‫עמוד ‪1‬‬

‫״הדברהיחיד שמייחדאותנו‬

‫לשנות?״‬
‫העברית‪,‬למה‬
‫הוא‬

‫הלימוד‬
‫‪ 100‬שנה אחרי״מלחמת השפות״בטכניון‪ ,‬שהביאהלהחלטה כי שפת‬
‫המתנגדים‬
‫באנגלית‬
‫לימודי תואר ראשון במשפטים‬
‫להכריע אם לאפשר‬
‫במועצהלהשכלה גבוהה‬
‫ואילו התומכיםטוענים כי זאת הזדמנותלקפיצת מדרגה‬
‫מדבריםעל שיטת המשפטוציונות‬
‫תהיהעברית‪ ,‬צריכים‬

‫המדוכה כשהנהלת האוניברסיטה‬
‫‪$DN2$‬ישראל‪ $DN2$‬צריך לדבר‬
‫‪$TS1$‬לגבש‪ $TS1$‬ראל‬
‫תדון עם הנהלתהפקולטה כדילג־‬

‫שהציבור העברי הבין שבארץ יש־‬
‫‪$TS1$‬ישראל‪$TS1$‬‬

‫אפרת נוימן‬
‫יסמין‬
‫ויסמין‬

‫גואטה‬

‫עברית‪ .‬אין שום‬

‫את העניין‬

‫החשוב‬

‫הזהליריעת‬

‫הממונים זוהי שאלה‬
‫תפקירו של שר החינוךלייצג לא‬
‫רק אתההשכלה‪ ,‬אלא גם את הצי־‬
‫‪$TS1$‬הציבור״‪$TS1$,‬‬
‫ציבורית‪.‬‬

‫שיטת משפט זההלזוהישראלי‪,‬‬
‫‪$DN2$‬לגבש‪ $DN2$‬את עמדתה בסוגיה‪.‬‬
‫בש‬
‫שפותחה בשפה העברית‪ .‬ישאלפי‬
‫באוקטובר‬
‫לא מדובר בהחלטה שתעו־‬
‫‪$TS1$‬שתעורר‪$TS1$‬‬
‫‪ 1913‬טע־‬
‫‪$TS1$‬טע""‪$TS1$‬‬
‫<^‬
‫""‬
‫‪$DN2$‬הציבור״‪ $DN2$,‬הוא אומר‪.‬‬
‫ספרי משפטבעברית‪ ,‬עשרותאלפי בור״‪,‬‬
‫המשפטים‬
‫‪$DN2$‬שתעורר‪ $DN2$‬מהפכהבלימודי‬
‫רר‬
‫קרה‬
‫זה‬
‫הארץ‪.‬‬
‫""‪ $DN2$‬רה‬
‫דויטש הולך צעד נוסף בטי־‬
‫‪$TS1$‬בטיעוניו‪$TS1$.‬‬
‫ממיליון פסקי דין‪.‬‬
‫מאמרים‪ ,‬ויותר‬
‫‪$TS1$‬הגרמכיתיהודית‪ $TS1$,‬בישראל‪ ,‬שכן רק שתי מכללות‬
‫ההברה הגר־‬
‫אחרי ש״עזרה״‪,‬‬
‫‪$DN2$‬בטיעוניו‪ $DN2$.‬הוא סבור כילימודי תואר‬
‫בהקמתו מעוניינות בתוכניתלימודים כזו‬
‫הגרמכיתיהודית‪ $DN2$,‬החלה‬
‫מכית־יהודית‪,‬‬
‫יש את המשפט העברי והמקורות‪ .‬עוניו‪.‬‬
‫יובילו‬
‫ראשון במשפטיםבאנגלית‬
‫אני לא אומר שזה לא ראוי שכמה‬
‫המרכז למשפט ועסקים ברמת‬
‫הגבוה‬
‫הספר‬
‫בחיפה של בית‬
‫באנגלית‪ ,‬וגם אני‬
‫קורסיםיילמדו‬
‫‪$TS1$‬הטכניון‪ $TS1$.‬גן והמרכז הבינתחומיבהרצליה‬
‫הראשון בארץ ישראל‬
‫הטכ־‬
‫לכך שסטודנטיםישראליםיעדיפו‬
‫עשיתי את הדוקטורטבארה״ב‪ .‬אבל ללמודלתואר כזה כדי שהשליטה‬
‫ולא צפויה נהירה רבה של סטו־‬
‫‪$TS1$‬סטודנטים‪$TS1$‬‬
‫ניון‪ $DN2$.‬הגון? המנהל החליט בי שפת‬
‫ניון‪.‬‬
‫במונחים‬
‫תואר שלם זה כבר סיפור אחר‪ .‬מי‬
‫‪$DN2$‬סטודנטים‪$DN2$‬לתוכנית מסוג זה‪.‬ואולם‬
‫דנטים‬
‫ההוראה במקצועות טבע וטכני־‬
‫‪$TS1$‬וטכניקה‪$TS1$‬‬
‫הרלוונטיים תקלעליהם‬
‫שהלימודים הם ברמה נאותה? לעבור את בחינות הלשכה בארה״ב‪,‬‬
‫יפקח‬
‫המשמ־‬
‫‪$TS1$‬המשמעות‪$TS1$‬‬
‫הריון כבר חרגמגבולות‬
‫ניקה‪ $DN2$‬תהיה גרמנית‪.‬‬
‫קה‬
‫לעזוב אתישראל‪.‬‬
‫במטרה‬
‫אוכלוסייה מפו־‬
‫‪$TS1$‬מפולגת‪$TS1$‬‬
‫״בישראל יש‬
‫מרגע זה החלה להתגלגל‬
‫לדיוןעקרוני‬
‫‪$DN2$‬המשמעות‪ $DN2$‬הפרקטית‪ ,‬ועבר‬
‫עות‬
‫״במרכז למשפט ועסקים ברמת‬
‫‪$DN2$‬מפולגת‪ $DN2$‬ובעייתית‪ ,‬אבל יש הסכ־‬
‫‪$TS1$‬הסכמה‪$TS1$‬‬
‫לגת‬
‫במהירות מחאה רחבה‪,‬שקיבלה אתואידיאולוגי בשאלה‪.‬‬
‫גן יש כבר קורסים שמלמדים בהם‬
‫ששפת הדיבור היא‬
‫‪$DN2$‬הסכמה‪ $DN2$‬על כך‬
‫מה‬
‫הכינוי ״מלחמת השפות״‪ .‬מורים‬
‫ההתמחות‬
‫לעבור את בחינות‬
‫איך‬
‫עברית‪ ,‬אז גם את הדבר היחיד‬
‫ששפת‬
‫הצהירו שלאילמדו במוסד‬
‫בשפה‬
‫"פגיעה‬
‫בארה״ב‪ .‬ער כה לא הגבתי על זה‪,‬‬
‫שהוא גורם מייחד‪ ,‬אמו־‬
‫‪$TS1$‬אמורים‪$TS1$‬‬
‫הזה‪,‬‬
‫ההוראה בו היא גרמנית‪,‬תלמידים‬
‫העברית"‬
‫רים‬
‫מישמוביל את המאבק נגרלי־‬
‫‪$TS1$‬לימודי‪$TS1$‬‬
‫הלימודים‪,‬‬
‫נטשו במחאה את ספסל‬
‫אבל מה בעצם המשמעות?עוזרים‬
‫‪$DN2$‬אמורים‪ $DN2$‬לבטל? האםיעלה על הרעת‬
‫‪$TS1$‬למשפטים‪ $TS1$‬לסטודנטים ישראליםלעזוב את‬
‫שבארה״ב יפתחו פקולטה למ־‬
‫‪$DN2$‬לימודי‪ $DN2$‬תואר ראשון במשפטים באנג־‬
‫‪$TS1$‬באנגלית‪$TS1$‬‬
‫מודי‬
‫התפרסמו‬
‫מאמרים רבים‬
‫בעניין‬
‫בצרפתית?אולי ישראל‪ ,‬כשמעטים מאור חוזרים‪.‬‬
‫‪$DN2$‬למשפטים‪ $DN2$‬שתלמד‬
‫שפטים‬
‫‪$DN2$‬באנגלית‪ $DN2$‬הוא דקאן בית הספר למשפטים‬
‫והכיוון היה ברור‪ :‬יש ללמדוללמוד לית‬
‫במשרדים ובאקד־‬
‫‪$TS1$‬ובאקדמיה‪$TS1$‬‬
‫השכר בארה״ב‬
‫במקום לחוקק חוקים בישראל‪,‬‬
‫במכללה האקדמית נתניה‪ ,‬פרופ׳‬
‫רק בשפה העברית וכך היה‪.‬‬
‫‪$DN2$‬ובאקדמיה‪ $DN2$‬הוא פי ארבעהלעומת השכר‬
‫מיה‬
‫נתרגם חקיקה של מדינות אח־‬
‫‪$TS1$‬אחרות?‪$TS1$‬‬
‫סיני דויטש‪ .‬מתנגדים נוספים הם‬
‫כ‪ 100 -‬שנה לאחר מכן‪ ,‬שוב‬
‫‪$DN2$‬אחרות?‪ $DN2$‬אפשרלעשות את זה בהרבה בישראל‪ .‬זה נכון שמותר לאדם לא‬
‫רות?‬
‫משפט בהוד‬
‫חרשה‬
‫שפות‬
‫מתעוררת מלחמת‬
‫מכללת צפת‪ ,‬שערי‬
‫לגורבישראל‪ ,‬אבל זה לא ראוי‬
‫תחומים ושלום עלישראל״‪.‬‬
‫השרון ולשכתעורכי הרין‪.‬‬
‫משפטים בא־‬
‫‪$TS1$‬באנגלית‪$TS1$.‬‬
‫הפעם עללימודי‬
‫דויטש מוסיף כי אף שהוא מכבד‬
‫הטענה העיקרית של דויטש היא‬
‫לית‪ $DN2$.‬כמובן שלא מדובר בוויכוח‬
‫נגלית‪.‬‬
‫שמבחינה מוסריתיעזרו לולבצע‬
‫זאת״‪ ,‬אומר רויטש‪.‬‬
‫את רובינשטיין‪ ,‬זה נראה לו תמוה‬
‫מדיסציפלינות‬
‫כי משפטים‪ ,‬בשונה‬
‫סוער באותה המירה‪ ,‬אבל הריון‬
‫שהוא עומר בראשהוועדה‪ ,‬בזמן‬
‫מדעיות אחרות‪ ,‬הוא תחום שיש בו‬
‫הואענייני ונוגע לאותה שאלה‬
‫"פחד‬
‫שבמוסד שבו הוא מלמדהחליטו‬
‫הישראלי‪,‬‬
‫חשיבות מכרעת למשפט‬
‫אפשר וראוי ללמד תואר‬
‫אם‬
‫להתמודד עם‬
‫משתנה"‬
‫לפתוחמסלול כזה‪.‬‬
‫משמשות‬
‫כששיטות המשפט הזרות‬
‫בתחום שנו־‬
‫‪$TS1$‬שנוגע‪$TS1$‬‬
‫ראשון באנגלית‬
‫עולם‬
‫המרכז למשפט ועסקים היה‬
‫הוא לא מסתפק במכתב ששלח‬
‫בעיקר למטרות השוואה ומחקר‪.‬‬
‫משפט שהיא ייחודית‬
‫גע‪ $DN2$‬לשיטת‬
‫גע‬
‫הראשון שביקש אישורלתוכנית‬
‫״יש כאן יותרעניין ציבורי מאשר בעניין האישור הנדון לשר החי־‬
‫‪$TS1$‬החינוך‪$TS1$,‬‬
‫למקצועות כמו‬
‫למרינה‪ ,‬בניגוד‬
‫במשפטים‬
‫‪$DN2$‬החינוך‪ $DN2$,‬שי פירון‪ ,‬והוא מתכנן גם ללימודי תואר ראשון‬
‫נוך‪,‬‬
‫וילמדו בהן‬
‫כמה מחלקות שיקומו‬
‫אוניברסליים‪.‬‬
‫מרעים‪ ,‬שהם‬
‫ששם‬
‫‪$TS1$‬שילמדו‪ $TS1$‬להיפגש בסוף החודש עם ח״כ באנגלית‪ .‬בניגודלרויטש‪,‬‬
‫בעולם שי־‬
‫‪$TS1$‬בקרוב‪ $TS1$.‬באנגלית‪ .‬אין שום סיבה‬
‫ההכרעהבעניין זה צפויה בק־‬
‫לעזיבה של‬
‫דגש עלהפוטנציאל‬
‫‪$DN2$‬שילמדו‪$DN2$‬באנגלית תחום שהואישראלי‬
‫קרוב‪ $DN2$.‬במאי ‪ 2013‬מינתה המועצה למדו‬
‫רוב‪.‬‬
‫שמעון אוחיון(ישראלביתנו)‪ ,‬עם‬
‫ההיסטוריון ואיש החינוך ר״ר צבי ישראליםלחו״ל‪ ,‬דקאן הפקולטה‬
‫מובהק״‪ ,‬אומר דויטש‪.‬‬
‫(מל״ג( ועדה שת־‬
‫‪$TS1$‬שתדון‪$TS1$‬‬
‫להשכלה גבוהה‬
‫למשפטים שם‪ ,‬פרופ׳ משה כהן־‬
‫‪$TS1$‬כהןאליה‪$TS1$,‬‬
‫דון‬
‫תדון‪ $DN2$‬בשאלה אם לתת אישורעקרוני‬
‫צמרת‪ ,‬ועם ר״רנטלי אקון‪ ,‬שעו־‬
‫‪$TS1$‬שעומדת‪$TS1$‬‬
‫״יש כאן גם פגיעה בשפה הע־‬
‫‪$TS1$‬העברית‪$TS1$,‬‬
‫שהתוכנית‬
‫‪$DN2$‬כהןאליה‪ $DN2$,‬מדבר על כך‬
‫העולמילקידום אליה‪,‬‬
‫‪$DN2$‬שעומדת‪ $DN2$‬בראש המרכז‬
‫מדת‬
‫‪$DN2$‬העברית‪ $DN2$,‬שמחזירה אותנו למלחמת‬
‫ברית‪,‬‬
‫ללימודים אלה‪ .‬חברי הוועדה הם‬
‫השפות של ‪ 1913‬שהסתיימה בכך העברית‪.‬״נדון בשאלה איךלהביא‬
‫פרופ׳ אמנון רובינשטיין מהמרכז‬
‫עלייהלישראל‪ .‬״היא בעי־‬
‫‪$TS1$‬בעימשה‪$TS1$‬‬
‫תעורר‬
‫הבינתחומי‪ ,‬שהוא גםיו״רהוועדה‪,‬‬

