TRISTAN I IZOLDA Tristanovo ludilo (nepoznati autor, rukopis iz Oksforda) - Tristan pati i razmišlja o smrti - Pre nego što

umre, mora još jednom da vidi ljubljenu Izoldu da bi mu smrt bila lakša - Odlučio je da ode prerušen i pešice jer bi ga svi u protivnom prepoznali - Nije o tome ništa rekao Ka erdinu,svom najboljem prijatelju - !a la"om je došao do luke Tintagel gde je stolovao kralj #ark sa $enom Izoldom - #ark je Tristanov stric - Opis veličanstvene utvrde Tintagel u oblasti koja se zove Karnuaj - % & Tintagel luku zatim sti$u, ako dobro pamtim'( ) uplitanje pisca* - +amak ima magična svojstva ) nestaje dva puta godišnje za vreme ravnodnevnice - ,rengen ) Izoldina pratilja - Tristan smišlja kako da u"e u palatu i odlučuje da se zameni ode-e sa nekim seljakom, promeni glas, ošiša kosu, nekim travama izobliči lice i na temenu napravi znak krsta ) oznaka ludaka - Na ulazu su ga pustili .prvo su ga pitali odakle dolazi na šta je odgovorio sa svadbe pope sa ,rda/ - 0ovode ga kod kralja koji ga nije prepoznao i on ga pita ko je i šta o-e - On mu odgovara ludim odgovorom . majka mu ajkula,tigrica ga odgajila'''/ i zatra$io mu Izoldu - Kralj se smeje i tra$i da još priča - Predstavio se kao Tantris i počeo da se obra-a Izoldi i da joj objašnjava ko je - On je ubio #or olta, diva koji je bio Izoldin ujak .1/ i tada je bio ranjen i Izolda i njena majka su mu pomogle - Izolda ga ne prepoznaje i on nastavlja da joj objašnjava ko je uz povremene %napade( ludila da kralj ne bi posumnjao - &bio je zmaja, tragao za Izoldom u #arkovo ime - Izolda ga je $elela ubiti jer joj je ubio ujaka .i to njegovim sopstvenim mačom dok se kupao/, ali ju je njena majka tada sprečila - #ark nastavlja da zapitkuje Tristana i da se smeje njegovim bezveznim odgovorima i sprečava Izoldu da napusti prostoriju - 2oland zna da svira ar3u i rotu, oponaša tresku .*/ i slavuja i druge ptice - Izolda se izvlači na glavobolju i odlazi sa ,rengen - Obe misle da to nije Tristan i Izoldi je jako loše .psi ički/ i ka$e ,rengen da priča sa %ludom( i vidi šta o-e - Našla ga je samog u sali i ,rengen još uvek ne veruje da je to on

