Filozófia

() Témakörök felosztása: 1. Filozófia tárgya 2. Görög gondolkodás 3. ellenizm!s filozófiá"a (#árosegyes$tés) %. &özé'kor filozófiá"a (. . ). *kolasztika +. ,eneszánsz filozófiá"a -. ."kor /. 0ngol en'ilizm!s 11. Fel#ilágosodás filozófiá"a 11. 2émet idealizm!s 12. 2émet materializm!s 13. 2émet életfilozófia 1%. 21. *zázad "elent3s irányzatai 4rodalom: 2y$ri Tamás: Filozófiai gondolkodás 5örön6öri 7ános: Filozófia története és elmélete

Filozófia tárgya
0z em6er mindig is kereste a 88#álaszokat889 a 88miértre88. 0 #álaszok az em6er m:#eltségi szint"ét3l f;ggtek. 0 filozófia 6öl<s3"e Görögország. 4tt #oltak meg azok a társadalmi és gazdasági feltételek9 amik le=et3#é tették a dolgok egyes$tését. >ár a filozófia Görögország6an alak!lt ki9 de ez nem azt "elenti9 =ogy <sak itt gondolkodtak az em6erek9 kelete66re is alak!ltak ki filozófiák9 gondolatok. FILOZÓFIA ? Filien @ 99szeretni ked#elni88 *ofia @ 996öl<sesség88 >öl<sesség szeretete. Görögország6an9 kezdet6en a filozóf!s szót minden olyan férfira =asználták9 aki 'ró6ált #alamilyen ismeretekre szert tenni9 érdekl3dött az A" dolgok9 kérdések ? #álaszok iránt. Püthagorasz ? 3 ne#ezte magát el3ször filozóf!snak a szó mai értelmé6en.

TF2BHBD F4HGJIF40 • F4HGJIF404 02T. Kérdései: Di az em6erE Di az em6eri lét <él"aE Flet =alál kérdése. Filozófia ere""is ? örök filozófia To#á$$i disz!i li"ái: • BT4&0 ? az erköl<<sel foglalkozik • B*JTFT4&0 ? szé'r3l szóló t!domány • 0K4GHIG40 (értékfilozófia) ? az értékekkel foglalkozik • TB. .letei9 ágai) • G2TGHIG40 ? azt feszegeti9 =ogy =onnan ered a lét9 =onnan mi63l alak!lt ki. 0 filozófia a 99t!dományok királyn3"e889 =isz minden e663l alak!lt ki9 sok t!domány e663l #ált ki.GCGHIG40 ? az em6errel foglalkozik. T!dós ? t!domány 1 szeleté#el foglalkozik Filozóf!s ? a 99lét ? egésszel88 foglalkozik 0z egyre ke#ese66r3l egyre tö66et t!d mondani 0z egyre tö66r3l egyre ke#ese66et t!d mondani Tárgya: a #ilág egész. Cro6lémái örök élet:ek.Filozófus ? 0 6öl<sességet szeret3 em6er. 990m$g em6er lesz a földön9 kérdések mindig felmer. Bz magá6a foglal"a a megismerés9 a természet és a társadalom legáltalánosa66 'ro6lémáit és tör#ényszer:ségeit.DF*JBT F4HGJIF40 • TL. &ét kérdés "ellemz3: . • G2GJBGHIG40 ? a megismeréssel ka'<solatos kérdéseket taglal"a. *za6adság ? dedermináltásE (meg=atározottság) Filozófia ala disz!i li"ái: (ter.ákérdezés &ételkedés 0 filozófia a dolgok okait9 lényegét 'ró6ál"a feltárni.lnek9 <sak a #álaszok #áltoznak ma"d.

Bzért mások lenézték9 =isz a66an az id36en a 'énz9 rang szám$tott erénynek.-ZI KO+ /ilétoszi is%ola: Dilétosz #árosá6an "ön létre9 ami talán a #ilág leg"elent3se66 #árosa ekkor. Felfedezte a 6orostyánk3 mágneses =atását9 de nem t!dta a magyarázatát (a 6orostyánk3 lelké#el magyarázta). Preszo%ratészi %or (milétoszi iskola9 Citagóri!sok9 eleáti iskola) 2. 0risztokrata <salád6ól származik9 ez le=et3#é tette9 =ogy sokat !taz=asson ('a'októl tan!lt Bgyi'tom6an és a &özel ? &eleten). • I) • i. Ara"y%or (*zókratész9 Clatón9 0risztotelész) () *ellé" %or Görögország6an teremt3dtek meg azok a feltételek9 amik le=et3#é tették a filozófia kialak!lását. 0 =a"ózás le=et3#é tette9 =ogy A" ismeretek áramol=assanak a #áros6a ? f3ként Bgyi'tom6ól és Fön$<iá6ól.-ZÓK+AT.: mindig a na' felé ford!lnak ? szerinte ez is azt 6izony$totta).Ó%ori filozófia Ó%ori &'r'gország árom szakaszra oszlik: 1. 0 t!dományoknak élt.e.l más nem érdekelte.2 t!domány mely a nö#ényeknek lelket t!la"don$t. >ér6e#ett (ol<són) rengeteg ola"'rést9 kine#ették. >öl<sességet életforma szerint élte meg. *0LOZOIZ/1. Frdekelte 3t a <sillagászat9 matematika9 =a"ózás. 0z egyik é#6en kiszámolta9 =ogy milyen ola"termés lesz. Természetesen más=ol is alak!ltak ki filozófiák. 0ztán amikor tényleg "ó lett a termés9 ola"'rés kellett a termel3knek. T=ales 6ér6e adta nekik az általa 6érelt 'réseket9 de tö66szörös áron. 0z összes nö#énynek lelket t!la"don$tott ('l. Bls3ként 3 teszi fel a kérdést:33/i az a #ilág455 (3sanyag ? ar<=é) . század6an "ár!nk. 4. *zám$tásai szerint nagyon "ó ola"6ogyótermés #olt #ár=ató.  Thales: M az iskola megala'$tó"a. *zerényen élt9 a t!dományokon k$#. Bzzel azt 6izony$totta9 =ogy a 6öl<sesség63l 6ármikor 'énz terem=et. Bls3ként T=ales szám$totta ki a 'iramisok magasságát. 0 kereskedelme tette ismerté. (-(@6en kiszám$totta9 =ogy 'ontosan mikor lesz na'fogyatkozás ? ett3l elismerés6en részes. 0 legfontosa66 értékké a 'énz kezd #álni. a +@). P+.e.lt.