‫פרופ׳אריאל בנדור‬
‫‪$TS1$‬פלאטושנער‪$TS1$‬‬
‫פלאטו־שנ־‬
‫בר־אילן‪ ,‬פרופ׳ רות‬
‫ער‪ $DN2$‬ממכללת נתניה‪ ,‬פרופ׳ קנת מן‬
‫ער‬
‫מאוניברסיטת תל אביבופרופ׳ חיים‬
‫זנדברג‪ ,‬מרצה במכללה למינהל‬
‫בכובעו כחברבמל״ג‪ .‬ככלהידוע‪,‬‬
‫רובינשטיין ומן תומכיםבהחלטה‪.‬‬
‫מאוניברסיטת‬

‫פלאטו־שנער הנד־‬
‫‪$TS1$‬הנדברג‪$TS1$‬‬
‫מן הצד האחר‪,‬‬

‫דברג‪ $DN2$‬מתנגדים‪.‬‬
‫ברג‬
‫משפטנים‬
‫באוניברסיטאות‬

‫רבים‬

‫בפקולטות‬

‫תומכים ביוזמה‪.‬‬

‫פרופ׳ יובל שני‪ ,‬דקאן הפקול־‬
‫‪$TS1$‬הפקולטה‪$TS1$‬‬
‫שרון רבץ־‬
‫‪$TS1$‬רבץמרגליות‪$TS1$:‬‬
‫משה‬
‫‪$DN2$‬בעימשה‪ $DN2$‬כהן־אליה‪:‬‬

