Traficul de droguri Art.

2 (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cump rarea, de!inerea ori alte opera!iuni privind circula!ia drogurilor de risc, f r drept, se pedepsesc cu înc"isoare de la # la 1$ ani %i interzicerea unor drepturi. (2) &ac faptele prev zute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este înc"isoarea de la 1' la 2' de ani %i interzicerea unor drepturi. Obiectul infracţiunii Obiectul juridic este complex, deoarece în con!inutul s u intr , al turi de valoarea social ocrotit în principal ( sănătatea publică (, %i anumite valori sociale prote)ate adiacent, respectiv* rela!iile sociale privitoare la sănătatea fizică şi mintală a consumatorului de droguri. +nfrac!iunea are ca obiect material, drogurile de risc şi mare risc. Subiecţii Subiectul activ ( orice persoan . Subiectul pasiv: , principal – statul. , secundar ( persoana fizic care sufer consecin!ele produse sau pe cale de a se produce, ca urmare a faptei s vâr%ite, fiindu,i periclitat s n tatea. Latura obiectivă Elementul material , Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transforma,rea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cump rarea, de!inerea ori alte opera!iuni privind circula!ia drogurilor, fără drept. rmarea imediată – starea de pericol pentru s n tatea public %i a consumatorilor, generat de s vâr%irea activit !i incriminate. -ub aspectul obiectului secundar este posibil %i producerea unor consecin!e de natur fizic , cum ar fi v t marea integrit !ii sau a s n t !ii consumatorului. Legătura de cauzalitate – cel pu!in sub aspectul obiectului principal prote)at rezult e! re" Latura subiectivă #orma de vinovăţie – traficul de droguri se comite cu intenţie, care poate fi atât direct cât %i indirect . #orme infracționale $ctele de pregătire şi tentativa sunt incriminate. .extul incriminator cuprinde dou variante infrac!ionale* simpl /alin. (1) ( dac obiectul este constituit din droguri de risc0 %i agravat /alin. (2) ( dac obiectul este reprezentat de droguri de mare risc0.

(2) &ac faptele prev zute la alin. (1) privesc droguri de mare risc. pedeapsa este înc"isoarea de la 1$ la 2$ de ani %i interzicerea unor drepturi. (1) +ntroducerea sau scoaterea din !ar . Obiectul infracţiunii Obiectul juridic este complex. Subiecţii Subiectul activ ( orice persoan . drogurile de risc %i mare risc. generat de s vâr%irea activit !i incriminate. rmarea imediată – starea de pericol pentru s n tatea public %i a consumatorilor. f r drept. Latura obiectivă Elementul material . se pedepsesc cu înc"isoare de la 1' la 2' de ani %i interzicerea unor drepturi. fără drept. (1) ( dac obiectul este constituit din droguri de risc0 %i agravat /alin. -ub aspectul obiectului secundar este posibil %i producerea unor consecin!e de natur fizic . al turi de valoarea social ocrotit în principal ( sănătatea publică (. +nfrac!iunea are ca obiect material. importul sau exportul de droguri de risc. #. . %i anumite valori sociale prote)ate adiacent. (2) ( dac obiectul este reprezentat de droguri de mare risc0. respectiv* rela!iile sociale privitoare la s n tatea fizic %i mintal a consumatorului de droguri. Subiectul pasiv: principal – statul. . deoarece în con!inutul s u intr .extul incriminator cuprinde dou variante infrac!ionale* simpl /alin. Legătura de cauzalitate – sub aspectul obiectului principal rezult e! re" Latura subiectivă #orma de vinovăţie – contrabanda cu droguri se comite cu intenţie. #orme infracționale $ctele de pregătire şi tentativa sunt incriminate.Traficul internaţional de droguri %&contrabanda' cu droguri( Art. este lezat %i regimul )uridic vamal. 1n plus. introducerea sau scoaterea din !ar . precum %i importul ori exportul de droguri de risc.

