REFERAT RADANG OTAK

Oleh : Rizna Puspitasari Mario Joseph Effendy Diajeng Lastikasari Willy Anthony Adelaide Adi ana

!A"#A$ %ARA& &A'(L)A% 'EDO')ERA$ ($#*ER%#)A% 'EDO')ERA$ MARA$A)+A R(MA+ %A'#) #MMA$(EL !A$D($" ,-.-

BAB I PENDAHULUAN #nfeksi/infeksi pada siste0 saraf pusat 0eni01ulkan 0asalah 0edis yang serius dan 0e01utuhkan pengenalan dan penanganan segera untuk 0e0perke2il gejala sisa neurologis yang serius dan 0e0astikan kelangsungan hidup pasien3 Radang otak 1iasanya 1erada di1er1agai te0pat3 Radang otak ini 1isa se01uh dengan tidak 0eninggalkan parut4 tetapi kadang/kadang dapat 0enye1a1kan pengkisutan3 Radang ini 0enular ke te0pat yang 1erada di dekatnya 0elalui aliran darah dengan gejala/gejala de0a04 0untah/0untah4 letargi4 neuralgia4 lu0puh4 dan se1againya3 "ejala ini tergantung pada sarang radang di dala0 otak3 Ensephalitis adalah radang jaringan otak yang dapat dise1a1kan oleh 1er1agai 0ikroorganis0e seperti 1akteri4 5irus4 parasit4 fungus4 dan riketsia3 %e2ara u0u0 gejala ensephalitis 1erupa de0a04kejang dan kesadaran 0enurun3 Penyakit ini dapat diju0pai pada se0ua u0ur 0ulai dari anak/anak sa0pai orang de asa3 En2ephalitis se2ara harfiah 1erarti radang otak4 tapi 1iasanya 0enga2u pada radang otak yang dise1a1kan oleh 5irus3 En2ephalitis adalah penyakit langka yang terjadi pada sekitar -46 per .--3--- orang7paling sering pada anak/anak4 orang tua4 dan orang dengan siste0 keke1alan tu1uh yang le0ah 80isalnya4 orang dengan +#* 9 A#D% atau kanker:3 !e1erapa ri1u kasus en2ephalitis 8juga dise1ut ensefalitis 5irus atau ensefalitis akut aseptik: yang dilaporkan4 para ahli 0enduga 1ah a 0ungkin le1ih 1anyak tidak dilaporkan karena gejala sangat ringan3

,

---:3 Etiologi )erdapat 1er1agai 0a2a0 penye1a1 en2ephalitis4 1er1agai 0a2a0 0ikroorganis0e penye1a1nya yaitu4 1akteri4 protozoa4 2a2ing4 ja0ur4 spirokaeta dan 5irus3 Ma2a0/0a2a0 En2ephalitis 5irus 0enurut Ro1in : ..3 #nfeksi 5irus yang 1ersifat sporadik : ra1ies4 herpes si0plek4 herpes zoster4 li0fogranulo0a4 0u0ps4 li0photi24 2horio0eningitis dan jenis lain yang dianggap dise1a1kan oleh 5irus tetapi 1elu0 jelas3 C .<6:3 En2ephalitis adalah infeksi yang 0engenai =$% yang dise1a1kan oleh 5irus atau 0ikroorganis0e lain yang non/purulen 8>: 8Pedo0an diagnosis dan terapi4 .?:3 En2ephalitis adalah radang jaringan otak yang dapat dise1a1kan oleh 1akteri 2a2ing4 protozoa4 ja0ur4 ri2ketsia atau 5irus 8'apita selekta kedokteran jilid .BAB II TINJAUAN PUSTAKA Definisi En2ephalitis adalah suatu peradangan dari otak3 Ada 1anyak tipe/tipe dari en2ephalitis4 ke1anyakan darinya dise1a1kan oleh infeksi/infeksi3 Paling sering infeksi/infeksi ini dise1a1kan oleh 5irus/5irus3 En2ephalitis dapat juga dise1a1kan oleh penyakit/penyakit yang 0enye1a1kan peradangan dari otak3 En2ephalitis adalah infeksi jaringan atas oleh 1er1agai 0a2a0 0ikroorganis0e 8#l0u 'esehatan Anak4 .4 .3 #nfeksi 5irus yang 1ersifat epider0ik : a:3 "olongan entero5irus @ Polio0yelitis4 5irus 2oAsa2kie4 5irus E=+O3 1:3 "olongan ar1o5irus @ Western eBuire en2ephalitis4 %t3 louis en2ephalitis4 Eastern eBuire en2ephalitis4 Japanese ! en2ephalitis4 Murray 5alley en2ephalitis3 ...

C3 En2ephalitis pas2a infeksi4 pas2a 0or1ili4 pas2a 5arisela4 pas2a ru1ella4 pas2a 5aksin4 pas2a 0ononu2leosis infeksiosa dan jenis/jenis yang 0engikuti infeksi traktus respiratorius yang tidak spesifik3 ?3 Reaksi toAin seperti pada thypoid fever4 2a0pak4 2hi2ken poA3 63 'era2unan : arsenik4 =O3 Patofisiologi ? .

3 E2ono0oDs En2ephalitis C3 EBuine En2ephalitis ?3 +e0orrhari2 En2ephalitis 63 En2ephalitis di0ana jadi radang otak dengan 1er2ak/1er2ak perdarahan dan eksudat peri5askular3 E3 +erpes En2ephalitis4 dise1a1kan oleh 5irus herpes yang ditandai oleh nekrosis 6 .3 A2ute disse0inate En2ephalitis .Maca ! aca Ence"#alitis .