‫ולטה‪ $DN2$‬למשפטים של‬
‫טה‬
‫העברית‪ ,‬ופרופ׳אייל‬
‫ללימודי תואר שני‬
‫מנהל התוכנית‬
‫במשפטיםבאנגליתבפקולטה למ־‬
‫‪$TS1$‬למשפטים‪$TS1$‬‬
‫באוניברסיטת תל אביב‪,‬‬
‫שפטים‬
‫‪$‬למשפטים‪$DN2$‬‬
‫לוועדה מכתב תמיכה‪ .‬גם‬
‫שלחו‬
‫האוניברסיטה‬
‫בנבנישתי‪,‬‬

‫מרגליות‪:‬‬
‫‪$DN2$‬רבץמרגליות‪$DN2$:‬‬
‫"התוכנית תעלה‬
‫את‬

‫הרמה‬

‫המקצוע‬

‫של‬
‫ותחטוף‬

‫סיני‬

‫"יש כאן יותר‬

‫"כבר‬

‫עניין ציבורי‬

‫כיום יש תוכניות‬

‫באנגלית לתואר‬

‫אותו לקהלים‬
‫ההתנגדות‬
‫מאוניברסיטת היפההביעו תמיכה‪ ,‬גדולים‪.‬‬
‫וכןפרופ׳ אהרון ברק‪,‬לשעבר נשיא‬
‫פרובינציאלית‪,‬אידיאולוגיים‪,‬‬
‫היא‬
‫העליון‪ ,‬תומך ביוזמה‪.‬‬
‫בית המשפט‬
‫הם צריכים להיות‬
‫טרם‬
‫בר־אילן‬
‫באוניברסיטת‬
‫מצער‬
‫וזה‬
‫שהמשפט‬
‫החליטו בנושא‪ ,‬ומסרו כי הסוגיה‬
‫תקפיםלגבי כל‬
‫הישראלי יהיה קבור‬
‫ולכאן‪,‬ול־‬
‫‪$TS1$‬ולכן‪$TS1$‬‬
‫מורכבת ויש פניםלכאן‬
‫תוכניות הלימוד"‬
‫מתפתח"‬
‫לכן‪ $DN2$‬האוניברסיטה תצטרך לשבת על ולא‬
‫כן‬
‫שני‬

‫מדובר‬

‫במשפטים‪.‬‬

‫בנימוקים‬

‫דויטש‪:‬‬

‫אם‬

‫מאשר‬

‫כמה מחלקות‬
‫שיקומווילמדו‬
‫בהןבאנגלית‪ .‬אין‬
‫שום סיבה בעולם‬
‫שילמדו באנגלית‬
‫תחום‬