E!plicaţii specifice 5unerea la dispozi!ie a unui local. 5entru existen!a infrac!iunii. se pedepse%te cu înc"isoare de la 3 luni la 2 ani sau amend . a unei locuin!e sau a oric rui alt loc amena)at. pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepse%te cu înc"isoare de la # la 1' ani %i interzicerea unor drepturi. cu orice titlu.un spa!iu amena)at. transformarea. inclusiv pentru consumul propriu. cump rarea sau de!inerea de droguri de risc pentru consum propriu. 12#62'''. 2 din 4egea nr. este necesar condi!ia . 1n ceea ce prive%te cantitatea sau natura drogului de!inut ori scopul pentru care se face de!inerea ilicit de c tre f ptuitor. E!plicaţii specifice 4egiuitorul român nu incrimineaz consumul de droguri.l folosi în vederea consumului ilicit de droguri în colectiv (gratuit sau contra cost). experimentarea. consumator sau consumator dependent de droguri. locuin! sau a oric rui loc amena)at înseamn oferirea unui asemenea spa!iu unor persoane spre a. în modalitatea punerii la dispozi!ie sau a toler rii consumului ilicit de droguri într.)eţinerea de droguri pentru consum propriu Art. fabricarea. (2) &ac faptele prev zute la alin. 5unerea la dispozi!ie. în care are acces publicul. 5rin incriminarea distinct a de!inerii de droguri pentru consum propriu în art. $. extragerea. legiuitorul român a în!eles s sanc!ioneze mai blând pe de!in torul dependent de droguri. a unui local. prepararea. putând avea aceast calitate numai o persoan fizic având capacitate penal . 2. pedeapsa este înc"isoarea de la 2 la $ ani. (1) privesc droguri de mare risc. cu %tiin! . (1) Cultivarea. în sc"imb sanc!ioneaz de!inerea de droguri indiferent de cantitate %i de scopul pentru care se face. Subiectul activ este circumstan!iat. producerea. *unerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru consumul de droguri Art. acestea sunt aspecte care trebuie luate în considerare de c tre )udec tor la încadrarea )uridic a faptei %i individualizarea sanc!iunilor. 7lementul subiectiv poate îmbr ca exclusiv "aina intenţiei directe. f r drept.

(2) Cu aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i eliberarea sau ob!inerea. pe baza unei re!ete medicale prescrise în condi!iile prev zute la alin.a. vinov !ia trebuie s se manifeste sub forma inten!iei directe. se în!elege activitatea necondi!ionat frauduloas a medicului de a face s a)ung în mâinile unei persoane o re!et care îi d posibilitatea acesteia s ob!in în mod ilicit drogul. 3 alin. 3. 6. 7liberarea de droguri de mare risc constituie infrac!iune /art. Subiectul pasiv – statul. 5entru existen!a infrac!iunii prev zute de art. la care particip constant dou sau trei persoane determinate.a. Stopajul la sursă Art. se pedepse%te cu înc"isoare de la 1 an la $ ani. de c tre medic. într. în cel mult 30 de ile de la scadenţă. f r ca aceasta s fie necesar din punct de vedere medical. nu satisfac condi!ia. %nfracţiunea are ca o"iect material sumele colectate de către contri"ua"il. . î%i d seama c prescrierea acestora pentru diagnosti. pe care acesta nu le varsă în termen la "u$etele locale.o prim ipotez . (2) teza a ++. #"iectul infracţiunii Obiectul juridic relaţiile sociale referitoare la colectarea corectă a veniturilor datorate la "u$etul $eneral consolidat. a sumelor repre ent!nd impo ite sau contri"uţii cu reţinere la sursă. 5rin prescrierea f r a fi necesar a unui medicament care con!ine droguri supuse controlului na!ional. E!plicaţii specifice 4egiuitorul a vizat s sanc!ioneze penal pe cel care prescrie. "u$etul de stat. 1ntâlnirile întâmpl toare. (1) 5rescrierea drogurilor de mare risc. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea. primind o re!et în care sunt prescrise droguri de mare risc pentru a o onora. cu inten!ie. (1) sau a unei re!ete medicale falsificate. în loc s ia m sura l muririi situa!iei. cu intenţie. elibereaz sau utilizeaz droguri de mare risc. Art. totu%i. elibereaz drogurile respective.ca în spa!iul respectiv s se întâlneasc mai multe persoane. (2)0. de droguri de mare risc. "u$etele caselor de asi$urări ş.cul respectiv nu era necesar %i. Su"iecţii Subiectul activ & orice persoană fi ică sau juridică. 3 alin. cu inten!ie. atunci când subiectul activ (farmacistul).

