NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011

)

Pengenalan Mengikut pandangan "Bapa Sejarah" Herodotus, Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban. Mengikut Aristotle, sejarah merupakan satu sistem yang mengira kejadian semulajadi dan tersusun dalam bentuk kronologi. Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang kukuh. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula telah memberikan sejarah sebagai asal-usul, keturunan, salasilah, peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat, tambo, tawarikh dan kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa yang telah berlaku. Sejarah dalam erti kata lain digunakan untuk mengetahui masa lampau berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sahih bagi membolehkan manusia memperkayakan pengetahuan supaya waktu sekarang dan akan datang menjadi lebih cerah. Dengan itu akan timbul sikap waspada (awareness) dalam diri semua kelompok masyarakat kerana melalui pembelajaran Sejarah, ia dapat membentuk sikap tersebut terhadap permasalahan yang dihadapi agar peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lampau dapat dijadikan pengajaran yang berguna. Pendidikan Sejarah membangkitkan semangat patriotisme secara formal mahupun tidak formal. Ini sangat penting untuk memantapkan diri pelajar dari segi ketahanan mental, fizikal dan emosi yang akan membolehkan seseorang itu mampu menghadapi segala bentuk cabaran. Kekurangan nilai patriotisme dalam diri pelajar akan merendahkan semangat juang dan semangat jati diri dalam diri mereka. Kurangnya semangat patriotik di kalangan generasi muda hari ini merupakan salah satu sebab mereka lebih cenderung kepada aktiviti yang tidak berfaedah kerana jiwa mereka kosong dari segi nilai dan rasa kecintaan kepada agama, bangsa dan negara. Semangat patriotisme bukanlah wujud secara semula jadi dalam diri individu, tetapi semangat tersebut perlu disemai, dipupuk dan diajar. Justeru itu, Pendidikan Sejarah merupakan mekanisme yang efisien untuk menyalurkan ilmu pengetahuan tentang sejarah di peringkat murid sekolah rendah lagi .Melalui sejarah, pengalaman masa lampau merupakan satu rujukan terbaik bagi generasi masa kini dan akan datang membentuk sebuah negara bangsa.
SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 1

NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011)

Latar belakang kurikulum sejarah di sekolah rendah sehingga munculnya Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Di Malaysia, Pendidikan Sejarah melalui beberapa tahap perubahan mengikut zaman, iaitu Zaman Pemerintahan British (1900 – 1957), Zaman Selepas Merdeka (1957 – 1979) , Pendidikan Sejarah dalam KBSR( 1980 – 2002) dan Pendidikan Sejarah dalam KSSR ( mulai 2014). Walaupun matapelajaran Sejarah telah diajar

sejak pentadbiran British namun ia tidak bersifat matapelajaran induk selaras dengan dasar pendidikan British yang membiarkan sistem persekolahan berkembang mengikut aliran berasaskan kaum sehingga mencetuskan kelas berbeza di kalangan penduduk Tanah Melayu. Pendidikan Sejarah telah bermula sejak zaman penjajahan British lagi tetapi isi kandungannya lebih kepada kepentingan mereka sendiri sebagai penjajah tanpa menerapkan nilai-nilai patriotik di kalangan orang Melayu. Kurikulum yang disediakan juga berbeza-beza antara sekolah aliran melayu dengan sekolah aliran British. Sekolah-sekolah Cina dan Tamil menggunakan kurikulum Sejarah dari negara China dan India. Sejarah British diberi tempat yang penting dalam kurikulum Sejarah (Khoo Kay Kim, 1992). Ini diakui oleh Abdul Razaq (2007) yang menjelaskan kurikulum Sejarah lebih menceritakan latar belakang masyarakat Eropah ataupun sejarah England itu sendiri. Bagi Jamaliah (2005), sebenarnya inilah yang menyebabkan wujudnya jurang dalam pendidikan sejarah antara murid sekolah aliran Inggeris, Cina dan Tamil. Hal ini mengakibatkan identiti dan nilai kerjasama tidak wujud dalam kalangan masyarakat ketika itu. Pada peringkat awal pendidikan Sejarah yang diperkenalkan di sekolah-sekolah aliran Melayu lebih berbentuk kepada Kesusasteraan Melayu Klasik. British tidak menekankan pendidikan Sejarah tempatan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu kerana dikhuatiri boleh menggugat kepentingan politik dan ekonominya. Hanya selepas negara mencapai kemerdekaan, pengaruh kurikulum British dilihat semakin berkurangan (Maharom Mahmood, 2001). Sementara pengaruh kurikulum Sejarah negara India dan Cina tamat apabila Laporan Razak 1956 dikemukakan untuk

SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON

2

Falsafah. 2002). Kurikulum yang sedia ada dilihat terlalu luas dan tidak bersifat tempatan. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 3 . Empat. selari dengan tuntutan semasa. Seminar Sejarah Malaysia 1 dan 11 yang diadakan dalam tahun 1973 dan 1974 telah diadakan untuk membincangkannya. Selepas Perang Dunia ke-2 kurikulum Sejarah mula memberi penekanan ke arah perpaduan dan integrasi kaum. Terbitnya buku Sejarah Alam Melayu juga membolehkan pelajar-pelajar memahami latar sejarah negara namun ia tidak dilaksanakan di sekolah aliran Inggeris.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) memastikan satu sukatan pengajaran dan peperiksaan yang sama dilaksanakan demi perpaduan kaum di negara ini. kedatangan bangsa-bangsa Eropah. terdapat perbincangan untuk mengkaji semula kurikulum Sejarah. Perkembangan kurikulum Sejarah pra dan pascamerdeka telah mengalami perubahan pesat. Lima dan Enam dimulakan sebaik sahaja buku teks tersebut dikeluarkan pada 1970 oleh McGraw-Hill selepas penggunaan buku Tawarikh Darjah peralehan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai subjek teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Fokus terhadap sejarah tempatan telah diterapkan dalam kurikulum. Beberapa forum seperti Kongres Kebudayaan Malaysia 1971. cerita-cerita dari negeri China . Pada tahun 1989. Antara isi kandungannya ialah cerita tentang orang yang mula-mula di Tanah Melayu. Sedikit perubahan terhadap pendidikan sejarah di Tanah Melayu hanya berlaku pada 1918 susulan pengenalan matapelajaran Tawarikh di peringkat sekolah. Ini menandakan pendidikan sejarah Malaysia telah bermula di peringkat sekolah rendah iaitu kepada murid Tahun empat. Perubahan ini berlaku hasil peranan yang dimainkan oleh Abdul Hadi Haji Hassan. India dan banyak lagi. matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran telah dinyatakan dengan jelas. Pembahagian tajuk pula dilakukan mengikut tema-tema (PPK. Buku Teks Sejarah Malaysia dikeluarkan pada 1970an selepas Tawarikh dan Sejarah Alam Melayu dimansuhkan. Lima dan Enam. Dapatan seminar telah menggesa pihak Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan pendekatan „berpusatkan ke Malaysiaan‟ dalam menggubal sukatan pelajaran dan penulisan buku teks Sej arah. Pendidikan Sejarah menggunakan buku teks berjudul „Tawarikh Sekolah Rendah Malaysia‟ untuk Tahun Tiga. Pada tahun 1973.

SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 4 . Geografi. isu perpaduan kaum telah disentuh dan penerapan jiwa patriotik telahpun dicetus. Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1983 mengkategorikan murid-murid kepada dua tahap iaitu Tahap Satu ( Tahun Satu hingga Tiga) dan Tahap Dua ( Tahun Empat hingga Enam). Nilai Kerohanian dan Sikap/Kemanusiaan dan Persekitaran. Sivik.. mata pelajaran Sejarah digabungjalinkan dengan berbagai-bagai bidang pengetahuan daripada mata pelajaran Sains. perlembagaan. Dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. „sejarah bahasa‟ dan „bahasa kebangsaan dan loghat -loghat di Malaysia‟. negara-negara lain. Yusuf bin Ibrahim. Sudah jelas pada masa tersebut. murid-murid Tahap Satu akan turut mengetahui tentang sejarah. di samping penguasaan bahasa. Unsur-unsur pendidikan sejarah diserapkan dalam isi kandungan Bahasa Malaysia. Bhd. tokoh-tokoh dan pejuang diceritakan dalam buku teks tersebut. adat resam. menulis dan mengira. KBSR Tahap Dua pula bertujuan mengukuhkan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari semasa di Tahap Satu. dan Kesenian dan Rekreasi. Pendidikan Sejarah telah diterapkan dalam komponen Kemanusiaan dan Persekitaran di bawah mata pelajaran Alam dan Manusia. Antara tajuk pelajaran Sejarah Tahun Empat ialah „mengapa kita belajar sejarah‟. Tiga komponen yang diberi penekanan ialah Kemahiran Asas. perusahaan dan pengangkutan.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Cetakan pertama buku teks tersebut sejak 1977 dan diulang cetak sebanyak lapan kali sehingga tahun 1984. KBSR Tahap Satu memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas iaitu membaca. Aspek sejarah yang terkandung mata pelajaran ini ialah sejarah kebudayaan. Rentap. Murid dapat mengenal Dol Said. Buku ini telah diulang cetak sebanyak enam kali sehingga 1984 oleh Penerbitan Adabi Sdn. kerajinan Za‟ba. pembangunan Negara. Hal Ehwal Tempatan dan Pendidikan Kesihatan. Sejarah Malaysia. Secara tak langsung.Khoo Kay Kim dan Muhd. Buku teks Sejarah Malaysia Tahun Enam diterbitkan juga oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1979 hakcipta sejarawan negara Zainal Abidin bin Abdul Wahid . Alexander Graham Bell dan ramai lagi.

sehingga tahun 1998. Sivik dan Hal Ehwal Tempatan tetapi telah digabungkan dengan Geografi menjadi mata pelajaran bersepadu yang dikenali sebagai Kajian Tempatan (KT). Bagi penerapan unsur patriotisme. Pada tahun 1994. Didapati. Antara topic-topik yang ditekankan ialah Kesultanan melayu Melaka. kemahiran.5% sahaja murid yang mencapai kelulusan 50% ke atas dalam mata pelajaran Sejarah. emosi. Zahid Mohd. Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia. pemahaman. Unsur-unsur pendidikan sejarah yang diajar dalam Tahun Empat persekolahan adalah sejarah salasiah diri dan keluarga yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat. mata pelajaran Sejarah telah dipisahkan daripada mata pelajaran Sains. bagi murid-murid Tahap Satu. Zaman Penjajahan. Di Tahun Lima persekolahan pula bertujuan menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal mereka serta latar belakang dan identiti negara supaya mereka cinta dan bangga kepada negara. elemen sejarah masih lagi diserapkan SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 5 .NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Namun demikian. rohani dan intelek (JERI) selaras dengan hasrat falsafah pendidikan negara. Mata pelajaran Kajian Tempatan diajar secara formal di Tahap Dua bagi mengukuhkan lagi pengetahuan. 36. Pada Tahap Dua pula. pencapaian kemahiran dalam mata pelajaran Sejarah didapati paling rendah berbanding dengan pencapaian dalam mata pelajaran Sains. bersepadu dan merentas kurikulum. serta warisan peninggalan sejarah. Oleh yang demikian . Ilmu Kesihatan. Geografi dan Tatarakyat. Hal ini telah dibuktikan oleh Wan Mohd. diserapkan dalam semua mata pelajaran melalui pendekatan menyeluruh. Sejarah Awal Sabah dan Sarawak. kesedaran dan nilai yang telah disepadukan secara terancang dalam mata pelajaran lain di tahap Satu terutama mata pelajaran bahasa. Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah dipinda kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang bertujuan untuk melahirkan murid-murid berperibadi seimbang dan harmonis dari segi jasmani. Nordin (1988) dalam kajiannya untuk melihat kejayaan KBSR melalui mata pelajaran Alam dan Manusia.

Dom menyatakan bahawa subjek Sejarah akan diubah suai dengan dimasukkan elemen baru bagi menjadikannya lebih menarik dan efektif seperti topik perlembagaan persekutuan serta kemerdekaan tanah air bagi menyuntik semangat cintakan negara di kalangan generasi muda. Datuk Seri Hishammudin Tun Hussein dan berkata pengenalan mata pelajaran sejarah di sekolah rendah adalah sebahagian transformasi pendidikan yang sedang dirintis kementerian menjelang 2010 melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Oleh yang demikian. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mencadangkan mata pelajaran sejarah diwajibkan di semua sekolah rendah di seluruh negara bagi mendedahkan pelajar kepada sejarah pembangunan negara bermula daripada peringkat umur rendah. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 6 . Unsur mata pelajaran Sejarah banyak 'menumpang' pada subjek Kajian Tempatan yang diajar kepada murid Tahap Dua di sekolah rendah. Pada 24 Oktober 2010. tidak terdedah kepada mata pelajaran sejarah.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) dalam mata pelajaran Kajian Tempatan sebagai pendokong utama pemupukan patriotisme dan Pendidikan Moral. kerajaan mengambil pendekatan menjadikannya sebagai subjek teras di sekolah rendah bermula 2014. Timbalan Menteri Pelajaran. pada 16 Oktober 2008. pembelajaran sejarah di sekolah rendah perlu kerana lazimnya pelajar yang mengikuti aliran sains di sekolah menengah sehingga ke peringkat pengajian tinggi dan seterusnya memasuki alam pekerjaan. Tan Sri Alimuddin Mohd. selepas mengumumkan mata pelajaran Sejarah wajib lulus bagi memperoleh Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Puad Zarkashi berkata. Walaupun terdapat matapelajaran Kajian Tempatan diajar pada Tahap Dua sekolah rendah namun orientasi pembelajaran tidak memberi penekanan terhadap pemahaman sejarah yang sebenarnya. patriotisme dan unsur Perlembagaan. penambahan baru juga akan dibuat pada mata pelajaran tersebut antaranya menekankan aspek kewarganegaraan. Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Ketua Pengarah Pelajaran. Mohd. Cadangan Perdana Menteri dipersetujui oleh timbalannya. Tun Abdullah berpendapat. Dr.

