A CHERUBION FANTASY EXKLUZÍV sorozatban eddig megjelent

:

1. John Caldwell: K o!" (2 regény egy kötetben) 2. KAR# $S BOSZORK%NYS%& (Fantasy antológia) 3. Je''(e) S*one: A Ha+nal T(,l-., +a (3 regény egy kötetben) 4. F$NYHOZ/ (Fantasy antológia) 5. John Caldwell: A K o!" 0a1+a ( 3 regény egy kötetben) 6. KALAN#OROK (Fantasy antológia) 7. BOSZORK%NYOK (Fantasy antológia) 8. #$2ONOK (Fantasy antológia) 9. LI#$RCEK (Fantasy antológia) 10. HAL%LOSZT/K (Fantasy antológia) 11. 3,ll,a4 &lendown: Lendho(n, 56lde*7! (3 regény egyben) 12. HOLTAK SERE&E (Fantasy antológia) 13. S%RK%NYOK (Fantasy antológia) 14. Je''(e) S*one: A" $+ T(,l-., +a (3 regény egy kötetben) 15. #$2ONHERCE&N8 (Fantasy antológia) 16. ELF 2%&IA (Fantasy antológia) 17. Col,n J9 Fa)a(d: N):.a*;7. 5(-n,5 , (3 regény egyben) 18. John Caldwell: A K o!" 5,n<!e (regény) 19. VA#AK $S BARB%ROK (Fantasy antológia) 20. Je''(e) S*one: A" 7l=halo** >allad +a ( 3 regény egyben) 21. TROLLVA#%SZOK (Fantasy antológia) 22. Ja<5 Van<e: L)one!!e (regény) 23. AZ ALKONY KIR%LYAI (Fantasy antológia) 24. Caldwell ? S*one: A" $+ K o!"a (3 paródia egyben) 25. John Caldwell: A K o!" S (5 n)a, (regény) 26. Ja<5 Van<e: A "@ld .)@n.) (regény) 27. J$&2%&IA (Fantasy antológia) 28. 3,ll,a4 &lendown: Bo!"o(5 n)!"o4>a* (regény) 29. Ja<5 Van<e: 2ado:< (regény) 30. John Caldwell: K o!" (2 regény – bővített, 3. kiadás) 31. K%OSZ $S REN# (Fantasy antológia) 32. John Caldwell: A K o!" 0a1+a (3 regény 3. kiadás) 33. John Caldwell: A K o!" '7n)e, (3 regény) 34. V%20ÍROK (dark !antasy antológia) 35. John Caldwell: A K o!" K,n<!e (2. kiadás) 36. BARB%R 0OKOL (!antasy antológia) 37. CHERUBION LE&EN#%I (!antasy antológia) 38. S*one: A Ha+nal *(,l-., +a (3 regény 3. kiadás)
"lőkés#$letben% A K%OSZ SAT$T OL#ALA (!antasy antológia) John Caldwell: K o!" #(7n, >an (regény) SAT$T $VSZ%ZA#OK (!antasy antológia)

#a;,d &(a): 3o(l:5

Jeffrey Stone

A HAJNAL TRILÓGIÁJA
A HA !A" "#$A% A A HA !A" &'()"*!+ , A HA !A" HA-.(A

The #awn T(,lo.) H/ngarian ,dition 0 12er/bion &3t.4 2000 &ll rig'ts reserved( 2 !od,5 5,ad ! 1.: &nig2t o3 t2e -a5n 1o67rig2t 0 !emes 'st89n4 199142000 2.: :/een o3 t2e -a5n 1o67rig2t 0 !emes 'st89n4 199242000 3.: ;arlord o3 t2e -a5n 1o67rig2t 0 !emes 'st89n < =i2on >ibor4 199342000 ?orozatszer@esztA: !emes 'st89n A borBtCn l9t2atC 3estmDn7t Ds a borBtC@eretet ?zendrei >ibor @DszBtette =elsA ill/sztr9EiC@ ?zendrei >ibor Ds -r. =era &9rol7 EBmla6@D6ei ala6j9n FedDlter8 Ds EBmla6ti6ogr93ia: %(AGHHA(> '?=! 9110 88 4 '??! 1217H6893 FelelAs @iadC: !emes 'st89n Ds !emes /dit Ig78ezetA igazgatC@ JKsza@i szer@esztA: =i2onnD &ir9l7 ,dit ?zedte Ds tLrdelte a 12er/bion &Ln78@iadC A n7omtat9s Ds a @LtDs a debreEeni n7omd9szat tLbb mint nDg7 D8sz9zados 2ag7om9n7ait ArzA A"FM"-' !*#J-A (t. m/n@9ja FelelAs 8ezetA: %7Lrg7 %Dza 8ezDrigazgatC A n7omdai megrendelDs tLrzssz9ma: 60.49.01 &DszIlt 2000Hben

0(ol-.:! N ?il8er OrP N 2allotta a 6art 3elAl. N &Drem4 9lljon megP =esza@ad2atP "eon 2ason 3e@Idt a jDgen. AmBg meg6i2ent4 meg@oE@9ztatott eg7 6illant9st 29tra3elD. A g7Ile@ezA @Ld ellenDre jCl l9tta a 6ostamester @issD gLrn7edt ala@j9t. A domboldalon a 3al/ ir9n79bCl 2om9l7os ala@o@ LzLnlLtte@ a tC 3elD. &Ldszelleme@. >este melegDtAl a megbBz2atatlan 8astags9gO jDg ol8adozni @ezdett4 3DlA 8olt4 2og7 besza@ad. A 2K8Ls szDl a6rC jDgszil9n@o@at sodort a 3Dr3i bal 3IlDbe. "eon 2ason EsOsz8a 3ol7tatta Otj9t. A 3e2Dr 3elIleten a 8illCdzC4 lila 3Dn7jelensDg eg7re @BsDrtetiesebben lI@tetett. "eon idegesen n7alta meg a sz9ja szDlDt. JiEsoda Esod9latos dé)á v*( Ha @iderIl4 2og7 ez megint Esa@ 9lom... !em4 az arE9tlans9g lenne a ?ors &Ln78Dne@ arEtalan BrCj9tClP Mt D8P Mt @eser8es D8 telt el azCta4 2og7 mag92oz tDrt a @Cm9bCl. ? ez alatt a 2at8an 2Cna6 alatt maga sem t/dta eldLnteni4 8ajon 12er/bion tDn7leg Esa@ 9lom 8oltHe 8ag7 8alCs9g. JDg2a 9lom lett 8olna is Es/69n4 szB8e el8isel2etetlenIl sajgott 12lo8ia /t9n4 Ds sC89rog8a gondolt az eg7Itt tLltLtt mozgalmas idAsza@ra. "e ?entierHben ismDt Esa@ al@almi tanBtC@Dnt tengette DletDt4 Ds a 2Dt@Lzna6o@ 8isszaszIr@BtettD@ azz94 a@i eredetileg 8olt. Jeglass/lt4 az Lt D8 alatt tBzet Lregedett4 2aja deresedni @ezdett4 neg78enne@ l9tszott4 6edig mDg alig mOlt 2arminE. "assan 2ozz9szo@ott a gondolat2oz4 2og7 12er/bion Esa@ az A 3ejDben lDtezett. Azonban 9lmai rendszeresen 8isszatDrte@ oda4 Ds g7a@orta @a6ta mag9t azon4 2og7 n7itott szemmel e mesebeli 8il9grCl 9br9ndozi@. )m e 6illanatban eg7 Esa69sra mindez megszKnt mese lenni... A @oEsm9ban 6o2arazgatott 9llandC i8CEimbor9i8al4 89rta4 2og7 az al@on7 r9tele6edjen a @is89rosra4 s az al@o2ol jCtD@on7 m9mora lil9s @Ldbe borBtsa az ag79t. )m ami@or a 6izz9s3iO azzal a 2Brrel rontott az i8Cba4 2og7 eg7 lila .F# sz9llt le a tC jegDre4 "eon eg7 Esa69sra @ijCzanodott. A 3Dn7@D6ezAgD6ei@Drt @a6@odC ja69n t/rist9@at megelAz8e elsAne@ rontott @i a @oEsm9bCl4 s a 2Brt 2ozC 3iO legnag7obb

3el29borod9s9ra a 6izza2ordC triEi@lin sz9g/ldott le a tC6artra. ? a lila Esillag 8alCban ott 8illCdzottP "eon eszelAs LrLmmel4 @alim69lC szB88el ind/lt meg a jelensDg 3elD. 1sa@Og74 mint m9r eg7 2asonlC al@alommal. "Dg7en az b9rmi isP Jegr9z@Cdott. A tC @Lze6e 3elD 6islogott4 a2ol a lila 3Dn73olt lI@tetett. A jelensDg eg7re t9g/lt. )tmDrAje nL8e@edett4 de a szBne 2al89n7/ltQ m9rHm9r 9t le2etett l9tni rajta. "eon szB88erDsDne@ ritm/s9ra 8ibr9lt4 minden dobban9s9ra tLbb Eentit t9g/lt4 Ds meg6erdIlt a tengel7e @LrIl. A2ol alja a tC 3ag7ott 3elIletD8el Drint@ezett4 @9s9s lett a jDg. "eon 2aboz9s nDl@Il tolta elAre a testDt. Ami@or a jDg ro6ogni @ezdett alatta4 3el@i9ltott4 Ds minden erejDt Lsszeszed8e elAredobta mag9t. ,g7 6illanatra tot9lis lilas9g b/r@olta be. ?zDdBtA szBne@ @a8arogta@4 minden megmere8edett4 Ds /g7ana@@or4 ami@or "eon Og7 Drezte4 2og7 ment2etetlenIl a jDg al9 @erIlt4 l9ba 8alami @emDn7ne@ It@LzLtt. JegDr@ezett 12er/bionba. 'smDt...

B9 Hom9l7os szi@labarlangban tal9lta mag9t4 3IstLlgA 39@l79@ libegA 3Dn7DbenQ eg7m9sna@ ItAdA 3Dme@ Esattog9sa4 sBrCs Esi@ord/l9sa Ds 6engDse4 9llatias 2LrgDs4 szB8szorBtC I8LltLzDs 8ette @LrIl4 a2og7 ott 9llt dLbbenten 8alami @eg7etlen Esata @ellAs @Lze6Dn. >Ol so@9ig azonban nem 9ll2atott tDtlenIl. J9ris eg7 2ajBtCb9rd re6Ilt 6LrLg8e a 3eje 3elD... "eon re@edten 3el@i9ltott4 de mozd/lni nem t/dott. Az elzOgC b9rd szinte 2orzsolta Aszes 2al9ntD@9t. A 2al9l jeges le2elete Drintette meg. HosszO@9s4 tra6Dz ala@O4 eg7i@ 8DgDn 2Osz mDter4 a m9si@on legal9bb 2arminE mDter szDles4 n7olE8an mDter 2osszO barlang @es@en7ebbi@ 8DgDben 9llt. !em @LzLnsDges Ireg le2etett ezQ szab9l7os @LzLn@Dnt 39@l79@ 8il9gBtott9@ meg4 Ds a tOlsC4 t9gasabb 8DgDben4 mDg tLbb 39@l79tCl meg8il9gBtottan 2atalmas tDglala6 ala@O bazaltolt9r emel@edett. A 2arE sKrKje ezen olt9r @Lrn7D@Dn dOlt. Jeg@LzelBtAleg 2Oszan 9llt9@ mDg a sarat4 Ds legal9bb 29romszor ann7ian 2e8erte@ 8DrI@be 3ag78a. A @Izdelem a 8Dg@imenetelD2ez @Lzeledett. Az imDnti balta el2ajBtCja4 eg7 Es/rom 8Dr4 3Dlmeztelen Cri9s nem t9mad2atott "eonra4 mert eg7 3Dm mell8Drtet 8iselA4 9d9z te@intetK4 alaEson7 termetK4 szArLs @/nigaami 2arEos rontott r9 2atalmas 6LrLl7Dt @Dt @Dzre 3og8a4 Ds mDg LrIl2etett4 2og7 si@erIlt @i8Ddenie az elsA Esa69so@at. )t2atC 3IstH Ds 8Drszag lengte be a do2 Ds 6enDsz e bordDl79t. A 3eszIltsDget Ds a 2al9l @LzelsDgDt szinte @Dzzel 3og2atCan Drezni le2etett. "eon @9b/ltan nDzett @LrIl. JDg mindig nem t/dta 3el3ogni4 2og7 mindez 8alCs9g. JDg mindig nem Drtette4 2o8a @erIl2etett. Rg7 @D6zelte4 2og7 ami@or majd si@erIl 8isszatDrnie 12er/bionba4 szeretett 12lo8i9ja n7Ojtja 3elD @arj9t4 12lo8i9na@ azonban n7om9t sem l9tta. +is#ont volt ott egy nő... egy olyan nő, aki... aki... "eon nem t/dta megne8ezni azt a @IlLnLs DrzDst4 ami ismeretlenIl is e22ez a nA2Lz @LtLtte. Jint2a eg7 l9t2atatlan 6Cr9z 8ezetett 8olna az A n7a@9tCl a nA @ezDbe...

"eon az arE9ban Drezte a 3iE@C bKzLs le2eletDt. . Fe@ete Es/29s4 nag7darab4 szArLs 3Dr3i rontott r9 ormCtlan 3aH b/n@Cj9t lenget8e. >Ol @Lzel @erIlte@ eg7m9s2oz4 testI@ LsszeEsa6Cdott. &/nigaamiP "eon eg7 szem6illant9s alatt 3elmDrte4 2og7 @itDrni elAle semmi esDl7e. . !e@irontott az elsA Otj9ba @erIlAne@. "eon alattomos mozd/lattal 3elr9ntotta izmos Eombj9t4 Ds iszon7atosan 9g7D@on tDrdelte ellen3elDt. )m az I8LltDs a tor@9ra 3ag7ott4 mert a 3e@ete @L6en7es 29ta mLgIl rettenetes 3ej @andi@9lt @i. . Azt sem t/dta4 @i @i ellen 2arEol4 az sem Drde@elte4 miDrt.z a @iszemelt ellen3Dl4 eg7 3e@ete @L6en7es4 n7/rga4 n7a@igl9b 3Dr3i 8olt4 a@i 8D@on7 8B8CtArD8el D66 e@@or n79rsalt 3el eg7 @L8Dr4 bAr8Drtes eemsi nAstDn7t4 s a l9bdobog9s 2allat9n meg6erdIlt. A @/nigaami elterIlt a szi@la6adlCn4 a@9r eg7 letaglCzott L@Lr. 'smDt 2allotta a nA 2angj9t. Higgadt4 @D@ szeme r98illant a r9rontC "eonra4 Ds megrL@Ln7LdDs Ilt @i az arE9ra. Hatalmas4 @/t7aszerK 3ej4 iszon7atos ag7ara@@al. . A b/n@C @Ds8e s/2ant. MsztLnLsen le3ejelte. "eon diadalittasan 3elordBtott. G/szta @Dzzel. H9t igen4 a 8BztAl EsL6LgA4 2eg7m9szC ba@anEsos4 3armeres4 @D@ sB6/lC8eres4 eltorz/lt arEO "eon ?il8er nem a@9rmil7en l9t89n7t n7Ojtott ebben a @Lrn7ezetbenP A so89n7 3Dr3i mDg a 8B8CtArDt is leengedte megrL@Ln7LdDsDben.lArelendIlt. Azonban nem so@ ideje maradt eltL6rengeni e @IlLnLs DrzDsen4 sem a szC jelentDsDn.g7 8Drszomjas 3ar@asP 1sa@2og7 .z a magas4 @arEsO4 3e@ete 2ajO4 bArr/29s szD6sDg 9llt leg@Lzelebb 2ozz9 @issD 3Dlre8on/ltan a Esat9tClQ @eszt7Ks @ezDben megs9rg/lt bArte@erEset tartott4 a m9si@ban 8D@on7 8B8CtArt.. A len7KgLzA Dj3e@ete szem69r "eonra 8illant4 a @es@en7 aj@a@at eg7etlen s/ttog8a el2angzC szC 2ag7ta el: N MljP "eon Og7 Drezte4 mint2a 8as@eszt7Ks maro@ szorBtotta 8olna Lssze a szB8Dt4 Ds az ag7a lI@tetni @ezdett.zOttal 2at9rozottabban: N MljP Az Lt D8e rozsd9sodC "eon ?il8ert 2irtelen elragadta a 2arEi l9z. A @/nigaami I8Llt8e t9ntorodott meg. Jajd ami@or az a 39jdalomtCl meggLrn7edt4 Lssze@/lEsolt @Dt @ezD8el lesOjtott a tar@Cj9ra.

g7enesen ne@irontott a megdermedt 3Dr3ina@4 Ds a 6/szta sOl798al Ds a lendIletD8el ledLntLtte a l9b9rCl. "gy . "eon 29trat9ntorodott4 Ds ol7an siet8e a@art t9madni4 2og7 a lendIlettAl megbotlott saj9t l9b9ban4 Ds ne@iesett anna@ a mell8Drtes @/nigaami tLr6Dne@4 a@i mDg mindig az elAbbi 3Dlmeztelen Cri9ssal 2ada@ozott. A rettenetes E2orald 8inn7og8a4 bozontos 3ar@9t be2Oz8a mene@Ilt.g7 6illanatra elt9totta a sz9j9t4 Ds ez elDg 8olt ellen3elDne@4 2og7 @ir9ntsa 8DrzA 3IlDt4 @iEsOsszon alCla4 Ds @DtsDgbeesetten ellL@je mag9tCl. A m9r tLbb sebbAl 8DrzA4 3Dlmeztelen 2arEos @i2aszn9l8a e le2etAsDget4 al/lrCl 3el3elD dL3Ltt 2osszO tArD8el4 be a b/zgC @/nigaami tLr6e mell8Drtje al9. "eon jobbat nem t/d89n ellen3ele 3IlDbe mDl7esztette a 3ogait4 mint2a le a@arn9 2ara6ni. Jost azonban mDg az ijedtsDg sem 9llBtotta meg. A tLr6e sz9ja @in7Blt4 mint2a mondani a@arna 8alamit. A 3e@ete szem69r a menn7ezetre mered.'orald( (Dgebben eszDbe sem j/tott 8olna "eonna@4 2og7 szembesz9lljon eg7 il7en szLrn7eteggel. Jind@etten 9teste@ a mDtern7i magas4 6i@@el7es 3ene8adon4 Ds eg7m9s tor@9t mar@ol9sz8a 2enteregte@ a 3LldLn. $Dr b/gg7ant a 69nEDl alCl. & !enébe.ezt a 3ar@ast orra 2eg7DtAl a 3ar@9ig EsillogC 6i@@el7e@ borBtott9@. Fe@ete @Lrsza@9ll4 mel7 EsOEsosan 8DgzAdi@ az 9llon4 s @issD balra 3erdIlA orr. "eon dermedten b9m/lt a @/nigaami tLr6e sza@9llas arE9ba. !em mondott. A 2osszO @Ds szinte @izsigerelte. e# -iatta történt( . A @/nigaami D66 e 6illanatban a@arta bezOzni ro66ant 6LrLl7D8el tDrdre rog7C ellen3ele @o6on79j9t4 9m a 29t/lrCl jLtt or8t9mad9s @imozdBtotta sOl76ontj9bCl4 Ds 6LrLl7e iszon7atos erA8el Esa6Cdott a barlang 3al9na@. A 3e@ete @L6en7es 3iE@C ordBtott4 mint2a n7Ozn9@. ?zil9n@o@ rL6Ilte@4 szi@ran7al9b 6attant. . . N !e At4 te ostobaP Jint2a a @i9lt9ssal eg7Itt izzC tK@ is be2atolta@ 8olna "eon 3ejDbe Ds t/dat9ba. Az DgimeszelA az /tolsC 6illanatban @il9balt meg2L@@enDsDbAl4 6rCb9lt 8Dde@ezni4 de a 8B8CtArt m9r nem 8olt ideje 3elemelni. $alami8el t98olabbrCl a szD6 nA dI2Ls si@olt9sa 2allatszott.

)m 29ta a barlang 3al9na@ ItAdLtt. A 3Dr3i elalDlt. A @Ds 6LrLg8e zOgott el a bL2Lm 3iE@C 3eje 3LlLtt4 Ds bele9llt eg7 29rom ellen3Dllel 2ada@ozC4 sel7eminges i3jO 29t9ba. 'n@9bb @/nigaamina@ l9tszott4 mint eemsine@4 de ezt nem le2etett biztosan meg9lla6Btani. ?2P ?2P ?2P A n7a@9bCl 29rom 8D@on7 dobCtK meredt @i. N Mlj4 dDmonP "eonna@ nem 8olt ideje gondol@odni. A 3Ile mDg mindig 8Drzett. "eon oldalra 6illantott. "eon 29traszL@@ent. !inEs to89bbP A Esata sKrKje jC8al t98olabb @a8argott. "eon 29tr9lni @Dn7szerIlt. N A 3ranEbaP A szDles 6engDjK @ard 8Bzszintesen s/2ant derD@magass9gban. N MljP N 2angzott a szD6 nA ri@olt9sa. Az a 3e@ete @L6en7es4 n7a@igl9b 3Dr3i4 a@i8el az elAbb bir@Czott4 sanda te@intettel At mDregette. "eon lendIletbAl 9llon rOgta. A . Azt9n elern7edt4 s a 3Lldre ros@adt. ?s2P A @ard 2eg7e 2orzsolta a 2as9t4 3elsza@Btotta @LtLtt @D@ 6/lC8erDt. &ardj9t a 3eje 3LlD lendBtette. A 29jas 2arEos 3elrL2LgLtt. "eon @iEsa8arta a tArt az eszmDletlen 3Dlmeztelen 2arEos @ezDbAl4 Ds Ig7es mozd/lattal t9madCja 3elD 2ajBtotta. "eon ismDt 29tra/grott. "eon bizon7talan/l r98ig7orgott4 Ds esetlenIl @LszLnetet intett. A 3Dlmeztelen 2arEos @DtsDgbeesetten 6rCb9lt @i@9sz9lCdni a jC8al @isebb4 9mde mDgis sOl7os test alCl. A l9nEinges 2arEos ordBt8a rontott elAre. A l9nEinges leb/@ott.A @/nigaami Lsszerog7ott4 Ds sOl7os 69nEDlja maga al9 temette tLbb sebbAl 8DrzA ellen3elDt. A szD6 nA tor@a sza@adt9bCl szit@ozCdott. &ezDben 2at9rozatlan/l emelgetett mDg @DtH29rom dobCtKt. !em le2etett eldLnteni4 mi3Dle istene@et emlegetett 89logatott @9romlataiban. Az olt9r 3elAl most eg7 @L8Dr4 d/6la to@9jO4 l9nEinges 3Dr3i rontott 3elD szDles @arddal a @ezDben. A 29jas l9nEinges most @Dt @Dzre 3ogta a 3eg78erDt4 eleg9ns 3Dl@LrB8es mozd/latot tett4 Ds 3elIlrAl le3elD sOjtott. A @ard majd2og7nem len7este az orr9t. Jajd Ojra Esa69sra emel@edett.

g7 Es/@lCmozd/lattal megs/2intotta @ardj9t4 Ds az Dles 3eg78er @ettDszelte a 39@l79t. &iEsa8arta a 29jas 2arEos @ezDbAl a szDles 6engDjK @ardot4 Ds ezt D66 idAben tette4 mert Ojabb ellen3ele Dr@ezett: eg7 szArLs @D6K4 la6os orrO @/nigaami. #rdBtoz9s4 3eg78erEsLrgDs4 2al9lsi@ol7o@4 szit@ozCd9s tLltLttD@ be a barlangot. Az este 3ol7am9n megi8ott sLrL@ 2at9sa mDg nem 3oszlott le rCla teljesen4 b9r m9r a tC jegDn teljesen @ijCzanodott a 2ideg szDlben.n7/rga 3Dr3i a 2omlo@9t r9nEolta4 Ds nem dobta r9 megmaradt tKit. "eon elAszLr a 2aldo@lC @/nigaami 2arEos mell@as9bCl @i9llC @ard /t9n n7Olt4 azt9n ami@or Drezte4 2og7 nem lesz ideje @ir9ngatni azt4 eg7 39@l7a /t9n @a6ott. FDl @Dzzel dL3Ltt elAre a @arddal4 Ds in@9bb szerenEsD8el4 mintsem t/d9ssal 3eg78ere a 3e@ete tCg9s @/nigaami g7omr9ba mDl7edt. "eon 8ill9mg7orsan al9b/@ott4 Ds szinte az eemsi 2Cna alatt bOj8a 9t az olt9r 3elD 3/tott. . . . &itD6te a tartCj9bCl4 Ds 3Dl@LrB8esen Esa6ott 8ele4 2og7 zord t9madCj9t legal9bb eg7 6illanatra 8isszatartsa. Ji8el A nem 8iselt semmil7en 8Drtezetet4 ellen3ele 6edig igen4 jC8al 3IrgDbben mozgott4 Ds elDrte az olt9rt4 mel7 mellett m9r Esa@ @etten 2arEolta@.g7anol7an 3e@ete tCg9t 8iselt4 mint a legelsA ellen3ele4 a 3ab/n@Cja is 2asonlC 8olt. "eon megr9z@Cdott. $asalt Esizm9s lD6te@ dobogta@ mLgLtte. Rg7 magasodott 3LlD 2atalmas testD8el4 mint 8alami Cri9s. "eon /jjai Esa@ eg7 3adarabot szorongatta@. )m az eldAlA test @iEsa8arta @ezDbAl a @ardot4 Ds "eon ismDt 3eg78ertelen maradt. Az eemsi azonban nem 3oglal@ozott azzal4 2og7 el2ajoljon a 39@l7a elAl. A 3iE@C b/n@CEsa69sa a bal 89ll9n tal9lta4 Ds "eon Og7 Drezte4 mint2a a @arja tAbAl lesza@adt 8olna. >e29t bar9t. "eon alig sz/sszant4 m9ris azon @a6ta mag9t4 2og7 eg7 @DtmDteres4 bAr8Drtes4 3Ilig 8Dres eemsi At szemelte @i ellen3elDIl. N A 3ranEbaP N mormolta "eon imm9r m9sodszor4 Ds ellen3ele @D6Dbe 89gta a 3aEson@ot. N Jeg2alsz4 rablCP N bLmbLlte az eemsi dI2Lsen. Az DgA 8Dg a 3Lldre 2/llott.

? iszon7odC ordBt9ssal isz@olt el az a @Dt 3e@ete tCg9s4 @o6asz @/nigaami is4 a@i@ D66en a n7a@igl9b4 tKdob9lC4 8B8CtArLs 3Dr3i8al Ds a szD64 3e@ete nA8el 8ias@odta@. )m a @ard @Lnn7en jLtt. N )r/l9sP "eon elAredL3Ltt. A le2etAsDg szinte @Bn9lta mag9t. ? ez a n79rs ol7 @Lnn7K 8olt4 de ol7 @Lnn7K4 2og7 "eon attCl rettegett4 m9r a s/2int9stCl LsszetLri@. A bAr8Drtesne@ tor@9ra 3ag7ott a rL2LgDs a @ard l9tt9n. "eon 3el@DszIlt r94 2og72a nem t/dja @ir9ntani a @ardot4 8ill9mH g7orsan meg@erIlje a masszB8 @Aolt9rt Ds to89bb mene@IljLn. &ardja nem Drte el az ellen3elDt. Jegdermedt 3/t9s @Lzben4 l9bai megrogg7anta@4 szeme @idIlledt4 aj@ai szDtn7Blta@. A 2arEolC 3ele@ eg7m9s /t9n 3/tamodta@ meg 3eg78erei@et eldob9l8a4 iszon7atos rettegDssel I8LltLz8e. "eon oda/grott4 Ds megragadta a @ardmar@olatot. A baloldali 8DgDt 2osszO@9s @A@o6on7a dBszBtette. "eon eg7 6illanatig Og7 Drezte4 8alami iszon7atos szLrn7 9ll2at a 29ta mLgLtt4 attCl ijedt meg enn7ire a 8Drszomjas 3iE@C. )m ami@or LsztLnLsen 29tra6illantott a 89lla 3LlLtt4 Esa@ a 3e@ete barlang3alat l9tta.z a 3eg78er azonban 8alami8el 2osszabb 8olt4 mint az Sj@ard4 Ds so@@al @es@en7ebb. 'szon7atos ordBt9s tLrt 3el a tor@9bCl. ? m9r nem is Dr2ette4 mert az eemsi el2ajBtotta szDles 6allos9t4 29tat 3ordBtott4 Ds esze8eszett ordBt9ssal meg3/tamodott. JeglCd/lt4 2og7 IldLzAbe 8eg7e ellen3elDt4 az azonban 3/tott4 mint a n7Ol. &iEs/sszant a @A@o6on79bCl4 a@9r2a nemrDg olajozt9@ 8olna4 sAt4 @issD zizegett Ds zLldesen izzott. ."eon 3eg78ert @eres8e 6illantott szDt. 1sa@ a szD6 nA maradt4 a n7a@igl9b eg7Dn4 "eon a zLldes szBnben izzC @arddal4 no meg az eg7i@ szi@lan7Ol89n7 mLgIl riadt te@intettel @i@andi@9lC 6i@@el7es . A barlang eg7 6illanat alatt @iIrIlt. J9rHm9r el a@arta dobni4 9m 2a ezt megteszi4 ismDt 3eg78ertelenIl @ell 89rnia a bAr8Drtes eemsi ro2am9t. A @Aolt9r nem 8olt teljesen sima.lsz9ntan szembe3ord/lt 8ele. A bAr8Drtes Cri9s bAsz rL2LgDssel rontott 3elDje. A@9rEsa@ eg7@or az Sj &ardja. A @o6on7a 2omlo@9bCl eg7 @ard 8Dge 9llt @iQ mint2a 8ala@i 2atalmas erA8el mar@olatig dL3te 8olna belD a 6engDt. . Jint2a eg7 mDteres n79rsat r9ntott 8olna @i.

Felsi@oltott4 29tat 3ordBtott4 Ds 2an7attH2omlo@ ro2anni @ezdett a barlang @es@en7ebb 8Dge 3elD. N -/gd 8issza a @ardotP ?iessP N JiT N li2egte "eon. A l9n7 3e@ete szemDben 2arag 8illant. J9r el is tKnt eg7 @es@en7 barlangn7Ol89n7ban.%. N . A mDg DlA sebesIlte@ tor@9t sorra elmetszette szDles tArD8el. Felemelte a 2osszO n79rsat4 2og7 8isszaEsOsztassa a @o6on79ba4 a2onnan @i2Ozta4 de a @eze megdermedt mozd/lat @Lzben.ltKnt a l7/@P A nA szD6 arEa eltorz/lt az iszon7attCl.3ar@asszLrn7.. A le8egA szB8dobban9srCl szB8dobban9sra 2Klni @ezdett4 s 3ag7os szDllL@Dse@ @orb9Esolt9@ a 2/ll9@ 8DrmoEs@os rong7ait.$'??UA A &A(-#>P !em le2etett nem engedelmes@edni enne@ az ag7rengetA erejK 6aranEsna@.. A 3e@ete 2ajO4 bArr/29s l9n7 @eEses szL@ellDse@@el "eon 3elD iramodott.. "eon siet8e /grott az olt9r2oz. Az DgimeszelAne@ sem @ellett so@ biztat9s. Ss dLbbenten 3edezte 3el4 2og7 a @A2al9l3ej At b9m/ljaP A 3e@ete szemIrege@ 8LrLsen izzani @ezdte@4 a sz9j lassan szDtn7Blt4 Ds sBrontOli Esi@org9s 2ag7ta el..l innenP N si@oltotta. Gi@@el7es 3ar@asa majdV le8erte a l9b9rCl nag7 ig7e@ezetDben. "e89gott @aro@ .. N $ar9zslatP A l9n7 idegesen nDzelAdLtt.l. 1sa@ nem megint 8alami Sj@ard2oz 2asonlatos4 3Dlelmetes Esoda3eg78ert si@erIlt @i3ogniaT A 3e@ete @L6en7es DgimeszelA g7ors mozd/lattal 2I8el7Dbe d/gta 8B8CtArDt4 Ds siet8e 8Dgigj9rta a 3LldLn 2e8erA@et. N %7orsanP N @i9ltotta EsengA 2angon. @IlLnben. !7a@9ba szedte n7/rga l9bait4 Ds 29tra sem nDz8e ro2anni @ezdett a l9n7 /t9n. "eon DrtetlenIl meredt a @o6on79ra.. "eon erAsen zi29lt4 Ds Esod9l@oz8a nDzett elAszLr a mene@IlA@ /t9n4 azt9n a @ardra. N -. N &i 8ag7 te4 Ds. N JiT N !inEs 2o8a d/gniP . N .

Az el2ag7ott barlang 3elAl iszon7atos bAdIlDs 2arsant. Jinden remegni Ds resz@etni l9tszott4 @L8e@ Esi@orogta@4 mBg a bAdIlDs el nem 2alt.. "eon minteg7 t/dat alatt @onstat9lta4 mil7en @ellemes 6/2a a bArr/29s szD6sDg bizon7os rDsze@en. Jegbotlott4 Ds Esa@nem 2asra 89gCdott. >al9n mDg ItLttD@ is. A 2osszO4 sLtDt 3ol7osC @Lze6Dn /tolDrte4 sAt4 le is 2ag7ta a 3e@ete 2ajO l9n7t4 majd nem so@@al @DsAbb az DgimeszelAt. &Dt @L8etAje ne@iIt@LzLtt4 mind@etten 8ad/l szit@ozCdta@. Azt9n 69r botladozC lD6Ds /t9n ismDt megtal9lta mind@Dt l9b9t4 Ds imm9r A 2Ozta mag98al a 2angosan zi29lC4 rDmIlt nAt4 a@i mDg mindig nem engedte el.. =9r ag7a tom6a 8olt4 s 8Dgtagjai nem a@arta@ engeH delmes@edni ne@i4 LsztLnLsen 3elordBtott4 @isza@adt transz9bCl4 Ds 3/t9sna@ eredt. A 6edig 2ag7ta mag9t. elen 6illanatban Esa@ a mene@IlDssel 8olt el3oglal8a4 s azon4 2og7 Orr9 leg7en zsibbadC4 engedetlen 8Dgtagjain. "eon nem szerette 8olna megt/dni4 mi3Dle iszon7atos tOl8il9gi rDmsDg tor@9bCl 3a@adt e szLrn7K 2ang. "eon Og7 Drezte4 mint2a jeges 3Drge@ @ezdenDne@ moEorogni a g7omr9ban.Ds @itLrt l9ba@ @ezdte@ r9ngatCzni. Srezte4 2og7 a l9n7 megragadja a @arj9t4 Ds r9ngatni4 8onszolni 6rCb9lja. W8eges szeme@be DlA l9ngo@ @LltLzte@4 az Dlettelen aj@a@ ritm/stalan/l t9togta@.. A sLtDt 3ol7osC 2amarosan 8Dget Drt4 Ds ami@or @ij/totta@ a szabadba4 .. Az iszon7atos Esi@org9s si@ol7ba torz/lt. Sszre sem 8ette4 2og7 a 8D@on7 @ardot mDg mindig ott szorongatja a @ezDben..... "eon Og7 Drezte4 2og7 tagjai 3o@ozatosan 3adarabo@@9 89ltozna@Q zsibbadts9g @Oszott 8Dgig a bo@9j9tCl a tDrdDig. Jindez 6ersze Esa@ jC8al @DsAbb t/datos/lt benne. FA@Dnt mellt9jD@on. A 6enge azonban most m9r nem izzott4 nem 8ibr9lt4 nem 8illCdzott N szemern7i 3Dn7t sem boEs9tott @i mag9bCl. >al9n so2a DletDben nem ro2ant mDg il7 eszelAs sebessDggel. Ss a 2/ll9@ 8ele eg7Itt si@oltotta@. JDg a 69ni 3Dlelemben isz@olC rettenetes E2oraldot is @is 2Bj9n si@erIlt beDrnie.

A E2orald m9r rDg leDrt4 Ds D66 most /grott be a dombot minden oldalrCl @LrIl8e8A sKrK erdAbe.. nem4 m9r nem 8ag7o@ azP Sn "eon ?il8er 8ag7o@.genadre to* /ensver. . "eon a @ezdeti nag7 69ni@ja /t9n @issD el39radt4 s lD6tei ismDt a@adozC@ lette@4 mDg az idA@Lzben tAle elsza@adC szD6 l9n7 is leelAzte. "eon 9m/ltan nDzte4 a2og7 a l9n7 ott libeg elAtte eg7enletes4 @eEses szL@ellDse@@el4 a@9r eg7 antilo6. Az Sj &ardj9na@.8erA3Dn7es dDl/t9n 3ogadta A@et.lDrtD@ a @D@eszLld lombO4 tKle8elK 39@bCl 9llC erdA szDlDt4 de nem 9llta@ meg Esa@ 6erEe@@el @DsAbb4 eg7 tiszt9s szDlDn... $a@sin 2/n7orogta@ az erAs 3Dn7ben4 de iram/@ nem lass/lt.. &imerIlten4 8erejtD@ez8e4 li2eg8e meredte@ eg7m9sra. ?zD6 l9t89n7 8olt.. A l9n7 tKnAd8e szemlDlte4 azt9n 89llat 8ont. "eon Ds @Dt t9rsa arra3elD ro2anta@4 amerre a E2orald eltKnt. N .. ?ima mozd/lattal @ibontotta a bArte@erEset. 'smerned @ellP Hiszen Dn.genader to* airg'. A @or9bban 3/t9sna@ eredt @/nigaami@ szDtszCrCd8a isz@olta@ a 2osszO@9s tiszt9s legt98olabbi EsIEs@e 3elD. – @ezdte a 3elol8as9st @eEsessDgD2ez eg79ltal9n nem illA4 mDl7 toro@2angon.. Sn "eon ?il8er 8ag7o@.g7 domb oldal9n b/@@anta@ @i a sLtDt IregbAlQ a domb tetejDn otromba @A2alom l9tszott. N . Ann7ira rettegte@ mind29rman4 2og7 a@@or sem lette@ 8olna @D6ese@ meg9llni4 2a beton3al 9llja Otj/@at. Jost a n7/rga4 3e@ete @L6en7es 3Dr3i szaladt elLl. biztosan ismered ezt a ne8et. 12lo8i9ra emlD@eztette. A szD6 arEO l9n7 2aragosan 8onta Lssze a szemLldL@Dt4 Ds mi/t9n @ili2egte mag9t4 9d9z/l "eonra 3Lrmedt. N !em 8ag7o@ dDmon... +@ in@9bb le3elD 3/totta@. 1sa@ tal9n mDg 12lo8i9n9l is @eEsesebb le2etett. %DmszerK l9bai8al irtCzatosan 2osszOa@at lD6ett... . Jint2a 3ellL@tD@ 8olna eg7 nag7 sebessDggel 3orgC @Lr2int9ra4 s eg7re 3oH @ozn9@ a 3org9si sebessDget.... N Ji3Dle ostoba dDmon 8ag7 teTP N -DmonT N li2egte "eon za8artan. "eon egDsz testDben megremegett4 Ds szDdIlni @ezdett. . Dn.

N Sn. N >/dom. N Rg7 nDze@ Dn @i4 mint eg7 dDmonT N @Drdezte EsIggedten N H9t. Dn. !em is t/dta4 2og7 3ejezze be. $illogC ag7ara@4 3Dlelmetes @armo@4 bKzLs4 3IstLlgA le2elet4 tal9n el3ogad2atCbb lett 8olna..... A dDmonidDzA 8ar9zslat 8ar9zsigDi. &i A eg79ltal9nT Hog7an ne8ezze meg mag9t4 2og7 megDrtsD@4 mit a@arT . "e2et4 2og7 a Esata dI2Dben rossz/l ol8asta 3el a ne8et. N Jind@etten jobban j9r/n@4 2a megszIntetem az igDzetet. 8alCszBnKleg Lssze@a8art 8alamit... "assaEs@9n @ezdte m9r sejteni4 2og7 @erIlt ide.Hom9l7osan Drezte4 2og7 2irtelen jLtt rossz/llDte Lssze3IggDsben 8an a l9n7 Drt2etetlen sza8ai8al.zt az /tolsC szCt jCl Drez2etA4 marC gOnn7al 2angsOl7ozta. N "eon ?il8er 8ag7o@P "eon ?il8er. N sC2ajtott a l9n7 eg7etDrtAen. A l9n7 tDto89n 3elnDzett a bArte@erEsbAl..z a l9n7 3elol8asta ezt a te@erEset4 amell7el eg7 dDmont sz9ndD@ozott megidDzni4 de... $isszaj/tsz. "eon.. + "ens8ert a@arta4 de 8DletlenIl "eon ?il8ert mondott.g7elAre eleget segítettél( – . N Sn sem il7enne@ @D6H zeltele@. Dn. $ag7 esetleg. A megidDz2etA dDmon ne8e: "ens8er. "eon elbizon7talanodott. N Jeg9lljP N @i9ltotta @DtsDgbeesetten.. N &Drle@4 89rjP N @Ln7LrgLtt "eon rDmIlten. . N !e@em itt a 2el7em 12er/bionbanP Az Dn ne8em "eon ?il8erP N "ens8er a ne8ed N szLgezte le a l9n7. Ji tLbb4 idegesBtAen bamba Ds te2etetlenP ..... !em a@arta be3ejezni ezt a bizon7talan gondolatot. ..... 'tt 9ll a te@erEsben.. A 3e@ete szD6sDg a 3ejDt EsC89lta... N J9r Esa@ eg7etlen szCt @ell @imondanom4 dDmon4 Ds 8isszatDr2etsz a dDmoni lDtsB@ra.la@adt a 2angja4 Esa@ bizon7talan n7LszLrgDsre 3/totta.. N Sn nem tD8ede@.. Ss az is tDn74 2og7 dDmonna@ bizon7 elDg szerenEsDtlen 8ag7.. N -e Dn "eon ?il8er 8ag7o@.. !em t/dta4 a l9n7 tDn7leg @D6esHe 8issza@Ildeni "e ?entierbe4 de nem is a@arta megH @oE@9ztatni ezt a le2etAsDget.

N Sn "eon ?il8er 8ag7o@P 'de tartozomP .. "9tszott rajta4 2og7 eg7re 3og7 a tIrelme. A 6/szta gondolat @DtsDgbeesDsbe @ergette.sde@lAn szorBtotta.N !Dzd4 Dn nem 8ag7o@ dDmon.. 12er/bion.z a 8il9g.. Azt9n meg8etAen biEEentett.. 12er/bion4 /g7eT A l9n7 89llat 8ont...g7anol7an ember 8ag7o@4 mint te.. .... Srezte4 2og7 mindenne@ 8DgeP Srezte4 2og7 a l9n7 8issza 3ogja @Ildeni "e ?entierbe4 Ds a@@or tal9n so2a tLbbD nem l9tja Ojra 12er/biont. N Rjra 12er/bionban 8ag7o@P $isszatDrtemP N =9r@i 8ag7 is N mormolta tIrelmetlenIl a l9n7 Y4 nem 2innDm4 2og7 a to89bbia@ban so@ szI@sDgem lenne r9d. N F/rEsa eg7 n79las4 gerinEtelen dDmon 8ag7 te. Ds eg7szer m9r j9rtam itt4 ezen a 8il9gon. . >Drdre rog7ott4 Ds remegA /jjai8al megragadta a l9n7 leEsIngA bal @ezDt. Ds. N >e mDg nem t/dod4 @i 8ag7o@ Dn.. N XCCC4 29la az Dgne@P N s/ttogta re@edten4 6edig @i9ltani szeretett 8olna boldogs9g9ban. Og72og7 8Dg7 bOEsOt e 8il9gtCl4 Ds @DszIlj a 2azatDrDsreP N JiEsodaTP $issza a@arsz @IldeniTP A l9n7 ismDt 89llat 8ont. "eon Og7 Drezte4 mint2a l9t2atatlan @armo@ mar@oln9na@ a teste minden @i9llC 6ontj9ba. N !e @Ildj 8isszaP &Drle@P &Ln7LrgL@P Jindenre @Drle@4 ami szent ne@edP !e mondd @i a szCtP !e @Ildj 8isszaP A l9n7 bizon7talan/l b9m/lta. N Az.. N .. N Fel@DszIltDl4 dDmonT N $9rjP N s/ttogta reszelAs 2angon "eon. de @elj 3elP !e tDrde6elj elAttem4 mert a g7engesDget nem 9ll2atomP "eon azonban mDg nem 9llt 3el.. 'deges mozd/lattal tartotta a szeme elD a megs9rg/lt 6ergament4 2og7 3elol8assa belAle az /tolsC 8ar9zsigDt.bbe a 8il9gbaP 12er/bion az igazi 2az9mP !em @Ild2etsz 8isszaP A l9n7 a 2omlo@9t r9nEolta. N 'smDt elbizon7talanodott. . "eon Og7 Drezte4 mint2a a legtit@osabb @B89ns9ga 89lt 8olna 8alCra.

#tt 2ajCra sz9ll/n@4 Ds az . N >ermDszetellenesen g7orsan. N Jeg8esztDl4 dDmonTP N mord/lt 3el mDrgesen.N Ss tal9n nem is Drde@el N 3ejezte be a l9n7 gAgLsen.. a2og7 elter8eztI@.. N Rg72og7 eg7 szCt se tLbbet4 dDmonP Ss elDg ebbAl a 8Dnasszon7os siH r9n@oz9sbClP . N %7orsan sKrKsLdi@ a sLtDtsDg a domb 3LlLtt N s/ttogta a l9n7 megH megresz@etA 2angon.. Hatalmas 8i2ar. N Gi2enIn@ 69r 6erEet4 azt9n 3/t/n@ to89bb N latolgatta a n7/rga. "eon 29l9san megszorBtotta a @ezDt4 Ds 8ad/l megEsC@olta. N Sj3Dl elAtt elDrIn@ =orangba.. AzDrt 2og7 maradjon4 b9rmire @D6es 8oltP A megal9z@od9s Ds a @Ln7LrgDs jelent esetben nem sz9mBtott. !ag7on megijed2etett szegDn7 jCsz9g./33 eltKnt N morogta N4 de l9tom a n7omait az Ls8Dn7en. A l9n7 nag7on mDrgesen meredt le a tDrdelA "eonra4 Ds A 3elt9H 69sz@odott4 a nadr9gj9t 6orolgatta.g7elAre nem @Ildele@ 8issza. $i2ar @DszIl. Ss Dn nem szeretnD@ a @Lzelben lenni4 ami@or ez a vi'ar @itLrP $issza3elD nDzte@ a domb ir9n79ba4 l9tt9@ a serDn7en g7Ile@ezA4 8as@os 3e@ete 3el2A@et Ds a barlangj9rato@bCl @iKzLtt 8ad/l Esa6ongC dene8Drrajo@at4 Ds 8alami 2i2etetlenIl baljCs DrzDstAl mind29rman megborzongta@. N =aljCs megDrzDs g7LtLr N mormolta a n7/rga 3Dr3i4 mi@Lzben eg73ol7t9ban "eont b9m/lta.. N A dolgo@ nem Og7 ala@/lta@4 a2og7. !em mert sem a nA4 sem a 3Dr3i szemDbe nDzni. N Hog7 @D6zeled4 2og7 a n79laddal szenn7ezed bArLmetTP A n7/rga4 sza@9llas 3iE@C jLtt oda4 Ds Esod9l@oz8a b9m/lta a tDrdelA "eont Ds a mere8en 9llC4 8LrLs arEO l9n7t4 de nem tett megjeg7zDst a @IlLnLs 2el7zetre.. N &LszLnLmP &LszLnLmP A l9n7 2e8esen elr9ntotta a @ezDt4 mint2a meg2ara6t9@ 8olna. + maga is szDg7ellte a 8isel@edDsDt4 de m9r anna@ a 6/szta gondolata is szinte az ArIletbe @ergette4 2og7 eg7etlen 8ar9zsige @imond9s98al tal9n LrL@re sz9mKz2eti@ 12er/bionbCl. N .ngon . JDg a saj9t lel@D8el @Isz@LdA "eon is Drezte4 2og7 8alami rettenetes dolog 8an @DszIlAben.

N Honnan t/d2attam 8olna4 @i az ellensDg Ds @i a bar9tTP Sn Esa@ Og7 beleH EsL66entem enne@ a 2arEna@ a @Lze6DbeP Azt @i9ltottad4 2og7 Llje@4 de nem m/tattad meg4 2og7 @itP Sn Esa@ a segBtsDgedre 8oltam4 legjobb t/d9som szerint. %ondolom4 A is @LzDte@ tartozott. .l9r/lom Dn ne@ed4 Eimbora. AzDrt4 amiDrt mi is. N !e@em @ellett 8olna 8Ddenem a 29t9t. N Az eg7i@ bArte@erEsen tal9ltam nD29n7 igDt.. N A legIg7esebb Ds leg2KsDgesebb segBtAm 8oltP ?osem boEs9tom meg ne@edP N A 3ranEba isP N morogta "eon 3el29borodottan. nem 2arEoltam Drtete@ ismeretlenIl is teljes szB8embAlT N !a igen N 8ig7orodott el 3an7ar/l a n7a@igl9b4 Ds megta6ogatta 8Dr3oltos 3IlDt.leEsorg/n@ Jerm/nig. N A@@or meg miDrt nem 8DdtedTP N Az is 3ig7elemre mDltC 8olt4 a2og7 az i3jO "7dont eg7etlen tArdob9ssal leterBtettedP N sziszegte a l9n7 EsB6Asen.... "#t a nyavalyás alakot kapt*k. "eon is erAsen bClogatott. -e nem Esa@ DrtIn@.g7etDrte@ N morogta a l9n7.z meg 2onnan a Es/d9bCl EsL66ent a barlangbaT A l9n7 89llat 8ont. =e8allom4 ma este nem szeretnD@ a 39@ @Lzt Djsza@9zni. Ss. N Honnan t/dtam 8olna4 2og7 nem 8ag7 ellensDg N morogta "eon 8Dde@ezAn... N Jit gondolsz4 miDrt 3/tamodta@ meg az ellen3elein@T . N Jegle2et4 jelenleg n7a8al79s ala@na@ l9tszom N mondta szomorOan N4 de tal9n. N ?zegDn7 (ast3erP N sC2ajtott a n7a@igl9b. N .. Azt9n eszDbe j/tott mDg 8alami. Azt azonnal l9ttam4 2og7 8alami3Dle idDzDs4 de nem t/d2attam4 mi3Dle dDmon jeleni@ meg. N HarEolt9l... A n7a@igl9b most 8ette elAszLr igaz9n szemIg7reQ a@9r2a eg7 lo8at m/str9lna.. Ds tal9n nem Dn 3/tamBtottam meg az ellensDget a 89ls9gos 6illanatban ezzel a @arddalT N . Foga@ n7oma l9tszott rajta. N .z az N sC2ajtott a l9n7 39radtan. JinDl t98olabb @erIlIn@4 ann9l jobb. arrCl a mell8Drtes @/nigaami tLr6DrAl sem te2ete@...zt ol7an meg8etAen mondta4 2og7 "eon teljesen el@ed8etlenedett.. N Ss. – ..

N Ha ez 12er/bion4 a@@or t/dnoto@ @ell4 2og7 Dn "eon ?il8er . N AttCl tarto@4 bar9tom4 ez m9r nem legenda... C9 Addig 3/totta@4 amBg bBrt9@ sz/sszal..... Ji3Dle legenda ezT N "egendaT N morogta a n7a@igl9b 3Dr3i4 Ds merAn nDzte "eon @ezDben a 2osszO4 n79rsszerK @ardot.. Azt9n ismDt meg6i2ente@. Azonban az +si %onoszt odaszLgezA @ardrCl mDg sosem 2allottam.. "eon @i2Ozta mag9t. N 1aer5oodtCl Dsza@n7/gatra4 nag7j9bCl tizenLtH2Osz mDr3Lldn7ire N 3elelte 8DgIl a l9n7 Dlesen. "eon Ds @Dt OjdonsIlt t9rsa4 anDl@Il4 2og7 LsszebeszDlte@ 8olna4 2aboz9s nDl@Il 3/t9sna@ eredte@ az ellen@ezA ir9n7ba. 8ag7o@T N @Drdezte.. N Azt 2ittem4 12er/bion minden tit@9t @iismertem. -e. A m9si@ @ettA Og7 nDzett r94 a@9r2a 8alami g7engeelmDjK g7ere@ lenne. 12er/bionban4 /g7eT N !an9P N 3Lrmedt r9 a l9n7. "eon Esa@ most @ezdett mag92oz tDrni a @ezdeti megr9z@Cdtat9sbCl4 Es/69n most dLbbent r94 2og7 Dlete ismDt Oj 3ord/latot 8ett.. most elszabad/ltP Jint2a Esa@ e @ijelentDst @B89nn9 megerAsBteni4 a domb 3elAl ol7an iszon7atos I8LltDs 2arsant4 2og7 a 3Lld beleremegett4 Ds a 39@rCl barna tobozo@ 6ot7ogta@.Jert r9dLbbente@4 2og7 te @i2Oztad azt a @ardot4 mel7 az +si %onosz lel@Dt D8sz9zado@ Cta a %7Ltrelme@ #lt9r92oz szLgezteP Ss a %onosz. N Hol. N Jit gondolt9l4 t9n Amri@banT "eon ostob9n 6illantott a domb ir9n79ba4 a2ol m9r el2alt a retH tenetes I8LltDs.

.. 12lo8is2ozT 's2abar2ozT (on &/l/@2on2ozT !em4 29t At sem ismerite@T C4 a@@or Esa@ azt mondj9to@ meg4 merre 8an arJegado5n4 Ds elind/lo@ magam oda... N Ji8el @Dt t9rs9ra eze@ a ne8e@ szemmel l9t2atCan semmil7en 2at9st nem g7a@orolta@4 8alami8el bizon7talanabb/l 3ol7tatta. N &erge dDmon N jeg7ezte meg a l9n7 3legm9n.amVerr.... 8ag7 12lo8i92oz.8ag7o@P $ag7 2a Og7 tetszi@4 . N =9r@i@ leg7ete@ is4 jC embere@4 azonnal 8ezessete@ &e8anaar elD.. N + a =ol8/sini 3ogadCsP . N Jeg8anP N derIlt 3el az DgimeszelA arEa. N &e8anaar 8ag7 &e8anor4 Esa@ A le2etP N @i9ltotta izgatottan "eon. N Honnan 8eszi eze@et az Drtelmetlen ne8e@etT N &e8anorT N 3ontolgatta a n7a@igl9b 3iE@C. N Jint2a ismerAs lenne e nD8.

N !em 2innDm4 2og7 12oler ismeri a 29la DrzDsDt N 8Dlte a langalDta g/n7oros 8ig7orral. 12oler A4 a ?LtDt "9ng . N . $alami 29romsz9z D88el ezelAtt. N "e2etetlenP Hiszen At Dn magam Lltem meg.. "e2et4 2og7 ezzel ismDtelten @i8B8om 12oler 2aragj9t. N 12oler 2alott. 'n@9bb 2alja@ meg itt4 sem2og7 a "e ?entierHi @oEsm9ban le2eljem @i a . N 'gazat mondo@P N erAs@LdLtt "eon. 8ag7 nDg7sz9z D8e N 8ont 89llat 3legm9n a l9n7. "eon @omoran meredt maga elD. az Sj &ardj98alP A l9n7 EsOn7a arE@i3ejezDst 8etett r94 de nem szClt semmit... Ss bosszOra szomjazi@. 2a nem EsalCdom4 a HosszO Sj alatt /ral@odott 12er/bionban.z a legjobb megold9s4 2idd elP N 8Dlte a l9n7. de megle2et4 m9r Bg7 sem 3og a @eblDre Llelni4 amiDrt @i3osztottam 2B8ei szentDl7Dt. N "e2et4 2og7 a teste az N morogta az DgimeszelA.. N Azt "e8inerne@ 2B8j9@.. N )m a lel@e igenis DlP ?LtDt tOl8il9gi 2atalom lI@tet benne4 mel7 most elszabad/lt a %7Ltrelme@ #lt9r9rCl tLbb sz9z D8es @Bnszen8edDs /t9n.... N ?ang a ne8eT N rettent meg "eon.g7an.. N Azt 2iszem4 mindn79j/n@na@ jobb lesz4 2a be3ejezem a 8ar9zsigDt4 Ds 8issza@Ildele@ oda4 a2onnan @iragadtala@..N -e2og7is N 8itat@ozott a l9n7. Drtelmetlen az Dletem... N H9romsz9z D8eT N H9romsz9z..ra4 a E2olerit9@ isteneP N 1H#".(T N @i9ltotta "eon 2itetlenIl. N Ha ismDt el @ell 2ag7nom 12er/biont4 az a 2al9lomat jelenti N mot7ogta "eon. N !e @Ildj 8isszaP N .... -e 2a jobban belegondolo@. N #da9t... N Sn szabadBtottam @i N n7Lgte "eon. ne@em is ismerAs a nD8. N !e@ed m9r semmi dolgod itt. a2onnan megidDztDl. N -e 2a gondolod4 @Drj tAle 8iszonz9stP A l9n7 sC2ajtott. "eonna@ leesett az 9lla. N &i t/dja azt megBtDlni enn7i D8 t98lat9bClT -e 2ajCi emlD@szem4 D66 ez a %onosz "Dle@ g7il@olta meg4 a@it @iszabadBtott9l. &e8anaar 8alami isten 8olt4 a@i.

lel@em. A l9n7 mint2a eg7 9rn7alatn7it el6ir/lt 8olna. N Jarad2ato@ 29tT N s/ttogta "eon. A t98olbCl esze8eszett si8Bt9s 2allatszott. N Ss amondC 8ag7o@4 AlmDra4 ne Esele@edjIn@ el2amar@odottan.. A tKle8ele@ a 39@on ismDt resz@etni @ezdte@.. Sn ide tartozom4 itt a@aro@ Dlni Ds itt a@aro@ meg2alni is. )m sza8ai ellenDre Og7 tKnt4 nem siet ol7 nag7on @imondani azt az /tolsC 8ar9zsigDt4 amell7el meg6eEsDtel2etnD "eon sors9t. A 3ejDt ingatta4 Ds d/rE9san LsszeszorBtotta a sz9j9t4 mint2a nag7on nem tetszene ne@i4 amit l9t. N !e /d8arolj4 tL@3ejP N tor@olta le 2aragosan. Ji/t9n elmesDli Dlete tLrtDnetDt4 besz9mol a rDgi nag7 @orsza@rCl4 dLnteni 3ogo@ a sorsa 3elAl. Azt9n Lssze8onta @es@en74 3e@ete szemLldL@Dt. Jost4 2og7 2I emberein@ meg2alta@4 Ojabb t9rsa@at @ell toborozn/n@... &i t/dja4 tal9n az Dg @Ildte segBtsDgIn@re D66 e "eon ?il8ert4 a@i 9llBt9sa szerint D8sz9zado@@al ezelAtt megLlte 12olert. N "Dg7 Id8LzLl8e4 EimboraP A ne8em =ars2en. A l9n7 89llat 8ont4 Ds nem 3elelt.. .g7DrtelmK 8olt4 2og7 @Dt szolg9ja 8Dletlen el2al9loz9s9ra EDloz.ngedd4 2og7 maradja@4 szD6 2Llg74 Ds szentIl BgDrem ne@ed4 tAlem tel2etAen 2Ken 3ogla@ szolg9lni. N 0pp eleget segBtett m9r N jeg7ezte meg a l9n7 nDmi Dllel. 'gaz4 3/t8a nem le2etett beszDlgetni4 de 69r 6erE mOl8a 8erejtD@esen . N . A langalDta 3iE@C 8iszont @Lzelebb lD6ett4 Ds @ezet n7Ojtott "eonna@. >al9n Oj3ent segBtsDgIn@re le2et. A nL8Dn7e@ Ds az 9llato@ a bar9taim. 1sa@ remDlni t/dom4 2og7 szB8ed nem ol7an @emDn74 mint EsodaszD6 te@inteted. Rg7 ismere@ minden 8adont4 mint a ten7eremet. @B89nEsi89 tett.. N A l9n72oz 3ord/lt. .zzel n9lam semmire sem mDg7. N Azonban. N Rt@Lzben is le2et mesDlni N jeg7ezte meg =ars2en lDn7egre ta6intCan4 Ds m9ris eliramodott a @es@en7 Ls8Dn7en. Az erdAben szIlettem4 ott is nAttem 3el.

Az eg73ajta @D6zet4 mel7 anna@ @LszLn2etA4 2og7 az a bizon7os... Azt9n ami@or Dn a bArte@erEsrAl 8ett idDzA igD@@el matDri9t @Bn9ltam ne@ed4 megragadtad a le2etAsDget. a@@or is in@9bb 2alo@ meg itt4 12er/bionban4 a2ol az A Esontjai 6orladna@4 mint "e ?entierben4 a2o89 imm9r nem @Lt semmi. Jel7 szerint. .... N JiDrt tennDmT A mesDdbAl arra a @L8et@eztetDsre j/tottam4 2og7 te tDn7leg a dDmoni lDtsB@on lebeg2ettDl... N Az or8oso@ el a@art9@ 2itetni 8elem4 2og7 12er/bion Esa@ az Dn @D6zeletemben lDtezett. Hm... azt t96l9lta a 3ejedbe. ?emmi3Dle "e ?entier nem lDtezi@ itt. !em @Ildele@ 8issza4 de...lelassBtotta@4 Ds sietAsre 3ogt9@ 8issza lD6tei@et.... N !os4 ez. Azt remDltem4 2og7 szeretett 2it8esem @IldLtt Drtem. HmP Sn azonban Esa@ obje@tB8 BtDlA@D6essDgemre 2allgato@ dLntDsemben. meg2atC tLrtDnetP N reEsegte szigorO 2angon. Ss most4 ami@or megt/dtam4 2og7 12lo8ia m9r tLbb sz9z D8e 2alott le2et. Ji8el az Ot @issD @iszDlesedett4 most m9r eg7m9s mellett 2aladta@4 Ds "eon bele3ogott E2er/bioni @alandjaina@ 3elele8enBtDsDbe. Ss mDg ann7it . Azt 2iszem4 2asznomra le2etsz4 "eon ?il8er. de il7en@or mindig eszembe j/tott 12lo8ia rag7ogC szeme4 Ds azt mondtam magamban: il7en Esod9s szem69rt az Dn g7arlC 3ant9zi9m @D6telen lenne @ital9lni4 te29t 12lo8ia igenis lDtezi@. HosszO 6erEe@en 9t Esa@ az A 2angja 2allatszott4 Ds Dszre sem 8ettD@4 2og7 lelass/lta@ @Lzben4 szinte sDt9l8a 2aladta@. A megg7AzAdDsem azonban az4 2og7 te 8alCj9ban D8sz9zado@on 9t a dDmoni lDtsB@on lebegtDl an7agtalan/l...zDrt m9sztam bele ismDt Lnsz9ntambCl abba a lila Esillagba4 mel7et a te 8ar9zserAd @IldLtt oda. Az AlmDra ne8ezetK 2Llg7 eg7 rejtett mozd/lattal mint2a 69r Ese66 @Lnn7et tLrLlt 8olna @i a szeme sar@9bCl. N Azt9n 2irtelen ismDt "e ?entierben tal9ltam magam N Drt a 8Dg@i3ejlet2ez "eon. "eon arEa 3elderIlt.g7 n9lam g7engDdebb DrzelmK nA biztosan elDrzD@en7Ilne tAle. ?ang.. N .. Ss 2a lDtezi@4 ne@em meg @ell tal9lnom. N !em @Dtel@edsz a sza8aimbanT A l9n7 89llat 8ont... J9rHm9r el2ittem 8olna.

J9r al@on7odott4 Ds a bBborszBnK 3Dn7ben a szLgletes l7/@ megle2etAsen @BsDrtetiesne@ 2atott mDg a morg9s nDl@Il is./33P (emDlem4 nem sDrIlt meg szegDn7 69raP N J9ris az Ireg2ez ro2ant4 le6illantott4 Ds az arEa @issD el@omor/lt. AlmDra maga is mDl7 tL6rengDsbe rD8edt. >9rsai odasDt9lta@ a 8erem szDlD2ez.. 12oler 3A6a6j9na@ @inEst9r9bCl. . Jind29rman a mDl7 gLdLr 3ogl79t szemlDltD@Q "eon idegesen4 AlmDra tIrelmetlenIl4 =ars2en a 2omlo@9t r9nEol8a. N ?o2asem 2allottam e ne8et. N Ss 12lo8iaT A l9n7 a 3ejDt r9zta.zt a bArte@erEset4 ami8el megidDztele@4 a E2olerit9@ szentDl7DbAl ragadtam el. "eont erAs @DtsDge@ mardost9@. $ajon 12lo8i9n is bosszOt 9llt 12olerT &eg7etlenIl megLlteT 1sa@ m9sod6erEe@ mOlt9n dLbbent r94 2og7 most4 tLbb sz9z D8 t98lat9bCl 12lo8ia m9r minden@D66 2alott.4.. N ?angT AlmDra a 3ejDt r9zta.mond2ato@ N emelte 3el a 2angj9t N4 2og7 nem a@9r@i le2etsz4 2a a dDmoni lDtsB@ra @Ildte@P $ala@i azDrt Kzte oda a lel@edet4 2og7 eg7szer majd4 2a eljA az idA4 megidDzzen4 Ds a 2atalma al9 @erBtsen. =ars2en azonban nem rDmIlt meg. >al9n azDrt4 2og7 bosszOt 9lljon rajtad azDrt4 amit 8ele tettDlP "eon megrezzent.lAttI@ az Ls8Dn7en meg@LzelBtAleg tBz mDterre eg7 3e@ete Ireg n7Bl9sa l9tszott.. Azonban 8ala2og7 mDgsem mindeg74 2og7an 2alt meg. JerengDsI@bAl @IlLnLs morg9s @Dsztette megtor6an9sra A@et. . Ha legal9bb t/dn94 2og7 boldogan Dlt4 az sz9m9ra is meg@Lnn7ebbIlDs lenne. >Dged 8ala2og7 a 2atalm9ba @erBtett4 Ds a dDmoni lDtsB@ra @IldLtt. #dalentrAl a megtermett4 6i@@el7es 3ar@as 8iEsorgott r9j/@ izzC szemmel. N . N 12olerT N A mesDdbAl Ds a 2om9l7os legend9@bCl arra @L8et@eztete@4 2og7 12oler nem so@@al ?ang b/@9sa /t9n meg@ezdte bosszOj9t. Rg7 t/dom4 azt a bizon7os.z .. N . ?At4 az arEa 3elderIlt. &e8anort megLlte.

. N . "eon jCl l9tta4 2og7 ez a szigorO4 3e@ete szem69r 2at9rozott jellemet ta@ar4 mel7 t/d @eg7etlen is lenni4 2a a szI@sDg Og7 @B89nja. A remegA 3ene8ad nem m/tatott ellensDges 8isel@edDst4 de szemDbAl mDg nem tKnt el a 8ads9g. N )4 igen.g7 Cr9ba is beleteli@4 mire Ojra magam2oz Ddesgetem. 8issza8ad/lt N @LzLlte =ars2en. Azt9n mormolni @ezdett Ds @IlLnLs mozd/lato@at tett az 9llat 3elD: 8alami3Dle bKb9jt boEs9tott r9. N ?ose 3eledd4 2og7 a 2atalmam alatt 9llsz4 "eon ?il8erP .. 'g7e@ezz te29t @iDrdemelni a jCind/latomatP !em azt 89rom tAled4 2og7 a szolg9m leg7DlP "oj9lis segBtA @ell ne@emP . N Azt mondtad4 nem @Ildesz 8issza "e ?entierbe4 de. N JiT N rebbent meg a l9n7Q ismDt galambszerKen.. N AlmDra te@intete mDg in@9bb meg@emDn7edett. &es@en7 orra eg7 iEi6iEit 2ajlott4 Ds ez galambEsAr3orm9t @LlEsLnzLtt ne@i. AlmDra magas 8olt4 @arEsO4 szinte lDgies.N !em sDrIlt meg4 de a 3DlelemtAl.. Fe@ete bArnadr9gja Ds /g7anol7an szBnK z/bbon7a elAn7Lsen @iadta r/gan7os ala@j9t4 @es@en7 n7a@9t4 2at9rozott 8on9sait. =ars2en 8a@@antC4 morgC 2ango@at 2allatott. Jajd lem9szott a 8erembe4 2og7 simogassa Ds beEDzgesse 3ar@as9t. N Ji szI@sDg 8an erre a bIdLs dLgreT N morogta AlmDra idegesen.llentDtben szOrCs4 3e@ete szemD8el4 mel7 eg79ltal9n nem galamblel@IletrAl tanOs@odott.g7etlen sza8ammal b9rmi@or megszabad/l2ato@ tAled. =ars2en mit sem tLrAdLtt a 8Dszter2es @Lrn7ezettel meg AlmDra sIrgetDsD8el4 sz9rBtott 2Ost 8ett elA4 ledobta a @iD2ezett 9llatna@4 Ds Esendben 3ig7elte4 mint ragadja meg a 2Ost a 3ene8ad azon n7omban. "eon Esa@ most 3edezte 3el4 2og7 3ejtart9sa Ds 3ejDne@ 89ratlan mozd/latai is @imondottan galambszerKe@. N =ars2en4 az el2B8atott 9lH latidom9rP &ezd az idegeimre menni az Ln3ejKsDgD8el. "eon letele6edett eg7 @idAlt4 @or2adt 3atLrzsre4 Ds most elAszLr ala6osan szemIg7re 8ette a l9n7t. Az arEa a 8D@on7 8on9so@@al eg7Itt is nag7on szD6 Ds b9jos 8olt.. N X4 a 3ranEbaP N morogta AlmDra. ArE9t 3e@ete 2aj @eretezte4 mel7 96olt4 eg7enes sz9la@ban 2/llott a 89ll9ra. N A 3eltDtele@T N @Drdezte "eon. N %7989bb4 mint eg7 n7Ol.

N ?z9momra ez nem 3eladat4 2anem g7Ln7LrKsDg lesz N 3elelte "eon in@9bb Esa@ 3ormas9gbCl bC@ol8a4 semmint megg7AzAdDsbAl4 2iszen gondolatai egDsz m9s2ol j9rta@. Je@@ora 8olt a megle6etDsIn@4 ami@or a romo@ alatt4 a domb mDl7Dn eg7 istentelen eemsi@tAl Ds @/nigaami@tCl 2emzsegA E2olerita @/lt/sz szentDl7Dre b/@@ant/n@. eg7 bizon7os 2olmit.. Fol7tatta. A n7omo@ Jenoriazba4 az Asi romo@ mDl7Dre 8ezette@. "eon bClintott. .ze@ a 3e@ete tCg9s ArIlte@ . A l9n7 megrezzent4 eg7 6illanatig Lssze8ont szemLldL@@el meredt "eonra4 de nem tett megjeg7zDst. Sn t9rsam@Dnt 3ogo@ b9nni 8eled4 ann7it azonban mond2ato@4 2og72a a lojalit9sod meging9s9t ta6asztalom4 8ag7 ellenem teszel4 2aboz9s nDl@Il megszabad/lo@ tAled. >Bzen 8olt/n@4 embereim 89logatott 2arEoso@4 ezen el2ag7atott 2el7en nem tartott/n@ 8eszedelemtAl.. Sn AlmDra 8ag7o@4 zsoldos 8ar9zslCnA4 s gondol2atod4 nem 8DletlenIl 8etAdtem 12oler szentDl7Dbe. N >Alem marad2atsz "eon ?il8er. Az elAlegbAl @is Esa6atot toboroztam4 Ds 8a@merAen le2atoltam a domb mDl7Dre a tit@os alagOton. !em ne8ezem meg4 mert nem lenne illendA. Ji8el ez az Or az elAlegben sem bizon7/lt szK@mar@Ona@4 @/tatni @ezdtem4 sz9mos bLlEEsel beszDltem4 Ds 2amarosan r9a@adtam eg7 bizon7talan n7omra4 amin megind/l2attam. =ars2en mDg mindig a 3ar@as 3IlDbe mormogott. Rg7sinEs ol7an4 a@i e ne8et rDgrAl ismernD. AlmDra elDgedetten nDzett 8Dgig "eonon4 azt9n a gLdLr 3elD 6ilH lantott. Sn abbCl Dle@4 2og7 9r/ba boEs9tom m9gi@/s @D6essDgeimet.. elentAs Lsszeget aj9nlott4 2a megszerze@ ne@i eg7. N $9llalom. J9s3Dl 2Cna66al ezelAtt 3el@eresett eg7 2atalmas nag7Or. N $an eg7H@Dt rendszab9l74 amit jC ala6osan az eszedbe @ell 8Dsned.. N Ha mellDm szegAdsz4 jC 2a t/dod4 2og7 nem mindig lesz @Lnn7K az DletIn@. Ha @Drdezne@ Esa@ ann7it mondj4 2og7 eg7 2arEos. !e 2angoztasd4 2og7 @i 8ag7. Feled@ezz el a mOltadrCl4 lesz anDl@Il is D66 elDg bajodP N >e29t mostantCl nem "eon ?il8er 8ag7o@T AlmDra 89llat 8ont. Amri@bCl4 Ds az Dn zsoldomban 9llsz.

.. -e 2og7 eze@ tAlIn@ merre 2el7ez@edne@ el. A l9n7 sC2ajtott. N >al9n. FDlelmetes 2el7P AlmDra mo2Cn 6illantott r9. 1sa@ eg7 6illant9st @ellett 8etnem a bArte@erEse@re4 Ds l9ttam4 2og7 8an @LztI@ eg7 igDzDs. 3ogalmam sinEs. N Jegtal9ltam azt a te@erEset4 mel7re az eddigi Otm/tat9s EDlzott4 de nem lettem o@osabb tAle. . A tLbbit t/dod. A@9r eg7 dDmont is. "eon @ezDben a 8D@on7 @ard en72e zLldes 3Dnn7el 3elizzott4 mint2a jelezni a@arna 8alamit. N Jonara@2banP N @i9ltotta "eon 2irtelen izgalommal. 1sa@ elAbb t/dnom @ellene4 most 12er/bion mel7i@ rDszDn 8ag7/n@. N J9r j9rtam ott.D66 a@@or 3edezte@ 3el bennIn@et4 ami@or betLrtIn@ a szentDl7 @inEst9r9ba.. %ondolod4 oda t/dn9l 8ezetniT "eon 89llat 8ont. N !em 2allottam il7enrAl.. "eon bClintott4 azt9n Drde@lAd8e 6illantott a l9n7ra. N Hol ez a Jonara@2T N Jonara@2T FAerAd Ds &e8anaar 6alot9ja @LzLtt. Jonara@2 minden m9ssal LsszetD8eszt2etetlenP Xri9si bazalt3ala@4 mel7e@ tL8Dben ele8en 8/l@9no@ 3ort7ogna@P AlmDra az emlD@ezetDben @/tatott.. S66 Esa@ nD29n7 bArte@erEset si@erIlt 3elmar@olnom4 m9ris elsodorta@ bennIn@et 8ad ro2am/@@al.. .. -e mDg Bg7 is tOlerAben 8olta@.@@or t9madt az a gondolatom4 2og7 segBtsDget 2B8o@. A 89rt dDmon 2el7ett azonban te jeH lentDl meg. JerEan4 eg7 i3jO tKzmester si@eresen berobbantotta mLgLttIn@ az alag/tat4 Ds IldLzAin@ @LzIl so@an azon tOl re@edte@. +@ meg legal9bb Lt8enen jLtte@ r9n@. N Ss a tLbbi bArte@erEsen tal9lt9l to89bbi /tal9stT N Us9@/tEa N r9zta a 3ejDt a l9n7. Jegt/dtam4 2og7 amit @erese@4 12oler eg7@ori be8e2etetlen erAH dBtmDn7Dben 8an. &Dt 2arEosom az elsA 6erEben elesett. >9rsaimmal eg7Itt 8itDzIl 8ere@edtIn@4 de 8isszaszorBtotta@ bennIn@et az #lt9rbarlangba.. Azonban. N 1aer5oodtCl Dsza@n7/gatra.z eszDbe j/ttatott AlmDr9na@ eg7 Ojabb .

!em. $ajon ez is el9r/lja majd 89ls9gos 6illanatbanT ArrCl nem is beszDl8e4 2og72a @isebb 8ar9zslC@ @D6ese@ megDrezni a @ard 2ollDtDt4 a@@or 12oler a@9r Amri@bCl is t/dni 3ogja4 merre j9r.nne@ a @ardna@. "eont ez nem tette @imondottan boldogg9. @ardra szI@sDgIn@ le2et mDg. !em biztos4 2og7 ez elAn7Ls lesz. N !em. 1sa@ legal9bb mDg eg7szer l9t2atn9.ngedelmes@edni @ell AlmDra /tasBt9saina@4 @IlLnben E2er/bioni tartCz@od9sa 8Dg@D66 megszKni@4 Ds @i t/dja4 leszH e mDg eg7szer al@alma 8isszatDrni. ?z9mos 8ar9zslC Ds m9giaismerA mDr3Llde@rAl megDrzi a jelenlDtDt. N >al9n el @ellene 2ajBtani. "egal9bb mDg eg7 6illant9st 8et2etne r9. Ss ez nem tOl @ed8ezA @il9t9s.. . 12lo8i9ra gondolt4 Ds be2/n7ta a szemDt. J9srDszt e 3eg78er a tOl8il9gi 2atalma@ ellensDge4 Ds nem @iz9rt4 2og7 a sLtDtsDg szLrn7ei mindent megteszne@ majd4 2og7 el6/sztBts9@. m9gi@/s erejK @is/g9rz9sa 8an. ? most4 b9r e mar@olat bizsergett a @ezDben4 szB8esen eldobta 8olna4 2a arra gondolt4 mi3Dle szLrn7e@ tLr2etne@ majd az DletDre. Azon@B8Il4 2og7 a @ard Ln9llC sz/bje@t/m@Dnt 8isel@edi@4 mel7et 2a nem 3ogsz erAs @Dzzel4 a@9r ellened is 3ord/l2at4 sz9mos ellensDget teremt2et 6/szt9n a lDtD8el.. 1sa@ ezzel a @ezedben sz9ll2atsz szembe azo@@al a tOl8il9gi lDn7e@@el4 mel7e@ DletIn@re tLrne@ majd. A 8ar9zs3eg78er ol7asmi4 ami mindig bajba sodorja az embert. 'gaz4 nem ol7 intenzB8en4 mint ami a @ardbCl 9rad4 de eg7 8ar9zst/dC azonnal tiszt9ban lenne 8ele4 2og7 @a6Esolatban 9llt/n@ e m9gi@/s jCsz9ggal. A @ard @is/g9rz9sa m9ris 9tterjedt a testedre.. ... Az Sj@ardra gondolt4 Ds /t9l@oz8a 6illantott le nemrDg szerzett 3eg78erDre. $ag7 a@9r eg7 3ennmaradt @D6m9s9ra is... )m nem te2et m9st. AlmDra tL6reng8e meredt a @ardra4 azt9n 2aboz8a megr9zta a 3ejDt. AzCta4 2og7 megszerezte a 8ar9zs@ardot4 eg7 6illanatra sem engedte el a mar@olat9t.. . "eon megborzongott. N . $iselAjD8el eg7Itt.6roblDm9t. mindH 29rm/n@Dra. !ag7on so@an 89g7na@ 8ar9zs3eg78erre4 Ds eze@ @LzIl so@an az DletI@et is @oE@9ra teszi@ 2og7 szerezzene@ eg7et.

!ag7 tIzet ra@ta@.. &Dt 2osszO l9b4 @iEsi4 @ere@ded 6oEa@4 szDles mell@as4 @ere@ 3ej..ddig is Esa@ attCl @ellett tartani4 2og7 3eldLnt mene@IlDs @Lzben. ArE9t 96olt sza@9ll @eretezte4 szA@e 2aja rL8idre n7Br8a. N FIstszagT N A 2eg7rAl N mag7ar9zta =ars2en.lAttI@ magas 2eg7e@ meredezte@4 az Ls8Dn7 el@erIlni l9tszott A@et. Hideg Aszi z96or 8olt4 mel7et tLbbn7ire 3el3ogta@ a lombo@4 de nD2a egDsz dDzs9n7i 8Bz zOd/lt a n7a@/@ba. AlmDra Es/rom 8izesen bClintott. . #rra 8iszont szDles 8olt Ds eg7enes./33 szellem@Dnt osont elAttI@. N . n7il89n 3edett 2el7enQ barlangban 8ag7 szi@laIregben./33 nem jelez 8eszDl7t. N . ?ebesen 3ol7tatt9@ az Otj/@at. Az m9ris elAreiramodott az Ls8Dn7en.g7 idA mOl8a =ars2en 8issza3ogta a t9rsas9got. Fe@ete 89szon@L6en7e alatt bAr8Drtet 8iselt. . A na6 len7/godni @DszIlt4 ami@or a 2osszO g7alogl9s /t9n 2oltH 39radtan @iDrte@ az erdAbAl4 Ds 3I8es4 bo@ros emel@edAt @ezdte@ m9szni a szIr@e szi@l9@ @LzLtt.gDszDben 8D8e jC 3Dl 3ejjel magasodott a majd sz9zn7olE8an Eentis4 n7Ol9n@ 8ar9zslCl9n7 3LlD. $alCszBnKleg 8alami /tazC t9rsas9g. . &es@en7 orra megr9nd/lt4 mert eg7 nag7 8BzEse66 eg7enesen r92/llott 3elIlrAl. =ars2en 2i2etetlenIl so89n7 8olt Ds magas4 9m ami mDg ennDl is 3/rEs9bbna@ tKnt rajta4 2og7 a l9ba szinte @Dtszer a@@or9na@ l9tszott4 mint a 3elsAteste. =ars2en el3ord/lt4 Ds r9mord/lt a 2atalmas termetK 3ene8adra. AlmDra 89llat 8ont. $DrzA bal 3IlDtAl elte@int8e jC@D6K4 mar@9ns arEO 3Dr3ina@ mond2atC4 nag7j9bCl neg78en D8 @LrIline@. .=ars2en segBtsDgD8el a 3ar@as @im9szott a 8erembAl4 azt9n 2aH marosan 3el@a6asz@odott a langalDta 3iE@C is.zzel eg7 idAben eleredt az esA. . . N !em @ell tartanoto@ tAle. 1sillogC szemmel meredt a sLtDtbe4 arE9n n7il89n8alC boldogs9g rag7ogott: megszabad/lt a @/sza 3Lld alatti labirint/sbCl4 Ds Ojra jCtD@on74 szeretA erdA 8eszi @LrIl. GerEe@en belIl bArig 9zta@4 s a 2ideg szDlben dideregni @ezdte@. N Srzite@T AlmDra szimatolt. N Jost ismDt szelBd N @LzLlte.

N -e sosem 9rt az elA8ig79zatoss9g. AlmDra 8Dgig6illantott rajta4 Ds 2og7 8alamit en72Btsen r/29zata idegensDgDn r98ette =ars2ent4 2og7 adja @LlEsLn ne@i a @L6en7Dt. N A tKz eg7 barlang elAtt Dg N mondta elgondol@oz8a =ars2en. Az Ls8Dn7 a 2eg7 l9b9n9l el@an7arodott4 Ds azonos szintben 3ol7tatCdott to89bb4 de a 3Istszag 2at9rozottan 3entrAl DrzAdLtt4 s a rit@9s 39@ @LzLtt sza@adC esAben eg7 t98oli 8LrLsess9rga 3Dn76ontot is l9tta@. N . "eon nem 8itat@ozott. "eon 2osszO4 n79rsszerK @ardja @Dn7elmesen si@lott a 6/2a 2I8el7be4 9m az alj9t @i @ellett szOrni4 2og7 a @ard @osara @Dn7elmesen 3el3e@IdjLn. N Amri@ban nem Esa@ eemsi@ Dlne@T N #stobas9gP N tor@olta le a l9n7. =ars2en a 2omlo@9t r9nEolta4 de 9tadta a szCban 3orgC r/2adarabot4 mel7 m9r amOg7 is 9t9zott. N Jegle2etAsen bar9ts9gos a @Lrn7D@ N morogta. AlmDra rL8id 2aboz9s /t9n eg7 gLrbe4 @olb9szszerK r/dat 2Ozott elA a 29tizs9@j9bCl4 s addig dLrzsLlte a @L6en7D2ez4 amBg a @olb9sz s9rg9s 3Dnn7el izzani nem @ezdett. =ars2en letDrdelt 2ozz94 s 2omlo@9t az 9llat sima @oba@j92oz n7omta. N &e8esebb eemsi Dl Amri@ban4 mint b9r2ol m9s/tt a 8il9gon. =ars2en eg7 8a@@ant9ssal elAre@Ildte a 3ar@as9t. Az Dn zsoldomban szolg9lsz. ? e g7Dr 3Dn7ben 2irtelen szBnes 6i@@el7e@ Esillanta@: ./334 a 3ar@asszLrn7 Dr@ezett 8issza nesztelenIl. &is89rtat8a 3eleg7enesedett4 s tKnAd8e nDzett a t98oli tKz 3elD. N HarEos 8ag7 Amri@bCl. 'gaz4 Bg7 a @ard 2eg7e 8ag7 eg7 ten7Drn7ire @ilCgott a 2I8el7 alj9n4 de ez nem 8olt ann7ira 3eltKnA. N !e 3eledd4 2og7an 8isel@edjP N intette "eont AlmDra. A na6 most m9r majdnem len7/godott4 s szinte Dji sLtDtsDg bor/lt "eonD@ra. )m e 8il9gBt9s D66 Esa@ arra 8olt jC4 2og7 2om9l7osan l9tni engedje a l9n7 b9jos arE9t. Azt9n AlmDra a 8B8CtAr 6/2a bAr2I8el7Dt is el@Drte tAle. Az esA idA@Lzben el9llt4 de a 3el2Azet nem sza@adozott 3el4 Bg7 a @is Esa6at sLtDtben botladozott4 @erIlgette a @omor 3atLrzse@et.N !DzzI@ meg A@etP ?zB8esen sz9rBt@oznD@ tKz mellett. Az erdAj9rC zord arE@i3ejezDssel Esatolta le az L8DrAl.

N Ss mit Drtesz az alatt4 2og7 az /tCbbi n7olE Z8alami8el lentebb[ 3e@szi@T =ars2en 89llat 8ont. N A t9madC@at 8ag7 a megt9madotta@atT .. 3e@szene@. N %7erIn@P N Feg78ere most zLldes szBnben izzott a sLtDtsDgben.. N Ho8aT N 2L@@ent meg =ars2en. 2a jCl BtDltem meg. N Az az DrzDsem4 a n7olE la6/lC ala@ meg a@arja t9madni a tKznDl lD8A@et N morogta =ars2en. AlmDra bizon7talan 6illant9st 8etett a tKz ir9n79ba4 azt9n @omor te@intettel 3Ir@Dszte az erdA sLtDtjDt.. .. "eon @ardot r9ntott. Ss. AlmDra 3elsC2ajtott... . =ars2en azonban aggCdC arEot 89gott. N !em eg7Itt 8anna@T N ?zerintem nem..Mten 8anna@. ? 8alami8el lentebb mDg 2e.. "9tszott rajta4 2og7 nem szB8esen menne to89bb a ned8es4 Dj3e@ete sKrKben4 de az idegen t9bort is in@9bb @i2ag7n9. AlmDra megrezzent. N Az Lsszesen tizen29rom N mDrlegelte az esDl7e@et AlmDra.. Az n7il89n8alC4 2og7 az 9llat tele6ati@/san to89bbBtotta eze@et az in3orm9EiC@at a n7a@igl9b 3Dr3i 3ejDbe. >izen29rom ember2ez 2Dt lCT N Esod9l@ozott "eon. 1sa@2og7 a lo8a@ sz9ma mindLssze 2Dt. "eon Esod9l@oz8a nDzett elAbb a E2oraldra4 azt9n =ars2enre..bben a 6illanatban Dles 2al9lsi@ol7 2arsant4 szinte /g7anabban a 6illanatban arti@/l9tlan ordBt9s4 azt9n 8elAtr9zC I8LltDs. nem4 n7olEan 8ag7 @ilenEen. "o8a@ n7erBtDse4 emberi ordBtoz9s4 aEDlEsattog9s 8erte 3el az Djsza@ai erdA @BsDrteties EsendjDt./33 /g7anis nem t/d sz9molni4 de azt 2iszem4 2Dt lC le2et. H9rman 2e8erne@4 @etten 9llna@./33 szerint m9s a szag/@. !7olEan. . 'gaz4 2og7 az esA m9r el9llt4 9m a szDl 2K8Ls 8olt4 Ds a nL8Dn7zet szinte ros@adozott a 2irtelen jLtt ned8essDgtAl. N Jeg @ell segBtenIn@ A@etP N &i@etT N @Drdezte g/n7orosan AlmDra. N Azt4 2og7 nem a tKznDl.

N . A l9nEinges Cri9s 2osszO n7elK alab9rdot 3orgatott4 Ds ro66ant s/2int9sai8al t98ol tartotta elA8ig79zatos t9madCit. Az eg7i@ b/n@Cs 3iE@C eg7enesen belero2ant a 89g9sba. A bronz8Drtes 29tra/gor8a @erIlte el a m9si@ 8LrLs @/nigaami s/2anC b/n@Cj9t. &Lz8etlenIl a tKz mellett @Dt sLtDt test 2e8ert4 8alami8el @intebb mDg 29rom4 s bentebb4 a barlang 2om9l79ban mDg legal9bb @ettA. A 3ennsB@ szDlDtAl Og7 tBz mDtern7ire t9gas barlangn7Bl9s t9tongott4 mel7ne@ @Lze6Dn tKz Dgett4 Ds e tKz @LzelDben ordBtozC ala@o@ 2ada@ozta@. Jerede@ @a6tatCn @ellett 3el@a6asz@odni/@ a s9ros4 l/Es@os 3I8Ln4 EsOszCs szi@l9@on4 s igenEsa@ @i3/lladta@4 mire eg7 @isebb szi@la6latCra Drte@.legem 8an az esAbAlP %7erIn@P A E2orald @issD 8isszamaradt4 de =ars2en Ds AlmDra elsz9ntan @L8ettD@ "eont4 a@it ismDt 3/rEsa 2arEi l9z sz9llt meg. $alami8el bentebb a barlangban eg7 8Dsett bronz8Drtezetes4 alaEson7 @/nigaami szL@ellt bal 3elD4 a tKz ellentDtes oldal9ra. A Esata 29rom 6onton dI2LngLtt. N ?o2a jobb al@alomP N Jegle2et N mondta AlmDra didereg8e4 Ds @i8onta @es@en7 8B8CtArDt. H9rom rong7os @/nigaami IldLzte ordBt8aQ @etten otromba 3ab/n@C@at 8iselte@4 a 2armadi@ rozsd9s @arddal 2adon9szott. A l9b9n9l 2e8erA rong7os4 sLtDt tetem jelezte4 2og7 a l9nEinges 8itDzIl 8ere@szi@. N #da a@art/n@ @Dredz@edni a tKz2LzP N @i9ltotta. A barlang szDlDn lo8a@ rOg@a69lta@4 n7erBtette@4 @Ltelei@et r9ngatt9@. !7a@9bCl 8Dr s6riEEelt4 le2an7atlott.zen a 6latCn 3ol7t a @Izdelem. >ett eg7 lD6Dst a 2eg7oldal 3elD. A tKz mellett4 a barlang jobb oldali 3al9n9l eg7 2atalmas termetK4 l9nEinges ala@ 2ada@ozott @Dt rong7os4 rAt szArzetK4 gLrbe l9bO4 b/n@C8al 8ias@odC @/nigaami8al."eon egDsz testDben remegett. A barlang sLtDtjDben4 a2o89 nem 2atolt el a tKz 3Dn7e4 szintDn esze8eszett @Izdelem 3ol72atott az ordBtoz9sbCl Ds az aEDlEsengDsbAl . A2og7 elro2ant a tKz elAtt4 9rn7D@a Cri9s@Dnt 8etIlt a barlang t98olabbi 3al9ra. Hangos EsLrtetDssel ig7e@ezte@ 3el3elD a 2arE ir9n79ba4 de nem is 8olt szI@sDg elA8ig79zatoss9gra4 a Esatazaj Og7is minden m9st eln7omott. A bronz8Drtes @/nigaami 2irtelen szembe3ord/lt IldLzAi8el4 29t9t a 3alna@ 8etette4 Ds szDles @ardj98al al/lrCl 3el3elD 89gott. .

"eon @ir9ntotta @ardj9t4 mielAtt az el2an7atlC test @iEsa8arta 8olna a @ezDbAl. "eon 9llon rOgta a begLrbIlA i6sDt4 s minteg7 LsztLnLsen dL3Ltt a 2armadi@ t9madC 3elD. Hirtelen eg7 8LrLs 2ajO @/nigaami 89lt @i a 2om9l7bCl4 Ds t9ntorog8a tartott a tKz 3elD. A sz9mszerBjas eldAlt4 mint eg7 zs9@. N #ttP N @i9ltotta. JDg el sem terIlt4 ami@or szinte re6Il8e Dr@ezett a sLtDtbAl eg7 m9si@ @/nigaami4 mint2a eg7 abla@on 89gt9@ 8olna @i. "eon 8issza3elD @L8ette a n7Bl Ot8onal9t. A @/nigaami elAreb/@ott. &Dt lD6Dst tett4 azt9n Lsszerog7ott. $ala@i ott benn a 2om9l7ban 8eszedelmesen dolgozottP A l9nEinges eemsi 3eje mellett eg7 n7Bl8esszA Esa6Cdott a barH lang3alna@. . . A 3iE@C nag7 n7e@@enDssel terIlt el. .g7 b/n@C zOgott a l9g7D@a ir9n79ba. A d9rda az ItDstAl ir9n7t 89ltoztatott4 "eon Eombja mellett s/2ant el. N Az istenitP N 2LrdIlt 3el =ars2en. A 3a mLgIl dI2Ldt4 8LrLs szArzetK @/nigaami@ rontotta@ elA4 le2ette@ 8ag7 2atan4 @arddal4 b/n@C8al4 d9rd98al4 balt98al4 gLrbe @Dse@@el. "eon elArelendIlt Ds szOrt. "eonra 29rman t9madta@. #rdBt9s. FDlre/grott.ls/2ant a 2asa elAtt. ArEa merA 8Dr 8olt. Feg78ere lL8Dsre @Dszen emel@edett. "eon r9Esa6ott4 megragadta4 megr9ntotta. Az izzC @ard 9tdL3te a b/n@Cs @/nigaami mell@as9t. Az elsA eg7 @/nigaami Eombj9ba 3OrCdott4 a m9si@ EDlt tD8esztett. A sz9mszerBjas a @i9lt9sra oda3ord/lt. -L3Dse rL8id 8olt4 de a22oz elDg4 2og7 t98ol tartsa a balt98al 2adon9szC @/nigaamit . . >en7ere DlD8el le3elD Esa6ott4 s 6rCb9lt @itDrni.g7 2atalmas 3en7A alatt 8D@on7 @/nigaamit 6illantott meg4 a@i D66 Ojabb 8esszAt illesztett rozoga sz9mszerBj9ba. !em le2etett jCl l9tni4 mi 3ol7i@ ott4 de a 2om9l7ban legal9bb Lt ala@ l9tszott n7IzsLgni. A 8LrLs 3iE@C 3elordBtott. &ezDben lD8A @Dt dobCtKjDt siet8e 2ajBtotta el.g7 tAr s/2ant a 3eje 3elD. "eon 3elordBtott. A Esa69s rL8id 8olt. ?2P ?2P &Dt dobCtK s/2ant 9t az Djsza@9n. Jind@Dt @ezD8el a 3ejDt 3ogta. Jinteg7 3Dl9lomban l9tta4 a2og7 eg7 d9rda 89gCdi@ a g7omra 3elD.BtDl8e.

A @/nigaami elt9totta szArLs sz9j9t. A 2armadi@ t9madC "eon @in7Ojtott @ardj9ra Esa6ott ro66ant sze@erEDjD8el. Azt9n meg3ordBtotta 3rissen szerzett 3eg78erDt4 @Dt @Dzre 3ogta4 Ds teljes erejDbAl dL3LttQ 3eln79rsalta ellen3elDt. "eon a g7omr9ba 89gott a bal @ezDben tartott d9rdan7Dllel. "eon @ir9ntotta a d9rd9t a 2as9n 2e8erA @/nigaami 8esDjDbAl4 Ds 2aragosan nDzett @LrIl. =ars2en 89llat 8ont. AlmDra 8iszont4 mi/t9n eg7i@ t9madCj9t m9r 3eln79rsalta4 most a m9si@@al bir@Czott. FelordBtott 8Drszomjas diadal9ban. "eon 2aboz9s nDl@Il a 8LrLs 3iE@C 3elD 2ajBtotta a gLEsLrtLs n7elK d9rd9t. !em szClt eg7 szCt sem. Rjabb ala@o@ jelente@ meg. 1sont reEEsent 2eg7m9szCba@anEsa alatt4 Ds a 3iE@C 8BzH szintesen terIlt el. Jeg6erdIlt. =ars2en D66 e@@or dL3te le eg7 @eEses mozd/lattal az ellen3elDt. ?zD64 3e@ete szeme "eonra 8illant4 de eg7etlen 29l9l@odC szC sem 2ag7ta el sz9j9t. N Jondtam4 2og7 . Fel@a6ta elejtett 8B8CtArDt4 Ds @BmDletlenIl a 8onaglC4 8inn7ogC @/nigaami tor@9ba dL3te. AlmDra 3elsi@oltott. N 1sa@ n7olEan 8anna@4 miT N li2egte AlmDra dI2Ldten. )m e2el7ett a 8ar9zs@ard szi@r9@at 29n78a4 Esi@orog8a re6Ilt @i "eon @ezDbAl.sztelen dI2Dben 9tdL3te elAbb leItLtt ellen3ele g7omr9t is./33 nem t/d sz9molniP . Azt9n a m9si@ oldalrCl mDg @ettA.ann7i idAre4 amBg a d9rd9ssal 3oglal@ozi@. AlmDra @9b9n t969sz@odott 3el. &ilenE rong7os4 8LrLs szArzetK @/nigaami rontott a tKz 3Dn7Dbe4 8illogC aEDl@ardo@@al4 d9rd9@@al4 8eszedelmes 3ejszD@@el. Az ItDs ol7an 2atalmas 8olt4 2og7 a 8D@on7 3eg78erne@ darabo@ra @ellett 8olna tLrnie. "eon mDg eg7szer megrOgta. A 8LrLs szArzetK4 br/t9lis 3iE@C az 9ll9t Drt rOg9stCl megt9ntorodott4 Ds a 3Lldre Ilt. A @/nigaami lo8aglC IlDsbe 2el7ez@edett AlmDra 2as9nQ balj98al a l9n7 tor@9t mar@olta4 jobbj9ban a @Ds magasba emel@edett. Az i6se @ezDbAl @i2/llott a @Ds4 s A maga le2an7atlott a @arEsO l9n7rCl. A 2osszO@9s 3eg78er s/2ant4 s Dles aEDl2eg7e a leEsa6ni @DszIlA @/nigaami bal 8esDjDbe 3OrCdott. . A 89llas @/nigaami @ere@edett 3elIl gLrbe @DsD8el.

Az alaEson7 3iE@C 3Dlelmetes 6LrLl7t 3orgatott4 Ds ellen3elei D66 a@@or /grotta@ 29tra a . Az esetlen mozg9sO @/nigaami Og7 l9tszott 8a@on bBzi@ erejDben4 mert ro66ant b/n@Cj9t meglendBt8e4 8ig79zatlan/l rontott r9. . 1sa69sra emelte4 de nem a@adt ellen3ele. =ars2en z/bbon7a rejtett zsebeibAl Ojabb dobCtK@et szedett elA4 Ds gondosan EDloz8a rit@Btotta a bronz8Drtes @/nigaami szilaj ellen3eleit. . A tKz 3Dn7DbAl @i@erIl8e Esa@ 2om9l7os ala@o@at l9tott.g7 alaEson7 termetK4 de igen 89llas 3iE@C 2ada@ozott ott @Dt b/n@Ct 3orgatC @/nigaami8al.g7et letarolt4 eg7et AlmDra tAre elD lL@Ltt4 a 2armadi@ 8isBt8a meg3/tamodott. AlmDra 8ill9mg7ors lidDrE@Dnt t9madta 29tba a l9nEinges eemsi ellen3eleit.nne@ ellenDre szil9rdan 3ogadta elsA t9madCja ro2am9t. "eon eldobta a 3ab/n@Ct4 @ir9ngatta a d9rd9t 2alott ellen3ele testDbAl4 Ds 8erejtD@ez8e4 Es/rom 8izesen4 8DrtAl maszatosan @L8ette t9rsait. AlmDra Ds =ars2en 8ill9mg7orsan 8Dgezte@ a maradD@ nDg7 @/nigaami8al4 Ds mint2a A@et is el@a6ta 8olna a 2arE 2e8e4 megro2amozt9@ a barlangot. obb 2Bj9n a ne2Dz 3ab/n@Ct ragadta 3el4 mel7et az elern7edA 3iE@C @iejtett a mar@9bCl. "eon elAredL3Ltt a d9rd98al. "eon a barlang belseje 3elD ro2ant.Az Ojonnan Dr@ezett @/nigaami@ Dszre8ettD@ A@et4 Ds tLbben @LzIlI@ 3elDjI@ rontotta@. Azonban lendIlete ol7 erAteljes 8olt4 2og7 29trasodorta "eont4 Ds A elesett saj9t l9b9ban. &ettAt is ledL3Ltt 8D@on7 8B8CtArD8el4 mire a maradD@ 29rom 3el3edezte az Oj 3en7egetDstQ de a@@or meg az eemsi esett ne@i@ 2osszO n7elK alab9rdj98al. H9rmat terBtett le @LzIlI@4 azt9n 8B8CtArD8el n79rsalt 3el mDg @ettAt. 'zmai sajogta@4 Es/rom 8izes r/29ja g9tolta mozg9s9t. A @/nigaami eg7enesen belero2ant a d9rda 2eg7Dbe4 az aEDl a szB8Dbe mDl7edtQ a 3iE@C azonnal @imOlt. . A megmaradt @Dt sebesIlttel a bronz8Drtes 2arEos 8Dgzett. Azonnal tal6ra szL@@ent4 de a d9rda teljesen 9t3Orta ellen3ele mell@as9t4 a 29t9n b/@@ant @i a 8DgeQ "eon nem t/dta @ir9ntani. N Jost m9r ninEs 8isszaOtP N sziszegte "eon4 majd nag7ot 3Ojt4 Ds d9rd9j9t @Dszen tart8a meg8etette a l9b9t.

A @Izdelem zaja elIlt. Az alaEson7 3iE@C @i2aszn9lta az al@almat: 6LrLl7e sI8Bt8e sOjtott le a 8LrLs szArzetK @/nigaami @o6on79j9ra. A bal oldali @/nigaami meg6erdIlt4 Ds dermedten meredt a 89ratlan t9madCra. . .z /tCbbi most @ilD6ett a tKz 3Dn7Dbe. N (ast3erP N n7Lgte dLbbenten. A barlangban a t/Eatsz9m 2e8erA 2aldo@lC@on Ds 2alotta@on @B8Il Esa@ 2atan 9llta@ tal6on. N "e2etetlenP N jelentette @i bizon7talan/l. & k*nigaa-ik .8eszedelmes Esa69s alCl4 ami@or "eon szDl8Dsz@Dnt Dr@ezett.g7etlen jCl ir9n7zott mozd/lattal ledL3te a jobb oldalit. Jegle2etAsen 89llas4 izmos4 de alaEson74 szinte tLmzsi termetK @/nigaami 8olt. "eon 3eln7LgLtt. sOgta eg7 2ang a mDl7rAl4 9m ez nem n7/gtatta meg. "eon @ir9ntotta a d9rd9j9t a 2alott @/nigaami testDbAl4 Ds Ojabb ellen3ele@et @eres8e nDzett @LrIl. Fe@ete @Lrsza@9lla 2eg7es EsOEsban 8DgzAdLtt4 orra @issD balra 3erdIlt. . =ars2en is nag7ot n7elt. !em Dl8ezte a g7il@ol9st4 de a 2arEi 2D8 minden 3eltLrA @Dt@edDsDt eln7omta. Azt a @/nigaamit ismerte 3el4 a@ine@ a@aratlan/l A o@ozta a 2al9l9t az #lt9rbarlangban. D9 AlmDra egDszen @Lzel lD6ett a 8DrtAl iszamCs r/29jO4 tLmzsi @/nigaami2oz4 Ds 8izslat8a nDzett az arE9ba. ?zLrn7K reEEsenDsQ a 3iE@C eg7etlen n7i@@an9s nDl@Il 2an7atlott le.sak -a)-ok. N (ast3er 2alott. >D8edDs @iz9r8aP Cl megnDzte az arE8on9so@at. =ars2en4 AlmDra4 "eon4 a l9nEinges eemsi4 a bronz8Drtes @/nigaami Ds az a 8ala@i4 a@i a barlangmDl7i 2om9l7ban @IzdLtt 6LrLl7D8el.

N A ne8em (azEo Jenem4 a @eleti @/nigaami@ t'orp nemzetsDgDbAl4 Jenem birto@9na@ grC3ja 8ag7o@4 s ama emlegetett (ast3er Jenemne@ Ddes b9t7ja. JDg eg7szer @LszLnLm4 amit DrtIn@ tette@4 al9zatos 2B8I@ 8ag7o@4 jC /ra@P N Sn nA 8ag7o@ N jeg7ezte meg AlmDra ingerIlten. 2it89n7 ala@o@at Esa@HEsa@ szDtszCrt/@ 8olna4 2a nem sietne@ a segBtsDgI@re LrdLgi t9rsai@. HarEias 6Czban 9llt4 8Dres b/zog9nn7al a @ezDben4 s ol7an @96r9zatosan eleg9ns r/29ban4 2og7 "eon 8alCs9ggal megszDdIlt l9tt9n. FejDne@ 3orm9ja4 te@intete4 minden eg7es 8on9sa a bal/l j9rt @/nigaamira emlD@eztetett. N !em t/dom4 @i@ Ds mi@ 8ag7to@4 jC /ra@4 de a legjobb@or Dr@eztete@ Ds Esele@edetete@@el eg7 Dletre le@LteleztDte@ (azEo Jenemet4 Jenem 89r9na@ grC3j9t.. A szDles tLrzsK @/nigaami zord te@intettel4 bal l9b9ra s9ntBt8a4 de bIsz@e tart9ssal szemlDlte a Esatateret. =9natos te@intettel mDrte 8Dgig a barlang 2alotta@tCl teleszCrt 6adlCj9t4 Ds a 3ejDt r9zta. N JiEsoda esztelensDg 8olt 2innem anna@ az 9lno@ gazemberne@. .. N (eag9l9soto@bCl eg7DrtelmK a szomorO @L8et@eztetDs: LEsDm4 Jenem m9sodszIlLtt 3ia meg2alt te29t. N A ne8em .. A 3iE@C 2Bmzett4 3e@ete b9rson7nadr9got 2Ozott 6om69s tDrdEsizm9j9ba4 l9nEinge 3LlLtt bordC sel7emze@Dt 8iselt4 mel7ne@ mellrDszDt egDszen elborBtott9@ a leg@IlLnbLzAbb szBnK g7Lng7L@ Ds dr9ga@L8e@. N (ast3er JenemT N 8onta Lssze @es@en7 szemLldL@Dt AlmDra.lAszLr Esa@ n7olEan jLtte@. . N JiEsoda al98alC t9mad9s. N ?C2ajtott.N &i 8ag7T N @L8etelte =ars2en 3/rEs9n Esi@orgC 2angon. N A dBszes ze@DjK @/nigaami a 3ejDt EsC89lta. ? b9r sLtDt@D@ 6osztC@L6en7e merA 8Dr 8olt4 a di8atos ze@Dn eg7etlen barn9s8LrLs Ese66 sem D@telen@edett.. A barlang 2om9l79bCl @ilD6A 3Dr3i alaEson74 tLmzsi @/nigaami 8oltQ arE9t 3e@ete @Lrsza@9ll @eretezte4 mel7 2eg7es EsOEsban 8DgzAdLtt az 9ll9n4 orra @issD balra 3erdIlt4 szeme 3e@etDn 6ar9zslott. +rt 9llC @Dt @ed8es eemsi szolg9mat lesbAl len7ilazt9@4 Ds Og7 rontotta@ r9n@4 a@9r az LrdLgL@. !Dl@Ilete@ szomorO sorsra j/tott/n@ 8olna. N (azEo Jenem N 89laszolt a @Drdezett. N "e2ajtotta a 3ejDt4 morgott 8alamit4 majd a 2ozz9 leg@Lzelebb 9llC "eonra nDzett.

lAszLr a gorilla@D6K4 bronz8Drtes @/nigaamit m/tatta be: N HK t9rsam4 Jir@4 2ozz9m 2asonlCan a 2As t'orp nemzetsDg 2arEosa4 a . N Jeg2allott/@ a Esatazajt4 Ds jLttIn@ @Dsle@edDs nDl@Il N tette 2ozz9 "eon. . 'n@9bb Esa@ Esod9l@oz9s9na@ adott 2angot. N Hi2etetlen. Jint2a eg7 2arlemi @os9rlabdaEsa6at edzAje jeg7ezte 8olna meg eg7 3e2DrbArK OjonE l9tt9n megle6etten: -ilyen r*ganyos. A ZE2er/b[ szCt ol7an le@iEsin7lAen mondta @i4 mint2a sDrtDsne@ sz9nn9. pedig ne. SreztI@ a 3Istszagot4 Ds a tIzete@nDl szerettIn@ 8olna megmelegedni4 de nem gondolt/@4 2og7 2amarosan mil7en meleg lesz itt. N (azEo szomorOan 6illantott "eonD@ra4 ismDt a 3ejDt EsC89lta4 azt9n eszDbe j/tott4 2og7 mDg nem m/tatta be a t9rsait4 Ds g7orsan 6Ctolta e 2i9n7oss9got. N A legjobb@orP N szClt az eemsi 8id9man.is !ekete.lismerDsem4 /raimP N 'smDtlem: Dn nA 8ag7o@P N morogta AlmDra imm9r dI2Lsebben. A 2al9l ol7 89ratlan/l jLtt sz9m/@ra4 2og7 jCszeri8el azt sem t/d2att9@4 @i@ o@ozt9@ a 8DgzetI@et. "eon 3el3ig7elt a bronz8Drtes 2arEos sza8aira. &Lzben a 2atalmas termetK eemsi Ds a bronz8Drtes @/nigaami is odajLtte@. ? "eon l9tta4 2og7 rajta @B8Il sen@i sem 3ig7elt 3el a @/nigaami szC2aszn9lat9ra. Az eg7i@I@ @/nigaami 8olt4 a m9si@ nag7 darab4 29jas eemsi. N 12er/bo@ N mondta mDl7 toro@2angon N4 Ds mDgis mil7en jCl 3orgatj9@ a @ardotP . Az eemsi arEa tLbb sebbAl 8Drzett4 a @/nigaami 3/rEsa szLgben tartotta a bal @arj9t4 s mind@etten a 8erejtD@et tLrLlgettD@ a 2omlo@/@rCl. N (Dg 8ere@edtem il7en jCt.AlmDra4 A =ars2en4 A 6edig "eon. -e 2a ti nem lD6te@ @Lzbe4 le2et4 2og7 ez lett 8olna az /tolsC szCra@oz9somP A bronz8Drtes @/nigaami @idIllesztette a mellDt. )m to89bbi sza8aibCl @itKnt4 2og7 nem a@art sen@it megb9ntani4 Esa@ D66en t/datalattija szClalt meg. -riard Ds Jalar ann7i D8en 9t szolg9lta@ 2Ken4 Ds most itt 2e8erne@ a moEso@ban. (azEo 3eleg7enesedett4 Ds a 3ejDt r9zta. &Lzben (azEo Jenem le2ajolt a tKz mellett 2e8erA4 @Dt 2alott2oz4 Ds megg7AzAdLtt 2al9l/@rCl.

N !em Drtem egDszen4 mit mond . Ji 29rman nem eg7 Esete6atDban rDszt 8ettIn@ m9r eze@ben a bD@eidA@ben is4 sz9mos zsi89n7t a tOl8il9gra @IldtIn@4 Ds mint ta6asztal2att9@4 nem ijedIn@ meg a saj9t 9rn7D@/n@tCl. Azt9n 2omlo@9t a E2orald 3Dn7lA4 sima 2omlo@92oz d/gta. N + &rontel4 eemsi bar9t/n@./33 2asonlCan ijedten 2A@Llt 29tra az /gr9lC @/nigaami l9tt9n4 Ds sima 6i@@el7ein szi89r89n7szBnK 3Dn7e@ 8illanta@ meg a tKz 3Dn7Dben. (9ad9s/l &rontel bar9tom 2Brne8es s9m9n 8olt tLrzsDben4 mielAtt elind/lt4 2og7 bej9rja a 8il9got Ds ta6asztalatot szerezzen. H9rom D88el ezelAtt @Drt menedD@et Jenem 89r9ban4 azCta 2K szolga@Dnt @L8et minden2o89. Ji 8an4 LregT N meg8eregette az 9llat 6i@@el7es n7a@9t. N Jir@ 6eE@esen @i2Ozta mag9t4 a6rC szeme 2e8esen 8illogott elA szArLs4 gorilla@D6DbAl..g7anP N @i9ltotta 2e8esen Jir@4 a 2et7@e @/nigaami. Az LrdLgtAl se 3DlIn@P N jelentette @i bIsz@Dn Jir@4 azt9n a @L8et@ezA 6illanatban majdV m9s3Dl mDtert /grott 29tra ijedtDben.. N $Drbeli 3eneg7ere@e@ 8ag7/n@. N &rontelP Hozd a lo8a@atP .szemDl7es testArLm./33 a ne8e. de jC lenne minDl g7orsabban t98ozni errAl az LrdLgi 2el7rAl.. ... Jond2atn9m4 a tejtest8Drem4 2iszen /g7anazt a EseEset szo6t/@ mind@etten EseEsemA@or/n@ban.. N 1sa@ nem 3/t/n@ meg 69r rong7os ala@tClP -Dli ir9n7bCl az erdA sKrKjDbAl ol7an rettenetes bLmbLlDs 2arsant 3el4 2og7 a 39@ beleremegte@4 a lo8a@ a szBjai@at r9ngatt9@4 a E2orald les/n7t 3Illel4 remeg8e 2asalt =ars2en megrogg7anC l9b92oz. eg7 .. N Az en7Dm e jCsz9g. N Az istenit. A dBszes r/29zatO @/nigaami g7orsan 2at9rozott. N . ./33. Gillanato@@al @DsAbb n7/gtalan arE@i3ejezDssel emel@edett 3el. N !7/galomP N mondta =ars2en OjdonsIlt t9rsai@na@. =9r a @/nigaami@ Ds az eemsi@ n7/gaton mostans9g nem nag7on 3Dme@ meg eg7m9ssal4 mi @etten rDgi Eimbor9@ 8ag7/n@. Azt9n a 2atalmas termetK eemsi @L8et@ezett4 a@i le nem 8ette 8olna s/n7i te@intetDt a szD6 AlmDr9rCl.'orald( A gazd9j92oz oldalgC .. so@Hso@ 2asonlC szagO eg7Dn @Lzeledi@ dDlrAl.t/n@ /nalmas Cr9iban @ellemes 8it9@at 3ol7tat/n@ a tOl8il9grCl Ds a termDszet3eletti lDtrAl. ?o@.

AlmDra4 "eon4 ti @etten a maradD@ 29tasraP N JerreT N @i9ltotta a l9n74 mi@Lzben 3IrgDn 3el6attant eg7 @oH rom3e@ete @anEa n7ergDbe4 Ds a @ezDt n7Ojt8a segBtette 3el "eont a 29ta mLgD. #nnan mDg nem t/dom4 merre meg7In@ to89bb. "eon tilta@ozni a@art4 2iszen semmi olyas-it nem tett4 de azt9n mDgsem szClt semmit. . A @ellemes illattCl szinte megszDdIlt. .g7 szDles4 2osszanti ala@O4 2atalmas 8Llg7 terIlt el elAttI@4 mel7ne@ tOlsC 8DgDn4 jC Lt @ilomDterre @Dt merede@ 2eg7 @LzLtt @es@en7 szoros 8olt a @ij9rata. A 2Dt lC @LzIl eg7 @ile2elte lel@Dt a Esat9ban. !7Bl8esszAtAl 9t3Ort n7a@@al 2e8ert eg7 8DrtCEsa @Lze6Dn.3elD a szoros . "eon4 2og7 le ne essen4 a l9n7 @arEsO dere@9t 3ogta 9t4 s arEa az Dj3e@ete 2aj2oz sim/lt. (azEo4 a@i eg7 2C3e2Dr EsAdLrLn lo8agolt4 dDlEegen megt9nEoltatta 6ari69j9t4 azt9n @eletne@ m/tatott.. &issD eltolta mag9t a l9n7tCl4 de arra 8ig79zott4 2og7 le ne essen. Jire az erdAbAl @iDrte@4 a 3el2A@ m9r szDtoszlotta@4 Ds a 2old s9rga 3Dn7e eg7 t9gas legelAt 8il9gBtott be. N !e ta6ogassP N sziszegte 29tra a l9n7 mDrgesen4 Ds le3ejtette mag9rCl "eon jobb @ezDt. N A merbolgi 3ogadCban 8an dolgom. Az 9llat 3el9gas@odott4 azt9n megiramodott.Az eemsi sDrtett 6illant9st 8etett gazd9j9ra4 azt9n ment a 29taso@Drt. A maradD@ 2at 9llat eg7i@Dre ra@t9@ r9 az Lsszes m9l29t4 s megint eg7 m9si@ra siet8e 3el@LtLztD@ @Dt 2alottj/@at.z9ltal nDg7 2aszn9l2atC lC j/tott 2atCj/@ra. N A@@or: ir9n7 JerbolgP N @i9ltotta AlmDra4 Ds megsar@ant7Ozta 3e@ete 29tas9t. . N %7BaP N @i9ltotta (azEo4 Ds 3Irge 6ari69j9n el89gtatott a 8izes4 ned8es lombo@ @LzLtt @an7argC @es@en7 Oton @elet 3elD. N =ars2en4 &rontel mLgD. A 6roblDm9t (azEo g7orsan megoldotta. JLgIlI@ az erdA sKrKjDbAl EsLrtetDs4 @iab9l9s 2allatszott4 majd dI2Ls ordBt9s: n7il89n most 3edeztD@ 3el az Dr@ezA@ az elsA 2alotta@at.. AlmDra Ds "eon 29tasa 89gtatott /t9na4 azt9n jLtt Jir@ @ant9rsz9ron 2Oz8a maga /t9n a m9l29s lo8at4 s a sort &rontel Ds =ars2en @ettAse z9rta4 a 2alotta@at sz9llBtC jCsz9got 8on8a mag/@ /t9n.

JLgLttI@ 3ol7amatosan elmaradt a EsLrtetDs Ds a @iab9l9sQ a g7alogos IldLzA@ lesza@adta@. &i t/djaT >9mad9s/@ mindenesetre megle6ett bennIn@et. . ? r9ad9s/l il7 2arEias sz9ndD@@al. azt l9tom4 2og7 @/nigaami@4 de A@ is t'orpok1 N @Drdezte "eon 2al@an.g7an4 bar9tomP H9t4 nem l9ttad4 2og7 a szArzetI@ mil78isszataszBtCan 8LrLsT . Azt 2ittI@4 bD@Ds @Lrn7D@en t9boroz/n@4 s Esa@ BmmelH9mmal 9llBtott/n@ ArL@et. Hamarosan a talaj ismDt emel@edni @ezdett a lo8a@ 6at9i alatt4 s az esA ismDt sza@adni @ezdett4 mint2a dDzs9bCl Lntene@. )m ami@or a szorosban Esordog9lC 6ata@ @L8es 6artj9n Esattogott lo8/@ 6at9ja4 Ds eg7 @is idAre a 29tramaradC (azEo mellD @erIlte@4 "eon nem bBrta mag9ban tartani a @DrdDst... N Ss. A 'orgok a n7/gati 6art @Lrn7D@Dt la@j9@4 sosem 2allottam rCla4 2og7 @aland89g7C 8DrI@ il7 messze 2ozta 8olna A@et.. N . AlmDra 2atalmasat tIsszentett. "eon g7a@orta 6illantott 29tra4 de eg7etlen IldLzAt sem l9tott @ib/@@anni az erdA sLtDtjDbAl... N Ji3DlD@ 8olta@ azo@4 a@i@ rajtato@ ItLtte@T (azEo meg8etAen @L6Ltt.ze@ 'orgok. N GDnzDrt4 2OsDrt4 a g7il@ol9s @ed8DDrt. (azEo @omoran Lssze8onta a szemDt. N 'tt tLltjI@ az Djsza@9t N 2at9rozott (azEo. de nem szClt semmit.3elD 89gtatta@. N C lett 8olna 3ogl7/l ejteni eg7et @LzIlI@ N @i9ltotta a 29t/@ mLgIl Jir@ N4 2og7 megt/dj/@4 mi 8Dgre merDsz@edte@ be il7 mDl7re a @ontinens belsejDbe. miDrt t9madta@ r9to@T (azEo 89llat 8ont.. a leg6rimitB8ebbe@ a @/nigaaH mi@ minden nemzetsDge @LzIl.. =ars2en EsOn7a 6illant9st 8etett a t'orpra. N Aljas Esir@e3ogC@P N Rg7 Drtem. Jire tal9lta@ a 2eg7 oldal9ban eg7 meg3elelA barlangot4 a2ol sz9raz gall7a@bCl tIzet g7Ojt2atta@4 mindAjI@rAl EsL6LgLtt a 8Bz. =9r @i89lC 2arEoso@4 eszI@ ann7i sinEs4 mint enne@ az esztelen E2oraldna@P N m/tatott (azEo a 6i@@el7es 3ar@asra..

N A @/nigaami@T N Jajdnem azt mondta: a -a)-ok( (azEo Esod9l@oz8a meredt r9. N Azt l9tom4 2og7 nem 8ag7 . Hamarosan @ellemes sIltszag tLltLtte be a barlangot. N . N JiEsoda 3/ra 8il9g ez N sC2ajtotta 39radtan (azEo N4 ami@or eg7 @/nigaami nemesOr mene@Ilni @Dn7telen saj9t 3ajt9sai elAl4 Ds eg7 ned8es barlangban 2Ozza meg mag9t. N Ji /ralt/@ 12er/biont m9r a HosszO Sjsza@a elAtt is.. N J9s3Dl 2Cna6ja @elt 9t a !ag7 $Bzen N segBtette @i AlmDra. 1sa@ a @/nigaami 8ezDr nem e8ett. "eon el@D6edt.. Ha b9rmil7 8eszDl7 3en7eget4 engem azonnal 3elDbreszt./33 Ar@Ldi@ egDsz Djsza@a. Az addig eg7sDges eemsi nemzet 8ezDrI@ 6/szt/l9sa /t9n bel29borO@ba bon7olCdott4 a6rC tLrzse@re sza@adozott4 s az eg7esIlt @/nigaami nemzetsDge@ @i2aszn9l8a a E2er/bo@ l9zad9s9t elsL6LrtD@ A@et. !em tLrtDnt 8elem il7esmi az eemsi in89ziC Cta. &LrIlIltD@ a tIzet4 Ds 9tszellemIlt arEEal sz9rBt@ozta@4 melegedte@. N &rontel Ar@Ldi@ elAszLr4 azt9n Dn4 =ars2en4 "eon4 s leg8DgIl AlmDra. Jir@ 2Osdarabo@at szedett elA a m9l29s lC n7erge alCl4 s ned8es n79rsa@at 89gott. N !ag7on messzirAl 8etAd2ettDl ide4 bar9tomP N Jegle2etAsen N morogta "eon.N =e 3ogj/@ osztani az ArsDget N sietett rendel@ezni Jir@. "eon 3/tClag &rontelre 6illantott. AzCta mi 8ag7/n@ az /ral@odC 3aj 12er/bionban Ds Amri@ban eg7ar9nt. Jost 8isszan7ertI@ 2atalm/n@at. N Hat8an D8e m9r4 2og7 a E2er/bo@ l9zad9s98al az eemsi@ /ralma megtLrt N morogta (azEo. =ars2en a 3ejDt r9zta. N Amri@ban szIletett. N (azEo ala6osabban szemIg7re 8ette "eont. AbbCl4 amit rL8id ittlDte alatt ta6asztalt4 ne2Dz 8olt el2inni4 2og7 az eemsi@ /ralj9@ 12er/biont. N Hi9ba4 a 2atalmas #toaa@ 89ratlan 2al9la szDtzil9lta a 2CdBtC@ 2atalm9t. N Amri@banT N Esod9l@ozott &rontel. .emsi in89ziCT N @Drdezte 2itetlen@ed8e. G9r 6erEEel @DsAbb mindann7ian 3alatozta@. N FLlLsleges.

..g7 @LtDl EsIngLtt al9 a menn7ezetrAl. N Az Dsza@i @eoro@ tLrzsDbAl4 a 2atalmas. "e2ette@ t9n sz9zan is. N =alszerenEse @BsDrte /t/n@atP Jenioraz ne8ezetes 89r9ba 2atoltam le tBz t9rsam @BsDretDben. (ettenetes @Izdelmet 8B8t/n@.g7 balszerenEsDs.g7etlen 6LrLl7Esa69ssal a 6adlCra @Ildte4 Ds a gonosz lDle@ nem @elt 3el tLbbD. !D29n7 t9rs/n@ 2Asies Ln3el9ldoz9sa rD8Dn elDrtI@ az #lt9rbarlangot4 Ds m9r l9tt/@ a barlangn7Bl9st. . . !emes lel@K 3i8Dred az elesett test 3LlD 2ajolt4 2og7 g7Azelme z9log9/l @itD6je n7a@9bCl m9gi@/s aran7l9nE9t. )m e@@or 3anati@/s E2olerit9@ ItLtte@ rajt/n@. Azt 2ittI@4 e rom89r la@atlan4 s mindaz4 amit tal9l/n@4 szabad 6rDd9n@ lesz. MsszeEsa6t/n@ a 3A6a66al Ds a@olit/sai8al. $issza8on/lt/n@. 'szon7atos Esata 8ette @ezdetDt.z a mag7ar9zat szemmel l9t2atCan az eemsit Ds @Dt @/nigaami t9rs9t is @ielDgBtette. (ast3er sIrgetett bennIn@et4 2og7 m9ssz/n@ 3el rajta4 de mi balg9@ nem 2allgatt/n@ az o@os Ds ta6asztalt t'orpra4 3DltIn@4 2og7 a @LtDl Ojabb Esa6da lesz. $9gt/@ A@et4 mint a 6el789t. Az a@olit/s nem beEstelenBt2ette meg or8/l leg7il@olt ellensDgDt4 /tolDrte a 8Dgzete.. . Ss a@@or4 a2og7 ott 8itat@ozt/n@4 megjelent a 3Lldalatti szentDl7 E2olerita 3A6a6ja mDg sz9zLt8en a@olit/s @BsDretDben. (ast3er 8olt ol7 b9tor4 2og7 eg7mag9ban 8ette 3el a @Izdelmet a 3A6a66al. Xr9@ig tartC bol7ong9s /t9n megtal9lt/@ a mDg 3eldOlatlan4 Asi @inEses@amr9t. 12lo8is @l9nbCl. N @ezdte4 de AlmDra a sza89ba 89gott.@/nigaami4 sem eemsi. Ji3Dle n9EiC2oz tartozol4 bar9tomT N 12er/b 8ag7o@ N 2az/dta "eon anDl@Il4 2og7 AlmDra 3elD 6illantott 8olna. N !os N sIrgette A@et (azEo N4 megtisztelnDte@4 2a besz9moln9to@ arrCl4 mil7 @LrIlmDn7e@ @LzLtt lelte b9tor b9t79m a 2al9l9tP "eon az aj@9ba 2ara6ott. HAs@Dnt 2alt meg4 gaz 9rm9n7 8etett 8Dget DletDne@. "eon szeretett 8olna mDg tLbbet megt/dni az elmOlt D8e@4 D8H sz9zado@ esemDn7DbAl4 de nem 8olt al@alma @DrdDsDt 3eltenni. ? a@@or eg7 a@olit/s4 minden E2olerit9@ legs/n7ibb4 legalattomosabb org7il@osa mLgDje @erIlt4 2osszO 6engDje meg8illant4 borzalmas E/66an9s 2allatszott4 szerenEsDtlen LEsDd 3eje lere6Ilt4 teste 6edig a @or9bbi 9ldozata tetemDre 2an7atlott. . N ..

Azonban. &rontel4 a randa eemsi s9m9n tL6reng8e meredt r9j/@. N =9r@i megtette 8olna a 2el7emben N morogta "eon. bLlEs 3Dr3iO so@at t/d 12er/bion Asi tLrtDnetDrAl4 tal9n ne@te@ is segBtsDgete@re le2et... Ami@or meg8irradt4 morog8a 29tr9lta@ sLtDt @amr9i@ba4 Ds mi egDr/tat n7ertIn@."eon4 e b9tor t9rsam itt4 @iszabadBt89n mag9t ellensDgei szorongat9s9bCl4 odarontott4 Ds ledL3te a g7il@ost. >artsato@ 8elemP "eon lo68a AlmDr9ra 6illantott.. 'tt n7/gaton /g7anis . 2og7 mene@Iltete@ meg4 2a a tOlerA il7 rettenetes 8oltT AlmDra g7il@os 6illant9st 8etett a 3iE@C 3elD. !e@ed 6edig4 2As "eon4 29l98al tartozom4 2og7 ol7 nemes mCdon megbossz/ltad szeretett test8Dremet.. N ?o2asem 2allottam e ne8et. )m mDg megtisztelAbe lenne4 2a meg2all2atn9m4 ti mi3Dle Ig7ben j9rto@.. &Lzt/dott4 2og7 a E2olerit9@ az Djsza@a teremtmDn7ei. %7KlLli@ a na63Dn7t. N . "eon elismerAen 6illantott AlmDr9ra. 1sa@ D66en. . . N &Dtel@edsz bennIn@4 eemsiT &rontel Lsszer9nEolt 2omlo@@al tilta@ozott. H9t 6ersze4 miDrt is @ellene azt minden@ine@ t/dni4 2og7 mi is tLrtDnt 8alCj9banT Az meg 6l9ne nem tartozi@ m9sra4 2og7 A 2og7an @erIlt oda eg79ltal9n.gDsz na6 tra66olt/n@4 s este az ismeretes @Izdelembe botlott/n@. N -e2og7.. N JegtiszteltetDs sz9momra ezen in8it9l9s. N ?en@i ne sirassa az Dn 2Aslel@K LEsDmetP N szi6ogta (azEo. $9ra@ozCan nDzett4 9m (azEo Esa@ a 3ejDt r9zta. Jondani a@art mDg 8alami 2asonlCt4 de nem tette4 mert =ars2enne@ a tor@9ra szaladt eg7 3alat 2Os4 Ds 3/ldo@olni @ezdett. N =9tor 8olt4 nemes lel@K 2As4 de szerDn7sDge tilta@ozna4 2a 2allan94 mi@Dnt magasztalj9to@. maradjon tito@..nn7i az egDsz. A l9n7 @ed8esen elmosol7odott4 @issD mDg a 3ejDt is meg2ajtotta.g7 Jonara@2 ne8K Asi 89rat @eresIn@ N mag7ar9zta AlmDra. N Jeg8irradtP N sietett t9rsnAje segBtsDgDre =ars2en. N .. N A@@or. Jerbolgba tarto@4 a2ol a 3ogadCban 2olna6 Dj3Dl@or tal9l@ozCm 8an eg7 2Bres @/nigaami bLlEEsel4 @ine@ ne8e.

. N (azEo Jenem4 eg7 @/nigaami grC3. "eon eg7szerre megele8enedett4 mint2a 8ill9m Esa6ott 8olna belD. A @Dt @/nigaami Ds az eemsi DrtetlenIl meredte@ "eonra.nem so@ @eleti @/nigaami nemzetsDg @D68iselAit tal9lniQ t2or6o@at 3A@D66 nem. N Jeg9llj4 2a @ed8es az DletedP (azEo Lssze8ont szemLldL@@el4 DrtetlenIl meredt "eonra./33ot @ereste4 de az 9llat nem 8olt a @Lzelben. .. . N !em tito@ ez4 szD6 2Llg7P Sn4 (azEo Jenem4 Jenem 89r /ra4 a t/dom9n7o@na@ szenteltem Dletem.. Ji az4 bar9tom4 2allasz 8alami g7anOsatT "eon dermedt tago@@al4 t9tott sz9jjal4 296og8a emel@edett 3el4 de eg7 szC nem jLtt @i a tor@9n.. Og7 tetszi@4 Dn lesze@ az a 2As4 a@ine@ az eljL8etelDt erre az D8re jCsolta &e8anaar or9@/l/ma. N sC2ajtotta (azEo. =ars2en te@intetD8el ... N Jeg9lljP N /grott elD &rontel 3en7egetA @D66el4 @ezDben az alab9rdj98al.g7 Asi legend9na@ @B89no@ /t9na j9rni4 mel7 g7ere@@orom Cta 3oglal@oztat. N !em Drtele@. @ard megszerzDse az Dn EDlom4 mert e 8ar9zslatos 3eg78er el8ezeti gazd9j9t arra a 2el7re4 a2ol a Hajnal &ir9l7nAje al/ssza D8sz9zados 9lm9t.. >al9n meg2L@@ente@ azon4 amit most mondo@4 de nem @iz9rt4 2og7 Dn 8ag7o@ a... =izon7os jele@bAl BtDl8e /g7anis... (azEo elne8ette mag9t. N 'gen. N 'smerite@ az Asi legend9tT A szen8edDse@ 89r9ban lDtezi@ eg7 8ar9zslatos @ard4 a Hajnal &ardja4 mel7 9llBtClag D8sz9zado@@al ezelAtt a @A2Lz szLgezett eg7 gonosz lel@et.. A tLbbie@ is 3el/gr9lta@.. N Ji a n7a8al7a.. Hajnal "o8agjaP N Hog7anT N @Drdezte el@D6ed8e AlmDra.. N reEsegte Jir@ g7ana@8Can. N n7Lgte @i 8Dgre "eon. N #tt 2ag7tam a @ardotP A szD6 AlmDra szit@ozCdott4 mint eg7 @oEsis. Fel@a6ta a gLEsLrtLs n7elK 3ad9rd9t4 Ds elsz9ntan megr9zta. N $isszameg7e@P N $9laszt sem 89r8a megind/lt a lo8a@ 3elD. A Hajnal "o8agja. N A @ard. ... ? @i megtal9lja Ds Dletre @elti az Asi @/nigaami @ir9l7nAt4 megtal9lja az LrL@ boldogs9got4 Ds.. =ars2en Esa@ rL2LgLtt.

N %7erIn@P N 6aranEsolta. N "emondasz a megbBzat9sodrClT A l9n7 b9josan elmosol7odott. N A megbBzat9som eg7beesi@ a ter8eddel. Azt9n @omoran sC2ajtott. N Hatalmas 8eszDl7t jelent.ngem g7KlLl4 mert eg7szer elár*lta-( Hog7an 8Dde@ez2etnD@ a ?LtDt "9ng . "eon Esod9l@oz8a 6illantott 29tra. . N A szolg9d 8ag7o@.N Azt a @ardot eg7 @Aolt9rbCl r9ntottam @i4 @iszabadBt8a ezzel 12olert4 az +si %onosz "el@et. N Hag7nod @ellett 8olna azt az 9t@ozott @ardotP N sziszegte AlmDra bosszOsan. A Hajnal &ardja mell7el a Hajnal &ir9l7nAje eg7@or m9r @D6es 8olt leg7Azni 12olert.. N 'gazad 8an. "eon elmosol7odott. Ha ez a 3eg78er 8alCban a Hajnal &ardja4 (azEo sza8ai szerint el8ezet az eg7@ori @/nigaami @ir9l7nA2Lz4 Ds az A segBtsDgD8el tal9n leg7Az2etjI@ 12olertP AlmDra so@9ig nem szClt4 Esa@ Esendben @a6asz@odott "eon deH re@9ba.. !e is erAs@Ldj4 ?il8er4 Bg7 is so@at mondtamP ?zL8etsDgese@ 8ag7/n@. "eon ismDt AlmDr98al Ilt eg7 lo8on4 Esa@2og7 most "eon Ilt elLl4 Ds a l9n7 @a6asz@odott a dere@9ba mLgLtte. JegbBzCm szintDn a Hajnal &ir9l7nAjDt @B89nja megtal9lni. A 2atalmadban 9ll b9rmi@or 8issza@Ildeni. N JiEsodaT N >Lbbet nem mond2ato@. ? ez a @ard4 mel7 a Esata 2e8Dben @iesett a @ezembAl4 nem le2et m9s4 mint az elAbb emlBtett Hajnal &ardjaP (azEo sLtDt 6illant9st 8etett "eonra4 bizon7talan/l ingatta a 3ejDt4 mDg eg7szer szemIg7re 8ette "eont4 Drez2ette a te@intetDbAl4 2og7 @omol7an beszDlt4 mert eg7szerre elsz9nta mag9t. "Cra @a6ta@4 Ds 89gtat8a ind/lta@ 8issza a sLtDt Ds ned8es erdAben a EsatatDr szBn2el7Dre. $eled tarto@. N ?emmi szI@sDgIn@ r9P N 12oler szabad Ds DlP N 3elelte "eon a le2etA leg/d8ariasabb 2angon.g7etlen le2etAsDgem 8an: a @ard. nem Esa@ mir9n@4 2anem az egDsz birodalomraP .ra ellenT .

zIstLs 3Dn7e @BsDrteties 9rn7D@o@at 8ar9zsolt a rit@/lC erdAbe. "eon 89llat 8ont.. Az eddig elLl lo8aglC (azEo 8isszamaradt "eonD@ 29tas92oz. Az Djsza@ai erdAben 29tborzongatC 2ango@ 2arsanta@. HosszO Ds 8D@on74 a@9r eg7 n79rs.. >al9n eg7 @issD mDg LrIlt is4 2og7 nem ne@i @ell ezt a 8eszedelmes 3eg78ert 2ordoznia. (azEo ellentmond9st nem tKrAen 3el8etette a 3ejDt. ? 2og7an le2etne az eg7 E2er/bT N (azEo ismDt 3/rEsa 6illant9st 8etett "eonra. N \g7 tLrtDnt. A 2old a 2armadi@ neg7edben j9rtQ mDg nem 8olt teli2old4 de ez m9r Esa@ na6o@ @DrdDse 8olt. A lo8a@ 6at9ja belemDl7edt a 3el9zott 3L8en7be. Hog7 8ar9zsereje 8anHeT !em t/dom. A lDn7eg az4 2og7 a @LzelDben leg7en4 Ds 2a 12oler r9j/@ t9mad4 8ala@i 3orgassa ellene. .g7 magas sz9rmaz9sO @/nigaami nemesOrP Ss te. "eon engedelmesen bClintott. N Ha a @ardot megtal9lj/@4 Dn 3ogom birto@olni4 mert engem illet. Ado@ ne@ed 2el7ette m9si@ 3eg78ert.. . N !7il89n N mondta (azEo magasztosan. N Hog7an le2etnD@ biztos benneT . ? . -e 2amarosan @iderIl4 /g7anarrCl a @ardrCl 8anHe szC.z id9ig engem nem segBtett. >Lbb3Dle szBnben 8illCdzi@4 Ds nD2a sziszegA4 zizegA 2ango@at 2allat.. N =izon7os 8ag7 abba4 bar9tom4 2og7 ez a @ard4 ami /t9n most meg7In@4 a Hajnal &ardjaT N @Drdezte a @/nigaami grC3 @Dtel@ed8e. N A Hajnal &ardja Esa@ a Hajnal "o8agj9na@ engedelmes@edi@. nem @/nigaami 8ag7P "eon 89llat 8ont. azt mondtad4 te 2Oztad @iT G/szta @Dzzel 3ogtad meg4 Ds @i2Oztad a @/nigaami@ @ir9l7nAjDne@ szent 3eg78erDtT "eon bClintott. Jost eg7 2old@arDj ala@O ta8at @erIlte@ meg. N A monda szerint Esa@ a Hajnal "o8agja 2Oz2atta 8olna @iP . ?At4 @iesett a @ezembAl a 2arE sor9n. Az esA3el2A@ eloszlotta@4 s @i@/@/Es@9lt @LzIlI@ a 2old.N Rg7 8an. N -e.g7 @Aolt9ron n7/g8C iszon7atos @o6on7a 2omlo@9bCl 2Oztam @i. N A legend9@ nD2a tOlozna@.

N Jost tra66ol2atna@ 8isszaP N Ss 2a n9l/@ 8an a @ardT N li2egte "eon4 a@i igenEsa@ so@at 3orgatta az 9ttLrDs @Lzben a d9rd9ja n7elDt. . (azECt nem szomorBtotta el ez a le2etAsDg. "o8ai@at @i@LtLttD@ eg7 tiszt9son4 Ds Esendben lo6Cdzta@ 3el3elD a . (azEo megsar@ant7Ozta a 6ari69j9t. HOsz 6erEen 9t 89gtatta@ a szDles erdei Oton 3eszBtett tem6Cban4 2og7 minDl jobban mag/@ mLgLtt 2ag7j9@ a g7alogos @/nigaami@at. "o8a n7a@9ra dAl8e4 2og7 minDl @isebb EDl3elIletet szolg9ltasson a 3elD rL66enA n7Bl8esszA@ne@4 eg7szerKen elsodorta az elDje 9llC@at4 Ds 6LrLl7D8el /tat 89gott mag9na@ Ds t9rsaina@. A 8LrLs bolgo@ b/n@Cj/@at lenget8e4 ordBtoz8a4 bLmbLl8e4 n7ilai@at @ilA8e 6rCb9lt9@ g7alogosan IldLzAbe 8enni A@et4 de esDl7I@ sem 8olt.ze@ mi/t9n/n@ mente@P N ri@oltotta 8issza (azEo 8id9man. JDg jC 2Osz 6erEn7i lo8agl9sra le2ette@ a Esata szBn2el7DtAl4 s 2old3Dn7es4 n7Blt tere6en 89gtatta@ 9t eg7 erdA sLtDt s98j92oz @Lzeled8e4 ami@or az elLl lo2olC . N . N A@@or majd a 8isszaOton el8esszI@ tAlI@. N . "eon azt 2itte4 (azEo r9 a@ar t9madni az Cri9si tOlerAre4 9m a @/nigaami grC3 egDsz m9sra gondolt. Hamarosan Drt2etetlen @aratt7ol9s ItLtte meg a 3IlI@et4 Dles 2angO 8isBtoz9s4 6o@oli l9rma. A r9t9madC bolgo@ ann7i3elD este@4 a29n7an Esa@ 8olta@. Az 9llat 2an7attH2omlo@ rontott @i az erdAbAl4 s mLgIle nag7 ordBtoz9ssal sLtDt4 gorillaszerK lDn7e@ tLrte@ @i4 ro66ant 3ab/n@C@at4 8as@os @ardo@at lCb9l8a. Feleslegesen ne @oE@9ztass/n@P !em le2et m9r messze az a barlang.el8ezesse A@et a m9gi@/s 9lomban sz/nn7adC @/nigaami @ir9l7nA2Lz.t9namP N ordBtotta. HasonlC 8LrLs szArK @/nigaami EsIr2e 8olt4 mint a@i@ nem so@@al @or9bban megt9madt9@ (azECD@at.bbe a rDsbe 89gtatta@ be a t9rsai4 s b9r ellen3elei@ szinte megsz9ml9l2atatlan/l n7IzsLgte@4 lendIletI@@el Ds a megle6etDs erejD8el 6illanato@ alatt 9t89gt9@ rajt/@ mag/@at./33 2irtelen 8isszatDrt. "e2ette@ 8ag7 neg78enen. Hamarosan a @iab9l9s /tolsC 3oszl9n7ai is elmaradta@ mLgLttI@.

N (ajt/@ ItIn@P N 6aranEsolta (azEo ellentmond9st nem tKrAen. A2og7 @Lzeledte@4 a l9rma eg7re 2angosabb lett. Jint2a 29borodott lel@e@ tan79zta@ 8olna a 3ennsB@on. N +rIletP N s/ttogta el@D6edten "eon a bo@ro@ @Lzti les2el7I@rAl. Ss. N 12olerit9@ N sziszegte AlmDra g7KlLlettel a szemDben. A jC@ora barlangban 29rom 2el7en is 2atalmas t9bortKz lobogott4 s e tKz @LrIl sLtDt ala@o@ /gr9lta@4 8alami ArIlt t9nEot j9rta@4 s @Lzben tor@/@ sza@adt9bCl ordBtotta@. N !em meri@ megDrinteniT N Esod9l@ozott &rontel. N #ttP A barlang alatti tiszt9srCl @IlLnLs menet @Lzeledett 3el3elD a tIze@nDl /gr9lC@2oz. Feje 3LlLtt tartott szArLs @ezDne@ szDtt9rt /jjai @LzLtt DlDn@8LrLs l9ngo@ lobogta@4 a@9r2a ele8en 39@l79@ lennDne@. )m sen@i sem 3en7egette4 sAt4 magabiztos lD6teibAl Og7 tKnt4 A az4 a@i 6aranEsol a mLgLtte jL8A@ne@. .lejtAn a Esata szBn2el7e 3elD. N A mindenitP N s/ttogta 9m/ltan Jir@. N 12oler moEs@ai. A 3Dr3i4 mert lD6tei ala6j9n 3Dr3i le2etett4 mind@Dt @ezDt a magasba tartotta4 mint2a 29t/lrCl 6isztol7t n7omta@ 8olna a bord9i @LzD. a bolgo@ is @LzDjI@ tartozna@P "eon arra3elD nDzett4 amerre a @ardot elejtette4 Ds megle6etDsDben megszorBtotta =ars2en @arj9t. Amint a @9mzs9s ismDt @9nt9lni @ezdett4 az ArIlet a tKz @LrIl to89bb3ol7tatCdott. Az ezIst@9mzs9s ala@ 3enn2angon @9nt9lt4 nD2a megHmeg9llt4 2og7 arE9t az Dgre emel8e toro@2angon 8alami ima3DlD@et mormoljon4 azt9n to89bb@9nt9l8a lD6@edett 3el3elD a barlang2oz 8ezetA Ls8Dn7en.g7 ezIstLs Es/29jO4 2atalmas termetK ala@ lD6@edett elLl. $ala29n7szor meg9llt4 a tKz @LrIl I8LltLzL@ is el2allgatta@4 abba2ag7t9@ a @erge /grab/gr9l9st4 s 3eszIlt Esendben 89rt9@ @i sza8ait. Az arE9t nem le2etett l9tni4 mert a 3ejDre bor/lC @9mzsa elrejtette arEa 3orm9j9t.. ? a @9mzs9s mLgLtt4 a@9r 8alami Inne6i menet4 nDg7 rong7os4 torz @D6K4 8LrLs szArzetK bolg lD6@edettQ gall7a@bCl 2e8en7Dszett 6rimitB8 2ord9g7on eg7 2osszO4 s9rga szi@r9@at 8etA 2olmit Ei6elte@: a Hajnal &ardj9t. N $all9sosan 3Dl2etne@ tAle.. N .

Jir@ /grott a 3iE@C 3elD a b/zog9n798al4 9m mielAtt lesOjt2atott . A 8LrLs 3iE@C 3elb/@ott4 t9rsai 9teste@ rajta. Az DgA /jjO @eze@ eg7szerre 8illanta@. -ermedtsDgI@ Esa@ eg7 6illanatig tartott4 m9ris le3elD iramodta@ a @es@en7 Ls8Dn7en. &rontel nag7 B8et leBrC alab9rdja ol7an erA8el zOgott el a 6/szta le8egAben4 a2ol az imDnt mDg a bolg 9llt4 2og7 az eemsi eg7ensOl79t 8eszt8e tDrdre rog7ott. 'szon7O zKrza8ar t9madt. =ars2en eg7 dobCtKt 2ajBtott az Dlre /grC bolg n7a@9ba. ?iet8e dobta el4 mDgis nag7 erA8el4 Ds Drezte4 2og7 a gLEsLrtLs n7elK aEDl6enge eg7enesen az ezIst@9mzsa mellrDszDne@ tart. "eon 89rta a E/66an9st4 a2og7 a d9rda 2eg7e belemDl7ed a mellbe4 9m e2el7ett megle6A dolog tLrtDnt. "eon r92ajBtotta a d9rd9j9t. &in7Ojtott /jjai @LzLtt a l9ngo@ 3ellobogta@4 8alCs9ggal mDteresre n7Olta@. Jire Dszre8ettD@ @LzeledtDt4 m9r rajt/@ is Esa6ott4 s eg7etlen Esa69ssal leItLtte a 2ord9g7 baloldali 29tsC Ei6elAjDt4 s m9r t9madta is a m9si@ 29tsCt. "eon sem @Dsle@edett.g7 reEEsenDs4 Ds a d9rdan7Dl @ettDtLrt. A 3iE@C "eon 3elD 3ord/lt. Az ezIst@9mzs9s4 @DtmDteres4 tagbasza@adt Cri9s 2atalmasat bLmbLlt dI2Dben.g7ane@@or a neg7edi@ bolg 3elsi@oltott4 elejtette a @ezDben tartott 9gat4 Ds tigris/gr9ssal 8etette be mag9t a bo@ro@ @LzD. -9rd9ja n7elD8el tor@on 89gta a 3elAle esA elIlsA 2ord9g7Ei6elAt4 Ds az Og7 dAlt el eg7 n7i@@an9s nDl@Il4 mint2a a szB8e meg9llt 8olna. .lragadj/@ a @ardotP Azt9n g7orsan a lo8a@2ozP (ajtaP &i/grott a bo@ro@ rejte@DbAl4 Ds megsz9llott@Dnt ro2amozta meg a @ardot 8i8A Inne6Dl7es menetet. A mozd/lat ol7an rettentAen g7orsan tLrtDnt4 2og7 "eonna@ mDg oEsOdni sem 8olt ideje. Az Dlen 2aladC4 l9ngolC @ezK ezIst@9mzs9s meg6erdIlt. . N A lo8a@2ozP N ri@oltotta bAszen (azEo4 Ds a @ard /t9n n7Olt. Hamarabb oEsOdott4 mint t9rsai4 m9sodi@@Dnt /grott @i4 szinte (azEo 29ta mLgLtt. A barlang elAterDben a 29borodott /grab/gr9lo@ 9llat@Dnt 8onBtotta@ esze8eszett dI2I@ben. A jobb @Dz a d9rda aEDl2eg7Dt @a6ta el4 a bal a 3an7elet mar@olta meg..

A l9ngolC maro@ Lsszez9r/lt az alab9rd n7elDn4 @Lz8etlenIl az aEDl3ej alatt. N $isszaP N ordBtotta (azEo4 mDg mindig 3IstLlgA @ezDt 39jlal8a. W8Llt8e 2ajBtotta el azon n7ombanP (azEo Jenem4 Jenem 89r /ra minden mDltCs9g9rCl meg3eled@ez8e eszelAsen n7alogatta meg6erzselt @ezDt4 mel7 mDg 3IstLlgLtt a @ard DrintDsDtAl. A 8LrLs l9ng eg7szerre eltKnt a 3iE@C @ezDrAl. . &Lzben (azEo a @ard2oz /grott4 Ds diadalmasan megragadta a mar@olat9t. A 3eg78er oldalra lendIlt4 s 8ele eg7Itt re6Ilt el &rontel is4 a@i semmi 6DnzDrt nem eresztette 8olna el a 3eg78erDt. A @DtmDteres ala@ eg7etlen @/rta @Dzmozd/lattal eltaszBtotta a bronz8Drtes @/nigaamit4 a@i DgA sza@9lla oltogat9s98al 8olt el3oglal8a4 Ds a @ard 3elD lD6ett. Jir@ I8LltLtt a 39jdalomtCl.g7 g7ors mozd/lat. HosszO /jjai 8olta@4 @armo@2oz 2asonlatosa@. =al @ezD8el elAreEsa6ott4 megmar@olta AlmDra @es@en7 89ll9t4 s erA8el megszorBtotta. "eon eg7 6illanatra jCl l9tta a 3iE@C Dles 8on9sO rC@a@D6Dt4 naranEss9rga szemDt4 s 2eg7es orra Ds bal szeme @LzLtt eg7 rDgebbi 3erde 89g9s tBz Eentis 2el7Dt. A E2olerit9@ az elsA 29rom . Gedig a @ard most nem izzott4 Eitroms9rg9n 8illogott. (ettenetes erA @ellett a22oz4 2og7 a jC@ora termetK4 sOl7os testK eemsit Bg7 oldalra 2ajBtsa. =ars2en szemmel l9t2atCan mesteri 8B8C 8olt. A l9n7 tDrdre rog7ott. )m a @ardrCl nem mondott le. =ars2en @Lzben 29romHnDg7 le3elD ro2anC E2olerit98al Esat9zott. ?ziszeg8e ejtette a l9b92oz.8olna4 az DgA @eze@ 3elD 3ord/lta@4 a l9ngo@ megn7Olta@4 Ds megH 6erzseltD@ a @/nigaami arE9t4 megg7Ojtott9@ a sza@9ll9t. N "eonP 'deP Jost AlmDra /grott az ezIst@9mzs9s 3iE@C elD. &rontel termett a @9mzs9s elAtt4 Ds alab9rdj9t derD@magass9gban s/2intotta. !D29n7 m9sod6erEnDl to89bb nem bBrta tartani. Az alab9rd n7ele a 3iE@C bal ten7erDben Esattant4 Ds @ong8a meg9llt4 mint2a szi@l9na@ It@LzLtt 8olna. 'smDt meg6rCb9lta megmar@olni4 de a 3eg78er Og7 Dget2ette4 mint a 6o@ol tIze. %7omort9jra szOrt @es@en7 8B8CtArD8el4 de a szOr9s rL8idre si@erIlt. #l7an DrzDse le2etett4 mint2a eg7 3e2Drizz9sO 8asat mar@olt 8olna meg. &es@en7 8B8CtAre 8ill9mg7ors 8illan9so@@al osztogatta a 2al9lt.

A 2atalmas ember 3elI8LltLtt4 Ds mind@Dt @Dzzel a @ard Eitroms9rga 8asa /t9n @a6ott. Az ezIst@9mzs9s ala@ most megragadta AlmDra m9si@ 89ll9t is4 Ds megszorBtotta.2alottj/@ /t9n @issD 8isszarettente@. Az illetA megt9ntorodott4 eldAlt4 a@9r eg7 @Aoszlo6. Fel@DszIlt r94 2og7 A is I8Llt8e 2ajBtja majd el4 a@9rEsa@ (azEo4 de minden@D66 meg @ellett 6rCb9lnia. A barlangbCl most m9r t/Eatn7i E2olerita Ds legal9bb ann7i 8LrLs szArzetK bolg ig7e@ezett le3elD. )m el is engedte n7ombanQ a @ard Dgette a @ezDt. . =izon7os 2el7e@en. (azEo leItLtt eg7 r9rontC bolgot4 azt9n meg6erdIlt4 Ds a bo@ro@ @LzD /grott. =ars2en Ds @Dt t9rsa 8issza8on/lCban 8olta@4 de 3eltartott9@ a 3e@ete Es/29s E2olerit9@at Ds bolg szolg9i@at. Ss ol7 r/gan7osna@. + azonban semmil7en 39jdalmat nem DrzettQ a @ard Og7 sim/lt a @ezDbe4 mint2a eg7enesen erre a EDlra @o89Esolt9@ 8olna. A @ard 2eg7e sistereg8e mDl7edt a 2Osba. N $isszaP N @i9ltotta Jir@4 a@i idA@Lzben si@eresen eloltotta a sza@9ll9t. -e nem lo8agolt el4 tartotta a tLbbi lo8at4 89rta a t9rsait.l innen4 mielAtt tLbben leszne@. N . =ars2en Ds a segBtsDgDre sietA &rontel eg7Ittesen sem t/dt9@ tartani A@et. "eon a Eitroms9rg9n izzC @ard2oz /grott4 Ds megragadta a marH @olat9t. %7orsan le2ajolt AlmDr9Drt4 Ds a 89ll9ra @a6ta. "eon m9r ind/lt 8olna /t9na4 azt9n megtor6ant. "eon 2atalmas lD6te@@el 3/tott 8issza a tiszt9sra4 a2ol a lo8a@at 2ag7t9@. Azt a @ezet4 mel7 az elAbb l9ngo@at lL8ellt @iP "eon @i2Ozta a @ardj9t a @9mzs9s 3Dr3i n7a@9bCl4 mel7ne@ n7om9n 8LrLses 3e@ete 8Dr ser@ent. "eon 3el3elD szOrt a @arddal4 a 8eszedelmes Cri9s 8as@os n7a@9ba. (azEo eg7m9s /t9n oldozta el a @LtA3D@e@et4 Ds A maga m9ris n7eregbe 6attant. N %7erIn@P N @i9ltotta. =ars2en 8ig7orog8a t9madta meg A@et. A l9n7 8D@on7 teste @Lnn7Kne@4 szinte sOl7talanna@ tKnt. A l9n7 2ang nDl@Il 2an7atlott eg7 bolg tetemDre.

A @ant9rsz9rat tartC @ezD8el eg7Ottal AlmDr9t is 3ogta4 2og7 le ne 6ott7anjon4 jobbj9ban a @ard 8LrLsen izzott4 serEegett. . N &erIlA8el @ell mennIn@ N @LzLlte (azEo N4 2a nem a@ar/n@ ismDt Lsszetal9l@ozni a mOlt@ori Esa6attal. "o8a 3el9gas@odott4 s "eon majdnem @iz/2ant a n7eregbAl AlmDra eszmDletlen testD8el eg7Itt. . "eon a 8DrszagtCl ne@i 8ad/ltan 3elri@@antott4 Ds meglengette szi@r9@at 8etA @ardj9t. N 'deP N @i9ltotta =ars2enne@4 a@i 2osszO l9b98al leelAzte @/nigaami Ds eemsi t9rs9t.l innenP N zi29lta Jir@4 mi@Lzben 3el@a6asz@odott a n7eregbe."eon tiszteletlenIl 3eldobta AlmDr9t 3e@ete 6ari69j/@ 29t9ra4 s A maga is 3el@a6asz@odott a n7eregbe. Ami@or be@LszLntLtt a reggel4 eg7 sebes 3ol79sO 6ata@ 6artj9n let9borozta@4 meg6i2ente@4 megitatt9@ a lo8ai@at4 de tIzet g7Ojtani nem t/dta@4 mi8el minden ann7ira ned8es 8olt.t9na Jir@ @/laEs9bCl lDle@melegBtA4 tIzes 8LrLsbort @ort7olta@. Azonban a @ardot l9t8a a E2olerit9@ Ds bolg 2arEost9rsai@ @arj/@at az Dgre emel8e 29tat 3ordBtotta@4 Ds meg3/tamodta@. A szemer@DlA esA el9llt4 de 2i9ba @elt 3el a na64 nem so@@al lett 8il9gosabb. GerEe@en belIl 8isszan7erte rDgi DnjDt4 s eg7 szCt sem szClt megmentAjD2ez4 sem a tLbbie@2ez. JLgLttI@ 3e@ete Es/29s E2olerit9@ b/@@anta@ @i a bozCtbCl. &rontel eg7 @Dtten7Drn7i darab sz9rBtott 2Ost szedett elA a m9l29bCl4 ezt 2at3elD 8agdalt9@4 s mi8el megsItni nem t/dt9@4 azonmCd be3alt9@. "assan m9r 2ajnalodni @ezdett4 de ezt aligHalig le2etett Dszre8enni4 mert az Dg ismDt bebor/lt4 s 2a nem is z96orszerKen4 de ismDt esni @ezdett. A szit9lC ned8essDgben didereg8e lo8agolta@ elAbb dDli ir9n7ba4 azt9n 3DlCra mOlt9n @eletne@ 3ord/lta@. "eon a lo8a 8D@n79ba 89gta sar@ait4 Ds a mDg dI2LngA Esata 3elD 3ordBtotta. N . AlmDra 2amarosan mag92oz tDrt4 @9b9n nDzett maga elD4 Ds eg7etlen szC8al sem @LszLnte meg "eonna@ a tettDt. N &a6j/@ el A@etP N I8LltLtte =ars2en tLretlen lel@esedDssel4 s a mene@IlA@ /t9n 89gtatott 8olna4 2a &rontel 3el nem @a6asz@odi@ mellD4 Ds m9s ir9n7ba nem 3ordBtja @LzLs 29tas/@at.g7H .

N Jir@P A meg6Lr@LlAdLtt sza@9llO @/nigaami C8atosan n7Olt a 3LldLn 2e8erA 3eg78erDrt4 D662og7 megDrintette4 sziszeg8e4 szit@ozCd8a r9ntotta el a @ezDt. "eon eg7 6illanatig 3ar@asszemet nDzett a @/nigaami nemes Orral4 szeme sar@9bCl AlmDr9ra 6illantott4 azt9n 89llat 8ont. A t2or6 grC3 3og9t LsszeszorBt8a eg7szerK mozd/lattal n7Ojtotta "eon 3elD a 3eg78ert. ?/n7i 6illant9st 8etett r94 azt9n 3ejD8el eemsi szolg9ja 3elD biEEentett. &i2Ozta a Eitroms9rga @ardot a 6/2a bAr2I8el7bAl4 meg3ogta a 6engDt4 Ds a mar@olat9t a 2omlo@9t r9nEolC eemsi 3elD n7Ojtotta. (endel@ezz 8elIn@4 nag7/ramP . !em 3irtatom @ilDtedet4 2iszen imm9r bizon7osan t/dom4 2og7 az4 a@i e @ardot @D6es a @ezDben tartani4 nem le2et m9s4 mint a Hajnal "o8agjaP =oEs9sd meg ne@em4 mDltatlanna@4 2og7 magamat 2ittem e 2i2etetlen 2atalom birto@os9na@4 de 2idd el4 @omol7 indo@om 8an arra4 2og7 e dolgot 3DlreDrtelmezzem. (azEo4 a@i ez id9ig 3eltKnAen szCtlan 8olt4 2Imget8e lD6ett "eon elD. (azEo sC2ajtott. N Ha @B89nod. N ForrCP (azEo Lssze8onta a szemDt4 Ds @/nigaami szolg9ja 3elD biEEentett. &rontel meg3ogta a Eir9d9s mar@olatot4 azt9n I8Llt8e ejtette el.eg7 @ort7 j/tott 3ejen@Dnt4 s a @/laEs @iIrIlt. Azonban most m9r t/dom4 2og7 a Hajnal "o8agja 8alCj9ban te 8ag74 s e t/d9s birto@9ban engedd meg4 2og7 (azEo Jenem4 Jenem grC3ja Ds @Dt szolg9ja 3elaj9nlja ne@ed 2K szolg9latait. Jost add 9t a @ardot &rontelne@. $eszettIl Dget2ette a ten7erDt4 de nem engedte el a mar@olatot4 amBg "eon Esod9l@ozC arEEal 8issza nem 8ette tAle. N Wg7esen Esele@edtDl4 "eon ?il8er. Ami@or a @ard "eonn9l 8olt4 (azEo bizon7talan/l 3Dl tDrdre eresz@edett. "e2ajolt4 g7ors mozd/lattal 3elragadta a 3eg78ert4 mel7 sistergett a mar@9ban. N !em t/dom4 @i 8ag7 te 8alCj9ban4 nag7/ram4 de 2og7 nem Amri@bCl jLtt E2er/b4 abban biztos 8ag7o@.

!em szabad g7engDne@ Ds 2at9rozatlanna@ m/tat@oznia. "eon @i2Ozta mag9t.s@Idjete@ az Dletete@re4 &e8anaarra4 a Hajnal "o8agj9ra4 es@Idjete@ meg4 2og7 mindenben segBteni 3ogto@P N .s@IszIn@P N @i9ltotta AlmDra ol7an 9tszellemIlt arEEal4 2og7 "eonna@ megdobbant a szB8e. ?C2ajtott. A tLbbie@ @Cr/sban mondt9@ /t9na. N !em 89rom el4 2og7 eg7 il7 nemes @/nigaami a szolg9m leg7en N 3ol7tatta "eon nDmi gondol@od9s /t9n. Hog7 eg7Itt 2arEolj/n@ 12oler ellen4 s eg7Itt @IzdjIn@ 12er/bion 3el8ir9goztat9s9Drt.?zemD8el intett @Dt szolg9j9na@4 9m azo@ m9r 6aranEs nDl@Il is @L8ettD@ gazd9j/@ 6Dld9j9t4 Ds 3Dl tDrdre eresz@ed8e 3ejet 2ajtotta@ "eon elAtt. $olt m9r ta6asztalata abban4 2og7an 8isel@edjen il7en 2el7zetben. A Hajnal "o8agja 8ag7o@4 s e @arddal a @ezemben eg7etlen EDlom 8an: megszabadBtani a Hajnal &ir9l7nAjDt D8sz9zados 9lm9bCl. . $alCban az 8ag7o@4 a@ine@ ne8eztDl. N HB8eid 8ag7/n@4 nag7/ramP N sza8alta tiszt9n Drt2etAen =ars2en. &Dt szolg9ja szClni sem mert. ? AlmDra4 a bIsz@e 8ar9zslCl9n74 rL8id 2aboz9s /t9n @L8ette. N !em sz9ndD@oztam el9r/lni a @ilDtemet N jelentette @i. Rg7 tKnt4 mint2a =ars2en sz9ja szDlDn mosol7 b/j@9lt 8olna4 9m ez Esa@ l9tszat le2etett4 mert a n7/rga 3Dr3i azon n7omban tDrdre ros@adt E2oraldja mellD. "eon a szIr@e Dg 3elD emelte a @ardot4 Ds az s9rga l9ngo@at 8etett.s@Idjete@ N 6aranEsolta @emDn7en "eon. N Azonban azt meg@L8etelem 12er/bion ne8Dben4 2og7 8elem tarts4 s @arod izm98al 8alamint bLlEsessDgeddel mind8Dgig segBts @IldetDsembenP N Hal9lom 6illanat9igP N 3elelte 2e8esen (azEo Jenem./334 a g798a E2orald 3IlDt les/n78a4 szK@Ll8e la6/lt a 3Lld2Lz. &idIllesztette a mellDt4 Ds @erIlte AlmDra te@intetDt. "eon =ars2en Ds AlmDra 3elD 6illantott. N . N -e tal9n Bg74 2og7 magadtCl jLttDl r94 so@@al jobb. Hog7 2onnan @erIltem 12er/bionba4 maradjon tito@. N =9r2o89 mDg74 Dn @L8etle@. N . .

A @ir9l7nAt merre @eressemT N J9r beszDltIn@ errAl N emlD@eztette AlmDra4 Ds nem nDzett "eon szemDbe. H9romsz9z D8 rengeteg idAP RjdonsIlt t9rsai es@ItDtele /t9n eg7DrtelmK 8olt4 2og7 "eon eg7edIl .. JerbolgbaT "eon Esod9l@oz8a tL6rengett el mag9ban4 menn7it 89ltozott 12er/bion 29romsz9z D8 alatt. N JibenT N @Drdezte bizon7talan/l =ars2en. ? 3ogadC@T 'l7esmi@rAl eg7@or 9lmodni sem mert 8olna. !em m9s A4 mint &ind %ren %r/n %rat24 a ne8es er3roHbolg bLlEs4 a@i8el Jerbolgban adt/n@ eg7m9sna@ rande8Ot ma Djsza@9ra a &D@ %On9r 3ogadCban.s@IszIn@P N A@@or. N A2o89 eredetileg ig7e@eztem. "eon az aj@9ba 2ara6ott. N Hol tal9lj/@ ezt az illetAtT (azEo mDl7 lDlegzetet 8ett. 1sa@2og7 e 2el7 sz9momra ismeretlen.. 9lljato@ 3elP Rg7P Ss most beszDljI@ meg4 2og7an to89bb. N Sn 8ag7o@ a Hajnal "o8agja4 8ag7 nemT 1Dlom4 2og7 megH tal9ljam a Hajnal &ir9l7nAjDt4 a @/nigaami@ eg7@ori nag7 OrnAjDt. N ?ejtDsem szerint a @ir9l7nA eg7 Jonara@2 ne8K Asi 89r mDl7Dn tal9l2atC. -e ismere@ 8ala@it4 a@i t/djaP "eon 3el8illan7ozCdott. N Jonara@2P N @i9ltotta (azEo. N 'genP H9t 6ersze4 2ol is le2etne m9s2ol nD6em eg7@ori nag7 @ir9l7nAje4 2a nem Jonara@2banP &ind jCl sejtetteP "eon azonnal leEsa6ott r9. N JiDrt @Dsle@edIn@ mDgT 'smDt lCra @a6ta@4 Ds 2amarosan @Dn7elmes tem6Cban Igette@ Jerbolg 3elD. N >/dod4 2ol 8an ez a 89rT N !em. A @ard4 mell7el Dletre @elt2etem4 m9r n9lam 8an. Jinden@or sz9mBto@ a tan9Esaito@ra. (azEo biztosBtotta rCla "eont4 2og7 mDg e r9DrAs4 lC@BmDlA iramban is Jerbolgba Drne@ al@on7atra. N JiEsodaT N @i9ltotta "eon. AmBg A itt idAzLtt4 89roso@na@ n7om9t sem l9tta4 leg3eljebb 89ra@na@ 8ag7 &eorat2H3Dle nag7 nD6tele6IlDse@ne@.N .

-e 8ajon Aszinte szB88elT >al9n. Az es@ItDtel Cta azonban minden@i szemmel l9t2atClag @erIlte. Hiszen a @ard is ezen a 8DlemDn7en 8an. "eon el2at9rozta4 2og7 rendBt2etetlenne@ m/tat@ozi@4 Ds @itart 9llBt9sa mellett: A a Hajnal "o8agja. Jindeg7. >/dta m9r4 2og7an @ell 8iH sel@ednie il7en 2el7zetben4 2a meg a@arja tartani 2B8ei t9mogat9s9t. ?zil9rdan. Jint2a az A te@intete 6estist terjesztene. "eon 89llat 8ont gondolatban. . $issza a@art @erIlni 12er/bionba4 s mDg a@@or is szB8esebben tartCz@odi@ itt4 mint "e ?entierbe4 2a ez a 12er/bion m9r nem az a 8il9g4 mel7et ol7 jCl ismert.g7etlen esDl7e4 2a meg@eresi a @/nigaami@ 2BresH2Br2edt @ir9l7nAjDt4 Ds 8ele @arLlt8e sz9mol el 12olerrel.szDbe j/totta@ eddigi tal9l@oz9sai a ?LtDt "9ng . Ss miDrt ne le2etne Bg7T !em most elAszLr 3ord/l elA4 2og7 ne@i rendeltetDse 8an 12er/bion sors9ban. AlmDra 9tIlt Jir@ mLgD. . 'gen4 meg @ell tal9lnia a Hajnal &ir9l7nAjDt. Azonban a n7/rga =ars2en mint2a @issD g/n7oros lett 8olna. . Ha mindenne@ daE9ra mDgis ide@erIlt4 anna@ 8alamil7en jelentDse 8an. Ss AlmDraT AlmDra4 a bIsz@e 8ar9zslCl9n74 a@i eg7etlen sza898al 8issza@Ild2eti "e ?entierbe. . + 8ajon 2og7 3ogadta "eon lo8agg9 elAlD6DsDtT >Drdet 2ajtott a Hajnal "o8agja elAtt. AlmDra nem Ilt elAtte 8ag7 mLgLtte4 2og7 lo8agl9s @Lzben szCt 89lt2assana@. (azEo nem maradt 8issza4 2og7 szCba 2ozzon eg7Heg7 Ig7et4 s a tLbbie@4 b9r g7a@orta 3/rEsa 6illant9so@at 8etette@ 3elDje4 azonnal el3ordBtott9@ a te@intetI@et4 2a A odanDzett.lo8agol 3e@ete 6ari69j9n.r98al4 Ds nem 8olt tOl boldogQ 12oler tOl erAs a22oz4 2og7 eg7edIl szembesz9lljon 8ele.l8Dgre mDgsem lenne illendA4 2og7 a Hajnal "o8agja megossza 8ala@i8el a 6ari69j9t. "eon ig7e@ezett @emDn7 arEot 89gni. (azEo Ds @Dt szolg9ja AszintesDgDben biztos 8olt. Jagabiztosan. ? 2a a sors Og7 2ozta4 2og7 a Hajnal "o8agj9na@ szere6Dt @ell elj9tszania4 A megteszi4 ami tAle teli@. GaranEsolCan. Azt9n 2irtelen eszDbe j/tott a 3en7egetDs4 mell7el szembe @ell nDznie: 12oler Ds 9d9z 2B8ei4 a E2olerit9@.

? most az elmOlt 2ete@ alatt eg7szerre mint2a megbol7d/lt 8olna a 8il9g4 rL8id idAn belIl @Dt 8Dres Esat9t is 8B8t/n@. . &omoran b9m/lta@ mag/@ elD4 de nem 2ozt9@ szCba az Ig7et. N ?o@at 89ltozott a 8il9g mostan9ban N sC2ajtotta (azEo. (azEo azt is elmondta4 2og7 t/dom9sa szerint Jerbolg tartom9H n79ban 2osszO ideje rend 8anQ tizenLt D8e nem 3ord/lt elA4 2og7 il7en nag7 sz9mO bKnLzA Esa6at megt9madott 8olna bD@Ds /tazC@at. 1sa@ (azEo 2oza@odott elA mindann7iszor azzal a tDnn7el4 2og7 leg@DsAbb al@on7atra elDrne@ Jerbolgba4 Ds a &D@ %On9r 3ogadCban @iadCs la@oma 89rja majd A@et. N Ami@or m9s3Dl D88el ezelAtt @eleti birto@omrCl Otna@ ind/ltam a Hajnal &ir9l7nAjDne@ @eresDsDre4 Esa@ rangom elenged2etetlen jel8Dn7e@Dnt 2oztam magammal 6LrLl7Lmet.JDg @Dtszer 9llta@ meg 6i2enni4 s b9r a g7omr/@ 2angosan @orgott4 nem 8olt mit enniI@. >Lbb mint eg7 D8en 9t eg7szer sem @ellett 2aszn9lnom. E9 Hamarosan meg6illantott9@ Jerbolg legszDlsA 29zait4 @LztI@ a &D@ %On9r 3ogadCt4 amel7ne@ az abla@aibCl a @orai Cra daE9ra 2al89n7 3Dn7 szKrAdLtt a bej9rat elAtti nag7 tDrre. "eon a szK@sza8O89 89lt (azECtCl megt/dta4 2og7 ez a 89ros eg7@or a @/nigaami bolg nD6Eso6ort 3A89rosa 8olt4 innen sz9rmazi@ a ne8e4 9m az eemsi 2Cdolts9g alatt a bolgo@ n7/gatra 89ndorolta@ egDszen az CEe9nig. Jerbolg 89rosa jelenleg majdV az egDsz 12er/biont mag9ba 3oglalC &/nigaami =irodalom eg7i@ jelentAs 2el7tartCs9ga 8olt4 mel7en eg7 goreel tLrzsbeli @/nigaami 2el7tartC /ral@odott. ? most a @/nigaami@ /ralma alatt la@oss9ga nag7 rDszDt E2eem64 goreel4 bolg4 ma/n/ Ds 6a8een tLrzse@be tartozC @/nigaami@ al@ott9@4 de eze@en @B8Il nag7 sz9mban Dlte@ itt a leg@IlLnbLzAbb 3ajO E2embo@4 eemsi@4 meline@ Ds m9s 3/rEsa nD6e@ is.

N Jerbolg 2Oszezres la@osO nag789ros.g7H@Dt bD@Ds /tazCtCl elte@int8e nem @alandozta@ mDg el il7 messzire a tengertAl D8tizede@ Cta. ? a bolgo@T A n7/gati tenger6art la@Ci. Az Lsszesen n7olE ezIst. . "e2ette@ 8ag7 tBzen. N Ji Esa@ 2atan 8ag7/n@. N Jenem grC3ja @Dr beboEs9t9st Jerbolg 89ros9ba t9rsai @BsDH retDben. A na6 m9r len7/g8Cban 8olt4 ami@or bezLrgette@ a 89ros 8as@os 3a@a6/j9n.g7 bD@Ds 8all9s Esendes 2B8eine@ ismertI@ meg A@et. N Jit gondolsz4 itt Jerbolgban biztons9gban leszIn@ tAlI@T (azEo a 3ejDt r9zta. "eon @omoran nDzte az al@on7i 3Dn7ben elDjI@ @erIlA 89rost. (azEo jCl saEEolta4 8alCban al@on7atra DrtD@ el a 89rost.ze@et @int C2ajtja 2ag7ni4 grC3 OrT (azEo to89bbi 8itat@oz9s nDl@Il4 meg8etA 6illant9s @BsDretDben eg7 aran7at n7omott az alaEson7 3iE@C mar@9ba. N JitAl z9r@Czi@ Jerbolg 89rosa bD@eidAbenT N @Drdezte minteg7 . N . . . 'gen megItnD a bo@9j9t az a @Cbor bolg Esa6at4 amel7 botor mCdon meg6rCb9lna betLrni ide. Az Ar@a6it9n7 @a6zsin elmosol7odott4 Ds az /tolsC lo8on @eresztben 2e8erA @Dt 2/ll9ra m/tatott. A 39@l7a le8il9gBtott4 Ds mi/t9n az Ar ala6osan szemIg7re 8ette (azEo dBszes r/29zat9t4 a tLlg73a@a6/ szDtn7Blt4 s mLgLtte a 8asrostDl7 3el2OzCdott. (9ad9s/l itt 9llom9sozi@ a 2el7tartC saj9t testArsDge4 mel7 89logatott @/nigaami 8itDze@bAl 9ll. A toron7bCl az ideje@or9n megg7Ojtott 39@l7a 3Dn7DnDl eg7 sza@9llas Ar 6illantott le. N !a Ds eze@T . N &i az4 Ds mit a@arT (azEo @i2Ozta mag9t. =ibirEsC@os @D6K4 alaEson7 @/nigaami lD6ett elDjI@ tal6ig 8asban4 mLgLtte bAr8Drtes4 d9rd9s @/nigaami@ sora@ozta@. ? most azt @ell mondanom4 eg7szeriben megtDbol7odta@.rAs 2el7ArsDg 8Ddi. N !7olET N @Drdezte Esod9l@oz8a (azEo.12olerit9@@al eddig is tal9l@ozt/n@ /t/n@ sor9n. N Jeg @ell 3izetniI@ a @a6/6Dnzt4 grC3 OrP N @r9@ogta a bibirEsC@os @D6K.g7 ezIst 3ejen@Dnt.