B66en az id36en ez egy nagyon ra<ionális filozófia.  A"a6i7a"dros T=ales tan$t#ánya #olt. Felfedezi a test és a lélek9 #alamint a kozmosz és a le#eg3 közötti anomáliákat. 0lkotmányellenesnek9 arisztokrá<ia ellenesnek tartotta az !ralkodó magatartását. Qtazott ? Bgyi'tom9 Cerzsia ? a #allási nézetek fog"ák meg. &!tatta az égitestek egymástól #aló tá#olságot. 0z 3selem szerinte a 33/. (régen minden #$z #olt9 s e663l alak!lt ki kés366 a nem #$z ? szerinte). *zerinte a Föld korong alakA9 ami a le#eg36en le6eg a szelek =atására. *okat tett Dilétosz fel#irágoztatásáért.T=ales 3sanyagként a N4JBT ne#ezi meg.letett9 fiatalon el=agy"a sz. Bz az els3 'ró6álkozás arra9 =ogy #alaki a sokféleség6en meg'ró6ál"a megtalálni az egységet.  A"a6i7e"és 0naOimandros tan$t#ánya.&*AT9+OZ*ATATLA:55 ?#égtelen természet ? összes létez3 a #ilágmindenség6en. Frdekelte 3t a <sillagászat és a meteorológia. M az els3 görög nyel#: filozófiai m: szerz3"e: A ter7észetr8l) Colgártársai köré6en nagy tiszteletnek ör#endett9 még élté6en szo6rot emeltek neki. &ife"ti9 =ogy a meg=atározatlan örökké #aló. 0zt mond"a9 =ogy a #ilágmindenség fokozatosan "ött létre9 <iklik!s fe"l3dési fokok összessége. M a le#eg3t tart"a 3selemnek. &omoly 'olitikai szere'et "átszottak. Prásai6ól <sak töredékek maradtak fent. 0z iskola tag"ai . által ideg (#$z9 föld9 kö#ek) Deleg (t:z) Felismerte9 =ogy a 2a' egy olyan 6olygó9 amely sa"át fénnyel rendelkezik9 a tö66i 'edig t3le ka'"a a fényességet. 0 le#eg36en a s:r:södés és a ritk!lás által létre"önnek a dolgok. Koz7ológia ? a #ilág keletkezésér3l szóló t!domány. Mt is a <sillagászat foglalkoztatta leginká66. Nallási "ellege #olt az iskolának9 n3k is tag"ai le=ettek az egyletnek. Bz is azt magyarázza9 =ogy a filozófia milyen gyorsan el=atárolódott a mitológiától.l3föld"ét. 2a'órát kész$tett ? a na'ford!lók 'ontos ide"ének meg=atározására. • Pütagóriuso%  Püthagorasz 2 az irányzat megala'$tó"a *zamosz szigetén sz. 0z él3lények a tenger63l származnak melyek 6izonyos fe"l3dés At"án alak!ltak ki. *zerinte a <sillagok félkör$#: 'ályát tesznek meg. 5él 4táliá6an &roton szigetén ala'$t"a meg az iskolá"át. 0z elméleti megfogalmazás6an nagy szere'et "átszanak a ta'asztalatok9 gyakorlati megfigyelések. 0z 3 magyarázatá6an a mitik!s elemek egyáltalán nem talál=atóak meg.

0z élet <él"a kisza6ad$tani a lelket az örökös körforgás6ól9 az örökös megtiszt!lástól.  Zé"ó" ? Carmenidész tan$t#ánya 0zt akarta 6izony$tani9 =ogy a #ilág #áltozatlan9 azt mond"a9 =ogy a nem lét nem megért=et3. *zerinte a lélek =al=atatlan. 0 lét egy összef.  *éra%leitosz ? Carmenidészék kortársa 4gyekszik kife"ezni a mozgást. 0 11@es szám a tel"es9 a kerek. Bz a lélek a testt3l k. 0z arány'árok =armóniát teremtenek.let=et ? ezért tiltották az állatok el'!szt$tását).k.önmegtagadó életet éltek. omályos 6öl<snek szokták ne#ezni. 0zt mond"a9 =ogy <sak a lét létezik9 nem lét nin<s9 de sz. Fontos számára a szám ? a számok a #ilág lényegét ké'ezik9 a szám 6iztos$t"a a mér=et3séget. 0 filozófiá6an az egy isten=itet 'anteizm!snak ne#ezz.4R&0T (felold=atatlan ellentétek).lönálló9 a lélek tisztaság9 de ezt 6eszennyezi a testi lét.kséges.l ez #ezet el minket a dolgok #alódi megismerésé=ez.lön6öztetni a létet és nem létet. 0 zenét me'ró6álta le$rni arány'árok formá"á6an.l6el. 0z Gntológia megala'$tó"ának is szokták ne#ezni. angsAlyozza9 =ogy <sak 1 4sten létez=et9 tel"esen el=atárolódik a tö66 isten=itt3l.tagorik!sok iskolá"a.l akkor mikor a C.  Par7e"idész ? Kenofanész tan$t#ánya Bleáti iskola legnagyo66 alak"a.leáti is%ola 2e#ét a =elységr3l ka'ta9 egy 5él 4táliai #áros6an Bleá6an alak!lt meg kör. • . 0zt mond"a9 =ogy a #áltozás a #ilág lényege ? minden #áltozás6an9 mozgás6an #an. 0 kozmosz6an minden számka'<sok ala'"án #an elrendez#e. itt a lélek#ándorlás6an szerinte a lélek =all=atatlan (a lélek állatok6an is A""ász. 0z em6er a=ányszor 6elea#atkozik a . Deg'ró6ál"a megfogalmazni a #ilág egységét ? létes$t #alamiféle rendet ? logosznak ne#ezi ? ez szellemi #ilágtör#ény ? természettör#ény. 0z ellenzékek annyira kiélez3dtek9 =ogy tö66eknek el kellett menek. &idolgozta az Agy ne#ezett 0CI.gg39 6efe"ezetlen9 #áltozatlan és mozd!latlan.k (ta'asztalás)  &o"dol%odás ? egyed. Bzt a t:z=öz =asonl$t"a9 a #ilág mozgásá6an is #an egyfa"ta körforgás9 a t:z is =ol fello66an9 =ol 'edig nem.: a ny$l#essz3 so=a nem ér=et <él6a. 0 létez3 lét megismerését 2 féle ké''en magyarázza:  /egis7erés ? érzékszer#eink által érzékel".t=agorasznak is9 Nilágszemlélete is #allásos "elleg:.e"ofa"ész ? az iskola ala'$tó"a 0 #ilág 3sel#ének az 1 tart"a ? 4sten ? természet. Cl.lni9 C. &é'#isel3i: Kenofanész9 Carmenidész9 Jénón  . >ár kezdetlegesen9 de 3 'ró6ál"a megk. 0zt #all"a9 =ogy #an a lét és a "e7 lét.

