ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎ

NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜ
MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

12 ñàð

2011
December
Óëààíáààòàð õîò
Ulaanbaatar

ÃÀÐ×ÈÃ

CONTENTS

Åðºíõèé òýìäýãëýë

General notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð

Methodological notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Main indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

I. Õ¿í àì

Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

II. Õºäºëìºð

Labour . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

III. Íèéãìèéí
çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

Selected
social indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

IV. Íèéãìèéí õàëàìæ,
äààòãàë
V. Áîëîâñðîë

Social welfare and
social insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

VI. Ýð¿¿ë ìýíä

Education

Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

VII. Ãýìò õýðýã

Crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

VIII. Äîòîîäûí
íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í
IX. ¯íý

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Gross domestic
products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

X. ̺íãº, çýýë, ¿íýò
öààñíû çàõ çýýë

Money, loan, stock
market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

XI. Óëñûí íýãäñýí òºñºâ

XII. Ãàäààä õóäàëäàà

State budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

External trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

XIII. Áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàí

Business Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

XIV. պ人 àæ àõóé

Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

XV. Àæ ¿éëäâýð

Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

XVI. Èõ áàðèëãà

Ñonstruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

XVII. Äîòîîä õóäàëäàà

Domestic trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

XVIII. Òýýâýð, õîëáîî

Transport and communication . . . . . . . . . . . . . . 119

XIX. Õèëýýð íýâòýðñýí
çîð÷èã÷èä
XX. Öàã óóð, àãààðûí
áîõèðäîëò
Õàâñpàëò

Inbound and Outbound
passengers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Meteorology and air
pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Monthly Bulletin of statistics

Åðºíõèé òýìäýãëýë
I. Òîâ÷èëñîí òýìäýãëýãýý:
ÀÐ
Áª
ÁÕ
ÁÓ
ÃÎ
ÄÎ
ÄÄ
ÄÓ
ÇÀ
ªÂ
ªÌ
ѯ
ÑÝ
Òª
ÓÂ
ÕÎ
Õª
ÕÝ
ÄÀ
ÓÁ
ÎÐ
ÃÑ

Àðõàíãàé
Áàÿí-ªëãèé
Áàÿíõîíãîð
Áóëãàí
Ãîâü-Àëòàé
Äîðíîãîâü
Äîðíîä
Äóíäãîâü
Çàâõàí
ªâºðõàíãàé
ªìíºãîâü
Ñ¿õáààòàð
Ñýëýíãý
Òºâ
Óâñ
Õîâä
Õºâñãºë
Õýíòèé
Äàðõàí-Óóë
Óëààíáààòàð
Îðõîí
Ãîâüñ¿ìáýð

General notes
I. Abbreviations:
AR
Arkhangai
BO Bayan-Olgii
BKH
Bayankhongor
BU
Bulgan
GO
Govi-Altai
DO Dornogovi
DD Dornod
DU Dundgovi
ZA
Zavkhan
OV Ovorkhangai
OM
Omnogovi
SU Sukhbaatar
SE
Selenge
TO Tov
UV Uvs
KHO
Khovd
KHS
Khovsgol
KHE Khentii
DA Darkhan-Uul
UB
Ulaanbaatar
OR
Orkhon
GS
Govisumber

II. Months have been shown by the Roman
numerals (I, II, III, IV, V, etc).
I-XII shows the accumulated data from the
beginning of the year including the particular
month.
1990-1995; 1990-1997 òóõàéí õóãàöààíû 1990-1995; 1990-1997 annual average for
æèëèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò áîëíî.
this particular time period.
II. Ñàðóóäûã ðîì òîîãîîð òýìäýãëýâ
(I, II, III, IV, V... ã.ì)
I-XII æèëèéí ýõíèé òóõàéí ñàðûã îðóóëñàí
ºñºí íýìýãäýõ ä¿íã õàðóóëàâ.

III. Äàðààõ òýìäýãëýë¿¿äèéã àøèãëàâ:
... ìýäýýëýë áàéõã¿é
0.0 ìàø áàãà òîî
- ã¿éöýòãýë áàéõã¿é.

III. The following symbols were used:
... data are not available
0.0 the amount is nil or negligible
- no execution.

“¯¿íýýñ” ãýäãèéã õàðóóëàõ áºãººä
Shows the term “of which” and in some
çàðèì òîõèîëäîëä òóõàéí ¿ç¿¿ëýëòèéí cases it indicates not all elements of sum are
á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äèéí íèéëáýð íýãäñýí given.
ä¿íòýé òýíöýõã¿é áàéæ áîëíî.
IV. Îðîí äýâø¿¿ëýëòýýñ õàìààð÷ çàðèì IV. Due to the rounding figures (composition)
¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð íü ä¿íòýéãýý, may not add up to the total and 100 percentage.
á¿òöèéã õóâèàð èëýðõèéëýõýä 100 õóâèàñ
áàãà çýðýã çºðºõ òîõèîëäîë áàéæ áîëíî.
3

engaged in family duties and disabled. Economically currently active population comprises of population of labour age. Economically active population is divided into “usually active” or “currently active” during a specified time-reference period. retired. with full work abilities. . The economically currently inactive population comprises all persons who were neither “employed” or “unemployed” during the last week for the reasons such as attendant at educational institutions. a/ “àæèëã¿é áàéñàí” ãýæ ñ¿¿ëèéí äîëîî õîíîãò Õºäºëìºðèéí òóõàé áîëîí Èðãýíèé õóóëèéí 359 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñàí õºëñººð áîëîí àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýýãýýð ÿìàð íýã àæèë ã¿éöýòãýýã¿é. as determined in terms of the total number of weeks or days during a long specified period or the preceding 12 months or the preceding calendar year was either employed or unemployed. ready to work and actively looking for a job. including those seeking work). ¿éë÷èëãýý ýðõýëæ îðëîãî îëîîã¿é áàéõûã. unemployed or employed in terms of their primary activity for the last week. Ýäèéí çàñãèéí áàéíãûí èäýâõòýé õ¿í àìä óðò õóãàöààãààð áóþó ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä àæèë ýðõýëæ áàéñàí áîëîí àæèëã¿é áàéñàí õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìûã õàìðóóëíà. Àæèëëàã÷ ãýæ öàëèí õºëñ. as defined by the System of National Accounts (SNA). Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìûã ýäèéí çàñãèéí áàéíãûí èäýâõòýé. no income was earned as selfemployed work or services within last week. Ýä èéí çà ñãèéí ò óõà éí ¿åèéí èäýâõòýé õ¿í àìä ñ¿¿ëèéí 7 õîíîãò àæèë ýðõýëæ áàéñàí áîëîí àæèëã¿é áàéñàí èðãýäèéã õàìðóóëíà. Ýäèéí çàñãèéí òóõàéí ¿åèéí èäýâõã¿é õ¿í àì ãýæ ñ¿¿ëèéí 7 õîíîãò ñóðãóóëüä ñóðàëöàæ áàéãàà. òóõàéí ¿åèéí èäýâõòýé õ¿í àì ãýæ õî¸ð àíãèëíà. 4 Employed means all citizen engaged in economic activity for pay (wages or salary) and having an employment status of some sort. ãýðèéí àæèëòàé. who was for a while unemployed. during a specified time reference period. as stated in Law on Labour or Clause 359 of Civili code. íèéë¿¿ëýõýä áýëýí áàéãàà àæèëã¿é èðãýäèéã õàìðóóëíà. îðëîãî îëîõ çîðèëãîîð ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíä ñ¿¿ëèéí äîëîî õîíîãò íýãýýñ äýýø öàãààð îðîëöñîí àæèëëàã÷èä õàìðàãäàíà. îðëîãî îëîõ çîðèëãîîð ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîæ. ºíäºð íàñíû òýòãýâýð òîãòîîëãîñîí áîëîí ºíäºð íàñòàé. àæèë õèéõýä áýëýí. Unemployed is a citizen of labour age. õºäºëìºð ýðõýëæ áóé èðãýíèéã õýëíý. ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõýä àæèëëàõ õ¿÷ýý íèéë¿¿ëæ áàéãàà àæèëëàã÷. Labour force survey The economically active population (Labour Force) comprising all persons of either sex who furnish the supply of labour for the production of economic goods and services (employed and unemployed. Öàëèí õºëñ. õºãæëèéí áýðõøýýëòýé çýðýã øàëòãààíààð òóõàéí õóãàöààíä àæèëëàã÷ áîëîí àæèëã¿é èðãýäèéí àëèíä ÷ õàìààðàõã¿é õ¿ì¿¿ñèéã õýëíý. The usually active population comprises all persons a specified working age whose activity status. Àæèëã¿é èðãýíä òóõàéí õóãàöààíä àæèëã¿é áàéñàí. àæèë èäýâõòýé õàéæ áàéãàà õºäºëìºðèéí íàñíû.Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð Methodological notes Àæèëëàõ õ¿÷íèé ñóäàëãàà ¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåìèéí õ¿ðýýíä “Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì (àæèëëàõ õ¿÷)”-ä òóõàéí öàã õóãàöààíä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ. õºäºëìºðèéí ÷àäâàðòàé õ¿ì¿¿ñèéã õàìðóóëíà. õóâèàðàà àæèë. a/ not employed means no work has been done for pay or by an employment contract. One can be regarded as employed if engaged in economic activity for pay above an hour for the last week.

òóõàéí öàã õóãàöààíä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ. during a specified time reference period. household income. çàðëàãûí ñóäàëãààã ÿâóóëæ áàéãàà áºãººä îäîîãèéí áàéäëààð æèëä Ìîíãîë Óëñûí íèéò ºðõèéã òºëººëºõ 11232 ºðõèéã ò¿¿âýðëýí àâ÷. placing job seeking advertisements in posters. àæèë ýðõëýëòèéí áàéäàë. having information about vacancies at least once. questionnaire design and indicators) has been changed since the 3rd quarter of 2005 for estimating living standard and poverty 5 . ªðõèéí îðëîãî. the National Statistical Office has regularly conducted household income and expenditure survey.Monthly Bulletin of statistics á / “ à æ è ë õ è é õ ýä á ýë ý í ” ã ý æ Õºäºëìºðèéí òóõàé áîëîí Èðãýíèé õóóëèéí 359 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñàí õºëñººð àæèëëàõ áîëîí àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýý áàéãóóëàõààñ òàòãàëçàõã¿é áàéõûã. ýäèéí çàñãèéí òóõàéí ¿åèéí èäýâõòýé õ¿í àì ãýæ õî¸ð àíãèëíà. Àæèëã¿é èðãýíä òóõàéí õóãàöààíä àæèëã¿é áàéñàí. and mass media. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì (àæèëëàõ õ¿÷)-ûã ýäèéí çàñãèéí áàéíãûí èäýâõòýé õ¿í àì. consumption and housing condition are collected and analyzed on a quarterly bases. àæèë èäýâõòýé õàéæ áàéãàà õºäºëìºðèéí íàñíû. The economically active population (Labor Force) comprising all persons of either sex who furnish the supply of labour for the production of economic goods and services (employed and unemployed. çàðëàãà Household income and expenditure ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãà 1966 îíîîñ ýõëýí ºðõèéí îðëîãî. b/ “available for work” means to be not against signing an employment contract or a work agreement as stipulated in Law on Labour or Clause 359 of Civili code. a sample of 11232 households was selected annually to represent the total households of Mongolia and data on household member’s age. õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñýëä çàð òàâèõ çýðãýýð àæèë îëîõ îðîëäëîãî èäýâõòýé õèéñíèéã òóñ òóñ îéëãîíî. àæèë õèéõýä áýëýí. expenditure. including those seeking work). íèéë¿¿ëýõýä áýëýí áàéãàà àæèëã¿é èðãýäèéã õàìðóóëíà. sex. as defined by the System of National Accounts (SNA). íýãýýñ äîîøã¿é óäàà àæëûí áàéðíû òàëààð ìýäýýëýë àâñàí ýñõ¿ë àæëûí çàð. ºðõèéí îðëîãî. ÿ ä ó ó ðë û í ¿ ç ¿ ¿ ë ýë ò ¿ ¿ ä è é ã ò î î ö î õ çîðèëãîîð óã ñóäàëãààíû àðãà ç¿éã (ò¿¿âýðëýëòèéí çîõèîìæ. Õºäºëìºð Labour Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì (àæèëëàõ õ¿÷)”-ä ¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåìèéí õ¿ðýýíä. íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäûí ìýäýýëëèéí ñàìáàð. ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõýä àæèëëàõ õ¿÷ýý íèéë¿¿ëæ áàéãàà àæèëëàã÷. Economically active population is divided into “usually active” or “currently active” during a specified time-reference period. ñóóöíû íºõöëèéí òàëààðõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàìðóóëàí óëèðàë á¿ð ñóäàëãàà ÿâóóëæ áàéíà. öàõèì õóóäñààð àæèë îëãîã÷èä õàíäàõ. The survey methodology (sample. with full work abilities. çàðëàãà. õýðýãëýýíèé õýìæýý. ñóäàëãààíû Since 1966. õ¿éñ. ready to work and actively looking for a job. òýäãýýð ºðõèéí ãèø¿¿äèéí íàñ. â/ “àæèë èäýâõòýé õàéæ áàéãàà” ãýæ àæèëä çóó÷ëàõ òºðèéí áîëîí õóâèéí áàéãóóëëàãàä á¿ðòã¿¿ëæ. At present. employment. Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû ò¿âøèí. who was for a while unemployed. Unemployed is a citizen of labour age. or addressed at least once to job vacancies provider or their internet pages. c/ “actively seeking a job” means actively trying to get a job by registering with state or private employment offices. õºäºëìºðèéí ÷àäâàðòàé èðãýíèéã õàìðóóëíà.

¿éëäâýðëýëèéí îñîë. çàðëàãûã 2007 îíû III óëèðëààñ ýõëýí ªðõèéí íèéãýì. The mortality rate /infant mortality rate/ among children up to 1 year old in every 1000 live birth. a number of people infected Since 3rd quarter of the year 2007. Data on social insurance and welfare is published monthly basis starting from April 2009. as well as his/ or her dependents in case of the insured person’s death. õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî. Social insurance and social welfare The social insurance is a socioeconomic measure to provide pensions. òºëáºð ºãºõ àãóóëãà á¿õèé íèéãýì. çàðäëûí íýð òºðëèéã ºðãºæ¿¿ëýí îëîí óëñûí àðãà÷ëàëààð “Õóâèéí çîðèóëàëòòàé õýðýãëýýíèé áàðàà. The social welfare is a measure to provide pensions. Íèéãìèéí äààòãàë íü òýòãýâðèéí. . Íèéãìèéí äààòãàë. ºâ÷íèé àíãèëëààð. ¿éë÷èëãýýíèé àíãèëàë”-ûí äàãóó á¿ëýãëýí á¿ðòãýäýã áîëñîí. 5/ unemployment insurance. an Implementing Agency of the Government of Mongolia and received by the NSO of Mongolia. îëîí íèéòèéí îðîëöîîíä ò¿øèãëýñýí õàëàìæèéí áîëîí òºðºëæñºí àñðàìæèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã “íèéãìèéí õàëàìæ” ãýíý. 3/ health insurance. òýð÷ëýí äààòãóóëàã÷ íàñ áàðàõàä ò¿¿íèé àñðàìæèä áàéñàí õ¿ì¿¿ñò õóóëü òîãòîîìæèä çààñàí òýòãýâýð. having established a Social Insurance Fund through contributions payable by individuals. áàéãóóëëàãààñ çîõèõ æóðìûí äàãóó øèìòãýë òºëæ. child mortality rate aged between 1-5 years old in every 1000 live births. 2/ benefits insurance. çàãâàð) 2005 îíû 3 äóãààð óëèðëààñ ýõëýí ººð÷èëñºí. 6 Health Monthly health statistics are compiled through local units of Health Department. ýäèéí çàñãèéí ñóäàëãààíû ¿ ð ä ¿ í ãèéí ìýä ýýëýëä ò óëãóóðë àí òîîöäîã áîëñîí òóë àðãà÷ëàë íü ºìíºõ ñóäàëãààíûõààñ ººð÷ëºãäñºí áîëíî. 1-5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë (1000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ). we have estimating average monthly income and expenditure of the household from result of Household socio-economic survey. 4/ insurance against employment injury and occupational diseases. Ýð¿¿ë ìýíä Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàðûí ìýäýýã Çàñãèéí ãàçðûí õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàã Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð àéìàã íèéñëýëèéí õàðúÿà íýãæ¿¿äýýñýý àâ÷ íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíä (¯ÑÕ)-íä èð¿¿ëäýã. indicators. àæèëã¿é áîëîõîä ººðò íü. conditioned cash benefits and community based welfare and specialized care or nursing prescribed in the legislation to the person who needs social welfare supports. Íèéãìèéí õàëàìæèéí äýìæëýã òóñëàëöàà øààðäëàãàòàé õ¿íä õóóëüä çààñàí òýòãýâýð. õàëàìæèéí ìýäýýã 2009 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí ñàð á¿ð ãàðãàæ áàéíà. sickness and unemployment. íèéãìèéí äààòãàëûí ñàí á¿ðä¿¿ëýõ. íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãìèéí äààòãàë íü èðãýí áîëîí òºð. The social insurance shall consist of the branches as 1/ pension insurance. òýòãýìæèéí. Íèéãìèéí äààòãàë. ºâ÷ëºõ. Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ îðëîãî. ìýðãýæëýýñ øàëòãààëñàí ºâ÷íèé. àæèëã¿éäëèéí äààòãàë ãýñýí òºð뺺ñ á¿ðäýíý. íºõöºëò ìºíãºí òýòãýìæ îëãîõ. ýäèéí çàñãèéí àðãà õýìæýý ìºí. 1 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë (1000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ). hence its methodology had changed. õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà àëäàõ. disability. àæ àõóéí íýãæ. äààòãóóëàã÷ ºíäºð íàñëàõ. Ìºí ºðõèéí õýðýãëýý. benefits or payments prescribed in the legislation to the insured person in contingencies of retirement. ýð¿¿ë ìýíäèéí. Moreover the type of household consumption and expenditure was collected in accordance with international methodology as “ COICOP”. òýòãýìæ.Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü àñóóëãûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä.

crime to cause others to commit suicide. 18 áà ò¿¿íýýñ ä ýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò Crime Culpable acts and omissions subject to the criminal liability specified in the Criminal Code which are socially dangerous shall be recognized crimes. áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàâøèõ. áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàëèëàí ìýõýëæ àâàõ. ýñ ¿éëäýõ¿éã ãýìò õýðýã ãýíý. diseases. . íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðýãò õ¿÷èíãèéí õýðãèéã îðóóëñàí.Monthly Bulletin of statistics ýì÷ë¿¿ëñýí áîëîí íàñ áàðñàí õ¿íèé òîîã by contagious disease.Rape crime was included to the crime against children.Á à é ãà ë ü õà ì ãà à ë à õ æ óð ì û í ýñðýã ãýìò õýðýãò ãàë ò¿éìðèéí õýðãèéã õàìðóóëñàí. õ¿íäýâòýð. Crimes shall be classified as follows according to the nature and degree of their social danger and gravity of the punishment to be imposed minor. õ¿íä. Crime data source is monthly report of General Police Department. -ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëàõ. births during a particular period of time. during a particular period time. -Õ¿¿õýä ãýð á¿ë. Ãýìò õýðýã Ýð¿¿ãèéí õóóëüä ýð¿¿ãèéí õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýõýýð çààñàí. áóñäûí ýä õºðºíãèéã áóëààõ. robbery. . 1 õ¿ðòýëõ íàñíû 1000 õ¿¿õäýä The infant mortality rate (infants íîãäîõ íÿëõñûí ýíäýãäëèéã 1 õ¿ðòýëõ under age one year per 1000 live births) is íàñàíäàà ýíäñýí õ¿¿õäèéí òîîã äýýðõ estimated as a ratio of the number of deaths õóãàöààíä àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîîíä of infants under 1 year to the number of alive õàðüöóóëæ òîäîðõîéëäîã. ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ. -Õ¿íèé àìü áèå. õºíãºíèéã õàðãàëçàí ãýìò õýðãèéã õºíãºí. violent crime such as attempted and negligent murder are being compiled in the bulletin. . and a number of cured people and deaths are calculated by regions. The Crime indicators have been innovated and enriched in connection with change of Criminal Law. a classification of á¿ñýýð ãàðãàæ òîîöîæ îðóóëñàí áîëíî. 1-5 õ¿ðòýëõ íàñíû 1000 õ¿¿õäýä The under 1-5 mortality rate (under íîãäîõ õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéã 1-5 õ¿ðòýëõ 1-5 age one year per 1000 live births) is íàñàíäàà ýíäñýí õ¿¿õäèéí òîîã äýýðõ estimated as a ratio of the number of deaths õóãàöààíä àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîîíä of under 1-5 year to the number of alive births õàðüöóóëæ òîäîðõîéëäîã. õýð õýìæýý. íèéãýìä àþóëòàé ãýì áóðóóòàé ¿éëäýë. èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº. ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã áîëîí õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ. .Arson was included to crime against environmental protection. Ýð¿¿ãèéí õóóëü øèíý÷ëýãäñýíòýé õîëáîãäîí óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí íýð òºðºë óðüäûíõààñ íýëýýä ººð÷ëºãäñºí. áóñäûí ýä õºðºíãèéã äýýðýìäýõ. serious and grave. ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðãèéã õàìðóóëñàí.Indecent assault was added to crime against social safety. îíîãäóóëæ áîëîõ ÿëûí õ¿íä. deceiving to obtain others property. health. áîëãîîìæã¿éãýýñ àëàõ õýðãèéã íýãòãýí îðóóëñàí. Ãýìò õýðãèéí ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí ñàð á¿ðèéí ìýäýý þì. . Ãýìò õýðãèéí íèéãìèéí àþóëûí øèíæ ÷àíàð. . -Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýãò òàíõàéí ãýìò õýðãèéã îðóóëñàí.Crime against ownership right includes theft of property. îíö õ¿íä ãýæ àíãèëíà. illegally misuse others property and wasting. family and social morality. snatch away others property.Indicators like crime against human life. The number of committed offences per 10000 population aged 18 and over is a 7 . less serious.

the budget revenue and expenditure has been compiled according to the International Monetary Fund standard classifications. 8 General government budget Since October 1995. ̺í㺠Ì2 áîë ̺í㺠Ì1 áîëîí áàðàã ìºíãºíèé íèéëáýð þì. wool. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñºâ Òºñâèéí îðëîãî. íèéñëýëèéí ºðõèéí 2005 îíû õýðýãëýýíèé çàðäëààð æèãíýñýí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëòýýð òîîöîõ àðãà÷ëàëä øèëæñýí. àðüñ øèð çýðýã çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íèéã õàðóóëàâ. the National Statistics Committee has moved to the international methodology by which the national CPI is estimated on the basis of weighted average for 2005 HIES consumption expenditure of aimags and the Capital city. á à é ã ó ó ë ë à ã ó óä û í õóãàöààòàé õàäãàëàìæóóä. ¿éë÷ë¿¿ëñýí õàìãèéí ÷óõàë ýí òýðã¿¿íèé íèéòëýã õýðýãöýýòýé áàðàà. Àéìãèéí òºâ. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî íü õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñèéã Óëààíáààòàð õîòûí Õ¯È-ýýð òîîöîæ áàéñàí àðãà÷ëàëàà øèíý÷èëæ 2008 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðààñ îëîí óëñûí íèéòëýã àðãà ç¿éí äàãóó õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñèéã àéìàã. ̺íãº. of the year. Since January 2008 having revised its methodology for CPI by which CPI for Ulaanbaatar city was taken a national CPI. íîîñ. loan. Áàðàã ì º í ã º í ä è ð ã ý ä . Money M2 is a sum of money M1 and Quasi money. íîîëóóð. stock market Currency in circulation includes the population and commercial banks cash and currency outside the banks.Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü õýðãèéí òîîã ãàðãàõäàà íèéò á¿ðòãýãäñýí quotient of the number of crimes and number ãýìò õýðãèéí òîîã îíû ýõíèé 18 áà ò¿¿íýýñ of people aged 18 and over at the beginning äýýø íàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëàí òîîöíî. çàðëàãûí òîîöîîã Îëîí Óëñûí Âàëþòûí Ñàíãèéí ñòàíäàðò àíãèëëààð 1995 îíû 10-ð ñàðààñ ýõëýí æèë á¿ð ãàðãàæ áàéíà. population demand deposits and currency outside the banks. ¯íý Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ (Õ¯È) ãýäýã íü ºðõ îðëîãîîðîî ººðñäèéí õýðýãöýýíä õóäàëäàí àâñàí. The average market prices of agricultural foodstuff. ̺í㺠Ì1-ä óëñûí áîëîí õóâèéí ñåêòîðûí õàðèëöàõ äàíñàí äàõü ìºíãº. Quasi money consists of the time saving deposits of individuals and enterprises as wellas foreign currency deposits. Money M1 includes public and private sector’s bank account currency. ¿íýò öààñíû çàõ çýýë ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãºíä áàíêíààñ ãàäóóðõ ìºíãº. An active stock in a particular month is considered as the stock of companies with predominated trading. Prices The consumer price index is a weighted average by consumption expenditure distribution of prices of various goods and services purchased by the households for its own consumption. áàíêíû êàññ äàõü áýëýí ìºíãèéã îðóóëíà. ãàäààä âàëþòûí õàäãàëàìæèéã õàìðóóëíà. èðãýäèéí õóãàöààã¿é õàäãàëàìæ. çýýë. íèéñëýëèéí çàõóóäàä áîðëîãäîæ áàéãàà õºäºº àæ àõóéí ãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í. ¯íýò öààñíû òóõàéí ñàðûí àðèëæààíä õàìãèéí èõ ã¿éëãýýòýé áàéñàí êîìïàíèéí õóâüöààã èäýâõòýé õóâüöàà ãýæ ¿çäýã. áàíêíû ãàäóóðõ áýëýí ìºíãèéã õàìðóóëíà. . Money. hide & skin at aimags centers & the capital city were shown. ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí ººð÷ëºëòèéã òýäãýýðèéí õýðýãëýýíèé çàðäàëä ýçëýõ õóâèàð æèãíýñýí äóíäàæ þì.

çàðëàãûã îðóóëñàí. íýãäñýí òºñâèéí ñóóðü îðëîãûí íèéëáýðèéã õýëíý. According to this new methodology and its amendments. íýãäñýí òºñâèéí íèéò çàðëàãûí çºð¿¿ãýýð òîäîðõîéëîãäîíî. estimates of previous years have changed. çàðëàãààñ á¿ðäýíý. Øèíý÷ëýãäñýí àðãà÷ëàëûí äàãóó ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã òîîöîæ áàéíà. The structural balance of consolidated budget was estimated by the provision 5 of the Article 1 of Chapter 4 of the Law of Mongolia on Fiscal Stability. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî. Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí Åðºíõèé ãàçðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ¿íäýñëýí òóñ á¿ëãèéí õ¿ñíýãò¿¿äèéã áîëîâñðóóëàâ.5-ò çààñíû äàãóó íýãäñýí òºñâèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí òýíöýëèéã òîîöîæ ãàðãàâ. çàðëàãûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì.Ô íºõöëèéí ¿íýýð èìïîðòûí áàðààã ¿íýëýõ áºãººä ýíý íü õóäàëäàí The table of this chapter were developed on the basis of the statistical reports from the Customs General Administration of Mongolia.1. Çàìûí. Ñàíãèéí ñàéä. Ñ. çàðëàãà íü óëñûí òºñâèéí áîëîí îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî. June 24. 2010. àéìàã. íýð òºðëèéã àâñàí áîëíî. Íýãäñýí òºñâèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí òýíöýë íü íýãäñýí òºñâèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí îðëîãî. ªì÷ õóâü÷ëàëûí ñàíãóóäûí îðëîãî. Ìºí ºìíºõ îíû ã¿éöýòãýë¿¿äèéã øèíý÷èëñýí àðãà÷ëàëûí äàãóó òîîöëîî. Ãààëèéí Åðºíõèé Ãàçðûí äàðãûí 2009 îíû 2 äóãààð ñàðûí 17-íû ºäðèéí õàìòàðñàí òóøààëààð “Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë”-ûã øèíý÷ëýí áàòàëæ ìºðä¿¿ëñýí. Äýëõèéí õóäàëäààíû áàéãóóëëàãààñ áîëîâñðóóëñàí “Áàðààã òîäîðõîéëîõ. the chairman of NSO. The Mongolian General government budget revenue and expenditure consists of the central and local budget revenue and expenditure. adapted by the State Great Hural. Social Security. State budget revenue and expenditure includes revenue and expenditure of Government Special funds for Pension. íèéñëýëèéí õàðúÿà íýãæ¿¿äýýñýý àâ÷ íýãòãýí Yíäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí õîðîî (YÑÕ)-íä èð¿¿ëäýã. External trade On 17th February of 2009. êîäëîõ óÿëäóóëñàí ñèñòåì”-èéí àíãèëëûí äàãóó áàðààíû á¿ëýã. Íèéãìèéí õàëàìæèéí. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî. and Privatization. çàðëàãûí ä¿íä Çàñãèéí ãàçðûí òóñãàé çîðèóëàëòûí ãýæ íýðëýäýã Òýòãýâðèéí. the Minister of Finance and the director of Customs General Administration approved “Methodology of calculating indicators of merchandise trade statistics”. Ãàäààä õóäàëäàà ¯ÑÕ-íû äàðãà. “Consolidated budget structural revenue” means sum of structural revenue of major minerals and consolidated budget base revenue. Íýãäñýí òºñâèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí îðëîãî ãýæ ãîë íýð òºðëèéí ýðäýñ áàÿëãèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí îðëîãî. Roads. The commodities were classified according to the Harmonized System developed by the World Trade Organization. ÓÈÕ-ààñ 2010 îíû 6 ñàðûí 24-íû ºäºð áàòëàãäñàí “Òºñâèéí òîãòâîðòîé áàéäëûí òóõàé” õóóëèéí 4.Monthly Bulletin of statistics Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî. “Structural balance of consolidated budget” means difference between the consolidated budget structural revenue and total expenditures of consolidated budget. The Ministry of Finance collect and aggregate the General government budget revenue and expenditure data from it’s department and offices that are under the jurisdiction of the ministry and forward the data to the National Statistical Office (NSO).È. The price of import goods is defined by the CIF condition which means that exporter has to bear costs of transportation and insurance 9 .

Àþóëò ¿çýãäýë ãýæ õ¿÷òýé öàñàí áîëîí øîðîîí øóóðãà. epidemic. öàöðàã èäýâõò áîëîí õèìèéí õîðò áîäèñ àëäàãäàõ çýðãèéã õàìðóóëàí îéëãîíî. çàðäëóóäûã ýêñïîðòëîã÷ õàðèóöíà ãýñýí ¿ã. ¿åð. Hazardous phenomena mean severe snow. õ¿í. concepts and definitions set out in the Law on Disaster Protection of Mongolia are followed.Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü àâàã÷ îðíû õèë õ¿ðòýëõ òýýâýð áîëîí till purchaser’s country border as well as äààòãàëûí. Industry Classification by the kind of economic activities is based on the ISIC (International Standard Industrial Classification) of United Nation. accidents of transportation facilities or leakage of radioactive and hazardous chemical substances caused by violation of technological procedures. namely hazardous phenomena. õîðòîí ìýðýã÷èä òàðõàõ çýðãèéã õàìðóóëàí îéëãîíî. ìàë. òåõíîëîãèéí ãîðèì çºð÷èãäñºíººñ òîíîã òºõººðºìæ. À æ ¿ é ë ä â ý ð è é í á î ðë ó ó ë ñ à í á¿òýýãäýõ¿¿í íü àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí òàéëàíãèéí õóãàöààíä õóäàëäñàí áóþó ãàäàãø ã¿éöýòãýñýí àæèë. 10 The growth of the industrial production was estimated on the basis of constant price of 2005 for the main commodities. Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë íü òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéí áèåò õýìæýýã õàðóóëíà. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºñºëòèéã òîîöîõäîî ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð ¿íýëæ òîäîðõîéëñîí áîëíî. hazardous vegetative diseases or spreading detrimental rodents. ãàçàð õºäëºëò. çóä. Àæ ¿éëäâýð Àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààãààð àíãèëàõäàà ͯÁ-ûí ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû Îëîí óëñûí ñòàíäàðò àíãèëëûã ìºðäºæ áàéíà. àìüòíû áîëîí óðãàìëûí ãîö õàëäâàðò ºâ÷èí ãàðàõ. . ìàë. earthquake. The value of total industrial sale is value of sales. ãàë ò¿éìýð. Àþóëò ¿çýãäýë. öºëæèëò áîëîõ. epizootic. îñîë. fire. ãààëèéí õóðààìæ çýðýã customs tax. dust storm. and accidents. Hazardous phenomena and disasters For terms. ñ¿ëæýý ýâäðýõ. ýä õºðºíãº. Data on production of the main industrial commodities shows a physical quantity of the particular produced goods. òîäîðõîéëîëòûã áàðèìòàëæ áàéíà. buildings. disasters. flood. õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷èíä óëñ. îðîí íóòãèéí äîòîîä íººö áîëîìæîîñ äàâñàí õîõèðîë ó÷ðàõûã õýëíý. Ãàìøèã ãýæ àþóëò ¿çýãäýë. completed work and services of business entities during the particular period. òåõíèêèéí õîëáîãäîëòîé îñîë. øóãàì. immense damage to property and environment that exceeds national and local resources and capacity due to hazardous phenomena. àëàí õÿäàõ àæèëëàãàà. Òåõíèêèéí õîëáîãäîëòîé îñîë ãýæ ¿éëäâýðëýë. Disasters mean loss of many human lives and livestock. àìü íàñ õîõèðîõ. äýëáýðýëòèéí óëìààñ îëîí õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíä. desertification. major technological accidents. drought. áàðèëãà áàéãóóëàìæ. dzud. ¿éë÷èëãýýíèé õýìæýý þì. Major technological accidents mean destruction of factories. and terrorist acts or explosion. ãàìøãèéí õóâüä “Ãàìøãààñ õàìãààëàõ òóõàé” Ìîíãîë óëñûí õóóëüä çààñàí îéëãîëò. communication or roads. ãàí. òýýâðèéí õýðýãñýë îñîëäîõ ñ¿éðýõ. îñîë Àþóëò ¿çýãäýë. àìüòàí îëíîîð õîðîãäîõ.

7 ìÿí.9 thous.ñóðàã÷ (9-ð àíãèéã 51.7 thous. 11.5 ìÿíãà áóþó 34.2 ìÿí áîëæ.students graduated technical and vocational schools. 70328 mothers delivered 70576 children (live births) increased by 4668 mothers or 7.7 percent compared to the previous year. at national level infant mortality decreased by 123 or 9.5 thousand or 34.persons or 49. of which 86. òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî (àìüä òºðºëòººð) 70576 áîëæ. ºìíºõ îíûõîîñ 40.pupils 9th grade. social welfare pensions and benefits allocated to 56. Á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî 2011/2012 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõýíä 890.students graduated universities. of which 429.1 õóâü.5 õóâèàð ºñ÷ýý.8 ìÿí. Óëñûí õýìæýýíä 2011 îíä íýã õ¿ðòýëõ íàñàíäàà 1152 õ¿¿õýä ýíäýæ.2 thousand at the end of 2011. and child mortality aged 1-5 decreased by 89 or 25.persons were registered as insurer. In 2011. áàéãóóëëàãûíõ. äýýä ñóðãóóëü.3 õóâü. ýäèéí çàñãèéí áàéäàë (2011 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð) Social and economic situation of Mongolia (As of the preliminary result of 2011) I.3 thousand or 2.5 percent. compared to the previous year.1 thous.4 õóâèàð íýìýãäæýý. In 2011.9 ìÿíãà.6 percent to 1152.4 õóâü íü òºñºâò áàéãóóëëàãûíõ áàéãàà áºãººä ºìíºõ îíûõîîñ íèéò øèìòãýë òºëºã÷. Нийгмийн үзүүлэлт I.3 ìÿíãà áóþó 20. 33.5 õóâü.îþóòàí òºãñ÷ýý. 89 õ¿¿õýä áóþó 25.õ¿í áóþó 4. In 2011. and 4687 children or 7.6 õóâü.6 percent to 258 compared to the previous year. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é èðãýäèéí òîî 2011 îíû æèëèéí ýöýñò 57.3 percent from establishments. As of the beginning of 2011/2012 academic year.6 percent were those from the establishments.2 thous.2 ìÿí.2 percent. ¿¿íýýñ àæ àõóéí íýãæ. In the 2010/2011 academic year. In 2011.6 õóâü íü àæ àõóéí íýãæ.2 õóâü. number of students and pupils in all levels of educational institutions reached 890. ºìíºõ îíûõîîñ 18. îëãîñîí òýòãýâðèéí õýìæýý 7.1 ìÿíãà).6 thousand or 13. total amount of the allocated fund 11 Á¿õ øàòíû ñóðãóóëèéã 2010/2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 133.1 thous. 4687 õ¿¿õýä áóþó 7.students and pupils graduated all levels of educational institutions.persons or 4. higher educational institutions and colleges. 224. äààòãóóëàã÷ààð á¿ðòãýãäñýíèé 429. ºìíºõ îíûõîîñ 4668 ýõ áóþó 7.4 percent from government budgetary organization.9 ìÿí õ¿íýýð áóþó 49.1 percent.pupils graduated general education schools (51.õ¿í õàìðàãäñàí íü ºìíºõ îíûõîîñ 141 õ¿í áóþó 0.5 percent compared to the previous year. áàéãóóëëàãûíõ 72.7 ìÿí.persons.1 ìÿí. 653. and increased by 5.5 thous.1 percent. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýâýðò 2011 îíä 56.0 ìÿíãà áóþó 65. êîëëåæèéã 35.8 thous. reflecting an increase of 18.6 ìÿí. showing an increase of 141 persons or 0. Social indicators Óëñûí õýìæýýíä 2011 îíä 70328 ýõ àìàðæèæ.1 õóâèàð ºñ뺺. 1-5 õ¿ðòýëõ íàñíû 258 õ¿¿õýä ýíäýæ. the number of insurers increased by 77.Monthly Bulletin of statistics Ìîíãîë Óëñûí íèéãýì. òºñºâò áàéãóóëëàãûíõ 5.ñóðàëöàã÷èä òºãññºíººñ åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü (ÅÁÑ)-èéã 86. Íèéãìèéí äààòãàëä 2011 îíä 653.8 ìÿí.6 õóâèàð áóóð÷ýý.5 ìÿí. The number of unemployed reached 57.3 ìÿíãà áóþó 2. increased by 40.3 thousand or 20. 133. ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ (ÌѯÒ)-èéã 11.5 òýðáóì òºã .7 thous.ñóðàëöàã÷èä.6 thous.persons.õ¿í áîëæ.pupils 11th grade). ºìíºõ îíûõîîñ 123 õ¿¿õýä áóþó 9.9 thous. äààòãóóëàã÷äûí òîî 77.7 õóâèàð íýìýãäýâ. of which the increased by 72. èõ. and 224.õ¿í øèìòãýë òºëºã÷.0 thousand or 65. 11-ð àíãèéã 33. Compared to the previous year. 35.6 ìÿíãà áóþó 13.4 percent from the government budgetary organization.8 thous.

Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü

áóþó 26.8 õóâèàð íýìýãäæýý.


“Õ¿íèé õºãæèë” ñàíãààñ 2011 îíä
733.1 òýðáóì òºãðºãèéã äàâõàðäñàí òîîãîîð
2.8 ñàÿ èðãýíä îëãîæýý.

Õàëäâàðò ºâ÷íººð 2011 îíä 42.8
ìÿí.õ¿í ºâ÷èëæ, ºìíºõ îíûõîîñ 1466 õ¿í
áóþó 3.5 õóâèàð íýìýãäñýí íü ºâ÷ëºã÷äèéí
òîî ãàð, õºë, àìíû ºâ÷íººð 1543 õ¿í áóþó
59.7 õóâü, 캺ãºíöºð ºâ÷íººð 2221 õ¿í
áóþó 49.8 õóâü, öóñàí ñóóëãààð 1331 õ¿í
áóþó 38.6 õóâü, òðèõîìîíèàçààð 623 õ¿í
áóþó 13.5 õóâü, ãîíîêîêêò õàëäâàðààð
582 õ¿í áóþó 10.1 õóâü, ñ¿ðüåýãýýð 228
õ¿í áóþó 5.4 õóâèàð áóóðñàí õýäèé ÷
âèð¿ñò õåïàòèòààð 5573 õ¿í áóþó 61.2
õóâü, ñàëõèí öýöãýýð 1829 õ¿í áóþó 2.4
äàõèí, ãàõàéí õàâäðààð 492 õ¿í áóþó 93.4
õóâü, òýìá¿¿ãýýð 331 õ¿í áóþó 8.4 õóâèàð
íýìýãäñýíýýñ ãîëëîí øàëòãààëàâ.

Óëñûí õýìæýýíä 2011 îíä 19197
ãýìò õýðýã á¿ðòãýãäñýí íü ºìíºõ îíûõîîñ
628 õýðãýýð áóþó 3.2 õóâèàð áóóð÷ýý.
¯¿íä ºìíºõ îíûõîîñ òýýâðèéí õýðýãñëèéí
õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí
æóðìûí ýñðýã (231), íèéãìèéí àþóëã¿é
áàéäëûí ýñðýã (189), çàõèðãààíû æóðìûí
ýñðýã (52), áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí
ýñðýã, ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíû ýñðýã
òóñ á¿ð (39), õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí
¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã (24) çýðýã ãýìò
õýðýã íýìýãäñýí õýäèé ÷ ºì÷ëºõ ýðõèéí
ýñðýã ãýìò õýðýã (712), õ¿íèé àìü áèå,
ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã (351), õ¿í àìûí
ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã (67), àæ àõóéí ýñðýã
(43) çýðýã ãýìò õýðýã áóóðñàí íü ãîëëîí
íºëººëºâ.


Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí óëìààñ
2011 îíä 8100 õ¿í ãýìòýæ, 922 õ¿í íàñ
áàðñàí íü ºìíºõ îíûõîîñ ãýìòñýí õ¿íèé
òîî 614 áóþó 8.2 õóâèàð ºñ÷, íàñ áàðñàí
õ¿íèé òîî 269 áóþó 22.6 õóâèàð áóóðñàí
áàéíà.
II.Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò

¯éëäâýðëýëèéí àðãààð òîîöñîí
ÄÍÁ-èé õýìæýý 2011 îíû óðüä÷èëñàí
ã¿éöýòãýëýýð, îíû ¿íýýð 10829.7 òýðáóì
òºãðºã, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 4881.4
12

increased by 7.5 bln.tog or 26.8 percent
compared to the previous year.

In 2011, 733.1 bln.tog were distributed
to 2.8 mln.persons (double counting) from the
Human development fund.

In 2011, the number of infectious
disease cases was 42.8 thous.persons,
increase by 1466 cases or 3.5 percent
compared the previous year. The increase
in the number of infectious disease cases
was mainly due to the increases of 5573
persons or 61.2 percent in viral hepatitis,
1829 persons or 2.4 times in varicella, 492
persons or 93.4 percent in mumps, 331
persons or 8.4 percent in syphilis, although
there was a decrease of 1543 persons or 59.7
percent in Enterovirus-71, 2221 persons or
49.8 percent in mycoses, 1331 persons or
38.6 percent in shigellosis, 623 persons or
13.5 percent in trichomoniasis, 582 persons
or 10.1 percent in gonococcal infection, and
228 persons or 5.4 percent in tuberculosis.

At national level, 19197 crimes were
registered in 2011, reflecting a decrease of
628 crimes or 3.2 percent compared to the
previous year. The decrease in the number
of crimes was mainly due to the decreases
in crime against the right of ownership
(712), crime against human life and health
(or physical well-being) (351), crime against
population health (67) and crime against
economic entity (43) although there were
increases in crime against the rules of safety
of traffic and use of motor vehicles (231),
crime against social security (189), crime
against administrative rules (52), crime
against environmental protection rules and
crime against judicial procedure (39) and
crime against children, family and social
morality (24) compared to the previous year.

In 2011, occurred crimes caused
8100 injuries and 922 deaths. The number of
injuries up by 614 persons or 8.2 percent and
the number of deaths down by 269 persons
or 22.6 percent compared to the previous
year.
II. Macroeconomic indicators

The preliminary estimates of GDP by
production approach reached 10829.7 bln.
tog at current price, 4881.4 bln.tog at 2005
constant price in 2011, up by 27.8 percent

Monthly Bulletin of statistics

òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, ºìíºõ îíûõîîñ îíû
¿íýýð 27.8 õóâü, çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 17.3
õóâèàð òóñ òóñ ºñ뺺.
ÄÍÁ-èé 2011 îíû áîäèò ºñºëòºä
Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà,
ìàøèí, ìîòîöèêëèéí çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé
ñàëáàðûí íýìýãäýë ºðòºã 42.5 õóâü,
áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûíõ
16.0 õóâü, áàðèëãûí ñàëáàðûíõ 14.3 õóâü,
óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ñàëáàðûíõ 8.7 õóâü
òóñ òóñ ºññºí íü ãîëëîí íºëººëæ áàéíà.

Ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààð òîîöñîí
äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýý
2011 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð îíû
¿íýýð 10899.9 òýðáóì òºã, 2005 îíû
çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 4906.5 òýðáóì òºã áîëæ,
ºìíºõ îíûõîîñ îíû ¿íýýð 2440.3 òýðáóì
òºã áóþó 28.8 õóâü, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ
¿íýýð 723.5 òýðáóì òºã áóþó 17.3 õóâèàð
ºñ뺺. Óã ºñºëòºä íèéò õóðèìòëàëûí ºñºëò
ãîëëîí íºëººëñºí áàéíà.
Õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñ
(Õ¯ÓÈ) 2011 îíû 12 äóãààð ñàðä ºìíºõ
ñàðûíõààñ 2.0 õóâü, ºìíºõ îíû ìºí
¿åèéíõýýñ 10.2 õóâèàð ºñ뺺. Èíôëÿöèéí
æèëèéí äóíäàæ ò¿âøèí 9.2 õóâü áàéâ.
Åðºíõèé èíäåêñ ºìíºõ ñàðûíõààñ ºñºõºä
õ¿íñíèé áàðàà, óíäàà, óñíû á¿ëãèéí ä¿í
3.8 õóâèàð ºññºí íü ãîëëîí íºëººëæýý.

Mºíãºíèé íèéë¿¿ëýëò (M2) 2011
îíû ýöýñò 6427.2 òýðáóì òºã áîëæ, ºìíºõ
ñàðûíõààñ 304.0 òýðáóì òºã áóþó 5.0 õóâü,
ºìíºõ îíûõîîñ 1747.2 òýðáóì òºã áóþó
37.3 õóâèàð ºñ÷ýý.

ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠2011
îíû ýöýñò 713.4 òýðáóì òºã áîëæ, ºìíºõ
ñàðûíõààñ 34.4 òýðáóì òºã áóþó 5.1 õóâü,
ºìíºõ îíûõîîñ 193.7 òýðáóì òºã áóþó 37.3
õóâèàð ºñ÷ýý.


Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýä
îëãîñîí íèéò çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 2011
îíû ýöýñò 5641.1 òýðáóì òºã áîëæ, ºìíºõ
ñàðûíõààñ 202.4 òýðáóì òºã áóþó 3.7 õóâü,
ºìíºõ îíûõîîñ 2376.4 òýðáóì òºã áóþó
72.8 õóâèàð ºñ÷ýý.
Õóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí ºðèéí
¿ëäýãäýë 2011 îíû ýöýñò 73.7 òýðáóì òºã
áîëæ, ºìíºõ ñàðûíõààñ 2.2 òýðáóì òºã
áóþó 3.1 õóâèàð ºñ÷, ºìíºõ îíûõîîñ 16.9
òýðáóì òºã áóþó 18.7 õóâèàð áóóð÷ýý.

at current price and 17.3 percent at constant
price compared to the previous year.

The real increase in GDP for 2011
was mainly due to the 42.5 percent increase
in wholesale and retail trade; repair of motor
vehicles and motorcycles, 16.0 percent
increase in manufacturing sector, 14.3
percent increase in construction and 8.7
percent increase in mining and quarrying
sector, respectively.

According to preliminary estimates of
2011 GDP was 10899.9 bln.tog at current
prices and 4906.5 bln.tog at constant prices
of 2005 by expenditure approaches. It was
increased by 2440.3 bln.tog or 28.8 percent
percent at current prices and 723.5 bln.tog or
17.3 percent at constant prices compared to
the previous year. In 2011 GDP this growth
was achieved mainly by increase of gross
capital formation.

The national consumer price index in
December, 2011 increased by 2.0 percent
compared to the previous month, and 10.2
percent compared to the same period of the
previous year. Annual average inflation rate
was 9.2 percent. The increase in national
index compared to the previous month was
mainly due to 3.8 percent increase in food
and non-alcoholic beverages.

According to the report of the Bank
of Mongolia, money supply (broad money or
M2) at the end of 2011, reached to 6427.2
bln.tog, reflecting an increase of 304.0 bln.
tog or 5.0 percent compared to the previous
month, and by 1747.2 bln.tog or 37.3 percent
compared to the previous year.

At the end of 2011, currency issued in
circulation reached 713.4 bln.tog, increased
by 34.4 bln.tog or 5.1 percent compared to
the previous month, and increased by 193.7
bln.tog or 37.3 percent compared to the
previous year.

Loans outstanding at the end 2011,
amounted to 5641.1 bln.tog, up by 202.4 bln.
tog or 3.7 percent compared to the previous
month, and by 2376.4 bln.tog or 72.8 percent
compared to the previous year.


Principals in arrears at the end of 2011
reached 73.7 bln.tog reflecting increases of
2.2 bln.tog or 3.1 percent compared to the
previous month, decreases 16.9 bln.tog or
18.7 percent compared to the previous year.
13

Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü

Áàíêíû ñèñòåìèéí õýìæýýãýýð
÷àíàðã¿é çýýë 2011 îíû ýöýñò 330.0 òýðáóì
òºã áîëæ, ºìíºõ ñàðûíõààñ 13.2 òýðáóì òºã
áóþó 3.8 õóâü, ºìíºõ îíûõîîñ 44.4 òýðáóì
òºã áóþó 11.9 õóâèàð áóóðñàí áàéíà.

At the end of 2011, the non-performing
loans over the bank system reached 330.0
bln.tog, showing decreases of 13.2 bln.tog or
3.8 percent compared to the previous month,
and of 44.4 bln.tog or 11.9 percent compared
to the previous year.

¯íýò öààñíû àðèëæààã 2011 îíä
In 2011, there were 252 trading days
252 ºäºð ÿâóóëæ, 350.2 òýðáóì òºãðºãèéí and 125.6 mln.shares valued at 350.2 bln.
ã¿éëãýý õèéæ, 125.6 ñàÿ ø ¿íýò öààñ tog were traded.
àðèëæñàí áàéíà.
Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî
As of the preliminary result of 2011,
áà òóñëàìæèéí íèéò õýìæýý 2011 îíû total revenue and grants of the General
óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 4400.6 òýðáóì Government Budget amounted to 4400.6
òºã, ¿¿íýýñ òîãòâîðæóóëàëòûí ñàíãèéí bln.tog, which of stabilization fund amounted
îðëîãî 241.0 òýðáóì òºã áîëæ, íèéò to 241.0 bln.tog, total equilibrated revenue
òýíöâýðæ¿¿ëñýí îðëîãî áà òóñëàìæèéí and grants amounted to 4159.6 and total
õýìæýý 4159.6 òýðáóì òºã, çàðëàãà áà expenditure and net lending amounted to
ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýëèéí íèéò õýìæýý 4792.0 bln.tog, representing deficit of 632.4
4792.0 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, óëñûí íýãäñýí bln.tog in the equilibrated balance of General
òºñâèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí íèéò òýíöýë 632.4 Government Budget.
òýðáóì òºãðºãèéí àëäàãäàëòàé ãàðëàà.

Òºñâèéí óðñãàë îðëîãî 2011 îíû
As of the preliminary result of 2011,
óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 4141.3 òýðáóì current revenue of the General Government
òºã, óðñãàë çàðäàë 3234.4 òýðáóì òºã áîëæ, Budget amounted of 4141.3 bln.tog and
òýíöâýðæ¿¿ëñýí óðñãàë òýíöýë 906.9 current expenditure reached 3234.4 bln.tog.
òýðáóì òºãðºãèéí àøèãòàé ãàð÷ýý.
Thus, the budget equilibrated current balance

was in surplus of 906.9 bln.tog.

Òàòâàðûí íèéò îðë îãî ºìíºõ
Compared to the previous year, tax
îíûõîîñ 948.6 òýðáóì òºã áóþó 35.3 revenue increased by 948.6 bln.tog or 35.3
õóâèàð íýìýãäýõýä çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé percent. The increase was mainly due to the
¿íèéí ºñºëòèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð increases of 563.2 bln.tog or 65.1 percent in
367.3 òýðáóì òºã áóþó 86.8 õóâèàð áóóðñàí taxes on goods and services, 262.2 bln.tog or
õýäèé ÷ äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé 84.7 percent in other taxes, 154.4 bln.tog or
òàòâàðûí îðëîãî 563.2 òýðáóì òºã áóþó 39.5 percent in corporate income tax, 144.1
65.1 õóâü, áóñàä òàòâàðûí îðëîãî 262.2 bln.tog or 74.5 percent in taxes on foreign
òýðáóì òºã áóþó 84.7 õóâü, àæ àõóéí trade, 119.1 bln.tog or 36.0 percent in social
íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí îðëîãî security contribution, 69.7 bln.tog or 43.3
154.4 òýðáóì òºã áóþó 39.5 õóâü, ãàäààä percent in personal income tax, although
õóäàëäààíû òàòâàðûí îðëîãî 144.1 òýðáóì there was decreases of 367.3 bln.tog or
òºã áóþó 74.5 õóâü, íèéãìèéí äààòãàëûí 86.8 percent in price increase tax of some
øèìòãýëèéí îðëîãî 119.1 òýðáóì òºã products.
áóþó 36.0 õóâü, õ¿í àìûí îðëîãûí àëáàí
òàòâàðûí îðëîãî 69.7 òýðáóì òºã áóþó 43.3
õóâèàð ºññºí íü ãîëëîí íºëººëæýý.


Òàòâàðûí áóñ îðëîãî ºìíºõ îíûõîîñ
Compared to the previous year,
114.4 òýðáóì òºã áóþó 29.3 õóâèàð ºñºõºä non-tax revenue increased by 114.4 bln.tog
õóâüöààíû íîãäîë àøãèéí îðëîãî 33.4 or 29.3 percent. The increase was mainly
òýðáóì òºã áóþó 60.5 õóâü, òºñºâò ãàçðûí due to the increases of 33.4 bln.tog or 60.5
ººðèéí îðëîãî 22.1 òýðáóì òºã áóþó 13.5 percent in revenues from dividends, 22.1
õóâü, õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî 21.4 òýðáóì bln.tog or 13.5 percent in revenues from
òºã áóþó 59.2 õóâü, ãàçðûí òîñíû îðëîãî budget entities, 21.4 bln.tog or 59.2 percent
21.2 òýðáóì òºã áóþó 38.7 õóâü, áóñàä íýð in revenues from interest and fines, 21.2
14

1 õóâèàð ºññºí íü ãîëëîí íºëººëæýý.8 percent in revenues from others and 3. As of the preliminary result of 2011.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàð÷. Mineral products.tog or 26.1 times in lending minus repayments.6 percent compared to the previous year. àëäàãäëûí õýìæýý ºìíºõ îíûõîîñ 39.6 percent compared to the previous year.6 percent to 4792.9 mln.0 õóâü.2 ñàÿ àì. although there was decreases of 5. õºðºíãèéí çàðäàë 476.US dollars and imports made up 6526.äîëë.5 òýðáóì òºã áóþó 11.6 õóâèàð íýìýãäæýý.8 õóâü.0 bln.8 percent in interest payment. íàâèãàöûí îðëîãî 3.tog on capital expenditure was higher by 476. As of the preliminary result of 2011. ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýñ çàðöóóëñàí õºðºíãèéí çàðäàë 22.9 ñàÿ àì.US dollars. ¿¿íýýñ ýêñïîðò 4780. As of the preliminary result of 2011. total expenditure and net lending of the General Government Budget increased by 1711.8 bln. ºìíºõ îíûõîîñ 1455.0 ñàÿ àì. textiles & textile articles live animals.1 bln.1 bln. tog compared to the previous year.8 õóâèàð áóóðñàí õýäèé ÷ òàòààñ.9 percent in foreign financed capital expenditure. ¿íýò áà õàãàñ ¿íýò ÷óëóó.6 õóâèàð íýìýãäñýí íü çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºðèéí çàðäàë 5.tog or 80.1 òýðáóì òºã áóþó 2.4 ñàÿ àì. natural or cultured stones.0 bln. jewelry.US dollars in 2010. ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë 361. of which imports up by 3326. increased by 1455.1 òýðáóì òºã áóþó 80.8 bln.1 percent in revenues from navigation fee.2 bln.tog or 38. As of the preliminary result of 2011.äîëë. The increase in capital expenditure was due to the increases of 454. external trade balance showed a deficit of 1746.8 ñàÿ àì.3 õóâü.2 òýðáóì òºã çàðöóóëñàí íü ºìíºõ îíûõîîñ 476.0 òýðáóì òºã áóþó 11.2 mln.äîëë áóþó 6. Ýíý íü äîòîîäûí ýõ ¿¿ñâýðýýñ çàðöóóëñàí õºðºíãèéí çàðäàë 454.7 ñàÿ àì.8 ñàÿ àì.tog or 80.5 bln.4 bln.US dollars.0 òýðáóì òºã áîëæ.US dollars or 15.8 òýðáóì òºã áóþó 31.tog or 80.5 ñàÿ àì.0 mln.8 mln.1 bln. ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë 257. spending of 1067.tog or 74. øèëæ¿¿ëãèéí çàðäàë 621.1 òýðáóì òºã áóþó 80. External trade balance showed a deficit of 291. compared to the previous year.US dollars.tog or 31.8 mln.0 percent in expenditure of goods and services.tog or 11. ºìíºõ îíûõîîñ 1711.US dollars compared to the previous year. Íèéò áàðàà ýðãýëòèéí õýìæýý ºìíºõ îíûõîîñ 5198. èìïîðò 6526.3 bln.7 percent in revenues from oil petroleum. of which exports made up 4780.3 ñàÿ àì. precious metal. íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàð÷.US dollars.9 õóâü.1 äàõèí ºññºí íü ãîëëîí íºëººëæýý.äîëë.5 mln.US dollars. increased by 39. Total external trade turnover increased by 5198.äîëëàðò õ¿ð÷ýý. and exports up by 1871. Õºðºíãèéí çàðäàëä 2011 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 1067. 476. coins. 257.6 õóâü.7 mln.äîëë ýêñïîðòûí õýìæýý 1871.5 õóâèéã ýðä ýñ á¿òýýãäýõ¿¿í. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà áà ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýëèéí íèéò õýìæýý 2011 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 4792.tog or 11. Ìàíàé óëñ 2011 îíä óðüä÷èëñàí áàéäëààð äýëõèéí 127 îðîíòîé õóäàëäàà õèéæ.6 õóâèàð íýìýãäýæ áàéñàí áîë ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë 2011 îíä óðüä÷èëñàí áàéäëààð 1746.tog or 55. Mongolia traded with 127 countries from all over the world and total external trade turnover reached 11307. bln.0 bln.3 òýðáóì òºã áóþó 55.äîëë áóþó 15. 12. áàðàà. This was mainly due to increases of 621.0 times.9 õóâèàð ºññºíººñ øàëòãààëæýý. 361.6 ñàÿ àì.tog or 59.0 òýðáóì òºã áóþó 74. US dollars or 6.3 mln.tog or 2.Monthly Bulletin of statistics çààãäààã¿é îðëîãî 12.1 bln.1 òýðáóì òºã áóþó 80.6 mln.4 òýðáóì òºã áóþó 59.8 òýðáóì òºã áóþó 26. Ýê ñïîðòûí 98.äîëëàðààð ºñ÷ýý. ãàäààä õóäàëäààíû íèéò áàðàà ýðãýëò 11307.9 percent in capital expenditure of domestic sources and 22. raw & 15 . ¿¿íýýñ èìïîðòûí õýìæýý 3326.0 äàõèí ºñ÷ýý.6 percent in capital expenditure.3 percent in subsidies and transfers. Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë 2010 îíä 291.4 mln.

tog or 94.0 õóâèàð ºññºíèé äîòîð àäóó 192. õàäëàí 58. 446.7 thous. èõ çàñâàðûí àæèë 2011 16 III.6 thous.livestock were counted. juice.7 ìÿí. 46. óíäàà. alcohol. òýìýý 10. In 2011. vegetables by 16.6 ìÿí.8-86.tons or 20. bread. the total industrial output increased by 182.camel.1 percent.5 percent increases in industrial main products of manufacturing sector such as bakery products. 15668. 36. 15668. meat.tons or 20.5 õóâü. ñàìíàñàí íîîëóóð. gross hay harvest by 58.8 bln. 2011 îíä 446.0 õóâü áóþó 0. milk.1 ñàÿ áóþó 14.7 ìÿí.7 bln.5 ìÿíãà áóþó 3. sheep by 1. òºìðèéí õ¿äýð çýðýã óóë óóðõàé. 46.5 percent. skins.2 õóâü. Îíû ýõýíä òîîëîãäñîí íèéò ìàëûí 2. In 2011.tons or 25. goat by 2.7 õóâèàð ºñ뺺. Ìàëûí íèéò òîî ºìíºõ îíûõîîñ 3.0 thous.ò õàäëàí. fur & articles.0 õóâü.3 ñàÿ òîëãîé ìàë.tons of cereals.1 percent.2 ìÿí. 280. çîîñ. combed down.2 percent.ò òºìñ.ò áóþó 42.5 õóâèàð íýìýãäñýí íü ãîëëîí íºëººëæýý.8 õóâèàð íýìýãäñýí áàéíà. 427. Ýíýõ¿¿ ºñºëòºä ãàçðûí òîñ.2 mln or 8. ¿¿íèé äîòîð 2112. òýìýý.Ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðûí ¿ç¿¿ëýëò Óëñûí õýìæýýãýýð 2011 îíû ýöýñò 36. knitted goods. àìòàò óñ. 99.9 percent. öýâýð óñ.ò õ¿íñíèé íîãîî õóðààæ. The increase in the industrial output was mainly due to 16.8-77.õîíü.ò áóþó 20.tog of construction and installation work were carried out at the national level. 2339.2 òýðáóì òºã áóþó 9. beer. increases in mining and quarrying products such as crude oil.9 õóâü. animal áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ.7 ìÿíãà áóþó 7. of which 2112. ¿õýð 163.1 õóâü. In 2011.0 percent.8 percent.ò ãàð òýæýýë áýëòãýñýí áàéíà.1 thous. of which horse by 192. ñ¿ëæìýë ýäëýë.9 percent of the work were executed by . ìàë. ºìíºõ îíûõîîñ 182. tons of handmade fodder were produced.7 ìÿí. òýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë. ò¿¿õèé processed hides. 0.2 bln.6 thousand or 10. áåòîí çóóðìàã çýðýã áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ¿íäñýí íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 0. 201. 15934.0 ìÿí.3 õóâü.6 thous.9 thous. pure water and concrete mortar. which equals to 2.0 ìÿí.tons or 5. In 2011.0 thous.8 õóâèàð ºñ÷ýý. Economic sector indicators At national level as of the end of 2011.9 ìÿí. Áàðèëãà óãñðàëò.0 thous. àðõè.goat.7 thousand or 7.ò ¿ð òàðèà.1 mln or 14.8-77.7 percent to 2056.9 bln.0 thous.5 ìÿí.heads of adult animals had lost. The total number of livestock increased by 3.1 ìÿí. soft drinks.7 ìÿí. coal and iron ore and 0.0 percent of total livestock at beginning of the year.7 thous.6 percent.7 thous. ÿìàà òîîëîãäîâ.2 thous. àíãèéí origin products thereof accounted for 98.7 mln. handmade fodder by 14. ÿìàà 2.tons or 42.6 ìÿíãà áóþó 10. ãî¸ëûí ç¿éëñ.1 õóâü.tons of potatoes.3 mln.Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü ¿íýò ìåòàëë.ò áóþó 25.tog (at 2005 constant prices) compared to the previous year. øèð. percent of the total export value amount.3 percent. òºìñ 33. camel by 10.1 ìÿí.5 thous.6 ñàÿ áóþó 11. cigarettes.ò áóþó 5.horse. 99.3 õóâü.8 òýðáóì òºã áîëæ.cattle. 280. while potatoes increased by 33. ªìíºõ îíûõîîñ õóðààñàí ¿ð òàðèà 91. àìüòàä. øàð àéðàã. òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í ýçýëæ áàéíà.7 ñàÿ òîì ìàë 2011 îíä ç¿é áóñààð õîðîãäîâ.6 mln. 2339. a total of 450.8-86. øèíãýí ñ¿¿.3 percent. 1195. íàðèéí áîîâ.0 ìÿí.heads or 11. Cereals harvest increased by 91.6 ìÿí. 201. õ¿íñíèé íîãîî 16.tog or 9.0 percent compared to the previous year. í¿¿ðñ.6 õóâü. òàëõ.5 ¿ñ.ò áóþó 20. õîíü 1. îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 16. cattle by 163.tons of vegetables were harvested and 1195. òàìõè.sheeps and 15934. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéò ¿éëäâýðëýë 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 2011 îíä 2056.tons of gross hay harvest.2 ñàÿ áóþó 8.1 thous.7 thous.0 ìÿí. III. of which.5 thousand or 3.8 percent compared to previous year. ãàð òýæýýë 14. ìàëûí ìàõ. æ¿¿ñ.¿õýð.àäóó.

4 bln.2 õóâèàð íýìýãäæýý.5 õóâü. Ýíý îíû 12 äóãààð ñàðä ªìíºãîâü àéìãèéí Õàíáîãä ñóìàíä õàìãèéí èõ òåìïåðàòóð -0.4 òýðáóì òºã áóþó 31.5 micrograms exceeded 23 times around the West crossroad and 4 times around the 13th micro district. õ¿õýðëýã õèéí õîíîãèéí äóíäàæ àãóóëàìæ 13-ð õîðîîëîë. 19 times around the West crossroad. 2. particulate matter less than 2.5 ñàÿ õ¿í áóþó 18.2 mln.5 õóâèàð ºñºõºä äîòîîäûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí àæèë 101. Óñ . Àçîòûí äàâõàð èñëèéí õîíîãèéí äóíäàæ àãóóëàìæ 2011 îíû 12 äóãààð ñàðä Óëààíáààòàð õîòûí 13-ð õîðîîëîë. çîð÷èã÷äûí òîî 45.Monthly Bulletin of statistics îíä 450. Áàðèëãà óãñðàëò. Wind speed reached 16 m/sec in Tsetserleg soum of Arkhangai aimag.tog or 5. domestic entities. carbon dioxide exceeded 5 times around the 32nd Toirog from the maximum allowable concentration of air quality standard in December. and carried passengers by 45.0 ñàÿ ò à÷àà. 1-ð õîðîîëîë îð÷èìä 16 óäàà. Õàðõîðèí çàõûí îð÷èìä 16 óäàà. 2011.6°C).8 òýðáóì òºã áóþó 5.1 õóâü íü ãàäààäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóäàä íîãäîæ áàéíà.8 bln. 22 times around the West crossroad and 16 times around Kharkhorin market. Daily average concentration of nitrogen dioxide exceeded 31 times around the 13th micro district and the 32nd Toirog of Ulaanbaatar city.5 percent. Çàâõàí àéìãèéí Òîñîíöýíãýë ñóìàíä õàìãèéí áàãà òåìïåðàòóð -43.5 ìèêðîíîîñ áàãà õýìæýýòýé òîîñíû àãóóëàìæ Áàðóóí äºðâºí çàìûí îð÷èìä 23 óäàà.1 õýì áàéëàà. Ñàëõèíû õóðä Àðõàíãàé àéìãèéí Öýöýðëýã ñóìàíä 16 ì/ñ õ¿ð÷ýý. 27 times around the West crossroad.0 ìì) îðñîí áàéíà. ö à ã ó ó ð û í õ ¿ ð ý ýë ý í ã è é í ìýäýýãýýð õàìãèéí èõ õóð òóíàäàñ 2011 îíû 12 äóãààð ñàðä Çàâõàí àéìãèéí Òîñîíöýíãýë ñóìàíä (6. 32-ûí òîéðîã îð÷èìä òóñ á¿ð 31 óäàà.7 òýðáóì òºã áîëæ.9 õóâü íü äîòîîäûí. 44. 22. The 99. carried freight rose by 14. 10 ìèêðîíîîñ áàãà õýìæýýòýé òîîñíû àãóóëàìæ 13-ð õîðîîëîë îð÷èìä 28 óäàà. particulate matter less than 10 micrograms exceeded 28 times around the 13th micro district.0 mln.tons or 49. 32-ûí òîéðîã. 18 times around the Offitseruudiin ordon and 16 times around the 1st micro district. 1-ð õîðîîëîë îð÷èìä 16 óäàà.0 mm) of Zavkhan aimag in December. Khanbogd soum of Umnugovi aimag had the highest air temperature (-0. 32-ûí òîéðîã îð÷èìä 26 óäàà.1 percent increase in works executed by domestic entities. äàâõàðäñàí òîîãîîð 296. 13-ð õîðîîëîë îð÷èìä 4 óäàà. 26 times around the 32nd Toirog.5 mln. Áàðóóí äºðâºí çàìûí îð÷èìä 19 óäàà.1°C). while Tosontsengel soum of Zavkhan aimag had the lowest air temperature (-43.9 òýðáóì òºã áóþó 94.1 percent by foreign entities.2 ñàÿ çîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü ºìíºõ îíûõîîñ òýýñýí à÷àà 14.6 õýì. óãààðûí õèé 32ûí òîéðîã îð÷èìä 5 óäàà àãààðûí ÷àíàðûí ñòàíäàðò äàõü õ¿ëöýõ õýì õýìæýýíýýñ äàâæýý. 3548 disasters and accidents 17 .5 ñàÿ ò áóþó 49.5 mln.tons freight and 296. 427. According to the report of the Institute of Meteorology and Hydrology. Àþóëò ¿çýãäýë. In 2011. the 32nd Toirog and Kharkhorin market.9 òýðáóì òºã áóþó 28.tog or 31. Îôèöåðóóäûí îðäîí îð÷èìä 18 óäàà. 16 times around the 1st micro district.1 õóâèàð íýìýãäñýí íü ãîëëîí íºëººë뺺. îñîë 2011 îíä 3548 In 2011. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2011 îíä 44. 2011.passengers (double counting) were carried by all types of transport. Õàðõîðèí çàõûí îð÷èìä òóñ á¿ð 31 óäàà.2 percent. îð÷èìä 22 óäàà. maximum precipitation was registered in Tosontsengel soum (6.5 percent increase of construction and installation work compared to the previous year was mainly due to the 101. Áàðóóí äºðâºí çàìûí. daily average concentration of sulphur dioxide exceeded 31 times around the 13th micro district. In the December of 2011.persons or 18. Áàðóóí äºðâºí çàìûí îð÷èìä 27 óäàà. and 22. èõ çàñâàðûí àæèë ºìíºõ îíûõîîñ 99. 20 times around the Offitseruudiin ordon.tog or 28.9 bln. Îôèöåðóóäûí îðäîí îð÷èìä 20 óäàà.

6 òýðáóì òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷èðñàí áàéíà. òýæýýâýð àìüòíû ãàëçóó ºâ÷èí 47 óäàà.Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü óäàà ãàðñíû óëìààñ 213 õ¿í àìü íàñàà àëäàæ. 2012 18 C. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎÍÛ ÄÀÐÃÀ CHAIRMAN OF THE NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA 2012 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 13 13 January.MENDSAIKHAN .ÌÝÍÄÑÀÉÕÀÍ S. ààäàð áîðîî. ìàë.òîëãîé ìàë. estimated damage caused by the disasters and accidents amounted to 9. íóðàíãèíû îñîë 22 óäàà. 213 people died. õ¿÷òýé ñàëõè. 3.livestock and domestic animals had lost. 47 cases of domestic animal madness disease. 93 river and lake accidents.5 thous. Àþóëò ¿çýãäýë îñëûã òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë îáúåêòûí ò¿éìýð 3063 óäàà. 39 earthquakes more than 3.6 bln. ãîë.tog. áè÷èë óóðõàé.5 magnitude. øóóðãà 15 óäàà á¿ðòãýãäæýý. îñëûí óëìààñ 2011 îíä 9.5 ìÿí.5-ààñ äýýø ìàãíèòóäûí ãàçàð õºäëºëò 39 óäàà. As a result. 161 forest and field fires. 3063 fires on possessions. õýýðèéí ò¿éìýð 161 óäàà. occurred. 165. By the types of disasters. 165. Àþóëò ¿çýãäýë. 22 accidents related to artisanal mining and rock falls. In 2011. òýæýýâýð àìüòàí õîðîãäæýý. ¿åð 18 óäàà. îé. 18 heavy rain and floods and 15 heavy storms occurred. íóóðûí óñàíä óíàñàí îñîë 93 óäàà.

