Tema 3.

ELASTICITATEA CERERII ŞI A OFERTEI
Noţiunea de elasticitate a fost împrumutată din fizică şi aplicată la teoria economică de A.Marshall, care a propus evaluarea ei printr-un coeficient, denumit coeficient de elasticitate. Elasticitatea - măsura în care o variabilă oarecare „răspunde” la modificarea unei alte variabile

Elasticitatea cererii
Elasticitatea cererii – reacţia (sensibilitatea) cererii la modificarea factorilor ei de influenţă. Gradul de elasticitate a cererii se măsoară prin intermediul coeficientului de elasticitate: Coeficient de elasticitate Variația relativă a volumului cererii

Variația relativă a factorului de influență Coeficientul de elasticitate a cererii arată cu câte puncte procentuale se va modifica cantitatea cerută de bun ca rezultat al modificării cu un procent a factorului de influență.

Tipuri de elasticitate a cererii in funcție de variabila ce determină modificarea cererii:
în funcţie de preţ

Elasticitatea cererii

în funcţie de venit în funcție de prețul altor bunuri (elasticitate încrucișată).

Elasticitatea cererii în funcţie de preţ
Elasticitatea cererii - gradul de sensibilitate a cantității cerute dintrun anumit bun economic la modificarea prețului la bunul dat, cu condiția respectării principiului ”caeteris paribus”.

Formule de calcul a coeficientului de elasticitate în funcție de preț: Formulă Unele explicații

În baza variațiilor relative a lui P și Q În baza variațiilor absolute a lui P și Q Se deduce în baza formulei precedente unde: , iar Se deduce în baza formulei precedente unde, dacă cererea este reprezentată printr-o funcție de preț, relația exprimă valoarea primei derivate a funcției cererii. b – coeficientul de pe lângă P din funcția liniară a cererii. Se deduce în baza formulei precedente, unde

În baza derivatei funcției cererii

Deoarece conform legii cererii, între preț și cantitatea cerută există o dependență P inversă E D ia valori negative, din acest motiv în formula de calcul poate fi adăugat P semnul minus sau în analizele din continuare vom folosi modului lui E D .

Elasticitate în arc:
Coeficienții reprezentați mai sus permit măsurarea gradului de elasticitate a cererii la deplasarea dintr-un punct în altul al curbei cererii, primind numele de coeficient de elasticitate a cererii în punct. Gradul de elasticitate poate fi calculat și pentru un segment a curbei cererii (elasticitatea cererii în arc).

Formulă
În baza variațiilor absolute a lui P și Q

În baza derivatei funcției cererii

Tipuri ale cererii în funcție de gradul de elasticitate după preț:
Tipul cererii Coeficientul de elasticitate Reprezentare grafică
P P0

Corelația variație preț variație cantitate cerută

Cerere elastică

1 E

P D



P1 P0 1 P0 Q0 Q1

D

%P  %Q

P

Cerere inelastică

P0
P 0 ED 1

P1

%P  %Q
D Q0 Q1

0 Q P

Cerere cu elasticitate unitară

P0
P ED 1

P1

D Q0 Q1

%P  %Q

0 Q P

Cerere perfect elastică

P ED 

P0

D

%P  0
Q0 Q1

0 Q P

D

Cerere perfect inelastică

P1

E

P D

0

P0 0 Q Q0

%Q  0

Elasticitatea cererii în diferite puncte ale curbei cererii:
Pe măsura descreșterii prețului bunului coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț are tendința să descrească.

Analiza gradului de elasticitate în diferite puncte ale curbei cererii permite constatarea unei cereri elastice în cazul bunurile scumpe și inelastice în cazul celor ieftine.

Dinamica încasărilor totale (TR) la modificarea prețului (pentru bunurile cu diferit grad de elasticitate a cererii):
Identificarea gradului de elasticitate a cererii este importantă pentru vânzători care sunt în căutarea unei strategii de prețuri ar permite majorarea veniturilor, gradul de elasticitate determinând reacția diferită a veniturilor totale (TR) la creșterea sau diminuarea prețurilor.

