat9 o atitudine consec ent9 de creştere a autorit93ii func3iunii calitate sub toate aspectele' inclusi prin anali"a sistematic9 a defec3iunilor de calitate şi adoptarea de m9suri corecti e. :a acestea contribuie coordonarea func3iunii calitate la un ni el managerial superior. & Autoritatea func3iunii calitate este asigurat9 integral. :a ni elul conducerii superioare se anali"ea"9 periodic situa3ia calit93ii' determin2nd anga/area 2/

tuturor compartimentelor şi a resurselor necesare 2n ac3iunile pentru creşterea ni elului calit93ii. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2.-ota atribuita firmei este - C !

5. C./i5.5*. .pr49i0i4n1rii 7rm9reşte e aluarea calit93ii produselor sau se iciilor procurate de la subfurni"ori' sub form9 de materii prime' componente sau prest9ri ser icii' pentru a fi incluse 2n lucrarea final9. C./i8i+.5i9 1 Tr*p5* -* *9./u.r* (ecep3ia calitati 9 a produselor de la furni"ori nu este reglementat9' fiind l9sat9 la latitudinea organelor de apro i"ionare. -i elul defec3iunilor de calitate pe produsele intermediare 3i finale' determinate de calitatea furniturilor este ridicat şi se men3ine ca atare' el nu este riguros urm9rit. 2

@Aist9 proceduri de recep3ie' dar ele sunt incomplete şi aplicate f9r9 rigoare. @Aist9 o e iden39 a ni elului defectelor de calitate determinate de subfurni"ori' urm9rit9 2n ederea reducerii acestora' dar f9r9 efecte i"ibile.

3

@Aist9 şi se aplic9 un sistem complet de reguli şi proceduri pri ind recep3ia calitati 9 a tuturor furniturilor' care se reali"ea"9 de personal destinat acestei acti it93i' cu metode şi dot9ri adec ate.

! &

>istemul de recep3ie se ba"ea"9 pe e aluarea furni"orilor. >e constat9 diminuarea i"ibil9 a defec3iunilor de calitate determinate de subfurni"ori. >istemul de recep3ie este integrat 2n acorduri de parteneriat pe termen mediu şi lung cu subfurni"orii' inclu"2nd colaborarea pentru asigurarea calit93ii prin eforturi comune.

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 1. -ota atribuita firmei este - C &

2. C4s5uri/* +./i51,ii

20

@ aluea"9 politica de calitate pe care o desf9şoar9 2ntreprinderea at=t prin m9sura cheltuielilor care se fac pentru pre enirea defectelor' c=t şi a celor determinate de noncalitate. Anali"a costurilor trebuie pri it9 ca un instrument absolut necesar al managementului calit93ii. C./i8i+.5i9 1 2 3 Tr*p5* -* *9./u.r* -u eAist9 o e iden39 a costurilor calit93ii. #osturile pentru pre enire şi noncalitate sunt urm9rite' dar datele au un ni el redus de 2ncredere. @ iden3ele pri ind costurile calit93ii au un ni el satisf9c9tor de cuprindere şi credibilitate. Bolumul costurilor' precum şi indicatorii u"uali de anali"9 a acestora au e oluat 2n timp 2n mod fa orabil. ! #osturile calit93ii sunt procesate şi anali"ate pe surse şi pro eniente. <e ba"a acestor anali"e se stabilesc m9suri corecti e şi se urm9reşte reali"area lor . & (e"ultatele ob3inute prin 3inerea sistematic9 sub control a costurilor calit93ii au condus la re"ultate fa orabile asupra costurilor şi asupra ni elului calit93ii produselor . #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 1.-ota atribuita firmei este - C ! #entrali"area re"ultatelor Nr.+r5 1 2 3 ! & 6 INDICATORI >istemul de conducere si asigurare a calit93ii(>JA#) Berificarea calit93ii fabrica3iei #alitatea proiectelor Autoritatea func3iei de calitate #alitatea apro i"ion9rii #osturile calit93ii = & 2 1 2 1 1 N ! 3 & ! & !

-DAD ! C

' B 4 + 2 B 3 + , B ' + 2 B 4 + , B ' + , B 4 40 N A 4 = = f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f * C C ! '+2+, + 2 + , + , ,2 ∑ Ki
, ,

∑K
2.