0 111. ñàÿ àì. at current price. end of the December.291.tog GDP at 2005 constant prices.òîíí -¯ð òàðèà -Òºìñ -Õ¿íñíèé íîãîî Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íèéò ¿éëäâýðëýë.4 1 732.1 1 374.5 10 829.2 2 880.tog Money M2*. bln. bln.5 3 200. òýðáóì òºã ÄÍÁ.6 503. давхардсан тоогоор.2 - 371.8 115.2 250. мян.9 38 077 38 250 57 171 38 859 20 373 41 373 19 825 42 839 19 197 149.3 1 704.5 4159.tog Carried freight.4**** - 1 972. 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð. 1 àì.7 7 399. at current price.0 906.6 4 680. ñàÿ õ¿í Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн тоо Áººíèé õóäàëäàаны нийт борлуулалт. îíû ¿íýýð.2 13 10.tons -Grains -Potatoes -Vegetables Gross industrial output. ìÿí.8 109. end of the December.4 143.7 4 792.6 3 078.4 7.òîë Тариалсан талбай.8 232. mln.9 1 874.3 110.7 651. äóëààíû ýð÷èì õ¿÷. thermal energy and water supply Total amount of construction and capital repair.6 120.5 259. thous. mln.7 151.2 2 336.3 4.7 128.äîëë Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë. òýðáóì òºã Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà.4 1 994.8 7.8 4 881.7 44. at current price. thous.USD Èìïîðò.tog General Government current budget expenditure.3 134.8 650.hectar -Cereals -Wheat -Potatoes -Vegetables Gross harvested.2** 137. 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò. mln.6 70 576 24.0 105.2 2 256.0 82. 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð.tog Market exchange rate.5 6.4** 1741.0 519.5 599.1** 6427. at constant prices of 2005. % Currency in circulation* end of the December.8 406.9 625. bln.252.342.0 299.tog Exports.tog Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò òýíöýë.5 103.7 2 908.òîë Õîðîãäñîí òîì ìàë.5 118.0 155.5 822.5 111. òýðáóì òºã ̺í㺠Ì2*.5 1 099. 12 äóãààð GDP at current prices. ìÿí.3 4 141. ìÿí. òýðáóì òºã Âàëþòûí çàõ çýýëèéí íýðëýñýí õàíø.0 125. сая төг Улсын хилээр орсон жуулчид.8 2 496. at current price.9 6.7 116.5 1 234. thous.USD External trade balance. mln.4 204.3 1 885.2 111.6 41. Bank of Mongolia Òàéëáàð: ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð Note: ** Preliminary estimates ***  Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн *** Total equilibrated revenue and grants of General government **** Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл **** General Government budget overall equilibrated balance  355.3 446.t Carried passengers. bln.2 13.8 456. maintenance.0 13 767. mln.tog ¯¿íýýñ: -Óóë óóðõàé. òýðáóì òºã 1 USD=togrog* Total revenue and grants of General  Government.0 713.8 214.3 3 234.persons Number of infectious disease cases Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî Number of committed offences Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 2010 69 167 25.9 391. òýðáóì òºã Ýêñïîðò.12 äóãààð ñàðûí ýöýñò.5 111. ìÿí.9 6.persons  Number of active legal units Total sales of wholesale trade.8 6 590.5 175.6 202.4 2 137.7 4 162.4 15.bln.3 . ба тусламжийн дүн îíû ¿íýýð.2 10 319.9 164.0 19 .7 1 203. õóâèàð ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº*.5 227.2 63 270 22.9 109.0 128.6 2 056. bln.9 36.0 44.3 184.1 460. end of the year.3 1 446.га -Үр тариа -Буудай -Төмс -Хүнсний ногоо Õóðààñàí óðãàö.tog Money M1*.Monthly Bulletin of statistics ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä MAIN INDICATORS 2009 Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 2011 2011 2010 % Social statistical indicators  Тºðñºí õ¿¿õäèéí òîî (àìüä òºðºëò) 1000 õ¿í àìä íîãäîõ òºðºëò 1000 õ¿í àìä íîãäîõ íàñ áàðàëò Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî.tog National consumer price index. bln.4 117.tog Total sales of retail trade. îíû ¿íýýð.4 450. ñàÿ àì.USD Economic statistical indicators Íèéò ìàëûí òîî.heads Number of survivals.9 13.2 112.tog Number of inbound tourists through the border of Mongolia.5 111. at current price.ñàÿ ò Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð çîð÷ñîí çîð÷èã÷èä.3  252.7 1 157.2 78. îíû ýöýñò.4 36 877 250.tog General Government budget current equilibrated balance.4 248.3 12 540.5 108.õ¿í Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî Number births (live births) Birth per 1000 population Death per 1000 population Unemployment.3 150.6*** 133. end of the December.6 -1 746. mln. èõ çàñâàðûí àæèë.9 110. bln. îëáîðëîõ ¿éëäâýð -Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð -Öàõèëãààí. thous. end of the December ñàðûí ýöýñò. end of the year. òýðáóì òºã Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí óðñãàë îðëîãî. ñàÿ òîëãîé Áîéæñîí òºë. òýðáóì òºã ̺í㺠Ì1*.8 279.7 40 921 296.8 651.heads Sown areas. mln. bln.9 169.1 201.5 96. òýðáóì òºã Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð òýýñýí à÷àà.5 .7 90.2 48 086 871.1 4 780. double counted. bln.9 32.äîëëàð=òºãðºã* Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí орлого.7 350.4 100.äîëë Ýäèéí çàñãèéí ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Imports. mln. òýðáóì òºã Õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñèéí ººð÷ëºëò.6 3 080. bln. ñàÿ àì.persons * Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë áàíêíû ñòàòèñòèêèéí ñàðûí ìýäýýëýë * Source: Monthly statistical bulletin.5 6.8 -632.9 291.хүн Of which: -Mining and quarrying -Manufacturing -Electricity.0 3 122. òýðáóì òºã Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí тэнцвэржүүлсэн óðñãàë òýíöýë.heads Losses of adult animals. bln.7 3 913. thous. òýðáóì òºã Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí óðñãàë çàðëàãà. æèëèéí ýöýñò.9  492.4 Macro economic statistical indicators ÄÍÁ.4 137.5 149.5 6. сая төг Æèæèãëýí õóäàëäààны нийт борлуулалт.6 8 414.5 1 788. ìÿí.4 24.tog General Government current budget revenue.tog Expenditure of General Government. bln.7 734. thous. îíû ¿íýýð.12 äóãààð ñàðûí ýöýñò.6 99. 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò.4 6 526. óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà óãñðàëò. îíû ¿íýýð.1 168. îíû ¿íýýð.4 560.2  117.äîëë General Government budget overall balance.8 29.5 1 424.0 . òýðáóì òºã Number of livestock.7 998.0 120.

BIRTH. Note: * In and out migration is not included. ҪЪËÒ. æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð POPULATION. DEATH. ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ. at the end of selected years Õ¿í àì Population Àéìàã.1. íèéñëýëýýð. by regions. íàñ áàðàëòûí ìýäýýã ¿íäýñëýí дîòîîä áîëîí ãàäààä øèëæèõ õºäºë㺺íèéã òóñãààã¿éãýýð õ¿í àìûí òîîã òîîöîæ ãàðãàâ. . Õ¿í àì I. Õ¯Í ÀÌ POPULATION 1. бүс. àéìàã.Á¿ëýã 1. Õ¯Í ÀÌ. Population is calculated by birth and death of Ministry of Health data. aimags and the Capital. íèéñëýë Aimags and the Capital Á¿ãä/Total 2735 780 2010 2011* 2009 2010 Íàñ áàðàëò Death 2011* 2009 2010 2011* 2834 206 69 167 63 270 70 576 16 911 18 293 17 127 402 656 100 836 58 350 76 861 78 207 88 402 410 153 102 904 59 361 77 778 79 721 90389 Western region  10 540 2562 1 331 1 963 2 477 2 207 8 949 2 213 1 209 1 586 1 929 2 012 9 593 2 546 1 315 1 377 1 964 2 391 2 588 632 386 512 578 480 2 522 584 348 502 567 521 2 096 478 304 460 450 404 Õàíãàéí á¿ñ 564 920 92 449 85 365 62340 83 145 117 513 124 108 567 140 91 633 85 133 62637 85 742 117 408 124 587 577 034 93 159 86753 63 307 87 767 119 232 126816 Khangai region  14 112 12 651 2 032 2 159 1 767 1 992 1 264 1399 2 104 2 325 2 606 2 981 2 878 3 256 13 293 2 013 2 107 964 2 585 2 510 3 114 3 828 618 580 382 599 770 879 4 195 707 629 427 660 818 954 3 399 487 487 294 560 686 885 Дүн/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄO/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Òºâèéí á¿ñ 450 627 13 293 90 050 58 318 47 671 49333 103 459 88 503 459 115 13 772 91 728 59 539 46 314 51013 106 525 90 224 465 572 14 048 93 657 60 517 46841 51 911 107 890 90708 Central region  11 569 384 2 415 1 438 1 250 1366 2 546 2 170 10 241 347 2 061 1 346 974 1 159 2 354 2 000 8 975 354 2 500 1 355 764 1 221 1 858 923 2 873 87 640 307 280 334 633 592 3 129 84 677 379 314 337 697 641 2 518 78 571 377 237 323 493 439 Дүн/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE Ç¿¿í á¿ñ 200 038 73 625 54 955 71 458 200 386 73 617 55 021 71 748 203 934 75 124 55 956 72 854 Eastern region  5 000 1 932 1 253 1 815 4 601 1 805 1 218 1 578 4 791 1 999 1 297 1 495 1 308 494 332 482 1 383 530 367 486 1 243 492 362 389 26 828 33 924 6 314 7 064 7 871 Дүн/Subtotal Áª/BO ÃO/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Áàðóóí á¿ñ 407 850 101 848 59 376 79 320 78 801 88 505 Дүн/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Дүн/Subtotal ÓÁ/UB 20 2009 Òºðºëò Birth 2780 757 Ulaanbaatar  Óëààíáààòàð 1112 345 1151 460 1177 513 27 946 Òàéëáàð: * Ýð¿¿ë Ìýíäèéí ßàìíû òºðºëò.

4 20.2 21.6 5.8 25.1 22.3 24.9 26.1 Ulaanbaatar Óëààíáààòàð ÓÁ/UB Òàéëáàð: Note: 25.6 5.5 19. бүс.7 10.6 4.5 23.4 15.4 19.9 5.6 23.7 6.5 19.1 23.7 22.8 20.6 Khangai region  6.4 22.2 23.5 Eastern region  6.1 16.5 6.2 23.2 6.9 19.2 6.4 Дүн/Subtotal ÄÄ/DD ÑY/SU ÕÝ/KHE Ç¿¿í á¿ñ 25.5 21.1 15.9 7. íèéñëýë Aimags and the Capital Á¿ãä/Total 2009 25.2 7.3 17. Population 1. æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð BIRTH.6 16. aimags and the Capital.6 22.8 7.3 27.9 19.0 19.4 7.3 25.7 31. by regions.8 6.6 7.1 5.2 2011* 2009 2010 2011* 6.5 15.0 23.3 16.3 15.8 6.7 19.7 15.2 5.9 18.4 7.4 18.1 16.5 6.6 22.9 5.1 11.7 24.2 10.4 14.3 18.2 17.1 24.7 19.3 5.1 23.9 22.2 26.0 22.6 4.4 20. 21 . * Population natural increase is calculated by birth and death of Ministry of Health data.6 Дүн/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄO/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Òºâèéí á¿ñ 25.9 24.Section 1.6 7.7 7.8 5.2 15.2 7.4 17.7 28.9 16.6 6.1 17.8 25.2 13.2 22.2 29.2 11.2 22.8 20.0 7.9 17.4 6.3 24.7 23.9 19.4 13.7 16.4 5.5 16.0 15.5 22.5 25.1 15.5 Western region  6.9 6.8 7.9 5.5 20.8 15.4 17.9 18.6 16.5 22.1 4.3 23.2 20.7 6.6 19.6 28.2 5.3 5.5 5.7 23.7 22.8 5.5 2010 Ердийн цýâýð ºñºëò Natural increase Íàñ áàðàëò  Death 2011* 22.7 6.9 29.3 15.1 14.4 5.8 24. ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ.6 20.8 6.5 26.2 24.6 4.1 17.9 14.9 19.4 7.1 28.3 18.1 6.2 14.2 24.2 6.0 21.0 22. íèéñëýëýýð.1 21. íàñ áàðàëòûí ìýäýýã ¿íäýñëýí õ¿í àìûí өсөлтийг òîîöîæ ãàðãàâ.1 6. ЕРДИЙН ÖÝÂÝÐ ªÑªËÒ.2 5.8 22. DEATH.6 6.8 17. at the end of selected years Òºðºëò Birth Àéìàã.8 6.8 19.4 6.6 24.1 24.7 20.8 6.8 7.2 22.5 22.4 22.3 18.0 24.4 22.2 5.5 26. NATURAL INCREASE PER 1000 POPULATION.8 * Ýð¿¿ë Ìýíäèéí ßàìíû òºðºëò.9 Дүн/Subtotal Áª/BO ÃO/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Áàðóóí á¿ñ 25.0 Дүн/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Õàíãàéí á¿ñ 25.9 6.3 22.2 16.2 6.2 25.5 15.9 6.3 16.4 6.3 20.3 16.0 6.8 6.1 20.2 4.6 20.8 19.6 23.6 7.2 25.2 17.3 12.8 18.2 6.4 16.0 26.4 6.5 17.7 6.2 Central region  6.2 5.0 16. àéìàã.7 16.4 6.6 13.3 23.3 17.4 15.6 6.2 5.7 18.9 18.2.4 24. 1000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ.5 19.1 7.9 2009 2010 6.6 26.5 6.0 15.7 6.3 13.3 6.7 5.1 6.6 23.7 22.0 18.3 6.

öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Òàâèëãà ¿éëäâýðëýë. äýä ñàëáàðààð.9 1 114 1 049 94.2 23 664 25 866 109.5 .5 Ìàõ. ժĪË̪РLABOUR 2.9 3 532 3 910 110. steam Collection. dressing of leather. óíäàà ¿éëäâýðëýëò 2011 XII 2011 XII % 2010 XII 54 289 56 797 104.7 2 299 2 456 106.0 56 47 83.2 384 357 93.0 27 27 100. øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí.0 108.9 399 8 653 2 134 454 8 320 1 839 113.5 127 4 227 155 4 580 122. öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ. íàðèéí õýìæ¿¿ð. æèë á¿ðèéí 12 äуãааð ñàðûí ýöýñò EMPLOYMENT IN INDUSTRY. øèðýí ýäëýë. printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke. áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä instruments.7 3 495 3 651 104. purification and distribution of water 22 2010 XII 45 210 466.except machinery Manufacture of office accounting and computing Manufacture of electrical and apparatus Manufacture of medical precision and optical õàðàà ç¿éí õýðýãñýë. ººõ. ãóòàë ¿éëäâýðëýë Manufacture of other food products Manufacture of beverages Manufacture of beverages / included alcohol drinks / / includes alcohol drinks/ Ìîä.5 287 518 180. øèð áîëîâñðóóëàõ. manufacture of luggage.6 127 104 81. at the end of December of the selected years Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division Óóë óóðõàé. vegetables. processing and preserving of meat.1 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ.Á¿ëýã 2. òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Áè÷èã õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ òåõíèê ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë.5 1 090 301 1 059 373 97. ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ. thermal energy and water supply Öàõèëãààí. îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Mining of coal and lignite.3 ¯ð òàðèàíû ãóðèë.3 Manufacture of food products and beverages 9 611 10 331 107.0 117. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 451 619 137. handbags. óñàí õàíãàìæ Electricity. Õºäºëìºð II.5 11 000 10 997 100. fruit.6 16 402 16 500 100. óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë. äóëààí. õýâëýõ. äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò.2 86. öàðäóóë. óñàí õàíãàìæ Electricity. äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà Êîêñ. íîãîî.4 1 482 1 564 105.8 96. fish.9 105 93 #DIV/0! 88. fats 1 328 1 403 105. refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products.8 Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ óíäàà îðîîä / Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë. by divisions. thermal energy. saddlery harness. æèìñ. watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture others Öàõèëãààí.2 56 990 154 1 166 275.8 1 148 1 426 124. ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Öààñ. footwear Manufacture of wood and wooden products Manufacture of paper and paper products Publishing. extraction of peat Extraction of crude petroleum Mining of metal ores Other mining and quarrying Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í. òîñ áîëîâñðóóëàëò Production. and prepared animal feeds 805 748 92. ¿éëäâýðëýë starch products. starches.2 123.6 Ñ¿¿.8 14 223 14 431 101. çàãàñ.0 3 223 3 434  106. dressing and dyeing of fur Tanning. Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel.6 5 216 5 887 112. ìàëûí òýæýýë Manufacture of grain mill products. oils.9 188 197 104.

øèð áîëîâñðóóëàõ. íîãîî.0 Ìàõ. dressing of leather.6 12 981. dressing and dyeing of fur Tanning.9 Òàéëáàð: * Íýã àæèëëàã÷èä íîãäîõ íèéò ¿éëäâýðëýëò (Àæèëëàã÷äûí òîî жилийн äóíäæààð).4 94.4 10 661. õàðàà ç¿éí õýðýãñýë. æèìñ.0 96.4 3 704. öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Òàâèëãà ¿éëäâýðëýë.5 34 480. extraction of peat Extraction of crude petroleum Mining of metal ores Other mining and quarrying 2010 2011 % 2010 2011 36 494. ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Öààñ.4 12 477. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 39 662.6 76. îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Mining of coal and lignite.8 12 224.6 23 431.6 57 576.0 94.òºã thous. and prepared animal feeds 85 965.9 32 149.tog Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division Industrial division Óóë óóðõàé. õýâëýõ.4 183.9 130.4 115. 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð.7 20 780. fats 19 014.8 48.7 101.9 17 268.8 20 639.8 104. äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò.8 6 037.3 6 155. vegetables. ººõ.4 70 897. ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ.0 19 604. oils. footwear Manufacture of wood and wooden products Manufacture of paper and paper products Publishing. fruit. processing and preserving of meat. at the 2005 constant prices.8 174 865.5 132.5 64 431.5 Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ óíäàà îðîîä / Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë.3 16 525.6 299 128.2 Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 25 680.2 26.5 37 775. purification and distribution of water 48 008.0 48. by divisions. óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë. øèðýí ýäëýë.4 93.7 2 889.5 105.6 112.5 82.7 103.8 760.7 181 879. ìàëûí òýæýýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of grain mill products.0 55 942.5 91. fish.5 69 127.8 4 014.4 122. íàðèéí õýìæ¿¿ð.2 102. áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products.8 25 519. Labour 2. manufacture of luggage.Section 2. handbags.2 49 271. steam Collection.2 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÕªÄªË̪ÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÌÆ *.4 18 258. öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ. äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà Êîêñ. æèë á¿ðèéí эцэст LABOUR PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL SECTOR *. refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí.7 86.3 4 019.6  77.7 4 487.3 3 385.1 189 939.5 1 067.2 9 176. óíäàà ¿éëäâýðëýëò Manufacture of food products and beverages 31 817.6 109.3 65.5 9 632. watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture others Öàõèëãààí.9 5 504.9 63.3 8 688.6 7 524.1 8 405. saddlery harness.4 17 937. öàðäóóë.7 9 957. thermal energy and water supply Öàõèëãààí.4 25 033. thermal energy.1 103. the end of the selected years ìÿí.1 98.6 109.8 99. äóëààí.except machinery Manufacture of office accounting and computing Manufacture of electrical apparatus Manufacture of medical precision and optical instruments.6 77 417. çàãàñ.7 167. äýä ñàëáàðààð.7 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í.3 561.6 15 739. óñàí õàíãàìæ Electricity. starch products.5 102. printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke.0 65 715.1 8 698.3 21 143. øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of other food products Manufacture of beverages Manufacture of beverages / included alcohol drinks / / includes alcohol drinks/ Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel.2 102.4 79 578. òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Áè÷èã õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ òåõíèê ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë. óñàí õàíãàìæ Electricity.7 26 375.2 73 034.4 77 678. Note: * Gross output per employees (Employment number is the employment average number of the year).3 - - 7 092. òîñ áîëîâñðóóëàëò Production.8 60 395.5 10 331.1 6 358.9 ¯ð òàðèàíû ãóðèë.3 54 115.4 105. ãóòàë ¿éëäâýðëýë Ìîä.3 Ñ¿¿. starches. 23 .

3  1 457  631  55.8  2 099  938  94.1  2 417  1111  101. by region.9  3 980  1 918  145. by age group.7  1 365  575  130.4 БҮРТГҮҮЛСЭН АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТОО.7  854  375  56.  нийслэл  Aimags and  the Capital  Дүн / Total  Баруун бүс/ Western region  БӨ / BO  ГО / GO  ЗА / ZA  УВ / UV  ХО / KHO  Хангайн бүс/ Khangai region  АР / AR  БХ / BKH  БУ / BU  ОР / OR  ӨВ / OV  ХӨ / KHS  Төвийн бүс/ Central region  ГС / GS  ДА / DA  ДО / DO  ДУ / DU  ӨМ / OM  СЭ / SE  ТӨ / TO  Зүүн бүс/ Eastern region  ДД / DD  СҮ / SU  ХЭ / KHE  Улаанбаатар/ Ulaanbaatar  УБ / UB  Үүнээс:   Насны бүлгээр  Of  whom:   By age group Бүгд  Total  57 171  6 195  1 038  787  1 457  781  2 132  11 293  2 584  1 309  597  2 287  2 099  2 417  6 372  477  1 907  656  638  705  1 135  854  3 980  1 756  859  1 365  29 331  29 331  Эмэгтэй  Female  26 043  3 042  579  361  631  348  1 123  5 272  1 366  538  294  1 025  938  1 111  3 027  209  1 050  233  272  280  608  375  1 918  979  364  575  12 784  12 784  15­24  13 682  1 471  162  229  294  205  581  3 044  519  396  121  932  560  516  1 676  125  455  200  156  211  315  214  1 185  561  299  325  6 306  6 306  Эмэгтэй  Female  6 405  693  101  112  111  79  290  1 452  271  185  64  430  255  247  801  56  236  70  68  99  176  96  584  320  116  148  2 875  2 875  * ­ Эх үүсвэр: Нийгмийн хамгаалал.5  57 171  6 195  3 042  86.6  656  233  102. аймаг нийслэлээр. жил бүрийн эцэст *  NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED.0  1 135  608  113.7  * ­ Эх үүсвэр: Нийгмийн хамгаалал.4  6 372  3 027  92. 2011 оны эцэст *  NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED.9  2 287  1025  130.2  705  280  72.5  1 756  979  223.7  1 907  1050  107.2  1 309  538  57.2  638  272  75.7  29 331  12784  322.4  859  364  94. хөдөлмөрийн яамны сар бүрийн  мэдээ  *­Source: Monthly of the Ministry of Social Welfare and Labour  24 25­34  19 568  2 077  377  270  512  233  685  3 773  851  420  172  802  707  821  2 236  128  678  278  224  228  400  300  1 471  594  369  508  10 011  10 011  Эмэгтэй  Female  8 215  1 004  202  111  224  106  361  1 654  440  159  88  340  273  354  983  51  372  90  83  71  196  120  663  319  157  187  3 911  3 911  35­44  14 304  1 763  352  188  462  215  546  2 804  716  332  182  380  512  682  1 490  118  444  100  173  170  259  226  787  326  115  346  7 460  7 460  Эмэгтэй  Female  6 353  838  178  82  201  95  282  1 219  355  107  86  162  217  292  694  51  243  29  78  63  136  94  370  184  48  138  3 232  3 232  45­59  9 431  867  145  100  188  121  313  1 604  479  159  120  172  301  373  950  104  325  75  85  90  159  112  526  267  75  184  5 484  5 484  Эмэгтэй  Female  4 948  495  96  56  94  62  187  903  287  86  55  92  181  202  535  50  195  42  43  42  99  64  292  149  43  100  2 723  2 723  60+  186  17  2  ­  1  7  7  68  19  2  2  1  19  25  20  2  5  3  ­  6  2  2  11  8  1  2  70  70  Эмэгтэй  Female  122  12  2  ­  1  6  3  44  13  1  1  1  12  16  14  1  4  2  ­  5  1  1  9  7  ­  2  43  43  .Á¿ëýã 2.3 БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТОО.0  781  348  63.9  29 331  12 784  322.1  2 584  1366  121.1  597  294  36. at the end of .5  1 038  579  91. Õºäºëìºð 2. насны бүлгээр.1  787  361  96. at the end of the selected years *  2010 XII  Аймаг.5  11 293  5 272  91. 2011 *  Аймаг. нийслэл  Aimags and the Capital  Дүн / Total  Баруун бүс/ Western region  БӨ / BO  ГО / GO  ЗА / ZA  УВ / UV  ХО / KHO  Хангайн бүс/ Khangai region  АР / AR  БХ / BKH  БУ / BU  ОР / OR  ӨВ / OV  ХӨ / KHS  Төвийн бүс/ Central region  ГС / GS  ДА / DA  ДО / DO  ДУ / DU  ӨМ / OM  СЭ / SE  ТӨ / TO  Зүүн бүс/ Eastern region  ДД / DD  СҮ / SU  ХЭ / KHE  Улаанбаатар/ Ulaanbaatar  УБ / UB  Эмэгтэй  Female  38 250  20 116  7 158  3 856  493  1 140  516  817  1343  2 651  736  1 230  768  1 320  12 400  6 649  993  2 132  1390  2 291  798  1 616  942  1 748  1146  2 230  1380  2 383  6 868  3 786  67  128  1003  1 773  427  642  458  848  571  979  479  998  781  1 500  2 736  1 337  435  786  544  907  358  1 043  9 088  4 488  4488  9 088  2011 XII* Эмэгтэй  2011* XII  %  Female  2010 XII  26 043  149.8  477  209  372. aimags and Capital. хөдөлмөрийн яамны сар бүрийн  мэдээ  *­Source: Monthly of the Ministry of Social Welfare and Labour  2. бүс.5  2 132  1123  161.

 бүс. age group. насны бүлгээр. аймаг. нийслэлээр. aimags and the Capital. by region. хөдөлмөрийн яамны сар бүрийн  мэдээ  *­Source: Monthly of the Ministry of Social Welfare and Labour  25 .5 АЖЛЫН ШИНЭ БАЙРАНД АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО.  нийслэл  Үүнээс:   Насны бүлгээр  Of  whom:   By age group Бүгд  Эмэгтэй  Female  31 914  73 234  15­24  Эмэгтэй  Female  6 222  15 727  Эмэгтэй  Female  10 381  23 796  35­44  Эмэгтэй  Female  8 336  18 118  45­59  Эмэгтэй  Female  6 491  14 392  60+  Эмэгтэй  Female  1 201  484  Aimags and  the Capital  Дүн / Total  Total  Баруун бүс/ Western region  БӨ / BO  ГО / GO  ЗА / ZA  УВ / UV  ХО / KHO  10 031  2 467  1 605  2 091  1 700  2 168  3 998  766  599  1 072  837  724  2 129  482  392  308  418  529  815  157  145  166  208  139  2 885  694  441  627  528  595  1 164  203  147  337  268  209  2 729  681  415  646  426  561  1 200  246  165  343  224  222  2 134  538  333  485  322  456  779  150  132  218  134  145  154  72  24  25  6  27  40  10  10  8  3  9  Хангайн бүс/ Khangai region  АР / AR  БХ / BKH  БУ / BU  ОР / OR  ӨВ / OV  ХӨ / KHS  12 436  2 458  1 975  2 294  2 120  1 907  1 682  5 494  1 129  890  876  1 041  779  779  2 382  500  452  287  549  243  351  994  220  194  124  254  79  123  3 562  670  556  578  718  518  522  1 625  307  257  226  349  231  255  3 426  686  500  768  464  579  429  1 590  344  239  307  244  248  208  2 837  568  432  615  376  498  348  1 197  242  181  204  192  196  182  229  34  35  46  13  69  32  88  16  19  15  2  25  11  Төвийн бүс/ Central region  ГС / GS  ДА / DA  ДО / DO  ДУ / DU  ӨМ / OM  СЭ / SE  ТӨ / TO  12 063  329  2 090  1 172  1 196  2 475  2 452  2 349  4 830  201  961  543  505  727  916  977  2 943  68  449  367  190  715  675  479  1 071  39  211  164  71  202  196  188  4 214  113  782  388  411  978  778  764  1 718  69  377  192  177  287  296  320  2 836  93  489  266  327  486  553  622  1 180  61  211  118  138  145  236  271  1 979  47  346  142  253  279  429  483  831  29  154  67  115  87  181  198  91  8  24  9  15  17  17  1  30  3  8  2  4  6  7  ­  5 369  2 293  1 188  1 888  2 158  835  505  818  1 177  499  230  448  435  172  104  159  1 816  779  401  636  689  256  158  275  1 312  561  280  471  554  200  122  232  985  407  260  318  444  183  115  146  79  47  17  15  36  24  6  6  33 335  33 335  15 434  15 434  7 096  7 096  2 907  2 907  11 319  11 319  5 185  5 185  7 815  7 815  3 812  3 812  6 457  6 457  3 240  3 240  648  648  290  290  Зүүн бүс/ Eastern region  ДД / DD  СҮ / SU  ХЭ / KHE  Улаанбаатар/ Ulaanbaatar  УБ / UB  25­34  * ­ Эх үүсвэр: Нийгмийн хамгаалал. at the end of 2011 *  Аймаг.Section 2. 2011 оны жилийн эцсийн байдлаар *  NUMBER OF PERSONS HAVE ACQUIRED A JOB AT THE NEW WORKPLACES. Labour 2.

 at the end of 2011 *  Салбар  Divisions БҮГД  TOTAL  Үүнээс:  Хөдөө аж ахуй. хий. 2011 оны жилийн эцсийн байдлаар *  NUMBER OF PERSONS HAVE ACQUIRED A JOB OF POPULATION AT THE NEW WORKPLACES.  repair of motor vehicles and  motocycles  Transportation and storage  Accommodation and food  service activities  Information. олборлолт  Боловсруулах үйлдвэрлэл  Цахилгаан. сууц болон хоол хүнсээр  үйлчлэх үйл ажиллагаа  Мэдээлэл. communication  Financial and insurance  activities  Real estate activities  Professional.  машин. холбоо  Санхүүгийн болон даатгалын үйл  ажиллагаа  Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа  Мэргэжлийн шинжлэх ухаан болон  техникийн үйл ажиллагаа  Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх  үйл ажиллагаа  Төрийн удирдлага ба батлан  хамгаалах үйл ажиллагаа.  хаягдлын менежмент болон  цэвэрлэх үйл ажиллагаа  Барилга  Бөөний болон жижиглэн худалдаа. мотоциклийн засвар  үйлчилгээ  Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа  Байр. ан агнуур  Уул уурхай.  агааржуулалтын хангамж  Усан хангамж; бохир ус. ойн аж ахуй. хөдөлмөрийн яамны сар бүрийн  мэдээ  *­Source: Monthly of the Ministry of Social Welfare and Labour  26 Эмэгтэй  Бүгд  Female  73 234  31 914  13 361  7 260  9 153  5 259  1 710  4 618  533  122  158  12 930  25  3 268  8 761  1 980  5 066  508  2 999  104  2 109  47  1 374  478  892  235  53  15  27  13  1 372  2 343  762  1 582  1 227  200  8 868  854  78  4 721  35  18  18  12  . тоглоом наадам  Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа  Хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн  үйл ажиллагаа  Олон улсын байгууллага.Á¿ëýã 2. gas. forestry. албан  журмын нийгмийн хамгаалал  Боловсрол  Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл  ажиллагаа  Урлаг.  загас барилт. уур.  waste management and  remediation activities  Construction  Wholesale & retail trade. Õºäºëìºð 2.  by divisions.  fishing & hunting  Mining & quarring  Manufacturing  Electricity. үзвэр. steam and  air conditioning supply  Water supply; sewerage.6 АЖЛЫН ШИНЭ БАЙРАНД АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО. суурин  төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа  Of which:  Agriculture. scientific and  technical activities  Administrative and support  service activities  Public administration and  defence; compulsory social  insurancy  Education  Human health and social  work activities  Arts. entertainment and recreation  Other service activities  Activities of households  as employers  Activities of extraterritorial  organizations and bodies  * ­ Эх үүсвэр: Нийгмийн хамгаалал. салбараар. хог.

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ SELECTED SOCIAL INDICATORS 3. Selected social indicators III. by regions. á¿ñ. by age group. æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð NUMBER OF ORPHAN CHILDREN. aimags and the Capital. íèéñëýë. at the end of the years Àéìàã.1 ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ. íèéñëýë Aimags and the Capital Á¿ãä / TOTAL Á¿ãä Total 45 857 2009 Íàñíû á¿ëãýýð By age group 7-9 10-15 0-6 5 807 8 076 19 474 16-18 12 500 Á¿ãä Total 42 823 4 683 354 Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 869 352 136 104 124 153 43 14 13 4 8 4 Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 1 101 182 177 50 243 177 272 72 4 10 3 27 11 17 Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 755 15 259 59 39 52 190 141 54 5 13 9 2 2 16 7 Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 350 173 52 125 42 25 2 15 1 608 143 ÓÁ/UB 603 5 431 7 835 2 147 1 579 Áàðóóí á¿ñ 89 419 32 182 20 61 14 41 12 55 11 80 Õàíãàéí á¿ñ 149 528 20 89 27 86 9 19 45 105 15 103 33 126 Òºâèéí á¿ñ 102 329 1 5 30 119 8 21 2 20 4 22 34 74 23 68 Ç¿¿í á¿ñ 44 121 17 53 9 21 18 47 Óëààíáààòàð 219 750 4 656 397 680 318 124 42 45 49 58 853 355 136 67 110 185 66 15 28 3 3 17 115 34 18 8 17 38 352 69 54 19 66 48 96 1 035 171 167 47 202 194 254 71 6 15 3 21 11 15 166 34 27 7 39 31 28 270 4 97 21 15 24 66 43 696 17 195 51 58 49 183 143 63 5 14 5 5 4 21 9 84 3 21 7 9 4 23 17 143 78 20 45 331 162 52 117 27 13 1 13 52 19 11 22 496 1 741 170 263 41 174 5 453 Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 9 453 2 649 1 178 1 431 1 992 2 203 1 397 396 178 195 272 356 Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 10 190 1 990 1 760 890 1 591 1 746 2 213 1 135 222 194 87 128 193 311 Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 6 804 171 1 479 777 589 698 1 779 1 311 867 14 205 113 49 108 227 151 Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 3 235 1 154 901 1 180 360 146 98 116 11 492 1 694 ÓÁ/UB 7 473 16-18 11 465 0-6 2011 Íàñíû á¿ëãýýð By age group 7-9 10-15 16-18 40 770 5 296 7 593 17 047 10 834 17 327 10 921 Áàðóóí á¿ñ 1 652 3 874 447 1 159 230 461 259 591 289 857 427 806 Õàíãàéí á¿ñ 1 950 4 405 381 838 311 783 180 371 386 643 309 865 383 905 Òºâèéí á¿ñ 1 135 2 925 14 94 265 584 126 336 85 284 136 285 319 750 190 592 Ç¿¿í á¿ñ 447 1 451 140 486 131 411 176 554 Óëààíáààòàð 2 289 4 672 2 092 1 487 Western region 388 284 181 125 62 28 25 31 38 52 82 48 Khangai region 452 346 76 55 80 45 23 14 102 40 77 75 94 117 Central region 327 222 9 91 69 18 21 28 16 24 17 84 55 73 44 Eastern region 124 128 55 75 21 19 48 34 Ulaanbaatar 801 507 4 305 339 649 2 006 1 311 763 346 97 93 113 114 42 24 6 5 1 6 84 36 14 6 14 14 344 158 36 47 48 55 293 128 41 35 50 39 913 161 154 41 164 161 232 71 5 10 1 17 11 27 137 25 25 5 21 27 34 435 74 73 29 94 72 93 270 57 46 6 32 51 78 641 14 166 62 58 51 163 127 52 5 15 6 4 5 11 6 83 1 18 18 3 6 29 8 303 6 75 22 32 23 75 70 203 2 58 16 19 17 48 43 326 146 53 127 31 14 1 16 52 20 11 21 138 65 22 51 105 47 19 39 1 662 143 293 786 440 Orphan children lacking one parents Õàãàñ ºí÷èí Ä¿í / Total 18 092 Á¿ãä Total Orphan children lacking both parents Á¿òýí ºí÷èí Ä¿í / Total 0-6 2010 Íàñíû á¿ëãýýð By age group 7-9 10-15 38 167 5 034 7 155 2 530 647 309 386 574 614 8 288 2 518 1 106 1 221 2 118 1 325 1 163 376 162 165 256 204 1 495 451 255 234 298 257 2 700 549 472 252 434 379 614 9 696 1 977 1 571 884 1 505 1 642 2 117 1 071 247 212 103 109 210 190 1 921 372 283 163 402 353 348 1 877 49 425 202 171 169 483 378 5 969 155 1 138 736 581 614 1 490 1 255 819 19 162 102 58 94 218 166 1 075 18 260 98 91 117 281 210 977 382 261 334 2 921 1 012 775 1 134 308 119 81 108 422 124 112 186 2 837 11 293 1 673 2 242 16 000 9 978 Western region 3 527 2 103 1 140 551 433 256 528 294 920 644 506 358 Khangai region 4 021 2 683 857 501 659 417 354 264 605 389 722 357 824 755 Central region 2 494 1 581 80 38 418 298 314 222 277 155 291 112 582 409 532 347 Eastern region 1 335 856 425 344 362 220 548 292 Ulaanbaatar 4 623 2 755 36 465 4 957 6 944 15 041 9 523 7 975 2 390 1 072 1 208 1 959 1 346 980 321 119 126 229 185 1 460 471 200 213 327 249 3 310 1 011 375 545 804 575 2 225 587 378 324 599 337 9 277 1 980 1 614 775 1 308 1 608 1 992 1 187 225 257 92 130 193 290 1 780 369 331 125 342 252 361 3 815 879 613 317 568 659 779 2 495 507 413 241 268 504 562 5 804 176 1 200 725 603 531 1 506 1 063 797 26 118 99 100 67 255 132 1 104 20 271 164 103 105 299 142 2 398 84 442 290 244 274 563 501 1 505 46 369 172 156 85 389 288 2 725 1 012 683 1 030 290 132 63 95 360 143 78 139 1 235 433 323 479 840 304 219 317 10 684 1 703 2 240 4 283 2 458 27 . àéìàã.Section 3. íàñíû á¿ëãýýð.

ò¿¿íýýñ äýýø íàñòàé ýðýãòýé Male aged 60 and over 5 172 2 009 Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 28 ¯¿íýýñ: Of which: Á¿ãä Total Àéìàã. ò¿¿íýýñ äýýø 2 009 2 010 2 011 íàñòàé15ýðýãòýé 163 15 794 7 279 Western Male region aged 60 and 1 398 3 785 105 92 2 010 692 192 446 7 203 7918 282 1 149 401 921 267 Khangai region 1 419 1 514 2 473 4 950 84 92289 482 912 637 228 222 485 259 468 478 203 129 936 357 361 347 1 492 619 282 364 Central region 2 992 1 465 92 41 2 155 2 197 374 202 470 477 365 152 525 221 344 425 437 210 264 250 459 230 740 409 115 110 Eastern region 445 395 1 499 671 408 193 517 540 486 135 605 343 Ulaanbaatar 1 619 1 612 1 272 1 937 2 009 49 158 163 419 176 263 391 45 287 212 212 174 276 406 787 250 163 374 715 183 151 381 1 223 1 244 over 3 658 55. æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð NUMBER OF FEMALE HEADED HOUSEHOLDS. ò¿¿íýýñ äýýø ¯¿íýýñ: íàñòàé ýìýãòýé Of which: Female aged 55 and over 60. íèéñëýë Aimags and the Capital Á¿ãä / Total Á¿ãä Total 2 009 2 010 81 209 80 750 Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 12 060 2 039 1 970 2 701 2 585 2 765 11 947 2 000 2 114 2 688 2 670 2 475 Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 19 011 2 626 3 186 1 766 2 652 2 859 5 922 19 118 2 701 3 318 1 773 2 749 2 856 5 721 Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 15 867 678 3 793 2 415 1 649 2 205 2 793 2 334 16 489 569 4 256 2 377 1 820 2 380 2 364 2 723 Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 7 544 2 663 1 910 2 971 7 639 3 001 1 845 2 793 26 727 25 557 ÓÁ/UB 2 011 81 386 3 õ¿ðòýëх / Less than 3 2 009 2 010 2 011 42 000 44 536 46 491 Áàðóóí á¿ñ 11 795 6 524 987 1 823 1 017 2 046 1 594 3 190 1 469 2 415 1 457 2 321 Õàíãàéí á¿ñ 19 358 9 856 1 517 2 776 1 320 3 452 1 133 1 620 1 236 2 705 1 599 2 829 3 051 5 976 Òºâèéí á¿ñ 8 953 17 226 435 652 1 802 4 136 1 520 2 413 1 012 1 888 1 289 2 665 1 664 2 709 1 231 2 763 Ç¿¿í á¿ñ 4 253 8 639 1 356 3 491 1 063 2 118 1 834 3 030 Óëààíáààòàð 24 368 12 414 ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿ä. íèéñëýë Aimags and the22 366 Capital Ä¿í / Total Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA Ä¿í / Total ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 5 204 189 920 1 386 1 506 1 203 Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÃÎ/GO ÁÓ/BU ÇÀ/ZA ÎÐ/OR ªÂ/OV ÓÂ/UV Õª/KHS 7 105 1 392 1 256 749 318 1 381 2 009 Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS Ä¿í / Subtotal ÄÀ/DA ÀÐ/AR ÄÎ/DO ÄÓ/DU ÁÕ/BKH ªÌ/OM ÁÓ/BU ÑÝ/SE Òª/TO ÎÐ/OR 4 611 141 532 528 944 613 722 1 131 ªÂ/OV Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD Õª/KHS ѯ/SU ÕÝ/KHE 2 286 658 649 979 ÓÁ/UB 3 160 Ä¿í / Subtotal ÕÎ/KHO Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 2 010 23 076 Á¿ãä 2 011 Total 2 009 23 144 7 203 2 010 7 282 Áàðóóí á¿ñ 52 173 1 4192 011 1 514 010 195 84 89 219 811 228 222 800 1 458 468 478 1 418 22 366 23 076 23 144 1 507 357 361 1 588 Áàðóóí á¿ñ364 1 201 282 1 148 Õàíãàéí á¿ñ5 172 5 173 5 204 7 165 2 197 189 71 448 195 2 155 219 470 477 1 422 465 1 152 920 1 546 811 344 800425 714 264 250 746 1 327 386 1 458 115 1 418110 372 11 571 506 1 3281 507 445 1 588395 1 991 11 979 203 1 201 517 1 148540 Òºâèéí á¿ñ 5 173 1 619 1 612 Õàíãàéí á¿ñ 4 803 49 7 448 45 1357 165 7 132 105 1 081 158 287 825 1 636 392 1 465212 5311 422 163 6751 152 419 1 546212 1 633 256 617 176 174 672 749 746276 808 661 714 263 1 266 318 1 304 327 391 372406 Ç¿¿í á¿ñ 12 425 381 2 5191 571 787 1 328715 722 1 979 250 1 991183 2 604 009 623 163 151 649 Òºâèéí á¿ñ 1 198 374 381 1 148 Óëààíáààòàð 4 611 5 173 4 803 3 201 3 141 1 223 1 244 141 532 528 944 613 722 1 131 2 286 658 649 979 ÓÁ/UB 3 160 55. Íèéãìèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 3. äýýø / 6 and over 3-5 2 009 2 010 2 011 2 009 2 010 2 011 30 293 28 758 27 555 8 916 7 456 7 340 6 982 934 1 343 1 703 1 530 1 472 7 041 877 1 289 2 204 1 481 1 190 4 240 742 755 806 955 982 11 337 1 648 1 886 1 238 1 303 1 576 3 686 11 875 1 712 2 001 1 039 1 464 1 798 3 861 6 996 932 1 535 536 1 153 989 1 851 9 733 360 2 481 1 366 1 085 1 442 1 410 1 589 10 661 437 2 389 1 499 1 011 1 763 1 792 1 770 5 633 217 1 631 755 557 765 838 870 4 474 1 676 1 135 1 663 5 324 1 935 1 426 1 963 2 671 1 003 735 933 12 010 11 590 10 753 Western region 3 881 3 694 719 695 654 636 819 771 999 762 690 830 Khangai region 6 462 6 081 932 952 1 163 1 152 462 502 1 180 1 090 1 052 688 1 673 1 697 Central region 5 592 5 515 178 184 1 512 1 459 881 792 645 764 782 762 700 732 894 822 Eastern region 2 678 2 795 1 069 1 312 639 623 970 860 Ulaanbaatar 10 145 9 470 1 296 310 198 301 161 326 1 084 347 117 166 141 313 1 060 251 121 215 172 301 2 159 177 331 97 263 271 1 020 1 319 121 269 73 266 228 362 1 402 112 299 79 151 343 418 1 281 26 360 140 80 151 291 233 1 164 31 263 130 90 156 254 240 1 050 31 288 122 113 140 185 171 620 304 112 204 487 256 71 160 520 244 69 207 3 560 3 402 3 308 3. by regions.3NUMBER ªÐÕ ¯¯ÑÃÝÍ ÃÀÍÖ ÁÈÅÝÐ ÀÌÜÄÀÐÄÀà ªÍĪРOF SINGLE ELDERLY HEADED HOUSEHOLD ÍÀÑÒÀÉ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ NUMBER OF SINGLE ELDERLY HEADED HOUSEHOLD 2 009 Àéìàã. àì á¿ëèéí òîîãîîð.3 ªÐÕ ¯¯ÑÃÝÍ ÃÀÍÖ ÁÈÅÝÐ ÀÌÜÄÀÐÄÀà ªÍĪРÍÀÑÒÀÉ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ 3. ò¿¿íýýñ äýýø íàñòàé ýìýãòýé Female aged 55 and over 15 865 3 775 127 2 009 2 010 589 608 980 972 7 279 15 163 15 794 1 146 1 187 Western region 837 881 2 106 011 1 398 3 785 105 692 918 1 149 267 921 3 561 Khangai 3 338 region 87 94 4 950 2 473 794 623 922 424 482 379 421 637 454 912 443 462 485 532 259 431 860 129 895 203 936 1 710 347 1 848 421 619 529 1 492 472 514 Central region 817 805 1 465 2 992 1 897 41 1 929 92 202 374 152 365 221 525 210 437 230 459 409 740 Eastern region 671 1 499 193 408 135 486 343 605 Ulaanbaatar 1 272 1 937 4 968 945 92 727 192 464 446 217 1 176 401 1 439 4 975 983 909 487 243 981 1 372 2 011 15 865 3 658 106 589 980 1 146 837 3 775 127 608 972 1 187 881 4 968 945 727 464 217 1 176 1 439 4 975 983 909 487 243 981 1 372 3 561 87 794 424 421 443 532 860 3 338 94 623 379 454 462 431 895 1 710 421 472 817 1 848 529 1 897 1 929 514 805 . àéìàã. àì á¿ëèéí òîîãîîð Female headed households by family size 6. íèéñëýë Aimags and the Capital 132 1 081 636 633 617 808 1 266 135 825 531 675 672 661 1 304 Ç¿¿í á¿ñ 2 425 2 519 604 722 623 649 1 198 1 148 Óëààíáààòàð 3 201 3 141 2 011 60.2 ªÐÕ ÒÎËÃÎÉËÑÎÍ ÝÌÝÃÒÝÉׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ. at the end of the selected years Àéìàã. aimags and the Capital. íèéñëýë. á¿ñ.Á¿ëýã 3. number of household members.

9 110.2 25 525. by types of pensions. at the end of the selected years Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí îðëîãî.3 Òºñºâò áàéãóóëëàãà* Government budgetary organization* 204 475 219 234 224 541 102.2 346 696. retired and released.2 123.9 26 985.2 32 157.6 328 037.The number of total insurers.2 91 585. ñàÿ òºã ¯¿íýýñ: ªíäºð íàñòíû % 240 168. mln. ñàÿ òºã Revenue of social insurance fund.4 24 219.8 ¯ÎÌت*-íèé äààòãàëûí ñàíãèéí IAOD* insurance fund 18 721.1 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ.1 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí Disabled pensions 44 863.7 2. Note: * . ñàÿ òºãExpenditure of social insurance fund.1 531 417.6 Àæèëã¿éäëèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Unemployment insurance fund 22 738.2 45 699.4 Amount of granted pensions.3 29 608.tog Of which: 333 795.9 Of which: Òýòãýâðèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Òýòãýìæèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Retirement insurance fund Benefit insurance fund 26 230.5 Àæ àõóéí íýãæ.5 125.7 Òýæýýã÷ýý àëäñàíû Breadwinner loss pension Military 26 661.7 22 102.0 114 677.0 89.5 ¯ÎÌت*-íèé äààòãàëûí ñàíãèéí IAOD* insurance fund 22 242.0 148. ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË.3 Öýðãèéí Retirement Ýõ ñóðâàëæ: Óëñûí íèéãìèéí äààòãàëûí åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý Source: Report of the State of General Office Social Insurance Òàéëáàð: * . Social insurance and social welfare IV. æèëийн эцсийн áàéäëààð NUMBER OF INSURED PERSONS FOR COMPULSORY SOCIAL INSURANCE AND PENSION ALLOCATED.3 18 526. òºð뺺ð. ìýðãýæëýýñ øàëòãààëàõ ºâ÷èí Note: * IAOD .3 8 599.1 61.¯éëäâýðëýëèéí îñîë.3 Àæèëã¿éäëèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Unemployment insurance fund 31 811.5 Benefit insurance fund 122.6 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí çàðëàãà.2 497 478.1 102 516. mln tog ¯¿íýýñ: 127.9 76 610. Çààâàë äààòãóóëàã÷äûí òîî ¯¿íýýñ: Number of insured persons for compulsory insurance Of which: 2010 I-XII  2011 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 556 623 575 979 653 537 113.6 21 782.2 763 287.4 452 982. at the end of the selected years 2009 I-XII 1.8 154.3 25 008.2 29 362.8 30 357.3 28 212.4 532 169.8 129 070. æèëийн эцсийн áàéäëààð REVENUE AND EXPENDITURE OF SOCIAL INSURANCE FUND. by types. àæëààñ ÷ºëººëºãäñºí äààòãóóëàã÷äûã õàìðóóëñàí áîëíî. ÕÀËÀÌÆ SOCIAL INSURANCE AND WELFARE 4.9 53 978. mln.2 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÄ ÇÀÀÂÀË ÄÀÀÒÃÓÓËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ.1 122. òýòãýâðèéí òºð뺺ð.6 607 106.7 128.tog ¯¿íýýñ: 2010 I-XII 2011 I-XII 523 187.7 45 486.Section 4.Industrial accident and occupational disease 4.4 118.9 360 464.9 19 763.2 117. òýòãýâýð òîãòîîëãîñîí.9 371 374.7 112. Îëãîñîí òýòãýâýð. 29 .2 2011 I-XII 2010 I-XII %  2009 I-XII 125.6 Of which: Òýòãýâðèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Òýòãýìæèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Retirement insurance fund Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Health insurance fund 32 710.4 350 307. ÎËÃÎÑÎÍ ÒÝÒÃÝÂÐÈÉÍ ÕÝÌÆÝÝ.6 440 586.Òºñºâò áàéãóóëëàãààñ íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë òºëæ áàéãàà íèéò õ¿íèé òîîíä ººð àæèëä øèëæñýí.6 265 232. áàéãóóëëàãà Establishments & institutions 352 148 356 745 428 996 120.5 114.2 23 418.7 Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Health insurance fund 92 595.8 419 029.5 115. ÇÀÐËÀÃÀ.0 606 498.2 13 992. who pay social insurance contribution from the budget organizations has included insurers even they have shifted to another job.3 Òàéëáàð: * ¯ÎÌت .

Íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýý áîëîí õºíãºëºëò Àõìàä íàñòíóóäàä ¿ç¿¿ëñýí õºíãºëºëò.3 32 258.4 53 675.4 20 746.2 39 165.9 - - 170 824 348 800 422 506 16 933. òóñëàìæ Social welfare pensions and allowances Long-term pensions Conditioned cash benefits Of which: Allowances to pregnant or lactating mothers Allowances for people caring elders Allowances for persons taking care of disabled ones Allowances for persons who adopted and brought up of double orphans Allowances and benefits allocated from state budget Social welfare services and mitigations 180 046 174 525 120 092. íºõöºëò ìºíãºí òóñëàìæ Social welfare incentives. æèëийн эцсийн áàéäëààð NUMBER OF PERSONS RECEIVED SOCIAL WELFARE SERVICES.3 15 321 16 951 14 910 3 071.276 037.9 Íèéãìèéí õàëàìæèéí õºíãºëºëò.3 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀËÀÌÆÈÉÍ YÉË×ÈËÃÝÝÍÄ ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÕYÍÈÉ ÒÎÎ. ÒÝÒÃÝÌÆÈÉÍ ÕÝÌÆÝÝ. òýòãýìæ Õàëàìæèéí òýòãýâýð ͺõöºëò ìºíãºí òýòãýìæ Y¿íýýñ: Æèðýìñýí áîëîí íÿðàé.7 56 131. by types.4 2 577 2 702 1 877 443.0 18 814.5 8 496.6 27 893. õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðûí ìýäýý Source: Report of the labour and Social Welfare Service Office 30 1 354 390 .5 Àëäàð öîëòîé àõìàäóóäàä ¿ç¿¿ëñýí õºíãºëºëò.8 55 672 33 774 56 677 123 369 56 818 117 707 25 084.9 1 264 944 - - 88 365.9 598. conditioned cash benefits 31 362 154 013 217 555 4 360. òóñëàìæ Benefits for honored elders - 6 814 4 515 - 5 618.tog 2009 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2009 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 1.òºã Number of persons Total granted pensions.4 Íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýý Social welfare services 13 828 21 401 29 625 1 134. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýâýð.0 8 304.3 33 591.9 1 337. òºð뺺ð. at the end of the selected years Õ¿íèé òîî Îëãîñîí òýòãýâýð.4 Concessions for disabled people 32 428 30 466 48 955 4 912.1 25 782.4 4 030.9 3 316. mln.9 15 876 15 950 15 720 3 126.3 733 058.3 5 090.2 560 900 2 841 166 . òóñëàìæ Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäýä ¿ç¿¿ëñýí õºíãºëºëò.8 35 355. íèéãìèéí õàëàìæ 4. õºõ¿¿ë õ¿¿õýäòýé ýõ÷¿¿äèéí òýòãýìæ Àõìàä íàñòíûã àñàð÷ áóé Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýíèéã àñàð÷ áóé èðãýíèé Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí ºñãºñíèé òýòãýìæ Óëñûí òºñ⺺ñ îëãîñîí òóñëàìæ 2.2 5 459.9 724.7 5 635. Íèéãìèéí äààòãàë. òýòãýìæ ñàÿ.3 3 950.Á¿ëýã 4.8 5 151.8 5 266.5 - 87 766 85 200 - 17 202.8 Õ¿íèé õºãæèë ñàíãèéí õèøèã Human development fund allowances Ýõ ñóðâàëæ: Õºäºëìºð. ÎËÃÎÑÎÍ ÒÝÒÃÝÂÝÐ.0 Concessions for the elders 93 206 136 106 121 856 6 526.9 67 613.9 6 641.2 .

8 44.6 104.8 96.Section 5.6 96.2 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛà ҪÃѪÃ×ÈÄ ìÿí.6 164.3 104.7 103.5 104.1 122.5 97.8 101.2 33.7 89.72010/2011 95.0 5. BY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 5.7 134.6 132.9 34.7 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò¿éëäâýðëýëèéí òºâä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Èõ.335.1 101.3 11.1 86.6 532.3 81.0 46.8 99. *** Included the children who are attending early childhood education facilities.3 5.4 438.1 522.7 103.1 512.8 2009/2010 % ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé ñóðãóóëü ñóðãàëòÌýðãýæëèéí ¿éëäâýðëýëèéí òºâ ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female Total 73.2 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛà ҪÃѪÃ×ÈÄ NUMBER OF GRADUATES.1 61.8 22. Culture and Science Ýõ ñóðâàëæ: Áîëîâñðîë. ** ÅÁÑ-èéí îðîé.2 86.1 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé General educational schools** Òàéëáàð: * Ãàäààäàä ñóðàëöàã÷äûã îðóóëààã¿é áîëíî.7 73.0 139.õ¿í /thous.5 890.1 21.5 15. õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF PUPILS AND STUDENTS IN ALL LEVELS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS. êîëëåæ ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé 76.2 5.2 262.4 48.3 96.5 95.6 35. êîëëåæèä* Of which: Female Technical and vocational schools Of which: Female Higher educational institutions (universities & colleges)* Of which: Female 269.8 5.0 22.2 72.1 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ. øèíæëýõ óõààíû ÿàìíû ìýäýýãýýð.7 21.2 440.7 76.7 74. 5.5 172.8 General educational schools Of which: Female General educational schools Technical and vocational Of which: Female schools Of which:and Female Technical vocational schools Higher educational institutions (universities.persons By academic years % àíãèëàë institutions 2010/2011 Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí Classification of educational 2008/2009 2009/2010 Õè÷ýýëèéí æèëýýð 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 àíãèëàë institutions Total Á¿ãä 134.3 139. äýýä ñóðãóóëü.6 109.2 11.6 Source: Report of Ministry of Education. ÁÎËÎÂÑÐÎË EDUCATION 5.8 458.7 104.0 Of which: Female 73.2 15.1 97.7 96.3 90.5 37.5 73.5 98.6 257.1 97. Ýìýãòýé ñî¸ë. Note: * Excluded the students who are studying abroad.õ¿í /thous.4 161.1 850. colleges) Of which: Female Higher educational Of which: Female Èõ.0 102.õ¿í /thous. ***Хувилбарт сургалтад хамрагдсан хүүхдийн тоог оруулсан болно.1 7. ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò¿éëäâýðëýëèéí òºâ Èõ.9 17.9 45.3 106.2 46. Source: Report of Ministry of Education.2 45.7 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Á¿ãäýýñ: Öýöýðëýãò*** ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä** Of which: Female From total: Kindergartens*** Of which: Female 436.1 47.2 505.247.3 34.8 164. ý÷íýýãýýð ñóðàëöàã÷äûã îðóóëààã¿é áîëíî.0 11.6 11. Ýìýãòýé êîëëåæ institutions (universities.1 20.4 98.persons NUMBER OF GRADUATES. Education V.0 72.1 89.9 74. ¯¿íýýñ: äýýä ñóðãóóëü.5 170.5 133.0 21. øèíæëýõ Of which:óõààíû Female Ýõ ñóðâàëæ: ÿàìíû ìýäýýãýýð.9 7. at the beginning of the academic year ìÿí.8 134.6 133.6 101. äýýä ñóðãóóëü.3 253.5 55.5 46.1 33.8 21.2 22. ** Excluded number of pupils studying in evening classes and externate in GES. ¯¿íýýñ:Áîëîâñðîë.persons Õè÷ýýëèéí æèëýýð Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí Classification of educational By academic years 2011/2012 % àíãèëàë institutions 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Á¿ãä Total 833. Culture and Science 31 .6 104.5 51. ñî¸ë.0 22. BY EDUCATIONAL INSTITUTIONS Õè÷ýýëèéí æèëýýð Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí Classification of educational 2010/2011 ìÿí.6 100.6 841.8 90.

3 87.2 16.0 14.8 13.9 18.3 13.4 98.6 13.1 25.9 19.6 15.9 2.1  185.7 19.8 96.0 184.226.8 14.0 13.18 225.6 19.8 38.3 ÖÝÖÝÐËÝÃ.2 11.5 10.7 97.0 184.0 10.3 10.9 99.0 14. íèéñëýë Öýöýðëýã / Kindergartens ÅÁÑ / GES Àimags and the Capital 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012 814 839 879 755 751 752 Á¿ãä /Total Áàðóóí á¿ñ Western region 143 144 143 151 152 154 Ä¿í/Subtotal 29 29 30 42 43 42 Áª/BO ÃÎ/GO 28 28 27 28 28 28 34 34 33 31 30 30 ÇÀ/ZA 25 26 26 27 28 30 ÓÂ/UV 27 27 27 23 23 24 ÕÎ/KHO Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 170 172 174 171 170 166 Ä¿í/Subtotal 29 29 29 35 35 33 ÀÐ/AR 28 28 30 31 29 29 ÁÕ/BKH 24 24 24 24 24 22 ÁÓ/BU 21 23 23 18 18 18 ÎÐ/OR 31 31 31 30 30 29 ªÂ/OV 37 37 37 33 34 35 Õª/KHS Òºâèéí á¿ñ Central region 159 160 163 157 155 156 Ä¿í/Subtotal 7 7 6 4 4 5 ÃÑ/GS 18 18 19 29 28 28 ÄÀ/DA 22 24 24 20 20 20 ÄÎ/DO 20 20 20 18 18 18 ÄÓ/DU 18 18 19 18 18 19 ªÌ/OM 34 33 34 35 35 35 ÑÝ/SE 40 40 41 33 32 31 Òª/TO Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 69 71 73 67 67 66 Ä¿í/Subtotal 23 23 24 26 26 25 ÄÄ/DD 18 20 20 15 15 15 ѯ/SU 28 28 29 26 26 26 ÕÝ/KHE Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 247 266 299 209 206 206  ÓÁ/UB БНСУ дахь Монгол сургууль Mongolian school in the Korea.5 84.6 37.0 10.2 15.2 93.5 86.8 22.9 17.3 88.2 83.7 3.2 114.0 109.1 10.0 3.1 99.1 11.7 19.5 19.6 25.7 186.0 96.2 505.1 38.8 96. Rep 32 ìÿí.0 97.1 Western region 97. Áîëîâñðîë 5.0 18.- - - 0.0 14.1 512.4 ÅЪÍÕÈÉ ÅЪÍÕÈÉÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ.4 9.586.1 9.3 99.2 10.5 16.1 11.4 20.0 19.3 12.6 83.723.4 9.8 96.4 19. Àimags andíèéñëýë the Capital Á¿ãä / Total Àimags and the Capital Á¿ãä / Total Ä¿í / Subtotal Áª/BO Ä¿í / Subtotal ÃÎ/GO Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÓÂ/UV ÕÎ/KHO ÕÎ/KHO Ä¿í / Subtotal Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÁÓ/BU ÎÐ/OR ÎÐ/OR ªÂ/OV ªÂ/OV Õª/KHS Õª/KHS Ä¿í Ä¿í//Subtotal Subtotal ÃÑ/GS ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÎ/DO ÄÓ/DU ÄÓ/DU ªÌ/OM ªÌ/OM ÑÝ/SE ÑÝ/SE Òª/TO Òª/TO Ä¿í Ä¿í//Subtotal Subtotal ÄÄ/DD ÄÄ/DD ѯ/SU ѯ/SU ÕÝ/KHE ÕÝ/KHE ÓÁ/UB ÓÁ/UB БНСУ дахь Монгол сургууль БНСУ дахь Монгол сургууль Mongolian Korea.2 25.1  .6 8.6 18. íèéñëýë Àéìàã.3 18.9 23.9 11.5 84.5 26.6 26.8 90.616.4 20.119.839.2 505.5 98.7 10.4 21.0 15.9 96.õ¿í /thous.2 13.7 37. õè÷ýýëèéí æèëèéí æèëèéí 5.2 8.0 . by full-time.919.0 96.2 96.5 18.9 19.8 15. NUMBEROF OFPUPILS PUPILS STUDYING IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS.0 14.1 96.9 8.6 12.2 16.5 19.9 12.6 19.8 95.1 17. by full-time.3 98.9 Khangai region Õàíãàéí á¿ñ Õàíãàéí á¿ñ 121.9 Central region ÒºâèéíÒºâèéí á¿ñ á¿ñ Central region 88.õ¿í /thous.9 10.0 2.08 0.9 18.2 97. ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜ (ÅÁÑ)-ÈÉÍ ÒÎÎ.5 95.1 96.6 10.7 18.5 100.6 96.0 15.9 18.9 3.9 Áàðóóí á¿ñ 24.2 15.0 23.4 18.7 522.4 99.5 95.3 184.920.814.5 24.9 97.92.3 97.3 20.6186.2 11.7 41.12010/2011 2011/2012 2010/2011 532.8 97.3 117.3 2.5 100.08 0.6 98.1 12.1 15.6 17.6 18.6 24.1 18.111.9 26.6 20.812.6 12.0 23.0 11.9 21.5 10.2 87.2 10.1 10.6 101.6 96. õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF KINDERGARTENS AND GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS (GES).3 23.2 93.8 19.Kindergartens are under the juridiction of Mongolian Railway Authority 5.7 101.4 19.9 13.510.5 15.3 22.2 8.6 23.18 0.0 109. Rep Mongolianschool schoolininthe the Korea.1 17.Á¿ëýã 5. Rep 1  26 26 27 4 БУСАД*/ OTHER* Òàéëáàð: * .3 97.3 23.1 11.9 15.9 97.9 18.29.8 20.419.7 18.8 17.9 12.9 11.019.118.4 8.5 17.7 22.7 19.0 22.5 18.9 20.7 19.0 96.5 97.2 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 185.4 ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ.9 12.3 184.9 Khangai region 114.9 96. at the beginning of the academic year Àéìàã.8 18.7 10.2 98.3 121.6 18.8 95.6 95.9 25.7 24.3 14.4 98.7 95.2 19.0 3.7 10.0 97.1 512.710.2 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 41.1 96.0 99.0 14.7 10.9 95.3 96.6 Western region 90.4 19.9 8.7 19.Òºìºð çàìûí õàðüÿà öýöýðëýã¿¿ä Note * .3 117.7 10.1 39.820.4 10.4 97.2 97.5 19.persons 2011/2012 Õè÷ýýëèéí æèëýýð / By academic years % 2011/2012 æèëýýð / By academic years 2008/2009 Õè÷ýýëèéí 2009/2010 2010/2011 2011/2012 % 2010/2011 2008/2009 2009/2010522.7 15.0 96.1 18.persons ìÿí.2 99.2 11.623.7 Áàðóóí á¿ñ 532.0 225. at the beginning of the academic year at the beginning of the academic year Àéìàã.6 97.5 10.5 14.3 97.6 97.9 95.314.0 14.514. õè÷ýýëèéí ýõíèé ýõíèéáàéäëààð áàéäëààð NUMBER STUDYING IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS.

3 Òºâèéí á¿ñ 8.5 101.3 1.8 9.2 100.8 1.5 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉà ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÍ ÒªÃѪÃ×ÈÄ NUMBER OF FULL-TIME GRADUATES OF THE GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS ìÿí.6 1.4 9.8 1.7 0.3 1.õ¿í /thous.3 0.593.0 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 22.7 0.6 1.0 1.1 1.1 1.1 34. Rep Mongolian school in the Korea.3 4.3 1.1 1.0 0.8 9.3 1.6 1.3 2.0 1.1 9-ð àíãè 2008/2009 47.6 1.9 2.2 1.0 1.5 1.0 18.8 93.7 1.1 0.2 92.8 0.4  Àéìàã.1 1.6 2.9 Eastern region 4.5 46.6 1.7 1.1 1.6 1.6 1.0 2.5 0.6 1.8 Central region 9.0 1.8 - - 17.5 2.2 2.4 0.0 95.3 1.0 2.4 10.3 2.7 1.5 2.5 1.2 1.6 2.2 0.9  0.3 1.0 1.6 1.7 1.0 3.9 90.6 1.1 1.Section 5.7 0.2 0.7 2.8 2.1 2.2 1.3 2.3 1.0 1.5 2.3 150.0 Áàðóóí á¿ñ 8.5 1.0 1.õ¿í /thous.8 8.4 1.3 0.7 1.6 1.6 1.0 0.7 106.2 0.014 18.3 1.3 100.8 7.3 1.0 1.4 97.2 46.0 1.õ¿í /thous.6 5.0 1.6 0.7 1.9 0.0 1.1 0.7 100.4 13.4 9.4 1.9 1.2 0.1 33 .7 100.0 1.7 9.3 1.7 106.3 1.9 0.2 1.7 9.1 1.8 17.5 2.0 0.3 1.789.0 3.0 15.7 1.2 50.1 1.3 100.9 96.0 - - 18. íèéñëýë Àéìàã.0 100.8 1.1 1.1 1.9 1.5 89.9 0.4 0.0 8.6 1.5 Ç¿¿í á¿ñ 3.7 2.1 6.3 100.8 2.0 2.9 0.1 2.5 107.0 1.5 107.5 2.0 96.8 3.0 1.2 100.9 90.0 2.5 1.4 1.2 1.3 0.8 1.9 1. Rep 22. atthe thebeginning beginningofofthe theacademic academic year at year ìÿí.9 5.5 1.3 150.1 1.7 1.4 1.9 1.0 2.persons Àéìàã.0 100.7 106.3 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 5.5 1.6 1.014 0.5 46.persons Õè÷ýýëèéí æèëýýð / By /academic years 2011/2012 % 2011/2012 Õè÷ýýëèéí æèëýýð By academic years % 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2011/20122011/2012 2010/2011 63.008 106.0 1.7 0.3 18.0 9.3 2.8 th 5.4 0.8 1.8 8.7 1.0 3.2 0.3 2.1 1.2 1.8 3.1 0.5 1.1 Western region 8.8 1.0 1.9 1.4 1.0 Òºâèéí á¿ñ Òºâèéí á¿ñ CentralCentral regionregion 9.0 1.5 3.7 100.6 1.0 0.0 0.0 1.5 87.9 1.3 0.0 1. õè÷ýýëèéí æèëèéíæèëèéí ýõíèé ýõíèé 5.5 2.6 1.9 90.2 2.7 1.1 1.6 2.4 1.2 0.1 0.8 1.1 1.7 18.9 88.0 2.6 1.0 2.4 Áàðóóí á¿ñ Western Áàðóóí á¿ñ Western regionregion 12.6 0.0 2.4 1. õè÷ýýëèéí áàéäëààð áàéäëààð NUMBEROF OFPUPILS PUPILS ENROLLED IN 1ST GRADE OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS.6 1.0 1. íèéñëýë Àimags and the Capital Á¿ãä / Total Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB БНСУ дахь Монгол сургууль Mongolian school in the Korea.6 5.3 1.1 3.2 1.9 1.6 1.4 1.2 2.9 1.0 3.3 100.1 2.6 1.8 0.2 Khangai region 12.0 0.6 8.9 1.6 ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ 1-Ð ÀÍÃÈÄ ÝËÑÝÃ×ÈÄ.9 1.7 100.2 2.2 0.9 1.4 7.3 1.8 8.5 51.9 1.0 3.2 0.6 0.1 2.9 0.9 ÕàíãàéíÕàíãàéí á¿ñ Khangai regionregion á¿ñ Khangai 13. Rep 11-ð àíãè 11 th grade 9 grade Õè÷ýýëèéí æèëýýð / By academic years 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011 53.7 Õàíãàéí á¿ñ 10.6 8.7 1.0 1.9 90.4 1.2 12.4 106.8 1.0 1.3 1.093. Education 5.2 46.9 1.4 7.persons ìÿí.8 0.0 1.4 1.0 2.0 0.9 1.0 3.2 2.5 3.6 1.0 0.3 11.4 1.9 1.8 10. NUMBER ENROLLED IN 1ST GRADE OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS.9 0.6 2.487.6 1.3 0.8 1. íèéñëýë Àimags and thethe Capital Àimags and Capital Á¿ãä Á¿ãä/ /Total Total Ä¿í Ä¿í/ /Subtotal Subtotal Áª/BO Áª/BO ÃÎ/GO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÓÂ/UV ÕÎ/KHO ÕÎ/KHO Ä¿í/ /Subtotal Subtotal Ä¿í ÀÐ/AR ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÁÓ/BU ÎÐ/OR ÎÐ/OR ªÂ/OV ªÂ/OV Õª/KHS Õª/KHS Ä¿í Ä¿í/ /Subtotal Subtotal ÃÑ/GS ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÎ/DO ÄÓ/DU ÄÓ/DU ªÌ/OM ªÌ/OM ÑÝ/SE ÑÝ/SE Òª/TO Òª/TO Ä¿í / Subtotal Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ÄÄ/DD ѯ/SU ѯ/SU ÕÝ/KHE ÕÝ/KHE ÓÁ/UB ÓÁ/UB БНСУ дахь Монгол сургууль БНСУ дахь Монгол сургууль Mongolian school in the Korea.8 0.0 1.0 12.0 1.2 2.8 6.6 8.8 100.9 0.496.8 5.5 33.1 2.6 1.3 0.8 0.9 1.995.4 97.3 100.1 1.3 1.2 1.3 0.008 57.9 2.2 92.9 0.6 1.7 2.1 5.1 1.1 1.9 1.3 2.6 1.2 2.3 2.2 1.1 2.4 1.4 1.0 1.1 1.0 2.1 0.4  57.1 0.0 1.9 40.8 1.4 63.1 1.3 1.5 0.5 101.0 2.4 1.1 1.8 1.4 2.6 7.4 2.9 90.4 1.1 1.4 9.496.6 1.0 1.9 3.090.3 100.5 0.0 1.2 8.3 0.2 1.6 7.0 1.0 13.8 0.0 93.3 1.8 1.9 1.7 Ulaanbaatar 18.5 1.2 7.8 1.9 1.8 0.2 50.0 3.8 0.7 106.8 100.0 1.2 0.5 3.4 1.3 Óëààíáààòàð 16.6ÅЪÍÕÈÉ ÅЪÍÕÈÉÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ 1-Ð ÀÍÃÈÄ ÝËÑÝÃ×ÈÄ.6 1.4 1.0 0.7 1.2 2.688.0 0.5 1.4 0.1 1.

4 6.8 2.1  0.4 7.9 18.6 12.6 4.5 6.0 3. by educational level.6 87.8 18.9 5.9 12.õ¿í /thous.4 2.9 23. 2011/2012 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF PUPILS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS by full-time.1 0.0 Eastern region 12.9 8.7 1.3 8.5 6.1 11.2 7.8 6.8 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ.6 Western region 29.5 3.6 3.7 83.4 109.5 18. Rep 34 Á¿ãä Total Áàãà  Primary 505.9 Ulaanbaatar 60.04 Áàðóóí á¿ñ Õàíãàéí á¿ñ Òºâèéí á¿ñ Ç¿¿í á¿ñ Óëààíáààòàð ìÿí. ìýðãýæëýýð.1 18.2 4.persons Суурь  Бүрэн дунд Lower secondary Upper secondary 169.3 7.1 5. 2011/2012 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF TEACHERS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS.0 44.3 3.1 3.6 1.9 8.3 6. Áîëîâñðîë 5.0 25.7 0.Á¿ëýã 5.2 1.9 17.1 37.1 54.0 1.1 4.3 12.0 15.7 5.4 3. íèéñëýë Àimags and the Capital Á¿ãä / Total Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB БНСУ дахь Монгол сургууль Mongolian school in the Korea.7 8. by profession.04 .2 0.7 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÍÈÉÒ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÒÎÎ.7 4.8 4.5 1.9 1.5 13.3 3.3 9.2 2.3 2.5 9.0 3.6 5.3 13.18 96.3 9.0 2.7 6.9 41.4 8.4 4.2 17.6 5.7 2. áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð.7 7.6 10.2 2.3 10. óðàí çîõèîë Primary classes Mongolian Language and Literature History-Geography Sociology Russian Language English language Russian-English language Other foreign languages Math-physics Math-Information Chemistry-biology Physical training Music Information Dràwing-technology Other Ò¿¿õ-ãàçàðç¿é Íèéãýì ñóäëàë Îðîñ õýë Àíãëè õýë Îðîñ-Àíãëè õýë Áóñàä ãàäààä õýë Ìàòåìàòèê-ôèçèê Ìàòåìàòèê-ìýäýýëýë ç¿é Õèìè-áèîëîãè Áèåèéí òàìèð Äóó õºãæèì Ìýäýýëýë ç¿é Çóðàã-òåõíîëîãè Áóñàä 2009/2010 26 070 2010/2011 26 358 2011/2012 26 492 9 060 2 042 9 059 2 039 8 916 2 073 1 130 912 681 2 067 457 1 159 949 710 2 130 458 1 167 1010 702 2 142 496 244 2 611 262 1 480 1 653 726 539 1 886 320 190 2 702 281 1 533 1 698 764 543 1 830 313 201 2 741 329 1 587 1 750 788 517 1 826 247 5.3 186.6 9.4 30.6 1.3 3.4 6.3 3.0 0.1 12.2 Central region 28.3 13.6 9.8 19.2 10. at the beginning of the academic year 2011/2012 Àéìàã.2 79.6 1. at the beginning of the academic year 2011/2012 Ìýðãýæèë Õè÷ýýëèéí æèëýýð / By academic years Profession Á¿ãä Total Áàãà àíãè Ìîíãîë õýë.7 6.7 19.5 22.4 256.6 6.7 16.2 4.8 2.7 13.0 Khangai region 38.1 7.6 1.