-3 Lead En2ephalitis ..C.C3 %t Louis En2ephalitis4 penyakit 5irus yang perta0a kali di #llinois pada tahun .he0orogik lo1us te0poral dan frontalis3 F3 +#* En2ephalitis <3 Japanese En2ephalitis4 penyakit infeksi akut yang dise1a1kan oleh ar1o 5irus yang ditularkan oleh 1inatang 0elalui gigitan nya0uk dan 0eni01ulkan ganguan pada susunan saraf pusat yaitu pada otak4 su0su0 tulang 1elakang dan selaput otak3 .3 Post *a22inal En2ephalitis .3 Post #nfe2tion En2ephalitis .3 La =rosse En2ephalitis4 dise1a1kan oleh 5irus La =rosse4 ditularkan Aedes triseriatus teruta0a pada anak/anak3 ../? tahun 4 dengan gejala pusing4 tidak enak 1adan dan de0a03 'adang/kadang yang disertai dengan 0untah/0untah dan kejang3 'eadaan ini 1erlangsung kadang/kadang da0pai C 0inggu3 %esudah itu de0a0nya hilang tetapi ia 0enjadi lu0puh3 !iasanya angota gerak itu panjang se1elah dengan lengannya le1ih panjang dari tungkainya3 Pergerakannya sedikit saja dan tu1uhnya tertinggal4 reflek urat tinggi dan kadang/ kadang kelihatan kontraktur3 Otot/otot lisut4 perasaannya tidak terganggu3 'alau E .63 )i2k1orne En2ephalitis !entuk En2ephalitis epide0ika yang 1iasanya dise1arkan 0elalui gigitan sengkenit yang terinfeksi fla5irus4 kadang/kadang disertai dengan peru1ahan degeneratif pada organ lain3 • En2ephalitis A2uta Pada Anak/Anak Penyakit ini 1iasanya 0enyerang anak yang 1eru0ur antara ..?3 Letharagi2 En2ephalitis4 1entuk En2ephalitis ende0ik yang ditandai dengan peningkatan kelesuan4 apatis dan rasa ngantuk3 .4 1iasanya ditularkan 0elalui nya0uk .

anak/anak itu 1erjalan4 kelihatan ia 0enggerakkan lengan yang panjang itu tidak 1erketentuan3 'eadaan yang seperti ini kelihatan juga sesudah 2a0pak4 s2arlatina4 pneu0ia4 influenza4 1atuk rejan3 • En2ephalitis Epide0i2a Pada za0an dahulu penyakit ini dina0akan En2ephalitis lethargi2a3 +a0a penyakit ini 1elu0 diketahui4 tetapi 0ungkin dise1a1kan 0elalui kelin2i dan tikus3 *irus ini 0e0punyai daya tahan yang sangat 1esar danterdapat dala0 jaringan otak4 liBuor 2ere1rospinalis4 dala0 selaput rongga hidung dan tekak serta air ludah3 *irus ini 0asuk ke dala0 tu1uh 0anusia dengan 0elalui selaput hidung dan tekak3 Penyakit di0ulai dengan adanya de0a04 sakit pada sendi4 sakit kepala4 pusing4 0engigil3 %etelah itu ti01ul tanda/tanda sakit otak4 yang salah satunya adalah letargi3 %elain itu juga terjadi ptosis4 pergerakan 1ola 0ata terganggu dan nystag0us3 )erkadang pikiran orang terse1ut ka2au dan gelisah3 La0a penyakit ini sa0pai 1er1ulan/1ulan dan kadang/kadang 1erta01ah parah yang dise1a1kan oleh pneu0onia atau keadaan 1adannya yang 1erta01ah le0ah4 sehingga penyakit ini 1isa 0enahun3 %esudah 0asa latergi 0aka terjadi 0asa parkinsonis0e4 dengan 2iri/2iri pergerakan sedikit dan la01at4 1adannya 0enyondong4 hipersali5asi4 penglihatan terganggu dan lain/lain3 • En2ephalitis +ae0orrhagi2a A2uta pada orang de asa Penyakit ini 1anyak diju0pai pada a1ah influenza3 Dengan tanda/tanda sakit kepala4 pingsan4 se aktu de0a0 tinggi serta 1isa 0eninggal3 %elain itu juga pikirannya ka2au4 he0ianopsia4 tetapi hanya 1e1erapa hari90inggu4 setelah itu keadaannya 1aik ke01ali3 • Japanese En2ephalitis F .