‫ישראלי‬

‫שהוא‬

‫מובהק"‬

‫עמוד ‪2‬‬

‫סטודנטים‬

‫למשפטים‪.‬‬

‫תוכנית‬

‫באנגלית‬

‫תזרים‬

‫לכאן‬

‫סטודנטים‬

‫זריםצילום‪:‬‬

‫ניר‬

‫כפרי‬

‫‪$TS1$‬ולכן‪$TS1$‬‬
‫ול־‬
‫לאיורע במה הוא ירצה‬
‫‪$DN2$‬שבתוכנית‪ $DN2$‬לא יהיו יותר מ‪-‬‬
‫תוכנית‬
‫המשפטהישראלי וגם תנגיש את‬
‫קר תפנהליהודיםבעולםשיוכלו‬
‫לעסוק‪,‬‬
‫‪ %52‬בעלי‬
‫‪$DN2$‬ולכן‪ $DN2$‬ההחלטהללמודבאנגלית‬
‫כן‬
‫ישראלית״‪.‬‬
‫תעודת בגרות‬
‫המשפט הישראלילעולם‪ ,‬וכך‬
‫ללמוד בישראל בשפה שהםשול‪-‬‬
‫מחיר גבוה מרי עבורו וברירת המ־‬
‫‪$TS1$‬המחדל‪$TS1$‬‬
‫הוא ישפיע יותר‪ .‬נוכל להיות‬
‫טיט בה‪ ,‬תוך מתן אפשרות לגשת‬
‫רבין־מרגליות מוסיפה כי בעק־‬
‫‪$TS1$‬בעקבות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בעקבות‪ $DN2$‬פרויקט התרגום של החומרים‪ ,‬חדל‬
‫בות‬
‫משיח גלובלי על סוגיות‬
‫חלק‬
‫לבחינות לשכת עורכי הרין ביש־‬
‫‪$TS1$‬בישראל‪$TS1$,‬‬
‫‪$DN2$‬המחדל‪ $DN2$‬תהיהעברית‪.‬‬
‫״אם מוסר אחר או שניים יפתחו‬
‫יתחילולחקור חומרים‬
‫חוקרים זרים‬
‫הרבה מדינות‪ .‬זה‬
‫אומר‪.‬‬
‫ראל‪,‬‬
‫שראל‪ $DN2$,‬כמו גם בניויורק״‪ ,‬הוא‬
‫שמעסיקות‬
‫תוכנית כזו‪ ,‬זה יספק את הביקוש‪.‬‬
‫המשפטהישראלי‪ ,‬לא ישראלים ומרצים חיצוניים יחשפו‬
‫יחזק את‬
‫לדבריכהן‪-‬אליה‪ ,‬״אין גם‬
‫מצר שני‪ ,‬פרויקט התרגוםיוכל‬
‫הישראלית‪ .‬זה גם‬
‫המשפט‬
‫רק ישראלים יחקרו אותו‪ ,‬אלא לשיטת‬
‫שתהיה נהירה‬
‫כל בסיס לחשש‬
‫המשפט הישראלי‬
‫להנגיש את‬
‫יאפשרחילופי סטודנטים בצורה‬
‫המונית של סטודנטים ישראלים‬
‫גם אנשיםבעולם יתרמו מהידע‬
‫לשיטות משפט אחרות‪ .‬ידברו בא־‬
‫‪$TS1$‬באנגלית‪$TS1$‬‬
‫שלהם ויתייחסו לפסקי הדין‬
‫לתוכנית לימודים לתואר רא־‬
‫‪$TS1$‬ראשון‪$TS1$‬‬
‫יותר משמעותית‪.‬‬
‫וזה‬
‫‪$DN2$‬באנגלית‪ $DN2$‬על המשפטהישראלי‬
‫‪$TS1$‬להתמודד‪ $TS1$‬לרבריה‪,‬״הווערה הוקמה כרי נגלית‬
‫במשפטיםבאנגלית‪ .‬מטבע הישראליים‪ .‬יש פה פחד להת־‬
‫שון‬
‫‪$‬ראשון‪$DN2$‬‬
‫‪$DN2$‬להתמודד‪ $DN2$‬עםעולם משתנה‪ ,‬במקום לבדוק אם אפשר מבחינה אקדמית יכוללהיות רקיתרון״‪.‬‬
‫מודד‬
‫הדברים‪ ,‬הסטודנטים הישראלים‬
‫ראש לשכת עורכי הרין‪ ,‬דו־‬
‫‪$TS1$‬דורון‪$TS1$‬‬
‫שנתפתח וניהפך לחלק מהשיח ללמד משפטים בישראלבאנגלית‬
‫יעדיפו לקרוא את פסקי הרין‬
‫ברזילי‪ ,‬מציין כי הגיע למ־‬
‫‪$TS1$‬למסקנה‪$TS1$‬‬
‫רון‬
‫‪$DN2$‬דורון‪$DN2$‬‬
‫בזמן שהתוכנית מבוססת על הרין‬
‫המתנגדת היא‬
‫בשפת המקור שהם שולטים בה‪ .‬הגלובלי‪ .‬העמדה‬
‫‪$DN2$‬למסקנה‪ $DN2$‬שזה לא יהיה נכון לאפשר‬
‫סקנה‬
‫‪$TS1$‬שהמשפט‪ $TS1$‬הישראלי‪ ,‬אבל כשהופעתי בפניה‪,‬‬
‫אני בהחלטיכול לראות מצב שבו פרובינציאלית‪ ,‬וזה מצער שה־‬
‫את הקמתו של מסלולללימודי‬
‫את‬
‫הרחיבו‬
‫שהם‬
‫לי‬
‫התחוור‬
‫‪$DN2$‬שהמשפט‪ $DN2$‬הישראלי יהיה קבור ולא‬
‫משפט‬
‫סטודנטיםישראליםלוקחים חלק‬
‫היריעה‪,‬‬
‫משפטים בשפההאנגלית לתואר‬
‫ומהשמעניין אותם זה גם ההיבטים‬
‫מתפתח״‪ ,‬הוא אומר‪.‬‬
‫באנגלית‪ ,‬למשל משפט‬
‫מהקורסים‬
‫רבין־מרגליות‪,‬האיראולוגיים של הוראת משפטים‬
‫פרופ׳ שרון‬
‫בינלאומי פרטי‪ ,‬אבל למה שסטו־‬
‫‪$TS1$‬שסטודנט‪$TS1$‬‬
‫הראשון‪.‬״היכולת לתפקד כעו־‬
‫‪$TS1$‬כעורך‪$TS1$‬‬
‫בקשר‬
‫‪$DN2$‬כעורך‪ $DN2$‬דין בישראל כרוכה‬
‫רך‬
‫בשפההאנגלית‪ .‬אני לא בטוחה‬
‫רקאנית בית ספר ררזינר למש־‬
‫‪$TS1$‬למשפטים‪$TS1$‬‬
‫שסטודנט‪$DN2$‬ישראלי ירצהללמוד סדר דין‬
‫דנט‬
‫בל יינתק במידת השליטה בשפה‬
‫במסגרת המנדט‪ ,‬וגם איני‬
‫שזה‬
‫‪$DN2$‬למשפטים‪ $DN2$‬בבינתחומי‪,‬‬
‫פטים‬
‫באנגלית?״‪.‬‬
‫אזרחי‬
‫שכבר מציע‬
‫תוכניות שונותבאנגלית מציינת‬
‫איך זה יעבור? כהן־אליה‬
‫מבינה מרוע שאלה זאת מתעוררת‬
‫העברית על בורייה‪ ,‬וללא עמידה‬
‫לימודי המשפטים‪ .‬הרי‬
‫דווקאלגבי‬
‫כי יש ביקוש גםללימודי תואר‬
‫מסביר שחומרי הלימוד יתורגמו‬
‫איתנה של לשכת עורכי הרין על‬
‫הבאים‬
‫שליטתם המעמיקה של‬
‫כבר כיום יש תוכניות באנגלית‬
‫ראשון במשפטיםבאנגלית‪.‬‬
‫מעבריתלאנגלית‪ ,‬בשיתוף עם‬
‫בשעריה בשפה העברית‪ ,‬הלשכה‬
‫במשפטים‪ ,‬כמו מגוון‬
‫לתואר שני‬
‫הבינתחומי‪ .‬״המציאות‬
‫המרכז‬
‫״את מקצועות היסודילמדו על‬
‫לא תוכל להבטיח כי עורכי הרין‬
‫תוכניות לתואר ראשון בתחומים‬
‫הישראלי‪ ,‬זה גם מה שר־‬
‫‪$TS1$‬שרלוונטי‪$TS1$‬‬
‫סמך הרין‬
‫שבמדינות שבהן הפסי־‬
‫‪$TS1$‬הפסיקה‪$TS1$‬‬
‫מלמדת‬
‫להעניק את השירות המיט־‬
‫‪$TS1$‬המיטבי‪$TS1$‬‬
‫שונים הנלמדותבאנגלית‪ .‬אם יוכלו‬
‫מחו״ל‪ ,‬כי רובם‬
‫‪$DN2$‬שרלוונטי‪$DN2$‬לסטודנטים‬
‫הפסיקה‪ $DN2$‬והחקיקה מתורגמתלאנגלית‪ ,‬לוונטי‬
‫קה‬
‫ברזילי‪.‬‬
‫ללקוחות״‪ ,‬אומר‬
‫בי‬
‫‪$DN2$‬המיטבי‪$DN2$‬‬
‫אידיאולוגיים‬
‫מדובר בנימוקים‬
‫רוצים להישארבישראל‪ .‬התקציב‬
‫העולמי במשפט של‬
‫גדל‬
‫העניין‬
‫מהבינתחומי נמסר‪ :‬״ההסכ־‬
‫‪$TS1$‬״ההסכמה‪$TS1$‬‬
‫שיידרשלתרגום פסקי הריןהרל־‬
‫‪$TS1$‬הרלוונטיים‪$TS1$‬‬
‫של פגיעה במעמד השפההעברית‪,‬‬
‫אותה מרינה‪,‬ולכן הדבר מעורר‬
‫‪$DN2$‬״ההסכמה‪ $DN2$‬של הוועדה היתהלרון בנושא‬
‫מה‬
‫הם צריכיםלהיות תקפיםלגבי כל‬
‫‪$DN2$‬הרלוונטיים‪$DN2$‬לאנגלית הוא גבוה מאור‪,‬‬
‫וונטיים‬
‫את פיתוח המחקר בה‪ .‬למשל‪,‬‬
‫העקרוני בלבדולא בבקשות הפר־‬
‫‪$TS1$‬הפרטניות‪$TS1$‬‬
‫תוכניותהלימודבאנגליתלתארים‬
‫אבל התפישהשלנו היא שיש חשי־‬
‫‪$TS1$‬חשיבות‪$TS1$‬‬
‫תרגום המשפט העברילאנגלית‪,‬‬
‫‪$DN2$‬הפרטניות‪ $DN2$‬של מוסד זה או אחר‪.‬המלצו־‬
‫‪$TS1$‬המלצותיה‪$TS1$‬‬
‫טניות‬
‫ראשוניםושניים״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬חשיבות‪ $DN2$‬רבהלכך‪ .‬האם גם סטודנטים‬
‫בות‬
‫תרם למחקר של‬
‫המשפט העברי‬
‫‪$DN2$‬המלצותיה‪$DN2$‬יועברו למליאתהמל״ג‪ ,‬אשר‬
‫תיה‬
‫בעולם הןבאנגלית והן בעברית‪ .‬ישראלים ירצו ללמודבאנגלית‪,‬‬
‫תקבע את המתווה הסופילאישור‪.‬‬
‫סטודנטים‬
‫כי זה יוקרתי יותר? אני לאיכולה‬
‫ולכן הטענהכאילו התוכנית תפ־‬
‫‪$TS1$‬תפגע‪$TS1$‬‬
‫מעדיפים‬
‫לשלול את הטענההזו‪ ,‬אבל אני גם‬
‫תפגע‪ $DN2$‬במחקר על המשפטהישראלי‬
‫ללמוד‬
‫בעברית‬
‫מטענותיו של פרופ׳ רויטש עו־‬
‫‪$TS1$‬עולה‪$TS1$‬‬
‫גע‬
‫‪$DN2$‬עולה‪ $DN2$‬כי אם פרופ׳ רובינשטיין הוא‬
‫פרופ׳ יורם רבין‪ ,‬דיקן בית לה‬
‫לא רואה בזהפסול‪.‬‬
‫אינה נכונה‪ .‬תוכנית כזו תעלה‬
‫ספר למשפטים במסלול האקדמי‬
‫״אני מוכנה להתחייב להג־‬
‫‪$TS1$‬להגביל‪$TS1$‬‬
‫תח־‬
‫‪$TS1$‬תחשוף‪$TS1$‬‬
‫את‬
‫חבר סגל בבינתחומי‪ ,‬הוא מנוע‬
‫הרמה של המקצוע‪,‬‬
‫מלהשתתף בריוניםעקרוניים הר־‬
‫‪$TS1$‬הרלוונטיים‪$TS1$‬‬
‫המכללהלמינהל‪ ,‬שהופיע בפני‬
‫‪$DN2$‬להגביל‪ $DN2$‬את מספר התלמידים שיל‪-‬‬
‫‪$TS1$‬ברמה‪ $TS1$‬ביל‬
‫‪$D‬תחשוף‪ $DN2$‬אותו לקהליםגדולים בר־‬
‫שוף‬
‫‪$DN2$‬הרלוונטיים‪ $DN2$‬להשכלה הגבוהה ביש־‬
‫‪$TS1$‬בישראל‪$TS1$.‬‬
‫הבינלאומיות‪ ,‬וגם הוועדה והביע תמיכה בהחלטה‪ ,‬לוונטיים‬
‫מרו בתוכניות‬
‫‪$D‬ברמה‪ $DN2$‬גבוהה ולא תוריד את הרמה‪.‬‬
‫מה‬
‫‪$DN2$‬בישראל‪ $DN2$.‬מסקנה זאת איננה מתקבלת‬
‫הסטודנטים לא חושב שתהיה התעניינות מצר ראל‪.‬‬
‫מספר‬
‫להגביל את‬
‫אנחנו רוצים לשאוף גבוה‪ ,‬ואנו‬
‫על הרעת‪ ,‬לאור מעמדו האקדמי‬
‫סטודנטיםישראליםללמודלתואר‬
‫אי‪-‬אפשרלעצור את‬
‫רואים בזה הזדמנות לשפר את הישראלים‪.‬‬
‫והציבורי של רובינשטיין‪ .‬על פי‬
‫ראשון למשפטיםבאנגלית‪ .‬״אני‬
‫ההסתגרות הזו‬
‫זה לאורך זמן‪ ,‬כי‬
‫במשפט היש־‬
‫‪$TS1$‬הישראלי‪$TS1$.‬‬
‫המחקר וההוראה‬
‫‪$TS1$‬חובה‪ $TS1$‬היגיון זה גםעולה שמכיוון שלכל‬
‫התלמידים‪ ,‬יש קורם חו־‬
‫מכיר את‬
‫לא טובה למשפט‬
‫ראלי‪.‬‬
‫ראלי‪ $DN2$.‬יש כאן הזדמנות לעשות‬
‫הישראלי‪ .‬הטע־‬
‫‪$TS1$‬הטענה‪$TS1$‬‬
‫באנגלית‪ ,‬וגם ממנו‬
‫‪$DN2$‬חובה‪ $DN2$‬אחר בתואר‬
‫בה‬
‫אידיאולוגית‬
‫נה‬
‫קפיצת מדרגה בחינוך המשפטי״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬הטענה‪ $DN2$‬כי יש כאן פגיעה‬
‫המוסרות בישראל ישעניין מע־‬
‫‪$TS1$‬מעשי‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬מעשי‪ $DN2$‬בשאלה העקרונית האם יפתחו‬
‫שי‬
‫הם מפחדים ורוצים שהבחינה תהיה‬
‫בציונות היא לא רצינית‪ .‬אני לא‬
‫מתאר את הגישה‬
‫כהן־אליה‬
‫תוכניותבאנגלית‪ ,‬הרי כל חברי‬
‫בעברית‪ .‬לפחות בשלב הסטודנ־‬
‫‪$TS1$‬הסטודנטיאלי‪$TS1$‬‬
‫רואה איך הבאת סטודנטיםמחו״ל‬
‫של רויטש לנושא כחררה לא‬
‫יכולים‬
‫הסגל ממוסדות אלה אינם‬
‫‪$DN2$‬הסטודנטיאלי‪ $DN2$‬הם יברחו מזה‪ .‬מי שמתקבל‬
‫רציונלית‪ .‬״התוכנית הזו תזרים ללמוד בישראל פוגעת במפעל טיאלי‬
‫לשמש חברי‬
‫הציוני‪ .‬אני מוכנהלהתחייב שב־‬
‫לכאן סטודנטים זרים שיכירו את‬
‫הוועדה״‪.‬‬
‫‪$TS1$‬שבתוכנית‪ $TS1$‬ללימודי משפטים בדרך כללעדיין‬
‫תהיה‬