Hal ini dirancang supaya mata pelajaran Sejarah menjadi mata pelajaran yang mudah difahami dan dihayati murid sekolah rendah. Pendekatan p dan p Sejarah menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. Pendekatan ini disusun mengikut tajuk supaya murid dapat menghargai sejarah tanah air dan kegemilangannya. Aktiviti tersebut mengaplikasikan elemen didik hibur bagi menanam minat murid terhadap Sejarah. Ianya disusun secara kronologi yang membincangkan pengenalan sejarah awal negara. elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam pelaksanaannya di dalam dan luar bilik darjah. Kandungan Sejarah sekolah rendah bertujuan mendidik murid untuk memahami latar belakang negara dan sejarahnya dengan melihat perubahan yang berlaku serta kesinambungan yang masih dikekalkan terutamanya dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Justeru. lawatan ke tempat bersejarah dan rombongan ke Parlimen. pendidikan Sejarah di sekolah rendah merupakan suatu kesinambungan ke peringkat sekolah menengah sebagai suatu disiplin ilmu yang dinamik. kreatif dan inovatif melalui aktiviti inkuiri dan penerokaan bagi mengukuhkan pemahaman tentang sejarah. Ini bertujuan sebagai satu usaha untuk melengkapkan murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam KSSR.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Subjek Sejarah ini bermula pada Tahap Satu dengan berkonsepkan education is fun menerusi pendekatan seperti kuiz. kemahiran. Kurikulumnya menyepadukan pengetahuan. Kepada murid Tahap Dua. kemahiran dan pengamalan nilai murni serta penerapansemangat jati diri sebagai warga negara Malaysia. Sejarah ialah mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua murid dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai tahun 4 di Tahap II. Ini bertujuan menyemai kefahaman murid terhadap mata pelajaran Sejarah di peringkat awal agar murid memperoleh dan menguasai pengetahuan serta kemahiran Sejarah. kedaulatan negara dan kemakmuran negara. elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang diajar melalui mata pelajaran Sejarah adalah sebagai asas dalam melahirkan warganegara yang mempunyai identiti kebangsaan untuk membentuk rakyat Malaysia yang mempunyai kesepaduan sosial dan integrasi nasional. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 7 . pengetahuan dan pemahaman aspek sejarah negara dapat melahirkan murid yang berjiwa patriotik dengan memberi pendedahan menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara matang.

Namun. masyarakat dan negara yang berjiwa patriotik. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memutuskan untuk menerapkan 16 nilai murni dalam Pendidikan Sejarah. Usaha sebegini dapat melahirkan warganegara Malaysia yang peka akan sejarah negara dan bangsanya dan yang paling penting melahirkan semangat patriotik di peringkat awal lagi kerana diperingkat ini mereka mudah menerima ilmu. membentuk nilai diri dan perspektif. melalui Pendidikan Sejarah. penglibatan dalam jenayah dan isu-isu yang menyentuh kedaulatan negara dianggap terpencil dan remeh seperti isu Pulau Batu Putih dan penambakan laut oleh negara SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 8 . Justeru itu. Nilai murni memupuk semangat patriotisme selalunya diajar terpisah dengan isi kandungan pelajaran. sambutan bulan kemerdekaan yang agak hambar. Sejarah yang akan menjadi mata pelajaran teras dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai 2014 akan menerapkan unsur kewarganegaraan. maka pendedahan awal di peringkat sekolah rendah kepada subjek ini amat penting. mutakhir ini. Semangat yang longgar ini ditandai dengan kurangnya penglibatan pelajar dalam pasukan beruniform. Bagi memartabatkan ilmu sejarah di Malaysia. semangat patriotisme kelihatan agak longgar di kalangan masyarakat khususnya di kalangan pelajar. patriotisme dan perlembagaan bagi memastikan murid memahami serta menghayati sejarah negara secara mendalam. Melalui mata pelajaran Sejarah jelas mendidik dan memberikan ilmu ke arah semangat cinta negara.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Hubungkaitkan kurikulum sejarah agar berupaya melahirkan individu. Patriotisme sering dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan terhadap negara sendiri. Seseorang itu dianggap berjiwa patriot apabila kepercayaan. Ini melambangkan hasrat murni tersebut adalah untuk melahirkan insan yang baik yang boleh menyumbang kepada negara tanpa mengira kaum dan agama. Ramai guru yang tidak mahu menerapkan semangat patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran mereka kerana bagi mereka nilai murni tersebut sukar untuk diajar dan merupakan sesuatu yang serius. amalan dan tindakannya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kepada negara (Nik Anuar Nik Mahmud: 2002). Oleh yang demikian.

NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) jiran (Affifuddin Omar: 2002). akan dapat menyumbang ke arah pembentukan generasi yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia. 2003). Kekurangan nilai patriotisme dalam diri pelajar akan memberikan kesan kepada rendahnya semangat juang dan semangat jati diri dalam diri mereka yang menyebabkan ada sesetengah daripada mereka mudah menyerah kalah dan tunduk kepada sesuatu tekanan (Abd. Voss (1997) menekankan bahawa mata pelajaran Sejarah boleh dijadikan medium mendidik pelajar mengenai nilai-nilai murni melalui refleksi dan pengajaran yang diperoleh hasil daripada pembelajaran mengenai peristiwa silam. keyakinan diri yang teguh. ilmu pengetahuan. nilai-nilai patriotisme yang merupakan sebahagian daripada nilai-nilai murni. Manfaat yang diperoleh oleh seorang individu dari sistem pendidikan yang diterima seharusnya terkandung juga menjadi rakyat yang bersemangat patriotik terhadap negara. dengan bersangka baik kepada mata pelajaran Sejarah. Maka. bangsa dan negara yang kuat serta mulia tidak hanya bergantung kepada kekuatan fizikalnya yang bercorak kebendaan dan teknologi. 1999). Maka negara harus membina kekuatan di atas asas budaya. akhlak mulia. dan bukan hanya menyampaikan ilmu kepada individu untuk menghadapi peperiksaan. bahawa ia berkesan bagi yang mengikutinya. Apa yang berlaku perlu dinilai semula bagi tujuan merancang perubahan masa depan (Hazri. penekanan dan pendekatan baru. wajar para pelajar dari sekolah rendah menjadikan nilai-nilai patriotisme sebagai amalan atau pegangan dan ianya dapat dipupuk melalui mata pelajaran Sejarah. Rahim. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan pendidikan adalah pembentukan pemikiran dan sikap seseorang individu. 22 September 2000). ada baiknya jika patriotisme diberikan perhatian. Mempelajari Sejarah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan pengetahuan tetapi boleh menjadi pedoman dan memberi iktibar kepada sesuatu bangsa tentang apa yang telah berlaku. Oleh sebab sejarah memberikan banyak pengajaran yang berkait dengan SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 9 . Justeru. sekiranya dapat dijiwai dan diamalkan sebaik mungkin. Bagi Wan Zahid (1993) pula. Situasi ini menunjukkan bahawa para pelajar tidak memahami nilai-nilai patriotisme dan menghayatinya. iaitu untuk membantu dan menyokong mata pelajaran Sejarah (Utusan Malaysia. semangat tanggungjawab dan pengorbanan diri yang tinggi. Dalam konteks Malaysia hari ini. Pendidikan Sejarah ialah asas penting dalam pembinaan bangsa Malaysia.

NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) jatuh bangunnya sesuatu bangsa dan negara. Mereka juga menghormati dan mematuhi undang-undang serta peraturan. penekanan perlu dibuat kepada usaha pemupukan nilai dan semangat patriotisme. 1998. hal. Sejarah patut dijadikan garis panduan untuk pembinaan semula kedudukan dan kekuatan bangsa dan negara. Sukatan Sejarah yang cukup komprehensif dapat memberi kesedaran kepada pelajar bahawa perjuangan ke arah kemerdekaan suatu SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 10 . 21) Pembelajaran mata pelajaran Sejarah dapat meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai asal-usul negara. keperibadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. Maka. di samping usaha pemupukan patriotisme yang dilakukan melalui pendekatan menyeluruh dan merentasu kurikulum‟ (Abdul Shukor Abdullah. hal. 11-12) Wan Mohd. Noordin juga ada menyatakan: ‟pendidikan Sejarah boleh dijadikan sebagai pendukung utama pemupukan semangat kewarganegaraan dan patriotisme serta dapat membangkitkan semangat nasionalisme‟ (Wan Mohd. penerapan nilai unsur nilai patriotisme paling sesuai dilakukan melalui mata pelajaran Sejarah. mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak menjejaskan kepentingan orang lain. Oleh yang demikian. menghormati dan mempunyai semangat memperbaiki keadaan secara membina dan bersedia berkhidmat untuk negara. Zahid Mohd. warganegara yang baik itu sudah semestinya individu yang sayangkan negaranya sendiri lalu mempunyai semangat patriotik. Ciri-ciri warganegara yang baik mengikut Laporan Jawatankuasa Kabinet ialah mereka yang ada keazaman. Mata pelajaran yang menjadi pendukung utama kepada usaha ini ialah mata pelajaran Sejarah. 1992. Zahid Mohd. menghormati hak-hak individu. kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun dan damai serta mempunyai kesedaran. Dalam konteks pendidikan dan mata pelajaran di sekolah. bersedia bekerja atau membuat sesuatu hingga sempurna. Mereka juga boleh menyertai dengan berkesan dalam kegiatan pembangunan negara. Noordin. Abdul Shukor Abdullah (1998) ada menyatakan hal ini ketika membincangkannya: ‟Bagi memastikan perkembangan pelajar adalah secara menyeluruh dan seimbang. Insan yang baik akan melahirkan warganegara yang baik.

Hal ini sedikit sebanyak akan menimbulkan perasaan cinta yang mendalam para pelajar kepada tanah air sehingga menyebabkan mereka bersemangat tinggi untuk mengekalkan kemerdekaan yang telah dikecapi. masa depan negara kabur jika generasi pelapis luntur semangat patriotiknya. Tan Cheng Lock dan Tun V.T. Perkara ini sepatutnya perlu diketahui oleh setiap warganegara kerana “sesiapa yang melupakan akar bangsanya ibarat si Tenggang menderhakai ibunya”. Remaja perlu menghayati dan mengamalkan Gagasan 1 Malaysia yang menekankan aspek perpaduan secara tuntas ke arah pembentukan sebuah negara yang progresif. Sehubungan dengan itu. barulah kita dapat merasai nikmat kemerdekaan.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) ketika dahulu bukanlah sesuatu yang mudah. Cina dan India berkat usahasama Tunku Abdul Rahman. nescaya negara kita akan terhindar daripada sebarang malapetaka akibat perpaduan yang rapuh. Para anggota polis telah bersusah payah untuk menentang pihak komunis sehingga sanggup mengorbankan nyawa dan keluarga mereka. mata pelajaran Sejarah berperanan sebagai satu platform yang cukup utuh untuk mengetengahkan kembali warisan sejarah kita suatu ketika dahulu. Contohnya. Sambathan. para pelajar akan didedahkan kepada kesusahan dan kepayahan masyarakat lalu berjuang mempertahankan negara. Mata pelajaran Sejarah juga membolehkan kita mengetahui kebudayaan dan falsafah hidup rakyat majmuk. negara akan menjadi mundur. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 11 . penentangan yang berlaku di Bukit Kepong. Dengan kolaborasi antara kaum Melayu. Mereka hendaklah mengamalkan sikap di mana bumi dipijak. Natijahnya. Subjek Sejarah adalah satu-satunya saluran untuk menyampaikan warisan negara dan legasi kebudayaan kepada generasi masa kini. Kita mengetahui asal usul pelbagai kaum di Malaysia. Sikap seperti ini akan menjejaskan hubungan dengan kaum-kaum lagi di negara ini. di situlah langit dijunjung. Jika semangat ini dapat diamalkan oleh setiap remaja. Seterusnya Sejarah juga mengajar kita agar mengelakkan diri daripada mementingkan diri dan bersikap etnosentrisme. Remaja perlu menerima segala perbezaan yang wujud antara kaum di negara ini dengan hati yang terbuka. Contohnya. melalui sejarah. remaja tidak harus menyentuh isu-isu sensitif seperti hak istimewa sesuatu kaum yang sudah termaktub dalam perlembagaan.. Melalui subjek Sejarah. Sikap etnosentrisme ialah sikap yang mementingkan kelompok etnik sendiri.