0ikron dan dapat di1iakkan di dala0 1er1agai 0a2a0 kultur jaringan 0isalnya e01rio anak aya04 jaringan kelin2i4 tikus4 0anusia dan kera3 *irus JE 0erupakan penye1a1 penyakit zoonosis yang teruta0a 0enginfeksi 1inatang akan tetapi dapat ditularkan pada 0anusia3 !a1i 0erupakan su01er uta0a penularan 0eskiupun kuda4 sapi4 ker1au4 anjing dan 1urung 0ungkin juga 1erperan dala0 penularan JE 0anusia3 Penyakit zoonosis yang su01er uta0anya adalah 1a1i4 yang ditularkan dari 1a1i dan dari 1a1i ke 0anusia oleh nya0uk Culex Tritaeniorhynchus dan Culex Vishraei serta nya0uk Culex Gelidus4 nya0uk terse1ut 1erke01ang 1iak di sa ah/sa ah dan kola0 yang dangkal3 $ya0uk ini sesudah 0enghisap darah 1inatang yang 0engandung 5irus akan 1erke01ang 0enjadi infektif dala0 aktu ./6 tahun4 0eskipun orang de asa juga dapat diserang3 Ga $a%an Klini& Masa #nku1asi adalah 0asa 0ulai 0asuknya ku0an95irus sa0pai ti01ul gejala klinik yang a al3 Masa inku1asi sukar ditentukan4 0ungkin 1erlangsung antara 6/ ./.6 hari3 Perjalanan Penyakit di1agi 0enjadi C stadiu0 : .Gaitu penyakit akut yang dise1a1kan oleh ar1o5irus yang ditularkan oleh 1inatang 0elalui gigitan nya0uk dan 0eni01ulkan gangguan pada susunan saraf pusat yaitu pada otak4 su0su0 tulang dan selaput otak3 Penye1a1 penyakit ini adalah 5irus Japanese En2ephalitis 8*irus JE: yaitu fla5irus yang ter0asuk ar1o5irus grup ! sehingga tergolong dala0 5irus R$A yang 0e0punyai selu1ung 8enveloped virus: 1erukuran C6/?. hari3 Di #ndonesia ketika spesies nya0uk terse1ut yang senang 0enghisap darah 0anusia di sa0ping darah 1a1i3 Penyakit ini teruta0a 0enyerang anak/anak usia sekolah teruta0a anak u0ur ..3 %tadiu0 Prodro0al < .

sa0pai .Gaitu aktu yang 1erlangsung se1elu0 ti01ulnya gejala/gejala aki1at gangguan pada susunan saraf pusat3 Penyakit yang ti01ul dengan 0endadak ini selalu dia ali dengan de0a0 ke0udian diikuti oleh sakit kepala yang 1erat4 0alaise dan kekakuan serta kerap kali disertai dengan 0ual/0ual dan 0untah3 %tadiu0 prodro0al 1erlangsung antara .? hari tetapi pada u0u0nya kurang dari E hari3 .-/6<H aki1at ede0a paru3 !ila penderita 0endapatkan pera atan yang sangat 1aik4 penderita dapat se01uh se0purna terhadap seBuele3 Patologi +asil 1edah jenazah pada penderita yang 0enderita serangan akut 0enunjukkan terjadinya ende0a yang difus dan kongesti 5askuler dari selaput otak dan jaringan otak3 %elain itu pada infeksi yang 1erat akan diju0pai pula petekia4 pada selaput otak disertai dengan 0eningkatnya ju0lah 2airan . .3 %tadiu0 En2ephalitis Akut Pada stadiu0 ini telah ta0pak tanda/tanda yang spesifik penting : a3 )anda/tanda neurologis 13 Panas tinggi terus 0enerus sa0pai le1ih dari ?--= 23 !radikardi yang relatif d3 Wajah ta0pak datar4 dull4 seperti topeng C3 %tadiu0 Akhir dengan %eBuele Pada saat keradangan 0enghilang4 suhu 1adan dan he0atokrit 0enjadi nor0al4 stadiu0 ketiga ini di0ulai3tanda/tanda neurologis dapat 0enetap atau 0e01aik3 !ila stadiu0 en2ephalitis 1erlangsung la0a4 0aka penye01uhan 1erjalan la01at3 %eBuele yang sering diju0pai adalah gangguan 0ental4 e0osi tidak sta1il4 peru1ahan kepri1adian4 dan paralisis 0otor neuron3 Prognosis 0enjadi le1ih 1uruk jika de0a0 1erlangsung la0a4 terjadi gangguan jalan nafas4 kejang 1erulang dan la0a4 terjadi al1u0inaria 1erat dan kadar protein 2airan L=% 0eningkat3 Angka ke0atian 1erkisar antara .

sere1rospinal 0eskipun arnanya tetap jernih3 Peru1ahan yang khas pada JE adalah terjadinya degenerasi neuron teruta0a pada su1stansi nigra4 thala0us4 1asal nu2leus4 sere1elu0 dan korna anterior 0edulla spinalis serta korteks sere1elu03 Juga di sere1elu0 akan diju0pai kerusakan sel/sel purkinye3 Pada siste0 retikulo/endotelial didapatkan hiperplas0a dari sel/sel hati3 Li0pa dan sel li0fe3 Klasifi&asi Ence"#alitis Be%'asa%&an Etiologi .3 'ejang C3 'esadaran 0enurun !ila 1erke01ang 0enjadi a1ses sere1ri akan ti01ul gejala/gejala infeksi u0u04 tanda/tanda 0eningkatnya tekanan intra2ranial yaitu : nyeri kepala yang kronik dan progresif4 0untah4 penglihatan ka1ur4 kejang4 kesadaran 0enurun4 pada pe0eriksaan 0ungkin terdapat ede0a papil3 )anda/tanda defisit neurologis tergantung pada lokasi dan luas a1ses3 .3 De0a0 .tuberculosa3 • Patogenesis Peradangan dapat 0enjalar ke jaringan otak dari otitis 0edia40astoiditis4sinusitis4atau dari pie0a yang 1erasl dari radang4 a1ses di dala0 paru4 1ron2hiektasi4 e0pie0a4 osteo0eylitis 2raniu04 fraktur ter1uka4 trau0a yang 0ene01us ke dala0 otak dan tro01ofle1itis3 Reaksi dini jaringan otak terhadap ku0an yang 1ersarang adalah ede0a4 kongesti yang disusul dengan pelunakan dan pe01entukan a1ses3 Disekeliling daerah yang 0eradang 1erproliferasi jaringan ikat dan astrosit yang 0e01entuk kapsula3 !ila kapsula pe2ah ter1entuklah a1ses yang 0asuk 5entrikel3 • Manifestasi klinis %e2ara u0u0 gejala 1erupa trias ensefalitis: .coli dan M.- .3 A3 En2ephalitis %uppurati5a !akteri penye1a1 ensefalitis supurati5a adalah : Staphylococcus aureus4 Streptococcus4 E.