*

i

∗ Ni

1.2.$. Diagnosticul managementului general (DAD$

1. S5r.5*:i. 8ir7*i @ aluea"9 calitatea strategiei firmei ca un document sintetic care eAprim9 setul solu3iilor şi metodelor' prin intermediul c9rora se preconi"ea"9 atingerea obiecti elor iitoare' 3in2nd cont de resursele disponibile' ca şi de schimb9rile pre i"ibile.

C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 1 -u eAist9 un document care s9 consemne"e strategia firmei' practic' nu se poate orbi de o i"iune strategic9 a managementului. 2 3 ! & @Aist9 o strategie incomplet9 a firmei' con3in2nd multiple incongruen3e şi necorel9ri' implementarea strategiei este eAtrem de slab9. >trategia firmei stabileşte obiecti e realiste' politici eficiente de atingere a obiecti elor' contribuind la men3inerea po"i3iei la ni el mediu al firmei. >trategia firmei a adus o contribu3ie 2nsemnat9 la po"i3ia bun9 de3inut9 de firma pe pia39. >trategia ofensi 9 a firmei' ba"at9 2n principal pe eAploatarea intensi 9 a a anta/elor concuren3iale distincte şi promo are larg9 a solu3iilor de inginerie a ino 9rii' a adus o contribu3ie decisi 9 la c2ştigarea unor po"i3ii foarte bune pe pia39 . #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C &. -ota atribuita firmei este - C &

2. C./i5.5*. pr4+*su/ui 7.n.:*ri./ @ aluea"9 indirect calitatea echipei manageriale' prin e aluarea calit93ii procesului managerial ini3iat şi aplicat 2n cadrul 2ntreprinderii. Hn acest scop' se or in estiga modul 2n care se reali"ea"9 principalele func3iuni ale procesului de management: pre i"iune' organi"are' comand9' coordonare şi control' se or anali"a sistemele deci"ionale utili"ate la ni el superior şi mediu' 2n problemele de strategie. C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 1 <roces managerial de ni el sc9"ut( func3iuni negli/ate' demersuri ineficiente' stil 3-

de conducere inadec at etc.)' slabe perspecti e de ameliorare a situa3iei' f9r9 schimb9ri 2n cadrul echipei manageriale. 2 3 ! & <roces managerial aAat 2n principal pe probleme curente ale acti it93ii' i"iune strategic9 sub ni elul cerin3elor. <roces managerial de ni el mediu' se impune ramforsarea anumitor func3iuni 1sec en3e ale procesului managerial. <roces managerial de bun9 calitate' cu posibilit93i reale de perfec3ionare prin eforturile proprii ale echipei manageriale. <roces managerial de foarta bun9 calitate' echi alent sau apropiat celui utili"at de firmele conduc9toare 2n domeniul respecti pe plan interna3ional . #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2. -ota atribuita firmei este - C 3

3. C./i5.5*. *+<ip*i 7.n.:*ri./* >e e aluea"9 at2t caracteristicile indi iduale ale componen3ilor echipei manageriale de rang superior: competen3a' eAperien3a' aptitudini' c2t şi ale echipei manageriale 2n ansamblul ei: stabilitate' coe"iune şi complementaritatea componen3ilor' toate pri ite d.p.d. al asigur9rii unui proces managerial c2t mai eficient. C./i8i+.5i 9 1 2 #alitatea acti it93ii desf9şurate de echipa managerial9 este de ni el sc9"ut' se aprecia"9 c9 ameliorarea situa3iei necesit9 m9suri radicale. #alitatea acti it93ii desf9şurate de echipa managerial9 este' pe ansamblu sub ni elul cerin3elor' echipa con3ine' totuşi' unele indi idualit93i cu un poten3ial superior randamentului echipei. 3 #alitatea acti it93ii desf9şurate de echipa managerial9 este de ni el mediu. Tr*p5* -* *9./u.r*

#u unele eAcep3ii' membrii echipei manageriale corespund cerin3elor' ! & echipa manageriala pre"int9 re"er e semnificati e de creştere a eficien3ei acti it93ii manageriale. #alitatea acti it93ii desf9şurate de echipa managerial9 este foarte bun9. 3,

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2. -ota atribuita firmei este - C 3

#. S5ru+5ur. 4r:.ni0.,i4n./1 . 8ir7*i 7rm9reşte e aluarea gradului de adec are a schemelor de organi"are formal9 adoptate 2n cadrul firmei' cerin3elor 2ndeplinirii c2t mai eficiente a obiecti elor firmei' 3in2nd cont de resursele disponibile' restic3iile care se impun' particularit93ile tehnologice' economice şi culturale.