7 3.0 4.6 5.2 3.9 Òàéëáàð: * .9 5.3 8. äýýä ñóðãóóëü.2 3.9 2.5 3.0 2.4 26.8 Õàíãàéí á¿ñ 19.8 5.9 3.3 3.7 3.8 3. Education 5.7 5.õ¿í/ Number of children /thous.6 3.1 35.2 2.7 6.3 2.0 5.persons/ 2009/2010 2010/2011 2011/2012 109.2 5.4 3.3 Àéìàã.0 3.8 4. íèéñëýë Àimags and the Capital Á¿ãä / Total Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB Öýöýðëýãèéí á¿ëýã Kindergarten's classes 2009/2010 2010/2011 2011/2012 4830 5198 5253 Western region 781 904 891 193 225 228 117 124 128 120 164 168 155 171 179 196 220 188 Khangai region 1076 1136 1092 171 195 172 146 148 158 142 137 140 169 166 159 202 235 212 246 255 251 Central region 841 863 881 38 40 33 145 142 147 92 105 110 102 106 115 84 88 89 198 213 212 182 169 175 Eastern region 395 450 478 128 127 133 106 114 121 161 209 224 Ulaanbaatar 1623 1732 1794 Áóñàä*/ Other* 3.5 19.3 3.Kindergartens are under the juridiction of Mongolian Railway Authority 114 113 117 Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàãø íàðûí òîî.0 17.3 Áàðóóí á¿ñ 16.0 4.5 2.0 2. õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF CHILDREN AND CLASSES IN KINDERGARTENS.1 2.8 4.4 2.8 5.1 3.9 ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÕYYÕÄÈÉÍ ÁÎËÎÍ ÁYËÃÈÉÍ ÒÎÎ.9 22.Òºìºð çàìûí õàðüÿà öýöýðëýã¿¿ä Note: * .9 3.4 5.7 3.1 164.5 12.5 0. êîëëåæ /Universities and Institutions.9 27.9 2.8 Òºâèéí á¿ñ 18.2 3.1 2.2 2.5 3.7 4.1 3.9 6.6 Óëààíáààòàð 43.5 58.2 2.Section 5.4 2.0 3.1 3.2 8.8 0. at the beginning of the academic year 30000 20000 7295 2093 4907 7183 2143 7219 4651 1667 5000 7020 2033 10000 4465 15000 4242 Õ¿íèé òîî / Number of persons 26492 26358 26070 25543 25000 0 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Öýöýðëýã / Kindergartens ÅÁÑ / General educational schools ÌÑYÒ / Technical and vocational schools Èõ.2 2. at the beginning of the academic year Öýöýðëýãèéí õ¿¿õýä /ìÿí.2 5.7 3.5 122.5 3. college 35 .8 3.4 4.7 3.9 1.5 3. õèчýýëèéí æèëèéí ýõýíä Number of teachers in educational institutions.4 50.4 1.2 3.5 7.7 Ç¿¿í á¿ñ 8.6 3.1 3.

417683 21.5 505.2 26.4 2010/2011 522. äýýä Public universities & colleges ñóðãóóëü. ÄÝÝÄ ÑÓÐÃÓÓËÜ.6 2011/2012 21. õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð SOME INDICATORS OF GENEGAL EDUCATIONAL SCHOOLS. äýýä ñóðãóóëèéí ñàëáà𠯿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female Foreign affiliated schools operated in Mongolia Of which: Female 172 798 101 557 - 154 876 90 227 14 873 9 505 3 049 1 825 104 101 57 981 - 90 727 49 762 10 471 6 504 2 903 1 715 68 302 43 344 - 63 754 40 233 4 402 3 001 146 110 395 232 - 395 232 - - 2010/2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýð / by academic year 2010/2011 Òºãñºã÷èä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Graduates Of which: Female 35 847 22 888 1 387 1 048 31 203 19 623 3 163 2 161 94 56 20 304 12 683 1 199 895 17 032 10 435 1 984 1 299 89 54 Private universities & colleges 15 543 188 14 171 1 179 5 Of which: Female 10 205 153 9 188 862 2 Òºðèéí ºì÷èéí èõ.3 35. as the beginning of the academic year ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã ñóðàã÷èä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female Number of pupils stay in dormitory Of which: Female Ìàë÷äûíòîî õ¿¿õýä Number Herders' Ñóðàëöàã÷äûí of pupils children ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé OfFemale which: Female Äîòóóð áàéðàíä Number of pupils stay in Áàãøèéí Number of teachers àìüäàðäàãòîî ñóðàã÷èä dormitory ¯¿íýýñ: Of Of which: Female ¯¿íýýñ:Ýìýãòýé Ýìýãòýé which: Female Ìàë÷äûí õ¿¿õýä Herders' children ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female Number of grades Íèéò á¿ëãèéí Áàãøèéí òîî òîî Number of teachers /classes ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female ¯¿íýýñ: III ýýëæèíä Of which: Studying in õè÷ýýëëýäýã third/classes shift Íèéò á¿ëãèéí òîî Number of grades ¯¿íýýñ: III ýýëæèíä õè÷ýýëëýäýã Of which: Studying in third shift 262.7 98.5 18.9 2010/2011 98.4 21.2 262.1 42. êîëëåæ ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female Òºðèéí áóñ ºì÷èéí èõ.8 98.1persons 42.Á¿ëýã 5.7 18.1 92.5 40.2 73.1 19.4 257.2 91. Áîëîâñðîë 5.5 17591 100.6 21.1 32. êîëëåæ ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé 36 Of which: Female .3 253.0 26. ÒªÃѪÃ×ÈÄ NUMBER OF STUDENTS AND GRADUATES OF UNIVERSITIES AND COLLEGES Á¿ãä Total Äèïëîì Diploma 17.5 73. äýýä Public universities & colleges ñóðãóóëü.5 17683 179 17591 158 2011/2012 % 19.4 91.7 100. äýýä ñóðãóóëü.4 17.5 94.9 21.1 õè÷ýýëèéí 512. ÊÎËËÅÆÈÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ.3 2009/201022. êîëëåæ Private universities & colleges ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Ãàäààäûí èõ.1 38. 38.õ¿í / thous.7 26.9 26.5 26.10 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÇÀÐÈÌ YÇYYËÝËÒ¯¯Ä.6 257.11 ÈÕ. as the beginning of the academic year 2009/2010 ìÿí.6 179 131 5.2 22.6 35.10 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÇÀÐÈÌ YÇYYËÝËÒ¯¯Ä.5 Áàêàëàâð Bachelor 131 99.9 26.4 SOME INDICATORS OF GENEGAL EDUCATIONAL SCHOOLS.2 505.4 21.2 40.2 35.5 18.7 32.8 92.5ìÿí.5 98.1 35.0 100.3 17 626158 253.1 92. êîëëåæ ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Òºðèéí áóñ ºì÷èéí èõ.2 õ¿íýýð /persons Ìàãèñòðàíòóð Äîêòîðàíòóð Master's study PhD 2011/2012 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð / As the beginning of the academic year 2011/2012 Students Of which: Female Ñóðàëöàã÷èä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Òºðèéí ºì÷èéí èõ.4 100. persons 2011/2012 % 2011/2012 2010/2011 2010/2011 5. äýýä ñóðãóóëü.1 17 626 21.6 512. æèëèéí ýõíèé áàéäëààð Ñóðàëöàã÷äûí òîî Number of pupils 522.õ¿í / thous.5 94.5 99.4 21.7 92.2 18.

Section 5. Education

5.12 ÒªÃѪÃ×ÈÄ, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð, 2010/2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýð
GRADUATES, by majored fields, by academic year 2010/2011

Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë

Majored field

Á¿ãä

Total

Áîëîâñðîëûí ñàëáàð

Education

õ¿íýýð /persons
¯¿íýýñ: Of which:
Á¿ãä
Ýìýãòýé
Äèïëîì Áàêàëàâð Ìàãèñòðàíòóð Äîêòîðàíòóð
Total
Female
Diploma Bachelor
Master
PhD
35 847 22 888
1 387
31 203
3 163
94

Õ¿ì¿¿íëýãèéí ñàëáàð Íumanities
Íèéãìèéí ñàëáàð

Social science

Áàéãàëèéí óõààíû
ñàëáàð

Natural sceince

Òåõíèê òåõíîëîãèéí
ñàëáàð

Techniques and
technology

պ人 àæ àõóéí
ñàëáàð

Agriculture

Эрүүл мэндийн сàëáàð Medical science
Yéë÷èëãýýíèé ñàëáàð Services

5 775

4 716

133

5 012

623

7

3 174

2 339

46

2 765

345

18

14 544

9 400

43

13 089

1 395

17

2 126

912

14

1 858

244

10

4 178

1 662

165

3 714

290

9

791

492

4

687

91

3 135

2 614

941

2 096

77

21

2 124

753

41

1 982

98

3

Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä ñóðàëöàãчèä õ¿éñýýð, õóâèàð,
2011/2012 îíû õèчýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð
Students studying in universities and colleges, by sex, by percent, at the beginning of
the academic year 2011/2012
%
120.0
101.6
90.2

100.0

Other fields
80.0

71.2
64.6

60.0

40.0

20.0

5.4

9.5
1.2

1.8

0.0
Á¿ãä Total

Áàêàëàâð Bachelor
ýðýãòýé / male

Ìàãèñòðàíòóð Master

Äîêòîðàíòóð PhD

ýìýãòýé / female

37

Á¿ëýã 6. Ýð¿¿ë ìýíä

VI. ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ
HEALTH
6.1 ҪЪËÒ, ÝÕ, Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÝÍÄÝÃÄËÈÉÍ ÒÎÎ
NUMBER OF BIRTHS, MATERNAL AND CHILD DEATHS

Õóãàöàà
Periods

2009

I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I-XII
2010

I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I-XII
2011

I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I-XII
2011
2010

I-XII
%
I-XII

Àìàðæñàí ýõ
Number of
mothers
delivered child

Àìüä òºðñºí
õ¿¿õýä
Live births

Ýõèéí
ýíäýãäýë
Maternal
deaths

1-5 õ¿ðòýëõ
1 õ¿ðòýëõ
íàñàíäàà
íàñàíäàà
ýíäñýí õ¿¿õýä
ýíäñýí õ¿¿õýä
Child mortality
Infant mortality
aged 1-5

5 379
4 849
6 050
5 712
5 737
6 222
6 025
6 181
5 869
5 466
5 648
5 406
68 544

5 398
4 872
6 065
5 735
5 738
6 258
6 035
6 199
5 897
5 492
5 664
5 409
68 762

4
7
1
5
6
1
2
1
7
4
11
7
56

1 292
1 114
1 305
1 382
1 334
1 298
1 232
1 217
1 263
1 291
1 330
1 464
15 522

119
99
117
145
115
107
95
95
119
111
125
139
1 386

18
13
16
15
18
21
21
23
22
24
20
29
240

6 097
5 122
5 604
5 437
5 594
5 575
5 634
5 495
5 335
5 351
5 416
5 000
65 660

6 127
5 126
5 622
5 470
5 612
5 609
5 661
5 512
5 344
5 370
5 420
5 016
65 889

6
1
1
1
2
4
1
2
2
1
4
5
30

1 564
1 418
1 522
1 526
1 501
1 436
1 330
1 425
1 356
1 373
1 363
1 462
17 276

137
106
140
122
120
85
81
101
95
96
92
100
1 275

30
34
37
37
36
16
25
27
32
18
25
30
347

5 163
5 096
5 567
5 708
6 103
6 057
6 152
6 295
6 132
6 394
6 000
5 661
70 328

5 190
5 103
5 588
5 800
6 108
6 070
6 177
6 311
6 110
6 440
6 013
5 666
70 576

4
7
3
3
4
2
4
2
5
34

1 432
1 452
1 422
1 371
1 520
1 350
1 406
1 491
1 399
1 457
1 424
1 403
17 127

94
97
94
113
100
109
90
81
80
107
90
97
1 152

16
22
23
28
18
20
22
22
17
23
19
28
258

107.1

107.1

113.3

99.1

90.4

74.4

Ýõ ¿¿ñâýð: Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ñàð á¿ðèéí ìýäýý
Source: Monthly report of the Ministry of Health

38

Íàñ áàðñàí
õ¿íèé òîî
Number of
deaths

Section 6. Health

6.2 1-5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÀÍÄÀÀ ÝÍÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð
NUMBER OF CHILD DEATHS AGED 1-5, by regions, aimags and the Capital city

Àéìàã, íèéñëýë
Aimags and the
Capital

1-5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë
Child mortality aged 1-5
2009

Á¿ãä/Total
¯¿íýýñ:/Of which:

2010
240

68
25
12
3
14
14
42
6
8
3
3
8
14
23
2
6
3
3
3
4
2
15
6
5
4

71
10
12
4
8
13
24

54
9
13
2
6
15
9

40
1
9
5
7
5
9
4

36
9
8
2
4
8
5

24
7
5
12

32
11
8
13

138

100

Ulaanbaatar

Óëààíáààòàð
ÓÁ/UB

36
11
2
5
8
10

Eastern region

Ç¿¿í á¿ñ
Ä¿í/Sub total
ÄÄ/DD
ѯ/SU
ÕÝ/KHE

74
25
8
10
19
12

Central region

Òºâèéí á¿ñ
Ä¿í/Sub total
ÃÑ/GS
ÄÀ/DA
ÄÎ/DO
ÄÓ/DU
ªÌ/OM
ÑÝ/SE
Òª/TO

258

Khangai region

Õàíãàéí á¿ñ
Ä¿í/Sub total
ÀÐ/AR
ÁÕ/BKH
ÁÓ/BU
ÎÐ/OR
ªÂ/OV
Õª/KHS

347
Western region

Áàðóóí á¿ñ
Ä¿í/Sub total
Áª/BO
ÃÎ/GO
ÇÀ/ZA
ÓÂ/UV
ÕÎ/KHO

2011

92

39

6 244.4 89. àéìàã.5 161.2 Ñàëõèí цэцэг Varicella Öóñàí суулга Shigellosis Ãîíîêîêêò халдвар Gonococcal infection Òýìá¿¿ Syphilis Òðèõîмониаз Trichomoniasis 381 375 525 607 429 610 366 341 421 563 357 792 5 767 329 336 406 593 459 439 356 369 281 388 316 351 4 213 269 347 439 499 441 421 338 288 245 240 236 222 3 985 227 308 177 249 227 184 75 37 31 39 59 41 1 654 64 67 92 73 91 186 49 26 54 84 243 239 1 268 278 338 399 480 466 433 126 34 31 48 182 282 3 097 188 152 128 199 252 372 380 454 508 241 114 111 3 099 142 170 108 170 146 336 610 711 489 283 149 137 3 451 110 92 127 136 164 239 299 364 238 140 129 82 2 120 364 405 407 548 439 497 299 366 342 314 397 534 4 912 334 246 352 441 386 337 239 316 297 365 280 344 3 937 259 379 336 403 411 378 266 372 386 362 395 321 4 268 496 462 572 554 473 588 393 597 510 489 493 723 6 350 452 470 439 623 554 545 442 394 360 482 385 595 5 741 369 432 446 452 490 455 340 377 423 444 521 410 5 159 4 623 277 374 352 429 331 365 242 299 327 375 358 271 4 000 94.3 ÍÝà կÐÒÝËÕ ÍÀÑÀÍÄÀÀ ÝÍÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ.4 ÕÀËÄÂÀÐÒ ªÂ×ͪªÐ ªÂ×˪Ã×ÄÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF INFECTIOUS DISEASE CASES Õóãàöàà Periods 2009 2010 2011 2011 2010 40 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII I-XII % I-XII Õàëäâàðò өвчнөөр  өвчлөгчид - бүгд Infectious disease cases . íèéñëýë Aimags and the Capital 1000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ íÿëõñûí ýíäýãäýë2009 2011 Infant mortality rate per 1000 live births Íýã õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë 2009mortality 2010 Infant Àéìàã. by regions.3 ÍÝà կÐÒÝËÕ ÍÀÑÀÍÄÀÀ ÝÍÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ. á¿ñ.5 . á¿ñ. aimags and the Íýã Capital cityíàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë õ¿ðòýëõ 1000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ íÿëõñûí ýíäýãäýë Infant mortality rate per 1000 live births Infant mortality Àéìàã. Ýð¿¿ë ìýíä 6.9 86.4 108. 20 216 44 25* 63 65 27 32 50 27 31 23 Khangai region 46 320 31 44 19 51 Khangai region 50 281 23* 33 20 26 34 41 23 78 11 19 35 87 16 Central region 68 23 93 138 29 Central region 1 113 20 16* 3 32 22 23 19 10 18 26 22 10 20 16 24 21 24 10 14 Eastern region 25 18 89 Eastern region 92 37 22* 40 25 17 24 27 18 Ulaanbaatar 28 29 Ulaanbaatar 487 450 18 216 31 46 44 281 33 41 11 35 68 93 113 19 26* 23 21 27 33 24 25* 26 27 20 15 28 30 3 23 18 10 24 10 25 92 40 24 28 25* 23 31 19 23* 26 23 19 16 23 29 16* 16 23* 25 24 23 23 18 21* 16 19 11 14 27 30 22 15* 3 8 25 22 22 8 26 20* 20 22 19 450 10 22 20 21 14 18 22* 17 18 29 13* 8 9 13 13 20 5 27 19* 20 19 19 18 16 26 16 27 19 20 11 15 14 28 27 30 30 15* 13* 3 8 8 9 25 13 22 13 22 20 8 5 26 27 20* 19* 20 20 22 19 19 19 16 13 13 Note: * Estimated by regional average. íèéñëýëýýð INFANT MORTALITY. íèéñëýë Aimags and the Á¿ãä /Total Capital ¯¿íýýñ:/Of which: 1 386 2009 2010 1 386 Áª/BO ¯¿íýýñ:/Of which: ÃÎ/GO 1 152 2009 20 2010 2011 19 16 2011 Western region Áàðóóí á¿ñ Ä¿í/Sub total Á¿ãä /Total 1 275 2011 2010 263 1 275 1 152 241 26* 23* 68 55 63 27 23 25 Western region 27 32 27 21 24 27 23 33 23 24 18 25* 21* Áàðóóí á¿ñ 37 Ä¿í/Sub total 263 241 ÇÀ/ZA 43 Áª/BO 68 55 ÓÂ/UV 73 ÃÎ/GO 37 27 ÕÎ/KHO 42 ÇÀ/ZA 43 44 Õàíãàéí á¿ñ ÓÂ/UV 73 65 320 Ä¿í/Sub total ÕÎ/KHO 42 50 ÀÐ/AR 53 Õàíãàéí á¿ñ ÁÕ/BKH 47 Ä¿í/Sub total 320 320 ÁÓ/BU 20 ÀÐ/AR 53 51 ÎÐ/OR 39 ÁÕ/BKH 47 50 ªÂ/OV 68 ÁÓ/BU 20 20 Õª/KHS 93 ÎÐ/OR 39 34 Òºâèéí á¿ñ ªÂ/OV 68 78 154 Ä¿í/Sub Õª/KHStotal 93 87 Òºâèéí á¿ñ 8 ÃÑ/GS Ä¿í/Sub total 154 138 ÄÀ/DA 25 ÃÑ/GS 8 ÄÎ/DO 291 ÄÀ/DA 25 20 ÄÓ/DU 22 ÄÎ/DO 29 32 ªÌ/OM 27 ÄÓ/DU 22 19 ÑÝ/SE 26 ªÌ/OM 27 26 Òª/TO 17 ÑÝ/SE 26 16 Ç¿¿í á¿ñ Òª/TO 17 24 Ä¿í/Sub total Ç¿¿í á¿ñ 101 ÄÄ/DD 33 Ä¿í/Sub total 101 89 ѯ/SU 22 ÄÄ/DD 33 37 ÕÝ/KHE 46 ѯ/SU 22 25 Óëààíáààòàð ÕÝ/KHE 46 27 ÓÁ/UB Óëààíáààòàð 548 ÓÁ/UB 548 487 Òàéëáàð: * Á¿ñèéí äóíäæààð òîîöñîí áîëíî.total Âèð¿ñò хепатит Viral hepatitis Ñ¿ðüåý Tuberculosis 2 965 2 893 3 224 3 661 3 404 3 945 2 949 2 991 3 180 3 039 2 610 3 998 38 859 2 373 2 511 2 849 3 630 3 923 4 556 3 338 3 311 2 752 3 551 3 947 4 632 41 373 3 050 3 183 3 626 3 769 3 485 3 556 2 587 2 831 3 294 4 067 4 980 4 411 42 839 793 581 530 380 399 394 387 444 610 838 723 786 6 865 563 406 356 328 270 272 248 353 707 1 373 2 038 2 185 277 312 431 525 526 371 405 353 268 242 226 282 4 218 307 295 500 491 471 396 429 314 246 244 256 264 9 099 1 297 962 993 858 673 668 603 765 1 319 1 981 2 493 2 060 14 672 103. Note: * Estimated by regional average.2 61. íèéñëýëýýð INFANT MORTALITY. Òàéëáàð: * Á¿ñèéí äóíäæààð òîîöñîí áîëíî. aimags and the Capital city 6. by regions. 6. àéìàã.Á¿ëýã 6.

6 100.3 1 226 507 334 385 1 243 492 362 389 106.6 2 050 104.6 121 86.7 3 629 547 538 347 588 712 897 3 399 487 487 294 560 686 885 97.7 94.3 476 12 122 75 36 97 61 73 86. by types as the year of 2011.6 90 81.7 111.7 99.4 141.3% Ãîíîêîêêò õàëäâàð Gonococcal infection 12.2% 41 .1 99. өвчний  төрлөөр.1% Òýìá¿¿ Syphilis 9.2 2 646 64 616 341 292 316 557 460 2 518 78 571 377 237 323 493 439 101.2% Ñàëõèí öýöýã Varicella 3.7 102 88.Section 6.5 112. as the end of the selected years Àéìàã.2 87 88.0 113 98.3 73.3 63.2 94.8 97.1 4 197 Western region 91.4 117.0% Áóñàä Other 21.5 ÝÌ×˯¯ËÑÝÍ ÁÎËÎÍ ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ.3 98.2 85 96. æèë бүрийн эцсийн áàéäëààð NUMBER OF ADMISSIONS AND DEATHS. íèéñëýë Aimags and the capital Á¿ãä /Total ¯¿íýýñ:/Of which: Ýì÷ë¿¿ëñýí õ¿íèé òîî Number of admissions 2010 2011 679 765 694 249 Ä¿í/Sub total Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 97 274 23 588 13 741 18 253 19 370 22 322 Ä¿í/Sub total ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 122 463 23 243 19 375 12 798 17 146 23 044 26 857 Ä¿í/Sub total ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 100 895 4 648 22 950 13 822 10 665 9 740 23 338 15 732 Ä¿í/Sub total ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 45 527 16 300 12 729 16 498 ÓÁ/UB 313 606 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths 2011 I-XII 2010 I-XII % Áàðóóí á¿ñ 97 100 23 579 14 741 17 957 19 914 20 909 Õàíãàéí á¿ñ 119 820 21 835 20 071 12 835 17 846 21 002 26 231 Òºâèéí á¿ñ 98 643 4 535 23 005 13 570 10 071 9 958 21 902 15 602 Ç¿¿í á¿ñ 46 398 17 399 12 613 16 386 Óëààíáààòàð 332 288 2010 17 276 17 127 99.2% Ñ¿ðüåý Tuberculosis 10. Health 6.0 145 108.9 106.8 99.  өвчний  төрлөөр.1 83. хувиар Composition of infectious disease cases.4 81 Eastern region 101.8 93.7 145 110.4 85.3% 2010 99.0% Ñ¿ðüåý Tuberculosis 9.2 93.5 171 84.5% Öóñàí ñóóëãà Shigellosis 8.3 89.2% Áóñàä Other 13.4 102.1 303 134 82 87 109.2 90.1%  Òðèõîìîíèàç Trichomniasis 9.9 14 92.9 103.1 97.3 181 98.0 82.8 100. 2011 оны байдлаар.0 107.0 90. by percentage Âèð¿ñò õåïàòèò Viral hepatitis 22.6 100.7 81.7 95 95.9% Ñàëõèí öýöýã Varicella 7.4 58 101.2 551 121.7 84.8 111.3 104.7 2 289 533 342 481 523 410 2 096 478 304 460 450 404 97.9% 2011 I-XII % 2010 I-XII % 2011 102.8 100.3% Öóñàí ñóóëãà Shigellosis 4.4 102. хувиар  Composition of infectious disease cases.7 828 129 151 70 95 181 202 98.4 277 97.0 74 Ulaanbaatar 105.0 7 486 7 871 Òðèõîìîíèàç Trichomniasis 11.4 92.6 567 89.0% Òýìá¿¿ Syphilis 10.2 98.5 519 115 108 98 93 105 91.5 117 Khangai region 93.2 88.5 79.8 93.9 114 95.0 106.1 91.2 57 102.4 Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн  бүтэц.1 1 964 2011 2011 I-XII % 2010 I-XII 4 176 99. by percentage ¯¿íýýñ: Ýìíýëýãò íàñ áàðñàí Of which: Number of deaths in hospitals Âèð¿ñò õåïàòèò Viral hepatitis 34. 2010 оны байдлаар.8%  Ãîíîêîêêò õàëäâàð Gonococcal infection 13.7 838 116 89.5 77 95.2 111. by types as the year of 2010.1 Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн бүтэц.7 190 Central region 95.

Total 2009 I-XII 2010 I-XII 20 373 2011 I-XII % 2010 I-XII 2011 I-XII 19 825 19 197 96. òºð뺺ð.2 6 808 6 813 6 462 94.0  764 727 314 43.9 332 342 367 107. ¿ðýãä¿¿ëýõ ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Àæ àõóéí ýñðýã ãýìò õýðýã Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã ¯¿íýýñ: Òàíõàéðàõ Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà CRIME 7. àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Çàõèðãààíû æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíû ýñðýã ãýìò õýðýã Àëáàí òóøààëûí ãýìò õýðýã Öýðãèéí àëáàíû ýñðýã ãýìò õýðýã Êîìïüþòåðèéí ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Of which: Attempted murder Negligent murder Accidentally self-annihilation and  bringing to suicide 8 151 7 977 97.4 100.7 272 318 328 231 261 270 79.1 ÓËÑÛÍ ÕÝÌÆÝÝÍÄ ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ.2 1 431 1 633 1 824 111. Ãýìò õýðýã VII. family and social morals Of which: Rape Crime against political and other rights and freedom of individuals Crime against the right ownership Of which: Theft of property Mugging Robbery Fraud Forgery Crime against national security Crime against economic entity Crime against social safety Of which: Hooliganism Crime against population health Crime against environmental protection rules Crime against the rules of safety of traffic and use of motor vehicles Crime against administrative rule Crime against judicial procedure Occupational related crime Crime against military service Crime against computer information safety Ýõ ñóðâàëæ: Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý Source: Report of the General Police Department 42 7 857 10 006 .8 223 16 230 15 262 21 113.3 59 63 72 114.1 223 102 99 18 228 57 101 13 280 96 101 9 122.3 95. íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðýã ¯¿íýýñ: Õ¿÷èí Èðãýäèéí óëñ òºðèéí áîëîí áóñàä ýðõ.1 59.3 8 853 7 944 7 232 91.3 27 35 26 74.1 90. íýð òºðèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Õ¿¿õýä. ãýð á¿ë.8 103.0 69. ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against human life and health (or physical well-being) Y¿íýýñ: Õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ Áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëàõ Санамсар болгоомжгүйгээс амь насаа алдсан болон àìèà õîðëîõ Үүнээс: Амиа хорлох Золгүй явдал Áóñäûí áèå ìàõáîäоä ãýìòýë ó÷ðóóëàõ Õ¿íèé ýðõ.6 116. æèë á¿ðèéí эцэст NUMBER OF COMMITTED OFFENCES. ýðõ ÷ºëººíèé ýñðýã ãýìò õýðýã ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Y¿íýýñ: Õóëãàé Áóëààëò Äýýðýì Çàëèëàí Çàâøèõ.9 140.Á¿ëýã 7.9 9 219 8 889 96.8 Ãýìò õýðãèéí àíãèëëààð / By classification of crime Õºíãºí Minor Õ¿íäýâòýð Less serious Õ¿íä Serious Îíö õ¿íä Grave Ãýìò õýðãèéí òºð뺺ð / By types of offences Õ¿íèé àìü áèå.8 111.Á¿ãä Types of offences Committed offences .4 72.3 375 410 434 105.0 6 376 167 754 801 347 161 194 1 473 5 777 143 520 764 337 118 158 1 684 5 276 137 536 688 202 96 115 1 873 91.8 168.3 5 770 119 608 5 821 100.2 1 3 - - Of which:  Suicide Accidentally self-annihilation Infliction of a bodily injury Crime against individual's reputation and dignity Crime against child. by classification and types of crime. àëäàð õ¿íä.5 384 441 508 115.9 1 390 1 639 1 870 114.9  43.4 2 126 2 014 1 823 90.9 81. ýðõ ÷ºëºº. õýðãèéí àíãèëàë.2  51 263 5 838 42. as a end of the selected years Õýðãèéí òºðºë Á¿ðòãýãäñýí õýðýã .

íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðýã Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë. family and social morality Crime against social safety Crime against the rules of safety of traffic and use of motor vehicles Crime against the right ownership 2011 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 19 197 6 813 6 462 284 420 410 Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/ÊHO 1 530 378 174 294 389 295 1 457 345 148 320 363 281 539 185 32 136 101 85 Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BÊH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/ÊHS 2 511 458 436 243 516 439 419 2 420 385 347 249 481 473 485 872 143 128 74 166 163 198 Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 3 234 119 614 534 231 314 797 625 3 040 119 557 546 206 323 618 671 1 190 71 246 216 58 112 299 188 Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/ÊHE 1 386 526 190 670 1 323 413 183 727 297 141 54 102 10 863 10 773 3 840 301 184 75 ÓÁ/UB Áóñàä* / Other* 523 9 166 5 24 140 3 93 1 100 Õàíãàéí á¿ñ 827 50 116 7 124 6 69 6 183 18 168 11 167 2 Òºâèéí á¿ñ 1 129 38 57 1 218 2 217 6 73 6 126 8 218 10 220 5 Ç¿¿í á¿ñ 237 27 119 18 45 1 73 8 Óëààíáààòàð 3 692 159 54 434 1 684 1 873 1 639 1 870 7 944 7 232 81 3 24 10 35 9 107 18 9 14 30 36 109 25 17 16 22 29 610 115 99 122 163 111 599 110 74 132 171 112 111 9 32 11 28 15 16 218 34 42 33 53 37 19 245 40 44 31 38 55 37 1 032 221 157 96 234 179 145 999 179 103 123 195 182 217 197 8 55 26 18 13 45 32 277 5 34 45 5 32 65 91 380 7 27 70 20 61 78 117 1 112 28 206 132 134 99 247 266 945 39 205 151 81 85 163 221 180 33 26 121 68 24 11 33 115 44 15 56 755 253 94 408 689 194 83 412 1 290 955 1 008 4 299 3 924 14 14 13 136 76 Western region Áàðóóí á¿ñ 1 15 4 1 6 4 - 26 4 4 2 6 10 36 2 4 26 3 1 66 4 16 5 15 10 16 39 7 12 14 5 1 94 3 23 8 4 9 31 16 21 12 9 19 9 4 6 309 201 - 4 32 118 2 10 5 21 7 11 7 51 11 25 Khangai region 47 146 11 28 9 50 3 8 7 22 11 22 6 16 Central region 98 232 1 8 19 60 14 33 6 19 10 21 32 64 16 27 Eastern region 25 166 9 63 3 16 13 87 Ulaanbaatar 231 999 1 23 Òàéëáàð: * . by regions. Note: * . 43 .Offences recorded by Police divisions of Mongolian Railway and Airlines. íèéñëýë Á¿ãä Aimags and the Capital Total 2010 I-XII Á¿ãä / Total 19 825 Of which: Õ¿íèé àìü áèå.Òºìºð çàìûí öàãäààãèéí õýëòýñ.Section 7. as a end of the selected years ¯¿íýýñ: Àéìàã.2 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ. aimags and the Capital. ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëëèéí óëìààñ ¿éëäýãäñýí ãýìò õýðýã Õ¿¿õýä. æèë á¿ðèéí ýцэст NUMBER OF COMMITTED OFFENCES. õýðãèéí òºð뺺ð. and offences committed in abroad by Mongolian citizens. á¿ñ. Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí хэлтэсò á¿ðòãýãäñýí áîëîí Ìîíãîë Óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðãèéã õàìààðóóëàâ. ãýð á¿ë. Crime 7. íèéñëýëýýð. àéìàã. by types. àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against human life and health (or physical well-being) Crime committed by domestic violence Crime against child.

æèë á¿ðèéí ýцэст NUMBER OF OFFENCES PER 10000 POPULATION AGED 18 AND ABOVE. Note: .8 14 347.Òóõàéí îíû эхний 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìààð òîîöîâ.3 18 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ ÍÀÑÍÛ 10000 ÕYÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ. as a end of the selected years Àéìàã.8 10 024. as a end of the selected years ñàÿ òºã mln. aimags and the Capital.tog ¯ç¿¿ëýëò Ó÷èðñàí õîõèðîë-Á¿ãä ¯¿íýýñ: Òºðèéí ºì÷èä ó÷èðñàí Õóâèéí ºì÷èä ó÷èðñàí ͺõºí òºë¿¿ëñýí 44 Indicators Total damages Of which: Damages for state properties Damages for private properties Damages were restituted 2009 I-XII 49 186.1 13 615.1 25 753.The population aged 18 and above in the beginning of the particular year has used in the estimation 7.4 .Á¿ëýã 7.0 2011 I-XII 35 904. íèéñëýë Óëñûí äóíäàæ Дундаж Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Дундаж Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Дундаж Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Дундаж Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð Aimags and the Capital National average Áàðóóí á¿ñ Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Average Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Average Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Average Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 2009 I-XII 2010 I-XII 118 Western region  66 59 36 66 92 73 Khangai region  66 78 75 76 61 51 64 Central region  120 192 100 161 80 100 129 125 Eastern region  116 131 57 148 Ulaanbaatar 159 2011 I-XII 111 104 66 70 50 61 86 59 64 66 41 69 83 56 69 82 85 62 83 61 52 67 66 67 64 80 66 60 109 130 98 142 75 96 119 107 99 126 85 138 69 95 90 113 107 106 53 150 101 82 50 162 146 135 Òàéëáàð: . íèéñëýëýýð.2 25 436.2 2010 I-XII 33 383. àéìàã. by regions.4 ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÓËÌÀÀÑ Ó×ÈÐÑÀÍ ÕÎÕÈÐÎË. á¿ñ.4 18 490. æèë á¿ðèéí ýцэст CRIME CAUSED OF DAMAGES.9 24 385.8 17 964.1 8 824. Ãýìò õýðýã 7.

ßËËÀÃÄÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ.Òºìºð çàìûí öàãäààãèéí õýëòýñ.Section 7. by types. Note: * . íèéñëýë ¯¿íýýñ: 2010 I-XII Á¿ãä / Total 19 378 Ä¿í / Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/ÊHO 1 698 388 177 298 456 379 Ä¿í / Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BÊH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/ÊHS 2 649 486 416 240 578 472 457 Ä¿í / Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 3 505 134 635 574 251 297 859 755 Ä¿í / Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/ÊHE 1 723 598 192 933 ÓÁ/UB 9 502 Áóñàä* / Other* 301 2011 I-XII Ýìýãòýé Female ßë øèéòãýëèéí õóãàöàà äóóñààã¿é áàéñàí Õýðýã ¿éëäýõäýý Crime committed by Total number of offenders (suspects & defendants) Aimags and the Capital Of which: 18 õ¿ðòýëõ íàñíû Á¿ëýãëýñýí Ñîãòóó áàéñàí Group of people Drunk people Period of punishment has not expired Below 2010 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII age of 18 17 982 2 303 1 163 3 913 3 588 4 927 4 608 867 994 Áàðóóí á¿ñ Western region 1 433 108 93 428 350 457 381 59 78 360 31 27 81 59 108 91 10 9 146 5 3 51 44 44 27 11 21 239 20 11 35 31 59 75 4 2 396 29 29 131 143 145 102 12 18 292 23 23 130 73 101 86 22 28 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 2 492 246 245 780 738 917 857 111 136 400 28 17 180 156 151 145 50 32 362 43 21 63 60 125 84 1 14 258 17 22 63 99 55 81 26 39 442 79 53 188 92 207 198 30 37 478 40 48 151 135 206 159 3 9 552 39 84 135 196 173 190 1 5 Òºâèéí á¿ñ Central region 3 164 365 176 784 703 1 221 1 097 202 179 123 17 7 24 31 71 66 1 6 569 95 45 130 122 233 227 70 54 588 75 53 108 140 232 247 19 29 201 12 14 79 26 65 64 2 75 93 116 22 12 313 35 18 55 736 81 28 209 216 339 288 81 56 634 50 11 179 93 188 89 7 22 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 1 238 98 74 733 396 427 376 106 95 434 30 25 200 140 186 141 23 12 188 9 12 43 47 37 58 616 59 37 490 209 204 177 83 83 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 9 483 1 443 568 1 124 1 357 1 875 1 872 385 503 172 43 64 7 44 30 4 25 3 Хїний тоо/ Number of person Òàéëáàð: * . as a end of the selected years 8 593 8 100 7 486 1 358 1 191 2009 I-XII 2010 I-XII Ãýìòñýí / Injured 922 2011 I-XII  Íàñ áàðñàí / Died  45 .Offences recorded by Police divisions of Mongolian Railway and Airlines. æèë á¿ðèéí ýцэст NUMBER OF OFFENDERS (SUSPECTS AND DEFENDANTS). by regions.5 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÝÃÒ ÕÎËÁÎÃÄÑÎÍ ÑÝÆÈÃÒÝÍ. ÿëëàãäàã÷èä Àéìàã. Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí хэлтэсò á¿ðòãýãäñýí áîëîí Ìîíãîë Óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðãèéã õàìààðóóëàâ. á¿ñ. Crime 7. aimags and the Capital. as a end of the selected years Õýðýãò õîëáîãäñîí íèéò ñýæèãòýí. àéìàã.  жил бүрийн ýцэст Number of injured and died people caused by offences. нас барсан хүний тоо. and offences committed in abroad by Mongolian citizens. íèéñëýëýýð. 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Гэмт хэргийн улмаас гэмтсэн.

4  169. сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх  үйл ажиллагаа Мэдээлэл.6 Усан хангамж; бохир ус.5  645 747. tog.2  284 856. at current prices Ñàëáàð Divisions ÄÍÁ GDP 2009 2010 ñàÿ òºã mln.6 127. steam and air conditioning supply  157 422.9  190 211. compulsory social security  479 635.1  120.1  373 799.6  114.4  114.7  27 876.9  116.1  120.4  124. хог.0  2 191 239.6  696 502.3  161.4  129.7  591 767.9  26 356.8  107.3  118.9  111.8  84 172.0  336 646.8  1 661 969.4  123 042. entertainment and recreation  Other service activities  Net taxes on products  312 138.4  Education  Human health and social work activities  Arts. scientific and technical activities  Administrative and support service activities  Public administration and defence.8  122. шинжлэх ухаан болон  техникийн үйл ажиллагаа Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл  ажиллагаа Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах  үйл ажиллагаа. тоглоом наадам Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary estimates 46 .7  102.6  137 716.0  165.1  108.0  43 680.6  189 961.8  554 498.2  121.3  436 293.6  539 836. by divisions. агааржуулалтын  хангамж Electricity.3  303 036.0  1 051 804.5  774 702.3  239 607. олборлолт Боловсруулах үйлдвэрлэл Mining and quarrying  Manufacturing  1 285 899. îíû ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT(GDP).9  58 313.7  Хөдөө аж ахуй. мотоциклийн засвар үйлчилгээ of motor vehicles and motorcycles  Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Transportation and storage  Байр. хаягдлын  менежмент болон цэвэрлэх үйл  ажиллагаа Water supply.2  99.3  287 528.5  141.1  112. gas. 2011* 2010 2009 % 2010 % 2011* 6 590 637.4  123.3  1 202 155.2  107 201.0  114.6 10 829 689.1  39 482. waste management and remediation activities  Барилга Construction  Бөөний болон жижиглэн худалдаа;  Wholesale and retail trade. sewerage.6  115. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í VIII.6  1 405 504.9  113.0  245 884.2  32 751.7  1 913 040.8  127.4  106.5  31 777. үзвэр.1  24 871. албан журмын  нийгмийн хамгаалал Accommodation and food service activities  Information and communication  Financial and insurance activities  Боловсрол Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл  ажиллагаа Урлаг.8  30 200.1 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í (ÄÍÁ).4  86 238. холбоо Санхүүгийн болон даатгалын үйл  ажиллагаа Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа Мэргэжлийн. ñàëáàðààð.3  88 804.1  115. ойн аж ахуй.9  Уул уурхай.8  1 003 615.9  120. repair машин. forestry and fishing  1 177 380.4  148.6  128.0  546 745.7  432 646.3  120.7  Цахилгаан.6  132.6  205 173.0  212 724.5  151.0  Real estate activities  Professional.1  764 729.3  65 655.1  425 000. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í GROSS DOMESTIC PRODUCT 8.8  120.6  106.0  711 151.1  116. ан агнуур Agriculture. загас  барилт.1 8 414 504.9  69 976.3  143 194.6  127.2  31 064.0  128.8  47 522.5  26 473.4  106 761.7  215 504.6  108.7 128.2  267 246.Á¿ëýã 8. хий. уур.4  88 090.5  107.

gas.9 104. 2011* 2010 2011* 2009 % 2010 3 913 673. sewerage. Gross domestic product 8.4 50 138.5 113.0 % % 106. холбоо Санхүүгийн болон даатгалын үйл  ажиллагаа Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа Мэргэжлийн.0 97.4 106 851.9 4 881 362.3 105.Section 8.9 234 276.2 Agriculture.4 100. тоглоом наадам Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary estimates 47 . steam and air хангамж conditioning supply Усан хангамж; бохир ус.4 117. хий.0 107.6 30 391.2 144.5  Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Байр.7 101.0 559 116.9 88.4 159 915.8 195 850.0 94.7 63 127. үзвэр.6 41 916.0 16 719.3 99 089.1 18 685. repair машин.6 106.7 107.8 106. compulsory social security 195 502.3  Mining and quarrying Manufacturing Цахилгаан.0 103.8 206 934.6  75 588.6 867 358. хог.0  17 333.9 76 992.1 100. загас  барилт.1  111.8 100 927.7 143 092.1 108.8  152.9 100. 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT BY PRODUCTION APPROACH.4  Real estate activities Professional.0 96. мотоциклийн засвар үйлчилгээ of motor vehicles and motorcycles 711 478.4 491 459.3  796 318.8  111.4 12 294. албан журмын  нийгмийн хамгаалал 459 404.6 288 293.1 801 031.5 139. ан агнуур Уул уурхай.9 123.3 60 225.0 96 144.6 569 929.2 137.3 45 481.7  51 716. waste менежмент болон цэвэрлэх үйл  management and remediation ажиллагаа activities Барилга Construction Бөөний болон жижиглэн худалдаа;  Wholesale and retail trade.7 736 944.0  105.2 4 162 784.0 100. шинжлэх ухаан болон  техникийн үйл ажиллагаа Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл  ажиллагаа Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах  үйл ажиллагаа.7 53 304.3 114.1 16 263.8  114.4 24 669.2 68 825.0 52 767.4 100.0 26 712. tog.6  169 469.9 180 325.7  116. at 2005 constant prices Ñàëáàð Divisions ÄÍÁ GDP Хөдөө аж ахуй.8 16 640.7  108. scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence. агааржуулалтын  Electricity.1 11 475. entertainment and recreation Other service activities Net taxes on products 100 168.2 88.5  59 911.7 107.0 18 961.3 664 150.8  106. сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх  үйл ажиллагаа Мэдээлэл.2 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АРГААР ТООЦСОН ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í.6 76 079.2  Education Human health and social work activities Arts.3  9 315. ойн аж ахуй.6 278 185. ñàëáàðààð.8 96 023.8 47 910.3  142.1 143 563. уур. хаягдлын  Water supply.9 105.6 552 128.2 393 954.1 666 359. олборлолт 2009 2010 ñàÿ òºã mln.6 387 486.3 116.1 248 573.4 23 307. forestry and fishing Боловсруулах үйлдвэрлэл Боловсрол Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл  ажиллагаа Урлаг.3 83. by divisions.0 98.1 119.3 190 759.

6 0. загас  барилт.3  -34. repair of машин. бохир ус. scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence.5 14. by divisions õóâü Ñàëáàð Divisions ÄÍÁ GDP Хөдөө аж ахуй.7 6.Á¿ëýã 8.2 -1.0 16. шинжлэх ухаан болон  техникийн үйл ажиллагаа Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх  үйл ажиллагаа Төрийн удирдлага ба батлан  хамгаалах үйл ажиллагаа. үзвэр.5  Бөөний болон жижиглэн худалдаа.3 0. gas. steam and air conditioning supply Water supply. entertainment and recreation Other service activities Net taxes on products 2.6 0.0  6.2 .4 -5.0  4. ÁÓÓÐÀËÒ. агааржуулалтын  хангамж Усан хангамж. уур.4 0.2 -11.3 11.0 23.8  Real estate activities Professional. compulsory social security Education Human health and social work activities Arts. албан  журмын нийгмийн хамгаалал Боловсрол Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл  ажиллагаа Урлаг. олборлолт Боловсруулах үйлдвэрлэл Цахилгаан.9 8. хог.5  9.6  7.4  8.8 39. мотоциклийн засвар үйлчилгээ motor vehicles and motorcycles Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Байр. ñàëáàðààð ANNUAL CHANGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT.8 -18.2  4.8  Financial and insurance activities -15.8  52.9 4.0 3. холбоо Санхүүгийн болон даатгалын үйл  ажиллагаа Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа Мэргэжлийн.4 5.3 42.4 17.1 7. sewerage. хий.0 13.2 5.8 44.0 7. тоглоом наадам Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 2009 percentage Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication 8.3  Agriculture.5 6.0 -2.6 6.3  -5.3 6.7  11.3  -11.1 8.9 19. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í 8.7  16. ан агнуур Уул уурхай.3 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÖÝÂÝÐ ªÑªËÒ.7 7.5 14. сууц болон хоол хүнсээр  үйлчлэх үйл ажиллагаа Мэдээлэл.1  11. хаягдлын  менежмент болон цэвэрлэх үйл  ажиллагаа Барилга Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary estimates 48 2010 2011 * -1.8 -4. ойн аж ахуй. forestry and fishing 3.8 -9.6  6. waste management and remediation activities Construction 5.3 -11.6 -16.3  Mining and quarrying Manufacturing Electricity.1 37.7 -5.6 1.5 0.8  -3.1 5.  Wholesale and retail trade.

6 184.5 117.2 123. by expenditure approach.1 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary estimates 8.9 3 421 508. at current prices Á¿ðýëäýõ¿¿í Component ÄÍÁ GDP 2009 2010 ñàÿ òºã mln.478 332.4 8 459 564.643 874.4 1 754 646.5 128.6 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary estimates 49 . at 2005 constant prices Á¿ðýëäýõ¿¿í Component ÄÍÁ GDP 2009 2010 ñàÿ òºã mln.4 381.5 .6 5 670 767.993 141.8 Íèéò õóðèìòëàë Gross capital formation 2 265 264.5 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í (ÄÍÁ).5 Öýâýð ýêñïîðò Net export .8 162.3 3 432 671.4 4 183 013.8 -2 454 105. ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààð.7 187.0 . 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT(GDP).4 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í (ÄÍÁ). tog.2 6 332 290. 2011* 2011* 2010 % 6 568 403.2 10 899 854. îíû ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT(GDP).Section 8. Gross domestic product 8. ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààð.8 2 851 733.4 114.5 -1 863 047.8 Ýöñèéí õýðýãëýý Final consumption 4 781 471.5 Öýâýð ýêñïîðò Net export .5 Íèéò õóðèìòëàë Gross capital formation 1 286 603.8 4 906 499.429 389.3 Ýöñèéí õýðýãëýý Final consumption 3 071 911. by expenditure approach.9 7 021 669. 2011* 2011* 2010 % 3 929 126. tog.5 3 917 813.

5 108.3 113.0 100.6 105.0 100.4 101.6 104. footwear electricity household beverages.4 102.2 100.1 100.5 103.0 101. ¯íý .3 105.4 101.3 107.8 100.4 103.2 100. ðîëûí çîîãèéí ãàçàð.4 110.2 110.1 102.0 100.4 102.2 104.8 110.6 102.3 104.9 101.2 100.9 100.0 101. óíäàà.1 107.4 100.8 108.2 100.1 102.0 102.8 100. ãóòàë ò¿ëø Ãýð àõóéí òàâèëãà.7 100. ¿éë÷èëãýý 104.8 101.5 100. õýðýãñýë.4 100.3 100. òàðèà.0 100.7 118.4 106.4 101.4 107.0 Since beginning of the year 100.4 100.6 107.8 100.3 107.0 101.1 102.8 104.5 108.9 109.8 112.8 107.0 100.8 102.4 104.0 Compared with the same period of previous year 114.0 101.8 100.1 100.3 100.2 100.9 100.2 100.0 100.6 110.5 104.8 107.9 111.0 108.1 111.7 99.9 102.0 103.4 102.9 100.3 105.8 106. tobacco and cloth and fuels equipment ªìíºõ ñàðòàé õàðüöóóëñíààð 101.3 107.8 118.6 103.3 100.0 105. ÷ºëººò öàã.1 118.0 Õ¿íñíèé áàðàà.9 114.0 100.3 106.4 99.1 104.3 102.9 116.7 115.4 102.4 112.3 112.1 109.9 109.6 100.2 100.5 111.3 100.6 98.9 114.2 100.9 113.2 103.2 105.9 100.0 101.2 100.1 100.7 100.1 100.4 108.1 105.8 102.0 102.0 100.0 õóâü Õîëáîîíû Àìðàëò.1 102.0 101.1 101.3 116.0 115.1 118.7 108.2 100.6 100.2 101.7 105.7 100.1 100.1 111. water.6 100.9 104.7 114.7 105.3 107.0 100.1 107.7 100.1 101. by group 101.3 102.4 100.3 106.4 104.4 114.7 110.1 107.5 103.5 101.9 103.3 105.3 100.9 105.5 112.0 111.0 111.5 103.3 102.9 110.1 100.9 106.2 102.1 100.9 101.5 103.2 100.0 105.1 100.5 101.4 100.7 102.0 99.1 Transport Òýýâýð Education Áóñàä áàðàà.5 99.9 106.1 102. áºñ áàðàà.9 106. òàìõè 9.5 103.8 105.8 Food and non-alcoholic beverages Overall index 103.3 100.3 99.8 100.7 100.9 108.4 100.4 100.5 ªìíºõ îíû æèëèéí ýöýñòýé õàðüöóóëñíààð 101.4 105.6 105.0 100.8 100.2 100.4 118.3 107.0 100.3 100.9 100.9 100.2 111.6 116.9 106.6 102.2 106.2 100.9 101.0 100.4 103.1 100.1 107.3 110.8 108.5 100.7 103.2 106.3 102.7 101.1 108.7 111.0 100.5 101.0 100. ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý IX.5 102.6 107.2 100. á¿ëãèéí ä¿íãýýð NATIONAL CONSUMER PRICE INDEX.0 100.2 100.8 107.1 100.5 118.9 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà.1 100.5 100.9 115.0 100.2 104.3 102.8 100.8 100.7 100.8 108.7 103.1 111.4 111.7 111.7 100.4 101.3 100.6 97.8 110.5 106.7 101.3 101.5 100.1 110.0 110.4 100.8 102.8 100.8 107.8 99.9 100.2 110.2 120.3 101.2 106.0 100.5 100.8 108.1 101.9 96.1 108.5 101.9 108.6 101.3 107.9 106.6 103.3 100.0 100.5 102.0 102. ¯ÍÝ PRICES 101.5 100.9 104.4 115.5 100.9 107.4 100.5 116.6 102.7 99.9 111.5 103.1 102.7 108.4 111.8 102.3 100.7 100.8 99.6 101.6 100. øóóäàíãèéí ñî¸ëûí áàðàà.9 114.0 110.7 98.8 106.5 100.1 99.1 103.9 ªìíºõ îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñíààð 105.2 105.6 109.8 111.6 100.1 110.9 106.8 99.6 102.3 105.0 111.9 108.6 101.9 106. óñ.1 100.7 111.8 111.4 107.7 102.2 106.8 106.1 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÈÍÄÅÊÑ.4 100.3 102.2 100.8 103.8 100.6 111.9 103.0 116.6 112.0 100.2 100.8 112.6 100.0 101. ãýð àõóéí áàðàà Alcoholic Clothing.5 104.0 102.0 102.9 106.5 100.0 100.0 116.5 110.4 100.3 106.3 106.1 101.4 112.0 100.5 100.0 100.0 102.3 107.2 101.5 109.5 103.1 105.7 102.2 107.2 103. öàõèëãààí.3 116.8 111.6 110.9 100.9 105.3 100.3 113.0 115.6 107.1 100.8 100.9 107.1 103.4 105.9 102.3 100.9 105.9 101.7 109.2 100.8 100.1 101.4 107.8 101.3 100.5 100.0 100.3 108.4 100.9 118.50 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011 2011 2011 Õóãàöàà Periods 113.5 114.9 102.2 100.1 Health Ýì.6 100. Îðîí ñóóö.0 101.8 101.2 99.8 101.7 112.7 100.3 110.4 103.0 100.6 Restaurants Miscellaneous and hotels goods & services percentage ÁîëîâñÇî÷èä áóóäàë.3 107. óñ Åðºíõèé èíäåêñ Õóâöàñ.1 105.8 110.0 100.1 108.3 100.3 100.7 105.0 103.2 100.7 99.3 111.7 102.0 101. Housing.2 108.4 100.3 103.0 100.3 100.9 104.1 100.1 101.1 101.0 104.9 101.8 100.2 99.6 115.5 100.4 103.1 99.6 102.0 102.9 104.0 102.7 100. Furnishings. ¿éë÷èëãýý äîòóóð áàéð Previous month=100 100.3 111.2 102.0 103.3 101.4 102.5 100. ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý CommuniRecreation cation and culture Á¿ëýã 9.5 100.0 100.

7 100.7 100.4 101.4 99.1 100.3 100. öàõèëãààí.0 104.4 100.1 102.0 100.0 100.0 100.1 101.0 100.1 107.0 100.0 100.0 100.0 100.2 106. Housing.0 100. óñ.3 102.0 100.0 101.0 100.0 Ulaanbaatar 100.2.0 100.0 100.7 100. ¿éë÷èëãýý áàðàà ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Food and Alcoholic Clothing. ðîëûí ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí áàðàà.2 Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 103.2 100.4 101.1 100.4 100.5 100.0 100.0 100.0 100. òàðèà.5 106.6 Miscellaneous goods & services Áóñàä áàðàà.7 110.0 100.0 100.0 101.0 100.0 100.8 102.0 101.3 103.0 98.0 100.0 Ç¿¿í á¿ñ  100.0 103.4 104. Furnishings.3 106.0 100.5 99.0 100.5 101. äîòóóð áàéð 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.0 103.0 100.0 100.0 100.0 100.2 102. Price 51 .0 Õàíãàéí á¿ñ  100.5 100.0 100.5 100.1 100. çîîãèéí ãàçàð.0 100.0 100.0 100.0 õóâü percentage Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ.0 100.2 104.0 100.4 100.1 100.0 100.0 100.7 100.4 102.0 100.7 103.2 101.0 103.0 103.0 105.2 103.0 100.0 100.0 100. footwear electricity household cation and culture beverages tobacco and cloth and fuels equipment Õ¿íñíèé áàðàà.0 100.7 101.0 100.0 100.0 103.2 101.106.6 100.0 100.0 100. ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100. ¿éë÷èëãýý Section 9.7 100.0 100.0 100.5 Restaurants and hotels Çî÷èä áóóäàë.0 100.0 100.7 104.6 100.0 100.0 99.5 104.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100. compared with previous month 100. íèéñëýë Åðºíõèé èíäåêñ 9.3 100.4 107.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.7 104.0 100.2 103.0 100.0 100.6 104.5 102.0 100. Ãýð àõóéí Ýì.4 104.0 100.0 100.0 100. 2011 îíû 12 дугаар ñàðä.0 100.0 100.0 101.0 100.6 Òºâèéí á¿ñ  100.0 100.5 100.6 101.6 100.1 100.9 102.0 100.1 100.0 100.7 101.4 100.0 100.0 101.0 100.8 100.0 101. Õîëáîîíû Àìðàëò.0 100.0 100.1 102.0 100.0 100.0 100.0 100. á¿ëãýýð.0 101.0 106. òàâèëãà. óñ Óëñûí ä¿í National and the Capital Aimag Àéìàã.0 100.8 101.0 100.0 Улаанбаатар  100.2 100.3 102.0 100.0 100.0 100.3 100.2 100.0 100.0 100.8 100.0 100.8 100.0 100.6 102.0 100.0 100.1 102.0 100.1 106.0 100.0 100.0 100.1 100.8 101.1 100.8 102.8 100.0 100.0 105.2 100. òàìõè áºñ áàðàà.0 98.0 100.3 ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/ÎM ÑÝ/SE Òª/TO ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB 102.0 100. Îðîí ñóóö.1 100.4 102.1 109.0 101.4 102.0 100.0 102. ÷ºëººò öàã.0 100.2 100.0 100. Health Transport CommuniRecreation Education non-alcoholic beverages.0 100.0 Eastern region 100.0 100.0 Overall index Áàðóóí á¿ñ  96.0 100.3  100.0 Central region 100.0 100.0 100.0 100. ºìíºõ ñàðòàé õàðüöóóëñíààð  NATIONAL CONSUMER PRICE INDEX  by group.0 100.8 100.7 105.6 102.2 101.1 100.0 100.0 100.4 106.0 100.0 100.2 100.0 104.8 100.6 102.0 122.0 100.1 Western region 100. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÈÍÄÅÊÑ.0 100.0 100.0 100.0 Khangai region 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100. Áîëîâñóíäàà.2 100.6 100.9 103. óíäàà.0 100.4 102.9 103.1 100.8 102.0 100.8 107.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.8 102.0 100. water.0 100.0 100.0 101.0 98.9 100. for December  2011.8 103.0 100.0 100.0 101.4 102.0 100.

8 109.6 105.8 122.52 117.8 100.2 126.8 119.7 100.8 128.1 108.6 103.2 108.8 108.6 102. ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý 121.0 113.8 Ç¿¿í á¿ñ  103.6 99.7 110.4 116.1 103.2 109.1 ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/ÎM ÑÝ/SE Òª/TO ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB 113.8 101.2 106.4 116.7 117.8 114.7 99.6 102.4 107.0 101.6 100.5 110.0 100.8 110.0 110.8 108.0 107.9 106.7 101.2 110.0 102.0 99.6 118.0 133.0 108.0 Khangai region 100. ãýð àõóéí áàðàà Housing.5 111.1 99.1 103. ¯íý .3 Alcoholic beverages.8 103.1 107.2 112.0 100.4 99.2 114.8 99.4 110.0 100.9 108.0 102.0 117.0 101.7 111.6 100.1 125.4 102.0 100.0 100.5 100.9 108.0 100.5 104.5 109. íèéñëýë Õ¿íñíèé áàðàà.7 105.2 120. electricity household and fuels equipment Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ.6 110.3 113.2 100. òàðèà.9 109.9 112.8 100. Furnishings.2 100.7 115.3.7 112.0 100.6 93.6 111.0 107. ºìíºõ îíû æèëèéí ýöýñòýé õàðüöóóëñíààð NATIONAL CONSUMER PRICE INDEX for December 2011.6 102.2 Overall index Aimag and the Capital Óëñûí ä¿í Åðºíõèé èíäåêñ Àéìàã.6 105. á¿ëãýýð.5 111.6 103.3 111.2 102.2 108.7 102.1 106.5 119.1 108.1 112.1 110.1 136.8 108.9 Ãýð àõóéí òàâèëãà.3 111.4 Улаанбаатар  105.0 118.1 112. ¿éë÷èëãýý äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Transport CommuniRecreation Education Restaurants Miscellaneous cation and culture and hotels goods & services 9. ãóòàë ò¿ëø 103.7 110.0 107.4 129.0 100.9 109.8 100.6 100.3 102.2 õóâü percentage Õîëáîîíû Àìðàëò.2 100.9 108. óíäàà.2 100.1 96.0 100.3 101. ÁîëîâñÇî÷èä áóóäàë.5 109.0 106.4 112. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÈÍÄÅÊÑ.9 109.0 100.6 99.2 106. ÷ºëººò öàã.1 Western region 100.2 100.0 100.4 115.2 111.1 106. óíäàà.7 108.6 100.0 127.7 Ulaanbaatar 100.4 112.0 100.8 108. compared with the end of previous year Á¿ëýã 9.4 100. footwear and cloth 111.9 Clothing.0 103.0 100.3 107.0 130.3 113.1 113.1 112.8 103.1 117.1 101.9 114.0 110.2 112.9 102.0 112.3 99.4 114.8 101.3 112.8 109.8 118.3 114.1 108.2 125.1 112.9 126.4 104.6 108.5 116.6 103.8 118.4 130.9 100. ðîëûí çîîãèéí ãàçàð.1 113. øóóäàíãèéí ñî¸ëûí áàðàà.3 108. Áóñàä Òýýâýð õýðýãñýë.5 108.9 111.0 102.3 111.0 Eastern region 100.2 111.9 100.0 101.3 118.5 105.0 144. water.4 106.1 109.2 104.7 105.5 Health Ýì.0 102.8 100.8 105. 2011 îíû 12 дугаар ñàðä.0 100.2 109.3 102.9 102.0 111.0 105.7 110.2 112. óñ Áàðóóí á¿ñ  105.3 107.0 100. òàìõè áºñ áàðàà.8 112.1 108.9 114.4 103.5 109. Îðîí ñóóö.9 111. by group.6 99.1 107. öàõèëãààí.1 100.6 122.1 109.2 102.2 104.8 100.6 113.0 107.2 114.2 101.4 102.9 107.4 120.1 114.6 113.5 117.0 108. óñ.0 112.1 100.8 111.2 107.6 103.6 103.7 113.2 106.3 112.7 Õàíãàéí á¿ñ  109.6 Òºâèéí á¿ñ  100.0 121.0 100.2 106. tobacco 117.0 100.5 100.1  101.4 104.3 108.0 100.9 112.5 100.3 118.1 101.9 113.0 100.8 105.0 100.0 102.5 111.8 121.0 100.1 109. áàðàà.4 106.0 120.2 107.0 113.0 107.0 100.9 115.2 122.2 Food and non-alcoholic beverages Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO National 110.4 95.8 106.0 107.0 Central region 100.1 119.1 112.3 99.7 100.1 111.8 102.0 107.0 100.1 111.3 105.0 100.6 122.0 108.1 123.9 108.0 100.0 100.

TOBACCO  Alcoholic beverages Tobacco CLOTHING.0 100.7 116.0 115.5 111. äîòóóð áàéðíû ¿éë÷èëãýý ÁÓÑÀÄ ÁÀÐÀÀ. æèìñíèé ÷àíàìàë. 2011 îíû 12 дугаар ñàðä CONSUMER PRICE INDEX IN ULAANBAATAR. õèâñ.8  115. õ¿íñíèé íîãîî Ñààõàð. books and stationery  EDUCATION  RESTAURANTS AND HOTELS Catering service Hotels.1 99. ELECTRICITY AND FUELS  Actual rentals for housing Maintenance and repair of the dwelling Water supply and miscellaneous services Electricity. íýõìýë ýäëýë  Öàõèëãààí áàðàà  Øèëýí ýäëýë.4  100. YÉË×ÈËÃÝÝ Õóâü õ¿íä õàíäñàí ¿éë÷èëãýý  Õóâü õ¿íèé ýä ç¿éë.3 100. õèéí áîëîí áóñàä òүëø  ÃÝÐ ÀÕÓÉÍ ÒÀÂÈËÃÀ. ÍÈÉÒÈÉÍ ÕÎÎË. ñàâ ñóóëãà  Áàãàæ õýðýãñýë  Öýâýðëýãýýíèé áîëîí áóñàä æèæèã áàðàà  ÝÌ.3 100.0 121.4 101. carpets and other floor coverings Household textiles Household appliances Glassware. ת˪ªÒ ÖÀÃ.0  114.1  100.9  103.7 100. ÒÀÌÕÈ Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà  Òàìõè  ÕÓÂÖÀÑ. ñîíèí áè÷ãèéí õýðýãñýë ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ YÉË×ÈËÃÝÝ ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË.1 99.0 101.0 111.5 100.3 105.4 100. WATER.9 100.3 108.4 105.8  100. ÓÑ.4 100.1 111.1 100.6 100.4 100.0 100. òîñ Æèìñ.6 100. õýðýãñýë. øîêîëàä Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í Ñîãòóóðóóëàõ áóñ óíäàà ÑÎÃÒÓÓÐÓÓËÀÕ ÓÍÄÀÀ.7 100.0 125.1  103.5  104.0 100.0  100. õýðýãëýë  Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý  Group and subgroup OVERALL INDEX  FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES  Foodstuffs  Bread.3 100. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í Ñ¿¿.0 117. 2011 Á¿ëýã.0  108. ÑΨËÛÍ ÁÀÐÀÀ.7 101.3 100. ØÓÓÄÀÍÃÈÉÍ YÉË×ÈËÃÝÝ ÀÌÐÀËÒ.5 100.0 103.1  101.4 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ. áºñ áàðàà Ãóòàë ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ.9 105.2 119.6  100. ÝÌÍÝËÃÈÉÍ YÉË×ÈËÃÝÝ Ýì.0 104. YÉË×ÈËÃÝÝ Äóó. jam. ÖÀÕÈËÃÀÀÍ. ¿éë÷èëãýý Òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý  ÕÎËÁÎÎÍÛ ÕÝÐÝÃÑÝË. candy and chocolate Other food products Non-alcoholic beverages  ALCOHOLIC BEVERAGES. ä¿ðñ. ÷èõýð. Price 9.0 129.6 100.0 53 .0 113.6 110.4 100. ÒÀÐÈÀ.4  110. ãóðèë. by group and subgroup. äýâñãýð  θìîë.0 100. cloth Footwear HOUSING.5  100.5 100.1 99.0 100. appliances and equipment Out­patient services Hospital services TRANSPORT  Purchase of vehicles Operation of personal transport equipment Transport services COMMUNICATION  RECREATION AND CULTURE  Audio.6 100.0 115.0 100. and eggs Oils and fats Fruit Ðotato and vegetables Sugar.1 109. accommodation service MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES  Personal care Personal effects Financial services õóâü percentage 2011 XII 2011 XII 2010 XII 2011 XI 111. äýä á¿ëãýýð.7 100. ÄÎÒÓÓÐ ÁÀÉÐ Íèéòèéí õîîëíû ¿éë÷èëãýý  Çî÷èä áóóäàë.0 100. æèìñãýíý Òºìñ.0 105.3 104.8  110.7  100. gas and other fuels FURNISHINGS.5  99. ãýðýë çóðàã.0 102.4 100.3 101.8  106.0  100.0 122. for December.9 126. äýä á¿ëýã ÅЪÍÕÈÉ ÈÍÄÅÊÑ ÕYÍÑÍÈÉ ÁÀÐÀÀ.4 109.0 100. FOOTWEAR AND CLOTH  Clothing.0 105.9 100. òàðèà.0 103. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. tableware and household utensils Tools and equipment Household maintenance HEALTH  Medical products.0 111. ñî¸ëûí ¿éë÷èëãýý  Íîì.4 110.0 108.8 102.9 101.2  106. photographic and information  processing equipment Major durables for recreation and culture  Recreational and cultural services  Newspapers.0 109.Section 9. ÒYËØ Îðîí ñóóöíû áîäèò ò¿ðýýñ  Îðîí ñóóöíû çàñâàðûí ¿éë÷èëãýý  Óñàí õàíãàìæ. ÃÓÒÀË Õóâöàñ.5 100. dairy products. áóñàä ¿éë÷èëãýý  Öàõèëãààí. ºíäºã Òºðºë á¿ðèéí ººõ.6 120. ÃÝÐ ÀÕÓÉÍ ÁÀÐÀÀ Òàâèëãà.3 116. ÓÑ Õ¿íñíèé áàðàà Òàëõ.9  100.0 100.3 102.7  100.0 103. áóñàä òîíîã òºõººðºìæ  ×ºëººò öàãò çîðèóëñàí õýðýãñýë  ×ºëººò öàã.0 100. ýìíýëãèéí õýðýãñýë  Àìáóëàòîðèéí ¿éë÷èëãýý  Ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý  ÒÝÝÂÝÐ Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õóäàëäàí àâàëò  Õóâèéí òýýâðèéí õýðýãñëèéí çàñâàð. áóäàà Ìàõ.visual. ÓÍÄÀÀ.0 109. ÁªÑ ÁÀÐÀÀ. flour and cereals Meat and meat products Milk.9 100. HOUSEHOLD EQUIPMENT Furniture. á¿ëýã.0 103.

¿éë÷èëãýýíèé íýð 2011 XII 2011 XII Commodities and services.2 102. 100 ãð Óíäàà. 0. êã 93.7 104. äýýä çýðýã.0 100. kg Chicken leg.5 100.7 100. ë Òàðàã. for December. kg Horse meat.0 100. kg Raisin. 2011 îíû 12 дугаар ñàðä CONSUMER PRICE INDEX OF SELECTED GOODS AND SERVICES IN ULAANBAATAR. kg Carrot.7 100.75 ë Шар айраг. litre Fat.500 gr 102.7 100.5 137.5 100.0 100. kg Turnip.5 litre Cigarettes. kg Margarine. kg Vinegar. êã ªðãºñò õýìõ.5 100.8 115.9 114. 380 ã Sugar. çàäãàé. ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ.3 99. 0. ø Milk. êã Äîòîð ìàõ.0 100. 170 ãð Êåò÷óï.5 100.3  100.7 100.0 102.0 Bakery. êã Mutton. êã Õóóðàé ñ¿¿. kg Egg. highest grade. êã ªíäºã. 1 kg Chocolate.0 116. êã Ñàðìèñ. êã Potato. kg 102. ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀ.1 Òºìñ. kg 118. 100 ãð Æèìñíèé ÷àíàìàë. 350 gr 101. kg Òàëõ. êã Apple.1 105.5 litre Wine.7 115. "Àòàð".7 135. 500 ãð Õàòóó ÷èõýð.9 100. 0. 1 litre 98. 350 ãð Vodka "Arkhi". 2 kg Black tea.5 Ýëñýí ÷èõýð.0 101. 50 ã Êîôå. 170 gr Ketchup. êã Áººðºíõèé ñîíãèíî.1 100.0 101. kg Cube sugar. êã Ëóóâàí. êã ¯çýì.6 104. õàéðöàã Ä¿íñýí òàìõè.êã 95. kg Øàð áóäàà.75 litre Beer.0 95.5 100. grade 1.8 100.2 102.25 ë Æèìñíèé ø¿¿ñ. 1 êã Øîêîëàä.0  100. äîòîîä.8 100.0 102.5 101. 380 gr 96. êã ¯õðèéí ìàõ. piece Ãóðèëàí áîîâ. kg Cabbage. litre Yoghurt.0 100.1 102.3 83.8 101.3 101. 1 ë Green tea. kg Mayonnaise. white. piece 102.0 100. 0.3 105.0 107. kg Butter.0 Àëèì.0 Óðãàìëûí òîñ.3 103. êã Гадил. êã Òàõèàíû ãóÿ. 1 piece Tomato.6 106.0 100.6 103. 2011 õóâü percentage Áàðàà. 2 êã Áàéõóó öàé.9 Flour. kg Õîíèíû ìàõ.6 126. 0. ë Ǻºõèé.3 100.9 100.6 100. 2-ð çýðýã. 250 ãð Salt.0 100. 500 ãð Vegetable oil. 250 gr 107.6 95.8 98.4 103.5 130. 1.7 119.6 103. ø 102. 100 gr Jam. êã Ìàíæèí. kg Ãóðèë.0 54 .Á¿ëýã 9. 1-ð çýðýã.2 98.7 104.0 Øèíãýí ñ¿¿.0 104. êã Öóó.9 100.5 ë Äàðñ.0 Flour. 900 ãð 100.0 Àðõè.0 100.7 101.1 118.7 108. öóâäàé ×àíàìàë õèàì.8 100. kg 135.5 ë ßíæóóð. êã 103. áóëöóó Óëààí ëîîëü. local. ¯íý 9. kg Onion. round. kg Garlic.2 91.4 100. kg Cucumber. êã 101.9 117.8 94. êã Öºöãèéí òîñ. kg Animal interior Sausages. 500 gr Candy.0 100. êã ¨îòîí. êã Áàéöàà.0 100.0 Bread "Atar". 0. êã Ìàéîíåç. 1. packet Pipe tobacco. êã 95. kg Powdered milk. ë ªºõºí òîñ.3 100.9 103. grade 2.6 70.0 101. êã Àäóóíû ìàõ.0 101.0 100. òºðºë.0 Íîãîîí öàé.0 Rice.9 110. 900 gr Öàãààí áóäàà. õýìæèõ íýãæ 2010 XII 2011 XI unit of measure Ãóðèë.0 100.0 Äàâñ.0 102. 100 g Soft drink.0 Flour.5. 50 g Coffee.3 115. öàãààí. litre Cream. kg Ãóðèë.0 Millet. 1 êã Maðãàðèí.25 litre Fruit juice. kg Beef.0 100.6 100.5 105. kg Banana.