Cerere elastică
∆%QD ˃ ∆%P Preţul creşte Preţul scade TR scade TR creşte

Cerere inelastică
∆%QD ˂ ∆%P TR creşte TR scade

Cerere cu elasticitate unitară
∆%QD = ∆%P TR scade TR scade

În vederea majorării veniturilor totale firmele vor majora prețurile pentru bunurile cu grad scăzut de elasticitate și diminua prețurile în cazul bunurilor cu cerere elastică.

Factorii determinanți ai gradul de elasticitate a cererii:

Gradul de elasticitate a cererii

Gradul de substituibilitate a bunului

Perioada de timp

Natura bunului

Ponderea cheltuielilor în bugetul personal

de primă necesitate

de lux

scurtă

lungă

redus

mare

Majorarea gradului de elasticitate

Diminuarea gradului de elasticitate

mică

înalt

Elasticitatea cererii în funcție de venit (I)
Elasticitatea cererii în funcţie de venit - gradul de sensibilitate a mărimii cantității cerute față de un anumit bun economic, determinată de modificarea venitului, cu condiția respectării principiului ”caeteris paribus”.

Formule de calcul a coeficientului de elasticitate a cererii în funcție de venit: Formulă Unele explicații
În baza variațiilor relative a lui I și Q În baza variațiilor absolute a lui I și Q În baza derivatei funcției cererii (dacă în funcția cererii drept variabilă independentă apare venitul) Se deduce în baza formulei precedente unde: , iar Se deduce în baza formulei precedente unde, dacă cererea este reprezentată printr-o funcție de venit, relația exprimă valoarea primei derivate a funcției cererii. b – coeficientul de pe lângă I din funcția liniară a cererii. Se deduce în baza formulei precedente, unde

Elasticitatea încrucișată a cererii
Elasticitatea încrucișată a cererii - gradul de sensibilitate a mărimii cantității cerute față de un anumit bun economic, determinată de modificarea prețului unui alt bun, cu condiția respectării principiului ”caeteris paribus”.

Formule de calcul a coeficientului de elasticitate a cererii pentru bunul X în funcție de prețul bunului Y: Formulă
În baza variațiilor relative a lui Py și Qx În baza variațiilor absolute a lui Py și Qx Se deduce în baza formulei precedente unde: , iar Se deduce în baza formulei precedente unde, dacă cererea este reprezentată printr-o funcție de Py, relația exprimă valoarea primei derivate a funcției cererii. b – coeficientul de pe lângă Py din funcția lineară a cererii. Se deduce în baza formulei precedente, unde

Unele explicații

În baza derivatei funcției cererii (dacă în funcția cererii pentru bunul X drept variabilă independentă este prețul bunului Y)

Clasificarea bunurilor în funcţie de valorile luate de către coeficienții elasticităţii în funcție de venit și de prețul altor bunuri: Valoarea coeficientului
0˂E˂1 E˂0 E˃0 E˃1 E=0

Coeficientul de elasticitate în funcție de venit
bunuri de primă necesitate bunuri inferioare bunuri normale bunuri de lux bunuri neutre

Coeficientul de elasticitate încrucișată
bunuri complementare bunuri substituibile bunuri autonome

Elasticitatea ofertei
Elasticitatea ofertei - măsura în care cantitatea oferită se modifică în funcţie de modificarea unuia dintre factorii de influență. Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ - gradul de sensibilitate a mărimii ofertei unui bun economic, determinată de modificarea prețului, cu condiția respectării principiului ”caeteris paribus”.