C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 1 >tructura organi"a3ional9 a firmei este 2n mod cert inadec at9. 2 3 ! & >tructura organi"a3ional9 a firmei este par3ial inadec at9' con3ine segmente care 2mpiedic9 desf9şurarea unei acti it93i eficiente. >tructura organi"a3ional9 a firmei este' 2n principiu' corespun"9toare' dar nu este adec at9 2n raport cu noile obiecti e strategice ale firmei. >tructura organi"a3ional9 a firmei este' 2n principiu bun9' permi32nd o e olu3ie 2n direc3ia obiecti elor strategice ale firmei. >tructura organi"a3ional9 asigur9 o foarte bun9 adec are 2n raport cu cerin3ele organi"9rii procesuale deri ate din noua strategie şi totodat9 o bun9 adaptare a firmei la schimb9rile din mediul macroeconomic intern şi interna3ional. #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 2.-ota atribuita firmei este - C !

5. M*54-* ?i 5*<ni+i 7.n.:*ri./* u5i/i0.5* 7rm9reşte e aluarea adec 9rii metodelor' tehnicilor şi instrumentelor manageriale utili"ate 2n procesul managerial' 2n raport cu obiecti ele stabilite 2n strategia firmei' scopurile urm9rite' cerin3ele de optimi"are a capacit93ii de munc9 a componen3ilor echipei manageriale şi moti area 2ntregului personal pentru atingerea obiecti elor firmei. C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 32

1 2 3 ! &

8etodele si tehnicile manageriale utili"ate' cu unele eAcep3ii' sunt inadec ate. 8etodele si tehnicile manageriale utili"ate sunt 2n ma/oritatea ca"urilor adec ate' dar 2n multe ca"uri nu asigur9 eficien3a cea mai ridicat9. 8etodele si tehnicile manageriale utili"ate sunt corespun"9toare şi adec ate unei acti it93i de ni el mediu. 8etodele si tehnicile manageriale utili"ate sunt corespun"9toare şi adec ate strategiei firmei' respecti particularit93ilor echipei manageriale. 8etodele si tehnicile manageriale utili"ate sunt corespun"9toare şi corespund 2n ma/oritatea ca"urilor chiar unor solu3ii optime.

#oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 1. -ota atribuita firmei este - C 3

2. Sis5*7u/ in84r7.,i4n./ p*n5ru 7.n:*7*n5 7rm9reşte e aluarea func3ionalit93ii şi a eficien3ei sistemului informa3ional managerial' modul de integrare al acestuia 2n procesul managerial' 2n structura organi"a3ional9 a firmei' leg9turile sistemului cu stru turile interne şi eAterne cu care trebuie s9 reali"e"e schimb de informa3ii. C./i8i+.5i9 Tr*p5* -* *9./u.r* 1 >istem inadec at' furni"ea"9 informa3ii cu distorsiuni' 2nt2r"ieri şi cu ni ele necorespun"9toare de sinteti"are. 2 3 ! >istem par3ial inadec at' necesit9 reproiect9ri şi unele de" olt9ri. >istem corespun"9tor unor cerin3e de ni el mediu. >istem corespun"9tor procesului managerial utili"at' dar care nu poate asigura cerin3ele unei strategii de firm9 ofensi e' urm9rind atingerea unor obiecti e de ni el superior. & >istem adec at pentru satisfacerea unor cerin3e de ni el ridicat' deri ate din stilul şi metodele echipei manageriale' respecti eApansi 9 a firmei #oeficientul de importanta al acestui indicator este D C 1.-ota atribuita firmei este - C ! #entrali"area re"ultatelor o strategie dinamic9 şi

33

Nr. +r5. 1 2 3 ! & 6 >trategia firmei

INDICATORI & 2 2 2 1 1

=

ALOARE & 3 3 ! 3 !