0 101.0 Cotton cloth.0 100. 1 roll Òîñîí áóäàã. ø Öàìö. 1 õ¿íèé Ò¿ëøíèé ìîä. m 114.6 Woollen cloth.1 93.2 103.0 100. Price Áàðàà. piece Dishwashing detergent. in ger district. 1 õ¿íèé Ãàð í¿¿ðèéí àë÷óóð.0 100.0 100. ø Óãààëãûí ìàøèí.0 102.0 Ýðýãòýé õ¿íèé  өвлийн ãóòàë. ø Îõèäûí даашинз.7 90. domestic.0 Ýмýãòýé íýõèé äýýë. 1.0 100. piece Children's jeans.0  Х¿¿õäèéí ºâëèéí хүрэм.7 100. piece Tights.0 122. öàãààí.3 100.6 100.0 100.8 100.0 100.5 123.0 100.8 108.0 100. ø Òðèêî.5 100. piece Washing detergent.0 130.1 143. 1 êÂò.0 100.0 100.0 100. õîñ Sport shoe.6 107. õîñ Boy's winter boots.0 100. set Cashmere sweater.3 100. ì Ýðýýí äààâóó.0 100. 1 slack Coal.0 100. õîñ  Men's winter leather boots.0 100. 50 êã. 1 m 2 Electricity.9 100.0 100. set Men's shirt. 40 ë Õîã õàÿãäàë. öàãààí. 2*3 ì Õºâºíòýé õºíæèë.0 100. тариф ¢нэ. îðîí ñóóöíû. 1ì 2 Õàëààëò.0 100. 1 êÂò.0 100. 1 øóóäàé Í¿¿ðñ.4 111.0 100. piece Öåìåíò.0 116. ø Bed.öàã Õàëóóí óñ. piece 100. ø Ýðýãòýé õ¿íèé ºìä.2 105.7 107. pair Ýðýãòýé õ¿íèé ï¿¿ç. ø Æèíñ.6 112.0 100. тариф  Õ¿¿õäèéí ï¿¿ç. ø Öàõèëãààí зуух. per capita Monthly housing service fee. 2011 XII 2011 XII unit of measure 2010 XII 2011 XI 144. ø Ýäèéí ñàâàí. ø Óãààëãûí íóíòàã. per capita Fresh water supply fee /in ger district/ for 40 l 55 .0 100.1 m 2 Monthly heating fees.6 144.5 104. ø Slab.0 100. piece 115.9 127. piece Pot.0 100.0  Monthly water use fee. 1 õ¿íèé 2 Çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé õºëñ.6 111. 1ì Öàõèëãààí.0 100. ø Þáêà. piece Carpet. 2 liters volume Porcelain cup. ø Óñ áóöàëãàã÷.öàã Öàõèëãààí.0 100.9 113. 1 KWH Hot water use fee.8 100. ýðýãòýé хослол Boy's winter coat. тариф  Îðîí ñóóöíû áàéð ò¿ðýýñëýõ ñàðûí õºëñ Monthly rent for apartment.0  100.4 114. ø Õ¿¿õäèéí ìàëãàé îðîîëòíû õîñëîë. per capita Wood for fuel.3 103.1 90. ø Õîîëíû òºìºð ñàâ. 2*3 m Cotton blanket.8 129. хос Women's winter leather boots.0 100. for apartment.0 100. хос Õèìè öýâýðëýãýý. litre Ïëèòà.5 100. õýìæèõ íýãæ Íîîñîí äààâóó.7 120.1 169.0 100.0 104. õîñ Íîîëóóðàí öàìö.0 Silk cloth. 50 kg.0 Öàéíû õàëáàãà. äîòîîä Õèâñ. ë White oil paint.0 100.Table 9. ðóëîí Wall-paper.0 100. ø Women's sheepskin coat. ø Õ¿¿õäèéí æèíñýí ºìä. men's suit 147. Tea spoon.0 136. domestic Öýâýð óñíû ¿íý.0 100.5 127.0 100. 1 õ¿íèé Áîõèð óñíû ¿íý.0 133. pair 9­р сард  Улаанбаатар хотын бараа ¢йлчилгээний  ¢нэ.4 104. piece Girl's dress. piece Electric iron.0 100. piece Jeans. ø Òîîñ ñîðîã÷. double Sofa.7 123. piece Vacuum cleaner. per capita Sewage water use fee.5 l 100. тариф  Ýìýãòýé õ¿íèé9­р сард  ãóòëûí ºñãèéä çàí òàâèõ Lady's shoes repair 9­р сард  Улаанбаатар хотын бараа ¢йлчилгээний  ¢нэ.0 100. pair Ýìýãòýé õ¿íèé өвлийн øèðýí гутал. îðîí ñóóöíû.0 100. ø.0 93. piece Blouse.0 100.0 100.5-ын ¿ðãýëæëýë.3 100. piece Trousers. 1-ð õîîëíû.3 123. ø Àÿãà. äîòîîä Cement. m 112.0 100. ø Men's sheepskin coat.0 100.0 100. pair Улаанбаатар хотын бараа ¢йлчилгээний  ¢нэ.0 104. 1 õ¿íèé Öýâýð óñíû ¿íý /ãýð õîðîîëëûí 纺âðèéí/. imported.3 112.0 100. 1.0 100. õîñ Ñîðî÷êàí öàìö.0 100. 25 ñì. ãýð õîðîîëëûí . m Ýðýãòýé íýõèé äýýë. piece Children's woollen maffler and hat set Dry cleaning. 1 øóóäàé Carbage collection fee.6 101.0 100. pair Ýðýãòýé õ¿үхдийн өвлийн ãóòàë.8 102.4 123. ñàðä.5 100.3 105. single Face cotton towel.1 111. ñàðä.5 continuation) Commodities and services. 1 KWH Electricity.0 100.0 100.0 100.8 102. piece Suit. 2 õ¿íèé Буйдан. тариф  9­р сард  Улаанбаатар хотын бараа ¢йлчилгээний  ¢нэ. 2 ë Øààçàí àÿãà.8 105. 500 gr 113. men's. 1 slack Óíòëàãûí îð.5 ë Refrigerator. ø Öàõèëãààí èíä¿¿.0 100.7 Õºðãºã÷. ш Ýðýãòýé õ¿íèé õîñëîë. piece Electric kettle.0 128. 500 ãð Light bulb. piece Electric cooker. women's. men's.0 123. 1 bedroom Õàíûí öààñ. õîñ  Men's sport shoes. ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë.0 ×èéäýíãèéí øèë. òàâàã óãààã÷ øèíãýí. ì Òîðãî. piece Washing machine.0 100. piece Laundry soap. piece 113.0 100. children's. ш Ýìýãòýé õ¿íèé õîñëîë.4 114. ø Øààçàí òàâàã. 5 liters volume Thermos. 5 ë Öàéíû õàëóóí ñàâ. piece 100.2 128. piece Skirt. piece Suit. ì (Õ¿ñíýãò 9. ñàðä.Section 9.

middle size . õóâèéí ñóðãóóëü Notebook.0 100.2 100. ø Colour television set DVD player.0 100.1 òàëäàà Àâòîáóñíû áèëåò. piece Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí.0 100. 1 min Skytel.5-ын ¿ðãýëæëýë. ýìýãòýé Àëòàí áºãæ. õýìæèõ íýãæ Àñïèðèí.0 100. 3 min Internet use charge. ñ¿ëæýýí äîòðîî 1 ìèí ÓÁ-Äîðíîä óòñààð ÿðèõ õºëñ. ø DVD òîãëóóëàã÷. êì Õîò õîîðîíäûí òàêñèíû õºëñ. 10*15 cm Rental of VCD movies.0 100.3 100. äîòîîä.0 100. 1 öàã Internal postal charge Fixed phone local call. 10 tablets 100. VCD. ÝÕÎ (Õ¿ñíýãò 9.5 100.  тариф  Ýìýãòýé õ¿íèé ¿ñ òàéðàëò Women's hair cut 9­р  сард  Улаанбаатар  хотын  бараа  ¢йлчилгээний  ¢нэ.0 120. ëèòð Äèçåëèéí ò¿ëø. within own network call.9 112.1 100.0 Laboratory ultra sound testing 100. piece Basketball. ø Êîìïüþòåð.0 100.0 101. ø Гэрэл зургийн /дижитал/ àïïàðàò. áîîäîë 103.0 100.7 117.0 100.0 100.0 Í¿¿ðíèé ýíãýñýã. óëñûí ñóðãóóëü Ñóðãàëòûí òºëáºð.0 108.0 Ñóóäëûí àâòîìàøèí. ñ¿ëæýýí äîòðîî 1 ìèí Ñêàéòåë.3 102. 1 hour 118.0 100.0 100.4 Äîòîîäîä çàõèà èëãýýõ òàðèô Cóóðèí óòñààð ÿðèõ òàðèô.0 100.9 100.4 100.8 125.5 continuation) Commodities and services. within own network call.0 100.Á¿ëýã 9.3 107.0 100. ø Ñàãñàí áºìáºã.1 108.5 100.4 100. 1 person 117.0 100.0 101. äºðâºëæèí.0 100. 1 ìèí Mîáèêîì.0 100. 1 õ¿íèé Soft toys. 1 mln.0  Vitamin "C".0 100.0 100. piece Quartelly subscription of "Daily news" Rollpen.call.8 100. private 106.0 100.0 Ñóðàã÷èéí äýâòýð.1 100. äóíä ãàðûí 56 Lady's watch Golden ring. 1 ñàÿ Ø¿äíèé ýì÷èä ¿ç¿¿ëýõ õºëñ Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýý õèéõ õºëñ. 1 day Admission to movies.0 100. piece Digital photo camera.0 100.0 100. 1 óäàà Ìèêðî àâòîáóñíû áèëåò. II õîîë  Restaurant dish Çîîãèéí ãàçðûí õîîëíû ¿íý Cafe's dish Ýðýãòýé õ¿íèé ¿ñ çàñàõ Men's hair cut 9­р  сард  Улаанбаатар  хотын  бараа  ¢йлчилгээний  ¢нэ.0 Dentist service's fee 106. pressed. ø Beauty soap.0 133. litre Diesel fuel. 1 min UB-Dornod tel.0 108.0 102. piece Petrol "A-80".0 100. litre Petrol "A-93". ø Áåíçèí. 200 gr Ø¿äíèé îî. ëèòð Car. ¿ðëýí.0 141. 3 ìèí Èíòåðíåò àøèãëàõ õºëñ. 2011 XII 2011 XII unit of measure 2010 XII 2011 XI Aspirin.1 100.7 112. set Compact disk.0 117.4 113. UB-Beijing.3 100.0 Ðåñòîðàíû õîîëíû ¿íý. 1 òàëäàà Îíãîöîîð çîð÷èõ õºëñ.8 156.0 100. À-80. 50 ø Ïåíèöèëëèí. 200 ãð Shampoo.0 ªíãºò òåëåâèçîð.0 100. ëèòð Áåíçèí. ø Facial powder. ø Êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñàðûí õóðààìæ Çóðàã áóóëãàõ õºëñ.0 117.0 Òºìºð çàìààð çîð÷èõ õºëñ. blank. 1 way Taxi service fare.0 100.8 107.0  100.1 103.  тариф тариф  Í¿¿ðýíä èëëýã õèéõ õºëñ Fee for facial massage 106. domestic.0 100.0 100.0 Ǻºëºí òîãëîîì.0 100.0 ãð ̺íãºí àÿãà.0 100. 10 tablets 105. 10*15 ñì Âèäåî ïðîêàòûí ¿éë÷èëãýý. km Intercity taxi fare.9 172. 100 ãð Toothpaste.0 100.1 100. domestic. èæ á¿ðäýë Êîìïàêò äèñê. piece Cable TV service.7 100. 1 min Mobicom. UB-Beijing.0  Áóãóéí öàã.  тариф  Toilet paper. ÓÁ-Áýýæèí.2 100.0 100. 1 way Airticket fare. 1 way 100.0 114. ÓÁ-Äàðõàí Îíãîöîîð çîð÷èõ õºëñ. 1 òàëäàà Òºìºð çàìààð çîð÷èõ õºëñ. 10 pieces сард  Улаанбаатар  хотын  бараа  ¢йлчилгээний  ¢нэ.0 100.3 125. 10 ø Àìïèöèëëèí. state Annual education tuition.0 100. 100 gr 9­р  сард  Улаанбаатар  хотын  бараа  ¢йлчилгээний  ¢нэ. À-93.0 104. ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë. ø "ªäðèéí ñîíèí" óëèðëûí çàõèàëãà ¯çãýí áàë. piece Personal computer. ø Ñóðãàëòûí òºëáºð. ÓÁ-Áýýæèí. 1 way Bus fare. 104. piece Annual education tuition.0 100.9 117.0 100.Table 9.0 100. piece ¯ñíèé øàìïóíü.0 100. 1 òàëäàà Railway ticket fare. 1 ºäºð Êèíîíû áèëåò.8 100. äîòîîä. 3. 10 ø Sanitary pad. ¯íý Áàðàà.  тариф  Ýìýãòýé õ¿íèé àðèóí öýâðèéí õýðýãëýë. 1 óäàà Õîò äîòîðõè òàêñèíû õºëñ. 1 way Railway ticket fare.0 100. 3 g Silver cup. litre 102. piece 100.0 104. pack Àðèóí öýâðèéí9­р  öààñ.0 Ampicillin.3 140.3 100. 50 tablets 102.0 119.0 Pennicillin. injection. 10ø Амин дэм "Ñ". monthly charge Colour photo printing.8 100. 1 way Mini bus fare. öýâýð. òàðèàãààð. UB-Darkhan Airticket fare.0 100.8 100.0 100.0 100.0 100. I.

by months Àéìàã.6 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ.Section 9. ñàðààð AVERAGE MARKET PRICE OF SOME AGRICULTURAL PRODUCTS. Price 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation) 1 øèðõýãèéí äóíäàæ ¿íý Average price of 1 piece Àäóóíû øèð 2010 XII Áàðóóí á¿ñ 25 000 19 700 19 800 22 000 18 000 Õàíãàéí á¿ñ 25 000 22 000 19 000 17 500 25 000 23 000 Òºâèéí á¿ñ 22 000 23 000 24 000 25 000 21 000 20 000 22 000 Ç¿¿í á¿ñ 17 800 19 000 24 000 Óëààíáààòàð 24 600 Horse hide 2011 XI Western region 37 000 32 000 32 000 30 000 22 000 Khangai region 37 000 32 000 28 500 25 000 38 000 35 000 Central region 35 000 32 000 38 000 34 000 32 000 40 000 Eastern region 29 500 32 500 40 000 Ulaanbaatar 37 000 2011 XII 41 000 39 000  35 000 35 000 38 000 38 000 38 000 40 500 25 000 38 000 30 000 35 000 32 000 40 000 43 000 32 000 31 500 35 500 38 000 40 000 43 000 39 000 57 . íèéñëýë Aimags and the Capital city Áª / BO ÃÎ / GO ЗА / ZA Ó / UV ÕÎ / KHO ÀÐ / AR ÁÕ / BKH ÁÓ / BU ÎÐ / OR ªÂ / OV Õª / KHS ÃÑ / GS ÄÀ / DA ÄÎ / DO ÄÓ / DU ªÌ / OM ÑÝ / SE Òª / TO ÄÄ / DD ѯ / SU ÕÝ / KHE ÓÁ / UB òºã tog 1 øèðõýãèéí äóíäàæ ¿íý Average price of 1 piece ¯õðèéí øèð Cattle hide 2 ì-ýýñ äîîø óðòòàé 2 ì-ýýñ äýýø óðòòàé Less than 2 m More than 2 m 2011 XI 2011 XII 2010 XII 2011 XI 2011 XII Áàðóóí á¿ñ Western region 21 000 21 500 25 000 25 000 15 000 15 000 25 000 27 000  24 000 25 000 12 000 31 700 35 000 20 000 20 000 14 000 22 000 25 000 16 000 22 000 26 000 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 28 000 29 000 25 000 40 000 38 000 25 000 25 000 12 000 28 000 28 000 26 000 27 500 21 500 36 000 36 000 26 500 26 500 21 000 40 000 37 500 15 000 28 000 25 000 26 000 27 000 20 000 33 000 35 000 Òºâèéí á¿ñ Central region 25 000  28 000 30 000 30 000 31 000  29 000 23 000 38 000 36 000  19 700 27 000 29 000 20 000 20 000 25 000  25 000 24 000 35 000 35 000 25 000  24 000 20 000 40 000 40 000 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 25 000 25 000 18 000 28 000 28 300 23 500 25 000 17 000 32 500 35 000 30 000 28 000 14 000 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 29 000 30 000 24 000 39 000 40 000 (Õ¿ñíýãò 9. íèéñëýë Aimags and the Capital city 2010 XII Áª / BO ÃÎ / GO ЗА / ZA Ó / UV ÕÎ / KHO 12 000 10 000 11 000 12 300 ÀÐ / AR ÁÕ / BKH ÁÓ / BU ÎÐ / OR ªÂ / OV Õª / KHS 14 000 10 000 12 500 11 000 13 000 ÃÑ / GS ÄÀ / DA ДУ / DU ªÌ / OM ÑÝ / SE Òª / TO 12 000 9 500 14 500 11 000 12 000 13 000 ÄÄ / DD ѯ / SU ÕÝ / KHE 11 000 11 000 13 000 ÓÁ / UB 15 300 Àéìàã.

Average price of 1 piece  íèéñëýë Хонины /ноостой/ нэхий. piece  skin with cashmere. piece Capital city 2010 XII 2011 XI 2011 XII 2010 XII 2011 XI 2011 XII Áàðóóí á¿ñ Western region Áª / BO ÃÎ / GO ÇÀ / ZA Ó / UV ÕÎ / KHO 6 000 7 000 7 500 5 000 - ÀÐ / AR ÁÕ / BKH ÁÓ / BU ÎÐ / OR ªÂ / OV Õª / KHS 8 000 8 500 7 300 8 000 10 000 6 500 ÃÑ / GS ÄÀ / DA ÄÎ / DO ÄÓ / DU ªÌ / OM ÑÝ / SE Òª / TO 8 000 9 000 8 000 9 000 8 000 6 000 8 500 ÄÄ / DD ѯ / SU ÕÝ / KHE 5 600 4 500 - ÓÁ / UB 7 500 58 12 000 16 000 12 500 16 000 Õàíãàéí á¿ñ 15 000 15 500 15 000 18 000 18 000 Òºâèéí á¿ñ 14 700 15 000 12 000 18 000 16 000 14 500 15 000 Ç¿¿í á¿ñ 11 500 11 000 12 000 Óëààíáààòàð 12 000 14 300 18 000 13 500 19 500 21 000 17 200 19 000 19 500 Khangai region 19 000 19 000 20 000 17 000 15 500 13 000 11 500 20 000 21 000 17 000 16 000 Central region 15 000 20 000 17 000 19 500 18 000 20 000 20 000 21 700 16 000 22 000 17 000 16 300 Eastern region 12 000 16 000 14 000 15 000 14 000 19 000 Ulaanbaatar 14 000 19 000 16 700 16 000 14 000 17 000 20 300 22 200 19 700 19 500 21 500 14 000 17 000 18 000 15 000 19 000 21 500 18 500 22 000 - 16 500 17 000 13 000 18 000 17 500 15 000 17 000 18 000 21 000 20 000 23 700 22 000 19 000 13 000 17 000 17 000 18 000 20 000 22 000 15 000 17 000 . ширхэг Sheep skin Ямааны /ноолууртай/ арьс. ширхэг Goat Aimags and the with wool.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9. ¯íý Àéìàã.Á¿ëýã 9. íèéñëýë Aimags and the Capital city 2010 XII Áª / BO ÃÎ / GO ÇÀ / ZA Ó / UV ÕÎ / KHO 49 700 - ÀÐ / AR ÁÕ / BKH ÁÓ / BU ÎÐ / OR ªÂ / OV Õª / KHS 43 000 47 000 43 300 49 000 47 000 ÃÑ / GS ÄÀ / DA ÄÎ / DO ÄÓ / DU ªÌ / OM ÑÝ / SE Òª / TO 40 000 48 000 48 000 50 000 ѯ / SU 40 000 ÓÁ / UB 49 000 (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation) 1 êã-ыí äóíäàæ ¿íý Average price of 1 kg ßìààíû íîîëóóð Greezy cashmere Öàãààí White Áîð Brown 2011 XI 2011 XII 2010 XII 2011 XI 2011 XII Áàðóóí á¿ñ Western region 45 000 48 000 45 000 48 000 50 000 45 000 50 000 45 000 50 000 45 000 45 000 55 000 53 000 50 000 50 000 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 52 000 45 000 43 000 52 000 45 000 50 000 45 000 48 000 40 000 42 000 50 500 49 000 41 500 50 500 49 000 48 000 46 000 49 000 48 000 46 000 49 000 45 000 48 000 50 000 42 000 Òºâèéí á¿ñ Central region 50 000 45 000 40 000 45 000 40 000 45 000 40 000 43 000 45 000 49 000 41 700 50 000 40 000 48 000 50 000 50 000 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 35 000 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 52 000 50 000 - (Õ¿ñíýãò 9.6 continuation) 1 øèðõýãèéí äóíäàæ ¿íý Àéìàã.

òºã Average price for 1 horse. Price (Õ¿ñíýãò9. ìÿí.òºã Àéìàã. ìÿí. íèéñëýë Aimags and the Capital city Íàñ ã¿éöñýí àäóó Adult horse Ìîðü Castrated horse 2010 XII 2011 XI 2011 XII 2010 XII Áª / BO ÃÎ / GO ÇÀ / ZA Ó / UV ÕÎ / KHO 439 305 259 304 322 635 373 412 473 428 644 391 418 492 519 399 265 228 255 280 ÀÐ / AR ÁÕ / BKH ÁÓ / BU ÎÐ / OR ªÂ / OV Õª / KHS 276 241 259 344 262 281 388 331 402 365 365 324 398 350 447 360 426 386 251 219 263 345 242 261 ГС / GS ÄÀ / DA ÄÎ / DO ÄÓ / DU ªÌ / OM ÑÝ / SE Òª / TO 250 558 289 317 266 400 340 462 482 388 401 378 440 480 470 545 423 457 403 438 512 250 430 294 303 250 380 320 ÄÄ / DD ѯ / SU ÕÝ / KHE 274 312 329 396 421 328 413 473 328 263 278 291 ÓÁ / UB 270 400 400 250 2011 XI 2011 XII Áàðóóí á¿ñ 563 412 583 546 430 Õàíãàéí á¿ñ 533 486 569 550 461 Òºâèéí á¿ñ 528 595 561 586 516 541 Ç¿¿í á¿ñ 538 505 373 572 432 536 535 521 550 500 611 570 480 578 629 581 569 515 555 494 530 430 2010 XII 2011 XI Western region 338 274 275 277 258 Khangai region 375 300 290 350 318 Central region 340 367 362 327 Eastern region 323 270 267 2011 XII 2010 XII 2011 XI 2011 XII 397 295 400 480 300 414 306 425 417 317 278 270 265 267 233 373 291 375 450 300 395 299 408 393 283 333 325 360 433 321 383 317 396 445 358 375 325 290 320 304 333 300 347 400 298 367 317 390 423 348 355 430 351 450 345 362 360 401 401 380 347 362 350 345 341 318 355 438 346 320 362 360 392 375 350 321 361 381 333 289 370 450 292 285 245 254 360 270 266 344 450 271 (Õ¿ñíýãò 9. thous.6 continuation) Àäóóíû äóíäàæ ¿íý. íèéñëýë Aimags and the Capital city Average price for 1 camel.tog ªñâºð íàñíû àäóó Young horse ÿ¿ Ýð Ýì Mare Male Female 2011 XI 2011 XII Áàðóóí á¿ñ 573 317 389 433 400 Õàíãàéí á¿ñ 372 300 381 355 358 296 Òºâèéí á¿ñ 450 442 350 351 400 414 422 Ç¿¿í á¿ñ 367 386 281 Óëààíáààòàð 320 2010 XII 574 333 384 429 458 338 225 183 236 219 376 342 411 350 402 359 180 166 188 215 200 211 370 532 403 385 392 410 448 200 348 207 243 205 285 234 378 406 281 195 207 210 320 240 2011 XI 2011 XII Western region 419 258 314 303 313 Khangai region 285 236 306 200 200 234 Central region  325 318 277 269 300 320 314 Eastern region 272 290 207 Ulaanbaatar 300 2010 XII 2011 XI 2011 XII 435 269 317 303 338 318 210 177 200 200 400 251 307 330 300 405 264 314 301 324 283 276 318 200 309 291 180 164 186 200 183 207 263 231 300 200 227 274 266 320 200 321 285 320 384 302 292 325 320 327 200 330 201 230 200 280 229 300 315 261 242 250 290 306 350 371 296 266 308 290 320 279 304 207 191 189 202 249 262 193 263 292 193 300 225 290 290 59 .6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation) Òýìýýíèé äóíäàæ ¿íý. thous.Section 9.tog Íàñ ã¿éöñýí òýìýý Adult camel ªñâºð íàñíû òýìýý Young camel Àò Èíãý Ýð Ýì Castrated camel Cow camel Steer camel Cow camel 2010 XII 2011 XI 2011 XII 2010 XII Áª / BO ÃÎ / GO ÇÀ / ZA Ó / UV ÕÎ / KHO 494 429 460 450 457 619 499 667 594 525 629 510 610 605 612 437 357 375 396 369 ÀÐ / AR ÁÕ / BKH ÁÓ / BU ªÂ / OV Õª / KHS 513 503 505 497 452 583 600 657 650 523 667 615 693 759 546 438 411 425 400 403 ÄÀ / DA ÄÎ / DO ÄÓ / DU ªÌ / OM ÑÝ / SE Òª / TO 520 559 601 537 548 540 682 633 757 600 656 640 721 655 732 600 623 420 469 498 420 459 ÄÄ / DD ѯ / SU ÕÝ / KHE 539 445 421 598 586 467 592 679 446 446 380 390 Àéìàã.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.

Á¿ëýã 9. ¯íý

(Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation)
¯õðèéí äóíäàæ ¿íý, ìÿí.òºã
Average price for 1 cattle, thous.tog

Àéìàã,
íèéñëýë
Aimags
and the
Capital
city

Íàñ ã¿éöñýí ¿õýð

ªñâºð íàñíû ¿õýð

Adult cattle

Young cattle

Ýð

Ýì

Ýð

Ýì

Male

Female

Male

Female

2010 XII 2011 XI 2011 XII 2010 XII 2011 XI 2011 XII 2010 XII 2011 XI 2011 XII 2010 XII 2011 XI 2011 XII

Áª / BO
ÃÎ / GO
ÇÀ / ZA
ÓÂ / UV
ÕÎ / KHO

318
341
409
349
406

424
380
725
512
493

432
417
691
563
588

ÀÐ / AR
ÁÕ / BKH
ÁÓ / BU
ÎÐ / OR
ªÂ / OV
Õª / KHS

369
392
510
548
445
512

491
511
641
585
577
470

509
544
729
580
739
515

ГС / GS
ÄÀ / DA
ÄÎ / DO
ÄÓ / DU
ªÌ / OM
ÑÝ / SE
Òª / TO

675
507
446
563
550
592

650
690
607
516
650
640
680

790
650
676
536
650
645
693

ÄÄ / DD
ѯ / SU
ÕÝ / KHE

541
527
501

638
650
434

634
685
427

ÓÁ / UB

360

520

520

60

Áàðóóí á¿ñ
394
412
333
367
516
534
438
435
435
478
Õàíãàéí á¿ñ
319
414
444
325
408
461
370
502
551
535
565
560
361
554
568
337
338
399
Òºâèéí á¿ñ
550
540
625
596
673
475
547
583
420
459
466
525
675
600
450
528
528
488
571
594
Ç¿¿í á¿ñ
472
487
499
425
491
550
412
378
372
Óëààíáààòàð
340
480
480

292
316
342
299
322

246
256
265
214
255
245
232
276
370
300
242
300
453
336
320
404
375
345
316
296
298
250

Western region
299
315
264
289
393
402
346
339
325
360
Khangai region
327
329
309
337
393
408
355
355
567
498
262
312
Central region 
475
435
453
470
388
396
330
355
517
520
420
418
442
446
Eastern region
400
403
366
423
264
264
Ulaanbaatar
420
420

234
239
282
215
230

290
257
377
321
310

298
284
384
325
310

233
230
266
350
279
235

311
271
384
340
533
247

318
308
397
340
395
285

300
430
300
290
300
350
334

400
425
364
301
400
425

415
458
396
333
475
398
425

304
278
269

354
338
260

379
423
260

230

380

380

Section 9. Price

Àéìàã, íèéñëýë
Aimags and the
Capital city
2010 XII
Áª / BO
ÃÎ / GO
ÇÀ / ZA
ÓÂ / UV
ÕÎ / KHO
ÀÐ / AR
ÁÕ / BKH
ÁÓ / BU
ÎÐ / OR
ªÂ / OV
Õª / KHS
ÃÑ / GS
ÄÀ / DA
ÄÎ / DO
ÄÓ / DU
ªÌ / OM
ÑÝ / SE
Òª / TO
ÄÄ / DD
ѯ / SU
ÕÝ / KHE
ÓÁ / UB

(Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation)
Õîíèíû äóíäàæ ¿íý, ìÿí.òºã
Average price for 1 sheep, thous.tog
Íàñ ã¿éöñýí õîíü
Adult sheep
Ýð
Ýì
Wether sheep
Ewe
2011 XI
2011 XII
2010 XII
2011 XI
2011 XII
Áàðóóí á¿ñ
Western region
75
115
117
58
97
93
65
93
95
48
69
70
66
91
97
44
69
74
60
90
97
41
70
72
71
97
99
53
74
78
Õàíãàéí á¿ñ
Khangai region
60
91
89
50
70
71
59
88
92
46
64
69
72
96
98
53
71
76
65
90
85
55
70
65
72
104
111
53
86
79
68
78
85
49
59
61
Òºâèéí á¿ñ
Central region
60
97
113
45
70
83
78
100
120
65
83
88
80
107
110
60
78
83
79
99
99
56
74
73
70
115
118
57
92
92
85
96
96
66
75
75
83
108
110
62
79
81
Eastern region
Ç¿¿í á¿ñ
60
83
90
47
67
70
77
93
109
48
66
72
74
74
74
59
60
64
Óëààíáààòàð
Ulaanbaatar
55
120
120
52
80
80

Àéìàã, íèéñëýë
Aimags and the
Capital city

Ýð
Wether goat
2011 XI
Áàðóóí á¿ñ

2010 XII
Áª / BO
ÃÎ / GO
ÇÀ / ZA
ÓÂ / UV
ÕÎ / KHO

44
48
43
41
55

ÀÐ / AR
ÁÕ / BKH
ÁÓ / BU
ÎÐ / OR
ªÂ / OV
Õª / KHS

39
48
48
40
52
49

ÃÑ / GS
ÄÀ / DA
ÄÎ / DO
ÄÓ / DU
ªÌ / OM
ÑÝ / SE
Òª / TO

50
59
54
58
53
65
59

ÄÄ / DD
ѯ / SU
ÕÝ / KHE

44
50
56

ÓÁ / UB

35

75
66
63
60
64
Õàíãàéí á¿ñ
61
66
73
50
73
59
Òºâèéí á¿ñ
74
75
74
71
87
67
67
Ç¿¿í á¿ñ
60
62
53
Óëààíáààòàð
70

(Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation )
ßìààíû äóíäàæ ¿íý, ìÿí.òºã
Average price for 1 goat, thous.tog
Íàñ ã¿éöñýí ÿìàà
Adult goat
Ýì
Female goat
2011 XII
2010 XII
2011 XI
2011 XII
Western region
72
38
62
62
68
38
48
52
68
33
47
52
61
30
47
48
76
42
44
60
Khangai region
61
35
50
51
68
40
50
52
75
38
58
62
45
35
40
38
76
43
54
63
60
39
47
47
Central region
75
40
51
58
79
51
66
69
76
46
57
60
71
46
53
56
85
42
65
65
67
50
54
55
70
48
56
57
Eastern region
63
37
50
52
68
36
47
52
54
42
42
43
Ulaanbaatar
70
32
65
65

61

Á¿ëýã 9. ¯íý

9.7 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒ ÄÀÕÜ ÁÀÐÈËÃÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ, ¿éëäâýðëýã÷ óëñ îðíîîð
AVERAGE PRICES OF MAJOR CONSTRUCTION MATERIALS IN ULAANBAATAR, by producing countries
òºã
Ìàòåðèàëûí íýð,
¿éëäâýðëýã÷ óëñ îðíîîð

Materials, by producing country

2011 XII

tog

2011 XII

Õýìæèõ Measurem
2010 XII 2011 XI 2011 XII
%
%
íýãæ
ent unit
2010 XII
2011 XI

Mongolia

Ìîíãîë Óëñ
Áåòîí çóóðìàã Ì-200

Concrete mortar M-200

Õºíãºí áåòîí 700

Iron concrete 700

Óëààí òîîñãî Ì-100

Brick made from clay M-100

Öåìåíò Ì-500

Cement M-500

ì3

m3

87 000

-

-

3

95 500 115 000 115 000
ì
m3
ìÿí.ø thous.piece 120 000
50 êã

50 kg

ì2

m2

3

m3

3

3

Âàêóóì öîíõ (15õ15)

Vacuum window (15x15)

Øàëíû áàíç (õîâèëã¿é)

Plank for floor (without groove)

Çàõàëñàí áàíç

Edged plank

ì

Ïàëê (15õ15), õóóðàé

Stick (15x15), dry

ø

Ýìóëüñ (äîòîð)

Emulsion (inward )

Õººñºíöºð (2.44x1.22ì)

Polystryrene (2.44x1.22m)

Çàìàñê

Varnish

ì

120.4

100.0

-

-

5 800

6 500

6 500

112.1

100.0

80 000

80 000

80 000

100.0

100.0

140 000 150 000 142 000

101.4

94.7

35 000

38 000

35 000

100.0

92.1

piece

20 000

25 000

23 000

115.0

92.0

êã

kg

9 000

-

-

-

-

ì2

m2

15 000

15 000

15 000

100.0

100.0

25 êã

25 kg

4 500

-

-

-

-

m

Russian Federation

ÎÕÓ
Õàð öààñ (÷óëóóòàé) 1õ10ì

Roofing paper (with stone) 1x10ò

áîîäîë

pack

14 500

20 000

20 000

137.9

100.0

Îëèô

Olip

êã

kg

4 600

-

-

-

-

Øîõîé (ìåëü)

Lime (meli)

êã

kg

600

-

-

-

-

People's Republic of China

ÁÍÕÀÓ
Öåìåíò Ì-500

Cement M-500

50 êã

50 kg

6 500

8 000

8 000

123.1

100.0

Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººã¿é)

Window glass 5mm (without reflection)

ì2

m2

12 000

15 000

15 000

125.0

100.0

Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººòýé)

Window glass 5mm (with reflection)

ì2

m2

10 000

-

-

-

-

Õàð öààñ (÷óëóóã¿é) 1x15

Roofing paper (without stone) 1x15

áîîäîë

pack

7 000

9 000

9 000

128.6

100.0

Õàäààñ 100ìì

Spike 100 mm

êã

kg

2 500

2 500

2 500

100.0

100.0

Òîñîí áóäàã

Oil paint

êã

kg

2 000

2 000

2 000

100.0

100.0

Õàíûí öààñ (10õ0.53 ì)

Wallpaper (10x0.53 m)

áîîäîë

pack

8 000

8 500

8 500

106.3

100.0

Ýìóëüñ (ãàäíà)

Emulsion (external)

18 êã

18 kg

18 000

18 000

18 000

100.0

100.0

Ýìóëüñ (äîòîð)

Emulsion (inward )

18 êã

18 kg

6 500

6 500

6 500

100.0

100.0

Øîõîé (ìåëü)

Lime (meli)

êã

kg

500

-

-

-

-

Õàâòàí 30x30 (øàëíû)

Slabstone 30x30 (for floor)

ø

piece

850

850

850

100.0

100.0

Øààçàí óãààãóóð

Ceramic sink

ø

piece

55 000

60 000

60 000

109.1

100.0

Øààçàí ñóóëòóóð

Ceramic lavatory pan

ø

piece

80 000

90 000

90 000

112.5

100.0

1 800

2 000

2 000

111.1

100.0

135 000 138 000 138 000

102.2

100.0

ªäðèéí ãýðýë (ñóóðüã¿é)

Electric filament lamp (without pivot)

ø

piece

Õààëãà (òºìºð)

Building door (metal)

ø

piece

Êðàíò

Tap

êîì

set

40 000

45 000

45 000

112.5

100.0

Óÿí ø¿ðø¿¿ð

Flexible shower kits

ø

piece

15 000

18 000

18 000

120.0

100.0

Øàõìàë øàë

Parquet floor

ì2

m2

10 000

12 000

12 000

120.0

100.0

Ä¿¿æèí òààç

False ceiling

2

3 500

3 500

87.5

100.0

Glue (adhesive)

m2
kg

4 000

Öàâóó (òàðàãàí)

ì
êã

4 000

3 500

3 500

87.5

100.0

ÕÁÍÃÓ

Federal Republic of Germany

Ýìóëüñ (ãàäíà)

Emulsion (external)

18 êã

18 kg

60 000

60 000

60 000

100.0

100.0

Ýìóëüñ (äîòîð)

Emulsion (inward )

18 êã

18 kg

47 000

47 000

47 000

100.0

100.0

áîîäîë

pack

4 500

5 000

5 500

122.2

110.0

ÁÍÑÓ
Õàíûí öààñ 12õ0.5

62

Republic of Korea
Wallpaper 12x0.5

STOCK MARKET* 10.1 ̪ÍêÍÈÉ ÍÈÉ˯¯ËÝËÒ.1 2 872 484.0 452 599.6  IV  II  2 314.8 260 583. bln.8 517 897.9 3 836 157. ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝË* MONEY.0 369 196.9  VI  5 350.7 1 845 529.2 357 754.2 278 335.9 5 772 557.2 462 234.2 3 523 607.7 287 660.6 839 932.6 4 570 531.0 VII VIII IX X XI XII 3 543 135.7 4 686 070.2 2 241 310. loan. ñàð á¿ðèéí ýöýñò.9 338 280.2 694 833.0 4 219 933.9 6 088 304.7 462 669.6 5 428 916.2 386 821.1 4 012 030.0  2009­I  ̺íãºíèé ¿ç¿¿ëýëò.5 2 404 674.4 366 253.3 2 408 657.5  2 352.2 629 701.0  1 600. ̺í㺠Ì2 / Money M2 5 913.0 352 735.0  2010­I  3 523.5  4 955.6  II  3 873.0  2 509.Section 10. ÇÝÝË.4 278 593.7 577 480.1 137.4 294 328.2 3 657 409.2 1 823 929.6  VII  5 428.9 2 458 107.1 256 932.9 300 428.4 159.6 2 683 675.4 5 913 235.0 754 299.0  IX  3 163.7  X  2011­I  3 657.9 2 715 261.3 4 465 359.2 VII VIII IX X XI XII 2 509 771.9 6 427 195.8 5 920 392.9 795 971.1 2 341 827.0 1 552 663. by months 2009 2010 2011 ̺í㺠Ì2 Money M2 Áàðàã ìºí㺠Quasi money ̺í㺠Ì1 Money M1 Òºãðºãèéí õàðèëöàõ Current account ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠Currency issued in circulation Áàíêíààñ ãàäóóðõ ìºí㺠Currency outside banks I II III IV V VI 2 201 245.1  XI  4 680.7 354 555.0 627 897.0  2 871.6 624 752.4 932 036.0 2 352 558.4 1 559 400.0 133.5 535 268.3 474 517.6 371 831.4 472 914.3 1 151 096.3 694 919.8 615 319.2 647 840.1 491 026.4 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII** 4 805 454.9 296 711.7 350 828.5 693 003.2 2 030 707.0 284 993.5 826 662.9 559 144. tog Õóãàöàà.8  VIII  V  2 439.4 397 300.8 943 823. ñàð бүрийн ýöýñò MONEY SUPPLY.5 544 382.8 1 894 865.4 678 907.7 1 072 924. Bank of Mongolia Òàéëáàð: Note: ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ** Preliminary estimates 63 .9  6 088.7 1 653 779.8 3 254 079. ñàðààð Periods.9 1 987 939.3 3 162 957.0  3 200.2 479 700.2 2 439 247.1 2 981 852.1 6 063 868.1  2 653.3  6 123.6 2 314 811.6 1 064 702.9 517 494.2 600 593.2 959 096.7 452 341.1 863 663. òýðáóì òºã Money indicators.7 356 869.2 3 851 715. Money.2  6 063.1 1 131 534.2 336 441.3 352 347.0 1 676 234.3 2 653 414.2 565 690.1  VIII  2 880.9 305 664.0  5 600.8 705 251.8 346 623.8 1 552 624.6 334 211.1 622 707.1 230 237.6  2 715.0 2 892 619.7 1 338 482.4 1 841 171.7 283 798.5 384 484.4 343 777. stock market X.3 384 122.3  XII  VII  2 671.8 5 350 512.2 1 741 125.9 350 644.4  VIII  XII 5 772.7 282 417.0 247 557.2 244 222.1 4 387 634.0  6 400.0  0.9 530 428.9 I II III IV V VI 2 871 011.0 150.3 260 504.4 769 415.5 673 939.7 274 566.7 628 571.2 497 138.7  VI  2 981.6 363 478.8 597 140.6 6 123 194.0 339 652.8 521 831.9 2 943 893.7 519 692.2  II  7 200.3 133.7 258 174.9 482 178.0  800.2 272 600.4 1 157 617.5 1 622 945.7 4 259 456.6 4 955 128.0  4 000.8  V  2 974.5 348 905.2 439 102.0 794 721.4 355 608.8 2 880 033.2 344 483.2 1 062 261.3 4 867 431.0  XI  3 254.0  2 400.2 638 773.6 2 114 668.6 1 665 977.4 2 716 472.7 467 523.5 308 010. LOAN.3 3 873 060.0  4 800.2 274 273.1 736 766.tog Áàðàã ìºí㺠/ Quasi money Ýõ ¿¿ñâýð: Source: * Ìîíãîëáàíêíû ñòàòèñòèêèéí ñàðûí áþëëåòåíü * Monthly statistical bulletin.1 398 675.2 549 886.5 478 939.3 1 966 857.4 1 764 924.5 3 773 586.6 511 386.5  3 939.7 713 351.5 4 360 991.2  IX  X  XI  6 427.4 995 746.6 381 150.2  5 920.7 359 644.3 1 000 575. MªÍê. at the end of every month ñàÿ òºã mln.4  III  ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠/ Currency issued in circulation IV  4 805.3 137.0 414 647.9 394 768.2 645 107.6 444 973. at the end of every month.9 1 123 350.4 531 134.9  2 341.7 3 522 363.4 238 786.1 2 353 955.4 340 289.0 4 679 981.0  3 851.3 608 778.7 525 138.8 2 725 373.2 350 639.3 4 006 154.3 363 915.0 388 202.4  X  VI  2 564.2 705 791.7 447 442.1 1 181 542.3 2 281 480.4 487 960.8  III  III  2 201.2 507 576.1  ̺í㺠Ì1 / Money M1 Òºãðºãèéí õàðèëöàõ / Current account V  4 867.2 369 723.7 2 974 483.3  2011 XII** 2010 XII %  .4  IX  XII  3 543.4 651 247.2  VII  IV  2 404.4 2 062 242.4 1 031 274.2 3 673 919.1 2 563 997.3 1 115 368.8 322 000.3 3 939 640.3 251 133.2 1 223 630.4 2 228 786.6 474 818.7 2 671 020.3 1 422 762.

6 352 584.0 15 756.7 577 480.2 VI 247 557.3 6 564 548.0 5 180 077.3 131 045.0 8 470.2 1 998 308.6 2 309 733.4 78 820.9 054.5 012 030.1 1 042 558.4 456 065.2 470 254.3 3 081 884.0 7 339 131.14 006 154.5 374 357.4 454 825. tog Íèéò àêòèâ Total assets I II III IV V VI 299 336.9 3 3 3 4 943 823.82 892 619.4 2 537 429.3 2 793 453.7 493.2 512 936.1 9 326.8 9 933.0 592 591.5 37 686.7 1 663 783.1 412 789.0 2 522.8 504 202.9 3 495 524.6 427 674.5 2 228 786.9 4 318 832.1 386 948.8 4 274.8 352 584.9 1 369 232.0 4 625 709.9 2 226 969.0 Òàéëáàð: Note: 2009-I Currency outside banks 600.5 465 768.5 370.8 423 434 780.0 Áàíêíààñ ãàäóó ðõè ìºí㺠ͺºö ìºí㺠Reserve Currency outside banksmoney 1400.9 109 891.0 Òàéëáàð: Note: 64 XII XII X X XI IX IX XI VII VIII VII VIII V VI VI IV V II III IV Áàíêóóäàä áàéãàà áýëýí ìºí㺠B ank's cash Áàíêóóäûí õàäãàëàìæ II Bank's deposits III XII 2011-I XII 2011-I X X XI IX IX XI VII VIII VII VIII V VI V VI IV IV III II II III XII 2010-I XII 2010-I X X ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ** Preliminary estimates XI IX IX ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ** Preliminary estimates XI VII VIII VII VIII V VI V VI IV IV II III III II 2009-I 200.3 290 255.3 894 662. òýðáóì òºã 576 711.2 592 591.2 456 24 065.9 198 215890.7 1 754 070.4 121.4 367 25 751.1 191 254.6 260 907.5 576 711.3 1 724 255.0 395 171.9 450 740.7 411 895.7 497 319.0 143 993.5 995 905.2 398 675.3 5 707 609.6 552 922.5 16 163.4 159 696.8 3 336.1 20 239.6 7 903 840.1 24 724.0 36 873.4 14 951.1 375 295.2 284 182670.0 268 870.8 129 575.7 2 584 626.5 25 486.5 25 456.6 6 161 873.2 1 012 924.8 6 182 369.9 6 498.4 2 847 369.9 390 891.3 29 107.5 24 402.4 151 439.6 165 771.0 320.1 1 639 487.7 196 248.9 2 674 787.7 109 608.1 193771. Õóãàöàà.3 550 580.0 600.6 261 161943.3 1 665 977.1 1 607 257.6 660 234.1 1 177 478.2 I II I IIIII IVIII V IV VI V 25 392.9 4 085 179.3 456 065.4 450 740.1 230 237.1 244 285.2 462 558.4 4 039.6 159 379.4 267 397.4 3 343 802.0 562 116.7 11 354.3 208 127294.4 1 488 750.0 444 401.8 452 934.1 736 766.8 15 830.6 17 073.8 397 697.6 399 123.3 595 313.9 141 058.2 645 107.8 904 892.6 344 133.2 75 768.1 3 493 696.7 434 264.3 3 278.4 6 025 640.8 4 845. bln.3 6 529.2 25 362.6 524 140.4 25 370.1 1 028 631.2 25 486.9 370 948.7 438 490.3 3 415 379.0 200.3 418 752.8 154273.1 10 139.1 7 327 674.6 470 254.3 781 371.8 901 729.4 1 987 939.8 2 969 558.2 576 959.6 1 145 260.8 5 890.1 369 196.0 278 715.8 26 808.3 1 716 253.5 5 466 193.8 22 892.4 525.7 4 172 729.4 9 185.5 673 919.7 290 172.2 25 493.1 475 514.6 545 432.3 454 16 326.2 8631 663.4 264 288.2 4 570 531.9 452 023.9 204 886.mog 1800.5 13 282.4 516 661.2 2 458 107.1 23 953.9 263 691.8 193 935.6 180 246.6 Total liabilities 346 476.5 10 250.8 241 783.1 156 126.3 2 241 310.6 267 160460.6 2 995 996.2 185.3 85 836.5 370.9 462 001.9 2 685 825.2 15 444.2 1 854 774.6 154 185.9 V VI 369 723.0 7 339 131.0 397 20 106.3 3 814 420.1 14 067.4 404.7 26 833.4 432 031.5 13 720.0 3 954 798.5 248 416.6 3 401 715.2 548 715.3 4 259 456.1 410 475.4 198 617.7 267 770.3 393 541.6 699 346.5 2 401 950.2 2 683 675.8 26 411.9 273 913.4 4 089 955.2 I I II II III III IV VIV VIV 256 932.1 3 493 696.2 410 790.8 413 328.3 513 366.7 405 127.8 2 030 707.3 454 825.4 2 943 893.8 3 836 157.5 453 067.3 516 906.8 340 289.7 328 25 073.1 989 544.9 4 246 383.31 966 857.2 491 026.4 10 875.0 294 436.8 617 019.0 27 199.6 6 554.8 390 537.2 317 270.5 158 059.0 126 712.9 215 363.2 367 667.1 694 833.Á¿ëýã 10.3 437 15 894.8 8 652 621.1 484 21 067.0 1 806 502.9 278 715.1 325 968.209 20 250.4 6 182 369.1 4 385.8 264 132398.9 290 172.8 1 789 347.7 210 200 558.9 182 054.8 9 623.8 3 603 692.6 129 575.3 18 211.2 875 248.5 460 925.6 543 773.2 179 975.6 24 724.4 1 764 924.8 .2 I II III IV V VI 717 364.4 261 670.8 6 564 548.42 062 242.5 375 295.7 157 739.7 13 711.6 15 329.6 151 439.8 892 619.0 794 721.8 694 833.32 408 657.8 4049 002.9 X XI XII** 25 456.7 342 342.7 211 325.1 4 310.1 25 712.2 4 724 951.6 5 660.2 11 083.4 264 594.2 863 663.4 9 484.3 392 369.1 423 378. of which Òºðèéí ñåêòîð Õóâèéí ñåêòîð Public sector Private sector Èðãýä Áóñàä Individuals Other Àâëàãà äàõü íàéäâàðã¿é çýýë Substandard loss loans of claims mln.9 4 360 991.7 652 522.7 156 126.0 12 731.8 366 253.7 180 246.3 5 873 502.1 198 923.8 525 648.9 25 469.4 3 581 703.2 21 558.4 413 429.0 432 031. ñàð á¿ðèéí ýöýñò BALANCE SHEET OF BANKS.8 8 652 621.2 244 222.8 440 230.0 359 061.2 367 457.3 238 012.6 479 584.6 516 661.0 5 180 077.5 120 949.4 1 270 186.8 450 674.9 953 654.0 202 720.3 434 780.6 146 377.1 20 747.6 334 211.9 86 227.7 2 353 955.8 199867.1 193 052.2 260 583.4 303.2 VII VIII IXVII XVIII XIIX X XII 2011 Ãàäààä Óðò ïàññèâ õóãàöààòàé ãàäààä ïàññèâ Foreign Long-term liabilites foreign liabilities Reserve money.5 219 361.8 589 879.8 920 916.2 193 935.5 3 346 857.7 268 090.1 4 390 433.9 263 691.5 518 518.3 2 751 263.8 4 655 573.1 151 096.4 340 289.2 407 816.4 25 392.168 25 182.8 449.0 -200.0 881 299.0 6 025 640.3 6 564 548.8 434 264.3 460 925.8 26 974.5 830 458.2 424 894.9 712.1 219 361.2 150 156545.7 XII 1 987 939.5 463 182.0 ͺºö ìºíãº.6 85 836.2 208 294.9 1 233 809.3 12 458.9 7 339 131.4 26 099.6 7 903 840.0 397 106.4 12 912.2 156 196.0 3 934.4 343 158.3 3 346 857.5 400 061.4 5 241 643.0 1 148 551.7 926 443.3 17 469.2 482 392.7 450 674.4 3 848.0 356 697.8 9 046.5 873 726.5 218 710.7 3 860 509.3 230 237.9 437 822.20 250.7 8 472.8 1 115 368.5 414 460.0 ͺºö ìºí㺠Reserv e money 1800.9 318 338.2 398 675.6 1 123 350.9 33 401.6 4 655 573.9 218 703.1 610 006.3 526 074.7 2 630 717.7 369 196.9 I XII II IIII IVII VIII VIIV Óðò Áóñàä ç¿éë Çàñãèéí Òºâ áàíêíààñ Çàñãèéí ªºðèéí Òºâ áàíêíààñ õóãàöààòàé àâñàí çýýë ãàçðûí àâñàí çýýë ãàçðûí õºðºí㺠(öýâýð) ãàäààä ïàññèâ õàäãàëàìæ õàäãàëàìæ Long-term Central Credit from Central Credit from Other items Capital foreign Central Government Central Governmentaccounts (net) deposits Bank liabilities deposits Bank 9 933.5 221 214.0 2 452 589.9 3 603 692.7 156 553.3 Íèéò ïàññèâ Other items (net) Capital Total liabilities 230 212.8 119 342.9 830.1 261 943.1 963.3 16 391.5 1 115 368.5 6 965.4 334 211.3 4 711.7 1 151 096.3 1 596 083.9 1 797 039.5 1 652 200.6 427 613.3 484 067.6 3 401 715.1 354 228.1 238 786.9 4 686 070.5 431 829.6 318 25 338.6 490 134.25 182.1 527 296.9 4 724 951.0 461 22 767.8 196 211.0 239.1 414 647.3 15 245.7 237 157 739.9 539 436.6 182 054.6 7 622 692.3 15 421.7 853.4 5 241 643.1 607.0 Áàíêóóäàä áàéãàà áýëýí ìºí㺠Bank's cash .6 7 903 840.7 264 594.8 653 922.8 251 133.1 5 180 077.3 260 907.5 221 139 188.8 290 255.7 150 545.2 11 745.6 7 995.7 264 398.4 2 221.5 688 911.9 413 328.32 281 480.0 436 747.4 238 786.0 2 637 482.9 485 510.9 482 392.7 271 333.4 482 178.3 7 469.1 191 254.6 20 422.8 168 121.4 769 415.5 3 695 146.9 296 711.8 359 390 307.2 238 012.6 452 934.3 5 873 502.8 18 211.4 1 760 220.1 535 993.1 25 071.2 179 946.8 2 674 578.6 4 465 359.6 3 211 239.7 180 448.9 930 567.0 559 945.1 532 589.2 2 635 229.7 905.9 355 097.5 249 819.2 27 764.0 211 134923.3 210 890.3 836 157.2 344 345 25 596.9 4 318 832.0 VII VI VIII IX VII X VIII XI IX XII** 14 632.1 425 091.3 455 017.9 7 753.9 462 446.5 485 510.4 396 709.4 15 631.6 372 082.1 2 992 238.4 247 557.6 13 029.7 5 916 408.2 230 817.8 218 24 574.1 295 498.3 196 248.5 4 303 073.3 293 449.1 577 058.6 20 378.8 568 495.7 3 717 796.2 653 922.9 1 174 606.5 110 456.1 2 281 480.2 127 639.3 247 454.8 25 090.3 26 225.3 1 909 018.8 3 827.9 7 809.3 17 704.5 9 584.9 2 114 668.1 603 253.9 2 062 242.7 3 717 796.7 4 172 729.2 306 689.7 3 860 509.4 284 867.2 443 570.0 -200.54 012 030.0 470 444.0 3 526 959.6 4 943 500.1 4 295.7 284 666.4 329 961.4 393 541.7 437 326.3 165 199703.5 402 274.1 117.2 395 171.2 265 684.6 412 789.2 1 709 263.61 845 529.1 128 284.2 ÁÀÍÊÓÓÄÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒÀÉËÀÍ ÒÝÍÖÝË.6 1 252 806.9 1 631 658.5 144325.5 7 707 803.93 522 363. çýýë.0 230 212.5 3 860 509.6 199 303.1 493 173.2 182 542.0 424 2 2 2 2 645 107.6 1 841 171.9 .4 363.1 414 647.4 400 061.0 381 768.9 456 636.3 3 814 420.4 442 576.3 972 219.2 519 921.3 4 387 634.62 114 668.3 26 158.8 Áóñàä ç¿éë (öýâýð) ªºðèéí õºðºí㺠Íèéò ïàññèâ 3 695 146.2 926 443.9 4008 567.3 1 894 865.8 880 152.4 647 840.9 558.4 1 662 311.1 831 833.9 10 436.9 1 491 117.8 367 751.7 4 390 433.2 140 320.5 13 252.4 415 996.9 4 246 383.1 34 614.6 11 778.2 264 288.1 2 688 637.8 19 615.4 56 254.6 6 672 488.6 6 672 488.4 3 695 146.7 2 234 430.9 258 140945.1 8 415.1 8 165.9 964 035.7 158 059.2 76 818.2 397 633.1 139 188.41 841 171.0 4 625 709.4 244 222.4 243 822.6 38 336.8 385 141.71 894 865.2 179 127975. ̺íãº.6 317 270.9 1 999 058.9 4 078.4 3 346 857.4 1 330 484.7 3 767.1 315 174.0 369 723.0 535 993.0 458 186.6 4 085 179. ñàð á¿ðèéí ýöýñò.7 6 161 873.0 21 370.2 .0 2 241 310.1 26 974.9 3 401 715.5 23 089.9 10 774.6 1 117 131.9 390 307.8 237 233.3 325 968.7 258 945.4 414 781.8 41 716.6 32 651.2 3 522 363.7 4 686 070.9 8 713.9 7 903.6 1 966 857.8 14 084.6 2 593 188.1 072 924.0 427 613.1 410 285.8 16 589.7 1 0721 924.7 360 416.4 15 842.1 91 549.12 943 893.7 688 911.4 632 122.3 199 243.8 24 963.5 127 853.2 270 869.3 213.5 980 147.2 7 172 195.7 VII VIII IX X XI XII 557 492.5 247 454.6 9 819.3 610 006.6 411 202.4 271 154333.9 555 346.0 1000.6 4 172 729.9 385 25 141.3 504 202.4 345 596.7 543 773.6 4 943 500.8 315 904.4 22 441.6 1 075 174.5 9 450.0 Áàíêóóäûí õàäãàë àìæ Bank's Áàíêíààñ ãàäóóðõè ìºí㺠deposits 1000.0 380 901.1 131 045.4 200 558.bybymonths months 2009 2009 Õàðèëöàõ Õàðèëöàõ äàíñ äàíñ Áàðàã Áàðàã ìºí㺠ìºí㺠Ãàäààä ïàññèâ Demand Demand deposit deposit Quasi money Quasi money Foreign liabilites 256 932.8 186.0 527 296.4 394 246.9 295 498.6 1 123 350.4 2 134 699.8 462 201.7 615 319.5 509 264.6 444 642.2 4 724 951.7 986.1 5 241 643.3 502 878.3 402 925.2 5 360.5 404 002.3 696.53 673 919.7 1 001 587.0 4 359.9 25 449.9 248 607.1 293 449.5 144 117.3 5 277 787.1 91 549. at the end of every month.3 410 790.7 741 227.2 513 366.0 55 259.9 516 906.5 454 249.2 577 480.5 2 099 485.9 380 901.7 213 837.6 3 104 543.8 8 019.9 154 698.93 773 586.0 439 102.3 8 196.7 106 580.5 453 277.0 3 493 696.0 650 663.6 1 038 929.1 542.02 872 484.5 7 934.7 1 218 394.6 375 931.6 14 709.9 20 429.4 406 110.2 204 886.8 323 391.7 15 592.2 7 172 195.8 243.6 872 484.8 4 085 179.2 3 331.9 VII VII VIII IXVIII XIX XIX XII XI 2010 2010 427 347.9 436 747.2 180 448.2 963 525.5 9 629.42 228 786.8 8 470.4 427 674.1 I II III IV V VI 439 212.6 313 104.3 427 347.0 689 753.9 252 821.1 295 613.0 522 101.7 960 949.0 13 580.0 4 219 933.8 3 603 692.2 322 000.2 267 460.6 411 895.7 156 553.6 628 426.8 26 808.4 7 707 803.7 475 514.7 2 770 747.12 353 955.8 21 492.1 211 421 699.2 463 182.9 924 277.2 60 646.0 1 693 188.2 577 058.0 466 039.3 251 133.9 422 243.4 366 253.6 418 752.8 60 882.6 16 391.5 25 469.7 27 143.5 879 806.7 3 717 796.3 3 060.54 360 991.6 160 986.9 517 436.8 381 467.8 1 808 074.6 392 215.8 260 583.5 312 060.0 1 617 792.8 3 232 102.22 030 707.6 33 401.8 3 415 379.4 6 025 640.6 655 876.8 647 840.ñàðààð ñàðààð Periods.1 422 243.6 6 161 873.0 698.6 2 664 186.9 209 923.4 261 159233.8 1 064 702.7 313 104.3 16 598.7 873 359. at the end of every month Àêòèâ Assets ñàÿ òºã Õóãàöàà.7 376 575.2 284 666.7 4 006 154.1 267 770. Periods.8 128 054.0 3 954 798.3 249 819.3 1 0621 261.0 399 123.9 1 844 147.0 711 145.7 352 907.8 346 476.5 639.8 3 526 959.6 071.8 539 436.5 243 822.9 252 821. by months Reserves 2009 2010 2011 Òºâ Áàíêíû ¿íýò öààñ Ãàäààä àêòèâ Central Bank bills Foreign assets Aâëàãà Çàñãèéí Ãàçàð Áóñàä ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà Other financial corporations Claims Government ¿¿íýýñ.2 9 918.6 4 570 531.4 381 906.3 781 424.2 16 160.8 8 652 621.6 9 046.4 21 635.0 716 472.0 2 393 198.3 425 091.8 77 702.7 2 716 472.2 2 562 260.7 11 883.5 1 845 529.6 15 715.2 3 786 412.2 640 337.5 323 391.8 632.8 270 869.1 491 026.4 13 872.2 497 319.9 1 783 352.8 12 013.2 1 223 630.1 26 833.0 7 995.5 357 253.9 440 230.9 923.4 445 918.3 1 653 214.2 1 815 477.7 2 583.6 354 228.5 759 395.6 347 524.6 1 064 702.6 196.8 4 639 019.7 132 905.6 2 408 657.4 4 089 955.7 accounts 24 574.4 928 245.4 553 985.8 592 104.9 20 199.8 462 446.2 VII VIII IX X XI XII** Ïàññèâ ÏàññèâLiabilities Liabilities Õóãàöàà.0 ͺºö ìºíãº.0 2 582 460. bln.5 143 278.1 1 223 630.7 7 327 674.3 747.2 615 319.6 640 337.9 4 943 500. ñàð á¿ðèéí ýöýñò.1 4 246 383. ¿íýò öààñíû çàõ çýýë 10.7 2 458 107.8 211 273.6 308 25 207.2 55 581.0 1 672 342.0 461 767.0 3 526 959.8 548 715.0 16 503.6 161 186.4 526 061.2 295 613.7 15 715.4 407 106.4 6 182 369.1 146 377.2 7 622 692.1 79 024.7 241 783.5 1 001 922.8 4 465 359.0 5 084 640.9 1 720 862.5 456 636.8 VII VIII IX X XI XII 385 698.1 4 942.8 2 683 675. at the end of every month.9 4 219 933.7 268 18 249.7 652 522.5 25 436.7 2 644 943.8 275 270.4 10 875.7 497 368.6 2 568 669.3 638 058.5 4 655 573.2 5 155.0 4 625 709.9 164 297.0 1 823 929.3 439 102.9 469 964.1 4 390 433.9 306 689.0 134 213.5 449 896.2 55 400.3 407 816.5 10 470.5 1 944 813.2 128 284.4 296 711.7 794 721.8 14 479.6 7 622 692.0 725 373.74 387 634.8 18 284.5 019.8 2 725 373.4 4 089 955.8 315 904.6 322 000.0 1 764 924.3 918.4 9 936.6 6 672 488.2061.1 25 607.3 328 073.0 7 327 674.2 16 525.2 741 227.0 421 699.7 517 436.3 3 814 420.8 482 178.8 10 108.7 396 21 133.9 267 397.2 8 203.2 769 415.3 1 815 285.2 394 246.8 3 415 379.1 462 558.0 892.9 4 021.2 XI 2011 1 665 977.6 230 817.4 1 102 827.21 823 929.9 736 766.9 1 653 170.3 4 259 456.0 223 346.5 7 707 803.7 18 404. ñàðààð Áàíêíû íººö Periods.3 16 948. òýðáóì òºã Reserve money.5 3 204 694.5 400 567.5 141 058.8 519 921.8 3 132 501.4 119 608.4 56 158.3 5 873 502.9 362.1 4 787 980.7 29 107.0 297 964.mog 1400.0 773 586.8 223 346.1 27 199.2 9 520.1 14 197.9 4 318 832.9 443 570.0 943 823.5 128214.7 526 074.9 4 030 037.4 2 861 279.1 361 482.9 052.7 492 134.0 062 261.1 234 870.7 632 359.1 7 172 195.2 2 929 168.4 26 441.0 15 842.1 3 954 798.8 770 995.4 911 531.7 431 398.9 .9 308 207.

87 1 921 269.66 15.4 100.92 2 184.13 1 325.09 1 306.88 1 438.94 44.63 15.13 1.61 2 145. stock market 10.3 II 100.14 2 354.86 43.07 16.77 47.63 2 025.83 2 125.87 1 808 115.22 15. previous month=100% 102 101.60 209.17 1.51 2 060.71 14.01 1.90 2 091.8 103.20 1 977. ñàð á¿ðèéí ýöýñò.78 2 077.10 1.58 1 719.30 2 183 108.44 1 410 843.07 1 304.58 15.13 1 929.03 1 606 024. monthly average òºã tog Õóãàöàà.60 1 431.71 15.07 2 159.43 1 631 651.48 228.49 2 243 083.63 1 325.23 2 130.08 186.0 III 102.45 2 027.16 15.94 1 428.0 2010-I 102. àì.12 1.81 1.68 1 720 095.56 Õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñ.28 1.01 42.02 14. by months 2009 2010 2011 USD Åâðî Ðóáëü Þàíü Èåí Âîí Ôóíò Àëò (óíöè) EUR RUB CNY JPY KRW GBP XAU Çýýëæèõ òóñãàé ýðõ SDR I II III IV V VI 1 336.36 15.38 45.19 1 643 231.69 43.54 1 936.39 1 315 290.42 1 374.17 1.57 210.49 44.56 203.40 208.81 1 562.44 185.0 Õ¯ÓÈ National CPI XII X XI IX VII VIII VI V III IV II XII 2011-I X Àì.21 2 010.24 2 366.98 45. ñàðààð Àì.9 101.52 43.24 1.23 1 750.12 1.24 1 498 727.66 VII VIII IX X XI XII 1 445. at the end of every month.42 2 048.23 15.47 1 438.52 48.66 2 096.4 101.11 1 947.80 15.08 17.99 1.73 209.36 2 117.16 1.04 15.73 2 205.52 1 354 777.6 105.0 100.27 2 068.0 101.24 1 380.81 2 038.66 1.16 1 751.28 1 638 971.50 1 988.15 1.72 2 134.59 2 309.36 44.08 41.04 2 073.35 1 858.40 190.25 1.18 1.84 2 235.08 1 142 550.15 1 793.77 43.7 101.42 16.77 2 020.24 1.18 1.92 1 596 972.64 14.01 2 286.7 VII VIII 100.29 15.89 2 219.02 201.92 2 012.32 44.00 16.85 1 991.01 14.92 16.20 1 676.54 187.3 97.64 41.18 40.76 1 954 474.01 1 452 961.29 1 813.7 IX 99.92 1 771.64 2 243.14 1.16 1 234.63 1 259.80 15.89 1 918.32 2 325.52 40.16 1 997.94 1 323.31 VII VIII IX X XI XII 1 365. Äîëë USD official rate XI IX VII VIII VI V XII X XI VI V IV III II 2009-I 90.06 41.5 99.08 2 085.24 2 144. ñàð á¿ðèéí äóíäàæ EXCHANGE RATES OF FOREIGN CURRENCIES.87 2 286.87 2 125.46 1 446.38 45.07 1.90 1 235.61 2 316.04 43.77 0.18 202.7 103.58 1 737 853.3 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÍÝÐËÝÑÝÍ ÕÀÍØ.17 1 710.47 42.5 100.01 48.29 1 246.76 206.13 2 278.45 15.48 48.4 99.32 42.1 IV 103.37 1 576 862.10 41.62 1 446.27 1 581 683.96 202.45 1 219.56 1 779.84 17.71 44.83 43.58 I II III IV V VI 1 455.24 2 026.7 99.60 1 988.50 15.23 1.8 110.8 99.71 1 257.40 1 717 924.81 1 353 092.32 1 666 388.82 1 382.48 1 631.82 2 160.63 42.6 95.29 196.22 1 788.98 2 156 119.18 193.0 102.30 2 268 229.70 1 940.4 99.08 1 740.47 2 228.äîëë áà åâðîãèéí õàíøèéí ºñºëòèéí õàðüöàà.51 2 037.15 1 809.96 1 956.64 1 764.13 1 753 322.0 Åâðî EUR official rate 65 .33 2 082. äîëëàð Periods.14 45.91 2 036.22 45.32 194.48 14.91 2 057.16 1.13 1.19 2 021.93 47.86 190.32 1 778.07 1.80 1 874 328.40 197.33 2 034.17 1.42 1 253.49 2 001.50 195.20 202.65 1 725 023.2 102.58 211.62 2 032.49 15.47 195.14 211.94 2 014.05 2 098.0 100.3 100.01 1 777.19 1.45 2 117.22 43.61 44.2 100.67 209.57 2 299 045.86 1 735.68 190.64 15.18 1 279 896.73 210.13 1.28 211.13 1.69 46.75 16.24 1 940.13 1.8 100.83 208.2 98.27 2 022.86 15.97 195.95 1 430.2 102. USD and EUR growth.42 2 376.07 2 349.48 1 994.20 2 030.69 2 132.08 1 345 489.6 100.08 1 412.94 15.83 1 925.82 191. ºìíºõ ñàð=100% National CPI.21 1 986. loan.02 15.64 1 387.73 1 686.8 100.43 1 731.1 98.95 16.49 2 063.51 14.68 207.04 14.83 1 978.68 1 582 057.5 99.86 2 334.12 1.14 1.69 16.12 193.23 213.12 1.21 1 748 166.98 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 256.51 1 373 076.91 2 254.6 98.23 15.Section 10.33 1 418.21 2 269.41 1 886.52 2 036.74 47.26 1 714.77 2 392.35 1 684 913.74 1 842.82 1 811.09 1 446.23 1.77 2 294.74 1 893.89 1 291.16 1.15 1.30 1 982.41 1 228.72 1 423.39 1 989.70 2 063.80 1 745 161. Money.20 216.80 49.66 211.93 1 238.09 2 071.81 2 048.94 2 040.8 100.

8 390 537.4 456 065.9 79 224.3 36.9 73 255.2 176.0 93.6 39.6 124.1 2 768 548.4 147 677.6 411 202.4 152 115.4 198 617.1 339 477.5 59 945.0 76 371.8 93.1 157 790.4 65 575.5 167.0 3 773 411.5 60 977.7 153 354.3 2 764 871.0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII** 3 440 265.4 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ.8 46 508.6 380 811.8 27.0 93.7 232 083.9 360 095.4 58 024.3 153.4 30.0 328 170.0 126.4 60 477.4 97.9 361 482.7 2 526 125.6 142.6 159.9 370 948.0 67 007.9 23.1 410 475.8 37.0 74 831.9 3 442.3 4 044.7 331 134.3 VII VIII IX X XI XII 2 971 993.1 43 490.5 357 253.6 114.0 81.6 2 108 849.1 3 526 303.4 166 456.9 2 598 330.9 98 336. tog ¿¿íýýñ.2 4 803 393.9 4 641 346.6 2 310 437.4 110 511.3 2 093 793.7 284 633.5 ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ** Preliminary estimates .4 171.7 95 717.4 4 439.0 851.2 2 123 853.4 2 084 489.7 36.2 540 616.9 5 641 138.5 123.4 196 211.8 284 573.5 2 671 726.8 159. ¿íýò öààñíû çàõ çýýë 10.8 89.6 2 035 010.7 147 254. by classification of loan.0 469 282.3 51 522.5 60 361.2 284 406.0 45.3 4 681 399.3 333 211.5 21 341.3 21 685.8 1 393 548.5 64 352.0 27.7 3 264 778.5 3 973 879.3 149.9 2 011 002.1 0.5 142 585.7 3 335.8 397 697.1 340 878.1 89 572.2 4 870 802.7 97. çýýë.6 142.1 414 460.4 329 961.0 69 878.8 791 128.3 213 256.1 242.1 4 246 818.2 232 974.5 377 011.2 307 283.3 3 022 044.3 71 668.6 83 444.1 324 880.6 94.1 376 400.8 Òýýâýð.6 131 094.6 82.4 11 377.7 207 353.8 27.0 3 162.6 25 848.8 25.2 32.9 62 110.1 82.2 45 696.0 41.5 81.0 37.8 122 464.9 2 183 364.7 43.6 391 029.4 124.3 32.4 406 110.3 4 427 856.6 198 226. õºãæèë Ýðýë Êðåäèò Óëààíáààòàð õîò Çîîñ Transport & Development Erel Credit Ulaanbaatar city Zoos 8 999.2 53 408.1 1 248 319.3 79 687.9 39.7 37.0 37.4 90 557.4 150 208.0 56 847.8 93.2 82 402.9 90 223.6 78 158.1 84.3 75 949.5 113.9 181.4 164 724.4 2 534 907.9 5.3 155.3 71 349.3 3 264 778. àðèëæààíû áàíêóóäààð.4 3 112 494.4 596 567.5 431 829.7 155.8 546 968. of which: Èðãýä Áóñàä Individuals Other Áóñàä ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà Other financial corporations I II III IV V VI 2 671 994.3 2 685 301.7 VII VIII IX X XI XII 2 580 778.5 2 715 751.8 27.8 339 868.9 0.6 2 651 322.9 273 913.8 78 628.3 121 899.0 375 278.2 325 855.4 2 799 863.9 348 660.7 2 351 039.2 21 177.5 30.0 154 235. doubtful.9 2 721.7 73 736.0 30. loss loans Òºðèéí ñàëáàð Õóâèéí ñàëáàð Public sector Private sector ¿¿íýýñ.3 102 970.0 337 865.1 93.5 2 588 829.0 125.9 3 278 230.5 374 357.9 331 868.7 64 608.5 85 443.8 10.6 52 530.3 5 438 738.2 142.2 42.5 2 009 508.9 23.4 1 367 886.7 212.7 73.3 2 783.1 122 392.8 124 743.2 127 498.0 156.0 293 861.2 265 684.8 5 237 440.2 762 599.5 2 344 099.3 2 273 868.0 74 241.0 2 447 021.2 77 194. by months Loans outstanding Loans 2009 2010 2011 Òàéëáàð: Note: 66 Õóãàöàà õýòýðñýí çýýë Principal in arrears ×àíàðã¿é çýýë Sub/d.2 4 380.2 75 818. at the end of every month ñàÿ òºã mln.9 163.3 79 278.3 2 060 250.0 125.2 8 862.1 855.9 124.6 155.7 105 639.0 50.0 458 186.0 2 558 929.3 82 576.0 205.3 128.1 102 089.0 297 964. by commercial banks.7 3 849.6 347 524.5 112 653. ñàð á¿ðèéí ýöýñò LOANS OUTSTANDING.8 41.6 4 228 143.1 86.6 70 990.3 53 566.2 985.7 290 674. ñàðààð Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë Õýâèéí çýýë Periods.8 43 490.5 80 125.5 70 235.9 2 209 829.8 36.7 35.0 1 138 009.1 4 092 375.2 85.0 2 075 746.4 38.0 5 438 738.2 68.4 415 996.6 132 285.1 3 090 290.8 78 802.6 2 367 050.3 67 014.0 68 194.7 330 818.5 51 440.4 414 781.4 309 074.7 36.7 297 546.9 30.6 113.5 34.5 121 739.Á¿ëýã 10.3 3 510 236.8 2 609 386.0 0.7 2 617 986.5 402 274.1 162.4 381 906. ÈÐÃÝÄÝÄ ÎËÃÎÑÎÍ ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË.1 327 269.3 3 096.4 42.0 74 483. at the end of every month Name of banks Áàíêóóäûí íýð 2009 XII 2010 XII 2011 XI 2011 XII**  ñàÿ òºã mln.4 151.7 2 152 091.6 83 119.7 118.5 352 907.4 55 567.7 35.8 48.1 36 606.2 3 723.6 85.3 112 551.7 80 870.6 375 931.9 30.0 406 573.7 69 243.3 402 925.5 295 891.9 144.1 3 053 334.6 2 580 239.7 166.7 82 848.2 2 852 717. of which: Õóãàöàà.6 114.5 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ.5 518.4 143 381.0 57 432.7 5 059 077.4 5 221 908.3 155.2 2 975 812. tog 2011 XII** 2010 XII % Á¿ãä Total 2 600 065.7 79 095.1 2 655 000. ÈÐÃÝÄÝÄ ÎËÃÎÑÎÍ ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË.9 355 097.3 2 632 031.7 71 500.5 82 175.4 83 700.5 85 574.4 190.0 132 173.9 319 602.0 3 730 831.0 0.6 372 082.9 5 641 138.1 3 335.1 50 625.2 Òºðèéí áàíê Áóñàä State bank Others - 62 743.2 172.1 10.6 79 163.7 65 745.0 81.4 1 091 094.7 3 085 352.0 160.4 37.4 84 211.6 I II III IV V VI 2 674 444.4 331 580.5 49.9 4 552 791.8 Ãîëîìò Êàïèòàë Õààí Õóäàëäàà.3 1 178 609.0 0.0 139 045.2 107.5 80 518. ̺íãº.1 2 630 934.0 295 562.7 12 951.0 0.2 397 633.0 307.4 2 882 629.4 200 873.2 46.7 2 071 259.0 81. ñàð á¿ðèéí ýöýñò LOANS OUTSTANDING.2 73 773. çýýëèéí àíãèëëààð.5 104 032.4 343 158.9 321 055. õºãæèë Ìîíãîë øóóäàí Õàäãàëàìæ Golomt Capital Khan Trade & Development Mongol Post Savings 499 661.8 277 384.0 294 436.6 229 503.6 83.7 196 367.7 37.4 2 849.2 5 024 079.8 49.2 18.4 173 480.7 360 416.9 462 001.4 856.9 75 774.9 Àíîä Êàïèòðîí Õàñ ¯íäýñíèé õºðºí㺠îðóóëàëòûí áàíê ×èíãèñ õààí Anod Capitron Xac National investment bank Chinggis khaan 157 552.5 26 657.0 247 227.8 381 467.6 444 642.3 285 951.1 37.