membentuk keperibadian bangsa. berusaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara dalam semua bidang malah menjadi panduan dan iktibar dalam hidup kita pada masa kini dan masa hadapan. memahami sejarah tamadun awal bangsa kita. Perasaan ini perlu wujud di hati setiap individu rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kandungan kurikulum pendidikan sejarah bermatlamat untuk membentuk individu.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Kita juga sedar bahawa pembangunan Malaysia hasil daripada pengorbanan tiga kaum utama. Dengan itu persefahaman yang lebih erat dapat dipupuk. masayarakat dan negara yang berjiwa patriotik. semangat patriotik dapat membentuk rakyat Malaysia SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 12 . merangka wawasan masa depan dengan penuh keyakinan. subjek Sejarah mengingatkan kita agar tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Prasangka antara kaum dapat dielakkan. Ini termasuklah ciri-ciri budaya yang diamalkan oleh negara tersebut yang mana ia boleh dijelmakan menjadi semangat kebangsaan(Penrose. satu bentuk budaya. Terdapat lima komponen yang membentuk identiti nasional sesebuah negara sebagaimana yang dinyatakan oleh Smith (1992) iaitu satu kawasan atau tanah air. memori yang dikongsi bersama ( mitos dan sejarah). unsur sejarah adalah sesuatu yang penting dan mampu menyumbang kepada pembentukan identiti nasional sesebuah negara. Umum mengetahui bahawa subjek sejarah membolehkan kita membuat penilaian. menghargai jasa pemimpin negara yang telah berkhidmat dan berbakti demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara serta memajukan negara dari segi ekonomi dan sosial. mengetahui sebab. Sehubungan itu . akibat dan kepentingan sesuatu peristiwa. melahirkan perasaan jati diri yang tinggi. Berdasarkan kenyataan itu. Sikap toleransi antara kaum dapat diwujudkan. Semangat kekitaan dapat dilahirkan. 1993). Memang tidak dinafikan. pembahagian buruh berdasarkan kawasan dan satu bentuk sistem perundangan serta politik. Tambahan pula dengan isi kandungan sejarah sesebuah negara yang merakam segala peristiwa sejak kewujudannya. Semua sikap positif ini haruslah dimiliki oleh setiap rakyat sekiranya gagasan Satu Malaysia mencapai matlamatnya. Mempertahankan kedaulatan negara dan kesanggupan tahap untuk berjuang tertinggi menggadai yang wujud nyawa dalam demi diri negara seorang memperlihatkan patriotisme warganegara.

menekankan betapa pentingnya pendidikan ini dalam mengembangkan nilai dalam kalangan pelajar. Menurut Rahim Rashid (2000). memupuk dan mengembangkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian mereka. para pelajar dapat membina kekuatan semangat cinta akan negara. kekitaan. penekanan kepada unsur nilai kemasyarakatan dan nilai politik ini akan dapat membantu meningkatkan integrasi kaum dalam kalangan pelajar di negara ini sejak peringkat awal lagi. (ii) nilai politik. nilai politik (Rahim Rashid. penerapan nilai dalam pendidikan Sejarah terbahagi kepada 4 iaitu (i) nilai individu. Hal ini akan dapat membantu mereka memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang positif dalam kehidupan mereka seperti keadilan. Dalam konteks pendidikan Sejarah. Mata pelajaran Sejarah di sekolah dilihat sangat relevan dalam memupuk nilainilai kemasyarakatan. Lewenstein (1963) dalam membincangkan sumbangan pendidikan sejarah. kemanusiaan dan semangat bermasyarakat. khususnya dalam konteks masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Oleh itu. intelektual dan sosial untuk mencorakkan perkembangan personaliti yang lebih seimbang. Ringkasnya penerapan nilai dalam kurikulum Sejarah sama ada daripada aspek kemasyarakatan mahupun politik dilihat sebagai landasan terbaik dalam melahirkan pelajar yang memahami pentingnya integrasi dalam masyarakat berbilang kaum ini. (iii) nilai sosial dan kemasyarakatan dan (iv) nilai intelek. patriotisme. penerapan nilai ini ialah proses menanam. kurikulum Sejarah yang dibentuk perlu memberi penekanan kepada unsur nilai ini selari dengan hasrat untuk melahirkan generasi pelajar yang dapat memahami dan berinteraksi dengan lebih harmoni. Natijah daripada pemahaman dan penghayatan sejarah negara .NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) yang bersatu padu dan harmoni. Oleh itu. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 13 . Justeru . Pemahaman dan pengetahuan tentang unsur nilai ini mempunyai signifikannya dalam memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek sejarah negara. 2000) seperti setia. demokrasi dan kepemimpinan perlu diamalkan dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk ini. murid dibimbing untuk menganalisis dan menilai faktafakta sejarah secara rasional. Dalam konteks politik.

Melalui pelajaran Sejarah juga seseorang itu akan memahami keluhuran perlembagaan negara yang memberi perlindungan kepada setiap anggota masyarakat di negara ini dari segi melindungi hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. kedudukan dan hak sosio ekonomi rakyat Malaysia. berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa serta sedia berkorban untuk negara dan bangsa. Melalui pendidikan sejarah juga. perundangan. menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa. menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang penggubalannya bagi memastikan Malaysia terus aman. setiap warga negara harus menghormati. Semangat cintakan negara dan bangsa merangkumi rasa untuk menghormati raja dan pemimpin negara. dapat memahami bagaimana negara ini mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan juga meletakkan rasa tanggungjawab dan kewajipan warga negara yang mendukungnya. Nilai kesetiaan ini akan dapat mengukuhkan ketahanan negara dan mendorong semangat ingin berkorban dan berbakti kepada bangsa dan negara. Sejajar dengan itu. nilai kesetiaan dapat dipupuk dan ditanamkan sebagai satu nilai hidup yang penting bagi membina dan meningkatkan komitmen generasi muda kepada negara dan bangsa. makmur dan maju dalam segenap bidang. Selain itu. Perlembagaan negara juga adalah sumber rujukan kepada semua perkara berkaitan dengan sistem pemerintahan. dan jata negara. Seseorang yang bersemangat cinta akan negara dan bangsa sekaligus akan menunjukkan sifat atau amalan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara dan bangsa. menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara . Mereka yang tidak memahami sejarah saja akan SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 14 . Oleh sebab perlembagaan negara digubal berasaskan kesepakatan semua kaum di negara ini. lagu kebangsaan.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Fokus utama kurikulum Pendidikan Sejarah bertujuan memupuk semangat setia negara melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. maka ia merupakan kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat mana-mana pihak. menghormati lambang-lambang negara seperti bendera. menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara.

