GIS

Geographical Information System sau Sistemul Informatic Geografic

EMSE, an I, Sem I
GIS - Sistemul Informatic Geografic
GIS este acronimul provenit de la Geographic Information System, uneori întalnit în România ca SIG, adică Sistem Informatic Geografic. cesta repre!intă un sistem

utili!at pentru a crea, a stoca, a anali!a, a prelucra "i a pre!enta informații spa țiale distri#uite printr$un proces computeri!at, informa%ii legate de locali!are. &n termeni mai simpli, GIS repre!intă o îm#inare între cartografie, anali!ă statistică "i #a!e de date. 'ehnologia GIS poate fi utili!ată în diverse domenii științifice cum ar fi( managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor, arheologie, geografie, cadastru, gestionarea resurselor naturale, ur#anism, gestionarea situa%iilor de urgen%ă, arhitectura peisa)ului, sisteme de naviga%ie, etc. &n literatura de specialitate se întâlnesc mai multe defini%ii ale GIS, printre cele mai repre!entative numarându$se( Sistemul Informatic Geografic *GIS+ este o tehnologie moderna de culegere, înregistrare, prelucrare "i anali!ă a datelor spa%iale *detalii geografice "i topografice+ dintr$un spa%iu geografic anali!at, ce sunt înregistrate într$o #a!ă de date geografice ,'odera" '., -../0. Sistemul Informatic Geografic *GIS+ este un puternic set de instrumente pentru culegerea, salvarea, transformarea "i vi!uali!area datelor spa%iale ale lumii reale ,1urrough, 23340. Sistemul Informatic Geografic *GIS+ este un ansam#lu de persoane, echipamente, programe, metode "i norme având ca scop culegerea, validarea, stocarea, anali!a "i vi!uali!area datelor geografice ,Săvulescu 5., 23360. 7e scurt, GIS înseamnă(  5oordonate geografice  7roiec%ii cartografice "i har%i  Sisteme G7S  nali!a fotografiilor satelitare "i teledetectie  7achete soft8are pentru editare "i prelucrare de hăr%i "i fotografii în sistem georeferen%iat. Sistemul Informatic Geografic *GIS+ pune accent pe opera%iunile de anali!ă a datelor "i informa%iilor, pentru !one la scară mică *peste 2(2....+, ca urmare, po!i%ionarea spa%ială a acestora este apro9imativă "i este caracteristică studiilor regionale sau glo#ale. :acă informa%iile referite spa%ial se referă la teritoriu, sistemul informatic poartă denumirea de Sistem Informatic al 'eritoriului *SI'+. &n ca!ul în care informa%iile referite spa%ial se referă la !ona ur#ană, atunci sistemul informatic poartă denumirea de Sistem Informatic ;r#an *SI;+. Sistemul Informatic al 'eritoriului *SI'+ utili!ea!ă acela"i set de proceduri de culegere, prelucrare, stocare "i anali!ă a datelor "i informa%iilor, dar la scară mai mare respectiv până la scara 2(<..., făcând astfel o locali!are spa%ială a datelor "i informa%iilor cu preci!ie ridicată. 5a o primă conclu!ie, se poate spune că prin a#stracti!area SI'$ului re!ultă un GIS. Sistemul Informatic ;r#an *SI;+ utili!ea!ă acela"i set de proceduri de culegere, prelucrare, stocare "i anali!ă a datelor "i informa%iilor, dar la scări cuprinse între 2(-... "i respectiv 2(<.., ceea ce implică o preci!ie ridicată, specifică cadastrului. 7rin urmare, putem conclu!iona că, prin a#stracti!area SI;$ului re!ultă un GIS ;r#an. Sistemul Informatic ;r#an *SI;+ face parte din categoria Sistemelor Informatice ale 'eritoriului *SI'+, acestea la rândul lor fiind repre!entări particulare ale Sistemelor Informatice Geografice *GIS+.