5-0.2 0.3 1.4 0.7-1.5-1.4 17.1 13.1-0.0 17.4-0.3 0.3 - 0.2 0.7 1.2-0.6 0.2 23.4 15.3 0.5-0. loan.6 ÀÐÈËÆÀÀÍÛ ÁÀÍÊÍÛ ÕÀÄÃÀËÀÌÆ.9 15.7-2.4 23.3 12.4 16.2 0.0 20.3-1.1-0.0 19.6 0.5 12.2 0.3 0.3 23.4 1.1-0.3 0.5 16.2 - 0.0 9.8 13. ñàð á¿ðèéí ýöýñò.2 0. 2011 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí ýöýñò MONTHLY DEPOSIT AND LENDING RATES OF COMMERCIAL BANKS.7 14.3 0.1 1.2 0.9 12.0 13.5 - 0.6 15.4 17.4 15.9 22.3-1.5 1.4 19.0 Òºãðºãèéí áîãèíî õóãàöààíû áàíêíû çýýëèéí õ¿¿ Bank short-term loan rates.2 0.5-1.5 0.7 1.9 17.8 14.0-2.1-0. foreign currency 67 .4 0.0-1.8-1.5 21.5 20.1-0.7-2.5 Ãîëîìò Êàïèòàë Õàäãàëàìæ Õààí Õóäàëäàà.2-0.7 0.5 18.6 20.2 0.3 0.5 0.5 1.3 1.3 14.0 20.2 12.9 0.9 20.9-2.5-2. by percent 11.3-0.4-0.6 0.4 19. Money.3-1.6 14.0 1.9 18.5-1.1-0.4 1.6 20.1-2.3 0.6 1.2 1.6 21.8-1.1-2.2-0.3 17.1 12.5-1.6 19.7 22.3 1.4 21.0 14.1 0.4-2.6-1.9-1.3 0.7 0.9-2.1-0.0 16.3 0.1-0.0 0.4-2.6 0.1 15.6-1.5 0.1-1.5 19.9 13.8-1.2 21.7 - 1.5 1.2 0.5 0.5-2.5-1.7 0.0-2.5 1.6 16.2 12.6 0.5-0.6 0.0 XI X IX VIII VI VII V IV III II 2011-I XI XII X IX VII VIII VI V IV II III 2010-I XI XII X IX VIII VII VI V II 2009-I 7.1 17.3 12.2-3.1-0.6 0.9 18.4 17.8-1.9 III 17.2 2.9-3.6-1.6-1.9 0.2-2.6 0.8 15.8 1. õºãæèë Golomt Capital Savings Khan Trade & Development Òýýâýð.8 23.2 15.5 - 1.3 0.1 0.4 19.4 Transport & Development Erel Credit Ulaanbaatar city State bank 0.1-0. stock market 10.9 0.1-0.7 0.8-1.0 1.5 14.2 16.2 0. at the end of every month.2-0.8 19. ÇÝÝËÈÉÍ ÑÀÐÛÍ Õ¯¯.2-2.6 0.8 - 1.1-0. domestic currency Âàëþòûí áîãèíî õóãàöààíû áàíêíû çýýëèéí õ¿¿ Bank short-term loan rate.3 - Capitron Xac National investment bank Chinggis khaan 0.Section 10.2 0.5 Çýýëèéí æèëèéí õ¿¿. õóâèàð Annual loan's rate.3 16. at the end of November.3-0.9 17.0 IV 21.0-2.5 1.1-0.3 0.1-2.5 0.7 12. õºãæèë Ýðýë Êðåäèò Óëààíáààòàð õîò Òºðèéí áàíê Êàïèòðîí Õàñ ¯íäýñíèé õºðºí㺠îðóóëàëòûí áàíê ×èíãèñ õààí 16.0 12.2 0.5-1.0 12.2 14.1-2.2 0.2 16.4 0.4 19.0 0.5 0. 2011 õóâü percent Õóãàöààíû ýöýñò çàðëàñàí çýýëèéí õ¿¿íèé ñàðûí äóíäàæ õóâü Average lending rate announced at the end of the period Õàäãàëàìæèéí õ¿¿íèé ñàðûí äóíäàæ õóâü Àðèëæààíû áàíêíû íýð Average deposit rate Òºãðºãèéí Âàëþòûí Domestic currency Foreign currency Õóãàöààã¿é 0-1 æèë Õóãàöààã¿é 0-1 æèë Demand Time & Saving Demand Time & Saving Name of commercial banks ¯éëäâýðëýë Enterprise Õóäàëäàà Trade Èðãýä Individuals 0.3-2.6 0.2 23.8 14.0 14.

Company stock .8 236 730. STORE KHUKH GAN 190 496 ÓËÑÛÍ ÈÕ ÄÝËï¯Ð ÌÎÍÈÍÆÁÀÐ ÑÈËÈÊÀÒ ÌÎÍÈÍÆÁÀÐ ÒÀÂÀÍ ÒÎËÃÎÉ ÑÈËÈÊÀÒ ÌÎÍÃÎË ÄÈÇÅËÜ ÒÀÂÀÍ ÒÎËÃÎÉ ÌÎÃÎÉÍ ÃÎË ÌÎÍÃÎË ÄÈÇÅËÜ STATE DEP.state partially owned òîî number 29 29 29 280 . ø Company ¿íýò öààñ.8 0 0 16 8 000 350 .XII. Mongolian Stock Exchange 12 814 11 056 10 478 9 434 8 774 17 748 68 Ýõ ñóðâàëæ: *** Ìîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæèéí ñàðûí ìýäýý Source: *** Monthly statistical data.òóõàéí ñàðä ªäðèéí äóíäàæ .8 ÈÄÝÂÕÒÝÉ ÀÐÈËÆÑÀÍ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ.XI.pcs thous. dealer company òîî number 14 542 16 681 òîî number 24 16 724 òîî number òîî number 14 518 72 16 681 76 113 754 76 10.4 TOP-20 index .8 5 553.Company bond Àðèëæсан ¿íýò öààñíû òîî á¿ãä Total securities traded ¯¿íýýñ: . íýýëãýñýí äàíñ at current month .4 888.tog 2 155 799.ø ìÿí.8 .number òºã tog 1 025. ºññºí ä¿íãýýð Total deals made ¯¿íýýñ: . 2011 WHICH HAD MOST ACTIVE SOLD STOCKS.value .1 150 51 6 103 .8 429. äèëåðèéí êîìïàíè .pieces thous.enterprise .XI.7 19 846.close 20 890.0 .900 25 581 120 1 020 .Êîìïàíèéí õóâüöàà of which: .4 1 617.8 ìÿí.Government bond .Company bond Äóíäàæ õàíø (¿íýò öààñíû íýð òºð뺺ð) Average price (by securities types) .0 14 686.Êîìïàíèé áîíä .òîî øèðõýãýýð ÒÎÏ-20 èíäåêñ . 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò WHICH HAD MOST ACTIVE SOLD STOCKS.19 194 58 175 56 .2 1 .õàìãèéí áàãà .Government bond . ¿íýò öààñíû çàõ çýýë 10. ñàð á¿ðèéí ýöýñò INDICATORS OF STOCK MARKET***.maximum 21 496. ñàðä òóõàéí ñàðä Õààëòûí õàíø Õààëòûí õàíø Closing price Closing price Stocks traded in the current month. in the current Price change.5 .3 439. 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò 10.9 2 367.900 25 581 120 1 020 740 1 .30 ÐÅÌÈÊÎÍ REMICON 1 967 910 ÀÏÓ ÐÅÌÈÊÎÍ ÎËËÎÎ ÀÏÓ APU REMICON OLLOOAPU 1 181 864 1 967 910 3 460 163 176 983 908 1 181 864 3135 460 ÍÀÊÎ Ò¯ËØ ÎËËÎÎ NACO TULSH OLLOO 340 773 983 908 194 135 ÍÀÊÎ Ò¯ËØ ÃÅÐÌÅÑ ÖÅÍÒÐ NACO TULSH GERMES CENTER 190 496 340 773 ÃÅÐÌÅÑ ÖÅÍÒÐ ÆÅÍÊÎ ÒÓÐ ÁÞÐÎ ØÀÐÛÍÒÓÐ ÃÎËÁÞÐÎ ÆÅÍÊÎ ÖÀÃÀÀÍ ÃÎË ÒÎËÃÎÉ ØÀÐÛÍ ÕªÕ ÃÀÍ ÖÀÃÀÀÍ ÒÎËÃÎÉ ÓËÑÛÍ ÈÕ ÄÝËï¯Ð ÕªÕ ÃÀÍ GERMES CENTER JENCO TOUR BUREAU SHARIIN GOL TOUR BUREAU JENCO TSAGAAN TOLGOI SHARIIN GOL KHUKH GAN TSAGAAN TOLGOI STATE DEP.Çàñãèéí ãàçðûí áîíä .8 ÈÄÝÂÕÒÝÉ ÀÐÈËÆÑÀÍ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ.9 ñàÿ òºã ñàÿ òºã ñàÿ òºã mln.9 264.6 4 394.Çàñãèéí ãàçðûí áîíä . Mongolian Stock Exchange 183 126 120 014 92 302 80 679 74 663 163 183 126 120 014 92 302 80 679 68 106 57 306 28 632 19 261 12 814 11 056 10 478 Price change.ø thous.àæ àõóéí íýãæ.made in current month Daily average .0 - ¯íýò öààñíû ã¿éëãýýíèé ä¿í Total turnover of stocks in current month ñàÿ òºã mln.9 3.ø ìÿí.1 150 51 6 103 . at the end of December.õóâèéí ºì÷èéí Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý òîî number 280 280 Market capitalization in current month ñàÿ òºã mln.8 - 109 110. áàéãóóëëàãà of which: .citizen Broker. 2011 Òóõàéí ñàðä  аðèëæñàí ¿íýò Òóõàéí ñàðä аðèëæñàí öààñ. at the end of every month Àðèëæààíû ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò Main indicators of Stock market õýìæèõ íýãæ measuring unit 2011 XI 2011 XII 2011 I-XII Àðèëæàà ÿâàãäñàí ºäðийн òîî Number of trading days in current month òîî number 22 21 252 ¯íýò öààñ íü á¿ðòãýãäñýí êîìïàíèéí òîî: Number of registered companies: òîî number 332 332 332 ¯¿íýýñ: of which: .ø thous.30 2011.õàìãèéí èõ .Êîìïàíèéí õóâüöàà . in the month current month 176 13 4 200 13 4 200 239 740 104 239 175 104 .pcs 459.19 .9 125 590.minimum 20 835.ø ìÿí.Á¿ëýã 10.äóíäàæ . ø Êîìïàíèéí Êîìïàíèéí Company íýð íýð name name òºã tog òºã tog Õàíøèéí Õàíøèéí ººð÷ëºëò.3 237.30 current month.Êîìïàíèéí õóâüöàà of which: .¿íèéí ä¿íãýýð of which: .3 5 557.private ¯¿íýýñ: .0 21 687.òºðèéí ºì÷èéí (100 õóâü) .XII. ̺íãº.pieces 10 118.tog mln.8 0 0 16 8 000 350 .30 by number of 2011.6 òîî number 43 203 48 206 48 206 òîî number 4 351 5 003 - ñàÿ òºã mln.8 38.state owned (100 percent) òîî number 23 23 23 .6 21 687.togrogs 10 115.tog 1 546. Stocks traded in the 2011.7 ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ***.6 114 478 .6 152.0 18 515.average 21 148.6 1 389.7 498.6 9 021.Company stock Íèéò õèéãäñýí õýëöëèéí òîî.5 ìÿí.pcs thous.7 21 421.togrogs mln.tog 34 028. by number stocks of stocks 2011.7 122 783.3 2 168 570.6 32 955. STORE MONINJBAR SILICATE MONINJBAR TAVAN TOLGOI SILICATE MONGOL DIESEL TAVAN TOLGOI MOGOIN GOL MONGOL DIESEL 68 106 57 306 28 632 19 261 17 748 74 663 ÌÎÃÎÉÍ ÃÎË GOBI MOGOIN GOL ÃÎÂÜ BAGANUUR ÁÀÃÀÍÓÓÐ ÃÎÂÜ SUDUTGOBI ÑªÄªÒ BAGANUUR ÁÀÃÀÍÓÓÐ ÇÎÎÑ ÃÎ¨Ë ZOOS GOYOL ÑªÄªÒ SOR SUDUT ÑÎÐ ÇÎÎÑ ÃÎ¨Ë ZOOS GOYOL Ýõ ñóðâàëæ: *** Ìîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæèéí ñàðûí ìýäýý SOR ÑÎÐ Source: *** Monthly statistical data.0 21 687.Company stock .2 9 865.6 .6 15.7 23 760. òóõàéí ººð÷ëºëò. at the end of December.Êîìïàíèé áîíä .òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé . çýýë.õààëò Òºâëºðñºí õàäãàëàìæèíä òóõàéí ñàðä Accounts opened in center deposits.2 58 93 12 50093 162 12 500 194 162 477 194 56 94 94 11 350 213 11 350 200 213 580 200 477 138 225 138 11 000 225 113 11 000 23 000 113 130 225 130 11 000 225 129 11 000 31 000 129 000 423800 14 000 4 800 10 400 14820 000 31 000 9 434 400 210 800 820 8 774 2 800 580 5 150 13 100 5 150 35 981 13 100 940 35 981 3 820 940 3 820 .èðãýí Áðîêåð.4 350 235.1 8 982.

240 DURVUN UUL ADUUNCHULUUT BUUNII HUDALDAA UNDRAGA UMNUGOBI MONGOL SHEVRO 166 6 128 343 527 61 1 449 6 200 671 2 835 700 1 232 6 000 520 2 700 578 MONGOL MAKH EXPO NACO TULSH HAI BI OIL MONINJBAR GERMES CENTER 255 340 773 7 613 68 106 190 496 1 437 194 200 138 58 1 380 175 190 130 56 - 217 200 151 135 122 .1 025 .30 2011.9 ÕÀÍØ ÍÜ ÕÀÌÃÈÉÍ ÈÕ ªÑÑªÍ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ.450 .2 69 . 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò WHICH HAD MOST INCREASED STOCK'S PRICE. by number of stocks Õààëòûí õàíø Closing price 2011.XII.900 .8 . 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò WHICH HAD MOST DECLINED STOCK'S PRICE. ø Stocks traded in the current month. Money.Section 10.10 ÕÀÍØ ÍÜ ÕÀÌÃÈÉÍ ÈÕ ÁÓÓÐÑÀÍ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ.10 .299 .57 . by number of stocks Õààëòûí õàíø Closing price 2011.ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÎËÁÎÎ ÌÎÍÃÎËÈÀ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÐÅÑÎÐÑÅÑ GURIL TEJEEL BULGAN BAGANUUR BIDISEC TELECOM MONGOLIA MONGOLIA DEVELOPMENT RESOURCES ĪÐÂªÍ ÓÓË ÀÄÓÓÍ×ÓËÓÓÍ ÁªªÍÈÉ ÕÓÄÀËÄÀÀ ÓÍÄÐÀÃÀ ªÌͪÃÎÂÜ ÌÎÍÃÎË ØÅÂÐÎ ÌÎÍÃÎË ÌÀÕ ÝÊÑÏÎ ÍÀÊÎ Ò¯ËØ ÕÀÉ ÁÈ ÎÉË ÌÎÍÈÍÆÁÀÐ ÃÅÐÌÅÑ ÖÅÍÒÐ Òóõàéí ñàðä  аðèëæñàí ¿íýò öààñ.30 2011. 2011 Êîìïàíèéí Company íýð name ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÇÁ ѯ¯ ØÈÂÝÝ ÎÂÎÎ ÀÂÒÎÈÌÏÅÊÑ ØÀÐÛÍ ÃÎË ULAANBAATAR ZB SUU SHIVEE OVOO AUTO IMPEX SHARIIN GOL ÃÓÐÈË ÒÝÆÝÝË ÁÓËÃÀÍ ÁÀÃÀÍÓÓÐ ÁÈÄÈÑÅÊ ÌÎÍ.30 òºã tog Õàíøèéí ººð÷ëºëò. in the current month 94 80 2 671 2 562 120 014 54 000 70 000 17 000 4 350 12 500 45 000 65 000 15 300 3 021 11 350 - 9 000 5 000 1 700 1 329 1 150 1 074 11 056 5 052 2 582 3 910 2 300 14 000 3 950 2 999 1 250 1 275 13 100 3 500 2 700 1 010 .XI. òóõàéí ñàðä Price change. ø Stocks traded in the current month.XII.19 . loan. at the end of December. òóõàéí ñàðä Price change. 2011 Êîìïàíèéí Company íýð name Òóõàéí ñàðä  аðèëæñàí ¿íýò öààñ. in the current month ÑªÄªÒ ÒÝÝÂÝÐ ÄÀÐÕÀÍ ÁÀßÍÒÝÝà ÄÀÐÕÀÍ ÇÁ ÓÑÈÁ SUDUT TEEVER DARKHAN BAYANTEEG DARKHAN ZB USIB 10 478 167 161 532 558 10 400 5 322 22 105 13 028 529 35 981 28 457 36 000 24 242 4 227 25 581 23 135 13 895 11 214 3 698 ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ ÁªÕªÃ ÌÀÒÅÐÈÀËÈÌÏÅÊÑ ÀÐ ÁÀßÍÕÀÍÃÀÉ ÕÈØÈà ÓÓË IKH BARILGA BUKHUG MATERIAL IMPEX AR BAYANKHANGAI KHISHIG UUL 209 618 1 507 680 4 690 5 175 806 3 000 1 386 514 8 750 4 294 5 175 3 321 2 150 3 575 3 488 2 175 1 935 1 636 ×ÀÖÀÐÃÀÍÀ ÌÎÍÃÎË ÊÅÐÀÌÈÊ ÀËÌÀÀÑ ÝÐÄÝÍÝÒ ÑÓÂÐÀÃÀ ÕÀÐØÈÉÍ ÃÝÃÝÝ CHATSARGANA MONGOL CERAMIC ALMAAS ERDENET SUVARGA KHARSHIIN GEGEE 1 860 97 1 064 80 108 832 2 366 1 200 1 037 396 2 380 3 830 2 512 2 082 1 047 1 548 1 464 1 312 1 045 651 ÀÃÐÎÒÅÕÈÌÏÅÊÑ ÑÀ ØÈÌ ÝÐÄÝÍÝÒ ÇÀÍÄÀÍ ÌÎÍÃÎË ÑÅÊÜÞÐÈÒÈÅÑ ÎËËÎÎ AGRO TECH IMPEX SHAV SHIM ERDENET ZANDAN MONGOL SECURITIES OLLOO 1 117 1 074 91 7 983 908 1 307 1 310 230 423 135 1 955 1 955 529 641 239 648 645 299 218 104 10. at the end of December.XI.30 òºã tog Õàíøèéí ººð÷ëºëò. stock market 10.

0 593 185.2 1 015 723.5 4 792 030.8 855 036.9 10 288.7 - 12 955.6 38 487.6 10 288.6 1 609 784.1 9 206.3 155 789.5 4 301 578.9 580 521.9 3 080 685.6 571 714.9 1 108 325.ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ GENERAL GOVERNMENT BUDGET 11.7 309 497.1 74 838.2 - .6 4 876.9 1 528 097.8 3 891.0 160 944.4 - 241 019.9 241 019.4 386 933.5 - 5 228.9 Expenditure of the budget Òºñâèéí çàðëàãà Íèéò çàðëàãà áà ýðãýæ Total expenditure & òºëºãäºõ öýâýð çýýë net lending Íèéò çàðëàãà Total expenditure Óðñãàë çàðäàë Current expenditure 1 Áàðàà.1 233 363.0 2 253 700. mln.1 602 910.0 .7 726 854.8 3 724.7 925 053.7 601 154.6 126 435.4 442 519.6 55 850.5 490 452.0 2 842 686.6 20 136.2 33 316.0 16 917.7 - 534 295.7 75 532.6 193 321.1 2 132 811.3 518 217.2 2 488 490.4 1 092 228.3 3 234 411.0 5 686.9 358 120.9 5 203.8 423 171.7 423 171.4 198 276.9 1 428 556.0 390 053.4 65 527. áàéãàëü Forest.5 648 105.8 222 758.3 37 329.2 293 952.8 3 636 866.1 108 325. îíû ¿íýýð ACTUAL REVENUE & EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT. òóñëàìæèéí ä¿í Óëñûí òºñºâ 62 125.0 2 256 282.5 580 521.1 521 166.9 16 786.8 66 495.8 - 55 850.3 29 439.1 30 250.8 1 047 631.9 3 078 290.2 12 955.1 591 039.2 974 970.293 952.9 51 444.7 51 208. tog.4 54 509.2 579 119.7 .4 234 789.9 26 278.2 1 067 167.5 29 413.5 831 827.4 315 783.5 29 413.7 230 673.0 - 30 693.8 814 026.5 230 673.1 450 427. at current price ñàÿ òºã.6 53 246.3 773 181.7 27 792.6 268 526. other environîð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý ment expenditure Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ Acquisition of stock Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð External sources Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë Lending (net) Foreign financed Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë projects Îðîí íóòãèéí òºñºâ Revenue of the budget Òºñâèéí îðëîãî Íèéò îðëîãî.2 - 17 679. ÇÀÐËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.6 2 688 236.2 29 439.2 1 541.6 - 331 309.1 1 393 713.5 493 613.8 504 407.8 588 678.9 8 958.2 193 321.4 160 944.5 7 390.2 69 209.6 149 555.Á¿ëýã 11.7 121 577.0 1 420.9 .2 337 422.0 2 847 322.0 5 414. çàðëàãûí òºðºë Óëñûí íýãäñýí òºñºâ General Gov't Types of revenue and expenditure Òîãòâîðæóóëàëòûí ñàí Íèéò òýíöâýðæ¿¿ëñýí îðëîãî áà òóñëàìæèéí ä¿í Óðñãàë îðëîãî Òàòâàðûí îðëîãî 1 Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Õ¿í àìûí Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí 2 Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë 3 ªì÷èéí òàòâàð 4 Äîòîîäûí áàðàà.0 2 455 753. ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë expenses 2 Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé 2 Interest payments òºëáºð 3 Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã 3 Subsidies & transfers Îðîí íóòãèéí òºñºâò Grants to local ºãºõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã government Õºðºíãèéí çàðäàë Capital expenditure Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Internal sources Õºðºí㺠îðóóëàëò Investment Èõ çàñâàðûí çàðäàë Capital repairment Àâòî çàìûí ñàí Roads fund Geological survey Ãåîëîãè õàéãóóëûí Îéæóóëàëò.1 - 13 812.8 8 958. õºëñ Wages & salaries Social security Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë contribution Goods & services Áàðàà.1 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ.6 449 040.9 17 071. ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð Îíöãîé àëáàí òàòâàð Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî 5 Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí îðëîãî 6 Áóñàä òàòâàð Òàòâàðûí áóñ îðëîãî Õºðºíãèéí îðëîãî Òóñëàìæèéí îðëîãî Total revenue & grants Stabilization fund Total equilibrated revenue and grants Current revenue Tax revenue 1 Income tax Corporate Individuals Price increase tax of some products 2 Social security contribution 3 Property tax 4 Taxes on goods & services Value added tax Excise tax Income of special purposes 5 Taxes on foreign trade 6 Other taxes Non.7 579 119.6 155 789.0 166 157.3 25.9 865 325.8 301 809.2 1 411 485.5 4 400 621.7 230 673.3 390 854.1 37 329.0 13 812.4 20 136.0 6 234.9 365 377.7 49 132.9 292 593.0 51 444.1 233 363.6 5 686.0 724 307.1 801 243.5 4 159 601.8 3 891.tax revenue Capital revenue Grants and transfers 70 Central Gov't Local Gov't 3 122 464.4 506 629.5 160 944.4 4 876.2 523 026.8 475 228.4 545 303.8 3 306 465.5 390 854.9 - 16 917.6 268 526.9 909 061.9 72 174.6 66 841.8 857 617.9 2 933 289.3 1 937 917.9 3 065 445.4 360 948.9 - 3 122 464.9 521 166.5 7 489.7 197 458.8 337 422.1 16 786. Òºñºâ XI.4 1 668 985.5 358 120.5 561 626.5 490 452.5 167 101.545 303. ¿éë÷èëãýýíèé 1 Expenditure on çàðäàë goods & services Öàëèí.2 61 623.4 - 6 834.4 - Óëñûí íýãäñýí òºñºâ General Gov't Óëñûí òºñºâ Îðîí íóòãèéí òºñºâ Central Gov't Local Gov't - 360 948.0 17 071.8 462 121.8 4 141 274.8 51 208.1 - 49 132.6 105 691.0 24 458. 2011 2010 Îðëîãî.8 3 724.9 3 423 741.3 6 348.7 65 527.1 2 366 174.4 1 166 323.5 - 335 125.8 116 764.2 2 488 490.4 42 327.2 2 024 228.0 42 327.

5 21 281.3 5 231.5 2 636.8 6 166.5 7 331.3 40 764.2 7 454.9 7 182.7 110.0 2 478.9 138.8 87.2 8 020.9 5 080.0 3 920.1 245 855.4 2 226.3 72 777.0 7 248. Budget 11.0 22 519. tog.6 20 898.0 4 063.7 5 239.7 98.4 111.tog Àéìàã.9 7 454.3 99.3 94.3 5 310.9 106.3 7 723.2 4 771.8 4 904.3 35 862.5 6 600.0 9 814.2 8 993.0 37.2 36 385.8 2 486.9 86.8 6 018.8 8 879.7 Central region 84 599. îíû ¿íýýð ACTUAL GRANTS FROM LOCAL GOV'T TO CENTRAL GOV'T.9 106.4 5 860.9 18 662.8 4 073.5 4 255.3 4 661.0 59.8 7 391.1 94.0 1 02 805.3 60 907.7 9 978.6 7 723.2 7 166.9 Ulaanbaatar 159 682.6 116.7 53.7 6 799.6 Òºâèéí á¿ñ 82 813.7 6 352.9 92.6 12 790.0 182.3 4 581.4 77.9 98.5 9 978.8 161 669.7 7 416.5 6 569.5 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 25 810.5 87 194.3 694.5 2 226.5 192. Íèéò îðëîãî.9 60.2 200.8 154 476.4 93.5 14 089.4 Áàðóóí á¿ñ 35 664.7 245 855.3 13 812.9 16 577.5 5 206.0 102.3 850.8 59.6 102.4 157.2 2 795.3 5 379.7 90.8 5 616.9 72 777.5 197 859.9 96.0 164 240.8 94.6 3 029.1 82.5 98.8 41 898.4 151.0 152 826.9 340 812.1 2 818.9 7 077.0 5 047.6 101.0 101.5 7 331.4 101.2 61.3 394.7 162 941.0 500.7 7 721.4 5 503.3 4 247.5 6 600.8 8 017.0 106.6 2 400.8 111.7 7 102.1 99.9 178.3 108 965.7 104.8 Óëààíáààòàð 245 855.0 4 378.5 10 475.1 7 179.9 7 182.2 99.0 5 630.8 3 953.6 109 711.1 924.5 3 667.0 97.4 103 523.5 3 031.2 3 652.7 62.7 5 630.5 6 233.5 45.7 7 721.6 67.1 3 116.0 6 799.4 9 365.1 5 250. íèéñëýë Íèéò îðëîãî Aimags and the Capital Total revenue 2010 Á¯ÃÄ/TOTAL 360 948.6 974.0 19.2 42 964.2 8 020.5 6 891.6 7 684.9 106.0 7 022.5 521 166.5 3 300.8 7 072.0 5 010.7 8 008.0 100.8 58.9 147.4 Ç¿¿í á¿ñ 24 148. íèéñëýë 2011 % 2010 2011 Aimags and the Capital 2010 Á¯ÃÄ/TOTAL ÁÓ/BU ÄÎ/DO ÄÄ/DD ªÌ/OM ѯ/SU ÑÝ/SE Òª/TO ÕÝ/KHE ÄÀ/DA ÓÁ/UB ÎÐ/OR 133 433.2 114.8 40 745.5 97.9 176 961.1 3 474.7 Khangai region 69 691.0 4 274.Note: * Not included in grants from Central Gov't Budget ** No t included in transfers to Central Gov't Budget 11.2 2 965.4 5 431.9 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 69 459.6 13 812.3 96.3 35 862.9 7 581.2 8 008.0 89.0 119.3 159 682.7 14 501.2 3 257.3 5 360.2 107.8 8 879.7 7 439. % 2010 2011 2010 2011 100.5 3 552.5 5 819.8 9 399.1 5 616.2 9 353.0 6 306.3 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªªÑ ÓËÑÛÍ ÒªÑªÂÒ ÒªÂ˪ÐYYËÝÕ ÎÐËÎÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.5 7 684.6 50.6 40 858.8 88.6 3 162.0 7 248.8 99.9 112.7 358.9 206. çàðëàãûí Îðëîãî.5 5 047.5 Õàíãàéí á¿ñ 110 612.7 101.2 4 771. % õàðüöàà.3 124.6 Total expenditure 2010 2011 Çàðëàãà** Expenditure 2010 2011 358 120.5 197 859.6 5 431.7 9 645.8 104.9 224 687.8 103.4 47 041.9 102.0 2 546.0 7 556.0 7 301.1 6 306.9 9 353.5 100.3 25 236.0 10 345.8 Eastern region 18 910.7 72 944.7 13 179.6 106.9 6 352.9 8 310.1 5 956.4 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 18 662.0 140. % Ratio of Revenue to Total revenue to total expenditure.6 8 249.4 138.6 128.0 58.3 157.7 149.9 40 858.6 5 503.2 55.9 185.8 Ä¿í/Subtotal ÓÁ/UB 162 941.7 548. at current prices ñàÿ òºã mln.3 31 259.4 53.1 159.5 2 951.8 4 781.8 5 276.7 94.6 71 .9 10 672.2 6 581.2 102.4 103 523.6 77. îíû ¿íýýð ACTUAL LOCAL GOVERNMENT BUDGET.4 41 605.9 3 920.5 64.2 113.9 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 84 074.9 176 961.3 ñàÿ òºã mln.5 56 158.7 5 231.9 72.8 10 076.3 7 576.6 4 904.3 11 522.3 49.7 5 231.0 6 374.2 24 148.6 123.2 6 569.9 5 184.6 368 340.2 187.7 7 449.8 106.0 100.1 870.6 162 941.7 100.3 4 606.3 103.4 103.7 2011 Íèéò çàðëàãà Îðëîãî* Revenue 2010 580 521.3 23 257.5 6 033.3 14 501.1 62 469.4 97.5 108 965.6 245 855.7 109.7 59 438.6 33 306.8 53.3 95.5 103.0 5 660.9 194.0 96 888.4 8 528.4 7 576.9 77. % expenditure ratio.9 58.2 1 000. çàðëàãûí õàðüöàà.5 6 557.1 129.0 10 243.2 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.5 146.6 110.3 13 179.9 4 416.1 6 732.9 4 581.4 112.5 7 072.7 6 377.8 103.6 162 941.Section 11.7 101.9 303.7 Western region 25 236.2 5 206.2 10 076.8 99.9 40 764.8 2 268.3 260.9 99.2 106.8 101.7 8 865.4 164.2 16 957.2 5 360.3 163.9 -Òàéëáàð: * Óëñûí òºñ⺺ñ îëãîæ áàéãàà ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã îðîîã¿é ** Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî îðîîã¿é .1 5 956.2 62.1 3 116. at current prices Àéìàã.7 2011 551 082.7 4 335.8 5 231.8 3 645.2 105.9 99.8 128.0 57.0 124.

7 55 078.8 13 881.4 71 017.3 376 862.0 123.4 Selenge 9 814.3 35 862.8 94 173.9 3 738.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 11.9 10 672.3 2011 2010 163.1 73.9 176 961.4 1 024.6 112.5 311.8 41 898.4 405. Environment and Tourism Minister of Defense Minister of Education.5 372.2 27 793.6 171.2 8 020.3 347.6 202.9 839.8 Orkhon 7 439.6 179.9 170.6 11 137.7 4 199.3 173.4 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.2 7 166.2 351 457.9 176 961.1 Ovorkhangai 6 306. õºäºëìºðèéí ñàéä Õ¿íñ.Á¿ëýã 11.5 10 475. Agriculture and Light Industry Minister of Health Minister of Roads. ñî¸ë.7 7 721. ÒªÑÂÈÉÍ ÅЪÍÕÈÉËªÍ ÇÀÕÈÐÀÃ× Ìîíãîë óëñûí åðºíõèéëºã÷èéí òàìãûí ãàçðûí äàðãà Ìîíãîë óëñûí èõ õóðëûí äàðãà Ìîíãîë óëñûí ¿íäñýí õóóëèéí öýöèéí äàðãà Óëñûí äýýä ø¿¿õèéí åðºíõèé ø¿¿ã÷ Ø¿¿õèéí åðºíõèé çºâëºëèéí äàðãà Óëñûí åðºíõèé ïðîêóðîð ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí çºâëºëèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Ìîíãîë óëñûí åðºíõèé ñàéä Ìîíãîë óëñûí òýðã¿¿í øàäàð ñàéä Ìîíãîë óëñûí øàäàð ñàéä Çàñãèéí ãàçðûí õýðýã ýðõëýõ ãàçðûí äàðãà Ñàíãèéí ñàéä Õóóëü ç¿é.8 2 753.0 7 248.9 119 396.3 128.9 Khentii 5 660.3 Bayan-Olgii 4 581.2 Zavkhan 5 206.4 169. ACTUAL EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT. àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéä Áàòëàí õàìãààëàõûí ñàéä Áîëîâñðîë.6 158 916.9 751.6 128.5 442.0 24 973. Transportation.8 130.9 110.8 34 507.3 131.5 129.3 250 264.2 164 097.2 137.7 8 865.0 6 374.4 Bayankhongor 5 431.0 10 243.5 Darkhan-Uul 4 255.4 continuation ) Heads of Hurals of Representatives of the citizens 2010 2011 and Aimags and the Capital Governors budget TOTAL 224 687.3 119.6 29 437.3 237. Òºñºâ 11.0 174.4 234.0 Tov 7 391.0 140.9 128.7 142.7 10 319.7 6 377.1 5 956. îíû ¿íýýð.4 Govisumber 2 226.9 140.5 173 704.2 7 454.5 Uvs 5 047.7 120.1 13 096. øèíæëýõ óõààíû ñàéä Ãàäààä õàðèëöààíû ñàéä Íèéãìèéí õàìãààëàë.3 327 812.5 902.6 4 763.5 22 277.4 204.5 142. Construction and Urban Development Minister of Minerals and Energy Chairman of Government Service Council Chairman of General Election Commission Chairman of National Human Rights Commission National General Audior Chairman of Financial Regulatory Commission Chairman of National Statistical Office Chairman of State Commission on Management and Organization Rehabilitation Political Repression Chairman of Independent authority against corruption Mongolian National Public Radio and Television % % .2 164.0 156.9 Ulaanbaatar 103 523.2 1 134.8 8 879.2 255.8 8 528.3 (Õ¿ñíýãò 11.3 289.0 Omnogovi 10 345. at current prices.5 87 194.9 127.7 Central region 42 964. õîò áàéãóóëàëòûí ñàéä Ýðäýñ áàÿëàã.2 115.5 117.9 Dornogovi 5 010. tog.7 843.9 135.7 119. òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ààð.5 7 331.6 170.9 158.8 109.4 204 566.9 130.9 112.4 Sukhbaatar 6 581.4 130.8 122.1 3 116.8 7 284.1 12 001.9 156 831.6 Bulgan 4 904. by Portfolio of Ministers.9 7 182.7 Khangai region 36 385.6 929.4 106 000.5 6 600.7 5 231.0 131.9 Dundgovi 3 920.6 Arkhangai 5 503.4 169. õºäºº àæ àõóé.5 29 177.1 129.7 Western region 25 236.0 Khovd 5 630.8 129.6 5 428. ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéä Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí äàðãà Ñîíãóóëèéí åðºíõèé õîðîîíû äàðãà Õ¿íèé ýðõèéí ¿íäýñíèé êîìèññûí äàðãà Óëñûí åðºíõèé àóäèòîð Ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàõ õîðîîíû äàðãà ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíû äàðãà Öàãààòãàõ àæëûã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ êîìèññûí äàðãà Àâëèãàòàé òýìöýõ ãàçðûí äàðãà Ìîíãîëûí ¿íäýñíèé îëîí íèéòèéí ðàäèî òåëåâèç Àéìàã.6 74 200.2 966.4 522 032. õºíãºí ¿éëäâýðèéí ñàéä Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéä Çàì òýýâýð.3 Ulaanbaatar 103 523.5 1 091.2 331 262.1 130. Culture and Science Minister of Foreign Affairs and Trade Minister of Social Welfare and Labour Minister of Food.0 108. äîòîîä õýðãèéí ñàéä Áàéãàëü îð÷èí.1 13 144.9 3 545.3 Dornod 4 335.5 6 033.8 117.4 47 041.6 368 340.9 206.8 Eastern region 16 577.3 154 650.4 208 508.3 118.9 Govi-Altai 4 771.0 Khovsgol 6 799.5 21 281.4 132.5 133.7 60 207.0 141.0 168.9 128.0 145.1 4 179. ñàÿ òºã mln.8 121. áàðèëãà.9 Speaker of the State Great Hural (Parliament) of Mongolia of Constitutional Court Chairman General Judge Supreme Court Chairman of General Council of Court General Prosecutor of Mongolia Secretariat National Security Council of Mongolia Prime Minister of Mongolia First Deputy Premier of Mongolia Deputy Premier of Mongolia Cabinet Secretariat of Government of Mongolia Minister of Finance Minister of Justice and Internal Affairs Minister of Nature.2 38 628.9 142.4 147.0 470.0 681 118. íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí áîëîí ÈÒÕûí äàðãûí òºñâèéí áàãö Á¯ÃÄ Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð 72 PORTFOLIO OF MINISTERS Head of the office of the President of Mongolia 2010 2011 2011 2010 2 880.2 93 438.

5 7.7 170.0 4 023.6 -27.9 .75.7 227.9 .5 86.4 2 908.äîëë mln.2 191.4 107.68.3 420.0 41.3 414.4 -175.2 541.291.0 283.7 353.5 252.8 207.5 611.4 790.6 193.2 187.0 398.1 306.5 28.2 479.0 225.368.5 312.1 -21.3 188.2 535.60. External trade XII.0 .9 -24.1 .3 278.5 119.5 198.7 566.9 686.5 2 137.41.3 460.1 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÍÈÉÒ ÝÐÃÝËÒ EXTERNAL TRADE TURNOVER Õóãàöàà Periods 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII* I-XII* 1 150.2 .5 91.8 1 227.9 -252.0 143.8 6 108.1 .3 -710.5 -166.2 267.0 1 947.1 6 526.4 614.6 8.5 916.242.4 11 307.1 343.5 -15.17.0 716.3 -31.1 50.2 2 977.219.4 183.7 132.7 1 254.9 1 214.2 208.6 -94.7 3 200.2 1 077.84.7 -15.0 398.7 798.7 635.7 305.5 2011* %  2010 185.2 524.42.0 163.4 869.7 -41.9 1 019.8 156.0 90.9 506.2 .-) Balance -78.5 1 885.7 337.2 312.1 592.0 265.7 .5 148.7 .9 -139.2 328.2 .0  Íèéò ýðãýëò Total turnover Ýêñïîðò Exports Èìïîðò Imports 2011 XII* % 2011 XI 95.9 296.8 256.3 1 435.1 295.7 193.9 -62.8 148.99.8 -28.Section 12.4 163.8 274.9 281.0 2 061.7 357.1 .7 348.5 637.5 .0 4 023.0 -252.1 25.3 100.3 1 888.0 -114.6 497.9 559.4 62.7 690.0 228.5 -150.9 833.3 1 177.1 368.5 160.4 234.6 .7 1 065.7 306.4 608.7 314.3 533.1 285.5 2 534.6 -1 746.8 620.8 .291.0 1 130.9 148.7 .9 948.1 6 108.8 4 780.4 .7 -34.6 474.3 5 779.6 2 137.0 121.3 220.2 526.4 1 406.8 748.9 414.0 159.7 215.8 1 022.4 .1 1 063.8 474.1 614.1 267.4 Тайлбар: *-урьдчилсан гүйцэтгэл Note: *-preliminary estimates Ýõ ¿¿ñâýð: Çàñãèéí ãàçðûí õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàã Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý Sourse: Report of the Government implementing agency Mongolian Customs General Administration 73 .0 4 009.5 472.9 515.1 468.0 615.9 204.8 596.2 -22.6 556.3 .118.6 170.6 182.3 31.6 553.5 289.9 1 542.0 599.6 207.8 -7.3 326. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ EXTERNAL TRADE  12.193.5 4 780.8 3 244.3 228.8 -1 746.4 245.9 2 908.9 ñàÿ àì.3 1 233.6 6 526.2 517.5 1 885.145.6 11 307.2 496.9 3 200.4 -98.2 -113.4 348.4 2 241.6 415.1 164.17.25.1 229. USD Òýíöýë (+.

6 25.9 2 550.6 2 815.5 44.2 14.9 7.0 1 967.6 2.1 234 484.2 189 710.3 14. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð EXPORTS.1 0.USD 2011* 2010 XII I-XII XII I-XII XII Ä¿í Total 1 885 385.5 166.7 174.4 531.9 0.6 9 818.6 16 229.2 5.3 31 776.1 50 731.8 277.3 18.0 0.2 357 854.6 147.1 90.1 0.6 410.4 217 368.8 193.4 655.7 9.2 2 335.2 187 317.1 10.8 31 453.6 4 465 918.3 7 350.2 46.5 7.7 11.1 4.1 1 393 906.1 77.3 2.3 2 908 502.9 2.8 0.6 - 119 608.9 435.5 4.9 18.9 175.8 510.8 4.0 126 885.4 126.6 4 327.9 21 488.7 10.6 19 571.3 128 715.8 25.1 ¯¿íýýñ: Ç¿¿í Õîéä Àçè ÁÍÀÑAÓ ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Òàéâàíü ßïîí Of which: NorthÅastern Asia Dem.6 12. îðíîîð.7 - 890.0 836.5 517 779.9 0.5 307 275.7 3 909.1 2 892.6 8.8 358.2 5.9 1 310.0 4 564.3 436.0 7.1 2 499 662.9 119.8 5 402.5 208.6 67 387.5 47.9 327 132.5 8.5 1.6 232.2 - 7 174.5 291.4 7 493.9 6.1 1 229.3 605.6 42.9 44.6 8.8 345.8 3 672.6 - 8 878.2 - 88 653.5 182.6 14 881.0 639.6 4.0 10 694.0 157.9 46.0 0.5 77.2 24.2 174.9 1.3 748.2 - 74 .8 33.3 - Àçè Asia 1 424 390.2 1.2 37 886.0 15 458.8 95 941.2 0.6 22 052.7 3.6 714.1 0.1 216.4 124.7 94.6 39.1 184 593.1 405.6 8 088.0 787.6 15 577.7 123.0 40.0 14 475.4 Åâðîïûí áóñàä îðíóóä Áåëîðóñü Ìîëäàâ Íîðâåãè ÎÕÓ Ñåðáè Óêðàèí Õîðâàò Øâåéöàðü Þãîñëàâ Other countries of Europe Belarus Moldavia Norway Russian Federation Serbia Ukraine Croatia Switzerland Yugoslavia 73 368.0 2 669.7 284.3 125.4 46.8 14.5 246.3 14.2 69.9 71.9 18.9 2 466 265.4 9.3 64.5 - 26 772.8 10.8 10.1 249.3 13 603.Rep.2 4 400 735. of Korea Republic of Korea China Taiwan Japan 1 414 023.1 115.3 21 296.6 30.6 491 825.2 1 896.1 38. Ãàäààä õóäàëäàà 12.8 2 471.1 23 005.3 1.9 215 116.3 8.3 2 628.2 9.9 1 103.äîëë thous.7 309 243.5 Åâðîï Europe 297 395.5 7.2 3 424.5 9.9 149.3 239.4 160. by countries and by the end of selected years 2009 Óëñ îðîí Countries I-XII ìÿí.àì.1 487 037.6 146.0 14 129.5 15.7 141.7 2 733.0 493 485.6 15 479.5 19.3 2 218.7 2 109.3 68 204.1 1.0 Ç¿¿í ªìíºä Àçè Áðóíåéí Âàíò Óëñ Âüåòíàì Ëàîñ Ìàëàéç Ñèíãàïóð Òàéëàíä Ôèëèïïèí SouthÅastern Asia Brunei darussalam Vietnam Lao PDR Malaysia Singapore Thailand Philippinnes 1 916.1 7 512.5 2 231.5 30 519.0 1 885.6 33.7 46 164.7 2 540 388.0 6.6 1 456.Á¿ëýã 12.9 2 910.9 14.9 82 747.0 1.2 ÝÊÑÏÎÐÒ.0 4 363.5 54.0 95 508.2 1.3 - 10 077.7 2.2 5.9 208.0 ¯¿íýýñ: Åâðîïûí õîëáîî Àâñòðè Áåëüãè Áîëãàð Ãðåê Äàíè Èðëàíä Èñïàíè Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êèïð Ëàòâè Ëèòâà Ëþêñåìáóðã Íèäåðëàíä Ïîëüø Ðóìûí Ñëîâàê Ñëîâåí Óíãàð Ôèíëÿíä Ôðàíö ÕÁÍÃÓ ×åõèéí ÁÍÓ Øâåä Of which: Countries of EU Austria Belgium Bulgaria Greece Denmark Ireland Spain Italy United Kingdom Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg Netherlands Poland Romania Slovakia Slovenia Hungary Finland France Germany Czech Republic Sweden 224 027.8 13 976.5 - 4 449 328.0 4 780 350.

9 11.7 583.4 14.1 3 414.5 - Ñåíåãàë Òàíçàíè Óãàíäà ×àä Senegal Tanzania Uganda Chad 0.2 157.9 584.2 6 018.0 313.1 65.6 16.9 82.5 - - ªìíºä Àôðèêèéí Á¿ãä Íàéðàìäàõ Óëñ Republic of South Africa 0.4 117.0 13 892.5 35.6 - 98 380.8 17.8 14.1 75 .8 679.6 120.5 - 22 700.3 67.3 Àôðèê Ãàáîí Çàìáè Êåíè Ìàðîêêî Ìàäàãàñêàð Íàìèáè Africa Gabon Zambia Kenya Morocco Madagascar Namibia 232.7 39.6 1 874.5 - 450.5 147 480.9 1 066.2 26.1 444.9 30.6 634.4 352.1 10.6 9 414.1 152.3 2 250.6 58.9 97.5 41.0 756.2 1 503.0 - 0.3 0.0 2 575.4 8.8 182.1 301.2 1 395.1 19.3 357.8 1 516.5 - 149 926.1 1 189.5 100.1 13 954.9 19.0 500.6 34.1 32.5 192.5 23.2 - 479.1 126.1 3.9 424.0 245.6 911.2 205.9 - - 485.2 1 284.1 184.9 269.9 272.7 7 149.3 8.0 - 484.6 1 447.Section 12.0 50.2 0.5 - 8 002.0 4 929.4 21.3 771.4 256.8 90 785.2 882.0 1 361.5 27.1 38.7 808.4 17.0 510.2 64.3 6.0 - - Àðàáûí Íýãäñýí Ýìèðàò Áàëáà Èçðàèëü Èîðäàí Èðàí Êàçàõñòàí Êàòàð Êèðãèçñòàí Êóâåéò Ëèâàí Мянмар Ïàêèñòàí Ñàóäûí Àðàáûí Âàíò Óëñ Ñèðè Òàæèêñòàí Òóðê Òóðêìåíèñòàí Óçáåêèñòàí Ýíýòõýã United Arab Emirates Nepal Israel Jordan Iran Kazakhstan Qatar Kirgizstan Kuwait Lebanon Republic of the Union of Myanmar Pakistan Saudi Arabia Syrian Arab Republic Tajikistan Turkey Turkmenistan Uzbekistan India 367.9 70.3 9.8 202.5 -  96.6 2 810.3 1 513.8 37.0 18.8 1 023.9 584.5 - Àâñòðàëè Àâñòðàëè Øèíý Çåëàíä Australia Australia New Zealand 846.9 1 020.1 21 469.5 27.6 Àçåðáàéæàí Àðàáûí Á¿ãä Íàéðàìäàõ Éåìåí Óëñ Azerbaijan - - - - 31.4 17.9 3 220.8 227.2 6.0 65.0 31.2 continuation ) 2010 2011* 2009 Óëñ îðîí Countries I-XII XII I-XII XII I-XII XII Àçèéí áóñàä îðíóóä Other countries of Asia 8 451.0 798.7 6 839. External trade ( Õ¿ñíýãò 12.8 26.9 - Yemen - - 50.1 13.7 356.1 787.5 252.1 1.5 41.1 41.5 106.9 141 624.0 522.0 62.6 13 173.0 17.2 27.6 15 214.0 2.9 120.6 54.6 1 081.9 - - - Àìåðèê ÀÍÓ Àðãåíòèí Ãðåíëàíä Êàíàä Êîëóìáà Êóáà Ìåêñèê Ïàíàì America USA Argentina Greenland Canada Colombia Cuba Mexico Panama 162 520.6 189.0 0.4 1 485.2-èéí ¿ðãýëæëýë Table 12.9 - 339.

5 XII 517 779. ø¿õýð.7 261.0 1 902.8 50. õºãæìèéí çýìñýã Optical.4 1 401. òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë. fur & articles thereof Ìîä. air & water transport vehicles & their spare parts Õàðàà ç¿é.8 48. cinematographic. òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë Íýõìýë.9 324.2 332. feather & artificial flowers ×óëóó.5 9.5 418. photographic. øºðìºñºí ÷óëóóí ç¿éëñ. õèìèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Õóâàíöàð.1 4 698.4 153. ãºëòãºíº. õèéìýë öýöýã Wood & wooden articles Cellulose.7 163.6 3. áàðààíû á¿ëãýýð. ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë Mineral products Chemical & chemical industry products Plastics. medical.6 10 197.9 5 198. precious metal.6 6 051.2 9 001.5 - . õýìæ¿¿ð.2 3 182. çóðàãò. õÿíàëò.8 479 094.USD 2011* 2010 XII I-XII 234 484. jewellery Base metals & articles thereof Ìàøèí. øèëýí ñàâ ¯íýò.5 241 384.2 3.5 9 800. ò¿¿ãýýð õèéñýí ýäëýë Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ.2 I-XII 357 854. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð EXPORTS.8 4 264 185.2 46. ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í Articles of stone. öåìåíò.2 102.4 38. & articles thereof Raw & processed hides.2 21 387.4 2 874.2 201. ìàëãàé.6 1 606. êàó÷óê.äîëë thous.4 14.Á¿ëýã 12.5 12 219. øèë.8 62. öàõèëãààí õýðýãñýë.9 19 526.5 1 075.5 7 592.3 10.6 13 477.5 457.1 4 891. paper. êèíî çóðàã.2 29 043.2 19.7 877.9 113 185. glass & glassware Natural or cultured stones. íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Ãóòàë.0 6. àíãèéí ¿ñ.0 290.5 6.6 11.2 1 426. TV sets & spare parts Àâòî.8 761.6 46.1 28.3 447.9 1 677.2 5 474. àãààð.5 308 525. òýäãýýðèéí ñýëáýã. ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñ ¯íäñýí òºìºðëºã.5 17 414.0 102. àìüòàä.5 45 808.6 5.6 1 251 766.9 39 553.5 104.6 4. õàãàñ ¿íýò ÷óëóó.9 829.àì. ýìíýëýã.9 178 351.5 8. recorders. òîñ Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Live animals. surgical & musical instruments. headwear.4 221.5 7.8 309 100.0 32 532.1 795. equipment. umbrellas. ºä.5 22 158. óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë.4 98. áîëîí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ. ìåõàíèê òºõººðºìæ. by commodity groups and by the end of selected years 2009 Commodity groups Áàðààíû á¿ëýã Ä¿í Total Ìàë.8 2 354 476.0 4 780 350. measuring control.8 412.3 844.9 353. àìüòàí.3 2 908 502.9 202. rubber.0 1.7 - 1 494.5 103. òýäãýýðèéí ýä àíãè Auto. cardboard & articles thereof Textiles & textile articles Footwear.0 192 166. watches ¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà Áóñàä 76 Various industrial goods Other I-XII XII 1 885 385.4 4 859.9 9 339.8 5 244.5 13 141.7 14 668.0 7 088.6 184 408.7 2 026. asbestos.6 6 636. animals origin products Vegetable origin products Animal & vegetable fat & oil Food products Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Õèìè. plaster.9 460.4 97.7 - 12 498. äóó õóðààã÷.8 2 364.4 2 021.8 3 520.4 216 340.9 69 384.1 745. electric appliances.4 5 792.8 36. Ãàäààä õóäàëäàà 12.3 ÝÊÑÏÎÐÒ.1 230.3 2.ìýñ çàñëûí áàãàæ.6 46. öààñ êàðòîí. ãýðýë. cement. skins.9 1 911. ýä àíãè Machinery. öàã.4 2 114.1 1 201.1 8 959.8 71.4 1.0 537. ìîäîí ýäëýë Öåëëþëîç.5 50 365.0 24 035.1 ìÿí. øèð.

6 0.7 391.4 14 036.3 1 851.4 21 792.8 209.8 6 954.2 963 596.6 0.4 7 247.2 23 565.0 4 714.3 277.7 88. pullovers.6 11 856.4 425. çàäãàé ýíãýðòýé öàìö.2 29 053.7 144.1 - 77 . by countries and by the end of selected years Óëñ îðîí Ä¿í ÁÍÕÀÓ ÕÁÍÃÓ Áóñàä Countries Total China Germany Others Öàéðûí õ¿äýð.7 678.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 12.3 878 952.9 622.9 305 694.3 46 393.5 45.9 244.9 113 046.7 28 161.1 1 730.2 18 653.6 576.2 7 839.4 21.7 35 583.2 0.7 0.8 Gold.8 1 859.5 1077.9 1 184.3 44 553.5 380.2 405.3 437 327.8 18.4 122 494.6 13 631.Section 12.8 30.6 102.4 10.3 134 135.8 19.4 ( Õ¿ñíýãò 12.7  541. èøèãíèé áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðî Goat or kid skin leather 2009 2010 2011* 7 794.0 2 228.1 146. External trade 12.0 849.5 714.3 ìÿí.0 2 227 352. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð EXPORTS BY SOME COMMODITIES. õàíòààç áîëîí ñ¿ëæìýë ãàäóóð öàìö Combed goat down Ä¿í ÀÍÓ Áåëüãè ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êàíàä ÎÕÓ Ôðàíö ÕÁÍÃÓ Øâåéöàðь Ýíýòõýã Áóñàä 2009 88 769.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 12.9 439.8 25 880.5 32.2 963 595.9 23.9 63 195.7 327.2 487.7 431.1 253 790.3 0.3 0.3 40.7 25.4 - ×óëóóí í¿¿ðñ Óëñ îðîí Ä¿í ÀÍÓ ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Èõ Áðèòàíè Ìåêñèê ÎÕÓ Òàéëàíä Óêðàèí ÕÁÍÃÓ Áóñàä Countries Total USA Republic of Korea China United Kingdom Mexico Russian Federation Thailand Ukraine Germany Others Bituminous coal 2009 2010 2011* 305 728.4 71.1 0.6 1 037.6 94 876.1 Õîíü.6 thous.2 7 393. îðíîîð.2 1 912.5 - ßìàà.7 30 462.7 2. cardigans.3 795.6 6 120.6 1 344.3 2011* 57 642.8 883.5 - Jerseys.1 174.4 34.7 9 545.7 15.1 17.1 2010 68 821.6 48 223.1 7 663.3 2 350.8 871 532.4 0.1 7 217.0 584.7 141 010.7 459.0 7 003.8 397.9 1 058.2 0.8 153.6 0.9 8.7 13 148.2 400.0 62. unwrought or in semimanufactured forms 2009 2010 2011* 308 473.6 4 626.8 23.àì.0 286.2 14.9 12 999.1 147 160. knitted or crocheted 2009 2010 2011* 2 793.4 27 997.3 3.4 continuation ) Áèò¿¿ õîîëîéòîé öàìö.4 13 646.9 115 148.0 16 901.8 784.9 415.9 548.7 0.7 576.7 46 164.2 143.6 Countries Total USA Belgium Republic of Korea China Italy United Kingdom Canada Russian Federation France Germany Switzerland India Others 2009 68 370.3 - Sheep wool 2010 7 646.0 0.8 ( Õ¿ñíýãò 12.2 178 319.1 1 653.3 139.4 1 314.8 176.2 31.8 5 795.9 25.7 50.5 11.3 1 994. áàÿæìàë Zinc ores and concentrate 2009 2010 2011* 122 494.4 1.1 65 960.2 530.3 35 682. õóðãàíû áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðåò Sheep or lamb skin leather 2009 2010 2011* 13 058.2 5.3 Áîëîâñðóóëààã¿é áóþó õàãàñ áîëîâñðóóëñàí àëò Ñàìíàñàí íîîëóóð Óëñ îðîí Çýñèéí áàÿæìàë Copper concentrate 2009 2010 2011* 501 923.0 9 143.5 3 358.4 0.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 12.0 37 309.1 2.äîëë Òºìðèéí õ¿äýð Iron ores 2010 253 825.3 3 872.3 142 678.7 770 594.4 continuation ) Õîíèíû ñàìíààã¿é íîîñ Óëñ îðîí Ä¿í ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Âüåòíàì Èòàëè Èñïàíè ÎÕÓ Ïàêèñòàí Òóðê ÕÁÍÃÓ Ýíýòõýã ßïîí Countries Total Republic of Korea China Vietnam Italy Spain Russian Federation Pakistan Turkey Germany India Japan 2009 4 894.4 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ ÇÀÐÈÌ ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ.7 11 097.2 1 113.7  0.7 179.2 1.4 continuation ) Ìîëèáäåíèé õ¿äýð áà Æîíøíû õ¿äýð áà áàÿæìàë áàÿæìàë Molybdenium ores and concentrated Fluor spar ores and concentrate 2009 2010 2011* 2009 2010 2011* 50 308.8 13 480.8 90 024.3 773.9 9.3 26 898.4 1 742.0 501 749.3 275.1 2011* 8 316.8 137.2 27 932.5 88 769.4 4 326.9 351.2 31.4 77.2 38.3 52.6 1.4 521.0 1.7 1.6 0.8 27 639.6 0.USD 2011* 437 328.3 850.8 51 992.3 134 135.8 34.9 ( Õ¿ñíýãò 12.3 142 678.2 26 381.9 104.6 469.0 97.0 770 594.4 2 239 321.9 1 970.

2 ìÿí.3 35.9 512.4 380.ò thous.5 269.9 976.1  254.0 91 677.9 7 794.6 68 821.dm 2 128.9 2 800.0 11 850.2 313.8 51 989.p 64.ø thous.6 226.0 ìÿí.9 103.dm 2 82. unwrought or in õàãàñ áîëîâñðóóëñàí àëò semi-manufactured forms Çýñèéí áàÿæìàë Ìîëèáäåíèé õ¿äýð áà áàÿæìàë Æîíøíû õ¿äýð áà áàÿæìàë Òºìðèéí õ¿äýð Copper concentrate Molybdenium ores and concentrate Fluor spar ores and concentrate Iron ores Öàéðûí õ¿äýð áàÿæìàë Òóíãààñàí çýñ áà õàéëø Õàð òºìðèéí õàÿãäàë Zinc concentrate Refined copper & copper alloys Iron scrap Õîíü.8 Ñ¿ëæìýë ôóòáîëêà.t thous.t 314.0 ìÿí.2 93.t 150.5 7 616.0 94 876.3 398.äîëë ìÿí.t 7 113.3 120.7 99.3 878 952.9 89.6 ìÿí.7 568.7 331.9 255.7 9 545.8 8 316.долл thous.1 2 250 046.5 8 075.6 68 824.ò thous.USD thous.7 193.0 84.8 1 261.5 115 632.7 163.4 1 010.USD 2011* 2010 % 2011* Үнийн д¿í Value Òîî õýìæýý Volume  Үнийн д¿í Value  Òîî õýìæýý Volume  Үнийн д¿í Value  Ãîë íýð òºðëèéí áàðàà Main commodities Õýìæèõ íýãæ ¯õðèéí õºëä¿¿ ìàõ Àäóóíû ìàõ Ìàëûí äàéâàð á¿òýýãäýõ¿¿í Áîãèéí ºëºí ãýäýñ Frozen beef Horse meat Edible meet offal ò ò t t 8 818.9 219.7 286.2 68 370. õàíòààç áîëîí ñ¿ëæìýë ãàäóóð öàìö T-shirts and singlets.1 13 926.0 2.0 4.2 106.t 1 598.4 100.8 2 048.0 152.8 Àäóóíû øèð Horse hide ìÿí.1 2 831.9 1 499.5 404.4 11 871.4 3 103.6 644.7 113 046.0 7 839.4 172.8 7 113 361.Á¿ëýã 12.1 881 998.8 ìÿí.5 306 300.ø thous.2 7 949.7 125.2 7 093.9 13 646.2 125.3 124.5 110.1 178 339.5 3 563.t 6.2 8 428.barrel 1 938.5 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ.8 134 135.4 206.9 21 027.1 147.0 91.4 150.7 13 058.0 100.2 106. pullovers.9 172.áàððåëü thous.2 25.9 19.6 10. by the end of selected years  2009 Measurement Òîî õýìæýý Volume unit 2010 Үнийн д¿í Value  Òîî õýìæýý Volume мян.1 14 464.9 ìÿí. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð EXPORTS BY SOME COMMODITIES. knitted or crocheheted Jerseys.6 87.0 151.5 252 191.7 47.2 3 806.2 5.0 48 223. õîîëîéòîé öàìö.2 46 393.5 537.5 276.0 121. knitted θìîë ãàäóóð õóâöàñ θìîë äîòóóð õóâöàñ Clothes Underwear clothes Õºíæèë áà àÿíû õºíæèë Blankets & travelling rugs Í¿¿ðñ Coal Үүнээс: Чулуун нүүрс Of which: Bituminous coal Áîëîâñðóóëààã¿é ãàçðûí Crude petroleum oils òîñ 78 ò ò ò t t t ìÿí.8 154 386.1 28 161.2 131 952.1 5 753.7 770 594.3 16 726.7 50 308.2 49.6 713.0 Õîíèíû ñàìíààã¿é íîîñ Áîõèð íîîëóóð Ñàìíàñàí íîîëóóð Sheep wool Greezy cashmere Combed goat down 5 739.1 Intestine Áîëîâñðóóëààã¿é áóþó Gold.5 2 070. ìàéê Áèò¿¿.7 3 576. èøèãíèé áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðî Goat or kid skin leather ñàÿ äì2 mln.8 3 969.3 17 789.7 117.0 ø p 4 724 281.1 143.1 8 142.3 4 894.1 437 328.0 501 923.3 161.1 4.ò thous.0 112.7 75.7 253 825. Ãàäààä õóäàëäàà 12.4 80.3 119.ò thous.2 3 858.4 106.9 405.8 122.6 137.4 21 105.3 69.ø thous.4 ßìàà.0 111.4 2 239 321.8 963 596.p 20.8 4.8 5 562.1 88 769.ò thous.4 96.1 8 957.7 122 494.5 0.0 ò t 10.8 430.8 342.ам.9 2 360.2 572.4 4 326.3 10 875.0 8 063.ò thous.3 163.4 ìÿí.p 191.4 ò ò t t 2 320.0 199.2 125.0 5 795.àì.9 3 901. waistcoats & similar articles.0 139.4 246.3 ìÿí.8 106.2 ò ò t t 568.6 73.9 656.1 2 818.0 5.9 308 473.p 264.2 7 630 340.ø thous. õóðãàíû áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðåò Sheep or lamb skin leather ñàÿ äì2 mln.6 126.6 78.5 8.1 109.6 20 956. çàäãàé ýíãýðòýé öàìö.2 16 650.6 305 728.3 185.6 1 623.2 55.1 2 540.4 .2 ìÿí.8 83.6 52. cardigans.9 18 971.t 587.0 57 642.8 1 912.9 2 793.4 104 872.2 20 357.3 400.5 8 635.ò ìÿí.7 142 678.5 63.4 1 111.

4 349.6 968.3 104.6 272 092.5 3 401.2 1 108.4 135.3 100 718.4 172.4 128.2 9 817.9 4 212.1 119.1 - Àçè Asia 914 653.4 2.7 1 754.9 12 468.4 97 053.8 12.0 350 648.5 189 119.5 612.5 225 555.6 4 090.àì.2 94.1 2 199.9 1 108 978.1 60.9 11 433.2 53.8 8 128.2 143.8 1 572.2 2 407.1 109.5 17 854.4 81.4 292.0 ¯¿íýýñ.5 2 461.2 899.0 458.4 4.7 364.8 85.8 4 033.3 0.0 923.2 120 701.2 407.7 7.0 3 488.2 79 .5 13.9 1 000.5 19 216.4 8.1 48 331.6 17 245.9 146 496.9 975.7 1 672.9 18 044.8 46 439.8 186.0 17 470.1 15 212.2 186.5 1.7 3 600.6 223.5 83 611.3 1 421.9 138.6 3 757.8 19 341.3 3 770.4 22 682.8 2 771.2 217.5 3 200 053.6 16 375.5 2 537 245.2 1 186.0 387.9 36.2 160.0 153.3 935.1 834.6 9 276.3 16 365.5 2 741.3 342.9 761.6 1 519 796.6 1 710.7 8.1 54 931.1 503.6 2 931.1 644.5 1.4 92.6 5 963.9 18 654.6 2.7 651.3 328 948.0 2 202.1 196 488.4 229.2 16.8 27 854.9 5.0 1 595 964.4 9 531.3 41 820.9 31 306.0 2 929.5 3 126.3 5.2 16.3 19.8 344.8 3.1 44.2 23 091.4 - 186 199.2 2 851 436.8 95.2 2 118.5 108.4 559 575.7 1 767.9 970 976.8 136. îðíîîð.2 27. Åâðîïûí õîëáîî Àâñòðè Áåëüãè Áîëãàð Ãðåê Äàíè Èðëàíä Èñïàíè Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êèïð Ëàòâè Ëèòâà Ëþêñåìáóðã Ìàëüòà Ìîíàêî Íèäåðëàíä Ïîëüø Ïîðòóãàëü Ðóìûí Ñëîâàê Ñëîâåíè Óíãàð Ôèíëÿíä Ôðàíö ÕÁÍÃÓ ×åõèéí ÁÍÓ Øâåä Ýñòîíè Of which.7 19 959.5 1 542.4 21. by countries and by the end of selected years 2009 Óëñ îðîí Countries I-XII ìÿí.USD XII Ä¿í Total 2 137 673.9 1 223.2 16 733.2 3.2 2 314.1 187.2 37.1 2 834.1 19 266.5 797.2 3.9 298.6 14 248.2 97 354.2 5 984.0 12 918.0 5 238.3 46.5 772 815.9 37.5 29 367.1 455.4 485.6 12.0 1 383.6 7 976.0 25.9 5.Rep.5 58 930.1 0.5 2 007 572.äîëë 2011* 2010 XII I-XII XII I-XII thous.5 791.8 4 425.9 12 762.5 44.7 1 155.5 12 961. External trade 12.9 15.2 6 383.8 1 134.3 1 080.5 798.9 29.6 522.1 7.0 31.2 9 096.3 46 533.1 409.3 191 166.6 12 918.8 64.3 12 360.2 3 565.8 2.6 5. Countries of EU Austria Belgium Bulgaria Greece Denmark Ireland Spain Italy United Kingdom Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg Malta Monaco Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Hungary Finland France Germany Czech Republic Sweden Estonia 249 818.8 257 725.3 1 151.0 313 266.2 8 966.2 5 051. æèë á¿ðèéí  эцсийн áàéäëààð IMPORTS.5 7 722.5 688.1 16 463.4 42 841.0 ¯¿íýýñ: Ç¿¿í Õîéä Àçè ÁÍÀÑAÓ ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Òàéâàíü ßïîí Of which: Northeastern Asia Dem.3 244.3 30.8 47.6 27 315.4 8 359.3 166 110.6 ÈÌÏÎÐÒ.0 166 148.3 38 522.0 83 177.6 163.4 143.Section 12.8 95 236.0 9.0 700 953.3 3 111.6 13 039.5 81.6 1.3 116.6 273.9 6 933.1 361.4 518.5 231 196.3 15 281.2 6 526 882.7 343.6 243.2 538 582.6 52 774.6 615.6 12 494.5 18 649.8 215.1 155 102.8 63 618.8 3 281.3 1 355 282.0 13.0 8.2 13 319.6 Åâðîïûí áóñàä îðíóóä Àëáàíè Áåëîðóñü Áîñíè Ãåðöåãîâèíà Ãèáðàëòàð (Áðèò) Èñëàíä Ëèõòåíøòåéí Âàíò óëñ Ìàêåäîíè Ìîëäàâ Íîðâåãè ÎÕÓ Ñåðáè Óêðàèí Õîðâàò Øâåéöàðü Þãîñëàâ Other countries of Europe Albania Belarus Bosnia and Herzegovina Gibraltar Iceland Liechtenstein Macedonia Moldavia Norway Russian Federation Serbia Ukraine Croatia Switzerland Yugoslavia 829 739.6 5 582.1 110.1 2 464.6 3 768.8 28.9 72 250.7 1 783.2 6 550.5 181 781. of Korea Republic of Korea China Taiwan Japan 794 553.2 96 622.8 1 524.5 483 509.7 2 144.1 2 591.8 574.8 6.9 177.0 7 606.9 761.9 130.6 293.4 267.6 72.1 2 581.3 335.4 4 702.5 2.2 66 472.9 137.6 241 131.7  4.6 774.7 - 1 836 291.0 11 666.7 36.1 119 368.7 15 891.6 89.3 1 046 695.2 18.7 87 243.3 120 240.7 300.4 126 019.2 370.2 0.8 10.2 200.5 0.2 18 351.9 6 800.3 2 695.1 3.0 444.3 9.2 3.0 51 040.3 70 289.0 3 609.0 1 351.2 9 836.6 17.9 3 215.7 606.4 4 871.1 22.2 428.6 41.9 2 346.2 75 981.4 910.4 1 937.0 13 820.5 1 585.5 74.9 102.9 729.0 5 433.3 1 422 244.3 Åâðîï Europe 1 079 558.6 4 532.9 4 256.7 740.9 59 431.7 15 157.2 32 036.6 3 193.4 7 714.1 56 132.6 41 627.3 119.3 40.1 3 155 355.4 152 536.1 4 555.6 Ç¿¿í ªìíºä Àçè Âüåòíàì Èíäîíåç Камбожè Ëàîñ Ìàëàéç Ñèíãàïóð Òàéëàíä Ôèëèïïèí Southeastern Asia Viet Nam Indonesia Cambodia Lao PDR Malaysia Singapore Thailand Philippinnes 77 292.3 111.8 27 739.0 1 553.

1 606.1 10 153.5 2.3 2.3 38 619.7 12.5 28.1 67.0 7.7 427.0 0.4 199 276.5 520.8 26 535.3 231.7 0.0 1 959.3 9.2 9 619.5 0.2 0.2 1.4 1.1 1 596.1 536 948.8 16.2 2.2 300.3 0.9 167.5 11.4 - 10.7 - XII 112 752.5 16 237.6 - Ñåéøåëèéí àðàëûí Á¿ãä Íàéðàìäàõ Óëñ Ñåíåãàë Ñüåððà-Ëåîíå Òîêåëàó àðàë Òóíèñ Óãàíäà ×àä Ýòèîï Republic of South Africa Senegal Sierra leone Tokelau Tunisia Uganda Chad Ethopia Àìåðèê America 123 639.1 572.6 0.7 11 540.1 3.4 0.8 250.8 1.0 Seychelles - - 67.3 5 701.8 256.4 0.5 0.8 1.5 1 181.2 1.6 16 624.3 21.2 290.0 49 269.4 6.4 345.0 40.5 158 915.5 14.7 12 138.0 3.9 0.3  256.8 - 167.0 21.3 25.8 13.2 7.4 9.6 3.9 38.8 29.0 1 339.5 345.0 1 895.1 0.7 0.6 3 741.6 0.8 67.5 - 18 816.5 3.0 5 567.5 12 627.7 - 75.6 5 918.3 1.3 156.1 53.7 1.4 30.5 211.3 15.4 1 916.7 35.3 0.2 1.3 10.0 - I-XII 4 466.0 716.1 1.3 0.6 0.0 7 492.0 17 558.8 6 303.3 46.8 36 083.6 11.2 2 243.8 186.8 2 049.9 19.0 892.2 0.8 0.6 9.4 8.5 1.3 5.3 5.7 444.2 109.3 0.5 3 132.7 319.5 127 294.6 8 187.8 - 14 818.0 0.7 144.2 745.2 1.9 1.1 7 854.2 408.4 0.2 1.8 613.7 0.0 2.1 7.2 2.1 8 849.2 1.6 3.9 4.3 1.9 1.1 7.8 652.7 1.2 0.5 2.3 0.3 84.6 49. Ãàäààä õóäàëäàà ( Õ¿ñíýãò 12.1 72.0 18.7 - - - 202.7 26.7 112.1 10 788.6 1 639.2 32.4 0.3 0.1 15 252.0 1 804.8 1 894.4 8.5 539.2 49.6 4.7 17.5 401.8 0.5 59.8 64.0 845.2 - 238.4 16 813.4 3 078.4 12.5 16.0 - 12.4 I-XII 6 604.6 265.6 620.2 0.6 - 12.7 - 56.7 7.3 2.2 3 772.2 35.4 0.5 143.1 0.Á¿ëýã 12.6 1 058.4 22.4 4.6 8.6 1 007.4 1 876. Британи Ãàéòè Ãâàòåìàë Ãîíäóðàñ Ãðåíëàíä Äîìèíèêàí Êàíàä Êîëóìáà Êîñòà Ðèêà Êóáà Ìåêñèê Íèêàðàãóà Ïåðó Ïóýðòî-Ðèêî Ñóðèíàì Óðóãâàé ×èëè Ýêâàäîð Ýë Ñàëüâàäîð ßìàéêà USA Argentina Aruba Bahamas Brazil 103 743.7 43.4 139.2 0.2 16 775.3 2.6 77.5 0.7 6 818.1 5.1 3 564.1 9 645.7 - 15.4 210.9 325.9 2.7 12.0 - - 0.3 1.5 0.0 ÀÍÓ Àðãåíòèí Àðóáà Áàãàìûí àðàë Áðàçèë Á¿ãä Íàéðàìäàõ Äîìèíèêàí Óëñ Âåíåñóýë Виргиний арлууд.5 - Àëæèð Åãèïåò Зимбабве Êàìåðóí Kåíè Ìàâðèêèé (Áðèò) Ìàâðèòàíè Ìàäàãàñêàð Ìàëè Ìàðîêêî Íàìèáè Íèóý ªìíºä Àôðèêèéí Á¿ãä Íàéðàìäàõ Óëñ Algeria Egypt Zimbabwe Rebuplic of Cameroon Kenya Mauritius Mauritania Madagascar Mali Morocco Namibia Niue 213.6 0.1 1 904.5 -  6.2 0.2 8.0 148.4 6 164.1 0.3 0.8 1 866.6 3.9 10.6 507.0 42 865.7 10 649.0 921.0 1 251.6 0.8 96 133.7 0.6 11 800.5 16 968.9 895.3 4 571.3 2.8 24.6 281.5 139.8 442.5 75.0  Свазиленд Kingdom of Swaziland - - - - 1.9 287.3 42.8 0.2 1.8 0.2 1 109.6 2 159.4 0.3 54.2 6.9 47.3 4.7 14.7 8 339.1 2.0 86.1 4 596.9 2.2 43.1 113 106.3 2.0 2.3 2 105.1 15 599.8 911.2 - 1.2 17.6 2 156.3 3 745.3 0.5 - 5 045.7 9.4 0.5 15.6 2.3 3 458.7 0.8 170.9 - 2011* XII 43 812.8 145.0 1.8 2.2 28.5 2 707.6 11.2 71.5 9 741.2 - 9 466.8 15.4 158.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 12.3 45 393.6 217.1 Àâñòðàëè Àâñòðàëè Äîðíîä Ñàìîà Êóêà àðàë Øèíý Çåëàíä 80 Dominican Republic Venezuela British virgin islands Haiti Guatemala Honduras Greenland Dominica Canada Colombia Costa Rica Cuba Mexico Nicaragua Peru Puerto rico Rebuplic of Suriname Uruguay Chile Ecuador El salvador Jamaica Australia Australia American samoa The Cook islands New Zealand .4 1.0 17.1 0.4 0.6 456.1 22 312.8 43.5 19.5 0.3 1.9 1 476.2 78.8 2 128.0 0.5 12.2 36.1 17.2 - 296.3 706 356.0 761.3 13.8 351.9 42.2 42.6 continuation) 2009 Óëñ îðîí Àçèéí áóñàä îðíóóä Àçåðáàéæàí Àðàáûí Á¿ãä Íàéðàìäàõ Éåìåí Óëñ Àðàáûí Íýãäñýí Ýìèðàò Àðìåí Àôãàíèñòàí Áàëáà Áàíãëàäåø Áàõðåéí ÿðæ Èðàí Èçðàèëü Èîðäàí Êàçàõñòàí Êàòàð Êèðãèçñòàí Êóâåéò Ìÿíìàð Îìàí Ïàêèñòàí Ñàóäûí Àðàáûí Âàíò Óëñ Ñèðè Òàæèêñòàí Òóðê Óçáåêèñòàí Ôèäæè Øðè-Ëàíê Ýíýòõýã Àôðèê Countries Other countries of Asia Azerbaijan Republic of Yemen United Arab Emirates Armenia Afghanistan Nepal Bangladesh Bahrain Georgia Iran Israel Jordan Kazakhstan Qatar Kirgizstan Kuwait Republic of the Union of Myanmar Oman Pakistan Saudi Arabia Syrian Arab Republic Tajikistan Turkey Uzbekistan Fiji Sri-Lanka India Africa I-XII 2010 XII 42 807.3 0.0 - 12.

surgical & musical instruments.8 - 252 662.ýìíýëýã. ìåõàíèê òºõººðºìæ.9 1 772 072.3 9 260. ìîäîí ýäëýë Öåëëþëîç. øèð. by commodity groups and by the end of selected years 2009 Áàðààíû á¿ëýã Commodity groups Ä¿í Total Ìàë.2 6 154. àãààð. headwear.5 3 336. öåìåíò.1 5 701.5 4 269.4 754 903. cardboard & articles thereof Textiles & textile articles Footwear.7 2 863.8 35 787.8 13 891. àíãèéí ¿ñ.7 569 722.9 100 337.2 35 912. áîëîí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ.7 ÈÌÏÎÐÒ.6 6 022.0 20 431.7 11 271. øèëýí ñàâ ¯íýò. electric appliances.3 7 106.8 134 695.6 890.3 228.3 328 948. ø¿õýð.0 1 752.4 28 147.9 98.6 Various industrial goods Other 31 040. skins. óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë.7 46 244.2 681 267.4 17 594.8 134.9 93 525. òîñ Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Live animals. òýäãýýðèéí ýä àíãè Auto.4 559 575. òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë Íýõìýë. öààñ êàðòîí.8 59 984.5 22 593.3 31 508.öàã.2 Àâòî. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð IMPORTS.6 127 910. feather & artificial flowers ×óëóó.USD 2011* 2010 XII I-XII XII I-XII XII 2 137 673.7 18 359. íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Ãóòàë.4 1 065.2 3 150.6 57 825.5 423. paper.2 66 201.7 178 049. êàó÷óê. medical. precious metal.2 6 526 882.cinematographic.6 3 611.0 118.9 64 093. ãýðýë.0 4 352.5 40 929.8 239 709.9 18 948.6 7 209.4 Õàðàà ç¿é.9 67 821.2 ¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà Áóñàä 81 .5 109 567. measuring control. êèíî çóðàã.1 1 869.4 5 218. recorders. áàðààíû á¿ëãýýð.0 10 716.8 832. animals origin products Vegetable origin products Animal & vegetable fat & oil Food products Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Õèìè. fur & articles thereof Ìîä.9 2 600.Section 12. ãºëòãºíº.9 4 835.0 46 524. öàõèëãààí õýðýãñýë.8 70 409. cement. òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë.8 203 127.6 Machinery.7 4 025.2 2 058.äîëë thous. çóðàãò. ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë Mineral products Chemical & chemical industry products Plastics.3 16 216.7 641.3 6 055. jewellery Base metals & articles thereof Ìàøèí.3 141.8 120 392.5 3 200 053.õÿíàëò. õýìæ¿¿ð. õèéìýë öýöýã Wood & wooden articles Cellulose.2 1 253 121.2 28 445.2 1 496 475.3 5 777.8 7 582.0 3 394. watches 30 059. ìàëãàé.1 15 393.2 2 802. òýäãýýðèéí ñýëáýã.0 52 189. photographic.8 3 409.6 9 745.5 10 720.0 42 164.1 36 628.2 27 676. ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñ ¯íäñýí òºìºðëºã.2 98 103. õºãæìèéí çýìñýã Optical. plaster. øèë. & articles thereof Raw & processed hides.7 3 740.6 19 023.5 975.4 1 201.8 49 441.7 809.ìýñ çàñëûí áàãàæ. glass & glassware Natural or cultured stones. ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í Articles of stone.6 13 923.6 133 689.2 16 407.5 54 161.7 108 408.9 27 761. rubber. air & water transport vehicles & their spare parts 272 236.3 36 376. External trade 12.6 16 592.8 6 878. øºðìºñºí ÷óëóóí ç¿éëñ. TV sets & spare parts 423 905.àì.9 1 370. asbestos.3 4 437.8 27 412. àìüòàä. ýä àíãè I-XII ìÿí.9 328 906. õèìèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Õóâàíöàð.7 10 179. equipment.5 225 555. ò¿¿ãýýð õèéñýí ýäëýë Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ. õàãàñ ¿íýò ÷óëóó.9 164 727. umbrellas.9 7 787.3 168 238.2 89 448.6 66 061.2 586 845. ºä.8 18 521.8 3 192. äóó õóðààã÷.9 1 391.8 607 578. àìüòàí.9 11 900.0 228 595.4 76 439.

