RELIGIÓ A MESOPOTÀMIA I EGIPTE Mesopotàmia i Egipte són conegudes com a civilit acions !

luvials pe" la seva depend#ncia total dels seus "ius "espectius $el %il i el Tig"is i l&Eu!"ates'( Són civilit acions )ue tenen les p"ime"es ciutats i desenvolupen sistemes d&esc"iptu"a molt comple*es $+e"ogl,!ics i cunei!o"me'( RELIGIÓ MESOPOTÀMI-A Els mesopotàmics e"en politeistes. am/ d0us molt vinculats a les ciutats o la seva "egió( Alguns deus e"en comuns a totes les ciutats. i tenien un impo"tant pape" a les na""acions c1smi)ues( La c"een2a dels mesopotàmics e"a )ue els d0us 3avien c"eat els 3omes pe" )ue els se"vissin am/ sac"i!icis. o"acions i o!"enes( La !unció dels d0us es limitava a a)uest món. desp"0s de la mo"t les ànimes anaven a un món su/te""ani on vivien continuament assedegades( L&ast"onomia tenia una g"an impo"tància com a m#tode d&adivinació. i els plane"es es "elacionen am/ els p"incipals d0us4 Anu4 50u del cel. c"eado" i d0u sup"em En6i4 50u de les aig7es %in3u"sag4 5eessa ma"e i de la Te""a Inanna4 deessa ma"e. de l&amo" i de la gue""a8 ast"e4 9enus8 dia4 divend"es :amai*4 d0u del sol8 ast"e4 sol8 dia4 diumenge Sin4 deessa de la lluna8 ast"e4 Lluna8 dia4 dilluns Ma"du64 d0u sup"em8 ast"e4 ;<pite"8 dia4 di+ous %ini/4 d0u sola" de la c"eació8 ast"e4 Satu"n8 dia4 dissa/te %e"gal4 d0u dels in!e"ns8 ast"e4 Ma"t8 dia4 dima"ts =(> ?uines p"àcti)ues d&adivinació mesopotàmi)ues enca"a s&utilit en@ Els "eis de les di!e"ents ciutats e"en els summes sace"dots. mit+ance"s am/ els d0us en nom de la seva ciutat( An dels "itus m0s impo"tants e"a la 3ie"ogàmia. un mat"imoni sag"at ent"e el cel i la te""a( El "ei "ep"esentava el d0u conso"t. i la summa sace"dotessa "ep"esentava la g"an deessa ma"e Inanna( A)uest mat"imoni "enovava la natu"a i la !e"tilitat de la te""a( Els temples mesopotàmics e"en iggu"ats. to""es esglaonades dins un "ecinte sag"at( 5alt de la iggu"at. accessi/le mit+an2ant "ampes i escales. es t"o/ava el santua"i del d0u( La iggu"at "ep"esentava la muntanBa p"imo"dial. i e"a la via d&acc0s a d0us ma+o"ità"iament celestes( C(> Pe" )u# c"eus )ue els mesopotàmics van u/ica" els seus temples dalt de les iggu"ats@ Les "eligions mesopotàmi)ues e"en molt pessimistes ento"n a la mo"t( 5esp"0s de la mo"t l&ànima )uedava "eduDda a un in!"amón )ue "e!lectia la vida te""enal de !o"ma disto"sionada( %o 3i 3avia ni càstigs pels malvats ni p"emis pels /ons( Al !inal del pe",ode. du"ant el p"edomini /a/il1nic. apa"ei* la noció de Pa"ad,s( Les ànimes /ones 3a/ita"ien un +a"d, de l&Ed#n. on viu"ien una vida id,lElica i ete"na( La noció de pa"ad,s va passa" a la cultu"a 3e/"ea du"ant l&e*ili 3e/"eu a Fa/il1nia. i d&a)u, a la cultu"a c"istiana( Fa/il1nia i Ass,"ia van desenvolupa" c"eences i p"àcti)ues màgi)ues molt ela/o"ades( La màgia tenia com a o/+ectiu domina" l&ene"gia vital de la natu"a pe" v#nce" els espe"its malignes )ue causaven mals a la 3umanitat( Ea i Ma"du6 e"en els d0us m0s invocats( L&endevinació tam/0 va se" una p"àctica am/ molta impo"tància( S&intentava desco/"i" la voluntat dels d0us mit+an2ant signes i p"esagis $vol de les aus. o/se"vació del !etge dels animals sac"i!icats((('( L&ast"ologia va se" una de les p"àcti)ues m0s estesa i am/ m0s p"o+ecció a alt"es civilit acions( -ada d0u e"a "elacionat am/ un planeta. i a pa"ti" d&ai*1 e"a possi/le. segons la seva posició "elativa al cel. desco/"i" la seva disposició /enigne o cont"à"ia( Les pe"sones tam/0 )uedaven ma"cades pels ast"es en el moment