 (<ualiz7us ? az anyag és a szellem kett3sége.  (:usz ? t!dás) Bz a legels3 mozgató.lni. 0 mérsékelt társadalmi #áltozásokat támogat"a. 2ézetei: a dolgok t!la"donságai #áltoznak. Bl!tas$t"a a királyság gondolatát. %/1 ? %31 között. 0nnyiszor 6ele6!kik9 nem le=et9 =ogy meg6!k"on és fel6or!l"on az egyensAly.ksége #an egy magasa66 rend: 6elátásra amely 6iztos$t"a az em6er számára a természet feletti !ralmat. 0zt is =angsAlyozza9 =ogy az em6ernek sz. a nem megfelel3 módon ka'<solódnak össze akkor torz!lás kö#etkezik 6e. Deg'ró6álta a mozd!latlan #ilágot és a érakleitosz által elké'zelt mozgó #ilág gondolatát egyes$teni. Flet<él"a a =armónia a lélek der:"e.e.gg9 =ogy milyen <s$rák #annak tAlsAly6an. 0 #ilág történéseit ok okozati lán<ként fog"a fel.  A"a6agorász ? Bn'edoklész kortársa. 0 gondolkodást tart"a fontosnak. Nele kezd3dik el az 0t=éni filozófia. 0z erény tan$t=ató. 0 szeretet által A"ra egyes. 0z atomok z!=annak a tér6en ? ekkor össze is ka'<solódnak9 de szét is #ál=atnak ? ez az elmAlás.természet menetének rend"é6e.letett. 0=oz9 =ogy #alami A" létre "ö""ön az elemeknek megfelel3 mennyiség6en kell egyes. 0z él3lények test részei szerinte a föld63l n3ttek ki és ezek összeka'<solódtak. ogy megtalál=ató legyen a =armónia akkor meg kell 6e<s.7 edo%lész *zi<$liá6an sz. 0 lega'ró66 részek a <s$rák. 0t=én6a költözik.k. M #iszi sikerre az irányzatot. . 2égy 3selemet k.  .  Leu%i os ? az 3 ne#é=ez köt=et3 az irányzat megala'$tása  <e7o%ritosz ? He!ki''os tan$t#ánya. • Ato7istá% 0zt mond"ák9 =ogy a #ilág a'ró9 to#á66 nem 6ont=ató része<skék63l áll (atomok6ól). 0 görög gyarmatok egyikén sz. 0z anyagi "a#ak nem lényegesek.lön6öztet meg: T:z N$z Föld He#eg3 ? 0 szeretet #onzása által ka'<solódnak össze. *zerinte a természet nem más9 mint ezeknek a <s$ráknak a ke#eredése.adikálisan szét#álik nála az anyagi és a szellemi #ilág.lnek egy mindent átfogó isteni göm66en.lni a t!dást.letett i. Dozgás6a =ozza a dolgokat egy minden=ató9 személytelen szellem elind$t"a a fe"l3dési folyamatot és ez a folyamat egyre "o66an kitel"esedik. 0 létez3 dolgok inger=atást gyakorolnak ránk9 6e=atolnak az érzékszer#ein 'ól!sai6a9 s $gy le=et3#é teszik a dolgok észlelését. *zerinte a dolgok a #égtelenségig oszt=atóak. 0 dolgok "ellege attól f. 7ellemz3 rá9 =ogy nem szak$t"a el a ta'asztalatot és a gondolkodást. Tasz$tás által az elemek szétka'<solódnak és megsz:nnek. 0 demokrá<ia =$#e #olt.) .

I24R20&. század6an #agy!nk. 0z em6ert nem a k. 2em elég ismerni9 <selekedni is kell a "ót. • Protogorász *zerinte mindennek mértéke az em6er. *eg$tségé#el "!t=at!nk el a =elyes megismerés=ez. Fontosnak tart"a az erény fogalmát (az em6eri <selek#ést felte#3 "ó). II) A &=+=& FILOZÓFIA ?I+9&ZÓ I<@-ZAK F. (erköl<s ? a "ó ismerete).-ZI • -zó%ratész Dinden9 ami megmaradt az 3 tan$tásá6ól9 azt Clatónak köszön=et". • -zofistá% 4.idilo" el7élet ? a tárgyak9 amelyek kör. *zo6rász fiaként sz. Degk.e.letett9 édesany"a 6á6a. 0 létez3nek9 =ogy létezik9 a nem létez3nek9 =ogy nin<s. 0t=én6an nin<senek 6$róságok az em6ereknek sa"át mag!kat kell meg#édeni. Brköl<söt9 filozófiát9 természet filozófiát és retorikát tan$tanak.k 4. Pgy akarta 3ket tan$tani.l el3tér6e.:>KO+A 2 -ZÓK+AT. (intelekt!alista determinista ? az értelem által meg=atározott).k9 mi#el 3 nem "egyzet le semmit. Dinden em6ernek (ki#é#e a ra6szolgákat) egyenl3 "ogai #annak. alál 2. Degszól$totta az em6ereket9 azt szerette #olna9 =ogy magyarázzák el neki mir3l 6eszélnek9 =ogy t!d"ák@e mit is "elentenek a sza#aik #aló"á6an ? ezt a módszert ne#ezz.  <eter7i"iz7us ? ok meg=atároz egy okozatot az megint egy okozatot és az egy okot. 0 *zofisták 'énzért tan$tanak. &ezd kialak!lni egy A" #ilágké'9 a fel#ilágos!lt m:#eltségek ké'#isel3i9 'olgári eszményeket =irdetnek. Bz $gy kör6e "ár. 0 szofisták kortársa9 de mélyen el$télte te#ékenység. 7ó minden9 ami a természet tör#ényeinek megfelel.. Fontosak a defin$<iói@ az em6erek általi megismerés nem mindig 'ontos9 ez #áltozó le=et9 de a defin$<iók #áltozatlanok.zdenie: 7ó . 0ztán kioktatta 3ket9 =ogy nem is t!d"ák mir3l 6eszélnek igazá6ól.lnek a szem6e és ezeket lát"!k mink. Deztelenség ? minden em6er egyforma Fontossá #álik az iskolázottság. Degrend$tették a mitologik!s gondolkodást.lés "ellemzi9 demokrá<ia #an9 a 'énz ker.lön6öztetett ta asztalati és fogal7i #ilágot) Degismerés módszere az ind!k<ió. 0z em6ernek az örök értékekért kel k.ls3 "a#ak teszik 6oldoggá9 =anem az erköl<s9 a "ó.(. 0z istenek létezésé6en sem le=et3nk 6iztosak a #allás ad"a az erköl<si mér<ét. Ceriklész !ralkodik (a 'erzsa =á6orAk !tán).l#esznek minket9 azokról kis ké'ek #álnak le9 ezek 6eker.ket. D:#észetek6en 2 :" téma "elenik meg: 1. Mk az els3 értelmiségiek. Bzt át #iszi az erköl<s folyamatára is.k. 0 gazdaságot és a k!ltArát fellend. Feltételezi9 =ogy az em6er <sak azért kö#eti el rosszat9 mert nem ismeri a "ót.