. 1sa6atosan j9rt9@ az /tE9@at4 Ds leLldLstD@ a bD@Ds la@oso@at. N !em bolgo@T N . !em sz9mBtott ne@i@4 2og7 @/nigaami4 E2er/b4 eemsi4 menI 8ag7 m9s nemzetsDgK az 9ldozat/@4 eg7ar9nt leg7il@olt9@ A@et. N Ja/n/@T N Esod9l@ozott (azEo.. ? 2a nem 2iszi4 megbizon7osod2at errAl saj9t szemD8el4 2a elmeg7 a dDl@eleti 89ros@a6/2oz4 a2ol 3elnDg7el8e meglel2eti azo@at a ma/n/@at4 a@i@ eleste@ Bj9szain@ elsA sortIzDre. &ardDlre 29n7t9@ 8alamenn7it.szCra@ozottan. ? mi@Lzben ez tLrtDnt4 ma/n/@ 8ad Esa6ata ostromolta meg elAszLr a @eleti4 majd 6edig a dDl@eleti @a6/t. N =D@eidAbenT N n7LgLtt 3el a 8as69nEDlos Ar@a6it9n7. JegEson@Btott testI@et elrDmisztDsIl @iszLgeztD@ a @a6/ra. Az eddig bD@Dt Ds szeretetet 2irdetA E2olerit9@ tegna6 este meg29borodta@. "D6Dsben ind/lta@ meg a girbeg/rba /tE9@on4 s a dolg/@ /t9n szaladg9lC4 @omor arEO 6olg9ro@4 i6aroso@ megb9m/lt9@ A@et. N Hol 8anna@ m9r a bD@eidA@4 jC /ramP >egna6 Cta nag7ot 3ord/lt a 8il9g.j4 jC /ram4 Esa@ nem 3eltDtelezi rClam4 2og7 nem t/do@ meg@IlLnbLztetni eg7 s9rga bArK ma/n/t eg7 8LrLs szArzetK bolgtClT N 29borgott az Ar@a6it9n7. Jire a 89rosArsDg @i8on/lt ellenI@4 tLbb 6/sztBt9st 8Dgezte@4 mint a dro#a )árvány n7olE D88el ezelAtt. H9za@at g7Ojtotta@ 3el4 g7il@olta@4 3osztogatta@. !em @eg7elmezte@ sem nAne@4 sem g7erme@ne@. N A 89rosArsDg szDt8erte a E2olerit9@at. N Ja/n/@ 8olta@ eze@ az 9t@ozotta@4 erre a n7a@amat teszem. !ag7 Esata dOlt a 89ros belsejDben4 a E2olerit9@ nag7 rDsze 2oltan 2e8er a Esatorn9@ban4 so@an @LzIlI@ e 6erEe@ben @Bn6adon ismeri@ be iszon7atos tettei@ indBtD@9t4 9m a@adta@4 a@i@ @ere@et oldotta@4 s 29zai@ba 2OzCd8a 89rj9@ az Ojabb le2etAsDget. Jost nem m/tat@ozna@4 de @i t/dja4 mi@or 29borodna@ meg ismDt a megmaradotta@4 Ds sz9nj9@ el mag/@at mDg eg7 mDsz9rl9sra. Ha Arein@ eg7 @iEsit is g7anOtlanabba@ lette@ 8olna4 a 89ros most 3elDget8e4 3el6rDd9l8a4 romo@ban 2e8er. !D29n7an . N ? mondd4 @a6it9n7 N szClt @Lzbe AlmDra N4 mostanra rend /ral@odi@ a 89rosoto@banT A 69nEDlos @/nigaami 89llat 8ont. A ma/n/@ azonban ta6asztal8a @/darE/@at el8on/lta@4 amil7en 2irtelen jLtte@.

N $an szabad szob9to@4 E2er/bT N 8etette oda (azEo 2asonlC stBl/sban4 s a 3iO @ezDbe dobta 29tasa @ant9rsz9r9t. A &D@ %On9r /d8ar9na@ @a6/j9n9l =ars2en 8isszaszClBtotta .. N Hog7 8anHeT N ne8etett sziszegAn a g7B@ember. 12er/bioni mOltj9bCl nem emlD@ezett il7en bKzre4 b9r a@@or nem j9rt 89rosban4 s 3Aleg nem @/nigaami@@al telt 89rosban.. A @or9t le2etetlen lett 8olna meg2at9rozni4 r9nEos4 @ora8Dn arE98al4 zLldes barna bArD8el4 rezzenDstelen szemD8el Og7 nDzett @i4 a@9r eg7 nag7ra nAtt g7B@. !em @ellett messze menniI@4 2og7 meg6illants9@ a &D@ %On9r 3ogadCt. 2a jCl 3izetne@P N JDg @etten Dr@ezne@ majd 29rom lC8al. N Jinden szob9n@ 8endDget 89r. N !9l/n@ C2ajtana@ megsz9llni4 /raimT N sziszegte 2et7@Dn4 szinte 3og2eg7rAl. ./33ot4 s lD6Dsben lo8agolta@ az ItLttH@o6ott ist9llCig4 mel7ben eg7etlen lC sem 8olt. (azEo oda8etett a 3iE@Cna@ eg7 ezIstLt4 Ds az rL6tDben @a6ta el4 . ?zil9rd @AD6Ilet 8olt a @isebb 89l7ogH Ds 3a29za@ @LzLtt4 s jC 9lla6ot9bCl lerBtt4 2og7 alig 69r D8e D6Bt2ettD@. A moEs@os /tE9@on 6ata@o@ban 3ol7t a szenn7es lD4 Ds ol7an bKz terjengett4 2og7 "eon m9rHm9r be3ogta az orr9t.g7anis Jerbolg la@osaina@ jelentAs rDsze @/nigaami 8olt4 eemsi@et4 E2er/bo@at4 8ag7 m9s ismeretlen 3ajOa@at Esa@ el8Dt8e le2etett l9tni. ?zB8esen 3ogadj/@ a 8endDge@et.l9t8a (azEo dBszes r/29zat9t4 aran7g7KrKit tisztelett/dCan le@a6t9@ elAttI@ a 3ej3edAi@et4 de a legtLbben Esa@ meresztettD@ r9j/@ a szemI@et4 eg7 szCt se szClta@. )m a 6at9@ dobog9s9ra a 3ogadC ajtaja @in7Blt4 eg7 @CEos 3ej jelent meg4 azt9n eg7 alaEson7 3iO lD6ett @i. (azEo 9t8ette a m9l29s lC @ant9rsz9r9t4 Ds /tasBtotta Jir@et meg &rontelt4 2og7 @eressene@ eg7 6a6ot4 a@i tisztessDggel eltemeti @Dt 2alott t9rs/@at4 s meg2ag7ta ne@i@4 2og72a a temetDs @ezdetDt 8eszi4 8alamel7i@I@ jLjjLn Drte4 mert A is el a@ar bOEsOzni @Dt 2K szolg9j9tCl. .l@IlLnIlten 9llt @Dt @isebb D6Ilet @LzLtt az /tEa jobb oldal9n4 rog7adozC 3a@erBtDstAl @LrIl8D8e4 de ann9l 3rissebb 3estDsK4 3ig7elem3el@eltA EDgDrrel a bej9ratn9l.

Az ajtC @i89gCdott4 eg7 rong7os4 8LrLs orrO @/nigaami t9ntorgott @i rajta. #dabenn eg7szerre 2L@@ent Esend t9madt. "eonna@ e 2angza8ar nem 8olt egDszen idegen4 8iszont 12er/bionban rDgebben N 29romsz9z D8eT N nem2og7 @oEsm9t4 de mDg 3al/t sem nag7on l9tott. FelordBtott4 Ds a 3alna@ 29tr9lt. Azt9n ami@or l9tta4 2og7 a 3ene8adat a gazd9ja megn7/gtatja4 @9rom@odott4 mert ijedtDben le6isilte a nadr9gj9t. A 3ogadCs4 eg7 alaEson74 gLrbe l9bO4 bibirEsC@os @D6K4 @L8Dr @/nigaami4 2ajlong8a sietett elDjI@. A 3iE@C bamb9n meg3ord/lt. &Lzelebb Drte@ a 3ogadC2oz4 Ds 2allott9@4 2og7 odabent jC a 2ang/lat. Az a rDtes@D6K mel9@ 6edig4 a@i D66 @i3elD botor@9lt 8olna4 Lt lD6Dst 29tr9lt a megle6etDstAl. "eon Esod9l@oz8a nDzelAdLtt. (Dg 8olt. N $an Lt Ires szob9jaT N @Drdezte (azEo a 3ogadCst. &Dt ezIst szob9n@Dnt. . A @L8Dr ember Og7 8ig7orgott r9j/@4 mint2a D66 a 8ag7on/@at @B89nt9@ 8olna re9 test9lni. Az i8C 3IstLs belsejDben a legH . "eon4 (azEo Ds AlmDra @L8ettD@. =ars2en @/rta morg9so@@al @or2olta a E2oraldot4 megragadta a n7a@9t4 Og7 lD6ett be az i8Cba. N >izenLt is4 2a @ell. (ettentA g7ors 8olt a mozd/lata. A 8endDg minden@D66en 8endDg4 b9rmel7 n9EiCba tartozi@ is. Jerbolg 89rosa igenEsa@ megle6te. .szDbe j/tott az az Djsza@a4 mel7et (oH minV7ara@ 2reeirjeinDl tLltLtt4 s eg7 2reeir asszon7 egDsz Djsza@a sziszegett r94 amiDrt nem engedte az 9g79ba. &oEsmai zsong9s4 @iab9l9s4 rDszeg gajdol9s 2allatszott. =ars2en 3D@en tartotta 3elajzott 9llat9t4 Ds a 6/lt2oz 8ezette. Rg7 tKni@4 az eltelt idA alatt 8alamel7est rendezAdte@ a 8iszon7o@4 ja8/lta@ az Dlet@LrIlmDn7e@. "eon elmosol7odott. "9tszott4 2og7 tisztelete elsAsorban (azECna@ szCl4 de nem m/tatta @i meg8etDsDt a t2or6 nemesOr t9rsas9g9ban lD8A E2er/bo@ ir9nt./33ot Og7 l9tszi@4 ingerel2ette a 8DgeDr2etetlen Esobog9s 8ag7 a re@edtes dOdol9s4 mert morogni Ds 8iEsorogni @ezdett. A 3ogadC 3ala 3elD 3ord/lt4 Ds 3ol7C Ig7eit @ezdte intDzni.a@9r2a 8alami leg7et Esa6ott 8olna le. !em a@arta@ 3eltKnDst @elteni. N MtT N morogta.

)m amint megDr@ezi@4 DrtesBteni 3ogom Lnt. A 2armadi@at =ars2en4 a neg7edi@et AlmDra 3oglalta el. !em so@9ig tLrte a 3ejDt sorsa g/banEainQ a @imerIltsDgtAl 9lomba z/2ant4 Ds Drde@es mCdon "e ?entierrAl 9lmodott. . A ne8e &ind %ren %r/n %rat2. .g7 er3roHbolg nemesOrral 8an tal9l@ozCm a 3ogadCdban.@IlLnbLzAbb rendK Ds rangO ala@o@ IldLgDlte@: eemsi@4 @/nigaami@4 E2er/bo@ Ds eg7ebe@. $olt min elgondol@oznia. A 3ogadCs szDlesen 8ig7orgott4 Ds nem g7AzLtt 29l9l@odni. +@et a lD6EsAtAl jobbra 2el7eztD@ el. Felmente@ a 3alD6EsAn az emeletre4 Ds a szobal9n7 megm/tatta a szob9i@at. Msszesen n7olE szoba le2etett az emeletenQ Lt jobbra4 29rom balra. "e2e8eredett a @es@en7 9g7ra4 Ds a sors9n tL6rengett. ? Og7 tKnt4 bD@Ds eg7etDrtDsben iszogatna@. N !em4 nag7/ram4 il7en ne8K Or mDg nem Dr@ezett 2ozz9n@. 'ntett eg7 barna4 Eo63os eemsi l9n7na@4 2og7 m/tassa meg ne@i@ a szob9j/@at.z biztatC 8olt. !em Dr@ezett megT A 3ogadCs Og7 2ajlongott4 mint2a maga 12er/bion Es9sz9ra Dr@ezett 8olna meg. N . (azEo ragasz@odott 2ozz94 2og7 @Dt szolg9ja al/djon a lD6EsA2Lz leg@Lzelebb esA szob9ban4 A 6edig a mellettI@ lD8Aben. A@9r Esa@ elAzA al@alommal4 ismDt @iszolg9ltatott sen@i@Dnt Dr@ezett4 9m most szinte Cr9@on belIl elDrte4 2og7 eg7 @is Esa6at 8erb/89lCdott @LrIlLtte4 a@i@ elismertD@ At 3LlLttI@ 9llCna@. "egal9bb most m9r nem g7Ltri belsA 29borO 12er/bion 3LldjDtP N (azEo Jenem 8ag7o@4 Jenem grC3ja N jelentette be a @/nigaami a 3ogadCsna@. "eonna@ a legszDlsA szoba j/tottQ elDgedett 8olt 8ele. (azEo nemes geszt/ssal eg7 marD@ ezIstLt szCrt a 6/ltra. Jinden@i .g7ana@@or az a t/dat4 2og7 a rettegett 12oler az ellen3ele4 Ds 3e@ete @9mzs9s @/nigaami 2B8ei bD@Ds /tazC@at t9madna@ meg4 nem tLltLtte el @imondott LrLmmel. =9r igaz4 a szoba szC @issD tOlz9sna@ bizon7/lt arra a @es@en7 3Il@Dre4 mel7ben mindLssze eg7 9g7 Ds eg7 d/r8a 3arag9sO asztal 2el7ez@edett el4 de "eonna@ jelen 6illanatban ez is bA8en meg3elelt. Azt 9lmodta4 2og7 i8CEimbor9i 8ala2og7 @i2al9szt9@ testDt a tC jege alCl4 illA mCdon eltemettD@4 s este 9ldom9st itta@ r9 a @ed8enE @oEsm9j9ban.

? m9sna6ra el3elejtettD@4 mi8el a 89ros@a 3/tballEsa6ata megszerezte ez D8i elsA g7AzelmDt. . Az emlD@e @ed8DDrt ala6osan a 6o29r 3ene@Dre nDzte@.sajn9lta a szegDn7 29borodottat. Az ellen3Dl b/sza lerobbant 3DlOton.

.z a 8isel@edDs mag7ar9zta jellegzetes so89n7s9g9t. "eon bar9ts9gosan r9mosol7gott4 azt9n N e8Aesz@LzL@ nem lD8Dn N . N C Dt89g7at4 /raimP N tele6edett le mellDjI@ "eon 3ar@asD2esen. . Hi2etetlenIl 39radtna@ Drezte mag9t4 s izmai 3eszIlte@4 sajogta@ az azna6i erA3eszBtDstAl. (azEo Ds @Dt szolg9ja barb9r mCdon @Dt maro@@al tLmtD@ a sz9j/@ba a zsBrtCl EsL6LgA 2Osdarabo@at4 AlmDra @eEsesen tartott a @ezDben eg7 sz9rn7at4 3inoman eszegette4 =ars2en 6edig szemmel l9t2atCan nag7obb LrLmet tal9lt abban 2og7 jCsz9g9t t96l9lja4 mint2og7 A maga is eg7en. A szomszDdos asztaln9l Lt alaEson7 termetK4 3erdeszemK 2ajCs iszogatottQ A@ E2er/bo@ le2ette@4 @eoro@ 8ag7 azDno@. "eon @idLrzsLlte a szemDbAl az 9lmot4 BmmelH9mmal megmosta az arE9t a 2or6adozC b9dogla8Crban4 Ds le89nszorgott az i8Cba. @Dt asztal @LrIlIlAi nem 8iselte@ 3eg78ert4 leg3eljebb a matrCzo@ eg7i@eHm9si@a gLrbe @Dse@et. Az ajtCtCl jobbra esA 2osszO asztaln9l bamba te@intetK4 rong7os @/nigaami@ Ilte@ 8ag7 n7olEan. Az asztalon 29rom 2atalmas EserD6t9lon ro6ogCsra sIlt 6/l7@a mDretK sz9rn7aso@ sora@ozta@ erAsen megEson@Btott 9lla6otban. $iszont (azEo Ds t9rsai teljes 3eg78erzetben IltD@ @LrIl a @andallC melletti asztalt a terem bal oldal9n. N Sn 2Llg7 8ag7o@ N morogta dI2Lsen AlmDra. Asztal/@ @Lze6Dn eg7 nDg79gO @andel9berben DgA 8as@os4 d/r8a 3agg7Og7ert79@ libegA l9ngja szolg9ltatta a meg8il9gBt9st @Dsei4 de ann9l @iadCsabb 8aEsor9j/@2oz. A @andallCban 8id9m tKz lobogott4 s a l9ngo@ 3Dn7e meg a szinte m9r Drzett 2A jobb @ed8re derBtettD@ "eont.F9 "eon jC m9s3Dl Cr9t al/dt4 ami@or AlmDra 3elzLrgette4 2og7 jLjjLn le az i8Cba 8aEsor9zni. >9rsai m9r teljes lDtsz9mban Ilte@ @LrIl eg7 g7al/latlan 3aasztalt a terem bal 3elAli rDszDben4 a @andallC @LzelDben. )sBt8a 6illantott @LrIl.

. N . N &ind %ren %r/n %rat2 a legne8esebb bLlEs4 a@it 8ala2a a 29t9n 2ordott e 3LldP >e tal9n nem ol8astad 2atalmas mK8Dt a 3*nigaa-i ee-si. 1sa@ 2at arann7al si@erIlt a lel@Dre 2atnom4 2og7 megadja a 8DgtisztessDget szeretett szolg9imna@.. N 'gen N morogta (azEo elismerAen. mDg nem adott 2Brt mag9rClT (azEo a 3ejDt r9zta. N Ami@or r9emeltI@ a b/H zog9n7ain@at4 a szeme se rebbent. ? Jalar4 b9r testDben eemsi 8olt4 lel@Dben m9r rDg nemes @/nigaami89 89lt. =iztos 8ag7o@ benne4 2og7 A nem 3og el@Dsni. "e2et4 2og7 Esa@ D2sDge di@t9lta4 de "eon 2at9rozottan Og7 Drezte4 b9r@i 8olt is a sza@9Es4 Drtette a dolg9t. A 2Os Bze legin@9bb lib92oz 2asonlBtott4 8alCszBnKleg az 8olt4 Ds bA zsBrban4 @IlLnleges 3Kszere@@el @isIt8e @ellemes ben7om9st adott az BzlelAg/mC@na@. N &ind %ren %r/n %rat2. "eon 8Dgzett az elsA Eombbal4 sKrK4 3Kszeres 8LrLsborral LblBtette le4 s 8alami8el bar9ts9gosabb 2ang/latban l9tta a 8il9got. $DgIl a 6a6 engedett. N FDl Cr9ba is beletelt4 mire si@erIlt megDrtetnem 8ele4 2og7 m9r6edig Jalar -riarddal eg7 sBrban 3og n7/godni4 2iszen eg7Itt 2alta@ meg4 s @ora g7erme@@or/@tCl Og7 szerettD@ eg7m9st4 mint2a test8Dre@ lennDne@. "eon Drde@lAd8e 6illantott a @/nigaami grC3ra.. N 'ntelligens 3Dr3iO le2et.g7 darabig Esendben ette@4 Esa@ a tOloldali 8endDge@ zajong9sa 2allatszott.6/szta @Dzzel lesza@Btotta az eg7i@ sIlt sz9rn7as mDg megmaradt Eombj9t4 Ds jCBzKen 2ara6ott bele. A@9r 3ogadni is mernD@ r94 2og7 %r/n %rat2 mester mDg ma Dj3Dl elAtt megDr@ezi@.*s viendit4 a @/nigaami@ g7AzelmDt az eemsi@ 3LlLtt4 mel7ben 3aj/n@ 3elsAbbrendKsDgDne@ Ds AsisDgDne@ ala6jait 2at9rozza .g79ltal9n @i ez az illetAT $alami t/dCs3DleT N 2*dós!éle1 – @D6edt el Jir@4 a@i eddig Esendben 3ig7elte gazd9ja Ds "eon t9rsalg9s9t. N Sj3Dlig mDg 8an eg7 Cr9ja. N A 6a6 nem a@art beleeg7ezni4 2og7 Jalart4 eemsi szolg9mat a @/nigaami temetAbe 2el7ezzI@ 8DgsA n7/g2el7Dre N mondta (azEo "eonna@ @Dt 3al9s @LzLtt.

Ami@or a legDn7 Dszre8ette4 2og7 "eon 3el3ig7elt r94 en72Dn biEEentett 3elD4 2IllAszeme megEsillant4 s r9nEos @D6Dn g/n7oros mosol7 terIlt szDt. (azEo 2aragos 2angj9ra az i8C tOlsC 8DgDn abbamaradt a zajong9s4 a 8endDge@ @B89nEsian 89rt9@4 mi lesz ebbAl.megT %r/n %rat2 szerint az eemsi@ a @/nigaami@ eg7i@ tLrzsDbAl4 az Og7ne8ezett 'o-o k*nigaa-i. %r/n %rat2 bLlEsessDgDt nem le2et @DtsDgbe 8onniP "eon elmosol7odott a @/nigaami szolga 2e8es @i3a@ad9s9n4 de l9t8a az asztaln9l IlA@ @omol7 arE9t4 maga is meg6rCb9lt Inne6Dl7es @D6et Llteni. ?zemDbAl 2i2etetlen 3elsAbbrendKsDg s/g9rzott. N %r/n %rat2 a 6Dlda@D6em N @LzLlte (azEo. A 3ogadCs Ds 8LrLs 2ajO4 terjedelmes bolg szolg9lCl9n7a a @on729ban le2ette@. A @Ll7L@ engeH delmesen lD6ett mellD. Arra gondolt4 a bLlEs n7il89n so@@al tLbbet t/d2at 12er/bion mOltj9rCl4 mint a jelenlD8A@ eg7Itt8D8e. N Alig 89rom4 2og7 e bLlEEsel szCt 89lt2assa@ N mondta4 Ds ez a @ijelentDse szB8DbAl jLtt.*s rendbAl 3ejlAdte@ @i4 s eg7 ideig A@ /ral@odta@ 12er/bion minden nD6e 3LlLtt./33 n7a@9t. Jir@ Ds &rontel eg7szerre 2LrdIlte@ 3el. "eon a 2omlo@9t r9nEolta4 Ds mag92oz intette. "eon n7/godtan (azEo jobbj9ra 3e@tette a @ezDt4 s te@intetD8el n7/galomra intette. Alig 89rom m9r4 2og7 @ezet szorBt2assa@ 8eleP "eon 2irtelen azon @a6ta mag9t4 2og7 a zLld 6i@@el7es4 @ora8Dn 2reeir @Ll7L@ rezzenDstelen szemD8el merAn At b9m/lja. N GaranEsol mDg bort4 az Or a 2al9la elAttT N @Drdezte le6lezetlen gOnn7al. Azt9n a 2reeir2ez 3ord/lt. $DlemDn7em szerint e ne8es er3roHbolg t/dCs nag7ot lendBtett 12er/bion 3ejlAdDsDn. (azEo 6a6ri@a8LrLs @D66el emel@edett 3el4 /jj6erEei @i3e2Dredte@ l9nEos b/zog9n7a n7elDn. Sles4 sziszegA 2angj9ra mDg a gondolataiba merIlt AlmDra is 3el@a6ta a 3ejDt. . . =ars2en megragadta a morog8a 3elt969sz@odC . N Jit mondt9l4 arE9tlan 3iE@CT A 2reeir @issD 29tr9bb lD6ett4 de eg79ltal9n nem tKnt al9zatos szolg9na@. N Jinden m/n@9j9t ol8astam4 s bLlEsessDgDt Esa@ Esod9lni t/dom. tanai miatt lett @eg78esztett a @/nigaami /ral@odC elAtt4 azonban 12er/bion minden intelligens lDn7e tiszteli emiatt.

N >Bz aran7 eg7 il7en sL6redD@ne@T N 29borgott (azEo.N Ji ol7at t/dsz4 amit mi nemT A Esa6oslegDn7 2IllA9br9zat9n leBr2atatlan4 3an7ar 8ig7or jelent meg. N AttCl 3Igg4 ta@s9lj9@He az DletI@et enn7ireT N Cl 8an N mondta "eon4 Ds ellentmond9st nem tKrAen odaintett (azECna@4 2og7 3izessen. >/dsz enn7it nDl@IlLzni4 jC (azEoT N @Drdezte "eon idegesen4 amiDrt az al@/ il7 nag7 n7il89noss9g elAtt zajlott. Az 9llta a 6ilH lant9s9t. N Jeg@a6od. N >Bz aran7. N 'n@9bb n7elem le Ds emDsztem meg az erszDn7emet minden aran7astCl Ds ezIstLstAl4 sem2og7 enne@ tBz aran7at adja@P "eon ala6osan szemIg7re 8ette a 2reeir @Ll7@Lt. N &##al a @arddalT "eon a @ardj9ra 6illantott. N JegDri az in3orm9EiCd a tBz aran7atT N @Drdezte4 Esa@ 2og7 t9rsait megn7/gtassa. N 2í# arany1 – @D6edt el (azEo ol7an 2angosan4 2og7 a terem tOl3elDn IlA@ eg7szerre mord/lta@ 3el. N !7Lgd @i4 mit t/dsz4 3iE@CP -e g7orsan4 mBg engedD@en7 2ang/latban 8ag7o@P A 2reeirne@ a szeme se rebbent. !em n7Olt az asztalra ra@ott ezIstDrt.g79ltal9n nem Og7 nDzett @i a dolog4 mint2a Esa@ 8iEEelAdni a@arna. &arba tette a @ezDt4 Ds te@intetDt "eonra 3Iggesztette. A 3iE@C 89llat 8ont. A 2osszO n79rsszerK 3eg78er 8Dge jC . -e 2a 9t8ersz4 saj9t @ezKleg zsigerelle@ @iP A 6i@@el7es arEon zord mosol7 jelent meg. JDg zLld4 8ill9s n7el8e is @ib/@@ant a sz9j9bCl. . N Ji az 9ra a t/d9sodna@T N @Drdezte "eon 2al@an. N A 3ontosabb @DrdDs nem az4 2og7 mit t/do@4 2anem az4 2og7 menn7it Dr ez a t/d9s mag/@na@T (azEo Esa@ ne2ezen t/dta tIrtAztetni mag9t4 de "eon ismDtelt szigorO 6illant9s9ra morog8a az erszDn7Dbe n7Olt4 Ds eg7 ezIstLt Esa6ott az asztalra.

"eonban eg7 2om9l7os g7anO @ezdett 3orm9lCdni. !os4 Aroisra amint meg6illantotta a 3alD6EsAn 8aEsor9zni tartC /rat4 a@inDl Dszre8ette a jelzett @ardot4 azon n7omban elro2ant. A terem t98olabbi rDszDben IlA@ az asztal ta@ar9s9tCl ezt nem l9t2att9@4 de a 2reeir @Ll7L@ minden bizonn7al Dszre8ette.. Ha a leBr9sra emlD@eztetA szemDl7e@et 8ala2ol meg6illantom4 azonnal jelentenem @ell eg7 bizon7os mCdon. %ondolom4 sejti@4 2o89. N Cl 8an N sC2ajtott "eon4 mi/t9n (azEo dI2tAl remegA @Dzzel @isz9molta a tBz aran7at a 3iO 6i@@el7es4 OszC29rt79s @ezDbe.. A to89bbi @ilenE aran7at azDrt @a6tam4 2og7 be2/n7jam a szemem4 Ds Og7 teg7e@4 mint2a nem 8ennDm Dszre4 2og7 LnL@re szC szerint r9illi@ az a leBr9s4 amit nemrDg @a6tam eg7 nag7onHnag7on erAteljes nag7OrtCl4 a@ine@ Dn tLbbn7ire engedelmes szolg9ja 8ag7o@. N Hallj/@P N >egna6 este4 nem so@@al azelAtt4 2og7 a E2olerit9@ 89ratlan/l meg29borodta@ Ds mDsz9rl9st rendezte@ a 89rosban4 eg7 3e@ete @9mzs9s illetA Dr@ezett a 3ogadCn@ba4 Ds D66 ennDl az asztaln9l 2osszan t9rg7alt 69r bolggal. ArrCl beszDlte@4 2a a 89rosba Dr@ezi@ eg7 magas4 AszIlA 2ajO 3iatalember eg7 2osszO4 8illogC @arddal a @ezDben4 el @ell 3ogni/@4 s eg7 bizon7os 2el7re Ei6elniI@. Azt 2ittD@4 sen@i sem 2allja A@et4 de ne@em az 9tlagosn9l so@szorta jobb a 2all9som.ten7Drn7i 2osszon @in7OlC 8Dge s9rg9s szBnben izzott. N >Bz aran7Drt enn7itT N 29borgott mDg mindig (azEo. N Jindezt4 amit elmondtam4 eg7 aran7Drt tettem. A leBr9st Ds a 6aranEsot alig 69r 6erEEel az Dr@ezDsI@ elAtt @a6tam. A t9rsait meg @ell Llni4 tanO@tCl megszabad/lni. N !em ezDrt N sOgta a 3iE@C. N &i az a nag7Or4 a@itAl a 6aranEsot @a6tadT .zDrt 3izettem tBz aran7atT N morogta (azEo 3en7egetAen. m9r rDg a E2olerita @/lt/sz 2B8e. N !em4 nag7/ram N 3elelte a 3iE@C g/n7oros 3A2ajt9ssal. N A mindenitP Hjeg7ezte meg AlmDra. N . az a testes4 8LrLs bolg asszon7. A @ilenE aran7at azDrt 3izettD@4 2og7 ne ro2anja@ megtenni ezt a jelentDst. !7il89n t/dja4 2o89 rejtAzte@ el a nag7 LsszeEsa69s /t9n a 2ittest8Drei.. N Hanem azDrt4 2og7 megt/dj9@: Aroisra4 a 3elszolg9lCnA..

8ag7 2og7 nem tettedHe meg m9risT A 3iE@C 89llat 8ont. N A 6aranEs9t esetleg @Dsle@ede@ 8Dgre2ajtani nDmi meggazdagod9s remDn7Dben4 de az4 2og7 a ne8Dt 8ala2a is @iejtsem 8ag7 @ilDtDt b9r@ine@ is el9r/ljam4 teljessDggel le2etetlen.. N Jit t/dsz errAl a @ardrClT N Esa6ott le r9 "eon... N &Ln7LrgLm4 segBtsene@P N @i9ltotta 3elind/ltan. +@ rDszegen 2ort7ogta@4 mit sem 2allotta@ az egDszbAl. 2og7 nem szeretnD@ a @Lzelben lenni4 ami@or a Hajnal &ardja @ib/@@an a 2IH 8el7DbAl. 1sa@ eg7H@Dt 3iE@C maradt a terem jobb oldal9ban az asztalra bor/l8a. A E2olerita t9mad9s a 2el7belie@ eszDbe j/ttatta a tegna6 esti nag7 mDsz9rl9st4 Ds minden@i 2an7attH2omlo@ ig7e@ezett 2aza3elD4 2og7 8Ddje a Esal9dj9t. . N H9n7 aran7 az 9raT N @Drdezte "eon. . N !inEs ann7i aran7 a 8il9gon4 amenn7iDrt 2ajlandC lennD@ el9r/lni At N sziszegte @omoran. N Ss mi biztosBtja4 2og7 mi/t9n elszedted az aran7ain@at4 nem ro2ansz eg7bAl jelentDst tenni. N Sn m9r Esa@ mCresre tanBtom ezt az arE9tlan 3att7OtP . N A E2olerit9@ betLrte@ az /d8aromba4 le a@arj9@ g7il@olni a most Dr@ezA 8endDgeimetP !ag7 zKrza8ar t9madt. N >/lajdon@D66en semmi. N 1sa@ azt4 2og72a nem @entD@ 8olna meg a mar@om jCl EsengA aran7a@@al4 az elsA@ @LzLtt lennD@4 a@i minden esz@Lzzel meg6rCb9ln9 ello6ni mag9tCl Ds el6/sztBtaniP N @LzLlte a @Ll7L@ 2et7@Dn. !em Dn 8ag7o@ az eg7etlen itteni 2B8e e megne8ez2etetlen nag7Orna@4 s 3DlA4 a tLbbie@ nem tartj9@ ol7an so@ra az aran7 EsengDsDt4 mint Dn. (azEo nem bBrta to89bb.. A 2reeir @Ll7L@ a 3ejDt r9zta. $ag7 tal9n az a tDn7.A 3iE@C sand9n 8ig7orgott4 Ds nem szClt semmit.lDgedjene@ meg azzal4 amit eddig megt/dta@4 Ds ja8aslom4 minDl elAbb szedjD@ a s9tor39j/@at4 Ds 2ag7j9@ mag/@ mLgLtt ne Esa@ e 3ogadCt4 de Jerbolg 89ros9t is.bben a 6illanatban 3elt9r/lt a 3ogadC ist9llC 3elAli ajtaja4 Ds a 29jas 3ogadCs rontott be rajta 2al9ls96adt arEEal.

N . N Jegsza@adt. Az illetAt 8ag7 leItLttD@4 8ag7 ismDt beta6asztott9@ a sz9j9t.. Az illetA Esillago@@al Ds eg7Db m9gi@/s jeg7e@@el dBszBtett @L6en7e m9r Esa@ eg7 szem8illan9sig l9tszott4 azt9n eltKnt a sL8Dn7@erBtDs mLgLtt4 s a magas 2angO si8al@od9s is megszKnt. .l a@arj9@ rabolni %r/n %rat2otP -IbLrgA EsatamDn@Dnt rontott a 29tramaradt E2olerit9@ra4 a@i@ meg6erdIlte@4 s 29t8Ddet al@ot8a meg3D@eztD@ 3el29borodott ro2am9t. A E2olerit9@ . "eon @ir9ntotta 2osszO @ardj9t4 mel7 most zLldes 3Dn7ben rag7ogott4 s Jir@ meg &rontel mLgLtt @irontott az alaEson7 ajtCn. (azECna@ elDg 8olt eg7 6illant9st 8etnie a 2el7zetre4 m9ris megH Drtette4 mi tLrtDni@. N ?egBtsDgP Sn &ind %ren. . $alCszBnKleg 8ala@i beta6asztotta az elrabolt szemDl7 sz9j9t.g7 6illanatra r9 Jir@ Ds &rontel is odaDrte@4 9m (azEo ol7an 8eszettIl 3orgatta 8eszedelmes l9nEos b/zog9n79t4 2og7 ezzel saj9t szolg9it is t98ol tartotta. ?zeme sar@9bCl mDg l9tta4 a2og7 a zLld6i@@el7es 2reeir @Ll7L@ 2igan7mozg9ssal eltKni@ a 6/lt mLgLtti 3ol7osCn 8ala2o89 a ra@t9rba.g7 sereg 3e@ete @9mzs9s E2olerita D66 e@@or 8onszolt @i az /tE9n 89ra@ozC sLtDt lo8a@2oz eg7 magas4 dBszes @L6en7K ala@ot4 a@i teli toro@bCl I8LltLz8e r9ngatCzott a @ezI@ @LzLtt.t9namP Jindann7ian 3el6attanta@4 mDg . N .N Rj 8endDge@T N @i9ltotta (azEo4 Ds szDl8Dsz@Dnt ind/lt a 3ogadCs 3elD. &Dt @9mzs9s E2olerita eg7 tLmzsi bolggal 2ada@ozott.ze@ Esa@ %r/n %rat2 Ds szolg9i le2etne@P . #da@inn az /d8aron 2e8es Esata tombolt. N %r/n %rat2P N ordBtotta. A 2old @ere@ @D6e D66 e@@or b/@@ant @i a 3el2A@ mLgIl4 s s96adt 3Dn7e @BsDrtetiesen 8il9gBtotta be a 3ogadC gazos /d8ar9t. Az /d8ar sLtDtebb rDszDn4 a sL8Dn7@erBtDs mellett @isebb d/la@od9s 3ol7t./334 a g798a E2orald is szo@atlan b9tors9got tanOsBtott.. #da@intrAl t98olodC 6ataEsattog9s 2allatszott4 s eg7 6illanatra ismDt 3el2angzott az idegen si@olt9s. =9r (azEo 8itDzIl Esa6@odott a b/zog9n798al4 29rom sLtDt @9mzs9s ellen3ele el9llta a szDles @a6/t4 s rozsd9s @ardo@@al 2adon9sz8a t98ol tartott9@ t9madCj/@at.

A tLmzsi 3iE@C ismDt "eont EDlozta meg d/zzadC4 nDg7gallonos tLmlAjD8el. A tLmlA elre6Ilt4 nag7 Esattan9ssal 89gCdott eg7 Dles4 @i9llC @AszegDl7ne@4 szDtEsattant4 Ds sLtDt8LrLs bor LmlLtt @i belAle. A tLmzsi bolg t9ntorog8a 3ord/lt 3elDjI@. ?zemmel l9t2atCan tL@rDszeg 8olt.. Azt9n ami@or 8isszan7erte az eg7ensOl79t4 39jdalmas si@oll7al a t9tongC tLmlAre 8etette mag9t4 s n7el8D8el le3et7elni @ezdte a szDt3ol7C nedKt4 mint 8alami @/t7a. . J9rHm9r arra az el2at9roz9sra j/tott4 2og7 eg7 g7ors dL3Dssel Eombon szOrja4 de nem 8olt r9 szI@sDg.. Rg7 3orgatta a tLmlAt4 mint 8alami 6aritt79t4 s mi@Lzben megittas/ltan @aEagott4 2e8en7Dszett 3eg78ere 2ol az eg7i@4 2ol a m9si@ E2olerita @D6Dn Esattant. A @Dt 3e@ete @9mzs9s l9t8a4 2og7 Ojabb ellen3ele@ @Lzeledne@ meg3/tamodta@4 s eg7 alaEson7abb rDszen 9t8etettD@ mag/@at a sL8Dn7en4 Ds eltKnte@ a sLtDtben. "eon 29tra/grott4 Ds @ardj9na@ eg7 3el3elD ir9n7/lC 89g9s98al elmetszette a tLmlA bArszBjait. "eon nem a@arta megLlni a 3iE@Ct4 de nem t/dta4 2og7an 3og2atn9 el D6sDgben. Alig bBrt meg9llni a l9b9n. Az eg7i@ E2olerit9t g7omron rOgta4 s az azonnal 29n7ni @ezdett. ? ami@or 8alamel7i@ 3e@ete @9mzs9s el@erIl8e a s/2anC tLmlAt @Lzelebb @erIlt 2ozz9 a @elletDnDl4 a bolg m9s 3eg78ere@et is be8etett. N !a4 mi 8anT N I8LltLtte diadalmasan. A tLmzsi 3iE@C a 2irtelen sOl789ltoz9stCl el8esztette az eg7ensOl79t4 megt9ntorodott4 s majdnem 2an7att esett. A m9si@at 6edig Og7 orrba @Ln7L@Llte4 2og7 s/g9rban s6riEEelt @i az orra 8Dre. N &Drte@ mDgT N ri@oltotta a bAsz bolg4 s 8eszedelmesen s/2anC bArtLmlAje elAl "eon alig t/dta le2Ozni a 3ejDt. N #daP N @i9ltotta AlmDra4 Ds 3/t8a megind/lt. AlmDra galambEsArszerK orr9t ta6ogat8a mDrgesen emelte dL3Dsre ./33 8inn7og8a 29tr9lt onnan. N %azd9m4 irgalom. N n7LszLrLgte a bolg.8illogC gLrbe @Dssel 6rCb9lt9@ megszOrni a bolgot4 9m az meg8etette a l9b9t4 Ds eg7 2osszO szBjon lCgC bArtLmlA8el 2ada@ozott. N JDg mindig jLttL@T N ? meglendBtett bArtLmlAjD8el Og7 @D6en tLrLlte a 8ig79zatlan AlmDr9t4 2og7 szegDn7 l9n7 2an7att esett.

N Jert 2a az lenne4 mit a@art 8olna tAle az a @Dt 3e@ete @9mzs9s4 a@i@et elza8art/n@. "eon ezIstLs jel8Dn7t 3edezett 3el az illetA ze@DjDne@ jobb Es/@lCj9n: 2at9gO s9t9nEsillagot4 @Lze6Dn n7itott szemmel.. .. A bArtLmlA ala6osan telibe tal9lta. 'dA@Lzben (azEo Ds @Dt szolg9ja meg3/tamBtott9@ a @a6/t 8DH delmezA E2olerit9@at4 Ds azo@ eltKnte@ az elEsendesedett4 @i2alt 89ros sLtDt si@9toraiban. N F/rEsaP N @LzLlte. 2allottam m9r arrCl4 2og7 12oler Asi jele il7en 8olt.8B8CtArDt4 de "eon el@a6ta a Es/@lCj9t. . N $9rjP N JegLlLm ezt a @/ra3itP N !em l9tod4 2og7 tL@rDszegT N Jost mindj9rt tL@2alott leszP Jajdnem betLrte az orrom ez a n7a8al79sP Azonban ami@or l9tta4 2og7 a 3iE@C a megi8ott al@o2olmenn7isDgtAl @9b/ltan b/@i@ arEEal a tLmlAbe4 AlmDra dI2e lelo2adt.z meg @iT 12oleritaT N Alig 2iszem N nDzte meg =ars2en is @LzelebbrAl. (azEo4 Jir@ Ds &rontel 2aragosan Ea6latta@ oda t9rsai@2oz. N JielAtt rDszeg m9morba z/2ant4 a gazd9j9t emlegette. N . "eon szB8e nag7ot dobbant. -e ez itt 12oler jel8Dn7e. N JiEsoda le6ratele6 ezT A 89rosArsDgne@ semmi n7omaT . N Jegle2et.. N =iztos 8ag7 benneT N ?9t9nEsillag4 szemmel a @Lze6DnP N A E2olerit9@ jele az LsszeszorBtott L@Ll N 8itat@ozott a l9n7.... N A 3iE@C . (azEo megbL@te Esizm9s l9b98al a 3iE@Ct4 de az za8artalan/l 2ort7ogott to89bb4 mint2a mi sem tLrtDnt 8olna.lra@ta @es@en7 8B8CtArDt4 Ds az arE9t ta6ogatta.ze@ a ro2adD@o@ @ed8I@re gar9zd9l@od2atna@. "eon 89llat 8ont. A E2olerit9@ jele 8alCban az LsszeszorBtott L@Ll4 8iszont rDmli@. N 12oler jelDt 8iseliP AlmDra ala6osan szemIg7re 8ette a rDszegen 2ort7ogC bolgot. N ?zerintem ez a 3iE@C a nag7 &ind %ren %r/n %rat2 szolg9ja le2et N 8Dlte =ars2en.lrabolt9@ a nag7 %r/n %rat2otP N morogta (azEo.

N (emDlem4 jCl b9nto@ a 3ogl7o@@al4 nem @Bnozz9to@ A@etP N . . N GrCb9lt/@ megmenteni4 de nem si@erIlt.. N !em l9ttato@ mDg rDszeg bolgotT A jC eget4 miEsoda 8edelDs 8olt. N %azd9dat elrabolt9@ a E2olerit9@ N @LzLlte 8ele (azEo szomorOan.. N A@@or 2ozzon g7orsan 8ala@i eg7 @orsC sLrt N n7Lgte @imerIlten a bolg N4 mert rettenetesen @Bnoz a szomjOs9gP N . N Sn eg7 t2or6 nemesOr 8ag7o@.. Az i8C idA@Lzben teljesen @iIrIlt. A tLmzsi 3iE@C 6rIsz@Ll8e4 @9rom@od8a @Ln7L@Llt 3el4 Ds szDH deleg8e4 Drtetlen te@intettel nDzett @LrIl. N Ji3Dle gazd9mat emlegettDlT !e@em ninEs gazd9m. N $ess 3D@et az oEsm9n7 n7el8edre4 3iE@CP N reEEsent r9 AlmDra /t9l@oz8a. N Ji a n7a8al7a. >e most a 3ogl7/n@ 8ag7. N ? mint ismeretes4 %r/n %rat2 @ed8enE @/tat9si tDm9ja a Hajnal@or 8olt4 s elAszeretettel tan/lm9n7ozta 12oler DletDt. 1sa@ a 3ogadCs sIrgLlAdLtt @LrIlLttI@4 Ds siet8e leta@arBtotta a 8aEsora marad89n7ait. N HLlg7 is 8an jelen. &rontel el8ette a 8LdrLt a li2egA 3ogadCstCl4 Ds 2ideg tartalm9t az asztalon 2e8erA 8LrLs szArzetK bolgra zOdBtotta. . A bolg za8aros szemmel mDrte 8Dgig az asztalt @LrIl9llC 8eg7es t9rsas9got4 3elIlt4 Ds a 3ejDt szorongatta4 mint2a szDt a@arna re6edni. N Ha m9r a nag7 %r/n %rat2tal nem tal9l@oz2ato@4 legal9bb a szolg9j9t @i3aggatom.g7enesen a bal oldali 2osszO asztal2oz 8itte4 Ds az asztal la6j9ra 3e@tette a ler9gott Esonto@4 Ires @/69@ @LzD. N Fogol7T N sC2ajtott a bolg belen7/g8Can.. A @Bnz9st meg8etendA Esele@edetne@ tartom. Jir@ minden EeremCnia nDl@Il a 89ll9ra @a6ta a 3ertelmesen 2or@olC bolgot4 Ds beEi6elte az i8Cba. Azt9n (azEo 6aranEs9ra 2ozott eg7 8LdLr 8izet. N Jit b9m/lto@T N 3Lrmedt r9j/@. Azt9n ismDt "eonD@ra 6illantott.ze@Dje /jj9n lD8A ezIstsz9la@bCl 2Bmzett jel8Dn7re m/tatott.lgondol@od8a meredt maga elD. $ig7I@ be ezt a dLgLt4 DlesszI@ 3el 8ala2og74 Ds 6rCb9lj/@ @iszedni belAle4 amit a gazd9ja ter8eirAl4 DrtesIlDseirAl t/d. (azEo sC2ajtott.g7anP N emelte 3el a 2angj9t (azEo.

z 2Il7e N @LzLlte lemondCan =ars2en. N Ji a ne8ed4 bar9tom4 Ds 2og7 @erIltDl ideT A bolg 89llat 8ont. N $olt EsataT N bosszan@odott a bolg. Ha le2et4 jC 2abosan @DrnDmP -e g7orsan 9mP N >e most itt 3ogol7 8ag7P N reEEsent r9 Jir@ idegesen. N J9r megint @imaradtam eg7 jC @is Esi2iH6/2ibClP N . 'zD4 te. N $allat9s @Lzben ninEs italoz9sP N Cl 8an. N Hmmm N szClalt meg (azEo.. lennDl a bLlEs %r/n %rat2T N ?zemDl7esen N 2Ozta @i mag9t a bolg.N >e magad @Ln7LrLgtDl irgalomDrt 2ozz94 mielAtt el8esztetted az eszmDleted N szClt @Lzbe =ars2en.. -e most m9r jCzanodom.. N A@@or.. Azt9n leg7intett4 Ds le2ajolt4 2og7 megn7/gtassa a mDg mindig remegA E2oraldj9t.. 'tt lett 8olna tal9l@ozCn@ eg7 bizon7os bLlEEsel4 a@it gazd9dna@ 2ittIn@4 Ds a@it 2e8es Esat9ban elrabolta@ az orr/n@ elAtt. N Sn 8ag7o@ (azEo Jenem. N >Dn7legT N Es/@lott a bolg. Ji az4 miDrt nDzte@ Bg7 r9mT $alami rosszat mondtamT !a4 2a nem szClalto@ meg4 legal9bb eg7 @orsC sLrt 2ozzato@4 mert menten ele6ede@P Jir@ al8aj9rC@Dnt ind/lt sLrDrt. N ?zegDn7 &ra@ N mot7ogta %r/n %rat2. N A@@or N sC2ajtott lemondCan a bolg N4 jC lesz 2ab nDl@Il is....g7 magas 3Dr3i4 m9gi@/s jele@@el dBszBtett @L6en7ben. (azEo meg@LszLrIlte a tor@9t. a@@or @i 8olt az4 a@it a E2olerit9@ elrabolta@T .. N A ne8em &ind %ren %r/n %rat24 az er3roHbolg nemzetsDgbAl4 Ds itt lett 8olna tal9l@9m eg7 t2or6 nemesOrral4 bizon7os (azEo Jenemmel..ssIn@ 9t a toro@sz9rBtC m/n@9nP $allassato@P "eon a bolg 8as@os 89ll9ra tette a @ezDt. N Jindann7ian 2allott/@.. N Sn 8ag7o@ e diEsA t9rsas9g 8ezetAje. ?ajnos.. N !ag7on rDszeg le2ettem. N ?zomjas 8ag7o@ N mondta a bolg bizon7talan/l N4 Ds igen baH r9ts9gos t/dnD@ lenni4 2a meg@Bn9lna 8ala@i eg7 @orsC sLrrel. N HK szolg9mat rabolt9@ . .

.. 2/@@. N 'gen4 r9b/@@antam a szent rejte@2el7re. Jinden 8onal9t megjeg7eztem.. A tDr@D6 itt 8an a 3ejemben..z a bar9tom ol7 rDg l9tott /tolj9ra4 2og7 nag7 la@om9t rendezett a tiszteletemre. Jenere@2P N Jonara@2P N @i9ltotta "eon... ? Bg7 is lett. >egna6 dDlben Dr@eztIn@ Jerbolgba4 Ds eg7 rDgi bar9tomn9l sz9llt/n@ meg.ttIn@Hitt/n@4 azt9n megint Esa@ itt/n@ Ds itt/n@..el 2el7ettem. ?o@@al in@9bb Drde@elte az4 amit a bLlEstAl megt/d2atna@.. N H9t4 izD.. A Hajnal &ir9l7nAjDne@ rejte@e eg7 rom89rban 8an4 mel7ne@ ne8e. ... H/24 ez jCl esett. N 'nnD@ mDg eg7 sLrt... N Ha ezt Brtam4 Bg7 is 8an N bizon7gatta a bolg. n9r 3ogadCba4 a tal9l@ozCra. . !em is t/dj9to@4 mil7 nag7 9ld9s ne@em ez a sLr. ?zC8al4 itt/n@4 iszogatt/n@4 al/dtam is 8alamiEs@Dt4 ami@or a n7omor/lt &ra@ 3elr9zott4 2og7 m9r m9sna6 este 8an4 Ds ind/ln/n@ @ell a &D@ %O. Jost At rabolt9@ el 2el7ettem. Jir@ m9ris 6attant.. &ra@ 8alami E2olerita mDsz9rl9srCl gag7ogott... N S66 il7enne@ @D6zeltele@4 bar9tom. N !os4 bar9tom N sIrgette (azEo N4 leg/tCbb azt Brtad4 e 2el7en @LzLlni 3ogod 8elem4 2ol tal9lo@ r9 rDg @eresett @inEsemre4 a Hajnal &ir9l7nAjDre. "eonna@ 3eltKnt4 2og7 rL8id idAn belIl imm9r m9sodszor 2angzi@ el &e8anaar ne8e4 de eg7elAre nem 2ozta szCba az Ig7et. N Rg7 is le2et mondani. &LszLnLm a sLrt4 t2or6 bar9tom4 &e8anaar 3izesse meg jCs9godat. Jondtam ne@i4 EserDljIn@ @L6en7t4 2og72a rajt/n@ Itne@4 At nDzzD@ nemesOrna@4 s engem szolg9na@... A tor@om ol7an4 a@9r Amri@ 6orsi8ataga.. "9ttam a tDr@D6et4 mielAtt a E2olerit9@ l9ngjai elemDsztettD@ 8olna.. A bolg 89llat 8ont... N H9la leg7en &e8anaarna@ N mot7ogta (azEo. Wnne6eltIn@... 'nd/lt/n@. .... Dn is tDged.. N >e 8ag7 29t az a (azEo Jenem4 a@i8el ol7 so@ le8elet 89ltottam az elmOlt D8tized alatt N mondta @Dt Es/@l9s @LzLtt %r/n %rat2. D66 il7enne@. !os.. N sC2ajtotta %r/n %rat2 N4 de nem t/dom4 3ogol7@Dnt merDszel2etemHe @Drni. Fol7tatom..

(azEo mDg eg7 szob9t n7ittatott a 3oH gadCssal4 Ds Jir@ tisztelettel Ei6elte 3el a 89ll9n a b9l89n79t. $9laszt sem 89r8a AlmDra n7itott be.. ?zD6sDges4 3e2Dr bArK arE9n bizon7talans9g l9tszott.. "e2e8eredett az 9g79ra4 Ds mDg a lentrAl 3el2ozott g7ert79t sem 3Ojta el4 m9ris be2/n7ta a szemDt.. A6rC4 szBnes 6onto@ Ei@9zta@ Lssze8issza.. "eon 8Dgigment a 3ol7osCn a leg/tolsC szob9ba4 s @Lzben az esemDn7e@en tL6rengett. (9ad9s/l 2a igaz4 amit a 2reeir @Ll7L@ mondott4 lesz mDg baja e 3eg78er birto@l9s9bCl.. "eon LsztLnLsen 3elt969sz@odott. izD4 nDg7 ezIstDrt. AlmDra a 29ta mLgLtt Lssze@/lEsolta a @ezDt4 Ds meg9llt az 9g7 mellett. F9radt 8olt4 rettenetesen 39radt4 Ds az eltelt na6ot D8sz9zadn7i 2osszOna@ Drezte.. Gontosabban4 szC8al 29t.. G9 Azt9n a t9rsas9g @IlLn89lt4 minden@i 8isszatDrt a 29lC2el7Dre4 2og7 @i6i2enje a 39radalmait. oda Dn. -e most.zzel az 9t@ozott @arddal Esa@ baj j9rP A szob9ja in@9bb 3Il@e 8olt4 semmint szoba4 2iszen mindLssze eg7 @es@en7 9g7 meg eg7 jC@ora 3al9da 3Drt el benne4 "eonna@ azonban ez is tL@Dletesen meg3elelt... N H9t4 @Dt. 6ersze4 2og7ne. a@9r ing7en is. 2a nem 2aragszto@ meg H IlA 2el7zetbAl 2an7att 8etette mag9t.. ? amiCta a @ardot megszerezte4 Og7 Drezte4 mint2a 3o@ozatosan g7engIlne. A 3eje a@@or9t @o66ant az asztalon4 3DlA 8olt4 2og7 besza@adt.N HajlandC 8ag7 2olna6 oda8ezetni min@etT N 3aggatta AlmDra izgatottan. Jint2a a @ard 89m6Br@Dnt szB8n9 az DleterejDt. . .. >agjai elzsibbadta@4 3ejDben Lssze8issza @a8arogta@ az esemDn7e@4 minden za8arosna@ tKnt @LrIlLtte.. "eon @DrdAn nDzett 3el r9.. &ind %ren %r/n %rat24 a 2Brne8es er3roHbolg bLlEs mere8 rDszegen al/dt az asztal tetejDn4 Ds EsL66et sem za8arta4 2og7 tisztelAi 3/rEsa 6illant9so@at 8etne@ eg7m9sra. &o6ogta@..

.. N >/dtadT "eon sC2ajtott. JDg 8alami4 szD6sDges 2Llg7T AlmDra Lssze8onta a szemLldL@Dt.z a 8il9g 8ad Ds idegen4 nem tal9lom a 2el7em4 9llandC megle6etDse@ Drne@. t/dtam4 mi miDrt tLrtDni@4 t/dtam4 mit teg7e@4 Ds. Jost dLbbent r94 2og7 a l9n7 azDrt jLtt4 2og7 beH szDlgessen 8ele4 2og7 9tsegBtse eg7 ne2Dz 6eriCd/son4 Ds ezDrt 8Dgtelen .. N 'genT N ?zeretnDm4 2a rDsen lennDl Ds @Dszen tartan9d a @ardodat.. AlmDra 3elszisszent a mosol7 l9tt9n4 de azt9n erAt 8ett mag9n. .nn7ire @imerBtette@ az esemDn7e@T "eon szomor@9s9n ingatta a 3ejDt.. illet8e ma reggel ind/l/n@ N mondta a szD6 2Llg7.. N Rg7 lesz N mosol7odott el "eon..N Holna6.. "eon bClintott. N . N AzCta eltelt 69r sz9z D84 de tartsd n7it8a a szemed4 Ds 6rCb9lj ismerAs dolgo@at 3el3edezni.. A l9n7 nem azDrt jLtt4 2og7 ezt elmondja ne@i4 ez n7il89n8alC. Jindezt A is t/dta4 de nem a@arta sIrgetni a l9n7t. "eon 39radtan sC2ajtott.z a 12er/bion m9r nem az a 12er/bion4 amit Dn ismere@. . .. N 'gen.. A l9n7 merAn nDzte. N Azt mondtad4 j9rt9l eg7@or Jonara@2ban. N !em 8ag7 tOl beszDdes4 "eon ?il8er. -e 2og7 mi4 azt Esa@ @DsAbb 3ogja @in7Lgni. A l9togat9s9na@ m9s EDlja 8an. Azt 2iszem4 bBz2at/n@ benne4 de nem @iz9rt4 2og7 el9r/l. Jindenesetre rDsen @ell lennIn@4 ne2og7 8alami Esa6d9ba 3/ss/n@P. N C. H%r/n %rat2 el 3og 8ezetni bennIn@et Jonara@2ba.nn7i idA alatt so@ minden meg89ltoz2atott4 de tal9n eg7 2eg74 eg7 3ol7C 8ag7 8alami 2asonlC.. $alami nem tetszi@ ne@em %r/n %rat2ban. #l7an 3/rEsa mindenP Abban a 12er/bionban4 a2onnan Dn jLttem. "eon @ezdett eg7re Dberebb lenni.l8Dgre A is bolgQ mDg2a az er3ro 9g2oz tartozi@ is..

... N !e teg7Dl 3el il7en @DrdDse@et4 "eonP Jost mDg ninEs itt az ideje.. nem nag7on4 de azt9n igen. AlmDra elmosol7odott4 g7ors mozd/lato@@al darabo@ra tD6te a 6ergament4 a 3eEni@et leszCrta a 6adlCra4 azt9n sar@on 3ord/lt4 Ds az ajtC 3elD lD6ett..zt 8Dg@D66 ne @DrdezdP "Dn7eg az4 2og7 a Hajnal &ir9l7nAje az eg7@ori Jonara@2 mDl7Dn rejtezi@4 Ds %r/n %rat24 a@i t/dja4 2og7an j/t2at/n@ oda4 a @ezIn@ben 8an. N A@arod4 2og7 8issza@Ildjele@T "eon tL6rengett eg7 darabig. "Dg7 tIrelmes4 lDg7 2K4 s 2a eljLn az ideje4 t/dni 3ogsz mindentP "eon 89llat 8ont. N .. N !em4 azt 2iszem4 mDgsem. A l9n7 @omol7an leintette. Jost mDg nem mond2ato@ semmit4 de 2a bBzol bennem Ds a segBtsDgemre leszel4 tal9n4 ismDtlem4 Esa@ tal9n. AlmDra 8issza3ord/lt4 "eonra 8illantotta @Dt g7Ln7LrK4 3e@ete szemDt4 Ds @issD @omoran a 2omlo@9t r9nEolta.29l9t Drzett ir9nta. Jit @erese@ Dn itt eg79ltal9nT Ji Drtelme 8an anna@4 2og7 ismDt a sors esz@Lze leg7e@T A l9n7 elA2Ozott az L8DbAl eg7 megs9rg/lt 6ergament. most Og7 Drzem4 mDg a remDn7Dt is el8eszBtettem4 2og7 ismDt a @aromba z9r2assam. N H9t4 eleinte. N Rg7 89g7tam l9tni 12lo8i9t.. N !em Drtem4 mit a@arszT N mosol7odott el jCs9gosan AlmDra. N A mi 8il9g/n@ban sz9modra mDg Esa@ most 8an az eleinte. N /talmamT N @Drdezte "eon. N Ji3Dle. N &LszLnLm4 AlmDra N szClt /t9na "eon.. "eon sC2ajtott. .. N H9l9s 8ag7o@ ne@ed. Ss most. 12lo8ia 2alott.. N (emDlem4 nem 3ogo@ Esalat@ozni benned4 "eon ?il8er.. N Rg7 89g7tam 8issza N 8allotta meg "eon..... N Azt sem @Drdez2etem meg4 mi EDlod 8an azzal4 2og7 megtal9ld a Hajnal &ir9l7nAjDtT &i 8olt az4 a@i megbBzott a megtal9l9s98alT N !em N 89laszolta a l9n7 2at9rozottan. +szintDn meg8allotta a gondjait. eln7ered a j/talmad. ?o@ sz9z D8e..

"eon gondol8a az At 3en7egetA 8eszDl7re belIlrAl bereteszelte az ajtCt4 Ds az abla@n7Bl9sra 6illant8a megg7AzAdLtt rCla4 2og7 a @es@en7 rDsen mDg eg7 g7ere@ sem 3Drne be4 nem2og7 eg7 3elnAtt org7il@os. Azt9n m9s szLrn7e@ tKnte@ 3el 9lm9ban4 mindeg7i@ a @ardra 89g7ott4 Ds "eon szB8esen odaadta 8olna b9rmel7i@ne@ a Esod9s 3eg78ert4 de t/dta4 2og7 Esa@ az DletD8el eg7Itt 89l2at meg tAle. &es@en7 EsB6Aje @eEsesen billegett. A l9n7 @LrIlnDzett. . !Dmel7i@I@ megszerezni a@arja4 m9so@ el6/sztBtani. &Lnn7ed l9ba@ neszezte@ az eln7Ktt 3a6adlCn. Azt 9lmodta4 2og7 ez a @ard is Esa@ eg7 merg29ni4 mint amil7en eg7@or N abban a mOltbDli 12er/bionban N a -ene8Dr 8olt. "assan 9lomba merIlt4 Ds a @ardrCl 9lmodott.z nem 9lomP .N ?zB8em Ds a @ardom a szolg9latodra 9ll. Azt 9lmodta4 2og7 mindazo@ a lel@e@4 a@i@ a @ard 9ltal 6/szt/lta@ el 8ag7 2al9l/@ @a6Esolatban 9llt a @arddal4 ott sKrKsLdte@ a @D@es3e@ete aEDl6engDben4 mint 8alami @itLrni @DszIlA4 amor3 szLrn7eteg4 amel7 Esa@ a meg3elelA al@almat 89rja4 2og7 9t2ara6ja gazd9ja tor@9t. Abban azonban eg7ezne@4 2og7 a @ard jelenlegi gazd9j9t4 a Hajnal "o8agj9t mind meg a@arj9@ Llni. Azt9n el3Ojta a m9r majdnem Eson@ig Dgett g7ert79t. Az az iszon7atos bLmbLlDs4 mel7et a rom89rbCl t98olodt9ban 2allott4 mDg most 9lm9ban is megr9zta4 Ds a 3ajsOl7talan lebegDsbAl az DbrenlDt 2at9ra 3elD taszBtotta. "eon a m9gi@/s @ardra 6illantott4 mel7 most eg79ltal9n nem izzott4 nem zImmLgLtt4 nem sziszegett4 nem l9tszotta@ 3eltKnAen a mar@olat9ba 8Dsett rOn9@Q semmiben sem @IlLnbLzLtt eg7 szo@89n7os @ardtCl. Jindenesetre nem beEsIlte le a 8eszDl7t4 3elLltLz8e 2e8eredett le a 89n@osra4 Ds a @ardot a @eze Ig7Dbe 2el7ezte. AlmDra t98ozott. N (emDl2etAleg ma Djsza@a m9r nem tLrtDni@ semmi @ellemetlen4 de azDrt z9r@Czz be jCl4 s al/dj Dberen. !e 3eledd: a @ardod mDr3Llde@re @is/g9rozza jelenlDtDt4 Ds ide8onzza a leg@IlLn3DlDbb lDn7e@et. Hal@ n7i@ord/l9s 2allatszott. Az ajtC beEs/@Cdott.

A 8ar9zs@ard nem jelzett 8eszDl7t4 "eon azonban g7anBtotta4 2og7 a @Ll7L@ nem Esa@ eg7 @is Djsza@ai 3eEsegDs 8Dgett 2atolt be a szob9j9ba. A 2IllAszerK4 6i@@el7es ala@ a 3alna@ t9ntorodott4 s mire 8isszan7erte az eg7ensOl79t4 "eon m9r @arddal a @ezDben 3ogadta a t9mad9s9t. . J9r Esa@ azDrt sem4 mert jCl l9tszott a @ezDben a dL3Dsre @Dsz gLrbe @Ds. "eon teljes erejDbAl belerOgott a merDn7lAbe. "eon 3elDje 89gott a @arddal. N $DgedP N sziszegte "eon. Az a @ora8Dn 2reeir @Ll7L@ 8olt4 a@i tBz aran7at szedett @i belAlI@4 azt9n eltKnt."eon azonnal 3elDbredt4 de nem mozd/lt. Ha most megmozd/l4 2al9l3ia. $9lla legLrn7edt4 egDsz testDben megros@adt. Far@asszemet nDzte@. A 3iO @itDrt az ItDse elAl4 Ds 3ejD8el "eon g7omr9ba L@lelt. $ala2og7 mDgis si@erIlt @iEsa8arnia t9madCja 6i@@el7es @ezDbAl a tArt4 9m /g7ane@@or a 3iO @iszabad/lt a szorBt9s9bCl. 1sendben d/la@odta@.. A @Ll7L@ eg7 6illanatig 2abozott. "eon szinte megH sajn9ltaQ leengedte 3eg78erDt.bben a 6illanatban a 2reeir @Ll7L@ 2i2etetlen r/gan7oss9ggal elrOgta mag9t a 6adlCrCl4 elAren7Ojtott tArrel szinte Oszott a le8egAben. A @Ll7L@ arE9n 3Dlelem 8illant4 arEa megr9nd/lt4 Drezni le2etett4 2og7 rLgtLn el6it7eredi@. ? a2og7 az Djsza@ai l9togatC ala@ja el2aladt a @es@en7 abla@n7Bl9son be8il9gBtC 2old3Dn7 elAtt4 "eon meg6illantotta t9madCja 3alra 8etIlA @Lr8onalait. A 2reeir @Ll7L@ az 9g72oz Drt4 s dL3Dsre emelte gLrbe @DsDt. "eon oldalt 6erdIlt. JDg ez a n7iszlett @Ll7L@ se t/dn9 9t6rDselni a testDtP "eon idegei 6attan9sig 3eszIlte@. "eon azt 2itte4 so@@al erAsebb a 8D@on7dong9jO @Ll7L@nDl4 de megle6Ad8e ta6asztalta4 2og7 az 2i2etetlen erA8el daEol 8ele. "eon 2an7att 89gCdott az 9g7on. >/dta4 2og7 nem az DrzD@ei j9tszana@ 8ele. -e 2og7 jLtt beT Az ajtCt 8as@os retesze@ z9rj9@4 az abla@rDs alig tizenLt Eenti szDles. %7omron tal9lta. A gLrbe tAr 2eg7e 3el@arEolta a Eombj9t. $ala@i 8an a szob9banP Ss a @ard4 ez az 9t@ozott 8ar9zs@ard nem jelez 8eszDl7tP A neszezDs eg7re @LzelebbrAl 2allatszott. . $9rta az al@almas 6illanatot.l@a6ta a 3iO jobb Es/@lCj9t4 a 3iO 8iszont az A jobbj9t ragadta meg. A ..

&D6lD@en7 testDne@ nem o@ozott gondot @i6rDselAdni a szK@ rDsen. )m most 2og7 szembesIlt eg7 g2irddel4 Ojra r9tLrte@ @DtsDgei. (9ad9s/l most mDg a ment9lis erAt . Jindig is "eon ?il8erne@ t/dta mag9t. $ala29n7szor ez a Esoda mDgis megtLrtDnt 8ele4 a @Dn7szer2el7zet 8ag7 D66en a 2al9los 8eszDl7 8itte r9. (/gan7os arE9n4 a sz9ja szLgletDben 2osszO 2eg 2OzCdott a bal 3IlDig4 mint2a eg7@or @ard89g9s Drte 8olna. "eon Lssze8onta a szemLldL@Dt. "eon a 6adlCn 2e8erA @ardja /t9n @a6ott. A 3iO 3eje @issD megn7Olt4 arEa el@es@en7edett4 bAre szIr@Dsbarna lett Ds g/miszerKQ @arjai ro66ant so89n7a@ Ds inasa@. N . "eon Og7 nDzett /t9na4 mint2a 8alami jelenDst l9tott 8olna. A @IlLnLs 3iE@C @9b/ltan4 t9ntorog8a 29tr9lt4 6isz@osszIr@e szeme tom69n Esillogott. Rg7 engedte el a g2ird 8Dzna n7a@9t4 mint2a 6arazsat mar@olt 8olna. %2irde@4 a@9r Esa@ A4 .@Ll7L@ r98etette mag9t4 @armai8al a szemDt @ereste4 s @Lzben meg6rCb9lta 9t2ara6ni a tor@9t. Rg7 l9tszi@4 eg78alami 12er/bionban mDg tLbb sz9z D8 mOlt9n sem 89ltozott: /g7anOg7 9lE9zott g2irde@ le6i@ el4 mint eg7@or. + t/datosan so2asem t/dott ala@ot 89ltani. Az arE mDg in@9bb eltorz/lt4 Ds iszon7atos 9tala@/l9sba @ezdett.amVerrH@Dnt. 'gaz bebizon7osodott4 2og7 A g2ird4 9m mi8el 8issza@erIlt "e ?entierbe Ds az egDszet Esa@ @D6zelete termD@Dne@ 2itte4 ez a t/dat ol7b9 lett sz9m9ra4 mint2a sosem lDtezett 8olna. ?o2asem gondolt mag9ra . "eon 3elordBtott megle6etDsDben. A 3iE@C meg6erdIlt4 az abla@n7Bl9s2oz /grott4 Ds eg7 6illanat alatt @ibOjt rajta. A teli2old 2K8Ls 3Dn7Dben jCl l9tta4 a2og7 a so89n7 ala@ siet8e @a6asz@odi@ le3elD a 3alon4 azt9n le/gri@ eg7 sze@DrderD@ szDn9ba4 lesi@li@ a 3Lldre4 a6rC lD6te@@el4 nag7 sebessDggel elinal4 Ds bele8Dsz az 9rn7D@ba. "eon @iejtette a @ezDbAl a @ardot4 de si@erIlt @iszabadBtania a @ezDt4 Ds L@Lllel az eltorz/lt arEba 89gott. 1sontosna@ tKnte@4 Ds 6arado] mCdon mDgis Esonttalanna@.amVerrP "eon @issD Lsszeza8arodott. Ss nem t/dja4 2og7 Esin9lta.g7 g2irdP N @i9ltotta "eon. "eon a rDs2ez szaladt4 Ds @inDzett.

FelEsatolta a @ardL8Dt4 Ds a @arddal a @ezDben az ajtC2oz lD6ett. N ?en@itP N Fig7elj. 'genis lDtezi@ a m9gia. 1sa@ t/dni @ell 2aszn9lni.. Jost 2og7an mag7ar9zza el4 amit mondani a@artT Ss 2og7an @Drjen 89laszt 3eltLrA @DrdDseireT "etett rCla. ?em m9s 8ar9zslC. ?em eg7. . "eon ?il8er. A @ard il7en@or bezzeg nem 8il9gBt 8ar9zslatos 3Dn7D8elP "eon t/dta4 2og7 AlmDra a szomszDdos @amr9t la@ja. Azt is g7anBtotta4 2og7 a l9n7 n7il89n 3elDbredt a @iab9l9sra Ds a d/la@od9s zaj9ra. N ?en@it sem engede@ be a szob9mba Djsza@9na@ idejDnP Hmondta 2at9rozottan AlmDra. =ezLrgetett. "e2et4 2og7 ebben a 29romHnDg7sz9z D88el @DsAbbi 12er/bionban m9r minden m9gi9t el2aszn9lta@4 Ds a ment9lis erA so2asem 2aszn9l2atCT AlmDra azonban 8ar9zslCna@ mondja mag9t4 Ds az az ala@4 a@i8el a barlang elAtt Esat9zta@4 igenis m9gi98al 2arEolt ellenI@. illet8e a 2el7Dt Drzi4 8ala2og7 t98olian4 nag7onHnag7on 2al89n7anQ mint2a ez az erA lDtezne4 Esa@ D66en jelen 6illanatban @D6telen lenne elDrni..g7 g2ird @D6es bebOjni az abla@on isP A l9n7 2angj9ban nDmi 8id9ms9g EsendIlt. N Az Dn abla@omon mDg eg7 szOn7og sem t/d bejLnni. %7ana@8C 2ang. GArDn alszo@. 'llet8e. ... N !e is 6rCb9l@ozzP "eon sC2ajtott..sem Drzi ott a 3ejDben. !7isd @iP =eszDlni a@aro@ 8eledP N &iz9rt dolog. N &a6j 3el magadra 8alamitP !D29n7 m9sod6erEn7i Esend.. N AlmDraT Hal@ reEEsenDs. . "eon sC2ajtott.g7anil7en DrzDse 8olt a &as@a2HtC 6artj9n4 a2ol 9llBtClag &e8anaar eg7@or el2aszn9lt minden m9gi9t. N &i az LrdLg 8ag7T N "eon. Jit mondt9l4 miEsodaT N %2irdP . N A retesz nem elDg. N Al/dj DberenP N 3ig7elmeztette a l9n7t.l2Ozta a 8as@os reteszt4 Ds @isietett a @oromsLtDt 3ol7osCra.

N Ala@89ltC. N ?zI@sDg esetDn Dn is @D6es 8ag7o@ r9. Ji8el erre nem @a6ott 89laszt4 szC nDl@Il meg6erdIlt4 Ds nag7 dDrrelHdOrral 8isszasietett a szob9j9ba. &ed8e szerint @D6es 89ltoztatni az ala@j9t4 a 8on9sait4 mindent.. -I2Lsen arrDbb tolta az 9r/lC 3eg78ert.. N . N !em. "eon lera@ta maga mellD a 8ar9zs@ardot4 Ds az 3e2Dren izzani @ezdett. Jost bezzeg 3Dn7li@4 de ami@or jeleznie @ellett 8olna4 mDg Esa@ nem is zImmLgLtt. $alCszBnKleg megdLbbent4 gondolta "eon. N A@@or mi 8olt az4 ami8el az elAbb 8ere@edtemT N >al9n Esa@ 9lmodtad. &D6zelAdtDl 8ag7 9lmodtad. "eon sC2ajtott... JegnDzte a sebDt..de nem @D6ese@ emberi ala@ot Llteni4 sem emberi arE8on9so@at /t9nozni. A tLr 2eg7e D662og7 Esa@ @arEoltaQ 3el2asBtotta a bArDt4 8Drzett eg7 @iEsit4 de a 8DrzDs m9ris el9llt.. A l9n7 ismDt 2allgatott eg7 darabig az ajtC tOloldal9n. -e ez nem ala@89lt9s4 6/szt9n m9so@ l9tCidegeine@ megtD8esztDse. ? 2og7 nem Esa@ illOziC 8olt4 bizon7Btja4 2og7 az abla@n7Bl9son bOjt be4 Ds /g7anott t98ozott.. N !em az a 3eladatod4 2og7 3ig7elmeztesd a gazd9dat4 a Hajnal "o8agj9tT )r/lC 8ag74 . 'l7esmi nem lDtezi@. N Ji3Dle el9t@ozott @ard 8ag7 teT N morogta. N. N 'llOziC N @LzLlte a l9n7 nDmi le@iEsin7lDssel. N %2irde@P N mondta "eon diadalmasan.. N G9r 6erEEel ezelAtt EsOszott @i eg7 a @ezembAl. !em 8Dszes. N A g2irde@ ala@89ltC@ N morogta "eon tIrelmetlenIl. N %2irdT ?ose 2allottam ezt a szCt.. AlmDra azonban nem tKnt dLbbentne@.. 'gen4 azo@ @D6ese@ 89ltoztatni a 3orm9j/@at.A l9n7 nD29n7 m9sod6erEig 2allgatott. $anna@ bizon7os amor3 szLrn7e@4 mel7e@et E2olerita 8ar9zslC@ idDzne@ meg. =ereteszelte maga mLgLtt az ajtCt4 Ds lerog7ott az 9g79ra. N 'gen N mondta "eon nDmi Dllel.z az 9lom@D6 eg7 gLrbe @Dssel le a@art szOrni4 3el2asBtotta a nadr9gomat4 a Eombom mDg most is 8Drzi@.

.. A %ala@ti@/s .niC tagja@Dnt4 meg9ld8a a 3ejlAdDs minden elAn7D8el. &e8anaar 8isszatDrt4 2og7 eg7sDges birodalmat @o89Esoljon nD6DbAl. A 69r 6erEEel elAtti esemDn7e@ Ds a baljCs gondolato@ elKztD@ az 9lmot a szemDbAl. $Dgig2e8eredett az 9g7on4 Ds 3Dl szemDt az abla@n7Bl9son tart8a meg6rCb9lt 6i2enni mDg eg7 @iEsit.. A 29rom 8isz9l7@odC 3DlistenbAl @ettA4 Jelan Ds 12oler meg2alta@4 a 2armadi@at4 minden baj o@ozCj9t4 ?angot l9nEra 8er8e 8ittD@ el4 2og7 @irCj9@ r9 a bIntetDsDt. #toaa@ EsIr2DjDt 8isszaKztD@ Amri@ba4 s eg73ajta eg7ezmDn7e@ is @Lttette@. "eon nem 3oglal@ozott 8ele. Ds az A teE2ni@9j/@T Hiszen 12er/bion le8egAjDt nem Esa@ s9r@9n7o@ sz9ntott9@4 2anem /g7ana@@or 2eli@o6tere@ is4 Ds nem Esa@ n7Bl8esszA@4 8ar9zslL8edD@e@ rL6@Ldte@4 . "e2et4 2og7 jobb lenne megszabad/lni tAled is. Ji tLrtDn2etett az/t9n4 2og7 a %ala@ti@/s . eg7 Esoda8il9gP ? e2el7ett mit tal9lt ittT .. addig4 amBg megte2etem..niC nem tartja szI@sDgesne@ @IlLnbLzA 3elIg7elA@ Ds ellenArL@ jelenlDtDt 12er/bionban.a@9rEsa@ a -ene8DrT Jelan t/dta4 mit tesz4 ami@or azt tan9Esolta4 2og7 6/sztBtsam el az Sj@ardot..niC >an9Esa DrtesIlt ?ang 9rm9n79rCl Ds rendet tett 12er/bionbanT A@@or Og7 tKnt4 12er/bion 3ejlAdDsDne@ m9r semmi sem 9ll az Otj9ban. 1sa@ 3e@Idt n7itott szemmel az 9g79n4 Ds minden neszre azonnal megrezzent.g7szerKen Esa@ dobjala@ el4 8ag7 8essele@ 8/l@9n mDl7Dre4 tenger 3ene@DreT A @ard mDregzLld szBnben 3elizzott4 Ds 3en7egetAen zImmLgni @ezdett. -e 2og7anT . Ss eze@ /t9n 89r2atC 8olt4 2og7 a %ala@ti@/s . Srde@es mCdon alig Drzett 9lmoss9got. 'gaz4 a @ontinenst sOjtC 3aji ellentDte@ szIlte 29borOs@od9s ala6j9ban 8D8e megszKn2etett4 2iszen ellen@ezA esetben nem Il2etne itt az eemsi &rontel4 a t2or6o@ Ds a E2er/bo@ t9rsas9g9ban4 de 2og7 8alami3Dle Oj @on3li@t/s 8an @iala@/lCban4 azt jelzi@ az elmOlt na6 esemDn7ei. Ag7a l9zasan dolgozott.g7 8ad4 @aoti@/s 8il9got4 @Cbor 8aH r9zslC@at4 org7il@oso@at4 szinte @LzD6@ori 8iszon7o@at4 29borOt.. ? 2o89 tKnte@ Jelan eg7@ori emberei.. Jint2a 2asonlC dI2LssDggel reag9lna "eon @i3a@ad9s9ra. Ha minden Og7 ment 8olna4 a2og7 "eon @D6zelte4 most tLbb sz9z D8 mOlt9n 12er/bion maga a 6aradiEsom @ellene 2og7 leg7en.

!em so@at al/d2att9l az Djsza@a. "eon nem 8alami nag7 @ed88el l9tott ne@i. N 'nd/lj/n@P %r/n %rat2 bar9t/n@ el8ezet bennIn@et Jonara@2ba4 a Hajnal &ir9l7nAjD2ez.. @DsAbb 6edig az 9g7amba. N . AlmDra so@atmondC 6illant9st 8etett "eonra. N Hag7j/@P Alig e8ett 69r 3alatot4 megDr@ezett &ind %ren %r/n %rat2 g7oH mor39jCs arE@i3ejezDssel4 &rontel @BsDretDben4 Ds (azEo m9ris 3elH emel@edett. N &alandra 3elP N adta @i a jelszCt. "eon DrtetlenIl nDzett r9. A tegna6 este 2aszn9lt asztalon tej4 sajt4 szalonna Ds 3agg7Os bir@a2Os 9llt. Ji lett 8elI@T Ho89 tKnte@T Ss mit a@art a merDn7lA g2irdT 1sa@ a @ardotT 12lo8ia4 gondolta el@eseredetten "eon. HollC3e@ete 2aj9n megEsillant a na6 3Dn7e4 szDn3e@ete szeme 8alCs9ggal rag7ogott4 3inom arE8on9sai4 2a le2et4 mDg szebbe@ 8olta@4 mint 8ala2a.. N AzDrt ne add 3el.2anem norm9lis gD66isztol7o@ tLltDn7ei is.lDg g7KrLtt 8ag7. N mondta so@at sejtetAen. A l9n7 megIt@LzLtt DrtetlensDgDn4 Ds @issD bosszOsan tette 2ozz9: N !em te 8ag7 az elsA 3Dr3i4 a@i az Djsza@a @Lze6Dn il7en 9tl9tszC indo@@al 6rCb9l bej/tni a szob9mba. N .g7anP N szClt "eon4 azt9n 89llat 8ont.. Azt9n g7orsan Lsszeszedte mag9t4 megmosa@odott4 Ds leballagott az i8Cba4 a2ol a tLbbie@ m9r 8id9man 3alatozta@. A tLmzsi bolg @omoran b9m/lt maga elD4 s za8aros te@intettel . &ind %ren %r/n %rat2 Ds &rontel mDg 2i9n7ozta@. A l9n7 Ein@osan elmosol7odott. Ji lett 8eled4 mi tLrtDn2etett a te idAdben4 2og7 12er/bion ismDt az Asi sLtDtsDgben leledzi@T H9 (eggel (azEo bezLrgetett az ajtaj9n4 s a 3Dl9lomban szendergA "eon majdV szB8bajt @a6ott ijedtDben. N !em N morogta "eon morCz/san..

... N 'tt 3elejtettDl 8alamitT !em 8olt szI@sDg 89laszra4 a bolg megtor6an9s9na@ o@a m9ris megm/tat@ozott N eg7 deli termetK goreel zsoldos szemDl7Dben4 a@i EsB6Are tett @Dzzel4 szDt8etett l9bbal EL8e@elt le az ajtC elAtt. N 'nd/lj/n@P N adta @i a jelszCt (azEo4 Ds b/zgCn 6illantott "eonra. N H9t a@@or.. N Az a vala-i engem is Drde@el N 89gott @Lzbe =ars2en4 mi@Lzben ten7DrbAl etette 3ar@as9t. N Ho2CP N mondta ijedten... N Ss.. %r/n %rat2 szemmel l9t2atCan @elletlenIl szedelAz@LdLtt4 de 8DgIl is BmmelH9mmal megind/lt az ajtC 3elD. N !em 3DlIn@ sz9z E2olerit9tCl sem N @LzLlte Jir@ 2e8esen. '2atnD@ Dn is eg7 @/6a bortT &LszLnLm.g7 il7en @is89rosban4 mint Jerbolg4 enn7i @atona eg7 EsomCban el@D6zel2etetlenIl so@na@ sz9mBtott4 Ds daE9ra a 2ajnali idA6ontna@4 a 2el7bDlie@ izgatott morajjal b9m/lt9@ meg A@et. &ilD6ett az ajtCn. .. Rg7 2Brli@4 8alCs9ggal 2emzseg a E2olerit9@tCl. elDg 8eszedelmes 2el7. N Az az igazs9g4 2og7 nem nag7on emlD@szem. =/zgCn @eresne@ 8alamit. N %ondolj/n@ a 2olna6raP N 1sa@2og7 az a baj N 3ol7tatta a bolg bLlEs a szemDt 3orgat8a N4 2og7 az a @BsDrtetj9rta Jonara@2 8alCj9ban... + bClintott. N >egna6 @issD so@at ittam N @LzLlte a n7il89n8alC tDn7t..nDzett 3el.. A t2or6 nemesOr megigazBtotta 3eg78ereit4 Ds 3eleg7enesedett.. N Ji azT N 9sBtott (azEo.. N &i3elD minden@iP N mord/lt be bar9ts9gtalan/l4 s 2og7 nag7obb n7omatD@ot adjon a sza8aina@4 oldalt lD6ett4 l9t2atC89 tD8e ez9ltal azt a neg78enHLt8en bolg d9rd9st4 a@i@ szab9l7os 3Dl@Lrben 2el7ez@edte@ el az ajtCtCl n7olEHtBz lD6Dsn7ire. N !o4 nem azt a@arom ezzel mondani4 2og7 nem t/dom4 merre @ell mennIn@4 Esa@ D66en @issD @a8arog bennem ez az egDsz. JDg eg7szer 8issza3ord/lt4 mint2a mondani a@arna 8alamit4 azt9n Esa@ megr9zta a 3ejDt4 Ds nem szClt semmit. Azon n7omban meg is tor6ant. N Hag7j/@ a tegna6otP N @edDl7es@edett (azEo.. N 2ebegte a bLlEs.

N JiEsodaT N 2LrdIlt 3el (azEo.%7erIn@ m9rP N tIrelmetlen@edett a goreel zsoldos4 a@ine@ dBszesebb 69nEDlj9rCl lerBtt4 2og7 8alami @a6it9n73Dle le2et. N Ss 8ele 8olt a tIndDrmesD@ 2Dt3ejK s9r@9n7a isT . grC3 OrP N mord/lt r9 a goreel @a6it9n7. N Az a 3iE@C g2ird 8oltP N @i9ltotta "eon 3el29borodottan. N (azEo Jenem 8ag7o@4 Jenem 89r /ra4 t2or6 grC3 N jelentette @i (azEo. N Az a 3iE@C Djsza@a bem9szott az abla@omon4 meg a@art g7il@olni4 de rajta 8esztett. N Jag7ar9zatot elAbb adnia kell. N Jit a@ar tAlIn@T =D@Ds 89ndoro@ 8ag7/n@. N . -/la@odt/n@4 de Dl8e t98ozott.g7 9t@ozott ala@89ltCP &iEs/sszant az abla@on4 a@9r eg7 @Bg7CP -e nem Lltem megP ?DrtetlenIl t98ozott a szob9mbCl. >iszt9n emlD@ezett r94 2og7 a 2reeir @Ll7L@ (6ontosabban a 2reeirne@ 9lE9zott g2ird^ D6en Ds sDrtetlenIl Es/sszant @i a szob9ja abla@9n. N Sl8e4 miT N @Drdezte a goreel zsoldos @a6it9n7. N Ala@89ltCT N ne8etett zordan a 2atalmas termetK @a6it9n74 Ds @i8onta szDles 6engDjK @ardj9t.. Jagas4 89llas 3Dr3i 8olt4 3e@ete sLrDn7e 96olatlan 3IrtL@ben omlott 8LrLs 6osztC@L6en7e 89ll9ra.. N >al6ig 69nEDlbanT N JiDrt ne 8isel2etnDn@ ol7an LltLzetet4 ami ne@In@ tetszi@T H@Drdezte &rontel4 majd ami@or a zsoldos8ezDr r9I8LltLtt4 2og7 Z3ogja be a 6o39j9t[4 dI2Lsen morgott az orra alatt.. N >Bz aran7at zsarolt @i belAlIn@ a 6iszo@P N @i9ltotta (azEo 3el29borodottan.. N Jag7ar9zatot @L8etele@.. N Ss Og7 gondolja4 grC3 Or4 ez elegendA o@ a megLlDsDreT N JegLlDsDreT N ismDtelte "eon dLbbenten.. N !a tessD@4 enne@ is 8elem 8an bajaP N >anOim 8anna@ r9 N @LzLlte a goreel zsoldos 6eE@esen N4 2og7 tegna6 szC89lt9sba @e8eredte@ a 3ogadC Esa6oslegDn7D8el. N A @es@en7 abla@on @eresztIl. N &arddal Ds b/zog9nn7alT N gOn7olCdott a zsoldos8ezDr.

N .g7anP N szClt "eon tIrelmetlenIl. N &i 89dol bennIn@et azzal4 2og7 megLltI@ 8olna e 3iE@CtT A @a6it9n7 intett4 Ds a bolg @aton9@ g7KrKjDbAl a @ezDt tLrdelA 3ogadCs b/@@ant elA. N Jindent l9ttamP N @i9ltotta remegA 2angon. N ,z a E2er/b Djsza@a lejLtt az /d8arra4 8itat@ozott a Esa6osommal4 azt9n @ardot r9ntott4 Ds leszOrta. ?zegDn7 (/Es/@ azonnal @ile2elte a lel@Dt. 'gen4 ez a E2er/b Llte megP Ss a tLbbie@ a t9rsaiP N !e8etsDgesP N @i9ltotta "eon magabiztosan. N Az a 3iE@C g2ird 8olt. Ha megLltem 8olna4 a 2/ll9ja most 8issza89ltozott 8olna eredeti 3orm9j9ra. !7Ol9n@4 szIr@Ds4 Esonttalan lDnn7D... ? mi8el maga azt 9llBtja4 il7ene@ nem lDtezne@4 l9tni a@arom a 2/ll9t4 mel7ne@ megLlDsD8el 89dolna@P A @a6it9n7 intett. A bolg d9rd9so@ szDtn7Blta@4 s @etten @LzIlI@ a 3Lldre 2ajBtott9@ a zLld 6i@@el7es4 2reeir @Ll7L@ Lssze8agdalt4 8Dres tetemDt. ,g79ltal9n nem g2ird 8oltP "eon ag7a meglCd/lt. Ha ez a @Ll7L@ nem g2ird4 a@@or @i 8olt az4 a@i az Djsza@a 3ol7am9n megt9madta At a @D6DbenT !em 9llt le ezen tL6rengeni. &ir9ntotta 8LrLsen 8illCdzC @ardj9t4 Ds 3elri@@antott. N %7erIn@P $ill9mg7ors mozd/lattal 9tdL3te a goreel @a6it9n7 bal Eombj9t4 s a 2atalmas termetK 3iE@C eg7 ordBt9ssal 3elb/@ott4 mielAtt szDles @ardj98al lesOjt2atott 8olna. N A lo8a@2ozP N @i9ltotta (azEo4 Ds l9nEos b/zog9n79t 3orgat8a megro2amozta a bolg d9rd9so@at. N F/ssato@ a lo8a@2ozP ,emsi szolg9ja is @asz9lni @ezdett borzalmas alab9rdj98al4 s A@ @etten elegendAne@ bizon7/lta@4 2og7 8DdjD@ a 3ogadC ajtaj9t a r9j/@ rontC d9rd9so@ ellenDben. =ars2en Ds jCsz9ga iramodta@ elsA@Dnt 8issza az i8Cba4 s a 29tsC ajtCn 9t @i az /d8arra4 az ist9llC2oz. AlmDra @eEses szL@ellDse@@el @L8ette A@et4 s "eon sem 2abozott so@9ig4 mi8el (azEo4 &rontel Ds a 29t/@ mLgLtt tIstDn@edA Jir@ 8issza3elD szor/lta@ az i8Cba a d9rd9so@ 2atalmas tOlerejDne@ n7om9sa alatt.

"eon az ist9llC2oz ro2ant. AlmDra eg7 2atalmas 6ej @ant9rsz9r9t 8etette a @ezDbe. A 29tas 3eln7ergelDsDre nem 8olt idA. A 8ar9zslCl9n7 is n7ereg nDl@Il 6attant 3el saj9t @orom3e@ete 6ari69ja 29t9ra4 szArDn Ilte meg a lo8at. =ars2en is 2asonlC@D66en Esele@edett. Az i8C 3elAl 3/t8a Dr@ezett (azEo Ds Jir@. &rontel4 a 2atalmas termetK eemsi asztalo@at borBtott 3el odabenn4 2og7 meg9llBtsa bolg IldLzAi@et. Azt9n mire "eon 3el@a6asz@odott eg7 2el7ben t9nEolC4 ijedt 29tas9ra4 m9r (azECt Ds Jir@et is eg7Heg7 lC 29t9n tal9lta4 Ds &rontel is D66 e@@or ragadta meg a 2atodi@ 6ari6a @ant9rsz9r9t4 s segBtette 3el a tDto89zC %r/n %rat2ot. Jost 2og7 @Dt lo8at m9r nem 3oglalta@ el a 2alotta@4 illet8e a m9l2a4 2DtAjI@re 2at lC j/tott. AlmDra a lo8a 8D@n79ba 8erte a sar@9t4 Ds a 29tasa megiramodott 8ele a @a6/ 3elD4 a2o89 ro2an8a Dr@ezte@ a 3ogadC /tEa3rontja 3elAl a d9rd9so@. AlmDra eg7szerKen elsodorta A@et4 s =ars2en m9ris 89gtatott t9rsnAjI@ /t9n. "eon bal @ezD8el tartotta a @ant9rsz9rat4 s maga is megnoszogtatta 6ari69j9t. A 6ej lC 3el9gas@odott4 3eln7erBtett4 azt9n @ilAtt4 mint a n7Bl4 Ds ArIlt 89gtat9ssal ind/lt a @a6/ 3elD. Az eg7i@ 8LrLs szArzetK4 bAr8Drtes bolg @atona 3elDje dL3Ltt a d9rd9j98al. "eon 89gta @Lzben megs/2intotta a @ardj9t4 Ds a zLld szBnben izzC 3eg78er sziszeg8e 89gta @ettD a d9rda 3an7elDt. A megle6ett bolg /t9na 2ajBtotta /g7an d9rd9ja marad89n79t4 9m az 2i9ba tal9lta 29tba "eont4 9rtani nem t/dott ne@i. "eon a lo8a n7a@9ra dAl8e4 Eombj98al az 9llatot szorBt8a 89gtatott @i a @a6/n az /tE9ra. ,g7 d9rda elsI8Btett a 3eje 3LlLtt4 Ds rezeg8e 9lla6odott meg a szem@Lzti /d8ar29z @a6/j9ban. "eon 3elri@@antott. !em @ellett 29tranDznie4 2og7 t/dja4 (azEo4 Jir@ Ds &rontel4 n7ergDben a 2arEias %r/n %rat2tal a n7om9ban 89gtatna@. Ss a22oz sem @ellett 29tranDznie4 2og7 2allja4 amint dI2Ls I8LltDse@@el lo8as bolgo@ eredne@ a n7om/@ba. =ars2en 89gtatott elLl4 AlmDra szorosan a n7om9ban. ,g7enesen a22oz a @a6/2oz 8ettD@ az ir9n7t4 mel7en elAzA na6 bej/totta@. N Ss 2a a @a6/ z9r8a 8anT N 8illant 2irtelen "eon eszDbe. A@@or nem lesz mit tenniP

Gillanato@ alatt odaDrte@ a @a6/2oz 8ezetA t9gas /tE9ra. Ss a @a6/... ...6ont e@@or t9r/lt @i. A 8asrostDl7t m9r 3el2Ozt9@4 s a 8as@os bronz8eretes 3a@a6/ szDtt9r/lt4 2og7 /tat adjon a 89rosba ig7e@8A Dlelmiszeres sze@ere@ne@. =ars2en 3elri@@antott. N ,l az OtbClP ,l innenP N ?zDl8Dsz@Dnt 89gtatott el a sze@ere@ mellett g7aloglC @/nigaami 6araszto@ @LzLtt4 s azo@ si@oltoz8a rebbente@ szDt elAtte. Az Bg7 @elet@ezett Ls8Dn7en n7argalt 9t eg7 6illanattal @DsAbb AlmDra4 "eon4 majd a @Dt @/nigaami. Az ArL@ dI2Lsen @i9ltozta@4 Ds siet8e le a@art9@ engedni a 8asrostDl7t. A 29t/l 89gtatC &rontel D662og7 9t t/dott bOjni a le3elD eresz@edA 3Dlelmetes 8asr/da@ alatt. A mLgLtte lo8aglC bolg IldLzA@ 8iszont eg7enesen a leeresztett rostDl7ba ro2anta@. A 89gt9bCl le3D@ezA lo8a@ 3el9gas@odta@4 Ds n7erBt8e 3orgolCdta@. >Lbb bolg lo8as a 3Lldre z/2ant4 Ds a@adt4 a@it a 8eszedelmes 6at9@ azon n7omban Lsszeti6orta@. Xri9si 8olt a @a8arod9s. A lo8aso@ 8ezetAje a @a6/ArL@et szidta4 Ds a rostDl7 3el2Oz9s9t @L8etelte. Az Ar@a6it9n7 dI2Lsen ordBtozott az ArL@@el4 Ds @Lzben a lo8aso@@al is 8esze@edett. Jire a 8asrostDl7 ismDt 3elemel@edett ann7ira4 2og7 9tlo8agolH 2assana@ alatta4 "eonD@ m9r messze j9rta@. A bolg lo8aso@at azonban ez nem za8arta. &a6it9n7/@ 6aranEs9ra teljes 89gt9ban 8ettD@ IldLzAbe a mene@IlA@et. HOsz jCl @D6zett4 bAr8Drtes4 d9rd9s bolg 2arEos. "eon 6ej lo8a jC 3/tC 8olt4 2amarosan be3ogta AlmDra Dj3e@ete 6ari69j9t4 s =ars2en @ese 29tas9t. (azEo Ds Jir@ 8alami8el lemaradta@4 s &rontel lo8a @ettAs ter2D8el mDg 29trDbb 89gtatott. "eon 29tra6illantott4 Ds l9tta mLgLttI@ a 6or3el2At4 mel7 IldLzA@ so@as9g9ra /talt. !Dm9n 89gtatta@4 s 3Dl Cra mOlt9n @iDrte@ az erdAbAl4 azt9n eg7 magasabb dombra @a6asz@odta@ 3el4 a2onnan 29tra nDz8e m9r se2ol sem l9tt9@ az IldLzL@ 6or3ellegDt. $ag7 lemaradta@4 8ag7 3el2ag7ta@ a 2i9ba8alC 2ajsz98al. N ,z meleg 8olt N jeg7ezte meg "eon4 Ds 8issza3ogta a 29tas9t4 2og7

be89rja a 29trDbb lo8agolC (azECt Ds az er3roHbolg t/dCst. A domb tetejDrAl 8ar9zslatos l9t89n7 n7Blt eg7 2osszO@9s sB@ teH rIletre4 Ds az azon tOl magasodC @D@es 2eg7e@re. A 2eg7e@ @LzLtt t9gas 8Llg7bej9rat 2OzCdottQ a 8Llg7et b/ja4 zLld erdA borBtotta4 s mint2a a 39@ @LzLtt eg7 @is tC 8Bz3elIlete Esillant 8olna. N "emaradta@ N zi29lta &rontel4 a@i Og7 li2egett4 mint2a A Ei6elte 8olna a 29t9n a lo89t Ds az er3roHbolg bLlEset. N -e most merreT N Jonara@2baP N @i9ltotta 8id9man %r/n %rat2. N 'r9n7 a Hajnal &ir9l7nAjDne@ 3estAi rejte@eP N Jerre 8an Jonara@2T N @Drdezte "eon @omoran4 Ds g7ana@8Cn nDzte a zLmL@ 3iE@Ct. $ala2og7 nem il7enne@ @D6zelte a bLlEset. N A 8Llg7Ln 9t N 3elelte %r/n %rat2 2aboz9s nDl@Il. N Azt9n majd megl9tj/@P N =iztos 8ag7 benneT N @Drdezte (azEo4 Ds az A arE9ra is @DtsDge@ tele6edte@. N =9r abban lennD@ il7en biztos4 2og7 3Dl Cr9n belIl jC3Dle itC@98al LntLz2etem meg @isz9radt tor@omatP N 3elelte magabiztosan %r/n %rat24 Ds meg6as@olta az elAtte IlA &rontel 89ll9t jelez8e4 2og7 ind/ljana@. Jost A@ @etten 8ettD@ 9t a 8ezetDst4 s AlmDra 8isszamaradt "eon mellD. N !em tetszi@ ne@em ez a 3iE@C N s/ttogta a l9n7. N >Ols9gosan s/n7i az arE@i3ejezDse4 Ds 3ol7ton az az DrzDsem4 mint2a s6e@/l9lna 8alamiben. N Jeg8allom4 a leBr9so@ /t9n Dn is m9s2og7 @D6zeltem el a @/nigaami@ nag7 bLlEsDt N mosol7gott "eon. N -e remDlem4 t/dja4 2o89 meg7In@4 s abban is bBzom4 2og7 89laszt t/d adni nD29n7 @DrdDsemre. ,g7 6ata@ 6artj9n meg9llta@4 megitatt9@ a lo8a@at4 Ds A@ mag/@ is @in7OjtCztatt9@ 39radt tagjai@at. Jir@ el nem maradt 8olna a bolg bLlEstAl4 eg73ol7t9ban 3ilozC3iai @DrdDse@rAl 3aggatta4 mel7e@re a nag7 %r/n %rat2 Esa@ BmmelH9mmal 3elelt4 s g7a@orta adott @itDrA 89laszo@at. "eon odalD6ett 2ozz9j/@. N A ne8em "eon ?il8er. &IlsAmre E2er/b 8ag7o@4 de 8alCj9ban

egDszen m9s... !ag7on t98olrCl jLttem4 Ds 8ajmi @e8eset t/do@ 12er/bion tLrtDnelmDrAl. FAleg a HosszO Sjsza@9t @L8etA 89ls9gos idA@rAl. !em mesDlnD el4 amit errAl a @orsza@rCl Ds a Hajnal &iH r9l7nAjDrAl t/dT Az Dn ismereteim Esa@ 2om9l7os legendatLredD@e@re @orl9tozCdna@... N !o4 igen N 3ord/lt oda &ind %ren %r/n %rat2. N A legend9@ tLbbn7ire Esa@ tLredD@esen maradna@ 3enn. &e8esen 8anna@4 a@i@ Lsszera@j9@ e tLredD@e@et. N ?zerDn7en sC2ajtott. N !e@em 8iszont D66 ez a mestersDgem. "eon nem szClt @Lzbe4 tIrelmesen @i89rta4 amBg a 8LrLs szArzetK4 zLmL@ @/nigaami 3Dr3i elmereng eg7 6illanatig4 azt9n mint2a emlD@ezne4 mesDlni @ezd: N ,g7@oron4 ami@or a 2osszO4 sLtDt Djsza@a &e8anaar 8isszatDrtD8el 8Dget Drt4 Oj 2ajnal 8irradt 12er/bion egDre. Az eg7m9ssal mara@odC nD6e@ bD@Dt @LtLtte@4 Ds mind Amri@ban4 mind 12er/bionban megszil9rd/lt a rend4 s a E2er/bo@ 8ezetDsD8el Oj4 2atalmas birodalom @ezdett @iala@/lni4 mel7 mind@Dt @ontinenst mag9ba 3oglalta... N A E2er/bo@ 8ezetDsD8elT N 2or@ant 3el Jir@. N "e2etetlenP A tanBtCin@ mind eg7etDrtene@ abban4 2og7 mindig is a @/nigaami nemzetsDge@ /ralt9@ 12er/biontP N A @/nigaami tanBtC@ tD8edne@ N mondta &ind %ren %r/n %rat2 nag7on Esendesen. ? n7/galma most elAszLr g7Azte meg "eont arrCl4 2og7 8alCban a 2Bres bLlEEsel beszDl. N &e8anaar a E2er/bo@ban l9tta e birodalom jL8AjDt4 s ne@In@ @/nigaami@na@ 8ajmi @e8Ds szere6 j/tott ter8eiben. N ,z ne8etsDgesP N morogta Jir@ 8ad/l. N Ss mi tLrtDnt &e8anaar E2er/b birodalm98alT N @Drdezte /dH 8ariasan "eon ?il8er. N $9ratlan/l 3eltKnt 12oler4 az Asi gonosz4 a ?LtDt "9ng .ra4 s beteljesBtette @eg7etlen bosszOj9t. 'rgalom nDl@Il leg7il@olta &e8anaart4 Ds @9oszt4 6/sztBt9st4 j9r89n7t 2ozott az Oj 2ajnal9t DlA 12er/bionra. 12oler borzalmas 6/sztBt9st 8Dgzett4 ne8e l9ngolC 3e@ete betK@@el LrL@@D 3og Dgni 12er/bion tLrtDnelmDbenP ,g7 meg8ad/lt4 bosszO9llC lDle@4 mel7 nem ismert m9s 2atalmat4 Esa@ saj9t LrdLgi megtestesIlDsDt.

JindLssze eg7etlen 2atalom merDszelt daEolni 8eleQ &e8anaar Lz8eg7e4 a@i tettei8el a Hajnal &ir9l7nAje ne8et 8B8ta @i mag9na@. ,zt az erAs asszon7t &e8anaar 9llBtClag mDg a @IlsA KrbAl 2ozta mag98al... eg7 bizon7os %ala@ti@/s .niC ne8K 8il9gbCl. A Hajnal &ir9l7nAje saj9t 3eg78erD8el @B89nta meg8erni 12olert4 s 2ozz9 2asonlCan4 le6a@t9lt a tOl8il9gi sLtDt 2atalma@@al. , m9gi@/s t9mogat9ssal @o89Esoltatta leg7Az2etetlen 3eg78erDt4 a Hajnal &ardj9t4 mel7be minden erejDt Lssz6ontosBtotta. Azt9n a nag7 &ir9l7nA szembesz9llt 12olerrel. J9gi@/s @ardj98al leg7Azte a gonosz szLrn7et4 9m mi8el 8Dgleg el6/sztBtani nem t/dta4 lel@Dt LrL@re odaszLgezte a %7Ltrelme@ #lt9r92oz. S8sz9zado@ Cta tartja 3og8a a Hajnal &ardja 12oler lel@Dt4 s b9r a E2olerita @/lt/sz 2B8ei mindent el@L8ette@... m9gi98al Ds erA8el... 2og7 @iszabadBts9@ im9dott mesterI@et4 @D6telene@ 8olta@ r9. ?en@i sem t/dta @i2Ozni a Hajnal &ardj9t a %7Ltrelme@ #lt9r9bClP ?em 2alandC4 sem tOl8il9gi erA... )m lDtezett a legenda a Hajnal "o8agj9rCl4 az i3jOrCl4 a@i eljA eg7szer4 Ds eg7etlen r9nt9ssal megszerzi a @ardot... ,zt4 amel7 n9lad 8an. "eon megr9nd/lt4 azt9n el8ig7orodott. Jost m9r szemern7i @DtsDge sem 8olt a3elAl4 2og7 a @/nigaami@ ne8es bLlEsD8el 9ll szemben. %r/n %rat2 el2allgatott4 Ds merAn "eont nDzte. A tLbbie@ is odag7Klte@4 Ds Esendben At leste@Q mDg =ars2en is abba2ag7ta ;/33 simogat9s9t. "eon AlmDr9ra 6illantott. A l9n7 alig Dszre8e2etAen nemet intett a 3ejD8el. "eon bizon7talan/l r9zta a 3ejDt. N ?o@ minden 8oltam m9r... Hi2etem4 2og7 Dn 8ag7o@ a Hajnal "o8agjaT N HiszedHe4 8ag7 sem4 n9lad a @ard4 s ez mag9Drt beszDl. "eon elmosol7odott. N A legenda eg7 i3jOt emlBt. Sn nag7 3IrtL@ben AszIlL@. N Az Dlet@or 8iszon7lagos. A lDn7eg az4 2og7 e @ard ez id9ig sen@ine@ sem engedelmes@edett. >e 8iszont @i t/dtad 2OzniP "eon 89llat 8ont. N ,ttAl az al@alomtCl elte@int8e a @ard nem 8olt 8alami @ed8es 2ozz9m. Ami@or nem @ellene4 3ol7ton el9r/l a 8illog9s98al Ds a sziszegDsD8el4 ami@or 8iszont az Dletemre tLrte@ eg7 6isszenDssel sem

3ig7elmeztetett. Jeg8allom4 erAsen @Dtel@ede@ benne4 sz9ndD@osan engedteHe4 2og7 @i2Ozzam4 8ag7 Esa@ 8Dletlen tD8edDs 8olt. N $9llat 8ont4 Ds m9s mederbe terelte a t9rsalg9st. N Ss a Hajnal &ir9l7nAjeT Ji2ez @ezdett a g7Azelme /t9nT &ind %ren %r/n %rat2 za8artan 6illantott maga elD. N , te@intetben4 sajnos4 megle2etAsen 2i9n7osa@ az ismereteim. Ann7it t/do@4 2og7 &e8anaar Lz8eg7e 69r D8ig 3ol7tatta mDg4 amit 8olt 3Drje el@ezdett4 Ds 12er/bion4 12oler nag7 6/sztBt9sa /t9n4 ismDt 8ir9gozni @ezdett. )m a @ir9l7nA rejtDl7es mCdon eltKnt... ?en@i sem t/dja4 mi lett 8ele. ? eltKnDsD8el eg7 idAben mindaz4 amit @iD6Btett4 eg7 Esa69sra Lsszeomlott. Az addig bD@Dben DlA 3ajo@ ismDt eg7m9sna@ este@4 @9osz Ds zKrza8ar lett Orr9 12er/bionon. "eon 8alCs9ggal itta a sza8ait. N SsT N noszogatta a bolgot. N Ji tLrtDnt az/t9nT Az Dn ismereteim Ese@Dl7e@. !em ismerem 12er/bion tLrtDnelmDt. %r/n %rat2 so@atmondCan elmosol7odott. N $aj24 8anHe DlA4 a@i ismernD4 mi tLrtDnt a &ir9l7nA eltKnte Ds a sz9zLt8en D88el ezelAtt be@L8et@ezett nag7 eemsi in89ziC @LzLttT , @orsza@ ol7 sLtDt mDg a so@at t/dC bLlEse@ sz9m9ra is4 mint 12oler lel@eP )m b/zgCn remDlem4 2og7 2amarosan4 tal9n Cr9@ mOlt9n Jonara@2ban 89laszt @a6/n@ mindezen @DrdDse@reP =ars2en 2irtelen 3el6attant4 Ds @i2Ozta mag9t. N "o8aso@P N @i9ltotta. N A bolgo@P &elet 3elAl4 amerrAl Dr@ezte@4 most eg7 Esa6at lo8as 89gtatott @i az erdAbAl. Jeg@LzelBtAleg tBzenHtizen@etten le2ette@4 s amint meg6illantott9@ A@et4 3elDjI@ 3ordBtott9@ a 6ari69i@at. &issD szDtterIlte@4 mint2a az lenne a sz9ndD@/@4 2og7 ellensDgei@et mag/@ elAtt tereljD@. ,z a le2etAsDg (azEo 3ejDben is 3elmerIlt. N =e a@arna@ @ergetni bennIn@et a 8Llg7beP N "CraP N @i9ltotta Jir@. Ji8el jC8al @e8esebben 8anna@4 mint a@i@ a n7om/n@ba eredte@4 g7anBtom4 szDtosztott9@ az IldLzAEsa6atot4 Ds nem tartom @iz9rtna@4 2og7 a Esa6at m9si@ rDsze 8alamil7en mCdon elDn@ @erIlt N 3ejtegette %r/n %rat2.

N !inEs m9s 89laszt9s/n@ N 8ont 89llat 2arEiasan (azEo. N Ha oldalra 6rCb9ln9n@ @itDrni4 ment2etetlenIl oldalba @a6n9na@4 arrCl nem is beszDl8e4 2og7 jobbrCl a &8arg2 3ol7C4 balrCl 6edig a ?ira/7sH szi@la3al z9rn9 el az /t/n@at. N Jindeg7P N dLntLtte el "eon. N Rg7is a 8Llg7Ln 8ezetne 9t az /t/n@. Ha szembe jLnne@4 9t89gj/@ rajt/@ mag/n@at. !em 2iszem4 2og7 gondot o@oz2atna@... el8Dgre n9lam 8an a Hajnal &ardja. "Cra @a6ta@4 Ds 89gtat8a ind/lta@ le a 8Llg7 3elD. A domb teteje eg7 ideig elta@arta IldLzAi@et4 de nem @ellett so@9ig 89rni/@ r94 2og7 a @isebb lo8asEsa6at 3eltKnjLn mLgLttI@. =ars2ennel az Dlen belo8agolta@ a 8Llg7 bej9rat9n. !em 8olt ne2Dz dolg/@4 mert a sKrK erdAben szDles tiszt9s s98ja 2OzCdott eg7re be3elD4 a@9r 8alami termDszetes sze@DrOt. ? igaz9bCl tDn7leg 8alami3Dle Ot le2etett4 mert jCl l9tszott4 2og7 a talajon 8D@on74 bemDl7edA @erD@n7omo@ 2OzCdta@. A 8Llg7 szDles 8olt /g7an4 de e mellett az LtH2at mDter szDles tiszta Ots98 mellett ol7an sKrK erdA 2OzCdott4 2og7 Og7 tKnt4 mint2a a szi@la3ala@ n7om/lta@ 8olna @Lzel bo@ro@@9 Ds 3alombo@@9 89ltoz8a. ;/334 a 6i@@el7es E2orald4 a@i jC8al =ars2en elAtt szaladt4 most eg7 @an7ar mLgIl lo2ol8a tDrt 8issza. =ars2en azonnal 8isszar9ntotta 6ari69ja @ant9rsz9r9t. N $isszaP N Ji tLrtDntT A szem@Lzti @an7arbCl 2irtelen eg7 8ad/l 89gtatC lo8as b/@@ant 3el az ir29j9t mentA ;/33 mLgLtt. Azt9n mDg eg7. Jajd mDg eg74 Ds mDg legal9bb 2Osz... A merbolgi 89rosArsDg @D@ @L6en7Dt 8iseltD@4 s DlI@Ln az a megtermett goreel @a6it9n7 lo8agolt4 a@it "eon Eombon szOrt. $aH lamil7en @erIlA Oton elDjI@ 89gta@. N 1sa6daP N @i9ltotta (azEo4 Ds m9ris 3ordBtotta 8issza a lo89t. A@i@ be@ergettD@ A@et ide4 azo@ leg3eljebb tizen@etten 8anna@. &LztI@ @Lnn7ebb lesz 9ttLrni. A tLbbie@ azonnal @L8etni a@art9@ (azEo 6Dld9j9t4 9m a 2irtelen 3ord/lni sz9ndD@ozC lo8a@ eg7m9sna@ It@Lzte@4 Lsszegabal7odta@4

3el9gas@odta@4 8ad/l n7erBtette@. "eonna@ @a6asz@odnia @ellett4 2og7 le ne z/2anjon 9gas@odC @anE9ja 29t9rCl. A n7ereg nDl@Il lo8agl9s rettenetesen @itLrte az al3elDt4 minden Bze sajgott4 de most nem Drt r9 a bajai8al 3oglal@ozni. A 29t/@ mLgIl nag7 robajjal 89gtatott @i a 39@ @LzIl az IldLzAsereg4 s (azEo a tLbbie@ gabal7od9sa miatt eg7edIl 6rCb9lt 8olna 9ttLrni @LztI@. ,sDl7e sem 8olt. A 89gtatC lo8a@ eg7szerKen elsodort9@ a 6ari69j9t4 mielAtt (azEo eg7etlen bolgot is @i8et2etett 8olna a n7eregbAl. A @isebb bolg Esa6at dIbLrLg8e rontott bele a gabal7od9sba4 s az erdA rengett Esata@i9lt9sai@tCl. A nag7obb bolg Esa6at mDg legal9bb sz9z mDterre 8olt4 de ordBt9s/@ m9ris Lssze8eg7Ilt t9rsai@D8al. Az erdA ol7an sKrK 8olt4 a@9r2a @A3al szegDl7ezte 8olna az /tat. #ldalra mene@Ilni nem le2etett. ,lLlrAl 8ag7 2arminEan jLtte@4 29t/lrCl tizen@etten. A Esa6da Lsszez9r/lt. N A Hajnal "o8agj9DrtP N ri@oltotta (azEo4 Ds b/zog9n7a 2atalmas Esa69s98al @ire6Btett eg7 bAr8Drtes bolgot a n7eregbAl. ? @i9lt9s9ra4 a@9r2a 8alami jel lett 8olna4 megn7Blta@ a bo@ro@4 a @Lrn7ezA 39@ lombjai4 Ds s/2ogC n7Blz96or zOd/lt @LzDjI@.

I9 N Ja/n/@P N ordBtotta (azEo. A szembAl @LzeledA bolg Esa6at elLl 89gtatC lo8ai n7Bl8esszA@tAl tal9ltan b/@ta@ 3el4 Ds a mLgLttI@ robogC@ @eresztIlb/@ta@ rajt/@4 s ri@oltoz9s4 ordBtoz9s4 n7erBtDs @Lze6ette a n7ila@ eg7re Esa@ s/2ogta@4 mint2a az Dg @Ildene r9j/@ il7en 2al9los esAt. A l9t2atatlan Bj9szo@ nem tette@ @i8Dtelt bolgo@ Ds a megt9madotta@ @LzLtt4 eg7ar9nt z96oroztatt9@ 2al9los 8esszAi@et mind@Dt 3Dl 2arEosaira. "eon alCl az elsA n7Blz96orban @ilAttD@ a lo89t. H9rom 8esszA 9llt a tom6or9ba4 eg7 a szemDbe4 eg7 6edig a n7a@9t 3Orta 9t. ?zegDn7 69ra

t9namP =e az erdAbeP "eon gondol@od9s nDl@Il ellL@te mag9t a 3e2Dr EsAdLrtAl4 Ds 8ala2og7 @ir9ntotta a @ardj9t. N . !em le2et t/dni4 2og7 a bolg 2arEos Esa@ ijedtDben emelteHe d9rd9j9t a 89ratlan/l elAtte termett zLldesen 8illCdzC @ardO E2er/bra4 8ag7 mDg ebben az ArIletben is 8Dgre a@arta 2ajtani a 6aranEs9t4 de tDn74 2og7 "eonra t9madt. S66 idAben4 mert eg7 8Dres arEO bolg 3iE@C /grott elD. >Is@Ds 9ga@ Esa6ta@ az arE9ba4 tL8ise@ a@asz@odta@ a r/29j9ba4 . A 8DrtAl iszamCs talajon 2aldo@lC lo8a@ Ds 2arEoso@ 2e8erte@. &Dsz Esoda 8olt4 2og7 a s/2ogC 2al9l "eon DletDt meg@BmDlte. >/Eatn7i n7Bl8esszA Esattogott a n7om9ban az Lsszez9r/lC 9ga@on. "o8a@ dAlte@ el t/Eatj98al4 szinte eg7 sem maradt @LztI@4 mel7et nem Drt tal9lat. "eon minden te@etCria nDl@Il 89llon dL3te @ardj98al4 Ds meg@erIl8e a 39jdalomtCl I8LltA 3iE@Ct4 a bo@ro@ @LzD 8etette mag9t. "eon 89ratlan/l (azEo jellegzetes 2angj9t 2allotta az ordBtoz9sbCl.menten Lsszerog7ott4 Ds @ile2elte a lel@Dt. Jaga sem t/dta4 2og7 si@erIlt tal6ra 9llnia az Cri9si @a8arod9sban4 de eg7szer Esa@ azon @a6ta mag9t4 2og7 eg7 3e2Dr EsAdLr n7ergDbe @a6asz@odi@4 a2onnan D66 e@@or z/2ant @i 2LrLg8e eg7 8LrLs szArzetK4 d9rd9s 2arEos 8D@on7 8esszA8el a tor@9ban. A lesbAl @ilAtt 8esszA@ 6/szt9n menn7isDgI@@el irtCzatos rendet 89gta@ az LsszetLmLrIlt lo8a@ Ds lo8aso@ @LzLtt. "eon 3enn2angon @9rom@odott. A gazd9j9tCl megszabad/lt4 9gas@odC 3e2Dr EsAdLr 8ad/l 3elH n7erBtett4 mert n7Bl8esszA j9rta 9t a bal EsIdjDt4 s e seb iszon7O 39jdalmat o@ozott ne@i. "eonna@ 3ogalma sem 8olt rCla4 t9rsai8al mi tLrtDn2etett4 mert amiCta a lo89t @ilAttD@ alCla4 eg7i@I@et sem l9tta. ? 2a m9r n7Bl8esszA@4 mel7e@ szinte a 3Ile mellett sI8Btette@ el4 nem sebeztD@ meg4 Ds Lsszerog7C lo8a sem temette maga al94 2ajsz9l 2Bj9n bolg lo8aso@ 6ari69ina@ 6at9ja alatt lelte 8esztDt. Az eg7i@ il7en 8D@on7 8esszA @eresztIl3Orta mag9t a le8ele@ Ds 9ga@ @LzLtt4 s a @ardmar@olat9n Esattant4 2ajsz9ln7ira "eon 2I8el7@/jja 3LlLtt.

@arEolt9@ 3el a bArDt. N !7/galomP N intette =ars2en. . ArrCl azonban nem szClt4 2og7 jobbraHe a8ag7 balra. A n7Bl8esszA elsI8Btett 3LlLtte. Jost m9r Esa@ az 8olt a @DrdDs4 8ajon 2ol le2etne@ a t9rsaiT (azEo eg7DrtelmKen jelelte @i9lt9s98al4 2og7 be8eti mag9t az erdAbe. A @Lzeli EsLrtetDse@bAl BtDl8e rajta @B8Il sz9mosan 89lasztott9@ a mene@IlDsne@ ezt a mCdj9t. . "eon @DtrDt gLrn7ed8e4 sziszeg8e ro2ant a szOrCs bo@ro@ @LzLtt4 39@at @erIlgetett4 @isebb 9r@o@at /grott 9t.g7 @Lzeli sKrK bozCtbCl 2irtelen =ars2en 3eje b/@@ant elA. "eonna@ D66 Esa@ ann7i ideje 8olt4 2og7 @ir9ntsa a @ardj9t elAzA 9ldozata mell@as9bCl4 az Bj9sz ma/n/ m9ris Oj n7Bl8esszAt illesztett 3eg78ere 2Orj9ra. "eon odaro2ant4 Ds 2ason @Oszott be a bo@ro@ al9. A tLbbie@et nem t/dom.. Amint meg6illantotta a t9rs9t leszOrC "eont4 azonnal elengedte Bj2Orj9t4 s a @ilAtt 8esszA rezeg8e 3OrCdott be eg7 3a tLrzsDbe @Lz8etlenIl "eon 3Ile mLgLtt. N . N Sn az erdAben nAttem 3el. N ?il8erP N sziszegte a n7/rga 3Dr3i4 Ds siet8e intett. S66en abbCl az ir9n7bCl4 amerre ro2ant4 EsLrtetDst4 zag78a ma@og9st4 @aratt7ol9st 2allott. "eon 3ejest /grott a tL8ises bozCtba../33 eltKnt 8alamerre N sOgta 8issza =ars2en. A 3iE@C a EsLrtetDsre meg6erdIlt4 Ds 3elordBtott. GsztP N !em lenne jobb in@9bb 3elm9szni eg7 39ra N li2egte "eon. )m ezt az illOziCt Esa@ 69r m9sod6erEig t96l9l2atta mag9ban. N Hol 8anna@ a tLbbie@T N le2elte "eon. "eon @ardja a @L8et@ezA 6illanatban 9tdL3te a szB8Dt. "eon a sKrK bozCtosbCl eg7 ten7Drn7i tiszt9sra Drt4 mel7ne@ innensA sar@9n eg7 magas4 gLEsLrtLs tLrzsK 39rCl D66 e@@or /grott r/gan7osan a 3Kre eg7 alaEson74 s9rga szArK 3iE@C Bjjal a @ezDben. JLgLtte a @iab9l9s4 EsLrtetDs eg7re 2al@/ltQ Og7 tKnt4 si@erIlt @itLrnie az Bj9sz ma/n/@ g7KrKjDbAl. =ars2en Ds AlmDra la6/lta@ ott 3eg78errel a @ezI@ben. "eon meg6erdIlt.z az . N (azEo ellentDtes ir9n7ba ro2ant. Azonban a 3a mLgIl most mDg eg7 Bj9sz /grott elA.

N >e g7989bb 8ag74 mint a 3ar@asodT N @Drdezte nDmi szar@azm/ssal AlmDra. "eon mDg a lDlegzetDt is 8isszatartotta. . Rjabb Esa6at ma/n/ jelent meg4 s a tito@zatos 8ezDr4 a@i nem so@@al ezelAtt mDg bolgo@ 6aranEsno@a 8olt4 most zag78a ma/n/ n7el8en ri@9Esol8a osztogatott /tasBt9so@at.. . Az ezIst@9mzs9s nag7ot @i9ltott4 s 6illanato@on belIl legal9bb 2arminE ma/n/ 8ette @LrIl a bo@rotQ l9ndzs9so@4 Bj9szo@4 @ard3orgatC@ eg7ar9nt.g7 Esa6at ma/n/ ro2ang9lt @LrIlLtte4 s A a @ezD8el m/tatta4 merre @erBtsD@ be a mene@IlA@et. N Ha nem jLttL@ elA4 megLljI@ a t9rsaito@at N mondta az ezIstH @9mzs9s n7/godtan. Hirtelen el2allgatott4 mert eg7 Esa6at ma/n/ ro2ant el @Lz8etlen @LzelI@ben. Azt9n 2irtelen meg6erdIlt4 mert a bo@orbCl4 a2ol "eonD@ rejtAzte@4 erAs zImmLgDs 2allatszott Ds @D@eszLld 3Dn7e@ 8illanta@. N A 3Dl2old tLrzsDbAlP Ji ItLtt ebbe a bD@Ds tLrzsbeT FItt7szC 2arsant4 s 89ratlan/l eg7 ezIst@9mzs9s4 @DtmDteres4 tagbasza@adt ala@ jelent meg4 a@ine@ l9tt9n "eon 8erejtD@ezni @ezdett: /g7anaz a rC@a@D6K4 naranEss9rga szemK4 seb2el7es 3Dr3i 8olt4 a@it elAzA na6 a barlang elAtti Esat9ban A n7a@on dL3Ltt a Hajnal &ardj98al. N Ja/n/@P N sOgta AlmDra megrL@Ln7Ld8e. N +rIltsDg lenne. Jost a n7a@9n Esa@ eg7 3e@ete 3orrad9s jelezte a szOr9s 2el7Dt4 azonban e sebesIlDs m9s jelDt4 mel7 norm9l esetben 2al9los lett 8olna4 nem m/tatta. AlmDra elsz9ntan bClintott4 =ars2en azonban a 3ejDt r9zta. =Bzd r9m magadP 'tt. N &i3elD4 mind29rman4 8ag7 r9to@ g7Ojtom a sKrKtP N mondta lassO4 8ontatott 2angon az ezIst@9mzs9s. =r/t9lis @D6K4 b/n@C8al4 Bjjal 3el3eg78erzett4 s9rga szArzetK4 majomj9r9sO 3iE@C@ rong7o@ban4 moEs@os 9g7D@@LtAben.. A Hajnal &ardjaP N Az istenitP N mord/lt 3el "eon. N HarEol/n@T N @Drdezte elsz9ntan "eon4 Ds /jjai Lsszeszor/lta@ az 9r/lC 8ar9zs3eg78er mar@olat9n.Dn birodalmam. Az ezIst@9mzs9s a sKrK bozCt 3elD 8ette az Otj9t4 majd el3ord/lt4 Ds Og7 tKnt4 elmeg7 mellettI@.

N (emDlem4 tDged is el 3og 9r/lni4 @/nigaamiP N A ne8em Je/rin N 3elelte az ezIst@9mzs9s. A 3ogl7om 8ag7. AlmDr9ra 2asonlC sors 89rt. ?At4 szinte bar9ts9gosan sziszegett Oj gazd9j9n9l. A 2atalmas termetK4 ezIst@9mzs9s 3iE@C el8ette a 8illogC @ardot ma/n/ szolg9itCl4 Ds 2osszan 8izsg9lgatta. N Al_ra2im el6/szt/lt4 so@Hso@ D88el ezelAttP . N !em t/dj9@4 2og7 a bozCt mel7i@ rDszDn 8ag7/n@. ? m9ris t/Eatn7i ma/n/ 8etette be mag9t a bozCtba4 abba az ir9n7ba4 amel7bAl =ars2en @ijLtt. "eon 3eleg7enesedett4 s 2ag7ta4 2og7 el8eg7D@ a 3eg78erDt4 Ds az A @ezDt is meg@LtLzzD@.ngedelmes@edj a 6aranEsaimna@4 2a jCt a@arszP N JegLlszT N SnT -e2og7P Hog7an is mernDm meg3osztani /ramat attCl az LrLmtAl4 2og7 saj9t @ezD8el 8et2essen 8Dget az Dletedne@T Al_ra2im nag7Or alig 89rja m9r azt a 6erEet4 2og7 tal9l@oz2asson 8eled. Az A @ezDt most szemmel l9t2atCan nem Dgette.&Dt ma/n/ %r/n %rat2ot4 Jir@et Ds (azECt r9ngatta elAreQ seregn7i d9rda meredt a @Dt t2or6ra4 mind@ettejI@et m9r le3eg78ereztD@4 @ezI@et 29tra@LtLztD@. N 'rgalmat 89rsz eg7 E2olerit9tClT =ars2en mind@Dt @ezDt 3eltart8a4 89lasz nDl@Il EsLrtetett @i a boH zCtbCl. N &eletne@ 3/ssato@P N @i9ltotta (azEo4 de a@@ora 6o3ont @a6ott az eg7i@ ma/n/tCl4 2og7 a sz9ja @ire6edt. #tt a s9rga szArK4 alaEson7 ma/n/@ azonnal le3eg78ereztD@4 Ds 29tra@LtLttD@ a @ezDt. N . "eon @omoran nDzett r9. N #l7as8ala@it szolg9lo@4 a@i alig 89rja m9r4 2og7 l9t2asson tDged. &eletre @itLrIn@P =ars2en 2irtelen 3elemel@edett. Al_ra2imT N s96adt el &ind %ren %r/n %rat24 a ne8es @/nigaami bLlEs.l9r/lt a @ardod4 E2er/b N mord/lt 3el az ezIst@9mzs9s. . N Jegadj/@ mag/n@atP N @i9ltotta. H!em @ellett 8olna Og7 ragasz@odnod 2ozz9P N !em ez az elsA eset N 3elelte "eon @omoran. N %7erIn@P N sOgta AlmDra. N +rIltP N AlmDra szeme 8ill9mlott.

A r/da@at @DtH@Dt ma/n/ a 89ll9ra 8ette4 Og7 Ei6eltD@ eg7re beljebb az erdAbe 3ogl7ai@at 8alami ismeretlen EDl 3elD. .z /tCbbit @Dt @istermetK @/nigaami Ei6elteQ a langalDta E2er/b minden @iemel@edA b/E@9ba 8ag7 g7L@Drbe be8erte a 3ejDt4 s Bg7 8DgeH2ossza nem 8olt a dI2Ls szidalma@na@4 ami@et a ma/n/ nemzetsDgre szCrt. "eon mereng8e nDzte az elAtte 2imb9lCdzC AlmDr9t4 a@it a ma/n/@4 te@intet nDl@Il nAi mi8olt9ra4 /g7anEsa@ lemeztelenBtette@. "eon eg7DrtelmKen leszLgezte mag9ban4 2og7 Bg7 3ejjel le3elD lCg8a4 jelenlegi 6ozBEiCj9ban a szD6sDges 8ar9zslCl9n74 daE9ra n7il89n8alC nAiessDgDne@4 semmi8el sem n7Ojt szebb l9t89n7t4 mint a tLbbie@. "eon /ndorral 8ette t/dom9s/l4 2og7 a @ard szinte dorombol Oj gazd9ja @ezDben.&l4ra'i-1 "eon 3ejDben 3/rEs9n 3IstLlgLtt e nD8. ? Dn b/zgCn szolg9lom4 mert jC nD29n7szor @eg7es 8olt 2ozz9m. )r/lC 3eg78erP .zzel a ma/n/@ naranEss9rga szemK 8ezDre az Dg 3elD emelte a 8ar9zs@ardot4 Ds megEsC@olta a Eitroms9rg9n lI@tetA 6engDt. .l3ogt9@ At is4 8ag7 si@erIlt elmene@IlnieT A2og7 jobban belegondolt4 igaz9bCl nem is Drde@elte. >or@ig 8olt m9r ezzel az ostoba @alanddal4 s nem 89g7ott m9sra4 Esa@2og7 le2/n72assa a szemDt4 Ds 2osszO ideig ne @elljen @in7itnia. !em so@ ideje maradt az 9lmodoz9sra4 mert a ma/n/@ Lssze8issza taszig9lt9@ A@et4 ler9ngatt9@ a r/29i@at4 @ezI@et4 l9b/@at meg@LtLztD@4 s Es/@lCi@n9l illet8e bo@9i@n9l 3og8a eg7Heg7 2osszO rOdra a@asztott9@ A@et4 a@9r az elejtett 8ada@at.l @ellett 8olna 9sni jC mDl7en4 2og7 so2a sen@i ne tal9lja meg4 gondolta @eserKen. "eon @Dn7elmetlen4 2imb9lCdzC 2el7zetDbAl Esa@ a 2asonlC 6Czban lCgC AlmDr9t l9tta4 meg a szerenEsDtlen =ars2ent. Ss itt e @ard is4 mel7 mostantCl az en7Dm le2etP . &l4ra'i-1 &l4ra'i-( N Al_ra2imot nem le2et megLlni N ne8etett Je/rin4 Ds @i8illanta@ 2eg7es 3ogai. N Felt9madt Ds 8isszatDrt nD6D2ez. >/dta4 2og7 2allotta m9r 8ala2ol4 de arrCl 3ogalma sem 8olt4 2og7 2ol. "eon 39s/ltan merengett a l9n7 b9jain Ds @IlLnLs 8isel@edDsDn4 majd azon tL6rengett4 8ajon 2ol le2et &rontelT .

Hosszan tartC4 monoton menetelDs /t9n nag7 tiszt9sra j/totta@4 a2ol a ma/n/@ t9borozta@.. N !e merDszelj 8isszaDlni a 2el7zettelP N sziszegte a @arEsO nA idegesen. Jeg t/dom 8Ddeni magam. N JegDrtem4 2og7 nem dobtad el. N !inEs 8DletlenIl ann7i 8ar9zserAd4 amenn7i8el az Lsszes ma/n/t el6/sztBt2atodT N @Drdezte bosszOsan. H9rom mDter magasan EsIngte@ a 8astag 3a9ga@rCl4 s a @etreEe@ a legEse@Dl7ebb mozg9sra is Dmel7BtAen imbol7ogta@ 8elI@. N !inEs jogod gOn7olCdniP S66 ne@ed ninEs4 2isz miattad 3ogta@ el bennIn@et. N JiattamT N @D6edt el "eon. N Hiszen D66 te tan9Esoltad4 2og7 3eltDtlen tartsam meg. #tt 8olt &rontel is4 a bOs@D6K eemsi4 eg7 sebesIlt bolggal Lsszez9r8a4 Ds "eon nDmi elDgtDtellel 8ette t/dom9s/l4 2og7 bolg t9madCi@bCl mindLssze @ilenEen maradta@ meg. )m a@i bIsz@Dn 89llalja a Hajnal "o8agj9na@ a szere6Dt4 nem ad2atja @i a @ezDbAl a . A 2el7edben Dn sem tettem 8olna. 'tt leszedte@ minden@it a megal9zC r/da@rCl4 @ettesD8el szK@ 3aH @etreEe@be z9rt9@ A@et4 s a @etreEe@et 3el2Ozt9@ a magasba. "eon 89llat 8ont. N !em 89dolla@ Dn tDged N mondta AlmDra szomorOan.. N 'dDz2etnDl eg7 3orgCszelet4 2og7 @a6jon 3el bennIn@et a 2olmin@@al eg7Itt4 Ds re6Btsen biztons9gos t98olbaP AlmDra dI2Lsen meredt r9. A szomszDdosban =ars2en Ds (azEo szomor@odta@4 a m9si@ oldalon 6edig Jir@ Ds &ind %ren %r/n %rat2 szorongta@4 mDg arrDbb idegene@. "eon 9t2el7ezte testsOl79t m9si@ oldal9ra4 s @Lzben @arja AlmDra meztelen 89ll92oz Drt. "eon AlmDr98al @erIlt eg7 @etreEbe. N Ji @LzLm ne@em az egDsz2ezT N (Dg el @ellett 8olna 2ajBtanod azt az 9t@ozott @ardot a 3ranEbaP N JiEsodaT N ne8etett "eon @Dn7szeredetten. %all7a@bCl Ds bArdarabo@bCl D6Btett @/n72C@ elAtt tLbb t/Eatn7i t9bortKz Dgett4 s ann7i ma/n/ g7Klt itt Lssze4 amenn7it "eon mDg legmerDszebb @D6zelete is aligHalig bBrt be3ogadni. N JDg2a 3eg78ereimtAl meg3osztotta@ is4 8ar9zserAm itt la6/l a 3ejemben. +@ is 2asonlC @etreEe@ben.

N A g7omra 2angosat @ord/lt. N Haszn9ld a 8ar9zserAd4 Ds . A na6 lassan len7/godott4 s a 3Dlelmetes4 sLtDt erdAben a lobogC t9bortIze@ 8alCs9ggal 8onzott9@ a te@intetet. N S2es 8ag7o@. Ja mDg alig ettem 8alamit.g7DrtelmK a @IlLnbsDg. N Fig7elsz r9mT A @etreEe@ alatt tDbl9bolC ma/n/ ArL@ 3el6illantotta@4 de za8artalan/l 3ol7tatt9@ ri@9EsolC t9rsalg9s/@at. N =9r sosem 2Oztam 8olna @i abbCl az olt9rbClP (emDlem4 nem l9tom tLbbDP N . N Jegle2et. N #tt eg7e meg a 3ene azt az 9t@ozott @ardotP N @9rom@odott "eon. N =enned bBz/n@ N reEsegte =ars2en. N 1sa@ t/datni a@arom 8elete@4 2og7 mindn79jan DlIn@. N !em t/dom4 @i az az Al_ra2im4 de abban biztos 8ag7o@4 2og7 nem DljI@ tOl a 8ele 8alCtal9l@oz9stP "eon sC2ajtott. A ma/n/@ @/nigaami@4 a dBznC@ 6edig E2er/bo@.bben biztos le2etsz N 8Dlte AlmDra.z jC 2Br N mondta AlmDra @Dtes 2anglejtDssel.ze@ ma/n/@4 nem dBznC@P N JiT N . N . "eon 89g7a@oz8a nDzett a t9bor @Lze6e 3elD4 a2onnan Bn7Esi@landC4 sIlA 6eEsen7e szag9t 2ozta a szDl. N . &rontelne@ /g7an eg7 n7Bl8esszA 3OrCdott a Eombj9ba4 de azon@B8Il4 2og7 /ndorodi@ a ma/n/@tCl4 ninEs @omol7abb baja. N -e @i t/dja4 meddig DlIn@ mDg. N Ji 8anT N morogta AlmDra. A ma/n/@ a len7ilazott lo8a@at darabolt9@ 3el4 Ds lC2Ost sItLgette@4 de "eont ez sem za8arta. N AlmDraP N 2allatszott a szomszDd @etreEbAl =ars2en Drdes 2angja. Azo@ meg ott zab9lna@. A g7omra szinte meg9ll9s nDl@Il @orgott4 Ds a sIlA 2Os illat9ra mDg a n79la is elEse66ent.@ardot il7en alantas mCdon. !e@In@ nem adna@ eze@ a disznC@T AlmDra r9meredt.

. Ji lenne4 2a a 3AnL@I@et Es/@l9sra @DsztetnDmT H9t2a azt 2innD4 2og7 a @ir9l7a emlegeti4 Ds erre szabadon engedne min@etT N !ag7on 8iEEes N jeg7ezte meg "eon4 de azonnal el is 2allgatott4 mert alatt/@ megjelent Je/rin. N Jine@4 2og7 ismDt el9r/ljonT N @Drdezett 8issza "eon biH zon7talan/l4 nem t/dta4 mire 8Dlni a dolgot. . "eon g7ana@8C 6illant9ssal nDzte. N A@arod 8isszaT N @Drdezte gOn7osan a ED2mester..2Ozz @i bennIn@et a bajbClP N Gersze N sziszegte AlmDra nDmi szar@azm/ssal. !os4 szerinted mel7i@et 8essem be ez ellen a nD29n7 sz9z ma/n/ ellenT Jeg8an. A @Dt mDter magas4 8LrLs 2ajO 3iE@C rC@a@D6Dn s/n7i 8ig7or jelent meg. "eon mDg mindig nem Drtette4 mit a@ar tAle ez a 2atalmas termetK 3iE@C4 de az a 2at9rozatlan DrzDse t9madt4 2og7 jobb lenne nem is megt/dni. N Rg7 8an N bClogatott Je/rin.. N !7il89n tennem @ell Drte 8alamit. Az ezIst@9mzs9s Cri9s intDsDre @Dt ma/n/ 2arEos leengedte a @etreEet4 @i@LtLzte az ajtaj9t4 s d9rd98al besz/r@9l8a a r/da@ @LzLtt4 DrtDsDre adt9@ "eonna@4 2og7 m9sszon @i. N ?zabadon engedle@ azzal a 29rom t9rsaddal eg7Itt4 a@i@et @i89lasztasz4 2a al98eted magad eg7 a6rC 8ar9zslatna@. N $issza@a62atod. N Bg7 tal6ig meztelenIl t/do@ sLtDtsDget 8ar9zsolni Lt mDteres @Lrzetben4 de D66 elDggD sLtDt 8an anDl@Il is4 azon@B8Il t/do@ 2asbeszDlni4 szeH mLldL@Lmet @D@es szBnK izz9ssal be8onni4 t98olrCl 9llato@at simogatni4 Esi6etn7i sCt teremteni4 DrintDssel @isebb so@@ot o@ozni4 8ala@it Es/@l9sra @Dsztetni4 t9rg7a@ szBnDt meg89ltoztatni4 s/ttogC Izenetet @Ildeni4 az /jjaimon a6rC 8ar9zs3Dn7e@et t9nEoltatni4 megjelLlt @9rt7ala6o@at mozgatni. az Dleteddel eg7Itt. Je/rin elA2Ozta @L6en7e alCl a mDg mindig Eitroms9rg9n izzC 8ar9zs@ardot4 Ds a 3Lldbe szOrta maga Ds 3ogl7a @LzD. "eon 2aboz8a enH gedelmes@edett..

l2allgatott4 eg7 6illanatig tL6rengett4 mint2a nem t/dn94 2og7an 3ol7tassa4 de azt9n biEEentett. azo@@al mi leszT N . N Ss.g7anaz4 ami 8eled is tLrtDnne4 2a esetleg nem eg7eznDl bele a 3eladat 8Dgre2ajt9s9ba. "eon eltL6rengett a le2etAsDgein. N Al_ra2im nag7Or a@arja4 bar9tom. a2o89 nemrDgiben eg7 gonosz lDle@ @LltLzLtt.. N ?zabadon engedle@. A ma/n/@ 8ezDrDne@ szemDben @IlLnLs 3Dn7e@ Esillogta@.. @ardot4 mel7 itt 8an @LztIn@ a 3Lldbe szOr8a4 Esa@ a Hajnal "o8agja 3orgat2atja si@errel 12oler ellen. N $an a @Lzelben eg7 Asi rom89r4 eg7 bizon7os Jonara@2. ? az A a@arata sz9momra 6aranEs. N -e miDrt 6ont DnT JiDrt j9rnD@ Dn si@errel4 2a m9so@ @/darEot 8allotta@T Az ezIst@9mzs9s 8ezDr sC2ajtott4 azt9n sand9n el8ig7orodott.z a @ard sen@i m9sna@ nem . mi lDg7en azT N Es/@lott "eon.. Al_ra2im nag7Or Dt89g79t 3ogj9@ Esilla6Btani. &i89lasztod 29rom t9rsadat4 Ds 8elI@ eg7Itt elme2etsz 8Dgre2ajtani a @IldetDsedet. N Jeg @ell MlnLm 12olertP N @i9ltott rDmIlten "eon. N Fogol7 8ag7o@ Hjelentette @i @omoran. N Azt a@arodP Je/rin /d8arias 8ig7orral bClintott. -e 2og7 ne 6rCb9lj 9t8erni4 al9 3ogod magad 8etni eg7 a6rC 8ar9zslatna@. N . . + 2at9rozottan @i3ejtette 6aranEsait4 amel7e@ a @L8et@ezA@: meg@a6od a @ardot Ds az Dletedet4 8alamint 29rom t9rsad DletDt4 2a 8Dgre2ajtod azt4 amit sorsod meg@L8etel.. Jeg 3ogsz es@Idni r94 2og7 eg7enesen Jonara@2ba sietsz4 megLlLd 12olert4 s mi/t9n 8DgeztDl4 8isszatDrsz Al_ra2im nag7Or elD. N Ss azo@@al4 a@i@et nem 8isze@ magammal. N Az elAbb si@erIlt @a6Esolatot teremtenem Al_ra2im nag7Orral. !em a meztelensDgtAl4 2iszen a le8egA most szinte meleg 8olt. 12olerne@ meg @ell 2alnia4 mielAtt tOls9gosan megerAH sLd2etneP ? e tettet ne@ed @ell megtennedP "eon @issD megborzongott... N .N !em tagadom4 89g7om erre a szD6sDges 3eg78erre N 3ol7tatta lassan Je/rin N4 de 8an 8alami4 amire mDg ennDl is so@@al nag7obb szI@sDgem 8an: /ram Ds 6aranEsolCm jCind/lat9ra.

engedelmes@edi@4 Esa@ a Hajnal "o8agj9na@.. N %7erIn@4 most azonnal 8DgezzI@ el a dolgo@ m9gi@/s rDszDtP &is . N 1sa@2og7 ne@em elterelA 8ar9zslatra 8olt szI@sDgem4 2og7 megDrint2essem4 bar9tomP &omol7 erAt @ell r96azarolnom4 2a meg a@arom a@ad9l7ozni4 2og7 LsszeDgesse a @ezem. Je/rin bClintott. &ell mDg tLbbet mondanomT "eon szaggatottan lDlegzett. ?aj9t magam 8iszle@ el Al_ra2im nag7Or2oz. ? ann7it mond2ato@: 2a nem engedelmes@edsz 6aranEs9na@4 biztosan megLlP Ha megLlLd 12olert. N Ss @ellA 6illanatban el9r/lP Je/rin re@edten ne8etett. N >e 8ag7 a Hajnal "o8agja4 ne@ed @ell megLlnLd 12olertP HKsDg8ar9zst boEs9to@ r9d4 2og7 engedelmes@edj /ram a@arat9na@4 az/t9n @i89lasztod4 2og7 @i@et 8iszel magaddal4 Ds elind/lsz. N &eEsegtetA N s/ttogta "eon.l8ezDrelle@ Jonara@2ba.. JDg az is elA3ord/l2at4 2og7 a nag7Or meg@eg7elmez ne@ed4 Ds megengedi4 2og7 be9llj szolg9i @LzD. . esetleg4 ismDtlem: esetleg @BmDletesebb elb9n9sban rDszesIlsz. N ?emmi sem le2et tL@Dletes.. Je/rin nem 8ette Dszre a gOn7t e szCban. N Jeg ne@ed. A @ard eg7edIl ne@ed engedelmes@edi@. N Ss A mit tesz 8elemT Je/rin 89llat 8ont. N Ji a bizon7BtD@ r94 2og7 Dn 8ag7o@ ez a "o8agT N >e r9ntottad @i 12oler @o6on79j9bCl. !e@ed 8iszont Lnsz9nt9bCl engedelmes@edi@. N &i t/dn9 elAre @iismerni a nag7Or Esele@edeteitT N JiDrt teg7e@ szolg9latot ne@i4 2a /t9na a @ezDre adom magam @Dn7DreH@ed8DreT N Azon eg7szerK o@bCl N ne8etett Je/rin N4 2og7 jelen 6illanatban is @i 8ag7 szolg9ltat8a kényére kedvére. N Hirtelen el@omorodott. ? amint el8Dgezted @IldetDsedet4 Dn t/dni 3ogom4 Ds jelent@ezem..

ngemT (azECtT =ars2entT A tLbbie@etT A 3Lldbe szOrt 8ar9zs@ard 2irtelen gonosz 8LrLs szBnben @ezdett . N "eg3eljebb 29rom.. N $ig79zzP N @i9ltotta AlmDra. N !e 8esd al9 magad a g7KrKje a@arat9na@P Ha megteszed4 egDsz Dletedre arra leszel @9r2oztat8a4 2og7 megLld 12olert. Ha a @itKzLtt idAn belIl nem si@erIl4 meg2alsz. N 1sa@ 2a mindann7i/n@at szabadon enged. N "etDrdelsz4 meg2ajtod a 3ejed4 s Dn Al_ra2im e m9gi@/s g7KrKjDt a 2omlo@od2oz Drintem. N Al_ra2im lassO tKzLn 6irBt meg4 Ds Ea3ato@ra tD68e4 izzC ezIstt9lE9n t9lal 3el @/t79i elD. N !em al@/szom. AmBg @IldetDsed nem teljesBtetted4 nem n7/god2atsz4 Ds egDsz idA alatt attCl retteg2etsz4 2og7 megbBzCd meg ne 2aljon4 mert abban a 6illanatban 8Dget Dr a te Dleted is. &it 2ag7sz ittT . N !a Ds 2a Bg7 8anT N mosol7gott gonosz/l Je/rin. Azt9n meg@Drdezem4 2ajlandC 8ag7He megLlni 12olert4 s /t9na rendben 8isszatDrni 2atalmamba4 2angos igent @ell mondanod. N 1sa@ a@@or 89llalom4 2a mind a 2at t9rsam 8elem tart2at. Ha arra az el2at9roz9sra j/tsz4 2og7 nem LlLd meg4 meg2alsz. N 1sa@ a@@or eg7ezem bele N sietett @ijelenteni "eon. N !e eg7ezz beleP N @i9ltotta AlmDra a @etreEbAl. N JibAl 9ll az a 2KsDg8ar9zslatT N sC2ajtott "eon. N Jarad esDl7ed a tOlDlDsre. "eon Esa@ eg7 6illanatig tL6rengett. Ha a g7KrK t/lajdonosa meg2al4 meg2alsz te is.. .3ogadalmat @ell tenned. N Ha el89llalod N @i9ltotta AlmDra a @etreEbAl N4 ne@ed @ell @iH 89lasztanod4 @i az a 29rom4 a@it magaddal 8iszel4 Ds @i@ azo@4 a@i@et Eserben 2ag7sz. N !em 89llalom Hjelentette @i dobogC szB88el. $Dgre2ajtod a 3eladatot 29rom t9rsaddal4 8ag7 meg2alto@ 8alamenn7ien. eg7Db@Dnt 6edig nem.z a g7KrK az /jjamon 2ozz9segBt a meg3elelA erA2Lz. ? 2a a @/t79i 3alj9@ 3el testedet4 lel@ed az LrL@@D8alCs9gig a 6o@ol @a6/j9ban 3og I8Llteni @Bnj9ban4 Ds Esa@ ann7i idAre n7er meg89lt9st4 mBg Al_ra2imot szolg9l2atja.

A 8ezDr 8isszament4 Ds intett a ma/n/@na@4 2og7 engedjD@ le a 3aal@otm9n7t.. A ma/n/@ 8ezDre megtor6ant. mindann7i/n@ ne8Dben. Sn al98etem magam a 8ar9zsna@.. N ?zC sinEs rCla. N A jobb szDlsA @etH reEben. 2a engem szabadon engedsz. !a most4 Dn a t9rsaim ne8Dben is el89llalom4 2og7 megLljI@ 12olert4 azt9n 8isszatDrIn@ 2ozz9d4 s a tLbbie@ Ln@Dntesen 9llna@ rendel@ezDsedre4 2og7 3elt9lald A@et Al_ra2im @/t79ina@.. Je/rin nag7 erA8el ellL@te mag9tCl4 a @ard /t9n @a6ott4 @ir9ntotta4 Ds Esa69sra emelte. N Jeg ne 6rCb9ldP JegLlle@4 . Je/rin 3/jtat8a 8etette 29tra 8astag @9mzs9j9t4 Ds Lles lD6te@@el ind/lt a t9bor @Lze6e 3elD. N ?o2a tLbbD nem Drintem meg ezt az 9t@ozott @ardotP $idd innen ezt az el8ar9zsolt szLrn7etegetP "9tni sem bBromP Az ezIst@9mzs9s Cri9s tor@on ragadta4 Ds dI2Lsen sziszegte a @D6Dbe: N 'n@9bb 89lasztod az LrL@@D tartC @Bnt4 ostobaT &D6es 8ag7 3el3ogni4 mil7 szLrn7K az a sors4 mel7 r9d 89rT N Sn.8illCdzni.. >a@arodj 8issza a @etreEedbe4 te 3DregP "eon @9b9n engedelmes@edett. N Aljas 3r9terP N I8LltLtt 3el AlmDra. N !em N mondta.. =ars2en n7a@igl9b4 8Dzna teste @BsDrtetiesen Esillogott a @Lzeli t9bortKz 3Dn7Dben4 a2og7 magasra tartott 3ejjel @ilD6ett @etreEDbAl.z tOl @Lnn7K 2al9l lenne sz9modraP !em 3ogod el@erIlni a szen8edDstP Al_ra2im 3og 8Dgezni 8eled saj9t @ezKleg. N Ss 2og7 Drted eztT N 'tt 8ag7o@ N mondta =ars2en 2iggadtan. N 1sa@ eg78ala@ire boEs9t2atC. N . Az 8alCban igaz4 2og7 eg78ala@i 8eti al9 mag9t a 8ar9zsna@4 de 2a a t9rsai ne8Dben is 89llalja a 3eladatot4 a 8ar9zs bK8@Lre azo@ra is 8onat@ozi@. Azt9n le3D@ezte mag9t4 Ds nag7ot 3/jt... N $9rjP N @i9ltott /t9na 2irtelen =ars2en. "eon riadtan 29tr9lt. N 2LrLgte "eon N4 nem. N $an eg7 @LzbensA megold9s. N !em N r9zta a 3ejDt. N &i szCltT N @Drdezte.. N $9llalom a 8ar9zst mindann7i/n@ ne8Dben.

N ?zI@sDgIn@ lesz a t/d9sodra.2a megteszedP Az Dn ne8emben ne teg7Dl es@ItP N Ss mi tLrtDni@ a tLbbie@@el4 2a megszegi@ a te es@IdetT N @Drdezte Je/rin Drde@lAd8e. . "eon szDdeleg8e @a6asz@odott a @etreEbe. N . N 'gen N 89laszolta tiszt9n Drt2etAen =ars2en.g7anOg74 mint 2a eg78ala@it es@etnDl.. A g7KrKdbAl @i9radC 3Dn7 elAszLr engem 3og @Lrberag7ogni4 azt9n mindazo@at4 a@i@ az es@I 2at9s@LrDbe esne@. N >e @/ra3iP N AlmDra dI2Lng8e r9ngatta a @etreEDt. N Ha @ell4 @LtLzzDte@ meg4 Ds tLmjDte@ be a sz9j9tP N )t@ozott =ars2en4 2a ezt megteszedP.rag7og be a g7KrK 3Dn7e4 arra nem 2at a 8ar9zs4 azzal nem le2et mit @ezdeni. N =ars2enP N sziszegte AlmDra. N >/dod4 mit @a6sz ezDrtT N 'gen N 3elelte =ars2en 2K8Lsen. A ma/n/@ eg7 Eso6ortba tereltD@ A@et4 Ds mindann7iCj/@at tDrdre @DsztettD@. -e az egDsz t9rsas9gna@ LtmDteres @Lrzetben @ell tartCz@odnia. N !em te2eted ezt 8elIn@P N HaladD@ot szerze@ a 2al9loto@ elAtt N mag7ar9zta =ars2en. Je/rin tiszteletteljesen le2Ozta /jj9rCl a g7KrKt4 saj9t 2omlo@92oz .zen ellenszolg9ltat9sDrt Dn 89llalom4 2og7 eme 3Dr3iOt szabadon engedem.g7anaz 8onat@ozi@ r9j/@4 mint r9m. Je/rin intett4 a ma/n/@ leengedtD@ a @etreEe@et4 a dI2LngA AlmDr9t meg@LtLztD@4 Ds betLmtD@ a sz9j9t4 a tLbbie@ azon@B8Il4 2og7 bar9ts9gtalan 6illant9so@at 8etette@ =ars2enre4 nem szegIlte@ szembe a r9j/@ szegezAdA d9rd9@@al. N >e4 @ine@ lel@Dt megDrinti Al_ra2im g7KrKje4 @LtelezedHe magad a t9rsaid ne8Dben is4 2og7 megLlite@ 12olert4 s eg7 2Cna6on belIl 8isszatDrte@ 2ozz9m4 bD@D8el belen7/goszto@ sorsoto@ba4 nem szegIltL@ ellene4 nem 6rCb9lto@ szL@ni elAle4 b9rmi leg7en is az. A@it ne. N . AlmDra egDszen nAietlen mCdon meg6rCb9lta le@L6ni4 de a m9si@ @etreE tOl messze 8olt4 Bg7 2el7ette eg7 ma/n/t tal9lt el.. N Hog7 tLrtDni@ ezT N @Drdezte Je/rin @omoran.lege 8olt az egDszbAl. N Jindann7i/n@ ne8Dben 89llalom. . Azonnal szLrn7et 2alna@4 2a a 3eladatna@ ellenszegIlne@. N Je/rin2oz 3ord/lt.

N =Bzzato@ bennem4 @DsAbb megmag7ar9zomP ?en@i sem bBzott benne4 de 3DlCra mOlt9n 3el2ag7ta@ a beEsmDrH lDsD8el. A lila 3Dn7 be3onta A@et. N &iszabad/l2att/n@ 8olna4 2a @i89rj/@ az al@almas 6illanatot4 de most m9r biztos 6/szt/l9s 89r r9n@.z 8olt az eg7etlen megold9s4 ami8el @i89g2att/@ mag/n@at.Drintette4 majd ami@or az lila szBnben szi@r9zni @ezdett. N Jindent 9tgondoltam. =ars2en magabiztosan 9llt4 nem nag7on za8artatta mag9t4 2og7 mindeg7i@ t9rs9na@ 8olt eg7H@Dt rossz sza8a 2ozz9. N . N HOzz9to@ 3el A@etP A szArLs4 majomszerK 3iE@C@ 8isszatereltD@ A@et a 3aal@otm9n7o@ba. G9r lD6Ds /t9n 8issza3ord/lt. !em . N Hal9lra BtDltDl 8alamenn7iIn@etP N mord/lt 8issza a 8ar9zslCl9n7. N Az Djsza@9t a @etreEe@ben tLltite@4 a tLbbit majd 2olna6 @igondolom. N . . N Hallgass meg4 AlmDraP N A l9n7 nem 89laszolt4 de =ars2en to89bb3ol7tatta.bben a 6illanatban lila 3Dn7s/g9r szL@@ent elA a g7KrKbAl4 beb/r@olta =ars2en ala@j9t4 Ds @Lrberajzolta a 8onalait. N Jindent gondosan @iter8eltemP N mag7ar9zta 2iggadtan. N A ma/n/@2oz 3ord/lt. N ?emmi 8Dsz N le2elte =ars2en.llenIn@ el@L8etett bKnLdet so2asem mos2atod le magadrCl N 8Dlte AlmDra. =ars2en 2omlo@92oz n7omta. N Rg7 leg7enP N mondta elDgedetten a ma/n/@ 8ezDre4 Ds 8issza2Ozta /jj9ra a g7KrKt4 3elragadta a 8ar9zs@ardot4 Ds elind/lt a legnag7obb t9bortKz 3elD. FeszIlten lesett az erdA 3elD. "eon az aj@9t 2ara6d9lta. Azt9n a lila 3Dn7 to89bbterjedt a @Lrn7ezA t9rsas9gra4 "eonra4 Jir@re4 %r/n %rat2ra4 (azECra4 &rontelre Ds 8DgIl a @Lteleit r9ngatC AlmDr9ra. N J9s2og7 3ogsz 8Dle@edni4 2a 8Dgig2allgatszP N Jit @ell itt 2allgatniT N morogta "eon. ? nem so@@al @DsAbb4 ami@or a t9bor Dlete 3ol7tatCdott Ds az ArL@ Ojra 8id9man ri@9Esolta@4 Ei8a@odta@ eg7m9ssal4 =ars2en 3ojtott 2angon szClt oda a d/zzogC AlmDr9na@4 a@i a @etreE sar@9ba 2OzCd8a 8alami b9natos dallamot dOdolgatott. Azt9n a 3Dn7 el2al89n7/lt4 majd eltKnt. Ds mindann7ian megremegte@.

Sn jL8L@ 8issza eg7edIl. N Rg7 l9tszi@4 mDg mindig nem Drted N mondta 2K8Ls 3ensAbbsDggel =ars2en. . 1sa@ DnP >i nemP . N J9r azt 2ittem4 EsalCdnom @ell benned4 =ars2enP N . "eon elismerAen el8ig7orodott.g7anP N \g7 m9r m9s N mosol7gott AlmDra =ars2enre.ngem 8iszont az ellen3ogadalom ala6j9n szabadon @ell engednie. $ag7is4 2a ti Og7 dLntLtL@4 2og7 nem tDrte@ 8issza4 Dn arrCl nem te2ete@.g7anis ti nem 3ogadt9to@.zzel leromboltad minden remDn7In@et4 mi8el szD6 @is elgondol9sod daE9ra az es@I mir9n@ is 8onat@ozi@P N JiEsodaT N !em jLttDl mDg r9 magadtClT Az Al_ra2im g7KrKjDbAl eredA . N !em tartala@ gazemberne@4 @ed8es bar9tom. N >/dd4 2og7 mit Esele@edtDl4 erdA@ nag7eszK mestereP .s@It tettDl 2el7ettIn@4 2og7 bizon7talan 3eladat el8DgzDsDre ind/l/n@4 azt9n 8isszad/gj/@ a n7a@/n@at a 2/ro@ba4 Ds engedelmes t96l9lD@/l aj9nlj/@ mag/n@at Al_ra2im @/t79i sz9m9raP . !em 9ll2at bosszOt4 amiDrt 9t8ertem4 s Bg7 minden jCra 3ord/l. %ondol@odjato@ logi@/sanP Jit 3ogadt/n@T JegLljI@ 12olert4 Ds Dn 8isszatDre@ 2ozz9.t/dom4 2onnan szerezte a 3iE@C a g7KrKjDt4 de 2og7 2al89n7 3ogalma sinEs a m9gi9rCl4 az n7il89n8alC. N JirAl beszDlszT N &Lnn7edDn beadtam ne@i a mesDt arrCl4 2og7 a g7KrKjD8el mindann7i/n@at 2KsDgre @Ltelez2et4 2a eg7i@In@ el89llalja a tLbbie@ ne8Dben4 s A el2itte.zzel ala6osan @ij9tszott/@. ?i@erIlt. Gillanatn7i @DtsDgem sem 8olt4 2og7 si@erIl @ij9tszanom. Jindann7ian megszabad/l/n@. =el9tom4 nem 8ag7 az. N J9rmint DnT Sn nem DrtemT N ne8etett 2isztDri@/san AlmDra. N Sn 8ag7o@ ostoba 3ajan@C4 a@i semmit sem DrtT Rg7 gondolodT >eleszB8ta a tIdejDt le8egA8el4 Ds dI2Lsen sziszegett a szomszDdos @etreE 3elD. . Sn 3ogadtam a ne8ete@ben. 1sa@ D66en ostoba baromP Ann7i eszed sinEs4 mint a lLtt7edt ag7O 3ar@asodna@P X4 miDrt @ell ne@em il7ene@@el t9rs/lnomT "eon a 2omlo@9t r9nEolta.

Azt9n a szDl 3elerAsLdLtt.. Ji Al_ra2im @/t79ina@ g7omr9ba @erIlIn@. )m nem a szDl sI8Btett. Esa@ ne@ed. Jinden@ire eg73orm9n 8onat@ozi@.. AlmDra eg79ltal9n nem is b9jos4 ami@or 2aragszi@. . A @etreEe@ben a 3ogl7o@ 8aEog8a bOjta@ Lssze4 2og7 legal9bb testI@ 2e8D8el melegBtsD@ eg7m9st.2KsDg8ar9zs 6ontosan ol7an termDszetK4 mint amil7enne@ te leBrtadP !em Esa@ eg7 szemDl7re4 2anem anna@ t9rsaira is 8onat@ozi@4 2a az 3elelAssDget 89llal 2el7ettI@. N Ss az termDszetes4 2og7 tDged azon n7omban megLlIn@4 amint 3eg78ert @a6/n@ a @ezIn@be N mondta @Djesen AlmDra. $alCszBnKleg nem Lnmag9t diEsABtette.g7edIl 8aEogott 29t a @etreE szDlD2ez 2OzCd8a4 a2onnan jCl l9tta az eg7i@ t9bortKz 3Dn7Dben az ezIst@9mzs9s Je/rint. ? 2a netal9n si@erIl el6/sztBtan/n@ 12olert4 a@@or sinEs remDn7. N >e se maradj Dletben4 2a mi nemP =ars2en sDrtAdLtten 29tat 3ordBtott4 le@/6orodott a @etreE sar@9ban4 Ds 2al@an mormogott. "eon @omoran meredt maga elD. ?zD6 @il9t9so@P AlmDra szemmel l9t2atCan ol7an dI2Ls 8olt4 majdV 3elrobbant a mDregtAl. A ma/n/@ 8ezDre eg7 nag7obb lombs9tor elAtt g/ggolt4 Ds 8alami @IlLnLs 3ol7adD@ot @ent a 8ar9zs@ardra4 amitAl az smaragd szBnben 3Dn7lett4 Ds al@alman@Dnt zLldes l9ngo@at lL8ellt4 legnag7obb lel@esedDsDre anna@ a seregn7i ma/n/na@4 a@i@ minden il7en 3ell9ngol9s@or ri@9Esol8a 29tr9lta@4 2og7 azt9n Ojra @Lzelebb merDsz@edjene@. "eon nem mert AlmDr92oz bOjni4 mert a 2arEias l9n7 azonnal 3en7egetA 6illant9st 8etett r94 amint il7esmi8el 6rCb9l@ozott. =9rmel7i@In@ meg6rCb9l @itDrni 3eladata elAl4 azon n7omban meg2al.g7re erAsLdA zOg9s 2allatszott. Ha 6edig nem adja 3el4 a@@or 2al meg4 2a leteli@ az eg7 2Cna64 mel7ben meg9lla6odtato@. Az DgbAl 2e8es s/2og9s @Lze6ette ten7Drn7i 9rn7D@o@ . ?AtP A t9bor lassan elEsendesedett4 Esa@ a 3el9llBtott ArL@ moEorogta@ @Dn7elmetlenIl4 Ds 2OzCdta@ @Lzelebb a tKz2Lz4 a2og7 az Djsza@a be@LszLntD8el 2K8Lsebbre 3ord/lt az idA. . N Az nem le2et N 8Dlte =ars2en idegesen. %7a@orta 6illantott =ars2en @etreEe 3elD4 Ds "eon minda29n7szor megborzongott e 6illant9so@ l9tt9n.

A 8ar9zs@ard szi@r9z8a 2/llott Je/rin @ezDbAl a 8Dr9ztatta 3Kre. A@i@ nem mene@Ilte@4 az eemsi@ 8illogC 6engDitAl megEson@Bt8a maradta@ ott a EsatatDren. =ars2en re@edten 3elsi@oltott a @etreEben. Az eemsi@ N b9r ez "eon sz9m9ra szinte le2etetlensDgne@ tKnt Hsz9mbelileg 3elIlmOlt9@ a ma/n/@at. ? a sKrKbAl 3elriasztott Ds megza8art dene8Dre@ N azo@ az L@Lln7i 9rn7a@4 mel7e@ @Lz8etlenIl a t9mad9st megelAzAen zOd/lta@ a t9borra N Lssze8issza Esa6ong9s/@@al Esa@ mDg in@9bb nL8eltD@ a zKrza8art. Azo@ rDmIlten rebbente@ szDt. )t/grotta a t9bortIzet4 Ds eg7 l9nEinges eemsi8el tal9lta szemben mag9t. Ss e@@or mDg 8alami rettenetes dolog tLrtDntP Az erdA megele8enedett4 Ds borzalmas ordBt9ssal minden3elAl 8ad eemsi@ rontotta@ elA 3eg78errel a @Dzben. A @/nigaami@ ezIst@9mzs9s 8ezDre 8itDzIl 3orgatta a 8LrLsen izzC 8ar9zs@ardot4 eg7szerre 29rom jCl megtermett eemsi8el 2ada@ozottQ eg7et leszOrt4 a m9si@ @ettAt 6edig szDtlL@te4 Ds @ibOjt @LzIlI@. A l9nEinges eemsi 2arEos 3elemelte a Esatab9rdj9t4 2og7 @ettDszelje 9ldozata 3ejDt. Ha az ezIst@9mzs9s meg2al4 a 2KsDg8ar9zs miatt szLrn7et 2alna@ A@ is . Az 2atalmas Esatab9rddal rontott r9. Az eemsi 8ad ro2ama ledLntLtte l9b9rCl a 39jdalomtCl n7IszBtA ma/n/8ezDrt. s ez elDg 8olt a Esatab9rdos eemsine@4 2og7 3eg78erD8el ellen3ele testDre 89gjon. A Esata Esa@ 6erEe@ig tartott4 de a meztelen 3ogl7o@ sz9m9ra ez Q`z idA tLbb Cr9na@ tKnt. Je/rin LsztLnLs 8Dde@ezA mozd/latra r9ntotta a @ardj9t4 de a Esatab9rd a Es/@lCj9t tal9lta4 szinte 9tmetszette. Je/rin meglengette a @ardj9t4 9m nem sOjtott le4 mert 2irtelen eg7 magas4 sza@9llas ala@ tKnt 3el a 29ta mLgLtt4 mint2a a tKzbAl sDt9lt 8olna @i4 Ds g7ors eg7m9s/t9nban 29rom lila szBnK4 sebesen s/2anC gLmbLEs@Dt boEs9tott ten7erDbAl Je/rin oldal9ba. .lAttI@4 mint2a Esa@ az /tat m/tatn94 m9s3Dl mDter 9tmDrAjK tKzgLmb gLrgLtt a tLmeg @LzDQ amerre el2aladt4 l9ngra lobbanta@ a ma/n/@4 Ds a 8ar9zsgLmb 3Dn7e a t9bortIze@nDl is 3Dn7esebben 8il9gBtotta be a ma/n/@ rDmIlettAl eltorz/lt arE9t. A 2atalmas termetK ma/n/8ezDr megt9ntorodott. "eon Je/rint leste. A megle6etDs ereje is segBtette A@et4 meg az4 2og7 imm9r a m9sodi@ gLrdIlA tIzes gLmb g7a@orolt so@@olC 2at9st a megt9madotta@ra4 s a ma/n/@ 6illanato@ alatt szDtszCrCdta@.2/llotta@ a tLmLrIlA ma/n/@ra.

Az aEDl2olmi nem 2/llott 8issza. . !7olE lD6Dst @ellett megtennie4 s ez alatt az idA alatt Je/rin teste megemel@edett4 Ds lassan4 mint2a 8Bz alatt lenne4 az Dg 3elD lebegett. N #toaa@ a mi /r/n@ N 89laszolta a 3AnL@ megle6etten N4 minden eemsi@ Lregat7ja. N 'llOziCP N ordBtotta a sza@9llas mag9bCl @i@elten4 Ds a nDg7 mDter magasban lebegA test /t9n 2ajBtotta a @DsDt. . (ettenetesen ronda eemsi 8olt4 igaz4 Esa@ @Dt @eze Ds @Dt l9ba 8olt4 mint t9rsaina@4 de s9rga szeme 3Dlelmetesen 8illogott4 2eg7es 3ogai @Lnn7Kszerrel tD6tD@ a 2OsEa3ato@at. "assan 8Dget Drt a Esata4 s minden3elAl 8DrtAl EsL6LgA eemsi@ sz9llingCzta@ elA.g7 @isebb t9rsas9g az eg7i@ lombs9torbCl 2ordC@at g/rBtott elA4 Ds LrLmteli ri@@ant9so@@al 3og7asztani @ezdtD@ a 2adizs9@m9n7t. Fel3edeztD@ a 3ogl7o@at is4 leengedtD@ a @etreEe@et4 Ds a meztelen t9rsas9got a 3AnL@I@ elD @BsDrtD@. A sza@9llas to6orzD@olt dI2Dben. N Ji3Dle istent 2iszte@ tiT N dLrLgte.abban a min/t/mbanP A Esatab9rd leEsa6ott4 de Je/rin oldalra 2engeredett4 s eg7 Eseles mozd/lattal @irOgta t9madCja l9b9t. N &i@ 8ag7to@4 mit @ereste@ ittT N bL33entett 3elDjI@ @eg7esen. A szDles tLrzsK eemsi tLrzs3A eg7 le3ejezett4 bAr8Drtes ma/n/ tetemDn Ilt4 Ds eg7 3Dlig ler9gott E/b9@ot 2ara6d9lt. "eon nem t/dta4 LrIljLn 8ag7 b9n@CdjonHe Je/rin 8ar9zslatos megmene@IlDsDn4 2iszen Dlete a 2KsDg8ar9zs miatt 8Dgleg a22oz a szemDl72ez l9nEolCdott. Azt9n sDrtetlen bal @ezD8el a @L6en7Dbe n7Olt4 Ds eg7 a6rC t9rg7at emelt belAle az aj@92oz. $illogC szemmel 8izsg9lt9@ 9t a EsatamezAt4 Ds @BmDlet nDl@Il lesz/r@9lt9@ a sebesIlt @/nigaami@at4 saj9t sebesIltjei@et 6edig a legnag7obb t9bortKz2Lz 8onszolt9@. A magas4 sza@9llas eemsi @Dst r9ntott4 Ds morog8a rontott a sebesIltre. N \j9szo@4 ideP "AjDte@ leP "AjDte@ leP ?en@i sem 3ig7elt r9 a Esata 2e8Dben4 Ds az eg7re emel@edA ma/n/8ezDr lassan bele8eszett az Dj sLtDtjDbe. &rontel4 a@ine@ a bal Eombj9n 8Dres seb t9tongott4 elArebiEegett4 Ds meztelensDge daE9ra meg6rCb9lt te@intDl7@eltA 6Czt 3el8enni.

2a megtal9lj9to@. &omor arEa 3elderIlt.... N "Dg7 a 8endDgem4 &rontel al@odC4 Ds t9rsaid is 2asonlCan a tLrzsem 8endDgei.g7 al@odC @eletrAlT N A Fe@ete &Dz nemzetsDgbAlP Hjelentette @i bIsz@Dn &rontel. A 3AnL@ mogor89n mDrte 8Dgig az an7aszIlt meztelenIl to6orgC@at.. N Az Dn ne8em &rontel. N Sn is Bg7 gondoltam N 8ig7orodott el &rontel.'er*bok( !em le2etett t/dni4 mel7i@ szCt ejti @i nag7obb meg8etDssel. A 3elszerelDsete@et4 a r/29ito@at 8issza@a6j9to@. N . Hangosat sz/sszant..ze@ a k*nigaa-ik Ds . N ? mDg tLbb 2aszn9ra le2etnD@ eemsi 3ajt9rsaimna@4 2a 2ara62atnD@ eg7 3alatot4 2og7 erAt g7Kjtse@. Az eemsi 3AnL@ nag7ot bL33entett4 majd 2irtelen 3el6attant4 szDlesen el8ig7orodott4 29tba 8eregette az eemsi s9m9nt4 Ds a @ezDbe n7omta a . N Cl 8an N sC2ajtott a 3AnL@. Azt 2iszem4 2a @LzDn@ 9llsz4 nag7 2aszn9ra le2etsz a nD6edne@. . Azt9n 6illant9sa a tLbbi @etreEbAl @ir9ngatott 8LrLs szArzetK bolgo@ra esett4 Ds mDg jobban el@omorodott. N &emDn7@LtDsK 3iE@Cna@ l9tszol4 al@odCP ?o@ ta6asztalatod le2et m9r a 2ada@oz9sban. ? 8isel@edDsedbAl l9tom4 2og7 Dsz is 8an a 3ejedben. N "esbAl rontotta@ r9n@4 Ds D66 8elI@ Esat9zt/n@4 ami@or a ma/n/@ len7ilazt9@ a lo8ain@at4 Ds 8elI@ eg7Itt min@et is 3ogl7/l ejtette@. N .z a @/nigaami nemesOr mellettem (azEo Jenem4 2K t9rsam4 a@9rEsa@ @/nigaami szolg9ja Ds eze@ a bolgo@. N GaranEso@at ordBtott a @Lzelben tDbl9bolC 2arEosaina@4 azt9n 8issza3ord/lt4 Ds ala6osan szemIg7re 8ette a szArLs mell@asO4 2atalmas termetK &rontelt..ze@ a t9rsaidT . !em lesz b9ntCd9soto@4 de a t9bort eg7elAre Esa@ az Dn engedDl7emmel 2ag72atj9to@ el. N A bolgo@ is. a t9rsaidT N -e2og7isP N tilta@ozott &rontel... A 3AnL@ bamba @D6Dn l9tszott4 2og7 so2a DletDben nem 2allott mDg errAl a nemzetsDgrAl4 de ezt sza8a@ban nem 9r/lta el.N Ss mil7en b9n9smCdban rDszesBtite@ #toaa@ 3elszentelt s9m9nj9t4 a@i al@odCi tisztet Drt el messze @eletenT Az eemsi 3AnL@ 2omlo@9t r9nEol8a nDzett &rontelre.