‫עמוד ‪3‬‬

‫‪nrn‬‬

‫מיסי‬

‫דץ‬

‫הבוערים‬

‫הנושאים‬
‫שמעסיקים‬

‫חוקרי‬

‫‪%***£‬‬

‫'***״?‬

‫את‬

‫‪fjw‬‬

‫הביו־אתיקה‬

‫‪fwSL‬‬

‫האם הייתםלוקחים‬
‫גלולה כדילהפוך את‬
‫העולם למקום טוב יותר?‬
‫התרופה שמפחיתה את רמות הגזענות‪ ,‬המוסר הכפול של המדינהלגבי‬
‫אפקטיביים של ארגוני זכויות אדם‬
‫בכנס של המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן על‬
‫לזכויות אדם‪,‬עלו הנושאים הבוערים שמעסיקים את חוקרי הביו־אתיקה גלי‬
‫שבין המוח‬
‫תיירות‬

‫"גלולת נזוסר"‪:‬‬
‫שמגביר‬
‫ההורמוו‬

‫בתת־קבוצה שלנוטלי‬
‫או תרופות דומותלה‪,‬‬

‫דווקאעלייה‬

‫אמפתיה‬

‫מרפא‬

‫תסתכלו‬

‫אם‬

‫סביבכם‪ ,‬בטוח‬

‫שתוכלולהצביע על‬

‫כמה‬

‫אנשים שלא‬
‫שייטלוגלולה‬
‫למוסריים יותר‪ ,‬ובכך תנטרל‬
‫אתיכולתםלהזיק לכם‪ .‬אבל‬
‫האם הייתם מוכניםליטולגלולה‬
‫מתנגדים‬

‫הייתם‬

‫שתהפוך‬

‫כמה הייתם‬

‫כזאת בעצמכם? ער‬

‫מוכניםלוותר על‬

‫אותם‬

‫הבחירה‬

‫חופש‬

‫שלכם?‬
‫לפני שנצלוללדיון‬
‫עלינולשאול‪ :‬ער כמה הריון‬
‫האתי‪,‬‬

‫הזה הוא מרעי וער כמה מדע‬

‫בדיוני? ובכן‪,‬גלולה‬
‫תרופה‬

‫אחרת‬

‫ההתנהגות‬

‫או צורת‬

‫כחומרהפעיל‬

‫אחד‬

‫לשמש‬

‫בתרופה‬

‫נמצא‬

‫בזמן‬

‫פרוזק‬

‫מוסריתמלהשקיע‬
‫היום אנחנו משפיעים על‬

‫בתחום‪ .‬״כבר‬

‫המופרש‬

‫של‬

‫רצון טוב‪ ,‬אמון‬

‫מאמפתיה‬

‫יכולתלפגוע‬
‫לעזור‬

‫עובחלקו‬

‫הוא‬

‫חובה‪.‬‬
‫חינוך‬

‫היא לעונות‬

‫תחושות‬

‫ואמפתיה‪.‬‬

‫מוגברת לחוסר‬

‫ותוספת רצון‬

‫זאת‪,‬‬

‫לא הכול מושלם‪.‬‬

‫גם סימנים‬

‫ישנם‬

‫תותר‬

‫אם‬

‫לנו לעעוות‬
‫כך‪ ,‬כדי לייצר‬

‫זאת‬

‫אזרחים‬

‫טובים‬

‫יותר‪,‬‬

‫צורות‬

‫מדוע נעולול‬
‫אחרות עול‬

‫אמפתיה בתוך‬
‫יכוללהגביר‬
‫המשפחהולהפחית‬
‫הקבוצה או‬
‫לזרים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מאחר‬
‫אותה ביחס‬
‫שאמפתיה משמעותה לשים את‬
‫עצמנו במקומו של האחר‪ ,‬היא‬
‫במחלוקת‪ .‬מה שידוע הוא‬
‫יכולה גםלגרוםלנו לרצות‬
‫שבחתולים הוא מפחית את‬
‫מה שישלאחרים‪ ,‬דברשעלול‬
‫להוביל לרגשות קנאה‪,‬לגניבה‬
‫ההתנהגות האגרסיבית‪ ,‬אבל‬
‫בעכברים הוא דווקא מגביר‬
‫אולרכושנות‪.‬כלומר‪ ,‬לא בטוח‬
‫אותה‪ .‬מעניין יהיה להפגיש‬
‫שהטבע החזיק בדיוק בערכים‬
‫את החתול והעכברשקיבלו את‬
‫שלנו כשתכנן את״מולקולת‬
‫ההורמון הזה‪ ,‬אבל בואו נדבר‬
‫המוסריות״ הזאת‪.‬‬

‫העופעה?'‬

‫תרופות כמו פרוזק מעוררות‬
‫בעקיפין את ייצור הםרוטונין‬
‫במוח‪.‬‬

‫על‬

‫ההשפעות של‬

‫החומר הזה‬

‫המוסריות עדיין שנויות‬

‫או עקיפה‬

‫מגיבים‬

‫שברור‬

‫המוח‪.‬‬

‫במרכז‬

‫יותר‬

‫התשיעי‬

‫תאשר‬

‫לסבו עול‬

‫ככל‬

‫קבוצה‪.‬‬

‫ישירה‬

‫לא‬

‫מחקרים משמעותיים‬

‫נוספים שבוצעו כרי לקרם‬
‫בפרופרנולול‪ ,‬אבל‬
‫השימוש הזה‬
‫במיליוניםשנוטלים‬
‫בהתחשב‬
‫את התרופה‪ ,‬טוב לדעת שיש לה‬
‫תופעתלוואי חביבה כזאת‪.‬‬
‫ייתכן ש״גלולת המוסר״ לא‬
‫תהיהגלולה בהכרח אלא גירוי‬
‫מגנטי או חשמלי של המוח‪ ,‬שיש‬
‫להםפוטנציאללהשפיע באופן‬
‫ממוקד יותר‪ .‬היום ניתן בקלות‬
‫יחסיתלעורר זעם או אלימות‬