2em a kozmosszal foglalkozik9 =anem az em6errel és az erköl<<sel. 4deák #ilága9 tra"sz!e"des #ilág (az általános9 létez3k #ilága) 0z immanens #ilág a transz<endes #ilágnak a tökéletes lenyomata.l7élet: gondolatai az állammal közösek: Degmaradna a ra6szolgaság 0 #áltozás a sza6adokat érinti 3 <so'ort lenne: 1.k.lt el a dolog9 6arátai menek$tették ki. Bl!tas$t"a a tö66 isten=itet9 ki"elenti9 =ogy 4sten nem létezik9 =elyette 504DB2G2ról 6eszél9 ez le=et "ó és rossz. • Plató" ? *zókratész tan$t#ánya. 0 megismerés során az em6er általános 'ro6lémákat =asznál.letéskor ezeket a dolgokat9 amiket megismert.nk során #isszaemlékez. 0z em6ernél er3se669 de nem 4sten. Felteszi a kérdést: hogy ala%ulta% %i eze% az általá"os fogal7a%3 konkrét #álaszt nem t!d adni.letett9 arisztokrata <salád6an9 "ó ne#elést ka'ott.nk. . Fontosnak tart"a a t!dást ? egy olyan mély9 6els3 =ite az em6ernek9 amely annyira át=at"a9 =ogy ké'es ezzel a t!dattal élni. *zókratész egy 6els3 kötöttségr3l 6eszél ? erköl<sösség ? ne <sak sa"át érdekeinket láss!k9 =anem társadalmi lények legy. Mrök9 =ar<osok . Nalós #ilág9 megta'asztal=ató i77a"e"s #ilág (egyedi #ilág) 2. FILOZÓFI9BA: Otológiá#al %a !solatos go"dolatai: Hétre=ozza az An. Társadalo7 el7élete: Blké'zelt egy ideális társadalmat. Deg$rta mestere =alálát9 innen ismer".nk elfele"t".nk. &özli az em6errel9 =ogy mit tegyen9 de azt nem9 =ogy mi az erköl<s. 1. Deg'ró6ál aszerint élni9 amit 3 gondol. Nisszament *zi<$liá6a9 de rossz!l s. -zó%ratészi fordulat ? a demokrá<ia #ált !ralkodó#á az em6ert önálló#á #ált. 5él ? 4tália9 *zi<$lia ? itt megismeri az önkény!ralmat.nk arra9 amit az ideák #ilágá6an megismert. Degismerés ? megsz. 0 6e"árat fölé ez #olt $r#a: 99A 7érta"$a" "e7 Aárátosa% "e lé Ae"e% $e)88 -1 é#esen =!nyt el az akadémia kert"é6en #an eltemet#e. azatér és iskolát ala'$t A%ade7osz né#en. Bz Clatónnak nem tetszik9 !tazni kezd. *z. Pgy a megismerés annyit "elent9 =ogy élet. 2 #ilág ontológiát. Bz a megismerés a #isszaemlékezés.l az at=éni demokrá<ia #eszély6e.letése el3tt az em6er lelke az ideák #ilágá6an létezett. 0z 3 korá6an ker. &ézm:#esek9 földm:#esek9 keresked3k 2. Ceriklész !tán fia ker.4gaz *zé' ? ezt kö#et3en t!d!nk tökéletesen élni. Ceriklész !tán kezdi meg m!nká"át.k. 0t=én6an sz. 99T!dom a t!dattalanságom88 ? #an t!dása9 de t!datos$totta9 =ogy még mennyire t!datlan.l a trónra.

k. 21 ? 31 é#es kor!k !tán az if"ak #izsgát tesznek9 kider. 0 szakt!dománytól megk. 21 é#et tölt itt. Plátói szerele7 ? a tiszta lelkek anyagi érték nélk.lön6ség az em6erek között.lön6öztet meg. 4stenkáromlással #ádol"ák9 ezért elmenek.ntetni a monogám =ázasságot.li egyes$tése. *z. . &ialak$t"a az el7élet fizi%a37ate%37etafizi%aE és gya%orlati Feti%a3 oliti%a3e%o"o7iaE filozófiát. Bllene #olt a magánt!la"donnak9 mert #iszálykodást eredményez. &ezdet6en <sodál"a mesterét9 kés366 szem6eford!l #ele. 3. 0ki alkalmas az to#á66 tan!l=at9 (1 é#esen kormányzó le=et. 0z 3 iskolá"á6an nagy m!nka folyik. 0mikor 2agy *ándort királlyá koronázzák #isszatér 0t=én6a 0risztotelész és iskolát ala'$t Dü%lio" né#en. D!nká"a az akkori t!dást tel"esen fel öleli szinte minden ter!leten. >öl<sek9 kormányzók Dindenki azt a m!nkát #égezné9 amire a legalkalmasa66. 0 tiszta filozófiát els8 filozófiá"a% ne#ezi ? ez a 7etafizi%a3 ami a fizika !tán #an. 0z em6er ka'<solat6an 3 t$'!st k.letés !tán k. . Dinden em6er6en 3 lélekrész lakik: 1. • Arisztotelész 0z 3 filozófiá"a a legismerte66.l &ol=idi #áros6a a=ol =amarosan meg is =al. Deg kell sz.l=etnek (akik erre alkalmassak).lön6en nem ér#ényes. 0z em6er legyen mértékletes9 k. 0z igazságosság közös erény. 0 n3k 21 ? %1 é#es kor között sz. ?ágy léle% ? ösztönök és #ágyak =ordozó"a. Cátor léle% ? sz$# és mellkas tá"ékán lakik ? a 6átorságot =ordozza. 2ála meg"elenik a logika és az etika. 0 gyereket az állam is ne#eli. 0z 3 államá6an mindenkinek egyforma feltételeket kell 6iztos$tani.lön6öz3 lélek alak!l ki9 ez le=et arany9 ez. 0 férfiaknak 31 ? %1 é#es kor között le=et gyermeket nemzeni.szes léle% ? fe"6en lakik. 2agy *ándor =alála !tán #eszély6en érzi magát.lön6özteti a filozófiát. 2. &ezdet6en #allotta9 =ogy az erény tan$t=ató9 kés366 ezt korrigálta: nem tan$t=ató9 mert nin<senek tan$tói. *a"át 'énzé63l =atalmas köny#tárat =oz létre9 to#á66á ás#ány@9 állat@9 és nö#ény gy:"teményt. Dindenki marad"on a66an a társadalmi <so'ort6an9 amely6e sz.gazdag <salád6ol származik 9 0'"a or#os9 1+ é#esen 0t=én6a megy9 =ogy az 0kadémia és Clatón tan$t#ánya legyen. >iztos$t"a a megismerést9 a 6öl<sesség erényeinek a =ordozó"a.l9 =ogy ki alkalmas 6öl<snek. 0 mester =alála !tán 2agy *ándor tan$tó"a. Degala'ozza az egyes t!dományokat.st9 réz9 #as lélek. 0z ókori filozófiai rendszerezi a t!dományokat9ismereteket9 szem6eford!l Clatón nézetei#el9. 0z állam elké'zelése meg#alós$tatlan marad. 0 mester !tán 3 akart lenni az 0kadémia igazgató"a9 de szem6eford!lás miatt nem le=et az akadémia #ezeto"e.3. 0 n3knek is engedélyezi a szerelmet. Fontos az erény ? az állam6ól mindent szám:zni kell9 ami nem az erényt szolgál"a.letett. 0lsó test6en9 nemi szer#ek6en9 gyomor környékén ? ez mértéktelenséget =ordoz. 0 dolgozónak le=et egy kis magán#agyona9 mert ösztönözni kell 3ket9 de =a nagy a #agyon el kell #ennie az államnak9 =ogy ne legyen nagy k.