#toaa@ a@arat9bCl Dn 8ezetem anna@ a 2adj9ratna@ a jobbsz9rn79t4 mel7 megszabadBtja 12er/bion n7/gati 8idD@Dt a @/nigaami@ rabig9ja alCl. N JiEsodaT N @i9ltotta (azEo. N !esze4 zab9lj4 al@odCP >etszel ne@em4 EimboraP >arts 8elIn@P A s9m9n/n@ meg2alt a mOlt 2Dten4 s b9r te @eleti 8ag74 2el7ettesBt2eted4 2a a tLrzs is Og7 a@arja. N Ji3Dle tLrzs ezT N @Drdezte &rontel4 s @Lzben bele2ara6ott a 2Osba. N Hog7an merDszelsz te eg7 nem lDtezA bLlEsre 2i8at@ozniT .z l9zad9sP 1sigre@ sLtDt 6illant9st 8etett r9. #toaa@ elit Esa6at9na@ lesz9rmazottai. Azonban C8a@odott attCl4 2og7 megza8arja a @Dt eemsi t9rg7al9s9t. N . -iEsA seregIn@ elsL6ri a tet8es ma/n/@at Ds a bolgo@at. N $Dr@ard. "eon4 a@i Es/6aszon 9llt a @Lzelben4 megborzongott e @Dt ele8en 8ad l9tt9n. s @iszabadBt8a test8Drein@et a szolgasorbCl4 3o@ozatosan 2alad/n@ @elet 3elD. Sn 1sigre@ 8ag7o@4 biztos 2allott9l m9r rClam.3Dlig ler9gott E/b9@ot. N Hog7 beH szDl2etsz il7en szemenszedett 8alCtlans9gotT &ind %ren %r/n %rat24 a @/nigaami@ legne8esebb bLlEse tDn7e@@el bizon7Btja ne8es tan/lm9n7aiban4 2og7 az eemsi@ a @/nigaami@ eg7 barb9r tLrzsDbAl 3ejlAdte@ @i 8alami@or4 s ez eg7DrtelmK8D teszi4 2og7 az eemsi@ nem 8ete@ed2etne@ a @/nigaami@@al az AsisDg @DrdDsDbenP N JiEsodaT N 1sigre@ a 3og9t Esi@orgatta. "en7elte a 3alatot4 @i8ette a 3AnL@ @ezDbAl a boros@/69t4 Ds jCt @ort7olt belAle.z arE9tlans9gP N /grott elAre Jir@ 8LrLs arEEal. #l7an iszon7O barb9rs9g s/g9rzott belAlI@4 2og7 az sz9m9ra szinte m9r el3ogad2atatlan 8olt. N >e 8ag7 1sigre@T N mondta az eemsi s9m9n el@D6ed8e. ? #toaa@ ne8e imm9r nem elAszLr 2angzott el. N A nag7 1sigr/igrl /no@9jaP !a29t4 miEsoda megtiszteltetDsP N HBrne8em 2amarosan magasabbra rL66en4 mint nag7a69mD. N >e beszDlsz l9zad9srCl4 @/nigaamiT >e4 a@ine@ az Asei eg7@or a szolg9in@ szolg9i 8olta@4 Ds azzal n7erte@ nemessDget4 2og7 3ell9zadta@ /rai@ ellen4 s or8/l lemDsz9rolt9@ A@etT N .

. N Ha az az alantas 3Dreg4 a@i b/zgCn terjesztett r9galmai8al a s9rba ti6orta az eemsi@ diEsA nD6Dt4 Ds meg2amisBtotta a tLrtDnelmet4 most itt lenne4 saj9t @ezKleg te@ernDm @i a n7a@9t4 3ela@asztatn9m4 3elnDg7eltetnDm4 elDgetnDm4 Ds 2am8ait szolg9in@ IrIlD@e @LzD szCrn9m. &eressI@ meg a r/29in@at Ds a 3eg78erein@et addig4 amBg megte2etjI@P . N >e 8ag7 29t az a szemDl74 a@it a @/nigaami@ &ind %ren %r/n %rat2na@ ne8ezne@T N !emP N @i9ltotta %r/n %rat2.. N A@@or miDrt 9llBtja ez a @/nigaami4 2og7 te 8ag7T N =eEsa6tam A@et N 8i2ogott %r/n %rat2 (8ag7 &ra@T^ a mar@9ba. -e nem 8olt adandC al@alom. N -e2og7isP Az Dn ne8em &ra@. N >e2ettem 8olna m9stT AdandC al@alommal meglD6tem 8olna tAlete@. &ra@ 89llat 8ont. 1sigre@ szeme 3el8illant.. N &ind %ren %r/n %rat2 igenis lDtezi@4 s tanai Og7szintDnP 'tt 9ll D66en.Jir@ dI2Lsen ne8etett. N Ha nem aj9nlottam 8olna 3el az elAbb4 2og7 a tLrzs 8endDge le2etsz a t9rsaiddal eg7Itt4 6/szt9n ezDrt a tDn7Drt megLletnDle@P N Ho2CP N @i9ltotta 2aragosan Jir@. 1sigre@ sC2ajtott. %r/n %rat2 mester4 lD6j elA4 Ds 8il9gosBtsd meg enne@ az eemsine@ a sLtDt elmDjDtP Jir@ erAne@ erejD8el r9ngatta elAre a 8ona@odC %r/n %rat2ot. N Sn 8alCj9ban Esa@ %r/n %rat2 szolg9ja 8ag7o@P &ra@P -e 2a nem a@artam4 2og7 eze@ megLljene@4 @i @ellett adnom magam saj9t elrabolt mesteremne@. N Sn Esa@ a szolg9ja 8oltam N 8ont 89llat 8ig7orog8a &ra@. N JiEsodaT N @i9ltotta "eon Ds AlmDra eg7szerre. N Jit merDszelsz4 eemsiP 1sigre@ 8DszjCslCan 3ord/lt a meztelen @/nigaami 3elD4 Ds a l9ba mellAl 3elemelt eg7 ro66ant mDretK EsataEsillagot.. N Jit sz9mBt az4 2og7 mi 8oltT Azzal tLrAdjIn@4 ami most 8an. N !e Dlj 8issza a 8endDgjoggal4 @/nigaamiP &rontel /grott @LzDjI@ megle6A 3IrgesDggel.. Azt azonban nem 89llalom4 2og7 m9s 2el7ett Lljene@ meg..

Ji8el mDgsem a@art Es/6aszon maradni4 az Lsszedob9lt rong7o@ @LzIl @i89lasztott nD29n7 mDretes darabot. "eon tan9Estalan/l nDzett @LrIl. 'gaz4 a @ard el9r/lta4 Eserben 2ag7ta4 3/rEsamCd mDgis szerette 8olna4 2a ismDt a @ezDben tart2atja. A so@ l9bbeli @LzIl @i89lasztott eg7 szIr@Ds@D@4 6/2a bArEsizm9t4 mel7 szinte a tDrdDig Drt. Jinden@i siet8e 3elLltLzLtt4 mert az este @ezdett 2K8Ls lenni. A merbolgi bolg 89rosArL@ r/29i @LzIl.g7 6iEit nag7 8olt4 de nem ann7ira4 2og7 za8arC leg7en. >al9lt eg7 rozsd9s @ardot4 mel7 a 2eg7DnDl Esorba 8olt4 s az eemsi@ zs9@m9n79bCl eg7 @ere@ bAr6ajzsot is @iemelt4 mel7ne@ az eemsi@ szemmel l9t2atCan nem t/lajdonBtotta@ nag7 DrtD@et. Hi9ba 8olt a rozsd9s @ard Ds a 6ajzs4 a Hajnal &ardja nDl@Il 3eg78ertelenne@4 szinte meztelenne@ Drezte mag9t. "eont azonban nem za8arta4 2og7 Eombja Ds l9bsz9ra Es/6aszon marad. ? nem 3ogadtaHe a ne8I@ben =ars2en4 2og7 mindann7ian Jonara@2ba 8on/lna@4 Ds megLli@ 12olertT 'gaz4 Je/rint Ds ma/n/ . A 3AnL@ szolg9j9na@ a sza89ra szDtH rebbente@4 Ds rL8id4 de 8elAs 3en7egetDs /t9n lassan 8issza@erIlte@ a m9r elt/lajdonBtott 3eg78ere@4 r/2adarabo@ is. "e ?entierbAl sz9rmazC barna nadr9gj9na@4 3e2Dr tri@Cj9na@ Ds sLtDt@D@ 6/lC8erDne@ n7oma sem 8olt. A Hajnal &ardj9t se2ol sem tal9lta4 de nem is @ereste @IlLnLsebben. Azonban mDgsem maradt 3eg78ertelen. A 29t9ra 8il9gos@D@ 6osztC@L6en7t 8etett4 s a 3ejDre sz9rn7as bronzsisa@ot 2Ozott. !em 89g7ott arra4 2og7 a @ard ismDt el9r/lja. Rg7 l9tszi@4 8alamel7i@ ma/n/na@ @omol7an megtetsz2etett4 Ds mag98al 8itte.N #@os gondolat N morogta 1sigre@4 Ds sand9n nDzte a 8ill9mlC szemK Jir@et. $iszont 12oler ellen biztons9got n7Ojt. azt 2Ozta 3el. A 2olmij/@at @Lnn7en megtal9lt9@4 mi8el D66en 8alami 2OszH 2arminE eemsi t/r@9lt @LztI@. "eon se2ol sem tal9lta a r/29j9t. $ag7 mDgsemT ?aj9t DrzDseit szond9zta. N %robr/@2 el@BsDr bennete@et4 Ds gondos@odi@ rCla4 2og7 8issza@a6j9to@4 ami a tiDte@. . A @arddal Esa@ a baj j9r. >Kz6iros4 b9rson7 /jjatlan ze@Dt 2Ozott4 2ozz9 2asonlC an7agO rL8idnadr9got4 mel7 /tCbbi in@9bb 9g7D@@LtAne@ 3elelt meg4 semmint nadr9gna@.

"egelAszLr a "e6r9s &Dz 3AnL@e4 eg7 bizon7os -zsemada 3ogta 3el e l9tom9s jelentAsDgDt4 s azonnal @L8ete@et @IldLtt szerte az eemsi 3al8a@ba4 a szomszDdos tLrzse@2ez. ? a @ard nDl@Il mire menne@T Ss a @arddalT Fel6illantott. SbredDsI@ /t9n a megsze66ent tLrzs3A@ bizon7talan@odta@ 8olna4 9m s9m9njai@ is 2asonlC 9lmot l9tH 2atta@4 mert azon n7omban meg8ertD@ a 2arEi dobot. N JiCta az az /ndorBtC Al_ra2im megjelent4 Ds megLlte H/b2a@@/t4 a ma/n/@ @ir9l79t4 azo@@al a tet8es ma/n/@@al nem le2etett bBrni.EsIr2DjDt az eemsi@ elKztD@4 de a 3ogadalom 8ar9zsereje to89bbra is @Lti A@et. )m eg7 idA mOl8a &rontel @DrdDsDre m9s is szCba @erIlt4 s a @Lzelben szedelAz@LdA "eon Drde@lAd8e @a6ta 3el a 3ejDt. Jegjelent elAttI@ a 2atalmas #toaa@4 Ds menn7dLrgA 2angon r9j/@ 6aranEsolt4 2og7 2ag7j9@ abba a mara@od9st eg7m9s @LzLtt4 3ogjana@ Lssze Ds eg7Itt 8on/ljana@ a @/nigaami@ ellen. ?zinte 8alamenn7i nag7obb tLrzs 3AnL@e eg7azon Djsza@9n m9gi@/s 9lmot l9tott.leinte minden /g7anOg7 ment4 mint 9ltal9ban. Azt9n ol7asmi tLrtDnt4 amire nem so@ 6Dlda a@adt mDg az eemsi 3aj tLrtDnetDben. . Az eemsi@ 3AnL@e4 1sigre@ sDt9lt arra &rontel 89ll9t bar9ts9gosan 9t@arol8a4 Ds a 2el7zetet mag7ar9zta. .leinte saj9t tLrzsDne@ 2admozd/latait eEsetelte @IlLn @i2angH sOl7oz8a eg7Dni Drdemeit4 s rDszletesen @iszBnez8e4 29n7 ma/n/na@ 2or6asztotta be a @o6on79j9t rettenetes EsataEsillag98al. 1sa@2og7 a ma/n/@4 a bolgo@ meg m9s @/nigaami 3att7a@ elsL6LrtD@4 @iirtott9@ A@et. . Hog7 2enEegettHe4 8ag7 Esa@ szB8esen osztotta meg LrLmDt Ds diadal9t a tLrzs OjsItetK s9m9nj98al4 azt nem le2etett eldLnteni. Ss mire a @L8ete@ megDr@ezte@4 #toaa@ ismDt megjelent 9lm/n@ban4 Ds meg6aranEsolta4 2og7 mindenben engedelmes@edjIn@ -zsemad9na@4 amBg A maga meg nem Dr@ezi@ . Gort79zC Esa6atai@ mDl7en betLrte@ a mi terIletein@re4 3elg7Ojtott9@4 @i3osztott9@ a 3al8ain@at4 leLldLstD@ a 2arEosain@at4 megg7al9zt9@ az asszon7ain@at4 l9n7ain@at.g7Heg7 2aragos 3al/ Lsszeszedte a 2arEosait4 s EserDbe 3elDgetett eg7Heg7 ma/n/ 3al/t. Jeg6aranEsolta4 2og7 engedelmes@edjene@ ne@i4 @IlLnben iszon7atos 2al9l sOjt le r9j/@.zt eg7etlen eemsi sem nDz2ette Llbe tett @Dzzel. .

1sigre@ arEa elbor/lt. Jire a s9t9n odOj92oz DrIn@4 megDr@ezi@ maga a 2atalmas #toaa@ is.Amri@bCl4 2og7 a @/nigaami@ ellen 8ezessen bennIn@et.rdAbe4 a2ol az eemsi serege@ tal9l@ozna@.. N Holna6 2ajnalban ind/l/n@ to89bb a Fe@ete . Jinden tLrzs3A 3ejet 2ajtott a 2atalmas isten a@arata elAtt4 m9r Esa@ azDrt is4 mert Amri@bCl 8alCban #toaa@ 3elt9mad9s9rCl Ds 2CdBt9sairCl @a6t/n@ 2Brt.. H9t 6ersze. . Jire Dszbe @a6na@4 elsL6LrjI@4 leig9zz/@ A@et. "eon meg@ereste a tLbbie@et4 a@i@ 8alami8el arrDbb4 eg7 @isebb t9bortKznDl a ma/n/@ 9ltal 3Dlbe2ag7ott 2Osdarabo@on la@m9rozta@.. ?o2a nem l9tott tLmegK eemsi 2arEos 8on/l a @/nigaami birodalom szB8e 3elD. N !em t/dni 6ontosan4 @i A N 3ol7tatta n7/godtan az er3roHbolg bLlEs.. #tt 89rj/@ be %arriEa nag7@odCt Ds @odCit4 al@odCit4 a@i@ eg7enesen Amri@bCl Dr@ezne@4 s Al_ra2im ellen 8ezetne@ bennIn@et. N Hallottam Dn is a E2olerit9@ eszelAs mozgolCd9s9rCl Ds mindeze@ o@9rCl4 de. Jost itt tart/n@. N Ss az +si %onosz4 mel7 elszabad/lt a %7Ltrelme@ #lt9r9rClT N @Drdezte &rontel @issD 8issza3ogottan..g7szerre 8erejtD@ezni @ezdett4 @ir9zta a 2ideg4 Ds Drezte4 2og7 az arEa tKz3orrC lesz.. . N ?A!%P N "eon Og7 Drezte mag9t4 mint2a eg7 b/zog9nn7al 3ejbe s/2intott9@ 8olna. ? 2og7 biztosan mega@ad9l7ozza "eon o@8etetlen@edDsDt4 megragadta a 3AnL@ @arj9t4 s mi@Lzben a tLrzsrAl @DrdezAs@LdLtt4 el8onszolta onnan. N #l7an 9tH @ozott/l ismerAs a ne8e4 de nem /gri@ be4 2onnan.. N ?ang Al_ra2im. G9r szCban besz9molt rCla4 mit t/dott meg. %r/n %rat2 (8ag7 &ra@T^ elAre2ajolt4 Ds a tKzbe b9m/l8a 2al@an szClalt meg: N ?ang Al_ra2im..... de ezzel a 6roblDm98al #toaa@ maga 3og megbir@CzniP "eon szeretett 8olna @LzbeszClni4 de &rontel4 a@i Dszre8ette 3Dsz@elAdDsDt4 a szemD8el 2at9rozottan nemet intett ne@i. Jegind/lt az in89ziC.. N &i az isten az az Al_ra2imT N @Drdezte bosszOsan.

N ?z9mos /tal9s 9ll eg7 2asonlC ne8K 3DlistenrAl 12er/bion tLrtDnetDben. N Az eemsi@ 2amarosan eg7esIlne@ tLbb nag72atalmO eemsi8el.. Jost 8ala@i4 tal9n tit@os im9dCja 8ag7 2B8e4 3el8ette a ne8Dt4 s @IlLnbLzA gaztette@et @L8et el... 2am8aibCl 3elt9madt 3Dlistenne@ a 2atalma alatt 8ag7/n@ az es@I rD8DnT "eon sC2ajtott. HarEoltam #toaa@ ellen4 2arEoltam Jelan ellen4 2arEoltam 12oler ellen4 s 2arEoltam ?ang ellen is..z az Al_ra2im nem m9s4 mint az eredeti. N !em. "eon elAre2ajolt4 Ds eg7en@Dnt a szemI@be nDzett. $elI@ @ell tartan/n@P .. N !em.. Ss 2igg7Dte@ el. Azonban AlmDr9na@ Ds =ars2enne@ eg7szer m9r elmondtam4 A@ a tanOim r9... Jeg . N "eon a 3ejDt r9zta. N 'de 3ig7eljete@P N @ezdte 8ontatottan. N !em 8eszteget2etjI@ az idAt. =ars2en els96adt.. N &Drle@ bennete@et4 2allgassato@ megP >Lbben @LzIlete@ nem t/dj9to@4 @i 8ag7o@ Dn 8alCj9ban Ds 2og7an @erIltem ide.. a@i4 2m4 eg7@or &e8anaar tanBt89n7a 8olt4 azt9n 8alami 2om9l7os Oton ellene szegIlt4 s 8DgIl. . N Hog7 8elI@ 2arEolja@ saj9t 3ajt9rsaim ellenT ?o2aP N A 2el7zet nem il7en eg7DrtelmK N 8Dlte (azEo. san7arO sorsot Drt.zzel a moEs@os EsIr2D8elT N 29borodott 3el Jir@. N J9r 6edig ne@In@ Jonara@2ba @ell mennIn@ N szLgezte le =ars2en4 Ds nem nDzett sen@ire.lDgedjete@ meg azzal4 2og7 Dn eg7 @IlsA 8il9gbCl Dr@eztem 12er/bionba so@Hso@ D88el ezelAtt.. . @odC@@al4 nag7@odC@@al4 s azt9n Al_ra2im ellen 8on/lna@. ? rDszese 8oltam anna@ a @Izdelemne@4 mel7 a ?LtDt SjbAl 8alC @isza@ad9s2oz 8ezetett..... .. ?ang Al_ra2im az4 a@i8el minden erAn@@el 2arEoln/n@ @ellP =9r@i8el 2ajlandC 8ag7o@ szL8et@ezni4 2og7 el6/sztBtsam4 mert A az4 a@i minden bajna@ az o@ozCja..zt most tOl bon7ol/lt lenne elmag7ar9zni.. Rg7 Drtem: ?angP !em t/dom megmag7ar9zni4 de ez a remegDs4 amit a g7omrom @Lze6Dn Drze@4 sz9momra minden mag7ar9zatn9l D@esebb bizon7BtD@. N Ss enne@ a. Azonban enne@ m9r tLbb sz9z D8e.

N >al9n el @ellett 8olna 9r/lnom e barb9r eemsine@ 8alCdi @ilDtemet4 Ds 8DrtanO2al9lt 2alni moEs@os mar@ai @LzLttT N @Drdezte. "eon 3elmord/lt. N J9gi98al Esa@ meg le2et szIntetni . N >ermDszetesen &ind %ren %r/n %rat2 8ag7o@. N Al_ra2im g7KrKjDre es@IdtIn@. N . Ha A meg2al4 mielAtt a 3eladat/n@at 8Dgre2ajtan9n@4 mi is szLrn7et 2al/n@. AlmDra a 3ejDt r9zta.. N Jinden @DtsDget @iz9rCan N bClogatott %r/n %rat2 Ds Jir@ dI2Lsen mord/lt r9. N + %r/n %rat2 N erAsBtette meg "eon. =ars2en bar9t/n@ @Ltelezett bennIn@et4 2og7 Lnsz9nt/n@bCl /gorj/n@ ?ang Al_ra2im sz9j9ba. Ha nem LljI@ meg 12olert4 meg2al/n@4 2a megLljI@4 az/t9n 2al/n@ meg4 2og7 9tadt/@ Je/rinne@.@ell LlnIn@ 12olert. N 'gen N sC2ajtott (azEo. 1sigre@ eg7 29rom9gO @orb9Esot s/2ogtat8a4 ordBtoz8a rontott @LzDjI@4 Ds odaEsa6ott minden@ine@4 a@i a @LzelDbe @erIlt. Jir@ Ds (azEo g7ana@8C 6illant9st 8etette@ r9. N !inEs @iOt. A Ei8a@od9sna@ azonnal 8Dge lett. N 'deje @omol7an 9tgondolni a @il9t9H sain@at. N GrCb9lj/n@ 8alami @i/tat tal9lni a 8ar9zs alClP N ja8asolta "eon. &Lt a 2KsDg8ar9zs.g7 t98olabbi tKznDl nD29n7 eemsi Lssze8eszett 8alami @isebb zs9@m9n7on4 jC@ora 3el3ord/l9s t9madt. a@@or. Jindann7ian a lobogC t9bortKzbe rD8edte@Q bizon7talan jL8AjI@et latolgatt9@.. Jost.. N Ha megLljI@ Al_ra2imot4 megszKni@ a 8ar9zsP N ? 8ele eg7Itt mi is N jeg7ezte meg AlmDra Esendesen.. N 1sa@ 8an 8alami mCd4 2og7 megszabad/lj/n@ a 2KsDg8ar9zs alClT N @Drdezte "eon EsL@Ln7Lsen. N >e Esa@ ne szClj beleP Alantas szolga lDtedre 8olt @D6ed megtD8eszteni bennIn@et4 Ds a ne8es %r/n %rat2na@ @iadni magadP Az er3roHbolg elmosol7odott. &ra@na@ Esa@ @Dn7szerbAl adtam @i magam. N Sn biztos 8ag7o@ benne.z biztosT N @Drdezte megsemmisIlten "eon. .

rAs 8ar9zserA8el rendel@ezne@.. 'l7en eg7szerK ezP &9r ezen r9gCdni. Ha ez /g7anaz az #toaa@4 a@irAl mesDltDl4 a 2el7edben nem mennD@ a @LzelDbe. Ds meg8allom4 e22ez azt9n 8Dg@D66 nem 3Kli@ a 3ogam..rdAben eg7esIlIn@ a tLbbi eemsi tLrzzsel4 be89r/n@ nD29n7 @odCt4 nag7@odCt4 azt9n r9ront/n@ Al_ra2imra..g7Db@Dnt is4 m9r beszDltem 1sigre@@el4 Ds nag7 ne2ezen r98ettem4 2og7 nemEsa@ engem meg a E2er/bo@at4 de a tLbbie@et is be8eg7e a Esa6at9ba... .. .mlD@ezz4 "eonP >e a . Az er3roHbolg bLlEs az /tolsC remDn7eit is eloszlatta.g7szer m9r si@erIlt 8ele szL8etsDget @LtnLm.. %r/n %rat24 mit gondolszT A tLmzsi er3roHbolg 89llat 8ont. N 1sigre@ tLrzsD8el @ell tartan/n@ N szLgezte le. "eszedi@ rCl/n@ ezt az 9t@ozott es@IH8ar9zst4 megLli@ Al_ra2imot4 Ds minden rendben leszP HAsiesen 2arEol/n@ majd az eemsi@ oldal9n4 Ds nem @Dtlem4 2og7 eln7erjI@ a meg3elelA j/talm/n@at. $iszont a22oz4 2og7 a 8ar9zst si@erIljLn leszedni rCl/n@4 al9 @ell 8etnIn@ mag/n@at az illetA E2olerita m9g/s a@arat9na@.. !em @iz9rt4 2og7 @D6ese@ lennDne@ megszabadBtani a 8ar9zs @LtelD@DtAl. &i t/dja4 2og7 a 3eloldoz9s 3ejDben mi3Dle so@@al zordabb 3eladatot test9l r9n@ eg7 E2oleritaT "eon @eserKen nDzett %r/n %rat2ra. Azonban Esa@ nag7 t/d9sO 8ar9zslC@ @D6ese@ r94 s Dn Esa@ a E2olerit9@ @LzLtt 2allottam e33DlD@rAl. N Jeg esetleg a 3ejIn@tAl isP N 89gott @Lzbe bosszOsan AlmDra. N . N Ss azt is mesDlted4 2og7 #toaa@ megLlt 8olna e szL8etsDg si@ere /t9n4 2a az esemDn7e@et m9s@D66 nem ala@BtodP . A nag7@odC@ igen erAteljes m9g/so@. N !em Drtem4 2og7an gondol2atsz eg79ltal9n arra4 2og7 eg7 eemsi 8ar9zslCna@ @iszolg9ltasd magadT Ss te mondtad4 2og7 oda89rj9@ #toaa@ot is.. N A Fe@ete .l8ileg megold2atC.. N Hog7 Dn eze@@el eg7Itt.. N . "eon 3ontolCra 8ette a le2etAsDget. N JiEsodaT N 29borgott (azEo. &rontel4 a@i a 8ita /tolsC sza8aira Dr@ezett4 mag7ar9zat nDl@Il is @ital9lta4 mirAl 3ol7i@ a szC.8ala2og7 a m9gi@/s @LtelD@e@et.. N !e@em m9r 8olt dolgom nag7@odC8al.

>e29t: a le2etA legrL8idebb idAn belIl teljesBtenIn@ @ell a 3eladat/n@at4 azt9n 89rni Ds remDn7@edni4 2og7 a nag7@odC Ds t9rsai 8Dgezne@ Al_ra2immal. N Sjsza@a megszL@In@4 Ds ir9n7 Jonara@2P N AlmDraT N @Drdezte "eon.. N JielAtt Je/rin elmene@Ilt4 elejtette N mondta =ars2en. $iszont 12oler 2al9la /t9n D66ensDggel nem @ell sietnIn@. !os4 szerintem a megold9s eg7szerK. N J9r6edig a legenda szerint 12oler ellen nag7 szI@sDg lesz r9.z a te dolgod lesz4 eemsiP Jil7en 6ozBEiCt tLltesz be e tLrzsbenT "eon a m/latozC eemsi 2arEoso@ 3elD 3ord/lt4 Ds eszDbe j/tott az a . N 1sa@2og7 m9r ninEs meg a Hajnal &ardja N jeg7ezte meg (azEo. Ha szI@sDgI@ 8an r9n@4 az es@In@ 2el7ett m9s3ajta @LtelD@et a@asztana@ r9n@P Ha nem @ellIn@ ne@i@4 8Dgezne@ 8elIn@. N . N &ind %ren %r/n %rat24 a @/nigaami@ er3roHbolg bLlEse szerDn7en 6illantott 8Dgig 3eszIlten 3ig7elA t9rsain. N >al9n 8an megold9s.. N MljI@ meg =ars2ent4 amiDrt il7en 2el7zetbe 2ozott bennIn@et4 azt9n 8DgezzIn@ mag/n@@al isP %r/n %rat2 meg@LszLrIlte a tor@9t. N Sn azt mondom4 ezt @ell tennIn@P N sietett eg7etDrteni =ars2en. N .3i9t Llted megP Jegal9ztadP A 2CdBtC eemsi@et meg9llBtottadP Jit gondolsz4 mi o@a lenne r9 b9rmel7 eemsi nag78ezDrne@ is4 2og7 meg@eg7elmezzen ne@ed Ds ne@In@. N $an m9s ja8aslatodT N 'gen N dI2Ls@LdLtt a l9n7. ?ietnIn@ @ell4 mert 2a a nag7@odC@ megelAzne@4 Al_ra2im 2al9l98al ne@In@ is 8DgIn@. A l9n7 bClintott. N $issza @ell szerezniP N (azEo 2at9rozottan nDzett &rontelre. N A @ard itt 8an 8ala2ol. =iztos 8alamel7i@ eemsi eld/gta. !em4 @LszLnLm4 Dn ebbAl nem @Dre@P "eon sC2ajtott. &B89nta is meg nem is a @ard birto@l9s9t. $iszont4 2a nem LljI@ meg 12olert4 a megadott idA lej9rt98al szLrn7et 2al/n@. A 6roblDma lDn7ege4 2a nem EsalCdom4 abban 9ll4 2og7 a@9r megLljI@ 12olert4 a@9r nem4 rL8id idAn belIl meg2al/n@. "eon @omoran bClogatott.emsi bar9t/n@tCl t/dj/@4 2og7 jelentAs m9g/so@ @DszIlne@ 8Dgezni azzal4 a@ine@ az es@I rD8Dn a 2atalm9ban 8ag7/n@.

N . "eon mDgis meg@Lnn7ebbIlten l9tta4 2og7 nem 3alj9@ 3el 9ldozatai@ tetemDt. &rontel 89llat 8ont. "eon idegesen bClintott. N H9t a@@or mit a@arszT N !em t/dom. N #stobaP N AlmDra dI2Lsen 3Ojt. !em ment el. N A @ardot 8isszaszerzem4 2a @B89nj9to@ N mondta @BnlCd8a &rontel. N Ua8ar ez a @ard.. Az eemsi@ a@@or szinte /g7anBg7 nDzte@ @i4 de so@@al 3eg7elmezettebben4 8issza3ogottabban 8isel@edte@. N &rontel 8isszaszerzi a @ardot N Lsszegezte (azEo. "9tszott rajta4 2og7 @i@B89n@ozi@ belAle 8alami4 de nem mondja @i. ?za8amat adtam 1sigre@ne@4 2og7 8elI@ tart/n@ a Esat9ba4 Ds.rDgesHrDgi Djsza@a4 ami@or #toaa@ t9bor9ban tartCz@odott. &rontel4 m9ris ind/lj4 szerezd meg a @ardotP Ha nem si@erIl4 a@@or is t/dd meg4 merre le2et. N Azt9n 6iH 2enIn@ eg7 @e8eset4 Ds 2ajnal 3elD4 ami@or az ArL@ DbersDge lan@ad4 megszL@In@. &IlsA t9mad9sra @DszIlne@ 3el. Sn 8ettem 9t a 2el7Dt. N !os4 miDrt nem mDg7 m9rT N @Drdezte (azEo..g7etlen esDl7In@ az4 2a Og7 Esele@szIn@4 mint az elAbb @iH .. "eon az aj@9ba 2ara6ott. N Az elAzA s9m9nj/@ meg2alt eg7 @or9bbi LsszeEsa69sban. >/dom4 2og7 nem boldog/l/n@ nDl@Ile4 de 8ajon si@errel j9r/n@He 8eleT >9rsai nem 3elelte@. N $issza t/dod szerezni a @ardotT N Ha itt 8an4 minden bizonn7al.rre nem sz9mBtana@. Az eemsi@ birto@/@ba 8ettD@ a ma/n/@ 9ltal 2ag7ott tIze@et4 g7anOs szagO Ds szBnK4 szArLs 2Oso@at sItLgette@4 bort 8edelte@4 gajdolta@. A@@or majd meg6rCb9lom Dn a magam ra3in9lt t2or6 mCdj9n el8enni az eemsi@tAl. &rontel ne2Dz@esen t969sz@odott 3el a tKz mellAl4 2abozni l9tszott. "eon idegesen nDzett @LrIl. N -e nem szL@2etIn@ el.. . Jost azonban 8alCs9ggal tombolta@ leg7AzLttei@ 2/ll9i 3LlLtt. eg7 eemsi s9m9n nem szegi meg a sza89t.

A le2etA leg8eszedelmesebb ellen3DlP FDlisteni erA@@elP !em 2iszem4 2og7 az eemsi@ @D6ese@ lennDne@ leg7AzniP JDg eg7 nag7@odC semP N #toaa@ 8iszont igenP N 3elelte &rontel 2arEiasan.. Az eemsi s9m9n s/n7in el8ig7orodott4 Ds megn7alta a sz9ja szDlDt. N &ellett ne@em N sC2ajtott AlmDra N eg7 eemsi t9rsas9g9ba @e8erednemP N Ji ItLtt belDdT N @L8etelte Jir@ is &ronteltAl. Jindig is bIsz@e 8oltam arra4 2og7 eemsi 8ag7o@4 Ds most mDg bIsz@Dbb 8ag7o@4 ami@or azt l9tom4 2og7 az eemsi tLrzse@ @LzLs erA8el t9madna@ a @/nigaami@ra4 2og7 megszabadBts9@ a 8il9got Al_ra2imtCl.. Sletem nag7 ellen3ele. A 3AnL@ a bar9tom.. N Al_ra2im N szClt @Lzbe most m9r "eon is N4 nem m9s mint ?angP . AzDrt Dn Esa@ szClo@ az ArL@ne@4 AlmDra. N Hi2i. N '3jO@orom Cta sz9m@i8etetten bol7ongo@. N >e magad mesDlted rDgebben4 mil7en mosto29n b9nt 8eled a saj9t nD6ed. Sn 8ag7o@ az eg7etlen s9m9nj/@4 Dn 8ag7o@ a tLrzs esze4 Ds t/dom4 2og7 a Esat9ban szI@sDg lesz r9m. -e most minden egDszen m9s lett. N !a29t N mondta AlmDra gOn7osan N4 ezt nem gondoltam rClad4 eemsiP Azt 2ittem4 idegen sz9modra az e33ajta DrzelgDs. Jeg @ell Drtenete@: 2og7an j9tsz2atn9m @i saj9t nD6emet4 ami@or bBzna@ bennem. N 8allotta be &rontel szDg7enlAsen.. !em szL@2etIn@ el. N Ha 8itDzIl 2arEol/n@ a Esat9ban... !em a@aro@ rosszat ne@te@4 de 8ig79zo@4 2og7 az LrL@ Dbere@ leg7ene@P "eon 3eln7LgLtt. A@@or termDszetesen nem szL@In@.. >etszi@ ne@em ez a tLrzs. !a4 jC. 'smerem jCl az Dszj9r9sodat4 6ontosan t/dom4 mit ter8ezel. N ?o2asem 8olt ott2onom4 nem 8olt tLrzs4 mel7 be3ogadjon4 2a meg39radtam4 nem 8olt 2o89 2azatDrje@.3ejtettem N mag7ar9zta %r/n %rat2. Ss nem gondoltam4 2og7 abbCl a 3ajt9bCl sz9rmazol4 a@i Eserben 2ag7ja4 @ij9tssza a bar9tait..g7 merg29ni... 'tt marad/n@4 Ds tesze@ rCla4 2og7 ti se t/djato@ megszL@ni. Ha a nag7@odC elt98olBtja rCl/n@ a 8ar9zst4 Ds megLljI@ Al_ra2imot4 mDg mindig 3enn9ll a leH 2etAsDg4 2og7 elind/lj/n@ Jonara@2ba. Felesleges szClnod az ArL@ne@. !Dl@Ilem a@arto@ .

&rontel a 3ejDt r9zta. . !e teg7Dte@P >artsato@ @i mellettemP N $9rjP N mondta "eon. "eon 8iszont idegesen meredt a tKzbe. >al9n lesz ann7i esze4 2og7 nem szerzi 8issza azt az /ndorBtC 3eg78ert. %ondolatai Ojra Ds Ojra 8isszatDrte@ a mOltba4 s nem a@arta megDrteni4 mi ez az egDsz. "eont maga mellD 8D8e @LrIlsDt9lt a t9borban4 Ds nem 8olt ne2Dz megtal9lni/@ a Hajnal &ardj9na@ jelenlegi t/lajdonos9t4 mert eg7 megtermett eemsi az eg7i@ t9bortKz mellett tLbb t9rs9tCl @LrIl8D8e D66 a @ardot s/2ogtatta. 3Dn7es. . N !a mil7enT N H9t. )m "eon tD8edett4 mert &rontel legal9bb ebben az eg7 dologban @ed8Dre a@art tenni t9rsaina@. &rontel szDt8etett l9bbal 9llt meg a @ardot 3orgatC eemsi elAtt.lsietett.. .z az Al_ra2im /g7anaz a ?ang lenne4 a@i8el A 2arEolt eg7@orT H9romsz9z D8 mOlt9n ismDt 3eltKnt 12er/bionbanT H9t meddig @D6es elDlni eg7 il7en merg29niT Ss mi a sz9ndD@aT Jert 2og7 rosszban s9nti@9l4 az biztosP A barb9r ma/n/@ Oj @ir9l7aT "eon a t98olodC eemsi s9m9n /t9n nDzett.. A tLbbie@ bosszan@od8a morogta@4 Ds EsOn7a 6illant9so@at 8etette@ /t9na. !DzAibAl minden s/2int9sn9l elismerA moraj tLrt @i4 mert az eg7Db@Dnt norm9lis @inDzetK @ard rendre 2al89n7 3e2Dr l9ngEsC89@at szCrt. N >/dodHe4 mil7en 3eg78er 8an a @ezedben4 3iamT N @Drdezte 3ortDl7os ra8aszs9ggal &rontel. biztos a melegtAl. N 'gen4 t/dom. Az eemsi grimaszolt. Az sanda 6illant9st 8etett tLrzsI@ Oj s9m9nj9ra4 s a mLgLtte 9llC E2er/bra. N Az eemsi@ne@ ninEs esDl7I@ ?ang ellen4 2a tDn7leg A az4 a@i a ma/n/@at ser@entiP N Sn 2isze@ #toaa@ban N @LzLlte &rontel. N -e mitAl 3Dn7li@T N 3aggatCzott &rontel... 'gaz4 a 3iE@C 8astag rong7ba Esa8ar8a 3ogta a mar@olat9t4 Ds mDg Bg7 is nD2aHnD2a elejtette.megszL@ni. N H9t.

Rg7 tKnt4 mDg mindig nem 2itte el a 2allotta@at.. N Az il7en @ardot a legrettenetesebb mCdon meg @ell semmisBteni N s/ttogta re@edten &rontel. N .. FeltKnt ne@i eg7 2atalmas termetK4 be@LtLzLtt 3ejK ala@4 . N (e@edt s/ttog9ss9 2al@Btotta a 2angj9t. A @Lrn7ezA eemsi@ morog8a el29tr9lta@ a @ardot tartC t9rs/@tCl. A @ardbCl dI2Ls zLld l9ngn7el8e@ tLrte@ elA. Jert ez a @ard 2amarosan 2ozz9 3og nAni a @ezed2ez4 so2a tLbbD nem 3ogod t/dni elengedni4 Ds amBg a @ezed2ez 8an nA8e4 arra leszel @9r2oztat8a4 2og7 3ol7ton a ro@onaidat mDsz9rold 8ele. Az eemsi Lssze8ont szemLldL@@el mDregette a 3eg78ert4 de nem l9tszott elengedni a mar@olat9t. "eon megmar@olta a @ardot4 Ds megs/2intotta.N ?zerenEsDtlen 69raP Fogalmad sinEs4 mil7 rettenetes sorsot 2oz r9d az a gonosz 3eg78er4 amit a @ezedben tartasz.l9t@ozott 8ar9zs@ard ez4 mel7et az ellensDg sz9ndD@osan 2ag7 29tra4 ami@or mene@Ilni @Dn7szerIl.z mDg mind semmiP N 3ol7tatta &rontel belemeleged8e. de az g7ana@8Can nDzte a geszti@/l9lC &rontelt. (it/9lis t9nElD6Dse@@el @Lrbej9rta az eldobott 3eg78ert4 majd megDrintette4 de g7orsan el is engedte. &rontel LsztLnLsen 29tra6illantott4 nD29n7 eemsit l9tott4 a@i@ most Dr@ezte@ meg a t9bor terIletDre. N er4 test8Drem4 6/sztBts/@ elP &rontel Ds "eon mag/@ mLgLtt 2ag7t9@ az eemsi@ Eso6ortj9t4 9m alig tette@ 69r lD6Dst4 8alami8el 8issz9bb nag7 o89EiC t9madt. Az eemsi@ 3el@i9ltotta@. . N Ss ami a legszLrn7Kbb N s/ttogta az eemsi s9m9n to89bb3o@oz8a a 2at9st N4 2og7 a 3Dr3iass9god elsatn7/l4 minden eemsi nA tDged 3og gOn7olni. N Hamarosan ol7an /ndorBtC szagod lesz4 a@9r eg7 ma/n/na@4 minden eemsi @erIlni 3og4 sz9m@i8etett leszel4 eg7edIl 3ogsz bol7ongani a 6/szt9ban4 mBgnem a @ard eg7 na6on ellened 3ord/l4 Ds 9lmodban ledL3. N Ss e E2er/b t9rsam segBtsDgD8el megteszem ne@te@ ezt a szB8essDget. A 2atalmas termetK eemsi iszon7od8a 3elordBtott4 Ds el2ajBtotta a @ardot. 'l7en borzalmas jL8endLlDse@ /t9n sen@i sem n7Olt /t9na.

N Jinden@i 6i2enjenP N adta @i a jelszCt (azEo. N &Dt 2oldtLltD8el ezelAtt eg7 jLttment s9m9n azt 9llBtotta4 2og7 %renEsa@ ideje m9r lej9rt4 Ds #toaa@ ne8Dre bizon7gatta4 2og7 A jobb s9m9n/n@ lesz4 mint %renEsa@. ami@or lD6te@ 2allatszotta@4 Ds megjelent a be@LtLtt 3ejK eemsi eg7 jC@ora l9nEos b/zog9nn7al a @ezDben. %renEsa@ @i2B8ta 69rbajra. . Az erdA szDlDn 3ogom el9sni. N JDg 8ag7 nDg7 Cr9t al2at/n@. Ji@or szL@In@T N Ji az4 meg2arag/dott r9d a 3AnL@T N @Drdezte AlmDra gOn7osan. N Ha 1sigre@ @eresne4 mondd meg ne@i4 elmentem megsemmisBteni eg7 9t@ozott 3eg78ert4 ami @9r2ozatot 2ozna az egDsz tLrzsre. N !em Esa@.rAsne@ l9tszi@ N 8Dlte &rontel. !em Drde@esP Jit ter8eztete@ @iT N Rg7sem 3og si@erIlni a szL@Ds N mondta "eon sz@e6ti@/san. N A @ard "eonn9l.. N AzT %renEsa@. N &i ez a 3iE@CT N 3Lrmedt r9 &rontel eg7 mellette b9mDsz@odC 3iatal eemsire4 a@i szinte mDg @Ll7L@ne@ tKnt. Addig sen@i ne za8arjonP ?ietAs lD6te@@el t98ozott "eonnal eg7Itt a t9rsai@ tIzD2ez4 ami m9r aligHalig Dgett4 mi8el mindann7ian mag/@ba mDl7ed8e b9m/lta@ elAre4 Ds eg7i@I@ sem 8ette a 39radts9got4 2og7 a l9ngo@at t96l9lja. Az idegen s9m9n beleit mDg mindig @esel7K@ tD6@edi@ a ?zilHtiszt9son. A be@LtLzLtt 3ejK eemsi nem tLrAdLtt az At @LszLntA@ gag7og9s98al4 eg7enesen a 3AnL@i s9tor 3elD tartott. N Rg7T N mondta &rontel @omoran. J9r @ezdte eln7omni A@et az 9lom. N Az is N bizon7gatta a @Ll7L@. "e2e8eredte@ a tKz @LrD. N Fig7eljDte@ meg4 2og7 mi@Lzben tal6ig sLtDtsDgbe b/r@olCz8a oson/n@4 ez az 9t@ozott @ard 8illogni meg zImmLgni 3og4 2og7 3el2B8ja r9n@ a 3ig7elmet. &rontel @in7itotta a 3Dl szemDt4 de azon n7omban be is Es/@ta. N . Jinden@i azt 2itte4 2og7 meg2alt4 de A ol7 erAs4 2og7 mDg a 2al9lt is leg7Azte.. =iztos4 ami biztos4 mDg 2or@olni is @ezdett. N =el9tom4 igazato@ 8an N mondta be8ezetDs nDl@Il &rontel4 ami@or (azECD@2oz Drt.a@it minden@i meg@IlLnbLztetett tisztelettel @LszLntLtt. A s9m9n/n@.

N A bar9taim N 89laszolta &rontel rL8id idAre megsza@Bt8a tettetett 2ort7og9s9t. N A2a N jeg7ezte meg AlmDra so@atmondCan. Az Djsza@a @Lze6Dn (azEo szD6 Esendben 3el@eltett minden@it4 Ds anDl@Il 2og7 3LlLsleges zajt ItLtte@ 8olna4 @DszIlAdni @ezdte@. N Al/dj/n@P Jajd 2olna6 megbeszDljI@. N &DsA 8an Hjeg7ezte meg &rontel. X8atosa@ 8olta@4 mert g7anBtott9@4 2og7 a t9bor Arein @B8Il m9s4 elAretolt . &Dt eemsi Ar Ilt tAlI@ 69r lD6Dsn7ire. Jind@etten 2angosan 2orH @olta@. N #@osan teszed N mondta %renEsa@ bassz/s 2angon. N . A t9rsas9g eg7 rDsze m9r al/dt. N %renEsa@ dLngA lD6te@@el t98ozott. Jost4 2og7 8isszatDrtDl4 Dn 3Dlre2OzCdo@. . Sszre8DtlenIl s/rranta@ el eg7m9s /t9n a 6ar9zslC t9bortKz 2oH m9l79bCl a sLtDtsDgbe. A t9borban minden@i al/dt4 Esa@ az ArL@ @eringte@ a tiszt9s adott 6ontjain. N 1sa@ addig l9ttam el a s9m9ni 3eladatot4 amBg eemsi bar9tain@ nDl@IlLzni @Dn7szerIlte@ beEses szemDl7edet.losonta@ az al8C ArL@ mellett4 Ds eg7 @es@en7 Ls8Dn7en 2aladta@ arra3elD4 amerrAl sejtDsI@ szerint a ma/n/@ 2ozt9@ A@et.N Ji3Dle eemsi s9m9n 8ag7 te4 2og7 2olmi szedettH8edett nD6sDggel alszolT N dLrLgte %renEsa@. >e 8ag7 a s9m9n. N &i meri azt mondani4 2og7 &rontel4 az eemsi@ s9m9nja g798aT ?en@i sem 89laszolt.lismerem N 3elelte 9sBt8a &rontel. +@ 8iszont @i3elD nDzte@. N Azt 2iszite@4 g798a 8ag7o@T N @L8etelte 3el29borodottan &rontel.g7 3a mLgIl @ilD68e 2irtelen 3Lldbe g7L@erezett a l9ba. "eon osont elAre. "eonD@ bo@ortCl bo@orig4 39tCl 39ig oson8a @LzelBtettD@ meg. N Hel7es. A t9bor Dsza@@eleti sar@9ban nem l9tszott mozg9s. N A tLrzs s9m9nja Dn 8ag7o@ N szLgezte le a m9si@ N4 Ds 2a ezt nem ismered el4 89rla@ ott ann9l a tKznDl. . 1sigre@ oda 8ag7 nem 9llBtott ArL@et4 8ag7 azo@ az ArL@ elsz/nn7ad2atta@.

N JerbolgbCl ismerem a j9r9st4 de 3ogalmam sinEs4 most 2ol le2etIn@. Az Ls8Dn7 2amarosan eg7 @is 6ata@ba tor@ollott4 Ds a tOl6arton nem 3ol7tatCdott to89bb. "eon a @ardj92oz @a6ott. =ars2en morgott4 Ds 2omlo@9t 9llata 2omlo@92oz n7omta4 majd elgondol@od8a nDzett @elet 3elD.. A bLlEs szDtt9rta a @ezDt.. N &BsDrtete@ 8ag7 E2olerit9@T Jonara@2 lenneT N Honnan t/djamT N 89laszolt mDrgesen =ars2en. N &Drdezd meg a E2oraldodatP N Jit gondolsz te enne@ az 9llatna@ az intelligenEi9j9rClT Az A 8il9ga lDn7egesen eg7szerKbb Ds 6rimitB8ebb4 mint a mien@. Amit mondtam4 azt Og7 3ejezte @i4 2og7 Z@Dtl9bO Dlelem la@i@ nag7Hnag7 odOban4 @Lzelben4 de nem enni meg4 mert jLnni gonosz nemHDlelem4 a@i esz meg[. A na6 mDg nem @elt 3el4 de a 2eg7e@ mLgIl 8il9gos s98o@ tar@9zt9@ be az eget. N >/dja 8ala@i4 merre 8an azT N @Drdezte "eon. "assan 2ajnalodni @ezdett. ?KrK erdA 8ette @LrIl A@et.zt a romot gonosz lDn7e@ la@j9@. N . . "assan 2ajnalodott.. . N 'smDt 8an eg7 g798a E2orald/n@. Hirtelen megzLrrente@ a bo@ro@. N Sljen N jeg7ezte meg sz@e6ti@/san AlmDra. Ji3Dle gonosz lDn7e@T N @Drdezte AlmDra. N -e merreT N H9t Jonara@2H2oz.Arszeme@ is Eir@9l2atna@ a @Lzelben.. Jindann7ian %r/n %rat2ra nDzte@./334 a Esa6zott szArK 3ar@as osont elA4 bKnb9nCan dLrgLlAzLtt =ars2en2ez4 Ds az a b/nd9j9t 8ereget8e4 morog8a @or2olta. N ?iessIn@P N mondta &rontel4 mi/t9n a 6ata@bCl oltott9@ szomj/@at./33 szerint arra3elD 8an eg7 nag7 rom N mondta 2aboz8a. (emDlem4 ettAl o@osabba@ lettete@P N Az lesz azP N mondta megg7AzAdDssel %r/n %rat24 a@i az Ot 3ol7am9n ala6osan meg2Ozogatott eg7 2alott ma/n/tCl elszedett .

. A 3ar@as elLl4 A@ 6edig eg7m9s mLgLtt4 =ars2ennel az Dlen4 a@i lD8Dn4 2og7 erdAben Dlte le Dlete nag7 rDszDt4 megtal9lta az erdA legsKrKbb Ds legszOrCsabb bozCtjaitQ azon 8ezette t9rsait @eresztIl. obb @arja eg7 6illanatig bDn9n EsIngLtt4 majd mag9tCl r9ngani @ezdett. N . Msszes t9rsai @LzIl eg7edIl A4 "eon ?il8er 8olt @D6es meg3ogni. N Ji a n7a8al79t a@arsz jelezniT A 8ar9zs3eg78er sisteregni @ezdett4 2atalmasat 8illant4 Ds a @LH 8et@ezA 6illanatban "eon 3elI8LltLtt 39jdalm9ban4 mert Og7 Drezte4 8ill9m Esa6ott a @ezDbe. N Gontosabban a Hajnal &ardja. N Jondd meg a 3ar@asna@4 Zmenni oda4 @eresni szagos ital[. . !em engem 3ig7elmeztet a 8eszDl7reQ Bg7 3ejezi @i az LrLmDt4 2og7 megint bajbaj/tottamP &i2Ozta a @ardotQ az zLlden 8illogott Ds @es@en7 l9ngn7el8e@ Esa6ta@ @i belAle.l2Klten szemlDlte a @ardot4 mel7 most szIr@e aEDl@Dnt 2e8ert a 3LldLn.boros@/laEsot4 Ds m9r @ezdett @eresztbe 9llni a szeme. N . Hallj9to@ ti is ezt a zImmLgDstT N Sn zImmLgL@ N mondta "eon idegesen. N Rg7 2allom4 mD2e@ 8anna@ a @Lzelben. N 'n@9bb EsAszH @/n72Cna@ nDznDm. . N G9r na66al ezelAtt .t9lom ezt a @ardotP N bosszan@odott "eon. N GsztP N szClt r9 (azEo. Usibbadt @arj9t dLrzsLlget8e meredt a 6orban 2e8erA 3eg78erre. N Ss ez mit jelentT $eszDl7tT N .z nem Jonara@2 N r9zta a 3ejDt AlmDra. \g7 29t il7en az4 ami@or a Hajnal &ardja @im/tatja a 3oga 3e2DrjDt gazd9ja ellenT $iszont 2a nem A a Hajnal "o8agja4 a@@or a @ard miDrt engedelmes@edett ne@i ez id9ig. N 'smerem ezt a @/n72CtP N @i9ltotta =ars2en.lind/lta@.lejtette a @ardot. Rg7 tKnt4 a 3ar@as szCt9r9ban a Z@Lzel[ egDszen m9st jelent4 mint az emberDben4 mert a na6 lassan m9r delelAn 9llt4 mire a sKrKbAl @ij/t8a eg7 g7omos4 rDszben megmK8elt sz9ntC3Lldre j/totta@4 amel7ne@ a 8DgDben eg7 @is @al7iba 9llt4 s azon tOl a sKrKsDg 3ol7tatCdott to89bb.ddig 8ala29n7szor Bg7 zImmLgLtt4 mindig beleEsL66entem 8alami @ellemetlensDgbe. HosszO m9sod6erEe@be tellett4 amBg a 39jdalom elmOlt.

N JiDrtT Hog7 ismDt el9r/ljon min@etT N "e2et4 2og7 nD2a ellened Esele@edett N jelentette @i =ars2en N4 de ezen ne Esod9l@ozzP A 8ar9zs@ard ol7an4 a@9r eg7 8ad9llat4 etetned @ell4 simogatnod4 magad2oz Ddesgetned4 2og7 megszelBdIljLn Ds 3enntart9s nDl@Il szolg9ljon. N . "eon 89llat 8ont. N -e 3Dltem ettAl a sejtDstAl.. N $edd 3el a @ardot4 Ds ind/lj/n@P "eon az aj@9ba 2ara6ott. N .. N ?ejtettem N 2Ozta el a sz9j9t AlmDra. A 2eg7 mLgLtt 8an Jenioraz. Az il7en @ardna@ lel@e 8an4 Ds megDrzi4 2a nem jCl b9nna@ 8ele4 megDrzi4 2a g7KlLli@. =ars2en arE9n LrLm 8illant4 ami@or eg7 ten7Drn7i t9rg7at EsOsztatott a @L6en7e al9. Jit gondolsz4 mi tLrtDnne4 2a 3DlnD@ tAle4 g7KlLlnDm4 8ag7 9llandCan szidalmazn9mT . A saj9tj9ban 2osszan t/r@9lt4 a m9si@ @ettAt a tLbbie@ elD ra@ta. N !Dzz . (/2adarabo@4 sz9rBtott Dlelem Ds a6rCbb 3elszerelDsi t9rg7a@ @erIlte@ elA..itt rejtettI@ el a 3elszerelDstP N 'gen N erAsBtette meg AlmDra. m9s nD8en Jonara@2. %r/n %rat2 szDlesen el8ig7orodott.. N ?zC8al4 @Lzel a EDl N sC2ajtott (azEo4 azt9n "eon2oz 3ord/lt./33ra N 3ol7tatta =ars2en.zt eddig miDrt nem mondtadT %r/n %rat2 89llat 8ont. N A talizm9nom.z az a @/n72CP 'tt t9borozt/n@ 29rom na66al ezelAtt. Hirtelen 2e8es szDlro2am r9zta meg a bo@ro@at. N &DrdeztDte@T =ars2en besietett a @/n72Cba4 Ds nem so@@al @DsAbb 29rom 6oros4 3Lldes zs9@@al tDrt 8issza. N JiEsodaT N @i9ltotta "eon. N Jenioraz.lAbbH/tCbb ne@em . N Az erdA 8ad g7erme@e4 mDgis lel@e 8an4 DrzD@en7 Ds 3ogD@on74 s 2a jCl b9nna@ 8ele4 meg29l9lja Ds ragasz@odi@ a gazd9j92oz. Jir@ 2aragosan mord/lt r9 %r/n %rat2ra. A n7/rga 3iE@C Dszre8ette4 2og7 "eon megl9tta a mozd/lat9t4 Ds 3Dlszegen el8ig7orodott.

z eg7 el9t@ozott @ardP N dI2LngLtt "eon.z 12oler N mondta %r/n %rat2 @omoran Ds teljesen @ijCzanod8a. =9nj te is 2asonlC@D66en a @ardoddal4 a@@or az is ragasz@odni 3og 2ozz9dP N . )m 2a jCl b9no@ 8ele4 a maga 8ad mCdj9n szeret engem4 Ds anna@ ellenDre4 2og7 a ma/n/@@al @a6Esolatosan meg3/tamodott4 biztos 8ag7o@ benne4 2og7 szI@sDg esetDn gondol@od9s nDl@Il az DletDt adn9 Drtem. N -e ne szidalmazd4 ne m/tass ellenszen8et ir9nta4 gondolj r9 jC bar9t@Dnt4 nem ellensDg@DntP Ss bBzz benne4 engedd4 2og7 8ezessen4 2og7 Ln9llCan Esele@edjenP Ha Bg7 teszel4 ragasz@odni 3og 2ozz9d4 Ds 2Ken szolg9l. 5í#ok benned.lDn@ jLn.llen@ezA esetben megLl.t9madna4 8ag7 eg7szerKen el2ag7na. N . gondolta4 Ds 2at9rozott mozd/lattal megragadta a mar@olat9t. N ?z9momra Esa@ eg7 nA lDtezi@: 12lo8ia. %ondolj Og7 r94 mint a test8Dredre 8ag7 eg7 szeretett szD6 l9n7raP "eon sC2ajtott. "eon a Hajnal &ardj9ra 6illantott4 bizon7talan/l4 2aboz8a n7Olt /t9na4 de 2irtelen eszDbe j/totta@ =ars2en sza8ai4 Ds el2at9rozta4 2og7 meg6rCb9l@ozi@ 8ele. . . ? "eon most elAszLr amiCta a @ardot Drintette4 ol7an erAt Drzett testDbe 9ramlani4 mint2a nem is A mar@olta 8olna a @ardot4 2anem az At. N Az elAbb majdnem lebDnBtotta a 3Dl @arom. N JiDrt4 szerinted te illAbben b9nt9l 8eleT N Hog7 le2et jCl b9nni eg7 @arddalT N mDrgelAdLtt "eon. N ?iH mogassamT GrCb9ljam n7ers 2Ossal etetniT N !em N Esod9l@ozott =ars2en. N . Ss Esod9@ Esod9ja4 a @ard most nem r9zott4 nem boEs9tott @i 2aragos zLld l9ngEsC89t4 Ds nem is zImmLgLttQ engedelmesen sim/lt "eon mar@9ba. Hog7an 2asonlBt2atn9m 2ozz9 ezt a 3eg78ertT A t98olbCl rettenetes I8LltDs 2allatszott4 majd 3el8illant 8alami4 mint2a 8ill9m Esa6ott 8olna le @elet 3elD4 s a @BsDrteties 3Dn7 mDg 6erEe@ig l9ngolt a 2orizonton4 mi@Lzben a sBron tOli I8LltDs Ojra Ds Ojra 3el2angzott4 s el2alt4 de @Lzben eg7re @Lzeledett.

. N Hog7an to89bbT N morogta (azEo. N Fel @ellene derBteni a @Lrn7D@etP AlmDra sC2ajtott. N ?zerettem 8olna @ettesben maradni 8eled4 2og7 elmond2assam. Azt a te@erEset4 mel7bAl megt/d2atom4 mil7 rejte@2el7en n7/gszi@ a Hajnal &ir9l7nAje. =ars2en a 2eg7 teteje 3elD 6islogott. "eon. Az erdA s/H sogott4 sLtDt 9rn7a@ s/2anta@ a bo@ro@ Ds a 39@ @LzLtt4 de E2olerit9@na@ 8ag7 szLrn7e@ne@ n7om9t sem le2etett l9tni. "eon @/tatCan nDzett r9. N $an Drtelme sz9modra is. N 'genT AlmDra sC2ajtott. N $an 8alami4 amit eddig eltit@olt9l elAlem4 szD6sDges AlmDraT A l9n7 le2ajtotta a 3ejDt. ?KrK bozCton tLrte@ 9t4 azt9n rit@9sabb rDszre j/totta@.zDrt 2B8t9l magaddal4 2og7 ezt @LzLldT N !em N rezzent meg a l9n7 @issD riadtan.. a te 12lo8i9dP . N $an Drtelme4 "eon N 3elelte 3Dlszegen.. N . Rg7sem 8ag7o@ D2es.J9 FeszIlten 89rta@4 de semmi3Dle t9mad9s nem Drte A@et.g7 darabig szCtlan/l m9szta@ 3el a szi@l9@ @LzLtt az eg7re merede@ebb emel@edAn4 azt9n a l9n7 89ratlan/l megszClalt.g7In@ 8alamitP N tan9Esolta &rontel. Azt9n majd megl9tj/@..g7 bArte@erEset @erese@. N F/ra dolog4 2og7 eg7szer j9rtam m9r Jeniorazban4 Ds sejtelmem sem 8olt rCla4 2og7 azonos Jonara@2H@al. GerEe@ig 89rta@ dermedten4 de semmi sem tLrtDnt. N .l2allgatott. N . ? mi8el AlmDra 89laszt sem 89r8a m9ris megind/lt 3el3elD4 "eon 2aboz9s nDl@Il @L8ette. "eon 89llat 8ont. N &LrIlnDze@.. "eon a 2omlo@9t r9nEol8a meredt r9. N .. el@BsDrszT "eon D2es 8olt /g7an4 de a l9n7 sza8ai mLgLtt 2at9rozott @DrDst DrzettQ nem mondott nemet..

-e nem bBrom nDzni4 a2og7 emDszted magadP "e2et4 2og7 ostobas9got @L8ete@ el azzal4 2og7 @iszolg9ltatom a tit@os in3orm9EiCimat4 de.. ?en@i sem t/dja4 2o89. . ?osem tal9l@oztam mDg il7en. N (Dg g7anBtom...r98al. + 8olt az4 a@i &e8anaar 2al9la /t9n szembesz9llt 12olerrel4 az Asi %onosszal4 a ?LtDt "9ng ... N -e.. Ss 8alCszBnKleg so2a nem is 3ogo@ mDg eg7szer. N Jit beszDlszT N 'gen N bClintott a l9n7.. 2osszO D8e@ Cta n7omoz a Hajnal &ir9l7nAjDne@ . N Ha igaz a sejtDsem4 2og7 12lo8ia a Hajnal &ir9l7nAje."eon Og7 @a6ta 3el a 3ejDt4 mint2a dar9zs EsB6te 8olna meg.. nem @iz9rt4 2og7 8iszontl9t2atod. "eon merAn nDzett a l9n7ra.. ? r9ad9s/l te mind8Dgig bBzt9l bennem.. AlmDra Lssze8onta @eEses B8K4 3e@ete szemLldL@Dt. A Hajnal &ir9l7nAje leg7Azte 12olert a n9lad lD8A4 maga @o89Esolta m9gi@/s @arddal4 Ds a gonosz lel@Dt a %7Ltrelme@ #lt9r9ra szLgezte4 azt9n eltKnt... N Jit beszDlszT AlmDr9n l9tszott4 2og7 megg7AzAdDse ellenDre beszDl4 szinte erA8el 6rDseli @i mag9bCl a sza8a@at4 mint2a 8alami nag7 tit@ot @DszIlne el9r/lni4 9m mielAtt bele@ezdene4 g7Az@Ldi mag9t4 2og7 megteg7eHe 8ag7 sem.. ?en@i sem t/dja4 mi lett 8ele. 'tt az ideje4 2og7 Dn is megbBzzam benned. il7en mDl7 DrzDsK 3Dr3i8al... m9r minden@D66 2alott. JDg Bg7 zaH 8ar9ban is rend@B8Il szD6 8olt...ral@od9sa nem 8olt 2osszO4 de amit elindBtott4 /tCdai 3ol7tatt9@4 Ds a Hajnal &ir9l7nAje eg7 Oj @orala6jait 3e@tette le.... mert @ed8elle@.. N !em szB8esen beszDle@ a m/n@9mrCl4 2iszen az Dletben marad9s eg7i@ legnag7obb esDl7e a tito@tart9sban rejli@. N &LszLnLm. N A megbBzCm. N n7Lgte @eserKen "eon. N A@@or miDrt teszedT N Jert. AlmDra a 3ejDt r9zta. 1sa@ a te 12lo8i9d le2et az4 a@it a Hajnal &ir9l7nAje@Dnt ne8ezte@. a@ine@ es@I8el 3ogadtam4 2og7 @ilDtDt minden9ron tito@ban tartom..

>e eg7szerKen eltKntDl 12er/bionbCl4 2i9ba @eresett4 se2ol sem tal9lt. Sn m9s3Dl D8e Esa@ az A megbBz9s9bCl dolgozo@4 elDg t9jD@ozott 8ag7o@ ez Ig7ben. .. Azt a 6aranEsot adta a @ardna@4 2og7 ne engedelmes@edjen sen@ine@4 Esa@ "eon ?il8erne@.. A miDrtre Dn m9r sejtem a 89laszt....ngedelmes@edi@T N morogta "eon. . N Ji8el 12lo8ia @o89Esolta ezt a 3eg78ert4 teljes mDrtD@ben /ra a m9gi9j9na@. -e a remDn7t nem adta 3el.. "eon szB8e @alim69lt4 de esze azt sOgta4 ne 2igg7en a szD6 8aH r9zslCl9n7na@.. N Azt a@arod mon. AlmDra azonban nem 3oglal@ozott a morgolCd9ssal. Ji/t9n be8Dgezte a @LtelessDgDt4 8alamil7en m9gi@/s szt9zisba z9r@Czott saj9t a@arat9bCl..setleg most Aszinte lenneT AlmDra /g7anol7an AszintDne@ tKnt4 mint m9s@or4 Esa@2og7 most a 2angja alig Dszre8e2etAen remegett az Drzelme@tAl.eg7 Asi rOn9ban r9a@adt nDmi /tal9sra 8ele @a6Esolatban.g73ajta D8sz9zados4 D8ezredes 9lmot alszi@ 8ala2ol4 de sen@i sem t/dja4 2og7 2ol4 sen@i sem t/dja4 2og7 miDrt. a@9r tLbb ezer D8et is.. Jit te2etett m9stT >e mit tettDl 8olna a 2el7DbenT. !em eg7szer ta6asztal2atta m9r ra8aszs9g9t. A megbBzCm.....tito@zatos sorsa /t9n.. N . A @ard Esa@ ne@i engedelmes@edi@...l2at9rozta4 2og72a 8ala2a is 8isszatDrsz 12er/bionba4 A 89rni 3og r9d. 8ag7 8ala@it. Ha ez szBnj9tD@4 a@@or igen Ig7es. Azt9n elterjesztette a jCslatot a Hajnal "o8agj9na@ Dr@ezDsDrAl4 2og7 oda8ezDreljen tDged a E2olerit9@ . HosszO @/tat9s /t9n arra a @L8et@eztetDsre j/tott 2og7 a Hajnal &ir9l7nAje nem 2alt meg. JiDrt adn9 3el eg7 @ir9l7nA az Dletet D66 a nag7 diadala /t9n4 2og7 D8sz9zado@at 8ag7 D8ezrede@et al/djon 9t eg7 semleges lDtsB@onT Jit gondolsz4 miDrtT. .. Jint2a 89rna 8alamit. A legenda szerint azt a @ardot Esa@ a Hajnal "o8agja @D6es @i2Ozni 12oler 2omlo@9bCl. N A 89lasz ott 8an a @ezedben.. N Ha 12lo8ia /g7anOg7 szeretett tDged4 mint a2og7 te At4 miDrt ne le2etne Bg7. "eon testDt 3orrCs9g LntLtte el.. "e2et4 2og7 Og7 DrtD@elte4 nDl@Iled semmit sem Dr az Dlete. N Ha 8alCban ezt tette 8olna.... 2onnan t/dja meg4 2og7 8isszatDrtem 12er/bionbaT N S66en ez azP N ne8etett a l9n7.

. Esa@ a le2etAsDget a@artam megadni4 2og7 legal9bb remDl2ess. A @ardot Esa@ te t/dtad @i2Ozni. A l9n7 @Dn7elmetlenIl megrezzent4 azt9n erAltetetten elmosoH l7odott. r9ad9s/l g7anBtom4 2og7 a@@or az a te@erEs4 mel7en a dDmonidDzDs igDi szere6elte@4 mDg nem is lDtezett. N Hamarosan al@on7odi@.rre es@IszLm4 AlmDraP AlmDra oda2ajolt4 Ds g7ors EsC@ot n7omott "eon arE9ra4 azt9n m9ris el3ord/lt4 Ds a 2eg7 tetejDrAl a t98oli 89rrom 3elD 6illantott. N Ha 12lo8ia 8alCban a Hajnal &ir9l7nAje..... "eon 3elemelte a 3ejDt. !em a@arla@ biztatni.... N !em t/dom. N ... N AlmDraP H9l9s 8ag7o@4 2og7 8issza2oztad 12er/bionba a testem4 Ds most @Dtszeresen 29l9s 8ag7o@4 2og7 8issza2oztad a lel@em is.... N a@adD@os@odott "eon N4 2a te ide t/dt9l. ?o@szor 2ittem m9r4 2og7 a EDl @LzelDben j9ro@4 de g7a@orta Esa@ Ojabb /tal9so@ra b/@@antam. itt 8an Jonara@2banT AlmDra el@omorodott. "eon meg6rCb9lta Lsszeszedni a gondolatait4 Ds eln7omni 8/l@9nszerKen 3eltLrA izgalm9t.. Jost m9r 8an DrtelmeP .. N !e@em ez is elDg N mondta 2at9rozottan.szentDl7Dbe4 b9r2ol j9rsz is.. N 12lo8ia n7il89n nem tOrta 9t a E2olerit9@ szentDl7Dt bizon7os bArte@erEse@ /t9n. 8ar9zsolni4 miDrt nem t/dta megtenni 12lo8ia is /g7aneztT A l9n7 elmosol7odott. N J/tasd @i azzal a 29l9d4 "eon ?il8er4 2og7 @itartasz mellettem4 Ds nem 9r/lsz el so2aP "eon 2at9rozottan nDzett a l9n7 g7Ln7LrK4 3e@ete szemDbe.. C8al @DsAbb @erIl2etett oda. Jit gondolsz4 itt Djsza@9zz/n@ 8ag7 ne@i89gj/n@T "eon a @omor romo@ 3elD 6illantott4 @issD megborzongott a 2K8Ls szDltAl4 de /g7ana@@or egDsz testDbe: bizsergett a sIrgetDstAl.. m9s@or mDg arra sem. N -e.

z azP AlmDra idegesen to6orgott. "eon s/2intott a @arddal4 Ds 3eg78ere zLld tKzs98ot 2Ozott maga /t9n. 2anem az a "ens8er ne8K dDmon4 a@it megidDztemP "eon 89llat 8ont.z azP N le2elte "eon.g7anaz az DrzDse t9madt4 mint eg7@or4 ami@or eg7esBtett seregDt arJegado5n ellen 8ezette. AlmDra a @/laEs9bCl 8izet tLltLtt a teH n7erDbe4 megmosta a n7/rga 3iE@C arE9t.? 2irtelen arra is r9dLbbent4 mi az a 3/rEsa DrzDs4 ami m9r 6erEe@ Cta @Bnozza. AlmDra 2el7bAl @Dt mDtert /grott 29tra. N &L8ess4 2a a@arszP AlmDra nag7 szeme@et meresztett r9. Az eddig 3e2Dren izzC @ard 3Dl mDteres DlDn@zLld l9ngEsC89t 8etett. ?iet8e tDrte@ 8issza a tLbbie@2ez.. =ars2en 2amarosan mag92oz tDrt. >estDt eg7 6illanat alatt rag7ogC 8il9goszLld 3Dn7r9Es 3onta @LrIl4 serEegett Ds sistergett. N Ji ezT N @i9ltotta idegesen.. Az ag79ban ott lI@tetett az a ment9lis erA4 mel7ne@ eg7@or ol7 nag7 2aszn9t 8ette4 Ds mel7et most elAszLr Drzett4 amiCta ismDt megjelent 12er/bionban. most m9r t/dom4 mit @ell tennem. N Jegt9madta@T "eon @i2Ozta 2osszO4 n79rsszerK @ardj9t4 s 2ag7ta 2og7 az ag79bCl @iLmlA 3Dn7 r93ol7jon a 3eg78erre4 Ds egDsz a 2eg7Dig beb/r@olja. "eon dLbbenten /grott oda.szmDletlenIl. . . Gontosan t/dta4 2og7 ninEs m9s le2etAsDge4 Esa@ az4 amit tesz4 Ds ez @iKzLtt belAle minden @DtsDget.. N Azonnal ind/l/n@P N adta @i a 6aranEsot 2at9rozottan "eon ?il8er.. N . N >e nem "eon ?il8er 8ag7. A 3LldLn 3e@8e. 1sa@ eg78alamit t/dott: menni elAre4 2arEolni4 g7Azni4 8isszaszerezni 12lo8i9t. A 2omlo@9n jC@ora 6O6 meredezett. 1sa@ =ars2ent tal9lt9@.. N "eg7e@ ember4 dDmon4 g2ird 8ag7 a@9rmi. A@aratlan/l is tett eg7 g7ors 6rCb9t. (Dgi Lnmaga 8olt. . N .. N Jost.

Srzem. N Az az alattomos @/nigaami leItLtt. N Ji It2etett belDjI@T N tL6rengett AlmDra. N Ji3Dle am/lett 8olt azT N ... N Hol 8anna@ a tLbbie@T N A tLbbie@T N n7Lgte =ars2en4 azt9n 2irtelen erAre @a6ott4 3elIlt4 dI2Lsen b9m/lt maga elD4 Ds a 3og9t Esi@orgatta. N Az am/lettemP . Drzem4 2og7 12lo8ia ott 89r r9mP N AttCl tarto@4 egDsz m9s az4 a@i r9n@ 89r N morogta =ars2en4 Ds a . N 'gen. N (azEo Jenem4 az az 9r/lC.. N A Hajnal &ir9l7nAjD8el @a6EsolatbanT =ars2en 89llat 8ont.. N Hog7 miT N mDltatlan@odott =ars2en a 6O6j9t ta6ogat8a.N Hol 8ag7o@T N @Drdezte @9b9n.. "eon ?il8er 3el3elD 6illantott a 2eg7 onnan derengA 89rromra4 Ds sC2ajtott.g7 bArte@erEs. AlmDra nag7ot n7elt./33T A E2orald som6ol7gott elA az erdAbAl4 Ds gazd9ja ten7erDt @ezdte n7alogatni.. ?iet8e 3/totta@ a 2eg7 l9ba 3elD. =ars2en 2irtelen 3elordBtott4 Ds @DtsDgbeesetten sBr8a 3a@adt. Jeg9llj4 (azEo JenemP Azonnal ind/lj/n@ /t9n/@P N !emP N mondta 2at9rozottan AlmDra.llo6t9@ az am/lettemP "eon sC2ajtott. k*nigaa-iP A 2ollC@ Eib9lj9@ @i a beleitP N Ji tLrtDntT N tIrelmetlen@edett AlmDra is.. 1sa@ eg7 6illant9st 8etett r94 azt9n meglendBtette a b/zog9n79t.. ol8as2atatlan4 m9gi@/s rOn9@@al. #ldalra 8etettem magam. Jegtettem. N Hol 8an . N Ji tLrtDntT N sIrgette "eon.. N Jost m9s dolg/n@ 8an. A 2eg7 l9b9n9l m9s3DlH@Dtezer mDter t98ols9gban D66 e@@or l9tott @ib/@@anni nDg7 a6rC ala@ot4 a@i@ben (azEo4 Jir@4 &rontel Ds %r/n %rat2 ala@j9t 8Dlte 3elismerni. \g7 D66 Esa@ sOrolt az ItDse. N Az 9t@ozott @/nigaamiP Jeg@Drt4 2og7 m/tassam meg ne@i az am/lettem.. Ha nem teszem4 szDtloEEsantja a 3ejem. "eon a lejtA 3elD 6illantott. N Honnan t/djamT Jondom4 2og7 ol8as2atatlanP N Felzo@ogott.

N !em a@arom to89bb tit@olni. Ji8D lett Jonara@2 bIsz@e 89raT Ji8D lett az a 12er/bion4 amit A ismertT Az eg7@ori @IlsA 89r3al tL8Dben eg7 szi@lan7Ol89n7 meredt @i a 2eg7bAl szinte 8Bzszintesen.. Jost mindez Esa@ ala@talan @Ara@9sQ l989na@4 89r9ro@na@ n7oma sinEs. A@@or =alam/d @armai @Lzt j/tott ide. N @LzLlte siet8e N Dn is g2ird 8ag7o@P Ala@89ltC.E2oraldj9t simogatta. A merede@ sza@aszt 2amarosan lan@9sabb rDsz 89ltotta 3el4 s itt m9r @a6asz@od9s nDl@Il is le2etett @Lzle@edni.. %ondoljana@4 amit a@arna@. FelIlrAl l9tta a t9jat4 s igen mDl7 ben7om9st @eltett benneQ most Esa@ N tom6a 39jdalmat. ne maradjato@ a @LzelembenP AlmDra Ds =ars2en mereng8e nDzte@ mag/@ elD. =oldog/l nDl@IlI@ isP Az azonban 2at9rozottan Drde@elte 8olna4 mi3Dle le2etett az az am/lett4 amit elrabolta@ =ars2entAl. 3ig7elmeztetle@ bennete@et4 2a azt l9tj9to@4 2og7 el@ezde@ 9t89ltozni. "eon megszorBtotta @ardja mar@olat9t4 Ds anDl@Il4 2og7 a@arta 8olna4 DlDn@zLld l9ngo@ Esa6ta@ @i a 3eg78erbAl. !em szClta@ eg7 szCt sem.. N Sn meg7e@. A @ardot elra@ta4 2og7 jobban t/djon @a6asz@odni az Dles szi@l9@on. &L8essete@4 2a a@arto@P Felemelt 3ejjel4 eg7enes 29ttal4 2at9rozott lD6te@@el ind/lt meg 3el3elD a merede@ 2eg7oldalon... A na6 D66 e@@or n7/godott le a t98oli 2eg7e@ @LzLtt4 Ds /g7anabban a min/t/mban a6rC szemK esA @ezdett szLszmLtLlni. A 2el7 szinte b6#lik a gonoszs9gtCl. N (ossz elADrzetem 8an. S66 eleget 2ag7ta m9r mag9t sodortatni az esemDn7e@@elQ itt az ideje4 2og7 saj9t @ezDbe 8eg7e sorsa ir9n7Bt9s9t. . !em t/dom4 mit 3ogo@ Esele@edni4 de. !em nDzett 29tra4 de Drezte4 2og7 t9rsai LsszenDzne@ a 29ta mLgLtt4 azt9n nDmi 2aboz9s /t9n @L8eti@. Hatalmas energia 3eszIl a 3ejemben. A@@or bIsz@e bazalt89r 8olt4 a 89r9ro@ban izzC l98a 3ort7ogott. Ss 2a 8eszDl7be @erIlL@4 tito@zatos erA 8eszi 9t testemen a 2atalmat.. A @/nigaami@ 9r/l9sa @eserK 6ir/la 8olt4 de igaz9bCl nem le6te meg... "eon be89rta a t9rsait. "eonna@ eszDbe j/tott4 ami@or elAszLr j9rt Jonara@2ban.

N >o89bbP JegHmegEsOsz8a4 de rendIletlenIl @a6asz@odott 3el3elD a ned8es4 s9ros szi@l9@on4 Ds 8alami bej9rat /t9n 3Ir@Dszett a ro66ant @A2almo@ . Gedig a@@or mDg Esa@ DlA ember 8olt N nem 6edig @BsDrtetP Jegs/2intotta a @ardj9t4 mint2a a sKrKn z96orozC 8izet a@arn9 @ettDszelni maga elAtt.. A na6 m9r teljesen eltKnt a 2eg7 mLgLtt4 borongCs sLtDtsDg tele6edett a 2eg7oldalra. N 'gen N ne8etett 3el AlmDra. "eon testDt Ds @ardj9t eg7 6illanatra LsztLnLsen DlDn@zLld ment9lis r9Es b/r@olta be4 9m a2og7 a 8ill9m /tolsC 3Dn7e is eltKnt4 rCla is le3oszlott a zLldes 8il9gBt9s. $ala2a 12oler 8olt az a 29rom 3Dlisten @LzIl4 a@itAl "eon legjobban 3Dlt. N 12olerP Az esA most @omol7an r9@ezdett.N Azt 2iszite@4 ArIlt 8ag7o@T N -e2og7 N 3elelte =ars2en @omoran. Rg7 dLntLtt4 nem emDszti ment9lis erejDt mindaddig4 amBg ninEs szI@sDg r9. 'smDt 8ill9mo@ Ei@9zta@4 9m a dLrgDsI@ most @DsAbb jLtt Ds jC8al erAtlenebbIl. N JagamtCl mDg so2asem si@erIlt ala@ot 89ltanom4 de a@aratlan/l m9r sz9mtalanszor megtettem. 'smerte m9r ezt az DrzDst. Ss eze@ az al@alma@ rossz emlD@ezetKe@ sz9momra. A 8ill9m 8ala2o89 a @Lzelbe Esa62atott le. Az esA megDlDn@Ilt4 Ds eg7i@ 6illanatrCl a m9si@ra z/2ogni @ezdett. N =9r tLbb 2ozz9d 2asonlC ArIlt rCn9 enne@ az ArIlt 8il9gna@ a 3elszBnDtP N Amit mondtam4 igaz N szLgezte le "eon.. Ami@or elAszLr meg6illantotta4 minden 6orEi@9j9ban resz@etett. Fel6illantott a @Ara@9s ir9n79ba4 Ds szinte Drezte a ?LtDt "9ng .r9na@ baljCslatO jelenlDtDt. "eon Og7 Drezte4 mint2a 2ideg 3/8allat Esa6n9 meg4 a6rC jDgdaH rab@9@ @Oszn9na@ 3el az ereiben az /jja 2eg7DtAl a mell@as9ba4 s szB8Dt jeges maro@ szorBtan9 Lssze. #da3entrAl a 89rrom ir9n79bCl iszon7atos bAdIlDs 2allatszott4 mel7 jCszeri8el mDg 8Dget sem Drt4 szem@96r9ztatC 8illan9s Ds rLgtLn /t9na 3Ilsi@etBtA dLrrenDs @L8ette.

N =Bzd magad a @ardodraP .@LzLtt.. N $9rjP Azt a j9ratot m9r rengetegen 9t@/tatt9@ D8sz9zado@@al ezelAtt4 Ds nem tal9lta@ semmit. Az Ls8Dn74 amin 3el@a6asz@odta@4 eg7enesen eg7 sLtDt alagOtba 8itt. N A@@or. AlmDra @ir9zta Dj3e@ete 2aj9bCl a 8izet4 @LrIlnDzett4 azt9n dI2Lsen szit@ozCdott. . N A 3ranEbaP "eon Drezte4 a2og7 a jeges /jja@ Lsszeszor/lna@ a szB8e @LrIl. N Jonara@2P (endIletlenIl ment to89bb a @ard @D@es derengDse /t9n4 mel7ne@ . 'l7et Esa@ eg7etlen 2el7en Drzett. Jegm9szta@ eg7 ro66ant @A2almot4 Ds szinte abban a min/t/mban4 a2og7 3elDrte@4 a 3el2Asza@ad9s el9llt4 mint2a el3Ojta 8olna a 8i2aros szDl. Az eg7etlen 3/rEsas9g az 8olt rajta4 2og7 a sza@adC esAben teljesen sz9razna@ tKnt. 1sa@ a @ard @D@es derengDse m/tatta az /tat. &issD balra4 Ds 3el3elD. Hatalmas bazaltszi@l9@on @a6asz@odta@ 3el4 domborO @L8e@4 @idAlt Ds tLredezett betonoszlo6o@ @LzLtt botor@9lta@4 Ds a 2i2etetlenIl rL8id idA alatt megDlDn@IlA esA szinte 9tl9t2atatlan 8Bz3alat 8ont elDjI@. N ArraP N @i9ltotta AlmDra.. .g7re beljebb a szi@lara@9sba.z m9r a 2armadi@ 8ar9zs@ard 8olt az DletDben4 amel7ne@ eg7 ideig a birto@os989 89lt4 most mDgis megle6te4 ami@or a @ard @D@esen 3elizzott4 Ds serEeg8e el3ord/lt. "eon elAretartotta a @ardot4 Ds 6rCb9lta Og7 3ogni4 2og7 a 3e@ete aEDl @Lnn7edDn mozd/l2asson mag9tCl4 2a a@ar. Az most semmil7en szBnben nem izzott4 3e@etDn sim/lt a @ezDbe.ngedd4 2og7 az 8ezessenP "eon Lssze8ont szemLldL@@el meredt 8D@on7 3eg78erDre. N JiEsoda BtDletidAP N morogta "eon4 Ds bal @ezD8el meg @ellett @a6asz@odnia eg7 3Dlrebillent betonoszlo6ban4 2og7 eg7 8i2aros szDlro2am le ne sodorja a rDzsOtos szi@lala6rCl. "egal9bbis eg7etlen esAEse66 sem EsIngLtt a 3eg78errAl. "eon 2aboz9s nDl@Il arra3elD ind/lt4 de =ars2en megragadta a @arj9t.

A @o6on79t DlDn@s9rga Ds 8LrLs l9ngn7el8e@ n7aldost9@ @LrIl 2Os3oszl9n7o@@al le6ett bord9i @LzLtt4 a szB8 2el7Dn . N .z a mOlt@or mDg nem 8olt ittP =ars2en meg8a@arta 8izes 3ejDt. "eonna@ 3/rEsa mCd ismerAsne@ tKnt a 2el74 de @D6telen 8olt beazonosBtani eg7@ori emlD@ei ala6j9n. A @ard @D@es rag7og9sa mint2a 8alamel7est intenzB8ebbD 89lt 8olna4 3Dn7e be8il9gBtotta a 3ol7osCt Ds a lD6EsAt4 LtH2at mDterre ell9tta@ elAre.2eg7e most m9r 2at9rozottan eg7 t98olabbi 3e@ete Ireg 3elD m/tatott. A lD6EsA alj9n a 3ol7osC szinte 8Bzszintesen 8ezetett n7olEHtBz mDteren 9t4 azt9n 89ratlan/l @iszDlesedett Ds eg7 tBz mDterszer tizen@Dt mDteres nag74 szLgletes barlangba n7Blott4 mel7 eg73ajta el9gaz9s le2etettQ legal9bb n7olE sLtDt alagOt 8ezetett szerte belAle. N !em bizon7. >al9n a szem@Lzti alagOt a 3IrdA2el7isDgbe 8ezetT AlmDra 89ratlan/l megmar@olta "eon @arj9t4 Ds eg7 baloldali j9rat 3elD m/tatott. Az alagOtbCl iszon7atos jelensDg b/@@ant elAP . $alCszBnKleg A@ is DrzD@eltD@ azt az elemi gonoszs9got4 mel7 e j9rat mDl7DrAl 9radt. N FDn7. A j9rat eleinte Esa@ LsszetorlCdott szi@l9@ 8DletlenszerK IregDne@ tKnt4 mel7 en72Dn lejtett4 s mel7ben Esa@ nDg7@Dzl9b 2alad2atta@4 de azt9n eg7szerre Esa@ m9s3Dl mDter szDles4 @Dt mDter magas 3ol7osC89 t9g/lt4 mel7 2at9rozottan mestersDgesne@ tKnt.g7 @DtmDteres Esont89z4 l9ngolC @o6on798al a 3eje 2el7Dn4 Iresen t9tongC szemgLdrL@@el. "eon ment elAre4 =ars2en Ds AlmDra @issD 8isszamarad8a @L8ettD@. @Lzeledi@P $alCban imbol7gC 3Dn7EsC8a @Lzeledett 3elDjI@ a 3ol7osC tOl3elDrAl. Hamarosan @es@en7 @AlD6EsA2Lz Drte@4 mel7 @an7argCsan 8ezetett le3elDQ a romo@ mDl7Dre. AlmDra megtor6ant.. "eon idegesen tor6ant meg4 de azzal 8igasztalta mag9t4 2og7 a@ine@ 39@l79ra 8an szI@sDge e sLtDt @ata@omb9@ban4 az n7il89n nem tOl8il9gi lDn74 2anem 2alandC ember le2et.. N Jost itt 8an N @LzLlte "eon4 Ds 2aboz9s nDl@Il megind/lt be3elD.

JDg a@@or sem4 2a a jCzan Dsz azt sOgta4 2og7 ne is 6rCb9lja /jjn7i 8astag @ardj9t az Cri9s Esont89z ro66ant 6allosa elD 9llBtani. N 'ndriaP N @i9ltotta "eon4 de 3/rEsamCd most nem Drzett ol7an iszon7atos 3Dlelmet4 mint eg7@or. N obbraP N morogta AlmDra alig 2all2atCan4 s a @L8et@ezA 6ilH lanatban ol7an 9tl9t2atatlan sLtDtsDg bor/lt r9j/@4 2og7 "eon mDg saj9t zLld 3Dn7r9Es9t sem l9tta. MsztLnszerKen a t9madCja ir9n79ba dL3Ltt4 Ds Drezte4 2og7 tal9lt. N "eon ?il8erP N bLmbLlte a Esont89z4 mi@Lzben mozgC 9llH @a6Es9bCl s9rg9s l9ng Esa6ott @i4 mint2a 8alami 2IllA @Dt9gO n7el8e lenne. A @Lrn7ezA j9rato@bCl4 mDg mLgIlI@ is4 minden3elAl 3e@ete Es/@l79s4 @o6asz E2olerit9@ tCd/lta@ be 39@l79@@al4 b/n@C@@al4 b/H zog9n7o@@al4 boto@@al Ds 3/rEsa @inDzetK 89gCszersz9mo@@al 3elH 3eg78er@ez8e. &ardja zLlden 3elizzott4 3DlmDteres zLld EsC89t 8etett. &Lz8etlen @LzelbAl AlmDra szit@ozCd9sa 2allatszott. A 2atalmas @BsDrtet a talaj 3LlLtt lebegett4 ten7Drn7i szDles 6allost tartott Esontmar@9ban4 s szemIregeibAl l9ngo@ Esa6ta@ elA a @LzeledA@ l9tt9n. A l9n7 is 2arEolt 8ala@i8el. &ardj9t jC3orm9n mDg @i sem 2Oz2atta4 m9ris Ojabb ellen3Dllel tal9lta mag9t szem@Lzt: dL3Ltt. !em rontotta@ r9j/@4 Esa@ 3en7egetAen meg9llta@ a j9rato@ sz9j9ban4 elz9r8a ezzel minden egDr/tat. "eon testDt abban a min/t/mban DlDn@zLld ment9lis r9Es 8onta be.ra 89r tDgedP "eon dLbbenten tor6ant meg. !em tal9lta. Xri9si I8LltDs 2arsant. Srezte4 2og7 jobbra r9ntj9@.g7 nag7 test dIbbenDse.ra EBmet az L t/d9sa szerint 12oler Ds %anV7ara 2al9la /t9n 12lo8ia 8iselte. !ag7 darab testne@ It@LzLtt a sLtDtben. N 1sa6daP N ordBtott 3el =ars2en4 Ds 8ad/l elArelendIlt. Azt9n . !em @ellett @IlLnLsebb noszogat9s4 "eon szDl8Dsz@Dnt ind/lt meg jobbra4 arra4 amerre a leg@Lzelebbi barlangn7Bl9st sejtette. "eon ta6ogatCz8a @ereste4 2ol le2et. N erP A ?LtDt "9ng . A ?LtDt "9ng . 12lo8iaPT MsztLnLsen tett elAre eg7 lD6Dst.@omor 3e@ete tKz lobogott. ?i@olt9s. . ?Ol7os 3eg78er Esa6Cdott a 89ll9na@4 de 39jdalmat nem DrzettQ ment9lis 6ajzsa 3el3ogta a Esa69st.

"eon jobb 3elD ta6ogatCzott4 Ds megtal9lta a barlang3al szDlDt4 a2ol a 3ol7osC le9gazott belAle. FelP Felt969sz@odott4 3el2Ozta AlmDr9t is4 Ds maga elAtt t/sz@ol8a 3/totta@ to89bb.. 8ag7o@. >LbbszLr is megbotlott4 megint m9s@or @Dn7szerKen ir9n7t 89ltoztatott4 ami@or az alagOt oldal9na@ Esa6Cdott. -aE9ra magabiztoss9g9na@ Ds ment9lis 8DdelmDne@4 @issD tartott attCl4 2og7 @Lzel2arEba boEs9t@ozzD@ 2arminEHneg78en E2olerit98al. Ss @i t/dja4 29n7an le2etne@ mDg a @LzelbenT ?zi@la3alna@ It@LzLtt.. $ala@i 29t/lrCl teljes lendIlettel ne@iro2ant.. Az illetA le6attant rCla. N Jeg9lljP N si8Btotta a l9n7. A m9gi@/s sLtDtsDg eg7i@ 6illanatrCl a m9si@ra szerte3oszlottQ most mindLssze a @ard Ds "eon ment9lis r9Es9na@ zLldes rag7og9sa 8il9gBtotta meg elAttI@ az /tat4 9m a tot9lis sLtDtsDg /t9n mDg ez a g7Dr 3Dn7 is szinte na66alina@ tKnt. N F/t9sP "eonna@ sem @ellett @Dtszer mondani. JDg Bg7 8ig79z8a is g7orsabban 3/t2atott4 mint a tLbbie@4 mert 89ratlan/l belero2ant AlmDr9ba4 a@aratlan/l is Lsszea@asztotta a l9n7 l9bait4 Ds mind@etten el89gCdta@. "eon megn7/godott.8alami8el elAbbrAl 3el2arsant a l9n7 diadalmas ne8etDse. ?iet8e ind/lt meg rajta. !em is 2itte mag9rCl4 . N Sn. N %7erIn@P N nCgatta "eon a l9n7t4 megragadta a dere@9t4 Ds 8itte4 8onszolta mag98al4 szinte a le8egAben re6Btette.. N L8L@P =al @ezDt elAren7Ojt8a ro2ant a 3ol7osCn a 8a@sLtDtben4 6rCb9lta @i8Ddeni4 2og7 a 3alna@ ro2anjon. JLgIlI@ Cri9si 2angza8ar jelezte4 2og7 IldLzAi@ sem minden gond nDl@Il j/tna@ elAreQ 6edig az A Otj/@at 39@l79@ is 8il9gBtj9@. =ars2en Ds E2oraldja m9r jC8al elAttI@ j9rta@4 s a @L8et@ezA 6ilH lanatban el is tKnte@ eg7 @an7ar/lat mLgLtt. Jegbotlott eg7 3LldLn 2e8erA mozd/latlan testben4 Ds mi8el mind =ars2en4 mind a l9n7 2angj9t 2allotta4 g7anBtotta4 2og7 ez Esa@ eg7 E2olerita le2et. "eon Esa@ zi29lni t/dott. AlmDra szit@ai jobbrCl 2allatszotta@. N "eonP N 2allotta a l9n7 2angj9t. "eon ig7e@ezett minDl g7orsabban AlmDra 2angja ir9n79ba s/2anni.

Az IldLzA@ elmaradta@ /g7an4 de a dI2Ls ordBtoz9s igenEsa@ 2allatszott. Jinden @ij9ratot 2asonlC r9Es z9rt elP 1sa6d9ba @erIlte@P =ars2en szK@Llt4 mint eg7 @/t7aP A r9Esot r9zta @DtsDgbeesett dI28elP "eon szB8Dbe jeges rDmIlet lo6Cdzott.. Hatalmas dLndIlDse@ 2allatszotta@Q eg74 @ettA4 29rom4 nDg7. $LrLs szalag . . A smaragdszBnK @LdbAl eg7 rDmsDges rDmala@ bonta@ozott @i. #da a@ar =ars2en 8isszamenniT Hatalmas dLndIlDssel eg7 @arn7i 8astag r/da@bCl 9llC 3Dmr9Es Esa6Cdott bele a barlang 6adlCj9ba4 Ds el89gta 8issza8on/l9s/@ Otj9t. Azt9n jobb 3elAl Ojabb @Dt dLndIlDs 2allatszott. Jeg6erdIltP Ss elt9totta a sz9j9t. A jobb oldal9n eg7 megs9rg/lt4 Lsszete@ert 6ergamen l9tszott. N $isszaP A j9rat 3elAl4 amerrAl jLtte@4 eg7re 2angosodC I8LltLzDs jelezte az IldLzA@ @LzeledtDt. . N $isszaP N ordBtotta a n7a@igl9b 3iE@C iszon7attCl eltorz/lt arEEal. .rrAl az aran7L8rAl 2asonlCan mB8es @ard2I8el7 lCgott bal oldalt4 de @ard nem 8olt benne.. .g7etlen neszt sem 2allott a 29ta mLgIl4 8alami LsztLn mDgis azt sOgta ne@i4 2og7 2allania @ellene. "eon alig tett meg a 3/ra gAzben 69r lD6Dst4 ami@or a barlang tOl3elDrAl 8issza3elD ro2anC =ars2ent 6illantotta meg. A le8egAben lebegett4 minteg7 a zLldesen 2Lm6Ll7gA talajmenti @Ld 29t9n.g7 ele8en Esont89z4 3oszladozC4 szDtm9llC4 lila @L6en7ben4 mel7 alCl mindenItt @i8illanta@ zLldes 3e2Dr Esontjai Ds a Esonto@on lCgC 6enDszes4 3e@ete4 szIr@e 2OsEa3ato@4 s a bord9@ @LzLtt az Lsszeaszott belszer8e@. lila @L6en7t a jelenDs dere@9n ol7an 8astag Ds mB8es dBszBtDsK aran7L8 3ogta Lssze4 mel72ez 2asonlCt "eon mDg so2asem l9tott4 s mel7 igenEsa@ sOl7os le2etett.2og7 il7en erAs. Hirtelen eg7 o89lis ala@O barlangba Drte@4 mel7et @IlLnLs4 ismeretlen eredetK smaragd 3Dn7 8il9gBtott meg4 s mel7ne@ alj9n smaragdszBnK gAz 2Lm6Ll7gLtt tDrdmagass9gig.

$alCj9ban nem so@@al le2etett tLbb @Dt mDternDl4 "eon mDgis Og7 Drezte4 mDtere@@el magasodi@ 3LlDje. Jagas 8olt4 irtCzatosan magas. N 12olerP =ars2en 3el2ag7ott a n7IszBtDsselQ Og7 tKnt4 8alamel7est si@erIlt ler9znia @ezdetleges rettegDsDt.z az iszon7atos te@intet 8olt az4 amel7 jDggD dermesztette "eon ?il8er ereiben a 8DrtP . A @BsDrtet szDtt9rt @arral lebegett a le8egAbenQ 6arado] mCdon ol7 testtart9sban4 mint2a nem lDtezA biEe6szeit a@arn9 meg3eszBteni. A @BsDrtet 3e2DresHzLldes @arjain aran7 @ar6ereEe@ Esillogta@4 de a @ar mozd/lataira meg se EsLrrente@. Az iszon7at 3orr9sa a @BsDrtet aran7 szar8sisa@@al 3edett 3ejDben rejtezett.3ogta Lssze. Fa@C4 ezIstLs 2ajEsomC@ ta6adta@ a 2al9l3ej @o6on79j9na@ 29t/lj9ra4 s ezen Lsszeta6adC4 n7ir@os 2ajEsomC@ Og7 lebegte@ a 89lla 3LlLtt4 mint2a 8alami tOl8il9gi szDl borzoln9 A@et. Jost @issD el29tr9lt a 8asr9EstCl4 mel7ne@ tOloldal9n a 3e@ete tCg9s E2olerit9@ sora@ozta@ nDma Esendben4 . )m mindezen rDszlete@ Esa@ meg3elelA 29tteret @D6ezte@ anna@ a rettenetes4 g7KlLl@LdA4 8LrLsen 6ar9zslC szem69rna@4 mel7 gonosz/l "eonra meredt.. 7é)á v*( "eon Og7 Drezte4 eg7szer4 8alami@or nag7onHnag7on rDgen 9llt m9r eg7 ember elAtt4 2asonlCan megretten8e. 'gaz4 a@@or az ember 8olt4 nem @BsDrtet4 9m az DrzDs.(P A jelenDs 3Dl mDtern7it @Lzelebb si@lott 2ozz9 a @a8argC smaH ragdszBnK @Ld 3elszBnDn. =alja Esont/jjai @LzLtt @arEsO sz9rO aran7jogart tartott4 mel7ne@ gLmb ala@O 3ejDbAl 8eszedelmes tIs@D@ meredezte@Q Og7 nDzett @i4 mint eg7 @isebb EsataEsillag. N 1H#".. @Dt 6o@olbDli 6ar9zs l7/@at Dgetett a lel@Dbe4 mel7en 9t "eon minden b9tors9ga elszi89rgott. -e nem ez a @BsDrteties4 oEsm9n7 marad89n7 8olt az4 ami "eon ?il8ert remegDsre @Dsztette. . Az egDsz test 3eszIlt 8olt4 mere84 szinte /gr9sra @Dsz. A @o6on79ra aszott bAr s9rg9s 8olt Ds 6enDszes4 2eg7es ragadozC3oga@ meredte@ elA a 8iEsorgC sz9jbCl4 az orr Eson@ja 3e@etDn t9tongott. A lila r/2adarab 3orm9ja sejtette4 2og7 eg7@or 3AOri 6al9st le2etettQ a n7a@i rDszen r/bintos bross 3ogta Lssze.

A @BsDrtet 3elbLmbLlt.(P "eon elAre/grott4 Ds dL3Ltt. N A@@or 6/szt/ljP A @ard sistereg8e4 Esi@orog8a4 szinte nAi si@ol7t 2allat8a 3OrCdott a 6enDszes Ea3ato@@al borBtott bord9@ @LzD. &ir9ntotta a @ardot4 Ds Ojabb Esa69sra emelte. A @BsDrtet mDg in@9bb "eon 3LlD magasodott4 elt9totta rettenetes sz9j9t4 mel7ne@ mDl7DrAl bLmbLlDsszerK 2ango@ tLrte@ 3el. >e@intete "eon zLldesen izzC @ardj9ra ta6adt. "eon Og7 Drezte4 mint2a 9ram ItLtte 8olna megP .gDsz teste beleremegett a Esa69sba4 /jjai elzsibbadta@4 majdnem elejtette 3eg78erDt. N 12oler 8ag7o@4 a ?LtDt "9ng MrL@Ls .l is ejtette 8olna4 de a @ard szinte ta6adt a mar@92oz.s @i@ere@edett szemmel b9m/lt a @BsDrtetreQ az L8e /t9n @a6ar9szott.g7 szem8illan9sn7ira l9tta4 a2og7 a @BsDrtet szabad jobb @eze a6rC @Lrt Br le4 Ds ten7ere @Lze6e 8LrLsen 6ar9zslani @ezd. .ra4 a Fe@ete >Kz HorH dozCja4 Jonara@2 JagisztereP 12oler 8ag7o@4 az 'szon7at magaP >estemet megLltD@P A ?LtDt "9ngot azonban nemP Sle@P =osszOm rettenetes leszP Alig 89rtam m9r e 6erEet4 2og7 ismDt tal9l@oz2ass/n@4 ". . ArEa rezzenDstelen 8olt. A @BsDrtet ten7ere @Lze6DbAl 8LrLs l9ngs/g9r 89gCdott "eon 3elD4 .#! ?'"$. AlmDra meg se m/@@antQ Esa@ 9llt mere8en4 mint a@ibe 8ill9m Esa6ott. A @ard mDrgesen sistergett4 l9ngo@at 8etett4 szi@r9@at @L6Ltt. Gajzsa zLldesen 8illant4 Ds a @L8et@ezA 6illanatban a@@ora megr9z@Cdtat9s Drte4 majdnem @itLrte a bal Es/@lCj9t. ?zC8al4 Drez 39jdalmatP 12oler szinte megemel@edett a le8egAben4 Ds meg29tr9lt4 mint2a a dL3Ds ereje 29tra3elD taszBtotta 8olna. "eon maga elD @a6ta @is @ere@ 6ajzs9tP Ag7a mDl7Dn ment9lis 6ajzsa @attant. =al @ezDben az aran7jogar 8ill9mg7orsan le3elD lendIlt4 a @ardon Esattant.gDsz testDt zLldes 8DdAr9Es b/r@olta be. . "eonna@ az a 3/rEsa DrzDse t9madt4 mint2a a 8ar9zs3eg78er @a6asz@odna most az A @ezDbe.

A jelenDs ismDtelten r989gott a @ard izzC 8as9ra 3/rEsa jogar98al. Amint a @es@en7 3Dn769szma Drintette Ds @Lrbe3onta "eon @Dt t9rsa ala@j9t4 mind@etten azon n7omban megmere8edte@ mozd/lat @Lzben4 mint2a szoborr9 89lta@ 8olna. A @ard a 8astag aran7l9nEot tal9lta 12oler EsB6AjDn4 9m a2el7ett4 2og7 @Lnn7edDn @eresztIl89gta 8olna a 6/2a 3Dmet4 sistereg8e4 si8Bt8a EsOszott le rCla. "eont szinte ledLntLtte a l9b9rCl.rezte4 a2og7 az iszon7atos n7om9s enged. 'smDt t9mad9sra @DszIlt. N =ars2enP AlmDra 3elsi@oltott4 elAre/grott4 Ds eg7 @es@en7 69lE9t 2Ozott elA az L8DbAl. "eon 3elordBtott rettenetes dI2Dben. =ars2en eldobta a @ardj9t4 Ds az L8e 3elD @a6ott. N $DgedP Gajzs9t a szBnes s/g9rna@ n7omta4 minden erejDt meg3eszBtette4 Ds ment9lis erejDne@ minden atomj9t a 8Dde@ezDsre4 a ment9lis r9Esra @onEentr9lta. AlmDra 3/rEsa 6Czban dermedt meg: @i9lt9sra t9tott sz9jjal4 3eje 3LlD emelt @eze@@el4 jobbj9ban a @es@en7 69lE98al. Gajzs9t mDg in@9bb ne@i3eszBtette a @BsDrtet szBnes s/garaina@4 Ds 2arag8C @ardj98al a jelenDs EsB6Aje 3elD sOjtott.eg7enesen @iEsi 6ajzs9na@. "eon arti@/l9tlan/l 3elordBtott. N )"" P N bLmbLlte 12oler. A lL@et ereje rettenetes 8olt. N AlmDraP N @i9ltotta "eon. A l9ngs/garat szi89r89n7szBnK gLmbLEs@D@ Ds szi@r9@ @BsDrtD@. A szemDbAl @Dt 8LrLs 3Dn769szma 89gCdott @iQ az eg7i@ a 2adon9szC AlmDra 3elD4 a m9si@ a @Dsle@edA =ars2enne@. "eon ezOttal nem Drzett ol7an 9ramItDsszerK tInete@et4 mint elAzA al@alommal4 de dLbbenten ta6asztalta4 2og7 DlDn@zLld ment9lis . =ars2en @issD meggLrn7ed8e4 @L6en7e alatt @otor9sz8a. 1sa@ siettDben 3el8ett ment9lis r9Es9na@ @LszLn2ette4 2og7 a 2e8es t9mad9s nem Llte meg azonnal. A z/bbon7a alatt @eresgDlt 8alamit. Jegleg7intette a rDmala@ 3elD. . A 2at9s leBr2atatlan 8olt. Jegs/2intotta zLldes l9ngo@at lL8ellA @ardj9tP 12oler eg7 @Lnn7ed el2ajl9ssal @itDrt a sI8BtA 6enge Otj9bCl. $LrLs szeme 3el8illant.

A @ard m9s3Dl mDteres l9ngot 8etett. Ss mire si@erIlt 29tra8onszolnia mag9t4 el a jogartCl4 szinte a @imerIltsDgig leg7engIlt. A mozd/latlan AlmDr9t Ds =ars2ent 8LrLses @isIlDse@ 8ont9@ @Lrbe. "eon a tor@92oz @a6ott4 mert Og7 Drezte4 menten meg3/llad. &ardja a@ad9l7talan/l s/2ant to8a. Hasra 89gCdott. A szB8Dt . "eon 3el sem eg7enesed8e a zLldes @Ld ta@arta bo@9@ 3elD 89gott.zt @L8etAen a Hajnal "o8agj9t a@@ora 9ramItDs Drte4 2og7 a 3ogai Lssze@oEEanta@ Ds minden sz9l 2aja Dgne@ 9llt. Jere8 arE/@on n7oma sem 8olt 39jdalomna@4 sem m9s DrzDsne@. A s/g9r sistereg8e 3OrCdott mLgLtte a barlang3alba. >Drde megrogg7ant4 jobbja alig bBrta el a 8D@on7 @ard sOl79t. Hasztalan/l. . 12oler szDtn7Blt 9ll@a6Es9t embertelen I8LltDs 2ag7ta elP "eon megborzongott.g7szer m9r megLltele@P N @i9ltotta "eon. A 6ajzs9t elejtette. A szi@la meg3e@etedett. )m e l9ng mit sem 9rtott az elArelendIlA @BsDrtetne@. "eon ment9lis 8DdAr9Esa azon n7omban @i2/n7t. N . AlmDra Ds =ars2en mDg mindig szoborP N !eP N "eon el@eseredetten 6rCb9lt 3elt969sz@odni. !em l9tta4 in@9bb Esa@ Drezte4 a2og7 12oler szemDbAl 8LrLs s/g9r 89gCdi@ 3elD. GrCb9lt 3elt969sz@odni.g7 2osszO 6illanatig a tDr Ds az idA eg7beEsa8arodott elAtte4 szBnes l9tom9so@ tLltLttD@ be DrzD@eit. A @BsDrtetne@ ninEs bo@9jaP "9bsz9rEsontja 8ala2ol a smaragdszBnK @Ldben 8Dget DrP "eon a lendIlettAl elAreb/@ott.8DdAr9Esa m9sod6erEe@re alig l9t2atC89 3a@/l. Jinteg7 9lomban4 8Dde@ez8e n7Ojtotta maga elD a @ardot. AlmDra Ds =ars2en 9llna@4 a@9r a szobro@. $ala2og7 mDgis 3DltDrdre emel@edett. Al9b/@ott. Ami@or si@erIlt @isza@adnia e 2at9s alCl4 megle6et8e ta6asztalta4 2og7 mere8en 9ll4 9m 8ar9zs@ardja tAle 29rom mDterre 2e8er a talajonQ 8alami8el @intebb a smaragd gAz3el2A@ 2at9r9n. . 12oler diadalmasan 3elemelte aran7 jogar9t4 Ds nem erAbAl4 szinte @eEsesen a @ard2oz Drtette. &ardj9t a jelenDs tDrde magass9g9ban s/2ogtatta meg. A szBnes s/gara@ le3elD szorBtott9@.

.g7edIl g7enge 8ag7o@. . N JiDrt LlnDle@ megT N 3ol7tatta 12oler. Ha al98eted magad a ?LtDt "9ng szertart9s9na@. 12oler elArDbb lebegett a zLldes @LdbenQ lila rong7ai szinte "eon orr9t 8erdestD@.soda1( – "eon Og7 Drezte4 nem @a6 le8egAt. "eon n7elt eg7et. &L8et@ezDs@D66 az Dn szolg9m is. N &iszolg9ltassam magam @Dn7edreH@ed8edreT A @BsDrtet iszon7atos @D6Dn mint2a 2al89n7 gOn7 jelent 8olna meg. N Az eemsi@ ellenT N &e8anaar ellen. >estestIl lel@estIl. "eon szeme t9gra n7Blt. Sn most /g7anezt teszem. .g7szerKen @D6telen 8olt 2inni a 3IlDne@. N %7KlLlnLm @ellene tDged4 "eon ?il8er4 mindazDrt4 amit ellenem el@L8ettDl. . )m /g7ana@@or tisztelle@ is 2allatlan merDszsDgedDrt. . . N 'l7 @Lnn7K mene@IlDsre 89g7szT "eon be2/n7ta a szemDt4 Ds minden idegD8el arra @onEentr9lt4 2og7 ala@ot 89ltson. Sn azonban nem ezt teszem.jeges /jja@ szorongatt9@P N \g7P N 2arsogta 12oler elDgedetten.g7ezsDget @Bn9lo@ ne@ed. "eon szeme izzott..g7@or szL8etsDget aj9nlott9l a @LzLs 3en7egetDs ellen. JegszabadBtala@ szolg9m 2atalma alCl.. min/t/mban megLl2etnDle@4 iszon7atos @Bno@at boEs9t2atnD@ r9d4 az idA@ 8DgezetDig g7LtLrtet2etnDle@. Hal9los 8eszDl7ben ez mag9tCl si@erIlni szo@ott. ?zI@sDgem 8an minden szL8etsDgesre. A szolg9m szolg9ja 8ag7. N JegLlniT N ne8etett a jelenDs 2/mortalan/l. A szB8Dt szorongatC jeges maro@ miatt @D6telen 8olt 2aszn9lni ment9lis erejDt.z a bejelentDs jobban megle6te4 mint2a . N !e n7Olj a @ard /t9n4 ?il8erP N Mlj megP N 2LrLgte "eon. )m most minden erAl@LdDse EsAdLt mondott.g7 erAsebb @LtelD@et. N A ?LtDt "9ng m9r ott m/n@9l@odi@ a szB8ed @LrIl. 12oler za8artalan/l 3ol7tatta. N 8i. N "e2etszHe mDg ennDl is @iszolg9ltatottabbT .

N Jeg@Lnn7Btem sz9modra a dLntDst. N Jind@etten al98etjI@ mag/n@at a ?LtDt "9ng szertart9s9na@ HszClt @iismer2etetlen 2angon 12oler. Azt9n 3elnDzett4 @in7Ojtotta jobb @ezDt4 Ds a @L8et@ezA 6illanatban eg7 2Dt9gO4 Dben3e@ete g7ert7atartC jelent meg benne. "ebegett. &e8anaart el @ell 6/sztBtaniP . . A E2olerit9@ tIrelmesen4 6isszenDs nDl@Il 89rta@ a r9Eso@ tOl3elDn4 mint2a Esa@ 39@l7atartC @Aszobro@ lennDne@. AlmDra Ds =ars2en to89bbra is mozd/latlan/l 9llta@. Jegt/d2atod belAle4 2ol 89r r9d az Dn eg7@ori szolg9m4 a te 2it8esed4 12lo8ia4 a@it a legenda a Hajnal &ir9l7nAje@Dnt ismer. N ?zolgas9got N 2el7esbBtett "eon. He8esen megborzongott. "eonna@ az az Drzete t9madt4 'ndria @Lnn7edDn 9t t/dna jLnni a . 12oler lassan le2ajtotta a 3ejDt4 mint2a 3oszladozC4 2OsEa3atos mell@as9ba a@arna nDzni. He8esen dobogC szB88el 6illantott @LrIl. ?e2og7 sem tetszett ne@i a gondolat4 2og7 il7 2/ro@ba Ln@Dnt d/gja a 3ejDt. FogdP Jeg@a6od. N 3evanaar -ég él1 N 'gen Dl. A ?LtDt "9ng engem /g7anOg7 2KsDgre @Ltelez majd4 mint tDged4 ?il8er. 'ndria4 a l9ngolC 3ejK @BsDrtet4 2atalmas 6allos9ra t9masz@od8a lebegett a @ar8astags9gO r/da@ tOloldal9n. )m 8LrLsen 6ar9zslC szemI@ el9r/lta4 2og7 DlA teremtmDn7e@. "eon a szemLldL@Dt r9nEolta. .zDrt a 6ergamenDrt jLttDl. JDgsem 8olt m9s 89laszt9sa. . N ?zL8etsDgIn@ ez9ltal biztosBtott lesz.g7edIl erAtlen 8ag7o@ ellene.zDrt aj9nlo@ szL8etsDget. ?LtDtebb Djsza@a @LszLntLtt 12er/bionra4 mint 8olt a merg29ni ?ang tDn7@edDse idejDn. 12oler lila 6al9stja 3oszl9n7ai al9 n7Olt4 eg7 megs9rg/lt bArte@erEset 2Ozott elA. "eon 2e8esen n7Olt a 6ergamen /t9n4 Ds @i2Ozta a 2alott m9g/s Esont/jjai @LzIl.12oler @BsDrtete 2ell7el @Bn9lta 8olna. "eonna@ 8olt m9r dolga ezzel a g7ert798al. N Srzem a @Dt@edDsedet N mondta 2K8Lsen a jelenDs.lengedte a 3e@ete g7ert7atartCt4 Ds ez ott maradt elAtte a le8egAben. Fe@ete g7ert79i 3Isttelen4 sLtDt l9nggal Dgte@4 libegte@4 @L2LgDsre ingerlA4 szOrCs szagot 9rasztotta@. + Ds g2irdjei tartj9@ rettegDsben 12er/biont4 s g9tolj9@ a 3ejlAdDst.

A smaragdszBnK 3Dl2om9l7ban aligHalig l9tszotta@ a @DzBr9sos betK@. 'ogy da. . les# e alkal-ad vala'a is olvasni e#en sorokat. N A t9rsaim. Ha al98etettI@ mag/n@at a szertart9sna@4 az Br9s 8isszatDr. . "eon 2i9ba meresztette a szemDt4 Esa@ a megs9rg/lt la6ot l9tta. 7rága /eon( 9e. N A@@or Dljene@. 'ogy -egtalál). . &Dszen 9llsz a szertart9sraT "eon nag7ot sC2ajtott4 Lsszete@erte a 6ergament4 Ds az L8Dbe tKzte. -ely arra kés#tet. "gy vará#slatot s#őtte-.talál). N $elI@ mi leszT N A szertart9s /t9n 3eloldom a meg@LtA8ar9zst. a#t bi#tosan t*do-( &''o#. 12oler bClintott. N &Dszen 9llo@. Ha ragasz@odsz 2ozz94 8eled tart2atna@4 2a nem4 megLlLm A@et..:'er*bion sorsáról. +árok rád.t*do-. -ely bi#tosít)a. a követke#őket kell tenned% "lős#ör is. elentD@telen 6orH szeme@. &Dszen 9llsz4 ?il8erT "eon 39jdalmasan 6illantott a le8Dlre4 azt9n meg@L8Ilt t9rsaira. 'ogy -i*tán gondoskodta.ol)ak a# idő -<lásával. "eon g7orsan @ite@erte a 6ergament4 Ds mo2Cn 3alta szemD8el a sza8a@at. 'ogy vala-ikor viss#atérs#. A betK@ el2al89n7/lta@4 az Br9s az eg7i@ 6illanatrCl a m9si@ra eltKnt.r9Eson4 2a nag7on a@arna.. éve#redekig is. N !em ol8as2atod el a tit@ot mindaddig4 amBg szL8etsDgIn@ meg nem @Lttetett. Feljajd/lt. 12oler szintDn az L8Dbe d/gta aran7jogar9t4 Ds mind@Dt Esont@ezDt . de b*#gón re-éle-. 'ogy igen.ogy rá.a kell. ön-aga--al is törőd)ek. 8ert. "# a re-ény a#.g7 le8Dl 8olt. -ég'a éve#redek -<ltán vetőds# is viss#a :'er*bionba.

A 3e@ete l9ngo@ nem o@ozta@ 39jdalmat4 D662og7 Esi@landozt9@. !em @ell mag7ar9z@odnod ne@i@4 dermedt 9lla6ot/@ban mindent l9tta@4 s 2allotta@. N .g7ana@@or mint2a eg7 jeges @Dz mar@olta 8olna meg a szB8Dt. . >9rsaid megele8enedne@. Ji 8olt e22ez @D6est Je/rin 2KsDg8ar9zsaP 1sa@ eg7 6ar9n7i 2Ks le2elet. .ra4 a szent l9ngo@ @LzLtt 2KsDges szL8etsDget @LtL@ "eon ?il8errel. ?/g9r6isztol7P Gont ol7an4 amil7et a g2irde@ 2aszn9lta@ eg7@or arJegado5n ostroma@or.a 3e@ete g7ert79@ l9ngjaiba tartotta. 1sillogC t9rg7 jelent meg a @ezDben. Jost 8iszont rideg jegessDg tLltLtte be "eon egDsz mell@as9t4 mint2a 3elsAteste jDggD 89lt 8olna.r98al. Jind@etten megele8enedte@. 'smDteld te is. N #sztozz/n@ a ?LtDt "9ngban N sza8alta 12oler Inne6Dl7esen N4 @LltLzzLn eg7enlA rDszben mind@ettAn@be4 Ar@LdjLn 3LlLttIn@4 Ar@LdjLn 2KsDgIn@ 3LlLtt4 sOjtson le rettenetesen arra4 @i megEsalja a m9si@atP "eon jCl l9tta4 a2og7 a 3e@ete l9ngo@ megremegne@4 a m9g/s Esont/jjai l9ngra @a6na@ Esa@Og74 mint az A 8DrmoEs@os @ezei. N Sn4 12oler4 a ?LtDt "9ng . N A mindenitP "eon @i2Ozta a 6ergament az L8DbAl4 de mielAtt @ite@er2ette 8olna megle6A dolog tLrtDnt. 3e@ete l9ngoEs@9@ 8Dgigszaladta@ /jjain4 Es/@lCj9n4 @arj9n4 89ll9n Ds a szB8e magass9g9ban @i2/n7ta@. ?At4 eg7m9s /t9n tLbb megle6A dologP =ars2en a @L6en7e al9 n7Olt. A @BsDrtet retteneteset bLmbLltQ rAt8LrLs l9ngo@ b/r@olt9@ . N Sn4 "eon ?il8er szL8etsDgre lD6e@ 12olerrel4 a ?LtDt "9ng . AlmDra 2al@an sC2ajtott4 Ds remegA /jja@@al tLrLlte meg szD6sDges4 bIsz@e arE9t. A s/g9r6isztol7bCl @es@en7 3Dn7n7al9b 89gCdott @i4 eg7enesen 12oler 3elD. )rm9n7 Ds 3ondorlat nem la@ozi@ lel@emben. =ars2en nag7ot 3/jt4 Ds el8ig7orodott.l8e2eted a @ezed4 ?il8erP #l8as2atod to89bb a 6ergament. )rm9n7 Ds 3ondorlat nem la@ozi@ lel@emben. N >edd /g7aneztP "eon elAren7Ojtotta a @ezDt4 t/dta4 2og7 nem 3ogna@ Dgetni. Gisztol7. $alC igaz.

"eonna@ @i@ere@edett a szeme.be egDsz testDt4 minteg7 8Ddelmez8e a 8eszedelmes s/g9rtCl. ? a rostDl7o@ alatt m9r bebOjta@ az elsA@.g7 ember @Lnn7edDn @i3Drt @LzLttI@. ? e g7Ltrelme@ @Lze6ette 2irtelen ol7an so@@ r9zta meg4 mint2a egDsz teste belIlrAl @i3ord/lt 8olna. $alami rettenetes tLrtDnt 8ele4 de nem Drtette4 2og7 mi. A E2olerit9@ tombolta@. >/Eatn7i E2olerita 2an7atlott le4 de a rostDl7 to89bbemel@edett. ?zB8Dt Og7 szorBtotta a jeges maro@4 mint2a diCn7i89 a@arn9 zs/gorBtani. 1sontdarabo@4 2OsEa3ato@ re6Ilte@ szerte. =ars2en4 l9b9t @emDn7en meg8et8e4 g7il@olta A@et 6ontos lL8Dsei8el. N $isszaP N ordBtotta =ars2en4 Ds 8eszedelmes 3eg78erDbAl tLbb lL8Dst is megeresztett a rostDl7o@ 3elD.g7 6illanatra el2om9l7os/lt elAtte a 8il9g4 3eje Iresen @ongott4 mDg gondol@odni sem t/dott. Jozd/latlan/l 9llt4 3elemelt @ezDben a 2An 92Btott bArte@erEs4 mint2a oda a@arn9 n7Ojtani 8ala@ine@. )m a E2olerit9@ el3og72atatlanna@ l9tszotta@. . A 3e@ete Es/29so@ meg29tr9lta@4 nD29n7an m9ris . 12oler megszKnt bLmbLlni4 @o6on79ja szDtrobbant4 aran7@oron9ja elre6Ilt. Jint2a eg7 l9t2atatlan erA a talaj2oz rLgzBtette 8olna a l9bait4 megdermesztette 8olna izmait. .g7 2osszO 3Dn7n7al9bbal szDtDgette az elLl 2aladC@at. . A robban9s ereje ol7an 3antaszti@/s 8olt4 2og7 mDg a @arn7i 8astag 8asr/da@ is meg2ajlotta@4 szDtn7Blta@. Jost m9r nem 6azarolta a tLltetet 2osszabb n7al9bo@ra4 araszn7i 3Dn7EsB@o@at lAtt @i4 Ds minden lL8DsDt 2al9lsi@ol7 @L8ette. "9tott4 2allott4 de mozd/lni nem t/dott. 12oler 6/szt/l9sa@or ol7 8Dgtelen belsA iszon7at r9zta meg4 2og7 egDsz testDben beleremegett. Az eddig nDma Esendben 89ra@ozC E2olerit9@ most ol7an iszon7atos I8LltLzDsben tLrte@ @i4 mint2a a 6o@ol minden LrdLge elszabad/lt 8olnaP !D29n7an a 8asr/da@at r9zt9@4 m9so@ a EsLrlA@2Lz /grotta@4 Ds el@ezdtD@ 3el2Ozni a n7i@orgC rostDl7o@at. =ars2en oldalt 3ord/lt. Azt9n 2atalmas robban9s r9zta meg a barlangna@ azt a rDszDt4 a2ol 12oler 9llt4 Ds a @BsDrtet ne@i89gCdott a 29ta mLgLtti 8asr9Esna@4 s szDtrobbant. A lil9s s/g9r Ds a 8LrLs l9ngo@ eg7 6illanatig eg7m9sna@ 3eszIlte@4 de Esa@ eg7 6illanatig. Jozd/lni sem bBrt.

W8Llt8e @a6ott 3Dltett @inEse /t9n. Azt9n elAre2an7atlott4 Ds elern7edt. =ars2en teste e 6illanatban megle6A 9t89ltoz9son ment @eresztIl. Azt9n 3elsi@oltottP A mDg 3elemeletlen rostDl7 rDsein 9t eg7 l9ngolC @ard s/2ant be a terembe 8Bzszintesen 3ejmagass9gban. AlmDra4 a EsodaszD6 8ar9zslCl9n7 elr9ntotta elAle a te@erEset4 eg7 6illanatra r98illantotta Es9bos4 3e@ete szemDt4 tal9n mDg el is mosol7odott a m9sod6erE tLrt rDszDig4 azt9n meglebbentette 3e@ete @L6en7Dt4 Ds eg7 szem8illan9s alatt magas4 Dj3e@ete dene8DrrD 89ltozottP A dene8Dr 3elri@oltott4 3elrL66ent a magasba4 els/2ant ordBtC ellen3elei 3eje 3LlLtt4 Ds @izOgott az eg7i@ 3el2Ozott 8asrostDl7 alatt. "eon abban a 6illanatban @isza@adt a bDnBtC 2at9s alCl. Msszement4 r/galmass94 g/miszerK8D 89lt. A @ard a mell@as9ba 3OrCdott4 @Dt lD6Dst sodorta 29tra3elD4 s a =ars2en 29t9n @ijL8A @ard2eg7 Eseng8e a szi@l9ba 3OrCdott4 odaszLgez8e ezzel a n7omor/ltat4 a@9r eg7 ro66ant4 3e@ete bogarat. =ars2en diadalmasan 3elordBtott. A E2olerit9@ Esa6atost/l tCd/lta@ a barlangba. =ars2en g2ird 8oltP Jegle2et4 A 8olt az a g2ird4 a@i a 3ogadCban belo6Czott "eon 29lC@amr9j9ba4 Ds meg6rCb9lta elorozni a @ardj9t.69ni@szerKen mene@Ilte@. Ss most eg7 mDg 3Dlelmetesebb 6allos oltotta @i az DletDt. #l7an 8olt4 a@9r a megele8enedett 2al9l l9ngolC @D6m9sa. "eon @D6telen 8olt @isza@adni mozd/latlans9g9bCl. 'ndria bLmbLl8e 6rDselte 9t mag9t a rostDl7 8astag rOdjai @LzLtt. &ezDbAl @iesett a s/g9r6isztol74 Ds @o66an8a 2/llott a @A6adlCraQ teste nem t/dott Lsszeros@adni a 3al2oz szegezA 6allostCl. =Are megszIr@Ilt4 megr9nEosodott. =ars2en Dszre8ette a 3elDje s/2anC 8Dgzetet4 de m9r Esa@ eg7 si@ol7ra tellett ideje. . 'ndria 2ajBtotta el ro66ant 3eg78erDt 2al9los 6ontoss9ggal. Az eddig tDto89n 9llC AlmDra 3elsi@oltott4 3IrgDn "eon2oz /grott4 Ds @iragadta a te2etetlen 3Dr3i @ezDbAl a bArte@erEset. ?zemH IregDbAl Ds sz9j9bCl eg7ar9nt 2e8es l9ngo@ tLrte@ @i.

A maradD@ E2olerit9@ I8LltLz8e este@ ne@i. "eon megn7omta ezt a gombot. . #l7asmi 3orm9jO 8olt4 a@9r eg7 re8ol8er4 mDretre 8alami8el @isebb4 dobt9ra la6osabb4 szLgletesebb4 s a ra8aszt 3Dmgomb 2el7ettesBtette. A 3eg78er EsL8DbAl 8a@BtC lila 3Dn7n7al9b 89gCdott a barlang szi@la6adlCj9ba4 Ds 3IstLlgA l7/@at Dgetett belD. Feg78erI@et eldobt9@ 8ag7 elejtettD@4 @ezI@@el a szemI@2Lz @a6ta@Q a @ard l9ngja @iDgette szemI@ 8il9g9t. ? a nD2ai =ars2en l9b9n9l ott 2e8ert eg7 @iEsin7 3Dm2olmi.g7 merg29niP N bLmbLlte 'ndria. AbbCl a j9ratbCl4 mel7en 9t a 3e@ete dene8Dr t98ozott4 eg7re erAsLdA 2angza8ar @Lzeledett. 'ndria mDg nem 2Ozta @i a szIr@e testbAl 2atalmas 6allos9t. A s/g9r3eg78erP "eon oda/grott4 3el@a6ta4 Ds megszorBtotta a mar@olat9t. A E2olerit9@ 8issza3elD jLtte@. N . >Ol so@ 8olt ez eg7szerre. Fel@a6ta4 Ds a 3eg78er Eitroms9rg9n4 szinte diH adalmasan izzani @ezdett.t9naP A l9ngolC 3ejK szLrn7ala@ m9ris iszon7atos sebessDggel lCd/lt a szL@e8Dn7 /t9n4 Ds a E2olerit9@ tLbbsDge ordBtoz8a 8etette mag9t /t9na. "eon @D6telen 8olt 3eloEsOdni megdLbbenDsDbAl. "eon 8ill9mg7orsan dLntLtt. A 3iE@C a@@or9t n7e@@ent4 majdV @isza@adt a tIdeje. "eon Esa@ most 8ette Dszre4 2og7 D66 a 2osszO4 n79rsszerK 8ar9zs@ard mellett 9llt. A @ard 3DlmDteres s9rga l9ngot 8etett4 Ds a E2olerit9@ mDg in@9bb ordBtotta@4 most m9r nemEsa@ a 2aragtCl4 de @Bnj/@ban.g7 megtermett4 3e@ete Es/29s4 @o6asz E2olerita rontott r9Q ro66ant mDretK 3ab/n@Cj98al.lD lD6ett4 el@a6ta a megle6ett 3iE@C bal @arj9t4 Ds szab9l7os 89lldob9ssal a 3Lldre teremtette. . "eon 6illant9sa a n7omor/lt ala@89ltC 3al2oz szLgezett tetemDre esett.BK9 N . =ars2en g2ird4 AlmDra 6edig merg29niP =Bz2at eg79ltal9n 8ala@ibenT $an eg79ltal9n E2er/b 12er/bionban4 8ag7 Esa@ g2irde@ Ds merg29ni@ nD6esBti@ be E2er/bna@ 9lE9z8a mag/@atT !em 8olt ideje e @DrdDse@en tL6rengeni. !ag7ot s/2intott 8ele a r9rontC 3anati@/so@ orra elAtt. "eon nem 6rCb9lt mene@Ilni. . Arra te29t ninEs @iOt.

"eon nem Drt r9 tL6rengeni ezen.A 8a@on t9ntorgC4 CbDgatC 3e@ete Es/29so@@al mit sem tLrAd8e a22oz a rostDl72oz ro2ant4 mel7 12oler 3elrobban9sa@or megsDrIltQ siet8e 9t6rDselte mag9t az el2ajlott 8asr/da@ @LzLtt4 Ds nesztelen lD6te@@el ta6ogatCzott elAre a sLtDtsDgben. "eon C8atosan ind/lt meg a masszB84 szDles @AlD6EsA@Ln4 Ds 2amarosan eg7 t9gasabb terembe Drt4 mel7be eg7 rDsen besItLtt a 2old 2ideg 3Dn7e. A j9rat 2asonlC 8olt a22oz4 mel7en 9t Dr@ezte@4 8iszont rDgen nem 2aszn9l2att9@ m9r4 jelezte ezt a lD6tei n7om9n 3elsz9llC 6or Ds a rend@B8Il do2os4 6enDszes le8egA.z 8olt a 578erne@ barlangja. Az alagOtna@ 2irtelen 8Dge sza@adt4 "eon alig bBrt megtor6anni anna@ a sza@adD@na@ a szDlDn4 mel7 89ratlan/l t9r/lt 3el elAtte eg7 Dles @an7ar /t9n. !em j/tott 8olna eszI@be4 2og7 3ogl7/@ ebben az ir9n7ban mene@Il2etettT . WldLzA@ 2angj9t 3/rEsamCd nem 2allotta. "eon Esa@ most l9tta4 2og7 nem eg7 Ojabb barlangba 8ag7 terembe j/tott4 mindLssze a 3ol7osC szDlesedett @i jC 2at mDteresre. Azonban eg7rDszt Jonara@2na@ mindLssze eg7 Ese@Dl7 rDszDt ismerte4 m9srDszt ol7 rDg j9rt m9r itt4 2og7 emlD@ezete a@@or sem segBtette 8olna4 2a tLrtDnetesen lD6@edett 8olna m9r e szDles alagOtban.g7@or n7il89n e @Ltele@en m9szta@ le a 8erem alj9ra. Hamarosan megbotlott 8alamiben4 Ds l9ba 6oros lD6EsA3o@o@ra ta6adt. Jost4 2og7 jobban l9tott4 3/t8a ind/lt meg a szDles 3ol7osCn.z megle2etAsen 2i2etetlen lenne. GrCb9lta emlD@ezetDbe idDzni4 8ajon Jonara@2 mel7 rDszDben le2et. . . . 'tt az alagOt 8DgDn a szi@la3albCl aEDl@am6C@ 9llta@ @i4 mel7e@rAl szDt3oszlott @LtDlmarad89n7o@ EsIngte@. &ardja izzott /g7an4 de ann7i 3Dn7t is alig adott 2og7 "eon a saj9t orr9ig ell9sson4 Bg7 a mene@IlA in@9bb Esa@ botor@9lt4 botladozott az eg7enetlen talajon a sLtDtben4 semmint 3/tott. )m a mLgLtte lD8A barlangbCl dI2Ldt ordBtoz9s4 bLmbLlDs 2allatszottQ "eonna@ esze 9g9ban sem 8olt 8issza3ord/lni.g7 2Osz mDter mDl74 2at8an mDter 9tmDrAjK4 @Lr ala@O 8erem szDlDn 9llt4 mel7ne@ szab9l7os sima szi@la3alai 3IggAlegesen eresz@edte@ a l9b9n9l. . $alami m9s o@a le2et. Ss 2og7 e 8erem mire szolg9lt4 "eon arra is 2amar r9jLtt az D@telen bKzbAl Ds a megann7i Cri9si Esont89zbCl.

lA2Ozta a =ars2entAl zs9@m9n7olt 3eg78ert4 megn7omta a gombot4 Ds a @i89gCdC @es@en7 3Dn769szma ten7Drn7i l7/@at Dgetett a szi@l9ba. A 3Dn7es 2old @ere@ @D6e elAtt D66 e@@or re6Ilt el Dsza@i ir9n7ba eg7 a6rC 3e@ete 6ont4 mel7 mDg e t98ols9gbCl is dene8Dr ben7om9s9t @eltette. Hog7 a 578erne@ azon a l7/@on 2ag7t9@He el ist9llCj/@at 8ag7 esetleg a 8erem tOloldal9n 3ol7tatCdC 2asonlC alagOton4 azt "eon nem t/dta4 9m azt azonnal l9tta4 2og7 sz9m9ra az a l7/@ elDr2etetlen4 2aEsa@ nem nL8eszt n7omban sz9rn7a@at.g7 2atalmas @A@olonE tL8Dben b/@@ant @i4 Jonara@2 romjaina@ tetejDn. . A 29ta mLgIl a @es@en7 alagOtbCl libegA 39@l7a3Dn7e@ 8etIlte@ a talajra4 zag78a @iab9l9s 2allatszott. >98oli 8ijjog9st 2allott. "eon 3eljebb emelte 3eg78erDt4 azt9n mDg 3eljebb4 s il7 mCdon n7olE l7/@at @DszBtett4 mel7et @a6asz@odCna@ 2aszn9l2atott a 3elj/t9s2oz. HK8Ls szDl borzolta Lssze a 2aj9t4 89gott az arE9ba. "eon a 3alat 8izsg9lgatta. &ardj9t Ds 6isztol79t L8Dbe tKzte4 majd siet8e m9szott 3el a mDg meleg4 3IstLlgA @a6asz@odC@on4 s oda3ent l9tta4 2og7 a rDs D66 elDg a22oz4 2og7 @ibOjjon rajta4 nem is @ell t9gBtania. "eon nem 2abozott. "eon 8isszasietett oda4 a2ol eg7 rDsen 9t besItLtt a 2old3Dn7 a 3ol7osCra. "eon g7orsan @ibOjt4 Ds eg7 @isebb szi@l9t a l7/@ 3LlD gLrgetett. Az a l7/@ mindLssze 29rom mDter magass9gban t9tongott. A 3al ol7an merede@ Ds ol7an sima 8olt4 2og7 megm9sz9s9ra gondolni sem le2etett. FelnDzett.g7 6illanatig Lssze8ont szemLldL@@el meredt erre a 3alra4 azt9n el8ig7orodott. . 'gaz4 megle2etAsen szK@ n7Bl9s 8olt4 de a @arddal a @ezDben nem o@oz majd gondot a @it9gBt9sa. AlmDra az N 8ag7 @i t/dja4 mil7en nD8en ne8ezi mag9t az a merg29ni N4 a@i elrabolta tAle 3rissen szerzett @inEsDtQ a bArte@erEset4 . Az nem ta@arta be teljesen a n7Bl9st4 de jCrDszt el3edte. &ellAen eg7enetlen 8olt a22oz4 2og7 meg6rCb9l@ozzon a 3el@a6asz@od9ssal4 2a nem lett 8olna enn7ire merede@. .A ro66ant mDretK 8erem 3LlD a magasban boltB8es szi@la3al bor/lt4 mel7 eg7 nag7j9bCl 2at mDteres l7/@on 9t szellAzLtt.

-e 8ajon @D6es lesz r9T ?o@@al in@9bb4 mint "e ?entier CEs@a @oEsm9j9ban 6o2arazgatni. 'tt 9llt t/H datlan/l4 @iszolg9ltatottan 8alami LrdLgi mester@edDs @ellAs @Lze6Dn4 Ds semmit sem Drtett az egDszbAl. ? b9r "eonna@ ez @DsAbb @iment a 3ejDbAl4 6ontosan Bg7 Esele@edett. "eon @issD megborzongott. Azt9n elA8onta 3eg78ereit4 @i2Ozta mag9t4 Ds nag7ot sC2ajtott. A s/g9r6isztol7 3Dmmar@olata engedelmesen sim/lt a bal ten7erDbe4 jobbja szinte bizsergett a serEegA4 s9rg9n izzC @ardonQ ag79ban4 igaz4 Esa@ 2al89n7an4 ott Drezte a ment9lis 2atalom jelenlDtDt. A @ata@omb9@ do2os szaga /t9n a 3riss szDl 8alCs9ggal illatosna@ Ds IdDne@ tKnt. /égy a -agad *ra. tan9Esolta a l9n7. $ajon mi a sz9ndD@a a l9n7na@ a te@erEEselT JiDrt rabolta elT A megbBzCj92oz 8isziT Ss 2a igen N @i a megbBzCjaT &e8anaarT &e8anaar4 a@i 12oler szerint a lDtezA legnag7obb 8eszedelmet jelenti 12er/bionbanT Jiben mester@ed2et 8ajon &e8anaar4 g2irde@ Ds merg29ni@ segedelmD8elT Ss mi szI@sDge 8an a Hajnal &ir9l7nAje rejte@2el7Dne@ tit@9raT "eon @issD le2ajtotta a 3ejDt. . Ss most is ezt @ell tennieP !em bBz2at sen@iben Ds semmibenQ eg7edIl @ell be8Dgeznie @IldetDsDt4 megtal9lnia 12lo8i9t4 Ds 2el7retenni 8Dgre 12er/bion Ig7Dt. 12er/bion illata 8olt. >al9n Esa@ a szDltAl. 'smDt a rDgi @Bn g7LtLrte. "eon @omoran meredt a 2old @L8Dr @D6Dre. )m a szB8e @LrIl 12oler ?LtDt "9ngja moEorgott jeges le2eletD8el.mel7rAl megt/d2atn94 2og7an tal9lja meg @ed8esDt. HosszO Otba4 so@ szen8edDsbe tellett4 mire megszerezte4 Ds most ez az 9rm9n7os teremtDs eg7 szem6illant9s alatt elorozta tAle. "eon teleszB8ta a tIdejDt4 Ds megszorBtotta a 3eg78ereit. ? megint a rDgi dilemma @Bnozta: @ine@ 2igg7enT &i a rossz Ds @i a jC ebben a j9tszm9banT (DgesHrDgen4 ami@or 2asonlC dilemm9ban 8olt4 12lo8ia szemH re29n79st tett ne@i4 amiDrt a so@ rossz megold9s @LzIl a @e8DsbD rosszat 89laszt8a Jelan mellD a@art 9llni.

.

B9 "eon ern7edten nDzett @LrIl. Jost 2og7 12oler 2alott4 @i 3ogja megszabadBtani ettAl az 9to@tCl. $ijjog9st 2allott. &D6esHe erre 8ala@i4 8ag7 Esa@ a 2al9l menti majd 3elT $ag7 tal9n mDg az semT &i9lt9s 2allatszott.g7 C8atlan lD6Ds e 3Dl2om9l7ban4 s nemEsa@ a bo@9j9t tLr2eti @i4 de a@9r a n7a@9t is. ?zinte Drezte4 a2og7 a ?LtDt "9ng4 eg7 jeges maro@ ott moEorog a szB8e @LrIl4 mint 8alami DlAlDn7. FA@D66 alaEson74 szArLs @D6K4 billegA j9r9sO @/nigaami@4 de a@adta@ sima 6o39jO4 torz @D6K eemsi@ is4 meg eg7ebe@. $alami8el lentebb a nag7 ordBtoz9sra Ojabb E2olerit9@ b/@@anta@ elAQ le2ette@ 8ag7 3Dl t/Eatn7ian. N #tt 8anP >/Eatn7i E2olerita rontott @i eg7 2Osz mDtern7ire meredA szi@la mLgIl a s96atag 2old3Dn7be. Jeg6erdIlt4 s eliramodott a E2olerit9@@al ellentDtes ir9n7ba.z /tCbbia@ m9ris @Dt3elD 89lta@4 s eltKnte@ a romo@ @LzLttQ n7il89n4 2og7 be@erBtsD@ a szirtet4 s ne 2ag7jana@ mene@IlDsi le2etAsDget 9ldozat/@na@. . . F/t8a ind/lt meg4 de 2amarosan lassBtania @ellett4 mert a talaj eg7enetlen 8olt4 s az eg7m9sra 29n7t @L8e@ @LzLtt ittHott igen EsOn7a l7/@a@ Ds @isebb sza@adD@o@ la6/lta@. A2og7 a 3e@ete dene8Dr ellebbent a .zt azonban m9r "eon sem 8ette trD39ra. ? lentebb mDg tLbben. =/n@Cj/@at lCb9l8a 6rCb9lta@ 3el@a6asz@odni arra a szirtre4 mel7ne@ tetejDn "eon 9llt. . . $alamenn7ien 3e@ete Es/29ban4 tar 3ejjel4 s a Es/2a mellrDszDn eg7 L@Llbe szorBtott @ezet 9br9zolC jel8Dnn7el. A dene8DrP A merg29niP AlmDraT Jit a@ar mDgT JiDrt jLtt 8isszaT >al9n a @ard is @ell ne@iT $ag7 a s/g9r3eg78erT $ag7 esetleg Esa@ arrCl a@ar gondos@odni4 2og7 "eon ne o@oz2asson tLbb 6roblDm9tT "eon nem Drt r9 ezen tKnAdni.g7 sLtDt 9rn7 s/2ant el mellette4 s in@9bb Esa@ Drezte4 mint l9tta 8ag7 2allotta4 de t/dta4 2og7 a 3eje 3LlLtt sz9rn7a@ s/2ogta@.

.3eje 3LlLtt4 A r9 emelte a s/g9r3eg78ert4 s /jja az elsItAgombra szor/lt. "eon 3elne8etett. =e/grott mLgD4 Ds LrLmmel 3edezte 3el4 2og7 azon tOl m9r Esa@ a sima 2eg7oldal terIl el. Azo@ a EsL@e8Dn7es l9ba@ nem 8ersen7ez2etne@ az A 2osszO l9bai8al4 s 2a eg7szer megn7Ojtja lD6teit4 az Dletben nem Dri@ /tol. &ArAl @Are /gr9lt a @isebb l7/@a@ 3LlLtt4 s 2amarosan elDrte a szi@l9t. Jint2a Esalogatn9. A teli2old 3Dn7e szinte na66ali 8il9goss9got adott. Azt9n a 8ijjog9s megismDtlAdLtt4 s a dene8Dr Ojra 3eltKntQ a 2old 3Dn7e 3/rEs9n Esillogott 3e@ete testDn. JDg jC4 2og7 eltette a @ardot4 @IlLnben . &/nigaami@4 s eemsi@ most eg7ar9nt Og7 nDzte@ r94 mint2a otromba 3ab/n@C@at lengetA majmo@ lennDne@. "eon Esa@ ann7i idAre 9llt meg4 2og7 @ardj9t a 2I8el7Dbe d/gja4 azt9n n7a@9ba szedte a l9b9t4 s 3Irge lD6te@@el iramodott a t98olodC dene8Dr /t9n4 az erdA szDle 3elD4 a2ol eg7 @is 6ata@ EsLrgedezett. A dene8Dr a @L8et@ezA 6illanatban m9r el is tKnt eg7 szi@la mLgLtti sLtDtsDgben. A @L8et@ezA 6illanatban megbotlott eg7 3KEsomCban4 s a@@or9t esett4 2og7 a tor@9ra 3orrt a ne8etDs. 1sa@ 89rt4 Ds nDzett. J9ris 3ord/lt4 megint az elAbbi szi@la mLgD. Jint2a a @i/tat m/tatn9. "eon mLgLtt az ordBtoz9s Ds a l9bdobog9s eg7re erAsLdLtt4 s A nem 9llt le 3ontolCra 8enni a le2etAsDge@et. Ji az4 AlmDra mDgis a segBtsDgDre leszT &L8e@4 @a8iEso@4 morzsalD@ g/r/lt le a 29ta mLgLtt. !em.szDbe j/tott a l9n7 @eEsessDge4 a b9jos 8on9sai4 a galambszerK rezdIlDsei N Ds @D6telen 8olt lAni. A @Lzelben @o69rabb4 de 3Dl @ilomDter t98ols9gban sKrK erdA 2OzCdott. -e azt9n mDgsem tette meg azt a 6ar9n7i mozd/latot4 mel7 a dene8Drt LsszeDget8e szedte 8olna le a 3Lldre. ? mint2a intett 8olna a jobb sz9rn798al. WldLzAi l9tt9@4 merre 8ette az ir9n7t4 s a n7om9ban maradta@ sebesen szed8e gLrbe l9bai@at. !em t/dta megLlni AlmDr9tQ mDg a@@or sem4 2a merg29ni4 mDg a@@or sem4 2a D66 a legDrtD@esebbet rabolta el tAle4 amire Esa@ 89g72atott. "eon leengedte a 3eg78erDt. F/tott arra4 amerre a dene8Dr eltKnt.

JindLssze @Dt mDtert tett meg4 ami@or a talaj eltKnt a l9ba alCl4 s b9r Esa@ 3DlmDtern7i l7/@ba lD6ett4 a 3oga Og7 Lssze@oEEant4 mint2a or8/l 3ejbe 89gt9@ 8olna. N A 3ranEbaP =/@9sa l9tt9n a jC 2at8an mDterre lemaradt E2olerit9@ ol7an diaH dalmasan I8LltLtte@ 3el4 mint2a m9ris a @ezI@ben lenne. "eon azonban4 b9r @issD be8erte a 3ejDt a 3Lldbe4 3elt969sz@odott4 s @9b9n botor@9lt to89bb. N . Fel is szisszent n7omban4 mert a megol8adt @L8e@ Ds 3DmtartalmO talaj mDg a Esizm9n @eresztIl is DgettD@ a tal69t4 a @ezDt 6edig4 mell7el LsztLnLsen 6rCb9lt meg@a6asz@odni a gLdLr 6eremDben4 8alCs9ggal le6erzselte. Fogait az aj@9ba mDl7eszt8e @a6asz@odott @i a @is @r9terbAl4 Ds meg@oE@9ztatott eg7 6illant9st 29tra3elD. "eon szit@ozCdott4 Ds azt sem t/d8a4 mit Esele@szi@4 LsztLnszerKen 29tra3elD lAtt a s/g9r3eg78errel. F/tott to89bb. Abba a @r9terbe lD6ett4 mel7et D66 az elAbb A ala@Btott @i a 2eg7 @L8es oldal9ban. "eon mDg tBz lD6Dst sem tett4 az Dlen lo2olC m9ris 9t/grotta a mDg mindig 3IstLlgA gLdrLt. A b/n@Cj9t lCb9lC @/nigaami 3elb/@ott4 Ds 2LrLg8e r9ngatCzott. !em le2etett l9tni4 2ol 6erzselte meg a s/g9rn7al9b4 de 2og7 a E2olerita a 2al9l9n 8an4 azt sejteni le2etett.g7 igen szArLs @/nigaami 9tesett 3etrengA t9rs9n4 s rajta mDg Ojabba@ b/@ta@ @eresztIl.@Lnn7en 3eln79rsal2atta 8olna mag9t.z @ell ne@te@T N ordBtotta "eon4 s 8a@t9ban mDg @Dtszer tIzelt a ra@9s ir9n79ba. Jost m9r bo@rosabb rDszre Drt4 s eg7Heg7 gLEsLrtLs 39t is @i @ellett @erIlnie. . !em nDzte meg4 mil7en eredmDnn7el j9rta@ a lL8Dsei4 de a si@olt9so@bCl4 ordBt9so@bCl t/dta4 2og7 ala6os zKrza8art o@ozott. A 2ango@bCl BtDl8e Og7 tKnt4 IldLzAit megza8arta a 8ill9mlC 2al9l4 s 8alamel7est lemaradta@. A E2olerit9@ szinte m9r r98etettD@ mag/@at4 ol7an @Lzel lo2olta@ a sar@9ban. Az esDstAl Bg7 is elsIlt a 6isztol7a4 s a @i89gCdC s/g9rn7al9b 3Dl mDtern7i4 3IstLlgA @r9tert mart a l9ba elD @Dt mDterre. &Lzte Ds az erdA szDle @LzLtt sebes 2eg7i 6ata@ Esobogott4 jobb oldalt 3IggAleges4 szinte megm9sz2atatlan szi@la3al meredt az Dg .

'tt a 6artP "eon le3D@ezett. $ala2onnan tom6a dIbLrgDs. . "eon Drezte4 2og7 tIdeje m9r igenEsa@ zi29l. A n7olE mDter magas szi@la3al tetejDn is E2olerit9@ jelente@ meg4 de lejLnni nem t/dta@4 Esa@ ismeretlen n7el8en ordBtozta@4 Ds a b/n@Ci@at4 @ardjai@at r9zt9@ a szL@e8Dn7 3elD. Azt9n a 6ata@. A dene8Dr a EsobogC 8Bz 3LlLtt lebegett4 Ds mint2a 3ol7amatosan integetett 8olna a jobb sz9rn798al. Mt8en. -e m9r Esa@ 69r lD6Ds.zt eddig nem is l9tta. JDg Lt. Az IldLzA E2olerit9@ elmaradta@4 de nem 9llta@ le. "eon meg@ettAzLtt erA3eszBtDssel 89gtatott a 6ata@ ir9n79ba. A 6ata@ tOl6artj9n4 szinte Lsszeol8ad8a a meder tetejD8el4 m9ris az erdA @ezdAdLtt: szOrCs tIs@ebo@ro@4 Lsszeg/banEolCdott 9ga@ Ds ind9@ szL8e8Dn7e.3elD4 a balj9n 6edig eg7 jC 2at mDter szDles sza@adD@ t9r/lt 3el. J9r Esa@ sz9z mDter. Ha a tOl6artra 9tj/t4 be8eti mag9t az erdA sKrKjDbe4 s g7a@orlatilag megmene@Ilt. A 6ata@ g7ors sodr9sO4 de nem tOls9gosan4 Ds nem is tKni@ mDl7ne@. !7olE. !em lesz @LztI@ @Lnn7K Ls8Dn7t 89gni. JDg 2Osz lD6Ds. A szi@la3al tetejDn ordBtozC@ most @isebb @L8e@et @ezdte@ le3elD 2ajig9lni4 de "eon m9r tOl messze j9rt tAlI@4 a @L8e@ 9rtalmatlan/l 2/llotta@ le messze mLgLtte.g7i@rAl a m9si@ra lD68e @Lnn7edDn 9t le2et j/tni. "eon az elsAre mDg C8atosan lD6ett r94 azt9n a m9sodi@ra m9r /grott4 s a 2armadi@ra egDszen @Dn7elmesen tette a l9b9t4 mint2a eg7 sima g7alogLs8Dn7en j9rna. . (9ad9s/l a @i9llC szi@l9@ szinte 2idat al@otna@ a 2at mDter szDles mederben. A dene8Dr4 mel7 eddig az erdA 3LlLtt lebegett4 most nag7ot riH @oltott4 mint 8alami nag7 2al9szmad9r4 Ds szinte azon n7omban 2at .

? Esa@ most Drezte igaz9n4 2og7 ez /tCbbi eg7re @emDn7ebben @Bnozza.ddig Esa@ a teli2old 3Dn7e 8il9gBtotta meg a tere6et4 s most minden szinte na66ali rag7og9sban Oszott. . ? a 3Ist 3e@ete mar@ai legal9bb ol7an erA8el 3ojH togatt9@ "eont4 mint a szB8e @LrIl Lsszeszor/lC jeges ?LtDt "9ng.mDterrel magasabbra lendIlt. Jint2a nem is sz9rn7a@@al 2ajtan9 mag9t4 2anem rend@B8Il erAs m9gi98al.g7 E2olerita. N A 3ranEbaP A l9ngo@ @ormos 3e@ete 3Isttel Dgte@4 mint2a 8alami olajra@t9r g7/lladt 8olna @i. A 3iE@C 3elb/@3enEezett4 Ds elsodorta az 9r. "eon 3elordBtott4 Ds 8a@t9ban odalAtt. 'tt a 8DgT Az elsA IldLzA@ m9r 3elb/@@anta@ a 6arton tOl "eon l9tCterDben4 s A 8DgsA @DtsDgbeesDsDben lAtte A@et4 a2og7 Esa@ bBrta. "eon re3le]szerKen r9lAtt. Azt9n a sz9rn7ai8al eg7 2el7ben Esa6@odott4 Ds igen 3/ra 2ango@at 2allatott. . "eon nDmi rDmIlettel 3edezte 3el4 2og7 a 6ata@ nD29n7 mDterrel arr9bb erAteljesen lejteni @ezd4 s mDg arr9bb 2e8es 8BzesDssD 89ltozi@. . A bo@ro@ @LzIl eg7 3e@ete @9mzs9s ala@ rontott @i4 Ds bele8etette mag9t a 8Bzbe.g7 6illanattal @DsAbb m9r el is tKnt.g7 Es/@l7a Ds alatta tar @o6on7a. Azt9n mDg eg7. obbra a szi@la3al4 balra a sza@adD@. ? az IldLzA@ eg7re @Lzelebb Drte@. $i2og9stT A merg29ni ne8etettT Az erdA sKrKjDbAl eg7 szArtelen arE b/@@ant elA.lAtte az DgA bozCtos. A 6erzselA s/gara@ szinte 3ol7amatos B8et al@ot8a mDg a l9ngo@ s9rga 3Dn7Dt is . . . "eon odalAtt4 a2ol az elAbb mDg a m9si@at l9tta. A szomszDdos nL8Dn7zet azonnal l9ngra @a6ott. A bo@or 3elg7/lladt a 6erzselA s/g9rtCl4 Ds ro6og8a Dgni @ezdett. J9r Esa@ 8ag7 n7olE8an mDter 89lasztotta el A@et a 6ata@tCl. Az eg7i@ 3iE@C elAreb/@3enEezett4 bele a 8Bzbe4 a m9si@ eltKnt. A tKz nem terjedt tOl g7orsan to8a4 de a22oz elDg sebes iramban4 2og7 mega@ad9l7ozza "eon 6artra @a6asz@od9s9t4 s s9rga 3Dnn7el 8il9gBtsa meg a 6ata@ot Ds @Lz8etlen @Lrn7D@Dt.

$BzEse66e@ 6ermetezte@ @LrIlLtte4 azt9n a szLrn7K robaj @Lze6ette m9r bele is Esobbant eg7 mDl7ebb 8Bzbe4 s ol7an DrzDse t9madt4 mint2a eg7 3Dl 2eg7et 2ajBtotta@ 8olna a 3ejDre. 1sa@ nem romlott elT ?iet8e @a6asz@odott @i a lan@9sabb rDsznDl a 6artra4 s l9tta4 2og7 ez 8olt az eg7etlen 2el74 a2ol ezt megte2ette. &LrLsH@LrIl a 8BzesDs 89jta medret merede@ szi@l9@ 8ettD@ @LrIl4 mel7e@et a 8Bz ol7ann7ira . )t a@art lD6ni eg7 m9si@ @Are4 Ds megEsOszott. &itartotta a 3eg78ert a 8BzbAl4 Ds l9tta4 2og7 a mar@olat9n eg7 tK3ejn7i 6iros 6ont 8illog. Gedig Esa@ a z/2atag 8ize LmlLtt r9. obbj9ban a s/g9r6isztol7 @LrIl szinte 3orrt a 8Bz4 6edig "eon es@Idni mert 8olna r94 2og7 @Dn7telen lez/2an9sa @Lzben mDg 8DletlenIl sem n7omta meg a ra8aszt. A @L8et@ezA 6illanatban m9r sodorta is az 9r. ? mi8el e bo@ro@ mLgLtt is l9ngo@ l9tszotta@4 "eon siet8e tem6Czott arra l9b98al Ds bal @ezD8el4 2og7 3el t/djon @a6asz@odni4 mielAtt az a rDsz is l9ngra @a6. 'szon7atos 2angza8ar t9madt. A E2olerit9@ eg7m9s /t9n b/@ta@ 3el.tOlrag7ogt9@4 s szi89r89n7szBn meg8il9gBt9sba 8ont9@ a 6artot. $ag7 azDrt4 mert leterBtette A@et a g7il@os s/g9r4 8ag7 azDrt4 mert rDmIletI@ben a 3Lldre 8etettD@ mag/@at. )m a @L8et@ezA 6illanatban a 8il9g tCt9gast 9llt elAtte4 a teste eg7 szi@l9na@ Esa6Cdott4 azt9n @i89gCdott a semmibe. A 8BzesDs 3elD. #rdBtoz9s4 bLmbLlDs4 si@ol7o@4 @9rom@od9s. "eon jobb @ezD8el a s/g9r3eg78ert mar@olta4 mel7 sistereg8e 69rologtatta el a @LzelDbAl a 8izet4 a balj98al 6edig 8alami szil9rd testet 6rCb9lt el@a6ni. A sebes 2eg7i 6ata@ itt 8alamel7est szelBdebben 3ol7t to89bb eg7 lan@9sabb terIleten4 s 69r mDterre "eontCl a 6art szi@l9s rDszDt eg7 bo@ro@@al benAtt4 3Lldes sza@asz 89ltotta 3el. A 8Bz al9 @erIlt4 azt9n az 9r to8asodorta4 s m9sod6erEe@@el @DsAbb @L2Lg8e4 6rIsz@Ll8e4 3/ldo@ol8a b/@@ant 3el mDtere@@el arrDbb4 mint a2o89 a 8Bz lezOd/lt. "eon szinte remegett az ind/lattCl4 mel7 egDsz testDt r9zta. 1sa@ ann7it Drzett4 2og7 a l9ba @iszalad alCla4 elz/2an4 s 8Bz Esa6Cdi@ Lssze az arEa @LrIl.

Azt9n eg7 tiszt9son "eon megtor6ant4 Ds 3Lldbe g7L@erezett a l9ba.legLmbLl7Btett4 2og7 nem @Bn9lta@ semmil7en @a6asz@odCt. Hideg szDl borzolta a 8izes 2aj9t4 s szinte mDg a 8elAt is a Esontjaiba 3ag7asztotta. Srde@es mCdon mDgsem 2allatszott EsLrtetDs a bozCtosbCl. "eon megr9z@Cdott4 mint eg7 @/t7a4 s ig7e@ezett eltKnni a @LzelbAl4 mielAtt a l9ngo@ 9tterjedne@ a @Lrn7ezA bo@ro@ra is. 'ndria Og7 rontott r94 mint az ele8en tKz meg8ad/lt dDmona. SlDn@zLld r9Es4 mel7 sistergett4 serEegett4 s amel7bAl szi@r9@ 6attogta@. . A 2old eg7 6illanatra a 3el2A@ mLgD bOjt4 s a sLtDtben most egDsz tiszt9n @irajzolCdott a l9ngo@ 3orr9sa: eg7 l9ngolC @o6on79jO4 @DtmDteres Esont89z4 mel7et s9rga Ds 8LrLs l9ngn7el8e@ n7aldosta@ @LrIl4 s 2Os3oszl9n7os bord9i @LzLtt a szB8e 2el7Dn 3e@ete tKz lobogott. %ondol@od9s nDl@Il a rDmala@ra emelte a s/g9r6isztol7t4 s 8ad/l megn7omta az elsItAgombot. =sps###ttt( – serEegett a 3eg78er4 de nem boEs9tott @i mag9bCl s/g9rn7al9bot4 mDg eg7 a6rCEs@a szi@r9t sem. "eon megragadott eg7 @in7OlC g7L@eret4 Ds 3eltorn9szta mag9t a 6artra. )m ami@or A jobbra 3ord/lt4 a l9ngo@ is ir9n7t 89ltoztatta@4 s "eon legnag7obb megdLbbenDsDre 8ele eg7Itt ro2anta@. "eon alig 2og7 megmar@olta 3eg78erDt4 engedte is el n7ombanQ a mar@olat 8alCs9ggal megDgette a ten7erDt. "eon Lssz6ontosBtott4 s eg7 szem6illant9s alatt ment9lis b/ro@ 8ette @LrIl a testDt. (o66ant 6allos9bCl 3e2Dres tKzn7el8 89gCdott @i4 eg7enesen a Hajnal &ardj9ba4 s a 8D@on7 3eg78er 3elAl ol7an 2ang 2allatszott4 mint amil7et 3orrC 8Bzbe dobott DlA r9@o@ boEs9tana@ @i mag/@bCl. A jelenDs a talaj 3LlLtt lebeg8e @Lzeledett4 s ten7Drn7i 6allos9bCl 3DlmDteres l9ngEsC89@@al lobbantotta l9ngra maga @LrIl a bo@ro@at Ds az aljnL8Dn7zetet. N 'ndriaP N ordBtotta "eon4 s rDmIletDt Esa@ mDg in@9bb 3o@ozta az a tDn74 2og7 a szB8e @LrIl a jeges maro@ @eg7etlenIl Lsszeszor/lt. "eon azonnal 3el3ogta4 2og7 a 3eg78er 2aszn9l2atatlan4 az L8Dbe d/gta4 Ds a @ardja /t9n @a6ott.

N 12oler. =9r 12oler 2angja egDszen m9smil7en 8olt @or9bban4 most @DtsDge sem maradt a3elAl4 2og7 a ?LtDt "9ng . -e 2og7an t/dod te megtartani4 amit BgDrtDlT Hog7an szerzed 8issza a bArte@erEset4 amit a . N )r/lC@at 2ozt9l magaddalP N 2arsogta. .zt ne 3eleddP "eon 2a le2et4 mDg erAsebben beb/r@olta mag9t a ment9lis b/ro@@al. N !em @ell 3Dlned tAlem4 ?il8er4 2iszen szL8etsDgese@ 8ag7/n@. N Honnan t/d2attam 8olna4 2og7 =ars2en g2ird4 AlmDra 6edig eg7 9t@ozott merg29niT A @BsDrtet szemDben a l9ngo@ zLldrAl 2al89n7 lil9ra 89ltozta@. ? a @Lrn7ezA bo@ro@on a l9ngo@ mint2a @e8esebb intenzit9ssal Dgte@ 8olna4 s nem terjedte@ to89bb. 'ndria @ilebbent az DgA bozCtosbCl4 Ds 6allos98al 3Dl@LrB8ben intett. N li2egte "eon. nem 2alt megT N A ?LtDt "9ng . N 'gen. Halld 12oler sza8aitP N A @BsDrtet sz9j9bCl most 3e@ete l9ngo@ Esa6ta@ @i4 s @Dt o@t988al mDl7ebb 2ango@ 2allatszotta@. N ?zL8etsDget @LtLttIn@. N Cl 3ig7elj4 "eon ?il8er4 az Dn sz9mon @eresztIl most a ?LtDt "9ng . N Az eg7ezsDg @Lt tDged4 "eon ?il8er...ra szCl 2ozz9d.N "eon ?il8erP N bLmbLlte a @BsDrtet. N !e @L8ess el 2ib9t4 @IH lLnben a ?LtDt "9ng megLlP N JiT N mot7ogta "eon4 s ment9lis 8Ddelme daE9ra eg7re 29tr9lt4 mert a tIzet 3ogott nL8Dn7zet l9ngjai 3en7egettD@.. A lebegA rDmala@ "eon 3elD 3ordBtotta 3e@ete szemIregeit4 meH l7e@bAl most 2aragos zLld szBnK l9ngo@ Esa6ta@ @i..r9t 2allja beszDlni. Az DlDn@zLld l9ngo@ szi@r9zni @ezdte@ @LrIlLtte. $ag7 tal9n nem Drzed ezt elDg @Dzzel 3og2atCanT "eonna@ el9llt a lDlegzete4 Og7 megszor/lt a szB8e @LrIl a jeges maro@Q azt9n en72Ilt a n7om9s. N . 'ndria 3e@ete l9ngo@at @iboEs9tC sz9j9bCl most mint2a gOn7osabb sza8a@ tLrte@ 8olna elA.ra nem 2alandC a szC 9ltalad ismert DrtelmDben. Gor2I8el7Dt el6/sztBt2atj9@ /g7an4 de At mag9t so2asem.ngem /g7anOg7 el9r/lta@4 mint 12olert N 8Dde@ezett "eon.

N JibAl gondolod4 2og7 Dn nem ismerem az Br9s tartalm9tT N JiT N "eonna@ ez a le2etAsDg ez id9ig meg sem 3ord/lt a 3ejDben. 'n@9bb Esa@ a tDn7e@et @LzLlte. )m engem nem az ind/lato@ 2ajtana@4 2anem a jCzan meg3ontol9s.. N 'smered 12lo8ia rejte@2el7DtT N >ermDszetesen.. Jint a2og7 a te eg7@ori 9r/l9sod is. Hog7 mi mCdon. "eon szB8e Lsszeszor/lt4 de most nem a jeges maro@tCl.. $alami8el Esendesebben szClalt meg4 de nem Og7 tKnt4 mint2a mag7ar9z@odna.... "eon a 2omlo@9t r9nEolta. Sn meg6rCb9ltam megtLrni ?ang 2atalm9t4 de mint az esemDn7e@ m/tatt9@4 ... miDrt nem 9llt9l rajta bosszOtT A @BsDrtet 2osszan 2allgatott. N Hog7 Drted eztT A jelenDs szemDben 3/rEsa mCdon @a8argott a 2al89n7 lila l9ng. sOl7osan 8Dt@ezett ellenem4 s 8Dt@e megboEs9tH 2atatlan. N >al9n nem D66 a@@or sza@Btott el eg7m9stCl bennete@et az az ismeretlen erA4 ami@or boldogs9goto@ teljes le2etett 8olnaT "eon esze 12lo8i9n j9rt4 de 12oler sza8aira 3el@a6ta a 3ejDt. !em 3ogo@ bosszOt 9llni sem rajtad4 sem az asszon7odon. >Lbbre DrtD@ele@ eg7 2at2atCs szL8etsDget4 mint az esztelen bosszOt. &ezdete@tAl az A 2atalm9ban 9llt9l4 mindig is Dreztem rajtad.. nem t/dom. mDg a@@or is4 ami@or elsA Bzben 2ozz9m jLttDl4 Ds szL8etsDget aj9nlott9l. !em. N A@@or.merg29ni elraboltT A @BsDrtet 3/ra mCdon megremegett4 mint2a Esa@ eg7 dDlib9b lenne. Hiszen megbKn2Adtete@ ti m9r Bg7 is. san7arO 2ozz9to@ a sors. N ?ang 9llt Bg7 bosszOt rajtad. N Z'smeretlen erA[T Ji3Dle ismeretlen erAt emlegetszT >e tal9n t/dod4 mi tLrtDnt 8elem4 2og7 @erIltem el 12er/bionbClT ? 2og7 mi tLrtDnt @Lz8etlenIl az/t9nT A 12oler sza8ait tolm9EsolC lebegA rDmala@ 2osszan 2allgatott. N $alC igaz.. Jindig is ismertem... A bosszO az el8a@/lta@ esz@Lze4 s 8Dgre2ajt9sa nem o@oz LrLmet4 mDg Esa@ elDgtDtelt sem4 Esa@ 8alami mDl74 belsA 2i9n7Drzetet. ? /g7anol7an szBnK4 8D@on7 3Istsz9laEs@9@ @an7arogta@ belAle 3el3elD.

g7 6erE is eltelt4 mire 3elemelte a 3ejDt4 Ds @ibL@te: N Hol 8an 12lo8iaT N A22oz4 2og7 megt/dd4 teljesBtened @ell a 3eladatot4 mell7el megbBzla@. N Hog7an t/dn9m Dn megLlni &e8anaart4 2a te eg7edIl @D6telen 8ag7 megbir@Czni 8eleT A rDmala@ ismDt 2allgatott. N $ag7is. N Ss 2a nemT Ha A m9s@D66 8Dle@edi@ a bosszOrCl4 mint teT Ha megLl abban a . "eon sC2ajtott.. . N Azt sem t/dom4 merre ind/lja@ N 3ol7tatta "eon. $an belAlI@ elDg. Fig7elemmel 3ogj9@ @BsDrni az /tadat4 s a2ol ne2DzsDgeid t9madna@4 a segBtsDgedre leszne@. Jost "eonon 8olt a 2allgat9s sora. "eon eltL6rengett a 2allotta@on. ? &e8anaart nem ne@ed @ell megLlnLd.. + tal9n tLbbet t/d4 mint Dn4 s mi8el jelen @LrIlmDn7e@ @LzLtt ne@i is Drde@Dben 9ll &e8anaar 2al9la4 8alCszBnKleg a segBtsDgedre lesz4 N $alCszBnKlegT N "eon 3el2Ozta a szemLldL@Dt. A 2it89n7 ala@ nem m/tat@ozi@ n7Bltan4 a 29ttDrbAl ir9n7Btja az esemDn7e@et4 s 8DdAm9gi98al 9rn7D@olja le jelenlDtDt4 Bg7 @ij9tssza az Dn t/d9somat is. Ami@or segedelmeddel ?ang elb/@ott4 tDged sz9mKzLtt 12er/bionbCl.nem so@ si@errel. N . N !em sz9mBt N 89gta r9 szinte azonnal 12oler... N +@ t9madta@ r9m.. N !Dl@IlLz2etA 6orszeme@.lsA@Dnt ?ang2oz @ell elj/tnod. >e Esa@ meg@eresed. Dn lesze@ a Esali. A rDmala@ nem 8ett t/dom9st a megjeg7zDsrAl. A 2B8eimen @eresztIl Izene@.. N Hol @eressemT N Fol7amatosan ir9n7Btala@... abba a @D6zeletbeli 8il9gba4 mel7 8alCj9ban nem lDtezi@ Ds so2asem lDtezett. "eon megr9nd/lt. 2a 8Dgre abba2ag7od a leg7il@ol9s/@at... !e@ed Esa@ az a 3eladatod4 2og7 3el@/tasd &e8anaart4 s 2a m9r ott leszel4 rajtad @eresztIl. a ?LtDt "9ngon @eresztIl t/dni 3ogom4 Ds megjelene@.

N Ha 6edig nemT N !os4 az azt jelenti4 2og7 te g7engDbb 8ag74 mint gondoltam.. $ajon le2et 2inni 12olerne@4 2og7 lemond a bosszOrCl4 8ag7 Esa@ el2alasztja addig4 ameddig az Drde@e Og7 @B89njaT &i t/djaT "eon a 3ejDt r9zta. . Azzal a &arddal Ds a ment9lis erAddel leg7Az2eted. nemEsa@ 2og7 el9r/lod ne@em 12lo8ia rejte@2el7Dt4 2anem 3elDbreszteni is segBtesz m9gi@/s 9lm9bClT A jelenDs @issD meg2ajtotta a 3ejDt4 szemIregeiben Ds a sz9j9ban DgA . N !em 2iszem4 2og7 meg @ell 2arEolnod ?anggal N tette 2ozz9 12oler 'ndria sz9j9n 9t.ddigi Esat9roz9sai igenEsa@ megg7engBtettD@. elentD@telen ellen3Dl. N Jert A is t/dja4 2og72a meg@Izd 8elem4 a 2arE mDg jobban megg7engBti4 Ds a@@or te elsL6rAd4 mint eg7 gazsz9lat. N >e most erAsebb 8ag7 n9la.. + is t/dja4 2og7 in@9bb &e8anaartCl @ell tartania4 mint tAlem.. "eon sLtDten meredt maga elD. .. N A g7enge szL8etsDges tLbbet 9rt4 mint segBt. N ?ang ta@ti@/sabb ann9l4 sem2og7 2ag7ja mag9t il7en @Lnn7en tArbe Esalni. N Hog7 Dn szL8etsDgre lD6je@ ?anggalT Azzal az eszelAs merg29ni8alT Hiszen A a bKnLs mindazDrt4 ami 12er/bionnal tLrtDntP Hiszen ne@i @LszLn2eti 12er/bion az D8ezredes HosszO Sjsza@9tP Jindazt a mDsz9rl9st. N Ss a@@or ninEs szI@sDged r9m. N ...l2allgatott4 mert eszDbe 8illant4 amit &ind %ren %r/n %rat2 mesDlt ne@i arrCl az idAsza@rCl4 mel7 a Hajnal@or @ezdetDn 12oler megjelenDsDt @L8ette: 12oler irtCzatos bosszOj9t. &Bn9lj ne@i szL8etsDget... N !em 2iszem4 2og7 8ala2a is @D6es lennD@ megbD@Dlni ?anggal. N !em. "eon sC2ajtott. a@9r az Dn ne8emben is4 Ds @eressDte@ eg7Itt &e8anaartP "eon megborzongott. N A@@or Lld megP -e Bg7 8ag7 Og74 elAtte szedd @i belAle mindazt4 amit &e8anaarrCl t/dP N Ss 2a megtal9lom &e8anaart.z a ?ang m9r nem a rDgi.min/t/mban4 a2og7 meg6illantT N Ha r9d t9mad4 8Ddd magadP N s/gallta a sBron tOli4 mDl7 2ang. Ha 6edig nem.

12lo8i98al eg7Itt.. N Ss /t9naT N @Drdezte Dlesen.. A ?LtDt "9ng gondos@odi@ az BgDretem megtart9s9rClP "eon mint2a nDmi gOn7t Drzett 8olna @i e sza8a@bCl4 de nem t/dta4 8ajon nem Esa@ a @D6zelete j9tszottHe 8ele.l9ngo@ meglibbente@.. A dLntDs a tied. Jinden m9sodi@ este ott iszogat eg7 Jadin ne8K 3iE@C4 a@i el8ezet 2K szolg9m2oz4 Je/rin2oz. Ha @B89nod4 eg7i@ leg3Abb szolg9m le2etsz4 8ag7 2a ezt nem a@arod4 Dl2etsz ol7an 2el7en is4 a2ol so2asem 3ogsz 2allani rClam. N Je/rin a te szolg9dT N =9r l9tszClag ?angot is szolg9lja4 Je/rin megbBz2atC emberem. ezt BgDrem. AzDrt ra@ta r9d azt a 8ar9zst4 mert az 8olt a 6aranEsa4 2og7 tDged 2ozz9m . N Jeg2ag7om az Dletete@et N @LzLlte 8DgIl. "eon az aj@9ba 2ara6ott. Ha m9r nem lesz szI@sDge r9j/@. Jost m9r 2at9rozottan Drezte a gOn7t ebbAl a monoton beszDdbAl4 s t/dta4 2og7 az esemDn7e@ majd egDszen m9s 3ord/latot 8eszne@. A @BsDrtet Esendben lebegett eg7 darabig... Sl2etsz a 89ramban4 eg7 9ltalad 89lasztott 3al/ban 8ag7 a 8adonna@ b9rmel7 9ltalad meg2at9rozott rDszDn. Hog7 a m9g/s nem 2az/di@4 abban biztos 8olt4 8iszont abban is4 2og7 ter8ez 8alami aljass9got. =Clintott. N Ha el8ezetsz &e8anaar2oz4 12lo8ia a tied le2et. Az Dn /ralmam alatt4 de bD@essDgben.. "eon n7elt eg7et. N Ji/t9nT N Ha el8Dgeztem a 3eladatomat. N A ?LtDt "9ng leg7en a tanOja enne@ az BgDretemne@P Ha si@errel el8Dgzed a 3eladatod4 s nem tLrsz 9rm9n7s9ggal ellenem4 bD@Dben Dl2etsz b9r2ol 12er/bionban4 a2ol Esa@ jCl esi@. "eon 3elnDzett. -e mit te2etett 8olna ellene N a ?LtDt "9nggal a szB8e @LrIlT N Hol tal9lom ?angotT N Jenj Dsza@na@P &eresd meg %randort4 eg7 @is89rost a %r/2 3ol7C 6artj9n4 s ott a "ila 1sillag 3ogadCt. $alCszBnKleg betartja a sza89t4 8isszaadja ne@i 12lo8i9t4 s mi8el ezzel teljesBtette az BgDretDt4 m9r nem @Lti semmi. !7/godtan megLl2eti mind@ettAjI@et.