kedaulatan negara dan kemakmuran negara. Begitulah pentingnya mata pelajaran Sejarah di sekolah dapat mendidik. mengibarkan jalur gemilang serta apa jua yang boleh menggambarkan negara Malaysia. Kebanggaan kepada negara juga dilihat dan difahami sebagai satu ciri patriotisme. Melalui kurikulum sejarah. Kandungan mata pelajaran Sejarah peringkat sekolah rendah bertujuan mendidik murid untuk memahami latar belakang negara dan sejarahnya dengan melihat perubahan yang berlaku serta kesinambungan yang masih dikekalkan terutamanya dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. menghormati lambang-lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Murid dapat membuat perbandingan tentang pengalaman manusia dan seterusnya berupaya memahami diri mereka secara individu serta sebagai ahli dalam sesebuah masyarakat. Pemahaman asas tentang sejarah negara dapat melahirkan perasaan cinta akan negara dan melahirkan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia. rasa berbangga sebagai rakyat Malaysia dapat dipupuk. memberi kefahaman dan pengetahuan kepada rakyatnya apabila dewasa. Sayang kepada diri sendiri. mengamalkan perlakuan yang bersopan dan bertatasusila serta mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan. Fokus utama Kurikulum Standard Sejarah Sekolah Rendah adalah menyemai ilmu pengetahuan dan asas Kemahiran Pemikiran Sejarah di samping penerapan semangat patriotik melalui pengetahuan tentang masa lalu yang mempengaruhi masa kini. menghormati raja dan pemimpin negara. seseorang itu haruslah mempertahankan dan menyanjung perlembagaan negara. Hal ini bertepatan dengan kandungan mata pelajaran Sejarah yang disusun secara kronologi yang membincangkan pengenalan sejarah awal negara. Mereka berbangga menyanyikan lagu Negaraku.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) mempertikaikannya. keluarga dan negara membolehkan pelajar bangga kepada negaranya. Pendekatan ini disusun mengikut tajuk supaya murid dapat menghargai sejarah tanah air dan kegemilangannya. murid dapat membina kerangka kronologi tentang pengetahuan sesuatu peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang terlibat. Mereka juga tahu dan bangga dengan pejuang-pejuang negara yang telah SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 15 . Melalui pembelajaran tersebut. Sebagai seorang rakyat Malaysia.

kita juga belajar bagaimana sesebuah negara itu terbentuk dan merdeka seterusnya menjadikan rakyatnya hidup dalam aman dan sejahtera.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) membawa negara ke arah kemerdekaan. Yusof Ibrahim. tujuan pembelajaran Sejarah dinyatakan sebagai „Matlamat Pendidikan Sejarah adalah untuk memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia‟. Melalui pendidikan Sejarah. Justeru. Mahathir Mohamed : SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 16 dan dipulihara supaya tidak pupus lantaran aktiviti manusia yang tidak . menjadi tarikan pelancong dari luar negara. Keselamatan negara dilindungi daripada ancaman pihak luar yang memporak-perandakan keamanan negara. kita bukan saja mempelajari riwayat hidup mereka yang berjaya dan agung. Apa yang kita pelajari daripada sejarah menunjukkan kepada kita yang kehidupan ini melalui liku dan zaman. Hubungan mata pelajaran Sejarah dengan sumbangan terhadap perasaan patriotism telah disokong oleh ramai tokoh ( Oliver dan Shaver. Gagasan negarabangsa Malaysia merupakan usaha menjadikan diri sebagai rakyat Malaysia yang berkongsi negara dan impian yang serupa. Mohd. semangat rasa sepunya negara membolehkan pelajar sayangkan negara. selamat daripada pelbagai ancaman keselamatan dan mendapat peluang pendidikan dari pelbagai institusi yang diiktiraf serta memiliki banyak bangunan pencakar langit yang amat membanggakan. 1966. bertolak ansur dan bertoleransi. bersefahaman dan bermuafakat. bekerjasama dan tolong-menolong. Mereka akan berbangga memiliki negara yang kaya dengan sumber rezekinya. 1998b. Pendidikan sejarah juga berperanan sebagai alat penting bagi memupuk perpaduan bangsa dan membina masyarakat yang bersatu padu. hormat-menghormati. bersatu padu dan berharmoni. muhibah atau semangat bermasyarakat. Philips. 2000). Mereka akan serik untuk melalui peristiwaperistiwa berdarah yang amat menyakitkan yang dilalui oleh masyarakat terdahulu. tidak menghairankan jika dalam konteks pendidikan di negara kita. Malah. Sejarah mengajar kita supaya tidak mengulangi kesilapan yang pernah kita alami sebelumnya. Menurut Tun Dr. ( Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Ting. xiii) Semangat kekitaan.1995. Khazanah alam dipelihara terkawal. hal. Perasaan kekeluargaan akan dirasai dengan adanya semangat kekitaan. II .

sistem politik dan ekonomi yang moden (Alejandro. Melalui kurikulum sejarah juga. 1975). Pembangunan nilai-nilai patriotisme di sini bererti penyampaian atau persembahan guru Sejarah kepada nilai-nilai positif dari aspek unsur-unsur patriotisme di atas yang membawa kepada tamadun manusia. Ramai ahli teori pembangunan menganggap perubahan sikap dan nilai individu wajib menyumbangkan satu masyarakat. sikap berdisiplin diamalkan dan disematkan dalam diri murid seterusnya terpahat terus sehingga dewasa. umumnya telah menggunakan konsep pembangunan untuk menerangkan tentang sejarah manusia dan perubahan yang dialaminya secara berperingkat ke arah kemajuan. martabat dan kewibawaan sesuatu bangsa. menyokong dan melibatkan diri dalam usaha SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 17 .NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) “Pembentukan bangsa atau „nation building‟ melibatkan satu proses yang lama dan tidak boleh dicapai dalam jangka waktu dua atau tiga puluh tahun sahaja. mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara. berlaku adil dan bertimbang rasa. bertindak secara wajar.” Tokoh-tokoh sosiologi atau ahli sains sosial abad ke-19 seperti Comte (17981857). berdikari. Marx (1818-83). Rakyat yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan dan undang-undang. Spencer (1820-1903). Durkheim (1858-1917) dan Weber (18641920). Mereka yang berusaha dan produktif adalah mereka yang rajin. berakhlak dan berbudi pekerti mulia. bersifat amanah dan jujur serta berlaku adil dan bertimbang rasa Kurikulum sejarah juga mengajar murid untuk terus berusaha tanpa jemu seterusnya menghasilkan warga yang produktif . Sejarah juga boleh dijadikan asas rujukan penting bagi membina aspirasi baru untuk membangunkan maruah. Perpaduan yang wujud sekarang perlu dipertingkatkan lagi ke tahap yang lebih mantap dan kukuh supaya mampu menghadapi berbagai-bagai tekanan dan cabaran tanpa mudah tergugat. tabah menghadapi cabaran. tekun dan gigih. sentiasa mempertingkatkan usaha. bersifat ikhlas. bertanggungjawab. mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan. bertindak wajar. bertatasusila dan berhemah tinggi. Pendidikan sejarah juga dapat memainkan peranan dalam pembinaan negara bangsa apabila dapat mencetuskan inspirasi melalui tema-tema yang terdapat dalam sukatan kandungan mata pelajaran tersebut. jujur dan amanah.