Formule de calcul a coeficientului de elasticitate a ofertei în funcție de preț: Formulă
În baza variațiilor relative a lui P și Q În baza variațiilor absolute a lui P și Q Se deduce în baza formulei precedente unde: , iar Se deduce în baza formulei precedente unde, dacă oferta este reprezentată printr-o funcție de preț, relația exprimă valoarea primei derivate a funcției ofertei. b – coeficientul de pe lângă P din funcția liniară a ofertei. Se deduce în baza formulei precedente, unde

Unele explicații

În baza derivatei funcției ofertei

Analiza gradului de elasticitate a oferte prezintă interes pentru guvern care, în baza coeficientului de elasticitate ar putea anticipa reacția volumului ofertei la politica promovată de către stat în raport cu dimensiunile prețurilor la diverse bunuri.

Factorii determinanți ai gradul de elasticitate a ofertei:

Gradul de elasticitate a ofertei

Gradul de substituibilitate a bunului

Perioada de timp de la modificarea prețului

Costul de producție

Costurile de stocare a bunurilor

Majorarea gradului de elasticitate

Diminuarea gradului de elasticitate

Tipuri de elasticitate a ofertei în funcție de preț:
Tipul de ofertă Coeficientul de elasticitate Reprezentare grafică
P P1 P0

Corelația variație preț variație cantitate oferită

Ofertă elastică

S

1 E  
P S

%P  %Q

0 Q P P1 P0

Q0

Q1

S

Ofertă inelastică

P 0 ES 1

%P  %Q

0 Q

Q 0 Q1 S

Ofertă cu elasticitate unitară

P P1 P0
P ES 1

%P  %Q
0 Q 0 Q1 Q

reduse

scurtă

lungă

redus

mare

mari

înalt

mic

Ofertă perfect elastică

P P0
P ES 

S

%P  0
Q

0

Q0 S

Q1

Ofertă perfect inelastică

P ES 0

P P1 P0

%Q  0

0

Q0

Q

Activități didactice:
Afirmații Adevărat/Fals
(Identificați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații prin A (adevărat) sau F (fals). Argumentați răspunsurile pentru afirmațiile considerate false sau transformați-le în afirmații adevărate) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Coeficientul elasticităţii cererii în funcție de preţ exprimă modificarea relativă a preţului bunului ca rezultat a modificării cantităţii solicitate. Cu cât mai mulţi substituenţi există pentru bunul dat, cu atât este mai gradul de elasticitate a cererea în funcție de preţ. Dacă două bunuri sunt complementare, coeficientul de elasticitate încrucișată a cererii a cererii este pozitiv. Cererea pentru pâine este mai elastică decât cererea pentru autoturisme. Dacă coeficientul de elasticitate cererii în funcție de venit are o valoare negativă, atunci cererea este inelastică. Dacă două produse sunt substituibile, atunci coeficientul de elasticitate încrucișată a cererii va fi mai mare ca zero. Elasticitatea cererii în funcție de preț este constantă de-a lungul curbei cererii. Elasticitatea cererii în funcție de preț este mai mare în cazul bunurilor care pot fi substituite mai ușor cu alte produse. În general, cererea pare a fi mai inelastică pe termen lung decât pe termen scurt.

10. În cazul unei cereri elastice, creşterea preţului bunului va determina creşterea veniturilor încasate de vânzători. 11. Pentru o cerere inelastică, veniturile vânzătorului cresc dacă preţurile cresc şi scad dacă preţurile scad. 12. Coeficientul elasticității ofertei egal cu 2 arată că, dacă prețul crește cu 1%, cantitatea oferită crește cu 2%. 13. Elasticitatea ofertei pe termen scurt este mai mare decât cea pe termen lung. 14. Dacă cererea este perfect inelastică, creșterea taxelor pe produs este suportată în întregime de consumator. 15. Oferta perfect inelastică este reprezentată grafic printr-o linie paralela cu axa absciselor.