. N Az a 8ar9zs semmi m9st nem tartalmazott4 Esa@ eg7 belsA @Dn7szert4 mel7 2ozz9m ir9n7Btott bennete@et. -e nem egDszen.. $iszont a &e8anaar ne8et nem ismerte. "eon 9tgondolta a teendAit. leg3eljebb ann7it t/dtam @i8enni a sza8aibCl4 2og7 2atalmas Or le2et4 a@itAl @issD AlmDra is 3Dl. A@9rEsa@ az a 2reeir @Ll7L@4 a@i a 3ogadCban 3elismerte a @ardot.. .@IldjLn.. N >al9n Esa@ szBnlelte4 2og7 nem ismeri4 de le2et4 2og7 megbBzCja . Jost Drtette meg4 miDrt 8etette al9 mag9t ol7an @DszsDgesen =ars2en a 8ar9zslatna@. N JirAl 3ogom megismerni azt az illetAt a "ila 1sillagbanT A jelenDs 2abozott eg7 darabig4 mielAtt 89laszolt 8olna.. N Ss 2a ?angbCl sem Esellel4 sem erAsza@@al nem t/do@ meg semmi in3orm9EiCtT .lj9tszotta4 2og7 ezt ?ang 6aranEs9ra teszi4 de 8alCj9ban Dn /tasBtottam.l8ezet ?ang2oz.. &i A4 Ds 2og7an @erIlt 2ozz9dT N AlmDraT . N &i a megbBzCjaT "eon 89llat 8ont. N Azt 2iszem4 az a merg29ni lesz a megold9s4 a@i a bArte@erEset elragadta tAled.zen a @BsDrtet is eltKnAdLtt. 2og7 @Ltelese@ 8ag7/n@ 2ozz9 8isszatDrni4 mi/t9n tDged meg. .. ? ez rDszben si@erIlt is ne@i.g7 zsoldos 8ar9zslCnA4 a@i saj9t be8all9sa szerint D66 a Hajnal &ir9l7nAjDne@ 2ollDte /t9n @/tatott. N !em. Az a ?LtDt "9ng4 mel7 a szB8ed @LrIl lobog4 erAsebb4 mint a Je/rinD4 ezt A Drezni 3ogja4 s mindenben a segBtsDgedre lesz.. N !e 3Dlj4 3el 3ogod ismerni. Hiszen ne@i D66 az 8olt a EDlja4 2og7 elj/sson 12oler2ez4 Ds megLlje. N !em emlBtett semmit a megbBzCj98al @a6Esolatban.zt nag7on tit@olta. "eon eltKnAdLtt. N .. N A@@or az a Z2KsDg8ar9zs[4 amit =ars2en 3ogadott a ne8In@ben. A idDzett meg 8alami 8ar9zsigD8el. >/lajdon@D66en ne@i @LszLn2etem4 2og7 8issza@erIltem 12er/bionba..

A rettenetesen mDl7 2ang ezen /tolsC sza8a@n9l eg7re magasabb lett4 s 'ndria ismert arti@/l9tlan 2angj9ban Drt 8Dget. $alCszBnKleg /g7anol7an nAi ala@ban 3og megjelenni. N >edd4 amit a ?LtDt "9ng . A merg29ni@ ne2ezen 89ltana@. -e a 2Br elj/t amerre Esa@ j9rsz4 s a E2olerit9@ minden2ol a segBtsDgedre leszne@. N Jenn7i idA 9ll rendel@ezDsemreT N @Drdezte. mi mCdonT N Sn nem tarto@ 8eled N @LzLlte 'ndria. N Jenj4 "eon ?il8erP N 6aranEsolta 'ndria. N Azt Esa@ &e8anaar t/djaP N 3elelte. Ha bizon7Btanod @ell 8alamel7i@I@ elAtt a @ilDtedet4 minden ment9lis erAddel Lssz6ontosBts a szB8ed @LrIl lobogC ?LtDt "9ngraP "eon Esa@ most 8ette Dszre4 2og7 idA@Lzben meg3eled@ezett a ment9lis b/r@9rCl4 s az szD6 3o@ozatosan elen7Dszett a testDrAl. N ?ietned @ellP Ha &e8anaarna@ a 3IlDbe j/t4 2og7 a testemet el6/sztBtott9@4 8alCszBnKleg meg@BsDrli majd 8Dg@D66 eltLrLlni a lel@emet is. N !e2ezen 89ltana@T A rDmala@ nem 3oglal@ozott a @DrdDssel. . &eresd a merg29nitP %ondol@odj el rajta4 2o8a me2etettP &/tass az emlD@ezetedben4 mi@et beszDlt4 mit emlBtettP Az a l9n7 @/lEs3ig/ra le2et.. Jindeg7. Az Cri9s Esont89z 8ala2o89 a messzesDgbe nDzett nem l9tC szemIregei8el. A l9ngolC 3ejK Esont89z szemIregeiben most s9rga l9ngo@ lobogta@4 s 3ogai @Lzt naranEsszBnK tKz Dgett.egDsz m9s nD8en ne8ezte mag9t. )m e22ez a 6rCb9l@oz9s2oz 3el @ell 3ednie mag9t4 s a@@or @Lnn7ebben le le2et Esa6ni r9P Jenj4 "eon ?il8erP Az Dn idAm most lej9rt.ra meg2ag7ottP N 12oler segBtsDget BgDrt... N +r@LdnLm @ell a mester marad89n7ai 3LlLtt..

Hog7 elj/ttassa a Hajnal &ardj9t is erre a 2el7re4 mel7 12oler g7il@osa le2etett 8olna. 1se@Dl7 eredmDnn7el.r9t. A langalDta =ars2enrAl 6edig @iderIlt4 2og7 g2ird4 s az DletD8el 3izetett azDrt4 2og7 szDtlAtte 12oler @BsDrtettestDt. ?zB8esen megsz9rBt@ozott 8olna eg7 szDltAl 8Ddett barlangban4 eg7 bar9ts9gos t9bortKz mellett4 8ag7 a@9r eg7 3ogadC @andallCj9n9l4 de il7esmire nem 8olt le2etAsDge. $ala2og7 minden @a8argott a 3ejDben. $ajon mi3Dle am/lettet lo62atta@ el tAle (azECD@4 ami@or leItLttD@ Ds elmene@Ilte@T $ajon 2ol rejtegette @or9bban a s/g9r6isztol7t4 2og7 sen@i nem 3edezte 3el n9laT $ajon mi3Dle indBtD@bCl 6rCb9l@ozott a g2ird 12oler megLlDsD8elT $ajon A is 8ala@ine@ a megbBz9s9bCl dolgozottT Ha igen4 @i bBzta megT &e8anaarT -e 2a =ars2en megbBzCja &e8anaar 8olt4 @ine@ dolgozi@ AlmDraT Ss eg79ltal9n4 mi tLrtDn2etett 12er/bionban4 2og7 ez a 8il9g ismDt g2irde@tAl Ds merg29ni@tCl 2emzseg. AlmDra merg29ni4 s mi/t9n tAle 2KsDget @Drt4 3Dl Cr98al @DsAbb EsO3/l 9t8erte.C9 Ji/t9n 'ndria elboEs9totta4 "eon sietAs lD6te@@el ind/lt meg a sebes sodr9sO 6ata@ 6artj9n. A &D@ %On9r 3ogadCban megLlte a 2reeir @Ll7@Lt4 Ds az A @D6Dben bem9szott "eon abla@9n. =ars2en 8ala2og7 megt/dta4 2og7 AlmDra rejtDl7es esemDn7e@ /t9n @/tat4 s 8ala@ine@ a megbBz9s9bCl mellDje szegAdLtt. )m az esemDn7e@ m9s 3ord/latot 8ette@4 s a 8ar9zs@ard 2el7ett a s/g9r6isztol798al 6rCb9lta elintDzni a ?LtDt "9ng . A 3eje mDg mindig zOgott az esemDn7e@ g7orsas9g9tCl4 a r/29ja 8BztAl EsL6LgLtt4 s A resz@etett a 2ideg szDlben. Azt9n ami@or "eon megszerezte a @ardot4 nem t/dta4 mit teg7en. Hog7 elj/sson 12oler rejte@2el7Dre. "eon ag79ban 2om9l7osan @ezdett Lssze9llni =ars2en szere6e4 s az Ot sor9n ta6asztalt tito@zatos esemDn7e@ is @ezdte@ Drtelmet n7erni. Hog7 "eont a@artaHe megLlni4 8ag7 a @ardot a@arta ello6ni4 az m9r LrL@ rejtDl7 marad. . Azt9n ami@or Je/rin 3ogs9g9ba este@4 s az az ala@ 8ar9zslat al9 a@arta 8enni "eont 12oler megLlDsDre4 =ars2en megj9tszotta a beEstelent4 majd @DsAbb az ostob9t4 2og7 a 8ar9zs al9 8esse mag9t.

. "eon C8atos mozd/lattal meg6as@olta a E2orald n7a@9tQ a 6i@@el7e@et 3/rEs9n b9rson7osna@ Drezte. A 2eg7ne@ eg7 m9si@ oldal9n jLtte@ 3el4 s ezt a 6ata@ot nem is @ereszteztD@./33P N mot7ogta "eon. !em t/dta meg9lla6Btani4 8ajon =ars2en E2oraldj9t l9tjaHe4 8ag7 eg7 idegen 3ene8adat. "eon szD6 lassan4 ne2og7 az 9llatot eg7 2irtelen mozd/lattal t9H mad9sra @Dsztesse4 @i8onta a @ardj9t. A Hajnal &ardja rCzsaszBnben 8il9gBtott. N Ji3Dle tit@ot rejtegetsz magadbanT A 2old ismDt @ib/@@ant a 3el2A@ mLgIl4 s szinte na66ali 8il9goss9gba 8onta a 6ata@ @o69r4 szi@l9s 6artj9t4 amerre "eon lD6@edett. N A mindenitP A lDn7 mDg in@9bb @id/gta a 3ejDt4 s most l9tszott4 2og7 az ala@ja @/t7aszerK4 a sz9j9bCl 8iszont araszn7i ag7ara@ meredezne@. Jindeg7. N 12lo8iaP N sC2ajtott "eon 39radtan. Ha elj/t 8alami la@ott tele6IlDsre4 OtbaigazBt9st @Dr.g7 E2orald. N H9t te4 merre j9rt9lT ."eon Drezte4 2og7 eze@re a @DrdDse@re m9r nem 3og 89laszt @a6ni sosem.lAtte eg7 bo@or g7anOsan remegett4 nem Og74 mint2a a szDl borzoln9./33T N 6rCb9l@ozott "eon. N . $ag7 Lt8en mDterrel lentebb a nL8Dn7zet ismDt sKrKbb lett4 s b9r a 8Bz Esobog9sa erAsLdLtt4 a 8BzesDs zOg9sa lassan el2al@/lt mLgLtte. . Ami@or @Lzel Drt4 2al@an 3el8inn7ogott4 s Drdes n7el8D8el megn7alta "eon @ardot tartC @ezDt. "eon tan9Estalan/l nDzelAdLtt. ? a @L8et@ezA 6illanatban eg7 6i@@el7es 3ej jelent meg4 mel7en szi89r89n7szBnben Esillogott a 2old 3Dn7e. >al9n . N . "eon Og7 tor6ant meg4 mint2a a 3/ra lDn7 m9ris a l9b9ba 2ara6ott 8olna./334 te 8ag7 azT Az 9llat @ib/@@ant a bozCtbCl4 Ds 3ar@9t a 29tsC l9bai @LzD 2Oz8a4 les/n7t 3Ile@@el4 C8atosan lD6@ed8e @Lzeledett a 3eszIlten 9llC "eon2oz. -e 2og7 a 12oler 9ltal emlBtett 89ros4 %randor merre le2etT $ala@itAl meg @ellene @Drdezni. N !7/gi4 .szDbe j/tott4 2og7 az 9llat nem tartott 8elI@ 12oler 89r9ba.

g7ana@@or szemmel l9t2atCan resz@etett. Haragos tKz 3alta a marad89n7o@at. JegborH zongott eg7 2K8Lsebb szDlro2amtCl4 Ds 2atalmasat tIsszentett. Az 9llat nDmileg 2aboz8a @L8ette. N A gazd9dat m9r 2i9ba 89rod N jeg7ezte meg "eon. Azt9n . ?zClBtgatta eg7 darabig4 de mi8el a E2orald nem jelent@ezett4 "eon le8ette @D@ 6osztC@L6en7Dt4 @iEsa8arta belAle a 8izet4 majd leterBtette a . A E2orald @Dt 2atalmas /gr9ssal elt98olodott tAle4 Ds Bn7Dt 3el2Oz8a 8iEsorgott. "eon beljebb sietett a barlangba4 s eg7 8astag 9gat 8onszolt a tKz2Lz. Az 9llat a @ezDt szagl9szta4 majd 3elemelte a 3ejDt4 Ds arra3elD nDzett4 amerrAl "eon Dr@ezett. . "eon siet8e tIzet ra@ott4 azt9n 89ratlan/l r9dLbbent4 2og7 ninEs tKzszersz9ma. %ombostK3ejn7i zLld 6ont 8il9gBtott ott4 a2ol @or9bban 6iros 8illogott. %7a@orta 29tra6illantott "eonra4 2og7 8ajon @L8etiHe. + 8alCszBnKleg nem a 2idegtAl. F9zCsan Lssze2Ozta mag9n 8izes @L6en7Dt4 Ds 2osszO lD6te@@el ind/lt to89bb./33 Og7 2aladt elAre4 mint2a ismernD az /tat. A 3eg78er EsL8Dt az Lssze2ordott sz9raz gall7a@ra 3ogta4 Ds megn7omta az elsItAgombot./33ot @ezdte 2B8ogatni4 mert az ijedD@en7 jCsz9g a 3eg78er elsA 8illan9s9ra Og7 elinalt4 mint2a meg sem a@arna 9llni Amri@ig.lA2Ozta a s/g9r6isztol7t4 s a mar@olatra 6illantott. . $alCszBnKleg itt @Csz9l2atott a @Lzelben4 amBg az esemDn7e@ zajlotta@. Rjra szi@l9@ @LzD Drte@4 Ds a E2orald eg7enesen eg7 t9gas barlang2oz 8ezette4 mel7ben Esontsz9raz gall7a@ 2e8erte@.=ars2en sza89ra4 tal9n saj9t ijedelme miatt 8isszamaradt. Hamarosan eltDrte@ a 6ata@tCl4 s . ?zagl9szott. A s/g9r6isztol7bCl l9ngEsC8a Esa6ott @i4 a gall7a@ nag7 rDszDt el6orlasztotta4 s a maradD@ot n7omban l9ngra lobbantotta. Jajd 69r lD6Ds elmOlt98al meg is elAzte4 s balra @an7arod8a @i@erIlte a legsKrKbb bo@ro@atQ m/tatta az /tat. &Dsz Esoda ebben a ned8es idAben. 1sa@ nD2a 9llt meg szagl9szni a le8egAben4 azt9n m9ris magabiztosan 2aladt to89bb. N !7/giP N ismDtelte "eon4 s most m9r biztosan t/dta4 2og7 =ars2en g798a E2oraldja tisztelte meg t9rsas9g98al.

/334 2anem eg7 8eszedelmes bestia4 de l9t8a a E2orald 8isel@edDsDt4 el8etette ezt a le2etAsDget. Fel@a6ta a 3ejDt4 Ds merAn nDzett 8ala2o89 a sLtDtbe. ?iet8e szDt2Ozg9lta az DgA gall7a@at4 2og7 EsL@@entse a l9ngo@ 2e8essDgDt4 s g7orsan mag9ra @a6@odta 2el7en@Dnt mDg ned8es4 m9s2ol . A s/g9r3eg78ert C8atosan jC t98ol tolta a 2AtAl4 de nem ann7ira t98ol4 2og7 eg7 szem6illant9s alatt ne Dr2esse el. N %7ere ideP N 2B8ta "eon4 s az 9llat bizon7talan lD6te@@el @LH zeledett. Jost 3el6attant4 s a szemDt erAltet8e nDzett a 2ango@ 3orr9s9na@ ir9n79ba./33 d/gta @i a 3ejDt4 Ds 3DlDn@en 6islogott. $ala2onnan bal @Dz 3elAl elmosCdott szit@ozCd9s Ds Itemes Esattog9s 2allatszott. "eon 3ejDben eg7 6illanatra meg3ord/lt4 mi 8an4 2a ez az 9llat nem . AzDrt a s/g9r3eg78ert 8alami8el @Lzelebb 2Ozta mag92oz. "eon eddig nem is 2allotta. )t39zott testDt dLrzsLlte4 Ds az 2amar 3elmelegedett. (L8id 2aboz9s /t9n az L8Dt is leEsatolta4 s 6iros /jjatlan ze@DjDt szintOg7 @iEsa8arta Ds @iterBtette eg7 m9si@ @Are4 majd a Esizm9j9bCl is @iborBtotta a 8izet.tKz mellett 9llC @ere@ @Are. J9r nem 39zott ann7ira4 s Drde@lAd8e nDzett 69rolgC r/29ira. JDg Jonara@2ban4 ami@or 12olerrel 2arEoltT $ag7 ami@or a E2olerit9@ elAl mene@IltT $ag7 ami@or leb/Es@9zott a 8BzesDsenT &Lzelebb 2OzCdott a tKz2Lz4 s 9t9zott tagjait melengette a l9ngo@n9l. Azon tL6rengett4 8ajon mi3Dle jCtDt lDle@ ra@2atta a barlang menedD@Dbe eze@et az 9ga@at4 gondol8a arra4 mil7en jCl jL2et majd esAs idAben. 1sa@ most 3edezte 3el4 2og7 sz9rn7as bronzsisa@j9t4 mel7et mDg az eemsi t9borbCl zs9@m9n7olt a r/29i8al eg7Itt4 el8eszBtette 8ala2ol. Az 9llat le2asalt a tKz mellD4 Ds az orr9t magasra tart8a erAsen szimatolt. A 3IlDt 2eg7ezte. A Esattog9s abbamaradt eg7Heg7 6illanatra4 de a szit@ozCd9s nem. $ajon az illetA Lnmag9na@ sz9nta4 8ag7 m9so@ra gondoltT "eon 8ag7 tBz 6erEe IldLgDl2etett a tKznDl4 ami@or az eg7i@ bo@orbCl . "eon nem Drtette a sza8a@at4 de a 2angsOl7bCl eg7DrtelmKen arra @L8et@eztetett4 2og7 8ala@i nag7on 2aragos le2et.

N -e 2onnan t/d2atta..... N HD4 (azEoP Jir@P &rontel. "eon szi@l9tCl szi@l9ig4 bo@ortCl bo@orig oson8a @LzelBtette meg a 2ango@ 3orr9s9t. ? most 2og7 "eon m9r Esa@ neg78enHLt8en mDterre j9r2atott tAle4 t98olabbrCl m9s 2ango@at is 2allott. A szit@ozCd9s is...nem so@9 3el@el a na6... FelEsatolta az L8Dt4 s a s/g9r3eg78errel a @ezDben C8atosan ind/lt le3elD. N . A 2eg7oldal merede@en lejtett4 s "eonna@ g7a@ran meg @ellett @a6asz@odnia4 2og7 le ne g/r/ljon4 s nD2a bizon7 @ellemetlenIl meg is EsOszott4 9m nem @ellett attCl tartania4 2og7 Ig7etlensDge el9r/lja. N + a Hajnal "o8agja. . . >o89bbi Esattog9so@at4 @a6ar9st4 DrEes EsendIlDst4 2angos 2ort7og9st4 2al@ beszDlgetDs3oszl9n7o@at... N Jeddig. A mozgC ala@o@ dLbbenten eg7enesedte@ 3el4 Ds 2arEi 6Czba 89gt9@ mag/@at. (ajta tOl4 Og7 jC 2arminE mDterre a tiszt9s tOl3elDnDl embern7i mDl74 Ds mDtern7i szDles gLdrL@ Ds 3rissen @i2antolt 3Lldra@9so@ mellett4 no Ds @DtH29rom ormCtlan4 bronz8eretes l9da t9rsas9g9ban (azEo Jenem Ds t2or6 szolg9ja4 Jir@ r9ngatta@ @i3elD eg7 Ojabb 2atalmas l9d9t "eon jL8etele elAtt. A @LzelgA ala@ l9tt9n el2allgatott.. Jost mind29rman 3eszIlten 9llta@4 Ds a @LzeledA ala@ 3elD meredte@. A szit@ozCdC ol7ann7ira el 8olt 3oglal8a saj9t bosszOs9g98al4 2og7 2angj98al minden m9s neszt eln7omott./33 3el@elt4 Lssze8issza m9sz@9lt a tKz mellett4 2al@an 8inn7ogott Ds morgott4 de nem @L8ette. "eon @i/grott a bo@or mLgLtti rejte@DbAl4 Ds a 2om9l7ban mozgC @Dt 9rn7 3elD szaladt. &rontel 9llt leg@Lzelebb4 2atalmas alab9rdj98al eg7 3a tL8Dben a 3Lldet la69tolta N Ds 3ol7amatosan @9rom@odott.Ds ez meg Esa@ itt. =9r l9tni mDg mindig sen@it nem l9tott4 a @9rom@od9s eg7re @i8e2etAbb lett4 s igaz4 2og7 so@@al messzebbrAl sodorta oda a szDl4 mint azt "eon elAszLr gondolta4 m9r nem le2etett t98ol..Esontsz9raz r/29it. N . A 2ango@ 8ala2og7 ismerAsne@ tKnte@...

"eon Esod9l@oz8a nDzte A@et. N Abban @ag7lC@ 8anna@ N m/tatta Jir@ is N4 DrtD@telen 8aEa@o@. . N JDg nem tal9lt/@ meg a te@erEse@et N t9jD@oztatta "eont N4 de m9r so@ 8aEa@ra b/@@ant/n@. "eon C8atosan @Lzeledett4 Ds Esod9l@oz8a nDzte4 menn7i gLdrLt @i9sta@4 @i@a6arta@ eg7@ori t9rsai. N Abban rozsd9s @Dse@ 2e8erne@4 abban 8alami n79l@9s 3adarabo@4 abban Esonto@4 abban a szDlsAben 6edig 3oszladozC rong7o@."eonna@ Esa@ most LtlLtt eszDbe4 2og7 eze@ a t9rsai EsO3/l EserH ben2ag7t9@4 @LszLnDs nDl@Il szL@te@ el4 leItLttD@ =ars2ent4 Ds elH rabolt9@ az am/lettjDt. Jit le2et @ezdeni il7en @ag7lC@@alT &rontel ismDt @9rom@odott4 Ds A is @ilD6ett a gLdLrbAl4 amel7i@ben @or9bban dolgozott. ?zinte a tiszt9s szDlDn 9llC Lsszes 39t @Lrbet/r@9lt9@4 s a tDrdig DrA4 bronz8eretes4 @or2adozC l9d9@at 29rom @IlLnbLzA l7/@bCl r9ngatt9@ @i. Jegtor6ant4 Ds b9r a 3eg78erDt nem tartotta 3en7egetAen4 mindenre @Dszen szorongatta a mar@olat9t. A szDlsA gLdLrben 6edig tal9lt/n@ eg7 @is 2ordC @9tr9n7t4 de azt @i sem 2Ozt/@. (azEo a tLbbi l9d9t m/togatta 8Dgig. Az eg7i@ l9da tetejDt erA8el 3el3eszBtettD@4 Ds a belsejDben eg7 ra@9s @ag7lC2Dj meg Esiga29z magasodott. !em t/dom4 @i a 3ene g7KjtLgette Lssze A@et. >Lbb ezern7i le2etett. Az Lsszes tLbbi l9d9t 3eln7it2att9@4 de 2og7 a tLbbi mit tartalmaz4 azt nem le2etett l9tni "eon 2el7zetDbAl. N Jegle6AdtDlT &rontel ismDt @9rom@odott4 mint eg7 @oEsis4 3eg78erDt a ned8es 3Lldbe dL3te4 Ds 2eg7eset @L6Ltt a ten7erDbe. N >al9n nem gondoltad4 2og7 8ala2a is tal9l@oz/n@ mDgT N @Drdezte "eon4 s a ro66ant alab9rdot szorongatC eemsit 3Ir@Dszte. (azEo @im9szott abbCl a tDrdig DrA gLdLrbAl4 amel7i@bAl D66 a l9d9t r9ngatt9@ @i3elD4 s 8as@os 8ad9sztArDt eg7 @i9llC g7L@Drbe szOrta. N Sn 2arEos 8ag7o@4 nem 3LldtOrC 6arasztP N jeg7ezte meg neH 2eztel8e4 Ds ismDt a @ardj9Drt n7Olt. N "eon ?il8erP N @i9ltotta &rontel 2aragosan.

N &eressI@ a te@erEse@et.N >i mit mK8elte@ ittT &rontel dI2Lset @L6Ltt. N "9di@9t eddig nem tal9lt/n@ N 8ette 9t a szCt Jir@. N >Orj/@ a 3Lldet4 mint a bIdLs 6araszto@P (azEo g7ana@od8a 6islogott. &rontel Esa@ a szemDt meresztgette. N Hiszen az az DgimeszelA elment /t9nato@. N JiEsodaT N @i9ltotta (azEo. N Sn /tasBtottala@ bennete@et4 2og7 jLjjete@ ide Ds 9ssato@T A 29rom t9rs ismDt LsszenDzett. .. "eon nag7ot n7elt. N &i ItLtte le =ars2entT N @Drdezte Drde@lAd8e Jir@. N Ji3Dle te@erEse@etT Jir@ is @Lzelebb jLtt. N Gedig egDsz Djsza@a 9st/n@. N "eItLttDte@ =ars2ent4 Ds a tAle el8ett bArte@erEs ala6j9n @/tatto@ 8alamitT A @Dt t2or6 Ds az eemsi LsszenDzte@. N $iEEelsz 8elIn@T "eon 2irtelen Og7 Drezte4 mindent Drt.... "eon a 2omlo@9t r9nEolta.. N Azt 2ittem4 belesza@ado@4 mire @ir9nEig9lt/@ A@et. N 1sa@ bL2Lm nag7 l9d9@at N jeg7ezte meg ne2eztelAen &rontel. N Ami@or AlmDr98al 8isszatDrtIn@ a 3elderBtDsbAl4 =ars2ent eszmDletlenIl tal9lt/@4 Ds.. Azt9n te eg7edIl jLttDl 8issza4 Ds azt az /tasBt9st adtad ne@In@4 2og7 amBg ti 29rman @LrIlnDzte@4 mi azonnal ro2anj/n@ le a 8Llg7be4 Ds 9ss/n@ @Lrbe minden 39t ezen a tiszt9son. N A te@erEse@et @eressI@P N jelentette @i (azEo. N $alami bajod 8anT "eon arEa 3elderIlt. N >98ol 9lljon tAlIn@ b9rmi m9s Esele@edet. Azt mondtad4 8alamel7i@ne@ az alj9ban tal9lni 3og/n@ eg7 l9di@9t4 benne m9gi@/s bArte@erEse@@el4 mel7e@re igen nag7 szI@sDgIn@ lesz.

N =ars2en.. + /tasBtott bennete@et4 2og7 9ssato@..ljLtt /t9nam Ds AlmDra /t9n4 s ami@or l9tta4 2og7 beszDlgetIn@4 3el8ette az Dn ala@omat4 Ds 8isszament 2ozz9to@.. ?zerintem =ars2en Esa@ 8a@t9ban 2az/dott ne@te@ 8alamit. N ?zC8al 3LlLslegesen tOrt/@ a 3Lldet4 mint a bIdLs 6araszto@T N >9togott eg7 sort4 a szeme Og7 @idIlledt4 mint2a @i a@arna esni.. N =ars2en meg2alt. &rontel Og7 szit@ozCdott4 2og7 a n79la is 3rLEsLgLtt.... Azt9n ami@or ti eltKntete@ 8issza89ltozott =ars2ennD4 6O6ot nL8esztett a 3ejDre... a sors irCni9ja4 2og7 ti mDgis egDsz 2alom 2olmit tal9ltato@.. &rontel 8issza@aEs9zott a gLdrD2ez gLrbe l9bain4 Ds @ir9ntotta az alab9rdj9t... Jir@ bosszOsan morgott 8alamit az orra alatt4 Ds belerOgott abba a l9d9ba4 amit /tolj9ra 6rCb9lta@ @ir9ngatni.. N ? mag92oz intette a @Dt @/nigaamit meg az eemsit4 Ds amil7en szK@sza8Oan Esa@ t/dta4 elmesDlte ne@i@4 mi tLrtDnt Jonara@2ban. N Hol az az 9t@ozott langalDtaT N 2LrLgte. ala@89ltCna@ ez nem o@oz2at nag7 gondot... /tasBt9s9ra.N Srtem m9rP Gersze4 mil7en eg7DrtelmKP HiszV =ars2en g2ird 8oltP N !em meleg a 2omlo@odT N @Drdezte aggCd8a (azEo Jenem4 t2or6 grC3. 3LlLslegesen.. &rontel mDg mindig nem tDrt mag92oz. 2og7 ne maradjon tanOja anna@4 amint a s/g9r3eg78ert 2aszn9lja. N ?zC8al ninEs itt semmi3Dle te@erEsT N 8onta le saj9t @L8et@eztetDsDt szomorOan (azEo. N =ars2en ala@89ltC 8oltP .. Ds ami@or mi 8isszatDrtIn@ el2itette 8elIn@4 2og7 ti ItLttDte@ le4 Ds el8ettDte@ a m9gi@/s am/lettjDt.. ArE9ra iszon7atos g7KlLlet Ilt @i. N !em 2innDm4 2og7 lenne. Az a te@erEs4 mel7 a Hajnal &ir9l7nAjDne@ . Az 8olt a EDlja4 2og7 eltereljen bennete@et a @LzelembAl4 Ds Esa@ mi 29rman menjIn@ el Jonara@2ba. N Hi9ba gIrELltIn@ egDsz Djsza@aT "eon 89llat 8ont.. A 12olerrel Ds az /t9na 'ndriaH@el 3ol7tatott t9rg7al9s9ra Esa@ 69r szCban tDrt @i.. N ?zC8al4 =ars2en g2ird 8olt4 AlmDra merg29ni4 s @i t/dja4 @i bBzta meg A@et. N =eszDdem 8an 8eleP "eon leintette.

$eled tarto@ "eon ?il8er4 s @Dt szolg9m Og7szintDn a te szolg9d is. N Jeg @ell LlnLdT N Jegle2et.. N &i2Ozta a 2I8el7DbAl a 3eg78ert4 az Eitroms9rg9n 8illongott4 s s9rga l9ngEsC89t 8etett. &rontel n7elt eg7et. "eonna@ 89ratlan/l eszDbe j/tott 8alami. N !e@em elDg. -e nem =ars2en. s mindaddig nem szKni@ meg4 amBg el nem 8Dgeztem 12olerne@ eg7 3eladatot. N rontotta el a 6illanat InneH 6Dl7essDgDt &rontel a dInn7LgDsD8el.. N #tt a szi@la mLgLtt 8an eg7 barlang N mag7ar9zta.... de 2onnan t/dj/@ mi azt4 2og7 te 8ag7 az igazi "eon4 s nem megint Esa@ =ars2en 8ette 3el az ala@odatT Honnan t/dj/@4 2og7 nem g2ird 8ag7 te isT "eon @omoran meredt maga elD. N J9r megboEs9ss4 "eon ?il8er.. N %2ird 8ag7o@.. A tLbbie@ 3eszIlten 2allgatt9@.rejte@2el7Dre /tal4 a merg29nin9l 8an4 s ne@em 8issza @ell szerezni. "eon 3el3elD m/tatott. N =ele@L6Ltt a gLdLrbe. N &Dt t9rsa arE9rCl is eltKnt a g7ana@89s.. N Ji3Dle 3eladatotT N a@arta t/dni (azEo. "9t2atj9to@4 n9lam a Hajnal &ardja... N #tt eltLlt2etjI@ az Djsza@9t.. N >/dom N bClogatott Jir@.. A @/nigaami 3ol7tatta: N Sn4 (azEo Jenem4 Jenem 89r /ra4 a @eleti @/nigaami@ t2or6 nemzetsDgDbAl eg7szer m9r 2KsDget 3ogadtam a Hajnal "o8agj9na@4 s a sza8am nem @B89nom megm9sBtani. N 1sa@ a 3Lldet tOrni ne @elljen.. -e ami rosszabb4 12oler ?LtDt "9ngja lobog a szB8em @LrIl. N Sn 2ordtam bele sz9razabb gall7a@at4 ami@or mDg azt 2ittem4 2amar 8DgzIn@. N 12oler szerint &e8anaar4 az eg7@ori isten Ojra 3eltKnt4 s ne@em meg @ell tal9lnom. $DgIl (azEo szClalt meg. (azEo4 Jir@ Ds &rontel la6os 6illant9so@at 89ltotta@.z elDg bizon7BtD@T (azEo bClintott. ... N ..

... gazd9m.. + &ra@4 a nag7 &ind %ren %r/n %rat2 ostoba szolg9ja. (Dszeg4 mint a tL@. . N 1sa@ mDg Lt 6erEet. (azEo 89llat 8ont. N -e 29t ann7i mindent t/dott.g7 borzas 3ej jelent meg a gLdLr szDlDn a Esizmaorr 3LlLtt4 s 9lmos szeme@ meredte@ a semmibe. A E2olerit9@ a gazd9j9t rabolt9@ el4 s A Esa@ azDrt adta @i mag9t a bLlEsne@4 mert attCl 3Dlt4 2og7 megLljI@4 2a @iderIl a 8alCdi mi8olta. Jir@ a 3Lld2Lz 89gta a @/laEsot4 szit@ozCdott4 Ds dI2Lsen r/gdosta . N !ag7 6/33an9ssal dAlt 8issza.. !ag7 2or@ant9s jelezte4 2og7 a rOg9s nem maradt 2at9stalan. Jir@ len7Olt a 3Lldre4 Ds 3el8ette a @/laEsot4 meglLt7Lgtette4 de 2all2atCan nem lLt7LgLtt benne semmi. N Sn rLgtLn sejtettem N mag7ar9zta &rontel N4 amint meg6ilH lantottam ezt a rDszeg dLgLt.N Ji ez a 2ort7og9sT Jir@ rosszind/latO 6illant9st 8etett eg7 t98olabbi gLdLr 3elD4 mel7bAl eg7 69r Esizma tal6a meredt @i3elD. .. A 8alami @/laEsot tal9lt.. Jir@ azDrt a sz9ja 3LlD tartotta. A jele@ szerint &ra@ sz9razra itta. N !e@ed meg miDrt 8elem 8an bajodT Jir@ szC nDl@Il el3ord/lt4 odasDt9lt a gLdLrbAl elAmeredA l9ba@2oz4 Ds jC@or9t rOgott a Esizma tal69ba.leget lazs9lt9lP .. N &ra@T !em &ind %ren %r/n %rat24 az er3roHbolg bLlEsT Jir@ Esa@ leg7intett. "eon Esod9l@oz8a nDzett a 2ort7ogC Esizmatal6a@ 3elD. Jir@ meg8etA 6illant9st 8etett r9. N !7il89n a gazd9j9tCl 2allotta.... "eon Esod9l@ozott..g7 Ese66 nem so@4 ann7i sem 2/llott @i a @/laEsbCl.. &ra@.... N >e Esa@ 2allgass4 ostoba eemsiP &rontel Esod9l@oz8a 6illantott 8issza. N Sbredj te4 dLgP ... eg7 @is sz/n7aaaaa.g7 bLlEs nem nDz2et @i Bg7. N (DszegsDge elsA 6erEeiben mindent be8allott.

"eon @B89nEsian te@intett a @i2Ozatlan l9da 3elD. Azt9n az eg7i@et lera@ta eg7 la6osabb @A mDl7edDsDbe4 Ds 8ad9sztAre n7elDne@ gombj98al 2atalmasat sOjtott r9. "eon Drde@lAd8e lD6ett @Lzelebb4 s &rontel Og7 dobta le a 89ll9rCl &ra@ot a 6/2a erdei 3L8Dn7re4 2og7 Esa@ Og7 n7e@@ent.. N !em nDzite@ meg4 2og7 abban mi 8anT Jir@ 89llat 8ont. =elemar@olt a szBnes @is gLmbLEs@D@be4 Ds a 2old 3elD 3ordBt8a 2osszan nDzegette. N ?zBnes I8eggol7C@P N ri@@antotta. N W8eggol7C@T N @Drdezte gOn7osan a szolg9j9t.ze@ ne@ed I8eggol7C@T ?za8amra mondom4 miCta az eszemet t/dom4 il7en 3inom @idolgoz9sO dr9ga@L8e@et nem l9ttam. N Ha nem @elsz 3el rLgtLn4 ez a gLdLr a sBrod is leszP A @/nigaami 3iE@C BmmelH9mmal @im9szott a gLdLrbAl4 Ds Es/@ott szemmel4 @Ct7agos lD6te@@el ind/lt meg a 8a@ 8il9gba4 s 2a az oda nem lD6A &rontel 8issza nem r9ntja4 3ejjel elAre belez/2an eg7 m9si@ gLdLrbe.. N Sn m9r az elAbb 8Dgigt/r@9ltam azt a n79las maszlagot. (azEo Ds Jir@ most m9r eg7ar9nt a l9d9ban t/r@9lta@. N -e menn7iP Ss mil7en a6rC nDmel7i@P Alatta meg. ezIst Ds aran7P (azEo m9r ott is termett. A @is @LH 8eEs@D@ Esod9latosan Esillogta@ a @B89nEsi 2old 3Dn7Dben. A @/nigaami szolga /g7anis Lnte8D@en7en belD6ett a l9da mellD a gLdLrbe4 s szDles 6allosa 2eg7D8el eg7 szem6illant9s alatt le6attintotta a bronz8eretes 2olmi 3edelDt. A mDl7edDs miatt a @L8eEs@e nem t/dott @i6erdIlni4 de Lssze sem tLrt.az Lnmag9t bLlEsne@ @iadC szolga l9b9t. . N .. A tAr @emDn7 bronzgombja @issD be2or6adt. N !em azt mondtad az elAbb4 2og7 =ars2en ezt a te@erEsdolgot Esa@ Og7 @ital9ltaT "eon 89laszolni a@art4 de Jir@ ri@@ant9sa mega@ad9l7ozta. N %7Dm9nto@T N rL3Lgte. N $edd a 89lladraP N /tasBtotta (azEo a szolg9j9t4 s &rontel morgolCd8a engedelmes@edett. (azEo Esod9l@oz8a meredt "eonra..

N !inEs benne @/laEs N morogta EsalCdottan4 Ds elment4 2og7 @Lrbej9rja a tLbbi l9d9t. N sorolta (azEo4 Ds a 3eje teljesen belil/lt a 3elind/l9stCl. N 'deP N (LgtLnP N ordBtotta 8issza &rontel4 a@i idA@Lzben @Dt maro@ra 3ogta ro66ant alab9rdj9t4 Ds ArIlt iramban la69tolta 8ele a 3Lldet a szomszDdos 3a @LrIlQ az eg7etlen @LrIl4 a2ol mDg nem sora@ozta@ gLdrL@. !em Ese@Dl7 8ag7on4 de a dr9ga@L8e@ eg7tizede 3elDrt az Lsszes arann7al Ds ezIsttel. ..g7 egDsz 8ag7onP N le2elte Jir@.. sza8amra mondom4 9lmodomP "eon is belemar@olt a dr9ga@L8e@be4 s @i8ett eg7 marD@n7it. . N .. N Ha e@@ora l9d9t EiH 6elIn@4 eg7rDszt lassan 2alad/n@4 m9srDszt szemet szOr2at/n@ minden3Dle Oton9llCna@4 s megle2et4 @e8esen leszIn@ a meg8DdDsDre. N Jeg9lljP Az egDsz l9d9t mag/n@@al 8isszI@P 'ntett Jir@ne@4 2og7 ragadja meg az eg7i@ 8DgDt4 A 6edig a m9si@n9l @a6ta el. N Jenn7i4 menn7i. .@@ora 8ag7ont nem @oE@9ztat2at/n@. N Jenem grC3s9ga ismDt 3el8ir9gzi@P N s/ttogta (azEo4 Ds beH let/r@9lt a l9d9ba. Jir@ @in7itotta a tariszn79j9t4 Ds maro@sz9m @ezdte 8olna belera@ni a dr9ga@L8e@et. N &rontelP N @i9ltotta (azEo. 'dA@Lzben a 6/33an9stCl mag92oz tDrt &ra@ is odat9mol7gott a l9d92oz4 Ds ol7an 2e8esen @otor9szni @ezdett benne4 2og7 @Ln7D@ig eltKnt a @eze. "eon az aj@9ba 2ara68a nDzte a @Isz@LdA (azECD@at.N (/bin4 za3Br4 tIr@iz4 g7Dm9nt4 smaragd.. A dr9ga@L8e@ alatt 8eg7esen ezIst nDg7zete@ Ds 2atszLgletK aran76Dnze@ la6/lta@. (azEo azonban a @ezDre Esa6ott. N !em t/dom4 2og7 boldog/l/n@ e@@ora te2errel. Azonban a l9da ol7an sOl7os 8olt4 2og7 eg7esIlt erA8el is alig bBrt9@ taszig9lni. N 'gaz N bClogatott Aszinte jC892ag79ssal.zen (azEo is elgondol@odott. N ?iet8e %randorba @ellene j/tnom N @LzLlte. >Lbbn7ire borsC nag7s9gOa@ 8olta@4 de a@adt eg7H@Dt diCn7i is.

. &rontel EsalCdottan m9szott @i a 3rissen 9sott gLdLrbAl4 Ds 3Lld2Lz 89gta a 3eg78erDt. N .. N $iszont most nem @ellett 9lE9znod magad. Azt9n 2a eljLn az ideje4 (azEo eg7 @isebb Esa6attal meg@eresi. N )lE9znom @ellett a @ilDtemet. "eon bClogatott. N &issD 3ejbe 89gott ez a bor4 Ds 3DlrebeszDltem. &rontel idA@Lzben egDszen be9sta mag9t a 3a tL8Dben4 de az alab9rdja 2eg7e Esa@ nem a@art l9d9na@ @o66anni4 6edig a gLrbe l9bO eemsi rettenetes tem6Cban 29n7ta @i3elD a 2omo@ot. >e is t/dod nag7on jCl4 mi 89rt 8olna r9m az eemsi t9borban4 2a r9jLnne@4 2og7 Dn 8ag7o@ a g7KlLlt %r/n %rat2. N A megold9s eg7szerK N t9ntorgott oda &ra@ a 2omlo@9t ta6ogat8a.nn7i az egDsz. &ra@ nag7on Esod9l@ozott.. N >e 8alCban &ra@ 8ag74 &ind %ren %r/n %rat2 szolg9jaT A 3iE@C megrezzent. N Sn mondtam 8olna il7etT N &or9bban m9r tLbbszLr is. (azEo nDmi elismerDssel meredt r9.g7anP N (azECD@ azt mondj9@4 be8allottad ne@i@4 2og7 Esa@ 3Dlelmedben adod @i saj9t gazd9dna@ magadat4 de 8alCj9ban Esa@ a ne8es bLlEs szolg9ja 8ag7. Ds Dn is 2allottam saj9t 3Ilemmel4 2og7 a gazd9d2oz beszDltDlP &ra@ a 3ejDt r9zta. N ?emmiP AmBg (azEo4 Jir@ Ds &rontel a l9da @iemelDsD8el bajlCdta@4 Ds megbeszDltD@4 2o89 lenne Drdemes elrejteni4 "eon 3Dlre8onta a tLmzsi er3roHbolgot.N -e itt sem 2ag72atj/@ N jeg7ezte meg Jir@ lDn7egre ta6intCan. #tt el9ss/@4 Ds a n7omo@at eltIntetjI@. Ha . N Az elgondol9s Drde@es. N A dr9ga@L8e@bAl mag/n@2oz 8eszIn@ ann7it4 amenn7it elbBr/n@4 a l9d9t 6edig eg7esIlt erA8el a 89ll/n@ra emeljI@4 Ds eg7 jellegzetes 2el7re Ei6eljI@.

"eon elmosol7odott. #l7an 8olt az egDsz4 mint2a eg7 6a6Brs9r@9n7t rL6tetneQ a szDl .... &rontel Ds Jir@ ros@adozott a 29tsC @Dt saro@n9l4 de mDg 29rman is alig bBrt9@. N F/rEsa ez ne@em N jeg7ezte meg "eon. N Ji a n7a8al7aP N li2egte &rontel. N Hja4 @Drem4 sen@i sem le2et tL@Dletes.g7 zLldes labda jelent meg benne4 mel7rAl @iderIlt4 2og7 nem is ann7ira labda4 mint in@9bb eg7 labd9n7i mDretK gombol7ag4 mel7 azonnal gLmbLl7Ldni @ezdett le3elD. (azEo Esa@ a 3ejDt r9zta. N %7erte@4 segBtsete@P N n7Lgte (azEo4 a@i m9r 89ll9ra emelte a sOl7os l9da eg7i@ sar@9t.. J9s@or meg es@Idni mernD@ r94 2og7 Esa@ eg7 @LzLnsDges szolga 8ag7. "eon ebben eg7etDrtett.z nag7on jC4 mert mDg ittasan sem 9r/l2atom el magam. . !ag7stBlKen a le8egAbe emelte a l9d9t4 s 3el3elD terelte a 2eg7olH dalban. A zLldes sz9l 8Dge "eon @ezDben maradt4 s a gombol7ag maga a l9da 3elD lebegett. N Jaradj/n@ in@9bb a &ra@n9l4 az a legbiztosabb. "eon eg7 89ratlan Ltlettel a ment9lis erejDre Lssz6ontosBtott.t/dni a@arod4 @ijelentem4 2og7 &ind %ren %r/n %rat2 8ag7o@4 az ismert er3roHbolg bLlEs4 Ds ezt ninEs o@om tit@olni elAtted. N !D2a Og7 8isel@edsz4 2og7 el @ell 2innem4 te 8ag7 a bLlEs. &ra@ (8ag7 %r/n %rat2^ 89llat 8ont. .lsi@lott a megdLbbent &rontel Ds a t9togC Jir@ @LzLtt4 a l9da alj9ra ta6adt4 Ds szDtterIlt rajta4 mint 8alami t9lEa. !em ment9lis b/r@ot a@art maga @LrD4 2anem eg7 @onEentr9lt erAt4 mell7el a l9d9t emel2eti. N -e a@@or 8DgIl is 2og7an szClBtsala@T A tLmzsi bolg 89llat 8ont. "eon eg7 @Lnn7ed mozd/lattal 3el3elD emelte a ten7erDt. Ss a l9da laz9n a le8egAbe szL@@ent. Ann7ira megszo@tam m9r4 2og7 9lE9znom @ell magam4 2og7 ami@or az Lnt/datom szL@ni l9tszi@4 LsztLnLsen saj9t szolg9m szere6Dbe ese@. . A jobb @eze mag9tCl 3elemel@edett. N A Hajnal "o8agja nem 2ag72atja4 2og7 a szL8etsDgesei izH zadjana@4 ami@or a m/n@a @Lnn7edDn el8Dgez2etA.

&rontel 3IligH8ig7or arEa megn7Olt. &rontel odalD6@edett eg7 2el7re4 amit a g7L@ere@ szinte @os9rszerKen Llelte@ @Lrbe4 Ds a ben7OlC bo@or9ga@at 3Dlre2/zig9lta. N . (azEo sietett elAre4 eg7enesen a barlang 3elD4 s "eon a m/tatott ir9n7ba @orm9n7ozta a l9d9t. A l9da eg7re jobban billegett4 mint2a le a@arna esni az DlDn@zLld Zt9lE9rCl[4 s ne@i eg7re jobban @ellett @onEentr9lnia4 2og7 meg t/dja tartani. Hamarosan el@DszIlt a gLdLr4 Ds mielAtt a l9d9t beleengedtD@4 mindann7ian telera@t9@ az erszDn7I@et Ds a tarsol7/@at EsillogC dr9ga@L8e@@el. N 'tt le2et 9sniP N )ss Esa@P N biztatta "eon. N %7orsabb lenne azzal a zLld izD8el N @oE@9ztatta meg &rontel4 de l9t8a "eon 2at9rozott 3ejr9z9s9t4 morog8a 9sni @ezdett4 Ds Jir@ is beledL3te szDles 6allos9t a 6/2a talajba.nD2a Eib9lja4 de nag7j9bCl az A a@arat9na@ engedelmes@edi@.bbAl mDg a jCzanodC &ra@ is ala6osan @i8ette a rDszDt.z igenP N ri@@antotta &rontel. Alab9rdja n7elD8el meg@o6ogtatta a talajt4 s "eon 3elD biEEentett. . "eon sim9n lera@ta a l9d9t4 s megszIntette a ment9lis erejDt4 mert a @onEentr9l9s eg7re jobban 39rasztotta. N Sn m9r @i8ettem a rDszemet azzal4 2og7 3elEi6eltem. N ?iessete@4 mert 2amarosan meg8irradP N tette 2ozz9 "eon. A g7a@orlatias (azEo eg7 t/Eat aran7at is elra@ott4 mond89n4 2og7 a legtLbb 3ogadCban nem t/dna@ 8isszaadni a@@ora DrtD@bAl4 ame@@or9t .gDszen a barlang sz9j9ig4 s ott (azEo m/tatott eg7 3DlreesA4 gLEsLrtLs 39t4 mel7ne@ a g7L@erei 8as@os @aro@@Dnt meredte@ elA a talajbCl4 s mel7 @aro@ @Lze6Dt @DtoldalrCl ben7OlC bo@ro@ rejtettD@. N 'deP N m/tatta a t2or6 grC3. N J9r megint a 3Lldet tOrjam4 mint eg7 bIdLs 6arasztT N Az elAbb is azt tetted4 @DrDs nDl@Il is N jeg7ezte meg Jir@ 8iH g7orog8a. N Ho89 8ig7emT N @Drdezte "eon4 mert m9ris Drezte4 2og7 a l9tszClagos @Lnn7edsDg mLgLtt 2amarosan igenEsa@ nag7 erA3eszBtDsre lesz szI@sDge. .

Azt9n nag7 gonddal 8isszaigazgatt9@ a bo@ro@ odan7OlC 9gait4 s 2osszasan Ig7@Ldte@4 2og7 eltKntessD@ az 9s9s minden n7om9t. 'gaz4 2og7 lassan m9r 2ajnalodni @ezdett4 de mi8el mindann7ian 2olt 39radta@ 8olta@4 Og7 2at9rozta@4 alszana@ 69r Cr9t.eg7 @isebb r/bin 8ag7 za3Br @D68isel. Azon a sz/rdo@on 9t LmlLtt a jobb 3elAl EsobogC 6ata@ is4 mel7 8ala2ol a szi@l9@ @LzLtt Dles . Ha eg7enesen elAre nDzte@4 azon a 8Llg7Ln tOl4 a2ol eg7 @is tiszt9son (azECD@ 9s@9l9ssal tLltLttD@ az Djsza@9t4 eg7 Ojabb 2eg7oldal magasodott4 s a @es@en74 te@nAszerK mDl7edDsbAl @es@en7 sz/rdo@ n7Ojtott @ij9ratot. A barlang sz9j9bCl jobb 3elD ittHott l9tni le2etett a szi@l9@ @LzIl @ib/@@anC 6ata@ot4 az azon tOli sKrK erdAt. D9 J9r igenEsa@ dDlelAttre j9r2atott az idA4 ami@or 3elDbredte@4 Ds @orgC g7omorral nDzte@ eg7m9sra. Ami@or szemIg7re 8ettD@ a tere6et4 (azEo a barlang legszDlsA szi@l9j9ra @DsD8el be8Dsett eg7 nag7 JHet4 megta6ogatta az aran7a@tCl Ds dr9ga@L8e@tAl d/zzadC erszDn7Dt4 s Esa@ ez/t9n tLrLlte meg a 2omlo@9t elDgedetten. Ji/t9n a ra@od9ssal 8Dgezte@4 lez9rt9@ a l9d9t4 letaszig9lt9@ a derD@ig DrA gLdLrbe4 @L8e@et 2ordta@ r94 Ds az egDszet betemettD@ a @i9sott talajjal. 'tt 8anna@ eg7 egDsz 8ag7onnal a tarsol7/@ban4 s eg7 mDg 2atalmasabb @inEEsel a @LzelI@ben4 s le2et4 2og7 a 8DgDn D22al9l 89r r9j/@T Jegtan9Es@ozt9@4 merre le2etne@. $alCszBnKleg nem elAszLr Esin9lta@ il7et4 mert elDg sza@szerKen megoldott9@4 s az eredmDn7 @ielDgBtAne@ tKnt. &ra@ a 2omlo@9t r9nEol8a nDzelAdLtt. Srde@es mCdon4 b9r (azEo Ds @Dt szolg9ja Zbiztosan t/dt9@[4 2og7 a 8elI@ tartC er3roHbolg @/nigaami nem a 2Bres bLlEs4 &ind %ren %r/n %rat24 2anem Esa@ a szolg9ja4 mDgis tAle 89rta@ mag7ar9zatot. A tKz mDg 6ar9zslott a barlangban4 s nDmi 2B8ogat9s /t9n a E2orald is elA@erIlt.

N Ho89 is ig7e@szIn@T N %randorba.. 8ag7 2B8j/@ most m9r rDgi ne8Dn: Jonara@2. N Jerbolg is m9s3Dl na6ra 8an ide. . N 'gen4 a tOloldalt jLttIn@ 3el. &ra@ elmereng8e bClogatott. N Az bizon7 messze 8an. N "eon2oz 3ord/lt.. ? ez azt jelenti4 2og7 a tOloldalt le2et az az Ls8Dn74 amel7en 3elj/tott/n@. N Gedig 8an ott eg7 @ed8es ismerAsLm4 a@i meg8endDgelne mindann7i/n@at. A tLmzsi er3roHbolg meg8a@arta a @oba@j9t... .. $ala2a Dlt ott 69r E2er/b Esal9d4 de azo@ m9r rDg elH @LltLzte@. %7alog nDg7 na6ba is beleteli@4 mire odaj/t/n@... s 2a emlD@ezetem nem Esal4 2a Jerbolgba szeretnDn@ 8isszaj/tni. .. &ra@ elgondol@ozott.. &ra@ 89llat 8ont.. N $alCszBnKleg arrCl a sB@ rDszrAl mene@Iltem a 6ata@ 3elD 'ndria E2olerit9i elAl. 1sod9latos bora 8an. N $an 3Dlna6i j9r9son belIl 8alami tele6IlDs4 a2ol enni le2etT H@Drdezte aggCd8a Jir@. !a4 mindeg7. N Jerbolgba nem szeretnDn@ 8isszaj/tniP N szLgezte le 2at9rozottan Jir@. N Azonban 2a a %ordH6ata@ mentDn meg7In@4 69r Cr9n belIl elj/t2at/n@ a &ingordi #rsz9gOtra4 mel7 Jerbolgot Ds &ingordot @Lti Lssze Jenioraz.. N A 2eg7 teteje 3elD m/tatott4 a2ol Jonara@2 romjai magasodta@..@an7art 8e2etett. Azt 2iszem4 t/dom4 2ol 8ag7/n@. Drt2etA mCdon../334 a E2orald DlDn@en szimatolni @ezdett4 azt9n eg7 /gr9ssal a bo@ro@ @LzD 8etette mag9t4 Ds eltKnt.z a rDsz nem 8alami sKrKn la@ott. =al 3elAl 6edig eg7 merede@ sza@adD@ l9tszott4 eg7 gig9szi re6edDs @eleti ir9n7ban4 mel7ne@ az alj9t elta@arta eg7 @isebb 2eg7n7ereg4 9m a teteje szinte 8Bzszintes 3ennsB@ot @D6ezett. meg@erIlDsD8el4 s ott elAbbH/tCbb lennie @ell eg7 3ogadCna@ 8ag7 8alami @isebb tele6IlDsne@4 amit nem jeg7ezne@ a tDr@D6e@. "eon a 3ennsB@ 3elD m/tatott. A 1aer5oodHszi@la Esa@ 69rmDr3Lldn7ire..

N .(azEo @DrdAn intett az 9llat /t9n.. !inEs @ed8em megismDtelni. N Ha @i89gn9n@ nD29n7 3atLrzset4 leEsorog2atn9n@ a 6ata@on.. Sn m9r eg7szer ZleEsorogtam[ eg7 z/2atagon. N -e jC3Dle borral 3el3Az8e @imondottan 6om69s az Bze. . "eon a 2omlo@9t r9nEolta.. .nni nem t/dta@4 de D2I@et g7a@orta 6rCb9lt9@ azzal oltani4 2og7 jC@or9@at @ort7olta@ a tiszta Ds 2Ks 8BzbAl.z tOl ned8es megold9s. &ra@ sC2ajtott. N A@@or marad a g7alogl9s. N . N Ha ez a dLg to89bbra is il7en elDgedetten 8ig7orog4 jC lesz ne@em bor nDl@Il is N morogta Jir@. &omoran @erIlgettD@ a bo@ro@at Ds a 39@at./33 Drte /tol A@et elDgedett 6o398al4 a sz9ja szDlDre ragadt tolla@at n7alogat8a. N $ajon.zzel mi leszT "eon 89llat 8ont. N .. &ra@ igenEsa@ tLrte a 3ejDt.. Azt9n leDrte@ a 8Llg7be4 s a @es@en7 sz/rdo@on 9t eg7 la6osabb te@nAbe j/totta@4 majd mire a na6 m9rHm9r len7/godni @DszIlt4 eg7 3ennsB@ra Drte@4 a2onnan lan@9s 2eg7oldal 8ezetett le az erdA8el borBtott 2osszanti sB@s9gra. Ha a@ar4 jLn /t9n/n@4 2a a@ar4 el@Csz9l.z a dLg telezab9lta mag9t N jeg7ezte meg Jir@ irig7@ed8e. >Lbbn7ire a 6ata@ 6artj9n 2aladta@ Esa@ a szi@l9sabb rDsze@nDl @ellett @issD eltDrniI@. N Az A dolga. Azt4 2og7 t/tajjal ZleEsorogjana@[4 2amar el8etettD@4 l9t8a az alaEson7 8Bzszintet4 a mederbAl @i9llC @L8e@et Ds a g7a@ori szintsIll7edDse@et4 a2ol mDg ez a se@Dl7 8Bz is nag7 Esobog9ssal zOd/lt le. a E2orald2Os e2etAT N &issD r9gCs N 3elelte &ra@. FDlCrai @iadCs g7alogl9s /t9n . A g7omra nag7ot @ord/lt. Ss a szomjaz9s N tette 2ozz9 szoH morOan. &rontel jC ala6osan 8DgigmDrte az 9llatot..

? a2ol enni adna@4 ott inni is @a62at/n@P %7erIn@P Jost 8alami8el DlDn@ebben Ds remDn7@ed8e ind/lta@ meg4 Ds m9s3Dl Cr9n belIl elDrtD@ az /tat.g7anol7an @D@ 6osztC@L6en7t 8iselt4 mint "eon4 s 6iros ze@e 3eszIlt szArLs testDn. l9tj9to@T FIst @an7arog az Dg 3elD. N #2CP N @i9ltotta (azEo4 a@i a barlangtCl 8alC t98olod9s/@ Cta nag7o@at 2allgatott4 s nD2a 29tramaradt4 2og7 eg7Heg7 JHbetKt @arEoljon 8alamil7en jellegzetes szi@l9ba 8ag7 3a tLrzsDbe. N !e leg7en a ne8em (azEo Jenem4 2a innen nem lo8on meg7In@ to89bbP Az al@on7 bBborszBnbe 8onta a 8idD@et4 a szDl @issD megDlDn@Ilt4 s 6ont a szemI@be 3Ojta az /tat szegDl7ezA 39@rCl sz9llingCzC s9rg9s3e2Dr 6el72e@et. A @ezDben 2osszO n7elK l9ndzs9t szorongatott.. ? mi m9sDrt ra@n9na@ tIzet dDlidAben4 2a nem azDrt4 2og7 8aEsor9t 3Azzene@. N JDg baj le2etP N 1sa@ nDg7en 8anna@ N leg7intett (azEo. $alami8el arrDbb mag9n7os gDmes@Ot 9llt4 mellette ros@atag4 2osszO 89l7O. !o4 nem 8alami nag7 Ot 8olt4 Esa@ sze@Dr@ere@e@ 9ltal leta6osott 3KEsomC@ a rit@9s erdA @Lze6Dn.z merbolgi N mot7ogta Jir@ /ndorral. Jellette a @ar9mban lo8a@. . A r9@L8et@ezA 6illanatban 3eje@ jelente@ meg az I8egezetlen abla@n7Bl9so@ban4 Ds m9ris n7Blt az ajtC4 s eg7 jCl megtermett @/nigaami d/gta @i a 3ejDt. Azt9n m9r Esa@ eg7 3DlCr9ba tellett4 ami@or az erdAbAl @iDr8e rDte@en Ds legelA@Ln @an7argott 8elI@ az Ot4 s 69r 39tCl L8ez8e eg7 magas tetAs4 emeletes 3a29z tKnt 3el..A 3ennsB@rCl messze ell9tta@4 s az Dles szemK &ra@ eg7 8D@on7 3e@ete EsB@ot m/tatott ne@i@ az erdA @Lze6Dn4 Og7 jC n7olE mDr3Lldn7ire. JDg a @Ot2oz sem Drte@4 ami@or a me&ra@ott sze@Dr mellAl eg7 alaEson7 termetK 2reeir 6attant 3el4 Ds eg7 szem8illan9s alatt bes/rrant a jC@ora 3a29z ajtaj9n. $alCszBnKleg a @orl9t2oz . N . ?ietAs lD6te@@el Drte@ a mag9n7os 29z2oz4 mel7 elAtt a @ar9mban 2atHn7olE lC bOsla@odott4 s @i@Lt8e a bej9rat melletti @orl9t2oz nDg7 3eln7ergelt @anEa4 s 8alami8el arrDbb eg7 @aEato@@al Ds rong7os zs9@o@@al me&ra@ott sze@Dr elD be3og8a @Dt iga8onC abra@olt az abra@os zs9@bCl. N #tt az OtP Ss ott.

N >e mi3Dle 8ag74 te 3ajan@C4 2og7 nem ismersz 3el eg7 t2or6 nemes/rat az LltLzetDrAlT Hol a @a6it9n7od4 3iE@CT >esze@ rCla4 2og7 meg3osszana@ eg72a8i zsoldodtCl a 6o39tlans9godDrtP Cl n7isd @i a 3Iled4 arE9tlan sen@i29zi4 itt (azEo Jenem4 a @eleti @/nigaami@ t2or6 nemzetsDgDne@ grC3ja4 a Jenem 89r /ra szCl 2ozz9d4 a@i nem szo@ta . $alCban 6ontosan nDg7 3eg78eres @/nigaami rontott @i a 3ogadCbCl @arddal4 l9ndzs98al4 @etten 6edig sz9mszerBjjal N de A@et m9s3Dl t/Eatn7i 3el29borodott rong7os ala@ @L8ette4 jobb 2Bj9n otromba boto@@al4 b/n@C@@al Ds @on72a@Dse@@el. J9r Esa@ 2Osz lD6Dsn7ire j9rta@ a 3eszIlten 89ra@ozC 3eg78erese@tAl4 ami@or az Dlen 9llC @D@ 6osztC@L6en7es4 a@i 8alCszBnKleg e nDg7tagO merbolgi j9rAr 8ezetAje le2etett4 @ilD6ett a sorbCl4 Ds @idIllesztette a mellDt. (azEo Jenem Ds t9rsai @Dszen 9llta@ meg8ere@edni a@9r az egDsz @om69ni98al4 Esa@ 2og7 Esilla6Bt2ass9@ az Dt89g7/@at. (azEo mDg tett eg7 lD6Dst elAre. AlaEson7 termetK4 izmos4 szLgletes 3ejK E2eem6 8olt4 a @ezDben 8alami ol7asmi 3eg78errel4 mel7 a 29rom9gO szigon7 Ds az alab9rd @e8erD@e le2etett.@i@LtLtt lo8a@ sz9m9ra ala6ozta ezt a megjeg7zDsDt. "eon a t9rsaira nDzett. N Ji3DlD@ 8ag7to@4 2eT N reEsegte d/r89n. N Jeg9lljP N @i9ltotta. FAleg E2eem6e@4 de a@adt @Dt egDszen alaEson7 6a8een meg eg7 89llas4 szArLs mell@asO4 3Dlmeztelen4 3e@ete goreel is. N Addig ne r9ntsato@ 3eg78ert4 mBg nem m/sz9jP N sOgta "eon4 de t/dta4 2og7 ez teljesen 3elesleges 8olt. N !e g7erte@ @LzelebbP "eon intett a t9rsaina@4 2og7 9lljana@ meg. "eon l9tta4 2og7 (azEo 6a6ri@a8LrLs lesz4 Ds a 6LrLl7e /t9n @a6. N Ji3Dle 3ogadC ez itt4 2og7 3eg78eresen 3ogadj9@ a 8endDgetT A E2eem6 elengedte a 3Ile mellett a @DrdDst. !o meg a zLld 6i@@el7es4 g7B@H3ejK4 tLr6e termetK 2reeir4 a@i a tLbbie@ 29ta mLgIl les@elAdLtt eg7 8D@on7 EsA8el N 8alCszBnKleg 3O8CEsA8el N a @ezDben./33 2OzCdott 8alami8el 29tr9bb4 s 3/rEsa4 @/rrogC 2ango@at 2allatott. 1sa@ . &DtsDg sem 3Drt a22oz4 2og7 az D2sDgI@ leg7Azte minden C8aH toss9g/@at.

a@i@ a merbolgi 89rosArsDg @D@ 6osztC@L6en7Dt4 6iros ze@DjDt Ds szIr@e Esizm9j9t 8iseli@. N Az Dn ne8em %r/ndaro2l4 a merbolgi ArsDg 2adnag7a 8ag7o@4 Ds nem szo@tam meg4 2og7 g7anOs jL8e8Dn7e@ 3en7egetAzzene@P (azEo @i2B8Can elArelD6ett.meg4 2og7 2olmi 3ontos@odC ala@o@ 3eltartCztass9@4 2a ebDdelni sz9ndD@ozi@P (azEo eze@et az /tolsC sza8a@at m9r szinte @iab9lta4 Ds a n7omatD@ @ed8DDrt leEsatolta a 29t9rCl ro66ant 6LrLl7Dt. FAleg 6edig azo@. N Jinden@i g7anOs eze@ben az ArIlt na6o@ban. &ra@ Esa@ 8ig7orgott. leg7ene@ a@9r grC3o@4 b9rC@ 8ag7 2erEege@ is.. N &i89rt eg7 @iEsit4 de a 2adnag7 nem adta jelDt4 2og7 8ala2a is 2allotta 8olna ezt a ne8et.. &ra@ lD6ett elA.. N J9r megboEs9ss4 nemes/ram N ismDtelte Lnmag9t a E2eem6.. &rontel megrezzent.. N Az Dn ne8em &ind %ren %r/n %rat2 N @ezdte n79jas mosoll7al. s r9ad9s/l E2er/bo@P AmiCta az eszemet t/dom4 sosem 8olt Jerbolgna@ E2er/b @aton9jaP N A 2adnag7 @idIllesztette a mellDt... N !a4 tessD@ N n7a3ogta mDltatlan@od8a N4 m9r enne@ is 8elem 8an bajaP A E2eem6 2adnag7 mDg nem 2ag7ta abbaQ mDg mogor89bban 3ol7tatta4 s @Lzben "eonra meredt.. N A ne8es er3roHbolg bLlEs . a@i@ 9t@ozott eemsi@ t9rsas9g9ban /tazna@. N .rre mit 3elel grC3 OrT (azEo Esa@ t9togott. N ? mDg g7anOsabba@ azo@4 grC3 Or. &ra@ (8ag7 %r/n %rat2^ @ed8etlenIl 3ol7tatta. "eon @arba tette a @ezDt... A E2orald 6edig 3ar@9t be2Oz8a lemaradt @issD. N J9r megboEs9ss4 nemes/ram N 3elelte a E2eem6 @issD megH sze66en8e4 de 2at9rozotts9g9bCl EsL66et sem 8eszBt8e. &Dt szolg9ja szintDn a 3eg78erD2ez n7Olt. N Azt9n mitAl 8ag7o@ Dn g7anOs4 miT A merbolgi 89rosArL@ 2adnag7a is elArelD6ett4 Ds szigon7os alab9rdja n7elDt a 6or2an7Cs 2omo@ba dL3te ezzel jelez8e4 2og7 ninEs t9madC sz9ndD@a. N 12er/bionHszerte ismeri@ Ds tiszteli@ a ne8em.

Ha A ninEs4 a mi 3ejIn@ ezCta m9r @arCn sz9rad4 Ds 2ollC@ra 8ig7orog.8ag7o@4 a@i a nD6e@ eredetDne@ tit@ai8al 3oglal@ozi@.. A merbolgi @aton9@ mLgLtt m9r %r/n %rat2 @DrdDsDre nag7 morg9s t9madt4 s most 2og7 az eemsi megszClalt4 2atalmas l9rma tLrt @i.ze@ne@ mindne@ 8elem 8an baj/@T Az eg7i@ 6a8een /grott a 2adnag7 mellD4 Ds 8eszettIl 2adon9szott a sebtiben 3elragadott @on72a@Dssel. ? mint bizon79ra sejtite@4 2a @iderIl az azonoss9gom4 san7arObb sors 89rt 8olna r9m4 mint ama megerAsza@olt le9n7g7erme@re. &rontel 2L@@enten nDzett @LrIl. Hadd adja@ Dn mag7ar9zatot a megtD8esztA l9tszatra. N . Ami@or Og7H a2og7 elIlt a zKrza8ar4 Lssze8ont szemmel meredt a jL8e8Dn7e@re... N (o2adD@o@P N %7il@oso@P N JegerAsza@olt9@ a l9n7omatP N sBrta 8ala@i. -e ez most nem 3ontos. Mssze8issza @iab9lta@4 @9rom@odta@4 az L@lI@et r9zt9@. $olt/n@ ol7 balszerenEsDse@4 2og7 mi is eg7 3osztogatC eemsi banda @ezDbe @erIltIn@.. Jindeg7.. )m elAbb 2add @Drdezzem meg4 tisztelt 2adnag7 Or4 miCta g7KlLletese@ az eemsi@ a @/nigaami@ szeme elAttT N Hog7 miCtaT N morogta a 89rosAr. A merbolgi 2adnag7 ordBt8a Esendet 6aranEsolt. A lDn7eg az4 2og7 m9r 2osszOH2osszOideje Oton 8ag7/n@ Ds ele6edIn@ eg7 @ort7 . a@ine@ a ne8e &rontel4 s EseEsszo6C @ora Cta (azEo Jenem grC3 Or 2K szolg9ja4 @ij9tszotta g7il@os sz9ndD@O 3ajt9rsait4 s segBtette szL@DsIn@et. $ag7 8arja@ra. N Jindig is azo@ 8olta@ az 9t@ozotta@P Ji meg6rCb9lt/n@ bD@Dben Dlni eze@@el az el3ajzotta@@al4 de ne@i@ ez nem elDg. /ral@odni a@arna@P &rontel 3anEsali @D6et 89gott. \g7 sem so@ @eg7elemre sz9mBt2att/n@. Azonban ez az eemsi bar9t/n@ itt. N FelDgettDte@ a 29zamat4 leg7il@olt9to@ az asszon7omat meg a g7ere@eimetP Sn is Esa@ Esod98al 2at9ros mCdon mene@Iltem megP N Hal9l minden eemsireP N I8LltLtte eg7 asszon7 a Eso6ortbCl. 1sa@ eg7 szerDn7 szolga 8ag7o@.. N 'gen4 t/dj/@. N Sn nem a@aro@ /ral@odni. %r/n %rat2 szomor@9s arE@i3ejezDssel bClogatott.

eg7 E2eem64 igen eg7 derD@ E2eem6 so@at i8ott4 r9jLtt az 9mo@3/t9s4 Ds 2/szon@Dt asszon7t g7il@olt le 3Dl Cra le3org9sa alatt4 mire eg7 arraj9rC eemsi.......g7 6a8een Esele@edett il7et.. 'gen..z Bg7 igazP N bClintott @emDn7en a merbolgi4 s t9rsai is Og7 bClogatta@4 majdV leesett a 3ejI@. Jert tLrtDnt il7en @eleten4 ezt tanOsBt2atom. N A mOlt@or meg azt l9ttam4 2og7.. nemP N 8issza@ozott az elAszLr 9g9lC4 @is termetK4 @o6asz 3ejK 6a8een. . 8ag7 mond2atj/@T N H9t.. N . szintDn @eleten4 majdnem a tenger6arton.... %r/n %rat2 2e8esen integetett.. N ? a@@or 2og7an BtDl2etnDn@ el a tLbbi eemsi gaztettei miatt ezt a jC sz9ndD@O4 9rtatlan4 rendes4 beEsIletes4 dolgos4 szeretetre mDltC4 tiszta szB8K eemsitT N &irAl beszDl ezT N Esod9l@ozott &rontel. !oP Jond2atj/@ ez/t9n4 te@int8e azt az 9mo@3/tC E2eem6et4 2og7 minden E2eem6 al98alC gazemberT A 2adnag7 8ad/l nDzett maga elD. . N &i mer il7et mondani. . Dn D66en azt a@artam @i3ejteni4 2og7 azDrt mert eg7 E2eem6 gazember4 nem le2et minden E2eem6et elBtDlni. JDgsem mond2atj/@4 2og7 minden 6a8een an7ag7il@os. -e ami mDg in@9bb lDn7eg4 2og7 mint imDnt 2all2att9to@4 &rontelne@ semmi @Lze a g7Ojtogat9s2oz Ds az erAsza@2oz.. %r/n %rat2 a 2adnag7ra nDzett. N H999t..... illet8e nem is eemsi4 2anem eg7 m9si@ E2eem6 @izsigerelte az 9t@ozottat.borDrt. N &rontel bar9t/n@ a lDg7ne@ sem 9rtana4 nem moEs@oln9 be a @ezDt 9rtatlano@ 8DrD8el4 egDsz DletDben 2KsDggel szolg9lta gazd9j9t4 s mint bebizon7osodott4 @D6es 3ajt9rsai ellen 3ord/lni4 2a azo@ gonosz /ta@on j9rna@. N ?en@i4 sen@i4 tisztelt 2adnag7 Or. A 2adnag7 a 2omlo@9t r9nEolta..emsine@ szIletett /g7an4 de 2ib9ztat2atj/@ ol7asmiDrt4 amit nem Esele@edett megT Hib9ztat2atj/@ az Lsszes 6a8eent azDrt4 amiDrt eg7i@I@ megLlte saj9t an7j9t4 s el89gta a 3elesDge meg a g7erme@ei tor@9t.

N . . 'tt n7/gaton azonban eg7 2atalmas sereg ma/n/ tLrt r9n@ lesbAl4 Ds D66 az DletIn@Drt 2arEolt/n@4 ami@or a merbolgi 89rosArL@4 DlI@Ln azzal a derD@ goreel @a6it9nn7al r9rontott a ma/n/@ra..A merbolgia@ LsszenDzte@4 mLgLttI@ a 3el29borodott @/nigaami@ DrtelmetlenIl mot7ogta@4 a 89ll/@at 8onogatt9@. N )m ez mDg nem mag7ar9zza meg4 mit @eres a merbolgi 89rosArsDg eg7enr/29ja azon a E2er/bonP %r/n %rat2 sajn9l@oz8a bClogatott. mondj/@ Og7: el8isel2etA@. N Hog7 tLrtDntT (azEo beszDlni a@art4 de "eon elArelD6ett4 Ds AlmDra ta@ti@9j9t 2aszn9l8a adta elA a tLrtDnet eg7 @ed8ezA 89ltozat9t. A 2adnag7 el@D6edt. N A ne8em "eon ?il8er4 E2er/b 8ag7o@ az Dsza@i @eoro@ tLrzsDbAl4 a 12lo8is @l9nbCl.g7H@Dt @/6a bor4 Ds szerte3oszli@ minden ellensDges@edDs.. &eletrAl jLttIn@4 s szinte gondtalan/l /taz2att/n@4 Esa@ nag7rit@9n 9llt9@ /t/n@at @Csza erdei rablC@4 de azo@at @ardDlre 29n7t/@4 meg3/tamBtott/@.. 1sa@2og7 azo@ mDg Bg7 is tBzszeres tOlerAben 8olta@4 lesbAl n7ilazta@4 Ds sz9mos jC 89rosAr . N "e2et4 2og7 az eemsi@ @Lzt is a@adna@. N %omin @a6it9n7 Ds neg78en embere gaz ma/n/@ 3ogs9g9ba esettT . N Cl beszDltDlP N diEsDrte (azEo a tLmzsi er3roHbolgot.. A 2adnag7/@ Lssze2Ozott szemmel meredt az er3roHbolgra. A 29rom merbolgi @atona eg7etDrtAen bClogatott. N F9radt /tazC@ 8ag7/n@4 a g7omr/n@ @orog4 a tor@/n@ 8alami itC@a /t9n sC89rog4 nem a@ar/n@ min@ 9rtani sen@ine@. N 'gen4 igen4 ez igen Esa@ sajn9latos eset.zt Dn is a sza8ammal tanOsBt2atom. 'gaz9bCl nem is eemsi@ 3ogt9@ el A@et4 2anem ma/n/@. N 1sa@ Bg7 to89bbP N JiDrt 8iseltetnDte@ 29t 3elDn@ ellensDgesen N t9rta szDt a @arjait nag7stBlKen %r/n %rat2..z le2etetlenP (azEo b/zgCn bClogatott. (azEo Jenem nemesOr t9rsas9g9ban /tazo@4 s igenEsa@ 3/rEsa meg6rCb9ltat9s Drt bennIn@et itt n7/gaton... izD. N @r9@ogott... !em so@@al /t9n/n@ 3ogs9gba esett eg7 b9tor goreel @a6it9n74 s legal9bb eg7 t/Eat embere..

)m erre nem @erIlt sor4 mert eg7 mDg 2atalmasabb Esa6at eemsi lero2anta a ma/n/ t9bort4 s a s9rga szArK 3iE@C@at meg3/tamBtott9@. N Az A segBtsDgI@@el nem si@erIlt 8olnaP Az a goreel @a6it9n7 Ds a b9tor E2eem6e@ @itLrte@4 Ds dDlne@ mene@Ilte@4 mi 6edig Dsza@na@. N Jinden@i a mi 8endDgIn@P N 2arsogta %r/n %rat2.g7anP N @i9ltotta %r/n %rat2. 'smDt %r/n %rat2 8ette 9t a szCt4 mielAtt Ojabb @DrdDse@ @L8et@ezte@ 8olna... Asztaln9l Il8e4 6eEsen7Dt 3alatoz8a4 3inom itC@9t szIrEsLl8e elmesDl2etnDn@ mindent rDszletesen.. Az eemsi@ /g7anOg7 3ogol7@Dnt tartotta@ bennIn@et4 s Esa@ a 8Dletlenne@ @LszLn2etA4 2og7 &rontel bar9t/n@ segBtsDgD8el si@erIlt @itLrnIn@.. N Ji8el Dn a saj9t LltLzetemet se2ol sem tal9ltam4 ezt a @L6en7t Ds ze@Dt ragadtam 3el. N -e mine@ 9lldog9l/n@ ide@intT N tette 3el a @LltAi @DrdDst4 s m9ris 3ol7tatta to89bb.l2allgatott4 mert minden@i m9s eg7szerre @ezdett beszDlni. N A2a. N Ho2CP N morogta (azEo4 de azt9n in@9bb nem 3ol7tatta.elesett4 mire bennIn@et Ds az Dletben maradt merbolgia@at 3ogl7/l ejtettD@.. N .. ... N "assan esteledi@. A E2eem6 2adnag7 arE9n a megDrtDs 8il9goss9ga s/2ant 9t. A tLmzsi er3roHbolg bar9ts9gosan 9tLlelte a mDg 2abozC 2adnag7 .. Azt9n ami@or 8alamel7est EsendesIlt a l9rma ismDt 9t8ette a szCt4 N A ma/n/@ meztelenre 8et@Aztette@4 @etreEe@ben tartotta@ bennIn@et4 Ds 8alami Al_ra2imot emlegette@4 a@i@ne@ a rabszolg9i leszIn@. N >al9lomra @a6@odt/@ 3el a r/29@at N tette 2ozz9 "eon. ? 2og7 l9ss9to@4 mil7en beEsIletese@ 8ag7/n@ mindann7iCto@ bor9t mi 3izetjI@. N FogadCs4 6ata@o@ban 3ol7jon a bor4 2a mondomP 'nnenHonnan 2el7eslA @i9lt9so@ 2allatszotta@4 a 2ang/lat nag7 9ltal9noss9gban megen72Ilt.. N #tt2ag7t9to@ a merbolgia@atT N n7e@eregte a 2adnag7 3el29H borodottan. Azonban a 2el7zetIn@ semmi8el sem lett jobb.

Ds boEs9nat@DrA mosoll7al az arE9n eg7bAl tLlteni @ezdte mag9ba. (azEo @omor @D66el meredt az eltD@ozolt aran7a@ra. Jost 2og7 bejLtte@4 8ala@i mDEsese@et g7Ojtott4 Ds bizon7talan 8iH l9goss9g 9rasztotta el a t9gas 2el7isDget. N . A @aton9@ nag7 DljenzDssel 3ogadt9@ a 89ratlan 3ord/latot.89ll9t4 Ds a 3ogadC ajtaja 3elD t/sz@olta. N A legdr9g9bb @ingordi 8LrLset 2ozomP N tIstDn@edett. .z elDg leszT A 3ogadCs elmDl7Ilt @D66el sz9molgatott4 osztottHszorzott4 s 8DgIl BmmelH9mmal bClintott. %r/n %rat2 eg7 @anEsCban 8il9gos 6iros szBnK bort 3edezett 3el. Azt9n ami@or a @anEsCt @iIrBtette4 2e8es 6illant9so@@al @eresett Ojabb adagot4 s 2og7 az ital eredeti gazd9ja ne2og7 ne2ezmDn7ezze4 b/zgCn ismDtelgette: N Jinden@i a 8endDgIn@4 minden@it meg2B8/n@4 6ata@o@ban 3ol7jon a bor4 mindent mi 3izetIn@P >ermDszetesen a 3ogadCsna@4 eg7 bAr@LtDn7es E2eem6ne@ is eszDbe j/tott /g7anaz4 mint ami a 2adnag7 oldal9t 3/rdalta. . (azEo "eon 2at9rozott intDsDre megtoldotta mDg @Dt arann7al az Lsszeget4 s a bAr@LtDn7es E2eem6 arEa 3elderIlt4 mint2a @isItLtt 8olna szArLs @D6e mLgIl a na6. A saro@ban eg7 @andallC elAtt @isebb 3ara@9s 2e8ert4 de sen@i sem g7Ojtott tIzet. N Sn Esa@ azt nem Drtem N mot7ogta a 2adnag7 N4 2a 6/EDrra 8et@Aztette@ bennete@et4 2onnan 8an 6Dnzete@T Azonban @Dt@edA sza8ait m9r sen@i sem 2allotta4 minden@i tCd/lt be3elD az ajtCn. Az elArel9tC (azEo 2at aran7at 2al9szott @i az erszDn7DbAl.g7 2osszO Ds nDg7 rL8idebb asztal 9llt a 3ogadCban. N #szt9n 3izetni t/dto@HeT %r/n %rat2 so@atmondC mosoll7al a zsebDbe n7Olt4 de mielAtt @i2Oz2atta 8olna a @ezDt4 Jir@ /jjai r9szor/lta@ a Es/@lCj9ra4 s mega@ad9l7ozt9@ abban az isz9@os er3roHbolgot4 2og7 eg7 marD@n7i dr9ga@L8et szCrjon a 6/ltra. &DsA dDl/t9nra j9rt az idA4 Ds a me&ra@ott asztalo@ arrCl 9r/lH @odta@4 2og7 D66 8aEsora @Lzben za8ar2att9@ meg az ittenie@et.

$alCszBnKleg eg7edIl A tartott il7en mDrtD@et4 minden@i m9s 8edelt4 mint a lC. A E2olerit9@ mindig ol7an szerDn7e@4 j9mbora@ 8olta@4 69r na66al ezelAtt 6edig nag7 mDsz9rl9st rendezte@ Jerbolgban. %r/n %rat2 elAtt tLbb is. Ji8el %r/n %rat2 m9r az asztalon 2an7att 3e@8e 2e8ert Ds 2angosan 2ort7ogott4 s Og7 tKnt4 (azEo ninEs beszDdes @ed8Dben4 "eonra 89rt a 3eladat4 2og7 @ital9ljon 8alami mesDt. Ji/t9n Esilla6Btotta D2sDgDt4 s eg7 3Irt szAlAt szemezgetett4 rDszletesen el @ellett mesDlnie a 2adnag7na@4 mi is tLrtDnt az elmOlt na6o@ban. N H9t igen./33 is @a6ott eg7 darab Esontot4 s az asztal al9 2OzCd8a elDgedetten ro6ogtatta4 r9gEs9lta. . Az eg7enes sza8O Jir@re nem le2etett 8olna il7et bBzni4 &rontel 6edig a 2allgatClagos @Lz/t9lat miatt szCba sem jL2etett. A Jonara@2ban tLrtDnte@et is el@erIlte4 s 2el7ette arrCl mesDlt4 menn7it bol7ongta@ az erdAben4 s mint IldLztD@ A@et 3e@ete @9mzs9s E2olerit9@. N JiDrt baj az4 2a iszo@T . JDg "eon is igenEsa@ 3ene@Dre nDzett a saj9t @anEsCj9na@4 mi@Lzben @Dt @Dzzel tLmte mag9ba a 3inom sIltet4 s mellD a 3oszlCs4 3e@ete @en7eret..N Azt9n a sIlt jC leg7en 9mP N morogta.g7 6iros6ozsg9s @D6K E2eem6 asszon7 meg a tLr6e 2reeir sIrH gLlAdte@4 s 2amarosan minden asztalon boros@anEsC@ sora@ozta@.. Hirtelen ol7an DrzDs tLrt r94 2og7 nem is eg7 Ot menti 3ogadCban IldLgDl 12er/bionban4 2anem a "e . N %azd9m N 2LrLgte az er3roHbolg 8Drben 3orgC szemmel Esa@Og7 maga elD. "eon nem so@at szD6Btgetett a dolgo@on4 elAadta Og74 a2og7 tLrtDnt4 @i2ag78a 6ersze a merbolgi @alamaj@9t4 s azo@at az esemDn7e@et4 amel7e@ a 2adnag7ra nem tartozta@. .. A 2adnag7 odaIlt "eonD@ asztal92oz4 Ds Esa@ 6o29rbCl itta a bort. A 2adnag7 a 3ejDt EsC89lta..g7 @is nedK Esa@ nem 9rt2at megP Jajd 2olna6 @ita@arBto@.. N !em t/dj/@4 mi ItLtt ebbe a bD@Ds nD6sDgbe. majd 2olna6.. "egal9bb nDg7 m9r az elsA @Dt 6erEben N Iresen. N "eonna@ @ezdett a 3ejDbe sz9llni a bor4 Ds majdnem elszClta mag9t nD2aHnD2a4 de mDg 8olt ann7i esze4 2og7 idejDben @ija8Btotta4 2a @ibL@Ltt 8alami @DtDrtelmKt.

N Ji lett 8eH leT Jeg2altT N -e2og7 N mot7ogta "eon. s az orra ol7an mad9rszerK. .. A 2adnag7 idA@Lzben leEsOszott a szD@rAl4 az asztal l9b9t Llelgette4 s 8alami @eserDdes dallamot dOdolgatott. >/dod4 ol7an. N >/dod.. eg7 Esinos nAstDn74 @eEses mozd/lato@@al4 sz/ro@3e@ete szemmel4 mC@9s arEEal. N $an 8alami4 amit Drdemes lenne elmondanodT N 3aggatta "eon. =eEsa6ott a ribanE..?entierHi @oEsm9ban az i8CEimbor9i8al iszogat4 s minden3Dle sIletlensDge@rAl EserDlne@ eszmDt. "eon megr9z@Cdott. GrCb9lt @ijCzanodni4 de a bor rCzsaszBn @Lde elle6te az ag79t. N AlmDra.g7 2osszO l9bO4 3e@ete 2ajO E2er/b. N (eggel j9rt itt eg7 il7en. ol7an mad9rszerK 8olt4 ol7an szeretetre mDltC.. Ltt. A m9sodi@ @anEsC /t9n elHel2om9l7os/lt szeme elAtt a 8il9g4 s eg7szer arra tDrt mag92oz4 2og7 a E2eem6 2adnag7 89ll9t 9tLlel8e Lnti @i a lel@Dt. N 'gen4 igen N bizon7gatta a 3ogadCs.. !e@em 29rom 3elesDgem 8olt4 de mindeg7i@et ott2ag7tam. N Jit mondott az a nAT N @Drdezte "eon. N Jerre ment to89bbT A 3ogadCs 89ra@ozCan nDzett maga elD. Jegreggelizett4 Ds siet8e to89bbH9llt. N . N (osszabb... N SsT N @Drdezte a 2adnag74 a@i idA@Lzben 3el2ag7ott a 6o2arazgat9ssal4 Ds Og7szintDn 9ttDrt a @anEsCs rendszerre.... N !ag7on magas4 @arEsO4 2osszO l9bO4 8D@on74 3e@ete 2ajO4 az orra4 mint a galamb EsAre.. N JiEsodaT N n7Lgte @i. N Rg7 @ell ne@ed N ma@ogta a E2eem6. N HDP HjLtt oda a 3ogadCs... N 9br9ndozott "eon.. N Jine@ bBzol a nA@ben. N Azt9n 8olt ez az AlmDra N gag7ogta. N AlmDraP A 3ogadCs 89llat 8ont.. N H999t. "eon eg7re Dberebb lett4 b9r az asztal libegett a szeme elAtt.. N !e8et nem mondott. A bAr@LtDn7es E2eem6 el6ir/lt. Alig 89ltott/n@ 69r szCt.

N JDg @LszLnni is Esa@ 3Dl89llrCl @LszLnt. ?zCban nem mondta. N . "eon a 3ogadCs 3elD tartotta az aran7at. N >/dom. =ejLtt4 reggelit @Drt4 azt9n leIlt a sar@i asztal2oz4 Ds eg7 megs9rg/lt bArte@erEset nDzegetett. N =IdLs 6araszt N mot7ogta Es/@ott szemmel. N !em a@9rmil7en 2Llg7 8olt azP "eon bClintott. "eon sC2ajtott4 Ds odadobta a 3ogadCsna@ az aran7at. N .z nem N Drtett eg7et a 3ogadCs4 Ds ismDt 89ra@ozCan nDzett. 'gen 2osszan."eon a @L6en7e bDlDse 3elD n7Olt4 a2o89 a dr9ga@L8e@et rejtette4 de azt9n meggondolta mag9t. N SsT N Ami@or @Drdeztem4 2og7 2onnan jLn4 Esa@ szK@sza8Oan 3elelte4 2og7 JerbolgbCl4 Ds ami@or az Otir9n7a 3elAl Drde@lAdtem4 89llat 8ont4 Ds &ingord 3elD m/tatott. Jajd 2ozz9tette: H!em szo@ott itt al/dni sen@i4 leg3eljebb az ist9llCban. Az asztalra b/@8a 2ort7ogC (azEo erszDn7Dt ragadta meg4 meglazBtotta4 s @iemelt belAle eg7 aran7at. (azEo 3DligH meddig 3elDbredt4 de nem egDszen le2etett Lnt/dat9n9l. N Jeglo6sz4 bIdLs 6arasztP N Azt9n a 3eje m9ris nag7ot @o66ant az araszn7i 8astag 3aasztalon. "eon sC2ajtott4 Ds megint Esa@ a @9b/ltan 2e8erA (azEo erszDn7D2ez 3ol7amodott. "eon 89llat 8ont. ? Drde@es mCdon4 b9r minden@i m9s al/dt4 Esa@ s/ttog8a adta elA a @LzlendAjDt. N Jondj el mindent4 mit beszDlt az a 2Llg74 Ds 2og7 mi tLrtDntP A E2eem6 el@a6ta a 6LrgA 2atszLgletes DrmDt4 s a @L8et@ezA min/t/mban m9r el is tIntette a bAr@LtDn7e al9. A t2or6 nemesOr eg7 6illanatra 3elriadt a motosz@9l9sra4 . .g7 Esa69sra megeredt a n7el8e...z 8DgIl is nem tOl @IlLnLs. N $anna@ szabad szob9idT A bAr@LtDn7es 3iE@C az asztalra Ds asztal al9 b/@8a 2e8erA@ 3elD t9rta a @arj9t. N Jine@T N @Drdezte Aszinte Drde@lAdDssel.

N Jost jLn a lDn7egP Az a magas 2Llg7 a lel@emre @LtLtte4 2og7 3eltDtlen adjam 9t az IzenetDt. N -e 2a mDg eg7szer @Dreted magad4 meg@a62atodP Jondd az IzenetetP A 3ogadCs el8LrLsLdLtt..nn7iT ?emmi tLbbT !inEs semmi m9s4 amit el @ell mondanodT A E2eem6 a 3ejDt r9zta. N JDg nem @a6tad meg N morogta "eon 8DszjCslCan.. N SsT A 3ogadCs 3IltAl 3Ilig el8ig7orodott.ddig is Esa@ azDrt 2allgattam4 mert azt mondta az a 2Llg74 2og7 majd jLnni 3og eg7 AszIlA 2ajO E2er/b 29rom @/nigaami8al meg eg7 eemsi8el4 s A/t9na 3og Drde@lAdni. N Ss azDrt adott ne@em Lt aran7at4 2og7 legal9bb tBz aran7at @iH szedje@ belAlete@4 Ds mondjam meg a E2er/bna@. !e add 3elP Je/rin miatt ne aggCdjato@P !e @eress engemP[ N . . "eon most @Dt aran7at 8ett elA4 Ds a 3ogadCs 3elD n7Ojtotta. 8alami ?ilbirHne@ 8ag7 ?ileberne@4 2og7 A Id8Lzli. N Hiszen Esa@ most @a6tam meg4 ami engem illet. N FogdP -e 2a nem sz9molsz be mindenrAl4 istenemre mondom4 igen 6Cr/l j9rszP A bAr@LtDn7es E2eem6 tiszteletteljesen 2ajlongott. N . . N J9st nem mondottT N -e2og7nemP N 3elelte b/zgCn a 3ogadCs. JDg ninEs 8esz8e minden.8a@si szeme@@el nDzett 8ala2o89 "eon ir9n79ba4 s aj@ain sza8a@ 3orm9lCdta@: N =Idsss 6rasssztP =Idsss 6rasssztP N Azt9n 8issza2an7atlott.. "eon nem Drtette az o@ Ds o@ozatot.. "eon megragadta a 3iE@C grabanE9t. "eon sC2ajtott.. N Az Izenet Bg7 szCl: 44Ha 2allgatsz4 nem Llle@ meg.lmondo@ Dn mindent4 nag7 jC /ram. N Ss ezt Esa@ most mondod4 gazemberT A 3ogadCs elnDzDst @DrAen 8ig7orgott..

.nn7i az Izenet. N Ji il7en 2/morosT N H9t. >e t/dodT N 'gen. N &B89nEsian meredt "eonra..N . E9 Az ezIst@L6en7es 2reeir mDl7re 2ajol8a bebOjt az ajtCn4 Ds eg7enH @Dnt szemIg7re 8ett minden@it4 Dbere@et4 a zajra DbredezA@et4 s a ... Az illetAne@ 2eg7es4 szArLs 3Ile 8olt4 mel7 szinte merAlegesen meredt el a 3ejDtAl4 s orr 2el7Dn in@9bb Esa@ orrl7/@a@ l9tszotta@ zLldess9rga bArDn a rDsn7ire szK@Ilt szem69r alatt. a szomszDdos asztaln9l reggelizte@. Az a nA meg Esin9lt 8alami 2C@/sz6C@/szt4 oszt a bolgo@ Es/@lani @ezdte@. Azt 2iszem.g7 @Dt Ds 3Dl mDter magas 2reeir4 bo@9ig DrA ezIst6al9stban4 EsOEsos 8LrLs 3L8egben4 mel7 Esa@ mDg in@9bb nL8elte magass9g9t... N $eszedelmes nA 8olt... A gig9szi erAt sejtetA ala@ eg7 a6rC4 maEs@aszerK4 bol72os 9llat@9t tartott a @arj9ban4 mel7 nag74 @ere@ szeme@@el b9m/lt @LrIl4 s ami@or a E2oraldot megl9tta4 3el8illanC szemmel @imeresztette @armait4 s ellensDges4 8ijjogC 2angot 2allatott. @i@ezdte@ 8ele. a2og7 Esa@ Es/@lotta@. Az ajtC n7i@orog8a @it9r/lt4 s eg7 3/rEsa ala@ jelent meg a @eretben. Az aj@a @es@en7 8olt4 a@9r a @Ds6enge4 s tK2eg7es 3e2Dr 3oga@ 8illanta@ @i mLgIle. Es/@lotta@.. N Fogalmam sinEs4 mit jelent. N A 8endDglAsne@ @Lnn7be l9badt a szeme az emlD@ 2at9s9ra.... &Dt bolg 8endDgem. N %7alogT &ingord 3elDT A 3ogadCs 3/ldo@lott a rL2LgDstAl4 nem t/dott 3elelni4 Esa@ bCH logatott... ?9rga szeme baljCslatOan meredt elAre a 2IllA@ rezzenDstelen te@intetD8el. N #szt Esa@ Es/@lotta@4 Es/@lotta@4 abba se bBrt9@ 2ag7ni. 6edig a nA m9r rDg elment.. ./33 @id/gta az asztal alCl a 3ejDt4 de a @L8et@ezA 6illanatban m9r 8issza is 2Ozta4 s Og7 eltKnt a l9ba@ mLgLtt4 mint2a ott se lett 8olna.

&rontel is 3elemelte ro66ant @oba@j9t4 de A is ann7i bort 8edelt az elmOlt idAsza@ban4 2og7 nem l9tott @i a szemDn4 2i9ba erAltette a dolgot. A 3ogadCs arE9rCl le3ag7ott a 8ig7or. JLgLtte @Dt 8LrLs szArzetK4 @i8ont @ardot szorongatC4 ideges bolg jelent meg les/n7t 3Illel4 megsze66ent 6o398al. N . A tLr6e 2reeir Og7 jajgatott Ds sziszegett4 2og7 rossz 8olt 2allgatni. Az eg7i@I@ 2angosat Es/@lott.. A 6adlCn 2e8erA 3ajtest8Dre ismDtelten 3el8inn7ogott. &ind %ren %r/n %rat2 2or@antott eg7et4 Ds az asztalon a m9si@ oldal9ra 3ord/l8a 2ort7ogott to89bb. N 'tt tLrtDnt. 2@@@@@P N Es/@lott a m9si@ is. .z az a 2el74 mesterP H@@@@@@... A magas 2reeir aj@9rCl sziszegA4 reEsegA 2ango@ tLrte@ elA. A nag7 l9rm9ra Jir@ 3el/grott4 Ds a @ardja /t9n @a6ott4 de a lenH dIlettAl 9tesett eg7 lCE9n Ds a 3alba 8erte a 3ejDt.. A tLr6e 2reeir4 a@i eddig az Dtele@et szolg9lta 3el4 a 3at9n7Dro@at tisztogatta Ds a 29tsC @on729ban rendezgetett 8alamit4 most szDl8Dsz@Dnt 8i2arzott elA4 Ds 8inn7og8a a jL8e8Dn7 l9ba elD 8etette mag9t4 s arE9t a 3Lldre ta6asztotta4 3el sem mert 6islantani. A merbolgi @aton9@ @LzIl az eg7i@ Bj9sz 2om9l7os te@intettel b9m/lt a jL8e8Dn7re4 Ds bizon7talan @Dzzel ragadta meg 2adnag7a 89ll9t. Az ezIst6al9stos jL8e8Dn7 eg7 2an7ag mozd/lattal 3elDje rOgott oszlo6szerK l9b98al4 s b9r nem tal9lta el az a6rC 3iE@Ct4 az 3el6attant4 s a@@ora jajgat9ssal ro2ant el4 2og7 zengett belD a 29z. (azEo Esa@ eg7 tLredD@n7i idAre 6illantott @LrIl4 azt9n dI2Lsen morgott 8alamit4 Ds l9tszClag EDltalan/l @a6ar9szni @ezdett a le8egAben. A jL8e8Dn7 ismDt @Lrbe2ordozta 2IllAte@intetDt a 2el7isDgben tartCz@odC@on4 s megint Esa@ meg9lla6odott "eonon. Az ezIst@L6en7es dLngA lD6te@@el4 mDr2etetlen erAt s/g9rzC mozg9ssal egDszen a 3ogadCs elD lD6ett4 Ds mere8en b9m/lta4 mint2a a gondolataiban a@arna ol8asni.n7/godtan 2or@olC@at eg7ar9nt. >e@intete eg7 6illanatra meg9lla6odott a @issD b9g7adt "eon ?il8eren4 de rezzenDstelen arE9rCl semmit sem le2etett leol8asni.

. N #tt a. N Jeg9lljP N ordBtotta dI2Lsen.. igenP A 2reeir @in7Ojtotta zLldHs9rga 6i@@el7es4 29rom /jjO bal @ezDt4 eg7 laza mozd/lattal tor@on ragadta a 3ogadCst4 s /g7anazzal a mozd/lattal 3elemelte. bIdLsss 6arasssszt. H!e 29gorb. N Jire 3izetett leT Jit a@art tAledT A 3ogadCs @D6e teljesen bBbor8LrLs lett4 s Esa@ t9togott4 mint eg7 6artra 8etett 2al. 'dA@Lzben a @Dt @ardot szorongatC bolg is belD6ett az ajtCn4 s @9nonban Es/@lotta@. A b9tor E2eem6 2adnag7 @issD mag92oz tDr8e a 2reeirre a@arta 8etni mag9t4 de jC3orm9n mDg a @LzelDbe se Drt4 a jL8e8Dn7 8as@os jobb @arja4 mel7ne@ @Ln7L@2ajlat9ban a maEs@aszerK 9llat 6i2ent4 @ilendIlt4 Ds %r/ndaro2l a@@ora 6o3ont @a6ott4 2og7 29rom mDtert re6Ilt tAle4 Ds nag7 n7e@@enDssel a 3alna@ Esa6Cdott. t/dja. N (azEoP Jir@P &rontelP >al6raP N &/ss. N Sn.ngedd el. N H@@@@.. N Az... 29rborg. A n7LgdDEselA E2eem6 2adnag7 mellD... N ...... A.lDg ebbAlP N 2ebegte zsibbadt n7el88el. "eon a 39jdalomtCl eg7 szem6illant9s alatt @ijCzanodott... N Ho2CP N @i9ltotta %r/ndaro2l. 3ogadCs... "eon bCd/lts9g98al @Isz@Ld8e eg7enesedett 3el. A bAr@LtDn7es E2eem6 2LrLg8e 8ergAdLtt a ro66ant manEs szorBt9s9ban4 l9bai a talajtCl 3Dl mDtern7ire @alim69lta@..%r/ndaro2l4 a 6aranEsno@a azonnal 3el/grott4 Ds b/t9n nDzett a semmibe... az az Or ott........ Dn.. !em t/dta be3ejezni a mondatot4 mert b9r legal9bb 29rom mDter t98ols9gra 9llt a jL8e8Dn7tAl4 eg7 6illanatra Og7 l9tta4 mint2a a 8as@os jobb @Dz 3elD lCd/lt 8olna4 s a @L8et@ezA 6illanatban 8alami eszmDletlen erA 3el@a6ta Ds a 3al2oz Esa6ta. 29borgassad @LreimetP .. 2@@@@. N JiDrt @a6tad a 6DnztT N @Drdezte 89ltozatlan 2angsOll7al a 2reeir a 3ogadCstCl4 mint2a mi sem tLrtDnt 8olna. N .. N JiDrt @a6t9l tí# aran7at a E2er/b nAtAlT N @L8etelte a 2reeir @eg7etlenIl mDl7 toro@2angon. N 2ebegte (azEo m9@on7osan..

lAr9ntotta a Hajnal &ardj9t4 Ds 9t@ozCd8a megro2anta a ELlL6l9bait meg8et8e 9llC ellensDget. A 2atalmas termetK 2reeir4 a@ine@ a EsOEsos @ala6ja a 6la3ont 8erte4 bal @Dzzel mDg mindig a 2ebegA 3ogadCst r9zta4 ro66ant jobb manEs98al 6edig irtCzatos erejK 6o3ono@at osztogatott. Az elsA Esa69s "eon Es/@lCj9t tal9lta4 s a Hajnal &ardja Og7 re6Ilt @i a @ezDbAl4 mint2a nem is szorBtott9@ 8olna erAs /jja@. A @Dt bolg 8eszettIl 2ada@ozott. FDl @Dzzel 3orgatt9@ 8D@on7 @ardj/@at4 a m9si@@al iszon7atos sebessDggel ragadta@ 3el minden @ezI@ Ig7Dbe esA t9rg7at4 s bomb9zt9@ 8ele ellen3elei@et4 asztalo@at4 lCE9@at borogatta@ 3el4 Ds rend@B8Ili zKrza8art o@ozta@. $ala2og7 mindann7ian @9b/ltan mozogta@4 mint2a 8Bz alatt4 lelassBt8a 2arEoln9na@. "eon ellL@te mag9tCl a r/sn7a teremtDst4 Ds arrDbb 2engeredett a 6adlCn4 2og7 @itDrjen a 8eszedelmes 3aro@ @LzelsDgDbAl. "eon megr9z@Cdott. Jint2a Esa@ ez lett 8olna a jel4 elszabad/lt a 6o@ol4 iszon7atos zKrza8ar t9madt. "9tta4 amint az a merbolgi @atona4 a@i a 2adnag79t 3elr9zta4 eg7 szLgletes 2eg7K4 rL8id n7elK 8esszAt illesztett a sz9mszerBj9ba4 @LH rIlmDn7es mozd/lato@@al 3el2Ozta4 s a 2reeirre EDlzott. A . A 6i@@el7es 3aro@ @ettAt Esa6ott4 eg7et jobbra4 eg7et balra. A n7Bl8esszA szisszen8e 89gCdott @i a 8Dgzetes 3eg78erbAl. A 3ogadC tL@rDszeg 8endDgei4 @LztI@ a mene@Ilt E2eem6e@4 a @Dt 6a8een4 meg a dIlLngDlA4 3Dlmeztelen goreel is 3el29borodottan rontott r9 a betola@odC@ra. ? 2og7 a zKrza8ar mDg teljesebb leg7en4 az ezIst6al9st 29t/lja alCl eg7 8as@os4 s9rg9szLld 6i@@el7es @ro@odil3aro@ b/@@ant elA4 mel7 Og7 Esa6@odott4 2og7 sen@i se bBrta meg@LzelBteni.Jir@ 8ala2og7 3elt969sz@odott4 de mDg eg7 lD6Dst sem tett4 az eg7i@ Es/@ladozC bolg 3elragadott eg7 @eze Ig7Dbe esA @orsCt4 Ds Lt lD6Ds t98ols9gbCl iszon7atos erA8el 89gta a t2or6 szolga 6o39j9ba. N A mindenitP . A zLldes szBnben 8illCdzC4 serEegA @ard szinte emberi si8Bt9ssal zOgott 9t a le8egAn4 Ds rezeg8e 9lla6odott meg a @ormos @eresztgerend9ban. A 3aro@ 8issza3elD ir9n7/lC Esa69sa telibe @a6ta a meg2L@@ent "eont4 Ds ne@iEsa6ta eg7 re@edten si@oltozC E2eem6 asszon7na@.

Jir@ az eg7i@ Es/@ladozC bolggal 8B8ott 2al9los @Izdelmet4 &rontel 6edig N Drt2etetlen mCdon N @Dt merbolgi @aton98al 2ada@ozott. "egal9bb 29rom lD6Dsn7ire jobbra. ? ez a 6olE igenEsa@ messze 8olt a @IlLnLs 2reeirtAl. (azEo Jenem meg8etette a l9b9t4 Ds rettenetes Esa69so@at osztogatott a 6LrLl7D8el. A 2reeir idA@Lzben ellL@te mag9tCl az CbDgatC 3ogadCst4 Ds be@a6EsolCdott a @Izdelembe. )m 8alami 3/rEsa b9H g7adts9g4 @C@adts9g 8ett erAt rajta4 s 2i9ba Drezte ment9lis erejDt ott lI@tetni a 3ejDben4 nem t/dta 2aszn9lni. . J9giaP "eon azonnal t/dta4 mit @ell tennie. 1sa@ a @o66an9s 2allatszott4 a2og7 a @is lL8edD@ egDszen tollig bele3OrCdott a 3ali 6olEba4 mel7en az ag7agedDn7e@ megEsLrrente@ a beEsa6Cd9stCl. "eeresztette a 6isztol7t4 Ds az .z le2etetlenP "eon egDszen tiszt9n l9tta4 2og7 az Bj9sz megle6Aen biztos @Dzzel4 tD8ed2etetlenIl lAtte @i a n7il9t a 2reeir ro66ant 29ta 3elD. "eon jCl t/dta4 mi ez: ment9lis erAP Az L8e 3elD n7Olt. . 'sH tentelen erA8el Esa6@odott @Dt ro66ant manEs98al Ds 8as@os 3ar@98al4 s nD2aHnD2a a szi89r89n7 minden szBnDben szi6or@9zC Esillago@ 6attogta@4 serEegte@ a 3eje @LrIl. "eon a 3og9t LsszeszorBt8a EDlzott a 3eg78errel. A ment9lis erejDre 6rCb9lt @onEentr9lni. =9r@it leItLtt4 a@i Esa@ a @LzelDbe @erIlt4 leg7en az bar9t 8ag7 ellensDg.g7 m9sod6erE4 Ds a s/g9r3eg78er mar@olata m9ris a ten7erDbe sim/lt. 'dA@Lzben 8ala2og7 mag92oz tDrte@ "eon t9rsai is4 Ds ne@irontotta@ a 8eszedelmes teremtmDn7ne@. Azt9n elern7edt. ? a 8esszA messze eltDrt a EDlzott ir9n7tCl4 Og7 Esa6Cdott be. Az idegen 3elD 3ord/lt.jja az elsItAbillent7Kre szor/lt. . A merbolgi 8alCszBnKleg /g7anEsa@ Drezte a dolog @IlLnLssDgDt4 mert 3elordBtott4 el2ajBtotta az Bj9t4 Ds mene@Ilni a@adt4 de a tolong9sban erre nem so@ esDl7e 8olt. !em4 az istenne@ semP A 2el7isDgben E/dar 2arE tombolt.t98ols9g ol7an Ese@Dl7 8olt4 2og7 a 8esszA Otj9t szemmel @L8etni sem le2etett.

.L8Dbe d/gta. Fel3edezett 8iszont 8alami egDszen m9stP A szB8e @LrIl a ?LtDt "9ng 8alCs9ggal lI@tetett4 lobogott4 szinte 3el@Bn9l8a mag9t 8alamire. =elen7Olt @D6zeletbeli @ezD8el4 s gondolatban Z8DgigEsorgatta[ a "9ngot a jobb @arja mentDn. 'smDt a ment9lis erejD8el 6rCb9l@ozott. Az 9rn7D@ 8Dge a 2reeir n7a@9t tal9lta el.g7rDszt @B89nEsi 8olt4 8ajon @i le2et ez az Cri9s4 Ds mit a@ar2at4 m9srDszt 3Dlt4 2og7 a s/g9r3eg78er EsC89j98al esetleg a @Lzelben /gr9lC bar9tait is megsebez2eti. Az DrintDs elsA 6illanat9ban az Cri9s a@@or9t bLmbLlt4 mint2a tKz Dgette 8olna meg. Azt9n N b9r 8alCj9ban semmi sem l9tszott N Drezte4 a2og7 a 3ol7D@on7 ?LtDt "9ng @iEsorog a mar@9ba4 s most m9r tDn7legesen is l9tta4 mint2a eg7 3og9sn7i 9rn7D@ot tartana a @ezDben. Az 9rn7@LtDl 8Dge a n7a@9ra ta6adt4 s a2og7 "eon mozgatta a @arj9t4 eg7re tLbb Ds tLbb Z@LtDl[ gLmbLl7LdLtt le4 Ds laza 2/r@o@at Br8a le el@ezdte @Lrbe8enni az ezIst @L6en7est. . A ELlL6szerK l9ba@ nem mozd/lta@4 a 8as@os @aro@ a test2ez szor/lta@4 a @ro@odil3aro@ m9r nem Esa6@odott. "eon ta6ogatCz8a a "9ng 3elD n7Olt a t/dat98al4 Ds ol7an DrzDse t9madt4 mint2a eg7 @D6lD@en7 massz9t ta6intott 8olna.rezte4 a2og7 jeges tolla@ simogatj9@ a @arj9t belIlrAl4 mint2a ned8es4 2ideg 2ang79@ m9sz@9ln9na@ a bAre alatt.. "eon Og7 megdLbbent saj9t 2atalm9tCl4 2og7 nem mozgatta to89bb a @ezDt4 Ds az 9rn7@LtDlne@ 2irtelen 8Dge sza@adt4 nem gLmbLl7LdLtt le to89bb. )m azt most sem t/dta 2aszn9lni. A @LtDl 8Dge az Cri9s testDre ta6adt4 Ds minteg7 lez9rta a gOzst. HOsz m9sod6erEbe sem tellett4 az 9rn7@LtDl Og7 gOzsba @LtLtte a 2reeirt4 2og7 a 3iE@C mozd/lni se t/dott.. . !em is t/d8a4 miDrt Esele@szi ezt4 a maro@n7i 9rn7D@ot a 2reeir 3elD 2ajBtotta4 s dLbbenten l9tta4 a2og7 a 2alo89n7 sLtDt s98 @i89gCdi@ a ro66ant ala@ ir9n79ba4 a@9r2a eg7 9ttetszA @LtDl gombol7odna le a @arj9rCl. &Dt o@bCl nem lAtt.

Jir@ 2ars9n7an szit@ozCdott4 de 2angj9t eln7omt9@ a dI2Ls I8LltDse@ Ds a sebesIlte@ jajgat9sa. N Sl8e @ellP N @i9ltotta mag7ar9zat@D66en4 s r9 a@arta 8etni mag9t az Cri9sra4 2og7 ledLntse a l9b9rCl4 9m a @L8et@ezA 6illanatban a 6/szta le8egAbAl a@@ora 6o3ont @a6ott4 2og7 az asztalna@ t9ntorodott. . "eon a@@or9t szL@@ent4 2og7 szinte Oszott a le8egAben. 1sa@2og7 a @Dt bolg @arddal 2adon9szott4 ellen3elei@ 6edig jC3orm9n 3eg78ertelenIl sz9llta@ szembe 8elI@. Azt9n a @L6en7 alCl a szi@r9zC szemK4 3e@ete maEs@a3DlesDg m9szott elA4 Ds dI2Lsen 3Ojt a 3elt969sz@odC@ra. "eon szeme @i@ere@edett. "eon ten7ere nag7ot Esattant . A 2reeir ezIstszBnK @L6en7e 3/rEs9n @id/dorodott4 mint2a 8alamel7 testrDsze Ln9llC Dletre @elt 8olna. A E2eem6e@4 6a8eene@ Ds a goreel Og7 @Lrbe3ogt9@ A@et4 2og7 "eon Esa@ a 6eriodi@/san 3el2angzC Es/@l9so@bCl t/dta4 2og7 ott 8anna@.lsodorta a 3Dl lCE9t4 a 3eje 3LlLtt lCb9lC4 3Dlmeztelen goreelt4 s mind@etten a 3Lldre @erIlte@. "eon nem tartotta mag9t g798a emberne@4 azt azonban nem szo@ta meg4 2og7 2olmi maEs@9@tCl @a6jon Cri9si 6o3ono@at. =osszOszomjasan 3elordBtott4 Ds az 9llat 3elD Esa6ott. ? Bg7 a sz9mbeli 3LlDn7 daE9ra a mDr@AzDs @ieg7enlBtettne@ tKnt.g7szerKen elsodorta a 2al9los dL3Dsre @DszIlA t2or6ot4 a@i a lendIlettAl a@@or9t 89gott 6allos98al a 3alra4 2og7 a 6engDje beleszaladt a sz9raz 89l7ogba4 s megszor/lt. "eon ott2ag7ta a t2or6ot4 Ds 3DlrelL@dLste azt a 8Drben 3orgC szemK merbolgit4 a@i l9ndzs9j9t a 8ergAdA 2reeirbe 6rCb9lta m9rtani. &Dtel@edett /g7an benne4 2og7 @Dn7szerK 6adlCra @erIlDsDt 8alamil7en mCdon a maEs@9na@ @LszLn2ette4 de @i m9s le2etett 8olna a tettes4 most4 2og7 a 2reeir meg@LtLz8e 8ergAdLtt. A @L8et@ezA 6illanatban a 3eldI2LdLtt Jir@ rontott r9 az 9rn7@LtDl szorBt9s9ban 8ergAdA 2reeirre4 2og7 belD m9rtsa szDles 6allos9t.A 2reeir 3ogl7/l esettP . A tLr6e69rd/E @itDrt az ItDse elAl. N !e Lld megP .zt l9t8a a @Dt bolg ordBt8a 6rCb9lt @itLrni4 9m e@@orra m9r ol7 nag7 lett a zKrza8ar4 2og7 beszor/lta@ a 3el29borodott 8endDge@ @LzD4 Ds 8DdeniI@ @ellett az DletI@et a@ar8aHa@aratlan/l.

N A 3ranEbaP N @i9ltotta "eon. A @is termetK4 3e@ete maEs@aszerKsDg . A maEs@a mad9rszerK4 8ijjogC 2ango@at 2allat8a a n7om9ban lo2olt4 s szi@r9zC szemDbAl serEegA s/gara@ Esa6ta@ @i az IldLzLtt 8ad 3ar9ba. . A 2reeir elAretartotta @Dt ten7erDt4 a6rC4 @D@eslila gol7C 89gCdott @i belAle4 Ds a6rC 6/@@an9ssal "eon mellDbe 3OrCdottQ @ormos4 3e@ete n7omot 2ag7ott szD64 6iros ze@Dje mellrDszDn. "eon a jC@ora lL@DstAl 29tra2an7atlott. #da3ord/lt4 Ds megdermedt. "eon a 39jdalom szIlte 2om9l7on @eresztIl l9tta4 2og7 a 2reeir 8ar9zslC @ezDben meg8illan 8alami gLmb ala@O 2olmi4 magasra emeli4 Ds. A 2reeir a szB8D2ez @a6ott.a desz@a6adlCn4 Ds eg7 sz9l@a 3elsebezte.. Jegrogg7ant. Jire Ojra a @is 3e@ete s9t9n 3elD Esa6atott 8olna4 az m9r messze j9rt. A E2eem6e@ Ds a @Dt 6a8een ordBt8a meg29tr9lta@4 elsodort9@ a 2arEias t2or6 nemes/rat4 Ds az a lendIlettAl a@@or9t Esa6ott a 3alba ro66ant 6LrLl7D8el4 2og7 az D6Ilet beleremegett. $ala29n7szor eg7Heg7 il7en alattomos 6erzselDs betal9lt4 . ?zLrn7K4 si@ol72oz 2asonlatos n798og9sH8ijjog9s. )m az eg7i@ bolg nem so@@al arrDbb e@@or borBtotta r9 az asztalt a t9madCira4 Ds @itLrte@ a g7KrKbAl. A 2atalmas 3iE@C D66 e 6illanatban r9zta le mag9rCl a 3IsttD 3oszlott 9rn7@LtDl /tolsC Ea3atait4 Ds rezzenDstelen4 s9rga szemD8el D66 At b9m/lta. Ss ebben a 6illanatban a 3ogadC tOl3elDbAl a 3ol7amatos EsLrLm6LlDs zKrza8ar9n 9t a E2orald 8ad mord/l9sa4 9ll@a6oEs Esattan9sa4 @ellemetlen reEEsenDs 2allatszott. "eon a szemDt dLrzsLlte4 mert nem a@arta el2inni4 amit l9t. A 2reeir 8ar9zslC 3Dl tDrdre eresz@edett4 39jdalmas ./33ot4 a szi89r89n7 szBneiben EsillogC 6i@@el7K4 3ar@asn7i termetK E2oraldot Kzte. (azEo tKnt 3el rettenetes ordBt9ssal4 s 3elemelt 2arEi @ala69Es98al rontott az ezIst6al9stO ala@ra. A 89ltozatoss9g @ed8DDrt most az Lssze8issza ma@ogC E2eem6 2adnag7ot borBtotta 3el4 a@i eddig 8alami l9t2atatlan ellen3Dllel 2ada@ozott../33 eszelAs 8inn7og9ssal4 @Dt g7ors szL@@enDssel 3el/grott a 6/ltra4 Ds nem @BmDl8e sem a tiszta4 sem a mosatlan edDn7e@et4 8Dgig8i2arzott az abla@ 3elD. Xri9si EsLrLm6LlDs./33 3el8onBtott4 Ds 39jdalmasan megr9ntotta a 29tsCj9t. "e2et4 2og7 tDn7leg a maEs@a adta a 6o3ontT "eon a 2reeir 3elD 3ord/lt4 2og7 be8Dgezze m/n@9j9t.

$9ratlan/l 3Dmes Esattan9s4 @ongC 2ang 2allatszott4 majd 6edig &rontel @9rom@od9sa4 mert ami@or a t2or6 grC3 lendIletet 8ett4 2og7 lesOjtson oda4 a2ol a 8ar9zslCt sejtette4 Og7 @Clintotta 3ejbe 2arEi 6LrLl7D8el eemsi szolg9j9t4 2og7 anna@ be2or6adt a sisa@ja. $ala@i el@a6ta a bo@9j9t4 Ds 2arEiasan 2Ozta 8issza3elD. JDg nag7obb I8LltLzDs t9madt. $ag7 8ala@i elmesDlnD ne@i.rre elengedtD@4 Ds a test legLrdIlt rCla. Ji8el a @Lzelben Esa@ Og7 s/2ogta@ a 6LrLl7Esa69so@4 "eon siet8e ig7e@ezett arrDbb m9szni. Jinden@i Lssze8issza 2ada@ozott. "eon dI2Ldten m9szott. . (azEo @emDn7en m/n@9l@odott. MsztLnLsen bele2ara6ott. Jint2a mindez nem is 8ele tLrtDnne4 Esa@ Og7 l9tn9 8ala2ol. $9ratlan/l eg7 @Dz a@adt a sz9j9ba. . Jinden@i az ellen3elDt @ereste. &i a@art j/tni az asztal alCl4 Ds leg3A@D66en @i a sLtDtbAl4 mert a 3ejetlensDgtAl m9r az idegbaj @erIlgette. A @L8et@ezA 6illanatban "eont Og7 6o39n ten7ereltD@4 2og7 eleredt az orra 8Dre. (azEo esze8eszetten Esa6@odott jobbraHbalra4 2og7 ne t/dj9@ meg@LzelBteni. Azt9n 2arEi @ala69Es s/2og9sa 2allatszott a @Lz8etlen @LzelbAl4 Ds "eonra eg7 3Dl asztal dAlt. Az istenit4 29t 29n7 l9ba 8an enne@ az asztalna@T Ami@or azt 2itte4 @ij/tott4 8ala@i el@a6ta a n7a@9t4 maga al9 g7Krte4 Ds eemsi szit@o@at mormol8a @DtszerH29romszor le3ejelte. ?emmit sem le2etett l9tni a 8a@sLtDtben. "eon a le2engerlA bKzbAl arra @L8et@eztetett4 2og7 &rontel tDrt mag92oz Ds tD8esztette Lssze a sLtDtben 8ala@i8el. A @Izdelem 3o@ozCdott. 1sa69sait szit@o@ Ds n7LgDse@ LzLne @L8ette. (o2adt sLtDtsDgP Ji tLrtDnt a mDEsese@@elT Feje Ojra Ds Ojra asztall9bna@ @oEEant4 mint2a eg7 el8ar9zsolt asztall9bHerdAbAl a@art 8olna @im9szni. Srt2etetlen mCdon lil9s @Ld tele6edett az ag79ra4 eltomH 6Btotta a t/dat9t4 s az esemDn7e@et 3/rEs9n 9lomszerK8D tette. $ala@i r9lD6ett a nDg7@Dzl9b m9szC "eon l9b9ra4 majd azt ordBtotta4 2og7 el@a6ta az ellen3elet. Ji8el a tor@9t szorongatC @Dz miatt nem t/dta @imag7ar9zni a 2el7zetet4 @Ln7D@@el az illetA @D6Dbe 89gott. -I2Ldten m9szott to89bb. A E2eem6 2adnag7 si@olt9sa 2allatszott.n7LgDse@et 2allatott4 Ds @IlLnLs @LrL@et rajzolt a le8egAbe. A 3ogadC e rDszDre eg7 6illanat alatt 9t2atol2atatlan sLtDtsDg bor/lt.

A sLtDtsDg 2om9l7osodni @ezdett4 majd mint2a el3Ojta 8olna eg7 89ratlan szDlro2am4 eg7szerKen eltKnt4 s l9t2atC89 89lt a EsatatDr. N ?zDt2ara6om ezt az 9t@ozott sisa@otP N ArjLngLtt az eemsi.(Ogott. =9r a sLtDtben mDg to89bb dI2LngLtt a Esata4 oda3entrAl most m9r jC8al nag7obb 2angza8ar 9radt. Az L@lD8el 6I3Llte4 majd te2etetlensDgDben 3ejjel ro2ant a 3alna@. Ss az az 9t@ozott 8ar9zs@ard oda3enn a mestergerend9ban il7en@or bezzeg nem 8il9gBtP H9t mi3Dle @ard ezT Hirtelen tiszt/lni @ezdett "eon szeme elAtt a 8il9g. A @Izdelem az emeletre is 9tterjedt. . &Lz8etlenIl a 3el3elD 8ezetA lD6EsA mellett b/@@ant @i az eg7be3IggA4 sLtDt 3albCl. -e ezzel Esa@ azt Drte el4 2og7 a 3Lldre 2/66ant4 Ds a 39jdalomtCl most m9r mDg jobban ordBtott. #l7an sLtDtsDget l9tott mDg mindig4 2og7 szinte 89gni le2etett 8olna.lengedtD@. . Jint2a eg7 sLtDt 3albCl d/gta 8olna @i a 3ejDt a 8il9gosba./33 nem so@@al arrDbb a 6/lt mellett EserD6darabo@ Ds le8ert 3a@/69@ t9rsas9g9ban eg7 8Dres 2Osdarabon r9gCdott4 amel7rAl sejteni le2etett4 2og7 eg7@or a 8ar9zslatos @D6essDgK maEs@aszerK 9llat le2etett. "eon tett nD29n7 bizon7talan lD6Dst a lD6EsAn4 de eg7 mindennDl szLrn7Kbb ordBt9sra megtor6ant4 Ds 8issza3ord/lt. &Lzben dI2Lng8e ordBtozott Ds 8iEsorgott. !em is ol7an rossz ez a sLtDtsDg. A 8a@sLtDt @ezdett 8Dg@D66 az idegeire menni.bbAl a sLtDt 3albCl &rontel b/@@ant elA EsOn79n be2or6adt 3Dmsisa@@al. -e m9r 2Ozta is 8issza4 mert azon @a6ta mag9t4 2og7 eg7 nDg7@Dzl9b m9szC4 8LrLs sLrDn7K4 8iEsorgC bolggal nDz 3ar@asszemet4 a@i a @ardH j98al dI2Ldten 2adon9sz8a 6rCb9lja megsebezni azt a @Dt 6a8eent4 a@i a l9b9n9l 3og8a 8issza3elD r9ngatta. AsztalH Ds szD@ronEso@ @LzLtt @Dt ala@ 2em6ergett eg7m9ssal. "eon siet8e 8issza8on/lt. Ala6osan a 3ejDre szor/l2atott4 mert mind@Dt @ezD8el erAsen r9ngatta. $ala@i eg7szerKen 9tesett rajta. Rg7 l9tszi@4 mDgis az izomerA @ere@edett 3elIl. . Jost a E2eem6 2adnag7 @erIlt 3elIlre4 9m ellen3ele4 Jir@ 8asmaro@@al szorongatta a . "eon siet8e m9szott oldalir9n7ba4 mielAtt az illetA @eresni @ezdi az ellen3elDt. A lD6EsA tetejDn D66 most tKnt el az eg7i@ 8LrLs bolg4 a n7om9ban (azEo. A szorongatott 2el7zetK bolg 3el3edezte "eont4 s dI2Lsen r98iH Esorgott.

Az besza@adt ro2am/@ alatt4 s a tOloldal9n Es/@ladozC bolgot a 3al2oz 6rDselte. A ro66ant 6LrLl7 szDtla6Btotta a 8LrLs szArzetK 3ejDt. A merbolgi 3iE@C a lendIlettAl 3ejjel ro2ant bele a 2reeir g7omr9ba4 s Og7 6attant le rCla4 mint2a szi@la3alna@ It@LzLtt 8olna. A 2el7isDgben m9r 2oltan 2e8ert az eg7i@ bolg4 a@ine@ a tLbb 89g9sbCl 8DrzA4 3Dlmeztelen goreel 8erte be a 3ejDt a 3Dl lCE98al. Az eemsi szit@ozCdott4 mint eg7 @oEsis. Az ItDs ereje ol7an 2atalmas 8olt4 2og7 nem Esa@ a merbolgit taglCzta le4 mint eg7 L@rLt4 de a 6adl9s 6adlCja is engedett a ro66ant erAne@4 s besza@adt a 2alott alatt. 1sa@ ne2ezen si@erIlt. )m a 8il9gosban 3elismertD@ a 3DlreDrtDst4 Ds morog8a 6rCb9lta@ @ibonta@ozni eg7m9sbCl. A 2reeir rettenetes 2angon 3elbLmbLlt4 s @Dt tit9ni manEs98al eg7szerre sOjtott le a szerenEsDtlen E2eem6re. A merbolgi @atona 8a@merAen a gig9szi termetK4 2reeir 8ar9zslC 3elD rontott4 a@i 3Dlig meggLrn7edt az alaEson7 menn7ezet alatt. . JielAtt mag92oz tDr2etett 8olna a megle6etDstAl Ds 3elemel2ette 8olna a @ardj9t4 9ldozat/l esett a 2arEi l9zban DgA (azEo Esa69s9na@. "eon sors/@ra 2ag7ta az el3oglalt 3ele@et4 Ds @ettesD8el 8D8e a lD6EsA@et sz9g/ldott 3el az emeletre. A 2reeir 8ar9zslC 6edig eltKnt4 mint2a a 3Lld n7elte 8olna elP "eon megtLrLlte 8DrzA orr9t4 Ds l9b/jj2eg7re 9ll8a @ir9nEig9lta a Hajnal &ardj9t a mestergerend9bCl.. Jeg6rCb9lta tArD8el le3eszBteni a sisa@j9t a 3ejDrAl4 de meg89gta a 2omlo@9t4 Ds 8Dr Esorgott a szemDbe.g7 @Lnn7ed mozd/lattal r9Esa6ott a d9rda n7elDre4 s az Og7 tLrt szil9n@o@ra4 a@9r2a g7/3asz9l lett 8olna./33 sem D6 bArrel zab9lta eg7@ori ellen3elDt: a 3ar9rCl nD29n7 6i@@el7 eg7szerKen le6Lr@LlAdLtt.. &rontel @9rom@odott. . FentrAl nag7 robaj 2allatszott4 mint2a eg7 sze@rDn7 dAlt 8olna el. JindLssze eg78ala@i Oszta meg sDrIlDs nDl@Il. A 3ogadC 8endDgei @LzIl 29rom E2eem6 2e8ert a ronEso@ @LzLtt 8Drbe 3ag78a4 de szinte minden@it Drt 8alamil7en @isebbHnag7obb sebesIlDs4 mDg .n7elAEsL8Dt4 a m9si@ @ezD8el 6edig eg7 asztall9bat ragadott 3el4 2og7 be8erje ellen3ele @D6Dt. (azEo Ds a merbolgi d9rd9s eg7szerre rontotta@ ne@i a 6adl9s eg7etlen ajtaj9na@.

29rom.. N Ha nem dobod ide4 megLlle@ Ds el8eszem magam. N -obd ideP N JiT N rL@Ln7LdLtt meg "eon. Az bal @Dzzel el@a6ta a mar@olat9t4 Ds @issD 3elszisszent4 ami@or serEegDs 2allatszott a ten7ere ir9n79bCl.. )m a t2or6 grC3 nem z/2ant le a E2eem6 tetemDne@ 6Dld9j9t @L8etAen... A mestergerenda /g7anis D66 a @Dt l9ba @LzLtt 2el7ez@edett el4 s 3el3ogta z/2an9s9t.. A szerenEsDtlen 3iE@C 3Dr3iass9ga a@@or9t Esattant a @emDn7 gerend9n4 mint2a @Dt toj9st tLrte@ 8olna 3el. N Jeg9llj 8ag7 meg2alszP N Srde@es N reEsegte a 3iE@C gOn7osan N4 Dn is D66 ezt a@artam mondaniP N Mld meg a 3att7OtP N si6Btozta (azEo 3ej2angon. . . Az Cri9s 8ar9zslC 8ill9mg7ors mozd/lattal meg6erdIlt.g7i@ @ezD8el a 39jdalom 2el7D2ez @a6ott4 a m9si@@al dI2Lsen szorBtotta 6LrLl7e n7elDt. N A Hajnal &ir9l7nAje ne8DbenP N ordBtotta "eon. "eon 2i9ba ordBtott r94 2og7 maradjon 8eszteg4 r9rontott a 8ar9zslCra. "eon a te2etetlensDgtAl dI2Lng8e 2ajBtotta az Cri9s 3elD a Hajnal &ardj9t. .g7 2asonlC s/g9r3eg78er meredt eg7enesen "eon arE9ba.g7. A 2reeir a@@ora l7/@at sza@Btott a tetAn4 mel7en eg7 L@Lr is @i3Drt 8olna.Azonban a 2arEi l9zban tombolC (azECt mDg ez az iszon7atos erA sem rettentette 8issza. @ettA. (azEo Jenem4 t2or6 grC34 Jenem 89r LrL@Lse Og7 ordBtott4 mint2a a @Dt jelzett toj9s 8alCban szDtreEEsent 8olna. N >Bz m9sod6erEet @a6szP N sziszegte a 2reeir. )m a @L8et@ezA 6illanatban . H9tat 3ordBtott4 s mi@Lzben @Dt manEs98al l7/@at sza@Btott a zsO6tetAn4 @ro@odil3ar@98al a@@or9t Esa6ott a rettent2etetlen (azECra4 2og7 a szerenEsDtlen t2or6 majdnem maga is l7/@at tLrt a tetAn @eresztIl.. Az azonban nem 89rta meg a ro2amot. N A @ardotP N sziszegte a 2reeir. N -obd ide a @ardod4 8ag7 megLlle@P "eon LsztLnLsen a s/g9r6isztol7a /t9n @a6ott4 de meg9llt mozd/lat @Lzben4 mert a 2reeir jobb @ezDben 8alami 3Dmes t9rg7 Esillant. !7e@@en8e z/2ant 8issza a 6adlCra4 s az besza@adt @Dt l9ba alatt. &Dsz Esoda4 2og7 Aalatta nem sza@adt be a 6adlC.

&im9szott a l7/@bCl4 a tetAn lD8A rDs2ez rontott4 Ds eszelAs ri@oltoz9ssal 6erzselA s/g9rn7al9bo@at @ezdett lL8LldLzni az eg7re t98olodC dene8Dr /t9n. N Ji a n7a8al7a 8anPT N ?zDtment a tL@LmP N Dne@elte (azEo 6anaszos szo6r9n 2angon.g7 9t@ozott merg29niP N Rg7 8anP N sziszegte re@edtes 2angon a dene8Dr4 meglendBtette a sz9rn79t4 s a sz9rn7a@ 8DgDn tal9l2atC idDtlen @ezei8el megragadta a tetA n7Bl9s9na@ szegDl7Dt. N . A 2reeir re@edtes 2angon 3elrL2LgLtt4 Ds meglendBtette ezIst sz9rn7O 6al9stj9t.g7 merg29niP N I8LltLtte "eon4 Ds mozd/lni sem bBrt4 a l9ba 3Lldbe g7L@erezett..g7 erAteljes mozd/lattal 3eltorn9szta mag9t4 Ds mire "eon elAH r9ntotta a s/g9r3eg78erDt4 a dene8Dr 8ijjogC rL2LgDssel 3elrL66ent a tetArAl. N Ss 2a mDg eg7szer tal9l@oz/n@4 ?LtDt "9ng @/t79ja4 az sz9modra 8Dgzetes leszP N &i 8ag7T N ordBtotta "eon te2etetlen dI2Dben. $alCszBnKleg Jir@ Ds az Dletben maradta@ ig7e@ezte@ 3el3elD. N Almergin 8ag7o@. )m . >al9n eg7 m9sod6erEbe sem telt4 s ott4 a2ol az elAbb mDg a 2reeir Cri9s 9llt4 most eg7 igen 2atalmas termetK4 ezIst szBnK dene8Dr l9tszott. N .eg7 g7ors mozd/lattal m9ris 6al9stja L8Dbe d/gta4 s a 3eg78er m9r 9rtalmatlan/l 8illogott az ezIstszBnK an7ag mellett.. N . N . "eon 9t@ozCd8a rontott a tetAn7Bl9s2oz4 9m a 2alott merbolgi @atona ItLtte l7/@rCl meg3eled@ezett4 Ds majdnem A is lez/2ant4 2og7 n7a@9t tLrje a lenti ronEso@ @LzLtt.l8itteP N I8LltLtte "eon a 2isztDria 2at9r9n. N >/dni a@arom4 @it @eresse@P N Hog7 @itT N rL2LgLtt gOn7osan a dene8Dr. N A 3ranEbaP N Ji 8anT N bLmbLlte a 8Dral93/t9sos szemK Jir@4 a@i @issD biEeg8e e@@or rontott be a 6adl9sra.l8itte a Hajnal &ardj9tP Jaga sem t/dta4 miEsoda 3e@ete @Ld tLrt az ag79ra. A 6adlC @iszaladt a l9ba alCl4 az eg7i@ l9ba beleEsOszott a l7/@ba4 Ds alig t/dott 2irtelen meg@a6asz@odni a n7Bl9s szDlDben. a Hajnal "o8agjaP . A 3alD6EsAn lD6Dse@ dobogta@. N A 3ranEbaP N ordBtotta.

N !em tLrt Esontom. Jeg6rCb9lta mDl7 lDlegzet8Dtele@@el le2iggasztani mag9t. "eon 3Lld2Lz 89gta a 3eg78ert.. 1sa@ ne2ezen si@erIlt. "eon 3el8ette a 2aszn9l2atatlan 3eg78ert4 Ds az L8Dbe d/gta.a s/g9rn7al9bo@ rendre elol8adta@4 mielAtt a dene8Dr ezIstLs 3oltj9t /tolDr2ettD@ 8olna. N A 3ranEbaP N @iab9lta "eon. (azEo igen 39jdalmasan ta6ogatta a l9ba @LzDt4 Ds siet8e n7Olt bele a nadr9gj9ba4 2og7 ta6ogat9sos mCdszerrel megg7AzAdjLn a sDrIlDse jellegDrAl. A 2adnag7 sem 8olt tOl . N H9la &e8anaarna@P N sC2ajtott 3el meg@Lnn7ebbIlten Ds si6BtC 2angon. A mar@olat @ijelzAjDre 6illantott. #da a Hajnal &ardjaP . .g7 ro2adt4 9t@ozott merg29niP Addig lL8LldLzLtt4 amBg a 3eg78erbAl nem jLtt @i tLbb s/g9rn7al9b4 Esa@ 2al@ sistergDse@ 2allatszotta@. N Ji a n7a8al7a tLrtDni@ 8elIn@T N Az a borP N bClogatott Jir@4 Ds @isegBtette /r9t @Dn7szerK 2el7zetDbAl..g7 ro2adt merg29niP . Jindeze@ tetejDben mDg erAsen s9ntBtott is4 mert a zKrza8arban4 a m9gi@/s sLtDtsDgben 8ala@i a l9b9ra Esa6ott eg7 ro66ant 2arEi 6LrLll7el.ddig nem tOl so@ 2aszn9t 8ette4 de most szinte meztelenne@ Drezte mag9t nDl@IleP ? a 3ejDben eze@ az a6rC 2ang79@ meg a lila @LdP N Ji a n7a8al7aP Jir@ Ds a E2eem6 2adnag7 2aragos @D66el 9lldog9lta@. N JegLlLmP &in7BromP . meg m9s se. Jir@ne@ 8ala@i betLrte az orr9t4 r9ad9s/l a nag7 @a8arod9sban szemen 89g2att9@4 mert mind@Dt szeme alatt 8LrLs zOzCd9so@ D@telen@edte@4 mel7e@ 2amarosan szD6 zLldesH@D@esHlil9s szBnben 3ogna@ 6om69zni.g7 a6rC 6iros 6Ltt7 8illogott... N Ji tLrtDni@ 8elIn@T N I8LltLtte4 Ds a 3ejDt r9zta4 mert Og7 Drezte4 mint2a a6rC 2ang79@ m9sz@9ln9na@ a @oba@ja alatt4 Ds megza8arn9@ a gondolatait. J9r tOl nag7 8olt a t98ols9g. Jir@ anna@ ellenDre4 2og7 @isegBtette gazd9j9t a l7/@bCl4 nem 8etett tOl bar9ts9gos 6illant9so@at a t2or6 grC3ra.

"i2eg8e nDztD@ eg7m9st a szK@ 6adl9son.. Jinden@ine@ 8olt o@a ne2eztelDsre. "assan Dr@ezte@ a tLbbie@ is.rre 6ersze Jir@ is 3el2ag7ott a segBtsDgn7Ojt9ssal. JLgLtte sz9mos sebbAl 8Drez8e a 3e@ete szArzetK4 3Dlmeztelen goreel.lLl 29rom 3oga 2i9n7zott4 mDg mindig @L6@Ldte a 8DrtQ sLtDtbarna 2aj9bCl a 2omlo@a tetejDn @itD6te@ eg7 maro@n7it4 s 6ont onnan4 a2ol m9r amOg7 is rit@/lt @issD. . A mogor8a goreel ne2eztelA 6illant9st 8etett (azECra4 a@i jelenleg D66 a bKnLs 3eg78erre t9masz@od8a4 ol7an lD6te@@el 6rCb9lt j9rni4 mint eg7 gCl7a tDrdig DrA 8Bzben. A t9rsas9g nem n7Ojtott 8alami D6Iletes l9t89n7t. A 6rCb9l@oz9st 6ersze 2amar 3eladt9@4 mert eg7 erAsebb r9nt9sn9l &rontel 3eljajd/l8a Og7 rOgta bo@9n a jClel@Ken segDd@ezA E2eem6 2adnag7ot4 2og7 az n7IszBt8e @/6orodott Lssze @Bnj9ban. FejbArDn 8Dres 3olt jelezte a 2i9n7t. .egDszsDges 9lla6otban. A 2adnag7 a 3LldLn g/ggolt4 a bo@9j9t ta6ogatta4 s r9ad9s/l a @ezDt4 mell7el a bo@9ja 39jdalm9t . N simogatta meg 39jdalmas @D66el (azEo a 2arEi 6LrLl7Dt N jC @is Esi2i6/2i 8olt4 miT N 1soda4 2og7 a jelenlD8A@ @LzIl ezDrt a meg9lla6Bt9s9Drt sen@i sem szOrta le azonnal. A 2adnag7 Ds Jir@ eg7esIlt erA8el sem bBrt9@ ler9ngatni rCla. (ajt/@ @B8Il a lD6EsAn tolongott mDg az eg7i@ 6a8een4 meg 29rom E2eem6 (@LztI@ az a merbolgi Bj9sz4 a@i Og7 megijedt a m9gi@/san eltDrBtett lL8DstAl4 2og7 @i8onta mag9t a Esata sKrKjDbAl^ N 8alamenn7ien siralmas 9lla6otban. + a bal 89ll9t 3/rEsa 6Czban tartotta4 s bal @arj9t ern7edten lCgatta teste mellett. N AzDrt. &rontel arE9n sz9mtalan @armol9s D@telen@edett4 Ds alig bBrt n7elni4 Og7 megszorongatt9@ a n7a@9t4 a 3ejDre szor/lt sisa@ Esa@ a 2ab 8olt a tort9n. A 3ejDre szor/lt sisa@ot 9t@ozta. Jindenesetre a seb nem 8Drzett4 s ez arra /talt4 2og7 8alami tom6a 3eg78errel 89gt9@ 89llonQ @ardla66al 8ag7 2arEi @ala69EEsal. "eonna@ mDg mindig 8Dr szi89rgott az orr9bCl4 Ds sLtDtben m9sz@9l9s9t tLbb 2orzsol9s Ds zOzCd9s jelezte a testDn. >D6ett r/29ban4 be2or6adt sisa@@al4 Lssze@armolt @D66el &rontel4 az eemsi s9m9n.. &rontel4 az eemsi szolga igen sBrCs 2ang/latban @9rom@odott.

N !inEs elDg baj/n@ a 3aji torzsal@od9so@ nDl@Il isT Fogjato@ @ezetP !a.lDg leg7enP N mord/lt r9j/@ most m9r rDgi erDl7essDgD8el. &rontel szomorOan 6islogott a 3ejDre szor/lt4 2or6adt sisa@ alCl t2or6 gazd9j9ra. (azEo 6edig azon @B8Il4 2og7 szDtra@ott l9bbal4 nag7 lD6te@@el j9rt4 3/rEsa szLgben tartotta a bal 89ll9t4 de ezt ig7e@ezett le6lezni. N >e meg miDrt t9madt9l r9m a sLtDtben4 miT Jir@ 3el29borodott.. N . N Jint mondottam4 reme@ Esata 8olt N ismDtelte meg elAbbi @ijelentDsDt (azEo4 Ds LrLmmel n7/gt9zta4 2og7 2angja 3ol7amatosan @ezdte 8isszan7erni eredeti mDl7 mi8olt9t. Had8ezDr@Dnt te@intett 8Dgig a g7Aztes seregen. eg79ltal9n @i 8olt ezT N morogta a 2adnag74 a@i @Dt emberDt is el8esztette a Esata 3ol7am9n. (end@B8Il @Bnosan Drezte 8olna mag9t4 2a @iderIl4 2og7 a sLtDtsDg le6le alatt nag7 b/zgCs9g9ban Lnmag9t is 89llon s/2intotta. N .z azt9n Esata 8olt a ja89bClP N 1sa@ azt nem Drtem N simogatta meg 3eldagadt Ds 8Dresre @armolt arE9t &rontel N4 miDrt 8ere@edtIn@.... 1sa@ most 3edezte 3el a @Dz3ejDn a mDl7 3ogn7omo@at. . N Sn t9madtam r9dT >e ragadt9l tor@onP N )t@ozott t2or6P N JiEsodaT .. A 2adnag7 3elszisszent. N =ar9taimP . N !e a tLrtDnte@en merengjIn@P N z9rta le a tDm9t 2at9rozottan "eon.6rCb9lta en72Bteni4 EsOn79n meg2ara6ta 8ala@i. N $ala@i belDm 2ara6ottP N morogta. Azt9n Jir@2ez 3ord/lt. mi leszT Jir@ Ds %r/ndaro2l 8ona@od8a @ezet 3ogta@. >Dn7leg az er3roHbolg nem jLtt 3el 8elI@ a 6adl9sra.. N !em az sz9mBt4 2og7 @i @it 2ara6ott meg4 2anem az4 2og7 2og7an 9ll/n@P Hol 8an %r/n %rat2T 1sod9l@oz8a nDzte@ Lssze. Ds @i8elT 'gen4 ez a bCd/lt 9lla6otbCl oEsOdo@ sz9m9ra mDl7sDges rejtDl7 le2etett. N A Hajnal &ardj9Drt jLttP N @esergett "eon.lragadtaP N -e.zt azonnal 8ond 8isszaP (azEo lD6ett @LzDjI@.

N &Ln7LrgLm N le2elte 8ala@i a magasbCl N4 segBtsene@P A 2el7isDg termDszetesen mDg mindig mag9n 8iselte az imDnti Esat9roz9s n7omait4 s a baloldal4 a2ol a sLtDtben elsz9nt Esata dOlt4 teljes mDrtD@ig romo@ban 2e8ert. $alCs9ggal megH dermedt4 Ds Esendre intette a t9rsait. A E2eem6 8endDge@ 2/ll9i mellett ott 2e8ert a merbolgi l9ndzs9s teteme4 a@i a 6adl9srCl z/2ant le eg7 szLrn7K ItDs n7om9n4 s 8alami8el arrDbb4 szinte eg7m9son4 mint2a szerelmese@ lennDne@4 a t9madC bolg 2/ll9j9n a 2al9losan sebesIlt 6a8een n7LgdDEselt. >Lbben meg6rCb9lta@ el2OzCdni a @LzelDbAl. Rjra 3el2angzott a @BsDrteties s/ttog9s. Feg78errel a @Dzben4 C8atosan lo6a@odta@ le3elD a n7i@orgC 3aH lD6EsAn4 Ds minden sz9l szArI@ 3elborzolCdott4 ami@or a 29t/@ mLgIl tom6a @o66an9s4 EsLrrenDs 2allatszott. A 2el7zet 3DlelmetessDgDt Esa@ 3o@ozta4 2og7 a rDmes s/ttog9sba most sBron tOli4 mDl7 morg9s Ds n7LszLrgDs is 8eg7Ilt4 majd t98oli4 el2alC4 mag9n7os 2LrgDs 2allatszott. HallgatCzott. FeszIlten4 8Dres 6i@@el7e@@el4 morog8a Ds ag7arait Esattogtat8a b9m/lt . &Lzben (azEo 6LrLl7D8el a @Dzben megelAzte "eont4 elDrte az alsC lD6EsA3o@ot4 Ds az elDje t9r/lC szLrn7K l9t89n7tCl ol7an 89ratlan/l tor6ant meg4 2og7 a mLgLtte ig7e@8A4 amOg7 is bizon7talan j9r9sO Jir@ majdnem ledLntLtte a l9b9rCl. Jinden@i 2allotta Esa@ &rontel nem4 a@ine@ a 3ejDre szor/lt sisa@ nag7mDrtD@ben @9rosBtotta a 2all9s9t. N Hallj9to@T.. A szil9n@o@ra tLrt asztalH Ds szD@marad89n7o@ @Lzt edDn7H Ds Dteldarabo@ 2e8erte@ szDtszCrtan. "entrAl az i8C 3elAl @BsDrteties s/ttog9s 2allatszott. A sisa@tCl alig l9tC &rontel bele8erte a 3ejDt eg7 alattomos gerend9ba.lsA@Dnt "eon ind/lt meg le3elD a lD6EsAn. Ji3Dle 29tborzongatC 2ang 8olt ezT (azEo azonnal a 2arEi @ala69Es92oz @a6ott. A @BsDrteties s/ttog9s megismDtlAdLtt4 most mDg tiszt9bban Ds 2at9rozottabban4 mint @or9bban4 de a sza8a@ Drt2etetlensDgDn ez mit sem 89ltoztatott./334 a 8DrszagtCl megArIlt 3ene8ad... ? tAlI@ nem messze4 a 6/lt mellett a 6adlCn a E2orald Ds a maEs@a 3ogCEs@9j9bCl sz9rmazC marad89n7o@ 3LlLtt ott 9llt .

. Azt9n eg7 szem6illant9s alatt 8isszalDn7egIlt jCl ismert Lnmag9894 bizon7talan l9ba@@al 3el@elt4 Ds Og7 remegett4 mint a n79r3ale8Dl. $DgIl a mDlabOs "eon lD6ett elAre. N &Ln7LrgLm4 /raim N 2LrLgte 2al9lra 89ltan N4 3ogj9to@ le azt a 3ene8adatP "eon Ds t9rsai dLbbenten nDzte@ eg7m9sra. Az 9ll89n7 megingott4 g79szos reEEsenDssel omlott Lssze a sOl7os test alattQ a bAr@LtDn7es ala@ tom6a n7LgDssel tKnt el a dBszes 3arag9sO desz@aH Ds EserD6marad89n7o@ @LzLtt. A dBszes 3arag9sO edDn7es 9ll89n7 tetejDn4 Ea@@osra tD69zott bAr@LtDn7Dben ott @a6asz@odott a 3ogadCs 8aEog8a a 3DlelemtAl4 Ds s/ttogni is alig mert4 mi8el a dBszes 3arag9sO4 9m @is te2erbBr9sO 9ll89n7 8Dszesen ingott alatta./334 ne 3Dlj4 nem b9ntana@P A tLbbie@ meg@Lnn7ebbIlten sC2ajtotta@ 3el4 a 3ogadCs 6edig zsLrtLlAd8e m9szni @ezdett le3elD. N &elj 3elP HallodT %r/n %rat2 Esa@ lassan Dledezett. (azEo intett Jir@ne@.lAszLr nem is a@art9@ Drteni4 mi3Dle Z3ene8ad[HrCl le2et szC. N >e te2etsz rCla N @i9ltott "eon ingerIlten a 3ogadCsna@ N4 mit ijesztgeted szegDn7 9llatotP Cl 8an4 .3el3elD4 8ala2o89 a magasba4 a2onnan a s/ttog9s 2allatszott. N JielAbb to89bb @ell mennIn@P N @LzLlte idegesen "eon. Ami@or megl9tta a lD6EsAn le3elD lo6a@odC t9rsas9got4 meg@Lnn7ebbIlten sC2ajtott 3el4 Ds re@edten im9d@ozott. .g79ltal9n../33 azon n7omban megn7/godott4 abba2ag7ta a morg9st4 Ds bD@Dsen n7alogatni @ezdte a 6adlCt a ZmaEs@a[ marad89n7ain9l4 mint2a mi sem tLrtDnt 8olna. @i @ezdteT Ss miDrtT . N . A E2eem6 2adnag7 meg8izsg9lta @Dt @aton9ja tetemDt4 Ds moH gor89n4 Drtetlen @D66el r9zta a 3ejDt. A t2or6 szolga a 2ort7ogC er3roHbolg2oz biEegett4 Ds 39jdalm9t le@Izd8e belerOgott. . N #tt az a dLgP N morogta /t9l@oz8a Jir@4 Ds eg7 @itLrt l9bO asztal D6en maradt la6j9ra m/tatott4 mel7en 29borBtatlan/l 2ort7ogott &ind %ren %r/n %rat24 az er3roHbolg bLlEs.

Jint2a a @or9bban 2allott sBron tOli 2ango@ nem maradta@ 8olna abba. "eon idegesen 3orgolCdott..... N $alamiT N Sn sima bortCl nem szo@tam Bg7 @i3e@Idni N erAs@LdLtt %r/n %rat24 majd az igazs9g @ed8DDrt 2ozz9tette: N Esa@ rit@9n.. N ?emmi @LzLd 2ozz9P N mord/lt 3el. N .bben a borban 8olt 8alami.. $alami nem stimmelt. A 2adnag7 bosszOsan 3ord/lt oda.zt Dn m9r @Drdeztem. Ha eg7 @iEsit tLbbet iszo@ a @elletDnDl. N >e Esa@ tartsd a 6o39d... N !em t/dom4 mi jLn r9m ol7an@or4 2a erAsebb a 8in@C a @elletDnDl. "eon za8aros t/data Esa@ lassan @ezdett tiszt/lni.. eemsiP N Ji 8anT N 29borgott &rontel. N >e Esa@ d/rmolt9l4 amBg mi 8ere@edtIn@P Az er3roHbolg 2itetlen@ed8e nDzett r94 Ds a terem ronEsaira meg a teteme@re m/tatott... N Azt mondod. N $elem 8an bajodT 'dA@Lzben %r/n %rat2 8ala2og7 mag92oz tDrt4 @LrIlnDzett4 majdnem el9j/lt a l9t89n7tCl4 Ds bKnb9nC @D66el 89nszorgott oda "eonD@2oz.&rontel @omoran bandzsBtott @i a 3ejDre szor/lt sisa@ alCl. . A 3ene ezt a 3ejzOg9stP !em a@ar 8Dget DrniP . mindig il7en gar9zda 8ag7o@. N A 3ejDt ta6ogatta.rre a megH jeg7zDsre 3el@a6ta a 3ejDt.. N . nem Dn tettemT N !em 29tP N !a4 erre isz/n@P N ri@@antott 3el LrLmDben %r/n %rat24 Ds eg7bAl nDg7@Dzl9bra eresz@edett a 6adlCn4 mert az eg7i@ asztal ronEsa alatt 3el3edezett eg7 alig tLrLtt @orsCt4 amine@ az alj9n mDg lLt7LgLtt eg7 @is lD.. ?o@ 2alott 8anT Sn tettem4 miT N A 3ejDt r9zta... N JiEsoda r/mliP >/dj9to@4 nem sz9ndD@os. Jint2a az /d8arra 8ezetA 29tsC ajtC 3elAl 2allatszan9na@.. A mindenit4 2og7 t/do@ e@@ora @9rt o@ozniPT Jir@ majdnem leItLtte. N A mindenitP N mot7ogta alig Drt2etAen.

!em le2etett nag7obb eg7 jCl megtermett @/t79n9l4 de nem @/t7a 8olt. . #l7an szDles le2etett4 mint amil7en magas4 3/rEsa Ea3ato@ lCgta@ rCla minden3elD4 nem le2etett @inDzni4 nDg7 l9ba 8anHe 8ag7 2at4 s sLrDn7es 3eje4 mel7 a torz tLrzsLn billegett4 a r98etAdA 9rn7a@tCl 3orm9tlanna@ tKnt4 Esa@ az a6rC szar8a@ l9tszotta@4 amel7e@ mindann7iszor meg8illanta@ 3ejDn4 8ala29n7szor elAredAlt. A @ert 3elAl @BnlCdC n7IszBtDs 2allatszott4 majd ol7 szLrn7K n7LgDs4 amil7et Esa@ a 6o@ol mDl7Dn g7LtrAdA lel@e@ @D6ese@ 2allatni 8DgsA 2al9lt/s9j/@ban. ?Bri 2angon 3Ojtatott Ds n7LszLrgLtt 3Dlig ta@ar8a a 2osszO le8elK g7omnL8Dn7e@tAl4 s @Lzben Itemesen ingatta mag9t elAreH 29tra4 mint2a 8alami dDmoni im9t @9nt9lna. "Dlegzet8issza3ojt8a meredte@ abba az ir9n7ba4 amerrAl a 6o@olbDli n7LgDse@ 2allatszotta@. A tLbbie@ szorosan a n7om9ban. JDg2ozz9 eg7 igazi t2or6 grC3P obbj9ban @emDn7en mar@olta 6LrLl7e n7elDt4 ballal @in7itotta az ajtCt4 Ds C8atosan @ilD6ett. N #tt @inn 8an 8alamiP HallH gass9to@P Jost mindn79j/@ban meg2Klt a 8Dr. ./334 a 2arEiatlan E2orald 2al@an szK@Ll8e4 le@on7/lt 3aro@@al Ds 3Illel bOjt "eon 29ta mLgD. (azEo elsz9ntan ind/lt az ajtC 3elD.N GsztP N mondta "eon idegesen. &intrAl a 3ogadC /d8ar9rCl 2allatszotta@ a rettenetes 2ango@Q a 2ideg 3/t@9rozott a 29t/@on. . A szLrn7 nem 8olt 2atalmas termetK4 azonban leBr2atatlan/l torz4 semmire sem 2asonlBtC 3orm9ja @Cros ben7om9so@at Dlesztett az elb9tortalanodott @alandoro@ban. A 3el2A@ mLgIl 89ratlan/l @ib/@@ant a 8Dres LsztLnL@et 3elszabadBtC teli2old @ere@ @D6e4 Ds jDg2ideg 3Dn7e az /d8ar szDlDn eg7 29tborzongatC @IlsejK szLrn7etegre esett. N A gonosz 2atalma@ leg29tborzongatCbb teremtmDn7ei@et szabadBtj9@ il7en@or a 8il9gra. N >erIljIn@ szDt leg7ezA ala@banP N le2elte (azEo4 Ds a 3OjtatC szLrn7 3elD m/tatott.l8Dgre A mDgisEsa@ nemesember. Az elAbb 2allott sBron tOli n7LgDse@ Ds el@9r2ozott lel@e@ baljCs n7IszBtDsei te29t nem a jelenleg bKnb9nCan zo@ogC 3ogadCstCl eredte@. N >eli2old 8an N s/ttogta a E2eem6 2adnag7 babon9san.

>or@on ragadta az eg7ensOl79t 8esztett %r/ndaro2lt4 Ds b/sa 3ejD8el le3ejelte. Az Bj9sz Oj 8esszAt illesztett a 3eg78erDbe4 siet8e 3el2Ozta4 Ds megEDlozta az eg7m9ssal 8ere@edA@ @Lzt ArjLng8e /gr9lC szLrn7eteget. . A 3ogadCs @iab9l8a . A szLrn7 meg6rCb9lt 3eleg7enesedni4 Ds @Lzben 9llati 2ango@at 2allatott.N C N le2elt r9 tLmDn7 al@o2olszagot %r/n %rat24 Ds @ezDt4 l9b9t @in7Ojt8a 8DgigterIlt a 3LldLn.zt D66 idAben tette4 2og7 az oldalir9n7bCl t9madC E2eem6 2adnag7 @eresztIlb/@3enEezzen rajta4 Ds 3ejjel ne@isz9lljon a szembAl ro2amozC goreelne@. A 3Dlig 8a@s9gra BtDlt &rontel elbor/lt agg7al I8Llt8e Kzte a sKrKn elnDzDst @DrA (azECt a 29z @LrIl4 "eon a E2oraldot r9ngatta 8issza4 ami minden 9ron be a@art mene@Ilni a 3ogadCba. Ji8el a 3Dmsa6@a Bg7 teljesen elta@arta a szemDt4 &rontel g7a@orlatilag semmit sem l9tott4 Ds az ItDstAl ne@iro2ant a merbolgi Bj9szna@4 a@i ez9ltal eg7ensOl79bCl @imozdBt8a4 3Dlelmetes 3eg78erDbAl jCl ir9n7zott n7Bl8esszAt @IldLtt a szLrn7 n7a@a 2el7ett az elArerontC Jir@ sar@9ba. A tLbbie@ erAsebben mar@olt9@ a 3eg78erI@et. "eg7ezA ala@ban. N (e9P N ordBtotta 89lasztD@osan (azEo4 Ds mi@Lzben 2arEiasan meglengette 6LrLl7Dt4 s 2og7 "eonon @B8Il minden@i m9s is @9ba le2etett4 azt az is jelezte4 2og7 a t2or6 grC3na@ e mozd/lat98al si@erIlt Og7 3ejbe Esa6nia a @LrIlLtte tDbl9bolC &rontelt4 2og7 az eemsi s9m9nna@ @Dt Eenti8el lejjebb EsOszott a sisa@ja. A t2or6 szolga 3elordBtott4 Ds megsebzett l9b98al 8eszettIl a le8egAbe rOgott4 mint2a ezzel a@arna szabad/lni a @BntCl. (azEo elAren7Ojtotta g7KrKs @ezDt4 Ds szemDt le2/n78a mDl7 lDH legzetet 8ett. &Lzben a tLbbie@ nesztelenIl @LrIl8ettD@ a szLrn7et. Az nem tLrAdLtt 8elI@4 Esa@ n7LgLtt Ds 3Ojtatott to89bb arti@/l9tlan 2angj9n. "eon a s/g9r6isztol7 mar@olat9t szorongatta4 s b9r Drezte4 2og7 a 3eg78er 2aszn9l2atatlan4 tOl @9ba 8olt a22oz4 2og7 m9ssal 6rCb9l@ozzon. A 2atalmas termetK 3iE@C 3elI8LltLtt dI2Dben4 mert azt 2itte4 az izmos merbolgi 2adnag7 il7 mCdon a@arja @isemmizni a szLrn7eteg megLlDsDne@ diEsAsDgDbAl. Jir@ n7IszBt8e @/6orodott le4 Ds r9ngatni @ezdte a Esizm9ja sar@9bCl @i9llC4 Ea@@os tollazatO4 @/rta n7Bl8esszAt. A goreel Ds a E2eem6 eg7m9s tor@9t szorongat8a4 eg7m9s 8D@n79ba tDrdel8e 3etrengett a 3LldLn.

A szLrn7eteg4 mel7 most 2og7 3eleg7enesedett4 2at9rozottan ember3orm9t m/tatott4 eldAlt4 mint eg7 zs9@.. $isBt8a 9gas@odott 3el. 'szon7atos L@LlEsa69st ir9n7zott a bozontos 3ej ir9n79ba4 s b9r nem bBrt igaz9n nag7 erAt @i3ejteni4 eg7etlen ItDssel letaglCzta azt. N ?I@etnDma a szerenEsDtlenP . A gondosan EDlzC Bj9szban eg7 6illanatra meg9llt az ItAQ a n7Bl8esszA 8iszont @irL66ent. N !eP N si@oltotta. A t2or6 2asra 89gCdott4 Ds el2at9rozta4 2og7 most m9r nem @el 3el4 amBg 8Dge nem lesz a n7Blz96orna@. N Jit tettete@T A 3ogadC tOlsC 8Dge 3elAl 3/t8a Dr@ezett (azEo. &Lz8etlenIl elAtte a E2eem6 2adnag7 a goreel bozontos mell@as9t 2ara6d9lta4 az 6edig dI2Ldten 6I3Llte ellen3elDt. N RristenP N I8LltLtte a 3ogadCs. N JiDrt b9ntott9to@T N H9t miDrt nem szCltT N dLrmLgte a goreel morCz/san. A goreel 8olt a g7orsabb..rre a goreel Esa@ a 89ll9t 8onogatta. N %7orsanP ?egBtsen 8ala@iP &rontel beleesett a 6LEegLdLrbeP Ji@Lzben az Bj9sz Ds "eon elsietett (azEC8al4 2og7 @i2Ozz9@ 6Cr/l j9rt t9rs/@at4 Jir@ DrzD@el8e4 2og7 a n7Blz96orna@ 8Dge sza@adt4 3el@Ln7L@Llt4 Ds sziszeg8e s9nti@9lt4 2og7 megte@intse 9ldozat/@at. Jost 2og7 3e@Idt Ds nem @/6orgott4 tiszt9n l9tszott4 2og7 eg7 8DgtelenIl rong7os Ds 96olatlan4 29jas nA az4 a@ine@ szar8 ala@O Esat dBszeleg a 2aj9ban Ds jC@ora ItDsn7om az 9ll9n.rontott @i az /d8arra4 Ds megr9ntotta az Bj9sz 89ll9t. Jir@ DgetA 39jdalma@ @Lze6ette 8Dgre @ir9ntotta Esizm9ja sar@9bCl a @/rta 8esszAt4 Ds meg6rCb9lt r99llni a lI@tetA l9bra. A E2eem6 2adnag7 a r/29j9t igazgatta4 a goreel 6edig 8Dres mellszArzetDt simogat8a 2ajolt 9ldozata 3LlD. .. N Esod9l@ozott a 2adnag7 N mi3Dle 29tborzongatC rit/9lDt Kz2etett itt teli2old@or. N Az an7CsomP N jaj8eszD@elt a 3ogadCs. &Lzben Jir@4 a@i a @Lrn7ezetet 8izsg9lgatta4 8alami @IlLnLs dolgot 6illantott meg a 3Kben4 Ds le2ajolt4 2og7 szemIg7re 8eg7e.. A szLrn7eteg @iszabad/lt. N -e 8ajon. eg7mag9banT .@@or Dr@ezett az Ojabb n7Bl8esszA4 @Lz8etlenIl a tDrde mellett 3OrCdott a talajba. A 2adnag7 Ds a goreel abban a 6illanatban szDt89lta@4 Ds mind@etten a szLrn7re 8etettD@ mag/@at.

N >e meg miDrt engem t9madt9lT N @L8etelte. N 1sBnj9n @ellett 8olna b9nni a 8BzzelP N 8aEogta mDrgesen &rontel.. A 3ogadCs le8egA /t9n @a6@odott.Jir@ zord te@intettel eg7enesedett 3el 8izsg9lata t9rg79tCl4 Ds a 3Kbe tLrLlgette a @ezDt. N JDg jC4 2og7 elEsOszott az ItDs N morogta a goreel4 Ds a 89ll9ra 8ette a szerenEsDtlen asszon7t. N H9t nem t/dod4 2og7 Dn a merbolgi 89rosArsDg 2adnag7a 8ag7o@T N #stoba E2eem6P N morogta a goreel4 Ds ter2D8el a 89ll9n elind/lt az ajtC 3elD. N ... N $Dge a j9tszadoz9sna@4 3iE@CP N 3Lrmedt r9 3en7egetAen a @L8Dr ala@ra. N ?zC8al 'ány aran7at adott ne@ed AlmDra4 3ogadCsT A bAr@LtDn7es 3iE@C els96adt. A @Ot2oz 8onszolt9@4 Ds a 89l7Oban tetAtAl tal6ig lemost9@4 azt9n eg7 6o@rCEEal @Lrbete@ertD@.. "eon sC2ajtott. N Ji tLrtDnt ezzelT N mot7ogta DrtetlenIl a 2adnag7.. N Mt. Rg7 @9rom@odott4 2og7 rossz 8olt 2allgatni4 Ds Og7 bKzlLtt4 2og7 le2etetlen 8olt a @LzelDben megmaradni. %r/ndaro2l azonban meg9llBtotta.ste mDg a legjobb bar9tai @Lzt emlegetett4 eg7Itt Dne@eltIn@4 most meg ne@em esi@ Ds belDm @LtP Jir@ erAsen s9ntBt8a4 @Dt tollas n7Bl8esszA8el a @ezDben elind/lt4 2og7 meg@eresse a tito@zatos Bj9szt4 azonban minden baj9rCl meg3eled@ezett4 ami@or megl9tta a tetAtAl tal6ig tr9g79s &rontelt4 a@irAl D66 most r9ngatt9@ le rettenetesen bKzlA r/29itQ a 3iE@C Og7 9llt ott eg7 sz9l sisa@ban4 mint eg7 ra@9s szerenEsDtlensDg. N JDg Esa@ az 2i9n7zi@ 2og7 a 3ejemre rozsd9lljon a sisa@P "eon @omor @D66el sDt9lt oda a 3ogadC ajtaja elAtt 2e8erA an7Cs9t 6o3ozgatC 3ogadCs2oz. illet8e tizet. N ?zor/l9sa 8olt N 8etette oda 2K8Ls mDltCs9ggal4 majd elind/lt a 29z 3elD.. A n7a@9n mDg jCl l9tszott a . N Ha nem t9lalsz @i azonnal mindent4 eg7 sza8amba @erIl4 Ds a bar9taim szDtla6Btana@P S66 elDg dI2Lse@.

. !em t/dta meg2atni a jaj8eszD@elDs. N Jerre ment AlmDraT N @Drdezte szinte @LzLn7Lsen.. N &ingord 3elDT N 'gen.. "eon 89llat 8ont... N >Ln@rementem4 8Dgem. eg7 idAre... N !em @eg7elmeze@4 2a eg7etlen 2az/gs9g is el2ag7ja az aj@adatP N AzDrt @a6tam tBz aran7at4 2og7 9tadjam az Izenetet4 amit m9r @LzLltem4 Ds 2og7. ? tal9n @LzLn7e mDg rettenetesebb 8olt4 mint2a 3en7egetAzLtt 8olna. .. Ss az aj@9ba 2ara6ott. ? itt leltD@ 8esztI@et... N Arra. Ds 2og7 groodH6ort szCrja@ a boroto@ba. a 3ogadCm romo@ban4 Ds mDg a lo8aimat is el8iszi@P "eon 89llat 8ont. nem mondta meg.borzalmas 29rom/jjO @Dz szorBt9sa. + azDrt mDg erAsen Drezte a 2ang79@at m9sz@9lni a 2al9ntD@9n9l. N Hom9l7oss9 teszi az ag7at. "eon elgondol@ozott. J9r mOli@ a 2at9sa.l8isszI@ Lt lo8adat N jelentette @i. N Azt.. A 3ogadCs Og7 resz@etett4 mint a n79r3ale8Dl.... N %roodH6ortT N Jegza8arja a gondol@od9st N ma@ogta a 3ogadCs. #l7an E2eem6e@4 a@i@ megOszt9@ az eemsi@ 3osztogat9s9t4 mDsz9rl9s9t. ... N JeddigT N G9r Cr9ra. N ..l@9bBt. ?aj9t b9nata a @ard el8esztDse 3LlLtt4 8ag7 mDg in@9bb a 8eresDge 3LlLtt mDl7 szomorOs9ggal tLltLtte el. #dabenn a 3ogadCban 2/ll9@ 2e8erne@. ?zC8al AlmDra el@9bBttattaP N JiDrtT A 3ogadCs ijedten 8onogatta a 89ll9t. amerre mondtam. "eon megr9zta a 3ejDt4 2og7 tiszt/ljon 8alamel7est. N >/dod4 mit tesze@ 8eled4 2a most 2az/dt9lT A 3ogadCs megborzongott.. Ss @LzLnn7el m9so@ bajai ir9nt.. A 3ogadCs jaj8eszD@elni @ezdett.. Feleg7enesedett. N Sn.

N Sn @o89Es 8oltam N jeg7ezte meg Jir@ @omoran a @ardj9ra t9masz@od8a. N Jenjete@ a 3enDbeP N @LzLlte &rontel dI2Lsen4 Ds mag92oz 8D8e @imosott r/29it4 a 6o@rCEba Esa8ar8a a@@or9t tIsszentett4 2og7 a sisa@ban mDg so@9ig 8issz2angzott. . N 'smerem az il7en aEDlsisa@o@at. &Lnn7K leszedni. )m mire meg8irradt4 az elsA na63Dn7 m9r Oton tal9lta "eonD@at.s@IszLm4 2og7 &ingord 3elD mentP "eon a t9rsai 3elD 3ord/lt. J9ris ind/l/n@P A 2old 9ll9s9bCl l9tszott4 2og7 m9r jC8al elmOlt Dj3Dl4 Ds nem so@ le2etett 29tra a 2ajnal be@LszLntDig. %r/n %rat2 mDg mindig ott 2ort7ogott a 3ogadC /d8arra n7BlC ajtaja elAtt4 a2o89 leg7ezA ala@ban szDtterIlt. Az Djsza@ai esemDn7e@ /t9n borongCs 2ang/latban @elte@ Otra. N $ag7 esetleg le3arag2atn9to@ a randa eemsi 3ejDbAlP N ja8asolta rosszind/latOan a E2eem6 2adnag7.l8iszIn@ Lt lo8at. A@@or m9r le2Ozz/@ @Lnn7en.N .lDg ne2ezen si@erIlt. ? mire Dszre8ettD@4 a 2adnag7 Ds eg7etlen megmaradt @aton9ja 3el@LtLztD@ 2alott t9rsai@at lo8ai@ n7ergDbe4 Ds @LszLnDs nDl@Il elt98ozta@. N . N >Dn7legT N Esillant 3el a remDn7 &rontel eg7etlen @il9tszC szemDben. N H9t igen4 ezt a 6roblDm9t mDg meg @ell oldan/n@. F9 Jint @iderIlt4 az ind/l9s nem 8olt ol7an eg7szerK4 mint gondolt9@. N Ss 8elem mi leszT N 2LrdIlt 3el a 6o@rCEba Esa8art &rontel4 a@i 3Dl szemD8el D662og7 @il9tott a sisa@ alCl. Felr9zt9@. N 1sa@ jC ala6osan 6I3Llni @ell4 elAbbH/tCbb szDtre6ed. (azEo Jenem nDmi bKnt/dattal 6islogott r9. A 3ogadCs addig jaj8eszD@elt4 mBg . A lo8a@4 6ontosabban szCl8a a gebD@ 3elszersz9moz9sa nem ment tOl @Lnn7en4 meg3elelA lCszersz9mo@ 2Bj9n. N Az is eg7 megold9s.

!em elDg4 2og7 a sLtDtben 8ala@i szemen 89gta4 s az ItDs 2el7e meg3e@etedett4 be2or6adt sisa@ja rendesen r9szor/lt a 3ejDre4 s 3Dlig elta@arta az eemsi D6 szemDt. $id9ms9g9na@ n7il89n8alC o@a ott 2imb9lCdzott a n7a@9ban @es@en7 bArszBjon: eg7 . &rontel ala6osan meg@a6ta."eon /tasBt9s9ra (azEo jobb @ed8re derBtette 2Dt arann7al. A E2eem6 2adnag7 Ds eg7etlen Dletben maradt @aton9j9na@ bosszOs t98oz9sa /t9n eg7 Cr98al "eonD@ is el89gtatta@ a 6oros Oton &ingord 3elD. "eon @omoran 6orosz@9lt4 ig7e@ezett le@Izdeni Dmel7gDsDt Ds a @ard el8esztDse miatt Drzett b9nat9t4 s meg6rCb9lt in@9bb az elAtte 9llC 3eladaton gondol@odni. !em nag7on szClta@ eg7m9s2oz4 a nag7 menn7isDgben 3og7asztott4 groodH6orral @e8ert bor miatti mOlni nem a@arC @9bas9g Ds az Djsza@ai bal/l si@erIlt Esete6atD ala6osan r9n7omta bDl7egDt a 2ang/lat/@ra. Az eemsi 2arEos mag9ba ros@ad8a lo8agolt g7a@orta 6rIsz@LlA lo89n4 s ami@or nag7 nD2a @izL@@ent Lnsajn9lat9bCl4 mo2Cn 6illantott @LrIl t9rsain a gOn7 8ag7 a 8id9ms9g jeleit @eres8e4 s il7en@or @eze b/zgCn r9szor/lt az alab9rdj9ra4 2og7 elDgtDtelt 8eg7en a lega6rCbb EsO3olCd9sDrt. ? mindeze@ mellett4 minden mosa@od9s4 @i8a@ar9s daE9ra a ta@arCba Esa8art &rontel Og7 bKzlLtt4 mint2a eg7 2Dtig l/biE@olt 8olna az ominCz/s 6LEegLdLrben. A le8ert Esa6at eg7etlen 8id9m tagja %r/n %rat2 8olt4 a@i arE9n szDles 8ig7orral 3Dloldalasan EsIngLtt @i a n7eregbAl. $ag7 tal9n az ZeltD@ozolt[ aran7a@ 3LlLtt bOsongottT Jir@ s96adtan Ilt Esontso89n7 29tas9n4 s Lssze@armolt arE9n sLtDt @i3ejezDs Ilt.ttAl a 3LlLsleges 6Dnz6oEsD@l9stCl 8iszont (azECna@ t9madt mDg rosszabb @ed8e. )m a 8DgDn 6/szt9n bar9ts9gbCl a 3ogadCs mDg Oti elemCzsi9t is Lssze@a6art t98ozC 8endDgeine@ t/lajdona romjai @LzIl. . 1sa@ rit@9n nDzett balra4 a 6Cr/l j9rt eemsire. Azonban a t9rsai sz9ndD@osan nem nDzte@ 3elDje4 s le2etAleg mDg az orr/@at is Esa@ le6lez8e 3ogt9@ be. (azEo l9tszClag 2et7@Dn Ilt a n7eregben4 de tettetett sDrtettsDge mLgLtt nDmi Ln89d is megla6/l2atott. )m lI@tetA 3eje miatt nem nag7on t/dott @onEentr9lni.