#alitatea procesului managerial #alitatea echipei manageriale >tructura organi"a3ional9 a firmei 8etode şi tehnici manageriale utili"ate >istemul informa3ional pentru mangement

N A '=

∑K
, * ,

*

i

∗ Ni
i

∑K

2DAD' 3

' B ' + 2 B 3 + 2 B 3 + 2 B 4 + , B 3 + , B 4 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 3 '+2+2+2+,+,

'2 f f f f f f f 3 4 ,3

1.2.%

Diagnosticul resurselor umane( DAD %

Aceasta anali"a urmareste e aluarea compleAa a potentialului uman eAistent.%n scopul e aluarii sunt anali"ate ni elele de salari"are'de disponibili"are a personalului'competenta profesionala'participarea personalului'relatii cu sindicatele'organi"area muncii. #riteriile acestui diagnostic sunt: 1. C4n-u+*r*. s4+i*5.5ii #onducerea societatii este asigurata de : 1. manager 2. director tehnic 3. director economic !. director de mar?eting #oeficientul de importanta al acestui criteriu este D C &. -ota atribuita firmei este - C 2 34

2. M.n.:*7*n5u/ r*surs*/4r u7.n* Dupa criteriile orientate spre sarcini (>) si spre factorul uman (7) se definesc & stiluri manageriale distincte: 1. stilul autocrat in care performanta se reali"ea"a ca urmare a eficientei acti itatilor tehnice'se acorda o redusa atentie factorului uman 2. stilul ba"at pe armonie si climat 3. stilul de conducere ba"at pe echipa !. stilul indolent se caracteri"ea"a printr1o preocupare foarte redusa pentru acti itatea economica' cat si pentru oameni &. stilul echilibrat se manifesta printr1o preocupare constanta si echilibrata atat pentru oameni cat si pentru acti itatea economica #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC&. -ota atribuita firmei este &. 3. Ni9*/u/ s./.ri0.rii si ./ 745i9.5i*i p*rs4n./* #riteriul e aluea"a ni elul salari"arii personalului in raport cu media nationala pe industrie. #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC&. -ota atribuita firmei este &. #. An./i0. 8/u+5u.5i*i p*rs4n./u/ui ) conditie importanta pentru utili"area deplina si eficienta a fortei de munca eAistente in societate o constituie asigurarea stabilitatii cat mai mari a acesteia. #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC&. -ota atribuita firmei este &. 5. An./i0. s5ru+5urii p*rs4n./u/ui >e are in edere structurarea personalului firmei sub mai multe aspecte : structura pe meserii'structura pe seAe'structura pe categorii de arste. #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC 2. -ota atribuita firmei este 1 2. An./i0. u5i/i0.rii 84n-u/ui -* 5i7p 3'

#riteriul e aluea"a situatia normarii muncii'gradul de incarcare al personalului'structura personalului' definirea atributiilor. #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC 1. -ota atribuita firmei este !. 3. Sis5*7* -* .n:.D.r*,pr4749.r*,5*s5.r* #riteriul e aluea"a global preocuparea si re"ultatele obtinute de intreprindere referitor la toate categoriile de personal. #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC 2. -ota atribuita firmei este !. 8. Sin-i+.5* si +4n8/i+5* -* 7un+. #riteriul e aluea"a grupul de factori care caracteri"ea"a relatia patronat E sindicate in relatie directa cu strategia si performantele societatilor comerciale sau regiilor autonome. #oeficientul de importanta acordat criteriului este DC 2.-ota atribuita firmei este 1.

Nr.+r5 1 2 3 ! & 6 . *

INDICATORI #onducerea societ93ii 8anagementul resurselor umane -i elul salari"9rii şi al moti a3itei personale Anali"a fluctua3iei personalului Anali"a structurii personalului Anali"a utili"9rii fondului de timp >isteme de anga/are' promo are' testare >indicate şi conflicte de munc9

= & & & & 2 1 2 2 2 & & & 1 ! ! 1

N

N A *=

∑K
, 0 ,

0

i

∗ Ni
3*
i

∑K

-DAD6 C

' B 2 + ' B ' + ' B ' + ' B ' + 2 B , + , B 4 + 2 B 4 + 2 B , ,-, f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C C 3..! C ! '+'+'+'+2+,+2+2 2/

<e ba"a celor şase note agregate' ob3inute pentru fiecare direc3ie de anali"9 diagnostic' se calculea"9 performan3a global9 cu rela3ia:
*

S E ∑ N A " 1 !"
,

<onderea direc3iilor de anali"9

∑!" E
,

*

1

DAD 1. 6inanciar 2. Adaptare la cerintele pietei 3. ,ehnologie !. #alitatea produselor &. 8anagement general 6. (esurse umane

</ +.21 +.1. +.1& +.1. +.1& +.1&

-DAD/ 3 ! ! ! ! !