0 1/. 0z em6er zóó" oliti%o"Gtársadal7i lé"y.Ssak a férfiak #álaszt=atnak9analizál"a a #árosállamot alkoto elemei szerint9a társadalom legkisse66 eleme a <salád9efolott #an a fal! es ezek felett az állam.0 legfo66 "o a 6oldogság B!daimonia@"ól élni és "ót <selekedni. 0 társadalom6an rendnek kell lennie ? a társadalmon 6el. 0 monogám <saládot támogat"a ? szigorAan sza6ályozza a gyereknemzést9 férfi ? n3i ka'<solatot. Bzt azzal indokol"a9 =ogy a ra6szolgákra sz.felé6en kialak!l a mai modern logika ami az o logiká"ára é'!l (matematika). Dég nin<s k. Polisz al%otóele7ei: Ssalád Tele'.lön#ál#a az állam és társadalom fogalma.ttélési forma.század 2. 0 1/. Deg #an arról gy3z3d#e9 =ogy a ra6szolgatartó rendszer "ó. Nannak !rak és ra6szolgák9 akik <i#ilizálatlan 6ar6árok. Glyan o társadalmi str!ktArára #an sz. 0 legideálisa669 =a az államot a leg6öl<se66 em6er irány$t"a ? kormányozza. 0z állam a legmagasa66 egy. 0 fel#ilágos!lt monar<=iát tart"a a legmegfelel366nek.Dinden te#ékenység #égso <él"a a "ó. Támogat"a a magánt!la"don létezését.l mindenkinek meg#an a maga =elye9 amit a sz.letés =atároz meg. 0z egyen"ogAság el#ét elismeri és =angsAlyozza9 de <sak a sza6ad férfiak között.lön t!dománynak9 <sak eszköznek a tö66i t!domány fe"lesztésére.kség #an9 =ogy az !raknak kell9 =ogy legyen ide".lés (fal!9 #áros) Rllam Logi%a ? a logika megala'$tó"ának tart"ák9 3 meg nem tartotta k.Bgynek tekinti az állam és a társadalom elméletét Fontosnak tart"a a ta'asztalatot.0 megismeresrol #al"a9el!tasit"a Claton idea#ilágát9szte e 2 #ilág kozott kell léteznie egy koz#etitonek is.század #égéig az 3 általa megteremtett klasszik!s logikát tan$tották. i#e annak =ogy Ssak annyi kell 6el3le9 ami é''en elég. Do=ó #álnak9 mert gazdagságot akarnak 3k is. Társadalo7el7élete: >irál"a Claton államelméletét.kség9 =ogy: 2agyon gazdagok &özé'réteg $gy egységes 2agyon szegények angsAlyozza a mértéketTTTTTT 0 demokrá<iát el!tas$t"a ? a demokrá<ia a tö66ség !ralma ? onzo szegények !ralma@ 6eker.k a t!dománnyal9 6öl<selettel foglalkozni. Donar<=ia a leg"o66 !ralkodási mod9es az arisztokraták t!d"ák "ol #ezetni a társadalmat.0z em6er "ó#á #állik nem<sak a gondolkodás ré#én =anem az erények gyakorlása ré#én is. .kséges rossz.lnek olyanok is az !ralkodás6a9 akik szegények. 2em #álaszt"a kette a ket #ilágot. (ellene #an az eOtremitásoknak). 0 'énz asz.

0 fogalmakat fontosnak tart"a.ré"ye%: Btikai erények ? "ózanság9 ny!godtság9 63kez:ség Frtelmi erények ? 6öl<sesség9 okosság9 m:#észetek ked#elése Fontos nála a mérték9 a széls3ségek ker. 0 #árosok6a #ándorolnak a megél=etésért. 0la<sonya66 szint: fogalmak Hegala<sonya66 szint: fogalmak ? 'rimit$# fogalmak.udé7oszi eti%a III) *.+ legyen: méltóságtel"es9 ké'es az ön!ralomra és az önkontrollra.LL. a ezek meg#alós!lnak9 az em6er erényessé #álik9 ez <sak az !raknak adatik meg ? szerinte a #égs3 6oldog!lás=oz 6izonyos #agyonra és 6izonyos társadalmi 'oz$<ióra is sz. Dinden9 ami létezik9 a 2 #églet között definiál=ató.kség #an. 0 legf366 "ót az éri el9 aki a 'oliszért9 #árosállamért te#ékenykedik9 to#á66á 6öl<s és m:#elt ? ez mind <sak gazdagoknak adatik meg szerinte. *zere'e a 'rolik =elyzetének "a#$tása9 ka'aszkodót m!tatni. Brényesen kell <selekedni9 =ogy az erény a szokás!nkká #ál"on. *za6adok de #agyontalanok9 3ket ne#ezték roletáro%"a%. 0 fogalmak általánosak9 és minnél általánosa669 annál tö66 egyéni "ellemzot tartalmaz. &ialak!lnak a m:=elyek és a föld6irtokok. 0z em6er az erények gyakorlása által #álik "ó#á. 4gyekezzen az önismeretre9 sa"át =atárainak megismerésére.: KO+ Nárosállam 'olisz9 <salád fel6omlása.tm!tatást kell kidolgoznia9 =ogy az . 4smerni kell a #ég<élt #agyis a "ót9 kell a szándék is a "ó <selek#ésé=ez. :i%o7a!hosi eti%a ? e66en fe"ti ki9 =ogy mi kell a==oz9 =ogy az em6er erényessé #ál"on.a6szolgákat foglalkoztattak. Bzeket a témákat k!tatta9 =ogy mi moti#ál"a az em6ert9 és =ogy ne ad"a fel az em6er. *zerinte minden em6eri te#ékenységnek #an egy közös <él"a.lend3k: Fös#énység 63kez:ség mo=óság Gyá#aság 6átorság #akmer3ség 0z erény mindig a 2 #églet között talál=ató. 0z . Fontos #olt a kereskedelem9 termelés. 2 etikai m:#et adott ki: 1. 2ála k. 0 "ót <selekedni és a "ó szerint élni 6oldogság. 0 #iláglényeget #izsgáló filozófia kénytelen #olt témát #áltani.k. 0 filozófia "ellege is #áltozik.nk az etikáról./C. To#á66á "ellemz3 a logikára a szillogiz7us ? kö#etkeztetés. Pgy a kisi'arosok el#esztették m!nká"!kat. &lasszik!s kö#etkeztetés9 =ogy =a 0 igaz >@re és > igaz S@re9 akkor 0 igaz S@re. H) . . 0z em6er lényegé63l adódik9 =ogy törekszik a "óra. Bz a #égs3 <él a legf366 "óTTT. A fogal7a%at %ategorizálta: Dagasa66 szint: fogalmak ? ezek foglal"ák mag!k6a a lényeget9 kategóriákat. . Bgyetlen #agyon!k a gyermek.lön 6eszél=et. .