. . %r/n %rat2 azonban erre m9r nem 3elelt4 mert mi/t9n nag7ot @ort7olt a tLmlAbAl4 ismDt eln7omta az 9lom. N A %r/2 nemEsa@ eg7 6ata@T %r/n %rat2 a 2omlo@9t r9nEolta4 Ds a n7a@9ba a@asztott4 eg7re la6osodC borostLmlA /t9n n7Olt. %r/n %rat2 eg7 6illanatra 3elriadt4 ami@or a lo8a@ 6at9i alCl 8Bz 3rLEs@Llt r94 Ds @9b9n meresztgette a szemDt.. N A 3ol79sa @ezdetDn 6ata@ N szLgezte le. "eon 3el@a6ta a 3ejDt. "eon arra3elD nDzett4 a2ol a 3ol7C eg7 nag7obb dombrCl 2LmH 6Ll7gLtt le. "e2et4 2og7 Drdemesebb lenne elAszLr &ingordba menni.. Hog7 mire 8Dl2ette az 9llat ezt a 8issza3ogott 8isel@edDst4 arra "eon mDg Esa@ ti66elni sem t/dott. N 'tt m9r 3ol7C. "eon eltL6rengett.3Dlig telt borostLmlA. ? derKs 2ang/lat92oz 2ozz9j9r/lt mDg az a 69r @anEsC 8LrLsbor is4 mel7et az DbredDs Ds az ind/l9s @Lzt eltelt rL8id idAsza@aszban 3og7asztott el4 amBg a t9rsai a 3elm9l29z9s @LrIlmDn7eit t9rg7alt9@. N A %r/2. N Hog7isneP N morgolCdott ingerIlten &rontel. tal9n nem. N /ss/n@ el . N >al9n.. -Dlre j9r2atott az idA4 ami@or az Ot eg7 szDlesen 2Lm6Ll7gA 3ol7Ct @eresztezett4 mel7en se@Dl7 g9zlC 8ezetett 9t.. N Ha szabad megjeg7eznem N jeg7ezte meg (azEo C8atosan N4 tal9n Drdemesebb lenne minden @itDrA nDl@Il eg7bAl %randorba tartani. A 3ol7C jellegzetes s9rga szBne ag7agos medret sejtetett. H9t2a Ojabb 2Bre@et 2all/n@ AlmDr9rCl./334 a 3DlDn@ E2orald a lo8a@ elAtt @oEogott4 nD2a megHmeg9llt4 2og7 Drtetlen 6illant9so@at 8essen a gebD@en @orn7adozC gazd9ira. N %randorba @ellene mennIn@. (azEo /gratott oda "eon mellD.. N A@@or most ind/lj/n@ a 6art mellett 3ol79sir9nn7al szembenT N @Drdezte rezign9ltan. Az ag7agos 8Bz m9r a lo8a@ szIg7e magass9g9ban @a8argott.

mDg tal9n Dn is4 b9r az il7esmi nem szo@9som.. N -e nem is 3ogsz4 az biztos4 mert @itD6em a n7el8edP N tajtD@zott az eemsi. N =elo8agol/n@ &ingordba.. Ss Bg7 legal9bb Drde@lAd2etIn@ AlmDra 3elAl. Azonban az eemsi erAt 8ett mag9n4 s megelDgedett nD29n7 g7il@os 6illant9ssal4 azt9n 8issza8on/lt sisa@ja sDrtett mag9n79ba. Jegle2et4 8ezet onnan Ot %randor 3elD4 s 2a igen4 azon g7orsabban 2alad/n@4 mint2a a 6art mentDn a sKrKbb Ds a szi@l9sabb rDsze@et @erIlgetnDn@.. N $alami ol7an 2el7re menjIn@4 a2ol rendesen meg3IrLd2etsz4 mert m9r nem 9ll2atom so@9ig ezt a bKzt N morogta mDg ingerIltebben Jir@. N . N !e Ei8a@odjato@P ... N HD4 Dn eg7 szCt se szCltamP N @i9ltotta a tLmzsi @/nigaami rL2Lg8e..lDg leg7enP N reEEsent r9j/@ (azEo4 nemesi mi8olta minden 3LlDn7D8el. N )t@ozom azt a na6ot4 ami@or segBtettem szL@ni ne@te@ 1sigre@ t9bor9bClP X4 2og7 miDrt is @L8ettem el e@@ora botors9gotT N Jert a tLrzs s9m9nja eg7en@Dnt n7omogatta 8olna @i a szemed4 2a maradni merDszelszP N adta meg a 89laszt Jir@4 Ds @issD arrDbb terelte a lo89t4 mert &rontel D@telen nag7 3el29borod9s9ban 3elDje Esa6ott az alab9rdj98al.mielAbb 8alami Ei8iliz9lt 2el7re4 a2ol leszedi@ rClam ezt a 8aEa@otP N Jeg@o6ogtatta a sisa@j9t4 Ds az mDl74 @ongC 2angot adott.. Azt9n szit@o@at szCrt a 8ig7orgC Jir@re. N )t@elIn@ a 3ol7Cn N dLntLtte el "eon teljesen 3LlLslegesen4 2iszen m9r a 29romneg7edDnDl j9rta@ A g9zlC igen se@Dl7ne@ bizon7/lt4 s a 8Bz 2amarosan m9r tDrdig is alig Drt a lo8a@na@.lismerem4 tegna6 este mindann7ian 2ib9zt/n@ eg7 @e8eset.legem 8an abbCl4 2og7 minden@ine@ 8elem 8an bajaP Jir@ be3ogta az orr9t. N Jeg elme2etIn@ 8alami mesterember2ez N tette 2ozz9 &rontel zordan.. N A jC Ddes t2or6 an7.. N A 3ranEbaP FelAled 3Oj a szDlP &rontel @is 2Bj9n bele8etette mag9t a @a8argC 3ol7amba4 2og7 odaOsszon az Lt mDterrel t98olabb g9zolC Jir@2ez4 Ds elDgtDtelt 8eg7en a megjeg7zDsDrt. &rontel a 3og9t Esi@orgatta.. N . .

Az ebDd2ez meg6rCb9lt9@ %r/n %rat2ot is 3elr9zni4 de 8ajmi @e8Ds si@errel j9rta@. =9r az /tCbbira tett megjeg7zDse@et @i@Drte mag9na@4 mond89n4 2og7 A semmi3Dle bKzt nem Drez4 a t9rsai n7il89n Esa@ @D6zelAdne@.de borBts/n@ 39t7lat a mOltra4 Ds n7Ojts/n@ bD@ejobbot eg7m9sna@P N Cl 8an N morogta az eemsi N4 de leg@Lzelebb Ig7elj4 2og7 2o8a Esa6sz azzal az isten8erte 6LrLl7LddelP Az Ot a g9zlC tOloldal9n za8artalan/l 3ol7tatCdott4 s "eonD@ D66 Esa@ ann7ira 9llta@ meg4 2og7 a 3ogadCs 9ltal odara@ott elemCzsi9bCl Esilla6Bts9@ mardosC D2sDgI@et4 s &rontel 8Dgre mag9ra Llt2esse a 6o@rCE 2el7ett a megsz9radt r/29zat9t. A @/n72C@ nag7 rDszDt lerombolt9@ Ds 3elg7Ojtott9@ N mindezt nemrDg te2ettD@4 2iszen a l9ngo@ mDg 8id9man lobogta@. JDg Bg7 rDszegen is @D6es 8olt a n7eregben maradni4 s b9r nD2a Og7 l9tszott4 2og7 8alamel7i@ oldalra @iz/2an a @eng7elbAl4 a @L8et@ezA 6illanatban mindig 6ozBEiCt 89ltott. A dDl/t9n bD@Ds 6orosz@9l9ssal telt el4 s mDg @Dtszer 6i2ente@4 ami@or a lesz9llC Djsza@a sLtDtjDben 3eltKnte@ &ingord 3Dn7ei. Az /tE9in N m9r amenn7iben /tE9@na@ le2et ne8ezni a rendezetlen el2el7ezDsK @/n72C@ @Lzti t9gas rDsze@et N most 6ata@o@ban 3ol7t a 8Dr4 Ds minden3elD megEson@Btott @/nigaami teteme@ 2e8erte@. "eon Ds t9rsai dLbbenten lo8agolta@ be a n7omorOs9gos tele6IlDsre4 a2ol a 2aldo@lC@ n7LgdDEselDse Ds jaj@i9lt9sa Lssze8eg7Ilt az A@et Ds . !ag7on l9t89n7os 3Dn7e@ 8olta@4 lD8Dn4 2og7 a @is 3al/ban minden eg7es @/n72C l9ngo@ban 9llt. HOszHeg7nD29n7 s9r@/n72CbCl 9llt4 @DtH 29rom 3a29zbCl meg Og7 @LzD6t9jon eg7 nag7obbaEs@a @AH D6BtmDn7bAl. "eon elEsod9l@ozott a 3iE@C eg7ensOl7DrzD@Dn. A2og7 a m9sna6oss9g @ezdett elen7Dszni4 a 3ag7os 2ang/lat is @ezdett 3elengedni4 s a dolgo@ od9ig 3aj/lta@4 2og7 m9r &rontel is @D6es 8olt 8iEsorg9s nDl@Il eltKrni eg7Heg7 otromba trD39t a 3ejDre szor/lt sisa@ot Ds a belAle 9ramlC bKzt illetAleg. Az er3roHbolg bLlEs egDsz idA alatt a n7eregben imbol7gott4 s b9r a r9z9sra @in7itotta a szemDt4 nem Og7 tKnt4 2og7 Drti is4 amit mondana@ ne@i. &ingord egDszen m9smil7en tele6IlDs 8olt4 mint Jerbolg4 amit 8as@os 89ros3ala@ 8ette@ @LrIl.

emsi@ N s/ttogta "eon. N 'tt nemigen tal9lsz @o89Esot4 @om9m N szClt oda Jir@ &rontelne@4 de sen@i sem ne8etett a meg9lla6Bt9s9n. &rontel @A8D 89lt arEEal lo8agolt to89bb4 s ol7an @iEsire 2Ozta Lssze mag9t a 3ejDre szor/lt sisa@ban4 amil7enre Esa@ t/dta. N Asszon7.Lnmag/@at sirato@ jaj8eszD@elDsD8el. N . @i tette eztT N . Az eemsi@4 a@i@ a 8ar9zslatosan Z3elt9madt[ #toaa@ 9lombDli s/gallat9ra megind/lta@4 2og7 meg2CdBts9@ a 3Lldet4 mel7 eg7@or az L8D@ 8olt.. 1sa@ 3el6illantotta@4 3el3elD 3ordBtott9@ @Lnn7tAl 9ztatott arE/@at4 Ds Zminden mindeg7[ arE@i3ejezDssel b9m/lt9@ A@et. A @AD6Ilet mellAl eg7 @ieg7enesBtett @asz9t lengetA4 szDles @D6K bolg lD6ett 3elDjI@4 a@ine@ a 3Dl arE9t 3riss 89g9s torzBtotta el. ?en@i sem mondott 2angosan ellent4 de mindann7ian DreztD@4 2og7 ezt az eemsi@ tettD@.emsi@ N sBrta az asszon7.. N Al@on7at@or tLrte@ r9n@4 Ds megLltD@ az Dn @is =erild9mat. N HK 2ozz9m4 tAle nem @ell tartanoto@. N Ji3DlD@ 8ag7to@T N @Drdezte a bolg reszelAs 2angon.. A szenn7tAl le6ett Z/tE9@on[ 8LrLs szArzetK bolg 3Dr3ia@4 nA@ Ds g7ere@e@ 2/ll9i 2e8erte@ a legiszon7atosabb mCdon megEson@Bt8a4 s az Dletben maradotta@4 a@i@ 2alott szerettei@et siratt9@4 mDg ann7i 39radts9got sem 8ette@4 2og7 elmene@Iljene@ a lo8on Dr@ezA jL8e8Dn7e@ elLl. N &ingord 8endDgszeretetDt jLttIn@ @eresni4 de Og7 tal9lj/@4 az idA6ont nem al@almas.. Fe@ete 3Ist @an7argott 3el3elD a s96adt 2old3Dn7ben4 s "eonD@ dLbbenten nDztD@ a 6/sztBt9st. . A bolg &rontel 3elD bL@Ltt a @asz9j98al. (azEo meg9llBtotta 2C3e2Dr gebDjDt eg7 2alott g7erme@Dt ringatC4 8Dres @D6K bolg nA mellett... N Ja/n/@ N morogta &rontel. "D6tette@ to89bb4 Ds a lassanHlassan leDgA @/n72C@ @LzLtt 2asonlC4 g79szolC bolgo@at tal9lta@. megLltD@. N (azEo Jenem4 t2or6 grC3 Ds t9rsai N 3elelte (azEo 2al@an. N Ss az eemsiT A 3ogl7oto@T N A szolg9m N 3elelte (azEo.

N Jeg3ogadtam4 2og7 eg7etlen eemsit sem 2ag7o@ Dletben4 a@i Esa@ a szemem elD @erIl N reEsegte a bolg. "e2et4 2og7 ezCta m9r /g7anez a sors lett az A rDszI@ isT "eon 2osszan nDzett maga elD. N H9t Esa@ g7ere4 2a 8an merszedP N -e mi8el ezen eemsi 9rtatlans9ga bizon7Btottna@ tKni@ N 3ol7tatta a 89gott @D6K N4 a megtorl9stCl az A szemDl7Dben elte@inte@. Az eemsi szolg9@ most /rai@ ellen 3ord/lta@P %r/n %rat2 8alami Esod9latos mCdon erre az /tolsC sza8a@ra mag92oz tDrt. =adong ir9n79ba. N Ltte@ eze@ az 9t@ozotta@ minden3elAl. !em4 azt 2iszem4 %randort nem 3en7egettD@ a 2it89n7 l9zadC@. azt9n ami@or @ielDgBtettD@ g7il@os LsztLnei@et4 ello8agolta@ @eletne@........ . N Jit 8art7og ezT N (Dszeg N leg7intett Jir@ s eg7 modortalan 3ejbe @Clint9ssal 8isszaaltatta az er3roHbolg bLlEset. N Az eemsi@ N 3ol7tatta "eon N merrAl jLtte@ Ds merre mente@ to89bbT A bolg a szemDt 3orgatta. N Alig 2innDm. A bolg a 2omlo@9t r9nEolta. Felg7Ojtott9@ a 29zain@at4 lemDsz9rolt9@ a la@osain@at. &rontel @i2Ozta mag9t4 Ds a szeme 3el8illant. N JiDrtT Hog7 Lljene@4 g7il@oljana@4 szen8edDst Ds 39jdalmat o@ozzana@.. N >/dto@ 8alamit %randorrClT N @Drdezte 8DgIl.. %randor nag7 89ros4 rengeteg la@osa 8an4 meg @A29za@. N $ala2a mi4 a @/nigaami@ 8CVt/n@ az eemsi@ szCVg9i. 8ajon azt is 3eldOlt9@ az eemsi@T A bolg a 3ejDt r9zta.. N !em 8CVt e mindig Bg7 N 2abogta.. ? mi mDg Esa@ nem is t/dt/@ DrtesBteni a badongia@at a 8eszedelemrAl. !em lenne elDg 69r t/Eat eemsi4 2og7 megostromolja. N Azt m9r t/dj/@4 2og7 eemsi@ tLrte@ r9 &ingordra N 8ette 9t a szCt "eon N4 de azt mDg nem4 2og7 miDrt. A bolg ind/latosan 89llat 8ont.. N Ji a 2el7zet %randorral.

. N %7erIn@P &i89gtatta@ az el6/sztBtott 3al/bCl4 s a 6oros orsz9gOton Dsza@na@ 8ettD@ az ir9n7t. arra4 azon az Oton. N !em j9rt itt eg7 magas4 3e@ete 2ajO nAT !7Ol9n@4 @arEsO4 igen 8D@on74 s @es@en74 EsArszerK orra 8an. A bolg igenEsa@ bClogatott. Az Djsza@a @Lze6Dn 6illantott9@ meg %randort4 eg7 3aH Ds @A29za@tCl zsO3olt 89rost4 mel7et /g7an nem 8Ddte@ 8as@os 89r3ala@4 de mDretDre . (azEo m9ris megsar@ant7Ozta a gebDjDt4 "eon azonban mDg 8isszamaradt.z azP N @i9ltotta "eon. A bolg 89llat 8ont. N Ssza@ 3elD m/tatott.. N .. .. N 9rjana@ szerenEsD8elP N @LszLnt el a bolg. N AlmDra 8ar9zslCnAre gondolsz4 E2er/bT Ji igen jCl ismerjI@ At4 Ds so@ mindenDrt 29l9sa@ 8ag7/n@ ne@i.. Azt mondta4 %randorba tart. N Cl 8an N mondta (azEo. Ji8el az Ot tLbbn7ire sB@ terIleten 2aladt4 s el@erIlte a sLtDt erdA@et4 nem ta@art9@ el 3el2A@ a 2oldat4 s a s96adt 3Dn7 @BsDrteties meg8il9gBt9st @LlEsLnzLtt a @Lrn7D@ne@.. A tere6 2amarosan emel@edni @ezdett4 s a lo8a@ 3Ojtatta@4 ezDrt "eonD@ meglassBtott9@ a tem6Ct4 s eg7szer eg7 6ata@ mellett mDg 6i2enni is meg9llta@. N Ssza@ra ind/lt. "eon meresztette a szemDt4 de nem l9tott /tat4 Esa@ 8alami sLtDtebb 3olto@at a tele6IlDst @LrIl8e8A @isebb ligete@ @LzLtt. N JDg 8alami N mondta. -e igen4 itt j9rt4 tegna6 este Dr@ezett4 itt tLltLtte az Djsza@9t4 s b9r2og7 marasztalt/@ is4 reggel ind/lt to89bb. N ?egBteni itt m9r. Og7sem so@at t/d/n@.. N Ha @iereszti@ a @ant9rsz9rat4 Dj3Dlre odaDrne@. Haj24 2a AlmDra itt lett 8olna4 8ele megj9rt9@ 8olna a ro2adD@ eemsi@P -e mDg 2og7 megj9rta@ 8olnaP N AlmDra merre ment to89bbT N @Drdezte "eon.N Jil7en messze 8an ide %randorT N szClt @Lzbe (azEo...llo8agol/n@ %randorba4 Ds 3ig7elmeztetjI@ az ottania@at a 8eszDl7re. 2a lD6Dsben menne@4 reggelre. 'dA@Lzben %r/n %rat2 is 3eleszmDlt @9b/lat9bCl4 Ds szomorO szemmel @Drdezgette4 mi@or Drne@ 8alami Ei8iliz9lt @oEsma @LzelDbe..

. N Ji a 3ranEo@ eze@T N morogta &rontel4 a@i 9ltal9nos rossz@ed8e miatt igen rond9na@ Ds sLtDtne@ tal9lt mindent Ds minden@it. N A 3Drge@ne@T %r/n %rat2 "eonra 6illantott.. )m ami a 89rost az eddigi 89roso@tCl meg@IlLnbLztette4 2og7 a 29za@ mDretben igen 89ltozatosa@ 8olta@Q a@adta@ itt @/t7aCl nag7s9gO 3abCdD@4 @DtmDteres4 zsO6tetAs 89l7og29za@4 tLbbszintes @AD6BtmDn7e@4 s a 89ros @Lze6Dn @arEsO m9r89n7torn7o@4 mel7e@ @IlsA 3al9n s6ir9lis lD6EsA @Bg7Czott 3el3elD4 s mel7e@ tetejDn a @erengA@ 3LlLtt aran7s9rg9n EsillogC 2ag7ma@/6ol9@ nDzte@ 3el bIsz@Dn az Dgre. N A legend9s %randon J9r89n7torn7o@ N 3elelte gD6iesen a teljesen mag9ba ros@adt %r/n %rat2. N A Hajnal 'steneine@ tem6lomai.nDz8e le2etett a@@ora4 mint a 8alami8el dDlebben tal9l2atC Jerbolg. Az er3roHbolg l/st9n bClogatott. illet8e4 de 3/rEsa. A 89ros Ei8iliz9lts9g9t itt is 3ennen 2irdettD@ a rend@B8Ili bKzt 9rasztC4 gondosan @iD6Btett szenn78BzEsatorn9@4 s az az irdatlan menn7isDgK @osz4 mel7 Esa@ igen sKrKn la@ott tele6IlDse@en tal9l2atC meg. rDgesHrDg sen@i sem 2allott #toaa@rCl4 m9rHm9r a lDtezDse is 3eledDsbe merIlt4 s most . Az a 8as@os toron7 N m/tatott a legmagasabbra N4 2a jCl t/dom4 #toaa@ tem6loma le2etett4 a2ol eg7 idAben mDg ember9ldozato@at is m/tatta@ be a 3Drge@ne@.. N #toaa@ a 3Drge@ isteneP N Sn Og7 t/dtam4 az eemsi@ 8ezetAje. "eon azt 2itte4 nem jCl 2allott. N H9t 6ersze. !em Esa@ termetre4 erAre is 8alCs9gos gig9sz 8olt. N &i mil7ene@et. . N Ji3Dle istene@et tisztelte@ a Hajnal@orbanT %r/n %rat2 89llat 8ont... "eon Drde@lAd8e /gratott a tLmzsi er3roHbolg mellD.... =9r@i szabadon 89laszt2atta meg4 @ine@ m/tatta be 9ldozat9t.ze@ a torn7o@ igen 89ltozatosa@ 8olta@ mDretbenQ a legnag7obb 8alami 2at mDter 9tmDrAjK Ds tizenLt mDter magas le2etettQ a leg@isebb il7en D6BtmDn7 9tmDrAje 6edig a m9s3Dl mDtert is alig 2aladta meg4 s a magass9ga nDg7H Lt mDter le2etett. #toaa@ a leg2atalmasabb eemsi.

Az eemsi@et a@@or sen@i sem 9llBtotta meg a $DrtCn9l4 elle6tD@ 12er/bion Dsza@i rDszDt4 Llte@4 3osztogatta@. N H9romH sz9zLt8en D88el ezelAtt. "eon elmosol7odott. N A bLlEs elmerengett... N Jindez a HosszO Sj idejDn tLrtDnt N jeg7ezte meg. . Az eemsi@ Dlete 3ol7amatos @IzdelembAl 9llt4 Bg7 nem is Esoda4 2og7 sz9mos al@alommal meg6rCb9lta@ betLrni 12er/bion @ontinensDre.3eltKni@ Ojra4 3ell9zBtja az eemsi@et. %r/n %rat2 sC2ajtott. N &as@a2 N bClintott "eon. 'gen. Jelant4 a %D6embert4 12olert4 a J9g/st Ds ?angot4 a &eg7etlent. 6ontosabban az a @ard4 amel7et 3orgattam: a -ene8Dr ?angot 6edig... N Amri@ a 3Drge@ 2az9ja N mag7ar9zta 8alamel7est megDlDn@Il8e. N Az eemsi@ 8ala2a mind ott Dlte@4 9m lDtI@et 3ol7amatos 8eszDl7 3en7egette4 mert a 3Drge@ D8rAl D8re megtizedeltD@ A@et4 sAt4 nD2a teljes 3al8a@at 6/sztBtotta@ el eg7etlen Djsza@a le3org9sa alatt. a @/nigaami@ mDg az eemsi@ szolg9i 8olta@4 s elsA sorban A@ 8olta@ e 29borO 8esztesei.. nos4 az igen 2osszO tLrtDnet... N 'smerem a legend9t...... a legenda szerint megLltD@ a @or 29rom leg2atalmasabb istenDt. N Azt9n a m9sodi@ nag7 eemsi in89ziCra so@Hso@ D8tizeddel @DsAbb @erIlt sor4 mDg az is megle2et4 2og7 D8sz9zado@ mOlt9n. N Jindig ar"iannonn9l sz9llta@ 6artra.. "eon elDrtette a EDlz9st4 lea@asztotta az L8DrAl a @/laEs9t4 Ds a tLmzsi er3roHbolg 3elD n7Ojtotta. N Ji 8an a 3Drge@@elT N tDrt 8issza "eon az elAbbi tDm9ra. %r/n %rat2 ismDt megned8esBtette a tor@9t.. %r/n %rat2 Drde@lAdA 6illant9st 8etett r94 de nem tKnt tOlzottan megle6ettne@. N A legenda tD8es N @LzLlte... Azt9n 8issza sem adta. A@@oriban.... A legenda szerint az elsA jelentAs LsszeEsa69sra a $DrtC 8Llg7Dben @erIlt sor. b9rmil7 @Bnos is ez a 3aj/n@na@.. N 12olert Ds Jelant Dn Lltem meg. Az 29l9s 6illant9ssal 8ette el4 Ds mo2Cn jCt 2Ozott belAle. A $DrtCt a@@or mDg m9s2og7 2B8t9@. Al@alomadt9n majd elmesDlem. N &ellene eg7 @is nedK...

ezt a 8il9got a@@or4 ami@or 12er/bion mDg nem is lDtezett.. N >/dom. Az er3roHbolg szeme el@ere@edett. $eg7I@ Esa@ a testedet. "eon g7ana@od8a 6illantott a t9rs9ra...mber N 3elelte "eon. N Hi2etetlenP "eon elmosol7odott.. N Hog7 8ala@i Esa@ Og7 3eltKnjLn a mOlt @LdDbAl. A 2omlo@od magasan Il a szemed 3LlLtt4 s a 3Iled a @o6on79d2oz sim/l4 a szemed t98ol Il eg7m9stCl4 az orrod @es@en7 Ds az aj@aid szinte be3elD 3ord/lna@.. N !em @Dtel@edsz bennemT Jost az er3roHbolg mosol7odott el. #l7ann7ira @irBsz 12er/bion minden 3aja @LzIl4 mint a2og7 a @ag7lC@ eltDrne@ a tenger6art szBnes @a8iEsaitCl.. #l7as8ala@i4 a@i ismerte az a@@ori 8iszon7o@at4 az istene@et4 s 6ontosan el t/dja mondani ne@em4 2og7 mi tLrtDnt..g7 6erEig sem4 "eon ?il8er. N !em 2ittDl saj9t tanaidbanT ."eon bClintott. N . 8ag7 mondj/@ Og74 2og7 az eemsi@4 8ala2a nag7on rDgen a majmo@4 a8ag7 @/nigaami@ eg7i@ tLrzsDbAl 3ejlAdte@ @i. Ji /ralt/@ a FLldet. ? ami a leg3/rEs9bb4 az a @o6on79d 3orm9ja. @/nigaami sem 8ag74 eemsi sem4 de a@@or mi 8ag7T N . >e egDszen m9s 8ag74 "eon ?il8er4 s sza8amra mondom4 sz9mos E2er/bot l9ttam m9r Dletemben4 jC nD29n7 @eort is ismere@4 s b9r a 12lo8is @l9n tagjai2oz mDg nem 8olt szerenEsDm4 bizton 9llBt2atom4 2og7 te nem 8ag7 E2er/b. A bLlEs a 3ejDt EsC89lta. AttCl a 6illanattCl @ezd8e4 2og7 megl9ttala@4 t/dtam4 2og7 te nem @LzDn@ 8alC 8ag7. ? a 2ajad4 8D@on7 sz9lO4 a@9r a sel7em4 nem ol7an d/r8a mint az en7Dm4 (azECD 8ag7 a@9r &rontelD. N ?osem 2ittem 8olna4 2og7 il7esmi megtLrtDn2et N mot7ogta. N ?o@ ezer D88el ezelAtt az ember 8olt az eemsi@ Ase. $alC igaz a tanBt9sod4 %r/n %rat24 az ember.. A Eombod /g7anol7an 2osszO4 mint az alsC l9bsz9rad4 a dere@ad @arEsO4 a mell@asod nem tOlzottan domborO4 mint a goreele@D4 s nem is beesett4 mint a E2eem6e@D.

Az er3roHbolg bLlEs mDl7et sC2ajtott.N AmBg eg7 tDzis ninEs bizon7Bt8a4 addig Esa@ elmDlet marad.. most @ezdem 2inni4 2og7 mindaz4 amit el@D6zeltem4 8alC... (azEo @issD 8issza3ogta a lo89t4 2og7 be89rja "eonD@at... J9r az elsA sLtDt @/n72C@ @LzLtt Esattogta@ a lo8a@ 6at9i N szaH b9l7osan lera@ott @L8ezeten. "ila 1sillagP Hog7 tal9l/n@ odaT ..z nem is Esoda4 2iszen legtLbbjI@ sz9m9ra a tLrzsi mesD@bAl4 legend9@bCl mDg DlDn@en Dl az a 2it 2og7 eg7@or A@ /ral@odta@ a @/nigaami@ 3LlLtt4 s ne2Dz el3ogadni/@4 2og7 eg7@or ez 3ordBt8a is le2etett..g7 merg29niP . -e most.zIst szBnK 6al9stot 8iselt4 s ezIst dene8DrH 3orm9ban re6Ilt el. !o igen N 8ig7orodott el %r/n %rat2 N4 ezDrt meg is g7Klt a bajom %erandon @ir9ll7al4 a @/nigaami /ral@odC8al Ds be@D6zelt /d8aronEai8al.. N >e ann7i mindent t/dsz4 ann7i minden@it ismersz N @ezdte tKnAd8e N4 nem 2allott9l eg7 igen magas 2reeirrAl4 a@it Almerginne@ 2B8na@T %r/n %rat2 a 2omlo@9t r9nEolta.. N !em. "eon eltL6rengett eg7 darabig. 8ag7 mi.. Az eemsi@ ezDrt az 9llBt9somDrt mDg a @eblI@re Llelte@ 8olna4 8iszont azDrt a tDzisemDrt4 2og7 A@ a @/nigaami@ eg7i@ al3aj9bCl 3ejlAdte@ @i4 igenEsa@ 3eni@ r9m a 3og/@at.. Giros. "eon eltL6rengett 8alamin. ?o@ D88el ezelAtt Dletem 8DgDig sz9mKzte@ =arigondbCl4 a @ir9l7i 6alot9bCl.nn7i 2i2etetlen dolog @Lzt lassan m9r @ezdem el2inni4 2og7 a mesebeli g2irde@ Ds merg29ni@ igen is lDtezne@.. N ... "eon ann7ira megle6te a @DrdDs4 2og7 elAszLr eszDbe sem j/tott. N !em Drtem4 miDrt g7KlLlne@ tDged az eemsi@4 2iszen te magad is azt 9llBtod4 2og7 8ala2a a @/nigaami@ az eemsi@ szolg9i 8olta@.... ... N Ji a ne8e anna@ a 3ogadCna@4 amit emlegettDlT N @Drdezte Esendesen. N $alami szBn. Ji 8an 8eleT N + ragadta el a @ardomatP N A tegna6 esti 8ere@edDsben4 amit 8Dgigal/dtamT N ..

"eon nem . Jint @iderIlt4 %randor nemEsa@ a torn7ai8al tDrt el m9s 89roso@tCl4 de abban is4 2og7 az ar9n7lag zsO3olt /tE9@ g7a@orta @iszDlesedte@4 2og7 2el7et adjana@ @isebb ligete@ne@ 8ag7 bo@ro@@al benAtt 6ar@o@na@. N #tt 8alami 8il9got l9tni N m/tatta (azEo4 Ds 8alCban4 eg7 t98olabbi @AD6Ilet 3elAl 8alami 3Dn7 6isl9@olt4 Ds elmosCdott dan9sz9s 2allatszott. Sszre sem 8ette4 a E2orald mi@or maradt el tAlI@. N !em4 ez a Fe@ete Gari6a N 2allatszott eg7 sB6olC 2ang a 29z sLtDt sar@a 3elAl4 Ds eg7 igen alaEson7 termetK @/nigaami b/@@ant 3el4 eg7 mDter magas alig le2etett. N H9t4 ez nem a "ila 1sillag N sC2ajtott "eon. &rontel 3elDje rOgott a n7ergDbAl4 de a @/nigaami rL2Lg8e t98olabb nCgatta tAle a 29tas9t./33T N @Drdezte "eon. %r/n %rat2 a 3IlDt 2eg7ezte4 Ds eg7 elsz9nt sC2ajt9ssal le2ajtotta "eon @/laEs9bCl a maradD@ bort. >ar @o6on79ja szegDl7Dt s9rg9s szAr 3edte4 az arEa /g7anEsa@ Es/6asz 8olt4 Ds 8on9sai mozgD@on7a@. A l9bai Ds a @arjai teste @iEsin7sDgD2ez @D6est ar9n7talan/l 2osszOa@. Az eg7i@ il7en 6ar@ @Lze6Dn eg7 6ata@ Esobogott4 mel7ne@ szDlDn embern7i magas4 @es@en7 @Ara@9s 9llt. N Jajd 3elr/gdos/n@ eg7etP N BgDrte Jir@4 azt9n el8ig7orodott. N J9r alig 89rom4 2og7 l9ssam4 ami@or tIzes 8asa@@al szedi le rClad azt a 8aEa@ot. N %ondolj9to@4 2og7 8an mDg Dbren @o89EsT N @Drdezte reH mDn7@ed8e.N Jajd meg@DrdezIn@ 8ala@it N 3elelte (azEo o6timist9n4 2iszen az /tE9@ @i2alta@ 8olta@4 s eg7etlen @/n72Cban sem Dgett mDEs8il9g. N Hol 8an . A tLbbie@ elengedtD@ a 3IlI@ mellett a @DrdDst. Hog7 mi EDlt szolg9l2atott4 az nem derIlt @i4 Ds ami@or "eon a t9rsait @Drdezte4 minden@i Esa@ a 89llait 8onogatta. &rontel @eser8es @D66el nDzett @i a 3Dloldalasan 3ejDre szor/lt sisa@ alCl eg7etlen @il9tszC szemD8el. A 8il9goss9g eg7 3ogadCbCl 9radt4 eg7 jC@ora @AD6IletbAl4 mel7ne@ s9rga l9ngO mDEsestAl meg8il9gBtott 3al9n eg7 3e@ete lC stiliz9lt rajza l9tszott.

(azEo meg@LszLrIlte a tor@9t.g7an m9rP N si6Btotta a majomszerK 3iE@C.g7 nag74 ormCtlan 3a29z4 elAtte eg7 @A@Ot tal9l2atC4 meg 89l7O a lo8a@na@. A @/nigaami grC3 mot7og8a n7Olt az erszDn7Dbe4 s @Dt ezIstLt 2ajBtott a 3iE@C 3elD. A 3iE@C meg8a@arta la6os orr9t nDg7 /jj98al. N A "ila 1sillagT N @Drdezte minteg7 mag9tCl. N !em mennDn@ to89bb4 bar9tom4 ezt sza8amra mondom4 2isz elDggD @i39rasztott bennIn@et az egDsz na6i lo8agl9s4 azonban ne@In@ a "ila 1sillagban 8an dolg/n@4 Bg7 29t ne 3/@ar@odj az in3orm9EiC8al4 adj OtbaigazBt9st4 @Drle@P N . N Wd8Lz lDg74 idegenP N @LszLntLtte (azEo /d8ariasan. A majomszerK ala@ 2e2erDsz8e szedte Lssze A@et. . sz9nalmas gebDite@rAl.. >i 8ag7to@ az idegene@. A 89ros @Lz6ontja megle6etDsre igen t9gasna@ bizon7/lt. -e Dn mondom4 jobban j9rna@4 2a itt maradna@. Az /t9n/@ @a6ott 2osszO @arjai8al4 de el2ib9zta a mozd/latot4 Ds az ezIstL@ Eseng8e elg/r/lta@ a @L8es Ottesten..te2etett rCla4 de ez az ala@ @imondottan eg7 majomra emlD@eztette. N Sn 2el7beli 8ag7o@. (azEo @LszLnDs nDl@Il to89bblD6tetett4 Ds ez szo@atlan/l nag7 /d8ariatlans9g 8olt rDszDrAl4 de 8alCszBnKleg mDg Bg7 is igenEsa@ 3eg7elmezte mag9t4 2og7 ne Esa6jon a 3iE@C n7a@a @LzD a tiszteH letlensDgDDrt4 mel7et eg7 t2or6 grC33al szemben tanOsBtott. (azEo nem 8itat@ozott ezen a meg9lla6Bt9son. N Ji dolgoto@ ne@te@ eg7 ol7an CEs@a 2el7en4 ami@or itt a Gari69ban 3AOri @Dn7elem 89r r9to@T (azEo a 2omlo@9t r9nEolta4 Ds LsztLnLsen a 6LrLl7e /t9n ta6oH gatCzott. N G9r ezIst in@9bb 2el7Dn8alCP Hja8asolta "eon. N Jine@T A Fe@ete Gari6a so@@al jobb 3ogadC.. N A "ila 1sillagot @eressI@. Az Ot 29romszoros9ra @iszDlesedett a 8as@os toron7 elAtt4 mel7 az aj@9t . N $Dgig @ell loH 8agolni ezen az Oton4 @eresztIl a 89roson4 s a tOlsC 8Dgen tal9l2atC.. ?z9lljato@ le a n7eregbAl4 Ds @erIljete@ beljebbP Sn majd gondos@odo@ a.

N $isszameg7e@4 Ds leEsa6om azt a b/grist4 mint eg7 leg7etP N 3ogad@ozott Jenem grC3ja4 s 2og7 9llBt9s9na@ eleget teg7en4 m9r elA is 2Ozta 2arEi 6LrLl7Dt. Azt9n az /tolsC 89l7og@/n72C is elmaradt mLgLttI@4 s elAttI@ Esa@ eg7 9llott szagO4 moEsaras 8idD@ terIlt el.. N &is szInetet tartott4 2og7 a 6i69zgatC 3iE@C@na@ leg7en idejI@ 3el3ogni sza8ai jelentAsDgDt. Jeg3ordBtott9@ rog7adozC l9bO lo8ai@at4 Ds 8issza3elD Ea6latta@ a 3AtDr ir9n79ba. N . N A "ila 1sillagot @eressI@ N szClt oda minden @LszLnDs nDl@Il4 Ds megle2etAsen 8DszjCslCan.llo8agolta@ a sima 3alO toron7 mellett4 Ds mag/@ mLgLtt 2ag7ta@ tLbb @A29zat Ds 89l7og8is@Ct is4 amel7e@ nDmel7i@Dne@ ajtaj9ban a 3LldLn 6i69zgatC @/nigaami@ Ilte@.n7alogatC %r/n %rat2 szerint eg7@or #toaa@ tem6loma 8olt4 Ds eg7 @ere@ teret al@otott4 mel7ne@ @Lze6Dn @ere@4 @L8es mederben eg7 @is szL@A@Ot Esobogott. de 2a beEsa6to@ Ds tD8Otra 8ezette@4 sza8amra 3ogadom4 2og7 8isszajL8In@4 a @/n72Cto@at 3Lldig rombolj/@4 az asszon7aito@at megerAsza@olj/@4 . A mindig /d8arias (azEo Og7 szit@ozCdott4 2og7 mDg &rontel is be2Ozta a n7a@9t. N !7/galomP N intette le "eon. Hamarosan a 89ros 8DgD2ez Drte@4 de se2ol sem l9tt9@ jelDt4 2og7 8ala2ol itt 9ll2atna a "ila Esillag 3ogadC. N &Dt aran7at 3izettIn@ eg7 @o6asz 6a8eenne@4 de az OtbaigazBt9s 2el7ett 3Dlre8ezetett bennIn@et. N Bg7 29t ti nem @a6to@ eg7 8asat sem. N Jajd 3Dlre8onom az i6sDt eg7 sLtDt saro@ba4 Ds ott 8erem ag7on.. A legtLbbjI@ /g7anol7an jellegzetesen majomszerK 8olt4 mint az a 3iE@C4 a@i8el a Fe@ete Gari6a elAtt beszDlte@. N Ga8eene@ N 2Ozta el a sz9j9t (azEo. .ndorBtC EsAEselD@. N !e 2B8j/@ 3el 3eleslegesen mag/n@ra a 3ig7elmetP N C N BgDrte (azEo. Jeg is 9llt az elsA ol7an 8is@Cn9l4 mel7ne@ ajtaj9ban @Dt 6i69zgatC 6a8een IldLgDlt. %r/n %rat2 Og7 3Dsz@elAdLtt a 29tas9n4 mint2a tK@Ln Ilne.

. . Az D6IletbAl nem 2allatszott a@@ora l9rma4 mint nem so@@al @oH r9bban a Fe@ete 6ari69bCl4 de 2og7 itt is mDg ja89ban 3ol7t az Djsza@ai Dlet4 a22oz @DtsDg sem 3Drt. !em @ellett messze menniI@4 szinte a toron7 tL8Dben megtal9lt9@ azt a mDEsese@@el @i8il9gBtott @A29zat4 mel7ne@ a 3al9n eg7 Esillag rajzolata D@es@edett4 2og7 mil7en szBnben4 azt Esa@ a nD8bAl tal9lt9@ @i4 mert eg7Db@Dnt szIr@Dne@ l9tszott a 2old3Dn7ben.g7 alaEson7 termetK4 men7Dt arEO E2er/b sietett elDjI@4 Ds 2ajlong8a Id8LzLlte A@et...l @ell 2aladnom #toaa@ >em6loma mellett4 azt9n a szL@A@Otn9l balra 3ord/lni 12oler >em6loma 3elD. Ji/t9n lesz9llta@ a n7eregbAl4 a lo8ai@at el8ezette a 3ogadC 29ta mLgLtti /d8arba. merre 8an a "ila 1sillagT A @Dt 6a8een ol7an siet8e 6rCb9lt 89laszolni4 2og7 eg7m9s sza89ba 89gta@4 Ds eg7 szCt sem le2etett Drteni.llD6tette@ a 3AtDr ir9n79ba4 s a szL@A@Otn9l a mondotta@ szerint eg7 3e@ete toron7 3elD balra 3ord/lta@. (azEo zord 6illant9st 8etett "eonra. N Holna6 reggel meg@eresem azt a b/grist4 Ds @i8erem belAle az ezIstjeimetP N 3ogad@ozott (azEo. N >e 2allgass4 te 6edig beszDljP Az a 6a8een4 a@it %r/n %rat2 beszDdre b/zdBtott4 ol7ann7ira megilletAdLtt4 2og7 mDg 3el is 6attant IltDbAl4 Ds 2ajlongani @ezdett..bennete@et meg 3el@onEol/n@. Az m9s nD8en a Fe@ete >oron74 s szinte a tL8Dben tal9l2atC. %r/n %rat2 nag78onalOan r9m/tatott az eg7i@re4 majd a m9si@ra. N .. .. &or9bban ezt az D6Iletet azDrt nem 8ettD@ Dszre4 mert a 3AtDr 3elAl a 3e@ete toron7 teljesen elta@arta. a g7ere@eite@@el 6edig 3ajtalan@odni 3og/n@P ?zC8al. N !a azDrtP N bClintott oda @eg7esen az er3roHbolg bLlEs4 Ds lo8a 8D@n79ba 89gta Esizm9s sar@ait.. N 'r9n7 a "ila 1sillagP . . N A "ila 1sillag a FAtDr mellett 8an4 nag7/ram..g7e4 2og7 Bg7 @ell eze@@el beszDlni4 nem dr9ga ezIstL@@el tLmni a gaz3iE@C@atP "eon a@aratlan/l bClintott.

Ji/t9n az iszogatC 2el7belie@ tOlj/totta@ a jL8e8Dn7e@ szemIg7re 8DtelezDsDn4 ismDt 2ars9n7 beszDlgetDs @ezdAdLtt4 eg7i@ asztaltCl 9t@iab9lta@ a m9si@ba4 s nD2a ri@oltoz8a4 si6Btoz8a t9rg7alta@ meg eg7H eg7 8it9s Ig7et. N &oEsm9rosP N ri@@antotta %r/n %rat2 egDszen 3el8illan7ozCd8a. 1sa@ most l9tta4 2og7 a tKz 3LlLtt 3orgatott 2Osna@ m9r jC rDszDt lemetDlgettD@ Dles @Dse@@el4 Ds szinte Esa@ a Esontjai maradta@ meg. . %r/n %rat2 @IlLn sIrgetDsDre a bor m9sod6erEe@en belIl megH Dr@ezett4 s az Ojonnan jLtte@ legal9bb eliszogatta@4 amBg la@om9j/@ elA@DszIleteit 3ig7eltD@. "eonna@ meg@ord/lt a g7omra a sIlt illat9ra."egelAszLr %r/n %rat2 lD6ett be a t9gas terembe4 mel7ben legal9bb n7olE asztal leledzett4 s amel7ne@ legt98olabbi sar@9ban @AtKz2el7ben l9ngo@ 3LlLtt 8alami n7OlszerK 9llat sIlt. Az eg7i@ asztal mellett eg7 8D@on74 @o6asz4 szArtelen arEO 6a8een Ilt egDszen lila ingben Ds Eitroms9rga nadr9gban eg7 tom6a te@intetK4 2ordC2asO4 s @idomborodC mell@asO4 izmos4 9g7D@@LtAjDtAl elte@int8e Es/6asz goreel t9rsas9g9ban. . N =ort ne@In@4 de g7orsanP H9rom asztaln9l Ilte@ 8endDge@4 tLbbn7ire 6a8eene@4 a@i@ 9rg/s szeme@@el 3ig7eltD@ az Ojonnan jLtte@et. ? b9r g7a@orta tKnt Og74 2og7 8alamil7en 8ita miatt mindj9rt Llre menne@4 2angos@od9s/@ 9ltal9ban bD@Ds eg7etDrtDsben4 s bar9ti iszogat9sban 8DgzAdLtt. "eon nag7ot n7elt4 de D2sDge a g7omr9t mardosta4 Bg7 nem 3ejtette @i @DtsDgeit a @/t7a2Os la@tatCs 8olta ir9nt. Hamarosan n79rsra @erIlt a szalonn98al teletKzdelt4 3Kszere@@el megszCrt4 megn7Ozott 9llat4 Ds Bn7Esi@landozC illat @ezdett terjengeni a 3IstLs 2el7isDgben.g7 .g7 zsir93 n7a@O4 Esa6ott 89llO4 szArLs @D6K @oEsm9ros jelent meg4 Ds ami@or (azECD@ @LzLltD@4 2og7 enni a@arna@4 azonnal nag7 2angon /tasBtotta a 6a8een szolg9it4 2og7 2Ozzana@ eg7 m9si@ @/t79t n79rsra. "eon Ds t9rsai az ajtC2oz leg@Lzelebbi asztaln9l 3oglalta@ 2el7et. A 6a8een most 3el9llt4 s mi@Lzben az Ojonnan jLtte@en tartotta a te@intetDt4 Og7 3ord/lt4 mint2a sza8ait a 2el7belie@2ez intDznD.

+ az a Jadin4 a@i @a6Esolatba t/d lD6ni Je/rinnalP Jadin elmosol7odott4 s l9t8a4 2og7 az Ojonnan jLtte@ 3ig7elme is 3elD 3ord/l4 @Lzelebb lD6ett az asztal/@2oz.g7an4 /raim4 nem 8ag7o@ Dn rablCP 1sa@ eg7 9rtatlan 3ogad9st aj9nlo@4 mel7et 2a ti n7erte@4 mDg a 8aEsor9to@at is Dn 3izetem.. N A ro66ant termetK goreel 3elD 6illantott4 Ds "eon arra gondolt4 2og72a ez a 3iE@C is eszi@4 az a 8aEsora nem le2et ol7an tOl szerDn7. N A@@or ti 3izetite@ az Dn Ds a t9rsam szerDn7 8aEsor9j9t. N Ji8el a@arsz m9r megint 6Dnzt @iEsalni tAlIn@4 JadinT N si6Btotta eg7 n7/rga 6a8een a szomszDdos asztalrCl. %r/n %rat2 r9emelte @issD m9r 69r9sodC te@intetDt. N Ss mi lenne a 3ogad9s t9rg7a4 @ed8es JadinT N @Drdezte "eon szCra@ozottan. N !os4 /raim4 megengedite@He4 2og7 eg7 a6rCEs@a trI@@el mOH lassam az idAt4 mBg a 8aEsor9to@ @DszIlT (azEo engedD@en7en bClintott.. ann7it e2ette@ Ds i2atto@ az Dn sz9ml9mra4 amenn7i Esa@ belDte@ 3Dr. N >isztelt /raim4 engedjDte@ meg4 2og7 eg7 Drde@es trI@@Lt m/tassa@ ne@te@ a relati8it9srCl. N Az erA relatB8 N mondta4 Ds @Dt /jj98al letLrt a 69lEi@9bCl eg7 darab@9t. A 8Dzna 6a8een odam/tatta a 8D@on7@a 69lEi@9t4 2og7 minden@i l9ssa. N Ha nem @ell 3izetnIn@ Drte N jeg7ezte meg az C8atoss9g @ed8DDrt.. Jadin szDtt9rta @arjait. N Hallgatott eg7 darabig4 amBg a te@intete@ minden3elAl 3elDje nem 3ord/lta@. N Ss 2a mi 8eszBtIn@T N reEsegte ellensDgesen. N ?o@szor megetettDl m9r bennIn@et az ostoba trI@@jeiddelP "eon m9r a@@or 3el@a6ta a 3ejDt4 ami@or a 3iE@C bem/tat@ozott. A 8D@on7 6a8een ne8etett4 Ds megigazBtotta bA sz9rO4 Eitroms9rga sel7emnadr9gj9t. N A ne8em &96r9zatos Jadin4 @Lrn7D@szerte 2Bres trI@@mester 8ag7o@4 s eg7ben 3ilozC3/s is4 a@i nD2a eltL6reng az Dlet relati8it9s9n4 s m9s dolgo@on.. N "9tj9to@4 il7en @Lnn7K ez.8D@on7@a 69lEi@9t emelt a magasba4 Ds @Lrbem/tatta minden@ine@. ...g7 6attint9s4 Ds a 69lEa . N .

(azEo 3el/grott4 Ds a 6LrLl7D2ez @a6ott. N &ezd2eted.rre mondtam4 2og7 minden relatB8P !a g7erIn@4 E2er/b4 el t/dod tLrni a 69lEi@9t4 8ag7 3eladodT A teremben Cri9si 2a2ot9z9s t9madt4 mDg a zsir93 n7a@O @oEsm9ros is Og7 rL2LgLtt4 2og7 rengett belD a 3eje. Ds 2a meriP 'smerjDte@ el4 2og7 a E2er/b 8esztett4 Ds 3izessete@4 3izessete@P .. !a4 @i 3ogad 8elemT &i 6rCb9l szerenEsDtT (azEo a @ezDt n7Ojtotta..zzel 29traszL@@ent4 s a @is 69lEi@9t a 3eleg7enesedA goreel @ezDbe n7omta. N Hadd nDzzem Esa@ azt a 8aEa@otP N !Dzni szabad N si6Btotta a 6a8een N4 de eltLrni Esa@ a@@or4 2a m9r megeg7eztIn@... "eon azonban bar9ts9gosan 3Dlretolta. A2og7 megeg7eztIn@4 a@i 8eszBt4 3izet. N !a tessD@ N 8i2ogott a @is 6a8een N4 tLrd el. N Rg7 8anP N si6Btotta a @is 6a8een.@ettDro66an. N !em4 jC (azEo N nDzett r9 jelentAsDgteljesen N4 ez a 3eladat Dnr9m 89rP A t2or6 89llat 8ont4 Ds 8isszaIlt. az elAbb emlBtett 9rba 3ogado@4 2og7 @LzIlete@ a legerAsebb sem t/dja a megmaradt rDszt @ettDro66antani4 8ag7 a@9rEsa@ eg7 szemern7it is meg2ajlBtani4 mDg2a minden erejDt latba 8eti is. JDgis.. N .. N Sn 9llom a 3ogad9st. N Ha r93Ojo@4 eltLri@ N jeg7ezte meg.. N !em 8olt @i@Lt8e4 2og7 a E2er/bna@ a @ezDbe adomP $eg7e el4 2a t/dja. A @DtmDteres4 baromi mDretK 3iE@C @Dt /jjal C8atosan tartotta azt4 s elrettentDs@D66en egDsz testDben @i2Ozta mag9t4 az izmait 3eszBtgette4 Ds 8Drben 3orgC szemmel4 3en7egetAen 8iEsorgott.. N )ll az al@/ N jelentette @i "eon.z arE9tlans9gP N JiDrtT N si6Btotta Jadin. "9ss/@4 el t/dodHe tLrniP N . N !oEsa@P N morogta (azEo. N Jinden relatB8 N 8i2ogott a @is 6a8een. 2a meredP . N &Drem 8issza a tLrH 2etetlen 69lE9t.. N Ha eltLrLm4 te 3izeted a 8aEsor9t4 2a nem4 a@@or mi a tiDte@etT N morogta b/zgCn. A t2or6 grC3 el8ette a 69lEi@9t4 Ds ala6osan szemIg7re 8ette..

Az azonnal megmere8edett4 mint2a meg2alt 8olna. N (ossz 3ogad9st @LtLttDl4 Jadin mester N ne8etett "eon N4 mi /g7anis rengeteget bBr/n@ enni. "eon azonban sz9mBtott erre a ro2amra4 a ?LtDt "9ng 3orm9lta @Dzzel el@a6ta a 8as@os bi@an7a@at4 s ann9l 3og8a 3elemelte ellen3elDt egDszen a 6la3onig4 Ds 2ag7ta ott bLmbLlni Ds @alim69lni.z rabl9sP N ordBtotta (azEo4 de ettAl a teremben Esa@ mDg nag7obb lett a rL2LgDs.. N sC2ajtotta %r/n %rat24 a@i m9r 8ag7 Lt 6erEe beEs/@ott szemmel az asztalon n7/gtatta a 3ejDt. JDg a @oEsm9ros is eltKnt 8ala2o89. N &Dt aran7 az Lsszes 8ag7onom N mot7ogta Jadin.N . N Sn Drtem a 8iEEet4 Jadin mester N mondta "eon mDg mindig mosol7og8a. A teremben nDma Esend t9madt4 a 6a8eene@ riadtan 2OzCdta@ el a @LzelbAl4 Ds meredt szemmel b9m/lt9@ a rOg@a69lC goreelt4 a@it eg7 2al89n7 9rn7D@@Dz tartott a magasban. N !a4 E2er/b4 elismered4 2og7 8esztettDlT "eon elmosol7odott4 Ds megr9zta a 3ejDt.g7 9rtatlan @is trD3a N 2el7esbBtett a 6a8een4 azt9n "eon 3elD 3ord/lt. !D29n7 6a8een 6Dnzdarabo@at ra@ott az asztalra4 Ds siet8e @iH som6ol7gott a terembAl. A baromi 3iE@C lesItLtt @D66el som3ord9lt el a saro@ba4 Ds 29tat 3ordBt8a a teremne@4 az egDsz @anEsC bor9t 3el2ajtotta. "eon 89rt mDg 69r m9sod6erEig4 azt9n letette. "eon eg7 @ezet 3orm9lt a sLtDt @LzegbAl4 Ds meglCdBtotta a 8iEsorgC barom 3elD. A goreel 3elordBtott4 Ds 3elborBt8a a @LztI@ lD8A asztalt4 "eonra a@arta 8etni mag9t.. N -e 12olerre mondom4 Dn tanBtom tisztessDgre a szolg9dat4 2a te nem teszed megP A @is 6a8een megrezzent 12oler ne8Dre4 Ds 8alamit odaszClt a goreelne@. N ?zC sinEs rCla4 Jadin mester. Sn @ed8elem a trD39@at. Jent9lis erejD8el a szB8Dben lobogC ?LtDt "9ngra @onEentr9lt4 Ds Drezte4 2og7 az 8alCs9ggal 3ell9ngol a ment9lis DrintDsre. A 2el7belie@ Esa@ ann7it l9tta@4 2og7 eg7 sLtDt 9rn7D@Es96 89gCdi@ @i "eon mell@as9bCl4 oda8illan a goreel2ez4 Ds a @L8et@ezA 6illanatban a 69lEi@a m9r "eon /jjai @Lzt 3eszIl. N Azt . N H9t mDg inni. N .

de 8ajon mi 8DgbAl @IldLtt D66en Dn2ozz9m a 2al2atatlan JagiszterT N >al9l@oznom @ell eg7 3Dr3i8al4 a@i @Dt mDter magas Ds ezIst @9mzs9t 8isel. N A ?LtDt "9ngT N !e 3irtass/@P >al9l@oznom @ell Je/rinnal4 s 2og7 mi 8DgbAl4 az nem a te dolgod. Azo@4 a@i@ l9tt9@4 mi@Dnt b9nt9l el . N . N Ji@orT A 6a8een @LrIlnDzett4 Ds megr9ngatta Eitroms9rga nadr9gj9t. N Je/rinnalT "eon szC nDl@Il bClintott. %robart mDg sen@i sem t/dta Bg7 megleE@Dztetni. N "egjobb lenne most azonnal. A ne8em ?il8er4 Ds 12oler megbBz9s9bCl jLttem4 D66en tDged @eresle@. N . A @is 6a8een megrezzent. N !em4 nem4 de2og7 N sietett @Lzbe89gni Jadin.ngemT N 2Ozta el a sz9j9t a 6a8een4 Ds lo68a @LrIlnDzett. Jadin sC2ajtott.. A 6a8een b/zgCn bClogatott. =e8iszle@ tDged Ds t9rsaidat 12oler >em6lom9ba4 Ds ott a E2olerita 6a6o@ majd @a6Esolatot teremtene@ sz9modra Je/rinnal. "eon 89llat 8ont.. N Hiszen az elAbb m9r D@esen bizon7Btottad..odaadom4 de tLbbet 3izetni nem t/do@. N &ell bizon7Btanom a @ilDtemetT N @Drdezte "eon.. (azEo 3el2LrdIlt. N Sn Esa@ eg7 dologban segBt2ete@4 ?il8er Or.. N >artsd meg a 6Dnzedet4 Jadin mester4 Ds ne 8edd zo@on tAlem ezt a @is trD39t. "eon bClintott. N Ss a 3ogad9sT "eon leintette. N Sn sem jC @ed8embAl Esin9lom.. Azonban az i8Cban rajt/@ @B8Il eddigre m9r sen@i sem maradt...z nem lesz @Lnn7K. (endel@ezz 8elem4 ?il8er.

N A 3ranEba 8eleP S66 ideje m9r4 2og7 %r/n %rat2 @ijCzanodjon eg7 idAreP N Az biztosP N li2egte Jir@ 8Drben 3orgC szemmel. &rontel 3el2or@ant a tKznDl. N Jert 2og7 Dn . (azEo a @Lzelben 9llt4 de a te@intetDt a tKz 3LlLtt serEegA 6eEsen7e @LtLtte le4 s orra 3elHlej9rt4 ann7ira szimatolt. Ji8el a @oEsm9ros Ds szolg9i 8alamerre 3elszB8Cdta@4 &rontel Ds Jir@ 8ettD@ @ezelDsbe a sIltet4 mel7ne@ eg7i@ oldala m9rHm9r Bg7 is megDgett @issD4 2og7 sen@i sem 3orgatta a n79rsat. %r/n %rat2 rDszegen 2ort7ogott. Jegle6A 3IrgesDggel iramodott a t9rsa /t9n. "eon odaszClt (azECna@. #da@intrAl nag7 l9rma @Lzeledett. !em @ezes@ed2ete@ Drte4 2og7 D66 bArrel t98ozol %randorbCl4 2a nem tKnsz el mielAbb. N J9r Esa@ 69r 6erE4 Ds el@DszIl a sIltP N Sn nem 89r2ato@ N sziszegte Jadin. N 'nd/ln/n@ @elleneP N JiT N eszmDlt a t2or6 nemesOr..%robarral4 m9r 8alCszBnKleg az egDsz 89rost tele@IrtLltD@ a 2Brrel4 2og7 eg7 8ar9zst/dC Dr@ezett %randorba4 s erre3elD eg7 ideje nem @ed8eli@ a 2ozz9d 2asonlC@at. N A 29tsC ajtCnP N si6Btotta Jadin4 gLrbe l9bain az asztal92oz ro2ant4 3el@a6ta a tariszn79j9t4 Ds megind/lt az /d8arra 8i8A ajtC 3elD. Az eg7i@ @anEsC 3elbor/lt4 Ds a 6iros lD az er3roHbolg sLrte2aj9ra 3ol7t. N >o89bb @ell mennIn@P N @LzLlte "eon. N Jir@P %r/n %rat2otP (azEo az asztalon 2e8erA 3e@ete @en7eret @a6ta a 2Cna al94 "eon 6edig eg7 @anEsC bort ragadott 3el4 de a nag7 sietsDgben azonnal @i is LntLtte. N Ha 8elete@ tal9lna@4 Dn is megj9r2atom. "eon tL6reng8e @LrIlnDzett.. "eon 3el6attant. N &rontelP A 2OstP N @i9ltotta "eon. Az eddig d/zzogC goreel sem @Drette mag9t. Ha nem jLttL@ most azonnal4 a@@or sz9mBt2atto@ arra4 2og7 erA8el @ell @itLrnLtL@ innen4 Ds ann7it mond2ato@4 a grandoria@ nag7on @eg7etlen 2arEoso@ t/dna@ 9m lenni.

N Ss a lo8a@T N $an @ed8ed meg@eresni A@etT N @Drdezte "eon4 Ds elro2ant a t2or6 grC3 mellett. ? @Lz8etlenIl /t9na eg7 @A @LrD b/g7ol9lt4 l9ngolC rong7 is Dr@ezett.. N Rg7is Esa@ 8aEa@ gebD@ 8olta@P ?LtDt /tE9@on lo2olta@. A teremben EsLrLm6LlDs 2allatszott Ds DgrengetA ordBt9so@ 2arH santa@. A 2at9s sz9m9ra ol7an 8olt4 mint2a eg7 6oEsol79ba Cri9s szi@l9t dobott 8olnaQ a l9ngo@ Z@iloEEsanta@[ minden ir9n7ba4 s eg7 6illanat alatt 9tl9t2atatlan 3eH @etesDg le6te el a si@9tort.g7 sLtDt /d8arra j/totta@4 Ds mDg l9tt9@ eltKnni a 29za@ @LzLtt a goreel imbol7gC ro66ant 29tsC3elDt. N &i3elDP N sIrgette "eon a tLbbie@et4 de azo@na@ sem @ellett tLbbszLr mondani.zt . Az eemsi ordBtott dI2Dben4 s mi8el az ordBt9sa 2irtelen 3el2angosodott4 sejteni le2etett4 2og7 r9ten7erel2etett a 3orrC 2Osra. .lejtettem a n79rsatP A sz/ro@szerK sLtDtsDg Zal8adni[ @ezdett Ds ragaEsos lett4 mint a 8attaE/@or. "eon alig t/dta @itD6ni mag9t a r9ta6adC sz9la@ @LzIl4 mint2a eg7 mDtern7i 8astag4 3e@ete 6C@29lC @ezdett 8olna @D6zAdni @LrIlLtte. .mDg eg7szer nem Ei6elem ezt a dLgLt4 az biztosP . "eon megtor6ant eg7 si@9tor @Lze6Dn4 s ol7an erA8el Ds g7orsas9ggal @onEentr9lt a szB8Dt @LrIl8e8A ?LtDt "9ngra4 mint2a 8ill9m Esa6ott 8olna belD. Hat9sos 8ar9zslatP $ala2og7 @ibonta@ozott a ragaEsos 29lCbCl4 9m mi8el az orr9ig sem l9tott4 belero2ant a 3LldLn nDg7@Dzl9b ta6ogatCzC &rontelbe4 Ds 9tesett rajta. (azEo megtor6ant.. &rontel 3enn2angon @9rom@odott4 sziszegett4 Ds eg7i@ @ezDbAl a m9si@ba dob9lta a 3orrC n79rsat4 rajta a sIlttel. (azEo Esa@ eg7 6illanatig tL6rengett a @DrdDsen. N Ji a n7a8al7a. N szit@ozCdott &rontel4 azt9n rDmIlten 3elordBtott: N .g7 @A re6Ilt be a 3ogadC abla@9n jC@ora l7/@at tD68e a n7Bl9st ta@arC4 9tl9tszC bAr29rt79n.

N Jadin N 3elelte a @is 6a8een.g7 8D@on7 toron7 mellAl Jadin @iab9lt Ds integetett 8issza3elD. =entrAl EsoszogC lD6te@ @Lzeledte@. .g7 @attan9s4 majd mDg eg74 azt9n mDg @ettA. .rreP .rreP A toron7 mellett be3ord/lta@4 Ds nag7 B8ben 8issza3elD @an7arodta@.z a tem6lom /g7anol7an @ere@ ala6O Ds sima m9r89n73alO 8olt4 mint a tLbbiQ leg3eljebb az @IlLnbLztette meg4 2og7 3e@ete m9r89n7bCl D6Ilt4 s in@9bb zLmL@ 8olt4 mint magas Ds s/d9r. Azt9n "eon4 (azEo4 &rontel a Es/6a 6or 2Ossal Ds 8DgIl Jir@4 89ll9n a 2angosan 2ort7ogC %r/n %rat2tal. !7olE mDter le2etett az 9tmDrAje4 s alig nDg7 mDter a magass9ga a 3/rEs9n Esa8arodC @/6ola EsOEs9ig.8alami8el @DsAbb a @9rom@od9sa is al9t9masztotta. N Az Ig7T N 2allatszott ismDt a 2ang. N &erIljete@ beljebbP A 6a8een lD6ett be elAszLr4 s /t9na a goreel is be6rDselte mag9t az ajtCn. N Je/rin. N . N Cl 8an. A 3e@ete 3ala@bCl ezIstszBnK 9br9@ rajzolCdta@ @iQ 12oler jel8Dn7ei Ds m9gi@/s jelei. . Jire "eon odaDrt4 Jadin m9r m9sodj9ra dLngetett be a bronzajtCn a @o6ogtatC8al.zt @L8etAen ol7an sOrlCdC zaj 2allatszott4 mint ami@or eg7 8as@os reteszt 2Ozna@ el. Az ajtC @it9r/lt4 Ds eg7 3e@ete @9mzs9s4 teljesen @o6asz4 8as@os 9llO bolg tKnt 3el. . C@ora @erIlA8el elj/totta@ a 3AtDren EsobogC szL@A@Ot2oz4 s ott balra tDrte@ le a Fe@ete >oron7 3elD. A toron7 tOlsC oldal9n eg7 @es@en74 @ere@ tetejK ajtC l9tszott. "eon Esa@ a E2olerit9@ jelDt4 az L@lLt l9tta4 a s9t9nEsillagot Ds benne a szemet se2ol. )m ez nem le6te meg tOls9gosan4 2iszen szerte 12er/bionban Og7 t/dt9@4 2og7 12oler jele az L@Llbe szorBtott @Dz. A t98olbCl az ordBtoz9s @a@o3oni@/ss9 89lt4 s Cri9si le2etett a zKrza8arQ 8alCszBnKleg a 6a8eene@ most gabal7odta@ bele "eon ragaEsos 6C@29lCj9ba4 amit a ?LtDt "9ngbCl szAtt ne@i@. . N A nD8T N @Drdezte eg7 reszelAs 2ang a toron7 belsejDbAl.

l t/dod oltani anDl@Il4 2og7 @Lzelebb lD6nDlT N @Drdezte.z a E2er/b itt 12oler nag7Or megbBz9s9bCl j9r el4 beszDljen A. ?At4 mint2a az olt9r sar@ain 6isl9@olC g7ert79@ nag7obb l9ngra @a6ta@ 8olna. A 6a6 elDgedetten bClintott. N . "eon 89lasz 2el7ett a ?LtDt "9ngra @onEentr9lt4 eg7 Es96ot 3orm9lt belAle4 s eg7 8ill9mg7ors mozd/lattal a g7ert7a 3elD Esa6ott 8ele. H12oler Fe@ete >orn79na@ +rzAje 8ag7o@. Jit @B89nto@ tAlem a ?LtDt "9ng ne8DbenT Jadin szDles mozd/lattal "eon 3elD intett. N Jost m9r tartson 12oler4 Dn eleget Ei6eltele@P . !em Esa@ a l9ng al/dt @i4 de a g7ert7a a t98olabbi 3alna@ re6Ilt az ItDs erejDtAl4 s ott @Dt darabra tLrt. N Hog7an lD62ete@ @a6Esolatba Je/rinnalT N a@arta t/dni "eon. Az biztos4 2og7 a@i a sz/ro@3e@ete @AbAl ezt a szobrot @i3aragta4 so2asem l9tta teljes Dletnag7s9gban a Jagisztert..rreP "eon m9ris megind/lt4 s mente@ a tLbbie@ is. N A ne8em Han/gir N @LzLlte a bolg monoton 2angon. N %7erte@P N Jeg@erIlte az emel8Dn7t4 s a szobor 29toldal9n eg7 jCl olajozott ajtCt t9rt @i. Jir@ nem D66en 3inom mozd/lattal lera@ta a ne2Dz er3roHbolgot a m9r89n76adlCra4 s 29ttal az emel8Dn7ne@ t9masztotta. "eon elArelD6ett. N =9r@i leg7Dl is4 Han/gir4 s szolg9i mindenben a rendel@ezDsedre 9llna@.. N . A bolg 6a6 ala6osan szemIg7re 8ette "eont4 majd a legszDlDn 6isl9@olC g7ert79ra m/tatott.g7 g7ert79@tCl meg8il9gBtott4 tLmjDnszagO4 @Lr ala@O 2el7isDgbe j/totta@4 mel7ne@ a @Lze6Dn @iemelt trCn/son eg7 erAsen stiliz9lt ala@ Ilt4 mel7 "eon megBtDlDse szerint aligHalig 2asonlBtott 12olerre. A szDles 9llO bolg nag7 dLrrenDssel betette a bronzajtCt4 9m Drde@es mCdon ettAl a 8il9gBt9s mDrtD@e semmi8el sem lett g7Drebb.. N ?IrgAsen tal9l@oznom @ell eg7 bizon7os 8ala@i8el4 a@i Je/rinna@ ne8ezte mag9t eddig tal9l@oz9sain@ sor9n. N . A 6a6 az olt9r 3elD ind/lt4 Ds intett.

N Ji 3ol7i@ idelennT N @Drdezte megrezzen8e "eon. N A szolg9n@na@ a 3ejDre szor/lt a sisa@ja N mag7ar9zta tettetett 3legmas9ggal "eon. Hideg4 n7ir@os le8egA Esa6ta meg A@et4 Ds a t98olbCl Itemes 3DmEsattog9s4 si8Bt9s4 3ojtott @i9lt9so@ 2allatszotta@. obbra a @BnzC@amr9@4 elAttIn@ a m9gi@/s laboratCri/mo@4 balra a @o89EsmK2el7e@. N JiEsodaT N rL3Lgte tele sz9jjal &rontel4 a@i @Lzben meg/nta az D2ezDst4 Ds mit sem tLrAd8e azzal4 2og7 a 2Os Es/6a 6iszo@ lett4 jC@or9@at 3alt belAle. Azt9n eg7 3ol7osCra j/totta@. $Dr3ag7asztC si@ol7. A 2atalmas termetK goreelo@ mellett @isebb 6a8eene@ sIrgLlAdte@4 3ogC@at tartotta@4 a . N =alra tessD@P &an7argC 3ol7osCn 2aladta@ a 3ala@ra tKzLtt 39@l79@ imbol7gC 3Dn7Dben4 s 2amarosan eg7 3Dn7esen @i8il9gBtott terembe Drte@4 a2ol eg7 @emenEDben @o89EstKz 6ar9zslott4 s nDg7HLt IllA mellett 3Dlmeztelen4 @o6asz goreelo@ 8ertD@ az izzC 8asat. Az eemsi izgalomba jLtt. N Ha a @o89Esoto@ le t/dn9 szedni rCla4 29l9sa@ lennDn@. Azt9n nag7 n7LgDse@ Ds gonosz ne8etDs. A 6a6 oldalra m/tatott. N &o89EsmK2el7e@T HolT N Jint emlBtettem balra N 3elelte tIrelmesen a 6a6. A 6a6 meg2ajtotta tar 3ejDt. !eg78enn7olE lD6EsA3o@ot tette@ meg4 azt9n a lD6EsA jobbra 3ord/lt4 s Ojabb neg78enn7olE 3o@ @L8et@ezett.G9 ?ima @AlD6EsA 8ezetett le3elD4 s az4 2og7 mDg nem 89jta@ belD leH n7omatot az errej9rC l9ba@4 jelezte4 2og7 ez a lD6EsA nem a messzi mOltbCl marad2atott LrL@Il. N "e le2et 8enniT N 2abogta. Han/gir @DrdAn 6illantott "eonra.

a@9r marad2at is N jeg7ezte meg 3Dlszegen.. . N !a4 g7ere4 LEs@LsP N (endben 8an N morogta &rontel4 Ds Dszre sem 8ette4 2og7 a .zt az eemsit nem Dr2eti b9ntCd9s4 HrogarP N szLgezte le a 6a6. N >/lajdon@D66en. N \g7 legal9bb nem t/dj9@ @ilAni a bal szememet. $alamenn7i 6om69s 3eg78erne@ tKnt4 s nDmel7i@ mDretben a@@ora 8olt4 2og7 "eon meg sem igen bBrta 8olna emelni. A 6a6 Og7 l9tszi@4 megszo@2atta m9r a modortalan 8isel@edDst4 mert nem 8ette zo@on.g79ltal9n nem Og7 nDzett @i4 mint a@i 8iEEne@ sz9nta ezt a @DrdDst. N !em eemsi@et Llni meg7In@T !em eemsi@ ellen @o89Esolj/@ a 3eg78ere@etT N . N ?zedjDte@ le a 3ejDrAl azt a r9szor/lt sisa@ot4 de semmi tLbbP Az Cri9s 89llat 8ont4 Ds szemIg7re 8ette az izgAHmozgC &rontelt.rAsen s9ntBtott4 s szeme 8issza3ojtott 39jdalomrCl tanOs@odott4 de az arEa mere8 8olt4 mint a @Aszi@la. Az eemsi megta6ogatta a 3ejDre szor/lt sisa@ot. .meg3orm9lt 3Dmet 8alami olajos 3ol7adD@ba m9rtogatt9@4 8ag7 D66en 8isszatettD@ a @emenEDbe to89bbi 2e8BtDsre. &rontel 3elD intett... +t intette mag92oz Han/gir eg7etlen @Dzmozd/lattal. "e2etett 8ag7 @Dt Ds 3Dl mDter4 s az izomzat9t eg7 bi@a is megirig7el2ette 8olna. A @emenED2ez leg@Lzelebb esA4 2atalmas IllAnDl eg7 a@@ora termetK goreel 8erte az Itemet4 a@i mDg eg7 3ejjel be2emCt t9rsai 3LlD magasodott. N !em N 3elelte Han/gir. . N Jaradjon DletbenP Az Cri9s Esod9l@ozni l9tszott. N A 3ejD8el eg7IttT N morogta a goreel. Az Cri9s lera@ta ro66ant @ala69Es9t4 s intett eg7 m9si@ 3iE@Cna@4 2og7 8eg7e 9t a 2el7Dt4 azt9n 3/ra4 3Dloldalas mozg9ssal odabiEegett a jL8e8Dn7e@2ez. A 3al mentDn 3a9ll89n7o@on 3rissen @DszIlt @ardo@ Ds b9rdo@ soH ra@ozta@. N Ji @ellT N mord/lt oda goromb9n.gDsz di8atos.. N JiDrtT N @Drdezte. A ro66ant termetK goreel j9tD@osan tar@Cn ragadta4 mint 8alami @Ll7L@maEs@9t4 Ds 3elemelte a l9b9rCl. N ?zedjDte@ le a sisa@ot errAl az eemsirAlP N 6aranEsolta.

N -e ann7it mond2ato@4 2a tIzes 8assal 2ozz9m merte@ Drni4 @in7omom a szemete@etP "eon a 6a6 3elD 3ord/lt. N Ha itt 2ag7om a szolg9dat eze@ne@4 nem @ezes@ed2etem Drte.. !em szereti@ az eemsi@et. N Finomabban4 ro2adD@o@4 8ag7 szDtrOgom a tL@LtL@etP Hrogar Lssze8issza r9ngatta a sisa@ot4 Ds @Dsz Esoda4 2og7 @i nem tLrte a szerenEsDtlen eemsi n7a@9t eg7Heg7 erAteljes r9nt9s98al.g7anP N rL33entette.@ezDbAl @i2/llott a n79rsra 2Ozott 2Os. N =etLrLd a 3ejDtP A goreel meg3ord/lt4 Ds Esod9l@oz8a mDrte 8Dgig a n7Ol9n@ E2er/bot4 a@i bele mert szClni a m/n@9j9ba. N Srtem N bClintott "eon.. N FeszBtA8asatP N mord/lt 3el Hrogar4 Ds &rontel m9r az emlBtDsre megr9nd/lt4 Ds r/gdosni @ezdte 3og8a tartCit. &etten 9t@arol8a a testD2ez 6rDseltD@ a @arjait4 eg7 2armadi@ az eemsi 3ejDt tartotta erAs @Dzzel4 Hrogar 6edig4 az Cri9s goreel a sisa@ot ragadta meg. Azt9n mi8el a r9ngat9s nem j9rt eredmDnn7el4 Hrogar egDszen OjszerK mCdon 6rCb9l@ozott. Ha az az ItDs nem tLrte be4 ami a sisa@ot be2or6asztotta4 az Dn 8asam sem tesz . ? b9r szDtsza@Btani nem si@erIlt4 de meg2ajlBtotta ann7ira4 2og7 &rontel eddig elta@art szeme 3LlLtt /jjn7i 8astag 2Dzag @elet@ezett. N &emDn7 @oba@ja 8an enne@. A goreele@ nem so@at te@etCri9zta@ a 3el89lt8a tilta@ozC Ds szitH @ozCdC &rontellel. N Azt 6rCb9lj9to@ megP Jeg ne 6rCb9lj9to@P Hrogar 9t8ett eg7 2osszO4 la6os 8asat4 Ds beD@elte a sisa@ meg &rontel 3eje @LzD. N Jit mK8elszT N @i9ltott r9 "eon. &rontel Og7 ordBtott4 mint2a n7Ozn9@. Han/gir nemet intett. A jelenlDtemben nem merne@ 9rtani ne@i4 de 2a sen@i sem nDz a @LrmI@re4 elragad2atja A@et a 2D8. $as@os /jjai8al megragadta a sisa@ szDleit4 Ds maga 3elD 2Ozta4 mint2a szDt a@arn9 sza@Btani a 8astag bronzot. N Addig tal9n elintDz2etnDn@. &rontel m9r szit@ozCdni is el3elejtett4 Esa@ ordBtott4 mint2a az eg7i@ izzC 8asat az Ile6Dbe d/gt9@ 8olna. N .

A 2el7isDgben tartCz@odC@ eg7szerre szisszente@ 3el. N !em. Azt9n teleszB8ta a tIdejDt4 Ds eg7 8ill9mg7ors mozd/lattal mind a @Dt @ezet &rontel sisa@ja 3elD lendBtette4 megragadta a sisa@ szDleit4 Ds @Dt3elD r9ntotta. Jozg9sP A goreele@ Han/girra 6illantotta@4 Ds a tar 3ejK 6a6 2el7ben2ag7Clag bClintott.. N 'l7et mDg sose l9ttamP . Hrogar szeme Og7 @idIlledt4 majdV @iesett. JDg @Dt 6erE4 Ds.nn7i az egDsz N @LzLlte "eon. #tt a2ol eg7 Djsza@98al ezelAtt (azEo 6LrLl7e be2or6asztotta a sisa@j9t4 az eemsi @oba@j9n EsOn7a4 diCn7i mDretK4 @D@es3e@ete d/dor D@telen@edett4 s ott a2ol Hrogar a 3eszBtA8assal mK@LdLtt4 3el2asadt a bAr a sLrte2aj 8onal9n9l4 Ds 6iros 8Dr Esorgott le. A 8astag bronz Og7 sza@adt4 mint2a 3oszlCs 6a6Br lenne. J9ris ne@i3e@Idt4 Ds 3eszBteni @ezdte. A sisa@ teljesen szDtn7Blt4 Ds 3el3elD lere6Ilt az eemsi 3ejDrAlQ eg7enesen a @o89EstKzbe. &Dt @ezet 3orm9lt igen @es@en7 /jja@@al. &rontel a 3ejDt ta6ogatta. A be2emCt 3iE@C@ BmmelH9mmal engedtD@ el 9ldozat/@at. N Jenj onnanP A goreel 2aragosan 3ord/lt meg4 Ds a 8Dres 3eszBtA8asat Og7 szoH rongatta4 mint2a le a@arn9 Esa6ni 8ele az o@8etetlen@edA E2er/bot. "eon a ?LtDt "9ngra @onEentr9lt. N Jeg9lljP N @i9ltotta "eon dI2Lsen.nn7i N ismDtelte "eon4 mert mDg mindig sen@i nem mozd/lt. N Ha ol7an o@os 8ag74 a@@or mondd meg4 2og7 szedjem leP H@L8etelte. $Dr @ezdett Esorogni a sisa@ alCl. N >al9n izzC 8assal 6rCb9ljam leol8asztaniT "e2et4 2og7 a 8as 3el@arEolja eg7 @iEsit a 3ejbArt4 de a sisa@ m9ris legal9bb eg7 Eentit t9g/lt. N . "eon megr9zta a 3ejDt.. &rontel @9rom@odott4 jaj8eszD@elt. Jenj onnanP Jindann7ian menjete@ onnanP .ngedjDte@ elP >i is.. N AVsszentsDgitP N 2LrdIlt 3el Hrogar @issD meg@Ds8e. ?en@i sem szClt.@IlLnLsebb @9rt benne.. N .

N . $alCban @or9bban is eszDbe j/t2atott 8olna ez a megold9s. "eon Han/gir2oz 3ord/lt. Hiszen 2a 12olerne@ m9r nem lesz r9 szI@sDge4 az a ?LtDt "9ng4 mel7 rD8Dn Esod9@at 2ajt2at 8Dgre4 2irtelen Lsszeszor/l2at a szB8e @LrIl N 8DgDr8Dn7esen. N H9l9sabb is le2etnDlP N jeg7ezte meg e6Dsen. "eon megborzongott. A 3ol7osC el@an7arodott4 Ds szinte @Lz8etlenIl a 3ord/lC /t9n @ettAs r9Es @LzLtt eg7 6osztC@L6en7be b/g7ol9lt ala@ Ilt a 3LldLn.rreP N $issza3elD ind/lt4 de nem ment el egDszen addig a szDles 3ol7osCig4 a2o89 a lD6EsArAl j/totta@4 jC8al elAbb balra 3ord/lt. A sima4 de @emDn7 3elIleten minden lD6DsI@ 8issz2angot 8ert4 s bizon7talan Esoszog9s/@ eg7be8eg7Ilt az Itemes IllAEsattog9ssal4 az el3ojtott 39jdalom@i9lt9so@@al Ds 8alami sBron tOli s/ttog9ssal. "eon meg2L@@ent. Azt9n sC2ajtott4 Ds @isza@Btotta mag9t gondolataina@ 3ol7am9bCl. $olta@D66en A az4 a@i a legszor/ltabb 2el7zetben 8an. N JiEsoda baljCslatO 2el7P N le2elte. !Dmi bKnt/dat s/2ant 9t rajta4 de azt9n megr9z@Cdott. "eon eleinte azt 2itte4 2og7 a 3iE@C 3ogol74 s Esa@ a@@or jLtt r94 2og7 8alami3Dle Ar . N Ss D66 a ?LtDt "9ng szolg9ja mondja eztT "eont szB8en ItLtte a Zszolga[ szC4 de nem tett megjeg7zDst. N >e meg 2amarabb is le8e2etted 8olna a sisa@omP N morogta 8issza az eemsi. A 6a6 Esod9l@oz8a 6illantott r9. N Cl szCra@ozt9l4 amBg engem eze@ a barmo@ @Bnozta@T "eon a 2omlo@9t r9nEolta4 nem szClt semmit4 de mag9ban igazat @ellett adnia &rontelne@. N Ss mostT A 6a6 mDg mindig a @o89EstKzben lassan ol8adozC bronzsisa@ot nDzte. N A m9gi@/s laboro@2ozP A 3ol7osC talaja tI@Lrsima 8olt4 szinte EsOszCs4 s a 3ala@at 8alami barn9s 3e@ete mo2a le6te4 mel7 Og7 2/ll9mzott4 mint2a eg7 l9t2atatlan tenger 9raml9sa mozgatn9.&rontel mogor89n ind/lt meg "eon 3elD4 Ds ami@or el2aladt mellette4 8alami igen EsOn79t dInn7LgLtt az orra alatt.

g7etlen szC sem 2angzott el. . Al@atra legin@9bb goreel le2etett4 de magass9ga a m9s3Dl mDtert sem Drte el4 s e22ez mDrten rettenetesen szDles 8olt. N A 3ranEbaP N morogta mDrgesen &rontel. . A2ol a ned8es /jj a bronzot Drintette4 szi@r9zott Ds serEegett a 3Dm4 s eg7re magasabb 2angO si8Bt9s 2allatszott. Az Ar nem @LszLnt a 3elettesDne@4 Ds a 6a6 nem adott /tasBt9so@at. Han/gir egDszen @Lzel lD6ett4 3enn2angon eg7 ne8et @i9ltott4 azt9n a n79l98al megned8esBtette az /jj9t4 Ds 8alami3Dle rOn9t rajzolt a bronz @Lze6Dre. N =9rmi megle6A tLrtDni@ is4 ne ijedjete@ megP (azEo 3el2or@ant. N 1sa@ nem 8alami 578ernt tartana@ odabennT A 6a6 3elDjI@ 3ord/lt4 s Inne6Dl7es arEEal4 3elemelt /jjal 3ig7elH meztette A@et.gDsz testDben meg3eszIlt4 Ds eg7 6illanatig Og7 tKnt4 n7omban az eemsire 8eti mag9t. "eon meg6rCb9lt a 3iE@C arE9ba 6illantani4 de az ol7an szorosan Lssze2Ozta a @D6e elAtt a @L6en7 Es/@l79j9t4 2og7 Esa@ a6rC4 @ere@ szemei 8illogta@ @i.le2et4 ami@or az illetA a 3e@ete @L6en7 alCl eg7 EsLrgA @/lEsEsomCt 2Ozott elA4 Ds a 3elAlI@ lD8A r9Esos ajtC z9rj9ba illesztette. N (azEo Jenem t2or6 grC33al Ds szolg9i8al beszDlsz4 2DP Ji nem szo@t/n@ megijedni semmitAlP .nne@ is 8elem 8an bajaT A r9Es nag7 dLndIlDssel z9r/lt mLgLttI@4 s eg7 Ojabb @an7ar /t9n 69r lD6Dsen belIl eg7 egDszen sima bronzajtCt 6illantotta@ meg4 mel7en sem @ilinEs4 sem @o6ogtatC nem l9tszott. N . N Ji a n7a8al7a ezT N 29tr9lt meg Jir@. Ami@or 9t2aladta@4 az Ar @/lEsra z9rta mLgLttI@ a r9Esos ajtCt4 Ds a tOloldali r9Es2oz lD6ett. 'zzC 8LrLsen. Ami@or a tOlsC r9Es is @it9r/lt elAttI@4 a 3iE@C mDl7 morg9ssal el29tr9lt4 s izzC te@intetDt &rontelre 8etette. )m a 6a6 az Ar elD /grott4 Ds 2asonlC morgC 2ango@at 2allat8a lL@dLste t98olabb a 3iE@Ct. A mozg9sa so@@al majomszerKbb 8olt4 mint b9rmel7 @/nigaamiD4 a@it "eon 12er/bionban l9tott.

"eon Esod9l@oz8a nDzett @LrIl. Az itt lD8A dolgo@ m9gi9j9na@ lDn7egDt nem egDszen DrtjI@4 de @omol7 m9g/so@ tan/lm9n7ozz9@4 s a legtLbbet m9r megtan/lt/@ 2aszn9lni. A tLbbie@ 8alCszBnKleg arra sz9mBtotta@4 2og7 a szem@Lzti bronzajtC 3og @in7Blni4 mert ami@or a 6adlC ArIlt iramban z/2anni @ezdett alatt/@4 mindann7ian 3elsi@oltotta@. JDg Han/gir is. Az ajtC 8onala mLgLtt @Dt mDter mDl7sDgig eg7 a6rC 2el7isDg t9r/lt 3el4 mel7et @Dt 39@l7a is meg8il9gBtott4 Bg7 a belsejDben igen 8il9gos 2onolt.. &rontel nem ellen@ezett.. A 3Il@eajtC mag9tCl 3elt9r/lt. N . N (DgesHrDgen 8alami 3/ra szerzete@ D6BtettD@.A si8Bt9s eg7 89ratlan @attan9ssal 8Dget Drt. "eon g7ana@od8a 3orgolCdott. . Azt9n 3o@ozatos4 de erAs 3D@ezDs4 Ds a 3Il@e meg9lla6odott. Han/gir belD6ett4 s a tLbbie@ 2aboz8a @L8ettD@.g7 9t@ozott li3tP #l7an sebessDggel zOgta@ le3elD4 2og7 a 3IlI@ bed/g/lt4 s Dgne@ 9llt a 2aj/@. N Azt 2iszem4 Bg7 2B8t9@ 8ala2a ezt a 2el7et. . A bronzajtC4 mel7 eg7etlen darabna@ l9tszott4 @Dt3elD belesi@lott a 3alba.. )m mBg (azECD@ si@ol7a 2al9l3Dlelmet 3ejezett @i4 a 6a6D g7erme@i Dl8ez@edDst. )m a HosszO Sj 3ol7am9n 12oler seregei el3oglalt9@4 Ds most m9r a miDn@.g7 szBnes neono@tCl meg8il9gBtott4 mKan7aggal be8ont @96r9zatos 3ol7osC 2OzCdott elAttI@. N FAerAdP N @i9ltotta "eon dLbbenten. N Ji3Dle 2el7 ezT A 6a6 89llat 8ont.g7 li3tP N @i9ltotta "eon. N . Az egDsz ol7an 8olt4 mint 8alami sima 3alO 3Il@e4 mint 8alami szerzetes szK@ @AEell9ja N Esa@ D66en bronzbCl. m9s nD8en a "'F>Het. Az elAbbi bronzajtC @attan8a beEs/@Cdott mLgLttI@. N 12olerit9@ @ezDre @erIltT A 6a6 89llat 8ont. A 3ol7osC nem 3ol7tatCdott to89bb. A 6a6 ismDt megn79lazta az /jj9t4 Ds m9gi@/s rOn9@at @ezdett rajzolni a szem@Lzti 3alra. Jint 6Dld9/l "ernon 'nstabil Fel8onC >9n7Drj9t..z m9r a 6o@olT N mot7ogta Jir@4 Ds idegesen 2OzCdott @Lzelebb eemsi 6ajt9s92oz. N .

N . N 'ndBtom a @Cds/garat. Dsza@...zIst . Az eg7i@I@ eg7 3orgC szD@ben Ilt4 s a 3IlDn eg7 3ej2allgatC billegett4 a sz9ja elAtt eg7 mi@ro3on meredt 3el. tizennDg7. N Ji 8anT N 3ord/lt 3elD a legszDlsA @omm/ni@9tor. N .(L8id 3ol7osC@on lD6@edte@ 8Dgig4 Ds 2amarosan eg7 I8eg3alO 2el7isDgbe Drte@4 mel7ne@ a 3alait sLtDt mKszere@ borBtott9@Q 8ala2a megann7i a6rC @ijelzA 8il9gBtott itt4 most m9r nem mK@Ldte@. tizennDg7. N Hol 8an az .. N +@ a @omm/ni@9EiCs m9g/sain@ N jelentette @i bIsz@Dn Han/gir. A 2armadi@ zLld @9mzs9s ala@ az eg7i@ I8eg3al mellett 9llt4 szintDn 3Il2allgatC8al4 s a6rC4 szBnes 6Ltt7L@et rendezgetett ideHoda 8alami 89zlatosan @irajzolt tDr@D6en. Ssza@.g7 6illanat alatt @a6Esolatot teremtene@ ne@ed Je/rinnal. ? az egDsz I8egszob9t tLmjDnszag lengte be4 m9gi@/s rOn9@at meszelte@ 3el a 6adlCra4 s 3/ra totemoszlo6o@ meredezte@ a mKH szer6/lto@rCl. &DrjIn@ 2el7zetjelzDstP N (endbenP N 89gta r9 a 2armadi@. Azonban eg7 mDg belsAbb I8egszob9ban zLld @9mzs9s ala@o@ mozogta@4 s elAttI@ eg7 @es@en7 6/lton 8il9gBtott 8alami. N &Dsz EsodaP N mormogta "eon.. $alami8el arrDbb a t9rsa eg7 2asonlC @DszIlD@ elAtt Ilt4 de az A 3ejDn nem 8olt 3ej2allgatC4 Esa@ eg7 tBz Eenti 8astag szemI8eget 8iselt4 s mind@Dt @ezDt eg7Heg7 DrzD@en7 6otmDteren tartotta4 s nD2aHnD2a 6ar9n7it elH el3ordBtotta 8alamel7i@et. N Giros &ettes. N $ettem N 3elelte az I8eg3aln9l 9llC.g7 6iros 6Ltt7et arrDbb ra@ott @Dt EentimDterrel a tDr@D6en4 Ds a sz9ja elD szerelt 6ar9n7i mi@ro3onba beszDlt.g7esT N @Drdezte a 6a6. N A Giros H9rmas Ds a Giros !Dg7es lemaradt.. Ssza@Hn/llaHtizennDg7 N mondta a legszDlen IlA a mi@ro3onba. n/lla... Az I8eg3aln9l 9llC @omm/ni@9tor 89laszolt. !em a@art 2inni a szemDne@.. .. n/lla.. N 'smDtlem: Giros &ettes. (azEo4 Jir@ Ds &rontel Esa@ 9m/lta@Hb9m/lta@4 lD6ni is alig merte@. Han/gir tIrelmesen meg89rta4 mBg a 29rom @omm/ni@9tor 8Dgez 8alami bon7ol/lt mK8elettel4 Esa@ azt9n @LszLrIlte meg a tor@9t. N Giros &ettes. Ami@or besiette@ a @omm/ni@9EiCs 2el7isDgbe4 a zLld @9mzs9s m9g/so@ r9j/@ sem 6illantotta@. H9rman 8olta@...

N GrCba4 szerenEse.. a ?/ttog9so@ $Llg7Dben.zIst !Dg7es4 Je/rint @eressI@. N 'tt b9zis4 itt b9zis.g7est. N 'tt b9zis N ismDtelte a 3iE@C tIrelmesen. A 6a6 2/n7orgott.... a@9rmi. Je/rin..rre 8Dg@D66 nem sz9mBtott.g7es jeH lent@ezzP. Je/rin4 jelent@ezzP ?emmi. N aT N @a6Esolt a zLld @LntLsK.. "eon mosol7og8a EsC89lta a 3ejDt. &a6Esolatba t/dsz lD6ni 8eleT $Dtel. N !a jC4 de 2ol 8an ez a.. N &a6Esolatba t/dto@ lD6ni 8eleT Az i6se 89llat 8ont..zIst ... =9zis 2B8ja .zIst .... . N 'tt b9zis.zIst !Dg7es. !em t/do@ @a6Esolatba lD6ni . Hirtelen serEegDs4 sziszegDs4 stati@/s zaj tLltLtte meg a 2el7isDget eg7 3elsA 2angszCrCbCl...g7es le9rn7D@ol8a. >e2ete@ 8alamitT $Dtel. .nnDl 6ontosabban nem t/dom be2at9rolni.zIst !Dg7es.zIst !Dg7es a b9zisna@.. N GontosabbanT A @omm/ni@9tor 89llat 8ont. N %LndLrtAl Lt @ilomDterre Dsza@H Dsza@@eletre eg7 8Llg7ben4 amit a ?/ttog9s $Llg7Dne@ ne8ezne@. N =9zis4 itt . ...... Je/rin 2allasz engemT ?emmi4 Esa@ stati@/s zLreje@. N .g7es4 jelent@ezzP .zIst ...zIst . N =9zis 2B8ja .g7est.. 8i2ar.. $alamit 6Lt7LgLtt az elAtte lD8A billent7K@Ln4 intett a 6otmDtere@et mozgatC t9rs9na@4 azt9n megn7omott eg7 gombot.N Az Ssza@HDsza@@eletHtizeneg7Htizen29rmas tDrsDgben. Han/gir ismDt a legszDlDn IlA @omm/ni@9tor2oz 3ord/lt.zIst . 'tt . Az Dterben 2irtelen erAsLdLtt a serEegDs4 Ds eg7 elmosCdott 2ang 2allatszott. Han/gir 3Dsz@elAdLtt. A zLld @LntLsK a mi@ro3on 3LlD 2ajolt. (ossz 8Dtel. N .. A @omm/ni@9tor sC2ajtott.zIst ..... . N 'tt b9zis.

. A @omm/ni@9tor 89llat 8ont..zIst !Dg7es. N Ji3Dle 3ranEos m9gia 8olt ezT N Rg7 2B8j9@4 2og7 ()-'X N 3elelte a 6a6.. N !em 8et majd tOl jC 3Dn7t r9to@ a si@ertelen 6rCb9l@oz9s.zIst !Dg7es 8oltam.. N Jindent Dn sem t/d2ato@. Han/gir intett "eonD@na@4 Ds mag/@ mLgLtt 2ag7t9@ az I8eg3alO termet. $Dge. Rjabb bronzajtC2oz Drte@.g7essel a 8i2ar miatt. A @a6Esolat nem meg7.. Han/gir a 3ejDt r9zta. A @omm/ni@9tor @i@a6Esolta a @IlsA 2angH szCrCt4 Ds Han/girra 6illantott. A 6a6 "eonra nDzett4 A sC2ajtott. Azt9n Han/gir is sC2ajtott. C 69r el9gaz9s /t9n a mKan7ag borBt9s megszKnt4 sAt4 ol7an draszti@/san sza@adt meg4 mint2a erA8el letD6@edtD@ 8olna4 s a 3ala@ Og7 nDzte@ @i4 mint2a 3ol7D@on7 l98a Esorgott 8olna le rCl/@. N !em le2et @a6Esolatot teremteni N 3ol7tatta "eon. N Sn ebben nem lennD@ ol7an biztos. 'smDt Esa@ serEegDs. N A@@or Og7 l9tom4 el @ell mennIn@ a FA@omm/ni@9tor2oz. N Ami nem meg74 2i9ba erAltetjI@.. N !em.. N Hall2attad. >al9n 2olna6. "eon @B89nEsian 3ord/lt 3elD. A FA@omm/ni@9tor sem t/d tenni semmit. Holna6 eg7esIlIn@ a Esa6at98al a $Llg7ben. &LszLnjI@4 . N (ossz a 8Dteli le2etAsDg. N Jeg azt9n 8Llg7ben 8anna@. 'smDt a mKan7ag borBt9sO 3ol7osCn band/@olta@. >e2ete@ 8alamitT $Dtel.. (azEo Esa@ most t/dott megszClalni. A 2eg7e@ le9rn7D@olj9@ A@et. N >Alem. N A 8i2ar miatt rossz a 8Dtel N mag7ar9zta "eon. $Dge. "eon azt 2itte4 megint li3tezni 3ogna@4 9m a bronzajtC ez al@alommal eg7 t9gas barlangot ta@art4 mel7ben . N . N Ss ez mit jelentT Han/gir 89llat 8ont.. A 6a6 DrtetlenIl meredt r9.

"eon ?il8er. N JDltCs9gos FA@omm/ni@9torP A @is ala@ meg3ord/lt4 Ds r9j/@ 8iEsorgott. $ag7 9ldozato@@alT A 6a6 tett eg7 lD6Dst elAre. Han/gir az ajtC m9gi@/s rOn9@@al tLrtDnA @in7it9sa /t9n nem lD6ett a barlangba.. A bolg 3ejet 2ajtott.. Ljjete@ 8elemP A barlang 8Dge 3elD ind/lt4 s meg9llt a 6olEo@@al ra@ott 29tsC 3al . N >al9n.... N ?o@ mindent t/do@4 de mDg messze nem eleget4 2og7 beleH szCl2assa@ az esemDn7e@ ala@/l9s9ba.. 1sa@ most l9tszott4 2og7 ri@BtC 8LrLs szArzete 2el7en@Dnt AszIl4 s tart9sa is arrCl 9r/l@odott4 2og7 nag7on Lreg le2et. A barlang 29t/lj9ban eg7 igen alaEson74 2osszO @arO4 rL8id l9bO4 tetAtAl tal6ig 8LrLs szArrel borBtott4 teljesen @o6asz Ds eg7 sz9l 9g7D@@LtAtAl elte@int8e teljesen Es/6asz bolg tettH8ett 8alamit 3IstLlgA @DmEsL8e@ @LzLtt. N . "eon @issD megle6etten lD6ett elA.... Jeg9llt a @IszLbLn4 onnan @i9ltott be.szab9l7talan ala@O @9da@ban szBnes 3ol7adD@o@ 3ort7ogta@4 @a8arogta@.ze@ szerint te mindent t/dszT Az a6rC bolg 2e8esen r9zta a 3ejDt. "eon n7elt eg7et. N !oEsa@4 Han/gir. N Je/rinnal @B89n/n@ beszDlniP Hjelentette @i.. mDg2ozz9 8endDge@@el. N 12oler Jagiszter @IldLttei A@. A @iEsi bolg @Lzelebb jLtt4 Ds 3eljebb tolta a 696aszemet az orr9n.. A ?LtDt "9ng al9zatos szolg9ja 8ag7o@4 a@9rEsa@.. ?zC8al ez a E2er/b az a 2Bres. N A29. N 12oler Jagiszter @B89ns9ga sz9momra 6aranEs. N &i8el @B89nsz @a6Esolatot teremteni most4 2og7 a mi JaH giszterIn@ ismDt az Dteri lDtre tDrt 9tT Han/gir Og7 l9tszi@ 3Dltette a 6ozBEiCj9t4 mert "eon elD lD68e 3elelt a @DrdDsre.. te magad. Az Lreg bolg sC2ajtott.. A Hajnal "o8agja.

Al_ra2im. A FA@omm/ni@9tor a legnag7obb @9d2oz sietett4 s meg89rta4 amBg a tLbbie@ is odaDrne@. A benti barlang jC8al @isebb 8olt4 mint az elAzA4 8il9gBt9s9t a 6la3onon rag7ogC s9rg9szLld @L8e@ szolg9ltatt9@4 s a szi@la@9da@ban 3ort7ogC szBnes l989@. A l98aszeme@ 3eln7Blta@4 a 8as@os sz9j sza8a@at 3orm9lt.l @ell 8inned 8ala@i2ez.. N . !D29n7 m9gi@/s rOn9t rajzolt a le8egAbe4 s 2al@an mormogott. N Je/rinP N mondta most m9r norm9l 2angon. N Ss @i lDg7en azT N ?ang. A l98aarE a 2omlo@9t r9nEolta.elAtt. . N $an itt 8ala@i4 Je/rin4 a@i beszDlni @B89n 8eled.rreP N mondta a bolg m9g/s4 Ds elAresietett.. Je/rin eg7 6illanatig 2abozott. Azt9n az Dg 3elD emelte a @ezDt4 Ds mDl74 sBron tOli 2angon @9nt9lni @ezdett. N Jit C2ajt tAlem a FA@omm/ni@9torT A @is bolg 29trDbb lD6ett. N Je/rinP eH lent@ezzP A @9dban a l98a eg7 arEot @ezdett 3orm9lni4 az ezIst@9mzs9s ma/n/ 8ezDr arE9t. N !oEsa@. a Hajnal "o8agja. J9s3Dl 6erE is eltelt4 mire be3ejezte4 leengedte a @arjait4 s a zLldes4 s9rg9s4 barn9s l989ra meredt4 mel7 eg7re g7orsabban @a8argott a @9dban... ... N Ss miDrt 8ag7 ittT N Jint sejt2eted4 a Jagiszter megbBz9s9bCl.l8DgeztDte@ a r9to@ bBzott 3eladatot4 E2er/bT "eon 89llat 8ont. N Je/rin eltorz/lt4 b/g7borD@olC 2angj9ba4 mint2a nDmi gOn7 8eg7Ilt 8olna. N Ha el8DgeztI@ 8olna4 a@@or Dn most nem lennD@ itt. N .. Hog7 mit4 azt nem le2etett Drteni4 mert 8alami idegen n7el8en beszDlt. N Ss mit @B89n tAlem a JagiszterT N ..g7 6illanatra r9 a 3al @BsDrteties n7i@org9ssal be3elD n7Blt. N "eon 3elD intett4 2og7 lD6jen @Lzelebb.

A l98a Og7 3ort7ogott4 mint2a Je/rin 3elszisszent 8olna. N !em 9ll mCdomban tDged meg89rni.. N Az4 2og7 itt 8ag7o@ Ds a FA@omm/ni@9toron @eresztIl beszDle@ 8eled4 Lnmag9ban is elDg bizon7BtD@. Ha Almergin 2olna6 Dj3Dlre a ?/ttog9so@ $Llg7Dben lesz4 .. "eonna@ 2irtelen eszDbe j/totta@ a @omm/ni@9toro@ sza8ai. N 12oler sza8aibCl Og7 8ettem @i4 ez a 3eladatod mindennDl 3ontosabb. N Almergin mi@or Dr@ezi@T N Holna6 Dj3Dlre a tLbbie@@el eg7Itt. N !em 8ag7 2ajlandC ?ang2oz el8ezetniT A l98aarE szeme @Dn7elmetlenIl megr9nd/lt.. Je/rin elgondol@ozott.g7es[4 jelent@ezett 8ala@i4 a@i Z.. Jint bizon79ra t/dod4 ne@em nag7on 3ontos 3eladataim 8anna@.zIst . "eon el@omorodott. N . N >al9n N 3elelte 8DgIl. Jeg@oE@9ztatott eg7 Eseles @DrdDst. N Jeddig maradsz a ?/ttog9so@ $Llg7DbenT Je/rin sC2ajtott.. "eon Han/girra 6illantott4 de a 6a6 arE9bCl nem t/dott @iol8asni semmit.a tal9l@oz/n@. Ss az is le2et4 2og7 Je/rin is merg29niT Jindeg7. N Ss mi8el bizon7Btod4 2og7 8alCban a Jagiszter @B89ns9ga ezT "eon elmosol7odott. !em 2innDm4 2og7 addig ide t/dn9l Drni.. N Ha tal9l@oz/n@ N jeg7ezte meg "eon N4 @Dzzel3og2atCbb biH zon7BtD@@al is szolg9l2ato@ ne@ed. Holna6 Dj3Dlig itt 89rom be a 6ort79zC Esa6ataimat4 azt9n 2ajnalban ind/l/n@ to89bb.zIst !Dg7es[ nD8en ismeretes. ?zLrn7K g7anOja t9madt. ? Je/rin is ezIst @LntLst 8iselt4 a@9rEsa@ az a 3iE@C4 a@i elragadta tAle a Hajnal &ardj9t. Je/rin ezen eltL6rengett eg7 darabig.. ?zC8al l9tszClag Almergin is 12oler szolg9lat9ban 9ll. Je/rin az Z. N 1sa@2og7 Dn nem 12oler sza8ait 2allom most4 2anem a tieidet..

A 6a6 elbizon7talanodott. N >al9n 2a meg6rCb9l@ozn9n@ a 2atalmas 8as szita@LtA8el...ne@i is oda @ell mennieP =Clintott4 Ds 8issza3ord/lt a l98aarE2oz. N ?zerzIn@ lo8a@at N 8ont 89llat a 6a6... Je/rin4 jCl 3ig7elj r9mP Sn nag7on @omol7an beszDle@.. N $Dge N @LzLlte a FA@omm/ni@9tor. N Cl 8an N sC2ajtott "eon. 1sa@ ann7it mond2ato@4 2og7 amenn7iben nem segBtesz.."eon arra lett 3ig7elmes4 2og7 a FA@omm/ni@9tor a sz9ja elD emeli a @ezDt4 Ds @/nEogni @ezd.. N Hog7an j/t2ato@ legg7orsabban a ?/ttog9so@ $Llg7DbeT N @Drdezte Esa@ Og7 9ltal9ban. @Dn7telen lesze@ @Dn7szerrel jobb bel9t9sra bBrniP Je/rin bClintott. N (endben 8an4 "eon ?il8er4 g7ere Esa@P Alig 89rom m9r4 2og7 tal9l@ozz/n@. "eon @LrIlnDzett a szBnes gAzL@tAl telBtett 2el7isDgben. A @is bolg mDg mindig a ten7erDbe 8i2ogott4 Ds a 3ejDt r9zta. !em Drde@el4 mit ter8eztDl @or9bban4 nem Drde@el4 mil7en 6aranEso@at @a6t9l4 de ezennel a t/dom9sodra 2ozom4 2og7 ne@em 12oler szemDl7esen 6aranEsolta4 2og7 a segBtsDgedet igDn7be 8D8e j/ssa@ el ?ang2oz.mel7et e labirint/s mDl7Dn tal9lta@ Asein@. N (endben 8an. Ha ezt megtagadod4 a Jagiszter 2aragja lesOjt majd r9dP Je/rin arEa meg se rezzent4 mint2a a l98a megszil9rd/lt 8olna. N Je/rin megsza@Btotta a @a6Esolatot. N &DtH29rom na64 Ds... N >e tal9n t/dsz 8alami g7orsabb megold9stT . -e 3ig7elmeztetle@4 e m9gi@/s gD6ezetet mDg so2a sen@i nem l9tta mK@Ldni... "eon 3elDje EBmezte sza8ait. JielAtt "eon eldLnt2ette 8olna4 2og7 mi 8olt eze@ben a sza8a@ban tLbb4 a gOn7 8ag7 a 3en7egetDs4 addigra a @9dban a l98aarE szDtol8adt4 a 3elszBn tLbbDH@e8DsbD @isim/lt4 majd ismDt @a8arogni @ezdett. N Sn 2aladD@talan/l ind/lo@4 Ds elAbb 8ag7 /tCbb /tolDrle@.. N %7orsabb mCd ninEsT N @Drdezte @omoran "eon.

2iszen azon a @Lrn7D@en Cri9si 8i2ar tombol. %ondolom4 2a eddig nem @ellettem4 nD29n7 na6ot @ibBrto@ nDl@Ilem. A @is bolg bClintott. Jeg2allgattam. N "eg/tCbb 29rom 2Cna66al ezelAtt 8ettDte@ igDn7be a szolH g9ltat9saimat4 minden m9st a meE2ani@/s m9gi9t g7a@orlC @omH m/ni@9toro@@al intDztette@. A @is bolg bClogatott. N Sn el8ezetem az eg7i@et. N JiEsodaT N Esattant 3el (azEo4 a@i eddig mDltCs9gteljes 2allH gat9ssal 6rCb9lta le6lezni megdLbbenDsDt.. Ha @B89nj9to@4 69r Cra4 Ds a@9r mind@Dt 578ernt 3elDbresztemP "eon sC2ajtott. N "e2etetlenP N Esattant 3el Han/gir... A 6a6 mDrgesen leg7intett.A FA@omm/ni@9tor bClintott. N &IlLnben is N 3ol7tatta 8id9man a FA@omm/ni@9tor N4 te alattam 9llsz a 2ierarE2i9ban4 Bg7 semmi jogod beleszClni abba4 2og7 mit tesze@ Ds mit nem... addig ti 6i2enjete@4 mert @alandos Ot 9ll elAttIn@. N Ss a 578ernlo8asT $ala@ine@ ir9n7Btani @ell eze@et a ro66antbesti9@atP A @is 8ar9zslC leg7intett. N Jegtetted.. N .78ern29ton.. N -e igenP A@adP Sn meg3ejtettem a mCdj9t. Han/gir Esa@ t9togott4 erre nem t/dott mit mondani. S8sz9zado@ Cta sen@i sem a@adt4 a@i @D6es lenne 3elDbreszteni A@et. N Alszana@. 'nd/lo@4 3el@eltem a @iEsin7e@et. !em Drde@el. N . N A@@or @i marad itt4 2og7 ell9ssa a FA@omm/ni@9tori tisztsDgetT A @is bolg 89llat 8ont..78eme@ Esa@ a legend9@ban lDtezne@.. N Jaradta@ mDg 578erne@T N @Drdezte "eon el@omorod8a4 mert emlD@ezett azo@ra az /taz9saira4 amit eze@en a ro66ant s9r@9n7o@on tett. N Sn Esa@ megjeg7zDst @B89ntam tenni. Jeg@oE@9ztatj9to@T (9bBzz9to@ ..

? arrCl nem is szCl8a4 2og7 a szB8e @LrIl lI@tetA ?LtDt "9ng eg7szer m9r eredmDn7es esz@Lzne@ bizon7/lt a 3Dlelmetesen 8ere@edA Almergin ellen. N Ha minden jCl meg7..g7 zLld 6ont 8il9gBtott rajta. !D29n7 lL8Dsre elDg leszP A ment9lis erejDt 6rCb9lta4 s a @L8et@ezA 6illanatban DlDn@zLld . N Ji@orra leszIn@ ottT N @Drdezte. . "eon a 3ejDt r9zta.az Dletete@et 69r 6i@@el7es besti9ra4 amit eg7 8DnsDges 8Dn 8ar9zslC ir9n7BtT &rontel @imeredt szemmel b9m/lt a bolgra.. so2aP H9 . &Dt 3e@ete @9mzs9s E2olerita a 2ort7ogC %r/n %rat2ot is beEi6elte 2ozz9j/@. Ha rossz/l. "eon azonban @omol7 @D66el bClintott. (azEo Ds szolg9i aligHalig nDzte@ eg7m9sra4 mert szDg7elltD@ azt a 3/rEsa DrzDst4 mel7 mindann7i/@ tor@9t szorongatta: eg7 sosem l9tott4 Esa@ a mond9@bCl ismert rettenetes szLrn7eteg 29t9n lo8agolniP "eont ez a @DrdDs nem aggasztotta. "eon lo68a elA2Ozta a s/g9r3eg78erDt4 Ds a mar@olati @ijelzAre 6illantott.g7 @IlLn szob9ban 6i2en2ette@ Ds @a6ta@ enni8alCt4 amBg a FAH @omm/ni@9tor 3el@DszIlt a 578erne@ 3elDlesztDsi m9gi9j9ra. A @is 8ar9zslC elgondol@ozott. Jind@ettA @IlLnH@IlLn is 8eszedelmes ellen3Dl lenne4 de 2a eze@ @etten ne@it9madna@4 eg7esBtett ment9lis erejI@@el Ds a s/g9r6isztol7/@@al. !em szabad il7en @is2itKen gondol@ozni4 mert 2a el8eszti a magabiztoss9g9t4 az DletDt is @Lnn7en el8eszt2eti. N Sn /g7an 3el nem IlL@ eg7 nem lDtezA jCsz9graP Njelentette @i.. Az esDl7e@ eg7enlA@.. 2olna6 estDre. Jent9lis ereje ne@i is 8an4 megle2et4 tal9n mDg erAsebb is4 mint azD a @ettAD eg7Itt8D8e4 s 8alCszBnKleg a s/g9r6isztol7a is 3eltLltLtte m9r mag9t eg7H @Dt lL8Ds erejDig... + so@@al in@9bb azon gonH dol@odott4 mi2ez @ezd majd4 2a szembe tal9l@ozi@ Je/rinnal Ds Almerginnel.

"eon megszIntette a ment9lis b/r@ot. Rg7 m9s3Dl Cr9t 6i2en2etett4 ami@or az ideges Han/gir 3elDbresztette A@et. >9rsai Esod9l@oz8a 6illantotta@ r94 de eg7 szCt sem szClta@. %ondolatai Je/rinon Ds Almerginen j9rta@. N 'nd/l9sP N ma@ogta. ? AlmDra 8alami ismeretlen megbBzCt emlegetett. $alami 2atalmas Or bBzta meg a Hajnal &ir9l7nAje 2ollDtDne@ @iderBtDsD8elP ? 8alami@or nag7on rDgen4 azon az Djsza@9n4 ami@or Jerbolgban &ind %ren %r/n %rat2tal megismer@edett4 eg7 2reeir @Ll7L@ szintDn 8alami 2atalmass9got emlBtett4 a@it semmi 6DnzDrt nem 9r/lt 8olna el. ? most az Ot menti 3ogadCban eg7 tLr6e termetK 2reeir a 3Lldre 8etette mag9t eg7 igen te@intDl7es Ds 3en7egetA @IlsejK 2reeir elAtt. "eon sC2ajtott. (azEo Ds t9rsai szC nDl@Il 3elt969sz@odta@. + is e8ett nD29n7 3alatot4 i8ott 69r @ort7ot4 s b9r Dgett a tett89g7tCl4 a t9rsai2oz 2asonlCan ledAlt eg7 @emDn7 6riEEsre4 Ds a szemDt be2/n78a 6i2entette. 1sodamCd most mDg . GrCb9lta @ilogi@9zni4 2og7an tLrtDn2etett4 2og7 ez a @Dt merg29ni be t/dott 3Dr@Azni 12oler emberei @LzD4 s 2og7an tLrtDn2etett4 2og7 eg7 2armadi@ merg29ni4 AlmDra 6edig D66 a E2olerita szentDl7e@ 3osztogat9s98al 8Dgezte a m/n@9j9t. ?ziszeg8e 89ltotta@ 69r szCt. Hog7 mirAl beszDlte@4 azt nem t/dni4 de a 8iszon7 eg7DrtelmKen @i8il9glott @LzLttI@. "eon Og7 Drezte4 r9jLtt a 2el7es @L8et@eztetDsre: AlmDra megbBzCja4 s minden 2reeire@ rettegett /ra nem m9s4 mint maga Almergin4 a merg29ni. N A FA@omm/ni@9tor @Dszen 9ll a szerH tart9sra. %ondolataibCl az ajtC szisszenDse riasztotta 3el.b/ro@ 8ette @LrIl. A tLr6e 2reeir Esa@ eg7 szolga4 a magas termetK 8ar9zslC 6edig 8alami 2atalmas OrP A@it mDg az eg7i@ Es/@l9sra @Dsztetett bolg is Zmester[Hne@ szClBtott. !ag7on 39radtna@ Drezte mag9t4 de 3/ra mCdon /g7ana@@or tettre @Dszne@4 energiadOsna@ is. A ?LtDt "9ng 3elD n7Olt az a@arat98al4 de itt mDg 6rCb9ra sem 8olt szI@sDge4 2og7 Drezze4 amint a "9ng @D6lD@en7 massza@Dnt 89rja4 mi8D ala@Btj9@.

N ?emmi @LrIlmDn7e@ @LzLtt ne 6rCb9lj @isz9llni4 amBg meg nem 9ll/n@P N 3ig7elmeztette (azECt.. Han/gir 3Irge mozd/lattal 3el6attant az elsA la8Cr IlDsDbe4 Ds intett a tLbbie@ne@4 2og7 sorban 3oglaljana@ 2el7et. Jir@4 &rontel Ds (azEo 3Dlretette@ minden mDltCs9got4 Ds Og7 ordBtotta@4 mint2a a 6o@ol 3elD s/2ann9na@. N &a6asz@odjato@P N @i9ltotta @aj9n/l Han/gir4 Ds a@9r 8alami @armester4 m9gi@/s mozd/lato@at tett maga elAtt4 majd nag7ot Esa6ott a la8Crja oldal9ra. . !7olEHtBz il7en la8Crt rozsd9s l9nEEal rLgzBtette@ eg7m9s2oz. "eon /tazott m9r il7en j9rmK8Ln 8ala2a nag7on rDgen4 Bg7 2aboz9s nDl@Il engedelmes@edett. .%r/n %rat2ot sem @ellett so@9ig r9zogatni. A tLbbie@ 8iszont Drtetlen 6illant9so@at 8etette@ eg7m9sra4 s Esa@ 8ona@od8a m9szta@ 3el az IlDse@be. A szer@ezet abban a 6illanatban megr9nd/lt4 a6rC @ere@e@en g/r/lni @ezdett a 6adlCn 3el3estett s9rga EsB@ mentDn4 s a l9nEEal mag98al r9ntotta a 2ozz9 erAsBtett la8Cro@at. JDg mielAtt a la8Cro@ igaz9n 3elg7ors/lta@ 8olna 8Dgleges sebessDgI@re4 "eon 3ig7elmeztetAen 29tra3ord/lt.. %r/n %rat2na@ is elmOlt a jC@ed8e4 ami@or az elsA Dlesebb @an7arban 3el3ord/lt a g7omra4 Ds lendIletbAl le29n7ta mag9t. N A222a N sziszegte a t2or6 grC34 Ds igen @emDn7en Es/@8a tartotta a sz9j9t4 2og7 ne 8aEogjon a 3oga. Ds tOlDltem. N !7/galom4 Dn m9r /taztam il7enen. "eon megragadta a j9rmK8e szegDl7Dt 6ontosan Og74 a2og7 eg7@or l9tta.g7 39@l79@@al meg8il9gBtott4 rL8id 3ol7osCn mente@ 8Dgig4 azt9n eg7 nag7obb Esarno@ba Drte@4 mel7ben @Lr ala@O4 la8CrszerK al@otm9n7o@ sora@ozta@ a @Lze6I@bAl @iemel@edA @es@en7 szD@@el. Jir@ 3elordBtott4 &rontel @9rom@odott4 (azEo Esa@ 3elszisszent4 %r/n %rat2 6edig Dl8ez@ed8e rL2LgLtt4 ami@or a la8Cro@ sorra megr9nd/lta@4 s meglCd/lta@ a 8ezDrgD6 /t9n. A la8CrH8onat 3o@ozatosan g7ors/lt4 szDdBtA sebessDgre @a6Esolt4 s a @is j9rmK8e@ szDl8Dszg7ors iramban4 sI8Bt8e sz9g/ldotta@ az LsszemosCdC 3ala@ @LzLtt 8alami ismeretlen ir9n7ba.

Gontosan ol7ano@4 mint amil7ene@et maga t/dott 8olna al@otni a saj9t ?LtDt . !D29n7 6erEig a sLtDtsDgben 8ergAdte@4 majd 3el@elte@4 s mBg a m9g/s to89bb mormolt4 3ol7tatt9@ @erge /grab/gr9l9s/@at...r. N . J9r egDszen a tKz2Lz Drte@4 ami@or "eon l9tta4 2og7 a tKz @LH zelDben gazd9tlan 3e@ete @9mzs9@ 2e8erne@4 s 2og7 az /gr9lC @9mzs9@ alCl nem l9ba@ meredne@ elA4 Esa@ l9b 3orm9jO sLtDt 9rn7D@o@. N mot7ogta Han/gir4 s 89ll98al @issD ne@i@oEEanta 3alna@. erre.. "eon megborzongott a l9t89n7ra4 mert Og7 Drezte4 mint2a a 6o@ol mDl7Dn az LrdLgL@ /gr9ln9na@ eg7 mDr2etetlen @atlan elAtt.. Ami@or @isz9llta@4 alig t/dta@ meg9llni a l9b/@on4 szinte 3orgott 8elI@ minden4 s ez alCl mDg a g7engesDgDt le6lezni @B89nC 6a6 sem 8olt @i8Dtel. A2og7 @Lzeledte@4 "eon a @is m9g/st 6illantotta meg4 a@i eg7 8a@BtCan EsillogC4 3Lldig DrA @LntLsben 9llt a 2atalmas m9gl7a tOH loldal9n4 29ttal az Dr@ezA@ne@4 a @ezDben @ilenE9gO @orb9Esot tartott4 morgC 2ango@at 2allatott4 Ds nag7o@at Esa6ott a @orb9EEsal a le8egAbe. A tKz @LrIl /gr9lC@ minden eg7es Esa69sn9l megtor6anta@4 Ds 8isBt8a a 3Lldre 8etettD@ mag/@at.C tBz 6erEig sz9g/ldotta@ ezen a ro66ant sebessDgen4 s mDg "eon is megdLbbent4 me@@ora @iterjedDsK le2et ez a 3Lld alatti labirint/s4 mel7 eg7@or Jelan 3A2adisz9ll9sa 8olt4 s most a E2olerit9@ @ezeltD@ az el3eledett teE2ni@a eg7 rDszDt. N Hol 8ag7/n@T N @Drdezte "eon4 Ds arra3elD 3ord/lt4 amerre a t98olban mint2a 3Dn7e@ 6isl9@olta@ 8olna. N Az ott %randor N m/tatta a 6a64 Ds arra3elD intett4 amerre nem so@@al elAttI@ eg7 la6os 8Llg7ben 2atalmas m9gl79@ Dgte@4 s a l9ngo@ 3Dn7Dben 3e@ete @9mzs9s ala@o@ /gr9lta@. )m minden eg7es il7en al@alommal4 legal9bb eg7 a 3LldLn is maradt4 s nem mozd/lt tLbbD. C 69r lD6Dst botor@9lta@ 2atalmas szi@l9@ @LzLtt4 ami@or eg7 szK@ rDsen 9t @ib/@@anta@ a szabadba4 Ds a Esillagos Djsza@ai Dgbolt bor/lt r9j/@. "i3ten mente@ 3el a 3elszBnre4 s ami@or eg7 ajtC @it9r/lt elAttI@4 2ideg le8egA Esa6ta meg A@et4 Ds @ilD6te@ a sLtDtsDgbe.

N #ttP N m/tatta. A 8ad/l /grab/gr9lC neg78enHeg7nD29n7 @9mzsa megdermedt ott4 a2ol D66en 8olt4 eg7etlen irtCzatos si@oll7al a 3Lldre 2/llotta@4 s mint2a 9rn7D@szerK tor6edC@at lAtte@ 8olna @i alCl/@ az i@erdombo@ ir9n79ba. N Ji a n7a8al7a ezT N ordBtotta &rontel. "eon azt is l9tta4 2o89: a 8Llg7 szem@Lzti 3ala ir9n79ba4 mel7bAl @Dt Cri9si dombszerK b/E@a emel@edett az Dg 3elD. Jost 3ig7eljete@P Hars9n7 2angon @9nt9lt 8alamit eg7 ol7an n7el8en4 mel7et "eon nem Drtett. ? ez al@alommal4 ami@or elmOlt a szLrn7KsDges Zro2am[4 nem eg74 de eg7szerre tBz @9mzsa maradt szDtterIl8e a 3LldLn4 s "eon l9tni 8Dlte4 amint a @9mzs9@ alCl Eombn7i 8astag 3e@ete @Bg7C@ s/rranna@ el 8ala2o89 a sLtDtsDgbe. N FLldrengDsP N Jegn7Bli@ alatt/n@ a 3LldP Han/gir l9ba megrogg7ant4 s a sLtDt @9mzs9s 6a6 elAreb/@ott 8olna4 2a "eon el nem @a6ja. Az DgzengetA morajl9s4 3Ilsi@etBtA . A FA@omm/ni@9tor ismDt a le8egAbe Esa6ott @ilenE9gO 9rn7D@ostor98al4 s a 3e@ete @9mzs9@ 8isBtotta@4 si8Btotta@4 8ijjogta@4 8onBtotta@4 I8LltLtte@4 bLmbLlte@4 2LrLgte@4 s a legiszon7atosabb 2anH go@at 2allatt9@. N !e menjete@ @LzelebbP N sOgta resz@etAs 2angon Han/gir4 Ds megmar@olta "eon bal @arj9t. N #ttP #ttP !DzzDte@P !DzzDte@P A 2eg7oldal4 s rajta az i@erdombo@ Og7 remegte@4 2/ll9mzotta@4 mint a tenger 3elszBne 8i2ar idejDn. A @Lrn7ezA 39@rCl minden2onnan sLtDt mad9rrajo@ rL66ente@ 3Ll4 Ds @9rog8a4 8ijjog8a @eringte@ magasan a l9ngo@ @LzLtt. N J9r majdnem @Dsz."9ngj9bCl. A FA@omm/ni@9tor 29tra3ord/lt4 Ds mC@9s arE9n bar9ts9gos mosol7 8illant "eonD@ l9tt9n. A FA@omm/ni@9tor ri@oltozott @Djes LrLmDben. ? a2og7 a sLtDt tor6edC@ ZbeEsa6Cdta@[4 2atalmas morajl9s 2allatszott4 Ds a talaj megremegetett a sz9j/@at elt9t8a nDzelAdA@ l9ba alatt. Azt9n a 8DgDn 8ad/l 3elri@oltott4 Ds 2atalmasat Esa6ott az 9rn7@orb9EEsal a le8egAbe.

N A 2eg7 tOloldal9n sz/nn7ad a m9si@.. "eon dLbbenten 9llt. Dz/som4 . N . ? 8DgIl4 minteg7 a 2at9s meg@oron9z9sa@D66en 8ala2ol 3enn a magasban4 a 2eg7 EsOEsa t9jD@9ban4 a2ol Og7 tKnt4 mint2a maga a 2eg7 ele8enedett 8olna meg4 3elb/@@ant a s9r@9n7 3eje: bLmbLl8e tLrt @i a szi@la3al mLgIl.bLmbLlDs @Lze6ette eg7 Dles4 2eg7es szi@la b/@@ant elA merAlegesen a 2eg7 szinte m9r 3IggAlege oldal9bCl. "eon l9tott m9r 578ernt4 de e@@or9t mDg so2asem. )m most 2og7 ezt a tit9nt meg6illantotta4 el sem t/dta @D6zelni4 2ol le2et a m9si@. A @or9bban l9tott s9r@9n7o@ leg3eljebb a @isLEEsei le2ette@ 8olna enne@ a gig9szi szLrn7etegne@4 mel7 3Ilsi@etBtA bLmbLlDs @Lze6ette megr9z@Cdott4 Esa6@odott a sz9rn7ai8al4 2og7 ler9zza mag9rCl a tLrmelD@H marad89n7o@at4 mint a2og7 eg7 gOn9r Esa6@od4 2og7 megszabad/ljon a 8BzEse66e@tAl. !em szi@l9@ 8olta@4 2anem gig9szi mDretK4 mDteres 9tmDrAjK4 tLbb embern7i 2osszO4 gLrbe @armo@P ? 2Osz mDterrel t98olabb a m9si@ dombbCl /g7anEsa@ @AtLrmelD@e@ Ds ro66ant 3Llddarabo@ re6Ilte@ szerte4 Ds eg7 2asonlC @arom jelent meg.leinte4 ami@or az i@erdombo@at l9tta4 arra gondolt4 2og7 ott rejtAzi@ a 3elDlesztendA @Dt bestia. ? @Lz8etlenIl mellette eg7 /g7anol7an szi@la4 majd mDg eg7.l@D6zel2etetlenIl 2atalmas jCsz9g 8olt4 orr9tCl a 3ar@a 2eg7Dig le2etett 8ag7 neg78en mDter4 a sz9rn7szDlessDge 6edig a 2at8an mDtert is elDr2ette. A FA@omm/ni@9tor mint2a Esa@ @ital9lta 8olna a gondolat9t. (azEo4 Jir@4 &rontel4 %r/n %rat24 de mDg Han/gir is eg7szerre ordBtotta@ 3el4 ol7an rDmIletes l9t89n7t n7Ojtott4 a @arEsO n7a@on 2imb9lCdzC4 tarajos4 lCszerK 3ej4 s a belAle @i8illanC4 8Dr8LrLs4 8ill9s n7el8.. Azt9n @ib/@@ant a rettenetes l9b is4 mel7 mDg a Esillago@ 3Dn7Dben is szi@r9zott. Azt is 3elDbresszemT N !eP !eeHem. N n7Lgte "eon. . Azt9n a @L8e@ Ds tLrmelD@e@ z96or9ban @ib/@@an a bal sz9rn74 majd attCl 8ag7 2/szonLt mDterre jobbra4 a m9si@ is. . Azt9n @isza@Btotta ro66ant testDt a 2eg7 3ogs9g9bCl4 s @olossz9lis sz9rn7ai8al eg7ensOl7oz8a4 dLngA lD6te@@el megind/lt a m9gl7a ir9n79ba.lDg ez az eg7 is.

(azEo ebben ol7an b/zgC 8olt4 2og7 a biztons9g @ed8DDrt mDg a bal Es/@lCj9t is a bo@arLgzBtAjD2ez szBjazta. N !ag7on Asie@. "eon nag7ot n7elt. A FA@omm/ni@9tor Esod9l@oz9s nDl@Il m9szni @ezdett 3el3elD rajta. A s9r@9n7 oldal9n9l nDmi megle6etDs 89rta A@et: eg7 8D@on7 @LtDl29gEsC lCgott le a 8astag n7a@rCl. "eon 8alami8el lassabban @L8ette4 s a t9rsai4 a@9r2a Cloml9ba@on j9r@9lna@4 @9b9n botor@9lta@ /t9na. N HiszV l9tod. ..g7en@Dnt leszBjazt9@ mag/@at. "eon 2aboz8a @L8ette4 s nag7on Esod9l@ozott4 ami@or a gig9sz 29t9n4 a s9torn7i mDretK gerinEtIs@D@ @LzLtt Esa8aro@@al a 6i@@el7e@2ez rLgzBtett n7erge@et tal9lt4 s a l9brDsznDl bArszBja@at. 2olta@ lel@D8el. %r/n %rat2 m9szott 3el "eon mLgLtt4 Ds Drde@lAd8e tan/lm9n7ozta a n7erge@en l9t2atC mint9zato@at.. &rontel Esa@ nDmi noszogat9sra m9szott 3el4 mi/t9n elmag7aH r9zt9@ ne@i tIzetesen4 2og72a nem jLn4 a@@or itt 2ag7j9@. N Azt ne 2igg7Dte@4 2og7 3elIlL@ erre a dLgreP N morogta &rontel ellensDgesen4 de azDrt Esa@ ment a tLbbie@@el.miEsoda 2atalmas 6Dld9n7P Hog7 le2et eg79ltal9n enne@ a szLrn7ne@ 6aranEsolniT A @is m9g/s 89llat 8ont. N Ji8el le2et jClla@atni eg7 e@@ora monstr/motT A FA@omm/ni@9tor 2an7ag/l a tKz @LrIl el2/llott 2at8anHn7olE8an 3e@ete @9mzsa 3elD intett. Azt mondta4 Bg7 biztosabb. N 'r9n7 a ?/ttog9so@ $Llg7eP N ri@@antotta a FA@omm/ni@9tor4 Ds gLrbe l9bain a 2atalmas 578ern 3elD szaladt. N Cl @ell etetni A@et. A 578ern dLngA lD6te@@el @Lzeledett4 mint 8alami tOlmDretezett4 6oEa@os 3/tCmad9r4 s tAlI@ 2Osz mDtern7ire 2irtelen meg9llt4 le2ajtotta a 3ejDt4 Ds 89rt. . N Sj@ori motB8/mo@ N 9lla6Btotta meg. N Cl szBjazz9to@ be magato@atP N ja8asolta a FA@omm/ni@9tor4 s rLgtLn jC 6Dld98al j9rt elLl.

A s9r@9n7 rL6tDt 8alCszBnKleg m9gia t9mogatja. Az egDsz t9rsas9g igenEsa@ @a6asz@odott. Azt9n a29n7an Esa@ 8olta@4 ann7i3elD ro2anta@. =9rmil7en 2atalmasa@ 8olta@ is eze@ a sz9rn7a@4 mDgsem le2ette@ @D6ese@ a le8egAben tartani eg7 il7en gig9szi testet.lre6Ilte@ a 2eg7 3LlLtt4 azt9n a @is m9g/s eg7 @orb9EsEsa69s9ra jobbra 3ord/lta@4 Ds szD6 lassan ellebegte@ a 89ros 3LlLtt. A s9r@9n7 ismDt 3elbLmbLlt4 Ds merede@ B8ben 3el3elD 2Ozott. N #jjDP N @i9ltotta. N Ji tLrtDntT N ordBtotta elAre a diadalmasan ri@9EsolC FAH .l az OtbCl4 Han/gir4 8ag7 beleg7alogol/n@ a talajbaP A 3e@ete @9mzs9s 6a6 siet8e mene@Ilt oldalra4 s onnan @i9ltozott 8alamit4 de 2og7 mit4 azt m9r nem DrtettD@. J9r 2ajnalodott4 Ds az /tE9@on sIrgLlAdA @or9n @elA@ 3el3elD 3ordBtott9@ a 3ejI@et. %randorban Cri9si 69ni@ tLrt @i. . A 578ern /g7anis eg7 @/rta4 EsattanC mozd/lattal @iterjesztette a sz9rn79t4 azt9n toron7 8astags9gO izmos l9bai8al elr/gasz@odott4 @ettAt leg7intett a ro66ant leben7e@@el4 Ds m9ris 3Ll3elD rL66ente@. ?emmi ne@i3/t9s4 semmi 2osszadalmas4 6rCb9l@ozC Esa6@od9s. J9rHm9r tOlre6Ilte@ 8olna a 89ros 3LlLtt4 9m a FA@omm/ni@9tor nag7 B8ben 8issza3ordBtotta 29tas/@at4 s lejjebb 8itte 69r mDterrel. N . Azt9n eg7 Cri9si Esattan9s 2allatszott4 Ds ol7as3Dle zaj4 mint amil7et 2eg7oml9s@or 2allani. 1sa@ eg7 erAteljes r/gasz@od9s4 Ds @DszP (e6Ilte@. Jost ol7an @Lzel re6Ilte@ el a 89ros 3LlLtt4 2og7 a 2atalmas bestia 2asa szinte a legmagasabb torn7o@at sOrolta4 s a sz9rn7a@ @a8arta szDl 6ort Ds moEs@ot @otort a rDmIlten ro2ang9lC 6a8eene@ @D6Dbe. A FA@omm/ni@9tor diadalmasan 3elri@oltott4 a s9r@9n7 2atalmasat bLmbLlt.A FA@omm/ni@9tor eg7 el@IlLnIlA n7eregben Ilt a tLrzs Ds a n7a@ Esatla@oz9s9n9l4 mDtere@@el elAttI@4 s @ilenE9gO 9rn7@orb9Es98al a bestia messze lD8A 3eje ir9n79ba leg7intett. Az Cri9si szLrn7 Esa@ nD2aHnD2a Esa6ott eg7et ro66ant sz9rn7ai8al4 6/szt9n a l9tszat @ed8DDrt4 de "eont ez nem tD8esztette meg. "eon mDg a szBja@ ellenDre is meg 8olt g7AzAd8e arrCl4 2og7 @iz/2ant a n7eregbAl.

"eon nem messze elAttI@4 szinte 8elI@ eg7 sB@ban alaEson7an IlA 3elleg69rn9@at 6illantott meg4 Ds a @L8et@ezA 6illanatban m9ris esAEse66e@ Esa6Cdta@ az arE9ba. J9r meg8irradt4 Ds @isebb mad9rrajo@ tDrte@ @i siet8e a nag7 @olossz/s Otj9bCl. Azonban ol7an is a@adt4 2og7 @D6telene@ 8olta@ megmDr@Azni a gig9sz g7orsas9g98al4 Ds nem eg7szer elA3ord/lt4 2og7 eg7Heg7 erAtlenIl 8ergAdA mad9r Esa6Cdott az /tazC@ mellett a 6i@@el7es test2ez. A2og7 Dsza@ra 2aladta@ eg7re 2idegebb lett4 tal9n azDrt is4 mert a 578ern mDg mindig emel@edett.g7 s9rga szBnK4 @a8argC 3ol7Ct 6illantott meg mag/@ elAtt4 Ds a @L8et@ezA 6illanatban m9r 2i9ba te@ergette a n7a@9t4 a l/sta 3ol7am messze elmaradt mLgLttI@. . Azt9n @iDrte@ a 8i2ar alCl4 Ds a na6sItDs szOrta a szemI@et4 a tIH @Lrsima 6i@@el7e@rAl 8issza8erAdA s/gara@ majdnem meg8a@Btott9@ . 1/dar eg7 z96or 8olt4 mel7 ennDl a sebessDgnDl 8alCs9ggal ostorozta az arEbArI@et. A t9j szinte LsszemosCd8a s/2ant el alatt/@4 Ds ami@or "eon le6illant8a megl9tta4 mil7en g7orsan s/2an 9t ro66ant 9rn7D@/@ a sza@adD@o@ 3LlLtt4 majdnem rossz/l lett. ? Og7 sz9g/ldotta@4 mint a szDl8Dsz. F9rad2atatlan/l Esa6@odott a sz9rn7ai8al4 Ds m9r ol7an g7orsan sz9g/ldotta@4 2og7 a le8egA sI8Btett a 3IlI@ mellett4 Ds mDg @iab9l8a is aligHalig 2allott9@ eg7m9s 2angj9t. "eon meg8izsg9lta a 2el7zetDt4 Ds dLbbenten 3edezte 3el4 2og7 8alCj9ban nem is a s9r@9n7 29t9n lo8agolQ az IlDse@et a s9r@9n7 gerinEtIs@Di @LzLtt 2OzCdC @inL8Dse@2ez rLgzBtettD@. A 578ernt azonban eg79ltal9n nem za8arta. A 3el2A@ 8alCj9ban jC8al 3LlLttI@ Oszta@.@omm/ni@9torna@. N "9tnoto@ @ellett 8olnaP . N Jeg6aranEsoltam a 578ernne@4 2og7 dLntse le #toaa@ >orn79tP N ri@oltotta 8issza a @is m9g/s. A l9tszat megEsalta.g7etlen 3ar@Esa69ssal elintDzteP N JiDrtT N 1sa@ 2og7 megt/dja %randor nD6e4 mel7i@ istent @ell tisztelniI@P A s9r@9n7 teste ismDt 8Bzszintesbe @erIlt4 Ds a sz9rn7a@ 6erEen@Dnti Esa69ssz9ma eg7re sza6orodott. !D2a LtLtH2atot is Esa6ott 6erEen@Dnt.

Rg7 gAzLlLgte@4 mint2a el a@arn9na@ G9rologni.zt mDg a @is m9g/s is meg2allotta.lAbb eg7 alaEson7 elA2eg7sDgen 89gta@ @eresztIl4 azt9n 2osszO ideig zLldellA sB@s9g 3LlLtt s/2anta@4 s9rg9s Ds @D@es3e@ete 8izK 3ol7C@ Ds ta8a@ 3LlLtt zOgta@ el4 @ietlen @Asi8atag 3LlLtt sz9rn7alta@. Jint2a eg7 megza8art bLlDn7Esord9t l9tott 8olna eg7 .A@et. A r/29ja m9r Es/rom 8izes lett4 Ds 8aEogott a 2idegtAl4 de ami mDg rosszabb4 a szDl be2atolt a ned8es gLnEL@ al94 Ds @Ds@Dnt 2asogatta a bArDt. Azt9n megint @i8il9gosodott4 Ds a na6 6illanato@ alatt megsz9ntotta a ned8es 2olmi@at. N !em t/d/n@ 3eljebb menniP N ordBtotta tor@asza@adt9bCl. .bbAl a t98ols9gbCl a6rC 2ang79@na@ tKnte@4 de "eon sejtette4 2og7 bLlDn7n7i mDretK 9llato@ 89gtat2atna@ Lssze8erAd8e a t98oli 2eg7e@ ir9n79ba. Azt9n Ojabb 8i2arba @erIlte@4 mel7 ol7 E/dar/l tombolt4 2og7 majdV leszaggatta A@et a n7ergI@bAl4 Ds eg7Heg7 erAsebb szDlro2am mDg a gig9szi s9r@9n7t is arrDbbHarrDbb 2ajBtotta. J9r dDl 3elD j9r2atott az idA4 Ds "eon D66 azzal 3oglalatos@odott4 2og7 elterelje 3ig7elmDt @eg7etlenIl @orgC g7omr9rCl4 mardosC D2sDgDrAl4 ami@or eg7 rit@9s nL8Dn7zetK erdA 3LlLtt rL6Il8e 6ar9n7i4 mozgC 6onto@at 6illantott meg az erdAn tOli lan@9s4 dombos 8idD@en. . ?zDg7en ide 8ag7 oda4 az eg7i@ ol7an al@alom@or4 ami@or eg7 @eg7etlen lDgtLlEsDr le3elD 2ajBtotta A@et4 Ds "eon megl9tta a 6LrLg8e @LzeledA szi@l9@at4 Og7 3elsi@oltott 3DlelmDben4 a2og7 a tor@9n @i3Drt. >Lbb 89ros is az Otj/@ba @erIlt 8olna4 de Og7 tKnt4 a FA@omm/ni@9torna@ most nem 8olt @ed8e a bolondoz9s2oz4 mert il7en@or mCdosBtotta re6IlDsI@ ir9n79t4 Ds nag7 B8ben el@erIlte azo@at. N A 578erne@ 9ltal9ban mDg il7en magass9gra sem j/tna@P N &i a@ar itt 3eljebb menniP N I8LltLtte 8issza "eon4 Ds elta@arta az arE9t4 mert Og7 Drezte4 mint2a a6rC jDgdarabo@ @o6ogn9na@ rajta4 mel7e@ @i a@arn9@ Itni a szemDt. $9ltozatos t9ja@ 3LlLtt s/2anta@ el. .

N JDg 69r 6erEP N A 3ranEbaP N morogta "eon. H. N . !ag7 darab4 torz ala@o@4 nDmel7i@I@ nDg7 @arral4 ormCtlan 3eg78ere@@el. N (L6IljIn@ egDszen elAreP N @i9ltotta "eon teljesen 3LlLslegesen4 . N ?zerettem 8olna n7/galomban elbeszDlgetni Je/rinnal..resz@edjIn@ lejjebbP A @is m9g/s szinte 3el9gas@odott a n7eregben4 Ds l9tszClag Lssze8issza Esa6@odott az 9rn7D@@orb9EEsal. A s9r@9n7 azonban m9r az elsA Esa69so@ra eresz@edni @ezdett4 Ds 2atalmasat bLmbLlt.emsi@P N @i9ltotta &rontel rDmIlten. "eon majdV megsI@etIlt4 de az eredmDn7 odalenn leBr2atatlan 8olt. >Lbb ezer lC 89gtat2atott ott4 Ds Og7 tKnt4 minden 2armadi@on lo8as Il. Azonban a ro66ant sereg elejDig mDg a 8eszDl7 2angjai sem j/totta@ el. A lo8a@ 3el9gas@odta@4 le8etettD@ a 29tasai@at4 eg7m9sba ro2anta@4 3elb/@ta@4 az elArDbb 2aladC@ meg9llta@ megnDzni a zKrza8ar o@9t4 a mene@IlA@ belDjI@ It@Lzte@. N .alaEson7an sz9llC re6IlAgD6rAl. J9sod6erEe@en belIl a@@ora zKrza8ar Ds @a8arod9s t9madt4 2og7 jC3orm9n semmit sem le2etett l9tni a 3el8ert 6ortCl Ds a @ir/gdosott 3KEsomC@tCl. "eonna@ t9madt eg7 Ltlete. N Jessze 8an a ?/ttog9so@ $Llg7eT N A 2eg7 mLgLttP N ri@oltotta 8issza a FA@omm/ni@9tor.. N -e le2et4 2og7 tBzezrenP N Ho8a 89gtatna@T N @i9ltotta "eon. Azt9n eszDbe j/tott eg7 leH 2etAsDg. A gig9szi 9rn7D@ e@@or 8etAdLtt a rendezetlen soro@ban 29t/l 89gtato@ @LzD4 Ds a lo8a@ rettegA n7erBtDse@ @Lze6ette meg/grotta@4 eg7m9sna@ ro2anta@4 Cri9si gabal7od9s t9madt. )m ami@or @Lzelebb Drte@4 dLbbenten 3edezte 3el4 2og7 nem bLlDn7e@et l9t4 2anem megtermett lo8a@at4 a 29t/@on lo8aso@@al 8ag7 jC@ora m9l29@@al.ze@ legal9bb @Dtsz9zan 8anna@P N !7olEezrenP N 2el7esbBtett idegesen %r/n %rat2. N 'jesszI@ szDt A@etP N ordBtotta oda a FA@omm/ni@9torna@.

JDg2ozz9 egDsz aEDlerdA@. )m a2el7ett4 2og7 69ni 3Dlelemben mene@Ilni @ezdte@ 8olna4 tLbben le/gr9lta@ a lo8/@rCl4 8alami sze@Dr3Dle al@otm9n7o@2oz ro2anta@4 Ds @omol7 erA3eszBtDse@et tette@. N FelP FelP )m ebben a zKrza8arban4 /g7anann7it Drt 8olna el a@@or is a 3iH g7elmeztetDsD8el4 2a sza8ait Esa@ s/ttogja.g7 m9si@ d9rda le6attant a 578ern masszB8 6i@@el7zetDrAl4 Ds Og7 . . Az Dlen 2aladC@2oz most j/tott el a @a8arod9s l9rm9ja4 meg3orH d/lta@4 Ds 3el3edeztD@ a 3elDjI@ rL6IlA s9r@9n7t. A sze@ere@re szerelt 2arEi gD6e@rAl @arn7i 8astag sz9rO4 EsillogC 2eg7K d9rd9@ meredte@ az Dg 3elD. Az elit seregP Ss mDg 8alamire 3el3ig7elt "eon4 ami bizon7 elDg @ellemetlenIl Drintette. Az Dlen lo8aglC 2arEoso@ @omol7 8Drte@et Ds 69nEDlo@at 8iselte@4 sisa@j/@on szBnes toll3orgC lengett4 Ds 6ari69i@4 2a le2et4 mDg a megtermett eemsi lo8a@ @LzIl is @imagaslotta@.g7enesen r9re6Ilte@ a d9rda8etAsL@reP "eon mDg a 2angza8arban is 2allani 8Dlte azo@at a 8DszjCslC 6endIlDse@et4 tizetHtizen@ettAt szinte eg7szerre4 ami@or a 8as@os r/da@ @ire6Ilte@4 s zOg8a szeltD@ 3elDjI@ a le8egAt.. . )m ott elLl aEDlo@ Esillogta@. N -9rda8etA@P N ordBtotta "eon.2iszen eg7rDszt a 6o@oli l9rm9ban a FA@omm/ni@9tor Og7sem 2allotta4 m9srDszt D66 nag7 Esa69so@@al a sereg eleje 3elD tartotta@.. N "eb/@niP N ordBtotta "eon4 Ds amenn7ire Esa@ erejDbAl tellett4 elAregLrn7edt a n7eregben. A sereg 8DgDn Ds a @LzD6rDszen lo8aglC eemsi@ tLbbn7ire rong7osa@ 8olta@ 8ag7 esetleg @IlLn3Dle szArmD@et Esa8arta@ mag/@ra4 s mDg 2a szab9l7osabb 8olt is az LltLzD@I@4 a 3eg78erzetI@ igen g7atr9na@ tKnt. ? ezt igen jCl tette4 mert eg7 8eszedelmes d9rda sI8Bt8e zOgott el a 3eje 3LlLtt. A rDmIlten mene@IlA eemsi sereg @LzD6rDszDnDl tart2atta@ iszon7O zKrza8art o@oz8a4 ami@or "eon 8alami 3/rEs9t 3edezett 3el az Dlen 2aladC@on. "eon Esa@ 3Dl 6erE mOlt9n 3edezte 3el4 mi tLrtDni@. !em Esa@ a 3eg78ere@. A 8ad/l ri@oltozC @is m9g/s meg sem 2allotta. $alami Esillogott.

1sa@ ami@or @Lzel Drte@4 a@@or dLbbent r94 2og7 mit l9t: legal9bb 2et8en ala@ot4 a@ine@ az ala@j9t szBnes4 ment9lis r9Es 8Ddte. Rg7 tKnt4 a 578ern a sOl7os 6i@@el7e@ daE9ra 8ala2ol mDgis sebet @a62atott4 mert 2atalmasat r9nd/lt4 Ds mDg 2atalmasabbat bLmbLlt. A 578ern szDles B8ben 3ord/lt. JindLssze @Dt d9rda8etA gD6 semmisIlt meg4 s a tLbbibAl m9ris z96orozta@ a @arn7i 8astag @arC@ az Dgen s/2anC szLrn7eteg /t9n4 ami idA@Lzben tOlre6Ilt a sereg DlDn. -e mi 8olt ez a Ese@Dl7 6/sztBt9s a ro66ant sereg mDretei2ez @D6est. H9trar9ntotta gLrbe gOn9rn7a@9t4 2og7 a mLgLtte IlA 8ar9zslCt majdnem @iItLtte 8ele a n7eregbAl4 azt9n szinte /g7anazzal a lendIlettel a 2ajlD@on7 n7a@ elAre89gCdott4 Ds a t9tott 6o39bCl 6erzselA s9r@9n7l9ng zOd/lt a d9rda8etA@et Ojra 3el2Ozni a@arC eemsi@ eg7 rDszDre. JilliCn7i a6rC 8esszA 2eg7e b/@@ant 3el EDl6ontot @eres8e.. )m ami mDg ennDl is @Bnosabbna@ tKnt4 2og7 minteg7 8ar9zsszCra szBnes 3Dn7e@ g7Olta@ nD29n7 meg8etett l9bO eemsi @LrIl. ?z9mszerBja@4 2osszO Bja@ meredte@ a @LzeledA s9r@9n7 3elD. . Jost nem 2Ozta 29tra a n7a@9t Ojabb s9r@9n7l9ng o@9d9s9ra.tDrden 89gta "eont4 2og7 a szerenEsDtlen azt 2itte4 tAbAl @isza@adt a l9ba. "eon t/dta4 2og7 miDrt. "eonna@ nem maradt ideje az Lsszest sz9mba 8enni4 s a szBne@be bor/lt ala@o@ le2ette@ 8ag7 2et8enen. JDg eze@ne@ a m9gi@/s szLrn7etege@ne@ is szI@sDgI@ 8an nDmi idAre a regener9lCd9s92oz4 Ds nem t/d 3ol7amatosan l9ngo@at gerjeszteni. 'dA@Lzben a lenti zKrza8ar nDmileg rendezAdLtt.. $alamenn7ien meg8etettD@ a l9b/@at4 Ds ment9lis r9Es/@ szBnD2ez 2asonlC szBnben lI@tetA4 8illCdzC4 3ejn7i nag7s9gO energiagLmbL@et tartotta@ a @ezI@ben dob9sra @Dszen. Az eg7i@ 6iros 8olt4 a m9si@ @D@4 a 2armadi@ s9rga4 a neg7edi@. A6rC ala@o@ ro2ang9lta@ a sze@ere@ Ds lo8a@ 8DdelmDbe bOjt eemsi@ @LzLtt4 Ds @/rta 6aranEso@at osztogatta@. ?zDnnD Dgett teste@ dAlte@ el4 8ag7 omlotta@ 6orr9 abban a min/t/mban4 tLbben l9ngolC r/29i@at olt8a 8erdestD@ mag/@at a 3Lld2Lz. !Dmel7i@ szinte l9ngolt Ds szi@r9@at 29n7t4 m9so@ alig 6isl9@olta@. A FA@omm/ni@9tor jobbra Esa6@odott a @orb9Es98al.

Jent9lis r9Es ide 8ag7 oda4 a Esa6at eg7 rDszDt Og7 elsodorta4 mint2a szalmasz9la@ lennDne@ eg7 or@9n @Lze6Dn. A 578ern a@@ora lendIlettel ro2ant bele a talajba4 2og7 "eon b9r2og7 @a6asz@odott is4 2ajsz9l 2Bj9n @ire6Ilt a n7eregbAl4 a bArszBja@ Og7 bele89gta@ a 2Os9ba4 szinte le89gt9@ a l9b9t4 s az eg7i@ 2I8el7@n7i 8astag szBj el is sza@adt4 m9r Esa@ a jobb l9b9t tartotta 8alami. $alCs9ggal bele3OrCdott a 3Lldbe. )m ami mDg ennDl is rosszabb4 a tal6on maradt nag7@odC@ eg7m9s /t9n 2ajBtott9@ a besti9ra szBnes energiagLmbjei@et4 Ds azo@ a@9r2a drCton 2Ozn9@ A@et4 eg7m9s /t9n tal9lt9@ telibe a 6i@@el7es gig9szt.N RristenP N @i9ltotta "eon. "eon 3elordBtott4 9m a 6o@oli 2angza8arban mDg saj9t 2angj9t sem 2allotta. 1sa@2og7 amint a s9r@9n7 lAt98olon belIl Drt4 z96orozni @ezdte@ a 8as@os4 @i2eg7ezett 8ag7 aEDl2egg7el ell9tott d9rd9@4 s milliCn7i n7Bl8esszA z/2ogott r9j/@4 a@9r2a jDgesAbe @erIlte@ 8olna. mert tor@asza@adt9bCl bLmbLlt4 megbillent a le8egAben4 el8esztette az eg7ensOl79t4 Ds orral elAre 3elb/@ott a sze@ere@4 lo8a@ Ds eemsi@ Lssze8isszas9g9ban. Azt9n m9r Esa@ 8Dres massza maradt belAlI@. "eon nem Drt r9 29tranDzni4 2og7 a t9rsai8al mi tLrtDn2etett4 D66 elDg baja 8olt azzal is4 2og7 a n7eregben t/djon maradni. Azonban 8issza3ord/l9sra m9r gondolni sem le2etett. A 578ern merede@en r9rL6Ilt a szBnes Esa6at elejDre4 Ds 2atalmasat Esa6ott 3elDjI@ gig9szi sz9rn7ai8al. N A nag7@odC@P N si@oltotta &rontel 8ala2onnan a messzesDgbAl. A szBnes gLmbL@ o@ozta sebe@ rettenetesen 39j2atta@ a 578ernne@. Azt l9tta4 2og7 a @is m9g/s a s9r@9n7 n7a@9n9l m9r nemEsa@ a le8egAt 6I3Lli 8eszettIl 9rn7D@bCl 3ont4 @ilenE9gO @orb9Es98al4 2anem . "eonna@ D66en Esa@ ann7i ideje 8olt4 2og7 3elr9ntsa maga @LrD saj9t ment9lis b/r@9t4 m9r z96orozta@ is a n7Bl8esszA@4 s nag7 6/@@an9ssal 3oszlotta@ szDt a s9r@9n7 testDn a szBnes gLmbL@. ? a2ol eze@ a gLmbL@ szDt3oszlotta@4 ott meg6Lr@LlAdte@4 be@ormozCdta@ a 6i@@el7e@4 Ds nem eg7 EsillogC 6i@@el7 3elsza@adt a gLmbL@ robban9sai n7om9n. >/Eatj98al temette al9 a szerenEsDtlen 69r9@at4 a@i@ mDg az /tolsC 6illanatban is a r9j/@ zOd/lC gig9szi 2Os 3elD dL3te@ a d9rd9j/@@al4 Ds az Bj9szo@ mDg elengedtD@ n7ilai@at.

>/Eatn7i 8a@merA eemsi EsIngLtt ro66ant @armain4 s Drtelmetlen mCdon @aszabolni 6rCb9lt9@ azt4 9m a 3eg78erI@ rendre leEsOszott rCla.29tas/@ n7a@9t Esa6@odja. "e3elD z/2ant4 mint2a ismDt a talajba 3OrCdna4 Ds "eon 3elsi@oltott4 9m a l7/@aEsos sz9rn7a@ erAteljes Esa6@od9sba @ezdte@4 szinte m9H sod6erEen@Dnt lendIlte@4 Ds a bestia ingadoz8a a le8egAben maradt. . ? a sereg DlDrAl 8eszett tIle@edDs @Lzben tLrte@ 3elDjI@ a szBnes ment9lis b/r@ot 8iselA nag7@odC@4 2og7 ismDt 3DlDjI@ 2ajBt2ass9@ 2at9sos energiagLmbjei@et. N FelP N ordBtotta "eon4 Ds az sem za8arta4 2og7 3Dl l9b9n9l 3og8a oldalra lCg a meg6Lr@LlAdLtt n7eregbAl. )m a s9r@9n7 mDg mindig nem bBrt 3elemel@edni. A n7a@/@at tLrtD@. A 578ern erAtlen s9r@9n7l9ngot 3Ojt a 3eje 3elD rL66enA gLmbL@re.l innenP A 578ern most nem bBrt ol7an @eEses eg7szerKsDggel 3elsz9llni4 mint ind/l9s@or4 ami@or eg7etlen lendIlettel r/gasz@odott el4 n7olEHtBz dLngA lD6Dst is tett4 mi@Lzben 8eszettIl 8erdesett @il7/ggatott sz9rn798al4 mire a le8egAbe t/dott emel@edni. A 578ern esetlen4 39jdalmas mozd/lato@@al 9llt l9bra ismDt4 Ds azzal4 2og7 n7Bl8esszA@@el teletKzdelt4 d9rd9@ l7/ggatta sz9rn79t @iterBtette4 tLbb t/Eat a6rC ala@ot sodort le a l9b9rCl. A s9r@9n7 megbillent a le8egAben4 eg7 6illanatra mDg Esa6@odni is .g7 tKz6iros energiagLmb zOgott 3elDjI@4 mint2a zsinCron 2Ozn9@4 s eg7 8alami8el 2al89n7abb 6iros gol7C @L8ette. Jinden2onnan eemsi@ rontotta@ r9j/@4 dL3@LdtD@4 sz/r@9lt9@ az Cri9si besti9t4 9m a 8astag 6i@@el7e@rAl rendre leEsOszta@ a 8D@on7 szOrC3eg78ere@. A 578ern nag7ot rOgott4 Ds ter2ei rendre le6ot7ogta@ rCla. A 69nEDlos @olossz/s bLmbLlt @Bnj9ban4 Ds a 3ejDt r9ngatta4 a2og7 alattomos Bj9szo@ a szemDt @erestD@ n7ilai@@al. )m elDg nag7 tLmegen @ellett @eresztIltLrniI@4 mert a lez/2anC s9r@9n7t mDg legal9bb Lt8en mDtert sodorta a lendIlet attCl a 2el7tAl4 a2ol a szBnes bomb9@ telibe tal9lt9@. A @isebbi@ elol8adt4 mint 8aj a tKzben4 9m a tKz6iros labda 9tzOgott a s9rg9s 3e@ete l9ngo@on4 Ds 6o39n tal9lta a 578ernt. N .

N SsTP N Jir@ 3eleg7enesedett4 2og7 el@a6ja &rontelt. Ha ninEs odaszBjaz8a4 m9r rDg @ire6Ilt 8olna. . A @is m9g/s azonban mDg a@@or sem 3oglal@oz2atott 8olna az /tasBt9ssal4 2a az iszon7O l9rm9ban 8DletlenIl meg2allja. A t2or6 grC3ot l9tszClag nem tal9lta el sem n7Bl8esszA4 sem energiagLmb4 mDgis 39jdalmas arEEal 2ajolt elAre4 zo@ogott4 Ds szemDbAl 6ata@o@ban 3ol7t a @Lnn7. !em tal9lta@ 8olna el. Hosszan4 39jdalmasan. N &ronteltTP N + is meg2altP N sBrta (azEo Jenem.el3elejtett a sz9rn7ai8al4 azt9n egDsz testDn remegDs 3/tott 8Dgig4 mint2a 9ram ItLtte 8olna meg. A s9r@9n7 n7a@9ra b/@8a4 eszmDletlenIl 2e8ert a n7ergDben.lAszLr a @Lz8etlenIl mLgLtte IlA (azECt 6illantotta meg4 Ds a l9t89n7tCl elszor/lt a szB8e. Jir@4 a 2KsDges szolga elAreb/@8a 2e8ert a n7ergDben4 29rom n7Bl8esszA 9llt @i a testDbAl: @Dt 2osszO a mell@as9bCl Ds eg7 @/rta sz9mszerBjH 8esszA a tor@9bCl. Jinden Esontja sajgott az It@LzDstAl4 Ds nag7 erA3eszBtDsDbe tellett4 2og7 29tra3ord/ljon. N . J9r nem 8olt Dlet benne4 6iros 8Dre r9Esorgott a meg6Lr@LlAdLtt 6i@@el7e@re.. N Hog7 tLrtDntT N @Drdezte megrendIlten "eon4 ami@or a megH dLbbenDstAl szC2oz j/tott. "eon Og7 Drezte4 mint2a eg7 8asmaro@ ragadta 8olna meg a tor@9t. N Ami@or lez/2ant/n@4 . N Jeg8ag7to@T N ordBtott 29tra "eon4 Ds igen megrettent4 ami@or nem @a6ott 89laszt. Azt9n a@@or9t bLmbLlt4 mint2a az Dg zengett 8olna..l innenP N ordBtotta "eon.... A bal l9ba tDrdbAl 2i9n7zott. N "eb/@t/n@ mindann7ian a n7eregre. N !em lett 8olna semmi bajP N zo@ogta (azEo. $Dres 6ata@ @Oszott le a s9r@9n7 oldal9n. N Jir@P N zo@ogta 3elismer2etetlen 2angon. Azonban a s9r@9n7 osztozott "eon elgondol9s9ban4 mert 2e8es erAl@LdDssel eg7re magasabbra sz9rn7alt4 s 6illanato@ mOl8a mag/@ mLgLtt 2ag7t9@ a diadalmasan I8LltLzA eemsi 3al@9t..

. N %r/n %rat2P N ordBtotta "eon idegesen... A 578ern erAl@Ld8e 8alami8el magasabbra emel@edett4 2og7 meg@erIljLn eg7 magasabb 2eg7et. .@ire6Ilt a n7eregbAl. megragadta a l9b9t. ..g7 9t@ozott @ort7ot semP N Jir@.... Jerbolgban. N (o2adt eemsi@P Jeg3osztotta@ @Dt 2K bajt9rsamtClP JegLltD@ A@et.g7 @isebb 8Llg7 t9r/lt elDjI@4 majd abbCl merede@ szi@la3ala@ @LzLtt eg7 sz/rdo@on 9t 2osszanti4 la6os te@nA t9r/@ elDjI@.. N =e8erted a 3ejedT N !em Dn. !em a EsOEs 3LlLtt rL66ent 9t4 az tOl magasan lett 8olna4 2anem a 2eg7n7ereg 3LlLtt4 a2ol a @Dt szi@la3al alaEson7abb szinten tal9l@ozott.. !ag7on 39jlalta @Dt 2K t9rsa el8esztDsDt.. Az j/tott eszDbe4 Jir@ Ds &rontel menn7it 8esze@edte@... Ss a t2or6 most az DletD8el 3izetett azDrt4 2og7 meg6rCb9lta menteni eemsi 6ajt9s9t... &rontel. N &ind %ren %r/n %rat2 meg2alt. $alCszBnKleg 3ordBtott esetben &rontel is ezt tette 8olna.. N zo@ogta (azEo4 majd 3enn2angon @9rom@odni @ezdett4 amiDrt il7esmi megtLrtDn2etett... . N &ra@P Ji 8an 8eledT N Fel@a8arodott a g7omromP N 2LrLgte az er3roHbolg.. de azt9n Jir@et le-és#árolták( &rontel n7erge Ires 8olt4 az oldal9n a bArszBja@ beEsatol8a4 de sza@adtan lCgta@. "eon nem 3irtatta a za8aros Ig7et. N !em Dn.... Ss a@@or Jir@ /t9na @a6ott. N %r/n %rat2P Cl 8ag7T Az er3roHbolg @i3ejezDstelenIl meredt maga elD.. N JiDrt nem z/2antam @i Dn is a n7eregbAlT N Azzal nem lenne megold8a semmi N mot7ogta "eon el@eseH redetten. N &rontelt is legal9bb 29rom n7Bl8esszA 3Orta 9t4 mielAtt 3Lldet Drt 8olnaP N A 3ranEbaP N @i9ltotta "eon4 Ds &ind %ren %r/n %rat2 3elD 6illantott4 a@i l9t2atCan eszmDleten4 de 2olt s96adtan4 so@@os 9lla6otban imbol7gott a n7eregben. A s9r@9n7 eg7enesen a sz/rdo@na@ rL6Ilt. N JiDrt nem Llte@ meg engem isT N sir9n@ozott (azEo. ?o2a tLbbD. Az DlA istenre es@IszLm4 so2a tLbbD nem iszomP N &ra@P N @i9ltotta "eon ijedten.s@IszLm4 2og7 nem iszomP .. Sn &ra@ 8ag7o@..

"eon Cri9si n7IzsgDst l9tott a t9bor @Lze6Dn4 mint2a 8ala@i@ 8ala@i@@el 2ada@ozn9na@. I9 ?zerette 8olna4 2a nem re6Ilne@ eg7enesen a t9bor 3LlD4 mert semmi @ed8e nem 8olt rDszt 8enni eg7 /g7anol7an Lng7il@os Esat9ban4 mint amil7et az eemsi@ ellen 8B8ta@4 de mi8el a FA@omm/ni@9tor Lnt/datlan/l 3e@Idt4 sen@i sem a@adt4 a@i ir9n7Bt2atta 8olna a ro66ant besti9t. &isebb Eso6orto@ Lssze8issza ro2ang9lta@4 Ds Cri9si ri@9Esol9s 8issz2angzott a szi@l9@rCl. Alatt/@ eg7 @es@en7 Ot 3/tott4 s a szDlDn sLtDt sza@adD@ mDl7Dn eg7 @iEsin7 2eg7i 6ata@ Esobogott. A FA@omm/ni@9tor mDg mindig eszmDletlenIl billegett a 578ern n7a@9ra dAl8e. &ora dDl/t9nra j9r2atott az idA4 a na6 3Dn7e aligHalig 2atolt be a sz/rdo@ba4 Ds a 2osszanti 8Llg7te@nAben is 9rn7D@ /ral@odott4 mel7et eg7 Dsza@n7/gaton magasodC 2eg7orom 8etett. ? ebben az 9rn7D@ba bor/lt 8Llg7ben 2ossz9ban bArH Ds lombs9tra@ sora@ozta@4 a @Lztes terIlete@en sIrgLlAdA ala@o@ ro2ang9lta@4 s ittHott jC@ora t9bortIze@ Dgte@. A ?/ttog9so@ $Llg7eP N Ja/n/@P N @i9ltotta "eon. N AlmerginP N mot7ogta "eon4 s b9r 3ogalma sem 8olt4 2og7 tDn7leg azt a merg29nit l9tjaHe4 a@i el8ette tAle a Hajnal &ardj9t4 dI2Lsen 3elordBtott. Hirtelen ezIstLs 8illan9ssal eg7 dene8Dr3orma ala@ rL66ent 3el a s9tra@ @LzIl4 Ds 8ijjogC @i9lt9st 2allat8a 3el3elD zOgott az Dgbe. ? az m9ris a t9bor 3elD 8ette az ir9n7t.t9naP .A sz/rdo@ ol7an szK@ 8olt4 2og7 a s9r@9n7 sz9rn79na@ 2eg7e szinte sOrolta a 3e@ete szi@la3ala@at. A s9r@9n7 sz9rn79na@ s/2og9sa s/ttogC4 sziszegA 8issz2ango@at 8er8e 8erAdLtt 8issza a @Lrn7ezA szi@la3ala@rCl. A s9r@9n7 most mag9tCl re6Ilt. N .

g7etlen ma/n/ sem a@adt4 a@i szembe mert 8olna sz9llni a tombolC szLrnn7el4 a@i eg7etlen n7Bl8esszAt is el mert 8olna engedni az ir9n79ba4 s ezt "eon teljes szB8DbAl meg is Drtette. Azzal indBtott4 2og7 eg7 minden eddiginDl 2atalmasabb s9r@9n7l9ngot o@9dott oda4 a2ol a legsKrKbb 8olt a tLmLrIlDs4 majd a @ig7/lladt4 meg6erzselAdLtt szerenEsDtlene@re re6Ilt4 Ds Lsszel7/ggatott sz9rn7ai8al Esa6@odott @LzLttI@4 baromi @armai8al4 toron7szerK l9bai8al 6edig ti6orta a 8isBtC 9ldozatait. Ss a test mDgis 8onaglott4 r9ngatCzottP "eon @imeredt szemmel b9m/lta. #l7asmit4 amine@ l9tt9n "eon egDsz testDben remegni @ezdett4 Ds 3eje bObj9tCl a @isl9b/jj9ig elborzadt. . A 578ern nem so@9ig tombol2atott. Ss Esod9@ Esod9ja4 az a6rC termetK4 s9rga szArzetK LrdLgL@ nem 3ejlAdte@ 6reEBz Esatarendbe4 2anem a 3eg78erei@et eldob9l8a4 8eszettIl ri@9Esol8a mene@Ilte@4 amerre l9tta@. A 578ern4 mint a@i jCl 8Dgezte dolg9t4 maga al9 2Ozta 8as@os l9bait4 be2Ozta a sz9rn7ait4 s testD2ez szorBt8a le2asalt a 8DrmoEs@os 3Kre. A t9gas tiszt9st 2amarosan 2aldo@lC@ Ds megEson@Btott4 6orr9 Dgetett teteme@ borBtott9@ be4 Ds az /tolsC mene@IlA@ is Og7 el3/totta@4 2og7 2BrI@ sem maradt.ze@ /t9n Esa@ Esod9lni t/dta a 8a@merA eemsi@et4 a@i@ nemEsa@ 2og7 2arEba boEs9t@ozta@ az iszon7atos s9r@9nn7al4 de mDg meg is 3/tamBtott9@. Azt9n borzalmas4 szB8C4 E/66ogC 2ango@at 2allatott. A 2atalmas s9r@9n7 Esa@ e@@or Esilla6odott le. Hog7 m9r nem Dl2etett4 azt az is bizon7Btotta4 2og7 a letD6ett 3eje mDtere@@el arrDbb 2e8ert. Rg7 l9tszi@4 @or9bbi @Izdelme Esa@ mDg in@9bb 3elEsig9zta 2arEi @ed8Dt4 8ag7 eze@en a n7omor/lt ma/n/@on a@art re8ansot 8enni elszen8edett @BnjaiDrt. Azt9n a 2/lla @LrIl 8alami sLtDt 3olt @ezdett 3orm9lCdni4 Ds ami@or a s9r@9n7 eg7 szi66antC 2angot 2allatott4 a 3e@ete 3olt4 mint2a zsinCron .A 578ern azonban nem so@at tLrAdLtt a szCbeli /tasBt9ssal4 2a meg2allotta eg79ltal9n. . A s9r@9n7 bLmbLl8e zOd/lt le r9j/@. A leg@Lzelebb 3e@8A ma/n/ 2/lla eg7 6illanatra megr9nd/lt4 mint2a belerOgta@ 8olna4 azt9n iszon7atos 8isBtC 2angot ad8a 8ergAdni @ezdett. "e3elD sz9llt4 eg7enesen r9 a ro2ang9lC ma/n/@ra. ? eg7 egDszen iszon7atos dolgot @ezdett mK8elni.

lArem9szott a FA@omm/ni@9tor2oz4 Ds 6rCb9lta Dletre 6o3ozni4 de a @is m9g/s nem mozd/lt. . "eon majdnem el29n7ta mag9t4 ami@or r9dLbbent4 mi tLrtDni@. "eon L@lendez8e 3ord/lt el4 Ds ol7an messzire 3/tott4 amenn7ire Esa@ rog7adozC l9baitCl tellett. ?zinte abban a 6illanatban 8ergAdni r9ngatCzni @ezdett. $alCs9ggal Lsszeaszott4 Lsszezs/gorodott4 mint2a eg7 2Dtig na6on aszalt9@ 8olna. N !eP N I8LltLtte (azEo4 Ds te2etetlen dI2Dben a s9r@9n7 6i@@el7es testDt 6I3Llte. Az arEa 2el7Dn Esa@ eg7 8Dres 2Osmassza l9tszott.g7 3Dlig leDgett bArs9tor marad89n7ain9l L@lendezett4 @iadta g7omra tartalm9t4 s @eserK e6Dt 29n7t. G9r 6erE mOlt9n4 ami@or elDg erAsne@ Drezte mag9t4 3eleg7enesedett4 megtLrLlte a sz9j9t4 azt9n @itLrLlte @eserK @Lnn7eit a szemDbAl4 Ds baljCs . "eon 29n7ingerrel @Isz@Ld8e engedte le a @LtDl29gEsCt4 Ds siet8e m9szott le a 8DrtAl iszamCs talajra. A 2olttetem elEsendesedett4 Ds nem mozd/lt tLbbD. "9bai elzsibbadta@ a 2osszO szorBt9stCl4 Ds "eon botladoz8a tett nD29n7 lD6Dst4 mire rendesen meg t/dott 9llni. $alCszBnKleg eg7 szBnes energiagLmb tal9l2atta telibe. (azEo Ds %r/n %rat2 eg7esIlt erA8el 6rCb9lt9@ ler9ngatni a 2alott Jir@ testDt a n7eregbAl4 9m ann7ira elerAtlenedte@4 2og7 nem bBrt9@ megtartani a sOl7os testet4 Ds a t2or6 szolga nag7 Esattan9ssal z/2ant a talajra. . )m rLgtLn mellette eg7 szDtta6osott 2/lla @ezdett 8ergAdni.. Jir@ 2oltteste 8isBtott4 mint2a n7Ozn9@4 azt9n eg7 8DgsA si8Bt9ssal @iadta lel@Dt a 578ern t9tongC 6o39j9ba. A 578ern a 2olta@ lel@D8el t96l9l@ozi@. ? ami@or "eon 3elemelte az illetA 3ejDt4 rLgtLn l9tta4 2og7 mi az o@a tDtlensDgDne@. ? Og7 tKnt4 menten oszl9sna@ ind/lt.2Ozn9@4 a bestia 6o39ja 3elD 89gCdott. 12er/bionban l9tott m9r eg7et s m9st4 de ez a mostani l9t89n7 mDg ne@i is so@na@ bizon7/lt..gDsz testDt gLrEsL@ r9ngatt9@. ? Esod9@ Esod9ja4 a l7/@a@ a bArleben7es sz9rn79n szD6 lassan el@ezdte@ Lssze3orrniP "eon @iEsatolta a bo@9j9t4 s megdLrzsLlte4 mert a bArszBj ala6os n7omot 2ag7ott a bArDn. .

mi tLrtDntT N 2abogott "eon. J9r ami megmaradt belAle. "eon a tKz 3elD 6illantott4 Ds megl9tta az ezIstLs @L6en7t4 s benne eg7 magas ala@ot... A l9n7 be2ara6ta az aj@9t.mozd/lattal elA8onta a s/g9r6isztol79t. N JiDrt @eg7elmezze@ eg7 9t@ozott merg29nina@TP A l9n7 galambszerK arEa @elletlenIl megr9nd/lt. S66en ol7at4 mint amil7enben A is rabos@odott eg7@or a ma/n/@ 3ogs9g9ban. N Hol 8ag74 te 6at@9n7P %7ere elAP Alig 89rtad a tal9l@oz9st4 29t itt 8ag7o@P !em a@arta l9tni4 mit @ezd (azEo Jir@ Lsszeaszott9 89lt4 oszladozC tetemD8el. N Alig 89rom a 2al9lt... N 'tt 8ag7o@P N @LzLlte daEosan. . . N Mlj meg a@@or4 2a a@arszP N !e 2idd4 2og7 nem teszem megP N mDrgelAdLtt "eon4 Ds /jja remegett az elsItA billent7Kn. N >/dod4 2og7 megDrdemled. "eon meg6erdIlt4 Ds 3el6illantott. "eon m9rHm9r a @LtDl 8Dge /t9n n7Olt4 de azt9n 2aboz8a 29trDbb lD6ett4 Ds megr9zta a 3ejDt. N Je/rinP N ordBtotta eszelAsen. N "e8e2etnDl innen. )m az arEot nem ismerte 3el4 ol7ann7ira LsszeDgettD@. ? e @etreE rabja nem 8olt m9s4 mint. N #tt 2e8er a tKz mellett. Mssze8issza m9sz@9lt az el2ag7ott s9tra@4 a teteme@ @LzLtt4 Ds idegesen szorongatta 3eg78ere mar@olat9t. N Hol 8ag74 te ro2adD@T N >Aled balra a nag7 tKz mellett N 2allatszott eg7 @eserK nAi 2ang 8ala2onnan a magasbCl.. F9zom.. A l9n7 @Lzel lD6ett a @etreE 3ar9Esai2oz4 Ds nem rejtette el 3iatalos nAiessDgDt.... N Ji.g7 magasban lCgC 3a@etreEet l9tott. F/rEs9n ismerAs 8olt. "eon Og7 az aj@9ba 2ara6ott4 2og7 @iser@edt a 8Dre.. N Je/rinP N ordBtotta re@edten.. N AlmDraP N Je/rint @erested N 3elelte a meztelen l9n7 @i3ejezDstelenIl.. A l9n7ra 3ogta a s/g9r6isztol79t.