‫בקמפיינים‬
‫אותנו‬

‫עומזעזעים‬

‫על בני ארם‪ :‬נראה‬
‫של הסרוטוניןעליהם‬

‫שההשפעה‬
‫מורכבת‪.‬‬

‫סרוטונין אמור לדכאאלימות‬
‫באופן מיידי‪ ,‬אך בכל זאת‬

‫באמצעות מגע באזורים‬
‫במוח‪.‬‬

‫האם‬

‫הפוכה? זה‬
‫מחקרים‬

‫של‬

‫הסבל‪,‬‬

‫עוצמת‬

‫כך‬

‫אנחנו‬

‫קהים‪.‬‬

‫נעעוים‬

‫הוות‬

‫עואומרים‬

‫עול‬

‫כתו‬

‫אחד‬

‫אדם‬

‫הוא‬

‫טרגדיה ועול‬

‫רבים‬

‫סטטיסטיקה"‬

‫מסוימים‬

‫ניתן לבצעפעולה‬
‫פחות‬

‫שבהם‬

‫פשוט‪,‬‬

‫אבל‬

‫ברור אם ניתן‬

‫יש‬

‫נצפתה הרגעה‬

‫חררה‪ ,‬זעם וכאב‪ ,‬אם כי‬

‫כךלהגיע‬

‫לא‬

‫ישירות‬

‫להתנהגות פחותאלימה‪.‬‬
‫ואולי אותה״גלולת‬
‫תהיה בכלל תרפיה גנטית‪.‬‬

‫מוסר"‬

‫ב־ ‪ 2008‬דיווחו חוקרים‬
‫בראשות‬

‫מבחינת‬

‫משבדיה‬

‫ר״ר הסוולום‬

‫מאוניבריסטת‬

‫גוטנברג‪,‬‬

‫קשרים מונוגמיים‪ .‬אם‬

‫בעיניכם‬

‫היא‬

‫שאלה של‬

‫הכימיות‬

‫שלנו‬

‫שישנו את‬

‫בשיאם‪,‬‬

‫אבל‬

‫צריכותלהשקיע‬
‫שהם‬

‫גילו גן המופיע ביתר אצל‬
‫גברים שאינםמסוגליםליצור‬

‫מונוגמיה‬
‫מוסר‪,‬‬

‫הרי שהחלפת‬
‫הגברים הללולמוסריים יותר‪.‬‬
‫המניפולציות‬
‫המחקרים בתחום‬
‫הגן הזה‬

‫הכנסהבינלאומי‬

‫בנושא זכויות‬

‫האדם‬

‫שעורכת הפקולטה למשפטים‬
‫בראשות פרופ׳ משה‬
‫של המרכז‪,‬‬
‫כהןאליה‪.‬‬
‫מה בכל זאת אומרים‬
‫המקטרגים? ״הם רואים את‬

‫עומציפים‬

‫אותנו‬

‫שהתקיים‬

‫האקדמי למשפט ועסקים‬

‫ברמת גן‪ .‬זהו‬

‫לסבל עול‬
‫אחד‬

‫שעסק ב״זכויות‬

‫האדם והמוח האנושי״‬

‫וודס‪" :‬אנעוים‬

‫אדם‬

‫גםלטיפול‬

‫השפעה‬

‫על‬

‫פרופ'‬

‫אנדרו‬

‫הדברים בכנס‬

‫את‬

‫נראית יחסית קצרה‪ .‬עם‬
‫שאותו אוקסיטוצין‬

‫להם‬

‫ידוע על‬

‫הערכים עול‬

‫משמשת‬

‫של חינוך היא לשנות‬
‫הערכים של האנשים‬
‫אליו‪ .‬אם מותרלנו לעשות זאת‬
‫כך‪ ,‬כדילייצר אזרחים טובים‬
‫יותר‪ ,‬מרוע נשלול צורות אחרות‬
‫של השפעה?״ כהן אמר את‬
‫את‬

‫חזק‬

‫חשיבה‬

‫״המטרה‬

‫הנחשפים‬

‫תגובת‬

‫בחררה ובמיגרנות‪ ,‬כך‬

‫שיש‬

‫את‬

‫הראה‬

‫סטריאוטיפית פחות‪.‬‬

‫גם‬

‫אדם‬

‫בני‬

‫באמצעות חינוך‪ ,‬שבחלקו‬

‫הוא חובה״‪ ,‬הוא אומר‪,‬‬

‫הלחץ‪ ,‬מקבלים‬
‫מאופקת יותר‪,‬רציונלית‬
‫גם‬

‫פרופרנולול‬

‫המטרה עול‬

‫האנעוים‪.‬‬

‫אחרים‪ ,‬בעת מגע אינטימי‬

‫ולאחר אורגזמה‪ ,‬מעורר‬

‫באוניברסיטת‬

‫יותר‪ .‬אם מונעים את‬

‫באוניברסיטת‬

‫נמצאה‬

‫שנטילת תרופה בשם‬
‫פרופרנולול‪ ,‬המיוערת להורדת‬
‫לחץ דם ומאטה את קצבהלב‪,‬‬
‫מפחיתה תגובות של גזענות‬
‫לא מודעת‪ .‬ההערכה של‬
‫החוקרים הייתה שכשהלב דופק‬
‫עולה‪ ,‬מדובר‬
‫בקצב ולחץ הרם‬
‫בתגובה של״הילחם או ברח״‪,‬‬
‫המשפיעה על המוח לקבל‬
‫החלטות מהירות וסטריאוטיפיות‬