Mat Kilau. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 18 . lalu kita mencadangkan agar tempat tersebut dipulihara sebagai satu bahan bersejarah yang tidak ternilai harganya. Kecuali peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Dato‟ Onn. Sebenarnya mempelajari Sejarah juga menambahkan pengetahuan. dengan kaum terbesar Melayu. bertolak ansur. Dalam konteks mata pelajaran sejarah. Hal ini berpunca mereka mengerti asal usul mereka. atau Kimia berfungsi menggerak minda menjadikan seseorang pelajar itu berwawasan. segala pengetahuan tersebut boleh dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya dirakamkan dalam mata pelajaran Sejarah.Rata-rata mereka terlibat dalam memperjuangkan tanah air daripada dibelenggu penjajah Inggeris. sudah tentu kita akan menentang jika tempat tersebut dirobohkan kerana hal ini berkait rapat dengan kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. kemudian Perdana Menteri . Tunku Abdul Rahman dan Ahmad Boestaman. pemimpin yang lain hanya mampu mengalirkan keringat demi keselesaan anak watan. Pengetahuan ini menyedarkan kita akan kesenangan yang dinikmati ini dengan keringat para pejuang silam. sekali gus mengelakkan kita seperti menjadi katak di bawah tempurung. Kepelbagaian kaum dengan anutan agama yang berbeza dan corak budaya seharian yang berlainan tidak menjadi masalah untuk berkomunikasi. Cina.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) pembangunan negara. sepanjang waktu melalui kehidupan dengan aman dan damai.Fizik. Pengetahuan ini mampu mewujudkan rasa kecintaan di dalam diri kita. Sebagaimana mata pelajaran Geografi. Jika sesetengah negara para pejuangnya bermandikan darah sebelum negara memperoleh kemerdekaan. saling mengerti. dan India. Negara kita didiami oleh rakyat berbilang kaum.Kecuali Tunku Abdul Rahman yang berpeluang menjadi Ketua Menteri. hak masing-masing.tetapi perjuangan kita dengan cara permuafakatan. dan peranan yang perlu dimainkan di dalam negara ini. Sebagai contoh jika mengetahui sejarah Bangunan Sultan Abdul Samad dan Stadium Merdeka. Mata pelajaran Sejarah juga menyebabkan kita mengenali tokoh tertentu yang berhasil melakar sejarah tanah air seperti Datuk Maharajalela. dan berdaya saing untuk memaknakan kemerdekaan tanah air. serta peka terhadap isu-isu semasa dalam dan luar negara seperti isu pemeliharaan alam sekitar.

Generasi muda hari ini seolah-olah telah lupa untuk memelihara dan mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat pelbagai etnik dan kaum seperti yang diwarisi di Malaysia. serius selain hanya untuk orang lama. Hal ini menyebabkan pelajar tidak meminati subjek Sejarah kerana bagi mereka ianya membosankan. Sejarah selalunya dianggap aspek berat. Ramai pelajar menghadapi masalah untuk mengingat fakta-fakta tersebut tambahan pula peristiwa yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut tidak diminati dan tidak sesuai dengan jiwa mereka. Golongan remaja yang tidak menyedari kepentingan sejarah silam ialah mereka yang tidak memiliki semangat patriotik. siapalah kita yang boleh hidup dengan aman di bumi tercinta ini. Tanpa sejarah. sukar difahami. Usaha murni tersebut direalisasikan dalam Pendidikan Sejarah yang akan dimulakan sejak dari sekolah rendah pada 2014. kerajaan telah memutuskan untuk menekankan betapa pentingnya metodologi subjek sejarah melalui satu transformasi besar supaya pengajaran dan pembelajarannya menjadi lebih relevan lagi menarik sekaligus berjaya mendorong pelajar menghayati ilmu yang begitu penting dalam kehidupan manusia ini. Pemahaman kurang jelas juga menjadikan mereka tidak berminat. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 19 . sukar dan tidak penting. Kebelakangan ini sejarah negara yang merupakan asas kepada pembentukan peradaban bangsa semakin dilupakan. Faktor dibesarkan selepas zaman kemerdekaan serta hidup dikelilingi kemudahan juga menjadi penyebab mereka enggan „membebankan‟ fikiran dengan fakta sejarah.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Refleksi Antara tujuan subjek sejarah diperkenalkan di peringkat sekolah adalah sebagai usaha menyemai kefahaman sejarah di peringkat awal yang bertujuan melahirkan generasi baharu yang mampu menilai dan menghayati sejarah. Golongan muda hari ini lebih suka pada kebebasan. Oleh yang demikian. Pendidikan Sejarah menjadi satu mata pelajaran yang membosankan kerana terlalu banyak fakta yang perlu diingat dalam mata pelajaran tersebut. sebab itu kurang mendapat tempat di hati generasi muda. Kecenderungan generasi muda kepada aspek keseronokan mendorong mereka „mengabaikan‟ kepentingan sejarah. Generasi muda kurang berminat pada sejarah kerana beranggapan ia aspek yang leceh. tiada kaitan dengan hidup mereka .

Penggunaan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran tidak menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Pengajaran guru yang bersifat tidak kreatif. Melalui pembelajaran ini. bercorak sehala. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 20 . Perkembangan teknologi maklumat telah menyebabkan pelajar memperolehi sumber maklumat yang banyak dan tanpa batasan. Keadaan ini menyebabkan pelajar lebih suka memilih bahan bacaan atau laman web yang memaparkan sesuatu yang baru dan tidak bersifat sejarah Malaysia. Guru memainkan peranan yang penting untuk menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis dan menciptakan pengajaran yang berkesan bagi menarik minat dan membantu pelajar-pelajar mempelajari Sejarah dengan mudah. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam pengurusan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pendedahan yang berlebihan terhadap dunia internet menyebabkan pelajar banyak menghabiskan masa dengan melayari lamanlaman web yang bersifat hiburan dan permainan (games). Sikap negatif guru menyebabkan mereka gagal mencerna minda pelajar supaya lebih bersifat intelektual dan ini menyebabkan pelajar kurang memberi tumpuan semasa P & P dijalankan. berbincang dengan rakan untuk membina pengetahuan yang baru dan mengolahkannya sendiri untuk menjana pengetahuan dan menjadikannya pembelajaran itu lebih bermakna dan kekal. Penggunaan buku teks yang berlebihan menjadikan pengajaran bersifat stereotaip. Hal ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) Sejarah menjadi begitu kaku dan membosankan pelajar. kurang daya kreatif dan imaginatif.Guru perlu menggalakkan pelajar belajar secara pembelajaran koperatif yang memerlukan penglibatan pelajar secara aktif untuk berdikari dan membina pengetahuan sendiri. pelajar perlu mencari maklumat yang diperlukan. tidak mewujudkan peluang interaksi antara guru dan pelajar. Guru yang terlalu bergantung kepada penggunaan buku teks akan menyebabkan pelajar kurang berminat terhadap pengajarannya kerana sifat buku teks yang statik dan tidak bersifat interaktif.