AlmDra 89llat 8ont. N A2og7 a@arod. -e... 2a lelAsz4 Og7 tedd4 2og7 azonnal megH 2alja@... &Drle@4 ne 2ag7j so@9ig szen8edniP "eon szit@ozCd8a az L8Dbe d/gta a 3eg78ert4 Ds @ioldotta a @Ltelet. Jind@Dt @ezDre szI@sDge 8olt4 2og7 megtartsa a sOl7os @etreEet4 9m az Bg7 is Og7 zOd/lt le4 2og7 AlmDra elesett benne. ,g7etlen zo@sza8a sem 8olt. "eon @ibogozta a r9Eso@at rLgzBtA @Ltelet4 Ds @in7itotta a @etreE ajtaj9t. A 3eg78erDt az L8Dben 2ag7ta4 de @Dszen 9llt b9rmi3Dle t9H mad9sra. N &i3elDP N 6aranEsolta. A l9n7 le2ajtott 3ejjel bOjt @i a @etreEbAl4 Ds 39zCsan didergett4 de eg7 EsL66n7i szemDrmessDget nem tanOsBtott4 Ds ezen "eon nem is nag7on Esod9l@ozott. N Hol a te@erEsT N @Drdezte 8ad/l. AlmDra dI2Lsen szDtt9rta a @arj9t. N "9tod4 2og7 ninEs n9lamP N Ho8a tettedT N ,l8ettD@ tAlem. N &iEsodaT A l9n7 3Dlszegen a tKz mellett 2e8erA ala@ra m/tatott. N Je/rinT N @Drdezte "eon idegesen. N 'gen... "eon a szDtDgett ala@ 3elD nDzett. N Ss... azt t/dod4 2ol 8an most a te@erEsT A l9n7 az Dgre m/tatott. N #tt. N Hog7 Drted eztT N ,l8ittD@. "eon 3eljajd/lt. N AlmerginT AlmDra bClintott. N &i m9sT "eon a @ezDbe temette az arE9t4 Ds egDsz testDben remegett.

H ,g79ltal9n... N mot7ogta4 ami@or 8Dgre 3elnDzett. N Ji tLrtDnt ittT A l9n7 3legm9n 89llat 8ont. N Almergin eljLtt4 2og7 megLlje Je/rint. ?im9n lelAtte. ,l8ette tAle a te@erEset4 Ds siet8e elre6Ilt. ,ngem itt 2ag7ott... N &it Drde@elT ,g79ltal9n mi a 3enDDrt jLttDl ideT A 2KsDg8ar9zs4 amit Je/rin r9n@ boEs9tott4 2amis 8olt... N >/dom. "eon Esod9l@oz8a meredt r9. N A@@or... N A megbBzCm 6aranEsolta4 2og7 @eressem meg Je/rint4 Ds Lljem meg. N JiT N Je/rin azonban sz9mBtott erre4 Esa6d9ba Esalt4 Ds el3ogott. +... nem 8olt merg29ni4 de ol7an erA@et Ds t/d9st birto@olt4 mel7e@@el mDg engem is megle6ett. Azt9n eljLtt A... "eon be2/n7ta a szemDt. N Almergin 8olt a megbBzCdT N 'gen. 'dejLtt. ,g7szerKen szDtlAtte a @DtszBnK 8ar9zslCt4 el8itte tAle a te@erEset4 engem 6edig itt 2ag7ott... !em adn9l 8alami r/29tT !ag7on 39zomP "eon dI2Lsen intett. N HOzd le 8alamel7i@ 2/lla @L6en7DtP $ag7 8edd Je/rinDt...Jit b9nom DnP N -I2Lsen meredt a mozd/latlan l9n7ra4 Ds a @eze L@Llbe szor/lt4 de nem n7Olt a s/g9r3eg78erDrt. N %7KlLlle@4 AlmDraP N s/ttogta @eg7etlenIl. N %7KlLlle@4 Ds legszB8esebben megLlnDle@... most ebben a min/t/mbanP A l9n7 3elnDzett4 Ds szOrCs4 3e@ete szemDben eg7 @Lnn7Ese66 jelent meg. )m a 2angja @A@emDn7 8olt. N Sn Esa@ a @LtelessDgemet teljesBtettem4 "eonP !em te2ettem m9s@D66. Higg7 ne@emP ?ajn9ltala@4 rettenetesen sajn9ltala@4 de 2a nem 2ozom el a@@or 12olertAl a te@erEset4 mindAn@ sorsa meg6eEsDtelAdi@P Sn nem a@artam rosszat ne@ed... N !em4 miT N mot7ogta "eon. N AzDrt 3izetted le azt a E2eem6 @oEsm9rost &ingord elAtt4 2og7 @9bBtson el bennIn@et a bor98al4 2og7 a

mestered4 Almergin @Lnn7edDn el t/djon b9nni 8elIn@P Hog7 el t/dja rabolni tAlem a Hajnal &ardj9tP AlmDra Og7 bAgLtt4 mint eg7 @isg7ere@4 a@it EsBn7te8Dsen @a6ta@. N S66 ellen@ezAleg N szi6ogta. N AzDrt @9bBttattala@ el bennete@et4 2og7 ne g7erte@ a n7omombanP Almergin megLlt 8olna bennete@et... Ds Dn ezt nem a@artamP N H9t mit a@art9lT N @i9ltotta dI2Lsen "eon4 mert mDl7sDgesen 3elbosszantotta a szi6ogC l9n7. N )lno@ mCdon eloroztad tAlem a bArte@erEset4 Ds azt9n a mestered megszerezte tAlem a &ardot isP >essD@P Ha ezt a@artad4 boldog le2etszP AlmDra megtLrLlte @Lnn7es szemDt. N >e nem ismersz engem4 "eon ?il8erP Ss Dn sem ismertem elDggD Lnmagam. !em lett 8olna szabad beEsa6nomP Jost m9r t/domP -e a@@or nem l9ttam m9s megold9st... Higg7 ne@em... N >LbbD m9r nemP ,lj9tszottad a bizalmamatP N Ami@or Almergin megjelent itt a Hajnal &ardj98al4 azt 2ittem4 megsza@ad a szB8em4 mert arra gondoltam4 2og7 megLlt tDged... ?zeretle@4 "eon ?il8erP !Dl@Iled semmit sem Drt 8olna az DletemP "eon dI2Lsen a 3Lldbe rOgott. N .g7anP N @i9ltotta 2aragosan. N >/dom4 2og7 te mDg mindig remDn7@edsz4 Ds 12lo8ia /t9n 89g7Cdsz4 de Dn a@@or is @imondom: engem @ell szeretnedP Ss t/dom4 2og7 szeretsz is... a magad mCdj9nP "eon @i2Ozta a s/g9r3eg78ert4 Ds a l9n7 szeme @LzD EDlzott. N Jeg 3ogla@ Llni N @LzLlte tDn7szerKen. A l9n7 elArelD6ett4 Ds ne@it9masztotta a 2omlo@9t a 6isztol7 EsL8Dne@. N !7omd meg a gombotP N @Ln7LrgLtt. N !e 2ag7j szen8edni4 Esa@ n7omd meg a gombotP >/dom4 2og7 te so2asem 3ogsz szeretni4 mert t/dod4 2og7 Dn... merg29ni 8ag7o@P N Jenj 29tr9bbP N sziszegte "eon. N !em @a6sz tLbb al@almat4 2og7 mDg eg7szer beEsa6jP N Azt 2iszed4 ellened 8ag7o@4 "eon4 6edig tD8edszP Higg7 ne@em Ds szeress engem4 8ag7 Llj meg most azonnalP

"eon dI2Lsen ellL@te a l9n7t mag9tCl a bal @ezD8el. AlmDra megt9ntorodott4 Ds 2an7att esett. ?zerenEsDtlen @D66el4 @Ln7LrLg8e elAren7Ojtott @eze@@el 3e@Idt a @ormos4 moEs@os 3Kben4 Aszinte meztelensDggel. N &Drle@4 "eon... "eon be2/n7ta a szemDt4 mert Og7 Drezte4 lesza@ad az Dg Ds @AHz96or 2/lli@ r9 esA 2el7ett. ,g7szerKen nem t/dta elemezni saj9t DrzDseit. Rg7 Drezte4 2a nem tesz 8alamit most azonnal4 8alami sOl7os4 8alami @eg7etlen szDtrobban a lel@Dben4 Ds a@@or mindenne@ 8Dge... N >a@arodjP N sziszegte szB8bAl jL8A g7KlLlettel. N >Knj el4 @Bg7CP A l9n7 2asra 3ord/lt4 arE9t a 8DrmoEs@os 3Kbe 3Orta4 Ds Og7 zo@ogott4 2og7 egDsz testDben remegett. N >a@arodj innenP N mot7ogta "eon megrL@Ln7Ld8e saj9t 8ad DrzelmeitAl Ds a sajn9lattCl. N $9ltozz 9t dene8DrrD4 8ag7 mit t/dom Dn4 miEsod989... Ds re6Ilj el messzireP SrtedT ?o2a tLbbD ne @erIlj az /tamba4 mert a@@or megLlle@P SrtedT N 2e 89dolsz engem4 amiDrt merg29ni 8ag7o@T N zo@ogta AlmDra. N >e 9t@ozott g'ird( Azt 2iszed4 te @IlLnb 8ag74 mint DnT "eon ind/latosan a l9n7 3elD rOgott4 azt9n el3ord/lt4 Ds szinte 3/t8a mene@Ilt onnan. N >a@arodjP N @i9ltotta 8issza a 89lla 3LlLtt. N >a@arodj4 te 9t@ozottP !em Drtette4 miDrt Esorogna@ a @Lnn7e@ a szemDbAl4 de nem is a@arta az Drzelmeit elemezni. !em a@art ol7asmit tal9lni4 amire mDg nem @DszIlt 3el Drtelmileg. (azEo Ds %r/n %rat2 @omor @D66el4 8LrLs szemmel 9sta@ sBrt az Lsszezs/gorodott Jir@ne@. A 578ern mDg mindig nem 3ejezte be szLrn7K la@om9j9t4 Ds a temetDsi szertart9s2oz iszon7atos 2ango@ szolg9ltatt9@ a 29tteret. N Fogadd be4 3Lld4 ezt a t2or6ot N mot7ogta az orra alatt (azEo. N >Lbb 8olt A nD@em4 mint test8Drem4 tLbb 8olt A nD@em4 mint 2K t9rsam4 s alig 89rom4 2og7 ismDt tal9l@ozz/n@ a ?emmi JezejDn... N -erD@ 3iE@C 8olt N 3Kzte 2ozz9 %r/n %rat2 szomorOan. N =9r isten l9ssa lel@Dt4 engem sosem @ed8eltP "eon LsztLnLsen @eresztet 8etett4 6edig enne@ a mozd/latsorna@ itt4

ezen a 8il9gon nem 8olt semmi Drtelme. (azEo zord @D66el la69tolni @ezdte el2/n7t szolg9j9ra a 2omo@ot anna@ ro66ant 6allos98al. Ami@or el@DszIlt a sBr4 a 6allost4 minteg7 3ej3a g7an9nt a @is dombba szOrta. N ?osem 3elejtele@ elP N mot7ogta (azEo megrendIlten. N Ss 2a a teste ninEs is itt4 lDle@ben... mellDd temetem leg@ed8esebb 6ajt9sodat4 &rontelt is. ?o@at torzsal@odtato@4 de mindig is nag7on szerettDte@ eg7m9st... "eon sC2ajtott4 Ds meg3ord/lt4 2og7 megnDzze4 AlmDra elre6IltHe m9r. A l9n7 eg7 moEs@os4 3e@ete @L6en7be b/r@olCz8a ott 9llt tBz mDterrel mLgLtte4 Ds @Lnn7es szemmel A@et nDzte. N Sn... Dn nem a@artam N szi6ogta. N Jiattam 2alt megT N Jegle2et N 3elelte "eon zordan. N Jit a@arsz mDg ittT N $an 8alami4 amit el szeretnD@ mondani. "eon le2/n7ta a szemDt. N !em 2iszem4 2og7 b9rmi is Drde@el4 amit a te sz9dbCl 2allo@. AlmDra b9jos arE9t eltorzBtotta 8alami belsA g7Ltrelem. A szeme @Lnn7be l9badt. N H9t leg7enP N @i9ltotta daEosan. N ,l9r/lo@ mindent4 amiben eddig 2ittemP Higg7 ne@em4 8ag7 taszBts el4 engem m9r nem Drde@elP "eon Og7 megle6AdLtt ezen a szen8edDl7es @itLrDsen4 2og7 szC2oz is alig bBrt j/tni. N Jit a@arsz tAlemT N 2ebegte. N ,l8enni semmitP N @i9ltotta 2e8esen a l9n7. N Adni a@aro@P N >e mDg 2iszel ne@iT N @Drdezte Esendesen (azEo. N Hisz te mondtad4 eg7 merg29ni... "eon mere8en nDzte AlmDr9t. N Jit t/dn9l te ne@em adniT A l9n7 a szemDt tLrLlgette. $alami3Dle rBmtelen Ds ritm/stalan 8ersi@Dt @ezdett sza8alni: =#$lő'elye- ősi !öld)ére vigyél el enge-,

s ott ad) annak ke#ébe, ki -ár akkor is vén volt, -ikor -egis-erted. > t*d)a a -ódot, -iképpen legyek, 'oss#< s#*nnyadáso- *tán, is-ét ,'er*b, a te ass#onyod, /eon =ilver( & ;a)nal 3ard)át, 'a -egöntö#öd a 'reeirek késével kiontott -erg'áni vérével, találko#'ats# is-ét vele-, a ;a)nal 3irálynő)ével( N Ji 8olt ezT N 2LrLgte el3OlC 2angon "eon. N Ji3Dle oEsm9n7 trD3a... N !em trD3a Hjelentette @i @omol7an a l9n7. N A bArte@erEsne@ ezt a rDszDt g2ird n7el8en Brt9@4 de sz9momra ez a n7el8 nem idegen. Jeg3ejtettem. !e@ed szCl. A 3elesDged4 12lo8ia Izenete a messzi mOltbCl... "eon le2/n7ta a szemDt. N Ss t/dod4 mit jelent ez4 "eon ?il8erT Jegmondom4 2a nem jLttDl 8olna mDg r9 magadtClP A Hajnal &ir9l7nAje4 mint m9r g7anBtott/@4 nem m9s4 mint a te 12lo8i9dP ? a2og7 a legenda tartotta4 eltKnt4 2og7 az idA mOl9s9t 9t2idal8a 89rjon r9dP , 69r sor4 mel7et e ne@ed sz9nt Izenetben rLgzBtett4 el9r/lja 2ollDtDt... "eon n7elt eg7et. N JDg6edigT N Hol m9s/tt: a Hajnal &ardj9banP N "e2etetlenP

N .g7anP N @i9ltotta AlmDra. N A !ag7 &ir9l7nA erAsen szim6atiz9lt a merg29ni@@al4 jC3orm9n maga is merg29ni lett4 s a mi nD6In@nDl megszo@ott dolog a t9rg7a@@al 8alC 2ason/l9s. %ondolj Esa@ =alam/dra4 a8ag7 a -ene8Drre4 8ag7 m9s@D66en az Sj &ardj9ra. Ji@D66en t/dta 8olna a 3ig7elmedet jobban 3el2B8ni 12lo8ia a tartCz@od9si 2el7Dre4 2a nem Og74 2og7 eg7 9ltalad nag7on is jCl ismert 3orm9t 89laszt lel@Dne@. 12lo8ia 3el2aszn9lta a merg29ni ala6m9gi9t4 a Hajnal &ardj9ba 6l9nt9lta lel@Dt4 meg2ag7ta IzenetDt sz9modra arra az esetre4 2a Ojra 3elb/@@ansz 12er/bionban4 azt9n 8DgsA tette@Dnt4 8ala@ine@ a segBtsDgD8el leg7Azte 12olert4 Ds odaszLgezte a %7Ltrelme@ #lt9r92ozP Srted m9r4 2og7 a Hajnal &ardja miDrt Esa@ ne@ed engedelmes@edettT Sn most m9r igenis Drtem... "eon 2osszan meredt maga elD. N Ss... miDrt 9r/ltad el mindezt ne@emT AlmDra megrezzent. !em a @DrdDsre 89laszolt. N JDg 8alamit t/do@. Az Dn megbBzCm a mDltCs9gos Almergin 8olt4 s b9r mint t/dj/@4 A is merg29ni4 tal9n nem 8DletlenIl LltLtt ele8e 2reeir ala@ot. AmiCta Esa@ ol8astam a 8ersi@Dt4 az az DrzDs motosz@9l a 3ejemben4 2og7 a Z2reeire@ @Dse[ nem 8DletlenIl szere6el a szL8egben. ? le2et4 2og7 ezt 8alami tito@zatos mCdon Almergin is t/dta. >al9n D66en A a 2reeire@ 3AnL@e... mDg2ozz9 azDrt4 2og7 a 2reeire@ @DsD8el megLl8e eg7... merg29nit4 8alamel7i@ 3ajtest8DrDt... @iszabadBt2assa a &ir9l7nA lel@Dt a &ardbClP "eon oda@a6ta a 3ejDt. N -e mi EDlbClT AlmDra szomorOan nDzett sz/ro@3e@ete szemD8el. N &i t/dn9 megmondani4 mi3Dle tito@zatos EDl 8ezDrli a 2atalmas AlmergintT $alCszBnKleg azDrt a@arja Dletre @elteni a rejtDl7es @ir9l7nAt... 2og7 megLljeP N JiEsodaTP N @i9ltotta "eon. AlmDra 89llat 8ont. N ?ejtDsem szerint Almergin... 8ala@ine@ a megbBz9s9bCl4 a@i Og7 ne8ezi mag9t4 2og7 a Hajnal Had/ra... 2atalomra tLre@szi@ 12er/bionban. ? tito@zatos megbBzCj9na@ Otj9ban 9ll2at az az Asi t/d9st

2ordozC 8ar9zslCnA... 8ag7 2a Og7 tetszi@4 boszor@9n7... a@i eg7@or @Lnn7Kszerrel @D6es 8olt leg7Azni 12olert4 s Og7 megszil9rdBtotta 12er/bionban a bD@Dt4 amire mDg so2asem 8olt 6Dlda. !em Esoda4 2a minDl elAbb szeretne tAle megszabad/lni a Hajnal Had/ra. "eon lDlegzet /t9n @a6@odott. N A Hajnal Had/raT AlmDra le2ajtotta a 3ejDt. N (Cla @e8eset t/do@. 1sa@ ann7it4 2og7 eg7ar9nt retteg tAle 12oler Ds ?ang... Ds Dn isP 'szon7atosan erAs 8ar9zs2atalommal bBr... 6ar9n7i t/d9som tAle @a6tam... s most4 2og7 el9r/ltam4 8alCszBnKleg nem @erIl2etem el a 2al9lom... N A Hajnal Had/raT N ismDtelte "eon el@D6ed8e. N A@itAl 12oler Ds ?ang rettegT 12oler azt a@arta4 2og7 lD6je@ szL8etsDgre ?anggal... 8ala@i ellen4 a@i szerinte nem m9s4 mint... &e8anaarP N A Hajnal &ir9l7nAjDne@ 3Drje Ds /ra a Hajnal@or idejDnP N @i9ltotta @Lzbe ingerIlten %r/n %rat2. N &e8anaarP (Cla nem szCl a 39maP A Hajnal &ir9l7nAje tito@zatos mCdon eltKnt4 de 2og7 a 3DrjD8el mi tLrtDnt4 arrCl mit sem t/dniP N >/dod4 2ol 8an 12lo8ia Asi szIlA2el7eT N @Drdezte AlmDra "eont. N ,z 89laszt ad2at arra4 8ajon 2o89 8iszi Almergin a @ardot Ds a bArte@erEset. N &eorat2P N bL@te @i "eon. N &eorat2baP A 8Llg7 2irtelen megtelt 8issz2angzC 6atadobog9ssal. N Az eemsi@P N @LzLlte (azEo4 Ds elsz9ntan megmar@olta ro66ant 6LrLl7e n7elDt. N =osszOt 9llo@ Jir@Drt Ds &rontelDrtP N !emP Hjelentette @i "eon ellentmond9st nem tKrA 2angon. HJost azonnal &eorat2ba @ell mennIn@P N ,g7 ta6odtat sem mozd/lo@P N @i9ltotta (azEo. N >artozo@ ann7i8al 2K t9rsaim emlD@Dne@4 2og7 legal9bb eg7H@Dt eemsi @oH 6on79j9t be2or6asszam DrtI@P N Halj meg4 2a a@arszP N morogta "eon. N Sn meg7e@P N Jegm/tatom eze@ne@ a ro2adD@o@na@4 2og7an 2al meg eg7 nemesOrP N tajtD@zott (azEo. N Ljjene@ Esa@ a@9r ezren isP "eon dI2Lsen leg7intett4 Ds mi8el a 6atadobog9so@ 8issz2angja

eg7re erAsLdLtt4 siet8e megind/lt a 6i2enA 578ern 3elD. Azt9n 2irtelen LtlettAl tel8e 8issza3ord/lt. N Ss a @inEsT N @Drdezte @aj9n/l. N Ji3Dle @inEsT N mord/lt 3el (azEo. N H9t amit Jonara@2 mellett elrejtettIn@. Ha jCl emlD@szem4 abbCl @B89ntad 3el8ir9goztatni Jenem 89r9tP (azEo Og7 @9rom@odott4 2og7 mDg a szegDn74 megboldog/lt &rontel is megirig7el2ette 8olna. N 'gazad 8anP N @i9ltotta. N ,l @ell 2alasztanom a bosszOt megH 2at9rozatlan idAreP %7erIn@ innenP F/t8a ind/lta@ a 578ern 3elD. %r/n %rat2 eg7etlen lD6Dssel sem maradt le mLgLttI@. N Hog7 3ogj/@ ir9n7BtaniT N intett az er3roHbolg bLlEs (8ag7 a szolg9jaT^ a s9r@9n7 3elD. N A m9g/s @imOlt. "eon 89llat 8ont. N Jit t/dom DnT N 8allotta be AszintDn. N Jeg @ell 6rCb9ln/n@4 m9s megold9s ninEsP (azEo m9ris @a6asz@odott 3el a szLrn7eteg 29t9ra. %r/n %rat2 mLgLtte. A lCdobog9s m9r szinte a 3IlI@ mLgIl 2angzott4 de az eemsi@ mDg nem l9tszotta@. "eon 29tra3ord/lt. AlmDra bizon7talan/l to6ogott ott4 a2ol 2ag7t9@4 b9jos arE9n 2at9rozatlans9g l9tszott. "eon sC2ajtott4 Ds nag7 B8ben intett a l9n7 3elD. AlmDra arE9n boldogs9g 8illant4 s a @arEsO l9n7 r/gan7os lD6te@@el szaladt a s9r@9n7 3elD. "eon mDg segBtett is 3elm9szni a @LtDl29gEsCn. N !o most... N @ezdte "eon. A 8Llg7 tor@olat9n9l arti@/l9tlan I8LltDs 2angzott 3el. N ?iess eg7 @iEsitP N @i9ltotta %r/n %rat2. "eon a szB8e @LrIl ter6esz@edA ?LtDt "9ngra @onEentr9lt4 Ds /g7anol7an @ilenE9gO 9rn7@orb9Esot 8ar9zsolt a @ezDbe4 mint amil7et @or9bban a FA@omm/ni@9torn9l l9tott. A ?LtDt "9ng massz9ja 8DgigEsorgott a @arj9n4 le az /jjai2oz4 s @ilenE 9g 3orm9lCdott belAle. N FelP N @i9ltotta "eon4 Ds megs/2intotta az 9rn7@orb9Esot. N ?z9llj 3el4 te dLgP

. *ra-. (e6Ilte@. *ra.HjLtt a 89lasz.A sz9mBt9sa bejLtt. e#t ne .zt m9r 3Oj2atj9to@P N ne8etett %r/n %rat24 de azt9n le2Ozta a 3ejDt4 mert @arEsO n7Bl8esszA@ sI8Btette@ el 8eszedelmes @LzelsDgben. "eon majdnem leszDdIlt az elsA n7eregbAl. A 578ern engedelmes@edett a ?LtDt "9ng 6aranEs9na@. N . "eon nag7ot Esa6ott a @orb9EEsal a le8egAbe 3D@telen LrLmDben. "eon szertart9sosan megleg7intette az 9rn7leg7ezAt. N A@@or arra 8edd az ir9n7tP 8ár arra vette-.sináld( – 2allotta a 578ern ideges 2angj9t a 3ejDben.g7szerKen elr/gasz@odott a talajtCl4 @it9rta irtCzatosan szDles sz9rn7ait4 s leg7intett eg7etH@ettAt. A s9r@9n7 azonban 6illanato@ alatt maga mLgLtt 2ag7ta a torz lo8aso@at4 Ds Dsza@ 3elD sz9rn7alt. ?gen.a -egkér'etlek. N >e beszDlszT N @i9ltotta. N &eorat2baP N @i9ltotta. N &eorat2ot m9gi@/s Esa6d9@ 8Ddi@P 8ár ne-. N JiCta nemT &-ióta a keorok elvándoroltak. Rg7 l9tszi@4 elDg lel@et zab9l2atott4 Ds beg7Cg7/lta@ a sebei4 mert ismDtelten nem 8olt szI@sDge ne@i3/t9sra. Fá) neke-. . J9 Az elsA eemsi lo8aso@ I8Llt8e 89gtatta@ be a 8Llg7be. . JDl7 2ang szClalt meg a 3ejDben: ?gen. "eonna@ eszDbe j/tott 8alami. N >/dod4 merre 8an &eorat2T 2er-és#etesen.

.g7 n9ddal benAtt szDlK tC @Lze6Dn ELlL6L@re D6Btett n9d@/n72C@ sora@ozta@4 szinte szab9l7os Esiga8onalat @D6ez8e4 mel7e@ . A s9r@9n7 lejjebb eresz@edett az eg7i@ domb mLgLtt4 Ds 8alCs9ggal 9t6rDselte mag9t a @es@en7 sz/rdo@on4 a2ol "eon emlD@ezete szerint eg7@or ArL@ 9llta@.l@DsIn@."eon megdLbbent. N !e 2arag/djP A l9n7 Esod9l@oz8a nDzett r94 de nem szClt semmit. A l9n7 elmosol7odott. N 'gazad 8an N mondta. N le2elte "eon. (azEo Ds %r/n %rat2 azonnal @L8ettD@. "eon nem 3irtatta to89bb e rejtDl7es @ijelentDs lDn7egDt4 in@9bb 29tra3ord/lt AlmDr92oz. N G9r 6erEEel ezelAtt mDg el a@art9l @ergetniP "eon za8arba jLtt. "eon lem9szott a @LtDl29gEsCn4 Ds lesegBtette AlmDr9t is. N AlmerginP N si@@antotta Alm9ra.. N &eorat2P N .-e'etek tovább. 8ess#ire.rre a 89laszra 8ala2og7 nem sz9mBtott.. . )m Og7 jC Lt 6erE mOl8a Ojra 2allotta a 3ejDben az ismerAs 2angot. A domb 8ala2og7 3/rEs9n ismerAsne@ tKnt "eonna@4 de nem t/dta beazonosBtani.. N Ho8a 89ndorolta@T A 578ern nem 89laszolt. N . N . 2<l sok a -ágia.tolDrtI@P )m az ezIst 6ont e@@or merede@en le3elD sz9llt4 Ds eltKnt eg7 domb mLgLtt. 9e. Az eg7i@ @is 8Llg7 mDl7Dn zLldess9rga tC 8illant. N Ha szL@ni 6rCb9lsz4 megLlle@P N 3ig7elmeztette. . N #da meg7In@P A 578ern eresz@edni @ezdett4 Ds @Lnn7ed mozd/lato@@al lesz9llt a tC 6artj9n.l@DsIn@P N le2elte AlmDra. J9s3Dl Cr9ja re6Il2ette@ Dsza@ 3elD4 ami@or a l9t2at9ron eg7 b/@d9EsolC ezIst 6ont tKnt 3el a le8egAben. N Hreeirat2P N @i9ltotta "eon. "eon nem erAltette a @DrdDst. Azt9n ami@or eg7m9st @L8etA sz/rdo@rendszert 6illantott meg a @isebb 2eg7e@ @LzLtt4 3el@i9ltott. N 1sa@ nem.

N Ss (azECD@T N @Drdezte "eon idegesen. F/ra4 de igen @ellemes DrzDs 8olt4 szinte megm9morosodott a le2etAsDgtAl4 2og7 29rom dimenziCban rL6@Ld2et 3el al9.@LzD66ontj9ban eg7 2atalmas n9d@/n72C magasodott4 mint 8alami toron7. N A 3ranEbaP N morogta "eon. Hreeire@. S66en ebben a 6illanatban sz9llt le a le8egAbAl eg7 ezIstszBnK 9rn7 e toron7 @LzelDben. N %7erIn@ m9rP N sziszegte a merg29ni4 Ds 3elrL66ent a le8egAbe. )m a legnag7obb n7IzsgDst a 3A@/n72Cna@ 2el7et adC4 @iEsin7@e szigeten l9tt9@... N $ag7 Oszna@ 8ag7 maradna@ N 3elelte 3legm9n a l9n7. ?z9mos n9dt/taj lebegett m9r a sziget mellett4 s to89bbi @is t/tajo@ @LzelBtette@ 3elD. &DtsDge sem maradt a3elAl4 2og7 eze@ a sz9rn7a@ 3el is 3ogj9@ rL6Bteni. N Az Dgbe. "eon a@aratlan/l megborzongott. "edobta mag9rCl a sLtDt @L6en7t4 meztelensDge eg7 6illanatig rag7ogott a len7/g89sra @DszIlA na6 /tolsC s/garaiban4 azt9n lassan4 3o@ozatosan AlmDra4 a szD6 8ar9zslCl9n7 9t89ltozott eg7 /ndorBtC4 3e@ete dene8DrrD. "eon meg6rCb9l@ozott sLtDt sz9rn7ai8al4 Ds eg7H@Dt bizon7talan Esa69s /t9n A is a le8egAben tal9lta mag9t. N A 8Bzbe z/2anszP N @i9ltotta a merg29ni ijedten4 ami@or "eon Oj @D6essDgeit tesztel8e b/@Cre6IlDsbe ment 9t. N -e2og7P N @i9ltotta diadalittasan "eon. N #ttP N si@oltotta AlmDra4 Ds a sziget 3elD m/tatott. N J9r meg@ezdAdLttP . >/tajna@ 8ag7 m9s 8Bzi j9rmKne@ n7om9t sem l9tt9@. A ?LtDt "9ngra @onEentr9lt4 Ds a @D6lD@en7 massz9bCl 2atalmas sz9rn7a@at 3orm9lt a teste mellett. . N Hog7 a 3enDbe j/t/n@ odaT N Azzal az erA8el N mot7ogta AlmDra N4 ami8el a s9r@9n7t ir9H n7BtottadP N Hog7anT N !L8essz sz9rn7a@at magadna@P "eon azonnal @i6rCb9lta az Ltletet.lzOgta@ a legszDlsA ELlL6@/n72C@ 3LlLtt4 Ds tLbb 2el7rAl s9rg9szLld 6i@@el7K @ro@odil3eje@ b/@@anta@ elA.

&eze bizon7talan/l mozd/lt a @L6en7e bDlDse 3elD. Az Lsszes 2reeir iszon7od8a ordBtott 3el.g7 igen r9nEos4 @ortCl meg3e@etedett 6i@@el7K4 botra t9masz@odC4 8a@si 2reeir Esoszogott elA4 @Dt mar@osabb szolg9ja @arj9ra t9masz@od8a. N Ji3Dle rendbont9s ezT N (ominV7ara@P N I8LltLtte megdLbben8e "eon. N Ji tLrtDni@ ittT N 8art7ogta a 8DnsDg. JDg moEorgC 9ldozata 3LlD re6Ilt4 Ds tAle szo@atlan @eg7etlensDggel addig Dgette a s/g9r6iszH tol798al4 amBg Esa@ az ezIst6al9st t/lajdonos9bCl mindLssze eg7 3orm9tlan4 szDnnD Dgett 2Osmassza maradt. A 2atalmas termetK 2reeir meg6erdIlt4 Ds 2itetlen@ed8e b9m/lt az 9rn7D@sz9rn7a@on @LzeledA "eon ?il8erre. BK9 Feg78erDbAl s9rg9s 3e@ete s/g9rn7al9b 89gCdott @i4 9tszisszent a le8egAn4 mellbe tal9lta a 2atalmas termetK 2reeirt4 Ds A @ezDt4 l9b9t szDt8et8e z/2ant 2an7att az ingo89n7os talajra. .g7 szDles @Aolt9ron ott 2e8ert a Hajnal &ardja4 s @armazsin8LrLs szi@r9@ LzLnDt szCrta a @LrIlLtte tolongC 2reeire@re4 a@i@ @Djesen si@ongatta@ e szi@r9@ esAjDben. A @Aolt9r mellett eg7 ezIst @L6en7es4 igen magas4 el9llC 3IlK 2reeir tDrde6elt4 a @ezDben eg7 EsillogC4 dr9ga@L8e@@el @ira@ott mar@olatO @Dst tartott4 Ds @9nt9lC 2angon Dne@elt. "eon len7omta az elsItA billent7Kt. "eon azonban nem Drte be enn7i8el. N Ji3Dle Esoda ez4 2og7 Ojra l9tla@T A 8erssoro@ j/totta@ eszDbe. N AlmerginP N I8LltLtte "eon4 Ds mDg rL6tDben elAr9ntotta s/H g9r6isztol79t. A 8DnsDges ala@4 a@i m9r a@@or is 8Dn 8olt4 ami@or 29romsz9z D88el ezelAtt elAszLr tal9l@ozott 8ele.. . "eon 3elri@oltott 6Dld9tlan dI2Dben.

mert sen@i sinEs4 a@i ol7 2atalommal rendel@ezi@4 mint a Hajnal &ir9l7nAje. N Jint2a Esa@ "eon ?il8er szClBtott 8olna a ne8emenP "eon azt 2itte4 menten eldAl.. Alatt8alCi nem mozd/lta@4 nem is ri@oltozta@4 Esa@ 8izen7As szemI@@el "eonra meredte@4 Ds tIrelmesen 89rt9@ a 3ejlemDn7e@et...l a@arta 6/sztBtani a Hajnal &ir9l7nAjDt.. N Almergin4 a merg29ni Dletre a@arta @elteni At N s/ttogta. A 8a@si szeme@bAl s9rg9s @Lnn7Ese66e@ 2/llotta@. rettenetes dolog ezT N . A s/g9r6isztol7t 3en7egetAen 3ogta az Lreg @Dt t9mogatCj9ra arra az esetre4 2a azo@ t9madni 6rCb9lna@. .. N Jil7 ismerAs e 2angP N sC2ajtott a 8DnsDg. N A 3ogadott I@/no@9dT .. Az aszott @eze@ 8isszar9nd/lta@. N Az Dn 6aranEsomra.Az Lreg g7B@ember 3elemelte a 3ejDt4 Ds szagl9szni 6rCb9lt. $isszatDrtDl.... N Ji3Dle. N Jint2a az elAbb azt @iab9lt9to@ 8olna4 2og7 3ogadott I@/no@9m 8isszatDrt. N Ji3Dle szellem @BsDrt a mOlt 2om9l79bClT N Jegismered a 2angomT N ri@oltotta "eon4 Ds lesz9llt a bizon7talan talajra a 8DnsDg elD. N &iD ez az ismerAs 2angT N reEsegte a 8DnsDg.. eg7edIl A sz9ll2at szembe rettegett ellensDgIn@@el4 a @eg7etlen HadOrralP AlmDra eg7 @eEses rL66enDssel lesz9llt az olt9r mellD4 mel7en a . A !ag7 &ir9l7nA eg7@ori 2it8ese.g7 3eg78er N mot7ogta "eon N4 mell7el megLltem a 3ogadott I@/no@9dat. "eon megdLbbent.. N Jegismersz4 2reeire@ bLlEs embereT N &i ne ismernD meg ezt a 2angot4 a@i eg7szer is 2allottaT "eon ?il8er 8ag7. N $isszaP N @i9ltotta "eon. N Hol 8an 2adi 3AnL@LtL@4 Almergin4 a merg29niT N @Drdezte4 Ds nDma Esend 3elelt ne@i. )m azo@ nem @BsDrletezte@ semmi8el... N Ss ott a @ard4 a Hajnal &ardjaP Hog7an n7er2etem 8issza belAle szeretett 12lo8i9matT Az Lreg eg7 darabig mDl7en 2allgatott..g7 merg29niPP A 8DnsDg ta6ogatCz8a n7Ojtotta elAre meg3e@etedett @ezDt4 Ds /jjai a s/g9r6isztol7ra ta6intotta@.

N Jerg29n tLr8Dn7ei szerint en7Dm lesz a tisztessDgP "eon za8artan lD6ett elAre.8illogC Ds szi@r9zC @ard mellett eg7 megs9rg/lt @o6on7a Ds eg7 3/rEsa tamb/rinszerK 2angszer n7/godott. . A moEs@os 6o@rCEot ledobta mag9rCl4 Ds ott 9llt tIndL@lA meztelensDgDben. AlmDra "eont nDzte4 Ds dallamos merg29ni n7el8en 8alami szomor@9s dalt @ezdett Dne@elni. >Ir@iz@D@ r/29t Esatolt 3el a mozd/latlan AlmDra @arEsO testDre4 a 3ejDre @oron9t n7omott4 Ds Es/@lCira aran7 @ar69nto@at 2Ozott. Azt9n @eserK @aj9ns9ggal tette 2ozz9: N Ss @B89nom4 leg7en so@ LrLmed belAleP A 2reeire@ sziszeg8e4 8art7og8a el29tr9lta@. N Sn is merg29ni 8ag7o@P N @i9ltotta EsengA 2angon4 mi@Lzben szinte szemmel @L8et2etetlen mCdon 8issza89ltozott @arEsO l9nn79. A 2reeire@ Esendben 89rt9@4 mi tLrtDni@. AlmDra abba2ag7ta az Dne@lDst. N Ss most N @i9ltotta remegA 2angon AlmDra N4 ne 9lljon sen@i @ettAn@ @LzDP "era@ta a dBszes mar@olatO @Dst a @Aolt9rra4 azt9n balj9ba 8ette a tamb/rint4 jobbj9ba 6edig a @o6on79t. Fe@ete szeme elmond2atatlan DrH zelme@et 3ejezett @i. N Gontosan t/dom4 mi@Dnt @ell el8Dgezni a 3elDlesztA szertart9stP Jinden szem 3elDje 3ord/lt. 'smDt megr9zta a tamb/rint4 Ds nag7ot ri@oltott. Jegr9zta a 2angszert4 s az EsilingelA 2ango@at adott4 Ds 3e2Dres szi@r9@ 6attogta@ belAle szerte. A szeme @i@ere@edett4 mint a@i 8alami 8Dgzetes tettre @DszIl. A 2reeire@ rezzenDstelen te@intettel b9m/lt9@ a meztelen teremtDst. "eon 6islogott. . "eon @Lzelebb a@art lD6ni4 de (ominV7ara@ meg3ogta a @arj9t resz@etA @ezD8el4 Ds a 3ejDt r9zta.g7 @L8Dr 2reeir asszon7 Dr@ezett tot7og8a nD29n7 2olmi8al a @ezDben.l2at9roztatott. AlmDra eg7 @Lnn7ed mozd/lattal @iragadta a dBszes @Dst a szDnnD Dgett Almergin meg3e@etedett @ezDbAl4 Ds magasra emelte. N Jit mK8elszT N $isszaadom ne@ed azt4 a@i a tiDd N @i9ltotta AlmDra. N J9r nem szabadP . A jobbj9ban tartott @o6on7a szeme 8LrLsen 3elizzott4 Ds a 2reeire@ sziszeg8e 29tr9lta@.

Ara e@@or a szIr@e 3IstEs96 @Drlel2etetlenIl a n7a@a @LrD te@eredett. A @o6on7a sz9j9bCl nem jLtt @i tLbb lil9s 3e@ete 3Ist. . A @ard 8LrLsen lI@tetett4 a/r9ja eg7re t9g/lt4 s mint2a eg7 asszon7 @Lr8onalai @ezdte@ 8olna @ibonta@ozni a 2el7Dn. A szIr@IlA 3Istn7Ol89n7 meglebbentette AlmDra tIr@iz@D@ szo@n79j9t4 azt9n lassan4 meg3ontoltan @Lrbe3onta a l9n7 testDt4 mint2a @ed8esen 9t a@arn9 Llelni. AlmDra arEa eltorz/lt4 a l9ba megrogg7ant. A szD6 arE eltorz/lt.g7 6illanatra r9 az arE elAb/@@ant a remegA 39t7olt @D6ezA 3Ist mLgIl4 Ds ez az arE m9r nem AlmDr9D 8oltP 12lo8ia 8LrLs 2aja tKnt 3el a 3e@ete 2aj 2el7ett4 s a jCl ismert Ds 92Btott mC@9s 8on9so@ 8ettD@ 9t AlmDra galambszerK 8on9sait. "eon 3el@i9ltott4 de mozd/lni sem t/dott. "eon 3el@i9ltott. A lI@tetDs most m9r AlmDr9ra is 9tterjedt4 s az A ala@ja 2el7Dn 6edig eg7 @ardszerK t9rg7 @ezdett 8illogni 6eriodi@/san. ?z9ja sza8a@at 3orm9lt4 mint2a a l9n7 mDg mondani a@arna 8alamit4 de eg7 szC sem 2allatszott. Jagasra emelte.A @o6on7a sz9j9bCl lil9s 3e@ete 3Ist tLrt elA4 @ezdetben sKrKn Ds g7orsan4 azt9n eg7re rit@/l8a4 szIr@Il8e Ds lass/l8a. ? megint Esa@ nem 12lo8ia 9llt ott4 2anem a @eEses AlmDra4 3e@ete szemDt "eonra szLgez8e. A maradH 89n7o@ mDg bele@Oszta@ a tamb/rinba4 Ds megszKnte@ lDtezni. ? az 9t89ltoz9s mDg erAteljesebbD lett. A @Ds2ez @a6ott. )m a l9n7 mindLssze a Es/@lCj9t 89gta meg4 Ds nD29n7 Ese66 8Drt EsL66entett a lI@tetA @ardra. A merg29ni 3Lld2Lz 89gta a @o6on79t4 Ds messzire 2ajBtotta a tamb/rint. 12lo8ia elmosol7odott. . Jajd a 3Ist @issD szDtterIlt4 Ds elta@arta a l9n7 arE9t. -e e@@or a tamb/rin ismDt megEsendIlt4 Ds a 3Ist4 a@9r2a 8ala@i ismeretlen erA 6aranEsolna ne@i4 lete@eredett a @arEsO n7a@rCl4 belesz9llt a rezgA tamb/rinba4 s ott elen7Dszett4 mint2a sosem lett 8olna. 6illanatban a Hajnal &ardja jCl 2all2atCan serEegni4 sziszegni @ezdett4 Ds Og7 8illogott 8LrLs szBnben4 2og7 szinte l9ngo@at 8etett. "eonna@ ol7an DrzDse t9madt4 mint2a a .

N Cl 8ag74 szerelmemT N 8art7ogta eg7 reszelAs nAi 2ang. BB9 Arra tDrt mag92oz4 2og7 oEsm9n7 szagO 8izet loEEsantana@ az arH E9ba4 Ds 29rom/jjO4 6i@@el7es @eze@ 6o3ozgatj9@. HA 3DrjemP Az iga#i 3DrjemP "eonP Sn 8ag7o@ a Hajnal &ir9l7nAjeP 12lo8iaP "eon el9j/lt. N HarEoltam.. ? e@@or ott4 a2ol 69r 6erEEel ezelAtt mDg a Hajnal &ardja 8illogott4 most eg7 r9nEos4 tL6LrLdLtt4 2ajlott 29tO4 6O6os 8Dnasszon7 jelent meg4 s 8Dreres szemDt "eon 3elD 3ordBtotta. "eon t9tott sz9jjal b9m/lt.z nem le2et igazP N reEsegte reszelAs 2angj9n a matrCna. ? m9rHm9r ez tLrtDnt. )m a szemb9ntC 8illog9s @Lze6ette eg7szer Esa@ AlmDra 3elri@oltott4 s a dBszes @Dst4 mell7el Es/@lCj9bCl 8DrEse66e@et 3a@asztott4 eg7 2irtelen mozd/lattal saj9t mellei @LzD m9rtottaP Az eddig @LzLn7Lsen Ds Esendesen 8isel@edA 2reeire@bAl ol7an si@olt9s tLrt @i4 2og7 az egDsz szigeteEs@e beleremegett. (ominV7ara@ arti@/l9tlan 2ango@at 2allatott.. Ss igen 3/rEs9@at 9lmodott. "eon Esa@ lassan tDrt mag92oz. A nag7 @/n72C belsejDben 2e8ert eg7 g7D@Dn7szAn7egen4 Ds aggCdC arEo@ 2ajolta@ 3LlD. AlmDra szeme t9gra n7Blt4 s a @eEses test a bizon7talan talajra 2an7atlottQ a @Ds bKnLsen meredt elA a mellDbAl.Hajnal &ardja rLg8est 12lo8ia Ds AlmDra im6oz9ns @e8erD@D8D 89ltozna4 mi@Lzben AlmDra 6edig el3oglaln9 12lo8ia 2el7Dt a &ard belsejDben. . N $alami. ?i@olt9s/@at 8issz2angozta a @ard si8Bt9sa4 mel7bAl most m9r szinte semmi sem l9tszott4 2el7Dt eg7 nAala@ 8ette 9t. 3/ra 8il9grCl 9lmodtam N s/ttogta. N .

. .JegLltem eg7 t/Eat @/nigaamit.. N &i tette ezt 8eledT N A @or N mot7ogta 12lo8ia. a merg29ni erA@ne@P "eon meg6rCb9lta le@Izdeni 8iszol7g9s9t4 de igen nag7 lel@i Ln/ralomra 8olt szI@sDge4 2og7 el ne tolja mag9tCl az arE9t EsC@olgatC 8DnsDget. N JiDrt.... JDg a 8Dn (ominV7ara@ is be3ogta a 3IlDt... N RristenP N s/ttogta. (ominV7ara@ adta meg a mag7ar9zatot.. 2iszen ne@i @LszLn2eted a 3elt9mad9sodatT 12lo8ia Og7 ri@9Esolt 3ogatlan sz9j98al4 2og7 rossz 8olt 2allgatni... meg eg7 ?@andar %ra/n ne8ezetK eemsit. . N ?z9ndD@osan tette az 9t@ozottP JegtD8esztett 8alamenn7iIn@etP Hal9lra BtDlte mag9t Ds 8ele engem isP "eon nem Drtette.. ott. N Hat8an D8es 8oltam4 ami@or a lel@em a &ardba @LltLztettem4 s e lassBtott Dlet3ol7amato@@al is legal9bb to89bbi 2arminE D8et Lregedtem. l9ttala@ 3iatalon..... N A szertart9s szerint AlmDra lel@e EserDlt 8olna 2el7et a Hajnal &ir9l7nAjDne@ @ardba bLrtLnzLtt lel@D8el. N -e 2iszen. N Gont a@@or4 ami@or a &ard m9r elen7Dszett4 s a lel@em @iszabad/lt.. -e nem sz9mBtP JDg eg7szer tal9l@ozni @B89ntam az elsA 3Drjemmel4 mielAtt eln7el az LrL@ sLtDtsDg. A 8Dn boszor@9n7 2aragosan 6attant 3el.. N !e merd a sz9dra 8enni anna@ a ribanEna@ a ne8Dt tLbbD4 beEses 3DrjemP N 6aranEsolta.. AlmDra 2el7Dn.. s @B89ns9gom 8DgIl teljesIltP H9la. "eon @9b9n Ilt 3el. -Dmon@Dnt idDzte@ meg odaP ?z9raz 6ergamen2ez 2asonlC DrintDsK aj@a@ EsC@olt9@ meg az arE9t4 Ds "eon Esa@ ne2ezen ismerte 3el a 8DnsDgben 12lo8ia eg7@ori szD6sDgDt.lDg lett 8olna eg7etlen Ese66 8Dr a merg29nitCl4 2og7 e Esere megtLrtDnjenP AlmDra lett 8olna a Hajnal &ardja4 s 12lo8ia teljes 3iatals9g9ban tIndL@Llt 8olna AlmDra testDbenP N )m az az 9t@ozott a leg89ls9gosabb 6illanatban megLlte mag9tP N si@oltotta mag9n @B8Il a 8Dn boszor@9n74 "eon eg7@ori @ed8es 2it8ese.. az elAbb.

. . N Azt9n szembe @ell sz9llnoto@ a Hajnal Had/r98al4 2og7 megmentsDte@ rettenetes 2aragj9tCl 12er/biontP "eon sC2ajtott. AlmDra i3jOi testDre gondolt4 Ds megborzongott4 ami@or lel@i szemei elAtt ismDt 3elrDmlett a l9n7 Lng7il@oss9ga.'3jOs9gom LrL@re el8eszettP ? m9r a &ardba sem @LltLz2ettem 8isszaP Jit tett 8elIn@ az az 9t@ozott merg29niP "eon... Srtette m9r4 mit jelentette@ az /tolsC sza8ai4 s mit jelentett az a @aj9n @i3ejezDs az arE9n.. N &i a Hajnal Had/raT 12lo8ia Esod9l@oz8a meredt r9.. a m9sodi@ 3Drjem. t/dn9l szeretni ebben a testemben... "egal9bbis azt 2iszem. Bg7 Lregasszon7@DntT N 'gen N s/ttogta "eon4 de mDg A maga sem 2itte el ezt a 2aH z/gs9got. N G9r na6oto@ 8an4 2og7 LrIljete@ eg7m9sna@P N reEsegte a 8Dn (ominV7ara@.. N H9t nem t/dodT &e8anaar.....

.

. N A@@oriban tLrtDnt4 2og7 ?ang 9r/l9s9ra 3Dn7 derIlt4 s a %aH la@ti@/s >an9Es 2el7re9llBtotta a rendet. A merg29ni@ m9sodlDte 3ol7am9n nem Og7 DrzD@eljI@ az idAt4 mint az elsAdleges lDtben. N . #toaa@ Ds eemsi 2CdBtCi bD@Dben 2azatDrte@ Amri@ba4 2og7 to89bb8B8j9@ @IzdelmI@et a 3ennmarad9sDrt azon a @ietlen @ontinensen.g7 D8 telt el4 a8ag7 29romsz9z4 sz9momra eg7re ment. N . N >e tal9n tLbbet t/dsz mondani4 le9n7om. N (Dg 8olt N sC2ajtotta.B9 (ominV7ara@ az AsLreg 2reeir mindent/dCan 2/n7orgott 8a@si szemD8el4 Ds 8ill9s n7el8Dt eg7 6illanatra @id/gta ezern7i r9nEtCl EsO3Btott 2IllA6o39j9bCl... "egal9bbis a@@oriban.g7i@ 6illanatban mDg a &e8anaar 8isszatDrDsDre Ds a g7Azelem tiszteletDre adott ban@ett dBsz8endDge 8oltam4 a @L8et@ezAben.. "eon leIlt az eg7i@ n9dmatraE szDlDre4 Ds 3ejDt a @ezDbe 2ajt8a 2allgatta a tLrtDnetet. N &e8anaarT N 3ontolgatta "eon a ne8et.. N Ji tLrtDnt az/t9n4 2og7 Dn. N . ...g7szerKen eltKntDl4 Ds b9r2ol @erestettIn@ is4 so2a tLbbD nem @erIltDl elA. A bKnLsL@et el2/rEolt9@4 az a@aratlan/l 8Dt@ezA@ne@ 6edig adta@ mDg eg7 le2etAsDget4 2og7 2el7re2ozz9@ a 2ib9j/@at. N ?zinte m9r alig emlD@szem4 mil7en rDg. N + lenne a Hajnal Had/raT N &i m9sT N sziszegte a 8DnsDg4 s a szD6sDgDbAl so@at 8esztett 12lo8i92oz 3ord/lt. Ha t/dom4 mil7en DrzDs4 so2asem 89llal@oztam 8olna r9. A tL6LrLdLtt4 r9nEos Lregasszon74 a@i eg7@or a tIndL@lAen szD6 Ds ele8en 12lo8ia 8olt4 reszelAs 2angon szClalt meg. A >an9Es &e8anaar @ezDre adta 12er/bion sors9na@ . N !em t/dta4 2og7an 3ogalmazza meg azt a 2el7zetet4 ami@or 12er/bionbCl eg7 szem8illan9s alatt 8issza@erIlt "e ?entierbe.. "eon @omoran meredt maga elD. A @ardban la@oztam4 testetlenIl4 DrzD@etlenIl Esa@ 8alami 2om9l7os Drtelemmel.ltKntDlP N si@oltotta 12lo8ia4 Ds a szeme elD @a6ta a @ezDt4 mint2a ismDtelten 9tDlnD azt a szLrn7K na6ot.

!e@In@ 6edig a@adt D66 elDg dolg/n@4 mert a @/nigaami@ 8alami Asi mendemond9ra 2i8at@oz8a @i@i9ltott9@ mag/@at a legAsibb 3ajna@4 Ds @IlLn 6ri8ilDgi/mo@at @L8etelte@. ?o2a eg7 /jjal nem Drintett4 tiszteletben tartotta azt a tDn7t4 2og7 Dn 8alCj9ban a te 3elesDged 8ag7o@. . 2og7 a 6o@ol szabad/lt el Amri@ban. Ji m9st te2ettem 8olna4 nD8leg az A 3elesDge lettem4 Ds segBtettem az /ral@od9sban. Amit D8sz9zado@ 6/sztBt9sa tett tLn@re4 nem le2et eg7H@Dt D8 alatt teljesen 2el7re2ozni. J9rHm9r Og7 tKnt4 2og7 12er/bion @isza@ad az MrL@Ls Sjsza@9bCl4 s a Hajnal@or @ezdAdLtt4 ami@or @ezdetDt 8ette a @atasztrC39@ sorozata. "eon 3eszIlten meredt r9. Gontosabban.ze@ 6ersze eleinte Esa@ n7/gtalanBtC 2Bre@ 3orm9j9ban Drte@ el 2ozz9n@4 2iszen Amri@ megmaradt /g7anol7an tito@zatos @ontinensne@4 mint amil7en @or9bban 8olt. N H9rom D8en @eresztIl remDn7@edtem4 2og7 elA@erIl a 3Drjem. Ss tLrtDnt mDg 8alami4 amirAl @e8Ds a t/dom9som4 Esa@ ann7i. Fo@ozatosan D6BtettI@ a birodalm/n@at4 mel7ben eg7enlA jogo@at biztosBtott/n@ minden 3ajna@4 E2er/bo@na@4 eemsi@ne@4 @/nigaami@na@4 azDno@na@4 2reeire@ne@. Jinden nag7@odC 2atalomra tLrt4 Ds meg a@arta szerezni a 3A@odCi EBmet. ?zinte a sz9j9bCl a@arta @ir9ntani a sza8a@at. N #toaa@ azCta is-ét Dl N 2el7esbBtett a 8DnsDg.. !e2Dz dolg/n@ 8olt az /ral@od9sban. A @IlLnbLzA eemsi tLrzse@4 mel7e@ Esa@ #toaa@ /ralma alatt nem merDszelte@ mara@odni4 azonnal eg7m9sna@ este@.. N )m a@@or el6/szt/lt4 Ds Cri9si 2atalmi 2arEo@ @ezdAdte@ Amri@ban. Az Lregasszon7 el2allgatott. N Ss a@@or.to89bbi ir9n7Bt9s9t4 s az itt maradt g2irde@ Ds merg29ni@ az A segBtAi4 testArei lette@.. N JiEsodaT N tilta@ozott "eon mDltatlan@od8a. &e8in jC 3Drj 8olt Ds bLlEs /ral@odC. "eon erre nem szClt semmit4 12lo8ia azonban szI@sDgDt Drezte4 2og7 megmag7ar9zza. N Hiszen #toaa@ Dl.... a mi testArein@. N #toaa@ot megLlte 8alami rettenetes 2atalom N 3ol7tatta 12lo8ia remegA 2angon. (9ad9s/l 12oler eg7@ori @L8etAi megala@Btott9@ a E2olerita 8all9st4 Ds eg7re 2e8esebben azon 39radozta@4 2og7 3e@ete m9gi98al Dletre @eltsD@ . 'dA@Lzben &e8anaar @ir9ll79 @oron9ztatta mag9t4 Ds @LzmegelDgedDsre /ral@odott a 6/sztBtC 29borO szabdalta 12er/bionban.

&e8anaar4 a 2atalmas /ral@odC4 egDsz 12er/bion istene a szemem l9tt9ra 3oszlott le8egA8D... !em Og7 mint @or9bban te. "eon a 3ejDt r9zta. a6rC Ea3ato@ra sza@adt. S6BtettI@ a biztons9gos Hajnal@ort4 s @Lzben a l9b/n@ alatt m9r remegett a talaj4 mint eg7 @itLrni @DszIlA 8/l@9n. 'szon7atos l9t89n7 8olt. !em t/dom4 mi3Dle rettenetes m9gi9t szen8edett el4 de attCl tarto@ beleArIl2etett4 s nem D6 Dsszel tDrt Ojra mag92oz Amri@ban.. J9r a saj9t testArein@ben sem bBz2att/n@. >e eg7szerKen Esa@ eltKntDl. + azonban szD6 3o@ozatosan lDgnemK8D 89ltozott4 lebegni @ezdett4 s mi@Lzben minden ment9lis erejD8el 6rCb9lta 8Ddeni mag9t4 si@olt8a Ds ArjLng8e a rettenetes 39jdalomtCl.. N Ji tLrtDn2etettT N FelDledt 12oler N szClt @Lzbe a 8Dn 2reeir4 (ominV7ara@ de azt9n tLbbet eg7 szCt sem tett 2ozz9. &e8anaar el6/szt/lt te29t4 de lD8Dn 3Dlig 2al2atatlan4 remDn7@edtem4 2og7 2amarosan A is Oj Dletre @Dl.. =osszOt li2eg8e rombol Ds 6/sztBt4 s lDn7egDben azt a m/n@9t rontja4 amit A maga ala6ozott meg.. Ss ami@or Amri@bCl ol7an 2Bre@ Dr@ezte@4 2og7 megjelent eg7 Oj 2atalom4 mel7 a Hajnal Had/r9na@ ne8ezi mag9t4 Esa@ Ar9 t/dtam gondolni. Az eg7i@ 6illanatban mDg mosol7og8a o@tatta @i az eg7i@ tan9EsadCj9t4 2og7 mi@Dnt 8isel@edjen a @/nigaami nemesi @IldLttsDg jelenlDtDben4 a @L8et@ezAben r9ngatCzni4 si@oltozni @ezdett4 Ds 2osszO 6erEe@en 9t tartott4 amBg teljesen Ea3ato@ra sza@adt4 s az a rDmes si@ol7 8Dgre el2allgatott. )m ez a te8D@en7sDge 6ersze Esa@ jC8al @DsAbb @ezdAdLtt.el6/sztBtott mesterI@et. Jindamellett ol7an n7/gtalanBtC 2Bre@ is sz9rn7ra @a6ta@4 2og7 ?ang megszL@Ltt a %ala@ti@/s >an9Es bIntetA intDzetDbAl4 Ds tito@ban 8isszatDrt 12er/bionba. >DrjIn@ 8issza arra az idAre4 ami@or Dn eg7edIl maradtam. $ala2ol. Jint @ir9l7nA4 Dn /ral@odtam 12er/bion 3LlLtt4 Ds mindezt . N A Fe@ete Jagiszter 3elDledt4 Ds gonosz m9gi9j98al azonnal t9mad9sba lendIlt. ? e@@or @L8et@ezett be a legrettenetesebb dolog4 amire mDg legrDmesebb @D6zelgDsemben sem gondoltam 8olna. N $alCszBnKleg ez tLrtDnt N erAsBtette meg 12lo8ia is a 3eltDtelezDst. A g2irde@ Ds a merg29ni@ @LzIl so@an 89rt9@ rajong8a a 8isszatDrtDt. 1sa@ erre t/do@ gondolni.

. A Hajnal &ir9l7nAjDne@ ne8ezte@4 de a 29tam mLgLtt Esa@ $Dres =oszor@9n7@Dnt emlegette@.zDrt 29t g9tat 8etettem a @i3ejlAdA 3aji elABtDlete@ne@4 betiltottam a E2olerit9@ n7il89nos te8D@en7sDgDt4 Ds a legEse@Dl7ebb za8arg9so@at is @eg7etlenIl megtoroltam. ? arra is /taltam4 2og7 a 8ar9zs@ardot mindLssze a Hajnal "o8agja @D6es anDl@Il a @ezDben tartani4 2og7 a 3eg78er LsszeDgetnD. N ?C2ajtott.@emDn7 @Dzzel4 2at9rozottan tettem. &IszLbLn 9llt eg7 Ojabb eemsi in89ziC4 a @/nigaami@ 6edig a trCnomra tLrte@.@@orra azonban m9r Dn is t/dtam4 2og7 mit teg7e@. Ss Dn is t/dtam4 2og7 ez 2amarosan be@L8et@ezi@. ? elDr@ezett az a 6illanat4 ami@or 12oler 8Dg@D66 8isszatDrt az Dletbe4 Ds meg@ezdte 6/sztBtC 2adj9rat9t. . . Arra is EDlz9so@at tettem4 2og7 a &ard segBtsDgD8el el le2et majd j/tni 2ozz9m4 a Hajnal &ir9l7nAjD2ez. Sreztem4 2og7 2amarosan nag7 szI@sDgDt l9tom e t/d9sna@. )m a remDn7eim eg7 idA /t9n Esa@nem szerte3oszlotta@. A 2el7zet eg7re 3eszIltebb lett. J9gi98al. >ito@zatos @LrIlmDn7e@ @LzLtt eltKntem4 9m elAtte 12er/bionHszerte elterjesztettem eg7 legend9t arrCl4 2og7 eljLn majd eg7szer eg7 2As4 a Hajnal "o8agja4 a@ine@ az a 3eladata4 2og7 megszerezze a Hajnal &ardj9t4 Ds a 8ar9zs3eg78errel a @ezDben megszil9rdBtsa a rendet 12er/bionban. !em Drde@elt. Jert t/dtam4 2a g7engDne@ m/tat@ozom4 /g7anol7an zKrza8aros 9lla6oto@ ala@/lna@ @i a birodalmamban4 mint amil7en Amri@ban jLtt lDtre #toaa@ 6/szt/l9sa /t9n.lmDl7Ilten tan/lm9n7oztam azo@at a tano@at4 ami@et eg7@or Jonara@2ban a te @ed8edDrt 3Dlbe2ag7tam4 Ds @itan/ltam a boszor@9n7i 8ar9zslato@ ja8arDszDt. . Jindamellett LsszebaH r9t@oztam eg7 merg29ni testArnAmmel4 Ds a m9gi9m segBtsDgD8el elsaj9tBtottam tAle a m9sodlagos lDt tit@9t4 8ag7is a t9rg7a@ba @LltLzDs Ds ottla@oz9s mK8DszetDt. N ?ang nem m/tat@ozott4 12oler 6edig nem mert n7Bltan ellenem t9madni. A E2olerit9@ minden tilt9s Ds IldLzDs ellenDre n7Bltan j9r@9lta@ a 89roso@ /tE9in4 Ds mindenItt !ag7mesterI@ nemso@9 be@L8et@ezA diadal9t 2irdettD@. 1sa@ a Hajnal Had/r9na@ gaztettei 8eszDl7eztettD@ Amri@ Ds 12er/bion nD6Dne@ 3ellendIlDsDt.rAsza@@al is 3enntartottam a rendet 2osszOH2osszO D8e@en 9t4 s mind8Dgig abban remDn7@edtem4 2og7 te4 "eon ?il8er elAbbH/tCbb 8isszatDrsz4 Ds le8eszed a 89llamrCl az /ral@od9s ter2Dt. 1sa@ eg7 mCdon 8Dde@ez2ettem ellene. .

JDg nem Drte el ereje EsOEs9t4 9m az Dn 2atalmamat messze meg2aladta. A merg29ni 8ar9zslatna@ azonban 8an eg7 nag7 8eszDl7e: a 2ason/l9s. . N ?zegDn7@Dm.. "eon s/g9rzC szemmel nDzett a 8Dnasszon7ra. (emDn7@edtem. "el@em merg29ni mCdj9ra bele@LltLzLtt a @ardba4 s mi@Lzben a Jagiszter errAl mit sem t/d8a minden lendIlettel a 6or2I8el7emet t9madta4 a @arddal odaszLgeztem At a szen8edDse@ olt9r92oz4 Ds ezzel meg6eEsDteltem a sors9t. $9logatott sereget 8ezettem Jonara@2 ellen4 Ds 2atalmas Esat9ban 3Lldig romboltattam4 a E2olerit9@ erejDt szDtzOztam4 Ds eg7edIl sz9lltam szembe a m9g/ssal. de 9lmomban sem gondoltam 8olna4 2og7 il7en rengeteg idAt @ell a @ardba z9r8a tLltenem. .. N )m mielAtt 8Dg@D66 a @ardba z9r@Cztam4 be @ellett 8Dgeznem eg7 3ontos 3eladatomat. !em @ellett so@9ig @/tatnom4 2og7 t/djam: az DledezA4 9m a teljes erejD8el mDg nem rendel@ezA Jagisztert Jonara@2ban Arzi eg7 Esa6at E2olerita. Jost4 igen most 2itte el igaz9n4 2og7 8alCban az a 12lo8ia Il 8ele szemben4 a@it eg7@or a rajong9sig szeretett. A m9gi9t Og7 3oganatosBtottam4 2og7 a @ardot Esa@ eg7etlen ember leg7en @D6es @i2Ozni: te4 a Hajnal "o8agja.. Azt 2iszem. "eon @Lzelebb lD6ett az Lregasszon72oz4 Ds szeretetteljesen megsimogatta az aszott arEot. (9ad9s/l a t/data eg7re inH @9bb meglass/l4 s m9r nem @D6es t/dom9st 8enni a @Lrn7ezA 8il9grCl.>/dtam4 2og7 a legenda a@9r D8sz9zado@on 9t is 3enn 3og maradni4 Ds remDn7@edtem4 2og7 te ismDt megjelensz majd 12er/bion 8il9g9ban4 Ds a legenda sz9lait @L8et8e r9m tal9lsz....g7etlen mCdon t/dtam Esa@ leg7Azni. A t9rg7ba z9rt lDle@ lassan@Dnt teljesen azonos/l bLrtLnD8el4 s mag9tCl @D6telen el2ag7ni azt. nD29n7 D8ig mDg 6ontosan DrzD@eltem4 mi tLrtDni@ @LrIlLttem4 azt9n a @Il8il9g szD6 3o@ozatosan elszIr@Ilt4 sz9momra teljesen el8eszett. "egal9bb az eg7i@ nag7 ellensDgemmel le @ellett sz9molnom. ?en@i m9sna@ nem engedelmes@edtem4 a legelsz9ntabb 6rCb9l@oz9so@na@ Ds m9gi@/s t9mad9so@na@ is @Lnn7Kszerrel ellen9lltam4 s leszLgez8e tartottam D8sz9zado@ig a E2olerit9@ JagiszterDt.

Azt9n ami@or r9dLbbent4 2og7 semmi esDl7e4 gondos@odott rCla4 2og7 ne@em se leg7en.. N Azt mondtad4 @or9bban m9gi9t g7a@orolt9l. "eon 2allgatott. !e@i 8an 2atalma a22oz4 2og7 azt is 8issza2ozza4 ami m9s sz9m9ra LrL@re el8eszett.. "eon sC2ajtott.. N Ss 2a nem &e8anaar a Hajnal Had/raT Ss 2a &e8anaar LrL@re el6/szt/ltT 12lo8ia 2allgatott. ? ami@or (ominV7ara@ DrtesIlt arrCl4 2og7 az el8eszettne@ 2itt Hajnal &ardja elA@erIlt4 azonnal Otna@ indBtotta 2reeir ala@ban 2K merg29ni 2arEos9t4 Almergint4 2og7 a &ardot 2ozza el ne@i. . N $an eg78ala@i N 89gott @Lzbe (ominV7ara@. N Az a nA.. N &e8anaar.. JegtLrtDnt.. )m megjelentDl te. Hog7 meg3osszon a 3iatals9gomtCl. "elAtted Almergint4 Ds engedted4 2og7 az az AlmDra4 az az 9t@ozott @is merg29ni ring7C elrontsa a 8issza89ltoztatC szertart9st4 Ds LrL@re 8DnsDgre @9r2oztasson..g7 6illanatra AlmDra arEa 8illant 3el benne4 mielAtt a @Dst mag9ba dL38e mind@ettejI@ sors9t meg6eEsDtelte.. N 'rig7sDgbAl N reEsegte 12lo8ia sDrtAdLtten. )m a l9tszat nem 2iszem4 2og7 elDg. Anna@ segBtsDgD8el sem 8ag7 @D6es 8issza9llBtani a 3iatals9godatT 12lo8ia a 3ejDt r9zta. (ominV7ara@ 8a@sin 2/n7orgott 29l7ogos szemD8el4 Ds 8ill9s n7el8Dt eg7 6illanatra @id/gta a sz9j9bCl. N Az4 2og7 &e8anaar lenne a Hajnal Had/ra4 Esa@ 6/szta 3elH .. 12lo8ia biEEentett. N !em t/dom4 miDrt tette4 amit tett.. so@at segBtett ne@em N mot7ogta. N Jert mag9na@ a@art tDged. N "eg3eljebb g7atra illOziC8al t/dn9m Cr9@ra 9tala@Btani magam. N Ss sen@i sinEs4 a@i.N JindLssze eg78ala@i t/dott arrCl4 2og7 a @ardba @LltLztem: (ominV7ara@4 s nD29n7 bArte@erEsen /tal9so@at rejtettem el arra 8onat@ozCan4 mi@Dnt le2et engem a @ardbCl @iszabadBtani. "eon eltKnAdLtt.

N >/dom N reEsegte 12lo8ia. N 'gen4 ott N bClogatott a 8Dn 2reeir bLlEs. N Jajd meg@Drdezem A@et. "eon a 3ejDt r9zta. )m b9r2og7 leg7en is4 m9r bebizon7osodott4 2og7 a Hajnal Had/ra bBr2at a@@ora 2atalommal4 mell7el 8isszaad2atja az asszon7od 3iatals9g9t. N !em a@arla@ megb9ntani4 de attCl tarto@4 erAsen 29tr9ltatn9d a @IldetDsIn@et. N -e. N !em @ell 3inom@odnod4 t/dom jCl4 2og7 ebben a r/sn7a 3orm9mban tBz lD6Ds /t9n LsszeesnD@4 de a@@or is 8eled a@aro@ tartani. Ss 2a nem. N Amri@banT N mot7ogta. a@@or is meg @ell tal9lnod azt a szemDl7t4 a@i a Hajnal Had/r9na@ ne8ezi mag9t. N Jeg7e@4 elA@DszBtem az 9t8i8A m9gi9t. N >al9ld meg a Hajnal Had/r9t4 Ds 8ag7 szD6 szC8al 8ag7 erAsza@@al 8edd r94 2og7 @BmDlje meg rettenetes 2aragj9tCl 12er/biontP "eon tL6reng8e nDzett maga elD... N Az eemsi@ 3LldjDn4 azon a terIleten4 amit legjobban el6/sztBtott a ront9sT Azt sem t/dom4 mi@D66en j/t2atnD@ oda. N Sn is 8eled tarto@. A lel@emet 8issza@LltLztetem a @ardba4 Ds Og7 tal9n mDg a segBtsDgedre is le2ete@. Ami@or mag/@ra maradta@4 12lo8ia so@9ig nDzett maga elD4 majd elsz9ntan sC2ajtott. N (endben.g7edIl mDg74 8ag7 a t9rsaidat is 8iszedT "eon 89llat 8ont... N ? mindamellett @DznDl lesze@4 2a eljLn az idA4 2og7 a Hajnal Had/ra 8isszaadja a 3iatals9gomat N 89gta el 12lo8ia 2at9rozottan az .. !em bBrn9d... N "e2etetlenP $eszDl7es Ds 39rasztC Ot lesz. 2olna6 reggel ind/l2atto@.. "eon megrettent. . (ominV7ara@ 3eleg7enesedett a g7D@Dn7rAl4 Ds a @ij9rat 3elD lD6ett. N !em 2iszem.tDtelezDs. N Amri@banT N 8etette 3el a @DrdDst "eon...

. &i t/dja4 3izi@ailag 29n7 D8es le2ete@T !em is g7anBtom.. N Fig7elj4 D66 arrCl 8itat@oz/n@ ezzel a @Ct7agos t2or66al4 2og7 .ellen@ezDs 3onal9t. N (endben 8an.. A nA szemDben az LrLm 6ar9n7i 3Dn7e 8illant.ngem mindig is nag7on szeretett4 Ds mDg legel8a@/ltabb ArIletDben sem 3og semmi ol7at tenni4 ami8el ne@em 9rt2at.. "eonna@ Lsszeszor/lt a szB8e a sBr l9tt9n4 Ds ig7e@ezett a leendA @IldetDsre Lssz6ontosBtani a gondolatait. -e mielAtt @imDsz. N &e8anaarna@ si@erIlni 3og N 8Dlte a nA.. AlmDra sBrj9t igazgatt9@4 Ds (azEo mDg eg7 3aragott 3at9bl98al is megjelLlte: AlmDra4 a merg29ni. 1sa@ enn7i 9llt a t9bl9n4 semmi tLbb4 de (azECna@ ezt a 69r betKt @i3aragni is tLbb Crai m/n@9j9ba @erIl2etett. (azEo Jenemre Ds %r/n %rat2ra a zsombD@os sziget dDli EsIEs@DnDl a@adt r9 "eon eg7 Esa6at 2reeir @Ll7L@ t9rsas9g9ban. "eon be2/n7ta a szemDt. Ss megle2et4 2og7 eg7 reggelen nem Dbrede@ 3el tLbbD. . N 1sa@ 2og7 itt 8ag74 "eonP N @i9ltotta lel@esen %r/n %rat24 Ds elDje sietett. N !e is 6rCb9lj 8isszatartaniP Sn 2at9rozottan Drzem4 2og7 a Hajnal Had/ra nem m9s4 mint &e8anaar4 b9r @issD 29borodottan. ?o@@al biztons9gosabb a @ardban. N &i t/dja4 si@erIlHe mDg eg7szer @iEsalogatni a @ardbCl4 2a most 8issza@LltLzLlT N @oE@9ztatta meg. @Drle@4 leg7en az b9rmenn7ire /ndorBtC is sz9modra4 @Drle@4 EsC@olj meg. N A@@or most 2ag7j magamraP !em a@arom4 2og7 8DgignDzd4 mi@Dnt 2ag7om el ezt a r/sn7a 6or2I8el7t a m9sodi@ merg29ni lDt @ed8DDrt.z a test nem 2Ozza m9r so@9ig. )m ez Esa@ ne2ezen si@erIlt... Ds tal9n mDg @a6Cra is jL2et4 2a szI@sDg esetDn jelen lesze@. "eon dI2Lsen nDzett maga elD. Ha Bg7 @ell to89bb Dlnem4 mBg te 3iatal 8ag74 az sz9momra el8isel2etetlen. #tt @ell lennem4 "eonP N Jit mond2atnD@ erreT N J9r Esa@ azDrt is N @9r9lt az Lregasszon7 rendBt2etetlenIl N4 mert le2etetlenIl 8Dn 8ag7o@.

g7szer m9r mesDlted ne@em4 2og7 8alami #2ajCban4 de (azEo egDszen m9st 9llBt.2ol is szIlettDl te. N Ss 6ontosan mel7i@ 89rosbanT N Drde@lAdLtt az er3roHbolg bLlEs t/d9sra szomjasan. Ami@or megDr@ezte@ a @Bg7C@tCl4 giliszt9@tCl Ds a6rC 3Drge@tAl 2emzsegA szigetre4 (ominV7ara@ 69r sziszegA 6aranEsszC8al el@Ildte a t/tajt ir9n7BtC 2reeire@et. N Holna6 8eszDl7es @IldetDsre ind/lo@.. N &DszIljete@4 2olna6 ind/l/n@P Az Djsza@a 3ol7am9n borzalmas ri@oltoz9s 2allatszott 12lo8ia @IlLn @/n72Cj9bCl4 Ds a 2reeire@ minden2ol riadtan bOjta@ Lssze. "eon azonban nem 3elelt a @DrdDsre. N Ho89 lesz a menetT Amri@ba N 3elelte "eon4 Ds elsDt9lt a saj9t n9d@/n72Cja 3elD. N H9t 6ersze N 3elelte mag9tCl DrtetAdAen. A 8Dn 2reeir bLlEs t/tajjal 9t@elt eg7 t98olabbi @is moEsaras4 inH go89n7os szigetre a 29rom 3el@DszIlt @alandor t9rsas9g9ban. J9sna6 reggelre 12lo8ia 8DnsDges testDt 2oltan tal9lt9@ az ag7agos 6adlCn4 9m a Hajnal &ardja szinte DlettAl lI@tet8e izzott4 szi@r9zott. Az eg7re 6attogC szi@r9@ 2amarosan eg7sDges tKztesttD 9llta@ . (azEo4 %r/n %rat2. A t9rsaina@ nem szI@sDges t/dni/@4 mi tLrtDnt4 a 2reeire@re nem tartozi@4 (ominV7ara@ 6edig minden bizonn7al tiszt9ban 8an 8ele. . "ila szi@r9@ 6attanta@ elA4 Ds Esod9@ Esod9ja nem en7Dszte@ el4 2anem zImmLg8e meg9llta@ a 6/szta le8egAben 69r mDterre a 2reeir elAtt. N Rg7 8anP N @ontr9zott %r/n %rat2. N #2io 9llamban N mot7ogta "eon4 Ds a sBrt b9m/lta. Jag/@ra maradta@. A 8Dn 2reeir minden be8ezetDs nDl@Il leg/ggolt4 m9gi@/s Esonto@at 2Ozott elA a @L6en7e bDlDsDbAl4 Ds el@ezdte azo@at eg7m9s2oz Esa6@odni.8elem tartoto@T A t2or6 grC3 beleszOrta a 3at9bl9t a @is sBr2antba4 Ds megtLrLlte a @ezDt.. "eon 3elEsatolta a @ardot4 Ds nem mag7ar9z@odott. N HKsDget 3ogadt/n@ ne@ed4 Ds 8eled tart/n@ a@9r a 6o@olba is.

Az eemsi@ termDszetI@nDl 3og8a megle2etAsen in2omogDne@4 so2asem DrtD@ el a szer8ezettsDg ol7 magas 3o@9t4 2og7 8alCdi birodalmat ala6Btsana@. ?zi@l9@@al borBtott4 8DgeDr2etetlen4 @ietlen 6/sztas9g terIlt el elAtte4 @eleten 2C3Ldte 2eg7 6om69zott4 @O6szerK EsOEsa a 3el2A@be 8eszett. Azt9n eg7 szem8illan9s mOl8a a zsombD@os talaj 2el7ett 6or 8ette @LrIl a l9b/@at4 s lDn7egesen szil9rdabb talajon 9llta@. N .bben a 6illanatban (azEo Jenem4 a t2or6 nemesOr Dles 2angon .. nag7on @e8eset t/d/n@ Amri@rCl Ds az eemsi@rAl a22oz4 2og7 8DlemDn7t mondj/n@ rCl/@P N 3ol7tatta za8artalan/l %r/n %rat24 a@i szo@atlan/l jCzan maradt4 s ez a tDn7 bOs@omors9got @LltLztetett a sza8aiba. N !em 2aszn9ln9m a Zbirodalom[ szCt. "eg3eljebb #toaa@ /ral@od9sa alatt.. N Arra is4 2og7 2osszO Ot elAtt ne @B89nja@ szerenEsDtP Jenjete@P "eon ?il8er Ds @Dt 8ona@odC t9rsa belD6te@ a lila Esillagba4 Ds a @L8et@ezA 6illanatban szDdBtA DrzDs @erBtette 2atalm9ba A@et.@@or a 8Dn 2reeir abba2ag7ta a szi@r9@ Esi2ol9s9t4 ne2Dz@esen 3elt969sz@odott4 Ds aszott4 6i@@el7es @ezDt a @iala@/lt 3orma @Lze6Dbe d/gta. . N .z lenne 29t Amri@4 a 2ajdani .Lssze: eg7 L@Lln7i mDretK lila Esillagg9. Amri@banP C9 H9t il7en Amri@4 gondolta "eon ?il8er4 mi@Lzben @Lrbe6illantott..emsi =irodalom 3LldjeT N sCH 2ajtotta "eon4 s m9ris azt nDzegette4 8ajon merre ind/l2atn9na@. N . N &e8anaar so@ mindenre megtanBtott N sziszegte (ominV7ara@. >en7erD8el 8Ddte a szemDt a szo@atlan/l tKzA na6s/gara@tCl..z a @ontinens mindig is a legend9@ @LdDbe temet@ezett4 eemsi@en @B8Il nem ta6odta idegen l9b4 8ag7 2a igen4 Esa@ erre 8ezetett a 8a@merA Otja4 8issza3elD m9r nem. )m mindeze@ ellenDre.emsi =irodalomT N sz/szogott mellette %r/n %rat24 az er3roH bolg bLlEs. . ? ebben a 6illanatban a lila Esillag lI@tetni Ds nL8e@edni @ezdett4 bBborszBnK 8illCdz9s tLltLtte be a @iEsin7 szigetet.

A6rC 29tasai@ ol7an sza6or9n 89gtatta@4 mint2a nem is nDg74 2anem tLbb l9b/@ lenne. N 1sa@ n7/galom N sziszegte "eon ?il8er4 Ds zLld ment9lis 6ajzsa 8DdelmDben elArDbb lD6ett4 2og7 3edezze t9rsait az esetleges n7Bl8esszA@tAl. A lo8aso@ @a8arta 6or3el2AtAl rDszben ta@ar8a 8alami8el 8issz9bb a talaj 3/rEs9n 3el6O6ozCdott4 mint2a 8alami gig9szi 8a@ond tOrn9 a 3Lldet... A ro2amos tem6Cban sz9g/ldC Z2/ll9m[ 2irtelen le3D@ezett4 Ds ettAl a 6illanattCl @ezd8e Es/69n eg7 9tlagosn9l nag7obb 3Lld29n79sna@ l9tszott @Dt nag7obb szi@la @LzLtt4 tL@Dletesen belesim/lt a @Lrn7ezetDbe. $ag7 mint2a eg7 2atalmas Z3Lld2/ll9m[ sz9g/ldana nag7 sebessDggel a nemlDtezA 6art 3elD. JielAtt 2arEoln9n@.emsi@P Az eg7i@ szi@laEso6ort mLgIl minteg7 2Osz 3As Esa6at 89gtatott 3elDjI@4 tar@abar@a r/29@ba Ds rong7o@ba LltLzLtt4 3en7egetA @IlsejK4 8Drszomjas4 lidDrEn7om9sos ala@o@. N ....emsi@ N ismDtelte "eon is. N s/ttogta el@D6edten az er3roHbolg bLlEs4 de nem mag7ar9zta meg @IlLnLsebben4 2og7 az eemsi@re gondoltHe4 a8ag7 a t9rsaira. N FDrge@.. Jert 2a 6Dld9/l D66 alatt/@ n7Blt 8olna meg a talaj. N . !D29n7 m9sod6erE mOl8a4 ami@or eg7 2irtelen jLtt szellA elsL6Lrte a @LrIlLttI@ t9madt 6or3el2At4 "eon meg9lla6Btotta4 2og7 a lo8a@na@ n7olE l9b/@ 8an.3el@i9ltott4 s b/zog9n7a n7elDt 8ad/l megszorBt8a a t98olba m/tatott. 6rCb9lj/n@ szCt Drteni 8elI@. $ala2og7 nem is a 8ad eemsi@ aggasztott9@ A@et4 2anem az a 8ar9zslatos termDszeti jelensDg4 amine@ az imDnt tanOi le2ette@. N !em @ellett so@9ig 89rn/n@ r9j/@. "eon dLbbenten nDzte a 3/rEsa jelensDget4 LsztLnLsen a @ardja /t9n n7Olt4 de azt9n meggondolta mag9t Ds 8ill9mg7orsan 2al89n7zLld ment9lis 6ajzsot 3orm9lt maga @LrD. N Ji a.. %r/n %rat2 @omor te@intettel @/6orodott le a talajra4 szo@atlan/l Esendben maradt.. (azEo @Dt @Dzre 3ogta jC@ora b/zog9n79t4 s 3elborzolCdott sza@9llal4 mogor89n nDzett szembe a @LzeledA@@el. N Jindaddig ne emeljete@ 3eg78ert4 mBg nem szClo@P Ha .

.g7i@ 6illanatban mDg 6or3el2At 8on8a mag/@ mLgLtt 8ad/l 89gtatta@4 a @L8et@ezAben minden oldalrCl 6or3el2A 8onta be A@et4 s mint2a Esa@ be3alta 8olna az egDsz Esa6atot4 9tl9t2atatlan/l @a8argott. N ?o2aP N jelentette @i 8ad/l (azEo Jenem4 szemDt eg7 6illanatra sem 8D8e le az eemsi@rAl. N . N Gersze4 igen4 izD4 2a te Og7 BtDled meg4 2og7 a megad9s ezOttal EDlszerKbb4 nos. Az eemsi@ alatt eg7szerKen megn7Blt a 3Lld4 s a lo8aso@ 29tasai@@al eg7Itt al9z/2anta@ a mDl7be. (azEo @idIllesztette a mell@as9t..lDg leg7enP N sziszegte "eon...bben a 6illanatban rettenetes dLrgDs Ds ezzel eg7 idAben iszon7atos si@ol7 Ds n7erBtDs 2allatszott...bar9ts9gtalan/l 8isel@edne@4 szI@sDg esetDn megadj/@ mag/n@at. N . N Ha nem engedelmes@edsz4 Dn magam 89gla@ leP . N H9t mDgis igazT !em Esa@ legenda..ze@ most min@et a@arna@ lero2anni4 8ag7.. mene@Ilne@ 8alami 8eszedelem elAlT N Az er3roHbolg bLlEsre 6illantott. nem @ell Llbe tett @Dzzel @i89rnom4 amBg szDtloEEsantj9@ a 3ejemT "eon teleszB8ta le8egA8el a tIdejDt.g7 t2or6 nemesOr mDg szBnleg sem.ze@et mDg eg7 3LldrengDs se 9llBtan9 leP .. N . N 1sa@ szBnleg N erAs@LdLtt "eon. N >e mit gondolszT N FDrge@ N ismDtelte meg %r/n %rat2 az elAbbi @ijelentDsDt... . leteg7em a 3eg78ertP Gersze4 Esa@ 2a ez 3eltDtlen szI@sDges4 mert /g7e mind@etten t/dj/@4 2og7 eg7 t2or6 nemesOr Esa@ az es@IjDre 8alC te@intettel4 nos4 /g7eT "eon szCra@ozottan bClintott4 Ds tL6reng8e b9m/lta a 8ad/l 89gtatC@at4 a@i@ m9r alig @Dtsz9z lD6Dsn7ire j9rta@ tAlI@. N -e 2a eg7enesen r9n@ t9madna@ N aggodalmas@odott a t2or6 N4 a@@or /g7e. .l3elejted4 mire es@IdtDlT (azEo megsze66ent.g7 t2or6 nemesOr so2asem adja meg mag9t. N . N &DszIljete@P . Dn a Esa6at Drde@Dben a@9r mDg arra is 2ajlandC 8ag7o@4 2og7..

? mLgLtte4 az eg7@ori eemsi Esa6at 2el7Dn eg7 @arn7i 8astags9gO4 2eg7es 3oga@@al teletKzdelt4 jC@ora sz9j jelent meg4 majd bI3LgDs2ez 2asonlC4 tom6a moraj resz@ettette meg a le8egAt. Az oldala Og7 letLredezett az idA@ 3ol7am9n4 2og7 szinte @Bn9lta mag9t a m9sz9sra. N A szi@la mLgDP N ordBtotta a @LzeledA4 Ds 8ad/l 2adon9szott.l le2et 6/sztBtaniT N @Drdezte g7orsan "eon4 s a 2arEiasan elAre/grC t2or6 grC3ot 8isszar9nt8a @ardj98al intett a mene@IlA eemsine@. ?aj9t szemD8el l9tta4 a2og7 abban a 6illanatban4 mielAtt a 6or3el2A 9tl9t2atatlan 3IggLn7t 8ont 8olna @Lzte Ds az esemDn7e@ @LzLtt4 a lo8a@ s lo8asai@ eg7ar9nt al92/llana@ 8alami rettenetes mDl7sDgbe. FDlelmDne@ n7il89n8alC o@a szinte m9ris megm/tat@ozott. . >Ale 2Osz lD6Dsn7ire 6O6ozCdott a talaj4 mint2a eg7 ro66ant mDretK4 l9t2atatlan e@e 3orgatn9 @i oldalra4 s 8ad iramban @LzelBtett a megrettent 2arEos2oz. N ?zi@la3DregP N ri@@antotta a bLlEs4 s ig7e@ezett minDl jobban Lssze2Ozni mag9t. N %7erIn@P G9r lD6Ds alatt elDrtD@ azt a 2at mDter 9tmDrAjK4 tLredezett szi@l9t4 mel7 jC@ora sz/8as 3og@Dnt meredt 3el tBz mDter magasba. 12lo8ia4 m9r a2og7 "eon mag9ban ne8ezte a @ardot4 s9rg9s szi@raEsB@ot 2Ozott a le8egAben. Az a 2arEos 8olt4 a@i @or9bban messze maga mLgLtt 2ag7ta a t9rsait. N Ha Dszlel bennIn@et4 nem @ell to89bb semmi3Dle 2adOrt @eresnIn@P N . N FelT N tal9lgatta "eon. A 2arEos Dszre8ette A@et4 3elDjI@ 3ordBtotta a lo89t4 Ds a n7eregben Og7 elAre2ajolt4 mint2a meg a@arn9 elAzni 89gtatC 6ari69j9t.N Ji tLrtDntT N mot7ogta "eon4 Ds Og7 nDzett a @ardj9ra4 mint2a a benne la@ozC 12lo8i9tCl 89rna 89laszt. N A szi@la mLgDP "eonna@ sem @ellett tLbb biztat9s. N Ji ez az egDszT Hirtelen eg7 ala@ b/@@ant @i a 6or3el2AbAl. JindLssze a legelLl 89gtatC 2arEos @erIlte el 8DgzetDt4 s esze8eszetten 6I3Ll8e lo89t4 g7orsan @Lzeledett. "eon Og7 b9m/lta az ala@ot4 mint2a arra sz9mBtott 8olna4 2og7 a 29ta mLgLtt rLg8est 3elb/@@an az egDsz 8eszedelmes Esa6at. Azonban nag7on is jCl t/dta4 2og7 ez nem 3og be@L8et@ezni.

"eon m9rHm9r l9tni 8Dlte4 amint az iszon7O 3ej @iemel@edi@ a 2omo@ alCl4 s a 2eg7es 3oga@ LsszeEsattanna@ a t2or6 grC3 dere@9n. N LnP N si@oltotta (azEo4 Ds m9r nem @ellett ne@i a segBtsDg. "eon le/grott4 megragadta 3Dl9j/lt t9rs9t4 Ds erAne@ erejD8el t/sz@olta 3el3elD a szi@l9ra. =/zog9n79t elejt8e Og7 m9szott 3el3elD4 mint2a egDsz DletDben erre az al@alomra edzett 8olna. AbbCl az ir9n7bCl4 a2ol a lo8at eln7elte a 8Dgzete4 iszon7atos Esi@org9s Ds dLrgDs 2allatszott. . A 3Lld alatti szLrn7eteg elsz9g/ldott mellettI@4 s a @L8et@ezA 6illanatban @DtsDgbeesett n7erBtDs 2allatszott4 majd Esonto@ reEEsenDse4 8DgIl g7orsan 2al@/lC E/66og9so@4 amel7e@ legin@9bb eg7 gig9szi szLrn7eteg mo2C n7elde@lDsDre emlD@eztette@. N . Hal@ 6/33an9s 2allatszott4 g7orsan t98olodC 6ataEsattog9s. ? a @L8et@ezA 6illanatban az eemsi m9r tal6on is termett4 Ds eszelAs lendIlettel 8etette mag9t a szi@l9ra4 mint2a 3el a@arn9 billenteni. "eon 3elszL@@ent a szi@l9ra4 s mi@Lzben eg7i@ @ezD8el 12lo8ia mar@olat9t szorBtotta4 a m9si@@al si@erIlt el@a6nia eg7 @a6asz@odCt. Rg7 ta6adt a szi@l92oz4 mint 8alami 2atalmas lDg7. .l@a6taP N s/ttogta az eemsi jC Lt mDter magass9gban @aH 6asz@od8a.g7anis az eemsi anDl@Il 89gtatott mellDjI@4 2og7 a legEse@Dl7ebb mDrtD@ben 3D@ezte 8olna a 6ari69j9t4 s ami@or odaDrt4 @oE@9ztat8a4 2og7 a n7a@9t szegi4 eg7szerKen @i8etette mag9t a n7eregbAl. A szeme sar@9bCl l9tta4 2og7 az er3roHbolg bLlEs 2asonlCan Esele@edett4 a @Dsle@edA (azEo 6edig 2an7att esett4 a2og7 8alami ismeretlen erA @ir9ntotta a l9ba alCl a talajt. N J9sszato@P N ordBtotta 8ad/l4 s ebben jC 6Dld98al j9rt elLl. N Fel a szi@l9ra4 barmo@P J9sszato@4 2a Dlni a@arto@P A 3Lld megremegett a l9b/@ alatt. N !e mozogjato@P (azEo @9b9n Ilt 3el. )m egDszen m9s tLrtDnt.%r/n %rat2 m9r D66en szCl9sra n7itotta a sz9j9t4 2og7 89laszoljon4 ami@or 9rn7D@ 8etIlt arE9ra4 a2og7 a 2arEos odaDrt4 s a bLlEs szeme el@ere@edett a megle6etDstAl.

lDg a torzsal@od9sbClP N sziszegte "eon dI2Lsen. N !em so@ bizodalmam 8an eg7 eemsiben.. ?96adtan nDzte@ eg7m9sra. N . . . N .N J9sszP N @i9ltotta az eemsi.. N 'n@9bb Dn @Drdez2etnDm4 mit @eres eg7 @/nigaami Amri@ban. Az eemsi arEa br/t9lis 8olt4 g7a6jas 2omlo@a alatt azonban Drtelmes szeme@ Esillogta@. A 3iE@C le6illantott a n9la jC8al lentebb @a6asz@odC4 2arEias grC3ra. N $9r/n@P N sziszegte dI2Lsen az idegen4 majd g7orsan 2ozz9tette.tazC@ . N . AlaEson74 leg3eljebb sz9zLt8en EentimDter magas 3iE@C nDzett 8ele 3ar@asszemet. N Fel4 @IlLnben 8DgedP "eon sem 8olt rest. N 1sendbenP "eon engedelmesen el2allgatott4 de te@intetDt eg7 6illanatra sem 8ette le az eemsirAl. -e ez itt most nem a @DrdDse@ ideje. !Dma Esend. N Ji a. #tt4 a2ol eg7 6illanattal @or9bban 9llt4 beomlott a 3Lld4 s b9r l9tni semmit sem le2etett4 az D@telen Esi@org9stCl meg3ag7ott az erei@ben a 8Dr. ArE9t 89g9so@ dBszBtettD@4 mel7e@ tOl szab9l7osan 2el7ez@edte@ el a22oz4 2og7 2arEi sDrIlDse@ leg7ene@4 Bg7 "eon arra ti66elt4 2og7 rit/9lis jele@ le2etne@. FIlDben ezIst 3Ilbe8alC 3it7egett4 n7a@9ban 6edig zsebCra lCgott.g7 ezIst3edeles zsebCraP JegismDtlAdLtt az iszon7O bLmbLlDs4 azt9n a 3Lld rengDsDbAl BtDl8e "eonna@ ol7an DrzDse t9madt4 mint2a eg7 g7ors8onat robogott 8olna el @Lz8etlenIl alatt/@. N JDg 89r/n@ eg7 darabig4 azt9n C8atosan meg6rCb9l2at/n@ elosonni a szomszDdos szi@l9ig. Az eemsi 8ad/l 3orgatta a 3ejDt4 szimatolt la6os orr98al4 a 3IlDt 2eg7ezte4 azt9n eg7 idA mOl8a meg@Lnn7ebbIlDs s/2ant 9t az arE9n.z nem so@on mOlottP N mot7ogta idegenes a@Eent/ssal. >eg7ete@ mindent Og74 a2og7 mondom4 a@@or tal9n megOsz2atj/@P (azEo bosszOs @D6et 89g8a 3el2or@ant. N &i 8ag7T N emelte meg so@at mondCan a b/zog9n79t a t2or6.lr/gasz@odott a 3elsz9ntott talajtCl4 Ds ezt D66 idAben tette.

l a@arj9to@ 8enni tAlIn@ a 3LldIn@etP Az eemsi szemDben 8ad 3Dn7 lobbant.g73ajta 2arEra 3elszClBt9s lenneT "eon nem a@art Ei8a@od9st. +@ @etten a t9rsaim. . &B89ns9gaidat tiszteletben tartom4 9m arra @Drle@4 tartsd 3D@en a szolg9idat4 Ds intsd ezt a 8a@merA @/nigaamit4 2og7 jobban 8ig79zzon a n7el8Dre.mbar nemzetsDgDne@ 2arEosa 8ag7o@4 a dDli gon@atHeemsi@ @LzIl. N $iona6aad4 szolg9latodra4 jC /ram.. N =D@e leg7en 8elete@TP JiCta il7en bar9ts9gos eg7 eemsi4 2a @/nigaami@@al Ds E2er/bo@@al tal9l@ozi@T $ag7 tal9n nem tartoto@ bennIn@et ellensDgeite@ne@T .bben @Drem a segBtsDgedetP Az eemsi megen72Ilt @i3ejezDssel 6illantott a n7/rga E2er/bra. =D@e leg7en 8elete@P "eon ?il8er 3ig7elmDt nem @erIlte el ez a s/n7i @i3ejezDs. N 'degene@ 8ag7/n@ itt4 nem ismerjI@ a szo@9saito@at4 s eszIn@ 9g9ban sinEs megb9ntani tDged ismeretlenIl. %roH.lA2Ozta gLrbe 2andzs9r9t4 Ds leszOrta maga elD a 3Lldbe. =enned @it tisztel2etIn@T Az eemsi mord @D6Dn @iismer2etetlen mosol7 8illant. . H9l9sa@ 8ag7/n@4 amiDrt a segBtsDgIn@re siettDl.zOttal $iona6aadon 8olt a megle6AdDs sora..l @ell j/tn/n@ #toaa@2oz4 b9rmi 9ronP .llensDgne@T Hol Dlsz te4 idegenT Ji4 dDli eemsi@ D8sz9zado@ Cta nem 9ll/n@ 2adban sen@i8el4 leg3eljebb a 3Drge@@el..8ag7/n@4 bar9tom4 s be8allom4 nem so@at t/d/n@ errAl a @ontinensrAl. %7aH na@od8a 2Ozta Lssze a szemLldL@Dt. N . Az Dn ne8em. "9t8a a t2or6 grC3 ellensDges testtart9s9t4 ellL@te mag9t a szi@l9tCl4 s @Lnn7edDn 2/66ant le a 2omo@ra.zt ol7an mozd/lattal tette4 mint2a tettDne@ nag7 jelentAsDget t/lajdonBtana. N A zLld 8ar9zs6ajzsbCl4 mel7 8Ddelmez4 l9tom4 2og7 idegen lDtedre rendel@ezel a @odC@ 2atalm98al.z a mi terIletIn@4 sen@itAl sem . . N $9rj4 bar9tomP N @i9ltotta. N . . Fel8ette Ds megszorBtotta a b/zog9n79t. @L8et@Dnt jLttIn@.. %r/n %rat2 Ds (azEo Jenem... "ens8er. Az eemsi@ ellensDgein@4 de mi bar9t@Dnt4 8ag7 mond2atn9m Og7 is. . de meg @ell Drtened4 2og7 a 2el7zet nem tOl eg7DrtelmK. N ? #toaa@T Jeg az Oj 2adj9ratT N sziszegte dI2Lsen (azEo4 s lem9szott a 3eltOrt talajra.

)m most 2og7 saj9t szememmel l9ttam. Az eemsi@ m9r tLbbszLr meg6rCb9lt9@ 8issza3oglalni Amri@ot a 3Drge@tAl4 mi/t9n bel9tt9@4 2og7 12er/bion tOls9gosan nag7 3alat sz9m/@ra. . N &or9bban m9r 2allottam e33Dle legend9@at4 de be8allom4 nem nag7on 2ittem el.raP Az eemsi @omoran meredt maga elD. N >iszteletben tartom az igDn7edet N biEEentett "eon4 Ds megH szIntette maga @LrIl a 8DdelmezA ment9lis 6ajzsot. %r/n %rat2 bD@DltetAen a t9rsa @arj9ra tette a @ezDt4 Ds Esendesen Bg7 szClt: N $alCszBnKleg igazat beszDl.. N . ? oda9t az eemsi@ nDl@Il is @9osz tombol4 amiCta elszabad/lt 12oler4 a ?LtDt "9ng .. .emsi 2ord9@ dOlj9@ a n7/gati 6arto@at. N 1sa@ 69r na6jaT . N FDlreDrtettDl4 E2er/bP #toaa@ 3A@odC a FDrge@ ellen 2irdetett @eresztes 29borOt. 3Drge@T Az er3roHbolg bLlEs 89llat 8ont.g7anP 12er/bionban m9r rDgesHrDg tombol a @9osz. $issza a@arj/@ 3oglalni a &eleti Gart8idD@et4 a2onnan D8sz9zado@ alatt @iszorBtotta@ bennIn@et azo@ a besti9@P N FDrge@T N 2or@ant 3el "eon..tKrLm el4 2og7 az Aseim 3LldjDn sDrtegessenP (azEo 3el3ort7ant4 Ds 3elelni a@art 8alamit4 de "eon szigorO teH @intetDre len7elte a mondandCj9t.. =Bzn/n@ @ell a 3iE@Cban4 mDg 2a ez a ne2ezIn@re is esi@P N JegbBzni eg7 eemsibenT N r9zta a 3ejDt (azEo4 Ds dI2Lsen szorongatta b/zog9n79t. N >/dod4 2ol le2et megtal9lni #toaa@otT N )ldott leg7en #toaa@ 3A@odC4 s az A nemzetsDgeP N emelte 3el @ezDt az eemsi4 majd za8artan 2ozz9tette. N Azt mondom4 eg7 6ontos ItDs4 s nem lesz tLbb gond/n@ 8eleP "eon tL6reng8e b9m/lta az eemsit. N Honnan t/dto@ az Oj 2adj9ratrClT Hiszen mDg Esa@ 69r na6ja 2irdettD@ meg #toaa@ szent 3A6a6jai az Oj @eresztes 29borOtP "eon 2aragosan lD6ett elAre.ze@ szerint Amri@ot 8alCj9ban nem is az eemsi@ /ralj9@T Hanem. A zLldes 8illCdz9s szerte3oszlott.

FAerAdP "eon 3IlDt Esa@ most m9sodj9ra ItLtte meg ez az elne8ezDs4 Ds 3/rEsa g7anO @ezdett motosz@9lni az ag79ban4 de eg7elAre mDg C8a@odott 2angot adni tit@os gondolataina@. "eon elgondol@oz8a bClintott. #toaa@ szent 29borOt 2irdetett4 de nem a @/nigaami@ Ds a E2er/bo@ ellen4 2anem a 3Drge@ @iirt9s9ra.. $Dletlen 8ag7.. &it ta@ar ez a 2angzatos nD8T "eon a 3ejDt r9zta. !em ismerite@T "Angeles4 8ag7 m9s nD8en a FAerAd. N Jegle2et. . N 'smersz ol7as8ala@it4 a@it.l@D6zel2etA lenne4 2og7 Jelan eg7@ori 2arEosai elj/totta@ Amri@ba4 s szL8et@ez8e a dDli eemsi@@el ismDt 3elD6Btette@ eg7 erAdBtmDn7tT &Dt na6on 9t g7alogolta@ a szi@l9s 6/sztas9gban4 megHmeg9ll8a4 C8atosan nDzelAd8e4 s az Djsza@9@at 8alamel7i@ szi@la tetejDn tLlt8e4 s Og7 tKnt4 a ro66ant 8eszedelmes szi@la3Dreg nem Cl9l@odi@ a . . N !ag789rosT N H9t 6ersze. ? ne@In@ szinte m9r se2ol sinEs n7/godalm/n@. $anna@4 a@i@ Og7 8Dli@4 12er/bionban megszabad/l2atn9n@ Asi ellensDgein@tAl4 9m m9so@ azt 2angoztatj9@4 a 3Drge@ oda is /t9n/n@ jLnnDne@. $ala@it4 a@i itt rejH tAz@Ldi@ 8ala2ol Amri@ban. $ag7 2a ott nem4 a 89ros nag7@odCja bizon79ra t/dja a 2ollDtDt. N $ala@it4 a@it 3eltDtlen meg @ell tal9ln/n@.. !e mondj9to@4 2og7 Og7 lD6te@ az eemsi@ 3LldjDre4 2og7 mDg a legnag7obb 89ros/@rCl sem 2allottato@. s azt 2iszem4 #toaa@ 6ontosan t/dja4 @iEsoda az illetA.lAbb a zsebCra $iona6aad n7a@9ban4 most meg a FAerAd. A 3iE@C ismDt 89llat 8ont.N A 3Drge@ elKztD@ Asein@et a &eleti GartrCl. A legnag7obb a !7/gati Garton... N !em.... N Jessze 8an ide ez a 3/ra ne8K 89rosT N %7alog nDg7HLt na6ba is beleteli@. N Ss azt t/dod4 2og7 #toaa@ot 2ol tal9lj/@T $alCszBnKleg "Angelesben. a Hajnal Had/ra nD8en emlegetne@T $iona6aad @omol7 @D66el 89llat 8ont.

$izet szerenEsDre mDg Esa@HEsa@ tal9lta@4 s ebben az LrdLngLs eemsi j9rt elLl. A leg@D6telenebbne@ tKnA 2el7e@en 9sott le a @ardj98al a 2omo@ba4 s eg7 8D@on7 mKan7agEsL8et n7omott bele a l7/@ba4 azt9n be@a6Esolt eg7 6ar9n7i szer@ent7Kt4 s l9ss Esod9t4 szD6 lassO Ese66e@ben m9ris megind/lt a 8Bz @in7erDse. A na6 3orrCn tKzLtt le r9j/@4 s g7a@orta 6i2enAt @ellett tartani/@ eg7H eg7 szi@la semmi8el sem 2Ksebb 9rn7D@9ban. $alami8el @DsAbb %r/n %rat2 odasom3ord9lt a @iti@@adt "eon mellD4 . 'l7en@or 8ag7 Cr9@ra szCtlan/l mag9ba z9r@Czott4 8ag7 m9s tDm9t 89lasztott. )m szemmel l9t2atCan ez a tDma m9r nem 8olt Bn7Dre4 s mere8en elz9r@Czott a to89bbi 89laszad9stCl. "eon el a@arta @Drni a @is szer@ent7Kt4 2og7 tIzetesebben megH 8izsg9lja4 9m az eemsi ezt 2al9los sDrtDsne@ 3ogta 3el4 Ds a le2etA legellensDgesebben reag9lt. ?zBnes rDszletessDggel Brta le a legiszon7atosabb rDmsDge@et4 s Og7 tKnt4 Dl8ezi4 2a si@erIl elborzasztani a 12er/bionbCl Dr@ezette@et eg7Heg7 idegborzolC tLrtDnetD8el. Ha "eon meg6rCb9lta 3aggatni4 g7ana@8C 6illant9so@at 8etett r94 Ds szemmel l9t2atCan @iIlt az arE9ra4 2og7 Otit9rsai a@9r @Dme@ is le2etne@.@LzelI@ben. Ann7it mDg el9r/lt4 2og7 ninEs 3elesDge4 s D66en a 29zass9gi tIrelemidejDt tLlti4 de 2og7 ez 6ontosan miEsoda4 arra megint Esa@ nem 3elelt. Ha Lnmag9rCl @DrdeztD@4 mDg szC3/@arabb lett4 s Esa@ 69r szCban @LzLlte4 2og7 t9rsai8al D66 eg7 @IldetDsen j9rt4 ami@or a szi@la3Dreg IldLzAbe 8ette A@et. $iona6aad meg is jeg7ezte4 2og72a Bg7 Eammogna@4 eg7 2Dt is @e8Ds lesz az Ot megtDtelDre. !D2a elejtette /g7an a ZFDreg/ra@[ @i3ejezDst4 9m "eon leg2at2atCsabb Drde@lAdDsDre is Es/69n ann7it 8etett oda4 2og7 eze@ a 3Drge@ t9rsadalm9na@ legmagasabb szintjDn 9llC 8ezetA@4 ol7asmi 2atalmOa@4 mint az eemsi@nDl a @odC@ 8ag7 a 3A@odC@. !em szB8esen beszDlt a 3Drge@rAl sem4 b9r anna@ az eEsetelDsDre4 2og7 mi3Dle 8eszDl7e@ Esa62atna@ le r9j/@ b9rmel7i@ 6illanatban4 @DszsDgesen 89llal@ozott. $iona6aad nem bizon7/lt tOlzottan bAbeszDdKne@4 s b9r az Ot 3ol7am9n 8alami8el bar9ts9gosabb9 89lt4 Esa@ igen @e8Ds dolgot emlBtett FAerAdrAl Ds az eemsi@rAl.

Ss.l@a6t9l 8alami g7B@otT N @Drdezte "eon. N #tt nem E2er/b 8ag7o@4 2anem ember.. N Ha megl9tna@4 8DgIn@P HasraP "eon 2aboz9s nDl@Il a 3Lldre 8etette mag9t. N Jil7en 3/ra @i3ejezDs. N A n7om8on79@o@ nag7on 8Drszomjas nD6sDg N s/ttogta $iona6aad. $iona6aad abban a 6illanatban eg7 merDsz B8K /gr9ssal be8etette mag9t eg7 szi@la mLgD4 eg7 @is @a@t/szligetbe. N . Az .. ?o2a sen@i nem Dlte mDg tOl a 8elI@ tLrtDnt tal9l@oz9st4 Bg7 nem t/dj/@4 2og7an nDzne@ @i4 s azt sem4 2og7an 2arEolna@. N Hiszen t/dod jCl. JDg2ozz9 ameri@ai 9llam6olg9r. N G/szt9n a t/dom9n7 szem6ontj9bCl. JiDrt @DrdezedT %r/n %rat2 89llat 8ont. N !7om8on79@o@P N s/ttogta az eemsi rDmIlt te@intettel4 l9t8a az Drtetlen arEo@at. N $alC igaz az4 2og7 te eg7 m9si@ 8il9gbCl sz9rmazolT N Gersze N li2egte "eon.Ds ismDt 3el8etette @or9bbi @DrdDsDt. &Dt t9rsa sem DrH tetlen@edett to89bb.. N . >9rsai DrtetlenIl 3ig7eltD@. N >iszta n79ri Djsza@9@on g7a@ran 2allani 2al9lt 2ozC Dne@I@et. "eon elmosol7odott.nn7iben maradta@4 az Drde@telen beszDlgetDs a nag7 melegre 8alC te@intettel nem 3ol7tatCdott to89bb. A 2armadi@ na6 dDl/t9nj9n m9r @a@t/szo@tCl Ds sz9raz bo@ro@tCl teleszCrt rDszen band/@olta@4 s a t98olban erdAsDge@et4 dombo@at l9tta@4 ami@or a t98olbCl dallamos Dne@ EsendIlt 3el. ott 2ol szIlettDlT N #2io 9llamban4 eg7 o2nson $alle7 ne8K @is89rosban. . A t/H dom9n7 szem6ontj9bCl ro66ant Drde@es sz9momra il7 ne8e@et 2allani. !em eg7szer beH szDltIn@ m9r errAl. Az er3roHbolg bLlEs 89llat 8ont. 2a szabad @Drdeznem4 abban a dimenziCban4 a2ol sz9rmazol. N ) N le6AdLtt meg %r/n %rat2..g7szerKen len7KgLz a gondolat4 2og7 eg7 m9si@ dimenziCbeli E2er/bbal beszDl2ete@. A sz9raz @a@t/szo@ @Lzt be@Oszta@ az eemsi mellD.

$iona6aad elAr9ntotta 3Dlelmetes @IlsejK 3KrDsz3ogas @ardj9t4 s en72Dn remegA l9ba@@al 89rta a t9mad9st. A 2all9s/@ szerenEsDre nem tOl jC4 de a l9t9s/@ rend@B8IliP )llBtClag rL8ididAre l9t2atatlann9 is t/dna@ 89lni4 mert rDgebben "Angeles @IlsA 3alairCl is sz9mos Art si@erIlt elragadni/@. H9t 6ersze4 sC2ajtott mag9ban elDgedetten4 9m e@@or @Lz8etlen @LzelrAl meg2allotta az elAbbi dallamos 2angot. "eon tIstDnt ment9lis 6ajzsot 3orm9lt maga @LrDQ a zLldes 29lC lI@tet8e 8onta be testDt.zOttal m9r @or9ntsem 8olt ann7ira tiszta4 mint az elAzA al@alma@@or. N $alCszBnKleg megl9tott min@et4 de azt9n szem elAl 8eszBtett. "eon @Lz8etlenIl az eemsi mellD @erIlt4 Ds 2aH marosan meg2allott 8alamit4 ami D662og7 2angosabb 8olt a nL8Dn7e@ 2al@ zizegDsDnDl.eg7etlen biztos mCdszer a tOlDlDsre4 2a el@erIljI@ A@et. JindLssze eg7 Ojonnan t9madt 3Lldb/E@a m/tatta4 merre le2et. A dallam el2al@/l9s9t @L8etAen DrEes 2angO @9rom@od9s zendIlt 3el a bozCt tOloldal9rCl. A bLlEs %r/n %rat2ot eln7elte a 3Lld. N Jeddig @ell mDg itt rejtAznIn@T N tLrte meg a Esendet (azEo. A n7om8on79@o@P !Dg7en Lt3elD /grotta@ a 2ang 2allat9n. N 'n@9bb a 2arE4 mint a semmitte8DsP N A n7om8on79@ nag7on ra8aszP N jeg7ezte meg $iona6aad. (azEo Jenem4 a t2or6 nemesOr b/zog9n79t szorongatta bAszen mi@Lzben 3ol7amatosan @Lrbe3orgott4 2og7 az ellensDg ne le62esse meg 29t/lrCl. A 2ang ismDt 3el2angzott4 mDg @LzelebbrAl. N =ed/g/ltP A FDreg3ejKe@re mondom4 bed/g/ltP "eon ?il8er tDto89n tett nD29n7 lD6Dst a bozCt 3elD4 ami@or az eemsi . Jost 6edig lesben 9ll4 2og7 el@a62asson bennIn@et. >o89bbla6/lta@. &LrIl6illantott4 Ds te@intete meg9lla6odott az eemsi n7a@9ban 3IggA zsebCr9n. !Dm9n la6/lta@ eg7 darabig. 1sa@ nem eg7 n7om8on79@ a@adt mDgis a n7om/@raT "eon m9r Esa@nem 6aranEsot adott a t9mad9sra4 ami@or r9dLbbent4 menn7ire ismerAs sz9m9ra ez a 2ang. Wtemesen 6erEegett4 szemern7it sem 2al@/l8a 8ag7 erAsLd8e. . A mBtoszo@ az ismeretlen dDmono@rCl szClC 8Dr3ag7asztC tLrtDnete@ m9r jC8al a 2arE elAtt el8ettD@ b9tors9g9na@ tetemes rDszDt.

meg3ogta a @arj9t4 Ds 2al@an odasOgta: N !eP "e2et4 2og7 Esa@ eg7 Ojabb EselP "eon megr9zta a 3ejDt. )m a 3iE@C 2ozz9szo@2atott m9r az e22ez 2asonlC megle6etDse@2ez4 mert eg7 6illanatig sem 2abozott. "eon ragadta meg a @arj9t. 1sa@ eg7 6illanat mK8e 8olt4 2og7 "eon 3e@etDsszIr@e szellem@ezet 3orm9lt a szB8e @LrIl lI@tetA ?LtDt "9ngbCl. Hal89n7@D@ @LntLse elItLtt DlDn@s9rga bArDtAl4 s a l9b9n 8iselt 8LrLs 6a6/Es mDg in@9bb torzBtotta az Lssz2at9st. !ag7on is 8alCs9gosna@ tKnt a 2angbCl 9radC te2etetlen bosszOs9g. $Drben 3orgC te@intettel mDregette "eon ?il8ert4 Ds l9t8a a le8egAben lengedezA szellem@ezet meg3D@ezte a ro2am9t. N $9rjP N !e@em te ne 6aranEsolgassP Jinden9ron 8Dgezni a@art a manC8al4 s @itD6te mag9t "eon szoH rBt9s9bCl. N JDg2a 3A@odC 8ag7 is4 bIntetlenIl . . Hatalmas la69t3Ilei le@on7/lta@ te2etetlensDgDben.zzel 9tn7Ojtotta a 3/ra 2olmit4 amirAl n7omban @iderIlt4 2og7 eg7 mesterien megm/n@9lt @ag7lC@Irt. N )t@ozott E2er/bP N reEsegte. A nag73IlK ala@ t9gra n7Blt szemmel b9m/lt r9j/@. !em4 ez nem le2etett ismeretlen szLrn7eteg. . &ilD6ett az Ls8Dn7re.zzel a 8ar9zs@Dzzel ragadta meg az eemsi lendIlA Es/@lCj9t.g7 a6rC4 manC3orma lDn7 9llt 8ele szemben4 s el@eseredetten r9zogatta a @ezDben tartott4 @ag7lCra emlD@eztetA 8alamit. 1sa@ eg7 bizon7talan lD6Dst tett 3elDje. N )t@ozott n7om8on79@P N /grott elA a bozCtbCl $iona6aad 8illogC szemmel4 s Esa69sra emelte 3Dlelmetes @ardj9t. J9r estDben to89bbgLrdIlt4 Ds mDg mielAtt 3el9llt 8olna4 @Dt 3KrDsz3ogas tAr 8illant meg a @ezDben. Ami@or Dszre8ette a jL8e8Dn7t4 3elderIlt az arEa4 Ds "eon 3elD lD6ett. . N $alami beleszor/lt4 Ds ninEs semmim4 ami8el @i6isz@9l2atn9m.g7 r9nt9s4 eg7 Esa8ar9s4 Ds $iona6aad a szC szoros DrtelmDben 9tb/Es@9zott saj9t 3ejDn. $iona6aad @arja m9r lendIlt is. A @ardj9t elejtette. !em t/dn9l segBteniT N .

(endel@ezz 8elemP N !em @B89no@ 6aranEsolgatni ne@ed N 2angsOl7ozta @i "eon minden sza89t. A szellem@ezDt maga Ds (azEo elD tart8a 3el2or@ant. N . N . N A ne8em :/adi N m/tat@ozott be elAzD@en7en4 mielAtt b9r@i is @Drdezte 8olna. Az imDnt si@erIlt is4 de eg7 @Csza szellA megtrD39lt4 s eg7enesen a @IrtLmbe 3Ojt eg7 @oloa@oH3ale8elet. "eon te@intetDt nem @erIlte el az az alig Dszre8e2etA mozd/lat4 mel7et a @L8et@ezA 6illanatban a tAr el2ajBt9sa 3og @L8etni. 12er/bionbCl. Jogor8a @D66el elra@ta a @Dt tArt4 azt9n l/sta mozd/lattal 3el8ette elejtett @ardj9t.zt a 2angot Og7 eg7 2ete 2allottam4 s azCta 6rCb9l@ozom4 2og7 megal@ossa@ eg7 Oj esz@Lzt4 ami8el a legtL@Dletesebben 8isszaad2atom a 2angz9st. N !e 6rCb9ld megP !em aj9nlomP Az eemsi szemDbAl eltKnt a 8ad Esillog9s.lismerem4 2og7 ezt a @ontinenst te n9lam so@@al jobban ismered4 s a to89bbia@ban is sz9mBto@ a tan9Esaidra. ? amil7en szerenEsDtlen 8ag7o@4 . N $iona6aad alV%rego@ el3ogad @odCj9na@. . Az eemsi ismDt 3ejet 2ajtott. N !os4 Dn 6edig 89ndorzenDsz 8ag7o@.tazC@ N 3elelte "eon. )m meg @ell Drtened4 2og7 a @IldetDsem szem6ontj9bCl nag7on 3ontos4 2og7 in3orm9EiC@at szerezze@. 'dA@Lzben az a6rC 3iE@C mDg @Lzelebb lD6ett4 s Drde@lAd8e 3ig7elte a 8itat@ozC 3ele@et. Ha Drde@es 2angot 2allo@4 a@@or meg6rCb9lom meglD8A 2angszereimmel /t9nozni4 8ag7 6edig4 mint jelen esetben is tettem4 @DszBte@ eg7 Oj 2angszert4 ami8el a legtL@Dletesebben 8isszaad2atom a 2angz9st. N X4 ez reme@ N mosol7odott el a @is ember. N Cl 8an N 2ajtott 3ejet tiszteletteljesen. 9rom a termDszetet Ds ellesem a zenDjDt. N "eg7en Og7P (azEo Jenem dI2Lsen mot7ogott az orra alatt4 Ds EsO3 6illant9so@at4 8et8e az eemsire elra@ta a b/zog9n79t.g7 m9si@ @ontinensrAl. N Ss ti mi3Dle szerzete@ 8ag7to@T N . $iona6aad egDsz testDben meg3eszIlt4 s jobb @eze megszor/lt a tAre mar@olat9n.a@@or sem te2etsz il7et $iona6aad alV%rego@@alP N 1sa6j/@ le 8Dgre ezt az eemsi @/t79tP N lel@esedett (azEo.

ngiVedi8alsi@on AaronVenblesa2emae@. =aljCs gondolato@ @a8arogta@ az ag79ban.. N sC2ajtotta a @is manC. legal9bbis Esa@ igen @e8eset. N >/dni a@arom4 2ol @eressem. .a2el7ett4 2og7 @i6isz@9ltam 8olna ezt a rend@B8Il @ellemetlen4 @oEson79s 8aEa@ot4 mDg in@9bb belet/sz@oltam. N obb 2a in@9bb nem @eresed.. Jond ez a nD8 ne@ed 8alamitT A @is ember el@omorodott4 Ds @Dt lD6Dst 29tr9lt. Az Dn ne8em :/adi.. Ss miben segBt2ete@T N A Hajnal Had/ra.. N ? a Hajnal Had/raT N 89gott @Lzbe "eon.. Amri@ban minden@i retteg tAle4 . N &DszsDggel megszabadBtala@ a 6roblDm9dtCl4 2a te is a segBtH sDgIn@re leszel eg7nDmel7 dologban. !em t/dn9to@ segBteni 8ala2og7T "eon elmosol7odott... N A Hajnal Had/ra a leg2atalmasabb FDregOrP Ssza@@eleten4 innen 29romezer mDr3Lldn7ire a 1on-a5nH 3Dlsziget legt98olabbi EsIEs@Dben 9ll a Hajnal 89ra4 ott la@ozi@ A... "eon be2/n7ta a szemDt4 Ds mDl7 lDlegzetet 8ett. N Hog7 2ol @eresdT Hog7 2ol @eresdT N 8a@argatta az orr9t @is ember.. !em 8ag7o@ n7om8on79@. N +t. -e @Drle@ bennete@et4 ne @DrdezzDte@4 menjete@ /tato@raP "eon tL6reng8e meredt maga elD. . $iona6aad Drde@lAd8e szemlDlte a @is 3iE@Ct. Az arE9n za8ar tI@rLzAdLtt.gDszen 6ontosan :V@ireV7lo . N >e. $ag7..s@IszLm4 2og7 semmit. A szB8Dt @LrIlLlelA ?LtDt "9ngra @onEentr9lt4 Ds el@D6zelte4 2og7 az ag7a Es96o@at nL8eszt4 mel7e@et @in7Ojt a @is ember @o6on79ja 3elD4 be2atol4 Ds szomjasan szB8ja mag9ba az in3orm9EiC@at. Ha beEsIlLd 8alamel7est az Dleted4 a Hajnal Had/r9t nem @eresed. N X. N X4 ez reme@. onnan ir9n7Btja az egDsz 8il9g DletDt.. @eresite@T N Jit t/dsz rClaT N ?emmit.. n7om8on79@ lennDlT N X4 nem. -e a @Lnn7ebbsDg @ed8DDrt szClBtsato@ Esa@ :/adina@..

Amit t/dni a@art4 m9r Og7is megt/dta. Jost m9r lDg7 szB8es4 Esin9ld meg a 2angszeremetP N $alamit 8alamiDrt N ne8etett "eon4 semmi8D 3oszlatta l9t2atatlan Es96jait4 s a mDg meglD8A szellem@eze@@el @Lnn7edDn @i6isz@9lta a @oEson79s le8elet4 ami Ln9llC Dletet Dl8e eg7re beljebb a@art szor/lni a @Irtbe. A @is manC j9tD@osan meg3en7egette gLEsLrtLs /jj98al. &Dsz Esoda4 2og7 Dletben maradtam. N . A manC elgondol@odott. A Hajnal Had/ra.jn7e4 E2er/b4 ez nem 8olt szD6 tAled. >e29t: a 1on-a5nH3Dlsziget. Ssza@@eleten. N ?o@Hso@ D88el ezelAtt arra sodort a rossz sorsom. N >e j9rt9l m9r a 1on-a5nH3DlszigetenT N @Drdezte :/adit. A rettenet 3Lldje az4 s Esa@ az lD62et be4 a@it a Hajnal Had/ra 6aranEsol mag92oz.g7szer N 3elelte 8ontatottan. "e2et4 2og7 az emlBtett 8eszedelme@ /g7anol7an ele@troni@/san @eltett mezA@4 mint amel7e@ a 6/szt/l9s azon terIletDt @LrIl8ettD@T "e2et4 2og7 itt is a g2irde@ N Ds esetleg a merg29ni@ N /ral@odna@T "e2et4 2og7 maga a Hajnal Had/ra is @LzDjI@ tartozi@T ?C2ajtott.nem a@ad sen@i4 a@i szembe merne sz9llni 8ele. N >e l9ttad 8ala2a is azt az illetAt4 a@i a Hajnal Had/r9na@ ne8ezi .. nem @B89nom magamna@ mDg eg7szer azt az iszon7atos 69r na6ot.. H9romezer mDr3Lldn7ire. C 2osszO Ot lesz. "eon mDg 6rCb9l@ozott eg7 darabig4 azt9n 3eladta. N . 2D4 E2er/b4 mit mK8elsz a gondolataimmalTP !em szDg7elled magadT $idd innen a moEs@os Es96jaidatP A @is manC ag7a a @L8et@ezA 6illanatban lez9r/lt4 ellen9llt minden be2atol9sna@4 8alami bizon7talan ment9lis erA 3orm9lCdott @LrIlLtte.. (ettenetes4 rettenetes erejD8el @D6es a@9r az egDsz @ontinenst elsIll7eszteni4 eemsi@et4 3Drge@et4 bangogo@at4 l/3r9@at4 @etono@at4 2irdo@at a 8Bzbe 3ojtani. "eonna@ eszDbe j/tott arJegado5n 89ra4 mel7rAl 2asonlC leH gend9@at szAtte@4 s 2osszan eltL6rengett.. ? b9r el @ell ismernem4 so@ ol7an 2angot tan/ltam4 mel7re se2ol m9s2ol nem b/@@an2ato@.

Arra szClBtott 3el4 2og7 6rCb9ljam /t9nozni4 s b9r Dn azonnal analiz9ltam a 2ang Lsszete8Ait. N ?zC sinEs rCla N ri@oltotta a @is ember..g7 2atalmas FDregOr4 a@i az Lsszes tLbbi FDregOrna@ 6aranEsolP ? a 2angja. N ?zedjem @i belAled erAsza@@alT N !em. -e2og7.. N . a 2angja ol7 iszon7atos4 2og7 @D6telen 8oltam ol7an 2angszert megal@otni4 mell7el az /t9nz9s9ra @D6es le2etnD@. -e2og7... !ag7 3eje 8an.z mDg messze nem elDgP Hiszen a 2ang Lsszete8Aine@ alig eg72armad9t 8olt szerenEsDm ismertetniP . Ha A elbAdIl4 megremegne@ a 2eg7e@4 eltLrne@ az I8eg6o2ara@4 g7L@erestAl sza@adna@ @i a 3LldbAl a 39@4 s azo@4 a@i@ a @LzelDben 9llna@4 nem mindig Dli@ tOl a 2arsog9s9t. rettenetes ag7arai4 a @arjai 8DgzAdDsDben ott a2ol a @ezeine@ @ellene lenni4 @IlLnbLzA szer@ezete@.. FDregOr AP . N -e2og7. N . N Hog7 nDz @iT N 3aggatCzott to89bb "eon4 mert biztos 8olt abban4 2og7 a @is 3iE@C t/dja a 89laszt. s a szeme a legiszon7atosabb. N !em N 89gta r9 azonnal a @is manC.mag9tT N @Drdezte. N . N ?zLrn7K N szK@Llt :/adi.lDgP N 89gott @Lzbe 2at9rozottan (azEo4 a@i b9r nag7 bar9tja 8olt a zenDne@4 s a termDszetne@4 eg7elAre szB8esen lemondott arrCl az Dl8ezetrAl4 2og7 a Hajnal Had/ra 2angj9ban 3ellel2etA Lsszes elemet megismerje.. ?aj9t szememmel l9ttam4 mint 6/@@ant szDt a 3eje %angragot2 $/@9lnna@4 a@i 8olt ol7 elA8ig79zatlan4 2og7 nem 8Dde@ezett ment9lis 6ajzzsal4 ami@or a nag7Or elbAdIlt... Og7mint 29rom rDsz mezei gag78alag siratCDne@e norm9l szinten4 @Dt rDsz garbangi @/t78ago@ I8LltDs tizenLtszLrLsDre erAsBt8e4 n7olEtized rDsz bensisi@ol7 @ombin9l8a 2ar@9l7@o6og9ssal4 megtKzdel8e ritmi@/san ismDtlAdA @ag/9r2LrgDssel4 no 6ersze tizenLt sz9zalD@ban eltorzBt8a Ds a s@9l9n Lt2atoddal eltol8a a bassz/s ir9n79ba4 s szBnez8e ol7an eleme@@el4 mint 6Dld9/l @o6orsC n7i@org9s4 @ri6taajtC Esi@org9s4 Esonto@ reEsegDse.... N !ag7onHnag7onHnag7on szLrn7KP !em a@aro@ beszDlni rCla.emsiT N !em..

:/adi minden le2etsDges 2angot le/t9nzott g7orsan @DszIlA4 8ar9zslatos szersz9mai8al4 s azzal . -e t/lajdon@D66en 2o89 tartoto@T "eon 89llat 8ont.llenben $Vani/ban4 @D6zeljDte@. . N Azt mondtam4 elDgP N I8LltLtte mag9bCl @i@el8e (azEo4 majd g7orsan Dszbe @a68a4 jC8al Esendesebben 2ozz9tette.. N Jost ninEs idAn@ 8Dgig2allgatni a re6erto9rodat4 9m amenn7iben 8elIn@ tartasz4 a @DsAbbie@ben bizon79ra adCdi@ mDg al@alom4 2og7 meg2allgass/n@ eg7H@Dt Drde@es 2angot.N A 8DrengzA @olla6/sz @a33ogC 2angj9t is t/dod /t9nozniT N 2OzCdott @Lzelebb $iona6aad4 szemDben a megismerDs l9za Dgett.. N !a neP N . N #da menjete@ Esa@ nDl@IlemP )m megjeg7zem4 2a egDszen Aszinte a@aro@ lenni4 be @ell 8allanom4 "Angelesben mDg so2asem j9rtam. N 'nd/ln/n@ @elleneP "eon 8isszaadta a megtisztBtott @IrtLt a @is manCna@. !em mondom4 igen 2asznosa@4 2a nem@B89natos l9togatC@at @ell elijeszteni4 de az igazi mK8DszettAl megle2etAsen t98ol 9llna@. N 'nd/l/n@P N adta @i az /tasBt9st "eon4 Ds tIntetAleg 29tat 3ordBtott :/adina@4 nem szentel8e to89bbi 3ig7elmet Oj t9rs/@ 8Dget nem DrA mesDjDne@. N !em elDg ez a bIdLs eemsi4 most mDg eg7 Esodabog9rral is eg7Itt @ell /tazn/n@P A @is manC ezt meg sem 2allotta. N Amit mK8elsz4 2asznos t/dom9n7 N jeg7ezte meg. N ..ze@ tri8i9lis 2ango@. Jegm/tassam4 mil7en 2ang ezT $ag7 mit szCln9to@ esetleg a. A @L8et@ezA na6o@ esemDn7telenIl telte@.. D66 most r9Dre@. "egnag7obb bIsz@esDgem a 6/33ogC lDbeleE n7i3ogC n7e@ergDse4 mel7et @iz9rClag 69rz9si idAsza@ban a 2Bm 2allat4 ami@or a b/j9n dIrrLgA nAstDn7 mag92oz Esalogatja Ds irtCzatos erA8el tL@Ln rOgja. A manC arE9n @ellemetlen @i3ejezDs s/2ant 9t. !em @iz9rt4 2og7 megl9togatj/@ a Hajnal Had/r9t.. ?o@ mindent @idolgoztam m9r.. N $ag7 a g7il@os 2ebrenEs t9madCsi@ol79tT N !an9 N 8ont 89llat a @is ember.zt (azEo jeg7ezte meg dLbbenten.g7elAre "Angelesbe4 azt9n 6edig Dsza@@eletre. N . N H9t.

A 89r3al Esa@ sza@aszon@Dnt 8olt D6ne@ mond2atC4 a legtLbb 2el7en beomlott 8ag7 6edig a@@ora l7/@a@ t9tongta@ rajta4 2og7 eg7 . )m il7en@or Esa@ mDg in@9bb el@ed8etlenedett4 mert @iderIlt4 2og7 (azEo Jenem eg7 elbeszDlDsDben eg79ltal9n nem ital3DlD@et emlegetett4 2anem 8alami @kóbor sörényesA 3ene8adat. &rCni@/s al@o2olH/t9niH89g7a@oz9sban szen8edett4 bOs@omoran lCgatta az orr9t4 s Esa@ a@@or @a6ta 3el 8ad/l a 3ejDt4 2a t9rsai sz9j9bCl a Zbor[ 8ag7 a ZsLr[ sza8a@at 2allgatta. .nne@ 2allat9n %r/n %rat2 nag7ot @L6Ltt maga elD Ds minden3Dle 2it89n7 ala@o@rCl mormogott4 a@i@ 9llandCan megtD8eszti@ @iszolg9ltatott t9rsai@at. %r/n %rat2 8alCszBnKleg megb9nta m9r4 2og7 el@BsDrte "eont erre az DgetettH Ds erjesztett italo@bCl igen nag7 2i9n7t szen8edA @ontinensre. "eonna@ eleinte 3el sem tKnt4 mi@or eleg7edte@ elAszLr szCba eg7m9ssal4 Esa@ arra lett 3ig7elmes4 2og7 a t2or6 grC3 Ds $iona6aad 2osszas eszmeEserD@et 3ol7tatna@ eg7m9ssal egDszen bar9ti tCn/sban. A manCEs@a elAszeretettel eEsetelte a @IlLnbLzA 2ango@ elAEsalogat9s9na@ sza@3og9sait4 mel7 szL8egbAl a E2er/b Esa@ idegen ne8e@ tLmegDt Ds sz9zalD@os megoszl9s9t t/dta Drtelmezni4 9m az ala68etA Lssze3IggDse@et nem Drtette. 'n@9bb eg7 89rromra 2asonlBtott4 amel7et 8alami gig9szi erA eg7szerKen beleta6osott a 3Lldbe. "eon DlDn@en 3Ilel8e 6rCb9lt 2asznos in3orm9EiC@at @i2al9szni a beszDlgetDsbAl4 9m ez ann9l is ne2ezebben ment4 mi8el szinte 9llandCan (azEo Jenem beszDlt4 az eemsi Esa@ nD2a tett eg7Heg7 Drde@lAdA megjeg7zDst.szCra@ozott4 2og7 a leg@IlLn3DlDbb 2al9lsi@ol7o@@al Ds 2LrgDse@@el ijesztgette t9rsait a leg@D6telenebb 2el7zete@ben. Az LtLdi@ na6 dDl/t9nj9n a t98olban masszB8 @AD6BtmDn7t 6ilH lantotta@ meg4 ami "eont legin@9bb eg7 @LzD6@ori 89rra emlD@eztette. (azEo 6ersze r9 se 2ederBtett az e33Dle morgolCd9so@ra. Ami@or @Lzelebb Drte@4 a "eon mCdosBtotta @ijelentDsDt. (azEo Ds $iona6aad legal9bb t/Eatn7i al@alommal emeltD@ r9 a 3eg78erI@et4 s il7en@or mindig Esa@ "eon 2at9rozott @LzbelD6Dse mentette meg a 8i2ogC @is manCt. Az ijesztgetDsben @ed8Dt lelA :/adi ellen ir9n7/lC g7KlLletDben osztozott az idegen eemsi8el4 s a @LzLs /t9lat Lssze2ozta A@et. $iszont "eont eze@ /t9n semmi sem mentette meg :/adi ne2ezen 8isel2etA t9rsas9g9tCl.

Az D6Ilete@ la6osa@ 8olta@4 9m ami@or "eon ala6osan szemIg7re 8ette A@et4 nDmi megdLbbenDssel @ellett t/dom9s/l 8ennie4 2og7 a@9r a 2/szadi@ sz9zad 8DgDn is D6Il2ette@ 8olna. >9rsai m9r nem Oszt9@ meg il7en @Lnn7en. N !7/galomP N emelte 3el a @ezDt leszerelAen. Az eemsi Ds az er3roHbolg bLlEs teljesen beleol8adta@ a talajba4 s ig7e@ezte@ a le2etA legEse@Dl7ebb EDl6ontot n7Ojtani.@isebb 2adsereg @Dn7elmesen bemasBroz2atott 8olna rajt/@. (azEo 89ll9t sOrolta eg7 lL8edD@4 de szerenEsDre nem o@ozott mDl7 sebet. >9rsai aggCd8a 6illantotta@ a 3eg78erese@re4 eg7edIl az eemsi tKnt 2iggadtna@.bben a 6illanatban sI8BtDs 2allatszott4 s az a n7Bl8esszA4 mel7 a mLgLtte lD8A 3atLrzsben rezgett4 szinte sOrolta az arE9t. D9 N "Angeles la@Ci nem tKnne@ tOlzottan bar9ts9gosna@ N jeg7ezte meg "eon. ?za89ra az eemsi@ beszIntettD@ a tIzelDst4 s a @a6/@ @it9r/lta@ a megle6ett 89ndoro@ elAtt. :/adi sem Oszta meg sDrIlDs nDl@Il a t9mad9stQ ne@i a 3Ile 8Drzett. N "AngelesP N m/tatott bIsz@Dn elAre $iona6aad4 s mint2a 8aH r9zsItDsre tennD@4 a 3ala@ tetejDn l9ngszCrC@@al4 gD66/s@9@@al4 Bja@@al Ds eg7Db4 8eszedelmesne@ tKnA 3eg78ere@@el 3elszerelt eemsi@ tKnte@ 3el. N !inEs mitAl tartan/n@P . "eon @LrIl eg7 szem6illant9s alatt 3elszi@r9zott a zLld ment9lis b/ro@4 s a @L8et@ezA 6illanatban t/Eatn7i n7Bl8esszA 6attant le rCla 9rtalmatlan/l. N Jondtam4 2og7 ez "AngelesP N t969sz@odott 3el $iona6aad a . Hirtelen Dles @i9lt9s 2arsant4 Ds a 89r3alon eg7 te@intDl7t 6aranEsolC4 legal9bb nDg7 mDter magas ala@ tKnt 3el. Az eemsi morog8a @9rom@odott4 Ds siet8e a 3Lldre 8etette mag9t. =9r az abla@o@bCl m9r rDgen @itLrt az I8eg4 ittHott mDg 3Dn78DdA redAn7L@ dBszelegte@4 s nD2ol mDg @Lnn7K3DmbAl @DszIlt szer@ezete@et is l9tott a 29za@ 3al9n.

. "eon ?il8er eg7 8Dgtelenne@ tKnA 6illanatig gondol@odott Es/69n. Az erAdBtmDn7bAl jC 29romt/Eatn7i4 tetAtAl tal6ig 3el3eg78erzett 2arEos 89gtatott elA. >estI@et 2alo89n74 9m 3Dlreismer2etetlenIl jellegzetes ment9lis a/ra borBtotta. AmBg beDrte@ a 89rba4 "eonna@ 8olt elDg ideje4 2og7 szemIg7re 8eg7e a @BsDrAi@et. Azt n7omban meg9lla6Btotta4 2og7 testI@ so@@al erAteljesebb 3elD6BtDsK4 mint azo@D az eemsi@D4 a@i@@el eddig dolga a@adt. Jagabiztosan IltD@ meg 29tasai@at4 amel7e@ a n7olE l9btCl elte@int8e egDszen norm9lis4 2/szadi@ sz9zadi lo8a@ra emlD@eztette@. . %ondolatait mDl74 /gatC toro@2ang sza@Btotta 3Dlbe: N HarbiEon4 a dDli eemsi@ /ra l9tni @B89n bennete@etP N A szB8es in8it9l9st 3DlreDrt2etetlen mozd/lat @BsDrte4 miszerint 2a nem 3ogadj9@ el a meg2B89st4 a@@or az eemsi@ @omol7an ne2eztelni 3ogna@. N >ermDszetesen LrLmmel el3ogadj/@ a meg2B89st. A @odC@ teste @LrIl mind8Dgig ott 8ibr9lt a ment9lis 6ajzs4 szemern7it sem g7engIlt az eltelt 6erEe@ alatt.bben a 89rosban4 amit $iona6aad a ZbD@Ds[ jelzA8el illetettT 1sa6daT . ? 8Ddtelen t9rsai @iszolg9ltatottan 9lln9na@ a n7Blz96orban4 a @omol7abb @atonai 3eg78ere@rAl nem is beszDl8e.nn7i al@odC Ds @odC eg7 Esa6atbanP 'ttT . A leomlott 3alrCl @iderIlt4 2og7 @i89lCan 9lE9zott Esa6d9@ tLm@elegDt rejti@4 amel7e@ nD29n7 m9sod6erE alatt . $DgIl "eon arra a @L8et@eztetDsre j/tott4 2og7 a 6ajzsot 8alamil7en mCdszerrel maradandC89 tettD@4 8ag7 6edig a dDli eemsi@ 3ig7elemre mDltC mDretK ment9lis energi98al rendel@ezne@. "eon ag79ban eg7m9st @ergettD@ a gondolato@.setleg a dDli eemsi@ @LzLtt az 9tlagn9l so@@al tLbben rendel@ezne@ a ment9lis erA@ 2aszn9lat98alT (ejtDl7.3LldrAl4 s sziszeg8e ta6ogatta arEsebDt4 mel7bAl a6rC Ese66e@ben szi89rgott a 8Dr. A 89r belIlrAl m9r @or9ntsem tKnt ann7ira lerobbantna@4 mint azt az elsA ben7om9s s/gallta.nn7i @odC eg7Ittes erA8el @Lnn7Kszerrel 9t2atolna az A ment9lis 6ajzs9n. !em t/dta4 mi 89r r9j/@ a FAerAdne@ ne8ezett 89rban4 de eg7 biztos4 2a ma@aEs@odna@4 nemigen Dli@ tOl. !em 8olta@ ann7ira torza@4 Ds szemI@ben megle6A Drtelem4 mi tLbb4 ra8aszs9g Esillogott.

. $alCszBnKleg nem szo@ta@ 2ozz9 a22oz4 2og7 @/nigaami@ Ds E2er/bo@ teg7D@ a l9b/@at a 89r/@ba. A lo8aso@ elsza@adta@ a 89ndoro@ mellAl4 Ds "eon meg6illantott eg7 emel8Dn7en 9llC ala@ot4 a@i elAtt alatt8alC@ sz9zai zsO3olCdta@ Lssze. >eE2ni@ai zseni 8olt4 a@i ezt megter8ezte4 gondolta "eon4 s ig7e@ezett mindent ala6osan megjeg7ezni4 2iszen 12er/bionban so2asem t/d2atja az ember4 mi@or lesz szI@sDge az in3orm9EiCra. >9rsaim 2K bar9to@4 reme@ 2arEoso@4 Ds m9r 2osszO idA Cta j9rj/@ eg7Itt 12er/biont.ngedd meg4 2og7 bem/tassam (azEo Jenemet4 a t2or6 nemes/rat4 %r/n %rat2ot4 a 12er/bionH2BrK er3roHbolg bLlEset4 8alamint . Az 6edig 8Dg@D66 szo@atlanna@ tKn2etett a sz9m/@ra4 2og7 eg7 E2er/b testDt ment9lis energia rag7ogjon @LrIl. A szeme@ben g7KlLlet Ds idegen@edDs 8illogott. A @eze@ 3eg78ere@et mar@olta@4 @Dszen arra4 2og7 eg7etlen 6aranEsszCra a6rC darabo@ra a6rBts9@ a jL8e8Dn7e@et. N $9ndoro@ 8ag7/n@4 s Es/69n a sors 8ezDrelte /t/n@ba 2K szolg9dat4 $iona6aadot4 a@i 3elaj9nlotta4 2og7 el8ezet bennIn@et a 8ar9zslatos szD6sDgK "Angelesbe4 Bg7 le2etAsDget ad a22oz4 2og7 minDl jobban megismer2essI@ a 8idD@et. A 89r/d8aron eemsi@ nDma serege 89rta az Dr@ezA@et. N =D@e 8eled4 HarbiEon nag7@odC4 minden dDli eemsi@ /raP N emelte 3el Ires @ezDt "eon ?il8er. HarbiEon nag7@odC4 a@irAl $iona6aad elHelejtett sza8aibCl m9r t/dta "eon4 2og7 a dDli eemsi@ /ra4 m9r tIrelmetlen @D66el 89rta a 89ndoro@at. Rg7 8isel@edte@4 mint2a eg7 g7KlLletes4 9m rend@B8Il 3Dlelmetes dDmon Dr@ezett 8olna @LzDjI@. "eon eg7enesen a nag7@odC 3elD tartott.tLmege@et 6/sztBt2atna@ el4 a l7/@a@ mLgLtt ol7an szer@ezete@ la6/lna@4 mel7e@bAl 2atalmas @L8e@ gLrdBt2ete@ a ro66ant n7Bl9so@ba4 eg7szerre z9r8a el az /tat a ro2amozC@ elAtt4 s 6/sztBt8a el a 8a@merA ostromlC@at. Ami@or @Lzelebb lD6tette@4 @Dn7telen 8olt meg9lla6Btani4 2og7 tD8edett4 az eemsine@ nem 8olt emel8Dn7re szI@sDge a22oz4 2og7 @imagasodjon a tLbbie@ @LzIl4 nDg7mDteres termete nem Esa@ /ral@odC@Dnt emelte a tLbbie@ 3eje 3LlD. $alami megmag7ar9zH 2atatlan belsA n7/galom sz9llta meg4 szB8e @LrIl a ?LtDt "9ng LsszesKrKsLdLttQ 2a 2arEra @erIl a sor4 2atalmas erA@et szabadBt2at 3el.

"eon ?il8er Drezte4 2og7 8alami ol7at mondott4 amit nem lett 8olna szabad. N 'gen4 EDljain@ @LzLtt szere6el. N Ji dolgoto@ a Hajnal Had/r98alT "eonna@ m9r a n7el8e 2eg7Dn 8olt a 89lasz4 9m %r/n %rat2 megelAzte. A nag7@odC te@intete meg sem rezdIlt4 b9r "eon Drezte4 2og7 si@erIlt megle6nie a 89lasszal.Oj t9rs/n@at4 :/adit4 a 89ndorm/zsi@/st. N $ag7 el@ezdIn@ gondol@ozni az /tolsC @B89ns9g/n@on. N !emes eemsi /ramP N @ezdte4 mi@Lzben a6rC 8erejtD@Ese66e@ .. N JindenrAl beszDlsz4 Es/69n arrCl nem4 2onnan jLttete@ Ds mil7en EDllal.. N A FDrge@ FLldjDreP N sC2ajtotta ezer toro@ eg7szerre4 s a g7KlLlet most m9r 3Dlelemre 89ltozott az eemsi@ szB8Dben. Gedig idAre 8olt szI@sDgI@4 idAre4 amBg @iderBti@4 miDrt 3ogadt9@ ol7an ellensDgesen A@et4 2og7 t/lajdon t9rs/@at is @D6ese@ lette@ 8olna a 2al9lba @Ildeni. 2a /g7an erre3elD ismeri@ ezt a @eg7es szo@9stP A nag7@odC teljes mDretDben @i2Ozta mag9t4 s egDszen @Lzel lD6ett a @is Esa6at2oz. N >Ol so@at beszDlsz4 idegen4 de Ig7esen 3KzLd a sza8a@at eg7m9sbaP N 2Ozta el a sz9j9t a nag7@odC. ?za8ait ezOttal nem @L8ette 2angos sC2aj. N 12er/bionbCl Dr@eztIn@4 nag7/ram4 s Dsza@@eletre tart/n@. A magasbCl nDzett le r9j/@4 mint2a a @L8et@ezA 6illanatban el sz9ndD@ozn9 ti6orni A@et. Sn 8iszont legin@9bb erre lennD@ @B89nEsiP "eon nag7ot n7elt. N ? 2a in3orm9EiCim nem Esalna@4 ez a 8ala@i a 1on-a5nH3Dlsziget legDsza@ibb EsIEs@Dben tal9l2atC. &ezDben eg7 embern7i mDretK4 aran73Dn7K sze@erEe Esillogott. H9t igen4 a nag7@odC 9tl9tott a sz9ndD@9n. N 1Dlo@at emlBtettDl4 89ndorP N Jeg a@aro@ tal9lni 8ala@it4 a@it Og7 2B8na@: a Hajnal Had/raP N mondta @i "eon a 8DgszCt. Rg7 dLntLtt4 az lesz a legEDlszerKbb4 2a az igazat mondja4 leg3eljebb nem sz9mol be mindenrAl. (azEo @Lzelebb 2ajolt 2ozz94 Ds lo68a a 3IlDbe sOgta: N HarEol/n@T N @Drdezte minden megg7AzAdDs nDl@Il.

. N &e8dan -ombjai @LzLtt 6ort79zt/n@4 ami@or ?8iatl/@4 a Eso6ort 3elderBtAje Dszlelte4 2og7 eg7 @i3ejlett szi@la3Dreg la6/l az eg7i@ @Lzeli szi@labarlangban.. Sn4 $iona6aad alV%rego@4 %roH.jelente@ meg a 2omlo@9n.. N Az D8sz9zados jogra 2i8at@ozom4 mel7 minden@it megillet4 a@i eemsi t9rs98al eg7etemben 9t8Dszelte eg7 3Dreg t9mad9s9tP A nag7@odC Lssze2Ozott szemLldL@@el 3ord/lt $iona6aad 3elD4 a@i @iEsit arrDbb 9llt t9rsaitCl4 s D66en arE9na@ sebD8el 3oglalatos@odott. N . =9r nem DrtettI@4 2og7an j/t2atott be il7en mDl7en a birodalomba4 meg6rCb9lt/@ el6/sztBtani..Ss eze@ a b9tor 89ndoro@ jelentAs segBtsDget n7Ojtotta@. ?zL@Dssel ne is 6rCb9l@ozzato@4 a legjobb 2arEosaim 3ogna@ gondos@odni arrCl4 2og7 2olna6 szerDt ejt2essI@ a GrCb9na@P . HarbiEon nag7@odC @elletlenIl engedte le ro66ant sze@erEDjDt. Jene@IlDsre 3ogt/@ a dolgot4 mBgnem a szLrn7eteg alag/tat 9sott alatt/n@ a talajban4 Ds t9rsaim @i8Dtel nDl@Il 3ene@etlen bendAjDbe j/totta@. N %7ors 6illant9st 8etett (azEo Jenem 3elD4 a@i8el m9r egDszen meg@ed8eltD@ eg7m9st4 29la a t2or6 nemes lDlegzetel9llBtC tLrtDneteine@. Cmagam is Es/69n a 29tasom 3el9ldoz9s98al mene@Iltem meg. N >e mit mondasz erre4 2arEosT $iona6aad mDl7en meg2ajolt /ra elAtt4 s szemDt mind8Dgig a 3Lldre sIt8e 2al@an4 de Drt2etAen 89laszolt. N Ji3Dle jogra 2i8at@ozol4 n7omor/lt 6ondrCTP N I8LltLtte az eemsi 3AnL@4 mi@Lzben sze@erEDje meg8illant a na63Dn7ben.mbar nemzetsDgDne@ 2arEosa4 a dDli gon@atHeemsi@ tLrzsDbAl tanOsBtom4 2og7 ezen jL8e8Dn7e@ igDn7t tart2atna@ a FDreg Rtj9na@ jog9n n7ert 8endDgszeretetre. "eon ?il8er nem@IlLnben. ?ajnos nem j9rt/n@ szerenEsD8el4 s a 3Dreg elszabad/lt. )m ne 3eledjDte@4 a szo@9s azt is @imondja4 Es/69n eg7etlen na6ra 8onat@ozi@4 a @L8et@ezA 2ajnal 2asadt9igP Addig szabadon j9r2atto@H @el2ette@ a 89r egDsz terIletDn4 a z9rt terIlete@et @i8D8e. N A FDreg Rtj9na@ jog9n 2i8at@oz8a sz9ll9st Ds 8Ddelmet @Dre@ jCmagam4 s t9rsaim sz9m9raP HarbiEon4 minden dDli eemsi@ /ra megle6etten lD6ett 29tra. N A FDreg Rtj9na@ jog9n a @Drt sz9ll9st Ds 8Ddelmet nem tagad2atom meg.

N Ji3Dle 6rCb9na@T N @Drdezte s/ttog8a "eon az er3roHbolg bLlEstAl4 de az s96adtan megr9zta a 3ejDt4 s Esa@ ann7it mondott: N &DsAbbP A nag7@odC elboEs9tCan intett la69tszerK ten7erD8el4 9m "eon elArelD6ett. N #toaa@otT N 2arsogta 3el29borodottan. N Cl 8an4 naP.. (/29ja sza@adozott 8olt4 arE9t jC@ora @D@ 3olto@ dBszBtettD@. N . %r/n %rat2 gLELg8e maga al9 2Ozta a l9bait4 s 2al@an mesDlni @ezdett4 mi@Lzben nem eresztette el a @eze Ig7DbAl azt a jC@ora . "eon szB8esen @LrIlj9rta 8olna a 89rat4 de az ajtCban t/Eatn7i 3el3eg78erzett eemsi 9Esorgott. N . HarbiEon elAszLr meg3en7Btett4 majd GrCb9ra BtDlt. &eg7etlen arE/@at4 no meg 6ersze a tOlerAt l9t89n Og7 dLntLtt4 tal9n mDgis jobban 3og esni eg7 @is 6i2enDs.lEsOsztam a lD6EsAnP N szabad@ozott a @DrdA te@intete@et l9t8a4 majd lemondCan meg8onta a 89ll9t. N >e a 3A@odCra merDszelsz 2i8at@ozni az Dn jelenlDtembenT G/szt/lj elAlem4 arE9tlan E2er/b4 ne Dlj 8issza a FDreg Rtj9na@ jog9n n7ert 8endDgszeretetemmelP >a@arodj4 @IlLnben 6ozdorj989 zOzla@P "eon 3ejet 2ajtott4 Ds elsietett a t9rsai /t9n.gDsz testDben megr9z@Cdott4 nag7j9bCl ol7an ben7om9st @eltett4 mint a@it a bitC3a 3elD 8ezetne@. N J9r megboEs9ss4 nag7/ram. de jL8etelem m9si@ EDlja4 2og7 azt remDltem4 itt tal9lom minden eemsi@ /r9t4 #toaa@ot4 a@it szemDl7esen is ismere@.l9r/ln9 m9r 8Dgre 8ala@i4 mi a n7a8al7a az a GrCbaT N dI2LngLtt mag9bCl @i@el8e (azEo4 s b/zog9n79t mar@ol9szta te2etetlenIl. A sz9ll9s @Dn7elmesne@ bizon7/lt4 az Dtel jCBzKne@.. >/dn9l 3el8il9gosBt9st adni arra 8onat@ozClag4 2ol tal9l2atn9m a 3A@odCtT A nDg7mDteres eemsi a@@or9t ordBtott4 2og7 "eon Esa@nem megsI@etIlt... N . Az Djsza@a g7orsan lesz9llt4 s a t9rsas9g m9r D66en az al89s2oz @DszIlAdLtt4 ami@or n7Blt az ajtC4 Ds 2at9rozott @eze@ belL@dLste@ rajta rDgi ismerAsI@et4 $iona6aadot. !em Drtette4 mi3Dle 2ib9t @L8etett el4 de most nem 8olt @ed8e ezen tL6rengeni. )m a @is Esa6at Dt89g7a nem 8olt az igazi.

N ?ajnos4 nem ismerem 6ontosan Amri@ szo@9sait4 de azt 6ontosan t/dom4 2og7 a GrCba semmi jC8al nem @eEsegtet. "e2et tBz6rCba4 dDmonKzDs4 3eg78er Ds 8Dr 6rCb9ja4 b9rmi. )m a@i tOlDli a GrCb9t4 az szabadon t98oz2at4 s EserDbe a szen8edDseiDrt b9rmil7en segBtsDget @Dr2et a GrCba =BrCj9tCl4 a@i szinte minden esetben a 2el7i 3AOrQ azaz jelen esetben HarbiEon nag7@odC lesz.rre magamtCl is r9jLttemP N dInn7Lgte a t2or6 mDrgesen.. =9r4 ami azt illeti4 a ?LtDt "9ng erejDt @i2aszn9l8a a@9r eg7 t/Eatn7i @odC ellen sem ind/lna ele8e 8esztes@Dnt. N ?zC sinEs rClaP N tilta@ozott a bLlEs. N A nag7@odC gondos@odni 3og rCla4 2og7 eg7i@An@ se 2ag72assa el saj9t . N .boros3las@9t4 amit a FDreg Rtj9na@ jog9ra 2i8at@oz8a @L8etelt @i4 s amibAl minden m9sodi@ mondat /t9n nag7ot @ort7intott. N Jondj el mindent4 amit a GrCb9rCl t/dn/n@ @ellP !e 3eledd4 2olna6 te is ott leszel @LzLttIn@P N >/domP N sziszegte $iona6aad4 s megta6ogatta arE9n a @D@es d/zzanatot4 amit 8alCszBnKleg HarbiEon mDretes ten7ere o@ozott. ? e @Dt Drzelem ezOttal nem 3elDjI@ ir9n7/lt. ? a legtLbbszLr esDl7e sinEs a GrCb9ra boEs9totta@na@. N Holna64 ami@or a na6 elsA s/gara meg8il9gBtja a @eleti Dgboltot4 istenBtDletne@ 8etne@ al9 bennIn@et. (Dgebben ez @iz9rClag a FA@odC4 azaz #toaa@ joga 8olt4 9m 89ltozna@ az idA@. A GrCba az eemsi@ /ral@odCj9tCl4 azaz HarbiEon nag7@odCtCl 3Igg. N Jinden@ine@ meg @ell @Izdenie a sz9m9ra @ijelLlt ellen3Dllel4 Bg7 mondja a szo@9s. $iona6aad megrezzent4 de nem 3ordBtotta el a te@intetDt. "e2et a@9r a nag7@odC is az ellen3Dl4 legal9bb megta6asztalja4 2og7 az A 2atalma sem @orl9tlan4 leg7en a@9rme@@ora nag7 barom is. "eon az eemsi 3elD 3ord/lt. N $ala@ine@ a Esa6atbCl meg @ell @Izdenie a t9rsaiDrtT N @Drdezte a 2omlo@9t r9nEol8a "eon4 s szB8e @LrIl megsKrKsLdLtt a ?LtDt "9ng. Ha errAl 8an szC4 a@@or ninEs mitAl tartani/@. A bLlEs nem 2ag7ta za8artatni mag9t.. ?il8er 8alami Oj Esillog9st 3edezett 3el az eemsi szemDben: dI2Lt Ds daEot. $id9man @/nEogott4 mert arra a m9sodi@ tLmlAre gondolt4 amiDrt a FDreg Rtj9na@ jog9ra 2i8at@oz8a Esa@ nemrDg szalasztotta el az eg7i@ ArI@et.

l9b9n a FAerAdLt. N ? miDrt 8etne@ min@et al9 a GrCb9na@T N r9nEolta a 2omlo@9t ?il8er. $iona6aad 39jdalmasan el8ig7orodott4 majd g7ors mozd/latot tett4 amel7 "eont az eg7@ori @eresztDn7sDg jel@D6Dre emlD@eztette: @eresztet 8etettP N -Dmono@na@ tartana@. %r/n %rat24 29la a bAsDges 8aEsor9na@4 no meg 6ersze a mellD @a6ott te@intDl7es menn7isDgK borna@4 @ezdett igaz9n beszDdes @ed8Dben lenni. #dat9mol7gott "eon mellD4 s mi@Lzben 3Dl @Dzzel mag92oz Llelte4 s/storog8a beszDlni @ezdett. N GrCb9ra ol7ano@at szo@ta@ boEs9tani4 a@irAl azt tartj9@4 2og7 dDmono@ @a6arintott9@ meg a lel@Dt. !em emlD@szel4 mit mondott az a $iolaszD@ 8ag7 2og7is2B8j9@... "Angelesben nemrDgiben tito@zatos l9togatC@ j9rta@... N Gontosan N bClintott az eemsi. N AmBg mi t98ol 8olt/n@4 ismDt Dne@lA dDmon tizedelte sorain@at. :/adi lel@esen 8ig7orog8a @Lzelebb lD6ett4 s @B89nEsi 8ig7orral az aj@9n @DrdezAs@Ldni @ezdett. N Jil7en az Dne@lA dDmon 2angjaT HangosT Hal@T SrEesT FOjtatCT... "eon g7engDden megragadta a manCt4 Ds grabanE9n9l 3og8a arrDbb tette. N ,rre mDg bA8en lesz idAd4 bar9toEs@9mP N 8issza3ord/lt az eemsi 3elD. N Fol7tasdP N Az Dne@lA dDmon @Dt na6ja j9rt /tolj9ra itt. ,lragadott nDg7 Art4 @Dt asszon7 Ds t/Eatn7i g7erme@etP !em Djjel jLtt4 mint eddig tette4 2anem 3Dn7es na66al sDt9lt be a 89rba @eres@edAne@ LltLz8e. Azt9n4 ami@or m9r minden@i termDszetesne@ 8ette a jelenlDtDt4 le8etette 9lE9j9t4 Ds tombolni @ezdett. Az ArsDg nem 8izsg9lta meg tOl ala6osan4 @IlLnben bizon79ra GrCb9ra BtDli@... JielAtt az ArL@ megDr@ezte@ 8olna4 si@erIlt eltKnnie eg7 tito@zatos mCdon t9madt 3e@ete 3orgCszDlben. J9sna6 a nag7@odC 6aranEsba adta4 2og7 minden@it4 a@i idegen erre3elD4 GrCb9na@ @ell al98etni. ? mi8el Dn 8elete@ Dr@eztem... Dn is

le2ete@ dDmon szerintI@. N $iona6aad so@atmondCan megta6ogatta az arE9t4 majd elmosol7odott4 s r/29ja redAibAl a6rC t9rg7a@at 2Ozott elA4 Ds sorra @iosztott minden@ine@ eg7etHeg7et. N JediEina. $ar9zsszer4 8Dd minden dDmontCl. "eon tL6reng8e 3orgatta az a6rC t9rg7at a @ezDben. ,g7 a6rC ezIst@ereszt 8olt4 de nem a jCl ismert sza@9llas4 tL8is@oszorOs ala@ot 9br9zolt9@ rajta4 2anem eg7 otromba 3ig/r9t4 amel7 legin@9bb eg7 ag7agbCl g7Ort LrdLgb9b/ra emlD@eztette a E2er/bot. N !em @ell. ,ngem meg8Ddene@ a m9gi@/s rOn9imP N si8Btotta :/adi4 Ds @DzzelHl9bbal 2ada@ozott $iona6aad @ed8essDge ellen. A @ereszt a 3Lldre 2/llott. N ?z9zLt8en 3Dreg3ogat 3izettem a 8ar9zslCna@ FindarbanP ?emmi szI@sDgem r94 2og7 ez a n7a8al79s @is 3Dmdarab esetleg semlegesBtse az erejI@etP (azEo Jenem nag7ot @L6Ltt a 3Lldre4 ami@or meg6illantotta a @eresztre 3eszBtett ala@ot. N G3/jP #tromba eg7 jCsz9gP N &orai @resztin 9br9zol9si mCdP N 89laszolta %r/n %rat24 a@i 8alCs9gos 92Btattal bab/sgatta a saj9t @eresztjDt. N (Dgebben eemsi@ ezrei im9dt9@ ezt a b9l89n7t4 6ersze lDn7egesen nag7obb mDrete@ben @ell el@D6zelned. A t2or6 3intorog8a 89laszolt. N =arb9r nD6sDgP !e@em m9r il7en @iEsiben sem tetszi@P "eon nem 9llta meg4 2og7 @Lzbe ne szCljon. N S8sz9zado@@al ezelAtt4 8alami@or abban az idAben4 a2ol megszIlettem4 ez a @ereszt D66Og7 t9masza 8olt a g7engD@ne@4 mint mana6s9g. =9r semmi l9t2atC 2at9sa nem 8olt erejDne@4 mDgis tBzezre@ bBzta@ EsodatD8A erejDben. A 3ig/ra m9ra meg89ltozott4 de a @ereszt maradt. ? Og7 l9tom4 maradt a 2it is4 amel7et a g7engD@ l9tna@ benne. !em mint2a 8alCban Esod9latos @D6essDge@@el lenne 3elr/29z8a4 a g7engD@4 a te2etetlen ala@o@ teszi@ azz9 a @D6zeletI@@el. (azEo mogor89n 89gta zsebre. N Al/dj/n@P JielAtt "eon az 9lom jCtD@on7 2at9sa al9 @erIlt 8olna4 eg7 iszon7atos szLrn7eteg ala@ja bonta@ozott @i @D6zeletDben. !em t/dta4

2og7an tLrtDnt4 nem t/dta4 mi tLrtDnt4 eg7szer Esa@ Og7 Drezte4 mint2a ott 9llna elAtte az a 3Dlelmetes lDn74 mel7ne@ Esa8aros szar8ain 8DrEse66e@ Esillogta@4 8LrLsen izzC szemDbAl g7KlLlet s/g9rzott4 s ag7arai meg9ll9s nDl@Il Esattogta@4 mint2a mondani a@arna 8alamit. "eon nem igaz9n t/dta @i8enni a lidDrEn7om9s teljes ala@j9t4 9m ann7it l9tott4 2og7 a dere@9t @Lrbe8e8A szBj9n eg7 2aj9n9l oda@LtLzLtt4 le89gott emberi 3ej lCg. ,g7 3ej4 mel7ne@ arE8on9sai 3/rEsamCd ismerAsne@ tKnte@. ?aj9t arE9t l9tta ott @BntCl eltorz/l8a. ? 3LlLtte a dDmon 8iEsorgCH 8ig7orgC 9br9zat9t. N X4 a 3ranEbaP "eon a mar@9ba szorBtotta a @eresztet4 s minden erejD8el arra @onEentr9lt4 2og7 elKzze a megr9zC l9tom9st. A dDmon szerte3oszlott4 mint2a ott sem lett 8olna. Hog7 @i l9togatta megT ,rrAl "eonban szemern7i @DtsDg sem maradt. N Hajnal Had/raP !em t/dom4 @i 8ag74 nem t/dom4 merre j9rsz4 nem ismerem a EDljaidatP -e Og7 l9tom4 m9r t/dod4 2og7 Oton 8ag7o@ 3elDdP... A reggel 2amar eljLtt. >al9n tOls9gosan is 2amar. JDg alig 6ir@adt4 ami@or ne2Dz Esizm9@ dIbLgDsDt 2allott9@ meg @Lzeledni a 3ogl7o@. (azEo n7itotta @i a szemDt elAszLr4 te@intete n7omban :/adira esett4 a@i tLrL@IlDsben @/6orgott a saro@ban4 s 3/rEsa Esont3ig/r9@at 6a@olt eg7m9sra. Ami@or meg2allotta az ArL@ @LzeledDsDt4 eg7 8ill9mg7ors mozd/lattal r/29ja al9 se6erte a szobroEs@9@at4 de (azEo meg mert 8olna es@Idni r94 2og7 a manC @L6en7e alatt ninEs semmi4 Esa@ a 3ene@etlen sLtDtsDg. !7Blt az ajtC4 Ds dI2Ls eemsi@ LzLnlLtte@ be rajta. N %7erIn@4 2it89n7 ala@o@P Fel@elni4 2DP Jindj9rt @ezdAdi@ a GrCbaP A nag7@odC m9r 89r bennete@etP !e 89ra@oztass9to@P "eon 9lmosan t969sz@odott 3el. N JDg reggelit sem @a6/n@TP N @Drdezte @LzLn7Lsen. N Ss a borT N mDltatlan@odott %r/n %rat2. N >egna6 este el@Ildtem

azt a borot89lt 3ejK eemsit4 2og7 2ozzon mDg eg7 neg7edi@ tLmlA8elP ?ose tDrt 8isszaP A FDreg Rtj9na@ jog9n @L8etelem... N !emP N 89gta oda a @atona. N %/ronong nem jLtt 8issza. Sjjel megint itt j9rt a dDmon. &Dt Ar az 9ldozat. Az eg7i@I@ %/ronong 8olt4 a@it te @IldtDl el borDrtP ,z a tDn7 mag9Drt beszDl. $ag7 ti magato@ 8ag7to@ a dDmono@4 8ag7 Lsszej9tszoto@ 8elI@P A nag7@odC minDl elAbb meg a@ar g7AzAdni rCla4 2og7 mi az igazs9gP A m9si@ eemsi e@@or 8ad/l 3elordBtott4 Ds a szoba abla@a 3elD m/tatott. >9rsa 8ad/l @9rom@odott4 odaro2ant az abla@2oz4 Ds a szDt3eszBtett4 /jjn7i r9Eso@at 8izsg9lgatta. $ala@i @iH 8ag7 bem9szott ezen az abla@on. ? b9r a r9Eso@ @issD m9r elrozsd9sodta@4 az illetA jC@ora testi erA8el rendel@ez2etett. N ,z... ez... N 2ebegte az eemsi. N A dDmon... N .g7an N @/nEogta az er3roHbolg bLlEs4 Ds jelentAsDgteljesen a sz9j92oz emelt eg7 3Dlig teli bArtLmlAt. '8ott4 Ds @issD megt9ntorodott. "eon el@a6ta4 mielAtt %r/n %rat2 el89gCdott 8olna. ,l3intorodott. >9rs/@ rettenetesen bKzlLtt az al@o2oltCl4 Ds alig 9llt a l9b9n. N Ha a bor nem meg7 %r/n %rat2oz4 %r/n %rat2 meg7 a bor2oz N d/dor9szta boldogan. N >al9ltam eg7 reme@ @is Ese2CtP JDg 3izetni se @ell. 'gaz4 az ajtC ne2ezen n7Bli@4 de... $Dgig89gCdott a 3LldLn. N (Dszeg disznCP N 9lla6Btott9@ meg a jelenlD8A@ eg72angOlag4 majd az Ar6aranEsno@ intDsDre @Dt @atona 3elemelte a magate2etetlen testet4 s a tLbbie@ /t9n Ei6elte. "eon Esod9l@oz8a 6illantott a szDt3eszBtett r9Es 3elD. &D6es lenne a rDszeg er3roHbolg bLlEs e@@ora erA@i3ejtDsreT $ag7 8alCban 8alami dDmon m9szott 8olna be 2ozz9j/@ az Djsza@a 3ol7am9nT Az a dDmon4 a@i megjelent elAtte @Lz8etlenIl elal89s elAttT A Hajnal Had/raT ?zC8al nem 9lom 8olt4 az a szLrn7eteg 8alCban itt j9rtT Ss sen@i m9s nem 8ette Dszre4 Esa@ AT $Dgig2aladta@ az /d8aron4 @Dtoldalt szDles soro@ban 9llta@ a sz9jt9tC@. A szeme@ben ittHott Drde@lAdDs4 nD2ol 3Dlelem Esillogott4 de a legg7a@rabban dI2 Ds linEs2ang/lat.

"eon biztos 8olt benne4 2og72a nem lennDne@ mellettI@ ArL@4 a@@or eg7 lD6Dst se te2etnDne@ az /d8aron4 s m9ris a6rC darabo@ra szaggatn9 A@et a EsAEselD@. $ag7 legal9bbis meg6rCb9l@ozn9na@ 8ele. ,g7enesen a 89r 3AterDre 8ezettD@ A@et4 oda4 a2ol tegna6 tal9l@ozta@ a nag7@odC8al. HarbiEon nag7@odC m9r 89rta A@et. >estDt tetAtAl tal6ig dBszes 69nEDlzat borBtotta4 3ejDt 3oga@@al @ira@ott sisa@ dBszBtette. Gajzs98al eg7 giganti@/s @eresztes8itDzre 2asonlBtott. =9r 2i9n7zott rCla a ment9lis 6ajzs4 a @LrIlLtte 9EsorgC testArL@ mindeg7i@Dn ott szi@r9zott. "eon Oj3ent nem g7AzLtt eleget Esod9l@ozni a ment9lis 6ajzso@ erejDn. N Sn4 HarbiEon4 minden dDli eemsi /ral@odCja4 F3rent2al Ds "Angeles /ra4 2atalmamtCl megadatott jogommal Dl8e GrCb9t 2irdete@P A mai reggelen lej9r a FDreg Rtj9na@ joga4 s ettAl a 6illanattCl @ezd8e nem C8j9@ a Hatalma@ sen@i DletDtP JDl7 le8egAt 8ett4 majd aran7ozott sze@erEDjDt a magasba emel8e4 I8Llt8e 3ol7tatta mondandCj9t4 2og7 sza8a minden@i2ez elj/sson. N !ag7@odCi jogomn9l 3og8a @LzLs GrCb9t 2irdete@ az itt 3elsoH ra@ozott 89ndoro@na@Q eg7Itt Dlne@ 8ag7 6/szt/lna@. Jire delelAre Dr a na64 megt/dj/@4 b/j@9lHe dDmon @LzLttI@. :/adi idegesen @L2DEsel8e meg2Ozg9lta "eon r/2a/jj9t. N Jit Drt azon4 2og7 eg7Itt Dlne@ 8ag7 6/szt/lna@T "eon meg8onta a 89ll9t. N ?zerintem azt4 2og72a b9rmel7i@In@ EsAdLt mond4 a@@or a tLbbie@@el is 8Dgezne@. N =iztatCP N sOgta 29tra (azEo4 Ds izzadC ten7erDt sz9zadj9ra is sz9razra tLrLlte r/29j9ban. A nag7@odC idA@Lzben be3ejezte beszDdDt. Az /d8aron 3elsora@ozott eemsi@ Id8ri8alg9sban tLrte@ @i. "eon idegesen 3ord/lt $iona6aad 3elD. N "emaradtam a 8DgDrAl. Jit mondottT N ?emmi @IlLnLset N 8onta meg a 89ll9t az eemsi 2arEos. HJindLssze 3elsorolta a GrCba rDszeit4 de szerintem a 29rombCl eg7 is elDg4 2og7 el6/szt/lj/n@. "eon el@a6ta $iona6aad @arj9t4 Ds erAsen megszorBtotta.