SI; poate fi definit ca fiind o colec%ie organi!ată de echipamente de calcul, programe, date geografice "i personal destinat achi!i%iei, stocării, actuali!ării, manipulării, anali!ei "i vi!uali!ării în mod eficient a informa%iilor referite spa%ial, repre!entând un instrument pentru luarea deci!iilor administrative "i economice pentru planificarea "i de!voltarea unei localită%i. Re%eaua este de departe componenta fundamentală a unui sistem informatic, fără de care comunicarea rapidă sau parta)area informa%iilor geografice nu se pot reali!a. &n !ilele noastre, un sistem informatic se #a!ea!ă foarte mult pe internet. 5onceput ini%ial ca o re%ea pentru conectarea mai multor calculatoare, internetul este acum un mecanism pentru schim#ul de date, manipularea informa%iilor personale, e9pedi%ia datelor "i cre"terea numărului de afaceri tran!ac%ionate. Mai pe larg, un sistem informatic este un sistem folosit pentru modelarea informa%iei, proceselor "i structurilor, care reflectă lumea reală, inclusiv evenimentele trecute, pentru a putea în%elege, anali!a "i gestiona resurse "i facilită%i. ;n sistem informatic poate fi descris ca sistem de gestiune a unei #a!e de date, care de regulă pre!intă utili!atorului datele într$un mod interactiv grafic, care poate fi interogată "i anali!ată. :e"i mai pot fi întâlnite "i programe având #a!ele de date organi!ate în formate proprietare, marea ma)oritate folosesc $ pentru interopera#ilitate "i schim# facil de informa%ii = formate clasice. 5ele cu adevărat moderne asigură acces nelimitat prin standarde de conectivitate( >:15, 5>M, 5>R1 , S?@. > componentă esen%ială a unui sistem informatic este a#ilitatea de a produce date grafice atât pe ecran cât "i pe hârtie, oferind re!ultatele anali!elor oamenilor de deci!ie care alocă resursele. Aârtiile tipărite precum "i alte date grafice pot fi produse, permi%ând vi!uali!area "i deci, în%elegerea re!ultatului anali!elor sau simulărilor unor evenimente poten%iale. 7entru a fi de succes, un sistem informatic tre#uie să răspundă unui scop precis în timp util. 5heia definirii unui sistem de succes este de a cunoa"te ce re!ultate se doresc a fi o#%inute. ;n Sistem Informatic Geografic a)ută la reali!area legăturii între domenii multiple, diferite "i complicate, oferind astfel sisteme end$to$end de anali!ă "i distri#u%ie a informa%iilor geospa%iale. GIS cuprinde, într$o accep%iune mai largă, fa!ele de la specificarea datelor de intrare, până la deci!iile de control asupra proceselor naturale, economice "i sociale, iar într$o accep%iune limitată numai fa!ele de afi"are a re!ultatelor su# formă grafică sau alfanumerică. GIS$urile ini%iale au fost folosite în 5anada "i S; , GIS$ul canadian guvernamental fiind larg recunoscut ca primul dintre implementatorii ma)ori. 5a multe aplica%ii ini%iale, acesta a fost folosit pentru managementul resurselor naturale *silvicultură, agricultură "i utili!area terenului+. Aăr%ile repre!intă re!ultatul final al procesării datelor dintr$un GIS, începând cu colectarea, editarea "i între%inerea până la managementul "i anali!a acestora. Aăr%ile au fost folosite în mod tradi%ional la e9plorarea 7ământului "i e9ploatarea resurselor sale. 'ehnologia GIS, ca e9tindere a cartografiei, a mărit eficien%a "i puterea de anali!ă a cartografiei tradi%ionale. Acum, când comunităţile ştiinţifice recunosc consecinţele pe care activitatea umană le are asupra mediului, tehnologia GIS devine o unealtă esenţială în înţelegerea modificărilor globale

:e secole, cartografia a constituit metoda prin care a fost repre!entată informa%ia despre lumea naturală "i fi!ică. Aăr%ile au arătat vi!ual caracteristicile esen%iale care formea!ă lumea naturală "i cea făcută de mâna omului, "i, de asemenea, distri#u%ia lor geografică. Aăr%ile, "i mai recent, desenele care repre!intă re%ele utilitare de ga!, apă, electricitate "i telecomunica%ii, au devenit un element esen%ial în de!voltarea, managementul "i administrarea activită%ilor umane, atât cele referitoare la activitatea de serviciu, cât "i cele din timpul li#er. stă!i, sistemul informatic este interesant nu numai pentru numero"ii organi!atori ai administra%iilor locale "i centrale, ci "i pentru utili!atorii din finan%e, comer%ul cu amănuntul, transporturi "i alte ramuri ale sectorului privat. ceastă răspândire a folosirii sistemul informatic a fost gră#ită prin disponi#ilitatea sistemelor de cartografiere #a!ate pe #ănci de date topografice sau a sistemelor de anali!ă demografică. &n ecologie utili!area GIS a început în anii 4. în urma constatării importan%ei cercetărilor la nivelul comple9elor de ecosisteme. &n urma constatării e"ecului de conservare a speciilor periclitate datorită omiterii conservării ha#itatelor naturale ale acestora s$a descoperit importan%a studiului comple9elor de ecosisteme, ceea ce a dus la utili!area sporită a Sistemul Informatic Geografic.

1i#liografie

1urrough 7eter, Mc:onnell Rachael, *2334+, Principles of Geographical Information Systems, >9ford ;niversity 7ress, nglia Săvulescu 5onstantin, *2336+, GIS – O privire generală, Revista 5 :report nr. 6, 1ucure"ti 'odera" 'eodor, *-../+, Sisteme Informatice Geografice, Editura ;niversită%ii B@ucian 1lagaC Si#iu http(DDro.8iEipedia.orgD8iEi http(DD888.geosystems.comD