>

C 3 B -+2, + 4 B -+,/ + 4 B -+,' + 4 B -+,/ + 4 B -+,' + 4 B -+,' C C -+*3 + -+*0 + -+* + -+*0 + -+* + -+* E 3.3"

C4n+/u0ii/* 74-*/u/ui CEMATT :

#alficarea > KKKK

#alificati ul Adaptare satisf9c9toare 3/

>trategii recomandate >trategie ofensi 9

• noi obiecti e strategice • restructurare la ne oi • oprirea acti it93ilor nerentabile • influA moderat de capital şi ?no$1ho$ • de" oltarea strategiilor offensi e de firma • de" oltarea strategiilor functionale offensi e • e entuale restructurari minore de adaptare

KKKKK

Biabilitate in medii concurentiale

Hn urma anli"ei diagnostic tip #@8A,, a rea"ultat o performan39 global9 de > C 3'.9. Hn aceast9 situa3ie firma are dou9 posibilit93i: 4 4 aleg=nd strategia ofensi a reali"ea"a o adaptare satisfacatoare aleg=nd strategia ofensi 9 pre"inta iabilitate in medii concurentiale

CAP.II IDENTIFICAREA, FORMULAREA SI
30

E ALUAREA PRO!LEMEI

2.1. Definirea problemei& te"nic 'i te"nologic

#ele 2+ de calculatoare pre"ente in firma sunt depasite din punct de edere tehnologic' ergonomic si estetic'ceea ce duce la scaderea producti itatii.

2.2. (valuarea problemei

Deoarece calculatoarele sunt echi apar numeroase probleme'cum ar fi : • riscul pierderii datelor 3.

• • • • •

preluarea si onorarea inceata a comen"ilor aglomerare de comen"i intar"ieri ale comen"ilor cheltuieli mari cu intretinerea lor timpi de reactie foarte mari ,oate aceste probleme duc la nemultumirea clientilor si anga/atilor' la scaderea producti itatii si a profitului intreprinderii.

CAP. III

4-

SOLU%IONAREA PRO!LEMEI PARCURG&ND PA'II PROCEDURII DE ANALIZ( AI INGINERIEI ECONOMICE

!.1. Definirea de alternative
6irma doreste sa micsore"e timpul de preluare si onorare a comen"ilor prin inlocuirea celor 2+ de calculatoare cu unele noi. Hn urma unui studiu de pia39' firma a indentificat urm9toarele alternati e: Fir7. Pr*, A RON C @,A27 6lamingo Lest #omputers 4, 1*+++ 22!++ 3&6++ M*74ri* A G! C 2 1 2 C.p.+i5.5* FDD A G! C 16+ 2&+ 16+ Fr*+9*n5. pr4+*s4r A GF0 C 2.2 1.* 2

!.2. Dezvoltarea alternativelor
a) :uarea unui imprumut de 1*+++ ()- pentru achi"itionarea celor 2+ de calculatoare' cu o memorie de 2 ML' o capacitate NDD de 16+ ML si o frec enta a procesorului de 2.2 MN" b) :uarea unui imprumut de 22!++ ()- pentru achi"itionarea celor 2+ de calculatoare' cu o memorie de 1 ML' o capacitate NDD de 2&+ ML si o frec enta a procesorului de 1.* MN" c) :uarea unui imprumut de 3&6++ ()- pentru achi"itionarea celor 2+ de calculatoare' cu o memorie de 2 ML' o capacitate NDD de 16+ ML si o frec enta a procesorului de 2 MN"

!.!.

Construirea de variante de cas" flo)

Bariante de cash1flo$ se fac pentru alternati ele a)'b) si c)'apeland la credite. <entru alternati a a) se face un imprumut de 1*+++ ()- 'pe o perioada de 3 ani'cu rata doban"ii de 1& G. Anu/ Su7. -.54r.51 /. 6n+*pu5u/ .nu/ui 1 2 3 T45./ 1*+++ 12+++ *+++ D4;Gn-. p* .n 2.++ 1*++ 12++ &.++ Su7. -.54r.51 /. s8Gr?i5u/ .nu/ui 2+.++ 13*++ 92++ P/.51 .n 81r1 -4;6n-1 *+++ *+++ *+++ P/.51 .nu./1 545./1 1+.++ 9*++ 92++ 1..++

42

11$$$ 1$5$$ 1$$$$ "5$$ "$$$ 85$$ 8$$$ 1 2 3

<entru alternati a b) se face un imprumut de 22!++ ()-' pe o perioada de 3 ani'cu rata doban"ii de 1+G. Anu/ Su7. -.54r.51 /. 6n+*pu5u/ 1 2 3 T45./ .nu/ui 22!++ 1!933.33 .!66.66 D4;Gn. p* .n 22!+ 1!93.33 .!6.66 !!.9.99
1$$$$ "5$$ "$$$ 85$$ 8$$$ 35$$ 3$$$ 1 2 3

Su7. -.54r.51 /. s8Gr?i5u/ .nu/ui 2!6!+ 16!26.66 *213.32

P/.51 .n 81r1 -4;6n-1 .!66.66 .!66.66 .!66.66

P/.51 .nu./1 545./1 9.+6.66 *9&9.99 *213.32 26*.9.9.