prelevarea veniturilor pu"lice şi îndeplinirea o"li$aţiilor fiscale de către contri"ua"ili. Obiectul juridic al infracţiunilor de eva iune fiscală îl constituie relaţiile sociale referitoare la sta"ilirea stării de fapt fiscale. în echivalentul monedei naţionale. în tot sau în parte. c!t şi indirectă.-.3. a evidenţierii. alterarea. su"stituirea. fiscale sau vamale. de$radarea sau înstrăinarea de către de"itor ori de către terţe persoane a "unurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. s(a produs un prejudiciu mai mare de 500. . folosindu(se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor3 f. 'atura su"iectivă Forma de vinovăţie – este intenţia. )orme infrac*ionale Actele de pregătire i tentativa nu sunt incriminate. memorii ale aparatelor de ta2at ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor3 e. a sumelor repre ent!nd impo ite sau contri"uţii cu reţinere la sursă. +. %nfracţiunile de eva iune fiscală Art.'atura o"iectivă Elementul material ( reţinerea şi nevărsarea cu intenţie. Legătura de cauzalitate – tre"uie demonstrată. declararea fictivă ori declararea ine2actă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate3 $./.-. . dar nu ridică pro"leme practice. Urmarea imediată – prejudicierea "u$etului $eneral consolidat. care poate fi at!t directă. a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor reali ate3 c. distru$erea sau ascunderea de acte conta"ile. în cel mult 30 de ile de la scadenţă. 4acă prin faptele prevă ute la alin. s(a produs un prejudiciu mai mare de -00. e2ecutarea de evidenţe conta"ile du"le. 4acă prin faptele prevă ute la alin. în echivalentul monedei naţionale. limita minimă a pedepsei prevă ute de le$e şi limita ma2imă a acesteia se majorea ă cu 5 ani.-. . sustra$erea de la efectuarea verificărilor financiare.000 euro. ascunderea "unului ori a sursei impo a"ile sau ta2a"ile3 ". limita minimă a pedepsei prevă ute de le$e şi limita ma2imă a acesteia se majorea ă cu 6 ani. omisiunea. în actele conta"ile sau în alte documente le$ale. prin nedeclararea. Constituie infracţiuni de eva iune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la / ani la 0 ani şi inter icerea unor drepturi următoarele fapte săv!rşite în scopul sustra$erii de la îndeplinirea o"li$aţiilor fiscale1 a. . evidenţierea. în actele conta"ile ori în alte documente le$ale. .000 euro. . a cheltuielilor care nu au la "a ă operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive3 d.

care cuprinde trei faze * *L$S$+E$ . iar subiectul pasiv principal este statul sau unitatea administrativ(teritorială. a"u în serviciu etc.$-. lit. + alin. . Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau ta#abile ". d. %nfracţiunile de eva iune fiscală care au conţinut comple2 pot produce anumite re ultate.infracţiunea prevă ută de art. $.-. + alin. respectiv infracţiunea prevă ută de art. constă în crearea unei stări de pericol pentru o"iectul juridic. 4acă scopul prevă ut de le$e & sustra$erea de la îndeplinirea o"li$aţiilor fiscale & nu e2istă nu poate fi reţinută această infracţiune ci. alta. eventual.. .. şi infracţiunea prevă ută de art. este o activitate complex . lit. $estiune frauduloasă. Evidenţierea! $n actele contabile sau $n alte documente legale! a c%eltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni "ictive d.-. Urmarea imediată a infracţiunilor de eva iune fiscală. lit. Subiectul activ al infracţiunilor de eva iune fiscală nu este calificat. Substituirea! degradarea sau $nstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sec%estrate $n con"ormitate cu prevederile 'odului de procedura "iscală si ale 'odului de procedură penală -p larea banilor murdari. care pot avea o"iect material. Scopul nu tre"uie însă atins. 4e pildă. + alin. Anali a infracţiunilor de eva iune fiscală1 a.-. Sunt şi două e2cepţii. su" aspectul o"iectului secundar . de regul . Latura subiectivă a infracţiunilor de eva iune fiscală se particulari ea ă prin faptul că tre"uie să îm"race haina intenţiei directe! cali"icată prin scop. . E#ecutarea de evidenţe contabile duble! "olosindu&se $nscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor f. d. Alterarea! distrugerea sau ascunderea de acte contabile! memorii ale aparatelor de ta#at ori de marcat electronice "iscale sau de alte mijloace de stocare a datelor e. Sustragerea de la e"ectuarea veri"icărilor "inanciare! "iscale sau vamale! prin nedeclararea! declararea "ictivă ori declararea ine#actă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor veri"icate g. în ca ul celor mai multe dintre acestea. Omisiunea! $n tot sau $n parte! a evidenţierii! $n actele contabile ori $n alte documente legale! a operaţiunilor comerciale e"ectuate sau a veniturilor realizate c.LO+ deplasarea fizic pentru separarea spațial faț de originea infracțional . delapidare.%nfracţiunile de eva iune fiscală nu au! de regulă! obiect material .