‫יותר‪,‬‬

‫אינטימית עם‬

‫תקשורת‬

‫הדרך‬

‫אדם‬

‫באמצעות‬

‫כזאת‬

‫הוא ההורמון אוקסיטוצין‪ .‬כבר‬
‫שהחומר הזה‪,‬‬

‫מעופיעים על‬

‫בני‬

‫נראות‬

‫היום בהישג יד כמעט‪.‬‬
‫החשודים המיידיים‬

‫״כבר‬

‫אנחנו‬

‫היום‬

‫חינוך‪,‬‬

‫המשנה את‬

‫המוסרית‬

‫פרופ׳גלו‬

‫כהן‪:‬‬

‫נינרב‬

‫וביו־אתיקה‬

‫והאלימות‪.‬‬
‫ניסוי שנערך‬

‫הקשר‬

‫הרווארר‪ ,‬מאמין שאין מניעה‬

‫ברמת העצבנות‬

‫אוקספורד ב־ ‪2012‬‬

‫והקמפיינים‬

‫הלא‬

‫תהפוך‬

‫את‬

‫המוסר‬

‫האם מדינות‬
‫משאבים‬

‫ביצירת גלולת‬
‫פייר־פלום‬
‫גלן כהן‪ ,‬ממרכז‬
‫רפואית־משפטית‬
‫למדיניות‬

‫מוסר? פרופ׳‬

‫ההשפעה של‬

‫תרופה‬

‫כשונה‬

‫כך או כך‪,‬‬
‫היא מהי‬

‫שאלת השאלות‬

‫התנהגות‬

‫מוסרית ומי‬

‫יקבע זאת‪ .‬זכויות אזרח בסיסיות‬

‫ואמפתיה לאחר מוצגות לפחות‬
‫מחינוך‪ .‬קורםכול‪ ,‬כי הם‬
‫מן השפה אל החוץ כערכי מוסר‬
‫לא בטוחים שחינוך הוא עד‬
‫כדי כך אפקטיבי‪ ,‬אז הוא לא‬
‫שאיש לא יתנגדלחזק‪ ,‬אבל מה‬
‫הם‬
‫מאוד מדאיג אותם‪ .‬שנית‪,‬‬
‫זוג‬
‫לבני‬
‫נאמנות‬
‫לגבי‬
‫ו״ערכי‬
‫שארם‬
‫משפחה״? ומהלגבי שקרים?‬
‫רואים בחינוך תהליך‬
‫יכול להתנגד לו אם הוא‬
‫לא היינו רוצים בהכרח לתת‬
‫לאנשיםגלולה שתמנע מהם‬
‫מרגיש שנחשף לדבר מוטעה;‬
‫השקר‬
‫התחושה היא‬
‫כשלוקחיםגלולה‪,‬‬
‫לשקר תמיר‪ ,‬כילעתים‬
‫של אובדן חופש בחירה‪ .‬אני לא מועיל‪ .‬ומהלגבי תחרותיות‬
‫וקפיטליזם למשל? יש שרואים‬
‫בטוח שזה נכון‪ .‬אני לא בטוח‬
‫העוולה מספר אחת‬
‫בהם את‬
‫שאנחנו כל כךמסוגלים להתנגד‬
‫בעולם ויש שרואים בהם מוסר‬
‫לחינוךשלנו״‪.‬‬
‫טהור‪.‬‬
‫לטעון נגד‬
‫לדברי כהן קשה‬
‫גלולת מוסריות שאנשיםייטלו‬
‫חוקרים שבחנו את ההשפעה‬
‫של תרופות שונות על התנהגות‬
‫שימושים‬
‫וולונטרי‪ ,‬וגם‬
‫באופן‬
‫טוענים כי בסופו של דבר הן‬
‫אחרים עשויים להתקבל בחברה‬
‫למשל התניית‬
‫בקלותאולי‬
‫מעוררות קשת רחבה של רגשות‪,‬‬
‫העסקתם של שופטים או‬
‫הרגשות‬
‫וההקשר שבו מופיעים‬
‫שוטרים בנטילת גלולה כזאת‪,‬‬
‫יכול לשנות את ההתנהגות‪ .‬כך‪,‬‬
‫אוקסיטוציןיכוללהגביר את‬
‫לעבריינים מורשעים‬
‫וכן הצעה‬
‫תחושת השייכותלקבוצה‪ ,‬אבל‬
‫ליטול גלולת מוסר כתנאי‬
‫אם מדובר בהגברת השייכות‬
‫להמתקת עונשם‪ .‬ממש בסגנון‬
‫לכנופיית פשע‪ ,‬ייתכן שנשיג‬
‫הסרט ״התפוז המכאני״‪ .‬לדברי‬
‫התוצאה ההפוכה‪.‬לכן‪ ,‬כרי‬
‫את‬
‫כהן‪ ,‬יש חשיבות לשאלה אם‬
‫ליצור גלולת מוסריות‪ ,‬קורם‬
‫הטיפול יהיה הפיך‪ ,‬כלומר ניתן‬
‫כול נצטרך לתת אותה לאנשים‬
‫להתחיל בו אך להפסיק אם זה‬
‫החיים בחברה מוסרית שהם‬
‫לא מוצא חןבעיניכם‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

‫שלט‬

‫חוצות‬

‫של‬

‫אמנסט‬

‫האם‬

‫הוא יניע‬

‫אתכם‬

‫לפעול?‬

‫לקובעי מדיניות‪ ,‬לא‬
‫יעילים‪.‬‬
‫לעתים הכעס גורם לאנשים‬

‫זה לא חוקי‪ .‬היום את הכליה‬
‫עלהחולים לרכושלבד‪ ,‬אך‬
‫דווקא לקבלהחלטות‪ ,‬אבל לא‬
‫הםיכולים לקבל שיפוי עבור‬
‫רציונליות‪ .‬״אם נשאל אנשים אם‬
‫התרופותהנלוותלתהליך‪.‬‬
‫צריךלסגור מפעל שהזיהום ממנו‬
‫לדברי כהן מדובר במוסר כפול‬
‫באוכלוסייה‪ ,‬במחיר של‬
‫שיש להתנגדלו‪.‬‬
‫פוגע‬
‫מחסור בתרופותמצילות חיים‪,‬‬
‫מעברלכך‪ ,‬ישראל היאחוליה‬
‫אנשים ישוו אתהחלופותויקבלו‬
‫בתהליך של תיירות לא חוקית‬
‫רציונלית בהתאם למספר‬
‫בתחום תאי הגזע‪ .‬בחלק ממדינות החלטה‬
‫ההרוגים הצפוי‪ .‬אם נראה להם‬
‫המערב לא מאושרעדייןטיפול‬
‫תמונה שלהילד שנהרג מזיהום‪,‬‬
‫בתאיגזע‪ ,‬אבל מאושרלשיווק‬
‫הםיכריעו מיד שצריךלסגור את‬
‫במדינות כמותאילנד‪ .‬תאי הגזע‬
‫המופקים כאן נשלחיםלתאילנד‪ ,‬המפעל‪ ,‬גם במחיר המחסור״‪.‬‬
‫האמיתית‬
‫אבל הבעיה‬
‫שבהמטופלים התיירים מהמערב‪,‬‬
‫בקמפיינים מכעיסים היא שהם‬
‫שיעילותועדיין לא‬
‫בטיפול‬
‫פסל של אלת‬

‫הצדק‪.‬‬

‫כדי‬

‫שגלולת‬

‫תהיה‬

‫מוסר‬

‫כנראה‬

‫אפקטיבית‪,‬‬

‫צריך‬

‫לתקן‬

‫קודם‬

‫את‬

‫צילום‪ Gettyimages:‬ישראל‬

‫החברה‬

‫ברורה‪.‬‬

‫מעוררים‬

‫האם ניתןלעצור‬
‫המרפא? זה די חסר סיכוי‪ ,‬על‬

‫את תיירות‬

‫יכולים ללמוד ממנה‪ ,‬ואין‬
‫עלינו לתקן‬
‫קורם כול‬
‫קסם‬

‫פתרון‬

‫את‬

‫החברה‪.‬‬

‫במדינת היער‪.‬‬

‫רוב תיירי המרפא בישראל‬
‫מגיעים בגללשיקולים‬
‫תקציביים‪ .‬במדינות‬

‫תיירות‬

‫נורפא‪:‬‬

‫המוסר הפפול‬
‫קול ישראל‬
‫לאחרונה עלה לכותרות‬
‫בישראל הנושא של‬

‫תיירות‬

‫מרפא‬

‫והסררתה‪ .‬בין‬

‫השאר‬

‫עלתה השאלה אם צריך להקצות‬
‫משאבים שפותחו בישראל‬
‫לטיפול באורחים מבחוץ‪,‬‬
‫על חשבון האפשרות לטפל‬
‫באוכלוסייה המקומית‪ .‬ואם‬
‫כן‪ ,‬האםהטיפול הרפואי בהם‬
‫כאן צריךלהיות כפוףלחוקים‬
‫הרלוונטייםלטיפול‬
‫ובנהלים‬
‫הרפואי‬

‫במקומיים?‬

‫פרופ׳ כהן מחלק‬
‫המרפא לשלושה סוגים‪ :‬בסוג‬
‫אחדההליך הרפואי חוקי‬
‫במדינת המוצא של התייר‬
‫ובמדינה שבה הוא מקבלטיפול‬
‫אך באחת מהן הואזול באופן‬
‫משמעותי‪ .‬בסוג השני‪ ,‬ההליך‬
‫במדינת היעד‪.‬‬

‫בריה״מלשעבר)‬

‫מספר מיטות מסוים‬

‫אוכף את זה‪ .‬המרינה הכי‬

‫בפיקוח על‬

‫מרפא היא‬

‫בדיוק כמו‬

‫המקומית״‪ ,‬אומר כהן‪ .‬״יותר‬

‫גם התעריפים הנגבים מתיירים‬

‫משאביםלמערכת‬
‫ואפשרותלהעלות‬
‫של‬

‫הרופאים‬

‫שהם‬

‫המקומית‬
‫המשכורות‬

‫את‬

‫המקומיים‪ ,‬כך‬

‫לחו״ל״‪.‬‬
‫עצמם לא יעברו‬
‫רפואה‬

‫הסיכון הוא יצירת‬

‫פרטית היונקת את כל‬
‫״באידיאל‪,‬‬
‫הרפואה הציבורית‪.‬‬
‫משאבי‬

‫המדינה הייתה‬

‫מגדירה‬

‫כמה‬

‫שעות מותר לרופא המועסק‬
‫בתיירות‬

‫הציבוריתלעבור‬
‫מרפא‪ ,‬מהי‬

‫רשימת‬

‫ההמתנה המרבית המותרת לבית‬
‫חולים אם הוא רוצה לקבל גם‬
‫תיירים‪ .‬אלא שמדינות אינן‬
‫ממהרותלהגביל את מערכת‬
‫תיירות המרפא אואפילו לפקח‬