3 2 106.8-ûí ¿ðãýëæëýë Table 12.0 366.5 13 867.0 12 867.1 906.0 18 433.6 577 586.9 144.4 20 836.2 2009 3 183.8 1 633.äîëë Íîãîîí öàé Green tea 2010 1 665.3 6 106.3 0.2 17 895.8 7 064.8 95.0 4 824.5 9 134.2 52.8 87.6 539.2 2009 223 035.4 7.1 208 354.1 Öàãààí áóäàà Rice 2010 14 695.4 708 .0 3 221.1 1 416.8 81.0 175.4 6 027.4 Petrol Woven fabrics of synthetic filament yarn 2009 700.5 256 977.5 1 327.6 191.1 2.9 62.5 .1 30 388.2 18.3 762.9 61.7 666.2 78.7 164 396.9 499.5 851.5 3 071.4 706.5 11.1 496.3 909.5 20 578.3 2 985.5 2.7 183.3 9 788.8-ûí ¿ðãýëæëýë Table 12. îðíîîð.6 144.5 47.3 116 251.3 5.4 305 121.6 747.1 16 910.1 1 449.5 2.3 34.7 118.àì.Á¿ëýã 12.0 - (Õ¿ñíýãò 12.5 8 873.4 3 542.8 2 452.1 647.4 3 085.7 - 2011* 705 876.4 41.2 12.9 15 572.1 Ýëñýí ÷èõýð Granulated sugar 2009 2010 10 683.4 316 464.1 12 286.1 26 069.0 2009 1 768.7 17.3 710.7 3 445.2 117.6 833.4 46.4 2 822.3 182.6 443.8 continuation ) Àâòîáåíçèí Äèçåëèéí ò¿ëø Íèéëýã ìÿíäñàí äààâóó Óëñ.6 13 807.7 - Diesel fuel 2011* 346 471.3 54 580.3 385.6 697.5 - (Õ¿ñíýãò 12.5 2 541.8 430.6 11.7 22.4 28.0 2 939.4 323. by countries and by the end of selected years Óëñ.5 110.3 212 086.1 0. Ãàäààä õóäàëäàà 12.3 1 667.7 138 380.3 2009 273 888.0 7 663.1 0.USD 2011* 2 128.0 689.6 555.8 4 601.6 7 101.7 9.7 24 400.5 338.4 6 384.0 2 300.5 6 419.2 916.1 42 764.1 223 804.8-ûí ¿ðãýëæëýë Table 10.8 continuation ) Ìàðãàðèí Margarin 2011* 2009 2010 2011* 22 829. îðîí Ä¿í Àâñòðàëè ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Áðàçèë Âüåòíàì Ãâàòåìàë Èõ Áðèòàíè Êîëóìáà Ìàëàéç ÎÕÓ Òàéëàíä ÕÁÍÃÓ Áóñàä 2009 30 430.7 12.1 1 591.3 1 623.5 7 841.5 7.5 21.9 13.7 4.2 21.2 0.8 continuation ) Ñóóäëûí àâòîìàøèí À÷ààíû àâòîìàøèí Cars Trucks 2009 2010 2011* 2009 2010 2011* 71 305.4 511.4 165.6 7 809.8 10.6 4.6 9 823.2 1 688.7 59 528.7 9 370.5 338.3 5.6 6.4 13 623.4 18.4 158.8 389.6 680.4 15 .5 18.8 272 098.3 47 387.5 690 304.0 392.1 11 401.2 6 058.2 303.3 1.3 154. îðîí Ä¿í ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Ã¿ðæ Êàçàхñòàí ÎÕÓ ÕÁÍÃÓ Áóñàä Óëñ.3 634.8 132.4 2011* 827.1 Ä¿í Áåëîðóñü ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Êàçàхñòàí ÎÕÓ Áóñàä Óëñ.5 - thous.3 5.2 0.3 Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë Public transport means 2009 2010 2011* 30 151.5 5 997.1 79.1 Countries Total Republic of Korea China Georgia Kazakhstan Russian Federatio n Germany Others Countries Total Australia Republic of Korea China Brazil Viet Nam Guatemala United Kingdom Colombia Malaysia Russian Federation Tailand Germany Others 2011* 23 929.6 101.2 1 157.9 27 575.6 1.6 7 709.0 341.3 173.5 12 046.5 1 497.4 26 788.4 - (Õ¿ñíýãò 10.2 271.5 2 039.9 Ãóðèë Flour 2010 15 642.0 534.6 351.2 3 529.8 1.2 11 770.6 23.7 1 635.0 493.2 50.7 438 017.0 2009 6 424.1 4 742.1 2011* 5 384.5 2.3 1 645.1 1 811.5 314.4 96.4 0. îðîí Ä¿í ÀÍÓ Áåëîðóñü ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Èõ Áðèòàíè ÎÕÓ Òàéëàíä Ôðàíö ÕÁÍÃÓ Øâåä Ýíýòõýã ßïîí Áóñàä 82 Countries Total Belarus Republic of Korea China Kazakhstan Russian Federation Other Countries Total USA Belarus Republic of Korea China United Kingdom Russian Federation Thailand France Germany Sweden India Japan Others 2010 726.8 1 872.1 5.9 13 385.5 3 563.6 3.4 2010 397 678.8 18 785.8 79.3 3 608.9 123 663.1 1 089.7 2 070.0 10 341.4 56.5 396 761.1 5 068.4 3.7 4 066.9 27 920.5 396.8 ÈÌÏÎÐÒÛÍ ÇÀÐÈÌ ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ.6 6 264.8 3 788.3 140.0 3 185.8 861.1 6 720.1 48.0 6 348.8 ìÿí.6 - 2010 228 783.3 1.5 10 425.1 592.1 59.5 59 236.2 11.2 5 950.3 86.6 33 623.2 493. îðîí Òºìñ Potato 2010 1 846.9 2011* 1 851.3 3 939.7 6 531.1 3 135.3 489.5 1.3 1 322.0 0.7 55.9 6 394. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð IMPORTS BY SOME COMMODITIES.

6 22.4 38 047.9 2 128.2 ìÿí.2 2 405.5 1 084.0 277.0 138.0 621. ñàðìèñ Àëèì.2 ø ø ø ø p p p p 49 847 1 178 11 658 4 559 10 564.ö ò ò ò ò ìÿí.1 165.9 11 863.2 2 522.0 397 678.8 111.9 164 396.2 28.3 16 343.3 20 133.ò ò ñàÿ êâ.0 19 047.0 3 123 6 928. nuts Soft drinks.4 23 929.6 89.4 1 334.6 13.6 12.4 248.6 8 144.0 14 594.1 14 355.3 223 035. l thous.4 7 087.3 25 140.3 67.9 77.6 2 318.8 Buldozer.1 6 531.1 4 982.1 38 295.9 257.7 105. àâòî õóñóóð.t thous. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð IMPORTS BY SOME COMMODITIES.4 128.8 1 549.3 11 573.2 148.3 4 216.1 7 105.8 83 .0 ìÿí.m 2 332.1 27 575.7 153.1 726.ò ò ò ò ò ò ò ìÿí.2 15 090.1 27 751.m thous.5 1 768.6 3 212.5 635.ø thous.3 45 157.t t t t t t t thous.4 236.4 11 556.4 1 246. loading machinery Machinery for sorting.1 103.7 12 049.8 7 726.4 6 776.ø ò ò ò ò ò ò ìÿí.6 108.4 15 642.9 31 154.8 ìÿí.4 135.1 174.7 59 236.3 68.4 123. leveller road.7 115.3 1 394.3 106.0 156.4 8 365. ÷óëóó ÿëãàõ.1 20 417.p 449.0 57.2 1 597.video monitors & video projectors Public transport means Cars Trucks Spare parts for vehicles ø p 456 68 279.2 771 101 369.4 ø p 41 363 7 470.1 24 987.8 199.8 273 888. ëèéð Íîãîîí öàé Öàãààí áóäàà Øàð áóäàà Óëààí áóóäàé Ãóðèë Óðãàìëûí òîñ Ìàðãàðèí Ýëñýí ÷èõýð Õàòóó ÷èõýð Àìòëàã ãóðèëàí ç¿éëñ Ëààçàëñàí æèìñ.6 4 523.1 322.ø thous.7 154.5 23 215.9 12 166.8 1 918 372 869.3 154.8 23 004.3 267.9 25 938.0 209.3 30 209.p 57.0 2 417.ë ìÿí. freezer Õýìæèõ íýãæ Measurement unit ìÿí.2 14.7 14 574.7 114.7 2 579.9 ìÿí. garlic Apple.2 44 767.2 16 393.0 102.0 6 842. Television.1 22 829.5 41.2 653.4 23 575.ì2 thous.4 266.3 2 815.4 11 900.8 36.ì2 thous.9 27 309.1 129.m 2 Òîî õýìæýý Volume 2010 ¯íèéí ä¿í Value Òîî õýìæýý Volume мян.3 120 779 14 799.9 459.6 141.8 113.ò ìÿí.3 367.6 80 845.9 ÈÌÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ. handing.2 72 950.3 7 224.ò ìÿí.5 30 430.3 700.3 24.9 284.7 18 847.6 238.h t t t t thous.ì ìÿí. âèäåî äýëãýö áà âèäåî ïðîåêòîð Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë Ñóóäëûí àâòîìàøèí À÷ààíû àâòîìàøèí Òýýâðèéí õýðýãñëýëèéí ñýëáýã ýä àíãè 2 (200g/m ) Window glass Air conditioning machines.9 115.8 6 398.9 9 210.7 13 623.2 243. òýãøëýã÷.1 13 342. by the end of selected years  2009 Ãîë íýð òºðëèéí áàðàà Main commodities ªíäºã Òºìñ Ñîíãèíî.9 121.4 673.3 225.9 82.7 6 023.7 4 553.0 1 846.6 145.1 204.1 44 096.5 705 876.2 11 230.0 76.8 5 241.7 158.1 184.0 211.3 102 796 25 392.0 177.0 26 330.6 822.1 169.3 136.t t mln.0 37 999.1 107.p 24.3 1 192.4 82.9 47 582.5 332.5 144.0 182.4 16.9 22 556.3 94.9 13 853 3 083.3 4 270 20 084.9 117.1 11 174.8 5 945. roll Parts for lifting.6 11.7 5 384.1 161.6 21 949.4 174.4 3 261. à÷èã÷ áóóëãàã÷ çýðãèéí ýä àíãè Øîðîî.3 11 295.4 180.2 5 256.p 241.8 16 578.2 65.0 147.2 8 709.kw.6 1 851.1 132.4 71 305.4 438 017.t thous.2 13 650.8 1 320.4 2 186.7 997.8 5 496.8 3 183.9 2 458.6 120.9 156.4 88.1 112.9 7.0 3 939.9 2 385.1 177.8 19 025.2 152.7 14 923 8 679.4 172 460.2 66.2 92.2 69 105 14 649.1 9 367.0 191.0 434.1 6 424.2 17.1 164.7 25 420.4 2 561.7 234. ñàìàð Ñîãòóóðóóëàõ áèø óíäàà Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà ¯¿íýýñ: Øàð àéðàã ßíæóóð Ä¿íñýí òàìõè Àâòîáåíçèí Äèçåëü ò¿ëø Îíãîöíû ò¿ëø Ò¿ëøíèé ìàçóò Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ Àçîòûí áîðäîî Ñàâàí Óãààëãûí íóíòàã Òóíãààð ñàâëàãäñàí ýì Øèíý äóãóé Íèéëýã ìÿíäñàí äààâóó Õºâºí öààñàí äààâóó Eggs Potato Onion.p t thous.5 109.ø ø thous.7 208 354.1 13 527.8 308.6 5 586.7 126. õîëèõ ìàøèí Óñ õàëààõ çýðýã àõóéí öàõèëãààí õýðýãñýë Òîîñ ñîðîã÷ Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ ìàøèí ò¿¿íèé á¿ðäýë õýñýã Öàõèëãààí øóóäàí óòàñíû õîëáîîíû àïïàðàò Òåëåâèçîð.0 21.6 67.8 76 225 10 252.4 44.5 ìÿí.1 29 585.4 1 971.0 191.2 90 111.5 119.9 1 796.4 177.5 30 151. External trade 10.5 98.8 8 505.1 1 854.8 9 989.8 6 659.7 281.0 103.3 1 665. motordriven fan Printing machinery. ýêñêоâàòîð ªðãºã÷.1 5 101.2 153.0 ø p 3 109 1 257.8 346 471.4 1 316.Section 12.9 31 345.8 7 164.8 104.ë ìÿí.7 169.6 46 697.7 11 621.3 273.8 273. l thous.5 11 765.5 200.7 4 708.9 10 729.0 127.3 113.5 7 648.0 109.1 41 838.7 499.4 10 049.p t t t t t t thous.9 7 254. èíä¿¿äýã÷.1 ìÿí.7 262.4 248.8 101 599. õºë人õ òºõººðºìæ Áóëüäîçåð.8 173.7 102.9 16 060.4 277.1 228 783.7 671.6 212.8 676.9 963.0 12 464.6 100.2 9 909.7 5 034.4 2 268. l mln.5 23 142.5 75.7 10 683.6 323.7 6 737.3 21 010.2 402.ò ìÿí.9 21 738.5 577 586.6 232 295 2 771 56 120 24 435 57 176.0 5 779.1 10. grader.7 822. Alcohol drinks Of which: Beer Cigarette Tobacco Petrol Diesel Jet fuel Mazut Electricity Nitrogen fertilizer Soap Washing powder Packet medicine New tyre Synthetic paper fabric Cotton fabrics less than 2 (200ã/ì -ààñ áàãà) Öîíõíû øèë ªðººíèé àãààð òîõèðóóëàõ òºõººðºìæ Õýâëýã÷ ìàøèí ìåõàíèçì òýäãýýðèéí òóñëàõ ýä àíãè Õºðãºõ.2 153.1 2 550.8 84.6 6 669.ø thous.ë ñàÿ ø ò ìÿí.5 14 695.7 6 719.5 2 2 ø p 62 998 4 108.ø thous.7 1 898.7 30 788.0 30 770.t thous.5 118.p 231.2 1 093.0 416.ø thous.8 114.6 202.p ìÿí. machines & their auxiliary parts Refrigerator.7 3 214.7 230.3 46 409.2 2 982.ø thous.3 45 087.0 6 720.1 18 785.2 4 851 10 980.1 5 586.9 64 499.7 2 457.3 15 554.2 151.5 10 629.1 113 475 1 634 26 378 12 221 22 197. screening mixing of stones Electric domestic appliances Vacuum cleaner Data processing machine Telephone telegraph communication app.3 100. pear Green tea Rice Millet Wheat Flour Vegetable oil Margarin Granulated sugar Candy Flavoured flour product Canned fruits.1 827.6 601.3 7 165.долл thous.7 90.4 ìÿí.8 122.5 8 338.6 923.p p 143.4 103.6 8 228.6 1 651.0 60.5 2 414.USD 2011* % 2010 2011* ¯íèéí ä¿í Value Òîî õýìæýý Volume  ¯íèéí ä¿í Value Òîî õýìæýý Volume ¯íèéí ä¿í Value 34 778.ам.3 127.8 10 072.3 131.

2 0.1 970 976.2 2 231.7 5.6 126 885.2 7.àì.2 70 289.5 73.0 181 781.9 2 910.8 52 774.9 31 453.0 9.5 8.6 37 886.2 100.5 82 747.9 87 243.5 272 092.8 0.8 0.USD 2011* 2010 Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total Ä¿í Total Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total Ä¿í Total Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total 2 137 673.0 305 060.2 605 219.8 3.1 11 433.0 2 908 502.9 66 472.3 103 743.3 2.8 217 576.3 15 212.0 15 458. by countries and by the end of selected years 2009 Óëñ îðîí Countries Ä¿í Total ÁÍÕÀÓ ÎÕÓ ÀÍÓ ßïîí ÁÍÑÓ ÕÁÍÃÓ Óêðàèí Êàíàä Ôðàíö Àâñòðàëè Áåëîðóñü Ñèíãàïóð Ìàëàéç Áóñàä China Russian Federation USA Japan Republic of Korea Germany Ukraine Canada France Australia Belarus Singapore Malaysia Other 84 Ä¿í Total ìÿí.5 100. Ãàäààä õóäàëäàà 12.6 7.2 22 052.7 0.3 2.1 30.0 4 780 350.3 196 488.1 0.6 1.0 3 200 053.àì.2 6.4 4.2 36.Á¿ëýã 12.äîëë thous.1 2.2 21 296.4 2 669.8 30.6 10 694.6 772 815.8 0.2 50 620.3 0.3 72 250.8 41 627.3 67 387.0 ÁÍÕÀÓ ÎÕÓ Êàíàä Èòàëè ÁÍÑÓ Øâåéöàðü Èõ Áðèòàíè ÕÁÍÃÓ ßïîí Ôðàíö ÀÍÓ Áóñàä China Russian Federation Canada Italy Republic of Korea Switzerland United Kingdom Germany Japan France USA Other 1 393 906.0 1.6 97 053.1 100.3 0.8 0.0 1 046 695.1 4 56 4.2 51 040. îðíîîð.1 50 731.2 31 3 06.9 4.3 2 466 265.0 6 526 882.8 0.äîëë thous.1 0.1 5.4 0.0 6.4 5.3 32.3 2.7 15 577.7 38 619.3 0.4 100.9 1.2 4.2 59 431.3 0.2 483 509.5 12.9 90 785.9 14 881.3 100.3 15 252.1 22 312.6 2 007 572.9 10.11 ÈÌÏÎÐÒ.7 3 909.0 538 582.1 2.9 141 624.4 0.7 0.5 84.9 3.7 1.4 152 536.6 13 892.1 1.1 27 739.2 1 595 964.3 3.5 1.7 147 480.1 25 402.3 25.6 4 929.5 7.6 30 519.0 0.7 95 941.8 4.8 4 400 735.6 1.1 0.0 96 622.5 350 648.6 96 133.2 0.7 19 341.2 7 492.8 24.6 6 018.2 158 915.1 0.0 1.7 2.1 .2 1.7 68 204. by countries and by the end of selected years 2009 Óëñ îðîí ìÿí.6 536 948.5 1.7 0.6 7 493.2 2.6 92.5 1.0 0. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð EXPORTS.8 1.3 31 776.3 0.8 2.2 0.6 19 571.5 1. îðíîîð.1 0.7 1.0 9. æèë á¿ðèéí эцсийн áàéäëààð IMPORTS.6 41 820.10 ÝÊÑÏÎÐÒ.0 62 915.5 155 102.7 127 294.1 2 815.2 63 618.9 1.USD 2011* 2010 Countries Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total Ä¿í Total Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total Ä¿í Total Ä¿í Total Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total Ä¿í Total 1 885 385.0 1.5 100.1 1.

) á¿ðýí çîãñîîñîí 10 238 207 1 401 245 48 29 4 23 4 ÃÎ / GO 587 582 541 501 40 6 25 5 ÇÀ / ZA 819 818 895 765 130 45 79 4 2 Ó / UV 815 905 954 866 88 38 38 1 11 1 080 1 177 1 178 1 082 96 20 55 15 6 566 43 35 8 24 - ÕÎ / KHO Õàíãàéí á¿ñ 5 186 636 Khangai region 957 332 73 22 5 691 678 5 965 699 6 143 709 ÁÕ / BKH 694 698 752 666 86 43 39 4 - ÁÓ / BU 612 600 741 655 86 21 44 4 17 ÎÐ / OR 2 053 2 299 2 310 1 752 558 212 341 5 - ªÂ / OV 910 874 826 735 91 20 53 14 4 Õª / KHU 744 795 805 742 63 14 46 0 3 Central region 1 275 343 19 7 798 11 82 0 52 1 Ä¿í/Subtotal ÀÐ / AR Ä¿í/Subtotal ÃÑ / GS 7 284 183 7 708 196 7 226 197 Òºâèéí á¿ñ 5 951 178 ÄÀ / DA 2 047 2 170 1 868 1 447 421 90 275 39 17 ÄÎ / DO 703 705 767 633 134 32 87 11 4 ÄÓ / DU 583 571 565 487 78 19 52 3 4 ªÌ / OM 755 884 908 745 163 97 57 3 6 ÑÝ / SE 1 891 2 020 1 738 1 456 282 47 209 13 13 Òª / TO 1 122 1 162 1 183 1 005 178 51 107 13 7 Eastern region 331 84 158 38 209 98 16 6 22 16 Ç¿¿í á¿ñ 1 963 779 2 077 883 2 139 912 2 294 937 ѯ / SU 452 463 521 491 30 13 13 3 1 ÕÝ / KHE 742 764 836 693 143 33 98 7 5 8 420 45 1 280 Ä¿í/Subtotal ÄÄ / DD Ulaanbaatar Óëààíáààòàð ÓÁ / UB 45 361 53 627 47 195 30 866 16 329 6 584 * Àæ àõóéí íýãæ. æèëèéí á¿ðèéí ýöýñ NUMBER OF ESTABLISHMENTS REGISTERED IN DATABASE. îëäîõã¿é ã. * Based on the result ot the 2011 establishment census. activity status.1 ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍÄ Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ.ì) permanently other stopped (not found in the activity address etc. áàéãóóëëàãûí 2011 îíû òîîëëîãûí ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýâ. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ BUSINESS REGISTER 13.Section 13. ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ. ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëñýí áàéäëààð. 85 . á¿ñ. àéìàã. íèéñëýë. by regions. Business Register XIII. the end of the selected years ¿¿íýýñ: Àéìàã. íèéñëýë Aimags and the Capital 2009 2010 2011* Á¿ãä / Total 64 574 73 822 67 409 Ä¿í/Subtotal Áª / BO 4 161 860 4 383 901 4 551 983 ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëààã¿é active inactive 48 086 Áàðóóí á¿ñ 4 120 906 19 323 of which: ¿¿íýýñ: ýõëýýã¿é ò¿ð çîãñîîñîí have not started activity temporary stopped activity 7 477 Western region 431 134 77 25 of which: áóñàä (õàÿã òîäîðõîé áóñ. aimags and the Capital.

* Based on the result ot the 2011 establishment census. household goods Çî÷èä áóóäàë.) 64 574 73 822 67 409 48 086 19 323 7 477 10 238 207 1 401 2 947 3 170 3 514 2 507 1 007 384 530 41 52 722 808 513 383 130 41 74 3 12 4 510 4 912 5 853 4 143 1 710 492 1 064 26 128 280 267 239 219 20 5 10 1 4 2 611 3 057 4 226 2 831 1 395 583 674 4 134 28 685 36 297 26 504 15 897 10 607 4 303 5 457 85 762 Hotels and restaurants 2 155 2 228 2 344 1 899 445 130 268 9 38 Òýýâýð. gas and water supply Áàðèëãà Construction Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà. renting and other bussiness áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà activities 4 481 5 000 6 543 5 092 1 451 569 777 12 93 Òºðèéí óäèðäëàãà. by divisions of economic activities and activity status. àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë àæèëëàãàà Public administration and defence. óñ õàíãàìæ Electricity. àãóóëàõûí àæ àõóé. ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð. hunting. compulsory social security 1 594 1 662 1 428 1 407 21 14 - - 7 Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãàà Education 2 396 2 528 3 016 2 790 226 83 123 2 18 Ýð¿¿ë ìýíä. ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ.ì) other (not found in the address etc. Real estate. çàãàñ áàðèëò Óóë óóðõàé. 86 . áàéãóóëëàãûí 2011 îíû òîîëëîãûí ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýâ.Á¿ëýã 13. social and personal services 7 535 7 654 5 093 4 873 220 79 127 1 13 Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí Extra-territorial ¿éë àæèëëàãàà organization and bodies 6 9 17 17 - - - - - Financial services * Àæ àõóéí íýãæ. ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëñýí áàéäëààð. îëäîõã¿é ã. Transport. áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Other community. íèéãìèéí Health and social work õàëàìæèéí ¿éë àæèëëàãàà 2 636 2 678 2 770 2 569 201 79 101 4 17 Íèéãýì. ò¿ðýýñ. 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò NUMBER OF ESTABLISHMENTS REGISTERED IN DATABASE.2 ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍÄ Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ. repair of motor vehicles. foresty and fishery Mining and quarrying Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing Öàõèëãààí. çîîãèéí ãàçàð have not started activities inactive temporary stopped activity permanently stopped activity áóñàä (õàÿã òîäîðõîé áóñ. áàòëàí õàìãààëàõ. õèé ¿éëäâýðëýë. ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë àæèëëàãàà Wholesale and retail trade. storage and õîëáîî communications 2 157 2 344 3 182 1 895 1 287 538 655 2 92 Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà 1 859 1 208 2 167 1 564 603 177 378 17 31 ¯ë õºäëºõ õºðºíãº. àí àãíóóð. the end of the selected years ¿¿íýýñ: of which: ¿¿íýýñ: of which: ¿éë ¿éë àæèëëàãàà àæèëëàãàà ò¿ð á¿ðýí ÿâóóëæ ÿâóóëààã¿é ýõëýýã¿é çîãñîîñîí çîãñîîñîí Ñàëáàðûí àíãèëàë Divisions 2009 2010 2011* áàéãàà active Á¿ãä Total պ人 àæ àõóé. îéí àæ àõóé. Áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàí 13. îëáîðëîõ ¿éëäâýð Agriculture.

by regions. æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF ACTIVE LEGAL UNITS IN DATABASE. 87 . the end of the selected years Àéìàã. ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ßÂÓÓËÆ ÁÀÉÃÀÀ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ. íèéñëýë Aimags and the Capital 2009 2010 1-9 Á¿ãä / Total 36 877 Ä¿í/Subtotal Áª / BO ÃÎ / GO ÇÀ / ZA Ó / UV ÕÎ / KHO 3 326 658 462 656 658 892 Ä¿í/Subtotal ÀÐ / AR ÁÕ / BKH ÁÓ / BU ÎÐ / OR ªÂ / OV Õª / KHS 3 838 521 500 426 1 246 588 557 Ä¿í/Subtotal ÃÑ / GS ÄÀ / DA ÄÎ / DO ÄÓ / DU ªÌ / OM ÑÝ / SE Òª / TO 4 987 158 1 119 474 412 582 1 495 747 Ä¿í/Subtotal ÄÄ / DD ѯ / SU ÕÝ / KHU 1 702 675 424 603 ÓÁ / UB 2011* 23 024 Àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëýã Employment size class 10-19 20-49 40 921 48 086 38 797 Áàðóóí á¿ñ Western region 3 394 4 120 3 049 702 906 664 435 501 331 586 765 528 614 866 654 1 057 1082 872 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 4 175 5 186 3 904 545 636 447 588 666 458 498 655 486 1 291 1752 1514 694 735 511 559 742 488 Òºâèéí á¿ñ Central region 4 832 5 951 4 554 156 178 131 1 028 1 447 1 186 459 633 467 401 487 359 608 745 550 1 561 1 456 1 125 619 1 005 736 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 1 669 1 963 1 469 664 779 581 421 491 374 584 693 514 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 26 851 30 866 25 821 50+ 4 363 3 256 1 670 483 108 83 117 86 89 423 92 64 92 92 83 165 42 23 28 34 38 597 82 99 69 119 118 110 490 78 84 79 79 77 93 195 29 25 21 40 29 51 693 22 123 85 61 109 183 110 500 14 88 61 50 55 104 128 204 11 50 20 17 31 44 31 215 79 51 85 202 87 46 69 77 32 20 25 2 375 1 641 1 029 * Àæ àõóéí íýãæ. àéìàã. * Based on the result ot the 2011 establishment census. Business Register 13. employment size class. ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ. íèéñëýë. àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð.3 ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍÄ Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ. áàéãóóëëàãûí 2011 îíû òîîëëîãûí ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýâ.Section 13. aimags and the Capital. á¿ñ.

ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðûí àíãèëàë.Á¿ëýã 13. ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ. áàòëàí õàìãààëàõ. àæèëëàãàà household goods Çî÷èä áóóäàë. æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF ESTABLISHMENTS IN DATABASE. the end of the selected years Ñàëáàðûí àíãèëàë Divisions Á¿ãä Total պ人 àæ àõóé.4 ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍÄ Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ. íèéãìèéí õàëàìæèéí Health and social work ¿éë àæèëëàãàà 2 275 2 283 2 569 1 842 328 322 77 Íèéãýì. hunting. õîëáîî Transport. îéí àæ àõóé. çàãàñ áàðèëò Agriculture. Áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàí 13. 88 . áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Real estate. áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Other community. àí àãíóóð. social and personal services 4 224 3 036 4 873 4 263 368 182 60 Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãàà Extra-territorial organization and bodies 2 4 17 10 - 4 3 * Àæ àõóéí íýãæ. àãóóëàõûí àæ àõóé. by divisions of economic activities and employment size class. * Based on the result ot the 2011 establishment census. àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë àæèëëàãàà Public administration and defence. ò¿ðýýñ. óñ õàíãàìæ Electricity. renting and other bussiness activities 2 895 2 518 5 092 4 219 488 242 143 Òºðèéí óäèðäëàãà. õèé ¿éëäâýðëýë. áàéãóóëëàãûí 2011 îíû òîîëëîãûí ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýâ. foresty and fishery Óóë óóðõàé. çîîãèéí ãàçàð 2009 2010 2011* 36 877 40 921 48 086 1 762 1 804 2 507 Àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëýã Employment size class 50+ 1-9 10-19 20-49 38 797 4 363 3 256 1 670 2 076 298 117 16 323 367 383 199 69 62 53 2 364 2 574 4 143 3 269 437 281 156 209 197 219 66 61 37 55 1 064 1 452 2 831 1 750 452 473 156 14 691 19 749 15 897 14 856 629 285 127 Hotels and restaurants 1 371 1 320 1 899 1 541 248 74 36 Òýýâýð. ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë repair of motor vehicles. ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ßÂÓÓËÆ ÁÀÉÃÀÀ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ. îëáîðëîõ ¿éëäâýð Mining and quarrying Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing Öàõèëãààí. storage and communications 1 045 1 056 1 895 1 581 145 97 72 Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Financial services 1 069 834 1 564 1 496 30 18 20 ¯ë õºäëºõ õºðºíãº. Wholesale and retail trade. gas and water supply Áàðèëãà Construction Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà. compulsory social security 1 536 1 586 1 407 437 300 442 228 Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãàà Education 2 047 2 141 2 790 1 192 510 620 468 Ýð¿¿ë ìýíä. àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð.

by regions. Agriculture XIV. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ AGRICULTURE 14.Section 14. íèéñëýë livestock Aimags and the Capital 2009 2010 2011 Ä¿í/Òîtal 226 649 216 574 211 743 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 64 107 14 930 10 200 13 295 13 191 12 491 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 84 381 18 526 14 196 9 956 1 446 19 888 20 369 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 47 342 730 2 746 4 441 8 376 7 638 9 382 14 029 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 24 943 6 715 9 075 9 153 ÓÁ/UB 5 876 Ìàë÷èí ºðõèéí òîî Number of herder households 2009 2010 2011 170 142 160 265 154 917 Áàðóóí á¿ñ 60 333 58 840 46 837 13 862 13 858 10 380 9 505 9 246 8 033 12 345 11 993 10 098 12 585 12 235 9 392 12 036 11 508 8 934 Õàíãàéí á¿ñ 80 533 78 601 69 708 18 162 17 643 15 732 13 490 13 097 11 593 9 689 9 461 7 791 1 385 1 484 1 012 17 974 17 211 16 855 19 833 19 705 16 725 Òºâèéí á¿ñ 45 630 45 026 32 620 736 811 495 3 029 2 752 1 309 4 460 4 554 3 353 7 221 7 097 7 132 6 894 6 661 6 301 9 345 9 237 4 341 13 945 13 914 9 689 Ç¿¿í á¿ñ 24 596 24 152 18 313 6 267 6 307 4 432 9 126 9 130 7 057 9 203 8 715 6 824 Óëààíáààòàð 5 482 5 124 2 664 Íýã ìàë÷èí ºðõºä íîãäîõ ìàëûí òîî Number of livestock per herder households 2009 Western region 42 791 41 490 9 436 9 334 7 185 6 994 8 707 8 335 8 963 8 630 8 500 8 197 Khangai region 67 188 63 723 15 786 14 672 11 055 10 761 7 459 7 271 1 264 1 249 15 536 14 775 16 088 14 995 Central region 30 631 30 418 490 526 1 205 1 316 3 395 3 495 6 249 5 971 5 628 5 431 4 187 4 214 9 477 9 465 Eastern region 17 950 17 350 4 063 4 075 6 909 6 834 6 978 6 441 Ulaanbaatar 1 705 1 936 2010 2011 259 204 235 232 125 270 280 247 254 173 119 183 197 181 193 205 140 231 241 212 216 240 230 232 335 253 215 235 182 170 178 307 134 129 193 211 203 208 322 135 164 221 323 341 276 321 301 279 358 358 276 313 207 311 178 180 302 286 278 361 195 345 226 225 299 313 300 327 254 330 294 274 287 313 323 282 305 369 150 154 144 89 . íèéñëýëýýð NUMBER OF HOUSEHOLDS WITN LIVESTOCK AND HERDER.1 ÌÀËÒÀÉ ÁÎËÎÍ ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ. aimags and the Capital Ìàëòàé ºðõèéí òîî Number of households with Àéìàã. àéìàã. á¿ñ.

àéìàã. á¿ñ. aged 55+ Male.Á¿ëýã 14. պ人 àæ àõóé 14. 35-59 íàñíû ýð 2010 2011 2010 2011 Íèéò ìàë÷äààñ ýìýãòýé Female helders out of total herdsmen 2010 2011 39 089 146 544 140 764 9 957 2 005 1 618 2 382 2 041 1 911 39 923 8 227 6 725 8 312 8 783 7 876 39 190 8 792 6 391 7 912 8 329 7 766 14 866 3 080 2 139 1 743 511 3 626 3 767 61 532 13 569 10 725 6 748 1 084 13 829 15 577 58 131 12 253 10 311 6 175 1 052 13 156 15 184 8 823 165 817 975 1 684 1 231 1 093 2 858 26 847 432 1 321 3 024 5 655 4 809 3 581 8 025 25 971 425 1 673 3 030 5 257 4 598 3 237 7 751 3 762 975 1 259 1 528 16 177 3 552 6 725 5 900 15 429 3 183 6 825 5 421 1 681 2 065 2 043 .2 ÌÀË×ÄÛÍ ÒÎÎ. aged 60+ 2011 88 171 18 685 14 776 17 762 18 905 18 043 2010 55-ààñ äýýø íàñíû ýì. by regions. aged 35-59 Male. aimags and the Capital Y¿íýýñ: Íàñíû á¿ëãýýð Of which:age group Àéìàã. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Òîtal Ìàë÷äûí òîî Number of herdsmen Aged 16-34 327 154 311 185 142 320 129 061 142 362 143 035 42 472 Áàðóóí á¿ñ Western region 38 871 10 450 84 694 39 662 35 866 38 059 9 528 7 195 1 962 18 895 9 037 7 853 6 372 6 659 1 745 13 889 5 684 6 587 7 350 7 812 2 600 16 811 6 561 7 868 8 351 8 397 2 157 17 821 7 564 8 216 8 061 7 996 1 986 17 278 7 020 8 347 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 57 252 16 726 126 336 59 903 54 218 58 380 3 624 28 027 12 776 11 426 13 841 13 521 8 963 2 210 21 547 11 167 10 464 8 944 5 839 7 533 1 928 14 125 4 947 7 435 693 1 112 592 2 274 642 1 121 4 339 28 457 13 878 12 412 12 554 12 419 4 033 31 906 15 550 14 327 14 377 13 812 Òºâèéí á¿ñ Central region 28 274 9 471 59 869 24 987 22 772 27 103 349 393 194 936 354 417 904 1 616 686 3 784 981 1 986 2 971 2 811 968 6 792 2 869 2 948 5 264 5 207 1 906 12 185 4 584 5 917 4 640 4 388 1 230 9 751 4 154 4 366 3 585 3 939 1 424 8 361 3 181 4 087 7 274 8 749 3 063 18 060 6 649 8 553 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 16 460 4 069 35 513 16 482 15 291 16 558 3 563 3 635 1 104 8 379 3 428 3 976 7 293 6 557 1 292 14 921 7 061 6 601 5 626 6 366 1 673 12 213 4 802 5 883 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 1 286 2 262 1 756 4 773 914 2 178 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 135 009 30 241 22 340 15 300 2 397 30 771 33 960 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 61 561 936 3 206 6 750 12 377 10 258 8 948 19 086 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 37 109 8 302 15 142 13 665 90 5 304 2011 Female. aged 35-54 Female. íèéñëýëýýð NUMBER OF HERDSMEN. 60-ààñ äýýø íàñíû ýð 2010 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO ÓÁ/UB 16-34 íàñòàé 35-54 íàñíû ýì.

2 83.9 75.0 77.3 133.4 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ.2 2.7 31.8 48.9 125.7 121.3 14.3 40.Section 14.6 2. Agriculture 14.7 41.8 74. by regions. ºðõ thous.9 23. àéìàã. aimags and the Capital ºðõ household Àéìàã.6 136.6 2.4 87.6 1.3 1.8 62.6 66.8 1.6 36.8 27.7 80.8 With TV With cars With tractor With motocycle 117.5 44. á¿ñ.households Ìàë÷èí ºðõºä ýçëýõ õóâü Percentage to total herder number 2009 Öàõèëãààí ¿¿ñã¿¿ðòýé Òåëåâèçîðòîé Àâòîìàøèíòàé Òðàêòîðòîé Ìîòîöèêëòîé 2010 2011 With electric engine 131.1 48. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Òîtal Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé ¿¿ñã¿¿ðòýé With electric engine 2010 133 560 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 39 811 9 124 7 181 8 804 7 347 7 355 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 50 491 10 708 9 002 6 076 1 163 11 892 11 650 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 27 308 427 1 933 2 913 4 578 5 351 3 366 8 740 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 14 279 3 908 5 370 5 001 ÓÁ/UB 1 671 2011 Òåëåâèçîðòîé Àâòî ìàøèíòàé Ìîòîöèêëòoé With TV With cars With motorcycle 2010 135 999 121 454 Áàðóóí á¿ñ 38 603 37 399 8 947 8 524 6 904 6 297 7 375 8 360 7 418 7 228 7 959 6 990 Õàíãàéí á¿ñ 53 349 44 801 11 713 9 132 9 276 8 184 6 648 5 447 1 137 923 11 995 9 962 12 580 11 153 Òºâèéí á¿ñ 26 600 24 887 398 335 1 245 1 875 2 923 2 174 4 830 4 252 5 090 3 847 3 893 3 113 8 221 9 291 Ç¿¿í á¿ñ 15 594 12 506 4 075 3 518 6 084 4 418 5 435 4 570 Óëààíáààòàð 1 853 1 861 2011 125 057 36 095 8 407 6 411 6 815 6 986 7 476 49 564 9 471 9 031 6 526 1 015 11 330 12 191 23 672 453 1 265 2 208 4 459 4 409 3 864 7 014 14 021 3 827 5 493 4 701 1 705 2010 2011 44 578 48 562 Western region 11 913 12 162 2 778 2 663 2 452 2 592 2 896 2 912 1 788 1 741 1 999 2 254 Khangai region 15 260 17 288 3 380 3 536 2 825 3 250 2 083 2 716 279 361 3 247 3 530 3 446 3 895 Central region 11 582 12 414 133 162 705 683 1 097 1 305 2 237 2 332 1 949 2 196 1 673 2 138 3 788 3 598 Eastern region 4 894 5 754 1 075 1 414 1 701 1 997 2 118 2 343 Ulaanbaatar 929 944 2010 2011 66 883 74 891 18 547 2 869 4 395 4 430 3 519 3 334 20 911 3 585 4 754 4 462 4 248 3 862 27 953 4 559 6 304 2 483 235 7 583 6 789 31 444 4 702 6 841 3 354 320 7 905 8 322 13 337 258 142 1 691 3 875 3 580 679 3 112 14 402 274 337 1 678 3 609 3 642 1 119 3 743 6 711 1 668 2 694 2 349 7 715 1 874 3 374 2 467 335 419 91 .9 68. íèéñëýëýýð SELECTED SOCIAL INDICATORS OF HERDER HOUSEHOLDS.3 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ SELECTED SOCIAL INDICATORS OF HERDER HOUSEHOLDS ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2009 2010 2011 ìÿí.

òîëÌàëûí Number of ìÿí.111 973.5  27 14.1 0.618.1  211 392.4 7 272.4 440.6 11 973.2 104.  малын тооны бүлгээр GROUPING OF HOUSEHOLDS WITH LIVESTOCK.2 9. Ìàëòàé òîî.3 1.6  45 18.1 2 335.2 21.6 17.1 0.0 12.5 ÌÀËÒÀÉ ªÐÕÈÉÍ Á¯ËÝÃËÝËÒ.114.1 1.4 415.1 415. by group for number of livestock Ìàëûí Numberofof Ìàëûí Number òîîíû á¿ëýã livestock òîîíû á¿ëýã livestock Ä¿í Ä¿í ≤10  11÷30  ≤10  31÷50  11÷30  51÷100  31÷50  101÷200  51÷100  101÷200  201÷500  201÷500  501÷999  501÷999  1000÷1499  1000÷1499  1500÷2000  1500÷2000  2001+  2001+  Total Total≤10 ≤10 11 ÷ 30 ÷ 50 1131 ÷ 30 ÷ 100 3151 ÷ 50 ÷ 200 51101 ÷ 100 101 ÷ 200 201 ÷ 500 201 ÷ 500 501 ÷ 999 501 ÷ 999 1000 ÷ 1499 1000 ÷ 1499 1500 ÷ 2000 1500 ÷ 2000 2001+ 2001+ Ìàëûí òîî.0 23.0 32 9.5 ÌÀËÒÀÉ ªÐÕÈÉÍ Á¯ËÝÃËÝËÒ.3 21.7  364 2 364 0.9 0.6  7 272.1 0.0  13 898.4 4.6 6 920.2 613.0  19 10.9 12.9  11805 188 5.3  49052 435 36 18.6 ÌÀËÒÀÉ ÍÝà ªÐÕªÄ ÍÎÃÄÎÕ ÌÀË.2 35 977.  малын тооны бүлгээр GROUPING OF HOUSEHOLDS WITH LIVESTOCK.Á¿ëýã 14.0 926.3 932.1 5 932. պ人 àæ àõóé 14.0 100.8 9. by group for number of livestock 14.8 120.010.1 2 665.3  7 111.7 926.6  27100 017 535.1 310.310.7 104.0 2 335.0  45435 805 49 22. by group for number of livestock Ìàëûí òîîíû á¿ëýã Ä¿í ≤10  11÷30  31÷50  51÷100  101÷200  201÷500  501÷999  1000÷1499  1500÷2000  2001+  92 Number of livestock Total ≤10 11 ÷ 30 31 ÷ 50 51 ÷ 100 101 ÷ 200 201 ÷ 500 501 ÷ 999 1000 ÷ 1499 1500 ÷ 2000 2001+ 1 ºðõºä íîãäîõ ìàë Number of livestock per household 2010 2011 150 170 5 5 20 20 39 40 72 74 141 144 300 303 645 650 1 144 1 139 1 687 1 662 2 608 2 563 Y¿íýýñ: àäóó ¿õýð òýìýý horse 10 1 2 3 5 8 17 36 70 123 174 cattle 11 3 5 6 8 10 16 30 52 87 123 camel 1 0 0 0 1 1 3 4 7 13 11 õîíü sheep 73 0 5 11 24 53 129 327 637 954 1 536 ÿìàà goat 75  1  9  20  37  71  139  252  374  485  718 .9 14.1 2 845.6 613.0 2 692.0 120.9 6 920.7  172 0.  малын тооны бүлгээр NUMBER OF LIVESTOCK PER HOUSEHOLD WITH LIVESTOCK.6  19743 100 100.7  270 0.1  20017 340 808.9 5.1 100.1 535.6 17.4 440. Percentage to total with thous.9  2 692.5 513 898. Ìàëòàéºðõèéí ºðõèéíòîî òîî Ä¿íä ýçëýõ õóâü ìÿí.5 7 111.òîë Ä¿íä ýçëýõ õóâü Number Number of livestock. Numberofofhouseholds households Percentage to total livestock.1 310.222.7  270 448.2 0.9 172 0.2 35 977.3 9.heads withlivestock livestock thous.1 0.0 11 2188 4.4 23.0  36340 052 20 10.5  2 665.918.9 808.3 2 845.heads 2010 2010 216 574 21574 886 216 30886 944 21 23944 666 30 39666 507 23 49507 040 39 923 49 39040 399923 202 92202 041 2 041 246 246 119 119 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2010 2011 211 743 100.0 32 392.0 448.

6 515.0 1 146.4 100.2 123.0 118.3 623.4 2 984.2 102.1 77.5 Central region 3 606.5 165.0 107.8 0.1 113.1 8.1 Òºâèéí á¿ñ 497.3 115.3 106.7 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ.0 68.0 59.8 109.7 116.9 75.8 97.1 109.3 113.8 114.4 113.4 105.7 93.2 103.0 1 050.3 110.1 93.5 86.1 àäóó horse ¿õýð cattle 2010 îíûõòîé õàðüöóóëáàë.3 106.0 185.1 86.4 106.8 102.0 113.4 109.2 141.8 1 771.3 106.9 136.6 315.6 107. by regions.4 114.1 126.2 116.2 906.7 87.6 1 188.5 568.1 99.7 104.8 111.0 95.4 67.0 105.2 1 397.8 1 613.2 Western region 110.2 124.6 11.1 ÓÁ/UB 106. ìÿí.9 82.4 992.7 396.9 Central region 108.8 113.6 9 476.9 461.9 108.7 122.3 106.1 2 019.0 1 464.1 109.4 83.6 4.2 112.6 109.4 68.3 121.6 851.8 107.1 1 831.5 45.2 79.1 90.7 121.7 1 223.3 100.3 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 106.9 113.9 0.1 115.6 30.0 632.0 1 126.6 580. íèéñëýë Aimags and the Capital Á¿ãä Ä¿í/ Òîtal Total 36 335. aimags and the Capital ¿¿íýýñ: Àéìàã.0 335.5 120.6 3 752.4 116.8 65.3 121.6 22.3 Eastern region 2 693.0 33.8 1 207.0 102.8 831.5 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 8 448.7 506.9 0.6 103.8 Õàíãàéí á¿ñ 109.4 108.7 105.9 109.5 56.1 Áàðóóí á¿ñ 332.9 664.0 111.3 104.3 111.9 105.6 110.5 Khangai region 108.1 110.8 2 081.8 112.1 461.3 117.4 50.òîë At the end of 2011.1 119.1 102.4 113.6 102.3 105.6 103.0 126.9 111.1 99.0 105.4 1 302.8 92.9 105.1 104.9 30.7 465.8 2.3 2 237.7 1 915.9 (Õ¿ñíýãò 14.5 16.9 Ç¿¿í á¿ñ 465.7 105.8 18.7 1 608.8 98.9 105.3 111. thous.7 93.9 109.4 109.3 Ulaanbaatar 104.0 19.6 101.0 920.8 123.9 2 962.4 106.8 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 8 525.9 108.5 615.9 115.6 122.5 100.3 186.4 5 728.9 155.3 108.3 6.6 Òºâèéí á¿ñ 111.5 1 260.2 964.4 406.8 2 340.8 Ç¿¿í á¿ñ 108.7 111.2 218.9 571.5 111.4 1 348.6 48.6 617.0 125.2 330.6 110.7 292.2 327.2 97.7 43.9 104.0 662.8 189.6 107.0 624.2 122.9 2 231.7 102.6 15.3 124.0 477.Section 14.1 117.6 108.1 25.1 19.6 1 051.1 ÓÁ/UB 278.9 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 111.0 109.5 Western region 3 414.6 Eastern region 104.6 128.5 80.9 555.7 1 462.8 3 612.6 3 315.1 99.6 Óëààíáààòàð 108.1 103.7 110.7 105.3 115.8 4.5 114.9 0.9 2 339.9 104.2 112.6 106.4 102.8 826.7 256.5 108.0 2.9 114.4 581.9 0.1 93 .7-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 805.5 117.7 979.6 66.5 1 057.4 103.3 117.3 109.7 97.3 450.2 104.9 Áàðóóí á¿ñ 110.0 107.7 335.0 69.1 107.7 10.3 0.5 Ulaanbaatar 105.2 103.2 64.6 126.7 101.9 106. by percent 110.7 369.3 1 149.9 117.2 107.8 107.7 123.0 372.3 121.7 Óëààíáààòàð 22.7 792. Agriculture 14.3 70.8 103.3 115.3 100.4 114.6 116.7 280.1 39.9 àäóó horse ¿õýð cattle of which òýìýý camel 2011 îíû ýöýñò.6 164. àéìàã.6 223.1 111.3 113.3 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 13 472.8 168.3 151.4 110.0 46.4 121.5 142.7 3.9 0.8 113.6 119.0 180.4 111.9 107.7 ÿìàà goat áîäîä øèëæ¿¿ëñíýýð In terms of cattle unit 15 934.3 2 425.4 412.7 112.9 102.9 11.9 50.5 91.2 87.8 1 457.1 108.5 103.9 111.3 106.1 113.6 100.3 109.6 104.0 785.9 113.0 120.1 120.2 104.7 continuation) of which áîäîä øèëæ¿¿ëñíýýð òýìýý õîíü ÿìàà goat in terms of cattle camel sheep unit ¿¿íýýñ: Àéìàã. íèéñëýë Aimags and the Capital Á¿ãä total Ä¿í/Òîtàl 111.9 144.3 103.2 425.4 1 088.0 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 5 610.7 5.8 116.7 15.0 Khangai region 5 848.7 21. õóâèàð Compared with 2010.5 111.7 107.8 Õàíãàéí á¿ñ 795.2 120.2 105.1 114.9 119.3 2 006.7 103.4 8.4 2 379.1 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 110. íèéñëýëýýð NUMBER OF LIVESTOCK.3 302.2 111.3 983.7 156.6 888.5 257.heads 2 112.7 107. á¿ñ.0 95.4 106.0 4 341.2 õîíü sheep 15 668.3 313.0 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 114.4 1 386.1 777.

2.4 183.0 93.2 Ä¿í/Subtotal ÄÄ / DD ѯ / SU ÕÝ / KHE 336.9 0.3 826.0 2.8 44.8 8. íèéñëýë Aimags and the Capital Á¿ãä total àäóó horse ¿õýð cattle Ìàëûí òîî 2010 îíûõîîñ ºññºí.5 22.3 60.1 1 188.4 .5 155.6 51. thous.heads Ä¿í/ Òîtàl 3 606.9 0.6 1.8 8.9 121.4 1.8 47.6 13.4 1.1 111.5 2.4 52.1 .3 .0 46.0.7 7. ìÿí.8 Óëààíáààòàð 1.5 20.7 5.8 294.0 1.8 93. compared with 2010.6 36.8 0.1 0.6 20.4 131.2 0.4 520.1 .7 157.5 14.5 217.8 12.òîë Change in number of livestock in 2011.9 14.3 Ä¿í/Subtotal Áª / BO ÃÎ / GO ÇÀ / ZA Ó / UV ÕÎ / KHO 1 106.4 ÓÁ / UB 94 16.6 30.7 3.4 137.0 0.5 26.2 2.0 206.2 8.5 36.7 78.2 Ä¿í/Subtotal ÀÐ / AR ÁÕ / BKH ÁÓ / BU ÎÐ / OR ªÂ / OV Õª / KHS 1 255.2 3.4 36.0.2 8.8 4.2 2 051.7 8.9 0.3 0.0.6 11.7 9.9 175.6 22.9 415.8 3.2 0.2 .0.2 213.8 220.7 251.6 7.2 0.5 23.7 31.0 4.6 .1 214.4 47.3 44.3 6.4.7 163.8 78.2 40.0.6 Õàíãàéí á¿ñ 68.5 100.3 Ulaanbaatar 4.9 12.8 9.6 1.3 1.4 5.5 103.4 94.2 Ä¿í/Subtotal ÃÑ / GS ÄÀ / DA ÄÎ / DO ÄÓ / DU ªÌ / OM ÑÝ / SE Òª / TO 890.1 93.8 .1 73.3 1.2 32.6 99.4.9 111.9 36.7 10.5 Eastern region 113.5 132.6 .7-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 14.1 0.6 18.9 305.4 7.3 6.6 237.4 37.6 56.3 1.0 34.9 657.2 .7 41.0 145.7 13.1 1.6 4.3 8.0 192.1 8.0.2 2.3 68.4 212.0 7.0.7 45.6 Central region 278.0 14.1 Western region 328.8 224.1 274.1 Ç¿¿í á¿ñ 37.2 7.1 .4 44.8 Khangai region 463.6 198.5 45.Á¿ëýã 14.7 0.2 0.5 65.4 7.0 9.1 65.6 Áàðóóí á¿ñ 32.2 167.1 7.8 1.4 1.8 12.4 13.1 .6 74.0.3 5.9 297.1 108.2 1.0 150.7 continuation) of which áîäîä øèëæ¿¿ëñíýýð òýìýý õîíü ÿìàà goat in terms of cattle camel sheep unit ¿¿íýýñ: Àéìàã. պ人 àæ àõóé (Õ¿ñíýãò 14.2 0.5 101.3 0.0 .1 27.4 4.8 288.8 16.5 96.2 112.4 5.7 3.5 697.6 Òºâèéí á¿ñ 52.4 120. áóóðñàí çºð¿¿.30.6 .

7 9.8 44.4 44.0 46.0 5. íèéñëýëýýð PERCENTAGE 5 TYPES LIVESTOCK TO TOTAL LIVESTOCK.3 67.0 1.4 4.2 7.2 Ulaanbaatar 0.4 0.8 0.5 15 934.2 4.0 100.0 100.0 100.7 Òºâèéí á¿ñ 5.0 100.5 1. á¿ñ.0 100.7 41.9 33.2 3.0 5.6 50.6 Óëààíáààòàð 8.7 48.6 100.8 48.1 43.4 44.1 37.0 100.2 33.9 2 221.1 ¿õýð cattle of which: òýìýý camel 6.2 7.0 100.0 ÓÁ/UB 100.4 3.9 2 339.7 0.9 50.4 0.0 7.0 100.1 37.0 100. àéìàã.7 19 651.0 5.5 43.9 14.3 47.3 13.5 34.5 0.0 100.9 ÍÈÉÒ ÌÀËÛÍ Ä¯ÍÄ ÒÀÂÀÍ ÒªÐËÈÉÍ ÌÀËÛÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ.0 100.6 0. íèéñëýë Aimags and the Capital ¿¿íýýñ: Á¿ãä Total Ä¿í/Òîtal 100.3 7.0 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 100.0 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 100.9 Õàíãàéí á¿ñ 5.7 40.0 100.8 Western region 0.2 2.8 43.7 0.0 55.1 15 668.0 100.7 11. ìÿí.0 0.8 0. aimags and the Capital Àéìàã.8 2 112.3 3.0 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 100.5 7.3 62.0 46.5 3.8 ÍÈÉÒ ÌÀËÛÍ Ä¯ÍÄ ÒÀÂÀÍ ÒªÐËÈÉÍ ÌÀËÛÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ PERCENTAGE OF 5 TYPES LIVESTOCK TO TOTAL LIVESTOCK Íèéò ìàëä 5 òºðëèéí ìàëûí ýçëýõ õóâü Percentage of 5 types livestock to total livestock 2009 2010 2011 Ìàëûí òîî.5 1 920.5 46.6 36.2 4.3 2 176.3 6.2 2011 36 335.6 0.7 12.9 7.3 12.3 277.0 100.0 6.8 6.2 42.2 1.0 100.4 13 883.òîë Number of livestock.9 7.4 51.9 5.6 100.5 36.4 49.3 0.7 48.9 0.8 44.9 6.4 0.5 4.1 49.1 õîíü sheep ÿìàà goat 43.1 19 274.7 280.0 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 100.7 2.0 20.5 0.5 5.0 269.0 àäóó horse 5.7 39.5 2010 32 729.2 3.3 2. Agriculture 14.1 0.0 100.9 3.5 5.5 7.1 Central region 1.8 43.5 32.0 5.9 40.1 Eastern region 0.1 43.4 4.9 Khangai region 0.4 41.7 47.3 9.8 46.0 100.5 44.0 29.8 11.0 100. thous.6 41.9 28.0 100.5 Ç¿¿í á¿ñ 8.8 Áàðóóí á¿ñ 3.7 7.0 100.9 6.3 0.7 0.Section 14.6 14 480.8 1.0 100.3 38.6 43.3 5.5 6.3 3.2 5.9 65.6 7.4 0.4 100.7 50.6 48.8 4. by regions.9 7.0 42.1 38.6 95 .4 33.9 4.0 46.0 0.3 2 599.2 36.2 0.8 42.0 5.2 21.4 0.0 48.heads 2009 Á¿ãä/Total Àäóó/Horse ¯õýð/Cattle Òýìýý/Ñamel Õîíü/Sheep ßìàà/Goat 44 023.5 41.3 1.1 27.

5 3.5 7.9 3.6 Ç¿¿í á¿ñ 22.0 6.2 Õàíãàéí á¿ñ 37.4 2. òàâàí òºð뺺ð PERCENTAGE OF AIMAG'S LIVESTOCK NUMBER AND CAPITAL TO TOTAL LIVESTOCK.0 Khangai region 17.3 10. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Òîtal ¿¿íýýñ: Á¿ãä Total àäóó horse 100.8 3.0 100.0 2.1 8.8 100.2 10.7 2.9 0.8 17.9 0.4 100.2 1.7 3.1 ¿õýð cattle of which: òýìýý camel 100.4 3.9 8.0 0.5 5.9 6.4 Óëààíáààòàð 1.0 15.6 0.7 Central region 50.5 0.1 2.7 0.5 6.2 4.2 37.9 13.6 3.4 3.5 6.1 8.1 6.3 12.8 0.10 ÍÈÉÒ ÌÀËÛÍ Ä¯ÍÄ ÀÉÌÀÃ.9 6.7 3.5 0.2 5.7 0.0 Western region 24.0 4.4 0.5 6.9 6.6 6.9 17.7 5.1 õîíü sheep ÿìàà goat 100.0 0.9 14.3 5.7 7.0 3.3 Ulaanbaatar 0.8 3.0 31.3 0.3 7.2 2.4 0.6 0.8 3.5 0.3 23. պ人 àæ àõóé 14.1 5.4 7.7 0.2 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 15.6 4.5 3.4 0.1 4.8 7.2 6.6 5. ÍÈÉÑËÝËÈÉÍ ÌÀËÛÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ.2 5.7 0.6 4.4 Òºâèéí á¿ñ 23. by 5 types of livestock Àéìàã.4 9.8 4.6 10.5 4.0 1.7 23.8 3.3 3.7 9.4 6.8 7.3 35.1 3.0 Eastern region 7.8 7.Á¿ëýã 14.2 5.2 6.2 0.3 2.0 3.6 3.3 3.1 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 23.5 0.7 0.2 2.2 0.0 4.4 3.2 1.4 4.2 6.9 7.8 2.0 21.1 8.4 3.8 0.5 8.7 44.1 2.7 9.6 4.9 5.2 1.7 7.9 27.7 7.1 3.8 1.8 2.2 5.4 5.0 3.0 Áàðóóí á¿ñ 15.9 5.6 .1 2.6 0.1 10.3 9.4 19.9 0.7 9.3 0.5 ÓÁ/UB 96 0.4 6.0 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 23.7 6.9 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 37.2 3.

6 72.7 378.0 837.3 89.1 80.5 757.0 Western region 52.3 126.5 721.5 546.8 84.5 385.9 10.1 47.8 25.1 65.7 729.6 80.6 79. aimags and the Capital Àéìàã.0 81.6 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 5 635.8 74.9 414.4 2 162.11 ÌÀË ÒªË˪ËÒ.0 66.7 526.0 72.7 96.3 1 000.5 937.7 3 202.1 87.2 672.9 77.5 81.3 76.3 1 294.3 82.7 90.1 80.1 544.2 4 694.4 282.4 53.5 916.5 88.6 2010 57.5 76.3 83.Section 14.0 76.0 870.4 688.8 941.7 475.7 77.4 1 030.8 79.8 Khangai region 60.4 1 255.2 969.8 1 133. ìÿí.0 297.3 148.1 79.7 917.9 79.9 97 .4 88. Agriculture 14.0 85.6 86.5 Ulaanbaatar 47.4 60.2 Central region 47.5 77.9 688.4 912.0 89.3 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 1 849.6 86.6 92.0 2011 84.5 Óëààíáààòàð 89.9 84.3 69.3 84.6 89.8 86.7 83.2 502.3 Eastern region 76.3 73.4 48.4 79.8 79.2 82.8 227.2 575.4 93.2 62. by regions.2 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 4 235.8 824.4 1 122.5 2 954.heads 2009 15 318.5 85. àéìàã.8 68.0 999.5 55.4 519.3 810.1 68.9 85.1 33.8 84.1 618.5 82.5 2011 Òºëëºëòèéí õóâü Percentage of births to total breeding stock 2009 13 139.5 2010 10 841.7 476.7 80.7 86.3 750.6 87. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Òîtal Òºëëºñºí õýýëòýã÷. thous.1 65.0 593.0 85.9 Òºâèéí á¿ñ 2 126.7 554.2 756.1 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 3 463. íèéñëýëýýð FEMALE BREEDING STOCK GIVING BIRTHS.1 511.0 90.5 81.6 91.1 509.1 Áàðóóí á¿ñ 2 479.0 401.7 1 214.2 992.5 40. á¿ñ.6 89.0 72.8 73.0 1 091.9 836.3 331.7 113.6 738.9 ÓÁ/UB 134.8 82.6 86.2 63.òîë Number of breeding stock.8 79.1 58.3 68.3 552.0 46.9 443.7 Õàíãàéí á¿ñ 4 268.4 88.4 122.1 88.9 Ç¿¿í á¿ñ 1 877.

8 98.6 581.3 981.1 678.6 57.6 95.3 94.6 336.2 1 145.7 923.8 99.1 91.6 393.0 663.4 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 3 482.3 2 948.7 98.6 430.4 2 996.3 51.2 610.4 856.7 93.0 934.9 82.4 824.5 538.4 104.8 92.0 89.0 72.5 96.7 97.1 95.3 Ç¿¿í á¿ñ 1 540.2 348.3 92.9 93.5 97.8 359.1 93.7 Khangai region 61.0 .7 89.9 98.2 94.6 72.4 94. á¿ñ.8 45.heads 2009 2010 2011 13 767.0 97.0 Western region 59.8 495.4 887.8 721.9 93.9 42.1 740.4 604.8 81.6 65.1 298.5 85.3 88.0 98.4 336.5 967.5 273.9 75.4 99.6 481.12 ÒªË ÁÎÉÆÈËÒ.8 744.4 90.3 96. պ人 àæ àõóé 14.2 71.7 97.3 84.9 94.0 Òºâèéí á¿ñ 1 684.7 1 131. aimags and the Capital Àéìàã. àéìàã.0 97.4 663.5 405.6 55.0 283.6 96.0 1 142.4 70.6 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 4 999.4 86.9 99.2 98.4 72. íèéñëýëýýð SURVIVALS OF YOUNG ANIMALS.1 145.6 95.8 2 098.0 406.8 490.7 187.6 254.1 99.6 ÓÁ/UB 98 133.4 46.0 94.0 60.4 99.4 Óëààíáààòàð 79.8 505.8 98.2 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 1 782.1 81.9 90.4 86.9 68.5 1 071.3 94.8 89. ìÿí.2 Õàíãàéí á¿ñ 2 609. by regions.2 724.6 56.5 659.2 623.7 75.4 342.8 86.1 74.3 97.1 594.0 70.2 86.3 7 399.7 86.9 656.2 Central region 78.5 62.1 58.6 99.4 96.5 63.9 94.7 413.4 94.Á¿ëýã 14.9 98.6 583. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Òîtal Áîéæñîí òºë.1 693.1 673.8 820.3 97.7 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 3 369.òîë Number of survivals.9 724.6 46. thous.6 4 372.2 Áàðóóí á¿ñ 1 484.9 87.8 793.3 112.2 Eastern region 81.9 125.8 487.8 Ulaanbaatar 88.4 69.4 Áîéæèëòûí õóâü Percentage of survivals 2009 2010 2011 12 540.2 67.

9 2.8 1.8 40.7 7. íèéñëýëýýð NATURAL LOSSES OF ADULT ANIMALS.3 2.6 Khangai region 25.6 34.9 0.4 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 531.6 11.4 3.3 9.2 1.9 250.3 4.2 618.0 17.8 115.4 111.9 2011 2009 2010 651.7 1.9 35.7 36.7 Òºâèéí á¿ñ 2 273.7 ÓÁ/UB Îíû ýõíèé ìàëä òîì ìàëûí õîðîãäëûí ýçëýõ õóâü Percentage of losses of adult animals to total livestock at the beginning of year Õîðîãäñîí òîì ìàë.5 5.9 Áàðóóí á¿ñ 3 010.8 40.1 0.9 14.8 294.1 Ulaanbaatar 18.7 113.0 23.7 51.6 0.9 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 803.2 4.3 27.0 35.3 9.0 666.7 0.6 2.7 11.7 11. àéìàã.3 4.7 19.5 0.7 1.7 Óëààíáààòàð 73.3 698.6 138.9 4.5 223.2 Eastern region 11.3 2.7 46. ìÿí.2 634.9 1.3 142.9 30.7 191.7 3. Agriculture 14.6 9.4 Õàíãàéí á¿ñ 4 335.2 444.0 0.3 2.0 200.4 2011 2.4 21.4 1.6 10.Section 14.4 11.0 1 664.7 60.0 2.0 3.7 0.9 3.9 29.heads 3.2 1 011.13 Ç¯É ÁÓÑÀÀÐ ÕÎÐÎÃÄÑÎÍ ÒÎÌ ÌÀË.4 Western region 27.6 7.0 70.0 101.8 1.3 878.5 1 084.9 738.2 0.8 32.5 3.4 15. aimags and the Capital Àéìàã.1 3.7 1.8 10. by regions.3 314.2 3.0 30.8 30.6 8.7 150.9 54.5 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 119.1 51.1 1.2 4.4 2.5 56.8 4.5 0.5 1.8 28.8 1.5 7.0 53.0 5.0 99 .8 102.7 59.3 46.4 0.7 1.4 1.0 35. íèéñëýë Aimags and the Capital 2009 Ä¿í/Òîtal 2010 1 732.2 22.1 12.9 Ç¿¿í á¿ñ 626.1 2.2 0.0 2.3 210.7 560.0 67.3 2.9 0.9 4.7 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 274.4 7.6 6.8 Central region 21.3 22.5 88.6 16.7 1.òîë Number of losses of adult animals thous.8 0.3 5.4 1.9 286.3 1.0 23.8 10 319.6 6.3 41.3 6.3 0. á¿ñ.3 75.3 0.5 120.9 22.

1 1.6 9.0 5.7 11.0 5.3 1.4 0.5 12.8 0.2 34.8 1.8 4.3 41.0 1.5 4.1 Òºâèéí á¿ñ 26.5 Ulaanbaatar 2.Á¿ëýã 14.8 3.4 32.6 Ç¿¿í á¿ñ 37.4 2.7 5.4 0.2 9.3 3.7 18.9 9.2 2.0 0.3 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 43.6 20.0 Áàðóóí á¿ñ 48.6 5. aimags and the Capital Àéìàã.9 2.2 6.3 6.0 6.8 2011 Ç¿é áóñ õîðîãäîëä ºâ÷íèé õîðîãäëûí ýçëýõ õóâü Percentage of losses due to diseases to total losses of animals 2009 2010 56.8 Eastern region 5.1 4.4 4.3 5. thous.5 3.6 7.5 7.2 152.3 27.4 2011 8.1 0.2 43.3 2.6 4.0 10. ìÿí. íèéñëýë Aimags and the Capital ªâ÷íººð õîðîãäñîí ìàë.6 2.0 12.9 12.1 5. íèéñëýëýýð LOSSES OF ANIMALS DUE TO THE DISEASES.0 0.0 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 17.4 0.5 Õàíãàéí á¿ñ 38.2 51.2 2.4 5.1 0.8 6.3 7.0 17.7 10.8 6.4 2.8 14.5 0.9 1.1 2.heads 2009 Ä¿í/Òîtal 2010 135.0 .5 20.5 8.2 1. պ人 àæ àõóé 14.3 25.2 16.6 15.6 5.1 10.6 8.0 1.1 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 52.3 7.9 8.6 0.9 21.8 10.5 1.2 Central region 1.4 0.8 2.2 20.2 5.5 4.3 0.3 9.6 3.7 0.8 0.4 2.4 0.1 1.0 27.0 21.2 0.5 0.6 16.0 1.0 ÓÁ/UB 100 1.9 26.7 0.2 2.6 4.7 0.5 29.9 4.14 ªÂ×ͪªÐ ÕÎÐÎÃÄÑÎÍ ÌÀË.6 5.7 3.3 9.7 2.5 Western region 1.1 7.5 20.3 2.3 20.5 13.1 0.3 Óëààíáààòàð 1.3 0.3 1.6 21.1 0.3 7.1 0.4 7.8 1.6 4. by regions.8 0.5 11.0 34.7 8.4 6.2 1.9 3.3 12.8 11.4 0.4 0.5 9.òîë losses of animals due to the diseases.7 6.7 4. á¿ñ.1 1.1 5.4 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 20.3 Khangai region 0.6 12. àéìàã.4 13.