.3 En2ephalitis *irus *irus yang dapat 0enye1a1kan radang otak pada 0anusia : .!3 En2ephalitis %yphilis Penye1a1 dari en2ephalitis syphilis adalah Treponema pallidum3 • Pathogenesis #nfeksi terjadi 0elalui per0ukaan tu1uh u0u0nya se aktu kontak seksual3 %etelah penetrasi 0elalui epitheliu0 yang terluka4 ku0an ti1a di sisti0 li0fatik4 0elalui kelenjar li0fe ku0an diserap darah sehingga terjadi spirokete0ia3 +al ini 1erlangsung 1e1erapa aktu hingga 0engin5asi susunan saraf pusat3 Treponema pallidum akan terse1ar diseluruh korteks sere1ri dan 1agian/1agian lain susunan saraf pusat3 • Manifestasi klinis "ejala ensephalitis sypilis terdiri dari dua 1agian: a: "ejala/gejala neurologis 'ejang/kejang yang datang dala0 serangan/serangan4 afasia4 apraksia4 he0ianopsia4 kesadaran 0ungkin 0enurun4sering diju0pai pupil Agryl Ro1ertson4 ner5us opti2us dapat 0engala0i atrofi3 Pada stadiu0 akhir ti01ul gangguan/gangguan 0otorik yang 1ersifat progresif3 1: "ejala/gejala 0ental )i01ulnya proses di0ensia yang progresif4 intelegensia yang 0undur perlahan/lahan yang 0ula/0ula ta0pak pada kurang efektifnya kerja4 daya konsentrasi 0undur4 daya ingat 1erkurang4 daya pengkajian terganggu3 . .3 *irus R$A  Para0ikso 5irus : 5irus 0u0ps4 5irus 0or1ili .

.3 *irus D$A : 5irus ra1ies : 5irus ru1ella4 fla5i5irus 85irus Japanese !4 5irus dengue: : entero5irus 85irus polio4 2oAsa2kie A4 2oAsa2kie !4 e2ho5irus: : 5irus korio0eningitis li0fositoria  +erpes 5irus : herpes 5ari2ela/zoster4 herpes si0pleks4 2yto0egalo 5irus4 Epstein/1arr 5irus  PoA5irus  Retro5irus • : 5ariola4 5aksinia : A#D% Manifestasi klinik Di0ulai dengan de0a04 nyeri kepala4 5ertigo4 nyeri 1adan4 nausea4 kesadaran 0enurun4 ti01ul serangan kejang/kejang4 kaku kuduk4 he0iparesis dan paralysis 1ul1aris3 C3 En2ephalitis karena parasit A3 Malaria sere1ral Plasmodium falciparum penye1a1 terjadinya 0alaria sere1ral3 "angguan uta0a terdapat didala0 pe01uluh darah 0engenai parasit3 %el darah 0erah yang terinfeksi Plasmodium falciparum akan 0elekat satu sa0a lainnya sehingga 0eni01ulkan penyu01atan/penyu01atan3 jaringan otak3 "ejala/gejala yang ti01ul : de0a0 tinggi4 kesadaran 0enurun hingga ko0a3 'elainan neurologik tergantung pada lokasi kerusakan/kerusakan3 !3 )oAoplas0osis . emorrha!ic petechia dan nekrosis fokal yang terse1ar se2ara difus dite0ukan pada selaput otak dan . Ra1do5irus  )oga5irus  Pi2orna5irus  Arena5irus .

)oAoplas0a gondii pada orang de asa 1iasanya tidak 0eni01ulkan gejala/gejala ke2uali dala0 keadaan dengan daya i0unitas 0enurun3 Di dala0 tu1uh 0anusia parasit ini dapat 1ertahan dala0 1entuk kista teruta0a di otot dan jaringan otak3 =3 A0oe1iasis A0oe1a genus $aegleria dapat 0asuk ke tu1uh 0elalui hidung ketika 1erenang di air yang terinfeksi dan ke0udian 0eni01ulkan 0eningoen2efalitis akut3 "ejala/gejalanya adalah de0a0 akut4 nausea4 0untah4 nyeri kepala4 kaku kuduk dan kesadaran 0enurun3 D3 %istiserkosis Cysticercus cellulosae ialah stadiu0 lar5a taenia3 Lar5a 0ene01us 0ukosa dan 0asuk ke dala0 pe01uluh darah4 0enye1ar ke seluruh 1adan3 Lar5a dapat tu01uh 0enjadi sistiserkus4 1er1entuk kista di dala0 5entrikel dan parenki0 otak3 !entuk rase0osanya tu01uh di dala0 0eningen atau terse1ar di dala0 sisterna3 Jaringan akan 1ereaksi dan 0e01entuk kapsula di sekitarnya3 "ejala/gejala neurologik yang ti01ul tergantung pada lokasi kerusakan3 ?3 En2ephalitis karena fungus &ungus yang dapat 0enye1a1kan radang antara lain : Candida albicans4 Cryptococcus neoformans4 Coccidiodis sp4 Asper!illus sp4 "uma!atus dan Mucor mycosis3 "a01aran yang diti01ulkan infeksi fungus pada sisti0 saraf pusat ialah 0eningo/ensefalitis/purulenta3 &aktor yang 0e0udahkan ti01ulnya infeksi adalah daya i0unitas yang 0enurun3 63 Riketsiosis %ere1ri Riketsia dapat 0asuk ke dala0 tu1uh 0elalui gigitan kutu dan dapat 0enye1a1kan en2ephalitis3 Di dala0 dinding pe01uluh darah ti01ul noduli .C .