Bzek za#ar"ák a lelki 6ékét. 0z eszmei és az értelmi él#ezetekre gondol. .lnek és létre=ozzák a Földet. 0 lélek is atomok6ól áll9 anyagi természet:. *emmit3l sem za#artat#a9 a6szolAt 6éké6en. 0z atomok mozgás!k köz6en kitérnek az egyenes 'ályá"!król ? ezzel magyarázza a #életleneket. ? &or megala'$tó"a. Dinden ingyenes #olt9 nem #olt rész#ételi fe"'énz. Blismeri az istenek létezését9 de 3k nem a#atkoznak a #ilág dolgai6a. Gimnázi!mi tanár #olt. 0z atomok (to#á66 nem 6ont=ató) össze.tt fel6omlik. • <ioge"ész Nilág'olgárnak ne#ezte magát9 'olgár'!kkasztó #olt.lmény között. 0 6öl<sel3k az etika felé ford!lnak. 0 könnye66 atomok ki""e66 tömör. Dez$tlá669 rongyok6an "árt9 egy =ordó6an élt. i%Jreuso%3 sz%e ti%uso% H) -ztoi%uso%3 !i"i%uso% () :eo lato"i%uso% • . Bz a #égs3 ny!galom minden kör.l#árosá6an A %ert filozófusai) . 2é=ány ne=éz atom nagy nyomás =atására #$zzé alak!l. 0z em6er tartózkod"on minden féle za#aró októl9 legf366 ké''en a 'olitikától és a =ázasságtól. Nala=ol a #ilágok közötti :r6en élnek. 0zt #allotta9 =ogy a lélek =alandó9 az em6er =alálakor a testel egy.lt. 0 korszak alkorai: I) . Filozófiá"ának ala'"a 5emokritosz atomelmélete. 0z élet #égs3 <él"ának az atara6iát tekintette. Hétre=oz eg$ filozófiai társaságot 0t=én k. Si<eró a 99&élyek &ert"énekU ne#ezte a társaságot. Bz sokak6an az ellenszen#et #áltotta ki. 0 társaság a demokrá<ia =$#e #olt9 a 'olitikát és a 'olitik!sokat lenézték. 33Dar e die7K ? él" a mának ? Agy érti9 =ogy az em6er 'ró6ál"a meg minden na'"át értelmesen él#ezetesen megélni.lnek9 3k alkot"ák a le#eg3t.tközés.em6er a meg#áltozott kör. i%Jreuso%3 sz%e ti%uso% • .lmények között9 =ogy talál rá a 6oldogságra. 0 ne=eze66 atomok a közé''ont6an tömör.k során #égtelen sok #ilágot =oznak létre9 melyeket =atalmas :r #álaszt el. • Di"i%uso% • A"tiszte"ész *zerinte a 6öl<snek egyszer:nek kell lenie9 nem sza6ad a 'énzel foglalkoznia. 0z em6er egyre inká66 mint magánem6er #an "elen9 mint közösségi személy.a6szolgák is le=ettek tagok9 még a n3k is9 ami f3 6:nnek min3s. i%Jrosz.

0 <inik!s tagad"a az értékeket. 0z egynek <selek#ést sem t!la"don$t=at!nk. a már er3s9 akkor nem tart sokáig. 0 6öl<snek a #ilág tör#ényei szerint kell élnie. Degéri #agy nemE Ssak akkor elég$t". B==ez =ozzáseg$t az igaz 6arátság. Cl. >iológiai örömök: e#és9 i#ás9 öltözködés) Dindig ki kell elég$teni ezeket. 0z em6eri lélek létezik9 a testel #aló egyes. • -ze6tusz Gr#osként nem tartotta fontosnak az elméletet9 <sak a gyakorlatot.: reklámok. • KLtiai Ze"ó"3 . Bz teremt ka'<solatot az érzék feletti és az érzéki #ilág között.Mk azért #oltak <inik!sok9 mert egyszer:9 szegény életet éltek9 az arisztokraták k!tyaéletnek ne#ezték (k!tya görög. 0 gyönyör mindenkinek elér=et3. irdetik a természetes életet. • -ztoi%uso% *ztoa szó6ól ered9 ami oszlo'<sarnokot "elent. 0z igaz9 mély 6arátság <sak a 6öl<seknek le=etséges9 ami az öröm forrása9 amely az élet #égs3 <él"a. • -z%e ti%uso% 0taraOia el#e a közé''ont6an Pürró" ? 0z em6er <sak azt ismer=eti meg9 amit meg is ta'asztal. 2.lés • . a eszerint él akkor eléri az a átiát) 0mikor elérte sza6addá9 ny!godttá #álik.l sikertelen. Dindenfa"ta 'ró6álkozás a filozófián 6el. Ter7észetes3 szü%séges ? 6iztos$tsák a fennmaradást. 0 #ilág kiáramlik az egy63l9 amely egyenl3 4stennel. Heg"o66 szke'tik!s módon #iselkedni9 mi#el tartózkodni le=et az $télet=o!ástól. 0 kiáramlás folyamatát e7a"á!ió"a% (kis!gárzás) ne#ezi. 4tt 6eszélgettek. i%tétosz 0zt #all"ák9 =ogy 6öl<sen kell élni9 ezt kötelességként fog"ák fel. Ter7észetes de "e7 szü%séges ? "ót enni9 inni9 szé'en öltözködni. 0z BGW felfog=atatlan9 tAl #an a #ilágon9 t!la"donságai nin<senek9 =a lennének9 nem BGW lenne. Tan$tásának köz'ont"á6an az egy isten =it áll. 0 sztoik!sok 3 em6eri #ágyról 6eszélnek: 1. 0z or#os t!domány <sak a kezeléssel foglalkozzon.k ki =a igen. • • :eo lato"i%uso% Ploti"osz ? legismerte66 ké'#isel3"e. :e7 ter7észetes3 "e7 szü%séges ? olyan #ágyak9 melyeket köz#élemény kényszer$t ránk. 0 fá"dalom9 am$g tart9 el#isel=et3. Ta"á!s: 2e fél" az istenekt3l9 messze #annakT 2e fél" a =aláltólT 0mikor élsz9 nin<s =alálT a =alál #an9 mi nem #agy!nk. Bl3ször a szellem áramlik ki9 aztán e663l a #iláglélek. 3.l &V2I2). Clatón a seg$tség.