<entru alternati a c) se face un imprumut de 3&6++ ()-'pe o perioada de 3 ani'cu rata doban"ii de 12 G Anu/ Su7. -.54r.51 /. 6n+*pu5u/ .nu/ui 1 2 3 3&6++ 23.33.33 11*66.66 !2.2 2*!..99 1!23.99 D4;Gn-. Su7. -.54r.51 p* .n /. s8Gr?i5u/ .nu/ui 39*.2 26&*1.32 1329+.6& 43 P/.51 .n 81r1 -4;6n-1 11*66.66 11*66.66 11*66.66 1613*.66 1!.1!.6& 1329+.6& P/.51 .nu./1 545./1

T45./

*&!3.9*

!!1!3.96

2$$$$ 15$$$ 1$$$$ 5$$$ $ 1 2 3

!.#. *dentificarea tuturor criteriilor relevante
#riteriile rele ante 2n procesul de luare a deci"iei sunt urm9toarele: • • • • <re3ul 8emoria #apacitatea NDD 6rec enta procesorului

!.$. Analiza, compararea alternativelor 'i selectarea variantei optime
Vi" − V "V ", − V "-

# i" =

Fir7.

Pr*, A RON C

M*74ri* A G! C

C.p.+i5.5* FDD A G! C

Fr*+9*n5. pr4+*s4r A GF0 C

44

@,A27 6lamingo Lest#omputer s #1 C <re3ul #2 C 8emoria #3 C #apacitatea NDD

1*+++ 22!++ 3&6++

2 1 2

16+ 2&+ 16+

2.2 1.* 2

#! C 6rec enta procesorului .ri.n5. . ; + C1 1 +'.& + C2 + 1 + C3 1 + 1 C# + 1 +'& U5i/i5.5*. :/4;./1 2 1,35 1,5

4'

711 C

,0--@ 3'*-f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C1 ,0--- @ 3'*-224--@ 3'*-f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C +'.& ,0--- @ 3'*-3'*-@ 3'*-f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C+ ,0--- @ 3'*-2 @ 2 f f f f f f f f f f f f f f f f C+ , @2 , @ 2 f f f f f f f f f f f f f f f f C 1 , @2 2 @ 2 f f f f f f f f f f f f f f f f C+ , @2

731 C

,*@ 2'f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C1 ,*- @ 2'2'@ 2'f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C+ ,*- @ 2',*@ 2'f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C1 ,*- @ 2'2+2 @ 2+2 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C+ ,+0 @ 2+2 ,+0 @ 2+2 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f C1 ,+0 @ 2+2 2 @ 2+2 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ,+0 @ 2+2

712 C

732 C

713 C

733 C

721 C

7!1 C

722 C

7!2 C

723 C

7!3 C

C +'&

Hn urma anali"ei efectuate dup9 criteriile de mai sus' re"ult9 c9 cel mai fa orabil ca" e acela 2n care se apelea"9 la un credit de 1*+++ ()-:

-

totalul de plata este minim dintre toate alternati ele posibile deoarece perioada de creditare' adic9 3 ani' este una bun9 şi uşor de suportat de calculatoarele achi"itionate au o memorie destul de buna'o capacitate NDD medie si o

firm9'dobanda de 1& G frec enta a procesorului mare Hn conclu"ie' arianta la care se a apela pentru re"ol area problemei este arianta a).

.

CAP. I CONCLUZII

Apeland la creditul de 1*+++ ()- ' se pot achi"itiona cele 2+ de calculatoare' de care are ne oie firma pentru a1si creste producti itatea si mari profitul. <rin inlocuirea calculatoarelor clientii or fi multumiti de ser iciile oferite' de timpul scurt al preluarii si onorarii comen"ii. 6irma nu a mai pierde date importante'nu or mai fi intar"ieri si aglomerari ale comen"ilor' nu or mai fi cheltuieli cu intretinerea calculatoarelor .

4/