3 %akit kepala dan 1iasanya pada 1ayi disertai jeritan C3 Pusing ?3 Muntah 63 $yeri tenggorokan E3 Malaise F3 $yeri ekstri0itas .? .yang terdiri atas se1ukan sel/sel 0ononu2lear4 yang terdapat pula disekitar pe01uluh darah di dala0 jaringan otak3 Di dala0 pe01uluh darah yang terkena akan terjadi tro01osis3 "ejala/gejalanya ialah nyeri kepala4 de0a04 0ula/0ula sukar tidur4 ke0udian 0ungkin kesadaran dapat 0enurun3 "ejala/gejala neurologik 0enunjukan lesi yang terse1ar3 Tan'a 'an Ge(ala Pada en2ephalitis penye1aran infeksi ke dala0 otak dapat 0asuk 0elalui: I Otitis 0edia I Mastoiditis I %inusitis I Pie0ia yang 1erasal dari radang I A1ses di dala0 paru4 1ronkie2tasis4 e0pie0a I Osteo0ielitis tengkorak I &raktur ter1uka I )ro01ople1itis "ejala/gejala dari en2ephalitis ter0asuk de0a0 yang ti1a/ti1a4 sakit kepala4 0untah4 photopho1ia4 leher dan punggung yang kaku4 ke1ingungan4 keadaan 0engantuk4 ke2anggungan4 gaya 1erjalan yang tidak 0antap4 dan irita1le3 'ehilangan kesadaran4 ke0a0puan reaksi yang 1uruk4 kele0ahan otot4 de0ensia 1erat yang ti1a/ti1a dan kehilangan 0e0ori dapat juga dite0ukan pada pasien/ pasien dengan en2ephalitis3 .3 De0a0 .

?3 "angguan kesadaran3 Diagnosis Ence"#alitis Dala0 0endiagnosis en2ephalitis4 perlu diperhatikan hal/hal yang khas untuk 0enegakkan diagnosis suatu en2ephalitis3 )entunya dala0 0endiagnosis kita perlu 0e0iliki langkah/langkah yang tepat untuk 0endiagnosisnya3 Gaitu dengan ana0nesis yang 1aik4 pe0eriksaan fisik 0eliputi status interne dan status neurologis4 dan dilengkapi dengan pe0eriksaan penunjang yang sesuai ke1utuhan3 A3 Ana0nesis Ana0nesis 0erupakan langkah diagnosis yang paling penting4 dari ana0nesis4 J F.3 "elisah .-3 'aku kuduk .H diagnosis dapat kita peroleh3 Ana0nesis terdiri dari .3 'ejang ..3 #dentitas pasien Merupakan identitas pasien4 0eliputi : na0a4 u0ur4 jenis kela0in4 aga0a4 suku 1angsa4 ala0at4 tanggal 0asuk ru0ah sakit4 no0or register3 #dentitas ini digunakan untuk 0e01edakan pasien satu dengan yang lain3 Jenis kela0in4 . yaitu autoana0nesis dan heteroana0nesis3 Pada autoana0nesis4 infor0asi yang kita peroleh adalah dari pasien sendiri3 %edangkan pada heteroana0nesis4 infor0asi 0engenai penyakit pasien kita peroleh dari keluarga pasien atau yang 0engantar pasien ke ru0ah sakit3 Pada u0u0nya pasien en2ephalitis yang datang ke ru0ah sakit 1iasanya datang dengan penurunan kesadaran ataupun dala0 keadaan kejang4 alaupun tidak jarang pasien datang dengan dala0 keadaan sadar4 oleh karena itu pada pasien dengan en2ephalitis4 1iasanya dilakukan ana0nesis se2ara heteroana0nesis3 Dala0 ana0nesis4 kita dapat 0e0peroleh infor0asi 0engenai4 antara lain: .<3 Pu2at .6 .3 +alusinasi ..C3 #rita1le .

/? hari ditandai dengan de0a04 sakit kepala4 pusing4 0untah4 nyeri tenggorokan4 0alaise4 nyeri ekstre0itas dan pu2at3 'e0udian diikuti tanda en2ephalitis yang 1erat ringannya tergantung dari distri1usi dan luas lesi pada neuron3 "ejala terse1ut 1erupa gelisah4 irritable4 peru1ahan perilaku4 gangguan kesadaran dan kejang4 kadang/kadang disertai tanda neurologis fokal 1erupa afasia4 he0iparesis4 he0iplegia4 ataksia dan paralisis saraf otak3 ?3 Ri ayat penyakit dahulu3 'ontak atau hu1ungan dengan kasus/kasus 0eningitis akan 0eningkatkan ke0ungkinan terjadinya peradangan atau infeksi pada jaringan otak3 #0unisasi perlu ditanyakan untuk 0engetahui 1agai0ana keke1alan tu1uh pasien3 Alergi pada pasien perlu diketahui untuk dihindarkan karena dapat 0e0per1uruk keadaan3 63 Ri ayat penyakit keluarga3 Merupakan ga01aran kesehatan keluarga4 apakah ada kaitannya dengan penyakit yang dideritanya3 Pada keadaan ini status kesehatan keluarga perlu .u0ur dan ala0at dapat 0e0per2epat atau 0e0per1erat keadaan penyakit infeksi3 .3 'eluhan uta0a3 Merupakan ke1utuhan yang 0endorong penderita untuk 0asuk R%3 keluhan uta0a yang 1iasa dikeluhkan oleh penderita en2ephalitis yaitu sakit kepala4 kaku kuduk4 gangguan kesadaran4 de0a0 dan kejang3 C3 Ri ayat penyakit sekarang3 Merupakan ri ayat pasien saat ini yang 0eliputi keluhan4 sifat dan he1atnya keluhan4 0ulai ti01ul atau keka01uhan dari penyakit yang pernah diala0i se1elu0nya3 !iasanya pada 0asa prodro0al 1erlangsung antara .E .