‫עליה‬

‫יותר מרי‪ ,‬כי האוצר רואה‬

‫בזה כסף זר‬

‫בדלת‪.‬‬
‫ובסוג השלישי ההליך הרפואי‬
‫אינו חוקי לא במדינת היעד ולא לבין משרד‬

‫שמחכהלהיכנס‬

‫בהודו‬

‫מאבק בין האוצר‬

‫הבריאות‪.‬‬

‫נקבע שכל‬

‫למשל‬

‫מי שבונה בית‬

‫מלזיה‪,‬‬

‫תיירות‬

‫נחרצת‬

‫קשה להשיג‬
‫באותם מחירים‪.‬״יכולהלהיות‬
‫לכך ההשפעה טובה על המערכת‬

‫זה תמיר‬

‫במדינת המוצא‪ ,‬אך זמין יותר‬

‫המוצא‬

‫רפואה באיכות טובה‬

‫במערכת‬
‫את תיירות‬

‫הוא חוקי רק‬

‫(בעיקר מדינות‬

‫חולים במענק ממשלתי‪,‬‬
‫להקצות‬
‫למקומיים‪ ,‬אבל אף אחד לא‬
‫רק‬
‫חייב‬

‫שבה‬

‫על ירי‬

‫הם‬

‫התחום הזה‬

‫מפוקח‬

‫הבריאות‬

‫המקומי‬

‫משרד‬

‫המערכת הציבורית‪.‬‬

‫זהיםוהטיפול שהם מקבלים‬

‫מפוקח״‪.‬‬

‫המרינות עצמן‬

‫שמחות‬

‫המערכת‬

‫המקומית‪,‬‬

‫מדינת‬

‫התרפא כי‬

‫תיירות‬

‫רואה‬

‫האוצר‬

‫בה‬

‫שמחכה‬

‫כסף זר‬

‫המדינה‬

‫הכי‬

‫הבריאות‬

‫״כך‬

‫התחום‪ ,‬עדיף להסדיר אותו״‪.‬‬

‫חמפיינים‪:‬‬

‫סבל קולמיליוו?"‬
‫הקמפיין נגר‬

‫של‬

‫קובה‬

‫הזה‪,‬‬

‫הזה‬

‫על‬

‫מפוקח‬

‫פרסום‬

‫ידי‬

‫ר״ר‬

‫שמטרתםלהניע‬
‫בנושא‬

‫אנררו וורס‬

‫של‬

‫אותנו‬

‫זכויות ארם‪.‬‬

‫מאוניברסיטת‬

‫שהשתתף גם הוא‬

‫סטנפורר‪,‬‬

‫בכנס של‬
‫לזכויות ארם‪,‬‬

‫משרד‬

‫הבריאות‬

‫המקומי‬

‫בדיוק‬

‫כמו‬

‫המערכת‬

‫הציבורית‬

‫אומר‪:‬‬
‫״פעילי‬

‫זכויות האדם פונים לכעס שלך‪.‬‬
‫תחושה‬
‫הם מנסיםליצור אצלך‬
‫של חוסר צדק וכעס על חוסר‬
‫צדק‪ ,‬והקמפיינים שלהם אכן‬
‫מאור מעוררים‬
‫האם הם גם‬

‫לטענת‬

‫רגשית‬

‫מגיבים יותר חזק לסבל של‬
‫ארם אחד מאשר לסבל של‬
‫שמציפים אותנו‬
‫קבוצה‪ .‬ככל‬
‫בקמפיינים שמזעזעים אותנו‬

‫מבחינת‬

‫עוצמת הסבל‪,‬‬

‫אנחנו נעשים‬

‫כך‬

‫קהים‪ .‬כמו‬

‫מוות של‬
‫שאומרים‬
‫אחד הוא טרגדיה ושל‬
‫סטטיסטיקה‪.‬האבולוציה שלנו‬
‫התרחשה בקבוצות קטנות‪ ,‬ולא‬
‫פיתחנו את הכלים לעבד מה זה‬
‫מיליון איש׳"‪.‬‬
‫אומר ׳סבל של‬
‫דבריו של וודס מגבים את‬
‫השמנת‬
‫המתנגדיםלקמפיין נגר‬
‫ילדים‪ ,‬שטענו שאין סיכוי שהוא‬
‫ארם‬

‫רבים‬

‫יהיה‬

‫אפקטיבי‪.‬‬

‫״האקטיביסטים‬

‫אומרים שהכי חשובליצור‬
‫מודעות‪ ,‬והיתר כבר יבואמאליו‪.‬‬
‫בפועל זה לא נכון‪ .‬מודעות אינה‬

‫מפעילה‬

‫אוטומטית התנהגות״‪.‬‬

‫אז מה כן? וורס לא יודע בדיוק‬

‫הקשר שבין מוח‬

‫שבה היא הייתה‬

‫מממנתטיפול מקומי‪.‬‬
‫שישראל‬
‫כהן מזכיר‬
‫מעורבת‬
‫גם בשני הסוגים האחרים של‬
‫תיירות המרפא‪ .‬למשל‪ ,‬רכישת‬
‫איברים להשתלה אינה חוקית‬
‫בישראל אך חוקית במדינות‬
‫אחרות וקופותהחולים בישראל‬
‫נהגו עדלאחרונה לממן את‬
‫ההשתלהבחו״ל גם אם הכליה‬
‫נרכשה בתשלום‪ ,‬אף שבישראל‬

‫השמנתילדים‬

‫את אנשי הביו־אתיקה‪ :‬מסעות‬

‫לפעולה‬
‫התחום‬

‫"מה‬

‫זה‬

‫שעורר רעש בשבועות‬
‫מתקשר לנושא הבא שמעסיק‬

‫בפיקות‬

‫היא מלזיה‪,‬‬

‫שבמקוםלהעלים עין מן‬

‫האחרונים‬

‫מקום‬

‫היער עבורהטיפול‬

‫לפחותבעלות‬

‫רקמות מוקפאות״‪ ,‬הוא אומר‪,‬‬

‫חשבונם‬

‫אומר כהן ותוהה אם יש‬

‫למסות את מערכת‬

‫את‬

‫מערכת‬

‫נחרצת‬

‫חשבון‬

‫הציבורית‬

‫להגביל‬

‫להיכנס בדלת‪.‬‬

‫לשלוח אתחוליהן לקבלטיפול‬

‫במדינות אחרות על‬
‫הפרטי במקום על‬

‫מדינות אינן‬
‫ממהרות‬

‫פי כהן‪ .‬״בעתיד ממילא‬
‫תהיה כמעט‬
‫גלובלית‪ ,‬עם‬
‫שירותיטלה־רפואה ומשלוח קל‬
‫ופשוט של תוצרי הדמיה וגם של‬
‫הרפואה‬

‫אדישות‪ .‬״אנשים‬

‫אך‬

‫לפעולה?״‬
‫מעוררים‬

‫וורס הכעס מערער‬

‫אתהיכולת לקבלהחלטות‪,‬ולכן‬
‫הקמפיינים‪ ,‬במיוחד אלה‬

‫המופנים‬

‫איך להשיב על‬
‫לפנות‬

‫כך‪ ,‬אבל מציע‬

‫לרגש חיובי‪ .‬״במקום‬

‫להעלות‬

‫רגשות‬

‫של‬

‫בושה או פחד‪ ,‬תגידו‬

‫לו סיכוילהיות‬
‫אם יתרום למטרהזו‪,‬‬

‫כעס או‬

‫לאדם‬

‫שיש‬

‫איש טוב יותר‬

‫את‬

‫עוד‬

‫תרגישו‬

‫הטוב שניתןלעשות‪.‬‬
‫לא בחנו מספיקלעומק‬

‫כמו כן‪,‬‬
‫את‬

‫ההומור ככלי בקמפיינים לטובת‬
‫זכויות ארם״‪.‬‬