Teste grilă
(selectați răspunsurile corecte, argumentaţi răspunsurile)
1. Cererea pentru un bun este elastică dacă: a. în urma reducerii preţului bunului venitul de la vinderea lui creşte considerabil b. în urma reducerii preţului bunului venitul de la vinderea lui se reduce considerabil c. schimbarea preţului nu influenţează mărimea venitului de la vindere d. nici un răspuns corect. 2. Coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de preţ fiind egal cu 2, semnifică următoarele: a. dacă preţul bunului va creşte cu 1%, volumul cererii va creşte cu 2%; b. dacă preţul bunului va creşte cu 2%, volumul ofertei va creşte cu 1%; c. dacă preţul bunului va creşte cu 2%, volumul cererii va creşte cu 1%; d. dacă preţul bunului va creşte cu 1%, volumul cererii se va reduce cu 2%. 3. Dacă coeficientul de elasticitate a cererii unui bun în raport cu preţul este 3, iar preţul scade cu 20%, atunci cantitatea cerută: a. scade cu 60%; b. scade cu 7%; c. nu se modifică; d. creşte cu 60%; e. creşte cu 7%. 4. Cererea pentru bunul X este inelastică. Dacă preţul bunului X se reduce cu 5%, atunci: a. creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mică decât 5%, iar încasările din vânzări cresc; b. creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mare decât 5%, iar încasările din vânzări cresc; c. creşterea procentuală a cantităţii cerute este egală cu 5%, iar încasările din vânzări nu se modifică; d. creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mică decât 5%, iar încasările din vânzări se reduc; e. creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mare decât 5%, iar încasările din vânzări se reduc. 5. Elasticitatea după preţ a cererii dintr-un bun se află într-o dependenţă invers proporţională de: a. preţul bunului; b. utilitatea bunului pentru consumatori; c. nivelul costurilor de producţie; d. numărul substituenţilor existenţi pentru bunul dat. 6. În cazul în care statul impune anumite taxe pe comerțul cu anumite bunuri, cu cât cererea este mai elastică, cu atât: a. consumatorul suportă o parte mai mare din taxă; b. producătorul suportă o parte mai mare din taxă; c. veniturile producătorilor cresc mai mult când prețul scade; d. veniturile producătorilor cresc mai puțin când prețul scade. 7. Un coeficient de elasticitate a cererii în funcție de preț egal cu 2 evidențiază faptul că: a. la o modificare a prețului, cantitatea cerută se modifică în sens contrar cu o intensitate de 3 ori mai mare; b. la o modificare a prețului, cantitatea cerută se modifică în sens contrar cu o intensitate de 2 ori mai mare;

c. d.

la o modificare a prețului, cantitatea cerută se modifică în același sens cu o intensitate de 3 ori mai mare; la o modificare a prețului, cantitatea cerută se modifică în același sens cu o intensitate de 2 ori mai mare.

8. Pentru studenţii care nu au acces la biblioteci online, cererea pentru cursuri (manuale) universitare, în raport de preţ este: a. elastică; b. inelastică; c. de elasticitate unitară; d. nu există răspuns corect. 9. Care din situaţiile de mai jos va contribui la creşterea gradului de elasticitate a cererii pentru bunul X: a. o nouă descoperire permite firmelor sa micşoreze cheltuielile pe unitate de produs; b. o nouă descoperire asigură creşterea duratei de funcţionare a bunului X; c. pe piaţă este introdus bunul Y, capabil să substituie bunul X; d. sunt corecte variantele b şi c; e. sunt corecte variantele a şi c; f. sunt corecte variantele b şi a. 10. Venitul total al unei firme cu preţuri cuprinse în zona elastică a curbei cererii a crescut. În aceste condiţii, selectaţi afirmaţia adevărată din cele enumerate mai jos: a. firma a majorat preţurile; b. firma a redus preţurile; c. cantitatea cerută a crescut; d. sunt adevărate variantele a şi b; e. sunt adevărate variantele b şi c. 11. Preţul creioanelor creşte cu 5%, iar încasările din vânzări se reduc cu 7%. Cererea pentru creioane este: a. perfect inelastică în raport cu preţul; b. inelastică în raport cu preţul; c. cu elasticitate unitară în raport cu preţul; d. elastică în raport cu preţul; e. perfect elastică în raport cu preţul. 12. Dacă veniturile încasate din vânzarea laptelui cresc cu 10%, ca urmare a majorării preţului cu 12%, cererea pentru lapte este: a. elastică; b. unitar elastică; c. inelastică; d. perfect elastică; e. perfect inelastică. 13. Elasticitatea cererii va creşte în timp, deoarece: a. vor creşte veniturile consumatorilor b. curba cererii se va deplasa la dreapta c. va creşte nivelul general al preţurilor d. consumatorii vor putea cumpăra bunuri substituibile 14. Dacă coeficientul elasticităţii cererii încrucişate a bunul X faţă de preţul bunului Y este negativ: a. bunul X este substituent a bunului Y; b. bunul Y este substituent a bunului X; c. bunul X este complimentar bunului Y; d. bunurile X şi Y sunt autonome.