diketahui4 apakah ada anggota keluarga yang 0enderita penyakit 0enular yang ada hu1ungannya dengan penyakit yang diala0i oleh pasien3 E3 Ri ayat sosial3 Lingkungan dan keluarga sangat 0e0pengaruhi terhadap su01er infeksi4 penularan dan perjalanan penyakit3 Perjalanan klinik dari penyakit sehingga 0engganggu status 0ental4 perilaku dan kepri1adian pasien3 F3 Ri ayat ke1iasaan3 Perlu ditanyakan 0engenai ke1iasaan pasien3 Dari ke1iasaan pasien dapat kita ketahui ke0ungkinan apa saja yang 0enye1a1kan pasien 0enderita en2ephalitis4 2ontoh : 1ila pasien 0erupakan pengguna o1at/o1atan terlarang4 atau orang yang 1ergonta/ganti partner seA4 0ungkin saja pasien 0engidap +#*9A#D%4 yang dapat 0enye1a1kan i0unitas pasien turun dan 0enye1a1kan pasien 0enjadi immunocompromi#ed yang 0engaki1atkan rentannya pasien terhadap infeksi opportunistik seperti infeksi =andidiasis4 )oAoplas0osis4 yang 0erupakan 1e1erapa penye1a1 dari en2ephalitis3 <3 (saha 1ero1at3 Ditanyakan pula apakah se1elu0 0asuk ru0ah sakit pasien sudah 1erupaya untuk pergi 1ero1at3 'alau sudah pergi 1ero1at4 ditanyakan juga o1at apa saja yang sudah di1erikan dan tindakan apa saja yang sudah dilakukan3 !3 Pe0eriksaan &isik Pe0eriksaan fisik 0eliputi status interne dan status neurologi3 Pada pasien en2ephalistis4 pe0eriksaan fisik le1ih difokuskan pada pe0eriksaan neurologis3 Pe0eriksaan status interne 0eliputi: .3 'eadaan u0u03 Penderita 1iasanya keadaan u0u0nya le0ah karena 0engala0i peru1ahan atau penurunan tingkat kesadaran3 "angguan tingkat kesadaran dapat .F .

3 'epala dan 2olu0na 5erte1ralis a: #nspeksi 81entuk4 ukuran4 kelainan: 1: Palpasi 8nyeri tekan4 1enjolan .< .3 "angguan siste0 pernafasan3 Peru1ahan/peru1ahan aki1at peningkatan tekanan intra 2ranial 0enye1a1akan ko0presi pada 1atang otak yang 0enye1a1kan pernafasan tidak teratur3 Apa1ila tekanan intrakranial sa0pai pada 1atas fatal akan terjadi paralisis otot pernafasan3 C3 "angguan siste0 kardio5askuler3 Adanya ko0presi pada pusat 5aso0otor 0enye1a1kan terjadi iske0ik pada daerah terse1ut4 hal ini akan 0erangsang 5asokonstriktor dan 0enye1a1kan tekanan darah 0eningkat3 )ekanan pada pusat 5aso0otor 0enye1a1kan 0eningkatnya trans0itter rangsang parasi0patis ke jantung3 ?3 "angguan siste0 gastrointestinal3 Penderita akan 0erasa 0ual dan 0untah karena peningkatan tekanan intrakranial yang 0ensti0ulasi hipotala0us anterior dan ner5us 5agus sehingga 0eningkatkan sekresi asa0 la01ung3 Dapat pula terjadi diare aki1at terjadi peradangan sehingga terjadi hiper0eta1olis0e3 %edangkan pada pe0eriksaan neurologis dapat kita lakukan pe0eriksaan: .3 Pe0eriksaan tanda perangsangan 0eningen a: 'aku kuduk 1: 'ernigDs sign 2: LaseBueDs sign d: !rudzinski # e: !rudzinski ## f: !rudzinski ### .dise1a1kan oleh gangguan 0eta1olis0e dan difusi sere1ral yang 1erkaitan dengan kegagalan neural aki1at prosses peradangan otak3 .