perbincangan. Teknik atau aktiviti TOC yang boleh diaplikasikan ialah teknik awan (the cloud ). TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah berdasar pemikiran yang logik dan sistematik. guru-guru juga boleh mengubah suai teknik-teknik yang sedia ada kepada suatu teknik yang lebih kreatif. Perubahan masa menuntut guru Sejarah lebih berinovasi dan kreatif dalam mencorakkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan kepentingan penggunaan BBM bersifat interaktif ini. Kreativiti dan elemen kreatif perlulah dimasukkan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran guru seperti mengadakan aktiviti drama. lawatan tempat bersejarah dan mengadakan temu bual. Selain menggunakan teknik tersebut. Nota bolehlah dibuat dalam pelbagai bentuk antaranya SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 21 .NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) yang bersifat interaktif perlulah diberi perhatian kerana ini akan dapat menarik perhatian pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. pengaplikasian teknik permainan dalam sesi pembelajaran juga boleh menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik. Contohnya mengaplikasikan teknik permainan poker dalam proses pembelajaran koperatif. Contohnya dalam menggunakan pendekatan penyelesaian masalah. situasi dan penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak. teknik penyelesaian masalah (problem solving ). Pelajar boleh meringkaskan fakta sejarah menggunakan kemahiran tersendiri untuk memudahkan mengingati isi penting. khususnya dalam subjek Sejarah. teknik sebab dan akibat ( logic branch ).Fasa ini penting untuk meransang ingatan semula apabila diperlukan. Teknik awan adalah satu teknik yang mengkehendak pelajar memikirkan tentang sesuatu kejadian. Penggunaan multimedia yang bersifat interaktif akan merangsang minat pelajar mengikuti P&P sepenuhnya. Sejarah perlulah diajar dalam konteks yang menyeronokkan. Theory of Constraints (TOC) adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif daripada perspektif guru dan murid. idea. guru boleh menggantikan pemberian masalah secara formal kepada mengenalpasti masalah dalam pantun teka-teki . dalam usaha menarik minat pelajar kepada subjek Sejarah.Dalam pada itu.

dan filem jalur. poster. Murid-murid dapat memahami sejarah dengan lebih cepat. Jadual Besar. Ibu bapa boleh membelikan anak-anak buku. poskad dan glob.Ibu bapa juga boleh menceritakan tentang kejatuhan kerajaan Melaka dan Portugis membina 'A' Famosa. Terdapat beberapa jenis alat bantuan mengajar yang boleh digunakan dalam proses P&P. National Geographic atau mengadakan pameran bercorak sejarah dan membuat perkaitan pendidikan Sejarah dengan kehidupan pelajar. alat dengar seperti radio dan pita rakaman dan alat pandang dengar seperti televisyen dan filem. dokumen sejarah dan tinggalan arkeologi turut sesuai digunakan semasa pengajaran.Jelaslah ibu bapa merupakan orang yang kuat mempengaruhi anak-anak dengan semangat patriotisme. Selain guru. bahan-bahan sumber sejarah seperti artifak. Penggunaan Kata Kunci dan sebagainya bergantung kepada minat dan kesesuaian pelajar. Perkara ini sesuai dilakukan kepada anakanak sejak kecil kerana "melentur buluh biarlah dari rebungnya". Bahan bantu pengajaran yang digunakan oleh guru harus menunjukkan perkaitan dengan pengalaman sedia ada pelajar.Contoh tempat bersejarah yang boleh dilawati ialah Kota 'A' Famosa di Melaka. Discovery. alat pandang tayang seperti transparensi. Untuk memperkembangkan minat terhadap pelajaran Sejarah. Ibu bapa boleh mengajak anak-anak ke tempat bersejarah. Program i-think adalah satu program yang menggalakkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid mengikut kesesuaian tajuk menggunakan lapan peta pemikiran. ibu bapa juga berperanan menerapkan nilai patriotisme dalam diri anak-anak. Antaranya bahan bergambar dan grafik seperti penggunaan fotograf.DVD dan sebagainya yang mengandungi isu-isu berkaitan patriotisme. slaid. Ghandi .Ibu bapa juga boleh bercerita kepada anak-anak tentang kisah bagaimana tokoh zaman dahulu membangunkan negara. Selain itu.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) dalam Bentuk Carta Alir. Gambar-gambar Kartun. Akronim. dokumentari seperti Jejak Rasul. guru boleh menayangkan filem-filem sejarah seperti Peristiwa Bukit Kepong. carta-carta. mudah dan berkesan dengan menggunakan peta pemikiran i-think. Peta Minda. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 22 .

Begitu juga menerusi Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang membolehkan remaja Malaysia berusia 18 tahun ditanam dengan semangat patriotik Sementara Biro Tata Negara yang ditubuhkan pada tahun 1974. Stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kemerdekaan suatu masa dahulu.Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Kita bimbang tanpa pengetahuan sejarah. anggota pertubuhan. pekerja awam dan swasta.guru boleh mengajak pelajar menyertai sambutan hari kemerdekaan. Kesimpulannya. Kita perlu melahirkan generasi yang memahami sejarah tempatan berpaksikan inisiatif untuk meningkatkan semangat cintakan negara dan perjuangan bangsa. generasi muda tidak dapat menghayati apatah lagi mendukung semangat gagasan 1Malaysia dan pentingnya perpaduan antara kaum yang hanya dapat dibina berlandaskan keunggulan jati diri yang dipelajari melalui ilmu sejarah. serta pemimpin dan pemaju masyarakat. belia. seterusnya dapat memupuk perpaduan dan sinergi kesinambungan semangat patriotisme generasi muda akan datang. Televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuangpejuang kemerdekaan negara. dipertanggungjawabkan untuk menyalurkan pendidikan kenegaraan bagi memupuk semangat patriotisme secara berterusan kepada semua lapisan masyarakat termasuk anggota komuniti institusi pendidikan. mengambil pengajaran dan teladan apa yang tersirat daripada peristiwa yang berlaku. yang tidak mempersoalkan fakta sejarah negara atau generasi yang menghafal fakta sejarah semata –mata untuk lulus peperiksaan peringkat sekolah tetapi gagal menghayati.Antara acara yang boleh dijalankan termasuk nyanyian lagu patriotik. SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 23 .Pada bulan kemerdekaan.bahas dan sebagainya.pidato.NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) Guru juga boleh mengajak pelajar-pelajar menyertai pelbagai seperti ucapan. pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah di sekolah negara penting untuk melahirkan generasi muda yang tidak buta sejarah.tayangan filem berkaitan semangat patriotik dan sebagainya.

NOR HANANI BINTI SAAID – 700310025674 ( PPG SN B AMBILAN JUN 2011) LAMPIRAN SJH 3103 – PUAN ZAITON BT MAT NON 24 .