N &on@rDtan mit mondottTP N Az eleme@ 6rCb9j9t @ell @i9lln/n@. ,lAszLr jLn a 8Bz6rCba4 /t9na a tKz4 8DgIl a szi@laz96or. Ha tOlDljI@4 a@@or 3elAle oda me2etIn@4 a2o8a a@ar/n@. Ami azt illeti4 a 2el7Dben Dn is il7en nag78onalO lennD@. N $Bz4 tKz4 szi@la N ismDtelte "eon4 s ag79ban eg7 @DtsDgbeesett Ltlet @ezdett @Lr8onalazCdni. N ? mi a rendje eg7 il7en 6rCb9na@T &IlLnH @IlLn @ell @i9lln/n@4 8ag7 6edig eg7szerreT Az eemsi lemondCan leg7intett. N ?z9m/n@ra Og7is mindeg7. N "9t89n "eon g7il@os te@intetDt4 g7orsan 3ol7tatta. N )ltal9ban eg7esD8el 8eti@ GrCba al9 a @i89H lasztotta@at4 de HarbiEon attCl tart4 2og7 mindann7i/n@ban dDmon la@ozi@. ? il7en@or 3enn9ll a 8eszDl7e anna@4 2og7 a dDmono@ l9t89n t9rs/@ 2al9l9t @DtsDgbeesDsI@ben 3el3edi@ mag/@at4 s tombolni @ezdene@. "eon 8a@merAen @Lzelebb lD6ett a nag7@odC2oz4 s mit sem tLrAd8Dn a 3en7egetAen mormogC testArL@@el4 3el@i9ltott. N HarbiEon nag7@odCP JielAtt meg@ezdAdne az istenBtDlet4 adj OtbaigazBt9st: merre tal9lom a Hajnal Had/r9tT A giganti@/s eemsi Lsszerezzent a nD8 2allat9n4 Ds a @eze a szeH @erEDje mar@olat9ra 3onCdott szinte szDtro66ant8a azt. N J9r 89r engemP N 3ol7tatta "eon. N ,lsz9molni8alCm 8an 8eleP N !e@em isP N sziszegte a nag7@odC4 Ds n7a@9n @idagadta@ az izmo@. N Ha tOlDled a GrCb9t4 s nem 8ag7 dDmon4 szB8esen OtbaiH gazBtala@. "eon meg8onta a 89ll9t. !em 8olt biztos benne4 2og7 mi 89r r9j/@4 de eg7et 2at9rozottan Drzett: 2amarosan mag/@ mLgLtt @ell 2ag7ni/@ "Angelest. Ann7it mindenesetre si@erIlt megt/dnia4 2og7 a Hajnal Had/ra nem ismeretlen erre3elD. Ha lesz eg7 @is ideje4 a@@or $iona6aadot is @i @ell @Drdeznie errAl. A 3ogl7o@at4 mert most m9r 8alCban azo@ 8olta@4 eg7 t9gas szi@lamDl7edDs2ez 8ezettD@. Ji@Lzben a tLmeg elt98olodott tAlI@. "eon Drde@lAd8e nDzett @LrIl. &es@en7 lD6EsA 8ezetett le3elD a mDl7edDsbe4 gondos @eze@ 89jt9@ @i 8ala2a rDgen. A szem@Lzti 3alban 2atalmas4

sLtDt l7/@a@ 9sBtozta@4 s "eon biztos 8olt benne4 2og7 a tLbbi 3alban is 2asonlC n7Bl9so@at l9tna. &BsDrAi@ eg7DrtelmK l9ndzsabL@Dse@@el adt9@ a t/dt/@ra4 2og7 menjene@ le a lD6EsAn. "eon Og7 beEsIlte4 2og7 jC 2Osz mDtert eresz@edte@ le3elD4 mire lej/totta@. Alig Drte@ le mindann7ian4 eg7 re@edtes 2ang tLrte meg a Esendet. N $Bz4 jLjj Ds BtDl@ezzP A @L8et@ezA 6illanatban a sLtDt l7/@a@bCl Lmleni @ezdett a 8Bz4 Ds nD29n7 m9sod6erE alatt tDrdig elle6te a megle6ett Esa6atot. N Jeg3/llad/n@P N jajd/lt 3el (azEo. N !emtelen 2al9l eg7 t2or6 nemesOr sz9m9raP 'n@9bb 3eg78ertAl 2alja@ megP N @ir9ntotta a @ardj9t4 Ds g9zolni @ezdett a lD6EsA 3elD4 amel7 azonban rejtDl7es mCdon 8issza2OzCdott a 3alba4 le2etetlennD tD8e a 3elj/t9st. "eon ag79ban eg7m9st @ergettD@ a gondolato@. ?zB8e @LrIl ott lI@tetett a ?LtDt "9ng4 azonban 2atalma @e8Ds 8olt arra4 2og7 eg7szerre minden n7Bl9st elz9rjon erejD8el. $DgIl a leg@Dzen3e@8Abb megold9s mellett dLntLtt. $D@on74 9m erAs gLmbLt nL8esztett Lnmaga Ds t9rsai @LrD. Alig 3ejezte be a mK8eletet4 ami@or a sLtDten 3ort7ogC 8Bz elborBtotta A@et. ?il8er tartott attCl4 2og7 enged8e a gLmbbe szor/lt le8egAne@ 3elemel@edne@ a 3elszBnre4 de szerenEsDre ez nem @L8et@ezett be. Jert /g7an mit gondolta@ 8olna az eemsi@4 2a eg7 sLtDt gLmbLt l9tna@ @iemel@edni a 2abo@ @LzIlT 'gazolni l9tj9@ 3eltDtelezDsI@et4 2og7 dDmono@@al 8an dolg/@. ? a@@or mi3Dle sors 89r2atna r9j/@T "eon sLtDten elmosol7odott. JDg ebben a t98oli @orban sem szKnt meg a @eresztDn7 in@8izBEiC @eg7etlen logi@9ja: a@i tOlDli a @Bnz9so@at4 az dDmon le2et4 Esa@ az mentesIl a 89d alCl4 a@i 2alandCna@ bizon7/l. ,ddig nem @IlLnLsebben 3oglal@ozott a 29borodott 8all9si 3anati@/so@@al4 de most 2og7 a saj9t bArDn ta6asztalta4 mire @D6es a 8a@b/zgCs9g4 teljes szB8DbAl megg7KlLlte az Ln@Dn7esen BtDl@ezA@et. A gLmb elegendA le8egAt biztosBtott a tOlDlDs2ez4 9m "eon 8alami 3/rEs9t4 8alami megmag7ar9z2atatlan/l borzongatCt Drzett a 29ta mLgLtt. $ill9mg7orsan meg3ord/lt4 de Esa@ :/adi j9tszadozott a

2angszerei8el. ,llentDtben a tLbbie@@el4 a@i@ a ?LtDt "9ng elrettentA mellD@2at9s9tCl 8aEog8a @/6orogta@ a gLmb alj9n4 rajta n7oma sem 8olt a 3Dlelemne@ 8ag7 a megilletAdLttsDgne@. (ezzenDstelen arEEal 9llta "eon te@intetDt4 majd @Lnn7edDn elne8ette mag9t4 s 3/rEs9n torz 2angon Bg7 szClt. N A@arod4 2og7 elj9tsszam ne@ed a leg@ed8esebb dalomatT A 8Dgzeted dallam9tT :/adi teste megn7Olt4 3orm9ja meg89ltozott. ,lAszLr eg7 2atalmas4 aganEsos 3ej ala@/lt @i4 sz9j9bCl 29rom9gO n7el8 Esa6Cdott sziszeg8e "eon 3elD. A E2er/b el2ajolt4 de a n7el8 DrintDsDt Bg7 sem @erIl2ette el. Jint2a Esal9nnal 2Ozta@ 8olna a @ezDreQ bAre Dgett a r9EsL66enA sa8tCl4 ami a szLrn7eteg n7el8Dt 3edte. Az 9tala@/l9s 3ol7tatCdott4 elAbb nDg7 @ar4 majd eg7 6i@@el7e@ borBtotta 2ordCHszerK tLrzs nL8e@edett @i az eredeti testbAl. A manC nD29n7 m9sod6erE alatt gig9szi szLrn7eteggD 89ltozott4 amel7 Esa@ Lssze@/6orod8a 3Drt el a gLmbben. Sgett 2Os Ddes@Ds bKze tLltLtte be a le8egAt4 Ds "eon r9jLtt4 2og7 a2ol a szLrn7eteg teste Drint@ezi@ a ?LtDt "9nggal4 iszon7atos energi9@ 3eszIlne@ eg7m9sna@. Az egDsz gLmb megr9z@Cdott4 s "eon Og7 Drezte4 2og7 menten szDtrobban a szB8e. A gLmb t9g/lni @ezdett4 s "eon rDmIlten ta6asztalta4 2og7 @ezdi el8eszBteni /ralm9t a ?LtDt "9ng 3LlLtt. A lDn7 belIlrAl megmar@olta a gLmbLt4 Ig7et sem 8et8e a 39jdalma@ra4 majd sz9j9t egDszen szDtt9r8a Dne@elni @ezdett. Hangja mDzDdes 8olt4 de "eon szB8Dben N tal9n a ?LtDt "9ngna@ @LszLn2etAen N 8ad g7KlLletet Ds le@Izd2etetlen rettegDst @eltett. "eon meg3eszBtette testDt4 Ds 3elidDzte ag79na@ tit@os rejte@DbAl a jCl ismert erAt. ,g7 szem6illant9s alatt ment9lis 6ajzs 8ette @LrIl a testDt. N -DmonP N li2egte "eon. N !7om8on79@ N 2el7esbBtett a szLrn7eteg. Hirtelen 2atalmas robban9s 2allatszott4 Ds "eon elAtt minden sLtDtbe bor/lt. ?LtDtsDg. FDn7. Azt9n megint sLtDtsDg.

Jo2C @eze@ 3onCdta@ a n7a@9ra4 tor@9t elLntLtte a 8Bz. &DtsDgH beesetten 6rCb9lt szabad/lni a szorBt9sbCl4 tIdeje 6attan9sig 3eszIlt a lDgszomjtCl. Azt9n... "eon ?il8er tor6edC@Dnt robbant @i a 8BzbAl. >estDben 3ort7ogott az erA4 szB8e @LrIl 3elDledt a ?LtDt "9ng. "I@tetDse megn7/gtatta "eont. %7orsan @LrIl6illantott. obbrCl eg7 sLtDt 9rn7at l9tott @Lzeledni. %ondol@oz9s nDl@Il 3orm9lt a6rC gol7Cbist a ?LtDt "9ng al@otta massz9bCl4 s a @LzeledA teremtmDn7 3elD 2ajBtotta. F9jdalmas4 nem e8il9gi si@ol7 2allatszott4 majd 2angos E/66an9s. >est Esobbant a 8Bzben. obbrCl Dles 3Dn7 8etIlt az arE9ra4 Ds mielAtt mDg oda3ord/l2atott 8olna4 tK2eg7es @armo@ tD6tD@ 3el a mell@as9t. "eon 8ill9mg7ors mozd/lattal @ir9ntotta a @ardj9t4 Ds eg7 szinte le2etetlen mozd/lattal 3el3elD Esa6ott. ,rezte4 amint 6engDje 9t89gja az izmo@at Ds si@olt8a4 szi@r9@at 29n78a @eresztIl2atol a Esonton. 'szon7atos bLmbLlDst 2allott4 dob29rt79ja @is 2Bj9n besza@adt tAle. H9tralD6ett4 a le89gott @eze@ te2etetlenIl lCgta@ a mell@as9bCl4 a @armo@ tOl mDl7en 89jta@ a testDbe4 2og7sem mag/@tCl @isza@ad2atta@ 8olna. 'n@9bb Drezte4 mint l9tta4 2og7 mLgLtte is 8an 8ala@i. Jeg6LrdIlt @ardj98al szDles B8et Br8a le. A 2ideg aEDl 9t2atolt eg7 gomol7gC @LdLn4 de a 89g9s n7om9n 8LrLslA 8DrEse66e@ 2/llotta@ a 8Bzbe. "eonban Esa@ most t/datos/lt4 2og7 tDrdig 2ideg 8Bzben g9zol8a 2arEol4 s @LrIlLtte n7oma sinEs a szi@lamDl7edDsne@4 a2ol a GrCba 3ol7t. ?zeme sar@9bCl eg7 sLtDt 3oltot l9tott a 6arton 2e8erni4 de nem maradt ideje a gondol@od9sra4 mert izzC 39jdalom 2asBtott az ag79ba. ,lejtette 3eg78erDt4 Ds tDrdre rog7ott az iszon7O ment9lis t9mad9s erejDtAl. .tolj9ra a@@or Drzett e@@ora 39jdalmat4 ami@or Jonara@2ban az az 9t@ozott ]ina34 &5*eor @i2allgatta. A@@or mDg nem 8olt 2atalma a ment9lis ereje 3LlLtt. Jint a2og7 most sem. N ,ngedd 9t neke-P N s/ttogta eg7 2ang4 Ds "eonna@ 8Dgig3/tott a 29t9n a 2ideg. 12oler4 a ?LtDt "9ng /ra szClt 2ozz9 8ala2onnan az Dteri lDtsB@rCl.

Srezte4 2og7 a szB8e @LrIl megmozd/lt a ?LtDt "9ng. Feld/zzadt Ds ala@ot LltLtt. J9r nem ala@talan massza 8olt4 2anem 12oler Jagisztert 3orm9zta4 mDg az arE8on9so@at is 6ontosan @i le2etett 8enni rajta. "eon 8Dgre megl9tta ismeretlen t9madCj9t4 Ds 29tra2A@Llt megH le6etDsDben. ,g7 @Dt3ejK Cri9s 9llt 8ele szemben4 alteste @Ldbe b/r@olCzott. Az eg7i@ 3ej ?ang Al_ra2imot 9br9zolta4 a m9si@ 8iszont At mag9t4 "eon ?il8ertP 12oler 3elemelte a @ezDt4 /jjaibCl 6/sztBtC 8ill9mo@ ind/lta@ Otna@4 de a @Dt3ejK Cri9s @Lnn7edDn 29ntotta azo@at a teste elD emelt 6ajzzsal. A Jagiszter e@@or a 6/szta semmibAl 2al9llo8ago@at idDzett meg4 l9ngolC @o6on79j/@ 'ndriaet j/ttatt9@ "eon eszDbe. Az Cri9s @aEag8a Esa6ott szDt a lo8ago@ @LzLtt 2atalmas 6LrLl7D8el4 s Esa@2amar 3e@ete Esontdarabo@ 2e8erte@ @LrIlLtte. 12oler @i2aszn9lta a teremtmDn7 6illanatn7i 3ig7elmetlensDgDt4 Ds @arj9t megn7Ojt8a 3ojtC2/r@ot 8etett az Cri9s n7a@9ra. Az @DtsDgbeesetten @a6ott a 2/ro@2oz4 de 12oler nem ismert @Ln7LrIletet4 minden erejDt meg3eszBt8e tartotta a ment9lis @Ltelet. A "eon ?il8ert 3orm9lC 3ej a szLrn7eteg 2al9lt/s9ja @Lzben 2i2etetlen 89ltoz9so@on ment @eresztIl. Az arE8on9so@ 3ol7amatosan 89ltozta@4 t/Eatn7i arE jelent meg a E2er/b elAtt nD29n7 m9sod6erE alatt4 mint eg7 rDm9lomban. ,g7 2reeir @Ll7L@ arEa. Azt9n Je/rin. %r/n %rat2T Hat ismeretlen arE. #toaa@T A tLbbie@ semmil7en emlD@et nem Dbresztette@ "eon ?il8erben. !D29n7 6erEes @Izdelem /t9n a szLrn7eteg leros@adt a 3Lldre4 aj@a @LzIl sziszeg8e 9ramlott @i az Dlet. .tolsC le2eletDbAl @isebb4 8LrLs szBnK 3el2A t9madt4 amel7 a 2alott 3eje 3LlLtt sKrKsLdLtt Lssze. 12oler semmit sem bBzott a 8Dletlenre. >Ols9gosan jCl ismerte ?angot a22oz4 2og7 ne a@arjon biztosra menni. A ment9lis @LtDl mDg 2osszO 6erEe@re a szLrn7eteg n7a@9n maradt4 a szorBt9s szemern7it sem en72Ilt. 1sa@ mi/t9n megg7AzAdLtt ellen3ele tL@Dletes 2al9l9rCl4 8olt

2ajlandC leoldani a @Ltelet4 s elengedni a n7a@at. &Lnn7K szellA t9madt4 mel7 el3Ojta a @Dt3ejK Cri9s 3eje 3elett lebegA 8LrLs @LdLt. ,bben a 6illanatban "eon megl9tta a 8alCs9got. Az illOziC a @Lddel eg7Itt eltKnt4 mint2a so2asem lett 8olna. A 8Bzben eg7 2atalmas eemsi 3e@Idt4 rL8id n7a@9bCl eg7 ezer3ogO 3Dreg 3eje nAtt @i. ,g7 eemsiH3DregP J/t9EiC 8ag7 szimbiCzisT 'szon7O @ettAssDg. N FDregmestert l9tsz4 "eon ?il8erP N 3ord/lt a E2er/b 3elD a ?LtDt "9ng /ra. >este alig nD29n7 lD6Dsn7ire lebegett "eontCl4 Ds az l9tta4 2og7 a Jagiszter testDt 8D@on74 3e@ete @Ld3on9l @Lti 2ozz94 amel7 D66 a szB8e 3elett Drint@ezi@ testD8el. N 12olerP N ,mlD@ezz a szL8etsDgIn@reP N "eon Drezte4 2og7 eg7 rL8id 6illanatra jeges maro@ szorBtja Lssze a szB8Dt. N !e 3eledd4 ?ang Al_ra2im mDg DlP "eon megr9zta a 3ejDt. N !em Drtem4 mi @Lze ?angna@ eze@2ez az izD@2ez N bL@Ltt a 3ejD8el a 3Dreg3ejK lDn7 3elD. 12oler lejjebb eresz@edett4 mBg szeme eg7 magass9gba nem @erIlt "eon te@intetD8el. N ?ang Al_ra2imot elKztI@ 12er/bionbCl4 Bg7 eljLtt Amri@ba4 2og7 Oj szL8etsDgese@et tal9ljon mag9na@. !em t/dom4 2og7an j/tott el a &eleti Gart8idD@re4 s mint a@adt r9 a FDreg/ra@ra. )m r9j/@ tal9lt4 Ds szL8etsDget @LtLtt 8elI@. 1Dlj/@at Dn magam sem ismerem4 de biztosan t/dom4 2og7 @a6Esolatban 9ll 12er/bionnal. N &i@ azo@ a FDreg/ra@T N @Drdezte "eon. A Jagiszter mDl7 lDlegzetet 8ett4 te@intete a t98olba rD8edt4 mint2a Esa@ eg7 ezer mDr3Lldre lD8A @Ln78et a@arna elol8asni. $ag7 a JOlt tit@ait @/tatta a szemeT N Jint bizon79ra m9r t/dod4 Amri@ a FDrge@ birodalma. Az eemsi@ mindin@9bb n7/gatra 2OzCdna@ 8issza a 3Drge@ elAl4 a@i@et a 2Br2edt FDregmestere@ ir9n7Btana@. ,z /tCbbia@ termDszetesen a FDreg/ra@at szolg9lj9@4 de 2og7 azo@na@ mi a EDlj/@ Amri@ el3oglal9s98al4 arrCl

ninEs in3orm9EiCm. N A Hajnal Had/r9t @eresem. (Cla mit t/dszT N n7elt nag7ot "eon. ,g79ltal9n nem 8olt Bn7Dre4 2og7 Oj szere6lA@ is 3eltKnte@ a szBnen. FAleg a@@or nem4 2a semmit sem t/d rCl/@. A Jagiszter eg7 2osszO 6illanatig gondol@odott4 mielAtt 3elelt 8olna. N Ssza@ra innen 8an eg7 szentDl74 mel7be @D6telen 8ag7o@ bej/tni. N &iEsit tDto89zott4 mielAtt 3ol7tatta. N 'gen4 mDg az Dn erAm is @e8Ds a22oz4 2og7 9tlD6je@ @a6/j9n4 mel7 a "el@e@ 1sarno@92oz 8ezet. Azt beszDli@4 ott minden @DrdDsre 89laszt @a62at4 a@i bej/t a ?zentDl7be. >Dg7 6rCb9tP Ha si@erIlt bej/tnod4 @e8Ds @DrdDs marad elAtted meg89laszolatlan/lP !em @ell @eresned az ir9n7t4 a ?LtDt "9ng tD8ed2etetlenIl oda8ezet. ?o@ si@ert4 Ds emlD@ezz a szL8etsDgIn@reP A @L8et@ezA 6illanatban 12oler eltKnt4 b9r a ?LtDt "9ng mDg mindig ott @a8argott "eon szB8e @LrIl. A E2er/b @iEsit @9b/ltan nDzett @LrIl. ,g7 dombo@@al @LrIl8ett tCban 9llt tDrdig a 8Bzben4 alig nD29n7 lD6Dsre a 6arttCl. !7om9t sem l9tta a FDregmesterne@4 sem azo@na@ a rettenetes lDn7e@ne@4 a@i@@el elAtte 2arEolt. JindLssze a mell@as9n sza@Btott sebe@ emlD@eztettD@ a @Izdelemre. A 8Bz alatt meg6illantotta a 3eg78erDt. "e2ajolt Ds 3el8ette. N Ha2CP "eon ?il8erP Jerre j9rsz4 Hajnal "o8agjaT N A @i9lt9s 2ol 3elerAsLdLtt4 2ol el2al@/lt a dombo@ @LzLtt. "eon 3el@a6ta a 3ejDt4 nD29n7 /gr9ssal a 6arton termett4 Ds ott g7orsan be2OzCdott az eg7i@ 3a mLgD. A domboldalon (azEo Jenem jelent meg4 mLgLtte $iona6aad4 a@i a n7a@9ban Ei6elte a 2ort7ogC %r/n %rat2ot. N "eon ?il8erP N @i9ltotta toro@sza@adt9bCl a t2or64 mi@Lzben ten7erD8el 8Dd8e szemDt a na6s/gara@tCl4 l9b/jj2eg7en 6i6is@ed8e ig7e@ezett minDl messzebbre ell9tni. Az eemsi meg9llt4 Ds ledobta 89ll9rCl az er3roHbolg bLlEset. N !em Ei6elem to89bb ezt a rDszeg disznCt4 a@@or sem4 2a itt @ell el89gnom a tor@9tP N dI2LngLtt. N JBg mi @is 2Bj9n el6/szt/l/n@ a n7a8an7/69@ t9mad9s9ban4 addig ne@i ninEs jobb dolga4 mint 3eltLrni eg7 italra@t9rt Ds 2al9lra inni mag9tP "eon ?il8er elAlD6ett a 3a mLgIl. (azEo @is2Bj9n leItLtte4 ann7ira

megijedt. Hog7 le6lezze idegessDgDt4 g7orsan @aron 3ogta t9rs9t4 Ds a mot7ogC eemsi 3elD 2Ozta. N JinDl elAbb el @ell tKnnIn@ innenP ,z a 2el7 tOl 8eszDl7esP N -e a bora jC... N dInn7Lgte %r/n %rat24 Ds 9t@arolta $iona6aad l9b9t4 a@i 9t@ozCd8a r/gdosta a magate2etetlen bLlEset. N Ji tLrtDntT N @Drdezte "eon (azECt4 mi@Lzben a ?LtDt "9nggal tal6ra 9llBtotta a 2ideg DrintDs 2at9s9ra megle6Aen g7orsan @ijCzanodC %r/n %rat2ot. Ami@or 3elrobbant a gLmb4 8ar9zslatos 3orgCszDl @a6ott 3el min@et4 s eg7 3/rEsa 3al/ban tett le. Sgig DrA 29za@ @LzD Dr@eztIn@4 mel7ne@ igaz9n 3Dlelmetes la@Ci 8anna@. $asszegeEse@@el tKzdelt @D@ 89szon borBtja testI@et4 2aj/@at 6edig teljesen leborot89lt9@. FejI@et @D6e@ dBszBti@4 de mil7en oEsm9n7 @D6e@P N >o89bbP N sIrgette "eon tIrelmetlenIl. (azEo 2el7ett $iona6aad 3ol7tatta. N Hamar r9dLbbentem4 2og7 n7a8an7/69@ @LzD @erIltIn@4 b9r nem igaz9n Drtettem a dolgot4 /g7anis "Angeles tLbb sz9z mDr3Lldre dDlre 8an innen. A n7a8an7/69@ agresszB8a@4 minden idegenre r9t9madna@4 Ds ez a mi esetIn@ben is be@L8et@ezett. ?zerenEsDre nem 8olt/n@ tOl messze a 3al/ 2at9r9tCl4 Bg7 @i8ere@edtI@ mag/n@at. J9r jCEs@9n mag/n@ mLgLtt 2ag7t/@ IldLzAin@et4 ami@or r9b/@@ant/n@ erre a rDszeg disznCra. >/Eatn7i 2alott n7a8an7/6a 2e8ert @LrIlLtte4 de ez a rDszeg ala@ azt 9llBtja4 nem emlD@szi@ semmire. N Ha eg7 @iEsit iszo@4 Ds el a@arj9@ tAlem 8enni a maradD@ 6i9t4 9llBtClag nD2a elDg agresszB8 8ag7o@P N t9rta szDt a @arj9t %r/n %rat24 Ds 2al@ Es/@l9ssal te@intDl7es @/laEsot 2Ozott elA a r/29ja alCl. !D29n7 2osszO @ort7 /t9n elDgedetten megtLrLlte a sz9j9t4 majd nDmileg 8id9mabban 2ozz9tette. N "e2et4 2og7 az italomra 39jt a 3og/@. $iona6aad g7orsan 8issza8ette a szCt. N CEs@9n elt98olodt/n@ a 3al/tCl4 ami@or (azEo @ital9lta4 2og7 ind/lj/n@ a @eresDsedre4 29t2a 8elIn@ eg7Itt tDged is elre6Btett a 3orgCszDl. J9r jC Cr9ja j9rj/@ a 8idD@et4 mBg 8DgIl r9d a@adt/n@. N Hel7es N bClintott "eon. %ondol@odott4 2og7 elmondjaHe a @alandj9t t9rsaina@4 8DgIl Og7 dLntLtt4 3elesleges lenne megrDmBteni

Az esti t9bortKznDl t9tott sz9jjal 2allgatta a t2or6 tLrtDneteit. N Jost 6edig merreT N nDzett (azEo "eonra. Rtj/@at nD2ol @isebb dombo@ szegDl7eztD@4 amel7e@ teljesen elItLtte@ @Lrn7ezetI@tAl. 1sod9@ Esod9ja so2asem Dr@ezett 8issza jCzan/l4 Ds ez megerAsBtette "eont abbDli g7anOj9ban4 2og7 nem teljesen @i2alt a 8idD@4 Es/69n a la@Ci tOl 3DlDn@e@ a22oz4 2og7 elAbOjjana@. %r/n %rat2 a 2osszO 89ndorOt alatt teljesen 3elDlte al@o2ol@DszletDt4 s estDn@Dnt "eon minden intelme ellenDre @LrIlj9rta a t9bor2el7et4 29t2a tal9l 8alamit4 ami8el Esilla6Bt2atja a szomj9t. Az er3roHbolg bLlEs nDmi 8izsg9lCd9s /t9n . N ArraP E9 Az Ot 2osszabbna@ bizon7/lt4 mint a2og7 azt "eon ?il8er gondolta. =eEsIletDre leg7en mond8a4 nD2a megemlBtette "eont is4 mint a Esa6at nD8leges 8ezetAjDt. "eon igen bLlEsen nem tett megjeg7zDse@et (azEo azon @ijelentDseire4 mel7ben a t2or6 azt 3ejtegette4 miszerint az esete@ tOln7omC tLbbsDgDben eg7esH eg7edIl az A rettent2etetlen b9tors9g9na@4 illet8e 8a@merAsDgDne@ 8olt @LszLn2etA4 2og7 a @is Esa6at nem 2al9lozott el idAne@ elAtte. %7a@ran l9tta@ a t98olban g7orsan mozgC4 a6rC 6onto@at4 de mire odaDrte@4 m9r Es/69n a 3eleg7enesedA 3Ksz9la@ jeleztD@Q 8ala@i j9rt elAttI@ erre3elD.A@et. A E2er/b mDl7 lDlegzetet 8ett4 majd 2at9rozottan 3elemelte a 3ejDt4 Ds Dsza@ 3elD m/tatott. Arra4 amerre a ?LtDt "9ng 8ezDrelte. Az Ot sor9n a leg3ontosabb dolgo@at elmondta t9rsaina@4 ezDrt sen@i sem @DrdezAs@LdLtt 3eleslegesen. (azEo Ds $iona6aad tL@Dletes t9rsa@na@ bizon7/lta@Q a t2or6 /t9noz2atatlan (Ds nD2a @iEsit 3ant9ziadOs^ mesDlA 8olt4 mBg az eemsi ide9lis 2allgatC. J9r 2atodi@ na6ja g7alogolta@ @itartCan Dsza@ 3elD4 de mDg n7oma sem 8olt a szentDl7ne@.

A6rCna@ Ds nag7on sebez2etAne@ DreztD@ mag/@at. A @a6/ @Lze6Dn eg7 n7itott ten7eret 3orm9zC @o6ogtatC lCgott4 mel7 ann7ira Dlet2Kne@ bizon7/lt4 2og7 "eon szinte lang7osna@ Drezte4 ami@or megragadta4 2og7 be@o6ogjon.@ijelentette4 2og7 3Dreg89jta l7/@a@rCl 8an szC.g7 nDmileg gLrn7edt al@atO4 en72Dn s9ntBtC4 @o6asz eemsi 6islogott r9j/@ 8a@sin. Jint2a t98oli 2arangszC zOgott 8olna a @o6ogtat9s 6illanat9ban az ajtCn tOlrCl4 majd a @a6/ lassan @it9r/lt a 89ndoro@ elAtt. 'nnentAl @ezd8e C8atosabba@@9 89lta@4 de szerenEsDjI@re eg7etlen 3Dreg sem a@adt az Otj/@ba. . N A "el@e@ 1sarno@9ba Esa@ az j/t2at be4 a@i @ed8es az itt DlA %ondol@odC@ sz9m9ra. Az obszidi9n3e@ete 3ala@ baljCsan magasodta@ 3LlDjI@. %r/n %rat2 @LrIlnDzett. ? $iona6aad jC892ag7Clag bClogat8a ismerte el4 2og7 Bg7 le2et. A @a6/@2oz Dr8e4 mint2a LsszebeszDlte@ 8olna4 eg7enesen a 2armadi@ 3elD ind/lta@. Hi9ba @ereste@ ArL@et 8ag7 b9r@it4 a@i 3el8il9gosBt9st n7Ojt2atott 8olna4 minden Iresne@ Ds @i2altna@ bizon7/lt. N H9n7an 8ag7to@T N !Dg7en. A n7olEadi@ na6 reggelDn 8DgIl eg7 2atalmas4 torn7o@@al Ds g7ilo@j9rC@@al zsO3olt erAdBtmDn7t 6illantotta@ meg a t98olban. N Jire @eresite@ a 89lasztT N ?z9mos @DrdDsIn@ 8an4 mel7e@re Esa@ itt n7er2etIn@ 89laszt N sietett @LzLlni "eon. N =elD62ette@ N jelentette @i 8DgIl4 Ds teljes szDlessDgDben @it9rta az . JDg tOls9gosan jCl emlD@ezte@ az Dr@ezDs /t9ni 6erEe@re4 ami@or az eg7i@ il7en szLrn7eteg eg7 @isebb4 3el3eg78er@ezett eemsi Esa6atot tIntetett el eg7etlen 2ara69sra. Az Lreg eemsi gondosan szemIg7re 8ette mindann7i/@at. "eon Ds t9rsai eg7enesen a @a6/2oz siette@4 amel7 N nag7 megH le6etDsI@re N n7it8a 9llt. A2og7 @Lzeledte@ 2ozz94 Og7 bizon7/lt eg7re mon/ment9lisabbna@4 mBgnem a @a6/i elD Dr8e m9r Og7 DreztD@4 2og7 torn7ai az eget 8erdesi@.

A Esa6atot %r/n %rat24 az er3roHbolg bLlEs z9rta. $ala2onnan a @LzelbAl re@edtes 2ang Esattant 3el4 Ds gOn7os @aEag9s resz@ettette meg a le8egAt. (azEo g7orsan be2Ozta a n7a@9t4 se2og7 sem tetszett ne@i a dolog.ajtCt. N 1sa@ tessD@P N m/tatott a mDg mindig n7itott ajtCra. N "D6jete@ @LzelebbP N A 2ang mint2a eg7 mDl7 @OtbCl szClalt 8olna meg. Az Lreg arE9n mosol7 3/tott 8Dgig. N "eon ?il8er 8ag7o@4 a Hajnal "o8agja4 s elDg messzirAl jLttem a22oz4 2og7 be merjem 8allani4 nem ismerem a 2el7i szo@9so@at. Jinden belD6Ane@ Es/69n enn7i adatott meg. . A @isz9radt bAr4 a Esa6zott 2aj4 a r9nEo@ ezrei4 a resz@eteg 8Dgtago@ mindHmind D@es bizon7BtD@ai 8olta@ a %ondol@odC@ 8DnsDgDne@. 1s/69n a szemI@ Esillogott 3iatalosan. #dabent s9rg9s 3Dn7 8il9gBtott4 @BsDrtetiessD Ds 2alotti89 tD8e a belsA 2el7isDget.zDrt . N -e Dn a 2el7edben meggondoln9m4 i3jO bar9tom. A 89ndoro@ nD29n7 tDto8a lD6Dst tette@ a trCn/so@ ir9n79ba. Hog7 6erEe@ig 8ag7 Cr9@ig g7alogolta@4 /tClag m9r eg7i@I@ sem t/dta 6ontosan megmondani. "eon ?il8er Ds (azEo Jenem 2aladt legelLl4 @Lz8etlenIl mLgLtte $iona6aad lD6@edett. N -e t/dnoto@ @ell4 2og7 a %ondol@odC@ Es/69n 29rom @DrdDsete@re 3elelne@.g7 elli6szis ala@O terem @es@en7ebbi@ 8DgDbe j/totta@4 mel7ne@ tOlsC 8DgDn Lt4 39bCl 3aragott trCn/s 9llott. N JenjIn@P N intett "eon4 mi@Lzben szigorO 6illant9st 8etett a t2or6ra. A trCn/so@on IlA ala@o@ elsA 6illant9sra is legal9bb ezer esztendAsne@ tKnte@. . N !e 2Ozz/@ az idAtP Az Lreg 6a6 @an7argCs 3ol7osC@on 8ezette eg7re beljebb A@et az obszidi9n D6Iletbe. A trCn/so@tCl nD29n7 lD6Dsn7ire meg9llta@4 s 8DgIl "eon lD6ett elAre4 mint a Esa6at 8ezetAje. Az /tolsC 3ol7osC 8DgDn eg7 D@@L8e@@el dBszBtett4 szBnaran7 ajtC2oz j/totta@4 mel7re szent szimbCl/mo@4 jel@D6e@ Ds eg7 2atalmas4 n7itott szem 8olt 3el3est8e. N LjjIn@ eg7esD8elT N t/da@olta meg (azEo4 a@i gondolatban m9r t/Eatn7i @DrdDst 9llBtott Lssze.

'tt 9ll a meg8il9gosod9s @a6/j9ban4 il7en@or nem te2et 3el @LzLnsDges @DrdDst.boEs9ssato@ meg4 2a 8Dte@ a 2ag7om9n7o@ ellenP . >e@intetI@ meg6i2ent rajta4 s "eon Og7 Drezte4 mint2a azo@ a szeme@ eg7enesen a szB8Dbe Ds ag79na@ rejtett gondolataiba l9tn9na@. %r/n %rat2 egDszen 29tra2OzCdott4 tal9n sza@mai 3DltD@en7sDgbAl @erIlte a %ondol@odC@ te@intetDt. . ? arra is 89laszt @a62atsz 2amarosan4 mel7i@AtL@ a 2atalmasabb. Azonban 8alCszBnKleg nem 9r/l/n@ el nag7 tit@ot azzal4 2a elmondj/@4 2og7 m9r 8olt al@almad tal9l@ozni 8ele. $iona6aad meg8onta a 89ll9t4 jelez8e4 2og7 A semmire sem @B89nEsi. N A 2ang rL8id szInetet tartott4 mint2a gondol@ozna 8alamin. elentAs 2atalommal bBr4 Ds eg7 al@/ miatt4 mel7et a ?zentDl7 Drde@Dben @LtLttIn@4 nem 9ll mCd/n@ban 3el3edni elAtted a @ilDtDt. Az in3orm9EiC4 amit a %ondol@odC@ megosztotta@ 8ele4 a6rCs9ga ellenDre is 2atalmas jelentAsDggel bBr2at4 2a megtal9lja a @/lEsot a megDrtDsD2ez. "eon ag7a l9zasan 3orgott. N $9rj/@ a m9sodi@ @DrdDstP N A 2ang eg7 szemern7it tIrelH metlenne@ tKnt..lsA @DrdDsIn@ a @L8et@ezA: @it ta@ar a Hajnal Had/ra elne8ezDsT A trCn/son IlA 8Dne@ szinte eg7szerre 3ordBtott9@ 3ejI@et a 8a@merA jL8e8Dn7 3elD. N !inEs o@od szDg7en@ezned a bem/tat@oz9sodat illetAen4 so@@al 3aragatlanabb ala@o@ j9r/lna@ elibDn@4 2og7sem il7en semmisDge@@el 3oglal@ozz/n@. A 89ndoro@ eg7m9sra nDzte@. "eon ?il8er tL6reng8e r9nEolta szemLldL@Dt4 majd 3eltette a m9sodi@ @DrdDst: N Ji@D66en j/t2ato@ el legg7orsabban a Hajnal Had/r92oz4 a 1on-a5nH3DlszigetreT . N ba Hajnal Had/ra sz9mos ala@ban megjelen2et ebben a 8il9gban4 Ds @e8esen a@adta@4 a@i@ igaz 8alCs9g9ban l9tt9@ 8olna. N "Dg7 Id8LzLl8e4 Hajnal "o8agjaP N "eon @D6telen 8olt megH 9lla6Btani4 2onnan jLn a 2ang4 mert az elAtte IlA@ eg7i@Dne@ sem mozgott a sz9ja. (azEo dI2Lsen r9nEolta a 2omlo@9t4 Ds sorra 8etette el a 3elmerIlA @DrdDse@et.zOttal eg7enes 89laszt @a6ott.. Ami 6edig a @DrdDsedet illeti.

N A @DrdDst minden 9ltal/n@ ismert as6e@t/sbCl meg8izsg9lt/@ m9r4 s arra a meg9lla6Bt9sra j/tott/n@4 2og7 beteljesedDsDne@ 8alCszBnKsDge @Lzel 29romszorosa anna@4 2og7 ne teljesedjen be. .l $Vneg4 a8ag7 a JetszA Hideg Galot9ja4 a Hajnal Had/r9na@ rezidenEi9ja. A 6/sztas9gon tOl n7Oli@ tLbb mDr3Lld mDl7en a tengerbe a 1on-a5nH 3Dlsziget4 anna@ @Lze6Dn emel@edi@ !i6s . Hiszen4 a@i "Angelesben megjelent az 9lm9ban4 az eg7DrtelmKen a Hajnal Had/ra le2etett.. "eon4 2a ne2ezen is4 de engedett.. mel7ben eg7 3Dreg3ejK szLrn7etegjelent meg elAttem.. $iszont az a . N $olt eg7 9lmom4 amel7ben megjelent eg7 3Dreg3ejK eemsi4 eg7 rettenetes ala@4 a dere@9n az Dn. N Hirtelen LtlettAl 8ezDrel8e nem azt a @DrdDst tette 3el4 amit eredetileg sz9ndD@ozott... lesza@Btott4 8Dres 3ejemmel. N >e m9r @Dtszer @DrdeztDl. (L8id 2allgat9s /t9n a 2ang ismDt megszClalt4 eg7enesen "eon ?il8er2ez intDz8e sza8ait. N &LszLnLm a @eg7et. "eonra emelte a te@intetDt4 de szemDben tLbb 8olt a 2idegsDg4 mint a @DrDs.. $olt eg7 ál-o-.ngedd 9t ne@em a 2armadi@ @DrdDs jog9t4 @Drle@P >al9n so2a tLbbD nem n7Bli@ le2etAsDgem4 2og7 bej/ssa@ ebbe a ?zentDl7be. N Ji8el elsA @DrdDsedre nem ad2att/n@ eg7enes 89laszt4 Bg7 sza@Bt8a a 2ag7om9n7o@@al4 engedDl7ezzI@ sz9modra4 2og7 3eltDg7 mDg eg7 /tolsC @DrdDstP A E2er/b 2al89n7an elmosol7odott4 Ds meg2ajolt a %ondol@odC@ 3elD.. N A 2armadi@ @DrdDst szeretnDm Dn 3eltenniP N szClt 89ratlan/l @Lzbe %r/n %rat2. #tt megtal9lod4 a@it @eresel. N 'gazHe az . =Clint9s9ra %r/n %rat2 3eltette a 2armadi@ @DrdDst a %ondol@odC@na@. \g7 89lasz/n@ itt Ds most: igen. "eon @DrdA te@intetDt l9t8a g7orsan 2ozz9tette. (emDlem4 nem bizon7/lo@ tOls9gosan mo2Cna@..N Ssza@@eleten4 innen @Dtezer mDr3Lldre 8an eg7 Dgben7OlC szi@l9@@al @LrIlz9rt terIlet4 mel7 mLgLtt j9r2atatlan 6/sztas9g terIl el.zerD8es CslatT &DrdDsDt 2osszas 2allgat9s @BsDrte4 majd a 2ang ismDt megszClalt.

obbra @Lz8etlenIl a 3al mellett %r/n %rat2 3e@Idt eg7 8DrtCEs9ban4 tar@Cj9n jC@ora 89g9s l9tszott. A 8Dgzetes szOr9sra @DszIlt. H9rom lD6Dsn7ire tAle (azEo 8B8ott Dlet2al9l2arEot eg7 sza@adt r/29s eemsi 8Dnasszonn7al4 a@ine@ a 3ejDn t/Eatn7i 8i6era te@ergett. "eon leb/@ott a 2al9los Esa69s elAl4 majd @ardj98al 3el3elD Esa6ott4 s eg7etlen mozd/lattal 9t89gta a dDmon tor@9t. N $DgIn@ 8anP A t9rsas9g eg7 ember@Dnt r9ntott 3eg78ert. "eon @Dt a6rC lD6Dssel @Lzelebb t9nEolt4 Ig7esen el2ajolt eg7 . Jeg@LszLrIlte a tor@9t4 Ds 3ol7tatta: N $olt eg7 9lmom4 mel7 tal9n nem is 9lom 8olt. Rg7 tKnt4 ninEs tOls9gosan szor/lt 2el7zetben. A t2or6 @emDn7en meg8etette a l9b9t4 Ds te@intDl7es Esa69so@@al 89laszolt a t9mad9so@ra.. 12lo8ia4 m9rmint a 8ar9zs@ard 2atalmasat szi@r9zott4 Ds ol7an rettenetes si8Bt9sba @ezdett4 mint2a Fe@ete >Kzben edzene@.. "eon 2irtelen eg7 Esata @ellAs @Lze6Dn tal9lta mag9t. . . 'smert Ds ismeretlen arEo@ 8illanta@ 3el elAttemQ rDgi tal9l@oz9so@ emlD@e@Dnt.bben a 6illanatban 2atalmas robban9s 2allatszott4 az aran7ajtC @isza@adt a @eretDbAl4 sI8BtA 3orgCszDl t9madt4 Ds Dsz8eszejtA ri@9Esol9s 2allatszott. "eon @9b9n nDzett @LrIl4 nem Drtette4 mi tLrtDni@4 de @i2aszn9lta a 6illanatn7i 6i2enAt. "9ttam #toaa@ot is4 minden eemsi@ legnag7obbi@9t.@Izdelem a 8Llg7ben. !em so@@al ezelAtt meg@IzdLttem eg7 3Dreg3ejK eemsi8el. Jinden2onnan n7OlCs4 l9ngolC szellemala@o@ si@lotta@ elA. >/dni szeretnDm4 mit jelent2et sz9m/n@ra ez az 9lomP Az Lrege@ lassan el3ordBtott9@ a 3ejI@et4 s te@intetI@ 8ala2ol "eon 29ta mLgLtt 9lla6odott meg.g7 s@or6iC@arO dDmon Esa6ott 3elD4 mi@Lzben tor@9bCl eszelAs @aEag9s 2angzott. N -Dmono@P N I8LltLtte eg7 rDmIlt 2ang4 a@iben "eon %r/n %rat2ra ismert. %7Aztem4 de a 2arE 8DgDn l9tom9som t9madt. Az eemsi @imeredt szeme@@el nDzte a rDmsDget4 de nem 8olt m9r ereje a 8Dde@ezDsre. $iona6aad a 3LldLn 3e@Idt4 mell@as9n eg7 szigon7os ala@ tDrde6elt4 a@i iszon7O 2ideget 9rasztott maga @LrIl.

g7 megtermett eemsi 9llt elAtte4 szDles tLrzsDn @Dt 3ej Ilt4 @Dt 3Dreg3ej.@LzelgA Esatab9rd elAl4 majd lesOjtott a mDg mindig si8BtC @arddal. . Az ellen3Dl t9mad9sa elArelL@te "eont4 de 8ala2og7 si@erIlt megt9masz@odnia a ?LtDt "9ngban4 s szembe3ord/lt Oj ellen3elD8el. Az ala@ szerterobbant. FDlelmetes4 si@ol7szerK I8LltDssel t9madt "eonra4 a@i Es/69n az /tolsC 6illanatban t/dott el2ajolni a 8i6erabot elAl4 de a Esatab/zog9n7 Esa69sa teljesen lebDnBtotta a bal @arj9t. . A 3Dn7e 8ad/l lI@tetett4 s szinte @i a@art r9nd/lni "eon @ezDbAl. Hatalmas 6/@@an9s 2allatszott4 Ds a6rC 2OsEa3ato@ rL6Ilte@ minden3elD. JDg jC4 2og7 jobb@ezes 8ag7o@4 gondolta "eon4 Ds meg@BsDrelt eg7 rL8id szOr9st be8inni ellen3elDne@. A 8ar9zs@ard szi89r89n7os szi@r9@at 29n7t mag9bCl4 Ds 3IlsDrtA ri@olt9sai 8issz2ango@at 8er8e ostromolt9@ a 2arEolC@ dob29rt79it. 1s/69n eg7etlen m9sod6erEEel elAzte meg a $iona6aadon tDrde6elA lDn7 mozd/lat9t4 de ez elDg 8olt a22oz4 2og7 a szigon7 az eemsi 3eje mellett 3OrCdjon a 6adlCba. "eon szinte eg7 idAben a@ti89lta a ment9lis 6ajzs9t4 s 3orm9lt /g7ana@@or eg7 2atalmas4 3e@ete szigon7t a ?LtDt "9ngbCl. A E2er/b el@erIlte a Esa69st4 de se2og7 sem Drtette4 2og7 ellen3ele mi@Dnt t/d 9t2atolni a ment9lis . $iona6aad 29l9san te@intett "eonra4 majd szeme @it9g/lt a rDH mIlettAl4 Ds a @L8et@ezA 6illanatban "eon @LrIl 3elszi@r9zott a ment9lis 6ajzs4 a2og7 eg7 2atalmas @arom Esa6Cdott ne@i.g7 FDregOrP A szLrn7eteg teste @LrIl ment9lis 6ajzs izzott4 balj9ban eg7 Esatab/zog9n7t4 a jobb @ezDben 6edig eg7 botot szorongatott4 mel7ne@ 8DgDn eg7 DlA 8i6era te@ergett.zzel a szigonn7al dL3Ltt elAre4 s a jDg2ideget 9rasztC ala@ba m9rtotta. A FDregOr szit@ozCd8a dobta el imm9ron 2aszna8e2etetlen 3eg78erDt4 Ds Esatab/zog9n79t emel8e rontott "eonra. &Dt gonosz/l izzC szem69rral nDzett 3ar@asszemet. ?i@oltC4 r9ngC @ardja 3enna@adt a ment9lis 6ajzson4 Ds eg7 ismeretlen erA a@@or9t r9ntott a 3eg78eren4 2og7 szinte @isza@adt a @arja a 89ll9bCl. -I2Lsen t9madt Ojra4 ezOttal a ?LtDt "9ngbCl 3orm9lt szigonn7al4 Ds si@erIlt 3elrobbantania a bot 8DgDn sziszegA 8i6er9t. .

)m a ?LtDt "9ng 3eg78ere aligHalig o@ozott 39jdalmat a FDregOrna@4 D662og7 Esa@ 8isszalL@te4 D662og7 Esa@ meg@arEolta. $iona6aad t/Eatn7i sebet @a6ott4 de eg7 sem 8olt tOls9gosan 8eszDl7es. A ?LtDt "9ng /ra 8LrLsen izzC te@intettel 3ord/lt 8issza a le8egA /t9n @a6@odC "eon ?il8er2ez. %r/n %rat2 a 3al mellett Ilt4 arEa Es/rom 8Dr 8olt4 de lDlegzett. &Ld eresz@edett a szemDre4 s ami@or @itiszt/lt a l9t9sa4 elAszLr eg7 2om9l7os 3e@ete ala@ot 6illantott meg4 12olert4 a ?LtDt "9ng /r9t4 Jonara@2 JagiszterDt. ? Esod9@ Esod9ja a leg7Az2etetlenne@ 2itt FDregOr a m9g/s elAtt tDrde6elt a 3LldLn4 @DtsDgbeesetten 6rCb9lt en72Bteni a 3e@ete erAbAl 3ont @LtDl szorBt9s9n4 amel7 a tor@9ra te@eredett.. Hal@an sziszegA 8aH r9zs@ardj9ra t9masz@od8a @LrIlj9rta a Esatateret. "eon ?il8er egDsz testDben megborzongott4 mert az a @D6telen gondolat 8illant 9t a 3ejDn4 2og7 most A @L8et@ezi@. A @9b/lat 8Dgleg eloszlott "eon ag79rCl.l2ajl9s4 @eresztlD6Ds4 29traszL@@enDs4 @itDrDs4 Ojra el2ajl9s4 29rBt9s4 s mindez a/tomati@/san4 gondol@od9s nDl@Il. MlDben eg7 jC@ora4 8Dres @Ds 3e@Idt. $9ratlan/l jeges maro@ szorBtotta Lssze "eon szB8Dt4 Ds nD29n7 6illanatra nem @a6ott le8egAt. !em a 8ar9zs@ardot 2aszn9lta4 2anem a ?LtDt "9ngot4 s ra8asz/l 2ol megn7Ojtotta a szigon7t4 2ol 6edig @an7arba 6enderBtette. N Hamarosan ismDt eljL8L@P N s/ttogta a Jagiszter4 s 3/rEsa 3Dn7 g7/lladt a szemDben. ?zeme @idIlledt a rDmIlettAl4 3eje el@D@Ilt az o]igDn2i9n7tCl. (azEo 9j/ltan 2e8ert @Dt leBr2atatlan/l oEsm9n7 szLrn7eteg alatt4 de . !em maradt idA a gondol@od9sra4 a FDregOr 39rad2atatlan/l t9H madott. Felemelt @Dzzel jelezte "eonna@4 2og7 n9la minden rendben. N A@@or tal9n m9r 8Dgleg 8eled marad2ato@. . 12oler @BmDletlenIl te@ert mDg eg7et a 3IstszerK @LtDlen4 mBg eg7 2angos Esattan9ssal el nem ro66ant a teremtmDn7 n7a@Esigol79ja4 s a FDregOr 2oltan 2an7atlott a 6adlCra.. >e@intetDben ol7 mDl7 @eg7etlensDg la@ozott4 ami mDg az eredendA gonoszs9got is megrendBtette 8olna.6ajzs9n4 2olott ne@i minden t9mad9sa 3enna@ad a FDregOr 8DdelmDn. "eonna@ m9r egDszen a 8DrDbe i8Cdott a 2arE.

$ala@i el89gta a tor@/@at. Gedig t/lajdon@D66en A Oszta meg a legsim9bban az LsszeEsa69st. . "9bi@r9j9n szDles seb t9tongott. =9r a bLlEs egDsz testDt 8Dr borBtotta4 a saj9t l9b9n t9ntorgott oda a tLbbie@2ez. $iona6aad le2ajolt 2ozz94 Ds @L6en7DbAl EsB@ot tD68e be@LtLzte. N -ermesztA Esata 8oltP N li2egte 39radtan $iona6aad4 Ds a t2or6 3ejDt az LlDbe 8D8e 6rCb9lta Dletre 6o3ozni. A szil9n@o@ra zOzott 3adarabo@ alatt Lt4 D8sz9zados bLlEsessDget 2ordozC eemsi 2oltteste 3e@Idt termDszetellenes4 @i3aEsarodott 6Czba mere8ed8e. $iona6aad segBtett a t2or6na@ 3elt969sz@odni4 majd %r/n %rat2oz ind/lt4 de a bolg jelezte4 2og7 ninEs szI@sDge segBtsDgre. !D29n7 lD6Dssel odDbb LsszetLrt szD@e@ l9tszotta@. FejDn jC@ora lila 6O6 jelezte4 mil7en @Lzelj9rt a 2al9l2oz. N Ji3Dle FDreg/ra@.. N . (azEo Jenem nag7 sC2ajjal @in7itotta a szemDt.. A6rC gondolat @ezdett Dledezni "eon ag79ban4 de mDg nem jLtt el az ideje4 2og7 a 3elszBnre b/@@anjon. (/29ja Ea3ato@ban lCgott4 s "eonna@ az a ben7om9sa t9madt4 2og7 szLrn7K meg6rCb9ltat9so@on me2etett @eresztIl. FIltAl 3Ilig.ze@ 8alCszBnKleg miatt/n@ jLtte@. Ami@or letLrLlte mag9rCl a 8Drt4 n7omban @iderIlt4 2og7 mindLssze eg7etlen sebet szen8edettQ eg7 @eresztir9n7O 89g9st a mell@as9n. Hol le2etne@ a 6a6o@4 morH 3ondBrozott mag9ban "eon. Az D6Ilet @i2alt 8olt4 se2ol eg7 teremtett lDle@. 8olta@ eze@T N Drde@lAdLtt (azEo4 a@i lassan m9r meg9llt a saj9t l9b9n4 b9r a balt erAsen 2Ozta.ami@or "eon ler9ngatta rCla a 2/ll9@at4 a t2or6 grC3 2al@an 3eln7LgLtt. Ss 2a a FDreg/ra@ 8a@merAen megro2ant9@ a ?zentDl7t4 az azt jelenti4 2og7 a jelenlDtIn@ szLrn7en @Dn7elmetlen le2et a sz9m/@ra.l innenP 'nd/lj/n@P N sIrgette "eon a tLbbie@et4 a@i@ Lsszeszed8e minden erejI@et4 engedelmesen @L8ettD@. N 'tt nem marad2at/n@. &IlLnLsebb ne2DzsDg nDl@Il @ij/totta@ a ?zentDl7bAl. "eon @Lzelebb lD6ett. Jenet @Lzben mindent elmondott t9rsaina@4 .

"eon @DrdAn nDzett az eemsire. Aggaszt4 2og7 il7en mDl7en a birodalomban 3Drge@ n7IzsLgne@.. nem Drtem. A @Lzelben 3el6O6osodott a 3Lld4 Ds eg7 2atalmas4 szIr@e 29t b/@@ant @i a 3elszBnre. 'gaz4 2og7 eg7re @LzeledIn@ a 3Drge@ terIlete 3elD4 de mDg legal9bb ezer mDr3Lldn7ire j9r/n@ a ?en@i FLldjDtAl. N Ha megtal9lj/@ a Hajnal Had/r9t4 sz9mos @DrdDsIn@re 89laszt @a62at/n@4 s tal9n a 3Drge@en is 8Dgleg Orr9 le2etIn@. N Jin@et @ereste@T N "e2et N 89laszolta $iona6aad. Jajd /t9na mDg @ettA.lmente@. A mOlt@ori8al eg7Itt ez m9r Lsszesen nDg7 3Drget jelent. $ag7 8ala@i@et. N . Jegszo@t9@ m9r4 2og7 2aboz9s nDl@Il Esele@edjene@. N Ssza@ra @ell mennIn@P N gondol@ozott 2angosan "eon. $iona6aad bClintott4 Ds /jj9t a sz9ja elD emelte. =eszDd @Lzben lo68a a6rC 6illant9so@at 8etett %r/n %rat2ra4 Ds nem @erIlte el a 3ig7elmDt4 2og7 a bLlEs @eze L@Llbe szor/l4 ami@or meg2allja 12oler ne8Dt.. !em Drtem4 2og7 3ord/l2at ez elA. A 2at9ron jCl @D6zett4 mindenre elsz9nt elitEsa6ato@ Ar@Ldne@ azon4 2og7 ne j/t2asson 9t eg7etlen r/sn7as9g sem.@iegDszBt8e elAzA @alandj9t4 s nem 2allgat8a el a FDregOrral tLrtDnt LsszeEsa69s9t sem4 amit Esa@ 12oler segBtsDgD8el Dlt tOl.. C m9s3Dl mDr3Lldre j9r2atta@ a ?zentDl7tAl4 ami@or $iona6aad 2irtelen megtor6ant4 Ds a 3Lldre 8etette mag9t. "eon engedelmesen bClintott4 Ds a @is Esa6at lDlegzet8issza3ojt8a 89ra@ozott. Jint2a @eresnDne@ 8ala@it. Az 9ltalad emlBtett FDreg/ra@at nem is emlBt8e.. HosszO 6erEe@ telte@ el4 ami@or $iona6aad sC2ajt8a biEEentett. N &i t/djaT =9r. N FDregT N @Drdezte "eon s/ttog8a4 ami@or 3el@a6asz@odta@ a szi@la la6os tetejDre. FIlDt a talajra ta6asztotta4 majd 8ill9mg7orsan 3eleg7enesedett4 Ds eg7 @Lzeli szi@l9ra m/tatott. JDgis. . N #daP %7orsanP A tLbbie@ @DrdDs nDl@Il @L8ettD@4 bBzta@ az eemsi ta6asztalat9ban. Xri9si termetK 3Drge@ 2aladta@ el a szi@l9tCl alig Lt8en l9bn7i t98ols9gban.

A nag7@odC@ D8es tan9Esa el9t@ozott 2el7ne@ @i9ltotta @i4 Ds azCta Esa@ a 2al9l /t9n 89g7a@ozC@ merDsz@edne@ arra. A 8alCs9gban arrCl 8an szC4 2og7 az ott la@C@ sz9mos ol7an esz@Lzt 2aszn9lna@4 ami@et a rDgie@ >. !em so@ j/tott4 Ds in@9bb meg2ozta az Dt89g7/@at4 mintsem Esilla6Btotta 8olna D2sDgI@et. &eletre innen 8an eg7 @is89ros4 azt 2iszem4 Jon =illong a ne8e.1H!'&AH@Dnt ismerte@.nDl@Il remDn7telen ne@i89gni az Otna@. =al @ezD8el a6rC jelet Brt le a le8egAben4 mel7ben "eon a @ereszt 3Dlreismer2etetlen ala@j9ra ismert. N Jon =illongT N 2A@Llt 29tra $iona6aad4 Ds jobb @eze a n7a@9ban 2ordott ezIst3edeles zsebCr9ra ta6adt. N &iEsit 2allgatott4 azt9n 2ozz9tette. N Az . !em biztos4 2og7 minden2ol a@ad a @Lzelben eg7 megm9sz2atC szi@la4 amire 3elmene@Il2etIn@4 2a eze@ a besti9@ 3eltKnne@ a l9t2at9ron.(azEo aggCd8a te@intett abba az ir9n7ba4 amerre a 3Drge@ eltKnte@. Hirtelen mindann7ian r9dLbbente@4 menn7ire D2ese@. . N Ami azt illeti4 szB8esebben @Cstoln9m meg A@et4 mint2og7 Dn leg7e@ a 8aEsor9j/@.l9t@ozotta@ $9rosaP %r/n %rat2 b/zgCn tilta@ozott a @ellemetlen megne8ezDs ellen. N ? a legtLbbjI@ mK@LH dA@D6esP $iona6aad @DtsDgbeesetten tilta@ozott a sz9m9ra eszelAs gondolat ellen. N 1sa@ a t/datlan @LznD6 ne8ezi Jon =illongot el9t@ozott 2el7ne@. N $Dszmad9rP N ri@9Esolta %r/n %rat24 Ds megmar@olta "eon @arj9t. !D2a szLrn7K4 megg7al9zott teteme@et tal9l arra3elD a j9rAr4 s eg7nDmel7 2/ll9ban eg7Heg7 rDgen nem l9tott @alandorra ismerne@. N $eszDl7es Ot lesz. N Abban a 89rosban rDgi4 teE2ni@ai esz@LzL@ tal9l2atC@T N 'gen N bClintott a bLlEs4 Ds te@intetDben az LrLm a6rC szi@r9i Esillanta@ meg. N . N FelszerelDsre 8an szI@sDgIn@4 Dlelemre Ds 8alami esz@Lzre4 ami8el megg7orsBt2atj/@ az /taz9s/n@atP N jelentette @i %r/n %rat2. Mssze@a6art9@ minden DlelmI@et4 Ds test8Driesen megosztozta@ rajta. J9r t/dta4 2og7 g7AzLtt. N >eE2ni@aT N @a6ta 3el a 3ejDt "eon. N Jon =illong gonosz 2el7. Ha /g7an 3eltKnne@4 s nem a l9b/n@ alatt n7Bli@ meg a talaj. $issza3elD mDg sen@i sem jLtt.

%7a@ran 3orgatta a 3ejDt4 t9jD@ozCd9si 6onto@at @eresett4 s nD2a megmag7ar9z2atatlan o@n9l 3og8a nem a legrL8idebbne@ tKnA /tat 89lasztotta. A bD@Ds 6olg9ro@4 az /tEa 6or9ban j9tszadozC g7erme@e@4 s a @iEsit 3al/sias 2ang/lat eloszlatta "eon ?il8er g7ana@89s9t. =9r ez id9ig eg7etlen teE2ni@ai esz@Lzt sem l9tott4 @ezdett ismDt megbBzni a jC Lreg %r/n %rat2ban. (azEo az egDsz Ot sor9n eg7 szCt sem szClt4 Esendben 3ig7elt. Jagabiztosan 2aladt4 mint2a m9r j9rt 8olna eg7szer erre3elD.N %ondolj Esa@ bele4 so@ sz9z mK@LdA@D6es teE2ni@ai esz@Lz4 ami@et tal9n 3el2aszn9l2at/n@ a Hajnal Had/r92oz 8ezetA /t/n@ sor9n. Jon =illong 2Dt@Lzna6i @is tele6IlDsne@ tKnt. Az Ot minden a6rC rDszletDt 3eljeg7ezte ag79banQ mi@or4 merre 3ord/lta@4 29n7 lD6Dst tette@ meg Dsza@na@4 majd 29n7at @eletne@4 2ol 8anna@ a 3Abb t9jD@ozCd9si 6onto@4 mBgnem az egDsz az ag79ba nem 8DsAdLtt. A6rC4 n9d3edeles @/n72C@ sora@ozta@ a 89ros szDlDn4 L@lLmn7i @L8e@@el Ds @a8iEso@@al 3elszCrt s/g9rir9n7O sze@Dr/ta@4 amel7e@ eg7enesen a 89ros@a szB8Dbe4 a 3AtDrre 8ezette@. $ajon mi3Dle 9rm9n7 o@oz2atta4 2og7 megingott benne a bizodalmaT $iona6aad szeme jobbraHbalra Ei@9zott4 minden idegsz9l98al 89rta a ront9st4 amel7 el6/sztBtja A@et. "eon g7ana@od8a 6illantott r9. !em tD8esztette meg az idilli . N A@i a tLrtDnelemH t/dom9n7 megsz9llott @L8etAje4 g7a@orta ol8as2at Amri@ Asi terH mDszetrajz9rCl. N Jon =illongba meg7In@P A Esa6atot ezOttal %r/n %rat2 8ezette. ? ami szintDn nem el2an7agol2atC dolog4 Jon =illong a leg@Lzelebbi 2el74 a2ol Dlelmet 89s9rol2at/n@P "eon lassan bClintott. >LrtDnete@ szClna@ arrCl4 mil7en 6om69s Ds 2aszn9l2atC dolgo@@al rendel@ezte@ a rDgie@Q gD6e@@el4 mel7e@ mad9r@Dnt 2asBtott9@ az eget4 3eg78ere@@el4 mel7e@ leg7Az2etetlennD tettD@ a t/lajdonos/@at. N Honnan t/dodT N .g7an N 8ont 89llat a bLlEs mosol7og8a. N Wreges erre3elD a talaj N mag7ar9zta az Drtetlen te@intete@et l9t89n.

A 29zban4 a2o89 "eon be/grott4 en72e 3Istszag DrzAdLtt. . "eon ag79ban ebben a 6illanatban Lssze9llt a @D6. A@i megmene@Il4 gondos@odi@ majd a t9rsai @iszabadBt9s9rCl.2ang/lat4 minden g7erme@ben eg7Heg7 LrdLg3iC@9t l9tott4 a bD@Ds j9rC@elA@ mindenre elsz9nt gaz3iE@C@na@ tKnte@ a sz9m9ra. J9r alig 2arminE mDter 8olt 29tra4 ami@or a j9rmK 2irtelen 3elH bAgLtt4 a2og7 a so3Ar a g9zra lD6ett. "eonna@ nem 8olt ideje a tLbbie@@el tLrAdni4 6illanatn7ilag LnH mag98al 8olt el3oglal8a. #da@int 3D@Esi@org9s . Jinden eg7es megtett mDterrel nL8e@edett az 9bra. N !a4 mit mondtamT N @i9ltott %r/n %rat24 Ds elArem/tatott N4 ott egy a*tóP $alCban. >9rsai @L8ettD@ a 6Dld9j9tQ (azEo jobbra4 $iona6aad balra /grott. Ha tOlDli@4 a@@or elAbbH/tCbb Og7is @eresni @ezdi@ eg7m9st. . (azEo Jenem tIrelmesen rCtta lD6teit4 teljesen megbBzott "eon ?il8er BtDlA@D6essDgDben4 s biztos 8olt abban is4 2a netal9n mDgis bajba @erIlnDne@4 a@@or elAbbH/tCbb majdEsa@ @i89gj9@ mag/@at.g7 94Hes D8j9ratO 12r7sler. &ardj9t megmar@ol8a lassan 29tr9lt a belsA szoba 3elD. Fogs9gban 8ag7 @i3e@tet8e nem so@ 2aszn9t le2et 8enni. $alami 9gas@odC teremtmDn7 le2et4 gondolta. =Bbor szBnK motor29ztetAjDn 8onalas 9bra dBszelgett4 mel7et "eon e@@ora t98ols9gbCl @D6telen 8olt 6ontosan @i8enni. ?en@ine@ sem tKnt 3el4 2og7 az eddig elLl 2aladC %r/n %rat2 @LddD 89lt.g73ajta 6aranoia /ral@odott el rajta4 amel7ne@ nem ismerte sem az eredetDt4 sem a mag7ar9zat9t. A motor29ztetAn eg7 Féreg<r @D6e dBszelgettP N 1sa6daP N @i9ltotta4 Ds a leg@Lzelebbi n7itott ajtC 3elD 8etette mag9t. A @oEsi lassan @Lzeledett. Az /tE9n eg7 mat/zs9lemi @orO a/tC @Lzeledett4 @aH rosszDri9i @o6ottasa@ 8olta@4 b9r gazd9i szemmel l9t2atClag nag7 3ig7elmet 3ordBtotta@ a @arbantart9s9ra.

"eon g7ors 6illant9st 8etett a bej9rati ajtC 3elD4 majd a @LzelgA EsizmaEsattog9s 2allat9n 8ill9mg7orsan a g7erme@ /t9n osont.emsi@ 8olta@4 b9r nem ol7an 8ad ala@o@4 mint a@i@@el "Angelesben tal9l@ozott. . Jellette ott 9llt a g7erme@4 Ds a l9d9ra m/tatott. Az eredmDn7 minden 89ra@oz9s9t 3elIlmOlta. N Jeg8anP . A g7erme@4 a@i Esa6d9ba Esalta "eont4 most ezern7i 3aszil9n@tCl 9tszOr8a 2e8ert a 3LldLn 8Drbe 3ag78a. . Azt9n 2irtelen 3eg78erEsLrgDs Ds eg7 2al9lsi@ol7. Jajd n7omban ez/t9n eg7 Lr8endezA @i9lt9st.2allatszott4 t/Eatn7i l9b dobog9sa4 izgatott @iab9l9s. A g7erme@ ismDt a sz9ja elD tette az /jj9t4 majd le2ajtotta a 3edelet. "eon LsszegLrn7ed8e 89rta4 2og7 elmOljon a 8eszDl7. A l9da a6rC szil9n@o@ra robbant szDt4 darabjai el8a@Btott9@ a szob9ba berontC4 9larEos @aton9@at. ? a . Hirtelen Dles @attan9st Ds @/lEsEsLrgDst 2allott.g7 2alott nem 8Dde@ezi@ ol7an @DtsDgbeesetten4 mint a2og7 azt a zajo@bCl @i le2et 8enni. "eon n7omban megDrtette4 mit a@ar nDma segBtAje4 Ds engedelmesen 3elemelte a l9da 3edelDt4 odDbb tOrta a el2almozott rong7o@at4 Ds mDl7 lDlegzetet 8D8e bele@/6orodott. 1sa6d9ba Esalt9@4 s mDg2ozz9 mil7en @Lnn7edDn.rreP "eon dI2Ls lett. . A @aton9@ 29tra2A@Llte@ a 89ratlan esemDn7 miatt4 Bg7 "eon H@i2aszn9l8a a 6illanatn7i megtor6an9s/@at N 29rmat le89gott szi@r9z8a serEegA @ardj98al4 mielAtt mag/@2oz tDrte@ 8olna. ?zB8e @LrIl lI@tetni @ezdett a ?LtDt "9ng4 s szinte Lnt/datlan/l eg7 2atalmas @ezet 3orm9lt belAle4 mell7el 3el3eszBtette a l9da tetejDt[. )6orodott illat 8ette @LrIl4 de eg7elAre biztons9gban 8olt. $DgigmDrte "eont4 majd /jj9t a sz9ja elD tD8e intett a E2er/bna@4 2og7 @L8esse.g7 asztal4 @Dt szD@ Ds eg7 jC@ora l9da. Ji 8ag7 A@T4 @Drdezte mag9tCl "eon4 majd ami@or ismDt 3el2angzott a 3eg78erEsLrgDs4 @iEsit megn7/godott. Hal@ @a6ar9sz9s 2allatszott4 majd a szoba ajtaj9ban eg7 ijedt g7erme@3ej jelent meg.g7 sLtDt @on729ba j/tott4 a2o89 mindLssze eg7 a6rCEs@a4 @ere@ abla@on @eresztIl szi89rgott be 8alamenn7i 3Dn7. .

. "eon Drezte4 2og7 @ezd 39radni. Jonara@2T &in7itotta a szemDt. .. Jint2a a . eg7 3LlDje 2ajlC4 ijesztA @olossz/s l9ngolC @arddal Ds l9ngolC4 Es/6asz 2al9l3AH@o6on798al4 s mDgis ann7ira emberi ala@@al..g7 3Dreg3ejK ala@ot l9tott4 a@i 6isztol7t ir9n7Bt r94 majd meg2Ozza a ra8aszt. $Dget nem DrA4 mo2os4 re6edezett lD6EsAsoro@4 imbol7gC 39@l7a3Dn74 a 3ala@on rozsdabarna 3olto@4 a2og7 a 8Dr odasz9rad. 2ango@. "eon gondol@od9s nDl@Il 3elDje Esa6ott a ?LtDt "9ngbCl 3orm9lt @ezD8el4 Ds a@@or9t lL@Ltt a szerenEsDtlen 3iE@Cn4 2og7 az az /tEa tOlsC oldal9n @enAdLtt 3el a 3alra. Jint2a eg7 lassBtott 3ilm @oE@9i 6eregte@ 8olna a szeme elAtt.g7 bLrtLnEell9ban 2e8ert4 mind@Dt @arj9t a 3alba erAsBtett rozsd9s @ar69nto@2oz l9nEolt9@4 l9bait m9zs9n7i 8asgol7Cbis 2Ozta le. Az ajtCban mozgolCd9s t9madt4 s mielAtt mDg "eon reag9l2atott 8olna4 3/rEsa @9b/lts9g 8ett rajta erAt. 3LldLn EsOszC4 Cri9si 2IllA ezern7i tK2eg7es 3oggal4 z96toj9s2oz 2asonlC szaggal. F9 Mnt/data Esa@ lassan szi89rgott 3elszBnre ag79na@ ismeretlen mDl7H sDgeibAl. ?e @i4 se be. N JDg eg7 mozd/lat4 Ds szDtd/rrantom az ag7adP N @i9ltotta az eg7i@ @atona4 Ds eg7 6isztol7szerK 3eg78ert emelt "eonra. .lsA ben7om9sai bizon7talan/l b/@d9Esolta@ az eszmDlDs Ds az 9j/l9s 2at9r9n.. 3Dn7e@... Rg7 tKnt4 6att2el7zet ala@/l @i.... ?zBne@.. $LrLs 3Dn7 8illan4 azt9n minden elsLtDtIl..g7 nD8 tola@odott elA ag79na@ mDl7DrAl.... g7omr9ban eg7 rDgen Drzett4 de mDgis ol7 ismerAs @eserKHsa8an7@9s bizsergDs. !D29n7 6erE4 Ds @Dn7telen lesz megadni mag9t. . . Jinden al@alommal4 8ala29n7szor a ?LtDt "9ng2oz 3ol7amodott4 mint2a eg7 darab@9t el8eszBtett 8olna az DleterejDbAl... A tLbbie@ 2abozta@ @Lzelebb jLnni4 de a @ij9ratot el9llta@. szago@.r/29zat/@ is megle2etAsen ismerAsne@ 2atott.

&/lEsEsLrgDs 2allatszott4 majd a EellaajtC n7i@org9sa. . "egal9bb nDg7en 8anna@4 gondolta "eon4 Ds minden DrzD@Dt meg3eszBt8e 3ig7elt. ?Cs Bzt Drzett4 aj@a sebes 8olt. N !em t/dom.. Feln7LgLtt. ... $iona6aadP. N &9r lenne DrteP (eme@ 3iE@C. A lD6te@ g7orsan @Lzeledte@.. N &i a 2armadi@T 1send4 majd l9nEEsLrgDs. N $allat9sraT N Drtetlen@edett "eon.ngem is 2amarosan 8iszne@ a 8allat9sra. !D29n7 m9sod6erEig Esend 8olt4 azt9n eg7 2al@ 2ang 3eleltQ (azEo4 a t2or6 grC3. A szB8e @LrIl lobogC ?LtDt "9ngra @onEentr9lt4 de alig Drezte a jelenlDtDt. A t2or6 g7orsan 89laszolt. N $iona6aad. Jeg@orb9Esolt9@. N "eon ?il8erP N 2angj9bCl DrzAdLtt4 menn7ire LrIl.. N (azEoP. N Go3a beP Ha ordBtani a@arsz4 majd a @BnzC@amr9ban megte2etedP Ji/t9n az ArL@ elmente@4 "eon le2/n7ta a szemDt Ds meg6rCb9lt teljesen ellaz/lni. Jinden tagja 39jt4 t9madCi nem b9nta@ 8ele 8alami @BmDletesen.@LzD6@orban lennDn@4 gondolta4 Ds megn7alta a sz9j9t.. $ajon miCta le2ete@ ittT4 @Drdezte mag9tCl. $9ratlan LtlettAl 8ezDrel8e szClongatni @ezdte a t9rsait.z a 3el3edezDs megdLbbentette. AzCta nem tDrt mag92oz. Jost 9j/lt.. N Jit a@arna@ t/dni tAlIn@T A t98olbCl lD6Dse@et 2allotta@ @Lzeledni. %r/n %rat2P. >Ol so@at 2aszn9lt 8olna el belAle4 8ag7 a 2el7 8an 8alami mCdon le9rn7D@ol8a elleneT (L8id ideig @BsDrletezett mDg4 majd 3ig7elmDt egDszen m9s ir9n7ba . Rjabb zLrgDs4 majd a t2or6 2angos jajsza8a.. $iona6aad 9j/lt 8olt4 ami@or 8issza2ozt9@4 enne@ jC Cr9ja. N A@@or m9r 29rman DlIn@P N H9rmanT N @Drdezett 8issza "eon. A 8Dr lassan szi89rgott a sebbAl4 de mDg mielAtt 8DrEse66D 9ll2atott 8olna Lssze4 len7alta. -e 2allom4 2og7 lDlegzi@4 remDlem4 megmaradP. N Azt9n 2al@an 2ozz9tette. JDg emlD@ezett arra4 2og7 eg7 FDregOr 6isztol7t emel r94 majd eg7 8LrLs 8illan9s4 Ds azt9n Esa@ a sLtDtsDg.

Gillanatn7ilag bilinEsben 3e@szem4 de semmi @omol7abb bajom. N $an mDg itt 8ala@i4 ezen az el9t@ozott 2el7enT $iona6aad mag92oz tDrtP A tDn7 LrLmmel tLltLtte el "eont4 Ds g7orsan 89laszolt.mlD@szelT $alami balgas9ggal mag7ar9zta a 3elind/lts9g9t.. "eon 3el@a6ta a 3ejDt. N .3ordBtotta. $iona6aad 2al@an szit@ozCdott4 "eon eg7etlen szCt sem t/dott @i8enni beszDdDbAl. N "eon ?il8er.. N !em Drtem4 mit mondaszP N JDg 2og7 jCt a@art ne@In@P N mDrgelAdLtt az eemsi. $alCban el9t@ozott 2el7. N (Dsz8DtemP N s/ttogta $iona6aad. N ?zB8bAl remDlem4 2og7 @Lnn7ebben megOssza4 mint DnP Az az 9t@ozott bLlEsP N n7LgLtt 3el4 majd @i@L6Ltt. + is DlTP N Sl4 2og7 az istene@ 8ernD@ meg 8a@s9ggal4 s9ntas9ggal4 6O66al Ds mDg ezern7i bajjalP "eg7en 9t@ozott4 b9r2ol is 8anP N 1s/69n jCt a@art ne@In@P N 6rCb9lta "eon meg8Ddeni a bolgot. Hallgatnom @ellett 8olna r9d. Azt9n az a rejtDl7es t9mad9s a . Ss szD6en elaltatta a g7anOmat. N Hiszen 8DgIl is Dn dLntLttem Og74 2og7 Jon =illongba jLjjIn@... (azEo is Dl.nne@ LrIlL@ N n7Lgte az eemsi erAtlenIl4 Ds a l9nEEsLrgDs azt jelezte4 2og7 meg6rCb9l4 mozd/lni. N JDgis mit gondolsz4 @i szer8ezte meg a dolgot4 2og7 8DgIl ide @erIltIn@T . N A/g22P N A n7LgDs balrCl jLtt4 @issD tom69n4 eltorz/ltan. N S66en most 8ittD@ el @i2allgat9sra N tette 2ozz9 "eon szCraH @ozottan4 mert za8aros gondolatai egDsz m9son j9rta@.. Jent9lis erejDt 6rCb9lgatta4 s elDgedetten ta6asztalta4 2og7 a sLtDtben eg7 rL6@e 6illanatra 3el8illan a jCl ismert zLldes 3Dn7.lAszLr a -it2eHim9datomon botr9n@ozott megP J9r e@@or g7anOt @ellett 8olna 3ognomP Jegtagadtam #toaa@ot4 Ds A enne@ 2allat9n majdnem ne@em t9madt. N =LlEsT %r/n %rat2T. . Hog7 @iszabad/ljon4 nos arra mDg nem elDg4 de tal9n @DsAbb leH 2etAsDge n7Bli@ a szL@Dsre. A 39jdalmas n7LgDs Ds sC2aj 6edig arra /talt4 2og7 ez nem tOlzottan si@erIlt..

. ki a# *ra és paran... Ss ann7i mindent t/d Amri@rCl4 tOls9gosan is so@atP Gedig 12er/bionban leg3eljebb @DtDrtelmK /tal9so@ra szorBt@ozott az eemsi@@el @a6EsolatbanP Gedig mindent 6ontosan t/dott4 mindent ismert.. Jost 6edig ott Il a @i2allgatC@ @LzLttP.g7 megDrzDs 8olt ez Es/69n4 9m ol7an 2at9rozottan motosz@9lt a 3ejDben4 2og7 @i @ellett mondania. ?At4 azt 2iszem4 n9lam is jobban.. Jint2a itt szIletett 8olna. N ?e2og7an sem Drtettem Dn sem. N %r/n %rat2 nem bolg4 Ds nem szIletett 12er/bionbanP N @i9ltotta 2at9rozottan4 majd g7orsan el2al@/lt. ?zeme elAtt ismDt megjelent a 3Dreg3ejK eemsi8el 3ol7tatott LsszeEsa69s. Jiatta @a6tam 2arminE @orb9EsItDst4 azzal a @itDtellel4 2og7 egy ee-si so'ase!ele)t'eti el.. )m ez az DrzDs Esa@ eg7 8illan9sn7ira tLrt r94 /t9na minden 8isszaz/2ant a @a8argC @Ldbe. N %r/n %rat24 b9r nem eemsi4 legal9bb ann7ira ismeri Amri@ot4 mint Dn..?zentDl7nDl. JDg mindig nem Drtett semmit4 de 8alami belsA @Dn7szer arra @Dsztette4 2og7 sza8a@ba Lntse legsLtDtebb g7anOit. . AzDrt 6rCb9lta elorozni a 2armadi@ @DrdDst4 2og7 ne jL2esse@ r9 eg7 3ontos tito@ megold9s9ra. miDrt 8eszi ol7ann7ira zo@on4 2og7 nem #toaa@ot im9dod. A 3ol7amatosan 89ltozC 3ej4 mel7ne@ arEai @LzLtt %r/n %rat2 arEa is 3eltKnt eg7 6illanatra. N A 2arE a ?zentDl7ben az A mK8e le2etett N 3ol7tatta "eon izH gatottan4 Ds se2og7 sem Drtette4 mi mondatja 8ele eze@et a sza8a@at4 2iszen ninEs ol7an tDn74 amire a g7anOj9t ala6oz2atta 8olna. A Eella eg7 szDles 3ol7osCra n7Blott4 mel7ne@ 8DgDn lD6EsA 8ezetett eg7 jC@ora . $DgIl Jon =illong4 amit A aj9nlott. N A 3orgatagban sen@i sem Ig7elt r94 Bg7 3eltKnDs nDl@Il 8Dgez2etett a %ondol@odC@@al.. Azt9n a 3Drge@4 amel7e@ min@et @ereste@. N Gontosan N 2el7eselt $iona6aad. mi a lel@In@et @itettI@4 rajta 6edig szinte eg7 @arEol9s sem esett.. N Jeg mernD@ r9 es@Idni4 2og7 a@it mi %r/n %rat2na@4 az er3roHbolg bLlEsne@ 2iszIn@4 az a 8alCs9gban nem m9s4 mint eg7 FDregOrP A sLtDtben a6rC 3Dn76ont jelent meg4 Ds "eon 8Dgre meg6illant2atta bLrtLnDt. A6rC Eell9ban 3e@Idt4 mel7ne@ eg7i@ 8DgDt elr9Esozt9@.. ?/ttog8a 3ol7tatta.soló)aP "eon 2irtelen Og7 Drezte4 so@ mindent megDrtett.

. Ji/t9n a 8Dresre 8ert4 Lnt/datlan (azECt 8isszaz9rt9@ a Eell9j9ba4 a @aton9@ a bosszan@odC "eon ajtaj92oz lD6te@. N &ind %ren %r/n %rat2 N mot7ogta "eon @eserKen.. mindig g7anOsan 8isel@edett.. J9r Esa@ az a @DrdDs4 mit mK8elne@ 8ele.tLlg73a ajtC2oz.. A 3Dn7 g7orsan @Lzeledett4 Ds "eon l9tta4 2og7 az igen bizon7talan l9ba@on botor@9lC t2or6ot t9mogatj9@ 8issza a @i2allgat9srCl. N %7erIn@P N 9llBtotta tal6ra az eg7i@ bi8al7erAs 3iE@C. N >e jLssz4 te moEso@ E2er/bP &Dt eemsi lD6ett be a @es@en7 ajtCn4 leoldott9@ a l9b9rCl a sOl7os 8asgol7Cbist4 majd a @ezDre Ojabb bilinEset erAsBtette@4 mel7ne@ belsejDt a6rC szege@@el 8ertD@ @i.. arra igen @B89nEsi 8ag7o@4 erre a tettDre mi3Dle mentsDget t/d 3el2ozni4 2og7 megOssza Dl8e... A m9si@ @atona meg8illogtatta a 6engDjDt "eon elAtt4 Ds bar9ts9gtalan/l r9H 8iEsorgott.. A sisa@ minden e33DlDt mega@ad9l7ozott. Ami@or belD6te@4 "eon Lssze8ont . 1sa@ semmi 2irtelen mozd/lat4 @IlLnben megnDz2etem magam4 gondolta "eon. "eon Esa@ most rDmIlt meg igaz9n. de 8ala2og7 mindig si@erIlt @imentenie mag9t. "eonban szLrn7K g7anO t9madt4 Ds 6rCba@D66en a@ti89lni a@arta a ment9lis 6ajzs9t. $illamosszD@T A@aszt9sT $ag7 esetleg @eresztre 3eszBti@T "eoldozt9@ a 3alrCl4 majd a 8LrLs @9mzs9s ala@ eg7 intDsDre 8alami sLtDt szBnK 3Dmsisa@ot n7omta@ a 3ejDbe4 mel7en Es/69n az orr9na@4 szemDne@ Ds sz9j9na@ 2ag7ta@ eg7Heg7 n7Bl9st. N JiCta megismertem. )m. N !e gondolj a szL@Dsre4 E2er/b4 2a nem a@arsz megdLgleniP A tArt mind8Dgig ott Drezte az oldal9ban4 amBg eg7 tLlg73aajtCn 9t2alad8a 8DgiglD6@edte@ eg7 @es@en7 3ol7osCn4 s to89bbi @Dt ajtC mOlt9n elj/totta@ a @BnzCszob9ba. A sisa@ szorBtotta4 de @i le2etett bBrni. )m a zLldes 3Dn7 ezOttal eg7 8illan9sra sem rag7ogta @LrIl.g7 8LrLs @9mzs9s jelent meg a @aton9@ @LzLtt4 a @ezDben eg7 torz4 @ereszt ala@O 2olmi8al4 Ds "eonna@ az a nem is ol7an @D6telen gondolata t9madt4 2og7 a 2al9los BtDlet 8Dgre2ajt9s9na@ 2el7szBnDre 8iszi@..

.*pi*s( – emel@edett szCl9sra %r/n %rat2. "Dg7en ez 3ig7elmeztetDs a sz9modra4 eg7elAre nem a@arj/@ 8esztedetP N Hog7an bBz2atnD@ meg benned4 ami@or el9r/lt9l min@etT N sziszegte "eon meg8etAen a bLlEs 3elD. 'nnen mDg nem j/tott @i Dl8e sen@i4 a@i szL@ni 6rCb9lt 8olna. >estDn megmag7ar9z2atatlan bizsergDs 3/tott 9t. !em szI@sDges bBznod bennem4 de @DrdDse@et 3ogo@ 3eltenni4 mel7e@re 89laszolnod @ell. N A8ag74 ami el6/sztBttatott4 az Ojj9D6Btteti@P Wd8LzLlle@4 "eon ?il8erP "9tom a g7KlLletet a szemedben4 de ne t96l9lj 2iO remDn7e@et4 Jor3a/nban 8ag7/n@4 az . %r/n %rat2 a6rC mosoll7al az aj@9n 89laszolt.lAszLr Esa@ @e8eset4 2og7 Dszre tDrj4 de minden 2amis 89lasz /t9n megd/6l9zza az erejDt. A @Lr szDlDt a6rC rOn9@4 boszor@9n7szLge@ Ds eg7Db4 tito@zatos EDlO jel@D6e@ dBszBtettD@.szemLldL@@el 6illantott @LrIl. . N JiDrt tennDmT N 8onta meg a 89ll9t "eon daEosan4 s ig7e@ezett ann7ira @LzLmbLsne@ tKnni4 amenn7ire Esa@ t/dott.g7 3DmszD@et4 amel7re szBja@at erAsBtette@. . $ala29n7szor 2az/gs9got DrzD@el4 s 2idd el4 Esal2atatlan biztons9ggal @D6es el89lasztani a 2amisat a 8alCtCl4 szC8al 2a 2az/gs9got DrzD@el4 9ramot 8ezet a testedbe. A szob9ban rajta Ds a @aton9@on meg a 8LrLs @9mzs9s ala@on @B8Il mDg nDg7en tartCz@odta@. >Lbbre sz9mBtott4 8Dres gD6ezete@re4 amel7e@ a legag7a3Ortabb mCdon @Dn7szerBti@ az 9ldozatot a beszDdre. 8iért1 N 9oa +entra in =.2el7ett mit tal9ltT .z eg7i@e Oj bar9tain@ a6rC 3ig7elH messDgeine@. Az igazat. A 8DgDn m9r @omol7 39jdalmaid leszne@4 s 2a mDg a@@or is ma@aEs@odsz4 a@@or . A szD@ eg7 6entagramma @Lze6Dn 9llt4 mel7et @Lr 3ogott Lssze eg7sDges szimbCl/mm9. HCna6o@at tLltLtte@ eg7m9s oldal9n4 jCbanHrosszban eg7Itt 8olta@.emsi >est8DrisDg 3A2adisz9ll9s9n.g7 8LrLs 6al9stO eemsi4 a@i termetDnDl 3og8a jC 3Dl 3ejjel magasodott t9rsai 3LlD4 @Dt eemsi 6a6 Ds %r/n %rat2. . Jinden te@etCria nDl@Il megragadt9@4 Ds szorosan a szD@2ez szBjazt9@. N 'gazmondC szD@ben Ilsz. &# ár*ló( "eon szB8Dt elLntLttD@ a g7KlLlet Ds a 2arag 2/ll9mai. N "Dted a jCzans9godtCl 3Igg.

1sa@ g7Azd @i89rni4 gondolta "eon4 Ds @omoran elmosol7odott. N Jent9lis erAdet blo@@olj/@4 a ?LtDt "9ng 6edig te2etetlen a 6entagramma erejD8el szemben.EsO3 2al9l 89r r9d. FAerAd. . Az a/tC. )ramP "eon ag79ban lassan minden a 2el7Dre @erIlt. ?z9j9bCl 2eg7esre reszelt4 arann7al borBtott 3oga@ 8illanta@ elA. N 12er/bionbCl jLttDl @Dt t9rsaddal eg7etembenT N . A 8LrLs 6al9stO eemsi ismDt @i8illantotta aran7ozott 3ogait4 Ds elDgedetten bClintott. 'smDt 3elteszem a @DrdDst: te 8ag7 a Hajnal "o8agjaT N 'gen. N "9tom4 @ezdesz Dszre tDrni. Ji3Dle segBtsDgre sz9mBt2atna mDgT A szob9t 3Ir@Dszte4 ig7e@ezett minDl tLbb adatot Lsszeg7Kjteni. "eon nDm9n bClintott. Az eemsi szDlesen el8ig7orodott. N >e 8ag7 az a szemDl74 a@it a Hajnal "o8agja@Dnt ismerne@T N !em N 89laszolta "eon el2at9roz8a4 2og7 6rCb9ra teszi a 8allatCszD@et. >estDn a6rC 9ramItDs Ei@9zott 8Dgig4 in@9bb @elleH metlensDget4 mint 39jdalmat o@oz8a az 9ldozatna@. Rg7 l9tszi@4 ez is meg3elelA 89laszna@ bizon7/lt4 mert az 9ramItDs elmaradt. N Amint l9tod4 mK@Ldi@. UsebCra. !e 6rCb9l@ozz 29t 3eleslegesen semmi8elP "eon sC2ajtott. >eE2no@rat9@P N JDg eg7 a6rCEs@a 3ig7elmeztetDs N 3ol7tatta a bLlEs. N Ji ol7asmit a@arsz tAlem 2allani4 amirAl eddig nem 8olt t/H dom9sodT N 8etette oda mogor89n. Gisztol7. "eon mDg ettAl a @is lL@DstAl is megr9nd/lt.lAbbH/tCbb @i3aEsarna@ belAle mindent4 amit t/dni a@arna@4 s a@@or nem lesz Drtelme Dletben 2ag7ni eg7 il7en 8eszDl7es ellen3elet. >e29t minDl elAbb meg @ell szL@nie.z in@9bb meg9lla6Bt9s 8olt4 mint @DrdDs. %r/n %rat2 engedelmesen 8isszalD6ett4 2og7 teret engedjen a m9si@na@. N Ji3Dle @DrdDse@re @B89nsz 89laszt @a6niT A 8LrLs 6al9stO4 2atalmas eemsi emel@edett szCl9sra. .

ddig sem 2az/dtam. $ag7 legal9bbis 2ol tartCz@odt9l a@@or4 ami@or 9t@erIltDl 12er/bionbaT . N >erra N 2el7esbBtett "eon... N J9s nD8en: FLld.lDgedetten elmosol7odott4 s ezzel a geszt/s98al si@erIlt ala6osan megdLbbentenie a 8LrLs 6al9stO eemsit.zern7i o@om le2etne r94 mDgsem t/dom meg3ogalmazni4 mit miDrt tesze@. Felelj igazat4 @IlLnben a szD@tAl a@@ora 9ramItDst @a6sz4 2og7 6erEe@ig nem tDrsz majd magad2ozP "eon 89llat 8ont. MsztLnLsen @/tatott az ismeretlen /t9n4 s a Hajnal Had/r9na@ n7om9ra b/@@ant a tit@o@ /tolsC 39t7la mLgLtt. >e29t a FDreg/ra@ a Hajnal Had/r9na@ alatt8alCi4 9lla6Btotta meg. "eon nem Drtette4 mi3Dle gondolato@ j9tszCd2atna@ le a torz @o6on79ban4 de szerette 8olna eze@et a gondolato@at eg7 jCl ir9n7zott @ardEsa69ssal @ib/gg7antani. N Ss 2a Bg7 8an4 szerinted mel7i@ rDszDn tartCz@odsz te enne@ a 8ásnéven!öld ne8K 8il9gna@ jelen 6illanatban. N $an 8alami4 ami azCta izgat4 amiCta 8eled megismer@edtem. 'smDt %r/n %rat2 lD6ett elA. N . ? ez igaz is 8olt. . N Ss mDg 8alami N @ezdte az er3roHbolg bLlEs 8ig7orog8a. JajomszerK @D6e ideges 8ig7orba torz/lt. N >al9l@oznom @ell 8eleP N 89laszolta a 3Dr3i. N Ss 2og7 enne@ a dimenziCna@ a ne8e >erri. >e azt 9llBtod4 2og7 eg7 m9si@ dimenziCbCl @erIltDl 9t 12er/bionba N 3ol7tatta za8artalan/l az er3roHbolg bLlEs. A 3elesDge 3iatals9g9t a@arta 8isszaszerezni tAleT Az el8eszBtett boldogs9gotT $ag7 a 89laszo@at az eleddig meg89laszolatlan @DrdDse@reT A szB8e 8ezDrelte4 nem a gondolatai. Fogalma sem 8olt arrCl4 miDrt @eresi ann7ira eltL@Dlten a miszti@/s Had/rat. N . N JiDrtT N !em t/dom 6ontosan N 8allotta be "eon.N 12oler szolg9ja 8ag7T N ?zL8etsDgese. N Ji 8DgbAl @eresed a Hajnal Had/r9tT "eon Drezte4 2og7 a @DrdezA 2angja a@aratlan/l is megal9z@odi@4 ami@or @iejti az /tolsC @Dt szCt.

)m az igen. ..gDszen 6ontosan "e ?entierbe. A o/]HtC jegDn 6illantottam meg eg7 lila Esillagot4 mel7 mag9ba n7elt Ds ide2ozott.g7esIlt )llamo@ #2io ne8K orsz9g9na@ mel7 rDszDben tal9l2atC ez a 89rosT . %r/n %rat2 Og7 nDzett r94 mint2a A 2irtelen @Bnai/l @ezdett 8olna el beszDlni. A 8LrLs @9mzs9s 6a6 izgatottan @i9ltott @Lzbe. $ajon most miDrt Drde@li enn7ireT N "e ?entier ?89jEban tal9l2atC. %r/n %rat2 nag7ot Esa6ott a le8egAbe4 azt9n elmosol7odott4 Ds a 3ejDt EsC89lta. $ajon mil7en indBttat9sbClT N JiDrt Drde@es ezT N >e nem @Drdezel4 te 89laszolszP N reEEsent r9 %r/n %rat24 Ds dI2Ls @D6et 89gott./rC69ban 8anT !em azt mondtad4 2og7 #2iCban szIlettDlT N #tt szIlettem N mag7ar9zta "eon. . Jajd 6edig a 8LrLs 6al9stO eemsi 3elD 3ord/lt. Jost m9sodj9ra.. . Az . #nnan @erIltem 9t ide..redetileg azt gondoltam4 12oler Esillaga az4 9m @DsAbb @iderIlt4 2og7 AlmDra 8ar9zslCnA. N ."eon a 2omlo@9t r9nEolta.g7esIlt )llamo@rCl Ds az o2iCi @is89rosrCl4 amit a@@or nem tartott lDn7egesne@ megne8ezni.z a "e ?entierT "eon ?il8er elmosol7odott. 2og7 az . N . N !e@em ninEs tLbb @DrdDsem4 mDltCs9gos Or./rC6a ne8K @ontinens eg7i@ orsz9g9ban. ?At4 mDg @or9bban a szIlA89rosa 3elAl is Drde@lAdLtt. N !em Dn Esin9lom. . Ha a ?LtDt "9ng mK@Ldni @ezd4 mag9tCl teszi. N $9laszolj4 8ag7 tDged is meg@orb9Esoltatla@P "eon 89llat 8ont. N A ?LtDt "9ng m/n@9l@odni @ezd benneP SrzemP SrzemP "eon meg8onta a 89ll9t./rC6aT N 2angoztatta idegenes @iejtDssel. 'gen4 emlD@ezett r94 2og7 az er3roHbolg bLlEs eg7szer meg@Drdezte tAle4 2og7 2ol szIletett4 s a@@or A mesDlt az . N "e ?entierben.l2allgatott4 mert %r/n %rat2 @ir9l7i geszt/ssal leintette.z sen@it sem Drde@el.szDbe j/tott4 2og7 %r/n %rat2ot m9r @or9bban is Drde@elte 8olna ez a dolog. N "e ?entier .. N &DsAbb @LltLztem ?89jEba. .

N >iszt9ban 8ag7o@ 8ele4 =roni b(atet /ram. N A @orb9Esol9st ezOttal megOsztad4 de t/dd4 a FA/ral@odC ezerszer rosszabb sorsot sz9n ne@ed4 amiDrt megLlted a 3i9t. N Hallgass4 ostoba E2er/bP 1sa@ 3eEsegsz Lssze8issza4 azt sem t/dod4 mit beszDlszP N .!e@em semmi @LzLm 2ozz9. !ag7 ne2ezen si@erIlt erAt 8ennie mag9n4 Ds 2aragosan 6illantott "eonra. ? @ine@ a 3i9t 6/sztBtotta elT Jegr9zta a 3ejDt. N Jegle2et.. )mb9r be8allom4 so2asem gondol@oztam el rajta4 miDrt @eresem az *ratokat. H9ta a @orb9EsItDse@ gondolat9ra 8isz@etni @ezdett. N $na G/ra !ag7Or4 emlD@eztetle@ a FA/ral@odC 6aranEs9ra4 miszerint azt a E2er/bot4 a@i a Hajnal "o8agj9na@ ne8ezi mag9t4 élve és épségben @ell elj/ttatn/n@ 2ozz9P Az eemsi nag7Or dI2Lsen maga @LrD @an7arBtotta 8LrLs 6al9stj9t4 Ds elgondol@oz8a 6illantott a @LzbeszClCra. N Gimaszs9godDrt 6ediglen @Dt t/Eat @orb9EsItDst @a6sz j/talm/lP "eon @aj9n 8ig7orral b9m/lt 3og8a tartCj9ra. N Jeg a@arja a@ad9l7ozni4 2og7 be8alld4 miDrt @eresed a Hajnal Had/r9t. !em maradt el. )m most nem a ?LtDt "9ngtCl. "eon el@D6ed8e nDzett az eemsire. ?z9ndD@osan megn7omta az /tolsC szCt4 s az eemsi arE9t nDz8e 89rta a 2at9st. &ezdett ismDt Lssze@/sz9lCdni minden elAtte. A szB8e @issD Lsszeszor/lt.. A 8LrLs 6al9stO 8allatC el3e2Dredett4 @eze Lnt/datlan/l a 2omlo@a 3elD lendIlt4 mi@Lzben Esa@nem tDrdre rog7ott. N A FA/ral@odCT N $issza a bLrtLnbeP N intett az eemsi nag7Or az ajtCn9l 89ra@ozC szolg9@ 3elD4 a@i@ engedelmesen ind/lta@4 2og7 8Dgre2ajts9@ a 6aranEsot. Alig nD29n7 na6ja 8an Amri@ban4 s m9ris menn7ire g7KlLli@. N "eon2oz 3ord/lt. N >al9n 12oler a@ar Orr9 lenni rajtad N jelentette @i 3ensAbbsDgesen a 8LrLs 6al9stos. . J9r @DsA bosszan@odni4 gondolta elDgedetten. $alami m9stCl. Az eg7i@ eemsi 6a6 emel@edett szCl9sra.g7re jobban be2ergelte mag9t.

Fontos Izenetet @ell 9tadnom. "eon magabiztos @D6et 89gott4 9m eg79ltal9n nem 8olt biztos abban4 2og7 Dletben marad a FA/ral@odC8al 8alC tal9l@oz9sig. N &i szClBtT N s/ttogta. Feg78errel t9madt az eg7i@ 3Arendre. Jon =illong. A zsebCra. . A GrCba Ds a @Dt3ejK Cri9s. N #toaa@P H9t4 6erszeP + azP !e 2igg7Dte@4 2og7 3Dle@ a FA@odCtClP . A FDregOr. N Sn m9r t/dom4 2og7 (ominV7ara@ meg2alt4 de 2al9la elAtt a lel@e jCslatot mondott. =9rmi3Dle 89dat el t/dott @D6zelni. A FAerAd.g7szer m9r leg7Aztem4 s 2a @ell4 megteszem m9sodszor isP N Hamarosan al@almad n7Bli@ r9 N 8ig7orodott el szemtelenIl %r/n %rat24 azt9n eg7 ezIst serleg /t9n n7Olt4 amit az eg7i@ szolga tartott oda ne@i. N 12lo8ia 8ag7o@. Az Ot. !inEs so@ idAn@. N (azEoP $iona6aadP ?en@i nem 89laszolt. Az eemsi@ Ds a 3Dreg t9mad9sa. Ami@or a @aton9@ elt98ozta@4 s a bLrtLnben ismDt el/ral@odott a sLtDtsDg4 "eon 2al@an szClongatni @ezdte t9rsait."eon egDsz testDben meg3eszIlt.g7edIl 8olt4 a t9rsaina@ n7oma 8eszett. Ag79ban szBnes @D6e@ 8illogta@. >este meg3eszIlt a 89ra@oz9stCl. A beszDd sziszegA 8olt4 Ds 3/rEs9n tom6a4 mint2a nag7onHnag7on t98olrCl4 barlango@ mDl7DrAl Dr@ezne. N "eon ?il8erP FDrj/ramP Ag7a @iIrIlt4 a @D6e@ 3eloldCdta@ a bLrtLn sLtDtjDben. A 6isztol7. >ele6ati@/san beszDle@ 2ozz9d eg7 3eg78erra@t9rbCl. Az a/tC a FDreg/ras motor29ztetA8el. A Hajnal Had/r9na@ tito@zatos megjelenDse. ?zL@Ds. . Ag7a sajgott az erA3eszBtDstAl4 de a beszDd @itiszt/lt4 s most m9r 3elismerte 12lo8ia jellegzetes 2angj9t. Sszre sem 8ette4 ami@or eln7omta az 9lom. %r/n %rat2 al98alCs9ga. JegismDtelte a ne8e@et4 ezOttal 2angosabban4 de 89laszt most sem @a6ott. !D29n7 mondatot eg7enesen ne@ed EBmzett4 3ig7elj 29t . N Fig7ele@P N gondolta erAsen "eon.zern7i o@ot ismert4 ami8el mag7ar9z2atC lett 8olna véletlen 2al9la. A @ardbCl szClo@ merg29ni m9gi98al. >eE2ni@a Ds a FDreg/ra@P A @D6e@ lassan Lssze9llta@ benne4 s m9rHm9r r9jLtt a megold9s/@ra4 ami@or @ellemes nAi 2ang szClBtotta meg. 12oler.

.. $Dsd az eszedbe jCl4 amit most mondo@4 s 2a megDrted4 el@erIlLd a b/@9stP. Az . . A @a6Esolat megsza@adt. "9ss/@ Esa@P A 2amis lel@e@rAl n7omban %r/n %rat2 j/tott az eszDbe.. (azEo is 9r/lC lenneT !D29n7 na6ja mDg 2at9rozottan tagadta 8olna ezt4 de m9ra meg89ltozott minden. )lmodtam4 gondolta elAszLr4 majd eszDbe j/tott 12lo8ia tele6ati@/s @D6essDge4 Ds elbizon7talanodott. Ha g7Azni a@ar4 meg @ell 3ejtenie (ominV7ara@ mondataina@ DrtelmDt. N . Az idA lassan lej9r4 a @a6Esolat 2amarosan megsza@ad.zerD8es Cslat 89laszt ad so@ @DrdDsedreP. "eon megdLbben8e 3edezte 3el4 2og7 m9r nem 12lo8ia4 2anem a bLlEs 2reeir 3AnL@ 2angj9t 2allja az ag79ban..z mag7ar9zatot adna a t2or6 bLrtLnbAl 8alC 2irtelen eltKnDsDre is.nn7it mondott4 se tLbbet4 se @e8esebbet. ?zemem so@ ol7an dolgot l9t4 ami 2alandC@Dnt nem adatott meg.. !em z9r2atja @i ezt a le2etAsDget sem. $9rla@P ?zabad/lj @i4 Ds ragadj el engem isP $ag7 2a nem tal9lsz meg4 2ag7d itt a @ardot4 Ds majd @DsAbb tDrj 8issza DrtemP !e@em nem es2et bajom.. >al9n mDgsem @D6zelAdLtt.jCl4 mert az Dleted 3Igg tAleP A 2ang eltorz/lt4 LregessD4 sziszegA8D 89lt. A@i /ralja a ?LtDt "9ngot4 anna@ nem 9rt2atP A@i @Dtszer 2alt meg4 az 2armadj9ra is 8isszatDr2et. Az elsA tanBt89n7 elAtted j9r4 s te Og7 t9nEolsz4 a2og7 A 3It7Il. Rj4 9m mDgis rDgi testben megerAsLd8e. Ss most...tadat 2amis lel@e@ @BsDrti@4 Ds a JOlt )rn7ai 3ene@edne@ r9d. 1sele@edjP A re@edtes4 Lreges 2ang el2al@/lt4 Ds ismDt 12lo8ia 8ette 9t a szCt. Ha n7erni a@arsz4 a@@or meg @ell elAznLd. N 'de9t minden m9s. $olt4 amine@ si@erIlt meg3ejtenem az DrtelmDt4 de a legtLbb 2om9l7ban maradt elAttem. "eon n7itott szemmel 3e@Idt a 3LldLn4 Ig7et sem 8et8e teste sajgC 39jdalm9ra.. Amri@ igazi /rai a teE2ni@98al Lt8Lzi@ t/d9s/@at. Feje zOgott4 szeme elAtt lila @ari@9@ t9nEolta@. >al9n mDgis igaz4 Ilt 3el4 Ds 3ejDt a 2ideg @A2Lz Drintette. Az 9r/lC %r/n %rat2 szerenEsDre mit sem t/d a jelenlDtemrAl.. )m a 2reeir tLbb lDle@rAl beszDl. "9tom a jL8At4 Ds l9tla@ tDged4 "eon ?il8erP . .

#toaa@ bizon79ra t9rt @aro@@al 3ogadta az Oj szL8etsDgese@et4 a@i@et teE2ni@ai 3elszereltsDgI@4 3eg78erzetI@ Esa@ mDg Es9bBtCbb9 tett eg7 2ad8ezDr sz9m9ra. "eon 2irtelen be2/n7ta a szemDt4 Ds megborzongott. Jegborzongott. >Dn7e@ lette@. . A FA/ral@odC nem le2et m9s4 mint #toaa@ FA@odCP A@ine@ a 3i9t 8alCban el6/sztBtotta4 s amiDrt #toaa@ meges@IdLtt4 2og7 6/szta @Dzzel tD6i @i "eon szB8Dt.szDbe j/totta@ az eemsi 6a6 sza8ai. >e29t #toaa@ lenne a FDreg/ra@ 8ezetAjeT A@i a ?LtDt "9ngot /ralja4 anna@ m9r nem 9rt2at. Rj4 9m rDgi testben.g7 @9rt7a4 amel7 . Ha le a@arja g7Azni a Jagisztert4 a@@or 2atalmat @ell szereznie a ?LtDt "9ng 3LlLtt. ? a@i @Dtszer 2alt meg4 az 2armadj9ra is 8isszatDr2et. -e 2og7anTP %ondolatai ideHoda Esa6ongta@4 a2og7 Lssze8etette rDgi Ds Oj ismereteit. Gontosan t/dta. #toaa@ @i89lC stratDg9na@ bizon7/lt..r/@ 6/szt/l9s98al 8issza2OzCdta@ ide4 Amri@ szi@l9s si8atagaiba4 Ds Lssze3ogta@ eg7 Oj4 3elnL8e@8A 2atalom birto@osai8al4 a FDreg/ra@@al. "eonna@ 2irtelen az eszDbe j/tott az az DrzDs4 amit 12oler /tolsC megtestesIlDse@or ta6asztalt. 3odóP . Azzal4 2og7 be3ogadta a teE2no@rat9@at4 tit@os ItA3eg78ert @a6arintott a @ezDbe.A JOlt )rn7ai nem le2etne@ m9so@4 mint a 29rom 3Dlisten: ?ang4 az eszelAs4 Jelan4 a teE2no@rata Ds 12oler4 a ?LtDt "9ng . 12oler te29t ismDt 3el 3og tKnni a 2atalom gig9szi sa@@t9bl9j9n. .setleg mDg #toaa@4 minden eemsi@ /ral@odCja. . Jint2a eg7 darabot @itD6te@ 8olna a testDbAlP 12oler az A testDt a@arja meg@a6arintaniP A "eon szB8e @LrIl gomol7gC ?LtDt "9nggal /ral@odi@ 3LlLtte4 s eljLn az idA4 ami@or a lel@et @iszorBt8a belAle 9t8eszi a test 3elett a 2atalmat.ra.. Jost m9r nemEsa@ tal9lgatott.ralkodóP . $ala@i 8ag7 8alami ismeretlen 2atalom 8alCs9ggal 6/m69lta az ag79ba eze@et az in3orm9EiC@at.ze@et nemEsa@ 3eltDtelezte4 2anem t/dta.. !em 8Dde@ez2etett ellenI@4 s az Oj 3eltDtelezDse@ eg7szerre 8alCs9gg94 8alCs9gosa@@9 89lta@. Fant9zi9ja 6Ctolta a 2i9n7o@at4 Ds lassan Lssze9llt a @D6. .. A teE2ni@a Jelan eg7@ori alatt8alCit4 a2og7 A ne8ezte4 2arEost9rsait jelent2eti.

Azt9n a gondolatait 8alami szBnes @a8arg9s borBtotta el4 s ebbAl a 8ad Lr8Dn7bAl @DrdDse@ bonta@ozta@ @i. 'mbol7gC 39@l7a3Dn7.zerD8es CslatT Az elsA tanBt89n7 nem m9s4 mint ?ang.rre nem @a6ott 89laszt. "e2et4 2og7 a 8ar9zs@ardba z9r@Czott 12lo8ia zOdBtotta r9 mindazt a t/d9st4 amit 8alami o@bCl eddig eltit@oltT $ag7 8ala@i egDszen m9sT (ominV7ara@ minden sza89ra tiszt9n emlD@ezett4 s a 2ozz9j/@ tal9lt mag7ar9zato@ra is.ItAla6@Dnt 3/n@Eion9l2at az /tolsC LsszeEsa69s sor9nP -e mi le2et az . !D29n7ra m9r 89laszt @a6ott4 de a 89laszo@ Ojabb @DrdDse@et szIlte@4 Ds eg7re nL8e@8A tLmegI@ lassan elborBtotta "eon 39jdalomtCl zsibogC ag79t. A bilinEse@ 2idegen 89gta@ a Es/@lCj9ba. !em is Drtette mag9t4 2og7 j/t2atott eszDbe il7en 6rimitB8 esz@Lzzel szL@Dsre gondolni. . J9r Esa@ azDrt sem4 mert az in3orm9H EiC9radat 2irtelen megsza@adt4 s A eg7 6illanatra Og7 Drezte4 mint2a az ag7a teljesen @iIrIlt 8olna. Jint2a abronEsot szorBH totta@ 8olna a 2omlo@9ra. &i @ell j/tnom innen4 gondolta4 Ds meg3eszBtette az izmait. &/lEsEsLrgDs 2allatszott4 majd eg7 2al@ 2ang.zern7i @DrdDs. A m9sodi@ 3eladat: megt/dni4 mi 9ll az .22ez 6edig legelAszLr @i @ell innen j/tnia. A 3ol7osC 8DgDn4 a2ol a bLrtLn @ij9rata n7Blott4 a6rC 3Dn7 jelent meg. Rjabb @DrdDse@ @erIl2etne@ meg89laszol9sra4 2a tiszt9zza ezt a dolgot. "assan @Lzeledett a Eella 3elD. Jeg @ell elAzniP -e 2og7anT . . .zerD8es Cslatban. A 6/szta erA ide @e8Ds. Arra Dbredt4 2og7 rettenetesen 39j a 3eje. Hom9l7osan emlD@ezett az 9lm9ra Ds az in3orm9EiC@ra.lAtte j9r4 s t/d minden lD6DsDrAl. + az4 a@i a sa@@6artiban mind@Dt 3Dl b9b/it eg7etlen mozd/lattal a 3Lldre sL6Lr2eti anDl@Il4 2og7 A maga 8eszDl7be @erIlne. JDg nem 8olt tiszt9ban a szere6D8el ebben a j9tD@ban4 de mindenesetre el2at9rozta4 2og7 saj9t @ezDbe 8eszi sors9na@ ir9n7Bt9s9t. .

g7 erAs @Dz ragadta meg a @arj9t4 3elsegBtette4 majd le8ette a 3ejDrAl a szoros4 ment9lis erAt blo@@olC sisa@ot.ral@odC szBne elD. N .g7an m9rP HDP "egal9bb engedd4 2og7 megmag7ar9zzam a dolgot4 mielAtt 6D66D 8ersz4 te ostoba 3ajan@CP "eon meg sem 6rCb9lta @iszabadBtani a @ezDt az er3roHbolg bLlEs szorBt9s9bCl.rreP N s/ttogta a tito@zatos megmentA4 Ds eg7 teljesen l9t2atatlan ajtCt t9rt @i4 mel7et mK8Dszi tL@DletessDggel illesztette@ a szi@l9ba.N =ar9t@Dnt jLttem4 E2er/b.. "eon 2i9ba meresztette a szemDt4 mDg eg7 2alo89n7 8onalat sem t/dott @i8enni a szi@la Ds az ajtC tal9l@oz9s9n9l. . N Azt 2iszem4 itt az ideje4 2og7 3el3edjem magamatP N somol7gott a tito@zatos megmentA4 Ds 29tra8etette a Es/@l79j9t. !em igaz9n bBzott a megmentAjDben4 Ds @Dszen 9llt arra4 2og72a Esa6d9ba Esalja4 a@@or mag98al 8ig7e a 2al9lba. Az szintDn belD6ett4 s l9t2atC gondoss9ggal be2Ozta maga mLgLtt az ajtCt4 mBgnem az D66ol7an tL@DletessDggel sim/lt a 3alba4 mint anna@ elAtte. obbra 8ag7 balra 3ord/lta@ leg/tolj9raT Jindeg7. "eon 3el9llt4 Ds idDtlenIl megmozgatta elgDmberedett izmait. "eon meg6rCb9lta megjeg7ezni az ir9n7t4 de 2amarosan eltDH 8esztette a lD6Dssz9mot4 Ds Lssze@e8erte a 3ord/lC@at. !em a lD6EsA 3elD ind/lt4 2anem eg7re mDl7ebbre 2atolt a bLrH tLnEell9@ lassan labirint/ss9 89lC rengetegDben. Hatalmas L@lLt 3orm9lt a szB8e @LrIl lI@tetA ?LtDt "9ngbCl4 . N . "eon belD6ett az ajtCn4 de 3ejDt @iEsit 29tra3ordBt8a szemmel tartotta a Es/@l79st. %r/n %rat2 Ig7esen el2ajolt az elsA Esa69s elAl4 el@a6ta "eon @ezDt4 Ds diadalittasan ne8etett. "eon eg7 6illant9st 8etett az arEra4 s szemern7i 2aboz9s nDl@Il ItLtt. Ha @B89nod4 @iszabadBtala@P "eon g7ana@od8a 3ig7elte az ala@ot4 amint C8atos mozd/lato@@al @in7itja a bilinEs z9rj9t.. N &L8essP N s/ttogta a Es/@l79s4 Ds @aron 3ogta "eont. FejDt sLtDt Es/@l7a 3edte4 Ds a 39@l7a3Dn7 nem 8olt elDg erAs a22oz4 2og7 "eon @i8eg7e megmentAjDne@ arE8on9sait. Jagabiztosan mozgott4 mint a@i m9r tLbbszLr megtette ezt az /tat. N Hamarosan Drted jLnne@ az 9r/lC@4 2og7 Otna@ ind/ljana@ 8eled az .

.g7elAre.zt 6edig magamDrtP N . )r/lCT Rjabb @DrdDs4 mel7 meg89laszolatlan. &elletlenIl bClintott4 s nDmileg sajn9l@oz8a nDzte az L@leit4 mel7en nD2ol a6rC 8DrEse66e@ dBszelegte@. ?LtDt este 8olt4 a Esillago@ szDg7enlAsen bOjta@ meg az Dgbolton s/2anC 3ellege@ mLgLtt. "eon r98etette mag9t4 Ds ind/lato@tCl el8a@/ltan ItLtteH8erte az elAtte @/6orgCt.zt $iona6aadDrtP . 'nd/lj/n@P .lDg m9rP N I8LltLtte az er3roHbolg ijedten4 arE9n megjelente@ az elsA zLldes 3olto@4 aj@9bCl 8Dr szi89rgott. N !em 8ag7o@ 9r/lCP -e be @ellett D6IlnLm a FDreg/ra@ @LzD4 mert a Jesterem Bg7 tal9lta jCna@. A t9rsaid biztos 2el7en 89rna@ r9n@4 2og7 eg7Itt mene@IljIn@ to89bbP Fontos DrtesIlDse@et szereztem4 de most mene@IlnIn@ @ellP &DsAbb mindent rDszletesen elmag7ar9zo@P "eon egDszen el@9b/lt. %r/n %rat2 @DtsDgbeesetten 2adar8a 6rCb9lta megmag7ar9zni a tLrtDnte@et.zt (azECDrtP . N Jindann7ian Dlne@P N Slne@T N le6AdLtt meg "eon4 Ds eg7 6illanatra leengedte a @ezDt. C tBz6erEn7i g7alogl9s /t9n 3riss le8egA simBtott 8Dgig arE/@on.Ds Og7 orrba 89gta 8ele a megle6ett 3iE@Ct4 2og7 %r/n %rat2 megt9ntorodott4 Ds a 3alna@ 89gCdott. 1sa@ a szellem@Dz szorongatta to89bb mag9tCl az er3roHbolg tor@9t. Hag7ta4 2og7 %r/n %rat2 nag7 ne2ezen 3elt969sz@odjon4 megH ta6ogassa 8DrzA arE9t4 3el8eg7e a m9r alig 6isl9@olC 39@l79t4 s enH gedelmesen @L8ette a j9rato@ labirint/s9ban. N Az ArL@ N jeg7ezte meg idegesen %r/n %rat24 Ds g7orsan elta6osta a 39@l79t.g7 9r/lC 8Dre. Az esemDn7e@ sodr9sa elragadta4 s nD29n7 lD6Dssel lemaradt. &Cbor szellA tD6deste a r/29j/@at4 a t98olbCl eln7Ojtott si@olt9st 2ozott a szDl. . N !em messze innen4 eg7 rDgi 3ol7Cmederben megtal9lj/@ a tLbbie@et. Mn@DntelenIl megg7orsBtott9@ lD6tei@et4 s Esa@2amar eg7 la6os mDl7edDsben 9llta@ a n7itott Dg alatt. Jindenben az A 6aranEs9t @L8ettem. ?zellem@arja EsD62adarC@Dnt 3orgott4 ItLtte az 9r/lCt4 a2ol Drte4 s @Lzben @Dt igazi @ezD8el gondosan le3ogta az illetA @alim69lC 8Dgtagjait. N .

A szemedne@ majd Esa@ 2inni 3ogsz. N $iona6aad 2ol 8anT N "eon 3ig7elmDt nem @erIlte el a t2or6 a6rC n7el8botl9sa. ami@or %r/n %rat2 bar9t/n@ @iszabadBtott min@et a FDreg/ra@ 3ogs9g9bCl. N &Drle@P N 89laszolta %r/n %rat2 sDrtAdLtten4 Ds 29tat 3ordBtott a E2er/bna@. N &/t7a baja N 89laszolta (azEo 2al@an.. !7OlsBr9s 2allatszott4 majd a sLtDtbAl eg7 alaEson7 ala@ 89lt @i. N .N Ha mDg eg7szer 9t8ersz4 megLlle@P N sziszegte "eon4 a@i Esod9latosna@ tKnA mene@IlDse ellenDre sem bBzott a bolgban. N !emso@9ra ott 8ag7/n@P N s/ttogta %r/n %rat24 majd g7orsan 29tra3ord/lt "eon 3elD. Jire 9tj/totta@ rajta4 mind@etten b/zgCn 8a@art9@ a bArI@et borBtC 8LrLses 6LrsenDse@et. N Feloldoz9st a@ar n7erni a bKnei alClT A t2or6 megr9zta a 3ejDt. "eon g7orsan belD6ett az eg7i@ 3a mLgD4 Ds @imeredt szemmel 3Ir@Dszte a sLtDtsDget. N SlIn@P N @LzLlte (azEo eg7szerKen4 Ds a @Lzeli bo@ro@ 3elD m/tatott. N (azEoP N a@arta @i9ltani4 de mDg idejDben 8issza3ogta mag9t.g7 @isz9radt 3ol7Cmederben ItLttIn@ tan79t4 mi/t9n ez a gaz 9r/. .. N Jit mondott4 miDrt tetteT N Drde@lAdLtt "eon. N H9l9s lennD@ Drte4 2a nem ItnDl meg azDrt4 amit most tenni 3ogo@P $9laszt sem 89r8a sz9j92oz emelte a @ezDt4 Ds @ettAt 2/2ogott.. N A @orb9EsItDse@ mDg l9tszana@ a 29t9n4 de ez az ala@ 2ozott eg7 @enAEsLt N intett 3ejD8el a lassan ballagC bolg 3elD N4 amitAl a sebe@ nD29n7 Cra alatt Esa@nem teljesen beg7Cg7/lta@. N %7ere /t9namP. #dalD6ett a @LzeledA2Lz4 s nDm9n mag92oz szorBtotta. Jeg@erIlte@ eg7 @isebb ligetet4 majd @eresztIl lo6a@odta@ eg7 megle2etAsen nag7 @iterjedDsK4 Esal9nnal Ds @OszCtL8issel borBtott bozCtoson. >Ol so@ minden tLrtDnt a22oz4 2og7 eg7szerKen el3elejtse az eddigie@et. A t2or6 sem szClt eg7 szCt sem4 2og7 ez az C8atoss9gna@ 8ag7 in@9bb a meg2atotts9gna@ 8oltHe @LszLn2etA4 arrCl nem szClna@ 2Asi Dne@e@. ?zC8al A sem bBzi@ m9r tOlzottan a @DtszBnK er3roHbolg bLlEsben4 gondolta..

N !em 2iszem. ?zerenEsDtlen 3iE@C nag7ot n7LgLtt @Bnj9ban4 de a t2or6 el@D6esztA re3le]szel be3ogta $iona6aad sz9j9t4 Bg7 a 3elsza@adC I8LltDs Esendes sC2ajba 3/lladt. N =oEs9natP N ig7e@ezett "eon jC89 tenni tettDt.teljesen beg7Cg7/lta@. N elmosol7odott4 s "eon is @i8illantotta egDszsDges 3ogait. N MrIlL@4 2og7 mDg DlszP N lD6ett @Lzelebb "eon4 Ds bar9tian meg8eregette az eemsi 89ll9t. Hat mDr3Lldn7ire innen 8an a (emete3Dsze@. N Rg7 lesz4 a2og7 a@arod4 Hajnal "o8agjaP . "9t8a "eon @DrdA te@intetDt4 g7orsan 2ozz9tette. &B89nEsian 89romP N Alig l9t2atCan megemelte a b/zog9n79t. N (azEo azt mondta4 2og7 m9r beg7Cg7/lta@ a sebeid. N 'nd/ln/n@ @ellP !D29n7 Cra mOl8a Oj na6 8irrad r9n@4 s addigra m9r biztons9gos 2el7re @ell DrnIn@. %r/n %rat2 rezzenDstelenIl 9llta a te@intetDt4 majd lassan bClintott.. $alami tit@os szL8etsDgrAl beszDlt4 amel7 3el a@arja szabadBtani Amri@ot a FDreg/ra@ /ralma alCl4 s 8Dgleg elKzni a 3Drge@et innen. Al9eresz@edte@ a @isz9radt 3ol7Cmederbe. !ag7 @IlLnbsDgP %r/n %rat2 C8atosan @Lzelebb lD6ett. A t2or6 mDltatlan@od8a emelte 3el a 3ejDt. JDg eg7 darabig. \g7 @etten eg7 dI2Ls 3ar@asmongOz test8Dr69rra 2asonlBtotta@4 amel7e@ a 8DgsA t9mad9s elAtt 2isztDri@/s @aEag9ssal rDmBti@ el ellen3elei@et. !em igaz9n Drtem4 2og7an t/dta megoldani4 de ez m9r az A tit@a marad.sakne. Ha od9ig elj/t/n@4 megmene@IltIn@. N (engeteg @DrdDsre @ell 89laszt adnodP N 8illant "eon szeme az er3roHbolgra. "eon a @ardba z9rt 12lo8i9ra gondolt4 Ds Esa@ remDlni t/dta4 2og7 ez a 3eg78er sem maradt a @ellemetlen 89rosban.. N Sn azt mondtam4 2og7 a sebe@ . Azt is mondta4 2og72a m9r mindann7ian biztons9gban leszIn@4 mindent rDszletesen elmesDl. A 3eg78ere@ is. $iona6aad eg7 a6rCEs@a 6o@rCEon @/6orgott4 39zCsan 2Ozta Lssze a 29t9n a 8D@on7 89sznat. N Jinden 3elszerelDsIn@ meg8an.

N Azt a bej9ratot a l9togatC@na@ Ds a t/d9sra 92BtozC@na@ tartj9@ 3ent. A FDreg/ra@ sem te2etne@ @i8Dtelt4 2iszen minden eemsi ellenI@ 3ord/lna4 2a nem tartan9@ be a szo@9so@atP =eszDd @Lzben megelAzte@ eg7 szerzetest4 Ds "eon nem bBrta meg9llni4 2og7 ne 8essen eg7 3/tC 6illant9st a 3iE@Cra. N !em tartana@ a FDreg/ra@tClT %r/n %rat2 eg7 6illanatig megIt@Lz8e nDzett a E2er/bra. &ellemes bimmHbamm EsendIlt 3el4 Ds nemso@9ra eg7 zLld r/29s a#én szerzetes t9rta szDlesre a @olostor @a6/j9t a l9togatC@ elAtt.szerint A is l9tta. Azt9n megr9zta a 3ejDt. N Hog7an marad2at D6sDgben eg7 @olostor il7en @Lzel Jon =illong2ozT N 2ajolt @Lzelebb "eon a bolg2oz. =9r nem 8olt bez9r8a4 a bolg mDgis tLbbszLr meg2Ozta a bej9rat mellD erAsBtett 2arangoEs@a @LtelDt. &Amere8 arE4 szelBd 8on9so@..?zi@ladombo@ @LzLtt osonta@ el4 3Dlig @isz9radt4 zLrgA4 tL8ises boH zCtoso@on 89gta@ @eresztIl4 s m9r jC@ora t98ols9got megtette@4 ami@or a 3el@elA na6 elAszLr r9j/@ mosol7gott. N Jegtiszt/l9si szertart9son j9rta@ a 2eg7e@ben. $ill9mg7ors 6illant9st 8etett a tLbbie@re4 s l9tta4 2og7 (azEo elH borzad8a 2/n7ja be a szemDt. A @is Esa6at 2amarosan ott 9llt eg7 jellegtelen @is 3Dm@a6/ elAtt.. JerengA szeme@ Ds. N Hog7 gondol2atsz il7etT A szerzetese@et minden@i tiszteletben tartja4 mDg a leg8adabb Ds leg8DrengzAbb eemsi@ is. N Haza3elD tartana@P N s/ttogta %r/n %rat2. . 2iszen enne@ 2i9n7zi@ az orra4 dLbbent r9 eg7 nag7on is szembeLtlA dologra. Clne8eltsDge azonban mega@ad9l7ozta4 2og7 2angot adjon megle6AdLttsDgDne@. . N A &eleti @a6/n @ell bemennIn@ N jeg7ezte meg %r/n %rat24 Ds el3ord/lt a 3A@a6/ ir9n79bCl. A 2ajnal a (emete3Dsze@ @LzelDben tal9lta A@et4 s megdLbben8e 8ettD@ t/dom9s/l4 2og7 nem eg7edIl ig7e@ezne@ a szi@l9@ @LzLtt megbO8C szerDn7 @olostor 3elD4 2anem @Lzel t/Eatn7i4 zLld Ds @D@ r/29@ba LltLzLtt4 tar 3ejK szerzetes is.

s az abban leBrta@at m9ig 8allom. N JindentP N ismDtelte "eon. $iona6aad Ds (azEo Jenem @omoran bClintotta@. Ji/t9n mindann7ian el2el7ez@edte@4 "eon a bolg2oz 3ord/lt4 a@it elArel9tCan a szoba legt98olabbi sar@9ban Iltette@ le4 minDl t98olabb a bej9rattCl.. >Drden @Osz8a Esiszolgatt9@ mind 3Dn7esebbre az /d8ar @Lze6Dn 6om69zC Esod9latos szL@A@Ot @LrIl a m9r89n7la6o@at4 mBg m9so@ a @Ot @989j9ra 3ordBtotta@ nag7 3ig7elmet. "9t8a a Esa6at megrL@Ln7LdDsDt4 g7orsan 2ozz9tette. N Ami igaz: a ne8em4 a sz9rmaz9som Ds a tit/l/som. N A "9tom9so@ &OtjaP N m/tatott bIsz@Dn a szerzetes a 3aragott szobro@@al dBszBtett D6BtmDn7re4 mi@Lzben el2aladta@ mellette. =9rmil7 ne2Dz el2inni4 8alCban Dn 8ag7o@ &ind %ren %r/n %rat24 a @itagadott @/nigaami bLlEs.N "eg7ete@ Id8LzLl8e (emete3Dsze@ 3alai @LzLttP N @LszLntLtte illedelmes 3A2ajt9ssal a t9rsas9got. N >al9n 2olna6 ti is bele6illant2atto@. !ag7 8olt a sIrgDsH3org9s4 a 8isszatDrA szerzetese@ a Eell9j/@ba ig7e@ezte@4 nD29n7an 6edig az /d8art ta@arBtott9@ nDmi 8Bz Ds eg7 darab@a rong7 segBtsDgD8el. . Sn Brtam a 3*nigaa-i ee-si.g7 Dgetett tDgl9@bCl emelt D6Ilet2ez Drte@4 mel7 eg7szerKsDgDben "eonna@ a 2/szadi@ sz9zad 8Dgi motele@et j/ttatt9@ az eszDbe. Jind@ettAjI@ne@ 8olt elsz9molni8alCj/@ %r/n %rat2tal. N Ss most itt az ideje4 2og7 89laszolj bizon7os @DrdDse@reP A szoba berendezDse Es/69n nD29n7 @o6ottas matraEbCl4 eg7 rozsd9s la8CrbCl Ds eg7 szBnIltig tLltLtt 8izes@ann9bCl 9llt.. "eon %r/n %rat22oz 3ord/lt4 Ds Esa@ nag7 erA3eszBtDssel t/dta meg9llni4 2og7 ne Esi@orgassa 2angosan a 3og9t. N A sz9ll9soto@P N intett a szerzetes4 Ds mDl7en meg2ajol8a elH bOEsOzott a t9rsas9gtCl. N A (emete3Dsze@ minden@i sz9m9ra n7it8a 9ll4 @i el a@ar 3ord/lni a 8il9gi 2B8s9go@tCl4 Ds DletDt eze@ /t9n a Jegtiszt/l9sna@ @B89nja szentelni.*s viendit. &L8essete@P >9gas /d8aron 2aladta@ @eresztIl4 amel7bAl sz9mos imaEella n7Blott4 mel7e@ bej9rat9t mindLssze eg7 6isz@osszIr@e 6osztCdarab ta@arta el. .

A@@oriban mDg Es/69n Amri@ n7/gati rDszDn Dlt belAlI@ nD29n7 6Dld9n74 Ds @or9ntsem 8olta@ enn7ire 8eszDl7ese@. >al9n #toaa@ 6a6jai 8Dgezte@ tiltott rBt/so@at4 tal9n eg7 eleddig ismeretlen m/t9EiC b/@@ant 3el a tLrtDnelem gig9szi szBn6ad9n4 mint eg7 letKnt @or m9ig rejtAz@LdA4 torz emlD@e. HallgatClagos meg9lla6od9s szIletett a tanBt89n7ai Ds #toaa@ 3A@odC @LzLtt4 mel7ben 3elosztott9@ mag/@ @LzLtt a la@2atC 8il9got. A 3Drge@@el eg7Itt.&Dn7elmesen 29tradAlt4 ern7edten elmosol7odott4 Ds te@intetDt el9r/lt t9rsaira szegezte. A FDlistene@ H9borOja le2etAsDget adott #toaa@na@4 2og7 saj9t 29za t9j9n rendezze a dolgo@at.g7@or rDgen Esa@ @/nigaami@ Dlte@ a 3LldLn4 azt9n megjelente@ az eemsi@4 a@i@ 2osszO idAn 9t /ral@odta@ 12er/bion minden nD6e 3LlLtt. !em so@@al ez/t9n 3eltKnte@ az elsA 3Dreg3att7a@4 amel7e@et az eemsi nD6 92Btattal teli 3Dlelemmel 3ogadott. N &e8anaar4 mi/t9n elindBtotta az Dletben maradotta@at a $il9goss9g 3elD 8ezetA Oton4 ismeretlen 2el7re t98ozott. "assan 3el8irradt a Hajnal4 Ds mind 12er/bionban4 mind Amri@ban rendezAdni l9tszotta@ a 6oliti@ai 8iszon7o@. Azonban jLtt 8alami4 amit a rDgi Br9so@ tLbbsDge Esa@ ?orsEsa69sna@4 SgA $eszedelemne@ Ds 2asonlC@D66en ne8ezne@. A 29rom 3Dlisten 12er/biont /ralta4 mBg #toaa@na@4 nag7 ellen3elI@ne@ Amri@ j/tott. Hog7 6ontosan mi 8olt az a @atasztrC3a4 arrCl ninEs t/dom9s/n@. N =9r jCmagam is @/nigaami 8ag7o@4 8allom4 2og7 a t/dom9n7 elAre8alCbb minden 3aji meg@IlLnbLztetDsnDl. Az eemsi@ 6/szt/l9sra BtDltette@4 Ds ismDt 3el8ir9gzott a @/nigaami@ ideje. Az D8sz9zado@ig tartC Sjsza@a megLlte az Drtelmet4 Ds meg3orm9lta 12er/biont4 Amri@ot Ds mDg eg7 tito@zatos @ontinenst4 mel7et A/V(Ola@Dnt ismerne@ a =ea8atotta@. Hog7 @ine@ 8ag7 mine@ @LszLn2etA a 3DregH 3att7a@ @iala@/l9sa4 rejtDl7. A@adta@4 a@i@ azt 9llBtott9@4 2og7 a tanBt89n7ai tettD@ el Esendben l9b alCl4 de a@adta@ ol7ano@ is4 a@i@ messi9sna@ 2ittD@4 s m9ig 89rj9@ 8isszatDrtDt. Ji8el addigra a 3Drge@ elle6tD@ az egDsz !7/gatot4 #toaa@ zseni9lis gondolattal @i@i9ltotta mag9t a FDrge@ SlA 'stenDne@4 Ds rit/9lis ember9ldozato@@al be3ol79st n7ert a szLrn7K besti9@ 3LlLtt. . . "eon 8izslatCn nDzett az er3roHbolg bLlEsre4 Ds az j9rt a 3ejDben4 8ajon 2o8a a@ar a ra8asz 3iE@C @il7/@adni.

N Ji 9llt benneT N 2ajolt elAre izgatottan "eon ?il8er. N Hog7 mi@Dnt @erIlt az Br9s az ag7agt9bl9ra N 3ol7tatta %r/n %rat2 za8artalan/l N4 az nem ismeretes sz9m/n@ra. N ?zC szerint m9r nem emlD@szem r94 de a tartalma mindLrL@re megmarad az emlD@ezetemben. "eon . =9r 8olta@ eltDrDse@ a meg3ejtDse@ @LzLtt4 tartalm/@at illetAen nag7j9bCl megeg7ezte@. %r/n %rat2 meg8onta a 89ll9t. Az Br9st eg7 e3ston ne8ezetK bLlEstAl sz9rmaztatj9@4 a@i nD29n7 D88el a ?LtDtsDg be9llta elAtt 8etette 6a6Brra jCslatait. ?ajnos4 tOl @e8eset t/do@ errAl a rendrAl4 de 8an 8alami bea8at9si rit/9lDj/@4 s mielAtt 8alamel7i@ 3Dreg3att7ObCl FDregOr 89l2atna4 tBz esztendAn @eresztIl @ell szolg9lnia FDregmester@Dnt. Amri@ tBz esztendAn belIl 8Bz al9 3og sIll7edniP ?za8ai 2itetlen@edDst4 majd mDl7 dLbbenetet eredmDn7ezte@. N Fol7tasdP N &a6is2ban4 Amri@ Dsza@@eleti rDszDn eg7 tem6lom D6BtDse @Lzben ismeretlen eredetK ag7agt9bl9@ra b/@@anta@. =elAlI@ ala@Btotta meg rettegett testArsDgDt4 amel7bAl az idA@ 3ol7am9n @iala@/lt a FDreg/ra@ (endje. N Ji a @IlLnbsDg a FDregmestere@ Ds a FDreg/ra@ @LzLttT N szClt @Lzbe "eon. &is szInetet tartott4 Ds g7ors 6illant9st 8etett a tLbbie@re4 a@i@ 8issza3ojtott lDlegzettel 89rt9@ a 3ol7tat9st. N !em t/dom 6ontosan. !D29n7 oldalas rOnaBr9s 8olt rajta4 amel7et mana6s9g az . N Az W8egtoron7banP N sC2ajtott "eon4 Ds lel@i szeme elAtt megjelent a jCl ismert 2el7. "eon bClintott.zerD8es Cslat@Dnt ismerne@. A FDregmestere@ a FDreg/ra@at szolg9lj9@4 el8ileg A@ ir9n7Btj9@ a 3Drge@et a 2arEban. N !os4 a szL8eg tartalma rL8iden Lssze3oglal2atC. e3ston tOlDlte a @ata@lizm9t4 Ds a messzi Dsza@on 6/szt/lt el.#toaa@ ismDt zseni9lis 2Oz9st 2ajtott 8Dgre4 Ds szolg9lat9ba 3ogadta a 3Dreg3att7a@at. N 'smered a tartalm9tT N Gersze N bClintott az er3roHbolg bLlEs. A rOn9@at meg3ejtettD@4 Ds @IlLn t/dCst9rsas9g ala@/lt a szL8eg DrtelmezDsDre.

N ?emmi esDl7 a mene@IlDsreT %r/n %rat2 megr9zta a 3ejDt. N Ss 8ala2ol itt4 Amri@ Dsza@i rDszDn tartCz@odi@P JegdLbbenDsDre a bLlEs bClintott. "lnyeli -inden ra)ta élő tere-t-énnyel egyete-ben( "eon tor@9bCl ne2ezen tLrte@ elA a sza8a@. >an9EsadCi eg7 rDsze azt @L8eteli tAle4 2og7 2aladD@talan/l inH dBtson in89ziCt 12er/bion ellen4 s 2ag7j9@ sors9ra a 6/szt/l9sra BtDltetett @ontinensI@et4 mBg a tLbbie@ ellenzi@ ezt4 Ds arra 8o@solna@4 2og7 a 8DgsA@ig @i @ell tartani.. "eon @omoran nDzett maga elD.zerD8es CslattCl Ds a FDrge@ 9llandC t9mad9saitCl4 eg7es eemsi tLrzse@ Esa6atostCl @elne@ 9t 12er/bionba4 a2ol #toaa@ ne8Dben Oj irtC 2adj9ratot 2irdetne@ a @/nigaami@ ellen. GDlda r9 az a nag7@odC4 a@i majdnem szDtzOzott tDged4 ami@or . N A Hajnal Had/ra 8alCban Amri@ legDsza@@eletibb n7Ol89n79ban tartCz@odi@. Ha &e8anaar 8isszatDrne Ds eg7esBtenD erejDt #toaa@@al4 a@@or lenne nDmi esDl7. %onosz4 bosszOszomjas4 @BmDletlen4 @eg7etlen. N Hamis@9san elmosol7odott. A FDreg/ra@ legtLbbjDt m9r a 2atalma al9 8ette4 s eg7re jobban megtizedeli #toaa@ nD6Dt a FDrge@ rD8Dn.. a Hajnal Had/ra egDszen m9s ta@ti@9t 3ol7tat4 mint azt @or9bban &e8anaar tette. N A leg@i89lCbb t/dCso@ 8izsg9lt9@ meg a 6roblDm9t4 de Es/69n eg7etlen 2al89n7 megold9st tal9lta@. 1sa@2og7.. #toaa@ 6ersze Drzi a g7engIlDsDt4 Ds @DtsDge@ @LzLtt 8B8Cdi@.... N )m azt nem mernDm biztosra 8enni4 2og7 &e8anaar lenne a Hajnal Had/ra.DrtetlenIl r9zta a 3ejDt4 (azEo bamb9n meredt maga elD. !em z9r2atC @i ez a 3eltDtelezDs4 2iszen &e8anaar 2osszOH2osszO idA8el ezelAtt ismDt eltKnt4 s mi8el a@@oriban jelent meg elAszLr a Hajnal Had/ra4 sz9mosan azonosBtj9@ 8ele. $iona6aad elta@arta a szemDt4 Ds sz9molatlan/l 8etette mag9ra a ront9s elleni jelet. Az A tetteine@ @LszLn2etA4 2og7 az eemsi@ eg7re in@9bb 8isszaszor/lna@ a n7/gati 6artra4 s retteg8e az . >/d/n@ rCla. Xri9si a zKrza8ar4 Ds m9r az eg7es nag7@odC@ is n7Bltan a te2etetlen #toaa@ ellen 3ord/lna@. N >/dom9som szerint. N Az CEe9n alatt eg7 2atalmas sza@adD@ @Lzeledi@ 3elDn@4 amel7 eln7eli Amri@ot. &e8anaar a Hajnal Had/raP N tLrt @i a@aratlan/l.

N Ha jCl sejtem4 Jelan4 a >eE2no@rata az4 a@i #toaa@ oldal9n 2arEolT N !em tD8edsz4 Hajnal "o8agjaP N 89laszolt a bLlEs megj9tszott al9zattal. N . N #toaa@ te2etetlen a Hajnal Had/r98al szemben4 9m mindent megtesz4 2og7 lD6DselAn7be @erIljLn a m9si@ @Dt 3Dlistennel szemben. ? 2og7 az eemsi FA@odC 2el7zete mDg remDn7telenebb leg7en4 nem elDg4 2og7 a Hajnal Had/r98al4 s a FDrge@@el @ell LrL@Ls 29borOt 8B8nia4 &e8anaar eg7@ori tanBt89n7ai @LzIl @ettA Lssze3ogott ellene.ze@ szerint #toaa@ is szL8etsDget @LtLtt 8ala@i8elT N Rg7 bizon7P "eon ag79ban 3el8illant eg7 @o6ottas ezIst3edeles zsebCra @D6e. #toaa@ be3ogadta a mene@IlA@et4 Ds terIletet biztosBtott ne@i@.#toaa@ ne8Dt emlBtetted. N A@@or Jelan ereje most #toaa@ot erAsBti N tL6rengett "eon.llen3elei@T N @Drdezte 8ontatottan "eon. N &LszLnLm N morogta a t2or64 Ds megta6ogatta sajgC Esontjait. N =ezzeg ne@In@ semmi @LzIn@4 a22oz a 3e@ete mas@ar92ozP N . Ji8el benned 12oler szL8etsDgesDt l9tta4 rLg8est 2at9rozott 6aranEsot adott a @i8DgzDsedre. ?ang4 az eszelAs Ds 12oler4 a ?LtDt "9ng /ra. sen@it nem le2et 8Dgleg el6/sztBtani ebben az 9t@ozott 8il9gbanT %r/n %rat2 meg8onta a 89ll9t.. Jost L8D@ az Dsza@. Ha megdLnti@ #toaa@ 2atalm9t4 s elsIll7ed Amri@4 a@@or Es/69n A@ @etten maradna@ 12er/bionban.. .g7i@e 8olt &e8anaar tanBt89n7aina@.llen3elei@4 b9r n7il89n Dl8e megOssz9@ a @ata@lizm9t4 el8eszBti@ so@ tBzezern7i 2arEos/@at Ds t9mogatCj/@at. "eon ag79ban l9zasan za@atolta@ a gondolato@.l8eszBti@ minden 29tterI@et. N Ji/t9n OjraDledtT H9t. N .g7Itt 8oltato@. &D6es /ral@odni Dlet Ds 2al9l 3elett4 de 12olertAl eltDrAen a >eE2ni@a ne8ezetK 8ar9zslatot 2aszn9lja erre a EDlra. . N Ji/t9n a >eE2no@rata el6/szt/lt4 OjraDledDsDt @L8etAen @Dn7telen 8olt emberei8el eg7Itt biztons9gos 2el7re mene@Ilni. N %r/n %rat2 Es/69n enn7it 3KzLtt 2ozz9 (azEo . N !e 3eledd4 Jelan nem @LzLnsDges 2alandCP . N Gontosan N bClintott %r/n %rat2.

. >Ols9gosan g7anOs 8olt4 a2og7an Esatla@ozott 2ozz9n@. N JiEsodaT N @i9ltott 3el "eon4 a@ar8a is /tat enged8e megdLbH benDsDne@. N #toaa@ in@8izBtoro@at @IldLtt a 3el@/tat9s/@ra. =9r rDszben si@erIlt tiszt9znia mag9t4 Ds sz9mos @DrdDsre 89laszt adott4 tOl so@ 2om9l7os 3olt a@adt a tLrtDnetDben. N $an mDg 8alami4 amirAl Dn is Esa@ nemrDg DrtesIltem. N Jerg29ni@ N bClintott engedelmesen a bolg. N A Hajnal Had/ra 2alottT %r/n %rat2 @eserK mosoll7al az aj@9n bClogatott. N A @orb9Esol9st te rendelted elP A bLlEs tDto89n be2Ozta a n7a@9t4 majd boEs9nat@DrA mosoll7al 3ord/lt az eemsi 3elD. $DgIl is @i 2arEol @i ellenT Ss @i@ ir9n7Btj9@ a 3Drge@et4 2a 8alCj9ban #toaa@ az istenI@T Jelan Ds a FA@odC szL8etsDgre lD6te@T Ua8aros 8Bzben nem l9tni a 2ala@at4 amel7e@re 8ad9sz/n@. N Ss $iona6aadT N sziszegte dI2Lsen a t2or6.. =e8allom AszintDn4 $iona6aadot is merg29nina@ 8Dltem. . %r/n %rat2 els96adt4 Ds "eon Lssze2Ozott szemLldL@@el meredt r9. "eon maga sem Drtette miDrt4 to89bbra sem bBzott meg %r/n %rat2ban. A Hajnal Had/ra 2alott. %7anOja szerint a merg29ni@ a @Dt 3Dlisten szL8etsDgesei. ?ang @Dt na66al ezelAtt or8/l r9tLrt4 Ds ment9lis 69rbajban szDtrobbantotta a testDt. Az eemsi@ @LzLtt 9r/lC@ b/j@9lna@4 a@i@ @D6ese@ 3el8enni b9r@ine@ az ala@j9t. N JDg eg7 /tolsC @DrdDs N emelte "eon %r/n %rat2ra a te@intetDt.megjeg7zDsD2ez. N Jerg29ni@P N morogta "eon4 Ds a szeme meg8illant. N Ha mDgis &e8anaar az4 a@i a Hajnal Had/ra nD8 mLgD bOj8a Amri@ban tartCz@odi@4 a@@or A miDrt nem 6rCb9lja mega@ad9l7ozni a Cslatban leBrta@atT Rg7 tKnt4 a @DrdDs telital9latna@ bizon7/lt. $ajon mi j9r2at most az er3roHbolg bLlEs 3ejDbenT %r/n %rat2 lassan4 @elletlenIl megr9zta a 3ejDt4 arE9ra szomorOs9g Ilt @i.

$iona6aad Ds (azEo DrtetlenIl szemlDltD@ az esemDn7e@et. AmBg a leg2atalmasabb FDreg/ra@at4 a@i@ meg8DdtD@ minden or8t9mad9stCl. ? a@@or m9r nem lesz4 ami meg9llBtsa. Hag7tad4 2og7 12oler testet LltsLn4 Ds leg7Azze a legnag7obb FDreg/ra@at4 mint a2og7 elAbbH/tCbb 3LlLtted is 8Dgleg 9t8eszi majd a 2atalmat. #toaa@ Ds Jelan 8ias@odna@ ?ang Ds 12oler 69rosa ellen. AzDrt @Ildte el Drted a leg2Kbb szolg9it4 2og7 2ozz9 j/ttassana@. Az eemsi@ @LzLtt m9r rDgen 8isz9l7@od9s tLrt @i4 Ds eg7es nag7@odC@ l9zad9st szer8ezte@ 2atalmas /r/@ ellen. Gedig a Hajnal Had/ra maga mellD a@art 9llBtani tDged.. A 3Drge@ a mara@odC FDreg/ra@ ir9n7Bt9sa alatt 9llna@4 s @i t/dja4 mi@or @i ellen t9madna@. >/d89n t/dtam4 2og7 Esa@ eg78ala@i le2et Orr9 a zKrza8aron: A4 a Hajnal Had/ra. Amri@ sorsa meg6eEsDteltetett. N Ami@or megszL@tettDl4 arra 2i8at@ozt9l4 2og7 a Jestered 6aranEs9ra 3ogatt9l el bennIn@et. %r/n %rat2 @issD el6ir/lt. Sn engedelmes@edtem4 Ds eg7re mDl7ebbre Ds mDl7ebbre merIltem a t/d9s tengerDben. N . =9r a@tB8 szere6lAi 8olta@ a tLrtDnetne@4 Es/69n sa@@b9b/@na@ DreztD@ mag/@at eg7 magasabb rendK Drtelem @ezDben. A Hajnal Had/ra 2alott. !em a megrendIltsDgDt a@arta 6al9stolni Bg74 2anem gondolatait @ellett a 2el7es ir9n7ba terelni. a te rD8eden 12oler lemDsz9rol2atta a ?zentDl7ben4 ?ang r9t9madt a Hajnal Had/r9ra4 Ds 8Dgzett 8ele. &omoran 3ord/lt %r/n %rat2 3elD. Jegjelent 9lmaimban4 Ds 3elszClBtott4 2og7 At @L8essem. AmiCta az eszemet t/dom4 mint minden ol7an 3Dr3iO4 a@i 2isz abban4 2og7 tetteit eg7 jobbBtC erA 8ezDrli4 Dn is a Hajnal Had/r9t szolg9ltam. )m te al/lmaradt9l 12oler a@arat98al szemben4 s 2ag7tad4 2og7 a ?LtDt "9ng el/ral@odjon 3LlLtted. !em b9ntam meg4 mert megismertem a mOltat Ds magam elAtt l9ttam a jL8At4 azt a Esod9s jL8At4 a Hajnal@ort4 .. "eon a @ezDbe temette az arE9t.N + m9r nem szCl2at bele a 2atalmass9go@ @IzdelmDbe.rre a @DrdDsre legszB8esebben nem 89laszolnD@ N @ezdte4 de azt9n ami@or l9tta4 2og7 (azEo @ezDben megemel@edi@ a b/zog9n74 siet8e tette 2ozz9: N4 9m a @LrIlmDn7e@re 8alC te@intettel nem tagadom meg a 89laszt. )ltala ismertem meg a t/d9st4 9ltala n7erte el a lDtem az DrtelmDt. N Ss @i a te JesteredT N a@arta t/dni.

.. ? most4 2og7 DltetA remDn7em szerte3oszlani l9tszi@4 nem t/dom4 mitD8A leg7e@4 nem t/dom4 @i a@ad9l7oz2atn9 meg eg7 teljes 8il9g 6/szt/l9s9t. Jost jCl eg7m9sra tal9lta@. HaEsa@. Jert 2a Amri@ elsIll7ed4 a @ata@lizma elAtt eemsi@ Ds 3Drge@ mind 12er/bionba mene@Ilne@4 Ds ott ol7an iszon7atos @Izdelem 8eszi majd @ezdetDt4 amil7enre mDg nem 8olt 6Dlda e so@at szen8edett 8il9g tLrtDnetDben. N Ha arra gondolsz4 2og7 Dn. N HaEsa@T N HaEsa@ nem jLn 8ala@i4 a@i el89llalja a Hajnal Had/ra szere6Dt ebben a gig9szi j9tszm9ban. Azt a jL8At4 mel7et 12er/bion Lsszes nD6e boldogan Dl8ez2et.. N .g7edIl te rendel@ezel a szI@sDges 2atalommal. . N !em Drtem4 miDrt a@arja ?ang Ds 12oler ezt a 6/szt/l9st.g7 il7en 69rossal sen@i sem sz9ll2at szembe.mel7et az Sjsza@a ?LtDtsDgDbAl DbredA nD6e@ne@ a Hajnal Had/ra 8etBtett elAre.. A Hajnal Had/ra 6/szt/l9s98al #toaa@ Ds Jelan eg7Itt is g7engD@ a22oz4 2og7 8Dgre2ajts9@ a meg3elelA mK8elete@et. !em BtDl2ette@ el ezDrt. Sn tettem. =irto@lod a ?LtDt "9ngot4 mel7 9ltal 12olerne@ 2atalma le2et 3LlLtted4 de amel7 9ltal te is megsemmisBt2eted a Fe@ete Jagisztert.. . Azaz Amri@ el6/szt/l. N ?ang eg7 bosszOszomjas ArIlt N 89gta r9 ind/latosan %r/n %rat2.. Az ArIlt Ds a gonosz. "eon 29tra2A@Llt4 mint2a maga 12oler jelent 8olna meg a szob9ban ezIst 2aj98al4 8LrLsen izzC szemD8el4 DjsLtDten4 mint a "eon szB8Dt n7aldosC l9ng. Hiszen ez9ltal az A 2atalm/@ is 8eszDl7be @erIl2et. N 12oler 6edig eg7 mDg bosszOszomjasabb4 8DrengzA 8ad9llat4 a@i miCta Dl4 a 8DgsA 6/szt/l9s be@L8et@eztDn 39radozi@.. )m 2amar r9 @ellett Dbrednem4 2og7 az 9lom4 amBg meg nem 8alCsBtj9@4 Esa@ 9lom marad4 s a22oz4 2og7 be@L8et@ezzen4 tenni is @ell 8alamit. #l7an ment9lis erA8el bBrsz4 mel7 rD8Dn a@9r #toaa@@al 8ag7 a@9r ?anggal is szembesz9ll2atn9l. %r/n %rat2 nem 2ag7ta be3ejezni a mondatot. "eon tL6reng8e meredt maga elD. "eon mDrgesen r9nEolta a 2omlo@9t..

?anggal Ds az 9rm9n7os 2B8ei8el4 a merg29ni@@al Ds a g2irde@@el. =e2Cdoltat2atod az Lsszes DlA FDreg/rat4 szL8etsDget @Lt2etsz #toaa@@al Ds Jelannal4 8ag7 2a a @ed8ed Og7 tartja4 a szolg9idd9 te2eted A@et4 azt9n m9r Esa@ eg78ala@i8el @ell megmDr@AznLd.. . N S66en ezDrt 8an esDl7ed4 Ds Esa@is ezDrt4 "eon ?il8erP >e g2ird 8ag74 nag7 ment9lis 2atalommal rendel@ezel4 Ds 2ajt az igazs9g szeretete.r9t4 s erre @D6es 8ag7.... N Sn is.. g2ird 8ag7o@... N "e @ell g7AznLd a ?LtDt "9ng .r98alT N ne8etett bizon7talan/l "eon. "eon sC2ajtott. N Jeg @ell tennedP N LsztL@Dlte az er3roHbolg bLlEs @DtsDgbeesett rim9n@od9ssal. "eon 2irtelen el2at9roz9ssal 3eleg7enesedett4 Ds 3elHal9 @ezdett j9r@9lni a 2el7isDgben. N JiDrt 2igg7e@ ne@edT JiDrt ro2anja@ 3ejjel a 3alna@T Hallgass m9r elP N Ha leg7Azted 12olert4 n7it8a 9ll elAtted az Ot a 1on-a5nH 3Dlszigetre4 2og7 el3oglald az Iresen maradt trCnt4 Ds 9t8edd a Hajnal Had/r9na@ 2el7Dt.. 1sa@ oda @ell menned4 Ds megszerez2eted minden 2atalm9t. saj9t 3eg78erD8el4 a ?LtDt "9nggalP >Kz ellen tKzzel. N "-léke## a s#övetség$nkre( 0s ne -er) da. N >al9n Lljem meg magam4 2og7 Dn is az Dteri lDtsB@ra @erIlje@T N &D6es 8ag7 megszabad/lni tAleP N jelentette @i %r/n %rat2 ellentmond9st nem tKrAen4 s a ja8aslatra "eon szB8Dbe ol7an 39jdalom 2asBtott4 mint2a Esa@ @Dst dL3te@ 8olna belD. (azEo szemDben aggodalom Ilt4 $iona6aad mDg mindig megrendIlten @/6orgott az eg7i@ saro@ban. "eon 3el@a6ta a 3ejDt4 de Es/69n t9rsai nDzte@ 3ar@asszemet 8ele.olni vele-( – 2allotta 8ala2onnan nag7on mDl7rAl.N Hog7an sz9ll2atnD@ Dn szembe a ?LtDt "9ng .g7an m9rP N leg7intett ind/latosan "eon4 Ds dI2Dben majdV 3el3alta a @/nigaami bLlEset. Addig tedd meg4 amBg mCdodban 9llP Ha most nem Esele@szel4 12oler megerAsLdi@4 benned Llt testet4 s lel@edet 8Dgleg megsemmisBtiP Higg7 ne@em4 "eon ?il8erP G/sztBtsd el 12olertP N .

12lo8ia 89lasza eg7DrtelmK 8olt. N A nAt. 2a nem bBzol bennem4 bar9tom..ra maga is @LzLlte leg/tCbbi testet LltDse@or4 2og7 a @L8et@ezA al@alommal 8Dgleg megjeleni@.. ? nem @iz9rt4 2og7 az A testDt 3ogja elrabolni. (ominV7ara@ sza8ai l9m69s@Dnt 8il9gBtotta@ "eon sKrK 2om9l7ba b/r@olCzott lel@Dben.szDbe j/totta@ azo@ a sza8a@4 mel7e@et 12lo8ia to89bbBtott 2ozz9 ol7as8ala@itAl4 a@iben 3eltDtlen megbBzott. ? te 8ag7 az eg7etlen4 a@i 9t8e2etnD a 2el7Dt.N . A ?LtDt "9ng ..lDgP N @i9ltotta "eon. N 'gazad 8an. $ag7 tal9n azt @B89nod4 2og7 LrL@re il7en /ndorBtCan rOt 8Dnasszon7 maradjonT A @ard 2atalmasat 8illant4 s szBnes szi@r9@ LzLnDt zOdBtotta maga @LrD. anna@ ellenDre4 2og7 t/dtam4 mentH 2etetlenIl 3el @ell 3ednem a @ilDtemet.. . ? ami mDg rosszabb4 egDsz biztosan t/dta4 2og7 12olerrel @a6Esolatban igaza 8an. ? mDg 8alami.. JiDrt @oE@9ztattam 8olna mindezt4 2a nem azDrt4 mert AszintD@ a sz9ndD@aimT "eon @omoran meredt maga elD. A@i /ralja a ?LtDt "9ngot4 anna@ nem 9rt2at. "eon nem 9llt le eltL6rengeni azon4 8ajon 2onnan t/d %r/n %rat2 arrCl4 2og7 12lo8ia lel@e la@ozi@ a @ardban4 gondolatait egDsz m9s . )m A meg2alt.. ? 8ala2ol a t/dat9ban 2om9l7osan sejtette4 2og7 a @DtsDgbeesett @/nigaami ezOttal AszintDn beszDl. N Hag7d abbaP Jit a@arsz tAlem4 2og7 sz9llja@ szembe ol7asmi8el4 amit nem is ismere@T Hog7 a te sza8aidat el3ogad8a 8a@on 2igg7e@ bennedT Azo@ /t9n4 2og7 mind8Dgig @ij9tszott9l Ds el9r/lt9lT Az er3roHbolg bLlEs Esendben meredt maga elD4 Ds @itLrLlt a szemDbAl eg7 @Lnn7Ese66et. )mb9r4 gondolj arra4 2og7 2ag72attala@ 8olna a bLrtLnben megro2adni.. >e 8ag7 az eg7etlen4 a@i 8isszaad2atja 12lo8ia i3jOs9g9t.nne@ ellenDre Dn mDgis mindent @oE@9ra tettem4 Ds megmentettele@ bennete@et. .. a@i ebben a @ardban la@ozi@4 a Hajnal Had/ra 3osztotta meg a 3iatals9g9tCl4 s ezt sen@i m9s nem is ad2atja ne@i 8issza4 Esa@ az4 a@i el8ette: a Hajnal Had/ra.. a @Dt t9rsaddal eg7Itt. -e @i /ralja a ?LtDt "9ngotT + 8ag7 12olerT $ag7 tal9n mind@ettenT N Ss mDg 8alamiP N rL33entette %r/n %rat2 8DgsA Dr8e@Dnt4 Ds "eon 8ar9zs@ardj9ra m/tatott..

'n@9bb megn7/gtat9s/l tartotta mag9n9l4 mint 3eg78er@Dnt. A ?LtDt "9ng 3en7egetAen @ezdett Lsszeszor/lni4 Ds ez Esa@ eg7et jelent2etett.. N "eonP N Hag7jP N s/ttogta A4 Ds 8ad dI28el teleszB8ta a tIdejDt. Azt9n megmar@olta4 s mint2a ag7agot 3orm9lna4 ala@Btgatni @ezdte.l @ell mennemP Hamarosan 8isszatDre@. . 12oler arE8on9sai. Ha b9rmi 3/rEs9t l9tto@ rajtam4 azonnal Lljete@ meg. "e2/n7ta a szemDt4 Ds minden a@araterejDt meg3eszBt8e a szB8e @LrIl gomol7gC4 sLtDt massz9ra Lssz6ontosBtotta. 12oler megDrezte benne a bizon7talans9got4 Ds 8ag7 Bg7 a@arja 3ig7elmeztetni4 8ag7 6edig azonnal t9mad9sba lendIl. N &ezdjI@P N s/ttogta elsz9ntan. Ds semmi esetre se tD8esszDte@ szem elAl bLlEs bar9t/n@atP N "eonP A 3ejDt r9zta. Jaga sem emlD@ezett 6ontosan4 2og7an j/tott @i a @olostorbCl4 de ami@or 3elemelte a 3ejDt4 tLbb sz9z lD6Dsn7ire elt98olodott m9r tAle.lAszLr Esa@ l9g7an 8DgigsimBtott a 3elszBnDn4 Drezni a@arta a ?LtDt "9ng @eg7etlen 2idegsDgDt. (azEo 3el/grott4 Ds aggCdC 6illant9ssal n7Olt 3elD4 2og7 megC8ja az elesDstAl. N . !em mint2a tOls9gosan is bBzott 8olna abban4 2og7 a 6/szta aEDlt lesz ideje Ds ereje 2aszn9lni. GDld9na@ o@9Drt az a szorBt9s4 mel7 eg7re @emDn7ebben @ezdett meg3orm9lCdni a szB8e @LrIl.lA8ette a $iona6aadtCl @a6ott a6rC @eresztet is4 Ds r93e@tette a @ard6engDre. N Jost eldAl4 @iD a 2atalomP . N F/rEsa mCdja a @a6EsolatteremtDsne@P N jeg7ezte meg szarH @aszti@/san.dolgo@ @LtLttD@ le.g7edIl @ell szembenDznie a 8DgzetD8el.. . N 1sa@ nem ellenem merDszelsz szegIlni4 @ed8es s#ö . Jozd/latait LsztLnLsen 8Dgezte4 Ds 2amarosan eg7 3ej 89lt 3elismer2etA8D a @eze alatt. "e@/6orodott a 3Lldre4 @ardj9t gondosan a @eze Ig7Dbe @DszBtette. >/dta4 2og7 8anna@ Esat9@4 ami@et ne@i4 mag9na@ @ell meg8B8nia. A Jagiszter @in7itotta a szemDt4 Ds 2ideg te@intetDt "eonra emelte. &issD meggLrn7edt a 39jdalomtCl.

N Gimasz teremtmDn7P A 2ideg szorBt9s en72Ilt4 mi@Lzben 12oler arE9t iszon7atos dI2 torzBtotta el. . Ss si@erIltP A saj9t 3eg78erDt 3ordBtotta 12oler ellenP A 3eg78er @Lnn7edDn lemetszette a Es96o@at4 Ds "eon megH .ral@odnom @ell 3LlLtte4 2ajtogatta @DtsDgbeesetten. 12oler I8LltLtt a @BntCl4 de a Es96o@ szorBt9sa szemern7it sem en72Ilt "eon tor@9n. !ag7 ne2ezen erAt 8ett mag9n4 Ds leEsilla6Btotta a lel@Dben dOlC Drzelmi 8i2aro@at. &DtsDgbeesett erA8el 3orm9zta to89bb a ?LtDt "9ngot4 Ds minden eg7es mozd/lat98al 2atalmas 39jdalma@at o@ozott a Jagiszterne@. Fojtogatni @ezdtD@. A E2er/b alig @a6ott le8egAt4 a szeme elAtt lila @ari@9@ /gr9lta@. Jaga sem t/dta4 2og7an4 de /tolsC erejD8el 2atalmas 6allost 3orm9zott a ?LtDt "9ngbCl4 Ds Esa6@odni @ezdett 8ele a tor@9t szoH rongatC Es96o@ra. ?zB8e @LrIl jeges szorBt9st Drzett4 89lasz/l 3el8illantotta ment9lis erejDt4 de ezOttal nem a testDre4 2anem eg7 89ratlan 2Oz9ssal a lelkére boEs9tott 8DdA6ajzsot.n7Dm a 2atalomP N s/ttogta. 1sa@ a@@or g7Az2ete@4 2a Dn /ralomP %7il@os dI28el tOrt bele a massz9ba4 Ds szinte @DtsDgbeesetten @ezdte 8alami m9ss9 9t3orm9lni a Jagiszter erAne@ erejD8el eg7re jobban @iala@/lC testDt. N Sn nem 8ag7o@ a szL8etsDgesed. N . !e tD8essz Lssze ?ang Al_ra2immalP A 3ej 2irtelen nL8e@edDsne@ ind/lt4 Ds "eonna@ minden erejDre szI@sDge 8olt4 2og7 ne eressze @i a ?LtDt "9ngot a 2atalm9bCl. $eszBtett. N !e8ezz4 a2og7 a@arszP N Esi@orogta "eon4 Ds Og7 Drezte4 a 3eje szDt6attan az erA3eszBtDstAl.vetségese-1 Az /tolsC szCt a@@ora meg8etDssel ejtette @i4 2og7 "eonna@ szinte a lDlegzete is el9llt tAle. N A ?LtDt "9ng engem szolg9lP N A 3rissen al@otott testbAl 8ad/l @alim69lC Es96o@ nAtte@ @i4 Ds "eon tor@9ra 3onCdta@. >este o]igDnDrt rim9n@odott4 Drezte4 2og7 m9r @Lzel a 8Dg.

Jinden elsLtDtIlt elAtte4 b9r ag79na@ rejtett mDl7sDgei iszon7atos 9t@o@at 2allotta@4 mel7e@ szerenEsDre nem 3oganta@ meg4 s jelentDsI@ nem j/tott el a t/dat9ig.gDszen @Lnn7edDn lDlegzett4 Ds a ?LtDt "9ng jeges 2idegsDge sem lebegett m9r a szB8e @LrIl. &ezDben eg7 ?LtDt "9ngbCl @iala@Btott szellemb/zog9n7t lCb9lt4 Ds 8ad9llatias dI28el Esa6ott le ellen3ele 8DdtelenIl maradt @o6on79j9ra. A 39jdalom gLrEsbe r9ntotta a testDt4 Ds DrtD@es m9sod6erEe@ mente@ 8eszendAbe4 mire teljesen mag92oz tDrt. "eon azonban nem sz9ndD@ozott mene@Ilni4 89ratlan/l szembeH 3ord/lt 12olerrel4 Ds a szB8e @LrIl gomol7gC maradD@ sLtDt massz9t eg7etlen lL8edD@@D Lsszeg7Orta4 s eg7enesen a 3eldI2LdLtt Jagiszter arE9ba 89gta. "eon Og7 Drezte4 menten @isza@ad a szB8e. A m9g/s 3elsi8Btott dI2Dben4 mint2a a 39radtgAz t98ozna belAle eg7 a6rC l7/@on4 Ds eg7 8ad ro2ammal Eseles 9ldozata /t9n lCd/lt. A b/zog9n7 ismDt lendIlt.@Lnn7ebbIlten szB8ta be a le8egAt. A Esa69s alatt "eon megrogg7ant4 Ds az az DrzDse t9madt4 mint2a a 3Lldbe 8ertD@ 8olna4 9m a szellemb/zog9n7 leEsOszott a 6ajzsrCl4 Ds a6rC 3Llddarabo@ Ds 3KEsomC@ emel@edte@ a @BsDrteties jelensDg t9mad9sa n7om9n a le8egAbe. FIlsi@etBtA robban9s 2allatszott4 Ds "eon a@aratlan/l is @Dt mDtert re6Ilt4 Ds 8Dgig89gCdott a 3I8Ln. "eon @DtsDgbeesett @onEentr9l9ssal 3orm9lt szellem6ajzsot a ?LtDt "9ng @D6lD@en7 an7ag9bCl. . 12oler nD29n7 lD6Dsn7ire lebegett tAle a le8egAben. Ami@or mag92oz tDrt4 m9r sLtDt Djsza@a 8olt. . Jegszabad/ltP >Dto8a mozd/lato@@al 3el9llt4 3el8ette a @ardj9t4 letisztBtotta a 3eg78errAl a r9ta6adt 3KEsomC@at4 majd botladoz8a 8isszaind/lt a @olostorba. )m a 2arE mDg @or9ntsem Drt 8Dget. "eon t/dta4 2og7 mDg eg7 tal9latot m9r nem bBrna @i. 12oler megragadta a ?LtDt "9ngot4 Ds megr9ntotta az Lnmag9t Ds "eon ?il8ert Lssze@LtA 8D@on7 3onalat. !e@iEsa6ta a szellem6ajzsot a lezOd/lC 3eg78erne@4 A maga 6edig oldalra 8etette mag9t.

Ji/t9n Esendben 3el@eltettD@ $iona6aadot4 "eon nD29n7 szCban elAadta4 mi tLrtDnt elAzA Djjel4 Ds 9lm9rCl Esa@ ann7it mondott4 2og7 bizon79ra a 2e8es @Izdelem /tC2at9sa g7LtLrte meg. N 'm9d@ozott a @IldetDsIn@ si@erDDrt. (azEo eg7 szCt sem szClt4 Esa@ @B89nEsi Ds aggCdC 6illant9sa 9r/l@odott a lel@Dben @a8argC @DtsDge@rAl. N Ho89 tKntT Az eemsi Ds a t2or6 Esod9l@oz8a LsszenDzte@. (azEo Ds $iona6aad 3el89lt8a Ar@Ldte@ az 9lma 3LlLtt4 s retteg8e 2OzCdta@ 3Dlre4 ami@or "eon 3DlrebeszDlt4 @iab9lt4 Ds Og7 r9ngatCzott4 mint2a 8eszett dDmono@ sz9llt9@ 8olna meg. Az eg7i@ "eonD4 a m9si@ 6edig 12olerD4 a ?LtDt "9ng . A szemDbAl ol7an gonoszs9g 9radt4 amit le2etetlen 8olt 3ig7elmen @B8Il 2ag7ni. A t2or6 nemesOr b/H zog9n79t szorongat8a @/6orgott mellette4 Ds ami@or a E2er/b 3elIlt4 @in7itotta a szemDt. !em @Drdezte@ semmit4 Esa@ D66en @DrdA te@intettel meredte@ r94 "eon azonban eg7etlen @Dzmozd/lattal 3DlH reterelte A@et4 Ds a 8Dglete@ig @imerIlten lerog7ott az eg7i@ matraEra. Jindeze@ tit@9t a t9rsai nem t/d2att9@4 de "eon nag7on is a lel@Dben Drezte azt a lidDrEn7om9sos @D6et4 ami@or az 9lma @ezdetDn 3eltKnt a 3DregszerK szLrn7eteg4 a@it eg7szer m9r l9tott4 s bar9ts9gosan 8iEsorgott r9. ? a derD@L8Dn ezOttal nem eg74 2anem @Dt 3ej lCgott. N (eggelP N Es/69n enn7it mondott4 s a @L8et@ezA 6illanatban elal/dt4 mint2a letaglCzt9@ 8olna. AmBg mi 8eled 3oglal@ozt/n@4 . $iona6aad bosszOsan morgott. N Jegint 9t8ert ez az 9t@ozott.>9rsai Dbren 89rt9@..r9D. N Az elAbb mDg a saro@ban tDrdelt N 3elelte (azEo Jenem EsoH d9l@oz8a. N %r/n %rat2T N nDzett jobban @LrIl "eon.. G9 Ami@or "eon a lidDrEn7om9sos Djsza@9t @L8etAen @in7itotta a szemDt4 (azECt l9tta maga mellett bCbis@olni.

N 1sa@ ann7it @Drtem tAlete@4 2og7 ne tD8esszDte@ szem elAlP &Dt t9rsa bKnb9nCan meredt maga elD. \g74 2og7 megszabad/lt a ?LtDt "9ngtCl4 Ds @ezdett @Lr8onalazCdni benne4 2og7 mit @ell tennie4 szD6 lassan le2iggadt. Ha mDg eg7szer a @ezembe @erIl4 megLlLm4 mielAtt al@almat adnD@ ne@i mag7ar9z@odni. $iona6aad is4 9m az A szemDben nDmi @DtsDg 8illant. N . N !em @iz9rt. N JegDrtem4 2og7 mind@etten idegese@ 8ag7to@4 de azzal4 2og7 eg7m9ssal torzsal@odto@4 semmi8el sem lesz jobbP N -e 29t az az 9t@ozott @/nigaami 9t8ert bennIn@etP N 29borgott $iona6aad.. N %ondol2att/@ 8olna4 2og7 eg7 6illanatig sem le2et megbBzni benne N mDrgelAdLtt (azEo. N Ag7on @ellett 8olna Esa6n/n@ a legelsA le2etsDges al@alommalP N Haz/g er3roHbolgP N morogta az eemsi 2arEos is. N >/d2attam 8olna4 2og7 ne 9llja@ Lssze gaz @/nigaami@@alP N !onoP N 8onta Lssze a szemLldL@Dt (azEo. .. "eon bClintott. N &i t/dja4 miben mester@edi@T "e2et4 2og7 ezCta m9ris a n7a@/n@ra szabadBtott eg7 2alom FDreg/rat.lDgP N 2KtLtte le A@et "eon eg7etlen n7/godt sza898al. a8aslom4 minDl elAbb tKnjIn@ el innenP (azEo 2e8esen bClogatott. "eon bosszOsan nDzett @LrIl. %r/n %rat2 9r/lC. N AzDrt4 2og7 te eg7 moEs@os eemsi 8ag74 mDg nem @ellene 3el89gnodP N $iona6aad 3el2LrdIlt.l @ell j/tn/n@ a 1on-a5nH3Dlszigetre4 mDg a@@or is4 2a a Hajnal Had/r98al ott m9r nem tal9l@oz2at/n@..meglD6ett. N "e2et4 2og7 Esa6da.. de 2og7 nem bBz2at/n@ benne4 azt az eltKnDsD8el D@esen bizon7Btotta.22ez most m9r nem 3Dr @DtsDg. .. N JerreT "eon 2osszasan tL6rengett4 majd 3legm9n 89llat 8ont. de az az DrzDsem4 tartani @ell az Otir9H n7/n@at. .. !em t/dom4 menn7i 8olt az igazs9g abban4 amit elmondott Ds menn7i a 2az/gs9g.

N Srtem N bClintott tettetett @LzLnn7el.g7 Cr9n@ 8an arra4 2og7 el@DszIljIn@. $ig79zz4 2a a t9rsaimna@ b9rmi baja esi@4 n7omban el89gom a tor@odatP %r/n %rat2 39radt mosoll7al ind/lt az ajtC 3elD. a@9r m9r 2olna6 dDl/t9nra az Ssza@i =9zison le2etIn@.. &omol7an beszDl 8ag7 trD39l@ozi@T A bLlEs l9tta4 mi@Dnt 3/tna@ Lssze a r9nEo@ a Hajnal "o8agj9na@ 2omlo@9n4 ezDrt eg7enesen 2ozz9 intDzte mondani8alCj9t.. N . . N FDrge@en 3og/n@ /tazniT Jert m9s@Dnt nem j/t/n@ @eresztIl a @Asi8atagon.g7 Cra mOl8a ind/l/n@. A @olostor 3A6a6jai @Dt @DtIlDses szita@LtAt boEs9tana@ a rendel@ezDsIn@re4 mel7e@@el. N Hog7 a 3enDbe tal9ltad @i4 2og7 3Drge@en 3og/n@ /tazniT ?za8amra mondom jC@ora megle6etDsne@ sz9ntamP "eon g7ana@8C 6illant9st 8etett az er3roHbolgra. !em nag7on @ellett mag7ar9znia4 mire gondol. $ajon Esa@ most Dr@ezett4 8ag7 minden sza8/@at @i2allgattaT N A @olostor 8ezetAi minden segBtsDget megadna@ a22oz4 2og7 minDl 2amarabb Dsza@ra j/t2ass/n@.. ?zita@LtA@. (azEo EsO3ond9rosan 3ord/lt eg7@ori t9rsa 3elD. N Ha jCl sejtem4 mDg mindig ne2eztelsz r9m. N Honnan t/dodT N @Drdezte dLbbenten. .. Ssza@i =9zis. %r/n %rat2 8id9m @D6Dn megle6etDs s/2ant 9t4 Ds mDg a sz9j9t is elt9totta.N -e 2a %r/n %rat2ot mDg eg7szer meg6illantom N sC2ajtott (azEo a szemDt 3orgat8a N4 tAlem ne 89rjon irgalmatP N -it2e leg7en irgalmas 2ozz9P N 3Kzte 2ozz9 $iona6aad4 Ds en72Dn megemelte 8eszedelmes 3KrDsz3ogas @ardj9t.bben a 6illanatban 2al@ lD6te@ @o66anta@4 lebbent a bej9ratot elta@arC 6osztC3IggLn74 Ds a 8id9m @D6K er3roHbolg lD6ett be rajta. N (azEo Ds $iona6aad /tazi@ az eg7i@en4 Dn 6edig majd a te 29tasodon. A 29rom Eimbora eg7m9sra 6illantott. "eon nem igaz9n Drtette a dolgot4 de m9r si@erIlt ann7ira le@Izdenie megle6etDsDt4 2og7 a gondolatai ne l9tszCdjana@ meg az arE9n. .