*zerinte 4sten az örök9 a6szolAt tiszta szellem. 0z em6er feladata9 =ogy a lélek felemelked"en az egy=ez.egi!s '.lnek9 a lélek leala<sonyodik. Páter ? az egy=ázatyák korszaka. 0 =itnek #iszont sz. 0 filozófiai kérdések összefolytak a teológiai szem'ontokkal. ?allo7áso% ? (<omfessiones) ? 3@% é# alatt $rta ( f8 szer%ezeti egység • . (HM 2 :i%aiai zsi"at ? kereszténység állam#allássá tétele9 keresztény egy=áz felé'$tése9 0 filozófia els3dleges tárgya az 4sten #alamint em6er #iszonya.l élt. 0 keresztény dogmatiká6an "elent3séggel 6$r a szent =áromság tan. Bgyén és kötöttség9 egyén és 6els3 kötöttsége.s'öke #olt. &ész$ti az !tat a társadalomi #áltozások=oz. Patriar!há!h ? legf366 feladat!knak a keresztény=it #édelmét tartották. y''o . Bz az irányzat a atrológia) 0 'atrisztiká6an nem #olt önálló szere'e a filozófiának. Bgyideig /a"i!heista #olt(eretnektan$tás). 0 filozófia az 4sten=ez m!tat"a az !tat. Bz a "ó állam. 0 lélek a magasa66 rend:. *okáig az egy=ázon k$#.s'ökként is folytatta. 0z a6szol!t!m a létezés forrása és az igazság mértéke is.ksége #an a felé"e #ezet3 t!dásra. %31@6an =alt meg y''o6an.letett Tagasté6en. 0zt mond"a9 =ogy a t!dás önmagá6an =it nélk. Hegf366 érdem. *zerinte a filozófia el#ezet 4sten szereteté=ez. 0 másik a #ilági9 amely az egoizm!son ala'szik.s'ök =atására megtért és #isszatért 0friká6a9 a=ol eladta a #agyonát és 6arátai#al szerzetesi közösség6e #on!lt. Rllammal ka'<solatos nézeteit a <e !i#itate <ei (0z 4sten államáról) <$m: m:#é6en fe"ti ki. 0z .ggetlennek kell lenie egymástól. K'zé %ori filozófia 0 kereszténységen illet#e a Clatóni és 0risztotelészi filozófián ala'!l. • Patriszti%a 1 ? -@dik század. Bzt az életmódot '. 3(%@6en sz. Ikeresztény filozóf!s.el3tt is. 0 =elléni korszak6an a 6öl<seletekkel foglalkoztak. 0z egyik állam az egy=áz9 amely 4sten iránti szereteten ala'!l. 0z em6er lényegé6en test és lélek. 0 tárgya nem a kozmosz9 nem a #árosállam #agy az istenek9 =anem az egyes em6erek9 akik közösség6en élnek a tö66i em6errel. F3 kérdése az A$szolutu7) 0 létet az a6szol!t!mnak 4stennek t!la"don$tották9 oly módon9 =ogy a létnek a lényege a létezés. Dilánó6an 0m6r!s '.d#össéget az em6er <sak az egy=ázi állam6an ér=eti el. Bnnek a 2 #ilágnak tel"esen f. (I( 2 7ilá"ói edi%tu7 ? 2agy &onstantin adta ki a #allássza6adságot 6iztos$totta. 0mikor egyes. -ze"t 9gosto" ? 0!g!st!s 0!reli!s ? a legismerte66 ké'#isel3.k9 =ogy felA"$tották a klasszik!s at=éni filozófiát.l nem elegend3.

*ar!oló% 2 $ellatores ? =ód$tók6ól lett nemesség 3. 0 "elen 'edig 'illanatnyi és ezért mér=etetlen.I) 9gosto" életJtAa H) Cels8 életét tárAa fel () -ze"tLrás 7agyarázatá#al foglal%ozi% >:nt <sak t!datos lény kö#et=et el9 a rossz #iszont természeti esemény le=et. &özé'kori keresztény filozófia.l a t!dat önmagára #onatkozó 6izonyossága le=et.l semmi sem létezett. 0 fe!dális egy=áz igényei ala'"án keletkezett. 2em a =it#édelem az els3dleges feladat9 =anem a missziós te#ékenység9 #alamint a keresztény dogmatikák kife"tése. Id8 Rgoston a mindenna'i felfogásá6ól ind!l ki. Hegf366 igazság a kinyilatkoztatás9 ez a teológia köré6e tartozik. Nisszaállt a filozófia relat$# önállósága9 és a teológiától #aló #iszonylagos f. Bz #olt a to7iz7us. &ordo6á6an tan$tott.lt neki egyeztetni a keresztény teológiát 0risztotelész filozófiá"á#al. Tan$tása gyorsan ter"edt ny!gadt felé9 mi#el sok diák tan!lt a kordo6ai egyetemen. Bgyetemek9 kold!lórendek alak!lnak. Hétre"ön a 'á'aság9 a fe!dális réteg 3 részre szakad: 1. 4sten és az em6er kizár"a egymást az em6er sza6ad akarattal 6$ró lény és ezt a ké'ességét 4sten ellen is ford$t=at"a9 ami 4sten minden=atóságát sz. *zerinte mindkett3 közös <él"a a #ilág megismerése. 33Ahogy tudo73 hogy léteze73 ugya" Jgy tudo73 hogy tudo%NK 0 tan!lás a lélek 6efelé ford!ló te#ékenysége9 azaz #isszaemlékezés. 0 mAlt már nem a "ö#3 még nem létezik. 0 =itet nem le=et észér#ekkel magyarázni. 0 rendi társadalom6an a nemesi osztályé az els3ség. 0 t!dás ala'"a egyed. Bz 0risztotelész tiszta anyaga. *iker.: feren<esek9 domonkosok.ggetlenség .nteti meg. 0 tomizm!ssal szem6en létezett az Agyne#ezett s%otiz7us) . A tere7tés %üls8 és $els8 o%ai 0 keresztény tan szerint a teremtés el3tt 4stenen k$#. Clatónt és 0risztotelészt tan!lmányozták és ford$tották le. Pa ság 2 oratores ? imádkozók 2. • -%olaszti%a / ? 1(@dik század 0z egy=ázi iskolák6an m:#elik. Tomizm!s állás'ont"a9 =ogy a teológia is a filozófia !gyanannak az igazságnak a felder$tésén m!nkálkodik. Da is ez a katolik!s #allás ala'"a ? "o#oto7iz7us.nk mAlt. 7elen és "ö#3 id3r3l. <olgozó% ? la$oratores ? 'arasztok és i'arosok 13@dik századra az államok meger3södnek9 ekkora a 'á'aság is kialak!l mint államforma9 és a <sászári =atalom =elyére lé'. a a 6:n oka t!datos lény9 akkor <sak 4sten és em6er "ö=et szám$tás6a. 0 filozófia t!dása mindig 6izonytalan9 de a filozófia mégis igazságokat fogalmaz9 meg amelyek 4sten létét kell9 =ogy 6izony$tsa. 0 teremtés ténye ra<ionálisan felfog=atatlan9 mert logikai ellentmondást se"t magá6an. *ok remete m:#elte magát 'l. >eszél. *zerinte a filozófia alátámaszt=at"a 4sten létezését. • Auerroes 2 I$u +usd 0risztotelész tanait az iszlám teológiá#al akarta egyeztetni. • AOui"oi -ze"t Ta7ás M #itte sikerre egy korá66i gondolkodó 0l6ert!s Dagn!s törek#éseit.