dup caz. a circula!iei sau a propriet !ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora. .entativa se pedepse%te.ST+$T. una sau mai multe dintre pedepsele complementare prev zute la art. instan!a aplic . c) din Codul penal. (1) Constituie infrac!iunea de sp lare a banilor %i se pedepse%te cu înc"isoare de la # la 12 ani* a) sc"imbarea sau transferul de bunuri. 28. (2) . a situ rii.#. cunoscând c bunurile provin din s vâr%irea de infrac!iuni9 c) dobândirea. pe lâng pedeapsa amenzii. )udecat sau executarea pedepsei9 b) ascunderea sau disimularea adev ratei naturi a provenien!ei.-TE0+$+E$ bunurile sau banii dup stratificare sunt puși la dispoziția celor care au comis infracțiunea premis prin crearea unei aparențe de legalitate a provenienței veniturilor Art./$+E$ mișcarea banilor prin intermediul unor conturi bancare pentru ascunderea originii infracționale . a) . # lit. în scopul ascunderii sau al disimul rii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a a)uta persoana care a s vâr%it infrac!iunea din care provin bunurile s se sustrag de la urm rire. de!inerea sau folosirea de bunuri. $#1 alin. (#) &ac fapta a fost s vâr%it de o persoan )uridic . a dispozi!iei. cunoscând c provin din s vâr%irea de infrac!iuni. cunoscând c acestea provin din s vâr%irea de infrac!iuni.

ca elemente ale faptelor prev zute la alin. Obiectul infracţiunii Obiectul juridic este complex* rela!iile sociale privitoare la 1nfăptuirea justiţiei %i cele patrimoniale. precizarea privind cunoa%terea provenien!ei bunurilor trebuie în!eleas în sensul c este vizat tocmai participantul la infrac!iunea principal . Subiecţii Subiectul activ ( orice persoan fizic sau )uridic ce îndepline%te condi!iile generale ale subiectului activ al infrac!iunii. simpla de!inere sau folosire a bunului de c tre cel care a comis infrac!iunea premis ar constitui infrac!iune Subiectul pasiv – subiectul pasiv principal al infrac!iunii de sp lare a banilor este statul. premis . $rgumente contra: . 7ste discutabil dac persoana care a comis sau a participat la s vârșirea infrac!iunii principale (delictum principale ( din care provine bunul albit) poate fi subiect activ al infrac!iunii de sp lare a banilor (delictum subse2uens. pot fi deduse din circumstan!ele faptice obiective. -: este o form special a t inuirii sau favoriz rii infractorului9 . Latura obiectivă Elementul material . predicat ( delictum principale). (1). legea nu distinge9 . precizarea privind cunoa%terea provenien!ei bunurilor trebuie în!eleas în sensul c este exclus participantul la infrac!iunea principal 9 . Aceast infrac!iune poate avea ca obiect nu numai bani.(2) Cunoa%terea. ci %i orice alt bun. +nfrac!iunea poate avea %i un subiect pasiv secundar în cazul în care este v t mat o valoare social apar!inând unui particular persoan fizic sau )uridic . $rgumente pro: . Situaţia premisă +nfrac!iunea principal (primar . inten!ia sau scopul. referitoare la circulaţia juridică licită a bunurilor" +nfrac!iunea are ca obiect material bunurile asupra c rora se exercit elementul material al infrac!iunii.

a circula!iei sau a propriet !ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora. . #orme şi aspecte procesuale $ctele de pregătire nu sunt incriminate. 7ste vorba despre mascarea provenien!ei sau situa!iei sale )uridice. iar în timpul urm ririi penale denun! %i faciliteaz identificarea %i tragerea la r spundere penal a altor participan!i la s vâr%irea infrac!iunii beneficiaz de reducerea la )um tate a limitelor pedepsei prev zute de lege. Legătura de cauzalitate – nu ridic probleme practice" Latura subiectivă #orma de vinovăţie – este intenţia. a dispozi!iei. $cţiunea de transfer const într. a) %i c).entativa este incriminat . $cţiunea de deţinere a unui bun de natur infrac!ional const în st pânirea unui bun care provine din s vâr%irea unei infrac!iuni. rmarea imediată – este diferit în cazul variantelor de la lit. comparativ cu varianta infrac!ional prev zut la lit. de regul . prin opera!iuni complexe )uridice. . de regul . a situ rii. $cţiunea de dob4ndire a unui bun provenit din s vâr%irea unei infrac!iuni const în activitatea prin care o persoan intr în proprietatea unui bun de origine infrac!ional . direct .o opera!iune de transmitere a drepturilor referitoare la un bun ce provine din s vâr%irea unei infrac!iuni c tre o alt persoan 9 b) ascunderea sau disimularea adev ratei naturi a provenien!ei. $cţiunea de folosire a unui bun rezultat din s vâr%irea unei infrac!iuni este orice activitate prin care se ob!in avanta)e de pe urma uzului acestuia. 5ersoana care a comis infrac!iunea prev zut la art.a) sc"imbarea sau transferul de bunuri. 2#. 5rin acţiunea de sc3imbare se în!elege orice activitate prin care se realizeaz înlocuirea unui bun provenit din s vâr%irea unei infrac!iuni cu alt bun de provenien! licit . economice sau financiare9 c) dobândirea. de!inerea sau folosirea de bunuri. b).