15. În cazul bunurilor inferioare: a. coeficientul de elasticitate al cererii în funcție de venit este mereu pozitiv; b. cantitatea cerută se modifică în același sens cu venitul; c. coeficientul de elasticitate al cererii în funcție de venit este mereu negativ, iar cantitatea cerută se modifică în sens contrar modificării venitului; d. nici un răspuns corect. 16. O creştere a venitului unui consumator de la 2.000 u.m. la 4.000 u.m. antrenează o creştere a cantităţii cerute de la 100 de bucăţi la 150 bucăţi. Care din afirmaţiile de mai jos este adevărată? a. ED/I < 0 b. 0 < ED/I <1 c. ED/I = 1 d. ED/I > 1 e. ED/I = −3 17. În cazul unui coeficient negativ de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul A în raport cu preţul bunului B, bunurile A şi B sunt: a. substituibile; b. inferioare; c. sub standardele admise de calitate; d. de lux; e. complementare. 18. Coeficientul de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul Y în raport cu preţul bunului X este pozitiv. Creşterea preţului bunului X determină: a. creşterea cererii bunului Y şi a preţului acestuia; b. creşterea cererii bunului Y şi reducerea preţului acestuia; c. extensia cererii bunului Y şi creşterea preţului acestuia; d. extensia cererii bunului Y şi reducerea preţului acestuia; e. reducerea cererii bunului Y şi a preţului acestuia. 19. Elasticitatea cererii pentru calculatoare este 0,6 în raport cu preţul şi 2 în raport cu veniturile cumpărătorilor. Creşterea cu 1% a veniturilor şi cu 1% a preţului generează: a. creşterea cererii cu 2,6%; b. creşterea cererii cu 1,4%; c. creşterea cererii cu 1%; d. reducerea cererii cu 1%; e. reducerea cererii cu 1,4%. 20. Un bun poate fi apreciat drept inferior dacă: a. coeficientul elasticității cererii în funcție de preț este egal cu 2; b. coeficientul elasticității cererii în funcție de preț este egal cu -2; c. coeficientul elasticității cererii în funcție de venit este egal cu 2; d. coeficientul elasticității cererii în funcție de venit este egal cu -2. 21. Dacă două bunuri, A și B, sunt substituibile, atunci: a. elasticitatea încrucișată a cererii este pozitivă; b. elasticitatea încrucișată a cererii este negativă; c. ambele au aceeași elasticitate; d. nu există răspuns corect. 22. Elasticitatea cererii va creşte în timp, deoarece: a. vor creşte veniturile consumatorilor; b. curba cererii se va deplasa la dreapta; c. va creşte nivelul general al preţurilor; d. consumatorii vor putea cumpăra bunuri substituibile.