3 Darah : Darah rutin : +14 +t4 Leukosit4 )ro01osit LED "lukosa darah4 se aktu4 puasa4 dan ..3 (rine : • • • • • • • • • "lukosa4 protein4 !J urine4 dan sedi0en . ja0 post prandial &ungsi ginjal : (rea $4 kreatinin4 asa0 urat Profil lipid : kolesterol total4 LDL4 +DL4 trigliserida Elektrolit : $a4 '4 =a Waktu perdarahan dan aktu pe01ekuan Analisis gas darah %uatu lumbar puncture adalah 0etode yang paling u0u0 untuk 0e0peroleh suatu 2ontoh dari 2airan dala0 spinal 2anal 8cerebrospinal fluid atau =%&: untuk pe0eriksaan3 %uatu lumbar puncture 8LP: adalah pe0asukan dari se1uah jaru0 ke dala0 2airan di dala0 spinal 2anal3 #a diistilahkan suatu Klumbar punctureL karena jaru0nya 0asuk ke dala0 1agian lu01ar 81agian yang le1ih 1a ah dari tulang 1elakang:3 Jaru0 0ele ati di antara 1agian/ 1agian yang 1ertulang dari spine sa0pai ia 0en2apai 2airan 2ere1ral spinal3 %uatu ju0lah yang ke2il dari 2airan ke0udian dia01il dan dikiri0 ke la1oratoriu0 untuk pe0eriksaan3 E5aluasi dari 2airan spinal 1iasanya adalah perlu untuk diagnosis yang pasti dan untuk 0e01antu 0e01uat keputusan/ keputusan pera atan yang opti0al 8seperti pilihan anti1iotik/anti1iotik yang tepat:3 C3 Pe0eriksaan 2airan sere1rospinal .%etelah ana0nesis dan pe0eriksaan fisik4 1arulah kita 0elakukan pe0eriksaan penunjang untuk le1ih 0engarahkan diagnosis kita kea rah yang le1ih tepat3 Pe0eriksaan penunjang 0eliputi: . .

- .sel dengan do0inasi sel li0fosit3 Protein agak 0eningkat sedangkan glukosa dala0 1atas nor0al3 ?3 Pe0eriksaan EE" Me0perlihatkan proses infla0asi yang difuse K1ilateralL dengan akti5itas rendah3 63 Pe0eriksaan 5irus Dite0ukan 5irus pada =$% didapatkan kenaikan titer anti1ody yang spesifik terhadap 5irus penye1a13 .-.Warna dan jernih terdapat pleo2ytosis 1erkisar antara 6-/.

3 )erapi non 0edika0entosa: %e1agian 1esar pengo1atan en2ephalitis adalah pengo1atan non spesifik yang 1ertujuan 0e0pertahankan fungsi organ tu1uh3 Pengo1atan terse1ut antara lain: • • A!= 8Air$ay breathin!% circulation: harus dipertahankan se1aik/1aiknya Pe01erian 0akan se2ara adekuat 1aik se2ara internal 0aupun parenteral dengan 0e0perhatikan ju0lah kalori4 protein4 kesei01angan 2airan elektrolit dan 5ita0in .3 Akut • • • • • • Ede0a otak %#AD+ %tatus kon5ulsi .4 yaitu : ..3 'ronik =ere1ral palsy Epilepsy "angguan 5isual dan pendengaran Diagnosis Ban'ing • Meningitis )u1erkulosa • Malaria sere1ral • Penyakit 5irus lainnya : ra1ies4 polio0yelitis4 2a0pak4 herpes4 parotitis dan penyakit oleh ar1o5irus lainnya yang 0eni01ulkan en2ephalopati • reyeDs syndro0e • En2ephalopati aki1at kera2unan Penatala&sanaan )erapi pada en2ephalitis di1agi 0enjadi .Ko "li&asi 'o0plikasi yang dapat terjadi adalah : . .

. 1ulan ..hari .hari / Eritro0isin ? A 6-.. 1ulan Piri0etasin ..3 )erapi 0edika0entosa )erapi 0edika0entosa ditujukan pada 1akteri95irus9parasit se1agai etiologi9penye1a1 en2ephalitis3 .? hari / Penisillin prokain " .? juta unit9hari di1agi E dosis sela0a ..hari atau .-.? hari C3 En2ephalitis 5irus / Pengo1atan si0pto0atis Analgetik dan antipiretik : Asa0 0efena0at ? A 6-.0g9'g!! dala0 infuse sela0a ? ja04 setiap < ja0 hingga ta0pak per1aikan3 / )oAoplas0osis %ulfadiasin .0g peroral tiap ? ja0 sela0a .hari3 ?3 En2ephalitis karena parasit / Malaria sere1ral 'inin .3 En2ephalitis supurati5a / A0pisillin ? A C/? g per oral sela0a .? ja0 intra 5ena sela0a ./.0g9kg!! intra 5ena C A sehari sela0a .• O1at/o1atan yang lain apa1ila diperlukan agar keadaan u0u0 penderita tidak 1erta01ah jelek .0g per oral sela0a C. g intra 5ena sela0a E 0inggu / %eftriaAon .-.hari / =lora0feni2ol ? A . g intra 5ena9intra 0us2ular sela0a ...? hari3 !ila alergi peni2illin : / )etrasiklin ? A 6-.0g Anti2on5ulsi : Phenitoin 6. 0g9'g!! per oral sela0a .0g per oral sela0a C.0g9'g!! per oral sela0a .4? juta unit9hari intra 0uskular > pro1enesid ? A 6--0g oral sela0a .g9..3 En2ephalitis syphilis / Penisillin " ..0g90l intra5ena .hari / =lora0pheni2ol ? A . A sehari / Pengo1atan anti5irus di1erikan pada en2ephalitis 5irus dengan penye1a1 herpes zoster/5ari2ella3 Asi2lo5ir .