ocolirea taxelor vamale (impozitelor. accizelor %i altor contribu!ii) prin escamotarea punctelor de control vamal. prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal. (1) +ntroducerea în sau scoaterea din !ar . prin locurile stabilite pentru controlul vamal. contrabanda este o activitate contrar legii vamale. dac valoarea în vam a bunurilor sau a m rfurilor sustrase este mai mic de 2'. ani %i interzicerea unor drepturi. a bunurilor sau a m rfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal. de asemenea. proclama!ie. transportul. +nfrac!iunea are ca obiect material bunurile sau mărfurile introduse sau scoase din ţară ori care provin din contrabandă sau care sunt destinate săv4rşirii acestei infracţiuni. 5rin urmare.''' lei în cazul celorlalte bunuri sau m rfuri9 c) înstr inarea sub orice form a m rfurilor aflate în tranzit vamal./ontrabanda . Art. (2) Constituie. prin orice mi)loace.''' lei în cazul celorlalte bunuri sau m rfuri9 b) introducerea în sau scoaterea din !ar . (#) -unt asimilate infrac!iunii de contraband %i se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea. Contrabanda provine din cuvintele italiene contra (împotriv ) %i bando (lege. preluarea. Obiectul infracţiunii Obiectul juridic* rela!iile sociale privitoare la regimul vamal. 2. desfacerea %i vânzarea bunurilor sau a m rfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând c acestea provin din contraband sau sunt destinate s vâr%irii acesteia. decret. constituie infrac!iunea de contraband %i se pedepse%te cu înc"isoare de la 2 la . dac valoarea în vam a bunurilor sau a m rfurilor sustrase este mai mare de 2'.''' lei în cazul produselor supuse accizelor %i mai mare de 2'. infrac!iune de contraband %i se pedepse%te potrivit alin.''' lei în cazul produselor supuse accizelor %i mai mic de 2'. prin sustragere de la controlul vamal. predarea. (1)* a) introducerea în sau scoaterea din !ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal. a bunurilor sau m rfurilor. de!inerea.'. Subiecţii . act cu putere de lege). depozitarea. de dou ori în decursul unui an. a bunurilor sau a m rfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal. prin sustragere de la controlul vamal. producerea.

rmarea imediată 7ste o stare de pericol pentru regimul vamal %i producerea unei pagube în dauna bugetului public. Argumente contra* . &ac o persoan trece prin locul stabilit pentru controlul vamal f r a se supune acestuia. 1) sau 1n acest loc (alin. Argumente pro* legea nu distinge9 precizarea privind cunoa%terea provenien!ei bunurilor trebuie în!eleas în sensul c este vizat tocmai participantul la infrac!iunea principal . prin alt loc decât cel stabilit pentru controlul vamal. profitând de neaten!ia lucr torului vamal. Legătura de cauzalitate – nu ridic probleme practice" Latura subiectivă .uneori. a %i b). 3$# lit. nu poate fi re!inut infrac!iunea de contraband . 1n cazul variantei prev zute în alin. 2 lit. Locul comiterii +nfrac!iunea în varianta tipic trebuie s se s vâr%easc 1n alt loc decât cel stabilit pentru controlul vamal (alin. ci numai contraven!ia prev zut de art.precizarea privind cunoa%terea provenien!ei bunurilor trebuie în!eleas în sensul c este exclus participantul la infrac!iunea principal 9 .aceast fapt este o form special a t inuirii9 . (#) este discutabil dac participantul la infrac!iunea principal (contraband ) poate fi subiect al infrac!iunii. a) din <egulamentul de aplicare a Codului vamal. simpla de!inere a bunului de c tre cel care a comis infrac!iunea premis ar constitui infrac!iune Subiectul pasiv – subiectul pasiv principal al infrac!iunii de contraband este statul. Latura obiectivă Elementul material Ac!iunea de introducere în !ar sau de scoatere din !ar a unor bunuri sau m rfuri supuse regimului vamal. cu e!cepţia situaţiei 1n care sunt 1ndeplinite condiţiile aplicării alin" %5( sau %6(.Subiectul activ ( orice persoan fizic care îndepline%te condi!iile generale ale subiectului activ al infrac!iunii.