23. Coeficientul elasticităţii cerere-venit reprezintă: a. modificarea volumului cererii raportată la modificarea preţului; b. modificarea venitului raportată la modificarea volumului cererii; c. modificarea venitului raportată la modificarea preţului; d. modificarea volumului cererii raportată la modificarea venitului. 24. În cazul ofertei perfect elastice în funcție de preț: a. oferta este reprezentată printr-o dreaptă paralelă la abscisă; b. coeficientul de elasticitate a ofertei în funcție de preț este nul; c. la o modificare a prețului, oferta se modifică în același sens, dar mai intens; d. nu există răspuns corect. 25. La preţul unitar de 18 u.m., oferta dintr-un bun pe piaţă este X bucăţi. Dacă preţul pieţei creşte cu 6 u.m., oferta sporeşte cu 10 bucăţi. Ştiind că mărimea coeficientului de elasticitate a ofertei în raport cu preţul este 1, înseamnă că oferta iniţială (în bucăţi) a fost: a. 90; b. 24; c. 30; d. imposibil de determinat doar pe baza datelor respective. 26. Dacă reducerea preţului cu 5% provoacă reducerea ofertei cu 8%, oferta va fi: a. elastică; b. inelastică; c. perfect elastică; d. perfect inelastică. 27. Elasticitatea pe termen lung a ofertei dintr-un produs este mai mare decât cea pe termen scurt, deoarece: a. pe termen lung, numărul existent de maşini şi utilaje se poate modifica; b. pe termen lung, consumatorii pot descoperi noi substituenţi ai produsului respectiv; c. pe termen lung, pot intra noi firme în ramura respectivă, iar unele dintre cele existente pot dispărea; d. a şi c. 28. Elasticitatea ofertei depinde de: a. varietatea bunurilor-substituibile a bunului dat; b. timpul în care vânzătorii se pot acomoda la modificarea preţului c. faptul dacă bunul dat este de prima necesitate d. faptul dacă bunul dat este de consum curent sau îndelungat. 29. Nu este factor determinant al elasticității ofertei: a. costul de producție; b. orizontul de timp pe care vânzătorii îl au la dispoziție pentru a ajusta prețul; c. posibilitățile de stocare a produselor; d. urgența nevoilor de consum.

Rezolvați problemele
1. Cererea pentru struguri este descrisă prin ecuaţia QS = 10 - 2PS + 0,5РM, unde PS preţul strugurilor; Pm – preţul merelor. PS = 2; Pm= 1. Determinați: 1. coeficientul elasticității a cererii de struguri în funcţie de preţ; 2. coeficientul de elasticitate încrucișată a cererii pentru struguri în funcţie de preţul merelor. 2. Odată cu modificarea preţului garoafelor de la 15 la 10 lei pentru o bucată, volumul ofertei sa diminuat de la 240 la 190 mii bucăţi în perioada de analiză. Determinaţi: 1. coeficientul de elasticitate în arc. 2. oferta de garoafe este elastică sau rigidă? 3. Funcţia ofertei pe piaţa cartofilor este Qs=-500+100P. Determinaţi: 1. Elasticitatea ofertei după preţ, preţul alcătuind 5 u.m. 2. Tipul elasticităţii ofertei după preţ şi sensul lui economic. 3. Cu câte procente se va modifica oferta de piaţă dacă preţul produsului va creşte cu 20%?

4.

Cererea unui produs este descrisă prin ecuaţia: QD=1000-100Р. Determinaţi pentru ce valori ale preţului cererea va fi elastică, respectiv pentru ce valori ale preţului cererea va fi inelastică.

5.

Completaţi tabelul pentru cererea reprezentată prin funcţia Qd=500–10P. P 30 28 26 24 22 20 QD ED/P în punct E D/P în arc Veniturile din vânzări

18

6.

Cererea pentru încălţăminte este descrisă prin următorii indicatori ai elasticităţii: ED/P = 1,2; ED/I = 1,4. În perioada de analiză veniturile consumatorilor au scăzut cu 20% iar preţurile încălţămintei au crescut cu 25%. Determinaţi cu câte procente s-a modificat volumul vânzărilor de încălţăminte în perioada de analiză, ca rezultat a schimbărilor intervenite pe piaţă.