JDg mindig nag7on 39jt a 29ta. "eon szinte 2allotta4 mire gondol (azEo. Azt9n minteg7 rDgi Lnmag9ra emlD@eztet8e %r/n %rat2 eg7 @/laEsot a@asztott le a szita@LtA n7ereg@969ja mellAl4 megr9zta4 2og7 2allja a benne lD8A 3ol7adD@ Esobog9s9t4 azt9n jCt @ort7olt az italbCl. N Sn 8ezete@ N @LzLlte az er3roHbolg4 Ds 3elemelte a @ezDt. "9b9t belea@asztotta a @eng7elbe4 majd eg7 biztons9gi L8re emlD@eztetA szBjat 8etett 9t a 89ll9n4 Ds odaerAsBtette mag9t a n7ereg2ez. N A szita@LtA@ elA9llta@P N ?zC8al mDgsem 2az/dottP N morogta a t2or64 Ds @elletlenIl 3elt969sz@odott. N "eon2oz 3ord/lt. "eon a m9si@ Zszita@LtAre[ m9szott 3el4 mel7ne@ 29t9n m9r ott @/6orgott a rettent2etetlenIl 8ig7orgC %r/n %rat2.ndorBtCa@P N s/ttogta 3el2Ozott orral (azEo4 Ds @elletlenIl 3eltorn9zta mag9t az eg7i@ 8ad/l zizegA sz9rn7O rDmsDg IlDse@@el 3elszerelt 29t9ra.Gontosan eg7 Cra mOl8a lebbent a 3IggLn74 Ds a bej9raton eg7 zLld r/29s szerzetes d/gta be a 3ejDt. N Jeg3elel Bg74 remDlemT N Jajd @iderIl N bClintott "eon. Jozd/lat9t l9t8a $iona6aad rDmIlten 29tra2A@Llt4 ne2og7 ne@i is @ij/sson a bar9ts9gos geszt/sbCl. =9r eg7@or az Asei@ne@ le2etett /g7an 8alami @LzI@ a szita@LtA ne8K ro8ar2oz4 mostanra azonban a m/t9EiC ann7ira 9tala@Btotta A@et4 2og7 "eonna@ elsA 6illant9sra in@9bb eg7 orrszar8O8al @eresztezett 6eli@9n j/tott az eszDbe. N . JellDlD6ett4 s b9torBtClag meg8eregette a 89ll9t. GDld9j9t a tLbbie@ is @L8ettD@. A 29tsC /d8arba 8ezettD@ A@et4 a2ol @Dt 3elszersz9mozott 3Lrmed8Dn7 89rt r9j/@. (ossz emlD@ei 8olta@ a re6IlDst illetAen. N A m9si@ szita@LtAt nem @ell ir9n7Btani4 az en7Dm2ez 2angoltattam. Hog7 mDg in@9bb 2asonlBtson rDgi Lnmag9ra4 a @/laEsot m9ris 8isszaa@asztotta4 meg sem 3ord/lt a 3ejDben4 2og7 szomjas Otit9rs9t is meg@Bn9lja. Gontosan mLgLttIn@ 3og re6Ilni nD29n7 mDterrel lemarad8a4 s mindenben @L8eti a mi mozg9s/n@at. $iona6aad @L8ette4 szemDben 69ni 3Dlelem Esillogott. N "e2etAleg ne j9tszd el a biH zalm/n@at mDg eg7szer4 mert nem biztos4 2og7 marad idAd maH .

N $Dletlen elszCl9s 8olt N 8i2ogott jC@ed8Ken %r/n %rat2. N Gedig szerettem 8olna l9tni az arEoto@at4 ami@or lesz9ll/n@ #toaa@ t9bor9na@ . A m9sodi@ szita@LtA 6ontosan 29rom mDterrel lemarad8a @L8ette az elsAt. N Jinden 6erE sz9mBt2atP N 8etett ellen. N $9ltozott a ter8. "eon g7ors 6illant9st 8etett r94 majd elismerAen bClintott. A szDl elAszLr @ellemesen 2KsBtette az arE/@at4 majd a2og7 a szita@LtA@ sebessDge 3o@ozCdott4 eg7re jobban dideregni @ezdte@. N #toaa@ m9r 89r bennIn@etP N 89laszolta a bLlEs @elletlenIl.g7 szL@@enDs4 Ds az egDsz Esa6at a le8egAbe emel@edett. S66en Og7 tartotta a 3ejDt4 6ontosan abban a szLgben emel@edett N minden eg7ezett..g7ar9z@odniP 'nd/l2at/n@P %r/n %rat2 a sz9j92oz emelt eg7 a6rCEs@a sB6ot4 Ds bele3Ojt. A m9sodi@ szita@LtA 2ajsz9lra Og7 mozgott4 mint az elsA.g7an miDrtT N 3aggatta "eon.. =iolCgiai Oton tL@DletesBtett szin@ronmozg9s. N JiEsodaTP N 2arsogta "eon4 majd nag7ot n7elt. =9r eg7etlen 2ang sem 2allatszott4 a szita@LtA@ rezegtetni @ezdtD@ 9ttetszA sz9rn7ai@at4 s ez9ltal @omol7 szelet @a8arta@. . "egal9bb @Dtsz9z mDr3Lldes sebessDggel sz9g/ldotta@P JegDrintette az er3roHbolg 89ll9t. N >al9l@ozni a@ar 8eled4 mert ?ang Ds 12oler minden erejI@@el Dsza@ra tartana@. N . N Rg7 emlD@szem4 mint2a arrCl lett 8olna szC4 2og7 azonnal a 1on-a5nH3Dlszigetre re6IlIn@P %r/n %rat2 el8ig7orodott. N "assBts/n@P %r/n %rat2 @elletlenIl 3ogta 8issza 29tas9t. "eon 9lm9ban sem gondolta 8olna4 2og7 eze@ a sz9rn7a@ enn7ire erAse@ le2etne@. N Ha jCl emlD@szem4 azt mondtad4 mDg 8ag7 tBz D8 8an 29tra Amri@ elsIll7edDsDig. N ?zC8al a ter8 meg89ltozottT (endes tAled4 2og7 eg79ltal9n @LzlLd 8elIn@. "eon teljesen el@D6edt4 ami@or le6illantott. N $9ltozottT N ismDtelte "eon ol7an 2angsOll7al4 mint2a a @LH 8et@ezA 6illanatban @DszIlne @ite@erni az er3roHbolg n7a@9t.

rre $iona6aad 8isBt9s9bCl eg7DrtelmKen le2et @L8et@eztetni. N Jit mK8elsz4 te ArIltT N @i9ltotta "eon az er3roHbolg 3IlDbe. N . N >e tal9n 8a@ 8ag7T N JiT N HOzd be a 3ejed4 te ArIltP "eon 8alami belsA LsztLnne@ engedelmes@ed8e 29tra8etette mag9t a n7eregben4 s ezt D66 idAben tette4 mert rettenetes @armo@ s/2anta@ el a 3eje 2el7Dn4 s mDg Bg7 is 3elsz9ntott9@ a 89ll9n a r/29j9t.g7 sLtDt 9rn7 zOgott el a 3ejI@ 3LlLtt4 Ds DgzengetA ri@olt9s 2allatszott. N Az istenitP Ji 8olt ezTP . N >e jC Dg4 menn7ire /t9lom A@etP "eon a@aratlan/l is le2Ozta a 3ejDt4 a m9sodi@ t9mad9s azonban nem A@et EDlozta meg4 2anem a m9sodi@ szita@LtAt. N . N !inEs tLbb dob9sodP N Esi@orogta. !em @ellett 29tranDznie4 (azEo Ds $iona6aad @DtsDgbeesett si@ol7a D@esen el9r/lta4 2og7 a m9sodi@ szita@LtA mindenben @L8et8e a 8ezDre mozg9s9t4 szintDn orsC@Dnt 6LrLg8e z/2an al9. .g7 2atalmas sz9rn7 szDle Og7 megleg7intette A@et4 2og7 a szita@LtA a szC szoros DrtelmDben 6LrLgni @ezdett z/2ant9ban. "eon megragadta a @/nigaami n7a@9t4 Ds erAsen megszorBtotta. . "eont Esa@ a jC szerenEse mentette meg attCl4 2og7 a 2irtelen r9nd/l9s @L8et@eztDben nem tLrte @i a n7a@9t.@Lze6Dn. N Jindn79j/n@at meg a@arsz LlniT N -e2og7P N si@oltotta %r/n %rat2 3DlArIlten a rDmIlettAl. "eon n7omban elengedte a @is 3iE@Ct4 Ds minden erejD8el @aH 6asz@odott a n7eregbe4 s @DtsDgbeesetten @IzdLtt4 2og7 @i ne adja g7omra tartalm9t. JLgLtte a m9si@ 8alCszBnKleg /g7anezt Esele@edte.78erne@P N ordBtotta (azEo 8ala2onnan a 29ta mLgIl. N Ln mDg eg7P N si@oltotta %r/n %rat24 Ds a szita@LtA eg7 89ratlan szL@@enDssel oldalra lendIlt. .g7 mDg 8anP N si@oltotta a bLlEs4 Ds 8alamit mK8elt4 amitAl a 2atalmas szita@LtA 2irtelen z/2anni @ezdett4 majd 8ad orsCt Br8a le 6LrLgni @ezdett.

.. N !e 2idd4 2og7 ol7an @Lnn7K eg7szerre @Dt szita@LtA8el manA8erezniP Msszesen n7olE 578ern rL6@LdLtt @LrIlLttI@4 a 29t/@on 578ernlo8aso@@al Ds @/nigaami 3eg78erese@@el. N >KnjIn@ m9r innen a jC 3ranEbaP N ordBtotta elAre. %LrEsL@ szorongatt9@. "eon g7omra n7omban meglCd/lt. )m %r/n %rat2 LrdLngLs Ig7essDggel Eselezte @i A@et4 2a @ellett z/2anta@4 mint az eldobott @A4 8ag7 6LrLgte@ Ds szL@ellte@4 a2og7 a 2el7zet meg@B89nta. N Ji a n7a8al7a."eon megr9ntotta %r/n %rat2 89ll9t. "eon rettenetesen szDdIlt4 m9r azt sem t/dta4 2ol 8anna@ az elH len3ele@.g7 6illanatra 8isszan7ertD@ az /ralm/@at a 2atalmas ro8ar 3LlLtt4 Ds a l9t9s/@ @itiszt/lt. N !em /nod mDg a 3ogCEs@9tT N >e a@arod ir9n7BtaniT N 89gott 8issza %r/n %rat2 ol7an dI2Lsen4 amil7enne@ "eon mDg so2asem l9tta.g7 2atalmas 9rn7 zOd/lt r9j/@ jobb @Dz 3elAl.. N )t8e2eted4 2a a@arodP . N #danDzzP N si@oltotta %r/n %rat2.g7 minden eddiginDl 2atalmasabb 578ernHrajtP . . Az er3roHbolg 2angj9bCl ol7an 3Dlelem EsendIlt @i4 2og7 "eon a@aratlan/l is megborzongott. N !e za8arjP N ordBtotta 8issza az er3roHbolg idegesen. A 578ern e8ezA 3ar@a telibe tal9lta A@et4 Ds 6LrLg8e sz9llta@ el4 mint2a meg sem a@arn9na@ 9llni. N $ig79zzP A szita@LtA 3Ll3elD rL66ent4 mint a 8ill9m. A m9si@ szita@LtA szorosan mLgLttI@. >e@intetD8el @L8ette %r/n %rat2 /jj9t4 Ds a t98olban t/Eatn7i sLtDt 6ontot l9tott g7orsan @Lzeledni. A 2atalmas testK4 2osszO n7a@O s9r@9n7o@ mDltCs9gteljes Esa69so@@al 3orogta@4 3orH golCdta@ a le8egAben4 s Og7 tKnt4 minden Ig7essDgI@@el arra @onH Eentr9lna@4 2og7 el@a6j9@ a @Dt @isebb szita@LtAt. N #@9dnom @eeeeeeeell N 2LrLgte $iona6aad4 Ds nem so@@al @DsAbb (azEo Jenem 3el29borodott tilta@oz9sa 2allatszott.

"ent a @Asi8atag szi@l9i @LzLtt tLbb sz9z 3e@ete 69nEDlos 89gtatott. N Fel3elD 3ordBtsd4 8ag7 @ite@erem a n7a@ad4 te 9t@ozottP A 578ern eg7re @Lzeledett. N Az eg7i@ IldLzAbe 8ett. Ala@89ltC@4 tal9n eg7enesen a &9osz FLldjDrAlP >KnjIn@ innenP N @i9ltotta "eon. JegDrintette a szita@LtA 3ejDt4 mire a teremtmDn7 @eEses mozd/lattal eg7enesen szembe3ord/lt az IldLzA 578ernnelP N JegArIltDlT N "egal9bb ezt az eg7et leszedjI@P "eon dI2Lsen ragadta meg az er3roHbolg 89ll9t. N FeljebbP N li2egte "eon izgatottan. N FelIlrAl leEsin9lj/@ A@etP %r/n %rat2 tDto89n bClintott4 te@intete a sebesen @LzeledA 578ernH Esa6atra ta6adt. N -e meddigT N @Drdezte %r/n %rat2 @omoran. ?zinte biztosan t/dta4 @i@ A@. N . N !em sz9ll2at/n@ 3el az DgbeP ?zemDben a g7KlLlet Ds a 2arE /t9ni 89g7 a6rC szi@r9ja 8illant 3Ll. N FeljebbP N ordBtotta dI2Ldten. Ss merre4 2a szabad @DrdeznemT N si@oltotta 2isztDri@/san %r/n %rat24 Ds mi8el eg7 578ern ismDt 3elDjI@ @ezdett s/2anni4 eg7re 3eljebb LsztL@Dlte 29tas9t. A szita@LtA szD6 lassan eresz@edni @ezdett.z azP N ri@@antotta 29t/lrCl (azEo. 'l7en t98olrCl nem t/dta @i8enni a 8on9sai@at4 de balsejtelem sz9llta meg. =9r t/dta4 2og7 a bLlEs Og7sem 3og 2allgatni r94 a szita@LtA 6edig ne@i Og7sem enH gedelmes@edi@4 meg6rCb9lta 8isszatartani a t9rs9t a @il9t9stalan 2arEtCl. ? a t98olban a terjedelmes 578ernHraj eg7re tiszt9bban @irajzolCdott az Dgen. A6rC @LrL@ben emel@edte@ 3el3elD4 s mint @iderIlt4 ez eg7elAre jC ta@ti@9na@ bizon7/lt4 mi8el a 578erne@4 lD8Dn jC8al testesebbe@ Ds sOl7osabba@4 Esa@ tBzszer a@@ora @LrL@et leBr8a t/dta@ emel@edni. Ji g7orsabban emel@edIn@. N )999P N ordBtotta %r/n %rat24 Ds a 3ejD2ez @a6ott4 mint2a megItLttD@ 8olna. "eon megragadta az er3roHbolg n7a@9t4 2og7 Bg7 bBrja r9 az enH .

ddig errAl nem 8olt szCP N JiEsodaT N 2LrLgte s96adtan. N !em t/dom ir9n7Btani a szita@LtA@etP.g7anebben a 6illanatban Dsz8eszejtA 3orrCs9g sL6Lrt 8Dgig "eon 29t9n4 a 578ernHle2elet Esa@ 2ajsz9ln7ira @erIlte el A@et. %r/n %rat2 rDmIlten 3ord/lt 29tra4 Ds megn7omorgatott tor@9bCl re@edtes 2ango@ tLrte@ elA.l8esztettem 3LlLtte az /ralmatP $DgIn@P Az IldLzA 578ern m9r egDszen @Lzel j9rt4 a sz9j9bCl a6rC szi@r9@ 6attogta@4 6iEin7 l9ngn7el8e@ lobbanta@Q a szLrn7eteg tKz@L6Dsre @DszIlt. N $issza4 te ArIltP N si@oltotta "eon4 Ds elengedte 9ldozata tor@9t4 2og7 Ojabb 3og9st @eressen. . "eon 3elnDzett4 Ds a 578ern t9tott 6o39j9t l9tta meg8illanni maga elAtt. )m ami@or eg7 6illanat mOlt9n a l9ng szerte3oszlott a le8egAben4 Ds a szita@LtA @issD meg6Lr@LlAd8e /g7an4 de sDrtetlenIl b/@@ant elA4 meg@Lnn7ebbIlten sC2ajtott 3el4 Ds te@intetDt elAre 3ordBtotta. .. !em engedelmes@edne@ a ment9lis 6aranEso@na@P "eon eg7 rL8id 6illanatig Esod9l@oz8a nDzett a t9rs9ra. "eon 29tra6illantott4 Ds riadtan l9tta4 2og7 a m9sodi@ szita@LtA D66 abban a 6illanatban Drt oda4 a2ol az imDnt mDg A@ 8olta@4 ami@or a l9ng odaEsa6ott.gedelmessDgre4 de 2i9ba r9zta4 r9ngatta4 2i9ba 3/ldo@lott %r/n %rat24 a szita@LtA eg7re @Lzelebb @erIlt a nag7 el9nnal emel@edA 578ern2ez. N Jent9lis erAT N . "eon megaEDlozta szDt2/llni ig7e@8A a@arat9t4 Ds minden ment9lis erejD8el a szita@LtAre Lssz6ontosBtott.g79ltal9n nem 8olta@ irig7lDsre mDltC 2el7zetben. . !em az ir9n7Bt9s el8esztDsDne@ tDn7e dLbbentette meg4 2anem az a le2etAsDg4 2og7 %r/n %rat2 ment9lis 2atalommal bBrT . &DtsDgbeesett dI28el eg7 ment9lis elmeEsa69st mDrt a szita@LtAre4 s a szerenEsDtlen teremtmDn7 al9z/2ant a mDl7be. 'smeretlen t/dati 2atalom jelenlDtDt Drezte az 9llat 6rimitB8 ag79ban4 amel7 eg7re Esa@ 8alami eg7szerK 2B8CDne@et ismDtelgetett.. A t9rsai 8alami8el lentebb @LrLzte@4 a @LzeledA Esa6at 6edig egDszen a talaj @LzelDbe eresz@edett4 mint2a lesz9llni 8ag7 t9madni @DszIlnDne@.

N Ji a 3ranEot. Az IldLzA 578ern 29t9n eg7 @DtmDteres Esont89z lo8agolt. Az eg7i@ l/st9n @eringA 578ern 2osszO n7a@9na@ elAre89g9s98al 3elDjI@ @a6ott. "eon LsszeszorBtotta a 3og9t4 Ds a 2atalmas ro8ar 6rimitB8 t/dat9ra Lssz6ontosBtott. N A 3ranEbaP N ordBtotta "eon. A bestia nem adta 3el. )m a r9j/@ t9madC 578ern @L8ette a manA8erezDsI@et4 Ds szDlH 8Dsz@Dnt si@lott a m9sodi@ szita@LtA mLgLtt. N "e/gro@P "eon minden erejD8el a szita@LtA ag79ra Lssz6ontosBtott. "eon 29tra6illantott. N . S662og7 Esa@ el2ib9zta A@et. >or@9bCl @isebb menn7dLrgDs sza@adt @i4 Ds 2atalmas sz9rn7ait lenget8e 8i2arsebesen Esattogott a szita@LtA@ n7om9ban. J9r Esa@ Lt8en mDterP .g7 m9si@ a @armai8al 6rCb9lta megragadni a m9sodi@ szita@LtAt. N FelP N ordBtotta tIdeje sza@adt9bCl.. "9ngolC @o6on7a billegett a 3eje 2el7Dn4 a szemgLdre Iresen t9tongott. N Jenj m9rP N nCgatta "eon..&is 2Bj9n ismDt 3elordBtott. N )t8eszemP N @i9ltotta %r/n %rat24 a@i idA@Lzben siet8e 8isszaEsatolta mag9t. (azEo Ds $iona6aad eg7 ember@Dnt I8LltLtte@. N ?z9llj 3el4 te ro2adD@P Alig nD29n7 mDterre a 3LldtAl si@erIlt si@l9sba 8innie a szita@LtAt4 majd g7ors sz9rn7Esa69so@ra LsztL@Dl8e elt98olodott a talaj @LzelsDgDtAl.g7 2atalmas4 bBbor6i@@el7es 578ern 8ette EDlba A@et borzalmas z/2an9ssal. J9r Esa@ 8ag7 sz9z mDter. J9rHm9r a 3Lld2Lz Esa6Cdta@4 ami@or a t/dat 2al89n7 6isl9@ol9s9t si@erIlt @ita6intania. "eon 8ad/l 2arsogott4 Ds te2etetlen dI2Dben a resz@et8e la6/lC %r/n %rat2 3ejDt 6I3Llte. A . U/2an8a @Lzeledte@ a 3Lld2Lz4 a sziH ta@LtA magate2etetlenIl4 elern7edt sz9rn7a@@al 89rta a @L8et@ezA 6aranEsot.ngedelmes@edj4 te dLgP GaH ranEsolomP N !em 3og menni N le2elte %r/n %rat24 Ds a n7ereg szBjait @ezdte @iEsatolni. .

N )t8eszemP N @i9ltotta "eon. 'ndria4 a tKzH]ina3 IldLzi A@etP N Jost 3ig7eljP N I8LltLtte %r/n %rat24 Ds eg7 megle6A manA8errel le3elD lendIlt4 8issza3elD 3ord/lt4 s szinte a talajt sOrol8a els/2ant a 2atalmas IldLzA szLrn7eteg 6i@@el7es 2asa alatt. N Ha Esa6d9ba Esalsz4 megLlle@P "eon 29tra6illantott4 Ds @ed8etlenIl l9tta4 2og7 az eg7i@ 578ern4 mel7 eddig a magasban lebegett4 nag7 sebessDggel le3elD zOd/l. N #tt jLn eg7P N mot7ogta. Ford/l9s @Lzben a 3Lldne@ ro2ant4 egDsz testsOl798al elAreb/@ott4 Ds a n7a@9t tLr8e b/@3enEezett 9t Lnmag9n. !em 3IggAlegesen4 2anem ol7an szLget bez9rCan4 mint2a eg7enesen elDjI@ a@arna 89gni. N Addigra meglD6In@P N 8Dlte %r/n %rat24 Ds 2a le2et4 mDg nag7obb sz9g/ld9sra LsztL@Dlte a szita@LtA@et. )m mDg enne@ ellenDre is4 b9rmil7en 2i2etetlenne@ is tKnt4 "eon @Dn7telenH@elletlen meg9lla6Btotta4 2og7 a 578ern Ds lo8asa 2amarosan be 3ogja Drni A@et. Alatt/@ sorra s/2anta@ el a @isebbHnag7obb dombo@4 az iram irH galmatlan 8olt. )m ami si@erIlt a @iEsi Ds 3ord/lD@on7 szita@LtAne@4 le2etetlen 3eladatot jelentett a monstr/Cz/s szLrn7etegne@. N !em jLnne@P N ri@@antotta (azEo. N A g798a barmo@ nem IldLzne@ bennIn@etP N ?zD6 8olt4 %r/n %rat2P N @i9ltotta lel@esen $iona6aad4 de azt9n meggondolta mag9t. Fe@ete >KzP "eon szB8Dbe jeges 3Dlelem mar@olt. A 578ern /t9n/@ @a6ott 2ajlD@on7 n7a@9n 2imb9lCdzC4 8eszedelmes 6o39j98al4 s bele3eled@ez8e az IldLzDs m9mor9ba @L8etni a@arta a manA8ert.@o6on79t n7aldosC4 s9rga l9ngn7el8e@ szinte DletszerKe@ 8olta@ azo@2oz @D6est4 amel7e@ a rot2adC 2Os3oszl9n7o@@al le6ett bord9i mLgLtt lobogta@. N %7erIn@4 @a6j/@ el a tLbbit isP Azonban %r/n %rat2 @i2aszn9l8a a 6illanatn7i szInetet4 Dsza@ 3elD 3ordBtotta re6IlA ro8arjai@at4 Ds @Lz8etlenIl a talaj 3LlLtt libeg8e eg7re t98olodta@. .z azP N ri@oltotta diadalmasan (azEo4 a@i idA@Lzben bele3eH led@ezett a @Izdelembe. N .

N +rIltP N si@oltotta a bLlEs.Az er3roHbolg bLlEs megIt@Lz8e 3ord/lt 8issza. A 578ern 3elemelte a 3ejDt4 2osszO n7a@a erAsen 29tragLrbIlt4 Ds "eon t/dta4 2og7 nD29n7 6illanat mOl8a 3orrC l9ngs/g9r sL6Lr 8Dgig rajt/@. . (azEo diadalmasan 3el@i9ltott4 @ezDben meg8illant a b/zog9n7a4 Ds 8a@merA mozd/lattal 3el3elD Esa6ott4 a 578ern sz9rn7tL8Dne@ ir9n79ba. A 578ern lo8asa4 eg7 Esont89z @D6K4 szArLs Cri9s 3elI8LltLtt4 tOl8il9gi 2angj9bCl Esa@ Og7 s/g9rzott a diadal DrzDse. A szLrn7eteg 3elI8LltLtt4 a t2or6 ItDse DrzD@en7 6ontj9n tal9lta el. "azBtott a szita@LtAjDt tartC ment9lis @LtA3D@en4 Ds minden erejDt a m9si@ szita@LtAre ir9n7Btotta. obbra4 6aranEsolta @DtsDgbeesetten. Jint2a @Dt @isegDr t9madna eg7 ele39ntra4 a 2el7zet tal9n mDg enn7ire sem 8olt @eEsegtetA. N A 8esztIn@et o@ozodP "eon azonban nem 3oglal@ozott a sir9mo@@al. "o8asa eszelAs ordBt9ssal 6rCb9lta 9t8enni az ir9n7Bt9st4 de a besti9t elragadta a rDgi s9r@9n7o@ra ol7ann7ira jellemzA 2ideg 578ernHdI2. A 578ern tor@9bCl sI8BtA l9ngs/g9r tLrt elA4 de /g7anebben a 6illanatban a m9si@ szita@LtA szinte 3DlreszL@@ent az Otj9bCl4 Ds a l9ngo@ 9rtalmatlan/l szDtoszlotta@ a le8egAben. ?zDtt9rta sz9rn7ait4 eleg9ns B8ben meg3ord/lt4 Ds ismDt szemtAl . N $ig79zat4 3ord/l/n@P N I8LltLtte4 Ds eg7 2irtelen t9madt LtlettAl 8ezDrel8e g7ors @an7arra @Dn7szerBtette a szita@LtA@et. ?emmi esDl7I@ ninEs szemtAl szembe a szLrn7eteH ge@@el.lAreb/@ott4 a szita@LtAt le8itte egDszen a 578ern 2asa al94 9m ebben a 6illanatban eszDbe j/tott4 2og7 (azEo Ds $iona6aad eg7enesen a 578ern @it9tott 6o39ja 3elD re6Ilne@. N &in7Brla@P N mot7ogta "eon4 b9r maga sem t/dta4 miben reH mDn7@ed2etne. A s9r@9n7szLrn7 dI2Lsen 3ord/lt a szita@LtA@ /t9n4 de lom2a ag7a @D6telen 8olt dLnteni4 mel7i@re t9madjon. N JDg mit nemP )m "eonnal most nem le2etett 8itat@ozni. >eljes ment9lis erejD8el leEsa6ott a szita@LtA DrzD@en7 ag79ra4 s 8alCs9ggal @isL6Lrte onnan %r/n %rat2 en72e g7e6lA@Dnt mK@LdA ment9lis Es96jait.

A lo8as @o6on7aszerK arE9n diadalmas 8ig7or Ilt4 m9r . A 578ern sebesen @Lzeledett4 nD29n7 m9sod6erE Ds telibe @a6ja A@et. "eon @Lnn7K @is Dne@et 2allott4 mel7ne@ semmi Drtelme nem 8olt4 Es/69n @ellemesen elbCdBtotta az ag7at. "eon eg7 szem6illant9s alatt @ital9lta a szLrn7eteg 6rimitB8 ter8Dt. A 578ern a6rC4 8LrLs szeme gonosz/l meg8illant4 EsL66n7i ag79ban szDtszaggatott teste@ @D6e jelent meg. U/2anCre6IlDsben 3og t9madni4 Ds 6/szta tLmegD8el elsL6Lr min@et4 gondolta. . Jent9lis @LtA3D@et 8etett a n7a@/@ba4 Ds ol7an @Lnn7edDn ir9n7Btotta A@et4 mint2a mind@ettAne@ a n7a@9ban Ilne.bben a 6illanatban a szita@LtA@ @it9rt9@ a sz9rn7/@at4 Ds "eon minden LsztL@DlDse ellenDre eg7 2el7ben @ezdte@ lebegni4 @i89lC EDl6ontot @Bn9l8a a 578em sz9m9ra. N Ss 2/n7j9to@ be a szemete@etP N tette 2ozz94 mert ag79ban 8a@merA ter8 @ezdett @Lr8onalazCdni. N . (9ad9s/l @D6telen 8olt eg7 idAben @Dt agg7al 3oglal@ozni4 mDg2a ol7ann7ira 6rimitB8e@ is. "eon teljesen 9t8ette a szita@LtA@ ir9n7Bt9s9t.szembe @erIlt a szita@LtA@@el. ?z9rn7a al9 8ette a szelet4 Ds @itDr8e a szita@LtA@ elAl a magasba emel@edett. ?zemtelen dar9zs@Dnt @Lzeledte@ a 578ern 3elD4 Ds a szLrn7eteg 3elemelte a 3ejDt4 2og7 6/sztBtC l9ngo@@al 9rassza el a 8a@merA t9H madC@at4 de erejDbAl ezOttal mindLssze nD29n7 szi@r9ra tellett. "eon minden ment9lis erejD8el a szita@LtA@ ag79ra zOd/lt4 de szinte azonnal r9jLtt4 2og7 ezzel 2ib9t @L8etett el4 mert a2el7ett4 2og7 az ir9n7Bt9sa al9 8onta 8olna A@et4 Esa@ mind@ettAt el@9bBtotta. Mn@DntelenIl is dOdolni @ezdte4 majd 2irtelen Dszbe @a68a @isza@Btotta mag9t a bKb9j alCl.rAsBtsDte@ meg a @LtDseite@etP N @i9ltott oda t9rsaina@. N $ig79zzP A 578ern ebben a 6illanatban elDrte rL669l79j9na@ EsOEs9t4 Ds sz9rn7ait Lssze2Oz8a4 z/2anC @A@Dnt ind/lt az eg7 2el7ben lebegA szita@LtA@ 3elD. FelnDzett. >artalD@ai @i3og7ta@4 idAbe teli@4 amBg regener9lCdni t/d.

$iona6aad 3elemelte a 3ejDt4 Ds tDto89n meg@Drdezte: N &in7it2atom 8Dgre a szememT N 'nd/l9sP N ri@oltotta "eon 2e8esen. %ondol@od9s nDl@Il Esele@edett. "eon ?il8er ag79t elLntLtte a 8Dr. N Jindann7i/n@ Drde@Dben teszem. A 3LldLn eg7 @isebb @r9ter t9tongott4 szDlDn meg6Lr@LlAdLtt4 8Dres 2OsEa3ato@ 2e8erte@4 Ds nD29n7 lD6Dsn7ire arrDbb eg7 l9ngolC Esont89z t9ntorgott Lssze8issza. "eon biEEentett. . t/dod Og7 ir9n7Btani a szita@LtAt4 2og7 . 1s/69n eg7 a6rC sz9rn7Esa69s4 Ds a 578ern mDtere@@el a szita@LtA@ mellett zOgott el. >om6a 6/33an9s 2allatszott4 majd eg7 8a@BtC robban9s. ?ang Al_ra2im Ds 12oler. N %7erte@ Esa@4 moEsodD@o@P %r/n %rat2 boldogan 8ig7orgott "eonra4 Ds elismerAen biEEentett 3elD. N !e@em mindeg7. N JDg mindig 3eltett sz9ndD@od4 2og7 #toaa@2oz 8iszel min@etT N Drde@lAdLtt "eon a 8ezetAjDtAl. "eon @Dn7szerBtette a szLrn7eteget4 2og7 mCdosBtsa eredeti 69l79j9t.amenn7ire meg le2et 9lla6Btani eg7 il7en szLrn7KsDg DrzDseit.. Jinden ment9lis erejDt a 578ern 3elD 3ordBtotta4 Ds eg7 2e8es ment9lis Esa69st mDrt a szLrn7etegre. "eon /t9na 3ordBtotta te@intetDt4 Ds szoros bD@l7Cba 3ogta a teremtmDn7 6rimitB8 ag79t. !D29n7 lD6Ds /t9n LsszeEs/@lott4 Ds a Esonto@ 3elett eg7 sLtDt 3el2A jelent meg4 amel7 g7orsan el69rolgott a na6sItDsben. %r/n %rat2 meg3ord/lt4 2K8Ls te@intetet 8etett a t9rs9ra.g7 szem6illant9ssal @DsAbb beEsa6Cdta@ a 3Lldbe. A tOl8il9gi 578ernlo8as 3elismerte a 8eszDl7t. A s9r@9n7 3elri@oltott4 Ds megbillent z/2an9s @Lzben. Jegr9ntotta a 578ern g7e6lAjDt4 de tOl @DsAn. N %r/n %rat24 8edd 8issza az ir9n7Bt9stP Az er3roHbolg engedelmes@edett4 Ds a szita@LtA@ 3/ra4 darabos libegDssel s/2anta@ Dsza@ 3elD a talaj 3LlLtt. $ala2ol a messzi t98olban4 g7AzelmI@ biztos t/dat9ban gOn7osan biEEentene@ Ds megsza@Btj9@ a l9tC@a6Esolatot. Fig7elj.. N H/jjDP N ri@@antotta (azEo 29t/lrCl. A 8Dg@imenetel eredmDn7Dt m9r Og7is t/dj9@. "eon lel@i szemei elAtt eg7 @D6 8illant 3el.

. N !em4 /ram. N .bben nem. A 578erne@ 29romszor ol7an g7orsan is @D6ese@ 2aladni4 mint a szita@LtA@. N . &itLrDsne@ semmi esDl7e. "eon elDgedetten mosol7gott. A 3e@ete 69nEDloso@ lemaradta@ /g7an4 de a 29tasai@ so@@al g7orsabba@4 mint mi g7alogosan. . "eon 29tra6illantott a m9si@ szita@LtA 29t9n DlDn@en 8itat@ozC @Dt t9rs9ra4 Ds nem tartotta szI@sDgesne@4 2og7 bea8assa A@et a @i2allgat9s menetDbe. N Jinden bizonn7al.bben legal9bb nem 2az/dt9l. N 'gen4 /ram.z eg79ltal9n a ne8edT N A ne8em %r/n %rat2. N Jenn7ire 2ag72att/@ A@et mag/n@ mLgLttT .@Lzben beszDlgetIn@T N Gersze. >/dta4 2og7 b9rme@@ora ment9lis erA8el rendel@ezzen is az 9ldozata4 si@erIlt a 2atalm9ba @erBtenie4 s most m9r Esa@ a@@or szabad/l el4 2a A engedDl7ezi. N Ss 2a lesz9lln9n@ Ds g7alogosan 3ol7tatn9n@ az /t/n@atT N !em megold9s. N . HDP N Jeg8ag7P N @LzLlte "eon elDgedetten. G9r Cr9n belIl /tolDrne@.g7anis4 amBg az er3roH bolg beszDlt4 eg7 g7ors ment9lis Esa69ssal /ralma al9 8onta %r/n %rat2 ag79t. N Jit ti66elsz4 3en7eget bennIn@et 8alami @Lz8etlen 8eszDl7T N @Drdezte.. N &ine@ a 6aranEsno@s9ga alatt 9ll2atna@T N ?angDban. \g7 a le8egAben @Lnn7en Dszre8eszne@. >/Eatn7i 578ernnel tal9l@ozt/n@. $Bzszintesen si@l/n@4 s 2a a talaj nem emel@edi@4 nem szI@sDges mCdosBt9so@at.. "eon ezt elismerte. N Azo@ ala@89ltC@ 8olta@4 igazT N @a6Esolt n7omban "eon. =e9llBtottam A@et erre a magass9gra.. N Jost szD6en elbeszDlgetIn@. N !os4 @ed8es %r/n %rat24 gondolom4 erre nem sz9mBtott9l. $ezetAi@ 8alCszBnKleg 3eloEsOdna@ a megle6etDsbAl4 Ds n7il89n 2amarosan IldLzAbe 8eszne@.

. J9r @or9bban megtal9lj9@ a 578erne@ marad89n7ait4 Ds @eresni 3ogna@ bennIn@et.. JiDrt a@artad t/dniT Az er3roHbolg bLlEs arE9n @Dn7elmetlen @i3ejezDs s/2ant 9t. "eon @LrIl6illantott.N HarminEHneg78en mDr3Lldn7ire N 89laszolta a bLlEs. N . A 578erne@@el 8B8ott Esata szBn2el7Dt m9r messze mag/@ mLgLtt 2ag7t9@.. Sletne@ semmi jele nem l9tszott. N JiDrt a@arsz #toaa@ @ezDre j9tszaniT N Hog7 idAt n7erje@ N jLtt a 89lasz. N !es6at4 az . "eonban 2irtelen 3elLtlLtt 8alami.lAttI@ szIr@e 2eg7e@ magasodta@ nDma eg72angOs9gban. N A leg8Dgzetesebb.zerszer N 3elelte az er3roHbolg bLlEs n7/godtan N4 de so2asem 8Dglegesen. N Ss miDrt @ell e22ez t/dnod4 2onnan sz9rmazom. N Ha 9tj/t/n@ rajta4 a@@or m9r majdnem #toaa@ t9bor9ban 8ag7/n@P "eon elismerAen mDrte 8Dgig a 3el2A@be 8eszA 2eg7EsOEso@at. >al9n 8alami erAs. m9giaT N A legerAsebb N 89laszolta %r/n %rat2. N Ji3Dle 2el7 ezT N @Drdezte "eon.g72angOs9g 2eg7e N 3elelte gD6iesen %r/n %rat2. !em lesz ne2Dz 8ezetAt tal9lni @LzLttI@. )m nem te2etett semmit4 89laszolnia @ellett. . N JiEsodaT N Jeg a@arla@ Llni.z m9r az Dsza@i eemsi@ birodalma N 3ol7tatta to89bb mag9tCl %r/n %rat2 N4 a@i@ im9dattal EsIngne@ #toaa@ minden sza89n. N .zerszer megLl2ettDl 8olna. N >e tLbbszLr is. N Ha ezen 9tj/t/n@4 az szD6 teljesBtmDn7 lesz. >/dta m9r4 mi az a @DrdDs4 amit el3elejtett 3eltenni %r/n %rat2na@ a @olostorbeli beszDlgetDs 3ol7am9n. "eon azt 2itte4 rossz/l 2all. arrCl 3aggatt9l engem4 2og7 2ol szIlettem Ds 2ol Dle@. . N Ha t/dj9@ tartani az ir9n7t4 na6n7/gt9ra beDr2etne@. N ..zerszer el89g2attad 8olna a tor@om N ne8etett idegesen "eon. N . N Jert meg a@arla@ Llni.

"eon az /tolsC 6illanatban tDrBtette oldalra a 29tas9t. !em re6Ilte@ 2Osz mDternDl magasabban4 9m ez D66 elDg lett 8olna4 2og7 @itLrjD@ a n7a@/@at. . ?ebessDgI@ jC8al meg2aladta az otromba 29taso@on lo8aglC eemsi 2arEoso@Dt4 Ds azo@ messze elmaradta@ mLgLttI@. "eonna@ si@erIlt ann7ira Orr9 lennie a megsebzett ro8aron4 2og7 a z/2an9s szLgDt ala68etAen meg89ltoztat2atta4 Ds most szinte 8Bzszintesen s/2anta@ a talaj 3LlLtt Lt mDteres magass9gban. A ro8ar megbillent a le8egAben4 Ds Dles szLgben le3elD zOgott. N $ig79zzP N ordBtotta "eon4 Ds eg7 6illanat alatt 9t8ette az ir9n7Bt9st a @9ba %r/n %rat2tCl."eon el@D6edt. N A 3ranEbaP N )t@ozottP N @i9ltotta %r/n %rat24 a@i Esa@ most oEsOdott 3el @iszolg9ltatott 2el7zetDbAl4 Ds meg6rCb9lt ment9lis Esa69st mDrni @or9bbi 8allatCj9ra. "eon Drezte4 2og7 Esa6d9ba @erIlte@ Ds legszB8esebben 8issza3ord/lt . N JiT . JLgIlI@ 8Dr3ag7asztC diadalordBt9s 2allatszott. A szita@LtA eg7re lejjebb eresz@edett. A szita@LtA Dlet8eszDl7es szLgben z/2ant le3elD. a@i@ a 8astag n7Bl8esszAt ol7 6ontosan @ilAttD@4 s most 8ad/l 89gtatta@ 9ldozatai@ /t9n.bben a 6illanatban Dles sI8BtDs 2allatszott4 eg7 /ndorBtC E/66an9s4 Ds eg7 @arn7i 8astag n7Bl8esszA 3Orta 9t a szita@LtA 6otro29t "eon mLgLtt. Azt9n mielAtt az er3roHbolgna@ Ojabb 3ondorlat j/t2atott 8olna eszDbe4 eg7etlen Esa69ssal letaglCzta4 Ds minden 3ig7elmDt a szita@LtAne@ szentelte. ? ezt D66 idAben tette4 mert Esa@nem belero2anta@ orral eg7 @i9llC szi@l9ba. !em is beszDl8e arrCl a @Dt t/Eatn7i lo8as eemsirAl. "eon azonban rDsen 8olt4 Ds @i8Ddte a t9mad9st. J9r a 2eg7 szinte teljesen 3IggAleges szi@la3alai @LzLtt si@lotta@4 Ds bes/2anta@ eg7 2osszanti 8Llg7be. "eon minden 2atalma ellenDre sem bBrta erA8el.z9ltal az er3roHbolg bLlEs @iszabad/lt a ment9lis szorBt9sbCl4 9m a22oz mDg tOls9gosan @C89l7gott4 2og7 b9rmit is Esele@ed2essen.

Az eemsi lo8aso@ e@@or DrtD@ el a 2osszanti 8Llg7 bej9rat9t.gorjP N ri@@antotta "eon4 Ds jC 6Dld98al j9rt elLl. A 6/33an9so@bCl Og7 BtDlte meg4 2og7 a t9rsai sem @Dsle@edte@. A m9si@ szita@LtA4 imm9r megszabad/l8a a ter2DtAl4 mindenben @L8ette a 6Dld9j9t. GrCb9lt 8Bzszintesen s/2anni a 8Llg7 eg7re emel@edA talaja 3LlLtt4 9m a szita@LtA 2asa szinte m9r a 3I8et sOrolta. A l9b9ban jobban bBzott. Az elsA szita@LtA4 a 29t9n az eszmDletlen %r/n %rat2tal eg7enesen ne@ire6Ilt eg7 @i9llC szi@l9na@4 Ds nag7 Esattan9ssal z/2ant le a 3Kre. $ad/l LsztL@DltD@ mo@9n7 29tasai@at. "eon a sDrtetlen m9sodi@ szita@LtAre 6illantott4 Ds meg3ord/lt a 3ejDben4 2og7 azon /tazzana@ to89bb mind29rman4 9m %r/n %rat2 leszorBt9sa Ds az eltelt @Izdelme@ miatt ann7ira megg7engIltne@ Drezte a ment9lis erejDt4 2og7 nem t/dta biztosan4 @D6es lenneHe 9tH rL6Bteni a magas szi@la3ala@ 3LlLtt biztons9gosan a 2atalmas ro8art. Az 9r/lC er3roHbolg bLlEset eg7szerKen a sors9ra 2ag7t9@4 s sem (azEo4 sem $iona6aad nem 8onta @DtsDgbe "eonna@ ezt a dLntDsDt. ?ebes iramban @a6asz@odta@ 3el3elD az eg7re merede@ebb 2eg7H . Az IldLzA@ @issD lemaradta@P "eon eg7 8DgsA erA3eszBtDssel egDszen a 2eg7 merede@ oldal92oz ir9n7Btotta re6IlA Cri9sro8ar/@at. !7/gaton m9r lassan al9b/@ott a na64 3LlLttI@ @ezdett sLtDtbe bor/lni az Dg. A ro8ar nag7o@at r9nd/lt4 Ds Lnt/datlan/l re6Ilt to89bb. G9r 6erE4 Ds az Djsza@a 3ogja meg2CdBtani a 8il9got. "eon eddigre m9r teljesen el8esztette /ralm9t a 2aldo@lC szita@LtA 3LlLtt. N 1sato@at @ioldaniP N ordBtotta 29tra (azECna@ Ds $iona6aadna@. %r/n %rat2 eszmDletlenIl Ilt leszBjaz8a a dLglLtt szita@LtA 29t9n. N Ha 3Lldet DrIn@4 3/t9sP !em telt bele so@ idA4 Ds Esa@nem ne@irL6Ilte@ a 2eg7 neg78enLt 3o@os4 3I8es oldal9na@. N F/t9sP A @is Esa6at nag7 lendIlettel lCd/lt 3el3elD.8olna4 9m t/dta4 2og7 a sebesIlt szita@LtA8el nem so@ra j/t. N .

A mene@IlDs ala6osan @iszB8ta az erejI@et. "eon erAs tem6Ct di@t9lt4 Ds nem telt bele so@ idA4 mindann7ian zi29lta@ a @imerIltsDgtAl. Azonban a &DmlelAn @eresztIl 9tj/t2at/n@ a 2eg7en4 s 2a 9tDrtIn@4 a@@or eg7elAre ninEs mitAl tartan/n@. A6rC re6edDse@ t9madta@ a szi@l9@ban4 Ds Dmel7gAen Ddes@Ds . N Hamarosan 3elDrIn@ a 3ennsB@ra4 lero2an/n@ a tOloldalon4 Ds be8esszI@ mag/n@at az erdAbe. N >Irelem N n7/gtatta meg "eon. H9tra6illantott4 Ds l9tta4 2og7 a 8ad eemsi@ @LrIl8eszi@ a dLglLtt szita@LtAt Ds az DledezA er3roHbolg bLlEset. Azt9n most mDg eg7et int4 Ds a 8ad eemsi@ szinte az A 6aranEs9ra 8eszi@ IldLzAbe a mene@IlA@et. &es@en7 szi@la29gCn ig7e@ezte@ 3Ll3elD az ismeretlenbe.lLl "eon4 szorosan a n7om9ban $iona6aad4 a sort 6edig nDg7HLt lD6Dssel lemarad8a (azEo Jenem4 a @/rta l9bO t2or6 nemesOr z9rta. "eon azDrt 89lasztotta ezt a rDszt4 mert itt a lo8aso@ nem leszne@ @D6ese@ 3el@a6asz@odni4 mBg eg7 sB@abb tere6en @Lnn7Kszerrel /tolDrnD@ A@et. Az egDsz sereg meglCd/lt /t9n/@. FOjtat8a4 li2eg8e ro2anta@ a Esillag3Dn7es Djsza@9ban. N >/dom m9r4 2ol 8ag7/n@.oldalon. %r/n %rat2 szDles geszt/so@@al intett 3elDjI@4 Ds az eemsi@ 8Drszomjasan tLrte@ @i.. JLgLttI@ messze elmaradta@ az IldLzA@. $ala2og7 tOls9gosan 3/r9n ala@/lna@ a dolgo@. A 2eg7 belsejDben4 nem tOl messze innen #toaa@ 6a6jai eg7 &DmlelAt ala@Btotta@ @i4 amel7 l9tszClag eg7 @LzLnsDges 2eg7i eemsi tan79ra 2asonlBt. . %r/n %rat2 Esa@ eg7et int4 s a @olostorban m9ris re6IlA 29taso@at boEs9tana@ a rendel@ezDsDre. A n7el8D8el megned8esBtette @isz9radt aj@9t..z itt !es6at4 az . A t98olban eszelAs @aEag9s EsendIlt 3el4 Ds a l9b/@ alatt megrendIlt a 3Lld. "eonna@ nag7on nem tetszett a dolog. N Jessze 8ag7/n@ mDgT N n7Lgte (azEo4 a@i eg7 @isebb 6i2enA al@alm98al elsA Bzben Drte /tol a t9rsait. . &i a 3ene ez a %r/n %rat24 2og7 e@@ora be3ol79ssal rendel@ezi@T $iona6aad4 az eemsi Ojabb nD29n7 mDter m9sz9s /t9n meg6i2ent eg7 @isebb szi@lateraszon4 Ds a t9rsai2oz 3ord/lt.g72angOs9g 2eg7e4 az Dsza@i eemsi@ terIletDne@ @Lz6ontja. !em j9rtam mDg itt4 de az elmond9so@ /t9n 3elismerem.

"eon ?il8er arra Dbredt4 2og7 8ala@i g7engDden bL@dLsi az oldal9t4 mi@Lzben az A ne8Dt s/gdossa.. Hatalmas testDt megle6Aen @Lnn7en mozgatta. N F/t9sP N bAdIlt el $iona6aad4 Ds jC 6Dld98al elLl j9r8a ne@iH iramodott az emel@edAne@. >este4 lel@e @B89nta az al89st4 a 6i2enDst. "eon Ds (azEo eg7 ember@Dnt 89gta@ ne@i az emel@edAne@4 Ds 6illanato@on belIl beDrtD@ a li2egA $iona6aadot. Jegr9zta a 3ejDt. Jeg3eszBtette 3ig7elmDt4 de $iona6aad 2ort7og9s9n @B8Il semmit sem 2allott. N ?emmi. N . A sLtDt Djsza@9ban Esa@ bizon7talan @Lr8onala@at l9tta@. N Sbredj4 "eonP "assan @in7itotta a szemDt4 de mDg nem 8olt igaz9n mag9n9l. Jost m9r a @/rta l9bO (azEo 2aladt elLl4 t2or6 LsztLnei 8ezettD@4 Ds a 29rom 39radt 89ndor 2amarosan eg7 @isebb barlangban tal9lta mag9t4 amel7ne@ bej9rata nem 8olt nag7obb eg7 jC@ora 2ordCn9l. Az D66 elDg nag7 8olt a22oz4 2og7 teljesen elta@arja a sLtDt l7/@at.. !Dma eg7etDrtDssel bebOjta@ a barlangba4 s odabent tal9lta@ eg7 mDretes szi@l9t4 amit eg7esIlt erA8el a n7Bl9s elD gLrdBtette@.szagot 2ozott 3elDjI@ a szDl. N Ji a bajT N Hallgasd Esa@P N $Dgre r9jLtt4 2og7 az Dber (azEo @eltette 3el. A @imerIltsDg @ezdett el/ral@odni rajt/@4 Ds mind29rman 8ad/l zi29lta@. N $alami@ m9sz@9lna@ a barlang elAtt. "e2et4 2og7 min@et @eresne@P N &eltsd 3el $iona6aadotP N 8ette s/ttogCra a 2angj9t "eon is4 de . ?9nti@9l8a ig7e@ezett to89bb. A t2or6 dI2Lsen 3el2or@ant4 majd mDl7 lDlegzetet 8D8e s/ttogni @ezdett. Az eemsi nem nag7on bBrta a 2eg7i tere6et4 in@9bb sB@s9go@2oz szo@ott. !em le2etne@ tOls9gosan nag7o@4 de tiszt9n 2allom a 2omo@ serEegDsDt a lD6tei@ n7om9n. Hamarosan mindann7ian 9lomtalan al89sba merIlte@. "eon eg7 laz9bb talajon megEsOszott4 Ds Esa@nem @i3iEamBtotta a l9b9t.essen a bot3IledbeP N szit@ozCdott 3ojtott 2angon.

. Jint eg7 Cri9si 2ang7a4 gondolta "eon4 Ds minden izm9t meg3eszBt8e 3el6attant. $iona6aad meg8onta a 89ll9t. Ha 8ala@i tIzet g7Ojt a bej9rat elAtt4 a bentlD8A@ 3IstmDrgezDst @a6na@4 mielAtt megad2atn9@ mag/@at. $ag7 so@ l9ba 8an4 8ag7 so@an 8anna@. &D6telen 8ag7o@ meg9lla6Btani4 mi m9sz@9l a barlang elAtt. ?il8er @i8etette mag9t a l7/@on4 ig7e@ezett minDl t98olabb @erIlni4 2og7 a t9rsai is @ij/t2assana@. N 'tt nem marad2at/n@4 mert innen @Lnn7en @i3IstLl2etne@ min@et. . (azEo Ds $iona6aad megragadt9@ a bej9ratot elz9rC szi@l9t4 Ds "eon intDsDre 3Dlretolt9@. (azEo 3elemelte a @ezDt4 mert ne@i m9s el@D6zelDsei 8olta@ a barlang biztons9g9rCl4 de g7orsan r9jLtt4 2og7 "eonna@ 8an igaza.eg7 2al@ 2ang szClalt meg a sLtDtbAl. A bej9ratot /g7an tLbb sz9z 2arEossal szemben is tartani t/dn9@4 de ninEsene@ tartalD@ai@4 a szellAzAn7Bl9srCl nem is beszDl8e. . "eon @L8ette te@intetD8el a 8LrLs 6onto@at4 amel7e@ eg7re 3eljebb 89ndorolta@ a testDn4 mBgnem meg9lla6odta@ a szB8Dn.szelAs sietsDggel be8etette mag9t eg7 @Lzeli szi@la mLgD. -e abban biztos 8ag7o@4 2og72a tLbben is 8anna@4 eg7i@ sem nag7obb (azEo b/zog9n79n9lP N (eme@P N bClintott elDgedetten "eon.g7 6illanatra megszDdIlt4 Ds ami@or @in7itotta a szemDt4 eg7 @LrIlbelIl 3Dl mDter 2osszO4 tBz Eenti magas teremtmDnn7el nDzett 3ar@asszemet. N 1sa@ serEegDst. "eon ?il8er Esa@ most dLbbent r94 mit jelentene@ a 6iros 6Ltt7L@. N J9r Dbren 8ag7o@ eg7 idejeP A 29rom Eimbora 3elt969sz@odott4 Ds 3eg78erei@et @Dzben tart8a a @ij9ratot 3DligHmeddig elta@arC szi@l92oz osonta@. N A 3ranEbaP N . N Jit 2allaszT N 3ord/lt "eon az eemsi2ez4 a@ine@ elismerten a legjobb 2all9sa 8olt 29rmCj/@ @LzLtt.bben a 6illanatban a lDn7 szeme @in7Blt4 Ds a2og7 "eonra nDzett4 @Dt a6rC 8LrLs 6ont jelent meg a E2er/b l9bsz9r9n. A 39jCs l9ba megbiEsa@lott a nag7 ig7e@ezetben4 Ds szDg7en 8ag7 sem4 a Hajnal "o8agja 8Dgig89gCdott a 3LldLn.

akarnak( B Drtette meg eg7 m9sod6erE alatt "eon4 Ds 8alami 2atodi@ DrzD@tAl 8ezDrel8e jobbra 8etAdLtt. &ellemes zsibbadts9g 8ett rajta erAt4 m9r nem 89g7ott m9sra4 Esa@ eg7 @iadCs al89sra. $DdtelenIl 9llt a termesze@ t9mad9sa @Lze6etteP >/Eatn7i 8LrLs 3Dn7 jelent meg a testDn4 amBg a ment9lis 6ajzzsal 3oglalatos@odott4 a2og7 a g7il@os 2ang79@ @LrIl8ettD@ Ds EDlba 3ogt9@.bben a 6illanatban a6rC szisszenDse@ 2allatszotta@4 Ds @Dtt/Eatn7i 2al9los lDzers/g9r ind/lt "eon ?il8er ir9n79ba. Gar9n7i szil9n@o@ 6attanta@ le a szi@l9rCl4 Ds 6ontosan ott4 a2ol az imDnt mDg A g/ggolt4 29rom lDzer@eresA 3Dn7e jelent meg.ze@ lennDne@ azo@ a robottermesze@4 ami@rAl @or9bban m9r D66 eleget 2allottT . N . !em mK@LdLtt a ment9lis 6ajzsa. A Hajnal "o8agja n7/gtalan/l szemlDlte IldLzAit. (azECt eg7 szi@la tetejDn 6illantotta meg4 amint aggCd8a leste a @LrIlLtte m9sz@9lC t/Eatn7i 2ang7aszerK teremtmDn7t. A 8Dg eg7re Esa@ 89ratott mag9ra.ze@ lennDne@ Jelan leg6/sztBtCbb 2arEi gD6ei4 ami@ @D6ese@ 69r Cr9n belIl teljesen letarolni eg7 3al/tT =9r2og7 leg7en is4 8alamit sIrgAsen tennie @ell4 2aEsa@ nem a@ar 2el7es @is l7/@a@at a 3ejDbe Ds az ag79ba. "eon 8ad/l @LrIl6illantott4 a t9rsait @ereste. HarEolni a@art4 de 8ala2og7 nem l9tta DrtelmDt. Jent9lis b/ro@4 8illant "eon ag79ba4 de 2i9ba @onEentr9lt a jCl ismert DrzDsre4 semmi sem tLrtDnt.&Dt a6rC4 8LrLs 3Dn7 8illant az Djsza@9ban. . "Dzers/gara@. Az Cri9s2ang79@ @LrIlj9rt9@ az eemsit4 de Es/69n a t9j eg7 @iemel@edDsDne@ te@intettD@4 mert eg7etlen lDzers/g9r sem Dgette 9t testDt. Jint2a a 2ang79@ @omm/ni@9ln9na@ eg7m9ssal4 eg7re tLbb lDH zer@eresA 69szt9zta a @Lrn7D@et4 Ds @itartCan @Lzeledte@ a22oz a 2el72ez4 a2ol "eon la6/lt. . . (ossz/l lD62etett. "e2/n7ta a szemDt. $iona6aad a 3LldLn Ilt4 Ds 39jC bo@9j9t masszBrozta. :sak enge.z a tied4 te ro2adD@P N I8LltLtte (azEo dI2Lsen4 Ds sza8ait eg7 Drett dinn7e szDtloEEsan9s92oz 2asonlC 2ang @BsDrte.

N =iztosan az motosz@9lt bennete@4 mi2ez @ezdenDte@ nDl@Ilem. N (eme@ m/n@9t 8Dgeztete@ N diEsDrte @Dt t9rs9t. Hamarosan eg7etlen a@tB8 6Dld9n7 sem maradt. )m amBg a termesze@ eg7re EsL@@entettD@ "eon ment9lis 6ajzs9na@ intenzit9s9t4 (azEo Ds $iona6aad szabadon j9r@9l2atta@ @LzLttI@4 Ds eg7m9s /t9n zOz2att9@ A@et darabo@ra. A lDzern7al9bo@ 9rtalmatlan/l si@lotta@ le rCla4 de a g7il@os 2ang79@ nem szIntettD@ be a tIzelDst. N JostP N $iona6aad emel@edett 3el eg7 @Lzeli szi@la mLgIl4 Ds jC@ora @AtLmbLt gLrgetett a 2ozz9 leg@Lzelebbi 2ang79ra. Gedig az eg7i@ 3Lrtelem eg7enesen ne@iment4 ledLntLtte a l9b9rCl4 Ds 9tm9szott a 29t9nP . N Ami@or elAszLr megl9ttam eze@et a EsO3. ?zi@r9@ 6attogta@4 Ds a lDn7 beszIntette a tIzelDst. "eon Es/69n enn7it DrzD@elt4 a @L8et@ezA 6illanatban 3elszi@r9zott @LrIlLtte a jCl ismert4 zLld szBnK ment9lis 6ajzs.H9 $LrLs 3Dn7e@. $iona6aad is megOszta sDrtetlenIl az elsA tal9l@oz9st.. ?il8er Drezte4 2og7 minden eg7es tal9latn9l EsL@@en a 6ajzsa ereje.. AggCd8a 3ig7elte a 2ang79@at4 Ds eltL6rengett azon4 8ajon @i bBrja to89bb. !ag7Esattan9s jelezte4 2og7 tal9lt. J9rHm9r elsirattam magam4 ami@or r9Dbredtem4 2og7 8elem 3i@arEn7it sem tLrAdne@. lDn7e@et4 rLgtLn t/dtam4 2og7 eze@ Jelan robottermeszei. "eon meg@Lnn7ebbIlten szIntette meg ment9lis 6ajzs9t. (azEo el8ig7orodott. A tOloldalon (azEo4 a 2KsDges t2or6 grC3 szCrta sz9molatlan/l a @L8e@et a g7il@os teremtmDn7e@re4 ami@ ezzel mit sem tLrAd8e to89bbra is lDzers/gara@@al lAdLztD@ a @iszolg9ltatott 9ldozat/@at. Rjabb Ds Ojabb energiaEsoH mago@at boEs9totta@ Otra4 @BmDletlen 6ontoss9ggal EDlba 8D8e "eon ?il8er szB8Dt Ds 3ejDt.

Ji8el $iona6aadot jobb @Dz 3elAl l9ttam4 elAszLr arra gondoltam4 te rejtAztDl oda. N A2a N mot7ogta "eon4 de gondolatai m9r m9s2ol j9rta@.N A2a N bClogatott az eemsi. A 8ezDrlAszer@ezet n7il89n a 3ejDben 8olt4 mBg a lDzergerjesztAt Ds az energiatele6e@et a testDben 2ordta..g7 6illanatig sem 8olt @DtsDges4 2onnan sz9rmazi@.. 'szon7O arEa 8olt. N Hallottam a reEEsenDst.g7etlen 6illant9st 8etett Es/69n r94 Ds t/dta4 megDrzDsei ezOttal sem 2ag7t9@ Eserben. . a mCdszeres @iirt9s/@na@4 ami@or eg7 @/6orgC ala@ot 6illantottam meg az eg7i@ @Lzeli szi@la mLgLtt. &Lzelebb lD6tem4 Ds az ala@ a lD6teim zaj9ra meg3ord/lt. .g7 t98ir9n7Btott teE2ni@ai szLrn7szIlLttet. N =ajban 8ag7/n@T N lD6ett @Lzelebb $iona6aad. . "e2etett 8ag7 @Dt @ilC4 Ds @itin69nEDl 2el7ett 3Dm69nEDl borBtotta a testet. (azEo mDltCs9gteljesen @i2Ozta mag9t4 l9t2atClag nag7on bIsz@e 8olt a tettDre. A 3ejDn lD8A Es96o@ a t98ir9n7Bt9st szolg9lt9@. N $alami 3/rEsa szer@ezet esett @i a 2/lla @ezDbAl4 ami elg/r/lt a szi@l9@ @LzD4 de nem @erestem4 mert a @L8et@ezA 6illanatban megl9ttala@4 D66en a@@or b/r@olta be a zLld ment9lis 29lC a testedet4 Ds a 3Dn7e@ mind r9d szegezAdte@.g7 6illanatra ledermedtem4 szerenEsDre A mDg in@9bb4 Ds mire 3elemel@edett 8olna4 ne@em m9r lendIlt a b/zog9n7om. Jint2a eg7 @Bg7C nDzett 8olna 8elem 3ar@asszemet. N Rg7 tKnt4 Dszre sem 8ett4 6edig ala6osan a g7omromba ta6osott. . (azEo nDm9n 9llt a .. "e2ajolt az eg7i@ Lsszela6Btott 2ang792oz4 Ds a @ezDbe 8ette. 12er/bionban @e8esen 8anna@4 a@i@ il7en EsOEsteE2nolCgi98al rendel@ezne@. N S66en ne@i a@artam 3ogni a. Jelan4 a >eE2no@rata 8ad9szi@ r9P Ss az a tDn74 2og7 a 2ang79@ @i3ejezetten Lt t9madt9@4 (azECD@@al mit sem tLrAd8e4 arra /talt4 2og7 A a @iszemelt EDl6ont..g7 robot2ang79t tartott a @ezDbenP . "eon elmosol7odott.

Azt 2iszem4 @omol7 8eszDl7 3en7eget. N A bKnLs merg29niP N !em 2ittem 8olna4 2og7 mi 8ala2a mDg tal9l@oz/n@4 "eon ?il8erP N A 3Dlisten 2angtalan @aEajt 2allatott. N Jost itt 8ag7o@4 8ag7 nem 8ag7o@T N @Drdezte tal9n7osan. J9gi@/s bD@l7C @Lti gOzsba a testI@et. !D29n7 lD6Dsn7ire tAlI@4 eg7 szi@la 3LlLtt 9ttetszA ala@ lebegett.ze@ szerint itt 8ag7o@ N Esod9l@ozott ?ang. N "assan a testtel4 bar9toEs@9mP N emelte 3el Esilla6BtCan a @ezDt a . )m az m9r nem 3eszIlt ott a szB8e @LrIl. N Jit a@arszT N sziszegte dI2Lsen "eon4 Ds a ?LtDt "9ng 3elD n7Olt gondolatban. Jind@etten n7omban megmere8edte@4 s b9r szemI@ben ott Esillogott az Dlet4 "eon t/dta4 2og7 t9rsai @D6telene@ a@9r a leg@isebb mozd/latra is. N . Jajd /g7anezt megismDtelte $iona6aad ir9n79ba. N . !a4 nDzzI@ Esa@P &iEsit el3ordBtotta a 3ejDt4 ten7erDt a sz9ja elD 2el7ezte4 mint2a EsC@ot a@arna dobni4 s az /jjai 3LlLtt (azECra 3Ojt. A ment9lis 2/ro@ azonban 9rtalmatlan/l EsOszott le a jelenDsrAl4 mint2a Es/69n eg7 8etBtett @D6et tal9lt 8olna. ?ang ismDt ne8etett.szelAs arE@i3ejezDs. "eon ag79t 8LrLs @Ld borBtotta el. "eon bClintott.29ta mLgLtt. (azEo 3en7egetAen meglengette b/zog9n79t4 $iona6aad a @ardj9t r9ntotta elA.gg7el tLbben 8ad9szna@ r9n@. .zIstLs 2aj4 2ideg te@intet4 a sz9ja sar@9ban a6rC mosol7. N J9r magam sem t/dom. N -e mDg mil7en @omol7 8eszDl7P "eon megdLbben8e 6erdIlt meg4 teste @LrIl szinte /g7anabban a 6illanatban 3elszi@r9zott a ment9lis 6ajzs. N %7il@olo@4 te29t lDtezem. . N ?ang Al_ra2imP N s/ttogta "eon. F/ra ne8etDs 2allatszott a 29t/@ mLgIl. N )m ez az Lr8endetes tal9l@oz9s4 most 8Dgre be@L8et@ezettP "eon 2aboz9s nDl@Il a ment9lis erejDre @onEentr9lt4 Ds zLld 3Dn72/r@ot 8etett a lebegA l9tom9s n7a@9ba.

N Jit 89rsz tAlem ebben a szL8etsDgbenT N 8etette 3el a @DrdDst... . 1sa@is azDrt Dle@4 2og7 2el7re2ozzam azt4 amit elrontottam. .szDbe 8illanta@ eddigi @alandjai4 mel7e@ben b9r so@ minden megtLrtDnt 8ele4 az igazi boldogs9got4 a n7/galmat so2asem tal9lta meg. . . N S66en ezDrt mellettem dLntLttDl. "egal9bbis eg7magam erAtlen tLbb ellensDggel szemben. N Gedig igen N sDrtAdLtt meg eg7 6illanatra ?ang4 majd szDlesen elmosol7odott.g7Itt 8iszont erAsebbe@ le2etnDn@ b9rmel7 szL8etsDgnDl4 amel7 jelen 6illanatban 12er/bionban 8ag7 Amri@ban lDtezi@. N Ss 12olerT N @Drdezte gOn7osan "eon. a rDgi 2atalmam imm9r a mOltD.. %7enge 8ag7o@. Abban bBz8a 3ord/lo@ 2ozz9d az aj9nlatommal4 2og7 3Dlre t/dod tenni a mOltbDli LsszezLrdIlDse@et4 Ds @D6es 8ag7 elABtDlete@ nDl@Il Esa@ a jelenre @onEentr9lni.g7anP N "eon a@aratlan/l is @i@L6Ltt.3Dlisten.lismerem el@L8ettem /g7an eg7H @Dt EsibDszsDget a mOltban4 de azCta g7L@eresen meg89ltoztam.r9t jC idAre el@Ildted az Dteri lDtsB@ra4 Ds elDg idAbe tel2et4 mire ismDt Lssze t/d @ot78asztani ann7i matDri9t4 mell7el szere6et j9tsz2at 12er/bion sors9na@ ala@/l9s9ban. Arra gondoltam4 2og7 mi8el mind@etten /g7anazt a EDlt 2ajszolj/@4 Lssze @ellene 3ogn/n@P Jind@etten a Hajnal Had/r9t a@arj/@ 2idegre tenni4 9m @IlLnH@IlLn esDl7telene@ 8ag7/n@. !e@em ninEs idAm @i89rni ezt. ne 3eledd4 elsAsorban ne@em @LszLn2eted4 2og7 12er/bionba @erIltDl4 Ds 8DgIl is Bg7 8ag7 Og7. A ?LtDt "9ng . 1sa@2og7. N +t m9ris @i6i69ltad a szL8etsDgeseid @LzIlT ?ang @i8illantotta 2C3e2Dr 3ogait. ? 2a m9r a mOltn9l tart/n@. N >eg7I@ 3Dlre a mOltat4 3ejezzI@ be az ellensDges@edDstP Hallgass meg4 @Drle@4 Ds az/t9n BtDljP . N !em4 bar9tom....gDsz szB8DbAl g7KlLlte a merg29nit. 12olert te magad 6i69ltad @i nem so@@al ezelAtt. N Gontosan. de Dn tettele@ azz94 a@i 8ag7P "eon Lssze2Ozta a szemLldL@Dt... ?ang az orr9t 6isz@9lta. N C sz9ndD@@al jLttem ide4 n7Blt la6o@@al a@aro@ j9tszaniP N .

N . N Ss mi elAn7Lm sz9rmazna ne@em eg7 il7en Esele@edetbAlT ?ang ra8asz@9san elmosol7odott4 Ds a szeme Ein@os9n meg8illant. 12lo8ia 8isszan7eri a 3iatals9g9t4 Dl2ette@ boldogan a 8il9gtCl 3Dlre8on/ltan4 8ag7 D66en az Dn 6alot9mban. N !em 2iszem4 2og7 szL8etsDget @LtnD@ 8eled4 merg29ni ?ang. Azt9n 6edig eg7esIlt erA8el4 @etten eg7Itt n7Brj/@ @i a Hajnal Had/r9t. "eon szar@aszti@/san biEEentett. JegszabadBt2atn9d 12er/biont a jelenlegi leg8eszedelmesebb tDn7ezAjDtAl. N =e8DgeznDd azt a 3eladatot4 amine@ el8DgzDsDre ol7 nag7@ed88el ind/lt9l (ominV7ara@ g7B@jaina@ szigetDrAl. A2og7 jCna@ l9tj9to@. N Bg7 mK@Ldi@ a szL8etsDg. N A mCdszer maradjon az Dn tit@om4 de 2og7 @D6es 8ag7o@ a 8issza3iatalBtC 8ar9zslatra4 abban @9r @Dtel@edned. N Hog7 ezzel eg7 mDg 8eszedelmesebb tDn7ezAt szabadBtsa@ a 8il9graT N >e 2Bzelegsz N ne8etett elismerAen ?ang. >Ol so@szor be/grottam m9r.g7 a6rCs9got @Dre@ tAled. JegLljI@ a Hajnal Had/r9t4 azt9n me2etsz4 amerre a@arsz 29borBtatlan/l. ?ang Inne6Dl7es @D6et 89gott. N AmiCta nem taH l9l@ozt/n@4 lDn7egesen @i3ejlAdLtt a 2/morDrzD@ed. %ondolj Esa@ beleP Sn 8ag7o@ az eg7etlen ol7an merg29ni ebben a 8il9gban4 a@i elDg . Ha 8elem 2arEolsz4 Ds Og7 dLntesz4 2og7 megbBzol bennem4 elsA emberemmD teszle@ Ds semmire sem lesz 6anaszod4 ezt megBgDrem. .z tal9ltP N Ha te segBtesz ne@em4 Dn is segBte@ ne@ed N dOdolta ?ang boldogan. N Hog7an t/dn9d 8isszaadni 12lo8ia 3iatals9g9tT N @Drdezte "eon ern7edten. "eon a 3ejDt r9zta. N $isszaadom a 3elesDged 3iatals9g9tP N ItLtte to89bb a 8asat ?ang. "eon eltL6rengett ezen a @ijelentDsen. N $ag7 tal9n m9r ez sem Drde@elT !em szeretnDd a Es9bos 12lo8i9t ismDt a szD6sDgDben tIndL@Ll8e l9tniT >e tal9n elDgedett 8ag7 azzal a @ardba z9r@Czott 8Dnl9nn7alT "eon LsszeszorBtotta az aj@ait4 Ds eg7 szCt sem szClt. Azt teljesBtened @ell.

.zt. . N Jondj/@ Og7 in@9bb4 2og7 a Hajnal Had/ra az eg7etlen4 a@i 2a g7il@ol4 szLrn7K Ds ismeretlen jellegK 8ar9zserejD8el képes LrL@re meg3osztani b9rmel7i@In@et az DlettAl. J9r megint ol7asmi4 amire nem sz9mBtott. )m 2a a Hajnal Had/ra 8Dgleg Og7 nem 2at9roz4 2og7 letLrli a Jagisztert 12er/bion szBn6ad9rCl4 elAbb 8ag7 /tCbb sz9mBt2at/n@ a 8isszatDrDsDre.. N JegLltem 12olertT N a@arta t/dni4 mert ez a le2etAsDg el@DH 6esztette4 s mDg mindig DlDn@en Dlt a @D6zeletDben a Jagiszterrel Ds a ?LtDt "9nggal 8B8ott Esata. .8ar9zserA8el Ds ment9lis 2atalommal bBr a22oz4 2og7 a@9r a termDszet erAi8el is szembesz9lljon. m9r ninEs 8isszatDrDs4 mDg eg7 istenne@ semP H9t ezDrt retteg minden@i a Hajnal Had/r9tCl. mondj/@ Og7 eg7H@Dt D8sz9zad mOl8aP A te jC8oltodbCl rDszben el8eszBtette 2atalm9t a ?LtDt "9ng 3LlLtt4 ami@or nemrDgiben Dlet2al9l2arEot 8B8tato@.mlD@szel =alam/draT + m9r szinte egg7D 89lt a @arddal4 megragadta dene8DrHala@ban4 s ami@or a szI@sDg Og7 @B89nta4 az egDsz 3ol7amatot 8issza t/dtam 3ordBtani. ?ang a 3ejDt r9zta. "eon sC2ajtott.. N 12oler most D66 nem e 8il9g le8egAjDt lDlegzi4 2anem az Dteri lDtsB@ot boldogBtja4 de EsalCdnD@4 2a nem tDrne 8issza 2amarosan... N !a4 azDrt nem eszi@ ol7an 3orrCn a ?LtDt "9ngotP N ne8etett a 3Dlisten.. "eon eltL6rengett a 2allotta@on.. )m 2a megteszi. &D6es a 8DgsA el6/sztBt9sra4 de nem mindig teszi azt. Ss mDg a merg29ni@ @LzLtt is rit@a az4 a@i a m9sodlagos lDt minden szL8AdmDn7D8el tiszt9ban 8an. Sn nem eg7szer 3ordBtottam m9r 8issza az idAt azo@ szer8ezetDben4 a@i@ a t9rgg7al 8alC 2ason/l9s @L8et@eztDben 2ib9t @L8ette@ el4 Ds 3izi@ailag elLregedte@. N JDg te isT ?ang 8ona@od8a biEEentett.. b9r@it @D6es 8Dgleg megLlniT ?ang @eserKen 3el@aEagott4 Ds a 3ejDt r9zta.. N A Hajnal Had/ra. megte2etem 12lo8i98al is.. &Drdezz Esa@ meg b9rmel7 merg29nit4 a@9rmel7i@I@ megmond2atja4 2og7 Dn a saj9t nD6emben is ismert s9m9n 8oltam4 a m9sodlagos lDt igazi s6eEialist9jaP .

N A test 3IsttD 89li@4 Ds mi@Lzben az 9ldozat 8ad/l r9ngatCzi@ Ds ordBt @Bnj9ban4 a 3Ist6amaEso@ Ea3ato@ra sza@adozna@.g7 @Dmem 3ol7amatosan a @LzelDben tartCz@odi@4 Ds a 3A@odC minden lD6DsDt jelenti ne@em.. #toaa@ nem .... ?ang bClintott. N %orVanEsda@ N @i9ltotta ?ang dI2Lsen. ?zDtH 3oszlott4 mint n79ri Dgen a rit@a 3el2A... A@arod4 2og7 3elsoroljam azo@ list9j9t4 a@i@ m9r so2a tLbbD nem tDrne@ 8issza @LzDn@T A@arod 2allani az el@9r2ozotta@ ne8eitT "eon megborzongott4 de nem 89laszolt. Azonban @i89rtam a le2etAsDget az Dteri lDtsB@on4 mel7re a diadalod /t9n nem so@@al 12oler tDged is sz9mKzLtt.. szerte3oszlo@4 mint eg7 @Ld3olt4 amit el3Oj a legen72Dbb szellA. N Bg7 6/szt/lt el &e8anaar. N A dDli eemsi@ 3A@odCja 8olt4 mielAtt #toaa@ 8isszatDrt 8olna az Dteri lDtsB@rCl.. &e8anaart a Hajnal Had/ra 6/sztBtotta el..zt egDszen biztos 3orr9sbCl t/dom. N !emP N 89gott @Lzbe ?ang. N >/do@ rCla. )m 2a eg7szer a Hajnal Had/ra g7il@os sz9ndD@@al t9mad r9m4 Ds Og7 dLnt4 2og7 8Dgleg el6/sztBt. . -omerg %arga@24 &irgenVtresar4 %/lgas2a4 (e55ter Argin2 Ds mDg legal9bb eg7 t/Eat @odC4 nag7@odC.N Jine@ tagadjamT HosszO lDtezDsem sor9n nem eg7szer meg2altam m9r. A Hajnal Had/ra 8Dgzett 8ele... ? 2aH sonlCan LrL@re -egs#$ntette mindazo@at4 a@i@ ellene szegIlte@. N !em #toaa@ a Hajnal Had/raP . Ds mindig 8isszatDrtem. Ds nem marad semmiP N RristenP N mot7ogta "eon. ?ang 8ad/l megr9z@Cdott4 majd 3el@aEagott.. N Hiszen ez azt bizon7Btja4 2og7 #toaa@. 'mm9r sen@i sem meri n7Bltan meg@DrdAjelezni a nag7 #toaa@ 2atalm9tP "eon le8egA /t9n @a6@odott. #tt 3ol7tat2attam4 a2ol abba2ag7tam4 mDg a@@or is4 2a nD2a D8tizede@ telte@ el a t98ollDtem alatt. N Rg7 8ala2og7P G/33. "eon 3el@a6ta a 3ejDt. &Dt na6ra r9 szerte3oszlott4 mint a 69ra a 2el7ettese4 %irndreg nag7@odC is. ? ezt @L8ettD@ mindazo@4 a@i@ az Oj Dletre @elt #toaa@ ellen 3ord/lta@. >Lbb t/Eat eemsi szeme l9tt9ra 6/@@ant szDt %orVanEsda@ a saj9t trCnj9n.

.. N . ?o@ minden /talna erre a le2etAsDgre. (9ad9s/l Jelan. N Ss JelanT N @Drdezett @Lzbe "eon idegesen. !em eg7et megLltem m9r @LzIlI@.... ?im9n elte2etnD At is l9b alCl4 Ds eg7edIl /ral@od2atna @ed8e szerint. N -e 29t. GDld9/l az4 2og7 Jelan jelenleg #toaa@ szL8etsDgese Ds 2K t9rsa. @IlLnLsebb ne2DzsDg nDl@Il.leinte arra gondoltam4 2og7 a FDreg/ra@ N 3ol7tatta ?ang. (9ad9s/l az A 2atalm/@ erAsen @orl9tozott.le2et a Hajnal Had/raP Az eemsi@ 3L@odCja Esa@ b9b/ anna@ a tito@zatos szemDl7ne@ a @ezDben4 a@i a Hajnal Had/r9na@ ne8ezi mag9t.. A ment9lis erejI@ g7enge4 s b9r rendel@ezne@ eg73ajta ala@89ltC teE2ni@98al4 rajtam nem t/dta@ @i3ogni. @Drdezem: mi szI@sDge 8an #toaa@ra.. !em le2et4 2og7 a >eE2no@rata tal9lt 3el 8alami szer@ezetet4 amine@ segBtsDgD8el 8Dgleg @D6es el6/sztBtani a lel@e@et. Anna@4 a@i 2al2atatlans9gra szIletett4 igen rDmes az a t/dat4 2og7 lDte b9rmel7i@ 6illanatban 8Dgleg szDt6/@@an2at4 mint eg7 sza66anb/borD@. ? 2og7 miDrt 2Cdolt be #toaa@4 Ds miDrt 2ajlandC 3eltDtel nDl@Il teljesBteni a HadOr minden 6aranEs9tT Sn meg t/dom Drteni.l @ellett 8etnem a le2etAsDget. mi3Dle szerzet le2et a Hajnal Had/raT N tLrt @i "eon4 Ds maga sem Drtette4 mitAl lett 2irtelen enn7ire ideges. N !em so@@al ezelAtt robottermesze@ t9madta@ r9m4 Ds Esa@nem szDtlAtte@ a lDzerei@@el. N ?ang elmerengett eg7 6illanatig4 majd 3ol7tatta... .. mDg az Dteri lDtsB@rCl isT ?ang elmosol7odott.. . N !em. N Ji3Dle m9gi98al.. b9r sz9mBtC Ds ra8asz4 nem ol7an 3ondorlatos4 2og7 @D6es leg7en ol7 3ortDl7os 2Oz9so@ra4 mint amit a Hajnal Had/r9tCl megta6asztalt/n@... N Wg7esP =e8allom4 D66 ez motosz@9l m9r na6o@ Cta az Dn 3eH jemben is. 'gen4 nem z9r2atC @i4 2og7 a jC Lreg Jelan b9Esi 3eltal9lt 8alami LrdLngLs szer@ent7Kt4 ami8el eg7szer s minden@orra @iEsin9l2atja az ellensDgeit. A FDreg/ra@ Ds a FDregmestere@ 8ag7 #toaa@na@ engedelmes@edne@ 8ag7 a Hajnal Had/ra 6aranEs9ra Esele@szene@. ?im9n 8Dgez2etne 8elem is Ds 8eled is. N Gersze az nem z9r2atC @i4 2og7 eg7 @IlLnleges @D6essDge@@el rendel@ezA FDregOr igazgatja a b9b/@at a 29ttDrben4 de eddig minden il7en ir9n7O @/tat9som meddAne@ bizon7/lt. )m 2a Bg7 8an.

. N Rg7 8an N 2Ozta el a sz9j9t ?ang. G/@@... lennD@ az a n7omT N Jondj/@ in@9bb Og7.. Azt9n AlmDra4 eg7 i3jO merg29ni 8ar9zslCnA4 a@i. AzDrt D66 engem @eresett4 mert. N $an o@od 3eltDtelezni4 2og7 a Hajnal Had/ra mindann7iCn@ DletDre tLrT 1sa@ 3ol7tatom a nD8sort N 89gta r9 ?ang. Azt9n megind/ltam azon a n7omon4 amire AlmDra /talt4 Ds most itt 8ag7o@. &D6zel2eted 2aragomatP FDlCr9n 9t tomboltam Ds magam sem Drtem4 mi@Dnt le2et4 2og7 il7en g7orsan leEsilla6odtam. N 1sa@2og7 a Esinos AlmDra 8alami idAzBtett m9gi9ja segBtsDgD8el tegna6 8isszatDrt az Dteri lDtsB@rCl4 s Oj Dletre @elt. G/@@4 6/@@P Jara@adros4 a @/nigaami@ 8Drszomjas @ir9l7a4 s az At @L8etA H/rog2an @ir9l74 a@i mDg @Dt 2Dtig sem /ral@odott. te 8ag7 a EDl6ont4 a2o89 a n7om 8ezet.. . >imor Ds Jar@2/s4 a E2olerit9@ @Dt leg2Br2edtebb 8all9si elLlj9rCja. N %ilgarat4 a@i Esa@ 69r D88el elAtted tDrt 8issza 12er/bionba az Dteri lDtsB@rCl... G/@@.. Hog7 @i ez a tito@zatos szemDl74 azt A sem t/dta4 9m ol7an n7omra 8ezetett4 amit Drdemesne@ l9to@ to89bb@L8etni. N 1Dl6ontT N &Drle@4 @ed8es bar9tom4 ne szB8d nag7on mellre4 de o@om 8an azt 3eltDtelezni4 2og7 nag7 8alCszBnKsDggel te leszel a @L8et@ezA 9ldozat.. A szemem elAtt 3oszlott @LddD4 ami@or sza8a@ba a@arta Lnteni a g7anOj9t azzal @a6Esolatban4 mil7en mCdszerrel 8Dgez2et LrL@re a Hajnal Had/ra a @iszemelt 9ldozatai8al.lmesDlte a @alandoz9sait4 s azt is meg8allotta4 2og7 a Hajnal Had/r9na@ megbBz9s9bCl dolgozott.. N )lljP N @i9ltotta "eon. N Sn. ?ajnos. mint bizon79ra t/dod4 A is merg29ni 8olt4 s 8elem4 a merg29ni@ nag7 s9m9nj98al @B89nta megosztani sBri tit@9t..."eon sC2ajtott. %orns@ilD7n4 a g2irde@ 8ezetAje. ?zDt3oszlott4 Ds a tit@ot LrL@re el8itte mag98al. "eon le8egA /t9n @a6@odott. .. a szD6 2Llg7 nem ad2atott to89bbi in3orm9EiC@at.. N AlmDra Lng7il@os lett azon szertart9s sor9n4 ami@or 12lo8i9t @iszabadBtotta a @ardbCl. "eon g7ana@od8a 6islogott.

nem 8ag7o@ tOl indisz@rDt4 2a meg@Drdezem: nem jelent meg 9lmodban eg7 iszon7atos ala@4 @Dt Esa8aros szar88al a 2omlo@9n Ds a te letD6ett 3ejeddel a derD@L8Dre @LtLz8eT "eon le8egA /t9n @a6@odott.. N "Dn7egDben Bg7 is 3ogalmaz2at/n@. nem so@@al a g7Ltrelmes 2al9l/@ elAtt e22ez 2asonlC lidDrEes 9lmo@ g7LtLrtD@.N . N Sn lesze@ a @L8et@ezA 9ldozatT N A Hajnal Had/r9na@ Otjai @i3Ir@Dsz2etetlene@ N 8iEEelAdLtt ?ang.. Mnbizalm9na@ /tolsC 3oszl9n7ait is eloszlatt9@ a @eg7etlenIl Aszinte sza8a@. N !em teszi@ ne@em ez az idA2OzC4 @LrIlmDn7es be8ezetDsP N Cl 8an N Esa6ott le r9 ?ang.. Ha ?ang Esa@ eg7 a6rCEs@a szB8essDget emleget4 az nag7 8alCszBnKsDggel ol7asmit jelent2et4 2og7 arra 3ogja @Drni4 most n7omban 89gja le a 3Dl @arj9t. 1sa@ eg7 mCdon mene@Il2etsz meg a 8DgsA 6/szt/l9stCl4 . )mb9r te ol7an Esali leszel4 a@i 2a Dletben marad4 nag7 j/talomra sz9mBt2at.zDrt @Bn9lsz szL8etsDgetT Hog7 Esalina@ 2aszn9ljT ?ang 89llat 8ont.. N Jit @ell tennem4 2og7 a @ed8edben j9rja@T N X4 Dn Esa@ eg7 egDszen a6rCEs@a szB8essDget @Dre@ tAled. "eon elborzadt. $ag7 esetleg mind@ettAt... N J9r Esa@ azDrt N 3Kzte to89bb a szCt 8id9man ?ang N4 mert a szCbeszDd szerint azo@at4 a@i@ 8Dgleg el6/szt/lna@. N -e mondd Esa@. N Ji lDg7en azT N Ji8el g7anBt2atCan a Hajnal Had/ra 2amarosan 2al9los Esa69st @B89n mDrni r9d4 nem so@ a 8eszteni8alCd. "eon sC2ajtott. !os4 a@arsz a szL8etsDgesem lenniT "eon le2/n7ta a szemDt4 Ds azt @B89nta4 b9r so2a ne 9llt 8olna szCba ezzel az 9t@ozott merg29ni8al. N !e 2Ozz/@ az idAtP A lDn7egre tDre@. N Ji mCdon @B89nod 29t4 2og7 a szL8etsDgesed leg7e@T N reEsegte ellensDgesen. !o 6ersze Esa@is abban az esetben4 2a @i3ogj/@ a nag7 2alat. N X4 nemP N -e igen4 @ed8es bar9tomP Hal9lra BtDltettDl4 a Hajnal Had/ra m9r 3eni r9d az ag7arait4 Ds sen@i sinEs4 a@i a szarbCl @i2Oz2atna4 Esa@ a jCszB8K ?ang b9Esi.

N Ha te megdLglesz4 a ment9lis Lssze@a6EsolCd9s/n@ rD8Dn Dn is a 6o@olra j/to@P Ha engeded4 2og7 a t/datodba 3Dr@Azze@4 a lel@In@ eg7 idAre eg7esIl4 a sors/n@ Lssze3onCdi@4 Ds ami eg7i@In@@el tLrtDni@4 a m9si@at is sOjtjaP ?zL8et@ezz 8elemP =Bzz bennemP N !emP N @i9ltotta "eon4 Ds LsztLnLsen el29tr9lt. N Azt a@arom4 2og7 szIntesd meg a ment9lis 6ajzsodat4 Ds 8Dde@ezDs nDl@Il engedd4 2og7 az Dn t/datom eg7 rDsze be@LltLzzLn az ag7adbaP )llandC Lssze@LttetDsben @ell 9lln/n@4 Ds az9ltal4 2og7 Dn 8eled lesze@4 t/dni 3ogom4 ami@or eljA a @ellA 6illanat4 Ds @LzbelD6e@P N JDg mit nemTP N I8LltLtte "eon. N !emP .. J9s@D66en esDl7ed sinEsP Ha a Hajnal Had/ra r9d t9mad4 melletted @ell lennem4 @IlLnben 8DgedP ? meg3elelA szL8etsDges nDl@Il 8Dgem ne@em isP 1sa@ mi @etten eg7Itt g7Az2etjI@ le az 9t@ozottatP &IlLnH@IlLn beledLglIn@P "eonn9l most jLtt el az a 6illanat4 ami@or nem bBrt to89bb /ral@odni mag9n.bar9tom. Arra4 2og7 te 6ontosan t/dd majd4 @i lesz az4 a@i engem el6/sztBtP N #stobaP N ?ang tajtD@zott a dI2tAl. . 2a Dn 8eled lesze@ a @ellA 6illanatban.z Esa6daP Jenj innenP ?ang be2/n7ta a szemDt4 Ds sC2ajtott. Sn tIrelmes 8ag7o@4 ?il8er4 de nem a 8DgtelensDgigP FAleg 6edig nem a@@or4 ami@or az Dletem 3orog @oE@9nP Jinden DletemP "eon a 3ejDt r9zta..z Esa6daP Honnan t/djam4 2og7 nem te 8ag7 a Hajnal Had/raT Ha @it9rom elAtted a ment9lis 6ajzsomat4 @Lnn7Kszerrel 8Dgez2etsz 8elemP . N JiDrt 8an az4 2og7 sen@i sem a@ar megbBzni bennemT A 2ozz9d 2asonlC bal39E9no@ in@9bb @eresi@ a 8esztI@et4 mint 2og7 el3ogadn9@ a bar9ti jobbomat. N +rIltne@ tartaszT 1sa@ nem @D6zeled4 2og7 Lnsz9ntambCl @iszolg9ltatom magam ne@edT N A@@or 8ag7 ArIlt4 2a nem teszedP !Dl@Ilem a biztos 2al9l 89r r9dP $elem 8an nDmi esDl7edP N A2a. N !7Lgd m9r @i4 mi a 3enDt a@arsz4 8ag7 menj a 6o@olbaP N A t/datodatP N ordBtotta ?ang.

=izon7os 3o@ig megDrtem a bizalmatlans9godat. )m 2a a@@or is megtagadod4 ellensDgemne@ 3ogla@ te@inteni. Sn nem 29borgatla@. -e mind@ettAn@ Drde@Dben Esa@ remDlni t/dom4 2og7 a. $iona6aad Ds (azEo Jenem 9lmosan dLrzsLltD@ meg a szemI@et.. N Cl 8an. C tBz 6erEe m9szta@ m9r 3Ll3elD4 ami@or (azEo megr9nEig9lta "eon ze@DjDt. "eon Ds (azEo szC nDl@Il @L8ettD@ t9rs/@at. ArrCl azonban 3ogalmam sinEs4 2og7 enne@ LrIlni 3og/n@He 8ag7 bOsla@odni. !D29n7 m9sod6erE mOl8a a 3orgCszDl is szerte3oszlott. Jint @LzLn7Ls sza8ai@bCl @iderIlt4 az imDnti jelent teljesen @iesett az emlD@ezetI@bAl4 mint a2og7 az azt megelAzA Esata is... #tt majd tal9l@oz/n@. Ss a@@or Ojra 3el 3ogom aj9nlani a szL8etsDgemet. Hatalmass9go@ >an9Es9na@ BtDlete /t9n egDszen m9s@D66 beszDlsz majdP Hog7anT Ji3Dle BtDletT N Hamarosan megt/dod. N Jost 2o8a meg7In@T "eon meg8onta a 89ll9t. N %7erIn@ innen4 mielAtt 8alami szLrn7 3elb/@@anP N s/ttogta $iona6aad4 Ds Esal2atatlan eemsi LsztLnnel ind/lt meg az eg7i@ szi@laLs8Dn7en 3el3elD. -e abban biztos 8ag7o@4 2og7 2amarosan megDr@ezIn@ 8ala2o89. A merg29ni azonban nem 89laszolt4 3elemelte a @ezDt4 8alami ijesztA 8ar9zsigDt sziszegett4 majd eg7 2al89n7s9rga 3orgCszDlben eltKnt "eon szeme elAl.N 'l7en CEs@a trI@@el nem 3ogsz be/gratni4 merg29niP ?o2asem 3ogom megengedni4 2og7 az ag7amba 2atolj4 Ds /ral@odj 3LlLttemP ?ang elmosol7odott. Addig gondol@oz2atsz. "eon Og7 beEsIlte4 legal9bb eg7 Cra le2et az emlD@ezet8esztDsI@. N Jagam sem t/dom 6ontosan. "eon nDmi 2aboz9s /t9n Og7 dLntLtt4 2og7 3LlLsleges a t9rsait az el2angzotta@ sOl798al ter2elni4 Bg7 29t nem mondott semmit.. >9rsai azonban4 b9r nem nag7on 8olta@ t/dat9ban4 2og7 2osszO 6erEe@en 9t szobormere8en 9llta@4 rend@B8Ili izgatotts9got tanOsBtotta@. Ss azt nem @LszLnLd megP N Ji3Dle. .

Jint2a 8alami m9si@ 8il9gba EsL66ente@ 8olna4 2irtelen 8Dget Drt a @Asi8atag4 a szi@l9@ 29tramaradta@4 2og7 9tadj9@ 2el7I@et a 8ir9go@na@ Ds az Dletne@.ltelt tBz 6erE4 s m9r mind@etten @ezdte@ erAsen n7/gtalan@odni. "eon elmerIlt za8aros gondolataiban4 eg73ol7t9ban a ?anggal 3ol7tatott beszDlgetDs j9rt az eszDben. N Jegmondtam4 2og7 ne t98olodj/n@ el eg7m9stClP $iona6aad 8ig7orog8a m/tatott eg7 terjedelmesebb bozCtos 3elD. .bben az esetben 6edig az lesz a legjobb4 2a mielAbb 3ol7tatj9@ az Otj/@at.. . N Az a 2Il7e @/nigaami Ot@Lzben bezab9lt eg7 2alom @2angaH bog7Ct4 most meg nem g7Az n7Lgni tAle.g7 tiszt9son meg6i2ente@4 Ds "eon eg7szer Esa@ azt 8ette Dszre4 2og7 mindLssze @etten maradta@. "e2et4 2og7 m9ris leEsa6ott r9j/@ a Hajnal Had/raT N (azEo 2o89 tKntT N 3Lrmedt r9 a 3Ksz9lat r9gEs9lC eemsire. A t2or6 grC3 eltKnt4 mint2a a 3Lld n7elte 8olna el. Ha A azt mondja4 2og7 Amri@ban ninEsene@ e@@ora 3I8es terIlete@4 az Dletne@ il7en b/rj9nzC megn7il89n/l9sa4 a@@or Og7 is 8an. Gedig Dn intettem a torH @oss9gtCl. $ajon mi3Dle BtDl@ezDst emlegetettT . "egin@9bb az 3oglal@oztatta4 2og7 @i Ds mi3Dle szerzet le2et a Hajnal Had/ra4 de arra is igen so@szor gondolt4 amit az eszelAs merg29ni t98ozta@or 8etett oda.I9 A 2ajnal eg7 jC@ora mezAn @LszLntLtt r9j/@. . "eon elAszLr ne8etett az eemsin4 de @Dn7telen 8olt @omol7an 8enni a dolgot. "eon aggodalmasan 6illantott a bozCtos 3elD. FAleg mi/t9n a @Lrn7D@en el2allgatta@ a madara@4 Ds mint2a a bozCt zizegni @ezdett 8olna. N 'l7en b/ja mezA egDsz Amri@ban ninEsP =iztosan m9gi98al Esin9lt9@.. $iona6aad megEsC89lta a 3ejDt.

"eon Ds $iona6aad eg7m9sra 6illantotta@. N X8atosanP N sOgta oda a t9rs9na@. N %7erIn@P !Dma Esendben lo6a@odta@ a 392oz4 mel7ne@ szDles tLrzse mLgLtt a bozCtos @ezdAdLtt. N &LzLltem4 2og7 2asEsi@ar9s g7LtLrP A t2or6 3eln7Olt4 Ds sDrtAdLtten 8issza2Ozta az 9gat.N 'tt gond lesz N emel@edett 3el "eon. "eon rosszat sejt8e @a6ta 3el a 3ejDt4 Ds tLbb t/Eatn7i E2olerit9t l9tott elAtLrni az erdAbAl. "eonra 6illantott4 mDl7 lDlegzetet 8ett4 Ds eg7etlen jCl ir9n7zott mozd/lattal 3Dlrer9ntotta a nL8Dn7t.. A E2olerit9@ DlDn eg7 megle6Aen @arEsO 3iatalember lD6@edett4 2i2etetlenIl mozgD@on7na@ Ds r/galmasna@ tKnt. A bozCtos mDl7DrAl el3ojtott zajo@ 2allatszotta@. &Lzelebb lD6te@. "eon Ds $iona6aad eg7m9sra nDzte@.. JDl7@D@ szemDbAl gOn7 Ds @i2B89s sItLtt4 6illant9sa "eon Esontja 8elejDig 2atolt. &es@en7 9lla 2at9rozotts9grCl4 2osszO4 2eg7es orra4 LsszeszorBtott sz9ja 6edig @eg7etlensDgrAl tanOs@odott. (azECna@ 8ala2ol ott @ellett 8olna @/6orognia. N Jar2aP N Es/69n enn7it mondott. N 'tt 8alami bKzli@. $iona6aad 6/2a mozd/lattal elAren7Olt4 Ds /jjait szD6 lassan r93onta eg7 terjedelmesebb 9gra. Az eemsi szemDben 8id9ms9g Esillogott4 a E2er/b te@intetDben 8alami megmag7ar9z2atatlan balsejtelem. (azEo Jenem4 a t2or6 nemesOr nDzett 8ele 3ar@asszemet N letolt nadr9ggal Ds sDrtett grC3i mDltCs9ggal. Az eemsi elA2Ozta 3KrDsz3ogas @ardj9t4 "eon a 8ar9zs@ard /t9n n7Olt4 s minteg7 mellD@esen a@ti89lta a ment9lis 6ajzs9t. "e2ette@ 8ag7 sz9zan is. Jindann7ian @i3eszBtett Bjat tartotta@ a @ezI@ben4 eg7enesen 9ldozatai@ szB8Dne@ szegez8e 8esszAi@et. &Dt n7Bl8esszA Esa6Cdott be @Lz8etlenIl mellette a 8as@os 3atLrzsbe. A trD39l@ozni @B89nC $iona6aad l9ba elAtt is 2asonlC n7Bl8esszA@ rezegte@. Jagas 2omlo@9ra Ds @arEsO 89ll9ra 8LrLs szBnK 2ajsLrDn7 2/llott4 jobb 3IlDben eg7 2atalmas .

$D@on7 an7ag ta6adt r9j/@4 beb/r@olta a testI@et4 s mozd/latlans9gra @Dn7szerBtette A@et. A ]ina3 6/29n az aj@a elD emelte m/tatC/jj9t4 m9si@ @ezD8el 6edig 2B8ogatCan intett "eon Ds $iona6aad 3elD. "eonban 3elLtlLtt4 2og7 ment9lis erejD8el ne@it9madjon a 6L@2endi 3iE@Cna@4 de arra gondolt4 2og7 @Dt t9rs9t semmi sem 8Ddi a E2olerit9@ n7ilai elAl4 Ds letett a sz9ndD@9rCl.ngedelmesen elind/lta@ a ]ina3 3elD4 de nD29n7 lD6Ds /t9n Og7 DreztD@4 mint2a l9t2atatlan 6C@29lC@ba Esa8arodta@ 8olna. .gDsz lDn7Dt 12oler 8Dr8LrLs ment9lis tIze 8illCdzta @LrIl. N Jit a@arsz tAlIn@T N 3ord/lt a ]ina3 3elD.g7 ]ina3P "eon 2osszO m9sod6erEe@ig dermedten nDzte a ]ina3ot4 mint2a anna@ 3elb/@@an9s98al a mOlt eg7 rDsze is 3elt9madt 8olna. N Sn 8ag7o@ a Hajnal Had/raP Ha ellenem szegIlsz4 LrL@re a 6o@olba sz9mKzLm a lel@edetP N !oEsa@4 ez megle6 N mosol7gott a 8eszedelmes ]ina3. .bben a 6illanatban 3el29borodott @iab9l9s 2allatszott4 Ds a bo@ro@ rejte@DbAl nDg7 elsz9nt E2olerita a dI2tAl 8LrLs (azECt Ei6elte elA4 a@it D66 g7Ltrelmeine@ /tolsC 39zis9ban EsB6te@ n7a@on az irgalmat nem ismerA lDn7e@. !inEs Drtelme az ellen9ll9sna@4 2aEsa@ nem a@arna@ nD29n7 n7Bl8esszAt a la6oE@9j/@ @LzD. . !em szClt semmit4 de 8LrLs ment9lis b/r@a 2aH ragosan Dgett.aran7@ari@a Esillogott. N Ha . N . A dDlEeg 3iE@C eg7enesen "eon elD sDt9lt4 Ds Lssze8ont szemLlH dL@@el mDregette. .llenben #toaa@ 3A@odC m9r alig 89rja4 2og7 ismDt elbeszDlget2essen 8eled4 "eon ?il8erP N #toaa@T N @D6edt el "eon. N A@@or szolg9lj engemP N @i9ltotta "eon4 Ds blL33Llni 6rCb9lt. N Sn azt szolg9lom4 a@it Drdemes. A @Dt 89ndor eg7m9sra nDzett4 majd "eon meg8onta a 89ll9t4 Ds bClintott. N 0n szemDl7 szerint nem so@at N mosol7gott @DtDrtelmKen a rab/l ejtAjI@. N H9t te nem 12olert szolg9lodT A 6L@2endi 3iE@C 89llat 8ont.

Jondott 8olna mDg 8alami m9st is4 de ebben a 6illanatban a@@ora ItDst @a6ott a 3ejDre 29t/lrCl4 2og7 elsLtDtIlt elAtte a 8il9g. %7anBtotta4 2og7 a sisa@ arra szolg9l4 2og7 @orl9tozza a ment9lis erejDt.. "eon dI2Lsen tLrte a 3ejDt4 de semmi megold9s nem j/tott eszDbe.emsi@P .. Anna@ 89gatain Es/69n eg7enesen 3el3elD t/dott nDzni.. N "eg7ene@ @ieg7ensOl7ozotta@ az erA8iszon7o@. Rjabb 3Dn73orr9so@ g7/lladta@ 3el a 3eje 3LlLtt4 na66ali 8il9goss9g t9madt4 Ds A eg7 rL6@e 6illanatra Og7 Drezte4 mint2a eg7 2/szadi@ sz9zadi mKtAbe @erIlt 8olna4 a2ol most 3ogj9@ @i8enni a 8a@belDt. &ilenE8en 3o@ban el3ordBtott9@Q Og7mond 9llC 2el7zetbe emeltD@. N (endben N bClintott "eon4 Ds L is megszIntette 2al89n7zLld ment9lis b/r@9t. !79ltCl EsL6LgA ag7ara@4 a6rC4 de Drtelmes szeme@4 malaE6o39@. "eon 8Dgre @LrIlnDz2etett a 2el7isDgben4 no2a a l9tCszLgDt . N JegszIntetem a 6ajzsot4 de azt nem tKrLm el4 2og7 ment9lisan meg6rCb9lj az ag7amba 2atolniP N !em is 9llt sz9ndD@omban N mosol7gott bar9ts9gosan a ]ina34 Ds 2og7 jCa@arat9na@ tanObizon7s9g9t adja4 A is megszIntette maga @LrIl a 8LrLs 8illCdz9st. N Cl 8an N @i9ltotta "eon.g7 asztalon 3e@Idt4 @ezDt4 l9b9t4 de mDg a n7a@9t is leszBjazt9@. Ami@or mag92oz tDrt4 Ds @in7itotta a szemDt4 @Dt megle2etAsen ronda 6o39t l9tott 3LlDje 2ajolni. A 3ejDre eg7 3Dmsisa@ot 2Ozta@. mert 2a nem teszed4 a bar9taidat 9tala@Btj/@ sIndisznC@@9 nD29n7 sz9z n7Bl8esszA segBtsDgD8el. A ]ina3 l/st9n 29traintett4 Ds a E2olerit9@ 3elemeltD@ az Bj/@at. Az asztal4 amel72ez oda@LtLztD@4 most Esi@orgC 2ango@at 2allat8a megmozd/lt4 Ds a 3eje 3elAli 8Dge emel@edni @ezdett4 a tOlsC rDsz 6edig sIll7edt.. Az elsA bizon7talan 6rCb9l@oz9s /t9n megg7AzAdLtt arrCl4 2og7 Bg7 8an. . )m sajnos ennDl so@@al EsO3abb dolgo@ 89rta@ r9.lennDl szB8es @i@a6Esolni a ment9lis 6ajzsodat4 @ed8es Hajnal Had/ra. !Dm9n b9m/lta a menn7ezetrAl lelCgC4 3IstLlgA l9m69@at4 sejt8e4 2og7 elAbbH/tCbb 8ala@i majdEsa@ megszClBtja.

. "eon Es/69n a te@intetDt 3ordBtotta jobbra4 Ds a sisa@ @es@en7 rDsDn 9t l9tta4 2og7 az ele39ntEsont ajtC @in7Bli@4 az eemsi@ tisztelegne@4 majd 2at te@intDl7es ala@ 8on/l be eg7m9s mLgLtt a terembe. (9ad9s/l mind@Dt 3ogl7ot eg7Heg7 3aragott4 3IggAlegesen 3elmeredA oszlo62oz @LtLttD@ @i4 mint az indi9no@ eg7 Csdi 5estern3ilmben a @BnzCELlL62Lz az el3ogott s96adtarEOa@at. Hat igenEsa@ mDltCs9gteljes ala@4 s9rga tCg9@ban4 Es/@l798al a 3ejI@Ln. . 12er/bion leg2atalmasabb /rait l9tta maga elAtt.mDg most is ala6osan leszK@Btette a Esa@ @es@en7 l9tCrDst biztosBtC sisa@. obbra eg7 2atalmas4 ele39ntEsont szBnK ajtC l9tszott4 @Dt oldal9n megtermett eemsi@ 9Esorogta@ tal6ig 3eg78erben. "eon a@aratlan/l is megr9zta a 3ejDt4 de Es/69n ann7it Drt el4 2og7 irtCzatos 3ej39j9sa t9madt.g7 3Dl@Lr ala@O terem la6os 3al9n9l tartott9@ le@LtLz8eQ 8ele szemben 2Dt bBborszBnK b9rson7szD@ sora@ozott.g7 tInemDn7es .g7 @i8Dtellel 8alamenn7iI@et szemDl7esen is ismerte. =alra a6rC szemK 29lC@ 3ogs9g9ban (azEo Jenem Ds $iona6aad lCgta@ a menn7ezetrAl. A te@intDl7es ala@o@ elArejLtte@ egDszen a b9rson7szD@e@ig4 majd N minteg7 8ezDn7szCra N mindann7ian el3oglalt9@ a 2el7I@et4 Ds eg7szerre 8etettD@ 29tra a Es/@l79j/@at. .g7elAre Iresen. "eon 3el@i9ltott megrL@Ln7LdDsDben. Jelan4 a @is majom testDben la@ozC >eE2no@rata. Jajd mDg eg7. Jint az in@8izBtoro@4 gondolta "eon4 Ds els96adt4 mert az az ZBtDlet[ 8illant az eszDbe4 amire ?ang EDlzott. ?ang Al_ra2im4 a 3ortDl7os merg29ni. #toaa@4 a 2atalmas termetK eemsi 3A@odC. (ominV7ara@4 a 8Dn 2reeir bLlEs. Amint abba2ag7ta a mozgolCd9st4 a 3ej39j9s is szKnni @ezdett. . %7orsan megDrtette4 2og7 ez a sisa@ 2atalma le2et4 Ds 2a n7/galmat a@ar4 nem 3iE@9ndozi@. Ss mDg 8ala@i4 a@it "eon mDg so2asem l9tott. 12oler4 a ?LtDt "9ng 3e@ete @D6K Jagisztere. Hal@ gongszC 2allatszott.

z le2etetlenP N =iztos 3orr9sbCl t/dj/@4 2og7 te 8olt9l az4 a@i @eg7etlenIl leH .. Jert 2og7 t9rg7al9srCl 8an szC4 abban ?ang 3en7egetDse /t9n eg7 6illanatig sem @Dtel@edett. mi a 89d ellenem. N >i most tLr8Dn7t IltL@ 3LlLttem.szD6sDgK E2er/b 2Llg74 a@ine@ szi89r89n7szBnK szemDben 8alami meg3og2atatlan4 Dteri @ed8essDg la@ozott..lte@int8e attCl.. )m a22oz4 2og7 8Dde@ezni t/dja@4 ismernem @ellene. N "eon ?il8erP Sn4 #toaa@ 3A@odC szClo@ most 2ozz9d4 magam4 s a szL8etsDgeseim ne8Dben4 Ds Amri@4 8alamint 12er/bion jL8AjDne@ Drde@Dben szigorOan meg6aranEsolom ne@ed4 2og7 Esa@is igazat szCljP "eon a6rCt biEEentett4 de nem t/dta4 2og7 a sisa@ menn7ire @L8ette a 3eje mozg9s9t.. $ajon @it 89rna@ mDg a t9rg7al9sra4 tL6rengett "eon.. >iszt9ban 8ag7/n@ ro66ant mDretK ment9lis erAdne@4 mel7et jelen 6illanatban a sisa@ rD8Dn megle2etAsen leEsL@@entettIn@... #toaa@ 3ol7tatta... A 2etedi@ szD@ Iresen maradt. "eon meg@LszLrIlte a tor@9t.z @D6telensDgP N si@oltotta "eon dLbbenten. 2og7 2osszOH 2osszO idA8el ezelAtt megLlted a 3iamat. N . .. N ?aj9t biztons9god Drde@Dben @LtLztIn@ le4 ne2og7 8alami ostobas9got @L8ess el4 8ag7 netal9n az a gondolat 8etAdjLn 3el benned4 2og7 megt9madsz bennIn@et. #toaa@ szeme 2aragosan meg8illant. -e 8ajon mi3Dle erA4 mil7en 2atalom @Dsztette arra az itt Lsszeg7Klte@et4 2og7 3DlretD8e LrL@Ls ellentDtei@et4 BtDletet Iljene@ "eon ?il8er4 a Hajnal "o8agja 3elettT !em @ellett so@9ig 89rnia4 2og7 megt/dja. 1sa@ ti66elni t/dott arra4 2og7 a nA nem m9s4 mint -it2e4 a !L8Dn7e@ RrnAje. #toaa@ emel@edett szCl9sra. az a 89d merIlt 3el ellened4 2og7 te 8ag7 az a tito@zatos szLrn7eteg4 a@i ismeretlen m9gi9ja rD8Dn sorra g7il@olja le a t9rsain@at4 rettenetes bKnL@et @L8et el4 Ds el6/sztBtja a 2al2atatlan lel@e@etP Az a 89d merIlt 3el ellened4 "eon ?il8er4 2og7 te 8ag7 a Hajnal Had/raP N . Ds megbol7gattad 12er/bion eg7ensOl79t4 ront9st Ds 6/szt/l9st 2oz8a minden@ire. N A 89dT A 89d igen eg7DrtelmK.

$9dolla@ to89bb9 @Dt leg2KsDgesebb 2B8em leg7il@ol9s98al: >imor 3Ag2andi Ds Jar@2/s 3Ag2andi4 a E2olerit9@ 3elszentelt 8ezetAi a te gonosz 2atalmad rD8Dn 6/szt/lta@ el 8DgDr8Dn7esen. . . Ji3Dle ArIltsDget 89gna@ most a 3ejD2ezT Azzal 89dolj9@4 2og7 A a Hajnal Had/raT &D6telensDgP N ? Dn4 mint minden eemsi@ 3L@odCja 89dolla@ to89bb9 @L8et@ezA 2I eemsi alatt8alCim megg7il@ol9s98al.zen alatt8alCim a te gonosz m9gi9d @L8et@eztDben m9r so2a tLbbD nem szIlet2etne@ Ojj9. N #l7an dolgo@ba a8at@ozt9l4 ami2ez nem so@ @LzLd 8olt.. N =iztos 3orr9sbClT N MrL@re @i8Dgezted &e8anaar test8DrIn@et4 a@i so2asem 3oglalja el m9r e magasztos >an9Esban a 2el7Dt... . N $9dolla@ a @L8et@ezA@ el6/sztBt9s98al: AlmDra merg29ni 8aH r9zslCnA4 Almergin merg29ni 2arEos4 >2/ssen merg29ni testAr4 &irergin merg29ni testAr.. ?ang /t9n 12oler 9llt 3el4 /jj98al 89dlCn m/tatott a leszBjazott 3ogol7ra. Jegbol7gattad a ?LtDt "9ng 2atalmait4 ezDrt bKn2Adni 3ogsz. Hajsz9lra Og7 nDzett @i4 mint a2og7 "eon tLbb sz9z D88el ez elAttrAl emlD@ezett r9Q eg7 @is majom4 a6rC beszDddobozzal a n7a@9ban.zen@B8Il Dn szemDl7 szerint is mDg eg7szer meg89dolla@4 amiDrt el6/sztBtottad JesterIn@et4 &e8anaartP !inEs mentsDg sz9modraP N Haz/gs9gP N @i9ltotta "eon4 de Drezte4 2og7 sza8ai sI@et 3Ile@re tal9lna@. %orVanEsda@ 3A@odC4 %irndreg nag7@odC4 &irgenVtresar nag7@odC4 %/lgas2a @odC4 (e55ter Argin2 @odC4 &ars@leig2t @odC4 -/mas2in @odC. Ds mDg t/Eatn7i al@odC. #toaa@ leIlt4 Ds mielAtt a le8egADrt @a6@odC "eon b9rmit is 3eH lel2etett 8olna4 ?ang Al_ra2im emel@edett szCl9sra. ?zD@Dt az idA@ 8DgezetDig Iresen 2ag7j/@.g7il@oltad Ds 8Dg@D66 a @9r2ozatra @Ildted &e8anaart4 a@i el8ette tAled a 3elesDgedet. "eon teljesen el@D6edt. A ?LtDt "9ng so2asem boEs9tja meg ezt ne@edP !Dma Esend t9madt4 majd Jelan4 a >eE2no@rata emel@edett szCl9sra.

g7 szLrn7K tD8edDs 9ldozatai 8ag7to@P ?o2asem 8oltam a Hajnal Had/ra4 s a bKnL@4 ami@et a 3ejemre szCrtato@4 8ala@i m9st ter2elne@P Ala6talan/l 89das@odto@P Fog8a tartCi azonban @LzLmbLsen nDzte@ r9. %7anBtj/@4 2og7 errAl mDg te sem t/dsz4 Ds Lnt/datlan/l @L8eted el iszon7atos bKneidet4 de ez nem ment 3el tDged semmi alClP !em az sz9mBt4 2og7 te mine@ 2iszed magadat4 2anem az4 2og7 -i 2og7an 8Dle@edIn@ rCladP A tLbbie@ eg7etDrtAen bClogatta@. ?ang bizon7talan/l 3elne8etett.N $9dolla@ %erard ezredes Ds H/m6ton Arnag7 8DgDr8Dn7es megg7il@ol9s98al. Jeg sem 2allgatj9@4 Og7 2irdetne@ BtDletet 3LlLtte. ? t/Eatn7i 2arEos/n@ LrL@Ls el6/sztBt9s98al. -e te N a 8Dn g7B@ember 2angja g7KlLletesen sziszegA8D 89lt N megLlted a mesteremet4 Ds ez9ltal @Lnn7en le2et4 2og7 a Hajnal /t9n ismDt Sjsza@a @L8et@ezi@P Az Dn mat/zs9lemi testem m9r az Dteri lDtsB@on 89rja az Ojj9DledDst4 de a lel@em szigorO bIntetDst @L8etelP $9dolla@ to89bb9 %issssze@2 2reeir megg7il@ol9s98al4 8alamint Jara@adros Ds H/rog2an @/nigaami @ir9l7o@ 8Dgzetes el8eszejtDsD8el. !e@i @LszLn2etjI@4 2og7 r9n@ 8irradt a Hajnal4 Ds az MrL@ Sjsza@a 3en7egetDse imm9ron a mOltD. #toaa@ 3el9llt4 Ds teljes nDg7mDteres nag7s9g9ban @i2Ozta mag9t. N Ji8el mindann7i/n@ 8DlemDn7e megeg7ezi@4 itt az ideje az BtDlet2irdetDsne@. N &e8anaar a mesterem 8olt. N $9rjato@P N @i9ltotta nL8e@8A rDmIlettel. N Jost ismDt "eon ?il8er beszDl belAled4 bar9toEs@9m4 9m mi 6ontosan t/dj/@4 2og7 @ettAs szemDl7isDg la@ozi@ benned. N . ?en@i sinEs4 @i megboEs9t ne@edP "eon @omoran 6islogott a sisa@ alatt. N $9dolla@P %orns@ilD7n4 leg2KsDgesebb testLrLm a te 9ldozatod/l esettP $9dolla@P "eon Esa@ t9togni t/dott. N \tDlet2irdetDsT N 2ebegett "eon4 Ds a6rC 8erejtD@Ese66e@ @ezdte@ . $DgIl -it2e4 a !L8Dn7e@ szi89r89n7szemK RrnAje emel@edett szCl9sra. Jelan /t9n (ominV7ara@ @L8et@ezett.

l@ezdte 3elidDzni Dlete leg3ontosabb esemDn7eit4 @ezd8e az elsA . N Az BtDletet eg7 Cra mOl8a 2ajtj/@ 8Dgre4 addig @isorsolj/@4 2at/n@ @LzIl @i lesz az4 a@ine@ a szerenEse @ed8ez.g7Lng7Lzni a 2omlo@9n. N Haz/gs9go@at 2ordto@ LsszeP ?zab9l7os t9rg7al9st @L8etele@P A 3A@odC azonban Ig7et sem 8etett erre a s96Btoz9sra. JiDrt 89rsz 29t tAlIn@ @eg7elmetT N )r/l9sP N ordBtotta "eon. "eon @DtsDgH beesetten nDzett /t9n/@. . Hal9lP Ss semmit sem te2et4 2og7 el@erIlje.. =IntetDse @iz9rClag 2al9l le2et4 mel7et eg7 Cr9n belIl 8Dgre2ajt/n@P Fel@Drem a ?zL8etsDg tagjait4 2og7 erAsBtsD@ meg az BtDletetP N Hal9l N bClintott ?ang4 Ds szemDben @IlLnLs tKz 8illant meg. N Ji4 12er/bion Hatalmass9gai4 az Aran7@Dz ?zL8etsDg Dletben maradt 2at tagja a @L8et@ezA BtDletet 2ozz/@ az Lnmag9t "eon ?il8erne@ ne8ezA m/t9ns Ig7Dben4 a@it a Hajnal Had/ra ne8K gonoszte8A8el azonosBt/n@.9r/l9ssal4 tLbbrendbeli g7il@oss9ggal4 szerzAdDsszegDssel 89dolj/@.... N >ilta@ozomP Hiszen mDg nem is 8Dde@ez2ettemP N &e8anaar sem 8Dde@ez2etett ellened N sziszegte (ominV7ara@. ?zomorO be3ejezDse eg7 ol7an 69l79na@4 mint amil7et si@erIlt bej9rnia. N &eg7etlenIl 8DgeztDl az 9ldozataiddal. N . Jeg8etA te@intetDt "eonra szegez8e beszDlni @ezdett. N Ss AlmDra 8ar9zslCnA semP N reEsegte ?ang.. >eljesen el@eseredett.. N Hal9l4 2al9l4 2al9lP N jelentette @i Esa@nem eg7szerre 12oler4 Jelan Ds -it2e. Jindann7ian 3el9llta@4 Ds @i8on/lta@ a terembAl. N biEEentett (ominV7ara@ szomorO te@intettel4 @itLrLl8e a szeme sar@9bCl eg7 @Csza @Lnn7Ese66et N4 az Dn dLntDsem is: 2al9lP N >e29t az BtDlet eg72angO N 3oglalta Lssze az el2angzotta@at #toaa@ elDgedetten. N =9r @or9bban szim6atiz9ltam ezzel az el8etemIlttel. N ?zab9l7os t9rg7al9stP N dI2LngLtt "eon.

Srezte4 2og7 m9ris @Lnn7ebben gondol@ozi@. ?zo@atlan/l @omor 8olt az arE/@4 ?ang 6edig meg9ll9s nDl@Il EsC89lta a 3ejDt4 mint a@i se2og7 sem a@ar el2inni 8alamit. >Ols9gosan eg7szerK Bg7 a dolog. #toaa@ eg7 2C3e2Dr 6a6ir/szt emelt a magasba4 mel7ne@ in@9bb szimboli@/s Drtelme le2etett4 mint 8alCdi 3/n@EiCja4 2iszen a 3A@odC eg7etlen 6illant9st sem 8etett r9 beszDd @Lzben. "eon megmozgatta a n7a@9t4 jClesett 2allania a Esigol79@ ro6og9s9t. !em4 nem t/dta el2inni4 2og7 azo@4 a@i@ ellen @or9bban 2ada@ozott 8ag7 a@i8el eg7Itt 2arEolt4 most eg72angOan 2al9lra BtDli@. $alamine@ 2amarosan tLrtDnnie @ellP !em Dr2et Bg7 8Dget mindenP . ?zC8al a megDrzDsei mDgsem 2ag7t9@ Eserben.g7 ostoba 3DlreDrtDsselP Hiszen nem A a Hajnal Had/raP $ag7 mDgis N Esa@ D66en nem t/d rClaT >IrelmetlenIl 89rta bBr9i 8isszatDrDsDt.bben a 6illanatban n7Blt az ele39ntEsont ajtC4 Ds a =Br9@ szD6 sorban belD6te@ rajta. Ha az eddigi 2al9los ellensDge@ Lssze9llta@4 anna@ @omol7 mag7ar9zata le2et. %ondolatai Lssze@/sz9lCdta@4 minden za8aros lett @LrIlLtte. >este @ezdett elzsibbadni4 a 8Dr a l9b9ba sz9llt. !D29n7 6illanat mOl8a 3elemelte a @ezDt4 Ds intett az eg7i@ ajtCn9llC eemsine@. JDgsem BtDli@ 2al9lraP . N Az Aran7@Dz ?zL8etsDg ne8Dben le2etAsDget @Bn9lo@ sz9modra4 "eon ?il8er4 2og7 meg89ltsd az DletedetP "eon meg@Lnn7ebbIlt. ? tOls9gosan 2i2etetlen. A6rC remDn7s/g9r Esillant meg elAtte.12er/bionba @erIlDssel4 ami@or 89ratlan gondolat 2asBtott az ag79ba. #toaa@ Dszlelte a 3ogol7 @BnlCd9s9t4 Ds @eg7etlenIl elmosol7odott. =iztos 8olt benne4 2og7 a tLrtDnetne@ mDg @or9nt sinEs 8Dge4 sAt megle2et4 2og7 Esa@ most @ezdAdi@ igaz9n. Az engedelmesen bClintott4 a 3ogol72oz lD6ett4 Ds leszedte a n7a@69ntot4 de a tLbbi @Ltelet nem oldotta el Ds a sisa@ot is meg2ag7ta. !em Ll2eti@ megP . "eon @iEsit megmozgatta a 89llait Ds a 3ejDt4 tAle tel2etAen ig7e@ezett 8Drt 6/m69lni az ag79ba4 2og7 meg6rCb9ljon @ital9lni 8alamit. 'dA@Lzben a =Br9@ el3oglalt9@ a 2el7I@et. #toaa@ meg@LszLrIlte a tor@9t4 szemDben bizon7talans9g Esillogott.

9m mi 8an a@@or4 2a ez a le8Dl 6/szta miszti3i@9EiCT ?za8ait nDma EsLnd 3ogadta. N =9rmil7 2i2etetlen is.. N Azonnal engedjete@ szabadonP N J9r Esa@ azDrt sem N #toaa@ ismDt a 6a6Brla6 3elD 3ord/lt N4 mi8el a Hajnal Had/ra nem so@@al @DsAbb azt @L8etelte4 2og7 szolg9ltass9@ @i ne@i azt a "eon ?il8er ne8K arE9tlan E2er/bot @Dn7DreH@ed8Dre4 a@i az A babDrjaira tLrP .. de Og7 tKni@4 mDgsem te 8ag7 a Hajnal Had/ra.2og7 9rtatlan/l BtDltete@ elP N 3ejezte be "eon elDgedetten. N . N ..zOton @B89nom t/datni a mDltCs9gos >an9EEsal4 2og7 az a tito@zatos lDn74 a@i mostans9g a Hajnal Had/ra EBmet 8iseli4 eg7 Cr98al ezelAtt ismDt 3eltKnt "Angeles 3alain belIl. "erombolta a JozgC@D6 ?zentDl7e@et4 el6/sztBtotta a !7/gati "DgiC sz9mos 2arEos9t4 majd meg@a6arint8a a !isbet2leni &eresztet4 be8etette mag9t Ssza@H&nad Dgben7OlC romjai @LzD.. 89ratlan esemDn7e@ arra @Dsztetne@ bennIn@et4 2og7 eg7elAre elte@intsIn@ a @i8DgzDsedtAl.z igaz N dLrmLgte.. !D29n7/n@na@ ez @omol7 lel@i tra/m9t o@oz4 de sajnos szem elAtt @ell tartan/n@ bizon7os @LzLs Drde@e@et.. N ..N =izon7os. N Ji 8an a@@or4 2a a nag72atalmO Hajnal Had/ra nem azonos ezzel ..z azP N @i9ltott 3el "eon.... =9r @issD borsCdzott a 29ta a 2allotta@tCl... Hog7 mi@et4 az sz9modra nem Drde@esP !7/gtalan/l szeme elD emelte a 6a6Brt4 Ds nD29n7 mondatot ol8asott 3el rCla4 no2a "eon meg mert 8olna es@Idni r94 2og7 a la6 teljesen Ires. N !D29n7 Cr9jaP Ss Dn m9r rDg a @ezete@ @Lzt 8ag7o@P Hog7an le2ettem 8olna eg7szerre "Angelesben isP #toaa@ megr9zta a 3ejDt.z azt jelenti.. 12oler emel@edett szCl9sra. =orzalmas m9gi9j98al 2osszO 2al9lt/s9t o@oz8a szerte3oszlatta az LrL@@D8alCs9gba HarbiEont4 89ros/n@ nag7@odCj9t4 s %ogonale6s2i Ds &/ngH2an/mi nag7@odC@at. Jost Og7 tKni@4 2og7 "eon ?il8er Ds a Hajnal Had/ra@Dt @IlLnbLzA szemDl7. N >isztelt >an9Estago@P Az el2angzotta@ ismeretDben tal9n EDlszerK lenne meg8izsg9lni a 6roblDm9t4 mielAtt 2aditer8e@et a@ar/n@ @i3Azni.. N . JDg "eon is 3eszIlten 3ig7elte a m9g/s sza8ait...

N Jeg3ontolandC 3eltDtelezDs N sziszegte (ominV7ara@. >al9n mind@etten a Hajnal Had/ra ne8et 2aszn9lj9@ al@alomadt9n4 s ezzel to89bb 3o@ozz9@ a zKrza8art....a n796iE E2er/bbal4 a@i ann7i borsot tLrt m9r az orr/n@ al9T ?o@an megdLbbenDssel 3ogadj/@ ezt a le2etAsDget. Ha el3ogadj9@ 12oler Dr8elDsDt4 a@@or meg6eEsDtelAdLtt a sorsa4 Ds 8Dgre2ajtj9@ az BtDletet. a@@or sem 3ol7amodott @IlsA segBtsDg2ez4 LnerAbAl 6rCb9lt mindent megoldani. 12oler @LrbenDzett a tL6rengA =Br9@on4 Ds mDl7 lDlegzetet 8ett. H Az elAbb Esa@nem 2ajlamosa@ 8olt/n@ azt 2inni4 2og7 "eon ?il8er4 a@it Esa@ 6erEe@@el @or9bban BtDltIn@ bKnLsne@4 9rtatlan. #toaa@ eg7etDrtAen bClogatott. N #stobas9g N s/ttogta "eon. JDg "eon is 2allgatott.g7anis mi 8an a@@or4 2a a Hajnal Had/ra esetDben @Dt4 eg7m9ssal @a6Esolatban 9llC szemDll7el 9ll/n@ szemben4 a@i@ @ellA 2atalommal bBrna@ @IlLnH@IlLn is a22oz4 2og7 mDltC ellen3ele@ leg7ene@.. (ominV7ara@ megEsC89lta a 3ejDt4 Ds re@edtes 2angon Bg7 szClt: N !e 3eledd4 12oler4 a JestertAl mindig is idegen 8olt a m9so@ toll98al 8alC D@es@edDsP JDg a legnag7obb @Izdelme@ idejDn is4 ami@or ti 29rman szembe3ord/ltato@ 8ele. Ds jelenlegi 3ogl7/n@4 "eon ?il8er az eg7i@ 8iselAje enne@ a rettegett nD8ne@T A Jagiszter @ijelentDsDt dLbbent Esend 3ogadta. -e mi 8an a@@or4 2a a 3eltDtelezDsem igaz4 Ds nem eg7 Hajnal Had/ra 8an4 2anem @ettA 8ag7 a@9r eg7 Eso6ort. Jelan megr9zta a 3ejDt. .... N "eon ?il8er jC ideje 3ogl7/n@P Ss arrCl se 3eled@ezz meg4 2og7 mil7en rDgCta tartj/@ meg3ig7elDs alattP Ha b9rmi @Lze lenne "Angeles megt9mad9s92oz4 t/dn/n@ @ellene rCla. N 1s/69n 15 egDsz 73 ezred az 9llBt9sod 8alCszBnKsDge4 12olerP N Hangja DrzD@etlenIl tLrt elA a @is 2angszCrCbCl.. Fe@ete arE9n 3/rEsa LrLm 8illant. A @is majom3eln7Olt4 Ds igazBtott 8alamit az eg7i@ @a6EsolCn4 mire a 29ttDr@Dnt szolg9lC sB6ol9s el2al@/lt. !em a@ar/n@ 2inni a 3IlIn@ne@4 Ds tal9n jobban is tesszI@4 2a nem 2iszIn@. . $issza3ojtott lDlegzettel 89rta4 mi@Dnt 3ogna@ erre reag9lni a tLbbie@.

&Dt3Dle megold9st 89laszt2at/n@. Az eg7i@4 2og7 most n7omban megLljI@ "eon ?il8ert azon el8 ala6j9n4 2og7 in@9bb ezer 9rtatlan 6/szt/ljon4 mintsem a 8alCdi bKnLs megmene@IljLn. =9r ne 8essI@ el azt a le2etAsDget4 2og7 "eon ?il8er a 3AbKnLs4 eg7elAre al@/dj/n@ meg azzal a le2etAsDggel. -it2e4 a !L8Dn7e@ RrnAje 3elemelte @arEsO @ezDt. ?zemDbAl sItLtt a g7KlLlet4 de a 2angja Inne6Dl7esen Esengett.. Ha Dlni a@ar4 saj9t a@arat9bCl szembe @ell sz9llnia a Hajnal Had/r98al Ds leg7Azni azt a szLrn7etegetP #toaa@ a 3ogol7 3elD 3ordBtotta a te@intetDt. N &iszolg9ltatottan 3e@sze@ itt4 a ment9lis erAmet ti @orl9tozz9to@. a22oz4 2og7 teljesBteni t/dd a @LtelessDgedet4 engedned @ell4 2og7 a >an9Es eg7i@ tagja a t/datodba @LltLzzLnP "eon megr9nd/lt. N .. N 'gen. Ji szI@sDgete@ 8an a beleeg7ezDsemreT &ed8ete@re /ral2atn9to@ az ag7amat.z lett a 8eszteP N bClintott ?ang4 Ds ezzel eldLntLtte az Drt2etetlen 8it9t. $9llalodT A Hajnal Had/r9na@ DletDt az DletedDrtP "eon @i2Ozta mag9t4 amenn7ire elEsig9zott 8Dgtagjai le2etA8D tettD@.. Ha tiszt9zni a@arja mag9t a 89da@ alCl4 a@@or engedelmes@ednie @ell a >an9Es a@arat9na@. $ajon mire gondol2atT Azonban Og7 tKnt4 a =Br9@ 6ontosan Drti@ a EDlz9st4 mert mindann7ian bClogatta@.. N A @LrIlmDn7e@ ismeretDben m9s2og7 @ell dLntenIn@.."eon Lssze8ont szemLldL@@el 6rCb9lt 8alami Drtelmet @iEsi2olni a 2reeir sza8aibCl. N JegDrtetted az BtDletet4 ?il8erT .. . N $issza8onom elAbbi 89damat Ds BtDletemet N @ezdte a szD6 nA Inne6Dl7esen. -it2e4 a szD6 g2ird OrnA @ed8esen elmosol7odott.. >/dta4 2og7 ninEs m9s 89laszt9sa.. 8ag7 6edig al@almat ad/n@ enne@ a g7anOs E2er/bna@4 2og7 minden 89d alCl tiszt9zza mag9t. N Azonban. !inEs m9s 29tra4 al@/t @ell @LtnIn@ "eon ?il8errel. A tLbbie@ n7omban el2al@/lta@4 mint2a mDg Bg74 a ?zL8etsDg ber@ein belIl is tartan9na@ a 2Bres istennAtAl4 a g2irde@ 8ezetAjDtAl.zzel mindann7ian eg7et 3og/n@ Drteni. 2og7 tal9n 9rtatlan.

N Ss mi tLrtDni@ N @ezdte "eon N4 2a ezt az Ln@Dntes be2atol9si engedDl7t megtagadom. Jelan elgondol@oz8a meredt maga elD. AttCl tarto@4 2a a t/datom bele@LltLzne4 a@aratlan/l is ellene 3ord/lnD@. #toaa@ a 3ejDt r9zta. N &Lzt/dott4 2og7 "eon ?il8er 6/szt/l9sa@or a belD6l9nt9lt t/dat 8ele eg7Itt megsemmisIl. -it2e meg8onta 8D@on7 89ll9t. A merg29ni @LzLn7Lsen IldLgDlt4 Ds l9tszClag nem 8ett t/dom9st a 3ogol7 mozd/lat9rCl. . N A@@or megLlIn@. 'l7en 89ls9gos 2el7zetben 8elI@ @ell maradnom.. . $9llalom4 2og7 a >an9Es b9rmel7i@ tagj9na@ t/dat9t az ag7amba 3ogadjam. !em @B89nom az esDl7ein@et rontani. N Hel7es N mosol7odott el -it2e4 Ds @Lrbe6illantott a jelenlD8A@Ln. N A ?LtDt "9ng eg7szer m9r la@ozott ebben az 9r/lCban4 9m A 8ad/l szembesz9llt 8elem4 Ds 2osszO D8e@re 8issza8etett a 3ejlAdDsemben.. saj9t a@aratodbCl engedDl7ezd4 2og7 a >an9Es @ijelLlt tagja el2el7ezze a t/data eg7 rDszDt az ag7adban. N $9llalom4 2og7 megLlLm a Hajnal Had/r9t. ? eg7 il7en @Bnos le2etAsDg be@L8et@ezDse. .. N !e@em az Dteri lDtsB@on @ell maradnom4 2og7 idA8el Ojj9H szIlet2esse@.... N Jost m9r Esa@ azt @ell eldLntenIn@4 @i leg7en a @i89lasztott. $alC igaz4 a t/datodat b9rmel7i@In@ eg7etlen ro2ammal le2engerel2etnD.. szemDl7 szerint 9tengedem a le2etAsDget tAlem r9termettebbe@ne@. ?z9m/n@ra az szI@sDgelteti@4 2og7 te magad. (ominV7ara@ 8a@sin 2/n7orgott 29l7ogos szemD8el. Sn. 12oler 2idegen /tasBtotta el a tisztessDget. "eon sC2ajtott4 Ds le2ajtotta a 3ejDt. Esa@2og7 most egDszen m9sra 8an szI@sDg. N Jinden 3ig7elmemet az alatt8alCimon @ell tartanom.z sz9momra tOl nag7 @oE@9zat.g7 il7en d/r8a bea8at@oz9st a Hajnal Had/ra azonnal @iszOrna4 Ds semmit sem n7ernDn@.. "eon megrezzent4 Ds LsztLnLsen ?ang 3elD 6illantott.N Az al@almi /ral9s nem elDg4 bar9tom. nag7j9bCl @ettA a 29rom2oz.

ze@ szerint. "eon ?il8er 2al89n7an elmosol7odott. & . ?ang g7KlLletes 2angja 8olt4 s "eon a 3ejD2ez @a6ott4 mel7 en72Dn zsiborgott. . FLlLtte b9r9n73el2A@ Oszta@ 9t a @D@ Dgen4 Ds a @Lzelben 8alami idegesBtA 2angO Dne@esmad9r EsaEsogott. 'ogy a# el-é)e -egbo-lott. Clesett Ojra szabadna@ lenni. Esa@ Dn jL2ete@ sz9mBt9sba. itt vagyok a# agyadban. !ag7 ne2ezen 3elIlt4 Ds 29t9t eg7 @Lzeli @isebb @Ane@ t9masztotta. J9 FI8es rDten tDrt mag92oz. Cól vagy kedves /eon1 N X4 ez nem le2et igazP "e2/n7t szem2Dja mLgLtt ?ang jellegzetes arEa jelent meg4 Ds az ag79ban beszDlni @ezdett. H9t jC4 @ezdjI@ meg a be2atol9stP "eon ?il8er Og7 Drezte4 menten el9j/l. ?zDdIlt4 Ds 2irtelen azt sem t/dta4 mi tLrtDnt 8ele. )m e@@or eg7 2ang szClalt meg az ag79ban4 s ez szemern7i @DtsDget sem 2ag7ott benne4 2og7 amit @ellemetlen 9lomna@ 2itt4 az /tolsC 6erEig igaz.g7 6illanatra 3el8illant elAtte az BtDlet4 Ds arra gondolt4 2og7 9lmodta.&LszLnLm4 nem 89llal2atom. A sisa@4 mel7 @orl9tozta a ment9lis erejDt4 le@erIlt a 3ejDrAl. 2art*nk tőle. és !eltétele#éseink s#erint egy gigás#i vará#slatot kés#ít elő.s tel)esen t*datában a tettének.ad*ra leg)obb t*do-ás*nk s#erint pillanatnyilag 0s#ak 3nad ro-)ai kö#ött b*)kál.keresel.. így nin. N . N A 3ranEbaP Ss az ag79ban megszClalt ?ang gOn7olCdC 2angja..a)nal . ?ang Esod9l@oz8a nDzett @LrIl szabad@ozC t9rsain4 azt9n eg7 @elletlen 8ig7or @BsDretDben 8ona@od8a 89llat 8ont. . a-ellyel örökre elp*s#tít'at)a vetélytársait és vele egy$tt :'er*biont is. .a enge.

s 'a rád tá-ad.-eg.a)nal . . és és#ak !elé 'a-arosan -egpillant)átok a /ero-bolt =#entélyeket. neked oda kell -enned( Fel'ívod -agadra a ... és ne. -ilyen egyetértők t*dnak lenni :'er*bion -arakodó 'atal-asságai1 .át átverés volt a# egés#( &# öss#es 'atal-asság kö#$l én volta. 'is#en képtelen vagy ki6#ni a# agyadból. nos4 t/dom4 2og7 ez @Bnosan 3og Drinteni4 de @issD 9t8ertIn@ tDged4 "eon ?il8er. ne pa#arold . a-it akarta-. ny*godtan engedd át a# agyad !ölötti *ral-at neke-( "eon gondolatban sC2ajtott. 8elant.értesített$k. te ostoba( 9e. &# egés# tárgyalást én rende#te. N JiEsodaT 8ost -ár ny*godtan elár*l'ato-.akartok !elesleges problé-ákat -agatoknak. 8ost itt lako#ok benned. "#ért )obb les#. de 'a )avasol'ato-.a# egyetlen iga#i( & többieket.ad*rának !igyel-ét. próbálko#'ats#.. N Ss mi 8an a@@or4 2a most eg7szerKen be@a6Esolom a ment9lis erAmet4 Ds tDged @iKzle@ az ag7ambClT ?osem @a6to@ el mDg eg7szer.a van kedved. =#övetséget kötött$nk.o-inDyarakot és Etoaakot a '6 alakváltói. "eonban szLrn7K g7anO t9madt.ad*ra idő előtt s#i-atot kap)on. és kérde#d tőle a 9isbet'leni 3eres#t 'ollétét( 9eki pontosan t*dnia kell( = bár'ol legyen is a keres#t.t*ds# -egs#abad*lni tőle-. N Ha 8an @ed8ed 3LlLslegesen szCra@ozni4 Esa@ 6rCb9ld meg egDsz n7/godtanP Mnsz9ntadbCl engedtDl az ag7adba4 s elKzni Esa@ nag7on nag7 erA3eszBtDse@ 9r9n t/dszP ?zinte semmi esDl7edP (9ad9s/l. 'a -indenkit elker$ltök.alatt álls#. s . 8ost 8'rynol d6néi kö#ött )ártok. =#olgáinkat s#ándékosan ne. &# *ral-a. N Ji3Dle 9t8erDsrAl beszDlszT ?ang @i9ll2atatlan/l @aEagott az ag79ban. 7it'ét. ?ang 8id9man 89laszolt.testesítették -eg( 8ég'o##á nagy sikerrel( +ég$l is elérte-. :'olert.. ne'ogy a .sak akkor engedlek el. .találtad képtelenségnek. 3eresd -eg a =#entély !őpap)át.a)nal .N A 3ranEbaP N ismDtelte meg "eon a@aratlan/l. 'a ne. 'a neke)ólesik.

. "9tta szDt3oszlani a 3IstszerK gomol7g9st a6rC Ea3ato@ra. "assan lebegett a talaj 3LlLtt4 s a @Lr8onalai gomol7ogta@4 mint2a a 3Dlisten szIr@e 3IsttD 89ltozott 8olna.a# agyad !ölött a# *ral-at. . 0s -inda-ellett. A r9ngatCdzC 3Istala@ 2irtelen Lsszezs/gorodott4 majd n7omban @i is t9g/lt. >9gra n7Blt szeme@@el b9m/lt maga elD4 Ds 3ogalma sem 8olt arrCl4 2og7 saj9t ag79ba nDz4 A Og7 Drezte4 mint2a a l9tott @D6soro@ elAtte 6eregnDne@ le. Azt9n 2irtelen eltKnt az ag79bCl a si@ol74 lel@i szemei elAtt 8Dg@D66 szDt3oszlott a lDgnemI8D .a)nal . #rdBtott4 ordBtott4 ordBtott. 'ogy -egkaparint'assa.sak s#ín)áték volt. segíts neke-( 3érlek. -indörökre( ? "eon ismDtelten Og7 Drezte4 mint2a 3ejbe 89gt9@ 8olna. 8egtá-adott( – si@oltotta "eon ag79ban ?ang. & .g7 6illanatra eg7 6iEin74 tL6LrLdLtt4 resz@etA @ezK4 6O6os Lregasszon7 jelent meg 6isztoll7al a @ezDben4 szCra@ozott mosoll7al az aj@9n. áááá'( "eon be2/n7ta a szemDt4 mert Og7 Drezte4 2og7 a @L8et@ezA 6illanatban a 3ejDre sza@ad az Dg. #rdBtott. & .!ölöslegesen a# energiádat( &# egés# tárgyalás . ? a si@ol7 ott 8issz2angzott az ag79ban. N Ji az istenT N "eon nem t/dta4 2og7 ordBt4 8ag7 Esa@ gondolja eze@et a sza8a@at. "eon ordBtott. .ad*ra( 2*dta-( 2*dta-( "eon a 3ejDt szorongatta4 Ds a t/dat9ban eg7 @D6 3orm9lCdott. segíts( N Ji a rossz n7a8al7a tLrtDni@T 8egölnek( – si@oltotta ?ang4 Ds a 3Dlisten 3IstszerK teste lassan gomol7ogni @ezdett.a)nal . Az ag79ban el8isel2etetlen si@ol7 @elet@ezett4 le2etetlennD tett minden gondolatot4 s m9r Esa@ a 2al9lt/s9j9t 8B8C4 8ad/l r9ngatCzC 3Dlistent l9tta. Jaro@n7i darabo@ sza@adozta@ le belAle4 Ds "eon a 3ejDben 8issz2angzC si@oll7al eg7Itt ordBtott. mi ezT N n7Lgte. N Ji.. N Ji az isten tLrtDni@ ittT /eon.. "9tta maga elAtt ?ang 3IstszerK ala@j9t4 amint @a8arog4 gomol7og4 s 2irtelen oszlani @ezd..g7 egDszen @LzLnsDges Lregasszon7 8olt4 eg7 egDszen @LzLnsDges =erett98al. "e@Izd2etetlenIl. segíts. -ely arra s#olgált.ad*ra... Azt9n a @D6 megremegett4 Ds a 2el7Dn ?ang jCl ismert ala@ja tKnt 3el... elkapott( +ége-.

&ind %ren %r/n %rat2 9llt elAtte4 az er3roHbolg bLlEsP BK9 "eont teljesen @imerBtette az ag79ban la@ozC ?ang rettenetes 2al9la4 mDg mindig 2allani 8Dlte az iszon7atos 2al9lsi@ol7t4 mel7 egDsz lel@Dt megr9zta.. "eon 2e8esen @a6@odott le8egA /t9n. N 'gen. )j/l9s @Lrn7D@ezte.. szim6ati@/s 3iE@C 8ag74 de nem @eH g7elmez2ete@. megLlted ?angot.. N . N >e ArIlt 8ag7P N Jegle2et N 3elelte %r/n %rat24 Ds baljCslatOan el8ig7orodott. N JiDrtT N a@arta t/dni "eon.. Sn a 6/szt/l9s 2BrnL@e 8ag7o@4 a $DgBtDlet Ang7ala4 a@i megtisztBtom a 8il9got mindazon szenn7es lel@e@tAl4 a@i@ nem a mi /r/n@4 Dz/s &riszt/s tanai szerint Dlne@P N JiEsodaT N @D6edt el "eon.89lt ?ang Al_ra2im @D6e.ngem @ereselT "eon 3el6illantott rossz/llDte @Lzben4 s eg7 rDgi Eimbor9j9t 6ilH lantotta meg. J9r rDg 8Dgeznem @ellett 8olna 8ele. N 'tt 8ag7o@4 "eon ?il8er. .. %r/n %rat2 @omor @D6et 89gott. N &iDrdemelte a 2al9l9t.. >e 8ag7 a Hajnal Had/ra. N Sreztem. ? /g7ana@@or mint2a eg7 8alCs 2angot 8Dlt 8olna 2allani a 8alCs 8il9gbCl.. ?ajn9lom4 ?il8er. N Jindent l9ttam. N %r/n %rat2 N s/ttogta.. N ?ajn9lom. N !em Drdemli@ meg az Dletet. N JiDrt g7il@olod le sorra 12er/bion Ds Amri@ 2atalmass9gaitT $Dgleg. ?emmi@D66en. A 3eltDtelezDsed igaz4 de nem @eg7elmez2ete@. Az er3roHbolg bLlEs merAn nDzett r94 azt9n szar@aszti@/san elH mosol7odott. N G9r 6erEEel ezelAtt.

.. az Dn szemDl7emben /tol 3og Drni ezDrt az eretne@sDgDrt a bIntetDsedP Az er3roHbolg bLlEs nL8e@edni @ezdett4 Ds 69r 6illanat alatt el@DH 6esztA 9tala@/l9son ment 9t. "eon ?ang Al_ra2im eltorz/lt arE8on9sait 3edezte 3el e trC3e9ban. ? Esa@ ami@or a @ardj9t Esa69sra emelte4 a@@or t/datosodott benne4 2og7 2i9ba 6rCb9lta a@ti89lni a ment9lis 6ajzs9t4 az nem @a6EsolCdott be. N !e 2idd4 2og7 leg7Az2etszP N @i9ltotta "eon4 Ds a@ti89lta ment9lis 6ajzs9t4 /g7ana@@or @ir9ntotta a @ardj9t. A @is @/nigaami eg7 2atalmas termetK4 8eszedelmes FDregOrr9 89ltozott.g7 g7il@os te@intetK 3ene8ad meredt r94 3elsAtestDn Ds 9g7D@9n szIr@e 69nEDllal4 torz 3ejDn Esa8aros @osszar8a@@al4 @eg7etlen 3DregH 3ogsorral4 a 6o39j9bCl @i9llC ag7ara@@al4 3anati@/san izzC szem69rral.. A 8eszedelmes ala@ @Lzelebb lD6ett4 2eg7es 3ar@98al eg7ensOl7oz8a mag9t4 8LrLsen izzC szemDt az 9ldozat9ra mereszt8e4 s derD@L8Dn a 2aj9n9l 3og8a 3el@LtLzLtt 3ej 2imb9lCzni @ezdett.. "eon LsszegLrn7edt.. )m mire ez elDrt "eon t/dat9ig4 m9r @DsA 8oltP A 2atalmas szLrn7eteg eg7 3ar@Esa69ssal @i8erte ellen3ele @ezDbAl a @ardot4 s ro66ant jobb l9b98al g7omron rOgta. N Ss most N s/ttogta a @LzeledA rDmsDg N 8DgedP "eon Esa@ most l9tta4 2og7 ellen3ele jobb @eze 2el7Dn eg7 @isebb szigon79g7O tal9l2atC4 a balj9ban 6edig 8alami3Dle 3Dmlabd9t eg7ensOl7oz4 mel7bAl szBnes s/gara@ sz9llna@ minden3elD. de 69r na6on belIl LrL@re 8DgedP "eon 8ad ordBt9ssal r9rontott az DlA iszon7atra. Ss most. "eon ?il8er megborzongott4 de @D6telen 8olt a mene@IlDsre. N s/ttogta a szLrn7eteg. Azz9 az ala@@94 a@it "eon ?il8er 9lm9ban l9tott "Angeles bLrH tLnDben. N >Dged.!e 2idd4 2og7 nem ismerle@4 ?il8erP Jost m9r mindent t/do@ rClad... MsztLnLsen 3elsi@oltott rDmIletDben. most mDg nem t/dla@ 8Dgleg el6/sztBtani. N 'gen. !em @ellett mag7ar9zatot @eresnie4 A 2angosan zImmLgA 3Dmgol7C %r/n %rat2 @ezDben D@esen adta a 8il9g t/dt9ra4 2og7 a ment9lis erA blo@@ol9sa ne@i @LszLn2etA. . &atoli@/s@Dnt @eresztelte@ meg #2io 9llamban4 9m te az D8e@ sor9n megtagadtad a minden2atC istent. ..

N &Cr29zban N 3elelte eg7 3eltKnAen el2Bzott4 @LzD6@orO nA. Ds nag7 ne2DzsDge@ @Lze6ette 8isszasegBtettD@ az 9g79ra. N !eeeemP N -e igenP N s/ttogta a Hajnal Had/ra. N . N A "e ?entierHi $9rosi &Cr29zbanP "eon 3elsi@oltott.. A szigon7os jobb @Dz leEsa6ott a @o6on79j9ra. N Hol 8ag7o@T N n7LszLrLgte a beteg semmit sem Drt8e.FelordBtott. N ?emmi o@a az aggodalomra4 @ed8es /ramP Felejtse el az 9lmaitP . N !oEsa@T N @i9ltotta m9r az ajtCbCl.. N A Hajnal Had/ra. -e 2olT $ad @i9lt9s9ra 3e2Dr @L6en7es 96olCnA@ ro2anta@ be. egDszen a 2al9lod 6illanat9igP BB9 N !eeemP N ordBtotta "eon ?il8er4 Ds eg7 6illanatig azt sem t/dta4 2ol 8an. N JostantCl a 3ogl7om leszel... JKan7aggal be8ont 6adlCn 2e8ert eg7 3e2Dr 3alO 2el7isDgben.z nem le2etP N &Drem4 ne izgassa 3el mag9t4 ?il8er OrP N @i9ltotta eg7 m9si@ 96olCnA4 Ds beta@arta az ideges beteget.z itt a 8alCs9g4 ez itt "e ?entier... N A mi @is 1si6@ejCzsi@9n@ mag92oz tDrt 2at2Cna6os 9lm9bClT N Hol 8ag7o@T N n7Lgte "eon. ?89jEP "eon le2/n7t szemmel 3e@Idt az 9g79n eg7szemDl7es @CrtermDH . A Hajnal "o8agja megszDdIlt4 Ds ment2etetlenIl 3orogni @ezdett 8ele a 8il9g. N Jaradjon n7/gton4 @Drem4 azonnal 2B8j/@ a do@tor /ratP Jire a nA @imondta4 sietAs lD6te@@el Dr@ezett eg7 magas4 @arH 8al7orrO4 sza@9llas ala@.

. N &iEsoda magaT N H9t nem ismersz meg4 @ed8esemT N !e@em. ninEs %rat2a ne8K nDni@Dm sem az )llamo@ban4 sem m9s2ol. N Jrs. N "eonP Sdes LEsi@DmP 1sa@2og7 8Dgre. N %rat2a nDni@Dm N ismDtelte "eon 6/szta megszo@9sbCl4 2iszen mag92oz tDrte Cta 9llandCan mindent ismDtelt.. %rat2a4 a @ed8enE nag7nDni@Dje az )llamo@bCl.. =rigitte bOEsOt int8e t98ozott. N %r/n %rat2 N n7Lgte.g7 alaEson7 termetK4 6O6os Lregasszon7 lD6ett a szob9ba4 Ds @ed8esen a betegre mosol7gott. N F/rEsa4 2og7 ebben az ala@omban nem ismersz meg4 "eonP Gedig 12er/bionban.. ?il8er @Dn7elmetlenIl 3eszengett. N H9t nem ismersz meg4 @ed8es@DmT N @Drdezte gOn7osan.. N obb szeretem4 2a a Hajnal Had/r9na@ ne8ezne@P N JagaT N 'gen4 te 9t@ozott 2itetlen4 Dn lesze@ a 8DgzetedP %7Cnd meg a .g7ana@@or mDgis idegenne@. =rigitte @/@@antott be 2ozz94 a med8e termetK 96olCnA. @iEsoda magaT Az idAs 2Llg7 lo68a @LrIl6illantott4 majd ami@or l9tta4 2og7 eg7edIl 8anna@ a @Crteremben4 a reti@IljDbe n7Olt4 Ds eg7 @orom3e@ete 6isztol7t 2Ozott elA. Ds 3Aleg Amri@ban megszo@2attad4 2og7 sen@i sem az4 amine@ l9tszi@P N &i. A6ja Ds an7ja is eg7@e 8olt. N Az )llamo@bCl. "eon be2/n7ta a szemDt4 Ds 12er/bionra gondolt. &i t/dja miDrt4 az /tolsC @Izdelme j/tott az eszDbe. . A betegre 3ogta. "9togatCja Dr@ezett4 ?il8er OrP N dLrmLgte a molett nA8Dr biztatC mosoll7al.. !e@i so2asem 8olt nDni@Dje.ben4 a2o89 nem so@@al mag92oz tDrDse /t9n sz9llBtott9@. Az idAs4 Asz 2ajO 2Llg7 @Lzelebb botor@9lt. Az Lregasszon7 elmosol7odott.g7 =erett9t.. &iEsoda magaT Az Lregasszon7 arE9n 6aj@os mosol7 jelent meg. $ala2og7 N 3/rEs9n ismerAsne@ tKnt ez a nDni@e.. . =otj9ra Esa@ nD2a t9masz@odott..

az isten irgalmazzon gonosz lel@edne@P N !em jLssz 8issza N jelentette @i a 8DnsDg szigorOan4 Ds "eon szB8e 3elD emelte otromba 3eg78erDt. N >e azt9n @ed8esen 8iH szonzod a szB8essDgemet4 "eon..bKneidet Ds im9d@ozz a mi /r/n@2oz4 Dz/s &riszt/s2oz4 mert 2aH marosan megtDrsz 2ozz9. m9r amenn7iben nem a 6o@olban @Ltsz @iP N Asszon7omP &Drem.. ? az A ne8Dben el6/sztBtom azt4 @i ellene szegIlP 'm9d@ozz4 2itetlen4 g7Cnd meg bKneidet4 mert 2amarosan teremtAd elD @erIlszP "eon szeme 8ad szi@r9@at 29n7t. N !7a8al7aT N 8issz2angozta sDrtetten. Ds nem elAszLrP "eon Esa@ 6islogottQ nem a@art 2inni a szemDne@...g7an mire 89rnD@T 'stennDl a @eg7elem4 Dn Esa@ eg7 g7arlC 2B8e 8ag7o@.. N Jost 6ersze @Ln7LrLgsz4 te 2it89n7P H9t... 12er/bion a s9t9n mK8e4 s te szintDn az L teremtmDn7e 8ag7P G/szt/lnod @ellP Sn lesze@ a 8DgzetedP N $9rjonP N .. mi3Dle @eresztDn7 8ag7 teT &atoli@/sna@ ne8elte@4 9m te mDgis el/tasBtottad a 8all9st Ds minden3Dle le2etetlen 8il9go@ban 2iszel..jja r93eszIlt a ra8aszra. BC9 "eon a@aratlan/l is be2/n7ta a szemDt4 9m a 89rt d/rran9s 2el7ett Esa@ eg7 tom6a 6/33an9st 2allott4 Ds a 39jdalom4 amit m9r megelAH legezett @iszolg9ltatott tagjaina@4 so2asem @L8et@ezett be. Az Lregasszon7 lebigg7esztette az aj@9t. N Ji a n7a8al7aT ?ze6lAs @D6K4 szB839jdBtCan 8Dzna Ds satn7a4 tKz8LrLs 2ajO a69Ea jelent meg az LsszeEs/@lC Lregasszon7 mLgLtt rideg4 3e@ete LltLzD@ben. N Jegle2et4 2og7 igazad 8an4 8Dn boszor@9n7P Jost te g7AztDlP )m 2a 8isszajL8L@. Az Dletedet mentettem meg. .... N 12lo8iaT . itt 8alami tD8edDs.

-e.l @ell 8ig7ele@ innenP >/dsz j9rniT N 12lo8iaP A 8LrLs 2ajO nA elmosol7odott. Azonban a g7ere@@ori 9lmaidat so2asem 8alCsBt2attad meg. N JiEsodaT N Az a 8il9g4 amirAl 9lmodt9l4 nem lDtezi@P "egal9bbis nem az 9tlagos 2alandC@ rDszDreP !ag7on @Drle@4 3elejtsd elP $erd @i a 3ejedbAl a 12er/bion ne8et4 "eonP A 3Dr3i 3elIlt a @Cr29zi 9g7ban.. N . N Ho89 meg7In@T N .. N Az itteni ne8em &lo8in/s nA8Dr4 s 2a most rLgtLn nem jLssz 8elem4 Og7 sz9jba g7Krle@4 2og7 eg7 Dletre megemlegetedP Hamarosan eg7 ItLttH@o6ott #6el Astr9ban si@lotta@ a 3ranEia 2at9r 3elD.. Fo@ozatosan elt98olodt9l a 8alCs 8il9gtCl4 Ds minden gondolatod eg7 ol7an 8il9g 3elD sz9llt4 mel7ben te is le2etsz 8ala@i.. N . 2a meg@Dr2etle@4 ne ejtsd @i tLbbD 2angosan ebben a 8il9gbanP ? ezt nem 6/szta szeszDl7bAl @Drem. ? a le2etsDges 8il9go@ @LzIl 12er/bion n7Olt 3elDd.z le2etetlenP >e 12lo8ia 8ag7P Ss 8isszan7erted a 3iatals9godatP Az a69Ea be2/n7ta a szemDt. 1sa@ szen8edtDl. N Hog7 so2a sen@i ne tal9l2asson r9n@. N "e2etsDges 8il9go@T N Esod9l@ozott "eon. 2og7 mi tLrtDntT A 8D@on7 nA @omol7 arEot 89gott.lAbb 8ag7 /tCbb Og7is megt/dn9d4 kedves !ér)e.. N . N . !em t/dt9l mit @ezdeni az Dleteddel4 Ds 3ol7amatosan @alando@rCl 9lmodozt9l. N >e 8il9g Dletedben 9lmodozC 8olt9l.ltal9ltad4 @ed8es tiszteletbeli 3DrjemP Sn 8ag7o@. N Ji3Dle meg2at9roz9s ..l9r/lod 8ala2a is.. 2anem mind@ettAn@ Drde@DbenP "eon nem a@art 2inni a 3IlDne@..Njeg7ezte meg mosol7og8a. ezt a ne8et. &lo8in/s nA8Dr 8ezetett4 s "eon Og7 b9m/lta az elmaradC @iH lomDter@L8e@et4 mint2a mDg mindig nem Dbredt 8olna 3el tLbb 2Cna6os 9lm9bCl.l innenP N 3elelte 12lo8ia.. $alCszBnKleg anna@ is szIlettDl.

"eon @DrdAn nDzett a n7/godtan mag7ar9zC a69E9ra.. Gersze4 nem ebben a st9di/mban4 amel7ben te megismerted. "eon nem a@arta el2inni4 amit 2allott.. . . N !em t/dni4 @i indBtotta el a 3ol7amatot N mag7ar9zta 12lo8ia. 12er/bion a @olle@tB8 @D6zelet birodalma. N . 12er/biont. N !em t/dni4 @i 8olt az elsA sz/bje@tB8 8il9g megal@otCja4 Ds azt sem t/dni4 12er/bion 29n7adi@ e sorban. N Azt a@arod mondani4 2og7 12er/bion eg7 @D6zeletbeli 8il9g Es/69nT A l9n7 elmosol7odott. ? b9r az erAteljesebb 9lmodC@ istenne@ 2iszi@ mag/@at4 mDg A@ sem @D6ese@ meg3osztani a tLbbie@et a @LzLs 8il9gtCl. "eon 2allgatott..ezT N A le2etA leg6ontosabb N 89gta r9 12lo8ia.g7 igenis 8alCs9gos 8il9g.. . Jinden@i a saj9t @D6Dre a@arja 3orm9lni4 tetszDse szerint @B89nja 9tala@Btani4 9m az ellentDtes Drde@e@ itt is @Izdelmet szIlne@.g7an @i tagad2atn9T >e magad is j9rt9l ott. N 12er/bion léte#ik. Sn Esa@ azt t/dom4 2og7 ami@or 9lmodozni @ezdtem4 eg7 @Dsz 8il9got tal9ltam..g7 @D6zeletbeli 8il9gP N . N JiEsodaT N ?en@i sem t/dja4 2og7an @ezdAdLtt4 sen@i sem t/dja4 @i 8olt enne@ a 8il9gna@ a megal@otCja4 eg7szer Esa@ lett4 Ds azo@4 a@i@ elDg szenzitB8e@ne@ bizon7/lta@4 Esatla@ozta@ 2ozz9 Ds a birto@/@ba 8ettD@. amel7et azonban az emberi 3ant9zia 2ozott lDtre.g7m9stCl t98ol DlA4 @IlLnbLzA embere@ ala@Btj9@ a tLrtDnetDt szIntelenIl.. N Azt a@arod bemesDlni4 2og7 a 8il9g leg@IlLnbLzAbb 6ontjain embere@ IldLgDlne@ a @arosszD@I@ben 8ag7 3e@szene@ az 9g7/@ban Ds eg7 @LzLs 8il9grCl 3ant9zi9lna@T Hog7an gondol2atna@ eg7m9stCl 3IggetlenIl /g7anarraT 12lo8ia 89llat 8ont. N ? 12er/bion eze@ @LzIl a legel3ogad2atCbb. "eon azonban nem 2ag7ta enn7iben.

. Fogalm/n@ sinEs4 @i le2et ?ang. $alamenn7ien ismeri@ a 8il9g rDszeit4 s t/dna@ a tLbbie@rAl4 a@i@ 8elI@ 8ag7 ellenI@ a 8il9g 9tala@Bt9s9n m/n@9l@odna@.. "eon a 3ejDt r9zta.. ?ang 6edig. ? a2ol a legerAsebb4 mDrete@ben nag7obb le2et a @is/g9rz9sa is4 mert mind tLbben @a6EsolCdna@ 2ozz9. Azonban az 9lmodC@ nem ismeri@ eg7m9s 8alCdi @ilDtDt4 Es/69n az ottani megtestesIlDsI@et. Sn az /tCbbi idAben szinte m9r aligHalig Drtem r9. !em t/dni4 2og7an terjed ez a 8il9g4 nem t/dni4 mil7en az ereje4 Dn Esa@ azt t/dom4 2og7 2atalmas @iterjedDse ellenDre ott a legerAsebb4 a2ol eg7m9s2oz @Lzel DlA embere@ 3orm9lj9@. /g7anol7an eszelAs le2et az Dletben4 mint a @D6zelet8alCs9gban... g7anOim szerint legal9bb 2atan 8ag7/n@4 a@i@ 9lmain@ban 12er/bion 8il9g9ban @Csz9l/n@. Hiszen minden@i 3ogl7a a saj9t @D6zelete 2at9raina@. Jelan n7il89n 8alami @om6/terH6rogramozC le2et4 a@i a teE2ni@9na@ Dl Ds a @D6zeletDben is ezt a 8onalat @B89nja to89bb 8inni. \g7 29t a @D6zeletemben a &ardba @LltLztem Ds 6asszB8an Dltem 9t a tLrtDnte@et. ?em azt4 2og7 mi8el 3oglal@ozi@ 8alCj9ban Jelan. Jegmaradt 8olna az 9lmodozC@ ott2on9na@4 a2ol minden@i meg8alCsBtja legszebb el@D6zelDseit.. N ?ang a t/datomba @LltLzLtt 12er/bionban. N J9r Esa@ le'etett – 2el7esbBtette "eon4 azt9n maga is elbiH zon7talanodott.. azt9n el6/szt/lt. ?en@i sem t/dja4 @iEsoda 8alCj9ban Ds 2ol Dl 6Dld9/l 12oler. ? azo@at4 a@i@ 89g7ta@ r94 eg7szerKen mag92oz szi66antotta. 12lo8ia el@omorodott. ? 2og7an Esatla@oz2atta@ 2ozz9 az embere@T &i t/djaT 1sa@ el@D6zelDseim 8anna@. A@i tOls9gosan mene@Ilni ig7e@ezett a 8alCs 8il9g rondas9gaitCl Ds menedD@re 89g7ott4 a@aratlan/l is DrzD@elte ezt a meg3og2atatlan dimenziCt4 ami m9so@ @D6zeletDbAl t96l9l@ozott. &L8et@eztetni 6ersze le2et. &i tLbb4 @i @e8esebb idAt tLlt ott. 12oler a 3e@ete m9gi9ban 2isz4 te29t be8ezette 12er/bionban a ?LtDt "9ngot Ds a miszti@/s tano@at. N !em is lett 8olna semmi baj ezzel a 8il9ggal...N 12er/bion most m9r rengeteg ember t/dat9ban lDtezi@4 A@ benne Dlne@ Ds 3orm9lj9@ a sors9t. 1sa@ azt t/dj/@4 2og7 12er/bionban mil7ene@ Ds mit Esin9lna@. 'tt4 "e ?entierben.

Jinden@i 9lH modta to89bb a saj9t @is rDsz8il9g9t4 Ds nem is lett 8olna baj4 2a meg nem jeleni@ 8ala@i4 a@i r9jLtt mindenre4 Ds eg7 igen 3ondorlatos mCdot eszelt @i az ellensDgei el6/sztBt9s9ra.N JDg most sem bBrom 3el3ogniP N Gedig ninEs ebben semmi @IlLnleges. Jost m9r t/dom4 2og7 miDrt. JDg saj9t 8all9s98al is szembe3ord/lt4 s meg3eled@ezett arrCl4 amit a @eresztDn7sDg 2irdet. (9jLtt4 2og7 2i9ba Lli meg 12er/bion 2atalH . . Az az idAs 2Llg74 a@i 69r Cr98al ezelAtt belD6ett 2ozz9d a @Crterembe. >em6lomba @ell j9rni4 istenben 2inni4 Arizni a 2it tisztas9g9t. &e8anaarral @ezdAdLtt. .g7anOg74 mint a tLbbie@et. $ag7 mond2atj/@ Og7 is4 2og7 8ala@i Drted n7Olt. Jint sejt2eted4 2a 12er/bionban meg2alt 8ala@i4 nem Drte tOlzott 8esztesDg. 'gaz4 2og7 ala6osan megbontottad a 8il9g eg7ensOl79t4 Ds ez tLbb 9lmodCt is bosszantott4 de nem so@at te2ette@ ellened.. 'gaz4 2og7 12oler Ds ?ang @LzLs erA8el si@eresen @itaszBtotta@ a 8il9gbCl. ? mi8el egDsz lDn7eddel arra a lDtre @onEentr9l2att9l4 6illanato@on belIl 12er/bion meg2at9rozC eg7DnisDge lettDl. ?e2og7 sem illett az 9ltala el3ogad2atC 8il9g@D6be.....lmene@IltDl a 8alCs 8il9gtCl4 9m a t/datod ann9l nag7obb a@ti8it9ssal lD6ett be a @olle@tB8 szellemi dimenziCba. Zszeresd 3elebar9todat[ 2el7ett g7il@olni @ezdett. >e @alando@ra 89g7t9l4 idegen 8il9go@rCl 9lmodozt9l4 s 8DgIl megDrintett 12er/bion szele.g7 8all9si 3anati@/s4 a@i &riszt/s ne8Dben g7il@ol..ltLltLtt eg7 @is idAt az Og7ne8ezett ZDteri lDtsB@on[4 8ag7is a 8alCs 8il9gban4 azt9n 8alamil7en 3orm9ban megtal9lta a mCdj9t a 8isszatDrDsne@.. de te nem so@@al @DsAbb 8issza@erIltDl 12er/bionba. .. . Hog7 8alCban ?ang tetteHe4 azt nem le2et t/dni. nos4 A a Hajnal Had/ra. ?z9m9ra minden tiszta.. >Dn7 az4 2og7 te @im9szt9l a o/]HtC jegDre eg7 szBnes Esillagot IldLz8e4 a 8Bzbe z/2ant9l4 Ds 2osszO idAre @Cm9ba estDl. $ala2og7 3el3edezte 12er/biont4 r9@a6EsolCdott4 Ds megdLbbent.. .g7 ol7an bKnLs 8il9g4 mel7ben tLbb istent is im9dna@4 nem 3Drt el az el@D6zelDsei @LzLtt. amel7 6ersze idA@Lzben a @olle@tB8 @D6zeletben D8ezrede@et 89ltozott. Ss /g7ana@@or eltL@DltH sDggel4 ra8aszs9ggal. a 8alCs 8il9gban megLltD@. 12er/bionban eg7szerKen Esa@ szerte3oszlott. A 3anatizm/sa rD8Dn rend@B8Ili ment9lis energi98al rendel@ezett. 1sa@2og7 a@i@et a Hajnal Had/ra 6/sztBtott el4 azo@ so2a tLbbD nem tDrte@ 8issza...

N Rg7 2iszem4 na6o@ig al/dni 3og.. (9jLtt4 2og7 nem az 9lom@D6et @ell szDtzOzni4 2anem az 9lmodCt megLlni.. amBg meg nem semmisBtP ? most eljLtt. "eon @omoran meredt maga elD. !em t/dtam4 @i 3og Dr@ezni4 nem t/dtam4 2og7 nDz @i4 de abban biztos 8oltam4 2og7 elAbbH/tCbb beto66an..mass9gait4 azo@ rendre 8isszatDrne@.. Ds lelAtte azt az embert4 a@i &e8anaart @ital9lta. $alamil7en mCdon a @LzelDbe 3Dr@AzLtt &e8anaarna@4 s @iszedett belAle eg7 ol7an in3orm9EiCt. Hog7 2ol la@i@ a 8alCs 8il9gban.. -e 2a nem4 12er/bion Lsszes polgára t/dni 3ogja4 2og7 @i a Hajnal Had/ra4 Ds mi .. N H9t ezDrt a@arta t/dni4 2og7 2ol szIlettem 8alCj9ban Ds 2ol Dle@P N 'gen.. N -e A r9szolg9lt.... 'dAre 8olt szI@sDge4 2og7 8Dgez2essen 8eled4 3Aleg azDrt4 mert ?ang Al_ra2imot ?zaOdHAr9bi9ban Llte meg. + 6edig 8Dgleg el a@arta 6/sztBtani A@et4 mint a2og7 a @D6zeletH8alCs9g el6/sztBt9s9ra is tLH re@edett. ? @L8et@ezte@ a tLbbie@. N Sn azonban. >er9d 8alCszBnKleg m9r rDgCta 8ad9szott4 Ds ismer8e a szIlA89rosodat n7il89n 8ala2ol #2io @Lrn7D@Dn @eresett.. -e az sem @iz9rt4 2og7 ezCta m9r meg9llt a szB8e. amit t/datosan tal9n mDg az 9lombeli &e8anaar sem t/dott.. N Jeg @ellett 8olna Llni... A 6isztol7t ott 2ag7tam az 9g7on. ? azt9n el/tazott A/sztr9li9ba4 &Bn9ba4 #roszorsz9gba4 8ag7 mit t/dom Dn 2o8a. a 8allat9son el9r/ltam ne@i4 2ol Dle@ 8alCj9ban. . N %r/n %rat2 N mot7ogta "eon. Jeg 3ogj9@ tal9lni4 Ds remDl2etAleg azonosBtj9@ majd azzal a g7il@os 3eg78errel4 amel7 ann7i Dletet @ioltott. N =elen7omtam eg7 erAs n7/gtatC inje@EiCt N 3ol7tatta 12lo8ia.zDrt 29t 12er/bionban is megmDr@AzLtt 8eled4 s az Lnt/datlan 3ogl7989 tett. N Ha Bg7 lenne4 12er/bion megszabad/lna a rDm9lomtCl. 12lo8ia @omoran meredt az Otra.. N A rDm9lomna@ m9r minden@D66en 8Dge4 "eon. 12lo8ia sC2ajtott. nem 8ag7o@ r9 @D6es.. Sn azonban m9r 89rtam. N Sn nem t/do@ Llni. N ? az idAs 2Llg7 elind/lt "e ?entierbe. !em Esa@ Og7 ott2ag7ni...

Az4 ami oda9t: Jrs.z Esa@ 9lEa. #tt bD@Dben Ds n7/galomban Dl2etIn@.ze@ szerint.. ?en@i sem tal9l meg bennIn@et. N . . N ...tLrtDnt. "eon elmosol7odott. Ss elA8ig79zatosa@ leszne@. Jeg 3ogla@ tanBtani arra4 2og7an tedd ezt t/datosan. N !a mit gondolszTP. . . Bg7 3eltKnDs nDl@Il a @Lzeledben le2ettem a @Cr29zbanP N -e a@@or @i 8ag7T N Jit sz9mBt az4 2og7 @i 8ag7o@. Rg7 nDze@ @iTP N ne8etett..zDrt meg7In@ FranEiaorsz9gba. "eon @9b9n b9m/lta az Ot mentDn zLldellA legelA@et4 Ds a t98oli4 merede@ 2eg7oldala@at. eg7Itt marad/n@T N SletIn@ 8DgDig. 12er/bion Ojra 2B8jaT ..g7 6illanatra Og7 l9tta4 mint2a a tC 2C3e2Dr jegDn eg7 lila Esillag lI@tetne.. >/dni 3ogna@ rCla. Hamarosan 8isszatDrIn@ 12er/bionba4 Ds mi @etten eg7Itt elDg erAse@ leszIn@ 2ozz94 2og7 meg89ltoztass/@ a 8il9got. Hideg szDl 3Ojt a o/]HtC 3elAl4 Ds "eon megborzongott. "eon elgondol@oz8a 6illantott a 2at9rozott arEO4 8LrLs 2ajO nAre4 Ds anna@ @omor r/29zat9ra. N Ha itt maradn9n@4 tOl so@ @Dn7elmetlen @DrdDsre @ellene 89H laszoln/n@. ?il8erP A 3elesDged lesze@4 itt is..bbAl nem engede@. Az sz9mBt4 2og7 2amarosan @i les#ek( N JiDrtT &i leszelT 12lo8ia ne8etett. >e eddig Esa@ @Cm9s 9lla6otban t/dt9l be2atolni a @olle@tB8 @D6zelet8il9gba. a 8alC Dletben. N >e 8alCban a69Ea 8ag7T 12lo8ia 3intorgott. $an eg7 @is 29z "ille @LzelDben4 amit eg7 ro@onom r9m 2ag7ott.. N A@@or mi most 2o89 meg7In@T 12lo8ia r9mosol7gott.