.1.vam. predarea. . droguri. materiale explozibile. de%euri. materiale nucleare sau alte substan!e radioactive.#orma de vinovăţie – este intenţia directă sau indirectă. f r drept. substan!e toxice. =biectul material al infrac!iunii este constituit din arme7 muniţii7 materiale e!plozibile7 droguri7 precursori7 materiale nucleare sau alte substanţe radioactive7 substanţe to!ice7 deşeuri7 reziduuri ori materiale c3imice periculoase. &ac fapta este s vâr%it de una sau mai multe persoane înarmate ori de dou sau mai multe persoane împreun este realizat con!inutul formei agravate prev zute de art. precursori. 2. depozitarea. desfacerea %i vânzarea bunurilor sau a m rfurilor destinate s vâr%irii contrabandei. vam. colectarea. de arme. 2. de!inerea. existând diferen!e numai în ceea ce prive%te obiectul material şi regimul sancţionator. producerea. muni!ii. /ontrabanda calificată Art.entativa este incriminat . dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare.' C. transportul. #orme şi aspecte procesuale $ctele de pregătire sunt incriminate numai dac realizeaz con!inutul alin. reziduuri ori materiale c"imice periculoase constituie infrac!iunea de contraband calificat %i se pedepse%te cu înc"isoare de la # la 12 ani %i interzicerea unor drepturi. 2. (#) . +ntroducerea în sau scoaterea din !ar .2 C. . *articularităţi ale contrabandei calificate Contrabanda calificat este o form agravat a infrac!iunii de contraband prev zut de art. preluarea.

2. 181 .+nfrac!iunea de contraband calificat se pedepse%te cu înc"isoare de la # la 12 ani %i interzicerea unor drepturi. 3. (() u aceea$i pedeaps! se sancţioneaz! omisiunea de a furniza. cu $tiinţ!. pedeapsa este #nc%isoarea de la 1+ la (+ de ani $i interzicerea unor drepturi. se pedepse$te cu #nc%isoare de la & la 1' ani $i interzicerea unor drepturi.(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false. . dac! fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. (1) $i (() au produs consecinţe deosebit de gra)e. (&) *ac! faptele pre)!zute la alin.2.2.. 3. Con!inutul textului incriminator “Art. Analiza infrac!iunii prev zute în art. datele cerute potri)it legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. Condi!iile preexistente A. Obiectul infracţiunii .1. 1>1 din 4egea nr. care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor.2. inexacte sau incomplete. dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare.>62''' 3.

area r!spunderii penale. /n textul incriminator nu exist! nicio circumstanţiere cu pri)ire la subiectul acti) al infracţiunii. Urmarea imediată -rmarea imediat! const! #n obţinerea ilegal! de fonduri din bugetul -niunii "uropene sau din bugetele administrate de aceasta sau #n numele s!u.) ori infracţiunea de fals #n declaraţii (art.unge #n situaţia paradoxal! a condamn!rii unei persoane pentru fraudarea intereselor comunitare de$i nu se produce nici un pre..(5( . de pild!. 3.uridic! din cadrul -. deoarece acestea intr! #n conţinutul primei infracţiuni. aceasta se )a reţine #n concurs cu infracţiunea examinat!. Legătura de cauzalitate .pen. infracţiunea pre)!zut! art. datele cerute potri)it legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al omunit!ţilor "uropene $i din bugetele administrate de omunit!ţi sau #n numele lor presupune preexistenţa unei obligaţii legale de informare. pe care f!ptuiotorul o nesocote$te. care sufer! ca urmare a comiterii infracţiunii.=biectul )uridic specific al infracţiunii analizate este constituit din relaţiile sociale pri)ind interesele financiare ale -niunii "uropene. 0articipaţia este posibil! #n oricare dintre formele sale. a c!ror derulare normal! presupune corectitudinea utiliz!rii conform destinaţiei iniţiale a fondurilor obţinute din bugetul general al -niunii sau din bugetele administrate de aceasta sau #n numele s!u. /n sc%imb. cu intenţie. /n cazul #n care falsificarea documentelor constituie prin ea #ns!$i o infracţiune. Folosirea este utilizarea sau #ntrebuinţarea documentelor ori declaraţiilor false. Elementul material "lementul material al )ariantei pre)!zute #n art. B. *eclaraţiile nu trebuie s! fie scrise. /n doctrin! este sugerat! o modificare legislati)! #n sensul reţinerii unei infracţiuni de drept comun #n toate cazurile #n care bugetul comunitar nu este pre.udiciat. c1t $i #n omisiunea de a furniza cu intenţie datele cerute potri)it legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. iar prezentarea unor asemenea documente sau declaraţii este #nf!ţi$area lor pentru a fi examinate. inexacte sau incomplete. -ubiectul pasiv principal este c%iar -niunea "uropean!. Subiecţii infracţiunii -ubiectul activ poate fi orice persoan! fizic! sau . 181 alin. inexacte sau incomplete. =biectul material este reprezentat de documentele supuse acţiunii de falsificare sau care sunt inexacte ori incomplete. (1) din 2egea nr. iar proiectul este dus p1n! la cap!t #n parametrii pre)!zuţi #n contract. "ste realizat conţinutul acestei infracţiuni c%iar dac! fondurile obţinute ilicit sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost obţinute.#. (51 .udiciu bugetului comunitar. C. B. deoarece se poate a.2.pen. 181 alin. 6misiunea de a furniza. omisia "uropean!. 4atura obiectiv A.uridic! care #ndepline$te cerinţele generale pentru anga.". iar subiect pasiv secundar poate fi orice entitate cu personalitate . 384(+++ nu poate intra #n concurs cu infracţiunea de uz de fals (art. (1) const! #n acţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false.