del seu nai*ement. mit+an2ant la seva taula ast"al( G(> Et sem/la )ue l&ast"ologia mesopotàmica 3a tingut capacitat de so/"eviu"e@ -om@ RELIGIÓ EGIP-IA Els egipcis e"en politeistes. i c"eien )ue el món es /asava en la "epetició de cicles natu"als i en l&e*ist#ncia d&una vida desp"0s de la mo"t( Pe"1 l&ànima nom0s pe"vivia si el cos no e"a dest"uDt( Els p"incipals d0us e"en4 Ra4 d0u del Sol. ato"gado" de vida T3ot4 d0u de l&esc"iptu"a i del conei*ement Osi"is4 d0u de la "esu""ecció Ho"us4 !ill d& Osi"is. d0u del cel Set34 d0u del dese"t. el caos i la gue""a Anu/is4 conducto" de les ànimes dels mo"ts Isis4 ge"mana i esposa d& Osi"is. deessa de la saviesa. del conei*ement i de la màgia( Hat3o"4 deessa ma"e. deessa de les dones. el cel i els a"/"es I(> -om es "ep"esentava a la ma+o" pa"t dels d0us egipcis@ El !a"aó e"a un d0u vivent. enca"nació de Ra o Ho"us du"ant la seva vida i conve"tit en Osi"is a la seva mo"t( La seva !unció e"a ga"anti" l&3a"monia del món i la "epetició dels cicles natu"als. en especial el del %il( 5u"ant l&Impe"i Antic nom0s el !a"aó podia aconsegui" la vida ete"na mit+an2ant la momi!icació $pe" ai*1 es van const"ui" les pi"àmides. com a mesu"es de p"otecció pe" la immo"talitat del !a"aó'( Poste"io"ment. la immo"talitat es va estend"e a tota la po/lació. semp"e )ue el cos !os conse"vat $momi!icat'( La p"epa"ació de l&alt"a vida tenia una impo"tància capital a la "eligió eg,pcia( La pe"viven2a de l&ànima depenia de la cos. !et )ue va o/liga" a desenvolupa" la momi!icació i un seguit de const"uccions !une"à"ies destinades a al/e"ga" el cos i les o!"enes )ue ga"antien una /ona vida a l&ànima( J(> La p"eocupació pe" so/"eviu"e desp"0s de la mo"t implicava nom0s la momi!icació o a!ectava tam/0 a la tom/a del di!unt@ K(> 5esc"iu el p"oc0s de momi!icació 5esp"0s de la mo"t. l&ànima tenia )ue supe"a" el +udici d&Osi"is( Guiada pe" Anu/is. a""i/ava al t"i/unal d&Osi"is. on el seu co" e"a pesat pe" T3ot( Si el co" pesava m0s )ue la ploma de maat. la +ust,cia. $pels seus pecats' l&ànima e"a devo"ada pe" un monst"e $Amemet' i anava a l&in!e"n( Si el co" e"a m0s lleuge" )ue la ploma. Ho"us conduDa l&ànima !ins a Osi"is. i pe"metia el seu acc0s al món dels /enau"ats( All, vivia una vida com la te""enal. pe"1 ete"na( En !unció de les deco"acions )ue tenia a la seva tom/a pod"ia "ealit a" dete"minades activitats. i les o!"enes !une"à"ies e"en utilit ades pe" l&ànima( Lins i tot podia compta" am/ GKJ $' )ue t"e/alla"ien pe" ell a l&alt"e món( Segons algunes t"adicions. a/ans d&a""i/a" al t"i/unal d&Osi"is l&ànima passava pe" un seguit de p"oves. i pe" supe"a">les es va desenvolupa" el Lli/"e dels Mo"ts. una esp#cie de manual de viatge pe" l&ànima ple de con+u"s màgics pe" supe"a" totes les p"oves $!ins i tot el pesatge del co"'( Pe" ga"anti" la supe"viv#ncia del cos. els egipcis "ics van desenvolupa" una a")uitectu"a !une"à"ia molt "ica( Els po/"es. )ue no podien paga">se el p"oc0s de momi!icació ni const"ui">se "es. e"en ente""ats di"ectament a les so""es del dese"t. on e*pe"imentaven un p"oc0s de momi!icació natu"al( M(> On es t"o/aven les c1pies del lli/"e dels mo"ts@

N(> ?uins edi!icis !une"a"is van desenvolupa" els !a"aons egipcis du"ant tota la seva 3ist1"ia@ Els p"incipals edi!icis !une"a"is egipcis e"en la pi"àmide. la masta/a i l&3ipogeu( L&esc"iptu"a eg,pcia $+e"ogl,!ica' tenia tam/0 una !o"ta "elació am/ la "eligió( 5e !et. +e"ogl,!ic vol di" s,m/ol sag"at. i en un p"incipi es van utilit a" /àsicament pels te*tos sag"ats( Lins i tot els colo"s utilit ats pe" "ep"esenta" els d0us tenien el seu signi!icat sag"at $/lanc4 pu"esa i pe"!ecció8 neg"e4 nit. tene/"es. mo"t i dol8 /lau4 cel i aigua. in!init8 ve"mell4 !oc. vida. sang( -on!licte. dese"t i in!e"n8 ve"d4 vegetació i vida. aleg"ia i "enovació8 g"oc4 sol i llum( Ete"nitat' O(> ?ui va aconsegui" des*i!"a" els +e"ogl,!ics@ ?uan i on 3o va aconsegui"@ Els mites de la c"eació mesopotàmics i egipcis van in!lui" a d&alt"es civilit acions. i en especial els mesopotàmics 3an aconseguit so/"eviu"e g"àcies a la seva in!lu#ncia a les na""acions /,/li)ues( =P(> Investiga )uin mite mesopotàmic va aconsegui" passa" p"ime" a l&Antic Testament +ueu i desp"0s a la mitologia g"ega ==(> ?uina deessa eg,pcia va identi!ica">se poste"io"ment am/ la 9e"ge Ma"ia@