/ -4.hari / )etrasiklin ?A 6-.0g per oral sela0a .%pira0isin C A 6-.0g9'g!! intra 5ena sela0a E 0inggu E3 Riketsiosis sere1ri / =lora0pheni2ol ? A .3 )erhadap 5e2tor 8$ya0uk: M #nsektisida untuk 0e01unuh nya0uk de asa 0aupun lar5anya3 M Men2egah gigitan nya0uk dengan 0enggunakan kela01u atau repellent .6 g9'g!!9hari intra5ena .C .3 )erhadap %u01er penularan 8!a1i: M 5aksinasi 1a1i 0uda M 'andang 1a1i se1aiknya 1e1as nya0uk dengan dise0prot insektisida atau di1eri ka at kasa3 Peternakan 1a1i harus jauh dari pe0uki0an penduduk3 .0g9hari / A0e1iasis Rifa0pi2in < 0g9'g!!9hari 63 Ensefalitis karena fungus / A0foterisin -4.hari Re#a$ilitasi (ntuk 0enge01alikan fungsi otot/otot yang terganggu aki1at terjadinya seBuele neurologis perlu dilakukan reha1ilitasi yang 1isa dikerjakan di ru0ah penderita3 Pencega#an )indakan pen2egahan dilakukan 1aik terhadap 5ektornya4 su01er penularan 81a1i:4 0anusia dan lingkungan hidup3 .. g intra 5ena sela0a . hari sekali 0ini0al E 0inggu / Mikonazol C..

C3 )erhadap Manusia *aksinasi 0erupakan tindakan yang se1aiknya dulakukan satu 1ulan se1elu0 0asa penularan4 dan ditujukan kepada orang/orang yang 0e0punyai resiko tinggi untuk 0endapatkan infeksi 5irus ini4 0isalnya karya an peternakan 1a1i3 • • • #solasi 5irus dengan inokulasi intrasere1eral pada tikus atau 1iakan pada kultur sel Pe0eriksaan adanya antigen 5irus dengan &A) 8 "luorescent Antibody Tehnic: terhadap jaringan otak dan =&) 8Complement "ixation Test: Pe0eriksaan anti1odi terhadap 5irus JE4 0isalnya tes +# 8 aema!lutination &nhibitions: atau tes neutralisasi pada tikus yang le1ih spesifik daripada tes +# P%ognosis Prognosis untuk en2ephalitis 1er5ariasi3 !e1erapa kasus/kasus adalah ringan4 singkat dan relatif tidak 1er1ahaya dan pasien/pasien se01uh sepenuhnya3 'asus/ kasus lain adalah parah dan per1urukan yang per0anen atau 0ungkin ke0atian3 #ni 1iasanya ditentukan oleh tipe infeksi yang hadir3 )ahap akut dari en2ephalitis 0ungkin 1erlangsung untuk satu sa0pai dua 0inggu4 dengan resolusi 8pe0e2ahan: yang 1erangsur/angsur atau ti1a/ti1a dari de0a0 dan gejala/gejala neurologikal3 "ejala/gejala neurologikal 0ungkin 0e0erlukan sepenuhnya3 aktu 1er1ulan/ 1ulan se1elu0 kese01uhan sepenuhnya3 !e1erapa pasien/pasien tidak akan pulih .? .

BAB III KESIMPULAN .3 En2ephalitis dise1a1kan oleh 1akteri4 5irus4 parasit4 fungus4 dan riketsia3 C3 'lasifikasi en2ephalitis: • • • • • • • En2ephalitis supurati5a En2ephalitis siphylis En2ephalitis 5irus En2ephalitis karena parasit : 0alaria sere1ral4 toAoplas0osis4 a0oe1iasis %istiserkosis En2ephalitis karena fungus Riketsiosis sere1ri C3 Pe0eriksaan penunjang untuk diagnosis pasti adalah pe0eriksaan 2airan sere1rospinal ?3 Penatalaksaan sesuai dengan penye1a1 antara lain: pe01erian anti1iotik4 antifungi4 antiparasit4 anti5irus dan pengo1atan si0pto0atis 1erupa pe01erian analgetik antipiretik serta antikon5ulsi3 .6 .3 En2ephalitis adalah radang pada jaringan otak3 .

.E E3 Anony0ous3 En2ephalitis3 http:990akalah/kesehatan31logspot32o09.F9E$=EP+AL#)#% ./6<C ..--.-9-.3 Anony0ous3 En2ephalitis3 http:99jo5and230ultiply32o09journal9ite09.C/C.3 Mardjono4Mahar dan %idarta4Priguna3 $eurologi 'linis Dasar3 Dian Rakyat3 .66/..F/CCC3 C3 Mardjono4Mahar3 %idarta 4Priguna3 $eurologi 'linis Dala0 Praktek (0u03 Dian Rakyat3 .9...-3 Anony0ous3 En2ephalitis 8Radang Otak:3 http:99askep/aske132z3229.3 +al3 CE/??3 Marka04%oe0ar0o3 'apita %elekta $eurologi3 "ajah Madah (ni5ersity Press3 Edisi 'e Dua3.3 Edisi 'etiga3 .91--6/en2ephalitis3pdf <3 Anony0ous3 Radang Otak 8En2ephalitis:3 http:99setengah1aya3info9radang/otak/en2ephalitis3ht0 .E .9en2ephalitis/radang/otak3ht0l .?/.--C3 +al3 C..DAFTAR PUSTAKA . 63 Mansjoer4Arif3 %uprohaita3 Wardhani4Wahyu #ka3 %etio ulan4Wi iek3 Apita %elekta 'edokteran3 Media Aes2ulapius3 &akultas 'edokteran (ni5ersitas #ndonesia3 Jilid .3 =husid4J3"3 $euroanato0i 'orelatif dan $eurologi &ungsional3"ajah Mada (ni5ersity Press3!agian Dua3 .4 C.-.?4 ?.9-.---3 +al3.-9askep/en2ephalitis3ht0l F3 Anony0ous3 En2ephalitis3 http:995aryaskep3files3 ordpress32o09.E.-3 +al3 6F.--C3 +al3.--.