1. a destinaţiei unui folos legal obţinut. Obiectul infracţiunii .2./ntre elementul material $i urmarea imediat! trebuie s! existe leg!tur! de cauzalitate. se sancţioneaz! cu pedeapsa pre)!zut! la alin. a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor se pedepse$te cu #nc%isoare de la 9 luni la ' ani. (1).#.2. Con!inutul textului incriminator “Art.. Condi!iile preexistente A. 1>2 din 4egea nr. 3. 7lementul subiectiv 7nfracţiunea se comite cu intenţie. 3. care este necesar a fi stabilit! #n fiecare speţ!.2.(1) 8c%imbarea.>62''' 3. 3. pedeapsa este #nc%isoarea de la ' la 1' ani $i interzicerea unor drepturi. 18( . (1) a produs consecinţe deosebit de gra)e.#. (&) 8c%imbarea. care poate fi direct! sau indirect!. . f!r! respectarea pre)ederilor legale. Analiza infrac!iunii prev zute în art. (() *ac! fapta pre)!zut! la alin. dac! fapta are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor.#. f!r! respectarea pre)ederilor legale.

=biectul material #l reprezint! sumele de bani deturnate.area r!spunderii penale. ")idenţiem faptul c! #n cazul deturn!rii de fonduri din bugetul -niunii "uropene. este infracţiune $i sc%imbarea. 18( din 2egea nr. (&) din 2egea nr.=biectul )uridic specific al infracţiunii analizate este constituit din relaţiile sociale pri)itoare la asigurarea respect!rii destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. iar potri)it art. 7lementul subiectiv . $i nu art. &+(1 din odul penal. &+(1 din odul penal. C. 384(+++. Subiecţii infracţiunii -ubiectul activ poate fi orice persoan! fizic! sau . /n textul incriminator nu exist! nicio o circumstanţiere cu pri)ire la subiectul acti) al infracţiunii. f!r! respectarea pre)ederilor legale. adic! folosite f!r! respectarea destinaţiei. sc%imbarea destinaţiei fondurilor are ca urmare producerea unor consecinţe deosebit de gra)e. f!r! respectarea pre)ederilor legale. dac! fapta a cauzat o perturbare a acti)it!ţii economico-financiare sau a produs o pagub! unui organ ori unei instituţii de stat sau unei alte unit!ţi dintre cele la care se refer! art. 4atura obiectiv A. ((). Elementul material 7lementul material const! #n acţiunea de sc%imbare ilegal! a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. 18( alin. dar aceasta trebuie demonstrat! numai #n c1nd sunt reţinute )arinatele infracţionale pre)!zute #n alineatele (() $i (&) ale textului incriminator. instituţii sau alte persoane . /n cazul sc%imb!rii destinaţiei folosului legal obţinut. omisia "uropean!. dac! fapta are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. instituţii publice.uridice de interes public<. (1) const! #n producerea unei st!ri de pericol pentru -niunea "uropean!. se )a reţine infracţiunea pre)!zut! la art.". a destinaţiei unui folos legal ob!inut. B. Astfel.#. conform art. care este legea general! #n materie.#. care reprezint! legea special!. care sufer! ca urmare a comiterii infracţiunii. 3. /n cazul )ariantei pre)!zute #n alin.. deturnarea de fonduri const! #n sc%imbarea destinaţiei fondurilor b!ne$ti sau a resurselor materiale. *e pild!. iar subiect pasiv secundar poate fi orice entitate cu personalitate . -ubiectul pasiv principal este c%iar -niunea "uropean!. 8e obser)! c! exist! puternice asem!n!ri #ntre aceast! infracţiune $i infracţiunea de deturnare de fonduri pre)!zut! #n art. B.#.autorit!ţi publice. Urmarea imediată -rmarea imediat! a faptei descrise de alin. 384(+++. urmarea imediat! const! #n diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea sau #n numele lor.uridic! care #ndepline$te cerinţele generale pentru anga. 3.2.uridic! din cadrul -. 1:' . Legătura de cauzalitate /ntre elementul material $i urmarea imediat! trebuie s! existe leg!tur! de cauzalitate. 0articipaţia este posibil! #n oricare dintre formele sale. &+( 1 din odul penal.