15.7 1 828.8 1 998.3 4 175.8 2 389.5 2010 54 821.5 3 718.3 2 017.2 2 587.7 9 706.9 3 101.6 603.4 3 809.3 2 362.2 Óëààíáààòàð 816.3 255. òîë.3 1 764.8 468.5 4 198.3 5 437.òîë ìàëûí òîî.6 207.2 2 996.6 1 538.9 2 551.Section 14.0 5 883.5 2 601.0 2 409. heads 2009 Ä¿í/Òîtal Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB 69 491.8 2 312.heads of sheep unit per 100 ha pasture. íîãäîõ õîíèí òîëãîéä øèëæ¿¿ëñýí ìÿí.5 1 911.9 4 680.1 2 368.8 3 806.9 5 686. á¿ñ.6 Áàðóóí á¿ñ 15 255. àéìàã.3 5 327.4 4 556.4 5 127.6 316.9 423.5 2011 60 238. áýë÷ýýðèéí òàëáàéä Õîíèí òîëãîéä øèëæ¿¿ëñýí ìàëûí òîî.9 3 765. Agriculture 14.5 2 721.8 Ç¿¿í á¿ñ 9 814.7 3 042.6 3 265.5 485. aimags and the Capital Àéìàã. by regions.2 2 462. íèéñëýë Aimags and the Capital 100 ãà õàäëàí.6 21 194.8 1 947.1 10 730. ÕÀÄËÀÍ ÁÝË×ÝÝÐÈÉÍ 100 ÃÀ ÒÀËÁÀÉÄ ÍÎÃÄÎÕ ÕÎÍÈÍ ÒÎËÃÎÉÄ ØÈËƯ¯ËÑÝÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ.5 689.0 2 915.2 3 193.4 6 495.8 3 675.4 5 283.8 1 541.3 3 253.5 326.6 2009 2010 61 48 Western region 53 37 53 47 31 19 60 38 75 55 61 46 Khangai region 108 83 183 139 42 33 173 160 1 030 769 93 53 147 123 Central region 45 35 46 43 311 242 19 19 39 21 21 13 148 131 106 87 Eastern region 43 43 30 26 41 46 71 70 Ulaanbaatar 312 256 2011 53 42 54 23 43 61 50 91 155 37 165 796 64 128 39 53 257 22 26 16 135 95 46 27 48 75 274 101 .2 23 125.2 1 796.6 2 903. Number of livestock in terms of sheep Number of livestock calculated in terms unit.2 10 340.6 3 478.4 Òºâèéí á¿ñ 16 057. íèéñëýëýýð NUMBER OF LIVESTOCK CALCULATED IN TERMS OF SHEEP UNIT PER 100 HA PASTURE.7 1 786. thous.2 6 939.1 12 535.1 5 711.1 Õàíãàéí á¿ñ 27 548.9 1 653.9 2 606.9 4 286.6 12 204.5 2 675.9 4 070.4 13 878.0 1 677.8 220.7 2 786.0 654.

6 270.2 27 249.3 93.8 Áàðóóí á¿ñ 4 552.1 665.3 1 642.3 155. պ人 àæ àõóé 14.6 122.0 59 315.6 119.9 88.5 2 940.4 656.8 Òºâèéí á¿ñ 207 969.9 165.0 4 724.0 100. á¿ñ.6 163.0 2 911.7 Áàðóóí á¿ñ 9 392.3 110. íèéñëýëýýð SOWN AREAS.3 123.4 129 416.4 185.0 7 839.8 18 732. àéìàã.8 23.3 92.1 48.7 Ç¿¿í á¿ñ 11 353.5 6 518.3 70 814.0 18.7 3 050.4 31 114.6 5 307.1 Total area 315 295.0 222 749.1 83.7 147 210.1 96.7 9 835.1 Eastern region 15 143.3 32 489.2 50 443.4 47.2 4 936.0 7 420.8 Central region 226 151.1 1 716.9 28 510.2 256.0 2 296.0 8 992.8 95.9 99.4 105.7 3 637.4 80.5 14 772.0 Cereals 259 196.5 1 637.5 3 553.0 124.3 2 522.0 Ç¿¿í á¿ñ 10 190.6 3 634.3 4 000.4 115. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÄÀ/DA ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 102 2009 ãà hectar 2010 2011 Á¿ãä òàëáàé 282 167.2 249 853.5 485.0 17 251.0 64 813.9 Õàíãàéí á¿ñ 47 880.9 .3 945.8 574.0 11 041.8 47.9 108.4 867.2 111.1 345 935.4 227.7 2 100.7 14 297.Á¿ëýã 14.4 2 945.8 89.0 7 822.0 13 706.7 215.6 44 257.2 720.5 3 515.0 136 850.0 63.7 105.3 533.0 Central region 186 524.0 9 412.3 50 284.0 13 638.2 124.3 459.5 776.5 122.0 Õàíãàéí á¿ñ 52 318.1 137.5 85.0 Western region 12 525.2 1 201.3 59 900.6 3 572.5 94.0 29 522.3 5 583.9 4 130.9 98.2 13 706.9 87.4 116.9 96.0 3 050.2 2 793.0 104.7 50 934.0 14 038.8 1 904.9 4.5 117.0 484.6 14 252.0 6 823.8 117.3 12 064.2 3 398.7 33 042.3 93.4 Khangai region 53 317.3 1 522.9 1 134.3 Eastern region 13 027.0 2 551.6 98.3 119.0 2 670.6 109.4 126.3 97.6 8 659.9 115.1 86.5 110.9 145 022.7 8 769.3 4 810.9 17 087.7 151 807.1 254.0 175.0 8 817.6 2 643.8 594.0 1 310.5 2011 2010  % 109.0 981.1 132. by regions.5 86.0 Òºâèéí á¿ñ 189 766.6 1 934.7 299 927.1 4 572.4 Khangai region 60 340.9 261.6 53.4 Western region 6 328.9 Óëààíáààòàð 1 134.7 142.9 14 081.1 2 008.0 23.7 136.16 ÒÀÐÈÀËÑÀÍ ÒÀËÁÀÉ.7 10 309. aimags and the Capital Àéìàã.0 4.3 164 327.9 ¯ð òàðèà 252 389.5 741.7 140.5 Ulaanbaatar 1 134.4 161.0 5.1 8 222.2 138.4 43.

4 66.8 116.0 28 658.0 2 704.4 83.5 2.5 363.3 137.3 117.8 2 501.0 547.5 18.3 804.1 43 413.1 93.0 Òºìñ 13 524.0 4 369.1 455.0 7 603.0 980.3 0.0 221.7 1 930.0 Central region 9 360.0 Ç¿¿í á¿ñ 10 190.8 612.3 111.8 Ç¿¿í á¿ñ 609.3 9.7 120.0 13 533.7 8 039.4 346.0 104.5 435.0 416.4 80.2 Õàíãàéí á¿ñ 2 800.3 107.6 231.5 1 975.5 239.8 847.5 724.4 271.6 281.6 117.0 Ulaanbaatar 409.0 1 656.4 125 756.0 117.1 77.8 37.0 2 980.5 6 123.0 0.5 1 085.5 279.5 100.6 8 580.5 115.5 291.5 3 850.0 10 384.8 47 712.Section 14.0 40.0 17 015.0 8 220.0 66.2 305.8 387.2 60.8 252.8 97.8 228.6 538.1 875.2 207.0 2 351.0 118.0 121.1 55.6 298.0 100.6 Western region 2 158.5 113.8 Eastern region 764. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÄÀ/DA ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB 2009 ¯¿íýýñ: Áóóäàé 248 907.8 Óëààíáààòàð 640.0 109.1 46.0 95.0 351.6 270.7 382.1 222.2 149 640.5 485.7 6.2 234.0 2 815.1 Western region 5 537.2 94.0 92.0 13 970.5 59.7 105.0 83.4 126.5 111.6 Áàðóóí á¿ñ 3 740.9 285.9 4 070.0 432.7 896.2 75.6 15 375.7 600.4 146.7 200.4 218.5 Òºâèéí á¿ñ 187 865.3 120.2 216 468.0 423.5 111.5 291 350.2 960.8 97.8 4 820.6 3 339.0 2011 2010 % 116.9 103 .8 2010 2011 Of which: Wheat 250 232.0 1 310.1 44.3 159.0 49 739.0 Khangai region 2 683.5 113.8 47.3 92.8 104.8 7.8 Õàíãàéí á¿ñ 47 111.5 135 872.1 3 983.8 2 831.5 126.0 Áàðóóí á¿ñ 1 757.6 180.2 30 679.8 109.3 119.16 continuation ) Àéìàã.5 438.4 312.0 379.0 7 420.0 2 670.5 26 772. Agriculture (Õ¿ñíýãò 14.3 67.0 9 412.2 359.4 813.7 2 100.2 Òºâèéí á¿ñ 7 715.3 8 126.0 56 443.4 92.2 2 903.0 251.4 96.16-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 14.1 95.3 83.0 Central region 179 986.0 321.7 1 001.0 13 650.2 6 518.7 11.6 112.7 105.4 242.2 3 215.4 1 052.1 312.5 234.0 3.5 503.9 Khangai region 52 339.2 140.7 3 563.5 Potatoes 13 813.5 482.0 Eastern region 12 370.

2 101.16-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 14.1 2 482.4 137.6 46.3 24.4 175.2 916.2 358.2 160.0 Western region 2 611.1 128.6 Òºâèéí á¿ñ 3 516.Á¿ëýã 14.2 24.8 136.6 355.5 Khangai region 2 429.8 342.2 Óëààíáààòàð 121.0 230.7 104.8 143.2 397.9 100.5 288.0 302.6 59.1 2 155.9 97.3 111.16 continuation ) Àéìàã.9 21.0 132.3 5. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÓÁ/UB 104 2009 Õ¿íñíèé íîãîî 6 517.3 106.0 627.1 142.2 1 119.4 142.1 344.1 150.6 109.3 109.0 Òºâèéí á¿ñ 1 023.0 24.3 33.5 76.5 Eastern region 94.6 Õàíãàéí á¿ñ 1 150.3 Õàíãàéí á¿ñ 487.5 35.7 131.4 111.9 111.3 104.0 Central region 5 750.0 26.4 Òýæýýëèéí óðãàìàë 3 305.3 130.3 97.6 83.7 138.0 113.4 4 487.2 106.3 39.7 332.6 3 952.1 17.0 482.1 47.4 72.2 30.2 44.0 146.1 8.5 Ç¿¿í á¿ñ 14.7 35.8 56.9 Fodder crops 11 133.9 629.6 20.7 92.2 532.7 306.0 108.6 120.4 580.9 133.2 1 293.3 299.2 205.9 Áàðóóí á¿ñ 1 179.8 48.2 1 099.8 129.4 138.0 16.0 151.4 198.4 669.9 1 334.3 117.0 73.0 200.2 706.1 98.7 152.0 Ulaanbaatar 354.6 272.5 916.9 86.1 152.6 364.5 22.2 180.6 101.8 114.4 36.9 123.0 12.2 103.9 23.5 107.6 95.6 18.8 17.7 78.4 1 196.0 42.8 609.0 102.7 177.9 Eastern region 373.8 1 264.0 2010 2011 Vegetables 7 032.4 823.1 110.6 130.0 94.3 181.4 287.1 100.0 7.1 668.1 597.5 599. պ人 àæ àõóé (Õ¿ñíýãò 14.2 1 181.9 123.5 Áàðóóí á¿ñ 1 659.2 44.3 1 694.6 2.0 170.5 76.5 221.5 .5 4 175.1 281.7 172.6 237.2 88.7 7 793.5 73.5 777.6 147.8 121.8 Central region 4 419.5 95.4 29.1 108.3 134.1 312.5 182.3 2 049.4 119.2 1 300.2 105.2 14.3 117.4 22.0 2011 2010 % 110.0 208.7 149.7 31.0 Western region 1 431.3 Khangai region 1 213.9 3 976.2 1 676.4 Ç¿¿í á¿ñ 299.1 329.7 25.2 10 874.9 1 792.1 27.1 Óëààíáààòàð 372.4 43.0 1 199.5 330.2 28.8 600.8 95.4 102.4 Ulaanbaatar 247.2 896.1 126.1 73.

0 18 097.5 9 642.8 111. àéìàã.4 Eastern region 11 889.1 21.3 68.1 111.1 8 256.6 8 140.2 122.4 44 742.5 Khangai region 63 290.5 7 860.5 4 921.6 128.1 9 737.3 137.8 58.6 5 506.4 317.2 Western region 6 574.7 122.9 9 166.8 72.5 4.1 216 479.1 2 425.3 78 485.0 9 693.5 66 853.0 6 915.5 48 089.0 7 326.0 10 300.5 127.7 13 762.6 131.5 35 894.5 60.8 99.0 702.8 80 315.0 1.0 4 453.9 Áàðóóí á¿ñ 5 550.0 11.4 838.2 Ç¿¿í á¿ñ 14 717.5 40. by regions.1 189.6 16 803.6 5 506.5 4 993.5 4 357.3 163. á¿ñ.6 43.8 5 715.5 2 057.1 1 293.2 172.5 25.0 10 300.2 2 152.5 40.7 126.3 609.7 121.5 435 889.4 446.8 173 694.4 122.2 2 480.0 ò 2010 2011 Cereals 355 060.9 832.8 616.8 616.0 3 619.0 ¯¿íýýñ: Áóóäàé 388 121.7 77 460.0 24 793.4 1 008.3 127.2 192.1 163.1 20.7 23 313.3 Khangai region 64 830.1 16 295.7 10.5 48 427.0 7.6 211 772.9 Central region 270 047.3 168.6 521. íèéñëýëýýð TOTAL CROPS.0 6 170.1 210 469.0 1 005.5 2 057.4 79.2 139.0 Of which: Wheat 345 457.4 343 536.0 129.5 Western region 7 823.0 t 2011 % 2010  125.9 Central region 263 702.7 89.17 ÕÓÐÀÀÑÀÍ ÓÐÃÀÖ. aimags and the Capital Àéìàã.8 177 658.2 118.3 2 843.7 6 367.0 3 554.0 4 652.1 4 977.5 129.1 4 011.3 9 598.5 4 357.6 123.0 4.3 897.4 165.0 585.8 1 068.5 73.6 7 433.6 117.1 936. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÄÀ/DA ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÄÀ/DA ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 2009 ¯ð òàðèà 391 658.5 102 840.3 147.7 335 616.5 60.2 121.5 3 643.7 Áàðóóí á¿ñ 6 435.7 67 517.9 1.9 Òºâèéí á¿ñ 286 921.5 10 266.2 277.7 Õàíãàéí á¿ñ 81 573. Agriculture 14.3 112.8 73.8 446 050.5 4 933.2 702.7 105 .0 17 998.1 124.8 82 651.6 44 080.0 6.4 130.7 23 402.8 5 030.7 Ç¿¿í á¿ñ 14 717.9 36 422.0 1 005.0 107 526.6 185.Section 14.8 219 205.5 Eastern region 12 359.3 93.8 Õàíãàéí á¿ñ 80 933.2 13 646.0 114.1 127.8 1 088.6 Òºâèéí á¿ñ 288 932.3 110.0 24 979.

9 119.9 Western region 16 671.0 70.6 105.7 100.1 79.4 1 150.Á¿ëýã 14.0 4 175.9 2 867.6 166.5 224.2 73.2 3 108.3 2 655.5 4 733.4 7 733.3 1 245.7 34 867.5 22.5 104.1 304.4 121.0 73.5 164.0 1 777.9 13 626.9 1 269.1 98.4 40 173.8 2 253.3 107.3 118.6 3 289.3 119.5 117.6 113.7 99.7 143.17-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 50 780.8 1 040.1 128.8 7 467.5 96.6 2011 Potatoes 167 955.9 1 124.9 Western region 25 683.1 88.9 13 645.6 213.6 103.0 3 732.3 647.0 Ulaanbaatar 5 300.4 3 870.8 1 062.2 115.3 174.6 1 865.1 Õ¿íñíèé íîãîî 77 976.7 3 992.8 3 283.6 Õàíãàéí á¿ñ 23 965.2 955.4 743.5 Ulaanbaatar 3 606.6 105.9 11 973.7 7 829.9 460.5 109.0 5 297.4 212.0 120.2 97.1 2 418.2 468.7 113.0 2 970.9 84.8 993.6 8 137.4 93.2 34.0 3 533.8 48.8 114.8 126.0 Óëààíáààòàð 1 768.5 4 015.4 10 989.9 127.5 101.7 129.8 4 050. պ人 àæ àõóé (Õ¿ñíýãò 14.2 Ç¿¿í á¿ñ 3 743.8 711.0 107.6 29 206.5 30 252.1 3 980.6 2 201.7 2 231.4 781.8 176.9 1 458.6 3 215.7 55 374.9 Òºâèéí á¿ñ 98 975.7 103.4 4 614.3 4 587.1 42 749.17 continuation ) Àéìàã.8 120.2 10 402.9 2 816.0 200.1 91.9 2 494.5 4 800.8 1 673.6 65 841.7 408.4 Óëààíáààòàð 3 998.1 Khangai region 13 090.3 3 547.9 Ç¿¿í á¿ñ 6 758.3 Õàíãàéí á¿ñ 11 082.3 107.6 133.0 Òºâèéí á¿ñ 48 722.4 43 669.0 115.4 12 719.5 621.7 3 068.0 2 822.9 1 247.1 50 752.5 160.3 69.0 114.8 2 194.5 518.6 80.0 804.3 217.0 Áàðóóí á¿ñ 17 513.4 118.4 110.4 Eastern region 7 700.7 .1 8 503.1 100.5 Vegetables 82 266.3 57.0 108 406.7 1 648.0 1 022.8 1 590.7 3 125.5 2 581.4 2 129.3 12 862.4 1 815.0 131.6 13 144.2 2 442.7 21 681.3 7 829.9 3 217.0 148.5 Khangai region 26 246.4 2011 2010 % 201 638.2 366.5 169.0 99.1 98 973.5 129.2 1 103.5 437.6 116.1 2 492.6 139.5 115.0 2 763.8 838.0 Áàðóóí á¿ñ 12 658.8 24 836.5 3 014.8 1 611.6 12 022.0 1 504.4 167.9 Central region 136 708.6 9 005.0 888.5 1 218.0 887.1 2 685.7 109.8 14 014.5 1 358.8 6 985.6 8 251.1 14 276.5 1 390.0 123.3 4 020.4 Central region 61 685.0 Eastern region 3 920.1 1 746.0 2 574.4 70.7 1 446.8 12 232.4 4 480. íèéñëýë Aimags and the Capital 2009 2010 Òºìñ Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB 106 151 211.

1 5 965.7 109.17 continuation ) Àéìàã.1 1 191.9 239.2 6 372.0 1 064.0 3 081.0 2 491.9 320.0 71 110.9 107 .0 76 127.0 1 906.7 249.0 1 420.0 2 998.8 449.9 32 745.8 1 020.5 725.2 423.5 106.2 11 661.9 237.8 182.4 890.0 6 293.9 877.1 7 637.1 18 538.5 589.9 227.8 345 845.4 57 027.1 97.2 110.3 242.7 332.3 1 026.1 203 068.0 113.0 50 814.2 72.17-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 92.5 59 277.7 67.0 4 059.1 70.0 70 221.7 1 137 281. òýæýýëèéí íýãæýýð Hand made fodder.8 153.5 131.0 10 396.0 Ç¿¿í á¿ñ 149 305.2 196 109.5 559.0 18 129.4 3 839.5 5 221.7 10 630.0 86 806.2 107.6 28 563.3 146.9 220 209.7 98.3 1 089.1 147 082.5 697.9 53 509.3 17 086.3 654.7 1 224.4 1 366.3 208.8 989.2 160.8 1 195 238.4 984.0 8 846.7 54 703.4 891.5 313.0 97.8 152 652.6 Khangai region 441 842.6 167.9 378 498.8 % 124.0 Ulaanbaatar 23 237.1 164 024.3 116.1 1 203.0 127 868.2 208.0 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region 1 538.0 31 916.9 2011 2010 % 105.3 353.3 98.7 413.0 135.7 1 644.5 5 250.7 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 559.0 101 281.0 389.7 Òºâèéí á¿ñ 298 051.3 105.1 1 444.0 32 989.0 91 269.9 58 696.6 92.1 392.7 116.2 332. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB Ä¿í/Total Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB 2009 2010 2011 Áýëòãýñýí õàäëàí Hay harvest Áàðóóí á¿ñ Western region 912 323.5 435.5 90 602.9 44.1 30.4 230.5 198 698.9 112 124.3 3 803.0 55 532.7 128.2 104.0 2 524.7 6 615.7 115.6 12 021.2 1 565.7 Eastern region 194 190.0 1 522.1 183.6 64.4 138.1 112.6 80.3 44.0 9 670.9 3 561.0 107 504.Section 14.5 153 660.2 43 175.5 126 200.5 6 755.0 729.0 171.4 Áýëòãýñýí ãàð òýæýýë.9 12 134.1 82 299.3 150.0 2 600.0 16.3 1 081.2 2 891.2 142.3 106.2 84 745.0 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 7 655. Agriculture (Õ¿ñíýãò 14.5 134.1 67.8 3 062.1 3 893.7 100.7 11 955.0 Óëààíáààòàð 38 471.8 62.5 203 210.5 824.6 43.8 Òºâèéí á¿ñ Central region 3 889.8 Áàðóóí á¿ñ Western region 12 172.5 550.7 103.2 14 929. in terms of fodder unit 25 814.2 46 743.3 110.3 1 269.8 6 860.7 113.0 33.5 1 661.1 42 839.6 54.7 97.7 54 251.3 140.0 61 474.9 312.0 3 549.6 1 713.0 1 394.5 93.0 9 450.2 90.0 7 222.6 439.9 10 962.8 119.3 48 018.7 95.3 85 139.4 1 805.2 795.0 14 491.0 284.8 Central region 315 759.6 101.2 91.2 Õàíãàéí á¿ñ 272 835.7 53 095.1 347.0 54 747.

18 ÍÝà ÃÀ ÒÀËÁÀÉÃÀÀÑ ÕÓÐÀÀÑÀÍ ¯Ð ÒÀÐÈÀ.4 12.4 18.5 89.5 15.3 14.4 98. by regions. íèéñëýëýýð YIELDS OF CEREALS.0 Eastern region Ç¿¿í á¿ñ Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 15.6 134.1 16.0 115.4 14.0 5.5 142.1 Western region Õàíãàéí á¿ñ Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 8. aimags and the Capital Àéìàã.1 22.9 Western region Áàðóóí á¿ñ 100.9 142.3 Òºìñ Ä¿í/Total 111.7 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 14.2 112.3 12.5 110.3 110.2 17.2 Khangai region Òºâèéí á¿ñ Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 131.5 74.4 108 97.0 8.9 17.9 98.5 120.4 23.4 75.2 18.7 21.7 12.7 101.7 Khangai region Õàíãàéí á¿ñ Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 14.0 165. POTATOES PER HECTAR.8 99.0 6.5 105.1 9.7 95.4 15.7 147. íèéñëýë Aimags and the Capital 2009 2010 ¯ð òàðèà Ä¿í/Total öí centner 15.4 112.3 52.8 99.5 60.2 117.0 62.0 50.2 90.4 113.2 9.8 136.2 14.6 17.2 83.2 93.3 12.7 93.3 13.7 Central region 146.3 64.6 Eastern region Ç¿¿í á¿ñ Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 119.9 95.7 7.0 98.6 94.5 96.8 12.7 78.7 16.7 99.2 8.0 123.0 13.3 6.7 134.6 99.5 12.Á¿ëýã 14.5 25. պ人 àæ àõóé 14.0 97.3 111.0 63.5 85.5 14.7 95.9 6.4 11.1 11.9 9.5 Ulaanbaatar Óëààíáààòàð 129. á¿ñ.4 16.4 154.6 .7 98.2 11.8 110.7 92.4 82.2 14.2 15.3 127.0 73.9 128.7 4.5 87.8 17. àéìàã.9 98.4 125.5 17.5 12.1 5.5 2011 Cereals 13.6 26.6 ÓÁ/UB 62.9 10.6 13.1 5.8 24.8 110.5 Potatoes 121.1 53.1 74.4 89.8 91.6 54.1 15.6 Áàðóóí á¿ñ Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 15. ÒªÌÑ.7 85.1 8.4 25.1 85.1 Central region Òºâèéí á¿ñ Ä¿í/Subtotal ÄÀ/DA ÑÝ/SE Òª/TO 11.0 96.1 133.8 7.1 103.9 15.0 83.2 18.1 9.9 20.

7 1.0 0.0 1 405.3 8 503. öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ.9 16.9 1 229.4 59 252.8 1 838 563.3 65 604. starches.5 24.0 5. thermal energy.1 Ìàõ. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products ¯ð òàðèàíû ãóðèë. óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë.1 16 036.7 38 661.1 * 17. starch products.0 166 702.4 42 978.9 - 0.3 * 12. æèë á¿ðèéí эцэст SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY.0 0.5 11 523. áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel.4 3.4 40 931. óñàí õàíãàìæ Öàõèëãààí.0 0.7 0.5 30 551.0 15 664.1 0.3 493 317.0 54. øèðýí ýäëýë.2 45.0 100. watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture and others 43.4 - 0.0 1 194.8 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í. öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Òàâèëãà ¿éëäâýðëýë.7 3.3 107 344.0 0.1 0.7 44 490.5 1 499.4 375 406. ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ.2 13 510.0 39 441. îíû ¿íýýð.1 0.5 * 6.2 8 786.6 1. printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke.6 5.6 179 933. äóëààí.6 3 336.0 0.3 * 21.5 8 808.6 * 10.0 854.5 1383 949. ìàëûí òýæýýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of grain mill products.7 Òàéëáàð: * Á¿ëãèéí ä¿íä ýçëýõ õóâü Note: * Percentage share within subsector 109 .1 14 386.1 44 911.2 649.4 154.5 0.6 209 244.0 11.0 14 390.7 4.6 30 293.1 0.8 - 0.2 0.6 64.0 0. çàãàñ.0 1 487.3 0.2 303 813. äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà Öààñ.4 32.8 237.8 4 468 170.6 33 407.3 24. Industry XV. purification and distribution of water 261 938.5 9 470.9 1 142. at current prices.1 0. thermal energy and water supply 292 231.8 - 19. vegetables.5 30 897.2 85 133.1 * 9.0 369 312.7 - 1. fats Ñ¿¿.1 1.2 340 022.5 310. äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò.5 5.6 6.4 0. saddlery harness. øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí.8 3 154 684.1 1.3 0. øèð áîëîâñðóóëàõ. refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products. íîãîî.2 0.3 5 626 746.9 Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Mining of coal and lignite.3 0. óñàí õàíãàìæ Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë.1 65.1 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÁÎÐËÓÓËÑÀÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í.4 144 598.6 282 311.9 * 1. æèìñ.6 731.0 5.7 91 011. öàðäóóë.6 270 907. äýä ñàëáàðààð.7 - 0.5 48 438. fruit.3 36 167.3 2.0 0.0 0.5 8 055.0 100.3 Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 764 384.9 63 627.8 1 417 494.0 0.8 3 195. íàðèéí õýìæ¿¿ð.5 1 566 825.2 940 056. steam Collection.6 140 111.1 2 487.7 1. by divisions.5 1 104 889.9 872.5 664 855. oils. extraction of peat Extraction of crude petroleum Mining of metal ores Other mining and quarrying 422 847.3 3 170.0 Áè÷èã õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ òåõíèê ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë.7 1.4 10 380. ãóòàë ¿éëäâýðëýë Ìîä.4 8. óíäàà ¿éëäâýðëýëò Manufacture of food products and beverages 392 306.9 281 812.0 27.1 162 078.0 0.8 26 810.8 303 813. õýâëýõ.2 114 403.0 4. îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring 2 043 351.3 582. footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing.0 Electricity.2 0.7 3 651 166.4 7.1 22 461. fish.4 2.4 Öàõèëãààí.1 1 434 851.3 3 059 006.3 0. ººõ.9 - 0.1 0.9 174 344.8 373 429.6 100.1 408 754. òîñ áîëîâñðóóëàëò Production. and prepared animal feeds Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of other food products Óíäàà ¿éëäâýðëýë /ñîãòóóðóóëàõ óíäàà îðîîä/ Manufacture of beverages / includes alcohol drinks/ 60 089.7 21.9 - 0.6 60 117.4 0.6 0. õàðàà ç¿éí õýðýãñýë.6 172 404.2 454 781. manufacture of luggage. except machinery and equipment Manufacture of office accounting and computing Manufacture of electrical apparatus Manufacture of medical.0 3 266.0 561.0 0.4 1311 126.5 2 153.2 62 234. ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ.9 - 0.1 13.7 - 15.2 3 513 787.1 73 937. ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ INDUSTRY 15.1 0.0 * 6.7 11.2 212.4 190.9 41 611.6 - 5.9 70 190.4 7.7 0.5 25.0 0.0 0.6 16 752.3 Electricity.9 70.2 0.1 1 155.5 21 431.3 42 850.5 0.0 11 500.8 63 315.9 - 8.4 75 065.9 * 56.0 Óóë óóðõàé.9 12. dressing and dyeing of fur Tanning and dressing of leather.2 * 5.6 - 0.1 2 402. the end of the selected years Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division Total Íèéò ä¿í 2009 2010 2011 ñàÿ òºã mln tog Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total Y¿íýýñ: ãàäààäàä of which: abroad 2009 2010 2011 3 099 967.7 - 9.2 6 351.7 1 774 946.7 39.3 464.9 3. òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë 0.3 - 0.8 400. processing and preservation of meat.6 11 772.0 1 123.Section 15. handbags. precision and optical instruments.

starches.0 1 899.8 * 55.4 1.0 11.9 0.5 8.2 0. fish fruit. steam Collection. refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Áè÷èã õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ òåõíèê ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë.7 503 476.0 100.1 0.8 .5 0.0 * ¯ð òàðèàíû ãóðèë.1 15 383.2 0.1 47 342.1 9.7 34 747.3 8 405.0 0.9 3.4 154. ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ.9 2 220.0 0. thermal energy and water supply Öàõèëãààí.9 4 086 625.2 Production.0 100.9 211.7 3 500 745. ìàëûí òýæýýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of grain mill products. Àæ ¿éëäâýð 15.6 85 658.4 0. öàðäóóë.7 22 083. and footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing. íàðèéí õýìæ¿¿ð.8 1 874 687.7 338 359.9 8 357.4 878 367.1 0.3 35 407.8 * 12. îíû ¿íýýð.7 56 508.7 24. vegetables.8 506.3 2 642.8 65.4 62 590.1 454 437. æèìñ.3 61 847.6 Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Mining of coal and lignite.7 1 118.5 2 864.0 59 309. øèð áîëîâñðóóëàõ. saddlery.0 10 192.6 399.2 0. òîñ áîëîâñðóóëàëò Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ óíäàà îðîîä / Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë.0 2 835 149.4 0. ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ. óíäàà ¿éëäâýðëýë Manufacture of food products and beverages 12.4 373 107.0 356 222.9 1 524.1 8.0 * 11.8 40 423. çàãàñ.3 32 475.6 * 7.5 1 291.2 169. òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of beverages / includes alcohol drinks / Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel.6 1.9 1 517.8 8.1 261 375.8 * 13.3 1.2 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝË.0 Óóë óóðõàé.2 0.6 2 468.0 1 126.2 1.0 0. handbags.0 0.5 0. processing and preserving of meat.4 41.7 1 354 005.1 281 554.1 26 994.0 1.2 Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 734 561. extraction of peat Extraction of crude petroleum Mining of metal ores Other mining and quarrying 379 809. ººõ.4 69.9 9.7 21. áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Manufacture of fabricated metal products.5 22. purification and distribution of water 160 589.Á¿ëýã 15.3 68 159. øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí. thermal energy.4 239 821.0 293 851.1 0.0 806. except machinery and equipment Manufacture of office accounting and computing Manufacture of electrical apparatus Manufacture of medical precision and optical instruments.0 87 961.2 0.1 10.0 61 648.0 319 763. starch products and prepared animal feeds 73 354. ãóòàë ¿éëäâýðëýë Ìîä. fats 42 563.8 10 567.3 29 798.0 0. óñàí õàíãàìæ Òàéëáàð: * Á¿ëãèéí ä¿íä ýçëýõ õóâü Note: * Percentage share within subsector 110 Electricity.9 54 134.7 12. at current prices.0 0.9 9 149. íîãîî.0 0.0 5 027 752.0 11.5 0.0 0.8 0.9 86 593.5 0.4 408 649.oils.4 45.0 992.2 13 504.0 6 429.5 136.6 0.3 7.2 24. öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ.5 0.0 100.7 2. äóëààí.5 1. îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarrying 1 947 227.3 * Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of other food products 58 924.8 1 246 984.4 69.1 0.0 0.6 368 225. öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Òàâèëãà ¿éëäâýðëýë. the end of the selected years 2009 2010 2011 ñàÿ òºã mln tog Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total 2009 2010 2011 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division Íèéò ä¿í Total 2 975 639.3 1 689 926.7 0.3 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í.7 65 751.5 0. watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture and others Öàõèëãààí.3 0. manufacture of luggage.2 0. õàðàà ç¿éí õýðýãñýë.3 11 868.7 104 649.3 6 115.1 0.6 215 674. õýâëýõ.1 * 52.5 * 13.0 3 307. by divisions.8 20.8 6.4 31 008.4 37. äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà Öààñ. harness.1 5 906. óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë.2 143 368.6 2. dressing and dyeing of fur Tanning.4 486.0 0. dressing of leather.0 0.3 219 973.8 167 460. äýä ñàëáàðààð.4 0.9 5.5 1.8 5.3 825.1 855 788.5 159 278.7 15 436.5 36 569.3 0.9 1 118 357.2 42 557. äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò.0 0.2 * Ñ¿¿. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 20 790.1 16 045.0 36 533.5 * Ìàõ.0 0.0 0. æèë á¿ðèéí ýöýñò GROSS INDUSTRIAL OUTPUT.2 45.9 0.5 0.7 46 015. printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke.3 16 696.9 4.9 * 8.3 0.6 * 18.0 0.1 0.7 20.6 13 893.2 1.3 5.4 69 461.8 * 6.7 569.0 16.1 5. øèðýí ýäëýë.1 2 493.5 2. óñàí õàíãàìæ Electricity.2 0.9 * 33 823.

0 15 475. the end of the selected years Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division Total Íèéò ä¿í 2009  2010 2011 ñàÿ òºã mln tog 2011 % 2010 1 704 871. thermal energy and ¿éëäâýðëýëò.9 178. except machinery and Áè÷èã õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ òåõíèê ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of office. øèð áîëîâñðóóëàõ.0 110.7 63 006.6 3 085.8 736 162. íàðèéí õýìæ¿¿ð.7 290.8 244.6 200 932.6 580.9 100 052.9 392. äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity.8 109.8 264 511.6 20 570.oils. óñàí õàíãàìæ water supply 202 808. 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð. îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarrying Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite.5 560 676. and footwear Manufacture of wood and wooden products Manufacture of paper and paper products Publishing.2 26 487.2 30 698. äýä ñàëáàðààð.2 802.9 123.6 23 989.2 1 203 899.1 13 095.9 383.1 126.4 49 650.8 104.4 21.7 51 788. processing and preserving of meat.3 151 282.4 303. handbags.0 58. vegetables. dressing and dyeing of fur Tanning.6 122.7 134.2 717 495.2 88.3 48 295. óóð ¿éëäâýðëýë Electricity.6 2 918.3 857. watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture and others Ìîä.0 214 522. refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastic products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products.4 7 866.3 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝË.8 6 810.0 28 070. óñàí õàíãàìæ 188 879.4 140.7 105.9 112.2 118 810.8 Öàõèëãààí. óíäàà ¿éëäâýðëýë Manufacture of food products and beverages 227 839. øèðýí ýäëýë.0 55 705. äóëààí.8 145.8 3 291.2 139 463.5 14 655.3 8 636.4 53 551.5 Óóë óóðõàé. printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke.7 998 554. saddlery.0 Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 503 509. òîñ áîëîâñðóóëàëò Production.7 Ãàçðûí òîñ îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Ìàõ. óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë.5 1 971.9 25 544.4 96. extraction of peat Extraction of crude petroleum Mining of metal ores Other mining and quarrying 137 920.0 116.2 1 118.5 127 953. äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà Êîêñ.5 26 653.6 2 275.8 59.5 20 597.5 69. purification and distribution of water 13 928. æèë á¿ðèéí ýцэст GROSS INDUSTRIAL OUTPUT.3 100. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products Manufacture of grain mill products.6 324 165.1 2 311.6 11 483.3 25 744. ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë 6 694. æèìñ. òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel.0 101.5 10 154.5 10 670.4 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë Äóëààí.6 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í.3 161 543.9 2 925.8 109.1 450.0 - 1 438.3 40 563. áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Manufacture of medical precision and optical instruments.8 86. Industry 15.1 86.2 106.1 16 813.0 1 099 379.4 20 020.5 1 874 578.8 3 856.1 226 977.5 124.8 104.9 43.4 176.3 689 028. harness.6 122. starches.5 292.6 102 314. õýâëýõ. starch products and prepared animal feeds Manufacture of other food products Manufacture of beverages / includes alcohol drinks / ¯ð òàðèàíû ãóðèë.7 44. ººõ. fats Ñ¿¿.1 56 908.4 764.7 213 331.5 159 091.Section 15.5 90.6 196 340.7 777. accounting and computing machinery Manufacture of electrical apparatus Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë.2 31 505. õàðàà ç¿éí õýðýãñýë. öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Òàâèëãà ¿éëäâýðëýë. manufacture of luggage.4 13 589.5 70.8 111 .8 625 949.3 321. steam 106.6 2 570. öàðäóóë.3 21 730.5 123.4 22 775.0 39 643.4 94.9 1 593. øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí. öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ. thermal energy.4 119 352.4 186.3 Collection. ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ. fish fruit.9 Electricity Thermal energy 140 584.2 111.4 11 114.7 312 340.3 22 561.2 2 056 826. ìàëûí òýæýýë ¿éëäâýðëýë Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ óíäàà îðîîä / Òàìõè ¿éëäâýðëýë Manufacture of tobacco products Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë. at constant prices of 2005. çàãàñ.4 69 425. by divisions.4 13 645. íîãîî. ãóòàë ¿éëäâýðëýë Öààñ.6 Öàõèëãààí.5 101 786.8 39 933.9 968. dressing of leather.5 110.0 282 614.5 22 156.

3 263.7 126.0 143.1 Beef Mutton Horse meat Goat meat Pork Small intestine Sausage Fruit compote Milk Sour milk and yoghurt Ice cream Soured cream and butter Cheese and curds from sour milk Wheat flour.6 127.ò thous.4 61.4 25 473.5 2 182.8 17 493.ì2 ìÿí.2 108.7 15 243.pairs .9 15.9 513.5 2 337.ì ìÿí. grade II Semolina Fodder Bread Bakery products Cake Sweets Biscuit Macaroni noodles Special Chinese noodles Salt Buuz and dumpling Ketchup Green tea Chips Spirit Alcoholic beverage Wine Beer Pure water Soft drinks Juice Cigarettes Carpet Knitted goods Combed down Felt Camel woollen blanket Felt boots ò ò ò ò ò ìÿí.5 72 713.2 140.4 6 037.Á¿ëýã 15. îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Í¿¿ðñ Ãàçðûí òîñ Çýñèéí áàÿæìàë.6 3 609.öàã mln.ì3 Coal Crude oil Copper.9 1 870.3 1 852.0 êã ìÿí.5 118.8 100.1 168.7  119.6 111.6 32 861.l thous.9 97. thermal energy and water supply Öàõèëãààí.0 1 250.3 125.0 609.0 227.0 5 777.5 Molybdenum concentrate with 47 % Gold Iron ore Fluor spar concentrate Zincum concentrate Broken or crashed stone ò t 5 125.3 82.4 87.1 1 861.t thous.4 43 062.0 139.0 63 282.7 8 515.barril ìÿí.5 3 541.ãîãöîî ò ò ìÿí.ë ìÿí.7 812.8 21 747.7 9 956.l thous.l thous. áàíø Êåò÷óï Ñàâëàñàí íîãîîí öàé Øàðñàí òºìñ Ñïèðò Àðõè Äàðñ Øàð àéðàã Öýâýð óñ Àìòàò óñ.0 44.1 1 016.1 20 249.ì ìÿí.9 44 878.pcs t t t t t t t t t t t t t t t t t kg t thous.3 54 432.3 14.3 116.2 16 638.8 759.5 86.9 387.5 23 882.1 347. Àæ ¿éëäâýð 15.8 10.ë ìÿí.ë ìÿí.7 2 889.l thous. with concentrate ìÿí.õîñ 9 222.7 134.1 90.5 1 078.l thous.t thous.9 4 324.3 61 742.rolls t t thous. the end of the selected years Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Õýìæèõ íýãæ Major commodities Electricity Thermal energy Distribution water ñàÿ êÂò.8 350.ë ìÿí.2 874. 47%èéí àãóóëãàä øèëæ¿¿ëñíýýð Àëò Òºìðèéí õ¿äýð Õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë Öàéðûí áàÿæìàë Áóòàëìàë ÷óëóó 2009 Electricity.5 74.7 36.1 1 651.1 4 163. ìåòàëë àãóóëãààðàà Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë.0 3 977.t thous.kW.6 5 678.5 824.4 21 605.4 12 763.8 43.1 89.0 117.5 8 786.ò ìÿí.8 2 204.6 731.2 43 353. ìåòàëë àãóóëãààðàà Çýñèéí áàÿæìàë.5 6 049.0 8 419.1 6 585.3 122.1 25 246.t ò 112 2011 2011 2010 % 3 395.9 13.7 112.4 97.l thous.1 731.blocks thous.Gkal thous.l thous.6 12 364.2 21 732.5 12 926.9 51. жил бүрийн эцэст PRODUCTION OF MAJOR COMMODITIES.3 t 5 263. óíäàà Æ¿¿ñ Òàìõè Õèâñ Ñ¿ëæìýë ýäëýë Ñàìíàñàí íîîëóóð Ýñãèé Òýìýýíèé íîîñîí õºíæèë Ýñãèé ãóòàë 2010  Mining and quarring Óóë óóðõàé.4 13 163.9 109.1 127.6 829.5 2 239.6 4 131.7 19.4 Manufacturing Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð ¯õðèéí ìàõ Õîíèíû ìàõ Адууны мах Ямааны мах Ãàõàéí ìàõ ªëºí ãýäýñ Õèàìíû ç¿éë Æèìñíèé êîìïîò Шèíãýí ñ¿¿ Òàðàã Çàéðìàã Öºöãèé.2 1 401.8 157.4 79.3 100.5 26 556.4 2 181.8 405.2 8 072.áëîê ìÿí.m 2 thous.1 3 203.ò ìÿí.5 1 734.2 106. öºöãèéí òîñ Áÿñëàã.0 4 677.7 94.m 3 ìÿí. grade I Wheat flour.3 613.7 696.t ìÿí.0 21.1 26 450.3 111.0 153.0 3 440.4 92.9 95.m thous.8 98.ë ìÿí.2 4 495.5 610.0 91.1 5 702.ø ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êã ò ìÿí.8 146.ò ìÿí.6 34.0 3 902.6 39 293.ë ìÿí. with concentrate ìÿí.1 94.Ãêàë thous.8 106.0 533.4 104.0 93.2 25.7 122.7 2 592.4 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÃÎË ÍÝÐ ÒªÐËÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ¯ÉËÄÂÝÐËÝË.m thous.8 83.8 70.8 104.6 104.5 24 405.áàððåë thous.8 27.7 32 445.2 6 673.5 24 228.8 7 852.7 114. ààðö Äýýä ãóðèë Íýãä¿ãýýð ãóðèë Õî¸ðäóãààð ãóðèë Õ¿¿õäèéí áóäàà Ìàëûí òýæýýë Òàëõ Íàðèéí áîîâ Áÿëóó ×èõýð Æèãíýìýã Ãîéìîí Ï¿íò¿¿ç Õ¿íñíèé äàâñ Áóóç.6 103.4 10 351.5 177.9  172.3 1 748.4 17 302.2 145.ë ìÿí.6 152.3 134.8 70.8 23 519.3 97 647.6 1 057.l thous.6 107.1 17 058.9 1 586.8 747.0 115.6 101.4 412.5 1 211.ë ìÿí.6 74.7  110.6 87.ì3 kg thous.8 42.pcs t thous.4 370.3 141. 35%-èéí àãóóëãàä øèëæ¿¿ëñíýýð Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë.9 357.4 522.2 147.2 613.ò thous.1 2 548.7 93.8 85.t Copper concentrate with 35 % Molybdenum.8 34 149.2 323.2 3 654.0 37.ë ìÿí.1 10 761.9 24 904.8 402.h ìÿí.6 72 885.6 116.5 542.4 124.0 175.8 57 133.3 1 379.2 173.ò thous.5 123.0 67 904.3 285.8 347.8 2 084.2 20 845.0 13 027.0 850. óñàí õàíãàìæ Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ Äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Ò¿ãýýñýí öýâýð óñ Unit t t t t t thous.0 30 940.7 128.0 195.4 64.5 4 498.8 33 476.ø ò ìÿí.6 97.8 1 476.6 6 866. äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë.6 4 348.5 10 865.8 1 288. highest grade Wheat flour.3 94.0 75 842.8 155.3 64.l thous.m 3 9 803.3 27.5 159.9 61 998.9 65 768.

0 93.0 147.7 60.5 7 631.5 425.4 ì3 m3 35 854.7 2 2 ìÿí.áîîäîë thous.7 286.1 97.0 9 878.7 1 422.8 700.2 40.0 1 048 13.8 195.2 0.pr.2 11 095.7 2.5 2 388.2 57.3 ìÿí.5 25. with concentrate Copper 99% Wheat flour Meat Bakery products Spirit Alcohol wine Fodder Õýìæèõ Unit íýãæ áàððåë barril ò t ò ò ò ò ò ìÿí.2 383.p 37.8 96.3 1 325 8.0 39.8 132.6 ìÿí.4 284.9 52.1 91.0 16 857.6 1.l t 2009 XII 2010 XII 2011 XII 9 526.pcs 2 470.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 15.6 15.ø Õýìæèõ íýãæ Unit t thous.4 147.0 80.7 2 712.pcs t pcs thous.pcs 78.4 444. ìåäàëü Ëàà Copper 99% Metal steel Metal foundries Steel casting Disposable injection Electric wire Jewellery Decoration and medal Candle ò ìÿí.3 4 743.6 98.6 1 698.Section 15.m 3 14.m 3 13.1 50.ø thous.9 682.3 90.3 ì3 m3 14 460.7 150.2 310.pcs 342.3 9 467.3 31. ìåòàëë àãóóëãààðàà Êàòîäûí çýñ.m 2.pcs 12 100.8 ñàÿ õ.5 13.9 ò t 1 311.5 125.0 ò t 355.2 3 328.9 889.9 14.5 47. äàðñ Ìàëûí òýæýýë Major commodities Crude oil Copper.8 3 982.pcs 2 489.4 2 026.8 45.pcs 76.3 113.õ mln.0 2 216.0 2 426.àìïóë thous.ì thous.ò ìÿí. æèë á¿ðèéí 12 äугааð ñàðûí ýöýñò STOCKS OF SOME MAJOR COMMODITIES (UNSOLD PRODUCTS).2 Êàòîäûí çýñ.1 177.0 ìÿí. with concentrate Molybdenium.0 121.õîñ thous.4 2 746. ìåòàëë àãóóëãààðàà Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë.3 81.2 34.4 3 967.1 154.7 31.2 39.8 ìÿí.ì thous.t thous.2 113 .6 18.8 4 244.p 49.amp 4 370.5 1 255 17. shoes Wooden building door and windows Plank for floor Sawn wood Railway sleeper Notebook Toilet paper Paper of newspaper Printing and copy paper Newspaper Book Printing plastic cards Other printing matter Briquette Medical tablets Injection Liquid medicine Beauty cream Vacuum windows and doors Cement Lime Articles of iron concrete Metal sleeper Solid concrete Concrete mortar Plastering mortar (Õ¿ñíýãò 15.5 164.3 ò t 48.7 3 848.5 ì3 m3 806.ò ñàÿ ø ò ø ìÿí.3 336.ì3 thous.ä.t mln.pcs 9 499.7 ìÿí.7 10 779.7 223.0 217.ø thous.2 61.5 108 125. ìºíãºí ýäëýë Îäîí.t 43.8 1 263.4 120.5 ÇÀÐÈÌ ÃÎË ÍÝÐ ÒªÐËÈÉÍ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍÈÉ YËÄÝÃÄÝË (ÁÎÐËÎÃÄÎÎïÉ).4 57.3 12.5 89.9 367.9 68.0 152.pcs thous.1 ñàÿ õ.4 3 816.pr.1 2 002.8 4.6 ìÿí.0 262.t thous. Industry Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Íýõèé äýýë Ñàâõèí ãóòàë.õ mln.4 322.9 9.9 ìÿí.0 67. öîíõ Áàðèëãûí øàëíû áàíç Ç¿ñìýë ìàòåðèàë Òºìºð çàìûí äýð ìîä Äýâòýð Àðèóí öýâðèéí öààñ Ñîíèíû öààñ Áè÷ãèéí öààñ Ñîíèí Íîì Õýâëýìýë õóâàíöàð êàðòóóä Áóñàä õýâëýìýë ç¿éëñ Øàõìàë ò¿ëø Øàõìàë ýì Òàðèëãûí ýì Øèíãýí ýì Ãîî ñàéõíû òîñ Âàêóóì öîíõ.ò thous.4 3.1 50.2 ìÿí.0 15 408.ë ò t t t t t thous.ä.ø thous.1 37.5 19.ø thous.ø thous.4 20 172.2 75.8 13.5 ìÿí. by the end of December of the selected years Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Ãàçðûí òîñ Çýñèéí áàÿæìàë.2 61.2 45.ø ìÿí.2 118.7 ìÿí.5 8 060.5 85.7 83.4 continuation ) 2011 % 2009 2011 2010  2010 ø pcs 12 094 16 558 22 520 136.2 ìÿí.5 3 315.7 61.7 283.5 10.1 3 250.0 ìÿí.8 3.t 234. õààëãà Öåìåíò Øîõîé Òºìºð áåòîí ýäëýë Áåòîí äýð Öóë áåòîí Áåòîí çóóðìàã Øàâàðäëàãûí çóóðìàã Major commodities Sheepskin coat Leather boots.0 36 913.0 55.2 64.4 79.5 ì3 m3 269.2 65.6 ò t 3 656.m 1.1 3 528.9 68 861.0 2 700.packs 11 205.6 186.7 ì2 m2 4 015. áîòèíê Áàðèëãûí ìîäîí õààëãà.7 55.9 10. 99% Ãóðèë Ìàëûí ìàõ Íàðèéí áîîâ Ñïèðò Àðõè.3 298.6 857.ë ìÿí.6 0.8 77.ò thous.7 125 639.0 5 200.ì3 thous.pairs 5.ò ìÿí.5 42.7 9 971.8 156.3 9.8 92.0 ìÿí.0 87.8 322.3 2 393.0 9 844.4 3.6 3 3 ìÿí.l thous.ø thous.0 22. 99% Ìåòàëë áýëäýö Ìåòàëë öóâèìàë Ãàí òºìºð õèéö Íýã óäààãèéí òàðèóð Öàõèëãààíû óòàñ Àëò.6 563.

2 13 161.3 Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KH ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE ÓÁ/UB 114 100. Àæ ¿éëäâýð 15.7 2 369 966.3 4 199. by region.2 103 560.1 215 087.9 5 584.1 0.2 0.1 360 601.0 32 062.2 2010 Western region Áàðóóí á¿ñ Ä¿í/Subtotal 2011 ñàÿ òºã mln tog Ä¿íä ýçëýõ õóâü Percentage share to total 714 879.1 0.1 0.0 11.5 0.1 0.0 29.7 2.4 1.1 4 929.6 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÁÎÐËÓÓËÑÀÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í.1 7.2 0.4 0.8 118 574.7 3 277.5 2.2 0.2 3 796.2 0.3 2 591.7 0.3 4 218.0 6 179.1 4 276. îíû ¿íýýð.4 3 705.2 0.6 22.1 0.6 16.1 0.1 0.1 0.3 .1 0.0 Khangai region 897 582.2 0.0 53.8 1 232 688.5 7 947. íèéñëýëýýð.Á¿ëýã 15.2 0.4 3 168 180.7 4 965.1 1 033 785.0 18.4 25 890.3 0.1 0. æèë á¿ðèéí эцэст SALES OF INDUSTRIAL PRODUCTION.9 8 874.6 2.0 175 124.9 Ç¿¿í á¿ñ Óëààíáààòàð Ä¿í/Subtotal 100.1 109 039.1 0.0 27.2 5 470.7 3 083.9 4.8 0.0 4 571.8 55.0 4 594.2 0.1 27.5 0.9 10 559.9 5 718.2 3.9 874 873.2 367 841.8 3 223.1 0.8 4 468 170.4 1 277 226.7 6 155.1 0.1 16 568.6 4 277.9 2 906. àéìàã.1 Eastern region 0.8 0.2 2.8 98 040.5 514 566.2 1 208 343.7 0.2 100 876.3 0.1 0.0 100.1 6.9 0.1 0.1 1 529.1 0. íèéñëýë Aimags and the Capital city Íèéò ä¿í / Total 2009 2010 2009 3 099 967.4 7 636.1 112 799.8 24 648. the end of the selected years Àéìàã.1 0.9 16 722.0 34 755.2 0.1 0.1 7 568.2 3 122.0 56.6 1 248 919. aimags and the Capital city.5 352 600.2 6 335.1 28.1 0.0 53. at current prices.6 2.0 10 714.7 2 369 966.2 0.3 0. á¿ñ.0 5.1 0.5 4 468.4 3 856.1 4 719.9 102 504.3 110 177.1 0.2 6 708.0 56.4 3 168 180.6 7 566.7 7 344.5 8 251.2 1.7 8 453.1 0.3 1 706 589.8 55.8 0.0 5 353.6 3 267.2 0.5 2 335.0 88 409.1 0.1 0.4 Õàíãàéí á¿ñ Ä¿í/Subtotal 5 626 746.0 0.5 3 503.8 2 715.6 4 632.2 0.1 Central region Tºâèéí á¿ñ Ä¿í/Subtotal 2011 25 016.0 0.1 22.2 Ulaanbaatar 1 706 589.6 2.1 9.9 68 180.2 3.

5 3 647.1 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ.6 18.5 24 624.0 54.8 24 321.7 250 605. by the end of the selected years Õóãàöàà Periods 2009 2010 2011 2011 % 2010 Á¿ãä Total 279 361. áàéãóóëëàãûí òºð뺺ð.3 14 644.5 109.6 mln. ñóðãóóëü. school.9 303.0 19 975.5 78.6 132.2-èéí ¿ðãýëæëýë .2 5 228. øóãàì.3 210 690. ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË.3 3 964.6 1 228.6 105.7 28 756. by building types. at current prices.2 continuation) Áàðèëãûí òºð뺺ð Building types Èíæåíåðèéí áàðèëãà. ã¿¿ðýí ãàðö Bridge Äàëàí.1 66 516. áàéãóóëàìæ General engineering construction Õóãàöàà Periods 2009 2010 2011 2011 % 2010 Ýð÷èì õ¿÷íèé Energetics Õîëáîîíû Communication Òºìºð çàì Railway Àâòî çàì Road ÿ¿ð.9 144.7 23 597.1 128.3 4 626.cable.5 36 519.5 ñàÿ òºã Áàðèëãûí òºð뺺ð Building types Îðîí ñóóöíû áóñ áàðèëãà Non residential building Ýìíýëýã.2 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ. ñóâàã.2 Ãàäààäûí áàéãóóëëàãà á¿ãä Foreign entities total 19 939. ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË.6 326 486.7 40 235.3 7 454. Îðîí ñóóöíû Õóäàëäàà.5 131. îíû ¿íýýð. îíû ¿íýýð.6 450 663.7 350 807.2 Á¿ãä Total 128.Table 16.1 121.4 10 063.9 44 877.6 (Õ¿ñíýãò 16.3 20 091.0 554.7 114.7 11 346. æèë á¿ðèéí ýöýñò CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR OUTPUTS BY ENTITIES.6 Ãàäààäòàé õàìòàðñàí áàéãóóëëàãà Joint entities 93.4 33 929. at current prices.5 64 002.5 450 663.tog Áàéãóóëëàãûí òºð뺺ð Õóãàöàà Periods 2009 2010 2011 2011 % 2010 By kind of entities Äîòîîäûí Òºðèéí ºì÷èéí Õóâèéí áàéãóóëëàãà áàéãóóëëàãà áàéãóóëëàãà á¿ãä Government Private entities Domestic entities entities total 279 361.5 93 327. by kind of entities.9 115 . áàðèëãûí òºð뺺ð. industry building service cultural institutions 100 359.1 350 807.2 9 336.1 235.9 286 290.1 126.3 24 845.0 62. by the end of the selected years ñàÿ òºã mln.5 12 999. Yéëäâýðèéí áàðèëãà ¿éë÷èëãýýíèé ñî¸ëûí Building of the Áóñàä Residential Trade and Hospital. ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ CONSTRUCTION 16.5 36 708.Section 16.tog Other 19 453. network 11 559.3 12 004.1 5 489.8 134 429.6 16.8 142.1 28 848.4 5 421.9 100.9 12 022.8 35 713. Construction XVI.7 26 762.5 378 360. ñ¿ëæýý Dam. æèë á¿ðèéí ýöýñò CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR OUTPUTS BY ENTITIES.8 22 783.1 427 879. ditch.

9 6 468.1 859.0 238 893.6 3 788.8 4 267.0 9 386.9 6 323.5 2 935.7 210.6 321. õºäººä áàðèëãûí îëîí ñàëáàð ã¿éöýòãýã÷òýé óäèðäàõ ãàçðóóäûã ýíä áàéðøëààð íü ñàëãàæ õàðóóëààã¿é áîëíî.3 2 364.5 West region Áàðóóí á¿ñ 6 144.7 243.2 682.7 14 839.3 10 593.0 119.0 3 256.2 253.5 6 216.3 ÓÁ/UB Áóñàä/ Others* 326 486.9 151.9 7 579.6 1 277. á¿ñ.Áàðèëãûí öýðýã.0 1 218. by the end of the selected years ñàÿ òºã mln.1 113.1 2 685.2 2 504. *.5 2 443.6 174.3 5 623.8 9 621.9 8 360.3 3 399.4 148.9 6 957.6 59 248.9 3 377.4 505.0 21 068.9 145.1 41 440. îíû ¿íýýð.3 East region Ç¿¿í á¿ñ 9 836.1 721.5 256.0 13 820.6 8 293.9 52.6 2 009.3 6 309.1 7 026.Á¿ëýã 16.íèéñëýë 2011 2009 2010 2011 % Aimags and the Capital 2010 Ä¿í/ Total 250 605.0 Ä¿í/ Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 36 734.1 598. àéìàã. Èõ áàðèëãà 16.0 5 301.1 1 943.6 Khangai region 33 867.3 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 212 149. at current prices.Military construction and railway transport offices.4 717.2 Ä¿í/ Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 8 047.7 1 942.2 1 911.4 3 007.2 111.3 11 713.2 Other Áóñàä 3 586. aimags and the Capital.3 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ.1 Ä¿í/ Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 28 645.1 Central region Òºâèéí á¿ñ 23 048.2 15 342. ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË.6 15 767.4 193.6 3 877.8 7 372.1 2 819.5 7 735.0 20 527.1 188.1 14 301.9 112.1 2 888.5 8 339.2 1 727.1 57 055.8 9 984.8 773.2 3 627.3 2 994.8 148.0 42 612. æèë á¿ðèéí ýöýñò CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR OUTPUTS BY DOMESTIC ENTITIES.7 737.1 166.5 131.5 3 396. òºìºð çàì çýðýã õîò.3 6 938.9 133.2 6 298.4 2 261.4 8 669. 116 . which have numerous branches in aimags and the capital city are not differentiated by locations.tog Àéìàã.8 427 879.9 7 290.9 156.9 123.1 4 366.4 Õàíãàéí á¿ñ 154 430.7 143.5 *.4 137.0 3 488.7 19 217.6 Ä¿í/ Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 19 160.5 166.4 10 510. by regions.6 184. íèéñëýëýýð.

Äàëàí.4 50 062. ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË.3  33 459.2  303.8 98.5  107.5  6 074.5  72 441.8 18. ñî¸ëûí ¿éë÷èëãýýíèé Áóñàä ñóðãóóëü.4 3 813. Hospital.9 208 891.6 143.6 Áàðèëãûí òºð뺺ð Èíæåíåðèéí áàðèëãà.5  29232 332.1 Other 107.8  87.Section 16.4  143. Construction 16.3  4 800.Table 16.3  84.7  4 800.8  87.6 292 110.1 5 034.8  service Non residential building  6 074.3  46 596.3  32 644.3  20 569. Capital repair Road àæèë) Bridge ditch. îíû ¿íýýð. ã¿¿ðýí øóãàì.5 11 557.4 ÀØÈÃËÀËÒÀÄ ÎÐÓÓËÑÀÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ.2  60.9 29 555. by the end of the selected years BUILT BUILDINGS CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR DONE BY KIND OF CONSTRUCTION.9  58.6 29 272.3  590 308.6 (Õ¿ñíýãò 16.4 ÀØÈÃËÀËÒÀÄ ÎÐÓÓËÑÀÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ. îíû ¿íýýð.7  110. by the end of the selected years Áàðèëãûí òºð뺺ð Building types Îðîí ñóóöíû áóñ áàðèëãà Õóãàöàà Periods Õóãàöàà Periods Á¿ãä Total industry building 2009  388 870.2 9 295.5 50 444.6  600 492.0 21 505.3 - - 2010 10 735.4 continuation) Building types General engineering construction Áóñàä (çàì. æèë á¿ðèéí ýöýñò by kind of construction.7 6 499.5  2010  2010  600 492. cultural Îðîí ñóóöíû ¯éëäâýðèéí Á¿ãä áàðèëãà Building of the Îðîí ñóóöíû Õóäàëäàà. ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË.6  2009  388 870. BUILT BUILDINGS CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR DONE BY KIND OF CONSTRUCTION. and Minor maintenance network works & 10 124. áàéãóóëàìæ Õóãàöàà Periods Ýð÷èì Õîëáîîíû õ¿÷íèé Communication Energetics Òºìºð çàì Railway 2009 7 194. áàðèëãûí òºð뺺ð.8  14.3 54. cultural service Hospital.1 2 276.5 17 989.1 56 652.3  208 891.6 - 60 805.5 46 596. ñ¿ëæýý àæèë Àâòî çàì áóñàä ãàðö Dam. ñàÿ òºã mln.4 2011 2011 2010 % 38 880.2 institutions 56 652. Ýìíýëýã. at current prices.4-èéí ¿ðãýëæëýë .2  344 485.9 14.0  32 644.3  33 459. Õóäàëäàà.4 72 441.4 23 591. áàðèëãûí òºð뺺ð.8 20 569. æèë á¿ðèéí ýöýñò 16.6 29 272.0 3 300.4  84.6  ­  367. Other institutions school.3 50 444. at current prices.tog Îðîí ñóóöíû áóñ áàðèëãà Non residential building  by kind of construction.7  105. Total Residential ¯éëäâýðèéí áàðèëãà ¿éë÷èëãýýíèé industry Building of the building Residential Trade and 98. ñóâàã.3 50 062.tog Áàðèëãûí òºð뺺ð Building types ñàÿ òºã mln.cable.9 14 781.7  117 .5  2011 2011 2011 590 308. ñóðãóóëü.0 362.9  68.6 344 485.0 16 525. Trade and ñî¸ëûí Áóñàä school.3  2011 2010 % 2010 % Ýìíýëýã.0  32 332.2 5 296. Èõ çàñâàðûí òàëáàéí ÿ¿ð.

2 27 083.4 155.5 734 478.4 24 615.5 1 424 824.2.5 3 904.5 6 851.2 Ulaanbaatar 2 751 336.3 Khangai region 78 059. á¿ñ.8 1 305. íèéñëýë Aimags and the Capital Ä¿í/Total 2009 1 278 223. at the current price.9 131.4 Western region 103 753. at the end of selected years Àéìàã.6 21 200.5 7 317.9 23 084.3 19 878.5 124.0 105.8 2 624. àéìàã. îíû ¿íýýð.6 5 194.3 7 213.4 1 024.8 Òºâèéí á¿ñ 176 277.9 107.7 100 266.9 650 720.9 27 130.1 113.7 8 589.7 146.0 10 362.6 4 637. ÁªªÍÈÉ ÁÎËÎÍ ÆÈÆÈÃËÝÍ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ САЛБАРЫН ÍÈÉÒ ÁÎÐËÓÓËÀËÒ*.4 169.8 151.8 6 693.1 172.9 13 922.2 112.8 8 204. by division.6 140.8 36 194.0 3 027.0 17 681.4 6 912.5 ÓÁ/UB 1 119 152.1 4 189.7 105.5 10 670.9 175.6 175.9 8 950.3 24 953.0 6 458.7 871 770.4 12 912. îíû ¿íýýð.6 15 019.0 10 427. at the end of selected years Äýä ñàëáàð Division Á¿ãä Total Áººíèé õóäàëäàà Æèæèãëýí õóäàëäàà Wholesale trade Retail trade 2011 2010 % 2009 2010 2011 1 278 223.0 18 438.4 151. жил бүрийн эцсийн байдлаар TOTAL SALES OF WHOLESALE AND RETAIL TRADE*.7 16 990.6 17 049.7 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 45 368.6 146.3 17 449.1 14 230.2 156.1.9 17.7 14 117.6 24 678.5 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 18 489.7 2 559.7 4 126.0 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 67 920.7 2 075 545.7 .2 52 414.3 11 938.7 Óëààíáààòàð 1 745 033.3 19 450.9 141.2 406 453.3 19 955. at the current price.0 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 27 293. Note: * Covered entities with total annual sales revenue more than 50 mln tog.4 2 655. by regions. aimags and the Capital.4 3 231 266.8 55 198.5 9 058.0 122.  нийслэлээр.0 157.5 2010 2011 2 075 545.7 3 231 266.5 12 806.9 Central region 266 192.5 33 090. ÄÎÒÎÎÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ DOMESTIC TRADE 17.7 13 511.5 169.5 1 162. ÁªªÍÈÉ ÁÎËÎÍ ÆÈÆÈÃËÝÍ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ САЛБАРЫН ÍÈÉÒ ÁÎÐËÓÓËÀËÒ*.6 18 456.8 2 496 787.8 Õàíãàéí á¿ñ 55 539.Á¿ëýã 17.6 220.5 Eastern region 31 924. äýä ñàëáàðààð.4 232.1 Òàéëáàð: *Æèëä 50 ñàÿ òºãðºãººñ äýýø áîðëóóëàëòûí îðëîãîòîé àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã õàìðóóëàâ.8 99.3 133.  жил бүрийн эцсийн байдлаар TOTAL SALES OF WHOLESALE AND RETAIL TRADE*. Äîòîîä õóäàëäàà XVII.8 11 383.3 5 530.5 9 496.5 12 784.1 43 179.2 265.5 1 812.1 125.7 Áàðóóí á¿ñ 70 645.7 9 846.2 Ç¿¿í á¿ñ 28 049.5 101. 118 2011 2010 % 155.0 6 082.6 1 556.

9 6 365. Auto road Carried freight. ñàÿ õ¿í êì Øèëæ¿¿ëñýí ñàÿ ò. thous.1 320.t. îíû ¿íýýð.3 1 642.t domestic export import transit Freight turnover.êì äîòîîäûí ãàðãàëò îðóóëàëò äàìæèí ºíãºðºõ Çîð÷èã÷äûí òîî. Transport and communication XVIII.7 229 031. ìÿí. mln.persons Passenger turnover.4 112.3 119.6 108. mln. ñàÿ òºã I.Section 18. ò øóóäàí òýýø à÷àà À÷àà ýðãýëò.êì Òýýâðèéí îðëîãî.6 2 352.1 101.3 570.2 156. Óñàí çàìûí òýýâýð Òýýâðèéí îðëîãî. AII types of transport Carried freight.5 661.km domestic export import transit Carried passengers. ìÿí. mln.1 2 549. ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Types of transport.2 2 426.persons international carried domestic carried Passenger turnover.2 1 834.3 141.7 2 296. ñàÿ òºã V.5 1 480.8 974.0 1 259.4 213.2 553. mln.1 2 363.t.6 789.6 593 603.7 2 631.t.6 2 930. mln. thous.7 2 321.4 2 095.1 ÒÝÝÂÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ MAIN INDICATORS OF TRANSPORT Òýýâðèéí òºðºë.2 7 708. Àãààðûí òýýâýð Òýýñýí à÷àà.2 2 860.0 25 635.5 1 535.3 32.4 10 563. ÒÝÝÂÝÐ.8 1 546.8 14 171.t.õ¿í Çîð÷èã÷ ýðãýëò. ñàÿ õ¿í êì Øèëæ¿¿ëñýí ñàÿ ò.õ¿í Çîð÷èã÷ ýðãýëò.5 184.1 114 484.t Freight turnover.9 128.1 172 190.km Carried passengers.6 16 804.êì Çîð÷èã÷äûí òîî.0 10.9 73.6 756 009.3 2 954.2 273.6 390 494.3 144.5 2 109.1 81.pass.tog V.9 2 395.4 137.3 127. ñàÿ õ¿í êì Øèëæ¿¿ëñýí ñàÿ ò.pass. mln. t mail luggage freight Freight turnover.2 2 314.6 143.3 144.t. thous.1 5 948.2 3 516.1 18 717.t.2 3 372.3 3 118.ò À÷àà ýðãýëò.9 429.õ¿í îëîí óëñàä òýýâýðëýñýí äîòîîäîä òýýâýðëýñýí Çîð÷èã÷ ýðãýëò.5 574.km In terms of mln.õ¿í îëîí óëñàä òýýâýðëýñýí äîòîîäîä òýýâýðëýñýí Çîð÷èã÷ ýðãýëò.9 1 263. ìÿí. ñàÿ òºã II.6 114.0 159 907. ìÿí. at current prices.tog 2011 2010 2009 2010 2011  24 736.2 296 172. thous.4 8 464.6 108.6 700.0 166.tog IV.êì Çîð÷èã÷äûí òîî. thous.2 131. Water transport Revenue.km mail luggage freight Carried passengers. îíû ¿íýýð.t. thous.1 907. ÕÎËÁÎÎ TRANSPORT AND COMMUNICATION 18. Àâòî òýýâýð Òýýñýí à÷àà.9 115.4 108.4 232 459.8 250 664.1 96.ò.ò À÷àà ýðãýëò.7 118.1 226 417.3 3 115.2 178. ìÿí.1 12 782.2 1 369.9 119.8 5 839.8 111.2 86.2 136.5 149. Air transport Carried freight.0 379.9 12 124.4 4 638.4 43 965. indicators I. ìÿí.4 127. at current prices.6 16 300.0 8 304. at current prices.8 4 696.persons Passenger turnover.5 7 656.7 398.4 111.0 3 607.0 11 506. Railway transport Carried freight.2 4 315.2 133.9 770.km In terms of mln.3 3 665.0 4 169.6 7 852. ñàÿ ò.0 2 027.8 1 160.tog II.9 61.6 110. mln.km In terms of mln. îíû ¿íýýð.0 203.pass.4 14 019.persons international carried domestic carried Passenger turnover.km Carried passengers. ñàÿ ò.6 1 400.0 246 749. thous.2 10 696.4 118.7 128 464.8 29 415.6 392.km In terms of mln.4 634. at current prices.5 5 368.8 699.9 3 829.km Revenue. ìÿí. ìÿí.9 240.ò äîòîîäûí ãàðãàëò îðóóëàëò äàìæèí ºíãºðºõ À÷àà ýðãýëò.0 110 695.7 124.9 1 775.2 11 382. at current prices.2 194.4 1 057.8 107.t.pass.2 130.6 10 286. mln.km Revenue.5 465 608.4 306 918.1 121.7 139.2 277.8 205 478.5 134. mln.3 109.7 9 016. ñàÿ òºã III.7 988. mln. thous.1 3 179.3 267. îíû ¿íýýð.7 % 119 .3 81. Á¿õ òºðëèéí òýýâýð Òýýñýí à÷àà. mln.3 2 991.4 3 662.1 1 220. ñàÿ õ¿í êì Øèëæ¿¿ëñýí ñàÿ ò.tog III. mln.2 204. îíû ¿íýýð.9 160.7 18 327.3 291 769.0 12 610. ñàÿ òºã IV.1 392.2 587.3 4 910.3 235.êì Òýýâðèéí îðëîãî.0 1 008.t Freight turnover.2 129.4 2 569.5 8 860.9 381. ñàÿ ò.km Revenue.6 309.3 127.êì Òýýâðèéí îðëîãî.êì Òýýâðèéí îðëîãî.êì øóóäàí òýýø à÷àà Çîð÷èã÷äûí òîî.1 348.km Revenue.2 1 888. Òºìºð çàìûí òýýâýð Òýýñýí à÷àà.

íèéñëýëýýð NUMBER OF INCLUDED THE TECHNICAL INSPECTION VEHICLES. õîëáîî 18. á¿ñ. aimags and the Capital 22 547 10 770 46 114 255 658 224 068 254 486 19 452 20 796 22 088 14 490 5 682 1 760 156 360 2 068 19 660 Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 4 813 3 517 3 605 3 225 4 292 5 152 3 453 3 467 3 947 4 777 5 175 3 937 3 975 4 052 4 949 3 582 2 664 2 142 2 790 3 312 1 352 770 1 348 963 1 249 217 469 458 273 343 24 34 27 26 45 52 38 47 114 109 375 393 378 456 466 4 748 3 506 3 550 3 482 4 374 Ä¿í ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 31 133 3 727 3 553 3 297 7 760 6 177 6 619 32 473 4 361 3 894 4 276 6 900 6 463 6 579 21 939 2 155 2 875 2 151 5 906 4 050 4 802 10 892 2 044 920 1 765 1 650 2 059 2 454 586 52 106 67 159 71 131 3 333 281 396 337 998 572 749 33 204 4 213 3 984 3 830 7 478 6 252 7 447 Ä¿í ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 31 222 1 152 6 040 4 383 4 012 4 999 5 067 5 569 28 402 817 5 296 4 317 2 456 5 293 5 048 5 175 17 714 491 4 646 3 163 1 821 2 328 2 665 2 600 11 193 286 1 618 1 569 806 2 471 2 351 2 092 1 588 27 45 97 61 1 230 57 71 4 104 114 621 752 273 1 520 398 426 26 520 710 6 167 4 511 2 623 2 968 4 924 4 617 195 102 26 67 1 061 357 362 342 10 072 3 257 3 496 3 319 Western region Áàðóóí á¿ñ Ä¿í Khangai region Õàíãàéí á¿ñ 37 123 4 546 4 486 4 234 8 635 6 895 8 327 ÓÁ/UB 10 814 3 980 3 427 3 407 10 105 3 566 3 529 3 010 131 447 162 710 11 328 3 716 3 884 3 728 Óëààíáààòàð 2 281 53 506 275 264 497 290 396 6 372 2 184 2 023 2 165 4 167 1 170 1 687 1 310 1 024 21 63 353 66 422 73 26 209 791 147 999 43 156 684 105 302 60 162 12 220 33 Ulaanbaatar Ýõ ¿¿ñâýð: Òýýâðèéí õýðýãñëèéí îíîøëîãîî. àéìàã. õÿíàëò çîõèöóóëàëòûí àëáàíû ìýäýýëýë Source: Data from Vehicle Inspection. Supervision and Regulatory Body 120 344 21 39 52 122 50 60 Eastern region Ç¿¿í á¿ñ Ä¿í ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 3 948 326 652 266 957 736 1 011 Central region Òºâèéí á¿ñ 32 212 851 6 833 5 360 2 957 5 718 5 379 5 114 6 391 10-ýýñ äýýø 10 and over 75 090 4-9 æèë 4-9 years 312 542 208 514 3 æèë õ¿ðòýë up to 3 years 2011 òóñãàé çîðèóëàëòûí special purpose's 2010 àâòîáóñ bus Á¯ÃÄ 2009 Of which: àøèãëàãäñàí æèëýýð By used year à÷ààíû truck Àéìàã. Òýýâýð. by region. íèéñëýë Aimags and the Capital ñóóäëûí passenger automobile ¯¿íýýñ: òºð뺺ð By type 13 874 4 762 8 041 35 548 166 202 .Á¿ëýã 18.2 ÒÅÕÍÈÊÈÉÍ ÕßÍÀËÒÛÍ ¯ÇËÝÃÒ ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÀÂÒÎ ÌÀØÈÍÛ ÒÎÎ.