7.

Elasticitatea cererii în funcţie de preţ pentru produsul A este: ED/P = 1,5. Determinaţi cum ar trebui să se modifice preţul bunului pentru a asigura creşterea volumului vânzărilor cu 50%.

8.

Coeficientul de elasticitate a produsului X în funcţie de preţ este ED/P = 0,3 iar ES/P = 0,4. În condiţiile de echilibru se vor comercializa 20 unităţi produs la preţul de 4 u.m. Determinaţi: 1. ecuaţia cererii; 2. ecuaţia ofertei; 3. preţul şi volumul de echilibru;

4. 5.

ecuaţia ofertei, dacă statul va impune o taxă, plătita de producător, în mărime de 2 u.m. pentru fiecare unitate de produs; preţul şi volumul de echilibru în noile condiţii dacă ecuaţia cererii a rămas neschimbată. 4 10

9.

Funcţia cererii este redată prin următorul table: P (u.m.) 12 6 Q (unităţi) 6 8 Determinaţi: 1. elasticitatea în punct; 2. elasticitatea în arc.

10.

Ecuaţia cererii este Q=120 +

1 P. 2

Determinaţi elasticitatea cererii pentru preţul p=20.

11.

Cererea pentru produsul A este descrisă de ecuaţia: QD/A=2PA–PB+0,3 I. Unde PA – preţul produsului A; PB - preţul produsului B; I – venitul consumatorului. PA = 1;PB =2; I =10. Determinaţi: 1. elasticitatea bunului A în funcţie de preţul bunului A; 2. elasticitatea bunului A în funcţie de preţul bunului B; 3. elasticitatea bunului A în funcţie de venitul consumatorilor. Explicaţi sensul economic al datelor obţinute.

12. Cererea pentru produsul A este descrisă de ecuaţia: QD/A= PA – 2PB + 0,05 I. Unde PA –
preţul produsului A; PB - preţul produsului B; I – venitul consumatorului. PA = 2; PB =3; I =200. Determinaţi: 1. elasticitatea bunului A în funcţie de preţul bunului A; 2. elasticitatea bunului A în funcţie de preţul bunului B; 3. elasticitatea bunului A în funcţie de venitul consumatorilor. Explicaţi sensul economic al datelor obţinute.

13. Funcţia cererii pe o piaţă este QD = 1200 - 5P.
Determinaţi: 1. Elasticitatea cererii după preţ, preţul alcătuind 100 u.m. 2. Tipul elasticităţii cererii după preţ şi sensul lui economic. 3. Cum se va modifica oferta firmei dacă preţul va creşte cu 30%?

14. Un magazin de electrocasnice a vândut în luna septembrie 400 roboţi de bucătărie la
preţul de 2000 lei. În luna octombrie proprietarul magazinului a decis reducerea preţului roboţilor cu 20%. Determinaţi: 1. volumul vânzărilor în octombrie dacă Ed/p=1,5; 2. venitul obținut din comercializarea roboţilor de bucătărie în septembrie şi octombrie; 3. Ce concluzii pot fi făcute în baza datelor obţinute?

15. Pe o piaţa camerele video digitale se vindeau, la momentul T0, la preţul 5.000 lei. La
momentul T1 preţul a scăzut până la 4.500 lei. ED/P =3.

Determinaţi volumul vânzărilor în perioada T1, ştiind că în perioada T0 firma a vândut 300 camere video.

16. Cererea de carne de porc pe o anumită piaţă a fost de 100 t/săptămână. Determinați
cererea la carne de porc, dacă preţul la carnea de vită a crescut de la 50 lei/kg la 60 lei/kg şi elasticitatea cererii la carnea de porc în raport cu preţul la carnea de vită este de 0,5.