-4-

Oni onda odlaze do Izolde.+atim joj je pričao kao joj je dao psa kojeg je nazvala 6erni-#ali . ali se ozledio dok je preskakao iz svog u njen krevet. ali i kraljevu čast5 kada su se razišli.%blede i mučne(/ koja i dalje ne veruje da je to on .Kralj mu je tada oprostio sve gre e. tako da je ostavio krvave tragove na posteljini. odlom"i 4' u bašti su opazili klopku koju im je kepec spremio. što je kralj i video kad je došao na kepecov poziv5 oterao ga je iz kraljevstva .+atim je pričao kako i je #ark na kraju ipak u vatio na delu. da nisu ljubavnici i oprostio im sve . ali kad je video mač postavljen izme"u nji .+uban ga je prepoznao. druga je sa gubavcem i močvarom/ . ali su zbog $e"i to Tristan i Izolda popili .rengen do tada . %pao od umora( Izoldi izme"u bedara i tako je na sudu za preljubu mirne duše se zaklela da je niko sem kralja i %tog mornara( nije tuda dirao1 . Tristan uspeva da umakne tako što je kroz prozor jedne crkve iskočio u ponor5 spasila ga je ode-a koja se od vetra naduvala i pesak5 tu stenu Karnuajci zato zovu Tristanov pad -8- . mislio je da je opet zgrešio o nji .Priča joj o izdaji kepeca-vojvode kralju da su oni ljubavnici.. ali ona i dalje misli da to nije Tristan i da je on mrtav . prerušen u mornara. tačnije o tome kako je posuo brašno izme"u nji ovi kreveta5 Tristan je to video. koji nije dao da ga dira niko sem Izolde i . pa posle skida boju sa lica i ostaje sa njom''' Roman o Tristanu !erul. tj' da se kralj krije na drvetu .Tada mu je na rastanku Izolda dala prsten koji je ona sada prepoznala.jedna verzija odbrane. jer se uverio da izme"u nji nema ničeg . da su zlikovci ti koji tako kaljaju nji ovu.Kralj i je na kraju proterao u šumu i tamo ostali 4 godinu $ive-i u pe-ini gde i je kralj i našao. menja boju glasa koju ona odma prepoznaje. njegov pas.njegov pas +uban*/5Pravio je treske u vodi i tako joj javljao da -e se no-as videti.Onda on priša o doga"aju na brodu i čarobnom ljubavnom napitku koji je Izoldina majka spremila za #arka.7uvena scena odbrane Izolde ) Tristan. tako i je kralj jednom zamalo u vatio .Ona počinje da plače na šta on ne izdr$ava. kralj je plakao i oprostio im sve i rekao da -e obesiti kepeca5 8' Kada i je kralj konačno u vatio na delu. ali se on izvukao .opazili su mu senku/ i zato su započeli razgovor o tome da su se tu sastali da rasprave o tome šta -e sa glasinama da su ljubavnici.

gospodar 0inanona i kraljev vazal ga je molio za pravdu. raz$ovor l#u%avnika .Tristan se vratio iz .Kralj se probudio i rekao da je pusti neka se šeta jer je uveren da je Tristan daleko .Objašanjava se pojam zlobnika . #ark je pristao i dao im je''' :' Tristan osloba"a Izoldu od gubavaca uz pomo.Ona plače i jadikuje kako su ona i Tristan jedna osoba i kao je njeno telo tu. a on svog psa na čuvanje >' Tri barona sumnjaju u Izoldinu vernost još uvek i kada joj se na to po$alio kralj ona odlučuje da se zakune da je verna kralju pred kraljem ?rturom i njegovom svitom .I tako nji dvoje zagrljeni u vrtu pored kralja i stra$e''' -9- .9' Kralj je teo da spali Izoldu na lomači kad je čuo da je Tristan pobegao5 0inas.Ona uspeva da pro"e kraj stra$e.ili ljubomornika/ ) %ljubomornog led ljuti led mori( ) igra reči u originalu . takozvana druga verzija odbrane od preljube ) niko izme"u njeni nogu nije bio sem #arka i tog gubavca1/ Tristan slavu# nepoznati autor.svog učitelja . ali jedan lanac vrata je zvecnuo i kepec je to čuo i u vatio je . na kraju odlučuju da se rastanu i tada mu ona daje prsten.Ona mu raspaljuje šamar kada je opttu$i da ide da se vidi sa Tristanom i on je sav krvav .pesnik se tu opet meša kako se on toga lično se-a/ <' odlaze u šumu na 8 godine =' sre-u mona a Ogrina koji i prepoznaje i tra$i da priznaju gre e i da se pokaju na šta oni odgovaraju da ne mogu i da se vole više od svega5 ipak.overnala . prolazi kralj ?rtur i #ark koji mu daje šal i pita ko je i šta je na šta mu je on odgovorio da je gubu dobio od ljubavnice čiji je mu$ bio gubav i da je ona lepa kao njegova Izolda5 sti$e i Izolda koja nare"uje %gubavcu( da je prenese preko močvare kao magarac da ne bi isprljala aljine ) erotična scena . ali duša kod Tristana .Izolda ga čuje ali ne mo$e da do"e jer je u postelji sa kraljem i čuvaju je 4A najbolji vitezova .retanje i no-u u vrtu dozivao zvukom slavuja Izoldu . ali je kralj bio uporan5 zatim se pojavljuje gubavac Ivan koji je rakao da -e Izoldi biti ve-a kazna da je da gubavcima da sa njom rade šta o-e5 iako je narod okupljen bio bučno bio protiv toga.1/ kao svedocima za 4< dana5 Izolda šalje Perinisa slugu da ka$e Tristanu da se preruši u gubavca i da bude na taj dan kod prelaza preko močvare @az Opasni5 dok on čeka tako prerušen.