ýöýñò Number of cellular mobiletelephones telephone (WLL).6 Of total revenue: from population.1 132.4 1 014.0 .5 362.1 369 148.0 45 921 461 112 44 999 120 551 18099.atthous.6 1 120.Ñ¿ëæýýíèé çàñâàð ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ .8 316 135.5 2 532. ÕÎËÁÎÎÍÛ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ.0 393.7 477.Internet access provision 17 212.Public pay-telephone services 12. àæèëëàãàà .¯¿ðýí óòàñíû õîëáîî .6 280.3 1 617.9 16.9 1 098.National post activities 5 798.Òºðèéí ºì÷èéí øóóäàíãààñ áóñàä çàðëàãà.0 56.7 273.1 62.6 126.4 315 027. thous.6 401 631.6 telex communication . mln.9 109.pieces Õ¿ðãýñýí áè÷èã.Courier activities other than 1 437. 141.Transmission of radio provision and 5 334.9 61. æèëèéí ýöýñò Number of telephone lines.9 28 065. ìÿí.7 74.0 14 194.3 912.tog  ÍèéòMAIN îðëîãî. îíû ¿íýýð.4 65.1 Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO 2 031. æèëèéí ¯¿ðýí óòàñíû õîëáîîýöý ñò.6 1 952.3 1 566.5 12.6 335.Òºðèéí ºì÷èéí øóóäàíãèéí ¿éë àæèëëàãàà ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä .6 14 194.4 49.ìÿí.8 303 953.0 339.9 38.3 239. Õ¿ðãýñýí õýâëýë.1 272.1 126.4 229.1 46.5 513.6 Total .8 842. ìÿí.ø.1 645. çàõèäàë. æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð MAIN INDICATORS OF POST AND COMMUNICATION.7 1 798.3 Óëààíáààòàð 448 365.1 3 382.0 82.person at the end Óòàñã¿é õîëáîîíû òîî.5 353.7 75.4 121 .3 511.3 130.0 343 898.Íèéòèéí óòàñíû ¿éë÷èëãýý Ñóóðèí -óòàñíû öýã.7 9 377 3 356 1 370 1 761 1 765 1 125 8 303 3 300 1 055 1 145 1 540 1 263 6 782 3 257 784 851 665 1 225 5 265 2 900 337 318 430 1 280 4 998 2 980 367 314 505 832 5 546 3 220 385 995 946 Õàíãàéí á¿ñ 3 352.7 176212. ñàÿ òºã . ìÿí.õ¿í subscribers. thous. thous.tog 309 159.9 104.0 052 149.pieces Øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ¿ç¿¿ëýëò Indicators of postal services Õ¿ðãýñýí èëãýýìæ.6 1 538. as of end of selected years Àéìàã.9 367.9 339 255.1 322.4 329.9 461 245 943.1 9 590.1 97.9 88.5 Number of telephone lines.7 283.3 35.1 543.9 291 691. îíû ¿íýýð.9 621.äàìæóóëàõ íýâòð¿¿ëãèéã -òåëåôàêñûí Ñ¿ëæýýíèé õîëáîî çàñâàð ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ --Ðàäèî áà òåëåâèçèéí Èíòåðíýòèéí ¿éë÷èëãýý íýâòð¿¿ëãèéã äàìæóóëàõ .4 414.tog .8 ¯¿íýýñ: .5 2011 343 898.8 115.4 122.1 168.7 31 135.Cellular telephone communication at the end of year.  æèëèéí ýöýñò Number of cable TV subscribers.8 275.5 115. Transport and communication 18.5 75. 2010 42.4 95.8 national post activities of radio and .3 357.ýë÷èéí Ðàäèî ¿éë áà òåëåâèçèéí .2 99.9 20116 615.9 115. ìÿí.Public pay-telephone services . Delivered wrappers and parcels. at of theyear end of year thous.1 369 148. ìÿí.6 12010 437.6 302.1 1 646.3 11 416.4 320 754. by regions.2 Ä¿í/Total ÓÁ/UB 2011 459 006.3 ØÓÓÄÀÍ.5 1 038.7 54.Telephone.9 362.6 489.0 276.8 õ¿í àìààñ îðñîí from population 2009 309 159.7 æèëèéí ýöýñò.4 44 999 116. thous.9 28 065. ìÿí.7 134.3 131.4 345. Òºðèéí ºì÷èéí øóóäàíãèéí ¿éë àæèëëàãàà òåëåôàêñûí õîëáîî .0 6 461.ø.3 3 146.9 16 329. æèëèéí Number of wireless ¯¿ðýí óòàñíû õýðýãëýã÷äèéí òîî.2 443. thous.6 205.3 2010 315 027. mln.0 188.pieces 2011 380 058.1 459 006.9 236. television programmes telex.1 502. æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð Total at current prices.3 110.3 180. the end of year thous.ø.9 134.2 126.9 461. ¯¿íýýñ: -.6 270.3 149.7 385.4 14153.8 21 449.2 45 490 2 532.7 141.3 141.4 116.7 Ulaanbaatar 310 680.Èíòåðíýòèéí ¿éë÷èëãýý Õ¿í àìààñ îðñîí îðëîãî. ñàÿ òºã Total revenue.1 114.1 14 247.Íèéòèéí óòàñíû ¿éë÷èëãýý .0 309 159.5 Ñóóðèí óòàñíû öýãèéí òîî.8 898.8 393.4 719. æèëèéí ýöýñò Number of wireless telephones (WLL).ø Õ¿ðãýñýí èëãýýìæ.4 120 551 180 052 602.1 615.8 86. æèëèéí ýöýñò. ýë÷èéí ¿éë àæèëëàãàà Íèéò îðëîãî.Maintenance of the network 19 574.7 5 798.Maintenance communicationof the network .8 115.Internet access television programmes .0 12.4 65.4 369 601.3 133. 2 208.9 1 493.Courier activities other than national post activities 380 058.2 119.3 107.3 375. 291 691.0 148.4 1 438. at the end of the year 2009 2010 2011 112 921 120 551 180 052 967.Telephone.6 1 708.0 11 416.7 94.1 109.7 Khangai region 1 492.4 136. thous.5 343 126. ìÿí.1 378.Òºðèéí ºì÷èéí øóóäàíãààñ áóñàä çàðëàãà. Delivered periodicals.1 133.person at the end of year.7 Western region 878.3 ¯¿ðýí òîî.ø Number of cellular mobile telephone Ñóóðèíóòàñíû óòàñíû õýðýãëýã÷äèéí öýã.1 2 034.3 Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS 3 556.pcs Óòàñã¿é õîëáîîíû òîî.8 333.0 126.4 10 645. 45 490 Êàáåëèéí òåëåâèçèéí õýðýãëýã÷äèéí òîî.5 54. æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð MAIN INDICATORS OF COMMUNICATION.7 Õ¿ðãýñýí õýâëýë. æèëèéí ýöýñò Number of cableoftelevision users 112 921 Øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ¿ç¿¿ëýëò Indicators postal services at the end of year Õ¿ðãýñýí áè÷èã.3 1 074.9 147.7 42. íèéñëýëýýð.5 74.3 155. ÕÎËÁÎÎÍÛ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ.6 91.5 949.5 .0 136.6 320.5 15 810 730 1 532 1 763 7 553 1 635 2 597 14 668 597 1 464 1 511 7 340 1 391 2 365 12 755 550 1 178 1 348 7 241 1 022 1 416 8 502 539 7 114 534 315 8 976 737 7 320 604 315 9 991 855 7 961 654 521 Òºâèéí á¿ñ 4 126.3 82.8 132. òåëåãðàô. aimags and Capital city.1 2011 2010 % 114.Section 18.ø.7 215.2 255.4 88.8 Central region 1 666. telegraph and Of which: . as of end of revenue.National post activities 2009 Indicators .9 674.4 153. as of end of selected years ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä 2009 Indicators 18.9 262.2 95. îíû ¿íýýð.2 130.9 16148.2 398.6 412.Transmission telegraph and 38 997.8 60.8 344.1 320 141.7 116. á¿ñ.Cellular telephone communication .9 148.1 1 873.7 981.4 155.8 401 631. thous.4 305. ñàÿ òºã òåëåãðàô.3 ØÓÓÄÀÍ. ìÿí.5 77.4 719.1 9 590.5 27 107. mln. æèëèéí ýöýñò Number of cable television users at the of year at end the end of year Êàáåëèéí òåëåâèçèéí õýðýãëýã÷äèéí òîî.6 54.õ¿í subscribers.6 Áàðóóí á¿ñ 2 091.5 62. at current prices.3 1 620.1 499.2 21 449.2 10 645.5 2 208.1 303.3 2011 % 1 493.0 20101 566.8 235.4 Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE 1 096.9 104.pieces Delivered wrappers and parcels.3 315 027.5 12.pieces 602.8 328.9 16.1 386997.0 134.5 459 006.8 577.3 190.5 Eastern region 309.7 160.8 18.1 27 674.9 19 574.4 126.1 247.1 129.7 339.3 1 624.7 495.5 929.3 543.0 6 129.0 æèëèéí ýöýñò.Óòàñ.1 430. ìÿí.8 251.pieces Delivered periodicals. ñàÿ òºã Of total revenue: from population.2 . selected years Of which: .4 108.ø Delivered letter and mail. Number of telephone lines.3 5 334.4 .1 394.5 129.3 119.3 85.2 292.3 296. àéìàã. ñàÿ òºã INDICATORS OF POST AND COMMUNICATION.7 442. íèéñëýë Aimags and the Capital Íèéò îðëîãî.1 243.4 ÕÎËÁÎÎÍÛ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ.0 202.0 754.Óòàñ.3 331.tog 2009 380 058.ø Delivered letter and mail.7 82.8 138.9 Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO 3 773.3 447. çàõèäàë.5 2 943.5 306.pcs Õ¿í àìààñ îðñîí îðëîãî. mln.2 195.6 69.5 392 279. at the end of the year 2009 2010 2011 141 021 140 990 134 508 Êàáåëèéí òåëåâèçèéí õýðýãëýã÷äèéí òîî.6 2010 401 631.1 39.3 193.2 18 946 457 8 732 3 582 952 1 766 1 940 1 517 17 928 418 8 697 3 301 796 1 614 1 674 1 428 15 926 395 7 610 3 079 720 1 411 1 491 1 220 6 304 1 140 1 882 2 050 530 702 7 831 1 293 2 073 2 179 1 600 686 9 136 1 324 2 135 2 296 2 551 830 4 843 1 347 1 709 1 787 3 683 1 277 932 1 474 3 280 1 094 860 1 326 2 938 1 680 1 258 3 484 1 937 1 547 4 302 2 740 1 562 92 045 96 408 95 765 89 912 95 262 151 077 Ç¿¿í á¿ñ 1 070.

4 130.5 110.of Korea 38 273 42 231 ÁÍÕÀÓ PR of China 229 451 ÁÍÑÓ Rep.0 106.2 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÎÐÑÎÍ ÆÓÓË×ÈÄ. òîî number Õèëýýð îðñîí çîð÷èã÷äûí àÿëëûí çîðèëãî The inbound passengers' purpose of visit Àëáàí Õóâèéí Áàéíãà Áóñàä àæëààð æóðìààð îðøèí ñóóõ Official Private Permanent Other residence 142 417 197 351 1 533 130 297 002  4 109 238 1 49 253 2 183 765 8 58 363 2 256 35 6 651 255 7 206 88 69 211 1 31 375 63 59 110 97 30 933 12 768 1 86 1 889 5 929 363 11 592 17 409 18 922 26 69 015 724 3 021 812 73 731 1 387 430 25 14 306 269 6 506 134 143 151 2 257 63 2 226 14 923 4 845 35 593 637 183 032 90 387 952 914 805 1 384 13 372 243 1 306 27 17 942 20 326 12 280 222 8 444 709 58 699 5 305 12 299 2 058 8 5 538 18 489 1 789 2 158 2 844 89 700 102 452 15 187 45 15 279 10 1 394 1 161 1 726 39  2 797 457 21 505 67 Ýõ ñóðâàëæ: Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýëýë Source: Report of General Authority for Border Protection of Mongolia 19.0 120. NUMBER OFOF INBOUND TOURISTS THROUGH THE BORDER MONGOLIA.2  114. æèëийн эцсийн байдлаар NUMBER INBOUND TOURISTS THROUGH THE OF BORDER OF MONGOLIA. Õèëýýð íýâòýðñýí çîð÷èã÷èä 19. by at at thethe endend of the years years bycountry.5 100. 108 105 121 647 Êàçàõñòàí Kazakhstan 5 053 Ôðàíö France 6 706 7 527 Fed.of Germany 6 867 Ýõ ñóðâàëæ: Õèë õàìãààëàõ Øâåä Sweden åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý 1 665 Source: Report of General Authority for Border Protection of Mongolia ßïîí Japan 11 401 Áóñàä Other 59 700 460 360 456 090 15 423 12 808 7 093 43 9945 443 200 010 42 231 7 120 193 2 737 730 7 9736 209 3 1732 810 102 738 7 5705 757 8 5452 864 1 463 121 647 14 988 37 5337 527 8 095 1 625 14 140 31 204 Ýõ ñóðâàëæ: Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý Source: Report of General Authority for Border Protection of Mongolia 122 2011 % 2010 2011 100.6 90.2 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÎÐÑÎÍ ÆÓÓË×ÈÄ.2 103.2 103.8 84.of Germany 6 867 8 095 ХБНГУ Êàíàä Canada 2 259 Øâåä Sweden 1 665 1 625 ÎÕÓ Russian Fed.4 138.5 100.4 138.1 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ 2011 ОНД ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÍÈÉÒ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*. аяллын зорилгоор INBOUND AND OUTBOUND PASSENGERS IN THE 2011*.0 120. óëñààð.3 104.9 120. of selected the selected òîî number òîî number Óëñ Country Óëñ Á¯ÃÄ Country Total 2009 2010 2009 492 836 2011 2010 456 090 Á¯ÃÄ Total 492 836 ÀÍÓ USA 11 344 12 808 ÀÍÓ USA 11 344 Àâñòðàëè Australia 3 725 5 443 Àâñòðàëè Australia 3 725 ÁÍÑÓ Rep.2  114.Rep.ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧИД INBOUND AND OUTBOUND PASSENGERS 19.0 106.6  105. by purpose of visit Áîîìòûí íýð Name of immigration post Ãàðñàí Outbound Îðñîí Inbound Á¿ãä 2 169 703 2 169 900 Үүнээс: Out of which: Àëòàíáóëàã Altanbulag 182 438 190 492 Àðöñóóðü Artssuuri 17 139 17 321 Áàãà Èëýíõ Baga Ilenkh Áàéòàã Baitag 73 73 Áàÿíõîøóó Bayankhoshuu 7 946 7 899 Áè÷èãò Bichigt 35 538 35 554 Áîðøîî Borshoo 14 816 14 746 Áóëãàí Bulgan 39 083 38 879 Áóðãàñòàé Burgastai 15 139 15 081 Áóÿíò-Óõàà Buyant-Ukhaa 359 165 348 504 Ãàøóóí ñóõàéò Gashuun sukhait 212 317 214 017 Äàÿí Dayan 1 319 1 013 Çàìûí-¯¿ä Zamiin-Uud 996 361 1 005 658 ªëãèé Olgii 2 244 2 408 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 43 808 38 878 Òýñ Tes 1 168 1 055 Óëüõàí Ulikhan 1 549 1 477 Õàðèãèéí ãîë Kharigiin gol 96 96 Õàâèðãà Khavirga 20 520 20 278 Õàíãè Khangi 24 581 22 874 Õàíõ Khankh 14 854 14 437 Õîâä Khovd 325 317 26 166 25 922 Цагааннуур Tsagaannuur ×îéáàëñàí Choibalsan 1 557 1 498 Øèâýý õ¿ðýí Shivee khuren 145 891 145 820 Ýðýýíöàâ Ereentsav 5 610 5 603 Òàéëáàð: *Ìîíãîë Уëñûí èðãýä áîëîí ãàäààäûí èðãýäèéã îðóóëàâ. 108 105 ßïîí Japan 11 401 14 140 Ôðàíö France 6 706 Áóñàä Other 59 700 31 204 ХБНГУ Fed.9 120.6 90.Á¿ëýã 19.4 130.5 110.6  105.of Korea 38193 273730 Их Британи UK 5 872 6 209 PR of China ÁÍÕÀÓ 229 451 Èòàëè Italy 2 415 2 810 Êàçàõñòàí Kazakhstan 5 053 5 757 Их Британи UK 5 872 Êàíàä Canada 2 259 2 864 Èòàëè Italy 2 415 ÎÕÓ Russian Fed. Note: *The Mongolian citizens and foreign citizens were included.8 84.3 460 360 15 423 7 093 43 994 200 010 7 120 2 737 7 973 3 173 102 738 7 570 8 545 1 463 14 988 37 533 2011 % 2010 100.3 104.7 97. country.Rep.3 . æèëийн эцсийн байдлаар 19. óëñààð.7 97.

7  Ажиллах Work Àÿëëûí çîðèëãî Äàìæèí ºíãºðºõ Transit Áóñàä* Other Purpose of visit Íèéò 10.8 3.0 Asia 24.2 90.0 100. Õóâèéí æóðìààð Private 39. Inbound and Outbound passengers 19. ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ 2011 ОНД ОРСОН ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ.6 0.0 31.6 1. äàëàéí Äîðíîä Àçè á¿ñ íóòàã Á¿ãä Àìåðèê Hîìõîí Åâðîï Îéðõè ªìíºä Àôðèê Total America East Asia Europe Middle South Africa äàëàéí Äîðíîä Àçè and the East Asia Pacific á¿ñ íóòàã Official  3. æèëийн эцсийн байдлаар NUMBER OF INBOUND AND OUTBOUND FOREIGN PASSENGERS THROUGH THE BORDER OF MONGOLIA. Àëáàí àæëààð Official ÝõÕóâèéí ñóðâàëæ: Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý æóðìààð Private Source: Report of General Authority for Border Protection of Mongolia Æóóë÷ëàë Ажиллах Äàìæèí ºíãºðºõ Áóñàä* Tourism Work Transit Other 2011 Òàéëáàð: *Áàéíãà îðøèí ñóóõ.5 1.5 21. ¯¿íýýñ: Á¿ñ íóòãààð Of which: By regions Á¿ãä Àìåðèê Hîìõîí Åâðîï Îéðõè ªìíºä Àôðèê Ç¿¿í Açè.0 100.0 19.9 21.8 8. ä¿íä ARRIVALS OF FOREIGNTourism  PASSENGERS FROM ABROAD.4 46.Rep.2 6.0 4.6 0.02010 100.0 0. жилийн эцсийн  Y¿íýýñ: Of which: байдлаар Àëáàí àæëààð Official 21.6 100.9 68.3. Note: *The citizens included by purpose who came usual residence.1 5.10.of Germany Hong Kong Sweden New Zealand India Japan Other Á¯ÃÄ ÀÍÓ Àâñòðàëè ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ Äàíè Èíäîíåç Их Британи Êàçàõñòàí Êàíàä Íèäåðëàíä ÎÕÓ Óêðàéí Ôðàíö ХБНГУ Хîíêîíã Øâåä Øèíý Çåëàíä Ýíýòõýã ßïîí Áóñàä 2009 2010 2011 464 850 11 508 3 741 38 551 232 038 662 204 5 895 5 094 2 273 2 791 109 391 978 6 737 6 995 435 1 667 716 952 11 496 22 726 557 483 12 982 5 471 42 551 290 092 676 246 6 228 5 792 2 887 3 248 125 543 824 7 543 8 220 793 1 632 882 949 14 279 26 645 627 007 16 445 7 981 44 810 346 984 734 600 7 436 8 140 3 711 3 283 104 916 1 089 7 708 8 750 1 903 1 499 1 059 1 611 15 336 43 012 1585905 Ýìýãòýé Female 117 457 4 828 2 235 14 244 16 256 300 112 2 187 2 903 948 1 359 48 852 261 3 369 3 059 661 631 298 221 4 555 10 178 691218 2009 2010 2011 471 960 11 515 3 744 39 243 236 107 655 205 5 927 5 134 2 288 2 757 111 113 1 146 6 695 7 052 530 1 679 735 990 11 586 22 859 553 175 12 931 5 396 42 400 285 432 681 234 6 271 5 617 2 864 3 252 126 746 871 7 577 8 225 886 1 629 878 945 14 222 26 118 621 510 16 209 7 950 44 767 343 616 732 585 7 364 8 022 3 649 3 268 105 173 1 094 7 654 8 795 1 773 1 474 1 073 1 598 15 340 41 374 1589565 Ýìýãòýé Female 117 636 4 834 2 266 14 230 16 237 303 108  2 168 2 960 947 1 344 49 126 257 3 349  3 091  583 617 303 219 4 557 10 137 695139 19.2  0.6 24.Section 19.8 ýçëýõ õóâèàð. by geographical regions and percentage INBOUND OF FOREIGN PASSENGERS IN THE 2011.0 by purpose 8.2 69.0 21. study and other. ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ 2011 ОНД ОРСОН ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ.4 18.1 2009 5.8 2.6 19.52011 100. Y¿íýýñ: Of which: Note: *The citizens included by purpose who came usual residence. á¿ñ íóòãààð.0 as end of the selected years Àæèëëàõ Work  Àÿëëûí çîðèëãî Бусад Purpose of visit Other  Íèéò Total 2009 100.5 1.7  26.0 as end of the selected years Æóóë÷ëàë Tourism 21. percentage.0 7.7 2.5 Total 26.5 37.0 100. by purpose of visit.0 0.0 100.4 18.8 0. at the end of the selected years Îðñîí Óëñ Ãàðñàí Inbound òîî number Outbound Country Total USA Australia Rep.0 37.0 74. 19.9 31.5 1.3 East 1.7 17. àÿëëûí çîðèëãîîð. óëñààð.0 0.2 74.5 0.7 0.7 2.Õóâèéí ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝРОРСОН ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÒÎÎ. and 46.1 23.0 100.4 America 69. ä¿íä ýçëýõ õóâèàð.1 60.1 South 1. ä¿íä ýçëýõ õóâèàð ä¿íä ýçëýõ õóâèàð INBOUND OF FOREIGN PASSENGERS IN THE 2011.5.9 17. ñóðàëöàõ áîëîí áóñàä çîðèëãîîð èðñýí èðãýäèéã îðóóëñàí áîëíî. жилийн эцсийн байдлаар 35.8 0.4Middle 0.2 0.5 100.6 0.0 17.4 1. àÿëëûí çîðèëãîîð.1 23. by geographical regions and percentage Àÿëëûí çîðèëãî Àÿëëûí çîðèëãî Purpose of visit Íèéò Total Purpose of visit 100.4 1.3 0.2 0.0 90.0 7. ñóðàëöàõ áîëîí áóñàä çîðèëãîîð èðñýí èðãýäèéã îðóóëñàí áîëíî.9 4.4.4 2.6 Òàéëáàð: *Áàéíãà îðøèí ñóóõ.6 æóðìààð Private  ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ 100.8 2.0 100. study and other.7 2.0 17. and percentage.1 60.1 0.0 Total Y¿íýýñ: Of which: Àëáàí àæëààð Official  Õóâèéí æóðìààð Private  Æóóë÷ëàë Tourism  Íèéò Total Àæèëëàõ Work  Y¿íýýñ: Of which: Бусад Other  Àëáàí àæëàà𠯿íýýñ: Á¿ñ íóòãààð Of which: By regions Ç¿¿í Açè. Æóóë÷ëàë 100.0 Africa Asia 0. Ýõ ñóðâàëæ: Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý Source: Report of General Authority for Border Protection of Mongolia 123 .5 0.1 100.0 0. ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ. by country. ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝРОРСОН ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ.2 of visit.7 10.0 FROM ABROAD.of Korea PR of China Denmark Indonesia UK Kazakhstan Canada Netherlands Russian Fed.1 0.5 21.9 4.9 68.2 2.4.2 3.0 100.1 0.4 2.2  0.8 3.0 2.6 2010 100.2 6. Ukraine France Fed.1 East Europe and the 4.4 17.2 0.5 Pacific 35.9 ARRIVALS OF FOREIGN PASSENGERS 19.042. á¿ñ íóòãààð.1 0.6 0.2 42.5.6 0.4 2.4 17.0 100.0 39.0 19.0 0.

6 -38.0 9.7 -6.0 ×îéð Äàðõàí Ñàéíøàíä Çàìûí-¯¿ä Ìàíäàëãîâü Äàëàíçàäãàä Õàíáîãä Ñ¿õáààòàð Áàðóóíõàðàà Ç¿¿íõàðàà Çóóíìîä Choir Darkhan S ainshand Zamiin-Uud Mandalgovi Dalanzadgad Khanbogd Sukhbaatar Baruunkharaa Zuunkharaa Zuunmod -20. öàã óóðûí õ¿ðýýëýíãèéí ìýäýý.8 -19.5 -3.2 -2.5 -17.5 -2.5 -40.5 -3.0 -0.0 0.5 -3.2 0.0 -20.1 -36.0 -16.9 -6.5 Ç¿¿í á¿ñ -8.3 -15.6 -3.7 3.0 11.0 -23.9 0.0 -3.8 -13.9 -4.0 -30.2 -2.6 4.0 -24.8 Ulaanbaatar -33.6 -2.4 0.0 -0.3 -0.2 -32.0 11.8 -32.8 -20.1 -16.0 -25.5 2.0 4.5 2.0 -12.6 -5.4 -29.6 -0.1 -9.8 -0.1-èéí ¿ðãýëæëýë Table 20.0 -24.1 -24.0 -30.0 6.2 -18.6 Õàíãàéí á¿ñ 6.2 -2.7 -4.4 -41.0 13.7 -23.8 Ç¿¿í á¿ñ -13.2 -29.1 -17.0 3.2 -7.0 -7.0 -28.6 -0.2 -16.0 -10.7 5.1 -1.5 -8.2 -0.0 -10.5 -36.2 -2.1 4.7 -29.1 -3.5 -10.0 -20.1 -30.1 -31.2 -10.3 -21.0 8.6 -30.3 -22.6 ×îéð Äàðõàí Ñàéíøàíä Çàìûí-¯¿ä Ìàíäàëãîâü Äàëàíçàäãàä Õàíáîãä Ñ¿õáààòàð Áàðóóíõàðàà Ç¿¿íõàðàà Çóóíìîä Choir Darkhan Sainshand Zamiin-Uud Mandalgovi Dalanzadgad Khanbogd Sukhbaatar Baruunkharaa Zuunkharaa Zuun mod -5.0 11.7 -33.7 -0.0 Ýõ ñóðâàëæ: Óñ.5 2.5 -0.0 -7.9 -12.0 Khangai region -3.6 -2.0 -29.0 -9.4 -32.2 1.1 -22.0 ×îéáàëñàí Áàðóóí-Óðò ªíäºðõààí Choibalsan Baruun-Urt Ondorkhaan -8.8 -7.0 -0.3 -9.0 -1.0 4.0 6.9 0.9 -3.0 -19.9 -7.0 -14.3 -3.0 6.7 -3.1 -6.2 2.0 -6.2 -0.6 -3.5 -31.0 Eastern region -3.0 -17.9 Òºâèéí á¿ñ 0.8 -1.1 1.1 -30. ÖÀà ÓÓÐ.0 -16.2 -6.0 -22.2 1.4 -35.0 -24.6 -17.2 -21.4 1.0 Khangai region -33.0 -24.9 -0.1 -0.5 -2.4 0.1 -1.4 2.8 -32.0 -23.6 -2.7 -22.8 -43.0 6.0 -19.0 13.3 0.7 -2.3 -20.6 XII -32.0 -35.0 -23.0 -8.0 -23.3 Òºâèéí á¿ñ -10.5 -21.8 Óëààíáààòàð -10.0 3.8 -17. ÀÃÀÀÐÛÍ ÁÎÕÈÐÄÎË METEOROLOGY AND AIR POLLUTION 20.9 -37.0 5.1 -34.5 -2.0 -14.2 6.0 -20.1 5.8 -31.1 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar -5.6 -24.5 -13.1 -2.0 -20.6 2.5 -0.5 -18.2 -10.6 Öýöýðëýã Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Ýðäýíýò Àðâàéõýýð Õàðõîðèí ̺ðºí Õàòãàë Tsetserleg Bayankhongor Bulgan Erdenet Arvaikheer Kharkhorin Moron Khatgal 0.3 1.0 -3.6 -9.0 -22.2 -36.1 -33.0 4.0 5.6 -38.0 -21.0 5.5 -2.8 -23.0 2.6 -1.7 -1. Öàã óóð.8 -2.6 -2.0 4.5 -19.0 -15.0 -22.3 -1.0 11.0 -25.0 -14. Source: Data of the Institute of Meteorology and Hydrology.1 -2.5 Óëààíáààòàð -3.0 -25.0 1.1 -20 .1 -7.5 -5.4 1.1 ÖÀà ÓÓÐÛÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ METEOROLOGICAL PARAMETERS Öàã óóðûí ñòàíöûí áàéðøèë Meteorological stations 0 Àãààðûí äóíäàæ òåìïåðàòóð ( C) 0 Average of air temperature ( C ) 2009 XII 2010 XII ªëãèé Àëòàé Óëèàñòàé Òîñîíöýíãýë Óëààíãîì Õîâä Olgii Altai Uliastai Tosontsengel Ulaangom Khovd -15.9 -31.1 -20.8 -2.4 0 ¯íýìëýõ¿é áàãà òåìïåðàòóð ( C) Minimum temperature ( 0 C) 2009 2010 2011 XII XII XI Western region -26.0 -16.5 -6.2 -26.9 -19.0 -1.4 -23.7 Õàíãàéí á¿ñ -7.3 -29.4 -1.7 -13.3 -3.8 -31.2 -4.4 -30.4 -21.0 ×îéáàëñàí Áàðóóí-Óðò ªíäºðõààí Choibalsan Baruun-Urt Ondorkhaan -20.6 -33.0 -15.2 124 Maximum temperature ( 0 C) 2010 2011 XII XI XII Áàðóóí á¿ñ 5.1 -34.0 -2.2 -2.4 -0.0 -0.0 -24.7 -6.2 1.4 0.8 -0.0 -25.4 -16.0 -19.8 -4.0 -35.8 -38.5 -5.4 3.7 -38.1 -7.0 -22.0 -33.9 -1.0 -20.1 -0.0 -1.2 -1.0 -24.8 -5.0 -17.0 -30.6 -25.0 -20.1 -3.3 -3.3 -32.0 -20.7 -21.3 0.0 -29.6 1.6 7.0 -17.3 -33.5 -1.0 -30.1 -37.5 2.0 5.4 0.9 12.0 -34.5 -32.0 -15.9 -28.2 -10.4 -22.7 -20.2 1.9 -11.1 1.5 .9 -31.0 -20.7 -0.8 -20.8 -0.1 -21.7 -1.0 -34.0 -23.Á¿ëýã 20.7 4.8 0.7 0.1 -0.9 -14.6 -19.2 0.1 -30.6 -21.1 -43. àãààðûí áîõèðäîë XX.0 -17.3 Central region -32.9 -8.3 -35.6 -4.4 -32.0 Öýöýðëýã Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Ýðäýíýò Àðâàéõýýð Õàðõîðèí ̺ðºí Õàòãàë Tsetserleg Bayankhongor Bulgan Erdenet Arvaikheer Kharkhorin Moron Khatgal -16.0 0.5 -0.1 -12.4 5.6 -29.6 -38.1 -20.4 -1.6 -2.2 -9.8 -3.5 -28.6 -14.1 6.1 -35.5 -28.1 -2.0 -2.4 -31.1 -0.0 -19.0 -24.0 -7.0 -15.4 -13.0 -30.2 2.1 Îëîí æèëèéí äóíäàæ òåìïåðàòóð ( 0C )-òàé õàðüöóóëáàë : +.8 2.0 2.7 -14.8 -9.1 continuation ) Öàã óóðûí ñòàíöûí áàéðøèë Meteorological stations ¯íýìëýõ¿é èõ òåìïåðàòóð (0C) 2009 XII ªëãèé Àëòàé Óëèàñòàé Òîñîíöýíãýë Óëààíãîì Õîâä Olgii Altai Uliastai Tosontsengel Ulaangom Khovd 0.5 -15.6 -10.0 -24.0 6.0 7.4 -46.2 -0.0 -13.4 -24.6 -2.2 -7.3 -11.0 -1.3 -34.1 -27.9 -12.0 8.6 -3.0 7.1 0.3 -2.5 0.5 -2.7 -6.7 -5.7 -16.4 -1.3 (Õ¿ñíýãò 20.0 -38.0 4.1 -2.2 -15.0 -21.2 -0.9 -31.4 -4.7 -26. Comparison with multi year 0 mean temperature ( C ) : +.6 -1.2 -24.0 -8.0 -1.6 -3.1 Eastern region -34.6 -0.9 -33.6 -8.3 -7.0 -30.1 -21.0 -27.0 10.3 -9.3 -3.0 -36.4 6.0 -23.4 2.8 -2.0 -10.3 -34.6 -10.9 -12.2 -22. 2011 XI XII Áàðóóí á¿ñ -7.9 Ulaanbaatar -1.0 9. 2009 2010 2011 XII XII XI XII Western region 0.9 -5.8 -28.3 -46.6 -0.9 -35.7 -38.0 12.6 0.0 7.0 7.6 -4.0 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar -20.0 -1.1 -20.7 Central region -1.8 0.3 -5.2 -10.7 -39.7 -3.1 0.6 -1.0 -34.5 -20.9 -19.7 -0.9 4.6 -32.3 -36.

854  .048  …  0..009 95.  .150  0.  …  …  Äàðõàí-Óóë** Îðõîí** Darkhan-Uul Orkhon Õàðóóë Post Õàðóóë Post 1-ð 1st 1-ð 1st 2-ð 2nd 2010 2011 2010 2011 2010 2011 XII XII XII XII XII XII 0.  0.005  0..047  0..  .  .  ..  .104  0..There was not measurement on the post in the current month.010  0.039  0..0  100..0  89  93  1.7 12....  . the 4th-post (around the 13th micro district).0  44  0.  .2 ÀÃÀÀÐ ÄÀÕÜ ÁÎÕÈÐÄÓÓËÀÃ× ÁÎÄÈÑÛÍ ÀÃÓÓËÀÌÆ.145  0.064  0.....548  2.3 6.0  100..5 1.0 1..008  0.056  0.5 3.2 2.0  .  …  …  .  .3 7..0  89  0.2 3.9 10..075  0.1 6..061  0.5 0...5 Average  Maximum  MN by day  Äóíäàæ Average  Xàìãèéí èõ ÕÕÕ-ýýñ äàâñàí õóâü ÕÒ-õîíîãîîð Maximum  Exceeding percent of AQS  MN by day  ìã/ì3 mg/m 3 Óëààíáààòàð* Ulaanbaatar Õàðóóë Post*** 1-ð 1st 2-ð 2nd 3-ð 3rd 4-ð 4th 5-ð 5th 6-ð 6th 7-ð 7th 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII 0.7 2..0  100.....5 ÕÒ-õîíîãîîð Îçîí Î3 Maximum  Äóíäàæ Particulate matter ÕÕÕ-ýýñ äàâñàí õóâü PM 10 ÕÒ-õîíîãîîð Òîîñ PM2.0  95..0  100....  …  .020  .776  1.4 3.by daily average..  .0 1.  .0 1.9 Õàíãàéí á¿ñ 10.0  …  69  …  0.0  31  ..  .1 2.0  …  25  23  …  ..2 14...0 (Õ¿ñíýãò 20. Meteorology and air pollution Öàã óóðûí ñòàíöûí áàéðøèë Meteorological stations ªëãèé Àëòàé Óëèàñòàé Òîñîíöýíãýë Óëààíãîì Õîâä Olgii Altai Uliastai Tosontsengel Ulaangom Khovd Öýöýðëýã Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Ýðäýíýò Àðâàéõýýð Õàðõîðèí ̺ðºí Õàòãàë Tsetserleg Bayankhongor Bulgan Erdenet Arvaikheer Kharkhorin Moron Khatgal ×îéð Äàðõàí Ñàéíøàíä Çàìûí-¯¿ä Ìàíäàëãîâü Äàëàíçàäãàä Õàíáîãä Ñ¿õáààòàð Áàðóóíõàðàà Ç¿¿íõàðàà Çóóíìîä Choir Darkhan Sainshand Zamiin-Uud Mandalgovi Dalanzadgad Khanbogd Sukhbaatar Baruunkharaa Zuunkharaa Zuunmod ×îéáàëñàí Áàðóóí-Óðò ªíäºðõààí Choibalsan Baruun-Urt Ondorkhaan Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Õóð òóíàäàñíû íèéëáýð (ìì) Sum of precipitation (mm) 2011 2009 2010 XII XII XI XII Áàðóóí á¿ñ 0.725  2..  …  …  .0 3.300  3.106  …  0.  4  .0  100.  .  .  100.9 13.4 0..8 3..0  0.016  0..2 8.006  0..  …  …  …  …  92.400  5.459  …  1...1 2...0  92  0... in December of selected years Àãààðûí áîõèðäëûí ¿ç¿¿ëýëò Indicators of air pollution Õ¿õýðëýã õèé SO2 Äóíäàæ Xàìãèéí èõ Sulphur dioxide SO 2 ÕÕÕ-ýýñ äàâñàí õóâü Exceeding percent of AQS  ÕÒ-õîíîãîîð MN by day  Àçîòûí äàâõàð èñýë NO2 Äóíäàæ Xàìãèéí èõ Average  Nitrogen dioxide NO 2 ÕÕÕ-ýýñ äàâñàí õóâü Exceeding percent of AQS  ÕÒ-õîíîãîîð MN by day  Í¿¿ðñòºðºã÷èéí Äóíäàæ Average  äóòóó èñýë ÑO Carbon dioxide CO Xàìãèéí èõ ÕÕÕ-ýýñ äàâñàí õóâü Maximum  Exceeding percent of AQS  ÕÒ-õîíîãîîð MN by day  Òîîñ PM10 Average  Xàìãèéí èõ Maximum  Exceeding percent of AQS  Ozone O 3 MN by day  Äóíäàæ Average  Xàìãèéí èõ Maximum  Exceeding percent of AQS  Particulate matter ÕÕÕ-ýýñ äàâñàí õóâü PM 2.8 1..099  0...082  0.0  95.4 1.  .0  100.0 0..  .7 0.0 44 0.  .6 0.012  0.620  0.216  87..127  0..0  …  26  20  25  16  …  0.627  1....  …  …  …  .0 7..5 4.  …  …  …  …  .1-èéí ¿ðãýëæëýë Table 20.088  0...117  0.750  5.0  97.... 6-ð õàðóóë (Îôèöåðóóäûí îðäîí).. 5-ð õàðóóë (32-ûí òîéðîã).704  6.1 3.343  0.8 3.357  0.  ..  0.  .088  0. 7-ð õàðóóë (Õàðõîðèí çàõ) îð÷èìä õýìæèëò õèéñýí..7 0....0  93  .072  …  96...  ..169  .125  0..  .115  0..577  .  0.4 0.0  92.  .400  5... ** Darkhan-Uul and Orkhon aimags post-by measuråment of the particular time.934  1..7 6.0  50.530  .  …  90..2 4..  …  …  ..185  0.6 0.004  0.008  . 4-ð õàðóóë (13-ð õîðîîëîë).700  3.014  0..0 44 … … ...900  …  100.2 7..168  0.  …  …  .  …  100.3 1...103  0....063  0.071  …  0.0  90  ..1 7.7 9.9 0..  0.0  90  0.6 11.  31  29  31  26  .  …  0..9 2.060  0..0  31  93  0.4 0..  . .0  89  93  0..062  0.087  0..0 4.065  0..1 4.9 1.0  54  .005  0...044  100.139  0.0  33  0....  0.8 2..600  100.  …  …  .  . the 5th-post (around the 32nd Toirog).0  0..0 2.  .  4..6 6. the 2nd-post (around the West crossroad)..0 6.0  13  .Section 20.2 1.0  .0  4...  2.0  93  Òàéëáàð: * Óëààíáààòàð õîòûí àãààðûí áîõèðäëûí ìýäýýã õîíîãèéí äóíäæààð ¿ç¿¿ëýâ.041  0.530  15.0  16  …  …  ..078  .  …  .900  11.0  31  93  0.  .8 5.0  88.106  0..  0.  .006 0..  …  …  .050 0..0 1....0  0. *** Óëààíáààòàð õîòûí 1-ð õàðóóë (Ìèøýýë-Ýêñïî òºâ).271  .  .. ÕÕÕ-õ¿ëöýõ õýì õýìæýý ÕÒ-õýìæèëòèéí òîî Note: * Ulaanbaatar city's posts . æèë á¿ðèéí 12 äóãààð ñàðûí áàéäëààð CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.044  0.  … … 65.3 2.7  100..066  0....471  …  0.400  …  3....  … … … … .5 Òºâèéí á¿ñ 3..  .6 2..  …  0...266  …  5.6 3. 3-ð õàðóóë (1-ð õîðîîëîë).8 11....0  44  0.402  0....102  100.4  ...0  26  .125  .3 1.  ..400  0.3 6...6 2.9 Ç¿¿í á¿ñ 4...203  0.  ...2 15.5 2..325  5.  0.245  0.  .080  0.  .112  44. ** Äàðõàí -Óóë. Òóõàéí ñàðä õýìæèëò õèéãäýýã¿é..036  0..1 6.0  20  4  …  1.  …  .2 4.0  100.5 0.4 3.112  0.  100.9 1..  0.138  . *** Measuring areas by Ulaanbaatar city's posts: The 1st-post (around the Misheel-Expo center).876  ..557  3....530  0. Îðõîí àéìãèéí ìýäýýã òóõàéí ¿åèéí õýìæèëòèéí ä¿íãýýð àâàâ.  90.  29  29  26  .2 3.3  ...450  0..  …  .  0..5 24.551  1.0 4.153  0..  …  1.180  …  …  …  …  67.  .9 1.0  .5  8  …  …  .  …  0.  .  31  29  31  .  93  87  93  .0 1..  ..1 5.057  …  0....046  0.2 3.022  0.8 3.0  18  1.374  0.044  0..5 1..7 0.7 1.8 12.  … … … … …  …  …  …  .  …  ..  .0  93  0.  0...6  100.5 0.6 2.... the 6th-post (around the Offitseruudiin ordon) and the 7th-post (Kharkhorin market)....0  21  31  0.  …  …  …  …  87.061  0..829  0..2 0...  0..049  .  0.  96.0 2..010  1.0 4..  ...  ..2 2.  14  .0  42  .  .  100.  …  78  65  .2  94.0  0.  …  …  …  …  .0  ..0 1..0  …  26  27  …  2.2 1.549  .  100.8 5.  .  .054  0...160  0.060  0.  .6 0.143  0.5 8.5 2..9 1..  … … … … ....065  0.3 2.062  1.9 3.. ÀQS-Air Quality Standard MN-measured number 125 ..7 2.105  0..5 1.  .070  3.172  0. ....  ...  …  0..  …  …  …  …  .  1.1 continuation ) Øîðîîí áîëîí öàñàí Ñàëõèíû ¿íýìëýõ¿é èõ øóóðãàòàé ºäðèéí òîî õóðä (ì/ñ) Number of dust and Maximum wind speed snow storm days (m/s) 2011 2011 2009 2010 2009 2010 XII XII XI XII XII XII XI XII Western region 22 30 22 8 7 8 1 24 26 21 10 4 2 16 14 14 4 1 2 2 10 14 14 5 3 5 8 9 14 6 1 16 24 17 4 3 3 Khangai region 17 18 17 16 7 6 1 3 16 18 12 9 2 2 1 14 20 14 6 1 3 14 18 16 6 23 18 19 10 5 5 1 15 26 14 18 9 12 9 10 15 17 7 7 2 3 1 16 22 16 10 1 4 3 Central region 22 14 9 8 3 2 1 17 14 12 5 2 1 1 18 20 14 12 2 5 2 24 16 12 9 1 8 4 40 23 20 14 6 6 3 3 24 24 16 5 2 11 5 1 20 20 12 10 2 4 3 16 14 13 7 1 2 1 13 14 10 6 9 12 7 4 1 20 19 14 8 2 9 Eastern region 17 14 16 8 1 11 2 3 16 14 15 9 3 8 1 1 21 18 8 10 2 6 2 Ulaanbaatar 18 13 13 9 3 1 20.1 13.119  0.5 4..  0.0  3  0.1 3.8 4...0  .  14....7  0.109  0..868  ..0  87  0..045  0.. the 3rd-post (around the 1st micro district).4 2.0  44  0. 2-ð õàðóóë (Áàðóóí äºðâºí çàì)....0  23  16  .094  0.649  0.  0.3 Óëààíáààòàð 5.5 3.  .9 1.378  0.164  0.0  5.365  .5 3.  .0  18  .025  0.120  0.0 3.105  0..7 8......6 4.0  …  10  23  11  …  0..9 1.065  0..0  100.058  0.7 2.040  0.  .  …  …  …  …  .350  …  1..050  2.067 58..

0 4.9 88 453.5 Äîòîîäûí àðõèíû on domestic alcoholic Äîòîîäûí òàìõèíû on domestic tobacco 422 804.9 124.7 61 000.6 5 686.6 504 407.1 148.7 337 422.1 33 126.2 1 541.7 58.5 54 735.1 112 347.5 160 944.7 85.8 134.0 251 746.6 119.5 160 283.2 143. äèçåëèéí ò¿ëøíèé on fuel and gasoline 92 546. 2011 % 2010 3 122 464.9 35.7 545 303.6 7 390.0 34 198.0 56 357.9 Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãûí òàòâàð Taxes on wages and salaries Õóâü õ¿íèé îðëîãûí òàòâàðûí áóöààí îëãîëò Personal income tax refund 6 151.0 13 812.9 168 898. òàìõèíû on imported alcoholic and tobacco 24 791.8 309 497.9 337 237.0 3 636 866.8 - 241 019.0 831 827.7 109.8 17 679. at current prices Îðëîãûí òºðºë ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ.5 126.6 Èìïîðòûí àðõè.9 60 540.8 Price increase tax of some products 423 171.3 974 970.8 1 428 556.8 54 525.7 31 521.7 1 111.1 on vehicles Exports duties Other taxes Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Stamp fees Àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóëûí áîëîí àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð Fee for exploration and mining special permit of the mineral resources Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Royalty Óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð õàéãóóë õèéñýí îðäíû íºõºí òºëáºð Payment for deposit explored by the state budget Ãàçðûí òºëáºð Îéãîîñ õýðýãëýýíèé àøèãëàñíû òºëáºð Land payment 3 170.6 Îíöãîé àëáàí òàòâàð Excise taxes Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Income of special purposes Àâòîáåíçèí. îíû ¿íýýð ACTUAL REVENUE OF GENERAL GOVERNMENT.5 1 730.9 87.2 100.3 85.2 16 786.4 48 637.6 156. ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð Taxes of Herdsmen Unidentified business revenues 3 403.2 165.2 4.7 131.1 112.9 136.7 51 407. tog.8 185.5 5 734.1 450 427.6 190.8 àëáàí Õóâèàðàà àæ àõóé ýðõëýã÷äèéí îðëîãûí òàòâàð Ìàë á¿õèé èðãýäèéí îðëîãûí òàòâàð Îðëîãûã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é èðãýäèéí òàòâàð Áóñàä Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà.2 4 400 621.3 149 503.1 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.8 129.6 182.1 52.4 230 673.8 390 854.6 206.8 77 323.9 9 286.2 Fee on usage of timber 1 981.8 55 850.0 122.8 16 786.6 189.6 38 487.2 47 755.9 - 3 122 464.9 191.9 Taxes on foreign trade 193 321.8 34 891.4 Value added tax Äîòîîäûí áàðàà. õóðààìæ Payment for air pollution and other fees 7 609.5 4 141 274.9 133.0 Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Hunting fee 3 687. ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿.2 68 640.2 34 666.0 113.7 137.0 2 688 236.2 184.5 Taxes on domestic goods & services 865 325.0 35 021. ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ TOTAL REVENUE AND GRANTS ÒÎÃÒÂÎÐÆÓÓËÀËÒÛÍ ÑÀÍ STABILIZATION FUND ÍÈÉÒ ÒÝÍÖÂÝÐƯ¯ËÑÝÍ ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ Ä¯Í ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ ÎÐËÎÃÎ ÁÀ TOTAL EQUILIBRATED GRANTS CURRENT REVENUE ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ REVENUE AND TAX REVENUE Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Õ¿í àìûí Income tax Corporate income tax Personal income tax 2011 ñàÿ òºã mln.1 113.7 134.9 365 173.0 31.6 38 487.3 26 278.5 Customs duties 193 131.8 295.2 2 106.2 185 146.5 571 714.9 17 071.2 165.6 55 102.5 135.8 Èìïîðòûí áàðààíû ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò on imported goods VAT 804 152.3 160.0 ìîä.8 75 929.6 4 572.6 9 206.5 41 558.0 16 917.2 175.5 143.9 140.6 13.3 13 774.8 1 541.0 268 526.5 163 053. ¿éë÷èëãýýíèé on domestic goods & services 207 721.0 Àãààðûí áîõèðäëûí òºëáºð áîëîí áóñàä òàòâàð.0 2 357.7 57 585.2 4 159 601.0 8 938.8 11 348.6 1 108 325.6 174.9 140.1 174.0 119.0 293 952.9 3 135.8 5 686.4 Others 7 216.5 159.5 97. òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Íàâèãàöûí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Õºðºí㺠õóäàëäñàíû îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî 126 2010 Types of revenue ò¿ëýý NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Oil petroleum Navigation fee Revenues from budget entities Others CAPITAL REVENUE Revenue from immovable assets GRANTS AND TRANSFERS From foreign Governments .3 139.2 3 078 290.2 118.7 Èìïîðòûí ïèâîíû Ñóóäëûí àâòîìàøèíû Äîòîîäûí ïèâîíû on imported beer on vehicles on domestic beer 5 090.4 390 053.7 68 046.2 1 717.4 103.8 149.0 9 927.0 Taxes on self-employment 6 791.0 215 079.Õàâñðàëò 1.2 12 177.8 138.2 Social security contributions Property taxes 331 309.1 579 119. äèçåëèéí ò¿ëøíèé òàòâàð Àâòîòýýâðèéí áîëîí ººðºº ÿâàã÷ õýðýãñëèéí òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí òàòâàð Áóñàä òàòâàð on fuel and gasoline 10 288.1 11 311.5 151.5 100.2 295.0 Àâòîáåíçèí.7 111.7 36 167.

3 147.4 139.2 118.5 92 546.0 9 927.0 126.1 ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.6 24 791.0 804 152.Appendix 2.7 337 422.5 100.1 114.7 51 407.9 140.9 2 842 686.7 68 046.4 3 065 445.4 105 691. ¿éë÷èëãýýíèé on domestic goods & services 207 721.4 Äîòîîäûí áàðàà.8 11 348.5 NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Oil petroleum Navigation fee Revenues from budget entities Others GRANTS AND TRANSFERS 127 .6 Taxes on foreign trade 193 321.8 75 532.8 8 397.9 87.9 - 241 019.4 48 637.2 2 253 700.8 855 036.7 111.1 126.1 174.6 94.9 337 237.9 - 2 488 490. äèçåëèéí ò¿ëøíèé òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí òàòâàð Áóñàä òàòâàð on imported alcoholic tobacco on imported beer on vehicles on domestic beer and Income of special purposes on fuel and gasoline 7 390.7 1 541.4 3 306 465.7 - From foreign Governments Subsidy for state hospital 315 783.2 177 667.6 27 779.3 33 933.5 423 171.5 137.5 193 131.9 124.6 1 411 485.4 55 428.9 Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóëûí áîëîí àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð Stamp fees Fee for exploration and mining special permit of the mineral resources Óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð õàéãóóë õèéñýí îðäíû íºõºí òºëáºð Payment for deposit explored by the state budget 3 170.3 9 206.6 Customs duties Exports duties Other taxes 189.2 Àãààðûí áîõèðäëûí òºëáºð áîëîí áóñàä òàòâàð.0 601 154.3 390 854. tog.6 206.1 138.0 113.9 35.2 386 933.6 1 937 917.8 139. ¿éë÷èëãýýíèé Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð TAX REVENUE Income tax Corporate income tax Price increase tax of some products Taxes on domestic goods & Value added tax 2011 ñàÿ òºã mln.9 191.7 61 000.4 54 309.5 13.8 7 390. äèçåëèéí ò¿ëøíèé on fuel and gasoline Èìïîðòûí àðõè.8 34 891.0 293 952.8 68 390.8 122.6 9 206.8 54 525.5 155 802.6 Îíöãîé àëáàí òàòâàð Äîòîîäûí àðõèíû Excise taxes on domestic alcoholic Äîòîîäûí òàìõèíû on domestic tobacco Àâòîáåíçèí.5 67.5 830.8 From Local Gov't to Central Gov't 133 433.6 190.0 152 826.7 43 766.2 814 026.6 1 108 325.7 1 111.9 112.8 Èìïîðòûí áàðààíû ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò on imported goods VAT 422 804. òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Íàâèãàöûí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî Óëñûí ýìíýëã¿¿äýä îëãîõ òàòààñ Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ òºâëºð¿¿ëñýí îðëîãî - 19 790. ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ TOTAL REVENUE AND GRANTS ÒÎÃÒÂÎÐÆÓÓËÀËÒÛÍ ÑÀÍ ÍÈÉÒ ÒÝÍÖÂÝÐƯ¯ËÑÝÍ ÎÐËÎÃÎ ÁÀ ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ Ä¯Í ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ STABILIZATION FUND TOTAL EQUILIBRATED REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí Äîòîîäûí áàðàà.1 52.7 222 758.3 134.4 55 850.8 185.0 23 009.0 545 303.1 85.2 175.4 48 594.7 109.1 234 789. 2011 % 2010 2 488 490.1 112 347.2 557.8 2 455 753.1 579 119.0 75 929.3 13 774.2 114.9 365 173.8 20 599.0 268 526.2 12 177.6 62 869.6 174.4 6 118. at current prices Îðëîãûí òºðºë 2010 Types of revenue ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ.4 132.2 68 640.0 54 735.6 2 700.5 123.9 111. õóðààìæ Payment for air pollution and other fees ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿.8 38 487.7 31 521.7 73.0 108.1 Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Hunting fee 3 167.0 35 021.6 5 734.5 97.1 124.2 165. îíû ¿íýýð ACTUAL REVENUE OF CENTRAL GOVERNMENT.7 5 090. òàìõèíû Èìïîðòûí ïèâîíû Ñóóäëûí àâòîìàøèíû Äîòîîäûí ïèâîíû Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Àâòîáåíçèí.9 4.0 126.

5 160 944. ò¿ëýý àøèãëàñíû òºëáºð Royalty 51 697.8 159.2 143.8 132.7 5 686.8 3 403.7 58.3 103.6 436.2 29 439.2 29 439.2 7 763.1 10 288.8 169. 2011 % 2010 360 948. îíû ¿íýýð ACTUAL REVENUE OF LOCAL GOVERNMENT.8 122.1 33 316.7 230 673.7 16 786.1 13 812.8 160 944.0 2 357.6 182.0 Taxes on self-employment 6 791.5 179.Õàâñðàëò 3.7 220.4 153.2 16 786.6 83.9 10 288.5 580 521.2 156.9 165.7 131.1 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.1 127.9 13 778.3 143.1 197 458.2 17 071.7 Àãààðûí áîõèðäëûí òºëáºð áîëîí áóñàä òàòâàð.7 160.6 4 572.8 7 479.9 23 652.9 146.0 Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Hunting fee 520.4 103.0 215 079.4 7 216.6 16 917.0 8 938.1 35 052.9 Personal income tax refund 6 151.0 34 198.9 17 071.1 296.5 151.2 20 136.9 116 764.7 230 673.9 534 295.5 335 125. ¿éë÷èëãýýíèé Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Àâòîòýýâðèéí áîëîí ººðºº ÿâàã÷ õýðýãñëèéí òàòâàð Áóñàä òàòâàð Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóëûí áîëîí àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð TOTAL REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE 2010 2011 ñàÿ òºã mln.0 Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä.5 9 670. at current prices Îðëîãûí òºðºë ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ.0 8 030. tog.2 72 174.7 295.7 98.5 114 004.9 11 311. õóðààìæ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿.5 Land payment 33 126.2 120. òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Õºðºí㺠õóäàëäñàíû îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Óëñûí òºñ⺺ñ àâñàí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã 128 Types of revenue Fee on usage of timber Payment for air pollution and other fees NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Revenues from budget entities Others CAPITAL REVENUE Revenue from immovable assets GRANTS AND TRANSFERS From Central Gov't to Local Gov't 7 609.6 20 136.2 146.5 13 157.8 134.9 9 286.9 216.3 149 503.2 1 981.2 .8 301 809.6 119.5 165.9 17 071.9 TAX REVENUE Income tax Personal income tax Taxes on wages and salaries Taxes of Herdsmen Unidentified business revenues Others Property taxes Taxes on domestic goods & services Income of special purposes on vehicles Other taxes Stamp fees Fee for exploration and mining special permit of the mineral resources 10 288.6 5 686.5 7 250.2 295.3 1 173.3 435.8 887.0 31.5 3 989.4 4 815.8 462 121.9 23 013. ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Õ¿í àìûí Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãûí òàòâàð Õóâü õ¿íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí áóöààí îëãîëò Õóâèàðàà àæ àõóé ýðõëýã÷äèéí îðëîãûí òàòâàð Ìàë á¿õèé èðãýäèéí îðëîãûí òàòâàð Îðëîãûã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é èðãýäèéí òàòâàð Áóñàä ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà.5 14 066.1 143.2 165.

¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ.4 383 963.7 1 015 723.0 342.5 1 387 286.8 120.2 10 594. îíû ¿íýýð ACTUAL EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT.7 170.7 51 208.3 675.0 88 428.6 169. effects 13 078.5 5 046.6 17 315.0 370.0 26 591.4 114. ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ Áàíêíû çýýë áîëîí áîíäûí õ¿¿ Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Electricity Heating Fuel and transportation Communication Water 40.2 -183 915.5 814 354.5 165. øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí. at current prices Çàðëàãûí òºðºë Types of expenditure 2010 ñàÿ òºã mln.6 120.0 10.2 21 750.3 97 863.0 3 490.3 3 716.9 43 102.3 110.2 10 737.3 37 077.0 49 132.4 54 292.6 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà.7 - - Purchase of stationery.1 233 363.0 12 955.2 70.4 3 234 411.2 1 528 097.9 109.7 59 808. at current prices Ýõ ¿¿ñâýð ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐ Õàðèëöàõ áîëîí õàäãàëàìæèéí äàíñíû öýâý𠺺ð÷ëºëò ÌÓÕÑ-ààñ óëñûí òºñºâò øèëæ¿¿ëýõ Çàñãèéí ãàçðûí áîíä Çàñãèéí ãàçðûí çýýë Óðüä÷èëãàà îðëîãî ªì÷ õóâü÷ëàë Sources FINANCING SOURCE FOR BUDGET DEFICIT Current account and deposit account(net) MDF to Central Gov't Gov't bonds Gov't credit Advance revenue Privatization 2010 2011 ñàÿ òºã mln.2 355.2 92.5 6 661.2 409 255.7 1 138.5 166.4 116.9 155.4 93.0 - -233 299. îíû ¿íýýð ACTUAL SOURCES TO FINANCING GENERAL GOVERNMENT DEFICIT.6 Training expenditure Others Interest payments External Other domestic Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Áóñàä øèëæ¿¿ëýã Óëààí áóóäàéí òàòààñ Energy Public transportation Other transfers Subsides of wheat Õóâèéí õýâøëèéí áàéãóóëëàãàä ¿éëäâýðëýë íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð îëãîõ òàòààñ.2 477 496. õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð.7 1 047 631.6 Ãýðýë.2 26.8 449.5 944.3 104.4 131. õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà.5 37 234.8 164 727.1 20 664.9 182.4 497 555.5 561 626. õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð.8 37 709.3 318 245.3 138.5 12 453. öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø.4 124.0 232 368. ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí.2 117.7 37 329.4 648 105.4 518 217.6 117.0 51 444.8 14 573. tog. òóñëàìæ Subsides of enterprise for increasing production Òºñºâ õîîðîíäûí áóñàä øèëæ¿¿ëýã Other intergovernmental transfers Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Other current transfers Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà ͺõºí îëãîâîð Social security fund Social assistance fund Reimbursement Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Repression reimbursement Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã Other current transfers Áóñàä øèëæ¿¿ëýã ÎÓÁ-ûí ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Îéæóóëàëò.1 68 368.2 115.9 2 976.5 159.1 30 250.3 30 693.5 13 360.8 1 668 985.3 119.8 39 628.3 6 834.7 88.4 42 013.0 Food Medicine Repair Rent 50 596.6 118.4 13 215. áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë other transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Geological survey 13 206. 2011 2010 2011 ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ ÄYÍ TOTAL EXPENDITURE AND NET LENDING 3 080 685. tog.6 131. ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services 2 256 282.9 15 683.0 151 346.0 74 838.6 83.2 93.6 15 910.0 -55 659. áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë.8 36 259.8 62 125.Appendix 4.4 259. 2011 2010 -41 779.5 14 520.6 1 166 323.1 4 618.5 490 452.3 247.1 4 792 030.5 115.7 115.7 78. 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Áàðàà.4 121.0 79 964.1 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.2 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.1 174.2 129.4 132.5 232.9 461 469.4 80 502.8 147.2 Forest and other environment expenditure Commodity stocks Foreign financed NET LENDING On-lent foreign project loans Other lending minus repayments % 4.2 6 790.2 100.2 42 327.0 180.6 % 129 .0 12 643.1 801 243.0 123.9 163.1 111 464.9 118.4 1 825.9 26 824.5 29 413.5 140.8 591 039.1 128 354.5 5 228.8 726 854.9 31 370.8 3 724.3 Purchase of uniforms and special clothes 13 819.8 8 958.4 137 742.6 94.8 3 891.2 925 053.9 210.4 7 839.4 761 168.6 180.7 143.9 4 876.6 307 010.7 184 230.4 506 629.1 1 067 167.0 632 429.2 16 163.

7 37 329.7 174.1 25 658.9 18 312.5 Forest and other environment expenditure Commodity stocks Foreign financed NET LENDING On-lent foreign project loans Other lending minus repayments 5 203.5 154.6 1 130.6 123.2 10 737. õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà.6 173.3 2 024 228.0 342.4 66 495.8 6 245.6 36 464.2 10 594. õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð.5 1092 228.4 93.0 120 075.7 475 228.8 285 553. ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí.6 - 164 727.7 174.0 49 132.5 11 832.8 3 891. 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Áàðàà.5 62.0 13 846.Õàâñðàëò 5. õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð. îíû ¿íýýð ACTUAL SOURCES TO FINANCING CENTRAL GOVERNMENT DEFICIT.8 6 069.3 10 774.8 131.8 34 628.8 173.0 -55 659.5 292 537.6 97 863.0 99 218.3 24 458.4 131.8 593 185.7 127. 2011 2010 2011 other transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Geological survey 100. 2011 2010 2011 -122 316.5 29 413.8 73 593.5 232.5 163.0 82 705.6 CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication Water Purchase of stationery.8 3 724.0 3 423 741.7 146.8 451.1 610.1 4 618.7 118.5 588 678. öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø.1 1 393 713.0 10 196.3 117.3 2 976.2 93.5 13 203.2 ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.3 222 334.2 477 496.5 124.3 104.0 122.3 3 899.1 ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.3 15 297.3 1 671.8 857 617.6 42 011.1 81 126.5 Others 184 911.1 119.8 36 259.7 27 792.9 128 354.5 493 613.3 5 265.7 110.9 14 573.1 131 931.6 % 5.0 59 594.0 116.3 773 181.1 190 721.2 129.4 33 636. at current prices Ýõ ¿¿ñâýð ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐ Õàðèëöàõ áîëîí õàäãàëàìæèéí äàíñíû öýâý𠺺ð÷ëºëò ÌÓÕÑ-ààñ óëñûí òºñºâò øèëæ¿¿ëýõ Çàñãèéí ãàçðûí áîíä Çàñãèéí ãàçðûí çýýë ªì÷ õóâü÷ëàë 130 Sources FINANCING SOURCE FOR BUDGET DEFICIT Current account and deposit account(net) MDF to Central Gov't Gov't bonds Gov't credit Privatization 2010 ñàÿ òºã mln.7 5 414.2 48.1 233 363. at current prices Çàðëàãûí òºðºë ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà.4 60.5 29 575.4 2 326.1 13 616.4 442 519.2 20.4 2.9 370.6 602 910.3 38.1 15 906.9 19 189.6 116.2 115.6 1 587. tog.9 210.6 111.6 54 509.9 8 958.0 12 643.0 24 015.4 124.2 70. øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí.1 968.3 115.5 42 417.8 115.8 51 208.6 94. áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë ñàÿ òºã mln.5 162 160.2 26.8 37 709.0 12 955. îíû ¿íýýð ACTUAL EXPENDITURE OF CENTRAL GOVERNMENT. òóñëàìæ Subsides of enterprise for increasing production Îðîí íóòãèéí òºñºâò ºãºõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã Grants to local government Òºñºâ õîîðîíäûí áóñàä øèëæ¿¿ëýã Other intergovernmental transfers Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Other current transfers Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà ͺõºí îëãîâîð Social assistance fund Reimbursement Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Repression reimbursement Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã Other current transfers Áóñàä øèëæ¿¿ëýã Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Îéæóóëàëò.2 29 439.9 51 444.7 134.9 3 420.9 144. effects Purchase of uniforms and clothes Food Medicine Repair Rent special External Other domestic Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Áóñàä øèëæ¿¿ëýã Óëààí áóóäàéí òàòààñ Energy Public transportation Other transfers Subsides of wheat Õóâèéí õýâøëèéí áàéãóóëëàãàä ¿éëäâýðëýë íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð îëãîõ òàòààñ. tog.5 490 452. áîõèð óñíû çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ.2 - % .3 523 026.3 129.3 4 876.4 Interest payments 42 327.7 184 230.6 318 245.5 125.8 909 061.7 88.7 184. ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë.0 449 040.3 -242 946. ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ Áàíêíû çýýë áîëîí áîíäûí õ¿¿ Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ 2010 Types of expenditure TOTAL EXPENDITURE AND NET LENDING 2 366 174.4 358 296.0 26 591.6 54 287.2 20 136.7 1 609 784.0 178.2 121.9 888.8 50 363.2 4 823.0 10 893.0 170 667.9 146.6 724 307.

0 167 101.9 365 377.2 114.2 5 115.0 152 826. õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð.6 100.6 91.7 1 825. ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí. 2011 2010 2011 -2 828.4 238.5 124.4 114.9 5 169.4 206.9 7 489.7 89.9 54.7 580.1 521 166.7 - - 2 412.2 213.3 1 629.2 685. øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí.5 944. áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë. at current prices Çàðëàãûí òºðºë ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà.9 166 157. îíû ¿íýýð ACTUAL EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT.2 6 930. õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà.0 2 172.4 198 276.6 32.0 1 109.1 2 220.1 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.0 118.3 66 841.0 5 000.0 272.0 181.5 2 521. ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ.0 -59 355.0 6.7 Training expenditure Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä ͺõºí îëãîâîð Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã 2010 25. õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð.3 126 435.7 - - % 131 .6 83.7 -59 355.Appendix 6.8 210. 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Áàðàà.4 26 789.0 6 234. öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø.8 2.0 203.5 97 144.9 1 385.7 242.6 2 432. 2011 2010 2011 358 120.9 232.9 1 941.8 210.1 393.3 237.0 2 098.6 24.5 111.9 46 054.6 770. ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Áóñàä øèëæ¿¿ëýã Types of expenditure TOTAL EXPENDITURE CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication Water Purchase of stationery. tog.3 1 138.7 133 433.1 439.0 7 310.0 19.6 155 789.2 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.5 - % 145.9 156. ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë. tog.6 114.2 117.7 2 457.8 100.3 623.3 132.9 53 246. effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Others Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Other transfers Òºñºâ õîîðîíäûí áóñàä øèëæ¿¿ëýã Other intergovernmental transfers Other current transfers Áóñàä øèëæ¿¿ëýã Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Îéæóóëàëò.1 6 630.4 2 436.2 61 623.5 40. îíû ¿íýýð ACTUAL SOURCES TO FINANCING LOCAL GOVERNMENT DEFICIT.7 237.6 107.8 5 527.2 69 209.5 292 593.0 25 936.8 130. at current prices Ýõ ¿¿ñâýð ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐ Õàðèëöàõ áîëîí õàäãàëàìæèéí äàíñíû öýâý𠺺ð÷ëºëò ªì÷ õóâü÷ëàë Sources FINANCING SOURCE FOR BUDGET DEFICIT Current account and deposit account(net) Privatization 2010 ñàÿ òºã mln.0 257.2 190.7 121 577.1 6 348.3 6 061. áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Reimbursement Other current transfers other transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Forest and other environment expenditure Commodity stocks ñàÿ òºã mln.6 - - 1 420.8 -5 349.4 65 527.7 - 149 555.5 126.2 65 527.3 155 789.5 5 696.8 5.5 649.

5 1 797.3 3 763. àéìàã.6 162 941. Àéìàã.6 Óëñûí òºñ⺺ñ îëãîæ áàéãàà ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã Grants from Central Gov't 2010 2011 20 136. íèéñëýëýýð ACTUAL EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT.8 164 240.5 3 257.8 9 399.1 8 249.7 Òºâèéí á¿ñ 84 599.2 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.1 3 116.6 9 353.6 2010 2011 340 812.8 8 879.7 72 944.8 Eastern region 16 577.4 6 581.5 5 616.4 9 978.5 3 300. îíû ¿íýýð.5 10 475.7 6 377.0 2 520.0 10 243.8 2 416.9 110 612.9 Ulaanbaatar 103 523.3 - 2 570.3 103 523.6 5 503.7 10 076.1 4 247.6 1 044.7 9 645.7 6 306.7 7 102.4 5 431. tog.7 1 261.1 10 021.2 4 274.5 521 166.0 102 805.8 7 449.9 5 360.8 7 072.5 22 519.0 500.5 5 047.7 3 552.9 5 276.8 Ç¿¿í á¿ñ 18 910.6 14 501.0 35 664.5 Òºâèéí á¿ñ 84 074.1 Ulaanbaatar 162 941.3 7 684. Àéìàã.1 6 306.3 3 645.3 108 965.3 11 522.2 Eastern region 18 662.5 2 486.2 Ç¿¿í á¿ñ 18 662.6 4 904.2 33 306.6 162 941.2 5 206.7 5 184.3 1 000.7 7 581.7 245 855.2 7 576.3 182.9 6 352.3 7 022. at current prices.0 161 669.0 Western region 16 957.7 Õàíãàéí á¿ñ 69 691.2 5 503.4 9 978.6 2 019.0 4 211.5 13 812.3 35 862.5 7 331.5 13 812.8 7 723.2 2 818.7 245 855.1 5 956.2 - 62 669.7 6 569.9 4 771.7 6 569.8 41 898.8 8 879.8 154 476.9 5 310.2 5 080.4 551 082.3 7 684.9 10 672.6 31 259.1 1 069.0 Óëààíáààòàð 159 682.0 5 630.7 245 855.9 3 162.5 14 089.9 5 660.7 67 281.0 Õàíãàéí á¿ñ 69 459.6 - 41 635.9 7 182.0 6 799.0 41 605.9 4 416.7 Western region 25 236. íèéñëýë Aimags and the Capital Íèéò îðëîãî Total revenue 2010 Á¯ÃÄ/TOTAL Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE Ä¿í/Subtotal ÓÁ/UB Îðëîãî Revenue 2011 360 948.1 60 907.0 7 248. tog.7 7 721.9 5 819.0 3 068.1 5 860.1 Óëààíáààòàð 162 941.3 35 862.4 2 636.8 7 723.Õàâñðàëò 7. íèéñëýëýýð ACTUAL REVENUE OF LOCAL GOVERNMENT.9 Áàðóóí á¿ñ 25 810.5 3 031.8 8 528.2 5 379.3 4 335.9 6 352.8 3 667.3 108 965.3 4 581.8 40 745.3 4 063.5 5 239. îíû ¿íýýð. by aimag and the Capital ñàÿ òºã mln.9 3 920.4 5 431.5 1 976.2 24 148.7 Central region 42 964.2 - - 33 306.1 3 116.1 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË.0 Khangai region 59 438.0 7 248.3 4 581.3 - - - - - 7.0 3 920.9 3 411.4 7 416.8 Central region 82 813.3 13 145.7 245 855.0 5 630.6 40 858.0 6 374.9 5 360.2 4 606.4 9 814.6 2 268.6 14 501.3 870.1 850.9 8 993.6 20 898.4 2 951.3 40 764.5 8 310.0 6 799.5 6 600.9 7 182.5 5 047.5 6 891.5 197 859.3 8 008.2 4 378.7 7 721.6 5 231.0 2 332.7 5 231.1 .9 3 065.2 6 018.8 13 179.8 7 439.2 24 148.6 109 711.7 8 865.8 72 777.0 7 301.3 40 764.6 2 217.6 368 340.6 200.0 152 826.6 4 781.5 7 331.4 47 041.5 197 859.4 3 032.3 8 008.3 Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî Grants to Central Gov't 2010 2011 133 433.8 7 072.7 5 231.7 3 953.3 40 858.8 13 179.3 5 250.0 7 391.9 176 961.2 7 166.5 6 557.9 176 961.5 87 194. àéìàã.8 2 965.5 4 661. at current prices.0 7 556.7 10 076.0 358. íèéñëýë Aimags and the Capital Á¯ÃÄ/TOTAL Ä¿í/Subtotal Áª/BO ÃÎ/GO ÇÀ/ZA ÓÂ/UV ÕÎ/KHO Ä¿í/Subtotal ÀÐ/AR ÁÕ/BKH ÁÓ/BU ÎÐ/OR ªÂ/OV Õª/KHS Ä¿í/Subtotal ÃÑ/GS ÄÀ/DA ÄÎ/DO ÄÓ/DU ªÌ/OM ÑÝ/SE Òª/TO Ä¿í/Subtotal ÄÄ/DD ѯ/SU ÕÝ/KHE Ä¿í/Subtotal ÓÁ/UB 132 Íèéò çàðëàãà Total expenditure 2010 2011 358 120.4 164.6 12 790.5 1 583.1 2 795.5 21 281.2 4 073.1 2 345.9 7 077.3 23 257.6 9 353.8 2 478.6 3 474.9 4 771.7 7 179.5 5 616.8 7 576.4 159 682.0 10 345.9 Áàðóóí á¿ñ 25 236.5 4 255.8 2 218.5 580 521.9 3 652.4 9 365.7 Khangai region 36 385.0 96 888.8 72 777.9 2 420.0 56 158.8 6 732.9 217.9 551.9 8 852.4 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà Local government expenditure 2010 2011 224 687.2 7 454.1 8 017.4 13 724.3 6 166.3 832.4 2 218.7 924.6 4 904.1 5 956.5 6 233.2 8 020.6 2 546.6 56 158.8 2 400.2 29 439.5 6 600.8 3 550.9 5 010.4 2 226.2 8 020.7 5 231.1 20 898.5 6 033.2 3 029.2 2 226.2 5 206.8 974.0 62 469. by aimag and the Capital ñàÿ òºã mln.2 7 454.

mn Ôàêñ: (976-11)-324518 Óòàñ: 322424. Õàÿã : Çàñãèéí Ãàçðûí III áàéð. 326414 .mn nso@ magicnet.mn nso@magicnet.nso. Ìîíãîë Óëñ http://www. Room-113 Ulaanbaatar .20a.mn E-mail: information@nso.nso. ªðºº-113 Óëààíáààòàð . Mongolia Internet: http://www.Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Õîðîîíä õýâëýâ. Printed by the National Statistical Office of Mongolia.mn E-mail: information@nso. 326414 Address : Government Building III.mn Fax: (976-11)-324518 Phone: 322424.20à.