17. Firma X produce şi comercializează două categorii de produse A şi B. În luna ianuarie
firma a vândut 200 un. din bunul A la preţul de 1000 lei şi 450 un. din bunul B la preţul de 1200 lei. Coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ este 2 pentru produsul A; 0,4 pentru produsul B. Determinaţi cu cât se va modifica venitul firmei din vânzarea fiecărui produs în luna următoare, daca: 1. firma majorează preţul fiecărui produs cu 10 %; 2. firma micşorează preţul fiecărui produs cu 10 %. 3. Ce concluzii pot fi făcute în urma rezultatelor obţinute.

18. Pe piaţa unui bun, funcţia cererii este Qd=19-4P, iar funcţia ofertei Qs= - 5+2P.
Calculaţi coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de preţ şi coeficientul elasticităţii ofertei în funcţie de preţ la nivelul de echilibru al pieţei.

19. Cererea la bunul X este reprezentată prin funcţia Qdx=390 - 4Px + 10Py - 0,2 I. Preţul
bunului X=10 u.m., preţul bunului Y=5 u.m., venitul consumatorului I=1000 u.m. Determinaţi: 1. Coeficientul de elasticitate după preţ, după venit, elasticitatea încrucişată după preţ. 2. Se referă bunul X la categoria bunurilor „normale” sau „inferioare”? 3. Bunul X este bun substituibil sau complementar pentru bunul Y?

20. Pe piața unui bun, funcția cererii este Qd=17-4P, iar funcția ofertei Qs=5+2P.
Calculați coeficientul elasticității cererii în funcție de preț și coeficientul elasticității ofertei în funcție de preț la nivel de echilibru al pieței.

21. Cererea la un produs este reprezentată prin funcţia Qd=120 - P.
Preţ (u.m.) 10 30 50 70 90 110 Cantitatea cerută (un.) Elasticitatea cererii într-un punct Elasticitatea cererii arc Încasările din vânzări

Determinaţi: 1. Cantitatea cerută din produs. 2. Coeficientul elasticităţii cererii într-un punct şi în arc pentru totalitatea valorilor. 3. Încasările din vânzări şi arătaţi evoluţia lor în funcţie de tipul de elasticitate a cererii la preţ.

22. Înclinaţia curbei cererii dintr-un bun este egală cu –0,5 în toate punctele. La preţul 200
u.m. pe parcursul unei luni au fost vândute 400 unităţi ale bunului.

Determinați: 1. Coeficientul elasticităţii după preţ a cererii acestui bun; 2. Cum se vor modifica veniturile vânzătorilor, dacă ei vor reduce preţul bunului cu un procent? 3. Argumentaţi răspunsul prin calculele respective.

23. În tabel sunt prezentate date privind preţul şi volumul ofertei unui bun:
Preţul, u.m. Volumul ofertei, unităţi Elasticitatea ofertei după preţ 20 0 40 200 60 400 80 600 100 800 120 1000 140 1200 160 1400

Determinați: 1. Elasticitatea ofertei după preţ şi reflectaţi rezultatele în tabel; 2. Analizaţi dinamica coeficientului elasticităţii după preţ a ofertei odată cu creşterea preţului bunului.

24. Calculați coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț, în cazul în care prețul unui
bun scade cu 10%, iar cantitatea cerută din acel bun creste cu 20%.

25. Coeficientul elasticității încrucișate a două produse substituibile (berea și vinul) este 2.
Precizați cu câte procente se modifică cantitatea de bere cerută dacă prețul vinului crește cu 25%.

26. Calculați coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț, în cazul în care prețul unui
bun creste de la 100 la 150 u.m. iar cantitatea cerută din acel bun scade de la 400 la 300 buc.

27. In cazul în care coeficientul de elasticitate a ofertei în funcție de preț este 2, iar prețul
bunului scade de la 200 la 150 u.m., cu cât va scădea cantitatea oferită din acel bun știind ca inițial a fost de 500 buc.? Cu câte procente ar fi necesar să crească prețul pentru o creștere a ofertei cu 30%, în situația în care coeficientul elasticității ofertei în funcție de preț este egal cu 1.