a i zove se Izolda .Opet je rastrzan jer ne zna kome da bude veran ) ljubljenoj Izoldi ili bračnim zakletvama date Izoldi .0eo priče o tome kako je tu"e uvek sla"e .tu se prekida Tristanov monolog i prelazi u 9' lice pripovedača/ .irona za ljubav -:- .2ekla mu je da je stric manje ljut i da -e ga uskoro pomilovati .+a to vreme se druga Izolda muči jer ne zna gde je Tristan5 naime.Pesnik se sam upli-e sa svojim mišljenjem da je Tristan mrzeo Izoldu čim se o$enio drugom .!cene svadbe i svadbena no.ala je oštrooka.rengen otišla u šumarak da priča sa Tristanom .Tra$ila ute u u pesmi o stradanju viteza .+ato je na kraju odlučio da .Orlovi nokti &ari#a od 'ran"uske . razum $eli da je to tako ali mu srce ne da .Namerno koriš-enje imena Izolde bez naznake na koju se odnosi da se jasno iska$e koliko su misli Tristana zbrkane . ali se vratio da vidi Izoldu .Odlučuje da se o$eni Izoldom .Ponovo monolog o tome kako da odluči o koju Izoldu da se ogreši i koju bi grešku lakše podneo .elorukom da bi video Izoldinu reakciju i da vidi kako je $iveti sa nekim bez ljubavi.Tristanov monolog ) razdire se u sebi šta da radi5 Izolda je sa mu$em i misli da ga pored kraljeve ne$nosti zaboravlja.eloruku sla$e i ka$e joj da ne mo$e sa njom u postelju jer ga još uvek muči rana koju je zadobio5 Izolda ga razume i sa us i-enjem čeka dan kada -e ga rana pro-i . pa još i razlikuje njegov pev slavuja od pravog1/ i naredila odmor i sa . pre $enidbe je Tristan u ime kralja ?rtura odbranio njegovu čast kada je div O oli tra$io njegovu bradu da popuni mu zbirku .Tristan razmišlja o svim mogu-nostima i posledica ti mogu-nosti . ali ne i da je mrzi .Tristan je proteran i on odlazi u rodni 6els.Tada je na jedan štap urezao poruku kaju je ona odma spazila na putu .Tristanu spada prsten koji mu je Izolda dala i tek onda s vata grešku koju je napravio .oravio je po šumi i po okolnim ku-ama siroma a dok nije čuo da -e kraljevski par pro-i kroz šumu . ali i da pobegne iz očaja .1/5 Tristan ga je ubio ali je i sam bio teško ranjen5 to je i bila poslednja vest koju je čula Izolda o svom ljubljenom .elorukoj .+ato se on vratio u 6els i čekao pomilovanje Tristanov %rak Tomas ..Nju je izabrao jer je lepa.On je čuo da ga druga voli i nada se da za njega nije kasno5 $eli da Izoldu zaboravi.

Izolda sti$e prekasno i jadikuje ) njen monolog .Tomas isto potpisuje delo iznutra i daje završnu reč -<- . lepa Izolda zbog te boli' .on joj uzvra-a sa vestima o Tristanovoj $enidbi .ona mu uzvra-a da -e pre ljubav izgubiti no njegova biti i videvši njen bes. Izolda zato što zakasni' Tristan mre jer nju tek voli.druga verzija rastanka u šumi i predaja prstena sa srceparaju-im dijalozima Smrt Tristana i Izolde Tomas . dolazi sa vestima o Tristanu .oni se sva"aju i ona ga naziva sovom . tašt i bogat. koji je pokušavao da osvoji Izoldu.% Tristan umre kroz zanos strasan..gro3 Karijado. Karijado odlazi i ostavlja je da pati i tuguje zbog ovi vesti Dar (rstena Tomas .