nk amit nem =ozott létre semmi.kségszer:ség kérdésé#el foglalkozott. 1323@6an szenté a#atták. Dérsékelten realista 6eáll$tottságA #olt és 0risztotelész filozófiá"á6ól mer$tett. 3. 0z akarat seg$t=et mindenkit a megismerés=ez9 de alá kell mag!nkat rendelni 4sten akaratának. • <u"s -!atus ? ne#é=ez a skotizm!s f:z3dik. M azt is #all"a9 =ogy az értelemnél fontosa669 el366re #aló az akarat. Bzt #allotta Fra"!is Ca!o") Pillia7 A!hei7 ? skolasztika9 feren<es rend=ez tartozik Négletesen meg6omlik a #ilág ésszer: =armóniá"a9 és 4sten =ierar<=iá"a.122%@6en 4táliá6an sz. Bl kell "!tni egy els3 mozgató=oz9 amelyet senki sem mozgat. Nisszatér Cárizs6a. 0 kés3i skolasztiká6an #égzetes =asadássá #áltozik. 2in<senek 6izony$tékaink 4sten létezésére.ldték. 12(2@ig &öln6en tan!lt9 megismerkedik 0risztotelész filozófiá"á#al. Degkezd3dik az egy=ázi tekintély rom6olása. *zerinte a filozófia nem ké'es 6izonyos teológiai tételeket 6izony$tani.ggetlen egyéneknek a szö#etsége. 2em találkoz!nk olyasmi#el9 =ogy önmagának legyen a =ató oka9 =iszen akkor el366 #olna önmagánál9 ami le=etetlen. (. • . %. Dinden ala'"a a ta'asztalat9 a teológia nem le=et t!domány. 2ála kezd3dik meg a =asonlóság az értelem közt. Nan #alami9 ami a legtökéletese669 ezt ne#ezz. 1% é#esen már a 2á'olyi Bgyetem =allgató"a #olt. Bgyre inká66 afelé =alad a filozófia9 =ogy a természet felé kell ford!lni és nö#elni az em6er !ralmát a természet felett.k 4stennek. 0z em6er egyedi9 a társadalom nem más9 mint a f. 12(/@t3l 4táliá6an folytatta m:ködését. 12%(@12%-@között Cárizs6an élt9 itt találkozik mesteré#el 2agy *zent 0l6ert!s Dagn!ssal. 0 dolgok kormányzásá6ól adódik. 12)-@ig a 'á'a !d#ará6an teológiai taná<sadó #olt. ( 4sten6izony$tékot sorol fel 1. 0z értelem ké'telen a =it . Nan #alamilyen értelmes lény ami minden természeti dolgot irány$t.lei a Donte<asinói >en<és Donostor6a k. Bzek =elyé6e a #allásos misztika lé'. *zerinte nem egyes$t=et3 a teológia és a filozófia. Dindent ami mozog #alami más mozgat. Dozgás6ól #ezeti le. Támad"a a skolasztik!sokat9 azt #all"a9 =ogy A" id3k "önnek. 0 =atóok fogalmá6ól ered. 12%%@6en kéri fel#ételét a domonkosok közé.gyét ké'#iselni.letett. 12+%@6en =alt meg. 12))@12+%@között $rta. 2. 5olgok fokozatai#al foglalkozott. /u"%ássága -u77a Theológi!a ? ez a f3 m:#e. ( é#es korá6an a sz. 0z em6er te#ékenysége =iá6a "ó a társadalom szem'ont"á6ól9 =a maga a szándék nem #olt az. Dindegyik ér# ta'asztalat6ól ind!l ki9 ez egyértelm:en 0risztotelész =atása. Bzért olyan ok=oz ért. 4tt találkozik a dominikán!s rend ké'#isel3i#el. He=etséges és a sz.

• /órusz Ta7ás 2emes angol 'olitik!s9 nem #allotta Da<=ia#elli nézeteit.ras7us M ké'#iseli az északi =!manistákat.letett a 1(@ik század6an@Firenzé6en. Degfogalmazta a közé'kor gyermekeszményét9 figyelmeztet9 =ogy a gyerek nem ki<siny$tett feln3tt.l. Az utó ia <$m: m:#é6en $r"a le az államát9 ami eléggé idealizált9 <s!'a "ó és 6e<s.*zerinte a fogalmak nem létez=etnek k. Bls3sor6an társadalom filozófiá#al foglalkozott. Fontosnak tartotta ane#elést9 =itt és 6$zott annak =atalmá6an. Deg'ró6álta =elyre=ozni a té#edéseket.lete m:ködik9 A" szellem6en értelmezik Clatónt9 ma"d 0risztotelész filozófiá"át.letes9 de tettei6en <sak a <él #ezérel"e. • /a!hia#elli ? a <él szentes$ti az eszközt.lön magától az általános6ól9 s3t ez nem létez=et az egyest3l f. 2ála "elentkezett a reformá<ió eszmé"e9 de mikor 6eind!lnak a =ar<ok9 akkor 3 #isszalé'ett. 4tália e66en az id36en kis államok6ól áll. Figyelmeztet9 =ogy aki tisztességes akar maradni az ne foglalkozzon sem 'olitiká#al9 sem a gazdagsággal. A feAedele7 <$m: m:#é6en a gazdag és 'olgári élet6en <sak az eredmény a fontos a siker minden eszközt szentes$t. Bgy #ezet3 látszatra legyen könyör.letes9 6e<s. • Ko er"i%usz 0 Föld göm6öly:9 kering a na' kör. 0 régi korok #ilágát eszmény$tette9 nagyon nem #olt megeléged#e az egy=ázzal9 #isszatért #olna 7éz!s tan$tásai=oz. 2em a szándéktól9 =anem a dolog ere"ét3l f.letés9 A""áéledés. • &alilei elio<entrik!s #ilágnézet. 0 6i6liai szö#egek kritikai #izsgálatá#al foglalkozott. (egyes ? ta'asztalat) +e"eszá"sz és a refor7á!ió %orsza%á"a% filozófiáAa +e"eszá"sz 0z ókori k!ltArá=oz #aló #isszatérés9 A""ász. 33 Az e7$er az és a""yi3 a7e""yit ol#asK) . Nér'adon #égezte. Bkkor #ezetik 6e az eO'erimentálás le=et3ségét.letes em6er él 6enne9 mindenki tisztességes9 nin<senek gazdagok és szegények.gg a történelem alak!lása.ggetlen. Dely6en t!dósok egyes. 0z A" #ilágké' kialak!lásá6an a természett!dományok fe"l3dése "átszik fontos szere'et. Dedi<iek támogat"ák a m:#észeteket és akadémiát =oznak létre. 4táliá6an sz. • +otterda7i .l ? geo<entrik!s ké' átalak!lása =elio<entrik!ssá. Da<=ia#elli azt #all"a9 =ogy a nagy állam =atékonya66 és "ó #ezet3 kell az élére9 akinek szeren<sésnek kell leni9 kell t!dni önálló döntéseket =ozni9 nem sza6ad #álogatnia az eszközök6en9 és nem sza6ad sz$#6a"osnak lennie.

0z egyéniséget =angsAlyozza.ret"e%sége% 0z egy=áz a 1%@ik századtól e#ilágiasodott ('énz9 6:n6o<sá"tó <éd!lák) *usz Bá"os Luther /árto" Bls3ként meg'ró6ál"a megfogalmazni azokat a #áltozásokat9 amire sz.ggyé #álik.kség lenne. 0 1+@ik század #égére a #allás magán. • • .endszerezi H!t=er tan$tásait. • Kál#i" Bá"os .+efor7á!ió 2 el3zménye #olt: Kül'"$'z8 egyházi refor77ozgal7a% .l9 =anem igaz9 6els3 =it által. 0z egyén nem az egy=áz ré#én .d#öz.