se pedepse$te cu #nc%isoare de la & la 1' ani $i interzicerea unor drepturi. 18& . (() u aceea$i pedeaps! se sancţioneaz! omisiunea de a furniza.1. datele cerute potri)it legii.2. 3.2.>62''' 3. . (1) $i (() au produs consecinţe deosebit de gra)e. inexacte sau incomplete. care poate fi direct! sau indirect!.2. (&) *ac! faptele pre)!zute la alin. dac! fapta are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. cu $tiinţ!.7nfracţiunea se comite cu intenţie. Analiza infrac!iunii prev zute în art. care are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. Condi!iile preexistente A.. pedeapsa este #nc%isoarea de la 1+ la (+ de ani $i interzicerea unor drepturi.(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false. Con!inutul textului incriminator “Art. 1># din 4egea nr.2. 3. Obiectul infracţiunii .

prin dou! procedee= fie declararea fals! a altor produse dec1t cele exportate sau importate. pro)ine din taxele )amale. 0rincipala resurs!. Elementul material 7lementul material const! #n acţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false. iar subiect pasiv secundar poate fi orice entitate cu personalitate . /n textul incriminator nu exist! nicio o circumstanţiere cu pri)ire la subiectul acti) al infracţiunii. 4atura obiectiv A. indiferent care este ţara de intrare #n spaţiul comunitar. Subiecţii infracţiunii -ubiectul activ poate fi orice persoan! fizic! sau . Frauda pri)itoare la )eniturile comunitare poate fi s!)1r$it! #n materia tarifelor )amale preferenţiale (de pild!. fie prin eludarea pl!ţii taxelor prin introducerea sau scoaterea frauduloas! a m!rfurilor #n $i din spaţiul comunitar. aceasta absorbind #n conţinutul ei. originea produsului $i declaraţiile efectuate #n )am!. #n materie de >?A. atunci c1nd se realizeaz! $i elementele constituti)e ale acestora. B. se )a reţine infracţiunea de diminuarea fondurilor europene sau se )a reţine un concurs #ntre aceste dou! infracţiuni@ 8e consider! c! infracţiunea de diminuare ilegal! a resurselor din bugetele omunit!ţilor "uropene este ca natur! o infracţiune complex!.uridic! din cadrul -". se )a reţine infracţiunea de contraband!. 3. 0articipaţia este posibil! #n oricare dintre formele sale. >ariful )amal comun se aplic! doar produselor pro)enind din state terţe. Urmarea imediată -rmarea imediat! a faptei descrise de alin. infracţiunea de contraband! (sancţionat! prin art. (1) const! #n diminuarea resurselor din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea sau #n numele lor. #n principal. *e asemenea. perceput! #n mod direct #n contul omunit!ţilor "uropene. falsificarea certificatelor de pro)enienţ!) sau a contrabandei. (3+ din odul )amal al Aom1niei). care sufer! ca urmare a comiterii infracţiunii. /n asemenea cazuri. 6rice marf! intr! pe teritoriul comunitar este supus! regimului )amal comunitar. a o condiţie esenţial! pentru existenţa infracţiunii. trebuie ca aceast! diminuare s! fie ilegal!. legislaţia )amal! reglementeaz! $i unele probleme conexe aplic!rii #n practic! a tarifului= )aloarea #n )am! a produsului. =biectul material este reprezentat de documentele supuse acţiunii de falsificare sau care sunt inexacte ori incomplete.uridic! care #ndepline$te cerinţele generale pentru anga. care are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. .#. B. *e pild!. omisia "uropean!.area r!spunderii penale. inexacte sau incomplete.=biectul )uridic specific al infracţiunii analizate este constituit din relaţiile sociale pri)itoare la asigurarea colect!rii resurselor #n bugetul general al omunit!ţilor "uropene sau #n bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. poate exista frauda de tip carusel. 0e l1ng! stabilirea tarifului )amal comun. -ubiectul pasiv principal este c%iar -niunea "uropean!. /n doctrin! se arat! c! frauda #n materie de resurse )amale se realizeaz!.2.

7lementul subiectiv 7nfracţiunea se comite cu intenţie. .2. fapta trebuie s! produc! consecinţe deosebit de gra)e. care poate fi direct! sau indirect!.$./n cazul )ariantei pre)!zute #n alin. 3. ((). C. Legătura de cauzalitate /ntre elementul material $i urmarea imediat! trebuie s! existe leg!tur! de cauzalitate.